Αλαιπηηθά, ην θείκελν ησλ «42» είλαη ην αθόινπζν

:
ΑΙΓΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ
Φίινη ΢πκπνιίηεο,
Όινη καο βηώλνπκε ηε ζνβαξή θαη παξαηεηακέλε θξίζε, ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρώξα καο- θξίζε νηθνλνκηθή, θξίζε θνηλσληθή, θξίζε εζώλ θαη
αμηώλ, πνπ αγγίδεη ζρεδόλ ην ζύλνιν ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο.
΢ε απηέο ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο δε ζα κπνξνύζε λα κείλεη αιώβεηνο ν ζεζκόο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ πξσηαξρηθόο ηνπ ζηόρνο είλαη λα
ζηέθεηαη δίπια ζηνλ πνιίηε, λα ηθαλνπνηεί θνηλσληθέο αλάγθεο θαη λα δίλεη ιύζεηο θαη δηεμόδνπο ζηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ.
∆πζηπρώο, όκσο, ζήκεξα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη κεηαηξαπεί ζε δηεθπεξαησηή θεληξηθώλ πνιηηηθώλ απνθάζεσλ, κε ειάρηζηε δπλαηόηεηα
δεκηνπξγίαο έξγσλ ππνδνκήο, κε ζπξξηθλσκέλν ηνλ θνηλσληθό ραξαθηήξα ηνπ ∆ήκνπ θαη ππνβαζκηζκέλε ηε δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ.
΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν ∆ήκνο θαιείηαη κε κεησκέλνπο πόξνπο θαηά 60% (ιόγσ Μλεκνλίνπ θαη «Καιιηθξάηε»), λα αληηκεησπίζεη ηηο απμεκέλεο
αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπ έρνπλ
παξαρσξεζεί κε ην ζρέδην «Καιιηθξάηεο». Με απηέο ηηο ξπζκίζεηο, ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο ∆ηνίθεζεο πέξαζαλ ζηνπο δήκνπο, γηα λα πεξάζνπλ ηειηθά
ζε ηδηώηεο…
Φίινη ΢πκπνιίηεο,
Είκαζηε θάηνηθνη ηεο Αίγηλαο θαη αγαπάκε απηό ην ηόπν, είηε γελλεζήθακε εδώ, είηε ηνλ επηιέμακε γηα λα θαηνηθήζνπκε ζ’ απηόλ, εκείο θαη νη
νηθνγέλεηεο καο. Εδώ έρνπκε ζηήζεη ην ζπηηηθό καο, εδώ δξαζηεξηνπνηνύκαζηε, εδώ δεκηνπξγνύκε, εδώ, ζηελ Αίγηλα, ππάξρνπκε.
Αγσληνύκε γηα ην κέιινλ ηεο Παηξίδαο θαη ησλ παηδηώλ καο .
Βηώλνπκε ηελ ππνβάζκηζε ηεο δσήο καο, πνπ πέξα από ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία, θακία από ηηο πξνεγνύκελεο ∆εκνηηθέο Αξρέο δελ ήηαλ επαξθήο θαη
ηθαλή λα αληηκεησπίζεη, ζε κηα ζεηξά από δεηήκαηα. Πξνθαλώο, γηαηί, θαηά θαλόλα, ήηαλ εθθξαζηέο ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ πνπ θπβέξλεζαλ ηε ρώξα
θαη ηελ νδήγεζαλ ζηε θαηάξξεπζε- γηαηί απνηεινύζαλ έλα ζύζηεκα ζην νπνίν θπξηάξρεζε ε δηαπινθή, ε
αδηαθάλεηα, ην ξνπζθέηη θαη ε δηαθζνξά.
Σα πξνβιήκαηα ρξνλίδνπλ θαη εληείλνληαη, ελώ νη ιύζεηο ηνπο παξακέλνπλ δεηνύκελν.
• Γηαηί ην πξόβιεκα ηεο ύδξεπζεο ηνπ λεζηνύ εμαληιείηαη ζην έξγν ηνπ αγσγνύ θαη γηαηί ην έξγν απηό έρεη γίλεη «ην γηνθύξη ηεο Άξηαο»;
• Γηα πόζν αθόκα ην λεζί καο ζα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε ρσκαηεξή; ∆ελ επαξθνύλ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε; Γηαηί δελ έρνπλ μεθηλήζεη εθαξκνγέο
θνκπνζηνπνίεζεο; Γηαηί πζηεξεί ην πξόγξακκα αλαθύθισζεο; Πνηά ε κέξηκλα γηα ηα νγθώδε αληηθείκελα θαη ηα αδξαλή πιηθά;
• Θα δξνκνινγεζνύλ, θαη κε πνηόλ ηξόπν, ζπζηήκαηα βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ; Αξθνύλ κόλν νη εμαγγειίεο ηέηνησλ έξγσλ;
• Θα ππάξμεη, επηηέινπο, ε παξέκβαζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ∆ήκνπ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ρσξηώλ θαη ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ γηα ηζόξξνπε
αλάπηπμε, ζε ζρέζε κε ηελ πόιε;
• Θα αλαθηήζεη ε παξαιία ηεο πόιεο ηελ παξαδνζηαθή ηεο κνξθή;
• Θα ζπληνληζηνύλ νη Φνξείο Τγείαο ηνπ λεζηνύ γηα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ παξνρώλ πγείαο;
• Θα ζπκβάιεη ν ∆ήκνο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζνβαξώλ ηνπηθώλ
πξνβιεκάησλ ηεο Παηδείαο, όπσο ην θηεξηαθό;
• Θα εθαξκνζηεί θάπνηε ζηελ Αίγηλα ρσξνηαμηθό – πνιενδνκηθό ζρέδην,
ζύκθσλα κε ηηο ζπλνιηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ λεζηνύ;
• Θα απνθηήζεη ην λεζί αμηόπηζην θαη αζθαιέο νδηθό δίθηπν θαη ηελ αλάινγε ζπγθνηλσληαθή ππνδνκή;
• Θα ππάξμεη, επηηέινπο, νινθιεξσκέλν ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο ηεο
πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ ζε λέα βάζε;
• Θα αλαδεηρζεί ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηόπνπ ζύκθσλα κε ηελ αμία ηεο;
• Θα αληηκεησπηζηεί ην δπζβάζηαρην θόζηνο ηνπ λαύινπ θαη ε ζπρλόηεξε ζπγθνηλσλία;
• Θα δώζεη ν ∆ήκνο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ιύζεηο κέζα από ζπιινγηθά ζρήκαηα, όπσο νη ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξίεο ιατθήο
βάζεο;
• Θα ππεξαζπηζηεί ν ∆ήκνο ην δεκόζην ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ;
Φίινη ΢πκπνιίηεο,
Πηζηεύνπκε όηη όινη γλσξίδεηε ηα πξνβιήκαηα θαζώο θαη ηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο, αλαπαξαγσγήο θαη όμπλζήο ηνπο. ∆ελ έρνπκε ηε καγηθή ζπληαγή πνπ
ζα ιύζεη ακέζσο όια ηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα-εμάιινπ νη ιύζεηο απηέο δελ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ. ΢ηε δηθή καο
Κίλεζε έρνπκε αδηαπξαγκάηεπηεο αμίεο θαη αξρέο, πνπ κέζα ζηε γεληθεπκέλε νηθνλνκηθή θαη αμηαθή θξίζε, είλαη νη κόλεο πνπ κπνξνύλ λα εγγπεζνύλ
έλα θαιύηεξν αύξην γηα ηνπο πνιινύο:
• Αιιειεγγύε γηα όινπο ηνπο πνιίηεο πνπ πιήηηνληαη από ηα κέηξα ηεο
κλεκνληαθήο πνιηηηθήο. Τπεξάζπηζε όισλ απηώλ πνπ δελ αληέρνπλ ηα
«ραξάηζηα», πνπ ηνπο θόβνπλ ην ξεύκα, ράλνπλ ή θηλδπλεύνπλ λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηα ζπίηηα ηνπο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πεξίζαιςεο ,
ζηέγαζεο, ζίηηζεο. ∆εκηνπξγία δηθηύσλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, ελίζρπζε ησλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ θαη ηεο απηννξγάλσζεο ησλ δεκνηώλ.
• ∆εκνθξαηία θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηελ άζθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο ώζηε νη δεκόηεο λα έρνπλ ιόγν ζηηο νηθνλνκηθέο πξνηεξαηόηεηεο
ηνπ ∆ήκνπ. ΢ηήξημε ζηηο θνηλσληθέο ζπιινγηθόηεηεο, ζηνπο θνξείο, ζηηο θαιιηηερληθέο πξσηνβνπιίεο, ζηηο δνκέο αιιειεγγύεο.
• Αληίζηαζε ελάληηα ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ∆ήκνπ θαη ηελ εθρώξεζε ηνπ θπζηθνύ καο πινύηνπ ζε όθεινο κηθξώλ, ή κεγάισλ
«επελδπηώλ».
• ∆ηεθδίθεζε αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ∆ήκσλ,
δηεθδίθεζε απμεκέλεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο.
• Απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ελίζρπζή ηνπο κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ δεκνηώλ.
• Πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη αμηνπνίεζή ηεο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Φίινη ΢πκπνιίηεο,
΢αο θαινύκε ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ αξρώλ λα ζπλδηακνξθώζνπκε θαη λα ζπγθξνηήζνπκε κηα λέα αλαηξεπηηθή δεκνηηθή θίλεζε.
Μηα θίλεζε πνπ ζα αμηνινγήζεη όια ηα πξνβιήκαηα ηνπ λεζηνύ, κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ θαη ζα πξνρσξήζεη ζε ξηδηθέο θαη νπζηαζηηθέο
ιύζεηο, πνπ ζα αιιάμνπλ πξαγκαηηθά ηε δσή ησλ δεκνηώλ.
Μηα θίλεζε πνπ ζα ζηεξίδεη θάζε θίλεκα πνιηηώλ, θάζε ζπιινγηθόηεηα θαη θνξέα, πνπ παιεύεη γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ δεκνηώλ.
Μηα θίλεζε απνθαηάζηαζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο θύηηαξνπ δεκνθξαηίαο, παξαγσγηθήο αλαζπγθξόηεζεο θαη αληίζηαζεο ζηελ ππνηέιεηα ηεο
ρώξαο.
Εκείο είκαζηε εδώ κόλν γηα λα θάλνπκε ηελ αξρή.
Εθπξνζσπνύκε κηα επξύηεξε νκάδα πξσηνβνπιίαο πνιηηώλ δεκνηώλ ηεο Αίγηλαο, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ∆εκνηηθήο Παξάηαμεο.

ηζνηηκία. Ζώεο Νίθνο: ζπληαμηνύρνο-πινίαξρνο Ε.com/?p=23102#sthash. Λνγνζέηεο Μαλόιεο: γηαηξόο-λεθξνιόγνο. ππνζρέζεηο. εζσηεξηθή δεκνθξαηία. δεκνθξαηηθνύο θαη κε δηάζεζε πξνζθνξάο ζπληνπίηεο καο. Όινη καδί ζα επηιέμνπκε εθείλνπο πνπ ζα καο εθπξνζσπήζνπλ κε ζπλέπεηα. ήζνο. Είλαη εθηόο ηεο ινγηθήο. Ζνξκπαιάο Κώζηαο: νηθνλνκνιόγνο. ∆ελ επηζπκνύκε κηα επθαηξηαθή ζπγθόιιεζε παξαγόλησλ πνπ «θνπβαινύλ» πξνίθα ςήθσλ.Ν. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε όινη καδί έλα λέν δεκνηηθό ζρήκα κε θηλεκαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή αληίιεςε θαη πξαθηηθή. ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ: Αδάκ Κώζηαο: ∆εκνζηνγξάθνο «Αηγηλήηηθα Νέα» Βαζηιάθεο Βαζίιεο: εζνπνηόο-ζθελνζέηεο. Μαιηέδνο Γξεγόξεο: ελεξγεηνιόγνο-κεραληθόο Μάλνο Κώζηαο: ζπληαμηνύρνο-πινίαξρνο Ε.dpuf . ζπλαιιαγέο θαη εμαγνξέο ζπλεηδήζεσλ.Σν πξνζθιεηήξην απηό απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Αίγηλαο. ∆εκνηηθά ζρήκαηα ηέηνηνπ είδνπο δνθηκάζηεθαλ πνιιέο θνξέο θαη απέηπραλ λα δώζνπλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ηόπνπ καο. πξνζώπσλ ηδηνηειώλ θαη εθπξνζώπσλ ζπκθεξόλησλ θάζε είδνπο. αληαιιάγκαηα. ΢ε όινπο ηνπο έληηκνπο. Θενινγίδνπ Πξνλόε: ζπληαμηνύρνο θαζεγήηξηα Καιακό Νίθνο: εζνπνηόο.BpVKDVS1. Αλήθνπλ ζην ρζεο θαη δελ επηζπκνύκε ηελ επαλάιεςή ηνπο.ζπληαμηνύρνο πξώελ ΑΣΕbank Μπόγξεο Γηώξγνο: γηαηξόο. αληδηνηέιεηα.. πνπ αηζζάλνληαη έιιεηκκα δεκνηηθήο εθπξνζώπεζεο.See more at: http://www. όπνπ θπξίαξρν απνθαζηζηηθό όξγαλν ζα είλαη ε ζπλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο. Μπήηξνπ Κηθή: oηθνλνκνιόγνο. δεκηνπξγηθόηεηα καθξηά από ηαμίκαηα. κε δηαθάλεηα. δελ έρνπλ ζέζε ζην ζρήκα πνπ επηδηώθνπκε. Λακπέηεο Βάγηαο: πδξαπιηθόο Ληλόο Βαγγέιεο: ζπληαμηνύρνο-ινγηζηήο.Ν.ππάιιεινο ∆ΟΤ Ννύξνο ΢ηξάηνο: δεκνζηνγξάθνο Νηειήο Αληώλεο: δάζθαινο Πάζρα ΢ηέιια: έκπνξνο Παηζαθηόο Παλαγηώηεο: ζπληαμηνύρνο Ειιεληθά Πεηξέιαηα Πεηξάθε Μίλα: έκπνξνο Πηθηώλε Αζελά: δσγξάθνο Πνηακηάλνο ∆εκήηξεο: θαζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρέππαο Υξήζηνο: δάζθαινο Ρόδε Άλλα: δαζθάια ΢αληαληόλην Γηάλλεο: δσγξάθνο ΢ππξηδάθε Θενδώξα: θαζεγήηξηα αγγιηθώλ Σζίηξαο Βαζίιεο: θαηαζηεκαηάξρεο ΢ώξξεο Αξηζηείδεο: ηππνγξάθνο Υαξίηνπ Όιγα: ζύκβνπινο πιεξνθνξηθήο Υαξηνκαηζίδεο Αβξαάκ: γηαηξόο-αθηηλνιόγνο Υαηδεκηρειάθεο ΢ηέιηνο: ρεκηθόο -κεραληθόο Υξηζηαθνπνύινπ Κπξηαθή: δσγξάθνο . ΢ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλδεκνηώλ καο πνπ ζπκκεξίδνληαη ηηο αξρέο απηέο. κηθξνεμππεξεηήζεηο. αλεμάξηεηα από πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε. Καξλάθεο Αιέθνο: ζπληαμηνύρνο-βηνηέρλεο Κνπλάδε Εηξήλε: θσηνγξάθνο. ζε όζνπο παξακέλνπλ ζθεπηηθνί θαη ζε όζνπο αξλνύληαη θάπνηνη λα ηνπο ζεσξνύλ δεδνκέλνπο θαη «δεκέλνπο».saronicmagazine. Σέηνηεο λννηξνπίεο θαη θάζε άιινπ είδνπο εγσηζηηθέο ή αιαδνληθέο ζπκπεξηθνξέο. θαζώο θαη θαξηεξίζηεο ή ζεζηζήξεο. ησλ αξρώλ θαη ησλ επηδηώμεώλ καο. νξζνπεδηθόο. ΢ε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ καο νηαζδήπνηε θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο πξνέιεπζεο. απεπζύλεηαη ην πξνζθιεηήξην απηό.ρεηξνπξγόο Νηθνιόπνπινο ∆εκήηξεο: θαζεγεηήο-θηιόινγνο Νηθνιάνπ Νίθνο: ζπληαμηνύρνο. Γαβξόγινπ Κσλ/λνο: θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Γεσξγηάδνπ Ζσή: θαζεγήηξηα Σερλνινγηθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Αζήλαο Γεσξγνπνύινπ Αξρνληνύια: δαζθάια Γησηάθε Φσηεηλή: ζπληαμηνύρνο ΙΚΑ Γνύιαο Κσλ/λνο: γηαηξόο-κηθξνβηνιόγνο Γνπξγαξέα Νηίλα: δηθεγόξνο Γύξαο Μηράιεο: γηαηξόο-γεληθόο ρεηξνπξγόο Επγελεηάδεο Απόζηνινο: νηθνδόκνο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful