You are on page 1of 19

Cuda

Archanioa Michaa

Dr Doreen Virtue

Cuda Archanioa Michaa

Tumaczenie: Ryszard Olizo

Suchaj radia Hay House na ywo: www.hayhouseradio.com

Redakcja: Ewa Karczewska Projekt okadki: Tomasz Piasiewicz Skad komputerowy: Piotr Pisiak Korekta: Renata Nawrocka

Wydanie I Biaystok 2009 ISBN 978-83-7377-374-5

Original tilte: THE MIRACLES OF ARCHANGEL MICHAEL Copyright 2008 by Doreen Virtue English language publication 2008 by Hay House, Inc. Copyright for this edition by Studio Astropsychologii, Biaystok, 2009. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

15-762 Biaystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 (085) 662-92-67 redakcja (085) 654-78-06 sekretariat (085) 653-13-03 dzia handlowy hurt (085) 654-78-35 sklep firmowy Talizman detal www.studioastro.pl e-mail: biuro@studioastro.pl Wicej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl

PRINTED

IN POLAND

Dla Archanioa Michaa, z nieskoczon wdzicznoci

Spis treci

Wprowadzenie................................................................................. 9 Rozdzia pierwszy: Zobaczy Michaa. ......................................13 Rozdzia drugi: Usysze gos Michaa. ...............................41 Rozdzia trzeci: Poczu obecno Michaa. .........................57 Rozdzia czwarty: Micha Boski Opiekun............................67 Rozdzia pity: Micha pomaga ludzkimi rkami..............81 Rozdzia szsty: Archanio Zota Rczka.......................... 101 Rozdzia sidmy: Micha usuwa lki, fobie inegatywne energie. ................................ 121 Rozdzia smy: Archanioy Micha iRafael. .................... 147 Rozdzia dziewity: Wzywanie Michaa wczyim imieniu... 157 Rozdzia dziesity: Pomoc Michaa wznalezieniu pracy zawodowej icelu yciowego................... 165 Posowie....................................................................................... 175 O Autorce. .................................................................................... 179

Wprowadzenie

Niniejsza ksika ma charakter bezwyznaniowy, a dotyczy Archanioa Michaa, potnej, niebiaskiej istoty, ktra chroni, prowadzi, naprawia iuzdrawia. Micha oddziauje na wiat fizyczny, przebywajc w wymiarze niefizycznym. Czasami, jak przekonasz si zlektury tej ksiki, przybiera nawet posta trjwymiarow. Jako prawa rka Boga, Archanio Micha wprowadza na ziemi spokj, wykorzeniajc lk istres. Jego pomysowo nie zna granic, podobnie jak zdolno przebywania zwieloma osobami jednoczenie. Jako istota nieograniczona jest zawsze chtny igotowy, by pomc tobie ikadej innej osobie znajdujcej si wsytuacji, wktrej zagroony jest spokj. Okrelenie archanio wywodzi si zgreckiego wyraenia, ktre tumaczy si jako: najwspanialszy posaniec Boga. Arch oznacza pierwszy, najwspanialszy, za angelos to posaniec Boga. Imi Micha oznacza wjzyku hebrajskim ibabiloskim: ten, ktry jest podobny Bogu. Zatem Archanio Micha to: najwspanialszy posaniec, podobny Bogu. Innymi sowy, Micha niesie czyste przesanie mioci, mdroci imocy bezporednio od Stwrcy. Micha jest jedynym anioem, ktremu Biblia przyznaje tytu archanio, a take nazywa go jednym z pierwszych ksit. 9

Wedug Ksigi Daniela i Apokalipsy witego Jana, Micha zapewnia ochron wtrudnych chwilach. Niezliczone legendy, zwaszcza wtradycji chrzecijaskiej, judaistycznej, islamskiej iceltyckiej, opisuj osawion si imdro Archanioa Michaa. Jednak archanio ten nie zosta zepchnity do roli postaci ze stronic witych tekstw. On yje i przebywa wrd nas. Co wicej, bardzo prawdopodobne, e ci wczym pomg, zwaszcza jeli go oto prosie. By moe nawet to on podsun ci t ksik. Zanim jednak przeczytasz cig dalszy, chciaabym wyjani kilka kwestii: 1. Micha nie chce by czczony. Ca chwa oddaje Bogu i nie chce, eby si do niego modlono. Jest porednikiem midzy Stwrc istworzeniem (to znaczy nami). Zatem wzywamy go, ale nie modlc si do niego, co stanowi subteln, lecz istotn rnic. 2. Micha jest nieograniczony. Moe przebywa jednoczenie przy kadym z nas, a dowiadczenia te bd zawsze indywidualne i wyjtkowe. Nigdy wic nie martw si, e zawracasz mu gow tak zwan ma prob. Micha pragnie pomc ludziom osign pokj na ziemi, acel ten realizuje, pomagajc kademu znas zosobna. Chce ci pomaga we wszystkim, co zapewni ci spokj. Chocia Micha kojarzony jest zniektrymi religiami, wrzeczywistoci pomaga on wszystkim ludziom. Kocha wszystkich bezwarunkowo, tak jak Bg. Jednak mimo e jest tak potny, moe ingerowa wtwoje ycie tylko wtedy, gdy mu na to pozwolisz, poniewa nie wolno mu narusza twej wolnej woli. Musisz wic poprosi go opomoc, eby mg ci jej udzieli. Piszc t ksik, nabraam nawyku wzywania Archanioa Michaa. Podziwiam autorw zamieszczonych tutaj relacji za to, e wszyscy oni wykazali tyle przytomnoci umysu, eby wtrudnych chwilach wezwa Michaa. Kiedy co si stanie, tak atwo jest 10

krzykn: Cholera! (czy co jeszcze ostrzejszego). Jednak znacznie wicej korzyci przynisby okrzyk: Archaniele Michale!. Bg ianioy, cznie zMichaem, reaguj na kade woanie opomoc. Moesz wic prosi na gos, wmylach, na pimie ipoprzez piew. Moesz prosi ojego pomoc poprzez tradycyjn inwokacj, afirmacj, anawet zwyke: Michale, pom!. Nie jest wane, jak prosisz, ale e wogle to robisz. Po co wic zwraca si do Michaa, skoro sw prob opomoc moesz skierowa bezporednio do Boga? Na pewno najlepiej stosowa si do wasnych przekona religijnych iduchowych, ajeli uwaasz, e najkorzystniejsza jest rozmowa zBogiem, to zdecydowanie bdzie to dla ciebie najwaciwsza droga. Nauczyam si, e kiedy prosimy opomoc Stwrc, to anioy s Jego posacami ito one interweniuj. Innymi sowy, rezultaty s takie same, niezalenie od tego, czy opomoc zwracamy si do Michaa, czy do Boga. Moesz prosi Wszechmocnego, eby wysa do ciebie Michaa albo te zwrci si do tego archanioa bezporednio. Poniewa najwaniejsz rol Michaa jest ochrona (jest patronem policjantw iwojskowych), strzee ci przed niszymi energiami. Jeli czasem nie jeste przekonany co do uczciwoci ludzi bd duchw, wezwij go. Niczym wity bramkarz wklubie nocnym Micha dba o to, by dostp do ciebie miay wycznie istoty pene czystej mioci iwiata. Zpomoc legionu aniow, zwanego Zastpem Miosierdzia, Micha wsppracuje te zJezusem, witymi iinnymi archanioami ibstwami religijnymi. Wikszo tych, ktrzy poprzez swoje relacje przyczynili si do powstania niniejszej ksiki, widziaa, wyczuwaa lub syszaa Archanioa Michaa. Przekonasz si, e niczego nie musieli robi, eby im si objawi, poza poproszeniem go opomoc bez adnych zaoe i oczekiwa co do tego, jak ich proby miayby zosta spenione. Kiedy prosisz Archanioa Michaa opomoc, on zawsze si zgadza moesz by pewien, e pomoe ci wdoskonay izaskakujco skuteczny sposb. 11

W czterech pierwszych rozdziaach przyjrzymy si, wjaki sposb ta niebiaska istota nawizuje znami kontakt poprzez ludzkie, fizyczne zmysy. Prawdopodobnie twoje zetknicie si z Archanioem Michaem bdzie przypominao te, oktrych opowiadaj zamieszczone wtej ksice historie, jednoczenie bdzie ono jednak miao w sobie co niepowtarzalnego. Wynika to std, e Micha dziaa zgodnie znajbardziej zoonym, precyzyjnym izadziwiajcym komputerem we wszechwiecie: zbosk nieskoczon mdroci Stwrcy. Kady kontakt zMichaem ikada forma jego pomocy jest zawsze idealnie dopasowana do okrelonej osoby isytuacji.

Rozdzia Czwarty: Micha Boski Opiekun

Micha znany jest przede wszystkim jako anio, ktry ratuje, chroni istrzee. Zawsze przedstawiany jest jako wojownik, aczkolwiek bardzo spokojny ipeen mioci. Poniewa sysz iczytam wiele historii otym, jak Archanio Micha wcudowny sposb kogo ochroni, jestem przekonana, e wielu pisarzom posuy on za wzr dla postaci superbohaterw! Jak za chwil si przekonasz, Micha potrafi bez trudu przeskakiwa wysokie budynki jednym susem. Ten rozdzia zawiera obszerne dowody, e pomoc, jak moe suy nam ten archanio, jest niczym nieograniczona! Prawdopodobnie to dlatego cigle nas zapewnia, e nie ma si czym martwi, bo jest przy nas, eby nas chroni.

Micha nagina prawa fizyki


Poniewa anioy nie maj cia fizycznych, nie ograniczaj ich prawa grawitacji, czas ani inne aspekty fizyki. Archanio Micha moe na przykad wjednej chwili przesun samochd zpunktu 67

Ado punktu B albo zatrzyma czas. Wykorzystuje bosk magi, jeli wymaga tego ocalenie czyjego ycia. Relacje przedstawione wniniejszej czci powinny rozwia wszelkie wtpliwoci co do obecnoci icudownych zdolnoci Michaa. Pewna kobieta oimieniu Sandra jest cakowicie pewna, e jej ycie zostao uratowane dziki interwencji tego archanioa, poniewa nie ma adnego innego wyjanienia, ktre tumaczyoby, wjaki sposb jej samochd, nad ktrym stracia panowanie, mg nagle samodzielnie zmieni kierunek: Razem z bratem i bratow postanowilimy odwiedzi ciotk i wuja w czasie wit Boego Narodzenia. Drogi byy miejscami oblodzone, ale nie mielimy pojcia, jak bardzo te warunki byy zdradliwe. Kiedy znalelimy si na autostradzie, poprosiam brata, eby zwolni, ale powiedzia, e jedzie ostronie. Par razy trafilimy na oblodzenie i troch nami zarzucao, ale nie zwalnialimy tempa jazdy. Brat by dumny, e jest zawodowym kierowc ciarwki i bardzo dobrze jedzi. Rzeczywicie znakomicie radzi sobie zwielkimi pojazdami, ale teraz akurat siedzielimy wmaym aucie. Nastpne, co pamitam, to to, e przecilimy oba pasy po naszej stronie niepodzielonej drogi iwpadlimy na trzeci, zruchem wprzeciwnym kierunku. Jechalimy dwudrzwiowym samochodem, aja siedziaam ztyu. Samochodem zarzucao, abratowa, ktra nie umie prowadzi, wci usiowaa przytrzyma kierownic. Przy kadym obrocie samochodu, widziaam zbliajcy si traktor zprzyczep. My bylimy wdole, ajadcy zgry pojazd by coraz bliej. Zaczam si modli do Archanioa Michaa, proszc go oochron iwtedy, wmgnieniu oka, nasz samochd wcudowny sposb wrci na pas ruchu po naszej stronie autostrady iagodnie wyldowa wmikkiej zaspie. 68

Dzikuj ci, Archaniele Michale! Wchwili, kiedy si zatrzymalimy, usyszaam, jak mija nas rozpdzony osiemnastokoowiec, trbic klaksonem! Zpewnoci jego kierowca rwnie by wstrznity, bo wszyscy moglimy zgin. Nie zderzylimy si zadnym pojazdem inie mam pojcia, wjaki sposb nasz samochd mgby wyj cao ztej sytuacji izawrci na waciwy pas ruchu bez anielskiej pomocy. Powoli jadc dalej, widzielimy w rowach po obu stronach drogi samochody, a take wielk ciarwk, ktra zjechaa zautostrady iwpada do rzeki. Bylimy naprawd bogosawieni. Podziwiam Sandr za jej przytomno umysu, ktra pozwolia jej pomodli si do Michaa ipoprosi go oochron wtrakcie tego dowiadczenia! Ta historia przypomina nam, e wtak niebezpiecznej sytuacji najlepsz ochron jest modlitwa. Dobrze byoby wyrobi sobie nawyk modlenia si przed wszelkimi trudnymi sytuacjami, tak eby odruchowo mwi: Michale, prosz, pom mi! zamiast przeklina straszne warunki, wktrych si znajdujemy. Nastpna historia, opowiedziana przez kobiet oimieniu Amber, przypomina mi jeden zmoich ulubionych filmw zdziecistwa: The Absent-Minded Professor [Latajcy profesor], wktrym posta grana przez Freda MacMurraya odkrywa substancj, dziki ktrej jego samochd moe lata jak samolot: Kiedy mj m zachorowa na nieuleczaln chorob, odkryam duchowo, dziki ktrej nawizaam kontakt zanioami. Okazao si to zbawienne wskutkach! Jechaam z crk autostrad i zbliaam si do skrzyowania, kiedy jaki samochd skrci gwatownie i wjecha na nasz pas ruchu. Nie byo adnej moliwoci, eby ktrykolwiek zpojazdw zdy zatrzyma si na tyle szybko, by unikn powanego zderzenia. Wcigu tych kilku cennych sekund, ktre pozostay, zdyam jedynie pomyle, e zaraz 69

zginiemy. Z przeraeniem uwiadomiam sobie, e mj m umrze bez nas przy jego boku, ale po mierci wszyscy si spotkamy mj m, crka ija. Nie wiem, ile czasu upyno od momentu, w ktrym zdaam sobie spraw ztego, e zaraz nastpi zderzenie, do chwili, wktrej zdarzyo si co naprawd niewiarygodnego, ale musiao si to sta niemal natychmiast. Gdy nastawiam si na zderzenie, nagle poczuam, e mj samochd lata miaam wraenie, e co go unioso iza chwil bezpiecznie jechalimy dalej. Stao si to tak szybko, e nie mogam uwierzy ani zrozumie, co si dzieje. Panowaa cakowita cisza, zupenie, jakby czas si zatrzyma. Natychmiast potem wrcia mi wiadomo otoczenia ijechaam dalej. Od tej pory wielokrotnie wracaam wmylach do tego zdarzenia. Nie widziaam anioa wchwili, kiedy byymy zcrk ratowane, ale czuam anielsk obecno, ktra promieniowaa potn energi ochronnej mioci. Wierz, e Archanio Micha by przy nas. Teraz wiem, e mier mojego ma stanowia przejcie do naszego ostatecznego domu po zakoczeniu ycia na ziemi. Wtedy te narodzia si moja duchowa wiadomo irozpocza si nowa podr wposzukiwaniu celu. Moje ycie obdarzone zostao anielskim piknem iodtd anioy mnie nie opuszczaj. Obecnie, gdy prowadz samochd, ktem oka aczasem okiem umysu widz trzy olbrzymie anioy siedzce na tylnym siedzeniu. Wydaj si tam nieco cinite, jakby nie starczao im miejsca na skrzyda. To pikny widok, poruszajcy mnie za kadym razem. Czsto nie mog si powstrzyma, eby si nie rozemia, bo caa scena wyglda do zabawnie. Tego rodzaju rzeczy umacniaj we mnie nadziej na przysze ycie, w ktrym wszyscy znowu poczymy si ze swymi bliskimi. 70

Pewna kobieta o imieniu Cristal Marie odkrya, e Archanio Micha uspokoi j podczas lotu samolotem. Zwr uwag, e zorientowaa si, kto jej pomg, dziki jego charakterystycznej ciepej energii: Bardzo si baam lata samolotem. Wczasie kadego lotu zaczynaam si trz, miaam sucho w ustach, bladam iczuam ogarniajcy mnie niepokj. Wzywaam anioy i wrki, proszc je o spokj i odwag, bym moga zmierzy si zt sytuacj. Dziki ich pomocy czuam si zdecydowanie lepiej, ale przy kadej najmniejszej turbulencji, cae moje opanowanie znikao. Znowu si baam, nie wierzc, e anioy iwrki s przy mnie ioferuj mi swoj pomoc. Ogarniaa mnie rozpacz ipoczucie osamotnienia. Zdawao mi si, e gdyby samolot run na ziemi, nikt by mi nie pomg. To byo okropne! Wszystko zmienio si jednak dziki Archanioowi Michaowi, a stao si to podczas lotu z Nowego Jorku do Santo Domingo, gdy samolot wpad wtak silne turbulencje, e a wszystkie stewardesy musiay usi, ajedna znich wybucha paczem! Samolot swobodnie wznosi si i opada, a wreszcie pilot stwierdzi, e by moe bdziemy musieli awaryjnie ldowa na Kubie. Gdy tak siedziaam, rozmylajc oswej miertelnoci, poprosiam o ochron Archanioa Michaa. Byam chyba tak bardzo uwraliwiona, e wreszcie wyranie go usyszaam. Sprawi, i zdaam sobie spraw, e boj si nie tyle rozbicia si samolotu, ile utraty kontroli nad wszystkim iwszystkimi wswoim yciu. Pokaza mi, e tak samo boj si utraty kontroli wdomu, wpracy iw relacjach. Staam si paranoiczk, ktra nie ufaa nikomu, nawet tym, ktrzy mnie kochali. Wszystkie moje relacje cierpiay zpowodu lku przed dopuszczeniem innych do siebie. 125

Wanie wtedy postanowiam uzdrowi t sytuacj! Zbyt dugo lk kontrolowa moje ycie. Prbowaam przekaza ca t sytuacj Bogu i Archanioowi Michaowi, ale rozbijaam si oswj lk przed utrat kontroli. Chocia wic zrozumiaam wreszcie swj niepokj, poczuam, e utknam wmartwym punkcie inie mog si uleczy. Jak na ironi, kolejny wstrzs e tak powiem rzuci mnie wreszcie na kolana, wic mogam dozna uleczenia dziki pokorze. Samolot lecia przez burz zpiorunami, ktra staa si dla mnie rdem zupenie nowego poziomu lku. Wreszcie poczuam si wystarczajco upokorzona, eby poprosi opomoc Archanioa Michaa. W przecigu dwch sekund poczuam nagle, e ogarnia mnie spokj. Samolotem nadal trzso na wszystkie strony, ale ja ju si nie baam. Poczuam nawet, e mj lk by do niemdry! Kiedy wyldowalimy, pilot powiedzia, e jest bardzo zaskoczony tym, jak gadko poszo ldowanie. Mogo by znacznie gorzej, a turbulencje trway o poow krcej, ni szacowano. Gsta mga na lotnisku podniosa si, kiedy ldowalimy, by zaraz po tym, jak znalelimy si na ziemi, znowu szczelnie spowi miasto do tego stopnia, e w tym dniu odwoano reszt lotw. Wiem, e by tam Archanio Micha, poniewa czuam, jak ogarnia mnie uczucie ciepa. To wanie to ciepo natchno mnie odwag, sprawio, e mogam si mia ipozwolio mi poczu si silniejsz. Stwierdziam, e to by cud. Wci troch denerwuj si na pokadzie samolotu, ale uwiadomiam sobie, e jest to wynik przede wszystkim mojego wspomnienia olku. Dziki Archanioowi Michaowi, ju nigdy tak bardzo si nie boj. Nie tylko zlikwidowa mj lk izagodzi moje przeycia podczas lotu, ktry mg okaza si najbardziej traumatycznym wmoim yciu, ale take uwolni mnie odurazu. Uzdrowi mnie zdotychczasowej niechci do przebaczania. 126

Od tamtego czasu wszystko zaczo ukada si tak, jak naley. Moje ycie jest teraz zupenie inne, mam cae mnstwo nowych przyjaci, ale udao mi si te utrzyma stare znajomoci. Znalazam now prac, wktrej radz sobie coraz lepiej i, jak na ironi, zaley ona od mojej umiejtnoci zaufania zwierzchnikom. Dugo mogabym opowiada onajrniejszych zmianach na lepsze oraz owielu innych razach, kiedy prosiam Archanioa Michaa o uzdrowienie sytuacji, uzyskujc cudowne rozwizania, ale uwaam, e wanie to zdarzenie, oktrym opowiedziaam, naley do najwaniejszych. Czasem lk iniepokj okazuj si tak przytaczajce, e wywouj skutki fizyczne, takie jak brak tchu iprzyspieszone bicie serca. Ta przypado, znana jako atak paniki, rwnie moe zosta uleczona przez Archanioa Michaa, jak wspomina Jane Turner: Pierwszy niezwykle silny atak paniki przeyam pi lat temu wdomu moich rodzicw, po powrocie zzakupw. Dosownie padam na podog i nie mogam si ruszy. Moje dwie creczki byy przeraone. Matka szybko wezwaa pogotowie ispdziam kilka godzin wszpitalu. Od personelu medycznego dowiedziaam si wszystkiego na temat atakw paniki isposobw ich unikania wprzyszoci. Dwa tygodnie pniej jechaam do rodzicw. Zanim wsiadam do samochodu, wmylach poprosiam Archanioa Michaa, by mi towarzyszy wtrakcie tej niemal stukilometrowej podry, poniewa gdzie przeczytaam, e jednym zjego zada jest wzmacnianie wiary iodwagi. Byam wpoowie drogi, kiedy znowu ogarna mnie straszna panika. Wczyam muzyk i zaczam piewa na cay gos, ale mimo to czuam, jak opanowuje mnie uczucie przeraenia. Ze zami woczach, gono idobitnie powiedziaam: Michale, prosz, pom mi! 127