You are on page 1of 19

MOWA ZWIERZT

TED ANDREWS

MOWA ZWIERZT
DUCHOWE MOCE ZWIERZT

Tumaczenie: Ryszard Olizo

Redakcja: Mariusz Warda Projekt okadki: Marcin Twardowski Skad komputerowy: Maciej Grycz Korekta: Ewa Skaryska Fotografie: Margaret K. Andrews Ilustracje Winston Allen, str.: 19, 20, 29, 31, 60, 92, 107, 113, 116, 122, 128, 129, 132, 133, 254, 430. Ilustracje Hrana Janto, str.: 94, 106, 110, 276.

Wydanie I BIAYSTOK 2009 ISBN 978-83-7377-353-0

Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Biaystok, 2009. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

Tytu oryginau: Animal speak Copyright 1993 Ted Andrews Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125 USA www.llewellyn.com

15-762 Biaystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 (085) 662-92-67 redakcja (085) 654-78-06 sekretariat (085) 653-13-03 dzia handlowy hurt (085) 654-78-35 sklep firmowy Talizman detal www.studioastro.pl e-mail: biuro@studioastro.pl

Wicej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND

SPIS TRECI

Wprowadzenie: O nauce mowy zwierzt .................................................. 9 CZ PIERWSZA SYMBOLE W WIECIE PRZYRODY ................. 13 Rozdzia pierwszy: Duchowa i magiczna rola przyrody .......................... 15 Rozdzia drugi: Przebudzenie totemw duchowych ............................... 21 Rozdzia trzeci: Tajemnica i magia drapienika i zdobyczy ..................... 37 Rozdzia czwarty: Odczytywanie znakw i omenw w przyrodzie ......... 61 Rozdzia pity: Wrebne znaczenie krajobrazw .................................. 77 CZ DRUGA UROK SKRZYDE .................................................... 87 Rozdzia szsty: Ptasie totemy i wtajemniczenie powietrza ................... 89 Rozdzia sidmy: Uzdrawiajca sia ptakw ........................................... 95 Rozdzia smy: Tajemnica pir i latania ................................................ 115 Rozdzia dziewity: Magia pir .............................................................. 123 Rozdzia dziesity: Sownik ptasich totemw ....................................... 141 CZ TRZECIA ZROZUMIE UZDRAWIAJC SI ZWIERZT ..... 247 Rozdzia jedenasty: Czczenie totemw zwierzcych ............................. 249 Rozdzia dwunasty: Zwierzce rytuay .................................................. 258 Rozdzia trzynasty: Sownik zwierzcych totemw .............................. 280 CZ CZWARTA EGZOTYCZNY JZYK OWADW I GADW.... 383 Rozdzia czternasty: W wiecie owadw ............................................... 385 Rozdzia pitnasty: Sownik totemw owadw .................................... 392 Rozdzia szesnasty: Magia wiata gadw .............................................. 407 Rozdzia siedemnasty: Sownik totemw gadw .................................. 412 Zakoczenie: Totemy w cywilizowanym wiecie .................................. 428 Dodatek .................................................................................................. 431 Bibliografia .............................................................................................. 432 O Autorze ............................................................................................... 436 Przypisy .................................................................................................. 437
5

WSKRZE W SOBIE POMIENNY ZACHWYT NAD WIATEM ZWIERZT I CA PRZYROD

Wiele staroytnych mitw i legend opowiada o magicznym czasie i miejscu, w ktrym nie istniay granice dzielce ludzi i zwierzta. Nie tylko czowiek, ale i zwierzta posugiway si mow. Nie znano poj dzikie i oswojone, a bosko zawsze przejawiaa si poprzez natur. wiat przyrody i zamieszkujce go zwierzta przemawiaj do nas kadego dnia: poprzez samo pojawianie si na naszej drodze, poprzez rne zachowania, ruchy i cechy charakterystyczne. Gdy wiemy, na co zwraca uwag, moemy dostrzec w nich znaki, ktrych sens nie bdzie wynikiem przesdw, lecz rozwijania wyszej percepcji i prawdziwych talentw proroczych. Dziki lekturze tej ksiki uwiadomisz sobie, w jak misterny sposb kady aspekt przyrody wpleciony jest w twoje ycie. Otworzysz si na staroytn wiedz o zwierztach duchowych i nauczysz si okrela ich rol we wasnym yciu. Dotkn pierwotnej czstki twego serca i duszy i porusz od dawna przygaszony ar. Stan si twoimi przyjacimi, nauczycielami i towarzyszami. Mowa zwierzt uczy, e nasz zwizek ze zwierztami zamieszkujcymi ca ziemi ma wymiar nie tylko fizyczny, lecz siga sfery mistycznej. Oferowane w tej ksice nauki pozwol ci coraz lepiej porozumiewa si ze zwierztami, z ktrymi si stykasz i darzy je wikszym szacunkiem. Co wicej, dziki zwierztom nauczysz si bardziej szanowa siebie i lepiej porozumiewa si ze swoim Ja. Autor uczy, e zwierzta, ktre codziennie wkraczaj w nasze ycie i z niego znikaj, oferuj nam pomoc i wsparcie, jeli tylko pozostaniemy na nie otwarci. Cho cae lata powiciem zgbianiu biologii i przyrodoznawstwa, dziki Mowie zwierzt rozpoczynam poznawanie wiata zwierzt w peni.

Mark Mazzei
Kierownik dziau rehabilitacji zwierzt Brukner Nature Center Troy, Ohio

DEDYKACJA

Jake czsto dowiadczamy czego, co w danej chwili wydaje si drobne i nieznaczce, a co pniej okazuje si by wspaniaym katalizatorem i bogosawiestwem. Z wielk radoci, mioci i wdzicznoci dedykuj niniejsz ksik nastpujcym osobom i instytucjom: Quendzie Uzdrowicielce za jej mio, za cenn przyja i za podzielenie si ze mn Uzdrawiajc Si Sowy, Ann Konik, ktra poprzez swj zaraliwy entuzjazm ukazaa mi wspaniao i rado sokolnictwa, Kinowi Quituguaowi, ktry podzieli si ze mn moc programu Pogo za jastrzbiem i magi ptakw drapienych, o ktrych naucza, Orodkowi Przyrodniczemu Bruknera i wszystkim, ktrzy w nim pracuj, za szans bardziej osobistego kontaktu i pouczajcych dowiadcze ze zwierztami i przyrod. Dzikuj rwnie za zezwolenie na fotografowanie zwierzt yjcych w orodku i na opublikowanie tych zdj w niniejszej ksice. Szczeglne podzikowanie za pomoc i wskazwki skadam Markowi Mazzeiowi, Debbie Brill i Terri Menoche z Orodka Przyrodniczego Bruknera. Mojej siostrze Theresie za jej pen mioci prac ze zwierztami. Pagan Alexander za jej pomoc przy tworzeniu indeksu i za wszelki wkad, przy tak krtkim terminie. Constance Hill za jej twrcze projekty i redagowanie. Specjalna dedykacja dla osoby, ktra wiedziaa, e biay niedwied z tej ksiki powiedzie ci na wschd od Soca i na zachd od Ksiyca.

WPROWADZENIE

O NAUCE
MOWY ZWIERZT

oje ycie jest wypenione przyrod. Miaem szczcie spdzi wikszo dziecistwa wrd lasw, sadzawek, strumieni i pl. Zwierzta przychodz do mnie zawsze, we nie i na jawie. Pomagaj mi podejmowa yciowe decyzje, powiedziay mi nawet o mierci mojego ojca. Widziaem wilka na wolnoci, oko w oko, spotykaem osie, niedwiedzie, jee i wydry. Na moim ramieniu siedziay ju jastrzbie, sowy, a nawet orze przedni, byem te lekko pogryziony przez lisa. Dokarmiaem spy i podziwiaem z oddali ryczcego na wzgrzu wapiti. Co rano woaj mnie wrony, a gdy kiedy zabdziem, kruki wskazyway mi drog. Trzymaem w rku kruchego konika morskiego, popynem na gboko czterdziestu piciu metrw za wielk muren zielon, a w czasie moich podry zawsze strzeg mnie jastrzbie. Mimo tych wszystkich dowiadcze, jestem niezmiennie zachwycony cudem przyrody i jej rnorodnoci, a przede wszystkim tym, co mwi mi o moim wasnym yciu, przy okazji takich spotka. Korzystam z kadej sposobnoci, eby czego si nauczy. Wiem, e przyroda przemawia do nas, jeli tylko suchamy. Kade zwierz ma do opowiedzenia swoj histori. Kady kwiat przypomina o kreatywnoci, a kade drzewo, szeleszczc limi, szepcze o tajemnicach ycia. Badajc przez cae ycie nauki mistyczne i posiadajc uniwersyteckie wyksztacenie w dziedzinie literatury i jzykoznawstwa, odkryem, e w wikszoci pism i mitologii z caego wiata zwierzta otoczone s aur ludowej tradycji, w ktrej panuje przekonanie, e boskie siy przemawiaj do ludzi jzykiem przyrody. Czowiek jest w takim samym stopniu elementem przyrody, w jakim przyroda stanowi czstk ludzkoci. Przyroda nie jest wyczn wasnoci adnego spoeczestwa ani adnej jego czci. Wszyscy jestemy z ni zwizani.
9

Dzisiaj nierzadko syszy si ludzi mwicych o tym, e prbuj wrci do natury, eby na nowo nawiza kontakt z Ziemi. W rzeczywistoci nigdy tego kontaktu nie utracilimy. Zawsze jestemy zwizani z Ziemi, a ona z nami. Wszystko, co robimy, wywiera na ni wpyw, a wszystko, co jej dotyczy, wpywa te na nas. Niestety, wikszo ludzi woli ignorowa ten fakt albo nie s w stanie go sobie uwiadomi. Najsmutniejsze jest to, e kiedy nie szanujemy jakiego aspektu natury ani swego osobistego zwizku z ni, to nie moemy te szanowa samych siebie. Jestem elementem nalecym do wiata przyrody i jako taki mam obowizek jak najdokadniejszego poznania rodowiska, w ktrym yj. Im lepiej je rozumiem, tym lepiej rozumiem siebie. Staram si zrozumie swoje otoczenie i wszelkie ycie w jego obrbie ludzi i zwierzta. Niektrzy mog uzna mnie za przyrodnika-amatora, ale ja po prostu usiuj posugiwa si jzykiem ycia. Gdyby przeprowadzi si do obcego kraju, musiaby nauczy si jego jzyka, eby mc tam przetrwa i wydajnie funkcjonowa. Im lepiej poznawaby zawioci tego jzyka, jego dialekty i formy, tym efektywniejsze stawayby si twoje dziaania, a przetrwanie i rozwj byyby atwiejsze. wiat przyrody jest czci twojego otoczenia i ycia, wic jeli naprawd pragniesz y wydajnie i twrczo, musisz nauczy si niektrych jego jzykw. Najprostszym i najprzyjemniejszym z nich jest Mowa Zwierzt. Istnieje wiele mitw o magicznym czasie i miejscu, gdzie nie istniay granice midzy ludmi i zwierztami. Czowiek y w pokoju ze zwierztami i mwi ich jzykiem. Przypominao to czasy wspistnienia ludzi i bogw. Nie znano poj dzikie i oswojone. Zwierzta i ludzie mogli ze sob rozmawia, uczc si nawzajem swoich jzykw. W pogoni za tym, co naukowe i rozsdne, zaczlimy traktowa przyrod jak co odrbnego od nas, co mona jedynie bada. Niektrzy uwaaj, e ten naukowy stosunek do natury zniszczy otaczajcy j mistycyzm i duchowo. Baka tajemnicy prysa. Ot nic podobnego. Odkrycia nauki dotyczce wiata przyrody powinny nas zadziwia i wywoywa jeszcze wikszy zachwyt nad yciem w jego wszelkich formach. Nauka powinna wskaza nam, w jak zoony sposb kady element natury wpleciony jest w nasz egzystencj. wiat zwierzt moe nas wiele nauczy. Niektre zwierzta s specjalistami w sztuce przetrwania i adaptacji. Czasem i nam przydayby si te umiejtnoci. Niektre zwierzta nigdy nie choruj na raka. Czy nie byoby wspaniale pozna ich sekrety? Niektre s znakomitymi wychowawcami i opiekunami. Inne s niezwykle podne, a jeszcze inne s bardzo agodne. Niektre ucieleniaj si i odwag, a inne mog nauczy nas, jak si bawi.
10

wiat zwierzt wskazuje nam potencjay, ktre moemy w sobie rozwin. Ale eby mc uczy si od zwierzt, najpierw musimy pozna ich jzyk. Zwierztom zawsze przypisywano fantastyczne cechy i ju one wystarcz, eby jeszcze bardziej doceni wiat przyrody. Kade zwierz stanowi bram do niezwykego wiata ludzkiego ducha. Wikszo ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, e to, co mylimy o zwierztach, odzwierciedla sposb, w jaki postrzegamy siebie. Uczc si porozumiewania ze zwierztami, suchania ich uszami i patrzenia ich oczami, dowiadczamy fenomenu, mocy i potencjau wasnej istoty. Wtedy zwierzta przestaj by dla nas niszymi formami ycia, a staj si naszymi nauczycielami, przyjacimi i towarzyszami. Ukazuj nam prawdziwy majestat ycia. Przywracaj zapomniany dziecicy zachwyt nad wiatem i budz utracon wiar w magi, sny i moliwoci.

11

LEKCJA KORZYSTANIA ZE SWEGO POTENCJAU


MAGIA: URZECZYWISTNIANIE YWIO: ZIEMIA KIERUNEK: PNOC Kade zwierz jest wyjtkowe. Kady gatunek posiada charakterystyczne cechy, mocne i sabe strony. Te naturalne predyspozycje odzwierciedlaj twoje wrodzone zdolnoci. Totemy, ktre ci wybieraj, czsto symbolizuj potencjay, ktre moesz w sobie rozwin i wykorzysta. Pamitaj o zasadzie zgodnoci, ktr omawialimy wczeniej. Zwierzta bdce naszymi totemami to nasze lustra. Ukazuj lekcje, ktre musimy sobie przyswoi i umiejtnoci, ktrych musimy si nauczy. Dziki nim moemy zrozumie siebie i swoje ycie. Zwierz staje si symbolem okrelonej siy, ktr moesz wyraa. Jest to sia zdolna uzdrowi ciebie i twoje ycie. Dziki niej moesz rwnie realizowa swoje marzenia. Kiedy odkryjesz ju swj totem, w czym pomoe ci ta ksika, ucz si o nim. Poznaj jego cechy i zachowania, ktre nastpnie bdziesz mg rozwin w sobie, dziki czemu twoje ycie stanie si bardziej owocne. W ten sposb zwierz staje si twoim nauczycielem. Drapienik i zdobycz rozwijaj swe zdolnoci, zwikszajc sw si i mdro, a ty moesz postpi podobnie. W yciu osb pracujcych ze zwierztami oraz z symbolizowanymi przez nie duchowymi i archetypowymi energiami nastpi taka chwila, kiedy natkn si na temat drapienika i ofiary. Gdy tak si stanie, warto powici tej kwestii tyle uwagi, ile na to zasuguje. Zgbianie drapienictwa swego totemu pomoe ci lepiej pozna wasn zdolno uczenia si, przetrwania i rozwijania peni swego potencjau. Wskae ci te najefektywniejsze sposoby wykorzystania w yciu magii urzeczywistniania. Drapieniki niewiele marnuj. Puma czy niedwied najadaj si do syta, a skr i resztki zakopuj na pniej. Z kolei wilk obera si, wiedzc, e poywienie nie zawsze jest atwo dostpne. Wszyscy moemy si czego nauczy z tej skonnoci drapienikw, eby niczego nie marnowa. Przypomina nam to, eby w peni korzysta ze swoich zdolnoci, niczego nie marnujc. Wikszo drapienikw poluje samotnie. Jeli twj totem naley do takich zwierzt, moe to oznacza, e i ty najlepiej rozwiniesz i wykorzystasz swoje zdolnoci w samotnoci. Inne drapieniki ucz si technik polowania grupowego. Wilki poluj ca watah, nawet myszoowiec poluje zespoowo.
49

Jeden z moich znajomych w Kolorado, Kin Quitigua, prowadzi program edukacyjny pod nazw Pogo za jastrzbiem. Z pomoc swego myszoowca naucza tematu drapienik-zdobycz, za Ministerstwo rodowiska Stanw Zjednoczonych czsto zwraca si do niego z prob o rehabilitacj rwnie innych ptakw drapienych. Kiedy po raz pierwszy spotkaem Kina, zajmowa si orem przednim, ktry nie nauczy si polowa, bo jego rodzice zostali zabici. Kin pokazywa mu, jak poluje myszoowiec, chcc zaszczepi w nim pewne techniki polowania, eby pniej mg zosta wypuszczony na wolno. Byem zdumiony technik polowania zespoowego, jak zademonstroway dwa myszoowce. Jeden z nich lata nisko, eby wyposzy zajce z kryjwek, a drugi rzuca si na nie z gry. By to niezwyky pokaz ich zdolnoci do wsppracy. Osoby, ktrych totemy wykazuj zdolnoci do wsppracy, powinny uczy si wykorzystywa w swoim yciu wanie tego typu zachowania. Pieski preriowe tworz spoecznoci i s znakomitymi budowniczymi: powikszaj swe nory, a take pilnuj i ostrzegaj si nawzajem. Piesek preriowy moe nie wydawa si zbyt efektownym totemem, tym niemniej posiada on cechy zupenie wyjtkowe. Osoby, ktrych totemem jest piesek preriowy, mog rozwin i wykorzystywa w swoim yciu podobne umiejtnoci. atwiej osign ten cel w obrbie jakiej spoecznoci ni w samotnoci. (W rozdziale jedenastym znajdziesz wicej informacji na temat indywidualnych cech pieska preriowego i innych zwierzt.). Zdolnoci yciowe twego totemu pomog ci skuteczniej radzi sobie z wasnym yciem. W procesie drapienictwa udany atak wymaga okrelonych umiejtnoci, takich jak szybko, stosowanie puapek czy wsppraca zespoowa. Technika stosowana przez twj totem jest t, ktrej moesz si nauczy i skutecznie wykorzystywa j we wasnym yciu. Zwierzta, na ktre poluje drapienik, rwnie maj swoje sposoby obrony. Jednym bezpieczestwo zapewnia liczebno, jak w przypadku pieska preriowego czy wou pimowego. Inne maj pancerz, jak pancernik czy jeozwierz. Jeszcze inne stosuj kamufla i niewidoczno. Niektre wciekle atakuj albo zachowuj wzmoon czujno. Pamitaj, eby zawsze bra pod uwag drapienika i jego najczstsz zdobycz. Rozwinicie w sobie cech przedstawicieli obu grup bdzie dla ciebie korzystne, bo dziki nim nauczysz si czego, co przyda ci si w yciu. Im lepiej poznasz wyjtkowe cechy i zachowania swojego totemu, tym lepiej zrozumiesz wasne naturalne, a czsto ukryte, zdolnoci. Kiedy zaczniesz je zauwaa i wykorzystywa w codziennym yciu, uczcisz w ten
50

sposb siebie i ducha swego zwierzcego totemu. Wanie wtedy zaczniesz sobie uwiadamia, e realizacja wasnych potrzeb nie jest tak trudna, jak kiedy sdzie. Gdy ju odkryjesz, kim jeste (co po czci odzwierciedla twj totem), musisz zrobi, co trzeba, eby wanie takim by. Jeli nie bdziesz ustawa w wysikach, uda ci si zrealizowa swe potrzeby i pragnienia. Jastrzb to jastrzb. Zachowuje si jak jastrzb, a nie jak kaczka. Dziki temu, e jest jaki jest, potrafi dostrzec istotne i wyjtkowe dla siebie okazje. Jeli nie schwyta swej zdobyczy, nie zamartwia si, e nie bdzie mia co je. Ponawia prb. Nie zmienia si. Staje si skuteczniejszym drapienikiem, bo w ten sposb moe odnie sukces. Wikszoci ludzi w zrealizowaniu marze przeszkadza lk przed tym, kim naprawd s. Czasem jest to lk przed brakiem akceptacji ze strony innych. W innym przypadku jest to lk przed porak. Niekiedy chodzi za o to, e cae dotychczasowe ycie przyzwyczaio ich do funkcjonowania w sposb cakowicie obcy ich prawdziwej naturze. Kiedy si boimy, zwiksza si prawdopodobiestwo, e przeoczymy lub zlekcewaymy pojawiajce si w naszym yciu okazje. Kiedy pozostaniesz wierny sobie, swoim instynktom i potencjaom, nie zaznasz lku. Niedawno do Orodka Przyrodniczego Bruknera w Troy, w stanie Ohio, w ktrym pracuj spoecznie, przyniesiono modego myszoowa rdzawosternego, ktry wymaga rehabilitacji. Mia zamane skrzydo. Do moich obowizkw naley midzy innymi czyszczenie klatek i karmienie zwierzt. Na czas czyszczenia klatek wiele zwierzt trzeba z nich wyprowadza, zwaszcza jeli s poddawane rehabilitacji. Ten mody myszow nigdy nie okazuje strachu. Gdy wraca do czystej klatki, imponujco stroszy pira i nadaje spojrzeniu ostry wyraz, pokazujc, e nawet gdy jest ranny i zamknity w klatce, pozostaje rwnie wspaniay i potny, jak zawsze. Szybko i z wielk si atakuje szponami wycignit ku niemu rk. Mona je czasem poczu nawet w grubych rkawicach. Ten myszow zawsze pozostaje wierny sobie. Mimo zamanego skrzyda, mimo zamknicia w klatce, w obcym miejscu, zachowuje swoje naturalne zachowania i instynkty. Nie udaje, e jest kim innym ni w rzeczywistoci. Dziki temu bdzie mg przetrwa na wolnoci i na tym wanie polega jego wspaniao! Kiedy zaczynasz zachowywa si w sposb najbardziej dla siebie naturalny i wykorzystywa choby tylko w niewielkim stopniu swe wrodzone zdolnoci, zaczynasz lepiej funkcjonowa. Zwierzta nigdy nie upieraj si przy bezowocnym powtarzaniu zachowa i schematw skazanych na niepowodzenie. Nie zadzieraj nosa. Kiedy jeste wierny swemu wyszemu Ja,
51

zaczyna ujawnia si twoja wspaniao, a ludzie zauwaaj w tobie co nowego. Mog nie umie tego nazwa, ale jest to godno pochodzca z gbi twej prawdziwej natury. Z t lekcj zwizany jest ywio ziemi i kierunek pnocny. Ziemia jest symbolem mdroci, cierpliwoci i dobrobytu. Z lekcji tej pynie midzy innymi nauka, e od Matki Ziemi moemy otrzyma wszystko, czego nam potrzeba. Bdc sobie wiernym, dostaniemy to, co jest nam potrzebne. Matka Ziemia wskazuje nam, w jaki sposb moemy si uczy, rozwija i pozbywa ogranicze. Tutaj zaczyna si nasze poszukiwanie Graala ycia, czyli wasnej prawdziwej natury i najlepszego sposobu jej wyraania w swoim yciu. Staroytne szkoy tajemne nauczay aksjomatu: Poznaj siebie, a poznasz wiat!. Wanie ta zasada stanowi esencj trzeciej lekcji drapienictwa. Jeli co znamy, mamy w tym swj udzia. Poznajc siebie i wasne skarby, otwieramy si na skarby caej ziemi. Zdolnoci kadego zwierzcia s wyjtkowe. Potencja kadego czowieka rwnie. Istnieje wiele filozofii, systemw i nauczycieli, dziki ktrym moemy atwiej osign wiksz wiadomo swych wrodzonych zdolnoci. Nie musimy ogranicza si do jednego sposobu. Wszystkie maj nam co do zaoferowania. Ta lekcja i jej magia wskazuj na warto uczenia si z kadego moliwego rda. Trzeba wyciga nauk, przeksztaca j i syntezowa tak, by uczyni j przydatn dla siebie. To, czego si uczymy, powinnimy wykorzystywa w najlepszy dla siebie sposb. Dopiero wtedy nasza zdolno urzeczywistniania nabierze prawdziwej mocy. Wikszo ludzi ponosi porak, uprawiajc magi, poniewa prbuj manipulowa ludmi i sytuacjami w swoim otoczeniu. Magia dziaa najlepiej, gdy stosujemy j na sobie. Zamiast dziaa od zewntrz do wewntrz, dziaaj od wewntrz na zewntrz. Niech to, kim jeste i co robisz, odzwierciedla to, co jest dla ciebie najbardziej naturalne, a wtedy nie bdziesz czu potrzeby manipulowania wiatem zewntrznym. Znajdziesz wicej radoci, satysfakcji i spenienia w sobie, a wwczas wiat je wzmocni. Jastrzb, ktremu nie udaje si upolowa krlika, nie prbuje sta si asic ani szopem praczem. Uczy si jeszcze skuteczniej korzysta ze swoich naturalnych predyspozycji oczu, szybkoci czy mocnych szponw. Z kadym polowaniem staje si silniejszy i mdrzejszy. Nawet jeli ponosi klsk, nie wywouje to w nim lku. Po prostu nastpnym razem poluje z jeszcze wikszym skupieniem. Instynktownie wie, e pojawi si inne okazje. Kiedy ju znamy swoje talenty i potrafimy z nich korzysta, instynktownie wiemy, e pojawi si okazje do ich wykorzystania. Jeli jastrzb nie zapie krlika, moe zapa wa albo mysz. Korzysta z okazji.
52

Totemy pomagaj nam dostrzega nadarzajce si okazje. Podpowiadaj, jak okreli, kim jestemy i jak moemy odnosi sukcesy w yciu. Ich cechy wrodzone s odzwierciedleniem naszych. Kiedy nauczymy si jak najpeniej wykorzystywa swe wrodzone zdolnoci, uwiadamiamy sobie, e wiat oferuje nam wszystko, czego potrzebujemy, by poczu spenienie. Niezwyke okazje zaczynaj si pojawia w naszym yciu tak czsto, e nie moemy przypisa ich zwykemu przypadkowi. Przekonasz si, e bdziesz realizowa wicej ni trzeba, by prowadzi radosne ycie. Te same zdolnoci, dziki ktrym twj totem jest w stanie przetrwa i schwyta zdobycz, mog pogbi twoj wiadomo i wraliwo w relacji z ziemi. Pozwalanie, by twj totem uczy ci i budzi w tobie twoj prawdziw natur, pomoe ci si lepiej dostroi do wiata i peniej korzysta z jego bogosawiestw.

Lekcja korzystania ze swego potencjau


wiszcz posiada wyjtkow zdolno budowania skomplikowanych nor, skadajcych si z licznych wej i wyj. Potrafi rwnie spowolni cay swj metabolizm, reagujc w ten sposb na zmiany pr roku (hibernacja). Tej mierci bez umierania mog nauczy si osoby, ktrych totemem jest wiszcz. (Zdjcie umieszczono za zgod Brukner Nature Center, Troy, Ohio)
53

WICZENIA MAGICZNE
1. Pierwsze wiczenie zwizane jest przede wszystkim z samowiadomoci i samoocen. Zapoznaj si z wyjtkowymi zdolnociami swojego totemu. Sowniki zamieszczone w tej ksice oraz wszelkie zebrane przez ciebie informacje pomog ci wybra dwie lub trzy z nich. Powi kilka chwil, eby si odpry i pomyle o swoim yciu, dzielc je na picioletnie okresy, a zaczynajc od chwili obecnej. Postaraj si wyodrbni te okresy, w ktrych z powodzeniem realizowae wybrane cechy. Zastanw si te nad tymi okresami, w ktrych moge lub powiniene by je wyraa z korzyci dla siebie. W ten sposb nawiesz porozumienie ze swoim totemem, a gdy pojawi si nastpna okazja, bdziesz tego wiadomy. 2. Ta lekcja i jej magia urzeczywistniania wymagaj od ciebie midzy innymi nauki przyjmowania tego, co ma do zaoferowania ziemia. Codziennie ofiarowuje nam dary i okazje, ktrych albo nie przyjmujemy, albo nie zauwaamy. Zapomnielimy, jak korzysta z darw ziemi, a drapienictwo moe nas tego znowu nauczy. Niestety, w dzisiejszym wiecie kurczowo trzymamy si niezrwnowaonego pojcia mczestwa. Uczymy si, e niemoliwy jest rozwj bez cierpienia. Jestemy programowani tak, eby nie by samolubnymi. Religie i spoeczestwa musztruj nas, eby wci dawa i dawa. Nikt nas nie uczy, e jest czas na przyjmowanie, tak samo, jak czas na dawanie. Z tego powodu wikszo ludzi zapomniaa, jak przyjmowa. Nie przyjmujemy ani na du, ani na ma skal. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, e aby nasze marzenia mogy si zici, musimy umie przyjmowa. Czsto kiedy ludzie sysz jaki komplement, mwi co w rodzaju: To ju jest stare albo: Co ty, dzisiaj jestem do niczego. Kto oferuje swoj pomoc, a my odpowiadamy: Nie, dzikuj, poradz sobie. Jeli nie przyjmujemy maych rzeczy komplementw, pomocy itp. wszechwiat nie wysya nam tych duych. To wanie przyjmowanie maych rzeczy uruchamia magnes przycigajcy do twego ycia wiksze korzyci. Nastpne kilka tygodni powi na przyjmowanie tego, co otrzymujesz. Zwracaj uwag na to, jak czsto si to dzieje i jak czsto odrzucaby takie okazje. Nie czuj si z tego powodu winny i nie zastanawiaj si, jak moesz si odwdziczy. Po prostu radonie i chtnie przyjmuj dary. Jeszcze nieraz bdziesz mia okazj, by si odwdziczy w bardziej odpowiedni sposb. Drapienik wie, jak przyjmowa. Kiedy ziemia oferuje mu moliwo zdobyczy, korzysta z niej. Jeli tego nie zrobi, bdzie godny. Jeli nauczysz si rozpoznawa i akceptowa swj potencja, w twoim yciu pojawi si jeszcze lepsze okazje, eby go urzeczywistni.
54