ΟΝΟΜΑ

:

ΤΜΗΜΑ:

Θέμα 1ο
Α) Να χαρακτηρίσετε με (Σ) για σωστή και με (Λ) για λάθος κάθε πρόταση:
(μονάδες 5x2 = 10)
i) Ο αριθμός των απουσιών των μαθητών της Γ΄ Λυκείου είναι συνεχής ποσοτική μεταβλητή.
ii) (x)΄= 1
iii) Το κέντρο κάθε κλάσης ενός δείγματος ισούται με την ημιδιαφορά των άκρων της κλάσης.
iv) Η συχνότητα της τιμής xi μιας μεταβλητής Χ είναι αρνητικός αριθμός.
v) (ημx)΄ = - συνx.
Β) Να συμπληρωθούν οι ισότητες:
i) Αν f1, f2, … , fκ οι σχετικές συχνότητες , τότε f1 + f2 +… + fκ = …

f, g

ii) Αν

παραγωγίσιμες συναρτήσεις, τότε

(μονάδες 5x3 = 15)

( f ×g ) ΄ ( x) = ...

ν

iii) (x )΄ = …

Θέμα 2ο

Τιμές
xi
0
1
2
3
4

Συχνότητα
νi
5
25
45
15
10

Στο διπλανό πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας για το
πόσα βιβλία διάβασαν μαθητές ενός σχολείου στις καλοκαιρινές
διακοπές.
Α) Να βρεθεί η μέση τιμή των παρατηρήσεων.
(μονάδες 10)
Β) Να βρεθεί το εύρος.
(μονάδες 5)
Γ) Να βρεθεί η επικρατούσα τιμή.
(μονάδες 5)
Δ) Να βρεθεί η διάμεσος.
(μονάδες 5)

Θέμα 3ο
Αν

α=

1
x −2
lim
2 x→ 2 x − 2
2

να εξεταστεί αν η

 2
 x − 5x + 6
x−2
f(x) = 

 1− a

, x≠2
, x=2

είναι συνεχής στο x0=2.

(μονάδες 25)

Θέμα 4ο
Δίνεται η συνάρτηση

3
f: R R με τύπο f ( x ) = x − 3x

Α) Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία.

(μονάδες 10)

Β) Να μελετήσετε την f ως προς τα ακρότατα.

(μονάδες 5)

1 Γ) Να υπολογίσετε το ) ∫ f΄ (x dx −1 . (μονάδες 10) .