P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 20, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב

ןועמש יברל רתומ ןיוכתמ וניאש רבד
השעמ ןיא הנווכ ןיא םא ) רג " ח לה ' י תבש , זי , ר " ירה לע ן " בל ןילוח ף . האנה ירוסאב , ו גי תבש םירובג יטלש , ג (
השעמ שי
רוסיא לש השעמ ןיאש אלא ) שר " אצ םיחבז י : ד " ר אה ה " ש ו שר " גל הכוס י : ד " אכירצ אל ה ( •
השעמ שי א לש י אל הז אלא רוס מ ש ת ךיי ה םדאל במ צ ע הנווכה ןורסח ללגב ) שר " גל הכוס י : ד " ידומ אהו ה ( •

ב ןועמש יבר הדומ שיר קיספ הי תומי אלו
היל בישח ןיוכתמכ ) שר " גל הכוס י . ד " ידומ ה " היל בישח ןיוכתמכ " , דות " דל אמוי ינה ה : " פ יוהד ןויכו " ר ימד ןיוכתמכ " (
• ה השעמל הנווכה ךכיפלו תחא הלועפכ םיבשחנ םישעמה ינש רוסיאה השעמל הנווכל בשחנ םג רתיה
) תופסותה תטישב חי תובותכ םירועש ץבוקה (
• רוסיא השעמכ השעמה תא רידגמ ) שר " גל הכוס י . ד " אכירצ אל ה " יתירחא יוה אל יא לבא - אנמ היל יושמ , אהד
יכהל ךירצ , יכהל ןיוכתמ אלד בג לע ףאו - רוסא , תומי אלו הישיר קיספ יוהד . ("
וא בייחמ רוסיאה השעמ לע ות ) שר " גל הכוס י . ד " ידומ ה " ץירח אלב הרירגל רשפאו יכהל ןיוכתמ אלד ןויכ , דיבע יכ
הרומג הכאלמ יוהד ץירח ימנ - בייחימ אל , דיבע יאדוד אכיה לבא – ידומ " (


ילא ןווכתמ יאדוו רוסיאה תלועפב היל אחינד ןויכ ו ) א קספ ךרע ךורע ' " לבא תומי ד אל אקופסל אכיל הישיר קיספ
הוה יכיה היל אחינ הוה אל יאד היל אחינד יאדוובו הישיר קיספ " ו ר ' לה יולה םייח ' י תבש " קיספ יוהד יהנ יכה ואל יאו
רוריבב השעי רוסיאהו הישיר , מ לבא " אל אהימ ןיוכתמ היל אחינ אלד לכ מ יוה , ןיוכתמ וניאש רבד ללכב יוהו רתומד "
דותו " דל אמוי ינה ה " : הנ אוהש ןויכ תופייל ןיוכתמ אוהש ידהס ןנא הנ " (

שיר קיספ הי היל אחינ אלד
הליחתכל רתומ
ךורעה תטיש רהו " ת ) דות " ו תובותכ יאה ה (. •
ע תבש ינידל תלבגומ " תותלאשה פ ) ארב אבומ " די תבש ש , ט איק תבש יריאמ םגו . ( •
ןנברד ירוסיאב ) טכ תבש יריאמ : גק תבש םגו . ( •
במרה תטיש " ע ם " רה פ ' םייח ) רג " ע ח במרה ל " ם לה ' י תבש ( •
רתומ היהי ול השקה הישיר קיספ ) גק תבש יריאמ (. •
האנה ירוסיאב ) ר " בל ןילוח ן . האנה ירוסאב הישיר קיספ ןיא ו במרה " תורוסא תולכאמ ם די , ע בי " ר פ ' םייח ( •
ומע השענ רתיה רבד םא ןיוכתמו םג רבדל ה רתיה ) בשרה ירבדב םירובג יטלש " א גי תבש , ג ( •
עצ וא הוצמ םוקמב אר ) אצ םיחבז : , זק תבש . שר " םש י , דות " גל הכוס הדומ ה : , דות " ו תובותכ יאה ה (: •
ןנברדמ רוסא
תופסותה תטיש , במרה " ן םינושאר הברהו ) תבשב הניאש הכאלמ הפוגל הכירצ , אתיירואד בייח ןירוסיא ראשב לבא ( •
היל אחינו ןנברד רוסיאב וא היל אחינ אלו אתיירואד רוסיאב ) טכ תבש יריאמ (: •
ב רתומ ןירוסיא ראשב לבא תבש יניד ) ר " ן ירה לע " ף ןילוח בל . האנה ירוסאב הישיר קיספ ןיא ( •
• ר יפל ול השקה הישיר קיספ ' ןנברד רוסא קר היהי הדוהי ) גק תבש יריאמ (.
רוסא מ אתיירואד
שר " י הע תבש . בייח היל תפכיא אלד ידימב ) סות ןייע רוטפ ול השקב קר ' םש שרו " גק י . צו " ע ( •
תה תטיש תופסו , במרה " תבשמ ץוח הרותבש ןירוסיא ראשב םינושאר ראשו ן •
• ר תטיש ' הדוהי ) ע " תוטשפה פ (

אל ומ כ רדג שיר קיספ הי
א ם הלועפה לוכי ה ע תושעיל " ילב רחא י הרוסאה האצותה עא " פ ש ה במ אלא הז תא תושעל לוכי אל השעמה תא עצ
לש ךרדב הרוסאה האצות אל ומ הישיר קיספכ רדג ) ר ידימלת ' הנוי רו ' תפרצ מטשב " ה תובותכ ק : (
יו " א יפאש ' לוכי הלועפה םא ה ע תושעיל " ילב רחא י הרוסאה האצותה ןיידע ומ רדג ת כ הישיר קיספ ) מר " מטשב ה " ק םש
ושו " יס שבירה ת ' דצש (
שי םא תורשפא השעמה תא תושעל רתיה ךרדב , ל הזש תורמ קוחר הרקיש שולק יוכיס שיו , ו עא " ךרדב והשועש פ
רוסאה , ל םא רוסיאה השעמל ןיוכתנ א , הישיר קיספ ארקנ אל הז ) שרמ עמשמ ןכ " אצ םיחבז י (:
יו " אוה רתיה ךרדב השעמה תא תושעל תורשפאה םא א קוחר הישיר קיספ ארקנ ןיידע ) וש " שביר ת יס ' דצש (
ג השוע םא " ומע רתיה רבד כ יפא זא רתיה רבדל םג ןיוכתיו ' פ דיבע " ירש ול םג ןיוכמו ר ) ירובג יטלש ירבדב ם
בשרה " גי תבש א , ג ( הישיר קיספ ארקנ ןיידע הזש םירמואו ןיקלוח שיו ) רה " במרהו ן " םש ן (
רוסיאה השעמ ול השק םא אל גומ הישיר קיספכ רד ) טכ תבש יריאמ (:

אל ומ רדג כ היל אחינ אל
םא היל תפכיא אל רוסיאה השעמ ימרתמ יא ) שר " ד י " הע תבש יפט ה . סות ' שר ןייעו קלוח םש " גק י . צו " ע (
www.swdaf.com 1
םרוגה םא היל אחינ אלד אה אוה י רוס היל אחינ אלד ארקנ אל הז ) דות " ה ב ףא " ל מ . ו וש " א המלש תחנמ ת , אצ (
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
ךורעה רפס – לאיחי ןב ןתנ בר
א קספ ... ארמגב לוזגה בלול קרפב םאו ןטעימ רשכ • ףוסבו ארמג תומביד ףוסבו ארמג קרפד חקולה המהב הדומ יבר
ש מ ןוע קיספב אלו הישיר י תומ יפ ' חש ת ושאר ך לש יח תומי ושאר תכיתחב יכ ןיעדוי לכה םאו רמא יניא ןווכתמ ותתימל
אלא אוה הצורו ותימהל ןווכתמכ ירה אלא וירבדב שממ ןיא ךרוצ רבדל םד ונממ איצוהל גילפ אכיהו יבר ןועמש ןוגכ
רשפאד ארירג אלד דיבע ץירח וליפאו דיבע רשפא אלד אחינ היל • קרפב ןכו לכ כ יבת ליקשד היל יזרבב אלד אחינ היל
ןכו קרפב יבר רזעילא רמא יבר ביקע א אכיא יאו רחא דיבעיל רחא ןבה יבא אלו ןכו בלולב לוזגה אוהו תיאד אנעשוש היל
יתירחא לבא קיספ הישיר אקופסל אכיל אלד תומי יאדוובו אחינד היל אל יאד הוה אחינ היל יכיה הוה הישיר קיספ ...

ס ב ר ה ףוסב ארמג קרפד ח ' םיצרש ו ב שיר ארמג ד כ תובות תורוכבב ב קרפ קולה ב ח המה ארמגב יבר יסוי ןב מה םלוש
רמאהו בר ימיש יברב אייח הימשמ ברד יאה וסמ כ אייר ייזנד ת א רוסא קודהל י ה ב אמוי אבט יפ ' ןואגה ב תבש אתייזנ דכ לש ןיי
וא לש רכש מו ס ו ב איר אוה בקנה יושעש איצוהל וב ןיי זב ןמ ןייהש אצוי םשמ םא אב ומתסל וקדהלו רמאו עונמל תוכיפש
ןיי ינא מ וכת ןי אבו ל ס םות חתפה רמאק בר אהבד הדומ ר ב י ןועמש ןכו יפ ' וניבר לאננח ףוסב ה קרפ הלעמלו הזמ קרפה
ו ב ותכ וב ת יפ ' תפוגמ תיבחה שעה יו ה ממ אצויכו ךוממ וא תלט וב רמא ר ב א ס רו ץמאל ותמיתס ד יתא ידיל הטיחס הו כ א עא " פ
וניאש ןיוכתמ הטיחסל אלא ימל פ ףג י תיבחה דבלב יכ ןו טחסש רוסא אלד יברכ ןועמש ירבדל נש י ה ן ו יאה בקנ הלעמל מ ן
ה כ ד ה או לעו ןכ א רס ו םימכח יקודהל ה אלא מושל ו פר ה ןאמל סאד ר ושמ ם תמיתס ה פ ת ח ןוגכ המש ד וק ארנ ה ב מ ח רב ןאמל
אד מ ר מ וש ם הטיחס אחינ היל וזיש ב ןייה ךותב דבה כלה ך רוסא א ב ל בקנב ןמ ה צ ד ומכ שיש תויבחל ונלש אל ורסא
ל ה יקוד אמויב אבט ידכ אלש דבאי ןייה וליפאו א ם טוחסי ןויכ ךליש דוביאל אל אחינ עבו ךר קיספ מ שרופ ןינעל רבד
ןיאש ןיוכתמ ןוגכ דיבעד אעראב ואלד ד י היד ד ןויכ אלד יטמ היל האנה ש ר י :

ב דומע וק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
מ הנש . והאלימ אלו חתפה לע דחאה בשי , והאלימו ינשה בשי - בייח ינשה . והאלימו חתפה לע ןושארה בשי , בשיו ינשה אבו
ודיצב , ול ךלהו ןושארה דמעש יפ לע ףא - בייח ןושארה , רוטפ ינשהו . המוד הז המל אה - ורמושל ותיב תא לעונל , אצמנו
וכותב רומש יבצ .

א גי קרפ תבש םירובג יטלש ג תו
בשרה " רה וירבד ואיבהו בתכ א " פ הנשמ דיגמו ן " י להמ ' יבצ ותיבב היהש חתפה תא רגסש םדוק עדוי היה םאש תבש
עאש וכותבש יבצהו ותיב רומשלו ותיב רוגסל רתומש " עש פ " תא רומשל ןיוכתי אלש דבלבו אליממ יבצה דוצנ הליענה י
רהו תיבה רומשל ימנ ןיוכתמש אלא ודבל יבצה " במרהו ן " ן ףא לועניש םדוק תיבב יבצ שיש עדוישכ ירבסו הילע יגילפ
ע " הישיר קיספ יוהד תיבה לוענל ול רוסאש יבצה תדיצל ללכ ןיוכתי אל וליפאו תיבה תרימשל ןיוכתמש פ ירבדל אתשהו
בשרה " עאד ןידמל וניצמנ א " יקד ג " וכתמ וניא הישיר קיספה דיבעד השעמ ותואבש אקוד ונייה רוסא הישיר קיספד ל ןי
ג השוע השועש הישיר קיספה ותואב םא לבא ומע רתיה רבד השוע וניאו " זא רתיה רבדל םג ןיוכתיו ומע רתיה רבד כ
יפא ' ירש ול םג ןיוכמו הישיר קיספ דיבע וז איה אלוק יכ תמאבו ודחב יתבתכ ינאו ' תלוז תושעל רשפאש השעמ לכד
יפא זא הישיר קיספה ' יפא השעמ ותוא דיבע ' ישיר קיספב הישיר קיספב תושעל ןיוכתמ אל יכ ירש ה םש יתכראהו
בשרה ירבדמו " ק יכ ירבדל לודג עויס א " וירבדמ ירבד םה ו :

ר " ירה לע ן " א דומע חל ףד תבש תכסמ ף
המוד הז המל אה . ע דוצינש רחאמ " ןושאר י : וכותב רומש יבצ אצמנו ורמשל ותיב לעונל . תיבה ךותב יבצ שיש ןוגכ שוריפ
הפוגמ תלדהו רתומ ותרימש לע הרימש ול ףיסומש יפ לע ףא לוענמב דוע לענו הז אבו ךכב רומש אוהו ... בשרהו " ז א " בתכ ל
ףא ותיב רומשל ךירצ אוהש ןויכו וכותבש יבצו ותיב רומשלו ותיב הלחתב לוענל וריתהש הארנ ימלשוריבו הזה ןושלב
עש יפ לע " ומשל ןיוכתי אלש דבלבו רתומ אליממ יבצה דוצינ ךכ י דבלב יבצה תא ר ימלשוריב ןניסרג יכהד ] ו הכלה [ יבר
ר םשב ןוב רב יסוי ' ןיוכתנו רהנב עבעבמ קונית האר רתומ יבצה דעבו ודעב לענו ודעב לוענל ןיוכתנו וכרדכ ץר יבצ היה אנינח
ל ןיוכתנו לגב חקפמ היה אנוה יבר םשב ןוב יברב יסוי יבר רתומ ומע םיגד לש הליחנ תולעהלו ותולעהל תולעהלו ותולעה
רתומ ומע םיבוהז לש רורצ ףא לוענל ןיוכתנ םא אלא רמאק אקוד דבלב ודעב אל ודעב לוענל ןיוכתנ רמאד אה הז יפלו
וכותב דוצנ יבצה אהיש ןיוכתמש יפ לע ףא רתומ ודעב לוענל ךירצ וליאש רמולו רמאק ודעב כע " ז ל " ל םיהומת וירבדו
וכתמב וליפאש רשפא ךאיה הברה יניעב ול ריתנ ותיב לוענל ךירצ אוהש ינפמ יכו רתומ אהי יבצה דעבו ודעב לוענל ןי
יפאש רמוא ינאש אלא דוע אלו תבשב הכאלמ תושעל ' יאשו וכותב יבצהש עודי אוהש לכ יבצה דעב לוענל ןיוכתמ וניאש
ןיתלכמ הלוכב ןנירמאד ונייהו רוסא וכותב דוצינ יבצה אהי אלש ול רשפא ] הע ףד . כו " מ [ מד ר הדו ' הישיר קיספב ןועמש
תומי אלו חאש יפ לע ףא ללכ יבצל ןיוכתנ אלו ותיב תא לוענל ןיוכתנ םאש רמול אוה רחא ןינע ימלשוריב ורמאש וזו " כ
ותיב תא חתפיש ביוחמ וניאש רמולכ רתומ וכותב רומש יבצה אצמ והיש אלו לגב חקפמו רהנב עבעבמ קונית וזל וכמסו
ש יפל םנינעב שממ תומוד הזב אצויכו רתומ שפנ חוקפ לש הכאלמ התוא םע תושרה תכאלמל ןיוכתמ וליפא שפנ חוקפ ןינעב
סמב ןליד ארמגב ורמא ' אמוי ) ב דפ ףד ( םע ןיוכתמ אוהש יפ לע ףא ךכיפל וילע איה הבוחו הוצמ תכאלמ אוהש ינפמ םעטהו
ב ענמי אלש ידכ םימכח וריתה תבשב הרוסא איהש תרחא הכאלמל הכאלמ התוא וילע הבוח תלטומה שפנ חוקפמ ןינע םוש
יבצ יבגד ימלשוריב ןושלה תא ונישש והזו םולשו סח תושרה תכאלמב לבאwww.swdaf.com 2
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
ב דומע אצ ףד םיחבז תכסמ ילבב דומלת
לאומש רמא : ןיי בדנתמה , םישיאה יבג לע ופלזמו איבמ ; מ " ט ? ארק רמא + : וט רבדמב + השא ןיהה יצח ךסנל בירקת ןייו
הל חוחינ חיר ' - יבכמ אק אהו ! יוביכ הימש אל תצקמב יוביכ . יניא ? הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רמאהו . לעמ תלחג דירומה
הביכו חבזמה יבג - בייח ! יאה אלא אכילד . אמיא תיעביא : ינאש הוצמד יוביכ . ת " ש , ר אנתד " בקעי ןב א : הרות הנתנש יפלכ
םורתל , םורתיו הבכי לוכי ? תרמא : הבכי אל ! םתה ינאש , א רטנו ביתיד רשפ . ת " ש : ר ירבדכ ןיי " ע - םילפסל , יבר ירבדכ ןמש
ןופרט - םישיאל ! אינת דועו : םילפסל ךסנ ןיי , םישיאל אלא וניא וא ? תרמא : הבכי אל . אישק אל : הדוהי יבר אה , ר אה " ש .

שר " ב דומע אצ ףד םיחבז תכסמ י
ןועמש יבר אה - ןועמש יברכ לאומש תובכל ןיוכתמ ןיאד ןויכד הבכת אל ןיא השאד אתועמשמ רקעימל רוסאל וילע הייאר
הבכת אלד אישוק םושמ הבכמ ימנ יא ךכלה דאמ תוקד ןיפיטב היל ףילזמד רשפא אוה תומי אלו אשיר קיספ רמאת םאו
אוה ןיוכתמ ןיאש רבד תוסג םיפיטב .

ב דומע טכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
אליעל אלספס ררג הרצבד אתשינכ שיר יברמ הבר הימרי , היל רמא : ןאמכ - ןועמש יברכ ? ןועמש יבר רמאד רמיא
םילודגב , רשפא אלד , רמא ימ םינטקב ? אלועד אגילפו , אלוע רמאד : תקולחמ - םינטקב , םילודגב לבא - לכה ירבד
רתומ . ףסוי בר ביתמ , רמוא ןועמש יבר : ץירח תושעל ןיוכתי אלש דבלבו לספסו אסכ הטמ םדא ררוג . ילודג ינתק ינתקו ם
םינטק , והייורתל אישק ! הימעטל ץרתמ אלוע , הימעטל ץרתמ הבר הימרי יברו . הימעטל ץרתמ אלוע : אסכד אימוד הטמ . יברו
הימעטל ץרתמ הבר הימרי : הטמד אימוד אסכ . הבר ביתמ : ןכרדכ ןירכומ תוסכ ירכומ , ינפמ המחב ןיוכתי אלש דבלבו
םימשגה ינפמ םימשגבו המחה , לישפמ ןיעונצהו ןהירוחאל לקמב ןי . אכה אהו , ןיעונצכ דבעימל רשפאד , ימד םינטק יכד ,
ןיוכתמ אל יכו - הלחתכל ןועמש יבר ירש ! הבר הימרי יברד אתבוית ! אתבוית .

שר " ב דומע טכ ףד תבש תכסמ י
ןכרדכ ןירכומ - ורכומל ותוארהל ידכ קושב ושבול םיאלכ לש תוסכ , חתהל איהש השיבל אלא הרות הרסא אלד םמ , ךרדכ
םישבולה לכ , הב ינהתימד ימנ השיבלד אימוד האלעהו .
וכ ןיוכתי אלש דבלבו ' - רו ' הנווכ רתב ליזאד אוה ןועמש . םיעונצהו - םירשכ , םיתפש תוזל לכמ ןמצע ןיקיחרמש .
רשפאד אכה אהו - רוסיא ידי לע אלש דבעמל םדא לכל , ירש יכה וליפאו .
ב דומע טכ ףד תבש תכסמ תופסות
לבו וכו המחה ינפמ המחב ןיוכתי אלש דב ' - ןיגהל םירחא םישובלמ שובל אוהש ןוגכ הישיר קיספ יוה אלד ןינעבו
הניצה ינפמו המחה ינפמ וילע .

ב דומע טכ ףד תבש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
המ ר קיספ רבדה היהש ינפמ השרפל ונל השק היה ןכ הונשריפ אל םאש ינפמ םיאלכב ןכ שרפל ונכרצוהש הרירגב ןכו הישי
רתיהש אלא דוע אלו םינטקכ הרירגב םירתומ םילודגהש איגוסב וניארש ומכו הישיר קיספ םהב ןיא םילודגה ףאש שרפל
מש אלא ההבגהב רשפאש דצמ קופקפב רתוי םהל היה םינטקה " םלכב רתיה ראשנ מ :
לכ סעש רבדב ןיוכתמ ןיאש רבד ושריפש םינברה ילודג תעדל םהל ונכרצוה ולא ונאש המ ידיל אובי אמשו רתיהב קו
אבי אל אמש םיששוח הישיר קיספו אבי יאדובש רבד אוה מו " רתומ השעי יאדובש רבד ףאש ובתכ אצניוורופ ימכח מ
אלא הישיר קיספ דצמ רוסיא ןיאו ול השק רתיה לש השעמ תמחמ תררגנה הכאלמ התואש ןמז לכ ךכל ותנוכ ןיאו ליאוה
תואבש ' אחינ הנממ תררגנה היל לוזגה בלול קרפבש סדה טועיממו ןאכ רומאה תוסכ ירכוממ םהירבדל היאר םיאיבמו
ןיאש דצמ ןינעה םישרפמ םהו ןיוכתמ וניאו ליאוה הונרתהו יאדוב רבדה השענ ןלוכבש תורוכב תכסמבש ףנכ טרוממו
ול חונ אבה רוסיאה מו " פב מ ' א אה ול השק תררגנה הכאלמהשכ אלא ןכ הארי אל לודג ללכ ר ול השק ןיא ם " וניאש ל
ר הב דיפק " רוסא לבא רוטפ ול ךירצ וניאש ל או " ינפמ הרירגב שרפל ךירצ התא כ ) ץראהש ] ( ץירחהש [ רנ ןכו ול השק ' הממ
וניאו ול הכירצ הטיחסה ןיאש יפ לע ףא הטיחס ידיל יתא אמליד אתיבחד אמופא ארדוא שיניא קדהיל אל ןילות קרפב ורמאש
מו ליאוה הב דיפק " מ מו אבט אמויב הקודהל רוסא אתייזונד אתיבוסמ יאה ורמאש ןכו ול השק הניא " אמליד םישרפמ םה מ
הטיחס ידיל הנוכב יתא :
שיו רוסיא וב היה הנוכב והשוע היה ולאש רוסיא ששחב אלא היל אחינב ףא הישיר קיספ ורסא אלש רמול םיפיסומ
ל אחינב ףא םימכח רוסיא אלא וב היה אלש לכ אה הרות רתומ הי חתופ תלדה ירוחאש רנ ורמא יבתכ קרפבש יפ לע ףאו
יוביכה ירהו הישיר קיספ דצמו ןיוכתמ וניאש יפ לע ףאו םש ראבתיש ומכ רוסא אוהש הב ונילעהו התבכ התבכ םאו לעונו
רוק אוה בהבהל ךירצ אוהשכ הרותה ןמ אוה םימעפלו ליאוה רשפא ופוגל ךירצ וניאו ליאוה אוה םירפוס ירבדמ הרותה ןמ הא
וז היאר םירתוס שיו ר ירש ןיוכמ אל יכ ןנברד ארוסיא אכיא ןיוכמ אק יכד אכיה לכ הריכ קרפ ףוסב ורמאש הממ " וליפאו ש
הישיר קיספב הדומ יכה אנקסמב םש הלע אל הז םעט ירהש היאר וז ןיאו וניאש לכ אתיירואדב אנש אל ןנברדב אנש אלו
מו ריתמ אוה ןיוכתמ " ספב הדומשכ מ אתירואדב אקוד אמש הישיר קי אנמ ןקתמ אהו סדה יפנע טועימב ורמאש המ ןכו
ר הדומ אהו הילע ושקהו אוה ןיוכתמ ןיאש רבדו הליכאל ןטקלש ץריתו " ירבדמ אלא וניא ילכ ןוקתש יפ לע ףא הישיר קיספב ש
םירפוס וגכ השעמ וב ןיאש םוקמב אלא םירפוס ירבדמ אלא וניא ילכ ןוקתש רמאנ אל אמש תורשעמו המורת תשרפה ן
מ ןליאל רבוחמ ףנעה ןיאש יפ לע ףאו אוה אתיירואדמ םידיב טוקל לבא " רוסא ןוקת םוקמב מ :
www.swdaf.com 3
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
מו " מ םירמוא שי םיכרד השלשל קולח הישיר קיספב ןיוכתמ וניאש רבדש היל אחינ אלו הרות רוסיא םש ןיאש ןושארה
ר " ןוקת ותואל ךירצ ןיאש ל אמוי תכסמבש ףוריצ ןוגכ הזו הלחתכל רתומ וניאשו ופוגל ךירצ ןיאש אלוקל םיתש שי ירהש
ןיוכתמ רוסא הזו היל אחינ אלו הרות רוסיא וב שיש וא ןוקת ותואל ךירצש ןוגכ היל אחינו הרות רוסיא וב ןיאש ינשה
ןנברדמ גהו ' לע ףא הישיר קיספ אוהש רחא וזו היל אחינ והזש ןוקית ותואל ךירצ אוהו הרות רוסיא םש שיש וניאש יפ
בויח וב שי ןיוכתמ עאש ולש עקרקמ ןישלוע שלותב הנובה קרפב ורמאש ומכ " שרוח םושמ בייח ןישלועה תליכאל ותנוכש פ
ןיאש רבד רמאנ דבל תבשב אלש תרהבה תציצקל ןיוכתמ וניאש יפ לע ףא תערצב הלימ ריתהל הרות הכרצוה ךכ ךותמו
על הורמאש ומכו םירחא םירבדב ףא אלא ןיוכתמ ר תורוכבב ורמאש ומכו םיאלכ ןינ ' רשפאש יפ לע ףא זיקי רמוא ןועמש
הב םיכירצ ונאש תבשמ ץוח םירחא םירבדב הפוגל ךירצ וניאל אפוגל ךירצ ןיב קולח ןיא ןיוכתמש לכ אה םומ וב השעיש
פבו תבשחמ תכאלמל ' םירבדה ירקע הזמ וראבתי הנובה קרפבו לודג ללכ :

ע ףד תבש תכסמ ילבב דומלת א דומע ה
וכו יבצ דצה ' . ןנבר ונת : ועצופהו ןוזלח דצה - תחא אלא בייח וניא , רמוא הדוהי יבר : םיתש בייח . רמוא הדוהי יבר היהש :
העיצפ - השיד ללכב . ול ורמא : השיד ללכב העיצפ ןיא . אבר רמא : ןנברד אמעט יאמ - ירבסק : עקרק ילודגל אלא השיד ןיא .
המשנ תליטנ םושמ ימנ בייחילו ! ןנחוי יבר רמא : תמ ועצפש . רמא אבר : יח ועצפש אמית וליפא , תליטנ לצא אוה קסעתמ
המשנ . והייוורת ירמאד אברו ייבא אהו : תומי אלו אשיר קיספב ןועמש יבר הדומ ! - אכה ינאש , המשנ היב תיאד המכד -
היל אחינ יפט , היעביצ ליצילד יכיה יכ .

שר " א דומע הע ףד תבש תכסמ י
חינ יפט היל א - תמה םדמ בוט יחה םדש , ודיב תומי אלש ורמושל חרוטו ןיוכתמ ומצע לכד ןויכו , אלא ןאכ ןיא תמ וליפא
קסעתמ , ר הדומ יכו ' ימרתימ יא היל תפכיא אלד ידימב ןועמש , ןיוכימ אל ינווכיא והימו .

א דומע הע ףד תבש תכסמ תופסות
יעביצ ליצילד יכיה יכ היל אחינ יפט ' - יפ ' ףא ר הדומד הישיר קיספ יוהד בג לע " הכאלמ יוהד םושמ רטפימ אכה ש
יפאד הפוגל הכירצ הניאש ' ר רטפ לקלקמב " הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב ש ןיקנחנה קרפב רמאדכ ) דפ ןירדהנס (: ןאמ
ר בייח הרובחב לקלקמ רמאד היל תעמש " הילע רוטפ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רמא אה ש ר הדומ יכו " ר קיספב ש הישי
ה " הדומ אל היל תפכיא אלד ידימב לבא הפוגל הכירצ יוהד ימרתמ יא היל אחינד ידימב מ שרו " יפ י ' ר הדומד אהד " ש
אתילו ימרתמ יא היל תפכיא אלד יאמב ונייה הישיר קיספב ר רטפ הירבחד אעראב ןידרז דרזמ אהד " פב ש ' הנובה ) ןמקל
גק (. יפדכ אלא ימרתמ יא היל תפכיא אל םתהו ' יתו פסבד המ " הגיגחד ק ) י ףד (: ר רטפד אהד עמשמ " הניאש הכאלמ ש
או תבשחמ תכאלמ יעבד םושמ ונייה הפוגל הכירצ " הניאש הכאלמ הב בייחיל תבשחמ תכאלמ יעב אלד הרובחב כ
הפוגל הכירצ .

א דומע גק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
דרזמהו םסרקמהו שכנמה . ןנבר ונת : ןישלוע שלותה , םידרז דרזמהו , הליכאל םא - תרגורגכ , המהבל םא - ידגה יפ אלמכ ,
קסיהל םא - הלק הציב לשבל ידכ , עקרקה תא תופייל םא - ןהש לכ . והנינ עקרקה תא תופיל אל והלוכ וטא ? ףסוי ברו הבר
והייורת ירמאד : ונש םגאב . רמא ייבא : םגא ואלד הדשב אמית וליפא , ןיוכימק אלד ןוגכו . רת ירמאד אברו ייבא אהו והייו :
תומי אלו הישיר קיספב ןועמש יבר הדומ ! - אכירצ אל , הירבחד אעראב דיבעקד .

שר " א דומע גק ףד תבש תכסמ י
הירבחד אעראב - היל תפכיא אל תופיל .

א דומע גק ףד תבש תכסמ תופסות
הירבחד אעראב דיבעד אכירצ אל - יפ ' ךורעב ) רבס ךרע ( היל אחינ אלד הישיר קיספבד קד ןוגכ אעראב דיבע
ובהוא וניאש רחאב ןוגכו הירבחד אכיל ןנברד רוסיא וליפאו הליחתכל רתומ האנה ול ןיאש הלימ תעשב תרהב ץצוקהו
ר ריתהו ' אש יפ לע ףא תבשב ןיי ונממ ךושמלו קקפה ריסהל ןתשפב והוקקפש תיבח " קקפה ריסמשכ טוחסי אלש א
ייהש תאז הטיחסב הנהנ וניאד ןויכ הישיר קיספ יוהו רתומ ץראל לפונ ן הארנ וניאו החיל ונממ איצוהל אסרומ סיפמ אהד
אפוגד ארעצ םושמ ואל יא רוסא היה הביקנל אלא חתפה ןינבל ללכ ןיוכתמ וניאו חתפה ןינבב ללכ הנהנ וניאש יפ לע ףא
בשר איבה ןכו אמלעב " ןיקנחנהב הל יקומד ץוקה תא הב לוטיל די לש טחממ א ) דפ ףד ןירדהנס (: רכ " ד ש הכאלמ רמא
ירש ארעצ םושמו הילע רוטפ הפוגל הכירצ הניאש אפוגד ארעצ םושמ ואל יא רוסא היה הרובחב הנהנ וניאש יפ לע ףאו
אכיא ארוסיא לבא תאטח בייחימ אלד ונייה הירבחד אעראב דיבעד אכירצ אל רמאקד אהו לכ יהלישב רמאקד אהו
רידתה ) אצ ףד םיחבז (: לע ופלזמו ואיבמ ןיי בדנתמה רכ הל יקומו הבכמ אק אהו ךירפו םישיאה יבג " ןיאש רבד רמאד ש
א תוקד תופיטב ופלזמש הישיר קיספ יוה אלד יריימ רתומ ןיוכתמ " שאה הבכי אלש רשפא םירביאה יבג לע נ קרפבו
לוזגה בלול ) גל ףד הכוס (: יבג יב ןיטעממ ןיא " ר םושמ ט " רב א " ןיטעממ ורמא ש ינשמו אנמ ןקתמ אק אהו ךירפו ןוגכ
הליכאל ןטקילש רתומ ןיוכתמ ןיאש רבדו ר הדומ והייורת ירמאד אברו ייבא אהו ךירפו " תומי אלו הישיר קיספב ש אל ינשמו
יתירחא אנעשוה היל תיאד אכירצ יפכ עמשמ ' ךורעה הישיר קיספ יוהד בג לע ףא רתומ הנהנ וניאשכד ןויכ רמימל אכילו
םולכ ןקתמ וניא אתריתי אנעשוה היל תיאד אד " רתומ ןיוכתמ וניאש רבד רמאד הובאכ הל רבסד םתה רמאק יאמא כ והימ
י " הנהנ וניאשכ םימכח ורזג אל ןנברדמ אלא ריסא אלד םיבנע טועימ ומכ טעומ ןוקית ותואד ל .
הירבחד אעראב - יפ ' אש הכאלמ איוהד " הפוגל צ .
www.swdaf.com 4
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
א דומע גק ףד תבש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
הז ש לכש הנשמב ונראיבש ילודג הישיר קיספ ןיד וב ןיא רתיה לש הכאלמ התואמ תכשמנה הכאלמב תלעות ול ןיא
מש ובתכ םינברה " הב שי רוסיא מ םה ושריפו אבט אמויב יקודהל ריסא אתייזנד אתיבוסמ יאה םיצרש קרפב ורמאש ומכו
רל ףאו הטיחס םושמ ' מ ךכב האנה ול ןיאש יפ לע ףאו אוה הישיר קיספש ןועמש " ה רוסא מ רלו או ' קרפב ןכו בייח הדוהי
לוספ וילעמ ןיבורמ ויבנעש סדה ורמא בלול קרפ הכוס תכסמבש יפ לע ףאו אתיבחד אמופא אדרוא שיניא קדהיל אל ןילות
ר םושמו בוט םויב ןיטעממ ןיאו רשכ ןטעמ ' רב רזעלא ' יאמב אכה וצרתו אנמ ןקתמ אק אהו וילע ושקהו ןיטעממ ורמא ןועמש
ןטקלשב ןניקסע רו ןוקתל ןיוכמ וניאש רמולכ הליכאל ' רב רזעלא ' רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד הובאכ היל רבס ןועמש
ר הדומ אהו ושקהו ' ךשמנה ןוקת ותואל ךירצ וניאו רמולכ יתירחא אנעשוה היל תיאדב אכירצ אל ץריתו הישיר קיספב ןועמש
רלש אצמנו ונממ ' הליחתכל רתומ הז ךרדבש לכ ןועמש וצמש רשפא רוסא אמלעב אה ינאש ה אל הלימבש יפ לע ףאו
יפא וריתה ' ללכ קרפב ונבתכש ומכ אוה רוכז הליכא ידי לע אלא ותרתה אלו ליאוה וזב לודג ללכ קרפב ונראיבש ומכ תובש
לודג םויקל ןוקת אלא ילכה ףוגב הז ןוקית ןיא ירהש ללכ ןוקית הזב ןיא יתירחא אנעשוה ול שיו ליאוה וזב אמש וא
וצמ רוסא אמלעב אה רקיע ןכו ול ךירצ ןיא ירהש וניאו ות בייח הדוהי יברלו רב רזעלא יברו וזב רמול וכרצוה ירהש ' ןועמש
הובאכ הל רבס רש םעטהו ' רישכהל ןיוכתמכ אוה ירהו ןיוכתמכ ןיוכתמ ןיאש השוע הדוהי תבשב םילחג התוחב ןכו
ר בייחמ ןהל ךירצ וניאש יפ לע ףא םהילאמ ורעבוהו ' י רו תותירכ תכסמב תאטח הדוה ' רטופ ןועמש יו " רש מ ' ריתמ ןועמש
הנוב םושמ אתייזנד אתיבוסמ רוסיא םישרפמו הליחתכל ול חונ יאדוו הייוריקל ןפוד הייוש רחא םוקמב ורמאש ומכו
המוקממ תקתענ הפוגמה אהת אלש וז הכאלמב ןידב רחא דצ ךל שיו הישיר קיספ רל הליחתכל רתומ אוהש ' ןועמש רלו '
ול השק הנממ תררגנה הכאלמהשכ אוהו רוטפ הדוהי ע " מ ד " היל אפידע יפט המשנ היב תיאד המכד לודג ללכ קרפב ש
בייחלו רמאש ומכ המע תרחא הכאלמ שיש ינפמ רבדה םעט ורמא אל רתומ ורמא רוטפ אהימ העומש התואבש יפ לע ףאו
המשנ תליטנ םושמ ימנ ררגנו רתיה תכאלמ אצומ התאש לכ אה הלחתכל רתומ ול השק איהש רוסיא תכאלמ המע ת
או " וכו םדא ררוג כ ' ילודג ושרפש המל םיכירצ ונא ןיאו ול השק ץרחה ירהש רתויב םילודג ןוגכ הישיר קיספב וליפא
הישיר קיספ םהב ןיא םילודגה ףאש םינברה פב ורמאש המ רמול םדא ךשחל םאו ' ילכמ ץוח םילכה תא ןיפח לכב ןינמוט
רגב ףסכ מ ירהו הרירג םושמ רוסא אוהש ןוקת " מ תורוצה תא קחממשכ ול השק מ " וניאש ריזנו ילכה תא תופיל היל אחינ מ
ןימינה תרשהב היל אחינ קרוס :
אצמנ ר תעדל ףאו הליחתכל רתומ ול השק רבדהו הישיר קיספ לכש וז הטישל ' ןיא ןכו ול השק רבדה ןיא םאו הדוהי
רל הליחתכל רוסא ול חונ ' ןועמש רלו ' רל ףא בייח ול ךירצו ול חונ רבדה םאו בייח הדוהי ' הכאלמהשכ אקודו ןועמש
ר תעדל הליחתכל רתומ ול ךירצ וניאו ןנברד אלא הניאש לכ אה הרות רוסיא תררגנה " ש תצקל תורחא תועד ןאכ שיו
חונ רבדה ןיאש לכש ונל תוארמ תועומש הברהש אלא רקיע וזו ינש קרפב םונבתכ רבכו םישרפמ וניאש יפ לע ףא ול
ןוקת וניא רבדהש וא ינאש הוצמש סדה יבנעב תשרפש ךרדה לע וז הטישל ןשרפל ךירצ התאו הליחתכל רתומ ול השק
םולכ ונוקת ןיא ול ךירצ וניאש רחאמו ונממ ול ךירצש המ דצמ אלא ומצע דצמ וב ונבתכש ינש תעדל סדה יבנע ןוגכ ןכו
רפמ התא ןכרדכ ןישבולש תוסכ ירכומ רומאה רעש שלות ןכש לכו וכרוצ ידכ שובל היהש ןוגכ ללכ ומוחל ךירצ ןיאשב וש
יב ודגנכ ןכו יאדוב שלותש יפ לע ףא ץיפקל םוקמ השועש רוכבב " איהש יפ לע ףא השילתל ןיוכתמ וניאו ליאוה רתומ ט
וגכ ןוקת הכאלמב שיש לכ אה ומצע דצמ ןוקת םוש השילתב המהבה לצא ןיא ירהש הישיר קיספ ץרחב שיש הרירג ן
אא רוסא היה הל ךירצ וניאש יפ לע ףא תומוג תאושה " המכ וז הטישל השרפמ התא םלכב ןכו ול השק רבדהש ינפמ כ
לכותש לודג ללכ קרפב וז הטיש ונבתכ רבכו :

א דומע זק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
לאומש רמא : רוסא לבא רוטפ תבשד ירוטפ לכ , רתומו רוטפד תלת ינהמ רבל ; אדח - אה , רתומו רוטפד יאממו - ינתקד
אפיס : המוד הז המל - וכותב רומש יבצ אצמנו ורמושל ותיב תא לעונל . ךדיאו : תבשב אסרומ סיפמה , הפ הל תושעל םא
- בייח , החל הנממ איצוהל םא - רוטפ . רתומו רוטפד יאממו - ןנתד : ץוקה תא הב לוטיל די לש טחמ .

שר " דומע זק ףד תבש תכסמ י א
החל איצוהל םאו - וישכע לש , דימ םותסתו רוזחת םא ששוח וניאו .
רוטפ - רתומו , ןוקית ןאכ ןיאד , תובש הב רוזג אל ימנ ןנברו , ארעצ םושמ .

א דומע זק ףד תבש תכסמ תופסות
ץוקה תא הב לוטיל די לש טחמ ןנתד רתומו רוטפד יאממו - פ שירב קיסמד יאמל ' ןיקנחנה ) הפ ףד ןירדהנס (.
רכ איתאד " ירש הפוגל הכירצ הניאש םושמו ליבח יאדו וליפא יריימד ריפש יתא ש ןנתד אהו םתה ךירפד יאמ יפל לבא
אהי אמש חתפ השוע יאדוד אסרומ סיפמבד ריפש הינימ אכה טישפ אל ליבח אמליד שוחיל ץוקה תא הב לוטיל די לש טחמ
רוסא ר רמואו " סד יאמל וליפאד י " תסמד ריפש טישפ םתה ד רכ וליפא איתא אמלע ילוככד רב ' הדוהי יברד ןויכו הדוהי
רל אפוגד ארעצ םושמ אכה ירש הישיר קיספ וניא וליפא ןיוכתמ ןיאש רבד אמלעב רסאד " יוהד אסרומ סיפמב ימנ ש
אמעט יאהמ הליחתכל ירש הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ .
www.swdaf.com 5
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
אר " ט ןמיס די קרפ תבש תכסמ ש
ט ] ע יק ףד " ב [ ןינמ אינת ושעת אל םכב ושעת אל םכצראבו רמאנש רוסא אוהש םדאב סוריסל . סרסמ רחא סרסמ וליפאו
ר רמאד בייח ' ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח ] ע איק ףד " א [ ץמח הפאת אל רמאנש בייח אוהש ץמחמ רחא ץמחמב םידומ לכה
ץמח השעת אלו . תותכו ךועמו ושעת אל םכצראבו רמאנש בייח אוהש סרסמ רחא סרסמב לע בייח תורכ לע םא תורכו קותנו
בייח אוהש תרוכ רחא קתונ איבהל אלא ןכש לכ אל קותנ . בותכ יאחא ברד תותלאשב אפוגל ילעמד אמס תותשל רוסא
ושעית אל היב ירק ושעת אל םכצראבו ביתכד םושמ רקעימו . ןיוכתמ ןיאש רבד היל תיאד רוסאד אוה הדוהי יברל אקודו
רוסא . מ ןועמש יברל לבא האופרל אלא סוריסל ןיוכתמ ןיאש ןויכ רתו . יקד אהו " ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד ןועמש יברכ ל
יק הלוכ הרותה לכב לבא תבשד ילימב ילימ ינה רתומ " רוסא ןיוכתמ ןיאש רבדד הדוהי יברכ ל . הזב ןיארנ וירבד ןיאו
יק הרותה לכבד " רכ ל ' ןועמש איצומה קרפ ליעל עמשמדכ ) ב אפ ףד ( וח ריזנ יבג ספספמו ףפ הכלה ןנחוי יבר קיספ הנימד
רכ ' פב ןכו הנשמ םתסכ ןועמש ' ןישדקומה ילוספ לכ ) א דל ףד תורוכב ( רמא הדוהי בר רמאד רוכבל םד ןיזיקמ ןיאד הלע
ינתמד ןועמש יבר אמיליא אייהא ךירפו ןועמש יברכ הכלה לאומש ' רמאהו ןועמש יברכ הכלהד לאומש ןניעמשא אל אתשה דע
אייח בר וכ ישא רב ' אמלעב ןניעמשאל ךירטציא יתכא תבשב ןועמש יברכ הכלה לאומש ןניעמשאד בג לע ףא ךירפ יאמו .
ןירוסיא ראשל תבש ןיב קוליח ןיא יאדו אלא . רל וליפא רוסא רקעימו האופרל אמס יתשד אכיהו ' ר הדומד ןועמש " ש
תומי אלו הישיר קיספב . א אל רמאד ךורעה לעב ירבד ןאכ יכייש אלו היל אחינד אכיה אלא הישיר קיספ ןועמש יבר רס .
היל אחינד ןניעב אל םירוסיא ראשב לבא תבשחמ תכאלמ ןניעבד תבש ןינעל אקוד ונייהד שה ךירפדמ " לכ קרפב ס
רידתה ) ב אצ ףד םיחבז ( יובכ היל אחינ אלד בג לע ףא הבכמק אהו םישיאה יבג לע ופלזמ ןיי בדנתמה יבג . קיסמ דועו
המ תותלאשב תיישע ןינעל אמלד וא ןברקל יזחד ארק ירייא אקוד הרוהט המהבב ןנירמא ימ אמט רבד לכו אבלכ יסורסל ו
אנש אל סוריס . ת " יל המ איה ףוגה תבוח ידכמ ושעת אל םכצראבו ביתכ והל רמא אבלכ יסורסל והמ אמוז ןב תא ולאש ש
ץראב רשא לכל ץראב יאה אלא ץראל הצוחב יל המ ץראב :

ה ישודיח במר " א דומע איק ףד תבש תכסמ ן
אבט אמויב הקודהל רוסא אתייזנד איירכוסמ יאה . שרפ " ז י " הטיחס םושמ רוסאו תיבח לש אזרבב ןיכרוכש דגב ל , איהה יכ
ירמאד ' פב ' ןילות ) מק " א א ' ( הטיחס ידיל יתא אמלד אשישד אמופא ארדוא שיניא קדהיל אל , ז ךורעה לעב ןתנ ברו " בתכ ל
ןיאש הכאלמ לכש רל רתומ תומי אלו הישיר קיספ אוהש יפ לע ףא הב הנהנ וניאו ותאנהל התוא השוע םדא ' ןועמש
ירקמ ןיוכתמ וניאש רבדד , ר הדוהשכו " תקיספב הנהנ אוהו תומי אלו יכרצל הישיר קיספא רמואב אלא הדוה אל ש
שארה תקיספל אלא ןיוכתנ אלש אלא ותתימו שארה , ירמאדמ ויתויארו ' הכוס תכסמב ) ל " ב ג ' ( יב ןתוא ןיטעממ ןיאו " ט
ירש יתירחא אנעשוה היל תיא יאו , הנהנ וניאש ןויכ יאדוב תישענ הכאלמהש יפ לע ףא ירקימ ןיוכתמ וניאש רבד אמלא
השוע אוה ותאנהל אלו הכאלמה התואב , ירמאדמ דועו ' פב ' הנובה ) ק " א ג ' ( תופיל םא והדש ךותמ ןישלוע שלותה יבג
אוהש לכב עקרקה תא , ו יכרפ ' והנינ עקרקה תא תופיל ואל והלוכ וטא , יקרפו ' היליד ואלד אעראב דיבעקד אכירצ אל ,
מ אה אצורית יאמו " אוה תומי אלו הישיר קיספו אוה הפימ מ , פבו ' ר " הלימד א ) לק " א ג ' ( ירמא ' רחא דבעיל רחא אכיאד יאו
היל אחינ אלד , שרפש ומכ אלו ךירפ ימנ אברלו " ז י " ימקמ ךירפ ייבאלד ל הרבסד , ירמאדמ תרחא דועו ' פב ' ןיקילדמ המב
םימשגה ינפמ םימשגבו המחה ינפמ המחב ןיוכתי אלש דבלבו ןכרדכ ןירכומ תוסכ ירכומ , ףא ירקמ ןיוכתמ וניאש אמלא
יאדוב שבול אוהש יפ לע , ירמאדמ תרחא דועו ' פב אמוי רדסב ' הנוממה םהל רמא ) ל " ב ד ' ( א " לש תויששע הדוהי ר
מחמ ויה לזרב ישקאו ןתניצ גופתש ליבשב ןנוצה ךותל ןיליטמו םירופכה םוי ברעמ ול ןימ ' ףרצמ אלהו יפא ייבא קירפו '
רתומ ןיוכתמ וניאש רבד ףוריצל עיגהש אמית , ףוריצ ותוא השענ אוה יאדוב ירהש ןיוכתמ וניאש רבד יוה יכיהו , תעדה וז יפלו
יפ ' ז ךורעה לעב " פבש המיתס איהש אתייזנד אירכוסמב ל ירמאד איהה יכ הלעמלמ בקנ תמיתס וא דכה י ' פב ' ןילות
וכו אשישד אמופא ארדוא שניא קדהיל אל ' ךפל רזוח ןמשהש , ןיוכתמ וניא ירהש רתומ תונפדה יזרב תמיתס אה
ליזא דובאלד תומי אלו הישיר קיספ יוה אלו הב הנהנ וניאו הטיחסל .
ןתוחדל שי תויארה ולאו יתעדל המיכסה אל ארבסה וזו , סמב ורמאש וזש ' המעט ךכ יתירחא אנעשוה היל תיאד הכוס ,
ותבוח ידי וב תאצל הצורש ימל אלא ןוקית סדהה יבנע טועימ ןיאש ןיאו אוה ןוקית ואל אנירחא ידימל הל יעבד ןאמל לבא
רחא רבדל וא וב חירהל אלא וב תאצל דחוימו דמוע סדהה , א ןקתל ידכ טעממ אוהו רחא סדה ול ןיאשכ ךכיפל ותו
רוסאו ילכ השועכ אוה ותבוחל , הזב ןיא ירהש ןקתמ וניאש אצמנ יתירחא אנעשוה ול שיו רחא רבדל טעממ אוהשכ לבא
ןיוכתמ וניאשב אלו ןיוכתמב אל הכאלמ םוש השע אלו רחא רבדלו חירהל דמוע אוה ירהש סדהל ןוקית , ונעמש אלו
הב אצויכ וזו רוסא אהיש חספב סדה יבנע טעממב , מאש המו פב ור ' היליד ואלד אעראב הנובה , ינפמ רוטפש שרפל רשפא
רד ךדיאכו הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ איהש ' ןועמש , המוקמב הז יתבתכ רבכו הפוגל ךירצ וניא השועה הזל ירהש , דועו
הכאלמ הניא הדשה יופייש יל הארנ , אלא היב ןנירתמ שלות םושמו ותבייחמה הכאלמה איה םיבשעה תשילת לבא
לתהש הדשה יופייל ןיוכתמ אוהשכ אוהש לכב הילע בייחתהל הבושח השי , יופי ויניעב בושח וניא ולש הניא הדשהשכו
והשמב הילע בייחתהל הבושח השילתה ןיאו םולכ הדשה , ןיבייח ןניא םדא ינב ראשו אוהש לכב בייחמד עינצמל המוד הזו
ןרועישכ אלא ןהילע , מ עקרקה תא הפיימד יתאצמ אתפסותב לבא היב ןנירתמ שרוח םושמו איה המצע ינפב הכאל ,
םיתש בייח ןלוכב ןיוכתנ םא ינתקד , אש הכאלמ רפעל אלא ךירצ וניאו שרוחד ןרמאדכ ץרתל שיש אלא " איה הפוגל צ ,
הו " פב ימלשוריב חכומ נ ' לודג ללכ , ר ריתהש המו ' אלא הרות הרסא אלד םושמ םיאלכ שובלל תוסכ ירכומל ןועמש
הל ומתסש שובלמ אמלעב יואשמ אלא אוה שובלמ ואל האנה ונממ ול ןיאשכ לבא האנ , פב אתיא יכהו " תומביד ק ) ד ' ב ' ( ,
ר אתאו " םימשגה ינפמ םימשגבו המחה ינפמ המחב ןיוכתמ וניאשב ארשו ש , ורמא הזה םעטה ןמו ) ס אמוי " א ט ' ( הנוהכ ידגב
ירש שרנד אדמג אטמנו ןה ןישק , אוהש יפ לע ףא האנה ןהב ןיאש יפל םיאלכב שובל , תויששעב אמוי רדסב ורמאש המו
ןיוכתמ וניאש רבד אוהש לזרב לש , סד יאמל איההד םולכ לש היאר הניא " אברמ רמגד ימקמ הרמא ייבא ארקיעמ ד
ר הדומד " תומי אלו הישיר קיספב ש , שמו " ישקא ה ' פב שרופמדכ יכה ימקמ רמתיאד תערצב הלימד איההמ הילע ' ר " א
www.swdaf.com 6
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
הלימד , סמ יכה רתבו יק ' ירהש ןקתמ םושמ רוזגיל ןאכ ןיאש רתומ ךכ םשל השוע וניא אוהו אוה ןנברד ףוריצו ליאוהד
ןקתמכ הארנ וניא .
שרפ ןיא לבא " ז י " לכב הילע בייחתיש המצע ינפב הכאלמ בא הניא הטיחסהש יפל ןיידע רווחמ אתייזנד איירכוסמב ל
ןינע , םיבנעו םיתז תטיחסכ אוה שדד הדלותו אוה קרפמ לבא , ללכ שדל המוד וניא ןיטחסנה ןיקשמל ךירצ וניאשכו
ןישבכ טחוסה יבג עמשמדכ ) מק " א ה ' ( בייח ןהימימלו רתומ ןפוגלד , מ טיחס אקד ןויכ רוסא ברלד רשפאו " וניאש יפ לע ףא מ
וז הטיחסל ךירצ , הלחתכל רוסאו ןהב הטיחס ךרד ירהש רקיע ןכו , יפ רחא ןושל דוע ' ז ךורעה לעב " תמיתס איהש ל בקנה
רבחמ םושמ רוסאו תקדוהמ אזרבב וא ץע תכיתחב תיבח לש , ןפוד השוע אצמנו קודהב תיבחל והעקשמ אוהש רמולכ
הפי רכשה תמיתסל אלא ןפודל ןיוכתמ ןיאש אלא הברה םימי תיגיגב ותוא ןילטבמש , יפא אהו אישק יאו ' ירסא אמותד ארב '
ןילות קרפב ) לק " ב ט ' ( , יכ אכה יכהל ןקתמ אלד םתה ירש ןקתמד ןו , ןפוד יוהד רוסא יפט יקודהל אלא . ..
... ישקאד אה ' רכ הכלה רמאד ברדא ברד ' רכ ברד ארמימל ןועמש " ס ש " ל . היל אריבסד םושמ וטא ימד ימ אבוט אישק
רכ ' רד ילימ והלוכב אהב ןועמש ' היתוכ הל רבס ןועמש , ליזאד םושמ ברד הל ירימג ארמגד שרפל יל שי קחדה ךותמו
ד ילימב רכ קספ אלוקל תבש " ןה םיכלמ ינב לארשי לכ אמלעבד ארמימל ואלו ש , שמו " ישקא ה ' והלוכב ברד ארמימל
רכ תבשד ילוק ' ס ןועמש " שר ירבדמ הארנ ןכו ל " ז י " ל , רכ ןל אריבסד בג לע ףא אתשה ןנאו " ןיוכתמ ןיאש רבדב ש ,
התרבחב אדח אילתימ אלד היתוכ ןל אריבס אל ןה םיכלמ ינב לארשי לכב , מגבש יפ לע ףאו ' לכש ינפמ אל וזב וז םואלת
רכ הכלה קסופש ימ ' ןה םיכלמ ינב לארשי לכב ותומכ קוספל בייחתי ןיוכתמ וניאשב ןועמש , לארשי לכ ןאכ קסופש ימ לכ אלא
רכו הרמא תבשד אלוק םושמ ןה םיכלמ ינב " ישירפדכ תבשד ילוק לכב היל אריבס ש ,' לכש הכלה ןיאש עמשמ הנימ הברדאו
י תישירפד יאמ םופל תבש ירוסיא לכב ירמגל לקימד ןאמ אלא יכה היל אריבס אלו ןה םיכלמ ינב לארש , יעמשו ' ייבאל
פב ןמקל הטישב המקואד ' ןינפמ ) כק " א ח ' ( התיל ךכלה , ז לודגה וניבר קספ יכהו ברכ ירש חיכשד ארתאב והימו " ל ,
ז םיתפרצה ימכח תופסותבו " רש יכהלד אילת אהב אהד יתיאר ל ר י " יוהד םושמ םה םיכלמ ינב לארשי לכד רמאו ש
ןיוכתמ ןיאש רבד , גונעתל אלא ןיוכתמ וניאש , רמא ןסוחיי ינפמ אלו , ןלוכד הז רבדל ןה םיכלמ ינב לארשי לכ אלא
וב ןירתומ , ר ירבדמ הארנ ןכו " ז ח " רכ קספ אוהו ל ' יפא ןועמש ' אהב , ללכ הז םצוריתב םמעט ןיבמ ינא ןיא הז לכ םעו ,
בו רכ הכלה יתאצמ תולודג תוכלה " ירשד ש .

ב דומע איק ףד תבש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
תצקמ תרותמ ובתכ םימכח הישיר קיספ םיבשע םש שיש תומוקמ ראשו סדרפב וידי לוטיל אלש רהזהל ךירצש
ינפמ םשל םימ ןיתשהל םה ןיריתמ לבא הישיר קיספ ירהש האקשהל ןיוכתמ וניאש יפ לע ףא םירבוחמ םיזע םילגר ימש
םיפרושו חימצמ וניא ןייה ףאש ןיי תכיפשב וריתה ןכו ןיחימצמ ןיאש ןכש לכו :

א דומע איק ףד תבש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
הז ר סוריסל הב ןיששוח ןיאו תרתומ איהש ןירקע סוכ תייתשב ונבתכש " י דילוהלמ ורקוע אוהש המ ל " נש המכ מ ' תלחתב
סוריס וניאש ינפמ איגוסה ר רמאש ומכו ןיוכתמ וניאשכו אליממ אלא םידיב ' לוטי רתיהב ולוגנרת תא סרסל הצורה ןנחוי
םתלברכ לע םיגאודש רמולכ והל אטיקנד אוה אחור תומר רמאש הממ ולא םירבד וחדנש יפ לע ףאו וילאמ סרתסיו ותלברכ
מ לבא םיגודזמ םניאו " ש היה ולא אה ללכ סוריס ןאכ ןיא םיגוודזמ םה ולא מ ךרדו איה הייחדש רשפא רוסא היה סוריס ם
הרמאנ איגוס מו " רכ םיקסופה תעדל הז רבדו רתומ ךכל ןיוכתמ וניאו ליאוה מ ' מו ןועמש " רכ םיקסופה תעדל מ ' הדוהי
רוסא ךחרכ לע רכ םיקסופה תעדל ףאו ' תבשב אלא ותומכ וקספ אלש תותלאשב בותכ ןועמש ןכ הארנ ןיאו קרפב ירהש
ר איצוה איצומה ' רכ הכלהש ןנחוי ' תורוכבב ןכו ספספמו ףפוח אוהש ריזנב ורמאש הממ ןועמש ןישדקומה ילוספ קרפ
רלש רמול ךירצ התא וזב ףא התעמו רוכבל םד זיקמ ןינעב ' רתומ ןועמש רל ףא ירהו רמאת אמשו ' ןועמש הישיר קיספ אוה
כאלמלש תבש ןינעל אלא הרמאנ אל יאדו וז ךכב ול חונ ןיאש ינפמ םאו ןיא ןירוסיא ראשב לבא םיכירצ ונא תבשחמ ת
היל אחינ אלל היל אחינ ןיב קולח ושקהש םישיאה יבג לע ופלזמו ןיי בדנתמ ןינעב ורמא רידתה לכ קרפב ירהש היארהו
מ יוביכב ול ןיאש יפ לע ףא אוה הבכמ אהו הב " בכעמ הישיר קיספ ןיא אהימ םימכח רוסיאבש רשפא מ ונראיבש ומכ
ב וז אתכסמב אמוי תכסמב רומאה ףוריצ ןינע ר ארקמה ןמ הושרדש יפ לע ףאו םירפוס ירבדמ אלא וניא הז סוריסו " ל
יפא רמולכ ושעת אל היב ירק ושעת אל םכצראבו ' ינב תצקש הישיר קיספ ןאכ ןיא אמש וא אוה אמלעב אתכמסא אליממ
ןירקענ ןיאו םיתוש םדא רכ םיקסופה תעדלש ונירבדמ תדמל ' רוסא הדוהי ו וישכע ףאש סירסב אהימ ריתהל רמאת אמש
ר תרוכ רחא קתונ איבהל תורכו קותנו רמאש אוהו בייח אוהש סרסמ רחא סרסמב ורמא ירה דילומ וניא " אה ןתרכ םאש ל '
או בייח ןקתנו הז אבו סיכב ןיידע וראשנו " ר רמאש אוהו תולדתשה תצקב דילוהל ול רשפא ירה ןקזב ת ' ןיטיג תכסמב ןנחוי
רוק קרפ ר יתורענל ינוריזחה ןה םירבד תצק לע סוקיד " שימשתל ל רל רתיה ןיא ךחרכ לע אלא ' אלא ןירקע לש סוכב הדוהי
כו היברו הירפ לע תיווצמ הניאש השאב " תורענל הרזח ןאכ ןיאש הנקזב ש :

א דומע גלק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
רמ רמא : הישאי יבר ירבד לומי תרהב םש שיש יפ לע ףא רשב . אה ארק יל המל ? אוה ןיוכתמ ןיאש רבד , ןיאש רבדו
ןיוכתמ - רתומ ! - ייבא רמא : הדוהי יברל אלא אכרצנ אל , רמאד : רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד . - רמא אבר : יבר אמית וליפא
ןועמש , תומי אלו הישיר קיספב ןועמש יבר הדומ . ארבס יאה היל תיל ייבאו ? והייורת ירמאד אברו ייבא אהו : יבר הדומ
תומי אלו הישיר קיספב ןועמש ! - הרבס אברמ העמשד רתב . אהא אברו ייבאד אהל ינתמד אכיא + : דכ םירבד + רמשה
תושעלו דאמ רמשל תערצה עגנב , תושעל - השוע התא יא , ופיתכ יבג לעש טומבו ולגר יבג לעש ביסב התא השוע לבא . םאו
הרבע - הרבע . ארק יל המל אהו ? אוה ןיוכתמ ןיאש רבד , בדו רתומ ןיוכתמ ןיאש ר ! - ייבא רמא : הדוהי יברל אלא אכרצנ אל ,
רמאד : רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד . - רמא אברו : ןועמש יבר אמית וליפא , תומי אלו הישיר קיספב ןועמש יבר הדומו . תיל ייבאו
www.swdaf.com 7
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
www.swdaf.com 8
ארבס יאה היל ? והייוורת ירמאד אברו ייבא אהו : תומי אלו הישיר קיספב ןועמש יבר הדומ ! - ד רתבל אברמ היעמש - הרבס .
ןועמש יברד אבילא ייבאו , היל דיבע יאמ רשב יאה ? - םרמע בר רמא : רמואב : ןיוכתמ אוה ותרהב ץוקל . - לודג חנית , ןטק
רמימל אכיא יאמ ? - אישרשמ בר רמא : ןיוכתמ אק אוה ונבד תרהב ץוקל ןבה יבא רמואב . רחא אכיא יאו - רחא דיבעיל ,
שיקל ןב ןועמש יבר רמאד : כ השעת אלו השע אצומ התאש םוקמ ל , םהינש םייקל לוכי התא םא - בטומ , ואל םאו - השע אבי
השעת אל החדיו ! - רחא אכילד .

ב דומע גל ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
ןנבר ונת : בוט םויב ןיטעממ ןיא , ורמא ןועמש יברב רזעילא יבר םושמ : ןיטעממ . - בוט םויב אנמ ןקתמ אק אהו ! - בר רמא
א יש : הליכאל ןטקלש ןוגכ , הובאכ הל רבס ןועמש יברב רזעילא יברו , רמאד : רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד - אברו ייבא אהו
והייורת ירמאד : תומי אלו הישיר קיספב ןועמש יבר הדומ ! - יתירחא אנעשוה היל תיאד ןניקסע יאמב אכה .

שר " ב דומע גל ףד הכוס תכסמ י
ר ידומ אהו ' ישיר קיספב ןועמש תומי אלו ה - רמואב : תומתש הצור יניאו תבשב וז המהב שאר ךותחא , יאד ןויכד
תומת אלש רשפא - היל בישח ןיוכתמכ , רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד ןנירמא יכו - רוסיא אלב היל רשפאד אכיה ןוגכ , ןוגכ ,
ץירח תושעל ןיוכתי אלש דבלבו לספסו אסכ הטמ םדא ררוג , ע אמלד שחימל אכיאד בג לע ףאו ץירח דיב , ןיוכתמ אלד ןויכ
ץירח אלב הרירגל רשפאו יכהל , הרומג הכאלמ יוהד ץירח ימנ דיבע יכ - בייחימ אל , דיבע יאדוד אכיה לבא - ידומ .
יתירחא אנעשוה היל תיאד אכירצ אל - יאהל ךירצ אלו , ילכ ןוקית ןאכ ןיא ךכלה , הרושכאל היל אכירצ אלד , ימד אלו
הישיר קיספל אתשה , םתהד ךשפנ הממ המשנ תליטנ אכיא , ילכ ןוקית אכיל אכהו , יתירחא יוה אל יא לבא - אנמ היל יושמ ,
יכהל ךירצ אהד , יכהל ןיוכתמ אלד בג לע ףאו - רוסא , תומי אלו הישיר קיספ יוהד .

ב דומע גל ףד הכוס תכסמ תופסות
ר הדומ " תומי אלו הישיר קיספב ש - פ והייתלימ רקיע ' ר ' הלימד רזעילא ) גלק תבש (. םש שיש בג לע ףא רשב יבג
או ץוקי תרהב " לכא קפס קרפ ףוסב ת ) כ ףד תותירכ : םשו ( ןהילאמ ורעבוהו תבשב םילחג התוח יבג בייחמד ןאמד רמא
רכ רטפד ןאמו ןיוכתמ ןיאש רבדב הדוהי יברכ הל רבס " ש אתלימבד הדוהי יברל בייחמדמ אוה הישיר קיספ ךיחרכ לעו
ל הישיר קיספ ואלד או אמלעב ארוסיא אלא אכי " רל כ " יו רוטפ יאמא ש " ששוח ןיאד ונייה םתהד ןיוכתמ ןיאד ל
רל רוטפ ךכל םתרעבהב " הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ יוהד םושמ ש רל רוטפד הרפעל אלא ךירצ ןיאו אמוג רפוח ומכ '
לודג ללכ יהלישב ועצופהו ןוזלח דצה ןכו אוה הישיר קיספד יפ לע ףא ןועמש ) ףד תבש הע (. היל תיאד אכה ינשמד אה ןכו
הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ יוה זאד םושמ ונייה אריתי אנעשוה רל וליפאד בג לע ףאו " ירש אכה רוסא לבא רוטפ ש
הוצמ םושמ פבו " תובותכד ק ) ו ףד . םשו ( ונכראה אתייזנד אירכוסמ יבג ןאכ שריפ סרטנוקבו יתירחא אנעשוה היל תיא יכד
ילכ ןוקית ןאכ ןיא .

ב דומע דל ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
וכו סינטסיא וא ןקז לודג ןהכ היה םא ' . אינת , הדוהי יבר רמא : םירופכה םוי ברעמ ןימחמ ויה לזרב לש תויששע , ןיליטמו
ןנוצ ךותל , ןתניצ גיפתש ידכ . - ףרצמ אלהו ! - יביב בר רמא : ףוריצל עיגה אלש . רמא ייבא : ףוריצל עיגהש אמית וליפא ,
בד רתומ ןיוכתמ ןיאש ר . - יכה ייבא רמא ימו ? אינתהו + : בי ארקיו + ותלרע רשב - ץוקי תרהב םש שיש םוקמב וליפא , ירבד
הישאי יבר . הב ןניוהו : יל המל ארק ? ייבא רמאו : הדוהי יברל , רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד ! - הלוכ הרותה לכב ילימ ינה ,
אכה לבא - אוה ןנברד ףוריצ .

כסמ תופסות ב דומע דל ףד אמוי ת
ןנברד ףוריצ אכה לבא אתיירואד ארוסיאב ילימ ינה - ה " שר ג " יסרג אלו י ' שדקמב תובש ןיא יפאד ןויכ שרפמו ' יא
הנידמב וליפא ןנבר היב ורזג אל ןיוכימ אל יכ אתיירואד ארוסיא אכיל ןיוכתמ הוה רל השקו " אד י " ןנברד ףוריצבד עמשמ כ
ר רסא אל ' הדוהי יכ קרפבו הר ) אמ ףד תבש (: רסאד עמשמ ןתי אל םימ ונממ הניפש םחימה םתה היפוג ייבא רמאקד
רו ףרצמש ינפמ רקיע לכ םימ וכותל ' רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד איה הדוהי ףוריצד ייונשל יצמד אישק אל אה והימ
ה ואל אתשהד ףוריצו ףוסבל םילכ םהמ תושעל ןידמועו םילכ םניאש ןנברד אקווד תויששע םחימ לבא ותכאלמ רמג וניי
אתיירואד יוה ותכאלמ רמג אוה ולש ףוריצו ילכ אוהש סבד השק והימ " הריכ פ ) ומ ףד םש (: ירמא ' ןיוכימ אק יכד אכיה לכ
יירואד ארוסיא אכיא ' ר רזג ןיוכימ אל יכ " יירואד ארוסיא אכיל ןיוכימ אק יכד אכיה לכו ש ' יפ רזג אל ןיוכימ אל יכ ' ררוג ןוגכ
ו הטמ א די רחאלכ שרוח איוהד אסכו לספס " ר כ ' יפא רסא הילע גילפד הדוהי ' ארוסיא אכיל ןיוכימ יכד אנווג יאה יכב
ינתממ ךרפיל הלע רמתיאד ייבאד אתליממו אתיירבמ אלא ךרפימל יצמ אלד תרהבמ ךירפ יאמ דועו אתיירואד ' פד " תכסמד ב
הציב ) גכ ףד (: ר ' ץוח ןיררגנ ןיא םילכה לכ רמוא הדוהי יצמד יהנ רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד אמלא תשבוכ איהש ינפמ הלגעה ןמ
רד אתליממ ייותאל היל הוה יפט ייבאדא ייבאד ךרפימל היל אחינד רמימל ' ינתמד הדוהי ' אידהב לכ קחומ אוהש דועו
שדקמב תובש ןיאו ןנברד ףוריצ אכה לבא הלוכ הרותה לכב ילימ ינה והב סרגד םירפסה רל הארנ ןכ לע " י רמא ייבא
יפא ' שדקמב תובש ןיא רוסא ןנברדמד בג לע ףאו הרותה ןמ שוריפ רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד ףוריצל עיגהש אמית ךירפו
וכו אינתהו ןנברדמ אלא רסתימ אל ןיוכתמ ןיאש רבדד ייבא רמא ימ ' ש ארק ךירטציאדמו " רוסא ןיוכתמ ןיאש רבדד מ
סא הלוכ הרותה לכב ילימ ינה ינשמו אתיירואדמ תכאלמ היב ביתכד תבשב שוריפ אכה לבא ןיוכתמכ ןיוכתמ ןיאש רו
שדקמב תובש ןיאו ןנברד ןיוכתמ אלכ יוה אכהד ףוריצ ךכלה השוע אוהש הכאלמה תושעל בשחיש ןניעב תבשחמ שיו
רפכ הזו הרות הרסא תבשחמ תכאלמ אכה לבא אידהב והב ןניסרגד םירפס " רלד ןחכוא אתשהו י ' וכתמ ןיאש רבד הדוהי ןי
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
לכא קפס קרפבד המיתו תבש יבג אתיירואדמ רתומ ) כ ףד תותירכ (: ורעבוהו תונוילעה תובכל ןיוכתנש ןוגכ ישא בר רמא
רו ןהיליאמ תונותחתה " רכ הל רבס קודצ רב א ' רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד הדוהי רל אמלא ' ןיוכתמ ןיאש רבד הדוהי
המ בייח " אש אוה הישיר קיספ םתהד רמול שיו ת " א ןינע םושב תונותחתה ורעבוי אלש התוחשכ הישיר קיספ יוהד ןויכו
ימד ןיוכתמכ רכ אהב ימנ הל רבס הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ הל איוהו ותרעבהל ךירצ אלד בג לע ףאו ' רמאד הדוהי
הילע בייח הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ ר היל רטפד אהו " תבשחמ תכאלמ היל בישח אלד םושמ ואל ש כיה יכ אהד י
רלד ' רל ימנ יכה תבשחמ תכאלמ איוה הדוהי " הישיר קיספ יוהד ןויכ ש רד דועו ' בג לע ףא הרעבהב לקלקמ בייחמ ןועמש
פסב אתיאדכ תבשחמ תכאלמ םושמ רוטפ תוכאלמ ראשבד " הגיגחד ק ) י ףד (. םעטמ תוכאלמ ראשב רוטפד ימנ קסעתמו
ר בייחמ תבשחמ תכאלמ ' פ רמאדכ הרעבהו הרובחב ןועמש ' פס לכא ק ) טי ףד תותירכ (: לקלקמו ליאוה תוקוניתל חנה
בייח ימנ קסעתמ בייח הרובחב ןכשממ ןניפליד הפוגל הכירצה הכאלמ ןניעבד םושמ רטפד ןועמש יברד אמעט ונייה אלא
ס הרעבהו הרובחב וליפאו " הפוגל הכירצ ןניעבד ל רב חכומדכ " ןיקנחנה ןה ולא פ ) הפ ףד ןירדהנס (. תותירכב טקנד יאהו
ר אה טקנ אלו ןיוכתמ ןיאו ןיוכתמד אנשיל ' ר אה הילע בייח הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ רמאד הדוהי ' רד אתובר םושמ ןועמש '
עאד היל טקנ הדוהי " בייח הישיר קיספ אוהש רחאמ תונותחתה ריעבהל ןיוכתמ ןיאש פ דסד " רד א ' הכאלמ בייחמ אל הדוהי
ןיוכתמ אוהש רבדב אלא הפוגל הכירצ הניאש ןיוכתמש רנה לע סח ןכו חתפל ןיוכתמ אוהש אסרומ סיפמ ןוגכ םידיב
ןיוכתמ ןיאש רבדב לבא הפוגל הכירצ הניאש אלא םידיב הכאלמה תושעל ןיוכתמש םלוכ ןכו הטמב תמה איצומו תובכל
לא ללכ הרעבה תכאלמל ןיוכתנ אלד ןהיליאמ תונותחתה ורעבוהו תונוילעה תובכל ןיוכתנ ןוגכ םידיב תושעל יוביכל א
דס הישיר קיספ הוהד בג לע ףא " ר בייחיל אלד א ' מק הדוהי " ל ןהב םמחתהל םילחגה תא התוחד יכה רתבד איההב לבא
ר אה ינשמ אלא ןיוכתמ ןיאד אנשיל טקנ אל ןהיליאמ ורעבוהו ' ר אה הילע בייח הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רמאד הדוהי " ש
רוטפ רמאד ריעבהל ותנווכ ןיאד בג לע ףא ר הב רטפדמ " מ ש " ריעבהל ןיוכתמ וניא אלא השוע אוה םמחתהל ירה מ
רבכ םירעוב םהש הממ רתוי ורעבויש ךירצ וניאו ןהב םמחתהל ולצא םילחגה ךושמל אלא יוה אל ןיוכתמ ןיאש רבדו
ןיוכתמ ןיא ריכזהל ךייש םתה תובכל אבשכ ונייהד התרעבהב ול השקד אכיה אלא רד אתוברל ' רו הדוהי ' ןועמש היל ירש
פבד בג לע ףאו הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ היל יוהד םושמ ' הנובה ) גק ףד תבש (. תרגורגכ הליכאל םא ןישלוע שלותה רמא
ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד ןועמש יברל אלא הכרצנ אל ינשמו והנינ עקרק תופייל ואל והלוכ וטא ךירפו אוהש לכב התופייל םא
אברו ייבא אהו ךירפו רתומ ירמאד הירבחד אעראב דיבעד הכרצנ אל ינשמו תומי אלו הישיר קיספב ןועמש יבר הדומ והייורת
םולכ הנהנ וניאש תאטח בייח ןיאש אלא ךומסב שרפאש ומכ הליחתכל רוסא םוקמ לכמו בייח הידיד אעראב אה עמשמו
אוה הנהנו הישיר קיספ יוהד ןויכ בייח עקרק תופייל ןיוכתמ ןיאד בג לע ףאו תאטח אלו םילחגה תא התוחל ימד
אלבש וז הרעבהב ללכ הנהנ ןיאש ןועמש יברל רוטפו הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ יוהד ןהילאמ ורעבוהו ןהב םמחתהל
או ןהב םמחתהל לכויש םילחג ךכ לכ שי הרעבה תפסות " ריעבהל ןווכתנ אל רורבב כ הנובהד איההב לבא ) ףד תבש
גק (. כתמ אוהש ידהס ןנא הנהנ אוהש ןויכ תופייל ןיו יפא ןיוכתמ ןיאש רבדד עמשמ ןיתעמשבד השק והימ ' הישיר קיספ
רד אבילא תבש ןיינעל אתיירואד יוה אל ' עד הדוהי " אוה הישיר קיספ תויששע ףוריצ כ יפא תרהבד איההמ הלע ךירפדמ '
איההבו אוה ןנברדמד רמא יכה ] תותירכד [ ווכתנש םילחגה תא התוחהד איההב הדוהי יברל ןיבייחמ תונוילעה תובכל ן
ע ףא תונותחתה ורעבוהו " תונותחתה ריעבהל ןיוכמ אלד ג יו " הישיר קיספ יוה אל תויששע ףוריצד ל ריפש ךירפ יכה וליפאו
רל אלא אכירצ אל ייבא ינשמדמ ' ינש יאד ןיוכתמ ןיאשל ןיוכתמ ןיב היל ינאש אלד ללכמ רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד הדוהי
ןועמש יברכ וליפא היל ר קרפב עמשמדכ היב רדה ףוסבלד יהנו איתא ' הלימד רזעילא ) גלק ףד םש (: מ " יכה ינשמדמ מ
הישיר קיספ יוה אלד בג לע ףא אתיירואדמ רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד הדוהי יברלד ללכמ ארקיעמ יפ ךורעבו ' עב " איהה א
ריבח עקרק יופייב ללכ הנהנ ןיאש ןויכ הירבחד אעראב דיבעד אכירצ אל הנובהד הוהד בג לע ףא הליחתכל וליפא ירש ו
ה הישיר קיספב ןועמש יבר הדומ רמאד אהו הישיר קיספ " הנהנ אוהש רבדב מ ונב תרהב ץצוקו הידיד אעראב ןוגכ
הישיר קיספ יוהו הטיחס דיבע אקד בג לע ףא תבשב ונממ ךושמל ןתשפב הכורכה אזרב ריתה ךכ ךותמו הנהנ אוהש
יחס התואב הנהנ וניאו ליאוה איה היאר ואלו רתומו דוביאל ליזא אקד הט ירתשלד הירבחד אעראב דיבעקד איההמ
הליחתכל הליחתכל רוסאד רמימל אכיא והימו תאטח בייח ןיאד רמאק תאטח בויח ןינעל םתהד הייאר ךורעה איבה דועו
פ רמאדמ וירבדל ' ר ' הלימד רזעילא ) םש הז םג ( דיבע יאמ רשב יאה ןועמש יברד אבילא ייבאו ץוקל ןבה יבא רמואב היל
הליחתכל רתומ היה רחא אכיא יא לבא רחא אכילד ינשמו שיקל שירדכ דיבעיל רחא אכיא יאו ךירפו ןיוכתמ אוה ונב תרהב
הנהנ וניאש רבדב הליחתכל הישיר קיספ ןועמש יבר ירש אמלא היאר וז ןיאו וכ ןבה יבא רמואב ייבא היל יקומד אהד ' ונייה
ד אברמ עמשד ימקמ הישיר קיספב ןועמש יבר הדומ אבילא ייבאו ךירפ יכהלו הרבס אברמ עמשד רתבל םתה קיסמ אקדכ
רד " או הישיר קיספב ףא גילפד ןויכ ש " קיסמד יאמל לבא היל דיבע יאמ רשב יאה ןיוכתמ וניאש ראשמ הישיר קיספ אנש אל כ
ל הישיר קיספב הדומ ימנ ייבאלד " ל ויבא ש " רחא ש המ איה היאר המ דועו ןנברדמ לבא ירש אתיירואדמ םתה אמליד םת
רוסאד רמימל אכיא ראשבד ןויכ היאר יתיימ יכהד רמימל אכיא והימ ] ירוסיא [ הרותה ןמ רתומ תבשחמ תכאלמ ןניעב אלד
יפא תבש יבג רוסאל ארבס ןיא ' יאדו ןנברדמ זא תבשחמ תכאלמ והב ןניעב אלד םושמ אתיירואדמ רוסא ירוסיא ראשב יא
יואר היה תבשחמ תכאלמ םושמ ירש אתיירואדמד בג לע ףא ירוסיא ראשל ותוושהל ןנברדמ תבש יבג רוזגל יאמל והימ
סו היב רדה ףוסבלד תישירפד " ר הדומד ל " ןיוכימ אלד בג לע ףא אתיירואדמ רוסא תרהב תציצקבו הישיר קיספב ש
או " ל הליחתכל ןנירסא תבשב כ " לו ויבא ש " יפל השק םשמ הברדאו רחא ש ' רעה ךו רשב יאה ייבאל אלא רמאק אלדמ
ר הדומ היל אריבסד אברל לבא היל דיבע יאמ " תבשב היל אריבסד ןויכ רחא ןיב ויבא ןיב היל ינש אל הישיר קיספב ש
ןנברדמד ] רוסא [ אתיירואדמ רוסא ירוסיא ראשבד ללכמ תבשחמ תכאלמ םושמ ירש אתיירואדמד בג לע ףא הישיר קיספ
קרפמ הייאר יתיימ דועו יבתכ לכ ) זיק ףד םש (. יזרבב היל ליקשד ר הדומד בג לע ףאו " ןיאו ליאוה הישיר קיספב ש
יפש ומכ הייאר וניאו רתומ הנהנ ' שר םש " י תוכיתחב היל ליקשד שרפל שי דוע ךכב טשפה ךרד ןיאד איה הכאלמ ואלד
טשפה הז ןיאו רוע בישח אל ךכלה עימק תושעל ןהמ תחאב םהב ןיאש ךכ לכ תונטק דוע פ רמאדמ היאר איבה ' בלול
לוזגה ) גל ףד הכוס (. יב ותוא ןיטעממ ןיא " ר םושמ ט ' רב רזעלא " טעממ רמא ש אכה ינשמו אנמ ןקתמ אק אה ךירפו
www.swdaf.com 9
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
www.swdaf.com 10
ר הדומ אהו ךירפו רתומ ןיוכתמ ןיאש רבדו הליכאל ןטקילש ןניקסע יאמב " אנעשוה היל תיאד אכירצ אל הישיר קיספב ש
בדב הנהנ וניאש רחאמד יתירחא הישיר קיספכ יוהד בג לע ףא רתומ ר יתירחא אנעשוה היל תיאד רחאמ רמולו תוחדל ןיאו
ר רמימל היקחוד יאמ ןכ םאד הוצמ םשל הנקתמ וניאד ןויכ ןקתמ יוה אל ' רב רזעלא " רבד רמאד הובאכ היל רבס ש
יפא רתומ ןיוכתמ וניאש ' רכ ' אמעט יאהמ ימקואל יצמ הדוהי ותואש רחאמ תוחדל שי והימ וניא ןיוכתמב וליפא ןוקית
הנהנ ןיאש ןויכ ןנבר היב ורזג אל הרותה ןמ ןוקית בשחיש ךכ לכ ןוקית הארנ ןיא ויבנע טועימד ןנברדמ אלא רוסא
פב רמאד אה ריפש יתא ךורעה ירבדלו ' רידתה לכ ) אצ ףד תוחנמ (: ךירפו םישיאה יבג לע ופלזמו איבמ ןיי בדנתמה
רכ הל יקומו הבכמ אק אהו " ד ש יפאו רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד רמא ' םישיאה יבג לע ףלזל רשפא יאש הישיר קיספ יוהד
ר ריתמ הבכי אלש " הנהנ ןיאש רחאמ הליחתכל ש הנממ איצוהל ידכ אסרומ סיפמ אהד ךורעה ירבד הארנ ןיא והימ
ל ללכ ןיוכתמ וניאו ללכ הנהנ וניאש יפ לע ףא ישניאד ארעצ םושמ ואל יא רוסא לבא רוטפ החל השק ןכו חתפה ןינב
ץוקה תא הב לוטיל די לש טחממ ןירדהנסב הל שרפמו ) הפ ףד (. רד אבילא " רוטפ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רמאד ש
ץוקה איצוהל םא יכ הרובח תושעל ןיוכימ אלד בג לע ףא אל יכה ואל אה הפוגד ארעצ םושמ אקודו הילע ונא ןיכירצ הז יפלו
ספ ואלד רידתה לכד איהה בשייל תא הבכי אלש רשפאד םירביאה יבג לע ימנ יא תוקד םיפיטב ופלזמש אוה הישיר קי
שאה .

א דומע ו ףד תובותכ תכסמ ילבב דומלת
ירש ברו ? ברד הימשמ היקזח רב ימיש בר רמאהו : אתייזנד אירכוסמ יאה , אבט אמויב הקודהל רוסא ? ר וליפא אוההב " ש
הדומ , והייורת ירמאד אברו ייבאד : ר הדומ " תומי אלו הישיר קיספב ש .

א דומע ו ףד תובותכ תכסמ תופסות
וכ הקודהל רוסא אתייזנד אתיירכוסמ יאה ' - ... ר רמוא אכהו " ת טחסנהש ןויכ קרפמ םושמ רוסאד רמימל אכילד
הישיר קיספ יוהד בג לע ףא דוביאל ךלוה קרפמ ותייאר רקיעו ירש היל אחינ אלד הישיר קיספ לכד ךורעב שריפ ןכו לכ
רידתה ) אצ ףד םיחבז : םשו ( רד אבילא " ןויכ אוה הבכמ יאדוד אוה הישיר קיספד בג לע ףא םישיאה יבג לע ןיי ןיפלזמ ש
ירש יוביכ יאהב היל אחינ אלד לוזגה בלולמ היאר יתיימ דועו ) גל ףד הכוס : םשו ( ר רמאקד " רב א " םיבנע םיטעממ ש
יב " יפ ט ' םיקומו אנמ ןקתמ אהו ךירפו סדה יבנע ר הדומ אהו ךירפו הובאכ הל רבס הליכאל ןווכתמב הל " קיספב ש
וכ הישיר ' בג לע ףא ירש ןוקית יאהב שייח אלו היל אחינ אלד ןויכ אמלא יתירחא אנעשוה היל תיאד אכירצ אל ינשמו
אוה הישיר קיספד רל הארנו " ידימ השק אלד י מו םימב ומכ ןוביל םושמ הקשמ ראשב טוחסל רוסאד רמימל אכיאד " אל מ
םושמ רוסאד ימנ רמימל ןניצמו ותטיחסב הנהנ היה טעמו םידגבב םיראשנ חירהו םעטהש ןויכ טוחסי אמש והב ןנישייח
קרפמ ע ףאו " רל הליחתכל רוסא היל אחינ אלד הישיר קיספ יוהד ג " ךורעה תויארו הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב ומכ ש
ר ריתמד איההד תויאר ןניא " אה יבג לע ןיי ףלזל ש יתירחא אנעשוה היל תיאד איהה ןכו ינאש הוצמד רמימל אכיא םישי
הוצמ םושמ ירשד רמימל אכיא א " יפ יכה נ ' רל ירש ןכו ליאוהו יתירחא אנעשוה היל תיאד אוה הישיר קיספ אהו " ש
רל לבא אוה הישיר קיספ ואל ךכלהו ילכ ןקית אלש אצמנו הל ךרטצי אל אמשד " מ יאלגאו הל ךרטצי אמשד רוסא י אתלי
דבע ילכד יפ לעו ' השק ךורעה םיצרש הנומש קרפב ןנתד ) זק ףד תבש (. בייח הפ הל תושעל םא תבשב אסרומ סיפמה
רוטפ החיל הנממ איצוהל םאו אחינ אלד בג לע ףא רוסא היה ארעצ םושמ ואל יא לבא רתומו רוטפ ארעצ םושמ אקודו
ללכ הפב היל יח ימנ ןיוכתמ אל יכ הפה ןמ היל אחינ יאד בי יא לבא ארעצ םושמ ירשד ץוקה תא הב לוטיל די לש טחמ ןכו
רוסא היל אחינ אלד הישיר קיספ יא השק תצק לבא ללכ היל אחינ אלד בג לע ףא רוסא יכה ואל קרפב בר רמאק יאמא
תיבח ) המק םש (. או ליאוה רתומו רוטפ ןפוגל ןטחסש םישבכ " אד בג לע ףא אתשהו ןיאצויה םימל צ " א תויהל היה צ רוס
רואו " וילע הקשמ םש ןיאו תרפיאד אלכוא ומכ םהמ טחסנה יוהד ירש םישבכ אקודד רמימל ןניצמד י יפאד ןנירמאדכ '
רוסא לבא רוטפ םהימימל י דועו " ןכ תעדלד ןויכ אוה ארבסד טוחסי אמש רמימל ךייש אל דיזמב השוע םדאש רבד לכד ל
השוע אוה אמש ןנישייח אל ןייה תא ןיננסמ יבג יכהלו הידגבב תלבוטו תמרעמ הדנד יאה ריפש איתאו טוחסי ) חי ףד הציב (.
פב ןכו " אמויד ח ) זע ףד (: השוע אוה ןכ תעדלש יפל טוחסי אמש ןנירזג אלו םימב וראוצ דע רבוע ובר ינפ ליבקהל ךלוהה דועו
ינאש הוצמד םתה רמימל אכיא רכש לש תיגיג תמיתס אתייזנד איירכוסמ רחא ןושל שריפ ךורעבו אמשד הקודהל רוסא
רל הארנ ןיאו תבשב ילכ השעיו תיגיגה לצא המיתסה לטבת " י קיספ יאמ החנה תעשב םש לטבל ותעדב םאד ימד יכיהד
א םש הלטבל ותעדב ןיא םאו ותושעל ןיוכתמד ילכ השוע אוה דימ ןאכ ךייש הישיר " ילכ הנשעיש הישיר קיספ יוה אל כ יו " ל
מ וניאו הלטבל ןיוכתמ אוהש קחודב ילכ תושעל ירמגל ןיוכתמ וניאו ליאוה הישיר קיספ היב ךיישו ילכ תושעל ןיוכת .

ב דומע ה ףד תובותכ תכסמ תצבוקמ הטיש
הנוי ונבר ידימלת
ה ידימלת ובתכו " ז הנוי ר " ז תפרצ ינבר םירמוא תבשב הליחתב לועבל רתומ אנקיסאד אה ל " ימל אלא וריתה אלש ל
ש ימ לבא דבלב הייטהב יקב אוהש רוסא יקב וניא ארמגה תיגוסב עמשמ יכהו רד " תבשב הלחתב לועבל ריתהש ש
רשפא יא יקב וניאד ןויכד רוסא יקב וניאש ימ לבא הייטהב יקב אוהש ימל אלא ריתה אל רתומ ןווכתמ ןיאש רבד םעטמ
הישיר קיספב ןועמש יבר הדומו הרובח השעי אלש וכ ' .
מר " ה
מרהו " ז ה " לחתב לועבל רתומ םתס בתכ ל ירה תעד ןכו יקב אלל הייטהב יקב ןיב קליח אלו תבשב ה " ז ף " ל . ירומ תעדו
נ ברה " הנושארה הטישה ומכ הטונ ר . ע " כ :סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
ר " ירה לע ן " א דומע בל ףד ןילוח תכסמ ף
איה אתלימ אחיר רוסא רמא ייבא . מגב םתה אנמיקואד אל וא ארסתימ יא יגילפ אחירד האנה םושמ ואל ' והייתגולפ
אברו ייבאד ע הנתנו המח תפ הדורה אינתד יאנתכ " ר המורת לש ןיי לש תיבח פ " רכ ייבאד ריתמ הדוהי יברו רסוא מ " אברו מ
הב חירהל אוה יאשרו אירש המורתד האנה אהד איה אתלימ האנה םושמד רמימל אכיל אכהו הדוהי יברכ יק אהד דועו " ל
רכ ' כימ אלד האנה הידידלו רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד ןועמש אירש היל ןיו העש לכ קרפב חכומדכ ] ב הכ ףד [ אכהו
ןניקסע יעישרב ואלד ךסנ ןיימ תונהיל ןיוכתמ וניא אהית תבב יאדו כו " יקו אוה הישיר קיספ ת " ל ] א הע ףד תבש ] [ הדומד [
ר " אירש הישיר קיספ יוהד בג לע ףא יאדו האנה ןינעלד אתיל תומי אלו הישיר קיספב ש םתה ןנירמא אהד ] ד םיחספ ף
א וכ [ היל יטמ יאדו םתה אהו םימשגה ינפמ םימשגבו המחה ינפמ המחב ונווכי אלש דבלבו ןכרדכ ןירכומ תוסכ ירכומ
ידימ הל ןניבשח אל הל ןיוכימ אלד ןויכד אלא האנה ע אלא " רבס ייבאד אילת הליכאד האנהב אברו ייבאד והייתגולפ כ
רה חירה ףאושו הילע ויפ חינמשכד רמולכ אתלימ אחיר ךכליה אבישח הליכאכו איה אתלימ אחירד ונממ התש וליאכ אוה י
יקד רוסא ללכ ןיוכימ אלד בג לע ףא " ל ] ב בס ףד ןירדהנס [ ואל אחיר רבס אברו הנהנ רבכש בייח תוירעו םיבלחב קסעתמה
ירש ןיוכימ אלד ןויכ ךכליה הליכא היל אבישח אלד רמולכ איה אתלימ :

וש " בירה ת " דצש ןמיס ש
הלחת : תבשב קרסמב קורסל רתומ םא ?

אוה רורב רבד , רוסאש : ריזנ תכסמב ןנתד ) מ " ב ( , תבש תכסמב הל ןניתיימו , ןינמוט המב קרפ ) נ ' (: , תבש ןינעל : ףפוח ריזנ
ספספמו , קרוס אל לבא . ארמגב םתה ןנישקמו , ריזנ תכסמב : ספספמו ףפוח ; רל ןאתא ' ןועמש . לבא : קרוס ; ןנברל ןאתא ?
ינשמו : אבר רמא : קרוסה לכ , קרוס אוה ןילדלודמה ןימינ רישהל . וז איגוס טשפמ הארנו : הישיר קיספ הקירסה ןיאש , לבא
רוסא : ןילדלודמה ןימינ רישהל ןיוכתמ אוהש םעטמ . ןכ םאו , תבשב קורסל רוסאש רורב רבדה , רישהל ןיוכתמ אוה םא .
ריתהל תאב םאו , אחסונב ףיסוהלו : וכו קרוסה ריזנ לכ ;' ךקשח ינפמ ריתהלו לקהל ; םירפסה שבשל ךל ןיעמוש ןיא , ףיסוהלו
תואחסונה לע . ףיסומה לכו , ערוג . רבדב תתנש םעטהו : ריזנד , ורזנ ימי לכ חלגל לוכי וניאש יפל , וילע דיבכמ ורעשו , ותנוכ :
שולתל , ורעש לקהל הקירס תעשב רעש ריסהלו ; אמלעד שניא לבא , םירפסמבו רעתב ורעש לקהל לוכיד , אל . עטה הזה ם ,
אוה םגפל ! הברדאו ! קלחל ונאב םא , ארבתסמ אכפיא : ותוריזנ ףוסב חלגל דיתעש ריזנהש , ורעשב לסלסל ול המ , דיפקהלו
ןילדלודמה ןימינב . איה תחבושמה תוריזנו : רעשה לוסלס קיחרהל , פבד קידצה ןועמשד איההכ " םירדנד ק ) ט ' .(: םדא לבא
רחא , ןהב דיפקהל אוה ליגר , ןרישהלו . ירהש ורסא ) מק תבשב " ט ( תבשב תכתמ לש הארמב תוארל , הב רישי אמש הרזג
ןילדלודמה ןימינ . דועו , ןרישהל ול רוסאו ליאוה ריזנד , ןרישהל ןיוכמ וניא אמתסמ : ארוסאב היל אחינ אלד . ןנירמאדכ
ןקה חולש קרפב ) מק " א (: , אעיצמ אבבב לאושה קרפבו ) ק " ב :( בר רמאד אתשהו : םיצבב תוכזל רוסא , לכ תצבור םאהש ןמז
םהילע , רמאנש : םאה תא חלשת חלש ; רדהו : ךל חקת םינבה תא ; אמית וליפא : ורצחל לפנד יפ לע ףא ; אל והיאד אכיה לכ
יכז יצמ , היל איכז אל ימנ ורצח . רמולכ : ןהב תוכזל רוסאש ןויכש , ןהב ול הכוז וריצח ןיא , ותעדמ אלש . היל אחינ אל אמתסמד
ארוסאב , יא דחא םדא םאו רישהל ןיוכמ ונ , ךמצע לע המת ! רישהל ןיוכמ וניא רתהב , רוסאב ריזנו , רישהל ןיוכמ ! יאדו אלא ,
אנש אל ! ורמאשכו : קרוסה לכ ; ורמא דבל ריזנ לע אל , םישנא ראשמ הארוה תחיקל אוה אלא , ריזנה לע . רמולכ : םדא לכ
קרוסה , קרוס אוה ןימינ רישהל . א " כ , רוסא ריזנב ףא , הז םעטמ . הו " ל ה תבש : והנינ ידדה יכד . הברדאו : תבשד יואל
ירימח , תכתמ לש הארמב וב תוארל ורסאו , יפאו ' העובק : ןימינ תרשה םושמ הרזג . ריזנב ןכ ורזגש וניצמ אלו . דועו ,
ריזנבד : ןרקעל שאר ףוכל ידכ ןהב ראשיש לכ , רעת ןיעכ יוה אל , ואלב רבע אלו : ושאר לע רובעי אל רעתד ; השעב אלא : לדגד
ערפ . תבשב לבא , הרומג הכאלמ יוה ןינע לכב , זזוג םושמ : תרכו הליקס אכיאו . שר לבא " ז י " ןינמוט המב קרפב בתכ ל ,
ריזנב הקירסה רוסא םעט : הישיר קיספ הוהד םושמ . המתה ןמ אוהו : מוקמב תשרופמ הכלה המלענ ךיא ,' רואמ יניעמ
הלוגה ? ריזנבד , עמשמ : ןיוכתמ יוהד םושמ אמעט , מכ " הלעמל ש . רמול רשפאו : ז ברל ול הארנש " ל : רוסא היה םאש
ןיוכתמ אוהש ינפמ הקירסה , אנתל ול היה אל : הקירסה רוסא סינכהל , לוחבו רתנב הפיפחה ןיב , סופספהו ; הפיפחה ןיבו
המדאב , לאעמשי יבר רסאש , תרשמש ינפמ / רשונ ןושלמ / רעשה . המצע ינפב הנשמ תונשל אנתל ול היהו : רוסא ריזנ
לע קורסל ז ברה ןיבה ןכ " ל : הישיר קיספ םושמ אוה לכהש : סופספהו הפיפחה רתיה , הישיר קיספ יוה אלד ; רוסאו
הקירסה , הישיר קיספ םושמ . ר ףיסוהו ' לאעמשי : המדאה רוסא , הישיר קיספ םושמ . ארמגב ורמאש המו : קרוסה לכ ,
קרוס אוה ןילדלודמה ןימינ רישהל . וירבדל ובשיל שי : בס היה השקמהש יפל רו : הקירס שיש , הישיר קיספ יוה אלד : קורסי םא
ושאר םדא , ול תורודס ויתוצווקו : םילתלת ; ןילדלודמ ןימינ ושארב ןיאו ; ללכ רעש רישי אלש רשפא זא . אבר בישה הזלו :
אוה הישיר קיספד : קרוס םדא ןיאש , ושארב ןילדלודמ ןימינ שישכ אלא , ןרישהל ידכ : קיספהל קר רחא רבד הקירסה ןיאש
ןילדלודמה ןימינה , וזב וז ןירשקנהו . ינטפושב אלו ; ןניקסע : הלטבל וקרסיש , םשארב םירשקנו ןילדלודמ ןימינ ןיאו . רשפאו
אבר ירבד ללכבש : ריסהל ןיוכמ ןכ םגש ; אא קרוס םדא ןיאש ןויכ " ןילדלודמ ןימינ שי כ , או " ןרושק ינפמ ןדירפהל א , קר
הרשהב . א " כ , ךחרכ לע : ןרישהל אוה ןיוכמ ; הרשהב תורעשה דירפהל קר הקירסה ןיא ירהש , ןמ םתצק וכתחיש והזש
הטמלו הרישקה , ןרקעמ ושלתיש וא + יע ' םש ריזנב הרוא ןרקב / מ " ב / דב " מ ריזנ ב " הזב ש ; בירה ירבד ונממ םלענו " הלא ש +.
המדי רבכו : שרל השקיש " י , פב ויתובר םשב ומצע אוה שריפש המ ' עינצמה , ) צ " ד (: תסקופ : עש תנקתמ קרסמב הר . ורמאו
מגב םש ' : םושמ ורוסאש : הנוב ; ורמא אלו : זזוג םושמ ; הישיר קיספ אוה םא ! הזב םתנוכ ןיאש אלא : הקירסב ; אל ירהש
ורמא : קרסמב תקרוס . דועו , ללכ הנובל אימד אל הקירסד , רחא ןוקת אוה אלא , קרסמב השענ , המוד : תלדוגל ; םש ורמאש :
םושמ ורוסאש : הנוב . רשפאו , אוהש תורענה ןישועש ןוקתה , הפי קורס ןשארש רחאש , ןימינ תרשה ששח וב ןיאו , ןיצחור
םימב ףורט ןמשב קרסמה , ןשאר לע קרסמה ןיריבעמו : וזב וז תורעשה קיבדהל , שארה לע ןביכשהלו . ןינבל המוד הזו . לבא
הקירסה , זזוג םושמ איה ; הישיר קיספ איוהו , תבשב הרוסאו ; ייקדכ " ל : ר הדומד " ש = יבר ןועמש = הישיר קיספב .

www.swdaf.com 11
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
ךתרבסמ שיחכהל תיצרש המו : הישיר קיספ הקירסה תויה ; ךירבדל םעט תתנו : ןניזחו ליאוהד : רעש לכ שלות קרוסה ןיאד
ושאר , דחא וליפא וב ראשי אלש דע , אוה הישיר קיספ ואלד ררבוה הנה , רשפאה רדגב אוה רעשו רעש לכ ירהש . ןכש ןויכו ,
א וליפא שולתי אלש רשפא םהמ דח . לוטבה ראובמ הז ! ןכ םאש , אתייזנד אירכוסמב , רמאת : הישיר קיספ וניאש ; לכ ןיאש ןויכ
ונממ טחסנ ןייה , שרחכ שבי ראשיש דע . תובותכבו ) ו ' ( ורמא : כל רוסא אוהש " ע , הישיר קיספ יוהד םושמ . היהיש לכש אלא
יאדוב ונממ טחסנ , וילע בייחתהל יוארה רועשב , ארקנו רוסא : יר קיספ היש . לכה טחסנ וניאש המ יכ , ןכומ וניאש ינפמ אוה
ןושארה אצויה הקשמה ומכ טחסהל . הקירסב ףא , ןילדלודמ ןימינ יתש רישהל הישיר קיספ אוה ; הלטבל קרוס םדא ןיא ירהש ,
ןילדלודמ ויתורעש תצקשכ אלא , הזב הז ןירושק . הרשה ידי לע םירשקנה ורתוהשכו , םירחאה וטקש וחנ . סל היאר דועו רות
ךירבד : תיבה דובכמ , םיקסופה תצק ורסאש . סד " ל : ירמא יכד ' פב ' עינצמה ) צ " ה :( סד אנדיאהו " רכ ל ' ןועמש , הלחתכל ירש :
יאק דוחלב ץוברא ; לבא : דובכ ; הישיר קיספ יוה , תומוג יווש םושמ . ז יספלא ברהש יפ לע ףאו " ל , הבושתב ריתה : דובכה ףא ;
בארה בתכ " ז ד " ל : ריתה אלש , תיבב אלא תבש ברעמ דבכתנש , תבשב ודבכל הצורש אלא : ןירורפ םושמ . זאו , קיספ יוה אל
הישיר : התוושהל ידכ רפע םש ןיאש ינפמ םא , אמוגל ובש רפע טעמ עיני אלש ינפמ וא . תבש ברע דבכתנ אל םא לבא , ןויכ
תומוג אלב תיבל רשפא אלד , איגס אל : תומוג יושמ אלד . לו הישיר קיספב ןועמש יבר הדומו תומי א . יאדובו , תיבה דבכמהש
ויתומוג לכ הושמ וניא , תחא ראשת אלש דע . פעא " כ , הישיר קיספ יוה : הנהמ תחא תאושה ילב רשפא יאש ןויכ . דועו
ךירבד רותסל היאר , ןיקילדמ המב קרפב ןניסרגד ) כ " ט (: , רד אתגולפ לע " ש = ןועמש יברד = הדוהי יברו : אלוע רמא : תקולחמ
םינטקב ; םילודגב לבא : לכה ירבד : רוסא . הישיר קיספ יוהד שוריפ . יאדובו , תיבה לכב ץירח ןישוע םילודגה ןיא , םוקמב םגו
ןישועש : םוהת דע בקונו דרוי ןיא . פעאו " כ , ארקנ : הישיר קיספ ; רועשכ ץירח יתלב רשפא יאש ןויכ , וילע בייחתהל יואר . אלא
השק עקרקב ותשיגפ הרקי םימעפלש , ירגב לעפתהל ןכומ יתלב לספסה תר , לודג ותויהב ףא . פעאו " םש םיסרוג שיש י ,
אלועד איההב , םירפסה בורב אוה ןכו : םילודגב לבא , לכה ירבד : רתומ . ירשד הב הדומ הדוהי יברד , אלא רשפא אלד ןויכ
הרירגב . וז אסרג לע ושקה הנה : רסאד הדוהי יברל ןחכשאד , רשפא אלד בג לע ףא . קומה ילוספ לכ קרפ תורוכבב ןנתד ןישד
) ל " ג :(: םד וזחאש רוכב : תמ וליפא , םד ול ןיזיקמ ןיא ; הדוהי יבר ירבד . הציב תכסמב ימנ ןכו ) כ " ג (: ןנת : רמוא הדוהי יבר : לכ
םילכה : תבשב ןיררגנ ןיא , הלגעה ןמ ץוח : תשבוכש ינפמ . ינתקדמו : םילכה לכ ; עמשמ : םילודג ןיב , םינטק ןיב . דועו , םתסד
הלגע : הלודג ; אמעטו : ינפמ תשבוכש ; ץירח ןישועב אה : הדוהי יברל רוסא . ינהו אלועד היתבוית ווה ןיתינתמ , וז אסרג יפל .
הנוכנה אסרגה אלא : לכה ירבד איה : רוסא ; ביר תסריג איהו " א / הארנכ = רשא יברב קחצי יבר = יולה , ילעב ינושארמ
תופסותה / ז " ל : םילודגבד , הישיר קיספ יוה . הציב תכסמב ןנימקומד אהו ) םש / כ " ג (/: , ינתמ ' יבג ינתקד : ןטק לש הלגע ; הניאו
גנ תרר , םילכ יבג לע אלא : רכ אלד " ש = ןועמש יברכ = ; ירמא אלו ' : אוה הישיר קיספד ; וז אסרגל אישק אל . ןטק לש הלגעד , ילכ
אוה ןטק . דועו , הלגעד , הלודגב וליפא : תשבוכש רשפאד ןויכ , ישיר קיספ ואל ' אוה . הנושארה אסרגה יפל ףאו , השק הניא
ונירבדל : ר קיספ יוה אלד רשפא םילודגב ףאד הישי , םישבוכ םימעפלד , ץירח ןישוע ןניאו . ךירבד רותסל היאר דועו , רמאדמ
אבר , פב ' ןיי איצומה ) פ " א :( אבר רמא : תבשב רורצב שמשמל רוסא , לוחב שמשממש ךרדכ . שרפו " ז י " ל , רורצב שמשמל :
םוקמ ותואב , םתה ןנירמאדכ : ויבקנל ךרצנה , תונפיל לוכי וניאו : רמא אנונמה בר : רורצב שמשמי םוקמ ותואב . םושמ רוסאו
ןימינ תרשה . עו " רמימל ןל תיא כ : הישיר קיספ יוהד ; אל יאד , רוסא יאמא ? אבר אה , רכ " ס ש " ל . קיספ אוה הז רבד םאו
הישיר , לטב ךירבד הנה . רמאת התאש אלא : שרד " הקירסב הימעטל ליזא י ; רורצב שמשמל שרפתו , רפכ " ז ח " ל + יע ' סותב '
םש / פ תבש תכסמ " א / דב " א ה רוס , םשו / תבש תכסמ ) / נ ' (: ד " לבא ה +.

תבתכש רחאה םעטהו : א םדאש הרקיש רשפאש ןויכד ,' א םעפ קורסי ' לבויב , רישי אלו : א " הישיר קיספ יוה אל כ . הזלו
לאומש רמא ) ו תובותכ :(: הקוחד הצרפ , תבשב הב סנכיל רתומ , פעאו " ורורצ הב רישמש י ' . רמאקדמו : פעא " רישמש י ; אלו
רמאק : פעא " רישמש רשפאש י ; רישמ יאדוד עמשמ : םידיב אבה עלסב ןוגכ . פעאו " כ , הישיר קיספ יוה אל ; לתוכ היה םאש ןויכ
ליוג , הישיר קיספ יוה אל . ןכו , תבשב הלחתב לועבל , יקב וניאשל רתומש , הישיר קיספ יוה הידידלד בג לע ףא ; ןויכ
יקבל היטהב רשפאד . הלאה םירבדב תכראהו . ךירבדמ ונשוב ! כח ךתומכש ם : וללה םירבדב קוסעי ךיא ! רורב רבדהו :
הישיר קיספ אוה הכאלמה השועל םאש , ול רוסאש ; פעא " הישיר קיספ היה אל רחא םדאלש י ! פב ושקהש והזו " ק
תובותכד ) םש / ו :(/: רתומ יקב ורמאי , רוסא יקב וניאש ? סקד " ד : יקב וניאשלד , אוה הישיר קיספ , היטה ול ןמדזת אלו , םלועל .
לבא יקבה , רתומ : הישיר קיספ יוה אל הידידלד ןויכ . ינשו : ןה ןיאיקב בור . ךירבדלו : ןיכירצ ויה המל : ןה ןיאיקב בורל ? אלא
ץרתיש : הישיר קיספ יוה אל יקבלד ןויכ , יקב וניאשל ףא , רתומ ; הידידלד בג לע ףא , הישיר קיספ יוה . יקב אצמי אל םא ףאו ,
ריעמ דחא םא יכ . יאדו אלא , וכרצוה : ןיאיקב בורל ; היוצמ היטהד ןויכד רמול , הב ןיאיקב בורהש דע ; יקב וניאש ימל ףא ,
ןמדזתש רשפא , ע ףא " הל ןיוכמ וניאש פ . הישיר קיספ יוה אל הידידל ףאו . פעאש אלא " כ , ק תורקלמ רוטפ אוה " ש , דורטד
אוה : יקב וניאש ןויכ , ומצעב קזחומו : תוטהל ; רפש ומכ " ז ת " ל . כו " ש , שרפל " י : בורד ןה ןיאיקב ; אמתס רמאק והנה םושמו :
לועבל רתומ ; והנינ אבורד ןויכ . יקב וניאש והימו , רוסא ; הישיר קיספ יוה הידידלד . היאר דועו , םיצרש הנמש קרפבד ) ק " י ( יבג
ןירקע סוכ : ןנחוי יבר רמא : ארכשב ירת הנוקריל , רקעמו . ןנישקאו : ירש ימו ? אינת אהו : וכו סורסל ןינמ ' . ןניקסמו : אד ריס ; ףאו
סורסל ןיוכמ אלד בג לע , האופרל אלא . אנקסמ ךה יאדובו , אתכלהכ אלד איתא אל ! ךחרכ לעו , רמימל ןל תיא : הישיר קיספד
אוה . ךירבדכ םאו : דחא םדא אצמיש רשפאש לכד , תורזה דצ לע , ללכ ותואמ אציש : הישיר קיספ יוה אל ; רשפא אה אכה :
הדלותה קזח םדא אצמיש , ונסרסי אלש , סה אוהה ם . תלפמה קרפב ןנירמאדכ ) ל ' :(: אצפנד אמס לבקמ אלד אפוג אכיא .
דחאו דחא לכבו , רמאנ : הז , םהמ היהיש רשפא . רורב רבדהש אלא : הרותה תוצמב ןיכלוה ןיאש , םירבדה רחא אלא
םילגרומה , תורזה דצ לע הרקיש המ רחא אלו . רבדה ארקנ ןכו : הישיר קיספ ; פעא " רבדה היה םאש י , ב השענה הז
הכאלמה , תרחא הנוכתב , הישיר קיספ היה אל . ז םישרפמ תצק ורסא הזלו " ל , תיבה דובכ , אא " תפצרב ףוצר אוה כ
םינבא . הארנו : הל יפליד , עינצמהב ןנירמאדמ ) צ " ה :( אניבר + אסריגה ונינפל : רמימא + אחליז ירש , אזוחמב . סו " ינפמ אלש ל :
ץוברה ; אניבר ךרצוה : אזוחמל . יאדובד , רכ אניבר " ס ש " ל . רלו " ש : ירש : ץובר ; הלחתכל . אוה דובכה ינפמ אלא ; ךרדש יפל
דבכל ץברמה , ץובר םדוק . רוסא דובכהו , רל וליפא " ש : אוה הישיר קיספד . אזוחמב לבא , םינבא תפצרב םיפוצר םיתבה ויהש ,
www.swdaf.com 12
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
שוחל ןיא . םיפוצר יתלבה וריתה אלו , םיפוצרה ינפמ , רמוא התאש ומכ . הברדאו ! רוזגל יואר היה , םיפוצרה רוסאלו : ינפמ
םיפוצר יתלבה . הארנ ןכו : אניבר ריתה אל ירהש , אזוחמב אלא : הלוכש , הפוצר הבור וא ; רזגמל ךייש אלו : הטועמ וטא הבור .
תחא ריע אלו , תרחא ריע וטא , רשבה לכ קרפב ןנירמאדכ ) ק " ד (: , יבג : ץראל הצוח תלח . תחא ריעב לבא , ףוצרה רוסאל יואר ,
ףוצר יתלבה ינפמ . ןיקילדמ המב קרפב ןנירמאדכ ) כ " ט :(: אשישד אתיליע הרזג , אמלעד אתיליע וטא . ארה בתכ ןכו " ז ש " ל .
ןכש לכו , הקירסה ןינעב ! לבויב תחא םעפ הרקי םא ףאש , תחנב קורסל יקב םדאש , רעש רישי אל ; ושאר היהיש וא
רבכ קורס , ןילדלודמ ןימינ ושארב ןיאו , ןירושקו : הז רוסאל יוארש , ינפמ הז . אוה ןכד לכו : אשישד אתיבב םא , אש " א
ללכ ץירח , וטא ןנירזג : אמלעד אתיליע ; הדוהי יברל ריסאד , אבור ווה והנהד ןויכ ; כ " קירסה רוסאל יוארש ש ,' רשפאש
הרשהב , הישיר קיספ יוה אלד בג לע ףא ; קירסה וטא ' הישיר קיספ יוהד . כו " ש , איוה אל איההד , אלא : אטועמד אטועמ .
ןנבר ןכו פב ירזג " הציבד ב ) כ " ג :( ףוצרק , הרובח דיבע אלד ; וטא : דורק , הרובח דיבעד . ייק הוהו " ל : והייתוכ ; םושמ ואל יא
ייקד " ל : ןועמש יברכ . יפאו ' : דורק ; ירש : אוה ןיוכתמ וניאש רבדד . במרה ירבדב המת שיו " ז ם " ל , בתכש : תא דבכל רוסאו
עקרקה : תומוג הושי אמש ; א אלא " םינבא ףוצר היה כ . ונושלמ הארנ : דובכה רסא אלש , הישיר קיספ םושמ . ןכ םאש : היה אל
רמול ול : אמש . ןכ םאו , המית אוה : ורסא המל ? ןל אמייק אהד : ןועמש יברכ ; ףוליזב בתכ ומצע אוהו : רתומ אוהש ; וניאו
ששוח : תומוג הושי אמש . ךכל ןיוכתמ וניא ירהש . ג יאדובו " כ , רשפא : ץוברב ; תומוג הושיש . לאש " כ , רמול ךירצ היה אל :
ךכל ןיוכתמ וניא ירהש . רמול הצר םאו : דובכהש , אוה הישיר קיספ ואל ; וששחש אלא : תומוג הושי אמש , הנוכב םידיב . דמליו
ונינעמ רבד , בתכש הממ / במרה " ם / ז " אוהה קרפב ל , הזל ךומסב : ץוברב לבא , שוחל ןיא : ןיוכמ וניא ירהש . א " הארנ כ
וירבדמ : יוכמ אוה דובכבש ךכל ן . או " כ , וידיב הושיש םיכירצ ונא המל , ןיוכמ אוהש ןויכ , דובכב תומוג תאושה רשפאו ? א " כ ,
כל " רוסא ע . דועו , וז הרזג רמאנ אלש , רצואב אלא . ירמאדכ ' פב ' ןינפמ ) כק " ז :( רצואה תא רומגי אלש דבלבו , יתא אמלד
תומוג ייושאל ; רצוא דבכמ ךרד ןכש , םיחרואה ינפמ ןתונפל . אד דועו ןכ ם , ןנברד אמעט : אוה תובש םושמ דובכד ; הז םעטמ :
םידיב תוושהל אבי אמש . םעטה אוהו ןידה אוהו : ץוברב . או " כ , איגוס איהה יהלשב ורמאש הז והמ / תבש ) / צ " ה :( אנדיאהו
ייקד " רכ ל " ש , הלחתכל ירש ? רדל וז הרזג ןינע המו " ש ? הארנו : ברה תנוכ התיהש , רמול : דבכמהש , קרק תופיל ןיוכמ תיבה ע ,
הנקתלו . פעאו " הישיר קיספ ואל דובכהש י ; מ " תיבה יופיב ול שיש הנוכה מ , ונוקתבו : תומוג תאושה ןינעל הנוכ אבישח . לבא :
ץוברב ; עקרק יופיל ןיוכמ וניא , ריואה חלחלל םא יכ , קבאה הלעי אלש וא . הזלו , תומוג הושיש רשפא םא ףא , רתומ : ירהש
ךכל ןיוכמ וניא . ורמא רשאו : הו אנדיא , ןועמש יברכ ןל אמייקד , הלחתכל ירש : יאק דוחלב ץוברא . דובכה לבא , רוסא ; אוה ירהד
ןיוכמכ . רומג ןיוכמ וניאש ינפמש אלא , תובש םא יכ וניא . ז ברה תנוכ התיהש הארנ הז " הזב ל . םיקסופה ראש לכ לבא ,
דובכה ורסאש , הישיר קיספ םושמ אלא והורסא אל . דקדש המו * ןושלמ תק : פעא " תורורצ הב רישמש י ; עמשמד : רישמ יאדו ;
ישפנ יח , הפי תקדקד אל ! ורמא דורקב ירהש : הרובח דיבע אקד םושמ . הנוכהו : הרובח דיבע םימעפלש . יבר היל בישח אהד
ןועמש : ןיוכתמ ןיאש רבד . ךקודקד יפל ףאו , רמול הצר : פעא " תורורצ הב רישמש י , רוסא השוע וניא , רישי אלש רשפאש ןויכ .
ןכו ורמא , םישדקומה ילוספ לכ קרפב ) ל " ג :(: רמוא ןועמש יבר : זיקי , פעא " םומ וב השועש י . הימעטו : רבד היל הוהד םושמ
ןיוכתמ ןיאש ; ארמגב םתה אתיאדכ . עו " כ , שרפל ךל שי : פעא " םומ וב השועש רשפאש י . כו " ורמאש המב ש : אלש דבלבו
ץירח תושעל ןיוכתי ; ןושלה הז תארוה ןיאש : דוב השועש ץירח יא .

היאר תאבהש המו : ורסא אלש הממ : רעשה תרשה ינפמ המהבה דורק ; הפי ךל שריפ המכ , נ יאדסח יבר ברה " ר , םעט
רבדה : ףוצרקהו דורקה ןיאש , םדאה שאר תקירסב : המהבה תורעשש יפל , ןירשקתמו ןיבברעתמ ןניאו םירצק , הזב הז . הזלו ,
רבכ ורקענש ןתוא אלא ןירקענ ןיא ; תרבעהב םגש הבג לע דיה , ןירקענ תורעש המכ ולפי . דורקה ןיאו : התופיל קר , ריבעהלו
רפעו קבא הנממ , ה ןיאו " נ = ימנ יכה = , הראוצ תורעשבש , הבנזב וא : םיכורא םהש . קורסל רוסאש , הישיר קיספ יוהד . דועו
רמול רשפא היה : המהבה תורעשש , םיקזחו םיסג ; לקב םירקענ םניאו , םדאה תורעש ומכ . ב הארו ךיניע : דיבע התא המכ
םיזגד : ךל יד היה אלש , תבתכש המב : הישיר קיספ יוה אלד ; תבתכש דע : הקירסב רעש תשילתד , וליפא אירשו חיכש אל
הדוהי יברל : ןיוכתמ ןיאש רבד רסאד ; יכה םושמד , הציבד ינש קרפב וריכזה אל : דורק יבג , הדוהי יברל ; אלא : הרובח דיבעד .
ורמא אלו : לות אוהש ינפמ ורקעמ רעש ש . ךירבדל הנהו : הדוהי יברל הקירסה , תבשב תרתומ ; סופספהו הפיפחהו , ךחרכ לע :
ןירוסא ; אתיאדכ , ןינמוט המב קרפב . םירבדה ךפהמ התא ךיא האר !

תרמא דוע : הקירסה היהת םא ףאש , הישיר קיספ : תרתומ ; ז ךורעה לעב תרבס יפכ " ל . ר הדומ אלד " ש : הישיר קיספב ;
חינד אכיה אלא היל א , רבדב הנהנו ; דובאל ליזאד אכיה לבא , אל . תבתכו : ז םינורחאהש " תורורב תויארב ועירכה ל ,
וירבדכ . םהה תויארה ןמו , םיתש תאבה : לוזגה בלול קרפד איהה ) ל " ג (: , יבג : וילעמ ןיבורמ ויבנע ויה ; ישקמד . אהו
וכו ןועמש יבר הדומ ?' ינשמו : ןוגכ : יתירחא אנעשוה היל תיאד . איההו : לזרב לש תיששעד , פבד ' הנוממה םהל רמא
) ל " ד .(: תבתכו : עש " וז ארבס פ , תבשב קדהלו בוחתל וגהנ , תרוענ תמיתס : ןקנקה דצבש אזרבב ; רשפא יאש יפ לע ףא
הטיחס אלב , אזרבה תחת ילכ תתל אלש ןירהזנש אלא , טחסנה ןייה לבקל , דובאל ךליש אלא . ע " כ . לעב ירבדכ יהי ול
ז ךורעה " ל , כב הנה ןא : רוסא : רעשה תרשהב הנהנד ; םירשקנהו םילדלודמה תורעשה תדרפהב הצור אוהש ןויכ , םהש
הדרפהה יענמנ , הרשה תלוזב . א " כ , הרשהב אוה הנהנ ; רחא רבד הקירסה ןיאו , רעשה תרשה קר , יתבתכש ומכ
הלעמל , יפב * ריזנד איהה שור : וכו קרוסה לכד ' . ימד אלו : אזרבה קודהל : ב יולת קודהה ןיאש הטיחס , הטיחסהש אלא
הילאמ תישענ , קודהה ינפמ . קודהב הנהנש יפ לע ףאו : הטיחסב הנהנ הניאש ןויכ , הל ןיוכמ וניא אוהו , ירש ; בג לע ףאו
הישיר קיספ יוהד . ימנ ןכו , ןוזלח תעיצפד איהה ) ע תבש " ה :( המשנ תליטנב היולת םדה תאצוה ןיאש ; הנהנ וניאש ןויכ
הב , ירש ; ז ברה תרבס יפל " ל , ושוריפו ; םדה תאצוהב הנהנש יפ לע ףא . לבא / ףיסוהל ךירצ הארנכ : םא / םדה תאצוה
המשנה תליטנב היולת התיה , בייח היה הנה , המשנ תליטנ ינפמ םג , הב ןיוכמ היה אלש יפ לע ףא ; הב אוה הנהנ ירהש , ןויכ
םדה תאצוהב הנהנש , או " התלוז םדה תאצוהל א . ןינעה אוה ןכו , הקירסב : הנ ירהש הרשהב אוה הנ . תורעשהש יפ לע ףאו
תורשונה , דובאל ילזא : ךכב המ , איהה הכאלמב הנהנ אוהש ןויכ ! ילכב וינרפצ לטונה ירהש , ךירצ וניאש יפ לע ףא
www.swdaf.com 13
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
וינרפצל , דובאל ילזא אלא , יפא בייח ' רל " ש : הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב רטפד ; כאלמה איה הליטנה ירהש ,' ןכו
רעשב . יפ לע ףאו : טשפהבש ה , שדקה יבתכ לכ קרפב הארנ ) יק " ז :( דובאל ליזא רועהש לכד , הישיר קיספב בייחמ אל :
יזרבב היל ליקשד ןוגכ ; אמעט ונייה םתה : ךכב הטשפה ךרד ןיאד םושמ , בייחמ אל ןיוכמב וליפאו , שרפש ומכ " ז י " ל
) דב " ליקשד ה .( רעש תליטנב לבא , םינרפצו , ךכב הליטנ ךרד . ג רמול הארנו " כ : הטשפהד , ןכשמב יאוה אל , ךרוצל קר
רועה . או " כ , איה הטשפה תכאלמ רקע , רועה ךרוצל . דספנ רועהש לכו , רוטפ . ןכשמב התיה הזיזג לבא , רמצה ךרוצל אלש
רעשהו ; רועה ךרוצל קר , ןוגכ : םישחת תורועב . ןכ לעו , ופוג ךרוצל אוהש לכ בייח , רעשל ךירצ וניאש יפ לע ףא . הכאלמו
איה הפוגל הכירצה , ימדו : אמוג רפוחל , אמוגל ךירצו : בייח , הרפעל ךירצ וניאש יפ לע ףא , ןכלו , םעטמ הרוסא הקירסה :
הישיר קיספ , ז ךורעה לעב תעדל ףא " ל . כו " ש , ז ךורעה לעב ירבדש " ל : במרה םתוא החד " ז ן " ל , םינורחאה ןמ הברהו
ז " ל . אזרב קודהב וגהנש המו , הטיחסל וששח אלו : ךורעה לעב תרבס ינפמ אל ז " ל , ןכ וגהנ . ר תרבס ינפמ אלא " ת
ז " ל : והנינ הטיחס ינימ ירתד : ןיקשמד הטיחס , םימד הטיחסו . ןיקשמד הטיחס , םושמ איה : קרפמ ; הדלות איוהד : שדד ;
םיבנע תטיחס ומכ . אהו , ליזא דובאלד ןויכ , ןיוכמב וליפא , רתומ : דיבע אק םולכ ואלד . ןילות קרפב ןנירמא אהד ) לק " ט :(:
תא ןיננסמ ןירדוסב ןייה , ןנישייח אלו : הטיחס ידיל יתא אמלד ; הכב יתכוד המכב ןנישייחדכ " ג . םושמ ונייהו : דובאל ליזאד . ןכו
תיבח קרפב ) מק " ה :( םישבכ טחוסה : רתומ ןפוגל םא ; ןהימימל םא , בייח . םימד הטיחסו : סובכ ןיעכ איה , םושמ אריסאו :
ןבלמ : דובאל ליזא ןיב , דובאל ליזא אל ןיב ; ש לכ וב ןבלתמ דגבה . ןיקשמ ראשבו , ןוגכ : ןמשו ןיי ; ןבלמ םושמ אכיל .
הברדא ! יכלכלמ יכולכל . בשרה ומיכסה ןכו " א , ר תעדל םינורחאה ןמ הברהו " הזב ת . במרה הסלק רבכו " ז ן " ארבסל ל
וז , תובותכ תכסמב וישודחב ; ז ךורעה לעב ירבד החדו " ל , ויתויאר לכ רתסו . פבד איהה יכ ' לוזגה בלול : יאד היל ת
יתירחא אנעשוה , אוה טושפ רבד : םולכ לש היאר הניאש . סדהה יבנע טועמ ירהש , סדהה ףוגב ןוקת וניא : ינפמ אוה רוסאהו
הוצמה ךרוצל וב שיש ןוקתה . ותוצמל ול ךירצ וניאש לכו , ןוגכ : יתירחא היל תיאד , ללכ ןוקת ןאכ ןיא . דמוע סדהה ןיא ירהש
דחוימו , וב חירהל םא יכ , ינעל וא רחא ן . או " כ , הכאלמ םוש השע אל . גחב סדהה יבנע טעממה ירהו , אנעשוה ול שישב
יתירחא , חספב ותוא טעממכ : רוסא םוש וב ונעמש אלש . ול ךרטציש רשפאש יפ לע ףאו , ןקתמ זא יוהו : היל תיאד ןויכ
יתירחא , הישיר קיספ יוה אל , ןוקתב . רוסא הדוהי יברל לבא : ול ךרטצי םאש , ילכ ןקת ירה ; ןוקתל ןויכ אלש יפ לע ףאו , אהד
יתירחא היל תיא , רוסא . איההו : לזרב לש תיששעד ; ג " במרה בתכ כ " ז ן " ל , םולכ לש היאר הניאש . איההד , ימקמ הרמא ייבא
אברמ רמגד : הישיר קיספב ןועמש יבר הדומד . ושמו " ה , ישקא ' הילע , איההמ : תערצב הלימד ; יכה הימקמ רמתיאד ,
ילא יבר קרפב שרופמדכ הלימד רזע ) לק " ג .( יכה רתבו , ןניקסמ : ליאוהד : ףורצו ; אוה ןנברדמ , ךכ םשל השוע וניא אוהו , רתומ ;
םושמ ןאכ רוזגל ןיאש : ןקתמ ; ןקתמכ הארנ וניא ירהש . כע " ל . רמול שי דועו : אתיירב איההד : תויששעד ; הל ינתק הדוהי יבר
הידידלו , הישיר קיספ ןיב אשירפה אכיל , הישיר קיספ אלל : ד והלוכב , סד אלא רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד " ייבאל ל : רלד ' הדוהי ,
ןיוכתמ ןיאש רבד לכ : אתיירואד רתומ , ןנברד רוסאו . דקמבו * ש , ירש : שדקמב תובש ןיאד . הל יקומ יכהלו , איההל : תויששעד ,
ןיוכתמ ןיאשב . שמו " ה , היל ןנישקמ , תערצב הלימד איההמ , ייבא רמאד : הכרצנ אל , הדוהי יברל אלא . אמלא : ןיאש רבד
ןיוכתמ , רל ' אתיירואד רוסא הדוהי . יכהלד , ארק ךירטצא : רשבד ; הינשו : הד " מ = ילימ ינהד = , וכו הלכ הרותה לכב ' : ראשבד
אוה ןירוסא , רל היל תיאד " י : ןיוכתמ ןיאש רבד , אתיירואד רוסא . אכה לבא : ףורצ ; אוה ןנברד , ןיוכמ וניאש ןויכ : תבשבד :
תבשחמ תכאלמ , הרות הרסא , שדקמב תובש ןיאו . יפה תוחיכומ םש תואסרג שיו ' הזה . םוקמ לכמו , ךורעה לעב ירבדל ףא
ז " ל , השק : וירבדל איה היאר המ ? םתה ירהש , הישיר קיספ אוה םא : ףורצב ; וב אוה הנהנ הנה , ןיוכמ ןיאש יפ לע ףא .
דובאל ליזא אל םתהו , א אלא " רמאי כ : שדקמ לשמ ויה תויששעהש , מצע ףרצמה ןיאו ןהמ הנהנ ו . פד איההכ ' הנובה
) ק " ג :( אעראב דיבעד , היליד ואלד ; ושוריפ יפכ . ןכ םאו , ג לכונ " רמול כ : הישיר קיספ אוה םא ףאד , רל ירש ' ןועמש : אהד
איה הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ , ףורצל ןיוכמ ףרצמה ןיאש ןויכ , ול ךירצ אלו . אמלעבד בג לע ףאו , רוסא לבא רוטפ ; ןיא אכה
מב תובש שדק . היארה םג , ז ךורעה לעב איבהש " ל , פד איההמ ' הנובה ) ק " ג :( אעראב דיבעד ןוגכ , היליד ואלד . וירבדל וליפא ,
היאר םשמ ןיא : הלחתכל ריתהל ; םתה ירייא תאטח בויח ןינעל אהד : אוהש לכב בייח םא , תרגורגב וא , ידגה יפ אלמכו . מו " מ ,
יפא ' רוטפל : ללכ היאר םושמ ןיא ; הכאלמ םושמד הפוגל הכירצ הניאש , רוטפ : היליד ואלד אעראב דיבעדכ ; איה ןועמש יברו .
כו " במרה כ " ז ן " ל . ןכו , לודג ללכ קרפד ןוזלח תעיצפד איהה ) ע " ה ( , הושרפ : הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ םושמ , רל ' ןועמש .
איההבד יפ לע ףאו , הב ירייא ימנ הדוהי יבר : הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב בייחמד ; אכה , כ אוה לקלקמד ןוי , רוטפ . יכהד
ירמא ' פ אוההב ' / תבש תכסמ ) / ע " ג :(: אמוג רפוחב , הרפעל אלא ךירצ ןיאו : הילע רוטפ . רל וליפאו ' הדוהי , רמאד : הילע בייח ;
ה " מ : ןקתמ ; יאה לבא , אוה לקלקמ . איגוס איהה לכו , איה תאטח בויח ןינעל . במרה בתכ דועו " ז ן " ל , ןנירמאק יכה םתהד :
מכד ןויכד יפט המשנ היב תיאד ה , היל אחינ : תומי אלש רשפש ךרדב ועצופ אוה . תמ םאו , ותבשחמ תישענ אל . ירקד ונייהו
היל : קסעתמ ; ואלו : אוה הישיר קיספ . פד איההו ' הלימד רזעילא יבר ) לק " ג :( רחא אכיאד יא , רחא דיבעיל : איה היאר ואל ימנ .
דוחלב ייבאלד , ךירפ . יאדובו , אוה יכה . שקי ךיאד אברל ה , רמאד : תומי אלו הישיר קיספב ןועמש יבר הדומ : רחא אכיאד ,
רחא דיבעיל ? רמולכ : הנהנ וניאש ןויכו , אוה הישיר קיספ ואל . ז ךורעה לעב לש וז ארבס יכו " ל , איה תחרכומ : השקיש דע
אברל הנממ , םתסה לע ? התוא ונעמשש יפ לע ףאו , אישוק ץורתב , וירבד יפל , תחרכומ הניא : קיש דע הנממ הש . השקמ לכו
חיכוהל ךירצ , וירבד תמאלו . דועו , רמולו שרפל ול היהש : יפאו ' ימנ אברל : רחא , אוה הישיר קיספ אל , האנה היל תילד ןויכ .
יאדו אלא , ךירפ דוחלב ייבאל . פעאש אלא " כ , ןאכמ חיכוהל ןיא : אברל ישקמ אלדמ ; עמשמ : הידידלד , הישיר קיספ יוה ; דגנכ
ז ךורעה לעב תרבס " ל . אד " ל : אברל ישקמ אלד אהד , היל ייושקאל יצמ אלד םושמ : אחירכהמ ; ארבסמ אלא , יתבתכש ומכ .
איהה ןכו , פבד ' יבתכ לכ ) יק " ז ( , חספה תטשפה יבג , ןוגכ : רועל היל יעבק אלד . ןנישקמו : אברו ייבא אהו , והייוורת ירמאד :
ר הדומ " ש : תומי אלו הישיר קיספב ? יזרבב היל ליקשד . ונייה םתה אמעט , שרפדכ " ז י " ל : ךכב הטשפה ןיאד , הכאלמ אלו
איה , תובש אלא . הברדאו ! נ םשמ " הרורב היאר ל : ז ךורעה לעב ירבד רותסל " ל , הלחתכל ריתמה : הישיר קיספ , ליזאב
דובאל . םתה אהד , דספנ רוע , הטשפהה רקע אוהש . היל ןניבשח אהד : ןיוכתמ ןיאש רבד ; רועל יעב אלד םושמ , ןיוכמ אלו
שפהל רועה ליבשב הט , טישפהל ןיוכמש יפ לע ףא , רשב ליבשב . ימד אלד םושמ ונייהו : םישחתו םיליא טשפהל , ןכשמד . יכו
יזרבב היל ליקש , ןנירמא : הכאלמ יוה אלד , תובש אלא . אתיירבב ינתקדכ / תבש תכסמ ) / טק " ז :(: םע רפסה קית ןיליצמ םא
www.swdaf.com 14
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
רפסה , חספה תא טישפנ אל , ורועמ ? ימנ ןנירמאו : ד ימ ימ ? םתה : לוטלט ; הכאלמ אכה . אהב ןנירטו ןנילקשו , אבוט . אמלא :
חספה תטשפהב , ןנברד ארוסא אכיא : התוא ןיריתמש אלא , הובג ךרוצ םושמ . ז ךורעה לעב ירבדלו " ל , רומג רתומ אוה . וזו
וירבדל הריתס . רמאנ םאו : הרומג הכאלמ אכיא הישיר קיספש , דובאל ליזאד בג לע ףא : אמעט ונייה אכה , תובש הוהד
אדירג : ךכב הטשפה ךרד ןיאד םושמ ; מכ " ךומסב ש . איהה ןכו ) םש / תבש תכסמ / ק " כ :(: אלבט יבג לעש רנד : תא רענמ
אלבטה , תלפונ איהו . התבכ םאו , אוה הישיר קיספ ואל . בשרה המגרת אהד " ז א " ל : הועש רנב . םיסנ וניבר ברה ונירומ םג
צז " בתכ ל , יפב ' ולש תוכלהה , זו " ל : יפ ' ד בלח לש רנב אקו , הועש לש וא . ןמש לש רנב ולאד , אש ןויכ " ןמשה ןמ ךופשי אלש א ,
ייקו " ל ) כ הציב " ב :( רנבש ןמשה ןמ קפתסמהד , הבכמ םושמ בייח . יוה הישיר קיספ , רוסאו : א אהד " יובכ אלב א . כע " ל . יאדובו ,
אוה יכה ! ןמש לש רנב יאד , הישיר קיספ יוהד , אוה רתהה םעטש אלא : ניאש ינפמ הנהנ ו , לפונש ןויכ . אוה הנהנ ןיידע אלהו :
הליתפה ראשת ירהש ; ןמשה ןמ םגו , רנב ראשיש רשפא : לכה ךופשי אלש . הבכ אל םאו , הלכ לכה היה . ךיחרכ לע אהד , יכה
רמימל ךל תיא , וז ארבס יפל , ךדיאב : תלדה ירוחאש רנד : בר הלע טיילד . מגב םישרפמו ,' אמעט : הישיר קיספ יוהד םושמ .
המו תרמאש : תלדה ירוחאש רנבד , היולע היתעדד : הבכתש היל אחינ , הליתפהו ןמשה לע סחכ . אלבטה לעש רנב לבא ,
םש החכשו ליאוה : התליתפמו הנמשמ שאיתנ יאדו , ללכ והל בישח אלו . אברדא ! ארבתסמ אכפיא ! תעדל חינמבד , שאיתמ
הנממ . הפצמו דמוע ןיאד , ורנ הבכת יתמ . חכושב לבא , ואי היל הוה תעדמ אלש ש . יפו ' תלדה ירוחאש רנ : לעונו חתופ ; םאו
התבכ , התבכ . יל הארנ , שרש " ז י " אוה הישיר קיספש שריפד ל : הבכמ חורהש ; רמאק חתפה ךרד סנכנה חורב אל ; ןכ םאד ,
ה אל " אלא רמימל ל : רנה דגנכ תלד םדא חתופ ; הבכ םאו , הבכ ; ןנירמאדכ : הרודמה דגנכ תלד םדא חתופ . לפאל היל הוהו יגו
ימנ אהב : היוצמ חור ןיב , היוצמ הניאש חורל ; יגולפאל ךייש יכהד : יובכב ; הרעבהב ומכ . שר אלא " ןויכ י : ררועתמה חורל
תלדה דונדנב , ותחיתפבו . הז ירהש : רנה ינפב הפינמב ףינמכ , ותובכל ידכ . ג ןאכו " כ , הפינמכ אוה תלדה . וניאש יפ לע ףאו
ןיוכמ , אוה הישיר קיספ . התעמ , א ןיא םיכירצ ונ , בשרה בתכש המל " ז א " ל . רנה לופיש אל םגו . יפל אלו ' ר " ז ח " ל , שריפש :
תלדה תחיתפבש , תלדה ירוחאש לתוכב עובקה רנב תלדה עגת , ונבכיו . התאו , ךדובכמ ץוח , יפ תנבה אל * ושור , תלבלבו
לכה . דוע םולח תמלחו : וניתותלד ןיאש , םהיתותלדכ . תונורתפ הזב תכראהו , דב ריתהל ידכ ךרו , דומלתמ ורסאנש םירבדה .
ךאנשל אמלח ירמ , ךרעל הירשפו . יאר דועו ' ךירבד רותסל , פב ןנירמאדמ ' ןינמוט המב ) נ ' :(: אתמיקוא יאמב , אינתד אהל
רוסא : רכ ' הדוהי . אפוס אמיא : וילגרו וידי וינפ לבא , רתומ . רעש רבעמ אק אהו ? עמשמ : ןועמש יברלד , ירשו אחינ . ןנירמאו
הלע : אלהאבד , ריסא : הישיר קיספ הוהד . הקירסב רמוא התא םאו : רעש תרישנב היל אחינ אלד ןויכד , ושאר טרמישו , םגו
דובאל ליזא רעשהש ; ירש יכה םושמ . כ " ןכ רמאתש ש : ונקזבו וינפב . או " כ , ךתבוית יוה איגוס ךה !

ז ךורעה לעב ירבד תריתס ראבתנש רחאו " ל : הישיר קיספ הלחתכל ריתמה , היל תילדב הינימ האנה : הנה , תרשה םא
הישיר קיספ יוה הקירסב רעשה , שר ירבדכ " ז י " ל , ותעיסו ; םינפ םושב תבשב הקירסה ריתהל ךרד ןיא ! יתבתכ רבכו
הלעמל : ז ךורעה לעב ירבדל ףאש " ל , הרוסא . ז םירבחמ תצקל אצמנו " ל , תוטישפב בותכ : הקירסה רוסא . ןואגה םכותבו
ז אחבשמ אחא בר " ל , בוקמ וירבדש דומלתב ובתכנ ולאכ םיל , תותלאשב בתכ ) תומ ירחא תשרפב :( יבב אתוליבט ימרתמ יאו
אתבשד ישמש , קרסמל רשפא אלד : רעש ירותאל איתאד םושמ : אממיב תפפוח , אילילב תלבוטו . ע " כ . תוצמה רפסב םג
ז יצוקמ השמ וניברל " ל , הדנ תוכלהב בותכ , זו " ל : תבש ברעמ תפפוחה השאל ןוכנו בוטו , לבוטו תבש יאצומל ת : ץחרתש
תבש ברעמ , הפוג לכ , השארו ; תבש יאצומלו : הלודג הרדק םמחת , ןימח האלמ , הידיב הפוג םב ףשפשלו ; השאר קורסת םג ,
קרסמב . י אוה םאו " תבש יאצומב ט ; התליבט לחש וא , אתבשב ינש ליל , וערא םיבוט םימי ינש ירהו : תבשב דחאב , הניאש
ללכ ןימחב ץוחרל הלוכי , ל אלו השאר ללכ קורס : תבש ברעב ןימחב ץחרת זא , קורסתו ףוחתו ; םימיב המצע רומשתו
םיתנבש , התלוכי לכ : וכו ףונטה ןמ ' . ע " כ . ומצעב ןושלה הזו , המורתה רפסב בותכ . רבחמו קסופ םושל אצמנ אלו : ריתיש
הקירס . ףנכ דדונ היה אל םלועמו , הריתהל הפ הצופו : תמקש דע . תדעהש תודעהו : קב תיארש ינולט " א , םימכח ריעב
םילודגו : םהישאר ןיקרוס ויה תורוחבהו תולכהש , םדיב ןיחומ ויה אלו ; ינולטקמ ינא םג " ךומכ א . יריעו , הלודג ריע התיה
םילודגו םימכחל , ךריעמ רתוי . יתיאר אל םלועמו , יתעמש אלו : הקירסה ריתהל ךכוח היהיש ימ , הב ץורפיש ימ אלו
השעמב : רוחב םג , הלותב םג , הביש שיא םע קנוי ! קרסמה לוטלט ףאו , רוסאל ותכאלמש ילכ לוטלטכ םהל היה ! קר
ןשאר רעש טעמ תונקתמ תורוחבהש , ריזחה תורעשמ יושעה ילכב . עודי רבדהו , רעש תרשה םושמ וב ןיאש , וא : יוה אלד
הישיר קיספ + ב " וא י " סס ח " ש י " ג . וש " יעס םש ע ' כ " ו . עו " גמב ש " ס א " כ ק " כ ב " ג +. ןיבמ םג רכנ ךתודע יסיר : ריעב םגש
םהל הרוסא הקירסה התיה איהה , ךירבד יפל ירהש : תולכהו תורוחבהמ קר תיאר אל . םישנאה לבא , םיקרוס ויה אל . יכ
הב קרוס דחא היה םא , םישנאה לע םג דיעמ תייה , תודע שבוכ תייה אלו . הב ויהש םילודגהו םימכחה וחימ אל םאו , לע
תולכהו תורוחבה , היה ילוא םהמ תולבקמ ויה אלש יפל : ןיגגוש ויהי בטומו , ןידיזמ ויהי לאו . יונע תופסות יבג ןנירמאדכ
םירופכה םויד , תכסמב ) אמוי ] ( מק תבש " ח .[:

ב דומע וכ ףד םיחספ תכסמ תופסות
הלוספ רכז הילע הלע - או " יו טעומ רבד ליבשב םירקי הימדש הרפ דיספהל היל אחינ אל יאדו אה הלוספ יאמא ת " ל
או הרישכהל ןיא ךכלו היל אחינ הוה הרישכ רמאנ םאד " מ הרישכ יאמא השדו הקברל הסינכה ת " רכז הילע הלעמ ש
יו הלוספד " האובתה השודינ יכה ואלבד התשידב םולכ חיורמ ןיאש התשידב היל אחינ אל םתהד ל הו " שריפ הדוהי ר
או החירטהל הצור םדא ןיא אמתסמו איה הרוחב הרפ םתסד " ד אהו ת ר תרבועמ הרפ ןנת ' ןילסופ םימכחו רישכמ רזעילא
יו הלוספ רכז הילע הלע רמא אכהו " הד ןילסופד םימכחכ אכהד ל " ר נ ' הלע לבא רכז הילע הלעה אקוד רמאו גילפ הדוהי
הרישכ ומצעמ היל אחינו היילע תעשב האורשכ ונייה הלוספ אכה רמאד אה ימנ יא רשכה יבג רמאדכ ) פב " ןילוחד ק ) ( ףד
גי . ( לטה דועב עדוי היה םאש יפ לע ףא ןתיד אימוד ןתוי ןניעבד ןתוי יכב ןניא ובגנ ןתוי יכב הז ירה חמשו ןהילע לטה והדוע
הפורע הלגע קרפב ןנירמאד אהו חמש היה ןהילע ) ומ הטוס (. ראש הדובע תעשב אלש ןיבו הדובע תעשב ןיב לסופ לוע
מ רכזהש המ הדובע תעשב אלא ןילסופ ןניא םירבד הדובע בושח הב שמש .
www.swdaf.com 15
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
א דומע ל ףד אעיצמ אבב תכסמ תופסות
היל אחינד דבוע ףא - או " ףיליד ןאמל אמלשבד היל אחינד ןניעבד ןלנמ המודא הרפבו ת ) ומ ףד הטוס (. הרפב תודובע
גמ " ג היל תילד ןאמל אלא אחינ לוע לועד ש " יו היל אחינד ןניעבד ןלנמ היפוג הרפב תודובע חכשמו ש " ןויכד ל לוספב ןיושד
ןתוושהל שי היל אחינד ןינעל םג תודובעו לוע או " הרפ ליספהל היל אחינ אל יאדו אה הלוספ יאמא רכז הילע הלעו ת
יו טעומ רבד ליבשב םירקי הימדש " רישכהל ןיא ךכלו היל אחינ הוה הרישכ התיה םאד ל או " השדו הקברל הסינכה ת
יו הלוספד רכז הילע הלעמ אנש יאמ הרישכ יאמא " כ חיורמ וניאש התשידב היל אחינ אל םתהד ל " תשודנ יכה ואלבד כ
האובתה או " רשכהמ אנש יאמ הלוספ יאמא רכזה תיילע תעשב עדי אל יא ת ליעל ןנירמאד ) בכ ףד (. ןתוי יכב ןניא ובגנ
א ותיילע תעשב עדישכ אלא אלספימ אלד רמאנ םאו " ש ןנתד אה ריפש ימנ יתאו ) פ הרפ " מ ב " א ( תרבועמ הרפ ר " א
רכ רבס ימנ יא ריפש יתא תישירפד יאמלו הלוספ רכז הילע הלע היל תיל יכו השקו רישכמ " רכז הילע הלעה אקוד רמאד י
הו הרישכ ויליאמ הלע לבא " ןנישרדדכ הלוספד ןנברד אמעטו התבב אלא המצע הרפב יגילפ אלד שריפ ןופמיסמ קחצי ר
הרפ החיקל תעשב אהתש ןניעב הרפ ךילא וחקיו ירפסב רו " הו השרד איהה היל תיל א " הנטק הרפ וחקלב יגילפ וצמד ה
או " פב רמאד תאטח תרפב הכאלמ השועה ת ' סנוכה ) ב " ונ ףד ק . םשו ( אל יאדו אה אלספימ יאמא םימש ינידב בייחד
םילעבל והל אחינ יו " הכאלמ השועד אתוחינ קר םילעבד אתוחינ ןניעב אל ימנ יא ףתוש היהש ןוגכ ל או " ןיא קרפב ת
ןידימעמ ) ע " גכ ףד ז (: ר לסופד " ש קיידו העיברל שייחד םירכנה ןמ תחקינה הרפ א " תיבה קדב ישדק יאד איה חבזמ ישדק מ
יו לוע םושמ הלוספד אמיל העיבר םושמ הלוספ יאמא איה " ר היה ןכו אפיסב ינתקד לסופ לוע םעטמ ואלד היל עמשמד ל " א
ממד איה חבזמ ישדקד רמאק ךכל תונברק ראשב לסופ המהבה ןמד ארקמ עברנ ןניטע ] עו " סות ע ' ע " גכ ז : ד " ש ה " מ .[

וש " אצ ןמיס א קלח המלש תחנמ ת
ט . יל אחינד אשיר קיספ תרדגהב '
לש ןינעה תרדגהב ריעהל יננה אשיר קיספ יל אחינד ,' חכשש רכזנו ררקמה תא תבשב חותפל הצורש ימב ןודנ אמגודלו
ררקמה ךותבש הרונה תא איצוהל תבש ברעב עש אצמנו " ספ ןאכ שי החיתפה י " ר = אשיר קיספ = ריעבמ תכאלמ לש
הרונה תא איצוהל תבש ברע לכב וכרד הזה שיאהש ףאו , אוהו תלדה חותפל ידכ ירכנ אוצמל הברה חרט וישכע םגו
תבשב הכאלמ ודי לע השעיתש הצור וניאו דאמ רעטצמ , יפא " ספ בישח הז ירהד רבדה רורב ה " יל אחינד ר ' וכל רוסאו " ע
ספב םיריתמה תעדל םג תלדה חותפל " יל אחינ אלד ר ,' תונהיל ול אחינ בוש ירה רתומש רמאנ םאד םושמ ונייהו
רתיהב השענש רואהמ , הלוספ רכז הילע הלע םאד המודא הרפ ןינעל ונינשש ומכו , סותה ושקהו ' כ םיחספב " ע ו " ב
תומוקמ דועבו " יל אחינ אל יאדו אה הלוספ יאמא ' מדש הרפ דיספהל טעומ רבד ליבשב םירקי הי " םושמ וצריתו " םאד
יל אחינ הוה הרישכ איהש רמאנ ' הרישכהל ןיא ךכלו " , הו " ןאכ םג נ .

עאד הארנו " הרפה לעב עדי אלשכ אלא יכה ןנירמא אל הרפ ןינעלש ג םולכ רמא אלו היה אוהש וא הלעש העשב , םא לבא
ואש ףא וחירבהל תולועפ השעו הלעש העשב הרפה לעב דמע הרפהש הצור וניאש הז ינפמ קר וחירבמש שוריפב רמ
לספית , מ " ילע הלע ירה השעמלש ןויכ הרישכ איהש הארנ מ ' ונוצרל אלש , אחינ בוש הרפה תא רישכנ םאש בג לע ףאו
יל ' תלספנ הניאש ןויכ , מ " יל אחינכ ובשוחל רשפא יא מ ' וחירבהל ץמאתהש וניארש ןויכ , םא ףא תוריפ רשכה ןינעל ןכו
לטה הצור וניאש ינפמ קר אוה ול אחינ אלד אמעטד שוריפב רמוא תוריפה לעבו םתוא חיבשמ יאדו םהילע דריש
האמוט תלבקל ורשכויש , יפא " ןתוי יכב ןניאו ןתיד אימוד הז ןיאש הארנ ה ] . נעלנ םג " סותב םש ינשה ץוריתל ףאש ד ' ןיאד
א אלא תלספנ הרפה " היילע תעשב םילעבה ועדי כ , צ " כ יריימד ל ךכב תלספנ הרפהש עדי אל וא חכשש ןוג , םש ובתכד ונייהו
סותב ' " היל אחינו " ונוצרל איה היילעהש רמולכ , הארנ רכזה תא חירבהל השעמ השע לוספה ינפמ קר וליפא םא לבא
הרישכ איהש , יפלו " סותב םש ושקהש המ ז ' רד אהמ ' נעלנ תרבועמ הרפ רישכמ רזעילא " יריימד ץרתל םג םילוכי ויהש ד
כ צו רבעתתש הצור וניאד ותעד הליגו עדיש " ע .[ אשמ תוריפ רשכהו המודא הרפ ןינעל אקוד הז לכ םלוא " דנב כ " ןינעל ד
יפא ירכנ רחא הברה חרט וישכע םגו תבש ינפל הרונה תא איצוהל דימת וכרדש ףאד הארנ ריפש תבש תכאלמ " ה
רוסא , אל רשכה ןינעל ןכו םידיב הב דבע אל הרפ יבג םתהד ונייהו םידיב םימה ןתנ , א ונוצר דגנ היה הזש ןויכ ןכלו " א
דבעד אימוד דבוע אד ןוגכ לע רמול , אשמ " דנב כ " םידיב לכה השוע ומצע חתופה ד , וא ול אחינ אל שממ םא אקוד ןכלו
יפא ' יל תפכיא אל ' ודי לע אלו ויליאמ השענכ בישחו החיתפה תלועפל סחיתמ הז ןיאד ןנירמא , אשמ " םאש ןפואב כ
רמאנ יל אחינ בוש רתומד ' םידיב הרונה תא קילדמכ ביישח ריפש . רשפא אל לש רתיהה ןאכ ךייש אל םג אמעט ךהמו
אשמ םידיב הכאלמה תא שממ השועש ןויכ ןיוכמק אלו " אליממ ול האב האנהה םתה כ , נפב םש ןייע " כ םיחספ י " ע ה " ב .

צ ךא " רה תעדל ע " פב ן " סותה לע קלוחש ןילוחד ז ' ומד אהב רבוסו המחב ןיוכתי אלש דבלבו ןכרדכ ןירכומ תוסכ ירכ
םימשגה ינפמ םימשגבו המחה ינפמ , יל יטמ יאדוש ףאד ' ר הדומו האנה ' ספב ןועמש " יפא רוסאד ר " האנה ןינעל ה
םש ןייע רתומו ןיוכתמ וניאכ בישח הז ירה םיאלכהמ תונהיל ןיוכמ וניאו ןניקסע יעישרב ואלד ןויכ ןנירמא , ירה םתהו
ממ שבול םיאלכה תא םידיב ש יל אחינ אלד אוה רוסיאה תמחמ קר םגו ' יפאו םתאנהב " ה ה " ספכ בישח ז " יל אחינ אלד ר '
ןיוכתמ וניאש רבדכ וא רתומו , רה תעדב רמול םיכירצד הארנו " אשמ אשונכ קר בישח האנה תנווכ אלב השיבלד רבוסש ן
דגב שבולכ אלו ) וש האר " ח יולה תיב ת " יס א ' א ' ( קרש ףא ןכלו יל אחינ אלד אוה רוסיאה תמחמ ' מ " םושמ רתומ מ
השיבל יורק הז ןיאד , אשמ " יהיו ררקמה תא חתפי רבכש רחאלד ןויכ תבש ןינעל כ ' תונהיל ול רתומ ריפש ירה רוא
םידיב קילדמכו ול אחינכ ריפש בישח ןכל רתיהב חתפש ןויכ רואהמ .

לכ ררקמהמ איצוהלו ויניע םוצעל טילחי םא ףאד הארנ םג חא ותוא ריאשהלו תורוגס םיניעב ךירצש המ " חותפ כ , וא
הקלדההמ תונהיל ללכ לכוי אלש ןפואב הסכמב הרונה תא ףכית תוסכל טילחמ , יל אחינ אל יאדוד חכומש ףאד ' קר ירהש
www.swdaf.com 16
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
יפא האנה םוש אלב הקלדההמ ןוממ דיספמ " רוסאד הארנ ה , מל המוד הז ירהו " ואב ריאמ תיבה ש " יס ח ' יש " ןינעל ז
כאלמ אל וא אמייקל םא םדאה תעדב היולת וז הכאלמש ףאד רשוק ת , מ " רשקה תא ריתהל םיליגר ןיא ללכ ךרדב םא מ
המודכו ןילפתו תיציצ לש רשק ומכ , צומב ותוא ריתי השעמל םגו םויב וב וריתהל רשוקש העשב ןיוכי םא ףא ןכל " ש , ידכ
תבשב הכאלמ השע אלש ררבתיש , יפא " הכב ללכ ןנילזא אל ה " תב ג תאטח בייחו אמייק לש רשק בישחו ותעד ר , הו " נ
יל אחינ יאדו לוחה תומיב תלד חתופה לכ ללכ ךרדבש ןויכ ןאכ םג ' הרונה תקלדהב , חותפל רתומש רמאנ םא םגו
יהי יאדו ירה תורוגס םיניעב ' חא חותפל ןידה רקיעמ רתומ " םצע קר אוה רוסיאה ירהש רואהמ תונהילו םיניעה תא כ
הה אלו החיתפה הירחאלש האנ , אלו םלועה לכ ךרד רחא קר םיכלוה ןאכ םג ךכ ותעדב ןיבשחתמ ןיא םשש ומכ ןכלו
ותעד רתב , אש הכאלמכ ךכ םושמ בישחד ףאו " הרעבהב לקלקמ וא הפוגל צ , מ " אלש םידיב קילדמכ ריפש בישח מ
ע " תונהיל מ / . תוטמשהו םיאולימ + / נעלנ ןכלו " אמוס םג ילואו ויניע םצוע םא וליפאש ד רואהמ תונהיל ללכ לוכי וניאש , מ " מ
הרונ םג תקלדנ תלדה תחיתפבש עדויש ןויכ , ספ לככ הרקמ ךרדב קר הז ןיאו " שבש ר " ןקותמו ךורע אוה ךכש אלא ס
הזמ םינהנו םיצור םלוכש ינפמ , ספ השועכ בישח אוה םג ףא ןכל " ר = אשיר קיספ = יל אחינד ' , יעכו " רה םג בתכ ז " ש
רפ ןינעל ןושארה ץוריתב רכז הילע הלעב לוספד אמעטד המודא ה " עאד " יל אחינ אלד ג ' אבוט דיספמו םירקי הימדד םושמ ,
מ " יל אחינ בישח מ ' יל אחינ יוה תורפ ראשבד ןויכ ' " , הו " ךכב הצור אוה םג יאדו היה תבש רוסיא םושמ ואל יאד ןאכ םג נ
מצע אוה םא וליפא אתוחינ היב תיאד רבד השוע אוה וליאכ בישח הז ירה תונהיל הצור וניאו ויניע םצוע ו +.

ע תלדה חותפל רתומ םא ןודל שי םרב " הרונהמ ללכ עדוי וניאש רחא י , הכב בישחד ןויכ " ספכ ג " הכאלמ השעיתש ר
אמלעב קסעתמכ קר בישחד , קערהש ףאו " גגושכ ובשוחל קסעתמב םג רימחמ א , מ לבא " ספב מ " יל אחינ אלד ר ' םגו
ירשד רשפא קסעתמ לש ךרדב , ךא ע הרונה תקלדנ ןנכותמו עובק ןפואבש ןויכ רשפאד ינקפוסמ " ע תיבכנו החיתפ י " י
הריגס , תובכלו קילדהל דימת םיליגר וז ךרדב קרו , ףא ררקמ לש תלד חתופהו םידיב השועכ שממ בישחד רשפא
תלדה חותפל ותנווכ רקיעש , מ " ה אנידל מ " מ ץחול םגו תלד חתופ תולועפ יתש תחא תבב השועכ בישח ז לע שמ
הרונ קילדמש רותפכ , מ הרונ קילדמ אוהש ללכ עדוי וניא חתופה םא ףא ןכלו " והד רשפא מ " ךרד םידיב קילדמכ ל
צו אשיר קיספכ אלו תאטחמ רוטפש הזכ גגושב השועכ בישחד קסעתמ " ע .

במר " א קרפ תבש תוכלה ם
ה הכלה
אלמ ןללגב השעתש רשפא ןתיישע תעשבו תבשב ןתושעל םירתומה םירבד השעת אלש רשפאו הכ , ןיוכתנ אל םא
רתומ הז ירה הכאלמ התואל , ץירח רופחל ןיוכתי אלש דבלבו תבשב ב ןהב אצויכו לדגמו אסכו הטמ א םדא ררוג דציכ
ןתרירג תעשב עקרקב , עקרקה ורפח םא ךכיפלו ןיוכתנ אלש יפל ךכב ששוח וניא , תבשב םיבשע יבג לע םדא ג ךלהמ ןכו
על ןיוכתי אלש דבלבו ןתוא רוק , ששוח וניא ורקענ םא ךכיפל , רישהל ןיוכתי אלש דבלבו וב אצויכו תוריפה רפעב וידי ץחורו
רעישה , ששוח וניא רשנ םא ךכיפל , תורורצ רישמש יפ לע ףא תבשב הב סנכהל רתומ הקוחד הצרפ , וניאש רבד לכ ןכו
רתומ הז ירה הז ןוגכ ןיוכתמ .
ו הכלה
הכאלמ וללגב תישענו השעמ השע בייח הל ןיוכתנ אלש יפ לע ףא השעמ ותוא ליבשב השעת יאדוש , יאש עודי רבדהש
הכאלמ התוא השעת אלש רשפא , שאר ךתחו ןטקל וב קחשל ףוע שארל ךרצש ירה דציכ ףוס ןיאש יפ לע ףא תבשב ו
ותמגמ ו וליבשב אב תומה אלא היחיו יחה שאר ךותחיש רשפא יאש עודי רבדהש בייח דבלב ףועה תגירהל צויכ לכ ןכ הזב א
ז הכלה
הילע ה בייח הכאלמ לש הפוגל ךירצ וניאש יפ לע ףא תבשב הכאלמ השועה לכ , אוהש ינפמ רנה תא הבכש ירה דציכ
בייח רנ לש שרח עקבי אלש ידכ וא ףרשי אלש ידכ וא דבאי אלש ידכ הליתפל וא ןמשל ךירצ , ירהו הכאלמ יוביכהש ינפמ
וניאש יפ לע ףאו תובכל ןיוכתנ בייח הז ירה הליתפה ינפמ וא שרחה ינפמ וא ןמשה ינפמ אלא הבכ אלו יובכה ףוגל ךירצ , ןכו
בייח םיבר ןהב וקוזי אלש ידכ תלחגה תא הבכמה וא םיברה תושרב תומא עברא ץוקה תא ריבעמה וניאש יפ לע ףאו
זב אצויכ לכ ןכו בייח הז ירה קזהה קיחרהל אלא הרבעהה ףוגל וא יובכה ףוגל ךירצ ה . /+ בארה תגשה " ד / ףא תבשב הכאלמ השועה לכ
הילע בייח הכאלמ לש הפוגל ךירצ וניאש יפ לע . א " ר א " ח = לאננח וניבר = ז " רכ קספ ל " רכ אבר לטונ קרפ ןנירמאדמ רטופ אוהש ש " ס ש " הניאש הכאלמ רמאד ל
הילע רוטפ הפוגל הכירצ +.

במר " י קרפ תבש תוכלה ם
זי הכלה
הל ידכ תבשב ןיחש סיפמה בייח הז ירה הכמה יפ ביחרהל האופרב ןינווכתמ ןהש ןישוע ןיאפורהש ךרדכ הכמה יפ ביחר
אפורה תכאלמ איה וזש שיטפב הכמ םושמ , רתומ הז ירה הבש החילה הנממ איצוהל הסיפה םאו . /+ בארה תגשה " ד / איה וזו
תכאלמ ] וכו ' / .[ א " א / הנוב תכאלמ אנירחא אחסנ +.
גכ הכלה
ענו תיבל סנכנש יבצ בייח וינפב דחא ל , ןירוטפ םינש והולענ , ןיבייח םינש והולענו לוענל לוכי דחא ןיא םא , חתפה לע דחא בשי
בייח ינשה והאלמו ינשה בשיו והאלמ אלו , ול ךלהו ןושארה דמעש יפ לע ףא ודצב בשיו ינשה אבו והאלמו ןושארה בשי
דע ומוקמב בשיל ול רתומו םולכ ק השע אל ינשהו בייח ןושארה יבצה חקולו ברעה , ורמשל ותיב לעונל המוד הז המל
םולכ השע אלש וכותב רומש יבצ אצמנו , רתומו ךשחתש דע הרמשמו בשוי ויפנכ תחת רופצ ול הסנכנ .
הכ הכלה
תבשב םתוא דוצל רתומ ןיכשונו ליאוה ןיתיממ ןניאש יפ לע ףא ןהב אצויכו םיברקעו םישחנ ןוגכ ןיקיזמה םישמר * , אוהו
וכתיש ןתכישנמ לצנהל ןי , וקיזי אלש ידכ ןרשוק וא ןהילע ףיקמ וא ןהילע ילכ הפוכ ת השוע אוה דציכ .
www.swdaf.com 17
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
גכ הכלה י קרפ תבש תוכלה תוינומיימ תוהגה
] ק [ וכו יבצ תדיצ רתומו רוטפד תלת ינהמ רב רוסא לבא רוטפ תבשד ירוטפ לכ לאומש רמא ' ריפ " רמא לאומשד בג לע ףא י
רד אבילא אהל " ג אוהו ש רכ הל רבס היפו ' הדוהי רידתה לכ קרפ םיחבזב אתיאדכ יק ןנא " רכ ל " הארתב אוהש אברד ש
ס " היתווכ ל פבו לטונ קרפ ' ע לאוש " ש :

במר " בי קרפ תבש תוכלה ם
ב הכלה
בייח אוהש לכ הבכמה , ץע לש תלחגה תא הבכמה דחאו רנה תא הבכמה דחא , רוטפ תכתמ לש תלחג הבכמה לבא , םאו
ףרצל ןיוכתנ בייח , ומסחל ידכ םימב ותוא ןיבכמו תלחג השעיש דע לזרבה תא םימחמ םישוע לזרבה ישטול ןכש , והזו
הבכמ תדלות אוהו בייח ותוא השועהש ףרצל , * םיבר הב וקוזי אלש ידכ םיברה תושרב תכתמ לש תלחג תובכל רתומו ,
ריעבמ םושמ בייח קלודה רנה ךותל ןמש ןתונה , יח רנבש ןמשה ןמ קפתסמהו הבכמ םושמ בי . /+ בארה תגשה " ד / השועהש ףרצל והזו
הבכמ תדלות אוהו בייח ותוא . א " וירבד ןיבברועמ המכ א , ךירצ אהי אל וליפאו אוה תומי אלו הישיר קיספו ןיוכתמ וניאש יפ לע ףא בייח וניא המל הבכמ אוה םאו
רכ והיא אהו ופורצל ' ס הדוהי " ל , ע לש תלחגל תכתמ לש תלחג ןיב המ דועו הלימ קרפבו הבכמ םושמו ריעבמ םושמ שי וירבדל םהיתשב אלהו ץ ) םש / תבש / דלק (
יב תכתמ לש תלחגב לדרחה תא ןיקתממ ןנירמא " ץע לש תלחגב אל לבא ט , אמוי תכסמבד דועו ) דל ( היל ןנירש םירופכה םויבו אכיל אבויחו אוה ןנברד ףוריצ ןנירמא
כ תליבטב " רל וליפאו הוצמ םושמ ג ' מאד הדוהי רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד ר +.

במר " ח קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם
ה הכלה
רשכ י ושאר םטקנש סדה , רשכ כ דחא וקב ןילע השלש ורייתשנ םא וילע בור ורשנ , תוקורי םא וילעמ תובורמ ויבנע ויה
רשכ ןטעמ םאו לוספ תורוחש וא תומודא ויה םאו רשכ , והש יפל בוט םויב ןתוא ןיטעממ ןיאו ןקתמכ א , וא ןטקילו ל רבע
רשכ הז ירה הליכאל דחא דחא ןטקילש . /+ בארה תגשה " ד / רשכ ושאר םטקנש סדה . א " ונילעהו םינש המכמ ונשרדמ תיבב שדוקה חור עיפוה רבכ א
וניתנשמ םתסכ לוספ אוהש / הכוס ) / בל ( ר ירבדו ' רמאש ןופרט / הכוס ) / דל ( אלו אוה רחא ןינע ןירשכ םימוטק ןתשלש וליפא םוקמו ונרובחב רורב לכהו ושאר םטקנש
םימשה ןמ יל וחינה / . בארה תגשה " ד / לוספ וילע וצרפנ . א " וילע בור א , תמייק ותובע אהיש רועישה בור ןניעבד שוריפ +.

ה הכלה ח קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה תוינומיימ תוהגה
] ל [ רב רזעילא יברכ " ןיוכתמ ןיאש רבדב הובאכ היל רבסד ש ןייע מגב םש ' אתריתי אנעשוה היל תיאדב הל יקומד , ע " כ :

במר " ב קרפ םירופיכה םוי תדובע תוכלה ם
ד הכלה
הלוח וא ןקז לודג ןהכ היה ןיאש ןתניצ גיפהל ידכ םימב ןתוא ןיליטמ רחמלו ברעבמ שאב לזרב לש תויששע ןינבלמ
שדקמב תובש , ןתניצ גיפתש דע הוקמה ימב ןימח םימ ןיברעמ וא .

מר ב " י קרפ םיאלכ תוכלה ם
זט הכלה
םימשגה ינפמ םימשגבו המחה ינפמ המחב ונווכתי אלש דבלבו ןכרדכ ןירפות תוסכ ירפות , ץראב םירפות ןיעונצהו , ןכו
המחה ןמ ןפתכ לעש םיאלכה םהל ליציש המחב ונווכתי אלש דבלבו ןכרדכ ןירכומ תוסכ ירכומ , םימשגב ונווכתי אלו
וב םמחתהל , ןיעונצהו ןהירוחאל לקמב ןילישפמ .

במר " א קרפ הליעמ תוכלה ם
י הכלה
החמומל םומה תוארהל ידכ םישדקה ןמ הליחתכל רעישה תא שולתל רתומ , וא המהבה ןמ רשנש וא שלתש רעישה ותואו
ןמומ ינפמ וטחשיש רחאל וליפא היינהב רוסא הז ירה רשעמהו רוכבה ןמ , ןיאב ןניאו ליאוה ןתוא ההשי אמש הריזג הרפכל ,
ןמומ ינפמ ןתטיחש רחאל היינהב רתומ םשאהו תאטחה ןמ רשונה רמצ לבא , ןתוא ההשמ וניא ןיאב ןה הרפכלו ליאוה , םאו
קפס הז ירה הלועה ןמ שלתנ , ודיב שלת אל ירהש היינהב רתומ אוה ירה םומ ןהב לפנש רחא םישדקה לכמ שלתיש לכו ,
נש רחא ונממ שלתנה ףאש רשעמהו רוכבה ןמ ץוח היינהב רוסא םומ וב לפ .
אי הכלה
ןישדקומ ראש וא רוכב טחושה , ןיכסל םוקמ תושעל ןאכמו ןאכמ רעישה תא שלות , ומוקממ ונזיזי אלש דבלבו .

במר " ג קרפ בוט םוי תוכלה ם
ג הכלה
בוט םויב המהב טחושה * ודיב ןיכסה םוקמל רמצ שולתל ול רתומ , םש ראשי אלא ומוקממ ונזיזי אלש דבלבו ךבוסמ
ראוצה רמצ ראשב , בוט םויב שלות אצמנו וכרד אוהש ינפמ טורמי אל ףועב לבא .


www.swdaf.com 18
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
ר ' י קרפ תבש תוכלה יולה םייח
זי הכלה
ז " בייח הז ירה הכמה יפ ביחרהל האופרב ןינווכתמ ןהש ןישוע םיאפורהש ךרדכ הכמה יפ ביחרהל ידכ תבשב ןיחש סיפמה ל
וכו ' ה הנממ איצוהל הסיפה םאו כע רתומ הז ירה הבש החיל " ל .
כהבו " ז ה " וכו ןהב אצויכו םיברקעו םישחנ ןוגכ ןיקיזמה םישמר ל ' דציכ ןתכישנמ לצנהל ןיוכתיש אוהו תבשב ןתוא דוצל רתומ
כע וקיזי אלש ידכ ןרשוק וא ןהילע ףיקמ וא ןהילע ילכ הפוכ השוע אוה " ל . ףד תבשב אתיאד אהמ השקה םש הנשמ דיגמבו
ק " ע ז " אכיא ב רוטפ החל הנממ איצוהל םא בייח הפ הל תושעל םא תבשב אסרומ סיפמה אהא הל ינתמד , ר רמא אנת ןאמ '
ר בר רמא הדוהי ' הילע רוטפ הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ רמאד איה ןועמש , םא תבשב שחנ דצה אהא הל ינתמד אכיאו
ר רמא אנת ןאמ בייח האופרל םא רוטפ ונכשי אלש וב קסעתמ ' ר רמא הדוהי ר ב ' הכירצ ןיאש הכאלמ רמאד איה ןועמש
הילע רוטפ הפוגל , או " במרה כ " פב קספד ם " א הילע בייח הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמד םש א " יתרת ךנהב קספ ךיא כ
דוצל וא הפ הל תושעל ןיוכתמ וניאשכ רתומד שחנ תדיצו אסרומ סיפמד , מה ירבדב םש ןייע " מ .
ג ףד תבשב הנהו ' ] ע " א [ טפ לכ לאומש רמאק תדיצו יבצ תדיצ ןה ולאו רתומו רוטפד תלת ינהמ רב רוסא לבא רוטפ תבשד ירו
אסרומ סיפמו שחנ , סותה םש ושקה רבכו ' הב םשב " מ ףדב קסופ ומצעב לאומש ירהד ג " הכירצ ןיאש הכאלמד םש ב
דמ הרומג הכאלמ יוהד ןויכ ארעצ םושמ שחנ תדיצו אסרומ סיפמל והל ירש ךיאו הילע בייח הפוגל " ת .
ו הזב רמול הארנה , החיל הנממ איצוהל קר הפ הל תושעל ןיוכתמ וניאשכ אוה הרתיהד אסרומ סיפמב תמאב הנהד ,
ינתמב אידהל ןכ ןנתדכו ' ירשד אוה זא דבלב החילה הנממ איצוהל אוה ותנווכ םא קרו בייח הפ הל תושעל םאד , או " אה כ
וכל תבשב רוטפד ןיוכתמ וניאש רבד תמאב יוהד אצמנ " ע , ףאו הישיר קיספ יוהד בג לע , איה ךורעה תעד ירה ןכא
רתומ היל אחינ אלד הישיר קיספד , סותב אבוה ' ק ףד תבש " יתכוד המכב דועו ג , ראובמה יפל שחנ תדיצד ךהב ןכו
במרה ירבדב " זו בתכש ם " כע ןתכישנמ לצנהל ןיוכתיש אוהו תבשב ןתוא דוצל רתומ ל " ל . או " ןיוכתמ וניאד אצמנ אה כ
ר דוצל ללכ דבלב ומצע ליצהל ק , או " וכל תבשב רוטפד היל אחינ אלד הישיר קיספב ןיוכתמ וניאש רבד יוה אה כ " ע
ךורעה תעדל . פלד אלא " צ ז " ןיוכתמ וניאש רבד יוה אהו הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ ןידב והל ילתד איגוסה ע , תבשבד
וכל הרותה ןמ רתומ " ע , צו " ע .
כ ףד תותירכב הנהו ' ] ע " א [ ת " חג התוחה ר בשר תאטח בייח תבשב םיל " ר םושמ רמוא א " רב א ' אוהש ינפמ םיתש בייח קודצ
וכו תונותחתה תא ריעבמו תונוילעה תא הבכמ ' תו ןהילאמ ורעבוהו תובכל ןיוכתנש ןוגכ רמא ישא בר " רכ הל רבס ק ' ןועמש
רו רוטפ ןיוכתמ וניאש רבד רמאד " רב א ' רכ הל רבס קודצ ' ןיוכתמ וניאש רבד רמאד הדוהי בייח , סותבו ' אה ירהד ושקה םש
םיתש בייחד אכה רמאק ךיאו ןנברדמ קר אוה תבשב רוסא ןיוכתמ וניאש רבדד , הישיר קיספ יוהד אנווגב ירייאד וצריתו ,
וכל ריעבמ םושמ אכה בייח היה תמאב ןיוכתמ וניאש רבד םושמ יאו " ר הדומ אהד ע " בייחד הישיר קיספב ש , ןויכד אלא
הרעבההל ךירצ ןיאד א " רד אתגולפב אילתו הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ יוה אה כ " רו ש " הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמב י
אל םא הילע ןיבייח םא , פלו " מגה אכה טקנ אקוד ואלד אצמנ אה ז ' הכאלמ תמאב אוה ושוריפו ןיוכתמ וניאש רבד ןושל
הפוגל הכירצ ןיאש . ועי ןכא " במרב ש " פב ם " יה תוגגשמ ז " חג התוחהד ךהב קספש ב תובכל ןיוכתנ םא קרד תבשב םיל
םיתש בייחד אוה ריעבהלו , תחא אלא בייח וניא ןהילאמ ורעבוה םא אה , במרהד בג לע ףאו " ןיאש הכאלמד קספ ירה ם
הילע ןיבייח הפוגל הכירצ , ןיוכתמ וניאש רבדד אתגולפב אילתד הטשפכ איגוסהל שרפמד הנימ עמשו , יקד ןויכו " ל
םושמ רתומ ןיוכתמ ןיאש רבדד במרה קספד אוה יכה " ריעבהלו תובכל ןיוכתנ םא קר םיתש בייח וניאד ם , פלו " ארדה ז
סותה תישוק ' התכודל .
רמול הארנו , וכל תבש יבג ןנברדמ קר רוסא וניא ןיוכתמ וניאש רבדד אה הנהד " ע , סותב ראובמכ ' ל ףד אמוי " ד ] ע " ב
ד " ינה ה [ יתכוד המכב דועו , כ תבש יבגד םושמ הזב םעטה יוה אה תבשחמ תכאלמ בית תכאלמ יוה אל ןיוכתמ וניאשכו
תבשחמ , דה רקיעב תמאב הז אוה רוסא וא רתומ יא הלוכ הרותה לכב ןיוכתמ וניאש רבדד אתגולפה רקיע לבא " ת ,
ס ןיוכתמ וניאש רבד רסאד ןאמו " הרותה ןמ רוסאד ל , לק ףד תבשב אידהל ראובמכו " ג ] ע " א [ מלד תרהב תציצק יבג " רבד ד
וכתמ וניאש דמ רוסא רוסא ןי " ת , איגוסהב םש ןייע ןכ ארקהל היל יקומדכו , אמעטמ ןנברדמ קר אוה ורוסיא תבש יבגד אלא
תבשחמ תכאלמ יוה אלד םושמ אנירחא , םה םיניד ינשו , הרותה לכ לש ןיוכתמ וניאש רבד ןיד , תבשחמ תכאלמ ןידו
תבשד . ידדהמ םניד דוסיב ןה ןיקולח םיניד ינש ךנהד הארנ ןהו , בד ונוצרו ותנווכב יולת רקיעה ןיוכתמ וניאש רבד ןיד ,
תעדב רבדה תא השוע אוהו רבדה השעיש יאדוב עדוי םא וליפאו , מ " אל םא הזל ןיוכתמ םא ותנווכב יולת מ , ראובמכו
כ ףד םיחספב אידהל " ה ] ע " ב [ וכו הרוסא רמא אברו תרתומ רמא ייבא וחרכ לעב םדאל האבה האנה רמתיא ' אלד יגילפ יכ
פא רד אבילאו ןיוכימ אקו רש " וכ הנווכ רתב ליזאד ש " רוסאד יגילפ אל ע , עאד ירה " מ האנהה ול עיגמש יאדוב עדויש ג " םא מ
ירש ןיוכתמ וניא םאו רוסא ןיוכתמ , סותב ןייעו ' הישיר קיספ יוה אלד אכיה ירייאד ובתכש םש , רה ןכא " פב ן ' קלוח השנה דיג
סו הז לע " בד בושחו ינאש האנה רוסיאד ל הישיר קיספב םג ןיוכתמ וניאש ר , במרה תעד אוה ןכו " יפב ם " תולכאממ ד
יה תורוסא " ירש ןיוכימ אק אלו וחרכ לעב םדאל ול האבה האנהד אמתסב קספש ב , ש םירבדה םתסדמו " קיספב םגד מ
רתומ הישיר . מ ינאש האנה רוסיאד בג לע ףא ןכא " מגה הל ילתדמ מ ' רד אתגולפב " רו י " יוכתמ וניאש רבדב ש ש ן " אהימ מ
אתלימ אילת ותנווכו הידיד אתוחינב ןיוכתמ וניאש רבדד ןידהד , עאד ןניזחדכו " מ יאדו האנהה ול האבד ג " ןיוכמ וניאש לכ מ
ןיוכתמ וניאש רבד ללכב יוה האנהל , אשמ " ןוצרו הנווכב ללכ יולת וניד דוסי ןיא תבשחמ תכאלמ ןידב כ , תעדב םא יכ
הכאלמה תא השועש , ךה דוסי והזו הבשחמו תעדב הכאלמה תא השעיש תבשחמ תכאלמד אניד , ףד תותירכב וניצמדכו
י " ט ] ע " ב [ הרות הרסא תבשחמ תכאלמד םושמ רוטפ תבשב קסעתמד , בבו " כ ףד ק " ו ] ע " ב [ דמעו וקיחב ול תחנומ ןבא התיה
הרות הרסא תבשחמ תכאלמ רוטפ תבש ןינעל הלפנו , ללכ ותעדב הכאלמה תישענ אל ינה לכבו , נייהו רקיע והזד םושמ ו
תעדו הבשחמב תישענ אהת הכאלמהש תבשחמ תכאלמד שוריפה , או " תכאלמ אבישח אלד ןיוכתמ וניאד אכיה ימנ אכה כ
ג תבשחמ " ללכ ותעדב הכאלמה תישענ אלד םושמ אוה וניד רקיע כ , הזל ןיוכיש ןניעב ותנווכד אל לבא .
www.swdaf.com 19
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
פלו " מגב ראובמד הישיר קיספב הארנ ז ' ר הזב הדומד " חד ש ביי , היל אחינב אקווד ונייהד הזב ךורעה תעדד , קולח
ןיוכתמ וניאש רבד ןידמ תבשחמ תכאלמ ןיד הזב , הלוכ הרותה לכ לש ןיוכתמ וניאש רבד ןידבד , אהיש אוה וניד רקיעד
הזל ותנווכו ונוצר , היל אחינב יולתד אוה םש , רוריבב השעי רוסיאהו הישיר קיספ יוהד יהנ יכה ואל יאו , מ לבא " מ לכ
יוה אל אהימ ןיוכתמ היל אחינ אלד , רתומד ןיוכתמ וניאש רבד ללכב יוהו , ללכ ןניעב אלד תבשחמ תכאלמ ןידב לבא
ותנווכו ונוצר , ותבשחמו ותעדב הכאלמה השעתש אלא , א " היל אחינב ללכ יולת וניד ןיא כ , הישיר קיספ יוהד לכד םא יכ
תישענ ירקימ תושעהל תחרכומש ול העודי הכאלמהו תבשחמ תכאלמ ללכב איוהו ותעדב הכאלמה . פלו " אצמנ ז , רבדד
הלוכ הרותה לכ ומכ הניד תבש םג ךורעה תעדל היל אחינ אלד הישיר קיספב ןיוכתמ וניאש , רלו " סד י " ןיוכתמ וניאש רבדד ל
דמ רוסא " וילע ןיבייחו רוסא תבשב םג הלוכ הרותה לכב ת , תבשחמ תכאלמ ללכב איה ירהד ןויכ , ד ןיד קרו ןיוכתמ וניאש רב
היב . רלד םש אתיאד ןהילאמ ורעבוהו תובכל ןיוכתנב תותירכד איגוסה בטיה אבשיתמ התעמו " וניאש רבד רמאד י
בייחמ יבויח רוסא ןיוכתמ , רל םג ןיוכתמ ןיאש רבד תבשבד המ ות השק אלו " ןנברדמ אלא רוסא וניא י , ןויכ ינאש אכהד
א הישיר קיספ יוהד " אלמ ללכב יוה ריפש כ היל אחינ אלד בג לע ףאו תבשחמ תכ , לכ לש ןיוכתמ וניאש רבד ןיד קרו
ותנווכו ותבשחמו הידיד אתוחינב יולתד הרותה , ןיוכתמ וניאש רבד ללכב אהיש היל אחינ אלד ךה ינהמד אוה הזל , והזו
מגה הל ילתד ' רד אתגולפב ' רו הדוהי ' ןועמש , רלד " חמ יבויח םג רוסא ןיוכתמ וניאש רבד רמאד י ביי , רל קרו " רטפימד אוה ש ,
במרה תעד ימנ בשוימו " הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמבד בג לע ףאו רוטפד ןהילאמ ורעבוהו תובכל ןיוכתנב קספש ם
בייחמ יבויח , איה הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ ואל אכהד ןויכ , תותירכד איגוסהכו ןיוכתמ וניאש רבד יוהד קרו , רבדבו
יק אה ןיוכתמ וניאש " רכ ל " שד ש יר צ ףד תבשב ראובמכו " ה ] ע " א [ , כו " רטפימד ש .
פלו " שחנ תדיצו אסרומ סיפמ לאומש ריתמד אה בטיה בשוימ ירה ז , וניאש רבד ללכב יוהד םושמ הלעמל ונבתכש ומכו
ללכ ןיוכתמ , היל אחינ אל יוה אה הזבש הישיר קיספהד , סד הימעטל לאומשו " צ ףד םיחבזב ל " א ] ע " ב [ וניאש רבדד
כב םג ןיוכתמ רתומ הלוכ הרותה ל , היל אחינ אלד הישיר קיספב םגו , םש םיחבזד איגוסה רואיבב ךורעב ראובמכו , אהו
ק ףד תבשד איגוסה הל ילתד " ז ] ע " א [ הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ ןידב , סד הל רמאקד אוה בר ירה םתהד םושמ ונייה " ל
מ ףד תבשב " ב ] ע " א [ רוסא ןיוכתמ וניאש רבדד , הישיר קיספב אליממו ראובמכו תבשב םג אבויח םג אכיא היל אחינ אלד
ונאבהש תותירכד איגוסהב , הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ יוהד אמעטמ קר רטפימ אלו , במרהו " קיספד ךורעה תעדכ ותעדד ם
יקד ןיוכתמ וניאש רבד ללכב יוה היל אחינ אלד הישיר " הלוכ הרותה לכב רתומד ל , פב וירבדמ ןכ חכומדכו " תוגגשמ ז
ונאבהש , הליחתכל ןירתומ שחנ תדיצו אסרומ סיפמד לאומשכ קספ ריפש ןכ לע .

זלש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
) א ( ןיוכתמ ןיאש רבד , רתומ , אהי אלש אוהו ) ב ( > א < הישיר קיספ ) . ג ( הטמ םדא ררוג ךכלה , לספסו אסכ , ) ד ( ןיב א
םינטק ןיב םילודג , ח תושעל ןיוכתי אלש דבלבו ץיר . רתומו ) ה ( תיבה ץברל , הלעי אלש אלא תומוג תוושהל ןיוכתמ וניאש ןויכ
קבאה .

חש ןמיס הרוהט המהב רוכב תוכלה העד הרוי רוט
יפאו הדובעבו הזיגב רוסא רוכבה ' ל םלועל האנהב רוסא ומצעמ רמצה רשנ וליפא וא ודיב ושלת וא וזזגו רבע םא " תמ ש
ל ומצעמ " וליפא ןכ רחא וטחש ש ע " ותריתמ הטיחשה רבוחמה רמצ לבא םייחמ שלתנש רמצה תרתמ הטיחשה ןיא החמומ י
רמצה ראשכ הארנ וניאש תאו הטיחשב רתינ רמצה ראשכ הארנש תא רמצה ראשכ ךבוסמ ונדועו םייחמ שלתנ םאו ורשבכ
ץוחל ןיטלוב ןישאר ינשו ותיעצמאב ףופכש ןוגכ ושאר יפלכ ךופה ורקיעש וא רתוי הלועש ןוגכ וריתמ הטיחשה ןיא אבשכו
הארנ אהי אלש ידכ ילכב אל לבא דיב אקודו הטיחשל םוקמ תושעל ידכ הטיחשה םוקמ לש רמצה שולתל לוכי וטחושל
ומומ תוארל אבשכ םתושעל ןכ םג רתומ ןכו זזוגכ : ...

חצת ןמיס בוט םוי תוכלה םייח חרוא רוט
במרה בתכ " ז ם " יב המהב טחושה ל " רמצה שולתל רתומ ט רמצה ראשי אלא ומוקממ ונזיזי אלש דבלבו ןיכסל םוקמ תושעל
הצונה טרמי אל ףועב לבא ראוצה רמצ ראשב םש ךבוסמ במרהו " רו הצונה ףא טורמל ריתה ן " במרה ירבדכ קספ י " ז ם " ל
אא ורסואל רמצה תשילתב ףא ףיסוהש אלא " א םיכסה הזלו רוסא ןיוכתמב לבא ושלותל ןיוכתמ וניא כ " ארה א " ז ש " ל

חצת ןמיס בוט םוי תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
בי ףיעס
יב המהב טחושה " ט , יאשר וניא ) * בס ( בכ ןיכסל םוקמ תושעל רמצה שולתל , והנפמ אלא ) *) גס ( גכ ודיב ב " י ( ךליא וכשומו
ךליאו , ) * דס ( םאו ) הס ( שלתנ שלתנ .
גי ףיעס
ףועה תא טחושה ) * וס ( דכ > אי < ידכ הצונה תא טורמי אל ) * זס ( םוקמ תושעל ) חס ( ןיכסל .

חצת ןמיס הרורב הנשמ
) בס ( רמצה שולתל - ולודיגמ רבד רקוע יוהד ] וע [ די רחאלכ אוהד ףאו ע רמצה ריסהל ךרד ןיאד " ע קר השילת י " הזיזג י
] זע [ כע " רוסא ןנברדמ פ :
) גס ( ודיב - זזוגכ הארנד םושמ ילכב אלו ] מפ " ג :[
) דס ( וכו םאו ' - וסיא וב ןיאו הד אר " ןיוכתמ וניאש רבד ל תונפל אלא שולתל ןיוכתמ וניאש :
www.swdaf.com 20
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
) הס ( שלתנ - ראוצה רמצ ראש םע ךבוסמ םש ראשי אלא ומוקממ ונזיזי אלו . אש ראוצה לע ךבוסמ רמצ היה םאו " ותונפל א
ויב ראובמכ ךכ טוחשל ןיאו " כ ןמיס ד " ס ח " גהב ח " ויעמ ורשפאב היה אלו ה " י הזל ט " ט םויב ןכ תושעל ירשד ל בו ] מפ " ג :[
) וס ( טורמי אל - הצונ תטירמד ] חע [ זזוגד הדלות אוה הטירמב וכרד ףועד טורמל רתומ הטיחשה רחאש בג לע ףאו
התימ רחאל ףא ךייש זזוג רוסיאו הצונה ש ןמיסב ונבתכש ומכו " הטיחשה רחאל יל המ םייחמ יל המ ןנירמא אל מ רחאלד
ו לוכאל הטיחשב הרתוה רבכש ןויכש ינאש הטיחש א " התולצל רתומש ומכ הטרומל רתומ הצונ תטירמ ילב הלכואל א
הלשבלו ] טע [ דועב לבא אוה הכאלמ בא טשפהד בג לע ףא הז םעטמ הרוע תא טישפהל הטיחש רחאל רתומ המהבב ןכו
רוסאו אוה לומתאמ תושעל רשפאש שפנ לכוא ירישכמ דיבעד יאמ לכ הטחשנ אלש ] ארה " ש :[
) זס ( תושעל - מו " יב תונפל מ נכו ךליאו ךליא ךושמלו וד " יסב ל " תוצונב םג רתומ ב :
) חס ( ןיכסל - בב הנה " במרה תעד איבה י " וילע םיקלוחה םיקסופה בורכ רוסיאל אנידל םיכסה אוהו הזב לקימש ן ומכו
ןאכ םתסש ] פ [ מו " אש םירמואש ינפמ טורמל םיטחושה וישכע וגהנ מ " במרה תעד לע ןיכמוסו הז אלב טוחשל א " ן מו " מ
דוב ודיב הנפיש קר הטירמ אלב טוחשל רשפא םא יא ] אפ [ רימחהל שי נכו " ל :

חצת ןמיס הכלה רואיב
* רמצה שולתל - מב ןייע " תורוכב ארמגב חכומ ןכ די רחאלכ הריקע אוה השילתד ונבתכש המ ב כ " שריפו ה " ע םש י " ש
ד םש תופסותב ןכו " ו די רחאלכ הריקע ירקמ השילת ארמגה תנקסמ יפלד ונייהו ה ארב אוה ןכ " ע םש ש " ש תעד הז םעטמו
במרה " בוט םוי תחמש םושמ השילתב הלחתכל ריתהל ם ללכ הזב קיודמ ןיא שובלה ןושלו :
* ודיב - מב ןייע " צב ראשנש א " מרה לע ע " ר ןואגהו א ' מפה ןכו בוט םוי תוכלה לע וישודיחב ןתנוהי " שו ג " ותישוק ובשיי א
ארהמד וחיכוהו " מרהכ עמשמ ש " א . דוע עדו מהד " םא אקודד רשפאד אוה חרכומ ואלו זזוג אוה ילכב שלות םאד בתכ א
שריפמ תצק עמשמ ןכו די רחאלכ ולודיגמ רקוע ירקמ ילכב שלות לבא ילכב זזוג " ד םש י " שולתל ךרד ןיאד די רחאלכ ה
כ רמצה " די רחאלכ יוה השילת לכד הזמ עמשמו זוזגל א פאו " ה א וט םויב ןאכב ןכו רוכבב םש ןנבר ורס םושמ ב
ע השילתד " הזיזגכ הארנ ילכ י וי רוטבו " ש ןמיס ד " בתכ אלו זזוגכ הארנד םושמ ילכה רוסיאד םש בתכש ונירבדכ עמשמ ח
חא זזוג יוהד " העשב יתאצמ כ " ג דדצמש בוט םוי תוכלה מ " ארב ןכא ונירבדכ כ " יו ןמיס לודג ללכ קרפ ש " מהכ עמשמ ו " א
ש עמשמ ןכו הזיזג ךרד ירקמ ילכב רמצ שלותד רפב ם " ע ונידיבש ח " ש :
* שלתנ שלתנ םאו - מב ןייע " שמ ב " וכו ונזיזי אלד כ ' במרהמ אוהו " במרהד ףאו רוטב אבוהו ם " הלחתכל שלותב יריימ ם
הד טושפ " ארהו תופסותה תטישל ה " םש איגוסב חכומדכו ש :
* טורמי אל - מב ןייע " די רחאלכ ירקמ םשד רמצה תשילתמ רימח ףועה תצונ תטירמ הנהו ב תדלות יוהו יכהב וכרד ןאכו
זזוג . פב יתיארו " וי ת " ש ד " העש םשב בתכש ח " לק ןילוחד איגוסמ חיכוהש מ " ז ינפמ ףוע לש תוצונ ומכ וניד םיזע רעשש
רוכב ןינעל םילחר רמצל םיזע רעש ןיב וקליח אלש םיקסופה לע המת הז ינפמו די רחאלכ ירקמ אלו השילתב וכרדש
ע " פב ש " ת ובתכש המ יפל ןכא כ תבשב תופסותה " ד ז " דוחל הצונו דוחל רעשד הגונ ה לעש קדה רבדה אוה הצונד
םידגב םישוע ונממש םיזעה . עו " םיקש םישוע ונממש םגה אוה הרעשו ףועה תצונ ומכ השילתב היחרואד ארמגב ורמא ז
או " כעו המהב רמצ ומכ וניד םיזע רעש כ " עה ףנכ ומכ השילתב היחרואד ארמגמ חכומ קדה הצונב פ או ףו " וליפא כ
במרהל " וריתה בוט םוי תחמש םושמו די רחאלכ קר אוה רמצה תשילתד םעטמ ןיוכתמב שולתל המהב רמצב לקימד ם
מכ " בב ש " כע י " אתיירואד רוסיא הזב שיו הבג לעש קדה רעשה ראוצה ןמ טורמל אלש דואמ רהזיל שי זע טחוששכ פ
הידידל במרה תרבסו " םעטמ ףועב ריתהש ןושארה םעטב ן הנטרמיש בוט םויב תיחדנ תויהל וזה הכאלמה לש ףוסד
ולוכ רועה טישפהל ופוס אהד הזב ךייש אל הטיחש רחא :

דיש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
םילכב הריתסו ןינב ןיא . הו " מ , ) א ( תיבח ןוגכ שממ ןינב וניאש , הגה ) * : ב ( תקזחמ הניאש א ) ג ( האס םיעברא ב ) ת " יס ה ' ס " ה ( , הרבשנש
תפזב ג הירבש קבידו , ) ד ( הכותבש המ חקיל הרבשל לוכי ןיוכי אלש דבלבו ) ה ( חתפל הל היהיש הפי בקנ הבקנל , אד " כ
היל הוה ) ו ( > א < אנמ ןקתמ ; המלש איה םא לבא , ) * ז ( יפא הרבשל רוסא ' ןינעב ) ח ( ילכ השוע וניאש . יפאו ' אמלעב בקנ
שדחמ הב בוקנל רוסא , יפאו ' הב שי שדח בקנ , ) ט ( > ב < וביחרהל םא , רוסא . הגה ) : י ( ד ךכל ןיוכתיש דבלבו ) תיבח קרפ יכדרמ ( . םאו
ןיכס היה ) אי ( עמ עוקת " תיבחב ש , ףיסוהל ןיוכתמ וניא ירהש וסינכהלו ואיצוהל רתומ . הגה : ג ואיצוהש אקודו ה " תחא םעפ כ
עבמ " י , עבמ ואיצוה אל םא לבא " י , אשיר קיספ יוהד רוסא ) בי ( ועד תיבחל חתפו בקנ הש ) הת " יס ד ' ס " ד .( העעורתנש ילכ , סרח ונממ לוטיל רתומ םא , ע " יס ל ' ש " ח
מס " ד .

דיש ןמיס םהרבא ןגמ
ה קודו ' ג ואיצוהש " וכ כ ' - ז " ת ל " ה הישיר קיספ ואלו לוחב והוסינכהו ואיצוהש ירייא תיבחב עוקתה ןיכסד הארנ םנמא
בד אניכסמ היאר יתיימדמ בקנב ףיסויש אוה וכו הפלשו הצד יברוא יני ' ע איההו " מוגב ביחריש אוה הישיר קיספ ואל כ ' רד " י
יפ ' פ ' צקומ םושמו ומוקממ רפע זיזי אלש הפלשו הצד ןניעב יכהלד הריכ ' מו " ע מ " ביחרהל הישיר קיספ יוה יאד אוה הדומ כ
מוג השועד רוסא אמוגה ' או " רפעל צ ' יאדכ ןינב םושמ אתיירואדמ בייח ' פ " הציבד ק כע " ל , תהד ראובמ הנה " ס ה " ג ל " כ
תבויתהד ' ותה ירבד יתיימ אהד לאומשא יאק ' ידהב ךכ ובתכ םהו ' סד עמשמו " תהל טושפ ל " בתותאד אנקסמה יפל ףאד ה
מ לאומש " ישיר קיספ יוה אלד ןינעב יריימ מ ' כ הישיר קיספד אמוג השועד " וסאד ודומ ע ' תיירואד הכאלמ אהו ' איה
קודד ' ירצו אמוג רפוחשכ אשכ לבא ןנברד יוה ארפעל ך " תיירואד יוה ארפעל צ ' ישיר קיספו ' תיירואדב ' כל רוסא " ע אלא
ע " או ללכ הישיר קיספ יוה אלד ןינעב יריימ כ " ללכ הישיר קיספ יוה אלד ןינעב יריימ ימנ תיבחד איהה כ הכאלמד
www.swdaf.com 21
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
תיירואד ' שועד אוה ' תיבחל חתפ ס ןנבר הכאלמב הישיר קיספ לבא " תהל ל " רתומד ה פ יכדרממ היאר איבמו ' קרוזה
ע אוה הישיר קיספד בג לע ףאו ץוחל ואציש ןיוכתמ וניאד ןויכ תילמרכל דרויש יפ לע ףא םימ ךופשל ריתמד " ש ) ע ' תוכרב
כד " ע ד " סותב ב ' יסו ' נת " יס ח " עו ב ' ותב ' מ ףד םיחספ " ז :( צ ילו " ןואגה לע ע ירמאד ' יק ףד " רוסא ץראב םיבוחתה םידומע ג
מ ןאיצוהל " מיליא ט ' וכו תפל ןמוטה ןנתד ןיוה אק אליממ תומוג דיבעד םושמ ' תומוג דיבעד אוה הישיר קיספ יאדוב םתהו
פאו " כו ירש ה " סותה כ ' יפאד ' וכ וב בוחתל ירש ןילוגמ וילע תצקמ ןיא ' ע " נ ףד ש " יאדכ איה לקלקמד אמעטו א ' ע ףד " רוטפו ג
יפא ' רל " סותה ירבדו י ' צ ףד " דב ט " ו זיזמש ינפמ ה וכ ' צ " ע ע " מכ הדשב ןוגכ ןקתמב יריימד רשפאו ש " מה ש " פס מ " א עו " ק
מ " מוג רפוחב ש ' או " רפעל צ ' אטישפ רפעל אלו אמוגל אל ללכ ךירצ וניאשב לבא אמוגל ךירצב אלא וניא הזד בייח
אש הכאלמ יוהד רוטפד " אוה די רחאלכ רפוח םגו לקלקמו ןיוכתמ ןיאש רבדו הפוגל צ יאדכ ' מ ףד " שרב ו " חד י בייחד רפו
רמב ונייה ' ע םודרקו " ש נ ןכל " יפא רוסיא ןאכ ןיא אנידמד ל ' אוה לקלקמו ןיוכתמ ןיאש רבדד ןויכ הלודג תיבחבו לתוכב
תהש אלא " מכ וגהנש גהנמה םייקל קחדנ ה " ע ומצעב אוה ש " ש כו " ירהמ כ " יס ו ' ק " רנד איצוהל רוסיא וב וגהנד ל ' השועכ
כע לתוכב בקנ " ל מ םג " קיספ ריתהל ש כו ןנברד ילימב הישיר " יס כ ' ע " צ ו " ע יש ןמיסבד " ס ו " תיא ד ' ידהב ' רוסאד
כו אוה ךורע דומלתו " סותה כ ' ק ףד תבשב " ד ףוס ג " כירצ אל ה ' ע " כו ש " לש ןמיס מ " ס ז " ססו א " ע ב " ש , סותהש ףאו '
כ ףד םיחספ " ע ירשד ובתכ ה " ול ןיא ךרדב ונייה ש ' כו רוסא תמאה יפל לבא " יס מ ' ער " ס ו " סו א " ג ארהש ףאו " כ םיחספב ש '
יירואד ידימ לכב רוסא הישיר קיספד ' נ " ע םירוסיא ראש םושמ הטקנד ל " ש כל לבא " יפא הישיר קיספ ע ' רוסא ןנברד ילימב
מו " יפאו ידימ דיבע אל יא םתהד היאר הניא יכדרמהמ היאר ש ' רל ןיאצוי " רוסיא אכיל ה ' מכ " יס ש ' נש " רב ורזג ןנברד אלא ז " ה
רזג אל תילמרכבו ע אידהל האיצוהל יתא אל ןיוכתמ וניאש ןויכד האיצוהל ןיוכתמ וניאשכש ו " ש מע " יסס ש ' נר " ג הרימאבד
וכעל " ריתהל שי הישיר קיספב ם יתרצק יכ ירבדב קודו :

דיש ןמיס הרורב הנשמ
) ו ( אנמ ןקתמ - טב ןייע " ג איצוהלו סינכהל יושע וניאש ןטק בקנ אוה בקנה םא וליפאד עמשמד ז " ע רוסא כ כ " וליפא ןנברדמ פ
הרות רוסיא וב שי איצוהלו סינכהל יושעש לודג בקנ אוה םאו העוער איהש וזכ תיבחב ] ה [ רגה רואיבב עמשמ ןכו " א :

) י ( ןיוכתיש דבלבו - קיספ יוהד בג לע ףא ןיוכתמ וניא םא לבא ביחרהל ןיוכתמשכ אקודד רבחמה תעד קר הזב ראבל אב
ע בחרתיש אשיר " ירש ותלועפ י מכו חא ומצעב רבחמה םייסש ו " כ מרה תעד לבא " חא אפוג א " גהב כ " וניא םא וליפאד ה
י םשב םש הז בותכל ול היהו אשיר קיספ אוה םא רוסא ביחרהל ןיוכמ " הכלהל ןכ םותסל הצרש ךא א עו " ש ונבתכש המ :
) אי ( עוקת - ונייה ] י [ עו קזוחב עוקת היהש " בקנה בחרתיש אוה אשיר קיספ ותסנכהו ותאצוה י ] אי [ פא " רקיעד ןויכ ה
ס ןנברדמ קר אוה ורוסיא " הזל ןיוכתמ וניאש ןויכ ירשד ל ] בי [ מרה תעדו " וילע קולחל א תחא םעפ ואיצוהשכ אקודד
יעד םוי דועבמ " אשיר קיספ יוה אל ותד תצק בחרתנ ז אלב לבא " יושע ןיאש חתפ אוהד ףאד אוה אשיר קיספד רוסא ה
רדמ קר אוה ורוסיאד איצוהלו סינכהל נכו ןנב " ס ל " ןנברד אתלמב ףא רוסא אשיר קיספד ל יסב ןמקל ןייעו " לתוכבד ב
תבש ברעמ וב עוקת היהש ןיכסה איצוהל רוסאד הדומ רבחמה םג רבוחמ אוהש ] הו " אצויד האס םיעברא תקזחמש תיבחב ה
ג " להאכ יוהד ילכ םשמ כ [ א ןכלו הנובד הדלות יוהד חדוק םושמ בייח בקנה ביחרהל ןיוכתמב םשד כע ןיוכמ וניא םא וליפ " פ
אוה אשיר קיספ . מה ומיכסה ןידה רקיע ןינעל הנהו " או א " רגהו ר " ערגהו א " ןנברד אתלמב ףא רוסא אשיר קיספד א
מו " מה םידדצמ אכה מ " רגהו א " אש ןויכ ןיוכתמ ןיאש אכיה ירש לתוכב ףא אנידמד א " אמוגהל צ ] גי [ הכאלמ יוהו
לצאש " ג ] די [ ד ןנברד רוסיא ראשמ ערגו ג אוהש ןויכ אשיר קיספ אוהש אכיה רוסא " די רחאלכ אוה םגו לקלקמ כ אליממו
ע לתוכב אמוגה השענ " יש ןמיסב ליעלדכו אמוגה בחרתמש ןיכסה תאצוה י " ס א " ע ןונצ יבג ח " ש רוסיא וב וגהנ םלועהש אלא
לתוכב בקנ השועכ הארנד איצוהל טה םגו " מו לתוכב ףא ןידה רקיעב ןכ דדצמ ז " ןיאד םייס מ התה דגנ לקהל ודיב " ושהו ד " ע
מרהו " לתוכ ןינעל רימחהל ןמיסה ףוסב םלוכ וקספש א ] ג אוה ןכו " תעד כ ] וט [ אה " ושהכ ר " מרהו ע " היל אחינד רשפאד א
וכל יאדוב הז ןפואבו ןיכסה וב בוחתלו רוזחל חוורמ בקנה אהיש " רוסא ע [ שי ןנברדמ קר אוה רוסיא רקיעד תיבח ןינעל אלא
והש אכיה ךומסל אכיה וליפא בקנה ףיסוהל ןיוכתמ ןיאש ןויכ תבשב ןיכסה איצוהל ריתמש רבחמה תעד לע לודג ךרוצ א
הלחתמ םלועמ ואיצוה אלש :

זטש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ד ףיעס
) זי ( ע תלצחמ ןיסרופ " תרווכה ג , ) שבד תושעל םירובדה וב םיסנכתמש םוקמ ( , * דוצל ןיוכי אלש דבלבו , גו אוה ם ) חי ( וניאש ןינעב
םידוצנ ויהיש חרכומ , יוהל אלד יכיה יכ ט הישיר קיספ .

זטש ןמיס הרורב הנשמ
) חי ( חרכומ וניאש ןינעב - כ תרווכה לע תלצחמה קדהי אלש ןוגכ " כע םירובדה ולכויש ידכ כ " שיש וא קחודב תאצל פ
םשמ תאצל םילוכיו ןטק רוח הזיא תרווכב ] כ [ נ ןיאש בג לע ףאו יע םירובדהל אידהל האר " פא ז " ירש ה יקד " רכ ל " רבדד ש
הישיר קיספ יוה זא ללכ רוח וב ןיאשכ לבא רתומ ןיוכתמ ןיאש ] אכ [ ןנברד אתלימב וליפא רוסאו . הדוצמ סרופה ] בכ [
חא הסנכנ םא לבא תאטח בייח הכותל היחה הסנכנ ותסירפ תעשבו " גמה בתכו רוסא לבא רוטפ הכותל כ " חכומ ןאכמד א
שיש כו םירבכע וב דוצל הדוצמה תבשב דימעהל אלש רהזיל " י תבש תופסות יקספב כ " ז :

ס זטש ןמיס ןויצה רעש " אכ ק
) אכ ( םהרבא ןגמ יש ןמיסב םהרבא ןגמב םש אבומה ןשדה תמורתכ אלדו " ה ןטק ףיעס ד . רגה ירבדמ םגו " הז ןמיסב א
ןנימב ןיא םירובדד הל אריבסו ארבסתו יאה ארמגב סרוגש עמשמש דוצנ , ןשדה תמורתכ אלד הל אריבסד ןכ םג ךחרכ לע :
www.swdaf.com 22
סב " ד ו ןיוכתמ וניאש רבד הישיר קיספ הכ תורוכב
ומרת ןמיס בלול תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
) ה ( וילעמ תובורמ ויבנע ויה , ) ו ( א םא > ג < תוקורי , רשכ ; תורוחש וא תומודא םאו , לוספ ; ) ז ( ןטעימ םאו , רשכ > ; ד < ןיאו
יב םתוא םיטעממ " ט , ןקתמכ אוהש יפל ; * ןטקילו רבע , ) ח ( וא ] ו [ ןטקילש > ה < ב הליכאל דחא דחא , רשכ הז ירה . ) > ו <
ךליאו ג ןושאר םוימו , ) ט ( ןינע לכב ד רשכ ) ( ב " א םשב י " ח .(

ומרת ןמיס הרורב הנשמ
) ח ( הליכאל דחא דחא ןטקילש וא - טב ןייע " רגהו ז " צד ומיכסהש א " מה םיכסה ןכו הליכאל רחא ןטקילש וא ל " א
אנידל ש רחא שיא אקודד ירה רשכומ אליממד אוה אשיר קיספד בג לע ףא רתומ ורישכהל ןיוכתמ וניאו הליכאל ןטקיל
ןנירמחמ אל הוצמ ידי ןהב תאצל לוכי היהיש רחא םדאל הזב תלעות היהי ףוסבלד ןויכו אוהה רשכההב היל אחינ אל
הזב אשמ " מ ורישכהל אלו הליכאל ןיוכמ אוה םא ףא אפוג שיאה ותוא כ " קיספד רוסא מ אוה אשיר ] ז [ היל תיאד אל םא
או ןהב תאצל םירחא םיסדה " הל צ ן :

חי תוא תובותכ םירועש ץבוק
חי ] ( ע ו ףד " א [ דות " וכו אתייזנד אירכוסמ יאה ה ' . סותו ךורעה תקולחמב ' ספב " היל אחינ אלד ר , םעט הארנ הרואכל
ר הדומד אמעטב יולתד וז תקולחמ " ספב ש " ר , םימעט ינש הזב שרפל שיד :
א ( כ ספ איה הקירסד קרוס אל לבא ףפוח ריזנב ןוג " ר , יד " השילתל ןיוכמ ירקימ תורעש שולתי ותקירסבד עדויש ןויכ ל ,
ע היל אחינ אלד אכיה לבא " ןיוכמ וניא כ ,
ב ( ספ איה הקירסד ןויכ " הקירס ללכב השילתד אצמנ השילתל ר , השילתל ןיוכמ וניאש ףא הקירסל ןיוכמש המב יגסו
סהב תללכנ השילתהד הקיר , או " הקירסל ןיוכתמ אהד ןיוכתמ וניא םושמ ורטופל ןיא השילתב היל אחינ אל וליפא כ
אד ןויכ הקירס ללכב השילתו " וז אלב וזל א , אד ונייהו " השעמהל ןיוכתמש המב יגס אלא הכאלמה ףוגל הנוכ צ
חרכהב הב תללכנ הכאלמהש , יפלו " טושפ רבדה ז , רוסיאה לכב אתיירואדמ רוסא תאז הטישלד תבשמ דבל ןי ןיאד
היל אחינ אלל היל אחינ ןיב קוליח ,
מ השקו " סותב ש ' ע ןיי ןיפלזממ ךורעה תיאר תוחדל " ינאש הוצמד םישיאה ג , לש החכ המ אתיירואדמ רוסאד ןויכו
רוסיאה ריתהל הוצמה , לדעד אמינ יאו " ת , א " רל םג כ " רתומ אהי י , מגבו ' רד אתגולפב הל ילת " רו י " צו ש " ע , עו " ד חכומ כ םג
סד אלא היל אחינ אלב אתיירואדמ ירש ךורעה לע םיקלוחהל " רוסא אהימ ןנברדמד ל , ןנברד רוסיא ואצמ ןכיה השקו
הזב , סותב ואיבהש אסרומ סיפממ איה םתיארד רשפאו ' .


www.swdaf.com 23

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->