Napisaù Sowa.blog.quicksnake.

pl (») Wczoraj o 09:57 w kategorii Kazimierz Switoñ,

Do rozumu i do sumienia Arcybiskupa Katowic: Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus, tradycyjnym pozdrowieniem katolickim, albo przynajmniej znakiem krzy¿a œwiêtego (+) ka¿dy ¿yd i ¿ydówka etniczna, która robi za Sekretariat Arcybiskupa, winna zwracaã siê do Polaka i Katolika, od 32 lat emigranta politycznego w Niemczech.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

TW "Dabrowski" FO321 Stefan Kosiewski 20140320 Do rozumu i sumienia Arcybiskupa Katowic ZECh ZR

A

8:36

Kazimierz Switon, Stefan Kosiewski, Gabinet Wojewody Slaskiego 17. 10. 2006.avi magazyn europejski Sitwa ¿ydowska w Polsce Ks. abp Wiktor Skworc, urodzony w ubogiej rodzinie ¿ydowskiej osiadùej po 1945 r. na Górnym Úl¹sku nie odpowiedziaù jeszcze za osobist¹, tajn¹ i ùotrowsk¹ wspóùpracê swoj¹ ze Sùu¿b¹ Bezpieczeñstwa, która jemu jak Judaszowi przynosiùa korzyœci materialne. Polaków natomiast, na których byle kapuœ pisaù w PRL-u donosy i pùatne raporty, wspóùpraca najmniejszego agenta SB wpêdzaùa w prawdziwe piekùo ¿ydokomunistycznych przeœladowañ. http://www.pinterest.com/pin/452752568761767286/

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

1:45

383 wyœwietlenia 3 lata temu

pä is

Natomiast bezosobowo, to mo¿e sobie pisaã do swojej rodziny, lub do ks. z Legionowa, który zgwaùciù kilkanaœcie ministrantek i poszedù siedzieã na 10 lat do wiêzienia a tak¿e zostaù wyrzucony ze stanu duchownego tak samo, jak ze stanu duchownego mo¿e zostaã wnet wyrzucony ks. abp Skworc, który robiù za kapusia Sùu¿by Bezpieczeñstwa i donosiù haniebnie na swoich kolegów ze stanu duchownego, polskich etnicznie ksiê¿y Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, nad którymi dzisiaj ks. abp Skworc sprawuje za to w najgorsze, niczym nie ograniczon¹ wùadzê koœcieln¹ na mocy szatañskiej zmowy z gen. Sùu¿by Bezpieczeñstwa Kiszczakiem w Magdalence trzech ksiê¿y, których posùaù tam 1989 r. kard. Glemp, pod wpùywem Karola Wojtyùy, do podpisania cyrografu z diabùem wcielonym w szefa morderców ks. Popieùuszki, ks. Suchowolca, ks. Niedzielaka i wielu, wielu etnicznie polskich ofiar ¿ydokomuny. Wieczne odpoczywanie racz im daã Panie, a œwiatùoœã wiekuista niechaj im œwieci.

ch

es

M ag

az i

Stefan Kosiewski: Sapere aude! 206 wyœwietleñ 2 lata temu QR code for this recording:

n

SO
Buy RoboPDF

Do swoich/ sobie podobnych winna zaczynaã wszystkie pisma sùowem Shalom, bo tego sùowa oczekuje kultura ¿ydowska.

W

Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz van Elst, Frankfur… 2 391 wyœwietleñ 3 lata temu

A

1:19

Encyklopedia wiedzy o Koœciele katolickim na Úl¹sku Kanclerzu Wydziaùu Teologicznego Uniwersytetu Úl¹skiego, z którego Sùu¿ba Bezpieczeñstwa wyrzuciùa studenta w grudniu 1977 r. za antykomunistyczn¹ dziaùalnoœã, Polak i Katolik na politycznej emigracji w Niemczech od 32 lat, po dobroci apeluje dzisiaj do Twojej wyobraêni, albowiem katolików obowi¹zuje kultura dialogu, chrzeœcijañsko¿ydowskiego w Koœciele Rzymskokatolickim, kierowanym przez narzucon¹ siù¹ i podstêpem perfidnym po Soborze Watykañskim II hierarchiê ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego. My, wierni Jezusa Chrystusa, którzy stanowimy Koœcióù œwiêty, nie mogliœmy rozmawiaã z ksiêdzem o pseudonimie TW "D¹browski", ze wzglêdów czysto estetycznych a tak¿e ze wzglêdu na brak zaufania do ¿ydowskich kapusiów, którym wszystko jedno, gdy s¹ amoralni, jak wspomniany ksi¹dz zboczeniec z Legionowa, czy pedaù w Domu œw. Marty.
Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Adamczyk_Rudolf

az i

Urodziù siê 7 kwietnia 1905 w Uchylsku(...) 28 lutego 1941 wysiedlony przez gestapo do Krakowa, byù radc¹ prawnym biskupa Czesùawa Kaczmarka. 21 paêdziernika 1951 zostaù aresztowany przez Urz¹d Bezpieczeñstwa i na krótki czas osadzony w wiêzieniu w Katowicach. Zostaù oskar¿ony o szpiegostwo na rzecz USA, kontakty z biskupem Kaczmarkiem oraz malwersacje finansowe przy budowie katedry. W latach 1952-1955 przebywaù w wojskowym wiêzieniu œledczym w Warszawie - Mokotowie. 15 stycznia 1955 zostaù zwolniony bez procesu i dostaù roczny urlop z polecenia wikariusza kapitulnego Jana Piskorza. Úledztwo umorzono w 1956 roku.

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Adamczyk Rudolf (1905 - 1980), proboszcz katedry Chrystusa Króla, kanonik gremialny

Chocia¿ „ks”. Skworc, który nie ma prawa w oparciu o Kodeks Kanoniczny, (Kanon 380) bycia biskupem ani nawet ksiêdzem(...)". Wielce bulwersuj¹cy to zarzut, który winien zostaã niezwùocznie zbadany nie tylko przez Stolicê œw., albowiem dotyczy osoby hierarchy zajmuj¹cego najwy¿sz¹ pozycjê w Archidiecezji Katowickiej, a zarzut zostaù wyra¿ony w liœcie otwartym do papie¿a, który my moc¹ rozdzielnika Magazynu Europejskiego SOWA rozesùaliœmy do wielu tysiêcy odbiorców na caùym Bo¿ym œwiecie, m.in. do Watykanu (poza wyj¹tkiem adresu Domu œw. Marty, poniewa¿ w tym sprofanowanych obecnoœci¹ zboczeñców seksualnych papieskim hotelu pedaù Battista Rica robi sobie za zarz¹dcê, zaœ homoseksualizm nie jest skùonnoœci¹ do uprawiania grzechu, lecz jest chyba nadal uznawany przez Koœcióù Rzymskokatolicki za zboczenie seksualne, nieuleczalny grzech œmiertelny, niewybaczalny, wykluczaj¹cy ze stanu duchownego zarówno pedaùa aktywnego jak i ciotê bior¹c¹ analnie, czy do buzi, jak braùa ¿ydówka Monica Lewinski prezydentowi Clintonowi na stanowisku pracy, którego ¿ona Hilary ma obecnie za zùe Putinowi, ¿e ten trzyma Federacjê Rosyjsk¹ z dala od zboczeñców, ¿ydów i pedaùów i jest ostoj¹ dla Koœcioùa Wschodniego, który za kilka miesiêcy bêdzie miaù swój Wielki Synod Wszystkich Koœcioùów Prawosùawnych.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Dokumenty ujawniaj¹ce agenturaln¹ stronê/ szatañskie alter ego Arcybiskupa Katowic (odkryte w aktach IPN-u przez Polaka i Katolika Kazimierza Switonia), zmusiùy zaùo¿yciela pierwszego w PRL-u komitetu wolnych zwi¹zków zawodowych, mojego kolegê zwi¹zkowego z prawdziwej, pierwszej Solidarnoœci w Regionie Úl¹skoD¹browskim, do pokornego zwrócenia siê w Liœcie Otwartym do Waszej Swiêtobliwoœci Papie¿a Franciszka ze sùowami: "Jestem praktykuj¹cym, gùêboko wierz¹cym katolikiem. Ojcem 4 synów i 2 córek, 25 wnuków, i 15 prawnuków. Nie piszê tego listu do Waszej Úwiêtobliwoœci z nienawiœci, która jest mi obca i nigdy siê ni¹ nie kierowaùem w moim ¿yciu, a powodów do tego miaùem tysi¹ce.

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Cieszyã musi przy tym zademonstrowany idealizm Kazimierza Switonia, nie kierowanie siê przez niego nienawiœci¹, czy ksenofobi¹ ¿ydosk¹ w stosunku do swojego przeœladowcy, nie odpùacanie piêknym za nadobne. Przede wszystkim przeœladowcê powinno to cieszyã, gdy¿ widaã w sposób wyraêny, ¿e Kazik wyci¹ga szlachetnie dùoñ do zgody wzywaj¹c papie¿a do wyci¹gniêcia konsekwencji, które Ojciec œw. ma do dyspozycji wpisane w prawo koœcielne (cc 380) w stosunku do grzesznika zatwardziaùego, którego wielokrotnie wzywaùem nota bene, jako Poeta Polski, do odpowiedzialnoœci moralnej przed Ludem Bo¿ym, czyli jak to mawiali ubowcy w czasach przeœladowañ stalinowskich biskupa Kaczmarka i kanonika Adamczyka w Katowicach, gdy¿ spoczywa na ka¿dym kapùanie Jezusa Chrystusa w Polsce obowi¹zek sùu¿enia Polakom i Katolikom, nie zaœ Mamonowi posùuguj¹cemu siê Funduszem Operacyjnym KWMO w Katowicach, a po Magdalence pañstwow¹ kas¹ Wydziaùu Teologicznego Uniwersytetu Úl¹skiego.
Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

Synod ten, miejmy nadziejê, nie bêdzie anektowaù Koœcioùa Rzymskokatolickiego, jak zaanektowane zostaùy m.in.: Tybet, Kosowo i Krym de facto wprowadzaj¹c do prawa miêdzynarodowego nowe zasady, których zakùamanie œwiata tego nie potrafi jeszcze dostrzec oczami tzw. polityków, tzw. politologów i tzw. prawników, którzy s¹ z tego œwiata, tzn. pochodz¹ od Zùego i nie mówi¹ ludzkoœci Prawdy, natomiast Koœcioùy Prawosùawne trzymaj¹ siê wiernie tradycji Koœcioùa Bo¿ego, który jest instytucj¹ Dobra wcielonego w czùowieka, Koœcioùem Wschodnim Jezusa Chrystusa.

SO
Buy RoboPDF

W

A

ch

Jak alkoholik musi oderwaã siê od butelki, tak ks. Skworc musi odst¹piã od poœwiêcania siê sprawom pieniêdzy, bo jeszcze niedawno osobiœcie œwiêciù w Tychach samochody osobowe szamañskim zwyczajem, dla zrobienia kasy, a przez tê pazernoœã

pä is

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

es

ob¿ydliw¹ zepsuù sobie tylko do reszty opiniê poœród wiernych.

Nie jest wskazane, tak¿e i z powy¿szych wzglêdów, aby ks. Wiktor Skworc, Arcybiskup Katowic zasiadaù na fotelu Przewodnicz¹cego Zespoùu ds. Kontaktów z Konferencj¹ Episkopatu Niemiec, poniewa¿ papie¿ nie odpowiedziaù jeszcze na pytanie drêcz¹ce nie tylko Polaków i Katolików w Niemczech: kto wrobiù naszego Biskupa Limburga, mùodego ks. Franciszka-Piotra Tebartza-van Elst we wielomilionow¹ aferê skrytego finansowania budowy Centrum Diecezjalnego na sposób przewrotny, tzn.: zlecania robót i pùacenia za ró¿ne, dziwne rzeczy swoim, podstawionym firmom i osobom, bez konkursu, bez równych szans, albowiem na sposób ¿ydowskiego Kupca Weneckiego, opisany w Teatrze Shakespeare'a, diabelsk¹ przewrotnoœci¹ rewolucji tulipanowej w Niderlandach, pogmatwanych globalnie na caùym œwiecie geszeftów majdanu Gieùdy w Londynie, która otwarcie zmierza przecie¿ do likwidacji Frankfurckiej Börse w drodze tzw. konkurencji.

M ag

Modlimy siê, Siostry i Bracia w intencji odnowy moralnej w Duchu œw. ks. Wiktora Skworca z Katowic, a¿eby przestaù zajmowaã siê gùównie finansami, a dokonaù pierwszego kroku w Dziele nawrócenia swojej wùasnej osoby ku Sùu¿bie Bo¿ej, któr¹ œlubowaù i ku pasterskiemu przewodzeniu powierzonym mu Ludem Bo¿ym, zaœ mo¿e dokonaã tego przede wszystkim drog¹ ust¹pienia ze stoùka Przewodnicz¹cego Zespoùu ds. Finansów w Koœcielnej Komisji Konkordatowej i szefa zarz¹dzaj¹cego pieniêdzmi pomocowymi z Niemiec.

az i

n

SO

Modlimy siê za papie¿a i za biskupów naszych, a¿eby byli nam zdrowi na ciele i na umyœle i ¿eby nie popeùniali dziecinnych bùêdów, nie prowadzili Koœcioùa na manowce permanentnej infantylizacji, zadziwiania gawiedzi gùupotami i nie judaizowali Koœcioùa œw., nie za¿ydzali nadmiernie.

Buy RoboPDF

W

Franciszek spotkaù siê ostatnio z grup¹ stu chorych i niepeùnosprawnych, którym towarzyszyli najbli¿si. Na zakoñczenie poprosiù o modlitwê w swojej intencji, „by byù dobrym biskupem i nie popeùniaù bùêdów”.

A

Wielokrotnie wzywaùem ks. Skworca, aby wreszcie upokorzyù siê, posypaù gùowê popioùem, przywdziaù szaty pokutne jak Jurand ze Spychowa (które za Niemca nazywaùo siê Puppen, a za Gomuùki Pupy) i razem z Wojewod¹ Úl¹skim, który nie zapùaciù jeszcze w imieniu rz¹du pañstwa polskiego odszkodowania za œmierã rodzinom Polaków i Katolików zamordowanych bestialsko dla przykùadu w stanie wojennym na terenie kop. Wujek, chocia¿ premier Tusk umiaù pospiesznie zapùaciã z kasy rz¹du RP po 250 tys. zù za gùowê ka¿dego, kto wczeœniej zaùapaù siê na wùasne nieszczêœcie i bez ubezpieczenia, czyli na wùasn¹ odpowiedzialnoœã, na prywatn¹ wycieczkê Lecha Kaczyñskiego, która miaùa rozpocz¹ã jego kampaniê prezydenck¹ i w tym celu poleciaùa ekipa filmowców drugim samolotem.., ¿eby Arcybiskup rozpoznany i zdemaskowany przez Kazimierza Switonia jako TW "D¹browski" zùo¿yù siê na Sl¹ski Fundusz Zadoœãuczynienia, odpowiadaj¹c po katolicku na wniosek zùo¿ony przez nas osobiœcie w Gabinecie Wojewody Pietrzykowskiego 17. 10. 2006 r. za czasów premiera Jarosùawa Kaczyñskiego, który zapieraù siê publicznie, ¿e nie staù po tej samej stronie, co staùo ZOMO-wcom, zadzwoniù do brata przez telefon satelitarny tylko po to, a¿eby zapytaã siê o stan zdrowia umieraj¹cej w Polsce matki.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

W czerwcu 2013 r. ks. abp Skworc poczuù siê ju¿ na tyle odkryty ze swoj¹ haniebn¹ przeszùoœci¹ ubeck¹, ¿e zagro¿ony osobiœcie na stanowisku arcybiskupa zarz¹dzaj¹cego olbrzymim maj¹tkiem, wielomilionowym w euro, na którym byli oficerowie ¿ydowskiej Sùu¿by Bezpieczeñstwa urz¹dzili siê ciepùo na posadkach, a¿eby kraœã pospolicie, ile wlezie na chama, popeùniaã inne, ob¿ydliwe przestêpstwa kryminalne, niemiùe Panu Bogu, bowiem za wyraênym przyzwoleniem koœcielnych przeùo¿onych, tj. bpa Skworca i bpa Kupnego z D¹brówki Wielkiej koùo Czeladzi, któremu przepowiadaùem za Solidarnoœci przyszùoœã widz¹c go jeszcze w kom¿y studenta seminarium duchownego, w otoczeniu odkoronkowanych na ludowo, kwiecistych Sl¹zaczek; ten robi dzisiaj za Arcybiskupa Wrocùawia.

Home

Edition

Eu

Trzeba w tym miejscu nadmieniã, ¿e miejscowy poeta zza miedzy, u którego naówczas bywaùem w D¹brówce Wielkiej, widziaù to inaczej. Trzeba powiedzieã, ¿e nie tylko w drukarni archidiecezjalnej œwiêtowaù element przestêpczy, albowiem hierarchowie Archidiecezji Katowic byli zamoczeni tak¿e w sprawy przejmowania od pañstwa tysiêcy hektarów gruntów rolnych, za których posiadanie otrzymuj¹ dzisiaj miliony EURO tzw. dopùat do rolnictwa z Brukseli. Tych brukselskich srebrników nie da siê wszak ukryã przed bezdomnym i bezrobotnym, odartym z mienia Narodem Polskim.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Czy ¿ydokomunistyczny oficer Sùu¿by Bezpieczeñstwa prowadz¹cy agenta TW "D¹browski", zdemaskowanego przez Kazimierza Switonia jako ks. abp Skworc, robi mo¿e za dziennikarza w piœmie koœcielnym archidiecezji Katowickiej? Bo jeœli nie robi, to dlaczego ks. abp Skworc nie powoùaù do Rady ¿adnego dziennikarza, chocia¿by z Niemiec, z którymi utrzymuje stosunki z ramienia Episkopatu Polski i zarz¹dza pieniêdzmi przysyùanymi z Niemiec do Polski w ramach "Kirche im Not".
Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

Natomiast, gdyby ktoœ przypadkiem powoùany chciaù zabraã nie proszony gùos na posiedzeniu tej samonazwañczej rady Skworca, to ob. Skworc jako aspoùeczny Przewodnicz¹cy Obrad odbierze naiwniakowi gùos, a¿eby ¿ydowi wyœwiêconemu nikt nie chciaù radziã, jak siê dzieci robi, tzn. co on ma robiã w sprawach b¿ydkiego finansowania samego siebie z ró¿nych kas, czy choãby w sprawach utrzymywania kontaktu spoùecznego literackiej zaiste Rady dla picu i radoœci Pana, ¿yda i plebana w jednej osobie, w rozmowie z Narodem Polskim.

es

M ag

A popeùniù to gùupstwo na modùê cadyka ¿ydowskiego, nie licz¹c siê zupeùnie z prawem koœcielnym, ani z elektoratem przy wyborach pañstwowych pañstwa z rêkami zwi¹zanymi konkordatem po Magdalence. O przyzwoitoœci jakiejkolwiek ju¿ nie wspominaj¹c, a trzymaj¹c siê jeno faktów relacjonujemy œwiatu: biskup mianowaù sam siebie Przewodnicz¹cym tej Rady, ciaùa doradczego dla niego jako biskupa tak, ¿eby mógù sam sobie doradzaã bez ogl¹dania siê na cudze rady.

az i

n

SO

Po wyborze papie¿a Franciszka abp Skworc postanowiù zamontowaã sobie dla bezpieczeñstwa osobistego, pod fotel biskupi poduszkê powietrzn¹, jako wichajster manipulacji spoùecznej i powoùaù nieudacznie, w poœpiechu, trzy miesi¹ce po wyborze dobrze zapowiadaj¹cego siê Bergoglio na ¿elazn¹ rózgê na takich w Koœciele, któr¹ mógù wymieœã ubeckie kumoterstwo w kuriach caùego œwiata, przepuœciã potop czyszcz¹cy przez tê stajniê Augiasza, bp Skworc powoùaù 25 czerwca 2013 r. tzw. Radê Spoùeczn¹ przy Metropolicie katowickim.

Buy RoboPDF

W

A

es

Jak gdyby to szùo o miliony, jak z pewnym piùkarzem z Monachium, któremu proces tak samo szybko odwalono, ¿eby siê nikt nie wyznaù, za co chùop pójdzie siedzieã. Sk¹d skazany miaù te 400 milionów EURO, o których prokurator nie chciaù wiedzieã? Kto wciskaù mu ten szmal ciepù¹ rêk¹ do przeprania we Szwajcarii, bo za du¿o prawdy mogùo by wypùyn¹ã na wierzch przy okazji, a komu to potrzebne?

Jonas Fehling, Journalist jest mùody rocznik, lata '90 a ma odwagê postawiã pytania odsùaniaj¹ce sùaboœci Justycji w Niemczech; takiego mo¿e ks. Arcybiskup powoùaã do Rady w Katowicach, ¿eby sobie za du¿o nie myœleã i nie pozwalaã za du¿o. Ksiê¿y mamy z Polski w Niemczech nie powiem ale i nikt nie skùamie, w ka¿dej prawie parafii w Niemczech, jak mieczy chazarsko-tatarskiej ordy pod Grunwaldem. Ostatnio tak¿e koùo mojego Biskupa Limburga krêciùa siê jakaœ Firma Ochroniarska z Oberschlesien. Telewizja pañstwowa zrobiùa z tego zaraz skandal, padùy ob¿ydliwe sùowa: polska mafia, polskie obozy koncentracyjne, ambasador Marek Prawda, z którym spotykaùem siê na koncertach, wypi¹ù siê na to, chyba z polecenia Radka Sikorskiego, który œciga antysemitów po majdanach,
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Der Prozess gegen Uli Hoeneß ist beendet. Trotzdem bleiben viele offene Folgen um Hoeneß' Konto bei der Vontobel-Bank und seine Börsengeschäfte. Ein Insider behauptet nun, dass die Summe, mit der Hoeneß in der Schweiz zockte, noch viel größer ist als bisher bekannt. weiter

ch

Insider: Hoeneß hatte 400 Millionen auf Geheimkonto

M ag

Zaszczycaj¹ mnie jeno wyroki s¹dowe zaocznie na mnie wydawane w Polsce przez bandy ¿ydoskie zamelinowane w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoœci, jak ostatnio purimowe wesoùki odznaczyùy mnie hucpiarsko w Tomaszowie Maz., w rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego, wyrokiem zaocznym wydanym 1 sierpnia 2008 r. w trybie nakazowym, bez mojej obecnoœci na rozprawie mnie urz¹dzonej za rzekom¹ kradzie¿ dzieciom starej, bezwartoœciowej piùki do gry w piùkê no¿n¹.

Rätsel um Konto des Ex-Bayern-Bosses

az i

n

SO

Wyjaœniam niniejszym, i¿ ze wzglêdu na wrodzon¹ powœci¹gliwoœã po Matce Polce i pracowitoœã po Ojcu Polaku, tudzie¿ ze wzglêdu na rozliczne obowi¹zki spoùeczne nie przyjmujê od tzw. Polski obecnej ¿adnych powoùañ, wyró¿nieñ, odznaczeñ.

Buy RoboPDF

W

Statut tej nikomu do czerwca ub. r. niepotrzebnej w Diecezji Katowickiej Rady mówi wyraênie, ¿e "...do Rady zapraszane s¹ osoby o wybitnym stopniu kompetencji, specjaliœci w swoich dziedzinach, reprezentuj¹cy œrodowiska akademickie, dziennikarskie...".

A

Wydelegowaùem zatem onegdaj mùodego Polaka, czùonka Zarz¹du Oœwiaty, 16letniego chùopca mówi¹cego kilkoma jêzykami (nie na raz przecie), na kolacjê robocz¹ z dyrektorem tej firmy z Kanady; Matka chùopca byùa obecna, jak to siê dawniej mawiaùo ze szacunkiem, jako Przyzwoitka, bowiem czasy mamy niepewne (Gender). Porozmawiaù chùopak tak, jak potrzeba byùo i teraz on rozdaje przed matur¹ bliênim te telefony. Ma Oœwiata w Offenbach am Main koùo Frankfurtu swojego czùowieka na stanowisku kierowniczym szefa Grupy BlackBerry Deutschland.

Home

Edition

Eu

Rêce m¹dremu opadaj¹ przy takich, którzy maj¹ Polaków za gùupszych od siebie tylko dlatego, ¿e ich samych zauroczyùa siù¹ urody Czerwonej Gwiazdy Armia Czerwona i bezwzglêdnoœã masowych morderców z KGB strzelaj¹cych do bezbronnych Polaków w Katyniu, ¿eby dokonaã ludobójstwa ob¿ydliwego, bowiem nawet staro¿ytni Rzymianie po zùupieniu Jerozolimy nie mieli przecie¿ sùabszych hebrajczyków za gùupszych od siebie; zatrudnili ¿yda, Josefa Flawiusza, Mitomana. Dostaù warunki do pracy literackiej w Rzymie, domek z ogródkiem.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

Klepn¹ùem przed chwil¹ palcem w to, co siê klepie, jak ¿yda w czoùo i wyskoczyùa mi zaszpajchrowana strona: "Wiadomoœci, tylko w onecie. 5. Lut. 20:15 Grzegorz Krawczyk, onet. Prof. Dudek : Teorie o spisku w Magdalence s¹ dzieùem mitomanów". - A któ¿ to takiego wystrychn¹ù na profesora - pomyœlaùem, w dodatku w Instytucie Pamiêci Narodowej? Kto zrobiù z kapusia biskupa? Kiszczak, czy Wikipedia ¿ydoska w Magdalence pijaków i cwaniaków?

es

M ag

Na tych bunga-bunga u Berlusconiego, bywaù premier Topolanek, którego kto inny sfotografowaù z kutasem u pasa, jak wyraziù siê o frêdzlach Mickiewicz, ten zaœ mnie goniù mailami wysyùanymi z takiego samego BlackBerry co i Waùêsa chyba tylko po to, ¿eby siê popisaã, co to on nie ma. Waùêsa przysyùaù do mnie maile z BlackBerry w tym czasie, kiedy mitomani trockistowscy w Gdañsku, przybudówka robotnicza ¿ydowskich rewizjonistów z KOR-u opluwaùa siê nawzajem pomyjami dla hucpy. A czy ja nie dostaùem za darmo lepszego smartfona od tych obu olewaczy razem wziêtych?

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

przypominaj¹cych mu na ró¿nych forach Tomaszowa Maz., ¿e o¿eniù siê z bogat¹ i m¹dr¹ ¿ydówk¹. A co kobieta mo¿e na to, ¿e wyszùa nieopatrznie za fircyka, który na 50-te urodziny zaprosiù sobie do Polski z Ameryki star¹ kochankê, nie jak Berlusconi prostytutkê kilkunastoletni¹.

A

ro

pä is

Ksiê¿y z Polski mamy w Niemczech, nie powiem, ¿e w ka¿dej parafii, lecz pod dostatkiem a mo¿e i zanadto na posadach popùatnych, jako tych mieczy pod Grunwaldem. Ostatnio tak¿e koùo mojego Biskupa Limburga krêciùa siê jakaœ Firma ochroniarska z Oberschlesien. Telewizja zrobiùa z tego skandal, padùy b¿ydkie i gùupie sùowa: polska mafia, Janosik, harnaœ. Mówili tylko caùy czas o milionach EURO, w które chcieli wrobiã jednego czùowieka, jak kozùa ofiarnego.

ch

Mùodego dziennikarza z Niemiec mo¿e ks. Arcybiskup powoùaã do Rady, a¿eby nikt sobie za du¿o nie myœlaù i nie pozwalaù za wiele, a byùo statutowo: dziennikarz w Radzie, skoro jest w statucie.

es

M ag

Zanosi siê w Polskim Stowarzyszeniu Szkolnym OSWIATA na zmianê pokoleniow¹, bo coraz czêœciej nie mam spokoju w stawach. Narzekam oczywiœcie bez powodu, a¿eby ponarzekaã, albowiem Finanzamt Frankfurt am Main przysùaù przed kilku dniami aktualne poœwiadczenie o charakterze wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej tej bodaj najstarszej, aktywnej organizacji Polaków w Niemczech, która oparùa siê skutecznie pêtaniu r¹k i nóg przez agentów korporacji ¿yda Geremka, która to banda w osobach konsulów RP, jak niegdyœ Putin w NRD robiù za rezydenta KGB, robi dzisiaj w Niemczech za zwykùych agentów tajnych sùu¿b Warszawy. Na podstawie tego pisma znowu¿ mogê poœwiadczyã moralnoœã katolick¹ ¿yczliwym ofiarodawcom, sponsorom podejmowanych dziaùañ spoùecznych przez Oœwiatê. Do podatków.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az i

Katolik ma obowi¹zek cierpieã i modliã siê permanentnie za miliony Pasterzy Koœcioùa œw., czyli doradzaã im odpowiednio na czas. Nie czekaj¹c, a¿ taki zechce z wùasnej woli zrobiã dla czùowieka miejsce przy stole biesiadnym. Odwa¿y siê zaprosiã Poetê, o którym proroczo moralizowaùa pieœniarka: zaproœcie go do stoùu!

n

SO

Jak tylko skoñczê pisaã i rozsyùaã do Godnych tego Ludzi niniejszy list w sprawie afery ks. abpa Skworca, z któr¹ nie umie sobie osoba duchowna najwyraêniej poradziã i dlatego siê rzuca jak ryba na oœcieniu; przysyùa mi ktoœ z adresu Sekretariat Arcybiskupa groêby karalne. To zamieszczê w internecie fotorelacjê z takiej imprezy, na której mùody Polak w Niemczech rozdaje smartfony BlackBerry za darmo i bez ¿adnego, wrednego podstêpu dorosùym Niemcom, w czynie spoùecznym. Gdyby biskup byù m¹dry i znaù siê na rzeczy, to te¿ mógùby siê na takie cudo zaùapaã.

Buy RoboPDF

W

A

Baca siado na to i muzi do biskupa: - Jo sem zdrów, Dziynki Bogu, a zesedù ino ze Spisa do Polski skuli tego, co Polsko nie idzie ku nom na Spis, nawet w œtuce teatralny HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski, Herrn Kosiewski z Nimiec nie ùupomni sie ùo barana nikt, zgubzionego, jako ci Jezusek przykozoù, coby pasteze chadzali za zgubzionymi ùowcami, ùani o lewa herbowego na Podolu, zodyn tusk s kulawom nogom nie ùypnie zaùoœnie ùokiem na Zaùolzie. Biskup na to:

Baca pytajom zecowo: - Ze niby co? Zeby faryzeje znowu nie godaùy, co Poloki spite jak gensi u zyda mùodym zinem, co by im wontroby porosùy na radoœ zydoskim lekarzum? Zidzioùech, zidzioùem, idziechom z gór ku Polski, a œùy za nami w doliny, co by promyki ùogniste nad kazdym, nad gùoziami nom sùy caùe roje œwientojanskich robocków, skokaùy po górach do Grajcarka i daliy sùy dolinami za Dunajcem jak ênije w Scaênicy. Dalibóg, zem zina nie psióù, z renkom na serdcu mózie. A jak sie biskupy nie pomiarkujom i nie nawrócom, to naùozymy sankcje. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mózióù Stefan Kosiewski https://shoudio.com/user/sowa/status/12306

Home

Edition

Eu

- B¹dêcie zdrowi, Baco, skoroœcie Dziêki Bogu zdrowi, i godojcie zdrów, jino co swój, a nie fasysta z Majdanu, bandyrowiec ze ¿ydoskiy bandy robi¹cy za ùukraiñców. Móêcie mowom nie œtucnom, nie wymiesanom jak ùu jakiego nie przymierajonc homyra, skundlonom ùepicko. Nie wynoœcie siê, Baco z pomiesaniem wzniosùym, apostolskim, bo pedom wom, zaprowde nie przystoi to nijak bacowymu bajaniu.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

- A cego to, Baco stoicie hañ cicho ze zadu? Postompcie do izby ku nom, siadojcie u stoùu, niech przajom, co w w trozie piscy.

az i

n

SO

Katolik ma staã w progu, w podwojach, wsparty o mezuzê, ze zwiniêtym w rulon wierszem, zaklejonym na siedem pieczêci i patrzeã w spokoju, co jest na scenie grane, co zapisane winno byã w didaskaliach. Je¿eli biskup zechce zachowaã siê nie wynioœle, ale po katolicku na peryferiach Katowic, czy Limburga, to przemówi wtedy ludzkim gùosem:

Buy RoboPDF

W

A

Wyjaœniam w tym miejscu, ¿e na przykùadzie Katowic pragnê ustosunkowaã siê do mataczenia Prokuratury w Gdañsku w sprawie afery Amber Gold, która jest œwiadomie usypiana obecnie nie tylko przez media, wiêc Naród Polski mo¿e wyci¹gn¹ã z tego i taki wniosek, ¿e banda ¿ydoska ukryta w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoœci, na czele którego formalnie nadal stoi jeszcze Jarosùaw Gowin z Krakowa, z którego to miasta byù przecie¿ niedoszùy premier Rokita, w diabelski zaiste sposób podgrzewa pod kotùem umarzaj¹c winê Kocioùka w sprawie masowych mordów na Wybrze¿u 1970 r. i uwalniaj¹c Kata Narodu Polskiego od odpowiedzialnoœci karnej, jak Pietrzykowski i £ukaszczyk ze Skworcem uwalniaj¹ morderców polskich górników z kopalni Wujek od zadoœãuczynienia wdowom i sierotom za zamordowanie ich bliskich, a Bogu ducha winnych ludzi, którzy byli po prostu, tak samo jak ja po posiedzeniu ostatniej Komisji Krajowej w Gdañsku, na dworcu kolejowym w nocy 13 grudnia 1981 r., oszoùomieni wiadomoœci¹ o ogùoszeniu przez ¿ydokomunistê Jaruzelskiego bezprawnego stanu wojennego, jak stwierdziù to ju¿ tymczasem s¹d w Polsce, który to stan wojenny ta banda wywoùaùa, ¿eby wystrzelaã najbardziej zdesperowanych, a resztê skazaã na wieczyst¹ tuùaczkê po œwiecie, na emigracjê polityczn¹ przez 30 lat, poniewierkê, nêdzê i zwi¹zane z tym ludzkie, rodzinne i osobiste tragedie.

Eu

ro

pä is

ch

es

M ag

0:27

El¿bieta Soùtysek: Dyrektor Gabinetu Wojewody Sl¹skiego Wyœwietlenia: 1041 – 4 lata temu

Ks. abp Skworc jest osob¹ konsekrowan¹ i je¿eli nie zechce niezwùocznie podj¹ã ze mn¹, jako inicjatorem pomysùu, rozmów w sprawie powoùania
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az i

(...)Oczywiœcie, ¿e zwracaùem siê do Wojewody £ukaszczyka i odwoùywaùem siê wielkrotnie przez internet do sumienia arcybiskupa Skworca, który udziela innym katolikom rozgrzeszenia, kropi œwiêcon¹ wod¹ po szamañsku samochody nie poczuwaj¹c siê do katachetycznego obowi¹zku zadoœãuczynienia za grzechy, które sam popeùniù jeszcze jako zwykùy ksi¹dz robi¹cy karierê jako wspóùpracownik Sùu¿by Bezpieczeñstwa w Katowicach, co ujawniù na jakiejœ sesji naukowej Katowickiego Oddziaùu IPN i opublikowaù w internecie na swojej stronie, a tak¿e ja czêœã korespondencji Kazika przerzuciùem ekumenicznie na serwer ewangelicki o nazwie: Jezus – prowadzony w Szwajcarii, bo tam ùapy ubowców Kazika Switonia nie dosiêgn¹.

n
mariak

SO

Buy RoboPDF

W

A

przypisy:

Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki

Urodzony 19.05.1948 w Rudzie Úl.-Bielszowicach. Úwiêcenia kapùañskie: 19.04.1973 w Katowicach. Úwiêcenia biskupie: 6.01.1998 w Rzymie. Arcybiskup Metropolita: od 29.10.2011. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Koœcioùa. Aktualnie peùnione urzêdy: Arcybiskup Metropolita Katowicki, Wielki Kanclerz Wydziaùu Teologicznego Uniwersytetu Úl¹skiego w Katowicach. W Konferencji Episkopatu Polski: Przewodnicz¹cy Zespoùu ds. Finansów w Koœcielnej Komisji Konkordatowej, Przewodnicz¹cy Zespoùu ds. Kontaktów z Konferencj¹ Episkopatu Niemiec, Delegat KEP ds. Dziaùalnoœci w Polsce "Kirche in Not". Adres domowy Katowice ul. Bp. Cz. Domina 1 Tel./fax. 32 201 75 00 sekretariat@archidiecezja.katowice.pl Adres do korespondencji Abp Wiktor Skworc Skr. poczt. 206 40-951 Katowice http://www.archidiecezja. katowice.pl/index.php/biskupi-archidiecezji ----- Original Message ----- From: Sekretariat Arcybiskupa To: sowamagazyn@yahoogroups.de Sent: Wednesday, March 19, 2014 1:52 PM Subject: Re: [sowamagazyn] SOWA Magazyn Europejski 20140318 Murzynek Bambo 2013 Rok Tuwima 30 Jahre nach der Hungersnot; Czy bedzie wojna? dr Marek Glogoczowski; Druga Rocznica zwrotu cudzego mienia; Proszê o natychmiastowe skreœlenie tego adresu z listy mailinogowej. W razie odmowy, zostan¹ podjête odpowiednie œrodki prawne. http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito/TW-DabrowskiFO321-Stefan-Kosiewski-20140320-Do-rozumu-i-sumienia-Arcybiskupa-KatowicZECh-ZR

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

http://de.scribd.com/doc/137834032/Amber-Gdansk-20130424-Stefan-Kosiewskido-Prokuratury-Okregowej-w-Gdansku-FO169-ZR-ZECh-pdf

az i

http://sowa.blogg.de/2013/04/24/amber-gdansk-20130424-stefan-kosiewski-doprokuratury-okregowej-w-gdansku-fo169-zr-zech/

n

SO

Sl¹skiego Funduszu Zadoœãuczynienia, to oœwiadczam uroczyœcie w tym miejscu, z rêk¹ na sercu, ¿e zwrócê siê ze stosownym pismem do brata naszego w Chrystusie Panu, papie¿a Franciszka, a¿eby oczyœciù stajniê Augiasza, w której biskup Skworc pozwoliù ubowcom nie tylko na afery finansowe na terenie archidiecezjalnej instytucji Koœcioùa œw. Nie mo¿e bowiem byã tak, ¿eby szatan szalaù w Koœciele œw. a byli oficerowie prowadz¹cy Tajnego Wspóùpracownika SB nie dawali mu spokoju dwadzieœcia parê lat po formalnym rozwi¹zaniu SB. I nie mog¹ bandy ¿ydowskich osobników administrowaã strukturami Koœcioùa Rzymskokatolickiego(...)

Buy RoboPDF

W

A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful