KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI GURU SAINS TAHUN 4 DALAM BAHASA MALAYSIA TAHUN 2010 KUMPULAN 4 Tema: Menyiasat Daya

dan Tenaga Tajuk: Pengukuran Sub-topik: Konsep Luas Objektif: 1. Mema!ami bagaimana mengukur "uas #asi" Pembe"ajaran: Pada ak!ir pembe"ajaran$ murid dapat: 1. membandingkan "uas permukaan objek %buku teks sains dan buku nota sains& . mengukur "uas segiempat sama ' segi empat tepat. Pendekatan ( Kaeda! ( Strategi : . Fasa (Masa) Orientasi %+ minit & Isi kandungan Aktiviti P&P Catatan )nkuiri Penemuan -Penyoa"an$ Perbin*angan$ tunjuk *ara$ eksperimen

Duit kertas ,M+- "ebi! "uas daripada duit kertas ,M 1.

1. .uru bersoa"-ja/ab dengan murid mengenai perbe0aan ,M +- dan ,M1. .uru : 1uat perbandingan antara duit kertas ,M+- dan ,M12 Murid : Pe"bagai ja/apan. . .uru mengaitkan soa"an dengan tajuk.

11M: Duit kertas ,M+dan ,M1

Pen*etusan )dea % 1- minit &

Penerangan guru mengenai konsep 1. .uru membentuk beberapa kumpu"an "uas. murid. . Setiap kumpu"an diberi beberapa objek yang ber"ainan sai0 permukaan. 3. Murid menge"askan objek mengikut ke"uasannya.

11M: kotak pen*i"$ pemadam$ kotak tisu$ kotak kapur$ buku teks sains.

eksperimen 6. BBM: 1 meja guru meja murid 3 pita pengukur .pembaris 7. mm 5 mi""imeter persegi *m 5 *entimeter persegi m 5 meter persegi 1. Murid merekod !asi" dapatan.minit& . 4 1 45 "ebar 15 panjang .menge"as 3.mani"a kad 6. . "embaran kerja 1 P!: 1.uru menerangkan *ara menentukan "uas berdasarkan formu"a. BBM: 1.uru berbin*ang dengan murid tentang konsep "uas dgn menggunakan *onto! meja guru dan meja murid.mengukur dan menggunakan nombor B : membandingkan dan membe0akan. Penerangan tentang unit pia/ai bagi "uas. kertas "ukisan 3. Murid mengukur panjang dan "ebar objek yang diberikan. Luas = panjang X lebar 3. Setiap kumpu"an diminta membentangkan !asi" dapatan.Penstrukturan 1.bekerjasama 4p"ikasi idea % Konsep "uas 1.jujur .memer!ati .minit& "ebar pada suatu *onto! permukaan. .kertas ber"ainan sai0 +. 3. .uru menerangkan tentang semu"a idea *ara menentukan panjang dan %3. "ilai Murni: 1.kertas 46 .

3.uru mengedarkan "embaran kerja. . Perbin*angan ja/apan.umusan 1. 11M: Lembaran kerja ..ef"eksi %+ minit & . murid menja/ab soa"an di da"am "embaran kerja. Pengiraan "uas 1. .

Le#baran kerja $ Kira "uas objek yang diberikan. Objek 8ara pengiraan .

Le#baran kerja % 1entuk 4 cm 4 cm 8ara pengiraan 6 cm 4 cm 5cm 3 cm .