1.

tétel Az őstörténet fogalma, periodizációja, segédtudományai Az antropogenezis és szociogenezis Az őstörténet fogalma, segédtudományai, periodizációja Az őstörténet: Az emberiség fejlődésének első és leghosszabb korszaka. 1.Polgári történetírók: A felegyenesedett lény megjelenésétől kb. ! millió é""el ezelőtt# amíg az írás fénykörébe "onta a gondolatot. $.%ar&ista történetírók: Az elődök ember"oltát k'lt'rálisan kell igazolni. (selek"és)k t'datossága a szerszámok készítésében nyil"án'l meg* az őstörténet ettől kezd"e kb. $*+,$*! millió é""el ezelőtt# az írás megjelenéséig tart. -.Az írásbeliség az államiság megszer"ezésének eszköze. Azonban még ma is élnek olyan né.ek* melyeknek nin/s írás'k* esetleg /sak .rimití" formában. A 0özel,0eleten "iszont már a bronzkorban lezár'lt az őstörténet* megszer"ezik az első államokat. A történett'domány egy részt'dománya. %i"el nem rendelkezik írott forrásanyaggal* ezért rákényszer)l a segédt'dományokra. Az őstörténet* mint t'dományág "izsgálja: Az emberi társadalom kialak'lását szo/iogenezis# 1ársadalom egy /so.ortból akkor "álik* amikor már nem biológiai szabályok 'ralják 2megjelennek a nemzetségek2# Az ember eredetének kérdését hominizá/ió# 3ekonstr'álni .róbálja az eszközök kialak'lását A szellemi k'lt4rát* a m5"észeteket. Az őstörténet segédt'dományai: Ar/heológia régészet 2 ősrégészet#: Az eredetek t'dománya: ar/he 6 kezdet. Az őstársadalmi korok legjelentékenyebb forrásanyaga az a tárgyi anyag* amelyhez a régészet segítségé"el j't'nk. 1.Antro.ológia 2 .aleoantro.ológia: Az ősi emberi egyedek /sontleleteit fosszíliáit# "izsgálja. 7tnográfia: 1árgyi 2 szellemi né.rajz. Analóg módon kö"etkeztet "issza. 7tológia: 8llati "iselkedéstan. Analóg módon kö"etkeztet "issza .l. a .rérik'tya esete a nem fogyasztható nö"ényekkel#. 9ing"isztika 2 .aleoling"isztika: A nyel"ek eredeti szókin/sét "izsgálja* ebből kö"etkezte .l. az indoe'ró.ai né.ek mikor "áltak keleti és ny'gati ágra#. 1afonómia: A fosszilizálódást "izsgálja. A /sontokból kö"etkeztetni lehet a korabeli éghajlatra* környezetre stb. :emográfia: A felmelegedés és a leh5lés né.ességi kö"etkezményei és az életkori "áltozások "izsgálata. Pszi/hológia: A t'datfejlődést "izsgálja. ;eológia

yako". 1@@@@ ? !@@@# 4jkőkor neolitik'm* 0r. időszámítás'nk kezdetéig# Az élelemszerzés módja szerint %orgen.e.e. B@@ ? kb.e.0ang kínai#: kőkor jádekor bronzkor "askor 9'/reti's római#: kőkor bronzkor "askor 1homsen dán* =>=.# Antropogenezis (hominizáció) – az em erré !álás története Az emberiséget régóta foglalkoztatja saját eredete. !@@@ ? $@@@# kőrézkor /halkolitik'm ".e. aeneolitik'm* A.kor# 0ainozoik'm földtörténeti 4jkor# Iarmadkor Paleo/én +A ? !A millió é"# 7o/én !A ? -C millió é"# Jligo/én -C ? -+ millió é"# %io/én -+ ? K millió é"# Plio/én K ? $ millió é"# Fegyedkor Pleiszto/én $ millió ? 1@@@@ é"# Ialo/én 1@@@@ é".Az őstörténet korszakolása A m'nkaeszközök anyagának "áltozása szerint: <)an. 1B@@ ? C@@# "askor 0r. Lokféle megközelítés létezett ? a kor t'dományos fejlettségének megfelelően: Gsnemződési elmélet az élőlények önmag'któl keletkeztek élettelen anyagokból# Az élet örökké"alóságának elmélete Az élet me/hanisztik's 4ton "aló keletkezésének elmélete a "ilág keletkezése a me/hanika tör"ényeiből le"ezethető# .e. 1@@@@# közé.e.Fyikolszkij#: Gshorda kora Femzetségi őstársadalom kora Höldtörténeti korok szerint: Ar/heozoik'm Paleozoik'm %ezozoik'm földtörténeti közé.aleolitik'm* $ millió ? 0r.1. század#: kőkorszakok őskőkor .7ngels#: Dadság: zsákmányoló életmód Earbárság: termelő életmód A társadalommá szer"eződés szerint .ső kőkor mezolitik'm* 0r. é"ezred# fémkorszakok rézkor 0r. $!@@ ? 1B@@# bronzkor 0r.

Agytérfogata ki/si* mindössze -@@.Msidó.edalizm's# számítj'k számítj'k.ben siker)l beker)lnie az angol királyi /salád által támogatott természett'dományos e&.ben történt* <ohn 9ightfoot .ala.edig azt is t'dni "élte* hogy ez az esemény október $-. A =D>>>.'sztákon ka. A. é"esre be/s)lhető felegyenesedett lény.ithe/'snak ne"ezték el* melyen bel)l megk)lönböztetj)k az A.e "alami t'datos te"ékenysége egyáltalán.ort lábnyoma őrződött meg a "'lkáni ham'ban* melynek korát -*+ millió é"re be/s)lték. Az élő"ilág "alamennyi egyede ? beleért"e az embert is ? az élet egy korábban már létező formájának módos'lt leszármazottja.t'dós* és fiát is ennek szánja.'sztítja természetes ki"álasztódás#. Az A'stralo.ában. A@@A.agosz.'szt'lt állatok marad"ányai. A'stralo. 1 m. G azonban inkább a (hambridge. 1C!B.!@@ /m-. A =D>>.ítés)k meg"áltoztatásá"al alkalmazkodnak a környezethez. P1C@B* értelmiségi /saládban. A .ott Alfred 3'ssel Qalla/e. A felegyenesedés első nyomára a tanzániai 9aetoliknál b'kkant a 9eakey. 1C!C elején le"elet ka. afarensist és az A./solatos elméletek: 7gy lé.tól* aki tőle f)ggetlen)l szintén :arOin állás.edí/ió.rimates# %ajomszer5ek alrend antro.ithe/'sok mintegy $*! m. A emberré"álás folyamatá"al ka.ithe/'s kadabba . Akik ké. 0özben egy /so. A környezet szelektál a fajok között* az alkalmazkodásra ké. $*! m.ontjára j'tott* s ez "ég)l meggyőzte saját állás.Afrikában ind'lt el. é""el ezelőttig éltek. 7gy menek)lő /so.i egyetemen teológiát hallgat* de "ég)l érdeklődése a természett'dományok felé "iszi.án B órakor történt.'sztította a "ilágot és ezek a /sontok az özön"ízben el. é""el ezelőttre a Iomo habilis* azaz az S)gyes emberT* amely már szerszámokat használt. Femrég azonban 1im Qhite 4j leleteket talált: az Arde. Az emberré "álás tehát 0elet.ig /sak érlelődött benne a gondolat. 0érdéses* hogy lehetett.ithe/'s ramid's A*A m. században <ames Nsher a Eiblia ala. 7zek a korai homók kb. 1C-1. 1C-+. K@@ /m-#. században (arl "on 9ienne lerakta a rendszertan ala.ján kiszámította* hogy a teremtés 0r.ontja helyességéről. Rgy alak'lt ki kb.e. 7"ol4/iós elmélet: 7lőzmények: A =D>>. 7lgondolása szerint az élőlények a megmaradásért fiziológiai felé. 7bben megfogalmazta* hogy a fajok "áltoznak* egymásból átalak'lnak.teleneket el. afri/an'st. század elején Lir Dalter 3ealeigh felfedezte* hogy az Amerikában más az állat"ilág* mint 7'ró.esek alkalmazkodni* azok megmaradnak.keresztény teremtéstörténet: A =>=.ítése: az 4jj.oidák# 7mberszer5ek fő/salád hominoidák# 7mberfélék /salád hominidák# Az emberiség történetének kezdeteit a két lábra emelkedéstől bi. ben jelent meg A fajok eredete a természetes ki"álasztódás 4tján /ím5 m5"e.* az Arde.ban hazatért* de lelki beteg lett és 1C!C. %ás éghajlat* amihez az állatok idom'ltak.e&.ja 3obert :arOin or"os. A természet szelektál.edí/ióba* s ezalatt érdekes felfedezéseket tesz.er/ek meghosszabbodtak* az agytérfogat megnőtt !@@.ortj'knak meg"áltozott a fiziológiai felé.intyek alkalmazkodtak a környezethez: az erdőkben hossz4 a /sőr)k* míg a .ben jelent meg Az emberi faj kialak'lása /ím5 köny"e.szigeteken észre"ette* hogy a . Azonban erre is megtalálták a magyarázatot Hran/ois (o'"ier* dil'"iális elmélet#: >sten özön"ízzel el.arólábakkal rendelkeznek.jait (harles :arOin: 7"ol4/iótan.ésben történt: a folyamat rö"id idő alatt* egyetlen 'grásban ment "égbe. 0ét szakaszra bontható: sz'bh'mán szakasz h'mán szakasz Az ember származástani helye: Hőemlősök rend . Iamarosan azonban olyan /sontok ker)ltek elő* melyek nem hasonlítottak egyetlen akkori állatéra sem.edig !*! m. századig 'ralkodó nézet szerint a "ilágot >sten teremtette. 0ésőbb* 1CK$. é"ig éltek AfrikábanU egyszer5 .

1*!. Dalódi társadalom /sal a "el)nk biológiailag egyező embernél jelent meg. Ienry 9o'is %orgen Az ősi társadalom /ím5 m5"ében az indiánok megfigyeléséből szerzett ta.e.lántálódott a nemzetségekre is. 7zek elker)lése érdekében kialak'lt az a szokás az egymás közelében élő hordák között* hogy a fesz)ltségek /sökkentése érdekében a két horda egymásból "álaszt .otézist* hogy a kialak'latlan embernek kialak'latlan társadalom felel meg. é""el ezelőtt felb'kkant Iomo ere/t's egyenesen járó ember# már rendszeresen készít szerszámokat.ortok* nemzetségek "áltak ki belőle. St'rkánai jö"e"ényT.ai ágon "aló leszármazás#* közös hagyományai* k'lt'szai "annak. %orgen és 7ngels elmélete szerint ez a kö"etkezőké. 9eszármazás számontartása: anyai ágon: matrilineáris* a.aleolitik'm időszakában bekö"etkezett felmelegedés demográfiai robbanáshoz "ezetett.e.essége azonban nem t'dott lé./solatot: Iázasság: e&ogám "agy endogám.árt "álasztani e&ogámia ? %/9ennon "ezette be a fogalmat#. Ielyébe azonban /sak egy feltételezést t'd állítani: A felső . Hriedri/h 7ngels fogalmazta meg először azt a hi. szerint: ha a nőé a "ezető szere. matriar/hát's* ha a férfié akkor .e. A mai szo/iológia azonban azt mondja* hogy elődeink nem ismerhették fel a beltenyészet hátrányait.lálékszerzés ké. A kb.árt.ést tartani ezzel* ezért állandó har/ban álltak egymással a hordák az élelemért. A nemzetség * mint "érségi* rokonsági szer"ezet* szabályozza a tagjai közötti ka. A "ezető szere. Femzetségi társadalom: %ár /sak egy másik /so. A Iomo sa.* az 4n.ában közt)k %agyarországon* Dértesszőlősön# is előker)ltek 0ínában: I.edig át.ában. 7z a d'ális őshorda elmélete.. 0ésőbb* az íj megjelenésé"el már nem kellett az egész hordának egy)tt maradnia* így kisebb /so.ogenezis és a szo/iogenezis egymással .ai ágon . A legrégebbi társadalomnak a nemzetségi társadalmat gens 2 klan# tekintj)k. .nő"ér ka. P'nal'a /salád: A köz"etlen rokonok már nem élnek egy)tt./solatot még nem.ortból lehet . A mainál nagyobb agytérfogat* de fiziológiai degenerálódás jellemezte ala/sony "olt#.1@@ ezer é""el ezelőtt jelent meg Afrikában* és +@. Helismerik a beltenyészet hátrányait. 7z később igazolást nyert.iens neanderthalis# kialak'lásához "ezetett !@@. Vjabban fedezték fel 0enyában a Iomo habilis és a Iomo ere/t's között lé"ő Iomo ergastert. A tá.-@@ ezer é"e#.en alak'lt ki: Gshorda: Promiszk'itás W teljes szabályozatlanság "olt rá jellemző a nemi ka. A nemzetség egy "élt "agy "alós közös őstől származtatja magát gens: anyai ágon "aló leszármazásU klán: a.atriar/hát's.A@ ezer é""el ezelőtt 7'ró.asztalatait "etítette "issza a m4ltba. G azonban az emberiség fejlődésének /sak egy mellékága amint már a génte/hnika is kim'tatta#* a mai ember az afrikai Iomo ere/t'sokból fejlődött ki./solatok terén. heidelbergensis#. ja"anensis* 7'ró. A d'ális őshorda el"e . Lz)lők és gyermekek nemi egy)ttélését már tiltják* de a fi"ér.atrilineáris.iens sa. Az e'ró.barlang2* <á"án: I.iens mintegy 1!@. %arad"ányai így 8zsiában és 7'ró. .kőszerszámok* nö"ek"ő agytérfogat jellemzi ezt a korszakot. A házasság 'tán az 4j /salád lakhelye szerint: ha a férfi költözik a nőhöz matrilokális* ha a nő költözik a férfihez akkor . A nemzetség* mint az élelemszerzés közössége: az élelemszerzés ter)lete közös t'lajdonban "oltU közös az élelemszerzés* közös az elosztás.ekinensis 2(s'k'tien.ában: I. Afrika egészét bené.árh'zamosan zajlott.atrilokális.'s* a neander"ölgyi ősember Iomo sa.1*A m. "zociogenezis – az em eri társadalom eredete Az antro.esítette* sőt már átj'tott 7'rázsiába is.ai előemberek fejlődése egy sajátos embertí. Dérrokonsági /salád: %egtörténik az első szabályozás.

be megjelent SAz anyajogT /ím5 m5"ében fejtette ki. 1agjai között el"i egyenlőség "an* 'gyanakkor személyes tekintély ala. 0ezdetben hetairaizm's . "onzásának kö"etkezménye. Az emberi társadalom kialak'lásá"al ka. 7z'tán a gynoikokrá/ia* a nő'ralom kö"etkezett* amikor a Iold "onása ér"ényes)lt. Ea/hoffen érdekes elké.A nemzeség* mint önigazgató közösség: .romiszk'itás# "olt* ekkor a Höld "onzásában "olt az ember.ján egyesek már kiemelkednek főnöki tisztség#. Dég)l az ekés földm5"eléssel ér"ényes)l a férfi'ralom* ami a Fa.<.zelését* amely szerint a kozmik's helyzet f)gg"énye a társadalmi rendszer. . 7zt az 1C+1./solatban érdemes még megemlíteni <.rimití" demokrá/ia jellemzi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful