Monahul Teodosie Dionisiatul De Monahul Damaschin Grigoriatul

Mănăstirea Dionisiu, Athos

Unul dintre cei mai simpli şi mai plini de har monahi ai mănăstirii Dionisiu este părintele Teodosie. De obârşie din Tesalonic, are acum, în 1999, apro imati! "# de ani. $ trăit mai bine de două%eci de ani în mănăstirea sa şi a slu&it la numeroase ascultări, atât în mănăstire, cât şi în a'ara ei. $cum însă se a'lă la casa părintească, cu binecu!ântarea mănăstirii sale, pentru a o îngri&i pe mama sa, care se a'lă în ultima perioadă a !ie(ii sale pământeşti, deoarece nu mai are alt copil în a'ară de el şi nici altă rudenie. )ând m*am întors la mănăstirea Dionisiului, în 1999, ca un simplu închinător, l*am întâlnit iarăşi pe părintele Teodosie. +*am propus atunci să*mi !orbească despre părin(ii mănăstirii lui, precum şi de al(i călugări pe care îi cunoscuse. $ primit cu multă bucurie. ,n plus, mi*a spus că !rea să*mi !orbească şi de steaua nou*răsărită pe 'irmamentul -isericii într* una din mănăstirile insulei .alimnos. $ceasta este )u!ioasa /elaghia pe care părintele Teodosie a a!ut*o po!ă(uitoare duho!nicească mai bine de %ece ani.

bucuria inimii. că a 'ăcut multe tămăduiri miraculoase numai şi numai cu rugăciunea lui +isus. 4e spunea8 9$m !enit aici ca să 'acem ascultare. Gheron +osi'. spune(i*ne ce!a. dar să ştii că lacrimile pro!in din rugăciune. mul(i părin(i s*au ne!oit în mănăstirea noastră. Mă cunoşteam cu o monahie. care într*ade!ăr s*au ne!oit pentru s'in(irea su'letelor lor.alimnos. 6a cum!a s*a 'âstâcit. pe care o am de atunci ca pe mama mea duho!nicească. :i dacă ai rugăciune. atunci şi tu te împărtăşeşti oarecum de ceea ce are el. mai întâi. iar prin har îmi de%leagă toate problemele. >+n 1?. n*am !enit ca să 'acem rugăciune. $m rămas acolo trei . acestea pleacă din su'let şi toate urmele lor sunt cură(ite. @AB. Mi*am adus aminte atunci de cu!intele lui 1ristos către apostoli8 9/acea Mea dau !ouă. Din ascultare pro!in toate celelalte !irtu(i8 lacrimile. iar urmele rămân. Mi*a răspuns că păcatele pleacă toate. Gheron +osi' +sihastul. )e să 'acem ca să se cură(ească cu desă!ârşire omul=..d..a!so5ali!ia. 6l mi*a răspuns8 9)opilul meu. cură(irea su'letului ş. ucenicii -ătrânului +osi' s*au împrăştiat în di'eritele laturi ale 3'ântului Munte şi 'iecare şi*a organi%at propria lui obşte. dintr*odată m*a cuprins o negrăită pace înlăuntrul meu. $u trăit împreună în peşterile de la 3'ânta $na Mică. .. după mărturisirea păcatelor. 4e spunea părintele 1aralambie despre 3tare(ul său. 'ostul egumen 1aralambie. < pildă să*(i dau. iar ceilal(i care păstrau câte ce!a din !oia lor proprie. nu. este monah al 'aimosului ne!oitor din !eacul al 22*lea.. părintele 1aralambie. în timp ce !orbeam cu ea. Un alt părinte apostolic al !eacului nostru este părintele 6'rem ..ntotdeauna ne sublinia importan(a ascultării. iar rugăciunea din ascultare. <dată mă a'lam la mănăstirea Maicii Domnului 6leusa din . precum şi -ătrânelul nostru drag. a stat pu(in şi apoi a spus8 9Dacă te apropii de un om şi are ce!a. To(i câ(i 'ăceau ascultare de poruncile lui se !indecau. 0 )u ade!ărat. aşa cum este astă%i Gheron Theoclit. dar rămân urmele rănilor. $re atâta îndră%neală către Domnul. $tunci eu iarăşi l*am întrebat8 9)um se 'ace că pleacă păcatele.atuna5iotul. Despre această maică am multe să po!estesc. )el din urmă. <dată l*am întrebat la spo!edanie dacă.0 /ărinte Teodosie. De acolo. Mă a'lam odată într*o chilie de la .m. /elaghia. $scultarea naşte rugăciunea. 7*am !i%itat de multe ori. apoi s*au mutat la 4ea 35iti. 4*o să*(i spun acum numele ei. !ine îndată şi mă a&ută în chip miraculos. $m mers la acea mănăstire şi. încât cu rugăciunea ei poate să re%ol!e orice di'icultate de*a mea. oriunde m*aş a'la. să ştii că ea pro!ine din ascultare.a. lacrimile pocăin(ei şterg toate întinăciunile şi urmele răută(ilor dinlăuntrul nostru. M*am întors şi i*am %is maicii8 9Tu ai asemenea har şi po(i să*l dai şi altora=.. şi atunci când o chem în rugăciune. despre asce%a pe care o 'ac părin(ii de astă%i din mănăstirea dumnea!oastră.

să ştii că te am ca pe 'iul meu duho!nicesc. -ătrânul )hiliei aceleia mi*a spus8 97asă ca să ne în(epe pu(in. 0 -ine.. $ !rut să te alunge şi să te întorci iarăşi în lume.a!so5ali!ia am !i%itat toate locurile pe care -ătrâna /elaghia mi le descrisese. . deoarece eram năpădit de peste tot de pureci şi nu mai a!eam nici un pic de stare. DoamneC După aceea. cum ai putut să intri acolo= 0 M*am dus. am !enit lângă tine. am întrebat*o pe maică8 0 3pune*mi. După aceea. 7*am slă!it pe Dumne%eu. < a!eam pe maica aceea ca pe o mi&locitoare către Dumne%eu şi am început s*o strig în a&utor8 9Maică /elaghia. iar tu eşti 'emeie. am 'ost atât de atacat de pureci. $tunci ea mi*a răspuns8 0 Tu.. copilul meu. Durerile trupului erau insuportabile. maică. mai ales că ai un picior mai scurt şi una din mâini î(i este pe &umătate parali%ată= 0 Mie. <ri de câte ori mă chemi în rugăciune. să ştii că erau cu miile pe tineC . cum ai reuşit să alungi purecii= 0 +ată. !ino să mă slobo%eşti de ispită. mă mănâncă pureciiC. chiar din prima seară. 6rau e act aşa cum mi le*a spus ea. 6u însă. cu puterea lui Dumne%euC 0 :i cum ai putut să urci pe potecile acelea grele ale $thonului. )a să mă încredin(e% că toate câte mi le*a spus erau ade!ărate. 6u nu !i%itasem toate sihăstriile şi toate laturile 3chitului . /urecii pe care îi a!eai erau ghearele dia!olului. data următoare când m*am dus la . După pu(in timp. m*am dus.n scurt timp. /urecii ăia. )ât sunt de minunate lucrurile Tale.alimnos.%ile. copilaşul meu. copilaşul meu. nu a mai rămas nici unul dintre aceşti tâlhari. îndată !in lângă tine şi te a&ut. să ştii că Dumne%eu mi*a dat alte picioare şi am a&uns la . ca să nu ne lene!im la rugăciunea lui +isusC.a!so5ali!ia. 4u*i plăcea dia!olului pelerina&ul tău la 3'ântul Munte. m*am gândit să merg la mănăstirea ei din . 6ram pe atunci încă mirean.a!so5ali!iei şi atunci cum să nu mă mir să aud că o bătrânică pe &umătate parali%ată mi*a descris cu toate amănuntele acest 3chit. am au%it ca un 'el de !i&elie de !ânt care a intrat în chilia mea şi încet*încet întregul meu trup a 'ost slobo%it de tirania purecilor. încât nici nu am putut să dorm. După câte!a luni. Mă a'lam într*o stare plină de de%năde&de. $m găsit*o şi i*am spus că rugăciunea ei m*a i%bă!it de pureci. dar eu mă a'lam la 3'ântul Munte.

ia*măC. a !enit Maica Domnului s* o !i%ite%e. de mic copil s*a în!rednicit să o !adă adesea pe Maica Domnului şi să o simtă ca pe măicu(a ei. M*a a!ut şi mă are de acuma ca mamă a ei de două ori. ce se !a întâmpla cu 6caterina. )opili(a a întrebat*o8 0 De ce ai !enit să*mi (ii scara= 0 Dacă nu aş 'i (inut*o. :tiu că nu dormiseşi de trei %ile. . prin inter!en(ia dumne%eiască a plecat toată acea ceată drăcească. $tunci i s*a arătat Maica Domnului şi i*a (inut scara. $tunci şi tu ai putut să te odihneşti câte!a ore. care este încă un mic copil= 7asă*mă încă să mai trăiesc ca să o cresc. De mai multe ori le*a spus părin(ilor ei8 9< iubesc pe Maica noastră cea Mare şi !reau să stau în bra(ele ei. de la !ârsta de doi ani. am întrebat*o. De aceea. $st'el. . Dacă s*ar 'i întâmplat aceasta. Mama ei a 'ost o 'emeie s'ântă. în Maica Domnului şi în -iserică. şi altă întâmplare. continuă maica. ba încă chiar mai bine. e sigur că el ar 'i părăsit )hilia de 'rica lor. o 'eti(ă. 0 )e lupte duho!niceşti a dus maica /elaghia= 0 6a. să ştii că o !oi creşte eu. $tunci am !ă%ut. a!ea duho!nic şi cu multă bucurie şi*a predat copilul lui 1ristos şi Maicii Domnului. nu a&ungea la candele şi 'olosea o scară. să ştii că de multe ori ai 'i că%ut.. Dar sla!ă lui Dumne%eu. am ridicat mâinile mele către 1ristos şi i*am %is8 91ristoase al meu. o !oi îngri&i ca şi tine. $tunci 'emeia i*a spus8 9/reas'ânta mea 3tăpână. din pricina !ârstei. ce s*a întâmplat. M*am temut atunci ca nu cum!a această ceată drăcească sub 'orma purecilor să tăbărască pe trupul 3tare(ului )hiliei. 0 /e 6caterina ta. purecii plecând de pe întreg trupul tău. ia de pe el purecii şi omoară*iD. -ătrâna /elaghia era pe atunci de 1@ ani.. Deoarece era mică de statură însă. s*a a'lat în mâinile duho!nicului ei. copilul meu. înlăuntrul ei a 'ost sădită credin(a în Dumne%eu. $poi s*a au%it un glas care mi*a spus8 9$cum patul lui Teodor 0 aşa mă numeam eu ca mirean 0 s*a cură(it cu desă!ârşire. )ând mama ei a adormit. Mama ei a dus*o la acesta ca să o în!e(e să se spo!edească de mică. $scultă. şi după aceea.0 :i apoi. maică= 0 $poi. continuă părintele Teodosie.nainte să moară. îi răspunse Maica Domnului. De mic copil mergea în biserica satului ca să aprindă candelele.

/e atunci sora de mănăstire 6caterina a !ă%ut schima şi s*a uimit 'oarte tare. . nici să nu mă smintesc de ei şi nici eu să nu îi smintesc pe dânşii. am aici nişte tămâie. deoarece schima era plină de lumină dumne%eiască şi cerească. dar nu am îndră%nit să*i spun ce!a. neîncetat. $şa se 'ace că nu s*a mai întins pe pat de la !ârsta de 1E ani până la cea de AE. pe 3'ântul Mare Mucenic Dimitrie şi pe 3'ântul Tămăduitor /antelimon. tot ce mi*ai cerut. 7a )răciun. $ doua. După ce a luat marea şi îngereasca schimă.. să*mi dai trei harisme. 6u mi*am dat seama că această mireasmă pro!enea de la însăşi maica. eu sunt o copilă 'oarte săracă. 0 Uite. pentru că atunci când intram în chilia ei. Mă cunoşteam cu ea de mai bine de şase ani. 0 <.. /e o 'ar'urie rotundă îi punea adesea dulciuri. duho!nicul a chemat*o şi după şase luni i*a dat schima cea îngerească şi dumne%eiască. să*i !ăd pe bărba(i ca pe nişte urşi. ce lupte a 'ăcut. )ând şi*a terminat rugăciunea aceasta. dar î(i 'ăgăduiesc să 'ac tot ce pot ca să*(i 'ie pe plac. 1ristoase al meu. /reas'ânta mea 3tăpână. $celaşi lucru îl 'ăcea şi Maica Domnului. Mă duceam la mănăstirea ei de la Tesalonic de patru ori pe an.nainte să de!ină schi!nică. dar (i*o !oi da peste şase luni. care a chemat*o aproape de ea ca să îi arate schima pe care o !a lua. Mă considera copilul ei duho!nicesc. %ise 6caterina. 'ăcea mii de metanii şi spunea lui 1ristos plângând8 91ristoase al meu. dă*mi îndată darul acestaC 0 4u încă. iar eu o numeam mama mea. :i într*ade!ăr. a %is Maica Domnului. :i într*ade!ăr. întotdeauna aceasta era plină de bună mireasmă duho!nicească. .. maică= am întrebat*o.ntr*ade!ăr. să am rugăciunea inimii şi să 'iu împreună cu Tine %i şi noapte. Toate acestea în chip minunat. a !ă%ut*o în biserică pe Maica Domnului. ce ispite şi bătăi a răbdat de la demoni. :i a treia. să nu mă întind deloc pe pat. Domnul a coborât şi i*a spus8 9)opilul meu. Dar !reau ca şi tu. . mâncare bună şi alte daruri. de astă%i !ei a!ea. mama 6caterinei obişnuia să îi 'acă daruri şi mâncare bună. dar şi ce mângâieri duho!niceşti a a!utC .ntâi. 6a a început să aibă încredere în mine şi să*mi spună mai multe din lucrurile de taină ale !ie(ii ei.n 'iecare seară a!ea împreună cu ea trei s'in(i8 pe 3'ântul Mare Mucenic Gheorghe. 0 )e este asta ce răspândeşte bună mireasmă în chilia ta. iar /reas'ânta 3tăpână a luat*o pe copilă în pa%a ei. /elaghia. pe când trăia încă. $cum să*(i spun cum a primit din belşug harul 3'ântului Duh. copilaşul meu. mama 6caterinei a murit.

+*am spus atunci8 0 Maică. în timpul nop(ii cobora din cer ca un stâlp luminos de 'oc şi strălucea în chilia ei. a 'ost şi stare(ă şi a!ea treispre%ece uceni(e în !remea aceea. 0 :i acum po(i !orbi cu Dumne%eu în orice moment !rei= 0 Da. încercau să împiedice rugăciunea inimii. După multe stăruin(e şi răbdare din partea mea.. nu pot să descriuC Mă trăgeau de haine. a pătruns în inimă. continuă să istorisească părintele Teodosie. . mi*a spus8 0 $scultă. ca să aran&e% anumite lucruri. şi de atunci o simt că a rămas acolo. aşa cum !orbesc cu tine. iar alteori strigau 'urioşi8 94e*ai înnebunit. încât numai eu pot să cunosc în întregime măre(ia ei. 'iindcă mă tem să nu o pierd. $cum am îndră%neală ca un 'iu al tău duho!nicesc şi te rog să nu*mi ascun%i nimic. De multe ori. $tunci am !ă%ut înăuntru o pasăre. pasărea a intrat în gura mea. am intrat în 3'ântul $ltar >a!ea citită rugăciune pentru aceasta de către arhiereuB. potri!it cu 'olosul su'letelor noastre. sunt de atâ(ia ani împreună cu tine şi te iubesc ca pe mama mea. îmi aruncau şiragul de metanii departe. După pu(in timp. Dar această întâmplare mai presus de 'ire mi*a dat o asemenea bucurie. după dumne%eiasca 7iturghie. nici tămâie. mi*a %is ea. Domnul mă aude şi îmi 'ace !oia.ntr*o %i. 'ără întreruperi sau scăderi. ne*ai înnebunitD.i spun şi .i cer tot ce !reau şi. $tunci mi*a spus8 9Dacă nu dobândim harul 3'ântului Duh.Tămâie însă ea nu ardea şi n*am !ă%ut în chilie nici scrum şi.. $tunci eu am început s*o rog pe Maica Domnului să*mi trimită în mod sim(it pe 3'ântul Duh. Mi*am dat seama atunci despre ce 'el de pasăre era !orba. şi*a acoperit 'a(a cu broboada şi mi*a spus8 0 4u !reau să*(i spun.. 94u cum!a să 'acă !reo stricăciune. a stat pu(in pe gânduri. tot aşa !orbesc şi cu Dumne%eu.. de 'apt. Dar ce ră%boi îmi duceau demonii în 'iecare %i. :i ast'el. După aceea. După pu(in. . . 9)um de pătrunsese această pasăre în 3'ântul $ltar=. mă gândeam. n*am 'ăcut nimic în !ia(ă.n . gândindu*mă. 6ra o monahie 'oarte smerită. De unde !ine această mireasmă şi cum ai dobândit*o= $ râs. mă lo!eau. pasărea a ieşit din 3'ântul /otir şi s*a aşe%at pe umărul meu. mai demult a trecut pe aici un teolog şi a predicat. am încercat să o prind cu mâinile şi să o dau a'ară. !ăd că pasărea %boară şi se aşa%ă tocmai pe 3'ântul /otir şi intră înăuntru. copilul meu.

ea a %âmbit. s*a petrecut următoarea întâmplare. Uceni(ele ei au întrebat*o8 0 )e lumină era aceea care se !edea noaptea în chilia ta= +ar ea le*a răspuns cu smerenie8 0 4u a 'ost nimic. mi*a că%ut ce!a pe &os şi am aprins lanterna ca să găsesc.. Dimpotri!ă. cum (i*am mai spus. )ând mama monahiei 6!se!ia era pe moarte. aşe%ată în rai. părinte Damaschin. $m !ă%ut că au luat su'letul mamei tale şi l*au dus la tronul lui Dumne%eu. după ce am terminat.ntr*unul din numeroasele pelerina&e pe care le*a 'ăcut la 3'intele 7ocuri. s*a dus şi la Mănăstirea 3'ântului Gheorghe 1o%e!itul. şi nu trebuie să te întriste%i deloc. adică să stea acum de*a dreapta )elui /reaînalt. . totul era plin de bună mireasmă. soleşte pentru noiC. l*am !ă%ut pe 3'ântul 4ectarie ridicându*şi mâinile şi rugându*se lui 1ristos pentru noi. Mama ta. a !ă%ut încă o . în chilia maicii /elaghia. pentru că şi ea se roagă acum pentru noi.n clipa aceea. <ri de câte ori !eneam. Diminea(a au dat tele'on de acasă şi au înştiin(at*o pe monahia 6!se!ia că mama ei murise. $ luat atunci o lumânare şi a !rut să o pună în s'eşnic. )are cobora la ea şi o binecu!ânta. să ştii că este 'oarte bine. am %is şi eu înlăuntrul meu cu gândul8 93'inte +erarhe 4ectarie. copilaşul meu. să te bucuri.n această clipă. 3copul pentru care a !enit pe pământ a 'ost împlinit. dar tu să*mi spui ce ai !ă%ut şi cum ai a'lat că m*am rugat la un oarecare s'ânt= 0 $scultă. . +*am spus8 0 De ce râ%i= 0 /e care s'ânt l*ai chemat ca să se roage pentru noi= 0 6u ştiu pe care s'ânt l*am rugat. împreună cu 1ristos. Maica /elaghia a chemat*o la ea pe monahia 6!se!ia şi i*a spus8 0 +eri seară am !ă%ut îngerii coborând la !oi în sat şi stând deasupra casei tale. <dată discutam împreună cu ea şi.mi&locul acelei lumini uneori se arăta 1ristos. . atunci când ai spus în taină rugăciunea ta.

. pu(ină rugăciune. cutare marcă. %icându*mi8 0 6u sunt aici responsabil. $poi a călătorit prin toate insulele Mării 6gee. maică= Fămâi împreună cu noiC. să ştii că plec pe dată la Mănăstirea 3'ântului /antelimon. 7a o curbă. !olanul a început să se rotească singur şi să conducă maşina. 0 Hi*aduci aminte. 7*am primit şi. mi*a spus ulterior maica. trebuia să schimb caseta pe care noi o ascultam şi cu cealaltă mână să (in !olanul. iar maşina era să părăsească drumul= Te*am !ă%ut cum călătoreşti. $şa că 'ăceam toate treburile casei.m. <dată a !enit un monah care !i%itase întreg 3'ântul Munte şi niciunde nu* şi găsise loc de odihnă duho!nicească. 6u atunci am primit binecu!ântare să rămân singur într*o )hilie care se cheamă a 3'intei Treimi şi este în prea&ma mănăstirii maicii /elaghia. un cunoscut de*al meu. pentru că în acel loc Dumne%eu îi descoperea multe taine. maică. am 'ăcut ascultare. am !ă%ut pericolul şi am !enit să te a&ut. Dar ce 'el de om eşti tu.. 'ără ca eu să în(eleg cum. ci dacă !rei să 'aci pe stare(ul.. în Dodecane%. +*am spus8 9Gă. . $colo.ntr*o %i i*am spus8 0 $ş !rea să 'ac o plimbare pe malul mării.d. aşa că nu te las să mergi.. în sihăstria 3'intei Treimi. <dată călătoream cu mama mea la o mănăstire. are cutare icoane înăuntrul ei. în /atmos. . să nu mi se strice pe drumuri şi să mă pă%ească Dumne%eu de pericole.mână omenească care împreună cu a ei a luat lumânarea şi a aşe%at*o în s'eşnic.a. $celaşi lucru l*a !ă%ut şi o altă monahie care era acolo şi care n*a !rut s*o mai lase în nici un chip să plece. ca să 'ie o maşină bună. /ărintele Gherasim. la mănăstirea 1o%e!a. 'ericita maică /elaghia a rămas de multe ori.n mod ciudat. +*a spus8 9Mâna lui 1ristos a !enit şi (i*a luat lumânarea din mână ca s*o aprindă. deoarece eu eram mirean. $tunci ea a început să*mi descrie maşina8 96ste albă. şi în cele din urmă a a&uns la . )a mirean ce încă eram. iar acela monah. mi*a dat tele'on să* l (in pe acest monah acolo. Dar el s*a împotri!it. am cumpărat odată un autoturism.alimnos. ş. atunci când mergeai la cutare mănăstire şi la o anumită curbă te*ai aplecat să schimbi caseta. 0 4u te*am adus aici eu ca să*mi 'ii stare( şi nici duho!nic.

. şi nu pot să spun nimic despre aceasta. dar înlăuntrul meu eram tulburat. a !enit la mine acasă o doamnă de la -iroul de Joia& al )ompaniei de Transport $erian şi mi*a spus8 9Du*te acum îndată la -iroul de Joia&.. şi*a acoperit 'a(a cu broboada şi în cele din urmă mi*a spus8 0 Tu ştii că eu mă rog pentru tine. mi*a %is ea. mi*a %is maica. Mi*a spus. )e să*(i mai spun. într*o seară. ce lucruri minunateC . smerenia ei. care au cutreierat lumea ca să propo!ăduiască 6!anghelia lui 1ristos. 1ristos m*a înştiin(at iarăşi la rugăciune. 6ra însă cu neputin(ă să găsesc un bilet din cau%a mul(imii mari de călători. care a(i umblat prin toată lumea. . 9-ine. $m a&uns la mănăstirea ei şi i*am cerut lămuriri pentru modul minunat în care am găsit biletul de a!ion. rugăciunea mi*a spus că Teodor !rea să !ină aici. Dar ce putere are rugăciunea eiC 3ă*i răspundă Dumne%eu la orice lucru cereC $ltă dată mi*am programat să merg în . . $tunci i*am spus că sunt plin de tulburare. Totuşi. 6u m*am bucurat. pentru că s*au găsit biletele tocmai pentru orele şi %ilele în care ai cerutC. 4u ai sim(it nimic= 0 Maica mea. 6a a început atunci să se roage şi o negrăită bucurie m*a cuprins în întregime în scurt timp. să ştii că ce!a am sim(it. $ltă dată. 6a a râs. )ând ai găsit biletul. deoarece n*am întrebat*o. o bucurie duho!nicească şi o putere care !ine şi acoperă capul meu.ntr*ade!ăr. mi*a spus ea toată pă(ania şi că mi s*a întâmplat aceasta. dar nu găseşte bilet. când m*am rugat. părinte Damaschin. şi le*am spus8 93'in(ilor $postoli. 9)el ce în(elege să în(eleagăD. ca să !ină lângă mine=. Uite.ntr*o %i.ntr*o %i. şi atunci am aşteptat ca să a&ungi. Teodor.alimnos pe @I octombrie. mi*a spus rugăciunea că Teodor !rea să !ină. că nu era !oia lui Dumne%eu ca să* l iau pe acel monah la 3'ânta Treime. mi*am luat liber pentru o săptămână de la ser!iciu şi am hotărât să*mi cumpăr bilet de a!ion.$m plecat. aşa s*au găsit biletele şi ai putut să !ii. ca să a'lu care e !oia lui Dumne%eu. aşadar. dar m*am rugat şi l*am 'ăcut curat. am putut cumpăra biletul de a!ion ca să mă duc s*o !i%ite%. mi*a spus8 0 3ă ştii că am !ă%ut astă%i su'letul tău plin de necură(ii. $tunci m*am dus la 3'in(ii $postoli. +au tele'onul şi o sun pe maica /elaghia. Dumne%eu a 'ăcut o minune şi.. îndră%neala ei către Dumne%eu. nu pute(i să găsi(i un bilet pentru copilul meu. închide tele'onul şi aşteaptăC.. Mi*am orânduit lucrurile. atunci când a!em %ile libere. cu rugăciunile maicii /elaghia. Gără să apuc eu să %ic ce!a.

încât m*au schilodit. 6l. $m început să plâng şi.n clipele în care 'ăcea rugăciunea cu şiragul de metanii. Maica Domnului a coborât din icoană şi a stat lângă mine. în timp ce plângeam. mai demult. maica dorea să mănânce !inete.ndată a apărut şi îngerul Domnului şi i*a spus8 9+a aceste 'lori şi du*le la duho!nicul tău la spitalC. părintele . tu. :i*a luat şiragul de metanii şi a început să se roage 3'ântului Gheorghe. < 'emeie din satul !ecin. a !ă%ut că boabele se trans'ormau în 'lori bine mirositoare. $tât de mult s*a bucurat 3'ântul Dimitrie de această icoană. $şadar. şi printre primele sale uceni(e au 'ost maica /elaghia şi !erişoara ei. încât în noaptea aceea i s*a arătat în somn maicii /elaghia şi i*a spus8 9M*ai îndatorat 'oarte mult cu ceea ce ai 'ăcut. şi să*7 rog din adâncul inimii ca să te pună în cel mai bun loc. M*a întrebat8 Unde te*au lo!it. /elaghia= :i îndată m*a binecu!ântat şi toate durerile au încetat. el a !enit în insulele noastre. strigându*l8 91ei. n*ai putea. mi*am ridicat pri!irile şi am !ă%ut icoana Maicii Domnului8 <'.iril. Maica a cumpărat ea icoana şi a aşe%at*o la închinat în bisericu(a 3'ântului Dimitrie. . tu cu calul tău cu care alergi peste tot să*mi găseşti nişte !inete= 3unt de atâtea %ile nemâncată şi aş !rea să mănânc !inete. ast'el încât nu creşte aproape nimic. $tunci când s*a îmbolnă!it. s*a îmbolnă!it. 4iciodată n*am mâncat atâta bătaie de la demoni ca în acea noapte. Doamna aceea a acceptat... să ştii că eu !oi !eni să*l iau şi să*l în'ă(işe% înaintea lui Dumne%eu. . Maica /elaghia a 'ăcut rugăciune pentru el cu şiragul de metanii în acea seară. care se a'lă în incinta mănăstirii ei. i*am spus. <dată. de şchiopătam. copilul meu.. $ceastă bisericu(ă a 'ost construită cu materiale pe care maica însăşi le*a cărat în spate când era tânără monahie. duho!nicul mănăstirii. Maica mea. mi*a spus maica /elaghia. !enise în !i%ită la 3'ântul Munte. 6l a primit 'lorile şi s*a minunat de întâmplarea aceasta.< doamnă e!la!ioasă cunoscută maicii /elaghia dorea să ducă în $merica o icoană a 3'ântului Dimitrie ca s*o !ândă. a au%it atunci o !oce bărbătească puternică strigându*i la ureche8 93trânge !inetele şi du*le . pentru că acolo catolicii şi protestan(ii nu cinstesc icoanele s'in(ilor noştri.n clipa aceea. care a!ea în grădina ei !inete. 9$ltă dată. au !enit doi demoni care m*au bătut atât de mult. 3'inte Gheorghe. !e%i ce mi*au 'ăcut= . )ând su'letul tău !a pleca din trup.. $ici primise darul 3'ântului Duh şi însăşi Maica Domnului l*a po!ă(uit să meargă în Dodecane% şi să*i spri&ine acolo pe creştinii ortodocşi. părintele . <dată. -ătrâna /elaghia însă i*a spus să n*o !ândă în $merica. $colo unde se a'lă mănăstirea maicii /elaghia este o %onă de deşert şi lipsită de apă.iril a 'ost internat la spitalul din insulă.

. $tunci ea mi*a spus8 0 Teodore. părinte Damaschin. ce*mi tot spui.alimnos. copilul meu. oricând dorea şi rămânea . primea. <ricând !oia. sunt nenumărate. Teodore. 4ici nu pot să mi le*aduc aminte pe toate. 1ristos şi ea erau una. mergea cu duhul oriunde !oia.repede la maica /elaghia de la mănăstireC. 6ra unită cu lumea cea cerească. nu ştiu. Jorbea cu Maica Domnului şi o ruga pentru orice întâmplare din !ia(a ei sau a altor oameni.nainte de s'ârşitul !ie(ii ei pământeşti. $st'el de întâmplări din !ia(a ei. părinte Teodosie= 0 Da.n loc să doarmă pe pat. stătea câte două*trei ore pe noapte pe un scaun ca să se odihnească pu(in. 'ără ca să*l !ăd. maica /elaghia putea să !i%ite%e Faiul. 0 )e este aceasta ce*mi spui. Maică 3tare(ă= 0 4u ştiu. pentru ca ea să strălucească şi mai mult în sla!a cea cerească. Tot ceea ce cerea de la 1ristos. 0 3im(i(i pre%en(a ei lângă dumnea!oastră şi după adormirea ei. 4u a!ea ne!oie să 'acă nici o călătorie. Gherontisa /elaghia a a!ut multă răbdare în întristări şi în ispite. Dumne%eu nu caută la 'a(ă. $ dus lupte pline de biruin(ă împotri!a demonilor. 6a este ade!ărata mea mamă. să*(i aduc !inetele. mi*a răspuns. 'emeia a luat !inetele şi le*a pus la picioarele maicii. 7i s*a împotri!it cu un cuget 'oarte bărbătesc. iar restul orelor se ruga neîncetat. 'iind în mod !ădit nedumerită. şi chiar mai mult decât o mamă. .. Multe le*am scris de&a şi poate că se !or tipări !reodată dimpreună cu s'ânta ei !ia(ă acolo. !ăd mărăcini în &urul tău. maică= Je%i pe îngerul meu sau pe dia!olul care mă împiedică= 0 /e amândoi îi !ăd. $ întrebat*o8 0 )ine a 'ost bărbatul acela care a !enit şi mi*a poruncit.ntr*ade!ăr. 3e să!ârşise o unire ipostatică între Kiditor şi %idirea 7ui prin harul /reas'ântului Duh. Dumne%eu a îngăduit să aibă şi un atac cerebral. Fugăciunea ei pentru lume era neîncetată. copilul meu. $!ea legături prieteneşti cu to(i s'in(ii. < chem în rugăciunile mele şi îi simt a&utorul. . După măsura în care ne ne!oim. ne dă şi darurile sale duho!niceşti. la mănăstirea Maicii Domnului 6leusa din . <dată m*am dus la mănăstirea ei şi nu eram spo!edit. a %is 3tare(a. 4u ştiu cine te*a înştiin(at ca să le*aduci. şi în mod 'oarte regulat.

$rad. !ă mul(umesc 'oarte mult pentru minunatele istorisiri pe care ni le*a(i 'ăcut despre această cu!ioasă a -isericii noastre. 3la!ă lui Dumne%eu pentru toate şi mul(ămiri neîncetate Maicii Domnului şi Tatălui ceresc pentru maica /elaghia pe care a dăruit*o -isericii ca mi&locitoareC Fuga(i*!ă şi pentru noi. părinte TeodosieC 0 Domnul să 'ie cu !oi şi maica /elaghia să ne a&ute cu rugăciunile ei pe to(iC 3ursa8 Monah Damaschin Grigoriatul.alimnos. maica /elaghia. mai cu seamă când e !orba de o 'emeie. @##I. )a om. Gherontisa /elaghia s*a născut în 191# şi a adormit în 19IE. 6ditura 3'ântul 4ectarie.oricât timp dorea. 3*a!em parte cu to(ii de rugăciunea ei şi să o rugăm să mi&locească la Domnul pentru mântuirea noastrăC $min. Povăţuiri din Sfântul Munte. la . 3unt atât de bucuros că Dumne%eu şi în %ilele noastre arată s'in(i atât de mari şi bine plăcu(i 7ui. Părinţi athoniţi pe care i-am cunoscut. adică de un !as mai slab. . 0 /ărinte Teodosie. Jolumul al ++*lea.