You are on page 1of 35

Sowa uznania za ksik KOD BOGA: Byskotliwa i wnikliwa namawiam wszystkich do signicia po przesanie Kodu Boga.

. Uwaam Gregga Bradena za jednego z naszych najwikszych wizjonerw. dr Wayne W . Dyer Gregg Braden stanowi rzadkie poczenie naukowca, wizjonera i erudyty, potraficego przemwi do umysw, docierajc przy tym do mdroci ludzkich serc. Deepak Chopra Kod Boga zgbia fascynujce zaoenie e istnieje namacalne, wiarygodne i uniwersalne przesanie mocno osadzone w podstawach ycia przesanie, ktre moe dostarczy dowodu na istnienie wyszej inteligencji dziaajcej za kulisami tego fenomenalnego wiata, ktry wszyscy uznajemy za co oczywistego. Gregg Braden to godny polecania erudyta, ktry jako pierwszy wskaza nam drog ku zrozumieniu wielkiej tajemnicy istnienia. dr Hank Wesselman

Redakcja: Mariusz Warda Skad komputerowy: Piotr Pisiak Projekt okadki: Piotr Pisiak Korekta: Ewa Skaryska Tumaczenie: Ryszard Olizo

Wydanie I Biaystok 2011 ISBN 978-83-7377-476-6

THE GOD CODE Copyright 2005 by Gregg Braden English language publication 2005 by Hay House USA, Inc. Copyright by Studio Astropsychologii, Biaystok, 2011. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

15-762 Biaystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 redakcja 85 654 78 06 sekretariat 85 653 13 03 dzia handlowy hurt 85 654 78 35 sklep firmowy Talizman detal www.studioastro.pl e-mail: biuro@studioastro.pl Wicej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND

SpiS treci

Od Autora ........................................................................... 11 Wprowadzenie .................................................................... 13 CZ PIERWSZA Kim jestemy? Wskazwki pochodzce z samej tajemnicy .... 29 Rozdzia pierwszy Rozdzia drugi Rozdzia trzeci Historia: dzieje naszych rnic ... 33 Koci, ksigi i komrki: kiedy dowody i teorie koliduj ze sob .. 57 Z zaginionych Ksig Stworzenia: niebiaskie moce w ziemskich ciaach .......................................... 83 Odkrycie: wszelkie ycie z imienia Boga ............................. 109 Stwrca wszechwiata: sowami innego czasu ................. 113 Odkrycie: kiedy litery staj si ywioami ... 139 Kod zawarty w kodzie: w kadej komrce kadej istoty imi Boga ..................................... 173 Znaczenie: wykorzystanie przesania w yciu ....................... 209 Przesanie z pierwszego dnia: odczytywanie jzyka Boga .......... 213

CZ DRUGA Rozdzia czwarty Rozdzia pity Rozdzia szsty

CZ TRZECIA Rozdzia sidmy

Rozdzia smy

Czego si nauczylimy? Przetrwanie w przyszoci dziki lekcjom z przeszoci ................................. 245 Kod Boga: powd, eby wierzy .. 289 Tajemny porzdek alfabetu arabskiego wraz z kodami liczbowymi ................................... 333 Ukad okresowy pierwiastkw.... 335 Liczba atomw wodoru, azotu, tlenu i wgla w kadej z czterech zasad DNA ................................... 337 Szczegowe przedstawienie atomw wodoru, azotu, tlenu i wgla w kadej zasadzie DNA, wraz z odpowiadajcymi im literami alfabetu hebrajskiego .................. 339 ....................................................... 341 ....................................................... 367 ....................................................... 372

Rozdzia dziewity Dodatek A

Dodatek B Dodatek C

Dodatek D

Przypisy Podzikowania O Autorze

Jak moi przodkowie siali dla mnie, zanim si narodziem, tak i ja siej dla tych, co po mnie przyjd. Staroytne pismo hebrajskie1

Ksika ta dedykowana jest pierwszemu pokoleniu w zapisanej historii, dysponujcemu moc zniszczenia lub zachowania wszystkiego, co kochamy i co jest nam drogie. Niech pokj bdzie naszym dziedzictwem dla tych, ktrzy bd nazywa nas swoimi przodkami.

Od AutOrA

Odnonie pci Boga: cho w ostatecznym rozrachunku zasada Boga jest zarwno mska, jak i eska, a zatem nie posiada pci, odniesienia historyczne sugeruj, e aktywna mska zasada Boga w Niebie zlewa si z receptywn esk zasad Matki Ziemi, tworzc dwoisto ycia, ktra wpisana jest w nasze ciaa. Z tego wzgldu, zrozumiae jest, e w niniejszej ksice zaimek On odnosi si wycznie do mskiej zasady Boga w akcie stworzenia. Konwencja datowania: wrd archeologw i historykw trwa debata odnonie sposobu oznaczania dat historycznych jako Before Common Era (B.C.E.) dla dat przed rokiem 1 oraz Common Era (C.E.) dla dat od roku 1 do czasw obecnych bd te jako stosowane wczeniej Before Christ (B.C.) oraz Anno Domini (A.D.). Dla wikszej spjnoci i jasnoci w niniejszej ksice stosuj terminy B.C.E. i C.E., ktre uznawane s obecnie za obowizujc konwencj i s powszechnie akceptowane*. Okrelenie czowiek: w wielu staroytnych tekstach, wspczesnych tumaczeniach i tradycjach, do ktrych odwouj si w tej ksice, sowo to odnosi si do rodzaju ludzkiego. Bez wtpienia to okrelenie ma w kontekstach staroytnych obejmowa zarwno mczyzn, kobiety, jak i dzieci, opisujc wszystkie istoty ludzkie. Starajc si zachowa spjno z jzykiem tych tekstw, tak sam konwencj przyjem rwnie w Kodzie Boga.
* W polskim tumaczeniu stosowane bd skrty: p.n.e. (przed nasz er) oraz n.e. (naszej ery), zgodnie z przyjt w Polsce konwencj oznaczania dat (przyp. tum.).

11

WprOWAdzenie

Czasami rozwizania najgbszych tajemnic ycia znajduj si w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. Z perspektywy czasu, kiedy odkrycia s ju dokonane, a tajemnice rozwizane, czsto stwierdza si, e w rzeczywistoci najbardziej nieuchwytne odpowiedzi przez cay czas znajdoway si tu obok, cho pozostaway niedostrzeone. W takich przypadkach to, co oczywiste, wydaje si skrywa zgodnie z przysowiem goszcym, e drzewa zasaniaj las. Przykadem takiego odkrycia jest chociaby poszukiwanie dowodu na Wielki Wybuch kosmiczn eksplozj, ktra miaa wprawi wszechwiat w ruch. W 1960 roku, w Laboratoriach Bell Telephone w Holmdel w stanie New Jersey skonstruowano du anten w ksztacie talerza, stanowic cz projektu komunikacji satelitarnej pod nazw Echo. Jednak przed 1962 rokiem powstaa nowa technologia, ktra sprawia, e antena ta staa si przestarzaa, dlatego wykorzystywano j w badaniach jako radioteleskop. Dwch pracownikw laboratoriw, Arno Penzias i Robert Wilson, zainteresowao si zastosowaniem jej do pomiarw sabych sygnaw radiowych pomidzy odlegymi galaktykami. Kiedy badacze zaczli posugiwa si t anten, odkryli, e odbiera szumy utrudniajce wykrycie sabych sygnaw, ktrych nasuchiwali. Chocia ten irytujcy dwik zauwayli ju poprzedni badacze, uznali go za wad samej anteny i jako tak zignorowali go. Gdy po starannym przegldzie sprztu wykluczono podejrzenie,
13

kOd BOgA

e jest on rdem szumu, Penzias i Wilson metodycznie sprawdzili inne moliwoci, wcznie z przeprowadzeniem nadziemnego testu jdrowego w 1962 roku, a nawet zbadaniem gobi gniedcych si wewntrz anteny! adne z podjtych dziaa nie pozwolio jednak odkry rda szumw. Na pobliskim Uniwersytecie Princeton inny naukowiec, Robert Dicke, bada teorie sugerujce, e wszechwiat rozpocz si w odlegej przeszoci od pierwotnego wybuchu niewyobraalnych rozmiarw. Gdyby naprawd zostaa wyzwolona taka olbrzymia energia, wnioskowa, e powinno istnie echo tego zdarzenia w postaci promieniowania mikrofalowego staego szumu ta, ktry nieustannie wypeniaby wszechwiat do dzisiaj. Dopiero po tym, jak ci trzej naukowcy podzielili si ze sob swoimi odkryciami, uwiadomili sobie rdo zakce i warto swojego odkrycia. Chocia Penzias i Wilson mieli zamiar dowiedzie si wicej o wszechwiecie, badajc sygnay pomidzy galaktykami, zakcenia, ktre wykryli wszdzie, stanowiy w rzeczywistoci powracajce echo pradawnej eksplozji! Przetrwawszy od najwczeniejszych chwil pocztku, pozwolio naukowcom niewiadomie odkry dowd potwierdzajcy teori powstania wszechwiata za spraw Wielkiego Wybuchu. W latach siedemdziesitych dwudziestego wieku teori t uznawano tak powszechnie, e nazwano j standardowym modelem stworzenia. John Bahcall, uznany astrofizyk z Uniwersytetu Princeton, skomentowa znaczenie tego odkrycia nastpujcymi sowami: Odkrycie kosmicznego mikrofalowego promieniowania ta na zawsze zmienio charakter kosmologii ()2. Za swoje dokonanie Penzias i Wilson otrzymali w 1978 roku Nagrod Nobla.
14

Wprowadzenie

Ironia odkrycia w Laboratoriach Bell Telephone polegaa na tym, e kluczowe dowody na jedn z najwikszych tajemnic stworzenia byy tak liczne i okazay si mie tak nieoczekiwan posta, e pozostaway niezauwaone i pomijane przynajmniej przez dwa lata. By moe w poszukiwaniach wskazwek wyjaniajcych nasze pochodzenie dowodw, ktre mogyby posuy za bezprecedensow zasad jednoci ludzkoci zawiera si podobna ironia. Czy to moliwe, e rozwizanie najgbszych tajemnic ludzkiego istnienia jest tak wszechobecne w naszym wiecie, e rwnie zostao przeoczone? Znaczce odkrycie czce hebrajski i arabski alfabet biblijny ze wspczesn chemi wskazuje, e zagubiony kod przekadalny alfabet i wskazwka odnoszca si do tajemnicy naszego pochodzenia tkwia w nas przez cay czas. Przekadajc to odkrycie na jzyk ycia, znajome pierwiastki: wodr, azot, tlen i wgiel, tworzce nasze DNA, mona zastpi kluczowymi literami jzykw staroytnych. W ten sposb kod wszelkiego ycia przeksztaca si w sowa ponadczasowego przesania. Po przeoeniu, przesanie to ujawnia, e litery staroytnego imienia Boga zakodowane s w postaci informacji genetycznej w kadej komrce wszystkich ywych istot. Przesanie to brzmi: Bg/Wiekuisty w ciele. Znaczenie: Rodzaj ludzki jest jedn rodzin, zjednoczon przez wsplne dziedzictwo i stanowi rezultat celowego aktu stworzenia! Zachowane w kadej komrce okoo szeciu miliardw mieszkacw Ziemi, przesanie to powtarzane jest raz po raz, tworzc podstawowe elementy naszego istnienia. Staroytne przesanie pochodzce z dnia naszych
15

kOd BOgA

pocztkw to samo przesanie do dzisiaj pozostaje w kadym z nas, niezalenie od rasy, religii, kultury, stylu ycia i przekona. Jak przekonamy si w rozdziale dziewitym, jest to kod tak uniwersalny, e ukazuje identyczne przesanie po przetumaczeniu zarwno na hebrajski, jak i arabski! Odkrycie imienia Boga w samej istocie wszelkiego ycia dowodzi, e jestemy zwizani nie tylko ze sob nawzajem, ale take z samym yciem, i to w najgbszy sposb, jaki tylko mona sobie wyobrazi. Od pojedynczego dba trawy a po olbrzymie poacie niezbadanych lasw deszczowych; od muszki owocowej patrzcej na nas przez liczne fasetki zoonego oka a po przeszywajcy wzrok najbliej spokrewnionych z nami naczelnych wszelka logika opierajca si na dzielcych nas rnicach w ostatecznym rozrachunku rozpywa si za spraw dowodu, e wszelkie ycie skada si z chemicznego odpowiednika jednego imienia. Dysponujc tak namacalnym dowodem czcej nas wizi, zyskujemy powd, by wznie si ponad kwestie dzielce nas w przeszoci, a take nowy punkt wyjcia, kiedy rnice wydaj si nie do pokonania. W takim stopniu, w jakim kade dzieo jest produktem swoich czasw, niniejsza ksika znajduje si pod wpywem niezwykych okolicznoci, w obliczu ktrych stoi nasz wiat u zarania dwudziestego pierwszego wieku. Wyjtkowo naszych czasw chyba najlepiej opisa dr Michio Kaku, wsptwrca rewolucyjnej teorii pola strun i profesor fizyki teoretycznej w City College of New York [Kolegium Miejskie Uniwersytetu Nowojorskiego]. Przez wikszo historii ludzkoci zauway dr Kaku moglimy jedynie obserwowa, jako bierni
16

Wprowadzenie

widzowie, przepikny taniec natury. Jednak z kocem dwudziestego wieku nasz zwizek z natur nabra nowego znaczenia. Opisujc t zmian, dr Kaku dodaje: Koczy si Wiek Odkry w nauce, ustpujc miejsca Wiekowi Mistrzostwa (...) dzisiaj znajdujemy si u progu przejcia w now epok, przeksztacajc si z biernych obserwatorw Natury w jej czynnych choreografw3. Przez ostatnie sto lat wyudzalimy z wszechwiata ponadczasowe tajemnice materii, poczcia, ycia i mierci. Nowe zrozumienie daje nam rzadk zdolno, dotd nieznan w historii ludzkoci. Majc do dyspozycji siy natury, odkrywamy, e jestemy w stanie przeformuowa nasz kod genetyczny, dostosowa typ pogody i tworzy nowe formy ycia czyli korzysta z mocy dotd zarezerwowanych dla Boga i natury. Jednoczenie nasza przyszo zaley od umiejtnoci mdrego wykorzystania tych nowo odkrytych umiejtnoci. Dzisiejsze odkrycia naukowe i technologiczne sprawiy, e w zasigu czowieka znalaza si moc zachowania lub zniszczenia wszystkiego, co kochamy i co jest nam drogie. Po raz pierwszy w zapisanej historii przetrwanie caego gatunku ludzkiego zaley od wyborw jednego pokolenia. By moe to wanie dostp do tej mocy kae nam uzna, e jestemy czci wszystkiego, co widzimy i wyrazem czego jeszcze wikszego. W obliczu wyjtkowych wyzwa, jakie stawiaj przed nami nasze czasy, klucz do zapanowania pokoju na wiecie a by moe nawet do przetrwania ludzkoci wydaje si istnie w kadym z nas, doskonale odtworzony w kadej komrce ciaa. By moe wiadectwem naszego sukcesu jako gatunku jest noszone przez kadego przedstawiciela globalnej rodziny ludzkiej jednakowe
17

kOd BOgA

przesanie, przypominajce o dziedzictwie zapisanym w pierwszym dniu naszego istnienia. Po rozkodowaniu przesanie to ujawnia nastpujce niezaprzeczalne fakty: Podstawowe pierwiastki DNA wodr, azot, tlen i wgiel przekadaj si bezporednio na kluczowe litery alfabetu hebrajskiego i arabskiego. W tych jzykach nasz kod genetyczny tworzy staroytne imi Boga. To samo imi yje we wszystkich ludziach, niezalenie od przekona, czynw, stylu ycia, religii czy kultury. Ten zwizek opisano w witych tekstach, takich jak hebrajska Sefer Jecira, przynajmniej tysic lat wczeniej, zanim wspczesna nauka zweryfikowaa takie powizania. Szanse, e ten zwizek jest wynikiem przypadku, maj si mniej wicej tak jak 1:200 000. Kod Boga stanowi wynik dwunastoletnich bada i osobistych poszukiwa zasady jednoci czcej ludzko tak gbokiej i namacalnej, eby nie mona byo jej zaprzeczy. Od 1986 roku poszukiwania te prowadz mnie do wity, wiosek i klasztorw ukrytych w najbardziej dziewiczych, odizolowanych i odlegych miejscach, jakie pozostay jeszcze na ziemi. Poznaem tam ludzi uznajcych za swj yciowy obowizek i honor zachowanie historii gatunku ludzkiego i wiata. Najtroskliwiej pielgnowane tradycje w staroytnych mitach, tradycyjnych tacach, tajemnym jzyku i ukrytych zapisach zawieraj temat uderzajco podobny, mimo rnic kulturowych, geograficznych i religijnych. Cho pozornie tradycje te wydaj si odmienne, ukryty w nich wsplny motyw przypomina nam, e jako rodzina
18

Wprowadzenie

rodzaju ludzkiego jestemy czym wicej, ni wszelkie rnice, ktre kiedykolwiek nas dzieliy. By moe nieprzypadkowo tak potne przesanie jednoci ujawnia si wanie teraz, w pierwszych latach nowego tysiclecia. Statystyki dowodz, e dwudziesty wiek to najkrwawsze 100 lat w historii, w czasie ktrych wicej ludzi zgino w wyniku przemocy, czystek etnicznych, wojen i ludobjstwa, ni z powodu wszystkich katastrof naturalnych razem wzitych, ktre miay miejsce w tym okresie (zob. rozdzia 1, ryc. 1.2). W pierwszych latach dwudziestego pierwszego wieku ta przemoc nie ustaje, a prawie jedna trzecia narodw na caym wiecie zaangaowana jest w konflikty zbrojne4. Poza walk o zyski i bogactwa naturalne, liczne dziaania wojenne wywoywane s rnicami w kwestiach religii, pochodzenia i granic. Dzisiaj naukowcy, badacze i przywdcy religijni wskazuj, e sama ludzko stanowi najwiksze zagroenie dla wasnej przyszoci. Stworzony przez czowieka wiat, w ktrym choroby s odporne na lekarstwa, a w poowie stulecia przewiduje si zaamanie ziemskich ekosystemw, stawia nas przed najwikszymi wyzwaniami naszych czasw. W obliczu takich globalnych zagroe najwiksze zbrojenia od czasw drugiej wojny wiatowej gro ogarniciem caej ziemi konfliktami na niespotykan skal. Wanie w takich czasach yjemy na co dzie, wychowujemy dzieci i szukamy pokoju. Nasz sytuacj mona by porwna do sytuacji rodziny przyzwyczajonej do tak czstego spdzania czasu razem, e zapominaj, jak bardzo gbokie s czce jej czonkw wizi. Dopiero w obliczu nieoczekiwanej straty kogo z bliskich przypominaj sobie, jak cenna jest ich
19

kOd BOgA

rodzina i wsplnie spdzany czas. Strata czonka rodziny staje si dla pozostaych katalizatorem, ktry odmienia ich sposb patrzenia na ycie, skaniajc do przyjcia innej perspektywy. Podobnie jak strata moe przeksztaci rodzin, ogromne cierpienie, podupadanie naszego wiata i prby zlikwidowania caych kultur mog sta si katalizatorem, ktry otworzy nas na wielk skal na rzeczywisto, w ktrej uwiadomimy sobie warto naszej globalnej rodziny i wsplnego czasu. Jednak w przeciwiestwie do rodziny z powyszego przykadu ludzko nie musi cierpie z powodu skrajnych i tragicznych dowiadcze, eby mogo nastpi jej przebudzenie. Tym niemniej, stworzenie wiata, w ktrym rodziny i narody celebruj rnorodno i yj w pokoju, wymaga czego, co wydaje si nie istnie w wielu dzisiejszych spoeczestwach szacunku do ycia i do siebie nawzajem, a take wiary, e jestemy czci czego jeszcze wikszego. Takie przymioty ludzie mog sobie uwiadomi jedynie dziki bezporedniemu dowiadczeniu. Moemy odkry, e ywy dowd w postaci boego imienia zawartego w ciele kadej kobiety, kadego dziecka i mczyzny w przeszoci i obecnie umoliwia przeycie takiego wanie dowiadczenia! Ostatecznym przesaniem Kodu Boga jest pokj. Wykraczajc poza tradycyjne granice nauki, religii i historii, czy nasz znajomo przeszoci z tym, co uwaamy za teraniejszo, i tworzy wspln zasad jednoci. Cho
20

Wprowadzenie

wielu ludzi podejrzewa, e sia wysza odgrywa jak rol w naszym wiecie, wiedza, e imi Boga istnieje w naszych ciaach, pozwala na osignicie wiadomoci tak gbokiej, tak osobistej, a jednoczenie tak uniwersalnej, e staje si ona dowiadczeniem wikszego znaczenia w yciu czowieka. Dziki temu dowiadczeniu zyskujemy powd do znalezienia spokoju oraz bezprecedensowy wsplny grunt, na ktrym moemy zacz rozwizywa dzielce nas rnice.

Otej ksice
Wiosn 1990 roku porzuciem udan karier starszego projektanta systemw komputerowych w przemyle lotniczym i obronnym, eby cakowicie powici si rozwijaniu i prezentowaniu takich zasad jednoci. Cho wci kontynuuj badania, odkrycia opisane na kartach tej ksiki stanowi kompletny i znaczcy zbir informacji. Tekst podzieliem na trzy rne, cho powizane ze sob, sekcje: cz pierwsza przedstawia histori i kontekst wyjaniajcy, dlaczego to przesanie zawarte w naszych ciaach jest w yciu wane; cz druga opisuje odkrycie i tumaczenie kodu; za w czci trzeciej omawiany jest sposb, w jaki przesanie to stanowi rzadk okazj, eby uzdrowi rnice dzielce rodziny i wiat. Kady czyta ksiki nieco inaczej. Dla niektrych wane jest, eby pozna sedno ksiki jej myl przewodni w przeczytanie ktrej zamierzaj zainwestowa czas i energi, jeszcze zanim po ni sign. Inni wol pozwoli autorowi stopniowo rozwija swoj myl, ufajc, e ta podr doprowadzi ich w rezultacie do czego
21

kOd BOgA

poytecznego. Ponisze wskazwki maj poprowadzi ci podczas lektury tej ksiki z uwzgldnieniem indywidualnych upodoba. Dla wszystkich czytelnikw cz pierwsza przygotowuje scen, opisujc, jak pragnienie odkrycia tego, kim jestemy, uksztatowao histori naszego wiata. Poczwszy od przeladowa i inkwizycji, a po wite wojny i ludobjstwo, definiowalimy siebie poprzez rnice. Jednoczenie najbardziej zaawansowana nauka na przestrzeni historii poszerzya zasig ludzkiego wzroku i suchu po obrzea Ukadu Sonecznego, a obecnie wykracza poza jego granice, w poszukiwaniu zrozumienia, w jaki sposb razem wpisujemy si w plan stworzenia. Nawet dziki cudownemu postpowi technologicznemu poczynionemu w ostatnim stuleciu, ironia naszych czasw polega na tym, e odkrycie, kim jestemy, wci jeszcze jest przed nami. Rozdzia trzeci szczegowo omawia, jak niektre z najstarszych zapisw prbuj odpowiedzie na najstarsze pytania dotyczce ludzkiej egzystencji. Poczynajc od tajemniczej, zaginionej Ksigi Adama, a na gnostyckiej Bibliotece z Nag Hammadi koczc, jest jasne, e ci, spod pira ktrych wyszy te staroytne manuskrypty, pragnli podzieli si swoimi odkryciami z przyszymi pokoleniami. Rozdzia ten koczy si przedstawieniem najstarszej i najbardziej tajemniczej jak czsto si o niej mwi ksigi nalecej do tradycji hebrajskiej, Sefer Jeciry, czyli Ksigi Stworzenia. Dla czytelnikw, ktrzy zainteresowani s zrozumieniem, jak mona odczyta czsteczk DNA za pomoc przekadalnego jzyka, cz druga dokadnie opisuje to, histori i szczegy dotyczce tego odkrycia. Wska22

Wprowadzenie

zwki znalezione w ksidze Sefer Jecira wykorzystywane s w rozdziale czwartym w celu ujawnienia ukrytego powizania midzy staroytnymi ywioami Ognia, Powietrza i Wody oraz ich bezporednimi odpowiednikami w dzisiejszym jzyku chemii ta korelacja prowadzi do zaskakujcych rezultatw! Zatem rozdzia czwarty odsania ukryty zwizek czcy przekonania staroytnego i wspczesnego wiata, za rozdzia pity, Odkrycie, wykorzystuje ten potny zwizek i wprowadza nas jeszcze gbiej w tajemnic alfabetw i ukrytych kodw literowych. To znaczce odkrycie, pozwalajce sprowadzi litery i ywioy do wsplnego mianownika liczbowego, pozwala na ich porwnanie i skorelowanie najstarszych opisw Stworzenia z dzisiejszymi odkryciami naukowymi. Tym sposobem rozdzia szsty odsania, jak staroytne i osobiste imi Boga imi zapisane ponad 3500 lat temu stanowi sam podstaw naszego DNA! Czytelnikw zastanawiajcych si, w jaki sposb jedno przesanie moe co zmieni w dzisiejszym wiecie, zapraszam do zapoznania si z t czci ksiki, ktra bezporednio odnosi si do tego pytania: do czci trzeciej. Po omwieniu w drugiej czci aspektw historycznych, naukowych i translacyjnych przesania zawartego w ludzkich komrkach, rozdziay sidmy, smy i dziewity ukazuj jego znaczenie w naszym yciu. Rozdzia sidmy pomaga pogodzi si z konsekwencjami istnienia imienia Boga w ciele czowieka, za rozdziay smy i dziewity opisuj rol, jak przesanie to moe odegra w zmniejszeniu rnic zagraajcych naszemu przetrwaniu. Rozdzia dziewity, na przykad, opisuje rdzenn metod rozwizywania konfliktw opart na wizji wsplnej przyszoci. W takich tradycjach wizja staje si wspln
23

kOd BOgA

podstaw punktem wyjcia lub powrotu, kiedy rnice midzy ludmi staj si przytaczajce. Sedno polega na tym, e wsplna wizja stanowi przeycie jednoczce, ktremu adna z osb j podzielajcych nie moe zaprzeczy. Ta sekcja wskazuje, e uznanie istnienia imienia Boga w ciele czowieka moe posuy celowi, takiemu jak rozwizanie powaniejszych konfliktw. To podejcie moe okaza si szczeglnie przydatne w przypadku konfliktu wynikajcego z rnic o podou religijnym i etnicznym.

rzetelna ksika czy praca naukowa: skd takie podejcie?


Niniejsza ksika niewtpliwie dotyka wielu gboko zakorzenionych i bardzo osobistych przekona. Nie jest moliwe odniesienie si do wszystkich konotacji kodu zawartego w ludzkich komrkach. Dlatego postanowiem skoncentrowa si na mocy tego przesania, pozwalajcej zmniejszy rnice w yciu i zaprowadzi pokj na wiecie. Poczynajc od zoonych kwestii zwizanych z terroryzmem i trwajc od czterech tysicy lat walk o ziemi na Bliskim Wschodzie, a koczc na przewidywanym zaamaniu si wiatowych ekosystemw i gromadzeniu coraz wikszych zasobw broni masowego raenia, kwestie dzielce nas na poziomie jednostki, rodziny, religii i narodu osigny przytaczajce proporcje, a podejmowanie decyzji jest trudniejsze ni kiedykolwiek przedtem. Pewne stare porzekado gosi, e kiedy odpowiedzi s niejasne, a sytuacje trudne do rozwikania, zazwyczaj wynika to std, e nie mamy wszystkich potrzebnych in24

Wprowadzenie

formacji czego brakuje. Coraz wicej dowodw wskazuje na to, e wanie tak si dzieje w przypadku najbardziej kontrowersyjnych kwestii naszych czasw. Kiedy pojawiaj si wszystkie informacje, wybory staj si jasne, a sposb dziaania oczywisty. W ostatecznym rozrachunku moemy odkry, e kryzysy naszych czasw to objawy gbszej i bardziej zasadniczej kwestii. Kady zadaje dokadnie to samo pytanie: Jak miar mierzymy ludzkie koszty naukowych i politycznych wyborw, budujc wiat przyszoci? Namacalny, weryfikowalny i uniwersalny przejaw przesania znajdujcego si u samej podstawy ycia zawiera niezaprzeczalny dowd istnienia wikszej inteligencji przenikajcej nasze istnienie. Fakt, i to przesanie jest substancj, z ktrej si skadamy, dowodzi, e jestemy czci znacznie wikszego planu. Nasz zwizek z t inteligencj stanowi czynnik, ktry musi by uwzgldniony w strategiach dotyczcych nauki, wojen i pokoju w strategiach torujcych drog ku przyszoci. Ju sam charakter tematu podjtego w niniejszej ksice wykracza poza tradycyjne granice nauki i duchowoci. Poczynajc od najstarszych opisw naszych pocztkw, a na najbardziej zaawansowanej myli naukowej koczc, jest jasne, e rozwizanie problemw naszych czasw wymaga signicia poza sposb mylenia, za spraw ktrego powstay. czc mdro przeszoci z nauk przyszoci, tworzymy potne nowe narzdzia zdolne do rozwizania obecnych problemw. Jednoczenie otwieramy jedyne w swoim rodzaju okno na tajemnic naszego stworzenia.
25

kOd BOgA

Staroytne wskazwki na temat pocztku


Cho nauka wydaje si by wysoko rozwinita, najwiksze wspczesne umysy przyznaj, e obecna wiedza jest niekompletna. Mimo zrozumienia kodu genetycznego, rwna Einsteina opisujcych zaleno energii i masy oraz cudu komunikacji internetowej, w naukowym postrzeganiu stworzenia istniej niezapenione luki. Cytujc znan prawd: im wicej odkrywamy, tym bardziej rozumiemy, jak niewiele wiemy. Jednoczenie odpowied na pytanie Jak to wszystko si zaczo? moe ju istnie w formie, ktra przetrwaa prby czowieka i natury. Zapiecztowany w ziemskich naczyniach i pogrzebany pod wiekami pustynnego piasku zapis naszej przeszoci moe zawiera take najpeniejszy opis naszego pochodzenia. Co wicej, moemy odkry, e plamki atramentowych liter i rozpadajce si pergaminy, suce zachowaniu historii, kryj rwnie tajemnic naszych zdolnoci i przeznaczenia. Podobnie jak w przypadku rdzennych mieszkacw Ameryki Pnocnej po raz pierwszy stykajcych si z lokomotyw parow i opisujcych j jzykiem swoich czasw jako elaznego konia, musimy wzi pod uwag, e tajemnice naszej przeszoci zostay zapisane w postaci myli i idei nalecych do innych czasw. Sowami przynalenymi ich czasom, nasi przodkowie opisywali, jak uzyskiwali odpowiedzi na te same pytania, ktre zadajemy dzisiaj dotyczce naszego pochodzenia, znaczenia ycia i sposobu przetrwania mimo cierpienia panujcego w wiecie. Prawa wyjaniajce zagadki stworzenia istniay, zanim modne stao si sownictwo opisujce wysze wymiary i hologramy kwantowe. Takimi
86

Zzaginionych Ksig Stworzenia...

sowami, jakie byy im znane, staroytni uczeni opisywali wizje i objawienia, ktre pomagay im zrozumie ludzkie ycie. W ich jzyku wymiary staj si niebami, siy natury Anioami Soca, Wiatru, Ziemi i Powietrza, a wiadomo tchnieniem Boga. Na przestrzeni historii pojawiay si pogoski o istnieniu wiedzy, w ktrej zachoway si tego rodzaju wizjonerskie dowiadczenia, a ktrej rda sigaj czasw naszego pochodzenia. Zgbiajc uwicone tradycj legendy, nierzadko mona dotrze do faktw stanowicych podstaw opowieci i mitw, z ktrych cz przetrwaa tysice lat. Na przykad odkrycie przez Heinricha Schliemanna miasta Troi w 1870 roku byo wynikiem jego przekonania, e klasyczne dzieo literackie Homera Iliada byo prawdziw relacj wydarze historycznych. Wykorzystujc ten utwr jako werbaln map, Schliemann poda za zawartymi w nim wskazwkami i w rezultacie dokona jednego z najwikszych odkry archeologicznych dziewitnastego wieku. Innymi przykadami znalezisk bdcych bezporednim wynikiem badania antycznych legend i mitw s: odkrycie przez Hirama Binghama w 1911 roku Machu Picchu, Zaginionego Miasta Inkw, oraz odkrycie Arki Noego, ktrego dokonano pod koniec dwudziestego wieku w grach Ararat w Turcji.

zaginiona ksiga Adama: mdro aniow wwiecie czowieka


Jak w przypadku Troi, niesabnce pogoski na temat staroytnej ksigi mdroci przedstawionej Adamowi i Ewie podczas ich pobytu w rajskim ogrodzie sugeruj,
87

kOd BOgA

e ta legenda moe w rzeczywistoci opiera si na wydarzeniu historycznym. Ta zagadka nigdy nie doczekaa si jednak rozwizania. Podobno istnia tylko jeden egzemplarz tej ksigi, a litery byy w niej przepojone tajemnicz substancj, ktra uniemoliwiaa kopiowanie czy powielanie jej stronic. Za spraw ksztatu, cieniowania i waciwoci tekstu, tajemnice stworzenia i pochodzenia rodzaju ludzkiego skryway si w samych literach. Aby nie dopuci do niewaciwego wykorzystania treci tej ksigi, moga ona by zrozumiana tylko przez tych, ktrych dojrzao duchowa pozwalaa dostrzec znaczenie zawartych w niej symboli. Dla wszystkich innych, jak gosi legenda, posiadanie tej ksigi byo pozbawione znaczenia, a kada prba niewaciwego spoytkowania jej tajemnic miaa uczyni ich ycie nieszczliwym. Chocia szczegy na temat ksigi znanej jako Ksiga Adama z biegiem czasu zaniky, pogoski o jej istnieniu przetrway nawet do osiemnastego wieku. Podobno w tym czasie staa si ona wasnoci Izraela ben Eliezera, znanego pniej jako ojciec judaizmu chasydzkiego. Do tego czasu Ksiga Adama znajdowaa si w posiadaniu zaledwie szeciu osb: Adama, Jzefa, Mojesza, Jozuego Ben Nuna i Salomona49. Legenda gosi, e w pewnym miecie, niedaleko Izraela ben Eliezera, y rabin, ktry, cho nie posiada tej ksigi, to jednak wiedzia o jej istnieniu. Czujc, e jego ycie dobiega koca, rabin Adam Tzaddik zapad w sen wrebny, proszc o przewodnictwo przy jego ostatnim dobrym uczynku, zanim opuci ten wiat. Jego pytanie byo proste: komu powinien przekaza przed mierci Ksig Adama, aby zyska pewno, e prawda o czowieku przetrwa? Tej nocy obudzi si ze snu i zosta
88

Zzaginionych Ksig Stworzenia...

przywiedziony do jaskini w Ziemi witej, gdzie pogrzebano wielu patriarchw minionych czasw. Znalaz tam Ksig Adama. Rabin Adam poprosi swego syna, by ten odnalaz modego Izraela ben Eliezera i osobicie wrczy mu t ksig. Legenda opisuje, jak syn rabina Adama znalaz Izraela mieszkajcego w stajni, gdzie do pnych godzin nocnych studiowa on sowa Tory, witej ksigi ydw. Pewnego wieczoru, badajc rdo blasku bijcego zza drzwi, syn rabina sta si wiadkiem cudu, ktry upewni go, e Izrael naprawd by wart otrzymania ksigi tajemnic. Gdy zajrza przez okno, zaniepokojony, e tak intensywne wiato pochodzi od wiecy, od ktrej zaja si soma, zobaczy tylko olniewajcy blask emanujcy z ciaa samego Izraela. To nie ponca soma bya rdem wiata, lecz natchnienie, ktre spyno na Izraela podczas odczytywania Tory. Nastpnego dnia syn rabina Adama wypeni ostatnie yczenie ojca i wrczy Izraelowi mistyczn ksig. Dziki naukom goszonym zgodnie z Ksig Adama Izrael ben Eliezer sta si znany jako Baal Szem Tow to znaczy: Mistrz witego Imienia. Jest to ostatni przypadek, kiedy Ksiga Adama zostaa wspomniana w literaturze egzoterycznej.

zaginione ksigi biblijne


Dwudziesty wiek sta si wiadkiem odkry najbardziej znaczcych i intrygujcych zapisw ludzkiej historii. Od zaginionych tekstw biblijnych znad Morza Martwego i tumaczenia tysicy sumeryjskich tabliczek, a po
89

kOd BOgA

gnostyckie i nowotestamentowe znaleziska nalece do Biblioteki z Nag Hammadi, odkrywane s coraz liczniejsze dowody wskazujce na to, e acuch wiedzy czcy staroytn mdro ze wiatem wspczesnym by niejednokrotnie przerywany. Za kadym razem, kiedy jaki zapis dziejw czowieka zosta wymazany, ukryty lub przeredagowany, zagadka tego, kim jestemy, stawaa si jeszcze bardziej zawia. Poniewa w tak duym stopniu nasz sposb postrzegania teraniejszoci opiera si na niezupenie zrozumianej przeszoci, nie powinno nas dziwi, e znaczna cz praw naukowych, praktyk medycznych, kwestii duchowych i faktw historycznych a take czerpanych z nich korzyci rwnie nie jest kompletna. By moe najwiksze szkody w acuchu wiedzy spowodowao przeredagowanie Biblii przez Koci wczesnochrzecijaski w czwartym wieku. Uczeni otwarcie przyznaj, e zgromadzenie, ktrego celem byo ustanowienie doktryny chrzecijaskiej, w 325 r. n.e. dokonao przeredagowania i usunicia czci wczesnochrzecijaskich tekstw50. Dziaajc pod przewodnictwem rzymskiego cesarza Konstantyna, biskupi, duchowiestwo i historycy tworzcy Sobr nicejski stanli przed niebotycznym zadaniem polegajcym na przeksztaceniu rnorodnych dzie religijnych pisanych na przestrzeni wiekw w jeden dokument, ktry miaby gbokie znaczenie dla wczesnych ludzi. Uwzgldniajc nagromadzenie przypowieci, nauk i zapisw historycznych, wiele ksig, ktre rozpatrywali, byo zbdnych, kiepsko napisanych, penych powtrze i pokrywajcych si ze sob wersji. W niektrych przypadkach Sobr uznawa teksty za zbyt mistyczne i niemajce adnej praktycz90

Zzaginionych Ksig Stworzenia...

nej wartoci. Tak byo z Ksig Henocha. Ostatecznie Sobr zaleci usunicie przynajmniej 45 dokumentw. Rezultaty ich wysikw znamy dzisiaj pod postaci Pisma witego jednej z najpotniejszych i najbardziej kontrowersyjnych ksig w historii wiata. Z pozostawionych przez uczestnikw Soboru listw jasno wynika, e pierwotnie zmiany miay suszny cel. Na przykad, kiedy zapytano arcybiskupa Canterbury Wakea, dlaczego zdecydowa si na przetumaczenie i opublikowanie staroytnych tekstw zamiast wasnych wspczesnych prac, odpowiedzia: Poniewa miaem nadziej, e te pisma zaskarbi sobie wicej powszechnej akceptacji bez uprzedze u wszelkiego rodzaju ludzi, ni cokolwiek innego napisanego przez wspczenie yjcego czowieka51. Skd czonkowie Soboru nicejskiego mogli wiedzie, e ksiga, ktr stworz, stanie si w kocu podstaw jednej z najwikszych religii na wiecie i zostanie uznana za najwitsz ksig przez ponad jedn trzeci wiatowej populacji? Wiele ksig, ktre usunito podczas zmian wprowadzonych w czwartym wieku, w cigu ostatnich lat zostao zrekonstruowanych, przetumaczonych i udostpnionych ogowi spoeczestwa. O ile wiem, nie istnieje adna kompilacja zawierajca wszystkie te teksty uoone w pierwotnym porzdku, poniewa tumaczenia dokonali rni autorzy, pracujcy w rnych jzykach na przestrzeni wiekw. Istniej jednak grupy tumacze, ktre s od czasu do czasu udostpniane, na przykad kompilacja zaginionych ksig biblijnych opublikowana na pocztku dwudziestego wieku52. Poniej przedstawiam wyjtek z listy ksig, o ktrych wiadomo obecnie, e zostay usunite podczas Soboru nicejskiego.
91

kOd BOgA

Listy Heroda i Piata List do Trallian List do Rzymian List Polikarpa List do Filadelfian List do Filipian Dzieje Pawa i Tekli Korespondencja Pawa i Seneki Ewangelia Nikodema List do Magnezjan Ewangelia Marii Magdaleny Pierwsza Ewangelia Dziecistwa Druga Ewangelia Dziecistwa List do Efezjan Wizje Hermasa Polecenia Hermasa Parabole Hermasa Apostolski symbol wiary Korespondencja krla Abgara z Chrystusem Pierwszy List Klemensa Drugi List Klemensa List Barnaby Cho wiele z wyej wymienionych ksig odeszo w zapomnienie po ich odrzuceniu, pami o innych zostaa zachowania. Poniej przedstawiam wyjtek z listy tekstw uwaanych za dokumenty drugorzdne lub drugoplanowe i zwykle zarezerwowanych dla uczonych. Pierwsza Ksiga Adama i Ewy Druga Ksiga Adama i Ewy Ksiga Henocha
92

Zzaginionych Ksig Stworzenia...

Psalmy Salomona Ody Salomona Czwarta Ksiga Machabejska Dzieje Achikara Testament Rubena Testament Asera Testament Symeona Testament Lewiego Testament Judy Testament Issachara Testament Zabulona Testament Dana Testament Naftaliego Testament Gada Testament Beniamina

czstki wikszej mdroci


Prawdopodobnie jednym z najbardziej znaczcych znalezisk archeologicznych ostatniego stulecia byo odkrycie staroytnej biblioteki ukrytej w jaskiniach nad Morzem Martwym Zwojw znad Morza Martwego. Znalezisko to wzbudza liczne kontrowersje, poniewa cz odkrytych w jaskiniach dokumentw uznaje si obecnie za ksigi zaginione podczas zmian wprowadzonych w czwartym wieku. Cho wedug niektrych naukowcw nie znaleziono jeszcze wszystkich zwojw, biblioteka dokumentw pochodzca z jedenastu jaski nad Morzem Martwym stanowi najbardziej znaczcy zestaw tekstw biblijnych, jakie odkryto do dnia dzisiejszego.
93

Gregg Braden autor bestsellerw New York Timesa, uczestnik licznych midzynarodowych konferencji oraz go programw telewizyjnych i radiowych. W swoich ksikach omiela si przekroczy tradycyjne granice nauki i religii, wskazujc rozwizania najistotniejszych problemw naszych czasw. Kod Boga stanowi wynik dwunastoletnich bada i osobistych poszukiwa Autora, ktrych efektem jest odkrycie namacalnej i niezaprzeczalnej zasady jednoci wszystkich ludzi. Gregg Braden odnalaz bosk wi czc kod genetyczny wszystkich form ycia na ziemi. Niewane, do kogo zanosisz codzienne mody czy jest to Allah z Islamu, Pan z religii judeochrzecijaskich, Najwyszy Bg ztradycji hinduistycznych czy te Wielki Duch Indian wszyscy oni s jednym i tym samym Bogiem. Pomyl, jak wiele ran mona by uleczy, wiedzc, e przeladowania, czystki etniczne, wojny religijne i inkwizycje odbywajce si, przez ostatnie dwa tysice lat, w imi boe wyrosy z niewaciwego rozumienia jednego ponadczasowego przesania! Gdy prawie jedna trzecia narodw na caym wiecie uwikana jest w konflikty zbrojne, pojawia si obietnica lepszej przyszoci. Czy kto podniesie rk na drugiego czowieka majc wiadomo, ewyrzdzi tym samym krzywd... Bogu, Bogu ktry jest wnim samym?
POLECAMY:

Cena: 44,40 z (zVAT)


PATRONI: