Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” Titlul proiectului: „Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ID Proiect: 3074 Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3

Manager proiect: Gabriela GUȚU

GHID DE EVALUARE
DISCIPLINE LIMBI MODERNE

COORDONATORI Prof. Univ. dr. Dan POTOLEA Prof. Univ. dr. Ioan NEACȘU Prof. Univ. dr. Marin MANOLESCU

AUTORI Manuela Delia ANGHEL Anca Mariana PEGULESCU Sorin Constantin GIURUMESCU Antonia Violeta MANCIU Mihaela ANTON Claudia Maria DOBRE Constantin TIRON Magdalena Ecaterina TOLEA Maria BUJAN Clara Simona DENES Ana BOBU Cristina Doina PINTILIE Cristina DRESCAN Simona TROFIN
1

A. ARGUMENT Prezentul ghid metodologic are ca destinaţie diferite categorii de conceptori şi utilizatori de probe şi instrumente de evaluare a rezultatelor şcolare ale elevilor – cadre didactice, manageri şcolari şi, într-o anumită măsură, specialişti-cercetători. Populaţia ţintă dominantă o reprezintă totuşi corpul profesoral, practicienii, în special din învăţământul liceal. Ghidul urmăreşte două obiective solidare: a) sugerează repere şi elemente de reflecţie pentru fortificarea culturii evaluative a cadrelor didactice; b) îşi propune să asiste practicienii, furnizându-le norme, reguli operaţionale şi ilustrări concludente, în vederea dezvoltării capacităţilor lor pe de o parte, de proiectare validare şi administrare a unor variate proceduri de evaluare, iar pe de altă parte, de interpretare şi valorificare a rezultatelor evaluării. Finalitatea convergentă a celor două obiective rezidă în creşterea calităţii educaţiei şcolare. Se speră, de asemenea, ca prin aplicarea sistematică şi consecventă a ghidului să rezulte treptat o bancă de itemi pe discipline, arii curriculare şi teme crosscurriculare, care să poată fi utilizată selectiv, în funcţie de contextele şi nevoile specifice de evaluare. Se poate observa că acest ghid nu se interesează de alte tipuri de evaluări;- evaluare instituţională, evaluare de programe, testările standardizate etc., centrul de greutate îl reprezintă evaluarea învăţării, ca produs şi ca proces, şi a resurselor interne ale şcolii (teachers made tests). Legitimitatea şi concepţia ghidului are la bază câteva principii:  Reforma învăţământului presupune schimbări semnificative şi corelate în toate componentele sale majore: structuri instituţionale, management, curriculum, instruire şi, nu în ultimul rând, evaluare. Sistemul evaluării educaţionale îşi are propria identitate, revendică nevoi interne de dezvoltare; funcţionalitatea sa depinde însă şi de natura şi calitatea interacţiunilor cu celelalte sis teme conexate învăţământului : curriculum, instruire, formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Viziunea sistemică este indispensabilă atât teoreticienilor, cât şi practicienilor din aria evaluării şcolare.  Creşterea calităţii sistemului de evaluare educaţională este unul dintre obiectivele prioritare ale reformei şcolii care pretinde investiţii de concepţie şi practici bune. Dacă examinăm schimbările care s-au produs la noi în ultimii 15 ani, în sfera evaluării educaţionale, constatăm că atât consistenţa, cât şi anvergura acestora nu s-a distribuit egal pe toate treptele învăţământului. În mod surprinzător, permeabilitatea la transformările inovatoare s-a redus progresiv odată cu trecerea la treptele superioare de şcolarizare. Se pare că veriga învăţământului liceal a concentrat mai multe vulnerabilităţi – indecizii şi inconsecvenţe politice, practici tradiţionale mai consecvente etc. Probabil că în această zonă sunt necesare acţiuni compensatorii şi ameliorative mai accentuate. Ghidul vine în întâmpinarea acestei nevoi.  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul evaluării educaţionale solicită două componente: cultura evaluării şi competenţele metodologice ale evaluării. Prima integrează concepte nodale teoretice şi metodologice, informaţii de profil aduse la zi, gândire criticconstructivă aplicabilă noilor tendinţe şi inovaţii, convingeri raţionale privind importanţa şi limitele evaluării, capacitatea de reflecţie a cadrelor didactice asupra propriilor prestaţii evaluativ e. Cea de a doua, include competenţe practice care se distribuie pe un continuum de la proiectarea evaluării până la utilizarea rezultatelor evaluării în scopul adoptării unor decizii. Cultura oferă o concepţie şi o atitudine, competenţele metodologice sunt instrumentele concepţiei. 2

Există astăzi suficiente evidenţe, unele vor fi semnalate mai jos, care atestă prezenţa unor schimbări relevante şi inovatoare la nivelul fiecărei componente. Acestea ar trebui să se regăsească în sistemul de formare a cadrelor didactice şi, mai mult, în practicile curente de evaluare.  Cercetarea ştiinţifică dedicată evaluării educaţionale, achiziţiile din domeniile conexe învăţare, curriculum, instruire sunt surse importante pentru funcţionarea şi optimizarea proceselor de evaluare şcolară. De exemplu cercetările inspirate de modelul neobehaviorist al învăţării va sugera o anumită strategie a evaluării – definirea riguroasă a criteriilor, preferabil în termeni cantitativi, controlul strâns al învăţării prin evaluare şi feedback corectiv, „întărirea” rezultatelor prin confirmarea succesului etc. În schimb, modelul constructivist al învăţării va orienta demersurile evaluării pe o altă traiectorie: - sarcini „autentice” de rezolvat ”evaluarea autentică, construcţia şi nu selecţia răspunsurilor, încurajarea opiniilor personale, implicarea elevilor în procesele de evaluare şi autoevaluare etc. De altfel, putem constata că abordarea/ evaluarea constructivistă câştigă tot mai mult termen în cadrul evaluării şcolare, împrejurare care nu poate fi ignorată de conceptorii şi utilizatorii instrumentelor de evaluare.  Proiectarea şi exploatarea cu succes a strategiilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare presupune combinaţia – în doze diferite, potrivit naturii probei de principii şi reguli cu imaginaţie creativă. Evaluarea este ştiinţă şi artă; ea nu se reduce la aplicarea unor structuri algoritmice predeterminate, după cum nu se poate realiza numai pe temeiul spontaneităţii şi experienţei. Este întotdeauna un aliaj subtil între ştiinţă şi artă. Din această perspectivă ghidul de faţă nu poate fi un reţetar de bucate; el oferă o viziune, perspective, principii şi norme operaţionale care pot fi valorizate adecvat şi inventiv.

I. CADRU DE REFERINŢĂ PENTRU SISTEMUL DE EVALUARE A PROGRESULUI ȘCOLAR DINAMICA DEFINITIILOR EVALUARII SCOLARE Este de retinut faptul ca in evoluţia conceptului de evaluare sunt identificate trei categorii de
definiţii ( Hadji, Stufflebeam, 1980, C. Cucoş, ): Definiţii „vechi”, care pun semnul egalitatii între evaluare şi măsurare; definiţii care interpreteaza evaluarea prin raportare la obiectivele educaţionale operationalizate; definiţii “moderne”; evaluarea fiind conceputa ca emitere de judecăţi de valoare despre procesul si produsul invatarii pe baza criteriilor calitative. Fiecare din aceste categorii de definitii ofera avantaje si dezavantaje. Definiţii mai recente, desi diverse au multe note comune, semnalandu-ne:  trecerea accentuata de la evaluarea estimativa bazata pe cantitate,

predominant sumativa, la evaluarea apreciativa, bazata pe calitate, cu puternice accente formative;  deplasarea accentului de la intelegerea evaluarii ca examinare si control la „evaluarea şcolară ca parte integrantă a procesului de învăţare şi jalon al acesteia” (Y. Abernot, 1996).
Cateva definitii semnificative pot fi orientative si utile cadrelor didactice. Astfel evaluarea: - „ constă în măsurarea şi aprecierea cu ajutorul criteriilor, a atingerii obiectivelor sau a gradului de apropiere sau de proximitate a unui produs al elevului în raport cu o normă”; 3

si funcţionalitatea mecanismelor metacognitive/cunoaştere despre autocunoaştere.  A judeca activitatea elevului sau efortul acestuia în funcţie de anumite recomandări. tehnicilor si instrumentelor de evaluare pentru a realiza ceea ce G. a estima. a situa produsul unui elev în raport cu nivelul general. a reprezenta.. Astfel.  A pronunta un verdict asupra cunoştinţelor sau abilităţilor pe care le are un elev.  Cautarea echilibrului intre invatarea ca proces si invatrea ca produs. autoreglare etc. pe parcursul şi la finalul unui ciclu de instruire.  noţiunea de criteriu de apreciere. intre aspectele sumative.are sensul de atribuire a unei note sau a unui calificativ unei prestaţii a elevului” ( Y. reţinut. Stadiului actual al teoriei evaluarii scolare permite detasarea a doua concepte fundamentale asociate:  noţiunea de obiectiv în functie de care să situăm rezultatele elevilor. Sinteza interpretarilor privind evaluarea evidentiaza o pluralitate de termeni care pot desemna activitati integrate in procesul de evaluare. 2) coresponsabilizarea celui care invata. clasificatore. a judeca.  A estima nivelul competenţei unui elev. înţeles. a da un verdict etc.  A fixa/ stabili valoarea unei prestaţii a elevului etc. al unui an de studiu etc. Noizet . în vederea luării unei decizii.  In prezent. a determina.înseamnă „ a verifica. concept operant in teoria si practica evaluarii reprezinta: 1) nucleul prioritatilor in deciziile privind combinatorica intre procesele de invatare si competentele vazute ca rezultat al invatarii. precum si intre mecanismele reglatorii si cele autoreglatorii.este „ actul prin care…referitor la un subiect sau un obiect. a verifica achiziţiile în cadrul unei progresii. .  Evaluarea formativa. prin dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie asupra propriei învăţări. . 4 TENDINTE IN MODERNIZAREA EVALUARII SCOLARE . reglare. . dispozitivelor. 3) centrarea invatamantului pe competenţe generale şi specifice. cat şi de proceduri privind măsurarea rezultatelor învăţării. certificatoare si cele care permit identificarea cauzelor/dificultatilor intampinate de elevi in invatare. procesualitate.  Caracteristica esenţială a activitatii evaluative o reprezinta astazi abordarea acesteia atat în termeni de procese.”( Hadji). 1982). a situa.  A situa elevul în raport cu posibilităţile sale sau în raport cu ceilalţi. Abernot) .  A reprezenta printr-un număr (notă) sau calificativ gradul reuşitei unei producţii şcolare a elevului în funcţie de diverse criterii.” ( de Ketele. a evalua semnifica:  A verifica ceea ce a fost învăţat. Activitatea presupunand desfăşurare. a judeca nivelul de pregatire al unui elev în raport cu anumite norme prestabilite. se emite o judecată având ca referinţă unul sau mai multe criterii”.. adecvate obiectivului fixat.1978.examină gradul de corespondenţă între un ansamblu de informaţii privind învăţarea de către elev şi un ansamblu de criterii adecvate obiectivului fixat. teoria pedagogica dar si practica in domeniu au drept tinta: . de Landsheere aprecia: evaluarea scolara sa devina mai exacta din punct de vedere stiintific si mai echitabila din punct de vedere moral.diversificarea metodologiei.

Hadji.cadrele didactice evaluatori trebuie să respecte cateva reguli simple:  să interpreteze mesajule evaluarii. de diminuare a erorilor mai frecvente in procesul evaluativ. Ce se evaluează?. pe ansamblu.emiterea unor judecati de valoare. Cum?. scrise. . 3). semiobiectivi si subiectivi”.promovării unei noi mentalităţi privind evaluarea şcolară în controlului/examinării context cotidian (şi nu numai):dirijarea invatarii. Dincolo de răspunsurile „clasice” pe care le găsim in manualele consacrate evaluării.) .regandirea „ culturii controlului si examinarii” si promovarea a ceea ce numim „ cultura a evaluarii”.  buna gestionare a potentialului formativ al evaluarii. EVALUARE TRADITIONALA EVALUARE MODERNA Cultura  Cultura evaluării . . . De ce?. afectiv. asigurarea feedback-ului.  La nivelul clasei de elevi se insista pe anumite inovatii. 5). TRECEREA DE LA EVALUAREA TRADITIONALA LA EVALUAREA MODERNA Simptomatic pentru anvergura şi diversitatea schimbărilor reale sau preconizate în cadrul sistemelor actuale. O remarca speciala merita facuta cu privire la trecerea de la evaluarea traditionala la evaluarea moderna in care conduitele cadrelor didactice si evaluatorilor externi vor fi puse pe: . rezultate din complementaritatea metodelor traditionale ( evaluari orale. . centrata pe procesele socio-cognitive. autoevaluarea etc).informatii semnificative oferite cadrelor didactice privind eficienta activitatii lor. care are implicaţii asupra politicilor şi practicilor educaţiei.  identificarea intentiilor dominante ale activitatii evaluative. asigurarea feedbackului orientat spre finalitatile proiectului evaluativ. Abernot etc. sintetizată de întrebările: 1). Cu ce agenţi?. 6).  Elaborarea probelor prin integrarea de „ itemi obiectivi. proiectul. respectarea principiilor contractului pedagogic. Cu ce costuri?. configurează o nouă paradigmă a evaluării şcolare..adoptarea unor decizii şi măsuri ameliorative.  5 . 4). Acestea.măsurarea şi aprecierea obiectiva si evolutiva a rezultatelor. comunicarea. . de Ketele. europene sau transeuropene de evaluare a progresului şcolar este faptul că aceste schimbări acoperă întreaga problematică majoră a evaluării. 2). se conturează noi răspunsuri sau cel puţin sunt formulate noi accente.evitarea sanctionarii cu orice pret a erorilor. .  Evaluarea intrărilor  evitarea capcanelor/ erorilor specifice. in fapt alternative.evaluarea cunoștintelor  economia mijloacelor de evalauare. investigatia. cresterea calitatii evaluatorilor (Perretti.. Când?. .acoperirea domeniului cognitiv dar si a celui social. spiritual si psihomotor.cunoasterea criteriilor/normelor cu care se evalueaza. metacognitive in invatare. probe practice etc) cu altele noi.feedbackul oferit elevului. prin realizarea si aplicarea de matrici de evaluare. . moderne (portofoliul. de statistici privind evolutia rezultatelor elevilor. cresterea gradului de adecvare la situatii didactice concrete.

portofoliul). deprinderi. itemii deschişi. de asemenea. investigatia.profesorul îşi conservă rolul de evaluator esenţial al 6  Scopul evaluarii .consolidarea şi dezvoltarea regulilor şi condiţiilor de utilizare a metodelor „clasice”. calitative. .centrarea evaluării pe competenţele educaţionale/profesionale.dezvoltarea evaluării pentru învăţare .considerand ca învăţarea este o activitate complexă multidimensională. orientandu-i eforturile. dezvoltarea de softuri specifice .stabilirea răspunderilor pentru calitatea rezultatelor (funcţia „accountability) . introduce alte criterii de evaluare. iar calitatea ei nu se reduce numai la un ansamblu de rezultate exclusiv cuantificabile.sancţionarea  Metodologia evaluarii .„cultura aprecierii” (assessment culture). valori şi atitudini .valorificarea resurselor oferite de TIC în evaluare: computerizarea evaluării.(Hadji). .determinarea valorii unui program educaţional prin rezultatele produse.comunica elevului informatii utile despre calitatea progreselor.apreciaza drumul parcurs de elev.creşterea rolului evaluării de impact.  Evaluarea ieşirilor din sistemul de formare . .tranziţia de la cunoştinţe la capacităţi şi de la capacităţi primare la capacităţi cognitive de ordin superior . Abernot)  Perfecţionarea şi inovarea metodologiei evaluării . (conform „Cadrul european al calificărilor”)  Multiplicarea scopurilor/functiilor evaluarii .„cultura testării” (testing culture) care apeleaza la măsurători şi itemi obiectivi şi semiobiectivi  Evaluatorii .diversificarea spectrului de achiziţii şcolare supuse evaluării: cunoştinţe. produse creative.utilizarea pârghiilor evaluării formative pentru motivarea învăţării .este pusa în slujba procesului educativ şi integrată acestuia  Diversificarea agentilor evaluatori . Reprezentările despre structura şi tipologia competenţelor trasează direcţii de evaluare şi solicită metode şi tehnici diferite.. că metodele calitative sunt mai apte să dedecteze progresul în învăţare şi să evalueze capacităţile cognitive de ordin superior. pornind de la statutul sau de fiinta care nu a incheiat procesul de dezvoltare ( Y.masurarea cantitativa a cunostintelor controlul rezultatelor cuantificabile ale învăţării . care exploatează potenţialul metodelor alternative (proiectul.maturizare şi rafinare tehnică .metode clasice . . Se apreciază.evaluarea este pusă în serviciul optimizării învăţării . evitarea redundantelor . . capacităţi. cat de semnificative si relevante sunt progresele intr-un context dat.profesorul este unicul evaluator .

Ele reprezintă mai mult capetele unui continuum pe traseul căruia pot funcţiona diferite variante. Tranziţiile. iar orientările „moderne” sunt universal valabile. .evaluare iniţiala. în orice circumstanţă. Criteriile de definire pot fi variate: strategiile sau tipurile de evaluare. cunoştinţe versus capacităţi. formativa şi sumativa. Fiecare însă din cele 3 tipuri revendică construirea şi utilizarea unor probe specifice: diagnostice. materiale şi financiare . evaluarea de control versus evaluarea în serviciul învăţării) nu se află în raporturi disjunctive. Este eronată ideea că orientările „clasice” ar trebui excomunicate totalmente. ar trebui interpretate ca evoluţii tendenţiale. schimburi d e ponderi şi nu ca abandon categoric a „punctelor” de plecare. evaluarea nu este sinonima nici aprecierii clasice.minimalizate sau tratate adhoc . semnalate mai sus. Putem concluziona că. din perspectivă modernă.echilibrarea evaluării interne cu evaluarea externă  Evaluarea în orizontul de timp . în timpul şi după învăţare . nici acordarii notei. de progres şi sumative. trebuie subliniat faptul că polarităţile menţionate (de ex. 7 . În SUA. pe competenta profesionala a expertilor implicati in evaluare.resursa umană – redusă la profesorul clasei performanţelor şcolare . validarea.elevul participa la procesul de evaluare în două forme:  evaluarea colegială (peer evaluation)  autoevaluarea. Evaluarea se bazeaza pe judecata specializata a profesorului.  Costurile evaluării . „fizionomia” testelor educaţionale. COMPETENŢELE DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE Evoluţiile şi dezvoltările actuale din cercetare. teoria şi practicile bune ale evaluării impun reexaminarea tipurilor şi conţinuturilor intrinseci ale competenţelor de evaluare ale educatorilor. Totodată.concepţia actuală plasează evaluarea înaintea. administrarea şi utilizarea rezultatelor evaluării antrenează costuri de resurse umane.evaluarea tradiţională acordă de regulă preponderenţă identificării şi evaluării rezultatelor finale ale învăţării – evaluare sumativă. probelor de evaluare. deplasările de accent de la o poziţie la alta. utilizandu-se mai ales probe specifice sumative. Comisia de Standarde pentru Competenţele Evaluative ale Cadrelor Didactice a identificat un număr de şapte competenţe/standarde Apud Hanna Dettner – 2004):  Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în alegerea adecvată a metodelor de evaluare. nici controlului continuu al invatarii scolare si nici clasamentului/ clasificarii.problematica costurilor evaluării nu poate lipsi din strategia edificării unui sistem eficace şi eficient de evaluare şcolară. Competenţele de evaluare/autoevaluare ale elevilor extind registrul competenţelor promovat de şcoli și sunt expresia concludentă a învăţării centrate pe elevi şi în aria evaluării.  Costurile evaluării costurile materiale si financiare . de excludere reciprocă.  Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în elaborarea metodelor. selecţionate în raport cu obiectivele şi situaţiile particulare de evaluare. Evaluarea în orizontul de timp . proiectarea. mişcările.achiziţionarea de teste educaţionale. metodele sau tipurile de itemi.

8 . părinţi. toate celelalte gravitează în jurul construcţiei. cu impact semnificativ. efectele distorsionate ale unor proceduri de evaluare Observăm că în afara ultimei competenţe. comunitate. de selecţie. Mai mult. dar şi competenţe generice transversale. şi nu doar ca o componentă finală a procesului de formare.  Cadrul didactic trebuie să recunoască şi să evite implicaţiile non etice.  Evaluarea este utilizată ca factor reglator al interacţiunii predare-învăţare.  Proiectarea probelor de evaluare se realizează profesional. CALITATEA EVALUĂRII Evaluarea educaţională. menţinerea şi creşterea calităţii evaluării. de certificare. care indică mai mult obligativitatea respectării unui cod deontologic. Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în administrarea şi interpretarea rezultatelor evaluării obţinute prin instrumentele dezvoltării de profil sau utilizând teste elaborate extern. ceea ce se predă şi se învaţă. etic în evaluare. administraţie. de informare. ghidul ar putea avea o contribuţie specifică la dezvoltarea competenţelor cheie ale corpului didactic în aria evaluării educaţionale. şi pot inspira cu succes concepţia şi practicile evaluative ale cadrelor didactice:  Evaluarea este concepută şi se aplică diferenţiat potrivit funcţiilor pe care şi le asumă: diagnostică. selecţiei. de orientare-consiliere etc. planificarea instruirii şi dezvoltarea instituţională a şcolii. prognostică.  Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în dezvoltarea şi aplicarea procedeelor de notare a elevilor  Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în comunicarea rezultatelor evaluării având în vedere diferite categorii de audienţă: elevi. capacităţile şi atitudinile evaluate (coerenţa curriculum-evaluare)  Sarcinile de evaluare vizează competenţe profesionale specifice. Un număr de indicatori calitativi pot aduce servicii în această direcţie. dezvoltarea curriculumului. este nevoie de protejarea. şi cunoştinţele. se justifică dezvoltarea unui mecanism propriu de asigurare a calităţii care să jaloneze politicile şi managementul evaluării şcolare. utilizării şi evaluării rezultatelor instrumentelor de evaluare – obiectul de interes major al acestui ghid. probleme reale. În consecinţă. ilegale.  Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în utilizarea rezultatelor evaluării valorificându-le în adaptarea de decizii privind elevii.  Focalizarea probelor pe sarcini „autentice” – situaţii.  Tipurile fundamentale de evaluare sunt corelate funcţional şi valorificate echilibrat. ca şi alte activităţi subsumate educaţiei instituţionalizată nu poate evita ralierea la standardele calităţii.  Există o corespondenţă clară între obiectivele învăţării. Acesta propune: Definirea standardelor calitative ale evaluării Evaluarea calităţii procedurilor de evaluare Abilitarea cadrelor didactice cu sistemele conceptuale şi metodologice specifice evaluării academice Asumarea responsabilităţii pentru calitatea evaluării Modernizarea sistemului de înregistrare şi comunicare a rezultatelor obţinute de studenţi În mod cert. iar efectul lor cumulativ potenţat. asigurându-se condiţiile necesare de validare şi fidelitate.  O varietate de metode este folosită astfel încât limitele metodelor particulare să fie minimalizate.

sociologice. despre însuşirile procesului.  predictiva.back ( de reglaj si autoreglaj).  educativa. Măsurarea asigură rigurozitate evaluării. SISTEMUL CONCEPTUAL METODOLOGIC AL EVALUĂRII ȘCOLARE FUNCŢIILE EVALUĂRII Functiile evaluarii vizeaza semnificatii. Probele de evaluare sunt controlate pentru a se asigura că nu există influenţe subiective care pot defavoriza grupuri particulare. pe de o parte planuri de analiza( individual. Evaluarea indeplineste urmatoarele functii:  constatativa. analiza rezultatelor obtinute. obiectului evaluat.  social. de grup) si. mecanisme si consecinte pe baza a ceea ce consideram a fi.  sociala . pe baza rezultatelor învăţării şi a criteriilor privind nivelul de performanţă. Această operaţie constituie o primă etapă în evaluarea considerată ca un demers sau un proces. Transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare. „importul” de lucrări etc).pe de alta. reducerea stărilor de stres şi anxietate prin ambianţă şi comportamentul cadrului didactic – deschis. menita sa constientizeze si sa motiveze. OPERATIILE EVALUARII Operatiile evaluarii vizeaza paşii ce trebuie făcuţi în procesul evaluativ până la momentul sau eta pa emiterii unei judecăţi de valoare asupra prestaţiei elevului . cu scopul de reglare si autoreglare conduitei ambilor actori. Prevenirea şi combaterea prin reguli clare şi aplicate a fraudelor academice (copiat. pentru perfectionare si obtinerea unor performante cat mai inalte. Aceste operatii sunt următoarele: măsurarea.economica: evidentiaza eficienta invatamantului. docimologice. acţiunii sau fenomenului educativ dat”. Implicarea elevilor în procese de evaluare şi autoevaluare. Crearea unui climat cu impact emoţional pozitiv. social.atat de predare cat si de invatare. sa stimuleze interesul pentru studiu.de explicare a situatiei existente. decizia. accesarea lor fără dificultăţi. motivant şi securizat. Prin ea se strâng informaţii de către evaluator „despre proprietăţile sau caracteristicile rezultatelor înregistrate. II.concretizata in deciziile de ameliorare sau de reproiectare curriculara. criterii psihopedagogice.. Este prima operaţie a evaluării. prietenos. diagnostica -de cunoastere a starii .  diagnostica. de prognosticare si orientarea activitatii didactice . Aceste functii sunt complementare. Informaţiile se colectează prin intermediul tehnicilor şi 9 . aprecierea.  selectiva-asigura ierarhizarea si clasificarea elevilor intr/un mediu competitiv.       Notele sunt acordate transparent şi obiectiv. plagiat.  feed. prin care se informeaza comunitatea şi familia asupra rezultatelor obtinute de elevi. fenomenului.conotatii. Elevii primesc un feedback evaluativ sistematic care le permite să-şi organizeze procesul de învăţare. 1. cooperant. in functie de calitatea si valoarea “”produsului “ scolii. Măsurarea – baza obiectivă a aprecierii Măsurarea este operatia prin care se asigură baza obiectivă a aprecierii.

extemporale. teste etc. In decizie îşi găsesc justificare şi măsurarea şi aprecierea. sunt mai bine puse la punct.strategiile ( proiectarea si coordonarea actiunilor) .autorii evaluarii (factori de conducere. Prin această operaţie.timpul evaluarii (momentele oportune pentru evaluare: inainte. deci. practice.destinatarii (cui va folosi evaluarea) .semnificatiile evaluarii (stabilirea destinației evaluării: de a informa. cine decide şi în ce perspectiva) STRATEGII DE EVALUARE A) STRATEGIA EVALUATIVĂ In domeniul educational. cu atât informaţiile sunt mai concludente. Hadji mai adaugă: . de a forma.decizia (consecinţele evaluării. tehnici. de a certifica etc . cadrelor didactice.operatiile evaluarii ( ce pasi trebuie facuti) . de a clasifica. VARIABILELE/COMPONENTELE EVALUARII Elementele apreciate drept componente sau variabile ale evaluarii scolare sunt: .scopul demersului evaluativ Cea de-a treia operaţie a evaluării este decizia. Evaluare înseamnă: măsurare + apreciere + decizie. literale sau calificative se realizează pe baza unor criterii precis identificabile. relativ independente de instrumentul prin care s-a făcut măsurarea. Modernizarea sistemului de evaluare implică modernizarea acestor trei operaţii.criteriile evaluarii (in raport de ce se evalueaza) . De abia în această etapă îşi găsesc răspuns întrebări de tipul: „Pentru ce evaluăm? Pentru ce aplicăm proba sau testul? Pentru ce examinăm?” etc. in timpul.instrumentelor. lucrări de sinteză. Rol esenţial il au: proiectarea dispozitivului de evaluare. care „produc” dovezi semnificative despre aspectele sau rezultatele luate în considerare. În cazul aprecierii. Luarea deciziilor reprezintă finalul înlănţuirii de operaţii ce definesc actul evaluării în ansamblul lui şi scopul acestui demers. aceste trei operaţii nu se justifică. elevi. scrise. strategia evaluativă este un demers care prefigureaza perspectiva din care va fi concepută evaluarea. Complementaritatea operatiilor evaluarii Cele trei operaţii se află într-o strânsă interdependenţă.) . pe baza informaţiilor culese prin măsurare dar şi prin alte surse mai mult sau mai puţin formale (observare. Aprecierea este. 3. ulterioară măsurării.metode. dinamica. 10 . sau dupa actiunea educativa) . Aprecierea – exprimarea unei judecati de valoare Aprecierea corespunde emiterii unei judecăţi de valoare. 2. de a regla. Decizia.) se stabileşte valoarea rezultatelor şcolare precum şi a procesului de învăţare. Una fără alta. instremente (cum vom evalua) La acestea. experţi externi) .obiectul evaluarii ( ce vom evalua: tipuri de procese/ rezultate / produse de evaluat. 4. alocarea de valori numerice. analize etc. Cu cât instrumentele de măsurare: probe orale.

rezultand o evaluare centrată pe elev şi pe personalitatea sa si o evaluare centrata pe profesor. strategiile educationale evaluative se proiecteaza in temeiul urmatoarelor criterii: . J. .constructia acestuia. . din toată materia parcursă într-un interval dat. După momentul plasării evaluării: (Parisat. pe corectitudinea sa. In diferentierea strategiilor evaluative identificam doua perspective de analiza: :perspectiva criteriala si perspectiva axelor polare. este incidentală. din unele conţinuturi şi doar uneori)..gradul de cuprindere a elevilor în evaluare. este evaluarea sumativă / cumulativă. axată pe produsul final/rezultatele învăţării elevilor b) strategii formative(evaluare formativă). 1.de regulă. se evaluează . După natura deciziilor luate (Meyer. 1995): a) evaluare de selecţie şi ierarhizare b) evaluare de reechilibrare. probe standardizate şi alte instrumente care pot măsura cât mai fidel prestaţia / performanţa elevului si b) strategii calitative centrate mai ales pe calitatea rezultatelor.natura deciziilor consecutive.referentialul de baza in functie de care distingem: a) criteriul „conţinut” sau norma programei b) norma statistică a grupului şcolar (media clasei) c) standarde locale. fundamentate pe criterii caltative. . G. naţionale sau internaţionale d) norma individuală (raportarea la sine însuşi) e) evaluarea criterială (raportarea la obiective).parametrul „timp” în evaluare.criterii combinate. recuperare şi dezvoltare. aplicarea si emiterea judecăţilor de valoare privind procesul invatarii si rezultatele obtinute de catre elevi. C.gradul de cuprindere a conţinuturilor de evaluat. 1987): a) evaluarea iniţială b) evaluarea curentă sau formativă sau continuă c) evaluarea finală sau recapitulativă sau de bilanţ. Rezultă următoarea clasificare:  evaluare exclusiv parţială.obiectul evaluării conform caruia identificam: a) strategii sumative (evaluare sumativa) . . Perspectiva criteriala In principial. 11 . axate pe procesul de învăţare ce conduce spre produs. . dar numai uneori. . După un criteriu compozit (combinat) alcătuit pe baza următorilor parametri: . toţi elevii.  evaluare parţială – aditivă. (elevi sau profesori).Instrumentele evaluării pe baza carora distingem intre: a) strategii obiective (evaluare obiectiva) bazate pe teste. .forma de organizare (numarul subiectilor) potrivit careia avem: a) strategii de evaluare frontala (esantionul integral) b) strategii de evaluare de grup c)strategii de evaluare individuală .Actorii evaluării. prin sondaj (se evaluează doar unii elevi.

accesibil unei mici categorii de elevi.  proactivă – retroactivă. holistică . o selecţie a elevilor în funcţie de accesul lor la anumite standarde de conţinut.  produs . în ce timp. de aici. cu obiective slab structurate.„analitică”.  internă –externă.se face distincție (D. Aceasta tinde să fie înlocuită cu evaluarea criterială sau prin obiective.măsurare.contextualizată.. ierarhizate. Rezultă . definite. derulate în raport cu obiective conjuncturale sau configurate ad-hoc. Astfel elevii vor fi clasificaţi utilizându. Strategii evaluative normative / comparative Punctul de plecare apreciem a fi faptul că realizarea performanţelor în învăţare ale elevilor este profund diferenţiată şi selectivă. În consecinţă.  personale – oficiale. obiective operaţionalizate prin proceduri riguroase. clasaţi şi ierarhizaţi.  reflexivă .proces. care exprimă pragul de reuşită a unui elev într-o anumită situaţie educaţională. direcţionale ( fără a se preciza în ce ritm. următoarea configuraţie a tipurilor de evaluare :  formativă –recapitulativă. TIPURI DE EVALUARE Evaluarea iniţială Evaluarea iniţială este realizată la începutul unui program de instruire şi vizează. formulate şi operaţionalizate.normativă.  imperativă . După modul diferit în care obiectivele pot fi derivate.  motivantă . în ce succesiune).negociabilă. Strategiile care se construiesc în baza acestei concepţii sunt strategii normative.  integrativă . în principal: identificarea condiţiilor în care elevii pot sa se pregătească şi să integreze optimal în 12 .se curba distribuţiei acestora.sancţionantă. nevoia de a oferi elevilor un evantai larg al standardelor. Se va realiza astfel. Perspectiva axelor polare Este posibilă şi aplicarea criteriului continuumului polarităţii axelor tipologice/ conceptuale. Esenţa acestor strategii criteriale constă în stabilirea cu mai multă rigoare şi fineţe numită şi evaluare bazată pe „standardul minim acceptat” sau „performanţa minimă acceptată”. cu obiectivive prestabilite dar contextualizate . Strategii evaluative criteriale Strategiile criteriale de evaluare au la bază evaluarea prin obiective educaţionale.  criterială .  categorială/ frontala . axată pe evaluarea tuturor elevilor.participativă. Evaluarea cvasitotală este evaluarea formativă. Ungureanu) între următoarele tipuri de strategii evaluative criteriale : cu obiective prestabilite. din toate conţinuturile predate/învăţate şi tot timpul. orientative.  descriere/apreciere .  „globală”.informală. elevii sunt comparaţi. de la nivelul inferior şi accesibil tuturor până la nivelul celui superior. 2.personalizată.  formală . Se apropie de o evaluare ideală. comparative.

sprijin în conştientizarea metacognitivă. centrată mai mult pe cel ce învaţă decât pe produsul finit. ş.învăţare. Nunziati. Evaluarea formatoare. .  acceptă negocierea în temeiul convingerii că evaluarea este în beneficiul învăţării realizate de elev ( Belair. intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare. care „va fi funcţională odată cu instaurarea obiectivului de asumare de către elevul însuşi a propriei învăţări: la început conştientizarea. compară performanţa acestuia cu un prag de reuşită stabilit dinainte” (Bloom. „este frecventă sub aspect temporal şi are ca finalitate remedierea lacunelor sau erorilor săvârşite de elevi. G. analitică. este continuă. Meyer ). de pregatire a noului program de instruire.finală sau de bilanţ. articularea fazelor evaluării în funcţie de eficacitatea pedagogică (G. în funcţie de criteriile convenite. superioara de dezvoltare a evaluării formative. in acord cu achizitiile stiintei si cu evolutiile din planul teoriei si practicii educationale. al unui nivel de studii etc. cea continuă şi sumativă reunesc conceptual şi practic funcţiile esenţiale ale actului evaluativ. nu-l judecă şi nu-l clasează pe elev. valorizarea relaţiei predare . Caracteristici: este o evaluare criterială. dar de cele mai multe ori este externă (ex: capacitate. Evaluarea formatoare Evaluarea formatoare este din ce in ce mai mult invocata in ultima perioada.). informează elevul şi profesorul asupra gradului de stăpânire a obiectivelor. Evaluarea sumativă sau „certificativă” Evaluarea sumativă se prezintă în cel puţin două variante/ forme mai importante pentru demersul nostru: .  este construită de profesori şi elevi. teză semestrială.a. autoreglare” (J. Caracteristicile esenţiale ale evaluării sumative:  este determinată de contexte specifice. bacalaureat. are drept scop: promovarea activităţii de învăţare ca motor motivaţional pentru elev. îndrumă elevul în surmontarea dificultăţile de învăţare.).  evidenţiază rezultate învăţării şi nu procesele. Are functii diagnostice si prognostice.  este internă. eventual negocierea obiectivelor de atins şi apoi integrarea de către subiect a datelor furnizate prin demersul evaluativ în administrarea propriului parcurs.UN CONCEPT POLISEMANTIC Din cauză că are o mare doză de polisemantism competenţa este înţeleasă diferit şi este tratată diferit în diverse sisteme de invatamant. face parte din procesul educativ normal. diplomă etc. Evaluarea formativă este acel tip de evaluare care se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic. Evaluarea formatoare este considerata forma desăvârşită a evaluării formative. Vogler.. unităţi de învăţare. acceptă „nereuşitele” elevului. EVALUAREA CENTRATA PE COMPETENTE 1) COMPETENTA . ajutându-i pe aceştia să determine mai bine achiziţiile necesare pentru a aborda sarcina următoare. sistem de lecţii.activitatea de învăţare. bazată pe obiectivele învăţării. realizata la încheierea unui ciclu şcolar.realizată la finalul unui capitol . asigură o reglare a proceselor de formare a elevului. 1980). într -un ansamblu secvenţial. Reprezintă o nouă etapă. considerându-le momente în rezolvarea unei probleme. 13 . Evaluarea iniţială.). în programul de instruire care urmează.

a) Competenta. In contextul evaluării centrate pe competenţe. procesul şi produsul învăţării fiecărui elev trebuie să fie raportate la standardele de performanţă stabilite la nivel naţional. comportamentale etc) pentru a rezolva cu eficienta diverse categorii de probleme sau familii de situatii. predictibile în mare măsură pe baza prestaţiilor anterioare. standardele la care se raportează rezultatele învăţării elevului trebuie să fie de natură calitativă. competenta trebuie să beneficieze de situaţii concrete în care cel ce studiază va demonstra că este capabil să pună în practică. Fără crearea situaţiilor concrete create pentru a pune în aplicare ceea ce a învăţat. dar şi pe experienţa prealabilă. e) Competenţa se exprimă în performanţe. să valorifice ceea ce a învăţat. • situaţiile concrete în care elevul învaţă şi pune în practică acel potenţial.. competenta se transforma in finalitate a procesului educational si “ obiect” al evaluarii scolare. Pentru a fi evaluată. Pentru a asigura o evaluare corectă şi unitară. în planul lui „a şti". deprinderi/abilităţi („a face") şi atitudini.problema. bazată pe resurse bine precizate. b) Competenţa scolara poate fi considerată ca o disponibilitate acţională a elevului. în plan teoretic. pe obiectivitate maximă. c) Structura unei competente: • resursele. obiectiv cadru general etc. la evaluarea centrată pe calitate. a deveni"). Rămâne. Acestea sunt situaţii echivalente. valori („a fi. d) Competenţa . Fiecărei competenţe i se asociază o „ familie de situaţii". Performanţele personale/individuale trebuie apreciate în funcţie de gradul de apropiere sau depărtare de aceste unităţi cu valoare de „etalon". constituite din: cunoştinţe („a şti"). In domeniul evaluativ ne aflam in faza reconceperii evaluarii. in general. Teoria şi practica pedagogică intentioneaza sa deplaseza accentual de la paradigma tradiţională a evaluării centrată pe cantitate. forma şi nivelul ei de manifestare în plan personal.un potenţial Competenta trebuie probata/demonstrata în situaţii concrete. performanţa este expresia competenţei. Trebuie completat cu „a face" şi „a deveni". Situaţiile în care acesta dovedeşte o competenţă sunt integrate în familii de situaţii. relationale.finalitate a procesului educational si „ obiect” al evaluarii In conditiile invatamantului modern. Deci. este un „stass". Performanţele unui elev exprimă nivelul la care o competenţă/competenţele au fost dobândite de către acesta. Competentele scolare disciplinare/ transversale dobandite de elev in cadrul unei instruiri si evaluari “ autentice” au luat locul obiectivelor operationale/ comportamente (observabile si masurabile). Se materializează în performanţe ale elevului. acel potenţial rămâne doar în planul lui „a şti". suficientă şi semnificativ organizată. afective. a trecerii de la evaluarea obiectivelor la evaluarea competentelor scolare. reprezinta capacitatea unui individ de a mobiliza un ansamblu integrat de resurse( cognitive. Poate fi corelata cu un obiectiv educaţional cu grad mare de generalitate: obiectiv de arie curriculară. În pedagogia modernă. 2) RECONCEPEREA PRESUPUNE : EVALUARII DIN PERSPECTIVA COMPETENTELOR 14 . f) Competenta reprezinta un megarezultat educational. Un standard este o unitate de măsură/apreciere etalon. putând fi integrat în soclurile de competenţă g) Competenta . aceste standarde sunt reprezentate de „descriptorii de performanţă". nu trece în planul lui „a face".

caracteristici. in mod traditional. Utilizarea criteriilor in evaluare devine un element de obligativitate. aceastea( performantele ) se 15 . Tranformarea elevului intr-un partener al profesorului in evaluare. conduita. a situatiei de invatare. capacitati de aplicare a cunostintelor. tehnici de evaluare a achizitiilor practice. care valorifica deopotriva si incearca sa coreleze cunostinte. diversificarea tehnicilor de evaluare si adecvarea acestora la situatiile concrete ( teste docimologice. de prezenţă a acestei caracteristici într-o anumită situaţie evaluativă.decizie. probe de aptitudini.actiune ameliorativa. prin: autoevaluare. Indicatorul nu poate. • Axa 2: Raportarea la obiective (evaluarea criterială) versus raportarea la conţinutul programei. purtatoare de succes. a strategiei de invatare a elevului.UN MODEL INTEGRATOR AL EVALUARII Aceasta noua conceptie prefigureaza constructia unui nou model integrator al evaluarii. valorizare etc). Luarea in considerare. precum: personalitatea. inclusiv prin integrarea eforturilor si disponibilitatilor participative ale elevilor. evaluarea elevilor dar si a obiectivelor. pe langa achizitiile cognitive. Criteriu de evaluare „Criteriu” vine de la latinescul „criterium” si desemneaza principiul care sta la baza unei judecati. prin statutul său.Intr-un context scolar dat . lucrari de sinteza. să furnizeze un sens rezultatului pe care îl subliniază. Deschiderea evaluarii spre viata : competente relationale. metodelor. 3) CENTRAREA PE COMPETENTE . dimensiuni in functie de care se evalueaza rezultatele scolare ale elevilor. iar indicatorul „semnalează” niveluri de dezvoltare. Relaţia criteriu .indicator este foarte strânsă. Tipuri de criterii in evaluare Activitatea de învăţare a elevilor a fost si este evaluată . evaluare controlata. Acesta are valoare de semnal. in orice tip de evaluare. interevaluare.elev. el trebuie să se refere la un criteriu. 2) Indicatorul in evaluare Indicatorul este un element care indică prezenţa altui element . atitudinile. în sine. deprinderi. a evaluarii insasi. daca luam drept criteriu „ nivelul performantei in invatare a elevilor”.centrarea pe aspectele pozitive si nesanctionarea in permanenta a celor negative. aplicarea in practica a celor invatate. Scurtarea drumului evaluare. prin raportare la cel puţin patru tipuri de criterii principale. permite distingerea adevarului de fals etc. CRITERIILE IN EVALUAREA EDUCATIONALA 1) Criteriu. comunicare profesor. valori si atitudini ale elevului. a unei clasificari . naţionale sau internaţionale versus „norma” individuală (raportarea la sine însuşi). Existenta criteriilor este esentiala atat pentru elev cat si pentru cadrul didactic. Criteriul desemnează o caracteristică. a continutului. . fie ea initiala. conduita. formativa sau sumativa. dispuse pe doua axe polare: • Axa 1: Norma/ media clasei (norma statistică a clasei respective) sau standardele procentuale locale. a unei estimari.     Extinderea evaluarii de la verificare si apreciere a rezultatelor la evaluarea procesului. Criteriile de evaluare sunt puncte de vedere . si a altor indicatori. disponibilitati de integrare sociala .

Trebuie remarcate raporturile dinamice dintre aceste concepte .  se concep.elev . Urmarirea si verificarea cat mai complexa a realizarii obiectivelor vizate in procesul de instructive si educatie se obtin prin imbinarea diferitelor metode . precizeaza cum trebuie sa arate raspunsul elevului pentru a i se acorda nota 10. de fiecare data. metodele de evaluare insotesc si faciliteaza desfasurarea procesului instructiv. prin folosirea. se imbina. in consecinta.  se elaboreaza si se aplica in stransa legatura cu diferitele componente ale procesului de invatamant.educativ. sau.Indicatorii sunt elementele din descriptorii de performanta asociati calificativelor care semnaleaza prezenta diverselor aspecte care trebuie sa caracterizeze rezultatul elevului pentru a i se acorda o nota sau un calificativ. In diverse contexte educationale unele dintre acestea pot fi metode prin intermediul carora este condus procesul evaluativ. se completeaza si se influenteaza reciproc. nici o metoda si nicio un instrument nu pot fi considerate universal valabile pentrun toate tipurile de competente si toate continuturile. in timp ce in alte imprejurari pot deveni mijloace de culegere. insotesc si permit reglarea desfasurarii procesului de invatamant. nu ofera toate aceleasi informatii despre procesul didactic. tehnici si instrumente de evaluare. se imbina si se folosesc in legatura cu particularitatile de varsta si individuale. Metode tradiţionale de evaluare:  Evaluarea orală.  au caracter dinamic. medii. tehnica sau instrument de evaluare prezinta avantaje si dezqavantaje.  raporturile dintre ele se schimba in functie de context. in vederea colectarii informatiilor privind procesul si produsul invatarii. In invatamantul gimnazial si liceal criteriul de repartizare a performantelor elevilor este reprezentat de scara numerica de la 10 la 1. prelucrare a informatiilor sau de comunicare sociala profesor.  Testul docimologic.distingem: 1. sau 5 sau un anumit punctaj stabilit prin baremul de corectare si notare. Indicatorii enumera. METODE DE EVALUARE Metoda de evaluare Reprezinta calea de actiune pe care o urmeaza profesorul si elevii si care conduce la punerea in aplicare a oricarui demers evaluativ.. a celei mai potrivite. Tipologia metodelor de evaluare Criteriul cel mai frecvent folosit in clasificarea metodelor de evaluare este cel cronologic/ istoric. Metodele de evaluare sunt importante in raport cu situatiile educationale in care sunt folosite. maximale. sau 9. Datorita acestui fapt dar si diversitatii obiectivelor activitatii didactice.. Caracteristici generale:  din perspectiva invatamantului modern. predominant formativ. Intr-un context de evaluare formativa. fiind deschise innoirilor si perfectionarilor.distribuie in minimale. 16 . aflate in ipostaza de „ obiecte ale evaluarii” .  Evaluarea scrisă.  au caracter sistemic: fara a-si pierde entitatea specifica. In functie de acest criteriu.  Evaluarea prin probe practice. prelucrarii si valorificarii lor in diverse scopuri. alcatuind un ansamblu metodologic coerent. cu modul de actionare al factorilor educativi. Fiecare metoda. Ele vizeaza capacitate cognitive diferite si. Importanta lor se stabileste indeosebi dupa modul de aplicare in situatiile cele mai potrivite.

puţin elaborat  itemul tip rezolvare de problem  itemul tip eseu  itemul cu răspuns construit elaborat / dezvoltat Dupa operatiile implicate in elaborarea itemilor.itemi cu alegere duală .itemi tip pereche.  itemi semiobiectivi sau itemii cu răspuns construit scurt cu următoarea tipologie:  itemi cu răspuns scurt. Itemii subiectivi au următoarea tipologie:  itemul cu răspuns construit scurt. fiecare categorie dovedind virtuti si limite. de elaborare. Dintr-o perspectiva a evolutiei evaluarii spre procesele de invatare . Redactarea raspunsului solicita mobilizarea cunostintelor si abilitatilor care iau forma unor structuri integrate si integrative.In practica şcolară cotidiană.itemi cu alegere multiplă . elaborate. textul indus  itemi de completare. exercitiul. Itemii se integraza in instrumente de evaluare. Itemii de evaluare trebuie folositi in functie de complexitatea obiectivelor vizate. Tipologia itemilor de evaluare a) Dupa criteriul asigurarii obiectivităţii în notarea sau aprecierea elevilor identificam:  itemi obiectivi care sunt de trei tipuri : . itemii reprezintă elementele chestionarului sau probei unui examen sau ale unei evaluări normale.„obiecte” specifice ale educatiei cognitive . ITEMUL DE EVALUARE Repere conceptuale Reprezintă cea mai mică componentă identificabilă a unui test sau a unei probe de evaluare. de constructie etc. Cadrul didactic are la dispozitie o mare varietate de tehnici si instrumente de evaluare. textul „perforat”  intrebarea structurata.  Portofoliul. unde nu poate fi vorba intotdeauna de evaluări realizate „în condiţii de maximă rigurozitate”. Metode alternative şi complementare de evaluare:  Observarea sistematică a comportamentului elevului faţă de activitatea şcolară. cu urmatoarele variante: intrebarea clasica.se justifica pe deplin complementaritatea metodelor traditionale si a celor alternative de evaluare. chestionarul cu raspunsuri deschise scurte. diferentiem: itemi de identificare. itemul un este element component al unui chestionar standardizat care vizeaza evaluarea elevului in conditii de maxima rigurozitate .  Investigaţia  Proiectul  Autoevaluarea etc. cu urmatoarele variante/ forme: textul lacunar.1. de selectionare. mergand de la cele care solicita tehnicile cele mai „ închise” pana la cele care permit exprimarea libera a elevului. Formularea raspunsului la un item subiectiv acopera toate tipurile de obiective. Din punct de vedere stiintific. Solicitarile formulate de cadrul didactic si raspunsurile elevilor se caracterizeaza prin aspectul lor integrativ . Realizarea / constructia itemilor si a 17 .  itemi subiectivi Itemii subiectivi solicita raspunsuri dezvoltate. la clasă.

Instrumentul de evaluare se compune. E levul va incercui. constituie un „ Chestionar cu alegere multipla” (CAM). INSTRUMENTUL DE EVALUARE Este o proba. care solicita. Obiectivele se dezvolta de la simplu la complex. Un item tip „ completare de fraza” va face apel la „ tehnica textului lacunar”. Un instrument de evaluare integreaza fie un singur tip de itemi ( spre exemplu numai itemi cu alegere multipla . in acest caz. aprecierea. un test de evaluare care „colecteaza” informatii. tehnici diverse de redactare .probelor de evaluare solicita o atitudine flexibila din partea cadrului didactic.l formuleze elevul este mai complex) sau din mai multi itemi. de regula. precum si intre instrumente si metode. problema etc. Elevul va completa spatiile libere din textul respectiv etc. iar instrumentele de evaluare se dezvolta de la „ inchise” spre „ deschise”. Un item cu alegere multipla (IAM) face apel la „ tehnica raspunsului cu alegere multipla”. De asemenea sunt corelatii importante intre instrumentele de evaluare si strategiile/ tipurile de evaluare. Exista o puternica corelatie intre instrumentele de evaluare si operatiile evaluarii( masurarea. metoda. Fiecare operatie. Fiecare tip de itemi declanseaza o anumita tehnica la care elevul apeleaza pentru a da raspunsul sau.IAM) si.un singur item ( o singura intrebare. Intre complexitatea obiectivelor educationale ce trebuie evaluate si „ deschiderea „ tehnicilor si instrumentelor de evaluare trebuie sa functioneze corespondente progresive. o grila. O proba de evaluare( un instrument) se poate compune dintr. fie itemi de diverse tipuri.o cruciulita varianta de raspuns pe care o considera corecta. TEHNICILE DE EVALUARE Constituie modalităţile prin care evaluatorul declanşează şi orientează obţinerea unor răspunsuri din partea subiecţilor. strategie etc solicita instrumentul evaluativ cel mai potrivit. în conformitate cu obiectivele sau specificaţiile probei. indeosebi atunci cand raspunsul pe care trebuie sa. Fiecare instrument de evaluare. formulare sau prezentare a raspunsurilor. cerinta. din mai multi itemi. va bifa sau va marca printr. decizia). un chestionar. Constructia probelor/ instrumentelor de evaluare este o activitate laborioasa. fiecare tip de item are avantaje si dezavantaje. in consecinta. „produce” dovezi semnificative despre aspectele sau rezultatele luate în considerare. 18 .

Elevii vor ști dinaintea susținerii testului că rezultatele nu se transformă în note și nu influențează situația școlară proprie. cum ar fi orele suplimentare frecventate anterior de către unii dintre elevi. în sensul că unii elevi se pot situa pe niveluri europene mai sus sau mai jos pe scală. care nu poate fi depășit decât în cazul în care starea inițială constatată o permite în cazul tuturor elevilor unei grupe (clase). În cazurile în care nivelul elevilor la început de ciclu este sub cel prevăzut prin curriculum. din cauză că la nivelurile anterioare procesul de predare-învățare nu a fost desfășurat conform cerințelor curriculumului și CECRL. evaluarea inițială este importantă pentru a se putea stabili unde se încadrează elevii în reperele orientative ale curriculumului. sau. cadrele didactice vor ține cont de principiul conform căruia „elevul trebuie luat de acolo unde se află” și vor stabili în ce fel vor aplica curriculumul prevăzut pentru a asigura aducerea tuturor elevilor la nivelul prevăzut în acesta. regăsim adesea situația în care cadrele didactice lucrează preponderent cu elevii care au deja un nivel mai ridicat. este lipsită de etică și contravine principiului egalității de șanse. Planificarea procesului de predare-învățare se face în cadrul curricular existent pe baza rezultatelor testelor predictive. Prioritară este obligația de a -i aduce pe toți elevii în cadrul stabilit prin curriculum. argumente împotriva presiunilor existente din partea mediului în care activează (presiuni care determină lucrul prioritar cu elevii de niveluri mai ridicate în detrimentul celorlalți). cadrul didactic va planifica remedierea situației într-un termen realist și va urmări și evalua progresele elevilor în funcție de această planificare. Este recomandabil ca punctajul individual să nu fie făcut public în clasă (grupă). atunci când constată deficiențe. anunțate pentru sfârșitul unei unități de învățare sau pentru anumite momente din anul școlar (mijlocul sau sfârșitul semestrului sau anului 19 . Prin urmare. în cadrul acelorași grupe de elevi găsindu-se uneori niveluri de la A1 la B1 sau chiar B2 (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi – CECRL). programul de recuperare se poate extinde pe perioade mai mari decât un an școlar. și să se evite punctaje care să poată fi comparate cu notele obișnuite. asupra cărora nu pot interveni cadrele didactice. Formarea şi evaluarea competenţelor În cazul limbilor moderne. În funcție de cele constatate . decât este prevăzut în curriculum pentru clasa respectivă. La evaluarea inițială se vor evita abordări care riscă să „pună etichete” elevilor. printre care și factori obiectivi.B. Abordarea procesului de predare-învățare la un nivel superior celui prevăzut în curriculum. Prin urmare. prin care cadrele didactice stabilesc starea inițială la începutul unui an școlar sau ciclu de lucru cu elevii. competențele vizate prin curriculum și CECRL sunt dezvoltate inegal. În practică. Ca urmare. care contravine principiului egalității de șanse. Testele de tip sumativ. uneori depășind nivelul prevăzut în curriculum. așa cum se întâmplă adesea. sub formă de cursuri opționale sau în afara școlii. Prin curriculum și prin cadrul normativ existent. adică nu s -a bazat pe o abordare didactică de tip comunicativ. cea formativă (curentă) și cea sumativă (de verificare a stării finale propuse prin planificare) vor avea în vedere prioritatea enunțată și nivelul prevăzut în curriculum. în condițiile în care nu toți elevii grupei (clasei) au un nivel de pornire suficient. Între curriculum și starea de fapt constatată prin evaluarea inițială pot exista deosebiri mari (cum s -a precizat mai sus). pentru a putea stabili starea dorită la sfârșitul anului școlar sau la sfârșitul ciclului avut în vedere. furnizând cadrelor didactice modele de teste calibrate pe niveluri conform CECRL și. celelalte doua forme de evaluare. cadrele didactice au obligația să -și concentreze eforturile asupra asigurării nivelului minimal prevăzut în curriculum pentru toți elevii. Prezentul ghid își propune să c ontribuie la combaterea acestui fenomen. prin aceasta. Pe baza evaluării inițiale. Diferența între ceea ce este prevăzut în curriculum și nivelul constatat al elevilor are cauze multiple. Evaluarea inițială se referă la testele predictive. din cauze multiple. cadrul didactic are obligația să stabilească un program de aducere a tuturor elevilor în cadrul curricular. situația cea mai răspândită în cadrul ciclului liceal (în special) este aceea că nivelurile de plecare ale elevilor (situația inițială stabilită prin intermediul testelor predictive) este deosebit de variată.  Evaluarea competenţelor la limbi moderne Relaţia curriculum – evaluare la limbi moderne.

în funcție de numărul de ore. Evaluarea formativă (curentă) are ca principal rol asigurarea de feed-back atât pentru profesor cât și pentru elev. analiza produselor 20 . pe de o parte datorită diversității existente (ceea ce este firesc într -o zonă este inacceptabil în alta). dezvoltarea acestei competențe este mai mult decât simpla dezvoltare a vorbirii fluente – fără întreruperi – respectiv a ascultării fără oferire de feed-back și solicitare de reveniri). Curriculumul prevede. iar la receptor se decodifică. chestionarul de evaluare. acest curriculum presupune un parcurs crescător coerent. față de care limba comună de comunicare nu este limbă maternă. în primul rând prin proiecte și prin documentarea (însemnarea) experiențelor interculturale în portofoliul personal al elevului. noiembrie 2004)  Instrumente de evaluare a competenţelor la LIMBI MODERNE Tipologia metodelor tradiţionale de evaluare include probe de evaluare orale. în scopul adaptării parcursului stabilit prin planificare la rezultatele acestei evaluări. atitudinilor. cât și elevul. Unele forme de evaluare formativă (formatoare – v. în comunicarea cu nativi ai altor limbi. scrise şi practice. parcurse anterior de elevi și de nivelul constatat inițial. Alături de acestea apar metodele complementare/alternative de evaluare: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului. Pe lângă aceste metode de evaluare. partea A a acestui Ghid!). care fac obiectul dezvoltării de competențe sociale și. deci înțelegerea mesajelor vorbite și înțelegerea mesajelor citite. dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor. care poate fi aplicat diferențiat de către cadrele didactice. deci se înțeleg mesajele venite pe cele două canale. mai ales portofoliul și proiectul. portofoliul. mai ales. Evaluarea acestor competențe se face în special prin forme alternative. studiul de caz. curriculumul pentru limbi moderne pornește de la CECRL. Ca principiu general. autoevaluarea. pe lângă aspectele strict lingvistice. Din acest motiv. teze etc. deoarece.școlar. elemente de comunicare nonverbală. Ele realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea. Competenţele cheie pentru educaţia pe tot parcursul vieţii. interculturale (abilităţi de mediere şi înţelegere culturală). Comunicarea într-o limbă străină include cele cinci competențe prevăzute în CECRL (conform schemei emițător – receptor: la emițător se produc mesaje pentru canalul oral – vorbire. la care precizează conținuturi și adaugă competențe și valori din sfera educației interculturale și a învățării învățării. este recomandabil ca elevii să conștientizeze existența și conținuturile unei planificări a profesorului și să fie învățați să -și asume partea lor de responsabilitate pentru succesul învățării. în plus. proiectul. iar cadrele didactice trebuie să țină cont de particularitățile de vârstă ale elevilor în alegerea conținuturilor tematice potrivite pentru motivarea și progresul intelectual al elevilor. referatul. favorizează în mod deosebit învățarea autonomă și co responsabilizarea elevilor. etc. (Comisia Europeană. prevăzute în planurile cadru. limba străină ca obiect de studiu în școală își propune dezvoltarea sensibilității pentru diversitate culturală și dezvoltarea competențelor de adaptare și învățare a specificului cultural diferit al altora. Cadrul european de referinţă . interviul. Comunicarea într-o limbă străină mai presupune. Implicarea elevului în conștientizarea și elaborarea planificării progresului se va face ținând cont de particularitățile de vârstă și motivație ale elevului. acestea realizând evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi de regulă cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut. corelate cu activitatea de învăţare. pe de altă parte deoarece limba străină va fi folosită și ca „lingua franca”.) se vor situa la nivelul de competențe prevăzut în planificarea cadrului didactic și vor aborda acele conținuturi pe care profesorul și le-a prevăzut în planificare și le-a abordat în fapt. hărţile conceptuale. în fapt. în interacțiunea orală – dialog – intervine o nouă competență. se poate face apel la metodele cercetării pedagogice pentru cunoaşterea şi aprecierea elevilor: observaţia de evaluare. Elementele de cultură și civilizație ale țărilor de limba străină respectivă sunt insuficiente. din punct de vedere psihologic și didactic. de multe ori concomitent cu aceasta şi privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată. trebuie să dea dovadă de flexibilitate și adaptabilitate în ajustarea planificării. Din acest motiv. În fapt. respectiv pentru canalul scris – scriere. investigaţia. Curriculumul centrat pe competenţe priveşte identificarea rezultatelor finale ale activităţii educative şi comunicarea acestora ca „rezultate de ieşire” ale programului de instruire. Atât profesorul. care vizează formarea unor capacităţi.

Profesorul citeşte pe rând întrebările. Ancheta este o cercetare sau o explorare orientată asupra unui fapt. Avantaje / Observații Favorizează asumarea răspunderii de către elevi Dezvoltă capacitatea de autoevaluare și implicarea elevilor în procesul de învățare conștientă Metode de evaluare a competenţelor Activitatea de proiectare Descriere Elevii trebuie să lucreze pornind de la o prezentare a obiectivelor ce trebuie atinse prin proiectare. Elevii pot opta pentru o anume metodologie şi conţinut. să cerceteze şi să ancheteze o problemă de proiectare şi să dezvolte şi să evalueze o soluţie finala. Se alege tema şi se prezintă sarcina de lucru. sunt de acord cu antevorbitorul şi aduc argumente suplimentare. problematizări. conflict. iar elevii. îşi expun pe scurt părerea sau încearcă să clarifice probleme legate de subiectul respectiv. argumente. lucrări scrise etc. Se formează astfel spontan grupuri de discuţii în care se dezbat poziţiile faţă de afirmaţia respectivă: păreri. prin obiectivele şi conţinutul lor. concentrarea pe conținuturi) 21 . număr de cuvinte etc. o altă temă/problemă. Scaunele din încăpere se aşează sub forma a două cercuri concentrice înainte ca elevii să intre în încăpere. de obicei. Cei din cercul exterior. Ancheta se încheie. Afirmaţiile de obicei provocatoare şi contradictorii reprezintă un stimul pentru participanţi. orice idee trebuie susţinută de dovezi. în discuţie. Participanţii se adună în colţul unde este afirmaţia cu care sunt de acord. discută aprins pe baza unor reguli evidente. cu un raport care trebuie să corespundă unor criterii (formă. clarifică şi consolidează. care stau faţă în faţă şi formează o pereche.). mutându-se cu un partener/doi parteneri la stânga/dreapta şi rediscută aceeaşi problemă sau trece la următoarea întrebare în funcţie de timpul alocat/dificultatea subiectului/interesul elevilor. argumentează poziţia lor. eseuri. Un chestionar care încurajează fiecare elev în parte să analizeze materia parcursă şi/sau să găsească soluţii pentru remedierea problemelor încă existente Profesorul aplică în fiecare colţ al sălii o afirmaţie în legătură cu o întrebare. strategii de discuţie. Se alege tema şi se prezintă sarcina de lucru. La sfârşit îşi expun observaţiile/comentariile. Este indicat să se abordeze. În discuţie. realizarea de produse sau ca metodă complementară de evaluare ce se finalizează printr-un produs –referate. consens. dacă nu sunt de acord. etc. microclimat. Profesorul sună din clopoţel (sau bate din palme) şi cercul interior/exterior se roteşte. Elevii stau în două cercuri concentrice faţă în faţă. La sfârşitul Acvariul Anchetele Este un fel de miniproiect sau parte a unui proiect. Elevii îşi schimbă locurile (cercul interior trece în exterior şi invers) – rolurile de observator/observat se inversează. între timp.). o temă sau o problemă.activităţii elevilor (ca metodă specifică de evaluare în cazul activităţilor didactice ce presupun. Cei din cercul interior primesc 8-10 minute pentru a discuta o problemă controversată. a unui aspect sau a unei probleme anume. Chestionarul trebuie să fie suficient de precis pentru a dirija atenția spre soluții Metodă utilă pentru a afla rapid o poziționare a clasei pe o temă și eventual pentru pregătirea unei dezbateri Autoevaluarea Cele 4 colţuri Cercurile concentrice /Caruselul Util pentru flexibilizarea lingvistică și comportamentală (schimb rapid de parteneri de discuție. ascultă ceea ce se discută în cercul interior. fac observaţii (scrise) referitoare la relaţii. La sfârşit discuţia are loc în plen.

de exemplu. trimiteri culturale numeroase. Gradul de motivare al elevilor poate fi foarte mare – funcție de teme. tip seminar. Este util. proiecte şi / sau programe.). de învățare Trebuie aplicată cu atenție! Folosită pentru aspecte gramaticale și lingvistice. tematică. Ascultarea elevilor. Publicul trebuie încurajat să intervină în discuţie. Acesta constă într-o serie de itemi de evaluare care vizează o unitate de învăţare sau o anume competenţă. constituie o formă particulară a conversaţiei prin care se verifică gradul de însuşire a cunoştinţelor şi deprinderilor. a înţelegerii şi a abilităţilor. în echipe de lucru. etc. Posibilă în numeroase variante de organizare: în grup. a părerii personale. Corespunde unei dezvoltări intelectuale generale. În formularea temei trebuie accentuată contradicţia sau controversa. Eseul constă în consemnarea unor idei. Schimbă raportul profesor-elev. de masa. în general în contextul unui paragraf. pentru a pune întrebări. a conexiunilor dintre ele. necesită o cultură a dialogului anterioară. prin urmare. stăpânirea operativă a materialului în cadrul aplicaţiilor practice. sau pentru a accentua anumite aspecte. Motivarea inițială poate scădea repede în lipsa unei interactivități reale. Elevii participă împreună cu profesorul la evaluarea rezultatelor şcolare ale colegilor de clasă. elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic. constând dintr-o serie de întrebări legate de o anume zonă a performanţei.Chestionarea/ Examinarea orală activităţii elevii oferă prin feedback ideile principale/constatările. într-o manieră elegantă (stil elevat. priceperea de a interpreta şi prelucra datele. Elevii trebuie să completeze un număr de spaţii goale cu cuvinte sau părți de cuvinte lipsă. Spre deosebire de interviul personal. altminteri este greu de moderat. În general. Valorifică procedeul întrebărilor orientat pedagogic în direcţia realizării unui schimb organizat de informaţii semnificative pentru soluţionarea unor probleme. Chestionarul este un interviu structurat redactat. nu pe competențe. dirijată. Este debarasată de subiectivism şi economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor. este administrat şi evaluat în condiţii standard. evaluarea unui set de activităţi conexe. prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. nu trebuie să se facă exces în detrimentul unor forme autentice de comunicare. Un exerciţiu practic cere elevilor să probeze o serie de abilităţi Chestionarul Coevaluare/ Evaluarea reciprocă Completarea spatiilor goale (Cloze) Contribuţia la discuţii Dezbaterea Este o formă utilizată excesiv și cu tendința de concentrare pe informații. beneficiind de feed-back. pentru a afla canalele preferate de procesare a informației și. Ceilalţi formează publicul. Asemănător dezbaterii. prin asalt de idei. Mai mulţi elevi – reprezentanţi ai unor orientări/păreri diferite discută o anumită temă. dezvoltarea unor capacităţi de stăpânire a materiei. de exprimare şi de creaţie în contextul unor aplicaţii sau analize de caz deschise perfecţionării. Elevii trebuie să participe la o discuţie care este observată de către evaluator. Discuţia pe podium Eseul Evaluarea cu ajutorul calculatorului/ asistat de calculator Evaluarea Cluster Extemporalul De exemplu tezele Exerciţiul 22 . de exemplu sub formă de întrebare. informaţie bogată etc. dar și pentru înțelegerea textelor Formularea temelor este importantă! Este o formă de dialog mai bine structurat (organizat) și cu caracter de competiție. un extemporal este folosit pentru a evalua o integrare a cunoştinţelor.

exuberantul. Aceste întrebări constau într-o afirmaţie şi o explicaţie ajutătoare. incluzând abilităţile. prin solicitarea informaţiei direct de la elevi. pesimistul va releva aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri. Fiecare elev studiază sub-tema lui. Fiecare devine expert în domeniul său şi are sarcina de a prezenta echipei cele asimilate. sport. O variantă de joc de rol + notițe – gradul de autenticitate al situației este important. Poate motiva elevii care au mai puțin succes cu metodele tradiționale. Se alege tema şi se prezintă sarcina de lucru. Întrebări adevărat-fals (cu răspunsuri alternative) Întrebări afirmativ-logice 23 . Elevii trebuie să specifice dacă o afirmaţie este adevărată sau falsă. apoi toți cei cu o culoare. de exemplu în teatru. Se trece la dezbaterea colectivă: conservatorul apreciază meritele soluţiilor vechi. Metodă alternativă în cadrul căreia elevul intervievează o persoană şi apoi prezintă/ comentează/interpretează datele obţinute în plen. cu 2 sau mai mulți elevi Poate fi parte dintr-un proiect. exuberantul emite idei aparent imposibil de aplicat în practică. să se inspire de la colegii de alte specialități. De exemplu. Se poate desfășura prin jocuri de rol (v. Experţii transmit cunoștințele asimilate. optimistul va găsi posibilităţi de realizare a soluţiilor propuse de exuberant. dacă explicaţia reprezintă un motiv valid Interviul Interviu oral (sau personal) Interpretarea Investigaţia O variantă a jocurilor de rol – cadrele didactice sunt încurajate să încerce diferite variante. Constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigaţie pe un interval de timp stabilit. Se alege tema şi se propune spre analiză o situaţie problemă. Se trag concluzii şi se sistematizează ideile emise. experţi în alte subteme. care poate fi împărțit în părți de lungime și complexitate asemănătoare. cunoaşterea şi înţelegerea disciplinei. Grupele prezintă rezultatele întregii clase. Evaluarea ar putea fi bazată pe rezultatul final al activităţii (produsul) sau pe efectuarea activităţii (procesul) sau pe o combinaţie a celor două. Se formează noi echipe. Oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate. cu bilete colorate și cu numere: în prima fază toți cei cu un număr sunt într-o grupă. Și ca parte a proiectelor. Are forma unei conversaţii structurate. de exemplu. Împărțirea în grupe se poate face. muzica. Profesorul Formatorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 4 sau 5 subteme. Se organizează colectivului în echipe de învăţare de câte 4– 5. Interpretarea se poate face individual sau în grup.practic Frisco Grup de experţi/ Mozaicul practice. fără a exclude posibilitatea unor îmbunătăţiri. tehnicile. Elevii trebuie sa demonstreze competenţe într-un context deosebit. dacă da. Apoi au loc discuţii pe baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie. citeşte textul corespunzător. cunoscute de la activități de perfecționare sau din alte surse și. Se stabilesc rolurile: conservatorul. Elevii trebuie să decidă dacă afirmaţia şi explicaţia sunt adevărate individual şi. reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care le transmit colegii lor. Elevii se reîntorc în echipa iniţială de învăţare şi raportează cele învăţate. mai ales. este foarte util pentru lucrul cu un text mai lung și complex. mai jos). se adaugă elemente noi şi se stabileşte modalitatea în care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlalţi membrii din celelalte echipe. pesimistul şi optimistul.

apoi o aruncă mai departe grupei. Elevul Formă de recapitulare care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare. Elevii trebuie să dea un răspuns amplu. ai pasajului în ansamblu. Profesorul scrie pe coli de flipchart teme din planul de Metodele alternative de 24 . Se formulează problema şi se explică modalităţile de lucru. punând o nouă întrebare. dar incorecte.Întrebări cu alegere multiplă Întrebări cu răspuns extins Întrebări cu răspuns restrâns Întrebări cu răspunsuri multiple Întrebările de completare Întrebările grilă Întrebările structurate Înţelegerea Joc de roluri Jurnalul Lucrările semestriale /tezele Mâna mea pentru afirmaţie. Problemele majore şi neclarităţile constatate se discută în plen. Elevii îşi prezintă în perechi sau grup fişa. o diagrama. Peretele de Jurnalul de învățare poate fi parte a unui dosar personal (portofoliu) pentru o perioadă anume. Acoperă o anumită parte a materiei predate. iese din joc. Elevilor le este cerut să furnizeze cuvântul/cuvintele lipsă corect/e pentru a completa o afirmaţie dată. Presupune o serie de întrebări bazate pe un pasaj dintr-un text. Elevilor li se dau o serie de întrebări corelate. În dreptul degetelor sau de planificare trec câte o problemă pe care o înţeleg. Două întrebări diferite pot avea acelaşi răspuns. sintagmelor.I. Ei trebuie să aleagă răspunsul corect pentru fiecare întrebare. care oferă oportunităţi de exersare a abilităţilor comportamentale sau interpersonale într-un context simulat. Jurnalele de bord pot constitui mijloace utile de evaluare a progreselor rezultatelor sau a performanţei elevilor în cadrul unei sarcini cum ar fi o temă. Se solicită elevilor un răspuns limitat la un număr de cuvinte sau un paragraf. Elementul central poate fi un text. a termenilor de specialitate. cu final deschis. motivează alegerile făcute şi încearcă să clarifice conceptele. o pot aplica sau le este (reorganizare) pe bază importantă. Elevul care nu ştie răspunsul. O recapitulare adecvată evaluării poate reduce mult stresul. Întrebările cu răspunsuri multiple reprezintă o variantă a alegerii multiple. în general dintre patru sau cinci opţiuni plauzibile. Distractorii (răspunsuri greșite dar plauzibile) trebuie aleși cu grijă. Unele răspunsuri vor fi plauzibile. o imagine. Elevilor li se dau întrebări sau afirmaţii incomplete urmate de patru sau cinci răspunsuri plauzibile dintre care trebuie să-l aleagă pe cel corect. altui coleg. care le sunt necesare. Întrebările evaluează înţelegerea semnificaţiilor cuvintelor. îşi desenează o mână pe foaia A4. În palmă trec 3-5 probleme care nu le sunt clare. cu o serie de răspunsuri posibile prezentate într-o grilă alăturată. Distractorii (răspunsuri greșite dar plauzibile) trebuie aleși cu grijă. Dezvoltă gândirea critică și dau caracter de autenticitate folosirii limbii. sunt anunţate şi eventual pregătite prin lecţii recapitulative. la fel ca şi cel care este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. Elevii trebuie să selecteze toate răspunsurile corecte. urmat de o serie de întrebări pertinente. Metoda R. Se alege tema şi se prezintă sarcina de lucru. elevilor ar trebui să li se dea instrucţiuni clare asupra informaţiilor esenţiale ce urmează a fi consemnate în jurnal.A. un proiect sau o anchetă. dar de feedback. Pot exista limite de lungime şi/sau de timp alocat. La sfârşitul activităţii se oferă feedback general. Întrebările structurate constau dintr-un element central. Fiecare elev. Pentru a fi eficient. Acesta este un exerciţiu cu final deschis. o casetă video. iar cel care sau de evaluare inițială a prinde mingea răspunde la întrebare. Formă de recapitulare individual. care descrie o situaţie. etc.

grafiti

Portofoliul/Dosa rul progresiv

recapitulare. Elevii trec pe la fiecare foaie şi notează pe scurt, schematic noţiunile adiacente fiecăreia dintre teme, cu markere colorate. Apoi se formează un număr de grupuri egal cu numărul colilor, grupuri ce trebuie să analizeze şi să completeze eventualele omiteri, să formuleze concluziile. Instrument de evaluare complex, integrator, reprezentând o alternativă viabilă la testele standardizate. Include rezultate relevante obţinute prin alte tehnici de evaluare (proiectul, eseul, autoevaluarea etc.). Aceste rezultate vizează probele orale, scrise şi practice, observarea sistematică a comportamentelor şcolare, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline. Urmăreşte progresul de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. Elevii trebuie să susțină un discurs pregătit sub forma unei adresări, a unui raport sau a unei opinii considerate. O prezentare orală poate fi oferită ca o alternativă la o prezentare scrisă din acelaşi domeniu sau poate fi folosită ca instrument de evaluare de sine stătător. Acest tip de întrebări sunt o variantă a alegerii multiple în care elevilor li se dau două liste pe care trebuie să le potrivească una cu cealaltă: o serie de cuvinte sau de afirmaţii şi o serie de răspunsuri. Proiectul este o creaţie substanţială în cadrul căreia elevilor le este cerut să efectueze cercetarea, planificarea, rezolvarea de probleme şi evaluarea de-a lungul unei perioade extinse de timp. Proiectele includ o componentă practică, realizarea unui produs final. Referatul, ca document secundar ştiinţific, reflectă tematica documentului primar asupra căruia se referă, metodele, premizele teoretice de bază şi obiectivele cercetării, precum şi rezultatele obţinute. Sunt elaborate în baza unei bibliografii şi pot cuprinde tabele, scheme, grafice. Elevilor li se indică un eveniment într-o situaţie reală sau simulată pe baza căruia se pot evalua abilităţi precum luarea deciziilor, planificarea sau estimarea. Se alege tema şi se prezintă sarcina de lucru. Datele esenţiale de care elevii sunt relativ siguri se trec în coloana "Ştiu" a tabelului. Problemele neclare, ca şi aspectele pe care ar fii curioşi să le afle se consemnează în rubrica "Vreau să ştiu". În rubrica "Învăţ/Am învăţat" se trec cele mai importante lucruri pe care le-au aflat. Se realizează apoi o discuţie în plen. Se anunţă tema pusă în discuţie şi se prezintă sarcina de lucru. Fiecare grup/echipă/pereche primeşte un cub ale cărui feţe conţin una dintre următoarele instrucţiuni: DESCRIE, COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ; Fiecare grup examinează toate particularităţile unui aspect surprins pe una dintre feţele cubului; Este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată urmând paşii de la

recapitulare micșorează stresul evaluărilor sumative și îmbunătățesc rezultatele. Este, probabil, cel mai important instrument pentru învățare autonomă: responsabilizează elevul pentru parcursul propriu. Este utilă structurarea conform modelului Europass.

Prezentarea orală

Potrivire întrebarerăspuns

Proiectul

Referatul

Numărul de răspunsuri poate fi mai mare decât cel de întrebări, pentru a nu avea răspunsuri găsite „prin eliminare” Este important ca toți profesorii să se familiarizeze cu acest mod de lucru și să nu se mai confunde cu referatele! Este important să fie susținut de o prezentare orală!

Studiul de caz Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat

Poate fi parte a unui proiect, dar e bine să se exerseze înainte. Implicarea elevilor în planificarea învățării dezvoltă competențele de învățare și autonomia. Tehnicile centrate pe lucrul cu anumite conținuturi dau autenticitate exersării limbii și sunt foarte motivante și utile, mai ales în cadrul

Tehnica cubului

25

Tema de lucru

Testul auditiv Turul galeriei

simplu la complex. La sfârşitul activităţii cursanţii oferă prin DNL/CLIL/DFU feedback ideile principale/constatările, etc. (discipline studiate în limba străină) Tema este o sarcină care implică rezolvarea unei probleme cu instrucţiuni, structură şi lungime clare. O temă de lucru e mai structurată şi cu un final mai puţin deschis decât un proiect. Constituie o testare a abilităţilor de ascultare, utilizând stimuli în Este insuficient practicat direct sau înregistraţi. în orele de limbi străine! În grupuri de 4 se rezolvă o sarcină de lucru. Produsele activităţii Orice formă de lucru se expun pe pereţi. La semnalul dat grupurile trec pe la fiecare care presupune exponat pentru a examina soluţiile, ideile propuse de colegi şi expunerea (prezentarea) înscriu pe poster într-un loc stabilit anterior unui produs final al comentariile/întrebările/etc. După terminarea turului, grupurile grupei motivează și revin la locul iniţial şi răspund la întrebări, reexaminându-şi dezvoltă competențele produsul. sociale

Procedând la o abordare a construirii instrumentelor de evaluare în funcţie de competenţele vizate prin programa şcolară din învăţământul liceal şi de metodele de formare a acestor competenţe, putem identifica o distribuţie variată a metodelor de evaluare. Considerăm că următoarele metode complementare de evaluare necesită o prezentare detaliată. PROIECTUL Proiectul este o activitate complexă de învăţare care se pretează foarte bine a fi folosită şi ca instrument de evaluare, atât formativă, cât şi sumativă. Proiectul este o activitate individuală şi/sau în grup, dar sunt de preferat proiectele de grup deoarece încurajează cooperarea şi dezvoltă competenţe de lucru în echipă. Un avantaj important al proiectului este că dă posibilitatea elevilor de a lucra în ritm propriu, de a -şi folosi mai bine stilul propriu de învăţare şi permite învăţarea şi de la colegi. Proiectul pune elevii în situaţia de a lua decizii, de a comunica şi negocia, de a lucra şi învăţa în cooperare, de a realiza activităţi în mod independent, de a împărtăşi celorlalţi cele realizate / învăţate, într -un cuvânt, îl ajută să participe direct la propria lui formare Metoda proiectului presupune lucrul pe grupe şi necesită pregătirea profesorului şi a elevilor în ideea lucrului în echipă, prin cooperare, atât în clasă, cât şi în afara clasei. Grupul poate fi alcătuit din două până la zece persoane în funcţie de mărimea clasei, natura obiectivelor şi experienţa participanţilor, dar un număr de patru-cinci participanţi reprezintă mărimea ideală pentru grupurile care au de îndeplinit obiective precise. Cu cât creşte numărul membrilor, cu atât scade posibilitatea participării efective la toate activităţile a fiecăruia, dar poate creşte complexitatea obiectivelor urmărite. Proiectele realizate de grupuri mari sunt de asemenea greu de monitorizat. Proiectul este o activitate complexă care îi solicită pe elevi: - să facă o cercetare (investigaţie); - să realizeze proiectul propriu-zis (inclusiv un produs care urmează a fi prezentat: dosar tematic, ghid, pliant, ziar, afiş publicitar, carte, film, expoziţie, corespondenţă, spectacol / serbare etc.); - să elaboreze raportul final; - să facă prezentarea publică a proiectului. Etapele realizării unui proiect sunt: 1. Alegerea temei; 2. Planificarea activităţii: - Stabilirea obiectivelor proiectului; - Alegerea subiectului în cadrul temei proiectului de către fiecare elev / grup; - Distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului; - Identificarea surselor de informare (manuale, proiecte mai vechi, cărţi de la bibliotecă, presă, persoane specializate în domeniul respectiv, instituţii, organizaţii guvernamentale etc.).

26

3. Cercetarea propriu-zisă. 4. Realizarea materialelor. 5. Prezentarea rezultatelor cercetării şi/sau a materialelor create. 6. Evaluarea (cercetării în ansamblu, a modului de lucru, a produsului realizat). Deşi proiectul presupune un grad înalt de implicare a elevului în propria sa formare, aceasta nu are drept consecinţă non-angajarea profesorului. Dacă elevii urmează să-şi conceptualizeze, îndeplinească şi prezinte eficient proiectele, atunci ei au nevoie de orientare, consiliere şi monitorizare discretă în toate fazele activităţii. Profesorul rămâne aşadar un factor esenţial al procesului, mai ales dacă proiectul este folosit şi ca instrument de evaluare a rezultatelor şcolare. Sarcinile profesorului vizează organizarea activităţii, consilierea (dă s ugestii privind surse sau proceduri) şi încurajarea participării elevilor; este esenţială neimplicarea sa în activitatea propriu -zisă a grupurilor de elevi (lăsând grupul să lucreze singur în cea mai mare parte a timpului), intervenţia sa fiind minimă şi doar atunci când este absolut necesară. Luarea de decizii pentru rezolvarea pe cont propriu de către elevi a dificultăţilor întâmpinate constituie o parte importantă a învăţării prin proiect. Este însă la fel de important să se evite ca elevii să fie puşi în situaţia de a avea eşecuri majore, căci eşecul are o importantă influenţă negativă asupra învăţării. Asigurarea şi evidenţierea succesului (chiar dacă este vorba de succese mici sau parţiale!) fiecăruia dintre elevi este una dintre sarcinile importante ale profesorului. Este foarte important ca instrucţiunile emise de profesor să fie clare, specifice şi să conţină şi o limită de timp pentru îndeplinirea obiectivelor. Este foarte eficient să se scrie instrucţiunile pe tablă, foi de hârtie şi să se precizeze rolurile în grup (de ex. secretar – scrie ideile emise de participanţi; mediator – asigură participarea tuturor membrilor grupului la discuţii; cronometror – urmăreşte încadrarea în limitele de timp stabilite; raportor – prezintă întregii clase concluziile grupului). Esenţa proiectului constă: 1. într-un scop concret care să permită folosirea limbii străine pentru comunicare în contexte autentice; 2. într-o responsabilitate comună a elevilor şi a profesorului în planificare şi execuţie; 3. într-o sarcină concretă în care activităţile lingvistice şi activităţile practice (scrisul, tipărirea, pictarea, decuparea etc.) se întrepătrund; 4. într-o utilizare autonomă a unor mijloace auxiliare (costume, computer, aparat foto, microfon, cameră de luat vederi, dicţionare, scrisori, creioane, foarfece etc.) 5. în dobândirea unei experienţe concrete, practice extinsă dincolo de clasă. Evaluarea cu ajutorul proiectului: Elevii pot fi notaţi pentru modul de lucru, pentru modul de prezentare şi / sau pentru produsul realizat. Activitatea în proiect a elevilor poate fi evaluată pe cinci dimensiuni: 1) operarea cu fapte, concepte, deprinderi rezultate din învăţare (dacă cerinţa este ca elevii să-şi elaboreze proiectul pe baza cunoştinţelor şi înţelegerii dobândite în şcoală, ei au ocazia astfel să-şi selecteze şi să decidă ce date, fapte, concepte, deprinderi doresc să includă în proiect); 2) competenţele de comunicare – se pot urmări toate categoriile de competenţe de comunicare atât pe perioada elaborării proiectului, cât şi la prezentarea acestuia (proiectele oferă elevilor ocazii de comunicare cu un public mai larg: cu profesorii, cu alţi adulţi şi colegi într-un efort de colaborare şi, nu în ultimul rând, cu ei înşişi); 3) calitatea muncii (sunt examinate în mod obişnuit inovaţia şi imaginaţia, judecata şi tehnica estetică, execuţia şi realizarea, dezvoltarea unui proiect pentru a pune în lumină un anumit concept); 4) reflecţia (capacitatea de a se distanţa faţă de propria lucrare, de a avea permanent în vedere obiectivele propuse, de a evalua progresul făcut şi de a face rectificările necesare). Elevul ajunge cu timpul să interiorizeze aceste practici astfel încât ajunge la performanţa de a -şi aprecia singur munca. In plus, când

27

oferă o ucenicie pentru tipul de muncă ce va fi desfăşurată după încheierea şcolii.o listă de texte prezentate audio-vizual. obiectivele fixate de titular. «carnetul de bord».interviuri scrise sau pe casetă audio. lucrul cel mai important.o listă cu texte literare sau de altă natură citite într-o limbă străină.contribuţii personale la reviste şcolare.extrase din presă şi articole redactate pe o temă dată. desene. CDROM-uri etc.elevul continuă să creeze într-un anumit gen. filme. casete audio-video. internet). respectiv.un dosar care conţine alte materiale cu privire la procesul de învăţare. se familiarizează cu criteriile acestuia şi învaţă progresiv să gândească în acel domeniu. eşantioane din lucrări personale şi / sau documente. interviuri. . . . Se utilizează scări de evaluare şi autoevaluare care se regăsesc în cadrul european comun de referinţă. . rezultatele şi experienţele pe care le -a dobândit în învăţarea limbilor precum şi eşantioane din lucrări personale.motivarea elevului (celui care învaţă) prin recunoaşterea eforturilor sale şi diversificarea studierii limbilor la toate nivelurile de-a lungul întregii vieţi. generând o puternică motivaţie interioară.). caricaturi (reproduceri / creaţii personale). modul în care elevul s-a implicat în comunicarea şi cooperarea nu numai cu alţi elevi. constituie un cadru propice în care elevii pot demonstra înţelegerea şi competenţele dobândite prin parcurgerea ului şcolar. La baza acestui portofoliu se află două obiective majore: . precum şi folosirea judicioasă de către acesta a diferitelor resurse (bibliotecă. răspunsuri la chestionare. . . determinându-i să conceapă schiţe.texte literare (poezii. pe baza lor se dezvoltă relaţii interpersonale. . probabil. ascultate / văzute (emisiuni de radio / TV. fragmente de proză). Evaluatorul este interesat şi de alte două aspecte: profilul individual al elevului (ceea ce evidenţiază proiectul în domeniul capacităţilor cognitive şi al stilului de învăţare ale elevului) şi. 28 . ilustraţii.compuneri / creaţii literare personale. portofoliul conţine trei părţi: . şi. EAQUALS – ALTE. . Experienţa a arătat că proiectele pot servi foarte bine mai multor scopuri: ele angajează elevii pe o perioadă de timp semnificativă. .lucrări scrise curente / teste. oferă oportunităţi de comunicare şi utilizare a limbii moderne în contexte autentice. afişe publicitare.un paşaport (carnet) care atestă calificările formale naţionale. .prezentarea competenţelor lingvistice şi culturale dobândite (achiziţionate) Conceput ca un document personal în care elevul poate să înscrie calificativele şi experienţele sale lingvistice. cooperare. . .proiecte / părţi de proiecte realizate. persoane din exterior. . şi nu aspecte ale proiectului nerelevante pentru învăţarea care se doreşte a fi evaluată.biografie lingvistică ce descrie competenţele atinse în domeniul limbilor străine şi experienţa de învăţare.traduceri. integrale sau secvenţe. colaje.fotografii.corespondenţă care implică utilizarea unei limbi străine. pliante. Ca exemplu ar putea fi luat ”Portofoliul European al Limbilor”. PORTOFOLIUL PENTRU LIMBI MODERNE este un document sau o culegere structurată de documente în care fiecare titular (elev / persoană care studiază limbi străine) poate să reunească de -a lungul anilor şi să prezinte într-un mod sistematic calificativele. machete. ”Portofoliul European al Limbilor” ar putea fi folosit ca model pentru elaborarea portofoliilor elevilor. dar şi cu profesori. 5) produsul proiectului – în măsura în care se face evaluarea competenţelor elevului aşa cum sunt ele materializate în produs. cu notaţiile privind experienţele de învăţare. . dosarul care ar face parte din portofoliul lingvistic al elevului ar putea conţine documente cum ar fi: . În acest caz. să le revizuiască şi să reflecteze asupra lor. permit elevilor să-şi descopere “punctele forte” şi să le pună în valoare: mobilizează un sentiment al implicării.

.să evalueze progresul şi să propună măsuri şi acţiuni de remediere unde (şi dacă) este nevoie . transcurriculare. teste criteriale.să evalueze activitatea elevului în ansamblul ei.să înţeleagă mai bine obiectivele şi nevoile elevului. contribuţii la reviste şcolare.să ia parte activ la propriul proces de învăţare. . avînd caracter integrator Acurateţa cifrelor/desenelor/tabelelor/ diagramelor 29 . . Portofoliul îi permite profesorului: . Dosarul va prezenta la început o listă cu documentele existente. sesiuni de comunicări. fie la dorinţa elevului (care va include acele documente pe care le consideră ca fiind semnificative pentru propriul progres) şi vor fi alese astfel încât să arate etapele în evoluţia elevului. . a acelor documente considerate relevante pentru competenţele deţinute şi pentru progresul înregistrat de elev.Portofoliul se realizează prin acumularea în timp. - REFERATUL Referate bazate pe informare-documentare bibligrafică. Profesorul poate proiecta un portofoliu în raport de obiectivele / competenţele din Curriculumul Naţional şi de situaţia în care îl va utiliza. pe parcursul şcolarităţii.să-şi monitorizeze progresul . . utilizate la cercuri.să programeze învăţarea. răspunsuri la chestionare/interviuri. creaţii literare proprii. chestionare/interviuri elaborate personal sau în grup.să-şi planifice învăţarea. organizată fie tematic. Portofoliul îi permite elevului: . colaje.să negocieze obiectivele învăţării şi să stimuleze motivaţia. inter. Perioada de realizare a portofoliului de către elev va fi mai îndelungată şi îi va fi adusă la cunoştinţă. compuneri libere/redactări. postere. desene. machete. Documentele dosarului se acumulează fie la cererea profesorului. prezentarea unor autori sau opere literare.să-şi pună în evidenţă achiziţiile lingvistice. Un portofoliu la limba modernă ar mai putea cuprinde: lucrări scrise curente. înregistrări audio-video ale elevilor. caricaturi. teme de sinteză Referate bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi Această metodă: Este un instrument de evaluare cu pronunţat caracter formativ şi creativ Permite abordarea unor domenii noi ce reprezintă extinderi ale conţinutului trunchiului comun Evaluarea are caracter strict individualizat şi sumativ Relevă motivaţia intrinsecă de învăţare (documentare) şi gradul de implicare individuală a unor elevi Permite conexiuni intra. fie tematic şi cronologic.

.elevul îşi propune nota .. ..Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind . Tehnici folosite: .. ceea ce îşi propune / este destinat să Timp scurt de răspuns şi de corectare... măsoare.Am descoperit că……………………… . Condiţii pentru educarea capacităţii de autoevaluare: Înţelegerea de către elevi a criteriilor de apreciere după care se conduce profesorul Claritatea instrucţiunilor Prezentarea obiectivelor / competenţelor care trebuie atinse de către elevi Asigurarea unui climat de cooperare profesor-elev..Am fost surprins de faptul că………….. capacităţi cognitive de nivel aplicării sale repetate (indiferent de cine este inferior.Completarea la sfârşitul unei sarcini importante de învăţare a unui chestionar de forma: . Fidelitate şi validitate ridicate (sunt folosiţi corector sau de momentul în timp când se face corectarea).. .În realizarea acestei sarcini am întâmpinat următoarele dificultăţi……………..Am învăţat…………. în teste standardizate).Mi-aş putea îmbunătăţi performanţa dacă …………….. Posibilitatea utilizării unui număr mare de Obiectivitate = calitate a instrumentului de astfel de itemi într-un test evaluare: gradul de concordanţă între Familiarizarea elevilor cu această tehnică evaluatori independenţi asupra a ceea ce şi deci obişnuirea cu un anumit tip de constituie un răspuns “bun” la fiecare dintre învăţare itemii unui test..Autonotarea controlată . de cele mai rezultate / punctaje constante în urma multe ori. evaluare: măsura în care testul măsoară Scheme de notare foarte simple.. elev-elev PROBE DE EVALUARE TIPURI DE ITEMI  ITEMI OBIECTIVI Fidelitate = calitate a instrumentului de Testează un număr şi o varietate mare de evaluare: consecvenţa cu care produce elemente de conţinut. dar.. Validitate = calitate a instrumentului de Obiectivitate şi aplicabilitate ridicate......AUTOEVALUAREA Autoevaluarea are rol esenţial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite profesorul evaluator şi tot odată are multiple implicaţii în plan motivaţional şi atitudinal datorită necesităţii elevilor de autocunoaştere... . . Necesitatea explicaţiilor la început Aplicabilitate = calitatea testului de a fi administrat şi interpretat Posibilitatea ghicirii răspunsurilor Elaborarea de distractori plauzibili şi paraleli este dificilă Raţionamentul prin care elevul ajunge la răspuns nu poate fi evidenţiat (urmărit) Să conţină opţiuni plauzibile şi paralele Să existe un singur răspuns corect         Dezavantaje    Condiţii  Avantaje 30 ...Notarea reciprocă sau interevaluarea .

Solicită alegerea unui singur răspuns corect / unei singure Itemi cu alegere multiplă alternative optime dintr-o listă de soluţii / alternative Itemi cu alegere duală ITEMI SEMIOBIECTIVI Răspuns limitat ca spaţiu. formă. Elevii trebuie sa producă efectiv răspunsul.  Uşurinţă şi obiectivitate în notare. simbol etc.Exemple Solicită răspunsuri de tip DA / NU.  Nu verifică realizarea unor capacităţi şi competenţe cu caracter foarte complex. adevărat / fals. semisă fie dependent de răspunsul corect la obiectiv sau mini-eseu) subîntrebarea precedentă! legate printr-un element comun 2. etc. Modul de prezentare Întrebări include structurate  Un material / stimul (texte. utilizează materiale auxiliare. conţinut prin structura enunţului / întrebării Sarcină foarte bine structurată. Elevii trebuie să demonstreze. Mai multe subîntrebări Răspunsul la fiecare subîntrebare nu trebuie (de tip obiectiv. originalitatea. grafice.  Evaluează procese cognitive de nivel înalt. Tip de item Mod de prezentare Condiţii Întrebare directă care  Răspunsul să fie scurt. solicită un răspuns scurt  Să nu existe dubii/ambiguităţi în Itemi cu formularea propoziţiilor. Itemi de spaţii libere cu cuvinte care  Dacă într-o frază există mai multe completare să se încadreze în contextul răspunsuri de completare ce trebuie găsite. Criteriul sau criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul Itemi de tip pereche corect sunt enunţate explicit în instrucţiunile care preced coloanele de premise şi răspunsuri.  Necesită scheme de notare complexe şi greu de alcătuit. răspuns scurt (expresie. Avantaje  Solicită răspunsuri deschise.  Formă tradiţională de evaluare în România. 31 .) Enunţ incomplet care  Spaţiul liber nu va fi pus la începutul solicită completarea de propoziţiei. dat acestea trebuie să aibă aceeaşi lungime.)  Subîntrebări  Date suplimentare  Alte subîntrebări     Avantaje Dezavantaje Exemple ITEMI SUBIECTIVI  Uşor de construit. pe lângă cunoştinţe. diagrame. număr. Dezavantaje  Fidelitate şi validitate scăzută. acord / dezacord Solicită stabilirea de corespondenţe / asociaţii între elemente aşezate pe 2 coloane. şi abilitatea de a structura cel mai corect şi mai scurt răspuns. cuvânt. date.  Verifică obiective care vizează creativitatea. 1.  Libertate restrânsă de a reorganiza informaţia şi de a formula răspunsul în forma dorită.

LIMBA FRANCEZĂ: Test predictiv 1 - Nivel A2+ 1. liber conformitate cu un set de creativitatea (nestructurat) cerinţe date)  nu impune cerinţe de structură   Evaluarea competenţelor. sugestii. puis répondez aux questions. menită să rezolve o situaţie problemă. Le prof principal a l’air gentil. mais il n’est pas son genre. orientat şi ordonat structurat / Itemi de tip eseu cu ajutorul unor cerinţe. Justification……………………………………………………………. c) Margot est contente de son emploi du temps. originalitatea. Exemple Corectarea durează mult. (25 points) Margot se dirige vers l’école. transfer. etc. germană. Justification ………………………………………………………. Justifez vos réponses en citant du texte. Exemple de probe de evaluare pentru limbile (în ordine alfabetică): franceză. Son nom ne figurait sur aucune liste. inquiète de paraître si peu à la mode avec son cartable. engleză. Pentru evaluarea predictiva – 3 exemple pentru 30 min+ bareme. evaluare. « Soyez gentils. Un monsieur rond et moustachu lit les noms de la sixième. Margot cherche des visages familiers. Elle a le mercredi libre. Rezolvarea de probleme  se evaluează elemente de gândire convergentă şi divergentă. terrifiée à l’idée d’avoir des profs sévères. une voix autoritaire commande aux élèves de se grouper silencieusement à l’intérieur. D’abord. b) Margot se dirige vers l’école. Margot se concentre très fort. Elle crie « Présente » et rejoint les autres. Elle se sent rassurée et immédiatement chez elle. Elle préfère les barbus. (d’après Susie Morgenstern. Sa mère l’accompagne. de (solicită elevilor să semiexemplu: Compunere / eseu după un plan de idei construiască / producă un structurat răspuns liber (text) în  valorifică gîndirea creativă. Les enfants et les parents sont debout dans la cour de l’école.. les enfants ! » Le professeur appelle quatorze garçons et puis Margot entend comme par miracle son nom. C’est pas mal. Justification………………………………………………………………. elle copie l’horaire dans son carnet de correspondance. Elle voit deux copines de son ancienne école et se dirige à leur rencontre. Elle s’approche à chaque mot qu’il prononce.  activitate nouă. Faux 32 . d) Le professeur principal de Margot est barbu. Justification ………………………………………………………. Soudain.) răspunsul aşteptat este dirijat. accompagnée par deux copines de son ancienne école. e) Les parents des élèves sont assis dans la cour de l’école. diferită de activităţile de învăţare curente. La sixième) Vrai a) Margot pense que son cartable n’est pas à la mode. Lisez le texte. (situaţii problemă) operaţii mentale complexe (analiză. 3 exemple pentru 60 min + bareme. indicii. sinteză.

.faire les derniers achats pour les vacances 16 h. A2+.. Précisez le jour et l’heure ou le moment de la journée.faire une balade en rollers 19.. 00 h. ... ……………………………………….aller chez le dentiste l’après-midi ... 3. préoccupations. (20 points) Hier.sortir en ville avec les amis connaître la cousine de Chloé..prendre le train pour Nice Samedi.... traits physiques et de caractère. Présentez votre meilleur ami dans un paragraphe de 80 à 100 mots (nom.. au présent et au futur simple. son amie le soir .Justification ………………………………………………………. le 25 juin 10 h.regarder la télé Aujourd’hui. . passions). 2.. ce qu’elle fera. Jeudi.... à pied vers 5 heures . ce qu’elle fait. Julie part en vacances..aller sur la plage.. ………………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………… ……………………………………… ………………………………………... en employant les verbes au passé composé.. semiobiectivi şi subiectivi).. à 9 heures du matin. . Competenţe de evaluat :  să selecteze informaţii punctuale dintr-un text citit la prima vedere.. .00 h. le 24 juin 9.prendre le petit déjeuner 11.. iar nivelul este L2.. le 26 juin 8.. Barem de corectare şi notare Subiectul 1 : 25 puncte (5 x 5 puncte) Subiectul 2 : 15 puncte (5 x 3 puncte) Subiectul 3 : 20 puncte (10 x 2 puncte) Subiectul 4 : 30 puncte 33 ...30 h. elle ………………….. selon le cas.. .00 h. Accentul este pus pe înţelegerea şi producerea de mesaje în limba francezǎ (itemi obiectivi... Citez cinq mots du texte appartenant au champ lexical du mot étude.  să redacteze un text structurat în care să foloseascǎ un act de limbaj adecvat situaţiei date. (30 points) Se acordǎ 10 puncte din oficiu. âge.... (15 points) ………………………………………………………………………………. Observez son agenda et dites ce qu’elle a fait..  să integreze corect structuri gramaticale în contextele date.voir un film 4.. ……………………………………. Durata testului este de 30 de minute. .

Ça t’intéresserait de venir chez moi quelques jours cet été ? . on est à la maison tout le mois de juillet. Complétez la carte postale à partir des notes de Louise.Pourquoi pas ? Je vais leur demander. .Quand tu veux. deprinderi folosite în rezolvarea unei sarcini de lucru complexe. Tu es sympa. logica exprimării – 5 puncte  corectitudine morfo-sintactică – 6 puncte  competenţă lexicală – 6 puncte  corectitudinea ortografiei şi punctuaţiei – 3 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. . Axelle ! Claire au téléphone.4 puncte  adecvarea actului de vorbire (a descrie persoane). . . quand est -ce que je pourrais venir ? . où chaque monument possède son histoire  découverte de la ville moderne 34 .Salut.À bientôt. . 2. parce qu’au mois d’août je dois aller chez mes grands -parents avec ma mère et mon père. s’il vous plaît ? Je suis Claire. j’espère ! . sa correspondante de Grenoble. .Ça irait très bien. tip de text) . mais tes parents sont d’accord ? .Très bien. Test predictiv 2 . coerenţă. Et merci. Il faut que je demande à mes parents. Nous.Si tu veux. mes parents peuvent leur téléphoner pour les convaincre. Utilisez le passé composé. .D’accord. hein. Comment ça va ? . je pense que c’est possible. aprecieri – 6 puncte Calitatea exprimării scrise : 20 de puncte  claritate.Mais oui. (30 points) . . je l’appelle …. prin oferirea de informaţii. Si tu as besoin que mes parents téléphonent aux tiens. (30 points)  départ pour Dijon à midi  arrivée à Dijon en fin d’après-midi  installation à l’hôtel  visite de la ville  promenade dans le vieux Djon. Je t’appelle parce que je voudrais te proposer quelque chose. detalii.Alors.Au revoir et… merci encore une fois. Et si mes parents acceptent. . Est-ce que je pourrais parler à Axelle. d’abord. appelle-moi. ne quitte pas. bonsoir. Claire. Punctajul se repartizeazǎ astfel : Adecvarea răspunsurilor la specificul cerinţei : 10 puncte  respectarea cerinţei (dimensiune.nivel A2 + 1. L’idéal. C’est bientôt les vacances. merci.Se evaluează redactarea unui text cu oferirea în scris de detalii pe o temă familiară.Allô. Se vor evalua abilităţi.Super. Remettez dans l’ordre le dialogue suivant. ce serait vers la mi-juillet. Monsieur. Ce sont eux qui m’ont dit de t’inviter.Chouette ! J’aimerais bien.Bien sûr.

en décrivant l’objet égaré le plus précisément possible. Je suis partie pour Dijon à midi. A2 +. ………………………………………………………. Remplissez le formulaire ci-dessous.  să redacteze un scurt text coerent. À bientôt. Marque : ……………………………………………… Grandeur : ……………………………………………. le soir Chers amis... Le voyage de chez vous à Dijon s’est très bien passé. Vous avez oublié votre sac à dos dans le train. ……..  să completeze un formular. 35 . à ………………. Durata testului este de 30 de minute.. realizând o descriere simplă. c’était très sympa.. Heure :………. DÉTAILS INDISPENSABLES : Date : ………………………. Louise 3. pe baza structurilor indicate. (30 points) AVIS DE PERTE CATÉGORIE : Description de l’objet : ……………………………… ………………………………………………………. utilizând perfectul compus. Testul vizează înţelegerea şi producerea de mesaje în limba francezǎ (itemi obiectivi şi semiobiectivi) Competenţe de evaluat :  să coreleze informaţii relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru. Parcours : de ……………………. Se acordă 10 puncte din oficiu.     déjeuner dans un restaurant du centre-ville le tour des musées (le musée des Beaux-Arts avec les tombeaux des ducs de Bourgogne) prendre des photos rencontre avec Geores et Hélène repas au restaurant avec eux. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Merci encore une fois pour votre accueil. iar nivelul este L2. Couleur : ……………………………………………… Contenu : ……………………………………………. VOS COORDONNÉES : Nom et prénom : …………………………………… Adresse : ……………………………………………. cu început şi sfârşit dat.

7 puncte  conţinutul de idei – 8 puncte Calitatea exprimării scrise : 15 puncte  corectitudine morfo-sintactică – 5 puncte  competenţă lexicală – 8 puncte  corectitudinea ortografiei şi punctuaţiei – 2 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul se repartizeazǎ astfel: Adecvarea răspunsurilor la specificul cerinţei : 15 puncte  respectarea cerinţei (tip de text) . constituant la troisième agglomération urbaine de France.  Théâtre romain de Fourvière (43 av. Lisez ces extraits d’un guide touristique sur Lyon. avec ses vieilles maisons. ouvriers qui ont fait la renommée soyeuse de la ville) et la Duchère.  Le centre de Lyon est situé entre le Rhône et la Saône : beaux magasins. 36 .nivel B1 1. la Croix-Rousse (surnommée « la colline qui travaille ». elemente de competenţă folosite pentru rezolvarea unei sarcini de lucru complexe. la ville datant de la Rome antique (Lugdunum fut l’ancienne capitale des Gaules au sein de l’Empire romain). après la collection du Musée du Louvre). magnifique panorama sur Lyon. (20 points)  Situé au confluent du Rhône et de la Saône.Barem de corectare şi notare Subiectul 1 : 30 puncte (15 x 2 puncte) Subiectul 2 : 30 puncte (10 x 3 puncte) Se va evalua competenţa de a formula corect propoziţii simple. historique.  Musée des Beaux-Arts avec sa magnifique collection de peintures (l’une des plus importantes de la France. deprinderi. Subiectul 3 : 30 puncte Se vor evalua abilităţi.  Du théâtre. chef-lieu de la région Rhône-Alpes. J. après Paris et Marseille.s  Dans la vieille ville : cathédrale Saint-Jean du XIII-e siècle et la très belle place Saint-Jean.) et le Musée des antiquités romaines. Test predictiv 3 . qui accueille à son sommet la basilique Notre-Dame de Fourvière). cu verbe la perfectul compus.  La cité est dominée par trois collines: la Fourvière (« la colline qui prie ». notamment textiles et chimique. magnifiques immeubles du XIX-e siècle. car elle était le lieu où résidaient et travaillaient les canuts. adecvate planului dat. industrielle.C. puis répondez aux questions. Lyon est une ville touristique. puis par l’apparition des industries.  Sa prospérité économique a été portée successivement par le monopole de la soie.  L’histoire de Lyon est riche.

Il faut se décider vite. Expliquez avec vos propres mots le sens de la séquence « la renommée soyeuse de la ville ». pour faire la réservation à l’agence de voyage. f. cu final dat. c’est à toi de choisir. Quelles sont les villes françaises les plus peuplées ? d. Comment appelle-t-on la colline de Fourvière? Pourquoi? h. Quels sont les arts qui ont rendu célèbre la ville de Lyon ? 2. Simone Se acordǎ 10 puncte din oficiu. Testul vizeazǎ înţelegerea şi producerea de mesaje în limba francezǎ (itemi semi-obiectivi şi subiectivi). Lyon est une ville ancienne. (15 points) 3. Le patrimoine culturel et artistique de la ville est énorme (deux arts sont nés à Lyon : le cinéma inventé par les frères Lumière et le théâtre de Guignol dont les personnages de Guignol et de son compère Gnafron ont été inventés par Laurent Mourguet).  sǎ reformuleze. iar nivelul este L2. Votre message devra finir ainsi : (40 points) À: Ana Objet: Les vacances …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Voilà ce que je te propose. Quelles sont les industries le mieux représentées dans cette ville ? g. Durata testului este de 50 de minute. o informaţie furnizatǎ de textul suport. Justifiez cette affirmation en citant du texte. D’où est-ce qu’on peut voir toute la ville ? e. Barem de corectare şi notare : Subiectul 1 : 20 puncte (8 x 2.  sǎ elaboreze un text structurat. a. Où est le centre-ville ? c. (15 points) 4. cu folosirea unui limbaj adecvat. cu proprile cuvinte. Competenţe de evaluat :  sǎ identifice informaţii relevante dintr-un text informativ. Dans quelle région de la France se trouve la ville? b.5 puncte) Subiectul 2 : 15 puncte Subiectul 3 : 15 puncte Subiectul 4 : 40 puncte Punctajul se va repartiza astfel : 37 . B1. À bientôt. Mentionnez trois points d’attraction touristique de Lyon. Répondez au message électronique de Simone (130 -150 mots).

Il faut que je te dise tout de suite : je suis tombée amoureuse. Stage linguistique en Irlande. Béatrice adore la randonnée. Laurent aime le ski en haute montagne. je n’avais plus de voix pour répondre. b. Julien est fou de neige et n’a pas peur de froid.7 puncte  adecvarea rǎspunsului (oferă detalii. Rome. je t’explique tout. c. Il me regardait tout le temps. 4. Elodie rougit facilement. informaţii. Parmi ces jeunes. Mathieu adore la nature et parle parfaitement l’anglais. 3. Delphine aime la nature et a du mal à parler l’anglais. Elodie a eu le coup de foudre. Voyage scolaire en Italie : d. bien sûr. Il m’a beaucoup plu tout de suite. Alors Romain a dit : « si on allait en discothèque ? ». qui pourrait être intéressé par l’une de ces publicité? (20 points) a. Venise Apprenez l’anglais dans la nature ! 14-27 juillet 1. Il était un peu timide. Par hasard.je suis folle de ce garçon ! Je te raconterai la suite ! Bisous ! Elodie a. Je dois le revoir demain soir…. Samedi dernier. Et c’est là que j’ai vu Romain. (35 points) Ma chère Sarah. 7. 5. 2. b.nivel B1 1. argumente în susţinerea unei alegeri) – 10 puncte  conţinutul de idei – 8 puncte Calitatea exprimării scrise : 15 puncte  corectitudine morfo-sintactică – 5 puncte  competenţă lexicală – 8 puncte  corectitudinea ortografiei şi punctuaţiei – 2 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. mais aime le confort des hôtels. Camping à la ferme. on a rencontré un groupe de copains de mon frère. on est allé boire un verre. je n’arrêtais pas de rougir. Ski de fond en Finlande 1-er-15 mars. je suis allée avec mon frère voir un match de tennis.Adecvarea răspunsurilor la specificul cerinţei : 25 puncte  respectarea cerinţei . Lisez la lettre d’Elodie et répondez aux questions. je suis folle de joie. 6. comme d’habitude. Nicolas a étudié l’histoire italienne au lycée. Blaise aime marcher. et j’ai dansé avec lui toute la soirée. Randonnée dans les Alpes. Florence. 2. Voilà. Test predictiv 4 . Quand mon frère m’a demandé ce que je voulais faire après. Et puis j’ai tout de suite remarqué ses yeux ! Après le match. On y est allé. mais j’aime bien ça. Vrai / Faux Vrai / Faux 38 . Moi.

f.c. dimensiunea textului) . Pendant les vacances. La voiture………………un garçon qui………la rue. Elodie a de beaux yeux. Le frère d’Elodie est tombé amoureux aussi. d. Barem de corectare şi notare Subiectul 1 : 20 puncte (4 x 5 puncte) Subiectul 2 : 35 puncte (7 x 5 puncte) Subiectul 3 : 15 puncte (6 x 2. (150 – 180 mots) (20 points) Se acordă 10 puncte din oficiu. Romain joue au tennis.  să selecteze informaţii punctuale dintr-un text la prima vedere. deprinderi folosite în rezolvarea unei sarcini de lucru complexe. Je……………avec le copain qui……….. Elodie est amoureuse de Romain.  să redacteze o scrisoare informală în care să descrie pe scurt un eveniment / o experienţă personală. Vrai / Faux Vrai / Faux Vrai / Faux Vrai / Faux Vrai / Faux (15 points) 3. g. (parler – attendre) b. Elodie trouve Romain trop timide.  să integreze corect structura gramaticală adecvată contextului dat. Accentul este pus pe înţelegerea şi producerea de mesaje în limba francezǎ (itemi obiectivi şi subiectivi). (se disputer – voyager) 4. Durata testului este de 50 de minute. la durée du voyage. Décrivez la période. Competenţe de evaluat :  să identifice informaţii relevante din fragmente de texte informative pentru a îndeplini o sarcină de lucru. l’itinéraire.4 puncte  conţinutul de idei – 4 puncte  39 .le bus. Adecvarea răspunsurilor la specificul cerinţei : 8 puncte  respectarea cerinţei (norme de redactare specifice unei scrisori amicale. Elle………………aux gens qui………………. (heurter – traverser) c. vous avez fait un voyage très intéressant. le moyen de transport. Imaginez une lettre que vous écrivez à un ami pour lui faire part de vos impressions.avec moi. iar nivelul este B1. (passé composé/imparfait) a. Se vor evalua abilităţi. e. les lieux visités. Dites ce que vous avez aimé et ce que vous n’avez pas aimé. Complétez les phrases suivantes.5 puncte) Subiectul 4 : 20 puncte Se evaluează redactarea unui text cu oferirea în scris de detalii pe o temă familiară.

logica exprimării – 2 puncte  corectitudine morfo-sintactică – 4 puncte  competenţă lexicală – 4 puncte  corectitudinea ortografiei şi punctuaţiei – 2 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. « Mais ma mère. Céleste sait en revanche quelle vie elle veut. …………………….Calitatea exprimării scrise : 12 puncte  claritate. » Et elle déteste l’imprévu : « Si. de sortir avec mes amis. où j’apprendrai tous les jours. Céleste est dans son élément. Mais elle ignore ce que recouvrent ces métiers. puis répondez par vrai. J’ai besoin d’être guidée pour réaliser quelque chose. de partir en vacances. tel qu’il se dégage du texte que vous avez lu. Son père n’est pas d’accord avec ses idées. me le déconseille. elle refuse la routine : « Je rêve d’un métier qui « bouge ». coerenţă. » Phosphore no 293/2005 * classe terminale.nivel B 2 1. monter des événements. qu’elle a prise en option. …………………………. compte tenu de ses aptitudes. » En tout cas. (20 points) Qualités ……………………………………………………………… Défauts ……………………………………………………………… Passions ……………………………………………………………… Projets d’avenir…………………………………………………… 3. de ses envies ? (3 à 5 lignes) (15 points) …………………………………………………………………………………………………. ………………………………… Céleste est impatiente de devenir étudiante. quelles professions conviennent à Céleste. elle se passionne pour la photo. on ne sait pas . Mais je veux aussi bien gagner ma vie. D’après vous. l’encourage dans ses choix. » Cette année. faux. (15 points) En 1ère L*. » Enfin. ça me stresse. 2. car il paraît qu’il faut beaucoup bosser et qu’il y a peu de temps pour les loisirs. le grand stress pour Céleste. …………………………… Sa mère. En plus. ex-styliste. le samedi matin. Réalisez le profil de Céleste. Ça fait peur. Elle bosse régulièrement : « J’ai du mal à travailler dans l’urgence. ……………………. Tout au plus est-elle tentée par la filière de la création. Mais on est super encadré et c’est une voie « sûre » qui laisse deux ans de plus pour réfléchir à l’avenir. « Pas question d’exercer un métier qui m’empêche d’avoir une vie de famille. Test predictiv 5 . c’est l’orientation. filière littéraire ** la faculté Vrai Faux On ne sait pas Ses méthodes de travail sont efficaces. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 40 .. je n’ai aucun projet pour le soir. ex-styliste. « Mes parents m’encouragent à faire une prépa littéraire. Céleste ne se voit pas en fac**. Céleste aimerait aussi travailler dans la communication. Lisez le texte. » La communication l’attire aussi : rencontrer des gens. Et je ne sais pas si je serais capable de créer quoi que ce soit.

. . pe un subiect legat de domenii de interes profesional.Tu as des nouvelles de Pauline ? Sylvie : . B2.Oui. Elle disait aussi …………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Claude : .  să elaboreze un text structurat. dans notre chambre d’hôtel. (25 points) Se acordă 10 puncte din oficiu. Nous rentrerons à la maison samedi prochain. Punctajul se repartizeazǎ astfel : Adecvarea răspunsurilor la specificul cerinţei : 10 puncte  respectarea cerinţei (dimensiune. Competenţe de evaluat :  să identifice informaţii specifice dintr-un text pentru a rezolva o sarcină de lucru. puis complétez le dialogue. Lisez-le. Nous venons de nous installer. Testul vizeazǎ înţelegerea şi producerea de mesaje în limba francezǎ (itemi obiectivi. Durata testului este de 50 de minute.Elle a écrit ……………………………. Le temps est magnifique. tip de text) . elle m’a envoyé un mail.4 puncte  conţinutul de idei – 6 puncte Calitatea exprimării scrise : 15 puncte 41 .Non. Julie et moi.  să integreze corect structuri gramaticale variate. Le voyage s’est bien passé. Sylvie.4.. iar nivelul este L1. Quels sont vos projets d’avenir ? Quel métier aimeriez-vous exercer ? Faites-nous part de vos intentions dans un développement de 180 – 200 mots. (15 points) Je suis bien arrivée à Paris. semiobiectivi şi subiectivi). Pauline a envoyé un mail à son amie.C’est tout ? Sylvie : . elle a dit aussi ………………………………………………………. Se vor evalua abilităţi. deprinderi folosite în rezolvarea unei sarcini de lucru complexe. în funcţie de contextul dat. 5.  să coreleze mai multe informaţii din diverse părţi ale unui text pentru a rezolva o sarcină de lucru. Barem de corectare şi notare Subiectul 1 : 15 puncte (5 x 3 puncte) Subiectul 2 : 20 puncte (4 x 5 puncte) Subiectul 3 : 15 puncte Subiectul 4 : 15 puncte (15 x 1 punct) Subiectul 5 : 25 puncte Se evaluează redactarea unui text cu oferirea în scris de detalii pe o temă de interes. Je vous en dirai plus demain au téléphone. Claude : .Qu’est-ce qu’elle a écrit ? Sylvie : . Pauline Claude : .

Quels sont vos passe-temps préférés ? Présentez-les dans un paragraphe de 80 à 100 mots. vendredi et samedi. e. 42 . Le sport d’équipe qu’il adore est …………. ? Je suis désolé. C’est simple ! Vous prenez la prochaine rue à droite. Il préfère les sports d’équipe mais il n’est pas un bon footballeur. puis vous traversez le pont et vous allez voir le Théâtre du Châtelet juste devant vous.. Il fait du …… Le deuxième sport qu’il pratique est l’escrime. des pommes surtout. Consultez le programme du Centre sportif et complétez les phrases. Elle fait ……… Michel n’aime pas les sports individuels.. Il ne va pas au Centre sportif mercredi. il faut environ une heure. ………………………………………………………………………………………. coerenţă. Test predictiv 6 . f. mais ce n’est pas possible. ……………………………………………………………………………………… ? Je leur servirai des plats traditionnels. ……………………………………………………………………………………. si le temps s’améliore. 3. (30 points) Heure 1500h 1600h 1730h      Lundi Mardi Football Tennis de table Tennis Gymnastique Football Mercredi Basket Tennis Athlétisme Jeudi Vendredi Samedi Natation Escrime Basket Football Gymnastique Natation Athlétisme André n’aime pas le tennis. en voiture. ? D’accord.    claritate. Posez les questions adéquates pour obtenir les réponses ci-dessous.nivel A2 1. b. Philippe adore les sports individuels. ………………………………………………………………………………………. d. J’ai des cours jusqu’à 14 heures. c. Le tennis est sa grande passion. ? J’en mange beaucoup. Les deux sports qu’elle pratique sont …………… Alice a des entraînements mercredi et samedi. (30 points) a. Il sort aussi jeudi et samedi pour faire de la ………… Anne va au Centre sportif mardi et vendredi. ……………………………………………………………………………………… ? Châtelet…. logica exprimării – 3 puncte corectitudine morfo-sintactică – 5 puncte competenţă lexicală – 5 puncte corectitudinea ortografiei şi punctuaţiei – 2 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. ……………………………………………………………………………………… ? Pour y aller. (30 points) Se acordǎ 10 puncte din oficiu. 2. Elle ne fait pas d’escrime.

logica exprimării – 3 puncte  corectitudine morfo-sintactică – 5 puncte  competenţă lexicală – 5 puncte  corectitudinea ortografiei şi punctuaţiei – 2 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul se repartizeazǎ astfel: Adecvarea răspunsurilor la specificul cerinţei : 10 puncte  respectarea cerinţei (dimensiune. elemente de competenţă folosite pentru rezolvarea unei sarcini de lucru complexe.4 puncte  conţinutul de idei – 6 puncte Calitatea exprimării scrise : 15 puncte  claritate. Subiectul 3 : 30 de puncte Se vor evalua abilităţi. deprinderi. Competenţe de evaluat :    să identifice şi să coreleze informaţii specifice. Barem de corectare şi notare Subiectul 1 : 30 de puncte (5 x 6 puncte) Subiectul 2 : 30 de puncte (6 x 5 puncte) Se va evalua competenţa de a formula corect şi coerent întrebări adecvate răspunsurilor date. pe marginea unor subiecte familiare. să formuleze întrebări adecvate unor contexte de interes general. semi-obiectivi şi subiectivi). tip de text) . coerenţă. pe o temă familiară. Testul vizeazǎ înţelegerea şi producerea de mesaje în limba francezǎ (itemi obiectivi. pentru a rezolva o sarcină de lucru. A2. 43 .Durata testului este de 30 de minute. să redacteze un scurt text coerent. iar nivelul este L2.

folosind cuvântul indicat în paranteze.LIMBA ENGLEZĂ: TEST PREDICTIV 1 CLASA A IXA NIVEL DE COMPETENȚE: B1 TIMP DE LUCRU: 50 MINUTE NR. For questions 1-10.) OBIECTIV PUNCTAJ Testarea abilităţii de 30 p înţelegere a unui text vorbit.) Încercuiţi varianta corectă a. Nu modificaţi cuvântul dat. using the word given in brackets. Use between two and five words. complete the sentences. including the word given. Punctaj din oficiu: 10p 44 . (You will hear part of a radio interview about a survey of popular films. Completați frazele de la 1 la 10.) Completaţi spaţiile libere selectând cuvinte din listă.) Completaţi a doua frază astfel încât aceasta să aibă acelaşi înţeles cu enunţul iniţial. Do not change the word given. sau d. (Circle the correct option a. (Fill in the gaps choosing words from the list. Folosiţi între 2 şi 5 cuvinte. inclusiv cuvântul indicat. (Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. b. Testarea folosirii 30 p corecte a timpurilor verbale prin exerciţiu de alegere multiplă III IV Testarea folosirii 20 p corecte a vocabularului prin completarea unui text lacunar selectând cuvinte date într-o listă Testarea deprinderii de 10 p a reformula un enunţ dat folosind un cuvânt cheie. b. c. or d. ITEM I II DESCRIEREA SARCINII DE LUCRU Veți asculta un fragment dintr-un interviu radiodifuzat despre un sondaj privitor la filme preferate. c.

. complete the sentences. (30 points) An Internet questionnaire was completed by (1) __________________ people...........?’ ‘ .. like Robert de Niro.. Your eyes are red ....... b....... The film titles often included the name of a place or a (9) _______________________ ....... Listeners now have to vote for the best films of the (10) _____________________________... or d. (30 points) 1...I’m trying c) are you phoning. c.? a) did you cry b) have you been crying d) met c) have you cried d) do you cry 8. When I saw the vase in the shop window........ a few minutes ago.. There were two popular themes: (3) ____________________ and good versus evil.. a) have belonged b) belong c) belonged d) are belonging 5.......... he ... a) looked............... to do in Birmingham at Christmas? a) What there are b) What is there c) What are there 11.... one of my special desserts for dinner... . ...... to get through to Helen.I) You will hear part of a radio interview about a survey of popular films. a) had met b) am meeting c) meet 7. She described . Kathy ............. people liked (4) ____________________ places such as jungles.... ...........was turning b) was looking... I . Popular female stars had (7) ______________________ as well as glamour...... As regards location.......... if you like.. The most popular setting in terms of time was the (5) _______________________ ....... The male starts chosen.... to the tennis club since we moved here..... a) situation b) the situation to me c) me the situation d) What there is d) the situation me 45 ... a) has left b) leaves c) left d) Do you go d) had left 4. Titles of the most popular films often consisted of (8) _____________________ .............. were more (6) ___________________ than the females stars........ I was sure that I ... a) make b) ‘m going to make c) ‘ll make d) ‘m making 10..I try 2... .... For questions 1-10. When he realised I ..turned 6....... ‘Who .. II) Circle the correct option a. away.. to Turkey every year for your holidays? a) Are you going b) Were you going c) Have you gone 3... I knew it was exactly what I .........was turning d) looked..turned c) was looking.......... a) looked for b) look for c) had been looking for d) have looked for 9..I try d) do you phone...... By far the most popular type of film was (2) ______________...... at him.....I’m trying b) are you phoning......’ a) do you phone..... him before.. We ...

. a) the little of b) the little c) the few d) little 15. faulty... helpful and (6) . enjoy nothing so much as a good long hunt in their purses and handbags for exact change.. Federal-style brick building.... a) many b) much c) much of d) many of 14...... old-fashioned New England town is that it (1) .. (already) The film_____________ the time we arrived at the cinema. Moreover.. lottery tickets... (would)He _____________________ the way they had met...... Tony finds history easier than geography.... includes a small... “I’ll never forget the way we met....... old-fashioned post office.. generally..... confident but not (3) ........ post offices here by and large deal only with postal matters..... My sister is too short to be a fashion model.. (worn) Safety helmets _______________at all times.. The .. pension payments.. efficient One of the pleasures of living in a small.. a) equipments are b) equipment was c) equipments were d) equipment were 13.12. We arrived at the cinema too late for the start of the film.a combination of gum adhesive and old central heating turned up a little (5) ...... (20 points) to....... time we have available to discuss John’s proposal.. The counter employees are always cheerful.. Use between two and five words...... attractive..... to be a fashion model. using the word given in brackets. 46 . It even smells nice ... a popular. who. Ours is particularly agreeable... and pleased to give you an extra piece of tape if it looks as (7) ... too.. 4... high. if.. There isn’t ....... (not) My sister . Do not change the word given.” he said.. savings accounts... 2.. You have to wear safety helmets at all times.... 3. including the word given. with. .... It was .. that looks like a post office ought (4) . ( not) Geography _____________ history for Tony. all-day event and provide a fulfilling and reliable diversion for chatty people (10) .... your envelope flap might peel open. once a year every American post office has a Customer Appreciation Day...... 5. a) strange quiet b) strange quietly c) strangely quiet d) strangely quietly III) Fill in the gaps choosing words from the list. They don't concern themselves (8) . Best of all.. such... as we went into the room.... IV) Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.. or any of the hundred and one other things that make a visit to any British post office (9) . flashy............ (10 points) 1. car tax.. It's in an (2) .. TV licenses. traffic along the street where I live. We should use ........

. character. attractive 3. 2..said he would never forget 47 . . too 6. 9. 21st century II) 30 points = 15 × 2p 1B 2D 3C 4A 5B III) 20 p = 10 × 2p 1. exotic. flashy 4.. 10. generally 2. . 4.is not tall enough 3. 50.. such 10. Who 6A 7B 8C 9C 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 C IV) 10 p = 5 × 2p 1. to 5. 3.had already started by 5.. .. boy meets girl. . .KEY AND MARKING SCHEME 10 points granted I) 30 points = 15 × 2p 1.. 5. two words.. 6. person.is not as easy as 2.000.have to/must be worn 4. with 9. efficient 7.. if 8. 7. drama. predictable. 8. future.

48 .

(Circle the correct item. (Read the following text and put the verbs in brackets into the right tense. Cuvintele sunt date în ordinea în care le veţi folosi în text. (Read the text and use the words given in capitals to form words that fit in the numbered gaps. Read the following text and put the verbs in brackets into the right tense. NIVELUL B1 NR ITEM 1 DESCRIEREA SARCINII DE LUCRU Citiţi textul următor şi folosiţi verbele din paranteză la timpul potrivit. (Write a paragraph (120 – 150 words) to give your opinion on the following: There is nothing wrong with mass tourism. when she ______________________ (see) an unusual article. 25 p 25 p Punctaj din oficiu: 10 p Name: Class: Diagnosis Test 1. 20 p 3 4 Testarea folosirii corecte a verbelor modale printr-un exerciţiu cu alegere multiplă. as Victoria Riches ____________________ (make) her way to work by Underground.) Scrieţi un paragraf de 120-150 de cuvinte exprimându-vă opinia cu referire la propoziţia următoare. The words are given in the order in which you need to use them. She ____________________ (read) the paper on the train.) Citiţi textul următor şi folosiţi cuvintele scrise cu majuscule pentru a forma prin derivare cu sufixe şi prefixe cuvintele care completează spaţiile goale. PUNCTAJ 20 p 2 Testarea folosirii corecte a vocabularului prin completarea unui text lacunar cu forma derivată corect a unui cuvânt dat. (20 points) The adventure started in 1995. something _____________________ (happen) to change her life. A group of women ____________________ (look) for adventurers to join 49 . She was bored because she _______________________ (do) the same thing every day for a year. Testarea deprinderii de a produce un text scris exprimând o opinie personală.) OBIECTIV Testarea folosirii corecte a timpurilor verbale.Test 2 TEST PREDICTIV.) Incercuiţi varianta corectă. Then.

D. B. didn’t need to show 3. “Oh. may have shown. 10 – COMBINE The 0 beautiful Cornish peninsula. needn’t have shown. Read the text and use the words given in capitals to form words that fit in the numbered gaps. C. In fact. should have left. 4 – ATTRACT. B. There is an example at the beginning. C. (20 points) 0 – BEAUTY. 10 gaps × 2p = 20 p 50 . 5 – LEGEND.” “I ________________ it to you before. The 10_________________ of a rich history and outstanding natural beauty make this area well worth visiting. could dress. C. Louisa is still in Palma. they’re Mary’s. should have dressed. (25 points) KEY AND MARKING SCHEME 10 points granted 1. Before reading the article. The Romans tried without 2_________________ to conquer the region. and its spectacular 9________________ scenery on the Atlantic. D.their all-woman team. 3. 3 – TRADITION. 6________________ can still see the remains of the hall. which is 7_____________________ intact. C. ought to be left.” A. might be left 5. on Britain’s south-western tip. to the southeast. can’t have seen 4. A. “Do you think Sally will be offered a place at the University?” “Definitely. had to show. “Whose are these keys?” “Oh. The words are given in the order in which you need to use them.” “You _____________ more warmly. to be getting. B. Thousands of years ago. Write a paragraph (120 – 150 words) to give your opinion on the following: There is nothing wrong with mass tourism. to be got 4. D. One of the area’s main tourist 4___________________ is the now ruined castle of Tintagel. 8 – FAME. (25 points) 1. that she will get. must have left. 2 – SUCCEED. couldn’t see. A. Cornwall is also 8_______________ for its beaches on the English Channel. She __________________ them. D. weren’t able to see. 7 – LARGE. mustn’t have seen. may have dressed. They were planning to walk to the North Pole. “I’m freezing. is one of the country’s most popular areas as far as 1_______________ is concerned. Circle the correct item. 6 – VISIT. so you __________________ her at the library. 9 – COAST. something that no woman _____________________ (ever/ achieve) before! Victoria wasn’t sure why she _________________ (be) keen to join the expedition. B. where the 5__________________ King Arthur and his Knights of the Round Table are said to have lived. this looks familiar. and it managed to keep its 3_______________________ way of life and its own language. D. C. B.” A. 1 – TOURIST.” A. she’s very likely _______________ the scholarship. she ______________________ (never/ want) to pull a sledge over sea ice or endure temperatures of minus 40 degrees Celsius! So why _________________________ (she/wish) to do it now? 2. that she gets. must have dressed 2. Cornwall was a centre of Celtic culture.

4. to lose ……………… ……………… 14. 5 gaps × 5p = 25p 1 B. information c. 4. to eat ……………… ……………… III. had ever achieved. 10 words × 2p = 20p 1. (2p) 2.) 1st 2nd 3rd 1. (rain) It……………. tourism. 10. legendary. famous. (play) He ……………… the piano now. II.accuracy: 5p . traditional. was. to see ……………… ……………… 8... 2 B. saw. 5. Choose the right word: (30p. (play) He ………………. the piano at this time yesterday. coastal. (get up) She …………. 3. a good film two days ago. Paragraph writing: 25 points divided as follows .was making. 4 A. 3. had been doing. 2. 8. to become ……………… ……………… 9.) (hurt) He ………… himself badly last week.. early every day. success. (stay up) They …………. NIVELUL A2 I. . to give ……………… ……………… 4. did she wish 2. informations 51 . were looking. combination. largely. Put down the other two forms (the past tense and the past participle) of the following verbs: (30p..very hard next year. (meet) We ……… just ……… him.. late every evening. to take ……………… ……………… 12. to have …………… … ………………. to know ……………… ……………… 13. to say ……………… ……………… 7. attractions. was reading. (work) They …………. pieces of information b. Fill in the blanks with the right tense of the verb in brackets: (30p. to be ………… …… ………………. Visitors. to begin …………… ……………… 6. (3p) (tell) I ………… you about it tonight.task achievement: 5p .range of vocabulary: 5p . to choose ……………… ……………… 5. 9. happened. 3.) 1. (see) I ……………. 3 D. now.effect on reader: 5p Test 3 INITIAL TEST . 7. to do ……………… ……………… 11. 5 B. to forget ……………… ……………… 15. How many ……………………… have you got lately? a. to make ……………… ……………… 10.organisation: 5p . had never wanted. 6.

made Did. is c. These……………… turned everybody upside down. worst 5. was/were. a. a. a. The ……… went to Spain and the latter to Japan.HURT 2. The cheaper the price. a. I ……………… a trip to France. This is the … ……. are 3. ……… crises brought about a lot of problems. reminded c. bad b. I will bring you a bunch of flowers. For ………… information consult the director of the company.begun Said.2. ……… brought you this present? a. I need to be ………… not to mention anything about his recent resignation. this b. had Gave. I would visit you if I ………more spare time. a. we c. I TIP TEST: PREDICTIV TIMP: 30’ KEY I. a. have b. seen Became. farther 12. not very good. given Chose.IS PLAYING 5STAYUP WILL WORK 7 GETS UP 8. would make c. region on earth . be . see c.. dryest b. former b. a. the …………… the quality. had c. phenomenon b. The news we have just received ………………. phenomena c. SAW 9. a. would have 7. ………does this every day. last b. Who b. would have made b. He published his …………book last year and this year he’s about to publish a new one. been Had. dryer 10. chosen Began. Which 9. said 4. a.said Saw. were b. Whose c. John and George traveled abroad. 1. latest 14. a. further b. phenomenons 11. would have make 6. a. he b. a. driest c. saw 8. will see b. If I ……… you again. worse c. IS RAINING II. first 15. a.HAVE MET 4. If I had had more many. remembered b. become Made.TOLD 3. done 52 6 . these 13.

I go jogging and swimming most day ……I keep fit. plays the…………….taken Knew. Complete these sentences with a suitable word or phrase. 5a.music. A in order to B in order that I wouldn’t 5. John play the guitar. . Bob Scruff is the………………. (30 marks) 1.11a..9b. 4. (30 marks) I took part for a competition to see who could eat the most hot dogs. especially Mozart and Beethoven.3a. articulat clar şi cu viteză normală Redactarea unor mesaje de răspuns Inregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris sub formă de notiţe cu suport dat Deducerea înţelesului unor elemente lexicale necunoscute cu ajutorul contextului 53 .. is the first…………………. I put on a thick coat……………. eaten III. Correct the mistake in each sentence.4b.8a. who’s very good at piano .miss the morning rush hour. NIVELUL B1 I.? 2. (30 marks) 1..13a.by the rock group Dead Before Dawn. I always leave home early………………. Do you play any musical…………………. forgotten Ate. III.Took. Bill plays the drums and Joe. Tom asked Jan if she had be abroad before.I turned my music down……………………. What sorts of things do you take account when you buy a new computer . Bricks and Lemons . Choose the best alternative to complete these sentences.12a. A in order to B in order that 2.7b.. He’s got a really great voice! Competente vizate : Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text citit / ascultat pe subiecte familiare.get cold outside.15a COMPETENTE VIZATE : Identificarea de informaţii cheie din texte autentice Completarea de formulare Redactarea de texte funcţionale simple Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text scris / Test 4 PREDICTIVE TEST. In our school rock band. a collection of 12 brand new tracks . I’m afraid I can’t bring the pressures of studying for so long every day. known Lost. I used to playing tennis a lot when I was younger.I try to save a bit of money each month…………. I really like ……………………………. 5.I have some spending cash for my holiday. A in order to B so that 4. 6b.lost Forgot. A so as to B in order not to 3.1a.with boy band Ping Pong.10b. A in order that B in order to II. 3.2b.14a.annoy my neighbours .

....... Achte auf die Großschreibung der Substantive! Dielehrerinsprichtschnellundaufgeregt...... Seine Lieblingsfächer sind ....... Jeden . Peter geht in die . 54 .. Sein bester Freund heißt . hărţi. II... Was passt zusammen? Schreibe die erhaltenen Wörter! Regen Schach Turnen Schule Kaufen Bilder Radio Spiel Tasche Buch Sendung Mantel Schuhe Laden III.. 30 marks........... 30 marks.......... Die Sekretärin war nicht aufmerksam. spielen sie Fußball.... Klasse. und .. 30 marks. pentru a îndeplini o sarcină de lucru Barem de corectare si notare 1.6 marks each 3........ 1 A 2 B 3 B 4 B 5 A 2....... instrucţiuni..... tabele....6 marks each 2..... ......... Sie hat die folgenden drei Sätze geschrieben. 1 instruments 2 classical 3 keyboards (or any other instrument connected with rock music) 4 album / record / CD 5 (lead) singer LIMBA GERMANĂ: Test 1 Test evaluare predictivă..6 marks each 10 extra marks 30+30+30+10=100 1...... Waswolltihrheutenachmittagtun? Peterundannahabeneineweißekatze.. Du hörst einen kurzen Test Setze die fehlenden Informationen ein! Du hörst den Text 2 mal... ohne die Leertaste (tastă spaţiu) zu drücken..Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de texte informative...... nivelul A1 I......... 1 took part in 2 can’t take the pressures 3 if she hadn’t been abroad 4 used to play tennis 5 do you take into account 3.....

Wann ……… du morgen nach Hause? a. Peter ……… 15 Jahre alt. a. die Schüler b.... Während der Stunde hören wir viele .... Unsere Lehrerin ist sehr . a. ………. mit 3. a... im b... schreibt die Aufgabe....IV. an b. ist c.. Welche Aussage stimmt? Kreuze die richtige Antwort an! (Es gibt nur eine einzige richtige Antwort) 1... Telefon. a. den Schüler 55 . hängen b.. Der Schüler steht ……….. der Schüler c....... hat 8... Das Bild ………… über dem Sessel.. Wir ……… viel zu lernen. Die Mutter spricht ……. kommen c. hängt c. jung 5.. Was spielt ……… denn so interessiert? a.. Sachen... um c. der Tafel.. ihr b.. interessanter c. am c.... junge c. jünger b. hänge 6. habe c. in 7... haben 10. habt b. .. sie 4... a... komme b... bin b. a.. interessantes b.. a. kommst 9.. a. interessante 2.. wir c.

..... Seine Lieblingsfächer sind Geographie und Physik. 7............. Walter...... schreibe mir bald. 3.. Donnerstag Transcrierea textului de ascultat: Peter geht in die achte Klasse... Regenmantel...... 6.. Turnschuhe.. 8..... Jeden Donnerstag spielen sie Fußball.... Physik..... Ich mich sehr gefreut..... 56 ......... 6 puncte II............. Kaufladen................. Schultasche............ Bitte... Welches ist Dein Ich freue mich................. Danke für Deinen lieben Brief. Bilderbuch........ 10..... 14 puncte III. Timpul afectat: 30 minute Soluţii şi barem: I..... Inge hat einen Brief von ihrer Freundin bekommen............ doch die Katze hat leider ein Glas Wasser über den Brief umgeschmissen und man kann nicht alles lesen... Radiosendung... Hast auch so viel zu lernen? Aber mir macht es besonders bei Deutsch. Wie geht es Dir? Ich Jetz t jetzt 15 Jahre alt und gehe in die 9... Schachspiel.. Sein bester Freund heißt Walter..... Die Lehrerin spricht schnell und aufgeregt..... 5................... bald wieder von Dir hören.... 2....... Setze die fehlenden Wörter ein! Liebe Inge......V........... Was wollt ihr heute Nachmittag tun? Peter und Anna haben eine weiße Katze.... Herzliche Deine Helga 1... Viel Spaß in Schule. Geografie...... 9.... 4. Wir haben sehr viel zu lernen ..... Liebe Grüße Deine Eltern und Geschwister. 8......

zu. 7. care lipsesc dintr-un text. der. 10 b. 4c. Klasse. 30 puncte + 10 puncte din oficiu = 100 puncte Testul şi-a propus ca scop stabilirea nivelului de cunoaştere a limbii germane. 7b. Spaß. 1a.10 puncte IV. Freude 6. 6. Testul acoperă aproape întreaga arie de competenţe. 57 . 2. 3. 8. 1. 8c. pornind de la un exerciţiu simplu de delimitare a cuvintelor în propoziţie (de recunoaştere) până la completarea unor cuvinte. 2. 4. 5. Test 2 Test predictiv de evaluare orală. 9. Lieblingsfach. 3. 3a. nivelul A2 1. 5b. habe. Du. Schule. 5. 10. 2b. 4. 6a. bin. 9c. 30 puncte V. an.

folosirea corectă a limbii. În cazul în care elevul pare să depăşească nivelul A2. a) in die b) in der c) nach 3. Barem: Baremul este reprezentat de CECRL – prevederile de la competenţele de vorbire corespunzătoare pentru nivelurile A1 şi A2. Hut? a) gelbes b) gelben c) gelber 2. Wir fahren ………. Test 3 Test predictiv A 2 I . Wo seid ihr gerade? ……………. Schweiz. este nevoie de sarcini de lucru suplimentare pentru încadrarea acestuia. Bodensee? a) Am b) An den c) An der 58 .de) Aufgabe 1: Bringe die Bilder in eine logische Reihenfolge.(Bilder: www. Wie gefällt dir mein ………. Garage. Profesorul constată la ce nivel de competenţă se încadrează elevul.. Mein Fahrrad steht hinter…. so dass eine kurze Geschichte entsteht! A B C D E F Aufgabe 2: Erzähle die Geschichte! Testul urmăreşte evaluarea capacităţii de producere a unui text oral coerent scurt.Wie ist es richtig? 1. exprimarea unor legături logice pe baza unor imagini. a) die b) der c) dem 4.fotosearch. folosirea corectă a cuvintelor de legătură. Importantă este stabilirea unor relaţii logice dintre imagini. Soluţie: fiind un exerciţiu de tip deschis există mai multe soluţii.

5.... 1............... hat? 3.. Wissen Sie.Sein schwarzes Fell gab ihm ein .... III......... Könnte ich vielleicht eine Tasse Kaffee von Ihnen ....... 6.... Jetzt fauchte er ......Das hat er nach einem Jahr seiner Frau . ? 6.. 3. a) euch b) uns c) dir 9.. 2......... 5.... Zähne zeigten.. das Buch ins Regal. geben.......... Die Temperatur ist plus 25 Grad. wem er das Geld ..... Es ist.. a) liegt b) steht c) legt 7.. Seine grünen Augen leuchteten . ........? 4................ . Was passt zusammen? Im Zirkus. a) gut b) warm c) kalt 10.... deinen Freund? a) mit b) für c) ohne II.. 4... „Welchen Fehler habe ich denn ...... Der Panther bewegte sich .5... Ist das ein Geschenk .......................?“wollte Madame Dumas wissen.......... Herlichen Glückwunsch . Was hat er denn mit diesem Auto ....... a) zum Geburtstag b) zum Neuen Jahr....... die neugierigen Zuschauer an.. er einen dunkelblauen Peugeot von seinen Eltern....Zelt. gefährlich wie eine Katze wunderschönes kräftigen gereizt 59 .... machen: 1.. dass es ein Raubtier war.Setzen Sie die richtige Form eines der folgenden Verben in die Lücke ein:bekommen........... 2...... a) seinem b) seiner c) seinen 8. c)zu Ostern. im Käfig......... Vor drei Jahren ..zu meiner Party einladen....... Doch seine ... ...Sara .. Ich möchte .. Tobias sitzt in .. in der Dunkelheit. Ausssehen.....

gereizt 2. Beantworten Sie folgende Fragen: a) Woher stammt das Wort Mausoleum? b) Wen verehrte der König? c)Wann wurde das Mausoleum gebaut? d) Was beschädigte es im 12. König Mausolos war ein großer Verehrer der Ägypter und ihrer Kultur. c) bekommen. i. h.IV Bringen Sie den Text in die richtige Reihenfolge! a. c. d) bekam. (Das Mausoleum von Halikarnassos) V. f)gegeben 18 puncte III. Über 16 Jahrhunderte war das Mausoleum im guten Zustand. b) gegeben. 1. wie eine Katze 15 puncte IV. 1. 1. kräftig 5. Der Name Mausoleum( Grabstätte bedeutender Persönlichkeiten) geht übrigens in seinen Ursprüngen auf Mausolos Grab zurück. Nur einige Skulpturen des Mausoleums überlebten und sind im British Museum in London zu bewundern. gemacht. e) gemacht. Am Standort des Mausoleums erinnert heute aber nur noch das Fundament an das ehemals beeindruckende Weltwunder. ägyptischem und persischem Bauwesen. wunderschönes 4. d. c. Es wurde ungefähr zwischen 370 und 350 vor Christus gebaut und galt als eine Mischung aus griechischem. j. c 3. 3. 2. so wollte auch er durch sein Grabmal unsterblich werden. 1. gefährlich 3. Jahrhundert schwer beschädigt. 2. Wie es einst die Pharaonen getan hatten. a 12 puncte 60 . b. doch dann wurde es durch ein Erdbeben im 12. d 1. 1. IV. g. b. f.2 30 de puncte II a. b d. e. Das Mausoleum von Halikarnassos erregte schon in der Antike Aufsehen.Jahrhundert? e) Was ist noch heute erhalten? Solutii si bareme: I a.

auf b.. der e. Sektor e. isst 13. um 2. darum b. Fünfer 8.. ich gestern gesehen habe! a. den er vor langer Zeit . das bewirken soll. kennen gelernt hat e. drei Stunden hier. a. eßt b. kennen lernte c. dem c. a. Fach c. rätselhaft e. Auto. . dass man weniger .. fünfer e.. den Olympiasieger? a. Jeder bestimmt sein Schicksal. . 1.. 61 .. Fünfe d..V 15 puncte 10 puncte din oficiu Testul acopera aproape toate competentele incluzand exercitii variate de la alegerea solutiei pana la cautarea de informatii cheie din text. a. c. Seine Kenntnisse auf dem . Fünf c. Spinnen? a. fließen b...ist d. Jeder ist stark und kräftig. Welches ist das Synonym? Es wird allmählich dunkel. deshalb d. Plötzlich erkannte er den Mann. rationalisiert d. Ein Appetitzügler ist ein Medikament. Gebiet d.. dem b. wegen 9. kennen gelernt hatte 10. wem d.. über ihr Gesicht. von 15. der Atomphysik waren verblüffend.. a. In . In der letzten Probe hat er nur eine . Was bedeutet „jeder hat sein Bündel zu tragen”? a. a. das b. eh und je c. Wer . Klasse: ……………………… Datum: ……………………… Einstufungstest – Niveau B1 Kreisen Sie die richtige Antwort ein.. . kann b. esst c.. d. kennengelernt hat d. Sie schob die Kinder . kannt c. Thema 11. den c. die 4.. kennt d.. Hast du Angst . Bei Regen ist es . rätselhaftig 5. für e. Sie ist noch zu jung. weiß e. a. rieseln d. e.. rollen e. von d. Das Mädchen mit der weißen Bluse sitzt schon . weißt 6.. Jeder kann sein Ziel erreichen. für c. kennenlernte b. den d. fünf b. a. ratsam c.. Jeder kann mächtig werden. Was passt nicht? Tränen . für c. Jeder hat in seinem Leben Probleme und Kummer. klipp und klar e. seit d. griechischen Mythologie wird das Meer durch den Gott Poseidon personifiziert.. hängen c. a. einen Schirm mitzunehmen. wenn 3. Rat mal. ab und zu b. Bereich b. dazu c. 14. Test 4 Name: ………………………... ratlos b. a. geschrieben. hie und da d. bis b.. um e. nach und nach 12. ißt e. b.. vor e.. strömen 7. … tanzen zu gehen. wen e. a.

fast . 7. Da liegst du aber ganz schön schief. 19. in e. 16. Was passt nicht? Holger . redet d. 8. als b. 27. sind Papageien. 22. d. Ich erschrak . senkrecht e. Glühbirne d. billig b.. 23. Meerschweinchen d. Was ist nicht richtig? Zum Geburtstag . voll 26. d. Was ist kein Vogel? a. sich irren e. bringte b. 17.. zog 23. 4. schob e.diagonal b. a. Schuster e. . hält eine Rede c. vom Bett fallen 17. e. Eidechsen b. unheimlich d. schickte 18. d. Kofferraum d. Bremse b. ob c. b. schenkte e. dass der Fernseher . Pechvogel c. Ich habe mich sehr über das Geschenk gefreut. c. a. Raubvogel d. e. d. 14. Schildkröten e. Zugvogel 24. 24. viel e. Was ist kein Obst? a.. parallel d. holte c. e. e. erzählt b. keine Ahnung haben c. schnattern d. der Hund plötzlich zu bellen anfing. b. gut c.. 25. Was machen die Hähne? a.. b. a. Keller c.. 9. 18. Apfelsine b. a. 20. fein b. im d. b. Wellensittiche 20. krähen c. Singvogel e. 10. Die Felswand ist extrem steil. spricht 22. c. waagerecht 19. Was passt nicht? Erwin . Anwalt b. kostspielig e. a. einen Schrank vor die Tür. e. Arbeitszeit: 50 Minuten Bewertung: 0. 13.in Hülle und Fülle c. Was ist das Synonym für „sehr”? a. massenhaft d. 26.. Was ist kein Beruf? a. wenn 21. 6.. wann d. 30.a. Was passt nicht in die Reihe? a. Test 5 Test predictiv A2 62 . Schneider d. Hamster c. c. wie Sand am Meer 27. Welches Adjektiv passt nicht? Gut. 12. 5. 11. b. gerecht c. b. c. Aprikose c.3 Punkte / richtige Antwort Von Amts wegen: 10 Punkte Bewertungsbogen 1. rückte b. a. er mir einen Strauß Blumen. damit niemand reinkonnte. ich kann ihn mir kaufen. maßgeblich e. ins 16.. c. stellte d. schnurren e. 28. stand c. preiswert Alle Themen sind verbindlich. ist. Pflaume 29.. 3. Greifvogel b.. d. herein b. erschwinglich c. ausrutschen b. Rücklicht 28. d. a. gackern b.. in großer Zahl b. 15. b. Hupe c. Recht haben d. günstig d. e. 29. hinein c. zwitschern 30. Aras und . 2. Was gehört nicht zum Auto? a. sagt e. wen e. d. a. 21. a... über Autos und Motorräder. d. Tischler 25. Melone e. sandte d. Was bedeutet „schief liegen”? a. d. b. Rampenlicht e.

1. Die anderen……. Lara ………(2) das gar nicht. Es ist ……… 1. schickt Franziska ihrer Kusine Thea eine E-mail. Ergänze die Modalverben (Completeaza verbele modale). Die Temperatur ist plus 25 Grad. Sie machen auch das Licht aus. Aber sie haben keine Lust. Um zehn Uhr ……. seinem 2. ohne 2. Schweiz 1. warm 3. Dann ist Lara immer sauer. Mein Fahrrad steht hinter …. dir i. ( 4) Lara es allein versuchen. 1 b. in die 2. An der f. 1. 1 h. wenn sie zu Hause sind. reden. b. Wir fahren ………. Jeden Morgen………(1) sie die Betten machen. zu Ostern. Das ist jeden Morgen ein Theater! Die Mädchen ……… (5) immer furchtbar lachen. (6) man in den Zimmer nichts essen und trinken. der 3. gelbes 2. Am 2. Wieder zu Hause. Ich und meine ……. a. essen Kuchen und trinken Limonade.. seinen h. Sara……… das Buch ins Regal. für 3. gelber e. Aber sie ……… (9)nicht gleich einschlafen. steht 3. 1. Herzlichen Glückwunsch ……. die 2.. bewölkt 2. 2 Total 10 puncte 63 . An den 3. Tobias sitzt in ……… Zelt. 1 g. 1 j. Wie ist es richtig? (Cum este corect). uns 3. Ich möchte……… zu meiner Party einladen. kalt j.(10)sie ja wieder. in der 3. Ist das ein Geschenk……. zum Geburtstag 2. gelben 3. So ……. 2 c. 1. zum neuen Jahr. Garage. 3. 2 i. nach c. Bodensee? 1. 3. deinen Freund? 1.. 1 e. Franziska und ihre zwei Freundinnen haben ein Zimmer zusammen. dem d. 3 d. Barem de corectare: Ex 1: a. Schreib so: (Continua Mail-ul inceput de Franziska) (Cel putin 10 propozitii) Wir waren auf Klassenfahrt.. (8) das Licht aus sein. Schlafen ………. 1. Am Abend sind die vier im Zimmer. mit 2. 1. Wie gefällt dir mein ……… Hut? 1. Aber das ist ihnen egal. Wo seid ihr gerade? ………………. 3 f. euch 2. liegt 2. seiner 3. Nur Lara……… (7) immer früh schlafen. (3) ihr immer helfen. legt g. Eigentlich………. Die 7c ist auf Klassenfahrt am Bodensee.

5 exemple pentru scris+ bareme . este variat. 70% din sarcina de lucru cu lacune si citate din text -3 indeplinirea a mai putin de 60% din sarcina de lucru Nu poate scrie un text simplu. 5 min + bareme . Total 35 de puncte  Pentru evaluarea curentă – 5 exemple pentru oral : min. . folosind doar citate din textul anterior -2 indeplinirea a cca. acestea se scad din cele 15 de puncte.1 min – max.Ex 2: 1 müssen. cuvintele se repeta Vocabularul nu corespunde cerintei 4 3 2-1 0 . bine redactat. nu poate fi inteles 0 Nota: Realizarea unui punctaj sub 10 puncte este echivalent cu neincadrarea in nivelul A2 in conformitate cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi.corectitudinea redactarii (se depuncteaza greselile gramaticale si de scriere. Daca este cazul sa fie scazute puncte pentru sarcina de lucru. dar nu este afectata intelegerea 2 mesajului Caracteristicile de mai sus sunt partial respectate. 64 .indeplinirea sarcinii de lucru Indeplinirea sarcinii de lucru cu un plus de originalitate +1 indeplinirea sarcinii de lucru 0 indeplinirea partiala a sarcinii de lucru (90%) -1 indeplinirea a cca 80% din sarcina de lucru. complex Vocabularul ales este uneori inadecvat. greselile repetate se depuncteaza o singura data). si este afectata intelegerea 1 mesajului Textul este fragmentat.construirea unui mesaj logic si inteligibil Textul este coerent. inteligibil 3 Caracteristicile de mai sus sunt partial respectate. 2 kann 3 müssen 4 muss 5 können 6 darf 7 will 8 soll 9 wollen 10 sollen Total 10 puncte Ex 3: (redactarea unui e-mail)15 puncte Se au in vedere urmatoarele criterii de evaluare: .vocabular adecvat Vocabularul ales este adaptat cerintei. Textul este aproape corect din punct de vedere morfologic si sintactic. exista redundante Vocabularul este nepotrivit. Ortografia si 4 ortoepia sunt aproape perfecte Exista cateva greseli 3 Exista mai multe greseli 2-1 Textul este plin de greseli. greu inteligibil 0 .

fluiditate în exprimare – 10 puncte  Competenţă morfo-sintactică – 15 puncte  Competenţă lexicală – 15 puncte 65 . Competenţa lingvistică – 40 puncte  Pronunţie.accepter/refuser une invitation.LIMBA FRANCEZĂ: Evaluare formativǎ 1 . pe subiecte familiare. . într-o situaţie previzibilǎ a vieţii cotidiene. Competenţe de evaluat:  sǎ elaboreze un dialog structurat. iar nivelul este A2.nivel A2 (Évaluation formative .Production orale) Faites parler les personnages de l’une des images ci-dessous. integrând actele de vorbire adecvate. a) b) Durata probei este de 5 minute. Jouez la scène par deux. de a iniţia/relansa dialogul – 10 puncte 2. BAREM DE NOTARE 1.remercier.demander/donner des informations. .  sǎ interacţioneze. . Competenţa de comunicare – 50 puncte  Adaptarea la situaţia propusă (respectarea situaţiei de comunicare şi a codurilor sociolingvistice) – 10 puncte  Adecvarea actelor de vorbire la situaţia dată – 15 puncte  Capacitatea de a răspunde solicitărilor interlocutorului – 15 puncte  Capacitatea de a interacţiona. en intégrant les actes de langage suivants : . Evaluarea vizeazǎ competenţa de producere de mesaje orale în limba francezǎ. sǎ schimbe idei şi informaţii în scurte conversaţii.présenter/se présenter.

Jouez la scène par deux. Evaluare formativǎ 2. Evaluarea vizeazǎ competenţa de producere de mesaje orale în limba francezǎ. j’irais me baigner. într-o situaţie obişnuitǎ a vieţii cotidiene. Vous demandez des renseignements. nivel A2 + (Évaluation formative . iar nivelul este B1. să integreze structuri lexicale şi gramaticale adecvate situaţiei de comunicare. Durata probei este de 5 minute. Vous entrez dans un magasin et vous expliquez au vendeur ce que vous cherchez (modèle. de a iniţia/relansa dialogul – 10 puncte 2.Production orale) Jeu de rôle Vous cherchez un cadeau original pour un(e) ami(e).Se acordă 10 puncte din oficiu. nivel B1 (Évaluation formative . Competenţa de comunicare – 50 puncte  Adaptarea la situaţia propusă (respectarea situaţiei de comunicare şi a codurilor sociolingvistice) – 10 puncte  Adecvarea actelor de vorbire la situaţia dată – 15 puncte  Capacitatea de a răspunde solicitărilor interlocutorului – 15 puncte  Capacitatea de a interacţiona. fluiditate în exprimare – 10 puncte  Competenţă morfo-sintactică – 15 puncte  Competenţă lexicală – 15 puncte Evaluare formativǎ 3 . Modèle : Si je pouvais. integrând actele de vorbire adecvate (a descrie un obiect / a cere şi a da informaţii practice. 66 . BAREM DE NOTARE 1. Competenţe de evaluat:    să elaboreze un dialog structurat. Competenţa lingvistică – 40 puncte  Pronunţie. vous achetez un cadeau. Vous discutez les modèles et les prix qu’il vous propose.Production orale) a) Michel raconte à son copain ce qu’il ferait si ……. couleur. Finalement. să formuleze enunţuri corecte ca răspuns la solicitările interlocutorului. prix). Dis-le à sa place.

originalitate – 1.Production orale) 67 .      aller à la montagne → faire des escalades avoir de l’argent → acheter une voiture être cinéaste → tourner des films d’aventures habiter en Italie → manger des pizzas tous les jours pouvoir choisir où aller en vacances → aller au Maroc avoir des copains musiciens → monter un petit orchestre b) Et toi.adaptarea la situaţia propusă – 2 puncte . que ferais-tu dans les circonstances évoquées par Michel ? Durata probei este de 3 minute. Evaluarea vizeazǎ competenţa de producere de mesaje orale în limba francezǎ.50 puncte pentru fiecare frază corect construită ) În cadrul fiecărei fraze se va lua în considerare : . iar nivelul este A2 +.50 puncte pentru fiecare frază corect construită ) b) 45 puncte ( 7.creativitate. Competenţă de evaluat:  să integreze corect structura gramaticală specifică frazei condiţionale în contextul dat. BAREM DE NOTARE a) 45 puncte ( 7. Evaluare formativǎ 4 .50 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. nivel B1 (Évaluation formative .folosirea corectă a modurilor şi a timpurilor în exprimarea ipotezei – 4 puncte .

Regardez attentivement cette photo. www. 68 .  sǎ formuleze ipoteze în legǎturǎ cu imaginea prezentatǎ şi sǎ le susţinǎ cu argumente. pe baza unui suport vizual. Précisez quels sentiments vous inspire cette photo. Evaluarea vizeazǎ competenţa de producere a unui mesaj oral în limba francezǎ. pornind de la un stimul vizual. Imaginez quand et à quelle occasion elle a été prise et donnez deux – trois arguments pour soutenir votre opinion. integrând actele de vorbire. Competenţe de evaluat:  sǎ elaboreze un text coerent. iar nivelul este B1. structuri gramaticale şi lexicale specifice adecvate.com Timp de pregǎtire : 5 minute Timp de prezentare: 3 minute Durata de desfǎşurare a probei este de 8 minute (5 minute timp de pregǎtire şi trei minute timp de prezentare). Imaginez qui sont ces personnes et décrivez-les.travelpod.

 să integreze structuri lexicale şi gramaticale adecvate situaţiei de comunicare. Sébastien Langevin. Evaluarea vizeazǎ competenţa de producere a unui mesaj oral în limba francezǎ. iar nivelul este B2. originalitate: 10 puncte Se acordǎ 10 puncte din oficiu. C’est dans ce cadre que s’est ouvert le Café de l’école des parents.Barem de notare: Descrierea imaginii: 10 puncte Prezentarea şi descrierea personajelor: 10 puncte Coerenţa povestirii: 20 puncte Enunţarea a minimum 2 argumente: 10 puncte Exprimarea sentimentelor: 5 puncte Utilizarea unui vocabular adecvat: 10 puncte Corectitudinea morfo-sintacticǎ: 5 puncte Corectitudinea pronunţiei. le réseau des écoles des parents et des éducateurs accueille des parents et des professionnels de l’enfance. Competenţe de evaluat:  să formuleze un punct de vedere personal. l’enfance et l’adolescence. pornind de la un scurt textsuport. on découvre qu’elle est en fait psychologue. fluenţa exprimǎrii: 10 puncte Creativitate. 69 . L’école des parents Composé d’une trentaine d’associations dans toute la France. En discutant avec la personne qui a préparé. structurat. Evaluare formativǎ 5.  să formuleze enunţuri corecte ca răspuns la solicitările interlocutorului. Vous présenterez ensuite votre opinion sous la forme d’un exposé de 5 minutes environ. mais les livres et les ordinateurs disposés dans la salle indiquent que l’on n’est pas dans un débit de boisson comme les autres. Ces associations constituent un espace de réflexion et d’échange et offrent des lieux d’accueil parents/enfants et des animations. pe o temă dată. sur un grand boulevard parisien. intéressés par les questions concernant le groupe familial. on pourrait croire à un café banal. nivel B2 (Évaluation formative . susţinut de exemple relevante. într-un discurs coerent. L’école des parents Timp de pregǎtire : 10 minute Timp de prezentare : 5 minute Durata de desfǎşurare a probei este de 15 minute (10 minute timp de pregǎtire şi 5 minute timp de prezentare).Production orale) Vous dégagerez le thème soulevé par le document ci-dessous. Pas de professionnels à l’écoute des différents problèmes que peut rencontrer tout parent dans sa mission d’éducation auprès de ses enfants. l’éducation. En apparence.

... corectitudinea pronunţiei.... Yvonne.. Competenţa lingvistică – 40 puncte a.... Je vais appeler Jeanine.... fluiditate – 10 puncte b... Au revoir! c) se.. claritatea şi precizia conţinutului – 10 puncte c..... C’est Yvonne.. Je .. Conţinutul de idei – 30 puncte a....... Tu viens? Jeanine: Oui..... Je vais au lit dans une demi-heure.. Je ne ...... mes devoirs ce soir...... l’arrêt Yvonne: Allô..... à la piscine ce soir.... Identificarea temei textului support – 5 puncte b..Compréhension orale) Yvonne invite des copines à aller à la piscine 1..... capacitatea de a exprima şi argumenta o opinie– 15puncte 2. II.. enrhumée....... Bonjour... de bus? Jeanine: Euh non. Competenţa de comunicare – 50 puncte 1........ coeziunea discursului ..... fais. vais............. Marie.... suis Yvonne: Allô......... Sophie... Remplissez les trous.... Yvonne: C'est ..... Je . ...... On ..20 puncte a.... Je . peux Yvonne: Allô........... elle n’y va pas.. ce soir? Sophie est malade.? Sophie: Ce n’est pas possible.......... directement à la piscine..... nivel A2 (Évaluation formative ..... Jeanine................... competenţa morfosintactică – 15 puncte c... J'en ai beaucoup.... pas..... Je . PROBE SCRISE Test formativ 1... retrouve à quelle heure? Yvonne: À six heures moins le quart à ..................... Vous allez entendre un document sonore.... C’est Yvonne à l’appareil.. competenţa lexicală – 15 puncte Se acordǎ 10 puncte din oficiu.....2..... Bon courage! b) as envie... dommage. à la piscine..... veux ... pourquoi pas. folosirea articulatorilor logici – 10 puncte II.... en employant les mots suivants afin de compléter correctement les dialogues: a) grave.. Yvonne: Ce n'est pas . Ça t'intéresse d'aller ... Tu en ...... On se retrouve là-bas. À bientôt! 70 ..tu aller à la piscine ce soir? Marie: Désolée..... planul structurat al expunerii – 10 puncte b......BAREM DE NOTARE I..... Expunerea : coerenţa.... vais.

54 puncte (3 x 18 puncte) Se acordă 10 puncte din oficiu.une deuxième écoute. 1. Quels sont les personnages? …………………………………………………………………………………………. Il a fait partie d’une troupe de théâtre d’une équipe de jeunes informaticiens d’un atelier de peinture 71 . Sous quelle forme est présenté le texte de l’enregistrement? …………………………………………………………………………………………. c. . puis deux minutes de pause pour compléter vos réponses. Nivel B2 (Évaluation formative – Compréhension orale) Vous allez entendre un document sonore. ensuite cochez la bonne réponse : a. Test formativ 2. 36 puncte : a) 4 x 3 puncte = 12 puncte b) 4 x 3 puncte = 12 puncte c) 4 x 3 puncte = 12 puncte 2. Durata testului este de 5 de minute. Écoutez l’interview. iar nivelul este L2.  să selecteze informaţii punctuale dintr-un text ascultat.une minute pour lire les questions. Pierre est un peintre élève étudiant b. Dans quelle situation de communication sont mis les personnages? …………………………………………………………………………………………. .. Répondez aux questions suivantes: a. Vous aurez : . BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 1. b. Il a participé à un projet sur la violence l’intégration des personnes handicapées les énergies renouvelables c. Competenţe de evaluat :  să identifice forma şi informaţiile generale dintr-un text ascultat.une première écoute.2. puis une minute de pause pour commencer à répondre aux questions. Testul vizeazǎ receptarea mesajelor transmise oral într-o situaţie concretǎ de comunicare. A2.

a) b) c) 20 de puncte (5 puncte x 4 răspunsuri) 25 de puncte (5 puncte x 5 răspunsuri) 45 de puncte repartizate astfel : 5 puncte 10 puncte 30 puncte (10 puncte pentru fiecare avantaj corect identificat) Se acordă 10 puncte din oficiu. Quelques élèves ont produit un court métrage qu’ils ont fait 72 . 3. Répondez aux questions : a) Sous quelle forme est présenté le texte de l’enregistrement ? b) Quel est l’objectif du projet éducatif présenté ? c) Mentionnez trois avantages de l’activité présentée. 3. B2.  să selecteze informaţii punctuale dintr-un document sonor înregistrat. j’ai fait partie d’un atelier de peinture dirigé par notre professeur d’arts plastiques et nos productions ont été présentées dans le cadre d’une exposition ouverte à nos copains. aux autorités locales… D’autres ont donné une représentation théâtrale sur les gestes et les comportements qu’il convient d’adopter.Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante. -Concrètement en quoi a consisté votre projet ? Et qui y a travaillé ? -Ce projet a engagé pratiquement la majorité des élèves de mon lycée. c) Le travail en équipe a appris aux participants la coopération. d) Ce projet éducatif a beaucoup d’inconvénients. b) Cette activité repose sur la collaboration entre deux groupes partenaires de deux pays. car on a choisi de travailler par groupes : moi. e) Les élèves pensent que c’est une expérience vraiment enrichissante. aux enseignants. Quel était l’objectif de ce projet ? -L’objectif principal du projet visait à sensibiliser les jeunes sur l’importance du respect d’autrui. par exemple. tu es élève en terminale. Transcription du document audio : -Pierre. aux parents. tu as participé l’an dernier à un projet éducatif sur le thème de la violence. 2. Ce projet a permis aux participants de lutter contre les inégalités sociales militer pour la non violence de l’environnement 2. promouvoir la préservation Vrai a) Les élèves participants au projet ont travaillé par groupes. iar nivelul este L2. Accentul este pus pe receptarea mesajelor transmise oral.d. BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 1. de soi même et de l’environnement scolaire. Competenţe de evaluat :  să identifice informaţii generale dintr-un text ascultat. Faux Durata testului este de 5 de minute.

bref.10 puncte     Competenţa lingvistică – 40 puncte utilizarea corectă a timpurilor verbale / a indicatorilor spaţio-temporali – 15 puncte competenţa morfo-sintactică – 10 puncte competenţa lexicală – 10 puncte ortografie. Travailler au projet a permis aux jeunes de mieux cerner les causes de la violence. Competenţe de evaluat :  să redacteze o scrisoare amicală. Rédigez la lettre. tout le monde a travaillé de concert pour assurer le succès de cette démarche. de militer pour une société de la non violence. ses idées. respectând normele specifice unui asemenea tip de text . nivel A2 + 73 .connaître sur le site Internet du lycée. à être actif dans la recherche de solutions. B1. coerenţă. Accentul este pus pe producerea de mesaje în limba francezǎ.  să integreze corect actele de vorbire adecvate. Test formativ 4 . Adecvarea textului la situaţia dată . Car ce fut premièrement un exercice de communication.25 puncte  Claritate. (150 à 180 mots) Durata testului este de 30 de minute.15 puncte .  să integreze corect structurile lexicale şi gramaticale necesare.5 puncte  Capacitatea de a refuza o invitaţie / de a mulţumi pentru o invitaţie / de a formula o propunere . Vous lui expliquez pourquoi et vous lui proposez autre chose. de comprendre et de faire comprendre les conséquences qui en découlent. On a partagé ses talents. mais un projet à même de mobiliser des énergies. on a appris la coopération. iar nivelul este L2. . mais vous ne pouvez pas accepter son invitation. punctuaţie – 5 puncte II. on a été à l’écoute de celles d’autrui. Nivel B1 Votre correspondant(e) français(e) vous a écrit pour vous inviter passer vos vacances chez lui/elle.Vous avez eu pour ainsi dire l’intention de changer le monde… -On a justement voulu prouver que « changer le monde » n’était pas un slogan démodé. à respecter ses engagements. Test formativ 3. aşezare în pagină) . ses préoccupations. BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE I.Respectarea numărului de rânduri . On a appris aussi à rendre des comptes. de travail en commun. logica exprimării . ses découvertes. -Quel a été le résultat et l’impact de votre action ? -L’expérience a été vraiment enrichissante pour tous les participants. Vous le remerciez.Respectarea normelor de redactare specifice unei scrisori amicale (formule de adresare.50 puncte  Respectarea cerinţei . Se acordă 10 puncte din oficiu.10 puncte . Enfin.

www. mais la date varie. Par contre. le jour de la Fête des Rois mages.. on partage un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. repas. le jour où l’on ne travaille pas en raison d’une fête légale. (20 puncte) 74 . …………………………………… Anne et Paul se sont mariés. Si la tradition est d’origine religieuse.. farcie aux marrons et un dessert. c’est une fête………. C’est le 25 décembre. Celui qui trouvera la fève sera couronné roi et choisira sa reine. . ouvrable. Le jour consacré normalement au travail s’appelle jour ……………. .joyeuse-fete..(Évaluation formative – Compréhension des écrits et Production écrite) 1. veille. l’Épiphanie correspond à la présentation de Jésus enfant aux Rois Mages. (15 puncte) Noël revient chaque année à la même date . C’est une fève blanche ou noire qui était déposée pour les scrutins. et on échange des …………. La galette était partagée en autant de portions que de convives. ………………………………………………… 5. ……………………………………………. ………………………………………………………………… Claude fête son anniversaire. en France ? la révolution française le début de la monarchie française une fête d’inspiration religieuse e) Le 1 er mai. elle est devenue une tradition familiale où on se rassemble pour découper la fameuse galette. Cochez la bonne case: (15 puncte) a) En France. plats. On appelle jour …………….. Quelle fête aimez-vous le plus ? Présentez-la dans un paragraphe de 80 à 100 mots. . appelée „part du Bon Dieu” ou „part de la Vierge”. était destinée au premier pauvre qui se présenterait. plus une. Quelles phrases du texte le prouvent? 2. cadeaux. puis répondez aux questions. on célèbre seulement les fêtes religieuses seulement les fêtes civiles à la fois les fêtes religieuses et civiles b) Comment appelle-t-on la soirée du 31 décembre ? la veille du Jour de l’An le réveillon du Jour de l’An le Jour de l’An c) Les Français offrent des chrysanthèmes le jour de la Toussaint l’Épiphanie la fête du travail. La tradition veut que.. La fève dans la galette remonte au temps des Romains. Cette portion supplémentaire. Au début de janvier.. de Noël on fait un grand ………. N’oubliez pas de mentionner quelques traditions qui lui sont liées et de justifier votre préférence.. on s’offre des fleurs porte-bonheur : du lilas des roses des brins de muguet 3. fixe. les Saturnales de Rome élisaient le roi du festin au moyen d’une fève. dinde. Pâques est une fête ………… : c’est toujours un dimanche. Quels vœux peut-on adresser dans les situations suivantes ? Complétez les phrases. Michel vient d’éternuer. La ………. (25 puncte) Célébrée le 6 janvier. mobile.com      Quand est-ce qu’on fête l’Épiphanie? Pourquoi l’Épiphanie est appelée aussi „la Fête des Rois”? Comment s’appelle le gâteau traditionnel préparé à cette occasion? Comment appelle-t-on le morceau de gâteau offert à un visiteur imprévu? Les coutumes liées à cette fête sont très anciennes. servie à cette occasion. On mange des …………. (15 puncte) C’est le Jour de l’An. férié. traditionnels comme le foie gras ou de la ……………. Complétez les points par le mot convenable: bûche.. La famille se réunit dans le salon. 4. La galette des rois. un gâteau : la …………. Vous rencontrez des amis. d) Qu’est-ce qu’on célèbre le 14 juillet. ……………………………………………………………….. est une tradition typiquement française qui avait déjà cours au XIV-e siècle. Lisez le texte.

citit la prima vedere. Nivel B2 (Évaluation formative – compréhension de l’écrit) Lisez attentivement le texte ci-dessous : Les accros du portable Loin de faire l’unanimité. Se acordă 10 puncte din oficiu.  să elaboreze un text structurat. Conţinutul de idei : 5 p. donnent envie de les casser. infantilise. dans le bus.Se acordă 10 puncte din oficiu.  să integreze corect structuri lexicale şi gramaticale. Corectitudinea şi bogăţia vocabularului : 4 p. semiobiectivi şi subiectivi) vizează verificarea cunoştinţelor de vocabular specifice temei (sărbători. elemente de civilizaţie franceză). Durata testului este de 50 de minute.5 puncte) Subiectul 4 : 15 puncte (5 x 3 puncte) Subiectul 5 : 20 puncte Punctajul se repartizează astfel : Respectarea cerinţei : 3 p. iar nivelul este L2. pe un subiect legat de domenii de interes profesional.  să coreleze mai multe informaţii din diverse părţi ale unui text pentru a rezolva o sarcină de lucru. le téléphone mobile est souvent comparé à un cordon ombilical qui entrave l’autonomie. comme l’écrit une adolescente de 12 ans au journal « Okapi ». Competenţe de evaluat :  să identifice informaţii generale dintr-un text scris. maintient la dépendance. A2 +. 75 . BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Subiectul 1 : 25 puncte (5 x 5 puncte) Subiectul 2 : 15 puncte (5 x 3 puncte) Subiectul 3 : 15 puncte (10 x 1. Corectitudinea gramaticală : 3 p. dans le train. Corectitudinea grafiei şi punctuaţiei : 2 p. Itemii (obiectivi. Capacitatea de argumentare : 3 p. receptarea şi producerea de mesaje în limba franceză. les sonneries stridentes. De plus. Test formativ 5. les hurlements.

Quant aux parents. (20 points) Vrai Faux a) La plupart des jeunes Français pensent que le telephone portable est synonyme de liberté. (…) Les parents qui ont du mal à couper le cordon s’étonnent que leurs enfants préfèrent brancher parfois leur boîte vocale et ne répondent pas à leurs appels. « on n’entend pas bien » et. Choisissez la réponse correcte. ils trouvent ça « génial ». Plus généralement. Lisez attentivement les affirmations ci-dessous. et aussi le port à la ceinture. (5 points) 3. ils se sentent sécurisés de savoir que leurs enfants peuvent appeler en cas d’urgence. Dites si elles sont vraies ou fausses. (5 points) b. Justification ……………………………………………………………. il est reconnu utile pour les adultes qui travaillent. cela est plutôt une saine réaction d’indépendance. très importante à leur âge.On est frappé par le jugement acerbe qu’émettent certains adolescents quand ils évoquent les possesseurs de portable de leur âge. Justification ………………………………………………………. L’envie d’en avoir un ne manque pas. Le Nouvel Observateur n041 / 2001 1. 5. Mais. en cochant la case correspondante.. ou encore la joie d’exprimer qu’on en possède un et le bonheur que cela procure. par exemple « pour questionner sur la marque de yaourts ». Relevez deux avantages et deux inconvénients du portable. Tout cela réintroduit du secret. parce qu’ils n’atterrissent plus sur le répondeur familial ». telle une litanie. Justification ………………………………………………………. le portable accompagne le bouillonnement et le désir de communication immédiate de l’adolescence. sans réveiller personne ou. En revanche. « pouvoir décider à la dernière minute ce qu’on va faire le soir ». Relevez deux défauts que les jeunes reprochent aux utilisateurs de portables. les adolescents affirment aussi que pour eux. Lucides. en cochant la bonne case. ou presque ». Justification ……………………………………………………………….. les reporters. « c’est cher ». « être appelé même la nuit. de l’oxygène et du ciel bleu dans la cohabitation entre parents et enfants. Le sans-gêne est critiqué. passé les restrictions préliminaires. L’attitude des jeunes en ce qui concerne les portables est itique 2. c) Le portable a rendu l’entente entre parents et enfants plus difficile. d) Les parents sont mécontents de savoir que leurs enfants utilisent les portables. enfin. e) Le portable favorise la communication entre les jeunes. b) Le portable permet aux jeunes de garder un espace privé au sein de la vie familiale. Citez cinq mots du texte appartenant au champ lexical de « téléphone ». qui peuvent ainsi se tolérer mutuellement et maintenir la convivialité et les liens familiaux. Est également stigmatisée la nature des échanges à l’occasion de courses au supermarché. Justification……………………………………………………………. ceux qui doivent voyager. Pour quelles raisons les enfants ne répondent-ils pas parfois aux appels des parents? Répondez avec vos propres mots. La liberté n’a alors pas de prix : « Pouvoir être joint ou appeler de n’importe quel endroit. 4. (4 à 5 lignes) (15 points) 76 . l’usage du mobile n’est pas si simple: « ce n’est pas toujours fiable ». puis justifez vos réponses an citant du texte. sans reprendre les phrases du texte. Christine Castelain-Meunier. ou encore en cas d’accident ou de panne sur l’autoroute. Loin d’être forcément une manifes tation de désobéissance. surtout pour les médecins. (10 points) (10 points) 6. être sûr que ses messages ne sont pas écoutés.

7. Dégagez les idées essentielles du texte ci-dessus. Reformulez-les avec vos propres mots. (25 points)

Durata testului este de 50 de minute, iar nivelul este L2, B2. Itemii (obiectivi şi semi-obiectivi) vizează receptarea unui mesaj scris în limba franceză (textul suport este un text la prima vedere). Competenţe de evaluat :  să identifice informaţii generale dintr-un text scris la prima vedere;  să selecteze informaţii punctuale din textul dat în funcţie de cerinţă;  să reformuleze, cu propriile cuvinte, o informaţie furnizată de textul suport.

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE I.1. – 5 puncte (2 x 2,5 puncte) I.2. – 5 puncte (5 x 1 punct) I.3. – 20 puncte (5 x 4 puncte) Fiecare dintre cele 5 răspunsuri va fi notat cu maximum 4 puncte dacă va fi însoţit de justificarea corespunzătoare. În lipsa justificării sau în cazul unei justificări eronate, răspunsul nu va fi punctat. I.4. – 10 puncte (2 x 5 puncte) I.5. – 10 puncte (4 x 2,5 puncte) 1.6. – 15 puncte Punctajul se repartizează astfel : Respectarea cerinţei : 2 puncte Identificarea în text a informaţiei solicitate – 3 puncte Reformularea corectă şi coerentă a informaţiei – 10 puncte (corectitudine lexic-gramaticală 4 puncte, vocabular adecvat 3 puncte, coerenţă 3 puncte) 1.7. – 25 puncte          Punctajul se repartizează astfel : Respectarea cerinţei (dimensiune, tip de text) : 3 puncte Identificarea ideilor – 4 puncte Coerenţa discursului (conectori, plan logic / structurat) – 5 puncte Corectitudine gramaticală – 5 puncte Corectitudine lexicală – 5 puncte Corectitudine ortografică – 3 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu. LIMBA ENGLEZĂ:

Test 1
TEST DE PROGRES Nivel B1

77

OBIECTIVELE TESTULUI: 1. Testarea înţelegerii de detalii dintr-un text audiat prin completarea de propoziţii lacunare. 2. Testarea înţelegerii globale şi de detaliu a unui text citit răspunzând la întrebări. 3. Testarea folosirii corecte a determinanţilor. 4. Testarea deprinderii de producere a unui text scris (scrisoare către prieten) cu scopul de a da sfaturi. Name: Class: Progress Test I. You are going to listen to part of a radio interview with a personal trainer. For questions 15, complete the sentences with one, two or three words. (30 points) 1. John King used to work as ________________. 2. He studied_________________ at the University of Florida. 3. In his gym he gives clients training programmes and also _______________. 4. He suggests that people begin by working with a trainer ___________ a week. 5. John says that the success of a personal training programme depends on whether people are willing to do the exercises and follow __________________.

II. Read the following text and answer the questions below. (15 points) The twentieth century will probably be largely remembered for having the highest increase in life expectancy in recorded history. The average life span for men and women has now almost doubled. What’s more, this seems to be a continuing trend. Not only are we living longer, but we are also living a far healthier lifestyle. With record numbers of fit, healthy people reaching the age of 90 and over, it is becoming clear that negative predictions of greying population troubled by increasing number of diseases as well as huge medical bills, have been exaggerated. We can see that there are many different aspects affecting the ageing process, including lifestyle, attitude, social circumstances and diet. Studies carried out on mice for example, have shown that intake of fewer calories allowed mice to live up to 40% longer than those who ate as much as they wanted. In human years, this is equal to 30 or 40 more years of life. The mice also stayed energetic longer, had better memories and lower levels of cancer. Japanese people living on the island of Okinawa, in fact, consume 20% fewer calories than the rest of the population of Japan and, as a result, have the highest population of centenarians anywhere in the world! The challenge the rest of us now face is how to delay the ageing process. There are, in fact, two different aspects to ageing that we need to be aware of, the one involving the natural passing of time, and the other involving the natural, physical ageing of the body. While we have no control over our chronological age, we can, up to a point, do a lot to slow down biological ageing by taking nutritional advice. 1. Which is the reason why life in old age is improving, according to the writer? 2. Which aspects of ageing can be controlled?

78

3. What has research on mice shown? III. Read the text and look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some have a word which should not be there. If a line is correct, put a tick. If a line has a word which should not be there, write the word at the end of the line. There are two examples at the beginning. (15 points)  0 Allergies can dramatically the lives of millions of people many 00 Fresh flowers, a friends cat or dog and even many house … 1 dust can make people itch, sneeze and scratch. But there … 2 are hardly lots of foods that cause allergies too. These can be … 3 dangerous, so few knowledge of which foods are likely to … 4 create allergies can save someone’s life. Only a small number of … 5 foods cause the majority of allergic reactions, any including milk, … 6 eggs, peanuts, wheat, a fish and shellfish. Some symptoms … 7 of food allergies include the skin rashes and sickness. Some … 8 people can sneeze a lot or find it difficult to breathe. Occasionally, … 9 sufferers can experience much severe reactions as soon … 10 as they have eaten the food they are allergic to. If their throat … 11 swells, they may not be able to breathe and it is very absolutely … 12 essential to get an expert medical advice immediately. … 13 In fact, no few people who believe they have food allergies really … 14 do have them. Most of are actually suffering from what a lot of … 15 doctors call some ‘food intolerance’ rather than an allergy. IV. One of your friends has recently written to you complaining that he/she is really out of shape. Since he/she is about to go on a holiday at the seaside he/she has asked for your advice to lose some weight and tone up. Write a reply to the letter and give your friend at least two pieces of advice (120 – 180 words). (30 points) KEY AND MARKING SCHEME GRANTED: 10 points I. 5 sentences × 6 points = 30 points 1. a chef 2. physical education 3. advises about nutrition 4. twice 5. the nutritional advice II. 3 questions × 5 points = 15 points 1. Life expectancy has increased as a result of a healthier lifestyle. 2. We cannot control our chronological age but we can slow down our ageing process. 3. If we eat less, we live longer, have better memories, etc. III. 15 lines × 1 point = 15 points 1.  2. hardly 3. few 4.  5. any 6. a 7. the 8.  9. much 10.  11. very 12. an 13. not 14. of 15. some

79

30 points divided as follows: .IV. length): 5 points .range of vocabulary: 5 points .coherence and cohesion: 5 points .effect on reader: 5 points 80 .accuracy: 5 points .layout and organisation: 5 points .task achievement (letter to friend.

81 .

82 . (30 points) 1. have been exaggerated. He studied_________________ at the University of Florida. In his gym he gives clients training programmes and also _______________. 3. 4. Testarea înţelegerii de detalii dintr-un text audiat prin completarea de propoziţii lacunare. complete the sentences with one. You are going to listen to part of a radio interview with a personal trainer. Testarea deprinderii de producere a unui text scris (scrisoare către prieten) cu scopul de a da sfaturi. For questions 15. 5. it is becoming clear that negative predictions of greying population troubled by increasing number of diseases as well as huge medical bills. NIVELUL A2 OBIECTIVELE TESTULUI: 1. (15 points) The twentieth century will probably be largely remembered for having the highest increase in life expectancy in recorded history. He suggests that people begin by working with a trainer ___________ a week. this seems to be a continuing trend.Test 2 TEST DE PROGRES . 2. Testarea folosirii corecte a determinanţilor. Read the following text and answer the questions below. two or three words. Name: Class: Progress Test I. The average life span for men and women has now almost doubled. Not only are we living longer. 3. John King used to work as ________________. but we are also living a far healthier lifestyle. Testarea înţelegerii globale şi de detaliu a unui text citit răspunzând la întrebări. 2. healthy people reaching the age of 90 and over. John says that the success of a personal training programme depends on whether people are willing to do the exercises and follow __________________. What’s more. With record numbers of fit. II. 4.

Occasionally. Some symptoms … 7 of food allergies include the skin rashes and sickness. These can be … 3 dangerous. Read the text and look carefully at each line. Which aspects of ageing can be controlled? 3. 5 sentences × 6 points = 30 points 1. we can. physical ageing of the body. … 6 eggs. up to a point. There are. any including milk. IV. two different aspects to ageing that we need to be aware of. have shown that intake of fewer calories allowed mice to live up to 40% longer than those who ate as much as they wanted. and some have a word which should not be there. Only a small number of … 5 foods cause the majority of allergic reactions. Write a reply to the letter and give your friend at least two pieces of advice (120 – 180 words). no few people who believe they have food allergies really … 14 do have them. twice 83 . Which is the reason why life in old age is improving. sneeze and scratch. including lifestyle. Since he/she is about to go on a holiday at the seaside he/she has asked for your advice to lose some weight and tone up. Studies carried out on mice for example. In human years. The mice also stayed energetic longer. wheat.We can see that there are many different aspects affecting the ageing process. One of your friends has recently written to you complaining that he/she is really out of shape. … 13 In fact. 1. social circumstances and diet. Japanese people living on the island of Okinawa. … 9 sufferers can experience much severe reactions as soon … 10 as they have eaten the food they are allergic to. in fact. the one involving the natural passing of time. a friends cat or dog and even many house … 1 dust can make people itch. and the other involving the natural. (15 points)  0 Allergies can dramatically the lives of millions of people many 00 Fresh flowers. Most of are actually suffering from what a lot of … 15 doctors call some ‘food intolerance’ rather than an allergy. There are two examples at the beginning. a chef 2. a fish and shellfish. While we have no control over our chronological age. (30 points) KEY AND MARKING SCHEME GRANTED: 10 points I. If a line has a word which should not be there. in fact. If a line is correct. they may not be able to breathe and it is very absolutely … 12 essential to get an expert medical advice immediately. peanuts. What has research on mice shown? III. have the highest population of centenarians anywhere in the world! The challenge the rest of us now face is how to delay the ageing process. Some … 8 people can sneeze a lot or find it difficult to breathe. put a tick. Some of the lines are correct. physical education 3. advises about nutrition 4. this is equal to 30 or 40 more years of life. had better memories and lower levels of cancer. according to the writer? 2. write the word at the end of the line. consume 20% fewer calories than the rest of the population of Japan and. If their throat … 11 swells. so few knowledge of which foods are likely to … 4 create allergies can save someone’s life. attitude. do a lot to slow down biological ageing by taking nutritional advice. But there … 2 are hardly lots of foods that cause allergies too. as a result.

etc.coherence and cohesion: 5 points . 30 points divided as follows: .accuracy: 5 points .  1. of 7. have better memories. the 15. 2.range of vocabulary: 5 points .task achievement (letter to friend.effect on reader: 5 points 84 . length): 5 points . an 5. Life expectancy has increased as a result of a healthier lifestyle. we live longer. 3.  12. not 6.5. any 13. few 11. hardly 10. some IV. 3 questions × 5 points = 15 points 1. very 4. much 2. 15 lines × 1 point = 15 points 8. a 14.layout and organisation: 5 points . the nutritional advice II. III.  9. If we eat less.  3. We cannot control our chronological age but we can slow down our ageing process.

85 .

is where it’s all going on . that square mile eventually marked out and waled in by the Romans after they had set up their original camp by the Thames about 50 AD. tourists think of capital cities as a place full of sights in terms of landmarks in terms of guidebooks as places where it’s all going on 2 We are told that in 50 AD the Romans built the first city in London put a wall round London stopped in London attacked London 3 It is suggested that the suburbs are really villages the suburbs are larger than villages 86 .London is where the action is . Most Londoners are not Londoners and do not live in the London they work in .generation Londoner is something to make people’s eyes pop. 1 According to the passage. Where does Britain really begin? In London? Well. but as you look at the area today . Or as an updated version has it . Jonson said in 1750. at least three are waiting to move in. you come up against the real story of many of the world’s capital cities – growth and identity .The man who is tired of London is tired of life. NIVELUL A2 I To many visitors to Britain . does France begin in Paris? Only a Parisian or a Londoner would make the claim and Londoners are scarcer than Parisians these days . It’s all very expensive and overcrowded and yet more and more people are piling in and looking for a nest . For every one who finds it too expensive and moves out . And a third. Which brings in the identity problem .Test 3 FORMATIVE TEST.Well that ‘ s how it’s put down in the guide book any way Of course . dr. What?! With 9million inhabitants? You might ask in astonishment .But what is meant by that is that these days in London if you are in a room full of people the chances of coming across a second generation Londoner are about one in a hundred . to Londoners the word city means the City with the capital C. Some Londoners still live there. Their home is one of the large villages that make up London as it began spilling and pushing up in the late 18th and 19th centuries . They live either in the inner suburbs of the Metropolitan area of the outer suburbs of the Greater London area.

d)The Greeks were against any form of democracy. g)Roman law serves as serious foundation for the law system of many European countries. The next great European civilization to appear was that of Rome.. In time the Roman empire covered western Europe. ……………………. And they took a religion . Choose from sentences a – g the one that fits each gap. b)These things are knows as Western culture . and builders. a)The civilization spread to lands along the Mediterranean and Aegean seas. Roman culture remained strong…………………. One of the earliest Greek cultures was on the island of Crete in the Mediterranean Sea……………………. 87 .. Five sentences have been removed from this text. And they wrote great plays based on their beliefs and way of life. There are two sentences you do not need. beliefs and traditions originate in Europe……………………Western culture began in the countries around the Mediterranean Sea. They made beautiful temples and statutes. g)The Greeks began an early from of democratic government in Athens. Even after Rome’s power was gone. They also started new ideas and ways of thinking. North Africa . c)Cretan civilization came to be know by people inhabiting the lands along the Mediterranean and Aegean seas. One reasons why many Americans feel acquainted with Europe is that many ideas.. and much of the Near Est. The Romans combined these things into a new civilization. e)The Roman empire fell about the years 500.. Tick the sentences which are true. d)They borrowed ideas for building from the Etruscans.And many European countries have a system of law based on Roman law. the Roman language.the suburbs are getting larger all real Londoners live in the suburbs 4Which of these is true . c)The nations that grew up in Europe remained small and divided. a neighbouring people in Italy. from people of the Middle East. The Romans where also borrowers……………………. according to the writer? London is becoming increasingly overcrowded London cannot contain any more people London is too expensive for most people London is less expensive in the suburbs 5The passage suggest that few people have parents born in London have been born in London know any second generation Londoner know any Londoner II. f)Many European languages are based on Latin. The first written records of European civilization came from ancient Greece. III. a)No European idea or tradition has ever been known in America..In time other great civilizations developed along the coast of western Asia and on the peninsula of Greece. Christianity. f)Christianity was also a Roman creation. planners. b)Ancient Greece is the birthplace of European civilization.. The Romans were great soldiers. e)Roman civilization is completely original.

3. If……………………………………………………………………………………………………… …….IV. IV 4*10=40 1 This programme is watched by millions of people 2. This programme………………………………………………………………………………………. and you also play in two teams.. so we got lost in the mountain.. I’m going to watch TV.Have you done your homework or not ? My mother asked me …………………………………………………………………………………………… 7. The mountain road………………………………………………………………………………………… 4.How about going for a walk ? George invited………………………………………………………………………………………………… …. g 3*5=15 . f 5*2=10 III.We forgot to take a map. Reported Speech. You say: If I………………………………………………………………………………………………………… ………… KEY 10 for granted I. b. g .When I finished the book. I wouldn’ t got lost in the mountain. b. If……………………………………………………………………………………………………… …… 6. 5 If I hadn’t forgotten the map. 2. Passive Voice and wish: 1. Rephrase the sentences using Conditional Clauses. a.4a. but you did. c. I wish ………………………………………………………………………………………………………… …… 10.d. II.They have closed the mountain road.5a 5 *5=25 . 1d .3c. 6 My mother asked me if I had done my homework 88 .Millions of people watch this programme.. A friend ask you to join the computer club. 9. 5.They are rebuilding the damaged stadium. 3The mountain road has been closed 4 If I were you I would buy that bike. The damaged stadium…………………………………………………………………………………. Carol said…………………………………………………………………………………………………… ……… 8.2a.You are very busy because you have lots of school work. That’s what I’d do.You promised not to tell anyone.The damaged stadium is being rebuilt .I think you should buy a bike .

7. Carol said when I had finished the book , I was going to watch tv . 8 George invited me for a walk. 9 I whish you hadn’t told anyone . 10. If I weren’t so busy I would join the computer club.

Test 4 TEST PAPER, NIVELUL B1 I. Fill in the correct word. 1. Her flat is centrally__________. 2. Could you __________ the lawn, please? 3. Hi, Rick. Haven’t seen you for________. 4. I’d rather not travel __________boat. 5. Thieves __________ into her flat and stole all her jewellery. 6. It’s __________ hot in Madrid today with a temperature of 38°C. 7. Where do you want to __________ your holiday this year? 8. I’ll call you _________ Prague. 9. The city is _________ the heart of the country. 10. Is there central _________ in your house. (10 marks) II. Circle the correct item. 1. A kettle is a household ………. . A tool B furniture C appliance D gadget 2. We haven’t ……… a hotel room yet. A rented B booked C hired D reached 3. The island has got some nice .......... beaches. A secluded B winding C rocky D narrow 4. Mexico City is a(n) ......... city with a population of over 20 million people. A deserted B unspoilt C mixed D crowded 5. Los Angeles is ……… for its exciting nightlife. A maintained B renowned C marvelled D experienced 6. All guests are requested to ………. out before 12 noon. A check B call C break D turn 7. While on holiday Jim only eats the ………. cuisine. A public B national C tropical D local 8. We …….. Ann tomorrow as usual. A will be able to meet C will be meeting B meet D will meet 9. We haven’t seen him …….. he moved to Ankara. A since B for C when D until 10. I’ll talk to him when he ………. . A comes C will be coming B will come D has come (20 marks) III. Use two to five words to complete the second sentence using the word in bold. 89

1. Laura hasn’t found a house yet. (looking) Laura ………………………. a house. 2. If he doesn’t come on time, we’ll leave without him. (he) We’ll leave without him …………………….. on time. 3. Tony is sure to be very upset when he finds out.(doubt) There’s …………………….. very upset when he finds out. 4. He’s still working on the project.(finished) He …………………….. yet. 5. It’s a month since he moved to Prague. (been) He ………………………. for a month. (10 marks) IV. You will hear a customer service representative talking to a group of customers about a new electrical appliances department in a shopping complex. For questions 1 – 6 fill in the missing information. 4th floor Electrical Appliances Centre Enquiries Near the elevators you can find the customer service desk. You can recognise it from the red. ………………(1) there. Products Different makes and coloured electrical goods, like fridges and …………(2) are found in section ‘A’. section ‘B’ consists of items like toasters and electric carving knives, which are referred to as ……………..(3) by its particular centre. If you’re looking for a present, you will find useful electrical goods in …………………(4). Payment Pay in cash and receive a ……………..(5). Delivery Delivery is …………..(6) if you live within five kilometres of the shopping centre. (30 marks) V. Complete the exchanges. 1 A: _______________ Mrs Smith’s office is, please? B: Yes, of course. Second door on the right. 2 A: Brown Co. How _________________? B: Hello. I’ve got a problem with the pipes. 3 A: I’d like to make a complaint. B: What ___________________, Mr Harris? 4 A: How ____________________? B: That’s £35 altogether. (20 marks) COMPETENTE SPECIFICE VIZATE :
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 2.4 Completarea de formulare 4. 1 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă (relatarea la prezent a unor mesaje audiate) 4. 2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de stilul formal/ informal folosit de interlocutor

90

ANSWER KEY 1. 1. located/situated 2. mow 3. ages 4. by 5. broke 6. boiling 7. spend 8. when 9. in 10. heating 2. 1. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. A 7. D 8. C 9. A 10. A 3. 1. is still looking for 2. unless he comes 3. no doubt Tony will be 4. hasn’t finished the project 5. has been living in Prague 4. Tape script : Enquiries Near the elevators you can find the customer service desk. You can recognise it from the red. Help sign there. Products Different makes and coloured electrical goods, like fridges and cookers are found in section ‘A’. section ‘B’ consists of items like toasters and electric carving knives, which are referred to as kitchen helpers by its particular centre. If you’re looking for a present, you will find useful electrical goods in (area/section) C. Payment Pay in cash and receive a 5% discount. Delivery Delivery is free if you live within five kilometres of the shopping centre. 1. Help sign 2. cookers 3. kitchen helpers 4. (area/section) C 5. 5% discount 6. free 5. 1. Could you tell me where 91

... If she had known what negative reactions her book was to receive she would probably never have written it. I’m not worried about Cindy travelling on her own... 8. She was wearing a very . She’s a .-headed girl.. the doctor will see you in a few moments. If you discovered it was possible to live for five hundred years.. III. 4.......... 1. Yesterday I found my wallet in the fridge! 2..... She’s a very . 1.... 7. 3.. 10... Most people can’t tell the difference between mass-.....2. He’s had a .. 'super-models' don’t strike me as being that special..... Complete the collocations in these sentences..-made Internet entrepreneur. If you are going past the Odean can you give me a call if The Beach is on.. If you happen .... can I help you 3..-minded lately.. If you’ll .. Find the mistakes in the others and correct them.. seems to be the problem 4. It was a last-... 6.. I’m so .... 5..... He might gone out to the cinema..... 8. 4.. Rewrite these sentences beginning with the words given.. Everyone goes there. 2... If you won the lottery... vest... 1.. Had . in the cinema was turned up so high we almost froze to death. I may go to Cyprus in April but I haven’t decided yet. You only need saying the word and I’ll come and help you. 4... 3.. The air-. would you give up your job? Supposing . He wasn’t badly injured because he was wearing a bullet-.. I rang and reminded them yesterday.......... 9...... There’ll be more than enough to eat and drink... They mustn’t have forgotten about the party. 2.... your breath under water? 92 .... IV.. Only one of these sentences with modal verbs is correct.... Complete the compounds to fill in the gaps in these sentences. 6.... II. 5.. would you come to visit me? If you were ..... 1. 5. If you came to Holland again.....-fitting jacket and trousers.. Those so-. You should tried to give up smoking.... decision to go on holiday so we didn’t have much choice of resorts.... 6. You must have know the café I’m talking about... You must be spending a fortune on cigarettes..-standing disagreement with a neighbour over where the boundary lies between their gardens. would you want to? Imagine . furniture and something crafted by an individual carpenter..... Nothing might possibly stop me loving Anthony.. 7.. 3.. How long can you ..... If you take a seat. much is it/does it cost Test 5 NIVELUL B2 I.. You haven’t to bring a bottle of wine or anything.

... Love... 3. 12.... The lasagne is in the oven.... The two cats were sitting staring at the goldfish bowl. She said she wanted your flatmate to call her back soon... her ankle. Hi Tom.. You are having a flat-warming party next month... one of the highlighted sentence elements cannot be left out. Rewrite the notes leaving out the other sentence elements and using abbreviations for the underlined words and phrases........? 4. 3.. referitoare la subiecte despre viaţa cotidiană şi despre domeniul de specializare 93 ... Do you fancy going in with me on a present for him? I thought a subscription to 'History Today' might be good.. I won’t be back before 11.1 Identificarea ideilor principale în mesaje orale şi/sau scrise. ..2... Send your friends an e-mail message telling them the necessary details. Which one? 1.. 10. a muscle in my back... Write notes of no longer than 50 words for the following situations..... He kept ... TIP TEST : FORMATIV/ Use of English NIVEL : B2 COMPETENTE SPECIFICE VIZATE : 1......... In each of the following notes... Can you record Ally McBeal for me? There’s a video in the machine. I’m going to scream! 6. She sat rigidly in the dentist’s chair with her fists tightly ... asking them to bring their own drinks and to tell if they can come to the party.. Peter phoned.... his head.. V. Don’t wrinkle your ....... Why are you raising your . in annoyance....... Why don’t you answer me instead of just shrugging your ... Clara... Elisa 2. like that? The shop assistant said it really suited me. . Let me know as soon as possible..... Tina 3. 5.. Sorry! I forgot to mention it this morning.. She slipped over on an icy pavement and .. I will see you later. your knuckles... 8..30.. You should phone him before five this afternoon and let him know.. 9.. really licking their . He won’t be able to come to the concert tonight...... He said something about having to finish a project.. Your flatmate’s mother phoned to remind her/him about her/his father’s birthday.. 7.... If you don’t stop .. 11...... I have got a training session at the pool.. I asked the boy where his parents were but he just .. There is stuff for a salad in the fridge. 1.. Don’t forget! It’s Dad’s birthday on 21st September. Notes and messages 1.. 2.... like that. Love.. Marry 2.. I think I might have . It’s really sore... He says you can use his season ticket if you want to.. Dear Alan.... She pursed her ... I’ll be at home all weekend. his fingers on the table... You used to love liver..

2.2 Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de reformulări / clarificări / explicaţii.4 Corelarea. correct Nothing can/could possibly stop me loving Anthony. 3. prin asocieri / conexiuni sau folosind materiale de referinţă 1. oral / în scris. You don’t have to bring a bottle of wine or anything. There’ll be more than enough to eat and drink. Supposing you won the lottery. 3. 6. 5. din context. pentru a rezolva o sarcină de lucru 2. If you happent to be going past the Odeon. IV. 4. drumming 3. 2. nose 5. the doctor will see you in a few moments. I rang and reminded them yesterday. You should try to give up smoking. 5. 5. 9. 1. You must know the café I’m talking about. . 1. III. atunci când informaţia nu este clar înţeleasă KEY: I. în mesaje orale şi/sau scrise. de informaţii şi instrucţiuni clare şi precise pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru 3. shoulders 4. would you come to visit me? 4. 4. 6. 8. If you were to come to Holland again. 8. 7. If you’ll take a seat. You only need say/to say the word and I’ll come and help you. would you want to? 6. II. Everyone goes there. în mod coerent. would you give up your job? 2.1. 10. Imagine it was possible to/you could live for five hundred years. Had she known what negative reactions her book would receive she would probably never have written it. 1. You must be spending a fortune on cigarettes. 3. They can’t have forgotten about the party. a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text/ din texte diferite. de informaţii punctuale relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru 1. 1. can you give me a call if The Beach is on.2 Identificarea.1 Oferirea şi solicitarea. hold 2. cracking 94 absent conditioning self minute tight level produced called proof long He might have gone out to the cinema.3 Decodarea semnificaţiei unor elemente de vocabular nefamiliare. 7.

Stuff for a salad in fridge. Says you can use his season ticket if you want to. 1. Elisa. 9.Im Orient wollte einst ein König seinen Untertanen eine Freude bereiten und brachte ihnen.. SW15. Hi. Und weil die Sonnenuhr ein Symbol für die Gnade (Gnade = Gunst.m. Sein Geschenk veränderte das Leben der Menschen im Reich. Der Schatten. Rod LIMBA GERMANĂ: Evaluare curenta Leseverstehen A2 I. Phone her back asap.30. from 9 p. beschlossen sie. Something about having to finish a project. Sorry! Forgot to mention it in this a. 11. Jeder ging seinen Weg. die Sonnenuhr. der den Bürgern die Zeit gezeigt hatte. 2. zuverlässiger und fleißiger und brachten es zu großem Reichtum und Wohlstand.6. um die Sonnenuhr einen prachtvollen Tempel mit goldenem Dach zu bauen. 8. Just to let you know I’m having a party on 23/7 . Training session at the pool. Bringen Sie die Textfragmente in einer logischen Ordnung. Your mum phoned to remind you about your dad’s birthday. 3. Fancy going in with me on a present for him? Thought a subscription to History Today might be good. RSPV. a) for (a salad) b) Peter c) Let me 2. Tina c) Dear Alan. die Tageszeiten zu unterscheiden und ihre Zeit einzuteilen. London. 1. 12. Sie wurden pünktlicher. Love. a) We won’t be back before 11. der dritte nicht mehr fleißig. verdeckt. Wohlwollen) des Königs und die Ursache des Erfolgs der Bürger war. R F 95 . Home all weekend. von einer Reise eine Sonnenuhr mit. überlegten sich die Untertanen wie sie die Verdienste des Verstorbenen würdigen könnten.m. Won’t be able to come to the concert tonight. Flat 5. Phone before 5 p. der andere nicht mehr zuverlässig.Doch als der Tempel vollendet war und sich die Kuppel über die Sonnenuhr wölbte. Der eine Bürger war nicht mehr pünktlich. Can you record Ally McBeal for me? Video in the machine. war verschwunden. der gemeinsame Orientierungspunkt. 10. Mary b) Clara. die keine Uhr kannten. 3. (Nossrat Peseschkian – Schatten auf der Sonnenuhr) II. onwards. and let him know.Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an.Als der König starb. See you later. lips clenched twisted pulled eyebrows shook lips V. 23 Westfield Terrace. (suggested answers) 1. Don’t forget it’s Dad’s birthday on 21/9. ordentlicher. 2. Love. BYOB. erreichten die Sonnenstrahlen die Uhr nicht mehr.m. Das Königreich zerfiel. 7. Sie begannen. Let me know asap.. Lasagne in oven. Peter phoned.

e) Der Tempel hatte keinen Schatten f) Der gemeinsame Orientierungspunkt war noch da. x d) Die Sonnenuhr war ein Symbol. a) Die Bürger bauten einen großen Tempel. x b) Der König brachte eine Monduhr mit. h) Jeder ging seinen Weg.schlicht gemeinsam – allein Erfolg. b) Der König brachte eine Monduhr mit. x 4 x 8 = 32 puncte III. h) Jeder ging seinen Weg. 3 4 x 3= 12 puncte R II. 2. c) Die Bürger wurden pünktlicher und ordentlicher. g) Die Bürger waren trotzdem pünktlich. Schreiben Sie das Gegenteil folgender Wörter pünktlich ordentlich fleißig prachtvoll gemeinsam Erfolg Beginnen IV Beantworten Sie folgende Fragen : a)Welches Geschenk machte der König den Menschen aus seinem Land? b)Wie verendete dieses Geschenk das Leben im Lande? c)Was überlegten sich die Untertanen des Königs? d) Wo befand sich die wichtige Sonnenuhr ? e)Warum zerfiel das Königreich? Solutii si barem: I. c) Die Bürger wurden pünktlicher und ordentlicher. F x x x x 96 .Misserfolg beginnen. d) Die Sonnenuhr war ein Symbol. pünktlich .unpünktlich ordentlich . f) Der gemeinsame Orientierungspunkt war noch da.a) Die Bürger bauten einen großen Tempel.faul prachtvoll .unordentlich fleißig . 1.beenden 3 x 7 = 21 puncte IV 5 X 5 = 25 puncte 10 puncte din oficiu Obiectivul testului : verificarea intelegerii unui text . g) Die Bürger waren trotzdem pünktlich. III. Itemii testului urmaresc o abordare gradata a textului. x e) Der Tempel hatte keinen Schatten.

..... dass an diesem Tag die 97 .... Der Name "Färbersamstag" ......... (lassen) sich wohl daher ableiten.... (vorbereiten). Dezember III.. holder Knabe im lockigen . was typisch für diese Feste ist! V.. . heilige .. Oktober 6.......... Bilden Sie acht zusammengesetzte Substantive mit folgenden Wörtern: Lied............. Kindl.... Karneval..... der Retter ist da. nivelul A 2 Aria tematică: Feste und Feiertage / Sărbători I.. Das Haus wird . schlaf ....... Advent Anmerkung: manche Wörter können mehrfach zusammengesetzt werden! II.... Bier............ IV..... Zelt...... der Rettter ist da......... von fern und nah: ...... durch den ...... Christ.. Narr.......... Nennen Sie drei Familienfeste und schreiben Sie................................. Setzten Sie die in Klammern stehenden Verben in die richtige Form! Karsamstag (Färbersamstag) Am Karsamstag ....! Alles schläft... himmlischer Ruh! . Dezember 25.... Weinhachten. hochheilige Paar. Welches Fest wird an welchem Tag gefeiert? Was ist typisch für dieses Fest? Tag der deutschen Einheit Weihnachten Oktoberfest Heiliger Nikolaus Silvester Advent Ende September die letzte Nacht im Jahr vier Wochen vor Weihnachten 3................. heilige Nacht! Hirten ........... Kranz. Oktober........Test 2 Test evaluare curentă.... Halleluja tönt es .... wacht nur das traut.......... Hören Sie folgendes Lied und setzen Sie die fehlenden Wörten ein: Stille Nacht.......... (putzen) und das Essen für das Osterfest wird ...... Krippe.... Ostern.. schlaf in himmlischer ... (stehen) die Vorbereitung auf Ostern im Vordergrund... Fest......... Spiel... Hase... Nacht.. kundgemacht..... Christ.....

. Ein anderer Brauch am Vorabend mit der i. z. von landwirtschaftlichen Produkten. 7.. die Abgaben (dările) an Zinsen (dobânzi) Laternenzug und Pacht (arendă) bezahlt werden (Textquelle – www. Weil die Gänse oft vorher geschlachtet f. 8. In einigen Gegenden führt diesen j..de) VI.. (entfachen) und zusammen mit Weihrauchkörnern (boabe de tămâie) ... 3. z...... 6. 10..de) 1... Martin an. Martinstag: 9. um dem Gutsherren Martinstag... Laterne herumzuziehen 10.. Viele Bauern leisteten ihre Abgaben nicht e..... (durchgeführen).. Martinshörner.. 2... einer Kuh... (Textquelle .... also Martinsgans genannt... (färben) werden. (weihen)....www.. 2.. da jetzt die Ernte eingebracht und der Wein schon im Fass war. Besonders auf dem Lande war früher a.wird das Feuer für die Osterkerze ....... sondern in Form 6...ostern-mt-dem-osterhasen. einen fetten Gänsebraten zu servieren wurden diese Gänse nach dem Namen des Tages. 5. Der Martinstag bedeutete somit c.. In der Osternacht von Karsamstag auf Ostersonntag dem eigentlichen Höhepunkt des Osterfestes . finanziell. 4. Knechte ihren Lohn. Wie heißt der Feiertag? Was machen die Kinder an diesem Tag? Hinweis: die nummerierten Teile beachten die logische Folge des Textes! 1... ein Reiter als St..weihnachsstadt. erhalten Sie einen Text zu einem wichtigen Feiertag aus Deutschland..B........ den Abschluß eines Wirtschaftsjahres... 7.. An diesem Tage erhielten die Mägde und b...... Martinsbrezel. 9... Schließlich werden in dieser Nacht auch das Taufwasser geweiht und Taufen . Gleichzeitig mussten aber auch d.... der Martinstag von besonderer Wichtigkeit. 8 Auch spezielle Backwaren findet man zum h. 4... B........ auch heute noch kleine Geschenke zum wurden... 5. und Laternenlieder zu singen ist weit verbreitet. 3.. einem Schwein oder einer Gans. In vielen Gegenden erhalten die Kinder g.......Ostereier . Soluţii şi barem: Timp la dispoziţie: 45 de minute 98 .. Wenn Sie die Teile der folgenden Sätze richtig zuordnen..........

Adventslieder. 99 . Soluţii posibile: Weihnachtslied. Adventslied. einsam wacht nur das traut. holder Knabe im lockigen Haar. Kugeln. Christfest. Wurst Sekt. Tag der deutschen Einheit Weihnachten 3. Weihnachtsfest Osterhase. Bierzelt. Dezember 5 + 15 = 20 puncte III. Christ. Kleine Geschenke. Karnevallied Festzelt Oktoberfest. Nüsse x 8 = 16 puncte Oktoberfest Silvester Advent Heiliger Nikolaus Ende September Die letze Nacht im Jahr Vier Wochen vor Weihnachten 6. Brezel. schlaf in himmlischer Ruh! Stille Nacht. Bierfest. schlaf in himmlischer Ruh. Volksmusik. Feuerwerk. Adventskranz. Äpfel. der Rettter ist da. hochheilige Paar. Stille Nacht. Osterfest. Christkindl. Bierzelte. Oktober 25. Gedenkfeiern Weihnachtsbaum. Dezember Deutscher Nationalfeiertag. der Retter ist da. Karnelvalnarr.I. Bierwagen. heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht. durch den Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah: Christ. Adventskalender. Adventsspiel 2 II. Kerzen. Kerzen. Glückwünsche Adventskranz. Weihnachtsgans Bier. heilige Nacht! Alles schläft. Geschenke.

und Südpol etwa 40 Mio. km3 Eis eine Fläche von 15 Mio. km2 vergletschert. Die Kinder erhalten kleine Geschenke und ziehen am Abend mit Laternen durch den Ort. c 10. Durch rasches Wachstum und Mächtigkeiten bis 3000 m geraten die Gletscher in eine Fließbewegung (30 m –7. 1. 1. g 2. folosirea productivă a limbii. durchgeführt 2 x 8 = 16puncte VI. Namenstag. f 8. Testul cuprinde itemi privind vocabularul. Angrenzende. b 6. înţelegerea unui text. j 5.: Hochzeit. h 4. Diese Fläche entspricht rund 32 % der Landoberfläche der Erde (heute: 10 %) Gletscher nehmen ihren Ausgang meist vom Zentrum hochragender Gebirge. lässt. Dadurch treten in Gebirgen und in den höheren Breiten der Nord. Im Laufe der Zeit bedecken sie so riesige Teile der Flachländer oder Meere. a 7. gefärbt. e 9. De ex. geweiht. entfacht. Gegenwärtig bedecken in Gebirgen und an Nord. als an ihrem Ende Eis abtaut. Geburtstag. Während der größten Eisausdehnung in der Eiszeit (Pleistozän) waren dagegen rund 44 Mio. Verlobung 3+6=9 V. geputzt.10 puncte IV. Zur Gletscherbildung müssen jedoch mehr Niederschläge in Form von Schnee auf die Gletscher niedergehen. nicht vergletscherte Gebiete bilden Kältesteppen 100 . in der die durchschnittlichen Temperaturen weltweit um etwa 7-13 °C niedriger liegen als heute. nivelul B 2 Aria tematică: Sachtexte/ texte neliterare Was ist eine Eiszeit Mit Eiszeit oder Kaltzeit bezeichnet man eine geologische Zeitspanne. stabilirea unor legături logice într-un text.5 x 10 + 2 x 2 = 19 puncte 10 puncte din oficiu Obiectivul testului: verificarea înţelegerii sărbătorilor tipice germane. km2. i Das Fest heißt Martinstag. cunoştiinţele de gramatică. Test 3 Test evaluare curentă.5 km/Jahr). d 3. vorbereitet.und Südhalbkugel ausgedehnte Vergletscherungen auf. steht.

die mit Eis in Verbindung stehen! II. (Textquelle: www. Die Gletscher entstehen durch reichen Schneefall und kalte Temperaturen. bzw. Schreiben Sie aus dem Text alle Wörter. an der Grenze Ordovizium/Silur.oder Tundren. Dazwischen liegen Perioden eines ausgeglichenen.000 Jahren). zuletzt auch auf den Menschen.5 Mio. ausgeglichenen. subtropisch feucht-warmen Klimas mit einem Höchststand der Meere. Weshalb sinkt der Meeresspiegel bei massiver Vergletscherung? 6. Jahren.de) I. subtropischen feucht-warmen Klima. Wieviel Eiszeiten hat es bis heute gegeben? 101 . vier Eiszeiten im Abstand von etwa 300 Mio. Wieso geraten die Gletscher in eine Fließbewegung? 5. Da die Eisschilde ungeheure Wassermengen binden.findling-oderberg. Die Polkappen waren unter einem solchen Treibhausklima eisfrei.und Südpol. Die Gletscher befinden sich heute in hohen Gebirgen und am Nord. Richtig oder falsch? Richtig Falsch Mit Eiszeit bezeichnet man eine geologische Zeitspanne. Wo befinden sich Gletscher? 4.und Tierwelt. in der die durchschnittliche Temperaturen weltweit um etwa 17 . Was versteht man unter einer Eiszeit? 2. dem "Galaktischen Jahr": im jüngeren Präkambrium. IV.23°C niedriger liegen als heute. Kaltzeiten hatten stets maßgebenden Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung von Tieren und Pflanzen. Zwischen den Eiszeiten gab es mehrere Zeitspannen mit einem feuchten. Suchen Sie die passenden Adjektive zu folgenden Substantiven: Gebirge Kugel Einfluss Zeitspanne Temperaturen Wachstum III. Beantworten Sie folgende Fragen: 1. Unter welchen Bedingungen bilden sich Gletscher? 3. Durch langsames Wachsen und mindere Mächtigkeiten beginnen die Gletscher zu fließen. Eine Eiszeit hat einen entscheidenden Einfluss aus die Pflanzen. Wie heißen die angrenzenden nicht vergletscherten Gebiete? 7. sinkt der Meeresspiegel weltweit um bis zu 100 m. am Übergang Karbon/Perm und im Pleistozän (vor 2. bis 10. Ferner prägten sie die nacheiszeitlichen Landschaftsformen In der Erdgeschichte gab es drei.

und Tierwelt. Zwischen den Eiszeiten gab es mehrere Zeitspannen mit einem feuchten.       x 13 = 26 puncte 3 x 6 = 18 puncte IV. abtauen. Die Gletscher befinden sich heute in hohen Gebirgen und am Nord. Nordhalbkugel maßgebender geologische durchschnittliche rasches 3 x 6 = 18 puncte III. nacheiszeitlich. Durch langsames Wachsen und mindere Mächtigkeiten beginnen die Gletscher zu fließen. Vergletscherungen. vergletschert. Eine Eiszeit hat einen entscheidenden Einfluss aus die Pflanzen. ausgeglichenen. subtropischen feucht-warmen Klima.Timp de lucru: 50 minute Soluţii şi barem: I. Halbkugel. Pleistozän. 4 x 7 = 28 Punkte 102 . Kaltzeit. Eis.23°C niedriger liegen als heute. in der die durchschnittliche Temperaturen weltweit um etwa 17 . Gletscherbildung. Richtig Falsch Mit Eiszeit bezeichnet man eine geologische Zeitspanne. eisfrei 3 II. Südhalbkugel. Soluţii: Eiszeit. hochragende. Eisausdehnung.und Südpol. Gletscher. Die Gletscher entstehen durch reichen Schneefall und kalte Temperaturen. Eisschild.

Aus den folgenden Wörtern fehlen einige Buchstaben.10 puncte din oficiu Obiectivul testului: verificarea înţelegerii unui text neliterar (ştiinţific). die ein Hobby haben. Sc_wi_men. Itemii obiectivi ai testului urmăresc o abordare gradată a textului. Ber_ste_ger. Welche Hobbys erkennst du? 1. 11. 9. 103 . nivelul A2 Tema: petrecerea timpului liber I. setzt du die richtigen Buchstaben ein. 3. K_ch_n. 4. 6. în genul celor abordate în cadrul studiului Pisa. S_hifa_r_en. 8. 2. erhälst du einige Hobbys oder die Bezeichnung der Leute. 10. L_s_n II. Test 3 Test evaluare curentă. având în vedere dificultatea textului. 5. Br_efma_k_nsa_ml_r. 12. 7.

________________________ 8. Finde sie und bilde Sätze nach dem Muster: Man läuft Schlittschuh auf dem Eis. Der Fürst Franz von Thurn und Taxis richtete um 1500 die ersten regelmäßigen Postverbindungen im heiligen römischen Reich deutscher Nation ein.________________________ 5.________________________ 10.________________________ 4. Radfahren. Die älteste bekannte Poststelle wurde 255 v.fotosearch._______________________ 9. Wo kann man folgende Hobbys betreiben? Die jeweiligen Orte sind im Buchstabenquadrat versteckt. (Textquelle: http://sammler. Die Hobbies sind: Wandern._______________________ III._______________________ 11. / 13.com/bm/history. Im Mittelalter überbrachten in Europa meist Kaufleute und Mönche die Briefe. So wurden schon um 2000 v. Die alten Griechen und Römer transportierten ihre Postsachen bereits mit Schiffen und durch Reiter. Jahrhundert unter Dschingis-Khan und seinen Nachfolgern über 10 000 Poststationen. Basteln.________________________ 3. Schifahren.Chr.(Bilder: www. Reiten. Angeln. Auch die Mongolen unterhielten schon im 12.de) 1.________________________ 6. Schriften auf Papyrusrollen verfasst. Chr.________________________ 7. Kochen. Von welchem heute öffentlichen Dienst ist die Rede in dem folgenden Text und welches Hobby ist damit verwandt? Schon im frühen Altertum wurden Nachrichten in briefähnlichen Schriftstücken versendet. Die von den Thurn und Taxis aufgebaute Postagentur verwaltete seit 1615 das Generalpostmeisteramt und bestand bis 1867.________________________ 2. eingerichtet._______________________ 12.htm) 104 . G F H U S T I W M S W R L F I B R R E I E N C J E A R N G S D S I B K U E C H E T L S M B H U E H E T E R N R C A I A X I E P T L S T P G E Z P L Y T O E P U A E IV.

Musizieren/ Musik machen 3. 105 . Reisen 11. 1. Lesen 4 x 6 = 12 puncte II. Kochen.V. Schwimmen. Lesen 9. Reiten 10. Bergsteiger. Briefmarkensammler. Stricken/ Handarbeit machen 2 x 12 = 24 puncte III. Angeln/ Fischen 2. Malen 4. Wandern 7. Schach spielen 12. Radfahren/ Radeln/ Fahrradfahren 6. Schifahren. Schreibe mindestens 6 Sätze über dein Hobby! Timp de lucru: 35 minute Soluţii şi barem: I. F R W E I E N G S R K U E C H S R E I E T E H A L L E B H R N I E G E E S E T I A S T T Man wandert im Gebirge. Tanzen 5. Fotografieren 8.

Soluţie posibilă: Es ist die Rede vom Postdienst. 7x 1 + 7 x 3 = 28 puncte IV. Man fährt Schi im Schnee. oral nivel A2+ Conţinuturi: Sărbători şi obiceiuri 1. Test 4 Test evaluare curentă. Er 6 x 3 puncte = 18 puncte 10 puncte din oficiu Obiectivul testului: verificarea vocabularului legat de activităţile din timpul liber. 106 . a folosirii pronumelui impersonal “man”. 8 puncte V. 2. Das Hobby ist Briefmarkensammeln. Man bastelt in der Werkstatt. Beschreiben Sie die Grafik.Man kocht in der Küche. Man fährt Rad im Freien. Man reitet in der Reithalle. Wie ist die Situation in Rumänien? Warum? (wenigstens 3 Argumente).

107 .

die meistens weh tun. 3..2 corelarea. wird er von seinen Kumpels "Dumbo" gerufen. Barem Descrierea graficului: 20 p Descrierea comparativă a situaţiei: 20 p Enunţarea a minimum 3 argumente: 20 p Corectitudinea exprimării şi utilizarea unui vocabular adecvat: 30 p Din oficiu: 10 p Test 5 Name: ………………………. de informaţii punctuale relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru. dass sie gnadenlos an ihren unglücklichen Opfer kleben bleiben und diesen nichts anderes übrig bleibt. Formative Evaluation – Niveau B1 Lesen Sie den Text und lösen Sie die folgenden Aufgaben: Klasse: ……………………… Datum: ……………………… Claudia heißt bei ihren Eltern Mäuschen. sind sie eine verbale Liebkosung zwischen zwei Menschen. Nicole ruft ihren Steffen am liebsten Schnuppel. Testul are ca obiectiv central evaluarea capacităţii de a produce un mesaj oral scurt şi coerent în legătură cu o temă dată. du hast keinen? Schade! Oder soll ich besser sagen Glück gehabt? Egal. Aber leider besitzen die verhassten Spitznamen gerade die gemeine Eigentümlichkeit. Frank nennt seine Annika Prinzessin. als sich Zähne knirschend mit ihnen zu arrangieren. Kosenamen und Spitznamen sind zwei grundverschiedene Dinge..nagel-syben. die alle nur noch "Schnecke" nennen.doc Timp de pregătire: 5 min. oferirea – oral – de informaţii clare şi precise pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. a mai multor informaţii din grafic/ din propria experienţă de viaţă pentru a rezolva o sarcină de lucru. weil sie einmal einen Pulli mit diesem Motiv anhatte. Spitznamen sind Spitzen in Wortform.Quelle: http://www.1 Identificarea elementelor esenţiale într-un grafic. Weil sie eine Eigenart von uns aufs Korn nehmen. Competenţe specifice vizate: 1. în mod coerent. Inzwischen hat er sich zwar daran gewöhnt. Drei klare Fälle von Kosenamen. die in der Regel ein enges Verhältnis zueinander haben. Ebenso wie Judith. Sagt ja schon ihr Name. Bei den Kosenamen dagegen sieht die Sache ganz anders aus. Und wie lautet deiner? Was. 1. Liebend gerne hätte er seinen Spitznamen wieder los.de/html/docs/DaF/Sprachkurs_DaF/UeBUNGEN_Grafik_TestDaF. Wie ja bereits ihr Name verrät. auf die wir in der Regel nicht gerade stolz sind. Obiectivele testului Timp de prezentare: 3 min. 108 . 2. exprimarea unor argumente folosind expresii specifice. Weil Oliver abstehende Ohren hat. Obwohl sie doch eigentlich eine nette Angelegenheit sind. aber toll findet er das ständige Erinnert Werden an seinen Makel nicht. beim Thema Kosenamen scheiden sich die Geister.

Finden Sie die Synonyme im Text zu: a. lieblos – i. Fehler/Mangel – Über dieses Thema gibt es verschiedene Meinungen – f. ganz persönlich auf einen Menschen. Eine Zärtlichkeit der besonderen Art. wörtlich – d. Besonderheit – f. j. sondern liebevoll gemeint. Muster – b. Beziehung – c. Sie sind nicht boshaft. gnadenvoll – beliebt – 2 Punkte 109 . glücklich – 1 Punkt g. Pech haben – c. immer – g. Finden Sie die Antonyme im Text zu: a. Feind – e. weit – h. j.Das Jugendmagazin) 1.Wie bei Liebespaaren eben oder auch unter Familienmitgliedern. den wir gern haben – e. Darum verwenden und hören wir sie ja auch so gerne. verärgert – h. zugeschnitten. (Juppidu . gleich – b. genau beobachten und mit Spott und Witz kritisieren – i. an de m uns viel liegt. zum Glück – d. bescheiden – 2.

......................................... ..........................................................und Spitznamen? ................................ Beantworten Sie die Fragen................................................ möchtest du einen haben? Begründe................................................................................................ Sechs Vögel haben eben ihre Mahlzeit erhalten.... 2........ .... Hast du einen Spitznamen? Gefällt er dir? Wenn nicht......................................................... ....................................... Inwieweit sollte man diese verwenden? ............................................................... möchtest du einen haben? Begründe........................................................................................ ........ Welche Unterschiede gibt es zwischen Kose............................................................................................................................... Jeder hat eine Raupe im Schnabel.................................... ............................................ Zeichnen Sie diese und malen Sie sie richtig aus.................................................................................................................................................................................... ............................................... 4............................................................................................................................ ................... 3............ Fassen Sie den Text in höchstens 3 Sätzen zusammen......................................... Hast du einen Kosenamen? Gefällt er dir? Wenn nicht............................................................................................................................................3................................................................................................................................................................................................................. .....................................................................5 Punkte 110 ....... 1............................................... 4.................................... 5................................................................................................. .........................................................................................................................................................................................5 Punkte .... 2 Punkte 1..................................................................... ............................................... ......................................................... 2............................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................

Die letzten zwei haben keine gleichfarbigen Raupen. Der vierte ist der kleinste. gleich – grundverschieden. Zwei Raupen sind rot. Der zweite ist ein Wasservogel.Zwei Raupen sind gelb. Er hat eine rote Raupe. Von Amts wegen: 1 Punkt Bewertungsbogen 1. Der fünfte hat den längsten Schnabel. (10 Antonyme x 1 Punkt) a. Der erste Vogel ist eine Taube. Feind – Kumpel 1 Punkt 111 . Der sechste Vogel hat den längsten Schwanz. Die ersten zwei Vögel haben gleichfarbige Raupen. Er hält eine grüne Raupe im Schnabel. Eine ist blau und die andere grün. zum Glück – leider d. anders b. Der dritte hat keine blaue Raupe. Pech haben – Glück haben c. Arbeitszeit: 50 Minuten. Alle Themen sind verbindlich.

grüne Raupe. bescheiden – stolz f. aprox. j. Besonderheit – Eigenart. weit – eng h. genau beobachten und mit Spott und Witz kritisieren – aufs Korn nehmen i.1 (antonime) şi 2 (sinonime) sunt itemi obiectivi care se bazează pe cunoştinţe lexicale şi d educerea înţelesului din context. verärgert – Zähne knirschend h. Ex. Alle Themen sind verbindlich. gnadenvoll – gnadenlos beliebt – verhasst 2 Punkte 2. 6. 112 . j. Zusammenfassung 5.e. Cuprinde 5 exerciţii.5 Punkte 1. Beziehung – Verhältnis c. 4.gelbe Raupe. 2.5 Punkte) 4. Arbeitszeit: 50 Minuten. immer – ständig g.25 Punkte) 2 Punkte 2. lieblos – liebevoll i. (10 Synonyme x 2 Punkte) a. Eigentümlichkeit f.rote Raupe.5 Punkte 1. (6 Antworte x 0. 5. 1/3 concentrându-se pe vocabular (un aspect extrem de important la acest nivel). Fehler/Mangel – Makel Über dieses Thema gibt es verschiedene Meinungen – da scheiden sich die Geister 3. Von Amts wegen: 1 Punkt Obiectivele testului    Realizarea unei verificări curente Verificarea înţelegerii unui text scris şi a exprimării în scris (dacă este cazul) Stabilirea unor soluţii de remediere a situaţiei Analiza testului curent    Vizează verificarea înţelegerii textului şi lucrul pe text şi implică deprinderile citire şi scriere. 3. glücklich – unglücklich g.gelbe Raupe.blaue Raupe. wörtlich – verbal d. den wir gern haben – an dem uns viel liegt e. Muster – Motiv b.rote Raupe. (4 Antworte x 0.

....... Er schaut ihn sich an und überlegt. Vo_ deine_ Groβväter_................................ die in der Stadtverwaltung gebrauchten unhöflichen Forderungen in die Höflichkeitsform um.... Schalter acht! .... deine_ Groβmütter_ sind dein_ Elter_ di_ Kinde_.................. Kinder allesamt Hans Manz Vo_ deine_ Vate_ ..................... Und er ...... Jetzt Gebühr bezahlen.............................................................. 3...................... 2.......................................... die nicht in die Zeile gehören...... wuchtet ihn mit .......... Der Imperativ ist wichtig....... (6) und in den Brunnen springt.................... Klasse: ……………………… Datum: ……………………… 1.... In den meisten Zeilen gibt es ein Extrawort...... Ex.................... Ergänzen Sie die fehlendenletzten Buchstaben........ 6..... (2) lauscht.................. Herkommen! . 3... (1) wie tief er wohl ist.................. auf........................ Er denkt sich: 'Mensch............ (3) Stein zu brauchen!" Gesagt getan........ se va utiliza notarea holistică la punctele 3 şi 4 pentru a nu demotiva elevii... aber genau! ......................... deine_ Mutte_ bist du da_ Kin_ .................3 prop......... Also überlegt er sich: "Ich werde wohl einen größeren .. Lesen Sie den Text aufmerksam und schreiben Sie die Wörter.... Als_ sind dein_ Groβelter_................. Având în vedere nivelul şi faptul că au lucrat mai puţin cu astfel de texte.................... Ex... dein_ Elter_ und du allesam_ Kinde_.......... Er findet einen riesengroen Stein............... Vo_ deine_ Urgroβväter_........ Papier nicht verlieren! .............. Auch Pass mitbringen! .....3 cuprinde itemi semiobiectivi (întrebări contextuale) şi subiectivi (întrebări personale)........................................5 antrenează gândirea logică.. sieht er auf einmal eine Ziege.... Setzen Sie.. (7) ich denn hier gelandet?’ Nach einer klein Weile kommt ein zweiter Mann hinzu und fragt: ................. Und während er noch auf den Aufprall ........ Quittung zeigen! .............4 cere povestirea textului pe scurt (max..dem............ Also hebt er einen kleinen Stein auf und wirft ihn dort hinein........................ hört aber den Aufprall nicht...6 Punkte 2.........) şi este cel mai dificil exerciţiu pentru acest nivel................... Viele sprechen lauter und falscher als sie sollten............ 3 Punkte 1........... 1 Punkt (0) Ein Mann kommt an einem Brunnen in dem Irland vorbei. Lesen............................. . Formative Evaluation – Niveau A1 1. (5) horcht.... 4................ ist das hier ein seltsames Land. deine_ Urgroβmütter_ sind dein_ Groβelter_ di_ Kinde_...........    Ex................. (4) letzter Kraft hoch und wirft ihn in den einen Brunnen................................ Test 6 Name: ………………………... die sie in einem unglaublichen Tempo auf ihn zurennt ... 5........... wo bin ............. 113 ....

.... das war ein seltsames (9) Vieh.............. böse... r Bauer..05) Von deinem Vater. e Bäckerei............... ............. r Pfarrer.. 5. r Frisör....... bedankt sich für das Mittagessen und will es bezahlen. 7 an ihrem Tisch ein Schwarzer und .6 Punkte 114 ... ....... innerlich......... 6. 1..... Schluss. r Rock......... 8 in ihrer Suppe. r Container..... bedauert es der Schwarze sehr....... Sie haben alles für „Bitte lächeln!“ gefilmt.. Wie geht die Geschichte weiter? Kreisen Sie die Lösung ein........ s CD-ROM-Laufwerk. s Theater...... 14 sagt sie dann...... mitzunehmen............ r Tischler......... r Lautsprecher. 4......... 9 auf.. Sie lehnt es großzügig ab. r Pfirsich........Brednich Eine junge Frau........ Arbeitszeit: 50 Minuten...... 1........... ob es deine war... 1 Punkt s Mousepad.................... eine ....... e CD e Melone. dann denkt sie: „Naja........... r Rechner...... e Diskette................... Von Amts wegen: 1 Punkt Bewertungsbogen 1.... guckt sich um und sieht auf dem Nebentisch ihre unangetastete Suppe und ihre Jacke über der Stuhllehne............ sitzt........... e Pflaume/Zwetsche...... r Arzt... 5........... s Kleid.. ........ e Apotheke...... Studentin........ und als sie dort angekommen ist....... r Badeanzug..... taucht.. und es ist richtig . r Schirm............................ Zum . e Aprikose.. Sie kommen ins ." ....... e Tastatur...4 Punkte Anfang............ nett......................(8) "Hast du meine Ziege gesehen?" "Ich weiß ja nicht. löffelt............ r Apfel s Hemd......... 4..... ..... e Buchhandlung..... Tisch. r Ingenieur e Schule..... . r Mantel...... Im ersten Moment regt sie sich ......................... 11 ihren Löffel auch ein und unterhält sich mit ihm......... Sie geht zurück und ..... 3............. merkt..... besser mit Humor nehmen...... s T-Shirt.. s Rathaus Alle Themen sind verbindlich.. 3... ....... r Zweig....... e Birne. kommt ein Fermsehteam an den Tisch und fragt sie....... dass ihre Jacke nicht da über dem Stuhl hängt......... Begründen Sie Ihre Wahl! 1 Punkt a............. die ist doch echt in den Brunnen herein gesprungen!" "Nein.........W...... .... Cola..................... Drei Wörter kann man nicht einsetzen.. Von deinen Urgroβvätern.... 10 und nicht so viel Geld“............................. der hat vielleicht .... r Zaun......... holt............ setzt sich dazu.... Die geteilte Suppe R......... e Bluse r Rennfahrer... 12 und teilen sich noch die Cola... e Hose..... dass sie vergessen hat......... 2............. r Kranke.... r Koch...... geht zu Karstadt ins Restaurant und kauft sich eine Suppe und eine ........... einen Löffel ....... b..... r Schneider... als sie aufsteht.... d..... wie sie sich bei der Sache gefühlt hat... Sie trägt beides an einen . 5... ............. e Apfelsine/Orange... steht auch der Fremde auf. Ergänzen Sie den Text mit den fehlenden Wörtern.. meine kann das nicht (10) gewesen sein. ............................. 4 sie....... Was passt nicht in die einzelnen Reihen? Streichen Sie das Wort durch! 1....... 2. 1...... die hab ich an einem Stein festgebunden..... e Kirche.. sie müsse gehen................... s Kino..... stellt sich vor und lädt sie zum Abendessen ein.............. r Anzug. Gespräch... Als sie wiederkommt.......... Rentnerin... 13..... merkt sie....... 6 sich den Löffel.. (32 Endungen x 0. c........... Hunger............ e Jacke.....

5. . 5. 1 Punkt c.deiner Mutter bist du das Kind. 6. 2. guckt sich um und sieht auf dem Nebentisch ihre unangetastete Suppe und ihre Jacke über der Stuhllehne. 3 Punkte 1. Von deinen Groβvätern. deine Eltern und du allesamt Kinder. 2. Lesen Sie das bitte genau! 2. 3. Jede logische Begründung wird akzeptiert. 5.herein. Cola. 115 . Bitte verlieren Sie das Papier nicht! 5. 10. 6. 8. 4. Kommen Sie bitte her! 3. 10. holt.4 Punkte 1 Punkt 1. (14 Wörter x 0. 12. se va utiliza notarea holistică la punctul 5 pentru a nu demotiva elevii. 9. 9. (5 Wörter x 0. dass ihre Jacke nicht da über dem Stuhl hängt. r Kranke. löffelt. Alle Themen sind verbindlich. 4.. Also sind deine Groβeltern. Având în vedere nivelul şi faptul că au lucrat mai puţin cu astfel de texte. . dintre care 5 conţin itemi obiectivi. . r Schirm.1 richtige Entscheidung) 1. taucht. Hunger. 7.1) 1.. 2. .2) 1. 2. Bezahlen Sie die Gebühr jetzt am Schalter acht. nett. einen. dort. r Zweig. (10 x 0. sie. Arbeitszeit: 50 Minuten.merkt sie. klein. zu. Bringen Sie auch Ihren Pass mit! 6.5 richtige Lösung) Mögliche Lösungen: deinen Urgroβmüttern sind deine Groβeltern die Kinder. Von Amts wegen: 1 Punkt Obiectivele testului    Realizarea unei verificări curente Verificarea înţelegerii unui text scris şi a exprimării în scris (dacă este cazul) Stabilirea unor soluţii de remediere a situaţiei 1 Punkt Analiza testului curent  Vizează verificarea înţelegerii textului şi lucrul pe text şi implică deprinderile citire şi scriere. 4. 7. 11. r Container. Gespräch. Tisch. 3. 6. innerlich. merkt. bitte! 4. 3. 4. 14. (6 x 0. 13.  Cuprinde 6 exerciţii. r Zaun. 8. sitzt. mitzunehmen.Studentin. 5. Zeigen Sie mir bitte die Quittung! 3. . deinen Groβmüttern sind deine Eltern die Kinder. Schluss.

.Test 7 Evaluare curenta scrisa. . l)…………………. den Schnee. h)………………. e) ………………. 2.. Der Fr……. Beantworte folgende Fragen: a) Welche Monate sind im Winter? ………………………………………………………………………………………. In Mai haben wir Sommerferien. Der Frühling hat zwei Monate. Wir bauen einen Schneemann im August. Im Herbst reifen die Birnen und die Äpfel. den S………. Der Herbst ………. Trauben... …… Sommer den Klee. Der Iuni hat 30 Tage.. c) Welche Monate sind im Herbst? ……………………………………………………………………………………… d) Welche Monate sind im Frühling? ……………………………………………………………………………………… 3. Hier verstecken sich die 12 Monate. Das Jahr hat drei Jahreszeiten. Richtig oder falsch? Kreuzt an.. Die Kinder baden im Sommer. k)………………. In April kommt der Osterhase. g) ………………… j) …………………. HIERJANUARFEBRUARDORTMÄRZMUTTERAPRILMAISOMMERJUNIJULYAUGUSTNIC HTSEPTEMBERFOTOOKTOBERNOVEMBERDEZEMBER a) ………………… d)…………………. f) …………………… I) ………………….. den ………. R Im Winter ist es kalt. der ………. A 1 Jahreszeiten (de exemplu clasa a V-a L2) 1.. Februar hat immer 29 Tage.. Schreibe sie auf. Grenzt sie ab. b)………………. .den W……. Setzt die fehlenden Wörter richtig ein: Ich kenne eine Mutter. b) Welche Monate sind im Sommer? ………………………………………………………………………………………. bringt Blumen. c)……………………. 116 F .. Den Fr……. 4. die hatte ……… Kinder.

April. Februar.5. Testul urmareste cunoasterea elementelor lexicale referitoare la lunile anului si la anotimpuri. IV. April.  Pentru evaluarea sumativă – 4 exemple şi bareme LIMBA FRANCEZĂ: Test sumativ 1 (la sfârşitul unitǎţii de învǎţare) Nivel B1 SUBIECTUL I (50 puncte) Lisez attentivement ce texte. Itemii folositi au fost organizati gradat. et les ont poussés à préférer les marques et enseignes capables de leur offrir une expérience gustative mémorable. Juli. Solutii si barem I. Osterhase. November Frühling: März. kommen. 2 x12 =24 puncte Januar. Sonne. Mai III. La mode 117 . 1 x 11= 11 puncte Daca sunt formulate propozitii corecte. II. Vögel. die hatte vier Kinder: Den Frühling. August. décrit Marc Bourgery. Februar. der Sommer den Klee. Sie beginnt so: Ich mag den Frühling. unique ». Die Blumen………… Schreibe weiter noch 5 Sätze mit folgende Wörter: Bäume. den Sommer. vécu comme un moment fort. « Lassés de voir la nourriture systématiquement associée au danger dans les médias. der Winter den Schnee. scheinen. Ultimul exercitiu ofera elevilor posibilitatea de a fi creativi. Der Frühling bringt Blumen. schön. September. les Français ont réhabilité le temps du repas. 2 x 4 = 8 puncte Winter: Dezember. Hanne schreibt eine E-Mail und spricht über den Frühling. singen. 3 x 9 = 27 puncte Ich kenn eine Mutter. Januar. Wetter. directeur d’une agence parisienne qui analyse les aspirations des consommateurs à partir des produits qui marchent. Oktober. den Herbst . convivial. Juni. Jetzt ist es nicht mehr kalt. November. August Herbst: September. März. Dezember. Les scandales récents sur les habitudes alimentaires des Français ont renforcé leur aspiration à «manger beau». Oktober. Der Herbst bringt Trauben.den Winter . mergand dela simplu la complicat. Mai. Sommer: Juni. Juli. April. blühen.

.. À la fin elles trouvent …... s’explique par le fait que…………………………………………………… • Les hypermarchés sont devenus moins fréquentés parce qu’ils……………..6 fois l’année précédente. En 2001... Le Français dans le monde no 324/2002 1... ……………………………... Elles cherchent aussi …... lait...... ….. farine.... les grandes surfaces alimentaires perdent des parts de marché au profit des enseignes spécialisées et des magasins de proximité... ……………………… Est-ce qu’il a bu du jus d’oranges ? Non. L’hypermarché ne peut s’imposer qu’en traitant tous les clients de manière homogène.. au lieu de 39.. les Français ne se sont rendus en moyenne que 37... Or... Depuis 1994. …. dans le but avoué de réaliser des économies d’échelle. …………………………….. Compréhension écrite (15 points) Complétez les phrases ci-dessous en utilisant les informations fournies par le texte.... iar nivelul este L2.. ………………………. (10 – 12 répliques) Se acordă 10 puncte din oficiu Durata testului este de 50 de minute. Vocabulaire (15 points) a) Expliquez le syntagme « manger beau ».. les Français choisissent en général les marques à même de leur procurer…………………………………………………………… • Le temps du repas est actuellement perçu comme ………………………………… • Par exemple. sucre et …. • Les sondages montrent en effet que . une offre spécifique.. un produit à la mode.. Imaginez le dialogue avec le vendeur...... légumes. Le temps qu’ils y ont consacré est passé d’une heure il y a dix ans à trois quarts d’heure... C’est sans doute parce qu’ils n’ont pas compris cette donnée psychologique que les hypermarchés subissent le désamour des Français. 118 ..... Elles veulent acheter ….. Faites-les entrer dans des phrases de votre choix.... Elles achètent deux kilos …...... …………………… SUBIECTUL II (40 puncte) Sylvie va faire des courses dans la boutique du quartier... b) Réponds aux questions en employant les pronoms adverbiaux : (10 points) Pensez-vous au carnaval ? Non... belles pommes.... • En matière d’aliments... le public réclame aujourd’hui une attention quasi-individuelle. temps...7 fois dans un hypermarché. abricots et une bouteille …… eau. Est-il sorti de son bureau ? Oui.... B1. plus de service et de conseil. crème..actuelle des bars à sushis ne s’explique pas autrement : joliment présenté sur des plateaux bien ordonnés.... les poissons crus japonais en appellent à l’œil autant qu’au palais.. • Les acheteurs demandent aujourd’hui………………………………………… 2... (5 points) b) Donnez les homonymes des mots : dans. Tu t’intéresses à cette histoire ? Non... la préférence des Français pour le sushi.. Julie veut faire une tarte aux fruits.. Es-tu allé à la bibliothèque hier ? Oui. Elles ne prennent pas …. beurre.. (1o points) Julie et Simone sont au marché... (10 points) 3....... huile et …. Grammaire (20 puncte) a) Complétez les phrases suivantes avec l’article partitif convenable ou la préposition de...

(2. Lisez ce texte.corectitudinea grafiei şi a punctuaţiei – 5 puncte .Accentul este pus pe receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situaţii de comunicare şi pe producerea de mesaje scrise adecvate unor anumite contexte. x 5) SUBIECTUL II. număr de replici .3 puncte fiecare frază = 6 puncte 3. . Compréhension écrite 15 p.50 x 6 completări) 2. sans dépasser les trente-cinq heures hebdomadaires. – 40 puncte Se evaluează capacitatea de exprimare în scris. a) 5 p. x 10) b) 10 p. pe baza unor întrebări de sprijin. avec des horaires de fous. încadrarea în subiect. puis répondez aux questions. – 50 puncte 1.originalitate – 5 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. (1 p. 1. a) 10 p. Certains métiers peuvent être exercés en horaires fixes.  să redacteze un dialog în care să exprime opinii personale/sentimente/reacţii referitoare la evenimente/ situaţii/ experienţe trăite sau aflate. (2 p. Test sumativ 2 (la sfârşitul unitǎţii de învǎţare) Nivel B1 I.  să integreze corect şi adecvat structuri lexicale şi gramaticale în diferite contexte. Dans le premier cas. BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I. b) 10 p. – 2 puncte pentru fiecare omonim = 4 puncte . Competenţe de evaluat :  să identifice informaţii generale dintr-un text scris.adecvarea vocabularului – 10 puncte . Grammaire 20 p.respectarea cerinţei.corectitudinea gramaticală – 10 puncte . D’autres se vivent à cent à l’heure.coerenţa şi logica exprimării – 5 puncte . Vocabulaire 15 p. on peut s’organiser une vie bien – 5 puncte 119 . la prima vedere.

remplie à côté de son boulot, mais le risque de la routine pèse. Dans l’autre, la stimulation et les b ons salaires sont souvent au rendez-vous, mais les loisirs passent clairement au second plan… Avant de foncer tête baissée vers un métier et une filière donnée, définissez précisément vos goûts et vos envies. C’est indispensable, vu que vous consacrerez à votre future activité le plus clair de vos journées. Faire feu de tout bois en matière de moyens d’information est indispensable … Bref, pour garder le fil, n’hésitez pas à aller surfer sur Internet, à regarder les émissions de télévision traitant des métiers ou d’économie, à visionner des vidéos, à lire la presse, des livres spécialisés, des guides. Et n’oubliez jamais de faire parler votre entourage de ce qu’ils font réellement comme métier. Demandez conseil à vos profs, à vos copains. Ils peuvent vous faire découvrir des qualités de votre personnalité que vous ignoriez ! Ce sera aussi une occasion de partager leur expérience du monde du travail. Phosphore no 270 / 2003  Dégagez les avantages et les inconvénients d’un métier en horaire fixe / en « horaire de fou ».  Quelles sont les étapes à suivre pour faire le bon choix du métier ? (20 points) I. 2. Identifiez dans le texte 5 mots appartenant au champ lexical du mot profession. (2,50 points) I. 3. Indiquez deux mots de la famille lexicale de chacun des noms suivants : travail, conseil. Faites-les entrer dans des phrases. (5 points) I. 4. Explquez avec vos propres mots le sens de la séquence : « Faire feu de tout bois en matière moyens d’information est indispensable ». (2,50 points) II. Mettez les verbes de la proposition principale au temps indiqués entre parenthèses et réécrivez les phrases en respectant la concordance des temps. (30 points) Je ne sais pas si elle pourra venir au concert. (imparfait) Elle est sûre que tu lui montreras ton projet. (imparfait) On annonce que le train a du retard. (passé composé) Il me dit que vous êtes tombé malade. (plus-que-parfait) Je pense qu’ils sont déjà arrivés. (imparfait) J’espère qu’il recevra ma lettre. (imparfait) III. Votre ami vous présente ses projets d’avenir. Vous lui posez des questions sur ses attentes concernant l’avenir professionnel, sur ses passions et ses intérêts. Imaginez le dialogue. (10 -12 répliques) (30 points)

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Durata testului este de 50 de minute, iar nivelul este L2, B1. Accentul este pus pe receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situaţii de comunicare şi pe producerea de mesaje scrise adecvate unor anumite contexte. Competenţe de evaluat :  să selecteze informaţii punctuale dintr-un text la prima vedere în funcţie de cerinţă;  să reformuleze, cu propriile cuvinte, o informaţie furnizată de textul suport;  să integreze corect structuri lexicale şi gramaticale ;

120

să redacteze un dialog pe o temă de interes general.

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE I. 1. 20 puncte (2 x 10 puncte) 2. 2,50 puncte (5 x 0,50 puncte) 3. 5 puncte : 0,25 x 4 = 1 punct 1 x 4 = 4 puncte 4. 2,50 puncte II. 30 puncte (6 x 5 puncte) III. 30 puncte  Respectarea cerinţei (dimensiune, tip de text) – 5 puncte  Conţinutul de idei – 7 puncte  Claritatea, coerenţa, logica exprimării – 5 puncte  Competenţă morfo-sintactică – 5 puncte  Competenţă lexicală – 5 puncte  Corectitudinea ortografiei şi punctuaţiei – 3 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. Test sumativ 3 (test la sfârşitul unităţii de învăţare) Nivel B2 I. Compréhension écrite Lisez ce texte, puis répondez aux questions. Les nouveaux venus en Provence ont des faiblesses pour le mistral. Ils trouvent ce vent sec et frais, tonique, sportif, sain, jovial. Ils apprécient qu’il chasse les nuages et les miasmes chargés de moustiques, venus des marécages de Camargue, et nettoie le ciel qu’il fait briller de soleil, comme un grand plat de cuivre durement frotté. Le temps de mistral, un mauvais temps? Allons donc! Comment le mauvais temps pourrait-il être ensoleillé? Pour les gens du Nord, qui dit mauvais temps dit nuages et pluie. Ce n’est pas ainsi que l’entendent les Provençaux : je me souviens d’une petite scène qui se passait un matin sur la place du Forum à Arles, l’un des lieux les plus intimes et les plus protégés de la ville, où veille la statue paternelle de Frédéric Mistral. La douceur de l’air était adorable. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers le jeune feuillage des platanes. J’étais arrivé dans la nuit après avoir quitté un Paris frissonnant dans l’obscurité humide d’un hiver qui ne voulait pas finir. Je m’épanouis. Je cherchai des yeux un compagnon qui partageât avec moi cette heure bénie des dieux. A ce moment un vieux Provençal, comme on en voit sur les cours disputer des parties de pétanque passionnées, vint se placer à côté de moi. Il leva un regard courroucé vers le ciel, secoua la tête et grogna : «Le mauvais temps continue!» Et il partit se réfugier dans un café, en maudissant les rigueurs du climat provençal. Le mauvais temps? Et oui ; car il avait discerné un léger souffle du nord dans les feuilles des platanes, et cette présence, même infime, du mistral avait suffi à le hérisser. Je haussai les épaules. (Michel Tournier, Des clés et des serrures)

Vocabulaire : 1. Identifiez dans le texte 5 mots appartenant au champ lexical de la météo. (10 p.)

121

2. Donnez le contraire du verbe en maudissant et introduisez-le dans une phrase (« Et il partit se réfugier dans un café, en maudissant les rigueurs du climat provençal ».) (10 p.) 3. Indiquez encore 4 mots de la même famille lexicale que le mot feuille. (10 p.) Grammaire : 4. Précisez le mode et le temps des formes verbales suivantes : avoir quitté, (il) partageât, (il) pourrait, en maudissant,(je) haussai. (5 p.) 5. Les nouveaux venus en Provence ont des faiblesses pour le mistral. Ils trouvent ce vent sec et frais, tonique, sportif, sain, jovial. Reliez les deux phrases en employant un pronom relatif. (5 p.) Compréhension : 6. Dégagez les idées essentielles du texte. (20 p.) II. Production écrite Présentez un lieu qui vous est cher, en insistant sur les sentiments qu’il fait naître en vous. (180 – 200 mots) (30 p.) Se acordă 10 puncte din oficiu.

Durata testului este de 50 de minute, iar nivelul este L1, B2. Testul vizează receptarea mesajelor transmise în scris şi producerea de mesaje scrise adecvate unor anumite contexte. Competenţe de evaluat :  să identifice informaţii generale dintr-un text scris la prima vedere;  să selecteze informaţii punctuale din textul dat în funcţie de cerinţă;  să reformuleze, cu propriile cuvinte, o informaţie furnizată de textul suport;

să redacteze un text coerent, susţinut de exemple relevante, în care să descrie un loc.

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE Subiectul I 1. – 10 puncte (2 x 5 puncte) 2. – 10 puncte (4 antonimul + 6 puncte fraza) 3. – 10 puncte (4 x 2,5 puncte) 4. – 5 puncte (5 x 1 punct) 5. – 5 puncte (1 x 5 puncte) 6. – 20 puncte : Punctajul se repartizează astfel :  Respectarea cerinţei : 2 puncte  Identificarea în text a informaţiei solicitate – 6 puncte  Reformularea corectă şi coerentă a informaţiei – 12 puncte (corectitudine lexico-gramaticală- 5 puncte, vocabular adecvat- 5 puncte, coerenţă- 3 puncte) Subiectul II - 30 puncte Punctajul se repartizează astfel :

122

fausses (F) ou l’on ne sait pas (NSP) : (18 points) Le regard de Bettina Avant de se lancer dans la photographie. puis a dirigé une galerie d’art à Paris. Elle a finalement trouvé sa propre voie en revenant à ses premières amours d’adolescente pour la chambre noire. poursuit une démarche sans concessions autour de laquelle plane un léger parfum de scandale. à travers des expositions et des publications. Parallèlement. tip de text) : 4 puncte Coerenţa discursului (conectori. Lisez le texte et dites si les phrases suivantes sont vraies (V). des stars comme Tina Turner.Ses photographies sont très originales. Test sumativ 4 Nivel B2 (teza semestrialǎ) I.Ses œuvres entraînent des scandales. Bettina Rheims a été mannequin à New York. pour lequel elle a invité des jeunes femmes inconnues à poser dans des chambres d’hôtel. 3. A travers des sujets comme « Modern Lovers ». plan logic / structurat) – 10 puncte Exprimarea sentimentelor – 3 puncte Corectitudine gramaticală – 5 puncte Corectitudine lexicală – 5 puncte Corectitudine ortografică – 3 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu.Elle a fait ses débuts dans le cinéma. ou à travers l’album « Chambre close ». 5.Bettina Rheims est toujours mannequin. à la fois sobre et sophistiquée. 6. juin 2004 V F NSP 1. Compréhension écrite (30 points) 1. Depuis une quainzaine d’années. montrant des garçons qui ont l’air de filles et des filles qui ressemblent à des garçons. Elle a fait ses débuts de professionnelle comme portraitiste. Elle pose sur eux un regard qui va à l’encontre des idées reçues et nous tend à travers ses photos un miroir qui ne ment pas. C’est pourquoi. il lui a demandé de réaliser la photographie officielle du Président de la République. Michael Douglas. Paris Match.Elle fait toujours des photos en noir et blanc. elle interroge inlassablement ses modèles comment ils vivent leur intériorité et leur apparence. 1 2 3 4 5 6 123 . Une œuvre forte. Annie Lennox ou Madonna se sont prêtées au jeu du face -à-face implacable avec cet as de la mise en scène.      Respectarea cerinţei (dimensiune. 4.Elle a réalisé son album « Chambre close » à New York. depuis plusieurs années. Bettina Rheims. Jacques Chirac est l’un des plus fidèles admirateurs. 2. dont.

j’ai commencé à faire la cuisine à 15 heures. 4. Vous décidez de le faire publier. le ministre a présenté son nouveau programme dans une emission spéciale après le journal de 20 h00.avoir passé trois ans en France.  Une phrase de remerciements et de salutations finales. qu’elle allait regarder les offres de séjours et qu’elle lui passerait un petit coup de fil très vite. (9 points) Yvonne a répondu qu’elle avait bien reçu le catalogue. Compétence linguistique (30 points) (6 points) 1. Respectez le canevas suivant :  Une phrase décrivant le sujet de l’ouvrage.. 2. III. 124 ..Elle a tourné un film sur la vie de Jacques Chirac.7. 3. b) Elle les regarde sans avoir de préjugés et nous montre à travers ses photos l’authenticité. 7 8 9 2. Retrouvez dans le texte les phrases ou les éléments de phrases ainsi reformulés : a) Elle a commencé sa carrière en faisant des portraits.d’acheter une maison. (6 points) a) Pour quelle raison Bettina a-t-elle renoncé à ces métiers ? b) Quelles sont les caractéristiques de son art ? 3. 8. 5. (15 points) 1. Expression écrite (30 points) Vous avez écrit un livre. On peut devenir français………………….  Une phrase demandant la publication.  Une phrase par question.Pendant sa carrière.tout soit prêt à 19 heures. tu fasses un effort. II.………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………… » 2. elle a fait des albums sur la vie à Paris. Complétez avec un connecteur afin d’exprimer le but et la condition.. Vous écrivez à un éditeur pour lui présenter l’ouvrage et lui demander s’il accepterait de le publier. …………………………. 9. « Merci.toi aussi.être mal compris. Je peux bien t’aider……………………. ………………………….. Relisez le texte et répondez aux questions suivantes.Dans son œuvre photographique elle met souvent sa vie en évidence. Retrouvez la phrase originale en style direct. Vous lui posez ensuite les deux questions qui vous semblent les plus importantes. Je me suis adressé à une agence immobilière…………………….

Compréhension écrite (30 puncte) 1. Faites des phrases avec un élément de chaque colonne. Compétence linguistique (30 puncte) 1. C’est le village A. dont Yves parle comme d’un endroit idéal. Je ne crois pas que ce soient les enfants de Robert. susţinut de exemple relevante.3. coerenţa. je vous propose de goûter celui-ci. Voici la photo 2. le mien est dans le sac. 125 . c’est de découvrir de nouveaux pays H.  să redacteze un text coerent.  să integreze corect structuri gramaticale studiate în contexte date. 18 puncte (9 x 2 puncte) 2. tip de text. à laquelle je pensais pour la couverture. structură) – 5 puncte  Conţinutul de idei – 7 puncte  Claritatea. E. C. les siens sont beaucoup plus petits Durata testului este de 50 de minute. Production écrite (30 puncte)  Respectarea cerinţei (dimensiune. Accentul este pus pe receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situaţii de comunicare şi pe producerea de mesaje scrise adecvate unor anumite contexte. 6 puncte (3 x 2 puncte) 3. 15 puncte (5 x 3 puncte) 3. pornind de la un plan dat . B2. logica exprimării – 5 puncte  Competenţă morfo-sintactică – 5 puncte  Competenţă lexicală – 5 puncte  Corectitudinea ortografiei şi punctuaţiei – 3 puncte III. 5. D. Ce qui m’intéresse 3. BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE I. 6 puncte (6 x 1 punct) Se acordă 10 puncte din oficiu. iar nivelul este L1. (6 points) 1. Nous avons de très bons vins. Donne-moi ton passeport 4. B. 9 puncte (3 x 3 puncte) 2. 6. Competenţe de evaluat :  să selecteze informaţii relevante dintr-un text citit la prima vedere . 6 puncte (3 x 2 puncte) II.

(2) ___ It’s been more than a dozen years since I first discovered the joys of dictionary reading. Testarea înţelegerii globale şi de detaliu a unui text citit prin completarea spaţiilor goale cu propoziţii date 2. (3) ___ It didn’t take long to realise I was stymied – there were books that included these delightful words but none that grouped them together to be enjoyed as a whole. (7) ___ Remember. and I wanted more. (6) ___ Most of the word lists are pretty long. There is one extra sentence that you do not need to use. (5) ___ Such chapters are intended merely as introductions to their respective subjects. A) You are going to read part of the introduction to a book about very unusual words. Thus my research began. By way of example. I admit these sub-categories are totally arbitrary. A. Testarea folosirii corecte a adverbelor şi a verbelor modale Name: Class: FINAL TEST I. some of the chapters make no attempt to be all-inclusive. Testarea deprinderii de a reformula un enunţ dat folosind un cuvânt-cheie 4. it doesn’t require much in the way of mental or emotional commitment. (1) ___ For one thing. I would not recommend reading some of the longer chapters at one sitting. they are a means of presenting the words in easier-todigest servings and should not be construed as definitive classification. and I’ve therefore chosen to divide them into smaller groups. It wouldn’t be much fun either. Choose from sentences A – H the one which fits each gap (1-7). Seven sentences have been removed from the passage. Most of these are obscure scientific terms or measurements and it’s obviously beyond the scope of this book to list them all. not straightforward reading. 126 . C. Some of the thematic lists are as all-inclusive as I could make them. (21 points) I have called this book The Insomniac’s Dictionary partly because it was born in the dark hours of night during my own periods of sleeplessness. From the very beginning. I quickly became enchanted with words like kakistrocracy (government by the worst citizens). it’s not meant to be read though at once. Ignore the fact that some words are underlined. (4) ___ The results are here for you to enjoy. The Insomniac’s Dictionary presents nearly 3. Every chapter has been thoroughly and painstakingly researched. And speaking of digestibility. I was amazed by the richness of our language.000 eponyms (words which are based on a person’s name). NIVELUL A2 OBIECTIVELE TESTULUI: 1. this book is best enjoyed by browsing. I cannot claim the resulting lists are absolutely complete but can state that they are more complete than any lists that can be found in any other reference books. Testarea formării corecte de întrebări 3.000 strange and intriguing words. And secondly. I encourage everyone to skim and skip around a bit. all of which are grouped together by categories. On the other hand. D. our language contains over 20. B.LIMBA ENGLEZĂ: Test 1 TEST SUMATIV.

E. B) Complete 1-5 using a sentence containing a suitable modal. G. 5 – D. Although it rained heavily. More to the point. I knew we …………………………… ……………………………………………………………………………………………………… III. that medicine she was taking certainly shouldn’t have done her any good. 2. H. have Another company _______________________________________________________________. You didn’t phone Jane and she was very upset. but when I was ill I …………………………………………………………… 4. Though it may be hard to believe. the children could set up their tents. 4. It’s a good idea to see a doctor if that splitting headache persists. You can easyly deduce the meaning of this word from context. Do not change the word given. B) 1. 7 – B. He lived his life lonely. If you see a sign saying ‘No admittance’. A) 21 points: 1 – E. B) 9 points:1. A) Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. When we were at school. He …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3. What does the author encourage everyone to do? 2. 4 – A. How long has it been since the author first discovered the joys of dictionary reading? 127 . ought You ___________________________________________________________________________. 2 – F. If you looked at the instructions more carefully you ……………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2. I hate taking pills. 3 – G. Some of these sentences contain mistakes with either modal verbs (A) or adverbs (B). (20 points) A) 1. By way of explaining why I’ve chosen this format. Several alternatives may be possible. B) Look back at the text. It is not necessary for you to wake me up in the morning. She didn’t look well. 2. She walked shyly in the room. We made a mistake about the time of the appointment. KEY AND MARKING SCHEME 10 points granted I. 2. 3. 5. The soldiers fought heroicly. I’d like to briefly r elate my inspiration for writing this book. He was publically humiliated. (15 points) 1. He hasn’t phoned yet but it’s still early. Find the underlined words in the text and write the questions to which these words are the answers. (25 points) 1. must I ______________________________________________________________________________. 6 – C. The teacher said I could leave the room. you ………………………………………………… 5. using the word given. 3. Find the mistakes and correct them. (9 points) II. it’s the perfect book for insomniacs. have You ___________________________________________________________________________. I wanted to see all the weird and wonderful words there were. all entries in The Insomniac’s Dictionary are real words. book browsers and anyone else with a little time to while away. 4. I’d better get up early so I don’t miss the bus. It’s possible that another company has offered him a job. 5. Must you have your hair cut before the interview last week? 4. 3. F. 5. we had to wear a uniform. should You ___________________________________________________________________________.

4 – in a lonely way/fashion/manner. 5 – easily. II) Complete the sentences with a word or phrase from (i) followed by a word or phrase from (ii). 3. 4. My parents hated living in a big city but they eventually ___________________ it. 1 ____________________ was spilt as she poured the liquid into the flask. I must get up early in order not to/so as not to miss the bus.3. NIVELUL B1 OBIECTIVELE TESTULUI: 1. 4. Testarea deprinderilor de producere a unui text scris (articol). 5. 3 – correct. His mother had always done everything for him and he just _____________________ looking after himself. had to/needed to 4. A) 10 points: 1 – correct. Test 2 TEST SUMATIV. (20 p) 1. Jack was determined to leave and I knew there was _____________________ in protesting. You ought to see a doctor if that splitting headache persists. Michael doesn’t smoke now but he _________________. 3. Tom’s so lazy. mustn’t/shouldn’t go in 5. should have checked III. 4. Testarea folosirii corecte a cuvintelor funcţionale (determinanţi). 5 – can’t/couldn’t have B) 10 points: 1 – publicly. 2. B) 25 points: 1. (15 p) (i) (ii) No a drop none of wrong Nothing going to get Never the hotels Not point None in the cupboard Example: Where are the biscuits? There’s none in the cupboard. You don’t have to wake me up in the morning. Leaving home was difficult for Frank. Name: Class: FINAL TEST I) Complete the sentences with used to and be/get used to in an appropriate form. What’s the best way to enjoy this book? / How can one enjoy best this book? II. Testarea folosirii corecte a diatezei pasive (construcţii cauzative) prin exerciţii de reformulare. 2. Is he ___________________________________ a job? 128 . 4. may/might phone her 3. A) 15 points:1. Another company might have offered him a job. 2 – correct. I found that ________________________ in the city centre had any rooms left. It was a question of ________________________ a different way of life. wouldn’t/ might not have made that mistake 2. Use each word or phrase once only. 3. 4 – were able to. ________ your brother _________ live in the USA? 5. 2. You should have phoned Jane. 2 – heroically. Testarea folosirii corecte a construcţiilor cu USED TO 2. 3 – Did you have to. 3.

............... 4....... not a drop. using the word given......................................... 129 ..... get You should .... none of the hotels......... 3.. Hasn’t that film been developed yet? had Haven’t you .. Did … use to.. get your central heating boiler serviced 3...........Target reader: 5p Test 3 TEST FINAL PENTRU EVALUARE ORALA . be having the food prepared 5......... The doctors reassured Emily that they could find __________________________ with her.......5... wasn’t used to......... used to........... NIVELUL B2 Biletul nr............ at the cleaners. who was at the party and why you enjoyed it......... 5...................... I shall ask a professional photographer to take my passport photo................ (25p) 1......... get my passport photo taken by 4......... 5 gaps × 4p = 20p 1.............. have You can ....... Write your article in approximately 250 words.......... III. 3... Your central heating boiler should have an annual service. 1 1.............. Say where the party was............................ III) Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence...... have your trousers cleaned 2...... They will shorten trousers for you at the cleaners......by a catering company.................Register: 5p .... 3........... 30 points divided as follows . (30 points) KEY AND MARKING SCHEME 10 points granted I.. Do not change the word given. 5 gaps × 3p = 15p 1..... We will be employing a catering company to prepare the food for the party...... 4. never going to get.. getting used to II.Accuracy: 5p ........ 4........ no point. Talk about a party you went to which you enjoyed... Each of the new sentences uses a causative form.. How often do you write e-mails and on what occasions? 2............ got used to...... 2..... get I shall ......... nothing wrong. had the film developed IV.... a professional photographer.............. yet? IV) An English language magazine is interested in the forms of exercise that young people do in different countries.... annually. 2............Range of vocab: 5p ....... 5..Content: 5p ... 5.Layout and organisation: 5p . 2.......................... 5 sentences × 5p = 25p 1........ having We’ll .. The editor has asked people from around the world to write in and tell other readers about the most popular sporting activities in their own country.......

Describe the job you would most like to have. Do you think governments should spend more money researching alternative forms of energy? What might be their reasons for choosing not to do so? Biletul nr. 5 1. why you decided to see it. folosește câteva cuvinte de legătură. Say what place you would like to go to. cu mici pauze pentru a-si căuta structura lexicală/gramaticală potrivită. 2 1. 20 p – elevul se exprimă inteligibil. 3.  Vocabular și elemente de construcție a comunicării: 40 p – elevul folosește bine un număr mare de unități lexicale/structuri gramaticale. folosește suficiente cuvinte de legătură.3. Do you think emails are a good way to communicate with others? Why / Why not? Biletul nr. who you went with and how you felt. discursul nu este coherent. cu pauze lungi și dese ezitări. and what happened in the film. who you saw there and what you did there. Describe a festival/concert you attended. cu pauze mari între ele. Say why you went to the town. How much time do you spend with your friends? 2. răspunsul dovedește o defectuoasă înțelegere a temei. 6 1. face puține greșeli. 30 p – elevul se exprimă fluent. Talk about a film you found interesting. What chores do you do every day? 2. Do you think that cinema films should have an educational value? Pentru evaluarea performanței la proba orală se vor aplica următoarele criterii:  Întelegerea subiectului și fluența exprimării: 40 p – elevul se exprimă fluent și spontan. răspunsul dovedește că nu a înteles tema. Say what this job would be. Do you think advertisements should be censored? Why / Why not? Biletul nr. 3. how you would like to get there and what you would like to do while you were there. Say when you saw this film. 30 p – elevul folosește un număr suficient de mare de unităti lexicale/structuri gramaticale. 3. Say where the event took place. where you would work and which qualifications you would need. se 130 . răspunsul dovedește o bună întelegere a temei. fără legătură cu contextul. 3 1. Describe a town you have enjoyed visiting. Describe a holiday you would like to go on. What do you do to keep fit? 2. 4 1. exprimă ideile structurat folosind multe cuvinte de legătură correct. 3. care îi permit să-și exprime bine ideile. Do you and your friends share the same interests/hobbies? Which ones? 2. 3. Do you think parents should control how much television their children watch? Biletul nr. Do you think it is a good idea for colleagues at work to spend time socially together? Why (not)? Biletul nr. What sorts of food do you enjoy eating most? 2. răspunsul dovedește întelegerea în detaliu a temei. cu pauze aproape insesizabile pentru a-și căuta structura lexicală/gramaticală potrivită. răspunsul dovedește o întelegere globală satisfăcătoare a temei. 10 p – elevul folosește enunțuri incomplete. 0 p – elevul nu poate produce decât enunțuri scurte.

discursul este logic și bine argumentat și ilustrat. Today. dar realizează comunicarea. discursul este incoerent. care împiedică comunicarea.  Pronunția și impresia globală 20 p – elevul are o pronunție apropiată de pronunția standard. Architects could show people around houses that have not been built and tennis players could play against opponents before the real match begins. 15 p – elevul are o pronunție bună. 10 p – elevul are o pronunție acceptabilă. In the future. Do objects in virtual reality seem to have length? 131 . care permite realizarea comunicării cu ușurință. Engineers could test machines which do not even exist. 5 p – elevul are o pronunție defectuoasă. Read the text below and then answer the questions: Virtual reality is an artificial. hear and feel things that don’t exist. exprimă idei cu oarecare ezitare/greșeli. What is virtual reality? 2. 10 p – elevul folosește puține structuri lexicale/structuri gramaticale. face multe greșeli. We can see. fără a-și căuta cuvintele. limbajul non-verbal nu corespunde întotdeauna ideilor exprimate. Surgeons could plan and practice an operation on a virtual patient. 0 p – pronunția elevului nu permite comunicarea. limbajul non-verbal nu corespunde ideilor exprimate. greșelile făcute nu împiedică comunicarea. produced by a computer. Test 4 TEST SUMATIV NIVELUL A2 10 itemi Test Items I. dar transmite mesajul general. 20 p – elevul are cunoștințe lexicale/structuri gramaticale satisfăcătoare.exprimă clar. virtual reality is mainly used in video games. limbajul non-verbal este în concordanță cu ideile exprimate. discursul este logic și foarte bine argumentat și ilustrat. Objects in virtual reality seem to have height. comunicarea este dificilă. cu puține abateri de la normă. nu aduce argumente în sprijinul părerilor exprimate. nu poate realiza comunicarea. face foarte multe greșeli. length and width. limbajul non-verbal este în concordanță cu ideile exprimate. three-dimensional environment. 0 p – elevul are un bagaj lexical/gramatical insuficient. we will see more serious uses for virtual reality. Questions: 1. We can pick them up and turn them around. elevul are probleme de argumentare și/sau ilustrare a discursului. limbaj non-verbal deficitar.

Virtual objects do not seem to have length. the words in capital letters are wrong.3. 132 . 7. 6. We must send it ON. b. Today. Mother told George to pick DOWN all the toys from the floor. virtual reality is used mostly for recreational purposes. It looks like rain. Glue is used to link two pieces AWAY. d. II. She has been doing /has done her homework. also in capital letters. Steve is not very well. Write the correct word at the end of each sentence. What fields will benefit from virtual reality in the future? 4. crisps biscuits American English subway dustbin sidewalk elevator toilet stroller IV. Put a raincoat OFF if you go outside. We can’t keep this expensive gift. 1. 2. 2. c. 4. 4. He has been sleeping /has slept in his room since two o’clock. 8. 5. so now she can go out with her friends. III. In the following sentences. 3. 3. 2. In virtual reality people can feel things that are not real. Write T (true) or F (false) at the end of each one: a. Virtual reality will not have any uses in the future. Circle the correct answer: 1. Complete the table with the British English or American English equivalents of the given words: British English 1. height and width. Decide whether the following sentences are true or false.

1. architecture and sports will benefit from virtual reality in the future.5 2.5 2.3.5 2. 2. It’s rained/been raining since yesterday. a. they do. Jerry hasn’t been playing/hasn’t played with his new toys yet.5 2. Correct answer Virtual reality is an (artificial. 4.5 2. architecture and sports.5 2. three – dimensional) environment (created by a computer). or The fields that will benefit from virtual reality in the future are: medicine. 5.5 2. 4. b. 1. engineering. ITEM SOLVING AND GRADING Item 1. 6.5 2. c. II. 2.5 2.5 2.5 2. Yes.5 Total 20 2. 8. I. 3.5 10 20 133 . objects in virtual reality have length. or Yes. 4. 2. Medicine. Subiectul I : 20 Puncte Subiectul II : 10 Puncte Subiectul III : 20 Puncte Subiectul IV : 20 Puncte Subiectul V : 20 Puncte BAREMUL DE CORECTARE ŞI NOTARE 1. d. 7. engineering. The weather is terrible.5 2. 2.5 2. F T T F OFF UP BACK TOGETHER chips cookies underground pavement trashcan lift restroom pushcart Points 2. 3. Do animals have rights? Express your opinion regarding this topic in 120 – 150 words.5 2. III. V.5 2.5 3. 5 4.

Electric lightbulbs. If you have a headache. 9. vocabulary. cloning.. Example: 1 If the Earth was covered by sea. 2. 6. If you laid out flat the grey matter of a human brain. spelling) coherence of speech in English expressing a coherent and articulate opinion meeting the length limitation requirements 5 5 5 5 10 5 3 2 20 20 10 100 50 Test 5 TEST PAPER. printing. he wouldn`t have discovered penicillin. you wouldn`t have caught a cold. 1. If you…………. they ………. 3. why……………. 3.Write sentences about what life would be like now if these things had not been invented or discovered. Many athletes ………………… (not break) records if they hadn`t used drugs. … If spaceships could travel at the speed of light. we would still have to use candles. the astonishing range of dogs………. III. computers.. … If humans had small brains. Use mixed conditional sentences.Complete the conditional sentences using a suitable form of the verbs in brackets. humans would not have evolved. 1. Use mixed conditionals. If farmers used the new types of plants. 1.Complete these sentences saying what things would have happened in the past if the world was different. NIVELUL B1 I.IV.you ………… (not take) an aspirin? 8. (have) crops that can resist disease. If we had no bred form the wolf. 2. If plants were engineered in the right way. the wheel. If Fleming……………. Have you seen your horoscope? I…………… (not go) out this afternoon if I were you! 3. II. a vaccine for cholera. the atomic bomb. (not leave) bacteria in a dish. they………. (not go out) in the rain. (not exist). 5. … 134 . 4. guns. (have) the taste and consistency of meatgood news for vegetarians! 10. If the Earth was covered by sea. the original spirit of the Olympics ………… (disappear). penicillin. 4. 4.. 2. it…… (cover) an office desk! 7. V. cars Example: If electric lightbulbs hadn`t been invented. Unless we control “doping”. Granted points TOTAL Minimum level of points necessary has been sleeping has done been raining hasn’t played using the appropriate language (grammar.

Jupiter`s second moon V. e. 135 .g. It was very kind of you to come and collect me but it wasn`t necessary. Write predictions about them. Can`t She…………. Use the word given and up to four more words.If humans lived 200 years. … If there were intelligent robots.for her. … IV. 5. 3. Example: Personally. 2. I doubt if winning the marathon was easy for her. “produce fruit” Using plants for producing atmospheres on other planets.after getting her exam results. She`s probably feeling a bit depressed after getting her exam results. Must Winning the marathon…….Write predictions about your own life. I cut my hand but luckily stitches weren`t necessary. Will We should give them a ring………………. We should give them a ring in case they think we`ve had an accident. 4. Need It was very kind of you. What do you think: You will be doing in five years` time? You will be doing in ten years` time? You will have achieved by the time you are thirty-five? VI.had an accident. Look at some of the ideas NASA.Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 1. like Venus or Mars ~Using robots to explore other planets ~Using robot “fish” to explore the oceans of Europa .and collect me. Need I cut my hand but……. but you……. I don’t think that in fifty years` time we`ll have developed a… NIAC: the Nasa Institute for Advanced Concepts ~ A lift to take us into space ~“ astrolets ”-space rockets like hotels going between the Earth. the moon and Mars ~The perfect telescope to observe the universe ~Plants we can program and give commands to. “start growing”.

the scientists finally made a major break ………. out(x3).I used the Internet to find ……….It took us a long time to carry……. 5. malaria. polio. .. 4. She may have caught ……….in factories nowadays/ 5. I am against genetic ………. 1.of plants and animals. In the museum there are life-……. 10.. Complete the sentences with the words below: `flu. The nearest star to our solar……. in the field of artificial………… 9. Do you think it may have picked up………? 136 .Complete the compound words in these sentences. 2. tetanus. British-…………. fifteen-………. but I still can`t work……exactly how they do it.it? 3. She may develop………. 3.the research. TB 1. 8.Phil has a pain in his lungs and finds it difficult to breathe. After several set…………. It took me two weeks to get ……it.knowledge of the data…………. but has been under suspicion of taking performance-drugs.Complete the sentences with these words. Neuro ……. .. She is record-….away..years of time-…….. over (x2).Stewart is in the tropics and has got a very high temperature. 4.Sonia has a very bad cold and a high temperature. when he was a child. 7. have first……. but we got a lot………..I always put …………. Many things are mass-…….about genetically modified food. Are you sure that`s correct? Can you double-………. Ian contracted……. it affected the nerves in his spine and now he can`t move the muscles in one of his legs.I picked……a `flu bug while I was away.experiments. measles. up (x2) 1.Some people think computers are taking………our lives.Mary has a temperature and small red spots on her skin.VII. out of. 6. 6. 5. He could have……or………. They showed a slow replay of the goal. 2. VIII.abilities of the brain through studying its electrical impulses. pneumonia.tidying my room as long as possible! 2. Off.is over four light ……. 3.athlete. He could be suffering from…….models of dinosaurs.You shouldn`t give ……………so easily-keep trying! 4. .-…………Jon Kaspar is a software engineer.I cut my hand recently and now I can`t move my jaw.the project. IX..

COMPETENTE SPECIFICE VIZATE : 1. 5 * 2 = 10 Oficiu 10 puncte : TOTAL 100 PUNCTE 137 .7 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns 3.1 Identificarea sensului global al unui mesaj 1.3 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene. Subiectul VI :5*2=10 7. obiceiuri 1. Subiectul VII: 5*2=10 8.4 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes 1.5 Completarea de formulare 1. Subiectul II : 5 itemi *2= 10 3. 1* 10 = 10 9. Subiectul IV: 1* 10 = 10 5.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de stilul formal/ informal folosit de interlocutor BAREM : Subiectul I: 10 itemi*1= 10 PUNCTE 2. Subiectul III : 5 itemi *2 = 10 4.6 Redactarea de texte funcţionale simple 1. Subiectul V : 1*10=10 6.2 Identificarea de informaţii cheie din texte autentice 1.

or they will think we`ve 3. don`t you take 8. wouldn`t have broken 5. like 4. 1 . 1. out/out 6. 1. backs/consuming/through/intelligence 9. needn`t have come 4.must have been difficult 2. would have 9. malaria 5.`flu 3. can`t be feeling happy 7.system/years 2.Check 3. produced 5.up/over 3. would cover 7. will disappear 6. polio 138 .born/year-old 10. 1. break/enhancing 8.pneumonial/TB 2.KEY 1. over 8. engineering 7. wouldn`t exist 6. up 4.hadn`t left 2.scientists/-hand/processing 9.wouldn`t go 3.didn`t need stitches 5. would have 10. –action 6. hadn`t gone out 4. Off 2. 1. measles 4. out/out of 5.

In this city tonight... I.. which generates a demand for labour faster than can be met by the birthrate of a modern developed country. (C) London was first established as the capital of a Celtic Britain by Romans from Italy. Multicultural Britain The following are extracts from a speech given by Robin Cook... in April 2001. (B) The first element in the debate about the future of Britishness is the changing ethnic composition of the British people.. Our lifestyles and cultural horizons have also been broadened in the process... allied to a shared concept of equal citizenship. The British are not a race. . (E) Legitimate immigration is the necessary and unavoidable result of economic success.. . Yet the spoke French much of his life. Outside our Parliament. (G) Chicken Tikka Massala is now a true British national dish.... but a gathering of countless different races and communities. ..... Match the sentences (a-f) with the gaps in the text (1-5)... The great cathedrals of this land were built mostly by Norman bishops. and depended on the Jewish community of England to put up the ransom that freed him from prison. over 300 languages will be spoken by families over their evening meal at home. (4). can be a source of enormous strength. (1). There is one extra sentence that you do not need. Chicken Tikka is an Indian dish. it has become fashionable for some to argue that British identity is under siege. This pluralism is not a burden we most reluctantly accept. It is not their purity that makes the British unique. . But if this view of British identity is false to our past..... Sadly. Read the text carefully.. They were in turn driven out by Saxons and Angles from Germany.... I want to argue that where the pessimists identity a threat.. Some of the most successful countries in the modern world...... . (A) Tonight I want to celebrate Britishness. Our cultural diversity is one of the reasons why Britain continues to be the preferred location for multinational companies setting up in Europe. but the sheer pluralism of their ancestry. (F) (3).. the British Foreign Secretary. a symbol of courage and defiance. (5)... not only because it is the most popular. (4 marks each)= ( 20 POINTS) a) And it isn’t just our economy that has been enriched by the arrival of new communities 139 .. It reaches into every aspect of our national life.. Asia and Africa is fantasy.. such as the United States and Canada.. The global era has produced population movements of a breadth and richness without parallel in history..000 residents each. It is home to over thirty ethnic communities of at least 10. we should instead see developments that will strengthen and renew British identity..... (D) The idea that Britain was a ´pure´ Anglo-Saxon society before the arrival of communities from the Caribbean.. It is an immense asset that contributes to the cultural and economic vitality of our nation...Test 6 TEST SUMATIV. are immigrant societies.. NIVELUL B2 Test:1 READING I.. (H) The modern notion of national identity cannot be based on race and ethnicity.. Richard the Lionheart proudly sits astride his steed. We should draw inspiration from that experience. Today’s London is a perfect hub of the globe.. (2).. The Massala sauce was added to satisfy the desire of British people to have their meat served in gravy. it is false to our future too.... Their experience shows how cultural diversity.

2. Immigration is necessary for Britain because multinational companies want to do business in Europe. 3. Choose the best answer according to the test – a.. It is changing pure Anglo-Saxon society. why does the speaker talk about British history? To show how the English language developed. they have a similar national identity. To show Britain as a parliament. It leads to a population increase........ it had an empire in Asia and Africa there aren’t enough people to do the work.. The speaker uses the United States and Canada as examples of successful countries because immigrants have contributed to their development. something heavy (D) . 5.... money (D) .Find words in the text which have a similar meaning... It improves cultural and economic life... 20 POINTS 1. centre (D) . To show important changes in governments. a) b) c) d) 4.... a) b) c) d) In paragraph C.. b.. To show that the British are not a pure race. What should the British attitude to immigration be? It is inevitable and so should be accepted. 6... III.... a) b) c) d) 3. horse (C) . 140 ...b) c) d) e) f) perhaps even in a state of terminal decline because of the linguistic variety of the population but because it is a perfect illustration of the way Britain absorbs and adapts external influences but the religion in them was secured by the succession of a Dutch prince but must be based on shared ideals and aspirations II. according to the speaker. (2 marks each) .. a) b) c) d) 5. c or d....... (4 mark each) ( 20 POINTS) 1........ Paragraph references are given in brackets. it leads to a successful economy...... What.... attack (A) .... makes British people unique? a) their racial purity b) their recent history c) their mixture of races d) their fashion 2.. argument (B) .... modern societies much have a mixture of races.... they share the same ideals and aspirations..... 4...

. c 3. SPEAKING : 30 POINTS Globalization has a negative impact on national characteristic COMPETENTE VIZATE 2 Identificarea. f II. SPEAKING Assessment form for oral presentations 141 . a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text/ din texte diferite. 9. de informaţii / detalii specifice dintr-un text mai lung. part (F) ...... 1...... seige 2. de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu şi de domeniul de specializare KEY: READING I. aspect 10. 1...... legal (E) . steed 4. a 3..... idea (H) .... b 5.. b 2... în vederea rezolvării unei sarcini de lucru 1. b 4.. oral / în scris. IV. ransom 5. c 2... a 4. d 5. immense 8....3 Corelarea.. burden 7.. în mod coerent.. 8.. legitimate 9. very large (D) . hub 6..3 Prezentarea.. oral / în scris. evenimente. prin citire rapidă..1.... de filme. debate 3. cărţi. experienţe.7. pentru a rezolva o sarcină de lucru 2 Prezentarea. cu exprimarea sentimentelor/ reacţiilor personale în legătură cu acestea 2. 10. a III.. concept III..

Pronunciation Pronunciation and intonation Stress and rhythm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Average 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Excellent 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Assessment descriptors for oral presentations 1. Poor: most ideas irrelevant. precise and appropriate in all contexts. varied. complete disregard of time constraints 2. Pronunciation Excellent: Pronunciation of individual sounds. 3. stress. frequent hesitations. development of presentation mostly unmarked. Average: Adequate for all but specialized tasks. either too short or too long (e. though paraphrase may sometimes be necessary. unbalanced presentation (e. linkers just adequate. Discourse management Relevance of ideas Coherence and cohesion Time constraints Fluency 2. rhythm. Vocabulary resource Appropriacy Range 4. wide range of linkers. Vocabulary resource Excellent: Wide-ranging. within the time limit. Average: most ideas relevant. Discourse management Excellent: all ideas relevant to topic. over a wide range of structures in all contexts. stages of presentation clear. absence of structure. 4. clear signposting. Average: Structures adequately controlled. consistently coherent.g. Poor: Frequent basic errors. some errors. somehow limited in range. lack of specific linkers. hesitations due to lack of words. by one minute). overall aspect-rambling. Grammatical resource Excellent: Few if any errors of any kind. 142 . too long introduction). Grammatical resource Accuracy range of structures 3. intonation to make comprehension easy and listening pleasurable. flow maintained throughout the presentation (without hesitations to look for words). Poor: Vocabulary too slight to achieve the task. limited range.g.Poor 1. sometimes rambling.

a Geben Sie 4 Elemente. This includes stress. Vocabulary resource refers to the student’s ability to use a range of appropriate vocabulary to meet task requirements.stress and rhythm Total 40 marks 10 marks 10 marks 10 marks 10 marks 20 marks 10 marks 10 marks 20 marks 10 marks 10 marks 20 marks 10 marks 10 marks 100 marks Discourse management refers to the student’s ability to link utterances together to form coherent speech. rhythm. Grammatical resource refers to the accurate and appropriate use of a range of both simple and complex forms. Poor: Foreign speech patterns make the student difficult to understand.accuracy . without undue hesitation. 12 Punkte ____________ ___________ ____________ _____________ 143 . rhythm as well as individual sounds. die das Zusammenleben in einem großen Haus beeinträchtigen können. Pronunciation refers to the student’s ability to produce intelligible utterances to fulfil the task requirements.time constraints .relevance if ideas .fluency 2) Grammatical resource . Performance is viewed in terms of the overall effectiveness of the language used in spoken interaction.Average: Pronunciation of individual sounds. The utterances should be relevant to the tasks and should be arranged logically to develop the themes or arguments required by the tasks.pronunciation and intonation . stress. LIMBA GERMANĂ: Test 1 T E S T S U M A T I V (la sfârşitul unităţii de învăţare) nivel B1 Conţinuturi: Probleme ale vieţii cotidiene I.coherence and cohesion . Speaking – Analytical scales 1) Discourse management . intonation. intonation sufficiently controlled.range of structures 3) Vocabulary resource .range 4) Pronunciation .appropriacy .

(100 Wörter) III: 20 Min. Es ist schade. Ihre Kinder schreien den ganzen Tag! 5.. wollte keiner dem andern Platz machen. ___________________________________________________________________ II. ___________________________________________________________________ 4. Franzos? Kommt. dass die Realität mit der Werbung nichts zu tun hat. Sie fahren hin und stellen fest. auf dem Ross und auf der Brücke. „Ein Engländer geht keinem Franzosen aus dem Weg“. aus dem Wege gehen. wie die Engländer sind. die Werbung für ein Hotel in den Alpen macht. Raus mit den Haustieren aus diesem Haus! 2. sondern neigte sich stark gegen die Berge. a Lesen Sie folgenden Text und charakterisieren Sie die zwei Personen (2 Adjektive/ Person. ich will Euch Platz machen.“ Also machte der Engländer dem Franzosen Platz. es umzukehren und Euch seinen Stumpfschweif zu zeigen. erwiderte der Franzose. bis es Euch gefällt auszuweichen. Platz zu machen.00 Punkte = 16 Punkte).00 Punkte = 12 Punkte). sondern erwiderte: „Engländer. 30 Punkte Die Benotung beginnt mit 10 Punkten 144 . sondern sagte: „Ich kann warten. Schreiben Sie 5 Wege. ___________________________________________________________________ 2. Euerer scheint ohnehin der jüngere zu sein.“ Als aber der Engländer diese Geduld seines Gegners sah. seid so gut. ___________________________________________________________________ 5. Ein Franzose ritt eines Tages auf eine Brücke zu.“ Allein der Engländer machte sich wenig aus diesem Einfall. die heutige Zeitung zu lesen. sah er den Franzosen an und sagte: „Eh bien!“ Aber der Franzose hatte den Kopf auch nicht verloren. 4 x 3. meinem Engländer. (Johann Peter Hebel: Gute Geduld) II: 20 Min. „mein Pferd ist auch Engländer. dass sich zwei Reitende kaum darauf ausweichen konnten. Nach einer Stunde aber. und gebt mir jetzt Eure Zeitung auch ein wenig. dass ich hier keine Gelegenheit habe. 10 Punkte 1.“ Also zog er kaltblütig. wickelte sie auseinander wie ein Handtuch. gedient. Sie haben eine Anzeige in einer Zeitung gelesen. Überall stinkt nach Ihrem Müll! 3. wo ich drauf reite. Also lasst doch wenigstens Euern Engländer.. meiner hat noch unter Ludwig XIV. Der Innenhof ist kein Parkplatz! I. eine Zeitung aus der Tasche. Als sie auf der Mitte zusammentrafen. Ein Engländer ritt von der andern Seite auf die Brücke zu. die über ein Wasser ging und so schmal war.I. als wenn sie den Toren noch lange zusehen wollte. auf dem Ihr reitet. Was würden Sie der Gastgeberin vorwerfen? Schreiben Sie ihr einen Brief und drücken Sie Ihre Stimmung nach dem Aufenthalt in diesem Hotel aus. bis es euch gefällt. Ich habe jetzt die schönste Gelegenheit. b Sagen Sie es höflicher: 10 Punkte 1. als er fertig war und die Zeitung wieder zusammenlegen wollte. und las darin eine Stunde lang. sagte er: „Wisst Ihr was. ___________________________________________________________________ 3. c Sie haben Probleme mit Ihren Nachbarn und wollen auf keinem Fall zu einem Streit kommen. Finden Sie dann Antonyme zu den Adjektiven und schreiben Sie damit 4 Sätze (4 x 4. 28 Punkte III. in der Schlacht bei Käferolse Anno 1702. sagte der Engländer. Es gibt auch Restaurants zum Feiern! 4. dass ich ebenfalls darin lesen kann. die zur Lösung des Problems führen könnten. „Par Dieu“. und die Sonne sah nicht aus.

2. bitten Sie die Mitbewohner um Erlaubnis!/ Ihre Kinder könnten mehr Zeit auf dem Sportplatz verbringen!/ Sie könnten Ihr Auto in die Garage fahren. Antonyme – scheu. Lesen Sie den Text und wählen Sie das passende Wort aus! (10 Min. 9. Wann wurde aus beiden deutschen Staaten wieder ein Land? g. bescheiden/ schüchtern/ ungeduldig/ geistlos. Wann begann der Zweite Weltkrieg? b. Test de evaluare sumativă. tolerant sein. Accentul este pus pe înţelegerea şi producerea de mesaje în limba germană (itemi semiobiectivi şi subiectivi). 16 Punkte) a. precum şi utilizarea elementelor de construcţie a comunicării – itemi obiectivi. Verbinden Sie. so hätten wir mehr Platz im Hof. Haustiere in der Wohnung. Obiectivele testului Testul în totalitatea sa urmăreşte evaluarea unor valori şi atitudini. November 1989 D. Oktober 1990 g h Test 2 2. 100 de cuvinte (cu limită de timp) pornind de la un impuls verbal şi verifică transferul şi medierea mesajelor – item subiectiv. nivel B2 Conţinuturi: Cultură şi civilizaţie germană 1. Wann wurde die Berliner Mauer gebaut? e. was zusammen gehört! (10 Min.a: vizează verificarea cunoştinţelor de vocabular specifice temei – itemi obiectivi. Oktober C. 1949 B. Wann genau fiel die Berliner Mauer? f. Wann genau wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet?(Jahr) d. Exerciţiul II: verificarea înţelegerea unui text citit şi a unor unor elemente de vocabular. Ab wann genau war die D-Mark Zahlungsmittel in der DDR? h. 1939 E./ Wollen Sie bitte den Măll richtig lagern!/ Wenn Sie bis spät feiern wollen. 3.b Răspunsuri posibile: Haustiere sind in unserem Haus verboten. laute Musik. a capacităţii de a accepta diferenţele de gândire şi de a manifesta toleranţă. schmutziges Treppenhaus. 20 Punkte) 145 . Exerciţiul III: cere redactarea unui text de aprox.. Kompromisse machen.. 1. 1. Nivelul este B1. 1. a capacităţii de raportarea critică la o situaţie dată. hşflich sein. August 1961 G.c Răspunsuri posibile: Probleme konkret ansprechen. 3.c: verifică acte de limbaj în domeniul exprimării unei opinii personale – itemi subiectivi.b: verifică utilizarea unor acte de limbaj adecvate situaţiei – itemi semiobiectivi. Wann feiern die Deutschen ihren Nationalfeiertag? a b C d e f A. Juli 1990 H. neutrale Reaktionen haben. Exerciţiul I. Exerciţiul I. Răspunsuri posibile: Adjektive – stolz/ hochnäsig/ geduldig/ kreativ.a Răspunsuri posibile: schreiende Kinder. Wann kapitulierte die deutsche Armee?(Monat / Jahr) c. Mai 1945 F. Exerciţiul I.Soluţii 1. capacitatea de a caracteriza o persoana.

000. Beschreiben Sie das Bild und stellen Sie sich vor. die meisten waren Ingenieure/ Bauern/ Arbeiter (4). Heutige Großstädte wie Gelsenkirchen waren kleine Dörfer. Seit 1960 litt die Industrie im Ruhrgebiet immer stärker unter wirtschaftlichen Maßnahmen/ Umständen/ Krisen (9). was zwei Wendekinder erzählen und kreuzen Sie die passende Variante an. (10 Min. Sie war gut in Fremdsprachen und wollte eine Spezialschule besuchen. In Bergwerken wurde die Kohle aus der Erde gefördert. 3. Soluţii 146 . wurde die Region in der Zeit der Industrialisierung sehr wichtig. Weil es im Ruhrgebiet viel Kohle gab. Vor 200 Jahren lebten hier nur wenige Leute. Die größten Städte/Großstädte/Bundesländer (2) im Ruhrgebiet sind Dortmund und Essen.000 Bergwerken/ Einwohnern/ Häusern (5) eine der größten Städte. Das Ruhrgebiet ist im Jahr 2010 unter dem Namen „RUHR. Schreiben Sie eine kurze Geschichte zum Bild. 4. Die Region hat ihren Namen vom Berg/ Wissenschaftler/ Fluss (3)Ruhr. Die Wende hat viel Gutes in ihrem Leben gebracht. Die kleinen Dörfer wurden in kurzer Zeit zu Metropolen/ Großstädten/ Hauptstädten (8) . was hinter dieser Mauer und den zwei Fenstern steckt. Einhundert Jahre später lebten hier schon 65. In der Nähe wurden Stahlwerke und andere Häuser/ Büros/ Fabriken (6) gebaut. Zeit: 20 Min.2010“ neben Pécs (Ungarn) und Istanbul Kulturhauptstadt Europas. 34 Punkte) Die Benotung beginnt mit 10 Punkten. Die Bergwerke förderten weniger Kohle und viele Stahlwerke mussten schließen. Im Jahr 2009 gab es nur noch vier aktive Bergwerke/ Dörfer/ Arbeiter (10). 20 Punkte) richtig 1. 2. Bochum hatte im Jahr 1800 noch 2200 Einwohner. Die Wiedervereinigung Deutschlands fand sie prioritär. Christina hatte eine glückliche Kindheit aber es waren zu viele Steine auf dem Weg nach Hause. 5. 3...Insgesamt leben hier etwa fünf Millionen Männer/ Menschen/ Frauen (1).000 Menschen und 1905 sogar 117. Durch die Industrie kamen viele Arbeiter/ Touristen/ Bauern (7) ins Ruhrgebiet. falsch 4. (mindestens 100 Wörter. Hören Sie. Die vormilitärische Erziehung hat ihr Spaß gemacht. Dortmund war mit mehr als 5.

10 – Bergwerke. 1 – f. 5 – Einwohnern. Barem Descrierea imaginii: 10 p Coerenţa povestirii: 6 p Creativitate: 8 p Corectitudinea exprimării şi utilizarea unui vocabular adecvat: 10 p Obiectivele testului Nivelul este B2. An die Wiedervereinigung Deutschlands hat damals übrigens niemand gedacht. wo man das Abitur machen konnte. Exerciţiul 1: vizează verificarea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie germană prin itemi obiectivi. 3 – r. 2 – Städte. 2 – f. Wie sehen sie die Wende im Rückblick? Christina Z.de/ges/pok/dos/dos/mau/erf/deindex. 5 – r. und auf der anderen Seite die 'staatlichen' Leute. Ich war in der achten Klasse und wollte auf eine Sprach-Spezialschule wechseln. 3 – Fluss. Die Wende kam für mein Leben genau zum richtigen Zeitpunkt. Mir war bewusst. der in meiner Kindheit sehr grau war. für mich ein großes Glück war. hatte und durch die ich im Westen studieren konnte. was ich sagte. Einmal wurden mir aus politischen Gründen Steine in den Weg gelegt. 8 – Großstädten. Aber es kam ja die Wende. fallen mir die jährlichen 'Manöver' meiner Schule ein. 7 – Arbeiter. Ich war dann aber dankbar für die rasante Entwicklung. wo die Leute frei diskutierten. Wir mussten uns in Gruppen im Wald orientieren.1. 147 . 4 – f. 9 – Krisen. waren sie Kinder oder Teenager – heute sind sie um die 30 Jahre alt. Nach der Wende fand mein Vater den eigentlichen Grund heraus: Er hatte sich einmal über dümmliche Äußerungen meiner Staatsbürgerkundelehrerin beschwert! Ich denke.goethe. Heute kann ich sagen. Wenn ich an die Schulzeit denke. dass sie mir gefährlich werden konnten und dass ich aufpassen musste. Exerciţiul 2: verificarea înţelegerea unui text citit şi a unor unor elemente de vocabular prin itemi obiectivi. also die D -Mark.“ (Textquelle: http://www. Da gab es auf einmal einen Raum. was passiert ist. 34.htm) 4. Ich habe früh gewusst. durch die ich 'Westgeld'. wie es mit der DDR weitergehen sollte. 1 – Menschen. Als die Mauer fiel. 'Verletzte' tragen usw. Als ich 1989 von Westdeutschen einmal nach meiner Meinung dazu gefragt wurde. Transkript Das geteilte Leben Die sogenannten „Wendekinder“ haben die erste Hälfte ihres Lebens in der Diktatur der DDR erlebt – die andere Hälfte im wiedervereinigten demokratischen Deutschland. schockierte mich diese Frage zutiefst. wie ich es als Kind nannte.. 4 – Bauern. „Für mich hätte sich die Situation verschärft“ „Ich komme aus dem Prenzlauer Berg in Berlin. 3. dass es auf der einen Seite Leute wie meine Familie gibt. Das war vormilitärische Erziehung und mir damals schon suspekt. 6 – Fabriken. a D b E C A d F e C f H g G h B 2. die Situation hätte sich für mich irgendwann verschärft. dass alles. Aber meine Bewerbung wurde trotz des Einser-Zeugnisses 'aus Mangel an Plätzen' abgelehnt. die kirchlich sind.

Weltweit werden 132 Projekte gefördert. Gerade für diese Regionen bieten Sonne. c) für die falsche Methode etwas zu beginnen. Sie wohnen in ländlichen Bebieten Afrikas. 2. 100 de cuvinte (cu limită de timp) pornind de la un impul s vizual şi verifică folosirea productivă a limbii germane (item subiectiv). Sie kochen und heizen mit Holz oder Holzkohle. Partnerschaft für saubere Energie Sonne. wo die Energiesysteme teils veraltert sind oder es gar nicht Strom gibt. S.18-29. Test 3 Evaluare Sumativa B1 I Lesen Sie zuerst den Zeitungsartikel und lösen Sie dann die fünf Aufgaben zum Text. Wind. Bis 2010 soll niemend in China mehr auf Strom verzichten müssen. Das soll sich ändern. Biogas für Nepal. Unterstützung kommt auch aus Deutschland.Wind. Die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit hilft bei der Einrichtung der Anlagen und dabei. die oft noch nicht ausreichend genutzt werden: Deutschland unterstützt die nachhaltige Energieversorgung auch in anderen Ländern Windkraft für Ägypten. b) für menschliche Zusammenarbeit. Asiens oder auch in einigen Regionen Lateinamerikas. China erlebt ein enormes Wachstum.mit Hilfe erneuerbarenr Energien.und Wasserenergie liefern. Das Land muss den enormen Energiebedarf seiner Industrie und seiner 1. Erdwärme für Kenia. Weltweit. Wasserkraft für Indonesien: vier Länder. Das Ziel dieser Kooperationen: die erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz zu fördern. Dort leben rund zwei Milliarden Menschen ohne Energie. Wind und Wasser klimafreundliche Energiequellen mit großem Potenzial. Die wirtschaft boomt. In den dünn besiedelten Provinzen leben immer noch 30 Millionen Menschen ohne Strom. vier Beispiele für internationale Energiepartnerschaften mit Deutschland.und Wasser sind Energiequellen. (Deutschland 3/ 2007. Vier Länder. Solareneergie und moderne Kraftwerke (= centrale) in China.3 Milliarden Einwohner stillen. dass ein Markt für erneuerbare Energie entstehen soll. schätzt die Internationale Energieagentur. Exerciţiul 4: cere redactarea unui text de aprox. den dann Kleinkraftwerke mit Sonnen. leicht bearbeitet und gekürzt) 1.- Exerciţiul 3: verifică înţelegerea după auz prin itemi obiectivi. vier Beispiele a) für internationale Energiepartnerschaften mit Deutschland. Auch in den Entwicklungsländer ist der Energiebedarf groß. Das Ziel dieser Kooperationen: a) der Bau neuer Atomkraftwerke. wird der Energieverbrauch steigen. 148 . Doch nicht für alle in China gehört Strom zum Alltag.

…. Wind und Wasser klimafreundliche Energiequellen mit großem Potenzial. II. sie außer Sichtweite zu blasen. Wie das sprichwörtliche Kamel. Kunststücke. Damit so ein klitzekleines (ganz kleines) Kunstwerk entsteht.(7) drei Minuten die Luft anhalten. China erlebt ein enormes Wachstum und a) muss seinen riesigen Strombedarf decken b) soll keine Kraftwerke bauen c) setzt nur auf klassische Resourcen 5. Selbst mit einer Luppe sind sie verschwindend klein. Die Materialien. ……(1) Willard Wigans Mikrokunstwerke wahrscheinlich verpassen. bei einer ………(3) von nicht mal einem Millimeter! Bereits im Alter von fünf Jahren entdeckte Mr. Ergänzen Sie die Lücken sinngemäs Wer nicht sehr genau hinsieht. den dann Kleinkraftwerke mit SonnenWind.…(9 ) winzigen Stückchen Sägemmehl (rumegus). Gerade für diese Regionen bieten a) Sonne Mond und Wasser ideale Bedingungen b)Sonne. Wigan sein Talent. Für all jene. Wigans Skulpturen zu betrachten. dem Flügel einer Fliege.. bestehen ….(10). 3. a) die menschliche Aktivitäten optimale Bedingungen. winzige Gebilde zu formen.(6) stelllen. ganz für sich und abgesondert in seiner Wohnung auf dem Land. Zuckerkörnchen oder die Fäden eines Spinnennetzes.…( 8) Luftzug und die Arbeit von Wochen würde zerstört sein.. In der Stadt …. Mr.…(4) er oft 24 Stunden durch.“ 149 . Manches Objekt verlangt den Künstler einige Monate.und Wasserenergie liefern.. um es fertig ……. Denn sehr viele von Mr. Ungewöhnlich sind auch seine …………. Wiederholt muss Mr. In sorgfältiger Präzisionsarbeit entstanden so schon Schneewittchen und die sieben Zwerge. die sich Zeit nehmen. 4. Heute arbeitet er sehr ernsthaft mit seiner Begabung.…(2) die Gefahr.…(5) die Erschütterungen durch den Verkehr zu stark. kleine Glasscherben oder ein einzelnes Wimpernhärchen als Pinsel. …. Wigans Figuren passen in ein Nadelöhr.b)totale Kontrolle über andere Märkte c)die erneuerbaren Energien und die Steigung der Effizienz. Wigan während seiner Arbeit ……. mit denen er schnitzt und baut. Bis 2010 soll niemend in China mehr a) auf Strom verzichten müssen. c) Auf moderne Technologie verzichten. b) auf moderne elektrische Geräte verzichten. Und bei jedem Atemzug …. hat er auch e ine Botschaft: „Unterschätze niemals die anderen. die amerikanische Freiheitsstatue oder Shakespeare neben vielen anderen .

Außerdem habe ich eine nette Überraschung für dich: ich bekomme doch meinen Urlaub in Juni. Sie haben bei einem Besuch in Bremen einen Freund kennen gelernt. leicht bearbeitet und gekürzt) III. Fünf Sätze. Kinderbetreung 5.( JÖ Jugendmagazin.Familienanschluss 2.. Deshalb schreibe ich dir heute. Liebe(r)…. sich austauschen 10. Ein-Eltern-Familie 7. Seniorenzentrum 4. Zuverlässsigkeit a) ein Gespräch führen b) Hier können Kinder spielen.. Kleidungsstück 8. Er hat Ihnen einen Brief geschreiben. Könnte ich ehn mittbringen? Ich freue mich auf deine Antwort! Liebe Grüße! Walter Schreiben Sie Ihrem Bekannten einen Antwortbrief. Hier bei uns regnet es gerade.erklären Sie Walter wie er sich vorbereiten kann 150 . unser Hund. Wie ist es bei euch? Trotzdem muss ich mit Tim. c) Hilfe bekommen d) Menschen zwischen 30 und 60 Jahre e) Hier treffen sich ältere Menschen f) engen Kontakt zur Familie haben. die mittlere Generation 3. Spielplatz 6. V. Was passt? Ordnen Sie zu 1. g) sich auf jemanden verlassen h) Man kümmert sich um Kinder I) was man anzieht j) Kinder leben bei der Mutter oder beim Vater IV. hinaus gehen. Mai 2002. Bescreiben Sie kurz ihren Traumurlaub. Ich war noch nie in Rumänien und so bin ich neugireig wie es dort aussieht. folgende Punkte enthält: .wiederholen Sie die Einladung . Unterstützung bekommen 9. Da wollte ich wissen ob deine Einladung noch gültig ist? Ich würde dich gerne besuchen und dabei deine Familie und dein Land kennne lernen. Wie geht es dir? Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört.

Größe. b) Nein. itemii acopera aproape toate competentele oferind elevilor si posibilitatea de a fi creativi.Wie ist es richtig ? Kreuzt (x) an! (Cum este corect) 1. 9 a. b) Ja. 30 de puncte Testul urmareste testarea cunostiintelor elevilor pentru nivelul de B1. 4 h. b) Gut. 7. 8.- was könnte man gemeinsam unternehmen wie stehen Sie zum Thema Hund mittbringen. b 4. Wann ist August? 151 . a 2. 4. 10 x 2 = 20 punce III. Test 4 Evaluare sumativa A1 . Wie heißt du? a) Sie heißt Petra. c) Er wohnt hier. wir nicht. ich bin Lehrer. 5. c) Nein er ist nicht . Wo ist dein Freund? a) Er ist im Hof. 2 d. 3. 5 b. 2. b) Ja. a 5. Schmeckt dir Pizza? 2. 9. besteht. 7 e. c) Wir. 3 e. 3. 6 j. c) Ja. b) Wir heißen Popescu. 4 verbringt. c) Ich heiße Ralf . 5 sind. a 5 x 2=10 puncte II 1wird. Hast du mein Heft? a) Ja. Wie lernst du? a) Buch. 9 aus. ich habe es. c) Hier! 6. 6 zu. 7 für. er ist. c) Sie heißt Anita. er ist. Wie heißt sie? a) Sie heißt nicht. Vergessen Sie auch Datum und Anrede nicht. Wo wohnst du? a) Ich wohne in Temeswar. Solutii si bareme: I 1. wir. 8 c.primul an de studiu (de exemplu clasa a V-a L2) I. 10 Werkzeuge. c 3. b) Ja. b) Sie heißt schnell. du hast sie. 10 g 10 x 2= 20 puncte IV. c) Ja. 10. 8 Ein. Was macht ihr? a) Wir spielen. 10 puncte V. ich bin Schüler. 1 f. b) Du wohnst in Arad. Bist du ein Schüler ? a) Ja.

Hannes und Uwe spielen gut Fußball.. e. d R. e F 5 puncte Total 32 de puncte 152 . Wer ist hier? ……………………… c.) Ex... Barem de notare: Ex . 4 b. Was antwortest du? (Ce raspunzi?) a.. IV Richtig oder falsch? (Adevarat sau fals?) R / F a. b) Heute. Was magst du nicht? …………….. Wie heißt du? ……………………. Du kommst aus Berlin d.. b.. a) Im Frühling. 4: a F. 12 b 12 puncte Ex.. Oma und Opa sind in Wien. c.. 2 a.. 7 a. Wann kommst du? a) Nein ! a) Nicht. c) Ja.. Petra ist fünf Jahre alt. b) Im Sommer. c) Im Winter. ich habe. e. 6 b. 5 c. Ex. Was magst du? …………………. c F. sicher ! b) Ja. formulare nepotrivita. b. du kommst.. 3 c. b) Ich esse sie. Se scade cate un punct pentru fiecare propozitie incorecta ( incorect inseamna o topica incorecta. II. sie ist . 8 a. 10 c.1: 1 c. 9 b. c) Ja. 11. Magst du Computerspiele? 12... b R. natürlich! c) Ja.. 2: 5 puncte pentru toate propozitiile corecte.a) Ja.. Se scad puncte pentru raspunsurile care nu corespund intrebarilor si care nu sunt construite inteligibil. 11 c.3: 10 puncte pentru toate raspunsurile corecte. Schreibt 5 Sätze mit folgenden Wörter (Scrie 5 propozitii folosind urmatoarele cuvinte) Großmutter lieb wohnen Temeswar und Großvater sind Sie ich in mag Pizza Du spielst Vater Gitarre ist in Berlin III. combinatii de cuvinte care nu se potrivesc.. Du bist Theodor. Was ist in der Küche? ……………………… d.

Pour apprecier le travail des éléves. 11. Bucureşti. Manolescu. Decoder son language. Petru. Gerard. I. 5.T. Petrescu. L’évaluation scolaire. Evaluarea in invatamant. Marin. Constantin. practica. regles du jeu. CNEE. 18.. 13. Marin.. Cerghit. 6. 1989. Cardinet. Un nouveau cadre d’évaluation. Iasi. 1996.. EDP. Quel avenir pour les competences? De Boeck Université. Bucureşti. Landsheere. Viviande. De Boeck. Editura Polirom. 20. Neacşu. Educaţia în schimbare. Reforma sistemului de evaluare şi examinare. 2006Teoria si practica evaluarii educationale. De Boeck. Roegiers Xavier. Perrenoud Philippe. 4. 24. 19. A. Bosman Christian. Manolescu. (coord). ESF éditeur. Peretti. Dan. 7. 1999. Iaşi. 1992. 17. I. Figari. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Radu. Gerard François-Marie. Abrecht. 1998. L’éducation et la formation. Ghid general de evaluare şi examinare.Iasi. Bucuresti 26. 2008. Evaluarea performanţei şcolare. De Lansheere. PUF. L’évaluation.1996. OCDE.. Bucuresti. Mohamed. Paris. Charles. Chronique sociale. 1998. 15. ESF editeur. Barlow Michel. L’activité évaluative reinterogée. Jinga. Nouvelles pratiques. A. 2002. De Boeck. Potolea. L’évaluation: approche descriptive ou prescriptive? Bruxelles. 2008. PUF.. Hadji. 21. 1992. instrumente. 10. Charles. 1975. Nouvelle edition. M. 12. Stoica. 25. G. 1998. Joiţa. Roland. L’évaluation des eleves. Lyon. Potolea Dan. L’évaluation dans l’école. Activitatea evaluativa intre cognitie si metacognitie.. Belair. Ketele. Bruxelles. Neacşu. Editura Meteor. 8. De Boeck . Yvan. Editura ARAMIS. De ce şi cum evaluăm. Jean. 1996. 1999. Louis M. Editura Polirom. Elena. Entre deux logiques. 2000.BIBLIOGRAFIE (A) 1. 1998. Iaşi. Educaţia cognitivă. De Boeck. Iasi 9. 1992.. 23. Cucos. 2002. DUNOD. EDP. 2001. Bucureşti.I. André de. Editura Şcoala Românească. Les méthodes d’évaluation scolaire. Jean Marie de. Editura Polirom. 153 . Bucuresti. 1998. 1986. L’evaluation formative. Mesurer les connaisances et competences des éleves. De la fabrication de l’éxcelence a la régulation des apprentisages. Polirom . Une analyse critique. Meyer Geneviéve. 3. 2004. Editura Spiru Haret. Bruxelles. 2. Bucureşti. Proiectul pentru Invatamantul Rural. Paris. Teoria si metodologia evaluarii. Lisievici. Ioan.Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. 22. Hadji. I. Achouche. MEN. Abernot. 16. 1991. Bruxelles. 14. Reforma evaluării în învăţământ. L’evaluation des actions éducatives. Editura Delfin. Ioan. 2000. Bucureşti. Aramis. Teorie.

Aramis. Strungă. 28. Scallon Gerard.. Pedagogie. în Ionescu Miron. Limba şi literatura română. Iaşi. Editura Polirom. 1997. Bucureşti. 2001. Constantin. Analyser une action d’éducation ou de formation. 37. 36. Paun E. 32. Evaluarea în învăţământul preuniversitar. Programul National de Dezvoltare a Competentelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice ( DeCeE). 2000. 35. Cristian. Radu. Iasi. L’evaluation formative. Ghid de evaluare. Editura Presa Universitară Clujeană. Bruxelles. Voiculescu Elisabeta. 2001.27. Ghid pentru profesori. Coord). Cluj-Napoca. T. Aramis. Evaluarea curentă şi examenele. Bucureşti. Evaluarea şcolară. 34. Evaluarea în procesul didactic. Chiş Vasile (coord). 2001. Vogler Jean (coord. Potolea. 2001. Factorii subiectivi ai evaluării şcolare. 2000. 33. 31.. Dan. Stan. SNEE. EDP. in Pedagogie. Evaluarea şi autoevaluarea în procesul didactic. De Boeck. 2008 154 . *** CNCEIP. Prognosis. 2000. 2002. 29. Adrian (coord). Rogiers Xavier. I. Stoica. Polirom. Timişoara. De Boeck Université. 1999. 30.). 2001. Cunoaştere şi control. Editura Universitatii de Vest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful