அந்த ஊருக்கு பெயரில்லை

ல ெ ெ ெ ெ க் க் ல க் க் ரு ெ க் குய ைல ரு ைல ெ லதந்தத ல் ய . ரு ெ ெ ல்லை ல்லை ெ ெ ல

ல த

ெ பெ ய த ல அ கு த யல்( த ப

ை க்ல க்கு பதரிய

ல்லை ல்லை

ல்ை

தபத கு) க் க் கு கு ை ல் கு

ல் ெய

த க் .அ ெ க் குந் த ப ெை ய கு ய த ல் ை அல அ கு பெ ல அ ல் ல ய ல் கு பெ ரு ெத ல் ெ க்கு க் க்குக் கு லை த க் ெ ய க்கு ெ -கு த ல் க்கு ல ப க்கு ரு பெரு ெ ல் த ல ய ய த ல் க்ல ெ க்கு .