တႆ

စ,

ၾက။

1

    2 .

၀က ) A A A 3 .

ယ 4 .

၀ဂၢ၊ 5 .

) 6 .

၊ ၊ ၊ ။ ) 7 .

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ) 8 .

        ။ 9 .

၀ … … ဓမၼဒါန www.dhammaratha.com 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful