LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Republicare !

Forma sintetică la data 12-apr-2013. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® i tehnologia Acte Sintetice sunt mărci !nregistrate ale "olters #lu$er.

(la (la (la (la (la (la (la (la (la (la (la (la

data data data data data data data data data data data data

03-nov-2011 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 2054/R din 03-nov-2011 ) 20-oct-2011 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 1885/R din 20-oct-2011 ) 03-feb-2010 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 252 din 03-feb-2010 ) 23-nov-2009 reglementat de Norme Metodologice din 200 ) 04-mar-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 840 din 04-mar-200 ) 06-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 13!/R din 0"-feb-200 ) 29-ian-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 154 din 2 -ian-200 ) 04-dec-2008 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 28 4 din 04-dec-2008 ) 02-oct-2008 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 13 din 02-oct-2008 ) 0 -mar-2008 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 580 din 05-mar-2008 ) 13-nov-2006 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 13 8 din 13-nov-200" ) 12-sep-200 reglementat de Norme Metodologice din 2005 )

"#$%&'L(L %) #utorizarea executării lucrărilor de construcţii
#rt. 1
(la data 23-nov-2009 !rt" 1 din capitolul # reglementat de !rt" 13 din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 1 din capitolul # reglementat de !rt" 1 din capitolul #$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 16-iun-2008 !rt" 1 din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 144" din 1"i#n-2008 )

*1!%&ecutarea lucrărilor de construc'ii este permisă numai pe (aza unei autoriza'ii de construire sau de desfiin'are. Autoriza'ia de construire sau de desfiin'are se emite la solicitarea de'inătorului titlului de proprietate asupra unui imo(il - teren i)sau construc'ii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiin'are* !n condi'iile prezentei legi. *1!Executarea lucrărilor de construcţii este per+isă nu+ai pe baza unei autorizaţii de construire sau de des,iinţare- e+isă .n condiţiile prezentei le/i- la solicitarea titularului unui drept real asupra unui i+obil - teren 0i1sau construcţii - identi,icat prin nu+ăr cadastral- .n cazul .n care le/ea nu dispune alt,el.
(la data 14-feb-2009 !rt" 1$ alin" (1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 1" din $rdonanta #rgenta 214/2008 )

*2!+onstruc'iile ci,ile* industriale* inclusi, cele pentru sus'inerea instala'iilor i utila-elor tehnologice* agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autoriza'iei de construire* emisă !n condi'iile prezentei legi* i a reglementărilor pri,ind proiectarea i e&ecutarea construc'iilor.
prevederi din #rt. 1 din capitolul %- sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 1 din capitolul % Art. 1. Asigurarea cadrului unitar al autorizării /rezentele norme metodologice au ca o(iect punerea la dispozi'ia celor interesa'i din domeniul e&ecutării lucrărilor de construc'ii - administra'ia pu(lică locală i centrală* in,estitori* proiectan'i* institu'ii i autorită'i a,izatoare pri,ind autorizarea lucrărilor de construc'ii* precum i e&ecutan'i - a unui act normati, detaliat pentru aplicarea unitară a pre,ederilor 0egii* !n corelare i cu pre,ederi cu aplica(ilitate !n domeniul autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii ale altor acte normati,e !n ,igoare* pri,ind. procedura de autorizare* formularele necesare autorizării i criteriile pentru sta(ilirea con'inutului documenta'iilor necesare autorizării* !n conformitate cu con'inutul-cadru reglementat prin ane&a nr. 1 la 0ege. prevederi din #rt. 14 din capitolul %- sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 1 din capitolul % Art. 13. /rincipiul autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii 112 /otri,it pre,ederilor art. 1 i ale art. 2 alin. 122 din 0ege* e&ecutarea lucrărilor de construc'ii este permisă numai !n (aza i cu respectarea unei autoriza'ii de construire)desfiin'are emisă de autorită'ile administra'iei pu(lice locale* la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imo(il - teren i)sau construc'ii - identificat prin număr cadastral* !n condi'iile 0egii* !n temeiul i cu respectarea pre,ederilor

documenta'iilor de ur(anism* legal apro(ate* a cerin'elor impuse prin certificatul de ur(anism* a,izele)acordurile e&primate* precum i* după caz* prin punctele de ,edere)actele administrati,e ale autorită'ilor pentru protec'ia mediului competente. 122 3n conformitate cu dispozi'iile 0egii* lucrările de construc'ii men'ionate la alin. 112 sunt opera'iunile specifice prin care. a2 se realizează 1edifică2 construc'ii de orice fel4 (2 se desfiin'ează construc'ii i)sau amena-ări asimila(ile construc'iilor.

#rt. 2 *1!Autoriza'ia de construire constituie actul de autoritate al administra'iei pu(lice locale pe (aza căruia se asigură aplicarea măsurilor pre,ăzute de lege* referitoare la amplasarea* proiectarea* e&ecutarea i func'ionarea construc'iilor. *1!#utorizaţia de construire constituie actul ,inal de autoritate al ad+inistraţiei publice locale pe baza căruia este per+isă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător +ăsurilor prevăzute de le/e re,eritoare la a+plasarea- conceperea- realizarea- exploatarea 0i postutilizarea construcţiilor.
(la data 14-feb-2009 !rt" 2$ alin" (1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 2" din $rdonanta #rgenta 214/2008 )
prevederi din #rt. 2 din capitolul %- sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 2- alin. *1! din capitolul % Art. 2. /rocedura de autorizare a e&ecutării lucrărilor de construc'ii 112 Autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii reprezintă e&ercitarea autorită'ii de către administra'ia pu(lică -ude'eană i locală* după caz* precum i de către administra'ia pu(lică centrală* !n situa'iile pre,ăzute de 0ege* cu pri,ire la punerea !n aplicare a pre,ederilor documenta'iilor de amena-are a teritoriului i de ur(anism* apro(ate potri,it legii* care se constituie !n temei -uridic pentru realizarea de lucrări de construc'ii. 5...6

*2!Autoriza'ia de construire se emite !n temeiul i cu respectarea pre,ederilor documenta'iilor de ur(anism* a,izate i apro(ate potri,it legii. *2!#utorizaţia de construire se e+ite .n baza docu+entaţiei te6nice 7.&.- elaborată .n condiţiile prezentei le/i- .n te+eiul 0i cu respectarea prevederilor docu+entaţiilor de urbanis+- avizate 0i aprobate potrivit le/ii.
(la data 14-feb-2009 !rt" 2$ alin" (2) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 2" din $rdonanta #rgenta 214/2008 )

*2!#utorizaţia de construire se e+ite .n baza docu+entaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii- elaborată .n condiţiile prezentei le/i- .n te+eiul 0i cu respectarea prevederilor docu+entaţiilor de urbanis+avizate 0i aprobate potrivit le/ii.
(la data 14-oct-2009 !rt" 2$ alin" (2) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 1" din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 2$ alin" (2) din capitolul # reglementat de !rt" 13 din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 )
prevederi din #rt. 2 din capitolul %- sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 2- alin. *2! din capitolul % Art. 2. /rocedura de autorizare a e&ecutării lucrărilor de construc'ii 5...6 122 Ansam(lul opera'iunilor la ni,elul autorită'ilor a(ilitate prin lege* precum i al solicitantului !n raport cu acestea* care conduce la emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are* constituie procedura de autorizare a e&ecutării lucrărilor de construc'ii* denumită !n continuare procedura de autorizare. 5...6 prevederi din #rt. 14 din capitolul %- sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 2- alin. *2! din capitolul % Art. 13. /rincipiul autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii 112 /otri,it pre,ederilor art. 1 i ale art. 2 alin. 122 din 0ege* e&ecutarea lucrărilor de construc'ii este permisă numai !n (aza i cu respectarea unei autoriza'ii de construire)desfiin'are emisă de autorită'ile administra'iei pu(lice locale* la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imo(il - teren i)sau construc'ii - identificat prin număr cadastral* !n condi'iile 0egii* !n temeiul i cu respectarea pre,ederilor

documenta'iilor de ur(anism* legal apro(ate* a cerin'elor impuse prin certificatul de ur(anism* a,izele)acordurile e&primate* precum i* după caz* prin punctele de ,edere)actele administrati,e ale autorită'ilor pentru protec'ia mediului competente. 122 3n conformitate cu dispozi'iile 0egii* lucrările de construc'ii men'ionate la alin. 112 sunt opera'iunile specifice prin care. a2 se realizează 1edifică2 construc'ii de orice fel4 (2 se desfiin'ează construc'ii i)sau amena-ări asimila(ile construc'iilor.

*21!#utorizaţia de construire se e+ite după parcur/erea ur+ătoarelor etape) a!e+iterea certi,icatului de urbanis+- ca ur+are a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii- depusă de solicitant8 b!evaluarea iniţială a investiţiei 0i stabilirea necesităţii evaluării e,ectelor acesteia asupra +ediului de către autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului8 c!noti,icarea de către solicitant a autorităţii ad+inistraţiei publice locale cu privire la +enţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii- .n situaţia .n care autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului stabile0te necesitatea evaluării e,ectelor investiţiei asupra +ediului8 d!e+iterea avizelor 0i acordurilor stabilite prin certi,icatul de urbanis+8 e!e+iterea actului ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului- după caz8 ,!elaborarea docu+entaţiei te6nice - 7.&.8 /!depunerea docu+entaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea ad+inistraţiei publice locale co+petente8 6!e+iterea autorizaţiei de construire.
(la data 14-feb-2009 !rt" 2$ alin" (2) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 3" din $rdonanta #rgenta 214/2008 )

*21!$rocedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii .ncepe odată cu depunerea cererii pentru e+iterea certi,icatului de urbanis+ .n scopul obţinerii- ca act ,inal- a autorizaţiei de construire 0i cuprinde ur+ătoarele etape)
(la data 23-nov-2009 !rt" 2$ alin" (2%1) din capitolul # reglementat de ane&a 2 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 2$ alin" (2%1) din capitolul # reglementat de ane&a 1 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 2$ alin" (2%1) din capitolul # reglementat de !rt" 2 din capitolul #$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 )

a!e+iterea certi,icatului de urbanis+8 b!e+iterea punctului de vedere al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a i+pactului asupra +ediului8 c!noti,icarea de către solicitant a autorităţii ad+inistraţiei publice co+petente cu privire la +enţinerea solicitării de obţinere- ca act ,inal- a autorizaţiei de construire- pentru investiţiile la care autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului a stabilit necesitatea evaluării i+pactului asupra +ediului 0i a e+is .ndru+arul con,or+ le/islaţiei privind evaluarea i+pactului anu+itor proiecte publice 0i private asupra +ediului8 d!e+iterea avizelor 0i acordurilor- precu+ 0i a actului ad+inistrativ al autorităţii pentru protecţia +ediului co+petente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al i+pactului asupra +ediului8 e!elaborarea docu+entaţiei te6nice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii- denu+ită .n continuare docu+entaţie te6nică - 7.&.8

112 lit..ăzute la art.Alimen +erin'a tare cu tare cu are c .>.. 3 alin. 112 lit. <:/.<.eluri ) !năl'imea la streaină /rincipalele materiale utilizate AmenaStruc-ări tura e&te:nstarioare sistela'iile circumul aferente la'ii conscarotructi.!depunerea docu+entaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea ad+inistraţiei publice co+petente8 /!e+iterea autorizaţiei de construire. +onstruc'ii pentru mic comer' stradal* e&punere i afi a.=%8<A9:%: <%?8:+% .ta(ere de corturi* căsu'e sau rulote .<:0:<C9: . 112 lit. 3 alin.chio curi* tonete* ca(ine* spa'ii de e&punere .+9:: /@7D:A7@:: pre. *291! din capitolul % &N'(& Nr.copertine i pergole !n spa'ii pu(lice 2.Alimen. 1 la 0ege . 2) +789:8.energie gaze ritate la canaelecnatu incendiu lizare trică rale 1. +. 2.corpuri i panouri de afi a-* firme i reclame .ăzute la art. 3 alin. d2* g2 i h2 din 0ege pentru care autoriza'ia de construire se emite !n (aza documenta'iilor tehnice . 3 alin.erzi* parcuri* locuri de -oacă i agrement . 112 lit.pre. h2 din 0ege - .0 S:=/0:F:+A< A0 >7+.pre. +onstruc'ii pentru campinguri ./@:8AB8> >%S+@:%@%A S.+@C@:07@ @%F%@A<% >% D%@:F:+A@% /@7:%+< .ăzute la art. 3 alin.ăzut !n ane&a nr.Siguran'a !n e&ploatare Alimen. d2 i h2 din 0ege - - - - - - - - - - - - - - - - 3. cu con'inut simplificat !n raport cu con'inutulcadru pre. sa(ile +erin'a @ezisten'ă mecanică i sta(ilitate +erin'a . h2 din 0ege - - - F.ăzute la art. Arhitectura supra>ate fa'a geneconsrale truitădesfăurată Sistemul de acoperire 1terasă ) arpantă2 8umărul de ni.<.=A@C A 0.Secuapă . +onstruc'ii pentru ane&e gospodăre ti . +onstruc'ii i amena-ări ur(ane pentru spa'ii pu(lice-pre. (la data 14-oct-2009 !rt" 2$ alin" (2%1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 2" din %egea 2"1/200 ) prevederi din anexa 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24-nov-2009 pentru #rt. 112 lit.mo(ilier ur(an* amena-ări de spa'ii .alin.>.!mpre-muiri .pie'e i lucrări de amena-are spa'ii pu(lice .ăzute la art.<. g2 din 0ege .pre.(ucătării de /:%S% S+@:S% =%=7@:.@:0% >% +78S<@.

spa'ii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole .=%G2 1 S%=8C<.a cuprinde.=odelul de cartu prezentat are caracter informati. D%@:F:+A<7@ %L/%@<M 8.* titlul ::* ultimul alineat* pct. 1 la 0ege. /iese o(ligatorii /iese op'ionale 1recomanda(ile2 . 11 >ata. E.K model conform ane&ei nr.titlul plan ei i* după caz* al Ro(iectului F 2 data ela(orării documenta'iei . 1 2 numele firmei .ham(are* fânare* pătule . A.magazii* oproane* gara-e .ea !n partea dreaptă -os un cartu * care . 2 10 2 G 2 S/%+:F:+A9:% 2 K%F /@7:%+< /@7:%+<A< >%S%8A< P 8.Semnifica'ia !nscrisurilor din ru(ricile cartu ului este următoarea. 1 la 0ege /otri.@A Scara.ăzute la art.8u e cazul 87<C. 32 /lan a nr. 1 la 0ege .sai. +.@A +%@:89AN2 @%F%@A< de .* titlul ::* ultimul alineat* pct.persoană fizică autorizată -* numărul de !nmatriculare sau numărul autoriza'iei4 2 2 .ită'i me te ugăre ti . Faza. 3) +A@<.gra-duri 1pentru animale mari2 .=% S%=8C<. <itlu proiect. 12 2 QQQQQQQQQQQ 87<C. numele firmei sau al proiectantului ela(orator* numărul de !nmatriculare sau numărul autoriza'iei* după caz* titlul proiectului i al plan ei* numărul proiectului i al plan ei* data ela(orării* numele* calitatea i semnătura ela(oratorilor i ale efului de proiect.112 lit.ară .titlul documenta'iei 3 2 ./:%S% >%S%8A<% .F2 <itlu plan a. 3 alin.it pre..pre. +onstruc'ii pentru ane&e gospodăre ti ale e&ploata'iilor agricole situate !n e&tra.spa'ii pentru acti.ederilor cuprinse la pct. )dataO2 Eeneficiar. Fiecare plan ă prezentată !n cadrul Sec'iunii :: . .* titlul ::* ultimul alineat din Ane&a nr. h2 din 0eg - - - - - - - - - - - - - - - 0%H%8>A.ilan .ane* padocuri* adăposturi i ocoale pentru animale* platforme fura-e* .Societate comercială)Eirou de arhitectură . I 8umai pentru construc'ii cu Aria desfă urată J 100*0 m2 &N'(& Nr. /roiect nr.erificare )@A/7@< de e&pertiză tehnică titlu ) nr.* fiecare ela(orator a.a a.târguri i o(oare periodice - G.ând li(ertatea de a prezenta un alt format* cu condi'ia furnizării tuturor datelor cerute prin ane&a nr.sau al proiectantului ela(orator .

.... Arhitect.@EA8:S= 8r..titlul referatului de ..erificare)e&pertizei tehnice nr.8:+:/:.........> D:AA< S/@% 8%S+?:=EA@% construire Ane&a la autoriza'ia de QQQQQQQQQQQQ desfiin'are 8r.0...... >....: ..>%9%A8 E:S<@:9A-8CSC....>%9...din ....@EA8:S= +78S:0:..0 >% .@EA8:S= 8r.....> /@:=C@:A 7@AK.....0 E:S<@:9A-8CSC.> /@:=C@:A 7@AK.......20..)>....... din .....@EA8:S= 8r......... 5) K<A=/:0A =7>%0RD:AA< S/@% 8%S+?:=EA@% +78S:0:.>%9....... i data acestuia 10 2 numărul documenta'iei la ela(orator 11 2 faza de proiectare conform solicitării....<...>A+........> A8%LC 0A +%@<:F:+A<.A..din.....<...+)>.. Ktampila model pentru +onsiliul -ude'ean S...ef* ...7.0 S.%..@EA8:S= 8r.20.: E........ ....* după caz &N'(& Nr.20.. Ktampila model pentru /rimărie municipiu S...A8%LC 0A +%@<:F:+A<..0 S...0 >% ... .>%9%A8 E:S<@:9A-8CSC......0 >% .... Ktampila model pentru +onsiliul -ude'ean S. Arhitect........0.. pentru firme2 !n conformitate cu competen'ele profesionale pre. 4) K<A=/:0A =7>%0R.. ..din .. >% S7S A8%LC 0A +%@<:F:+A<...A.ăzute de 0ege M 2 calitatea de . Arhitect......ef*I Ktampila model pentru /rimărie comună QQQQQQQQQQQ I 2 Se ..0..0 >% .. .<.... .. Arhitect...erificarea O 2 ...: 8CSC...... &N'(& Nr......>%9.> A8%LC 0A +%@<:F:+A<..... 1011995 pentru care s-a făcut ..0.ef* ...a semna de persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului....... Arhitect.......>%9....20...> /@:=C@:A 7@AK....ef* .> /@:=C@:A =.erificator de proiecte)e&pert tehnic* după caz N 2 cerin'a de calitate conform 0egii nr....0 >% .0 E:S<@:9A-8CSC... Ktampila model pentru /rimărie ora S..0 E:S<@:9A-8CSC.>......20...din ....G P 2 numele i titlul profesional 2 calitatea ela(oratorilor 1e&clusi..0 E:S<@:9A-8CSC....: E:S<@:9A A8%LC 0A +%@<:F:+A<.....ef* .

.. 5conducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteI26 +%@%@% pentru emiterea certificatului de ur(anism Su(semnatul12 .....* satul ..........0 E:S<@:9A-8CSC....8:+:/:................. Ktampila model pentru /rimărie ora S........... prevederi din #rt........ ...* !n conformitate cu pre....6 132 3n !n'elesul pre............ *291! din capitolul % &N'(& Nr.....elul administra'iei pu(lice locale)-ude'ene care au ca finalitate autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii...............+...........constituie ansam(lul opera'iunilor la ni..................... ...........* str.................... 20.......0A@%R.a semna de persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului....... 20........... 1212 din 0ege* procedura de autorizare .... Arhitect... *291! din capitolul % Art...................... 1) *$RM+%&R' 1....ef* .....: E:S<@:9A D:AA< S/@% 8%S+?:=EA@% construire Ane&a la autoriza'ia de QQQQQQQQQQQQ desfiin'are 8r.* +8/ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* cu domiciliul)sediul22 !n -ude'ul ...>A+..................ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* solicit emiterea certificatului de ur(anism !n scopulII2......> D:AA< S/@% 8%S+?:=EA@% construire Ane&a la autoriza'ia de QQQQQQQQQQQQ desfiin'are 8r................. ....ef* .............. Arhitect.... Ktampila model pentru /rimărie comună QQQQQQQQQQQ I2 Se ....ederilor art.............................1 +ătre* ......... 2 alin..............nr........> /@:=C@:A +7=.... 1F2 Formularele care se utilizează !n cadrul procedurii de autorizare sunt prezentate !n ane&a nr........ ...................... >% S7S D:AA< S/@% 8%S+?:=EA@% construire Ane&a la autoriza'ia de QQQQQQQQQQQQ desfiin'are 8r....................................... din ................ .................: ...........alin....... ........... ............ef* .................20.........................0 E:S<@:9A-8CSC......>%9.......sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 40-iul2010 pentru #rt. 2..... .. ......8CSC.... 2............. ...........................* sectorul ....... din ....* sc.... 2 din capitolul %................* municipiul)ora ul)comuna ..............* telefon)fa& ..... Arhitect.................................... 2....din .................. /rocedura de autorizare a e&ecutării lucrărilor de construc'ii 5.......8%: E.............ederile 0egii nr.......................* et....0........ prevederi din anexa 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 40-iul-2010 pentru #rt..alin...... ..............* ap..........................* (l.> /@:=C@:A =...* cod po tal ......>%9...... Q 112 Q F..* !n calitate de)reprezentant al ......care !ncepe odată cu depunerea cererii de emitere a certificatului de ur(anism* cu men'ionarea !n mod e&pres a scopului solicitării actului* prin care solicitantul ! i anun'ă inten'ia de a o('ine* ca act final* autoriza'ia de construire .. G0)1OO1* pri.. Ktampila model pentru /rimărie municipiu S..* e-mail ........ .. 1 RF7@=.........................

..................................... 3 alin......... TQT 3... G0)1OO14 TQT (2 lucrări de construire* reconstruire* e&tindere* reparare* consolidare* prote-are* restaurare* conser........ .................primarul comunei II 2 Se introduce RLR !n casetă i se anulează ce nu corespunde III 2 Se face precizarea* după caz 122 Q /@%+:AC@: pri..... >ata . ......................................m2.........................................* municipiul)ora ul)comuna .................primarul municipiului ... 12 din 0egea nr..................ânzări* TQT cumpărări* TQT concesionări* TQT cesionări* TQT dezmem(rări* TQT parcelări* TQT comasări* TQT parta-e* TQT succesiuni etc..................... ............izoriu* chio curi* tonete* ca(ine* spa'ii de e&punere situate pe căile i spa'iile pu(lice* corpuri i panouri de afi a-* firme i reclame* precum i ane&ele gospodăre ti ale e&ploata'iilor agricole situate !n e&tra........... ........... 1112 din 0egea nr.......ilan4 TQT i2 cimitire ................. .......nr.....* sc.................ederile art.... 112 din 0ege* pri..planul cadastral)topografic actualizat la zi* scara 1.......ări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospec'iunilor geologice* proiectarea i deschiderea e&ploatărilor de cariere i (alastiere* a sondelor de gaze i petrol* precum i a altor e&ploatări de suprafa'ă sau su(terane4 TQT f2 lucrări* amena-ări i construc'ii cu caracter pro.* cod po tal .... TQT 2...... ....... TQT 1............... 0ucrări de construire TQT 1.................. SemnăturaG2 0.it legii4 TQT c2 lucrări de construire* reconstruire* modificare* e&tindere* reparare* modernizare i rea(ilitare pri..........erzi* parcuri* pie'e i alte lucrări de amena-are a spa'iilor pu(lice4 TQT e2 lucrări de fora-e i e&ca..........reprezentant al firmei 1persoană -uridică2* cu precizarea denumirii acesteia* precum i a calită'ii solicitantului !n cadrul firmei........... TQT F.ederea organizării e&ecutării lucrărilor* !n condi'iile pre.................... ......2. al municipiului Eucure ti ... Alte scopuri pre..........................................* sectorul .............. 7pera'iuni notariale pri..ind completarea formularului +erere pentru emiterea certificatului de ur(anism 128umele i prenumele solicitantului...........* (l..noi i e&tinderi...................primarul ora ului .............ăzute de lege 1definire2III2 . 0ucrări de desfiin'are TQT a2 lucrări de construire* reconstruire* consolidare* modificare* e&tindere* rea(ilitare* schim(are de destina'ie sau de reparare a construc'iilor de orice fel* precum i a instala'iilor aferente acestora* cu e&cep'ia celor pre.......1......ăzute la art.izoriu* necesare !n ......ind circula'ia imo(iliară......S..........* str............. M alin. +ereri !n -usti'ie TQT G........ 3n spri-inul identificării imo(ilului ane&ez.* sau identificat prin32 .....ind căile de comunica'ie de orice fel* drumurile forestiere* lucrările de artă* re'elele i dotările tehnico-edilitare* lucrările hidrotehnice* amena-ările de al(ii* lucrările de !m(unătă'iri funciare* lucrările de instala'ii de infrastructură* lucrările pentru noi capacită'i de producere* transport* distri(u'ie a energiei electrice i)sau termice* precum i de rea(ilitare i retehnologizare a celor e&istente4 TQT d2 !mpre-muiri i mo(ilier ur(an* amena-ări de spa'ii ...................ăzute la art........................are* precum i orice alte lucrări* indiferent de ...... pentru imo(ilul TQT teren i)sau TQT construc'ii* situat !n -ude'ul .......... Ad-udecarea prin licita'ie a proiectării lucrărilor pu(lice 1denumire2III2 ................ .........* satul ................ Suprafa'a terenului i)sau construc'iei pentru care solicit certificatul de ur(anism este de ...................primarul sectorului ..* et...........* precum i e&trasul de carte funciară pentru informare* eli(erate de 7+/:F24 ........... G0)1OO14 TQT g2 organizarea de ta(ere de corturi* căsu'e sau rulote4 TQT h2 lucrări de construc'ii cu caracter pro.. .. QQQQQQQQQQQ I 2 Se completează* după caz. %la(orarea documenta'iei pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* !n conformitate cu pre......* ap..................pre edintele +onsiliului -ude'ean .................persoană fizică4 sau ................... TQT 1......................... ..........................................primarul Heneral al municipiului Eucure ti ..................... TQT ........................................... ............ind...........aloarea lor* care urmează să fie efectuate la construc'ii reprezentând monumente istorice* sta(ilite potri........ ......

.................................. ..pentru imo(ilele !nscrise !n e..pentru imo(ilele ne!nscrise !n e....... .....* cod po tal ........000* 1........ ................................ 3 2 >ate de identificare a imo(ilului ....se completează cu date pri....S..* telefon)fa& ................... ..................* cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul .....*municipiul)ora ul)comuna ...* sectorul .....ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată.. G0)1OO1 pri........ /lan de !ncadrare !n zonă* la una din scările 1.. ... F 2 Scopul emiterii certificatului de ur(anism conform precizării solicitantului formulate !n cerere..............ând !n ...........* satul ........ ............. I 2 Se completează* după caz......... .................................. ............ .. 112 lit.......................... II 2 Se completează* după caz.......... ........se ............ pentru emiterea certificatului de ur(anism i a autoriza'iei de construire)desfiin'are* !naintată de12 ........ef* UUUUUU...... ........................................ F2/lanuri cadastrale)topografice* cu e..* e-mail ...........................* !nregistrată la nr........................numărul de ordine i suprafa'a de teren !nscrise !n @egistrul agricol4 sau ................. /entru persoană fizică.....ind sediul social al firmei................... 1numele* prenumele i semnătura2 0.........din ... ............... .......................* et..........................* satul .... 2 2 Adresa solicitantului..ind.... +onsiliul Sude'ean ................................2.................. din ................ 3n conformitate cu pre.......... !n termen de G zile de la data !nregistrării prezentei............ Q F............iden'ele de cadastru i pu(licitate imo(iliară................................. 1la scările 1................*str.........iden'iat !n planurile cadastrale sau topografice ale localită'ii)teritoriului administrati......G00* după caz* eli(erat* la cerere* de către oficiul de cadastru i pu(licitate imo(iliară4 ...al comunei ........teren i)sau construc'ii. .* (l.......... ....................localitatea* numărul cadastral i numărul de carte funciară* !n cazul !n care legea nu dispune altfel4 sau .....1.............edere +ererea nr.................... sau /rimăria =unicipiului Eucure ti...................000* 1.....ă rugăm să ne comunica'i a..........elemente de reper* general cunoscute4 sau ........ Arhitect.......a putea prezenta* după caz* informa'ii pri.......................... 20.. ...2 @7=B8:A .................. nr..G................22>omiciliul)sediul firmei..................10...... ............ .............al municipiului .... A..... ......................* sau identificat prin32 .ef 8r.......cu modificările i completările ulterioare* .................000* după caz2 aflate !n gestiunea oficiului de cadastru i pu(licitate imo(iliară teritorial* pentru identificarea imo(ilului solicitantul ............................................plan de situa'ie e&tras din cadrul unor studii i)sau planuri ur(anistice ela(orate anterior !n zonă..........se completează cu date pri.* cod po tal ...s. G20a ru(rica RSemnăturaR. ..* (l......................... F alin......* sc........... III2 din 0egea nr....... ..........izul d... 2........ %&tras din planul cadastral de pe ortofotoplan i e&trasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi* eli(erate* la cerere* de către oficiul de cadastru i pu(licitate imo(iliară......iden'ierea imo(ilelor !n cauză* astfel... I2 Arhitect.al ora ului ........ ... /entru persoană -uridică................G00* 1... din ................................... .............................* sc..................................... ...............000* 1. nr..a !nscrie i !n clar numele solicitantului........................2000 sau 1......Ane&ăm32 ... >oamnei)>omnului /@:=A@II2.... !n scopulF2 ...................................................* sectorul . ............................................................... 32Alte elemente de identificare...............iden'ele de cadastru i pu(licitate imo(iliară...........000* 1.......* str......* et.....10.......................teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul .... .........................................................* ap................... ..... ............* pentru imo(ilul .. QQQQ 1 2 8umele i prenumele solicitantului................ind domiciliul acesteia......*municipiul)ora ul)comuna ............................. 3n situa'ia !n care amplasamentul imo(ilului nu este e.................. ...... persoană fizică sau reprezentant al persoanei -uridice..* ap.............................ederile art.

..........nr..................ala(il i pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are..........* cod po tal .............. /rimăria municipiului)ora ului)comunei .........................* municipiul)ora ul)comuna .... ................................* ap..* e-mail ..... 2 2 Adresa solicitantului.. R sau R/rimarul general al municipiului Eucure tiR* după caz................. +ătre ........................................ ...............* referitoare la +ererea nr....................... .................................... >oamnei)>omnului Arhitect.ef al municipiului Eucure ti.....................* et.......* cod po tal ..........0 S.............*str............... /rimăria =unicipiului)7ra ului)+omunei)Sectorului ....................... ........... ....... 3n urma analizării documenta'iei transmise i a ......* sc............* sectorul ........................* ap.ef al -ude'ului* respecti.*municipiul)ora ul)comuna ....... ............................................................* sectorul .................................................. .. 1numele* prenumele i semnătura2 0......... ............... ... ............................................ F....* sc... din ................................................................3 @7=B8:A Sude'ul ......................... nr......iz este .............................................................................................al municipiului Eucure ti...............................s...................................... +ătre*+78S:0:....................... ......................................... nr......* sau identificat prin32 ........a !nscrie R/re edintele +onsiliului Sude'ean .......................................... 1numele* prenumele i semnătura2 QQQQ 1 2 8umele i prenumele solicitantului....... din ..* telefon)fa& .... II 2 Se .....................>%9%A8 .........* (l............ ............... ...............din .........................* satul ............ ...* ap.teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul ..................... ......* et....................* str..F @7=B8:A Sude'ul ..................... Ra2R* dacă adresa este emisă de arhitectul....................* sectorul ....................................... ..................erificării datelor e&istente* se emite următorul AD:AG2 ....................* satul ........... ............*pentru imo(ilul ..teren i)sau construc'ii* rezultate din documenta'iile de ur(anism i de amena-are a teritoriului apro(ate* precum i din hotărârile consiliului local.......ef de persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului* specificându-se func'ia i titlul profesional* după caz.. .....ef.......... III 2 Se !nscrie lit..................................................... .....efII2 UUUUU.* cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ...........nr..............* telefon)fa& .....* satul .........* pentru imo(ilul ..........* et.......................... /rezentul a...* sectorul ............din ... ............................ 5autoritatea administra'iei pu(lice emitenteI26 /rimar 8r..* municipiul)ora ul)comuna .......rmare cererii !nregistrată cu nr....... ..... 1autoritatea administra'iei pu(lice emitente2 /rimar 8r........................ !n scopulF2 ......* municipiul)ora ul)comuna ......ef sau pentru arhitectul....................teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul .a semna de arhitectul............................* et.............ind regimul -uridic* economic i tehnic ale imo(ilului .... G 2 Se ................. .......* ap.................cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul .... ............ lit.......................................................... .........* pentru emiterea certificatului de ur(anism solicitat de12 ...* (l.* (l...*str...................................... .............al sectorului .....* (l............... 3 2 >ate de identificare a imo(ilului...............* str................... nr.. .. I2 .S........................................................ ...... .................* sc..* sau identificat prin32 .......... .......................... F... ... Rc2R* dacă adresa este emisă de arhitectul........................................................................................................ F 2 Scopul emiterii certificatului de ur(anism conform precizării solicitantului formulate !n cerere..... /rimar* UUUU.......................................* cod po tal ... .........or preciza elementele pri........... Secretar* UUUU 1numele* prenumele i semnătura2 Arhitect..........* satul ...* sc. I 2 Se ..........* cod po tal . pentru eli(erarea certificatului de ur(anism* !naintată de12 ......rmare adresei d. ..........* e-mail .............. din ....

Arhitect..............................* pentru imo(ilul ......* (l.......ind regimul -uridic* economic i tehnic ale imo(ilului ...........................* satul ......................* municipiul)ora ul)comuna ........... ......................... .................* sc.....nr.... ..or preciza elementele pri.din ................ ..teren i)sau construc'ii -* rezultate din documenta'iile de ur(anism i de amena-are a teritoriului apro(ate* precum i din hotărârile consiliului local)-ude'eanI2 Se completează* după caz......................................................................nr..................................................... II2 +a urmare a +ererii adresate de12 ................... ........* e-mail ...din ....................... .................... ....* str.................... 5autoritatea administra'iei pu(lice emitenteI26 8r.............................................cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ..* sectorul .....* satul ...ef 8r..... ..........* satul ....... .....P @7=B8:A Sude'ul ..............din ......* telefon)fa& ...................................efW* de către persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului* specificându-se func'ia i titlul profesional* după caz. ................. ....... ......20................!n scopulF2 .. nr.* str...... Q F..............* sc............. ........* municipiul)ora ul)comuna ....................al municipiului .........* !nregistrată la nr....................... ..........................@EA8:S=8r........ 3n conformitate cu pre.....................* sectorul .....* e-mail .................* str........... ..... 1numele* prenumele i semnătura2 0....* cod po tal . ........................................... .....................................................................* ap.........ederile 0egii nr.....................s..din .....................................* sectorul ........... ........................................... 1numele* prenumele i semnătura2 Arhitect.ef.....* municipiul)ora ul)comuna ........nr....................* ap..........erificării datelor e&istente* se emite următorul AD:AG2 .......cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ............................... 3n urma analizării proiectului 1propunerii2 de +ertificat de ur(anism transmis i a ....* telefon)fa& .....................................* (l........... ...* ap....ă rugăm să emite'i a..................... Arhitect...... ........rmare cererii d....S......................................* cod po tal ......al comunei ...........................................................................S.......................* (l.............* et.izului structurii de specialitate !n ..............* cod po tal ..... 3n scopul............ Q F....ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* ......... ...............* sc...................ederea eli(erării certificatului de ur(anism solicitat de12 ......................................a semna de arhitectul.......* satul ......* et.... ................... 1numele* prenumele i semnătura2 QQQQQQQQQQQ 1 2 8umele i prenumele solicitantului 2 2 Adresa solicitantului 3 2 >ate de identificare a imo(ilului .................. P........................... .......................... ....................... >epusă pentruF2 ....* et.....teren i)sau construc'ii F 2 Scopul emiterii certificatului de ur(anism conform precizării solicitantului* formulată !n cerere I 2 Se ...... Secretar* ...................... /rimar ... G0)1OO1* pri........................................................................izul structurii de specialitate din cadrul +onsiliului -ude'ean asupra proiectului 1propunerii2 de R+ertificat de ur(anismR ane&at prezentei...* municipiul)ora ul)comuna ...........................efI2 ..... 1numele* prenumele i semnătura20..... .........teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul ....... G..... ....ef sau* Vpentru arhitectul.............din ............... .............. QQQQQQQQQQQ 1 2 8umele i prenumele solicitantului 2 2 Adresa solicitantului 3 2 >ate de identificare a imo(ilului . >oamnei)>omnului /@:=A@I2 ....teren i)sau construc'ii F 2 Scopul emiterii certificatului de ur(anism conform precizării solicitantului* formulată !n cerere G 2 Se ............ .......... +%@<:F:+A< >% .........* pentru emiterea a.............................* pentru imo(ilul teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul .... ...................................* sau identificat prin32 .....G @7=B8:A +onsiliul Sude'ean ..............al ora ului .......

.ei +onsiliului NG)33M)+%%* procedura de emitere a acordului de mediu se desfă oară după emiterea certificatului de ur(anism* anterior depunerii documenta'iei pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii la autoritatea administra'iei pu(lice competente...................................ate* solicitantul are o(liga'ia de a notifica acest fapt autorită'ii administra'iei pu(lice competente cu pri..................... F.@%H:=.solicitantul se ..........a %:A2 pri...........esti'iei !n acord cu rezultatele consultării pu(lice.ate !n lista proiectelor supuse e...esti'iei i sta(ilirii demarării procedurii de e.....ederea satisfacerii cerin'elor cu pri....edere al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului.......aluării impactului asupra mediului......... 1autoritatea competentă pentru protec'ia mediului* adresa21>enumirea i adresa acesteia se personalizează prin gri-a autorită'ii administra'iei pu(lice emitente.....................* faza /.ederile 0egii nr.................. >upă primirea prezentului certificat de ur(anism* titularul are o(liga'ia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protec'ia mediului !n .......... 3n urma e......* sectorul ..a +onsiliului i /arlamentului %uropean 2003)3G)+% pri.................nr..ire la men'inerea cererii pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii.......................ederilor >irecti................................a emite punctul de . 1................................0A@.....................* sc........* cod po tal .......teren i)sau construc'ii ................................aluării impactului asupra mediului i)sau a e.......................).................ată.0 S..ind participarea pu(licului la ela(orarea anumitor planuri i programe !n legătură cu mediul i modificarea* cu pri...esti'iei pu(lice)pri......... .... QQQQQQQQQQQ F 2 Scopul emiterii certificatului de ur(anism conform precizării solicitantului* formulată !n cerere +ertificatul de ur(anism nu 'ine loc de autoriza'ie de construire)desfiin'are i nu conferă dreptul de a e&ecuta lucrări de construc'ii.....a +onsiliului OM)11)+% i prin >irecti.........: +%@<:F:+A<..* str............ire la procedura de emitere a acordului de mediu* autoritatea competentă pentru protec'ia mediului sta(ile te mecanismul asigurării consultării pu(lice* centralizării op'iunilor pu(licului i formulării unui punct de ................. ..ei +onsiliului NG)33M)+%% 1>irecti..... QQQ 1 2 8umele i prenumele solicitantului..........* sau identificat prin32 ... 3n situa'ia !n care autoritatea competentă pentru protec'ia mediului sta(ile te efectuarea e.a adresa autorită'ii competente pentru protec'ia mediului..: >% ...ind inten'ia de realizare a proiectului se ........ei NG)33M)+%% i a >irecti......... G0)1OO1* pri......ire la realizarea in..@EA8:S=.. ...edere oficial cu pri..........@:>:+............................................... ........ ........... .......A)/......0..........ire la participarea pu(licului i accesul la -usti'ie* a >irecti... 2 2 Adresa solicitantului........... 3n ............. 3n scopul ela(orării documenta'iei pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii ...... .........................ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* S% +%@<:F:+C.......................................................7E0:HA9:: A0% <:<........................... ........ 2.... ..... T ....)...................ind e..........................0 <%?8:+..nr...aluării ini'iale a notificării pri..* 3n conformitate cu pre...* (l.............>* apro(ată prin hotărârea +onsiliului Sude'ean)0ocal ........0 %+787=:+... ..........ei OP)P1)+%* prin certificatul de ur(anism se comunică solicitantului o(liga'ia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze i să decidă* după caz* !ncadrarea)ne!ncadrarea proiectului in.aluării adec.......aluarea efectelor anumitor proiecte pu(lice i pri...........aluare a impactului asupra mediului i)sau a procedurii de e..........ate asupra mediului* modificată prin >irecti......................... ... ........aluării ini'iale a in..................* et...de construire)de desfiin'are ...............@%H:=.........H)/. ... 3n aplicarea pre.... 3 2 >ate de identificare a imo(ilului .............@%H:=..........................................aluare adec.......................* ap.......................... 3n aceste condi'ii...........conform +ererii pentru emiterea +ertificatului de ur(anism 3n temeiul reglementărilor >ocumenta'iei de ur(anism nr....ederea e......... /rezentul certificat de ur(anism poate fi utilizat)nu poate fi utilizat !n scopul declaratF2pentru)!ntrucât............ 3...................... ...2 3n aplicarea >irecti................................0...................................... .................

................................... luni de la data emiterii.......%.......................... TQT ...... TQT ....... /rezentul certificat de ur(anism are ....................... TQT .........................4 ... 3n conformitate cu pre....<...............A.... G..:@%)>%SF::89A@% .......... TQT >..... /rezentul certificat de ur(anism a fost transmis solicitantului direct)prin po tă la data de ......................... .ilă TQT sănătatea popula'iei d.aluare a impactului asupra mediului* solicitantul renun'ă la inten'ia de realizare a in......ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* se prelunge te .a fi !nso'ită de următoarele documente...3n situa'ia !n care* după emiterea certificatului de ur(anism ori pe parcursul derulării procedurii de e............ +onducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteIII2* ............ind utilită'ile ur(ane i infrastructura 1copie2....ize i acorduri pri..din...<... al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului 1copie24 g2>ocumentele de plată ale următoarelor ta&e 1copie2 ... d.....22a................ d.........12 a...................... ...>.ize)acorduri specifice ale administra'iei pu(lice centrale i)sau ale ser... >upă această dată* o nouă prelungire a ..S.............. TQT alimentare cu apă TQT canalizare TQT alimentare cu energie electrică TQT alimentare cu energie termică TQT gaze naturale TQT telefonizare TQT salu(ritate TQT transport ur(an Alte a........ TQT securitatea la incendiu TQT protec'ia ci...................lei* conform +hitan'ei nr.....edere)actul administrati.ala(ilită'ii nu este posi(ilă* solicitantul urmând să o('ină* !n condi'iile legii* un alt certificat de ur(anism.......ala(ilitate de ........* după caz 12 e&emplare originale2......................A.........................................>.. TQT >...................izele i acordurile de amplasament sta(ilite prin certificatul de ur(anism...esti'iei* acesta are o(liga'ia de a notifica acest fapt autorită'ii administra'iei pu(lice competente......... 1numele* prenumele i semnătura2 Achitat ta&a de. G0)1OO1 pri.......................+...32a. Secretar general)Secretar* ............................ d..............ederile 0egii nr............ Secretar general)Secretar* ....... 1numele* prenumele i semnătura2 Arhitect............... TQT ............. e2punctul de ................ 1func'ia* numele* prenumele i semnătura2 0.ize i acorduri pri.+%@%@%A >% %=:<%@% A A......până la data de ...............ala(ilitatea+ertificatului de ur(anismde la data de ................... a2certificatul de ur(anism 1copie24 (2do..ada titlului asupra imo(ilului* teren i)sau construc'ii* sau* după caz* e&trasul de plan cadastral actualizat la zi i e&trasul de carte funciară de informare actualizat la zi* !n cazul !n care legea nu dispune altfel 1copie legalizată2 c2documenta'ia tehnică ................ 1func'ia* numele* prenumele i semnătura2 0............. +onducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteIII2* ..............................<..................efIIII2 ......... TQT ....<7@:AA9:%: >% +78S<@........... TQT >............ize)acorduri TQT ....................iciilor descentralizate ale acestora 1copie2 TQT .......................F2studii de specialitate 11 e&emplar original2 TQT ...............S..ind.......<...... TQT .... d2a.....7........

.......... ...............................* sc.* et... ............... ........... ......al municipiului Eucure ti ......* telefon)fa& ..* et....... M....din data de ............ ..............* e-mail . .../rimăria Sectorului ........ QQQQQQQQQQQ I 2 Se completează* după caz.................... ... ................nr................ ........... ........* str................... ..............din ........../rimăria =unicipiului ........ <ransmis solicitantului la data de ... 1 2 8umele i prenumele solicitantului 2 2 Adresa solicitantului 3 2 >ate de identificare a imo(ilului ............/rimăria =unicipiului Eucure ti4 ......................nr.primarul general al municipiului Eucure ti ...........................* ap............primar.........................................pre edintele +onsiliului -ude'ean .................................lei* conform +hitan'ei nr.* sc.......................................................* cod po tal . Ane&ez prezentei cereri.................................... ........ 1numele* prenumele i semnătura2 >ata prelungirii ......* municipiul)ora ul)comuna ........ ................................ 5conducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteI26 +%@%@% pentru prelungirea ...............* (l..............* sectorul ....al municipiului Eucure ti ..............* sectorul ......... ..... >ata ................ederile 0egii nr..............pre edintele +onsiliului -ude'ean ........* ap...* !n conformitate cu pre..................primarul sectorului......................... .......... ........ala(ilită'ii certificatului de ur(anism nr..................... ......... Achitat ta&a de........ala(ilită'ii certificatului de ur(anism Su(semnatul12 ...............certificatul de ur(anism nr......... până la data de ............ ..................ef sau Rpentru arhitectul efR de către persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului precizându-se func'ia i titlul profesional........teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul ....................documentul pri...............................S.............direct)prin po tă QQQQQQQQQQQ I 2 Se completează* după caz.................. ..........* satul .......... prelungirea .................teren i)sau construc'ii N. 1!n original2 .primarul ora ului ...... .. .....4 ....* +8/ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ............................ ....ind achitarea ta&ei 1!n copie2 SemnăturaG2 ..........al =unicipiului Eucure ti4 .....................efIIII2 ............ ..primarul sectorului.............* cod po tal ....... Q 112 Q .......................primarul Heneral al municipiului Eucure ti .... ...* (l.......................... Q F...........)............din ........./rimăria +omunei .......... ..............* str..........................* satul .ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* solicit..../rimăria ora ului ..............................primarul comunei .. pentru imo(ilul ....................................................................................4 ... 1numele* prenumele i semnătura2 Arhitect.............................................* municipiul)ora ul)comuna ........................................a semna* după caz* de către arhitectul........ IIII 2 Se .....ala(ilită'ii....................M +ătre* ..... ........ ..ala(ilită'ii+ertificatului de ur(anismnr...........* sau identificat prin32 .....* Solicit prelungirea ..primarul municipiului ...... .. 0............. G0)1OO1* pri.........................).................4 II 2 Scopul emiterii certificatului de ur(anism conform precizării solicitantului* formulată !n cerere III 2 Se completează* după caz..........+onsiliului -ude'ean4 ...

.......ize)acorduri* studii de specialitate sta(ilite prin certificatul de ur(anism 1copie2............. pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construire 1>....* et.A... pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construire 1>. a2+ertificatul de ur(anism nr.........................2 ...............)....................* str......................<......* !n calitate de)reprezentant al ........................ilă* sănătatea popula'iei.......... .. G....... ..........................N +ătre* ...................... ............ d............. 1..............................<..... ....... 5conducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteI26 +%@%@% pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are Su(semnatul12 ..................* !n conformitate cu pre............%.... ....pre edintele consiliului -ude'ean4 ..........* respecti............................ .......................................primarul ora ului ............................. ................primarul municipiului ..... ........a 7rdinului Arhitec'ilor din @omânia......+.................................ăzute de 0ege* care fac o(iectul procedurii de e.<.* telefon)fa& ...........* după caz* compusă din.. P.....7.................... ......* sectorul...........................>... .......................* ap......22a....................ederilor >ocumenta'iei tehnice .............. 2.....<........aloare deG2.. 10)1OOG* a fost efectuată deM2....A......................................* satul ........ P2......>...............................................................F.............ederile 0egii nr..................2* respecti.. .sector)satul . X >...* (l............................)>.* ap..* municipiul)ora ul)comuna .......>..............ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* solicit emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are pentru imo(ilul ....* +8/ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ....... au fost respectate toate procedurile de notificare a autorită'ii pu(lice pentru protec'ia mediului pre...........................................nr............... ....* sectorul ..................................................................................* et..... al municipiului Eucure ti ......... ........................ 3.............................................4 ....<.....>.......>.....* ap..................... I F....luni)zile* !n (aza pre............................................................. +erin'a E ...........Fi a (unului imo(il . M............* sc.............)>....................... d2a........................................................................ .................. .....* cod po tal .....<..teren i)sau construc'ii)e&trasul de plan cadastral actualizat la zi i e&trasul de carte funciară de informare actualizat la zi 1copie legalizată2 .. X >...........ize i acorduri pri. !n ..................... +erin'a A .......................4 ................................................<...sau nr... ...........<....ane&ată prezentei* conform graficului de e&ecu'ie* semnat i parafat de proiectant* ane&at prezentei.. de ....ada titlului asupra imo(ilului ............* !n conformitate cu pre.................%.................* +artea funciară32 ............................primarul comunei ....>...................nr....... Ane&ez la prezenta cerere............. +erin'a F ..................2 nr..........ind securitatea la incendiu* protec'ia ci..... +erin'a > .............emis de ...............ize i acorduri pri..............* e-mail ...........+....................... +erin'a Af ....... . ...... ..........iden'a Filialei teritoriale .. ...* sc. ..........<..* satul ..........ederile 0egii nr. >ocumenta'ia tehnică ............A. c2>ocumenta'ia tehnică ......cu sediul !n -ude'ul .....%.............* str.......................... G0)1OO1* pri..........+................: ..* (l........<...... ................ 5denumirea documenta'iei6 a fost ela(orată de ....7....cod po tal ...... ..............* et............. d.....aluare a impactului asupra mediului........ +erin'a + ............................ ...... .....................arhitect)conductor arhitect cu drept de semnătură* !nscris !n <a(loul 8a'ional al Arhitec'ilor cu nr.................................* sc......................................* !n ...........................>..........<...................* str..........12 e&emplare originale2 0a ela(orarea >ocumenta'iei tehnice .... >urata estimată a e&ecutării lucrărilor solicitată este de .....................primarul general al municipiului Eucure ti4 .... de desfiin'are a construc'iilor 1>.7............... 2 Se completează* după caz....... Derificarea >ocumenta'iei tehnice ............................ 1NF)2001 pri...... ........................1copie2 (2do.... ...............................* cod po tal ....A.............. .........din .. desfiin'area construc'iilor 1>.........teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul ....<..................A....+...........A...................2* respecti................ind utilită'ile ur(ane i infrastructura............................................................nr..........................12a......... +erin'a % .........ederile 0egii nr...............>...............municipiul)ora ul)comuna ............* municipiul)ora ul)comuna ...... cadastral ...... ..* (l.......ind organizarea i e&ercitarea profesiei de arhitect* repu(licată* aflat !n e.................ederea e&cutării lucrărilor deF2 ..............* !n conformitate cu pre... .......... ....... ..primarul sectorului ........................<...........................................................

... .........ederea cre terii performan'ei energetice 11 e&emplar copie24 d............ ............................................. G0)1OO14 TQTg2organizarea de ta(ere de corturi* căsu'e sau rulote4 TQTh2lucrări de construc'ii cu caracter pro.......F2studii de specialitate 1câte 1 e&emplar copie2...... ............................................ind infrac'iunea de fals !n declara'ii* autoriza'ia de construire i documenta'ia aferentă ............................. 3 din 0egea nr..ă'ământ TQT pentru cultură TQT pentru turism TQT pentru culte TQT pentru administra'ie i finan'e ....... ...........erzi* parcuri* pie'e i alte lucrări de amena-are a spa'iilor pu(lice4 TQTe2lucrări de fora-e i e&ca... <ipuri de lucrări 3n conformitate cu pre...... G0)1OO112 TQTa2lucrări de construire* reconstruire* consolidare* modificare* e&tindere* rea(ilitare* schim(are de destina'ie sau de reparare a construc'iilor de orice fel* precum i a instala'iilor aferente acestora* cu e&cep'ia celor pre.32a..........ada !nregistrării documenta'iei la 7rdinul Arhitec'ilor din @omânia 11 e&emplar copie2..S........................................ 11 din 0egea nr.. TQT pentru sănătate TQT pentru asisten'ă socială TQT pentru !n...A8%LC la +ererea pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are . TQT construc'ii de locuin'e TQT construc'ii pentru institu'ii pu(lice i ser...............................+A/:<70...........ăzute la art...............0 2...........ilan4 TQTi2cimitire ........ d....................................................................... d......iciilor deconcentrate ale acestora.................en'ie la construc'ii e&istente ... ........ e2punctul de ...................... 0...........erificare a documenta'iei pri................... G0)1OO14 TQT(2lucrări de construire* reconstruire* e&tindere* reparare* consolidare* prote-are* restaurare* conser................edere)actul administrati.........G2raport de e&pertiză tehnică pentru lucrări de inter....ize)acorduri specifice ale administra'iei pu(lice centrale i)sau ale ser.........izată spre neschim(are....... SemnăturaG2 .. 1copie24 f2do............h2.... +ategorii de construc'ii12..........consolidare* modificare* e&tindere* rea(ilitare* schim(are de destina'ie -* după caz 11 e&emplar copie24 d.... h2 ane&a la R+ererea pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'areR* completată cu toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autoriza'ia 12 e&emplare originale2....................... M alin.............. 1112 din 0egea nr......ind asigurarea cerin'elor esen'iale de calitate !n construc'ii* corespunzător categoriei de importan'ă a construc'iei 1câte 1 e&emplar copie2 ... >eclar pe propria răspundere că datele men'ionate !n prezenta cerere sunt e&acte i mă anga-ez să respect* !n cuno tin'a pre.+A/:<70....en'ie la clădiri e&istente !n ..................................................................ederilor +odului penal pri..0 1................izoriu* chio curi* tonete* ca(ine* spa'ii de e&punere situate pe căile i spa'iile pu(lice* corpuri i panouri de afi a-* firme i reclame* precum i ane&ele gospodăre ti ale e&ploata'iilor agricole situate !n e&tra......... d.....................noi i e&tinderi4 TQT-2lucrări de desfiin'are a construc'iilor de la lit..are* precum i orice alte lucrări* indiferent de ... ....izoriu* necesare !n ...............................P2raport de audit energetic pentru lucrări de inter... g2documentele de plată a ta&elor legale !n .......... .................ederea organizării e&ecutării lucrărilor* !n condi'iile pre.........ederea autorizării 1copie24 ... al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului.. >ata ..ederile art...... a2..........................................................icii........ăzute la art.....ind căile de comunica'ie de orice fel* drumurile forestiere* lucrările de artă* re'elele i dotările tehnicoedilitare* lucrările hidrotehnice* amena-ările de al(ii* lucrările de !m(unătă'iri funciare* lucrările de instala'ii de infrastructură* lucrările pentru noi capacită'i de producere* transport* distri(u'ie a energiei electrice i)sau termice* precum i de rea(ilitare i retehnologizare a celor e&istente4 TQTd2!mpre-muiri i mo(ilier ur(an* amena-ări de spa'ii ..aloarea lor* care urmează să fie efectuate la construc'ii reprezentând monumente istorice* sta(ilite potri.....it legii4 TQTc2lucrări de construire* reconstruire* modificare* e&tindere* reparare* modernizare i rea(ilitare pri...M2 referatele de .......................ări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospec'iunilor geologice* proiectarea i deschiderea e&ploatărilor de cariere i (alastiere* a sondelor de gaze i petrol* precum i a altor e&ploatări de suprafa'ă sau su(terane4 TQTf2lucrări* amena-ări i construc'ii cu caracter pro. .................

>istan'ele minime ale construc'iilor fa'ă de ......... TQT amena-area i consolidarea terenului TQT străzi* alei* platforme* parca-e* gara-e TQT spa'ii li(ere i mo(ilier e&terior TQT spa'ii ..men'inute .... e&istente ............. e&istent ..... f28umărul de corpuri de clădiri ........ >ate caracteristice pri...... QQQQQQQQQQQ 1 2 Se introduce RLR !n casetă . e2Alinierea construc'iilor................................................................ m fa'ă de limita de proprietate din ............0 3.....ecinătă'i sunt..... +7@/........+...propuse ............. de .........e&istente* din care.....m2 (2Situarea terenului fa'ă de străzile adiacente .................... .. m fa'ă de limita de proprietate din .......4 de ...ansat fa'ă de limita proprietă'ii la stradă se află la ..<22............ h23năl'imea construc'iilor propuse 1!n m2.. +7@/.. +7@/............... m........izoriu.......... i28umărul de ni..........men'inute . 1m22 +onstruc'ii ........... .......................... e&istent .ind amplasamentele i construc'iile a2Suprafa'a terenului .... +7@/...TQT pentru comer' TQT pentru ser...... . Y d2+oeficientul de utilizare a terenului ..eluri +7@/.......................... +7@/............... propus ............. +7@/....desfiin'ate -.....erzi* !mpre-muiri TQT construc'ii cu caracter pro.......................+A/:<70....* din care............. Y propus ...4 de ..........propuse <7<A0I2 I Suprafa'ă construită Suprafa'ă desfă urată Suprafa'ă utilă Suprafa'ă locui(ilă ) nr... 3năl'imea la corni ă sau strea ină 3năl'imea ma&imă a construc'iilor +7@/.... c2/rocentul de ocupare a terenului ..................... m fa'ă de limita de proprietate din ...... desfiin'ate ..... -.... cam <otalul rezultă prin !nsumarea suprafe'elor !nscrise la ru(ricile Rmen'inuteR i RpropuseR.../7<22..... g2Suprafe'e32. TQT apă TQT canalizare TQT energie electrică TQT termice TQT gaze TQT telecomunica'ii TQT amena-ări e&terioare...+orpul de clădire cel mai a......rezultate ....icii TQT pentru sport TQT pentru recreere TQT construc'ii agricole i zootehnice TQT construc'ii industriale TQT construc'ii pentru depozitare TQT construc'ii pentru transporturi TQT construc'ii pentru telecomunica'ii TQT construc'ii energetice TQT construc'ii hidrotehnice TQT construc'ii pentru !m(unătă'iri funciare TQT construc'ii tehnico-edilitare TQT construc'ii pentru pompieri TQT construc'ii cu caracter special TQT construc'ii cu func'iuni comasate TQT re'ele edilitare.....

........H...........................ită'i producti.F cam .......... TQT ser.............. de locuri ... TQT alimenta'ie pu(lică nr.+onstruc'ii pentru institu'ii pu(lice12 TQT sănătate nr..e12 TQT produc'ie nr.......... TQT culte nr........ I +onstruc'ii de locuin'e12 TQT principale 1permanente2 TQT de ser..... de locuri .......................e i financiare nr....... nr........... de locuri ....... TQT depozitare nr................. nr..... Funda'ii Acoperi 1 arpantă)terasă2 Sistem de !ncălzire 3n.. de personal ......G cam ............... de personal....... Z2+apacită'i func'ionale ale construc'iilor proiectate....... de camere .....acan'ă2 TQT de necesitate TQT pentru !nchiriere TQT de inter.icii nr..* din care cu................@..icii12 TQT comer' nr...iciu TQT sezoniere 1de ........................3 cam ........ ... de personal .. TQT hoteliere nr. de săli de clasă ..+onstruc'ii pentru sport* recreere12 TQT sport nr....+onstruc'ii pentru comer'* alimenta'ie pu(lică i ser........ de locuri .... nr........ QQQQQQQQQQQ 2 2 +onform 0egii nr............ de personal ....en'ie TQT sociale TQT de protocol 8umăr de apartamente propuse .........+onstruc'ii pentru acti............... ..... de grupe ........elitoare 1material)culoare2 Finisa.. +7@/......... ..e i aspect e&terior +7@/.......... Sistem constructi.......... TQT cultură nr............ de personal ........e&terior 1material)culoare2 <âmplărie e&terior 1material)culoare2 +7@/.............. de personal ...... de consulta'ii . l2Asigurarea utilită'ilor ur(ane12 TQT apă TQT gaze naturale TQT canalizare TQT telefonizare TQT energie electrică TQT salu(ritate TQT energie termică TQT transport ur(an Alte utilită'i...... 1 cam ............. ...... . de proceduri ........ TQT !n.... de locuri .....%&istente /ropuse -2+aracteristici constructi................... TQT recreere nr........... nr........................ de locuri . nr...... nr... ..................... 45012001 cu modificările i completările ulterioare i ?...... de locuri ............. ........... de paturi ..... nr....... TQT administrati..................ă'ământ nr................... TQT ........................ +7@/..... G2G)1OOP* repu(licată 3 2 >ocumentul na'ional de referin'ă este S<AS FO0N-NG .... 2 cam ..Alte caracteristici ale capacită'ilor func'ionale pentru construc'ii propuse* necuprinse !n categoriile de mai sus.

.......aloarea lucrărilor de construc'ii i instala'ii aferente* din de........a a................erificatorului* precum i cu numărul certificatului de ............ ................ O din 0ege............erzi suprafa'ă..... .................ederile pct............ederea depunerii cererii de autorizare......................TQT .............m2 p2=odul de e.. G2 Daloarea lucrărilor se declară de către solicitant i se sta(ile te* după caz* !n func'ie de........ M2 Se completează cu numele* prenumele ......ind completarea formularului +erere pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are 12 8umele i prenumele solicitantului...... 13N alin...... suprafa'ă carosa(il ......izului general pentru o(iecti.... GM1)2003 pri................ernului nr.. FF)200F* cu modificările i completările ulterioare............acuare a de eurilor ..................iden'iată la cap...................alorii lucrărilor de construc'ii i instala'ii aferente acestora este cea e...........izului general* apro(ată prin ?otărârea Hu............... G. ........după caz4 ..........ind sediul social al firmei....ind +odul fiscal* cu modificările i completările ulterioare* apro(ate prin ?otărârea Hu...........erificator* pentru fiecare cerin'ă)domeniu de ...<a&ele pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are se sta(ilesc de către personalul de specialitate din cadrul administra'iei pu(lice emitente* pe (aza reglementărilor legale !n ......................................izul general al in..... ....>o. de locuri .. P2 Se completează cu denumirea* numărul proiectului* data ela(orării* precum i cu datele de identificare ale efului de proiect* proiectantului)proiectan'ilor !n conformitate cu pre..........Ane&a se !ntocme te de către proiectantul documenta'iei 1persoană fizică sau -uridică2* se precizează datele de identificare* după caz..ilă.... ...... TQT ar(ori planta'i număr ......... ..ederile art......................... ....numele firmei* numele i prenumele reprezentantului i se aplică tampila........ F . I I I 87<C. 32 Se completează cu date e&trase din +artea funciară sau din Fi a (unului imo(il* după caz..en'ii* coro(orată cu pre........ s2=ăsuri de protec'ie a mediului........... ........ind domiciliul acesteia4 /entru persoană -uridică* se completează cu date pri.............. F..........................izului general* apro(ată prin ?otărârea Hu..e de in....... r2=ăsuri de securitate la incendiu i protec'ie ci..........7rganizare de antier* pct... 2N)200N.......igoare* i se comunică solicitantului la prezentarea acestuia !n ......ea ca (ază de calcul cap.....erificare... 122 Q /@%+:AC@: pri......................... TQT ................ernului nr.....numele i prenumele !ntocmitorului i se aplică parafa .... de locuri ................erzi12 TQT ar(ori tăia'i număr .......ăzute a fi autorizate............. .... denumirea lucrării* capacitatea i categoria lucrărilor* precum i oricare alte elemente principale care definesc toate lucrările pre................care se !nregistrează i !n formular la pozi'ia nr. 22 /entru persoană fizică* se completează cu date pri. Suprafa'a construită desfă urată .................+onstruc'ii i instala'ii* !n conformitate cu Structura de...........esti'iei.......................... TQT ar(ori men'inu'i număr............ada achitării ta&elor se face prin prezentarea* !n copie* a documentelor de plată ............... ....0ucrări de construc'ii i instala'ii aferente organizării de antier* !n conformitate cu Structura de. 112 din 8ormele metodologice de aplicare a 0egii nr.... TQT spa'ii ..Daloarea autorizată a lucrărilor de organizare de antier .........S.....reprezentant al firmei 1persoană -uridică2* cu precizarea denumirii acesteia* precum i a calită'ii solicitantului !n cadrul firmei.......persoană fizică4 sau ........esti'ia de (ază* su(cap...... ....1...... ..............esti'ii i lucrări de inter......... 2N)200N pentru apro(area con'inutului-cadru al documenta'iei tehnico-economice aferente in.....ernului nr........................ >ata .......m2 n2>rumuri* alei* platforme...+heltuieli pentru in....................................... Suprafa'a construită desfă urată ........ F2 Se !nscrie.esti'iilor pu(lice* precum i a structurii i metodologiei de ela(orare a de................... QQQQQQQQQQQ F 2 ................... ..................m24 suprafa'ă pietonală .... t2Alte caracteristici specifice........ M......................suprafa'a construită desfă urată a construc'iilor4 ori ..............................1.......... G ....... 3ntocmitF2 0.... m2Hara-e i parca-e12 TQT gara-e nr...Alte cheltuieli* su(cap................ G......m2 o2Spa'ii .1 ...Eaza de calcul pentru determinarea ..1.............. ......m2 TQT parca-e nr. Solicitantul are o(liga'ia de a ane&a la cererea pentru emiterea autoriza'iei documentele de plată a ta&elor* comunicate anterior de emitent..................

...........................................................ef.......... !n ........... ...* ap..........................................* str.....................................* str.............. .................... ...................... ......... ... ................................ ...* e-mail .....................................................................................* (l.. 3n urma analizării proiectului 1propunerii2 de Autoriza'ie de construire)desfiin'are transmis i a ........ ..>%9%A8 ..............................................din ........ .........................* sectorul ......................* cod po tal ......* (l.......>oamnei)>omnului Arhitect...................*pentru imo(ilul teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul .................... ....* str....................................* municipiul)ora ul)comuna ............. .........* cod po tal .din ..........................................* municipiul)ora ul)comuna .......... Arhitect... ............ /rimar ..* ap............... 10...* pentru emiterea a.* municipiul)ora ul)comuna .....................................................* satul .......................* satul..........................din ........................................ederile 0egii nr.. ..* sau identificat prin32 ..........................ă rugăm să emite'i a................. ...........O.............................* et.....................................* sectorul .................................................... >oamnei)>omnului/@:=A@I2 ..............................efW* de către persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului* specificându-se func'ia i titlul profesional* după caz...10 @7=B8:A +onsiliul Sude'ean......* cod po tal ...nr....................ef sau* Vpentru arhitectul......................* telefon)fa& .................. ............ 1numele* prenumele i semnătura20.........* pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are solicitată de12...nr.......................................................efI2 ...................... .....................* str........ ............s...........cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ........ .izului structurii de specialitate !n ........teren i)sau construc'ii F 2 Scopul emiterii certificatului de ur(anism F 2 Se !nscriu categoriile de lucrări* denumirea in...........................* municipiul)ora ul)comuna ..........* sectorul ................ I 2 Se ... G0)1OO1* pri.............* satul ................. /rimăria municipiului)ora ului)comunei ...... Secretar* ......................* sau identificat prin32 ..* sectorul ....................................* pentru imo(ilul ................................... ..rmare cererii d......................... ................ef ...................................teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul........ 1numele* prenumele i semnătura2 Arhitect..................................... 5autoritatea administra'iei pu(lice emitenteI26 /rimar 8r.................................ederea eli(erării certificatului de ur(anism solicitat de12 .... +ătre*+78S:0:....nr..O @7=B8:A Sude'ul ...S.... ....* et.... ........................ederea e&ecutării lucrărilor deF2 ........... 1numele* prenumele i semnătura2 0............. nr...* cod po tal .....* e-mail .......* (l....... QQQQQQQQQQQ .................. Q F.. !n ..* satul .....................din .................................. ......................................... 3n conformitate cu pre.....* sc..........S..................................................* sc..izul structurii de specialitate din cadrul +onsiliului -ude'ean asupra proiectului 1propunerii2 de RAutoriza'ie de construire)desfiin'areR ane&at prezentei.............0 S...... ....................* sc.....cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ..............* et................................................* (l........ .................. . ............................................* ap........* ap........................* et..............* sc............ .....................ederea e&ecutării lucrărilor deF2 ........... Q F.................................. .....erificării datelor e&istente* se emite următorul AD:AG2 ............. . ...... Arhitect............. ....................* telefon)fa& .....................esti'iei)lucrărilor* capacitatea i alte elemente definitorii. 1numele* prenumele i semnătura2 QQQQQQQQQQQ 1 2 8umele i prenumele solicitantului 2 2 Adresa solicitantului 3 2 >ate de identificare a imo(ilului ............nr...............a semna de arhitectul.ef 8r................................ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* . .rmare cererii !nregistrată cu nr...................

...<....... 1............... G0)1OO1 i cu respectarea legisla'iei pentru aplicarea >irecti...pe imo(ilul . al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului* face parte integrantă din prezenta autoriza'ie..* cod po tal .... . de .............* ap.................. Fi a (unului imo(il ........ G0)1OO1 pri.* sc.............ada achitării cotei legale de 0*1Y din .cu domiciliul)sediul22 !n -ude'ul ..7..@=C<7A@%0% /@%+:AC@:..A............ 112* respecti.....aluarea efectelor anumitor proiecte pu(lice i pri........* satul . Q 112 Q F.. .........ind organizarea i e&ercitarea profesiei de arhitect* repu(licată* aflat !n e.. .....izului nefa.......* et. P2 .....* (l...in modificări de temă pri...... 5011991* pri..al municipiului........ .....nr.nr........edere)actul administrati.......* et.................* str..........................................* (l........ /@:D:@% 0A A.............. de desfiin'are a construc'iilor 1>......aloare deG2 . arhitect)conductor arhitect cu drept de semnătură* !nscris !n <a(loul 8a'ional al Arhitec'ilor cu nr.............. .........!mpreună cu toate a.........ora(il* se ....11@7=B8:A Sude'ul ..........................................................................* !n conformitate cu pre. A........1F2 la inspectoratul teritorial !n construc'ii* !mpreună cu do....................* telefon)fa& ....................izele i acordurile o('inute* precum i punctul de ......municipiul)ora ul)comuna .....................sau nr.....<.... 5autoritatea administra'iei pu(lice emitenteI26 8r..5denumirea)titlul documenta'iei6 ela(orată de ............ 3 2 ......nr........ele respingerii 1se admite redactarea unei ane&e2 I 2 Se completează* după caz... G 2 3n cazul a...* ap..............să anun'e data !nceperii lucrărilor autorizate* prin trimiterea !n tiin'ării conform formularului ane&at autoriza'iei 1formularul-model F....+..................ind lucrările de construc'ii autorizate* care conduc la necesitatea modificării acestora* titularul are o(liga'ia de a solicita o nouă autoriza'ie de construire...........<. .. ................ 11G2 .* sc.............................. sau >....<...............%.. ............izată spre neschim(are ..............al comunei....ala(ilitate a autoriza'iei de construire sur......... E2 <itularul autoriza'iei este o(ligat..............izată spre neschim(are 1inclusi............................ 2P alin...............ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* S% A........20........... cadastral ......* respecti................... ... 1>.............!n (aza documenta'iei tehnice ..din ... ......+@C@:07@ S% FA+ .....%..<..>...................ederile art....A.......................... 11.....să anun'e data !nceperii lucrărilor autorizate* prin trimiterea !n tiin'ării conform formularului ane&at autoriza'iei 1formularul-model F.<7@:AA@%A %L%+.......* +artea funciarăF2 .din .... ............7..ederilor art................. 2F alin............................* !n conformitate cu pre.....* str.................e&ecutarea lucrărilor de construire)desfiin'are pentru.......... ..................din .....ei +onsiliului NG)33M)+%% 1>irecti... ... T 3n conformitate cu pre........<... ....A.......................* (l............ ....or preciza detaliat moti...11G12 din 0egea nr...* sectorul .........................iden'a Filialei teritoriale ....* !nregistrată la nr...........lucrări !n ............ederile 0egii nr.........* e-mail .......>.................. ............* et. 122 Q +........................* .............................ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată.......................* cod po tal ..........* sc.>.........................ind e...... a a.............................................................. M alin.....................en'ie* după caz* !n temeiul pre.............aloarea autorizată a lucrărilor de construc'ii i instala'ii aferente acestora4 3.>.+...............2* respecti.....................ederile 0egii nr..............>.să anun'e data finalizării lucrărilor autorizate* prin trimiterea !n tiin'ării conform formularului ane&at ........izelor i acordurilor o('inute2 constituie infrac'iune sau contra............ ................<7@:AA9:% >% +78S<@.......* cu sediul !n -ude'ul ......* ap. ..................%........din .....2 nr.... X >.................................2 . A2 >ocumenta'ia tehnică .... ....... ...... 1NF)2001 pri............esti'iei)lucrărilor* capacitatea i alte elemente definitorii................<.......... X >.... . ..... pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construire 1>............* municipiul)ora ul)comuna ... art........1 2 2 8umele i prenumele solicitantului 2 Adresa solicitantului 3 2 >ate de identificare a imo(ilului .........A..... 8erespectarea !ntocmai a documenta'iei tehnice .......................<7@:A%AAC.......................... 112 din 0egea nr.....................teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul ..................sectorul)satul .a %:A2 pri.......................... ......<............<C@:: 0...........teren i)sau construc'ii F 2 Se !nscriu categoriile de lucrări* denumirea in..132 la autoritatea administra'iei pu(lice locale emitentă a autoriza'iei4 2..........* str.... .......... +a urmare a cererii adresate de12................. ...........<.. .........................* sectorul ...............................7........... ....:@%)>%SF::89A@%8r.......... . .....* satul ............... X >............... a 7rdinului Arhitec'ilor din @omânia.cod po tal ...al ora ului..........<..* municipiul)ora ul)comuna ..............................................ate asupra mediului* !n situa'ia !n care !n timpul e&ecutării lucrărilor i numai !n perioada de .

autoriza'iei 1formularul-model F.1G2 la inspectoratul teritorial !n construc'ii* odată cu con,ocarea comisiei de recep'ie4 F.să păstreze pe antier* !n perfectă stare* autoriza'ia de construire i documenta'ia tehnică - >.<. 1>.<.A.+. X >.<.7.%.)>.<.A.>.2 ,izată spre neschim(are* !mpreună cu /roiectul <ehnic - /.<h i >etaliile de e&ecu'ie pentru realizarea a lucrărilor de construc'ii autorizate* pe care le ,a prezenta la cererea organelor de control* potri,it legii* pe toată durata e&ecutării lucrărilor4 G.!n cazul !n care* pe parcursul e&ecutării lucrărilor* se descoperă ,estigii arheologice 1fragmente de ziduri* ancadramente de goluri* funda'ii* pietre cioplite sau sculptate* oseminte* in,entar monetar* ceramic etc.2 să sisteze e&ecutarea lucrărilor* să ia măsuri de pază i de protec'ie i să anun'e imediat emitentul autoriza'iei* precum i >irec'ia -ude'eană pentru cultură* culte i patrimoniu4 P.să respecte condi'iile impuse de utilizarea i prote-area domeniului pu(lic* precum i de protec'ie a mediului* potri,it normelor generale i locale4 M.să transporte la ......................................................... 1se completează de către emitent2 materialele care nu se pot recupera sau ,alorifica* rămase !n urma e&ecutării lucrărilor de construc'ii. N.să desfiin'eze construc'iile pro,izorii de antier !n termen de ......... zile de la terminarea efecti,ă a lucrărilor4 O.la !nceperea e&ecu'iei lucrărilor* să monteze la loc ,izi(il R/anoul de identificare a in,esti'ieiR 1,ezi ane&a nr. N la normele metodologice24 10.la finalizarea e&ecu'iei lucrărilor* să monteze R/lăcu'a de identificare a in,esti'ieiR4 11.!n situa'ia nefinalizării lucrărilor !n termenul pre,ăzut de autoriza'ie* să solicite prelungirea ,ala(ilită'ii acesteia* cu cel pu'in 1G zile !naintea termenului de e&pirare a ,ala(ilită'ii autoriza'iei de construire)desfiin'are 1inclusi, durata de e&ecu'ie a lucrărilor24 12.să prezinte R+ertificatul de performan'ă energetică a clădiriiR la efectuarea recep'iei la terminarea lucrărilor4 13.să solicite RAutoriza'ia de securitate la incendiuR după efectuarea recep'iei la terminarea lucrărilor sau !nainte de punerea !n func'iune a clădirilor pentru care s-a o('inut RA,izul de securitate la incendiuR4 1F.să regularizeze ta&a de autorizare ce re,ine emitentului* precum i celelalte o(liga'ii de plată ce !i re,in* potri,it legii* ca urmare a realizării in,esti'iei4 1G.să declare construc'iile proprietate particulară realizate* !n ,ederea impunerii* la organele financiare teritoriale sau la unită'ile su(ordonate acestora* după terminarea lor completă i nu mai târziu de 1G zile de la data e&pirării termenului de ,ala(ilitate a autoriza'iei de construire)desfiin'are 1inclusi, durata de e&ecu'ie a lucrărilor2. +2 >urata de e&ecu'ie a lucrărilor este de ........... luni)zile* calculată de la data !nceperii efecti,e a lucrărilor 1anun'ată !n preala(il2* situa'ie !n care perioada de ,ala(ilitate a autoriza'iei se e&tinde pe !ntreaga durată de e&ecu'ie a lucrărilor autorizate. >2 <ermenul de ,ala(ilitate a autoriza'iei este de ............. luni)zile de la data emiterii* inter,al de timp !n care tre(uie !ncepute lucrările de e&ecu'ie autorizate. +onducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteII2* ............................ 1func'ia* numele* prenumele i semnătura2 0.S. Secretar general)Secretar* ......................... 1numele* prenumele i semnătura2 Arhitect- efIII2 ................................ 1numele* prenumele i semnătura2 <a&a de autorizare !n ,aloare de lei ................ a fost achitată conform +hitan'ei nr. .................din ......................... /rezenta autoriza'ie a fost transmisă solicitantului direct)prin po tă la data de ................. !nso'ită de ...... 1...........2 e&emplar1e2 din documenta'ia tehnică - >.<.* !mpreună cu a,izele i acordurile o('inute* ,izate spre neschim(are. 3n conformitate cu pre,ederile 0egii nr. G0)1OO1 pri,ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* se prelunge te ,ala(ilitateaAutoriza'iei de construire)desfiin'arede la data de ............ până la data de .......... >upă această dată* o nouă prelungire a ,ala(ilită'ii nu este posi(ilă* solicitantul urmând să o('ină* !n condi'iile legii* o altă autoriza'ie de construire)desfiin'are. +onducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteII2* ................................ 1func'ia* numele* prenumele i semnătura2 Secretar general)Secretar* .............................................. 1numele* prenumele i semnătura2 0.S. Arhitect- efIII2 ................................ 1numele* prenumele i semnătura2 >ata prelungirii ,ala(ilită'ii. ....................... Achitat ta&a de. ...................... lei* conform +hitan'ei nr. .................din .........................

<ransmis solicitantului la data de .................................direct)prin po tă. QQQQQQQQQQQ 1 2 8umele i prenumele solicitantului. 2 2 Adresa solicitantului. 3 2 >enumirea lucrării* descrierea concisă a lucrărilor autorizate* precum i alte date e&trase din >.<.A.+.)>.<.A.>. F 2 Se completează cu datele e&trase din +artea funciară sau din Fi a (unului imo(il* după caz. G 2 Daloarea lucrărilor* declarată de solicitant* !nscrisă !n cererea de autorizare* calculată !n func'ie de suprafa'a construită desfă urată a construc'iilor* ori ,aloarea lucrărilor de construc'ii i instala'ii aferente din de,izul general al in,esti'iei. P 2 Se completează cu denumirea)titlul* numărul i data ela(orării documenta'iei* precum i celelalte elemente de identificare. I 2 Se completează* după caz. - consiliului -ude'ean4 - /rimăria =unicipiului Eucure ti4 - /rimăria Sectorului ........ al =unicipiului Eucure ti4 - /rimăria =unicipiului4 - /rimăria 7ra ului4 - /rimăria +omunei. II 2 Se completează* după caz. - pre edintele consiliului -ude'ean4 - primarul general al municipiului Eucure ti4 - primarul sectorului ......... al municipiului Eucure ti4 - primar. III 2 Se ,a semna de arhitectul- ef sau* Vpentru arhitectul- efW* de către persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului* specificându-se func'ia i titlul profesional* după caz. 12. Q F.12 +ătre* ............................................................ 5conducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteI26 +%@%@% pentru prelungirea ,ala(ilită'ii autoriza'iei de construire)desfiin'are Su(semnatul12 ............................................................* +8/ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ...........................................................................* municipiul)ora ul)comuna .................................* satul ............................* sectorul ....* cod po tal .................* str. .........................................nr. ......* (l. .....* sc. .....* et. ....* ap. .....* telefon)fa& ............................* e-mail .......................................* !n conformitate cu pre,ederile 0egii nr. G0)1OO1* pri,ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* solicit. prelungirea ,ala(ilită'iiAutoriza'iei de construire)desfiin'are nr. ...........din ................... pentru imo(ilul - teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul ...................................................* municipiul)ora ul)comuna ...........................* satul .........................................* sectorul ......* cod po tal ...................* str. ........................nr. ......* (l. ......* sc. ....* et. ......* ap. ......* +artea funciară32 .....................................................................................................Fi a (unului imo(il ...................................................................................................sau nr. cadastral ....................................................................................................* !n ,ederea e&ecutării lucrărilor deF2 .............................................................................. >eclar pe propria răspundere că datele men'ionate !n prezenta cerere sunt e&acte. Ane&ez prezentei cereri. - =emoriu -ustificati, pri,ind necesitatea prelungirii ,ala(ilită'ii Autoriza'iei de construire)desfiin'are nr. ............... din data de .......................4 - >ocumenta'ia tehnică deri,ată din >.A.<.+.)>.A.<.> - după caz - prin care se e,iden'iază stadiul fizic al lucrărilor realizate !n (aza autoriza'iei de construire)desfiin'are nr. ........din data de ..........* precum i lucrările rămase de e&ecutat până la finalizare4 - Autoriza'ia de construire)desfiin'are nr. .............din data de ......................* !n original. - >ocumentul pri,ind achitarea ta&ei 1!n copie2 SemnăturaG2.....................................0.S. >ata ................................. QQQQQQQQQQQ I 2 Se completează* după caz. - pre edintele +onsiliului -ude'ean ......................... - primarul Heneral al municipiului Eucure ti - primarul sectorului ....... al municipiului Eucure ti - primarul municipiului ...................................... - primarul ora ului .......................................... - primarul comunei ........................................... 1 2 8umele i prenumele solicitantului

2 Adresa solicitantului 2 >ate de identificare a imo(ilului - teren i)sau construc'ii F 2 Se !nscriu lucrările rămase de e&ecutat pentru care se solicită prelungirea ,ala(ilită'ii. 13. Q F.13 +ătre* ............................................................ 5conducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteI26 +7=;8:+A@% pri,ind !nceperea e&ecu'iei lucrărilor Su(semnatul12 ................................................................* +8/ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ......................................* municipiul)ora ul)comuna ...............* satul .....................* sectorul ....* cod po tal .................* str. ....................................nr. ......* (l. .....* sc. ....* et. ....* ap. .....* telefon)fa& ...........................* e-mail ............* titular al Autoriza'iei de construire)desfiin'are nr. ............din ...........................................* emisă pentru e&ecutarea lucrărilor de construc'ii pri,ind construirea)desfiin'area construc'iilor i amena-ărilor32 ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................!n ,aloare de ............................lei* Aduc la cuno tin'ă +ă la data deF2 ......................ora ....................* ,or !ncepe lucrările de construc'ii autorizate pentru imo(ilul - teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul .................................................* municipiul)ora ul)comuna ..............................* satul ..................................* sectorul ......* cod po tal .................* str. .....................nr. ......* (l. ......* sc. ....* et. ......* ap. ......* +artea funciară32 ................................................................................................Fi a (unului imo(il ..............................................................................................sau nr. cadastral ................................................... SemnăturaG2.....................................0.S. >ata ................................. QQQQQQQQQQQ /@%+:AC@: pri,ind completarea formularului. I 2 Se completează* după caz. - pre edintele +onsiliului -ude'ean .................... - primarul Heneral al municipiului Eucure ti - primarul sectorului .......al municipiului Eucure ti - primarul municipiului .................................... - primarul ora ului ........................................ - primarul comunei ......................................... 1 2 <itularul autoriza'iei 18umele i prenumele persoanei fizice* sau al reprezentantului persoanei -uridice inclusi, calitatea acestuia2 2 2 Adresa po tală 1a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei -uridice2 3 2 Se !nscriu datele de identificare din autoriza'ie 1denumirea lucrării* capacitatea i categoria de lucrări din autoriza'ie2 F 2 >ata !nceperii e&ecutării lucrărilor tre(uie anun'ată cu minim 10 zile !nainte G 2 Se aplică sigiliul* !n cazul persoanelor -uridice 87<C. - Formularul pentru 3n tiin'area pri,ind !nceperea e&ecutării lucrărilor autorizate se ane&ează la autoriza'ia de construire)desfiin'are !n două e&emplare. - <itularul autoriza'iei este o(ligat să păstreze pe antier un e&emplar al acestei !n tiin'ări* cu numărul i data !nregistrării la emitent. 1F. Q F.1F +ătre* :8S/%+<7@A<;0 <%@:<7@:A0 38 +78S<@;+9:: ..................................... +7=;8:+A@%pri,ind !nceperea e&ecu'iei lucrărilor Su(semnatul12 .....................................................................* +8/ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul.............................* municipiul)ora ul)comuna .............................* satul ............................* sectorul ....* cod po tal .................* str. ..................................nr. ......* (l. .....* sc. ....* et. ....* ap. .....* telefon)fa& ...................* e-mail .........................* titular al Autoriza'iei de construire)desfiin'are nr. ..............din......................* emisă pentru e&ecutarea lucrărilor de construc'ii pri,ind construirea)desfiin'area construc'iilor i amena-ărilor32 ............................. ......................................................................................................................!n ,aloare de ............................ lei* Aduc la cuno tin'ă +ă la data deF2 ............................ora....................* ,or !ncepe lucrările de construc'ii autorizate pentru imo(ilul - teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul .....................................................*
3

2

........1G +ătre* ....................................... calitatea acestuia2 2 2 Adresa po tală 1a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei -uridice2 3 2 Se !nscriu datele de identificare din autoriza'ie 1denumirea lucrării* capacitatea i categoria de lucrări din autoriza'ie2 F 2 >ata !nceperii e&ecutării lucrărilor tre(uie anun'ată cu minim 10 zile !nainte G 2 Se aplică sigiliul* !n cazul persoanelor -uridice 87<C......teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul .................al municipiului Eucure ti ....................... ...................* satul ....* sectorul ...... G0)1OO1 pri............ ....................* str.. ..........................S...... Fi a (unului imo(il .....* satul ..............* (l......................ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare.............* au fost finalizate lucrările de construc'ii autorizate pentru imo(ilul ......................... ora ...... >ata ...* sectorul ........... ..........* str...............primarul Heneral al municipiului Eucure ti ...8:+A@% pri.............. cadastral ........6 F..................................ind completarea formularului..................................ada achitării cotei de 0*1Y din .................................. sau nr...........* sc....................................0............................* sc.* satul .......... SemnăturaG2........* et.... cadastral .. ........................ >ata ......... .............sau nr....... Q prevederi din anexa 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 40-iul-2010 pentru #rt.....* sectorul ........................... nr................* e-mail .......................S...........................................* emisă pentru e&ecutarea lucrărilor de construc'ii pri..... SemnăturaG2....................... .....* et................ ...lei* Aduc la cuno tin'ă +ă la data deF2 ............... QQQQQQQQQQQ /@%+:AC@: pri.................................................................. ..............................alin................ .......* +8/ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ......................................................ind !nceperea e&ecutării lucrărilor autorizate se ane&ează la autoriza'ia de construire)desfiin'are !n două e&emplare.............. 2......nr..................... nr....................................................... .........aloarea lucrărilor autorizate* !n conformitate cu pre.................. ....* municipiul)ora ul)comuna ......... .................... calitatea acestuia2 2 2 Adresa po tală 1a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei -uridice2 3 2 Se !nscriu datele de identificare din autoriza'ie 1denumirea lucrării* capacitatea i categoria de lucrări din autoriza'ie2 F 2 >ata !nceperii e&ecutării lucrărilor tre(uie anun'ată cu minim 10 zile !nainte ............... ........................................ ..................* municipiul)ora ul)comuna ...........* et.............pre edintele +onsiliului -ude'ean................................... 5conducătorul autorită'ii administra'iei pu(lice emitenteI26 +7=......primarul comunei ........... 1 2 <itularul autoriza'iei 18umele i prenumele persoanei fizice* sau al reprezentantului persoanei -uridice inclusi................................................... Ane&ez* !n copie do.* cod po tal ...... I 2 Se completează* după caz.....* telefon)fa& ........ ..................ederile 0egii nr......primarul sectorului ..............ind !ncheierea e&ecu'iei lucrărilor Su(semnatul12 ........... 1G...0.* (l..... !n .................... .................* ap............ .......................ind construirea)desfiin'area construc'iilor i amena-ărilor32 ..primarul municipiului ........................ .....Formularul pentru 3n tiin'area pri.....* cod po tal ..* ap. *291! din capitolul % 5............ ........ ....................... QQQQQQQQQQQ /@%+:AC@: pri................. ................din ............................* +artea funciară32 ........* (l................. ..................* str.* cod po tal ....................................municipiul)ora ul)comuna .................* +artea funciară32 ................................................ind completarea formularului..... ....primarul ora ului .................. ................... 1 2 <itularul autoriza'iei 18umele i prenumele persoanei fizice* sau al reprezentantului persoanei -uridice inclusi...* ap..........<itularul autoriza'iei este o(ligat să păstreze pe antier un e&emplar al acestei !n tiin'ări* cu numărul i data !nregistrării la :nspectoratul <eritorial !n +onstruc'ii.........* sc................................Fi a (unului imo(il ...........* titular al Autoriza'iei de construire)desfiin'are nr. ......aloare de .....................................

...............ind construirea)desfiin'area construc'iilor i amena-ărilor32 .* str.....aţa construită des............. ........................ .....................* sectorul ... ..........* titular al Autoriza'iei de construire)desfiin'are nr....... 5011991 pri.............. .. lei* Aduc la cuno tin'ă +ă la data deF2 ................din ............................ din supra.....................* et.................. Ane&ez* !n copie do....................<itularul autoriza'iei este o(ligat să păstreze pe antier un e&emplar al acestei !n tiin'ări* cu numărul i data !nregistrării la :nspectoratul <eritorial !n +onstruc'ii .......* sc..........* au fost finalizate lucrările de construc'ii autorizate pentru imo(ilul ...* cod po tal .............<itularul autoriza'iei este o(ligat să păstreze pe antier un e&emplar al acestei !n tiin'ări* cu numărul i data !nregistrării la emitent..................* municipiul)ora ul)comuna ..................* satul ....Formularul pentru 3n tiin'area pri................... calitatea acestuia2 2 2 Adresa po tală 1a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei -uridice2 3 2 Se !nscriu datele de identificare din autoriza'ie 1denumirea lucrării* capacitatea i categoria de lucrări din autoriza'ie2 F 2 >ata !nceperii e&ecutării lucrărilor tre(uie anun'ată cu minim 10 zile !nainte G 2 Se aplică sigiliul* !n cazul persoanelor -uridice 87<C.................ă0urată a ........* satul ....... .............* municipiul)ora ul)comuna ......................teren i)sau construc'ii -* situat !n -ude'ul .....+9:: ...................* sc......n supra.. cadastral ........ QQQQQQQQQQQ /@%+:AC@: pri..........* str....................... 122 se pot emite autoriza'ii de construire i fără documenta'ii de amena-are a teritoriului i de ur(anism apro(ate* pentru............ .......... ....* et. +7=....aloarea lucrărilor autorizate* !n conformitate cu pre...............ncă un nivel..... >ata ...ora ............* ap............... G *4!Autoriza'iile de construire pentru re'ele magistrale* căi de comunica'ie* amena-ări pentru !m(unătă'iri funciare* re'ele de telecomunica'ii ori alte lucrări de infrastructură* care se e&ecută !n e&tra..............ederile alin....* +artea funciară32 ....* e-mail..olumetriei acestora4 a1!lucrări de supraeta:are a clădirilor cu ..0............................ind !nceperea e&ecutării lucrărilor autorizate se ane&ează la autoriza'ia de construire)desfiin'are !n două e&emplare....* emisă pentru e&ecutarea lucrărilor de construc'ii pri.....Formularul pentru 3n tiin'area pri. ...........nr....S...................... .ind !nceperea e&ecutării lucrărilor autorizate se ane&ează la autoriza'ia de construire)desfiin'are !n două e&emplare.* +8/ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* cu domiciliul22)sediul !n -ude'ul ............................... ................... Fi a (unului imo(il ......................................... ...................... SemnăturaG2.........* sectorul ........ederile 0egii nr....................... ............. ..* (l.... *5!/rin e&ceptare de la pre............aţă de +axi+u+ 20........0 <%@:<7@:A0 38 +78S<@. 1P.............ind !ncheierea e&ecu'iei lucrărilor Su(semnatul12... .o sin/ură dată................................nr..* telefon)fa& ................izate i apro(ate potri................... .........................ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare...............are a clădirilor de orice fel* cu condi'ia men'inerii aceleia i func'iuni* a suprafe'ei construite la sol i a ....................* ap.............................. sau nr.....ada achitării cotei de 0*1Y din . .....it legii.............* (l.......aloare de ............................................... 1 2 <itularul autoriza'iei 18umele i prenumele persoanei fizice* sau al reprezentantului persoanei -uridice inclusi..ilanul localită'ilor* se emit cu respectarea planurilor de amena-are a teritoriului* a..................... ............ ................* cod po tal ... (la data 23-nov-2009 !rt" 2$ alin" (4) din capitolul # reglementat de !rt" sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) 6 din capitolul #'$ a!lucrări de modificare* de reparare* de prote-are* de restaurare i de conser............!n ...........................ind completarea formularului................1P +ătre* :8S/%+<7@A<................................8:+A@% pri............2 Se aplică sigiliul* !n cazul persoanelor -uridice 87<C........................................................ Q F................... ..............

precu+ 0i a instalaţiilor a. 1F2 din 0ege nu este necesară ela(orarea !n preala(il a unor documenta'ii modificatoare de amena-are a teritoriului sau de ur(anism* după caz. 4 Autoriza'ia de construire se eli(erează pentru.ind proiectarea i e&ecutarea construc'iilor* pentru.reconstruire.$(=aprobat.n prevederile re/ula+entului local de urbanis+ a.it legii4 b!lucrări de construire.de . 2 alin.n a.extinderereabilitare.precu+ 0i orice alte lucrări.ectuate la construcţii reprezent<nd +onu+ente istoricestabilite potrivit le/ii8 .are* precum i orice alte lucrări* indiferent de .ind căi de comunica'ie* dotări tehnico-edilitare i altele asemenea* fără modificarea traseului i* după caz* a func'ionalită'ii acestora4 c!lucrări de reparare pri.de sănătatede cultură 0i ad+inistrative aparţin<nd do+eniului public 0i privat al statului 0i unităţilor ad+inistrativ-teritoriale. (la data 14-feb-2009 !rt" 3 din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 4" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) a!lucrări de construire* reconstruire* consolidare* modificare* e&tindere* schim(are de destina'ie sau de reparare a construc'iilor de orice fel* precum i a instala'iilor aferente acestora* cu e&cep'ia celor pre. 5> din capitolul %?.extindere.$(G sau planului urbanistic zonal .sc6i+bare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice .n vi/oare8 a4!sc6i+barea . GP. 118 (la data 14-feb-2009 !rt" 3$ litera !" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 4" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) b!lucrări de construire* reconstruire* e&tindere* reparare* consolidare* prote-are* restaurare* conser.ăzute la art.erzi* parcuri i grădini pu(lice* pie'e pietonale i celelalte lucrări de amena-are a spa'iilor pu(lice4 d!lucrări de cercetare i de prospectare a terenurilor . la cele din zonele lor de protec'ie* sta(ilite potri.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 114 a!lucrări de construire.restaurare. Autorizarea e&ecu'iei unor lucrări fără !ntocmirea unor documenta'ii de ur(anism)amena-are a teritoriului /rin e&ceptare de la pre.ederea efectuării studiilor geotehnice* e&ploatărilor de cariere* (alastierelor* sondelor de gaze i petrol* precum i altor e&ploatări4 e!organizarea de ta(ere de corturi.$(=aprobat.care ur+ează să . 122 din 0ege* pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor pre. #rt.reparare.$(G sau planului urbanistic zonal .olosinţei construcţiilor existente.dacă extinderea se .ări -* necesare !n .ara zonelor construite prote:ate sau a zonelor de protecţie a +onu+entelor. 2.conservare..clădirilor.el.erent planului urbanistic /eneral .ind !mpre-urimi* mo(ilier ur(an* amena-ări de spa'ii .reconstruire.erent planului urbanistic /eneral .+onstruc'iile ci.indi.consolidare.nvăţă+<nt.consolidareprote:are.ederile art.fora-e i e&ca.aloarea lor* care urmează să fie efectuate la construc'ii reprezentând monumente istorice* inclusi.cu condiţia situării acestora .erente acestora.olosinţă corespunde prevederilor re/ula+entului local de urbanis+ a.ie e.ăzute la art. *5! din capitolul % Art.icare. 2 alin.n vi/oare8 (la data 14-oct-2009 !rt" 2$ alin" (4)$ litera !" din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 3" din %egea 2"1/200 ) b!lucrări de reparare pri.dacă noua .+odi.după caz8 a2!lucrări de extindere a clădirilor sociale.ncadrează .ile* industriale* agricole* cele pentru sus'inerea instala'iilor i utila-elor tehnologice* pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autoriza'iei de construire* precum i a reglementărilor pri.erent de valoarea lor. prevederi din #rt.cu excepţia celor prevăzute la art.alin.

ora:e 0i excavări necesare pentru e.precu+ 0i a instalaţiilor a. @ alin. *11!8 (la data 14-feb-2009 !rt" 3$ litera +" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 4" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) /!organizarea de ta(ere de corturi* căsu'e sau de rulote4 6!lucrări de construc'ii cu caracter pro.icare.precu+ 0i a re/le+entărilor privind proiectarea 0i executarea construcţiilor.a sondelor de /aze 0i petrolprecu+ 0i a altor exploatări de supra.cele pentru susţinerea instalaţiilor 0i utila:elor te6nolo/ice.distribuţie a ener/iei electrice 0i1sau ter+ice.proiectarea 0i desc6iderea exploatărilor de cariere 0i balastiere.eldru+urile . *1!"onstrucţiile civile.erzi* parcuri* pie'e i alte lucrări de amena-are a spa'iilor pu(lice4 e!lucrări de fora-e i e&ca.reţelele 0i dotările te6nicoedilitare.+odi.el sau de oricare altă natură se pot realiza nu+ai cu respectarea autorizaţiei de construire.aţă sau subterane8 (la data 14-feb-2009 !rt" 3$ litera *" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 4" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) .ilan4 i!cimitire .a/ricole.rastructură de orice .!lucrări* amena-ări i construc'ii cu caracter pro.transport.izoriu necesare !n .n vederea or/anizării executării lucrărilor.industriale.ectuarea studiilor /eote6nice 0i a prospecţiunilor /eolo/ice.consolidare.extinderereabilitare.lucrările de .icare.cu excepţia celor prevăzute la art.+odi.a+ena:ări 0i construcţii cu caracter provizoriu necesare .lucrările de instalaţii de in.el.orestiere.erente acestora.ederea organizării e&ecu'iei lucrărilor de (ază* dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea4 .noi i e&tinderi.pentru) a!lucrări de construire.lucrările de artă.pentru in.reparare+odernizare 0i reabilitare privind căile de co+unicaţie de orice .(la data 14-feb-2009 !rt" 3$ litera (" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 4" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) c!lucrări de construire* reconstruire* modificare* e&tindere* reparare* modernizare i rea(ilitare pri.reconstruire.rastructură.!lucrări.sc6i+bare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice . lucrări de artă* re'ele i dotări tehnico-edilitare* lucrări hidrotehnice* amena-ări de al(ii* lucrări de !m(unătă'iri funciare* lucrări de instala'ii de infrastructură* noi capacită'i de producere* transport* distri(u'ie a energiei electrice i)sau termice* precum i de rea(ilitare i retehnologizare a celor e&istente4 c!lucrări de construire.reconstruire. chio curi* tonete* ca(ine* spa'ii de e&punere situate pe căile i spa'iile pu(lice* corpuri i panouri de afi a-* firme i reclame* precum i ane&ele gospodăre ti ale e&ploata'ii lor agricole situate !n e&tra.lucrările 6idrote6nice.extindere.lucrările pentru noi capacităţi de producere.ederea efectuării studiilor geotehnice* prospec'iunilor geologice* e&ploatărilor de cariere* (alastiere* sonde de gaze i petrol* precum i alte e&ploatări de suprafa'ă sau su(terane4 e!lucrări de . 118 (la data 23-nov-2009 !rt" 3$ alin" (1)$ litera !" din capitolul # reglementat de !rt" 18 din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) .n condiţiile prevăzute la art..ind căi de comunica'ie* inclusi.unciare.ări necesare !n .precu+ 0i de reabilitare 0i rete6nolo/izare a celor existente8 (la data 14-feb-2009 !rt" 3$ litera )" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 4" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) d!!mpre-muiri i mo(ilier ur(an* amena-ări de spa'ii .izoriu.+bunătăţiri .a+ena:ările de albii.

reconstruire.+bunătăţiri . 1N.n raport cu conţinutul-cadru prevăzut .+odi.lucrările de . 5.n condiţiile prevăzute la art.ede emiterea unei autoriza'ii de construire* nu este necesară emiterea acestui act. *1! 0i *14!8 /!or/anizarea de tabere de corturi.bran0a+ente 0i racorduri la reţele de utilităţi.anexe /ospodăre0ti. Autonomia locală .ori la construcţii cu valoare ar6itecturală sau istorică deosebită. 1.reparare.a+ena:ările de albii. *1! lit. 4 din capitolul % Art.care ur+ează să . 122 /otri.n baza docu+entaţiilor te6nice .teren 0i1sau construcţii.!lucrări./! 0i 6!.n anexa nr.conservare. @ alin.extindere.ine autorită'ilor administra'iei pu(lice locale* care se găsesc cel mai aproape de cetă'ean.ectuate la construcţii reprezent<nd +onu+ente istorice.icare.unciarelucrările de instalaţii de in.subterane sau subacvatice8 . 2 la 0ege* nu se realizează lucrări de construc'ii pentru care legea pre.n zone de protecţie a +onu+entelor 0i . 0ucrări care se e&ceptează de la autorizare 5.n extravilan8 i!ci+itire .la construcţii a+plasate .ederilor art. (la data 14-oct-2009 !rt" 3 din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 4" din %egea 2"1/200 prevederi din #rt.corpuri 0i panouri de a.rastructură.inclusiv la anexele acestoraidenti.ora:e 0i excavări necesare pentru e.a sondelor de /aze 0i petrolprecu+ 0i a altor exploatări de supra.distribuţie a ener/iei electrice 0i1sau ter+iceprecu+ 0i de reabilitare 0i rete6nolo/izare a celor existente8 d!.parcuri.litera #.prevederi din #rt.a+ena:ări de spaţii verzi.extindere.stabilite prin docu+entaţii de urbanis+ aprobate8 c!lucrări de construire.i0a:..autorizaţia de construire se e+ite . a2 din 0ege* dacă !n .7.erent de valoarea lor.sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. cu conţinut si+pli. *2!Bn vederea si+pli.aţă.orestiere.precu+ 0i anexele /ospodăre0ti ale exploataţiilor a/ricole situate . 112 lit.eldru+urile .tonete.n acela0i i+obil .restaurare.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.lucrările de artă. *1!.icate .n zone construite prote:ate..ie e.căsuţe sau de rulote8 6!lucrări de construcţii cu caracter provizoriu) c6io0curi. din capitolul % Art.pieţe 0i alte lucrări de a+ena:are a spaţiilor publice8 e!lucrări de ..indi.+pre:+uiri 0i +obilier urban.stabilite potrivit le/ii. d!.cabinespaţii de expunere.it 0egii* !n domeniul autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii principiul autonomiei locale se ) ..precu+ 0i orice alte lucrări.n vederea or/anizării executării lucrărilor.lucrările 6idrote6nice.ectuarea studiilor /eote6nice 0i a prospecţiunilor /eolo/ice. 4 din capitolul %.icat .lucrările pentru noi capacităţi de producere. 3 alin..alin.ederea schim(ării destina'iei unor spa'ii interioare e&istente astfel cum este definită !n ane&a nr.a+ena:ări 0i construcţii cu caracter provizoriu necesare .6 b!lucrări de construire.transport.icării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la alin. 1A din capitolul %.noi 0i extinderi.reconstruire.proiectarea 0i desc6iderea exploatărilor de cariere 0i balastiere.ir+e 0i recla+ecopertine 0i per/ole situate pe căile 0i spaţiile publice..consolidareprote:are.descentralizare i parteneriat 112 3n conformitate cu principiul autonomiei locale* e&ercitarea competen'elor i a atri(u'iilor sta(ilite de 0ege re. 3.reparare+odernizare 0i reabilitare privind căile de co+unicaţie de orice . 4.locuri de :oacă 0i a/re+ent.reţelele 0i dotările te6nicoedilitare.&.6 132 3n !n'elesul pre.

1 la 0ege a pieselor scrise i desenate strict necesare pentru categoriile de construc'ii pre.>.ederea asigurării ni.in.esti'iile care se realizează !n e&tra. Art.ederilor 0egii se instituie* pe !ntreg parcursul procedurii de autorizare* un parteneriat tehnic !ntre consiliile -ude'ene . apă)canal* gaze* electrice* termoficare* comunica'ii . 1 i 2 i la lit.elului de competen'ă tehnică !n domeniul autorizării* inclusi.ederilor cuprinse !n prezentelor norme metodologice. la ni. ane&ele gospodăre ti ale e&ploata'ii lor agricole mai mari de G0 m24 4.icii tehnico-edilitare i de gospodărie comunală -* precum i cele pentru confirmarea asigurării cerin'elor esen'iale de calitate !n construc'ii* direct de către furnizorii)administratorii acestora* !n (aza reglementărilor legale !n . 815 din 2"mai-200 ) Autoriza'iile de construire se emit de pre edin'ii consiliilor -ude'ene* de primarul general al municipiului Eucure ti sau de primari* după cum urmează. pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii prin preluarea din con'inutul .ăzut !n ane&a nr. a2. .esti'iile care se amplasează pe terenuri care depă esc limita administrati.ern4 2. F.izul primarilor de sectoare* pentru.ederile 0egii* cu pri.lucrări la construc'ii reprezentând monumente istorice* cu a.ilanul acestora* cu e&cep'ia celor pre. fi(ră optică* precum i lucrări de modernizări i)sau rea(ilitări de străzi4 d!de primarii sectoarelor municipiului Eucure ti* pentru toate categoriile de construc'ii i amena-ări ur(anistice din cadrul sectoarelor* cu e&cep'ia celor pre. a2 pct.izul preala(il al =inisterului +ulturii i +ultelor4 4.prin structurile de specialitate constituite la ni.ăzute la lit.oltare ur(anistică4 (2 emiterea a.ăzute la lit. 3 alin.cadru pre.inclusi. 1. Simplificarea procedurii de autorizare /rin pre.igoare specifice acti.ăzute la art.ită'ii fiecărui emitent4 c2 simplificarea con'inutului documenta'iei tehnice .<. 5 (la data 26-mai-2009 !rt" 4 din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr. a!de pre edin'ii consiliilor -ude'ene* cu a. al -ude'ului* cu a.ire la simplificarea procedurii de autorizare !n raport cu interesul i protec'ia solicitantului* se urmăre te. a2 reducerea numărului formularelor i adec.in.it pre. 1.-teritoriale4 5.izul primarilor* pentru.area con'inutului acestora* corespunzător e&igen'elor specifice procedurii de autorizare i de e&ecu'ie a lucrărilor de construc'ii* !n corelare cu opera'iunile statistice necesare fundamentării politicilor locale* regionale i na'ionale de dez. ale comunelor* ora elor* municipiilor i ale sectoarelor municipiului Eucure ti. #rt.teritorială a unui sector i cele care se realizează !n e&tra.ser.ăzute la lit.in.esti'iile care se amplasează pe terenuri care depă esc limita unei unită'i administrati.lucrări de modernizări* rea(ilitări* e&tinderi de re'ele edilitare municipale* de transport i de distri(u'ie* pentru.in. 112 lit. c24 e!de primarii comunelor* pentru locuin'e indi. la cele din zonele lor de protec'ie* aflate !n teritoriul administrati.elurile administra'iei pu(lice locale care nu ! i pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei speciali tilor pe plan local* potri.e&ercită prin descentralizarea atri(u'iilor i se asigură prin acordarea de competen'e de autorizare sporite unită'ilor administrati. 132 3n .izul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor -ude'ene* pentru celelalte construc'ii i lucrări e&ecutate !n intra.-teritoriale de (ază* respecti.izelor)acordurilor pentru utilită'i ur(ane . a24 c!de primarul general al municipiului Eucure ti* cu a.ilan4 2.ilanul localită'ilor* cu e&cep'ia celor pre.elul acestora i autorită'ile administra'iei pu(lice locale 1comune* ora e* municipii* după caz2 care nu (eneficiază de competen'ă tehnică pe plan local.lucrări la construc'ii reprezentând monumente istorice* inclusi. d2* g2 i h2 din 0ege* conform pre.izul preala(il al =inisterului +ulturii i +ultelor4 b!de primarii municipiilor sau ora elor* pentru construc'iile i lucrările de orice fel din intra.ilanul i e&tra.esti'iile care se apro(ă de Hu.ilanul comunelor* inclusi.iduale i ane&ele gospodăre ti ale acestora* precum i cu a.

a2 autorită'ile administra'iei pu(lice centrale competente !n domeniile din care fac parte lucrările de construc'ii supuse autorizării !n temeiul dispozi'iilor art.aloare arhitecturală sau istorică deose(ită* pre. F alin. (2 din 0ege4 c2 ministerele i celelalte organe de specialitate ale administra'iei pu(lice centrale interesate .ăzute la art.ederilor alin. 4.ederile alin. F alin.n do+eniul autorizării executării lucrărilor de construcţii Art. 132 3n temeiul dispozi'iilor art.it competen'elor pre.. 112* !n situa'iile pre.pentru lucrările care se execută) 1.or emite autoriza'iile de construire)desfiin'are numai pentru zonele de protec'ie a monumentelor i zonele construite prote-ate* delimitate)definite prin documenta'ii de ur(anism legal apro(ate.de pri+arii +unicipiilorsectoarelor +unicipiului Cucure0ti.sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 40-iul2010 pentru #rt. . din capitolul % Art. 3 alin. 3 alin.it competen'elor pre. 112* prin lucrări care se e&ecută pe terenuri care depă esc limita unei unită'i administrati. 1 i lit. (2 din 0ege* autorită'ile pre.ă a =ării 8egre* astfel. a2 din 0ege.ăzute la art. N.ederile alin. 122 3n sensul pre. F alin. F alin. 1 din 0ege* autoriza'ia de construire pentru lucrările care urmează să se e&ecute pe terenuri care depă esc limita unei unită'i administrati.pe terenuri care depă0esc li+ita unei unităţi ad+inistrativ-teritoriale8 (la data 23-nov-2009 !rt" 4$ litera !"$ punctul 1" din capitolul # reglementat de !rt" 9 din capitolul #$ sectiunea 3 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt. c2 pct. a2 din 0ege4 a!de pre0edinţii consiliilor :udeţene. 1F2 /rin e&ceptare de la pre.ăzute la art.cu avizul pri+arilor.it legii.-teritoriale* !n func'ie de categoriile de construc'ii i lucrări* precum i cu respectarea pre. c2 pct.ăzute de 0ege* autoriza'iile de construire)desfiin'are se emit de către.ederilor documenta'iilor de ur(anism i a planurilor de amena-are a teritoriului* apro(ate potri. Atri(u'ii speciale ale autorită'ii administra'iei pu(lice -ude'ene)a municipiului Eucure ti 112 3n conformitate cu pre. 1G2 din 0ege* care sunt amplasate* după caz* !n marea teritorială* zona contiguă sau zona economică e&clusi. F3 lit. 5.litera #. 122* la emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are pentru lucrări de amena-ări)rea(ilitări interioare* care nu aduc modificări ale fa'adelor clădirilor* nu este necesară e&isten'a unei documenta'ii de ur(anism legal apro(ate.-teritoriale)unui sector al municipiului Eucure ti se !n'elege lucrările al căror amplasament tra.după cu+ ur+ează) (la data 23-nov-2009 !rt" 4 din capitolul # reglementat de !rt" 8 din capitolul #$ sectiunea 3 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt. 112 i art.punctul 1. Autorită'i emitente 112 Autoriza'iile de construire sau de desfiin'are pentru e&ecutarea lucrărilor de construc'ii pre.pentru lucrările aferente infrastructurii de transport rutier de interes na'ional* !n temeiul dispozi'iilor art.ăzute la art.pentru lucrări de construc'ii cu caracter militar* !n temeiul dispozi'iilor art. 112 lit. e2 pct. 2 din 0ege .ersează limita a două sau mai multe unită'i administrati. P alin.de pri+arul /eneral al +unicipiului Cucure0ti.ai ora0elor 0i co+unelor pentru executarea lucrărilor de. 9 din capitolul %. 5 din capitolul % DE"E%(2E# 4) "adrul instituţional . F3 lit. 112 lit. 112 din 0ege* pentru lucrările care se e&ecută !n cadrul unită'ii administrati. O. F alin.ederile art.pentru lucrările de fora-e i prospec'iuni su(marine* de către autoritatea administra'iei pu(lice centrale competentă !n domeniul resurselor minerale4 .#utorizaţiile de construire se e+it de pre0edinţii consiliilor :udeţene.inite la art.-teritoriale)sectoare ale municipiului Eucure ti* cum sunt* spre e&emplu* dar fără a se limita la acestea. A din capitolul %.pentru lucrările de construire a re'elelor su(marine de transport energetic* de către autoritatea administra'iei pu(lice centrale competentă !n domeniul energetic4 . (2 =inisterul <ransporturilor i :nfrastructurii . re'ele de transport al energiei electrice* alimentări cu apă* re'ele de transport al gazelor naturale* infrastructură fero.pentru lucrările de construire a re'elelor su(marine de comunica'ii* de către autoritatea administra'iei pu(lice centrale competentă !n domeniul comunica'iilor4 1G2 /rin e&cep'ie de la pre. F3 lit.sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 40-iul2010 pentru #rt.iară i .ăzute la art. 122 din 0ege* certificatele de ur(anism se emit de către aceea i autoritate care este competentă să emită autoriza'iile de construire)desfiin'are* potri.izul primarilor)primarilor de sector. 122 /entru lucrările la construc'ii amplasate !n zone de protec'ie a monumentelor i !n zone construite prote-ate ori la construc'ii cu . a2 pct. 112 lit. 112 din 0ege se emit de către autorită'ile administra'iei pu(lice -ude'ene sau locale* potri.-teritoriale)unui sector al municipiului Eucure ti se emite de către pre edintele consiliului -ude'ean)primarul general al municipiului Eucure ti* cu a. 2 i lit.

la construcţiile prevăzute la art.electrice.precu+ 0i lucrări de +odernizări 0i1sau reabilitări pentru străzile care sunt .de transport urban subteran sau de supra.icate potrivit le/ii8 2.cu excepţia celor prevăzute la lit.lucrări de +odernizări. 5.! pct.n teritoriul ad+inistrativ al sectoarelor.ibră optică.ter+o.pentru lucrările care se execută .pentru) apă1canal.n extravilanul co+unelor8 2.de transport 0i de distribuţie.. .cu excepţia celor prevăzute la lit.n procedură de clasare potrivit le/ii8 (la data 19-mai-200 %egea 11 /2005 ) !rt" 4$ litera )"$ punctul 2" din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 3" din 2.electrice. c!8 d!de pri+arii sectoarelor +unicipiului Cucure0ti. a! pct.ter+o./aze.precu+ 0i lucrări de +odernizări 0i1sau reabilitări de străzi8 (la data 19-mai-200 11 /2005 ) !rt" 4$ litera )" din capitolul # completat de !rt" 1$ punctul 4" din %egea 4.cu avizul pri+arilor sectoarelor +unicipiului Cucure0ti.extinderi de reţele edilitare +unicipale. 48 (la data 19-mai-200 %egea 11 /2005 ) !rt" 4$ litera !"$ punctul 2" din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 2" din 2.rutieră* parcuri industriale* eoliene i altele de această natură.lucrări de +odernizări.n teritoriul ad+inistrativ al sectoarelor.la construcţii reprezent<nd +onu+ente istorice.reabilitări.n extravilanul co+unelor. *1! lit.extinderi de reţele edilitare +unicipale.de transport 0i de distribuţie.pe terenuri care depă0esc li+ita ad+inistrativ-teritorială a unui sector 0i cele din extravilan8 2./aze.de transport urban subteran sau de supra.n ad+inistrarea $ri+ăriei 3unicipiului Cucure0ti8 (la data 19-mar-2006 !rt" 4$ litera )"$ punctul 3" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 1" din %egea 52/200" ) 4.aţă.icareco+unicaţii ..icareco+unicaţii .lucrări de +odernizări.inclusiv .pentru lucrările care se execută .ibră optică..n extravilanul co+unelor ale căror pri+ării nu au or/anizate structuri de specialitate8 (la data 14-oct-2009 !rt" 4$ litera !"$ punctul 2" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul %egea 2"1/200 ) " din b!de pri+arii +unicipiilor.aţă.precu+ 0i lucrări 0i1sau reabilitări pentru străzile care sunt .ter+o. b!8 " din (la data 14-oct-2009 !rt" 4$ litera )"$ punctul 2" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul %egea 2"1/200 ) 4.reabilitări.n teritoriul ad+inistrativ al acestora.erente reţelelor edilitare8 .inclusiv bran0a+ente 0i racorduri a.pentru lucrările care se execută) 1.electrice.icare.reabilitări.clasate sau .de transport 0i de distribuţie.cu excepţia celor de la lit.inclusiv . c!. 4 alin.de transport urban subteran sau de supra.6 2.cu excepţia celor prevăzute la lit. 18 c!de pri+arul /eneral al +unicipiului Cucure0ti..n ad+inistrarea $ri+ăriei 3unicipiului Cucure0ti8 (la data 31-oct-2012 !rt" 4$ litera )"$ punctul 3" din capitolul # modificat de !rt" 42$ punctul 1" din capitolul '# din %egea 154/2012 ) d!de pri+arii sectoarelor +unicipiului Cucure0ti.pentru lucrările care se execută .aţă..extinderi de reţele edilitare +unicipale.pentru) apă1canal.pentru) apă1canal.la construcţii reprezent<nd +onu+ente istorice./aze.clasi.

a! pct.." din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul " din %egea e!de pri+arii ora0elor.icate potrivit le/ii.. a! 0i ale art. 55 alin. 10 lit.late .la construcţiile reprezent<nd +onu+ente istorice clasate sau a. 55 alin...(la data 19-mai-200 11 /2005 ) !rt" 4$ litera .n vederea ar+onizării condiţiilor de autorizare pentru .n extravilanul co+unelor pentru construcţiile reprezent<nd anexe /ospodăre0ti ale exploataţiilor a/ricole.p<nă la 100 +2.n teritoriul ad+inistrativ. 18 2..n condiţiile art.clasi.n condiţiile art.a.ntrea/a investiţie3inisterul 7ezvoltării.n baza căruia pre0edinţii consiliilor :udeţene i+plicaterespectiv pri+arul /eneral al +unicipiului Cucure0ti vor e+ite autorizaţii .n vederea executării lucrărilor la celelalte cate/orii de construcţii8 2..precu+ 0icu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor :udeţenepotrivit art. 10 lit. *4!. 55 alin.cu excepţia celor prevăzute la lit.. *5! 0i cu avizul ar6itectului-0e. 10 lit.n teritoriul ad+inistrativ al acestora.n extravilanul co+unelor pentru construcţii reprezent<nd anexe /ospodăre0tip<nă la 100 +28 (la data 18-mai-2008 !rt" 4$ litera +"$ punctul 3" din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 1" din %egea 101/2008 ) 5.aţă construită des.n extravilanul co+unelor pentru construcţii reprezent<nd anexe /ospodăre0ti 0i ale exploataţiilor a/ricole.000 +2. (la data 14-oct-2009 !rt" 4$ litera *" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul " din %egea 2"1/200 ) 1. al :udeţului8 (la data 19-mai-200 %egea 11 /2005 ) !rt" 4$ litera +"$ punctul 2" din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul -" din 4. 55 alin. *5!8 2. a! 0i ale art. (la data 18-mai-2008 !rt" 4$ litera +" din capitolul # completat de !rt" 1$ punctul 2" din %egea 101/2008 ) (la data 14-oct-2009 !rt" 4$ litera +" din capitolul # abrogat de !rt" #$ punctul " din %egea 2"1/200 ) *2!$entru lucrările care se realizează pe a+plasa+ente ce depă0esc li+itele :udeţelor.pentru lucrările care se execută)e2 de primarii ora elor i comunelor pentru lucrările care se e&ecută.n intravilanul localităţilor co+ponente.clasi. *4! 0i cu avizul ar6itectului-0e. a! 0i ale art..la construcţiile reprezent<nd +onu+ente istorice.late .icate potrivit le/ii.pentru lucrările care se execută) 1.. 55 alin.!de pri+arii co+unelor..late pe teritoriul ad+inistrativ. (la data 06-dec-2004 !rt" 4 din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 1" din $rdonanta #rgenta 122/2004 ) 2.a. a! 0i ale art.late . *4!.n condiţiile art.respectiv ale +unicipiului Cucure0ti.a.Lucrărilor $ublice 0i Locuinţelor va e+ite un aviz coordonator .ă0urată este de +axi+u+ 5.n condiţiile art.late pe teritoriul ad+inistrativ..la construcţiile reprezent<nd +onu+ente istorice clasate sau a.la construcţiile reprezent<nd +onu+ente istorice.a căror supra. 10 lit.a. (la data 19-mai-200 11 /2005 ) !rt" 4$ litera +" din capitolul # completat de !rt" 1$ punctul 8" din %egea 4.n intravilanul localităţilor co+ponente.n vederea realizării de locuinţe individuale 0i a anexelor /ospodăre0ti ale acestora.n procedură de clasare potrivit le/ii..late . al :udeţului8 (la data 19-mai-200 %egea 11 /2005 ) !rt" 4$ litera *"$ punctul 2" din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 6" din .n procedură de clasare potrivit le/ii.

*4!#utorizaţiile de construire prevăzute la alin.ecte la data intrării .după caz.n vederea ar+onizării condiţiilor de autorizare pentru ..n baza căruia pre0edinţii consiliilor :udeţene i+plicate.va e+ite un aviz coordonator.ace parte investiţia supusă autorizării. 9 din capitolul %.ntrea/a investiţieautoritatea ad+inistraţiei publice centrale co+petente cu atribuţii de re/le+entare. *2! 0i *21! produc e.edere necesitatea armonizării condi'iilor de autorizare* autoriza'iile de construire se emit de către pre edin'ii consiliilor -ude'ene interesate i* după caz* de către primarul general al municipiului Eucure ti* cu respectarea pre.sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. *2! produc e.n condiţiile prezentei le/i.ând !n .ecte de la data intrării .n unităţile ad+inistrativ-teritoriale din aria lor de co+petenţă.de construire pentru lucrările a+plasate .erente părţilor din investiţie a+plasate .n baza căruia pre0edinţii consiliilor :udeţene i+plicate.ntrea/a investiţieautoritatea ad+inistraţiei publice centrale co+petente.alin.n vederea ar+onizării condiţiilor de autorizare pentru .6 132 3n situa'ia pre.n condiţiile prezentei le/i.esti'ii* autoriza'iile de construire pre.izului coordonator emis de către autoritatea administra'iei pu(lice centrale competente.n unităţile ad+inistrativ-teritoriale din aria lor de co+petenţă...ului de in.n unităţile ad+inistrativteritoriale din aria lor de co+petenţă. (la data 31-oct-2012 !rt" 4$ alin" (3) din capitolul # modificat de !rt" 42$ punctul 3" din capitolul '# din %egea 154/2012 ) .. 132 produc efecte numai după emiterea ultimei autoriza'ii de construire. 122 din 0ege* !n care lucrările urmează să se realizeze pe amplasamente ce depă esc limitele -ude'ului* respecti.ederilor a. 5.ederea realizării unitare a o(iecti..respectiv a +unicipiului Cucure0ti.n unităţi ad+inistrativ-teritoriale li+itro.respectiv ale +unicipiului Cucure0ti.respectiv pri+arul /eneral al +unicipiului Cucure0ti vor e+ite autorizaţii de construire pentru lucrările a+plasate .n do+eniul din care . (la data 12-apr-2013 !rt" 4$ alin" (2) din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 2" din %egea 81/2013 ) prevederi din #rt.n baza căruia pre0edinţii consiliilor :udeţene i+plicate.3inisterul 7ezvoltării Re/ionale 0i &uris+ului va e+ite un aviz coordonator. Atri(u'ii speciale ale autorită'ii administra'iei pu(lice -ude'ene)a municipiului Eucure ti 5. (la data 31-oct-2012 !rt" 4$ alin" (2) din capitolul # completat de !rt" 42$ punctul 2" din capitolul '# din %egea 154/2012 ) *4!#utorizaţiile de construire prevăzute la alin. F alin.potrivit le/ii.e. *2! din capitolul % Art.. ale municipiului Eucure ti* a.vor e+ite autorizaţii de construire pentru executarea lucrărilor a. *21!$entru lucrările de instalare 0i dezvoltare a reţelelor de co+unicaţii electronice.ăzute la alin. *2!$entru lucrările care se realizează pe a+plasa+ente ce depă0esc li+itele :udeţului.respectiv pri+arul /eneral al +unicipiului Cucure0ti vor e+ite autorizaţii de construire pentru toate lucrările din aria lor de co+petenţă. (la data 14-oct-2009 !rt" 4$ alin" (2) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 6" din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 4$ alin" (2) din capitolul # reglementat de !rt" 9 din capitolul #$ sectiunea 3 din Norme Metodologice din 200 ) *2!$entru investiţiile care se realizează pe a+plasa+ente ce depă0esc li+ita ad+inistrativ-teritorială a :udeţului. 1F2 3n .ăzută la art.va e+ite un aviz coordonator . O.n vi/oare a ulti+ei autorizaţii de construire e+ise ..n vi/oare a ulti+ei autorizaţii de construire e+ise .respectiv pri+arul /eneral al +unicipiului Cucure0ti..potrivit le/ii.

a+plasate .n baza actului de autoritate al autorităţii co+petente dese+nate prin le/ea specială.rastructurii de transport rutier de interes naţional.icial al Ro+<niei$artea %. din c6eltuielile pentru executarea acestora.ora:e 0i prospecţiuni sub+arine. a!racordarea la re'elele de utilită'i* !n condi'iile impuse de caracteristicile i de amplasamentul re'elelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament4 b!racordarea la re'eaua căilor de comunica'ii4 c!pre.ac parte lucrăriledupă caz. 50 alin. 5 alin. 1011995 privind calitatea .erente in.n 3onitorul '. 5 (la data 06-ian-2010 !rt" ian-2010 ) din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr.ice din do+eniul /azelor.a altor exploatări subacvatice.enirea i stingerea incendiilor* apărarea ci.precu+ 0i a lucrărilor de construire a reţelelor sub+arine de transport ener/etic 0i de co+unicaţii.n condiţiile le/islaţiei speci. 2 alin.executarea lucrărilor de .iinţare 0i se e+ite .ederea simplificării procedurii de autorizare* emitentul autoriza'iei are o(liga'ia să organizeze structuri de specialitate* !n .publicată .pentru lucrările prevăzute la art.după caz.D.nr.care ţine loc de autorizaţie de construire1des. (la data 12-apr-2013 !rt" 4 din capitolul # completat de !rt" 1$ punctul 3" din %egea 81/2013 ) #rt. *1!.%. (la data 14-feb-2009 !rt" 4$ alin" (4) din capitolul # a se vedea referinte de aplicare din !rt" '### din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) (la data 14-oct-2009 !rt" 4$ alin" (4) din capitolul # abrogat de !rt" #$ punctul -" din %egea 2"1/200 ) *5!$entru lucrările de . 12 din 25 ianuarie 1995.n "onstrucţii .izelor legale necesare autorizării* pentru.ora:e necesare pentru e. *5! investitorii sau proprietarii vor vira lunar către %nspectoratul de Dtat .cu +odi.după caz.autorizaţia de construire se e+ite de către autoritatea ad+inistraţiei publice centrale co+petentă.ener/iei electrice 0i co+unicaţiilordin care .icările ulterioare..". 1 din Le/ea nr.ectuarea studiilor /eote6nice 0i a prospecţiunilor /eolo/ice. din 0"- *1!3n . 13/R. o su+ă ec6ivalentă cu o cotă de 0-4.precu+ 0i de construire a reţelelor sub+arine de transport ener/etic 0i de co+unicaţii.n +area teritorială. (la data 14-feb-2009 !rt" 4 din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 214/2008 ) " din $rdonanta #rgenta ! $rin dero/are de la prevederile art.autorizaţia de construire se eliberează de către pre0edinţii consiliilor :udeţene respective.n +area teritorială. a o('inerii* !n numele solicitantului* a a.*5!$entru lucrările a.proiectarea 0i desc6iderea exploatărilor de /aze 0i petrol.n baza avizului coordonator e+is de 3inisterul &ransporturilor.este per+isă . (la data 14-oct-2009 !rt" 4$ alin" (4) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 8" din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 4$ alin" ( ) din capitolul # reglementat de !rt" 8 din capitolul #$ sectiunea 3 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 11-oct-2011 !rt" 4$ alin" ( ) din capitolul # abrogat de !rt" #$ punctul 2" din $rdonanta #rgenta 85/2011 ) *>!$rin excepţie de la prevederile art.n construcţii. .ilă* protec'ia mediului i a sănătă'ii popula'iei.petrolului..zona conti/uă sau zona econo+ică exclusivă a 3ării 2e/re.zona conti/uă sau zona econo+ică exclusivă a 3ării 2e/re.ederea emiterii acordului unic* respecti.

*2!/entru asigurarea func'ionării structurilor de specialitate* consiliile -ude'ene i locale pot sta(ili ta&e pe tipuri de lucrări* !n raport cu numărul de a,ize necesare* !n condi'iile legii. *4!Bn vederea or/anizării structurii de specialitate pentru e+iterea acordului unic- prevăzută la alin. *1!- re/iile 0i societăţile co+erciale publice ori private care ad+inistrează 0i1sau exploatează utilităţi urbane au obli/aţia dese+nării unui reprezentant cu drepturi depline.
(la data 16-mai-2006 !rt" din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 2" din %egea 52/200" )

*1!#vizele 0i acordurile stabilite prin certi,icatul de urbanis+ 0i care privesc asi/urarea- racordarea sau bran0area- după caz- la in,rastructura edilitară- .n condiţiile i+puse de caracteristicile 0i de a+plasa+entul reţelelor de transport ener/etic sau te6nolo/ic din zona de a+plasa+ent- racordarea la reţeaua căilor de co+unicaţii- securitatea la incendiu- protecţia civilă 0i protecţia sănătăţii populaţiei- precu+ 0i actul ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului se solicită 0i se obţin de către investitor1solicitant de la autorităţile co+petente .n do+eniu- .naintea depunerii docu+entaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile prevăzute la art. 5. *2!#vizele- acordurile 0i actul ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului- stabilite prin certi,icatul de urbanis+ 0i obţinute de către solicitant- potrivit prevederilor alin. *1!- devin parte inte/rantă din autorizaţia de construire.
(la data 14-feb-2009 !rt" 214/2008 ) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 6" din $rdonanta #rgenta

*1!#vizele 0i acordurile stabilite prin certi,icatul de urbanis+ se solicită de către investitor1bene,iciar 0i se obţin de la autorităţile co+petente .n do+eniu .naintea depunerii docu+entaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile ad+inistraţiei publice co+petente pentru) a!asi/urarea 0i racordarea1bran0area la in,rastructura edilitară- .n condiţiile i+puse de caracteristicile 0i a+plasa+entul reţelelor de distribuţie1transport ener/etic din zona de a+plasa+ent8 b!racordarea la reţeaua căilor de co+unicaţii8 c!securitatea la incendiu- protecţia civilă 0i protecţia sănătăţii populaţiei8 d!cerinţele speci,ice unor zone cu restricţii stabilite prin re/le+entări speciale. *2!#ctele de autoritate e+ise de autorităţile co+petente pentru protecţia +ediului prevăzute la art. 2 alin. *21! lit. b! 0i d! se solicită 0i se obţin de investitor1solicitant .n condiţiile le/ii. *4!#vizele 0i acordurile stabilite prin certi,icatul de urbanis+- .+preună cu punctul de vedere al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului sau- după caz- actul ad+inistrativ al acesteia- obţinute potrivit prevederilor alin. *1! 0i *2!- se anexează 0i devin parte inte/rantă din autorizaţia de construire.
(la data 14-oct-2009 !rt" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 9" din %egea 2"1/200 )
prevederi din #rt. 5 din capitolul %- sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 5 din capitolul % Art. G. Asigurarea transparen'ei procedurii de autorizare 112 <ransparen'a procedurii de autorizare a e&ecutării lucrărilor de construc'ii - atât la ni,elul certificatului de ur(anism* cât i al autoriza'iei de construire)desfiin'are - se realizează prin asigurarea caracterului pu(lic al acesteia* respecti, prin asigurarea dreptului pu(licului de a fi informat. 122 3n situa'ia !n care autoritatea pentru protec'ia mediului competentă a sta(ilit parcurgerea procedurii de e,aluare a impactului in,esti'iei asupra mediului* pu(licul are dreptul de a se informa i de a participa

efecti, i din timp la procedura de autorizare* de a se documenta i de a transmite comentarii i opinii autorită'ilor administra'iei pu(lice competente* !naintea luării unei decizii finale asupra cererii pentru emiterea autoriza'iei de construire aferente in,esti'iei. 132 3n situa'ia pre,ăzută la alin. 122* informarea i consultarea pu(licului se realizează !n conformitate cu pre,ederile legisla'iei pri,ind e,aluarea impactului anumitor proiecte pu(lice i pri,ate asupra mediului. Art. P. 3ntărirea disciplinei !n autorizare i !n e&ecu'ia lucrărilor autorizate 112 @espectarea pre,ederilor legale pri,ind disciplina !n procedura autorizării* precum i !n aplicarea !n e&ecu'ie a pre,ederilor autoriza'iilor* !n toate fazele* are efecte !n plan social* nerespectarea acestora fiind sanc'ionată potri,it 0egii. 122 /otri,it 0egii* disciplina autorizării i e&ecu'iei se asigură. a2 la ni,elul administra'iei pu(lice locale prin. indi,idualizarea răspunderii personalului cu atri(u'ii tehnice !n administra'ia pu(lică locală* !ntărirea rolului institu'iei arhitectului- ef* la toate ni,elurile unită'ilor administrati,-teritoriale* precum i prin sta(ilirea competen'elor de control ale organelor cu atri(u'ii din cadrul aparatului propriu al administra'iei pu(lice -ude'ene i locale4 (2 la ni,elul administra'iei pu(lice centrale competente !n condi'iile 0egii* prin indi,idualizarea răspunderii personalului propriu cu atri(u'ii tehnice !n domeniul autorizării4 c2 la ni,elul :nspectoratului de Stat !n +onstruc'ii - !n toate etapele autorizării i e&ecu'iei lucrărilor.

#rt. >
(la data 24-feb-2010 !rt" 6 din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 24!/R-,$Ndin 24-feb-2010 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 6 din capitolul # reglementat de capitolul ###$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 )

*1!+ertificatul de ur(anism este actul de informare prin care autorită'ile pre,ăzute la art. F* !n conformitate cu pre,ederile planurilor ur(anistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amena-are a teritoriului* după caz* a,izate i apro(ate potri,it legii* fac cunoscute solicitantului elementele pri,ind regimul -uridic* economic i tehnic al terenurilor i construc'iilor e&istente la data solicitării i sta(ilesc cerin'ele ur(anistice care urmează să fie !ndeplinite !n func'ie de specificul amplasamentului* precum i lista cuprinzând a,izele i acordurile legale* necesare !n ,ederea autorizării. *1!"erti,icatul de urbanis+ este actul de in,or+are prin care autorităţile prevăzute la art. 5- .n con,or+itate cu prevederile planurilor urbanistice 0i ale re/ula+entelor a,erente acestora ori ale planurilor de a+ena:are a teritoriului- după caz- avizate 0i aprobate potrivit le/ii- care sunt in,or+aţii de interes public- potrivit le/ii- ,ac cunoscute solicitantului ele+entele privind re/i+ul :uridic- econo+ic 0i te6nic al terenurilor 0i construcţiilor existente la data solicitării- stabilesc cerinţele urbanistice care ur+ează să ,ie .ndeplinite prin docu+entaţia te6nică - 7.&. .n ,uncţie de speci,icul a+plasa+entului- lista cuprinz<nd avizele 0i acordurile necesare .n vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii- potrivit prevederilor art. 5- alin. *1!- inclusiv obli/aţia de a contacta autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului- cu privire la evaluarea iniţială a investiţiei 0i stabilirea necesităţii evaluării e,ectelor acesteia asupra +ediului .n vederea obţinerii actului ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului.
(la data 14-feb-2009 !rt" 6$ alin" (1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul -" din $rdonanta #rgenta 214/2008 )

*1!"erti,icatul de urbanis+ este actul de in,or+are prin care autorităţile prevăzute la art. 5) a!,ac cunoscute solicitantului in,or+aţiile privind re/i+ul :uridicecono+ic 0i te6nic al terenurilor 0i construcţiilor existente la data solicitării- .n con,or+itate cu prevederile planurilor urbanistice 0i ale re/ula+entelor a,erente acestora ori ale planurilor de a+ena:are a teritoriului- după caz- avizate 0i aprobate potrivit le/ii8 b!stabilesc cerinţele urbanistice care ur+ează să ,ie .ndeplinite .n ,uncţie de speci,icul a+plasa+entului8

c!stabilesc lista cuprinz<nd avizele1acordurile necesare .n vederea autorizării8 d!.ncuno0tinţează investitorul1solicitantul cu privire la obli/aţia de a contacta autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului- .n scopul obţinerii punctului de vedere 0i- după caz- al actului ad+inistrativ al acesteianecesare .n vederea autorizării.
(la data 14-oct-2009 !rt" 6$ alin" (1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 10" din %egea 2"1/200 )

*11!#ctul ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului este- după caz- declaraţia autorităţii pentru protecţia +ediuluidecizia etapei de .ncadrare- acordul de +ediu- avizul 2atura 2000.
(la data 14-feb-2009 !rt" 6$ alin" (1) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 8" din $rdonanta #rgenta 214/2008 )

*11!$unctul de vedere al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului reprezintă docu+entul scris e+is de aceasta după etapa de evaluare iniţială- respectiv după etapa de .ncadrare a investiţiei .n procedura de evaluare a i+pactului asupra +ediului- iar actul ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului estedupă cazacordul de +ediu sau avizul 2atura 2000.
(la data 14-oct-2009 !rt" 6$ alin" (1%1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 11" din %egea 2"1/200 )

*2!+ertificatul de ur(anism se emite de autorită'ile pre,ăzute la art. F* a(ilitate să autorizeze lucrările de construc'ii* i se eli(erează solicitantului !n termen de cel mult 30 de zile de la data !nregistrării cererii* men'ionându-se !n mod o(ligatoriu scopul emiterii acestuia.
(la data 26-mai-2009 !rt" 6$ alin" (2) din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 815 din 2"-mai-200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 6$ alin" (2) din capitolul # reglementat de !rt" 8 din capitolul #$ sectiunea 3 din Norme Metodologice din 200 )
prevederi din #rt. A din capitolul %- sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 40-iul2010 pentru #rt. >- alin. *2! din capitolul %

DE"E%(2E# 4) "adrul instituţional .n do+eniul autorizării executării lucrărilor de construcţii
Art. N. Autorită'i emitente 112 Autoriza'iile de construire sau de desfiin'are pentru e&ecutarea lucrărilor de construc'ii pre,ăzute la art. 3 alin. 112 din 0ege se emit de către autorită'ile administra'iei pu(lice -ude'ene sau locale* potri,it competen'elor pre,ăzute la art. F alin. 112 din 0ege* pentru lucrările care se e&ecută !n cadrul unită'ii administrati,-teritoriale* !n func'ie de categoriile de construc'ii i lucrări* precum i cu respectarea pre,ederilor documenta'iilor de ur(anism i a planurilor de amena-are a teritoriului* apro(ate potri,it legii. 122 /entru lucrările la construc'ii amplasate !n zone de protec'ie a monumentelor i !n zone construite prote-ate ori la construc'ii cu ,aloare arhitecturală sau istorică deose(ită* pre,ăzute la art. 3 alin. 112 lit. (2 din 0ege* autorită'ile pre,ăzute la art. F alin. 112 lit. c2 pct. 2 i lit. e2 pct. 2 din 0ege ,or emite autoriza'iile de construire)desfiin'are numai pentru zonele de protec'ie a monumentelor i zonele construite prote-ate* delimitate)definite prin documenta'ii de ur(anism legal apro(ate. 132 3n temeiul dispozi'iilor art. P alin. 122 din 0ege* certificatele de ur(anism se emit de către aceea i autoritate care este competentă să emită autoriza'iile de construire)desfiin'are* potri,it competen'elor pre,ăzute la art. F alin. 112 i art. F3 lit. a2 din 0ege. 1F2 /rin e&ceptare de la pre,ederile alin. 112* !n situa'iile pre,ăzute de 0ege* autoriza'iile de construire)desfiin'are se emit de către. a2 autorită'ile administra'iei pu(lice centrale competente !n domeniile din care fac parte lucrările de construc'ii supuse autorizării !n temeiul dispozi'iilor art. F alin. 1G2 din 0ege* care sunt amplasate* după caz* !n marea teritorială* zona contiguă sau zona economică e&clusi,ă a =ării 8egre* astfel. - pentru lucrările de fora-e i prospec'iuni su(marine* de către autoritatea administra'iei pu(lice centrale competentă !n domeniul resurselor minerale4 - pentru lucrările de construire a re'elelor su(marine de transport energetic* de către autoritatea administra'iei pu(lice centrale competentă !n domeniul energetic4

pentru lucrări de construc'ii cu caracter militar* !n temeiul dispozi'iilor art. elementele de identificare a imo(ilului pentru care se solicită emiterea certificatului de ur(anism* respecti. 5 cu o cerere care va cuprinde at<t ele+entele de identi.icare a i+obilului pentru care se solicită certi.ef sau de către persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului din aparatul propriu al autorită'ii administra'iei pu(lice emitente* responsa(ilitatea emiterii acestuia re.inesc scopul solicitării.G00* după caz* eli(erat* la cerere* de către oficiul de cadastru i pu(licitate imo(iliară4 2.pentru lucrările aferente infrastructurii de transport rutier de interes na'ional* !n temeiul dispozi'iilor art.unde este cazul..c<t 0i ele+entele care de.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. (2 =inisterul <ransporturilor i :nfrastructurii .icatului de urbanis+ solicitantul . F3 lit.a cuprinde atât elementele de identificare a imo(ilului pentru care se solicită certificatul de ur(anism* cât i elementele care definesc scopul solicitării. 5 cu o cerere care va cuprinde at<t ele+entele de identi.10.dacă le/ea nu dispune alt. >.1.ăzute la art.2.iden'ele de cadastru i pu(licitate imo(iliară.se . .orice persoană fizică sau -uridică interesată .izică sau :uridică interesată .ind completarea acesteia* cuprinzând.000* 1.nu+ăr cadastral 0i nu+ăr de carte .ederile alin.el.nu+ăr cadastral 0i nu+ăr de carte . elementele care definesc scopul solicitării4 (2 planuri cadastrale)topografice* cu e.orice persoană fizică sau -uridică interesată tre(uie să depună la emitent o documenta'ie cuprinzând. a2 cererea-tip 1formularul-model F. F cu o cerere care . 1O.unciară.alin. pentru imo(ilele !nscrise !n e.el.iden'ele de cadastru i pu(licitate imo(iliară. *5!3n . plan de !ncadrare !n zonă* la una din scările 1. (2 din 0ege4 c2 ministerele i celelalte organe de specialitate ale administra'iei pu(lice centrale interesate .000* 1. >ocumentele necesare emiterii certificatului de ur(anism 112 /entru emiterea certificatului de ur(anism* solicitantul . (la data 14-oct-2009 !rt" 6$ alin" (4) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 12" din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 6$ alin" (4) din capitolul # reglementat de !rt" 19 din capitolul ##$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt. a2 din 0ege4 *4!+ertificatul de ur(anism se semnează de către pre edintele consiliului -ude'ean sau de primar* după caz* de secretar i de arhitectul. elementele de identificare a solicitantului4 2. 1.c<t 0i ele+entele care de.icare a i+obilului pentru care se solicită certi.enind semnatarilor* potri.n cazul .inesc scopul solicitării.ederea eli(erării certificatului de ur(anism solicitantul .izică sau :uridică interesată . F3 lit. *5!Bn vederea eliberării certi.icatul de urbanis+respectiv localitate. (la data 14-feb-2009 !rt" 6$ alin" (4) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 9" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *5!Bn vederea eliberării certi.se va adresa autorităţilor prevăzute la art.icatul de urbanis+respectiv localitate.000* 1.orice persoană .G..it atri(u'iilor sta(ilite conform legii.orice persoană .1 R+%@%@% pentru emiterea certificatului de ur(anismR2* !n conformitate cu precizările pri. 1. localitate* număr cadastral i număr de carte funciară* !n cazul !n care legea nu dispune altfel4 3.unciară.solicitantul .icatului de urbanis+. *5! din capitolul % Art.n care le/ea nu dispune alt.se va adresa autorităţilor prevăzute la art.a adresa autorită'ilor pre.pentru lucrările de construire a re'elelor su(marine de comunica'ii* de către autoritatea administra'iei pu(lice centrale competentă !n domeniul comunica'iilor4 1G2 /rin e&cep'ie de la pre. 19 din capitolul %%.iden'ierea imo(ilelor !n cauză* astfel. e&tras din planul cadastral de pe ortofotoplan i e&tras de carte funciară pentru informare actualizat la zi* eli(erate* la cerere* de către (iroul de cadastru i pu(licitate imo(iliară.000* 1. 122* la emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are pentru lucrări de amena-ări)rea(ilitări interioare* care nu aduc modificări ale fa'adelor clădirilor* nu este necesară e&isten'a unei documenta'ii de ur(anism legal apro(ate. c2 documentul de plată a ta&ei de eli(erare a certificatului de ur(anism* !n copie. pentru imo(ilele ne!nscrise !n e.

F3 lit.e au ca o(iect !mpăr'eli ori comasări de parcele solicitate !n scopul realizării de lucrări de construc'ii* precum i constituirea unei ser.izate i apro(ate* document care se eli(erează* la cerere* oricărui solicitant .it legii* i !n .icatul de urbanis+ se e+ite 0i . al acesteia* !n ./-$%+% ///) .n :ustiţie 0i operaţiuni notariale privind circulaţia i+obiliară atunci c<nd operaţiunile respective au ca obiect .ire la un imo(il.n .n lipsa certi.icatului de urbanis+sunt lovite de nulitate.cu pri.izate i apro(ate potri.roced#ra de a#torizare DE"E%(2E# 1) "erti. F alin.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24-nov-2009 pentru #rt.it legii . 112 i art.precu+ 0i constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un i+obil.edere i* după caz* al actului administrati.n vederea concesionării de terenuri. *5!+ertificatul de ur(anism nu conferă dreptul de a e&ecuta lucrări de construc'ii.ezabilitateF.ederea concesionării de terenuri* a ad-udecării prin licita'ie a proiectării lucrărilor pu(lice !n faza RStudiu de feza(ilitateR i pentru cereri !n -usti'ie i opera'iuni notariale pri. 112 i 1F2 din 0ege* certificatul de ur(anism este un act de informare pri.persoană fizică sau persoană -uridică .ederea autorizării4 d2 o(liga'ia de a contacta autoritatea competentă pentru protec'ia mediului* !n scopul o('inerii punctului de . 'peraţiunile :uridice +enţionate.ederi se sanc'ionează cu nulitatea actului.nefiind necesară prezentarea titlului asupra imo(ilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.n ur+ătoarele situaţii) a!.e.it pre. 7pera'iunile -uridice men'ionate se efectuează numai !n (aza certificatului de ur(anism* iar nerespectarea acestor pre. > din capitolul % . P alin.ederea autorizării.it legii4 (2 cerin'ele ur(anistice specifice amplasamentului4 c2 a.ederilor art.ituti de trecere cu pri.n vederea ad:udecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice . >efini'ie 112 +ertificatul de ur(anism este actul de informare al autorită'ii administra'iei pu(lice competente să emită autoriza'ii de construire)desfiin'are* pre. (la data 14-oct-2009 !rt" 6$ alin" (6) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 12" din %egea 2"1/200 ) prevederi din capitolul %%%.it pre.&. P alin. . pentru desfiin'area construc'iilor ori a altor lucrări ori amena-ări 122 /rin +ertificatul de ur(anism* potri. a2 din 0ege* care se emite* !n principal* !n . 112 din 0ege* se aduc la cuno tin'ă in. a2 regimul -uridic* economic i tehnic al imo(ilului .estitorului)solicitantului informa'ii .izele)acordurile legale necesare !n .n scopul realizării de lucrări de construcţii. *>!+ertificatul de ur(anism se emite* potri. 132 Se interzice emitentului să condi'ioneze emiterea certificatului de ur(anism de ela(orarea preala(ilă a unei documenta'ii de ur(anism pentru imo(ilul !n cauză* precum i a oricăror documenta'ii tehnice de definire a scopului solicitării.ederile planurilor ur(anistice i ale regulamentelor aferente acestora* ori ale planurilor de amena-are a teritoriului* după caz* a.ederile planurilor ur(anistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amena-are a teritoriului* după caz* a.teren i)sau construc'ii e&istente la data solicitării -* !n conformitate cu pre.izate i apro(ate potri.ind regimul -uridic* economic i tehnic al imo(ilului* precum i cerin'ele ur(anistice specifice amplasamentului* determinate !n conformitate cu pre.ederea !nceperii procedurii de autorizare a e&ecutării lucrărilor de construc'ii* precum i a instala'iilor aferente acestora* inclusi.icatul de urbanis+ Art.ăzute la art.122 /otri.ind. 30.ederile documenta'iilor de ur(anism a.ind circula'ia imo(iliară atunci când opera'iunile respecti.e&istente la data solicitării* !n conformitate cu pre.ire la cerin'ele tehnice ale amplasamentului* precum i la o(liga'iile pe care acesta le are !n procedura de autorizare a e&ecutării lucrărilor de construc'ii* pri.it 0egii* certificatul de ur(anism nu 'ine loc de autoriza'ie de construire)desfiin'are i nu conferă dreptul de a e&ecuta lucrări de construc'ii.ederilor art.ectuate .+părţeli ori co+asări de parcele solicitate . *>!"erti.potrivit le/ii8 c!pentru cereri .aza de FDtudiu de . 1F2 /otri.potrivit le/ii8 b!.

1P2 /entru aceea i parcelă 1imo(il2 se pot emite certificate de ur(anism mai multor solicitan'i* indiferent de calitatea acestora !n raport cu proprietatea asupra parcelei.A.r(anism 1@. 112 i 132* depunând* potri. 122 3n .. 1F2 /otri..ederile documenta'iilor de ur(anism sau de amena-are a teritoriului apro(ate* emitentul poate cere suplimentar* prin certificatul de ur(anism..esti'ii i dacă pre.. Solicitantul certificatului de ur(anism 112 Solicitantul certificatului de ur(anism este persoana fizică sau -uridică interesată să primească de la autoritatea administra'iei pu(lice competente informa'ii cu pri..ind amena-area teritoriului i ur(anismul* cu modificările i completările ulterioare* a unui plan ur(anistic zonal 1/. de circula'ie* istoric* de amena-are peisagistică* de impact asupra mediului 1numai la solicitarea autorită'ii de protec'ie a mediului2* studiu de !nsorire i altele asemenea4 2.<.A.2* iar pentru in.ederile documenta'iilor de ur(anism i)sau de amena-are a teritoriului apro(ate* ori dacă particularită'ile amplasamentului 1suprafa'ă neconstrui(ilă ca urmare a unor interdic'ii sau ser. 1F2 /entru lucrări la construc'iile e&istente 1repara'ii* consolidări* schim(ări de destina'ie a spa'iilor interioare etc.H.ederilor documenta'iilor de ur(anism apro(ate* potri.A.ederea ad-udecării prin licita'ie a proiectării lucrărilor pu(lice !n faza de documenta'ie tehnico-economică RStudiu de feza(ilitateR* ori similară acesteia* precum i pentru cereri !n -usti'ie i opera'iuni notariale pri.A.* /.* /.<. Art.A. studii de specialitate.<. P alin.2 se . 1F2 din 0ege* o cerere conform formularului-model F1 R+%@%@% pentru emiterea certificatului de ur(anismR !n care se .>.A.a adresa autorită'ilor competente pre.-teritoriale se poate !ntocmi i pe (aza planurilor de amena-are a teritoriului 1/.2* după caz* urmând ca* după apro(are* pre. 132 3n situa'ii deose(ite* !n func'ie de condi'iile specifice de amplasament 1pozi'ia terenului !n ansam(lul localită'ii ori al teritoriului2 i)sau de importan'a i comple&itatea o(iecti. +erin'e ur(anistice 112 +ertificatul de ur(anism se !ntocme te !n conformitate cu pre.A.2 numai !n (aza unui a.itu'i* a unor zone de protec'ie a dotărilor de infrastructură* rezer.A. P din 0ege.e de teren pentru in.ori a unui plan ur(anistic de detaliu 1/.2 ori de detaliu 1/.. P alin.<.S. 122 3n cazul !n care scopul declarat de solicitant este autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* iar specificul o(iecti..2* apro(ate potri.2* după caz. a.+.ederile art.ize* e&pertize..>.ize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protec'ie sau de restric'ii de construire 1protec'ia zonelor naturale4 prote-area monumentelor istorice4 zone cu trafic aerian4 . 1P2 din 0ege* pentru !ndeplinirea procedurilor legale de concesionare de terenuri* !n .2. 1.it pre. a2 ela(orarea* !n condi'iile i cu respectarea pre.it legii* pentru to'i solicitan'ii.132 +ertificatul de ur(anism se eli(erează solicitantului !n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data !nregistrării cererii* men'ionându-se !n mod o(ligatoriu scopul emiterii acestuia..ind circula'ia imo(iliară* atunci când opera'iunile respecti. 1>.ul propus.teren i)sau construc'ii !n scopurile definite la art.* /.esti'ii de interes pu(lic etc.2* dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură ur(anistică ori dacă noua func'iune este compati(ilă cu reglementările ur(anistice ale zonei* nu este necesară !ntocmirea unui plan ur(anistic zonal 1/.e au ca o(iect !mpăr'eli ori comasări de parcele solicitate !n scopul realizării de lucrări de construc'ii* precum i constituirea unei ser.ind regimul -uridic* economic i tehnic al imo(ilului2 conform pre.a putea !ntocmi numai după apro(area documenta'iei de ur(anism i cu o(ligati.8.* /.ecinătatea construc'iilor i ansam(lurilor cu caracter militar4 drumuri4 re'ele electrice i de telecomunica'ii4 magistrale de transport de gaze* de produse petroliere4 căi ferate i na.ederile acestuia să fie preluate !n cadrul /..ederilor 0egii nr.ederile documenta'iilor de ur(anism i de amena-are a teritoriului apro(ate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării* ori dacă se solicită o derogare de la pre..itatea respectării !ntocmai a pre.2 nu se !ncadrează !n pre.ederilor art.esti'iei* certificatul de ur(anism se eli(erează cu men'ionarea e&presă a incompati(ilită'ilor rezultate* precum i a imposi(ilită'ii emiterii unei autoriza'ii de construire pentru o(iecti.iz preala(il de oportunitate* !ntocmit i apro(at !n condi'iile legii ..ea acela i con'inut cu caracter de informare 1pri.ului de in.it legii i* !n lipsă* !n conformitate cu regulile-cadru sta(ilite prin @egulamentul Heneral de .ecinătate etc..iga(ile4 cursuri de apă4 sta'ii meteo4 surse i gospodării de apă* amena-ări de !m(unătă'iri funciare etc.ederea eli(erării certificatului de ur(anism* solicitantul se .H.<. Art.a face men'iunea că documenta'ia tehnică >. ori /.or !nscrie atât elementele de identificare a imo(ilului pentru care se solicită certificatul de ur(anism . 31. 32. 33..A. P alin.ului 1func'iune* accesi(ilitate* rela'ii de .<.ederilor art.<..itu'i de trecere cu pri. 3n această situa'ie certificatele de ur(anism urmează a a.ire la un imo(il . 45012001 pri. 1G2 +ertificatul de ur(anism se mai emite* !n conformitate cu pre.ederile documenta'iilor de ur(anism 1/.4 !n certificatul de ur(anism se .H.. Art.it pre.24 3.ederilor acesteia4 (2 completarea* după caz* a documenta'iilor care !nso'esc cererea pentru eli(erarea autoriza'iei de construire cu următoarele studii* a.ire la un imo(il.. N alin.localitate* număr cadastral i număr de carte funciară* unde este cazul* dacă legea nu dispune altfel -* cât i elementele care definesc scopul solicitării.)>. 1G2 din 0ege* !n (aza +ertificatului de ur(anism nu este permisă e&ecutarea lucrărilor de construc'ii.S..esti'iile care depă esc limita unei unită'i administrati. >epunerea documenta'iei .>.ăzute la art.A.>.2 nu permit realizarea in. e&pertize tehnice)audit energetic.

1. @edactarea certificatului de ur(anism 112 +ertificatul de ur(anism se redactează !n (aza cererii i a documenta'iei complete depuse* !n deplină concordan'ă cu pre. destina'ia sta(ilită prin planurile de ur(anism i de amena-are a teritoriului apro(ate4 3.r(anism . a2 @egimul -uridic.ederile art.>.itu'ile care gre. informa'ii e&trase din documenta'iile de ur(anism* inclusi.izelor* acordurilor* punctului de . 3F. sau /.ederile documenta'iilor de ur(anism apro(ate i cu situa'ia reală din teren la data solicitării* utilizându-se formularul-model F.+%@%@% pentru emiterea certificatului de ur(anism d2 este precizat 1declarat2 scopul pentru care se solicită certificatul de ur(anism4 e2 e&istă documentul de plată a ta&ei pentru emiterea certificatului de ur(anism.ederea completării.<.4 d2 necesitatea !ntocmirii* după caz* a unor documenta'ii de ur(anism suplimentare* de tip /. folosin'a actuală4 2.it precizărilor pri. 132* cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezol. 32 alin. 132 0a depunerea cererii-tip* emitentul comunică solicitantului cuantumul ta&ei necesare eli(erării certificatului de ur(anism* calculat potri. 122 +ererea tip pentru eli(erarea certificatului de ur(anism 1RFormularul-model F..ează asupra imo(ilului* dreptul de preem'iune* zona de utilitate pu(lică4 F.ăzută la alin. 5251199>* repu(licată* pri. situarea imo(ilului !n intra. 3G.ederi rezultate din hotărârile consiliului local sau -ude'ean cu pri. 122 >acă documenta'ia depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente* !n termen de G zile de la data !nregistrării acest lucru se notifică !n scris solicitantului* cu men'ionarea elementelor lipsă din documenta'ie* care se restituie !n .apro(at prin ?otărârea Hu. c2 @egimul tehnic.A. Art. 1..conform competen'elor de emitere sta(ilite de 0ege4 (2 cererea tip este completată corect4 c2 elementele de identificare pri. f2 e&istă e&trasul de plan cadastral actualizat la zi* respecti.ând o(liga'ia de a achita ta&a de !ndată i de a prezenta copia documentului de plată.ederile documenta'iilor de ur(anism i)sau de amena-are a teritoriului apro(ate4 c2 nominalizarea a.P R+%@<:F:+A< >% .>. Art.estitorului4 F. 1.ire la zona !n care se află imo(ilul.@H. .ind. 1O.ind solicitantul i imo(ilul sunt suficiente* potri.ilan sau !n afara acestuia4 2. 132 ta&a !ncasată nu se restituie* urmând a fi utilizată pentru eli(erarea certificatului de ur(anism după depunerea documenta'iei complete.ederea emiterii certificatului de ur(anism solicitantul tre(uie să depună la emitent . includerea imo(ilului !n listele monumentelor istorice i)sau ale naturii ori !n zona de protec'ie a acestora* după caz. a2 cererea este corect adresată emitentului ..edere i* după caz* a actului administrati. e&trasul de carte funciară pentru informare* eli(erate la cerere de către (iroul de cadastru i pu(licitate imo(iliară.* care să -ustifice solu'ia ur(anistică propusă* sau să modifice reglementările ur(anistice e&istente pentru zona de amplasament* după caz* !n conformitate cu pre.@EA8:S= 122 +ertificatul de ur(anism solicitat !n .112 3n .ăzută la alin.ire la o(liga'iile fiscale ale in. Derificarea con'inutului documenta'iei 112 Derificarea con'inutului documenta'iei depuse pentru o('inerea certificatului de ur(anism se efectuează !n cadrul structurilor 1compartimentelor2 de specialitate organizate !n cadrul consiliului -ude'ean sau al primăriei* după caz* constatându-se dacă.ăzute la art. din regulamentele de ur(anism aferente* din planul cadastral de'inut de oficiul de cadastru i pu(licitate imo(iliară* ori din planurile de amena-are a teritoriului* după caz* precum i restric'iile impuse* !n situa'ia !n care asupra imo(ilului este instituit un .ind regimul -uridic* economic i tehnic al imo(ilului .ind completarea RFormularului-model F.ate prin acestea.teren i)sau construc'ii -* după cum urmează.it legii* sau !n lipsa acestora din @egulamentul general de . 1F2 3n situa'ia pre.autorită'ile pre.+%@%@% pentru emiterea certificatului de ur(anismR2 se procură de la emitent i se completează cu datele solicitate. ser.. natura proprietă'ii sau titlul asupra imo(ilului* conform e&trasului de carte funciară pentru informare* eli(erat la cerere de către (iroul de cadastru i pu(licitate imo(iliară4 3.ederea realizării unor lucrări de construc'ii se redactează făcându-se specificările necesare pri.actele men'ionate la art.1 . 132 3n situa'ia pre. 122* !ncepând cu data notificării* termenul legal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea certificatului de ur(anism se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a ela(ora modificările)completările aduse documenta'iei ini'iale* ca urmare a notificării precum i a depune i !nregistra documenta'ia completă.1 . alte pre.it reglementărilor legale !n . al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului* care tre(uie să !nso'ească documenta'ia tehnică .igoare* solicitantul a. reglementări ale administra'iei pu(lice centrale i)sau locale cu pri. 132 3n +ertificatul de ur(anism se !nscriu informa'iile cunoscute de emitent la data emiterii e&trase din documenta'iile de ur(anism i din regulamentele de ur(anism aferente* apro(ate potri.ernului nr. F din 0ege .pre edintele consiliului -ude'ean* primarul general al municipiului Eucure ti* sau primarul* după caz . a2 regimul -uridic* economic i tehnic al imo(ilului4 (2 !ncadrarea)ne!ncadrarea lucrărilor !n pre. (2 @egimul economic.

ecinătă'ile* precum i alte elemente apreciate ca necesare. proiectul de e&ecu'ie* contractul pe (aza căruia se e&ecută lucrările* ta&a pentru ocuparea domeniului pu(lic* a.esti'ii.ine tuturor semnatarilor acestuia* potri.* /..or putea prezenta i !ntr-o ane&ă la certificatul de ur(anism 1cu men'iunea e&presă că aceasta face parte integrantă din certificatul de ur(anism24 2..ute !n .it pre.i2dimensiunile i suprafe'ele minime i)sau ma&ime ale parcelelor 1!n cazul proiectelor de parcelare24 3.* inclusi..>. @esponsa(ilitatea emiterii certificatului de ur(anism re.<@* după caz .24 F.acan'ă* ori a suprafe'elor cu altă destina'ie din clădire* după caz.ind .ederi e&trase din documenta'ii de ur(anism* din regulamentul local de ur(anism* din /.)/. 1F2 3n .pe care are o(liga'ia de a marca retragerile o(ligatorii care generează limitele edifica(ilului !n raport cu ..)/.A.or fi a.A.olumetria i)sau aspectul general al clădirilor !n raport cu imo(ilele !n. /.en'iilor necesare pentru consolidarea i)sau rea(ilitarea clădirilor colecti. F0 alin. -* după caz.a completa !n func'ie de cerin'ele acestora.ederilor art..ederea !ncadrării in.ind circula'ia imo(iliară* efectuate !n scopul precizat la art.. P alin.. F.izul Administra'iei >omeniului /u(lic)Administra'iei străzilor* a.e de construire24 !n func'ie de comple&itatea i de ...ederea urgentării autorizării i a demarării lucrărilor de consolidare* lipsa acordului acestora .. 1M2 %mitentul certificatului de ur(anism are o(liga'ia de a !nscrie !n ru(rica rezer.<2* raportate la suprafa'a de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face o(iectul solicitării4 1.izele administratorilor)furnizorilor de re'ele* după caz* a.r(anism* după caz4 1i.edere la proiectarea in.ată scopul utilizării actului categoria de lucrări declarată de solicitant i !nscrisă !n RFormularul-model F. echiparea cu utilită'i e&istente i referin'e cu pri.+%@%@% pentru emiterea certificatului de ur(anismR* !n concordan'ă cu precizările la acesta.ului de in.A.iduale -* !n toate situa'iile !n care este necesară e..H.ind amena-area teritoriului i ur(anismul* la cerere* autoritatea administra'iei pu(lice locale competentă ane&ează la certificatul de ur(anism informa'iile necesare cuprinse !n documenta'iile ur(anistice* anterior apro(ate* pentru zona de interes* respecti. Art.regim ur(anistic special 1zonă prote-ată* interdic'ii temporare sau definiti.iden'ierea defalcată a participării acestora* cotele-păr'i din proprietatea indi.ederea autorizării e&ecutării lucrărilor de (ran amente)racorduri* prin certificatul de ur(anism se solicită. 1102 /e toate documentele ane&ă la certificatul de ur(anism se aplică tampila-model RAne&ă la +ertificatul de ur(anism nr. 1P2 3n cazul condominiilor .ederilor art.. 45012001 pri. @.2 procentul ma&im de ocupare a terenului 1/7<2 i coeficientul ma&im de utilizare a terenului 1+.it studiilor i proiectelor anterior apro(ate.iză se determină* conform pre.ire la noi capacită'i pre.. .ehiculelor* accesele auto i parca-ele necesare !n zonă* potri. 3P.4 (2 pentru situa'ia !n care scopul declarat este realizarea de lucrări de construc'ii* se completează !n totalitate4 c2 pentru cererii !n -usti'ie se . sau /..ederilor 0egii nr.1 .e de orice fel 1cu mai mul'i proprietari !n acela i imo(il2* !n situa'ia !n care unii proprietari nu ! i dau acordul* !n ..esti'iei !n reglementările ur(anistice* apro(ate !n condi'iile legisla'iei !n .a putea fi suplinită de hotărârea asocia'iei de proprietari* adoptată !n condi'iile legii. circula'ia pietonilor i a auto.igoare pri. de către pre edintele consiliului -ude'ean sau de primar* după caz* de secretar i de arhitectul.H. 1G2 3n cazul inter.ind amena-area teritoriului i ur(anismul* cu modificările i completările ulterioare* a unei documenta'ii de ur(anism premergătoare .0.esti'iei. 1i2regimul de aliniere a terenului i construc'iilor fa'ă de drumurile pu(lice adiacente4 1ii2retragerile i distan'ele o(ligatorii la amplasarea construc'iilor fa'ă de proprietă'ile .ecine4 1iii2elemente pri.eluri* cât i !n dimensiuni reale 1metri24 1.A. 1112 3n . 1O2 +ertificatul de ur(anism se completează* !n func'ie de scopul pentru care a fost solicitat* după cum urmează.izul +omisiei de coordonare re'ele 1pentru e&tinderi2.olumetrice ale acestora* e&primate atât !n număr de ni.ăzute prin studiile i documenta'iile anterior apro(ate 1apă* canalizare* gaze* energie electrică* energie termică* telecomunica'ii* transport ur(an etc.. R* prezentată !n ane&a nr.>.ederile documenta'iilor de ur(anism i de amena-are a teritoriului apro(ate* certificatul de ur(anism se eli(erează cu men'ionarea incompati(ilită'ilor rezultate* inclusi.. P alin. a2 pentru opera'iuni notariale pri. 3 inclusi.ef sau de către persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului din aparatul propriu al autorită'ii administra'iei pu(lice emitente* acolo unde nu este instituită func'ia de arhitect ef.. se ane&ează i !n situa'ia !n care s-a cerut ela(orarea* !n condi'iile i cu respectarea pre.it atri(u'iilor sta(ilite !n . 132 din 0ege* certificatul de ur(anism se emite i se semnează de aceea i autoritate a(ilitată să emită autoriza'ia de construire)desfiin'are* respecti. 1P2 din 0ege* formularul se completează până la pct. o(liga'ii)constrângeri de natură ur(anistică ce .iduale !n care e&istă proprietă'i comune i proprietă'i indi./. 1N2 3n cazul !n care scopul pentru care se solicită eli(erarea certificatului de ur(anism nu se !ncadrează !n pre... Semnarea certificatului de ur(anism 112 /otri. 132 din 0ege* propor'ional cu suprafa'a utilă a locuin'elor* a caselor de . sau din @egulamentul Heneral de ...olumul informa'iilor* acestea se . %&trasul din /. aferent e&trase din plan ele de reglementări* echipare tehnico-edilitară* . posi(ilitatea)imposi(ilitatea realizării o(iecti..ecinate* precum i alte pre.imo(ile formate din teren cu una sau mai multe construc'ii 1corpuri de clădiri sau tronsoane)ansam(lu reziden'ial format din locuin'e indi.2!năl'imea ma&imă admisă pentru construc'iile noi 1totală* la corni ă* la coamă* după caz2 i caracteristicile .

ala(ilită'ii pre.ada achitării ta&ei de prelungire a acesteia.ala(ilitate pentru un inter. 132 i 1F2* autorită'ile administra'iei pu(lice au o(liga'ia de a organiza i de a 'ine la zi e. 1F2 3n conformitate cu pre.ala(ilitate a certificatului de ur(anism 112 /relungirea termenului de . /relungirea termenului de . Dala(ilitatea certificatului de ur(anism 112 Dala(ilitatea certificatului de ur(anism reprezintă inter. 132 3n a(sen'a semnatarilor pre. 132 Dala(ilitatea certificatului de ur(anism !ncetează dacă.ederilor legale. 132 din 0ege* această pre.alul de timp 1termenul2 acordat solicitantului !n .conformitate cu pre. %li(erarea certificatului de ur(anism 112 +ertificatul de ur(anism se eli(erează solicitantului direct sau prin po tă 1cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire2* !n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data !nregistrării cererii* indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.al de timp cuprins !ntre P i 2F luni de la data emiterii* !n func'ie de. a2 titularul renun'ă la inten'ia de a mai construi* situa'ie !n care are o(liga'ia de a notifica acest fapt autorită'ii administra'iei pu(lice emitente4 (2 titularul nu solicitată prelungirea .ind.ala(ilitate a certificatului de ur(anism se poate face numai de către emitent* la cererea titularului formulată cu cel pu'in 1G zile !naintea e&pirării acestuia* pentru o perioadă de timp de ma&imum 12 luni* după care* !n mod o(ligatoriu* se emite un nou certificat de ur(anism.ederile 0egii administra'iei pu(lice locale nr. 32 alin. 3nregistrarea certificatului de ur(anism 112 %mitentul certificatului de ur(anism are o(liga'ia de a institui un registru de e. P alin. Art.M . Art.it pre. 3M. F1.a fi transmisă spre tiin'ă /rimăriei =unicipiului Eucure ti. 122 %mitentul certificatului de ur(anism sta(ile te termenul de .ederilor documenta'iilor ur(anistice i a planurilor de amena-are a teritoriului apro(ate* pentru imo(ilul solicitat. 122 3n situa'ia !n care certificatul de ur(anism este emis de pre edintele consiliului -ude'ean sau de primarul general al municipiului Eucure ti o copie a acestuia .it RFormularului .ederile art.a fi transmisă spre tiin'ă primăriei !n a cărei rază teritorială se află imo(ilul ce face o(iectul certificatului de ur(anism. Art.ederea utilizării acestuia !n scopul pentru care a fost emis* potri. 3N.i .esti'iei i caracteristicile ur(anistice ale zonei !n care se află imo(ilul4 c2 men'inerea . 132 7dată cu depunerea cererii de prelungire a . Asigurarea caracterului pu(lic 112 0ista certificatelor de ur(anism este pu(lică.iden'ă a certificatelor de ur(anism se !nscriu datele pri. 132 /entru certificatele de ur(anism emise !n condi'iile art.iden'ă a certificatelor de ur(anism* !n care acestea sunt !nscrise !n ordinea emiterii* numărul certificatului a.or putea fi consultate la cererea solicitan'ilor certificatelor de ur(anism* !n conformitate cu un regulament apro(at prin hotărâre a consiliului -ude'ean)local* după caz.igoare. 122 /entru prelungirea .model F. 3O. 21512001 repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* !ntrucât delegarea de către primar a competen'ei de emitere a autoriza'iilor este interzisă* !n mod analog* coro(orat cu pre.ala(ilită'ii certificatului de ur(anismR2 !nso'ită de certificatul de ur(anism emis* !n original. Art.ând corespondent !n numărul de !nregistrare a cererii. 132 3n situa'ia !n care certificatul de ur(anism este emis de primar* !n (aza a. 122 3n @egistrul de e. #rt.ăzu'i de 0ege* men'iona'i la alin.iden'a acestora.ala(ilită'ii certificatului de ur(anism !n termenul legal de 1G zile !naintea e&pirării acesteia. 112* certificatul de ur(anism se semnează de către !nlocuitorii de drept ai acestora* !mputernici'i !n acest scop* potri. 122 0ipsa unei semnături atrage nulitatea actului. 132 >ocumenta'iile de ur(anism i de amena-are a teritoriului* precum i celelalte reglementări care au stat la (aza emiterii certificatului de ur(anism . 1F2 3n situa'ia !n care certificatul de ur(anism este emis de primarul de sector al municipiului Eucure ti o copie a acestuia .it 0egii. F0.ala(ilită'ii certificatului de ur(anism se completează i se depune la emitent o cerere-tip 1potri. Art. a2 scopul pentru care a fost solicitat4 (2 comple&itatea in.iden'ierea fiecărui imo(il prin men'ionarea. 122 0ista se afi ează lunar la sediul emitentului i cuprinde enumerarea certificatelor de ur(anism emise !n luna precedentă 1!n ordinea eli(erării2* făcându-se e.a face do.ala(ilită'ii certificatului de ur(anism* solicitantul .+%@%@% pentru prelungirea .ederile legale !n .ala(ilitate a certificatului de ur(anism. adresa imo(ilului* numărul cadastral i numărul de carte funciară* numele* codul numeric personal i adresa solicitantului* scopul pentru care s-a emis certificatul de ur(anism* ta&a achitată i termenul de .edere se aplică i la emiterea certificatelor de ur(anism.a fi transmisă spre tiin'ă consiliului -ude'ean.ice pentru protecţia +ediului stabilite prin actul ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului vor .izului structurii de specialitate a consiliului -ude'ean* o copie a acestuia . >1 *1!3ăsurile speci. adresei* a numărului cadastral i de carte funciară* a numelui i prenumelui solicitantului* precum i a scopului pentru care a fost eli(erat actul.

n care le/ea nu dispune alt.litera ".extrasul de plan cadastral actualizat la zi 0i extrasul de carte .ectelor asupra +ediului se realizează pentru .nvecinate.care cuprinde.n cazul . 21.el8 (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (1)$ litera (" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 13" din %egea 2"1/200 ) c!docu+entaţia te6nică . 24!/R-.n care o investiţie ur+ează să se realizeze etapizat sau să se a+plaseze pe terenuri a.unciară de in..a titlului asupra i+obilului. 21 din capitolul %%. *2!Bn situaţia . *1!.n copie le/alizată...din capitolul # reglementat de !rt" -.$Ndin 24-feb-2010 ) (la data 23-nov-2009 !rt" .teren 0i1sau construcţii. 0i nu pot . >ocumenta'ia tehnică .n cel +ult 40 de zile de la data depunerii docu+entaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii..izele i acordurile legale necesare* sta(ilite prin certificatul de ur(anism4 e!do.din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr.<.după caz.unciară de in. F* care . 112 >ocumenta'ia tehnică .n cazul .ecinătă'ile* schemele i flu&urile func'ionale* compozi'ia spa'ială* structura de .el8 b!dovada. 83 din 22-ian200 ) *1!Autoriza'ia de construire se emite !n cel mult 30 de zile de la data !nregistrării cererii* pe (aza documenta'iei depuse la autorită'ile pre.ada pri.ada titlului asupra terenului i)sau construc'iilor4 (la data 09-nov-2006 !rt" -$ alin" (1)$ litera (" din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 13"2 din 0 -nov-200" ) c!proiectul pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii4 d!a.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 2 la 0ege* documenta'ia tehnicoeconomică distinctă care stă la (aza emiterii autoriza'iei de construire)desfiin'are i prin care se sta(ilesc principalele coordonate pri.&8 (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1)$ litera )" din capitolul # reglementat de !rt" 21 din capitolul ##$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr.din capitolul '#$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 22-ian-2009 !rt" .i +odi. @.a cuprinde..după caz.ind achitarea ta&elor legale.or+are actualizat la zi.alin.n copie le/alizată.late .ăzute la art.it defini'iei din ane&a nr. a!certificatul de ur(anism4 b!do.erente or/anizării executării lucrărilor.sau.teren 0i1sau construcţii 0i.ind !ncadrarea !n indicii ur(anistici apro(a'i* amplasarea construc'iilor i rela'iile acestora cu ..extrasul de plan cadastral actualizat la zi 0i extrasul de carte .icate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire.7.ntrea/a investiţie.n care le/ea nu dispune alt.7.or+are actualizat la zi.n copie.n raza teritorială a +ai +ultor unităţi ad+inistrativ-teritoriale .icatul de urbanis+8 b!dovada. (la data 14-feb-2009 !rt" 6 din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 10" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) #rt. din capitolul % Art.ur+ătoarele docu+ente) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1) din capitolul # reglementat de capitolul ##$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1) din capitolul # reglementat de !rt" 14 din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) a!certi.>< este* potri.a titlului asupra i+obilului. @ (la data 24-feb-2010 !rt" .evaluarea e.>.&.n vedere la elaborarea docu+entaţiei te6nice .avute . *1!#utorizaţia de construire se e+ite pentru executarea lucrărilor de bază 0i a celor a.

A.<. poate fi. 15 din capitolul %. @.<.ederilor art.<. 122 /otri.ăzute la art.n procedura de autorizare Art.>.-teritoriale)sectorului municipiului Eucure ti* pe al cărei)cărui teritoriu este situat imo(ilul !n cauză* !n care .ederile documenta'iilor de ur(anism i de amena-are a teritoriului apro(ate.erente certi. (la data 14-feb-2009 !rt" -$ alin" (1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 11" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) . a instala'iilor aferente acestora* a a cum sunt men'ionate la art. 132 /rin e&cep'ie de la pre.<.+.ederilor art." din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 13" din %egea 2"1/200 ) e!actul ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului8 (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (1)$ litera *" din capitolul # abrogat de !rt" #$ punctul 14" din %egea 2"1/200 ) .* alcătuită din piese scrise i desenate i completată cu elementele de identificare i datele tehnice conform ane&ei la RFormularul-model F. 112 din 0ege* se poate efectua numai !n (aza i cu respectarea pre. pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării e&ecutării lucrărilor. d!avizele 0i acordurile stabilite prin certi. 1M2* se pot emite autoriza'ii de construire distincte pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de organizare de antier. 1>.ile* industriale* agricole sau de orice natură* inclusi.ute !n .<. 122 /otri.>.7.a respecta următoarele condi'ii.A. 132 3n func'ie de scopul solicitării* documenta'ia tehnică .or fi a.A. M alin.erificatori de proiecte atesta'i. al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului* precum i cerin'ele din a.ederilor art. P1 alin. 2P alin.icatului de urbanis+ 0i a autorizaţiei de construire. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (1)$ litera +" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 1 " din %egea 2"1/200 ) prevederi din #rt.ăzut !n ane&a nr. prevederi din capitolul %%. 1 la 0ege i cu respectarea pre. M alin.alin.2 pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de desfiin'are a lucrărilor)construc'iilor* inclusi.icatul de urbanis+.!dovada privind ac6itarea taxelor le/ale.>.e tehnice de specialitate i se semnează* !n condi'iile pre.>.it pre.>.ederilor art.sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.it pre.%. i nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autoriza'ia de construire.ederilor legisla'iei specifice din domeniul construc'iilor i instala'iilor pentru construc'ii* arhitecturii* amena-ării teritoriului i ur(anismului4 (2 se ela(orează de colecti.+%@%@% pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'areR .X>.<. *1! din capitolul % DE"E%(2E# 2) #vize 0i acorduri necesare .sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 40-iul-2010 pentru #rt. 1132 din 0ege* precum i !n condi'iile pre. @. solu'iile de asigurare* (ran are i racordare a acestora la infrastructura edilitară ur(ane necesare* după caz. a2 documenta'ie tehnică . Autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii 112 @ealizarea)edificarea construc'iilor ci.N .X>.!dovada privind ac6itarea taxelor a.alin.ederilor unei autoriza'ii de construire* emisă !n temeiul 0egii i !n conformitate cu pre.punctul de vedere al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului 0i.or fi men'ionate elementele caracteristice ale .izul primarului 112 3n situa'ia !n care emiterea certificatului de ur(anism i a autoriza'iei de construire)desfiin'are este de competen'a pre edintelui consiliului -ude'ean)primarului general al municipiului Eucure ti* este necesar a.ederile alin. M alin.2 pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construire* inclusi.după cazactul ad+inistrativ al acesteia8 (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (1)$ litera .%. 1>.izul fa. 1G2 /otri.icatul de urbanis+8 d!avizele 0i acordurile stabilite prin certi.<. *1! din capitolul % Art.ederilor art. 22.izele i acordurile emise .7.<. 112 din 0ege* măsurile specifice pentru protec'ia mediului sta(ilite prin actul administrati. 112 din 0ege* odată cu autorizarea e&ecutării lucrărilor de (ază* prin autoriza'iile de construire)desfiin'are se autorizează i e&ecutarea lucrărilor de organizare de antier aferente.it pre. 1F2 >ocumenta'ia tehnică .<. 1F. 112 din 0ege* autoriza'ia de construire)desfiin'are se emite pentru e&ecutarea lucrărilor de (ază i a celor aferente organizării e&ecutării lucrărilor.rezisten'ă* e&presia de arhitectură* dotarea i echiparea construc'iilor* inclusi. 3 alin.edere la ela(orarea documenta'iei tehnice .erifică* !n condi'iile legii* de . 122* cu respectarea pre. a2 se ela(orează !n (aza con'inutului-cadru pre.>.ora(il al primarului unită'ii administrati. pentru lucrările aferente organizării e&ecutării lucrărilor4 (2 documenta'ie tehnică . O din 0ege4 c2 se .

izul structurii de specialitate după cum urmează. 122 3n aplicarea pre.iciilor deconcentrate ale autorită'ilor centrale pri. 1F2 /rimarul are o(liga'ia de a emite a.izului primaruluiW.ederilor art.it legii* a. A.10 .esti'iei* se o('in* potri. Art. 112 se e&primă !n temeiul unor documenta'ii specifice ela(orate !n conformitate cu cerin'ele a.igoare* specifice fiecărui domeniu -* precum i !n (aza datelor e&trase din documenta'ia tehnică .AD:A.ef.<.2 V+erere pentru emiterea a.F .it reglementărilor legale !n .izului structurii de specialitate* se utilizează RFormularul-model F.izul primarului se emite i este .>. 1F2 /entru emiterea a.izele)acordurile pre. 132 Furnizorii)administratorii de utilită'i ur(ane pre.izul primaruluiW.ala(il.izele)acordurile autorită'ilor centrale ori ale ser. 122 A.idualizată pentru func'ia de arhitect. 1P2 din 0ege4 (2 atât pentru emiterea certificatului de ur(anism* cât i pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are* dacă scopul declarat de solicitant este pentru e&ecutarea de lucrări de construc'ii ori pentru ad-udecarea prin licita'ie a proiectării lucrărilor pu(lice. 112 din 0ege* de către solicitant sau de către proiectant* !n calitate de !mputernicit al acestuia* !naintea depunerii documenta'iei pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii la autorită'ile administra'iei pu(lice competente* pentru următoarele domenii principale. 112 se emit !n urma analizei documenta'iilor ela(orate de proiectant pentru o('inerea a.ăzu'i la alin.izului structurii de specialitate din cadrul consiliului -ude'ean se !naintează de primar* !mpreună cu proiectul 1propunerea2 de certificat de ur(anism sau de autoriza'ie de construire)desfiin'are* după caz* redactată de persoana cu responsa(ilitate !n domeniul ur(anismului i amena-ării teritoriului din cadrul primăriei* !n termen de ma&imum G zile de la data !nregistrării cererii solicitantului* utilizând RFormularul-model F.izelor* !n conformitate cu cerin'ele a.ăzute la art.izul !n termen de G zile de la primirea solicitării* utilizând formularul-model F.0.izare* !n conformitate cu reglementările specifice domeniului4 c2 date pri.ăzute la alin. A.it pre. Art.izele)acordurile ser. 2F. 112* arhitectul.: structurii de specialitate a +onsiliului Sude'ean pentru emiterea certificatului de ur(anism 132 Arhitectul.izelor)acordurilor furnizorilor)administratorilor de utilită'i ur(ane 1alimentare cu apă* canalizare* electricitate* gaze* termoficare* telecomunica'ii* salu(ritate* transport ur(an .ederilor alin.(aza legală i modalitate de achitare. a2 numai pentru emiterea certificatului de ur(anism* dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile !n -usti'ie i opera'iunile -uridice pre.izul primarului)primarului de sector !n termen de 3 zile de la data !nregistrării cererii* utilizând formularul-model F.izul structurii de specialitate din cadrul consiliului -ude'ean 112 3n situa'ia !n care !n cadrul primăriilor comunelor i ora elor* precum i* după caz* ale municipiilor* nu sunt constituite structuri de specialitate proprii potri. a2 asigurarea i racordarea)(ran area la infrastructura edilitară* !n condi'iile impuse de caracteristicile i amplasamentul re'elelor de distri(u'ie)transport energetic din zona de amplasament* (2 racordarea la re'eaua căilor de comunica'ii4 c2 securitatea la incendiu* protec'ia ci. 122 A. G alin. P alin.ilă i protec'ia sănătă'ii popula'iei4 d2 cerin'ele specifice unor zone cu restric'ii sta(ilite prin reglementări speciale.ederea constituirii documenta'iei pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* este necesară o('inerea a.izelor)acordurilor pri.ind securitatea la incendiu* .izele)acordurile pre.izatorilor !n (aza datelor e&trase de proiectant din documenta'ia tehnică >. solu'iile de asigurare* (ran are i racordare a acestora la infrastructura edilitară* după caz2 sta(ilite prin certificatul de ur(anism* inclusi. 2G. a2 (aza legală care se aplică !n domeniu4 (2 con'inutul-cadru al documenta'iei care tre(uie prezentată pentru a. 132 A. 23. a2 pentru certificatele de ur(anism !n termen de ma&imum 10 zile de la data primirii solicitării4 (2 pentru autoriza'iile de construire)desfiin'are* !n termen de ma&imum 1G zile.potri. 122 +ererea de emitere a a.0 structurii de specialitate a +onsiliului Sude'ean pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'areR pe care se aplică tampila consiliului -ude'ean indi.ef al -ude'ului* !n calitate de ef al structurii 1compartimentului2 de specialitate* emite a. pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii.ize i acorduri ale furnizorilor)administratorilor de utilită'i ur(ane 112 3n .iciilor deconcentrate ale acestora* după caz* potri.< 132 A.ize i acorduri ale autorită'ilor centrale)ser.it cerin'elor sta(ilite i !nscrise !n certificatul de ur(anism* !n func'ie de caracteristicile ur(anistice ale amplasamentului i de natura in.ind.ăzute la alin.ef al -ude'ului)municipiului Eucure ti are o(liga'ia de a solicita a.+%@%@% pentru emiterea AD:A. A. Art. 112 au o(liga'ia de a face pu(lice* la sediu i pe pagina proprie de internet* datele i informa'iile specifice domeniului lor* necesare pentru ela(orarea documenta'iilor pentru o('inerea a.inclusi.izul structurii de specialitate din cadrul consiliului -ude'ean este o(ligatoriu !n situa'iile !n care emiterea certificatului de ur(anism i a autoriza'iei de construire)desfiin'are este de competen'a primarilor de comune i ora e* precum i* după caz* a primarilor de municipii* pentru toate categoriile de construc'ii* altele decât locuin'ele i ane&ele gospodăre ti ale acestora.izare .iciilor deconcentrate 112 A.3 VA.teren i)sau construc'ii -* rezultate din documenta'iile de ur(anism i amena-area teritoriului apro(ate* precum i din hotărârile consiliului local.izatorilor . pentru restric'iile impuse pentru siguran'a func'ionării re'elelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament* după caz.ind ta&a de a.regimului -uridic* economic i tehnic ale imo(ilului .

G alin.it pre. după etapa de !ncadrare a proiectului !n procedura de e. 1112 din 0ege* punctul de .ederile legisla'iei specifice pri. a2 punctul de . P alin.ederilor art.igoare i !n conformitate cu @egulamentul propriu de organizare i func'ionare.ire la realizarea construc'iilor* potri. >ocumenta'iile pentru o('inerea a.esti'ii asupra. 1132 din 0ege* !n situa'ia !n care apar modificări* pentru care este necesară emiterea unei autoriza'ii de construire distinctă pentru organizarea e&ecutării lucrărilor* aceasta se . M alin.ind apro(area tacită* fără alte proceduri preala(ile* potri. 1N2 /otri.esti'iile care nu se supun procedurilor de e.a prezenta documenta'iile specifice la emiten'i !n timp util emiterii a.ederilor art. 10 din 0ege care au instituit restric'iile sau* după caz* a ser. /restarea se face contra cost* la cererea solicitantului autoriza'iei de construire)desfiin'are.izatorului.ederea satisfacerii cerin'elor legisla'iei pentru protec'ia mediului* prin procedura de autorizare se pre. 112* !n conformitate cu pre. 2 alin. 1212 lit.izelor i acordurilor necesare autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii autorită'ile administra'iei pu(lice competente pot organiza !n cadrul structurilor de specialitate prestarea acestor ser.edere la ela(orarea documenta'iei tehnice . 1G2 :nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii .aluare adec.aluării impactului asupra mediului* potri. 1N2 /rin e&ceptare de la pre.ederilor legale !n . al ser. 1M2 :nstitu'iile)operatorii economici a(ilitate)a(ilită'i prin lege să emită a. 1P2 /otri.<.esti'ie* prin gri-a autorită'ilor competente pentru protec'ia mediului. M alin.aluare a impactului asupra mediului* respecti. P1 alin.ederilor art.it pre.ată* potri.ize i acorduri pentru anumite categorii de lucrări* potri. 112 din 0ege* măsurile specifice sta(ilite prin actul administrati.icii.a emite numai dacă autoritatea competentă pentru protec'ia mediului constată că modificările aduse se !nscriu !n limitele actului administrati. M alin.iciilor pu(lice deconcentrate ale acestora* după caz2.-teritoriale !n.:S+ -* prin inspectoratele teritoriale !n construc'ii* emite a. 1G12 /entru in.esti'ie urmează să se realizeze etapizat* ori dacă amplasamentul acesteia ocupă terenuri care se află !n raza teritorială a două sau mai multe unită'i administrati.ilă i protec'ia sănătă'ii popula'iei* pre. (2 din 0ege* cu e&cep'iile pre.aluează* !n conformitate cu pre.it pre.aluarea efectelor lucrărilor de (ază i a celor aferente organizării e&ecutării lucrărilor i emite un nou act administrati.aluare a impactului asupra mediului i)sau procedura de e. 1F2 /otri.esti'iei.a a.ăzute la alin.edere al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului .igoare specifice fiecărui domeniu* se depun la sediul autorită'ilor a.ăzute la art.it pre.ederilor art. 12012 din 0ege referitor la actele de autoritate emise de către autorită'ile pentru protec'ia mediului competente. 1212 lit. 1G2 /rocedura de e.iciilor deconcentrate ale acestora* după caz* care se !ntocmesc corespunzător reglementărilor !n . Actele autorită'ii competente pentru protec'ia mediului 112 3n .identifică* descrie i e.estitorului* acesta .or putea fi modificate prin procedura de autorizare sau prin autoriza'ia de construire.aluarea impactului acestora asupra mediului nu mai poate fi efectuată după !nceperea e&ecutării lucrărilor de construc'ii ori după realizarea in.ate* e.it pre.ăzute la art.it pre. (2 din 0ege4 (2 actul administrati.aluare adec. 112 lit. N alin.aluarea impactului asupra mediului se realizează pentru !ntreaga in.izele)acordurile pre.izatoare competente 1inclusi.izelor din partea autorită'ilor centrale competente sau a ser. FG alin.ecinate* e. i nu .igoare.it pre. 1F2 3n cazul autorizării e&ecutării lucrărilor pe amplasamente situate !n zone !n care* prin documenta'iile de amena-are a teritoriului i de ur(anism apro(ate* s-a instituit un anumit regim de restric'ie cu pri.ederilor art. 132 din 0ege* pentru emiterea autoriza'iei de desfiin'are a .esti'iile care tre(uie supuse procedurii de e. 122 din 0ege* !n situa'ia !n care o in. 132 Actul administrati. Art.esti'iile care se supun e.pentru in.ată . 2 alin. 112 din 0ege au o(liga'ia de a le emite solicitantului !n termen de ma&imum 1G zile calendaristice de la data !nregistrării cererii)documenta'iei specifice complete* su( sanc'iunea aplicării pre.ederilor alin.aluare adec.izelor i)sau acordurilor !naintea datei depunerii !ntregii documenta'ii !n .aluare a impactului asupra mediului i)sau procedurii de e. emis anterior.ederea autorizării e&ecu'iei lucrărilor. 122 /otri.ăzute la art. al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului este* după caz* acordul de mediu sau a.ederilor legale !n .izul 8atura 2000.edere al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului se emite solicitantului după etapa de e. al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului .it pre.protec'ia ci.ute !n . 112 lit.ind protec'ia mediului* efectele directe i indirecte ale unei in.. >upă a.it pre. al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului .it pre.ede o('inerea următoarelor acte ale autorită'ii competente pentru protec'ia mediului.ederilor legale pri.ederilor art.!n (aza cărora se emite actul administrati. fiin'elor umane* faunei i florei* a solului* apei* climei i peisa-ului* a (unurilor materiale i patrimoniului cultural* ori a interac'iunii dintre ace ti factori i sunt conduse de către autorită'ile pu(lice centrale sau teritoriale pentru protec'ia mediului.it pre.izare* documenta'iile prezentate pot fi restituite sau se păstrează !n arhi.ederilor art. 1M2 /otri.ederile art.pentru in.izelor i)sau acordurilor organismelor centrale cerute !n mod e&pres prin certificatul de ur(anism* o(liga'ie a in.iciilor deconcentrate ale acestora este o(ligatorie. c2* sunt o(ligatorii i se solicită* după caz* conform legisla'iei specifice !n . 2P. d2 din 0ege.esti'iei pentru !ncadrarea acesteia !n procedura de e.aluare a impactului asupra mediului i procedura de e. 1112 din 0ege* pentru o('inerea a. 3n caz contrar* autoritatea competentă pentru protec'ia mediului reface e.or fi a.igoare. d2* o('inerea a.ederile alin.aluare ini'ială a in.aluare a impactului asupra mediului* potri. al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului . P1 alin. 1202 lit. 1P2 /entru o('inerea a.>.izelor i acordurilor autorită'ilor centrale competente pre.ederilor art.

estitorului noii construc'ii. A. 132 Situa'iile pre.in parte integrantă din autoriza'ia de construire. 1G2 Acordul .i numai dacă sunt necesare măsuri de inter.R* pre.ăzut !n ane&a nr.nre/istrează la autoritatea ad+inistraţiei publice locale co+petente nu+ai dacă solicitantul prezintă toate docu+entele prevăzute la alin.n situaţia . 1P2 @efuzul ne-ustificat de a.ecinate. a2 corespund cazurilor !n care* prin ridicarea unei construc'ii noi !n .ecinătatea imediată a unei construc'ii e&istente* pot fi cauzate acesteia pre-udicii pri.ind rezisten'a mecanică i sta(ilitatea* securitatea la incendiu* igiena* sănătatea i mediul ori siguran'a !n e&ploatare.ăzute la alin.ente sunt cele legate de afectarea func'iunii de locuit prin implementarea unor func'iuni incompati(ile datorită zgomotului* circula'iei* dega-ării de no&e* etc. *1!. R>ocumenta'ia tehnică pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construire . al sec'iunii : R/iese scriseR a cap. 112 lit. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (1%2) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 16" din %egea 2"1/200 ) *14!"u respectarea le/islaţiei privind evaluarea i+pactului anu+itor proiecte publice 0i private asupra +ediului.icările aduse se .ecinilor 112 Acordul .P.ace evaluarea e. 122 Situa'iile pre.G.+. *11!$rin excepţie de la prevederile alin.nre/istrează la autoritatea ad+inistraţiei publice co+petente nu+ai dacă solicitantul prezintă toate docu+entele prevăzute la alin.i da acordul se constată de către instan'a de -udecată competentă* hotărârea acesteia urmând să fie acceptată de către emitentul autoriza'iei de construire)desfiin'are !n locul acordului .ectelor lucrărilor de bază 0i a celor a.aceasta se e+ite nu+ai dacă autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului constată că +odi.a da condi'ionat de asigurarea* prin proiectul tehnic /. (la data 18-mai-2008 !rt" -$ alin" (1) din capitolul # completat de !rt" 1$ punctul 3" din %egea 101/2008 ) *12!7ocu+entaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune 0i se . G alin. 2.ecinilor.ederilor art.en'ie pentru prote-area acestora4 (2 pentru lucrări de construc'ii necesare !n .ala(il numai !n formă autentică. +auzele acestor situa'ii pot fi* de e&emplu* alipirea la calcan* fundarea la o cotă mai adâncă decât cea a tălpii funda'iei construc'iei e&istente* afectarea gradului de !nsorire.<. (2 i c2 corespund cazurilor !n care* urmare in.ecinilor* pre.ăzut la pct.izele)acordurile sta(ilite prin certificatul de ur(anism se ane&ează i de.nscriu .n li+itele actului ad+inistrativ e+is anterior. *12!7ocu+entaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune 0i se . i autoriza'ia de construire)desfiin'are* a măsurilor de punere !n siguran'ă a construc'iei pree&istente rezultate !n urma raportului de e&pertiză tehnică !ntocmit la comanda in.autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului re.ecinilor se .!.n care apar +odi.ăzute la alin.icări pentru care este necesară e+iterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru or/anizarea executării lucrărilor. a2 pentru construc'iile noi* amplasate adiacent construc'iilor e&istente sau !n imediata lor . 132 din 0ege* a.ăzut !n .esti'iei noi pot fi create situa'ii de disconfort generate de incompati(ilită'i !ntre func'iunea pree&istentă i cea propusă* atât !n situa'ia !n care se aduc modificări de destina'ie a spa'iilor !n interiorul unei clădiri* cât i !n situa'ia !n care func'ionalitatea unei construc'ii noi este incompati(ilă cu caracterul i func'ionalitatea zonei !n care urmează să se integreze. 112 lit.ăzute la alin.nre/istrării cererii.<h. 112.>. Bn caz contrar.ecinilor este . (la data 14-feb-2009 !rt" -$ alin" (1%1) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 12" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *2!/roiectul pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii este e&tras din proiectul tehnic i se ela(orează !n conformitate cu con'inutul-cadru pre.pentru construcţiile reprezent<nd anexele /ospodăre0ti ale exploataţiilor a/ricole ter+enul de e+itere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data . 1 la 0ege* este necesar !n următoarele situa'ii.A. *1! lit. *1!. Acordul .it pre. +auzele cele mai frec.lucrărilor)construc'iilor nu este necesară o('inerea actelor autorită'ii competente pentru protec'ia mediului pre.ederea schim(ării destina'iei !n clădiri e&istente4 c2 !n cazul amplasării de construc'ii cu altă destina'ie decât cea a clădirilor !n. 1O2 /otri. 2M.ecinătate . Art..erente or/anizării executării lucrărilor 0i e+ite un nou act ad+inistrativ. 1F2 Acordul . a!-.

cu privire la aceste +odi.icăripotrivit prevederilor le/islaţiei privind evaluarea i+pactului anu+itor proiecte publice 0i private asupra +ediului.7.se se+nează 0i se veri.potrivit le/ii.icăpotrivit le/ii.icatorul te6nic atestat pentru cerinţa esenţială Fc! i/ienă.icări care nu au .ectele asupra +ediului 0i a e+is actul ad+inistrativ se veri.după e+iterea actului ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului 0i .ntoc+e0te. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (3) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 1-" din %egea 2"1/200 ) *41!$ersoanele .eră +odi.7..icatului de urbanis+.acestea vor .7..n construcţii Fc! i/ienăsănătate 0i +ediuF. a. *5!Autoritatea emitentă a autoriza'iei de construire sta(ile te o perioadă de .acest lucru se noti.erente investiţiei.icatul de urbanis+ 0i se . *1! 0i *4!.n anexa nr. (la data 14-feb-2009 !rt" -$ alin" (2) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 14" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *4!3n situa'ia depunerii unei documenta'ii tehnice incomplete* aceasta se restituie solicitantului !n termen de G zile de la data !nregistrării* cu men'ionarea !n scris a elementelor necesare !n .al avizelor 0i acordurilor cerute prin certi. *24!7ocu+entaţiile te6nice . 1* !n concordan'ă cu cerin'ele certificatului de ur(anism* cu con'inutul a.icarea docu+entaţiilor 0i elaborarea1e+iterea autorizaţiilor de construire răspund +aterialcontravenţional.ederea completării acesteia. 1. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (3) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 1-" din %egea 2"1/200 ) *5!%&ecutarea lucrărilor de construc'ii se poate face numai pe (aza proiectului tehnic i a detaliilor de e&ecu'ie.n concordanţă cu cerinţele certi.&.n vederea co+pletării acesteia.erente investiţiilor pentru care autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului a evaluat e.it legii.potrivit le/ii.cu conţinutul actului ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului.n scris solicitantului. *2!7ocu+entaţia te6nică .cu +enţionarea ele+entelor necesare .pentru nerespectarea ter+enelor prevăzute la alin.n con. *4!Bn situaţia depunerii unei docu+entaţii te6nice inco+plete.izice cu atribuţii .n ter+en de 5 zile de la data .erifică* potri.n +od obli/atoriu pentru cerinţa esenţială de calitate .n care.i +enţionate de către veri. (la data 14-feb-2009 !rt" -$ alin" (2) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 13" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *21!7ocu+entaţiile te6nice .nre/istrării.ică .&.&.ică .n +od obli/atoriu pentru cerinţa esenţială de calitate .iar solicitantul1investitorul are obli/aţia să noti. 3n această situa'ie* .sănătate 0i +ediuF .icare a docu+entaţiei te6nice a.al !n care solicitantul este o(ligat să !nceapă lucrările.n raportul de veri.ectele asupra +ediului.naintea depunerii docu+entaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţiiinvestiţia su.n construcţii F.ice autoritatea publică pentru protecţia +ediului e+itentă.după caz.or+itate cu conţinutul-cadru prevăzut .ala(ilitatea autoriza'iei se . *22!Bn situaţia .izelor i al acordurilor cerute prin acesta* i se !ntocme te* se semnează i se .ala(ilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii* inter.ică . pentru reabilitarea ter+ică a clădirilor se veri.ăcut obiectul evaluării privind e.! econo+ie de ener/ie 0i izolare ter+icăF.civil 0i penal.ane&a nr.n veri. se elaborează .

(la data 19-mai-200 11 /2005 ) !rt" -$ alin" (9) din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 9" din %egea *9!#utorizaţia de construire se e+ite dacă sunt . *>!8e!nceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora !n termenele sta(ilite conduce la pierderea .ala(ilitate a autoriza'iei* data !nceperii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autoriza'iei.teren 0i1sau construcţii -responsabilitatea aparţin<nd solicitantului. .ăzute prin autoriza'ie* !n conformitate cu proiectul tehnic.a unor liti/ii a. *@!/rin e&cep'ie de la pre. #utoritatea e+itentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele pre:udicii ulterioare cauzate de existenţa.ala(ilită'ii autoriza'iei cu cel pu'in 1G zile !naintea e&pirării acesteia. (la data 12-dec-2011 !rt" -$ alin" (9) din capitolul # modificat de !rt" 1 din %egea 2" /2011 ) *10!/rin e&cep'ie de la pre.ala(ilită'ii autoriza'iei se poate acorda o singură dată i pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.or !ncepe lucrările autorizate. *9!7 dată cu depunerea cererii de emitere a autoriza'iei de construire solicitantul are o(liga'ia să prezinte o declara'ie pe propria răspundere din care să rezulte că imo(ilul .estitorul poate solicita autorită'ii emitente prelungirea .late pe rolul instanţelor :udecătore0ti privind i+obilul . 3n situa'ia !n care caracteristicile nu se schim(ă fa'ă de autoriza'ia ini'ială* se .teren 0i1sau construcţii aparţin<nd solicitantului.ala(ilită'ii autoriza'iei* fiind necesară emiterea unei noi autoriza'ii de construire. 3n caz contrar* dacă constatarea faptei de !ncepere a lucrărilor fără !n tiin'are s-a făcut !n termenul de .ederile alin.teren 0i1sau construcţii aparţin<nd exclusiv solicitantului. *9!#utorizaţia de construire se e+ite dacă sunt .la +o+entul e+iterii actului.la +o+entul e+iterii actului.a unor liti/ii a. 1P2* !n cazul -ustificat !n care lucrările de construc'ii nu pot fi !ncepute ori nu pot fi e&ecutate integral la termenul sta(ilit* in. 11P2* chiar !n situa'ia e&isten'ei unor litigii aflate pe rolul instan'elor -udecătore ti.ederile alin.ăzute la alin..responsabilitatea revenind exclusiv acestuia.estitorul are o(liga'ia să !n tiin'eze autoritatea emitentă a autoriza'iei de construire* precum i inspectoratul teritorial !n construc'ii asupra datei la care .late pe rolul instanţelor :udecătore0ti privind i+obilul . 1O2* lucrările de consolidare la clădirile multieta-ate !ncadrate prin raport de e&pertiză tehnică !n clasa : de risc seismic i care prezintă pericol pu(lic se autorizează !n regim de urgen'ă* !n condi'iile pre. *A!:n. #utoritatea e+itentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele pre:udicii ulterioare cauzate de existenţa.ndeplinite cu+ulativ condiţiile cerute prin prezenta le/e.ndeplinite cu+ulativ condiţiile cerute pentru prezenta le/e.a putea emite o nouă autoriza'ie de construire* fără a fi necesar un nou certificat de ur(anism.n +o+entul e+iterii actului. /relungirea .a depune spre autorizare numai după solu'ionarea definiti.teren i)sau construc'ii .late pe rolul instanţelor :udecătore0ti privind i+obilul .a unor liti/ii a.e&tinde pe toată durata de e&ecu'ie a lucrărilor pre.ndeplinite cu+ulativ condiţiile cerute prin prezenta le/e. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (9) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 1-" din %egea 2"1/200 ) *9!#utorizaţia de construire se e+ite dacă sunt .nu face o(iectul unui litigiu aflat pe rolul unei instan'e -udecătore ti* !n caz contrar documenta'ia se restituie solicitantului* care o . #utoritatea e+itentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele pre:udicii ulterioare cauzate de existenţa.ă !n instan'ă a litigiului.

izează* după caz* func'iunile i)sau capacită'ile func'ionale caracteristice* indicatorii tehnico-economici apro(a'i* solu'iile spa'iale i)sau de amplasament ori alte asemenea cerin'e specifice in. *12!Autoriza'iile de construire)desfiin'are se emit numai pe (aza unei documenta'ii complete* !n conformitate cu con'inutul-cadru pre.esti'iei* cu efecte asupra documenta'iei tehnice .n clasa % de risc seis+ic 0i care prezintă pericol public se autorizează .a depune o documenta'ie* ela(orată cu condi'ia !ncadrării noilor propuneri !n pre.n cazul sc6i+bării investitorului. *15!Dala(ilitatea autoriza'iei se men'ine !n cazul schim(ării in. =odificări de temă !n timpul e&ecutării lucrărilor de construc'ii 112 /rin modificare de temă* potri.ederilor acesteia i a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire.icativă . PP.izelor i acordurilor o('inute pentru autoriza'ia ini'ială.it defini'iei din ane&a nr.icării acestora.enind semnatarilor* potri.it legii.ncadrate prin raport de expertiză te6nică . *1>!.nscrierii .estitor)proprietar care . (la data 14-feb-2009 !rt" -$ alin" (14) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 1 " din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *15!3n situa'ia !n care !n timpul e&ecu'iei lucrărilor* i numai !n perioada de .izorii.>.it atri(u'iilor sta(ilite conform legii. (la data 14-feb-2009 !rt" -$ alin" (1 ) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 16" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1 ) din capitolul # reglementat de !rt" 66 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1 ) din capitolul # reglementat de !rt" 6.n clasa % de risc seis+ic 0i care prezintă pericol public se autorizează .care conduc la necesitatea +odi. @. 2 la 0ege* se !n'elege orice schim(are ini'iată de către in.n ti+pul executării lucrărilor 0i nu+ai .n re/i+ de ur/enţă.ncadrate prin raport de expertiză te6nică ori prin notă te6nică :usti.titularul are obli/aţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.n re/i+ de ur/enţă.potrivit prevederilor prezentei le/i.cu condiţia respectării prevederilor acesteia 0i a . care a fundamentat .sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.in modificări de temă pri. *15! din capitolul % Art. *15!?alabilitatea autorizaţiei se +enţine .unciară a +odi.n condiţiile prevăzute la alin.n care .estitorului* !naintea finalizării lucrărilor* cu condi'ia respectării pre. *15!Bn situaţia . (la data 19-mai-200 11 /2005 ) !rt" -$ alin" (10) din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 9" din %egea *10!Lucrările de consolidare la clădirile .icărilor intervenite cu privire la drepturile reale i+obiliare. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (10) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 1-" din %egea 2"1/200 ) *11!3n condi'iile prezentei legi nu se emit autoriza'ii pro.alin.ederile documenta'iilor de ur(anism apro(ate i numai !n limitele a. 11P2. /entru o('inerea noii autoriza'ii de construire solicitantul .ăzute la alin.n perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin +odi.*10!Lucrările de consolidare la clădirile .ăzut !n ane&a nr.icări de te+ă privind lucrările de construcţii autorizate. >> din capitolul %?.<.n cartea .. *1>!.din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.naintea . 1* cu e&cep'ia situa'iilor pre.inalizării lucrărilor.ala(ilitate a autoriza'iei de construire* sur..ef sau de persoana cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului i ur(anismului din aparatul propriu al autorită'ii administra'iei pu(lice emitente* responsa(ilitatea emiterii autoriza'iilor re. *14!Autoriza'ia de construire se semnează de pre edintele consiliului -ude'ean sau de primar* după caz* de secretar i de arhitectul. 8u este necesară emiterea unui nou certificat de ur(anism.n condiţiile prevăzute la alin.ind construc'ia autorizată* care conduc la necesitatea modificării acesteia* titularul are o(liga'ia de a solicita o nouă autoriza'ie* potri.

11G22 din 0ege4 (2 autoritatea competentă pentru protec'ia mediului . *151!$entru obţinerea unei noi autorizaţii de construire. *15!.ăzute la alin.ederile documenta'iilor de ur(anism apro(ate* urmând să se aplice !n mod corespunzător pre. PM. +ompletări sau detalieri ale pre.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. *15! din capitolul % Art.izelor i acordurilor o('inute pentru autoriza'ia de construire ini'ială.erificatorii de proiecte atesta'i !n condi'iile legii* cu participarea reprezentan'ilor institu'iilor a.ederile alin.ine necesară modificarea solu'iilor tehnice din documenta'ia tehnică .alin.erificarea modului de !ncadrare a lucrărilor* corespunzător modificărilor de temă* se face de către. al acesteia după caz* ane&e la autoriza'ia ini'ială4 c2 se asigură respectarea pre.ind e.ederile alin.esti'ia propusă se poate integra !n ansam(lul ur(anistic pree&istent* sunt necesare completări sau detalieri ale pre. Art. 11G12 din 0ege* autoritatea administra'iei pu(lice -ude'ene)locale competentă .erificarea !ncadrării modificărilor !n limitele actului administrati.ederilor planurilor de ur(anism i de amena-are a teritoriului 3n .<.ederilor a. al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului* precum i ale a.dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se !nscriu !n limitele actului administrati.erificatorul).it pre.2* care se e&ecută la construc'ii e&istente* inclusi.<.solicitantul va depune o nouă docu+entaţie .<.numai !n perioada de . 1F2 3n situa'iile pre.it legii.enite necesare !n cazuri speciale determinate de luarea !n considerare a unor situa'ii impre.piese scrise i desenate -* cu condi'ia ca documenta'ia tehnică .izatoare .erificator de proiecte atestat !n condi'iile legii* precum i cu acordul scris al (eneficiarului)in. @.>. M alin.ederilor art.in modificări de temă pri.ederea emiterii autoriza'iilor .izi(ile la faza de proiectare 1ca urmare a unor decopertări* rele.potrivit prevederilor alin.pentru .* ela(orată !n condi'iile modificărilor de temă sur.!n situa'ia !n care* pentru analiza modului !n care in.it pre. 132* . 132 3n .ecinate4 f2 se asigură respectarea pre.ederile art. astfel modificată să se !ncadreze !n pre.a decide* după caz.erificarea !ncadrării modificărilor !n limitele a.emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are. g2 se asigură economia de energie.enite. 132 Se !ncadrează !n pre. a2 structurile de specialitate ale autorită'ilor administra'iei pu(lice competente* precum i de .ind corectitudinea tehnică a solu'iei modificatoare apar'ine proiectantului* !n solidar cu .ederilor reglementărilor tehnice !n domeniul securită'ii la incendiu.aluarea impactului anumitor proiecte pu(lice i pri.ate asupra mediului* !n condi'iile dispozi'iilor art. acesteia* potri. 122 i lucrările de. 3n aceste condi'ii* ta&a de autorizare se .emitentul autoriza'iei poate cere solicitantului* prin certificatul de ur(anism* ela(orarea unor documenta'ii de ur(anism)amena-are a teritoriului suplimentare.ind lucrările de construc'ii autorizate care conduc la necesitatea modificării acestora* in. 122 /otri.dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depă esc limitele actului administrati.ederilor +odului ci. autorizată fără emiterea unei noi autoriza'ii de construire* dacă.izelor i acordurilor o('inute pentru autoriza'ia de construire ini'ială* !n condi'iile dispozi'iilor art.ederilor art.edere al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului* precum i ale actului administrati.sur. M alin. a2 emiterea noii autoriza'ii de construire .>.ederea emiterii unei noi autoriza'ii de construire* potri.a depune o nouă documenta'ie tehnică .ederilor legisla'iei pri. 1P2. al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului* precum i ale a.estitorul)proprietarul are o(liga'ia de a opri lucrările* după caz* i de a solicita o nouă autoriza'ie de construire* pentru o('inerea căreia .pentru .a regulariza după recep'ia la terminarea lucrărilor de construc'ii* potri.izelor i acordurilor o('inute pentru autoriza'ia de construire ini'ială4 (2 reluarea procedurii de autorizare !n condi'iile 0egii . 11G32 din 0ege.estitorul)administratorul)managerul de proiect are o(liga'ia de a nu !ncepe sau* de a opri lucrările* după caz* i de a solicita emiterea unei noi autoriza'ii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului* materializate prin documenta'ii . GF alin.izul organismelor a(ilitate ale =inisterului +ulturii i +ultelor2.erificatorii de proiect* iar titularul autoriza'iei are o(liga'ia de a depune 1!n copie2 la emitentul autoriza'iei documenta'iile i)sau documentele specificate* ca martor.ăzută la alin. Schim(area solu'iilor tehnice din proiect pe parcursul e&ecu'iei 112 3n situa'ia !n care* !nainte de !nceperea e&ecutării lucrărilor de construc'ii sau pe parcursul derulării acestora* de. a2 nu se modifică func'iunea consemnată !n autoriza'ia ini'ială4 (2 se asigură respectarea pre.ee de funda'ii etc.il4 d2 nu se modifică condi'iile de amplasament 1regim de !năl'ime* /7<* +. PN. M alin.ala(ilitate a autoriza'iei de construire .>.<. 11G2 din 0ege* dacă !n timpul e&ecutării lucrărilor .<* aliniament* distan'ele minime fa'ă de limitele proprietă'ii* ori aspectul construc'iei24 e2 nu sunt periclitate rezisten'a i sta(ilitatea clădirilor !n. prevederi din #rt. la monumente istorice 1cu a. M alin. 112* 122 i 132 responsa(ilitatea pri. 122 /rin e&cep'ie de la pre. autorizată* (eneficiarul)in.izelor)acordurilor)punctului de . 112* pe (ază de dispozi'ie de antier dată de proiectantul lucrărilor i .erificată de către un . >@ din capitolul %?.ederilor planurilor de ur(anism i)sau de amena-are a teritoriului* legal apro(ate . 1F2 3n cadrul procedurii decizionale* pre.>.it pre.estitorului) administratorului)managerului de proiect* după caz* se pot admite modificări locale ale solu'iilor tehnice din documenta'ia tehnică .

iecare cerinţă esenţială de calitate ..erificarea !ncadrării modificărilor !n limitele actului administrati.n construcţiipotrivit le/ii. M alin.ate asupra mediului* !n condi'iile dispozi'iilor art.ncadrării lucrărilor corespunzătoare +odi.icatorii de proiecte atestaţi .ederea emiterii unei noi autoriza'ii de construire* potri.erificatorii de proiecte atesta'i !n condi'iile legii* cu participarea reprezentan'ilor institu'iilor a.din capitolul '#$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.n li+itele avizelor 0i acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii ad+inistraţiei publice co+petente.icărilor de te+ă se .n condiţiile +odi.izelor i acordurilor o('inute pentru autoriza'ia de construire ini'ială. 132* .pentru .. acesteia* potri.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.6 *152!?eri.n condiţiile le/ii. 11G22 din 0ege4 (2 autoritatea competentă pentru protec'ia mediului .izelor i acordurilor o('inute pentru autoriza'ia de construire ini'ială4 (2 reluarea procedurii de autorizare !n condi'iile 0egii .icarea .te6nică .sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. @..icatori te6nici atestaţi .icărilor de te+ă .nscriu .dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se !nscriu !n limitele actului administrati.ederilor art.dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depă esc limitele actului administrati.. M alin. a2 structurile de specialitate ale autorită'ilor administra'iei pu(lice competente* precum i de .icarea .icărilor de te+ă .erificarea !ncadrării modificărilor !n limitele a. . *1591! din capitolul % Art. 11G12 din 0ege* autoritatea administra'iei pu(lice -ude'ene)locale competentă . (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (1 %2) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 18" din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1 %2) din capitolul # reglementat de !rt" 66 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1 %2) din capitolul # reglementat de !rt" . >> din capitolul %?.a decide* după caz.6 1F2 3n cadrul procedurii decizionale* pre. al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului* precum i ale a.n li+itele avizelor 0i acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de către veri. *1592! din capitolul % Art.erificarea modului de !ncadrare a lucrărilor* corespunzător modificărilor de temă* se face de către.&.n condiţiile prezentei le/i.it pre.dacă lucrările corespunzătoare +odi.izatoare .pentru ..ăzută la alin. a2 emiterea noii autoriza'ii de construire . @.icărilor de te+ă surveniteur+<nd ca autoritatea ad+inistraţiei publice locale co+petente să decidă.aluarea impactului anumitor proiecte pu(lice i pri.cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare. prevederi din #rt.ncadrării lucrărilor corespunzătoare +odi.6 132 3n .precu+ 0i de veri.elaborată .alin. M alin.izelor i acordurilor o('inute pentru autoriza'ia de construire ini'ială* !n condi'iile dispozi'iilor art.iecare cerinţă esenţială de calitate . 5.dacă lucrările corespunzătoare +odi.icărilor de te+ă depă0esc li+itele actului ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediuluiprecu+ 0i ale avizelor 0i acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială.pentru .ind e.7. al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului* precum i ale a. =odificări de temă !n timpul e&ecutării lucrărilor de construc'ii 5. PP. PP.n li+itele actului ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului.it pre.n condiţiile le/ii.precu+ 0i ale avizelor 0i acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială8 b!reluarea procedurii de autorizare .ederilor legisla'iei pri.pentru . *152!?eri.după caz) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1 %1) din capitolul # reglementat de !rt" 66 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) a!e+iterea noii autorizaţii de construire.. =odificări de temă !n timpul e&ecutării lucrărilor de construc'ii 5. 11G32 din 0ege.n construcţii. >> din capitolul %?.alin.

ncadrării lucrărilor corespunzătoare +odi. 1>.>. =odificări de temă !n timpul e&ecutării lucrărilor de construc'ii 5. recep'ia la terminarea lucrărilor4 2.rmărirea e&ecu'iei lucrărilor este o(ligatorie i se asigură prin.A. (2 3ntocmirea +ăr'ii tehnice a construc'iei +artea tehnică a construc'iei reprezintă e.erificarea modului de !ncadrare a lucrărilor* corespunzător modificărilor de temă* se face de către..ând o(liga'ia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerin'elor de calitate a construc'iilor* conform pre. 1011995 !mpreună cu regulamentele de aplicare a acesteia* prin gri-a in.ederile contractului i ale documenta'iei de e&ecu'ie.ului de in.izului general al in.en'iile !n timp asupra construc'iilor e&istente 1repara'ii capitale* consolidări* modificări* modernizări* e&tinderi i altele asemenea2 i se realizează !n două etape.6 1F2 3n cadrul procedurii decizionale* pre.A.icărilor de te+ă . 1.en'ie de primă necesitate !n cazuri de a.ederilor legisla'iei pri.aluarea impactului anumitor proiecte pu(lice i pri.enimente cu caracter e&cep'ional* inclusi.igoare recep'ia lucrărilor de construc'ii i a instala'iilor aferente este actul prin care in.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.it pre. recep'ia finală la e&pirarea perioadei de garan'ie.it pre.iden'a tuturor documentelor 1acte i documenta'ii2 pri. /rin actul de recep'ie se certifică faptul că e&ecutantul i-a !ndeplinit o(liga'iile !n conformitate cu pre.ederilor legale.esti'iei.n li+itele actului ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor le/islaţiei privind evaluarea i+pactului anu+itor proiecte publice 0i private asupra +ediului. a2 . MG. d2 .ăzute la art.ederilor legale !n .it pre.ate asupra mediului* !n condi'iile dispozi'iilor art. acesteia* potri..+. >upă recep'ie* +artea tehnică se completează !n continuare* pe !ntreaga durata de e&isten'ă a construc'iei* cu toate inter.esti'ii* potri. PP.aloarea de.icarea . M alin.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. (2* se emite imediat de către autoritatea administra'iei pu(lice a(ilitată* conform legii* urmând ca . @ecep'ia lucrărilor de construc'ii de orice categorie i a instala'iilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi* cât i la inter. cu documenta'ia tehnică .en'iile asupra acesteia* prin o(liga'ia (eneficiarului. 11G32 din 0ege.6 (2 autoritatea competentă pentru protec'ia mediului . diriginte de antier autorizat* ca reprezentant al (eneficiarului* care urmăre te ca e&ecu'ia lucrărilor să se facă !n deplină concordan'ă cu autoriza'ia emisă 1inclusi.ind construc'ia* emise !n toate etapele realizării ei .erificarea !ncadrării modificărilor !n limitele actului administrati.>* după caz* care a stat la (aza emiterii autoriza'iei2* cu respectarea proiectului tehnic pentru e&ecu'ia lucrărilor pe (aza căruia a fost emisă* precum i !n conformitate cu reglementările tehnice !n .<. 132* .alin.<. *1592! din capitolul % Art.rmărirea comportării !n e&ploatare a construc'iei se face după recep'ia finală a lucrărilor* pe toată durata e&isten'ei acesteia* (eneficiarul a. *1594! din capitolul % Art.prevederi din #rt.de la certificatul de ur(anism până la recep'ia finală a lucrărilor* se !ntocme te i se completează pe parcursul e&ecu'iei de to'i factorii care concură la realizarea lucrărilor* prin gri-a inspectorului de antier.alin. @. 5. >> din capitolul %?.igoare4 2. 1.ederilor 0egii nr.itate !n construc'ii2.. 3 lit.ind asigurarea cerin'elor de calitate !n construc'ii >upă o('inerea autoriza'iei de construire)desfiin'are* pentru e&ecu'ia lucrărilor aferente o(iecti.rmărirea comportării !n e&ploatare a construc'iei . 7pera'iuni pri. *1>!Autoriza'ia de construire pentru lucrările de inter..arii* accidente tehnice* calamită'i ori alte e.e2 i că aceasta poate fi dată !n folosin'ă.ăzută la alin. +osturile necesare pentru urmărirea e&ecu'iei lucrărilor pe !ntreaga durată a acestora se includ !n . *154!?eri.)>.estitorul declară că acceptă* preia lucrarea 1cu sau fără rezer.pentru . @5 din capitolul ?%.estitorului)(eneficiarului i a e&ecutantului este necesară realizarea următoarelor opera'iuni. (la data 14-feb-2009 !rt" -$ alin" (1 ) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 1-" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1 %3) din capitolul # reglementat de !rt" 66 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt. c2 %fectuarea recep'iei lucrărilor de construc'ii i a instala'iilor aferente /otri. responsa(il tehnic cu e&ecu'ia atestat* ca reprezentant al e&ecutantului 1persoană -uridică cu profil de acti. @. la construc'iile pre.rmărirea e&ecu'iei lucrărilor de construc'ii .<.ind e.

it 0egii.aze de proiectare . 1@ din capitolul %. (la data 14-feb-2009 !rt" -$ alin" (16) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 18" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *1>!"u respectarea le/islaţiei privind evaluarea i+pactului anu+itor proiecte publice 0i private asupra +ediului. 1M.care constau.itării pierderilor de .&.accidente te6nice. 4 lit. M alin.documenta'ia legală necesară să fie definiti.it pre.ie de. 11P2 din 0ege* autoriza'ia de construire)desfiin'are pentru e&ecutarea lucrărilor de inter. >ocumenta'iile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare urmează să fie ela(orate i apro(ate pe parcursul sau la !ncheierea e&ecutării lucrărilor* cu respectarea a.iecărei .n pri+ă ur/enţă obli/atorii .enirea)atenuarea sau reducerea glo(ală a riscului de producere a efectelor riscurilor naturale .n cazuri de avarii.consolidarea)repararea elementelor structurale)nestructurale ale construc'iei . prin introducerea unor elemente structurale suplimentare . @.cutremure* inunda'ii* alunecări de teren* tasări i)sau pră(u iri de teren etc.n spri:iniri ale ele+entelor structurale1nestructurale avariate.se e+ite i+ediat de către autoritatea ad+inistraţiei publice co+petente potrivit prezentei le/i.izelor* acordurilor i punctului de .cala+ităţi ori alte eveni+ente cu caracter excepţional.enimente cu caracter e&cep'ional* se emite imediat de către autoritatea administra'iei pu(lice competente potri.n cazul construcţiilor care prezintă pericol public.E să .a actului ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului.ori antropice 1e&plozii* incendii* a.e a persoanelor* precum i distrugerii unor (unuri materiale* culturale i artistice de .en'ie !n primă urgen'ă* o(ligatorii !n cazuri de a.!n scopul e. al acesteia* solicitate prin certificatul de ur(anism emis* !n condi'iile 0egii* !mpreună cu autoriza'ia de construire)desfiin'are.. M alin.detalii de execuţie 7.ederile art.se e+ite i+ediat de către autoritatea ad+inistraţiei publice co+petentă potrivit prezentei le/i. *1>!"u respectarea le/islaţiei privind evaluarea i+pactului anu+itor proiecte publice 0i private asupra +ediului.autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie .n cazuri de avarii.obli/atorii .inclusiv la construcţiile prevăzute la art..ezabilitate1docu+entaţie de avizare. 1102 din 0ege . 11P12 din 0ege* autoriza'ia de construire se .a emite !n regim de urgen'ă* pentru lucrările de inter.ederilor art.studiu de . .alin.ie elaborate 0i aprobate pe parcursul sau la .edere al autorită'ii competente pentru protec'ia mediului* precum i după caz a actului administrati.ur+<nd ca docu+entaţia te6nică necesară să .nc6eierea executării lucrărilor.ur+<nd ca docu+entaţiile te6nicoecono+ice corespunzătoare .accidente te6nice..arii* alte accidente tehnice etc.&. 3n cazul construc'iilor)instala'iilor care prezintă pericol pu(lic* autoriza'ia de construire se emite pentru e&ecutarea lucrărilor de inter.inclusi.arii* accidente tehnice* calamită'i naturale .cu respectarea avizelor.sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.acordurilor 0i actului ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului.ori alte e.ăzute la art.initivată pe parcursul sau la .ată pe parcursul sau la !ncheierea e&ecutării lucrărilor* cu respectarea a. *1>! din capitolul % Art. b!. 122 3n mod similar* potri. M alin. Autorizarea e&ecutării lucrărilor !n regim de urgen'ă 112 3n conformitate cu pre.proiect te6nic .expertiză te6nică. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (16) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 19" din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (16) din capitolul # reglementat de !rt" 1.cala+ităţi ori alte eveni+ente cu caracter excepţional.din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.cu respectarea avizelor 0i acordurilor.cutremure* inunda'ii* alunecări)pră(u iri de teren sau altele asemenea .nc6eierea executării lucrărilor.docu+entaţie te6nică 7.după caz.precu+ 0i.$.n principal..en'ie !n primă urgen'ă la construc'ii monumente istorice* cu consultarea preala(ilă a organismelor a(ilitate ale =inisterului +ulturii* +ultelor i /atrimoniului 8a'ional* precum i pentru lucrările de consolidare la clădirile !ncadrate* prin raport de e&pertiză tehnică ori prin notă tehnică -ustificati..en'ie !n primă urgen'ă* pentru pre.de+olări parţiale 0i consolidări la structura de rezistenţă.ă* !n clasa : de risc seismic i care prezintă pericol pu(lic* !n condi'iile pre.izelor legale. .autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie .aloare.n pri+ă ur/enţă.ie'i omene ti sau rănirii gra.

en'ie !n scopul asigurării cerin'elor esen'iale de rezisten'ă* sta(ilitate i siguran'ă !n e&ploatare a construc'iilor asupra cărora au inter. /rin notificare se .alin.alin. 11M2 din 0ege primăriile pot dezafecta construc'iile* proprietate a unită'ii administrati.ansată de degradare i care pun !n pericol siguran'a pu(lică* cu e&cep'ia construc'iilor monument istoric* pe (ază de autoriza'ie de desfiin'are emisă !n condi'iile art.ăzute la art. 112* potri.ansată de degradare i care pun !n pericol siguran'a pu(lică* din proprietatea pri. M alin. F2 alin. 1P2 /rin lucrările de inter.. (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (1-) din capitolul # reglementat de !rt" 1.it pre. 11P2* cu o(liga'ia de a se !ntocmi documenta'ii specifice !n conformitate cu pre. b! care prezintă pericol public.enit factori distructi. @.i de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea !ntregii construc'ii.ederilor art. M alin. 4 alin.. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (16) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 20" din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" -$ alin" (16%1) din capitolul # reglementat de !rt" 1. *1! lit.ăzute la alin.e corespunzătoare constând !n consolidarea)repararea elementelor structurale sau a sistemului structural !n ansam(lu i* după caz* a elementelor nestructurale ale construc'iei e&istente i)sau introducerea unor elemente structurale suplimentare4 (2 men'inere)modificare a configura'iei i func'iunii e&istente a construc'iei)instala'iilor aferente constând !n reducerea numărului de ni.in potri.ansată de degradare i care pun !n pericol siguran'a pu(lică* cu e&cep'ia construc'iilor monument istoric* pe (ază de autoriza'ie de desfiin'are emisă !n condi'iile art.ire la urmărirea comportării !n e&ploatare a construc'iilor i postutilizarea acestora* implicit cu pri.it legisla'iei !n . e&istent)adoptare a unor sisteme alternati.-teritoriale* aflate !n stare a. @. 11P12 din 0ege* autoriza'ia de construire se .132 /otri. 1M.it pre.n +od corespunzător 0i construcţiilor prevăzute la art.igoare* se !n'eleg măsurile necesare care se pot realiza* după caz* prin lucrări de.sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.ederilor art.sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 11P2 din 0ege* cu o(liga'ia de a se !ntocmi documenta'ii specifice !n conformitate cu pre.ă* !n clasa : de risc seismic i care prezintă pericol pu(lic* !n condi'iile pre.en'ie4 d2 !m(unătă'ire a terenului de fundare . 112 din 0ege* autoriza'ia de construire pentru lucrările de inter. 11P2 din 0ege* cu o(liga'ia de a se !ntocmi documenta'ii specifice !n conformitate cu .it pre. *1>! se aplică . 1G2 /otri. M alin.ederile cuprinse !n ane&a nr.-teritoriale* aflate !n stare a. 1M.en'ie !n primă urgen'ă pre.din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.ederilor art.din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt..dacă este cazul. Autorizarea e&ecutării lucrărilor !n regim de urgen'ă 5..4 c2 e&ecutare de lucrări cone&e constând !n lucrări de desfacere)refacere a instala'iilor* echipamentelor* finisa-elor interioare i e&terioare* !n. 1102 din 0ege 5.. *1>91! din capitolul % Art. 1.it pre.elitorilor i altele asemenea* precum i alte tipuri de lucrări strict necesare din zona de inter.ederile cuprinse !n ane&a nr.6 122 3n mod similar* potri.ind calitatea !n construc'ii* cu modificările ulterioare* cu pri. a2 men'inere a sistemului constructi.ire la siguran'a pu(lică.ederilor art.6 132 /otri. 1@ din capitolul %. 11M2 din 0ege. Autorizarea e&ecutării lucrărilor !n regim de urgen'ă 5.ora(ilă la riscuri naturale)antropice sau care prezintă risc ridicat de dislocare)pră(u ire* etc. M alin. M alin. M alin. 1011995 pri. 1F2 /entru dezafectarea construc'iilor aflate !n stare a.ansată de degradare i care pun !n pericol siguran'a pu(lică* cu e&cep'ia construc'iilor monument istoric* pe (ază de autoriza'ie de desfiin'are emisă !n condi'iile alin.a emite !n regim de urgen'ă* pentru lucrările de inter.6 *1@!/rimăriile pot dezafecta construc'iile* proprietate a unită'ii administrati.a aten'iona cu pri.eluri i)sau !nlăturarea unor por'iuni de construc'ie)instala'ii care prezintă o comportare nefa. 1@ din capitolul %. 11M2 din 0ege primăriile pot dezafecta construc'iile* proprietate a unită'ii administrati.it pre. *1@! din capitolul % Art.. M alin. *1>1!$revederile alin.en'ie !n primă urgen'ă la construc'ii monumente istorice* cu consultarea preala(ilă a organismelor a(ilitate ale =inisterului +ulturii* +ultelor i /atrimoniului 8a'ional* precum i pentru lucrările de consolidare la clădirile !ncadrate* prin raport de e&pertiză tehnică ori prin notă tehnică -ustificati.ederilor 0egii nr.ire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiin'are !n regim de urgen'ă !n condi'iile art.teritoriale* aflate !n stare a. 1 la 0ege.ată a persoanelor fizice i)sau -uridice* primarul are o(liga'ia de a notifica proprietarului responsa(ilită'ile care !i re.

ără alte proceduri prealabile.ire la siguran'a pu(lică.proprietatea intelectualăprote:area interesului public 0i privat.nre/istrării cererii1docu+entaţiei speci. *20!%nstituţiile1'peratorii econo+ici abilitate1abilitaţi prin le/e să e+ită avizele1acordurile prevăzute la art.n vi/oare .pe pa/ina proprie de Geb a autorităţii ad+inistraţiei publice locale e+itente sau prin a.izice cu privire la dreptul la viaţă inti+ă.n le/ătură cu secretul co+ercial 0i industrial.or+are.ala(ilită'ii autoriza'iei de construire se calculează la 30 Y din . 11M2 din 0ege. *20!:nstitu'iile a(ilitate prin lege să emită a.ice necesare pentru e+iterea avizelor1acordurilor. *21!#utorizaţia de construire 0i anexele acesteia au caracter public 0i se pun la dispoziţia publicului spre in. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (20) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 20" din %egea 2"1/200 ) *201!$revederile alin. *19!<a&a pentru prelungirea .ire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiin'are !n regim de urgen'ă !n condi'iile art. 5 au obli/aţia de a respecta restricţiile i+puse de le/islaţia . b! nu sunt aplicabile actelor de autoritate e+ise de către autorităţile pentru protecţia +ediului co+petenterespectiv punctului de vedere 0i actului ad+inistrativ al acestora.potrivit le/ii.i0are la sediul acesteia.i0are la sediul acesteiadupă caz. /rin notificare se .sub sancţiunea aplicării prevederilor le/ale privind aprobarea tacită.ice necesare..ind calitatea !n construc'ii* cu modificările ulterioare* cu pri.ire la urmărirea comportării !n e&ploatare a construc'iilor i postutilizarea acestora* implicit cu pri..ize i acorduri !n .unda+entale ale persoanelor .. 1011995 pri.ără a se aduce atin/ere /arantării 0i prote:ării drepturilor 0i libertăţilor . *21!. 1F2 /entru dezafectarea construc'iilor aflate !n stare a.. *20! lit. M alin. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (21) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 21" din %egea 2"1/200 ) *22!Bn aplicarea prevederilor alin.in potri.a aten'iona cu pri.pre.ederea autorizării lucrărilor de construc'ii* altele decât cele pre.care se e+it potrivit le/islaţiei privind evaluarea i+pactului anu+itor proiecte publice 0i private asupra +ediului.autorităţile prevăzute la art.ansată de degradare i care pun !n pericol siguran'a pu(lică* din proprietatea pri.precu+ 0i lista altor docu+ente 0i condiţii speci. *1! au ur+ătoarele obli/aţii) a!să stabilească conţinutul-cadru al docu+entaţiilor speci.6 *1A!<a&a pentru eli(erarea autoriza'iei de construire se calculează potri.pe care le pun la dispoziţia publicului 0i autorităţilor ad+inistraţiei publice co+petente pe pa/ina proprie de internet 0i prin a.ederile cuprinse !n ane&a nr.it legii.it pre. (la data 14-oct-2009 !rt" -$ alin" (20) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 20" din %egea 2"1/200 ) *21!#utorizaţia de construire 0i anexele acesteia au caracter public 0i se pun la dispoziţia publicului spre in.ice co+plete.ată a persoanelor fizice i)sau -uridice* primarul are o(liga'ia de a notifica proprietarului responsa(ilită'ile care !i re.i0are la sediu8 b!să e+ită avizele1acordurile.a+ilială 0i privată. 5.după caz.aloarea ini'ială a ta&ei de autorizare. 5 alin.or+are pe pa/ina proprie de internet a autorităţii ad+inistraţiei publice e+itente sau prin a. . 1 la 0ege. 112* au o(liga'ia emiterii acestora !n termen de ma&imum 1G zile de la data !nregistrării cererii)documenta'iei* după caz* direct structurilor organizate de consiliile -ude'ene i locale sau* după caz* solicitantului. G alin.ăzute la art.precu+ 0i ..n ter+en de +axi+u+ 15 zile de la data .ederilor 0egii nr.

conţinutul actului de respin/ere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii8 b!principalele +otive 0i considerente pe care se bazează e+iterea autorizaţiei de construire sau.inclusiv in.ectelor ne/ative +a:ore. *1! din capitolul % Art.or+ actului ad+inistrativ e+is de autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului.care includ toate condiţiile necesare a .ăzute la art.n con. cele pre.esti'iei* sus'inută cu documentele furnizate de in.ăzute la art.din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 19" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *25!#utorizarea de construire pentru construirea unui dru+ public nou sau +odi.n condiţiile . A (la data 23-nov-2009 !rt" 8 din capitolul # reglementat de !rt" 20 din capitolul ##$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) *1!>emolarea* dezafectarea ori dezmem(rarea* par'ială sau totală* a construc'iilor i instala'iilor aferente construc'iilor* a instala'iilor i utila-elor tehnologice* inclusi.ederile art.cuprins .esti'iei* a a cum a fost calculată pentru regularizarea ta&ei de autorizare* la data recep'iei la terminarea lucrărilor.sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.după caz. F.a principalelor +ăsuri pentru evitarea. 1G.ă0urarea procesului de consultare a publicului8 c!descrierea.alin. @ din capitolul % Art.or+aţii) a!conţinutul autorizaţiei de construire 0i al anexelor a.dacă este posibil.*24!#utorităţile prevăzute la art.cu +odi. MM.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.nu se va e+ite . 15 din capitolul %.or+itate cu prevederile Le/ii nr.după caz.con. #rt.or+aţii cu privire la des. (la data 14-feb-2009 !rt" .rastructura rutieră. Autorizarea e&ecutării lucrărilor de desfiin'are a construc'iilor)lucrărilor 112 >esfiin'area .ca ur+are a exa+inării co+entariilor 0i opiniilor expri+ate de public. A.n reţeaua rutieră.n care proiectele de in. 2>51200A privind /estionarea si/uranţei circulaţiei pe in.rastructură respective nu conţin rapoartele de audit de si/uranţă rutieră sau de evaluare de i+pact asupra si/uranţei rutiere.icările 0i co+pletările ulterioare.după caz. MP lit. 5 .sau.a actului de respin/ere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.a actului de respin/ere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii 0i pun la dispoziţia publicului ur+ătoarele in.după cazrealizate . a2. 7pera'iuni pri. @@ din capitolul ?%.aloarea finală a in. 122 %mitentul autoriza'iei are o(liga'ia să comunice :nspectoratului de Stat !n +onstruc'ii .reducerea 0i.demolarea* dezafectarea* dezmem(rarea par'ială sau totală* ori alte lucrări asemenea - . elementele de construc'ii de sus'inere a acestora* !nchiderea de cariere i e&ploatări de suprafa'ă i su(terane* precum i a oricăror amena-ări se fac numai pe (aza autoriza'iei de desfiin'are o('inute !n preala(il de la autorită'ile pre. (la data 19-iul-2012 !rt" -$ alin" (23) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 38" din %egea 125/2012 ) prevederi din #rt.estitor)(eneficiar* !n conformitate cu pre.ac publică e+iterea autorizaţiei de construire sau.după caz.ind o(liga'iile emitentului autoriza'iei 112 0a finalizarea lucrărilor de construc'ii autorizate* emitentul autoriza'iei are o(liga'ia de a regulariza ta&ele i cotele legale* inclusi.co+pensarea e. (la data 23-nov-2009 !rt" 8$ alin" (1) din capitolul # reglementat de !rt" 1 sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) din capitolul #$ prevederi din #rt.ndeplinite de solicitanţi.i .erente.icarea substanţială a unui dru+ public existent.aloarea finală 1rezultată2 a in. M0* !n func'ie de .

3n această situa'ie* solicitantul are o(liga'ia de a prezenta* pe lângă documenta'ia tehnică .ind .1se utilizează formularul-model F.edere)actul administrati.ederile art.<.N R+%@%@% pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'areR o('inut de la emitent2* completată cu elementele de identificare i datele tehnice conform documenta'iei tehnice .igoare* !n temeiul i cu respectarea pre. 132 0a depunerea documenta'iei pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii se .>. 122 din 0ege* autoriza'ia de desfiin'are se emite !n acelea i condi'ii cu autoriza'ia de construire* titularul acesteia a. pentru organizarea e&ecutării lucrărilor 1>.a con'ine* !n mod o(ligatoriu* următoarele documente. *2! din capitolul % Art.izele* acordurile i punctul de .inclusi.iz pentru ocuparea temporară a domeniului pu(lic* a.oie* solicitantului i se . ane&a .ederile planurilor ur(anistice i ale regulamentelor aferente acestora* potri.ăzute de 0ege.pentru autorizaţiei de des.<.A. A din capitolul % Art.aloarea de impozitare a imo(ilului 1!n copie2. (la data 14-oct-2009 !rt" 8$ alin" (2) din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 22" din %egea 2"1/200 ) prevederi din #rt.<.it legii* pe lângă cererea pentru emiterea autoriza'iei de construire* inclusi.6 *2!Autoriza'ia de desfiin'are se emite !n acelea i condi'ii ca i autoriza'ia de construire* !n conformitate cu pre. *21!.en'ie la construc'ii e&istente i)sau raportul de audit energetic pentru lucrări de inter..ederea cre terii performan'ei energetice la clădiri* solicitate prin certificatul de ur(ansim* !n condi'iile legii* un e&emplar4 122 3n conformitate cu pre.izat spre neschim(are se returnează (eneficiarului4 d2 a. elementele de construc'ii de sus'inere a acestora* !nchiderea de cariere i e&ploatări de suprafa'ă i su(terane* precum i a oricăror lucrări)amena-ări* se poate face* !n temeiul pre. 20.ada titlului asupra imo(ilului* teren i)sau construc'ii* !n copie legalizată* sau* după caz* e&trasul de plan cadastral actualizat la zi i e&trasul de carte funciară de informare actualizat la zi* !n cazul !n care legea nu dispune altfel4 c2 documenta'ia tehnică . 15 din capitolul %.>. 1 la 0ege* !mpreună cu a.>. 20 din capitolul %%.ederilor ane&ei nr.+.alin. 112 din 0ege* numai pe (aza unei autoriza'ii de desfiin'are* emisă de către autorită'ile competente pre.<.ea !n .sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.ederile legale !n . 11. a2 certificatul de ur(anism* !n copie4 (2 do..iz)contract cu societatea de salu(ritate i altele asemenea* după caz2* !n două e&emplare4 (2 !n situa'ia !n care* prin certificatul de ur(anism a fost solicitată ela(orarea unor studii suplimentare* sintezele acestora se ane&ează documenta'iei* inclusi. 2 alin. A.a putea cere prezentarea studiilor !n !ntregul lor.iz circula'ie* a. N alin.ederile art.ederilor art.>.7.iz sanitar* a.ând acelea i o(liga'ii ca i titularul autoriza'iei de construire. ane&a .%.se utilizează formularul-model F.2* documenta'ia tehnică . M alin. N alin. N alin. >ocumentele necesare emiterii autoriza'iei de construire)desfiin'are 112 >ocumenta'ia pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii ela(orată !n conformitate cu pre.izele specifice aferente 1a.. 5. cuprinde acelea i documente men'ionate la alin.6 122 3n conformitate cu pre. al autorită'ii pentru protec'ia mediului competente* solicitate prin certificatul de ur(anism* !n copie4 e2 studiile de specialitate* nota tehnică -ustificati. 0a ne.edere următoarele.<.izele)apro(ările o('inute pentru acestea 1două e&emplare2.sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.ă sau raportul de e&pertiză tehnică pentru lucrări de inter. .it legii* cu e&cep'iile pre. a.ează la emitent i un e&emplar . 112 din 0ege* odată cu autoriza'ia de construire)desfiin'are se solicită* de regulă* i autorizarea organizării e&ecutării lucrărilor.ederilor documenta'iilor de ur(anism* a.piese scrise i desenate -* !ntocmită !n (aza pre.or a. 1G. Autorizarea e&ecutării lucrărilor de desfiin'are a construc'iilor)lucrărilor 5. 112* adaptate scopului* precum i certificatul de atestare fiscală pri.ăzute la art.>.<.ederile art.* !n două e&emplare* dintre care un e&emplar se arhi. pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de (ază 1>.it legii* are aceea i structură cu documenta'ia pentru autoriza'ia de construire i este considerată completă dacă* pe lângă cererea pentru emiterea autoriza'iei de desfiin'are .en'ie !n ..izate i apro(ate* potri. 122 din 0ege* documenta'ia pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de desfiin'are* ela(orată !n temeiul i cu respectarea pre.iinţare a lucrărilor1construcţiilor nu este e+iterea punctului de vedere al autorităţii co+petente pentru +ediului ori a actului ad+inistrativ al e+iterea necesară protecţia acesteia. *4!$rin exceptare de la prevederile art. a2 !n conformitate cu pre.ederilor documenta'iilor de ur(anism apro(ate* potri.N R+%@%@% pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'areR o('inut de la emitent . (la data 23-nov-2009 !rt" 8$ alin" (2) din capitolul # reglementat de !rt" 1 sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) din capitolul #$ prevederi din #rt..a construc'iilor i instala'iilor aferente acestora* a instala'iilor i utila-elor tehnologice* inclusi.A.2 .

A.ederilor art.ederea simplificării procedurii de autorizare* se admite prezentarea unor documenta'ii tehnice >. pre.it con'inutului-cadru pre. 2N. 112 lit.<.<.A. 1>. 3 alin.>.<.<.<. 3 alin. 112 se aplică i pentru documenta'ia de e&ecu'ie.e de in.ăzut la alin.* piese scrise i desenate* strict necesare pentru emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are* conform tipurilor de construc'ii pre. h2 din 0ege4 1F2 +on'inutul simplificat al documenta'iei tehnice . 3 alin. 112 lit. chio curi* tonete* ca(ine* spa'ii de e&punere* corpuri i panouri de afi a-* firme i reclame* copertine i pergole situate pe căile i spa'iile pu(lice* ane&e gospodăre ti* precum i ane&ele gospodăre ti ale e&ploata'iilor agricole situate !n e&tra.ăzute la art.<.e tehnice de specialitate* se !nsu esc i se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii* construc'iilor i instala'iilor pentru construc'ii* astfel.it pre.A.112 /roiectele pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* precum i proiectele tehnice se ela(orează de colecti.ăzut !n ane&a nr. 1>.it pre.<. sau >.esti'ii cuprinse la toate categoriile de importan'ă a construc'iilor supraterane i a celor su(terane4 b!de ingineri constructori i de instala'ii* cu diplomă recunoscută de statul român* pentru păr'ile de inginerie !n domeniile specifice* pentru o(iecti.ăzute la alin. a2 !mpre-muiri i mo(ilier ur(an* amena-ări de spa'ii .<. (la data 14-feb-2009 !rt" 9$ alin" (1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 20" din $rdonanta #rgenta 214/2008 )112 >ocumenta'iile tehnice .sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.>. *2!/re. g2 din 0ege4 c2 lucrări de construc'ii cu caracter pro. 122 3n . 122 din 0ege* pentru următoarele tipuri de lucrări i)sau construc'ii pro.esti'ii cuprinse la toate categoriile de importan'ă a construc'iilor supraterane i su(terane* precum i la instala'iile aferente acestora4 c!de conductor arhitect* ur(anist i)sau de su(inginer de construc'ii* cu diplomă recunoscută de statul român* pentru clădiri de importan'ă redusă i aflate !n afara zonelor prote-ate* sta(ilite conform legii. 1122 din 0ege.>. a zonelor de protec'ie a monumentelor istorice* după cum urmează. 112 lit.e tehnice de specialitate* se !nsu esc i se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii* construc'iilor i instala'iilor pentru construc'ii* astfel.<.izoriu. d2 din 0ege4 (2 organizarea de ta(ere de corturi* căsu'e sau de rulote* potri. sau >. 112 din 0ege* se !ntocme te potri. 132 +on'inutul simplificat al documenta'iei tehnice .)>.ederile alin. i proiectele tehnice se ela(orează de colecti.ilan* potri. 112 lit.>. 3ntocmirea >ocumenta'iei tehnice . 122 se aplică* potri.ederilor art.it pre. prevederi din #rt.<. *4!Semnarea documenta'iilor de către persoanele pre. 1 la 0ege* !n conformitate cu pre.A. 3 alin.<.e tehnice de specialitate* se !nsu esc i se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii* ur(anismului* construc'iilor i instala'iilor pentru construc'ii* astfel. 9 (la data 23-nov-2009 !rt" 9 din Norme Metodologice din 200 (la data 23-nov-2009 !rt" 9 din Norme Metodologice din 200 capitolul # reglementat de !rt" -8 din capitolul '#$ sectiunea 2 din ) capitolul # reglementat de !rt" 28 din capitolul ##$ sectiunea 3 din ) *1!/roiectele pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* precum i proiectele tehnice* pe (aza cărora se !ntocmesc acestea* se ela(orează de colecti.>.* după caz2 cu con'inut simplificat !n raport cu con'inutul-cadru pre. M alin. 1 la 0ege. 1>.+.>.7. 112 anga-ează răspunderea acestora !n condi'iile legii.2 112 >ocumenta'ia tehnică .ederile art. >.ăzută la art.* după caz* inclusi.ăzut !n ane&a nr.A.>.ăzute la alin.it pre. M alin. 2A din capitolul %%. d2* g2 i h2 din 0ege* dacă acestea sunt situate !n afara zonelor cu regim special de protec'ie sau de restric'ii de construire* inclusi.erzi* parcuri* locuri de -oacă i agrement* pie'e i alte lucrări de amena-are a spa'iilor pu(lice* potri.+.izorii pre. 9 din capitolul % Art.ederilor art.<.A.ederilor art. 132* este .<.>.#rt. 3 alin.+.% aferentă2* care este parte componentă a documenta'iei pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii pre.e de in. (la data 14-oct-2009 !rt" 9$ alin" (1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 23" din %egea 2"1/200 ) a!de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român* pentru proiectarea păr'ii de arhitectură pentru o(iecti.

erificării documenta'iei tehnice . a proiectului tehnic .>.>.<./.ind calitatea !n construc'ii* documenta'iile tehnice .are a documenta'iilor* !n . prevederi din #rt.igoare pri.<. al cartu ului este prezentat !n ane&a nr.>. de către persoane care nu !ndeplinesc cerin'ele legale pre. pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* respecti.elor tehnice pre.A. 112 lit.oltă documenta'iile tehnice . 2 la 0ege* i aflate !n afara zonelor prote-ate* !n condi'iile art./.2* inclusi. c2 din 0ege. 1G2 <ipurilor de lucrări i)sau construc'ii pre.elelor de competen'ă. N2 alin. 10 (la data 23-nov-2009 !rt" 10 din capitolul # reglementat de capitolul ###$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 10 din capitolul # reglementat de !rt" 16 din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 22-ian-2009 !rt" 10 din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr.ind calitatea !n construc'ii. Solicitantul autoriza'iei de construire)desfiin'are are o(liga'ia de a face do. .a con'ine informa'iile minimale necesare pentru identificarea (eneficiarului)in.it legii* următoarele o(liga'ii.<.>.ăzute la alin.ire la incompati(ilită'ile tehnice sau ur(anistice pe care acesta le generează !n zona de amplasament.ind calitatea !n construc'ii i a reglementărilor tehnice !n .ă'ământ superior de specialitate !n domeniul arhitecturii* construc'iilor i instala'iilor pentru construc'ii* care au drept de semnătură potri.<.it legii* un anumit regim de protec'ie pre.ederea a.ederile ane&ei nr.<h.>.0 S:=/0:F:+A< A0 >7+. 2N alin.R. 112 lit. 112 din 0ege* documenta'iile tehnice .ului de in.<. c2 din 0ege. 112* documenta'ii pentru clădiri de importan'ă redusă* sta(ilite potri.ederile art.>.it .model conform ane&ei nr.ire la e&igen'ele ur(anistice cărora tre(uie să li se su(ordoneze realizarea o(iecti.>. 1P2 3n conformitate cu pre.ăzute la alin.prezentat !n ane&a nr. 132 din 0ege.a proceda după cum urmează. +ompeten'e de ela(orare a documenta'iilor tehnice . /e durata e&ecu'iei* proiectantul răspunde cu pri.estitorul* pentru asigurarea calită'ii documenta'iei tehnice .ederilor art.<. O* alin.ederile 0egii nr. a proiectului tehnic .it pre.>. 1 la 0egeR. #rt.ă'ământ superior de specialitate !n domeniul arhitecturii i construc'iilor)instala'iilor pentru construc'ii* ori care nu au drept de semnătură !n condi'iile legii* su( sanc'iunea legii penale* !n conformitate cu dispozi'iile art. 1N2. 132 le sunt aplica(ile pre.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. Semnarea documenta'iilor anga-ează răspunderea acestora !n condi'iile legii* !n conformitate cu pre.a a. prezentate pentru autorizare.institu'ii de !n. 112 lit.A.)>. 3 R+A@<.ire la celelalte o(liga'ii pe care le are !n conformitate cu legisla'ia !n .>.>.<.<. i proiectele tehnice /. 132 /otri. 83 din 22-ian200 ) /entru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii !n zonele asupra cărora s-a instituit* potri.esti'ii* !n raport cu reglementările ur(anistice legal apro(ate* sau* după caz* cu pri.ăzut !n planurile de amena-are a teritoriului i !n documenta'iile de ur(anism apro(ate* se . care nu au a(sol. care dez.ada efectuării .<. O alin.ăzute la alin. . ela(orate spre ./. 1G2 +onductorii arhitec'i* ur(ani tii i)sau su(inginerii de construc'ii* cu diplomă recunoscută de statul român* pot ela(ora* !n cadrul colecti.<. 1F2 3n conformitate cu pre.e tehnice de specialitate.erifică pentru cerin'ele de calitate de către speciali ti .oltă documenta'iile tehnice . 1>. 122 %ste interzisă semnarea proiectelor tehnice .erificatori de proiecte atesta'i* sta(ili'i de in.* corespunzător cerin'elor de calitate* prin respectarea legisla'iei pri.ederile art.>.>.K .<.it ni.<h.* precum i proiectele tehnice .* se ela(orează de colecti.persoană fizică sau -uridică -* titlul proiectului i al plan ei* numărul proiectului i al plan ei* data ela(orării* numele* calitatea i semnătura ela(oratorilor i ale efului de proiect.it pre.<. MN.<. 1A512001 pri.<h. 2O. Art. 2F alin.ederilor art.igoare4 (2 prezentarea documenta'iei tehnice . potri. a2 asigurarea calită'ii documenta'iei tehnice . 112 /otri. 112* respecti.<.ind organizarea i e&ercitarea profesiei de arhitect* repu(licată* arhitec'ii i conductorii-arhitec'i cu drept de semnătură sunt o(liga'i să aplice parafa cu numărul de ordine !nscris !n <a(loul 8a'ional al Arhitec'ilor* inclusi.=%8<A9:%: <%?8:+% . @A din capitolul ?%. a2* proiectantul are* potri. 9 din capitolul % Art.ederilor legale !n .<. 7(liga'ii ale proiectantului 3n temeiul contractului de proiectare !ncheiat cu (eneficiarul)in.<h.erificatori de proiecte atesta'i.it defini'iei din ane&a nr. >reptul de promo.erificare* !n condi'iile 0egii* de către speciali tii . 2 R+789:8.<. pentru e&ecutarea lucrărilor* precum i a documenta'iilor tehnice . 1 la 0ege* !n mod o(ligatoriu* fiecare plan ă a documenta'iei tehnice .izării)autorizării se poate face numai su( semnătura unor cadre tehnice cu pregătire superioară care au a(sol.<h./.* care dez.cu diplomă recunoscută de statul român . pe documenta'iile tehnice >. O alin.>.it pre.estitorului* proiectantului .+.igoare pri.estitor* precum i solu'ionarea neconformită'ilor ori a neconcordan'elor semnalate4 c2 aten'ionarea (eneficiarului cu pri.* !n condi'iile legii* se .it institu'ii de !n.ea !n partea din dreapta -os un cartu care . =odelul orientati.

<.izele specifice cerin'elor de calitate a construc'iilor* potri.itate !n construc'ii2. recep'ia finală la e&pirarea perioadei de garan'ie.litera C.a o('ine a.or+ le/ii8 (la data 19-mar-2006 !rt" 10$ litera !" din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 3" din %egea 52/200" ) b!!n cazul lucrărilor de inter. a2 .ind asigurarea cerin'elor de calitate !n construc'ii >upă o('inerea autoriza'iei de construire)desfiin'are* pentru e&ecu'ia lucrărilor aferente o(iecti.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 7pera'iuni pri.0i .rmărirea comportării !n e&ploatare a construc'iei se face după recep'ia finală a lucrărilor* pe toată durata e&isten'ei acesteia* (eneficiarul a.e2 i că aceasta poate fi dată !n folosin'ă.it competen'elor specifice4 a!.)>. din capitolul % Art.de.ederilor legale. 1.it pre. +osturile necesare pentru urmărirea e&ecu'iei lucrărilor pe !ntreaga durată a acestora se includ !n .solicitantul va obţine avizul con. diriginte de antier autorizat* ca reprezentant al (eneficiarului* care urmăre te ca e&ecu'ia lucrărilor să se facă !n deplină concordan'ă cu autoriza'ia emisă 1inclusi.ederilor 0egii nr.>* după caz* care a stat la (aza emiterii autoriza'iei2* cu respectarea proiectului tehnic pentru e&ecu'ia lucrărilor pe (aza căruia a fost emisă* precum i !n conformitate cu reglementările tehnice !n .it pre. cu documenta'ia tehnică .n zonele construite prote:ate. @5 din capitolul ?%. 1011995 !mpreună cu regulamentele de aplicare a acesteia* prin gri-a in.it legii* !n zonele de siguran'ă i protec'ie ale amena-ărilor hidrotehnice de interes pu(lic* precum i !n alte arii prote-ate solicitantul .<.it pre.izul comun al =inisterului +ulturii i +ultelor i al =inisterului <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului* potri.a!!n ansam(lurile de arhitectură* !n rezer.ederile contractului i ale documenta'iei de e&ecu'ie. /rin actul de recep'ie se certifică faptul că e&ecutantul i-a !ndeplinit o(liga'iile !n conformitate cu pre.en'iile !n timp asupra construc'iilor e&istente 1repara'ii capitale* consolidări* modificări* modernizări* e&tinderi i altele asemenea2 i se realizează !n două etape.or o('ine a. c2 %fectuarea recep'iei lucrărilor de construc'ii i a instala'iilor aferente /otri.de la certificatul de ur(anism până la recep'ia finală a lucrărilor* se !ntocme te i se completează pe parcursul e&ecu'iei de to'i factorii care concură la realizarea lucrărilor* prin gri-a inspectorului de antier.estitorul declară că acceptă* preia lucrarea 1cu sau fără rezer. 1>.a o('ine a.izul =inisterului =ediului i Hospodăririi Apelor i al =inisterului Agriculturii* /ădurilor i >ez.ând o(liga'ia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerin'elor de calitate a construc'iilor* conform pre.rmărirea e&ecu'iei lucrărilor este o(ligatorie i se asigură prin.rmărirea comportării !n e&ploatare a construc'iei . recep'ia la terminarea lucrărilor4 2. 1.izului general al in. d2 . c!!n zonele naturale prote-ate* sta(ilite potri.estitorului)(eneficiarului i a e&ecutantului este necesară realizarea următoarelor opera'iuni.ului de in.n ansa+blurile de ar6itectură 0i siturile ar6eolo/ice.esti'iei.A.igoare4 2.aloarea de.en'iile asupra acesteia* prin o(liga'ia (eneficiarului.ederilor legale4 (la data 23-nov-2009 !rt" 10$ litera (" din capitolul # reglementat de !rt" sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) din capitolul '#$ prevederi din #rt. MG.n zonele de protecţie a +onu+entelor istorice. (2 3ntocmirea +ăr'ii tehnice a construc'iei +artea tehnică a construc'iei reprezintă e. >upă recep'ie* +artea tehnică se completează !n continuare* pe !ntreaga durata de e&isten'ă a construc'iei* cu toate inter. responsa(il tehnic cu e&ecu'ia atestat* ca reprezentant al e&ecutantului 1persoană -uridică cu profil de acti. 10.esti'ii* potri.<.a'iile de arhitectură i de ur(anism* !n cazul siturilor arheologice* al parcurilor i grădinilor monument istoric* cuprinse !n listele apro(ate potri.izul =inisterului +ulturii i +ultelor se .igoare recep'ia lucrărilor de construc'ii i a instala'iilor aferente este actul prin care in.oltării @urale4 .ederilor legale !n .>.iden'a tuturor documentelor 1acte i documenta'ii2 pri. @ecep'ia lucrărilor de construc'ii de orice categorie i a instala'iilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi* cât i la inter.+.en'ii asupra construc'iilor monumente istorice* pe lângă a.A.pe baza docu+entaţiilor de urbanis+ avizate 0i aprobate con.or+ al 3inisterului "ulturii 0i "ultelor.rmărirea e&ecu'iei lucrărilor de construc'ii ..it legii* precum i !n cazul lucrărilor de orice natură !n zonele de protec'ie a monumentelor* solicitantul .inite potrivit le/ii.ind construc'ia* emise !n toate etapele realizării ei .

igoare !n domeniul transporturilor* se . a2 pentru lucrări de construc'ii care se e&ecută la monumentele istorice* construc'iile din zonele de protec'ie a monumentelor* i !n ansam(lurile de arhitectură i siturile arheologice* precum i pentru construc'iile din zonele construite prote-ate* !n conformitate cu pre. (la data 14-feb-2009 !rt" 11$ alin" (1) din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 22" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 11$ alin" (1) din capitolul # reglementat de !rt" 63 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) .oltare rurală -ude'ene* respecti. 11 *1!Se pot e&ecuta fără autoriza'ie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezisten'ă* caracteristicile ini'iale ale construc'iilor sau aspectul arhitectural al acestora.elor socio-economice* se .a o('ine a.a o('ine autoriza'ia =inisterului <ransporturilor i :nfrastructurii . 112 se pot emite* potri. (la data 18-mai-2008 !rt" 10$ litera . prevederi din #rt.izele specifice cerin'elor de calitate a construc'iilor* potri. 1P.ind amplasarea clădirilor de locuit i a o(iecti.ederile art. 122 3n situa'ia !n care lucrările de construc'ii se e&ecută !n zone !n care s-a instituit un alt tip de restric'ie* solicitantul ." din capitolul # completat de !rt" 1$ punctul 4" din %egea 101/2008 ) e!!n zonele unde s-a instituit alt tip de restric'ie solicitantul . #rt. a municipiului Eucure ti.sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.it legii* un anumit regim de protec'ie pre. (2 din 0ege* i a.solicitantul va obţine avizul direcţiei pentru a/ricultură 0i dezvoltare rurală :udeţenerespectiv a +unicipiului Cucure0ti.ederilor legale !n .. 10 lit. d2 din 0ege i a legisla'iei !n .iciile pu(lice deconcentrate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale* potri.ăzute de normele sanitare !n .izele specifice pre.a o('ine a.a o('ine i autoriza'ia =inisterului <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului* conform pre.izul conform al =inisterului +ulturii* +ultelor i /atrimoniului 8a'ional.ederilor legale4 d1!.it legii* i de ser. 10 lit.or o('ine* !n temeiul dispozi'iilor art.iz tehnic4 c2 pentru lucrări de construc'ii care se e&ecută !n perimetrele limitrofe construc'iilor reprezentând ane&ele gospodăre ti ale e&ploata'iilor agricole* delimitate prin planuri ur(anistice cu respectarea distan'elor pre.a o('ine a.it pre. 3n situa'ia !n care se autorizează e&ecutarea unor lucrări de inter.document cu .izul organismelor competente.it competen'elor sta(ilite de legisla'ia !n .it dispozi'iilor art.ederile art.izelor i a acordurilor specifice din partea autorită'ilor care au instituit respecti.igoare.n care s-a instituit un re/i+ de restricţie privind a+plasarea clădirilor de locuit 0i a obiectivelor socioecono+ice. 10 din capitolul % Art.e construcţiilor reprezent<nd anexele /ospodăre0ti ale exploataţiilor a/ricole. 10 lit.izul =inisterului +ulturii* +ultelor i /atrimoniului 8a'ional se .112 Se pot e&ecuta fără autoriza'ie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezisten'ă i)sau aspectul arhitectural al construc'iilor.igoare* !n care s-a instituit un regim de restric'ie pri.izul specific al organismelor care au instituit regimul de restric'ie. a2 din 0ege* autoriza'iile de construire)desfiin'are se emit cu a. 132 A.ederea e&ecutării lucrărilor de construc'ii !n zonele asupra cărora este instituit* potri. 10 din 0ege* numai cu condi'ia o('inerii !n preala(il a a.ăzute la alin.igoare4 (2 pentru lucrări de construc'ii care se e&ecută !n zonele de siguran'ă i de protec'ie a infrastructurilor de transport de interes pu(lic* precum i !n zonele aferente construirii căilor de comunica'ie* sta(ilite prin documenta'iile de amena-are a teritoriului i)sau de ur(anism apro(ate* potri.deli+itate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de nor+ele sanitare . Autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii amplasate !n zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protec'ie 112 Autoriza'iile de construire)desfiin'are !n .ăzut !n planurile ur(anistice i !n planurile de amena-are a teritoriului* apro(ate !n condi'iile legii* se emit !n conformitate cu pre.(la data 14-feb-2009 !rt" 10$ litera )" din capitolul # abrogat de !rt" #$ punctul 21" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) d!!n zonele de siguran'ă i de protec'ie a infrastructurilor de transport de interes pu(lic* precum i !n zonele aferente construirii căilor de comunica'ie* sta(ilite prin documenta'iile de amena-are a teritoriului i)sau de ur(anism* se .aloare de a.en'ii asupra construc'iilor monumente istorice* pe lângă a.izul direc'iei pentru agricultură i dez. 1> din capitolul %.n peri+etrele li+itro.ele restric'ii* după cum urmează.n vi/oare.

11.ele de proiectare i e&ecu'ie !n . *1!.a face numai cu respectarea condi'iilor pre.ăzute de normati.sistemelor locale de !ncălzire i de preparare a apei calde mena-ere cu cazane omologate de :S+:@ cu o(liga'ia ca prin solu'ia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condi'iile pre.!rt" 11$ alin" (1)$ litera (" din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 1" din %egea 11!/200! ) c!repara'ii i !nlocuiri de so(e de !ncălzit4 d!zugră.or+a..litera H.ără +odi.ără +odi. 112 lit.ederilor art.n situaţia .iduale de climatizare i)sau de contorizare a consumatorilor de utilită'i4 c2 montarea)instalarea .ast.inclusiv .igoare i se .aţadă.ăzute la alin.nlocuiri de t<+plărie interioară 0i exterioară.el) (la data 23-nov-2009 !rt" 11$ alin" (1)$ litera .opsitorii e&terioare* dacă nu se modifică elementele de fa'adă i culorile clădirilor4 . 11 alin.eli i . a2 repara'ii la instala'iile interioare ale clădirilor* inclusi.." din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 22" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) 6!lucrări de reparaţii.lucrări de reabilitare ener/etică a anvelopei 0i acoperi0ului.inisa:e interioare 0i exterioare . b!.tencuieli* placa-e* altele asemenea -* la trotuare* la ziduri de spri-in i la scări de acces* fără modificarea calită'ii i a aspectului elementelor constructi.icarea calităţii 0i a aspectului ele+entelor constructive8 (la data 14-feb-2009 !rt" 11$ alin" (1)$ litera . >5 din capitolul %?.ăzute de normati. 112 se . 132 %&ecu'ia lucrărilor specificate la alin.nlocuiri la .or realiza e&clusi.e4 6!reparaţii 0i .dacă se păstrează .ele de specialitate. 112 lit.nlocuiri ori reabilitări .!repara'ii la instala'iile interioare* la (ran amentele i racordurile e&terioare* de orice fel* aferente construc'iilor* !n limitele proprietă'ii* montarea sistemelor locale de !ncălzire i de preparare a apei calde mena-ere cu cazane omologate* precum i montarea aparatelor indi.dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art.icarea calităţii 0i . de persoane autorizate.alin.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.iduale de climatizare i)sau de contorizare a consumurilor de utilită'i4 (la data 23-nov-2009 !rt" 11$ alin" (1)$ litera +" din capitolul # reglementat de !rt" 6 #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) din capitolul prevederi din #rt.di+ensiunile /olurilor 0i t<+plăriei.la ziduri de spri:in 0i la scări de acces.dacă nu se sc6i+bă siste+ul constructiv al acestuia terasă10arpantă -.altele ase+enea -.or+ei ar6itecturale a ele+entelor de .cu excepţia clădirilor declarate +onu+ente istorice. 122 :nstalarea sistemelor locale de !ncălzire i de preparare a apei calde mena-ere pre.la trotuare. 4 alin.erificate)e&pertizate !n condi'iile legii* care tre(uie a. 0ucrări de instala'ii aferente construc'iilor care se e&ceptează de la autorizare 112 3n !n'elesul pre. f2 din 0ege* se e&ceptează de la autorizare lucrările pentru." din capitolul # reglementat de !rt" 18 din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) . c2 se poate face numai pe (aza unor proiecte de specialitate ela(orate de proiectan'i autoriza'i* .(la data 23-nov-2009 !rt" 11$ alin" (1) din capitolul # reglementat de !rt" 18 din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) a!repara'ii la !mpre-muiri* acoperi uri* !n. inter.elitori sau terase* atunci când nu se schim(ă forma acestora i materialele din care sunt e&ecutate4 b!repara'ii i !nlocuiri de tâmplărie interioară i e&terioară* dacă se păstrează forma* dimensiunile golurilor i tâmplăriei4 b!reparaţii 0i .en'iile constând !n !nlocuirea i)sau reamplasarea consumatorilor* cu condi'ia să nu se afecteze structura de rezisten'ă a construc'iilor4 (2 montarea)instalarea aparatelor indi.eli i . din capitolul % Art. /!repara'ii i !nlocuiri la pardoseli4 6!repara'ii i !nlocuiri la finisa-e interioare i e&terioare .tencuieliplaca:e.opsitorii interioare4 e!zugră.n care se sc6i+bă +aterialele din care sunt realizate respectivele lucrări. *1! lit.izate de societatea furnizoare. PG.n condiţiile le/ii8 (la data 10-mai-200.

la clădiri de locuit individuale cu cel +ult 4 niveluricare nu sunt +onu+ente istorice clasate sau .ederilor acesteia* dispuse de organele de control a(ilitate sau de instan'ă* se pot e&ecuta fără a fi necesară emiterea unei autoriza'ii de desfiin'are.ifere4 l!lucrări de construc'ii funerare su(terane i supraterane* cu a.alin..dacă nu se schim(ă sistemul constructi.partea opacă i)sau partea .elopei .n curs de clasarerespectiv situate . (la data 14-oct-2009 !rt" 11$ alin" (1)$ litera /" din capitolul # completat de !rt" #$ punctul 2 " din %egea 2"1/200 ) prevederi din #rt. c2 instala'iilor interioare de !ncălzire i de preparare a apei calde de consum.izul =inisterului +ulturii i +ultelor i al autorită'ii administra'iei pu(lice -ude'ene sau locale* după caz4 J!lucrări de fora-e i sonda-e geotehnice pentru construc'ii de importan'ă normală sau redusă* situate !n afara zonelor de protec'ie instituite pentru zăcăminte ac.are i restaurare a componentelor artistice ale construc'iilor pre. al acestuia* respecti. 11. terasă) arpantă. 112 din 0ege.inisa:e interioare 0i exterioare . 0ucrări care se pot e&ecuta fără emiterea unei autoriza'ii suplimentare ori prelungirea . 1N.placa:e. din capitolul % Art.estigare* cercetare* e&pertizare* conser. *1! din capitolul % Art. *1! din capitolul % Art.6 1G2 0ucrările pre.trotuare. 1N. 122 0ucrările de desfiin'are a unor construc'ii)lucrări e&ecutate fără autoriza'ie sau cu !ncălcarea pre. >4 din capitolul %?. 0ucrari care se e&cepteaza de la autorizare 112 Se e&cepteaza de la autorizare categoriile de lucrari de constructii cu grad ridicat de repeta(ilitate* care nu modifica structura de rezistenta* caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora* specificate la art. 3 lit.n a. *2!Se pot e&ecuta fără autoriza'ie de construire i lucrări pentru amplasarea de tonete* pupitre acoperite sau !nchise* destinate difuzării i comercializării presei* căr'ilor i florilor* care sunt amplasate direct pe sol* fără funda'ii i platforme* precum i fără racorduri i)sau (ran amente la utilită'i ur(ane* cu e&cep'ia energiei electrice.ederile autoriza'iei emise pentru e&ecutarea lucrărilor de construc'ii. 1A din capitolul %.itrată . 5..sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 11 alin. *1!. 11. P3.respectiv terasă10arpantă . 0ucrări care se e&ceptează de la autorizare 5.ăzute la art.altele ase+enea8 2.1. c2 au ca o(iect rea(ilitarea energetică a.alin.alin. 11.izul administra'iei cimitirului. 1F2 lit..ala(ilită'ii autoriza'iei e&istente 112 0ucrările de construc'ii necesare pentru remedierea deficien'elor constatate ca urmare a efectuării recep'iei la terminarea lucrărilor se pot e&ecuta fără a fi necesară emiterea unei noi autoriza'ii de construire ori prelungirea .lucrări de reabilitare ener/etică a anvelopei 0i1sau a acoperi0ului dacă nu se sc6i+bă siste+ul constructiv al acestuia.tencuieli." din capitolul # modificat de !rt" #$ punctul 24" din %egea 2"1/200 ) prevederi din #rt. 1A din capitolul %.ziduri de spri:in ori scări de acces8 4.. +!lucrări de co+parti+entare provizorie nestructurală.6 prevederi din #rt.litera I.. i!lucrări de !ntre'inere la căile de comunica'ie i la instala'iile aferente4 :!lucrări de in.dacă acestea nu conduc la modificarea calită'ii i formei arhitecturale a elementelor de fa'adă4 (2 acoperi ului clădirii .sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. (la data 23-nov-2009 !rt" 11$ alin" (2) din capitolul # reglementat de !rt" 64 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) . a2 an. (2* cu a.ara zonelor de protecţie a +onu+entelor 0i1sau a zonelor construite prote:ate stabilite potrivit le/ii8 (la data 14-oct-2009 !rt" 11$ alin" (1)$ litera .ăzute la alin.ala(ilită'ii autoriza'iei e&istente* cu condi'ia !ncadrării !n pre.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.

5. 7(iecte de mo(ilier ur(an e&ceptate de la autorizare 112 /otri. la sesizarea e&presă a organelor de control ale :nspectoratului de Stat !n +onstruc'ii. 14 (la data 06-nov-2006 !rt" 13 din capitolul ## a se vedea jurisprudenta Decizia nr. e2 i -2* se e&ecută la construc'iile men'ionate la art. 3 lit.-teritoriale* destinate construirii* pot fi .it pre.ederile art. 132 din 0ege* este o(ligatorie emiterea autoriza'iei de construire pentru lucrările pre.ond a cauzei.a dispune oprirea lucrărilor până la solu'ionarea !n fond a cauzei.ederilor art.ăzute la alin.igoare* precum i cu regulamentele proprii de organizare a acti. 12 (la data 06-mar-2008 !rt" 12 din capitolul # a se vedea jurisprudenta Decizia nr.. 112* dacă acestea se e&ecută la construc'ii monumente istorice* la construc'ii din zonele de protec'ie ale monumentelor i din zonele construite prote-ate sau la construc'iile care au . 11 alin.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 122 3n conformitate cu pre. *2!' dată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei :udecătore0ti suspendarea autorizaţiei de construire sau des. (2* este o(ligatorie emiterea autoriza'iei de construire.ită'ii economice pe domeniul pu(lic al unită'ilor administrati. 112* pe amplasamentele sta(ilite !n conformitate cu reglementările ur(anistice apro(ate* !n (aza contractelor de !nchiriere !ncheiate !n conformitate cu reglementările legale !n .tonete* pupitre acoperite sau !nchise 1chio curi2 cu suprafa'a construită de ma&imum G*00 m2. (la data 23-nov-2009 !rt" 13$ alin" (1) din capitolul ## reglementat de !rt" 60 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) .ef* pentru o(iectele de mo(ilier ur(an pre. 10 lit. 1A din capitolul %. *4! din capitolul % Art.ăzute la alin. a2 i (2 din 0ege.aloare arhitecturală ori istorică deose(ită* sta(ilită ca atare prin documenta'iile de amena-are a teritoriului i ur(anism apro(ate* cărora le sunt aplica(ile pre.it legii* !n .6 122 /otri.ăzute la alin.alin.ederile art. 1352 din 0"nov-200" ) *1!<erenurile apar'inând domeniului pri.ederilor documenta'iilor de ur(anism i de amena-are a teritoriului* apro(ate potri.. (la data 23-nov-2009 !rt" 11$ alin" (3) din capitolul # reglementat de !rt" 18 din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt. *2!/rin introducerea ac'iunii autoriza'ia de construire sau de desfiin'are se suspendă de drept i* pe cale de consecin'ă* instan'a . mar-2008 ) 5" din 0"- *1!Autoriza'iile de construire sau de desfiin'are* emise cu !ncălcarea pre.6 #rt. 1N..ederilor art. 2 din ?otărârea Hu. 122 din 0ege* nu este necesară emiterea autoriza'iei de construire pentru amplasarea pe sol a o(iectelor de mo(ilier ur(an destinate difuzării i comercializării presei* căr'ilor* florilor i altele asemenea . >5 din capitolul %?.e..it pre.-teritoriale respecti. PF.ernului nr. 112 lit. 11 alin. 3 alin. (2 i art.ândute* concesionate ori !nchiriate prin licita'ie pu(lică* potri.izul preala(il al arhitectului.iinţare 0i oprirea executării lucrărilor. *4!>acă lucrările pre.p<nă la soluţionarea pe .sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 5A512001 pri.ăzute la lit. *2! din capitolul % Art.it legii.ederilor legale* pot fi anulate de către instan'ele de contencios administrati.prevederi din #rt.ind amplasarea unor o(iecte de mo(ilier ur(an* autorită'ile administra'iei pu(lice locale pot emite autoriza'ii de func'ionare pe perioade determinate* cu a. 112* cu e&cep'ia celor pre.* potri.at al statului sau al unită'ilor administrati. Anularea autoriza'iilor de construire sau de desfiin'are poate fi cerută* !n condi'iile legii* i de către prefect* inclusi.alin. 11. (la data 19-mai-200 11 /2005 ) !rt" 12$ alin" (2) din capitolul # modificat de !rt" 1$ punctul 9" din %egea "#$%&'L(L %%) "oncesionarea terenurilor pentru construcţii #rt. 11.it legii* !n condi'iile respectării pre.ederea realizării de către titular a construc'iei. 0ucrări care se e&ceptează de la autorizare 5.

it legii* ori pot fi date !n folosin'ă pe termen limitat* după caz* !n următoarele situa'ii. 13 alin. *1! din capitolul %% Art.-teritoriale se concesionează numai !n .ederile alin.ederile 0egii* se !ntelege teren si)sau constructii.it legii* inclusi.ilanul localitatilor si* !n functie de destinatie si utilizare* pot fi.it pre.izate si apro(ate* potri. 112* se pot concesiona terenuri destinate construirii* !n condi'iile pre. 14. *2!<erenurile apar'inând domeniului pu(lic al statului sau al unită'ilor administrati. 122 3n condi'iile legii* pe terenurile apar'inând domeniului pu(lic persoanele fizice sau -uridice pot realiza* !n interes pri. 15 (la data 06-ian-2010 !rt" 14 din capitolul ## a se vedea jurisprudenta Decizia nr.e de utilitate pu(lică sau de (inefacere* cu caracter social* fără scop lucrati.e de uz i)sau interes pu(lic* potri.ilan* !n conditiile 0egii si ale art.alin. 1A11991* repu(licata* cu modificarile si completarile ulterioare* se pot e&ecuta lucrari pentru retele magistrale* cai de comunicatie* !m(unatatiri funciare* retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura* constructii)amena-ari pentru com(aterea si pre. amena-arile aferente4 c2 terenuri aparent li(ere . P0.alin.ederile art. <erenuri destinate construirii* apar'inând domeniului pu(lic al statului sau al unită'ilor administrati. a!pentru realizarea de o(iecti.-teritoriale se pot concesiona numai !n .ederea realizării de construc'ii sau de o(iecti.terenurile cu constructii de orice fel 1supraterane ori su(terane2* clasificate potri. zonele de protectie aferente -* rezer.prevederi din #rt. 1F2 /e terenurile din e&tra. *4!+oncesionarea se face pe (ază de oferte prezentate de către solicitan'i* cu respectarea pre. #rt. 122* este permisa numai !n stricta corelare cu respectarea functiunilor sta(ilite prin pre.izoriu* autorizate !n condi'iile 0egii* pe amplasamente sta(ilite !n (aza reglementărilor documenta'iilor ur(anistice apro(ate.inclusi.e de uz i)sau de interes pu(lic* cu respectarea documenta'iilor de ur(anism apro(ate potri.i de origine naturala 1inundatii* alunecari de teren* eroziunea solului2* ane&e gospodaresti ale e&ploatatiilor agricole* precum si constructii si amena-ari speciale.ederilor art. *2! din capitolul %% Art. O0-103 din 0egea fondului funciar nr.ederilor art.terenurile fara constructii* de orice fel 1supraterane ori su(terane2* inclusi.ederea realizării de construc'ii ori de o(iecti. din 0"ian-2010 ) /ână la reglementarea prin lege a situa'iei -uridice* nu pot face o(iectul concesiunii terenurile li(ere de construc'ii* aflate !n administrarea consiliilor locale i care pot fi re. 15 /rin e&cep'ie de la pre. 14. 1G din 0ege.ederilor legale* urmărindu-se . <erenuri pentru constructii 112 /rin imo(il* !n conformitate cu pre.-teritoriale 112 /otri. a2 terenuri ocupate . 132 Autorizarea e&ecutarii lucrarilor de constructii de orice fel pe terenurile descrise la alin. 112* terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licita'ie pu(lică* cu plata ta&ei de rede.2. 13/R.erzi si de protectie* locuri de -oaca pentru copii* trasee ale retelelor tehnico-edilitare su(terane .it legii. #rt.en'ă sta(ilite potri.enirea actiunii factorilor naturali distructi.ederile documentatiilor de ur(anism a. P1. 132 /rin e&cep'ie de la pre. amena-arile aferente4 (2 terenuri li(ere . >0 din capitolul %?. 13 alin.ită'ile locale pe terenurile acestora4 .alorificarea superioară a poten'ialului terenului.endicate de fo tii proprietari. 122 din 0ege* terenurile apar'inând domeniului pu(lic al statului sau al unită'ilor administrati.ederilor documentatiilor ur(anistice legal apro(ate 1spatiile . (la data 23-nov-2009 !rt" 13$ alin" (2) din capitolul ## reglementat de !rt" 61 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.* altele decât cele care se realizează de către colecti. 122 <erenurile pentru constructii sunt cuprinse !n intra.e pentru largirea ori modernizarea cailor de comunicatie etc.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.terenurile fara cladiri* asigurând functiuni ur(ane de interes pu(lic sta(ilite si e&ecutate !n (aza pre.at* numai construc'ii cu caracter pro.it legii. >1 din capitolul %?.it legii.

-teritorială sunt situate terenurile.it legii* .a fi !nso'ită de un studiu de prefeza(ilitate sau de feza(ilitate* după caz* cuprinzând !n mod o(ligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea func'ionalită'ii i a capacită'ii construc'iei* a gradului de ocupare a terenului* precum i a celorlalte elemente cuprinse !n certificatul de ur(anism. . 1.ând cel mult P apartamente4 . #rt. 13* ce fac o(iectul licita'iei* se aduc la cuno tin'ă pu(lică de către primarii unită'ilor administrati. *2!/u(lica'iile pri.aloare a monumentelor istorice i de arhitectură* cu a.or cuprinde data i locul desfă urării acesteia* suprafa'a i destina'ia terenului* sta(ilite prin documenta'iile de ur(anism* precum i ta&a anuală minimală de rede. 1> *1!<erenurile pre.izul comun al =inisterului +ulturii i +ultelor i al =inisterului <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului* atunci când terenul se află !n zona de protec'ie a acestora. a!!n localită'ile ur(ane.ea următoarele suprafe'e.ăzute la art.până la 300 m2 pentru un apartament !ntr-o clădire cu parter i eta-* cu două apartamente4 4.or a.-teritoriale unde sunt situate* printr-o pu(lica'ie afi ată la sediul acestora i tipărită !n cel pu'in două ziare de largă circula'ie* cu minimum 20 de zile !nainte de data licita'iei. 1A <erenurile pre.it legii4 c!pentru realizarea de locuin'e pentru tineri până la !mplinirea .cu avizul con.b!pentru realizarea de locuin'e de către Agen'ia 8a'ională pentru 0ocuin'e* potri.ederile regulamentelor locale de ur(anism* apro(ate potri. *4!7ferta solicitan'ilor .până la 2G0 m2 pentru un apartament* !n cazul clădirilor cu parter i mai multe eta-e* a. +omisiile func'ionează la sediul consiliilor locale !n a căror rază administrati.it legii. (la data 19-mar-2006 !rt" 1 $ litera +" din capitolul ## modificat de !rt" #$ punctul 4" din %egea 52/200" ) #rt.ârstei de 3G de ani4 d!pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre* potri.en'ă. *5!0icita'ia se efectuează* !n condi'iile legii* de comisiile instituite !n acest scop* prin hotărâre a consiliilor locale i)sau -ude'ene* respecti.pe baza docu+entaţiilor de urbanis+ avizate potrivit le/ii.!pentru lucrări de prote-are ori de punere !n .!pentru lucrări de prote:are ori de punere . 13* ce se concesionează pentru realizarea de locuin'e i spa'ii construite asociate acestora* !n func'ie de pre.ânzare al terenului* !n condi'ii de pia'ă* la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.ederilor documenta'iilor de ur(anism* apro(ate potri.ăzute la art.inite potrivit le/ii.or fi acceptate decât oferte care corespund pre. F. a +onsiliului Heneral al =unicipiului Eucure ti* !n conformitate cu competen'ele de autorizare sta(ilite la art.or+ al 3inisterului "ulturii 0i "ultelor.it legii4 e!pentru e&tinderea construc'iilor pe terenuri alăturate* la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia4 . 1@ 0imita minimă a pre'ului concesiunii se sta(ile te* după caz* prin hotărârea consiliului -ude'ean* a +onsiliului Heneral al =unicipiului Eucure ti sau a consiliului local* astfel !ncât să asigure recuperarea !n 2G de ani a pre'ului de . 8u . #rt.n valoare a +onu+entelor istorice de.ind licita'ia .până la FG0 m2 pentru un apartament !ntr-o clădire cu parter sau parter i eta-4 2.

ace . #rt.de. 21 /e (aza procesului-.n con.respectiv de "onsiliul General al 3unicipiului Cucure0ti.* potri.se scot din circuitul a/ricol.a fi sta(ilită potri.lterior apro(ării /lanului Heneral de .iden'ele de pu(licitate imo(iliară* !n termen de 10 zile de la data ad-udecării sau emiterii hotărârii.a !nregistra de către concesionar !n e. #rt.n cartea . *2!#nterior concesionării terenurile vor .uncţie de prevederile docu+entaţiilor de urbanis+ 0i de natura construcţiei.ăzute la art.a putea face contesta'ie* de către orice persoană interesată* la -udecătoria !n a cărei rază teritorială are loc licita'ia.i . #rt.er(al de ad-udecare a licita'iei sau a hotărârii consiliului local* respecti.ă.nscrise . 13-1O se face !n conformitate cu pre.it legii. 20 3mpotri. 3 lit.it legii.ilan* numai !n condi'ii temeinic fundamentate pe (ază de planuri ur(anistice zonale . 14-19 se . *4!&erenurile destinate construirii.r(anism . a +onsiliului Heneral al =unicipiului Eucure ti* pentru situa'iile pre. 24 *1!:ntra.ilanul localită'ilor se sta(ile te prin planurile generale de ur(anism /.ederilor acesteia* a lucrărilor pre.000 m2 pentru o locuin'ă.n .ederile legii* durata acesteia fiind sta(ilită de către consiliile locale* consiliile -ude'ene* respecti.autorizaţia de construire va .n care proprietarul terenului dore0te să scoată din circuitul a/ricol doar o parte din terenul deţinut. de +onsiliul Heneral al =unicipiului Eucure ti* !n func'ie de pre. 1G* se .durata acesteia . *2!.n intravilan.. 19 /entru realizarea unei case de . 22 +oncesionarea terenurilor pre. 25 (la data 23-nov-2009 !rt" 24 din capitolul ### reglementat de !rt" -3 din capitolul ' din Norme Metodologice din 200 ) *1!+onstituie infrac'iuni următoarele fapte.it documenta'iilor de ur(anism4 b!!n localită'ile rurale* până la 1.prin autorizaţia de construire.ndeplinirea acestei proceduri.A -* apro(ate potri. +ontesta'ia suspendă desfă urarea licita'iei până la solu'ionarea sa definiti.a !ncheia actul de concesiune* care se .ederile documenta'iilor de ur(anism i de natura construc'iei.it legii.pot fi introduse !n intra./.H -* apro(ate potri. #rt.ilanul localită'ilor i unele terenuri din e&tra.a licita'iei* până la momentul ad-udecării* se .evidenţiate .consiliile :udeţene.unciară.iind stabilită de către consiliile locale.nsoţită de docu+entaţia te6nică cadastrală.acan'ă se poate concesiona un teren !n suprafa'ă de până la 2G0 m2.ăzute la art. *4!<erenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol* temporar sau definiti.initiv. a!e&ecutarea* fără autoriza'ie de construire sau de desfiin'are* ori nerespectarea pre. Bn cazul .or+itate cu prevederile le/ii.pentru clădirile cu mai mult de P apartamente* suprafa'a de teren .5. *1!"oncesionarea terenurilor prevăzute la art. (la data 2--iul-2012 !rt" 23$ alin" (3) din capitolul ## modificat de !rt" #' din %egea 133/2012 ) "#$%&'L(L %%%) Răspunderi 0i sancţiuni #rt. (24 cu ./.pentru . (la data 14-feb-2009 !rt" 22 din capitolul ## modificat de !rt" #$ punctul 23" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) #rt.ăzute la art.i .H .

âr ite !n astfel de condi'ii !ncât* potri.000.ederilor art. 1!"2 din 25-oct-200! ) b!e&ecutarea sau desfiin'area* cu nerespectarea pre.000 lei. a!e&ecutarea sau desfiin'area* totală ori par'ială* fără autoriza'ie a lucrărilor pre. *2!%n.ăzute la art.nc6isoare de la 4 luni la 4 ani sau cu a+endă de la 1.potri. b!.ără solicitarea unei noi autorizaţii de construire .estitor i e&ecutant4 (la data 2 -oct-200.uzul e+iterii certi.iinţareacu nerespectarea prevederilor autorizaţiei 0i a proiectului te6nic.din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 26 din capitolul ### reglementat de !rt" -9 din capitolul '#$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 26 din capitolul ### reglementat de ane&a 6 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 26 din capitolul ### reglementat de !rt" -4 din capitolul ' din Norme Metodologice din 200 ) *1!+onstituie contra. 112 se pedepsesc cu !nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1. 2F din 0ege . (la data 14-oct-2009 !rt" 24$ alin" (2) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 26" din %egea 2"1/200 ) prevederi din #rt. *1! se pedepsesc cu . @ alin.cu excepţia celor prevăzute la lit.000 lei la 5.ăzute la lit.n situaţiile prevăzute la art.ăzute de prezenta lege* care au constatat fapta* sunt o(ligate să sesizeze organele de urmărire penală.ăzute la alin. Sanc'iuni 3n temeiul 0egii* faptele de nerespectare a pre. 2F* organele de control pre.000. 2> (la data 30-sep-2010 !rt" 26 din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 4. 25 3n cazul să.ăzute la art.en'ii potri.b!continuarea e&ecutării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control4 b!continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către or/anele de control co+petentepotrivit le/ii8 (la data 16-oct-2006 !rt" 24$ alin" (1)$ litera (" din capitolul ### modificat de !rt" 1$ punctul 1" din %egea 3!"/200" ) c!!ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice* precum i a proiectelor pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii pentru alte specialită'i decât cele certificate prin diplomă uni. (la data 14-oct-2009 !rt" 24$ alin" (1)$ litera )" din capitolul ### completat de !rt" #$ punctul 26" din %egea 2"1/200 ) *2!:nfrac'iunile pre.!rt" 26$ alin" (1)$ litera !" din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr.000 lei. #rt. 25 din capitolul %%% Art.it pre. 2P din 0ege. #rt.de către investitor 0i executant8 (la data 14-feb-2009 !rt" 26$ alin" (1)$ litera (" din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 24" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) .racţiunile prevăzute la alin.ăzute la art. (2* de către in.ită'ii i importan'ei sociale a acestora constituie infrac'iuni .ăzute la art. (2* de către in.it legii* să fie considerate infrac'iuni.estitor i e&ecutant4 b!executarea sau des. @4 din capitolul ? *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24-nov-2009 pentru #rt.precu+ 0i continuarea executării lucrărilor autorizate .it gra. M3.sau* după caz* contra. 3* cu e&cep'ia celor men'ionate la lit.a lucrărilor prevăzute la art.âr irii faptelor pre.ersitară* !n condi'iile pre.en'ii următoarele fapte* dacă nu au fost să.000 lei la G0.ederilor acesteia* potri. 3* cu e&cep'ia celor pre. O.it pre.icatului de urbanis+. *15!.ederilor autoriza'iei i a proiectului tehnic* a lucrărilor pre.ederilor art. d!re. 1 din 300e1-2010 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 26 din capitolul ### reglementat de ane&a .

izele i acordurile legale necesare !n raport cu o(iecti.icat ori condiţionarea .ederilor documenta'iilor de ur(anism* apro(ate potri. c2* precum i nerealizarea lucrărilor de cură'are* amena-are ori dega-are* după caz* a amplasamentului i)sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata e&ecu'iei* o dată cu !ncheierea lucrărilor de (ază4 .ăzut la art.!n lipsa unui drept real asupra imo(ilului* care să confere dreptul de a solicita autoriza'ia de construire)desfiin'are4 .n raport cu obiectivul de investiţii.uzul ne:usti.n ter+enul prevăzut la art. M alin.ori eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei docu+entaţii de urbanis+ sau a oricăror docu+entaţii te6nice de de." din capitolul ### completat de !rt" #$ punctul 28" din %egea 2"1/200 ) i!emiterea de autoriza'ii de construire)desfiin'are. 1N2* precum i depă irea termenului legal pre.!n lipsa sau cu nerespectarea pre.urnizării in.esti'ii* sau eli(erarea acestora cu depă irea termenului legal4 6!e+iterea de certi.inire a scopului solicitării. > alin." din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 2-" din %egea 2"1/200 ) 61!nee+iterea autorizaţiilor de construire . M alin. > alin.ăzute !n autoriza'ie a construc'iilor* lucrărilor i amena-ărilor cu caracter pro. *1!8 (la data 14-feb-2009 !rt" 26$ alin" (1)$ litera .c!apro(area furnizării de utilită'i ur(ane* ca urmare a e&ecutării de lucrări de (ran amente i racorduri la re'ele pentru construc'ii noi neautorizate4 d!men'inerea după e&pirarea termenului pre. *A!8 (la data 14-oct-2009 !rt" 26$ alin" (1)$ litera 0" din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 2-" din %egea 2"1/200 ) 6!emiterea de certificate de ur(anism incomplete ori cu date eronate* care nu con'in lista cuprinzând a.icate de urbanis+ inco+plete ori cu date eronatecare nu conţin lista cuprinz<nd avizele 0i acordurile le/ale necesare .ăzute la art.ederile art. .icat ori condiţionarea .estitor* după terminarea lucrărilor pre.ăzut prin autoriza'ie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea !n alte scopuri fa'ă de cele pre.inire a scopului solicitării. > alin.urnizării in. 3 lit.precu+ 0i e+iterea de certi." din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 2 " din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) 6!nee+iterea certi.izoriu4 e!neaducerea terenului la starea ini'ială de către in.uzul ne:usti. @ alin.or+aţiilor de interes public prevăzute la art. *1!8 (la data 14-oct-2009 !rt" 26$ alin" (1)$ litera . 1124 /!neanunţarea datei .care nu conţin lista cuprinz<nd avizele 0i acordurile le/ale necesare .sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei docu+entaţii de urbanis+ sau a oricăror docu+entaţii te6nice de de. @ alin.icate de urbanis+ inco+plete ori cu date eronate.or+aţiilor de interes public prevăzute la art.ul de in.or+itate cu prevederile art.sau re.. *2!.it legii4 .!!mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului* prin interzicerea accesului organelor de control a(ilitate sau prin neprezentarea documentelor i a actelor solicitate4 /!neanun'area datei !nceperii lucrărilor de construc'ii autorizate* !n conformitate cu pre.n con.cu depă0irea ter+enului le/ai.sau re.n raport cu obiectivul de investiţii.n ter+enul prevăzut la art.nceperii lucrărilor de construcţii autorizate.cu depă0irea ter+enului le/al. *1!8 (la data 14-oct-2009 !rt" 26$ alin" (1)$ litera .icatelor de urbanis+ .

000 lei la 5.000 lei* cele de la lit.000 lei.000 lei la 2.000 lei la 40.000.000 lei la 10.cele prevăzute la lit.000 lei.ăzute la art. 1324 J!ne!ndeplinirea* la termenul sta(ilit* a măsurilor dispuse de :nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii la controlul anterior4 l!refuzul ne-ustificat sau o(struc'ionarea su( orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentan'ilor persoanelor -uridice la documentele pre. 1M24 +!depă irea termenului de 1G zile pentru emiterea a.000 lei.000 lei. 6! 0i i!8 . 2M alin.cele prevăzute la lit.de la 10.000 lei la 2G.ederea autorizării lucrărilor de construc'ii* conform pre. 1202.000 lei la F0.săv<r0ite de persoanele .izelor i acordurilor necesare !n .000 lei.000.ederilor art.000 lei la 5.cele prevăzute la lit. l! 0i +!8 de 1.000.it pre.-teritoriale* potri. c24 .000.000.âr ite de persoanele fizice sau -uridice* se sanc'ionează cu amendă* după cum urmează.de la 4. g2. a24 .de la 5.cele prevăzute la lit.000 lei* cele de la lit.ind punerea !n siguran'ă a !ntregii construc'ii* !n cazul lucrărilor de consolidare4 . (2* d2 i e24 .de 10. c!8 . (la data 14-feb-2009 !rt" 26$ alin" (1)$ litera 1" din capitolul ### abrogat de !rt" #$ punctul 26" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *2!+ontra.de la 10.000.ederile certificatului de ur(anism* ale +odului ci.000 lei.cele prevăzute la lit.ăzute la alin.000. a!8 .000 lei.000 lei* cele de la lit.000 lei* cele de la lit.000 lei la 100.cele prevăzute la lit.ederilor art.000 lei la 100.!n (aza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege4 :!neorganizarea i nee&ercitarea controlului pri.000 leicele prevăzute la lit.de la 30.000 lei la 20. .cele prevăzute la lit. a!8 .cele prevăzute la lit. h2 i i24 .000 lei* cele de la lit.000 lei.cele prevăzute la lit.de la 10. 112* să. f24 .ind disciplina !n autorizarea i e&ecutarea lucrărilor de construc'ii de către compartimentele a(ilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor -ude'ene i al primăriilor* !n unită'ile lor administrati.000 lei* cele de la lit.000 lei la 10.000.61! 0i i!8 .erificate potri.!n (aza unor documenta'ii incomplete sau ela(orate !n neconcordan'ă cu pre.de la 1. l2 i m24 .000 lei.de la 30.de la 20.000 lei la 100.de la 1. (la data 19-mar-2006 !rt" 26$ alin" (2) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 52/200" ) " din %egea *2!"ontravenţiile prevăzute la alin. 2O alin. c!8 ..cele prevăzute la lit. :! 0i J!8 .000 lei* cele de la lit.000.000 lei.000 lei la 5. 3F alin. *1!.000 lei la MG.il* ale con'inutului-cadru al proiectului pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* care nu con'in a.000.de la 1.se sancţionează cu a+endă după cu+ ur+ează) . :! 0i J!8 .!n lipsa e&pertizei tehnice pri.săv<r0ite de persoanele .d! 0i e!8 .d! 0i e!8 .000.cele prevăzute la lit.000 lei.it dispozi'iilor art.de la 5. . M alin.000 lei. -2 i Z24 . *1!.000 lei la 10.000.000 lei.cele prevăzute la lit.it legii4 . .de la 10.se sancţionează cu a+endă după cu+ ur+ează) .de la 4.000 lei la 30.000 lei la 40. *2!"ontravenţiile prevăzute la alin.de la 1. 132 i 1F2* precum i neurmărirea modului de !ndeplinire a celor dispuse de :nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii* potri.000.000 lei* cele de la lit.de la 1.000 lei la MG.!8 .izice sau :uridice. b!.cele prevăzute la lit.de la 4.000 lei la 10.de 10. b!.000.izele i acordurile legale necesare sau care nu sunt .000.!8 . /!. 6!.en'iile pre.de la 4.de la 4.izice sau :uridice.

....................... h2 i i2 se aplică func'ionarilor pu(lici responsa(ili de . 3n conformitate cu pre........./...................* nr........ nr.........* (l. ..000 lei.......................* eli(erat1-2)emis 1-2 de poli'ia)statul .....1pentru cetă'eni străini2* !n calitate de ................ (la data 14-feb-2009 !rt" 26 din capitolul ### completat de !rt" #$ punctul 2-" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) prevederi din #rt................sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt................... lei ............. ............................................... lei ........en'iilor seria.......en'ii la normele legale pri....estitorul cu pri...ernului............* ..... l!8 de 1... MO.... !) :8S/%+<7@A<..............* !n (aza legitima'iei de control nr.....* -ude'ul ........................ire la neconformită'ile i)sau neconcordan'ele constatate !n proiect* !n ...... /!......lit.. .......... ..* -ude'ul .......* ap.........lei până la .......................alin .............igoare pri......... 1.. 1autoritatea căreia !i apar'ine agentul constatator2 /@7+%S-D%@EA0 de constatare i sanc'ionare a contra............................... ... a2 să sesizeze in.. ................... TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* posesor 1posesoare2 al)a (uletinului)căr'ii de identitate)pa aportului seria .....aceste fapte constituie contra.................. (la data 14-oct-2009 !rt" 26$ alin" (2) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 29" din %egea 2"1/200 ) *4!+uantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Hu................lit...........* cod fiscal nr...........ederile ...* sectorul ........ala(ilitate4 c2 să e&ecute lucrările numai pe (aza i !n conformitate cu proiectul tehnic ...* (l............ ....................en'iilor!ncheiat azi ........................ ....... ..... nr........erificatori de proiect atesta'i* potri.* et.............................âr irea a(aterilor de mai sus se face răspunzător* după caz.............it legii4 122 /e durata e&ecu'iei lucrărilor* e&ecutantul răspunde cu pri............. am constatat următoarele....* ..................... *>!Bn condiţiile prezentei le/i nu se aplică sancţiunea avertis+ent..* sc..... ...* !n calitate de ...ăzute la alin.. ... lei4 i se aplică o amendă de ....de la .....<h.. ............ 2..cele prevăzute la lit... .........it atri(u'iilor sta(ilite conform legii......................... ....................8.......* str................conform art.......* sc. lei4 i se aplică o amendă de ...................../...... i se sanc'ionează cu amendă contra...............erificat de .......... 2> din capitolul %%% Art..... ..* ... ...................................................+9:: :nspectoratul <eritorial !n +onstruc'ii .lei până la ...... ..........nr........................ .......................... ....................... prevederi din anexa @ *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24-nov-2009 pentru #rt..........de la ...........* ora .* tichet de !nscriere a contra.................. ...... a2 persoana fizică dl 1dna...............................................2*..4 (2 persoana -uridică............. Su(semnatul* ..en'ională* astfel... *5!Sanc'iunea amenzii poate fi aplicată i reprezentantului persoanei -uridice... ....* cu sediul !n.....* cu domiciliul !n ..... Seria . ............ ...............ind calitatea !n construc'ii..lit.* et...erificarea documenta'iilor care stau la (aza emiterii certificatelor de ur(anism i a autoriza'iilor de construire sau de desfiin'are* precum i semnatarilor* potri........... lei până la ............. .* ap.......... .......it 0egii* are următoarele o(liga'ii...................* .... >e să..... @9 din capitolul ?%.......................* !n urma controlului efectuat astăzi* ........................... 7(liga'ii ale e&ecutantului 112 %&ecutantul* !n (aza contractului de antrepriză !ncheiat cu (eneficiarul* pentru asigurarea calită'ii lucrărilor de construc'ii* potri............... lei ...............................* nr..conform art.. ........* !nmatriculată la registrul comer'ului cu nr.........de 2...................................* eli(erată de ..de la ..................de la .......ire la celelalte o(liga'ii pe care le are* !n conformitate cu legisla'ia !n ....alin . .......................conform art... ..* +.............. .... lei 3....* ............................ *5!Sanc'iunea amenzii pentru faptele pre.ind ..............conform art.........alin ........000 leicele prevăzute la lit........... ...ederea solu'ionării acestora de către proiectant4 (2 să !nceapă e&ecu'ia lucrărilor numai !n (aza unei autoriza'ii de construire)desfiin'are !n ... lei4 i se aplică o amendă de . lei până la .. 112 lit.............* str..lit.la data de ..............0 >% S<A< 38 +78S<@.......alin................ 2> din capitolul %%% &N'(& Nr... lei4 i se aplică o amendă de ...........* la sediul) antierul ...........

.........âr ită contra........ernului nr................................................ind regimul -uridic al contra..... ...............a proceda la e&ecutarea silită............eli(erat1-2 de ........ O................* posesor 1posesoare2 al)a (uletinului)căr'ii de identitate seria.... 1numele i prenumele* semnătura2 +ontra........................... .......................... 212001 pri..................* et.....................................er(al* la sediul :nspectoratului <eritorial !n +onstruc'ii ...................................................................en'ia.............. @5 din capitolul ? *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 01-+ar-2010 pentru #rt..................... ..........en'ională !n ..............ederilor art..................... ..................... >acă contra............nr..............* str...... ............er(al de constatare i de sanc'ionare a contra....... N.................ederile legale se dispun următoarele măsuri...... F......................................../.en'ionale 112 3ncadrarea faptei contra.....* -ude'ul)sectorul ...* contra..aloarea amenzii contra.....or realiza până la data de .......... 10 din 7rdonan'a Hu............... P............... ........................8..................... =ăsurile dispuse se ..... 1numele i prenumele* semnătura2 prevederi din #rt... ............ 31 i 32 din 7rdonan'a Hu.. /otri...........* sc............telefon ....la data de .....er(al* iar sumele !ncasate se fac integral ......................... Su(semnatul1a2* ....... MF............................ind regimul -uridic al contra.edere faptele să............... (2 7(iec'iuni ale contra.......................... ........* (l........ ............ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* posesor 1posesoare2 al)a (uletinului)căr'ii de identitate)pa aportului seria ........ ................................................it pre... 1numele i prenumele* semnătura2 =artor* .............. .............en'iilor* cu modificările i completările ulterioare* !mpotri.....................din ...........nr...........................enientului un e&emplar personal)prin afi are la domiciliu)cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr....enientul are o(liga'ia să predea copia chitan'ei* !n termen de 1G zile de la data comunicării prezentului proces-........................ 3n tiin'are de plată. ........en'ieiR* prezentat !n Ane&ele nr... ..............enientul urmează să achite suma totală de . ................................ P i M la prezentele norme metodologice..........er(al s-a !ntocmit !n 3 e&emplare* con'inând rezolu'ia de aplicare a sanc'iunii i R3n tiin'area de platăR* i s-a !nmânat)comunicat contra......aloare totală de ...................... ......en'iilor* o amendă contra...................enientului ...... TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* !n calitate de martor* declar că numitul* ......2 ................ .......................enientul nu se află de fa'ă* refuză sau nu poate să semneze* moti..........%...............................ernului nr..........* str............... 1numele i prenumele* semnătura2 +ontra..............nr...................en'ieiR ....2 .......................................... ...................................................................................................prezentat !n .....la data de .....ând func'ia de ..........................................................âr ite* se aplică contra................. Aplicarea sanc'iunilor contra....* +.... .......-ude'ul)sector .......enientul notificând organului de control !ndeplinirea acestora !n termenul sta(ilit................./...* domiciliat 1domiciliată2 !n .enient* .......................enit la (ugetul de stat.............. M..+ontra....en'ionale* se sta(ile te de organul de control i se !nscrie !n formularul tipizat R/@7+%S-D%@EA0 de constatare i sanc'ionare a contra......................... EanZ sau la >irec'ia trezorerie i conta(ilitate pu(lică teritorială !n termen de 1G zile de la data comunicării prezentului proces-.......* !n calitate de)a... .................* tichet de !nscriere a contra........nr................ ..... 1numele i prenumele* semnătura2 G......................+.. nu este de fa'ă)refuză)nu poate să semneze procesul-.....en'iilor.............................. Q a2 Alte men'iuni ale organului constatator 1contra............. Agent constatator* ............... ................. 2> din capitolul %%% Art.........* eli(erat1-2)emis de poli'ia)statul ....................en'ionale* respecti........ind lipsa martorului etc..... 1numele i prenumele* semnătura2 =artor* ...................enientul nu achită amenda !n termen de 1G zile de la data !nmânării)comunicării* se . 212001 pri.......en'iei se poate face plângere* !n termen de 1G zile de la comunicare* la -udecătoria !n a cărei rază teritorială a fost să.......... Agent constatator* ........................................................enient* ..* sectorul.....................a prezentului proces-..................enientului* !n condi'iile art..................... 122 Formularul tipizat R/@7+%S-D%@EA0 de constatare i sanc'ionare a contra..........en'iilor seria .......lei i !n conformitate cu pre........................................ ........................* +............................ @ezolu'ie de aplicare a sanc'iunii A........ând !n ....... /rezentul proces-.............ele pri.........................lei la +......* nr...................... ..+ontra............8...* situat !n ..........1pentru cetă'eni străini2..... .............* ap.................* reprezentată de dl 1dna.....................................er(al de constatare i sanc'ionare a contra...................

................* !ncheiat azi* ............2 ............................ ....* nr......... ............. ... ....* cu sediul !n ............en'ieiR propriu ................... a2 persoana fizică dl 1dna...de la ....................................... TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* posesor 1posesoare2 al)a (uletinului)căr'ii de identitate)pa aportului seria....... .. ................* tichet de !nscriere a contra..................................... .......4 (2 persoana -uridică ..............* eli(erat1-2)emis 1-2 de poli'ia)statul ..* cod fiscal nr...lit.nr........................ a2 nu se aplică sanc'iunea Ra........ Su(semnatul*.............................* -ude'ul ..........................................................................................* (l..............er(al de constatare i sanc'ionare a contra......... .....................................* sc..............................de la ..............* !n calitate de ..... .....ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* aceste fapte constituie contra.........................................................* reprezentată de dl 1dna......................* et............ind lipsa martorului etc................./............ .ernului nr............. 212001 pri..... ............... .. 2P alin..................enientul nu se află de fa'ă* refuză sau nu poate să semneze* moti.....................................................................* sectorul..ind regimul -uridic al contra.............en'iilor* cu modificările i completările ulterioare* !n domeniul disciplinei autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii i al e&ecu'iei acestora !n (aza autoriza'iilor emise* la aplicarea sanc'iunii contra.........ederile legii.....* +.................................................la data de ...............ind .* +...................................................ernului nr.................................. 1autoritatea căreia !i apar'ine agentul constatator2 /rimăria /@7+%S-D%@EA0 de constatare i sanc'ionare a contra.........* sectorul..... M -* redactat i apro(at !n conformitate cu pre. .....* et.....* la sediul) antierul ..alin................................... .............2 ...........................a cărui formă este pre.....* -ude'ul)sectorul........lit...................* eli(erată de.2* ...........nu este de fa'ă)refuză)nu poate să semneze procesul-...ele pri...................ederile 0egii nr.......* domiciliat 1domiciliată2 !n ... .....................................* str.......................it dispozi'iilor art.. .....................* nr..................enientului ........................................ lei4 3.......... .la data de .....* eli(erat1-2)emis de poli'ia)statul ................................................ ...................en'iilor* cu modificările i completările ulterioare* i se utilizează de către organele de control ale administra'iei pu(lice locale cu atri(u'ii de control !n domeniul disciplinei !n ur(anism i autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii....................en'iilor8r..ăzut !n ane&a nr.ind regimul -uridic al contra......... i se sanc'ionează cu amenda contra........................... lei4 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <otal amendă .........en'ii la normele legale pri. lei4 (2 conform art......... am constatat următoarele. .............. ..................nr.....................la data de .............. .. ...................* +........ederile art........en'ionale........................ 5011991* pri......* ....* sc.....* !n urma controlului efectuat astăzi* ............. ...* str.......* !nmatriculată la registrul comer'ului cu nr............* !n calitate de)a... ......................... .......en'ională* astfel............... .................* str...........en'iilor seria ............................................... 212001 pri..............* !n (aza legitima'iei de control nr....* et............................ .. 2....* tichet de !nscriere a contra..... >e să. ...... 2N i 2O din 7rdonan'a Hu. 1pentru cetă'eni străini2* !n calitate de .................... P ........................ ................... 1P2 i art............* -ude'ul ..................................ederile 7rdonan'ei Hu....................... 1........ând func'ia de ............. ..de la ....................................... .......* sc.............. 3G alin.......... 2> din capitolul %%% &N'(& Nr...... 3n conformitate cu pre...........................de la .......alin......................................* ap.. F....âr irea a(aterilor de mai sus se face răspunzător* după caz.8........* nr.. a2 conform art..............ertismentR4 (2 nu se admite achitarea !n termen de FN de ore a -umătate din minimul amenzii sta(ilite..... (2 7(iec'iuni ale contra.............. 1F2 /otri.....* posesor 1posesoare2 al)a (uletinului)căr'ii de identitate seria........... Su(semnatul1a2*......................* ora ............. ............ TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* !n calitate de martor* declar că numitul* . lei până la ../................... lei până la .............* (l................................ .8...........* ap.. ") +onsiliul Sude'ean ..... 132 din 0ege* !n corelare cu pre........* (l..* ap.......en'iilor seria .... ..eli(erat1-2 de .* ............................8..en'iilor.. Q a2 Alte men'iuni ale organului constatator 1contra............. lei4 c2 conform art.....................................este redactat !n conformitate cu pre.* ....... .1pentru cetă'eni străini2.............................. .........ane&a nr....nr....... ........................ lei până la .............lit.... .... G........./.nr... TQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQTQT* posesor 1posesoare2 al)a (uletinului)căr'ii de identitate)pa aportului seria ..........alin.... ...* cu domiciliul !n ................. lei până la .nr........ prevederi din anexa > *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 01-+ar-2010 pentru #rt........ 132 :nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii utilizează formularul tipizat R/@7+%S-D%@EA0 de constatare i sanc'ionare a contra..

.......................ederilor art..........%........... 1organul de control)func'ia2...... =ăsurile dispuse se ...amenda !n ...................................... 1numele i prenumele* semnătura2 +ontra...............enit la (ugetul local4 (2 +ontra..* !n calitate de ....pentru fapta consemnată la lit.............enientul are o(liga'ia să predea copia chitan'ei* !n termen de 1G zile de la data comunicării prezentului proces-....... 1221/R din 21-mai-2010 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 2........... 1numele i prenumele* semnătura2 =artor* .ind regimul -uridic al contra....enientul urmează să achite suma totală de ............enient ...... 132 din 0egea nr...... .............. 1numele i prenumele* semnătura2 =artor* .. 1numele i prenumele* semnătura2 P.............ârsite* constatate si consemnate la pct.... /rezentul proces-.......... G0)1OO1 [000MMM0F.........pentru fapta consemnată la lit........... 31 i 32 din 7rdonan'a Hu....enient* .* nr............................ N..................................aloare de ........ernului @omâniei nr...................................... lei 1adică ......ind autorizarea e&ecutarii lucrarilor de constructii* repu(licata* si a....... .... ..............................din capitolul ### reglementat de !rt" -6 din capitolul '#$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) .........it pre. EanZ sau la >irec'ia trezorerie i conta(ilitate pu(lică teritorială !n termen de 1G zile de la data comunicării prezentului proces-........edere dispozitiile art................................ 2P alin......S......... (2 ..................* contra....... @ezolu'ie de aplicare a sanc'iunii <inând seama de faptele sa.............................. +ontra................... 21 din 7rdonanta Hu................aloare de ......................... din ...htmJ pri.. 1numele i prenumele* semnătura2 M....................er(al* iar sumele !ncasate se fac integral ......... lei 1adică ........................... lei 1adică .........................* telefon ..............a proceda la e&ecutarea silită..ând o(liga'ia de a notifica organului de control !ndeplinirea acestei o(liga'ii !n termenul sta(ilit........ 2 din prezentul proces-.............................enientului un e&emplar personal)prin afi are la domiciliu)cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr... /rimăria 1autoritatea căreia !i apar'ine agentul constatator2......................ernului nr......... . ................................................... /otri...* str.2 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <7<A0 ............................lei la +...................................... ................ind regimul -uridic al contra................. +onsiliul -ude'ean .............er(al* !n (aza pre............................................................enient* . ......... 2@ (la data 21-mai-2010 !rt" 2..... 1numele i prenumele* semnătura2 0...............en'iilor* cu modificările i completările ulterioare* !mpotri....pentru fapta consemnată la lit............................en'ia..................24 ..............ând !n .......enientul a.... 3n tiin'are de plată.......... Agent constatator* ...................amenda !n ......................er(al de constatare i de sanc'ionare a contra..a prezentului proces-.....or realiza până la data de ..................................... 2)2001 [000G03OP....................er(al s-a !ntocmit !n 3 e&emplare* con'inând rezolu'ia de aplicare a sanc'iunii i R3n tiin'area de platăR i s-a !nmânat)comunicat contra................................ Am primit un e&emplar+ontra..... #rt.............. .........................+...âr ită contra.............amenda !n ............. a2 +ontra................... 212001 pri..........din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr....... >acă contra..aloare de ..aloare de ........................... a2 ..............................en'iei se poate face plângere* !n termen de 1G zile de la comunicare* la -udecătoria !n a cărei rază teritorială a fost să..............1functia si denumirea organului de control caruia !i apartine agentul constatator2* aplic urmatoarele sanctiuni...... 1!n litere2 ......... c2 ...... 1organului de control căruia !i apar'ine agentul constatator2* situată !n .............24 .................. Agent constatator* 1numele i prenumele* semnătura2 .....din capitolul ### reglementat de ane&a 8 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 2.... 1!n cifre2.........................2 i dispun* !n temeiul legii* următoarele măsuri..................* -ude'ul)sectorul ... ................................................amenda !n ..enientul nu achită amenda !n termen de 1G zile de la data !nmânării)comunicării* se .entiilor* su(semnatul* ...................................er(al* la adresa ...............ederilor art.htmJ pri......... lei 1adică ....................... .........

n .pentru . al -ude'ului* precum i respectarea disciplinei !n ur(anism i amena-area teritoriului legată de procesul de autorizare a construc'iilor.en'iilor* !ncheiate de organele de control ale administra'iei pu(lice locale* se !naintează* !n .it competen'elor de emitere a autoriza'iilor de construire)desfiin'are. *4!+ontra.n cadrul unităţilor lor ad+inistrativ-teritoriale 0i.nc6eiate de or/anele de control ale ad+inistraţiei publice locale. al sectoarelor municipiului Eucure ti* potri.n do+eniul autorizării executării lucrărilor .uncţie de .după caz.n construcţii . 6!-l!. *5!$rocesele-verbale de constatare a contravenţiilor. 6!.cu excepţia celor de la lit.itatea de amena-are a teritoriului i de ur(anism sau* după caz* pre edintelui consiliului -ude'ean ori primarului unită'ii administrati.din capitolul ### reglementat de !rt" -1 din capitolul ' din Norme Metodologice din 200 ) *1!7rganele de control ale consiliilor -ude'ene i ale primăriilor au o(liga'ia de a urmări respectarea disciplinei !n domeniul autorizării e&ecutării lucrărilor !n construc'ii !n cadrul unită'ilor lor administrati. (la data 16-oct-2006 !rt" 2-$ alin" (1) din capitolul ### modificat de !rt" 1$ punctul 2" din %egea 3!"/200" ) *2!Arhitectul.* i* după caz* de către cele ale municipiului Eucure ti.se constată 0i se sancţionează de către co+parti+entele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor ad+inistraţiei publice locale ale +unicipiilor.(la data 23-nov-2009 !rt" 2.după caz.-teritoriale !n a cărei rază s-a să.en'iile pre.ăzute la art.ora0elor 0i co+unelor. 2P alin.n unitatea lor ad+inistrativteritorială sau.aptele săv<r0ite . *4!"ontravenţiile prevăzute la art.âr ite !n unitatea lor administrati.pri+arii 0i or/anele de control din cadrul autorităţilor ad+inistraţiei publice locale 0i :udeţene au obli/aţia să ur+ărească respectarea disciplinei .en'iile pre. 2> alin. (la data 14-feb-2009 !rt" 2-$ alin" (3) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 28" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *5!+ontra. 2P alin.i! 0i :! se constată 0i se sancţionează de către or/anele de control ale %nspectoratului de Dtat .âr it contra.ăzute la art.n teritoriul ad+inistrativ al sectoarelor +unicipiului Cucure0ti. 2> alin.n .. *1! lit. h2-m2* se constată i se sanc'ionează de către organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor* sectoarelor municipiului Eucure ti* ora elor i comunelor* pentru faptele să.sectoarelor +unicipiului Cucure0ti.-teritoriale* potri.âr ite pe teritoriul -ude'ului respecti.ncălcarea prevederilor le/ale. 112 lit..iinţare.n "onstrucţii.en'ia. *5!"ontravenţiile prevăzute la art.să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor :udecătore0ti 0i or/anelor de ur+ărire penală.-teritorială sau* după caz* !n teritoriul administrati. h2* i2 i -2 se constată i se sanc'ionează de către organele de control ale consiliului -ude'ean* pentru faptele să.it competen'elor de emitere a autoriza'iilor de construire)desfiin'are. 112* cu e&cep'ia celor de la lit.naintează.potrivit co+petenţelor de e+itere a autorizaţiilor de construire1des. (la data 14-oct-2009 !rt" 2-$ alin" (4) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 30" din %egea 2"1/200 ) *5!/rocesele-.ederea aplicării sanc'iunii* efului compartimentului care coordonează acti.er(ale de constatare a contra. *1!$re0edinţii consiliilor :udeţene..se .ef al -ude'ului i personalul !mputernicit al compartimentului de specialitate din su(ordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei !n domeniul autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii pe teritoriul administrati. *1!.

n a cărui rază s-a săv<r0it contravenţia.utilizând RFormularul-model F.ind !nceperea e&ecu'iei lucrărilorR 1pentru uzul :S+2 puse la dispozi'ie de emitentul autoriza'iei !mpreună cu autoriza'ia. MP.ului de in.după cazpre0edintelui consiliului :udeţean ori pri+arului unităţii ad+inistrativteritoriale sau al sectorului +unicipiului Cucure0ti .6 prevederi din #rt.+7=.+7=.ind +odul fiscal* cu modificările i completările ulterioare* precum i ale art.en'ia* care . .ind !nceperea e&ecu'iei lucrărilorR 1pentru uzul administra'iei pu(lice2* respecti. /rocesul-. a2 @egularizarea ta&elor i cotelor legale 3n conformitate cu pre. a2* c2 i e2* pot fi constatate i de organele de poli'ie.13 . %mitentul autoriza'iei .ederea impunerii* se sta(ile te !n conformitate cu dispozi'iile 8ormelor metodologice de aplicare a 0egii nr. @> din capitolul ?%.ernului nr.8:+A@% pri.ederilor legale !n .ederilor art. (2 din 0egea nr. 2@ din capitolul %%% Art.âr it contra.en'iile pri.ederile art.it pre. c2 Anun'area finalizării lucrărilor de construc'ii autorizate Se . 11F2 lit.or aplica pre. 11F2 lit.ind +odului fiscal* cu modificările i completările ulterioare i .:mpozitul i ta&a pe clădiri al <:<0. 112 lit. P2 pri. 2PM alin. 5@112004 pri..: :L .a !n tiin'a :nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii despre finalizarea e&ecu'iei lucrărilor* precum i . RFormularul-model F. (la data 14-feb-2009 !rt" 2-$ alin" (6) din capitolul ### abrogat de !rt" #$ punctul 29" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) prevederi din #rt.se pot prezenta documentele do. @1 din capitolul ? *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24-nov-2009 pentru #rt.it legii.1P . 122 >upă realizare* pentru punerea !n func'iune a o(iecti.ind +A/:<70. 7rgane de control 112 /otri.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.ederile art.a a cum a fost calculată la efectuarea recep'iei la terminarea lucrărilor . 3n acest scop* in.1G .+7=.ind o(liga'iile in.izi(il* a /anoului de identificare a in.ului co+parti+entului care coordonează activitatea de a+ena:are a teritoriului 0i de urbanis+ sau.-teritoriale* potri.ind !ncheierea e&ecu'iei lucrărilorR 1pentru uzul :S+2 (2 >eclararea construc'iilor !n . (2 Amplasarea* la loc . (la data 16-oct-2006 !rt" 2-$ alin" ( ) din capitolul ### modificat de !rt" 1$ punctul 2" din %egea 3!"/200" ) *>!+ontra.ederea e&ecutării lucrărilor* in.ederile 0egii nr.estitorul)(eneficiarul are o(liga'ia de a realiza următoarele opera'iuni.ind +odul fiscal* cu modificările i completările ulterioare* !n cel mult 1G zile de la data finalizării lucrărilor de construc'ii* odată cu efectuarea recep'iei la terminarea lucrărilor* solicitantul 1in.8:+A@% pri.ind +odul fiscal nr.a aplica sanc'iunea potri. 5@112004* cu modificările i completările ulterioare.ind !ncheierea e&ecu'iei lucrărilorR 1pentru uzul administra'iei pu(lice2* respecti. 2@ din capitolul %%% Art.esti'iei .0e. RFormularul-model F.a aduce la cuno tin'ă emitentului autoriza'iei i :nspectoratului teritorial !n construc'ii data i ora !nceperii lucrărilor de construc'ii autorizate* utilizându-se RFormularul-model F.vederea aplicării sancţiunii. 5@112004 pri.esti'iei Se . 5512005* pct.igoare* prin gri-a in.estitorul)(eneficiarul are o(liga'ia de a declara la emitentul autoriza'iei .ind e&ecutarea sau desfiin'area construc'iilor fără autoriza'ii* pre.0.editoare necesare. N la prezentele norme metodologice. 7pera'iuni pri.estitorului)(eneficiarului este necesară realizarea următoarelor opera'iuni. 5@112004 pri.it pre. a2 Anun'area !nceperii lucrărilor de construc'ii autorizate Se .esti'ii* potri. 2M din 0ege* organele de control ale consiliilor -ude'ene i ale primăriilor au o(liga'ia de a urmări respectarea disciplinei !n domeniul autorizării i e&ecutării lucrărilor de construc'ii !n cadrul unită'ilor lor administrati.8:+A@% pri.a aduce la cuno tin'ă emitentului autoriza'iei i :nspectoratului teritorial !n construc'ii data i ora finalizării lucrărilor de construc'ii autorizate* utilizându-se RFormularul-model F.ind +odul fiscal* apro(ate prin ?otărârea Hu.8:+A@% pri.ederea impunerii* la organele financiare teritoriale sau la unită'ile su(ordonate acestora* !n conformitate cu pre.ind !ncheierea e&ecu'iei lucrărilorR 1pentru uzul :S+2 puse la dispozi'ie de emitentul autoriza'iei !mpreună cu autoriza'ia.8:+A@% pri. 2PM alin.0 :: .:mpozite i ta&e locale din 0egea pri.it competen'elor sta(ilite de 0ege.1F +7=.aloarea finală 1rezultată2 a lucrărilor . M1. 3O din 0ege.en'iei se trimite de !ndată autorită'ii administra'iei pu(lice pe teritoriul căreia s-a să.ederile cuprinse !n ane&a nr..ederea impunerii <oate construc'iile proprietate particulară se declară* !n .aloarea finală a in.1P +7=.a aplica pre.estitorul)(eneficiarul2 are o(liga'ia de a regulariza ta&ele i cotele legale.er(al de constatare a contra. 5.estitorilor)(eneficiarilor fa'ă de autorită'i 112 >upă o('inerea autoriza'iei de construire)desfiin'are* !n . c2 i d2 din 0egea nr.ăzute la art. >ata do(ândirii clădirii* !n . 5@112004 pri. 2P alin.

....................... +onstructor pentru !nchideri)izola'ii .... ................................ 5>enumirea firmei)8umele i prenumele6 Adresa........... .............................................. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ din data de QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <ermenul de e&ecu'ie a lucrărilor* pre..................esti'iei !nlocuie te modelul sta(ilit prin ane&a la 7rdinul ministrului lucrărilor pu(lice i amena-ării teritoriului nr.........ului .... /roiectant general ...... /roiectant de structuri .............. <el.. a2 i (2 se dispune oprirea e&ecutării lucrărilor* precum i* după caz* luarea măsurilor de !ncadrare a acestora !n pre.......ăzut !n autoriza'ie .+@...........ind identificarea proiectan'ilor)constructorilor se !nscriu !n măsura !n care proiectarea)e&ecu'ia sunt realizate de mai mul'i operatori...... fotografia machetei* o perspecti........%-mail. >ata finalizării lucrărilor . ....>atele pri........................ 8) =7>%0 /%8<@....... cu 8r. 5>enumirea firmei)8umele i prenumele6 Adresa.................esti'iei............. /A87...%-mail.......... ...en'iile pre..................... QQQQQQQQQQQ I 2 =odelul pentru panoul de identificare a in............... .............. +onstructor ..................... 2A (la data 21-mai-2010 !rt" 28 din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr............ 2@ din capitolul %%% &N'(& Nr.. ..............or fi !nscrise o(ligatoriu !ntr-un panou de minimum P0 & O0 cm 1literele a..................)Fa&...... .. >412 din 11 au/ust 199A* care se a(rogă.......... 112 i 122 din 0egea nr.............er(al de constatare a contra.............................)Fa&...... ....)Fa&..... <el... #rt..... .......>atele de mai sus ........ .........ederilor art............. ........ .................... 1221/R din 21-mai-2010 ) *1!7 dată cu aplicarea amenzii pentru contra.en'iei.%-mail...edere de ansam(lu a o(iecti....ăzute la art.. +onstructor pentru structură .......)Fa&..................... 112 lit.................. /roiectant de instala'ii .... .. 5>enumirea firmei)8umele i prenumele6 Adresa.... ... /roiectant de arhitectură ....ând o !năl'ime de cel pu'in G cm2* confec'ionat din materiale rezistente la intemperii i afi at la loc .....................%-mail............. 2...............ită'i economice ori a autoriza'iei sanitare de func'ionare Autoriza'ia pentru desfă urarea unei acti.... 5denumirea firmei)numele i prenumele6 Adresa.. ........ <el. +onstructor pentru instala'ii ..... <el.Dederea de ansam(lu poate fi..... prevederi din anexa A *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24-nov-2009 pentru #rt......................esti'iei ...... .................... ....ă 1principală2 a in................... 5>enumirea firmei)8umele i prenumele6 Adresa.... 5>enumirea firmei)8umele i prenumele6 Adresa.......................... .....................................%-mail.................... . 5@112004 pri.................................... <el............)Fa&..........Antreprenor general ...................... QQQQ din data de QQQQQQQQQQQQ %misă de..... >% :>%8<:F:+A@% A :8D%S<:9:%:I2 KA8<:%@ 38 0.. 2P alin... . <el. .. 5>enumirea firmei)8umele i prenumele6 Adresa. 5>enumirea firmei)8umele i prenumele6 Adresa.%-mail.........)Fa&.. Eeneficiarul in. 5>enumirea firmei)8umele i prenumele6 Adresa.................................................)Fa&.......)Fa&....... 87<C....ind +odul fiscal* cu modificările i completările ulterioare............. .......%-mail......c2 7('inerea autoriza'iei pentru desfă urarea unei acti....izi(il pe toată perioada lucrărilor............. ..... <el.................ului >enumirea i adresa o(iecti.ederile autoriza'iei sau de desfiin'are a lucrărilor e&ecutate fără autoriza'ie ori cu nerespectarea pre.... 3............ .... <el........ .. ....%-mail.....ă sau o fa'adă reprezentati...... . >ata !nceperii e&ecu'iei lucrărilor ............ 1................ederilor acesteia* !ntr-un termen sta(ilit !n procesul-...... Autoriza'ie de construire)desfiin'are 8r.......ită'i economice ori autoriza'ia sanitară de func'ionare* după caz* se emite de autoritatea teritorială competentă* !n condi'iile pre...........%-mail.)Fa&............... ....................... <el...... 2PN alin......... ...........

132 3n situa'ia !n care construc'ia realizată fără autoriza'ie de construire !ntrune te condi'iile ur(anistice de integrare !n cadrul construit pree&istent* autoritatea administra'iei pu(lice locale competente poate proceda la emiterea unei autoriza'ii de construire !n . 29 (la data 23-nov-2009 !rt" 29 din capitolul ### reglementat de !rt" -2 din capitolul ' din Norme Metodologice din 200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 29 din capitolul ### reglementat de !rt" -1 din capitolul ' din Norme Metodologice din 200 ) *1!+ontrolul statului !n amena-area teritoriului* ur(anism i autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii se e&ercită de :nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii* pe !ntregul teritoriu al 'ării* i de inspectoratele teritoriale ale acestuia* care dispun măsurile i sanc'iunile pre. prevederi din #rt. :ntrarea !n legalitate 112 7rganul de control care a sanc'ionat contra.en'ional pentru fapta de a se e&ecuta lucrări de construc'ii fără autoriza'ie sau cu !ncălcarea dispozi'iilor acesteia* potri. *4!:nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii i inspectoratele teritoriale !ncuno tin'ează autoritatea administra'iei pu(lice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra constatărilor i măsurilor dispuse.a sta(ili prin procesul . (la data 30-sep-2010 !rt" 28$ alin" (3) din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr.ăzute la art.izate i apro(ate !n condi'iile legii* sau* după caz* de instan'ă.ederea intrării !n legalitate* !n coro(orare cu luarea măsurilor legale care se impun* numai !n (aza concluziilor unui referat de e&pertiză tehnică pentru cerin'a esen'ială de calitate Rrezisten'ă mecanică i sta(ilitateR pri.ederilor alin.ederilor acesteia.ind cele dispuse de :nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii. 112 din 0ege* pe lângă oprirea e&ecutării lucrărilor* are o(liga'ia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru !ncadrarea lucrărilor !n pre.alin.ăzute de prezenta lege.ederilor art. @1 din capitolul ? *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24-nov-2009 pentru #rt.izul =inisterului +ulturii i +ultelor. 1 din 30-0e1-2010 ) prevederi din #rt.enientul nu a o('inut autoriza'ia necesară. *2!>ecizia men'inerii sau a desfiin'ării construc'iilor realizate fără autoriza'ie de construire sau cu nerespectarea pre. 2N alin. 3n această situa'ie organele de control ale consiliilor -ude'ene sau locale* după caz* au o(liga'ia să urmărească modul de conformare pri.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 2A.it 0egii* autoritatea administra'iei pu(lice competentă să emită autoriza'ia de construire)desfiin'are are o(liga'ia de a analiza modul !n care construc'ia corespunde reglementărilor din documenta'iile de ur(anism apro(ate pentru zona de amplasament* urmând să dispună* după caz* men'inerea sau desfiin'area construc'iilor realizate fără autoriza'ie sau cu !ncălcarea pre. *2!:nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii i inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea e&ecutării lucrărilor de construire sau de desfiin'are* după caz* atunci când constată că acestea se realizează cu !ncălcarea dispozi'iilor legale* a cerin'elor pri. *4!=ăsura desfiin'ării construc'iilor se aplică i !n situa'ia !n care* la e&pirarea termenului de intrare !n legalitate sta(ilit !n procesul-.(la data 23-nov-2009 !rt" 28$ alin" (1) din capitolul ### reglementat de !rt" 9 din capitolul #'$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) (la data 30-sep-2010 !rt" 28$ alin" (1) din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr. GO.ederilor acesteia se .ederea realizării pre. 29 din capitolul %%% .en'iei* contra.it pre.er(al. 112* potri. 3 lit. din 30-0e1-2010 ) 1 #rt.ederile autoriza'iei* sau de desfiin'are a lucrărilor e&ecutate fără autoriza'ie* !ntr-un termen pe care !l . /entru lucrări ce se e&ecută la clădirile pre.ind starea structurii de rezisten'ă !n stadiul fizic !n care se află construc'ia* precum i pentru cerin'a esen'ială de calitate Rsecuritatea la incendiuR* numai după emiterea Acordului de mediu* !n condi'iile legii. 122 3n . (2 este necesar a.a lua de către autoritatea administra'iei pu(lice competente* pe (aza planurilor ur(anistice i a regulamentelor aferente* a. *1! din capitolul %%% Art.er(al de constatare a contra.ind asigurarea calită'ii !n construc'ii* fără proiect tehnic ori pe (aza unor autoriza'ii nelegal emise. 59 din capitolul %?.

122 3n conformitate cu dispozi'iile art.ind !nceperea e&ecu'iei lucrărilor . M alin.ind calitatea !n construc'ii* cu modificările ulterioare* in.izând disciplina !n autorizare pe raza unită'ii administrati. 112 se penalizează cu 0*1G Y pe zi de !ntârziere* fără a se depă i suma datorată.ăzute la art.ederilor 0egii nr. 112 lit.ăzute se penalizează cu 0*1GY pe zi de !ntârziere* fără a se depă i suma datorată. (2 din 0ege i a lăca urilor de cult.alorii lucrărilor autorizate* care se face o dată cu recep'ia la terminarea lucrărilor.ăzute de 0ege.-teritoriale* potri. 2M alin. @0 din capitolul %?.aloare echi. 1011995 pri.ind.:S+ o cotă de 0*M0Y din cheltuielile pentru e&ecutarea construc'iilor i a lucrărilor pre. M0. 2O din 0ege* controlul statului !n amena-area teritoriului* ur(anism i autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii se e&ercită pe !ntregul teritoriu al 'ării de către :nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii* care dispune măsurile i aplică sanc'iunile pre.8:+A@% pri.it pre.+7=. 40 din capitolul %%% Art. >isponi(ilită'ile la finele anului din . 401 . M2.eniturile e&tra(ugetare se reportează !n anul următor i au aceea i destina'ie. 112* arhitectul. Dirarea sumelor se face !n contul :nspectoratului de Stat !n +onstruc'ii* iar copia documentului de plată se ane&ează la RFormularul-model F. 1N2.ederile art. 2 din această lege.aloarea lucrărilor autorizate* cu e&cep'ia celor pre.irare a sumelor* precum i calculul penalizărilor corespunzător !ntârzierilor la plată a cotelor se face potri. #rt..it pre. +ota de 0*1Y din .ederilor alin. 7rgane de control 5.!n conformitate cu atri(u'iile conferite prin regulamentul de organizare i func'ionare a consiliului -ude'ean* sta(ilite !n temeiul pre.aloare echi. (2 i a lăca urilor de cult. +alculul* modul de .alentă cu o cotă de 0*1Y din . 3ntârzierea la plată a cotei pre.urmăre te* !n unită'ile administrati.ederilor art. 21512001* coro(orate cu pre. 30 din 0ege* cheltuielile pentru controlul statului !n amena-area teritoriului* ur(anism i autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii se suportă de către in. prevederi din #rt.. 40 (la data 23-nov-2009 !rt" 30 din capitolul ### reglementat de !rt" -0 din capitolul #'$ sectiunea 3 din Norme Metodologice din 200 ) *1!+heltuielile pentru controlul statului !n amena-area teritoriului* ur(anism i autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii se suportă de către in. @2 din capitolul ? *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24-nov-2009 pentru #rt.it competen'elor sta(ilite de 0ege* pri. +ote ulterioare autorizării 112 /otri. 112 se aplică i diferen'elor rezultate din actualizarea .ederilor art.6 122 /otri. prevederi din #rt. 122 din 0ege .ede la art. al municipiului Eucure ti* după caz* o dată cu transmiterea !n tiin'ării pri.:S+R eli(erat de emitent !mpreună cu autoriza'ia de construire)desfiin'are !n conformitate cu pre.estitori* !n . A(ilitări de control ale organelor administra'iei pu(lice locale 112 Autorită'ile administra'iei pu(lice locale* prin organele proprii cu atri(u'ii de control* potri. 1011995. M1. 3ntârzierea la plată a cotei pre. 112 din 0egea nr.alentă cu o cotă de 0*1 Y din .ederilor autoriza'iilor de construire)desfiin'are i a proiectelor tehnice.ef al -ude'ului* !mpreună cu personalul !mputernicit al compartimentului de specialitate din su(ordinea acestuia . F0 alin.aloarea lucrărilor autorizate* cu e&cep'ia celor pre.ederile art.ăzute la art.aloarea lucrărilor autorizate se aplică i diferen'elor rezultate din actualizarea acesteia* care se face odată cu recep'ia la terminarea lucrărilor.estitorii sau proprietarii au o(liga'ia de a .it pre.ira lunar către :nspectoratul de Stat !n +onstruc'ii .ăzute la alin.ala(ile4 c2 e&ecutarea lucrărilor de construc'ii cu respectarea pre. 3 alin.Art. 1N2 din 0ege. #rt. 112 se face !n contul inspectoratelor teritoriale !n construc'ii* -ude'ene* respecti.ind e&ecu'ia lucrărilor de construc'ii numai pe (aza unor autoriza'ii de construire)desfiin'are* precum i respectarea disciplinei !n ur(anism i amena-area teritoriului* legată de procedura de autorizare.estitori* !n . 3 lit.ăzute la art.sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 122 3n aplicarea pre. 29 din capitolul %%% Art. *4!+ota sta(ilită la alin. *2!Dirarea sumelor sta(ilite conform dispozi'iilor alin. a2 emiterea autoriza'iilor de construire)desfiin'are4 (2 e&ecutarea lucrărilor de construc'ii numai pe (ază de autoriza'ii .ederilor 0egii nr.it legii* au o(liga'ia de a organiza i de a efectua permanent ac'iuni de control . M alin.ind data !nceperii lucrărilor* astfel cum se pre.teritoriale de pe raza -ude'ului* respectarea disciplinei !n construc'ii pri.1F .

a sesiza instan'ele -udecătore ti pentru a dispune* după caz.ederile alin.ăzute la art. *2! 0i *4! se aplică corespunzător 0i cotelor prevăzute la alin.inanţare 0i de .ino.pe tot parcursul procesului penal. 2P se prescrie !n termen de 2 ani de la data să. 112. 2N alin. *4!$revederile art.it pre.. 112* organul care a aplicat sanc'iunea .n care se solicită e+iterea autorizaţiei de construire. (la data 02-sep-2008 !rt" 32$ alin" (1) din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr. din valoarea devizului de construcţii. 122* se .prin 6otăr<rea de conda+nare.en'ional au oprit e&ecutarea lucrărilor* dar nu s-au conformat !n termen celor dispuse prin procesul-. 41 >reptul de a constata contra.ăzute la art. *1!. 112.en'iei* potri.potrivit le/iipot cere or/anelor de ur+ărire penală sesizate 0i. (la data 14-feb-2009 !rt" 30 din capitolul ### completat de !rt" #$ punctul 30" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) (la data 14-oct-2009 !rt" 30%1 din capitolul ### abrogat de !rt" #$ punctul 31" din %egea 2"1/200 ) #rt.or putea cere instan'ei să dispună* prin hotărârea de condamnare* măsurile men'ionate la alin.er(al de constatare a contra. *1! se .cu excepţia lucrărilor la construcţiile de locuinţe individuale care nu se realizează de către dezvoltatori i+obiliari. *2!3n cazul admiterii cererii* instan'a .a sta(ili termenele limită de e&ecutare a măsurilor pre.teren 0i1sau construcţii -.erent de sursa de ..or duce la !ndeplinire prin gri-a primarului* cu spri-inul organelor de poli'ie* cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele .âr irii faptei.n toate situaţiile . 1254 din 02-0e1-2008 ) (la data 0 -oct-200.en'iile i de a aplica amenzile pre. 1221/R din 21-mai-2010 ) *1!3n cazul !n care persoanele sanc'ionate contra.!rt" 32$ alin" (1) din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr.ate. 1 !3/R din 05-oct-200! ) a!!ncadrarea lucrărilor !n pre.n con.+ăsurile +enţionate la alin.ntoc+it . 2F organele de control . #rt.or+a de proprietate asupra i+obilelor . 7rganele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate i* după caz* instan'ei să dispună ca măsură pro.*1!%nvestitorii sau proprietarii au obli/aţia de a vira "asei Dociale a "onstructorilor o cotă . *2!"alculul 0i virarea su+elor prevăzute la alin.cu corespondent .instanţei să dispună oprirea te+porară a executării lucrărilor.or+itate cu prevederile le/ale . (la data 16-oct-2006 !rt" 32$ alin" (4) din capitolul ### modificat de !rt" 1$ punctul 3" din %egea 3!"/200" ) . 40 alin. 25. *5!3n situa'iile pre. *5!Bn situaţiile prevăzute la art.ederile autoriza'iei4 b!desfiin'area construc'iilor realizate nelegal. *1!.după caz. 42 (la data 30-sep-2010 !rt" 32 din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr.ederilor art.izorie* pe tot parcursul procesului penal* oprirea e&ecutării lucrărilor.ac e0alonatconco+itent cu plata situaţiilor de lucrări.după caz. 'r/anele de control co+petente.or/anele de control vor putea cere instanţei să dispună. *4!3n cazul nerespectării termenelor limită sta(ilite* măsurile dispuse de instan'ă* !n conformitate cu pre.n cuantu+ de 0-5.ăzute la alin.n vi/oare.indi. 1 din 300e1-2010 ) (la data 21-mai-2010 !rt" 32 din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr.n devizul /eneral al obiectivului de investiţii sau al lucrării de intervenţii.

(la data 14-oct-2009 !rt" 33$ alin" (1) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 32" din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 33$ alin" (1) din capitolul ### reglementat de !rt" 62 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.at al statului* -ude'elor* municipiilor* ora elor i comunelor .lucrările 0i a+ena:ările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţin<nd do+eniului public sau privat al :udeţelor. 44.icii cu societă'i comerciale* !n condi'iile legii.ără sesizarea instanţelor :udecătore0ti 0i pe c6eltuiala contravenientului..ora0elor 0i co+unelor vor putea . *1! din capitolul %%% Art.lă construcţia.or restitui su(. *1!$rin excepţie de la prevederile art. *1! se poate declan0a din o.ederile art.-teritoriale 112 +onstruc'iile)lucrările e&ecutate fără autoriza'ie de construire . 23 4 din 15nov-2010 ) (la data 09-feb-2009 !rt" 33 din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr.ără autorizaţie de construire pe terenuri aparţin<nd do+eniului public sau privat al statului.6 *2!$rocedura prevăzută la alin.construcţiile executate .sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt..alin. #rt.enientului.lă construcţia sau la solicitarea proprietarului ori a ad+inistratorului le/al al terenului aparţin<nd do+eniului public sau privat al statului. *2!/entru realizarea pre.or putea fi desfiin'ate pe cale administrati.en'iile primite* cu plata do(ânzilor legale pentru perioada !n care le-au folosit. 42.ără autorizaţie de construire pe terenuri aparţin<nd do+eniului public sau privat al statului vor putea .iinţare...inclusi.izoriu .ă de către autoritatea administra'iei pu(lice locale competentă* fără sesizarea instan'elor -udecătore ti i pe cheltuiala contra. (2 . *1!$rin excepţie de la prevederile art.+unicipiilor. 112 lit.-teritoriale unde se află construc'ia fără emiterea unei autoriza'ii de desfiin'are* fără sesizarea instan'elor -udecătore ti i pe cheltuiala contra. 44 (la data 1 -nov-2010 !rt" 33 din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr.iinţate pe cale ad+inistrativă de autoritatea ad+inistraţiei publice de pe raza unităţii ad+inistrativ-teritoriale unde se a. 32* construc'iile e&ecutate fără autoriza'ie de construire pe terenuri apar'inând domeniului pu(lic sau pri. (la data 23-nov-2009 !rt" 33$ alin" (2) din capitolul ### reglementat de !rt" 62 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) . 201/R din 0 -feb-200 ) (la data 09-feb-2009 !rt" 33 din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr.ără e+iterea unei autorizaţii de des. >esfiin'area construc'iilor)lucrărilor neautorizate* realizate pe terenuri apar'inând domeniului pu(lic sau pri.at al statului* ori al unită'ilor administrati.en'ie pentru construirea unei locuin'e i pentru care s-a dispus măsura pre. 5.iinţate pe cale ad+inistrativă de autoritatea ad+inistraţiei publice de pe raza unităţii ad+inistrativteritoriale unde se a.e&ecutate pe terenuri apar'inând domeniului pu(lic sau pri. 112 i 1F2 din 0ege* de către autoritatea administra'iei pu(lice de pe raza unită'ii administrati. 42. 201/R din 0 -feb-200 ) *1!/rin derogare de la pre.i des. 112 consiliile locale comunale* oră ene ti* municipale ori -ude'ene* după caz* pot contracta efectuarea acestor ser.*5!/ersoanele care au (eneficiat de su(.i des..construcţiile executate .c<t 0i construcţiile.lă construcţia.or putea fi desfiin'ate pe cale administrati.ederilor art. P2. lucrările i amena-ările cu caracter pro.iciu de autoritatea ad+inistraţiei publice de pe raza unităţii ad+inistrativteritoriale unde se a.it pre. 33 alin.ără sesizarea instanţelor :udecătore0ti 0i pe c6eltuiala contravenientului.enientului. >2 din capitolul %?.at al statului* al -ude'elor* ora elor sau comunelor .ederilor alin.ă* potri.ăzută la alin.

>2 din capitolul %?.n condiţiile le/ii. 44. 44.ără sesizarea instanţelor :udecătore0ti 0i pe c6eltuiala contravenientului.ederile art..ora0elor ori co+unelor vor putea .or putea fi desfiin'ate pe cale administrati.ederilor art.6 *4!Bn cazul ne.iinţate pe cale ad+inistrativă de autoritatea ad+inistraţiei publice co+petente.6 *5!$entru realizarea prevederilor alin.enientului.. 122 din 0ege* de către autoritatea administra'iei pu(lice de pe raza unită'ii administrati.ără autorizaţie de construire.ectuarea acestor servicii cu societăţi co+erciale specializate .. >2 din capitolul %?. 42. >esfiin'area construc'iilor)lucrărilor neautorizate* realizate pe terenuri apar'inând domeniului pu(lic sau pri..sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. >esfiin'area construc'iilor)lucrărilor neautorizate* realizate pe terenuri apar'inând domeniului pu(lic sau pri. >2 din capitolul %?.-teritoriale 5.alin.ără autorizaţie de construire pe terenuri aparţin<nd do+eniului public sau privat al :udeţelor.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.ăzută la alin. 5..it pre.alin. P2. 33 alin.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.at al statului* ori al unită'ilor administrati.. >esfiin'area construc'iilor)lucrărilor neautorizate* realizate pe terenuri apar'inând domeniului pu(lic sau pri. >2 din capitolul %?.e&ecutate pe terenuri apar'inând domeniului pu(lic sau pri.6 132 /otri.prevederi din #rt.-teritoriale unde se află construc'ia* care poate declan a desfiin'area din oficiu ori la solicitarea utilizatorului legal al terenului apar'inând domeniului pu(lic sau pri.inclusi.i des. *1! autorităţile publice co+petente pot contracta e.-teritoriale 5.at al statului* -ude'elor* municipiilor* ora elor i comunelor . P2.alin. 112 i 1F2 din 0ege* de către autoritatea administra'iei pu(lice de pe raza unită'ii administrati. lucrările i amena-ările cu caracter pro.ă pre..a putea trece de !ndată la desfiin'area construc'iilor e&ecutate fără autoriza'ie de construire.sectiunea 2 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.it pre.6 *5!$rin excepţie de la prevederile art. 44. *5! din capitolul %%% Art.proprietarul sau ad+inistratorul le/al al terenului aparţin<nd do+eniului public ori privat al statului va putea trece de .at al statului* ori al unită'ilor administrati. 132 din 0ege* !n situa'ia !n care autoritatea administra'iei pu(lice competente nu duce la !ndeplinire procedura de desfiin'are !n termen de 1G zile calendaristice de la data solicitării pre.. 33 alin.el de lucrări.6 122 /rocedura de desfiin'ate pe cale administrati.iinţarea construcţiilor executate . *5! din capitolul %%% Art.. 122* utilizatorul legal al terenului apar'inând domeniului pu(lic ori pri..ăzute la alin.izoriu .n ast.-teritoriale 5.-teritoriale 112 +onstruc'iile)lucrările e&ecutate fără autoriza'ie de construire .. 33 alin.ndeplinirii de către autoritatea ad+inistraţiei publice co+petente a procedurii de des. *2! din capitolul %%% Art.alin. 44.ă* potri.construcţiile executate .at al statului* ori al unită'ilor administrati. *2!.at al statului. 5.ndată la des. 5.ederilor art.n ter+en de 15 zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la alin.at al statului* ori al unită'ilor administrati.6 . P2.-teritoriale unde se află construc'ia fără emiterea unei autoriza'ii de desfiin'are* fără sesizarea instan'elor -udecătore ti i pe cheltuiala contra. (la data 23-nov-2009 !rt" 33$ alin" (3) din capitolul ### reglementat de !rt" 62 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.at al statului* -ude'ului* municipiului* ora ului sau comunei* după caz* . 112 se pune !n aplicare* !n conformitate cu pre. *4! din capitolul %%% Art. P2.. (la data 16-oct-2006 !rt" 33 din capitolul ### modificat de !rt" 1$ punctul 4" din %egea 3!"/200" ) (la data 23-nov-2009 !rt" 33$ alin" ( ) din capitolul ### reglementat de !rt" 62 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.. (la data 23-nov-2009 !rt" 33$ alin" (4) din capitolul ### reglementat de !rt" 62 din capitolul #'$ sectiunea 2 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.. >esfiin'area construc'iilor)lucrărilor neautorizate* realizate pe terenuri apar'inând domeniului pu(lic sau pri.iinţare..

n patri+oniul societăţilor co+erciale . (la data 14-oct-2009 !rt" 34$ alin" (3) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 32" din %egea 2"1/200 ) *5!:n.respectiv de $ri+ăria 3unicipiului Cucure0ti.n.rastructură.iare de calcul* a.it legii. *4!#r6ivele cuprinz<nd studiile 0i docu+entaţiile +enţionate la alin.n acest scop prin 6otăr<ri ale consiliilor :udeţene.ederilor 0egii Arhi. 1>1199>* cu modificările ulterioare.de către consiliile :udeţene sau de către pri+ăriile +unicipiilor.it pre. *>!3n situa'ia refuzului predării arhi.ele cuprinzând studiile i documenta'iile men'ionate la alin.ederilor art.respectiv ale "onsiliului General al 3unicipiului Cucure0ti.a ele+entelor de in. ale +onsiliului Heneral al =unicipiului Eucure ti..potrivit le/ii.după caz.consiliile :udeţene 0i1sau $ri+ăria 3unicipiului Cucure0ti.precu+ 0i a lucrărilor de a+ena:are a teritoriului 0i de urbanis+ . #rt.ostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului sunt 0i ră+<n proprietate publică a :udeţului sau a +unicipiilorrespectiv a +unicipiului Cucure0ti. 1G2 din 0ege* autorită'ile administra'iei pu(lice competente pot contracta efectuarea acestor ser.de /ospodărie co+unală. Ac'iunea !n instan'ă este scutită de ta&a de tim(ru.elor 8a'ionale nr. 45 (la data 23-nov-2009 !rt" 34 din capitolul ### reglementat de !rt" 80 din capitolul '#$ sectiunea 3 din Norme Metodologice din 200 ) *1!Studiile de teren i documenta'iile ela(orate pentru realizarea in.elor se face de către comisii constituite !n acest scop prin hotărâri ale consiliilor -ude'ene* respecti.+unicipale.el.sunt i rămân proprietate pu(lică a -ude'ului sau a municipiului Eucure ti.studii 0i proiecte de siste+atizare elaborate .studii i proiecte de sistematizare ela(orate !nainte de 1OO0 la comanda fostelor consilii populare sau a altor institu'ii ale statului . 112* intrate* la constituire* !n patrimoniul societă'ilor comerciale !nfiin'ate pe structura fostelor unită'i de proiectare -ude'ene i din municipiul Eucure ti* se gestionează* potri. *4!Arhi.ace de către co+isii constituite . (la data 14-oct-2009 !rt" 34$ alin" (1) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 32" din %egea 2"1/200 ) *2!3n !n'elesul prezentei legi* prin studiile i documenta'iile men'ionate la alin. *5!%nventarierea ar6ivelor se .or adresa instan'elor -udecătore ti* care . 112* !n temeiul pre. (la data 14-oct-2009 !rt" 34$ alin" (4) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 32" din %egea 2"1/200 ) *5!@efuzul in. *1!intrate.nainte de 1990 la co+anda . *>!Bn situaţia re.se /estionează.ostelor unităţi de proiectare :udeţene 0i din +unicipiul Cucure0ti. tema de proiectare* memorii generale i pe specialită'i* (re.icii* !n condi'iile legii* cu societă'i comerciale specializate !n astfel de lucrări. 33 alin.iinţate pe structura .entarierii i)sau al predării studiilor i documenta'iilor se sanc'ionează potri.or solu'iona cererile !n procedură de urgen'ă* potri.ederea realizării lucrărilor de desfiin'are pre.se vor adresa .esti'iilor de orice fel* a elementelor de infrastructură* de gospodărie comunală* precum i a lucrărilor de amena-are a teritoriului i de ur(anism . de /rimăria =unicipiului Eucure ti.uzului predării ar6ivelor.ăzute la alin.n ter+en de 90 .entarierea arhi.la constituire.it legii* de către consiliile -ude'ene* respecti. 112 se !n'elege e&emplarul-martor compus din piesele scrise.1F2 3n . *1!Dtudiile de teren 0i docu+entaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice .izele i acordurile o('inute* precum i piesele desenate.elor* consiliile -ude'ene i)sau /rimăria =unicipiului Eucure ti* după caz* se .

ăzute la alin. a municipiului Eucure ti. primăriilor sectoarelor municipiului Eucure ti !n a căror rază administrati.n procedură de ur/enţă.izice sau al reprezentanţilor persoanelor :uridice la ar6ivele cuprinz<nd docu+entaţiile prevăzute la alin. 122 Eanca de date a re'elelor tehnico-edilitare* parte componentă a studiilor de teren sau a documenta'iilor pre.oltare a administra'iei pu(lice locale* la toate ni. 112 din 0ege* sunt i rămân proprietate pu(lică a -ude'ului sau a municipiilor* respecti.se vor adresa .n ter+en de 90 de zile instanţelor :udecătore0ti.or fi puse la dispozi'ia tuturor primăriilor municipiilor* ora elor i comunelor* respecti.n vederea . N0.potrivit le/ii. (la data 19-mar-2006 !rt" 34$ alin" (6) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 6" din %egea 52/200" ) *>!Bn situaţia re. 1P2 din 0ege* să transmită autorită'ilor administra'iei pu(lice -ude'ene* respecti. a municipiului Eucure ti planurile cadastrale cuprinzând traseele re'elelor e&istente pe teritoriul -ude'ului i al localită'ilor* respecti.it pre. *1!.precu+ 0i la docu+entaţiile de urbanis+ elaborate ulterior acestora 0i /estionate de ad+inistraţiile publice locale.elurile. 3F alin..it 0egii* administrarea re'elelor tehnico-edilitare* respecti.it pre.respectiv a "onsiliului General al 3unicipiului Cucure0ti.n procedură de ur/enţă. a municipiului Eucure ti. a +onsiliului Heneral al =unicipiului Eucure ti.elul fiecărei autorită'i pu(lice -ude'ene)locale i* totodată* asigură aplicarea măsurilor pre. FG alin. 3F alin. . 112* după caz* reprezintă sistemul informa'ional care are la (ază date din cadastrul general i din cadastrele de specialitate* care ser.+unicipale 0i1sau $ri+ăria 3unicipiului Cucure0ti.care vor soluţiona cererile .care vor soluţiona cererile .ederea transferului de gestiune* potri. (la data 14-oct-2009 !rt" 34$ alin" (6) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 32" din %egea 2"1/200 ) *@!Accesul persoanelor fizice sau al reprezentan'ilor persoanelor -uridice la arhi.ele cuprinzând documenta'iile pre. Aceste planuri . Eanca de date ale autorită'ilor administra'iei pu(lice 112 Eăncile de date ale autorită'ilor administra'iei pu(lice -ude'ene)locale reprezintă sistemul informa'ional care are la (ază studiile de teren i documenta'iile ela(orate pentru realizarea in. (la data 14-oct-2009 !rt" 34$ alin" (-) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 32" din %egea 2"1/200 ) prevederi din #rt.potrivit le/ii. 112* au o(liga'ia de a proceda la punerea lor la dispozi'ie consiliilor -ude'ene* primăriilor municipiilor* respecti. arhi.ăzute la alin.esti'iilor* de orice fel* a elementelor de infrastructură* de gospodărie comunală* precum i a lucrărilor de amena-are a teritoriului i de ur(anism .ntoc+irii docu+entaţiilor te6nice.n/rădit 0i se stabile0te prin 6otăr<re a consiliului :udeţean. 45 din capitolul %%% Art.este ne.esc la formularea strategiilor glo(ale ale teritoriilor administrati. A0 din capitolul ?%. 1F2 >atele i informa'iile specifice fiecărui tip de re'ea tehnico-edilitară reprezintă suportul de (ază al constituirii (ăncilor de date la ni.de zile instanţelor :udecătore0ti. /rimăriei =unicipiului Eucure ti* cu titlu gratuit* pe (ază de protocol de transfer de gestiune* !n .ăzute de lege referitor la amplasarea* proiectarea i autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii.ederea !ntocmirii documenta'iilor de e&ecu'ie* se sta(ile te prin hotărâre a consiliului -ude'ean* respecti. *@!#ccesul persoanelor .n instanţă este scutită de taxa de ti+bru.+unicipal.studii i proiecte de sistematizare ela(orate !nainte de 1OO0 la comanda fostelor consilii populare sau a altor institu'ii ale statului .ele cuprinzând studiile i documenta'iile men'ionate la alin. #cţiunea . 1G2 @egiile autonome* persoanele -uridice* precum i societă'ile comerciale !nfiin'ate pe structura fostelor unită'i de proiectare -ude'ene i din municipiul Eucure ti* care au !n gestiune* potri.e* !n corelare cu programele de dez.consiliile :udeţene.-teritorială sunt situate re'elele tehnico-edilitare* de către autorită'ile administra'iei pu(lice -ude'ene* respecti.i su(terane au o(liga'ia de a constitui (ăncile de date ale re'elelor tehnico-edilitare pe care le administrează i* !n temeiul dispozi'iilor art. al municipiului Eucure ti.după caz.ederilor art. #cţiunea .care* potri.ederilor art.n instanţă este scutită de taxa de ti+bru.uzului predării ar6ivelor. 112* precum i la documenta'iile de ur(anism ela(orate ulterior acestora i gestionate de administra'iile pu(lice locale* !n . 132 din 0ege. 132 /entru constituirea (ăncii de date* to'i posesorii de re'ele tehnico-edilitare* supra .sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.

1102 /otri.n+<nării sau co+unicării acestuia. *2!.ăzut la alin. 112 i ale art.ersitare pentru arhitec'i i alte cadre cu pregătire superioară din domeniul ur(anismului* construc'iilor i instala'iilor pentru construc'ii* cursuri de perfec'ionare pentru cadre cu pregătire medie !n domeniul ur(anismului* arhitecturii i construc'iilor)instala'iilor.dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale .n ter+en de 15 zile de la data . 2121 din 11-dec-200! ) *2!B+potriva procesului-verbal de constatare 0i sancţionare a contravenţiei se poate .ate domeniilor de acti.2.ăzute la alin.000)1. 31.ăzut la alin. 122 3n aplicarea pre.ederilor alin.de ur(anism i de e&ecu'ie .ederilor alin. e.ără autorizaţie pe terenuri aparţin<nd do+eniului public sau privat al :udeţelor.ilan* respecti.000 pentru e&tra. $l<n/erea suspendă executarea sancţiunii a+enzii.000)1.ora0elor sau .se .en'iei se poate face plângere !n termen de 1G zile de la data !nmânării sau comunicării acestuia.elor pre. *1! a lucrărilor de construcţii executate . sector al municipiului Eucure ti* !n parte folosind semnele con.ederilor alin.itate* pri. Art.it legii* organizate de organisme ale administra'iei pu(lice centrale sau locale* de institu'ii de !n.pl<n/erea nu suspendă +ăsura des. Forme de perfec'ionare a pregătirii profesionale 112 Autorită'ile administra'iei pu(lice locale)-ude'ene)centrale emitente ale certificatelor de ur(anism i autoriza'iilor de construire)desfiin'are* au o(liga'ia să asigure pregătirea i perfec'ionarea profesională a personalului structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu. (la data 11-dec-200.ind pregătirea i)sau perfec'ionarea acestora* potri.accesul persoanelor fizice sau al reprezentan'ilor persoanelor -uridice la arhi. 122.000 pentru intra. 1M2 din 0ege* !n .ersită'ile tehnice cu profil de construc'ii* instala'ii pentru construc'ii* arhitectură i ur(anism* asocia'iile profesionale ale inginerilor constructori i inginerilor instalatori* ale arhitec'ilor i ur(ani tilor* alte organisme cu acti.en'ie se face cu indicarea locului* datei i orei constatării* !n conformitate cu dispozi'iile art.ederea realizării acestei e&igen'e uni. 45 *1!3n condi'iile prezentei legi* descrierea faptei ce constituie contra. 1G2* este ne!ngrădit i se sta(ile te prin hotărâre a consiliului -ude'ean* a consiliului municipal* respecti. 2A alin.1.n condiţiile art.or asigura participarea periodică a personalului* la programe i alte forme de instruire adec. 29 alin.en'ionale* !n condi'iile art. 1.inclusi.G00)1.er(al de constatare i sanc'ionare a contra. 2O alin. a construc'iilor i amena-ărilor tehnice aferente din intra.n condiţiile art.2.itate !n domeniu a(ilitate !n condi'iile legii* precum i consiliile -ude'ene pot organiza* după caz* programe de formare specializată !n administra'ia pu(lică* programe de specializare postuni.elor . N1. a2 re'ele de alimentare cu apă4 (2 canalizări4 c2 re'ele de transport i alimentare cu energie electrică4 d2 re'ele de termoficare4 e2 re'ele de transport i distri(u'ie gaze naturale4 f2 re'ele de comunica'ii. ale +onsiliului Heneral al =unicipiului Eucure ti. 1N2 @e'elele tehnico-edilitare* inclusi. 112* autorită'ile .a face de către comisii constituite !n acest scop prin hotărâri ale consiliilor -ude'ene* municipale* respecti.ilanul fiecărei localită'i* precum i din teritoriul administrati. al acesteia . 1G2* in. 3F alin.G.ederile art.ace pl<n/ere .ersitară* programe de perfec'ionare de scurtă durată* cursuri postuni. 1G2 cuprind.iinţării .ilan2* e&tras din planul topografic de (ază sau* după caz* planul cadastral pentru fiecare localitate* respecti. 132 3n .a procesului-.ederea efectuării transferului de gestiune pre. *2!3mpotri.ederilor art.1P2 3n conformitate cu pre.ele cuprinzând documenta'iile pre. 2N alin. 1M2 @e'elele tehnico-edilitare* care sunt cuprinse !n cadrul arhi. *1! 0i ale art. 1O2 3n . 1F2 din 0ege* !n . a +onsiliului Heneral al =unicipiului Eucure ti.dar nu suspendă +ăsura de oprire a executării lucrărilor. 3F alin. 112-1G2* precum i la documenta'iile de ur(anism gestionate de administra'iile pu(lice locale !n condi'iile pre. /lângerea suspendă e&ecutarea sanc'iunii amenzii* dar nu suspendă măsura de oprire a e&ecutării lucrărilor* dispusă o dată cu aplicarea sanc'iunii contra.iden'a i reprezentarea pe planuri i hăr'i a tuturor re'elelor edilitare su(terane i)sau supraterane* inclusi.ederea documentării pentru !ntocmirea documenta'iilor tehnice . construc'iile i amena-ările tehnice* se reprezintă pe un plan 1scara 1.en'ionale specifice fiecărui tip de re'ea.entarierea arhi.ăzute la alin.it pre. #rt.ă'ământ superior* asocia'ii profesionale* precum i de alte organiza'ii de profil. 1N2* !nso'ite de fi ele tehnice pe tipuri de re'ea* se !nregistrează pe suport magnetic !ntr-un format compati(il cu sistemele informatice de gestiune tip H:S.+unicipiilor.!rt" 3 $ alin" (2) din capitolul ### a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1G2* planurile realizate conform pre.ederea efectuării transferului de gestiune pre. 7e ase+enea. 44 alin.

(la data 14-oct-2009 !rt" 3 $ alin" (2) din capitolul ### modificat de !rt" #$ punctul 32" din %egea 2"1/200 ) *4!3n măsura !n care prin prezenta lege nu se dispune altfel* sunt aplica(ile pre. 2N i 2O. 450/R din 25-feb-2010 ) .or regulariza i celelalte cote pre. 4@ (la data 2--feb-200.en'iilor* apro(ată cu modificări i completări prin 0egea nr.inale 0i tranzitorii #rt.ăzute la alin.II2 "#$%&'L(L %?) 7ispoziţii .ăzute de lege. *1!.co+unelor ori a construcţiilor.n re/ie proprie. %fectuarea recep'iei la terminarea lucrărilor este o(ligatorie i !n situa'ia realizării lucrărilor !n regie proprie.ăzute de lege.n autorizaţie 0i dacă s-a e.ăzute la alin.lucrărilor 0i a+ena:ărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţin<nd do+eniului public sau privat al :udeţelor.inalizate dacă s-au realizat toate ele+entele prevăzute .dese+nat de e+itentul autorizaţiei de construire.ederile 7rdonan'ei Hu. *2!3n caz de !ncălcare a o(liga'iei pre.ace cu participarea reprezentantului ad+inistraţiei publice.ala(ilitatea. #rt.dispusă .n situaţia realizării acestor lucrări .ectuarea recepţiei la ter+inarea lucrărilor este obli/atorie pentru toate tipurile de construcţii autorizateinclusiv .ăzut !n autoriza'ie. (la data 2 -feb-2010 !rt" 3-$ alin" ( ) din capitolul #' a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 132* (eneficiarii autoriza'iilor de construire . *5!7 dată cu regularizarea ta&ei pre.ernului nr. 212001 pri.n condiţiile art. (la data 19-mar-2006 !rt" 3-$ alin" (2) din capitolul #' modificat de !rt" #$ punctul -" din %egea 52/200" ) (la data 2 -feb-2010 !rt" 3-$ alin" (2) din capitolul #' a se vedea jurisprudenta Decizia nr. *2!Lucrările de construcţii autorizate se consideră . 450/R din 25-feb-2010 ) *4!0a terminarea lucrărilor* (eneficiarul autoriza'iei de construire are o(liga'ia să regularizeze ta&a pentru autoriza'ia de construire* potri.it legii. E. *2!0ucrările de construc'ii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele pre.din capitolul #' a se vedea jurisprudenta Decizia nr.er(al de recep'ie. 112 concesionarea ! i pierde .+unicipiilor. 2A alin. 1A012002* cu modificările ulterioare* cu e&cep'ia dispozi'iilor art. 1851/R din 1!-0e1-2010 ) *5!+onstruc'iile e&ecutate fără autoriza'ie de construire sau cu nerespectarea pre.ind regimul -uridic al contra.it legii* nu se consideră finalizate i nu pot fi inta(ulate !n cartea funciară.!rt" 3.ora0elor ori co+unelor al căror ter+en prevăzut prin autorizaţie este expirat. (la data 1--sep-2010 !rt" 3-$ alin" (4) din capitolul #' a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 4> *1!/ersoanele fizice i -uridice* care (eneficiază de teren !n condi'iile prezentei legi* sunt o(ligate să solicite emiterea autoriza'iei de construire i să !nceapă construc'ia !n termen de cel mult un an de la data o('inerii actului de concesionare a terenului. Recepţia la ter+inarea lucrărilor se . 1!" din 2!feb-200! ) *1!/ersoanele fizice i -uridice care realizează lucrări de construc'ii !n condi'iile prezentei legi au o(liga'ia de a e&ecuta integral lucrările până la termenul pre.ectuat recepţia la ter+inarea lucrărilor.ăzute !n autoriza'ie i dacă s-a efectuat recep'ia la terminarea lucrărilor* !n condi'iile legii* emiterea autoriza'iei de func'ionare fiind condi'ionată de e&isten'a procesului-. 3n această situa'ie se aplică !n continuare sanc'iunile pre.ederilor acesteia* precum i cele care nu au efectuată recep'ia la terminarea lucrărilor* potri.

*2!3n . 1@ din capitolul %. 4A *1!Sunt de utilitate pu(lică lucrările pri.ăzute la alineatele precedente se determină propor'ional cu suprafa'a construită a locuin'elor* a caselor de . (la data 1--sep-2010 !rt" 40$ alin" (2) din capitolul #' a se vedea jurisprudenta Decizia nr. #rt. #rt.e cu altă destina'ie* proprietarii acestora do(ândesc i o cotă-parte de proprietate asupra tuturor păr'ilor de construc'ie i instala'ii* precum i asupra tuturor dotărilor care* prin natura lor* nu se pot folosi decât !n comun* indiferent de tronsonul* scara sau eta-ul la care este situată proprietatea lor. terenurile aferente acestora.alorificate* !n condi'iile legii. 112* autoritatea administra'iei pu(lice locale pe teritoriul căreia se află construc'iile . 4411995 pri. (la data 14-oct-2009 !rt" 40$ alin" (3) din capitolul #' modificat de !rt" #$ punctul 32" din %egea 2"1/200 ) #rt.alin.-teritoriale.en'ie !n scopul asigurării cerin'elor de rezisten'ă* sta(ilitate i siguran'ă !n e&ploatare a construc'iilor asupra cărora au inter.aţa utilă a locuinţelor. 49 <oate construc'iile proprietate particulară* realizate !n condi'iile prezentei legi* se declară* !n .ată i .(la data 06-mai-2010 !rt" 3-$ alin" ( ) din capitolul #' a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 50 *1!3n cazul când !ntr-o clădire se realizează mai multe apartamente i suprafe'e locati. *2!7 dată cu dreptul de proprietate asupra construc'iilor* !n situa'ia celor realizate !n clădiri cu mai multe apartamente* proprietarul do(ânde te i o cotăparte din dreptul de concesiune asupra terenului apar'inând domeniului pri.a aplica pre. 10 8/R din 0"-mai-2010 ) #rt. 52 (la data 23-nov-2009 !rt" 42 din capitolul #' reglementat de !rt" 69 din capitolul #'$ sectiunea 3 din Norme Metodologice din 200 ) *1!Autoriza'ia de construire pentru lucrările de inter.at al statului sau al unită'ilor administrati.ind construc'iile care nu mai pot fi finalizate conform pre. *1! din capitolul %? Art. *4!"otele-părţi prevăzute la alineatele precedente se deter+ină proporţional cu supra. 2010 ) din 11-ian- >reptul de concesiune asupra terenului se transmite !n caz de succesiune sau de !nstrăinare a construc'iei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit* !n acelea i condi'ii se transmite i autoriza'ia de construire. 1M.ederilor autoriza'iei de construire* inclusi. 3"81 din 1!-0e1-2010 ) *4!+otele-păr'i pre.enit factori distructi.acan'ă ori a suprafe'elor cu altă destina'ie din clădire* după caz.ederea realizării lucrărilor pre.ind e&proprierea pentru cauză de utilitate pu(lică* iar imo(ilele pot fi trecute din proprietatea pu(lică !n proprietatea pri.ăzut !n autoriza'ia de construire.ăzute la alin.sectiunea 5 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. (la data 23-nov-2009 !rt" 42$ alin" (1) din capitolul #' reglementat de !rt" 1.ederea impunerii* la organele financiare teritoriale sau la unită'ile su(ordonate acestora* după terminarea lor completă i nu mai târziu de 1G zile de la data e&pirării termenului pre. 52.eţelor cu altă destinaţie din clădiredupă caz.i de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea !ntregii construc'ii.ederile 0egii nr. 51 (la data 11-ian-2010 !rt" 41 din capitolul #' a se vedea jurisprudenta Decizia nr. Autorizarea e&ecutării lucrărilor !n regim de urgen'ă . #rt.din capitolul #$ sectiunea 4 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.a caselor de vacanţă ori a supra.

enit factori distructi.ea ca (ază de calcul +apitolul G .iinţare . F2 alin.en'ii.n vederea executării lucrărilor de intervenţie .n pri+ă ur/enţă pentru punerea .precu+ 0i a lucrărilor la lăca0uri de cult ori la +onu+ente istorice clasate ori a.ernului nr.ederea e&ecutării lucrărilor de inter. *2!E+iterea autorizaţiei de construire1des.izului general pentru o(iecti.. #rt.en'ie !n primă urgen'ă pentru punerea !n siguran'ă a construc'iilor e&istente* inclusi.i de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea !ntregii construc'ii.ernului nr. 2PM din 0egea nr. >acă !n clădirile cu statut de monument se desfă oară acti.care prezintă pericol public.ă0oară activităţi co+ercialeeste scutită de taxa de autorizare.5.ederilor art. 5@112004 pri.n si/uranţă a construcţiilor existente..e de in. 112* potri.erent de proprietar. a instala'iilor aferente* care prezintă pericol pu(lic* indiferent de destina'ie* precum i a lucrărilor la lăca uri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate !n curs de clasare* indiferent de proprietar* este scutită de la plata ta&elor de autorizare.esti'iilor pu(lice* precum i a structurii i metodologiei de ela(orare a de.n vederea executării lucrărilor de intervenţie .ederile art.indi.sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.iinţare . PO.1.en'ii* coro(orată cu pre. G.esti'ii i lucrări de inter.izelor i a autoriza'iilor* punctele 131-1FP din <itlul O al 8ormelor metodologice de aplicare a 0egii nr.it pre.1.esti'ii i lucrări de inter.e de in. (la data 14-oct-2009 !rt" 42$ alin" (2) din capitolul #' modificat de !rt" #$ punctul 33" din %egea 2"1/200 ) prevederi din #rt. 5@112004 pri.ernului nr.ind +odul fiscal* cu modificările i completările ulterioare* precum i ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. 2A1200A pri.ind apro(area con'inutului-cadru al documenta'iei tehnico-economice aferente in. 2PM din 0egea nr.6 1G2 /otri.ederile alin.Alte cheltuieli* su(capitolul G.a a.erente.ind ela(orarea de.erent de destinaţie. 5@112004 pri.1.ind +odul fiscal* apro(ate prin ?otărârea Hu.it dispozi'iilor art. 5.7rganizare de antier* pct.n care se des.inclusiv a instalaţiilor a..iden'iată la capitolul F .erent de destinaţie.n curs de clasareindi..ită'i comerciale* precum i a lăca urilor de cult este scutită de ta&a de autorizare.ind +odul fiscal.en'ii* apro(ată prin ?otărârea Hu. 122 Eaza de calcul pentru determinarea .6 *2!%miterea autoriza'iei de construire !n .alorii autorizate a lucrărilor de construc'ii i instala'ii aferente acestora este cea e.izului general pentru o(iecti.esti'ii i lucrări de inter.e de in.en'ii* apro(ată prin ?otărârea Hu. >9 din capitolul %?.cu excepţia celor . 0ucrări de construc'ii i instala'ii aferente organizării de antier* !n conformitate cu =etodologia pri.ederile +apitolului D . +onstruc'ii i instala'ii* !n conformitate cu =etodologia pri.en'ie !n scopul asigurării cerin'elor esen'iale de rezisten'ă* sta(ilitate i siguran'ă !n e&ploatare a construc'iilor asupra cărora au inter.erente.care prezintă pericol public.n si/uranţă a construcţiilor existente.ită'i comerciale* scutirea de la plata ta&ei de autorizare nu se aplică.esti'iilor pu(lice* precum i a structurii i metodologiei de ela(orare a de.+heltuieli pentru in. (la data 14-feb-2009 !rt" 42$ alin" (2) din capitolul #' modificat de !rt" #$ punctul 31" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *2!E+iterea autorizaţiei de construire1des.1 .indi. 54 . F2 alin.ederilor art. 112 din 0ege* autoriza'ia de construire pentru lucrările de inter. 52 din capitolul %? Art.ind apro(area con'inutului-cadru al documenta'iei tehnico-economice aferente in.late . 5512005* cu referire la aplicarea pre.ederea e&ecutării lucrărilor de inter.n pri+ă ur/enţă pentru punerea .esti'ii i lucrări de inter.izului general pentru o(iecti.<a&a pentru eli(erarea certificatelor* a.ind ela(orarea de. 1F2 /rin e&ceptare de la pre. /rocedura de regularizare a acestor ta&e este reglementată* de asemenea* prin 0egea nr.izului general pentru o(iecti.inclusiv a instalaţiilor a. 132 Daloarea autorizată a lucrărilor de organizare a e&ecu'iei lucrărilor 1organizare de antier2 . 122 din 0ege* emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are !n .este scutită de taxa de autorizare.e de in. 2A1200A pri. <a&e !n procedura de autorizare 112 /entru emiterea certificatului de ur(anism i a autoriza'iei de construire)desfiin'are solicitantul datorează ta&e către autoritatea administra'iei pu(lice -ude'ene)locale emitente* care se sta(ilesc !n conformitate cu pre.en'ie pentru consolidarea construc'iilor cu destina'ia de locuin'e* a monumentelor istorice !nscrise !n listele oficiale* indiferent de proprietar* cu e&cep'ia celor !n care se desfă oară acti. 5@112004.esti'ia de (ază* su(capitolul F.

autorizarea executării lucrărilor de construcţii) a!cu caracter +ilitar se .+preună cu 3inisterul 7ezvoltării Re/ionale 0i Locuinţei8 (la data 23-nov-2009 !rt" 43$ litera !" din capitolul #' reglementat de !rt" sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) .rastructurii de transport rutier de interes naţional se . 1024 din 21a1r-2010 ) Autorizarea construc'iilor cu caracter militar se face !n condi'iile sta(ilite de =inisterul <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului !mpreună cu ministerele i celelalte organe de specialitate ale administra'iei pu(lice centrale interesate.or+area 0i consultarea publicului se realizează .potrivit le/ii.ntr-un drept al său ori .ederile art.. Autorizarea lucrărilor cu caracter militar Autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii cu caracter militar se face* !n temeiul dispozi'iilor art.e+ise de autoritatea ad+inistraţiei .sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. GN. (2 din 0ege* de către =inisterul <ransporturilor i :nfrastructurii* !n conformitate cu pre.după caz..ectelor acesteia asupra +ediului.pentru a ataca autorizaţia de construire sau actul de respin/ere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 5. N alin. 542 *1!'rice persoană interesată. $rin excepţie de la prevederile art.ntr-un interes le/iti+.n con. #rt. F3 lit.erente in.sectiunea 1 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 1F2 lit.naintea luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii a. 1F2 lit.ederilor art.n baza unor proceduri stabilite . b!a.cu respectarea prevederilor le/ii privind unele +ăsuri prealabile lucrărilor de construcţie de dru+uri de interes naţional:udeţean 0i local 0i ale nor+elor +etodolo/ice de aplicare a acesteia. F3 lit.ectiv 0i din ti+p la procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii.se poate adresa instanţei de contencios ad+inistrativ co+petente. din capitolul %? Art. din capitolul %? Art.igoare pri. GM. (la data 14-oct-2009 !rt" 43 din capitolul #' modificat de !rt" #$ punctul 34" din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 43$ litera (" din capitolul #' reglementat de !rt" 8 din capitolul #'$ sectiunea 1 din Norme Metodologice din 200 ) prevederi din #rt.ederilor legale !n .ace de către +inisterele 0i celelalte or/ane de specialitate ale ad+inistraţiei publice centrale interesate. a2 din 0ege* de către ministerele i celelalte organe de specialitate ale administra'iei pu(lice centrale interesate* !n conformitate cu pre. #rt. c2* !n (aza unor proceduri sta(ilite !mpreună cu =inisterul >ez. N alin.or+itate cu prevederile le/islaţiei privind evaluarea i+pactului anu+itor proiecte publice 0i private asupra +ediului.rastructurii. 541 *1!$ublicul are dreptul să participe e. *2!%n.ace de către 3inisterul &ransporturilor 0i %n.ind unele măsuri preala(ile lucrărilor de construc'ie de drumuri de interes na'ional* -ude'ean i local. 54.litera #.să se docu+enteze 0i să trans+ită co+entarii 0i opinii autorităţilor ad+inistraţiei publice locale co+petente. (2* !n (aza certificatelor de ur(anism emise de pre edin'ii consiliilor -ude'ene)/rimarul Heneral al =unicipiului Eucure ti* precum i cu respectarea pre.care se consideră vătă+ată .din capitolul #'$ prevederi din #rt.(la data 21-apr-2010 !rt" 43 din capitolul #' a se vedea jurisprudenta Decizia nr.litera C.erente investiţiei pentru care autoritatea co+petentă pentru protecţia +ediului a stabilit necesitatea evaluării e. 54. Autorizarea e&ecutării lucrărilor aferente infrastructurii de transport rutier de interes na'ional Autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii aferente infrastructurii de transport rutier de interes na'ional se face* !n temeiul pre. 5@ din capitolul %?.oltării @egionale i 0ocuin'ei i apro(ate prin ordine comune.prin direcţia de specialitate.ederile art. 5A din capitolul %?.

#rt.a avizelor 0i acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii.ederea a. (la data 14-oct-2009 !rt" 4 $ alin" (1) din capitolul #' completat de !rt" #$ punctul 3 " din %egea 2"1/200 ) (la data 23-nov-2009 !rt" 4 $ alin" (1%1) din capitolul #' reglementat de !rt" 11$ alin" (1) din capitolul #$ sectiunea 3 din Norme Metodologice din 200 ) .ederea emiterii acordului unic4 (la data 14-feb-2009 !rt" 4 $ alin" (1)$ litera (" din capitolul #' abrogat de !rt" #$ punctul 33" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) c!!ntocmirea i eli(erarea autoriza'iei de construire)desfiin'are4 d!organizarea i e&ercitarea controlului propriu pri. *1!.ind disciplina !n construc'ii. *2!Bnainte de a se adresa instanţei de contencios ad+inistrativ co+petente. 55 (la data 23-nov-2009 !rt" 4 din Norme Metodologice din (la data 23-nov-2009 !rt" 4 din Norme Metodologice din din capitolul #' reglementat de !rt" 82 din capitolul '#$ sectiunea 3 200 ) din capitolul #' reglementat de !rt" 10 din capitolul #$ sectiunea 3 200 ) *1!3n termen de P0 de zile de la pu(licarea prezentei legi* consiliile -ude'ene* +onsiliul Heneral al =unicipiului Eucure ti* precum i consiliile locale municipale* oră ene ti i ale sectoarelor municipiului Eucure ti .or organiza* !n cadrul aparatului propriu* structuri de specialitate pentru !ndeplinirea atri(u'iilor aflate !n responsa(ilitatea arhitectului. *2!=inisterele i celelalte organe centrale care au ela(orat reglementări tehnice* potri.n tot sau .ederilor alin.ef* func'ionar pu(lic cu func'ie de conducere* eful compartimentului)structurii de specialitate* cu atri(u'ii !n domeniul ur(anismului* amena-ării teritoriului i autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii* i pentru. *1! vor solicita autorităţii ad+inistraţiei publice locale e+itente revocarea actului. 541 alin.norme* normati.publice locale co+petentă pentru investiţiile prevăzute la art.rapidă 0i corectă.dacă acesta nu a produs e.n ter+en de 40 de zile de la data aducerii la cuno0tinţa publicului a autorizaţiei de construire sau a actului de respin/ere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii..n cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea. *11!#utorităţile ad+inistraţiei publice co+petente pot or/aniza . a!a. 112* au o(liga'ia de a le transmite =inisterului <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului* !n .ind autorizarea lucrărilor de construc'ii* toate reglementările tehnice . *2! este scutită de taxa de ti+bru 0i trebuie să . unitar pri.it pre. (la data 14-feb-2009 !rt" 43 din capitolul #' completat de !rt" #$ punctul 32" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) #rt.ie ec6itabilă.n condiţiile le/ii.izării !n termen de 30 de zile de la data pu(licării prezentei legi* su( sanc'iunea !ncetării aplica(ilită'ii acestora.e* instruc'iuni -* cu aplica(ilitate !n domeniul construc'iilor i ur(anismului* ela(orate de ministere i de alte organe centrale* se transmit !n mod o(ligatoriu spre a.izelor solicitate prin certificatul de ur(anism* necesare !n .după cazpersoanele prevăzute la alin.ederea realizării unui cadru legislati.contra cost .izare =inisterului <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului..n parte. *4!$rocedura ad+inistrativă prealabilă prevăzută la alin.la cererea solicitantului.ecte :uridice. 55 *1!3n condi'iile prezentei legi* !n .izarea documenta'iilor de amena-are a teritoriului i ur(anism* precum i eli(erarea certificatelor de ur(anism4 b!o('inerea a.

d2 redactarea i prezentarea spre semnare a certificatelor de ur(anism i a autoriza'iilor de construire)desfiin'are. Art. 0a ora e i comune* până la ocuparea func'iei de arhitect.ederile art.ederea respectării termenului legal de emitere a autoriza'iei* autorită'ile administra'iei pu(lice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autoriza'iilor de construire* scop !n care constituie !n cadrul aparatului propriu structuri de specialitate a. *191! din capitolul %? Art.<.or putea fi !ndeplinite i de conductor-arhitect* su(inginer sau de cadre cu pregătire medie din domeniile arhitecturii i construc'iilor* fără ca ace tia să poarte titlul de arhitect.ederilor art.ind respectarea structurii i con'inutului documenta'iilor depuse i restituirea* după caz* a documenta'iilor necorespunzătoare 1!n termen de ma&imum G zile de la !nregistrarea cererii24 (2 analiza documentelor depuse !n .iduale i ane&ele gospodăre ti* la cererea acestora4 (2 emiterea autoriza'iilor de construire)desfiin'are de către pre edin'ii consiliilor -ude'ene* pe termen limitat i la solicitarea consiliilor locale ale comunelor i ora elor interesate. 10 alin. c2 organizarea i e&ercitarea controlului propriu pri.ef al -ude'ului* al municipiului Eucure ti* al sectorului municipiului Eucure ti* al municipiului i al ora ului* precum i al comunei . Atri(u'ii principale ale structurilor de specialitate 112 Structurile de specialitate* constituite potri. 122 @ela'iile func'ionale* atri(u'iile* competen'ele i răspunderile structurilor de specialitate* precum i asigurarea ritmicită'ii func'ionării acestora se sta(ilesc prin regulamente de organizare i func'ionare ale aparatului propriu al consiliilor -ude'ene i al primăriilor* după caz* potri. Structura institu'ională a administra'iei pu(lice locale 112 /entru cre terea operati. a2 asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autoriza'iilor de construire)desfiin'are* respecti. a proiectului de certificat de ur(anism !ntocmit potri. 11. 55.ederilor art. 112 din 0ege !n cadrul aparatului propriu al emiten'ilor certificatelor de ur(anism i autoriza'iilor de construire)desfiin'are* au următoarele atri(u'ii principale.ef de către persoane cu studii superioare de lungă durată* atri(u'iile func'iei de arhitect. 1F2 Func'ia pu(lică de conducere de arhitect. FG alin. a2 solicitarea a.erificarea con'inutului documentelor depuse* respecti. 1O alin.ederea emiterii a.a fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată* de regulă din domeniile arhitecturii* ur(anismului* construc'iilor i instala'iilor aferente construc'iilor. 2 alin. 132 :nstitu'ia Arhitectului .izele* acordurile* punctul de . Art.it pre.en'ie !ncheiată !ntre primari i pre edintele consiliului -ude'ean* pentru.-teritoriale !n a cărei rază se află imo(ilul* !n situa'ia !n care emitentul este pre edintele consiliului -ude'ean4 (2 . 132* 1312 i 1F2 din 0ege* prin analizarea cererilor i documenta'iilor transmise de primari !n . pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii4 c2 analiza documenta'iei pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii depuse* !n .prevederi din #rt.ederea emiterii certificatelor de ur(anism* precum i sta(ilirea cerin'elor i condi'iilor ur(anistice necesare pentru ela(orarea documenta'iei tehnice .ederea constatării !ndeplinirii prin documenta'ia tehnică . a2 eli(erarea a. a tuturor cerin'elor i condi'iilor ur(anistice impuse prin certificatul de ur(anism* a condi'iilor cuprinse !n a.izului primarului unită'ii administrati. 10.edere i* după caz* actul administrati. 122 din 0ege* precum i emiterea certificatelor de ur(anism4 (2 organizarea acti. a.it pre.izare la consiliul -ude'ean de către primarul comunei* ora ului sau municipiului* după caz* !n situa'ia !n care nu sunt constituite structuri de .<.izarea documenta'iilor de amena-are a teritoriului i de ur(anism* potri. FG alin.izului structurii de specialitate !n .sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt.ă pri.>.it legii.ederilor art.ederea satisfacerii cerin'ei de simplificare a accesului cetă'eanului la actul de autoritate al autorită'ii administra'iei pu(lice prin organizarea procedurii de emitere a autoriza'iilor de construire)desfiin'are.erificarea operati.ederea emiterii de către primarii comunelor* ora elor i municipiilor a autoriza'iilor de construire)desfiin'are pentru toate categoriile de construc'ii* altele decât locuin'ele indi.alin. al autorită'ii pentru protec'ia mediului competentă* o('inute de solicitant.ind disciplina !n construc'ii.Kef reprezintă autoritatea tehnică !n domeniul amena-ării teritoriului i al ur(anismului din cadrul administra'iei pu(lice locale care duce la !ndeplinire atri(u'iile conferite de 0ege ca ef al structurilor de specialitate organizate !n cadrul acestora. 12.it pre. 122 /rin e&cep'ie de la pre.-teritoriale care nu au constituite !ncă structuri de specialitate* !n condi'iile pre. 112* !naintat spre a.ederilor art.izului structurii de specialitate pentru emiterea certificatelor de ur(anism i a autoriza'iilor de construire)desfiin'are din competen'a de emitere a acestora* pe (ază de con.ând !n componen'ă personal cu pregătire !n domeniile arhitecturii* ur(anismului* construc'iilor i instala'iilor pentru construc'ii* pentru gestionarea procesului de emitere a certificatelor de ur(anism i a autoriza'iilor de construire)desfiin'are* prin.ită'ii !n procesul autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii* precum i !n . a2 . 11 din capitolul %.>. Atri(u'ii specifice ale structurilor de specialitate 112 /entru emiterea certificatelor de ur(anism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atri(u'ii specifice.ef .ită'ii de autorizare !n .ef. 112* structurile de specialitate constituite !n cadrul aparatului propriu al consiliilor -ude'ene acordă asisten'ă tehnică de specialitate primarilor unită'ilor administrati.

erificarea con'inutului documentelor 1documenta'iei2 depuse* su( aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării* conform pre. *2!+onsiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la ni.elul aparatului propriu* !n condi'iile pre. 5 alin. *2! 0i ale art. FG alin.ederilor art. *1! lit. 11 alin. a2 din 0ege.izelor* a acordurilor* precum i a unor e..ăzute la art.esti'iei4 f2 sta(ilirea* !n conformitate cu pre.!la cererea acestora. F3 lit.ederile documenta'iilor de ur(anism apro(ate i ale certificatului de ur(anism4 d2 redactarea i prezentarea spre semnare a autoriza'iilor de construire)desfiin'are4 e2 emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor -ude'ene a a.-teritoriale !n situa'ia ine&isten'ei structurilor de specialitate la ni. cele cuprinse !n punctul de . 5 alin.n condiţiile prevederilor alin.erificarea e&isten'ei documentului de plată a ta&ei de eli(erare a certificatului de ur(anism4 h2 redactarea i emiterea certificatului de ur(anism4 i2 asigurarea transmiterii către primari* spre tiin'ă* a actelor emise* !n situa'ia !n care emitentul este pre edintele consiliului -ude'ean. 112* !n (aza unei hotărâri adoptate !n acest sens.ncă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin.specialitate la ni.e* !n condi'iile pre.pe . e! 0i .n cadrul consiliilor :udeţene acordă asistenţă te6nică de specialitate.erificarea modului !n care au fost preluate !n cadrul documenta'iei tehnice .izează documenta'iile depuse pentru certificatele de ur(anism i autoriza'iile de construire din competen'a de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate* !n condi'iile pre. *1!.it 0egii* cu e&cep'ia celor pre.ederile art. 112 lit.erificarea con'inutului documentelor 1documenta'iei2 depuse* su( aspectul !ncadrării solu'iilor propuse !n pre. 20 alin.ederile legale* a a. .entuale studii i a studiilor de specialitate necesare autorizării4 g2 .ncă structuri de specialitate.ăzute la alin. *1! lit.!. 122 /entru emiterea autoriza'iilor de construire)desfiin'are structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atri(u'ii specifice. emis de autoritatea competentă pentru protec'ia mediului4 c2 .icatelor de urbanis+ 0i docu+entaţiile pentru e+iterea autorizaţiilor de construire din co+petenţa de e+itere a pri+arilor co+unelor 0i ora0elor care nu au constituite .elor cuprinse !n planurile de amena-are a teritoriului* legal apro(ate* referitoare la imo(ilul pentru care se solicită certificatul de ur(anism4 d2 analizarea compati(ilită'ii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de ur(anism cu reglementările din documenta'iile ur(anistice* respecti.<.n cadrul consiliilor :udeţene acordă asistenţă te6nică de specialitate.edere)actul administrati.elul primăriilor respecti.elor cuprinse !n planurile de amena-are a teritoriului* legal apro(ate4e2 formularea condi'iilor i restric'iilor specifice amplasamentului* o(ligatorii pentru proiectarea in.>. d2* la cererea acestora. 1124 (2 .analizează 0i avizează cererile depuse pentru e+iterea certi. (la data 19-mai-200 11 /2005 ) !rt" 4 $ alin" (3) din capitolul #' modificat de !rt" 1$ punctul 9" din %egea *4!Dtructurile de specialitate constituite .icatele de urbanis+ 0i autorizaţiile de construire din co+petenţa de e+itere a pri+arilor co+unelor care nu au constituite structuri de specialitate. *1! lit. *4!Structurile de specialitate constituite !n cadrul consiliilor -ude'ene acordă asisten'ă tehnică de specialitate* analizează i a.precu+ 0i ale art.izele i acordurile o('inute !n preala(il de solicitant* inclusi.ederilor alin. 122 lit.. (la data 14-oct-2009 !rt" 4 $ alin" (3) din capitolul #' modificat de !rt" #$ punctul 3 " din %egea 2"1/200 ) *41!$rin excepţie de la prevederile art. F alin. condi'iile din a.izelor solicitate de primarii unită'ilor administrati.n condiţiile prevederilor alin. a directi. a24 f2 asigurarea transmiterii către primari* spre tiin'ă* a actelor emise* !n situa'ia !n care emitentul este pre edintele consiliului -ude'ean* precum i autorită'ile administra'iei pu(lice centrale competente potri.ăzute la art. *1! 0i *2!. 5 alin.analizează 0i avizează docu+entaţiile depuse pentru certi. e!la cererea acestora.pre0edinţii consiliilor :udeţene pot e+ite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de co+petenţă a pri+arilor co+unelor 0i ora0elor care .elul primăriei* !n conformitate cu pre. 122 i ale art. *4!Dtructurile de specialitate constituite . ale directi. 112 i 122 din 0ege4 c2 determinarea reglementărilor din documenta'iile de ur(anism* respecti. a2 .

respectiv al +unicipiului Cucure0ti.0i subterane sunt obli/aţi să trans+ită ad+inistraţiei publice :udeţene 0i a +unicipiului Cucure0ti planurile cadastrale cuprinz<nd traseele reţelelor existente pe teritoriul :udeţului 0i al localităţilor.ora0elor 0i co+unelor.ef* pre.sunt obli/aţi să trans+ită autorităţilor ad+inistraţiei publice :udeţene.ncă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin.ef al municipiului Eucure ti* respecti.i su(terane sunt o(liga'i ca* !n termen de P0 de zile de la intrarea !n . *>!/entru constituirea (ăncii de date* to'i posesorii de re'ele tehnico-edilitare supra. a! ef de departament sau director general* pentru arhitectul.supra.sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. 122.toţi posesorii de reţele te6nicoedilitare. (la data 14-feb-2009 !rt" 4 $ alin" (3) din capitolul #' completat de !rt" #$ punctul 34" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) *41!$rin excepţie de la prevederile art. Structura institu'ională a administra'iei pu(lice locale .pe ter+en li+itatla solicitarea acestora.pre0edinţii consiliilor :udeţene pot e+ite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de co+petenţă a pri+arilor co+unelor 0i ora0elor care . pentru arhitectul.i puse de $ri+ăria 3unicipiului Cucure0ti la dispoziţie pri+ăriilor de sector.ăzute la alin. 112* se !nscrie !n nomenclatorul func'iilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor -ude'ene i locale i se echi. *1!.elul acestora* !n condi'iile pre. 112 la ni.respectiv pri+ăriilor sectoarelor +unicipiului Cucure0ti .igoare a prezentei legi* să transmită administra'iei pu(lice -ude'ene i a municipiului Eucure ti planurile cadastrale cuprinzând traseele re'elelor e&istente pe teritoriul -ude'ului i al localită'ilor* respecti.efi ai ora elor4 c! ef (irou* pentru persoanele cu responsa(ilitate !n domeniul amena-ării teritoriului* ur(anismului i al autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii din cadrul primăriilor de comună* efi ai structurilor de specialitate organizate la ni. *>!$entru constituirea băncii de date.toţi posesorii de reţele te6nicoedilitare. (la data 16-mai-2006 !rt" 4 $ alin" (6) din capitolul #' modificat de !rt" #$ punctul 8" din %egea 52/200" ) *>!$entru constituirea băncii de date. *1! lit.ăzută la alin. al municipiului Eucure ti.alează după cum urmează.ter+en li+itat- la solicitarea consiliilor locale interesate.ăzute la alin. e!.supra.ederile alin.ef al -ude'ului* arhitec'ii.0i subterane.i puse de autorităţile ad+inistraţiei publice :udeţenerespectiv a +unicipiului Cucure0ti la dispoziţia tuturor pri+ăriilor +unicipiilor. 5 alin.or aplica !n mod corespunzător pre. (la data 14-oct-2009 !rt" 4 $ alin" (6) din capitolul #' modificat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 ) prevederi din #rt.elul ora elor sau al municipiilor se . 10.efi ai municipiilor* precum i ai sectoarelor municipiului Eucure ti4 b! ef ser. #ceste planuri vor .respectiv al +unicipiului Cucure0ti.respectiv a +unicipiului Cucure0ti planurile cadastrale cuprinz<nd traseele reţelelor existente pe teritoriul :udeţului 0i al localităţilor. 132. (la data 14-oct-2009 !rt" 4 $ alin" (3%1) din capitolul #' modificat de !rt" #$ punctul 36" din %egea 2"1/200 ) *5!3n cazul !n care* din cauza lipsei de speciali ti* nu se pot constitui structurile de specialitate pre. *5!Func'ia de arhitect.iciu* pentru arhitec'ii. 10 din capitolul %.n a căror rază ad+inistrativ-teritorială sunt situate reţelele te6nico-edilitare. #ceste planuri vor . 55 din capitolul %? Art.

ând !n componen'ă personal cu pregătire !n domeniile arhitecturii* ur(anismului* construc'iilor i instala'iilor pentru construc'ii* pentru gestionarea procesului de emitere a certificatelor de ur(anism i a autoriza'iilor de construire)desfiin'are* prin.<.ederea constatării !ndeplinirii prin documenta'ia tehnică . 0a ora e i comune* până la ocuparea func'iei de arhitect. 1312 din 0ege* pot emite autoriza'ii de construire pentru lucrări din aria de competen'ă a primarilor comunelor i ora elor care !ncă nu au constituite structurile de specialitate !n conformitate cu pre. A2 din capitolul ?%. 132 :nstitu'ia Arhitectului . 122 /rin e&cep'ie de la pre. 1F2 Func'ia pu(lică de conducere de arhitect.iciilor prestate de structurile 1compartimentele2 de specialitate ale consiliului -ude'ean se sta(ilesc potri.izele* acordurile* punctul de . 55 din capitolul %? Art.ederile alin.>.ită'ii !n procesul autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii* precum i !n .Kef reprezintă autoritatea tehnică !n domeniul amena-ării teritoriului i al ur(anismului din cadrul administra'iei pu(lice locale care duce la !ndeplinire atri(u'iile conferite de 0ege ca ef al structurilor de specialitate organizate !n cadrul acestora.a putea ane&a ru(rici sau pagini suplimentare la actul emis 1care . 1F2 . 1P2 Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construire i* respecti.or fi semnate i parafate de emitent2* cu condi'ia !nscrierii !n actul de (ază a men'iunii pri.tilizarea formularelor cuprinse !n ane&a nr.it pre.<. 112 lit.112 /entru cre terea operati. a2 . 112* pe termen limitat* la solicitarea acestora* până la organizarea structurilor proprii de specialitate conform 0egii.ind respectarea structurii i con'inutului documenta'iilor depuse i restituirea* după caz* a documenta'iilor necorespunzătoare 1!n termen de ma&imum G zile de la !nregistrarea cererii24 (2 analiza documentelor depuse !n .izatoare* pe pagina proprie de $e( i)sau prin afi are la sediul acestora.a fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată* de regulă din domeniile arhitecturii* ur(anismului* construc'iilor i instala'iilor aferente construc'iilor.or putea fi !ndeplinite i de conductor-arhitect* su(inginer sau de cadre cu pregătire medie din domeniile arhitecturii i construc'iilor* fără ca ace tia să poarte titlul de arhitect. 132 +ostul ser.izelor)acordurilor solicitate prin certificatul de ur(anism. d2 redactarea i prezentarea spre semnare a certificatelor de ur(anism i a autoriza'iilor de construire)desfiin'are. F alin.ederilor +odului fiscal* apro(at prin 0egea nr. 5@112004. 122 @ela'iile func'ionale* atri(u'iile* competen'ele i răspunderile structurilor de specialitate* precum i asigurarea ritmicită'ii func'ionării acestora se sta(ilesc prin regulamente de organizare i func'ionare ale aparatului propriu al consiliilor -ude'ene i al primăriilor* după caz* potri. 1G2 3n situa'ia !n care* la utilizare* ru(ricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori !nregistrarea datelor* emitentul . Formularele se tipăresc prin gri-a emitentului* cu !nscrierea denumirii e&acte a autorită'ii emitente* i se pun la dispozi'ia solicitan'ilor* contra cost. N2.it legii.ef.ederile art.ăzute prin 0ege. 1 la prezentele norme metodologice este o(ligatorie* fiind interzisă modificarea sau completarea structurii)con'inutului acestora.ederilor legale pri.ederea autorizării e&ecutării lucrărilor de construc'ii au următoarele o(liga'ii. 1M2 :nstitu'iile)operatorii economici a(ilitate)a(ilita'i prin lege să emită a.>.edere i* după caz* actul administrati.* pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de desfiin'are.sectiunea 4 *2or+e 3etodolo/ice din 2009! la data 24nov-2009 pentru #rt. +ererea !nregistrată i documenta'ia specifică ane&ată acesteia reprezintă . FG alin. >ispozi'ii finale i tranzitorii 112 +ompartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor -ude'ene* +onsiliului Heneral al =unicipiului Eucure ti i consiliilor locale se organizează pentru a prelua atri(u'iile structurilor de specialitate pre.izele)acordurile !n termen de ma&im 1G zile calendaristice de la data !nregistrării cererii i documenta'iei specifice complete* su( sanc'iunea aplicării pre. e2 din 0ege* pre edin'ii consiliilor -ude'ene* !n temeiul dispozi'iilor art. 0ista documentelor i condi'iilor specifice* precum i con'inutul-cadru al documenta'iilor specifice necesare sunt informa'ii de interes pu(lic i se pun la dispozi'ia pu(licului i a autorită'ilor administra'iei pu(lice competente* prin gri-a institu'iilor a. pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii4 c2 analiza documenta'iei pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii depuse* !n . a tuturor cerin'elor i condi'iilor ur(anistice impuse prin certificatul de ur(anism* a condi'iilor cuprinse !n a. prevederi din #rt. a2 să sta(ilească lista documentelor i condi'iilor specifice* precum i con'inutul-cadru al documenta'iilor specifice necesare pentru emiterea a.ederea emiterii certificatelor de ur(anism* precum i sta(ilirea cerin'elor i condi'iilor ur(anistice necesare pentru ela(orarea documenta'iei tehnice .ef .ind apro(area tacită* fără alte proceduri preala(ile.ize)acorduri !n .ef al -ude'ului* al municipiului Eucure ti* al sectorului municipiului Eucure ti* al municipiului i al ora ului* precum i al comunei .ederea respectării termenului legal de emitere a autoriza'iei* autorită'ile administra'iei pu(lice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autoriza'iilor de construire* scop !n care constituie !n cadrul aparatului propriu structuri de specialitate a. (2 să emită a. al autorită'ii pentru protec'ia mediului competentă* o('inute de solicitant.ă pri.ind e&isten'a ane&ei ca parte integrantă a actului.ef de către persoane cu studii superioare de lungă durată* atri(u'iile func'iei de arhitect.erificarea operati.

5011991 pri. 5119@4 pri.igoare a prezentei legi* se constituie +omisia :nterministerială pentru Aone +onstruite /rote-ate* pentru emiterea a. :n.izului comun al =inisterului +ulturii i +ultelor i al =inisterului <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului* pre.oltarea construc'iei de locuin'e* .izului i)sau acordului.ăzute la lit. 1 pri. 1551195A pri. 5> /rin hotărâre a Hu. (la data 19-mar-2006 !rt" 46 din capitolul #' abrogat de !rt" #$ punctul 9" din %egea 52/200" ) #rt.or fi finalizate până la data de 31 decem(rie 200O* fără afectarea termenelor sta(ilite prin 0ege pri. 2151200A pentru modificarea i completarea 0egii nr.%. !n cazul documenta'iilor legale pentru autorizare care au fost depuse anterior acestei date la autorită'ile competente la acea dată* autoriza'iile de construire)desfiin'are se emit de către autorită'ile care au do(ândit noile competen'e de emitere a autoriza'iilor de construire)desfiin'are.<h. 2>112009* astfel. i constituie parte integrantă a acestuia* respecti.ala(ilitate* care !ncă nu au fost depuse !mpreună cu documenta'iile legale pentru autorizare* autoriza'iile de construire)desfiin'are se emit de către autorită'ile emitente ale certificatelor de ur(anism4 2. 5119@4 pri. 5@ 1.din capitolul #' completat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 ) #rt.ederilor con'inute !n documenta'ia care a stat la (aza cererii pentru emiterea a.izată spre neschim(are se dez./. a detaliilor de e&ecu'ie .ederilor 8ormelor metodologice apro(ate prin prezentul ordin* !ncepând cu data intrării !n . 1O2 3n .igoare a acestuia* ca urmare a intrării !n .igoare a 0egii nr.oltarea construc'iei de locuin'e i .* fiind interzisă modificarea pre. 1G lit. 1.ernului nr.ânzarea de locuin'e din fondul de stat către popula'ie i construirea de case de odihnă proprietate personală* pu(licată !n Euletinul 7ficial nr. !n cazul certificatelor de ur(anism emise anterior acestei date i aflate !n . 1-N fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 2 pri.ind definirea unor termeni de specialitate utiliza'i !n cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege. 10 alin. 2>112009 pri.ederilor acesteia* su( sanc'iunea nulită'ii autoriza'iei de construire.a proceda după cum urmează. a2 i la art. 1. (la data 14-oct-2009 !rt" 4. . f2.it competen'elor de autorizare anterioare* astfel. 10N din 20 iulie 1OM3* >ecretul nr.* a cărui e&isten'ă pe antier este o(ligatorie pe toată durata e&ecutării lucrărilor.ăzut la art.ind dez.ala(ilitate* care !ncă nu au fost depuse !mpreună cu documenta'iile legale pentru autorizare* acestea se supun confirmării de către autorită'ile care au do(ândit noile competen'e de emitere a autoriza'iilor de construire)desfiin'are* fără ca prin aceasta să le fie pre-udiciate termenele i celelalte cerin'e o('inute4 2. !n cazul documenta'iilor legale pentru autorizare depuse anterior acestei date* autoriza'iile de construire)desfiin'are se emit de către autorită'ile la care acestea au fost depuse4 (2 !n situa'ia !n care competen'ele de emitere a autoriza'iilor se modifică* procedura de autorizare se derulează !n continuare potri.ăzute prin 0egea nr. #rt. #rt. 5@1 'rice alte dispoziţii contrare prezentei le/i se abro/ă.ernului* !n termen de 30 de zile de la data intrării !n . 1N2 >upă emiterea autoriza'iei de construire* documenta'ia tehnică .Ane&a nr.ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* se . 5A /e data intrării !n .<.igoare a prezentei legi* 0egea nr.ânzarea de locuin'e din fondul de stat către popula'ie* pu(licată !n Euletinul 7ficial nr. AA0 din 1> iulie 19@4 pentru sta(ilirea măsurilor de e&ecutare a dispozi'iilor 0egii nr.acordul tacit al institu'iei)operatorului economic a(ilitate)a(ilitat asupra pre.ind apro(area 7rdonan'ei de urgen'ă a Hu.estitorul !mpreună cu e&ecutantul au o(liga'ia de a e&ecuta lucrările autorizate numai !n (aza proiectului tehnic . a2 !n situa'ia !n care competen'ele de emitere a autoriza'iilor nu se modifică* procedura de autorizare se derulează !n continuare potri.oltă prin proiectul tehnic .>.it competen'elor de autorizare pre.ind certificatele de ur(anism i documenta'iile legale pentru autorizare pre.ind reglementarea eli(erării autoriza'iilor de construire* reparare i desfiin'are a construc'iilor* precum i a celor referitoare la !nstrăinările i !mpăr'elile terenurilor cu sau fără construc'ii* pu(licat !n Euletinul . 1102 Ane&ele nr. 112 lit.<h.ederea aplicării unitare a pre. reglementarea rela'iilor cu solicitan'ii* sunt !n sarcina i responsa(ilitatea autorită'ilor implicate i . (2.>. 7pera'iunile legate de transferul documentelor)documenta'iilor legale !ntre cele două autorită'i* respecti. !n cazul certificatelor de ur(anism emise anterior acestei date* aflate !n ./.ind con'inutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construc'ii i ane&a nr.ind dez. FP din 31 martie 1OM3* ?otărârea +onsiliului de =ini tri nr.

F1 din 30 decem(rie 1OGN* ?otărârea +onsiliului de =ini tri nr. G0F din 12 iulie 20024 .ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr. M12 din N noiem(rie 20014 . 5011991 pri. .ind reglementarea amplasării construc'iilor* precum i a trecerii !n proprietatea statului a terenurilor i construc'iilor necesare efectuării unor lucrări sau unor ac'iuni de interes de stat* pu(licat !n Euletinul 7ficial nr. 5011991 pri. 5011991 a fost repu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr.ernului* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr.ernului nr.0egea nr. :: alin.ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr. 3M3 din 10 iulie 20014 . 5551195A pri. 29512000 pentru suspendarea aplicării sau a(rogarea unor ordonan'e i ordonan'e de urgen'ă ale Hu.ind autorizarea e&ecutării construc'iilor i unele măsuri pentru realizarea locuin'elor* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr.ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii i unele măsuri pentru realizarea locuin'elor* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr. Alin. 24112000 pentru modificarea i completarea 0egii nr.ind amena-area teritoriului i ur(anismul* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr. P12 din 2O noiem(rie 2000* respinsă prin 0egea nr. -IIIII2 @epu(licată !n temeiul art. 1GM din 2O martie 20014 .ernului nr.ernului nr. R1F2 3n măsura !n care prin prezenta lege nu se dispune altfel* sunt aplica(ile pre. 5011991 pri.ind amplasarea i autorizarea construirii* reparării i desfiin'ării construc'iilor i a altor lucrări* pu(licată !n Euletinul 7ficial nr.R* nu a fost modificat sau a(rogat e&pres prin 0egea nr. 1GN din 31 decem(rie 1OPO* precum i orice alte dispozi'ii contrare prezentei legi se a(rogă. 10912001* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr. 19912005 pentru modificarea i completarea 0egii nr. 0egea nr.0egea nr. F02 din 20 iulie 20014 .ind impozitele i ta&ele locale* repu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr.ind +odul fiscal* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr. F31 din 1 august 2001* rectificată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr.7rdonan'a Hu. 5011991 pri. 2. MFO din 2M octom(rie 2003. FNM din 31 mai 200F* dându-se te&telor o nouă numerotare. 1G din 2O martie 1OGN* >ecretul nr. 55412001 pentru modificarea i completarea 0egii nr. 45012001 pri. PM0 din 10 septem(rie 2002* a(rogată prin 0egea nr. 512002 pentru modificarea i completarea art.Art. 42119>A.FO0)1OPO pri.ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr.en'iilor la normele pri. 51412001* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr. F din 0egea nr. II2 .ind sta(ilirea i sanc'ionarea contra. 5011991 pri.7rdonan'a de urgen'ă a Hu. 55412001 i 0egea nr. 112 din 0egea nr. M0 din 31 ianuarie 2002* apro(ată prin 0egea nr. 30* modificat prin 0egea nr.7rdonan'a de urgen'ă a Hu. 4>12002 pri. 3G* fost art. 55512002* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr.ernului nr.7rdonan'a Hu.ederile 0egii nr. . O2M din 23 decem(rie 20034 . 50112004* era alcătuit din F alineate. 50112004 pentru modificarea i completarea 0egii nr. 3 din 13 ianuarie 1OOM i a mai fost modificată prin. 50112004. 5@112004 pri. 1F2* al cărui con'inut era.7ficial nr. M0M din 30 decem(rie 2000* apro(ată prin 0egea nr.0egea nr.

igoare* !n concordan'ă cu cerin'ele certificatului de ur(anism* cu con'inutul a.ntoc+e0te pentru) .E.7.&.&."8 .autorizarea executării or/anizării lucrărilor .ederile alin. #2EK# 2r.'.autorizarea executării lucrărilor de des.autorizarea e&ecutării organizării lucrărilor .icatului de urbanis+.8 .i prezentate spre autorizare.autorizarea e&ecutării lucrărilor de construire .ederilor art.7.se dezvoltă .+.or+ prevederilor le/ale ..persoane .&.autorizarea executării lucrărilor de construire . 1F2 al art.&. 1) "'2E%2(&(L-"#7R( al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii#2EK# nr.autorizarea e&ecutării lucrărilor de desfiin'are .7.punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia +ediului co+petente.după vizarea spre nesc6i+bare./.n proiectul te6nic . (la data 14-oct-2009 ane&a 1 modificat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 ) .iinţare .ernului nr.)/. (la data 14-oct-2009 ane&a 1 modificat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 ) ) ) ) . 42119>A prin 7rdonan'a Hu.it prezentei legi . O din prezenta lege* i este e&tras din proiectul tehnic !ntocmit conform pre.&. (la data 14-oct-2009 ane&a 1 modificat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 +on'inutul-cadru al proiectului pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii cuprinde opisul pieselor scrise i desenate* necesar a fi prezentate spre autorizare.icatul de urbanis+.n condiţiile prevederilor art.4 (la data 14-oct-2009 ane&a 1 modificat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 .acordurilor. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise 0i desenatenecesar a .&. 1) "'2E%2(&(L-"#7R( al docu+entaţiei te6nice 7.7.cerute prin certi. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se .ntoc+it con.A.7.precu+ 0idupă caz.Alin.7. 7ocu+entaţia te6nică .>.#./. 3G nu este inclus !n forma repu(licată* aplicarea acestui te&t !ncetând o dată cu a(rogarea 0egii nr. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (la data 14-oct-2009 ane&a 1 modificat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 ) /roiectul pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii se ela(orează de proiectan'i autoriza'i* persoane fizice sau -uridice* !n condi'iile pre. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi.A.A. 50112004* a preluat pre.izelor i al acordurilor cerute prin acesta. 3G* a a cum a fost modificat prin 0egea nr.#. 1F2* !nsă cu trimitere la 7rdonan'a Hu.+. 9 din prezenta le/e 0i.7. 212001. Alin.izice sau :uridice.n vi/oare./.&.4 (la data 14-oct-2009 ane&a 1 modificat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 . "onţinutul-cadru al docu+entaţiei te6nice .ederilor legale !n .or putea cere prin certificatul de ur(anism i alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară* care să fie cuprinse !n cadrul /roiectului pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii .A.ernului nr.n concordanţă cu cerinţele certi. 7ocu+entaţia te6nică ./.7. 132 al art.al actului ad+inistrativ al acesteia.cu conţinutul avizelor. (la data 14-oct-2009 ane&a 1 modificat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 ) /roiectul pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii se !ntocme te pentru.esti'iei supuse autorizării* structurile de specialitate constituite potri. (la data 14-oct-2009 ane&a 1 modificat de !rt" #$ punctul 3-" din %egea 2"1/200 ) 3n situa'ii cu totul e&cep'ionale* !n func'ie de comple&itatea in.>.. 212001.%.

ului.procentul de ocupare a terenului . @ alin.coeficientul de utilizare a terenului .n construcţiiinclusiv ./.ilă* protec'ia mediului i a sănătă'ii popula'iei.4.enirea i stingerea incendiilor* apărarea ci.Ane&e la memoriu 2.structură4 .<.>ate i indici care caracterizează in.eratele de veri.5. .olumul construc'iilor4 . DE"E%(2E# %) $iese scrise 1.arhitectură4 .7. (la data 14-feb-2009 punctul 2"$ subpunctul 2" "4"" din ane&a 1$ capitolul de !rt" #$ punctul 36" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) $ sectiunea # abrogat .erticală.Lucrărilor $ublice 0i Locuinţelorale0i de investitor.dotări i instala'ii tehnologice* după caz4 .1. (la data 14-feb-2009 punctul 2"$ subpunctul 2" "2"" din ane&a 1$ capitolul de !rt" #$ punctul 3 " din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) $ sectiunea # modificat 2..5. .<.estitor.>ate generale.=emorii pe specialită'i >escrierea lucrărilor de. (la data 14-feb-2009 punctul 2"$ subpunctul 2" "3"" din ane&a 1$ capitolul de !rt" #$ punctul 36" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) $ sectiunea # abrogat 2.geologia i seismicitatea4 .n vi/oare privind calitatea .ntoc+ite de veri.ederile legale !n ..2.erificare a proiectului* !n conformitate cu legisla'ia !n .ind calitatea !n construc'ii* !ntocmite de .5.4 .instala'ii4 .5.!năl'imile clădirilor i numărul de ni.ind pre.n situaţiile prevăzute la art.5. .&. 2.$.izelor i acordurilor pri..+.Studiul geotehnic 2."#$%&'L(L #) $roiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire .Fi e tehnice necesare o('inerii a.esti'ia proiectată* cuprin i !n ane&a la cererea pentru autorizare.construită desfă urată* construită la sol i utilă4 .5.5..categoria de importan'ă a o(iecti.it legii* cerute prin certificatul de ur(anism.#.2.izelor !n .4.eluri4 .erificatori atesta'i de =inisterul <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului i agrea'i de in..@eferatele de . 2.>ocumenta'iile specifice necesare pentru o('inerea* prin gri-a emitentului autoriza'iei* a a.icare a docu+entaţiei te6nice .ederea emiterii acordului unic din competen'a emitentului autoriza'iei* potri.1.clima i fenomenele naturale specifice4 .igoare 2. 2.2. 2.>e.amplasamentul* topografia acestuia* trasarea lucrărilor4 . *21! 0i *24! .0ista i semnăturile proiectan'ilor Se completează cu numele !n clar i calitatea proiectan'ilor* precum i cu partea din proiect pentru care răspund.n con.5. >escrierea lucrărilor care fac o(iectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construc'ii* făcându-se referiri la.Re.igoare pri. 2.izul general al lucrărilor* !ntocmit !n conformitate cu pre.icatori te6nici atestaţi de 3inisterul 7ezvoltării.suprafe'ele .or+itate cu le/islaţia .amena-ări e&terioare i sistematizare .7.=emoriu 2.".

5./lan de situa'ie pri. 2.ederilor legale !n .n teritoriu .000.3inisterului #părării.2. pozi'ia i !năl'imea la coamă a calcanelor limitrofe* precum i pozi'ia reperelor fi&e i mo(ile de trasare4 .ize specifice cerute prin certificatul de ur(anism* ca urmare a condi'iilor speciale de amplasament sau a func'ionalită'ii in.ecinate.n vi/oare 0i ca ur+are a condiţiilor speciale de a+plasa+ent 0i1sau a .ncadrare .000* 1.3inisterului 7ezvoltăriiLucrărilor $ublice 0i Locuinţelor.>.izul =inisterului <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului* =inisterului +ulturii i +ultelor* =inisterului Apărării 8a'ionale* =inisterului Administra'iei i :nternelor* Ser.după caz.uncţionalităţii investiţieidupă cazobţinute .esti'iei .acordurile 0i actele ad+inistrative speci.esti'iei* o('inute !n preala(il de solicitant .ntoc+it la scările 1)10.2.e+is de o.iciilor descentralizate ale acestora* după caz* conform reglementărilor legale !n .2.plan ă pe suport topografic .icatul de urbanis+ con.1.10.000* 1.elor in.or+ei #d+inistrative.după caz.amplasarea tuturor construc'iilor care se .bran0area 0i racordarea la in.0001)5.000* după caz 1.3inisterului %nternelor 0i Re.or+aţii ori ale altor or/anis+e interesate.izat de oficiul -ude'ean de cadastru* geodezie i cartografie* !ntocmită la scările 1.5. 1024 din 21-a1r-2010 ) $ sectiunea # a se DE"E%(2E# %%) $iese desenate 1..5.ecinilor* conform pre.000 sau 1)1./lan de !ncadrare !n teritoriu .a.or+ re/le+entărilor le/ale .n prealabil de solicitant.3inisterului 3ediului 0i 7ezvoltării 7urabile.ind amplasarea o(iecti.1.200 sau 1.2.ederea schim(ării destina'iei !n clădiri e&istente* precum i !n cazul amplasării de construc'ii cu altă destina'ie decât cea a clădirilor !n.G00* 1.stabilite prin certi.000.precu+ 0i avizele.000* 1.5.$lan de .Derviciului Ro+<n de %n.1.i numai dacă sunt necesare măsuri de inter. (la data 14-feb-2009 punctul 2"$ subpunctul 2" " "" din ane&a 1$ capitolul de !rt" #$ punctul 3-" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) $ sectiunea # modificat 2.n zonă a lucrării.iciului @omân de :nforma'ii* al altor organisme ale administra'iei centrale sau ale ser.100* după caz* prin care se precizează.or desfiin'a sau se .#vizele 0i acordurile privind asi/urarea.izat de oficiul -ude'ean de cadastru* geodezie i cartografieI2* !ntocmită la scările 1.ecinătate .3inisterului Dănătăţii $ublice.plan ă pe suport topografic .ncadrare .parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de ur(anism* descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafa'a* lungimea laturilor* unghiuri* inclusi.igoare* e&primat !n formă autentică* pentru construc'iile noi* amplasate adiacent construc'iilor e&istente sau !n imediata lor .iciul de cadastru 0i publicitate i+obiliară teritorial (la data 14-feb-2009 punctul 1"$ subpunctul 1"1"" din ane&a 1$ capitolul de !rt" #$ punctul 38" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) $ sectiunea ## modificat 1./lanuri generale 1.igoare.după caz . .1.A.000 sau 1.rastructura edilitară.G. (la data 21-apr-2010 punctul 2"$ subpunctul 2" "6"" din ane&a 1$ capitolul vedea jurisprudenta Decizia nr.3inisterului &ransporturilor.or construi4 .5.precu+ 0i ale 3inisterului "ulturii 0i "ultelor.Acordul .plan de .or men'ine* se .en'ie pentru prote-area acestora -* pentru lucrări de construc'ii necesare !n .000* 1.ice ale or/anis+elor ad+inistraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora.1)2.

ind pozi'ionarea căminelor .el pri.vizat de o.plantaţiile prevăzute8 planul parcelar al tarlalei .1.ixe 0i +obile de trasare8 a+plasarea tuturor construcţiilor care se vor +enţine.planurile acoperi urilor . 3n cazul lipsei unor re'ele pu(lice de echipare tehnico-edilitară se .ntoc+it .24 .G0 sau 1.ului.cotele la coamă i la corni ă -* funda'iile clădirilor !n.e. 1.pentru care a .icatul de urbanis+.inclusiv poziţia 0i . 2.ind arhitectura fiecărui o(iect* redactate la scara 1.1)1.iecărui corp de construcţie8 siste+atizarea pe verticală a terenului 0i +odul de scur/ere a apelor pluviale8 accesele pietonale 0i carosabile din incintă 0i clădiri./lan e pe specialită'i 2.elurilor* !năl'imile determinante ale acoperi ului .ost e+is certi.ice deter+inante pentru supra.ecinate la care se alătură construc'iile proiectate4 .la scările 1)2. .$lan de situaţie privind a+plasarea obiectivelor investiţiei .cotele construc'iilor proiectate i men'inute* pe cele trei dimensiuni 1cotele \0*004 cote de ni.. trasee* dimensiuni* cote de ni.descris prin totalitatea ele+entelor topo/ra.se vor des.aţa.plat.erticală a terenului i modul de scurgere a apelor plu.denumirile i destina'iile fiecărui corp de construc'ie4 .4.elitorile4 .sistematizarea pe .1)500.terasă sau arpantă -* cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a modului de colectare a acestora* inclusi.planurile cotate ale tuturor ni.or cuprinde plan ele principale pri.G00.aleilor.000.pe cele trei di+ensiuni *cotele L 0-008 cote de nivel8 distanţe de a+plasare8 axe8 cotele trotuarelor.identi.n siste+ul de $roiecţie Dtereo/ra..ăzute prin proiect* !n special cele pentru alimentare cu apă i canalizare.n cazul i+obilelor ne.un/6iuri. indicarea materialelor din care se e&ecută !n.nălţi+ea la coa+ă a calcanelor li+itro.a fi redactat la scara 1.iciul de cadastru 0i publicitate i+obiliară teritorialpe care se vor reprezenta) i+obilul.2.000.100* după cum urmează.lun/i+ea laturilor.or+elor 0i altele ase+enea!8 denu+irea 0i destinaţiile ./lanul pri.precu+ 0i poziţia reperelor .radier i capac -* i .icat prin nu+ărul cadastral.ac obiectul le/ilor de restituire a proprietăţii.ic 19@0.!n special pe linia de cea mai mare pantă* acolo unde este cazul -* care să cuprindă cota \0*00* cotele tuturor ni.ăzute.Arhitectură /iesele desenate de arhitectură .elurilor su(terane i supraterane* cu indicarea func'iunilor* dimensiunilor i a suprafe'elor4 .sec'iuni caracteristice .1)200 sau 1)100după caz.iale4 .or indica instala'iile proprii pre.iinţa sau se vor construi8 cotele construcţiilor proiectate 0i +enţinute.el4 distan'e de amplasare4 a&e4 cotele trotuarelor* aleilor* platformelor etc. (la data 14-feb-2009 punctul 1"$ subpunctul 1"2"" din ane&a 1$ capitolul de !rt" #$ punctul 38" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) $ sectiunea ## modificat 1.plan cu reprezentarea relie.ind construc'iile su(terane Da cuprinde amplasarea acestora* !n special a re'elelor de utilită'i ur(ane din zona amplasamentului.+pre:+uite care .accesele pietonale i carosa(ile din incintă i clădiri* planta'iile pre.

=emoriu 2..1.a prezenta i desfă urarea stradală prin care se .>esene de ansam(lu 2. 2.1.Structura 2.Scheme ale flu&ului tehnologic Fiecare plan ă prezentată !n cadrul sec'iunii :: R/iese desenateR . 2. culorile* cotate i cu indicarea racordării la ni. "#$%&'L(L C) $roiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de des.a4 .#.2. anul edificării* me teri cunoscu'i* alte date caracteristice4 .4. ./lan de !ncadrare !n teritoriu .$.Fi e tehnice cuprinzând elementele de a.2.2.1.5. DE"E%(2E# %) $iese scrise 1. 2.4.>etalii de funda'ii 2.e care urmează a se prele.7. (la data 14-oct-2009 punctul 2"$ subpunctul 2"2"" din ane&a 1$ capitolul 6$ sectiunea # abrogat de !rt" #$ punctul 38" din %egea 2"1/200 ) DE"E%(2E# %%) $iese desenate 1.men'ionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorati.descrierea structurii* a materialelor constituente* a stilului arhitectonic4 . 2. 2.iz necesare emiterii acordului unic* o('inute prin gri-a emitentului autoriza'iei i cerute prin certificatul de ur(anism. . numele firmei sau al proiectantului ela(orator* numărul de !nmatriculare sau numărul autoriza'iei* după caz* titlul proiectului i al plan ei* numărul proiectului i al plan ei* data ela(orării* numele* calitatea i semnătura ela(oratorilor i ale efului de proiect.format O & 12 cm .iinţare .a rele.or prezenta. 2.2.0ista i semnăturile proiectan'ilor Se completează cu numele !n clar i calitatea proiectan'ilor* precum i cu partea din proiect pentru care răspund.măsurile de prote-are a funda'iilor clădirilor !n.>otări i instala'ii tehnologice 3n situa'ia !n care in.descrierea lucrărilor care fac o(iectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiin'are.fotografii color .a arăta modul de integrare a acestora !n 'esutul ur(an e&istent./lanul funda'iilor Se redactează la scara 1.a.G0 i .:nstala'ii 2.ale tuturor fa'adelor* iar acolo unde este cazul se .2.esti'ia urmează să func'ioneze pe (aza unor dotări i instala'ii tehnologice* determinante pentru configura'ia planimetrică a construc'iilor* se .>ate generale >escrierea construc'iei care urmează să fie desfiin'ată.modul de respectare a condi'iilor din studiul geotehnic4 .a cuprinde.1.or prezenta desfă urări rezultate din asam(larea mai multor fotografii4 .toate fa'adele* cu indicarea materialelor i finisa-elor* inclusi./roiect de structură complet Se prezintă pentru construc'ii cu mai multe su(soluri i cel pu'in 10 ni.Schemele instala'iilor Se prezintă parametrii principali i schemele func'ionale ale instala'iilor proiectate.a a.2.ecinate* la care se alătură construc'iile proiectate.!n situa'ia integrării construc'iilor !ntr-un front e&istent* se .2.5.5.scurt istoric.eluri. 2.elul terenului amena-at4 .ea !n partea dreaptă -os un cartu * care .4.

&. 7ocu+entaţia te6nică de or/anizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pre/ătitoare 0i necesare .a cuprinde.c<t 0i pe spaţiile ocupate te+porar . .7.toate fa'adele..erent investiţiei.ind pozi'ionarea căminelor .000* după caz.n condiţiile le/ii. 3n situa'ia !n care acesta nu se prezintă !mpreună cu proiectul pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* se .'.E.amplasarea tuturor construc'iilor care se .000* 1.a prezenta i proiectul de organizare a lucrărilor.eul construc'iilor care urmează să fie desfiin'ate /lan ele se . numele firmei sau al proiectantului ela(orator* numărul de !nmatriculare sau numărul autoriza'iei* după caz* titlul proiectului i al plan ei* numărul proiectului i al plan ei* data ela(orării* numele* calitatea i semnătura ela(oratorilor i ale efului de proiect.care să permită e.el pri. trasee* dimensiuni* cote de ni. 2.000 sau 1.+preună cu docu+entaţia te6nică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.or desfiin'a4 .G00./lan de situa'ie a imo(ilelor plan ă pe suport topografic .elurilor i planul acoperi ului4 . este necesară .7.planurile tuturor ni. 3n situa'ia !n care desfiin'area necesită opera'iuni tehnice comple&e* se .ersală* longitudinală* alte sec'iuni caracteristice* după caz4 . "#$%&'L(L ") $roiectul de or/anizare a execuţiei lucrărilor $.at<t pe terenul a..E. 7ocu+entaţia te6nică de or/anizare a execuţiei lucrărilor . /e plan ă se .2.parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de ur(anism4 .erticală a terenului i modul de scurgere a apelor plu.10. 3n cazul lipsei unor re'ele pu(lice de echipare tehnico-edilitară se . .1.plan de situa'ie* construc'ii noi sau umpluturi de pământ* planta'ii etc.200 sau 1. (la data 14-oct-2009 ane&a 1$ capitolul .planta'iile e&istente i care se men'in după desfiin'are.modul de amena-are a terenului după desfiin'area construc'iilor4 ./lanul pri.* după caz.n toate cazurile ..ara acestuia- .iale4 .1.or indica instala'iile proprii* !n special cele pentru alimentare cu apă i canalizare.1.n a.radier i capac -* i .izat de oficiul -ude'ean de cadastru* geodezie i cartografie* !ntocmită la scările 1.%. Fiecare plan ă prezentată !n cadrul sec'iunii :: R/iese desenateR .principalele sec'iuni. .'. trans.2.000* 1./.G0 .100 sau 1.100* după caz* prin care se precizează.este necesar !n toate cazurile !n care se realizează o in.E. 5.&.modificat de !rt" #$ punctul 38" din %egea 2"1/200 ) /roiectul de organizare a e&ecu'iei lucrărilor .G00* 1.iden'ierea spa'iilor i a func'iunilor e&istente* cu indicarea cotelor* suprafe'elor i a materialelor e&istente.n vederea asi/urării te6nolo/iei de execuţie a investiţiei.esti'ie.ind construc'iile su(terane Da cuprinde amplasarea acestora* !n special a re'elelor de utilită'i ur(ane din zona amplasamentului.a o('ine o autoriza'ie de construire separată de cea pentru in."#$%&'L(L ") 7ocu+entaţia te6nică de or/anizare a execuţiei lucrărilor .sistematizarea pe .000* 1.@ele.or men'ine sau se .'.ena(ilă . 4.plan ă pe suport topografic .G.7.esti'ia propriu-zisă.000* 1.or redacta la o scară con.ea !n partea dreaptă -os un cartu care .a fi redactat la scara 1.or indica !n mod distinct elementele e&istente* cele care se desfiin'ează i cele propuse .izat de oficiul -ude'ean de cadastru* geodezie i cartografie* !ntocmită la scările 1.n care se realizează o investiţie 0i se prezintăde re/ulă.a a.

modificat de !rt" #$ punctul 38" din %egea 2"1/200 ) DE"E%(2E# %) $iese scrise 1. cele de pe domeniul pu(lic* după cum urmează. Fiecare plan ă prezentată !n cadrul sec'iunii :: R/iese desenateR .a cuprinde.modificat de !rt" #$ punctul 38" din %egea 2"1/200 /roiectul de organizare a e&ecu'iei lucrărilor tre(uie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor pro.asigurarea i procurarea de materiale i echipamente4 .+pre:+uiri8 precizări privind protecţia +uncii.=emoriu Acesta . QQQQQ .a+ena:ărilor 0i depozitelor de +ateriale8 .ind racordarea pro.descrierea lucrărilor provizorii) or/anizarea incintei.* după caz.A.esti'iei* cât i pe spa'iile ocupate temporar !n afara acestuia* inclusi.elor in.esti'iei* atât pe terenul aferent in.ea !n partea dreaptă -os un cartu * care .izorii.asi/urarea 0i procurarea de +ateriale 0i ec6ipa+ente8 .asigurarea racordării pro.izorii necesare realizării acesteia4 b!la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a e&ecu'iei lucrărilor . organizarea incintei* modul de amplasare a construc'iilor* amena-ărilor i depozitelor de materiale4 .ind protec'ia muncii.precizări cu pri.izare pri.descrierea lucrărilor pro.izorii la re'eaua de utilită'i ur(ane din zona amplasamentului4 .ind amplasarea o(iecti.ind amplasarea o(iecti./.or prezenta !n cadrul fi elor tehnice !ntocmite !n /roiectul pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii .inclusiv cele de pe do+eniul public- după cu+ ur+ează) ) (la data 14-oct-2009 ane&a 1$ capitolul .+odul de a+plasare a construcţiilor.precizări pri.ederea o('inerii acordului unic* se . %lementele tehnice de a.precizări cu privire la accese 0i . (la data 14-oct-2009 punctul 2" din ane&a 1$ capitolul -$ sectiunea # modificat de !rt" #$ punctul 38" din %egea 2"1/200 ) DE"E%(2E# %%) $iese desenate /lan general a!la lucrările de mai mare amploare se redactează o plan ă realizată conform planului de situa'ie pri.a a. #cesta va cuprinde) . .esti'iei al proiectului pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii.>.or putea fi prezentate i !n planul de situa'ie pri.a cuprinde.0ista i semnăturile proiectan'ilor Se completează cu numele !n clar i calitatea proiectan'ilor* precum i cu partea din proiect pentru care răspund.asi/urarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona a+plasa+entului8 .esti'iei* cuprinzând amplasamentul in. sau /. numele firmei sau al proiectantului ela(orator* numărul de !nmatriculare sau numărul autoriza'iei* după caz* titlul proiectului i al plan ei* numărul proiectului i al plan ei* data ela(orării* numele* calitatea i semnătura ela(oratorilor i ale efului de proiect.+.A.elor in.izorie la utilită'ile ur(ane din zonă* necesare !n .izorii pregătitoare i necesare !n . 2.ederea asigurării tehnologiei de e&ecu'ie a in. (la data 14-oct-2009 ane&a 1$ capitolul .ire la accese i !mpre-muiri4 .esti'iei i toate amena-ările i construc'iile pro.

ernului nr. 3 din 0egea cadastrului i a pu(licită'ii imo(iliare nr.ită'i specifice* complementare func'iunii de locuire* care* prin amplasarea !n .elul fiecărui -ude' i !n municipiul Eucure ti.iz conform* necesar pentru ela(orarea i emiterea autoriza'iei de construire)desfiin'are* !ntocmit !n (aza concluziilor i propunerilor rezultate ca urmare a e&aminării i apro(ării documenta'iilor tehnice depuse !n .21012005* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr.enirea i stingerea incendiilor* apărarea ci.edere al unei comisii tehnice din structura ministerelor* a administra'iei pu(lice locale ori a .ernului nr.ilan i !ndepărtate de localitatea de re edin'ă a lucrătorilor agricoli* menite să adăpostească ma ini agricole* utila-e* mici ateliere* scule* alte (unuri ale acestora* inclusi. 4. G0O din M iunie 200F* s-a !nfiin'at Agen'ia 8a'ională de +adastru i /u(licitate :mo(iliară !n su(ordinea =inisterului Administra'iei i :nternelor* prin reorganizarea 7ficiului 8a'ional de +adastru* Heodezie i +artografie* iar oficiile -ude'ene de cadastru* geodezie i cartografie i al municipiului Eucure ti s-au reorganizat !n oficii de cadastru i pu(licitate imo(iliară la ni. Agen'ia 8a'ională de +adastru i /u(licitate :mo(iliară a fost organizată i func'ionează !n temeiul ?otărârii Hu.izoriu* menite să adăpostească acti. sau pro. a!a.I2 +onform art.ind racordarea o(iecti.n cuprinsul le/ii 1. (la data 14-feb-2009 punctul 1" din ane&a 2 abrogat de !rt" #$ punctul 39" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) 2.aloare de a. 112.ederea autorizării* !nsumând condi'iile i recomandările formulate prin. 1.Acord unic >ocumentul cu . Acordul unic se ela(orează de structurile de specialitate constituite su( autoritatea administra'iei pu(lice locale* !n condi'iile pre.izele i acordurile specifice pri. animale* precum i spa'ii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.Ane&e gospodăre ti ale e&ploata'iilor agricole +onstruc'iile situate !n zone izolate !n e&tra.procedura de analiză i de e&primare a punctului de . /rocedura de emitere a autoriza'iei de construire)desfiin'are este reglementată prin prezenta lege i prin normele metodologice ela(orate de =inisterul <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului. 2) 7EH%2%RE# unor ter+eni de specialitate utilizaţi .ului i a organizării e&ecu'iei lucrărilor la re'elele de utilită'i ur(ane 1apă)canal* electricitate* gaze* termoficare* telecomunica'ii* salu(ritate* transport ur(an24 b!a.ilă* protec'ia mediului i a sănătă'ii popula'iei.Autoriza'ia de construire)desfiin'are Actul de autoritate al administra'iei pu(lice locale . 5112005* pu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr. @1199>* astfel cum a fost modificat prin 7rdonan'a de urgen'ă a Hu. 5. 5.ară* gra-duri pentru animale mari* pătule* magazii* depozite i altele asemenea* !n mod similar* sunt asimila(ile no'iunii de ane&e gospodăre ti i gara-ele* serele* piscinele i altele asemenea.A.izare)apro(are A. G alin.ederilor art.izele i acordurile pentru utilită'i ur(ane pri.ecinătatea locuin'ei* alcătuiesc !mpreună cu aceasta o unitate func'ională distinctă. M1N din O august 200F. (ucătării de .Ane&e gospodăre ti +onstruc'iile cu caracter definiti. 3n categoria ane&elor gospodăre ti* de regulă !n mediul rural* sunt cuprinse.izare .ind pre.consilii -ude'ene i consilii locale municipale* oră ene ti i comunale -* pe (aza căruia se pot realiza lucrări de construc'ii. #2EK# 2r.

#vizare .avorabil! care are caracter te6nic de obli/ativitate.&6.a indicatorilor te6nico-econo+ici 0i sociali ori a altor ele+ente prezentate prin docu+entaţiile de a+ena:are a teritoriului 0i urbanis+ sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii 0i proiectul te6nic *$. a!clădiri de locuit cu SX/X1%* cu ma&imum P apartamente* inclusi.e&tras din proiectul tehnic 1/.avorabil sau ne.ară* gra-duri* uri i altele asemenea4 6!construc'ii cu caracter pro.iz fa.ora(ile* preala(il emise.or e&ecuta lucrările.ită'i me te ugăre ti care nu generează .ă'ământ cu cel mult F unită'i func'ionale4 c!dispensare comunale fără sta'ionar4 d!sedii administrati. @.itate.e !n mediul rural.izoriu +onstruc'iile autorizate ca atare* indiferent de natura materialelor utilizate* care* prin specificul func'iunii adăpostite ori datorită cerin'elor ur(anistice impuse de autoritatea pu(lică* au o durată de e&isten'ă limitată* precizată i prin autoriza'ia de construire. #vizarea se concretizează printr-un act *aviz .ederea aducerii terenului la starea ini'ială 1confec'ii metalice* piese de cherestea* materiale plastice ori altele asemenea2 i sunt de dimensiuni reduse. (la data 14-feb-2009 punctul #rgenta 214/2008 ) " din ane&a 2 modificat de !rt" #$ punctul 40" din $rdonanta Apro(are .izarea se concretizează printr-un act 1a. >.! pe baza căruia se vor executa lucrările.procedură de analiză 0i de expri+are a punctului de vedere al unei co+isii te6nice din structura +inisterelor.<h.izoriu fac parte.!hale i ateliere pentru acti.ora(il sau nefa.i(ra'ii* cu o suprafa'ă de până la 200 m2 i deschideri până la P m4 /!dependin'e i ane&e gospodăre ti. (la data 14-feb-2009 punctul #rgenta 214/2008 ) " din ane&a 2 modificat de !rt" #$ punctul 40" din $rdonanta A.izoriu se realizează din materiale i alcătuiri care permit demontarea rapidă !n .ederea realizării programelor de dez.ând ca o(iect analiza solu'iilor func'ionale* a indicatorilor tehnico-economici i sociali ori a altor elemente prezentate prin documenta'iile de amena-are a teritoriului i ur(anism sau prin proiectul pentru autorizarea e&ecu'iei lucrărilor de construc'ii .oltare teritorială i ur(anistică* precum i al autorizării lucrărilor de e&ecu'ie a o(iecti. al autorită'ii competente de !nsu ire a propunerilor din documenta'iile prezentate i sus'inute de a. >in categoria construc'iilor cu caracter pro.esti'ii.op'iunea forului deli(erati.2 pe (aza căruia se . primării* posturi de poli'ie* cooperati.+onstruc'ii cu caracter pro. gara-e* (ucătării de .izele tehnice fa.uncţionale.e de credit rural* (i(lioteci* oficii po tale i altele asemenea4 e!clădiri pentru comer' i alimenta'ie pu(lică* cu o suprafa'ă de până la 200 m2 i cu deschideri până la P m4 . chio curi* tonete* ca(ine* locuri de e&punere situate pe căile .ora(il2 care are caracter tehnic de o(ligati. ane&ele gospodăre ti ale acestora4 b!clădiri pentru !n.altor organisme centrale sau teritoriale interesate* a.izoriu.a ad+inistraţiei publice locale ori a altor or/anis+e centrale sau teritoriale interesate.+lădiri de importan'ă redusă +onstruc'ii cu func'ii o(i nuite* cu un grad de risc scăzut* care afectează un număr redus de oameni.av<nd ca obiect analiza soluţiilor . >e regulă* construc'iile cu caracter pro.elor de in. /rin actul de apro(are se conferă documenta'iilor putere de aplicare* constituindu-se astfel ca temei -uridic !n .

(la data 14-oct-2009 punctul 9%1" din ane&a 2 modificat de !rt" #$ punctul 39" din %egea 2"1/200 ) 92. a!planurile de amena-are a teritoriului4 b!planurile ur(anistice4 c!regulamentele locale de ur(anism. 9. 5 . 1 la prezenta le/e. "onţinutul-cadru al docu+entaţiei te6nice .e.rastructura edilitară..dotarea 0i ec6iparea construcţiilor .7.7. F3.sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.sc6e+ele 0i .&.icarea prevederilor docu+entaţiei te6nice . 91.icarea prevederilor acesteiasub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.co+poziţia spaţialăstructura de rezistenţă.+onstruc'ii speciale +onstruc'iile cu caracter militar care se autorizează !n condi'iile pre.ele* ac'iunile i măsurile de dez. se dezvoltă .dotarea 0i ec6iparea construcţiilor .uncţionale.7.respectiv a 7etaliilor de execuţie. este prevăzut .după caz. "onţinutul-cadru al docu+entaţiei te6nice .bran0are 0i racordare a acestora la in.ncadrarea . este prevăzut . 7upă e+iterea autorizaţiei de construire.&6.$.ăzute la art.n indicii urbanistici aprobaţia+plasarea construcţiilor 0i relaţiile acestora cu vecinătăţile.co+poziţia spaţială.rastructura edilitară.&.respectiv a detaliilor de execuţie.n proiectul te6nic .i !n spa'iile pu(lice* corpuri i panouri de afi a-* firme i reclame* copertine* pergole ori altele asemenea.n vederea .expresia de ar6itectură. 7ocu+entaţia te6nică si+pli.7ocu+entaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii &otalitatea docu+entelor prevăzute la art. Structura documenta'iilor de amena-are a teritoriului i de ur(anism cuprinde. se constituie parte inte/rantă a $roiectului te6nic .docu+entaţia te6nică .7. >efinirea i con'inutul-cadru al documenta'iilor de amena-are a teritoriului i de ur(anism se fac prin legea amena-ării teritoriului i ur(anismului.după caz. @ alin.inclusiv soluţiile de asi/urare.iinţare 0i prin care se stabilesc principalele coordonate privind .7.7ocu+entaţie te6nică .oltare pe o perioadă determinată.ncadrarea .inclusiv soluţiile de asi/urare.luxurile . 7upă e+iterea autorizaţiei de construire.bran0are 0i racordare a acestora la in..&.docu+entaţia te6nică .iind interzisă +odi.luxurile . 3n sensul prezentei legi realizarea construc'iilor pro.icată care prezintă ele+entele te6nice esenţiale necesare e+iterii autorizaţiei de construire1des.iind interzisă +odi.&. A.structura de rezistenţăexpresia de ar6itectură..uncţionale. *1! din le/e care constituie suportul te6nic al dosarului ce se depune la autorităţile ad+inistraţiei publice locale1:udeţene prevăzute la art.$.&.izorii se autorizează !n acelea i condi'ii !n care se autorizează construc'iile definiti. 7ocu+entaţia te6nico-econo+ică distinctă prin care se stabilesc principalele coordonate privind .n anexa nr.n indicii urbanistici aprobaţi. 1 la prezenta le/e.>ocumenta'iile de amena-are a teritoriului i de ur(anism Ansam(lurile de documente scrise i desenate* referitoare la un teritoriu definit* prin care se analizează situa'ia e&istentă i se sta(ilesc o(iecti.7.a+plasarea construcţiilor 0i relaţiile acestora cu vecinătăţile.sc6e+ele 0i . 0i constituie parte inte/rantă a acestuia.n anexa nr.&.&6.

de sc6i+b.:nstala'ii aferente construc'iilor <otalitatea conductelor i echipamentelor care asigură utilită'ile necesare func'ionării construc'iilor* situate !n interiorul limitei de proprietate* de la (ran ament)racord 1inclusi. 7reptul asupra construcţiei 0i1sau terenului care con. %miterea autoriza'iei de construire !n (aza unui contract de !nchiriere se poate face numai pentru construc'ii cu caracter pro. 12.locaţiune.de donaţie.:ntra.iinţare) 1. @ alin.concesiuneco+odat.n construcţie.ncorporate .super.n baza unui contract de co+odat1locaţiune se poate .+preună cu acestea saudupă cazseparat.eră titularului dreptul de a obţine.icat de +o0tenitor.certi. E+iterea autorizaţiei de construire .ânzare-cumpărare* de schim(* de dona'ie* certificatul de mo tenitor* actul administrati.drept de creanţă dob<ndit prin) contract de cesiune. *1! din le/e care constituie dosarul ce se depune la autorităţile ad+inistraţiei publice locale prevăzute la art.uzu.e+iterii autorizaţiei de construire. :nstala'iile aferente construc'iilor se autorizează !mpreună cu acestea sau* după caz* separat.>rept de e&ecu'ie a lucrărilor de construc'ii >reptul real sau* după caz* dreptul de crean'ă pri.n vederea e+iterii autorizaţiei de construire.potrivit le/ii. (la data 14-oct-2009 punctul 10" din ane&a 2 modificat de !rt" #$ punctul 40" din %egea 2"1/200 ) 11.uz.ind imo(ilul* care conferă titularului dreptul de a o('ine* potri.erent dacă acestea sunt sau nu .act ad+inistrativ de restituire.de la bran0a+ent1racord la utilizatori.6otăr<re :udecătorească!8 2.itatea !ntr-o clădire sau !ntr-o incintă.ruct.Firma %lementul constructi. de restituire* hotărâre -udecătorească2 sau printrun contract de concesiune* contract de cesiune* contract de comodat.icieservitute *dob<ndit prin) contract de v<nzare-cu+părare. (la data 14-oct-2009 punctul 9%2" din ane&a 2 modificat de !rt" #$ punctul 39" din %egea 2"1/200 ) 10. (la data 14-oct-2009 punctul 12" din ane&a 2 modificat de !rt" #$ punctul 40" din %egea 2"1/200 ) 14. %nstalaţiile a. 5 . >o.ilanul localită'ii .indi.uncţionării construcţiilor. aplica(il pe clădire sau independent* pe care se inscrip'ionează date de identificare a unei institu'ii pu(lice* societă'i comerciale* funda'ii* denumirea comercială* o(iectul de acti. (la data 14-feb-2009 punctul 9" din ane&a 2 completat de !rt" #$ punctul 41" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) &otalitatea docu+entelor prevăzute la art.ada dreptului asupra imo(ilului se face prin actul* denumit titlu* prin care se atestă dreptul de proprietate 1precum contractul de .it legii* din partea autorită'ii competente* autoriza'ia de construire sau de desfiin'are.din partea autorităţii co+petenteautorizaţia de construire1des.n interiorul li+itei de proprietate.situate .ace nu+ai pentru construcţii cu caracter provizoriu 0i acordul expres al proprietarului de drept.izoriu i cu acordul e&pres al proprietarului de drept. &otalitatea ec6ipa+entelor care asi/ură utilităţile necesare .itate sau orice alt te&t specific* su( care o persoană fizică sau -uridică ! i e&ercită acti.erente construcţiilor se autorizează .2 la utilizatori* indiferent dacă acestea sunt sau nu !ncorporate !n construc'ie.dreptul real principal) drept de proprietate.

n principallucrările de consolidare.. sârmă ghimpată !ntinsă pe (ulumaci -* ori prin plan'ii specifice.ind.ând ca efect modificarea 1totală sau !n parte2 a acestora* pri. $entru executarea lucrărilor de +odi.ect +odi.(eton* cărămidă* piatră* lemn* metal* inclusi.este necesară e+iterea unei autorizaţii de construire ..i) a!lucrări de +odi.modificarea .care nu a.icare pot . 3n toate cazurile este necesară emiterea unei autoriza'ii de construire* cu respectarea pre.-teritorială a unită'ii de (ază 1municipiu* ora * comună2* !năuntrul căruia autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii este restric'ionată* !n condi'iile prezentei legi.ac parte.nestructurale.icarea totală sau . 15. Lucrările de +odi.ilanul se poate dez.se realizează construc'ii de orice fel . Lucrări de intervenţii asupra ele+entelor constructive. 15.ede emiterea autoriza'iei de construire.ând o altă destina'ie* !năuntrul căruia este permisă realizarea de construc'ii* !n condi'iile legii.e sau pro. (la data 14-oct-2009 punctul 1 " din ane&a 2 completat de !rt" #$ punctul 40" din %egea 2"1/200 ) 1>. .en'ii asupra elementelor constructi.ci.3mpre-muiri +onstruc'iile definiti.ectează .structurale 0i1sau nestructurale.Locuri de :oacă 0i a/re+ent "onstrucţii speci.ilan numai pe (ază de planuri ur(anistice zonale 1/.H2 al localită'ii.av<nd ca e.4 .ilanului i limita administrati.de supraeta:are 0i1sau de extindere a construcţiei8 b!lucrări de +odi.icare structurală.izorii* cu rolul de a delimita suprafe'e* arii sau parcele asupra cărora e&istă forme de proprietate* e&ecutate pentru protec'ie !mpotri.icare.A2* legal apro(ate* integrându-se ulterior !n /lanul ur(anistic general 1/.olta prin e&tinderea !n e&tra. :ntra.0ucrări de modificare 0ucrări de inter.%&tra. 151. .n principallucrările de a+ena:ări interioare 0i reco+parti+entări u0oare.olumetriei.n condiţiile le/ii 0i cu respectarea prevederilor le/ale privind calitatea .se desfiin'ează astfel de construc'ii prin demolare* dezmem(rare* dinamitare etc.ac parte.icativ structura de rezistenţă a construcţiei 0i pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.icare nestructurală.e* structurale i)sau nestructurale* a.n construcţii. 1@.ind calitatea !n construc'ii pentru care legea pre.din care .ice pentru divertis+ent.0ucrări de construc'ii 7pera'iunile specifice prin care.din care .ile* industriale* agrozootehnice* edilitare su(terane i aeriene* căi de comunica'ii* lucrări inginere ti* de artă etc.modificarea planimetriei interioare sau e&terioare4 .cu excepţia lucrărilor de co+parti+entare provizorii. .n parte a acestora.<eritoriul care constituie o localitate se determină prin /lanul ur(anistic general 1/.n +od se+ni.a intruziunilor* realizate din diferite materiale .ederilor legale pri.recreere 0i sport pentru populaţie.H2 i cuprinde ansam(lul terenurilor de orice fel* cu)fără construc'ii* organizate i delimitate ca trupuri independente* plantate* aflate permanent su( ape* aflate !n circuitul agricol sau a.ilanul localită'ii <eritoriul cuprins !ntre limita intra.

el de lucrări de intervenţii necesare pentru .n exploatare8 b!des.Lucrări de intervenţie .0ucrări specifice la căile de comunica'ie* care nu necesită autoriza'ie de construire 0ucrările de !ntre'inere care nu necesită proiect i de.iinţarea acestora.izarea uneia sau mai multor proprietă'i funciare distincte* destinate construirii* !n scopul atri(uirii* concesionării sau .actori distructivi naturali 0i antropici.or+anţelor de si/uranţă 0i exploatare a construcţiilor existenteinclusiv a instalaţiilor a.n scopul prelun/irii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de le/e.2 >ocumenta'ia . 21. (la data 14-feb-2009 punctul 1-" din ane&a 2 completat de !rt" #$ punctul 42" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) 1@2. 191.uncţionale caracteristice.care a stat la baza e+iterii autorizaţiei de construire.el de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public ca ur+are a unor procese de de/radare a acestora deter+inate de .ului de in.(la data 14-oct-2009 punctul 1-" din ane&a 2 modificat de !rt" #$ punctul 40" din %egea 2"1/200 ) 1@1.pentru) a!punerea . Fac parte din categoria mo(ilier ur(an.7.a-e decorati.elul traficului ma&im./roiect tehnic 1/.unda+entat elaborarea docu+entaţiei te6nice .care au .ânzării loturilor rezultate.n vedere .=o(ilier ur(an %lementele func'ionale i)sau decorati.inclusiv a instalaţiilor a..ă la sol 1funda'ii platforme de (eton* racorduri la utilită'i ur(ane* cu e&cep'ia energiei electrice2* necesitând emiterea autoriza'iei de construire.3odi.uncţiunile 0i1sau capacităţile .soluţiile spaţiale 0i1sau de a+plasa+ent 0i alte ase+enea cerinţe. 19.indicatorii te6nico-econo+ici aprobaţi.esti'ii i pe (aza căreia se e&ecută lucrările autorizate.n si/uranţă.erente.e* pergole* ca(ine telefonice i altele asemenea.icare de te+ă 'rice sc6i+bare iniţiată de către investitor1proprietar care are .erente acestora.iz general* constând dintrun comple& de lucrări care se e&ecută !n mod permanent* !n .ederea men'inerii construc'iilor-instala'iilor !n condi'ii tehnice corespunzătoare desfă urării continue* conforta(ile i !n deplină siguran'ă a circula'iei* la ni./arcelare 7pera'iunea de proiectare ur(anistică prin care se determină di.prin asi/urarea cerinţelor de rezistenţă +ecanică.+bunătăţirea per. .<h.n pri+ă ur/enţă 'rice .Lucrări de reabilitare 'rice . (la data 14-feb-2009 punctul 1-%1" din ane&a 2 completat de !rt" #$ punctul 43" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) 1A. -ardiniere* lampadare* (ănci* (azine* pa.piese scrise i desenate -* care cuprinde solu'iile tehnice i economice de realizare a o(iecti. /rin natura lor piesele de mo(ilier ur(an sunt asimilate construc'iilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructi. (la data 14-feb-2009 punctul 19" din ane&a 2 completat de !rt" #$ punctul 44" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) 20.stabilitate 0i si/uranţă .&.e amplasate !n spa'iile pu(lice care* prin alcătuire* aspect* amplasare* conferă personalitate aparte zonei sau localită'ii.

n condiţiile le/ii.precu+ 0i piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor /ra. .ice.elaborate .care dezvoltă docu+entaţia te6nică .ntre ele+entele constructive structurale1nestructurale ale obiectivului de investiţii.erente acesteia 0i care indică di+ensiuni.ederilor prezentei legi i !n conformitate cu con'inutul-cadru cuprins !n ane&a nr.7etalii de execuţie *7.la alte scări /ra.igoare* după cum urmează.@ecep'ia lucrărilor @ecep'ia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calită'ii !n construc'ii i este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor e&ecutate !n conformitate cu pre.7ocu+entaţia te6nico-econo+ică .ede emiterea autoriza'iei de construire.uncţie de necesităţile de redactare.acordurile 0i actul ad+inistrativ al autorităţii co+petente pentru protecţia +ediului. .n .n construcţii de către veri. (la data 14-feb-2009 punctul 21" din ane&a 2 completat de !rt" #$ punctul 46" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) 22.ederilor art.ice. @ecep'ia lucrărilor de construc'ii de orice categorie i de instala'ii se efectuează atât la lucrări noi* cât i la inter.recep'ia la terminarea lucrărilor4 .n vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.E.+ateriale.2 i se ela(orează !n condi'iile pre.Aone prote-ate <eritoriile delimitate geografic* !n cuprinsul cărora se află elemente sau ansam(luri ale patrimoniului natural sau cultural cu .! 7ocu+entaţii te6nice cuprinz<nd reprezentări /ra.după caz.n baza proiectului te6nic 0i cu respectarea strictă a prevederilor acestuia. @ecep'ia lucrărilor de construc'ii se realizează !n două etape* potri.te6nolo/ii de execuţieprecu+ 0i le/ături .ederile proiectului tehnic i cu detaliile de e&ecu'ie.asa+blare. 25.n condiţiile le/ii.&. 3n raport cu natura elementelor de patrimoniu* zonele prote-ate sunt..elaborată .1)10.pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate. 3* este necesară emiterea unei autoriza'ii de construire i)sau de desfiin'are* după caz* numai !n situa'ia !n care pentru realizarea schim(ării de destina'ie a spa'iilor sunt necesare lucrări de construc'ii pentru care legea pre.7. 25. 1.ederilor legale !n .recep'ia finală.precu+ 0i prin avizele.n condiţiile le/ii 0i veri.cu respectarea condiţiilor i+puse prin autorizaţia de construire.1)5.1)20 sau.Schim(are de destina'ie 3n !n'elesul pre.ice realizate la scările 1)2./roiect pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii /roiectul pentru autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* necesar emiterii autoriza'iei de construire* este e&tras din proiectul tehnic 1/.detaliază proiectul te6nic.icate pentru cerinţele esenţiale de calitate .aloare deose(ită. $roiectul te6nic *$.piese scrise 0i desenate -.anexe la autorizaţia de construire.<h.elaborate .care detaliază soluţiile te6nice de alcătuire. 7etaliile de execuţie. (la data 14-feb-2009 punctul 21" din ane&a 2 modificat de !rt" #$ punctul 4 " din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) 211.! cuprinde soluţiile te6nice 0i econo+ice de realizare a obiectivului de investiţii.icatori te6nici atestaţi ..privind părţi1ele+ente de construcţie ori de instalaţii a.executare.&6. (la data 14-feb-2009 punctul 22" din ane&a 2 abrogat de !rt" #$ punctul 4-" din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) 24.it pre.+ontare 0i alte ase+enea operaţiuni.en'ii !n timp asupra construc'iilor e&istente* conform legii.

::: 0a data intrării !n . ::: /e data intrării !n .or include formularele* procedura de autorizare i con'inutul documenta'iilor necesare acestei proceduri. 122 i ale art. R. 5011991 pri.aloare a patrimoniului natural cu .art. : pct. 3n acela i termen se .R /u(licat !n =onitorul 7ficial cu numărul O33 din data de 13 octom(rie 200F ! Bn tot cuprinsul le/ii ter+enul F$roiectF din sinta/+ele F$roiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţiiF. N alin. 1.area* prote-area i punerea !n . 2>.Art. 55412001. 5011991 pri. . 5011991 pri.igoare a prezentei legi se a(rogă.aloare a patrimoniului construit* cu .igoare a prezentei legi* =inisterul <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului . :: alin. ane&a la 0egea nr.Art.elor men'ionate la art.iinţareF se . ::: din 0egea nr. 19912005 pentru modificarea i completarea 0egii nr. 55412001 pentru modificarea i completarea 0egii nr. 1326* fără a mai fi ne. 5011991.R4 .a!zone naturale prote-ate* instituite pentru prote-area i punerea !n .or efectua opera'iunile de preluare* predare-primire a studiilor de teren i a documenta'iilor pre.nlocuie0te cu ter+enul F7ocu+entaţie te6nică 7.ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* apro(ate prin 7rdinul ministrului lucrărilor pu(lice* transporturilor i locuin'ei nr. ::: din 0egea nr. :: alin.ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii* care nu sunt !ncorporate !n te&tul repu(licat al 0egii nr.aloare istorică* culturală sau memorialistică deose(ită. 122 din 0egea nr.er(al !ncheiat !ntre păr'i după in. 2O16* prin proces-.din cuprinsul legii* din actele de aplicare a acesteia* precum i orice alte dispozi'ii contrare pre.igoare a prezentei legi* =inisterul <ransporturilor* +onstruc'iilor i <urismului . G i pct. 5011991 pri. 50112004. 5011991* repu(licată* cu modificările i completările ulterioare* inclusi.a modifica normele metodologice de aplicare a 0egii nr.igoare a prezentei legi se a(rogă litera c2 a articolului FN din 0egea nr. R122 3n termen de P0 de zile de la data intrării !n .&F.itatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de construc'ii-monta.ederile art. -2 din ane&a nr.ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii i unele măsuri pentru realizarea locuin'elor* ale art. 122 i art.a modifica 8ormele metodologice de aplicare a 0egii nr.ăzute la art. 19912005.ind prote-area monumentelor istorice. : pct. N lit.ind autorizarea e&ecutării lucrărilor de construc'ii i ale art. 112 al art. . :: la 0egea protec'iei mediului nr.87<C. :: alin. ::: din 0egea nr. 52212001 pri. 14@11995* repu(licată !n =onitorul 7ficial al @omâniei* /artea :* nr.R4 . 122 din 0egea nr.oie de punerea !n !ntârziere. (la data 14-feb-2009 !ctul modificat de !rt" ## din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) .entarierea arhi. R122 3n termen de 30 de zile de la data intrării !n .aloare deose(ită4 b!zone construite prote-ate* instituite pentru sal. 23 5art. 2O1 alin. @eproducem mai -os pre. 5011991* repu(licată* art.ederilor prezentei legi. :: alin. M0 din 1M fe(ruarie 2000* precum i referirile la o(ligati.F$roiect de or/anizare a execuţiei lucrărilorF 0i F$roiect pentru autorizarea executării lucrărilor de des. cu cele aduse prin prezenta lege* care .95412001* cu modificările ulterioare.art.art. 50112004 pentru modificarea i completarea 0egii nr. ::: din 0egea nr. 23 5alin.

! Bn tot cuprinsul le/ii abrevierile F$#"F.7. (la data 14-oct-2009 !ctul modificat de !rt" #$ punctul 41" din %egea 2"1/200 ) Forma sintetică la data 12-apr-2013.7. (la data 14-feb-2009 !ctul modificat de !rt" ### din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) ! Bn tot cuprinsul le/ii sinta/+a Fo.F. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice.#.&.'.#.iciul de cadastru 0i publicitate i+obiliară teritorialF.ieF se .sinta/+a Fveri.nlocuie0te cu sinta/+a Fveri."FF7. (la data 14-feb-2009 !ctul modificat de !rt" #' din $rdonanta #rgenta 214/2008 ) ! Bn tot cuprinsul le/ii.F 0i F$.nlocuiesc cu abrevierile F7.'.F$.nlocuie0te cu sinta/+a Fo.#./eodezie 0i carto/ra.&.icator de proiecteF. .icator te6nicF se . SintAct® i tehnologia Acte Sintetice sunt mărci !nregistrate ale "olters #lu$er.E.F se .iciul :udeţean de cadastru.F 0i F7.&.E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful