o: " : :v ;:¬:n:o c:x n: n:::o

www.swdaI.com 1
x ¬ìnv to q¬ j·Yìn n>on ·Yii ¬ìnYn
¬n ¬nx : ·:>ìni onìwn - n¬w> ìno·nw . x·:nnì : nYìos ìno·nw ! : " p : x¬ns! xJ¬oa xn , x·n! xJ¬oa xn .
xn·x n·va·xi : x·n! xJ¬oa xni xn , x·wµ xYì : jìwx¬ n>i xn , ·:w n>i xn , xss i¬ ¬nx¬ xn ·>ì : jxn ·xn
¬·i n·Yv Y·µwxì n·¬inY n·ns>¬ n·nì x·n¬ xµ - i··n , n " o ? n·i ·:nx¬ xìn n·¬·¬ ·¬·x ; nì " jìwx¬ n>i n , Yix
xìn xnYvi xn¬x ·:w n>i .
i ¬ìnv >µ q¬ niw n>on ·Yii ¬ìnYn
n¬ìn· i¬ ¬nx : niwi n¬ì¬n ¬x:> nY¬ o¬x nnìs . ··ix nYv o··Y . jJ·pov ·xna ? n·ixn ni¬a xn·:·x - ·xn
¬ox! jxn! n·nvu ? xw ni¬a ·x n·ixn nJ· - ·¬w! jxn! xnvu ·xn ? - n·ixn ni¬a o:iv: , ¬ao ¬n : jJ·¬ra , ¬ao ¬ni :
jJ·¬ra x: ... a·n5 + 5 ninw + nwvn xY ] Y> [ n>xYn - ¬ìox¬ xìn n··wv , ·¬w xn¬x !
n¬ " n tv j·¬¬n:o Yv
q: x·wp ·xi , jJ·pov in5n ·:rx!a ix: x5n ·!5n , J·ai o·nn j·a p·osnn ¬a! n·nw jia5 x:x o·xa o·nn ixxnJi i:uJi i
xin in5 ix: xn a··n ·xnxi on·:·xn i·:v , i!·a o·¬ni yn p¬irn ¬nx! xa¬!n xJw ·xn ini , i:uJi nr xai , xin i:·sxi
¬ius i:uJi o!p , n·¬·a ·p·os p·osn n·!w! xJ!·va! , vx xn:x " j·ai iJ·a p·osn nin! ov!·n xinn: n·: :·pw xp! a
us n·a x!w! n·¬·a ¬i , 5i " a··nn ·xnxi ·:rx xp in5n ix: ·¬·a ·Jn! x5n w , q: ·wpn x: , vx! " in5 ix:! a , ji·5
x·n! in55 ·:rx xp n·!·! nwvn nnnn! , ·:rx xp ·5 ·¬·a xn! , ·:rx xp in5 nnnn x: , :w n¬n·: p·aw! nnnn x:x
inwp , x:·nn ·¬·a ·:rx , in··:v a··n·ni , xJw x: ·nJ x5n , ¬nxp! iJ··ni a··nni inJ·J n·!·! ·¬·a xss a¬ , xn x·n¬ xYì
쬷i o·¬nì yn µ¬tY xnY·n , o·¬nY n·µYo ·> onn ìY·x¬ , n·µ·Yo¬ xìn n·ixY x¬·x xon·:¬ ·nµn , ¬ni ìY·x¬
o·¬n ·ixY ·on¬ , vx " o·¬nY n·Y µYon nìn¬ x , ·so x¬·x Y·tx nìn xY ìn , n·Yoµn nìn xYì , ¬ìos ·>nY ìonx ,
n ìxY n·µYo ·>¬ ¬·iv ·¬· , . xia: yn qio n¬nx ·xn , ¬ius xia: a¬in qio :5 j¬nx xn , x¬svY n·µYo ·>¬ x>n Yix ,
n·¬·¬Y x·n j·i µ·osn¬ , n·sìx x¬sv x·nni ·vx: nìn x·n , x¬svY n·µYo ·> , xìn n·¬·¬ ·¬·x , i··n ·>nY ìonxì ,
¬ìos ·>n ¬niY ·nx¬ x·n nnnn n··n xn¬ v¬n , nì j:·¬nx¬> " ìwx¬ n>i n j , x·n nnnn n··n¬ x>·n ¬nìY>
jìwx¬ n>i ìnx¬ , o··n:·i µ·osn¬ ov¬n xìnnY n·µYo ·> , ¬i¬n µìY·o nvwi ìn··nv¬n 쬵v·n¬ x·n ì:··nì
ìµ·osnnì , µ·osnn ¬i¬Y ·i¬µ·n¬ x·n jì:·xì , ¬ìos ·:w n> ì:··n ·>n ¬ni ·nx¬ ·xn Yix
in¬ " x µ¬s ws:n n¬·nwì nxì¬ nì>Yn o
u n5:n
qni!n ni:v: :i5· iJ·x oxi j·! n·a nn·nn ¬ius own ni:v: :i5· ox inix j·!nix wxn qin: ix o·nn qin: i¬·an nx
a··n , vx a··n nni ni:v: n5 ia ¬xwJ x:w !v wxn qina ix o·n qina i·:v wa5 ox j5i " n:·nna qni!n xin iJ·xw s .
n ìn·:nw ¬v ìnoìnì 쬷in ·s Yv 쬷 n·:nY j·¬n xìnì nì·nY Yì>· ì:·xì ¬s¬s , !v nnna ix nJxa in·Jni ins5w ix
nnw , ni¬n iJnn vJnw !v oipn i·:v nJaw ix , nnw ¬v ì·Yv jw·vì n·iY ìx n¬vnY ìo·:>nw ìx , n·a: io·J5nw ix
:ann in·nnw !v ¬J i·:v p·:!ni w·w :w , 쬷i ìµ:nw ·n> ntw ì·Yv x¬n: ìYx Y>i .
· n5:n
an nx nsi5n :ax nnw !v av¬a in·Jni i¬· , inn·nni nxai ow: xia: nnnn ix nJxn qiow oipna in·Jni ins5w ix ,
n·a·a i·:v ns5w ix , na·rvnn nx i·:v v¬sw ix , wnJn nx ia q·wnw ix , wnJ ix a:5 ia now ox ¬ni: q·¬x j·xi ,
ìnìx j·n·nn j·¬ n·i j·x ìYx Y>i , :nn w¬ì¬ o·n¬ w¬ì¬ì nxì¬ xìn ·¬nì o¬ ì .
x· n5:n
i·:v ni:v: :i5·w ¬iaa o:io ow n·ni ¬ia: i¬·an qni!n j5i , p:oi ¬nx xai i·:v jan: i!·a o·¬n n·ni yn ia p¬rw ix
o·¬nn nx ¬·oni o:ion nx , j·! n·aa j·a¬nJ jJ·x jn·Jw , o:ion p:oi ¬rnw xin inxv qni!n n·n i:·sx ¬ìos
o¬ ì:nn w¬¬:ì j·¬ n·i nn·nn .
5:n a· n
j·! n·a nn·n a··n na¬ni n·¬inx: jaxn n¬rni :ni5a ¬i¬x p¬irn , nxa x·n in5nw , ¬ì¬>i j·µnwnw ìYx j>ì
j·i··n nnx nxn qìoY ìY·sx nìnx vi¬xY yìn j·¬ìos nìnx vi¬x qìni ìx¬nì jni ì¬nnw , ·¬> ni w·w xìnì
n·nnY iJ¬x·aw in5 .
a· n5:n
ni j·!!x: n5:ni n:vn: jax p¬r a··n na¬ . nnì o·n ì·Yv q·xnì nì¬iY Yì>· ì:·xw oìµni ìn·:nì 쬷in nx nsì>n
ì·Yv x¬n: nt ·¬n , ì·wvnn xin jìwx¬ n>n nìn·w xìnì .
o: " : :v ;:¬:n:o c:x n: n:::o
www.swdaI.com 2
ìw " o jn·o x µYn ¬tv·nx n
x¬n ¬!x " !nx o5n: ! .
v " ·¬oµYxY vxì:i ow os¬:n nì¬x ìYw jìn¬·ni ¬¬iY ìnwµi ¬ ' / YnwnY / ¬i> n:n niwi nx¬ìn nowsn:
Yx¬w· nìxìsn Y>i ¬ìo·xY ...
o¬n µ¬x· ì·:n o·n>nY ¬vì n·i ·n¬· jìnvi os¬:n ¬nx Yì¬x in>n nµnvn ·Yx nYww nnì " v x " ¬ìx nµY¬n ¬
·¬oµYx ' ì·i " ¬·nnw o , ì·i µ¬ ì:··n " oì o " ¬·Yìn nt j·x¬ Y , xn¬x xìnw q·:oY nt q¬·xì , nv¬n Yv nYv xY Yix
j·¬i oxì niwi YµnY ì· " ìnìn> n>Yn j·x o .
·¬oµYxn nµY¬n jsìx jìn¬·ni o·¬xinw ¬i¬n ¬µ·vi n:nì ' ì>ì ìi w· µosn n·>ì>tn qìnY ìo:>n o¬oiw '
ì·Yv ¬iìv o¬tnw ¬wx j·vn nt ¬xµ ·ìsx nwv: YxYxn nx iionw>ì , ·sYì " qìniw ¬ìns>nY ìiìioi¬ jì¬Y w· t
x¬ xnY ·n¬ì xnYvi xn¬x xYx ì:·x q·¬vnn " i ¬ v j·¬¬n:o " v t " xìn ìY·sxì ìYo:ì ¬nx xiì 쬷i o·¬nì yn µ¬t i
¬ìos ìYo:ì o¬µ ·a ·!w! xJ!·va! ' ·p·os pos·n ' ·¬·a ,' i·:x wa· x:w ynn nx a5vnn o·¬nn nx p:onn! jnp ·¬n
vx " n p·r· ix ai¬n·w ynn nx xin ¬·w5n nr ipi:oa! a " xn:v xn¬a p¬i o·!·a p·rn j·! nrn p:onn: j·x n , ni " J
xn¬a ·in naw j·Jv: . in inr " ! . µ·:>vox¬oµvYv jnìxY ·nYxw ·:xì / ·xYnwn / n:ì>nn n·:>n jsìx ·Y nx¬nì
¬ìns>n iìioiw jsìxi j·oìnn ox nt ov ¬inn ¬wxn ¬·onw ¬iY q·¬vnn qìniw ¬ìns>n iìioi ns n¬iv:n
o·¬·i n¬vin nwìvì wnn o·oìnn nx ¬inn . j·>nY ¬wsxw ·Y ¬nx qx vw ìt> n:ì>n " ì¬iìn· ¬wxn n¬on ·
v on·Yxn o·oìnn " q쬷x ·Y> · ) vµ:·t:x¬so ( ·n· nt jsìxiì ¬nx ' v ì·Yxn nwv: ¬ìin " q쬷x ·Y>n · .
wi ¬xìin¬ ·xnY nx¬: nt jsìxi ox oYìx " ow j·¬¬n:oi o / v q¬ " t / ·ns>¬ jxn ·xn ' ·¬inY ' ·Yv Y·µwxì ' xµ¬·i
·¬·¬ ·¬·x x·n¬ ' i··n·nì ìn:·: , ·nai ' n¬n " ow n an5 ...
n¬n ·¬i¬n ¬xìin ·¬n " ·Y·¬ ·¬·x ìnt o·¬nn ¬·on ox o·¬nnY wnn qìno ynn n·n ox¬ n ' ·nì ' v i··n " ìn> t
x·n¬ xµ¬·ii , nì " x·n¬ xµ¬·i ìn> xìn ·¬n ¬·n ¬iìv ·¬oµYxn o¬tì ¬wxn ¬·on ox : , ìn> o·n¬tn o·¬innn¬
o·nn . jìwx¬ n>> ·ìn nt¬ nx¬:ì ...
¬ìnn ·¬oµYx Yw j·oìnn ¬ìini¬ ¬ìnxn Y>n o , o·¬·i ¬·vinY , nwv: ¬ìinn ox oxì wnn n¬vin n>xYn ·ìn¬
·Y·¬ ·¬·x oìwn i··n¬ jìwx¬ n>i x·n¬ xµ¬·iY ¬nì·i ·n¬ j·oìnn ì¬inn· ì·Yxnw jsìxi ¬ìns>n iìioi ' , oa
!: xn¬a ·in! jsixa ' i·n w· o·n :w o··n¬n qin: o·un nJ·nJa! ¬rivn jax nawnn n5x:n oiwn n¬in a , nr !a:i
·ia5 o¬aa oa nììw nìn¬xn Y> xY , ·w nn5i ' o " u¬s :5a nra q·¬xn: w·w ·nv!·i nra n¬in ¬io·x w·! : , j·x :ax
nr: o¬ia jnrn , ·¬upv:va o·a··nw n5:n: i:vnw o·o¬uJip nn5 ios!J nr j·Jv ¬i¬·aai ' na5ni ¬·van oiwn .
ìw " ··n n¬ìx ·ix ¬n n xYµ jn·o x o
/+ o·J·Jvn j5inn / w a¬n: ' r ' p·:¬ia , an ¬s5 " ! , a·wn uaw + ¬¬n ¬x:> niwi jìYn nn·nsi ¬ìox w· ox
o·Y·nwn .
in¬·! qin: nins nns nr n·a:i ¬ipn on: p·r· x:w jup n·a qina onix ivuJw o·:·nwa in:xw: naiwna - ox
in¬·! qinaw niJi:nn nx nawa nins: ¬nin . vi " o·:·nw: ¬·ix na¬n xin niJi:nn nn·ns · , on ¬·ix ·i:aaw
v¬ir :w n!:in x·nw nxpwn5 onn·nx: aiu o¬ia ·ini aiu ¬ni· o·n·nxn , v oai " ·ia¬ nx vJin xin ¬·ixn ·i:a ·
o·v:inn , o·v:in ow ia¬n·w :·a¬ ¬·ix ·¬oinnaw . . . .
j·! jn ¬ai ji!: w· r j·x iJ·Js:w ji!Jaw xn¬a x:x n , o·n·nxnn o·n qsiwi o·n x·an ow! nxpwn: nni! iJ·xi ,
o:>nYn ¬·ìxn nx v:ìnn ¬i¬ Yoì: xìn jìYnn nn·nsiw xYx n·nxnn ¬i¬ 쬷i x·in ì:·x j¬·¬ j쬷:i Yix
n¬ìnn jn x·¬w xn¬xì ·nxµ xY·nn x¬·ìxì ...
o·xxìn ì:x nxì¬ j·:vYw x¬i·x tv q¬ j·¬¬n:oi Yv Y·µwxi i··n jìwx¬ n>i¬ x·n¬ xµ¬·i n· , svx " ì:·xw ·
o·nn qìYni v:ìnn nx ¬·on xYx , ·in x: j5wna! ji·5 ·Jxw naw j·Jv:! ¬ni: an5w iJJnr ·¬annn !nx: ·n·x¬i .
v 5p q! nawa j5 vnwn x: o:ix " ¬ ¬nx! xna a " · : nawa n¬i!n !aJ5 n:! o!x nnis . ni¬ jJ·¬ra! ··ax n:v u··:
¬ iux n·ixn n·ixn nJ·xw ni , :x! xn··¬ix! ¬io·x ·in n·ixn nJ·xw ni¬aw vnwni " n¬·ra: n¬·ra ·in 5 . . . xi " n5in 5
n5x:n ·in vJinn ¬a! :uiJn naw j·Jv: oaw own , vJinn ¬a!n nx ¬·on x:x iJ·x n:!n nn·nsa ow oa ·¬nw
xa x:·nn ni¬ni . v:ìnn ¬i¬ ¬·onw nxì¬ j·:vY ox ì:·xn nxt nnìvYì ow xn·x¬ nwvn nwìv> ·ìn xY / j·¬¬n:o /
q¬ tv v " i : µ·osn x·¬w¬ x:¬·vi¬ ¬ìos ìYo:ì o¬µ xìn ìY·sxì ìYo:ì nt xiì 쬷i o·¬nì yn µ¬ìtn xi¬ ¬nx
·¬·x µ·os ' - nwvn ì:·x v:ìnn ¬i¬ ¬·onnw ¬xìin ·¬n . ·¬¬nx nì¬nìo nì·xìon ·nw n¬ìx>Yì , ¬·i ·n·x¬ì
n¬n " ¬nvw ow j·¬¬n:o Yv n j··¬v o·¬nn nx µY·ow nvwi 쬷i o·¬nì yn µ¬ìtnw ìx쬷n j>ìnì ìt n¬·no Yv
ìi vx: xY j·¬vì o·¬nY ¬v ynn v·xn xY , xn¬x xYx nt j·x q>·sYì , xwn " ìx q¬n x·n¬ xµ¬·i n·Yv Y·µwxi >
o·nnY vxì: xìn µ·osnn ¬svn , v:ìnn nx ìnY·o:iì ¬nx qìx> on ·¬n ì·Yx o·¬iìnnn o·nn Y>ì Yoì: ìY·x>
wnn o·¬·i ìYo: ìY·x> i·wnì ì·Yx µìi¬ì vxì:n nx ì·¬·i ) sv ·n¬aon ¬nx oipnai " n¬n ·¬a! · " nnw i:x n " iJ·x u
o: " : :v ;:¬:n:o c:x n: n:::o
www.swdaI.com 3
¬a!n :x o·pia!i o·¬ainn on jiwx¬n ni:·pn :w o·nn p¬! oiwn !a:a jiwx¬ ni:·pa o·xan o·nn :v x:x a··n
vJinn , ¬a!n :x o·pia! oJ·x ·¬n o·nn ¬xw :ax vJinn .( ·sYì " x t " ·ìn niwì: nì¬nì n¬ì¬nn ¬x: nY¬ nnìsnw Y
x·n¬ xµ¬·i n·Yv Y·µwx> , nY¬Y vxì:ì v·xn nì¬n ·¬nw , o·¬·i nì¬n nx x·in> xìn ·¬n nY¬n nx ìnn·nsiì .
:i ox n¬ìx>Yì " yìnin jìYnn Yx ¬iìnn ¬·ìxn ·¬n ¬ , o·¬·i ¬·ìxn nx x·in> xìn ·¬n jìYnn nx ìnn·nsiì
sY o·: . n> Y>ì jìYnnn o·µìn¬ onì jìYnY qìno o·¬nìv o:·x o·v¬tn ·¬nw xn¬x xYx nt j·x j··v: ¬> oYìx " x
v:ìnn ¬i¬n nx ¬·oni , o·nn qìY·n nx v:ìnn ¬svn ìx q¬n nx ¬·onn jìx> , xx ìn> i·wn xY " ¬i¬n oxw >
o·nn qìY·n nx v:ìnn ¬svnY ìx q¬nY qìno xìn n>xYnn ìi nwv:w , x Yix o·¬nìx ì:x q¬nn nxµ µìn¬ xìn o
ì·Yx o·v·xn o·nnw> o¬xn n> µos ¬i>w . ¬i· nu·nw j·Jv: iJ·xnw in5i " o·nn nx ¬usi :a:a: j·5o vapa r jn·o !
n¬w5 inu·nw jiwx¬n aiaoa unwi :a:an nx iaaoi , :a:anw xpi! jiwx¬n aia·oa i:·sxw ¬iw nixiann ow an5i
a5vnn q!: wnn qino xin iunwi i:a:ai o·nn ixa !·n q!n ¬·onw5! o·nn , ¬a5 q!nn nxp pin¬ :a:an ox :ax
nJiwx¬n na·aoa i:·sxi :a:a: o·nn xiaa o!xn n5 pos - xn··¬ix!n n:ios nu·nwn . x·¬nY j> ¬xìin nnxiì
w¬i " v tv q¬ j·¬¬n:o · " ow ì¬nx¬ x·n¬ xµ¬·i n·Yv Y·µwx¬ xni i : nì " >i Yix jìwx¬ n>i n " w xn¬x
xnYvi , w¬sì " · : o·nn nswY qìno ì¬wµw jìwx¬ n>i ... ìnxxi ¬·n o·nn ìYs: xYì nxµ µìn¬ ìn·:nw ·:w n>
ow xìnw oìµnn Yv ì>Yn jx>n ¬nxY xYx ì·Yv jn·n쬬xn - ìn>n xYì xìn xnYvi xn¬x , 5v " : . 5i " w¬a n " j·:in ·
v ru " x , ) n¬n ·wi!na o:ix " x¬nan nx w¬sn ow j·¬!nJo n : i n " xn:va xn¬a ·Jw n5 :ax jiwx¬ n5a n - jiwx¬ n5
jiwx¬n ni:·pa o·xaw o·Jiwx¬n o·nn iJ··n . nx o·xan o·n ·Jw n5 " 5 , w¬s :v ow p:ini " ri · " : : ni ·w¬sn! n·xi " n
o·nn nsw: qino in·Jnw jia5 jiwx¬ n5a ... nxp pin¬ in·Jnw ·Jw n5a :ax ... ·¬·a! jJ·¬nxp! ji·5! x·n xn:·n ix:i n
n ¬n:x: iun ·5 ·: nn inJ·J " jnr ¬nx: iun ·5 : .( w¬i j> w¬ìsn n:n " o·nn qìY·n nx v:ìnn ¬i¬n nx ¬·oniw ·
ìn> i·wn xY jìwx¬n nìY·µn ox , xx " Yx o·¬iìnnn o·nnYì v:ìnn q¬Y qìno n·n µt:n ìi nwv:w ¬i¬nw >
q¬n . ·n nYìvsn ìi nwv:w ¬i¬n ox Yix ' wx¬n nìY·µn ox nxµ µìn¬ xn¬x xYx ì:·x jì ) ·n>¬xn ¬nx oìµniì
w¬ nv¬Yw nt ·x:nw " qìno nì·nY q·¬x nYìvsn ìi nwv:w ¬i¬nw · - v:ìnn ¬i¬n nx ¬oìsi xµì¬ xìn , Yix
µìn¬nY o·nn nìY·µ ·¬nx ox ìn> i·wn tx o·¬·i o·nn nx qsìwi .( ·sYì " ¬x: nY¬n nx nnìs¬ xni ox t
xn¬x xYx ì:·x n¬ì¬nn .
nì " ·:i n n x·n¬ xµ¬·i n·Yv Y·µwx> ·ìn ¬·ìxn nx x·inY jìYnn nn·nsi¬ ¬nx: ox qx j¬·¬ jì¬ " ox n
xn¬x xYx nt j·x jìYnn Yx µìi¬n ¬·ìxnnì jìYnnn nxµ o·µìn¬ onì jìYnY qìno o·¬nìv o:·x o·Y·nwn
o¬xn n> µos ¬i> o·Y·nwn Yx ¬·ìxn v·xnw>¬ .
· naw j·Jv: xn¬aa ·5 oxi " 5v! : " w· s jJa¬! ¬io·x ... n " Ja ·¬n n " n5a ! " svx j·i5nn iJ·xw a " w· xw·¬ p·os xinw ·
¬rJ ·Jaxa an5w nn nra q¬x: ) ix " !xp jn·o n ( nwvn5 xn¬a aiwn: xw·¬ p·os ·Jnn x:! .
ìw " ìYµ jn·o x o··n n¬ìx ·ix ¬n n
v " n>nnn ìYì> ·ìwv xìnw ·Ynwn ¬ì:ni nYxwn ¬ , nn·nsiw noìws xoxYs xìnì on nwv: Ynwnn o¬t
vì wxi ¬vìi> " Ywinnì n¬¬µn j·¬·nvn t , xw niwi n·Yv nìnwnY j·:vY nnìoµì nsì¬x j·¬ ntY w· ox " x
xoxYsnì n¬¬µn j·i µ·osnY ·¬> xoxYsn Yv oì¬sY , qina o·xxnJn :nwnn ·uin on onnnn n5 ¬p·vi :·xin
o·oi5n oni xux:sn , n nniupi nsi¬aa ¬n·nn :5w ji·5 ix ¬a ¬xia " ¬5·nn oiwn xinw j , x¬5·n: nwvn nwvw ,
x¬5·n: nwvn ia nwv x:i j5 ni·n: o5¬! ·¬n ·:nwn ¬iJnai .
x¬n·nY ¬¬xY w· ·nv¬Y n:n , ·Ynwn ¬ì:ni¬ oìwn ) oìnn n> nx j·oµnY ìx Y·¬xnY nì¬wsx j·x ox ( q··w xY
·ìnn YY> , nnn· xnw n¬tx oìwn xìn n·nw ¬ìo·x ¬µ·vì . . . .
nxì niì>n n·nw jnti ·Ynwnn ¬ì:nn Yv Ywìin µ¬n ov n¬·¬µ niwi n·:nw ìnYxwY ¬wxì " xY·nn µY¬: >
v " µ¬nn nx Yì>xY ¬nìn ox ·onìoìxn jìvwn · . Yv jn:w nvwi on n·n µ¬nn ox ìnYxwi ¬xin: xY n:n
·Ynwnn ¬ì:nn , ¬µ n·n ìx , niwi j> nìwvY ¬ìoxw ·x¬ì ¬µ µ¬niw , nnY nnì¬ì n¬n in>w " x ) q·vo x:¬ jn·o
n ( nxì µoìnw ·:sY ¬ì:nn Yv o·wY ¬ìoxw " v ¬ì:nn µoì· > " ·¬>: · ...
v µY¬ìn j:ox:w ¬nxì on n·n ·Ynwnn ¬ì:nn Yv n·:nw µ¬nn ox oYìx " jìvwn · , x¬·nnY ¬¬xY w· n¬ìx>Y
sv " wn · " v¬ jixan 5 " x ) n·w jn·o , ann :v " o x " x· p ( ow an5w : w v!i· ·ini jn·: i:·sx :iw·a oiwn o·¬iox! o·J·! :5
¬iox po·n o!ip ¬iJnn ix n¬·5n :v , pv¬an nr :v an5i " x : nni¬ i!iva n: :·wan po·nn o!ip n¬·5n :v jn·: :ax
n¬·5n ·¬5Jn p·o· jJux·w ¬nxi , · " ¬iox jiwx¬n ¬ixn jniJ !nxi o·nn nx jniJ !nx! xn! n:·nn5: ·¬w! : - jJa¬!n
i:x! ji·5 :wan oiwn a··n n·n rx! ow ¬ixn , ow jniJ! xJ!·va! nra :ax , :iwa j·x! ¬nin n·n ow n·n ox qx
:iwa ¬nx , ·!·n !·av x: jJux·w ¬nx:i .
!nxa in5 jJa¬!n ¬io·x x:x n¬in :w ¬io·x q¬o na j·x ·:nwnn ¬iJnn :v n¬·!p n!nvnaw nnJna nr :5i
¬ixn nx jniJ !nxi o·nn nx jnJw ¬iox :ax ¬iusw , v n¬·¬µ n¬nvnw jì¬Y w· Yix " niwi ·Ynwnn ¬ì:nn x ,
nx µY¬· ·x¬ìiw jì·> " ìnxvn > , nYìvsi q¬ìx xn·w ·Yin - xìiY wx qìow oìµni niwi n¬¬µ ¬·nvn> ·ìn·Y¬ ,
sv n¬ìn Yw ¬ìo·x ìi xn·¬ xìiY wx qìow oìµni niwi n¬¬µ ¬·nvnw ¬nx oìµni ·nin> ¬i>ì " ìin>w nn ·
oìnn ' j·¬¬n:o ) q¬ tv , ¬ " nnn qìo n ( nn·n iì·nì j·µt: j·:vY , xìiY nnn qìow oìµni ìx·inì o·:si ìns> oxw
nY i··n¬ " ì·xn oìwn ìwx ¬ ... ¬ìos µt·n j·:vYw nn qx ·¬n , n>xYn nwìv> ·ìn niw j·:vY , x " µ > " i¬µni ì
> i··n µ·tn j·:vY¬ wxn Yxx ¬i¬n " niw j·:vY w . nnn :w ji!J: nni! iJ·xi " j··!v! ! o!x :w nsoiJ n:ivs: q·¬x
wxn np:!n: , svxì " oìniw · ' i " µ ) v ì: q¬ " x , ¬ " xn·Y·x n ( ·¬x ·:sY yìni ìx·inì o·:si ìns>i oxw ¬xìin
vx i··n¬ " ·¬xn nYìvsY q·¬x ow ox¬ x , n " n¬·na ja iJ·xw ·¬x j·a: n¬·na ja xinw o!x j·a p:n: w· n , ·x!iai
o: " : :v ;:¬:n:o c:x n: n:::o
www.swdaI.com 4
xpr·n ·¬a ·ini q¬iu xin . >v " i s : " Yx ì·Yxn xìi·ì xxn: ¬i> o¬tnw Ynwnn wxY n¬¬µn nx i¬µn xìnw ¬
¬ì:nn , xìiY wx qìow oìµni niwi n¬¬µ ¬·nvn ·ìn¬ jì¬Y w· , Yw ¬ìo·x ìi xn·¬ wxn Yx n¬·¬µn i¬µn> ·ìnì
n“n .
sv nti j··vY w·ì " oìnn ·¬i¬ · ' j·¬¬n:o ) tv q¬ ( iì " µ ) ì: q¬ ( , i¬n i¬µnw nt j·¬ Yv ìwµnw i··n wxn Yxx ¬ ,
ì>ì wn:n nx q·wn¬ xnn ,' oYìvi ì:·x j··¬v o¬xnw onn ·:xw¬ ìx¬·nì . ·sYì " · t " nnn Yw ì:·¬i Y " ¬ , ì:·x j>Yw
wxn Yxx ¬i¬n i¬µn ovon ¬ì:nn Yv n·:nn i··n , oYìvi n:·x j··¬v wxnw oìwn , ·ìxnw o·xvn Yw wxnw
nx µ·Y¬n " ·winn nn:n nvwi oYìvi nn·n xY j··¬v > Y , xwn " :i > " ·Ynwn ¬ì:n j·:vY ¬ , o¬tw ¬nìY ¬wsx
vì oYìvi ì:w· ¬i> Ynwnn " ¬ì:nn Yx ì·Yxn v·xnY ìsìo ·onìoìxn jìvwn · .
ìw " xnµ jn·o x o··n n¬ìx ·ix ¬n n
Ynwnn ¬ìxni niw Yw ¬: nµY¬n niìn ·¬· nxxY ¬wsx ox ·nYxw: . . . .
·sYì " ìiìioi¬ ¬¬xY w· x¬nìnY n¬ìx>Y t xnYvi xn¬x xYx ì:·x q·¬vnn qìniw ¬ìns>nY , x·nnY x·n¬ì
x¬ " ¬ ) tv q¬ j·¬¬n:o v " i ( ¬ìos ìYo:ì o¬µ xìn ìY·sxì ìYo:ì ¬nx xiì 쬷i o·¬nì yn µ¬t , n·i ·¬w¬ x:¬·vi¬
n·¬·x ·µ·os µos·n , ì·Yx wx· xYw ynn nx i>vnn o·¬nn nx µYonn¬ jnµ ·¬n , vx " xìn ¬·w>n nt ìµìY·oi¬ x
n nx µ·t· ìx xì¬n·w yn , n " xnYvi xn¬x µ¬ì o·¬·i µ·tn j·¬ ntn µYonnY j·x n , xì " :Y nµ: ntn > " ntw ¬
o¬tn ¬ìiv· ìi q¬¬ ¬wx ¬wxn µYon ìx ¬wx j·ntnw xYx µY¬:n ¬i¬ nwìv j·x Ynwnn nx µ·Y¬nn , n¬ìx>Y
o·¬nn µìYon q·¬v xY¬ ¬inon , xw " ynn ¬ivnY q¬¬ nwìv > , Yoi q¬¬ n:sn ·Y nnì i¬µn ·Y nnì o·¬nn µì
o¬tn ¬ivnY ¬wx .
Ynwni niw Yw ¬: nµY¬n niìn ·¬· xxì· ox jì¬Y w· xnvo ·xnnì . sY¬ " x¬nxn ·nxinw n ) tv q¬ j·¬¬n:o ( ,
¬oYwn qìniw ¬ìns>n iìio qìnn nxi x·nw ìt nµY¬n¬ ¬¬xY w· x¬nìnY n¬ìx>Y , xY¬ xn¬x xYx nt j·x
t:i qx ¬ìos¬ o·¬nn µìYon q·¬v n> j·µ " oìnn w ' ow ) v tv q¬ " x ( , v ì:··nì " ¬·iv¬ jxn> i·wn xY¬ oìwn >
wnn o·¬·i . xì " :i ox > " ·ìn xYì n·Yxn nµY¬ìn ìYx> n:ì¬:w ìt>w nµY¬ni ìnìxn nt o··µ j:·¬nx xY¬ jì¬Y w· ¬
o·¬·i µ·Y¬n¬ jxn> .
nwv nìxn Yw ·wvnn µYnn ¬ìo·i nxµ µsnon ·::n n>YnY oYìx , i>vn ·x Yw nYìvs ¬¬xi nn··wv xnnw
xµì¬ o·¬·i , n·wv o¬xi ox ìY ·¬ nwv nìxn ·ixY¬ ¬nx: ìx , j:·¬nx nìxnn n··wvY iionn xìn xn·w ¬iYiì
n¬·¬ n·wv ì:··n¬ ...
ìw " nxµ jn·o x o··n n¬ìx ·ix ¬n n
o·vìiµ onw j·oìn o·xxì· o·>nnì nnnin Yw ¬¬n Yv ·nìx Yw o·> j·w·iYnw oì·n w¬nn: Yw ¬oYwni
v ¬¬ìon ·¬oµYxn o¬tì ·¬oµvYxn " nnninn iYnn xxì· ·¬oµvYxn n>iì o¬tn nns: n·:ìYs nvwiw jìvw ·
niw j·:vY ìnn ·nYxw:ì .
wnsv j··vY w· " oìn > ' j·¬¬n:o ) v tv q¬ " x ( ii j>ì " µ ) v ì: q¬ " x ( , ìn> i·wn xìiY nnn qìow oìµnY jx·ini¬
x ì·xn oìwn ìwx ovon ìn> " x > xìiY nnn qìow oìµni ìns> ìn> i·wn xn· o·>n nwiYni¬ xn·: jx> o
/+ n¬wi ·¬¬n / oìni n:n ' ì>ì xìiY ·¬xì n:xì nnn qìo¬ ·:n Y>i¬ y쬷n ¬ìv w· ow ' ow ìx·inì ìns>i ìY·sx
ìn> n>Y ·n¬¬ ¬ìos . w¬nna ow ¬xianw ·s: o:ix " 5v q·¬xw5 x:x ¬ius iJ·x nr yi¬·n: oa x " n·ixn ni¬: s :ax
a··n nr yi¬·n: oa ::5 ni¬ x:a oa q:·: :i5· ox .+
: w· xn¬ j··vY w· qx " qìow oìµnY ìi¬µni xµì¬ xYx ìn> i·wn xY nnn qìow oìµni ìnìµni ìns>i¬ n
nnn qìow oìµni ìns> ìYx> i·wn nt xn· o·>n w·iYn xìnì nnìµn Yv n¬nìv ¬i> nnnin ox jx>ì xìiY nnn
µ xY xn¬ xìiY oìY> nnìx i¬· , ìn> i·wn xn·¬ jì¬Y w· nnnin nx i¬µni Yix , · nnìx i¬µni qx oYìx " Y
nx¬ nwiYnn xYx oìY> nwìv ì:·x nxinn jx> Yix xìiY nnn qìo xn·w x·in nnxv nxinn¬ xµì¬¬ " x > " >
n·¬·x ·µos·n¬ xn·: .
s:! x:x " ·n x: ins5 x: ·x! ow oa j··v: w· r ' x nn·s5n p¬i a··n " ·nJ xn·Ji a¬pn iJ·x nn·s5 nvwa! xn·J 5
j·¬!nJoa jJ·xn!5 n·¬·a ·p·os pos·n! ) v rv q! " a /+ .( n!wa ·¬¬n / nxi o!ipn ins5 x:x a··n iJ·x ow oa! ¬wsxi " 5
oinn jiw: p··i!n j5i ix·an ' ian5w ow j·¬!nJoa : xia: nnn qiow oipna ix·ani o·Jsa ins5 ox , ins5i ian5i ip··!
Jsa o· , nnn qiow oipn: inxan ·Js: iJ··n . ·ivi " nxi ix·an i:·sx onn ·Jxw! : " ·Jsn n·¬·a ·posn a·wn x: ins5 5
nn·s5 oipna ·in i·!·a nr·nxni ni¬a: x:w i·!·a irnix xinw , nx insi5w5i " nr·nx :w qwnn xin 5 , oxw ¬wsxì
:i " tìv ì:·xì ì·¬·i ntnìxì nnnin nx x·in j·i Y¬in w· ¬ qwnn x·n nwiYnn txw nwiYnn ·¬nx ¬v nnìx i
nt·nxn .
ìw " ¬ µYn ¬nìx v·i· n - nY jn·o o··n n¬ìx
nnì¬>ì o·Y> ns·owYì n·nwY n·t>¬n nµon nìvxnxi ìnnìnw o·nn o·ni niwi wnnwnY ¬nìn ox ·nYxw: ,
·Ynwn ¬ì·>n o·xin o·nn o·ni wnnwnY ¬nìn ox j>ì ) ¬Y·ìi ( , xi o··ìwv on ·> t¬in nn·ns ov ¬·nw jsì
ì:nn o·xxì·n o·nnn o·nn nìY·µì , ¬ì·>iì ¬ì¬i o·Ywinnw o·::ìx o·n onnn o·¬¬ìn Jn " : . ini " n·w·¬ p·os :
nin· x:i . n5wi iJ¬i· " n .
) x ( vw jì·> n¬ìx>Y " Y>·nn qìnY o·::ìx o·n o·¬¬ìnw o¬ìx o·nn o·n x·xìnY t¬in nn·ns · , ¬ì·>n qìnY ìx ,
i o·Ywinnì ¬ìxn nì¬Yìn onw o·nnn o·n , Ywin oìwn n¬ìnn jn iì·n nti w·ì , vx ¬ìoxY w· " j·ì>nn ì:·xw s
o: " : :v ;:¬:n:o c:x n: n:::o
www.swdaI.com 5
n·w·¬ µ·os xìnw jì·> . ¬n·nY nns nìnsY w·w xYx , j:·¬nx¬ x·nnn ) >µ niw (: , n>xYn Y> nwvn xY , n··wv
¬ìox¬ xìn , ·¬w xn¬x xn . ìn t¬in nn·nsì " xn¬x j·v> Y , ¬on xYx jx> j·xw jì·> v:ìnn n ...
) a ( ·n쬷vn ¬i>n ntw ¬n>x xY oYìx , nxnn ' ) to j·Yìn ( n¬w5 inu·nw ·J5ina uniwn . n:ios inu·nw x·Jnni . x:
x·wp , x·n! xJ¬oa xn x¬ns! xJ¬oa xn ) . w¬si " · , x¬ns! xJ¬o , o¬n :w , n¬w5 inu·nw , i:a:an o!xw . :ax
x·n! xJ¬o , inix j·:a:an o·nnw , n5n ir nu·nw j·x o!x , i5i :5ix nnx nair nnxw nn n:5xi nnari a·n5i ' (.
·Jw n5a xn jiwx¬ n5a xn x·wp x:i x·n! xJ¬oa xni xn xn·x n·va·xi . w¬sì " jìwx¬ n>i · , q¬n Yo:w> ¬·n
n¬w> q¬n Yo:w o¬x n>n onw ìYìxYx nYnniì YxYxY Y·nnnì o·nn nx i>vnn . ìYxYxw ¬nxYw ·:w n>i Yix
YxYxn nx o·nn nYìos onw n·:wì n:ìwx¬ ovs . v " 5 . i·a xin j5i " ! ) ·o ' r .( >v¬ xnYx " v xin s " jìwx¬ n> ·
o¬x n>n i·wn . nì " ·µ : " ìxi Y " n ) ·o ' o o:µ " o ( , n·inn iµ:i xt¬i nn·n oxw , ì·¬· Yv o·nn Yi·µì n¬·onì
x¬ix n> ¬·sw i·wn . n>·swì n>·sw Y>i n¬·onYì n¬·tnnY q·¬xì . v " 5 . n¬on¬ xnYx nwvn i·wn ·n: v:ìnn
v xin " o¬x n> · ...
... sYì " · t " n¬ Y " Yìv:Yì nìnsY nY¬n ·¬ìnxw ¬:i ¬·nnw xn··¬i¬ x:n¬ o . o¬ oìwn " ·n¬ xY x>n¬ jì·>n¬ Y
v x·n¬ xµ¬·iY " jìwx¬ n> · , xn¬x xYx ¬i¬n j·xì , ·sx j·ì>nn ì:·xw Y> ' s ·ìn " ¬nìn ¬ . n5i " nnn w " Jn ! " : ...
:axn: ·n·x¬ o:ix :u · ) po jniu n5x:n " n ( nJ·a: o·n j·pnis! x·nna ) ivan " · ( i:i5 oi·n :5 n5:ini nx:nnni ,
w¬si " · , nJ·a: j··vnn nswn jup ¬aJ j·wivw . 5i ' v " axn r " u , jup ¬aJ ¬iv·w ·!5 nxp pin¬w ·¬··n! nx¬Ji , ·n!i
xp!·a: a·wn! ·Jw n5a x·n! xn¬a , j·:ina ) ru .( nawai ) 5p (: n¬a jJ·¬us nawa x ...
) 5 ( n·t>¬n nµonn Yw t¬in nìnsY ¬ìoxw xµos ·xn¬ xnì·o , ·Ynwnn ¬ì·>n Yw j>ì ) ¬Y·ìi ( , o·ni wnnwnY
niwi oniw o·nn , vw ·:sn " o·nnn o·ni o·Ywinnì ¬ì·>n Yxì Y>·nn Yx o·::ìx o·n o·¬¬ìn t¬in nn·ns ·
o>ìniw , n¬ìnn jn ¬ìoxw ¬ìxn nì¬Yìni Yìw·i ·ìnì . v: nx¬Jn " ·nan5 ! . ·wni " nina iJ·J·v ¬·x· n " jnx p .
ìw " ¬· jn·o x µYn nv¬ nììn· n
nYxw : n·Ynwn n:ì>ni n·sx:w n¬ìnw nxni nos Yw jìwx¬n nY·Yi nxn nY·>x niìn ·¬· nxxY ¬wsx oxn ,
nììxni i··nw o¬x ¬· n¬ìiv ·¬· Yv n·wv: nn>xYn Y>w n¬ìnw nxn x·wnY q·¬x ìx ? ...
nx¬: nt ·sYì n:ì>n nxni nos Yw jìwx¬n nY·Yi nxn nY·>x niìn ·¬· o·xxì· j·xw , nw·Yn nwvnw ·:sn
n·sxnì n>·¬vnì , ·onìoìx jsìxi nwv: Y>n , nììxni i··ìnnw Yx¬w·n o¬x n> ·¬· Yv xYì . nwvnY nnì¬ nt ·¬nì
nììxni o·i··ìnn o:·xì nv¬ oni j·xw joµì noìw w¬n Yw . nn:w ·a¬ jixan pos j5i naiwna ¬ai:p ... nxn j>Yì
nxn ono n··wvn ¬nì· niìwn n::·x n:ì>n , nxn owY w쬷si ¬nìx n:ì>nn nYvsnY ¬ìns>n Yv ynìYnw qxì
nìxn , Y·vìn nt j·x , n:ì>nn Yw jìwx¬ n> Yv µ¬ nYn ìn¬·nxw ·:sn , YìvsY n·onìoìx n>·wnn x·nw>ì , µos:
jìwx¬n ìnì> , ·nx nYìvsn qwnn Yv nYn xYì nnwY n¬ . j·Yìni ìµY·nw ìn>ì ) v to " x ( no·nw j·:vY , ¬oìsn j·:vi
o·n , YxYxn ìiioì ìxiw ¬v , onwì , xnYvi xn¬xY iwn: nxYnì ·:w n>nw , o¬x n> iwn: xYì , nYìos ìno·nwì .
nv¬ n¬ì· qì¬v jnYwi µos: j>ì ) ·o ' t + ( wi j¬n µosw nn ·sY n¬ìx>Y " ì· v " ¬ ) ·o ' t ' o " x :( iµY o¬x Yì>· j·>o vì
yv Yw ìx jix Yw YxYxi , ìYx¬i ìx 쬷i YxYxn iionì , iìi·oi oìnw·w ¬v qìvn ìx nnnin ¬xìx ow jnì:ì
YxYxn . in ìin>ì " n:>nì n " ¬snì x " ow n , nx ¬·on ìY·sxw " YxYxn Yvn 쬷 nx > , YxYxnnY q·wnn xìn ·¬nì
onwì ìnYnnn n>n , n¬·w> ìno·nw , vxì " on ¬nxY iiìnon YxYxnw s o·iìi·o ni¬n 쬷 n¬ , n> o·iwn: oYì>
ìn>n xi Y>nw jì·> x¬ix . nnwY n¬·nxi n:ì>nn nx Y·vsnì ¬ìns>n Yv ynYw ¬nxY jx> ox nt ·sY , iwn: Y>n
nnwY , own 쬷 ¬·onw ¬nxY ox . µo ow ·nYsì ·n¬>i ¬xìin n:n oYìx " ¬ , YxYxn n·n· xYw ·x:ni nt Y>w
niwì: nì¬nw oìµni , oìµni ìY·xw nì¬n , YxYxn iìi·oi nv··on nì¬n ·¬n , xi o¬x n>n xYì , nì¬n n>n xYx ,
nYìos ìno·nwì . 5i " ow nv! ·nswa o·!an ·¬sn 5 . 5i " ow o··nn q5ai p!x ·nara 5 . vi " v = j··v !ivi = nw!n n:nwa
x nix ow ' x jx> nt ·sY " n:ì>nn nYìvsi i¬ìvn ¬nx n> ·¬n > , Ynwnn o¬t xìnw . nt j·x xY·nnì iìwnY Y·vìn
nnwY nYìvsn Y> ...
nnwY ¬nìxw Yx¬w· ·¬· Yv n·wv:w n:ì>nn nYvsnY ¬ìns>n nx·nYw ìin>w o·Yì¬x nn>Y ì:xxn o:nx ,
nnYìvs nµosn ¬v YìvsY n:ì>nn n>·wnnw nn Y> Yv nnwY n¬·nx> niwn: , o¬x n>> iwn: Y>nì
nnwY ... vi ' qiJ·n nnJna ) · nixn ( ¬·nnn: qno x·anw nn nra " w ) v 5 na·ana " x ( , i¬·an !·aw nn ¬nwn o!x j·x
v " w . ¬nw: :i5· iJ·x inxv ·Jsa nv! i: w·w i¬·an !·aw nn xpi!! nin!: ¬wsx :ax , wna :ax " j·xw nJi5na ix i
¬nw: :i5· nv! ona ... o·nw ·x¬· o·w:x ·¬· Yv n·wv:w ¬· n¬ìiv Yw nxn xxìn ì:·xw µn¬n nvwiì , w·w nx¬:
ìnoY n¬·xµ nvwn n¬ìnwn n:ì>n nxni niìn ·¬· nxxY ìt x¬io Yv q , ì:w¬µ ¬wx n·Yv q¬iY Yì>· qxì
nxn nY·>x Yv ì:ìxì ì·nìxni ...
o·nw ·x¬· o·w:x ·¬·i n·wv:w ¬· n¬ìiv Yw n¬ìnw nxn x·wnY Y¬nwnY ¬niìnn jn nìxn oìµn Y>nì
n>Yni o·x·µin , jìwx¬n nY·Yi nxn niìn ·¬· ni nxxY nìv¬n Y>Y . xnn ·n· ¬n·i oYìx , nxn Y>ìxw ·n ox
nosY n¬w>n n:ì>n nxn Yì>xY YµnY ·xw¬ n¬ìnw .
o: " : :v ;:¬:n:o c:x n: n:::o
www.swdaI.com 6
Ynì:µ i·w·Yx i¬n ) jì·xv ¬s> yìi·µn i¬ ( ,
" niwi o··Ynwn o·:w··n nYvsn , " x> j·nìnn , ¬ìnv 278
n¬!ana niu·w va¬x ' xn¬a ' :
1 . !xn !a:n qoiJ o¬ia ·!· :v nwv·n n5x:nnw n:ivsn nx nwivw o .
2 . ¬·w· jsixa o!xn ·!· :v nwv·n x: n5x:nnw :5 , q·pv jsixa x:x .
3 . nwvnn ¬nx: q5·n v·sin x:i ¬nxnn nxxinnw .
4 . nix!iia wn¬nn x: nxxinnw , n¬pn x:w j5n·i ...
iw :va " ¬rv·nx n ... inniv: , iwa " ¬n n - ·ax ) ix " ·o n ' anp ( n·:nwn n:ivs :5 xnw ua:nn pi:·o: nni! anna
ynn ·Js: o·¬nn , ¬ina nwvn5 x:i xn¬a5 naiwn ir n:ivsi .
jtì¬ i¬n n¬vn : i¬nxJ i·¬a! , xisx , x¬nin: , x:ip: xn¬a awn·w ·:nwn ann n:vsna j!w i·an5a oipn oiwa iJ·xn x:i . j·! jn ¬ai , :5
n :v ip:nJ iJJnr ·pois ' niin - xJ·nx ' Jo5 i:·sx is¬·x x:i i:w xn¬a awn·· ·:nwn annw x¬aon nx q· , 5 xin ·¬n x:x ' n5a x·n! xp!·a
jiwx¬ ' n¬inn ·J·! :5: o·!·a nwvn aiwnn ...
yna ÷ o·¬nn nx p:onn xini n¬i·n xin , ¬5oa ÷ i·ni!a :v o··ixn o·nnw nnisn xin ; nwiv x: o!xn iJJi!·Ja qx
::5 nwvn , n nin5iJ nx u:ipn xin ¬nx jiJaJn x:x ·:nwn :avnn nx ¬aioi o!x . i:x o·¬pn nin!: ·:ix ¬wsx
w¬ :w i¬aon: " j¬·nn:i xn¬an j··Jva · . ¬n :va ox - xn¬a: ·:nwn ann n¬·ao :5 nin!: oxn ua:nn ·ax , ·x!i jx5
xn¬a: ir n:ivs nin!: :5iJw ...
j5x , o·Jw··nn n:vsna ¬·w· j··Jv o!x: j·x ox , ¬nin ni:ivs nwiv xin x:x ni5¬vn o·:·vsn o·Jw··nni ni
q5: jii5nn xinw ·:an ni·:nwn ÷ i·5¬x: n·aa aainon xinw jia5 , n·Ji¬up:x npvrx n5¬vn :w n¬ip·a ni¬iJi
axna n·ixnn " :·vs iJ·x " jn·Js: ¬aiv xinw5 nip:!J , x:i jii5nn x: xini ain¬a q:in xinw nva np:!J n¬ixn ix
x: ox p:!·n ox i: ns5·x ÷ ::5 nwvn jx5 j·xw nJvun nx :ap: ¬ni· :p on·ni!i n:x o·¬pna , x: inviJn ·¬nw
:vs· jiJaJn inixw ·!5 n·wvJ , ·:nwnn jiJaJnn nx :·vsni inviJn nx u:ip jw··nni i·5¬x: q:in xin x:x .
nì·wvn nì:µon
x . ia nip:!Jw npvrx ·Jw··n ia w·w n·aa aainon:n vJn·n: q¬ix j·x n¬pa ni·¬iJ ) ni¬iJ LED ( inw·nw nv :5a
jnniv: aainon . nawa nJp:!n x:w jnix :¬uJ: ·ix¬ n:nn5:w ·x!ia ; jnp:!n :¬u·J x: ox qx , n·aa ¬ai!nw ix
o·¬nx :w , npvrxn jiJaJna o¬uJ·x oiw i: j·xi , n·aa aainon: ¬nin . j5 in5 , ia ain¬a n5::n vJn·n: q¬ix j·x
n5 n¬iJ np:!J ain¬a q:inn o!x nviJn ·in·rn nxxi .
a . n·uniuixn n:!: qinoa n:·a¬ n:! n·ixn ia ji:n n·a , n·uniuixn n:!n nnnsJ n:·a¬n n:!: wa·Jw nvai
i5¬ix: x:wi iJix¬a x:w , n·uniuixn n:!: n¬p·w nna awnnn: ·:an n:·a¬n n:!: n5:: nv·Jn j·x .
a . n:! iai ji:n n·a: v·!nn o!x ·:nwn jiJaJn ·!· :v nnnsJn , n:·a¬ no·J5 ow j·xi , v n:!n nns·nw !v j·nn· " ·
¬r inw·n ix ·¬5J , oJ5n: ·!5 n:!n nn·ns :xJ· rxi .
! . ina n·n wsJ j·xw nivwa v·an ox y , !ni·n jsixa i¬vxn ¬a!ni , v:J " n:!a wnnwn: :pn: oipn w·w !
w·i jJa¬! ¬io·xa ¬ai!n j5w n·uxniuixn xn¬a5 nr nwvn aw5n: !x ... i:pn :i!a ¬vx nvwai .