You are on page 1of 349

WYKAZ UMW ZAWARTYCH W URZDZIE MIASTA LUBLIN W IMIENIU GMINY LUBLIN W ROKU 2013

Lp. NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA KONTRAHENT KWOTA PRZEDMIOT

1.

1/OK/13

2013-01-02 POCZTA POLSKA SPKA AKCYJNA

PRZEDMIOTEM MO!Y" #!IADCZENIE S $ POCZTO!YC%, ! TYM S $ POCZTO!YC% O C%ARAKTERZE 319,936.05 PO!SZEC%NYM, NA RZECZ RZ&D MIASTA L 'LIN ! ZAKRESIE PRZESYEK O MASIE DO 50 $ 16,5)*.(( SPORZ+DZANIE PROTOKO! Z POSIEDZE, SKAD! ORZEKAJ+CYC%

2.

1/MZON/13

2013-01-0( A$ATA K ROPATNICKA

3.

2/$M/13

2013-01-0( $ALERIA LA'IRYNT

-YCZENIE - L. POPIE SZKI 5, 5A - NA PRO!ADZENIE DZIAALNO#CI 0.00 STAT TO!EJ - PO!. )0)( M2 - DZ. NR *9/), *9/(, 25/* .O'R. 26, ARK. 2/ 13,300.19 SPORZ+DZANIE PROTOKO! Z POSIEDZE, SKAD! ORZEKAJ+CYC%

(.

2/MZON/13

2013-01-0( EL-'IETA SO!I,SKA

5.

1/$M/13

2013-01-03 ANNA TOMASZEK

DZIER-A!A - L. DOLNA PANNY MARII 9,533.33 PARKIN$ PATNY STRZE-ONY - PO!. OK. 29(0 M2 - CZ. DZ. NR 12)/1, 12)/2, 12)/5 .O'R. (1, ARK. 3/ -YCZENIE - L. K JA!SKA 1 - NA RZ+DZENIE TEREN! SPORTO!O 0.00 REKREACYJNYC% NA RZECZ ZESPO SZK NR * ! L 'LINIE - PO!. (339 M2 DZ. NR )* .O'R. (0, ARK. (/ DZIER-A!A - L. SIE!NA - DRO$A 1**.65 DOJAZDO!A - PO!. 1)* M2 - DZ. NR (2/2 .O'R. 29, ARK. */ DZIER-A!A - L. DZIE!ANNY - CZ&#0 *6.00 KIOSK %ANDLO!E$O - PO!. OK. 10 M2 CZ. DZ. NR (0/19 .O'R. 30, ARK. 3/

6.

3/$M/13

2013-01-0* ZESP SZK NR * ! L 'LINIE

*.

5/$M/13

2013-01-0) $ T ALINA PIOTR LIPA - SKLEP !ARZY!NOSPO-Y!CZY

).

*/$M/13

2013-01-0)

9.

)/$M/13

2013-01-0)

PIOTR LIPA - SKLEP !ARZY!NOSPO-Y!CZY

DZIER-A!A - L. ARMII KRAJO!EJ 1(.20 POJEMNIK NA ODPADY - PO!. OK. 1 M2 - CZ. DZ. NR (0/19 .O'R. 30, ARK. 3/ DZIER-A!A - L. MONTA-O!A TERMOMODERNIZACJA ' DYNK PRZY L. KRESO!EJ 12 ORAZ ZAPLECZE ' DO!Y 1,006.25 !YKONANIA TERMOMODERNIZACJI - PO!. OK. )*5 M2 - CZ. DZ. NR 3/39 .O'R. 3*, ARK. )/ 1,650.00 !YKONANIE A TORSKIE$O POKAZ STRZELECKIE$O

10.

9/$M/13

2013-01-09

!SPLNOTA MIESZKANIO!A KRESO!A 12

11. 12.

5/KL/13 11/$M/13

2013-01-10 RO'ERT MAT SIK 2013-01-10 PARA1IA RZYM.-KAT. P!.PRZEMIENIENIA PA,SKIE$O

-YCZENIE - L. NO!OMIEJSKA 0.00 ZAPLECZE ' DO!Y - PO!. *00 M2 - DZ. NR 3)/1 , CZ. DZ. NR 36/2 .O'R. 2), ARK. 3/ DZIER-A!A - L. TO!ARO!A TERMOMODERNIZACJA ' DYNK PRZY L. TO!ARO!EJ 19 ORAZ ZAPLECZE ' DO!Y 20*.50 !YKONANIA TERMOMODERNIZACJI - PO!. OK. 166 M2 - CZ. DZ. NR 12/23, 12/( .O'R. 1(, ARK. 1(/ DZIER-A!A - L. JA$ODO!A - DRO$A DOJAZDO!A DO PARKIN$ ZLOKALIZO!ANE$O NA STANO!I+CEJ 100.00 !ASNO#0 DZIER-A!Y DZ. NR 31/10 - PO!. OK. 100 M2 - CZ. DZ. NR 31/13 .O'R. (2, ARK. */ !YKONANIE PRAC Z PENIAJ+CYC% ! 1ORM LE ZAPROJEKT J-!Y' D J NA 2,2(*,210.00 ZADANI ' DO!A STADION MIEJSKIE$O MO!A NR 95IR/11 6,0(5.00 SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM!

13.

12/$M/13

2013-01-10

!SPLNOTA MIESZKANIO!A L.TO!ARO!A 19

1(.

13/$M/13

2013-01-09 MIROSA! SZOSTAKIE!ICZ

15. 16.

1/IR/13 10/ZSS/13

2013-01-11 ' DIME2 S.A. 2013-01-02 MA$ORZATA DOMAN-KOZAK

ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE 1*. 1/KL/13 2013-01-0( ANNA PASTERNAK (,500.00 !SPPRACA PRZY PRZY$OTO!ANI PRO$RAM DZIELNICE K LT RY

1).

1/ZSS/13

2013-01-02 MA$ORZATA KORNACKA

SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' (,)00.00 !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' (,)00.00 !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' 1,1*0.00 !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' 1,1*0.00 !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' (,3(0.00 !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' 5,(25.00 !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE ),060.00 SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE

19.

2/ZSS/13

2013-01-02 MONIKA LIPERT

20.

3/ZSS/13

2013-01-02 JZE1 SPISACKI

21.

(/ZSS/13

2013-01-02 TOMASZ K CMIN

22.

5/ZSS/13

2013-01-02 EL-'IETA !OJNO

23.

6/ZSS/13

2013-01-02 EL-'IETA PRZEMYSKA

2(.

*/ZSS/13

2013-01-02 EL-'IETA KI1NER

ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' (,1)5.00 !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE SPORZ+DZANIE OPINII ! PRZEDMIOCIE ZALE-NIENIA OD ALKO%OL OS' 2,9(5.00 !SKAZANYC% PRZEZ KOMISJ& ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! L 'LINIE PRO!ADZENIE O#RODKA TYP %OSTEL DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL )0,000.00 PO PRZE'YTYM LECZENI ! ZAKADZIE LECZNICT!A OD!YKO!E$O PRO!ADZENIE #!IETLICY SOCJOTERAPE TYCZNEJ #!IADCZ+CEJ 3*,500.00 POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM 2)0,000.00 PATROLE PONADNORMATY!NE - 2013 R. PRO!ADZENIE O'S $I TEC%NICZNEJ 120,109.50 ZESPO Z$ADNIANIA DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ M. L 'LIN ! 2013R. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 2*,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% - SIATK!KA M&-CZYZN 60,000.00 REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC%

25.

)/ZSS/13

2013-01-02 E!A KIERO,

26.

9/ZSS/13

2013-01-02 MARIA KRASZKIE!ICZ-PEKA

2*.

12/ZSS/13

3NADZIEJA3 C%ARYTATY!NE 2013-01-1( STO!ARZYSZENIE NESIENIA POMOCY C%ORYM ZALE-NI STO!ARZYSZENIE PRZYJACI 2013-01-1( DZIECI I MODZIE-Y CON AMORE 2013-01-2( KOMENDA MIEJSKA POLICJI OKR&$O!E PRZEDSI&'IORST!O 2013-01-10 $EODEZYJNO-KARTO$RA1ICZN E ! L 'LINIE SP. Z

2). 29. 30.

13/ZSS/13 1/'M/13 1/$D/13

31.

2/ST/13

2013-01-0)

ZAKADO!Y KL ' SPORTO!Y C KRO!NIK L 'LIN

32.

5/ST/13

2013-01-0( MIEJSKI KL ' SPORTO!Y START S.A.

!IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% KOSZYK!KA M&-CZYZN REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 10,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% - PIKA NO-NA KO'IET *,160.00 M ZYKA NA L 'ELSKIEJ STAR!CE PRO!ADZENIE #!IETLICY SOCJOTERAPE TYCZNEJ #!IADCZ+CEJ 3*,500.00 POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM PRO!ADZENIE ! C%ARAKTERZE KON1ERANSJERA KONCERT KOL&D I 650.00 PIE#NI R-NYC% TRADYCJI C%RZE#CIJA,SKIC% ! RAMAC% TY$ODNIA MODLIT! O JEDNO#0 C%RZE#CIJAN 2013 133,050.51 6,000.00 DOSTARCZANIE PARTII ARTYK ! 'I RO!YC% AKT ALIZO!ANIE TRE#CI PORTAL !!!.K LT RA.L 'LIN.E

33.

*/ST/13

2013-01-0*

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y !IDOK SP 51 ! L 'LINIE

3(.

9/KL/13

2013-01-10

TO!ARZYST!O M ZYCZNE IM. %ENRYKA !IENIA!SKIE$O

35.

1(/ZSS/13

2013-01-1( STO!ARZYSZENIE 4A'&D53

36.

(/KL/13

2013-01-0) MARCIN S PERCZY,SKI

3*. 3). 39.

6/OR/13 )/KL/13 )/OR/13

2013-01-0* 'I RO PL S SJ 2013-01-10 OPEN PLAN MA$ORZATA SZPIT N 2013-01-0* O11ICE TRADE S.C

30,662.6* DOSTARCZENIE NISZCZAREK DOSTA!A !YPOSA-ENIA DLA DDK 3!&$LIN3 PRZY L. J DYMA 2A ! RAMAC% 151,(*6.21 REALIZACJI PROJEKT 3' DO!A DOM K LT RY PRZY L. J DYMA ! L 'LINIE3 SCENICZNY SPRZ&T NA$A#NIAJ+CY. *,000.00 REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC%

(0.

10/KL/13

2013-01-0) POL-A DIO LESZEK POLANO!SKI

(1.

22/ST/13

2013-01-10 KL ' SPORTO!Y 3PROTEKTOR3

!IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - TAEK!ON-DO REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% ),000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% - TENIS STOO!Y M&-CZYZN REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 12,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% - TENIS STOO!Y KO'IET PRZY$OTO!ANIE MATERIA! NT. !SPPRACY POZA-1INANSO!EJ $MINY L 'LIN Z OR$ANIZACJAMI POZARZ+DO!YMI, OPRACO!ANIE IN1. NT. (,500.00 ZASAD I SPOSO'! !SPPRACY $MINY Z OR$ANIZACJAMI POZARZ+DO!YMI, DOK MENTO!ANIE SPOTKA, KONS LTACYJNYC% Z OPP. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 60,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% - EKSTRALI$A R $'Y 1,500.00 !YKONANIE CZYNNO#CI ! RAMAC% PROJEKT NAPRA!MYTO.

(2.

3/ST/13

2013-01-11 KL ' SPORTO!Y SY$NA

(3.

(/ST/13

2013-01-10 KL ' TENISA STOO!E$O OPTIMA

((.

1/KP/13

2013-01-02 KAMILA KNIAZIO!SKA

(5.

1/ST/13

2013-01-10 KL ' SPORTO!Y ' DO!LANI

(6.

2/KP/13

2013-01-02 KAMILA KRZY-ANO!SKA

(*.

3/MZON/13

2013-01-1( R DOL1 'IE$AJ

!YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI, SPORZ+DZENIE 2 ,)65.00 OCENY STAN ZDRO!IA NA PODSTA!IE 'EZPO#REDNIE$O 'ADANIA

().

(/MZON/13

2013-01-1( JOLANTA MORA!SKA

!YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI, SPORZ+DZANIE 1,()6.*0 OCENY STAN ZDRO!IA NA PODSTA!IE 'EZPO#REDNIE$O 'ADANIA REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% )3,000.00 KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% - PIKA R&CZNA KO'IET, PIKA R&CZNA M&-CZYZN, KOSZYK!KA KO'IET, 1 TSAL, SIATK!KA KO'IET PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 16,)00.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% !YNAJEM SALI ! CEL 1,000.00 PRZEPRO!ADZANIA E$ZAMIN! TAKS!KO!YC% 1,500.00 AKT ALIZACJA DOK MENT 3L 'ELSKIE PRZESTRZENIE ED KACJI K LT RALNEJ3

(9.

)/ST/13

2013-01-0(

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y KL ' CZELNIANY MCS L 'LIN

50.

1*/ZSS/13

2013-01-1(

STO!ARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I MODZIE-Y CON AMORE

51. 52. 53. 5(. 55. 56.

1/OR/13 2/KL/13 3/KL/13 5/OR/13 */KL/13 10/IT/13

2013-01-02

!OJE!DZKI O#RODEK R C% DRO$O!E$O

2013-01-0( RSZ LA 'YLICA 2013-01-0( RSZ LA 'YLICA 2013-01-0* EKO-KRAS SP. Z O.O. 2013-01-10 ARKADI SZ !IDELSKI 2013-01-11 JAROSA! PAK A

PRZY$OTO!ANIE DOK MENT 3DZIELNICE 2,500.00 K LT RY - PRO$RAM ROZ!OJ DZIAA, K LT RALNYC% ! DZIELNICAC% L 'LINA3 65,)21.1( !Y!Z ODPAD! STAYC% (,000.00 !YKONANIE ! OPARCI O A TORSKI PROJEKT STAT ETEK NA$RODY AN$EL SY

0.00 -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT

RADNE$O MIASTA L 'LIN. 5*. 11/IT/13 2013-01-11 JACEK 'EDNARCZYK -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 15,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - KARATE KYOK S%IN -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN.

5).

12/IT/13

2013-01-11 ZDZISA! DROZD

59.

13/IT/13

2013-01-11 SYL!ESTER T AJE!

60.

15/IT/13

2013-01-1( Z'I$NIE! J RKO!SKI

61.

1*/IT/13

2013-01-1( PIOTR K TY

62.

1*/ST/13

2013-01-1) L 'ELSKI KL ' KARATE KYOK S%IN

63.

1)/IT/13

2013-01-1( Z'I$NIE! A!NICZAK

6(.

19/IT/13

2013-01-1( JAN MADEJEK

65.

1/IT/13

2013-01-11 PIOTR DRE%ER

-YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. PROMOCJA MIASTA PODCZAS 10,000.00 !OJE!DZKIEJ $ALI MISTRZ! SPORT ! DNI 11.01.2013 R 9,000.00 MO!A SPORT DZIECI SL KALINA SOS -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. 19,000.00 MO!A LKKK -SPORT DZIECI -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. 0.00 -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY

66.

20/IT/13

2013-01-1( MIECZYSA! RY'A

6*.

21/IT/13

2013-01-1( MATE SZ ZACZY,SKI

6).

26/ST/13

2013-01-0* POLSKAPRESSE SP. Z O. O. STO!ARZYSZENIE LOKALNE KALINA 2013-01-1* SALEZJA,SKIEJ OR$ANIZACJI SPORTO!EJ 2013-01-11 MARTA !CISO 2013-01-21 L 'ELSKI KL ' KARATE KYOK S%IN 2013-01-11 MAREK JAK 'O!SKI

69.

2)/ST/13

*0. *1. *2.

2/IT/13 31/ST/13 3/IT/13

*3. *(.

(/IT/13 5/IT/13

2013-01-11 'EATA STEPANI K-K #MIERZAK 2013-01-11 MARI SZ 'ANAC%

SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. *5. 6/IT/13 2013-01-1( MARCIN PO$ORZAEK -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% *,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% - SZAC%Y MO!A 1 NDACJI SZT KMISTRZE 3,000.00 AKTY!NO#0 1IZYCZNA MIESZKA,C! MIASTA -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 5,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - ZAPASY PROJEKT OR$ANIZACYJNO-TEC%NICZNY 62,361.00 !DRO-ENIA SYSTEM IN1ORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MIASTA L 'LIN DZIAANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS 22I L 'ELSKIE$O 1INA 15,000.00 !IELKIEJ ORKIESTRY #!I+TECZNEJ POMOCY ! L 'LINIE ! DNI 13 STYCZNIA 2013 R.

*6.

6/ST/13

2013-01-1) KL ' SZAC%IST! DRAKON - L 'LIN

**.

*1/ST/13

2013-01-1) 1 NDACAJA SZT KMISTRZE

*).

*/IT/13

2013-01-11 MA$ORZATA S C%ANO!SKA

*9.

)/IT/13

2013-01-11 EL-'IETA MROCZKO!SKA

)0.

10/ST/13

ZAPA#NICZE TO!ARZYST!O 2013-01-22 SPORTO!E SOK L 'LIN

)1.

1/PL/13

2013-01-1( --E ROCOMPASS SP. Z O.O

)2.

1/SOI/13

PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O2013-01-01 S $O!O-TRANSPORTO!E 3TRANS% RT3 SPKA Z O

)3. )(. )5.

32/ST/13 35/ST/13 1*/$M/13

2013-01-22 2013-01-22

ZAPA#NICZE TO!ARZYST!O SPORTO!E SOK L 'LIN CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SPARTAK S

13,000.00 MO!A ZTS SOK- SPORT DZIECI 10,000.00 MO!A KS SPARTAK S - SPORT DZIECI 0.00 -YCZENIE NIER C%OMO#CI PRZY L. !ODOPOJNEJ 2 NA RZECZ IPN

IPN KOMISJA #CI$ANIA Z'RODNI 2013-01-2) PRZECI!KO NARODO!II POLSKIEM O. L 'LIN

)6.

1)/OR/13

2013-01-23 A$IT A$NIESZKA RYDZ

SPORZ+DZANIE I PO#!IADCZANIE Z!YKYC% I !IERZYTELNIANIE T MACZE, PISEMNYC% DOK MENT!, A *,650.00 TAK-E SPRA!DZANIE I PO#!IADCZANIE T MACZE, SPORZ+DZANYC% PRZEZ INNE OSO'Y Z J. O'CYC% NA J. POLSKI ORAZ Z J. POLSKIE$O NA J. O'CE PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ),(00.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 2*,300.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% 1,000,000.00 O'J&CIE 2000 AKCJI NIE PRZY!ILEJO!ANYC% SERII % O N MERAC% OD 0001 DO 2000 O !ARTO#CI NOMINALNEJ 500,00 Z KA-DA O +CZNEJ

)*.

1)/ZSS/13

STO!ARZYSZENIE PROMOCJI 2013-01-1( K LT RY NA RZECZ #RODO!ISK LOKALNYC% I OS' NI

)).

19/ZSS/13

2013-01-1( TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

)9.

1/N!/13

2013-01-2) MOTOR L 'LIN S.A.

!ARTO#CI 1 000 000,00 Z ! SPCE MOTOR L 'LIN S.A. 90. 23/ST/13 KL ' MOTORO!Y CROSS ! 2013-01-16 L 'LINIE REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% **,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - MOTOCROSS PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 6,300.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 105,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - LEKKA ATLETYKA PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE *,560.00 ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! #!IETLICY OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZEJ PRZY PARA1II P.!. #!. ANTONIE$O PADE!SKIE$O ! L 'LINIE PRZY L. KASZTANO!EJ 1 6,300.00 PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ELEMENTAMI IN1ORMACYJNO-

91.

2(/ZSS/13

2013-01-1(

TO!ARZYST!O PRZYJACI DZIECI L 'ELSKI ODDZIA RE$IONALNY

92.

25/ST/13

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-01-1( KL ' CZELNIANY MCS L 'LIN

93.

25/ZSS/13

2013-01-1(

INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

9(.

26/ZSS/13

2013-01-1( INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

ED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! #!IETLICY OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZEJ PRZY PARA1II P.!. #!. MIC%AA ARC%ANIOA ! L 'LINIE PRZY L. 1A'RYCZNEJ 19 95. 2*/ST/13 2013-01-15 TO!ARZYST!O PIKI SIATKO!EJ ! L 'LINIE 3*,000.00 MO!A SPORT DZIECI TPS PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ELEMENTAMI IN1ORMACYJNO(,200.00 ED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! #!IETLICY OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZEJ PRZY PARA1II P.!. #!. RSZ LI LEDC%O!SKIEJ ! L 'LINIE PRZY L. 'IEDRONKI 13, PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ELEMENTAMI IN1ORMACYJNO5,0(0.00 ED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ! #!IETLICY OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZEJ PRZY PARA1II P.!. #!. RODZINY ! L 'LINIE PRZY L. RADO#CI 13 31,000.00 MO!A SPORT DZIECI KS L 'LINIANKA!IENIA!A SP. Z O.O.

96.

2*/ZSS/13

2013-01-1(

INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

9*.

2)/ZSS/13

2013-01-1(

INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

9). 99.

29/ST/13 3/SOI/13

2013-01-1)

KL ' SPORTO!Y L 'LINIANKA !IENIA!A SP ZOO

2013-01-0* %ONORATA K&PO!ICZ

OR$ANIZACJA I O'S $A SPOTKA, ! 6,(00.00 RAMAC% MISJI PRZYJAZDO!YC% DELE$ACJI ZA$RANICZNYC%.

100.

(/SOI/13

2013-01-0* DIANA CISZE!SKA

Z PENIENIE I AKT ALIZACJA 'AZ DANYC% NIER C%OMO#CI 6,000.00 IN!ESTYCYJNYC% ZA' DO!ANYC% I NIEZA' DO!ANYC% ORAZ IC% T MACZENIE NA J&ZYK AN$IELSKI. PRO!ADZENIE I AKT ALIZACJA %ARMONO$RAM SPOTKA, ORAZ NADZORO!ANIA PRZESTRZE$ANIA 2,*00.00 RE$ LAMIN LCAO, NADZORO!ANIE I KONTROLA POPRA!NO#CI KORZYSTANIA Z POMIESZCZE, ! RAMAC% PENIONYC% DY- R! DOSTA!A AKTY!NYC% RZ+DZE, SIECIO!YC%, ) SZT K PRZE(+CZNIK! 56,2*2.50 DOST&PO!YC%, 20 SZT K MOD ! #!IATO!ODO!YC%. (20,))).*) DOSTA!A AKTY!NYC% RZ+DZE, SIECIO!YC%.

101.

1*/OR/13

2013-01-21 'ERNADETA %OO!I,SKA

102.

22/IT/13

2013-01-0( API S TEC%NOLO$IES SP Z O.O.

103.

23/IT/13

2013-01-0( API S TEC%NOLO$IES SP Z O.O. ZAKAD O$LNO' DO!LANY 2013-01-0) JAN SZ !YSOCKI INSTYT T SYSTEM! 2013-01-10 PRZESTRZENNYC% I KATASTRALNYC% S.A. 2013-01-2( L 'ELSKI SPORTO!Y KL ' TAEK!ON-DO

10(.

2/IR/13

S NI&CIE A!ARII POPRZEZ NAPRA!& POKRYCIA DAC% PAP+ *,95).(3 TERMOZ$RZE!ALN+ NA ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY L. POD!ALE 3A ASYSTA TEC%NICZNA ZAPE!NIAJ+CA (6,953.** PRA!IDO!E DZIAANIE OPRO$RAMO!ANIA ISDP 20,000.00 MO!A LSKTAEK!ON-DO - SPORT DZIECI PRZY$OTO!ANIE TRE#CI NA STRON& INTERNETO!+ KIE! ! J&ZYK POLSKIM, 3,000.00 AN$IELSKIM I ROSYJSKIM ORAZ PRO!ADZENIE KORESPONDENCJI Z CZESTNIKAMI KIE! 19,000.00 MO!A $REEN SPORT CL '

105. 106.

2/PL/13 3)/ST/13

10*.

3/PN/13

2013-01-15 KATERYNA POTYA%AYLO

10).

(0/ST/13

2013-01-2( $REEN SPORT CL '

109. 110. 111. 112. 113. 11(. 115.

(36/OR/13 *(/ST/13 *5/ST/13 *6/ST/13 **/ST/13 *)/ST/13 *9/ST/13

2013-01-03 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-21

!IESA! #L SARCZYK 1IRMA %ANDLO!O- S $O!A L 'ELSKI KL ' KARATE TRADYCYJNE$O L 'ELSKI SPORTO!Y KL ' TAEK!ON-DO CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y !IDOK SP 51 ! L 'LINIE TO!ARZYST!O PIKI SIATKO!EJ ! L 'LINIE

2,1*5.00 NISZCZENIE DOK MENT! 1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC%

2013-01-21 MIEJSKI KL ' SPORTO!Y START S.A. 2013-01-21 STO!ARZYSZENIE 3RADO#0 DA!ANIA3

116.

1/PN/13

2013-01-1*

MINISTERST!O ROZ!OJ RE$IONALNE$O

MO!A $RANTO!A DO PROJEKT 3IN!ESTYCJA ! K LT R&. DZIAANIA SYSTEMO!E NA RZECZ ED KACJI 3,(99,963.00 K LT RALNEJ.3 !SP1INANSO!ANE$O ! RAMAC% PRO$RAM !SPPRACY TRANS$RANICZNEJ POLSKA-'IAOR #KRAINA PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 5,0(0.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ),(00.00 PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z

11*.

20/ZSS/13

2013-01-1(

PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P.!. #!. MAKSYMILIANA KOL'E$O

11).

23/ZSS/13

2013-01-1( 1 NDACJA INTE$RACYJNA 3NA TATARAC%3

ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% O'J&CIE 10 000 AKCJI NIE PRZY!ILEJO!ANYC% SERII I O N MERAC% OD 1 DO 10 000 O !ARTO#CI 1,000,000.00 NOMINALNEJ 100,00 Z KA-DA O +CZNEJ !ARTO#CI 1 000 000,00 Z ! SPCE SPR L 'LIN SPORTO!A S.A. 56,000.00 MO!A KS !IDOK -SPORT DZIECI PRZEPRO!ADZENIE POST&PO!ANIA ROZ$RANICZENIO!E$O POMI&DZY DZIAK+ NR 6/( POO-ON+ PRZY L. 5,000.00 !I$ILIJNEJ 5 A DZIAK+ NR 5/( POO-ON+ PRZY L. NAD'YSTRZYCKIEJ 11(' .O'R.2), ARK.5/. MO!A O DO1INANSO!ANIE PROJEKT PN. 3E ROPEJSKA STOLICA T RYSTYKI RO!ERO!EJ ! L 'LINIE3 ! RAMAC% ),)55,*10.56 RE$IONALNE$O PRO$RAM OPERACYJNE$O !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O NA LATA 200*-2013. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% *,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - TAEK!ON-DO REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 20,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - PY!ANIE, !SPINACZKA SPORTO!A (,500.00 REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA

119.

2/N!/13

2013-01-23

SPR L 'LIN SPORTO!A SPKA AKCYJNA

120.

3(/ST/13

2013-01-22

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y !IDOK SP 51 ! L 'LINIE

121.

3/$D/13

2013-01-2(

JA$LI,SKI L CJAN MIERNICZE

S $I

122.

)/1E/13

2013-01-29 !OJE!DZT!O L 'ELSKIE

123.

13/ST/13

2013-01-25 $REEN SPORT CL '

12(.

1(/ST/13

2013-01-21

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SKARPA

125.

15/ST/13

2013-01-25 L 'ELSKIE TO!ARZYST!O

KAJAKO!E 1ALA

SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - KAJAKARST!O PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 6,300.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% 0.00 MO!A ! SPRA!IE !AR NK! OR$ANIZACYJNO - 1INANSO!YC% DZIAALNO#CI INSTYT CJI K LT RY PN.. DZIELNICO!Y DOM K LT RY 3!&$LIN3 ORAZ PRO$RAM JEJ DZIAANIA NIEODPATNE PRZEKAZANIE MATERIA! 0.00 S -+CYC% DO PROMOCJI PRO$RAM 3'EZPIECZNY L 'LIN3 PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ),(00.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM *,500.00 PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MODZIE-Y *,500.00 PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA

126.

22/ZSS/13

2013-01-1(

C%ARYTAT.STO!.NIESIENIA POMOCY C%ORYM 3 MISERICORDIA 3

2)/KL/13 12*.

2013-01-2) SA!OMIR KSI&-NIAK

12).

2/'M/13

2013-01-31

KOMENDA MIEJSKA PA,ST!O!EJ STRA-Y PO-ARNEJ ! L 'LINIE

129.

21/ZSS/13

2013-01-1( STO!ARZYSZENIE 4A'&D53

130.

31/ZSS/13 33/ZSS/13

2013-01-1(

STO!ARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I MODZIE-Y CON AMORE

131.

2013-01-1( CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y D!JKA

DZIECI I MODZIE-Y 132. 3(/ZSS/13 !ODNIACKI CZNIO!SKI KL ' 2013-01-1( SPORTO!Y SP 30 PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM (,500.00 PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MODZIE-Y ZOR$ANIZO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA NT. OT!ARTE$O KONK RS 1,000.00 O1ERT MINISTERST!A PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ 1 ND SZ INICJATY! O'Y!ATELSKIC%. PRO!ADZENIE CEREMONIA PODCZAS !IZYT DELE$ACJI Z KRAJ I Z ZA$RANICY ORAZ !YDARZE, OR$ANIZO!ANYC% PRZEZ ZAMA!IAJ+CE$O ! RAT SZ 5,6(0.00 MIEJSKIM ORAZ INNYM MIEJSC !SKAZANYM PRZEZ ZAMA!IAJ+CE$O, KA-DORAZO!O ! Z$ODNIENI Z KANCELARI+ PREZYDENTA MIASTA L 'LIN. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 26,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - KARATE TRADYCYJNE KON1I$ RACJA STACJI RO'OCZYC% Z!I+ZANA Z !DRO-ENIEM SYSTEM PRACY $R PO!EJ ORAZ ZA'EZPIECZANIE 2,*00.00 NO#NIK! MA$NETYCZNYC% I INNYC% NO#NIK! DANYC% Z PRZEZNACZONYC% DO LIK!IDACJI ZESTA!! KOMP TERO!YC% 2,*00.00 KON1I$ RACJA STACJI RO'OCZYC% Z!I+ZANA Z !DRO-ENIEM SYSTEM PRACY $R PO!EJ ORAZ ZA'EZPIECZANIE NO#NIK! MA$NETYCZNYC% I INNYC% NO#NIK! DANYC% Z PRZEZNACZONYC%

133.

3/KP/13

STO!ARZYSZENIE NA RZECZ 2013-01-02 INTE$RACJI SPOECZNEJ 3MODRZE!3

13(.

(/KP/13

2013-01-02 !ADYSA! $RZY'

135.

11/ST/13

L 'ELSKI KL ' KARATE 2013-01-2( TRADYCYJNE$O

136.

1(/OR/13

2013-01-16 MIC%A SMOLE,

13*.

15/OR/13

2013-01-16 KASZ STASIAK

DO LIK!IDACJI ZESTA!! KOMP TERO!YC% KON1I$ RACJA STACJI RO'OCZYC% Z!I+ZANA Z !DRO-ENIEM SYSTEM PRACY $R PO!EJ ORAZ ZA'EZPIECZANIE 2,*00.00 NO#NIK! MA$NETYCZNYC% I INNYC% NO#NIK! DANYC% Z PRZEZNACZONYC% DO LIK!IDACJI ZESTA!! KOMP TERO!YC% REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 2(,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - TAEK!ON-DO PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ),(00.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% PRO!ADZENIE SPOTKANIA PROMOCYJNE$O PO#!. KSI+-CE O 500.00 TEATRZE STARYM ! L 'LINIE !$ A TORSKIEJ KONCEPCJI A TORSKA INTERPRETACJA 1RA$MENT! (00.00 PROZY - PROMOCJA KSI+-KI O TEATRZE STARYM ! L 'LINIE PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM *,500.00 PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MODZIE-Y 5,000.00 DZIAANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA ! RAMAC% DR $IEJ AKCJI

13).

16/OR/13

2013-01-16 MIC%A OSTRO!SKI

139.

16/ST/13

2013-01-2(

L 'ELSKI SPORTO!Y KL ' TAEK!ON-DO

1(0.

16/ZSS/13

KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 2013-01-1( POMOCY OSO'OM POTRZE' J+CYM 3A$APE3

1(1.

19/KL/13

2013-01-2( $RA-YNA L TOSA!SKA

1(2.

20/KL/13

2013-01-2( JERZY RO$ALSKI C%OR+$IE! L 'ELSKA Z!I+ZK 2013-01-1( %ARCERST!A POLSKIE$O % 1IEC L 'LIN 2013-01-01 MEDIA RE$IONALNE SP. Z O.O.

1(3.

29/ZSS/13 2/SOI/13

1((.

C%ARYTATY!NEJ ,,TANIEC Z 6IP-AMI44 1(5. 30/ST/13 2013-01-1) INTE$RACYJNE CENTR M SPORT RE%A'ILITACJI START I *0,000.00 MO!A ICSIR START - SPORT OS' NIEPENOSPRA!NYC%

1(6.

32/ZSS/13

2013-01-1( KL ' SPORTO!Y NIA L 'LIN KL ' MOTORO!Y CROSS ! L 'LINIE CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y RO2A L 'LIN

PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM *,500.00 PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MODZIE-Y 23,000.00 MO!A KM CROSS -SPORT DZIECI 21,000.00 MO!A KS RO2A- SPORT DZIECI 50,000.00 MO!A KS ' DO!LANI -SPORT DZIECI PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM 6,*50.00 PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MODZIE-Y 19,000.00 MO!A LKKT -SPORT DZIECI 30,000.00 MO!A LTK 1ALA SPORT DZIECI 39,000.00 MO!A KS PI+TKA - SPORT DZIECI 15,000.00 MO!A KS SY$NA - SPORT DZIECI 0.00 MO!A O PRZE' DO!& SIECI KANALIZACJI DESZCZO!EJ

1(*. 1(). 1(9.

33/ST/13 36/ST/13 3*/ST/13

2013-01-1) 2013-01-23

2013-01-2( KL ' SPORTO!Y ' DO!LANI POLSKIE TO!ARZYST!O 2013-01-21 SC%RONISK MODZIE-O!YC% ODDZIA ! L 'LINIE 2013-01-2( 2013-01-25 2013-01-25 L 'ELSKI KL ' KARATE TRADYCYJNE$O L 'ELSKIE TO!ARZYST!O KAJAKO!E 1ALA CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y PI+TKA

150.

3)/ZSS/13

151. 152. 153. 15(. 155. 156. 15*.

39/ST/13 (1/ST/13 (2/ST/13 (5/ST/13 (/$K/13 6/KP/13 *2/ST/13

2013-01-29 KL ' SPORTO!Y SY$NA 2013-01-29 CR% SP. Z O.O. MINT MEDIA SPKA Z 2013-01-10 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-01-21 1 N SAIL TOMASZ MADEJ

PRO!ADZENIE PRO1ILI MIASTA L 'LIN NA (3,296.00 PORTAL SPOECZNO#CIO!YM 1ACE'OOK. (,3*0.00 OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!O-

REKREACYJNYC% 15). *3/ST/13 2013-01-21 KL ' TENISA STOO!E$O OPTIMA 1,000.00 OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC%

159.

2/PN/13

2013-01-10

CONRE$O TOMASZ C%RO#CIEC%O!SKI

PRZY$OTO!ANIE STRONY INTERNETO!EJ !RAZ Z PANELEM ADMINISTRACYJNYM, ZAINSTALO!ANIE I !DRO-ENIE SYSTEM REJESTRACJI CZESTNIK! ORAZ PRZYJMO!ANIA I OCENY PRAC 9,225.00 KONK RSO!YC% NA POTRZE'Y KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ 2013 ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 CAODO'O!E DY- RY LEKARZY !ETERYNARII I !YJAZDY DO Z!IERZ+T 2),000.00 DZIKIC% ! RAMAC% PLAN POST&PO!ANIA Z DZIKIMI Z!IERZ&TAMI NA TERENIE MIASTA L 'LIN !YKONANIE KOREKTY TEKST ! J&ZYK ROSYJSKIM DO KATALO$ PROJEKT! NA$RODZONYC% ! KONK RSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY !SPPRACY 3)).00 TRANS$RANICZNEJ PRZY KON$RESIE INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 7L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%8 320.00 !YKONANIE KOREKTY TEKST ! J&ZYK POLSKIM DO KATALO$ PROJEKT! NA$RODZONYC% ! KONK RSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY !SPPRACY TRANS$RANICZNEJ PRZY KON$RESIE INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 7L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS

160.

3/O#/13

2013-01-23

L 'ELSKIE CENTR M MAYC% Z!IERZ+T RYSZARD I!ANICKI

161.

(/PN/13

2013-01-31 ZOYA K TSA

162.

5/PN/13

2013-01-31 TERESA D NIN

ROZ!OJO!YC%8 A TORSKIE 'I RO ARC%ITEKT RY 2013-01-31 3IN6ESTPROJEKT-PARTNER 63 SPKA Z O$RANI OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI DOTYCZ+CEJ ' DO!Y #CIE-KI RO!ERO!EJ I C%ODNIKA Z 56,5)0.00 KADK+ - POMI&DZY LIC+ KACZE,CO!+ I LIC+ RZESZO!SK+ .! KIER NK LICY $DA,SKIEJ/ ! L 'LINIE !YKONANIE KOREKTY TEKST ! J&ZYK AN$IELSKIM DO KATALO$ PROJEKT! NA$RODZONYC% ! KONK RSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY !SPPRACY (((.00 TRANS$RANICZNEJ PRZY KON$RESIE INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 7L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%8 DOSTA!A I INSTALACJA #CIANY !IDEO ORAZ STANO!ISK '6MS ! ' DYNK PRZY 396,66).)5 L. LIPO!A 2* ! L 'LINIE -YTKO!ANYM PRZEZ $MIN& L 'LIN NA POTRZE'Y CENTR M MONITORIN$ !IZYJNE$O. 90,000.00 DOTACJA CELO!A NA REALIZACJ& ZADANIA - ZAK PY IN!ESTYCYJNE

163.

6/IR/13

16(.

6/PN/13

2013-01-31 ANDRIJ SA!ENE0

165.

2(/IT/13

2013-01-1* SPRINT S.A.

166.

29/KL/13

2013-01-2)

MIEJSKA 'I'LIOTEKA P 'LICZNA IM. %IERONIMA OPACI,SKIE$O

16*.

35/ZSS/13

2013-01-1( 1 NDACJA 3RAZEM3

PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM (,)00.00 PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MODZIE-Y ),200.00 MYCIE SAMOC%OD! S -'O!YC% REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 9,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - PY!ANIE (0,*13.00 DOSTA!A, MONTA-, CZYSZCZENIE,

16).

19/OR/13

2013-01-22 3ARMAT3 DARI SZ OLEKSIEJ K MIEJSKIE TO!ARZYST!O PY!ACKIE L 'LINIANKA

169.

12/ST/13 26/OR/13

2013-01-30

1*0.

2013-01-31 INPOL S $O!O PROD KCYJNY

ZAKAD -AL ZJI OKIENNYC% 1*1. 2*/OR/13 2013-02-06 SAL S 1 RNICO S.C. ZAKAD S $. INST.ELEKTRYCZNE$O I 2013-01-23 ELEKTROMEC%ANIKI JERZY CZERNIC%O!SK 2013-01-30 2013-01-30 2013-01-30 L 'ELSKI CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y ORLIK CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y CZTERY - TRZY MIEJSKIE TO!ARZYST!O PY!ACKIE L 'LINIANKA 15,3(0.56

NAPRA!A -AL ZJI I ROLET !YKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAME'LI 'I RO!YC% ! ' DYNK RAT SZA

1*2.

3/IR/13

!YMIANA KA'LA ZASILAJ+CE$O ' DYNEK KLASZTOR PO!IZYTKO!SKIE$O 6),019.00 CENTR M K LT RY, PRZY L. PEO!IAK! 12 ! L 'LINIE. 13,000.00 MO!A L KS ORLIK - SPORT DZIECI 9,000.00 MO!A (3 - SPORT DZIECI 13,000.00 MO!A MTP L 'LINIANKA-SPORT DZIECI !YKONANIE DI$ITALIZACJI O'SZAR! 6,150.00 PRO$RAM RE!ITALIZACJI L 'LINA !RAZ Z DOPI&CIEM TA'EL DANYC%. 2,*00.00 AKTY!NO#0 1IZYCZNA MIESZKA,C! REALIZACJA PRO$RAM! PROM J+CYC% AKTY!NO#0 1IZYCZN+ MIESZKA,C! 6,000.00 MIASTA ! RAMAC% R-NYC% $R P SPOECZNYC% - 3RODZINA SPRA!NA I 'EZPIECZNA3,3SPRA!NY SENIOR3 2,*00.00 AKTY!NO#0 MIESZKA,C!-%ALO!E $RAND PRI2 ! PN DLA DZIECI

1*3. 1*(. 1*5. 1*6. 1**.

(6/ST/13 ()/ST/13 (9/ST/13 6/PL/13 )0/ST/13

ANNA !ARDA - ARC%ITEKT 2013-01-2) PRACO!NIA ARC%ITEKTONICZNOR'ANISTYCZNA 2013-01-30 L 'ELSKIE STO!ARZYSZENIE 3R!NE SZANSE3 L 'ELSKI KL ' KARATE TRADYCYJNE$O

1*).

)3/ST/13

2013-01-30

1*9.

)5/ST/13

O$NISKO TO!ARZYST!A 2013-01-30 KRZE!IENIA K LT RY 1IZYCZNEJ OME$A O$NISKO TO!ARZYST!A 2013-02-11 KRZE!IENIA K LT RY 1IZYCZNEJ OME$A O$NISKO TO!ARZYST!A 2013-02-11 KRZE!IENIA K LT RY 1IZYCZNEJ OME$A

1)0.

)6/ST/13

AKTY!NO#0 1IZYCZNA MIESZKA,C!2,*00.00 P C%AR L 'LINA DLA MODZIE-Y DOROSEJ 2,*00.00 AKTY!NO#0 1IZYCZNA MIESZKA,C! PIKARSKA MAJ!KA

1)1.

)*/ST/13

1)2.

12/KP/13

DIRECT PRESS SPKA Z 2013-02-01 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

ZAPE!NIENIE O'S $I MEDIALNEJ NA POTRZE'Y PROMOCJI MIASTA L 'LIN ! (0,590.00 INTERNECIE NA STRONIE INTERNETO!EJ TELE!IZJI L 'LIN - !!!.IT6L.PL. KONS LTACJE DOTYCZ+CE ZA'YTKO!YC% KAD! R'ANISTYCZNYC% ! AKT ALNIE OPRACO!Y!ANYC% MIEJSCO!YC% PLANAC% ZA$OSPODARO!ANIA PRZESTRZENNE$O 3,0(0.00 DLA MIASTA L 'LIN ORAZ ! OPRACO!Y!ANYM ST DI M !AR NKO!A, I KIER NK! ZA$OSPODARO!ANIA PRZESTRZENNE$O DLA MIASTA L 'LIN. 2),0((.00 ZDJ&CIE 500 SZT. $NIAZD $A!RONA ! O$RODZIE SASKIM ! L 'LINIE.

1)3.

(/PL/13

2013-01-1) 'AR'ARA 'RYLAK

1)(.

1/$K/13

ZAKAD PIEL&$NACJI I !YCINKI 2013-01-09 DRZE! ORAZ TEREN! ZIELONYC% STANISA! MA 2013-01-1* 1IRMA S $O!A SOK EMIL STASZE!SKI

1)5.

2/$K/13

#!IADCZENIE S $ POSZENIA PTACT!A 5(,999.(5 NA TERENIE O$ROD SASKIE$O ! L 'LINIE OD 11.02.2013 DO 12.0(.2013 REALIZACJA DZIAANIA NA RZECZ PRZECI!DZIAANIA PRO'LEMOM ALKO%OLO!YM I PRZEMOCY ! RODZINIE, 10,000.00 TYM PRO!ADZENIE PORADNICT!A INDY!ID ALNE$O ORAZ $R P TERAPE TYCZNYC% DLA O1IAR PRZEMOCY ! RODZINIE REALIZACJA DZIAANIA NA RZECZ PRZECI!DZIAANIA PRO'LEMOM ALKO%OLO!YM I PRZEMOCY ! RODZINIE, 10,000.00 TYM PRO!ADZENIE PORADNICT!A INDY!ID ALNE$O ORAZ $R P TERAPE TYCZNYC% DLA O1IAR PRZEMOCY ! RODZINIE

1)6.

36/ZSS/13

2013-02-0* STO!ARZYSZENIE 3STOP3

1)*.

3*/ZSS/13

2013-02-0* STO!ARZYSZENIE 3KONTAKT3

1)).

39/ZSS/13

2013-02-12 STO!ARZYSZENIE 3KONTAKT3

REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O DLA CZONK! RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM, ! TYM PRO$RAM ),000.00 POMOCY PSYC%OLO$ICZNEJ I PSYC%OTERAPII DLA OS' Z SYNDROMEM DDA *,000.00 MO!A SK1 SPRINTER - SPORT DZIECI REALIZACJA PRO$RAM 6,000.00 SOCJOTERAPE TYCZNE$O DLA DZIECI Z RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM PRO!ADZENIE #RODO!ISKO!YC% DZIAA, NA RZECZ DZIECI I MODZIE-Y 10,000.00 MIESZKAJ+CYC% ! O'SZARAC% SZCZE$LNE$O RYZYKA PRO!ADZENIE #RODO!ISKO!YC% DZIAA, NA RZECZ DZIECI I MODZIE-Y 10,000.00 MIESZKAJ+CYC% ! O'SZARAC% SZCZE$LNE$O RYZYKA PRO!ADZENIE #RODO!ISKO!YC% DZIAA, NA RZECZ DZIECI I MODZIE-Y 10,000.00 MIESZKAJ+CYC% ! O'SZARAC% SZCZE$LNE$O RYZYKA )0,000.00 15,000.00 MO!A LSK$ SPARTAN - SPORT OS' NIEPENOSPRA!NYC% REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O DLA OS' EKSPERYMENT J+CYC%

1)9. 190.

(3/ST/13 (3/ZSS/13

2013-01-29

STO!ARZYSZENIE K LT RY 1IZYCZNEJ 3SPRINTER3

STO!ARZYSZENIE PROMOCJI 2013-02-12 K LT RY NA RZECZ #RODO!ISK LOKALNYC% I OS' NI 2013-02-0( TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

191.

(6/ZSS/13

192.

(*/ZSS/13

2013-02-0( TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

193.

()/ZSS/13

2013-02-0( TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3 L 'ELSKI KL ' SPORTO!Y $ C%YC% SPARTAN

19(. 195.

50/ST/13 5(/ZSS/13

2013-02-0(

O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE, 2013-03-01 SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD OPIEKI ZDRO!O 2013-02-11 STO!ARZYSZENIE 3STOP3 2013-02-11 STO!ARZYSZENIE 3STOP3

196. 19*.

5)/ZSS/13 59/ZSS/13

REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O ),000.00 PROCES ZDRO!IENIA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL 3,000.00 REALIZACJA PRO$RAM INTER!ENCYJNO MOTY!ACYJNY DLA OS' ZALE-NIONYC%

OD ALKO%OL 19). 60/ZSS/13 3NADZIEJA3 C%ARYTATY!NE 2013-02-11 STO!ARZYSZENIE NESIENIA POMOCY C%ORYM ZALE-NI 3NADZIEJA3 C%ARYTATY!NE 2013-02-11 STO!ARZYSZENIE NESIENIA POMOCY C%ORYM ZALE-NI 3NADZIEJA3 C%ARYTATY!NE 2013-02-11 STO!ARZYSZENIE NESIENIA POMOCY C%ORYM ZALE-NI 3NADZIEJA3 C%ARYTATY!NE 2013-02-11 STO!ARZYSZENIE NESIENIA POMOCY C%ORYM ZALE-NI KO#CI POLSKOKATOLICKI ! RP. 2013-02-11 PARA1IA P.!. !NIE'O!ZI&CIA NAJ#!I&TSZEJ REALIZACJA PRO$RAM INTER!ENCYJNO 3,000.00 MOTY!ACYJNE$O DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O ),000.00 PROCES ZDRO!IENIA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL . REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O ),000.00 PROCES ZDRO!IENIA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL !SPOMA$ANIE PROCES RE%A'ILITACJI 10,000.00 POPRZEZ OR$ANIZACJ& IMPREZY DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O ),000.00 PROCES ZDRO!IENIA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL !YKONANIE AKT ALIZACJI PRO$RAM 1 NKCJONALNO- -YTKO!E$O PT. REMONT !YLOT! KANALIZACJI )61.00 DESZCZO!EJ DO RZEKI 'YSTRZYCY ! REJONIE L. AZALIO!EJ, NAD'YSTRZYCKIEJ, ANDERSA, ZA!ILCO!EJ, ROMERA ! L 'LINIE ST!ORZENIE PROD KT PROM J+CE$O (9,200.00 MIASTO L 'LIN, TJ. %ER'ATY MIASTA INSPIRACJI 20,000.00 SZKOLENIA PRACO!NIK! MEDYCZNYC% O#RODKA LECZENIA ZALE-NIE, SP ZOZ

199.

61/ZSS/13

200.

62/ZSS/13

201.

63/ZSS/13

202.

6(/ZSS/13

203.

6/$K/13

2013-01-30

S $I PROJEKTO!E M$R IN-. RYSZARD CZOP

20(.

6/SOI/13

2013-01-25 %ER'APOL-L 'LIN S.A. O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE, 2013-02-01 SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD OPIEKI ZDRO!O O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE, 2013-02-13 SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD OPIEKI ZDRO!O 2013-02-13 O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE,

205.

)6/ZSS/13

206. 20*.

)*/ZSS/13 ))/ZSS/13

REALIZACJA PRO$RAM KOREKCYJNO 10,000.00 ED KACYJNE$O DLA OS' STOS J+CYC% PRZEMOCY ! RODZINIE 10,000.00 REALIZACJA PRO$RAM KOREKCYJNO -

SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD OPIEKI ZDRO!O 20). 93/ZSS/13 KO#CI POLSKOKATOLICKI ! RP. 2013-02-15 PARA1IA P.!. !NIE'O!ZI&CIA NAJ#!I&TSZEJ O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE, SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD 2013-02-13 OPIEKI ZDRO!O

ED KACYJNE$O DLA OS' STOS J+CYC% PRZEMOC ! RODZINIE !SPOMA$ANIE PROCES RE%A'ILITACJI POPRZEZ !YJAZD DLA OS' ),000.00 ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL I IC% RODZIN REALIZACJA PRO$RAM KOREKCYJNO PO$&'IONE$O DLA OS' STOS J+CYC% 10,000.00 PRZEMOC ! RODZINIE, KTRZY KO,CZYLI !ST&PNY PRO$RAM KOREKCYJNO - ED KACYJNE$O. 26(.00 DZIER-A!A CZ&#CI DZIAKI NR 5* O'R&' 6* ARK SZ 1 O PO!. 2( MK!. L. $ SKA 203 15,000.00 15,000.00 15,000.00 REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O DLA OS' ZA$RO-ONYC% ZALE-NIENIEM REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O DLA OS' -Y!AJ+CYC% SZKODLI!IE REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O DLA OS' ZALE-NIONYC%

209.

99/ZSS/13

210. 211. 212. 213.

19/$M/13

2013-02-01 RSZ LA SZYMA,SKA

55/ZSS/13 56/ZSS/13 5*/ZSS/13

2013-02-01 STO!ARZYSZENIE 3MONAR3 2013-02-01 STO!ARZYSZENIE 3MONAR3 2013-02-01 STO!ARZYSZENIE 3MONAR3

21(.

95/ZSS/13

2013-02-13 STO!ARZYSZENIE 3MONAR3

REALIZACJ& PRO$RAM ROZSZERZAJ+CE$O DLA OS' ),000.00 ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL - OSO'Y CZ+CE SI& REALIZACJA PRO$RAM ROZSZERZAJ+CE$O DLA OS' ),000.00 ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL PRAC J+CE ),000.00 REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL

215.

96/ZSS/13

2013-02-13 STO!ARZYSZENIE 3MONAR3

216. 21*.

9*/ZSS/13 9)/ZSS/13

2013-02-13 STO!ARZYSZENIE 3MONAR3 2013-02-13 STO!ARZYSZENIE 3MONAR3

),000.00 REALIZACJA PRO$RAM ROZSZERZAJ+CE$O DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL - OSO'Y

NIEPRAC J+CE 21). 16/KL/13 EL-'IETA C!ALINA KA!IARNIA 2013-01-22 ARTYSTYCZNA %ADES ST DNIA SMAK! EL-'IETA C!ALINA KA!IARNIA 2013-01-22 ARTYSTYCZNA %ADES ST DNIA SMAK! !SPLNOTA MIESZKANIO!A 2013-02-1( L.LE$IONO!A ( S $A PROM J+CA MIASTO L 'LIN 1,230.00 PODCZAS KONCERT ZESPO CZER!ONY T LIPAN S $A PROM J+CA MIASTO L 'LIN 2,(60.00 PODCZAS KONCERT ZESPO 1EDERACJA DZIER-A!A - L. LE$IONO!A - ZIELE, 1)2.00 PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR 1(/11 .O'R. 26, ARK. (/ REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 33,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC%. ZAK P S $I K LT RALNEJ POLE$AJ+CEJ NA PRO!ADZENI ZAJ&0 ),)00.00 K LT RALNYC% DLA DZIECI I MODZIE-Y ! OKRESIE 1ERII ZIMO!YC% 2013 ZAK P S $I K LT RALNEJ POLE$AJ+CEJ NA PRO!ADZENI ZAJ&0 ),**0.00 K LT RALNYC% DLA DZIECI I MODZIE-Y ! OKRESIE 1ERII ZIMO!YC% 2013 ZAK P S $I K LT RALNEJ POLE$AJ+CEJ NA PRO!ADZENI ZAJ&0 2,500.00 K LT RALNYC% DLA DZIECI I MODZIE-Y ! OKRESIE 1ERII ZIMO!YC% 2013 ZAK P S $I K LT RALNEJ POLE$AJ+CEJ NA PRO!ADZENI ZAJ&0 3,500.00 K LT RALNYC% DLA DZIECI I MODZIE-Y ! OKRESIE 1ERII ZIMO!YC% 2013 12,300.00 NADZR NAD REALIZACJ+ MO!Y NR *0/IT/12 3' DO!A IN1RASTR KT RY DOST&PO!EJ NA POTRZE'Y L 'ELSKIEJ

219.

1*/KL/13

220.

20/$M/13

221.

21/ST/13

2013-02-0) KL ' SPORTO!Y PACO

222.

22/KL/13

RO'OTNICZA SPDZIELNIA 2013-02-0( MIESZKANIO!A 3MOTOR3

223.

23/KL/13

SPDZIELNIA MIESZKANIO!A IM. !. 2013-02-0( Z. NAKO!SKIC%

22(.

2(/KL/13

PRACO!NICZA SPDZIELNIA 2013-02-0( MIESZKANIO!A 3KOLEJARZ3

225.

25/KL/13 26/IT/13

RO'OTNICZA SPDZIELNIA 2013-02-0( MIESZKANIO!A 3MOTOR3 2013-01-30 PROJ-NET JAROSA! ' CZEK

226.

'I'LIOTEKI !IRT ALNEJ3 ! ZAKRESIE" NADZR NAD PROJEKTO!ANIEM ORAZ !ERY1IKACJA DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ, SPRA!DZENIE Z$ODNO#CI ZAPROJEKTO!ANEJ IN1RASTR KT RY Z PRO$RAMEM 1 NKCJONALNO-YTKO!YM I STANDARDAMI SIECI EKSPLOATO!ANEJ PRZEZ $MIN& L 'LIN, DZIA ! KOMISJI OD'IOR PRAC DLA POSZCZE$LNYC% RELACJI, !ERY1IKACJA DOK MENTACJI PO!YKONA!CZEJ, SPRA!DZENIE KOMPLETNO#CI OPRACO!A, ORAZ ROZLICZENIE KO,CO!E IN!ESTYCJI. 22*. 26/KL/13 L 'ELSKA SPDZIELNIA 2013-02-0( MIESZKANIO!A ZAK P S $I K LT RALNEJ POLE$AJ+CEJ NA PRO!ADZENI ZAJ&0 13,000.00 K LT RALNYC% DLA DZIECI I MODZIE-Y ! OKRESIE 1ERII ZIMO!YC% 2013 ZAK P S $I K LT RALNEJ POLE$AJ+CEJ NA PRO!ADZENI ZAJ&0 15,000.00 K LT RALNYC% DLA DZIECI I MODZIE-Y ! OKRESIE 1ERII ZIMO!YC% 2013 REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O DLA CZONK! RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM, ! TYM PRO$RAM ),000.00 POMOCY PSYC%OLO$ICZNEJ I PSYC%OTERAPII DLA OS' Z SYNDROMEM DDA 25,000.00 MO!A STO!. PIKARSKIE NADZIEJE MOTOR L 'LIN- SPORT DZIECI

22).

2*/KL/13

SPDZIELNIA MIESZKANIO!A 2013-02-0( 3CZ 'Y3

229.

(0/ZSS/13

KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 2013-02-12 POMOCY OSO'OM POTRZE' J+CYM 3A$APE3 STO!ARZYSZENIE PIKARSKIE NADZIEJE - MOTOR L 'LIN

230.

((/ST/13

2013-01-29

231.

11/SOI/13

2013-01-29 MIC%A KA!ALEC

OPRACO!ANIE $RA1ICZNE MATERIA! !IZER NKO!YC% STANO!I+CYC% (,)00.00 IL STRACJ& MARKI ,,MIASTO INSPIRACJI44 ORAZ MARKI ,,L 'LIN INSPIR JE 'IZNES44.

232.

2/O#/13

3' DKA S 1LERA PROD CTION3 S.C. 2013-01-29 K.C $O!SKI R.LIPKO T.ZELISZE!SKI PRZEDSI&'IORST!O PROD KCYJNO - S $O!E 3AR'ET3 SP Z O.O.

!YST&P ARTYSTYCZNY ZESPO ,,' DKA S 1LERA3 ! DNI 5 MAJA 2013 ROK ! 6*,650.00 L 'LINIE, PODCZAS EKOPIKNIK RODZINNE$O. !YKONANIE RO'T MALARSKIC% ! 15,6)2.50 ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY L. NAR TO!ICZA 3*/39 ! L 'LINIE REALIZACJA DZIAA, PROMOCYJNYC% ! RAMAC% DODATK DO K RIERA 12,000.00 L 'ELSKIE$O PN. PO!STANIE STYCZNIO!E REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 5,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - KARATE OYAMA 36,9(0.00 KONSER!ACJA INSTALACJI I PRZECI!PO-ARO!YC% RZ+DZE,

233.

(/IR/13

2013-01-30

23(.

15/KL/13

2013-01-22 POLSKAPRESSE SP. Z O. O.

235.

2(/ST/13

2013-02-12 KL ' OYAMA KARATE L 'LIN PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O 2013-02-12 S $O!E %ELIOS !ALDEMAR !YSZO$RODZKI OKR&$O!E PRZEDSI&'IORST!O 2013-02-01 $EODEZYJNO-KARTO$RA1ICZN E ! L 'LINIE SP. Z 2013-02-12 KL ' SPORTO!Y NIA L 'LIN

236.

2)/OR/13

23*. 23).

(/$D/13 51/ST/13

O'S $A TEC%NICZNA ZASO' 61,500.00 $EODEZYJNE$O I KARTO$RA1ICZNE$O ! MOD$IK 12,000.00 MO!A KS NIA -SPORT DZIECI

239.

51/ZSS/13

2013-02-0( STO!ARZYSZENIE 3KONTAKT3

REALIZACJA PRO$RAM! PSYC%OKOREKCYJNYC% DLA KIERO!C! *,500.00 ZATRZYMANYC% ZA JAZD& ! STANIE NIETRZE5!O#CI L ' ! STANIE PO -YCI ALKO%OL 12,000.00 MO!A KS PACO - SPORT DZIECI PRO!ADZENIE SZKOLE, DLA 3,000.00 KANDYDAT! NA KIERO!C! ! SZKOAC% NA KI JAZDY

2(0. 2(1.

52/ST/13 52/ZSS/13

2013-02-12 KL ' SPORTO!Y PACO 2013-02-0( STO!ARZYSZENIE 3KONTAKT3

2(2.

55/ST/13

2013-02-12

L 'ELSKI KL ' MAS OYAMA4S KARATE KYOK S%INKAI

5,000.00 MO!A LKMOKK - SPORT DZIECI REALIZACJA DZIAA, NA RZECZ PRZECI!DZIAANIA NARKOMANII, ! TYM 10,000.00 PRO!ADZENIE PORADNICT!A INDY!ID ALNE$O ORAZ $R P TERAPE TYCZNYC% !YKONANIE MONTA- !ODOMIERZY CIEPEJ I ZIMNEJ !ODY JAKO PODLICZNIKI 3,6)3.11 ! CZ&#CI STRA-Y $RANICZNEJ ! ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY L. POD!ALE 3A ! L 'LINIE ),000.00 REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL

2(3.

*1/ZSS/13

2013-03-01 STO!ARZYSZENIE 3MONAR3

2((.

*/IR/13

2013-01-21

1IRMA S $O!O - %ANDLO!A 3DOMEK3 E!A POPAJE!SKA SZPITAL NE ROPSYC%IATRYCZNY IM. PRO1. M. KACZY,SKIE$O

2(5.

90/ZSS/13

2013-02-13

2(6.

91/ZSS/13

2013-02-13

SZPITAL NE ROPSYC%IATRYCZNY IM. PRO1. M. KACZY,SKIE$O

REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O DLA CZONK! RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM, ! TYM REALIZACJA ),000.00 PRO$RAM! POMOCY PSYC%OSPOECZNEJ I PSYC%OTERAPII DLA OS' Z SYNDROMEM DDA !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& I PRZE' DO!& 'OISKA 6*,035.00 LEKKOATLETYCZNE$O, PRZY ZESPOLE SZK ELEKTRONICZNYC% ! L 'LINIE, PRZY L. !OJCIEC%O!SKIEJ 3) PRZE!Z RZECZY OS' EKSMITO!ANYC% Z MA$AZYN ZNAJD J+CE$O SI& PRZY L. $RY$O!EJ 56 DO POMIESZCZE, 3,(((.00 PI!NICZNYC% ! ' DYNK DZIENNE$O DOM POMOCY SPOECZNEJ NR 2 PRZY L. POZYTY!IST! 16 ! L 'LINIE. (,(2).00 OKRESO!E SPRA!DZANIE STAN TEC%NICZNE$O I S NI&CIA

2(*.

11/IR/13

2013-02-11

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

2().

1/!SM/13

2013-02-1) STR #-TRANS KONRAD MAZ R

2(9.

25/OR/13

2013-02-0( SPDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

ZANIECZYSZCZE, Z PRZE!OD! KOMINO!YC% 250. 2/OR/13 2013-02-05 ODDZIA MIEJSKI PTTK 'I RO O'S $I R C% T RYSTYCZNE$O 2,269.35 MO!A NAJM 9RYNEK ) ! SPRA!IE STALENIA ZASAD KORZYSTANIA PRZEZ $MIN& L 'LIN Z CZ&#CI POMIESZCZE, PI!NICZNYC% ! 9)0.2( DZIENNYM DOM POMOCY SPOECZNEJ NR 2 PRZY L. POZYTY!IST! 16 ! L 'LINIE. !SPIERANIE PRO$RAM , PRZEDSI&!ZI&CIA PRO1ILAKTYCZNE$O PROM J+CE$O TRZE5!Y, 'EZPIECZNY 10,000.00 SPOS' SP&DZANIA !OLNE$O CZAS , SKIERO!ANE$O DO MODZIE-Y SZK PONAD$IMNAZJALNYC% I ST DENT! 69,1**.9* DOSTA!A ELEMENT! IN1RASTR KT RY SER!ERO!EJ.

251.

2/!SM/13

2013-02-1) ZESP O#RODK! !SPARCIA

252.

(5/ZSS/13

2013-02-0( 1 NDACJA 3PRAESTERNO3

253.

ASSECO ' SINESS SOL TIONS SA STO!ARZYSZENIE TRZE5!O#CIO!E 2013-02-15 3RODZINA3

25(.

)9/ZSS/13

!SPOMA$ANIE PROCES RE%A'ILITACJI POPRZEZ OR$ANIZACJ& !YJAZD DLA ),000.00 OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL I IC% RODZIN !YKONANIE REMONT POMIESZCZE, RO'OTY MALARSKIE !RAZ Z RO'OTAMI 15,990.00 TO!ARZYSZ+CYMI ! ' DYNK RAT SZA, PRZY PL. KRLA !ADYSA!A OKIETKA 1 ! L 'LINIE ZAMIESZCZENIE REKLAMY ! DODATK DO 20,910.00 $AZETY !Y'ORCZEJ PT. 3!YDARZENIE K LT RY3. (,(00.00 MONITORO!ANIE I OCENA ZASADNO#CI !YKORZYSTANIA MARKI $OSPODARCZEJ MIASTA L 'LIN PRZEZ JEDNOSTKI OR$ANIZACYJNE ORAZ PODMIOTY

255.

)/IR/13

2013-01-23

PRZEDSI&'IORST!O PROD KCYJNO - S $O!E 3AR'ET3 SP Z O.O.

256. 25*.

1)/KL/13 19/SOI/13

2013-01-25 A$ORA SA 2013-02-0) MATE SZ SAPKO

ZE!N&TRZNE 25). 259. 56/ST/13 ))/ST/13 2013-02-12 KL ' TENISA STOO!E$O OPTIMA 1 NDACJA ROZ!OJ SPORT 2013-01-30 L 'LINIE ! 1),000.00 MO!A KTS OPTIMA - SPORT DZIECI 1 NDACJA ROZ!OJ SPORT 4TRZECIA 6,150.00 DYC%A DO MARATON 3 'IE$I ! DNI 3.02.2013 OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ DOTYCZ+CEJ !YKONANIA REMONT 12,*92.00 O$RODZENIA TEREN !RAZ Z T!ARDZENIEM DRO$I !JAZDO!EJ NA TEREN PRZEDSZKOLA NR 39 ! L 'LINIE, L. 'ALLADYNY 1( -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. S NI&CIE A!ARII CENTRALNE$O O$RZE!ANIA ! POMIESZCZENIAC% 6(,992.(1 ZAJMO!ANYC% PRZEZ STRA- $RANICZN+ ! ' DYNK , PRZY L. POD!ALE 3A ! L 'LINIE REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% (0,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - LA, KOLARST!O KO'IET. S $I TRANSPORTO!E SAMOC%ODEM 5),56*.6) DOSTA!CZYM ! ZAKRESIE PRZE!OZ TO!AR! !IELKO$A'ARYTO!YC% 53,000.00 MO!A AZS K MCS -SPORT DZIECI

260.

10/IR/13

ZAKAD PROJEKTO!ANIA, NADZOR 2013-02-11 I !YKONA!ST!A ' DO!LANE$O E. JZE1CZ K

261.

1(/IT/13

2013-01-1) MIC%A KRA!CZYK

262.

15/IR/13

2013-02-11

1IRMA S $O!O - %ANDLO!A 3DOMEK3 E!A POPAJE!SKA

263.

1)/ST/13

2013-02-13

MIEJSKI KL ' SPORTO!Y START L 'LIN

26(. 265. 266.

30/OR/13 (*/ST/13 53/ST/13

2013-02-20 2013-01-29

TOMASZ KOZIE S $I TRANSPORTO!E AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y KL ' CZELNIANY MCS L 'LIN

2013-02-0) CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y

55,000.00 MO!A Z'IORCZA KS SKARPA - PY!ANIE

SKARPA 26*. 26). 5)/ST/13 )(/ST/13 2013-02-12 KL ' OYAMA KARATE L 'LIN 2013-02-12 O$NISKO TO!ARZYST!A KRZE!IENIA K LT RY 1IZYCZNEJ OME$A 1(,000.00 2,*00.00

- 35.000, P.R&CZNA -*.000, P.NO-NA -(.000, !SPINACZKA 9.000 L 'ELSKI KL ' OYAMA KARATE - SPORT DZIECI AKTY!NO#0 1IZYCZNA MIESZKA,C!P C%AR !IOSNY

269.

10/SA/13

2013-02-0) JAK ' PTASI,SKI

PRO!ADZENIE ZAJ&0 ! LOKAL PO!IATO!EJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I 3,200.00 NR 2 DLA M. L 'LINA ! L 'LINIE Z OSO'AMI Z$ASZAJ+CYMI SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. PRO!ADZENIE ZAJ&0 ! LOKAL PO!IATO!EJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I 3,200.00 NR 2 DLA M. L 'LINA ! L 'LINIE Z OSO'AMI Z$ASZAJ+CYMI SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. MO!A NA OR$ANIZACJ& !Y-Y!IENIA DLA CZESTNIK! PREZENTACJI 1(,000.00 ARTYSTYCZNYC% !E L!O!IE ! RAMAC% PROJEKT 3'LI-E SIE'IE. TRZY K LT RY, JEDNA E ROPA...3 !PRO!ADZANIE DANYC% DO E!IDENCJI !OJSKO!EJ I !YPENIANIE KSI+-ECZEK 3,200.00 !OJSKO!YC% OS' Z$ASZAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. 60,000.00 O'S $A 'I'LIOTECZNA MIESZKA,C! L 'LINA PRZEZ $MINN+ 'I'LIOTEK& P 'LICZN+ ! $ SK !YKONANIE 5 OPERAT! SZAC NKO!YC% $ARA-Y ORAZ 20 9,300.00 OPERAT! SZAC NKO!YC% LOKALI -YTKO!YC% STANO!I+CYC% !ASNO#0 $MINY L 'LIN

2*0.

11/SA/13

2013-02-0) ZY$M NT ZAKO#CIELNY

2*1.

12/KL/13

PRY!ATNE PRZEDSI&'IORST!O 3 KRAI,SKIE M ZE M SZT KI 2013-01-11 MODERNISTYCZNEJ3

2*2.

13/SA/13 1(/KL/13

2013-02-21 ANNA $ROC%ECKA 2013-01-23 $MINA $ SK

2*3.

2*(.

21/$M/13

2013-02-06

!YCENA NIER C%OMO#CI KATARZYNA MAYSZ

2*5.

21/KL/13

SPDZIELNIA MIESZKANIO!A 2013-02-0( 3CZEC%!3 !YCENA NIER C%OMO#CI KATARZYNA MAYSZ !YCENA NIER C%OMO#CI KATARZYNA MAYSZ

ZAK P S $I K LT RALNEJ POLE$AJ+CEJ NA PRO!ADZENI ZAJ&0 12,600.00 K LT RALNYC% DLA DZIECI I MODZIE-Y ! OKRESIE 1ERII ZIMO!YC% 2013 !YKONANIE 30 OPERAT! ),9*0.00 SZAC NKO!YC% LOKALI MIESZKALNYC% CZ&#0 I6 !YKONANIE 15 OPERAT! (,()5.00 SZAC NKO!YC% LOKALI MIESZKALNYC% CZ&#0 III DZIER-A!A - L. SMOL C%O!SKIE$O 39.00 $ARA- 'LASZANY - PO!. OK. 15 M2 - CZ. DZ. NR *6/( .O'R. (3, ARK. 1(/ -YCZENIE - ! PO'LI- RZEKI 'YSTRZYCY .' L!AR/ - NA ZAINSTALO!ANIE 0.00 A TOMATYCZNEJ STACJI POMIAR! STAN! !ODY - PO!. OK. 2 M2 - CZ. DZ. NR )* .O'R. 20, ARK. 12/ 16,6*).)6 #!IADCZENIE S $ SER!ISO!YC% SYSTEM SC.

2*6.

22/$M/13

2013-02-06

2**.

23/$M/13

2013-02-06

2*).

2*/$M/13

2013-02-19 E!A %ARASIM

2*9.

2)/$M/13

2013-01-1)

IM$! - PI', 01-6*3 !ARSZA!A, L. PODLE#NA 61 ODDZIA ! KRAKO!IE

2)0. 2)1.

29/IT/13 33/KL/13

2013-01-31 DMK SO1T S.C. 2013-02-0( PIOTR ZIELI,SKI $ALERIA SZT KI !IRYDARZ

S $A PROM J+CA MIASTO L 'LIN *,000.00 PODCZAS * !YSTA! ! $ALERII SZT KI !IRYDARZ PROD KCJA IMPREZY K LT RALNO10,000.00 PROMOCYJNEJ PN.8DIED MOROZ CON6ENTION8 PRZY$OTO!ANIE LIST! $RAT LACYJNYC% I DYPLOM!: PRZEPRO!ADZENIE !IZYTACJI AKCJI ZIMA 1,)00.00 PRO!ADZONEJ I DOMAC% I KL 'AC% K LT RY: !SPPRACA PRZY OR$ANIZACJI !YDARZE, K LT RALNYC% *,500.00 MIASTO K LT RY - 26 O$LNOPOLSKI

2)2.

3(/KL/13

2013-02-12 RO'ERT K #MIRO!SKI

2)3.

35/KL/13

2013-02-13 E!ELINA MYDLAK

2)(.

36/KL/13

2013-02-13 L 'ELSKIE STO!ARZYSZENIE

O#!IATO!O-!YC%O!A!CZE

PRZE$L+D INSCENIZACJI 1RA$MENT! DZIE !. SZEKSPIRA ! J&ZYK AN$IELSKIM PRZY$OTO!ANIE MATERIA! SZKOLENIO!YC% ! POSTACI PREZENTACJI 6,000.00 I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLE, 1 ND SZE ZE!N&TRZNE I ZARZ+DZANIE PROJEKTAMI ! L 'LINIE ! DN. 5-*.03.13. !PRO!ADZANIE DANYC% DO E!IDENCJI !OJSKO!EJ I !YPENIANIE KSI+-ECZEK 3,200.00 !OJSKO!YC% OS' Z$ASZAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. 12,000.00 #!IADCZENIE S $ TEC%NICZNYC% ! CZASIE NADZ!YCZAJNYC% ZDARZE, ORAZ SYT ACJI MAJ+CYC% ZNAMIONA KRYZYS . !PRO!ADZANIE DANYC% DO E!IDENCJI !OJSKO!EJ I !YPENIANIE KSI+-ECZEK 3,200.00 !OJSKO!YC% OS' Z$ASZAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. !PRO!ADZANIE DANYC% DO E!IDENCJI !OJSKO!EJ I !YPENIANIE KSI+-ECZEK 3,200.00 !OJSKO!YC% OS' Z$ASZAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. !PRO!ADZANIE DANYC% DO E!IDENCJI !OJSKO!EJ I !YPENIANIE KSI+-ECZEK 3,200.00 !OJSKO!YC% OS' Z$ASZAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. 12,910.00 #!IADCZENIE S $ SER!ISO!YC%. !PRO!ADZANIE DANYC% DO E!IDENCJI !OJSKO!EJ I !YPENIANIE KSI+-ECZEK 3,200.00 !OJSKO!YC% OS' Z$ASZAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. 3,200.00 !PRO!ADZANIE DANYC% DO E!IDENCJI

2)5.

39/KL/13

2013-02-21 ANNA NAKONIECZNA

2)6.

3/SA/13 (/'M/13

2013-02-0) E!A CZERNIAK 2013-01-31 3SZTYRLIC3 RYSZARD ST RLIS

2)*.

2)).

(/SA/13

2013-02-0) MA$DALENA DO'OSZ

2)9.

5/SA/13

2013-02-0) 'EATA KO!ALSKA

290.

6/SA/13

2013-02-0) A$ATA NIE!IADOMSKA

291.

*/'M/13

2013-01-31 TEC%NIKA IT S.A.

292.

*/SA/13 )/SA/13

2013-02-0) TOMASZ SOTA 2013-02-0) $A'RYELA TOMASZE!SKA

293.

!OJSKO!EJ I !YPENIANIE KSI+-ECZEK !OJSKO!YC% OS' Z$ASZAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. 29(. 9/SA/13 2013-02-0) 'O-ENA !JCIK !PRO!ADZANIE DANYC% DO E!IDENCJI !OJSKO!EJ I !YPENIANIE KSI+-ECZEK 3,200.00 !OJSKO!YC% OS' Z$ASZAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. SPRZ+TANIE POMIESZCZE, ! LOKAL PO!IATO!EJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I 3,200.00 NR 2 DLA M. L 'LINA ! CZASIE K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 10,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - KICK-'O2IN$ !PRO!ADZANIE DANYC% DO E!IDENCJI !OJSKO!EJ I !YPENIANIE KSI+-ECZEK 3,200.00 !OJSKO!YC% OS' Z$ASZAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ ! 2013 R. !YKONANIE D!C% DODATKO!YC% PROJEKT! $RA1ICZNYC% !ITRYNY 369.00 L'!.L 'LIN.E ORAZ PRZEKAZANIE PRA! A TORSKIC% DO PROJEKT . REALIZACJA PRO$RAM SOCJOTERAPE TYCZNE$O DLA DZIECI Z RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM 6,000.00 .REALIZACJA ! #!IETLICY OPIEK ,CZO !YC%O!A!CZEJ PRZY PARA1II P.!. #!. ANTONIE$O PADE!SKIE$O/ 6,000.00 REALIZACJA PRO$RAM SOCJOTERAPE TYCZNE$O DLA DZIECI Z RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM .REALIZACJA ! #!IETLICY OPIEK ,CZO !YC%O!A!CZEJ PRZY PARA1II P.!. #!.

295.

12/SA/13

2013-02-15 MA$ORZATA 'O$ SA!

296.

19/ST/13

SPORTO!Y KL ' KICK - 'O2IN$ 2013-02-1) POLITEC%NIKI L 'ELSKIEJ

29*.

2/SA/13

2013-02-0) KRZYSZTO1 ARASIM

29).

30/IT/13

2013-01-2) RA1A 'ODZIONY KIN$!E' INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

299.

(1/ZSS/13

2013-02-22

300.

(2/ZSS/13

2013-02-25 INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

RSZ LI LEDC%O!SKIEJ/ 301. (9/ZSS/13 1 NDACJA NA RZECZ !SPIERANIA 2013-02-0( !YC%O!ANIA I ED KACJI 3SKRZYDA3 1 NDACJA NA RZECZ !SPIERANIA 2013-02-0( !YC%O!ANIA I ED KACJI 3SKRZYDA3 2013-02-12 2013-02-19 OSIEDLO!E STO!ARZYSZENIE K LT RY 1IZYCZNEJ 6ROTCO6IA SPORTO!Y KL ' KICK - 'O2IN$ POLITEC%NIKI L 'ELSKIEJ REALIZACJA DZIAA, O C%ARAKTERZE ED KACYJNO- !SPIERAJ+CYM DLA 6,000.00 RODZIC! ORAZ DLA OS' DOROSYC% PRAC J+CYC% Z DZIE0MI I MODZIE-+ REALIZACJA DZIAA, O C%ARAKTERZE ED KACYJNO- !SPIERAJ+CYM DLA 6,000.00 RODZIC! ORAZ DLA OS' DOROSYC% PRAC J+CYC% Z DZIE0MI I MODZIE-+ 9,000.00 MO!A OSK1 6ROTCO6IA - SPORT DZIECI 11,000.00 MO!A SK KICK-'O2IN$ PL - SPORT DZIECI !SPOMA$ANIE PROCES RE%A'ILITACJI 10,000.00 POPRZEZ OR$ANIZACJ& IMPREZY DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL !SPPRACA ! ZAKRESIE DOST&P DO 16,236.00 SER!IS INTERNETO!E$O O NAZ!IE 3NAPRA!MYTO;3 #!IADCZENIE S $ ZARZ+DZANIA STRON+ INTERNETO!+ - PODSTRON+ 12,000.00 INTERNETO!+ !!!.L 'LIN.NAPRA!MYTO.PL MO!A - !AR NKI DOSTARCZENIEA !ODY I ODPRO!ADZENIA #CIEK! PRZY L. 0.00 OSMOLICKIEJ 9-11 DOT. ' DO!Y AKADEMII $OL1A KONCERT ZESPO ROTTEN 'ARK PODCZAS KONCERT INA $ R J+CE$O 5,001.1) L 'ELSKIE DNI K LT RY ST DENCKIEJ ! DNI ) MAJA 2013 R. 1,*22.00 ZAPE!NIENIE S $I STA$E MANA$ERA NA POTRZE'Y OR$ANIZACJI KONCERT

302.

50/ZSS/13

303. 30(. 305.

59/ST/13 6(/ST/13 9(/ZSS/13

KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 2013-02-15 MODZIE-Y ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ 1 NDACJA PRACO!NIA 'ADA, I 2013-01-30 INNO!ACJI SPOECZNYC% STOCZNIA 2013-01-30 STO!ARZYSZENIE %OMO 1A'ER

306.

10/KP/13

30*.

11/KP/13

30).

12/IR/13

MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O 2013-01-02 !ODOCI+$! I KANALIZACJI ! L 'LINIE A$ENCJA INTERAKTY!NA LA 2013-02-1) DINAMITA KATARZYNA R DNICKAPYCZEK 2013-02-1) A$ENCJA INTERAKTY!NA LA DINAMITA KATARZYNA R DNICKA-

309.

1(/SOI/13 1)/SOI/13

310.

PYCZEK

INA $ RACYJNE$O L 'ELSKIE DNI K LT RY ST DENCKIEJ PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE" O'S $A PRO$RAM KSAT , ! RAMAC% PROJEKT NR POKL.09.0(.00-06-055/11, PT. 3 1*,)50.00 NO!OCZESNE KOMPETENCJE - NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3. 10,1)(.(0 ASYSTA TEC%NICZNA I AKT ALIZACJA PRO$RAM ARC%ICAD.

311.

1/O!/13

2013-02-0)

CENTRALNY O#RODEK IN1ORMATYKI I $RNICT!A SPKA AKCYJNA

312.

25/IT/13

2013-01-22

!SC !ITOLD SZYMANIK I SPKA SP. Z O.O.

313.

30/$M/13

2013-02-1(

!SPLNOTA MIESZKANIO!A L 'LIN L.PIEKARSKA 2*

DZIER-A!A - L. PIEKARSKA 2* TERMOMODERNIZACJA, ZAPLECZE ' DO!Y ORAZ POLEPSZENIE !AR NK! *11.*0 ZA$OSPODARO!ANIA S+SIEDNIEJ DZIAKI ZA' DO!ANEJ ' DYNKIEM PRZY L. PIEKARSKIEJ 2* - PO!. OK. 6(* M2 - CZ. DZ. NR 5(/( .O'R. 1*, ARK. 2/ OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE" ZARZ+DZANIE 1INANSAMI P 'LICZNYMI, ! RAMAC% PROJEKT NR POKL.09.0(.00-06-055/11, PT. 3 19,)90.00 NO!OCZESNE KOMPETENCJE - NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3. !SPOMA$ANIE PROCES RE%A'ILITACJI POPRZEZ !YJAZD DLA OS' ),000.00 ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL I IC% RODZIN 9,)(0.00 AKT ALNIENIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA INSTALACJ& CIEPEJ !ODY -YTKO!EJ ! ' DYNK 6 LICE M

31(.

3/O!/13

E ROPEJSKIE CENTR M 2013-02-1) KSZTACENIA 3E REKA3 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IED

315.

126/ZSS/13 1(/IR/13

KO#CI POLSKOKATOLICKI ! RP. 2013-02-25 PARA1IA P.!. !NIE'O!ZI&CIA NAJ#!I&TSZEJ 2013-02-1) 'I RO PROJEKTO!E 3MAKSPROJEKT3 ADAM MAKSYMI K

316.

O$LNOKSZTAC+CE$O, PRZY L. LIPO!EJ * ! L 'LINIE !YKONANIE PROJEKT RO'T $EOLO$ICZNYC% NA ROZ' DO!& SIECI PIEZOMETR! !RAZ Z REALIZACJ+ ! 6),))0.00 REJONIE CMENTARZA KOM NALNE$O, PRZY L. DRO$A M&CZENNIK! MAJDANKA ! L 'LINIE AKT ALNIENIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA TERMOMODERNIZACJ& 1),(50.00 ' DYNK $IMNAZJ M NR 19 ! L 'LINIE, PRZY L. SZKOLNEJ 6 S $A POLE$AJ+C+ NA OR$ANIZACJI !Y-Y!IENIA DLA CZESTNIK! SZKOLE, 7ROZ!IJANIE !ARSZTAT PRACY ANIMATORA K LT RY8 ORAZ 71 ND SZE ZE!N&TRZNE I ZARZ+DZANIE 5,)*0.00 PROJEKTAMI8, TJ" OR$ANIZACJA PRZER! KA!O!YC% I O'IAD! DLA 25 OS' ! DNIAC% 2(-26.02.2013 OR$ANIZACJA PRZER! KA!O!YC% I O'IAD! DLA 2( OS' ! DNIAC% 2325.03.2013 PRZY$OTO!ANIE MATERIA! SZKOLENIO!YC% ! POSTACI PREZENTACJI I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLE, PT. *,200.00 31 ND SZE ZE!N&TRZNE I ZARZ+DZANIE PROJEKTAMI3 !E L!O!IE ! DN. 2(26.02.2013 ORAZ ! 'RZE#CI ! DN. 2(26.0(.2013 11,000.00 MO!A KS D!JKA - SPORT DZIECI 35,000.00 3'ADANIA DYNAMIKI SINIC I PROD KCJI CYJANOTOKSYN ! Z'IORNIK ZEM'ORZYCKIM NA TLE !AR NK!

31*.

16/IR/13

2013-02-1)

PRZEDSI&'IORST!O $EOLO$ICZNE POL$EOL S.A. ZAKAD ! L 'LINIE

31).

1)/IR/13

'I RO PROJEKTO!E 2013-02-1) 3MAKSPROJEKT3 ADAM MAKSYMI K

319.

32/KL/13

PRY!ATNE PRZEDSI&'IORST!O 2013-02-05 3 KRAI,SKIE M ZE M SZT KI MODERNISTYCZNEJ3

320.

(0/KL/13

2013-02-21 ZENON KOSI,SKI

321. 322.

5(/ST/13 5/O#/13

2013-02-12

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y D!JKA

2013-02-11 POLSKA AKADEMIA NA K CENTR M 'ADA, EKOLO$ICZNYC% ! DZIEKANO!IE LE#NYM

#RODO!ISKO!YC% ! 2013 ROK .3 323. 32(. 325. 326. 60/ST/13 63/ST/13 66/ST/13 )2/ST/13 2013-02-12 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y -E$L J L 'LIN 5,000.00 MO!A KZS -E$L J - SPORT DZIECI MO!A MKS START" KOSZ- (9.000, L.A.130,000.00 (1.000 : SZAC%Y -15.000: KOLARST!O -13.000: 'NO - 12.000 5,000.00 MO!A LKK$RSKIE$O - ART 19A - SPORT DZIECI

MIEJSKI KL ' SPORTO!Y START 2013-02-19 L 'LIN 2013-02-21 2013-01-30 L 'ELSKI KL ' KOLARST!A $RSKIE$O AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y KL ' CZELNIANY MCS L 'LIN

REALIZACJA PRO$RAM! PROM J+CYC% 3,000.00 AKTY!NO#0 1IZYCZN+ MIESZKA,C! MIASTA 53,000.00 OR$ANIZACJA !SPZA!ODNICT!A SPORT SZKOLNE$O I AKADEMICKIE$O

32*.

)9/ST/13

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-02-0) KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN 2013-02-13 POLSKI Z!I+ZEK $ C%YC% ZARZ+D ODDZIA L 'ELSKIE$O

32).

92/ZSS/13

ZOR$ANIZO!ANIE NA KI J&ZYKA 6,000.00 MI$O!E$O DLA SPECJALIST! PSYC%OTERAPII ZALE-NIE, !YNAJEM SALI !IDO!ISKO!EJ ! 3,(((.00 TEATRZE STARYM ! L 'LINIE ! DNI MARCA 2013 R. 1(

329.

9/SOI/13

2013-01-25 TEATR STARY ! L 'LINIE

330.

1*/IR/13

2013-02-1) ZAKAD $OSPODARCZY 3T M3 S.C.

AKT ALNIENIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA REMONT SANITARIAT! 11,)0).00 ! ' DYNK SZKOY PODSTA!O!EJ NR 10 ! L 'LINIE, PRZY L. KALINO!SZCZYZNA *0 AKT ALNIENIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA TERMOMODERNIZACJ& 11,)0).00 ' DYNK SZKOY PODSTA!O!EJ NR ( ! L 'LINIE, L. %IACYNTO!A 69 1),)00.00 NOCLE$I - S $I %OTELARSKIE DLA CZESTNIK! !IZYT ST DYJNOSZKOLENIO!YC% ORAZ SZKOLENIA ROZ!IJANIE !ARSZTAT PRACY

331.

19/IR/13 30/KL/13

2013-02-1) ZAKAD $OSPODARCZY 3T M3 S.C. 2013-02-05 %OTEL 3L!!3

332.

ANIMATORA K LT RY !E L!O!IE ! RAMAC% PROJEKT 'LI-EJ SIE'IE3 ! NAST&P J+CYC% TERMINAC%" 2225.03.2013, *-1(.0(.2013. S $A $ASTRONOMICZNA, POLE$AJ+CA NA OR$ANIZACJI !Y-Y!IENIA DLA CZESTNIK! PROJEKT -'LI-EJ SIE'IE3" O'IADY I KOLACJE DLA 6 OS' PODCZAS !IZYTY ST DYJNO-SZKOLENIO!EJ !E 3,(00.00 L!O!IE ! DNIAC% *-13.0(.2013 ORAZ KOLACJE PODCZAS SZKOLENIA ROZ!IJANIE !ARSZTAT PRACY ANIMATORA K LT RY, L!! 22-2(.03.2013 DLA 16 OS'. Z -YCIE ENER$II ELEKTRYCZNEJ NA (,392.00 POTRZE'Y P NKT KAMERO!E$O PRZY L. RY'NEJ 9/3. *,(3).1) SPORZ+DZANIE NA 'IE-+CO PROTOKO! Z POSIEDZE, SKAD! ORZEKAJ+CYC%

333.

31/KL/13

PRY!ATNY PRZEDSI&'IORCA 2013-02-05 STEPAN PRODY! S - RESTA RACJA L!!

33(. 335. 336. 33*. 33).

3/'M/13 5/MZON/13 61/ST/13 6)/ST/13 69/ZSS/13

2013-02-01 MARIAN TYMCZAK 2013-02-2* MA$ORZATA KOCZE!SKA 2013-02-1( 2013-02-26 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SO'IESKI (6 L 'LIN CZNIO!SKI KL ' TENISO!Y KOZIOEK

),000.00 MO!A KS SO'IESKI (6 - SPORT DZIECI 5,000.00 KT KOZIOEK - SPORT DZIECI REALIZACJA PRO$RAM INTER!ENCYJNO5,000.00 MOTY!ACYJNE$O DLA OS' Z PRO'LEMEM NARKOMANII REALIZACJA PRO$RAM INTER!ENCYJNO5,000.00 MOTY!ACYJNE$O DLA OS' Z PRO'LEMEM NARKOMANII REALIZACJA DZIAA, NA RZECZ PRZECI!DZIAANIA NARKOMANII, ! TYM 10,000.00 PRO!ADZENIE PORADNICT!A INDY!ID ALNE$O ORAZ $R P TERAPE TYCZNYC%

2013-03-01 TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

339.

*0/ZSS/13

2013-03-01 TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

3(0.

*2/ZSS/13

2013-03-01 STO!ARZYSZENIE 3KONTAKT3

3(1.

*3/ZSS/13

2013-03-01 STO!ARZYSZENIE 3NO!E -YCIE3

REALIZACJA DZIAA, NA RZECZ PRZECI!DZIAANIA NARKOMANII, ! TYM 10,000.00 PRO!ADZENIE PORADNICT!A INDY!ID ALNE$O ORAZ $R P TERAPE TYCZNYC% REALIZACJA DZIAA, NA RZECZ PRZECI!DZIAANIA NARKOMANII, ! TYM 10,000.00 PRO!ADZENIE PORADNICT!A INDY!ID ALNE$O ORAZ $R P TERAPE TYCZNYC% REALIZACJA PRO$RAM! !SPIERAJ+CYC% DLA CZONK! RODZIN 5,000.00 Z PRO'LEMEM NARKOMANII ORAZ OS' ZALE-NIONYC% OD NARKOTYK! REALIZACJA PRO$RAM! PRO1ILAKTYCZNO-INTER!ENCYJNYC% DLA 5,000.00 DZIECI I MODZIE-Y PODEJM J+CYC% ZAC%O!ANIA RYZYKO!NE REALIZACJA PRO$RAM! PRO1ILAKTYCZNO-INTER!ENCYJNYC% DLA 5,000.00 DZIECI I MODZIE-Y PODEJM J+CYC% ZAC%O!ANIA RYZYKO!NE .KL ' O!OCO!A/ REALIZACJA PRO$RAM! PRO1ILAKTYCZNO-INTER!ENCYJNYC% DLA 5,000.00 DZIECI I MODZIE-Y PODEJM J+CYC% ZAC%O!ANIA RYZYKO!NE .KL ' L. SAMSONO!ICZA/ KOORDYNACJA 'ADA, SOCJOLO$ICZNYC% PRE1ERENCJI I NASTA!IENIA DO 10,000.00 R-NORODNO#CI K LT RO!EJ PRZEZ MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN ORAZ PRZY$OTO!ANIA ANALIZY Z TYC% 'ADA,. 5,000.00 REALIZACJA PRO$RAM

3(2.

*(/ZSS/13

2013-03-01 STO!ARZYSZENIE 3NO!E -YCIE3

3(3.

*5/ZSS/13

2013-03-01 STO!ARZYSZENIE 3KONTAKT3

3((.

*6/ZSS/13

2013-03-01 1 NDACJA 3PRAESTERNO3

3(5.

*)/ZSS/13

2013-03-01 TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

3(6.

*9/ZSS/13

2013-03-01 TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

3(*.

*/KP/13

!Y-SZA SZKOA 2013-01-30 PRZEDSI&'IORCZO#CI I ADMINISTRACJI ! L 'LINIE 2013-03-01 TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

3().

)0/ZSS/13

PRO1ILAKTYCZNO-INTER!ENCYJNE$O DLA DZIECI I MODZIE-Y PODEJM J+CYC% ZAC%O!ANIA RYZYKO!NE 3(9. 350. )1/ZSS/13 )2/ZSS/13 )3/ZSS/13 351. 2013-03-01 TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3 2013-03-01 TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3 2013-03-01 STO!ARZYSZENIE 3KONTAKT3 15,000.00 15,000.00 PRO!ADZENIE DZIAA, PARTY!ORKER! NA TERENIE MIASTA L 'LINA PRO!ADZENIE DZIAA, STREET!ORKER! NA TERENIE MIASTA

*,000.00 REALIZACJA PRO$RAM! ED KACYJNYC% I INTER!ENCYJNYC% MAJ+CYC% NA CEL ZMNIEJSZENIE LICZ'Y -YTKO!NIK! DR$ '&D+CYC% POD !PY!EM #RODK! PSYC%OAKTY!NYC% 5,000.00 REALIZACJA ZAJ&0 IN1ORMACYJNOED KACYJNYC% Z ELEMENTAMI !SPARCIA PSYC%OLO$ICZNE$O DOT. ROZ!I+ZY!ANIA 'IE-+CYC% PRO'LEM! -YCIO!YC% *,500.00 REALIZACJA PRO$RAM POSTRE%A'ILITACYJNE$O MO-LI!IAJ+CE$O PO!RT DO PENIENIA RL SPOECZNYC% DLA OS' ZALE-NIONYC% OD NARKOTYK! PO PRZE'YTEJ TERAPII PRZEPRO!ADZENIE !Y!IAD! K!ESTIONARI SZO!YC% !#RD MIESZKA,C! L 'LINA. !Y!IADY 'ADAJ+ PRE1ERENCJE I NASTA!IENIE MIESZKA,C! DO R-NORODNO#CI 6,000.00 K LT RO!EJ OS' PRZE'Y!AJ+CYC%, MIESZKAJ+CYC%, CZ+CYC% SI& '+D5 PRAC J+CYC% ! L 'LINIE. CELEM $!NYM 'ADANIA JEST ZYSKANIE MINIM M 200 !A-NYC% !Y!IAD!. 10,000.00 REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC%

)(/ZSS/13 352.

2013-03-01 TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

)5/ZSS/13 353.

2013-03-01 STO!ARZYSZENIE 3NO!E -YCIE3

35(.

9/KP/13

!Y-SZA SZKOA 2013-01-30 PRZEDSI&'IORCZO#CI I ADMINISTRACJI ! L 'LINIE

355.

9/ST/13

2013-02-26 MIEJSKI KL ' SPORTO!Y KALINA L 'LIN

!IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC%. PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .K LT RYSTYKA/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .SAMOO'RONA KRA6MA$A/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA R&CZNA DLA DZIE!CZ+T ! !IEK 10 - 12 LAT/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA R&CZNA DLA DZIE!CZ+T ! !IEK 13 - 15 LAT/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .J DO/

356.

102/ZSS/13

2013-02-12

MIEJSKI KL ' SPORTO!Y KALINA L 'LIN

35*.

103/ZSS/13

2013-02-12

MIEJSKI KL ' SPORTO!Y KALINA L 'LIN

35).

111/ZSS/13

2013-02-11

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y D!JKA

359.

112/ZSS/13

2013-02-11

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y D!JKA

360.

11*/ZSS/13

2013-02-12

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SPARTAK S

361.

((/ZSS/13

KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 2013-02-2) MODZIE-Y ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

REALIZACJA PRO$RAM 6,000.00 SOCJOTERAPE TYCZNE$O DLA DZIECI Z RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO - ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA NO-NA/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO - ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .AERO'IK/ REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYCZNO-INTER!ENCYJNYC% DLA 5,000.00 DZIECI I MODZIE-Y PODEJM J+CYC% ZAC%O!ANIA RYZYKO!NE PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA SIATKO!A/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA KOSZYKO!A/ 6,500.00 PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM,

362.

65/ZSS/13

2013-02-0)

STO!ARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I MODZIE-Y CON AMORE

363.

66/ZSS/13

2013-02-0)

STO!ARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I MODZIE-Y CON AMORE

36(.

**/ZSS/13

2013-03-01 1 NDACJA 3PRAESTERNO3

365.

106/ZSS/13

2013-02-12

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 3MARATON3

366.

10*/ZSS/13

2013-02-12

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 3MARATON3

36*.

113/ZSS/13

2013-02-11 KL ' SPORTO!Y NIA L 'LIN

DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA R&CZNA DLA 1) C%OPC!/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA R&CZNA DLA 20 C%OPC!/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA SIATKO!A DLA DZIE!CZ+T Z ROCZNIKA 199) - 2000/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA SIATKO!A DLA DZIE!CZ+T Z ROCZNIKA 2000 - 2001/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .TENIS STOO!Y/ 6,500.00 PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I

36).

11(/ZSS/13

2013-02-1) KL ' SPORTO!Y NIA L 'LIN

369.

115/ZSS/13

2013-02-22

TO!ARZYST!O PIKI SIATKO!EJ ! L 'LINIE

3*0.

116/ZSS/13

2013-02-22

TO!ARZYST!O PIKI SIATKO!EJ ! L 'LINIE

3*1.

11)/ZSS/13

1 NDACJA NA RZECZ !SPIERANIA 2013-02-12 !YC%O!ANIA I ED KACJI 3SKRZYDA3 2013-02-12 1 NDACJA NA RZECZ !SPIERANIA !YC%O!ANIA I ED KACJI 3SKRZYDA3

3*2.

119/ZSS/13

!+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .TANIEC SPORTO!Y/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .ZAJ&CIA SPORTO!E Z ELEMENTAMI TAEK!ON-DO/ REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O ),000.00 DLA OS' DO#!IADCZAJ+CYC% PRZEMOCY ! RODZINIE REALIZACJA PRO$RAM !SPIERAJ+CE$O ),000.00 DO#!IADCZAJ+CYC% PRZEMOCY ! RODZINIE !YKONANIE REMONT POMIESZCZE, 'I RO!YC% ORAZ REMONT KOMIN! ! 65,190.00 ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY L. PLAC LITE!SKI 1 ! L 'LINIE REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% 12,000.00 !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% INDY!ID ALNYC% - KOLARST!O $RSKIE !YKONANIE 20 OPERAT! 5,65).00 SZAC NKO!YC% LOKALI MIESZKALNYC% CZ&#0 II !YKONANIE 20 OPERAT! 5,90(.00 SZAC NKO!YC% !YCEN LOKALI MIESZKALNYC% - CZ&#0 I DZIER-A!A - L. $ROC%O!SKIE$O I L. 200.00 TETMAJERA - 'ANER REKLAMO!Y - PO!. OK. 3 M2 - CZ. DZ. NR ))/) .O'R. 16, ARK. (/ 21,000.00 PO!IERZENIE DO !YKONY!ANIA

3*3.

120/ZSS/13

2013-02-26

L 'ELSKIE STO!ARZYSZENIE 3R!NE SZANSE3

3*(.

12)/ZSS/13

O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE, 2013-02-2* SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD OPIEKI ZDRO!O O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE, 2013-02-2* SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD OPIEKI ZDRO!O 1IRMA ' DO!LANA 3ED' D3 2013-02-1) ED!ARD !JCIK

3*5.

129/ZSS/13

3*6.

13/IR/13

3**.

20/ST/13

L 'ELSKI KL ' KOLARST!A 2013-02-26 $RSKIE$O PIOTR -AK O'S $A RYNK NIER C%OMO#CI PIOTR -AK O'S $A RYNK NIER C%OMO#CI

3*).

2(/$M/13

2013-02-0*

3*9.

25/$M/13

2013-02-0*

3)0. 3)1.

26/$M/13 31/IT/13

CR% -A$IEL MED SPKA Z 2013-02-13 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-02-15 MIC%A SMOLE,

CZYNNO#CI" KONSER!ACJA STACJI RO'OCZYC% I AKCESORI! KOMP TERO!YC%, CZYSZCZENIE, RE$ENERACJA I !YMIANA PODZESPO!, REALIZACJA TRANSPORT SPRZ&T KOMP TERO!E$O Z !YKORZYSTANIEM SAMOC%OD! S -'O!YC% RZ&D , POD+CZANIE ORAZ MI$RACJA STACJI RO'OCZYC% I AKCESORI! KOMP TERO!YC% NA STANO!ISKAC% PRACY, POD+CZANIE RZ+DZE, DR K J+CYC%, KOPI J+CYC% I SKAN J+CYC% NA STANO!ISKAC% PRACY, T!ORZENIE !ZORCO!YC% O'RAZ! SYSTEM! I PO!IELANIE STACJI RO'OCZYC% ORAZ PRZY$OTO!Y!ANIE SPRZ&T DO LIK!IDACJI, S !ANIE DANYC% Z DYSK! T!ARDYC%. PO!IERZENIE DO !YKONY!ANIA CZYNNO#CI" KONSER!ACJA STACJI RO'OCZYC% I AKCESORI! KOMP TERO!YC%, CZYSZCZENIE, RE$ENERACJA I !YMIANA PODZESPO!, REALIZACJA TRANSPORT SPRZ&T KOMP TERO!E$O Z !YKORZYSTANIEM SAMOC%OD! S -'O!YC% RZ&D , POD+CZANIE ORAZ MI$RACJA STACJI 21,000.00 RO'OCZYC% I AKCESORI! KOMP TERO!YC% NA STANO!ISKAC% PRACY, POD+CZANIE RZ+DZE, DR K J+CYC%, KOPI J+CYC% I SKAN J+CYC% NA STANO!ISKAC% PRACY, T!ORZENIE !ZORCO!YC% O'RAZ! SYSTEM! I PO!IELANIE STACJI RO'OCZYC% ORAZ PRZY$OTO!Y!ANIE SPRZ&T DO LIK!IDACJI, S !ANIE DANYC% Z DYSK! T!ARDYC%.

3)2.

32/IT/13

2013-02-15 KASZ STASIAK

3)3.

33/$M/13

2013-02-2) TYM SZ PIOTR

DZIER-A!A - L. AKSINI - $ARA- ! 26.(0 ZESPOLE $ARA-O!YM - PO!. 16 M2 - CZ. DZ. NR 161 .O'R. 39, ARK. 2/ DZIER-A!A - L. JZE1A 'EMA - PLAC ZA'A! DLA DZIECI PRZEDSZKOLA - PO!. *1.55 OK. 31) M2 - CZ. DZ. NR 56/2 .O'R. 26, ARK. 6/ DZIER-A!A - L. AKSINI - $ARA- ! 26.(0 ZESPOLE $ARA-O!YM - PO!. 16 M2 - CZ. DZ. NR 161 .O'R. 39, ARK. 2/ DZIER-A!A - L. AKSINI - $ARA- ! 26.(0 ZESPOLE $ARA-O!YM - PO!. 16 M2 - CZ. DZ. NR 161 .O'R. 39, ARK. 2/ DZIER-A!A - L. ZIKO!SKIE$O - ZIELE, )6,(0 PRZYDOMO!A - PO!. 10) M2 - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ MO!A ! SPRA!IE !AR NK! OR$ANIZACYJNO-1INANSO!YC% 0.00 DZIAALNO#CI INSTYT CJI K LT RY PN. $ALERIA LA'IRYNT ORAZ PRO$RAM JEJ DZIAANIA DZIER-A!A - L. !ARMI,SKA - ZIELE, 33.00 PRZYDOMO!A - PO!. OK. 33 M2 - CZ. DZ. NR 25) .O'R. (0, ARK. 6/ *,000.00 KS OLIMPIJCZYK - SPORT DZIECI ((,)2*.50 'AZA DANYC% 1DI ! ZAKRESIE RYNK! 33,000.00 MO!A 'KS -SPORT DZIECI 15,000.00 MO!A OKS SA!IN - SPORT DZIECI

3)(.

35/$M/13

2013-01-29 ' RA$O JAK 'ASZEK S.C.

3)5.

36/$M/13

2013-03-01 ' RY $RAZYNA I TADE SZ

3)6.

3*/$M/13

2013-03-0( MENDRA TADE SZ

3)*.

3)/$M/13

2013-03-01 POPEK MARIA

3)).

3)/KL/13

2013-02-21 !ALDEMAR TATARCZ K

3)9. 390. 391. 392. 393.

39/$M/13 5*/ST/13 5/SOI/13 62/ST/13 65/ST/13

2013-03-0( !ADYSA! MAC%O!SKI 2013-02-12 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y OLIMPIJCZYK 23

2013-01-22 T%E 1INANCIAL TIMES LIMITED 2013-02-19 2013-02-21 ' DO!LANY KL ' SPORTO!Y ! L 'LINIE CZNIO!SKI OSIEDLO!Y KL ' SPORTO!Y SA!IN ! L 'LINIE

39(. 395.

6*/ST/13 21/SOI/13

2013-02-25

MIEJSKI KL ' SPORTO!Y KALINA L 'LIN

16,000.00

MO!A Z'IORCZA MKS KALINA L 'LIN SPORT DZIECI

2013-02-25 A DIO SYSTEM SP. Z O.O.

!YNAJEM APARAT RY NA$A#NIAJ+CEJ 1),(50.00 !RAZ Z O'S $+ I TRANSPORTEM NA POTRZE'Y IMPREZY PN. ,,SCENA MIASTA44 PORZ+DKO!ANIE DECYZJI LOKALIZACYJNYC% DLA O'IEKT! (,200.00 K 'AT RO!YC% Z LAT 1993-199(, 1996, 199*. PORZ+DKO!ANIE DECYZJI LOKALIZACYJNYC% DLA O'IEKT! (,200.00 K 'AT RO!YC% Z LAT 1990-1992, 1995, 1996. 3),2*0.)3 DOSTA!A KRZESE K LT RA I SZT KA, MIASTO K LT RY, 20131),000.00 ROK -ONIERZY !YKL&TYC% - KONCERT 3MORO!E PANNY 23 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - II L 'ELSKI 1ESTI!AL PIOSENKI A TORSKIEJ 19,000.00 I POETYCKIEJ IM. JACKA KACZMARSKIE$O 3METAMOR1OZY SENTYMENTALNE3 3REALIZACJA PRO$RAM! PROM J+CYC% AKTY!NO#0 1IZYCZN+ MIESZKA,C! 3,000.00 MIASTA ! RAMAC% R-NYC% $R P SPOECZNYC%3 35,000.00 PROMOCJA NA RZECZ MIASTA 6,500.00 PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA

396.

32/OR/13

2013-02-26 DARI SZ $LINIECKI

39*.

33/OR/13

2013-02-26 MIROSA! MIKA

39). 399.

36/OR/13 (*/KL/13

2013-02-2* SAL S 1 RNICO S.C. 2013-03-01 1 NDACJA NIEPODLE$O#CI STO!ARZYSZENIE A'SOL!ENT! 2013-02-2) I2 L.O. IM. M. KOPERNIKA ! L 'LINIE 3KOPERN

(00.

()/KL/13

(01.

)1/ST/13

2013-01-30 L 'ELSKI Z!I+ZEK PIKI R&CZNEJ L 'ELSKI OKR&$O!Y Z!I+ZEK 'OKSERSKI

(02. (03.

95/ST/13 10(/ZSS/13

2013-02-19

2013-02-22 STO!ARZYSZENIE PRZYJACI SZKOY PODSTA!O!EJ NR (6

OSO'Y DOROSE .$IMNASTYKA SPORTO!A/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA SIATKO!A/ PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .SPORTY !ODNE/ !YKONANIE KONCERT ZESPO ! 9,)90.00 RAMAC% KONCERT INA $ RACYJNE$O L 'ELSKIE DNI K LT RY ST DENCKIEJ CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z PENIENIEM (1,)00.00 1 NKCJI PENOMOCNIKA PREZYDENTA DS. SENIOR! 2),000.00 ),500.00 MIASTO K LT RY - MIRA'ILIA POLONICA. M ZYKA - SO!O - O'RAZ. K LT RA SZT KA - MIASTO K LT RY. 20. ST DENCKIE KON1RONTACJE 1ILMO!E

(0(.

105/ZSS/13

2013-02-22

STO!ARZYSZENIE PRZYJACI SZKOY PODSTA!O!EJ NR (6

(05.

10)/ZSS/13

2013-02-1)

!ODNIACKI CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SP 30

(06.

13/SOI/13

2013-02-1) KRZYSZTO1 $R DZI,SKI

(0*. (0). (09.

31/OR/13 (5/KL/13 (6/KL/13

2013-02-1) E!A DADOS 2013-02-2) 2013-02-2) STO!ARZYSZENIE CAMERATA L 'ELSKA STO!ARZYSZENIE 1ILMO!E CINE E ROPA

(10.

6*/ZSS/13

2013-02-1)

L 'ELSKA AKADEMIA K N$-1 MODLISZKI

PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, 6,500.00 DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .K N$-1 / 6,500.00 PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I

(11.

6)/ZSS/13

2013-02-1) L 'ELSKA AKADEMIA K N$-1 MODLISZKI

!+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .K N$-1 MODZIKI/ (12. !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O OKRE#LAJ+CE$O !ARTO#0 DZIA 2,(60.00 STANO!I+CE$O !ASNO#0 $MINY L 'LIN ! NIER C%OMO#CI POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. OLEJNEJ ). OPRACO!ANIE OPERAT! SZAC NKO!YC% OKRE#LAJ+CYC% !ARTO#0 RYNKO!+ PRA!A !ASNO#CI *,900.00 NIER C%OMO#CI $R NTO!YC%, CELEM STALENIA !YSOKO#CI ODSZKODO!ANIA ZA !Y!ASZCZONE NIER C%OMO#CI 21,3)(.*) KONSER!ACJA !ENTYLACJI PRO!ADZENIE I AKT ALIZACJA %ARMONO$RAM SPOTKA, ORAZ NADZORO!ANIA PRZESTRZE$ANIA RE$ LAMIN LACO, NADZORO!ANIE I 1,)00.00 KONTROLA POPRA!NO#CI KORZYSTANIA Z POMIESZCZE, LACO PRZEZ OR$ANIZACJE POZARZ+DO!E ! RAMAC% PENIONYC% DY- R! *,000.00 1*,000.00 !YKONANIE PRZEZ ZESP KROKE KONCERT 2(.02.2013 R. MIASTO K LT RY - CYKL KONCERT! 3!IELKOPOSTNE #PIE!ANIE CZ. II3

31/$M/13

2013-02-25 3ARS-TA23 NIER C%OMO#CI S.C.

(13.

32/$M/13

2013-02-25

'I RO O'S $I NIER C%OMO#CI STANISA! SZYNDELA

(1(.

3(/OR/13

CENTR M !ENTYLACJI 2013-02-26 KLIMATYZACJI I C%ODNICT!A EKO SANIT

(15.

35/OR/13

2013-02-2* KRYSTYNA STRZELECKA

(16. (1*. (1). (19.

3*/KL/13 (1/KL/13 (2/$M/13 (2/KL/13

2013-02-13 1IESTA M SIC JOLANTA K 'A,SKA 2013-02-2) 1 NDACJA RESTA RARE 'ASILICAM 2013-02-2* MROZO!SKA ELEONORA, ZA!ISZA LESZEK

DZIER-A!A - L. ZA$O'Y - ZIELE, 360.00 PRZYDOMO!A - PO!. OK. 300 M2 - CZ. DZ. NR *6 .O'R. 39, ARK. 5/ 20,000.00 MIASTO K LT RY - II L 'ELSKI 1ESTI!AL C%R! PARA1IALNYC%

2013-02-2) CENTR M JANA PA!A II

(20.

(3/KL/13

2013-03-01 CENTR M K LT RY ! L 'LINIE

DOTACJA CELO!A NA IN!ESTYCJE DLA CENTR M K LT RY - ZAK PY IN!ESTYCYJNE - !YPOSA-ENIE ' DYNK PRZY L. PEO!IAK! 12 -" POKRYCIE 6(0,000.00 KOSZT! ZAK P SYSTEM NA$O#NIENIO!E$O DO SALI TEATRALNEJ I SALI CZARNEJ CENTR M K LT RY ! L 'LINIE. DZIER-A!A - L. NA&CZO!SKA TYMCZASO!Y DOJAZD I MIEJSCA 500.00 PARKIN$O!E - PO!. OK. 500 M2 - CZ. DZ. NR 11/2 .O'R. 33, ARK. 12/ 30,000.00 SPOTKANIA Z L TOSA!SKIM DZIER-A!A - L. !I#LAN - NA POLEPSZENIE ZA$OSPODARO!ANIA DZIAKI NR (65 )5.50 PO!. OK. 5* M2 - CZ. DZ. NR 10)1 .O'R. 33, ARK. 21/ ZOR$ANIZO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE K RS DOSKONAL+CE$O Z ZAKRES KSI&$O!O#0 I RAC% NKO!O#0 ! RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE 3),((0.00 KOMPETENCJE - NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 (),000.00 %ARMONIE STARE$O MIASTA - K LT RA I SZT KA. MIASTO K LT RY

(21.

((/$M/13

R'AN I !SPLNICY 2013-03-05 NIER C%OMO#CI S.C. 2013-02-2) TO!ARZYST!O M ZYCZNE IM. %ENRYKA !IENIA!SKIE$O

(22.

((/KL/13

(23.

(5/$M/13

MIC%ALCZYK JERZY, 'EDNARA2013-03-06 MIC%ALCZYK JOANNA

(2(.

(/O!/13

2013-02-2)

ASAP ED CATION A$NIESZKA C%MIELE!SKA

(25.

50/KL/13

2013-02-2)

TO!ARZYST!O M ZYCZNE IM. %ENRYKA !IENIA!SKIE$O KATOLICKI NI!ERSYTET L 'ELSKI JANA PA!A II

(26.

10/SOI/13

2013-02-26

!SPPRACA PRZY OR$ANIZACJI KON1ERENCJI ,,!YJAZDY ZE SZT K+. 1,000.00 NADZIEJE, ZYSKI, STRATY ARTYST! 2I2 I 22 !IEK 44 PRZEZ INSTYT T %ISTORII SZT KI 13,530.00 !YST&P ZESPO PODCZAS KONCERT

(2*.

1*/SOI/13

2013-02-1) K RPISZ IMPRESARIAT

INA $ RACYJNE$O ! RAMAC% L 'ELSKIC% DNI K LT RY ST DENCKIEJ. (2). 23/SOI/13 2013-02-25 SYNER$IA SP. Z O.O. 3),130.00 DORADZT!O ! ZAKRESIE PLANO!ANIA MARKETIN$O!E$O NA POZIOMIE STRATE$ICZNYM I OPERACYJNYM. 161.(0 DZIER-A!A - L. !ARMI,SKA - ZIELE, PRZYDOMO!A - PO!. OK. 269 M2 - CZ. DZ. NR 239, 25) .O'R. (0, ARK. 6/ 13).00 DZIER-A!A - L. L!O!SKA - DOJ#CIE DO ' DYNK - PO!. OK. 120 M2 - CZ. DZ. NR 6/26 .O'R. 1(, ARK. 2/ (3,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY O'S $A PORTAL K LT RA.L 'LIN.E

(29.

()/$M/13

2013-03-01 ED!ARD JA#KO!IAK

(30. (31.

(9/$M/13

2013-03-0*

TOMASZ C%R #CICKI, Z'I$NIE! CIOEK S.C.

(9/KL/13

2013-02-2) 1 NDACJA 35MEDI M3

(32.

50/$M/13

2013-03-0) $OSIK ROMAN STO!ARZYSZENIE PRZYJACI TA,CA

DZIER-A!A - L. 'EATRYCZE (/ L. AKSINI () - $ARA- ! ZESPOLE $ARA-O!YM 35.00 PO!. OK 15 M2 - CZ. DZ. NR 15* .O'R. 39, ARK. 2/ MIASTO K LT RY - 3KONCERT ROCZNY CZNI! SPOECZNE$O O$NISKA 13,000.00 'ALETO!E$O INSPIRO!ANY M ZYK+ !ITOLDA L TOSA!SKIE$O3 12,000.00 19,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RYAKADEMIA SZT KI L DO!EJ MIASTO K LT RY - MAA AKADEMIA INSPIRACJI

(33.

51/KL/13

2013-03-01

(3(. (35. (36. (3*. (3).

52/KL/13 53/KL/13 5(/KL/13

2013-03-01

STO!ARZYSZENIE T!RC! L DO!YC% ZARZ+D $!NY

2013-03-0( 1 NDACJA ROZ!I, SKRZYDA 2013-03-01 1 NDACJA A'SOL!ENT! MCS

1(,000.00 MIASTO K LT RY - II O$LNOPOLSKI 1ESTI!AL PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ 3!SC%ODY3 22,*00.00 K LT RA ! DZIELNICAC% - 3K LT RA NA SKARPIE - CZ 'Y3

5*/KL/13 65/KL/13

2013-03-0(

STO!ARZYSZENIE K LT RA CZ '!

2013-03-0( TO!ARZYST!O KRAI,SKIE

23,000.00 MIASTO K LT RY - !YDARZENIA K LT RALNE SPOECZNO#CI KRAI,SKIEJ

L 'LINA. (39. */O#/13 2013-03-01 !IKTOR KRZE!I,SKI $OTO!O#0 -YCZENIA POMIESZCZE, $OSPODARSKIC% DLA 'EZDOMNYC% 3,000.00 Z!IERZ+T $OSPODARSKIC% ODO!IONYC% Z TEREN MIASTA L 'LIN. REALIZACJA PRZEZ !YDA!C& NA RZECZ ZAMA!IAJ+CE$O DZIAA, 20,910.00 PROMOCYJNYC% ! RAMAC% OR$ANIZO!ANEJ PRZEZ !YDA!C& AKCJI 3KO'IETA NA MEDAL3. KONCERT ZESPO A'RADA' PODCZAS KONCERT INA $ R J+CE$O L 'ELSKIE 1*,220.00 DNI K LT RY ST DENCKIEJ ! DNI ) MAJA 2013 R. 26,50).0( TRZYMANIE KOSZY NA ODPADY. PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I 6,500.00 !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA NO-NA ! KATE$ORII MODZIK STARSZY - ROCZNIK 2000/ 6,500.00 PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA NO-NA ! KATE$ORII MODZIK MODSZY - ROCZNIK 2001/ 65,190.00 !YKONANIE ROZ'IRKI ' DYNK 'YE$O PRZEDSZKOLA NR (5 ! L 'LINIE PRZY L.

((0.

1(/KP/13

2013-02-06 A$ORA SA

((1.

15/SOI/13

2013-02-1) LION STA$E MANA$EMENT

((2.

)/$K/13

2013-03-0( ARC%ITEKT RA ZIELENI 3%ORT S3

((3.

121/ZSS/13

2013-02-26

' DO!LANY KL ' SPORTO!Y ! L 'LINIE

(((.

122/ZSS/13

2013-02-26 ' DO!LANY KL ' SPORTO!Y ! L 'LINIE

((5.

23/IR/13

2013-02-26 PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANOMONTA-O!E 3ERSTAR3 R-A

STARO!NIK ((6. ((*. (().

!IELKOPOLSKIEJ 51, KOLID J+CE$O Z ' DO!+ 'ASEN PRZY ZESPOLE SZK NR * #!IADCZENIE S $ POCZTO!YC% NA 1,)1*,591.95 RZECZ RZ&D MIASTA L 'LIN ! ZAKRESIE PRZESYEK O MASIE DO 50 $. 2),000.00 DZIAANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA 30,6*).)1 ADMINISTRO!ANIE NIER C%OMO#CI+ SKAR' PA,ST!A PRZY L. KARO!ICZA (

2/OK/13 9*/ST/13 15/$M/13

2013-03-12 POCZTA POLSKA SPKA AKCYJNA 2013-02-19 2013-01-01 AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y KL ' CZELNIANY MCS L 'LIN ZAKAD O'S $I NIER C%OMO#CI 3ADMINA3 SP. Z O.O.

((9.

55/KL/13

2013-03-0* ART R KALICKI

OPRACO!ANIE A TORSKIEJ KONCEPCJI SCENARI SZA ORAZ PRO!ADZENIA 500.00 PREMIERO!E$O POKAZ 1ILM MOJA POLSKA. OSTATNIA OPO!IE#0 RYSZARDA KACZORO!SKIE$O. (0,000.00 20,000.00 1),000.00 10,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY !YDANIE K!ARTALNIKA 3AKCENT3 K LT RA ! DZIELNICAC% - 3K LT RA OSIEDLA &$I ! DZIELNICY CZ 'Y3. MIASTO K LT RY - 2I2 1ESTI!AL 3M ZYKA I PLASTYKA - TEMP S PASC%ALE3 MIASTO K LT RY - KONK RS PLASTYCZNOLITERACKI 3!SPLNY %ORYZONT3.

(50. (51. (52. (53. (5(.

56/KL/13 62/KL/13 63/KL/13 6(/KL/13 109/ZSS/13

2013-03-0( 2013-03-0* 2013-03-0*

!SC%ODNIA 1 NDACJA K LT RY AKCENT STO!ARZYSZENIE K LT RA CZ '! STO!ARZYSZENIE PRO M SICA ANTI< A

C%ARYTATY!NE STO!ARZYSZENIE 2013-03-0* NIESIENIA POMOCY C%ORYM 3MISERICORDIA3 2013-02-22 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SKARPA

6,500.00 PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM, DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PY!ANIE/ 6,500.00 PRO!ADZENIE POZALEKCYJNYC% ZAJ&0 SPORTO!YC% Z PRO$RAMEM IN1ORMACYJNO-ED KACYJNYM,

(55.

110/ZSS/13

2013-02-22 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SKARPA

DOSTOSO!ANYM DO !IEK OD'IORC! I !+CZAJ+CYM ! S!E ODDZIAY!ANIA OSO'Y DOROSE .PIKA NO-NA/ (56. 16/IT/13 2013-02-22 Z'I$NIE! TAR$O,SKI -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. !YDANIE 'ROSZ RY IN1ORMACYJNEJ NT. !IOD+CYC% SEKTOR! 29,950.50 $OSPODARCZYC% L 'LINA, ! TYM PROJEKT $RA1ICZNY, SKAD I DR K 1.000 SZT K 'ROSZ R ! RAMAC% PROJEKT PIL DZIER-A!A - L. $OSPODARCZA - KIOSK 215.00 %ANDLO!Y - PO!. OK. 10 M2 - CZ. DZ. NR 39/2 .O'R. 3*, ARK. 9/ DZIER-A!A - L. DZIE!ANNY - POPRA!A !AR NK! DZIAKI PRZYLE$EJ ORAZ 935.00 PRZEPRO!ADZENIA SIECI INSTALACJI SANITARNYC% - PO!. OK. 1100 M2 - CZ. DZ. NR 2/100 .O'R. 15, ARK. (/ DZIER-A!A - L. 'L SZCZO!A - ZAPLECZE (50.00 ' DO!Y - PO!. OK. 530 M2 - CZ. DZ. NR 15/22 .O'R. 2(, ARK. */ -YCZENIE SALI $IMNASTYCZNEJ PRZY L. 0.00 POD!ALE 3A NA RZECZ TEATR M ZYCZNE$O ! L 'LINIE 2(5.00 DZIER-A!A - L. PRO'OST!O - KIOSK %ANDLO!Y - PO!. OK. 10 M2 - CZ. DZ. NR 31/20 .O'R. *, ARK. 3/ *,000.00 MO!A KS SNAJPER - SPORT DZIECI ),000.00 !YKONANIE OPRACO!ANIA TRE#CI 'ROSZ RY IN1ORMACYJNEJ NT.

(5*.

2(/SOI/13

2013-03-01 6ENA ART SP. Z O.O.

(5).

3(/$M/13

2013-02-2)

DANEL 1IRMA %ANDLO!A EL-'IETA NO!ICKA

(59.

52/$M/13

2013-03-0*

IN!ESTOR DE6ELOPMENT R.SIEJKA I !SPLNICY SPKA JA!NA

(60.

53/$M/13

2013-03-0*

IN!ESTOR DE6ELOPMENT R.SIEJKA I !SPLNICY SPKA JA!NA

(61. (62.

55/$M/13 56/$M/13

2013-03-11 TEATR M ZYCZNY ! L 'LINIE 2013-02-2* OPALINSKA ALEKSANDRA

(63. (6(.

69/ST/13 */SOI/13

2013-03-06 KL ' STRZELECKI SNAJPER L 'LIN 2013-01-25 1 NDACJA LA' 22I

!IOD+CYC% SEKTOR! $OSPODARCZYC% L 'LINA ! RAMAC% PROJEKT PIL (65. 9/IT/13 2013-02-22 STANISA! POD$RSKI ZAPA#NICZE TO!ARZYST!O SPORTO!E SOK L 'LIN -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. 3,000.00 MO!A ZTS SOK - ART. 19A - SPORT DZIECI

(66.

101/ST/13

2013-03-12

(6*.

10/PN/13

2013-03-01 TETYANA MYRO6YC%

PRO!ADZENIE KORESPONDENCJI Z!I+ZANEJ Z OR$ANIZACJ+ KIE! 2013 ORAZ PRZY$OTO!Y!ANIE TRE#CI NA 6,000.00 STRON& INTERNETO!+ KIE! ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 DZIA ! PRACAC% Z!I+ZANYC% Z PRZY$OTO!ANIEM P 'LIKACJI 3SZLAKI *,500.00 L 'LINA3 ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 PROMOCJA $MINY L 'LIN NA 20,000.00 MI&DZYNARODO!YC% TAR$AC% IN1ORMATYCZNYC% CE'IT 2013 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - Z 12,000.00 K LT R+ ZA PAN 'RAT ! KO NAKO!SKIC% 1),000.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - DZIAALNO#0 CAOROCZNA KO NIEPODLE$O#CI 16,000.00 K LT RA ! DZIELNICAC% - K LT RALNE OSIEDLE PRZYJA5NI ! DZIELNICY TATARY.

(6).

11/PN/13

2013-03-01 6ITALIY PADALKA

(69.

22/SOI/13

!SC%ODNIA A$ENCJA ROZ!OJ SP. 2013-02-25 Z O.O. 2013-03-0( POLSKIE TO!ARZYST!O MIESZKANIO!E L 'LIN

(*0. (*1.

5)/KL/13 59/KL/13

2013-03-0( POLSKIE TO!ARZYST!O MIESZKANIO!E L 'LIN 2013-03-0* POLSKIE TO!ARZYST!O MIESZKANIO!E L 'LIN

(*2. (*3.

66/KL/13 6*/KL/13

2013-03-0* POLSKIE TO!ARZYST!O

1(,000.00 K LT RA ! DZIELNICAC% -3 ODEON -

MIESZKANIO!E L 'LIN (*(. (*5. (*6. (**. 69/KL/13 6/'M/13 *2/KL/13 90/ST/13 2013-03-12 POLSKI Z!I+ZEK C%R! I ORKIESTR 12,000.00

K LT RALNE OSIEDLE KALINO!SZCZYZNA3. MIASTO K LT RY - !IOSENNE SPOTKANIA C%RALNE

2013-01-31 SPRINT S.A. 2013-03-12 2013-02-2* 1 NDACJA DZIAA, ED KACYJNYC% KREAD KACJA MIEJSKI SZKOLNY Z!I+ZEK SPORTO!Y ! L 'LINIE

(3,36(.)) TRZYMANIE SYSTEM DART. 10,000.00 60,000.00 K LT RA ! DZIELNICAC% - 3POD !SPLNYM DAC%EM3 OR$ANIZACJA !SPZA!ODNICT!A SPORTO!E$O SZK

(*).

12/PN/13

2013-03-1( SYNER$IA PIOTR L TEK

OPRACO!ANIE TRE#CI PRZE!ODNIKA T RYSTYCZNE$O 3SZLAKI L 'LINA3 ! 13,530.00 RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 ZAMIESZCZENIE REKLAMY ! O$LNOPOLSKIM DODATK DO $AZETY !Y'ORCZEJ PT 3!SC%D - DO'RY 12,300.00 KIER NEK3 ORAZ ! INTERNECIE NA STRONIE !!!.$AZETA.PL/L 'LIN, 'IAYSTOK, KIELCE, RZESZ!. 33,133.22 DOSTA!A ARTYK ! SPO-Y!CZYC% 151,33(.03 DOSTA!A ARTYK ! %I$IENICZNYC% I !ORK! NA #MIECIE

(*9.

15/KP/13

2013-02-11 A$ORA SA

()0. ()1. ()2.

39/OR/13 (0/OR/13 5/O!/13

2013-03-06

3KARO3 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

$RICARD - POLSKA SPKA Z 2013-03-13 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-03-0* 6 LCAN

25,200.00 6 LCAN SP. Z O.O. ODDZIA ! L 'LINIE ZOR$ANIZO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE K RS DOSKONAL+CE$O Z ZAKRES 3ELEKTRONICZNE NARZ&DZIA ZARZ+DZANIA O#!IAT+3 ! RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJENO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE

K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 6 LCAN SP. Z O.O. ODDZIA ! L 'LINIE ZOR$ANIZO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE K RS DOSKONAL+CE$O Z ZAKRES 3O'S $A PRO$RAM 6 LCAN3 ! 12,6*5.00 RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE - NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 SPORZ+DZENIE OPERAT SZAC NKO!E$O DLA OKRE#LENIA 2,(60.00 !ARTO#CI SKADNIK! RO#LINNYC% I ' DO!LI -- O$RODY DZIAKO!E 3SONECZNE !Z$RZA3 I CZ&#0-OPERAT SZAC NKO!Y DLA STALENIA !ARTO#CI NIER C%OMO#CI !Y!ASZCZONEJ , POO-ONEJ PRZY L. RADZISZE!SKIE$O. II CZ&#0-OPERAT (,059.00 SZAC NKO!Y DLA STALENIA ODSZKODO!ANIA ZA DOST&PNIENIE NIER C%OMO#CI POO-ONEJ PRZY L. ' DO!LANEJ 2-(. OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ KOREKTY PODZIA 2,2*5.50 DZIAEK POO-ONYC% PRZY L. #!I&TOC%O!SKIE$O I L. SIERPI,SKIE$O 1(,391.00 !ZNA!IANIE P NKT! $RANICZNYC% DZIAEK ORAZ OKAZY!ANIE $RANIC DZIAEK. ),36(.00 !YKONANIE PRO$RAM 1 NKCJONALNO-YTKO!E$O PT. REMONT KANA DESZCZO!E$O ! L. CZ!ARTEK !

()3.

6/O!/13

2013-03-0* 6 LCAN

()(.

6/$D/13

2013-03-0) JANINA SZADY

()5.

*/$D/13

2013-03-0)

'I RO O'S $I RYNK NIER C%OMO#CI S.C.

()6.

)/$D/13 9/$D/13

RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-03-0) $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3 2013-03-0) RSZ LA KOMINEK 'I RO $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3 2013-03-11 S $I PROJEKTO!E M$R IN-. RYSZARD CZOP

()*.

()).

9/$K/13

L 'LINIE ()9. 100/ST/13 2013-03-12 L 'ELSKI Z!I+ZEK KOSZYK!KI 6,000.00 MO!A L 'ELSKI Z!I+ZEK KOSZYK!KI ART. 19A - SPORT DZIECI

(90.

12/O#/13

2013-02-2*

POLSKI Z!I+ZEK !&DKARSKI ZARZ+D OKR&$ ! L 'LINIE

!YKONANIE REK LTY!ACJI POPRZEZ ZARY'IENIE Z'IORNIKA MATERIAEM )5,000.00 ZARY'IENIO!YM RY' DRAPIE-NYC% TJ. NARY'KIEM JESIENNYM SZCZ PAKA ! ILO#CI 3500 K$. MO!A DZIER-A!Y NA POJEMNIK 'O6.15 (5/EDO PRO!ADZENIA Z'IRKI PRZETERMINO!ANYC% LEK!. MO!A DZIER-A!Y NA POJEMNIK 'O-(5/E 6.15 DO PRO!ADZENIA Z'IRKI PRZETERMINO!ANYC% LEK!. OPRACO!ANIE I EMISJA REKLAMY PRASO!EJ L 'LINA ! O$LNOPOLSKIM (3,050.00 DZIENNIK $OSPODARCZO-'IZNESO!YM P LS 'IZNES ! RAMAC% PROJEKT PIL PORZ+DKO!ANIE DECYZJI 3,600.00 LOKALIZACYJNYC% DLA O'IEKT! K 'AT RO!YC% Z LAT 199)-1999. 2(,000.00 *,000.00 K LT RA ! DZIELNICAC% - 3K LT RA OSIEDLA R TA I DZIELNICY CZ 'Y3 K LT RA ! DZIELNICAC% - POCI+$ DO T !IMA

(91.

13/O#/13

2013-03-0*

SAL TIS SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

(92.

1(/O#/13

REMEDIA SPKA Z O$RANICZON+ 2013-03-0* ODPO!IEDZIALNO#CI+ 'ONNIER ' SINESS .POLSKA/ SP. Z 2013-02-25 O.O.

(93.

25/SOI/13

(9(. (95. (96. (9*. (9).

(3/OR/13 6)/KL/13 *0/KL/13 *0/ST/13 25/IR/13

2013-03-1) SYL!IA MAZ REK 2013-03-12 2013-03-12 STO!ARZYSZENIE K LT RA CZ '! 1 NDACJA 3PRZESTRZE, DLA CIE'IE3

2013-03-13 KL ' SPORTO!Y OLIMPIA L 'LIN 2013-03-0( E ROCOMPASS SP. Z O.O

11,000.00 MO!A KS OLIMPIA - SPORT DZIECI 5*,6)*.00 !YKONANIE ANALIZ SPOSO' ZARZ+DZANIA I !YKORZYSTANIA STADION MIEJSKIE$O ! L 'LINIE ORAZ OPRACO!ANIA AKT ALIZACJI 3ST DI M !YKONALNO#CI PROJEKT ! ZAKRESIE IN1RASTR KT RY SZKOLNEJ I

SPORTO!EJ3 (99. DOSTA!A I INSTALACJA KAMERY ORAZ +CZY TRANSMISJI DANYC%. KAMERA *,9**.*) '&DZIE !YKORZYSTANA DO MONITORO!ANIA PRAC PRZY ' DO!IE STADION PRZY L. KROC%MALNEJ 1),501.66 DOSTARCZENIE ME'LI METALO!YC% *,500.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3O'CY Z'LI-ENIA3

31/IR/13

2013-03-0* L 'COM PIOTR $ORYCKI

500. 501. 502.

(2/OR/13 60/KL/13 *1/KL/13

2013-03-13

3MALO!3 SPKA Z O$RANICZONA ODPO!IEDZAILNO#CI+

2013-03-06 STO!ARZYSZENIE 3DLA ZIEMI3 2013-03-12 STO!ARZYSZENIE !OKALNE 3IN CORPORE3

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 10,000.00 3ROMANSE ROSYJSKIE. 'ORYS SOMERSC%A13 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! (,000.00 DZIELNICAC% - 3ROZ'A!IONE PRZEDSZKOLE3 15,000.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - 3ASYSTENCI DZIELNICY3

503. 50(. 505. 506.

*(/KL/13 **/KL/13 *)/KL/13 *9/KL/13

2013-03-13 STO!ARZYSZENIE %OMO 1A'ER 2013-03-13 1 NDACJA 3TEATRIKON3 2013-03-13 1 NDACJA 3TEATRIKON3 2013-03-15 1 NDACJA 3TEATRIKON3 1 NDACJA ROZ!OJ O#!IATY 2013-03-15 L 'ELSKIEJ

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 12,000.00 SPOTKANIA TEATRALNE 3Z!IERCIADA3 ZAMOY 6,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - 3EDO;KACJA3

50*.

)0/KL/13

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - 2II MODZIE-O!E !ARSZTATY 9,500.00 DZIENNIKARSKIE POD %ASEM" 3MEDIA ! KIESZENI3 REALIZACJA PRO$RAM DLA RODZIC!, ! TYM !ARSZTAT! MIEJ&TNO#CI 6,000.00 RODZICIELSKIC% PRZY$OTO! J+CYC% RODZIC! DO !YC%O!Y!ANIA DZIECI 'EZ STOSO!ANIA PRZEMOCY

50).

132/ZSS/13

2013-03-20

TO!ARZYST!O PRZYJACI DZIECI L 'ELSKI ODDZIA RE$IONALNY

509.

5(/$M/13

2013-03-0*

'I RO !YCEN NIER C%OMO#CI JOLANTA SARAN ARC%ITEKTONICZNA PRACO!NIA PROJEKTO!A JERZY KIELAR

OPERAT SZAC NKO!Y !YCENY (,920.00 NIER C%OMO#CI POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY AL. KRA#NICKIEJ 223 - 'ETANIA .DPS/ SPRA!O!ANIE NADZOR A TORSKIE$O 69,126.00 NAD REALIZACJ+ PROJEKT RE!ALORYZACJA O$ROD SASKIE$O REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 9,(00.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINIE ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINIE ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 9,(00.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! *,600.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. 10,200.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. ),500.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK

510.

*/$K/13

2013-03-11

511.

13(/ZSS/13

INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA 2013-03-15 PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA KONARZE!SKA-ILCZ

512.

135/ZSS/13

2013-03-15 TOMASZ C%&CI,SKI

513.

136/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA TERESA A1TYKA

51(.

13*/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA ADAMSKA

515.

139/ZSS/13

2013-03-15 INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MA$ORZATA KOPE0

516.

1(0/ZSS/13

2013-03-15 A$NIESZKA S RDYKA NIEP 'LICZNY ZAK+D OPIEKI ZDRO!OTNEJ "ASDENT3

O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. 51*. INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA 2013-03-15 PRAKTYKA LEKARSKA RSZ LA RADZIE,CIAK REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 3,000.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 10,200.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. ),500.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. 11,100.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI!

1(1/ZSS/13

51).

1(2/ZSS/13

INDY!ID ALNA PRAKTYKA 2013-03-15 LEKARSKA MA$DALENA ORLIK!JCIK

519.

1(3/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA A$NIESZKA !JCICKA

520.

1((/ZSS/13

INDY!ID ALNA PRAKTYKA 2013-03-15 LEKARSKA $RA-YNA RANO!SKALACKO!SKA

521.

1(5/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. DENT. ALICJA SIEJKA

522.

1(6/ZSS/13

2013-03-15 INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA A$NIESZKA 'RZEZICKA

523.

1(*/ZSS/13

2013-03-15 INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA

K 5MI,SKA

CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),600.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 33,300.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. **,*00.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. ),500.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI

52(.

1()/ZSS/13

ANNA KIJE!SKA NIEP 'LICZNY 2013-03-15 ZAKAD OPIEKI ZDRO!OTNEJ AKDENT

525.

1(9/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA EL-'IETA !I#NIE!SKA

526.

150/ZSS/13

INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA 2013-03-15 PRAKTYKA LEKARSKA I!ONA 'IELA!SKA

52*.

151/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA LEPA-KRAJE!SKA

52).

152/ZSS/13

2013-03-15 NZOZ LEKARZE SPECJALI#CI

529.

153/ZSS/13

2013-03-15 NZOZ MED COMP LE2 PIOTR KSI+-EK

530.

15(/ZSS/13

2013-03-15 PRAKTYKA STOMATOLO$ICZNA

EL-'IETA KEMPISTY

PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! *,600.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),000.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 11,100.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 15,(00.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 11,100.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R.

531.

155/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA $RA-YNA C%ILIMONI K

532.

156/ZSS/13

SPECJALISTYCZNY $A'INET 2013-03-15 STOMATOLO$ICZNY 'O-ENA SA!ATY,SKA

533.

15*/ZSS/13

2013-03-15

$R PO!A PRAKTYKA STOMATOLO$ICZNA DENS

53(.

159/ZSS/13

2013-03-15 NZOZ 3DENTIMED3 JANAS ANNA

535.

160/ZSS/13

INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA 2013-03-15 PRAKTYKA LEKARSKA ZAR&'SKA JOLANTA A$NIES

536.

161/ZSS/13

INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA 2013-03-15 PRAKTYKA LEKARSKA E!A KRZESZO!SKA-MAZ REK

53*.

162/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA $RECKA

REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 9,(00.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 1*,000.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. *,600.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. ),500.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA

53).

163/ZSS/13

$R PO!A PRAKTYKA LEKARSKA 2013-03-15 STOMATOLO$IA SZKOLNA PEC%A'IELECKA I PARTN

539.

16(/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA $RA-YNA K C%NIO

5(0.

165/ZSS/13

INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA 2013-03-15 PRAKTYKA LEKARSKA 'EATA 'ANASIAK

5(1.

166/ZSS/13

INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA 2013-03-15 PRAKTYKA LEKARSKA MA$DALENA ST&PNIE!SKA 2013-03-15 INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA - K-ZAPOLSKA

5(2.

16*/ZSS/13

5(3.

16)/ZSS/13

2013-03-15 INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA A$NIESZKA ZIEMI,SKA

TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. 5((. INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA 2013-03-15 PRAKTYKA LEKARSKA MARTA R'A,SKA-CZAJCZYK REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 1*,000.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 1*,000.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! *,200.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! ),500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. ),500.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. 3*,600.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK

169/ZSS/13

5(5.

1*0/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA MA$DALENA 'AR%AM

5(6.

1*1/ZSS/13

INDY!ID ALNA PRAKTYKA 2013-03-15 LEKARSKA RENATA JZE1CZAKSATKE

5(*.

1*2/ZSS/13

2013-03-15

INDY!ID ALNA PRAKTYKA LEKARSKA 'O$ MIA #LI--$ STA!

5().

1*3/ZSS/13

INDY!ID ALNA SPECALISTYCZNA 2013-03-15 PRAKTYKA LEKARSKA MA$ORZATA 'ARANO!SKA-$R 2013-03-15 INDY!ID ALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA %ANNA ANDZELM-!ALKO!SKA

5(9.

1*(/ZSS/13

550.

1*5/ZSS/13

2013-03-15 1OR-MA2 A. CZAMARA I R. LIPI,SKI

O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. 551. 22/IR/13 ZAKAD PROD KCYJNO- S $O!O2013-02-25 %ANDLO!Y 3E-M-'3 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO 'I RO S $ IN!ESTYCYJNO 2013-03-0( PROJEKTO!YC% IN6EST - 'AK !YKONANIE RO'T REMONTO!YC% ! 2*,0*0.00 ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY L. !IENIA!SKIEJ 1( !YKONANIE KONCEPCJI PRZE'IE$ DRO$I DOJAZDO!EJ OD L. AL. NII L 'ELSKIEJ 5,2)9.00 DO DZIAKI NR (5/5, PRZY L. POD!ALE 3A ! L 'LINIE !YKONANIE RO'T INSTALACYJNYC% ! ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN ! !YDZIALE 'EZPIECZE,ST!A 56,6().)* MIESZKA,C! I ZARZ+DZANIA KRYZYSO!E$O, PRZY L. LIPO!EJ 2* ! L 'LINIE S NI&CIE A!ARII INSTALACJI CENTRALNE$O O$RZE!ANIA ! ' DYNK 5*,10(.(0 RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY L. NAR TO!ICZA 3*/39 !YKONANIE REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ! POMIESZCZENIAC% 21,)9(.00 ' DYNK -O'KA NR 6 ! L 'LINIE, PRZY L. KR CZKO!SKIE$O 12 !YKONANIE A!ARYJNEJ NAPRA!Y NA!IERZC%NI PLAC .PARKIN$ / PRZED 10,332.00 ' DYNKIEM RZ&D MIASTA L 'LIN, L. POD!ALE 3A ! L 'LINIE. 2,(35.(0 DOSTA!A I MONTA- SPRZ&T RADIO!E$O 5$%Z ! STANDARDZIE IEEE )02.11N ! RELACJI L. !IENIA!SKA 1( - L. !OLSKA 5 6*,6*5.*) ' DO!A SC%OD! OD C%ODNIKA .POMI&DZY ' DYNKIEM, PRZY L. JANA PA!A II 9 I L. !ATYKA,SKIEJ 10 DO

552.

26/IR/13

553.

2*/IR/13

2013-03-0*

IN' D SPKA JA!NA M.RY'AK, R.RY'AK

55(.

2)/IR/13

2013-02-25 ZAKAD $OSPODARCZY 3T M3 S.C.

555.

29/IR/13

EL-MAR 1IRMA S $O!O2013-03-0* %ANDLO!A MARTA KRZY-ANO!SKA

556.

30/IR/13 3(/IT/13

2013-03-0* %ANDRYSZ 1.%. . MARI SZ ZNJ 2013-03-0( %ESPEROS KAMIL !YRO#LAK

55*.

55).

35/IR/13

2013-03-0) EDAC% PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O- S $O!E SP. Z O.O.

PRZYSTANK , PRZY L. 1ILARET! ! L 'LINIE !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA REMONT PION SANITARIAT! ! ' DYNK ZESPO 50,(30.00 SZK TRANSPORTO!O KOM NIKACYJNYC% ! L 'LINIE, L. ZEM'ORZYCKA )2 !YKONANIE SYSTEM SY$NALIZACJI 21,(6(.*3 !AMANIA I NAPAD ! ' DYNK -O'KA I PRZEDSZKOLA PRZY L. !OLSKIEJ ANALIZA I OCENA MO-LI!O#CI !YZNACZENIA PASA A TO' SO!E$O NA 55,350.00 CI+$ LIC" AL. RACA!ICKIE-LIPO!A ! L 'LINIE. DOSTA!A !YPOSA-ENIA DLA DDK !&$LIN ! RAMAC% REALIZACJI PROJEKT 23,310.96 3' DO!A DOM K LT RY PRZY L. J DYMA ! L 'LINIE3 - ME'LE - I CZ&#0 REALIZACJA DZIAA, PROMOCYJNYC% ! RAMAC% SER!IS 61,500.00 !!!.K RIERL 'ELSKI.PL O NAZ!IE ,,!Y'IERZ L 'LIN44 DZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z T!OR 3MIESZKA,CY !IELOK LT RO!E$O L 'LINA - DA!NIEJ I 0.00 DZI#3 CYKL S C%O!ISK DOK MENTALNYC% I REPORTA-Y RADIO!YC% MO!A !YKONANIE OCENY TEC%NICZNEJ RZ+DZE, SPORTO!YC% STANO!I+CYC% 6.150.00 !YPOSA-ENIE OSIEDLO!YC% 'OISK SPORTO!YC% 9,000.00 MO!A LK1 T'OL AMERYKA,SKIE$O

559.

36/IR/13

2013-03-0)

'I RO PROJEKTO!E 3MAKSPROJEKT3 ADAM MAKSYMI K

560.

3)/IR/13

2013-03-1)

ALTEST E-TEC%NOLO$IE MARCIN POJMAJ

561.

*/PL/13

3TRANSEKO3 'RZEZI,SKI, DY'ICZ, 2013-03-1) SZA$AA SPKA JA!NA

562.

)9/KL/13

2013-03-1) LIDO A$NIESZKA 1EDERO!ICZ

563.

)/SOI/13

2013-01-0* POLSKAPRESSE SP. Z O. O.

56(.

92/KL/13

2013-03-20 1 NDACJA K LT RA ENTER

565.

102/ST/13 103/ST/13

JAN 'A,KO!SKI O#RODEK 2013-03-19 K!ALI1IKACJI JAKO#CI !YRO'! I RZECZOZNA!ST!A SI 2013-03-20 L 'ELSKI KL ' 1 T'OL

566.

AMERYKA,SKIE$O TYTANI L 'LIN .L 'LIN TITANS/ 56*. 10(/ST/13 2013-03-21 MIEJSKI KL ' SPORTO!Y START S.A. POLSKI Z!I+ZEK !&DKARSKI 2013-02-2* ZARZ+D OKR&$ ! L 'LINIE

TYTANI - SPORT DZIECI 190,000.00 PROMOCJA MIASTA START SA ZLECENIE ZADANIA PT.3REK LTY!ACJA Z'IORNIKA ZEM'ORZYCKIE$O POPRZEZ 20,000.00 !YKONANIE SZT CZNYC% TARLISK DLA SANDACZA3 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! 33,500.00 CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. REALIZACJA DLA OS' DOROSYC% D!C% PRO$RAM! RADZENIA SO'IE Z EMOCJAMI, Z ZAC%O!ANIAMI 5,000.00 A$RESY!NYMI, ' DO!ANIA RELACJI INTERPERSONALNYC%, ROZ!I+ZY!ANIA KON1LIKT! 69,9*5.00 *0,000.00 REALIZACJA PRO$RAM OPIEKI PALIATY!NO-%OSPICYJNEJ REALIZACJA PRO$RAM OPIEKI PALIATY!NEJ I %OSPICYJNEJ

56).

10/O#/13

569.

13)/ZSS/13

2013-03-15

$R PO!A PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLO$IA SZKOLNA

5*0.

1**/ZSS/13

KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 2013-03-20 POMOCY OSO'OM POTRZE' J+CYM 3A$APE3 L 'ELSKIE %OSPICJ M DLA DZIECI IM. MAE$O KSI&CIA NZOZ

5*1. 5*2.

1)6/ZSS/13 1)*/ZSS/13

2013-03-22

L 'ELSKIE TO!ARZYST!O 2013-03-22 PRZYJACI C%ORYC% %OSPICJ M DO'RE$O SAMARYTANIN PARA1IA RZYMSKO-KATOLICKA 2013-03-25 #!.TERESY

5*3.

1)/O#/13

DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA POLE$AJ+CE$O NA 115,000.00 TR!AEJ ZMIANIE SPOSO' O$RZE!ANIA OPARTE$O NA STAYM PALI!IE. DOT. !YKONANIA ZADANIA POLE$AJ+CE$O NA PRZEPRO!ADZENI ZA'IE$ STERYLIZACJI OK. 250-300 SZT. KOT! ! 25,000.00 RAMAC% AKCJI ,,STERYLIZACJA KOT! !OLNO -YJ+CYC% NA TERENIE MIASTA L 'LIN3.

5*(.

(/O#/13

2013-03-1)

PRZYC%ODNIA !ETERYNARYJNA 6ET !IESA! JANISZE!SKI

5*5.

)/'M/13

2013-03-25

KOMENDA !OJE!DZKA POLICJI ! L 'LINIE

DO1INANSO!ANIE ' DO!Y III 2,000,000.00 KOMISARIAT POLICJI ! L 'LINIE PRZY L. K NICKIE$O (2. MO!A O DZIEO" PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE A TORSKIE$O (,200.00 SZKOLENIA PT. 3ROZ!IJANIE !ARSZTAT PRACY ANIMATORA K LT RY3 !E L!O!IE ! DN. 23-25 MARCA 2013 !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPO NA TERENIE 'ONI POD ZAMKIEM ! L 'LINIE 15,500.00 ! DNI ) MAJA 2013 R. PODCZAS KONCERT INA $ R J+CE$O ! RAMAC% L 'ELSKIC% DNI K LT RY ST DENCKIEJ. ZAPE!NIENIE TRZEC% $ARDER' !RAZ Z !YPOSA-ENIEM ORAZ O'S $+ NA 1(,51(.00 POTRZE'Y KONCERT INA $ R J+CE$O ! RAMAC% L 'ELSKIC% DNI K LT RY ST DENCKIEJ. REALIZACJA DZIAANIA NA RZECZ PRZECI!DZIAANIA PRO'LEMOM ALKO%OLO!YM I PRZEMOCY ! RODZINIE, 10,000.00 TYM PRO!ADZENIE PORADNICT!A INDY!ID ALNE$O ORAZ $R P TERAPE TYCZNYC% DLA O1IAR PRZEMOCY ! RODZINIE 6,000.00 REALIZACJA PRO$RAM DLA RODZIC!, ! TYM !ARSZTAT! MIEJ&TNO#CI RODZICIELSKIC% PRZY$OTO! J+CYC% RODZIC! DO !YC%O!Y!ANIA DZIECI 'EZ STOSO!ANIA PRZEMOC AKT ALNIENIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA TERMOMODERNIZACJ& 11,)0).00 ' DYNK 6I L.O. ! L 'LINIE, L. MICKIE!ICZA 36

5*6.

100/KL/13

2013-03-22 MA$DALENA RO$O!SKA

5**.

12/SOI/13

2013-02-1) PEZET JAN KAPLI,SKI

5*).

16/SOI/13

2013-02-1) TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.

5*9.

1*6/ZSS/13

KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 2013-03-29 POMOCY OSO'OM POTRZE' J+CYM 3A$APE3

5)0.

1*)/ZSS/13

2013-03-29 KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE POMOCY OSO'OM POTRZE' J+CYM 3A$APE3

5)1.

20/IR/13

ARC%I - 2 1IRMA ARC%ITEKTONICZNA 2013-02-1) MACIEJ SZY,SKI

5)2.

26/SOI/13

2013-03-01

1 NDACJA ED KACYJNA PERSPEKTY!Y

DZIAANIA PROMOCYJNO-MARKETIN$O!E 1(,*60.00 ! KRAJ I ZA $RANIC+ NA RZECZ MIASTA ! RAMAC% PRO$RAM ,,ST DY IN L 'LIN44 !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ PRZE' DO!Y SALI 59,0(0.00 $IMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM ! ' DYNK $IMNAZJ M NR 1 ! L 'LINIE, L. K NICKIE$O 116 ! L 'LINIE NAPRA!A DAC% NA ' DYNK RZ&D 6,133.52 MIASTA L 'LIN, PRZY L. LESZCZY,SKIE$O 20 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - A 10,000.00 CAPPELLA. SPOTKANIA Z TRADYCJAMI !OKALNYMI L 'ELSZCZYZNY 10,000.00 6,600.00 10,000.00 10,000.00 2),000.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - TEATR ZAREM'IACY !SPPRACA PRZY PRZY$OTO!ANI PRO$RAM DZIELNICE K LT RY K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3$!IAZDY CZECZENII DLA L 'LINA 20133 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - #CI#LIJ K LT R& MIASTO K LT RY - O'JAZDO!A $ALERIA SZT KI ZPAP

5)3.

3(/IR/13

2013-03-0)

'I RO PROJEKTO!E 3MAKSPROJEKT3 ADAM MAKSYMI K

5)(.

3*/IR/13

2013-03-0)

DAC%-MAC% MACIEJ K ROPAT!I,SKI

5)5.

61/KL/13

2013-03-0* 1 NDACJA M ZYKA KRES! STO!ARZYSZENIE PRZYJACI 2013-03-12 DZIECI 3ZAREM'IACY3 PRZY PA,ST!O!YM DOM DZI 2013-03-12 ANNA PASTERNAK 2013-03-20 2013-03-20 2013-03-20 STO!ARZYSZENIE CENTR M !OLONTARIAT 1 NDACJA INSTYT T AKTY!IZACJI I ROZ!OJ SPOECZNE$O OKR&$ L 'ELSKI Z!I+ZK POLSKIC% ARTYST! PLASTYK!

5)6. 5)*. 5)). 5)9. 590. 591. 592. 593.

*3/KL/13 )2/KL/13 )*/KL/13 90/KL/13 93/KL/13 9(/KL/13

2013-03-20 PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P.!. NIEPOKALANE$O POCZ&CIA NMP 2013-03-22 KO#CI C%RYST SO!Y %OSANNA ! L 'LINIE

15,000.00 K LT RA ! DZIELNICAC% - 3RODZINALIA TO JEST TO3 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! 10,000.00 DZIELNICAC% - %AK - %OSANNO!A AKADEMIA KREATY!NO#CI 19,1(3.*2 DOSTA!A !YPOSA-ENIA DLA DDK 3!&$LIN3 PRZY L. J DYMA 2A ! RAMAC%

95/KL/13 106/KL/13

2013-03-19 AMPEL $RO P MIECZYSA! !OJCIEC%O!SKI

REALIZACJI PROJEKT 3' DO!A DOM K LT RY PRZY L. J DYMA ! L 'LINIE3 !YKADZINY - II CZ&#0 59(. 6*/$M/13 2013-03-2) 'AZAR SPKA Z O.O. DZIER-A!A - AL. TYSI+CLECIA TAR$O!ISKO - PO!. OK. 3250 M2 - CZ. DZ. 32,500.00 NR (*/*, (*/11, (*/1*, (*/1), (*/1, ()/1, ()/12 .O'R. *, ARK. (/ DZIER-A!A - L. ZIKO!SKIE$O - ZIELE, *5.60 PRZYDOMO!A - PO!. OK. 10) M2 - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ DZIER-A!A - L. ZIKO!SKIE$O - ZIELE, *5.60 PRZYDOMO!A - PO!. OK. 10) M2 - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - ZA K LISAMI MAEJ SZT KI 10,000.00 ZAJ&CIA K LT RALNE ! DZIELNICY 'RONO!ICE K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 1(,000.00 3- RA!IE - L 'ELSKIE !YR-NIENIA K LT RALNE3 - $ALA ),000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - JAN PA!E II - CZO!IEK K LT RY

595.

6)/$M/13

2013-03-29

C%OMICZ MARIANNA, C%OMICZ !LADYSLA!

596.

69/$M/13

2013-03-29 $RESZTA !ALDEMAR

59*.

*6/KL/13

2013-03-13 STO!ARZYSZENIE 4A'&D53

59).

)1/KL/13

2013-03-15

1 NDACJA K LT RY A DIO!IZ ALNEJ 'EETLE

599.

)3/KL/13

KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 2013-03-15 MODZIE-Y ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ 2013-03-29 LI$%T-TEC% P % S.C.

600.

191/ZSS/13

S $A O#!IETLENIA ZAMK L 'ELSKIE$O PODCZAS AKCJI 3ZAPALMY 2,)00.00 SI& NA NIE'IESKO3 ! DNI 2 K!IETNIA 2013 R. PROMOCJA MIASTA PRZY OR$ANIZACJI III 1,500.00 SYMPOZJ M NA KO!E$O ELEKTRYK! I IN1ORMATYK!. !YNAJEM 'ACKLIN !RAZ Z (,36).96 TRANSPORTEM I O'S $+ NA POTRZE'Y IMPREZY PROMOCYJNEJ ,,SCENA MIASTA44

601.

20/SOI/13

2013-02-25 POLITEC%NIKA L 'ELSKA !OODYS 'ACKLINE SPKA JA!NA !YSOCKI I !SPLNICY

602.

2*/SOI/13

2013-03-01

603.

2)/SOI/13

2013-02-2) DIANA CISZE!SKA

Z PENIENIE I AKT ALIZACJA 'AZ DANYC% NIER C%OMO#CI 3,000.00 IN!ESTYCYJNYC% ZA' DO!ANYC% I NIEZA' DO!ANYC% ORAZ IC% T MACZENIE NA J&ZYK AN$IELSKI ZLECANIE PODMIOTOM LECZNICZYM PRZEPRO!ADZANIA NA POTRZE'Y PO!IATO!YC% KOMISJI LEKARSKIC% 15,000.00 'ADA, SPECJALISTYCZNYC%, ! TYM PSYC%OLO$ICZNYC%, ORAZ O'SER!ACJI SZPITALNEJ OS' STA!IAJ+CYC% SI& DO K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ. !YKONANIE RO'T Z PENIAJ+CYC% NA ZADANI REALIZO!ANYM ! RAMAC% 6)),)00.00 MO!Y NR 150/IR/11 DOT. RENO!ACJI KLASZTOR PO!IZYTKO!SKIE$O OR$ANIZACJA KON1ERENCJI DNI ),000.00 L 'ELSKIEJ !Y-YNY IT ! DNIAC% 1(-15 MAJA 2013 R. 16,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3PENIA -YCIA3

60(.

3(/SA/13

2013-03-15 !OJE!ODA L 'ELSKI

605.

(3/IR/13

2013-03-26 !AR' D S.A

606.

5(/SOI/13

2013-03-21

NI!ERSYTET MARII C RIESKODO!SKIEJ ! L 'LINIE

60*.

)(/KL/13

TO!ARZYST!O !OLNEJ 2013-03-20 !SZEC%NICY POLSKIEJ ODDZIA L 'LIN STO!ARZYSZENIE PRZYJACI I 2013-03-20 !YC%O!ANK! ZESPO TA,CA L DO!E$O MCS 2013-03-15 STOMATOLO$ICZNY NIEP 'LICZNY ZOZ ESK LAP

60). 609.

91/KL/13 15)/ZSS/13

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 30,000.00 J 'ILE SZ 60-LECIA ZESPO TA,CA L DO!E$O MCS 1*,000.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYKI PRC%NICY Z&'! DLA CZNI! CZ&SZCZAJ+CYC% DO PLAC!EK O#!IATO!O-!YC%O!A!CZYC% NA TERENIE MIASTA L 'LINA ! 2013 R. 1,200.00 950.00 CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!.

610. 611.

15/SA/13 16/SA/13

2013-03-0* DOROTA PEDRYCZ-$ ZEK 2013-03-0* E!A ZA!I#LAK

612. 613. 61(. 615. 616. 61*. 61). 619. 620. 621. 622. 623. 62(. 625. 626. 62*.

1*/SA/13 1)/SA/13 19/SA/13 20/SA/13 21/SA/13 22/SA/13 23/SA/13 2(/SA/13 25/SA/13 26/SA/13 2*/SA/13 2)/SA/13 29/SA/13 30/SA/13 31/SA/13 32/SA/13

2013-03-0* I!ONA SORAL 2013-03-0* JAD!I$A LYSSY 2013-03-0* $RA-YNA KOPRO!SKA 2013-03-0* !IOLETTA DO!LASZE!ICZ 2013-03-0* $RA-YNA TRY' A 2013-03-0* MARTA MICI A 2013-03-0* RENATA !OLSKA 2013-03-0* MA$ORZATA KRAKO!IAK 2013-03-0* I!ONA NO!O$RODZKA 2013-03-0* !ANDA LIPSKA 2013-03-0* MA$ORZATA 'ARTNICKA 2013-03-0* ANNA MITR T 2013-03-0* ANNA !ILCZEK 2013-03-0* ANNA !O5NIAK 2013-03-0* %ALINA ORDYNIEC 2013-03-0* A$NIESZKA RY'OJAD

950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 600.00 600.00

CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!.

600.00 CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. 600.00 900.00 CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!.

600.00 CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+

REJESTR !Y'ORC!. 62). 33/SA/13 2013-03-0* E!A 'ONDAR K 950.00 CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!.

629.

35/SOI/13

2013-03-0( KRYSTIAN MATKIE!ICZ

!YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D 1,*60.00 MIASTA L 'LIN-CZ&#0 6II-!YKONANIE ORAZ DOSTA!A #CIERECZEK DO OK LAR!/EKRAN!- (00 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM (,106.36 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-CZ&#0 2-!YKONANIE ORAZ DOSTA!A NOTES!- 550 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM *,92*.35 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-CZ&#0 2I O!KI TRZY SZT KI ! KARTONIK - 500 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 3,31(.)5 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-CZ&#0 26I- D $OPIS CZARNY- 2(50 SZT K 20,1)(.30 !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-CZ&#0 6- 1ILI-ANKA ! OPAKO!ANI 1000 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 11,113.05 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-CZ&#0 I-PENDRI6E- 695 SZT K

630.

36/SOI/13

2013-03-0*

JNS ST DIO REKLAMY J STYNA NO!ICKA-SM&T

631.

3*/SOI/13

2013-03-0* IRINA C%IC%ERINA

632.

3)/SOI/13

2013-03-0*

JNS ST DIO REKLAMY J STYNA NO!ICKA-SM&T

633.

39/SOI/13

2013-03-0* A6ANT IMPORT EKSPORT JERZY ' JANO!ICZ

63(.

(0/SOI/13

2013-03-0*

$R PA PK SPLKA Z O$RANICZONA ODPO!IEDZIALNO#CI+

635.

(1/SOI/13

2013-03-26

STRAN$E 1R IT $RA1IKA - I$NACI K MACIEJ JNS ST DIO REKLAMY J STYNA NO!ICKA-SM&T

15,000.00

OR$ANIZACJA MEETIN$ O1 STYLES POLAND 2013 ! DNIAC% 2*-2) LIPCA 2013 R.

636.

((/SOI/13

2013-03-0)

!YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM (,)33.90 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN- OPAKO!ANIE Z C% STECZKAMI- 1 000 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 2,5)3.00 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-ZA!IESZKA DO TELE1ON 615 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 6,0)).50 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN- TOR'A 'A!ENIANA CZARNA-KRTKIE SZY *50 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM *,*(9.00 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN- TOR'A 'A!ENIANA *00 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 2,*06.00 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN- TOR'Y PAPIERO!E 1000 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 1),110.(0 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-K 'EK ! OPAKO!ANI 1130 SZT K 2,)50.53 !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM

63*.

(5/SOI/13

2013-03-0* ACME KAROLINA OSIERDA

63).

(6/SOI/13

1IRMA PROD KCYJNO-%ANDLO!O2013-03-0* S $O!A ,,NAT RA44 ZENON MIZEREK

639.

(*/SOI/13

2013-03-0*

PRACO!NIA REKLAMY AD %ALINA ZALE,SKA

6(0.

5)/SOI/13

2013-03-0* MKK SP. Z O.O.

6(1.

59/SOI/13

2013-03-15

A6ANT IMPORT EKSPORT JERZY ' JANO!ICZ

6(2.

60/SOI/13

2013-03-15 PRACO!NIA REKLAMY AD %ALINA ZALE,SKA

PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-'RELOK D! STRONNY 515 SZT K 6(3. !IELKOPOLSKIE CENTR M ODZIE-Y 2013-03-15 KALA%ARI ANNA LESZCZY,SKAPA!LAK !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 30,305.9* PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-KOSZ LKI DAMSKIE I M&SKIE- +CZNIE 1910 SZT K DZIER-A!A - L. SIERPI,SKIE$O - KIOSK 300.00 %ANDLO!O- S $O!Y - PO!. 20 M2, CZ. DZ. NR 255 .O'R. 9, ARK. 12/ PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRES DZIAA, T!RCZYC% ! PRZESTRZENI MIEJSKIEJ SKIERO!ANYC% (,200.00 DO MODZIE-Y PT. 3ROZ!IJANIE !ARSZTAT PRACY ANIMATORA K LT RY3 ! 'RZE#CI ! DN. 16-1) MARCA 2013 R. 1(,000.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - MY NAS NA DZIELNICAC%

61/SOI/13

6((.

*2/$M/13

2013-03-2* MARIANNA PIZO,

6(5.

*5/KL/13

2013-03-12 PA LINA PA$A

6(6. 6(*.

102/KL/13 105/KL/13

2013-03-2* 2013-03-2*

STO!ARZYSZENIE PRZYJACI RADIA L 'LIN PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P.!. #!I&TEJ RODZINY ! L 'LINIE

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - 26II 51,000.00 MI&DZYNARODO!Y 1ESTI!AL OR$ANO!Y L 'LIN - CZ 'Y 2013 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - II MI&DZYNARODO!Y 1ESTI!AL 2,900.00 AKORDEONO!Y PT. L 'ELSKIE SPOTKANIA AKORDEONO!E 5,000.00 II ARC%IDIECEZJALNE !ARSZTATY M ZYKI LIT R$ICZNEJ3 - MIASTO K LT RY 2,000.00 ROZ$RANICZENIE NIER C%OMO#CI OZNACZONEJ ! 'AZIE E!IDENCJI JAKO DZIAKA NR 3( Z NIER C%OMO#CI+ S+SIEDNI+ OZNACZON+ ! 'AZIE E!IDENCJI JAKO DZIAKA NR 2*, POO-ONYMI PRZY L. PAPROCIO!EJ

6().

10*/KL/13 109/KL/13 10/$D/13

STO!ARZYSZENIE PRZYJACI I 2013-03-2* !YC%O!ANK! OSM IM. K. LIPI,SKIE$O 2013-03-2* KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 3CI6ITAS C%RISTIANA3 2013-03-22 E I $ JOANNA !OJCIEC%O!SKAK CI&'A

6(9. 650.

.O'R.(*-ZY$M NT!, ARK.2/. ROZ$RANICZENIE NIER C%OMO#CI OZNACZONEJ ! 'AZIE E!IDENCJI JAKO DZIAKA NR 102 POO-ONA PRZY L. SKRZYNICKIEJ (2 Z NIER C%OMO#CIAMI 3,690.00 S+SIEDNIMI OZNACZONYMI ! 'AZIE E!IDENCJI JAKO DZIAKI NR 99, 100/3 I NR 101 POO-ONYMI PRZY L. !YZ!OLENIA .O'R.11-DZIESI+TA, ARK.15/. (0,)05.25 15,9*0.00 6,()0.00 5,()0.00 RZ+D PRACY DOSTA!A I MONTA- A!EK I KOSZY NA #MIECI. !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

651.

11/$D/13

RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-03-22 $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3

652. 653. 65(. 655. 656.

11/$K/13 11/MZON/13 12/MZON/13 13/MZON/13 13/PN/13

2013-03-2) 3LENMAR3 MARCIN LENARD 2013-0(-02 ZY$M NT SEL!A 2013-0(-02 ZY$M NT KR PA 2013-0(-02 IZA TOMASIAK 2013-03-29 !OJE!DZKI

MO!A O DO1INANSO!ANIE PROJEKT 695,5(1.(0 3PRZEZ STA- I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI3 ! RAMAC% POKL !YSTA!IANIE ORZECZE, O ),(00.6* NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 ),000.00 PENIENIE NADZOR IN!ESTORSKIE$O NAD REALIZACJ+ ZADANIA" NASADZENIA ZIELENI !YSOKIEJ ORAZ KRZE!! NA TERENIE MIASTA L 'LIN. 15,000.00 PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, 1OK SO!YC% DOTYCZ+CYC% PRE1ERENCJI I NASTA!IENIA DO R-NORODNO#CI K LT RO!EJ PRZEZ MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN ORAZ PRZY$OTO!ANIA ANALIZY Z TYC% 'ADA,. ! RAMAC%

65*. 65).

1(/MZON/13 16/O#/13

2013-0(-02 JOANNA KAMI,SKA-MAKO!SKA 2013-03-20 C%IR R$IA DRZE! MARTA KA -NIACKA

659.

1*/KP/13

2013-02-11 1 NDACJA INSTYT T ST DI! MI$RACYJNYC%

PROJEKT 3L 'LIN DLA !SZYSTKIC%. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZ+DZANIA R-NORODNO#CI+3. 660. 20/MZON/13 2013-0(-02 PA LINA SIEM'IDA !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI I *00.00 NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI I 13,*)5.06 NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 * 20*,00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

661.

21/MZON/13

2013-0(-02 JANINA RAC%!A

662.

22/MZON/13

2013-0(-02 'AR'ARA 'ARTOSIK

663.

2(/MZON/13

2013-0(-02 'O-ENA 'OC%NIAK

!YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI I 2 530,00 NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 5,135.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

66(.

25/MZON/13

2013-0(-02 JANINA MAT SE!ICZ

665.

2*/MZON/13

2013-0(-02 MA$DALENA 'IAEK

!YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI I 1,()5.00 NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 1*,225.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

666. 66*. 66). 669.

6/MZON/13 */MZON/13

2013-0(-02 DAN TA 'O$ SZE!SKA 2013-0(-02 MIC%A DZIK

3,000.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 16,000.00 RETROSPEKTY!A 1ESTI!AL 3NIEPOKORNI, NIEZOMNI, !YKL&CI3 6,500.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - SEMINARIA Z !YO'RA5NI

9)/KL/13 99/KL/13

2013-03-22 1 NDACJA NIEPODLE$O#CI 2013-03-22 L 'ELSKIE STO!ARZYSZENIE 1ANTASTYKI CYTADELA SYRI SZA

6*0.

9/MZON/13

2013-0(-02 $RZE$ORZ KRZY!ICKI

10,*65.00

!YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

6*1.

(1/IR/13

2013-03-22

IDEA 'I RO ARC%ITEKTONICZNE JACEK CIEPLI,SKI

!YKONANIE KONCEPCJI, DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ, KOSZTORYS!, SPECY1IKACJI TEC%NICZNEJ !YKONANIA I OD'IOR RO'T ' DO!LANYC% ZMIANY 393,600.00 ZA$OSPODARO!ANIA PLAC LITE!SKIE$O ! L 'LINIE ORAZ SPRA!O!ANIE NADZOR! A TORSKIC% NAD REALIZACJ+ IN!ESTYCJI DZIER-A!A - L. !SPLNA - ZIELE, 299.50 PRZYDOMO!A -. DZ. NR 2, DZ. NR 3/2 .O'R. 16, ARK. 9/ -YCZENIE - L. ROMANTYCZNA 1 PRO!ADZENIE DZIAALNO#CI 0.00 STAT TO!EJ - PO!. 659 M2 - DZ. NR 62/1 .O'R. 30, ARK. 5/ A TORSKI PROJEKT $RA1ICZNY LOTKI IN1ORMACYJNEJ O PROJEKCIE 3E NI6ERCITIES-PARTNERST!O MIASTO NI!ERSYTET NA RZECZ ROZ!OJ )25.00 ZR!NO!A-ONE$O $OSPODAREK I SPOECZNO#CI MIEJSKIC%3 NA SPOTKANIE ! DNI 26.02.2013R. CZONK! LOKALNEJ $R PY !SPARCIA PROJEKT E NI6ERCITIES 5,000.00 REALIZACJA DLA OS' DOROSYC% D!C% PRO$RAM! RADZENIA SO'IE Z EMOCJAMI, Z ZAC%O!ANIAMI A$RESY!NYMI, ' DO!ANIA RELACJI INTERPERSONALNYC%, ROZ!I+ZY!ANIA KON1LIKT! 10,000.00 PRO!ADZENIE P NKT IN1ORMACYJNOKONS LTACYJNE$O ! ZAKRESIE %I6/AIDS

6*2.

*0/$M/13

2013-03-29 PIOTR $AJO!IAK

6*3.

*5/$M/13

2013-0(-0( 1 NDACJA S.O.S. ZIEMI L 'ELSKIEJ

6*(.

16/KP/13

2013-02-11 KAROL $RZY!ACZE!SKI

6*5.

1*9/ZSS/13

2013-03-26 1 NDACJA 3PRAESTERNO3

6*6.

1)1/ZSS/13

2013-0(-02 STO!ARZYSZENIE 3NO!E -YCIE3

MO!A NR 1)1/ZSS/13 6**. 1)2/ZSS/13 2013-0(-02 STO!ARZYSZENIE 3NO!E -YCIE3 PRO!ADZENIE ZAJ&0 PSYC%OED KACYJNYC% DLA RODZIN *,500.00 KIER NKO!ANYC% NA ZMIAN& NA!YK! ..../ MO!A NR 1)2/ZSS/13 PRO!ADZENIE ED KACJI P 'LICZNEJ Z ZAKRES PRO1ILAKTYKI ZALE-NIE, POPRZEZ PROD KCJ& 3 1ILM! 2*,*(1.(2 ED KACYJNYC% Z ZAKRES PRO1ILAKTYKI ZALE-NIE, ORAZ PRZECI!DZIAANIA PRZEMOCY ! RODZINIE. PROD KCJA 1ILM ED KACYJNE$O Z 9,2(*.1( ZAKRES PRO1ILAKTYKI ZALE-NIE,. MO!A ZLECENIE NR 1)9/ZSS/13 REALIZACJA ZADA, Z$ODNIE Z %ARMONO$RAMEM PRO$RAM ED KACJI 1,)00.00 EKOLO$ICZNEJ SPOECZNO#CI LOKALNEJ MIASTA L 'LIN 5.00 5.00 MO!A DZIER-A!Y POJEMNIKA NA PRZETERMINO!ANE LEKI MO!A DZIER-A!Y POJEMNIKA NA PRZETERMINO!ANE LEKI

6*).

1)5/ZSS/13

DIRECT PRESS SPKA Z 2013-03-1) O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ DIRECT PRESS SPKA Z 2013-03-2) O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-03-2* A$ATA KRL SANO1ARM SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

6*9.

1)9/ZSS/13

6)0.

20/O#/13

6)1. 6)2.

22/O#/13 23/O#/13

2013-03-0*

APTEKA S.C. M$R 1ARM. ANETA 2013-03-1) KRA!CZYK, M$R 1ARM. JOANNA KOPERTO!SKA 2013-03-11 KASZ 'ORKO!SKI 2013-03-2* PRACO!NIA ARC%ITEKTONICZNA ARC%.TOMASZ STANKIE!ICZ

6)3. 6)(.

32/SOI/13 (5/IR/13

!YKONANIE ZDJ&0 NA 1) !YDARZENIAC% ),110.00 K LT RALNYC% OD'Y!AJ+CYC% SI& NA PRZESTRZENI 2013 ROK . 35,6*0.00 OPRACO!ANIE Z'IORCZYC% !NIOSK! KONSER!ATORSKIC% Z PRZEPRO!ADZONYC% 'ADA, ARC%EOLO$ICZNYC%, ARC%ITEKTONICZNYC% ORAZ KONSER!ATORSKIC% ! ' DYNK KLASZTOR PO!IZYTKO!SKIE$O PRZY L. PEO!IAK! 12 ! L 'LINIE

6)5. 6)6.

(9/SOI/13 50/SOI/13

2013-03-0* MARI SZ NAZAR K 2013-03-21 1 NDACJA ROZ!OJ SPORT L 'LINIE !

1,500.00

OR$ANIZACJA ,,APTA N TO R44 ! DNI MARCA 2013 R.

MO!A LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE 0.00 ZNAK SO!NO-$RA1ICZNE$O MARATON L 'ELSKIE$O ZA'EZPIECZENIE PRZED DOST&PEM OS' TRZECIC% O'IEKT DA!NEJ LODO!NI 3,*(*.06 POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. PNOCNEJ 59 PRZY$OTO!ANIE DO DR K POD !Z$L&DEM REDAKCYJNYM P 'LIKACJI *20.00 PROMOCYJNEJ DOK MENT ,, STRATE$IA ROZ!OJ L 'LINA 2013-202044 OPRACO!ANIE $RA1ICZNE MATERIA! !IZER NKO!YC% STANO!I+CYC% 2,000.00 IL STRACJ& MARKI ,,MIASTO INSPIRACJI44 ORAZ MARKI ,,L 'LIN INSPIR JE 'IZNES44 2*,500.00 DZIAANIA PROMOCYJNE - CA6ALIADA 2013 - MI&DZYNARODO!E TAR$I POZNA,SKIE

6)*.

51/$M/13

3AN-CZAR3 S $I REMONTO!O2013-03-11 ' DO!LANE IN-. ANDRZEJ CZARNOMSKI

6)).

52/SOI/13

2013-03-21 %ALINA KOSIENKO!SKA

6)9.

5*/SOI/13

2013-03-26 PA!E 'ATYRA MI&DZYNARODO!E TAR$I POZNA,SKIE SP. ZO.O. ZAKADO!Y KL ' SPORTO!Y C KRO!NIK L 'LIN

690. 691. 692. 693. 69(.

96/ST/13 9)/ST/13 99/ST/13 101/KL/13 10/1E/13

2013-02-25 2013-03-0(

1*,500.00 ZKS C KRO!NIK -ROZ$RY!KI 1),500.00 1(,000.00 L 'LIN CITY RACE 2013 - AKCJA PROMOCYJNA K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3KRYMINALNE CZ!ARTKI ! L 'LINIE3

2013-03-06 ACTI6E $RO P ADAM MIEDZI,SKI 2013-03-2* STO!ARZYSZENIE PRZYJACI RADIA L 'LIN

2013-03-21 !OJE!DZT!O L 'ELSKIE

2*,((),1().2 MO!A O DO1INANSO!ANIE PROJEKT " 3 3PRZE' DO!A L. NAR TO!ICZA !RAZ Z LICAMI PRZYLE$YMI .ETAP I/ ORAZ ADAPTACJA ' DYNK PRZY L. NAR TO!ICZA 32A NA POTRZE'Y PA,ST!O!EJ SZKOY M ZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. T. SZELI$O!SKIE$O ! L 'LINIE3 ! RAMAC% RE$IONALNE$O

PRO$RAM OPERACYJNE$O !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O NA LATA 200*-2013. 695. 13/$K/13 2013-0(-02 31RAJDA3 S.C. $.1A'IAN, A.MAKO!IECKA 19,)().51 DOSTA!A I MONTA- RZ+DZE, ZA'A!O!YC% NA PLACE ZA'A!.

696.

15/O#/13

2013-03-0) IMPEL SEC RITY POLSKA SP.ZO.O.

S $A 1IZYCZNEJ OC%RONY IMPREZY EKOPIKNIK RODZINNY ZAKO,CZONEJ KONCERTEM ' DKI S 1LERA ORAZ 12,3)5.61 POKAZAMI PIROTEC%NICZNYMI OR$ANIZO!NEJ NA 'ONIAC% POD ZAMKIEM ORAZ PRZY$OTO!ANIE DOK MENTACJI IMPREZY MASO!EJ. PENIENIE NADZOR IN!ESTORSKIE$O NAD REALIZACJ+ ZADANIA" LECZENIE I 10,(55.00 KONSER!ACJA STARODRZE! NA TERENIE MIASTA L 'LIN. 23,11(.00 REKR TACJA ELEKTRONICZNA DO SZK PONAD$IMNAZJALNYC% NA ROK 2013/1(

69*.

1*/O#/13

2013-03-20 !OJCIEC% MATACZ

69). 699. *00. *01. *02.

2/O!/13 96/KL/13 9*/KL/13 106/ST/13 10*/ST/13

2013-02-2) 6 LCAN 2013-03-22 COLLE$I M ARTI M 2013-03-22 COLLE$I M ARTI M 2013-0(-05 2013-0(-05 TO!ARZYST!O SPORTO!O T RYSTYCZNE SOKOLIK ! L 'LINIE TO!ARZYST!O SPORTO!O T RYSTYCZNE SOKOLIK ! L 'LINIE

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY *,000.00 STYPENDI M DLA 'ADACZY DZIEDZICT!A K LT RO!E$O 11,000.00 (,200.00 2,)00.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY TEKA L 'ELSKA TST SOKOLIK -R NDA !IOSENNA -SPORT DZIECI TST SOKOLIK- R NDA JESIENNA -SPORT DZIECI

*03.

13/KL/13

2013-03-01 POLSKAPRESSE SP. Z O. O.

REALIZACJA DZIAA, PROMOCYJNYC% NA RZECZ MIASTA L 'LIN ! RAMAC% 60,*62.(9 DODATK DO DZIENNIKA POD NAZ!+ 7POLSKA: K RIER L 'ELSKI8 O NAZ!IE 7L 'LIN PI+TEK !IECZOREM8 (,*00.00 OPRACO!ANIE KONCEPCJI $RA1ICZNEJ I

*0(.

1(/PN/13

2013-0(-0( AN$ELIKA SAD RSKA

SKAD TEKST P 'LIKACJI 3SZLAKI L 'LINA3 ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 *05. 16/MZON/13 2013-0(-02 MA$ORZATA 'OJARSKA ),15).(0 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

*06.

1*/MZON/13

2013-0(-02 MARIA RZEPECKA

!YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI I (,96).00 NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 REALIZACJA PRO$RAM! !SPIERAJ+CYC% DLA CZONK! RODZIN 5,000.00 Z PRO'LEMEM NARKOMANII ORAZ OS' ZALE-NIONYC% MO!A NR 1)0/ZSS/13 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI I 2,0)).00 NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 !YNAJEM SALI KON1ERENCYJNEJ ! DNI 13 K!IETNIA 2013 R. !RAZ Z ZAPE!NIENIEM" NA$O#NIENIA, 2 *00.00 MIKRO1ON! 'EZPRZE!ODO!YC%, RZ TNIKA ORAZ EKRAN DLA 50 CZESTNIK! KON1ERENCJI 3ZROZ MIE0 S!OJE A TYSTYCZNE DZIECKO3 3,*)5.60 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI I NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 ST!ORZENIE I PRZEPRO!ADZENIE KAMPANII IN1ORMACYJNEJ Z ZAKRES (3,1*5.50 NO!E$O SYSTEM $OSPODARO!ANIA ODPADAMI KOM NALNYMI ! L 'LINIE. (,615.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI

*0*.

1)0/ZSS/13

2013-0(-02 STO!ARZYSZENIE 3KONTAKT3

*0).

1)/MZON/13

KATARZYNA MAT SZE!SKA2013-0(-02 PI+TKO!SKA

*09.

195/ZSS/13

2013-0(-09

L 'LIN $RAND %OTEL MANA$EMENT SP. Z O.O.

*10.

19/MZON/13

2013-0(-02 TEODOZJA LENARTO!ICZ

*11.

19/O#/13 2)/MZON/13

2013-03-1) MODART MARCIN KOMADO!SKI 2013-0(-02 MIECZYSA! SO!A

*12.

NIEPENOSPRA!NO#CI *13. *1(. *15. *16. 29/MZON/13 29/SOI/13 31/MZON/13 3(/MZON/13 2013-0(-02 MAREK SPYC%ALSKI 1 NDACJA ROZ!OJ KATOLICKIE$O 2013-02-2) NI!ERSYTET L 'ELSKIE$O L 'LIN 2013-0(-02 MACIEJ PATYRA 2013-0(-02 ZO1IA PIELECKA 3,0*0.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

PROMOCJA MIASTA L 'LIN ! RAMAC% 1,000.00 OR$ANIZACJI 22III TY$ODNIA EKONOMICZNE$O. 16,215.00 (,110.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

*1*.

3(/SOI/13

2013-03-11 !SEI ! L 'LINIE

PROMOCJA MIASTA ! RAMAC% OR$ANIZACJI 6 MI&DZYNARODO!EJ (,000.00 KON1ERENCJI ,,TRAJEKTORIE ROZ!OJ POLSKI !SC%ODNIEJ44. #!IADCZENIE S $ POLE$AJ+CYC% NA !YKONY!ANI SPECJALISTYCZNYC% 'ADA, LEKARSKIC% ORAZ 10,000.00 PSYC%OLO$ICZNYC% OS' PODLE$AJ+CYC% K!ALI1IKACJI !OJSKO!EJ !YDA!ANIE ORZECZE, O STOPNI 11,10).01 NIEPENOSPRA!NO#CI I NIEPENOSPRA!NO#CI DZIECI DO LAT 16 3,)60.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

*1).

35/SA/13

!OJE!DZKI O#RODEK MEDYCYNY 2013-03-1) PRACY CENTR M PRO1ILAKTYCZNOLECZNICZE

*19. *20. *21.

36/MZON/13 39/MZON/13 (3/SOI/13

2013-0(-02 E!A 'EC%YNE-%ENKIEL 2013-0(-02 E!A E2NER-LIPKO 2013-03-1( 1REELINE PIOTR OSTRZY-EK

1,()).30 POZYCJONO!ANIE STRONY !!!.$OSPODARKA.L 'LIN.E ! RAMAC% PROJEKT 3PROMOCJA IN!ESTYCYJNA L 'LINA3 !YSTA!IANIE ORZECZE, O 2,)5).30 NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16

*22.

((/MZON/13

2013-0(-02 KIN$A O'ARA-$RNIAK

*23.

()/IR/13

2013-03-0)

1IRMA 3RAKOCZY3 INSTAL-' D STANISA! RAKOCZY

S NI&CIE A!ARII R ROCI+$! +CZ+CYC% Z'IORNIK P.PO-. Z P NKTAMI 1(,(00.*( PO'OR !ODY STRA-Y PO-ARNEJ ! ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY L. !IENIA!SKIEJ 1( OPRACO!ANIE OPERAT $EODEZYJNO2,(60.00 PRA!NE$O AL. KOMPOZYTOR! POLSKIC% 6 !ZNO!IENIE I STA'ILIZACJA 300 P NKT! 22,119.00 $RANICZNYC% ORAZ OKAZANIE $RANIC DZIAEK 20,000.00 3,510,00 10,000.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - 'EZPIECZNA E-SZKOA !YSTA!IANIE ORZECZE, O NIEPENOSPRA!NO#CI DZIECI DO LAT 16 DO1INANSO!ANIE 'IE-+CEJ DZIAALNO#CI KMP ! L 'LINIE.

*2(.

66/$M/13

PRZEDSI&'IORST!O 2013-03-25 !IELO'RAN-O!E 3TED'EST3 2013-03-25 $EO-MA2 2013-03-20 1 NDACJA 35MEDI M3 2013-0(-02 MA$ORZATA KOSIK 2013-0(-09 KOMENDA !OJE!DZKA POLICJI 2013-03-2* STO!ARZYSZENIE PISARZY POLSKIC% STO!ARZYSZENIE K LT RA CZ '! STO!ARZYSZENIE !OKALNE 3IN CORPORE3 TO!ARZYST!O PRZYJACI SZT K PI&KNYC% STO!ARZYSZENIE PRZYJACI M ZE M !SI L 'ELSKIEJ

*25. *26. *2*. *2). *29.

*1/$M/13 )5/KL/13 )/MZON/13 9/'M/13 103/KL/13

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 30,000.00 !YDA!NICT!O D! MIESI&CZNIKA 3L 'LIN. K LT RA I SPOECZE,ST!O3 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! 1),000.00 DZIELNICAC% - 'ONIE K LT R+ PONIE ! DZIELNICY CZ 'Y K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 16,000.00 3!ARSZTATY !OKALNE 'ORYSA SOMERSC%A1A3 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 6,000.00 3!YSTA!A KONK RSO!A 3L 'LIN ! MALARST!IE3 9,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY NO0 #!. JANA ! SKANSENIE

*30.

10(/KL/13

2013-03-2*

*31.

10)/KL/13

2013-03-2*

*32. *33. *3(.

110/KL/13 111/KL/13 11(/KL/13

2013-03-2* 2013-03-2*

2013-0(-03 1 NDACJA ROZ!OJ O#!IATY

12,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY -

L 'ELSKIEJ

KONK RS C%R! SZKOLNYC% MIASTA L 'LIN COR CANTANS K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY %ISTORIA L 'LINA, %ISTORI+ POLSKI. 25,000.00 !ARSZTATY T!ORZENIA $IER PLANSZO!YC% O TEMATYCE %ISTORYCZNEJ LEKCJE $RY NA PIANINIE NA PODST. A TORSKIE$O PRO$RAM ! RAMAC% 2,)00.00 PROJEKT 3NA KA $RY NA PIANINIE DLA ZDOLNIONYC% DZIECI ZE SPOECZNO#CI ROMSKIEJ3 20,000.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - MAPA !SPOMNIE,

*35.

115/KL/13

2013-0(-03

1 NDACJA 3R C% SOLIDARNO#CI RODZIN3

*36.

116/KL/13

2013-0(-03 KATARZYNA PA'IAN

*3*. *3).

11)/KL/13 119/KL/13

2013-0(-0(

STO!ARZYSZENIE ARTYST! 'LISKI !SC%!

STO!ARZYSZENIE C%R 3LA 2013-0(-0( M SICA3 PRZY $IMNAZJ M NR 16 ! L 'LINIE 2013-0(-05 1 NDACJA INICJATY! SPOECZNYC% 3'AR!Y ZIEMI3

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 15,000.00 J 'ILE SZO!Y KONCERT Z OKAZJI 20LECIA C%R 3LA M SICA3 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 20,000.00 3L 'LIN O'IEKTY!EM MALO!ANY 2012 20133 DOSTA!A SPRZ&T 'I RO!E$O NA ),)61.(5 POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 DOSTA!A MATERIA! 'I RO!YC% NA 11,209.32 POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 3,0**.(6 DOSTA!A RADIOODT!ARZACZY NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 1,)(5.00 !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA PRZE' DO!& PLAC ZA'A! NA DZIACE NR 6/10, PRZY L. K RONIA .! REJONIE LICY L!O!SKIEJ/ !

*39.

122/KL/13

*(0.

26/O!/13

2013-03-11 'I RO PL S SJ

*(1. *(2.

2*/O!/13 2)/O!/13

2013-03-11 'I RO PL S SJ 2013-03-19 RESET-PC !.KONDRATO!ICZK CE!ICZ I A.ZAMS.SP.J 2013-03-0) ARC%I - 2 1IRMA ARC%ITEKTONICZNA MACIEJ SZY,SKI

*(3.

50/IR/13

L 'LINIE *((. 56/SOI/13 2013-03-26 E ROPEJSKIE 1OR M ST DENT! AE$EE-L 'LIN KATARZYNA SY$ITO!ICZSIEROSA!SKA 500.00 OR$ANIZACJA !YDARZENIA ,,AKTY!ATOR 6III44 ! DNIAC% 13-1) K!IETNIA 2013 R.

*(5.

11*/KL/13

2013-0(-03

PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE A TORSKIE$O SZKOLENIA 3ROZ!IJANIE 5,2)0.00 !ARSZTAT PRACY ANIMATORA K LT RY3 ! L 'LINIE ! DN. (-6 K!IETNIA 2013 !SPPRACA ! CEL PROMOCJI MIASTA L 'LIN PRZEZ K LT R& ! RAMAC% !SPOR$ANIZACJI !YDARZENIA ),000.00 K LT RALNO-PROMOCYJNE$O PN. 3 DZIA $R PY TA,CA !SPCZESNE$O POLITEC%NIKI L 'ELSKIEJ ! 1ESTI!AL TRA6ERSES 20133 KONS LTACJE ! ZAKRESIE MO-LI!O#CI ROZSZERZENIA S $ *,650.00 ADMINISTRACYJNYC% #!IADCZONYC% DLA MIESZKA,C! L 'LINA I KRAI,SKIC% MIAST PARTNERSKIC% 300.00 PRO!ADZENIE KON1ERENCJI 3ZROZ MIE0 S!OJE A TYSTYCZNE DZIECKO3

*(6.

123/KL/13

2013-0(-0) POLITEC%NIKA L 'ELSKA

*(*.

1*/PN/13

2013-0(-02 MIC%A PIAT

*(). *(9.

196/ZSS/13 19*/ZSS/13

2013-0(-09 MA$DALENA 1AEK 2013-0(-09 MARTA C%!EDE,CZ K LO$OPEDA

PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE *00.00 !YKAD NA TEMAT 3ALTERNATY!NE 1ORMY KOM NIKACJI DZIECI Z A TYZMEM3. PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE *00.00 !YKAD NT. 3STRATE$IA POST&PO!ANIA !O'EC ZAC%O!A, TR DNYC%3 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !YKAD 3TRENIN$ MIEJ&TNO#CI *00.00 SPOECZNYC% DZIECI Z A TYZMEM3 PODCZAS KON1ERENCJI 3ZROZ MIE0 S!OJE A TYSTYCZNE DZIECKO3 900.00 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE

*50.

19)/ZSS/13

2013-0(-09 ELIZA CZARNACKA PSYC%OLO$

*51.

199/ZSS/13

2013-0(-09 ANETA KRA!CZYK

*52.

200/ZSS/13

2013-0(-09 MARIA KACZY,SKA

!YKAD NA TEMAT 3PRAKTYCZNE PARAMETRY DIA$NOZY I TERAPII DZIECI Z A TYZMEM3 *53. 201/ZSS/13 2013-0(-09 KATARZYNA SOO!IEJ PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE *00.00 !YKAD NA TEMAT 3ZA' RZENIA KOM NIKACYJNE DZIECI Z A TYZMEM3 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI I (50.00 NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 !SPPRACA Z $MIN+, ! ZAKRESIE OR$ANIZO!ANIA PRZEZ ELEKTROEKO SYSTEM OD'IOR I $ROMADZENIA ! 0.00 SPOS' SELEKTY!NY Z -YTE$O SPRZ&T Z JEJ TEREN ORAZ !SPPRACA PRZY PRO!ADZENI KAMPANII ED KACYJNYC%. 5,955.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

*5(.

26/MZON/13

2013-0(-02 MARTA MAJKA

*55.

2*/O#/13

ELEKTROEKO OR$ANIZACJA ODZYSK SPRZ&T 2013-02-26 ELEKTRYCZNE$O I ELEKTRONICZNE$O

*56.

30/MZON/13

2013-0(-02 %ANNA ANDRZEJE!SKA

*5*.

35/IT/13

2013-03-20 DARI SZ JEZIOR

-YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. -YCZENIE KOMP TERA PRZENO#NE$O, ZE!N&TRZNE$O MODEM $SM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRA!O!ANIA MANDAT RADNE$O MIASTA L 'LIN. 3,20(.00 !YDA!ANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI !YDA!ANIE ORZECZE, O STOPNI 1,0(0.00 NIEPENOSPRA!NO#CI I NIEPENOSPRA!NO#CI DZIECI DO LAT 16 2,25).(( !YDA!ANIE ORZECZE, O STOPNI

*5).

36/IT/13 3)/MZON/13

2013-03-20 TOMASZ PIT C%A 2013-0(-02 KRZYSZTO1 MO#

*59. *60. *61.

(1/MZON/13 (2/MZON/13

2013-0(-02 KRYSTYNA ROLSKA 2013-0(-02 ANNA 'RAJERSKA-!ALLNER

NIEPENOSPRA!NO#CI I NIEPENOSPRA!NO#CI DZIECI DO LAT 16 *62. (3/MZON/13 2013-0(-02 ANNA DA!IDO!ICZSZCZEPANO!SKA !YSTA!IANIE ORZECZE, O 5,5*2.60 NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 !YDA!ANIE ORZECZE, O STOPNI 3,5)2.00 NIEPENOSPRA!NO#CI I NIEPENOSPRA!NO#CI DZIECI DO LAT 16 9,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY !ERNISA-E LITERACKIE 3AKCENT 3

*63. *6(.

(6/MZON/13 12(/KL/13

2013-0(-02 MARZENA KRASO, 2013-0(-10 !SC%ODNIA 1 NDACJA K LT RY AKCENT

*65.

12/1E/13

2013-0(-11

RADIO!E DORADZT!O REKLAMO!E SP. Z O.O.

MO!A NA PRZEPRO!ADZENIE RADIO!EJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DLA PROJEKT IN1RASTR KT RA DLA STRE1Y 5,359.52 EKONOMICZNEJ NA 1ELINIE ! L 'LINIE - II ETAP ! RAMAC% PRO$RAM OPERACYJNE$O ROZ!J POLSKI !SC%ODNIEJ 200*-2013. !YKONANIE OPERAT TEC%NICZNE$O PN. IN!ENTARYZACJA !YLOT! KANALIZACJI 6,629.*0 DESZCZO!EJ DO RZEK CZEC%!KI I CZERNIEJ!KI OKRE#LENIE ZASAD !SPPRACY PRZY PROMOCJI KONCERT SCENA MIASTA, 13,51*.*0 KTRY OD'&DZIE SI& ! L 'LINIE ! DNI ) MAJA 2013 R. 62,*30.00 !YKONANIE KONCEPCJI ROZ' DO!Y I PRZE' DO!Y STADION 3START3 - ETAP I !RAZ Z CZ&#CI+ OPISO!+ - PRZY L. PIS DSKIE$O 22 ! L 'LINIE NAJEM DODATKO!YC% POMIESZCZE, 10,9)(.)) 10*,6 M2 NA L. ZANA 3), CZYNSZ ZA MIESI+C - 5(92,(( Z 2,336.00 PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z

*66.

1(/$K/13

OKR&$O!E PRZEDSI&'IORST!O 2013-0(-10 $EODEZYJNO-KARTO$RA1ICZN E ! L 'LINIE SP. Z

*6*.

30/SOI/13 39/IR/13

2013-03-0) POLSKIE RADIO S.A. 2013-03-1) 'I RO PROJEKTO!E ARCONEL SP. Z O. O.

*6).

*69. **0.

(5/OR/13 (9/OR/13

2013-0(-02 3IN!ESTPROJEKT3 L 'LIN S.A. 2013-0(-0( PIOTR SITNIE!SKI

ZAKRES ZASAD DOST&P DO IN1ORMACJI P 'LICZNEJ !ED $ KONCEPCJI A TORA, PRZEKAZANIE PRA! A TORSKIC% MATERIA! DOTYCZ+CYC% ZASAD DOST&P DO IN1ORMACJI P 'LICZNEJ REMONT POMIESZCZE, !YDZIA PROJEKT! NIEIN!ESTYCYJNYC% I !YDZIA IN1ORMATYKI I 29,60).)( TELEKOM NIKACJI RZ&D MIASTA L 'LIN, ! ' DYNK , PRZY L. OKOPO!EJ 11 ! L 'LINIE DZIER-A!A - L. ZIKO!SKIE$O - ZIELE, *5.60 PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ PO!. 10)M2 DZIER-A!A - L. J TRZENKI - PA!ILON 1)20.00 %ANDLO!Y - CZ. DZ. NR 2)/3 .O'R. 30, ARK. 3/ - PO!. 130 M2 DZIER-A!A - L. $RODZICKIE$O - PRA!Y 115.00 ROLNE - DZ. NR 5)9/3 .O'R. 62, ARK. 12/ PO!. (19 M2 DZIER-A!A - L. ZIKO!SKIE$O - ZIELE, *5.60 PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ - PO!. 10)M2 DZIER-A!A - L. D DZI,SKIE$O - ZIELE, 20(.00 PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR 1/10 .O'R. (, ARK. )/ - PO!. 3(0 M2 *).*) DZIER-A!A - L. !ARMI,SKA - ZIELE, PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR 239 I 25) .O'R. (0, ARK. 6/ - PO!. 105 M2 DZIER-A!A - L. ZIKO!SKIE$O - ZIELE, *5.60 PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ - PO!. 10) M2 2(0.00 DZIER-A!A- ZIELE, PRZYDOMO!A- L.

**1.

56/IR/13

2013-0(-10 TOK' D TOMASZ KARA#

**2.

*6/$M/13

2013-0(-05 %ENRYK PA!O!SKI

**3.

**/$M/13

2013-0(-09 PI!O-POL SP. Z O.O.

**(.

*)/$M/13

2013-0(-0) MIC%A D DA

**5.

*9/$M/13

2013-0(-09 KAZIMIERA CZERSKA

**6. ***.

)1/$M/13 )2/$M/13

2013-0(-0) L CYNA KACZMARZE!SKA 2013-0(-0) CJA SZCZ&#NIAK

**). **9.

)3/$M/13 )(/$M/13

2013-0(-0) KAMILLA $RYKAO!SKA 2013-0(-11 'ICZ KRYSTYNA I MAREK

%ARCERSKA-CZ.DZ.NR ((9 .O'R. 31, ARK. 12/- PO!. 200M2 *)0. )5/$M/13 2013-0(-11 LO$O-LI1T S.C. TOTALIZATOR SPORTO!Y SP. Z O.O. !ARSZA!A ODDZIA ! L 'LINIE DZIER-A!A - L. PODZAMCZE-!JAZD, (60.00 MIEJSCA PARKIN$O!E. ZIELE,-CZ. DZ. NR 1(/6, 1(/) .O'R. 1(, ARK. 11/ PO!. *60M2 DZIER-A!A - L. NAR TO!ICZA - KIOSK ()0.00 %ANDLO!Y - CZ. DZ. NR 113/2, O'R. 36, ARK. 6 - PO!. 10 M2 DZIER-A!A - L. MIODO!A - ZIELE, 16).30 PRZYDOMO!A - DZ. NR 13)/1 DZ. NR 1(0/(, O'R. 6*, ARK. 2 - PO!. 19) M2 DZIER-A!A - L. !ILCZA - OT!ARTY PARKIN$ DLA O'S $I O'IEKT 3,125.*0 S $O!E$O - PO!. OK. 2*1) M2 - CZ. DZ. NR ))/(, ))/5 .O'R. 16, ARK. (/ ! 12,300.00 ),000.00 DZIAANIA PROMOCYJNE 3CZ!ARTA DYC%A DO MARATON 3 PRZEDSI&!ZI&CIE PRO1ILAKTYCZNE MARSZ PO ZDRO!IE III

*)1.

)6/$M/13

2013-0(-15

*)2.

))/$M/13

2013-0(-12 $RA-YNA DROZD CR% -A$IEL MED SPKA Z 2013-0(-12 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-03-2* 1 NDACJA ROZ!OJ SPORT L 'LINIE

*)3.

)9/$M/13

*)(. *)5.

10)/ST/13 20(/ZSS/13

2013-0(-0) PA!E SATO!SKI SATO-SPORTS

*)6.

2)/O#/13

2013-03-2* PE$AZ P.%. MAREK KODZI,SKI

S $A ZAPE!NIENIA DOSTA!Y 1(00 SZT K OPAKO!A, CE' LEK NA POTRZE'Y 6,090.00 OR$ANIZACJI AKCJI 3SADZONKI ZA OPONKI3 ! DN.05.05.2013 ROK ! MIEJSCE !SKAZANE PRZEZ ZAMA!IAJ+CE$O. 30,*3*.*0 !YKONA!CA ZO'O!I+Z JE SI& DO !YKONANIA NA RZECZ ZAMA!IAJ+CE$O S $ Z!I+ZANYC% Z OR$ANIZACJ+ IMPREZY PN.3EKO PIKNIK3Z!ANEJ DALEJ IMPREZ+, ! DN. 5.05.2013 ROK. 2,)53.60 !YKONANIE T MACZENIA TEKST 'ROSZ RY IN1ORMACYJNEJ NT. !IOD+CYC% SEKTOR! $OSPODARCZYC% L 'LINA Z J POLSKIE$O

*)*.

29/O#/13

2013-03-20 RED-STAR AD6ENT RE SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

*)).

(2/SOI/13

2013-03-1( PIOTR MAJE!SKI E-SPERO

NA J. AN$IELSKI I J. ROSYJSKI ! RAMAC% PROJEKT 3PROMOCJA IN!ESTYCYJNA L 'LINA3 *)9. (*/IR/13 2013-03-2) RIN$POL SP. Z O.O. !YPOSA-ENIE PLAC ZA'A! !RAZ Z PRZY$OTO!ANIEM TEREN I ((,0**.05 DOKO,CZENIEM ' DO!Y O$RODZENIA, PRZY L. NAKO!SKIC% ! L 'LINIE DOKONANIE OCENY !NIOSK! KONK RSO!YC% ! KONK RSIE, KTRE$O PRZEDMIOTEM JEST PROD KCJA" 1ILM 2,500.00 1A' LARNE$O, SERIAL TELE!IZYJNE$O, 1ILM DOK MENTALNE$O L ' 1ILM 1A' LARNE$O. DOKONANIE OCENY !NIOSK! KONK RSO!YC% ! KONK RSIE, KTRE$O PRZEDMIOTEM JEST PROD KCJA" 1ILM 2,500.00 1A' LARNE$O, SERIAL TELE!IZYJNE$O, 1ILM DOK MENTALNE$O L ' 1ILM ANIMO!ANE$O DZIER-A!A - L. ZIKO!SKIE$O - ZIELE, *5.60 ROK PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ - PO!. 10)M2 DZIER-A!A - L. $ SKA - ZIELE, 630.00 ROK PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR )9/(, CZ. DZ. NR )9/*, O'R. 9, ARK. 10 - PO!. *00 M2 1,0*0.00 DZIER-A!A - L. 'L SZCZO!A ) ZAPLECZE ' DO!Y O'S $ J+CE ' DO!& !IELORODZINNYC% ' DYNK! MIESZKALNYC% NA S+SIEDNIC% NIER C%OMO#CIAC% - PO!. OK. 10*0 M2 CZ. DZ. NR 1/5, DZ. NR 2/21 .O'R. 2(, ARK. 6/ K LT RA I SZT KA - K LT RA ! 3,500.00 DZIELNICAC% - L 'ELSKIE SPOTKANIA Z KOMIKSEM

*90.

63/SOI/13

2013-03-19 PIOTR KOTO!SKI

*91.

6(/SOI/13

2013-03-19 !OJCIEC% KA -Y,SKI

*92.

)0/$M/13

2013-0(-09 KRYSTYNA KOZIARA

*93. *9(.

90/$M/13 95/$M/13

2013-0(-12 KRZYSZTO1 KOT A 2013-0(-16 PRZEDSI&'IORST!O PROD KCYJNO - %ANDLO!E 3ORION3

*95.

121/KL/13

2013-0(-05

L 'ELSKIE STO!ARZYSZENIE 1ANTASTYKI CYTADELA SYRI SZA

*96.

125/KL/13

2013-0(-10

REKREACYJNY KL ' NIEPRZETARTE$O SZLAK

K LT RA I SZT KA - NA !SPARCIE REALIZACJI PROJEKT! PRZEZ 20,000.00 OR$ANIZACJE POZARZ+DO!E- CYKL IMPREZ ARTYSTYCZNYC% NIEPRZETARTE$O SZLAK K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3),000.00 3LE$ENDY STARE$O MIASTA - CRKA ZOTNIKA3 20,000.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - 3DZIECI,ST!O DZIELNIC3

*9*. *9). *99. )00. )01.

126/KL/13 12*/KL/13 12)/KL/13 129/KL/13 132/KL/13

2013-0(-10 1 NDACJA SCENY IN6ITRO 2013-0(-10 1 NDACJA SCENY IN6ITRO 2013-0(-10 2013-0(-12 STO!ARZYSZENIE T!RC! L DO!YC% ZARZ+D $!NY STO!ARZYSZENIE K LT RALNE $R PA PROJEKT

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 10,000.00 ZOTY TALAR - NIE1ORMALNA ED KACJA M ZYCZNA JAKO KAPITA K LT RO!Y 1(,000.00 K LT RA I SZ KA - MIASTO K LT RY - 3OT!RZ L 'LIN; CEC%Y MIASTA3

L 'ELSKIE TO!ARZYST!O 2013-0(-15 ZAC%&TY SZT K PI&KNYC% POLSKI INSTYT T SPORT I 2013-0(-0) REKREACJI ADAMCZYK, KAZNO!SKI S. C.

K LT RA I SZT KA-MIASTO K LT RY 33,000.00 #CIE-KI MALARST!A, !YSTA!Y Z CYKL 3LEKCJE Z KOLEKCJI3 - PREZENTACJE 2013 OR$ANIZACJA I REALIZACJA SZKOLENIA DLA KO'IET DOTKNI&TYC% PRZEMOC+ ! ),260.00 RODZINIE POD NAZ!+ 3'+D5 #!IADOMA SIE'IE3 REALIZACJA ZADANIA P 'LICZNE$O POD TYT EM" 3AKCJA - AKTY!IZACJA3, 5,000.00 OKRE#LONE$O ! O1ERCIE ZO-ONEJ PRZEZ ZLECENIO'IORC&, Z !Z$L&DNIENIEM AKT ALIZACJI. 19,55*.00 !YNAJEM I O'S $A TEC%NICZNA ORAZ MONTA- I DEMONTA- SPRZ&T NA POTRZE'Y KONCERT SCENA MIASTA ! DNI ) MAJA 2013 R. 12,1**.00 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ !YMIANY NA!IERZC%NI

)02.

203/ZSS/13

)03.

22/KP/13

2013-03-21

1 NDACJA AKTY!NO#CI O'Y!ATELSKIEJ

)0(.

()/SOI/13

2013-03-21 TSE LASER LI$%T = SO ND

)05.

55/IR/13

2013-0(-10 ZAKAD PROJEKTO!ANIA, NADZOR I !YKONA!ST!A ' DO!LANE$O E.

JZE1CZ K

SPORTO!EJ !RAZ Z PODO-EM ! SALI $IMNASTYCZNEJ ORAZ M R O$RANICZAJ+CE$O SC%ODY ZE!N&TRZNE ! 22III L.O., L. PONIATO!SKIE$O 5 ! L 'LINIE OPRACO!ANIE MATERIA! !SPIERAJ+CYC% PROMOCJE $OSPODARCZA MIASTA L 'LIN, ! TYM 'AZ 21,300.00 MEDI!, 'AZY MATERIA! IN1ORMACYJNYC% ORAZ KALENDARI M !YDARZE, $OSPODARCZYC%. OPRACO!ANIE I !YKAD NT NAJNO!SZEJ REKOMENDACJI NESCO, MODERO!ANIA PIER!SZEJ SESJI !ARSZTAT! NT ZARZ+DZANIA DZIEDZICT!EM K LT RO!YM ORAZ MODERO!ANIA 1/2 (,000.00 $ODZINNEJ DYSK SJI PANELO!EJ DOT. METODOLO$II SPORZ+DZANIA MODELI ZARZ+DZANIA DZIEDZICT!EM K LT RO!YM ! RAMAC% PROJEKT 3%ERMAN...3 OPRACO!ANIE I !Y$OSZENIE A TORSKIEJ PREZENTACJI NT. 2,*00.00 3ZARZ+DZANIA STARYMI I NO!YMI MIASTAMI EDYN' R$A J&TYMI NA LI#CIE #!IATO!E$O DZIEDZICT!A NESCO3 35,6*0.00 S $A !YNAJM APARAT RY NA$A#NIAJ+CEJ,O#!IETLENIO!EJ, KONSTR KCJI SCENICZNEJ,EKRAN! DIODO!YC% ORAZ A$RE$AT! PR+DOT!RCZYC% !RAZ Z O'S $+. OR$ANIZACJI KONCERT ZESPO %EY NA (6,002.00 TERENIE 'ONI POD ZAMKIEM L 'ELSKIM ! DNI ) MAJA 2013 R.

)06.

*2/SOI/13

2013-0(-16 C%AL PKA PR

)0*.

16/PN/13

2013-0(-0) 'O$ SA! SZMY$IN

)0).

1)/PN/13

2013-0(-0) KRZYSZTO1 JAN C% C%RA

)09.

30/O#/13

2013-03-20 A DIO SYSTEM SP. Z O.O.

)10.

31/SOI/13

2013-03-11 ART$R PA A$ENCJA ARTYSTYCZNA

)11.

39/IT/13

2013-0(-12

RESET-PC !.KONDRATO!ICZK CE!ICZ I A.ZAMS.SP.J

5,62).() DOSTA!A D!C% NOTE'OOK!. !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 5,(30.(5 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN- SMYCZ 31(0 SZT K 3,990.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

)12.

65/SOI/13

2013-03-0* MAMA C 'E KAMILA %ENDRYSIAK

)13. )1(.

10/MZON/13 110/ST/13

2013-0(-02 MIC%A SA$AN 2013-0(-12 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y PI+TKA MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O ZIELENI ! L 'LINIE SP. Z O.O.

PROMOCJA MIASTA -T RNIEJ 6,000.00 P1INAO!Y MISTRZOST! POLSKI KADETEK -16 ! KOSZYK!CE KO'IET KOMPLEKSO!A KONSER!ACJA TEREN! ZIELENI KOM NALNEJ ZLOKALIZO!ANEJ 2,19),)25.1( POZA PASEM DRO$O!YM ! L 'LINIE ! REJONIE NR I 3,)30.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

)15.

15/$K/13

2013-0(-1)

)16.

23/MZON/13

2013-0(-02 'ARTOSZ PRA-MO

)1*.

33/MZON/13

2013-0(-02 KAROLINA 'IELI,SKA

!YDA!ANIE ORZECZE, O NIEPENOSPRA!NO#CI DZIECI DO 16 ROK 10,53(.00 -YCIA I ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI !YDA!ANIE ORZECZE, O STOPNI 2,360.00 NIEPENOSPRA!NO#CI I NIEPENOSPRA!NO#CI DZIECI DO LAT 16 !YDA!ANIE ORZECZE, O STOPNI 2 12(,00 NIEPENOSPRA!NO#CI I NIEPENOSPRA!NO#CI DZIECI DO LAT 16 5,260.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI 30.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

)1).

35/MZON/13

2013-0(-02 E!A MISI DA

)19. )20. )21. )22.

3*/MZON/13 (5/MZON/13 (*/MZON/13 ()/MZON/13

2013-0(-02 A$ATA MALEC-TYL TKO 2013-0(-02 ANNA C%AAS 2013-0(-02 MARIA STOD LSKA 2013-0(-02 ANNA PARD S

(50.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O

NIEPENOSPRA!NO#CI DLA DZIECI DO LAT 16 )23. (9/MZON/13 2013-0(-02 ANNA C R POLSKA A$ENCJA IN1ORMACJI I 2013-0(-09 IN!ESTYCJI ZA$RANICZNYC% S.A. 2013-0(-15 KL ' TA,CA SPORTO!E$O 3ZAMEK L 'LIN3 (,1)5.00 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI

)2(.

90/SOI/13

!SPARCIE CZESTNICT!A ! MISJI $OSPODARCZO-IN!ESTYCYJNEJ DO 0.00 ZJEDNOCZONYC% EMIRAT! ARA'SKIC% ! DNIAC% 30.0(-2.05.2013 5,000.00 OR$ANIZACJA O$LNOPOLSKIE$O T RNIEJ TA,CA TO!ARZYSKIE$O

)25. )26. )2*.

111/ST/13 1)(/ZSS/13 202/ZSS/13

2013-0(-15 JOLANTA !+SO!SKA 2013-0(-15 JOLANTA !+SO!SKA

PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ 5,000.00 PRZECI!DZIAANIA NIETRZE5!O#CI ! ZAKADAC% PRACY 5,000.00 OR$ANIZACJA DZIAA, #RODO!ISKO!YC%

)2).

32/O#/13

2013-0(-10 RO'ERT $ MIELA

DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY 39,(00.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA POMP& CIEPA DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY 9,000.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY 11,000.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E *,000.00 DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E *,000.00 DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY

)29.

3(/O#/13

2013-0(-10 KRYSTYNA C%RZANO!SKA

)30.

36/O#/13 3)/O#/13

2013-0(-10 ROMAN 'A-Y,SKI 2013-0(-10 PIOTR PIETRASI,SKI

)31.

)32.

39/O#/13

2013-0(-10 %ANNA MOZEL

SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E )33. 5*/IR/13 'I RO PROJEKTO!E ARCONEL SP. Z 2013-0(-15 O. O. 2013-0(-05 ANNA CZAPLI,SKA 2013-0(-02 KIN$A !N KO!SKA 2013-0(-10 IN(POLAND SP. Z O.O. 2013-03-20 ZR' REJMAK ANDRZEJ REJMAK OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA 51,660.00 PRZE' DO!& STADION 3SY$NA3 ! L 'LINIE, L. ZEM'ORZYCKA 3 1,000.00 5,100.00 69,003.00 A TORSKI !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPO AMOROSO ! DN. 09.0(.2013 !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI !YKONANIE O#!IETLENIA DZIAKI NR 33/2, PRZY L. TETMAJERA 2 ! L 'LINIE

)3(. )35. )36. )3*.

26/KP/13 (0/MZON/13 5(/IR/13 60/IR/13

MALO!ANIE POMIESZCZE, ! ' DYNK (6,*(0.00 -O'KA NR 6 ! L 'LINIE, L. KR CZKO!SKIE$O 12 PRZY$OTO!ANIE STOISKA !YSTA!O!E$O ! DNIAC% 11-13 K!IETNIA )22.69 2013 R.NA TAR$AC% ED KACYJNYC% ! KIJO!IE NA KRAINIE. OKAZANIE NA MAPAC% ZASADNICZYC% 10 9,)2*.*0 NIER C%OMO#CI STANO!I+CYC% PRZEDMIOT M! DZIER-A! S $A PROM J+CA MIASTO L 'LIN 30,000.00 PODCZAS III MI&DZYNARODO!E$O 1ESTI!AL C%R! ! %ISZPANII 19,000.00 MIASTO K LT RY - 3ZAC%&TA DO SZT KI DZIAANIA ED KACYJNE3

)3).

*3/SOI/13

NI!ERSYTET MARII C RIE2013-0(-09 SKODO!SKIEJ ! L 'LINIE 'I RO O'S $I RYNK NIER C%OMO#CI PRA!OSA!NA DIECEZJA L 'ELSKO-C%EMSKA L 'ELSKIE TO!ARZYST!O ZAC%&TY SZT K PI&KNYC% STO!ARZYSZENIE MIO#NIK! TA,CA

)39.

91/$M/13

2013-0(-12

)(0. )(1. )(2. )(3.

130/KL/13 131/KL/13 133/KL/13 13(/KL/13

2013-0(-11 2013-0(-15 2013-0(-1*

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 1*,000.00 O'C%ODY J 'ILE SZO!E 22-LECIA STO!ARZYSZENIEM MIO#NIK! TA,CA 3,000.00 PRZY$OTO!ANIE I !YKONANIE S $I PROM J+CEJ MIASTO L 'LIN PODCZAS

2013-0(-22 3NOR'ERTIN M3 !YDA!NICT!ODR KARNIA-KSI&$ARNIA SPKA Z

O$RANICZON+ OP

!YDARZENIA K LT RALNE$O PT. !YDANIE KSI+-KI DRA KASZA MARCI,CZ KA 4#!IAT TRZE'A PRZEKR&CI03 DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY 5,000.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY 16,000.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY ),000.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY 9,000.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E DOSTA!A, MONTA- I R C%OMIENIE KLIMATYZATORA ! POKOJ NR 205 ! 1(,(09.(5 ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY PL. LITE!SKIM 1 ! L 'LINIE ' DO!A ' DYNK ZAPLECZA SOCJALNOSANITARNE$O !RAZ Z IN1RASTR KT R+ (,)(9,)90.00 TEC%NICZN+ DLA $IMNAZJ M NR 16 PRZY L. POT RZY,SKIEJ 2 ! L 'LINIE 0.00 OR$ANIZACJA KONCERT SCENA MIASTA , KTRY OD'&DZIE SI& ) MAJA 2013 R. NA 'ONIAC% 0.00 !SPARCIE CZESTNICT!A JEDNOSTEK SAMORZ+D TERYTORIALNE$O ! KON1ERENCJI ,,13 T% ANN AL S%ARED SER6ICES = O TSO RCIN$ !EEK E ROPE

)((.

33/O#/13

2013-0(-10 I!ONA PA!ELEC

)(5.

(2/O#/13

2013-0(-10 %ENRYK ZAO$A

)(6.

(3/O#/13

2013-0(-10 ANDRZEJ SZE!CZYK

)(*.

(5/O#/13

2013-0(-12 MIECZYSA!A MIROSA!

)().

(6/IR/13

CENTR M !ENTYLACJI 2013-03-2) KLIMATYZACJI I C%ODNICT!A EKO SANIT EDAC% PRZEDSI&'IORST!O 2013-0(-10 %ANDLO!O- S $O!E SP. Z O.O. 2013-0(-16 E6ENT ST DIO KO!ALE!SKI 'RE#

)(9.

5)/IR/13 **/SOI/13

)50.

)51.

92/SOI/13

2013-0(-15 POLSKA A$ENCJA IN1ORMACJI I IN!ESTYCJI ZA$RANICZNYC% S.A.

201344 ! PRADZE ! DNIAC% 21-23 MAJA 2013 R. )52. )53. 10/'M/13 11(/ST/13 2013-0(-03 2013-0(-1* !SPLNOTA MIESZKANIO!A 1-$O MAJA (A KOLARSKI KL ' TANDEMO!Y 3%ETMAN3 JA$LI,SKI L CJAN MIERNICZE S $I 3,000.00 ENER$IA ELEKTRYCZNA - KAMERA MONITORIN$ - L. 1 MAJA (A.

26I MI&DZYNARODO!Y !Y#CI$ KOLARSKI 6,000.00 TANDEM!3 ! TERMINIE (-5 MAJA 2013 ! L 'LINIE. KONTROLA DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PRZEKAZY!ANEJ PRZEZ JEDNOSTKI (5,000.00 !YKONA!ST!A $EODEZYJNE$O DO MOD$IK 9,910.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - 2II EDYCJA PARA1IADY

)5(.

12/$D/13

2013-0(-15

)55.

139/KL/13

2013-0(-19

PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA MATKI 'O-EJ RO-A,CO!EJ

)56.

13/1E/13

2013-0(-1* A$ENCJA RAKI RO'ERT PY!ACZ

S $A OR$ANIZACJI !YSTA!Y PLENERO!EJ PRAC PLASTYCZNYC% ORAZ 1OTO$RA1ICZNYC% 'IOR+CYC% DZIA ! KONK RSIE 3E ROPEJSKI L 'LIN - OCZAMI MODYC% ARTYST!3 !RAZ Z PROD KCJ+ 3,56*.00 PLANSZ !YSTA!O!YC%, MONTA-EM, DEMONTA-EM, TRANSPORTEM NA MIEJSCE EKSPOZYCJI ORAZ PORZ+DKO!ANIEM MIEJSCA EKSPOZYCJI PO ZAKO,CZENI !YSTA!Y. 9,000.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - 1ESTYN RODZINNY

)5*. )5).

1(0/KL/13 35/O#/13

PARA1IA RZYM.-KAT. P!.#!I&TE$O 2013-0(-19 JZE1A O'L 'IE,CA NAJ#!. MARYI PANNY 2013-0(-10 ART R CZA'AN

21,500.00 DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E PRO!ADZENIE IMPREZY PN. EKOPIKNIK RODZINNY OR$ANIZO!ANEJ ! DNI 5MAJA 1,000.00 2013 R. ! $ODZINAC% 12"00 - 1)"00 NA 'ONIAC% POD ZAMKIEM

)59.

(*/O#/13

2013-0(-16 PA!E TYPIAK

)60.

()/OR/13

2013-03-25 DAN TA D SZAK

PRO!ADZENIE O'S $I KSI&$O!EJ PRACO!NICZEJ KASY ZAPOMO$O!O3,000.00 PO-YCZKO!EJ, PRO!ADZENIE DOK MENTACJI Z!I+ZANEJ Z DZIELONYMI PO-YCZKAMI (,)50.00 3,)3).)0 !YKONANIE EKSPERTYZY ! SPRA!IE ZMIANY STAN !ODY NA $R NCIE. ZARZ+DZANIE NIER C%OMO#CI+ SKAR' PA,ST!A - L. 'ERNARDY,SKA 6

)61. )62.

5(/O#/13 61/$M/13

2013-0(-1* Z'I$NIE! PODLASZE!SKI 2013-0(-22 ZRZESZENIE !A#CICIELI I ZARZ+DC! DOM!

)63.

*)/SOI/13

2013-0(-16 $R PA OC%RONY 'IZNES SP.J.

OC%RONA IMPREZY ,,SCENA MIASTA44 OR$ANIZO!ANEJ NA 'ONIAC% POD 0.00 ZAMKIEM ! L 'LINIE ! DNI ) MAJA 2013 R. PROD KCJA MATERIA! 1ILMO!YC% 5,000.00 ORAZ SPOT! RADIO!YC% NA POTRZE'Y PROMOCJI KONCERT SCENA MIASTA. !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O 22,632.00 !YCENY NIER C%OMO#CI L. Z'O-O!A 22A 2),500.00 6,5)(.00 1),(62.00 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE !YCIECZEK ! RAMAC% SEZON L 'LIN MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA

)6(.

)0/SOI/13

2013-0(-15 I6ENT MIKOAJ MAJDA

)65.

96/$M/13

2013-0(-15 RYSZARD 'RYA EKO$EO.PL --POLSKIE TO!ARZYST!O 2013-0(-1* T RYSTYCZNO-KRAJOZNA!CZE ODDZIA MIEJSKI ! L 'LI 2013-0(-22 NZOZ MEDIC M 2013-0(-22 NZOZ P LS-MED 2013-0(-22 NZOZ 1AMIL-MED 2013-0(-22 O#RODEK MEDYCZNY DMP 2013-0(-22 NZOZ MEDICOR S.C.

)66. )6*. )6). )69. )*0. )*1.

116/ST/13 205/ZSS/13 206/ZSS/13 20)/ZSS/13 209/ZSS/13 210/ZSS/13

(*,*52.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA 21,()0.00 13,9*0.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA

)*2. )*3. )*(. )*5. )*6. )**. )*). )*9. ))0. ))1. ))2. ))3. ))(. ))5. ))6. ))*.

212/ZSS/13 213/ZSS/13 215/ZSS/13 21)/ZSS/13 219/ZSS/13 220/ZSS/13 221/ZSS/13 22(/ZSS/13 225/ZSS/13 226/ZSS/13 22)/ZSS/13 229/ZSS/13 230/ZSS/13 231/ZSS/13 232/ZSS/13 23(/ZSS/13

2013-0(-22 NZOZ CZEC%! 2013-0(-22 NZOZ 6I6A MED 2013-0(-22 LANCET %ANNA JA#KIE!ICZ 2013-0(-22 NZOZ ANI-MED 2013-0(-22 NZOZ MELISA 2013-0(-22 NZOZ 'AMED 2013-0(-22 NZOZ MEDYCYNA 2001 2013-0(-22 NZOZ MED-KOL 2013-0(-22 NZOZ AL1A 2013-0(-22 NZOZ NI-MED 2013-0(-22 NZOZ T!OJA PRZYC%ODNIA 2013-0(-22 NZOZ ARNIKA 2013-0(-22 NZOZ MAK-MED 2013-0(-22 NZOZ SPECJALISTYKA CZEC%! 2013-0(-22 NZOZ 6ITAMED 2013-0(-22 NZOZ $ALEN

13,550.00 5,3().00 5,0)).00 21,6)2.00 1),3(6.00 9,0)(.00 *3,0)0.00 (,032.00 *,1)(.00 13,566.00 *,156.00 2(,9*0.00 9,9(0.00 5,*26.00 3,166.00

MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA

29,6*0.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM!

ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA ))). ))9. )90. )91. )92. )93. )9(. )95. )96. 235/ZSS/13 236/ZSS/13 239/ZSS/13 2(0/ZSS/13 2(1/ZSS/13 2(2/ZSS/13 2((/ZSS/13 2(6/ZSS/13 109/ST/13 2013-0(-22 NZOZ KALINA 2013-0(-22 NZOZ -YCIE 2013-0(-22 CENTR M MEDYCZNE E ROMED 2013-0(-22 NZOZ MEDIMED 2013-0(-22 NZOZ PRZYC%ODNIA LEKARZA RODZINNE$O 26,12).00 *,520.00 9,*00.00 9,560.00 11,522.00 ),)62.00 9,336.00 (,296.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA

2013-0(-22 NZOZ !ALLENRODA MED 2013-0(-22 CR% -A$IEL MED SP.Z O.O. SPKA JA!NA

2013-0(-22 OKR&$O!Y SZPITAL KOLEJO!Y 2013-0(-0) TA'AL JAN KIDAJ, MIECZYSA! DANIEL SPKA JA!NA

10,000.00 KONSER!ACJA $A'LOT OPRACO!ANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA REMONT TRZEC% 60,))5.00 POMIESZCZE, SZATNIO!YC% ! SZKOLE PODSTA!O!EJ NR 2*, L. KRESO!A 1 ! L 'LINIE 900.00 !YKONANIE TRZEC% OPERAT! SZAC NKO!YC% NA TERENIE SPECJALNEJ STRE1Y EKONOMICZNEJ E RO-PARK MIELEC PODSTRE1A L 'LIN .DZ. 120/3, 120/(, 132/3/ !YKONANIE ZDJ&0 DOK MENT J+CYC% *00.00 REALIZACJ& KONCERT SCENA MIASTA ! DNI ) MAJA 2013 R.

)9*.

53/IR/13

A TORSKIE 'I RO ARC%ITEKT RY 2013-0(-29 3IN6ESTPROJEKT-PARTNER 63 SPKA Z O$RANI 2013-03-29 PIOTR -AK O'S $A RYNK NIER C%OMO#CI

)9).

62/SOI/13

)99.

66/SOI/13

2013-0(-11 RO'ERT $RA'LE!SKI

900.

6*/SOI/13

2013-0(-11 PA!E TYPIAK

PRO!ADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ *00.00 KONCERT POD NAZ!+ ,,SCENA MIASTA44 ! DNI ) MAJA 2013 R. LICENCJA NA P 'LICZNE !YKONANIE T!OR! SO!NYC%, M ZYCZNYC%, SO!NO-M ZYCZNYC%, 12,356.33 C%OREO$RA1ICZNYC% I PANTOMIMICZNYC% ! DNI ) MAJA 2013 PODCZAS IMPREZY POD NAZ!+ SCENA MIASTA. !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 2,*92.10 PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN- CZAPKA 250 SZT K !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM )66.0( PROMOCYJNYM MIASTA DLA RZ&D MIASTA L 'LIN-PARASOL DAMSKI T MACZENIE TRE#CI DOK MENT ),5*3.10 ,,STARTE$IA ROZ!OJ L 'LINA NA LATA 2013-202044 NA J&ZYK AN$IELSKI. DZIER-A!A - L. 1RANKO!SKIE$O 52.00 ROK ZIELE, PRZYDOMO!A - PO!. (2 M2 - DZ. NR 10(/5 .O'R. 25, ARK. (/ DZIER-A!A - L. T RYSTYCZNA - PRA!Y 2)0.00 ROLNE - PO!. 26(9 M2 - DZ. NR 23/3 I DZ. NR 23/1 .O'R. 3*, ARK. 1/ DZIER-A!A - L. 'EATRYCZE (/ AKSINI () 30.00 $ARA- ! ZESPOLE $ARA-O!YM - PO!. OK. 15 M2 - CZ. DZ. NR 15* .O'R. 39, ARK. 2/ DZIER-A!A - L. AKSINI - $ARA- ! 30.00 ZESPOLE $ARA-O!YM - PO!. OK. 16 M2 CZ. DZ. NR 161 .O'R. 39, ARK.2/

901.

*0/SOI/13

2013-0(-0( STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

902.

)(/SOI/13

2013-03-15 AT T PI. SP. Z O.O.

903.

)5/SOI/13

2013-03-15 AT T PI. SP. Z O.O.

90(.

91/SOI/13

2013-0(-22 LIN$!AY S.C.

905.

100/$M/13

2013-0(-1* TOMASZ S RMA

906.

101/$M/13

2013-0(-1* KOPYSC MARIA

90*.

102/$M/13

2013-0(-16 JASINCZAK DARI SZ

90).

103/$M/13

2013-0(-16 C%RZANO!SKA KRYSTYNA

909.

10*/$M/13

2013-0(-2( ORAN$E POLSKA S.A.

DZIER-A!A - L. KRA,CO!A - PKA'INA (56.00 TELE1ONICZNA - O'R. 19, ARK. 9, CZ. DZ. NR 1(/5 - PO!. 0,35 M2 DZIER-A!A - L. SODO!A - STA!IENIE EKRAN! AK STYCZNYC% ORAZ DRO$A 2226.00 DOJAZDO!A DO S+SIEDNIEJ POSESJI PO!. OK. *(2 M2 - CZ. DZ. NR 16*, 169, 1*1/2 .O'R. 10, ARK. (/ DZIER-A!A - L. ROMERA - PRA!Y - CZ. 100.01 DZ. NR 1(*/( .O'R. (3, ARK. 21/ - PO!. 13* M2 DZIER-A!A - L. L 'ARTO!SKA - KIOSK (60.00 %ANDLO!Y - PO!. OK. 10 M2 - CZ. DZ. NR 2 .O'R. 3(, ARK. 1/ DZIER-A!A - L. POLI$ONO!A - PO!. OK. 599 M2 - CZ. DZ. NR 16/1 I 1*/1 .O'R. 3, ARK. 6)).)5 6/ - ZATOKA PARKIN$O!A DLA MIESZKA,C! DZIER-A!A - L. #!I&TOC%O!SKIE$O 9).3( PRA!Y ROLNE - DZ. NR 33/3, DZ. NR 33/( .O'R. 9, ARK. 15/ - PO!. ((* M2 9,500.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY ST DENT ! MIE#CIE" K LT RA I ED KACJA

910.

10)/$M/13

2013-0(-25 PERA 'RO!ARY L 'ELSKIE S.A.

911.

109/$M/13

2013-0(-26 MARIAN SZA1RANEK

912.

110/$M/13

2013-0(-23 KE'A'ZYK MAREK ' DZY,SKI

913.

111/$M/13

ZARZ+D !SPLNOTY 2013-0(-26 MIESZKANIO!EJ L. ALTANO!A )

91(. 915.

112/$M/13 113/KL/13

2013-0(-29 MIECZYSA! 'ARTYZEL 2013-0(-03 STO!ARZYSZENIE IM. STANISA!A 'RZOZO!SKIE$O STO!ARZYSZENIE L 'ELSKA INICJATY!A

916.

135/KL/13

2013-0(-1*

K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - 1ESTYN MI&DZYNARODO!Y 9,000.00 DZIE, ORDER #MIEC% CZ 'Y - L 'LIN 2013 - EDYCJA III K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - MALI - K LT RALNI ! KOZIM 13,000.00 $RODZIE 6II !IEK! K LT RY I %ISTORII MIASTA L 'LIN 13,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - 26 1ESTI!IAL PIOSENKI DZIECI&CEJ I TA,CA !

91*.

136/KL/13 13)/KL/13

2013-0(-1*

STO!ARZYSZENIE L 'ELSKA INICJATY!A

91).

2013-0(-19 STO!ARZYSZENIE MIO#NIK! TA,CA

L 'LINIE 919. 920. 921. 1((/KL/13 1(5/KL/13 1(6/KL/13 2013-0(-2( 2013-0(-2( 2013-0(-2( 1 NDACJA SZT KI IM.'R NONA SC% LZA STO!ARZYSZENIE 3RADO#0 DA!ANIA3 TO!ARZYST!O ED KACJI K LT RALNEJ K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - 9 22,000.00 O$LNOPOLSKI 1ESTI!AL TEATR! NIE!IELKIC% 6,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 1ESTYN - DZIE, #MIEC%

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 20,000.00 !YDANIE KSI+-KO!E CITY'OOKSA DLA L 'LINA REZER!ACJA, SPRZEDA- I DOSTARCZANIE, NA ZLECENIE ZAMA!IAJ+CE$O, 'ILET! LOTNICZYC% MI&DZYNARODO!YC% !RAZ Z 'EZPIECZENIEM DLA" PRACO!NIK! ML .! LICZ'IE MAKSYMALNIE (5 SZT/: RADNYC% RML .! LICZ'IE MAKSYMALNIE 2* SZT/, PRZEDSTA!ICIELI MIASTA L 'LIN .! TYM PRACO!NIK! ML: ! LICZ'IE 116,19(.00 MAKSYMALNIE 10 SZT/, 'IOR+CYC% DZIA ! !IZYTAC% RO'OCZYC% ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN DLA !SZYSTKIC%. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZ+DZANIA R-NORODNO#CI+3, REALIZO!ANE$O PRZY !SPARCI SZ!AJCARII ! RAMAC% SZ!AJCARSKIE$O PRO$RAM !SPPRACY Z NO!YMI KRAJAMI CZONKO!SKIMI NII E ROPEJSKIEJ. 10,000.00 !YKONANIE S $I ! ZAKRESIE OR$ANIZACJI ZAJ&0 !ARSZTATO!YC% ORAZ ROZ$RY!EK MODZIE-O!EJ LI$I %ISTORYCZNYC% $IER PLANSZO!YC% 16,525.05 DOSTA!A KL CZY LICENCYJNYC% NA JEDNO RZ+DZENIE J NIPER SS$ 550M.

922.

2)/KP/13

2013-0(-19 POLOT JERZY 1 RTAK

923.

39/O!/13

2013-0(-09 1 NDACJA 3R C% SOLIDARNO#CI RODZIN3

92(. 925.

(0/IT/13 (0/O#/13

2013-0(-1) SOLIDE2 SPKA AKCYJNA 2013-0(-10 KRYSTYNA SZODRA

9,000.00 DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY

SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E 926. (3/$M/13 2013-03-05 TRYCZYNSKA ELZ'IETA DZIER-A!A - L. ZIKO!SKIE$O - ZIELE, )6.(0 PRZYDOMO!A - PO!. OK. 10) M2 - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ -YCZENIE POMIESZCZE, ! ' DYNK ZESPO SZK ENER$ETYCZNYC% PRZY 0.00 L. D $IEJ 6 O +CZNEJ PO!IERZC%NI -YTKO!EJ (5),22 Z M2 !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ INSTALACJI KLIMATYZACJI ! ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY 6),63(.00 L. !IENIA!SKIEJ 1( ! L 'LINIE ORAZ PENIENIE NADZOR A TORSKIE$O NAD REALIZACJ+ IN!ESTYCJI !SPPRACA ! CEL ST!ORZENIA PROD KT PROM J+CE$O MIASTO 15,3((.00 L 'LIN, TJ. KA!Y ZIARNISTEJ MIASTA INSPIRACJI DZIER-A!A - L. PARCZE!SKA 12 - CELE MIESZKANIO!E I PRA!Y - PO!. OK. 39*0 200.00 ROK M2 - DZ. NR ), CZ. DZ. NR 9/1 .O'R. 20, ARK. 5/ DZIER-A!A - L. ROMANO!SKIE$O 1(5.60 ROK ZIELE, PRZYDOMO!A - O'R. 25, ARK. (, DZ. NR 163/15 - PO!. 1)2 M2 125.00 ROK DZIER-A!A - L. $&'OKA TERMOMODERNIZACJA - O'R. 29, ARK. 2, CZ. DZ. NR 5/10 - PO!. 100 M2 19,))9.10 110 OPERAT! SZAC NKO!YC% OKRE#LAJ+CYC% !ARTO#0 NIER C%OMO#CI NIEZA' DO!ANYC% ! CEL SPRZEDA-Y, ZAMIANY, !NIESIENIA APORTEM, ODDANIA ! -YTKO!ANIE

92*.

50/OR/13

2013-0(-15 ZESP SZKL ENER$ETYCZNYC%

92).

61/IR/13

2013-0(-15 P.%. . % P-' D 'EATA !N K

929.

*1/SOI/13

2013-0(-11 0!IKA DANIEL POKRZY!A

930.

9*/$M/13

2013-0(-15 1LIS MIECZYSLA!

931. 932.

9)/$M/13 99/$M/13

2013-0(-1)

SIKORA-TERLECKA ANNA TERLECKI PIOTR

2013-0(-1) !SPLNOTA MIESZKANIO!A $&'OKA 20 2013-0(-1) PRZEDSI&'IORST!O !IELO'RAN-O!E 3$EO-PRO1IT3 TADE SZ PAST SZAK

933.

10(/$M/13

!IECZYSTE $R NT , DARO!IZNY 93(. 1/'RM/13 2013-05-02 !ITOLD MAT!IEJCZYK !Y$OSZENIE RE1ERAT OKOLICZNO#CIO!E$O PODCZAS 300.00 ROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA L 'LIN ! DNI 3 MAJA 2013 R. OPRACO!ANIE I PRZEPRO!ADZANIE A TORSKIE$O KONCERT M ZYCZNE$O ZESPO RECYKLIN$ 'AND *,6().00 PO+CZONE$O Z PREZENTACJ+ INSTR MENT! M ZYCZNYC% ! DNI 5 MAJA 2013 R. ! TRAKCIE EKOPIKNIK RODZINNE$O. PRO!ADZENIE IMPREZY PN. EKOPIKNIK RODZINNY OR$ANIZO!ANEJ ! DNI 5 1,000.00 MAJA 2013 R. ! $ODZINAC% 12"00 - 1)"00 NA 'ONIAC% POD ZAMKIEM O'S $A INTERESANT! 'OM ! ZAKRESIE !YPENIANIA DEKLARACJI O 3,000.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI 3,690.00 PRO!ADZENIE DN.05.05.2013 R ! $ODZ. 20.00-22.00 KONCERT ' DKI S 1LERA

935.

21/O#/13

2013-03-2* J STYNA JAJKO

936.

()/O#/13

2013-0(-16 KASZ 'ORKO!SKI

93*.

52/O#/13

2013-0(-16 MONIKA KA,SKA

93). 939. 9(0. 9(1. 9(2.

60/O#/13 105/$M/13 112/ST/13

2013-0(-23 MAREK SIEROCKI 2013-0(-22 3'RYK3 'RYK ADOL1 2013-0(-1* KL ' MOTORO!Y CROSS ! L 'LINIE 2013-0(-30 JZE1 'RODO!SKI 2013-05-02 'EATA $AC%

!YKONANIE 50 OPERAT! 1*,(50.00 SZAC NKO!YC% ! CEL !YCENY O$RANICZONYC% PRA! RZECZO!YC% 50,000.00 PROMOCJA MIASTA - I R NDA ! MOTOCROSIE DZIER-A!A - L. !YZ!OLENIA - ZIELE, 53).20 PRZYDOMO!A - DZ. NR 92/2 .O'R. 11, ARK. 5/ PO!. )9* M2 1396.00 DZIER-A!A - L. SIERPI,SKIE$O - ZIELE, PRZYDOMO!A - DZ. NR 3/2 .O'R. 1, ARK. 1/ -

113/$M/13 115/$M/13

PO!. 1)62 M2 9(3. 116/$M/13 2013-0(-12 MARI SZ POLSKI A TO-SER!IS DZIER-A!A - L. #L&-AN - PARKIN$ DLA 500.00 KLIENT! !ARSZTAT - PO!. OK. (00 M2 CZ. DZ. NR )6* .O'R. *3, ARK. 13/ DZIER-A!A - L. L!O!SKA - KIOSK 23(.00 %ANDLO!Y - CZ. DZ. NR 1(/15 .O'R. 1(, ARK. 11/ - PO!. 1) M2 5,656.00 16,630.00 3,9().00 1),(32.00 10,200.00 (0,*90.00 1*,566.00 2,2)6.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA

9((. 9(5. 9(6. 9(*. 9(). 9(9. 950. 951. 952. 953. 95(. 955.

11*/$M/13 211/ZSS/13 21(/ZSS/13 216/ZSS/13 222/ZSS/13 223/ZSS/13 22*/ZSS/13 233/ZSS/13 23*/ZSS/13 23)/ZSS/13

2013-05-02 P! 1IAZO JACEK ZALEJARZ 2013-0(-22 SP AKADEMICKI ZOZ 2013-0(-22 NZOZ AMIC S 2013-0(-22 NZOZ PRO6ITA 2013-0(-22 NZOZ ARS MEDICA 2013-0(-22 NZOZ MED-CENTR M !OJE!DZKI O#RODEK MEDYCYNY 2013-0(-22 PRACY CENTR M PRO1ILAKTYCZNOLECZNICZE 2013-0(-22 NZOZ AL6ITA 2013-0(-22 3TE%AND3 SPKA Z O.O. 2013-0(-22 NZOZ 1AMILIA ZAKAD OPIEKI ZDRO!OTNEJ 2013-0(-22 MINISTERST!A SPRA! !E!N&TRZNYC% I ADMINISTRAC 2013-0(-22 NZOZ 3DZIESI+TA3 TOMASZ MOTYKA

33,322.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA 1),*6).00 2,196.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R. - SZCZEPIENIA

2(3/ZSS/13 2(5/ZSS/13

956.

31/O#/13

2013-0(-10 JAROSA! KOT!ICA

DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY *,500.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E MO!A LICENCYJNA ZA P 'LICZNE DOST&PNIENIE T!OR " < INCENERAJAMES DRISCOLL, JO%N % NTER JR, 1,(*6.00 JONAT%AN SLOTT ! CEL MO-LI!IENIA OSO'OM TRZECIM JE$O PO'RANIE I ZAPISANIE ! PAMI&CI TELE1ON! KOMRKO!YC%. DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY (,500.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA 2(,600.00 ' DO!& 'OISK SPORTO!YC%, PRZY SZKOL PODSTA!O!EJ NR 39 ! L 'LINIE, L. KR&-NICKA 156 O'S $A INTERESANT! 'OM ! ZAKRESIE !YPENIANIA DEKLARACJI O 3,000.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI 3,000.00 O'S $A INTERESANT! 'OM ! ZAKRESIE !YPENIANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI 3,000.00 O'S $A INTERESANT! 'OM ! ZAKRESIE !YPENIANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI

95*.

33/SOI/13

2013-02-21 STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

95).

3*/O#/13

2013-0(-10 Z'I$NIE! MIROSA!

959.

(9/IR/13

2013-03-2)

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

960.

(9/O#/13

2013-0(-16 PA LINA J RKIE!ICZ

961.

50/O#/13

2013-0(-16 MAREK PIETRO,

962.

53/O#/13

2013-0(-16 KATARZYNA STERNIK

KOM NALNYMI !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ ADAPTACJI PI!NIC !RAZ Z PENIENIEM NADZOR A TORSKIE$O NAD 6),265.00 REALIZACJ+ PRZE' DO!Y PI!NIC ! ' DYNK KLASZTOR PO!IZYTKO!SKIE$O PRZY L. PEO!IAK! 12 ! L 'LINIE !YNAJEM, MONTA- ORAZ O'S $A SPRZ&T M LTIMEDIALNE$O NA 16,33(.(0 POTRZE'Y OR$ANIZACJI KONCERT SCENA MIASTA 100,000.00 11,0*0.00 6,660.00 12,000.00 OR$ANIZACJA 2( MI&DZYNARODO!E$O !Y#CI$ KOLARSKIE$O PROMOCJA MIASTA- REKLAMA SEZON L 'LIN 22 ROZ$RY!KI O P C%AR NIEPOKALANEJ 3POCZEKAJKA C P 20133 MO!A RSM MOTOR -KONSER!ACJA 'OISK OSIEDLO!YC% NA OS. PRZYJA5NI PIKI

963.

62/IR/13

2013-0(-10 CZE$EKO SP. Z O. O.

96(.

*9/SOI/13

2013-0(-16 K-6ISION RE$ION ZIEMIA DZKA NSZZ 3SOLIDARNO#03

965. 966. 96*. 96). 969.

115/ST/13 11*/ST/13 11)/ST/13 119/ST/13 121/ST/13

2013-0(-11

2013-0(-23 A$ORA SA 2013-0(-1) 2013-0(-29 2013-0(-22 STO!ARZYSZENIE PRZYJACI PARA1II 3POCZEKAJKA3 RO'OTNICZA SPDZIELNIA MIESZKANIO!A 3MOTOR3 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y RO2A L 'LIN TO!ARZYST!O DLA NAT RY I CZO!IEKA

S $I PROMOCYJNE NA 3,000.00 MI&DZYNARODO!YM T RNIEJ R&CZNEJ ! NE SS

9*0. 9*1.

13*/KL/13 1()/KL/13

2013-0(-2(

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 10,000.00 3PIE#, ! !IELKIM MIE#CIE - TRANSMISJA MI&DZYPOKOLENIO!A3 (,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY DZIA C%R K L ! TY$ODNI K LT RY C%RZE#CIJA,SKIEJ !E L!O!IE 1(,))2.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA

2013-0(-26 STO!ARZYSZENIE NA RZECZ C%R KATOLICKIE$O NI!ERSYTET L 'ELSKIE$O 2013-0(-22 NZOZ ESK LAP 2013-0(-2( PRZEDSI&'IORST!O

9*2. 9*3.

20*/ZSS/13 20/PN/13

12,2*5.(0 DR K 1OLDER PROM J+CE$O KON$RES

POLI$RA1ICZNO - S $O!E M LTI$RA1 S.C. 9*(. 21*/ZSS/13 2013-0(-22 NZOZ J TRZENKA 1),360.00

INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM! ZDRO!OTNYC% ! 2013 R - SZCZEPIENIA

9*5.

36/SA/13

2013-0(-1) L 'ELSKA 1 NDACJA ROZ!OJ

OKRE#LENIE CEL!, ZASAD I !AR NK! !SPPRACY ! CEL MO-LI!IENIA OSO'OM ROZPOCZYNAJ+CYM 0.00 DZIAALNO#0 $OSPODARCZ+ DOST&P DO IN1ORMACJI ORAZ S $ $OSPODARCZYC%. DOTACJA CELO!A NA DO1INANSO!ANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY 5,500.00 SPOSO' O$RZE!ANIA Z PALI!A STAE$O NA O$RZE!ANIE $AZO!E S $A TELE1ONICZNA TYP CALL 35,36(.96 CENTER ! ZAKRESIE !YPENIANIA DEKLARACJI O OPACIE ZA ODPADY DZIER-A!A 2 POJEMNIK! DO 12.30 PRO!ADZENIA Z'IRKI PRZETERMINO!ANYC% LEK!. MO!A LICENCYJNA-JEDNORAZO!A NA P 'LICZNE !YKONANIE T!OR! 6,*65.00 PODCZAS EKOPIKNIK RODZINNE$O NA 'ONIAC% POD ZAMKIEM. ((2.)0 MO!A LICENCYJNA-JEDNORAZO!A NA P 'LICZNE ODT!ARZANIE I !YKONANIE T!OR! PODCZAS IMPREZY EKOPIKNIK RODZINNY NA 'ONIAC% POD ZAMKIEM. (,000.00 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE KOLORO!YC% PARAD K $LARSKIC% PROM J+CYC% EKOPIKNIK RODZINNY, ZREALIZO!ANIE D!C% PRZEDSTA!IE,

9*6.

(1/O#/13

2013-0(-10 TOMASZ KOZO!SKI DON 'RANDO SPKA Z 2013-0(-05 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#IC+ 2013-0(-16 'ETAP%ARM SPLKA Z O.O.

9**.

51/O#/13

9*).

55/O#/13

9*9.

56/O#/13 5*/O#/13

2013-0(-1* STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS 2013-0(-19 STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

9)0.

9)1.

5)/O#/13

2013-0(-2( 1 NDACAJA SZT KMISTRZE

K $LARSKIC%, PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !ARSZTAT! C%ODZENIA PO SLACKLINE ORAZ POKAZ MIEJ&TNO#CI NA TRICK LINE. 9)2. 59/O#/13 POLSKIE STO!ARZYSZENIE 2013-0(-23 PEDA$O$! I ANIMATOR! KLANZA AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-0(-26 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN 2013-05-06 STO!ARZYSZENIE KL ' MOTORO!O - - -LO!Y L 'LIN PO!IERZENIE REALIZACJI ZADANIA ),910.00 P 'LICZNE$O PN. ,,EKOANIMACJE KLANZY3. S $I PROMOCYJNE PODCZAS 1INA 9,000.00 AKADEMICKIC% MP 2012/2013 ! PICE SIATKO!EJ )95,000.00 MO!A 12)/ST/13- STO!. KL ' MOTOR- -LO!Y - PROMOCJA MIASTA

9)3. 9)(.

122/ST/13 12)/ST/13

9)5.

2(*/ZSS/13

3$EMINI 1ILM3 SPKA Z 2013-0(-29 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

ZAK P 390 SZT K 'ILET! DO KINA NA 2 SEANSY 1ILMO!E ! DNI ) CZER!CA 2013 (,6)0.00 R. ! KINIE 'AJKA PRZY L. IDZIE$O RADZISZE!SKIE$O ) ! L 'LINIE OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z MATEMATYKI 2,)00.00 PRZY$OTO! J+CYC% DO E$ZAMIN MAT RALNE$O ! RAMAC% PROJEKT CZAS NA STA-3 109,5(9.95 65,112.51 !YKONANIE, DOSTA!A I MONTA-INSTALACJA ME'LI !YKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAME'LI

9)6.

29/O!/13

2013-03-2* A$NIESZKA %AA' DA

3J -

9)*. 9)). 9)9.

5*/OR/13 5)/OR/13 )3/SOI/13

2013-0(-23 SAL S 1 RNICO S.C. 2013-0(-23 3ME'LOMA23 S.C. A. !A!RYSZCZ K R. !A!RYSZCZ K !

2013-0(-16 1 NDACJA ROZ!OJ SPORT L 'LINIE

)00.00 PROMOCJA MIASTA ! OR$ANIZACJI ,,6III OT!ARTYC% MISTRZOST! POLSKI ! KADANI KOSTKI R 'IKA - POLIS% OPEN 2013 !SPPRACA PRZY OR$ANIZACJI ,,2L6II 500.00 !ALNE ZE'RANIE DELE$AT! ELSA POLAND44 ! DNIAC% 1)-21 K!IETNIA 2013 R. 50,000.00 DOTACJA PRZEZNACZONA NA REALIZACJ&

990. 991.

)6/SOI/13 152/KL/13

2013-0(-16

E ROPEJSKIE STO!ARZYSZENIE ST DENT! PRA!A ELSA POLAND

2013-05-06 O#RODEK 3'RAMA $RODZKA - TEATR

NN3 992. 993. 99(. 995. 996. 99*. ARC%ITEKTONICZNA PRACO!NIA PROJEKTO!A JERZY KIELAR SP Z.O.O.

PROJEKT 3ROZ!J IN1RASTR KT RY K LT RY 2013 - MODERNIZACJA I !YPOSA-ENIE POMIESZCZE, ! DOM S!3 66,(20.00 DOK MENTACJA Z PENIAJ+CA - O$RD SASKI.

20/$K/13 (6/O#/13 63/O#/13 106/$M/13 113/ST/13 119/$M/13

2013-05-0*

2013-0(-12 ML

!YKONANIE KONSER!ACJI STACJI 39,)21.25 MONITORIN$ PO!IETRZA PRZY L. O'Y!ATELSKIEJ 13 30,300.00 S $A POCZTO!A DR K 'EZADRESO!Y DZIER-A!A - L. AKSINI - $ARA- ! 26.00 MSC ZESPOLE $ARA-O!YM - PO!. OK. 16 M2 CZ. DZ. NR 161 .O'R. 39, ARK.2/ 20,000.00 MO!A LKSZAC%O!Y - 6 1ESTI!AL SZAC%O!Y

2013-0(-1* POCZTA POLSKA S.A. 2013-0(-2( KATARZYNA $RA 2013-05-06 L 'ELSKI KL ' SZAC%O!Y 2013-05-02 !YCENA NIER C%OMO#CI KATARZYNA MAYSZ !YCENA NIER C%OMO#CI KATARZYNA MAYSZ

!YKONANIE 21 OPERAT! ),(00.00 SZAC NKO!YC% !YCEN NIER C%OMO#CI $R NTO!YC% SP !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O 600.00 OKRE#LAJ+CE$O !ARTO#0 DZIA SP L. ZEM'ORZYCKA MO!A KS NIE!IDOMYC% I SA'O!IDZ+CYC% %ETMAN- OR$ANIZACJA 2,100.00 T RNIEJ! ! !ARCA'AC% ST POLO!YC% I 'RYD- SPORTO!YM !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O 300.00 OKRE#LAJ+CE$O !ARTO#0 LOKAL MIESZKALNE$O L. I ARMII !P 3/2*A 360.00 DZIER-A!A - L. DRO$A M&CZENNIK! MAJDANKA - POLE ODKADCZE ! CEL SKADO!ANIA MATERIA! - R R I KSZTATO!NIK! STALO!YC% - PO!. OK.

99).

120/$M/13

2013-05-02

999.

120/ST/13

KL ' SPORTO!Y NIE!IDOMYC% I 2013-0(-22 SA'O!IDZ+CYC% %ETMAN L 'LIN !YCENA NIER C%OMO#CI KATARZYNA MAYSZ

1000. 1001.

121/$M/13 122/$M/13

2013-05-02

2013-05-0* POLIME2-MOSTOSTAL S.A.

900 M2 - CZ. DZ. NR 15/2 .O'R. 16, ARK. 1/ 1002. 1003. 123/$M/13 123/ST/13 2013-0(-16 'ARZECKA ANNA 2013-0(-26 KL ' SPORTO!Y NIA L 'LIN DZIER-A!A - L. 1RANKO!SKIE$O 5(.00 ROK ZIELE, PRZYDOMO!A - PO!. (2 M2 - DZ. NR 10(/2 .O'R. 25, ARK. (/ (,000.00 MO!A NR 123/ST/13 - P1INAY MP MODZIK! -KS NIA

100(.

12(/$M/13

2013-05-06 A$NIESZKA MACI+$

NAJEM NIER C%OMO#CI PRZY L. !IELKOPOLSKA 55A O PO!. 5*0,12 M2 NA PRO!ADZENIE DZIAALNO#CI 2,151,000.00 DYDAKTYCZNO-!YC%O!A!CZEJ ! RAMAC% JEDNOSTKI OR$ANIZACYJNEJ $MINY L-N - ZESPO SZK NR * ! L 'LINIE. 6,000.00 OR$ANIZACJA SPORTO!YC% J !ENALI! - SPORT DZIECI

1005.

12(/ST/13

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-05-06 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN 2013-05-06 1 NDACJA ROZ!OJ SPORT L 'LINIE !

1006.

125/ST/13

DZIA DR -YNY PIKI NO-NEJ Z DZ. (,000.00 STARE MIASTO ! ROZ$RY!KAC% DZIKIC% DR -YN ),000.00 MO!A AZS K#ROD. - TEST COOPERA DLA !SZYSTKIC%

100*.

12*/ST/13

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-0(-30 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN

100).

(2/IT/13

2013-0(-26 !ASKO S.A.

SER!IS PO$!ARANCYJNY SYSTEM SIEL, S -+CE$O DO !YMIANY KOM NIKAT! 11,6)5.00 POMI&DZY APLIKACJ+ S!DO, A MOD EM E!IDENCJA L DNO#CI SYSTEM KSAT2000I. OR$ANIZACJA 22I O$LNOPOLSKIE$O 2,500.00 ZJAZD %ISTORYK! ST DENT! ! DNIAC% 22-25 K!IETNIA 2013 R. 1(,*60.00 OPRACO!ANIE !IZ ALIZACJI ZAPROJEKTO!ANE$O ZESPO I %ALI LODO!EJ PRZY AL PY!ALNI

1009. 1010.

55/SOI/13 59/IR/13

NI!ERSYTET MARII C RIE2013-03-26 SKODO!SKIEJ ! L 'LINIE 2013-0(-10 6IZ -DESI$N ANDRZEJ KIERLE!ICZ

ZY$M NTO!SKIC% 1011. 63/IR/13 2013-0(-19 !AR' D S.A !YKONANIE RO'T Z PENIAJ+CYC% ! RAMAC% MO!Y 150/IR/11 3 RENO!ACJA (5,510.00 KLASZTOR PO!IZYTKO!SKIE$O ! L 'LINIE 3 PRO!ADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ 600.00 KONCERT POD NAZ!+ ,,SCENA MIASTA44 ! DNI ) MAJA 2013 R. DZIAANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA 3,100.00 ! RAMAC% KONCERT MAJO!E$O ,,SCENA MIASTA44. MONITORO!ANIE I OCENA ZASADNO#CI !YKORZYSTANIA MARKI $OSPODARCZEJ (,(00.00 MIASTA L 'LIN PRZEZ JEDNOSTKI OR$ANIZACYJNE ORAZ PODMIOTY ZE!N&TRZNE. DZIER-A!A - AL. !ARSZA!SKA - ZIELE, 219.)0 PRZYDOMO!A - DZ. NR 225/1 .O'R. 3, ARK. 1(/ - PO!. 31( M2 DZIER-A!A - L. !IENIA!SKA 1( - MASZT 250.00 ANTENO!Y %-15 - CZ. DZ. NR 35/6 .O'R. (1, ARK. 2/ K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - 22 2*,000.00 O$LNOPOLSKI PRZE$L+D %EJNA! MIEJSKIC% ! L 'LINIE 1*1,1)0.00 TRZYMANIE MIEJSKIC% ZASO'! $R NTO!YC%, NIE O'J&TYC% STA+, KOMPLEKSO!+ KONSER!ACJ+ ZIELENI KOM NALNEJ ! L 'LINIE ZLOKALIZO!ANEJ POZA PASEM DRO$O!YM. 16,)35.9( O'S $A POJEMNIK! NA PRZETERMINO!ANE LEKI

1012.

69/SOI/13

2013-0(-11 TOMASZ DYMEK STRAN$E 1R IT $RA1IKA - I$NACI K MACIEJ

1013.

)*/SOI/13

2013-0(-22

101(.

95/SOI/13

2013-0(-11 MATE SZ SAPKO

1015.

126/$M/13

2013-05-13 ALINA 'ORS KIE!ICZ MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O 2013-05-13 KOM NIKACYJNE - L 'LIN - SP.Z O.O. 2013-0(-26 O$LNOPOLSKIE STO!ARZYSZENIE MIO#NIK! %EJNA! MIEJSKIC%

1016.

12*/$M/13

101*. 101).

1(9/KL/13 19/$K/13

2013-0(-29 MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O ZIELENI ! L 'LINIE SP. Z O.O.

1019.

2(/O#/13

2013-02-2* MPO SITA L 'LIN SP. Z O. O.

1020.

2*/KP/13

2013-0(-0) STO!ARZYSZENIE %OMO 1A'ER

REALIZACJA ZADANIA P 'LICZNE$O POD TYT EM 3!SPARCIE INTE$RACJI DZIECI 3,000.00 C%OD5C!3, OKRE#LONE$O ! O1ERCIE ZO-ONEJ PRZEZ ZLECENIO'IORC&, Z !Z$L&DNIENIEM AKT ALIZACJI. REALIZACJA ZADANIA P 'LICZNE$O POD TYT EM" 3L 'ELSKIE 1OR M - AKTY!NI *,500.00 O'Y!ATELE3, OKRE#LONE$O ! O1ERCIE ZO-ONEJ PRZEZ ZLECENIO'IORC&, Z !Z$L&DNIENIEM AKT ALIZACJI. ARC%I!IZACJA DOK MENTACJI 2,(*5.00 DOTYCZ+CEJ !Y'OR A!NIK! NA KADENCJ& 200)-2011 REALIZACJA ZADANIA P 'LICZNE$O POD TYT EM" 3O'CY Z'LI-ENIA3, OKRE#LONE$O SZCZE$O!O ! 10,000.00 O1ERCIE ZO-ONEJ PRZEZ ZLECENIO'IORC&, Z !Z$L&DNIENIEM AKT ALIZACJI. S $A POLE$AJ+CA NA !YNAJMIE, MONTA- , O'S DZE I DEMONTASPRZ&T NA POTRZE'Y O#!IETLENIA ARC%ITEKTONICZNE$O ' DYNK RAT SZA 2,*6*.50 ! L 'LINIE Z$ODNIE ZE SPECY1IKACJ+ I %ARMONO$RAMEM, NA POTRZE'Y OPRA!Y !IZ ALNEJ #!I&TA 1LA$I, ! DNIAC% 1-3 MAJA 2013R., ! $ODZINAC% OD ZMROK DO 2("00. !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA PRZE' DO!& O$RODZENIA !OK TEREN 1*,)35.00 -YTKO!E$O PRZEZ STRA- $RANICZN+ ! ' DYNKI, PRZY L. POD!ALE 3A ! L 'LINIE.

1021.

29/KP/13

Z!I+ZEK STO!ARZYSZE, 1OR M 2013-0(-22 L 'ELSKIC% OR$ANIZACJI POZARZ+DO!YC%

1022.

2/'RM/13

2013-05-13 ANNA TOMAS

1023.

30/KP/13

2013-0(-22 STO!ARZYSZENIE 3DLA ZIEMI3

102(.

33/KP/13

2013-0(-26

TEC%NIKA ESTRADO!A ANDRZEJ OCZKO!SKI

1025.

66/IR/13

2013-0(-0(

ARC%I - 2 1IRMA ARC%ITEKTONICZNA MACIEJ SZY,SKI

1026.

*0/IR/13

' DE2POL ' KO!SKI=!SPLNICY 2013-0(-29 SPKA KOMANDYTO!A 2013-0(-26 S $I $EODEZYJNE MARTA JASTRZ&'SKA

!YKONANIE PRZE' DO!Y SZKOY M ZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM. TADE SZA 65,190.00 SZELI$O!SKIE$O ! L 'LINIE, L. NAR TO!ICZA 32A 2,)00.00 ROZLICZENIE KSI&$I !IECZYSTEJ L 1I/00000)60/( - L.RATAJA

102*.

13/$D/13

102).

1(/$D/13

S $I $EODEZYJNO2013-0(-30 KARTO$RA1ICZNE STANISA! SEROKA

I CZ&#0-OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAKI NR 62/2 POO-ONEJ PRZY L.O$RODO!EJ 5 .O'R.36, ARK.(/ II 5,)00.00 CZ&#0-OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAKI NR 31 STANO!I+CEJ LIC& SPOKOJN+ .O'R.36, ARK.1/ MO!A O DO1INANSO!ANIE PROJEKT 3OPRACO!ANIE I !DRO-ENIE SYSTEM IN1ORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MIASTA (,09),039.00 L 'LIN3 ! RAMAC% RE$IONALNE$O PRO$RAM OPERACYJNE$O !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O NA LATA 200*-2013. MO!A O DO1INANSO!ANIE ! 1ORMIE PO-YCZKI PRZEDSI&!ZI&CIA PN. 3TERMOMODERNIZACJA O#!IATO!YC% *,592,625.00 O'IEKT! -YTECZNO#CI P 'LICZNEJ ! L 'LINIE - ETAP III3 ZE #RODK! NARODO!E$O 1 ND SZ OC%RONY #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ. MO!A O DO1INANSO!ANIE ! 1ORMIE DOTACJI PRZEDSI&!ZI&CIA PN. 3TERMOMODERNIZACJA O#!IATO!YC% *,592,625.00 O'IEKT! -YTECZNO#CI P 'LICZNEJ ! L 'LINIE - ETAP III3 ZE #RODK! NARODO!E$O 1 ND SZ OC%RONY #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ.

1029.

16/1E/13

2013-05-0) !OJE!DZT!O L 'ELSKIE

1030.

1*/1E/13

NARODO!Y 1 ND SZ OC%RONY 2013-05-0) #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ

1031.

1)/1E/13

NARODO!Y 1 ND SZ OC%RONY 2013-05-0) #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ

1032.

((/O#/13

A$ENCJA INTERAKTY!NA LA 2013-0(-11 DINAMITA KATARZYNA R DNICKAPYCZEK

ZAPE!NIENIE S $I STA$E MANA$ERA PRZY IMPREZIE EKOPIKNIK RODZINNY (,920.00 !RAZ Z KONCERTEM ZESPO! RECYKLIN$ 'AND I ' KA S 1LERA PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRES KSI+-KI O'IEKT 1,500.00 ' DO!LANE$O, PRZEKAZANIE KOMPLET A TORSKIC% MATERIA! DOSTA!A I MONTA- RZ+DZE, !RAZ Z PRZY$OTO!ANIEM TEREN I O-ENIEM 1(,9((.50 NA!IERZC%NI TRA!IASTEJ NA PLAC ZA'A!, PRZY L. $RA'SKIE$O/A'&DZIEJ ! L 'LINIE 3,000.00 3),000.00 OR$ANIZACJA KON1ERENCJI ,,'IZNES 'EZ #CIEMY44 ! TERMINIE 16 MAJA 2013 ROK . MO!A126/ST/13 MKS START - MARATON MT'

1033.

61/OR/13

2013-05-13 !IESA! !I+CEK

103(.

*(/IR/13

2013-0(-29 RIN$POL SP. Z O.O.

1035. 1036.

9(/SOI/13 126/ST/13

2013-0(-25 TO'EA SP. ZO.O. 2013-0(-30 MIEJSKI KL ' SPORTO!Y START L 'LIN

103*.

12/'M/13

2013-0(-26 3TOP - NET3 S.C.

CZYSZCZENIE KLOSZY KAMER DZIAAJ+CYC% ! SYSTEMIE MONITORIN$ (3,6((.00 !IZYJNE$O ORAZ MONTA-, DEMONTA- I DIA$NOSTYKA P NKT! KAMERO!YC%. MO!A O DO1INANSO!ANIE PROJEKT POKL.09.01.01.-06-115/12 3RAZEM MO-EMY (,(62,03*.3) !I&CEJ3 ! RAMAC% PRO$RAM OPERACYJNE$O KAPITA L DZKI PRIORYTET I2, DZIAANIE 9.1 1,230.00 PRZEPRO!ADZENIE ANALIZY MO-LI!O#CI !SPPRACY PARTNERSKIEJ I OPRACO!ANIE O1ERTY DLA POTENCJALNYC% PARTNER! KIE!, DORADZT!O MARKETIN$O!E ! ZAKRESIE PROMO!ANIA KIE!, PRZY$OTO!ANIE O1ERTY PROMOCJI KIE! ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! -

103).

21/PN/13

2013-0(-19 !OJE!DZT!O L 'ELSKIE

1039.

22/PN/13

2013-05-1( $IEDA E6ENT! EL-'IETA 1IJOEK

!SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 10(0. 10(1. 10(2. 10(3. 3*/IT/13 *(/SOI/13 )/PL/13 1(*/KL/13 2013-02-20 ORAN$E POLSKA S.A. 2013-0(-15 DEO SP. Z O.O. 2013-0(-12 TO!ARZYST!O R'ANIST! POLSKIC% 1*,*12.00 DOST&P DO SIECI PESELNET. 5,(9).10 (2,000.00 !YKONANIE I DOSTA!Y ZE!N&TRZNE$O SYSTEM !YSTA!IENNICZE$O. PRZEPRO!ADZENIE DZIAA, PROMOCYJNYC% NA RZECZ MIASTA L 'LIN

2013-05-06 M ZE M L 'ELSKIE ! L 'LINIE

S $A PROMOCYJNA MIASTO L 'LIN 1*,500.00 PODCZAS !YSTA!Y RZE5'Y '. MARKO!SKIE$O NA ZAMK L 'ELSKIM !YKONANIE KONCERT PRZEZ ZESP 'RACES ARE 'EA TI1 L ! DN.5.05.2013 1,500.00 PODCZAS O'C%OD! 130 LECIA RIC%ON LE ZION MIASTA PARTNERSKIE$O L 'LINA DOSTA!A I MONTA- RZ+DZE, REKREACYJNYC% - DO PRA!IANIA (0,566.63 SPORT! NA !OLNYM PO!IETRZ .SIO!NIA ZE!N&TRZNA/. MONTA-, KONSER!ACJA I TRZYMANIE INSTALACJI SYSTEM SY$NALIZACJI !AMANIA I NAPAD ORAZ 2,553.*6 MONITORO!ANIE SY$NA! TE$O SYSTEM !RAZ PODEJMO!ANIEM INTER!ENCJI ! SZALECIE MIEJSKIM POD L. ZAMKO!+ 11,16).(0 REMONT PLAC! ZA'A! PRZY L. LISA I L.$ SKIEJ. KONTROLA, TRZYMANIE, NAPRA!A I (59,*01.6) KONSER!ACJA !YPOSA-ENIA PLAC! ZA'A! NALE-+CYC% DO $MINY L 'LIN. *,900.00 I CZ&#0-OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN

10((.

150/KL/13

2013-0(-29 JACEK STEIN'RIC%

10(5.

21/$K/13

3ME6I S3 !OJCIEC% ZDE', MATE SZ 2013-05-06 CIC%O!SKI S.C.

10(6.

22/$K/13

2013-05-15 ALTEST SYSTEMY ZA'EZPIECZE,

10(*. 10(). 10(9.

23/$K/13

2013-05-06 3ME6I S3 !OJCIEC% ZDE', MATE SZ CIC%O!SKI S.C. 2013-05-13 $ARDEN DESI$NERS MIROSA! DERKACZ

2(/$K/13 15/$D/13

2013-0(-29 S $I $EODEZYJNE MARTA JASTRZ&'SKA

PRA!NE$O DZIAKI NR 32/3 STANO!I+CEJ CZ&#0 LICY KONCERTO!EJ .O'R.(CZEC%!, ARK.3/, III CZ&#0OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAKI NR 59/1 STANO!I+CEJ LIC& C%OINY .O'R.6-CZEC%!KA $RNA KOLONIA, ARK.3/, IIII CZ&#0-OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAKI NR 1/3 I 1/( STANO!I+CYC% CZ&#0 LICY CMENTARNEJ .O'R11-DZIESI+TA !IE#, ARK.11/, 1050. 2(9/ZSS/13 STO!ARZYSZENIE PRZYJACI 2013-05-0* DZIECI I MODZIE-Y CON AMORE PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 25,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE KON1ERENCJI NT"3PRO1ILAKTYKA !YPALENIA SI ! 300.00 ZA!ODAC% !SPIERAJ+CYC% OSO'Y Z ZA' RZENIAMI PSYC%ICZNYMI I IC% RODZINY3 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !YKAD NT" 3!SPLNE I SPECY1ICZNE )00.00 STANDARDY OPIEKI NAD OSO'AMI Z R-NYM ZA' RZENIAMI PSYC%ICZNYMI3I )00.00 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !YKAD NT" 3!YPALENIE ZA!ODO!E SPECY1IKA ZJA!ISKA3 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !YKAD NT" 3!SPIERANIE OS' 600.00 !SPIERAJ+CYC% JAKO PRO1ILAKTYKA !YPALENIA SI ! OPIECE3 (00.00 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE

1051.

2*2/ZSS/13

2013-05-16 MARTA PIETRASIE!ICZ

1052.

2*3/ZSS/13 2*(/ZSS/13

2013-05-16 ZO1IA KA!CZY,SKA-' TRYM 2013-05-16 STANISA!A STE DEN

1053.

105(.

2*5/ZSS/13 2*6/ZSS/13

2013-05-16 !IESA!A OKA 2013-05-16 TERESA $ROMEK

1055.

!ARSZTAT! NT"3PRZECI!DZIAANIE O'CI+-ENIOM Z!I+ZANYM Z PRAC+ ! ODDZIALE RE%A'ILITACJI NE ROLO$ICZNEJ3 1056. 2**/ZSS/13 2013-05-16 EDYTA D $OSZ PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !ARSZTAT! NT"3PRZY$OTO!ANIE (00.00 OPIEK N! DO PRACY Z OSO'AMI STARSZYMI Z ZESPOEM OT&PIENNYM3 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !ARSZTAT! NT"!SPIERANIE OS' (00.00 PRAC J+CYC% ! OPIECE PSYC%IATRYCZNEJ MO!A O PRZENIESIENIE PRA! A TORSKIC% DO T!OR 0.00 RZE5'IARSKIE$O 3STAT ETKA RODZINA TRZY PL S3 PENIENIE 1 NKCJI KOORDYNATORA LOKALNE$O ! PA,ST!O!YC% SZKOAC% 2,2)0.00 ' DO!NICT!A I $EODEZJI ! L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 PENIENIE 1 NKCJI KOORDYNATORA LOKALNE$O ! PA,ST!O!YC% SZKOAC% 2,2)0.00 ' DO!NICT!A I $EODEZJI ! L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 6,600.00 PENIENIE 1 NKCJI KOORDYNATORA LOKALNE$O ! ZESPOLE SZK ODZIE-O!O - !KIENNICZYC% ! L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 PENIENIE 1 NKCJI KOORDYNATORA LOKALNE$O ! ZESPOLE SZK 3,500.00 TRANSPORTO!O - KOM NIKACYJNYC% ! L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3

105*.

2*)/ZSS/13

2013-05-16 -- A$NIESZKA ODRO!+--PIENI+-EK

105).

2)3/ZSS/13

2013-05-1( Z'I$NIE! STAN C%

1059.

30/O!/13

2013-03-29 $RZE$ORZ !ITCZAK

1060.

31/O!/13 32/O!/13

2013-03-29 IZA'ELLA SO'IESIAK 2013-03-29 ZO1IA K!IECI,SKA

1061.

1062.

33/O!/13

2013-03-29 ANNA !A!R C% - LIS

1063.

3(/O!/13

2013-03-29 ALICJA PODOLAK

PENIENIE 1 NKCJI KOORDYNATORA LOKALNE$O ! ZESPOLE SZK NR 5 ! *,160.00 L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 PENIENIE 1 NKCJI KOORDYNATORA LOKALNE$O ! L 'ELSKIM CENTR M 2,)2*.50 ED KACJI ZA!ODO!EJ ! L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 PENIENIE 1 NKCJI KOORDYNATORA LOKALNE$O ! ZESPOLE SZK 1,*29.00 C%EMICZNYC% I PRZEMYS SPO-Y!CZE$O ! L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 PENIENIE 1 NKCJI KOORDYNATORA LOKALNE$O ! ZESPOLE SZK 2,(32.00 C%EMICZNYC% I PRZEMYS SPO-Y!CZE$O ! L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 PENIENIE 1 NKCJI KOORDYNATORA LOKALNE$O ! PA,ST!O!YC% SZKOAC% 6,900.00 ' DO!NICT!A I $EODEZJI ! L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z J&ZYKA O'CE$O ZA!ODO!E$O Z$ODNE$O Z KIER NKIEM 2,000.00 KSZTACENIA-J&ZYK AN$IELSKI DLA ZA!OD TEC%NIK MEC%ATRONIK ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z J&ZYKA O'CE$O ZA!ODO!E$O Z$ODNE$O Z KIER NKIEM 2,000.00 KSZTACENIA-J&ZYK AN$IELSKI DLA ZA!OD TEC%NIK S $ 1RYZJERSKIC% ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3

106(.

35/O!/13

2013-03-29 SA!OMIR DY'AA

1065.

36/O!/13

2013-03-29 TOMASZ MAC%O,

1066.

3*/O!/13

2013-03-29 E!A NIECZYPOR

106*.

3)/O!/13

2013-03-29 JAROSA! NO!ACKI

106).

(0/O!/13

2013-0(-1* A$NIESZKA PYLAK

1069.

(1/O!/13

2013-0(-1) A$NIESZKA SZCZEPA,SKA

10*0.

(2/O!/13

2013-0(-22 JOLANTA PI!KO!SKA

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z J&ZYKA O'CE$O ZA!ODO!E$O Z$ODNE$O Z KIER NKIEM 2,000.00 KSZTACENIA-J&ZYK AN$IELSKI DLA ZA!OD TEC%NIK ARC%ITEKT RY KRAJO'RAZ ! RAMAC% PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z J&ZYKA O'CE$O ZA!ODO!E$O Z$ODNE$O Z KIER NKIEM 2,000.00 KSZTACENIA-J&ZYK AN$IELSKI DLA ZA!OD TEC%NIK $EODETA ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z J&ZYKA O'CE$O ZA!ODO!E$O Z$ODNE$O Z KIER NKIEM 2,000.00 KSZTACENIA-J&ZYK NIEMIECKI DLA ZA!OD TEC%NIK ' DO!NICT!A ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z J&ZYKA O'CE$O ZA!ODO!E$O Z$ODNE$O Z KIER NKIEM 2,000.00 KSZTACENIA-J&ZYK AN$IELSKI DLA ZA!OD TEC%NIK TEC%NOLO$II -Y!NO#CI ! RAMAC% PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 2,000.00 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z J&ZYKA O'CE$O ZA!ODO!E$O Z$ODNE$O Z KIER NKIEM KSZTACENIA-J&ZYK NIEMIECKI DLA ZA!OD TEC%NIK TEC%NOLO$II -Y!NO#CI ! RAMAC% PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 2,000.00 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z J&ZYKA O'CE$O

10*1.

(3/O!/13

2013-0(-22 A$ATA JMA

10*2.

((/O!/13

2013-0(-22 RSZ LA $OLEC

10*3.

(5/O!/13

2013-0(-2( MONIKA $IERAK

10*(.

(6/O!/13

2013-0(-2( KATARZYNA SOMKA

10*5.

(*/O!/13

2013-0(-29 A$NIESZKA PAJDZI,SKA-PY0

ZA!ODO!E$O Z$ODNE$O Z KIER NKIEM KSZTACENIA-J&ZYK ROSYJSKI DLA ZA!OD TEC%NOLO$ RO'T !YKO,CZENIO!YC% MEC%ATRONIK ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 10*6. 130/$M/13 2013-05-1( JANINA ADAMCZYK CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 3CZTERDZIESTKA3 SP NR (0 DZIER-A!A - L. !ARMI,SKA, L. !IELKOPOLSKA - ZIELE, PRZYDOMO!A 1)6.55 CZ. DZ. NR 239, 25), 259 .O'R. (0, ARK. 6/ PO!. OK. 2)* M2 5,000.00 MO!A 130/ST/13 KS CZTERDZIESTKA DLA DZ. DZIESI+TEJ

10**. 10*).

130/ST/13 15(/KL/13

2013-05-1(

2013-05-0) C%RISTIAN 'RONIARZ

!YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM 2,000.00 $R PA NIES1ORNYC% 'ENE1IS MARKA ANDRZEJE!SKIE$O S $A K LT RALNA POLE$AJ+CA NA REALIZACJI L 'ELSKIEJ PREMIERY SPEKTAKL SCENY PLASTYCZNEJ K L PT. 6,000.00 L STRO, KTRA OD'&DZIE SI& ! DNI 26 MAJA 2013 R. O $ODZINIE 19.00 ! A LI KATOLICKIE$O NI!ERSYTET L 'ELSKIE$O K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 9,)30.00 1ESTYN RODZINNY 3!SPLNOTA TO TY I JA3 K LT RA I SZT KA -MIASTO K LT RY ),000.00 !YDARZENIA K LT RALNE 'O$ACAJ+CE MARSZ -YCIA" 3KIER NEK" RODZINA3 2,000.00 LECZENIE Z!IERZ+T DZIKIC% (,000.00 DIA$NOSTYKA Z!IERZ+T 'EZDOMNYC% I $OSPODARSKIC%.

10*9.

15*/KL/13

STO!ARZYSZENIE NA RZECZ SCENY 2013-05-0) PLASTYCZNEJ KATOLICKIE$O NI!ERSYTET L

10)0.

161/KL/13

STO!ARZYSZENIE PRZYJACI 2013-05-10 PARA1II 3POCZEKAJKA3 2013-05-0) CENTR M JANA PA!A II 2013-03-29 NI!ERSYTET PRZYRODNICZY ! L 'LINIE 2013-03-29 NI!ERSYTET PRZYRODNICZY ! L 'LINIE

10)1. 10)2. 10)3. 10)(.

162/KL/13 61/O#/13 62/O#/13 65/O#/13

2013-05-06 RENATA $AECKA

1,)00.00 O'S $A INTERESANT! ! !YDZIALE OC%RONY #RODO!ISKA ! ZAKRESIE"

DZIELANIA IN1ORMACJI O NO!YM SYSTEMIE $OSPODARO!ANIA ODPADAMI KOM NALNYMI NA TERENIE MIASTA L 'LIN, PRZYJMO!ANIE, REJESTRO!ANIE ORAZ IN1ORMO!ANIE O PRA!IDO!YM !YPENIANI DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM. O'S $A INTERESANT! ! !YDZIALE OC%RONY #RODO!ISKA ! ZAKRESIE" DZIELANIA IN1ORMACJI O NO!YM SYSTEMIE $OSPODARO!ANIA ODPADAMI KOM NALNYMI NA TERENIE MIASTA L 'LIN, 1,)00.00 PRZYJMO!ANIE, REJESTRO!ANIE ORAZ IN1ORMO!ANIE O PRA!IDO!YM !YPENIANI DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM. O'S $A INTERESANT! 'OM ! ZAKRESIE !YPENIANIA DEKLARACJI O 1,)00.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI. ZAK P, DOSTA!A I MONTA- ROLET MATERIAO!YC% ! ' DYNK 19,(5).60 PRZEDSZKOLA, PRZY L. !OLSKIEJ 5 ! L 'LINIE 5,0(3.00 !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA PRZED -ENIE #CIE-KI RO!ERO!EJ 'IE$N+CEJ PRZY 'OISK $IMNAZJ M NR 16 DO LICY KONCERTO!EJ ! L 'LINIE 6),63(.00 REMONT POKOI 'I RO!YC% ! ' DYNK RZ&D MIASTA PRZY L. !IENIA!SKIEJ 1(

10)5.

66/O#/13

2013-05-06 PA LINA SIE,KO

10)6.

6*/O#/13

2013-05-06 DA!ID K PIEC

10)*.

*2/IR/13 *5/IR/13

DOMO-SYSTEM 'O-ENA I Z'I$NIE! 2013-0(-15 LISO!SCY SPKA JA!NA 2013-0(-29 'I RO PROJEKT! ' DO!NICT!A KOM NALNE$O SP. Z O.O.

10)).

10)9.

)3/IR/13

2013-05-10

TOP1LOOR- S $I SPECJALISTYCZNE MARCIN $RA'O#

1090.

93/SOI/13

2013-0(-1)

JNS ST DIO REKLAMY J STYNA NO!ICKA-SM&T

ZAK P MATERIA! PROMOCYJNYC% NA KON1ERENCJ& 3 !AR NKO!ANIA 5*,6)6.39 ROZ!OJ $OSPODARCZE$O !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O NA PRZYKADZIE $MINY L 'LIN OR$ANIZACJA CYKLICZNE$O O$LNOPOLSKIE$O SYMPOZJ M 500.00 ST DENCKIC% K NA KO!YC% ,,6I MAJ!KA Z 1IZJOTERAPI+44 ! DNI 9.05.2013 R. K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - PRZEDSTA!IENIE 2,)00.00 TEATRALNE 3J LIAN T !IM. !IERSZE DLA DZIECI3 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! (,000.00 DZIELNICAC% - 1ESTYN DZIELNICO!Y 32II DZIE, !&$LINA3 5,500.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY PISMO 1OLKO!E 3$ADKI Z C%ATKI3 2013

1091.

9*/SOI/13

2013-0(-25

NI!ERSYTET MEDYCZNY ! L 'LINIE

1092.

15)/KL/13

STO!ARZYSZENIE K LT RALNO 2013-05-0) O#!IATO!E !&$LIN PNOCNY ! L 'LINIE STO!ARZYSZENIE K LT RALNO 2013-05-0) O#!IATO!E !&$LIN PNOCNY ! L 'LINIE 2013-05-10 STO!ARZYSZENIE ANIMATOR! R C% 1OLKO!E$O

1093. 109(.

159/KL/13 160/KL/13

1095.

2*1/ZSS/13

2013-05-16

%T1 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

!YNAJEM SALI KON1ERENCYJNEJ, !YNAJEM 3 POMIESZCZE, NA ZAJ&CIA !ARSZTATO!E, ZAPE!NIENIE SER!IS 3,(99.60 KA!O!E$O, L NC% NA KON1ERENCJ& ! DNI 1* MAJA 2013 R. OR$ANIZO!ANEJ PRZEZ $MIN& L 'LIN ! %OTEL 1OC S PRZY L. SKO!RONKO!EJ 2 ! L 'LINIE. 1,000.00 OR$ANIZACJA SPOTKA, #RODO!ISK MEDYCZNYC% MIASTA L 'LINA I L!O!A ! ZAKRESIE OPIEKI PALIATY!NEJ PODCZAS !SPLNE$O POSIEDZENIA KOMISJI !A#CI!YC% DO SPRA! ZDRO!IA I POMOCY SPOECZNEJ RADY MIASTA L 'LINA I L!O!A !E L!O!IE ! DNIAC% 11-13 K!IETNIA 2013 R.

1096.

3/'RM/13

2013-0(-10 TERESA $ ZO!SKA

109*.

62/OR/13

2013-05-16 O#RODEK MEDYCZNY DMP

PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, !ST&PNYC%, ((,)36.00 OKRESO!YC%, KONTROLNYC% PRACO!NIK! M I OSP S NI&CIE A!ARII POZIOM KANALIZACJI SANITARNEJ ODPRO!ADZAJ+CEJ #CIEKI Z 10,151.69 ' DYNK RZ&D MIASTA PRZY L. POD!ALE 3 20,000.00 MO!A PROMOCYJNA - 1/2 1INA! AMP 129/ST/ 13

109).

)(/IR/13

2013-05-02 LESZEK KILARSKI P.P.%.

SANITEK

1099.

129/ST/13

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-05-0* KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN 2013-05-0) KRZYSZTO1 K #MIERCZ K

1100.

155/KL/13

!YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM *00.00 AM'ERS PODCZAS MAJ!KI NA !&$LINIE PO DNIO!YM PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM *,500.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE KORESPONDENCJI Z!I+ZANEJ Z OR$ANIZACJ+ KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! (,500.00 RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC% PRO!ADZENIE KORESPONDENCJI Z!I+ZANEJ Z OR$ANIZACJ+ KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! (,000.00 RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 2,000.00 KOORDYNACJA OPRACO!ANIA E1EMERYCZNYC% ZMIAN ! PRZESTRZENIAC% P 'LICZNYC%" PLAC PO 1ARZE, PLAC OKIETKA, PLAC !OLNO#CI, PLAC KOC%ANO!SKIE$O, PLAC RY'NY

1101.

251/ZSS/13

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 2013-05-0* 3MARATON3

1102.

25/PN/13

2013-05-13 !OJCIEC% K TNIK

1103.

26/PN/13

2013-05-13 TETYANA MYRO6YC%

110(.

30/PN/13

2013-05-09 JAN KAMI,SKI

ORAZ PRZY$OTO!ANIE ANALIZY ZMIAN TYC% PRZESTRZENI NA PODSTA!IE !Y!IAD! Z -YTKO!NIKAMI TYC% PRZESTRZENI NA POTRZE'Y PROJEKT SER ZAPE!NIENIE PO'YT CZESTNIKOM 2DNIO!E$O SPOTKANIA DOTYCZ+CE$O !ST&PNE$O PRZY$OTO!ANIA STRATE$II !YKORZYSTANIE 1 ND SZY E ! PERSPEKTY!IE 1INANSO!EJ 201(-2020 6,300.00 O'EJM J+CE$O NOCLE$, !Y-Y!IENIE, PRZER!Y KA!O!E I DOST&PNIENIE SALI KON1ERENCYJNEJ ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 KONSER!ACJA I PRZE$L+D KLIMATYZACJI, S !ANIE STEREK I A!ARII I/L ' INNYC% NIEPRA!IDO!O#CI ! DZIAANI INSTALACJI KLIMATYZACJI ! ' DYNKAC% 32,6)1.10 PRZY L. PL. OKIETKA 1, RYNEK 1, PL. LITE!SKI 1, POD!ALE 3A, !IENIA!SKA 1(, LESZCZY,SKIE$O 20, NAR TO!ICZA 3*/39, OKOPO!A 11, 1ILARET! ((, KLEE'ER$A 12A, LIPO!A 2*, 5),53*.(2 DOSTA!A !ODY MINERALNEJ 15,000.00 MO!A ZLECENIA NA !PRO!ADZANIE DANYC% AZ'ESTO!YC% DO MSIP

1105.

31/PN/13

2013-05-21

S $I $ASTRONOMICZNE 3 ANTKA3 !YSZY,SKI ANTONI

1106.

60/OR/13

3KLIMA ' D3 PRZEDSI&'IORST!O 2013-05-0* SPECJALISTYCZNE A.SZYMONI K,R.AL'IN,J.MIA

110*. 110). 1109.

63/OR/13 6)/O#/13 99/SOI/13

JO-MI2 % RTO!NIA 2013-05-1( ART.SPO-Y!CZYC% DARI SZ KR CZEK 2013-05-13 KATARZYNA JACK N 2013-0(-25 TSE LASER LI$%T = SO ND

19,065.00 !YKONANIE O#!IETLENIA PODCZAS IMPREZY SCENA MIASTA ! DNI ) MAJA 2013 R. 26.00 DZIER-A!A - L. 'EATRYCZE (/ L. AKSINI () - $ARA- ! ZESPOLE $ARA-O!YM -

1110.

12)/$M/13

2013-05-09 SADLO!SKI Z'I$NIE!

PO!. OK 15 M2 - CZ. DZ. NR 15* .O'R. 39, ARK. 2/ - CZYNSZ MIESI&CZNY 1111. 132/$M/13 2013-05-21 KATARZYNA D DEK-C%ROMI,SKA DZIER-A!A - AL. !ARSZA!SKA - ZIELE, 6*.50 PRZYDOMO!A - DZ. NR 365/3 .O'R. 31, ARK. 12/ - PO!. (5 M2 DZIER-A!A - L. TADE SZA JACYNYONYSZKIE!ICZA 21 - TEREN REKREACYJNY 1,50).(0 DLA DZIECI ZE SZKOY PRY!ATNEJ - DZ. NR *01/25 .O'R. *2, ARK. 2/ - PO!. 125* M2 MO!A ROCZNA DZIER-A!A - L. 1IRLEJO!SKA - ZIELE, 295.00 PO!. OK. 590 M2 - CZ. DZ. NR 196 .O'R. 2, ARK. 2/ - CZYNSZ ROCZNY 2,255,65(.20 TRZYMANIE ZIELENI ! REJONIE NR II !SPPRACA ! CEL PROMOCJI MIASTA ! RAMAC% OR$ANIZACJI $ALI 1,000.00 PODS MO! J+CEJ PLE'ISCYT KO'IETA PRZEDSI&'IORCZA ! DN. 09.0(.2013 ! L 'LINIE. 1,591,1((.05 TRZYMANIE ZIELENI ! REKONIE I6 1,500.00 5,000.00 29,000.00 MO!A PROMOCYJNA KS PI+TKA - 1INA MP KADETEK -16 MO!A SL KALINA - SPARTAKIADA PRZEDSZKOLI ART. 19A K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3C%ATKA 'L ES 1ESTI!AL3

1112.

133/$M/13

2013-05-21 I!ONA LISZCZ

1113. 111(.

13(/$M/13 25/$K/13

2013-05-1* !OZNIAK MACIEJ 2013-05-1* KSZTATO!ANIE TEREN! ZIELENI 3O$RODY3

1115.

25/KP/13

2013-0(-0( MEDIA RE$IONALNE SP. Z O.O.

1116. 111*. 111). 1119.

26/$K/13 139/ST/13 1(0/ST/13 16(/KL/13

2013-05-1* ARC%ITEKT RA ZIELENI 3%ORT S3 2013-05-20 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y PI+TKA

STO!ARZYSZENIE LOKALNE KALINA 2013-05-23 SALEZJA,SKIEJ OR$ANIZACJI SPORTO!EJ 2013-05-1* 1 NDACJA A'SOL!ENT! MCS

1120.

16)/KL/13

2013-05-1*

STO!ARZYSZENIE ORKIESTRA TRY' NA KORONNE$O

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3!ITOLD L TOSA!SKI I JEM ),500.00 !SPCZE#NI - 100. ROCZNICA RODZIN KOMPOZYTORA3

1121.

169/KL/13

2013-05-1*

STO!ARZYSZENIE ORKIESTRA TRY' NA KORONNE$O

REALIZACJA KONCERT 1INAO!E$O I 23,000.00 1ESTI!AL C%R! MIASTA PARTNERSKIC% L 'LINA 2013 REMONT ZJAZD Z !YKONANIEM A TOMATYKI 'RAMY PRZES !NEJ ORAZ MONTA- ZA'EZPIECZE, !EJ#0 NA TEREN 36,900.00 SZKOY Z !YKONANIEM POSZERZE, C%ODNIK! PRZY SZKOLE PODSTA!O!EJ NR 32 ! L 'LINIE DZIER-A!A - AL. NII L 'ELSKIEJ - STACJA TANKO!ANIA $AZEM PYNNYM - PO!. OK. 1,*().00 (60 M2 - CZ. DZ. NR 112 .O'R. 9, ARK. 6/ CZYNSZ MIESI&CZNY NAJEM AM1ITEATR ! ' DYNK PARA1II P.!. NIEPOKALANE$O SERCA MARYI I #!. 1RANCISZKA ! L 'LINIE PRZY AL.KRA#NICKIEJ *6 NA POTRZE'Y" SZKOY 5*,000.00 PODSTA!O!EJ NR 3), $IMNAZJ M NR *, I2 LO, ZSZ ELEKTRONICZNYC% ! L 'LINIE. K!OT& STANO!I CZYNSZ NAJM ZA OKRES 1 CZER!CA 2013 - 31 $R DNIA 201(. DZIER-A!A - L. PANA 'ALCERA - ' DO!A PRZY+CZA DO SIECI !ODOCI+$O!EJ 300.00 PO!. OK. 300 M2 - CZ. DZ. NR 15/3, DZ. NR 15/20 .O'R. 2), ARK. 2/ - CZYNSZ MIESI&CZNY 10,000.00 PRZEPRO!ADZENIE PRZEZ !YKONA!C& NA RZECZ ZAMA!IAJ+CE$O DZIAA, PROMOCYJNYC% ! RAMAC% !YDA!NICT!A Z SERII 3OPERA OMNIA JOSEP%A RATZIN$ERA. KO#CI - ZNAK !#RD NAROD!3 T. )/1 I )/2, !YDA!ANE$O ! NAKADZIE 1000 SZT. ORAZ ! RAMAC% P 'LICZNEJ PREZENTACJI !YDA!NICT!A.

1122.

)2/IR/13

2013-05-10

EDAC% PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O- S $O!E SP. Z O.O.

1123.

129/$M/13

2013-05-13

KOMA LP$ S.C. KRZYSZTO1 KOZAK 'EATA MADEJEK

112(.

135/$M/13

PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA 2013-05-22 NIEPOKALANE$O SERCA MARYJI I #!. KRANCISZKA

1125.

139/$M/13

IDEA IN6EST SPKA Z 2013-05-2( O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-02-05 KATOLICKI NI!ERSYTET L 'ELSKI JANA PA!A II

1126.

13/KP/13

112*.

153/KL/13

2013-05-0)

STO!ARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OT!ARTA PRACO!NIA

16,000.00

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3CYKL !YSTA! (2(3

112).

163/KL/13

PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O2013-05-0) S $O!O-TRANSPORTO!E 3TRANS% RT3 SPKA Z O

#!IADCZENIE O C%ARAKTERZE 1INANSO!YM Z PRZEZNACZENIEM NA 1,230.00 ZOR$ANIZO!ANIE IMPREZY ED KACYJNOK LT RALNEJ 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 20,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 5,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 10,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 12,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 25,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y 5,000.00 PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y .DLA PODOPIECZNYC% #!IETLICY #!. MIC%AA ARC%ANIOA AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ/

1129.

250/ZSS/13

TO!ARZYST!O PIKI SIATKO!EJ ! 2013-05-0* L 'LINIE C%ARYTATY!NE STO!ARZYSZENIE 2013-05-0* NIESIENIA POMOCY C%ORYM 3MISERICORDIA3 1 NDACJA DZIAA, ED KACYJNO2013-05-0* SPOECZNYC% 3OD NO!A3

1130.

25(/ZSS/13

1131.

255/ZSS/13

1132.

25*/ZSS/13

2013-05-0* 1 NDACJA 3RAZEM3

1133.

25)/ZSS/13 263/ZSS/13

2013-05-0* L 'ELSKI KL ' KARATE KYOK S%IN 2013-05-10 INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

113(.

1135.

26(/ZSS/13

2013-05-10

INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I 10,000.00 MODZIE-Y .DLA PODOPIECZNYC% #!IETLICY #!. ANTONIE$O AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ/ PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 12,500.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y DOST&PNIENIE SYSTEM 1,992.60 TELEIN1ORMATYCZNE$O ZA!IERAJ+CE$O AKT ALN+ PRO$NOZ& PO$ODY. RATO!ANIE L 'ELSKIC% KASZTANO!C! 21,600.00 PRZED IN!AZJ+ SZROT!KA KASZTANO!CO!IACZKA ' DO!A +CZNIKA MI&DZY ' DYNKIEM $!NYM A ' DYNKAMI DYDAKTYCZNYMI 535,000.)0 SZKOY PODSTA!O!EJ NR () PRZY L J.KASPRO!ICZA 112 ! L 'LINIE !YKONANIE A TORSKIE$O !YST&P )00.00 PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ POD NAZ!A SCENA MIASTA PRZEC%O!Y!ANIE SYSTEM !YSTA!IENNICZE$O ZO-ONE$O Z 9 1,(00.00 D! STRONNYC% PO!IERZC%NI !YSTA!IENNICZYC% 1ORMAT 1002150. 5,300.00 ROZ$RANICZENIE NIER C%OMO#CI POO-ONEJ !E !SI KLINY $M.$ SK, OZNACZONEJ ! E!IDENCJI $R NT! JAKO DZIAKA NR ((/( Z DZIAKAMI S+SIEDNIMI OZNACZONYMI JAKO NR NR (1, ((/1, ((/3, (5 I51 .O'R.9 KLINY, ARK.1/. 1,600.00 ARTYSTYCZNE !YKONANIE PRO$RAM

1136.

2)0/ZSS/13

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 23 2013-05-2* L 'LIN

113*.

5/'M/13

2013-02-25 NET-MO'ILE SP. Z O.O. 1IRMA %ANDLO!O S $O!A 2013-05-1( TIM'ER PRZEMYSA! SIEPSIAK ' DE2POL ' KO!SKI=!SPLNICY 2013-05-0* SPKA KOMANDYTO!A

113).

*2/O#/13

1139.

)0/IR/13

11(0.

101/SOI/13

2013-0(-25 A$NIESZKA KOCZE!SKA

11(1.

10*/SOI/13 16/$D/13

2013-05-21 DEO SP. Z O.O. 2013-05-1* A' $EO - $EODEZJA !IESA! KOODZIEJ

11(2.

11(3.

1*2/KL/13

2013-05-2( DARI SZ D+'RO!SKI

M ZYCZNE$O Z ZESPOEM CLARI'EL PODCZAS KONCERT ! RAMAC% 1ESTYN PLPZ !YKONANIE ZDJ&0 O'IEKT! T RYSTYCZNYC% MIASTA L 'LIN DO P 'LIKACJI 3SZLAKI L 'LINA3 ORAZ 3,*00.00 AL' M ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 10,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 12,500.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 2(,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 25,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 12,500.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y 26,000.00 OR$ANIZACJA PRO$RAM! PO!SZEC%NIAJ+CYC% !IEDZ& Z ZAKRES NO!E$O SYSTEM $OSPODARO!ANIA ODPADAMI KOM NALNYMI ! SZKOAC%

11((.

2(/PN/13

2013-05-1( KASZ 'ORKO!SKI

11(5.

252/ZSS/13

2013-05-0*

MIEJSKIE TO!ARZYST!O PY!ACKIE L 'LINIANKA

11(6.

253/ZSS/13

PARA1IA RZYMSKO-KATOLICKA P.!. 2013-05-0* #!. STANISA!A 'ISK PA I M&CZENNIKA !ODNIACKI CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SP 30

11(*.

256/ZSS/13

2013-05-0*

11().

261/ZSS/13

2013-05-10

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y D!JKA

11(9.

26*/ZSS/13 26/O#/13

2013-05-10

1 NDACJA SZCZ&#LI!E DZIECI,ST!O

1150.

2013-0(-25 1 NDACJA LAR S

PODLE$AJ+CYC% $MINIE L 'LIN. 1151. 2*0/ZSS/13 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 2013-05-13 SKARPA PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 25,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y !YKONANIE KOREKTY %ISTORYCZNEJ TEKST PRZE!ODNIKA PO PI&CI T RYSTYCZNYC% SZLAKAC% L 'LINA PT. 1,)00.00 3SZLAKI L 'LINA3 ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 DOSTA!A I MONTA- SPRZ&T RADIO!E$O 5$%Z ! STANDARDZIE IEEE )02.11N ! 2,5)3.00 RELACJI L. !IENIA!SKA 1( - L. C%RO'RE$O 5. 1(9,**).)) TRZYMANIE CI+$O#CI PRACY KOPIAREK ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN.

1152.

33/PN/13

2013-05-22 JACEK ST DZI,SKI

1153.

(5/IT/13

2013-05-16 1 T RO E2ITO SP. ZOO AT-SER!IS S.C. TOMASZ $O!ACKI I ANDRZEJ KOZAK

115(.

(*/IT/13

2013-05-20

1155.

9)/SOI/13

2013-0(-2( LI$%T-TEC% P % S.C.

!YNAJEM A$RE$AT! PR+DOT!RCZYC% !RAZ Z PALI!EM 20,295.00 ORAZ O'S $+ DLA POTRZE' KONCERT SCENA MIASTA. PRZE!Z OS', CZESTNIK! !IZYT ST DYJNYC% - MIS RA, E!A S RA, MIC%A S RA, 'RANE! SZLAC%ECKA )2, 23-30( 3,)00.00 DZ!OLA - ! RAMAC% REALIZACJI PROJEKT 3POPRA!A #!IADCZENIA S $ ADMINISTRACYJNYC%...3 1,1*2.00 OPRACO!ANIE I PRZY$OTO!ANIE DO DR K PROJEKT! $RA1ICZNYC% ! RAMAC% 1ESTI!AL C%R! MIAST PARTNERSKIC% K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 29,000.00 MI&DZYNARODO!Y 1ESTI!AL LITERACKI CZAS POET!

1156.

29/PN/13

2013-05-20

MIS RA S.C. MIC%A S RA, E!A S RA

115*.

10(/SOI/13

2013-05-20 KAM ZI KAMILA 'ART ZI-MONA$%AN

115).

1*5/KL/13

2013-05-2(

1 NDACJA SZT KI IM.'R NONA SC% LZA

1159.

1*6/KL/13

2013-05-2* 1 NDACJA T O'OK

K LT RA I SZT KA - K LT RA ! ),500.00 DZIELNICAC% - 1ESTYN DZIELNICO!Y !IENIA!A 2013 MO!A O DO1INANSO!ANIE PROJEKT 3ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ 2,(2),6)0.)) 3KALINA3 ! L 'LINIE3 ! RAMAC% SZ!AJCARSKO-POLSKIE$O PRO$RAM !SPPRACY. 15,000.00 OR$ANIZACJA IMPREZY ESTRADO!EJ POD %ASEM 3NIE0A 20133

1160.

21/1E/13

2013-05-16

RE$IONALNY O#RODEK POLITYKI SPOECZNEJ

1161.

265/ZSS/13

POMORSKA A$ENCJA IMPREZ 2013-05-15 ARTYSTYCZNYC% 3PAJA3 PIOTR JAN SIE!ICZ SPDZIELNIA 2013-05-2( MIESZKANIO!A3SPDZIELCA3 PRZEDSI&'IORST!O S $ 2013-05-1* PROJEKTO!O-MONTA-O!YC% 3EKOPROJEKT3 SPKA Z O$

1162.

65/O!/13

PONOSZENIE KOSZT! ZA MEDIA DOSTARCZONE DO PRZEDSZKOLA NR 53 0.00 PRZY L. ZAC%ODNIEJ * ! L 'LINIE PRZEZ SM SPDZIELCA. !YKONANIE AKT ALIZACJI DOK MENTACJI PROJ., NA TERMOMODERNIZACJ& ' DYNK 59,0(0.00 M L 'LIN PRZY L. !IENIA!SKIEJ 1( ! L 'LINIE !YKONANIA ANALIZY ILO#CIO!EJ I JAKO#CIO!EJ DOTYCZ+CEJ 50,(30.00 EKONOMICZNO-SPOECZNYC% !AR NKO!A, AKADEMICKO#CI MIASTA L 'LIN. 2,33*.00 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA NIER C%OMO#CI STANO!I+CYC% !ASNO#0 $MINY L 'LIN, OZNACZONYC% ! E!IDENCJI $R NT! JAKO DZIAKI POO-ONE ! L 'LINIE PRZY L. &CZY,SKIEJ 11), L. $RA11A EMAN ELA I L. KRESO!EJ 2,(. !YKONANIE RECITAL JAZZO!E$O ! 2,000.00 RAMAC% III MI&DZYNARODO!YC% !ARSZTAT! JAZZO!YC%

1163.

)*/IR/13

116(.

103/SOI/13

2013-05-1*

1 NDACJA NI!ERSYTET C RIE - SKODO!SKIEJ

MARII

1165.

131/$M/13

2013-05-1( RSZ LA KOMINEK

1166.

156/KL/13

2013-05-0) DA6ID DOR>?KA

116*.

16*/KL/13

2013-05-0*

STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS DYREKCJA OKRE$O!A L 'LIN PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P.!. #!. MAKSYMILIANA KOL'E$O

MO!A LICENCYJNA NA KONCERT POD 2(6.00 NAZ!+ MAREK ANDRZEJE!SKI I JE$O D!IE DYC%Y K LT RA I SZT KA - K LT RA ! 9,900.00 DZIELNICAC% - 1ESTYN KO#MINKA 3KO#MINEK Z K LT R+3 PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM *,500.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 15,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 25,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 11,250.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y (,000.00 PRZY$OTO!ANIE MATERIA! NT. !SPPRACY $MINY L 'LIN Z OR$ANIZACJAMI POZARZ+DO!YMI, OPRACO!ANIE I P 'LIKO!ANIE MATERIA! NT. !SPPRACY $MINY NA STR INTERNETO!EJ I 1'., DOK MENTO!ANIE SPOTKA, KONS LTACYJNYC% Z OPP. DZIER-A!A KOPIARKI CY1RO!EJ RICO% MP )000 ORAZ TRZYMANIE CI+$O#CI 25,53(.)0 PRACY RZ+DZE, RICO% MP )000 I RICO% A1ICIO MP 6001.

116).

1)5/KL/13

2013-05-29

1169.

259/ZSS/13

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 2013-05-0* SPARTAK S

11*0.

260/ZSS/13

TO!ARZYST!O $IMNASTYCZNE 2013-05-10 SOKL

11*1.

262/ZSS/13

2013-05-10 KL ' SPORTO!Y NIA L 'LIN

11*2.

26)/ZSS/13 (3/KP/13

2013-05-13 STO!ARZYSZENIE 3E DAJMONIA3 2013-06-03 KAMILA KNIAZIO!SKA

11*3.

11*(.

()/IT/13

AT-SER!IS S.C. TOMASZ $O!ACKI I 2013-05-16 ANDRZEJ KOZAK

11*5.

(9/IT/13

2013-05-21 KOMP TRONIK S.A.

DOSTA!A SPRZ&T KOMP TERO!E$O ! RAMAC% PROJEKT 3!SPPRACA ),2*1.00 SAMORZ+D! MIAST R!NE I L 'LIN JAKO ELEMENT ROZ!OJ O'SZAR TRANS$RANICZNE$O3. PROMOCJA MIASTA L 'LIN PODCZAS 3,(16.6* REALIZACJI PRO$RAM TELE!IZYJNE$O ,,$R 'E CI&CIE44. STO!ARZYSZENIE PIKARSKIE NADZIEJE 2,000.00 MOTOR L 'LIN PRACE KONSER!ACYJNE PYTY 'OISKA L.KRESO!A OSIEDLO!Y CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SA!IN PRZY$OTO!ANIE PYTY 'OISKA I 3,000.00 ZAPLECZA SZATNIO!E$O 'OISKO L.SA!INKO!SKA 6,000.00 1,500.00 KS NIA- 1INA P C%AR POLSKI MODZIK! ! P.R&CZNEJ - PROMOCJA MO!A M KS 'ASKET 30- ART 19A, 1INAY MINIKOSZYK!KI DZIE!CZ+T

11*6.

109/SOI/13

KM MA$N M $O$OZA, $ACA 2013-0(-25 SPKA JA!NA 2013-05-16 STO!ARZYSZENIE PIKARSKIE NADZIEJE - MOTOR L 'LIN

11**.

13(/ST/13

11*).

13)/ST/13

CZNIO!SKI OSIEDLO!Y KL ' 2013-05-16 SPORTO!Y SA!IN ! L 'LINIE 2013-05-23 KL ' SPORTO!Y NIA L 'LIN 2013-05-29 MI&DZYSZKOLNY CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 'ASKET 30 L 'LIN

11*9. 11)0.

1(3/ST/13 1(5/ST/13

11)1.

166/KL/13

2013-05-1* TERESA NO!ACZYK

ARTYSTYCZNE !YKONANIE A TORSKIE$O PRO$RAM KA'ARETO!E$O !RAZ Z 550.00 ZESPOEM 3KA'ARET POD !YR!I$ROSZEM3 PODCZAS MAJ!KI ! DNI 26.05.2013 NAJEM SALI KON1ERENCYJNEJ COLLE$I M MAI S NA KONCERT ! RAMAC% 1ESTYN 1,660.50 PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% ! DNI 16 CZER!CA 'R. 51,192.60 1. ZAPROJEKTO!ANIE I DOSTA!A Z MONTA-EM TA'LIC IN1ORMACYJNYC% I ROLL 'ANER!: 2. OR$ANIZACJA I DOSTA!A KON1ERENCJI IN1ORMACYJNOINA $ RACYJNEJ !RAZ Z KON1ERENCJ+ PRASO!+ I 'RAN-O!YM PANELEM

11)2.

1)3/KL/13 50/IT/13

NI!ERSYTET MEDYCZNY ! 2013-05-13 L 'LINIE 2013-05-20 MODART MARCIN KOMADO!SKI

11)3.

EKSPERCKIM: 3. ZAPROJEKTO!ANIE I DOSTA!A MATERIA! PROMOCYJNYC% PROJEKT PT. 3L 'ELSKA 'I'LIOTEKA !IRT ALNA3. 11)(. 6*/OR/13 ARKADI SZ SACZE!SKI 2013-05-23 PRZEDSIE'IORST!O %ANDLO!O S $O!E -AR T%EOKART DARI SZ !OJCIEC% 2013-05-22 !IATER 2013-05-23 2013-05-22 'I RO !YCEN NIER C%OMO#CI JOLANTA SARAN T%EOKART DARI SZ !OJCIEC% !IATER DOSTA!A PALI! DO SAMOC%OD! S -'O!YC% M L 'LIN I OC%OTNICZEJ 1*9,1)9.51 STRA-Y PO-ARNEJ-$ SK I OC%OTNICZEJ STRA-Y PO-ARNEJ RATO!NICT!O !ODNE OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA NIER C%OMO#CI 1,(00.00 ZA' DO!ANEJ L. LESZCZY,SKIE$O 19 D $OSZA * 1(,)(*.33 !YKONANIE IN!ENTARYZACJI ' DYNK! MIESZKALNYC% - 6II CZ&#CI

11)5.

13*/$M/13

11)6. 11)*.

13)/$M/13 1(0/$M/13

OPRACO!ANIE DOK MENTACJI 2,000.00 $EODEZYJNEJ PODZIA DZIAKI NR 61/9 ! PO'L. L. NAKO!SKIC% OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA DZIAKI 2,600.00 J DYMA, AL. KRA#NICKIE 215'/ L.RZEMIE#LNICZA 1 L.

11)).

1(1/$M/13

T%EOKART DARI SZ !OJCIEC% 2013-05-22 !IATER

11)9.

1(2/$M/13

2013-05-21 MACIEJ MACI+$

!YKONANIE IN!ENTARYZACJI ' DYNK! 3,150.03 MIESZKALNYC% - CZ&#0 6III - L. K NICKIE$O )9 OR$ANIZACJA KON1ERENCJI ,,INSPIRATION.DESTINATION44 ! DNI 21 20,(66.26 MAJA 2013 R. MAJ+CEJ NA CEL PROMOCJ& O1ERTY $OSPODARCZEJ MIASTA L 'LIN. OSIEDLO!E STO!ARZYSZENIE K LT RY 1IZYCZNEJ 6ROTCO6IA PRACE 2,000.00 KONSER!ACYJNE PYTY 'OISKA L.KR&-NICKA ,ZEM'ORZYCKA ! L 'LINIE 50,000.00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS MARATON

1190.

106/SOI/13

2013-05-0) 'L E 6INE ANETA KODA#

1191.

13*/ST/13 1(*/ST/13

OSIEDLO!E STO!ARZYSZENIE 2013-05-16 K LT RY 1IZYCZNEJ 6ROTCO6IA 2013-06-05 1 NDACJA ROZ!OJ SPORT !

1192.

L 'LINIE 1193. 1*/$D/13 RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-05-0* $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3 2013-05-2( JZE1 SZOPI,SKI

L 'ELSKIE$O OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA PI&CI DZIAEK *,3)0.00 POO-ONYC% ! REJONIE L.RATAJA SPECJALNA STRE1A EKONOMICZNA PRO!ADZENIE KONCERT 1INAO!E$O 550.00 PODCZAS I 1ESTI!AL C%R! MIAST PARTNERSKIC% L 'LINA 2013 SPORZ+DZENIE 100 OPERAT! SZAC NKO!YC% DLA STALENIA )5,000.00 !ARTO#CI NIER C%OMO#CI NIEZA' DO!ANYC% 56,6(1.50 DZIER-A!A 5 SZT K 1A'RYCZNIE NO!YC% KOPIAREK KOLORO!YC% CY1RO!YC%.

119(.

1)6/KL/13

1195.

1)/$D/13

2013-05-1* MARIA NA!ROT KONICA MINOLTA ' SINESS SOL TIONS POLSKA SP. Z O.O.

1196. 119*.

((/IT/13 *)/IR/13

2013-05-10

2013-05-2* P$E DYSTRY' CJA S.A.

MO!A PRZY+CZENIO!A --O'EK , 16,5((.12 L 'LIN OS.CZEC%! L. MODEJ POLSKI 30 MO!A DZIER-A!Y ZA' DO!ANEJ NIER C%OMO#CI $R NTO!EJ O'EJM J+CEJ CZ&#CI DZIAEK OZNACZONYC% NR 106*/1, 1061/1, 56( ORAZ 2,399.23 ' DYNEK Z ZESPOAMI PR+DOT!RCZYMI, INSTALACJ+ ELEKTROENER$ETYCZN+, INSTALACJ+ J&CIA I DOPRO!ADZENIA $AZ SKADO!ISKO!E$O. (10,200.00 DZIELENIE !SPARCIA 1INANSO!E$O ! 2013 ROK ZE #RODK! ' D-ET PA,ST!A ! 1ORMIE DOTACJI CELO!EJ ! ZAKRESIE ZADA, IN!ESTYCYJNYC% SZK PODSTA!O!YC% NA T!ORZENIE SZKOLNE$O PLAC ZA'A! !" SP NR 20, SP NR 30, SP NR 31, SP NR 39. 2,000.00 KS L 'LINIANKA !IENIA!A PRACE

119).

*9/O#/13

2013-06-05 ENER-$ POLSKA SP.ZO.O

1199.

))/IR/13

2013-05-23 K RATORI M O#!IATY ! L 'LINIE

1200.

133/ST/13

2013-05-16 KL ' SPORTO!Y L 'LINIANKA -

!IENIA!A SP ZOO 1201. 1((/$M/13 2013-0(-1* NI!ERSYTET MARII C RIESKODO!SKIEJ ! L 'LINIE

KONSER!ACYJNE PYTY 'OISKA L.LESZCZY,SKIE$O ! L 'LINIE -YCZENIE - AL. KRA#NICKIE 25 0.00 PO!IERZC%NIA 152,6 M2- POMIESZCZENIA NR 106,10*,110 DZIER-A!A - ZIELE, PRZYDOMO!A - L. *5.60 ZIKO!SKIE$O - CZ. DZ. NR 1/1(, O'R. 31, ARK. 1 - PO!. 10) M2 - MO!A ROCZNA DZIER-A!A - L. PADERE!SKIE$O PARKIN$ PATNY - PO!. OK. (((0 M2 - CZ. 2,9*(.)0 DZ.NR (1/15 .O'R. 6, ARK. 1/ - CZYNSZ MIESI&CZNY PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 25,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y OR$ANIZACJA ! DNIAC% 1)-20 K!IETNIA 2013 R. MI&DZYNARODO!EJ 500.00 KON1ERENCJI ,,!OLNY RYNEK $OSPODARKA, PRA!O, SPOECZE,ST!O44 3,250.00 !YKONANIE EKSPERTYZY ! SPRA!IE ZMIANY STAN !ODY NA $R NCIE.

1202.

1(5/$M/13

2013-05-2* PIETRAS TERESA I JAN

1203.

1(6/$M/13

2013-06-0( MAREK KOZIO $AM'LIN

120(.

2)*/ZSS/13

2013-05-15 STO!ARZYSZENIE 3SKA T3

1205.

53/SOI/13

NI!ERSYTET MARII C RIE2013-03-26 SKODO!SKIEJ ! L 'LINIE 2013-05-20 Z'I$NIE! PODLASZE!SKI

1206.

*(/O#/13

120*.

105/SOI/13 11*/SOI/13

2013-05-31 LO$NET SOL TIONS SP. Z O.O. 2013-06-06 MANDRA$ORA IZA'ELA KOZO!SKADEC%NIK !YDA!NICT!O 'ONI LI'RI LESZEK D LIK

ANALIZA O'SZAR A$LOMERACJI MIASTA L 'LIN ! ZAKRESIE ROZ!OJ 'AZY 2),290.00 S $ LO$ISTYCZNYC% I NO!OCZESNYC% PRZESTRZENI MA$AZYNO!YC%. ),000.00 OR$ANIZACJA #L ' -YDO!SKIE$O Z DZIAEM P 'LICZNO#CI ! DNI 13 LIPCA 2013 R. PROMOCJA AL' M RENESANS L 'ELSKI 600.00 ! KLASZTORZE DOMINIKAN! ! DNI 23 MAJA 2013 R. 3,000.00 KS !IDOK PRACE KONSER!ACYJNE

120).

1209. 1210.

11)/SOI/13 135/ST/13

2013-05-06

2013-05-16 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y

!IDOK SP 51 ! L 'LINIE 1211. 1212. 1213. 136/ST/13 19(/ZSS/13 29/$K/13 2013-05-16 ' DO!LANY KL ' SPORTO!Y ! L 'LINIE 2,000.00

PYTY 'OISK

L.R SAKI ! L 'LINIE

'KS L 'LIN PRACE KONSER!ACYJNE PYTY 'OISKA L.'ALLADYNY

A$ENCJA ARTYSTYCZNA 3SCENA3 2013-05-02 KAMILA SIERADZKA 2013-05-29 $ARDEN DESI$NERS MIROSA! DERKACZ

REALIZACJA PRO$RAM SO!NO3,600.00 M ZYCZNE$O DLA CZNI! SZK $IMNAZJALNYC% 1,69(,9(5.22 TRZYMANIE ZIELENI ! REJONIE III MO!A 22/RE-1/2013 Z DNIA 22.0(.2013 R., DOT. S NI&CIA KOLIZJI ! Z!I+ZK Z 0.00 PLANO!AN+ IN!ESTYCJ+ - ' DO!A KADKI ! REJONIE LICY KACZE,CO!EJ I LICY RZESZO!SKIEJ DR K ORAZ DOSTA!A MATERIA! DR KO!ANYC% DLA RZ&D MIASTA 12,055.65 L 'LIN NA POTRZE'Y PROMOCJI PROJEKT CARNA6AL SZT K MISTRZ!. DZIAANIA PROMOCYJNE ! RAMAC% 6*,650.00 PROJEKT 3NOTES K LT RALNY L 'LINA I L 'ELSZCZYZNY3 ARTYSTYCZNE !YKONANIE PRO$RAM 2,*00.00 M ZYCZNE$O Z ZESPOEM PODCZAS KONCERT ! RAMAC% 1ESTYN PLPZ #!IADCZENIE O C%ARAKTERZE 1INANSO!YM Z PRZEZNACZENIEM NA 1,*22.00 ZOR$ANIZO!ANIE 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% ! DNI 16.06.2013 35,000.00 S $A PROM J+CA MIASTO L 'LIN PODCZAS KONCERT C%!AY 30.05.2013 R.

121(.

69/IR/13

2013-0(-22 P$E DYSTRY' CJA S.A.

1215.

116/SOI/13

2013-06-06 DR KARNIA 3STANDR K3 ADAM KRL

1216.

165/KL/13

2013-05-16

A$ORA SPKA AKCYJNA ODDZIA ! L 'LINIE

121*.

1*1/KL/13

2013-05-2( PAMELA C%ODNA

121).

1**/KL/13

L 'ELSKIE PRZEDSIE'IORST!O 2013-06-0( ENER$ETYKI CIEPLNEJ SPKA Z O.O. 2013-05-2( 2013-06-03 CENTR M INICJATY! EKONOMICZNYC% 1IDES KATOLICKI NI!ERSYTET L 'ELSKI JANA PA!A II

1219. 1220.

1)2/KL/13 1)*/KL/13

!SPPRACA ! CEL ZOR$ANIZO!ANIA 10,000.00 !YDARZENIA K LT RALNE$O PN. KONCERT K!ARTET AKADEMOS

1221.

1))/KL/13

TA R S DORADZT!O I REKLAMA 2013-05-15 ADAM !ID C% Z SIEDZI'+ ! $LI!ICAC% 2013-06-03 PARA1IA RZYMSKO-KATOLICKA P.!. #!. JAK 'A APOSTOA

!YKONANIE I ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% ! RAMAC% PROJEKT 15,32(.00 3'LI-EJ SIE'IE. TRZY K LT RY JEDNA E ROPA3 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! ),500.00 DZIELNICAC% - 36 $ SECKIE JAK 'KI. #!I&CI !#RD NAS3 PREZENTACJI 1RA$MENT! DRAMAT JERZE$O - A!SKIE$O PT. DYKTATOR ! 1,000.00 RAMAC% O'C%OD! ROK PO!STANIA STYCZNIO!E$O K LT RA I SZT KA - K LT RA ! (,000.00 DZIELNICAC% - DZIELNICO!Y 1ESTI!AL K LT RY 3Z K LT R+ CI DO T!ARZY3 S $A TRANSPORTO!A - PRZE!IEZIENIE 2,100.00 CZONK! KRPA NA SZKOLENIE ! SZCZYRK . 6(,)21.00 392,(93.00 !DRO-ENIE MOD SYSTEM KSAT2000I $OSPODARKA ODPADAMI .$OP/. ZAK P !RAZ Z DOSTA!+ SPRZ&T KOMP TERO!E$O.

1222.

1)9/KL/13

1223.

190/KL/13

2013-06-0* DARI SZ 'OR C%

122(.

192/KL/13

2013-06-0*

1 NDACJA SZCZ&#LI!E DZIECI,ST!O S $I TRANSPORTO!E $ORZEL $A'RIEL

1225. 1226. 122*.

292/ZSS/13 (3/IT/13 52/IT/13

2013-05-29

2013-05-10 COI$ 2013-05-15 ASSECO ' SINESS SOL TIONS SA

122).

6)/OR/13

2013-05-29 DAN TA D SZAK

PRO!ADZENIE O'S $I KASO!EJ PRACO!NICZEJ KASY ZAPOMO$O!OPO-YCZKO!EJ. SPORZ+DZANIE 1,500.00 DOK MENTACJI Z!I+ZANEJ Z DZIELONYMI PO-YCZKAMI ! SZCZE$LNO#CI LIST POTR+CE, CZONK! PKZP I RAPORT! KASO!YC%. ZAPE!NIENIE 'EZPIECZE,ST!A NA ),000.00 !ODZIE OS' KORZYSTAJ+CYC% Z AK!EN ZALE! ZEM'ORZYCKI. 10,000.00 ZAK P S $I K LT RALNEJ POLE$AJ+CEJ NA REALIZACJI KONCERT

1229. 1230.

13/'M/13 191/KL/13

REJONO!E !ODNE OC%OTNICZE 2013-06-12 PO$OTO!IE RAT NKO!E ! L 'LINIE 2013-06-06 IMPRESARIAT KRZYSZTO1 'ATO$

K!ARTET AKADEMOS 1231. 19(/KL/13 2013-06-0* STO!ARZYSZENIE SAMOPOMOCY TERYTORIALNEJ STO!ARZYSZENIE 1ESTI!AL 'R NONA SC% LZA PARA1IA RZYM.-KAT. P!. #!I&TE$O 'RATA AL'ERTA K LT RA I SZT KA - K LT RA ! 3,000.00 DZIELNICAC% - 1ESTYN OSIEDLO!Y 3DZIE, S+SIADA. TO!ARO!A 2013 REALIZACJA ZADANIA P 'LICZNE$O PN. 22,000.00 3'R NO(E6ER 2013. DNI 'R NONA SC% LZA3 - MIASTO K LT RY REALIZACJA ZADANIA P 'LICZNE$O PN. 1ESTYN PARA1IALNY DLA OSIEDLA 13,000.00 3'OTANIK3 PRZY KO#CIELE #!. 'RATA AL'ERTA ! L 'LINIE 15,000.00 R-NY !IEK, PODO'NE PASJE 2013 K LT RA ! DZIELNICAC%

1232.

19*/KL/13

2013-06-0*

1233.

201/KL/13

2013-06-0*

123(.

202/KL/13

STO!ARZYSZENIE !SPIERANIA 2013-06-0* K LT RY DZIELNICY CZEC%! 3RONDO3 3CENTR M 1ORMACJI !SPLNOT 2013-06-0* NEOKATEC% MENALNYC% ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIE 2013-05-15 A$ENCJA ARTYSTYCZNA 3SCENA3 KAMILA SIERADZKA

1235. 1236.

203/KL/13 266/ZSS/13

CELE'RACJA SYM1ONICZNO1),000.00 KATEC%ETYCZNA 3CIERPNIENIE NIE!INNYC%3 - MIASTO K LT RY 3,500.00 !YST&P PODCZAS IMPREZY 3NIE0PA 20133 PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM *,*50.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM 10,000.00 PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y *,500.00 PRO!ADZENIE O'OZ! LETNIC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM DLA 1.(00 DZIECI I MODZIE-Y 10,000.00 PRZEPRO!ADZENIE 'ADANIA METOD+ PAPI NA PR'IE O$LNEJ MIN *00 MA2 2000

123*.

269/ZSS/13

C%OR+$IE! L 'ELSKA Z!I+ZK 2013-05-29 %ARCERST!A POLSKIE$O

123).

2*9/ZSS/13 2))/ZSS/13

' DO!LANY KL ' SPORTO!Y ! 2013-05-2* L 'LINIE 2013-05-2* KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE POMOCY OSO'OM POTRZE' J+CYM 3A$APE3 2013-06-10 ANDRZEJ T CKI

1239.

12(0.

36/PN/13

OD'IORC! S $ T RYSTYCZNO K LT RALNYC% PRZE'Y!AJ+CYC% ! OKRESIE CZER!IEC - !RZESIE, 2013 ! L 'LINIE ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 12(1. 69/O#/13 2013-0(-11 TIME SA 1ILIA L 'LIN MO!A NA EMISJ& SPOT! 6,150.00 REKLAMO!YC% NA ANTENIE RADIA ESKA L 'LIN. PO!IERZENIE REALIZACJI ZADANIA P 'LICZNE$O PN. OR$NIZACJA Z'IRKI 10,000.00 ELEKTRO#MIECI PN. EKO#!IATO ZA ELEKTRO#MIECI. !YKONANIE MIEJSC POSTOJO!YC% DLA 6),5*1.)2 SAMOC%OD! OSO'O!YC%, PRZY L. TYMIANKO!EJ ! L 'LINIE OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ),)56.00 ' DO!& #CIE-KI RO!ERO!EJ OD LICY MISJONARSKIEJ DO LICY NII L 'ELSKIEJ ! L 'LINIE S NI&CIE A!ARII INSTALACJI CENTRALNE$O O$RZE!ANIA ! ' DYNK 6(,996.0) RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY L. POD!ALE 3A PRZY$OTO!ANIE I !DRO-ENIE PROCES 5,000.00 KOM NIKACJI PRZY -YCI INTERNET DO PROJEKT START P L 'LIN. (,(00.00 Z' DO!ANIE K!ESTIONARI SZA DO 'ADA, SPOECZNYC% ! RAMAC% T!ORZONE$O MIEJSKIE$O SYSTEM 'ADA, SPOECZNYC% 3,))5.00 DZIER-A!A - L. !Y-YNNA - PARKIN$ PATNY - PO!. OK. (625 M2 - DZ.NR (/5, 15/3

12(2.

*6/O#/13

2013-05-16

1 NDACJA SPOECZNEJ ED KACJI EKOLO$ICZNEJ 3E

12(3.

100/IR/13

PRZEDSI&'IORST!O PROD KCYJNO 2013-06-03 - S $O!E 3AR'ET3 SP Z O.O.

12((.

101/IR/13

2013-06-03

'I RO S $ IN!ESTYCYJNO PROJEKTO!YC% IN6EST - 'AK

12(5.

103/IR/13

2013-05-10

1IRMA S $O!O - %ANDLO!A 3DOMEK3 E!A POPAJE!SKA

12(6. 12(*.

112/SOI/13 115/SOI/13

2013-05-31 OLI!IA 'EDNARCZYK 2013-06-06 PA!E RYDZE!SKI

12().

150/$M/13

2013-06-05 PARKIN$ STRZE-ONY EL-'IETA 'OCZKO!SKA

.O'R. 2*, ARK. (/ - CZYNSZ MIESI&CZNY 12(9. 151/$M/13 2013-06-12 STE1AN MIKOAJCZ K DZIER-A!A - L. !ALECZNYC% - $ARA(0.00 M RO!ANY - PO!. 20 M2 - CZ. DZ.NR 105/1 .O'R. 23, ARK. 6/ - CZYNSZ MIESI&CZNY DZIER-A!A - AL. KRA#NICKA - ZIELE, (0.00 PRZYDOMO!A - PO!. OK. (0 M2 - CZ. DZ.NR 9/9 .O'R. 21, ARK. 3/ - CZYNSZ ROCZNY DZIER-A!A - L. !YZ!OLENIA - ZIELE, PRZYDOMO!A - DZ. NR 3/1, O'R. 11, ARK. 19 19).(0 - PO!. 2() M2 - MO!A PATNA ! STOS NK ROCZNYM MO!A O DO1INANSO!ANIE PROJEKT 3PRZY$OTO!ANIE DOK MENTACJI DLA CENTR M SZT KI !SPCZESNEJ L 'LIN3 ZE #RODK! 1INANSO!YC% *00,000.00 MINISTRA K LT RY I DZIEDZICT!A NARODO!E$O POC%ODZ+CYC% Z 1 ND SZ PROMOCJI K LT RY ! RAMAC% PRO$RAM ROZ!J IN1RASTR KT RY K LT RY. DOSTA!A DO 'I RA DS. OS' NIEPENOSPRA!NYC% ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN PAPIER *5(.0) KSERO$RA1ICZNE$O ORAZ MATERIA! 'I RO!YC% ! RAMAC% PROJEKT PRZEZ STA- I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI )20.00 O'S $A DELE$ACJI .! DNIAC% 2*2).05.2013R./ PODCZAS !IZYTY ! L 'LINIE PRZEDSTA!ICIELI KANTON NE C%ATEL .SZ!AJCARIA/, ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN DLA !SZYSTKIC%. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZ+DZANIA R-NORODNO#CI+3

1250.

152/$M/13

2013-06-12 KRYSTYNA RADZIE,CIAK

1251.

153/$M/13

2013-06-12 ANNA SZA1RAN

1252.

22/1E/13

2013-0(-25

MINISTERST!O K LT RY I DZIEDZICT!A NARODO!E$O

1253.

3/ON/13

2013-05-2)

A$ENCJA %ANDLO!O- S $O!A !IDOK SP. Z O.O.

125(.

(0/KP/13

2013-05-2( MA$ORZATA KOPERA

1255.

((/KP/13

2013-06-05

L 'LIN $RAND %OTEL MANA$EMENT SP. Z O.O.

#!IADCZENIE S $I %OTELARSKIEJ !RAZ ZE #NIADANIEM, NA TERENIE MIASTA L 'LIN - 6I CZ&#CI. CZ&#0 6I 20,200.00 S KCESY!NA S $A %OTELARSKA !RAZ ZE #NIADANIEM NA TERENIE MIASTA L 'LIN DLA $O#CI PREZYDENTA MIASTA L 'LIN. (5,*9*.00 ASYSTA TEC%NICZNA OPRO$RAMO!ANIA SO!A.

1256.

(6/IT/13

INSTYT T SYSTEM! 2013-05-09 PRZESTRZENNYC% I KATASTRALNYC% S.A.

125*.

(/ON/13

2013-05-2( 'O-ENA $R SZECKA

ZAJ&CIA Z DORADC+ ZA!ODO!YM ! ZAKRESIE OPRACO!ANIA INDY!ID ALNYC% PLAN! DZIAANIA DLA (,3(*.00 21 OS' NIEPENOSPRA!NYC% ! RAMAC% PROJEKT PRZEZ STA- I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI DOSTA!A OPRO$RAMO!ANIA ED KACYJNE$O - MATEMATYKA,SZKOA 29,135.5) PONAD$IMNAZJALNA - 306 SZT. NA POTRZE'Y PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& CI+$ PIESZE$O !RAZ ZE SC%ODAMI PRZEZ *,3)0.00 !+!Z POMI&DZY L. PANA !OODYJO!SKIE$O A ISTNIEJ+CYMI SC%ODAMI PRZY ' DYNK , PRZY L. DZIE!ANNY ) ! L 'LINIE 25,000.00 ZLECENIE !YKONA!CY ZADANIA PT. REK LTY!ACJA Z'IORNIKA ZEM'ORZYCKIE$O NAPRA!A, KONSER!ACJA I ROZ' DO!A 'ARIER 'IOLO$ICZNYC%. 5,65).00 !YNAJEM SPRZ&T M LTIMEDIALNE$O NA POTRZE'Y CARNA6AL SZT K-MISTRZ!. ,,!IECZOREM44 !

125).

51/O!/13

I2ION S.C. 'RZEZINKA ART R, 2013-0(-29 MAC%NIK !OJCIEC%

1259.

*1/IR/13

2013-0(-26

'I RO S $ IN!ESTYCYJNO PROJEKTO!YC% IN6EST - 'AK

1260.

*5/O#/13

2013-05-20 'EATA DANIE!SKA 'AZA NEPT N

1261. 1262.

)2/SOI/13 ))/SOI/13

2013-05-2( A6 CENTR M 2013-0(-11 TELE!IZJA POLSKA S.A.

(9,)59.*3 OR$ANIZACJA KONCERT

TEATRZE STARYM ! L 'LINIE ! DNI K!IETNIA 2013 R. 1263. 9*/IR/13 2013-06-03 PRZEDSI&'IORST!O PROD KCYJNO - S $O!E 3AR'ET3 SP Z O.O.

12

REMONT POKOI 'I RO!YC% I KLATKI (9,200.00 SC%ODO!EJ ! ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY L. LESZCZY,SKIE$O 20 KONS LTACJE EKSPERCKIE ! ZAKRESIE PRAC NAD DOK MENTEM ST DI M !AR NKO!A, I KIER NK! 1,500.00 ZA$OSPODARO!ANIA PRZESTRZENNE$O ! ODNIESIENI DO TEMATYKI ZASO'! #RODO!ISKA PRZYRODNICZE$O DLA MIASTA L 'LIN ARTYSTYCZNE !YKONANIE T!OR! TRADYCYJNEJ M ZYKI SZKOCKIEJ Z 3,300.00 ORKIESTR+ SZKOCK+ PODCZAS 1ESTYN PLPZ A TORSKA PRELEKCJA NT. %ISTORII !YKORZYSTANIA KARA'INY SZERMIERCZE$O Z !ARSZTATEM 2,000.00 SZERMIERKI SPORTO!EJ PODCZAS 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% A TORSKA PRELEKCJA NT. LE$II NAD!I#LA,SKIEJ Z PREZENTACJ+ (,(00.00 REKONSTR KCJI %ISTORYCZNEJ PODCZAS 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% (,920.00 TRANSPORT REPLIKI CZO$ PANTNER NA TRASIE 'IELSKO'IAA-L 'LIN -'IELSKO'IAA ! DNI 16.06.2013 R. NA POTRZE'Y 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% 50,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - 2III EDYCJA PRO$RAM MISTRZ MO!Y

126(.

9/PL/13

2013-05-23 JACEK 'A' C%O!SKI

1265.

1*3/KL/13

2013-05-2( TOMASZ JMA

1266.

1*)/KL/13

2013-06-0( PA!E M RA!SKI

126*.

1*9/KL/13

2013-06-0( SZYMON PA!LACZYK

126).

1)0/KL/13

2013-06-0( KRZYSZTO1 TROJANO!SKI MA2ICAR$O

1269.

193/KL/13

2013-06-0* STO!ARZYSZENIE SOLIDNA 1IRMA

POLSKIEJ 12*0. 199/KL/13 2013-06-0* CENTR M JANA PA!A II REALIZACJA ZADANIA P 'LICZNE$O PN. 1ESTYN RODZINNY Z 'O$OSA!IONYM ),000.00 JANEM PA!EM II - K LT RA ! DZIELNICAC% REALIZACJA ZADANIA P 'LICZNE$O PN. 5,000.00 OR$ANIZACJA AKCJI 3LATO ! MIE#CIE"3 NA SA!INK - K LT RA ! DZIELNICAC% 20,000.00 TRZYMANIE $RO'! I CMENTARZY !OJENNYC% NA TERENIE $MINY L 'LIN

12*1.

200/KL/13

2013-06-0*

STO!ARZYSZENIE SPOECZNOK LT RALNE SA!INEK

12*2.

2)/$K/13

PRZEDSI&'IORST!O S $O!O2013-05-2( %ANDLO!E INTER 1IOEK PA!E 1IJOEK

12*3.

3)/KP/13

2013-05-1* LO$O-LI1T S.C.

#!IADCZENIE S $I %OTELARSKIEJ !RAZ ZE #NIADANIEM, NA TERENIE MIASTA L 'LIN - 6I CZ&#CI: CZ&#0 I6 - S $A %OTELARSKA ZE #NIADANIEM, NA TERENIE 13,319.6( MIASTA L 'LIN DLA CZESTNIK! MI&DZYNARODO!E$O 1ESTI!AL C%R! MIAST PARTNERSKIC% ! L 'LINIE DLA MAKSYMALNIE 2* OS' 35,30(.00 !SPARCIE PO$!ARANCYJNE SYSTEM O'S $I $OSO!A,.

12*(.

(1/IT/13

2013-0(-26 ELKOMTEL MIROSA! SOTYS

12*5.

53/IT/13 66/O!/13

2013-05-2) ME$ATEC% DARI SZ $ TEK 2013-06-0( POLSKIE TO!ARZYST!O EKONOMOCZNE ZAKAD SZKOLENIA I DORADZT!A EKONOMICZ

DOSTA!+ SPRZ&T KOMP TERO!E$O NA POTRZE'Y PROJEKT 3PRZEZ STA- I 25,2(1.00 PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI3. 2(,219.00 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3KONTROLA ZARZ+DCZA ! PLAC!KAC% O#!IATO!YC%3 ! RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJENO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 15,63(.0) OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3PRA!O O#!IATO!E3 !

12*6.

12**.

6*/O!/13

2013-06-0( SYNTEA SPKA AKCYJNA

RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 12*). 90/O#/13 ZAKAD $OSPODARKI KOM NALNEJ 2013-06-03 3$RONEKO3 M. $RONO!SKI, M. $RONO!SKI 92,2*2.50 S !ANIE AZ'EST Z TEREN M. L 'LIN

12*9.

110/SOI/13

2013-05-2( L 'COM PIOTR $ORYCKI

R C%OMIENIE +CZA DO TRANSMISJI DANYC% O PRZEPY!O#CI 10 M'/S POMI&DZY ' DYNKIEM RZ&D MIASTA PRZY L. !IENIA!SKIEJ 1( A NAMIOTEM NA 3,)13.00 PLAC LITE!SKIM. KONSER!ACJA KAMERY !E' NA ' DYNK POCZTY POLSKIEJ !RAZ Z S $A TRANSMISJI !IDEO Z PLAC LITE!SKIE$O. O'S $A NO#NIK! PROMOCYJNYC% NA POTRZE'Y KAMPANII PROMOCYJNEJ ! 9,639.00 RAMAC% PROJEKT CARNA6AL SZT K MISTRZ!. 3,600.00 ENER$IA ELEKTRYCZNA - KAMERA MONITORIN$ - L. L 'ARTO!SKA 35.

12)0.

11(/SOI/13

2013-06-06 KOCZKODAJ $RZE$ORZ KOJOS

12)1.

11/'M/13

2013-0(-03 'EATA KOC CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 2013-06-03 !IDOK SP 51 ! L 'LINIE 2013-06-11 KL ' SPORTO!Y ' DO!LANI 2013-06-0* AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y KL ' CZELNIANY MCS L 'LIN 2013-06-1( PRZEDSI&'IORST!O !IELO'RAN-O!E TAR$POL SP. Z O.O.

12)2.

1((/ST/13

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y !IDOK SP 51 OR$ANIZACJA 1ESTYN OSIEDLO!E$O 6,000.00 CZ 'Y PO DNIO!E DZIECIOM ! DNI 3.06.2013 R. ),000.00 MO!A KS ' DO!LANI - MP J NIOR! ! R $'Y - ART. 19A

12)3. 12)(. 12)5.

1(9/ST/13 151/ST/13 155/$M/13

(,920.00 IMPREZY KRAJOZNA!CZO-REKREACYJNE ! RAMAC% L 'ELSKIC% DNI SENIORA 0.00 MO!A -YCZENIA NA RZECZ PRZEDSI&'IORST!A !IELO'RAN-O!E$O TAR$POL SPKI Z O.O. NIER C%OMO#CI PRZY L. POCZTO!EJ POD DRO$&

!E!N&TRZN+ DZ. NR *9/(, *)/3, *)/(, *)/5, *)/6 CZ. DZ. *)/* I *)/9 .O'R. 22, ARK. (/ O +CZNEJ PO!IERZC%NI 1090 M2 12)6. 156/$M/13 PRZEDSI&'IORST!O 2013-06-1( !IELO'RAN-O!E TAR$POL SP. Z O.O. 2013-06-13 MA$ORZATA SNARSKA DZIER-A!A - L. POCZTO!A TAR$O!ISKO - PO!. OK. 20(2 M2 - CZ. 13,*)3.50 DZ.NR *)/*, *)/), *)/9 .O'R. 22, ARK. (/ CZYNSZ MIESI&CZNY DZIER-A!A- L. KIEP RY - KIOSK 360.00 %ANDLO!Y - CZ. DZ. NR 16/2 .O'R. 5, ARK. 2/ - PO!. 30 M3 - CZYNSZ MIESI&CZNY MO!A 'EZPATNE$O -YCZENIA RZ+DZENIA !ODOCI+$O!E$O ! 0.00 POSTACI ' DYNK %YDRO1ORNI POO-ONE$O ! L 'LINIE PRZY L. 'ESKIDZKIEJ 1(D K LT RA I SZT KA - K LT RA ! 1(,000.00 DZIELNICAC% - 3LETNIA AKADEMIA INSPIRACJI 2013 3 REALIZACJA ZADNIA P 'LICZNE$O PN. 1(,000.00 LATO ! MIE#CIE 42013 ! DZIELNICY CZEC%! - K LT RA ! DZIELNICAC% 2,)90.00 DOK MENTACJA PROJEKTO!A NA PLAC ZA'A! PRZY L. RADZY,SKIEJ.

12)*.

159/$M/13

12)).

160/$M/13

MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O 2013-05-29 !ODOCI+$! I KANALIZACJI ! L 'LINIE 1 NDACJA DZIAA, ED KACYJNYC% KREAD KACJA

12)9.

196/KL/13

2013-06-10

1290. 1291. 1292. 1293.

19)/KL/13 31/$K/13 32/$K/13 3)/PN/13

STO!ARZYSZENIE !SPIERANIA 2013-06-0* K LT RY DZIELNICY CZEC%! 3RONDO3 2013-06-12 S $I PROJEKTO!E $RZE$ORZ KOZI,SKI

$ARDEN DESI$NERS MIROSA! 2013-06-1( DERKACZ 2013-06-10 ECORYS POLSKA SP. Z O.O.

DOSTA!A I ROZPLANTO!ANIE PIASK ),610.00 PRZY PLAC ZA'A! PRZY L. 1IRLEJO!SKIEJ. 6)5,326.00 MO!A O DO1INANSO!ANIE PROJEKT 3 KORZYSTAMY Z DO#!IADCZE, SZ!AJCARSKI 'ENC%MARK ! L 'LINIE3 ! RAMAC% SZ!AJCARSKO - POLSKIE$O PRO$RAM !SPPRACY 1),900.00 #!IADCZENIE S $I %OTELARSKIEJ !RAZ ZE #NIADANIEM, NA TERENIE MIASTA

129(.

39/KP/13

2013-05-22 %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

L 'LIN - 6I CZ&#CI. CZ&#0 I - S $A %OTELARSKA ZE #NIADANIEM, NA TERENIE MIASTA L 'LIN DLA CZESTNIK! MI&DZYNARODO!E$O 1ESTI!AL C%R! MIAST PARTNERSKIC% ! L 'LINIE DLA MAKSYMALNIE 2* OS' OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3NO!A PODSTA!A PRO$RAMO!A ! SZKOLE PONAD$IMNAZJALNEJ3 ! RAMAC% 9,519.*3 PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJENO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3POMIAR DYDAKTYCZNY, ! TYM OCENIANIE KSZTAT J+CE ! PRACY NA CZYCIELA3 ! RAMAC% PROJEKT 3*,22*.60 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3E!AL ACJA I 'ADANIE JAKO#CI PRACY SZKOY3 ! RAMAC% 30,))5.12 PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJENO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 16,910.(0 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3METODA PROJEKT! ! ED KACJI3 ! RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY !

1295.

52/O!/13

2013-05-2*

TOMASZ SO'KO!ICZ ICN CENTR M KOMPETENCJI

1296.

53/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

129*.

5(/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

129).

55/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

$MINIE L 'LIN3 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3SPECJALNE POTRZE'Y ED KACYJNE DZIECI I MODZIE-Y3 ! RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE 6(,512.96 KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3POMOC PSYC%OLO$ICZNOPEDA$O$ICZNA ! SZKOLE3 ! RAMAC% (),3)(.*2 PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJENO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3DOSKONALENIE KOMPETENCJI !YC%O!A!CZYC% NA CZYCIELI3 ! RAMAC% PROJEKT 5(,363.(0 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 51,5*9.2) OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3ELEMENTY !CZESNE$O !SPOMA$ANIA ROZ!OJ DZIECKA3 ! RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 30,(0).6) OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3TEC%NOLO$IE IN1ORMACYJNE I KOM NIKACYJNE !

1299.

56/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

1300.

5*/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

1301.

5)/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

1302.

59/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

1303.

60/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

PRACY NA CZYCIELA3 ! RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJENO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3T!ORZENIE I MODY1IKACJA PRO$RAM NA CZANIA ! SZKOAC% ZA!ODO!YC%3 ! RAMAC% PROJEKT 9,**2.)0 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3O1ERTA KSZTACENIA ZA!ODO!E$O A POTRZE'Y RYNK PRACY3 ! RAMAC% PROJEKT ),6(2.() 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3PLANO!ANE ZMIANY ! SYSTEMIE O#!IATY ORAZ INNO!ACJE PEDA$O$ICZNE3 ! RAMAC% PROJEKT *,106.(0 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 1(,3)3.20 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3E!AL ACJA I NADZR PEDA$O$ICZNY3 ! RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY !

130(.

61/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

1305.

62/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

1306.

63/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

130*.

6(/O!/13

2013-05-2* SYNTEA SPKA AKCYJNA

$MINIE L 'LIN3 130). PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& PLAC ZA'A! 1,353.00 ! RAMAC% PRO$RAM RADOSNA SZKOA PRZY SZKOLE PODSTA!O!EJ NR 30 PRZY L. NAKO!SKIC% 110 ! L 'LINIE !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& PLAC ZA'A! 1,353.00 ! RAMAC% PRO$RAM RADOSNA SZKOA PRZY SZKOLE PODSTA!O!EJ NR 20 PRZY AL. J. PIS DSKIE$O 26 ! L 'LINIE !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& PLAC ZA'A! 1,353.00 ! RAMAC% PRO$RAM RADOSNA SZKOA PRZY SZKOLE PODSTA!O!EJ NR 31 PRZY L. LOTNICZEJ 1 ! L 'LINIE !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& PLAC ZA'A! ! RAMAC% PRO$RAM RADOSNA SZKOA 1,353.00 PRZY ZESPOLE SZK NR ) . SZKOA PODSTA!O!A NR 39/ PRZY L. KR&-NICKIEJ 156 ! L 'LINIE !YKONANIE KONCEPCJI PROJEKTO!EJ ROZ' DO!Y - PRZYSTOSO!ANIA DLA 2),290.00 OS' NIEPENOSPRA!NYC% SZKOY PODSTA!O!EJ NR (9 .ZESP SZK NR (/ PRZY L. 'RONO!ICKIEJ 21 ! L 'LINIE 32,)(1.00 STA!IENIE ! DNIAC% *-11 SIERPNIA 2013 R. D!C% NAMIOT! S1ERYCZNYC% NA POTRZE'Y P NKT IN1ORMACYJNE$O CARNA6AL SZT K-MISTRZ!. REALIZACJA PRO$RAM 3,000.00 ARTYSTYCZNE$O ,,DR $A M. S%O!44 ! DNI 20.06.2013 R.

90/IR/13

2013-05-1*

1309.

91/IR/13

2013-05-1*

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

1310.

92/IR/13

2013-05-1*

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

1311.

93/IR/13

2013-05-1*

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

1312.

95/IR/13

2013-05-1*

ARC%I - 2 1IRMA ARC%ITEKTONICZNA MACIEJ SZY,SKI

1313.

113/SOI/13

2013-06-06 2K' KAROLINA 'ARTMAN I KRZYSZTO1 ' 0KO SPKA CY!ILNA

131(.

120/SOI/13

2013-06-06 POL'RANDT S.OLEJNICZAK - 'RANDT

1315.

122/SOI/13

TO!ARZYST!O MEDI! 2013-06-10 LOKALNYC%

!SPOR$ANIZACJA KON1ERENCJI ,,SZANSE I ZA$RO-ENIA 'RAN-Y 2,000.00 ODZIE-O!EJ NA L 'ELSZCZY5NIE44 ! DNI 2* CZER!CA 2013 R. ARTYSTYCZNE !YKONANIE PRO$RAM M ZYCZNE$O Z ZESPOEM MARIDO 1,000.00 PODCZAS KONCERT 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% 2*,000.00 !OK SZT KI - MIASTO K LT RY 5,000.00 12,500.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3STACJE K LT RY3 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC%- L 'LIN 'L ES SESSION

1316.

1)(/KL/13

2013-06-12 PA!E A'AN L 'ELSKIE TO!ARZYST!O ZAC%&TY SZT K PI&KNYC%

131*. 131). 1319. 1320.

20(/KL/13 206/KL/13 20*/KL/13 293/ZSS/13

2013-06-10

2013-06-12 1 NDACJA 3TEATRIKON3 2013-06-12 2013-05-29 1 NDACJA O'SZAR DZIAA, ARTYSTYCZNYC% .ODA/ MARCIN $IERCZY,SKI ER DI M CENTR M SZKOLENIO!E

PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA DLA 11,)50.00 CZONK! KRPA !RAZ ZAPE!NIENIEM NOCLE$ I !Y-Y!IENIA. DOT. NIEODPATNE$O DOST&PNIENIA NIER C%OMO#CI ! CEL REALIZACJI PRZY+CZENIA ORAZ RO'T 0.00 PRZEPRO!ADZENIA/POSADO!IENIA PRZY+CZA $AZO!E$O, SIECI $AZO!EJ Z PRZY+CZAMI .' DYNEK M L. POD!ALE 3A/ (),)*2.2* $ODA POZAS+DO!A - $MINA L 'LIN ZO'O!I+Z JE SI& ZAPACI0 K!OT& !YNIKAJ+C+ Z TYT TRZYMANIA PRZEDSZKOLA NR 53 ! L 'LINIE PRZY L. ZAC%ODNIEJ * ZA OKRES OD 01.12.200* DO 30.11.2012 R. ),000.00 MO!A TPS - 2I2 L 'ELSKI 1ESTI!AL PIKI SIATKO!EJ

1321.

)9/IR/13

KARPACKA SPKA $AZO!NICT!A 2013-05-20 SP. Z O. O. ! TARNO!IE ODDZIA ZAKAD $AZO

1322.

136/$M/13

2013-05-2( SPDZIELNIA MIESZKANIO!A3SPDZIELCA3

1323. 132(.

150/ST/13 20)/KL/13

2013-06-11

!OJE!DZKI Z!I+ZEK PIKI SIATKO!EJ ! L 'LINIE

2013-06-12 STO!ARZYSZENIE NA RZECZ SCENY

2*,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY -

PLASTYCZNEJ KATOLICKIE$O NI!ERSYTET L 1325. 1326. 132*. 132). 1329. 1330. 1331. 209/KL/13 212/KL/13 21(/KL/13 216/KL/13 33/$K/13 113/OR/13 1*9/ST/13 2013-06-1( 2013-06-13 1 NDACJA DZIAA, ED KACYJNYC% KREAD KACJA L 'ELSKIE TO!ARZYST!O ZAC%&TY SZT K PI&KNYC% 15,000.00 35,000.00 5,000.00 *,000.00

!YSTA!Y $ALERII SCENY PLASTYCZNEJ K L K LT RA I SZT KA - POMYS NA K LT R& 3L 'LIN ! SIECI -YCZLI!O#CI 20133 DOTACJA NA ZADANIE P 'LICZNE" TROPY SZT KI K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - AKCJA LATO ! MIE#CIE K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - 31ILMO!ISKO3

2013-06-1( TO!ARZYST!O NO!A K 5NIA 2013-06-1( 1 NDACJA 3TEATRIKON3 2013-06-1( MARLENA K!IATKO!SKA 2013-06-1( P.%.ADMOR JERZY MORYTO KL ' CZELNIANY AKADEMICKIE$O 2013-06-19 Z!I+ZK SPORTO!E$O !Y-SZEJ SZKOY SPOEC

PRZEDMIARY I KOSZTORYSY 2,(00.00 IN!ESTORSKIE DO !YKONANIA REMONT! (),065.9( DOSTA!A ARTYK ! C%EMII $OSPODARCZEJ NA POTRZE'Y M L 'LIN

3,000.00 MO!A K AZS !SSP- ART.19A PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI NT. ZARZ+DZANIA DZIEDZICT!EM K LT RO!YM .! OPARCI O E ROPEAN 'ENC%MARK ST DY/ ORAZ MODERO!ANIA 3,(00.00 DYSK SJI DOT. REZ LTAT! SOP I PAC%A ! RAMAC% PROJEKT 3%ERMAN ZARZ+DZANIE DZIEDZICT!EM K LT RO!YM NA O'SZARZE E ROPY #RODKO!EJ3 PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z 1,600.00 ZAKRES ROZLICZANIA CZAS PRACY !ED $ KONCEPCJI A TORA 3,0*5.00 OR$ANIZACJA KONCERT ZESPO OLD JAZZ PLAYER ! DNI 20 CZER!CA 2013 R. PODCZAS 1OR M $OSPODARCZE$O L '-

1332.

3*/PN/13

2013-0(-0) E SOCIAL 'T.

1333. 133(.

111/OR/13 121/SOI/13

2013-06-11 MARCIN O'OZA 2013-06-10 ZAKAD S $ $AZO!YC% I INSTALACYJNYC% JAN SZ LIZER

IN6EST. SPORZ+DZENIE OPERAT SZAC NKO!E$O DLA STALENIA ODSZKODO!ANIA ZA NIER C%OMO#0 2,21(.00 ZA' DO!AN+ OZNACZON+ JAKO DZIAKA NR 33 .O'R.*3-SA!IN SZEROKIE, ARK.12/, PRZEJ&T+ POD ALEJ& SOLIDARNO#CI MO!A KREDYT ZE #RODK! 1 ND SZ IN!ESTYCJI KOM NALNYC% .1RIK/ 'ANK $OSPODARST!A KRAJO!E$O .'$K/ NA POKRYCIE KOSZT! PRZEDSI&!ZI&CIA" !YKONANIE KONCEPCJI !RAZ Z !IZ ALIZACJ+, PRZEDMIAREM RO'T I SZAC NKO!+ 2(),000.00 !YCEN+, OPRACO!ANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ, KOSZTORYS! SPECY1IKACJI TEC%NICZNEJ DO !YKONANIA I OD'IOR RO'T ' DO!LANYC% DO ZMIANY ZA$OSPODARO!ANIA PLAC LITE!SKIE$O SPORZ+DZENIE OPERAT SZAC NKO!E$O MAJ+CE$O NA CEL OKRE#LENIE !ARTO#CI SKADNIK! 6*6.50 ' DO!LANYC% I RO#LINNYC% NA DZIAKAC% NR ()/1 I ()/3 .O'R.(2!IKTORYN, ARK.1/ POO-ONYC% ! REJONIE L.KOSYNIER! 306,560.00 MO!A KREDYT ZE #RODK! 1 ND SZ IN!ESTYCJI KOM NALNYC% .1RIK/ 'ANK $OSPODARST!A KRAJO!E$O .'$K/ NA POKRYCIE KOSZT! PRZEDSI&!ZI&CIA" OPRACO!ANIE KONCEPCJI, !YKONANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ I

1335.

19/$D/13

2013-06-1*

'I RO O'S $I RYNK NIER C%OMO#CI S.C.

1336.

1/'K/13

2013-06-10 'ANK $OSPODARST!A KRAJO!E$O

133*.

20/$D/13

2013-06-1( JANINA SZADY RZECZOZNA!CA

133).

2/'K/13

2013-06-10 'ANK $OSPODARST!A KRAJO!E$O

KARTO$RA1ICZNEJ, OPRACO!ANIE PROJEKT ' DO!LANE$O I !YKONA!CZE$O PRZE' DO!Y SKRZY-O!ANIA LIC" AL. SOLIDARNO#CI, AL. SIKORSKIE$O I L. $EN. '. D C%A ! L 'LINIE .!E !SZYSTKIC% 'RAN-AC%" DRO$O!EJ, O#!IETLENIA, KANALIZACJI DESZCZO!EJ, OR$ANIZACJI R C% , PRZE' DO!Y KOLIZJI Z ISTNIEJ+CYMI SIECIAMI IN1RASTR KT RY TEC%NICZNEJ/ 1339. 30/$K/13 2013-06-10 KSZTATO!ANIE TEREN! ZIELENI 3O$RODY3 3(,062.60 ZA$OSPODARO!ANIE SK!ERK NA OSIEDL 1ELIN.

13(0.

3(/$K/13

PRZEDSI&'IORST!O 2013-06-10 !IELO'RAN-O!E 3SMOLKOP3 SMOLAK LESZEK

!YKONANIE REMONT !YLOT! KANALIZACJI DESZCZO!EJ DO RZEKI 3(0,000.01 'YSTRZYCY ! REJONIE L.AZALIO!EJ, NAD'YSTRZYCKIEJ, ANDERSA, ZA!ILCO!EJ I ROMERA ! L 'LINIE MO!A O #!IADCZENIE S $ %OTELARSKIC% ! RAMAC% PROJEKT 5,999.62 3POPRA!A #!IADCZENIA S $ ADMINISTRACYJNYC%...3 P!T PL-'Y- A 200*-2013 OPRACO!ANIE SYSTEM PARTYCYPACYJNE$O ZARZ+DZANIA R-NORODNO#CI+ K LT RO!+ ! 9,000.00 RZ&DZIE MIASTA L 'LIN ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN DLA !SZYSTKIC%. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZ+DZANIA R-NORODNO#CI+3 PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI ORAZ PRZEKAZANIE KOMPLET A TORSKIC% 1,1(0.00 MATERIA! DOTYCZ+CYC% SYSTEM 'I'LIOTEK CY1RO!YC% .L'!/. 1,000.00 PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI ORAZ

13(1.

39/PN/13

2013-06-20 %OTEL 6ICTORIA

13(2.

(2/KP/13

2013-05-2* A$NIESZKA DEMCZ K

13(3.

55/IT/13 56/IT/13

2013-06-1* REMI$I SZ LIS 2013-06-1* DOROTA CZARNOCKA-CIECI RA

13((.

PRZEKAZANIE KOMPLET A TORSKIC% MATERIA! DOTYCZ+CYC% SYSTEM 'I'LIOTEK CY1RO!YC% .L'!/. 13(5. 5*/IT/13 2013-06-1* %ENRYK %OLLENDER $A'INET !ETERYNARYJNY 'ARTOSZ !&$OREK SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA Z!IERZ+T JACEK PYZIK PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI ORAZ PRZEKAZANIE KOMPLET A TORSKIC% 1,500.00 MATERIA! DOTYCZ+CYC% SYSTEM 'I'LIOTEK CY1RO!YC% .L'!/. 3,250.00 3,250.00 !SZCZEPIENIE 101 MIKROCZIP! PSOM NA TERENIE MIASTA L 'LIN !SZCZEPIENIE 92 MIKROCZIP! PSOM NA TERENIE MIASTA L 'LIN

13(6. 13(*.

)3/O#/13 )(/O#/13

2013-06-0( 2013-06-0(

13().

96/IR/13

2013-06-03 P$E DYSTRY' CJA S.A.

MO!A NR 3665)9 O PRZY+CZENIE DO SIECI DYSTRY' CYJNEJ ' DYNEK (,55).0* SZATNIO!O-SANITARNY STADION 3SY$NA3 ! L 'LINIE, L. ZEM'ORZYCKA 3 ZAK P, DOSTA!A I MONTA- NARO-NI! OC%RONNYC% NA CI+$ 2,661.)( KOM NIKACYJNYM KAD TEC%NOLO$ICZNE$O K C%NI -O'KA I PRZEDSZKOLA PRZY L. !OLSKIEJ MISJA IN!ESTYCYJNA DO 1RANCJI 15.000.00 REALIZO!ANA ZE #RODK! NII E ROPEJSKIEJ. 5,600.00 DZIAANIA PROMOCYJNE PODCZAS RE$AT KAJAKO!YC%

13(9.

10(/IR/13

2013-05-2( $ORT S.A.

1350. 1351. 1352.

126/SOI/13 152/ST/13 15*/$M/13

2013-05-23 2013-06-11

POLSKA A$ENCJA IN1ORMACJI I IN!ESTYCJI ZA$RANICZNYC% S.A. L 'ELSKIE TO!ARZYST!O KAJAKO!E 1ALA

2013-06-1( 6IR M JOANNA SZA'O!SKA-C%ANN

!YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O 599.99 LOKAL MIESZKALNE$O POO-ONE$O ! L 'LINIE PRZY L. $LINIANEJ 1* !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O NIER C%OMO#CI ZA' DO!ANEJ 3,321.00 POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. KRAKO!SKIE PRZEDMIE#CIE 39 (50.00 DZIER-A!A - L. !Y-YNNA - PA!ILON

1353.

15)/$M/13 163/$M/13

2013-06-13 MARTA RSZ LA RY0 2013-06-19 3J MA3 STARZY,SKA DAN TA

135(.

!JTO!ICZ-'IJAK J LITA 1355. PARKIN$ SAMOC%ODO!Y 2013-06-20 STRZE-ONY CAODO'O!Y S.C. T.MARC%E!KA D.KALINO!SKI

%ANDLO!Y - CZ. DZ. NR (2/3 .O'R. 2*, ARK. (/ - PO!. 50 M2 - CZYNSZ MIESI&CZNY DZIER-A!A - L. PLA$E$O I LA#KIE!ICZA PARKIN$ PATNY - PO!. 602) M2 - CZ. DZ. (,9(2.96 NR 2, 3, (, 5, *, ), 9 .O'R. 19, ARK. 6/ 359/9, 6/2 .O'R. 19, ARK. 1/ - CZYNSZ MIESI&CZNY DZIER-A!A - L. !ODOPOJNA - PARKIN$ PATNY NIESTRZE-ONY - PO!. 1*95 M2 1,)20.)3 CZ. DZ. NR 52/3 .O'R. 36, ARK. 2/ - CZYNSZ MIESI&CZNY A TORSKA REDAKCJA, EDYCJA I KOREKTA 1,100.00 TEKST POLSKIEJ !ERSJI 1OLDER 3L 'LIN MIASTO K LT RY3 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - PROJEKT - ' C%; DZIECI ! ),000.00 R C%; !ARSZTATY T!RCZE INSPIRO!ANE POEZJ+ I POSTACI+ J LIANA T !IMA. K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 1(,000.00 3KONCERTY M&SKIE$O ZESPO !OKALNE$O KAIROS3 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - OD 13,000.00 PRZESZO#CI DO PRZYSZO#CI. 33 ROCZNICA L 'ELSKIE$O LIPCA 4)0 6,0)0.01 #!IADCZENIE S $ %OTELARSKIC% !RAZ ZE #NIADANIEM, NA TERENIE MIASTA L 'LIN DLA CZESTNIK! MI&DZYNARODO!E$O PROJEKT ECO!AS 3Z!I&KSZANIE #!IADOMO#CI ZAC%O!A, PROEKOLO$ICZNYC% ! ZAKRESIE $OSPODARO!ANIA ODPADAMI3 (5,000.00 MONITORIN$ E1EKT! EKOLO$ICZNYC% 1 NKCJONO!ANIA TRZEC% LA$ N 1ITOLITORALO!YC% ! Z'. ZEM'ORZYCKIM

16(/$M/13

1356.

165/$M/13

2013-06-2( JAD!I$A OKR TNIK

135*.

211/KL/13

2013-06-13 $RZE$ORZ KONDRASI K

135).

215/KL/13

2013-06-1( 1 NDACJA 35MEDI M3

1359.

21)/KL/13

2013-06-1)

STO!ARZYSZENIE !OKALNE 3IN CORPORE3 1 NDACJA 3R C% SOLIDARNO#CI RODZIN3

1360. 1361.

221/KL/13 (*/KP/13

2013-06-1)

2013-06-11 %OTEL 36ICTORIA3 SP. Z O.O.

1362.

**/O#/13

2013-05-22 NI!ERSYTET PRZYRODNICZY ! L 'LINIE

! 2013 R. T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O 1,)00.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O 1,)00.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI 3,250.00 3,250.00 !SZCZEPIENIE 92 MIKROCZIP! PSOM NA TERENIE MIASTA L 'LIN !SZCZEPIENIE 92 MIKROCZIP! PSOM NA TERENIE MIASTA L 'LIN

1363.

)0/O#/13

2013-05-2) PA LINA SIE,KO

136(.

)1/O#/13

2013-05-2) RENATA $AECKA

1365. 1366.

)5/O#/13 )6/O#/13

2013-06-0( 2013-06-0(

PRZYC%ODNIA !ETERYNARYJNA 6ET !IESA! JANISZE!SKI PRZYC%ODNIA !ETERYNARYJNA RE2 DR N !ET MACIEJ ORZELSKI

136*.

)*/O#/13

2013-06-0( KATARZYNA '+K

T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O 1,350.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O 1,260.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI 1,350.00 T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI

136).

))/O#/13

2013-06-0( DA!ID K PIEC

1369.

)9/O#/13

2013-06-0( ALEKSANDER SZCZEPA,SKI

KOM NALNYMI 13*0. 110/OR/13 2013-06-06 CENTR M OC%RONY PRACY I 'IZNES 3CONS LTRI23 !YKONANIE POMIAR! INSTALACJI 5,)12.2( ELEKTRYCZNEJ ! ' DYNKAC% RZ&D MIASTA L 'LIN MONITORO!ANIE I OCENA ZASADNO#CI !YKORZYSTANIA MARKI $OSPODARCZEJ (,(00.00 MIASTA L 'LIN PRZEZ JEDNOSTKI OR$ANIZACYJNE ORAZ PODMIOTY ZE!N&TRZNE MO!A DARO!IZNY Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE KOSZT! Z!I+ZANYC% Z 3,000.00 OR$ANIZACJ+ 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC%. OR$ANIZACJA KON1ERENCJI - !YNAJEM !YPOSA-ONEJ SALI KON1ERENCYJNEJ, ZAPE!NIENIE O'IAD I PRZER! KA!O!YC% DLA 150 CZESTNIK! NA 19,690.00 POTRZE'Y MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI ! RAMAC% REALIZACJI PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ZA$OSPODARO!ANIA ELEKTRO#MIECI ....3 PRZYZNANIE DOTACJI CELO!EJ NA REALIZACJ& RZ+DO!E$O PRO$RAM O$RANICZANIA PRZEST&PCZO#CI I 5*, 52*.00 ASPOECZNYC% ZAC%O!A, 3RAZEM 'EZPIECZNIEJ3 - PROJEKT 3! TROSCE O 'EZPIECZE,ST!O3 5,000.00 OR$ANIZACJA ,,DNIA SOLIDARNO#CI MI&DZYPOKOLENIO!EJ44 ! DNI 26.0(.2013 39,962,*00.0 ' DO!A ZAJEZDNI TROLEJ' SO!EJ, PRZY 0 L. $RY$O!EJ ! L 'LINIE - IN!ESTYCJA PRO!ADZONA POD NAZ!+"3ZINTE$RO!ANY SYSTEM

13*1.

130/SOI/13

2013-06-1( MATE SZ SAPKO

13*2.

195/KL/13

2013-06-05 P$E DYSTRY' CJA S.A.

13*3.

(1/PN/13

2013-06-26 E ROPA S.A.

13*(.

)5/O!/13

2013-06-2( !OJE!ODA L 'ELSKI

13*5. 13*6.

96/SOI/13 115/IR/13

2013-0(-25 1 NDACJA L 'ELSKIC% INNO!ACYJNYC% PRZEDSI&!ZI&0 2013-06-26 ' DIME2 S.A.

MIEJSKIE$O TRANSPORT P 'LICZNE$O ! L 'LINIE3 ! RAMAC% PRO$RAM OPERACYJNE$O ROZ!J POLSKI !SC%ODNIEJ 200* -2013 13**. 13*). 12*/SOI/13 159/ST/13 2013-06-06 2013-06-12 KONCERTO!A S.C. J. !JCIK, Z. !JCIK L 'ELSKI SPORTO!Y KL ' TAEK!ON-DO OR$ANIZACJA OT!ARCIA !YSTA!Y 2,(60.00 KREATY!NI 2013 ! DNI * CZER!CA 2013 R. ! $ALERII !OJE!DZKIEJ 'I'LIOTEKI. 2,000.00 OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% LATO ! MIE#CIE

13*9.

)(/O!/13

2013-06-2( $ALA-TRA6EL 'I RO T RYSTYKI

!YKONANIE S $I ! ZAKRESIE OR$ANIZACJI KOLONII LETNIC% DLA DZIECI I MODZIE-Y ! RAMAC% PROJEKT INTE$RACYJNE !YJAZDY NA KOLONIE DLA 29,6*0.00 DZIECI ROMSKIC% I POLSKIC% !YNIKAJ+CE Z RZ+DO!E$O PRO$RAM NA RZECZ SPOECZNO#CI ROMSKIEJ ! POLSCE ! 2013 ROK PRZE' DO!A CI+$ PIESZORO!ERO!E$O Z !YMIAN+ NA!IERZC%NI 62,9*6.00 NA DZIACE 9/19, ! REJONIE LICY PRZYJA5NI 20-22 ! L 'LINIE 11,6*2.61 REMONT DAC% NA ' DYNK RAT SZA, PRZY PL. OKIETKA 1 ! L 'LINIE

13)0.

102/IR/13

2013-06-06 -ANETA MRZ - !AD-'R K DAC%-MAC% MACIEJ K ROPAT!I,SKI

13)1.

11(/IR/13

2013-06-20

13)2.

15(/$M/13 16*/$M/13

2013-06-13 SZCZ REK MIROSLA! 2013-06-20 MIEJSKA KORPORACJA KOM NIKACYJNA SP. Z O.O.

DZIER-A!A - L. SMOL C%O!SKIE$O $ARA- 'LASZANY - PO!. OK. 20 M2 - CZ. 3).00 DZ.NR 1/* .O'R. (3, ARK. 15/ - CZYNSZ MIESI&CZNY 5,021.60 DZIER-A!A - L. D!ORCO!A ( PRO!ADZENIE DZIAALNO#CI Z$ODNIE Z PRZEDMIOTEM DZIAALNO#CI SPKI I DOTYC%CZASO!YM PRZEZNACZENIEM !!. NIER C%OMO#CI ! TYM" STANO!ISKA KOM NIKACJI, PARKIN$, DZIAALNO#0 S $O!A I %ANDEL - PO!. 62** M2 - DZ.

13)3.

NR 3*/2, 3*/3, 3*/(, 3*/5, 3*/6, 3*/*, 3*/) .O'R. 22, ARK. */ - CZYNSZ MIESI&CZNY 13)(. 205/KL/13 2013-06-12 RADIO ER REALIZACJA DZIAA, ! RAMAC% AKCJI 5,000.00 DO'RE !AKACJE ! DO'RYM TO!ARZYST!IE K LT RA I SZT KA - T!ORZENIE KOLEKCJI SZT KI !SPCZESNEJ - T!ORZENIE (5,000.00 RE$IONALNEJ KOLEKCJI SZT KI !SPCZESNEJ - KONTYN ACJA 2013 LICENCJA NA P 'LICZNE !YKONANIE T!OR! PODCZAS KONCERT (55.10 PODS MO! J+CE$O 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% REALIZACJA AKCJI 3'AJKO!E !AKACJE3 ! 9,500.00 KINIE 'AJKA PODCZAS AKCJI LATO ! MIE#CIE K LT RA I SZT KA-K LT RA ! 5,000.00 DZIELNICAC%-K LT RA ! DZIELNICAC% STARE$O MIASTA I #RDMIE#CIA K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY - 32I6 30,000.00 O$LNOPOLSKI 1ESTI!AL 1ANTASTYKI 1ALKON 20133 550.00 25,000.00 PRO!ADZENIE ROCZYSTO#CI OT!ARCIA SK!ER TARASA SZE!CZENKI K LT RA I SZT KA - POMYS NA K LT R& AKTY!NI ON/O11LINE

13)5.

213/KL/13

L 'ELSKIE TO!ARZYST!O 2013-06-13 ZAC%&TY SZT K PI&KNYC%

13)6.

220/KL/13

STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS 2013-06-1( DYREKCJA OKRE$O!A L 'LIN 3$EMINI 1ILM3 SPKA Z 2013-06-19 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-06-21 1 NDACJA SEMPRE A 1RENTE L 'ELSKIE STO!ARZYSZENIE 2013-06-20 1ANTASTYKI CYTADELA SYRI SZA 2013-06-19 MARCIN S PERCZY,SKI 2013-06-21 1 NDACJA 35MEDI M3 2013-06-21 STO!ARZYSZENIE IM.KAZIMIERZA !IELKIE$O

13)*.

222/KL/13

13)).

223/KL/13

13)9. 1390. 1391. 1392.

226/KL/13 22)/KL/13 229/KL/13 231/KL/13

6,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY EDYCJA !SPOMNIE, DR 'O%DANA SZ CKIE$O CYKL A TORSKIC% !ARSZTAT! JA I 1,650.00 K LT RA - T!RCZE PODEJ#CIE DO CZESTNICZENIA ! K LT RZE

1393.

236/KL/13

2013-06-2( DARI SZ 1I$ RA

139(.

51/IT/13

2013-05-2( SPRINT S.A.

INTE$RACJA SYSTEM TELEKOM NIKACYJNE$O CENTR M 3),991.00 K LT RY ! L 'LINIE Z SYSTEMEM TELEKOM NIKACYJNYM RZ&D MIASTA L 'LIN. DOSTA!& DO 'I RA DS. OS' NIEPENOSPRA!NYC% ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN 'I RKA I 1OTELA 639.35 'I RO!E$O ! RAMAC% PROJEKT -PRZEZ STA- I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CIDOSTA!A DO 'I RA DS. OS' NIEPENOSPRA!NYC% ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN SC%ODOAZ , MO-LI!IAJ+CE$O POKONY!ANIE 'ARIER 15,000.00 ARC%ITEKTONICZNYC% ZAR!NO !E!N+TRZ, JAK I NA ZE!N+TRZ ' DYNK ! RAMAC% -PRZEZ STA- I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CIOPRACO!ANIE I !YKONANIE OZNAKO!ANIA SIEDZI'Y 'I RA PROJEKT , ! TYM ! J&ZYK 'RAILLE4A, ZAR!NO ))5.60 !E!N+TRZ, JAK I NA ZE!N+TRZ ' DYNK ! RAMAC% PROJEKT -PRZEZ STA- I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI33),)65.00 OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ !IELO'RAN-O!EJ DOK MENTACJI NA PRZE' DO!&, ROZ' DO!& I NAD' DO!& ORAZ TERMOMODERNIZACJ& I ZMIAN& SPOSO' -YTKO!ANIA ' DYNK DOM K LT RY 3KOLEJARZ3, SYT O!ANE$O, PRZY L. !. K NICKIE$O 35 ! L 'LINIE NA TEATR, IM. %.C%.ANDERSENA ORAZ SPRA!O!ANIE NADZOR! A TORSKIC%

1395.

*/ON/13

2013-06-25

ME'LE S=K S.C. K.SO!I,SKA M.SO!I,SKI

1396.

)/ON/13

2013-06-25 M SI L 'LIN SP. Z O. O.

139*.

9/ON/13

2013-06-25

IDEA ST DIO S.C. M.SZYMALA M.SKO!RONEK

139).

109/IR/13

2013-06-1* CZE$EKO SP. Z O. O.

NAD REALIZACJ+ IN!ESTYCJI !YKONANIE SPECJALISTYCZNYC% POMIAR! $EODEZYJNYC% ZMIERZAJ+CYC% DO OKRE#LENIA !YSOKO#CI N.P.M. !SKAZANYC% PRZEZ !YDZIA PLANO!ANIA M L 'LIN, DOMIN J+CYC% ELEMENT! ISTNIEJ+CEJ ZA' DO!Y .TJ. POSADO!IENIE ' DYNK PRZY POZIOMIE TEREN , $ZYMS ' DYNK 3,000.00 I NAJ!Y-SZY P NKT DAC% DANE$O O'IEKT !ED $ ZA+CZNIKA $RA1ICZNE$O DO+CZONE$O DO NINIEJSZEJ MO!Y/ PRZY" L. KRAKO!SKIE PRZEDMIE#CIE (2 I ((: L. KAP CY,SKIEJ 1: L. NAR TO!ICZA 1*- L. PEO!IAK! 1: L. PEO!IAK! 5 I * L. T. KO#CI SZKI 10: L. T. KO#CI SZKI (: 6,000.00 (,*50.00 3,000.00 10,000.00 *,100.00 OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% - LATO ! MIE#CIE OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% - LATO ! MIE#CIE OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% LATO ! MIE#CIE KS !IENIA!A L 'LINIANKA - O'OZY SZKOLENIO!E STO!. PIKARSKIE NADZIEJE MOTOR L 'LIN - O'OZY SZKOLENIO!E

1399.

11/PL/13

2013-06-1* LESZEK SOLECKI

1(00. 1(01. 1(02. 1(03. 1(0(. 1(05. 1(06. 1(0*.

153/ST/13 15(/ST/13 156/ST/13 162/ST/13 163/ST/13 16(/ST/13 1**/ST/13 1)0/ST/13

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-06-12 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN 2013-06-12 2013-06-12 2013-06-1( 2013-06-1* L 'ELSKIE TO!ARZYST!O KAJAKO!E 1ALA L 'ELSKI KL ' KOLARST!A $RSKIE$O KL ' SPORTO!Y L 'LINIANKA !IENIA!A SP ZOO STO!ARZYSZENIE PIKARSKIE NADZIEJE - MOTOR L 'LIN

2013-06-1* KL ' OYAMA KARATE L 'LIN 2013-06-12 E-ST DIO SO1T!ARE NO!AKO!SKA I M&DREK SPKA JA!NA

6,200.00 KL ' OYAMA KARATE - O'OZY SZKOLENIO!E 6,519.00 !ROTA L 'ELSZCZYZNY- IN1ORMATYZACJA ADMINISTRACJI - 1IRMA E-ST DIO

2013-06-20 $ARDEN DESI$NERS MIROSA!

5,)65.13 REMONT RZ+DZE, SPORTO!YC% PRZY

DERKACZ 1(0). 1)1/ST/13 2013-06-25 KL ' SPORTO!Y MANTA STO!ARZYSZENIE DZIAA, 2013-06-25 T!RCZYC% I ED KACYJNYC% IM. A. ' DZY,SKIEJ 2013-06-25 L 'ELSKIE TO!ARZYST!O ZAC%&TY SZT K PI&KNYC%

L. K JA!SKIEJ KL ' SPORTO!Y MANTA ZA!ODY INTERNATIONAL !AKE'OARD 5,000.00 C%AMPIONS%IPS ! DNI 29.06.2013 R. PROMOCJA MIASTA 2013 K LT RA I SZT KA- K LT RA ! 5,000.00 DZIELNICAC%, DZIECI&CA INTE$RACYJNA KA!IARENKA ARTYSTYCZNA 1),000.00 K LT RA !IEDZY" MIASTO, SZT KA I NI!ERSYTET

1(09. 1(10.

232/KL/13 235/KL/13

1(11.

26/1E/13

!OJE!DZKI 1 ND SZ OC%RONY 2013-06-2) #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ

MO!A PO-YCZKI NA DO1INANSO!ANIE PRZEDSI&!ZI&CIA PN. 3KANALIZACJA DESZCZO!A ! LICY $ SKIEJ ! L 'LINIE NA ODCINK OD MOST PRZY L. $ SKIEJ DO L. STROJNO!SKIE$O !RAZ Z 5,91*,*99.63 PRZY+CZAMI DO !P ST! DESZCZO!YC%3 ZE #RODK! !OJE!DZKIE$O 1 ND SZ OC%RONY #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ ! L 'LINIE. PRO!ADZENIE P NKT KONS LTACYJNODIA$NOSTYCZNE$O !YKON J+CE$O 'ADANIA !YKRYCIA ZAKA-ENIA %I6, 11,000.00 ANONIMO!O I 'EZPATNIE, PO+CZONE Z PORADNICT!EM PRZED I PO TE#CIE .DOT. MO!Y 2)(/ZSS/13/ 56,*00.00 S KCESY!NA REZER!ACJA I ZAK P ORAZ DOSTARCZENIE 'ILET! NA ZA$RANICZNE PASA-ERSKIE PRZE!OZY LOTNICZE NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3KORZYSTAMY Z DO#!IADCZE, SZ!AJCARSKI 'ENC%MARK ! L 'LINIE3 !SP1INANSO!ANE$O Z 1 ND SZ PARTNERSKIE$O ! RAMAC% $RANT

1(12.

2)(/ZSS/13

KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 2013-06-25 POMOCY OSO'OM POTRZE' J+CYM 3A$APE3 2013-06-20 POLOT JERZY 1 RTAK

1(13.

(0/PN/13

'LOKO!E$O SZ!AJCARSKO-POLSKIE$O PRO$RAM !SPPRACY. 1. OD'IERANIE I ZA$OSPODARO!ANIE ODPAD! KOM NALNYC% Z'IERANYC% NA TERENIE !SZYSTKIC% NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY POO-ONYC% ! SEKTORZE I6 NA TERENIE $MINY L 'LIN: 2. ZAPE!NIENIE P NKT SELEKTY!NE$O Z'IERANIA ODPAD! *,136,13*.*( KOM NALNYC% NA TERENIE $MINY L 'LIN: 3. !YPOSA-ENIE NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY ! ODPO!IEDNI+ ILO#0 POJEMNIK! L ' !ORK! DO Z'IERANIA ODPAD! KOM NALNYC% ORAZ TRZYMY!ANI POJEMNIK! ! ODPO!IEDNIM STANIE SANITARNYM I TEC%NICZNYM: 1. OD'IERANIE I ZA$OSPODARO!ANIE ODPAD! KOM NALNYC% Z'IERANYC% NA TERENIE !SZYSTKIC% NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY POO-ONYC% ! SEKTORZE 6II NA TERENIE $MINY L 'LIN: 2. ZAPE!NIENIE P NKT SELEKTY!NE$O Z'IERANIA ODPAD! 6,150,293.20 KOM NALNYC% NA TERENIE $MINY L 'LIN: 3. !YPOSA-ENIE NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY ! ODPO!IEDNI+ ILO#0 POJEMNIK! L ' !ORK! DO Z'IERANIA ODPAD! KOM NALNYC% ORAZ TRZYMY!ANI POJEMNIK! ! ODPO!IEDNIM STANIE SANITARNYM I TEC%NICZNYM: 300.00 SZKOLENIE K C%ARZY Z R!NEM, MIASTA PARTNERSKIE$O L 'LINA, NA KRAINIE ! ZAKRESIE PRZY$OTO!ANIA POTRA! C%ARAKTERYSTYCZNYC% DLA RE$ION

1(1(.

100/O#/13

2013-06-2* MPO SITA L 'LIN SP. Z O. O.

1(15.

101/O#/13

2013-06-2* MPO SITA L 'LIN SP. Z O. O.

1(16.

1(0/SOI/13

2013-06-06 KAMIL KOTARSKI

L 'ELSZCZYZNY 1(1*. 16)/$M/13 2013-06-1( MA$ORZATA STREIC% 3TEMP S3 !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O NIER C%OMO#CI POO-ONEJ PRZY L. 1,205.(0 MINERALNEJ 21 - DOM DZIECKA - TR!AY ZARZ+D !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O 1,205.(0 NIER C%OMO#CI L. KILI,SKIE$O 12 - DOM DZIECKA-TR!AY ZARZ+D !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O 1,205.(0 NIER C%OMO#CI L. $EN. D C%A 3) - DOM DZIECKA - TR!AY ZARZ+D !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O 1,)20.(0 NIER C%OMO#CI AL. ZY$M NTO!SKIE 3 PA!ILON %ANDLO!Y 2,(35.(0 !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O NIER C%OMO#CI L. ZA'YTKO!A 5

1(1).

169/$M/13

2013-06-1( MA$ORZATA STREIC% 3TEMP S3

1(19.

1*0/$M/13

2013-06-1( MA$ORZATA STREIC% 3TEMP S3

1(20. 1(21. 1(22.

1*1/$M/13 1*2/$M/13 1/KD/13

2013-06-1( MA$ORZATA STREIC% 3TEMP S3 2013-06-1( MA$ORZATA STREIC% 3TEMP S3 2013-06-25 'I RO T RYSTYKI ZNP LO$OSTO R SP. Z O.O.

!YJAZD SO'OTNIO-NIEDZIELNY DLA 1*,6(0.00 PRACO!NIK! ML ! L 'LINIE ! DNIAC% 29-30.06.2013 R. DO L!O!A REALIZO!ANIE KOM NIKACJI O'COJ&ZYCZNEJ Z PARTNERAMI *,600.00 PROJEKT 3KORZYSTAMY Z DO#!IADCZE, - SZ!AJCARSKI 'ENC%MARK ! L 'LINIE3 31,2().00 MO!A NA REZER!ACJ& I ZAK P ORAZ DOSTARCZENIE 'ILET! NA ZA$RANICZNE PASA-ERSKIE PRZE!OZY LOTNICZE !RAZ Z 'EZPIECZENIEM NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3 SER-ZMIANY I KON1LIKTY ! !YKORZYSTANI PRZESTRZENI P 'LICZNYC%3 !SP1INANSO!ANE$O Z PRO$RAM R'ACT II 9,)(2,02(.)) 1. OD'IERANIE I ZA$OSPODARO!ANIE

1(23.

((/PN/13 (5/PN/13

2013-06-2( TETYANA MYRO6YC% 2013-06-1* PRZEDSI&'IORST!O T RYSTYCZNO %ANDLO!E S PERTO R SP Z O.O.

1(2(.

1(25.

95/O#/13

2013-06-2* KOM-EKO SPKA AKCYJNA

ODPAD! KOM NALNYC% Z'IERANYC% NA TERENIE !SZYSTKIC% NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY POO-ONYC% ! SEKTORZE II NA TERENIE $MINY L 'LIN: 2. ZAPE!NIENIE P NKT SELEKTY!NE$O Z'IERANIA ODPAD! KOM NALNYC% NA TERENIE $MINY L 'LIN: 3. !YPOSA-ENIE NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY ! ODPO!IEDNI+ ILO#0 POJEMNIK! L ' !ORK! DO Z'IERANIA ODPAD! KOM NALNYC% ORAZ TRZYMY!ANI POJEMNIK! ! ODPO!IEDNIM STANIE SANITARNYM I TEC%NICZNYM: 1. OD'IERANIE I ZA$OSPODARO!ANIE ODPAD! KOM NALNYC% Z'IERANYC% NA TERENIE !SZYSTKIC% NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY POO-ONYC% ! SEKTORZE III NA TERENIE $MINY L 'LIN: 2. ZAPE!NIENIE P NKT SELEKTY!NE$O Z'IERANIA ODPAD! ),959,(21.)) KOM NALNYC% NA TERENIE $MINY L 'LIN: 3. !YPOSA-ENIE NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY ! ODPO!IEDNI+ ILO#0 POJEMNIK! L ' !ORK! DO Z'IERANIA ODPAD! KOM NALNYC% ORAZ TRZYMY!ANI POJEMNIK! ! ODPO!IEDNIM STANIE SANITARNYM I TEC%NICZNYM: 6,30(,15(.(0 1. OD'IERANIE I ZA$OSPODARO!ANIE ODPAD! KOM NALNYC% Z'IERANYC% NA TERENIE !SZYSTKIC% NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY POO-ONYC% ! SEKTORZE 6 NA TERENIE $MINY L 'LIN: 2. ZAPE!NIENIE P NKT SELEKTY!NE$O Z'IERANIA ODPAD!

1(26.

96/O#/13

2013-06-2* KOM-EKO SPKA AKCYJNA

1(2*.

9*/O#/13

2013-06-2* KOM-EKO SPKA AKCYJNA

KOM NALNYC% NA TERENIE $MINY L 'LIN: 3. !YPOSA-ENIE NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY ! ODPO!IEDNI+ ILO#0 POJEMNIK! L ' !ORK! DO Z'IERANIA ODPAD! KOM NALNYC% ORAZ TRZYMY!ANI POJEMNIK! ! ODPO!IEDNIM STANIE SANITARNYM I TEC%NICZNYM: 1. OD'IERANIE I ZA$OSPODARO!ANIE ODPAD! KOM NALNYC% Z'IERANYC% NA TERENIE !SZYSTKIC% NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY POO-ONYC% ! SEKTORZE 6I NA TERENIE $MINY L 'LIN: 2. ZAPE!NIENIE P NKT SELEKTY!NE$O Z'IERANIA ODPAD! ),556,*19.0( KOM NALNYC% NA TERENIE $MINY L 'LIN: 3. !YPOSA-ENIE NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY ! ODPO!IEDNI+ ILO#0 POJEMNIK! L ' !ORK! DO Z'IERANIA ODPAD! KOM NALNYC% ORAZ TRZYMY!ANI POJEMNIK! ! ODPO!IEDNIM STANIE SANITARNYM I TEC%NICZNYM: 9,2)0,165.59 1. OD'IERANIE I ZA$OSPODARO!ANIE ODPAD! KOM NALNYC% Z'IERANYC% NA TERENIE !SZYSTKIC% NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY POO-ONYC% ! SEKTORZE I NA TERENIE $MINY L 'LIN: 2. ZAPE!NIENIE P NKT SELEKTY!NE$O Z'IERANIA ODPAD! KOM NALNYC% NA TERENIE $MINY L 'LIN: 3. !YPOSA-ENIE NIER C%OMO#CI, NA KTRYC% ZAMIESZK J+ MIESZKA,CY ! ODPO!IEDNI+ ILO#0 POJEMNIK! L ' !ORK! DO Z'IERANIA ODPAD! KOM NALNYC% ORAZ TRZYMY!ANI

1(2).

9)/O#/13

2013-06-2* KOM-EKO SPKA AKCYJNA

1(29.

99/O#/13

2013-06-2* MPO SITA L 'LIN SP. Z O. O.

POJEMNIK! ! ODPO!IEDNIM STANIE SANITARNYM I TEC%NICZNYM: 1(30. 10/MKZ/13 2013-06-1* EDA2 MOJSKI MARI SZ POLSKIE $RNICT!O NA1TO!E I $AZO!NICT!O S.A. ! !ARSZA!IE REMONT ELE!ACJI 1RONTO!EJ , !YMIANA PYT 'ALKONO!YC% ELE!ACJI *2,152.00 ZE!N&TRZNEJ, RENO!ACJA PI!NIC,!YMIANA STOLARKI ZE!N&TRZNE,. 123,000.00 MO!A SPONSORSKA OR$ANIZACJI CARNA6AL SZT K MISTRZ! 2013 R.

1(31.

111/SOI/13

2013-06-26

1(32.

11/MKZ/13

Z$ROMADZENIE SISTR 2013-06-1* RSZ LANEK R

REMONT ZA'EZPIECZAJ+CY M R OPORO!Y O$RODZENIO!Y L-11M, 3),(92.00 REMONT PODDASZA ! ZESPOLE KLASZTORNYM. !YKONANIE NO!YC% STROP! -EL'ETO!YC% ,POD'ICIE 1 NDAMENT! I 56,*)).00 REMONT #CIAN , !YKONANIE SC%OD! -EL'ETO!YC%, !YMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZ!IO!EJ. 6*6.50 25,000.00 OR$ANIZACJA ,,!SC%ODNIE$O 1OR M $OSPODARCZE L '-IN6EST 2013 - PIKNIK MO!A LKKT - 6II P C%AR #!IATA ! KARATE TRADYCYJNYM

1(33.

12/MKZ/13

1A'RYKA ELEMENT!, 2013-06-1* PODZESPO! I RZ+DZE, ELEKTRONICZNYC% TE!A-TERMI 2013-06-19 STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS 2013-06-05 L 'ELSKI KL ' KARATE TRADYCYJNE$O

1(3(. 1(35. 1(36. 1(3*. 1(3). 1(39.

131/SOI/13 1()/ST/13 1(/MKZ/13 155/ST/13 15*/ST/13 15)/ST/13

PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P!. 2013-06-1* #!. JANA C%RZCICIELA I #!. JANA E!AN$ELIS 2013-06-12 2013-06-12 INTE$RACYJNE CENTR M SPORT RE%A'ILITACJI START L 'ELSKI KL ' KARATE TRADYCYJNE$O I

!YKONANIE REMONT ELE!ACJI *(,9*5.00 PNOCNE$O SKRZYDA DA!NE$O KOLE$I M JEZ ICKIE$O. 3,500.00 2,000.00 OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% -LATO ! MIE#CIE OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% - LATO ! MIE#CIE

2013-06-12 O$NISKO TO!ARZYST!A KRZE!IENIA K LT RY 1IZYCZNEJ OME$A 2013-06-1* ANDRZEJ JAROCKI

3,000.00 OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% LATO ! MIE#CIE 1,0*9.00 !YKONANIE STOLARKI OKIENNEJ !

1((0.

15/MKZ/13

KAMIENICY RYNEK 5 1((1. 1((2. 1((3. 1(((. 160/ST/13 166/ST/13 16*/ST/13 16)/ST/13 2013-06-12 2013-06-1* 2013-06-1( 2013-06-19 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y !IDOK SP 51 ! L 'LINIE CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y !IDOK SP 51 ! L 'LINIE L 'ELSKI SPORTO!Y KL ' TAEK!ON-DO CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SO'IESKI (6 L 'LIN OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!O1),000.00 REKREACYJNYC% LATO ! MIE#CIE!AKACJADA 13,000.00 KS !IDOK - O'OZY SZKOLENIO!E 3,500.00 LSK TAEK!ON-DO - O'OZY SZKOLENIO!E 3,100.00 KS SO'IESKI (6 - O'OZY SZKOLENIO!E PRACE KONSER!ACYJNE I REKONSTR KCJE STROP! 13,661.00 DRE!NIANYC% NA III KONDY$NACJI NIER C%OMO#CI RYNEK 6 (,600.00 L '. AKADEMII SPORT CAMPISPORTI6I O'OZY SZKOLENIO!E

1((5.

16/MKZ/13

2013-06-1* KRZYSZTO1 MADEJSKI L 'ELSKA AKADEMIA SPORT CAMPISPORTI6I CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y -E$L J L 'LIN

1((6. 1((*. 1((). 1((9. 1(50. 1(51. 1(52.

1*1/ST/13 1*2/ST/13 1*3/ST/13 1*(/ST/13 1*5/ST/13 1*)/ST/13 1*/MKZ/13

2013-06-1* 2013-06-19

(,500.00 KS -E$L J - O'OZY SZKOLENIO!E 2,500.00 KS ' DO!LANI - O'OZY SZKOLENIO!E 3,000.00 STO!. LOKALNE KALINA SOS - O'OZY SZKOLENIO!E

2013-06-1( KL ' SPORTO!Y ' DO!LANI STO!ARZYSZENIE LOKALNE KALINA 2013-06-1( SALEZJA,SKIEJ OR$ANIZACJI SPORTO!EJ 2013-06-1( 2013-06-21 CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y RO2A L 'LIN KOSZYKARSKI KL ' SPORTO!Y PRO 'ASKET L 'LIN

6,000.00 KS RO2A - O'OZY SZKOLENIO!E 2,000.00 KKS PRO-'ASKET - O'OZY SZKOLENIO!E ART. 19A

2013-06-1* KLASZTOR KARMELIT! 'OSYC%

20,06).00 KONSER!ACJA TEC%NICZNA I ESTETYCZNA O'RAZ 3 EKSTAZA #!. TERESY3, 3C%RYST SA PRZY S PIE3, REMONT ZA'EZPIECZAJ+CE$O CZ&#0 M R O$RODZENIO!E$O !RAZ Z PROJEKTEM

' DO!LANYM. 1(53. KLASZTOR ZAKON 'RACI MNIEJSZYC% KAP CYN! DOCIEPLENIE STROP! SKRZYDA ZAC%ODNIE$O, PNOCNE$O I 19,202.00 PO DNIO!E$O, O'R'KI TYNKARSKIE O#CIE-Y I OKIENNYC% I !YMIANA PODOKIENNIK!. REKONSTR KCJA !EJ#CIA $!NE$O DO KO#CIOA SEMINARYJNE$O , STOLARKI 26,)15.00 DRE!NIANEJ KAPLICY +CZNIE Z KAMIENNYM PORTALEM DRZ!I $!NYC% KO#CIOA K LT RA I SZT KA, MIASTO K LT RY - I2 1),000.00 ST DENCKI O$LNOPOLSKI 1ESTI!AL TEATRALNY 3KONTESTACJE3 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! 11,000.00 DZIELNICAC% - SZT KMISTRZ NA POD!RKAC% L 'LINA K LT RA I SZT KA - K LT RA ! 12,000.00 DZIELNICAC% - AKCJA LATO ! MIE#CIE ! KO NIEPODLE$O#CI DOTACJA CELO!A NA !KAD !ASNY ! 1),000.00 REALIZACJ& PROJEKT PODZIEMNE MIASTO (1,000.00 DOTACJA CELO!A NA !KAD !ASNY ! REALIZACJ& PROJEKT S%TETL RO TES

1)/MKZ/13

2013-06-1*

1(5(.

20/MKZ/13

2013-06-1*

METROPOLITALNE SEMINARI M D C%O!NE

1(55.

23(/KL/13

2013-06-25

TO!ARZYST!O K LT RALNE CZYTELNIA DRAMAT

1(56.

2(1/KL/13

2013-06-2) 1 NDACAJA SZT KMISTRZE POLSKIE TO!ARZYST!O MIESZKANIO!E L 'LIN O#RODEK 3'RAMA $RODZKA - TEATR NN3 O#RODEK 3'RAMA $RODZKA - TEATR NN3 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR #! STANISA!A

1(5*.

2(3/KL/13

2013-06-2)

1(5). 1(59. 1(60. 1(61.

2(5/KL/13 2(6/KL/13 2/MKZ/13 3/MKZ/13

2013-0*-01 2013-0*-01 2013-06-1*

!YKONANIE KONSER!ACJI #CIAN I 91,6(1.00 SZT KATERII ! PREZ'ITERI M KO#CIOA O.O. DOMINIKAN! ! L 'LINIE/ 3(,95).00 !YKONANIE CYKL PRAC PRZY KONSER!ACJI I RESTA RACJI ORY$INALNYC% !YPRA! I DEKORACJI MALARSKIEJ JAKO I6 ETAP PRAC KONSER!ATORSKIC% I III ETAP ! NA!IE

2013-06-1* PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P!. #!. MIKOAJA

-KONSER!ACJA #CIANY PNOCNEJ 1(62. 1(63. 1(6(. (/MKZ/13 50/MZON/13 5(/IT/13 2013-06-1* PARA1IA RZYM.-KAT. P!.NA!RCENIA #!I&TE$O PA!A 12,)92.00 (6(.0* 113,529.00 PRACE PRZY OTARZ D!OMA 1I$ RAMI NMP !RAZ Z

2013-06-2) ZO1IA RATY,SKA 2013-06-03 !OLTERS KL !ER POLSKA SP. ZOO

SPORZ+DZANIE OCENY SPOECZNEJ, !YDA!ANIE ORZECZE, ZAPE!NIENIE S $I DOST&P DO SYSTEM IN1ORMACJI PRA!NEJ.

1(65.

5/MKZ/13

2013-06-1*

KO#CI REKTORALNY P.!. #!. D C%A

PENA KONSER!ACJA I RESTA RACJA SZT KATERII #CIENNYC% ! NA!IE $!NEJ , POLIC%ROMII #CIENNYC% ! 35,966.00 NA!IE, KONSER!ACJI TEC%NICZNEJ I RESTA RACJI ZA'YTKO!YC% !YPRA! III ETAP #CIANA 'OCZNA NA!Y KO#CIOA STRONA PO DNIO!A. PRACE KONSER!ATORSKO 13,1)3.00 SZT KATORSKIE PRZY POLIC%ROMII #CIENNEJ KLATKI SC%ODO!EJ. PRACE KONSER!ATORSKIE PRZY OTARZ 36,((9.00 'OCZNYM #!. JZE1A !RAZ Z O'RAZEM #!. JZE1A OPIEK NA !RAZ Z RAM+ !YKONANIE SYSTEM A TOMATYCZNEJ (3,3(0.00 SY$NALIZACJI PO-AR PAAC 'ISK PIE$O. !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI NA ' DO!& #CIE-KI RO!ERO!EJ 22,*55.00 POMI&DZY LIC+ ARMII KRAJO!EJ I CI+$IEM PIESZYM ! REJONIE SZKOY PODSTA!O!EJ NR 3) ! L 'LINIE *,3)0.00 !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& MIEJSC POSTOJO!YC% NA DZ. NR )1/3*, PRZY DRODZE DOJAZDO!EJ ZLOKALIZO!ANEJ NA DZIACE NR )1/3( !+CZONEJ DO L.

1(66.

*/MKZ/13

ADM 3#RDMIE#CIE3 SPKA Z 2013-06-1* O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-06-1* KO#CI REKTORALNY N.M.P. Z!YCI&SKIEJ ARC%IDIECEZJA L 'ELSKA K RIA METROPOLITALNA

1(6*.

)/MKZ/13

1(6).

9/MKZ/13

2013-06-1*

1(69.

106/IR/13

2013-06-1*

'I RO S $ IN!ESTYCYJNO PROJEKTO!YC% IN6EST - 'AK

1(*0.

10*/IR/13

2013-06-1* 'I RO S $ IN!ESTYCYJNO PROJEKTO!YC% IN6EST - 'AK

NAKO!SKIC% !YKONANIE TA'LIC IN1ORMACYJNOPROMOCYJNYC%, ! RAMAC% PROMOCJI RE$IONALNE$O PRO$RAM OPERACYJNE$O !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O NA LATA 200* 2013 DLA 266.1* PROJEKT P. N. OPRACO!ANIE I !DRO-ENIE SYSTEM IN1ORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MIASTA L 'LIN, !SP1INANSO!ANE$O ZE #RODK! E ROPEJSKIE$O 1 ND SZ ROZ!OJ RE$IONALNE$O. OD'YCIE STA- ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN ! RAMAC% PROJEKT -PRZEZ STA*,006.62 I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CIOD'YCIE STA- ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN ! RAMAC% PROJEKT -PRZEZ STA*,006.62 I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CIOD'YCIE STA- ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN ! RAMAC% PROJEKT -PRZEZ STA*,006.62 I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI*,(00.00 KS PI+TKA - O'OZY SZKOLENIO!E OD'YCIE STA- ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN ! RAMAC% PROJEKT -PRZEZ STA*,006.62 I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI3,100.00 STO!. K LT RY 1IZYCZNEJ SPRINTER O'OZY SZKOLENIO!E 3,000.00 KAT. STO!. MODZIE-Y ARC%IDIECEZJI L '. - O'OZY SZKOLENIO!E

1(*1.

12/PL/13

MAIK A$ENCJA REKLAMO!A JAN SZ 2013-06-21 'A'ICZ, 'AR'ARA TYNECKA-'A'ICZ SP.J.

1(*2.

13/ON/13

2013-06-2) KRYSTYNA 'OCI RSKA

1(*3.

1(/ON/13

2013-06-2) MA$ORZATA JANKO!SKA

1(*(.

15/ON/13

2013-06-2) DA!ID KAR!ACKI CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y PI+TKA

1(*5.

169/ST/13

2013-06-1(

1(*6.

16/ON/13 1*0/ST/13 1*6/ST/13

2013-06-2) KAROL KOSTRZE!A 2013-06-1( STO!ARZYSZENIE K LT RY 1IZYCZNEJ 3SPRINTER3 2013-06-1* KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE MODZIE-Y ARC%IDIECEZJI

1(**. 1(*).

L 'ELSKIEJ 1(*9. 1*/ON/13 2013-06-2) ADAM KO!ALE!SKI NO!E STO!ARZYSZENIE JE NESSES M SICALES POLAND OD'YCIE STA- ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN ! RAMAC% PROJEKT PRZEZ STA*,006.62 I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI *,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY KONCERT LYO

1()0.

23*/KL/13

2013-06-2)

1()1.

23/1E/13

!OJCIEC% $ RDZIEL OPRA!A 2013-06-21 O'RAZ!, ARTYK Y PLASTYCZNE MOCART

MO!A NA !YKONANIE S $I OPRA!Y PASSE-PARTO T Z RAM+ ZA SZKEM, ZDJ&0 PRZEDSTA!IAJ+CYC% E1EKTY REALIZACJI PROJEKT 3RENO!ACJA KLASZTOR PO!IZYTKO!SKIE$O NA 2,)59.*5 CENTR M DZIAA, ARTYSTYCZNYC% ! L 'LINIE3 DO1INANSO!ANE$O ! RAMAC% PRO$RAM OPERACYJNE$O IN1RASTR KT RA I #RODO!ISKO 200*2013. 26,395.)0 DR K I DOSTA!A MATERIA! PROMOCYJNYC%

1()2.

2((/KL/13

2013-06-25 1.%. . PAK %ENRYKA MARCINIAK

1()3.

(3/PN/13

2013-06-20 A$IT A$NIESZKA RYDZ

#!IADCZENIE S $I T MACZENIA STNE$O, SYM LTANICZNE$O, KA'INO!E$O !RAZ Z !YNAJ&CIEM ),30(.96 SPRZ&T NIEZ'&DNE$O DO KOMPLEKSO!EJ O'S $I T MACZENIA ORAZ O'S $+ TEC%NICZN+. STYLISTYCZNE DOPASO!ANIE TEKST DO C%ARAKTER P 'LIKACJI 3SZLAKI L 'LINA3 ORAZ KOREKTA J&ZYKO!A I EDYTORSKA 1,960.00 TEKST P 'LIKACJI PRZED I PO OPRACO!ANI $RA1ICZNYM I SKADZIE DO DR K 1,650.00 ARC%I!IZACJA DOK MENTACJI KOMISJI RE!IZYJNEJ ORAZ KOMISJI DS. TRZE5!O#CI RADY MIEJSKIEJ Z LAT 199(-

1()(.

(6/PN/13

2013-06-25 TERESA D NIN

1()5.

(/'RM/13

2013-05-2) ANNA TOMAS

199) ORAZ ARC%I!IZACJA DOK MENTACJI Z!I+ZANEJ Z REPREZENTACJ+ PRZE!ODNICZ+CE$O RADY MIEJSKIEJ I !NIOSKAMI I POST LATAMI MIESZKA,C! ! LATAC% 1990 1995 S $A PRZEPRO!ADZENIA SZKOLENIA $R PO!E$O PRZY$OTO! J+CE$O DO PRACY ! ADMINISTRACJI SAMORZ+DO!EJ 3,000.00 13 CZESTNIK! PROJEKT -PRZEZ STA- I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI!YKONANIE INSTALACJI CIEPEJ !ODY -YTKO!EJ ORAZ REMONT PION 216,9*2.00 SANITARIAT! ! ' DYNK 6 LICE M O$LNOKSZTAC+CE$O ! L 'LINIE, L. LIPO!A * MCS - L 'ELSKIE CENTR M 9,)(0.00 DOK MENTACJI SPORTO!EJ - DZIAANIA PROMOCYJNE REALIZACJA PRO$RAM ),000.00 ROZSZERZAJ+CE$O DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL REALIZACJA PRO$RAM ),000.00 ROZSZERZAJ+CE$O DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL II REALIZACJA PRO$RAM ),000.00 ROZSZERZAJ+CE$O DLA OS' ZALE-NIONYC% OD ALKO%OL III 6*,650.00 !YKONANIE ' DYNK !IELO1 NKCYJNE$O !RAZ Z PRZY+CZAMI !OD-KAN., SIECI+ NN, PRZY+CZEM $AZO!YM I DRO$+ !E!N&TRZN+ PRZY TORZE RO!ERO!YM NA L. JANO!SKIEJ ! L 'LINIE

1()6.

5/ON/13

2013-06-1(

1 NDACJA !SC%ODNI INSTYT T ROZ!OJ

1()*.

110/IR/13

2013-06-1)

S-' D MACIEJ SARNECKI, ANDRZEJ STRA!A S.C.

1()).

1)3/ST/13

2013-06-26

NI!ERSYTET MARII C RIESKODO!SKIEJ ! L 'LINIE

1()9.

29(/ZSS/13

O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE, 2013-06-12 SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD OPIEKI ZDRO!O O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE, 2013-06-12 SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD OPIEKI ZDRO!O O#RODEK LECZENIA ZALE-NIE, 2013-06-12 SAMODZIELNY P 'LICZNY ZAKAD OPIEKI ZDRO!O 2013-03-1) ZAMOJSKA DYREKCJA IN!ESTYCJI 3ZDI3 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO

1(90.

295/ZSS/13

1(91. 1(92.

296/ZSS/13 (0/IR/13

1(93.

)2/O#/13

2013-05-10 POLSKAPRESSE SP. Z O. O.

REALIZACJA DZIAA, PROMOCYJNYC% NA RZECZ ZAMA!IAJ+CE$O PRZEZ !YDA!C& DZIENNIKA POD NAZ!+ ,,POLSKA:K RIER L 'ELSKI3 ! RAMAC% KAMPANII ED KACYJNO-IN1ORMACYJNEJ, 60,)00.00 PROM J+CEJ NO!Y SYSTEM $OSPODARO!ANIA ODPADAMI KOM NALNYMI ORAZ INNE DZIAANIA PROEKOLO$ICZNE REALIZO!ANE PRZEZ $MIN& L 'LIN T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O 2,000.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O 2,000.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O 2,000.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI 2,000.00 T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI 2,000.00 T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI

1(9(.

103/O#/13

2013-06-2* PA LINA SIE,KO

1(95.

10(/O#/13

2013-06-2* ALEKSANDER SZCZEPA,SKI

1(96.

105/O#/13

2013-06-2* KATARZYNA '+K

1(9*.

106/O#/13

2013-06-2* RENATA $AECKA

1(9).

10*/O#/13

2013-06-2* PIOTR DR+$

NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI 1(99. 116/IR/13 PRZE' DO!A POMIESZCZE, K C%NI Z PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE ZAPLECZEM ORAZ JADALNI ! ' DYNK 2013-06-2) 1,2*(,2)0.00 3J R-AND3 SP. J. J. KO#CIK, A.!RONA SZKOY PODSTA!O!EJ NR 30 ! L 'LINIE, L. NAKO!SKIC% 110 PRZE' DO!A MO-LI!IAJ+CA DOST&P OSO'OM NIEPENOSPRA!NYM NA !SZYSTKIE KONDY$NACJE SE$MENT! 1,09*,)*0.01 3A3,3'3,3D3 I 3$3 Z INSTALACJ+ 3 !IND !E!N&TRZNYC% ! ' DYNKAC% SZKOY PODSTA!O!EJ NR 2) I $IMNAZJ M NR 11 ! L 'LINIE, PRZY L. RADO#CI 13 OR$ANIZACJA INNO!ACYJNE$O 1OR M 30,000.00 !YMIANY MY#LI 'READ 2013 ! TERMINIE 21-22 CZER!CA 2013 R. PRZE1ORMATO!ANIE I PRZY$OTO!ANIE DO DR K 'IL'ORD!, 1OLDER!, 5,(().90 LOTKI IN1ORMACYJNEJ, PRO$RAM , MAPKI. 6,500.00 OR$ANIZACJA IMPREZ SPORTO!OREKREACYJNYC% LATO ! MIE#CIE

1500.

11*/IR/13

2013-06-2)

PRZEDSI&'IORST!O PRY!ATNE KOMES STANISA! PIEKARCZYK

1501.

132/SOI/13

2013-06-1) PAN$EA POLSKA

1502.

133/SOI/13

MAZAKI ST DIO KONRAD 2013-06-2) RZ+DO!SKI ANNA RAKO!SKA SZKOA 2013-06-12 -E$LARST!A RE$ATO!E$O 3-E$L J3 P$1 3CE1ARM-L 'LIN3 SPKA Z 2013-06-1( O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-06-1( RADIO L 'LIN S. A.

1503.

161/ST/13

150(. 1505.

210/KL/13 219/KL/13

MO!A NA #!IADCZENIE 1INANSO!E Z 615.00 PRZEZNACZENIEM NA 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% 10,000.00 PROMOCJA MIASTA L 'LIN PODCZAS !YDARZENIA K LT RALNE$O PN. !YDANIE KSI+-KI 3POM- DZIECIOM PRZETR!A0 ZIM&3 1,230.00 #!IADCZENIE O C%ARAKTERZE

1506.

22*/KL/13

2013-06-06 MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O

!ODOCI+$! I KANALIZACJI ! L 'LINIE 150*. 150). 1509. 1510. 1511. 233/KL/13 239/KL/13 2(0/KL/13 2(9/KL/13 253/KL/13 2013-06-19 ANNA PASTERNAK 2013-06-2) STO!ARZYSZENIE INICJATY! SPOECZNYC% 3INTE$RACJA3 9,200.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00

1INANSO!YM Z PRZEZNACZENIEM NA ZOR$ANIZO!ANIE IMPREZY ED KACYJNOK LT RALNEJ 1ESTYN PASJE L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% !SPPRACA PRZY REALIZACJI PRO$RAM DZIELNICE K LT RY K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY, SENIORMANIA K LT RO!A K LT RA I SZT KA- MIASTO K LT RY1ILMO!E !AKACJE ! KINIE $RA-YNA K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY SCENA SZT KMISTRZA

2013-0*-02 STO!ARZYSZENIE MA$IA SZT KI 2013-0*-02 1 NDACAJA SZT KMISTRZE 2013-06-26 MYKOLA SO'OLI6SKYI

PROJEKT 'ANERA Z PRACAMI LA REAT! 250.00 KONK RS! ! RAMAC% PROJEKT 3'LI-EJ SIE'IE3 S $A !YNAJ&CIA SAL NA PRZEPRO!ADZENIE SPOTKA, $R PO!YC% I INDY!ID ALNYC% Z 2,09(.62 PSYC%OLO$IEM ORAZ ZAPE!NIENIA CATERIN$ DLA 21 CZESTNIK! PROJEKT -PRZEZ STA- I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI-. OD'YCIE STA- ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN ! RAMAC% PROJEKT -PRZEZ STA*,006.62 I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI6,000.00 OPRACO!ANIE $RA1ICZNE MATERIA! !IZER NKO!YC% ORAZ REKLAMO!OPROMOCYJNYC% STANO!I+CYC% IL STRACJE MARKI $OSPODARCZEJ ,,L 'LIN INSPIR JE 'IZNES8 *,006.62 OD'YCIE STA- ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN ! RAMAC% PROJEKT -PRZEZ STA-

1512.

10/ON/13

2013-06-2( DOROTA !JCIK

1513.

12/ON/13 1((/SOI/13

2013-06-2) !IOLETA DY'AA 2013-06-2( PA!E 'ATYRA

151(.

1515.

1)/ON/13

2013-06-2) PA LINA SZCZ&SNA

I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI1516. !SPARCIE REALIZACJI PROJEKT! PRZEZ OR$ANIZACJE POZARZ+DO!E 3,000.00 DYSON J+CE !SP'RZMIENIA ! M ZYCE I IC% !SPCZESNA REINTERPRETACJA 1),000.00 5,000.00 K LT RA I SZT KA- POMYS NA K LT R&!ERNISA-E LITERACKIE AKCENT K LT RA I SZT KA- MIASTO K LT RYL 'LIN-MIASTO POET!.ANTOLO$IA.CZ.2

2()/KL/13

2013-0*-01 --1 NDACJA M ZYKA KRES!

151*. 151). 1519.

251/KL/13 252/KL/13 25(/KL/13

2013-0*-03 2013-0*-03

!SC%ODNIA 1 NDACJA K LT RY AKCENT !SC%ODNIA 1 NDACJA K LT RY AKCENT

TO!ARZYST!O DLA NAT RY I 2013-0*-05 CZO!IEKA 2013-0*-05 1 NDACJA 3TEATRIKON3 2013-0*-05 1 NDACJA SZT KI PER1ORMANCE

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY (,000.00 3MISTRZO!IE MISTRZ! - TRANSMISJA MI&DZYPOKOLENIO!A3 K LT RA I SZT KA - POMYS NA K LT R& 12,000.00 3TYDZIE, ED KACJI POZA1ORMALNEJ I K LT RALNEJ3 25,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3PER1ORMANCE PLAT1ORM L 'LIN 20133

1520. 1521.

255/KL/13 256/KL/13

1522.

3/N!/13

2013-0*-05

SPR L 'LIN SPORTO!A SPKA AKCYJNA

O'J&CIE 30 000 AKCJI NIE PRZY!ILEJO!ANYC% SERII J O N MERAC% OD 1 DO 30 000 O !ARTO#CI 3,000,000.00 NOMINALNEJ 100,00 Z KA-DA O +CZNEJ !ARTO#CI 3 000 000,00 Z ! SPCE SPR L 'LIN SPORTO!A S.A. *,*(6.50 ZAPE!NIENIE PO'YT CZESTNIKOM 2DNIO!E$O SPOTKANIA DOTYCZ+CE$O PRZY$OTO!ANIA STRATE$II !YKORZYSTANIA 1 ND SZY NII E ROPEJSKIEJ ! PERSPEKTY!IE 1INANSO!EJ 201(-2020 O'EJM J+CE$O NOCLE$, !Y-Y!IENIA, PRZER!Y KA!O!E ORAZ DOST&PNIENIE SALI KON1ERENCYJNEJ ! RAMAC% PROJEKT

1523.

5)/PN/13

2013-0*-01 S $I $ASTRONOMICZNE 3 ANTKA3 !YSZY,SKI ANTONI

3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 152(. 1)1/KL/13 $RZE$ORZ KLIMCZAK PANZER2013-06-0( PROJEKT !YNAJEM REPLIKI CZO$ PARTNER !RAZ Z O'S $+ NA POTRZE'Y 1ESTYN PASJE (,920.00 L DZI POZYTY!NIE ZAKR&CONYC% ! DNI 16.06.2013 #!IADCZENIE S $ !ZAJEMNYC% PODCZAS !YDARZENIA K LT RALNOED KACYJNE$O 1ESTYN PLPZ" $MINA #!IADCZY S $& PROMOCYJNO1,)93.*) REKLAMO!+ NA RZECZ OSM KRASNYSTA!, OSM KRASNYSTA! PRZEKA-E 2.000 OPAKO!A, ZSIADE$O MLEKA Z PRZEZNACZENIEM DO DYSTRY' CJI !#RD CZESTNIK! 1ESTYN . PRO!ADZENIE ROCZYSTO#CI NADANIA 3)5.00 IMIENIA IN-. MARIANA L TOSA!SKIE$O MOSTO!I NA 'YSTRZYCY MO!A NA OR$ANIZACJ& ORAZ O'S $& 2*0,000.00 TEC%NICZN+ 3PLANETY L 'LIN-L!!'RZE#03 ! L 'LINIE, L!O!IE I 'RZE#CI . 5,500.00 300,000.00 K LT RA I SZT KA - POMYS NA K LT R& AKADEMIA MAYC% SZT KMISTRZ! !SPPRACA PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EEPAP

1525.

21*/KL/13

2013-06-1(

OKR&$O!A SPDZIELNIA MLECZARSKA ! KRASNYMSTA!IE

1526.

230/KL/13

2013-06-0* JZE1 SZOPI,SKI

152*. 152). 1529. 1530.

23)/KL/13 250/KL/13 ))/KL/13 1*9/$M/13

2013-06-2( 1 NDACJA K LT RA ENTER 2013-0*-02 1 NDACAJA SZT KMISTRZE 2013-01-0) INSTYT T ADAMA MICKIE!ICZA 2013-06-1) MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O !ODOCI+$! I KANALIZACJI ! L 'LINIE

0.00 STANO!IENIE S -E'NO#CI PRZESY NA RZECZ MP!IK ! L 'LINIE, NA DZIACE STANO!I+CEJ !ASNO#0 $MINY L 'LIN, OZNACZONEJ JAKO DZ. (0/5 .O'R. 3*, ARK. 1/, POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. AZALIO!EJ 500.00 PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YST+PIENIA NA TEMAT 3 PRO'LEMY Z'IERANIA I NIESZKODLI!IANIA ODPAD!

1531.

(9/PN/13

2013-0*-01 OKSANA 6IYTYK

ZA!IERAJ+CYC% SKADNIKI NIE'EZPIECZNE !E L!O!IE PODCZAS MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI ! RAMAC% PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ZA$OSPODARO!ANIA ELEKTRO#MIECI PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YST+PIENIA NA TEMAT ZARZ+DZANIE ODPADAMI SPRZ&T ELEKTRYCZNE$O I ELEKTRONICZNE$O ! KONTEK#CIE 500.00 ZR!NO!A-ONE$O ROZ!OJ PODCZAS MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI ! RAMAC% PROJEKT 1. T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ZA$OSPODARO!ANIA ELEKTRO#MIECI...3 PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YST+PIENIA NA TEMAT 3POLSKO KRAI,SKIE PROJEKTY NA RZECZ RECYKLIN$ ODPAD! NA PRZYKADZIE !SPPRACY KIELC I !INNICY. DO'RE 500.00 PRAKTYKI ! REALIZACJI ZADA, ! RAMAC% PRO$RAM POLSKA POMOC.3 PODCZAS MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI ! RAMAC% PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM 500.00 PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YST+PIENIA NA TEMAT 3ROZ!J SYSTEM ZSEE. TRENDYM 1INANSE, SZANSE I ZA$RO-ENIA.3 PODCZAS MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI ! RAMAC% PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ...3 500.00 PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YST+PIENIA NA TEMAT 3$MINY PO 1 LIPCA 2013 ROK ! SYSTEMIE

1532.

50/PN/13

2013-0*-02 !IKTOR Y ROC%KO

1533.

51/PN/13

2013-0*-02 KRZYSZTO1 KALITA

153(.

52/PN/13

2013-0*-01 !OJCIEC% KONECKI

1535.

5(/PN/13

2013-0*-01 MARCIN RYCAJ

$OSPODARO!ANIA ODPADAMI ZSEE3 PODCZAS MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI ! RAMAC% PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ...3 PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YST+PIENIA NA TEMAT 3POLSKI SYSTEM Z'IERANIA Z -YTYC% 'ATERII. DOTYC%CZASO!E E1EKTY I 500.00 PERSPEKTY!Y3 PODCZAS MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI ! RAMAC% PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ...3 PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YST+PIENIA NA TEMAT 3SYSTEM Z'IERANIA ZSEE. POLSKIE DOKONANIA A 500.00 !SPPRACA Z KRAIN+3 PODCZAS MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI ! RAMAC% PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ...3 1,9*1.1* DOSTA!A KSI+-EK DLA DZIECI DOSTA!A PODR&CZNIK! SZKOLNYC% ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3

1536.

55/PN/13

2013-0*-02 MIC%A KORKOZO!ICZ

153*.

56/PN/13

2013-0*-02 MARTA SZCZECI,SKA

153).

5/'RM/13

1IRMA %ANDLO!O-KSI&$ARSKA 2013-06-25 STA,CZYK E2PORT - IMPORT MIROSA! NO!AK S PER SIDEMKA % RTO!NIA 2013-06-25 KSI+-EK L CJAN !YPYC%, !ALDEMAR !YPYC% SP.J. PRZEDSI&'IORST!O S $O!O2013-06-1* %ANDLO!E INS' D JACEK PIEKARCZYK 2013-06-13 TOMASZ TKACZYK

1539.

)9/O!/13

32,065.(0

15(0.

10)/IR/13 260/KL/13

!YKONANIE RO'T Z!I+ZANYC% Z DOSTOSO!ANIEM DO O'O!I+Z J+CYC% 1(*,**0.00 PRZEPIS! P.PO-. ' DYNK SOS! NR 2 ! L 'LINIE, L. $ SKA 5 20,000.00 MO!A ZLECENIE NA O'S $& 1INANSO!+ PROJEKT 3IN!ESTYCJA ! K LT R&. DZIAANIA SYSTEMO!E NA RZECZ ED KACJI K LT RALNEJ3 *,*00.00 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE

15(1.

15(2.

6/ON/13

2013-06-10 KATARZYNA SIEDLECKA

PRZEZ PSYC%OLO$A ZAJ&0 INDY!ID ALNYC% I $R PO!YC% Z CZESTNIKAMI PROJEKT -PRZEZ STA- I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CIOPRACO!ANIE ANALIZY R C% , ! Z!I+ZK Z PLANO!ANYMI ZMIANAMI ZA$OSPODARO!ANIA PRZESTRZENNE$O 6*,650.00 ! O'SZARZE PLANO!ANE$O ZINTE$RO!ANE$O D!ORCA INTERMODALNE$O ! L 'LINIE. 21,(91.33 DOSTA!A ARTYK ! ELEKTRYCZNYC% MO!A O DOST&PNIENIE NIER C%OMO#CI POO-ONEJ PRZY L. KROC%MALNEJ 13 ! Z!I+ZK Z PRZE'IE$IEM SIECI !ODOCI+$O!EJ 12,300.00 ZASILAJ+CEJ STADION MIEJSKI . KRAJO!A SPKA C KRO!A S.A -PRA!O !IECZYSTE$O -YTKO!ANIA DZIAKA 3/25 / NAJEM LOKAL -YTKO!E$O PRZY DR. MECZ.MAJDANKA 55 ! L 'LINIE NA 193,651.92 SIEDZI'& PRZEDSZKOLA NR 6(, NA OKRES 3 LAT. K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3,500.00 !YSTA!A 26I 'IENNALE !SPCZESNE$O EKSLI'RIS L 'ELSKIE$O 20,000.00 MIASTO K LT RY - 6 MI&DZYNARODO!A PREMIERA TEATR L DZI NIEPENOSPRA!NYC% ! L 'LINIE DOMINO 16,600.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY -

15(3.

10/PL/13

2013-06-21

3TRANSEKO3 'RZEZI,SKI, DY'ICZ, SZA$AA SPKA JA!NA

15((.

120/OR/13

PRZEDSI&'IORST!O PROD KCYJNO 2013-0*-11 %ANDLO!E ELKA'EL SZCZY$IELSKI SPKA JA!N

15(5.

121/IR/13

2013-06-1* KRAJO!A SPKA C KRO!A S.A.

15(6.

1*3/$M/13

PRACO!NICZA SPDZIELNIA 2013-06-2) MIESZKANIO!A 3KOLEJARZ3 L 'ELSKIE TO!ARZYST!O MIO#NIK! KSI+-KI

15(*. 15().

25*/KL/13 25)/KL/13

2013-0*-05

2013-0*-05 1 NDACJA TEATROTERAPIA L 'ELSKA

15(9.

259/KL/13

2013-0*-05 STO!ARZYSZENIE ARTYST! 'LISKI

!SC%! 1550. 299/ZSS/13 2013-0*-15 SARA 1ILIPIAK

LA'STA$E PRZEPRO!ADZENIE SZKOLE, DLA PODSTA!O!EJ I SPECJALISTYCZNEJ 10,000.00 OPIEKI ZDRO!OTNEJ ! ZAKRESIE METODY !CZESNE$O DIA$NOZO!ANIA MO!A -YTKO!ANIA $R NT! PRO!ADZENIE DZIAALNO#CI Z!I+ZANEJ Z *,2(0.** IN1RASTR KT R+ KOM NALN+ PRZEZNACZON+ POD !YLOTY KANALIZACYJNE S $A POLE$AJ+CA NA !YDZIER-A!IENI ORAZ TRZYMANI I 1,56).)0 EKSPLOATACJI JEDNEJ TOALETY STA!IONEJ PRZY L.'RONO!ICKIEJ ! L 'LINIE DOKONANIE ZMIAN ! SER!ISIE KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! 9)(.00 RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 PRO!ADZENIE KORESPONDENCJI Z!I+ZANEJ Z OR$ANIZACJ+ KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! 2,600.00 RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 DOSTA!A ODZIE-Y RO'OCZEJ DLA 26,))*.00 K C%ARZY I KELNER! ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 56,)00.00 S $A O'EJM J+CA ZAK!ATERO!ANIE Z CAODO'O!YM !Y-Y!IENIEM ORAZ CAODO'O!+ OPIEK+ NAD CZNIAMI CZESTNICZ+CYMI ! STA-AC% ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3

1551.

36/$K/13

2013-0*-02

RE$IONALNY ZARZ+D $OSPODARKI !ODNEJ ! !ARSZA!IE

1552.

3*/$K/13

2013-0*-12 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.

1553.

()/PN/13

2013-06-2(

CONRE$O TOMASZ C%RO#CIEC%O!SKI

155(.

63/PN/13

2013-0*-01 !OJCIEC% K TNIK

1555. 1556.

)*/O!/13 90/O!/13

2013-06-12 #!IAT $ASTRONOMII 2013-06-2) ' RSA SZKOLNA NR 5

155*.

91/O!/13

2013-0*-02 ROTE2 1 ROMAN DROZD

DOSTA!A O' !IA RO'OCZE$O .CZ. 6/ NA (3,9*0.0( POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 DOSTA!A ODZIE-Y RO'OCZEJ DLA ),9(5.20 1RYZJER! .CZ. 1/ NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 DOSTA!A R&KA!ICZEK LATEKSO!YC% 393.35 .CZ. 2/ NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 DOSTA!A ODZIE-Y OC%RONNEJ .CZ. 5/ NA ),(32.31 POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 PRZE' DO!A PLAC ZA'A! NA DZIACE 69,116.10 NR 6/10 ! L 'LINIE, PRZY L. J. K RONIA .! REJONIE LICY L!O!SKIEJ/ ! L 'LINIE -YCZENIE EKRAN LED LI$%TPO!ER P16 0.00 SPEC ORAZ KONSTR KCJI MO'ILNEJ !AMAT < ADRO (0 10,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY ZAKOC%AJMY SI& ! T !IMIE

155).

92/O!/13

2013-0*-02 PIOTR TOPYA 1AR$O

1559.

93/O!/13

2013-0*-02 P.P.%. . 3E!A3 TOMASZ DEJNIAK PRZEDSI&'IORST!O 2013-0*-02 !IELO'RAN-O!E 3MADA3 KOSIEC I !SPLNICY SPKA JA!NA 2013-06-2) PROMETE SZ CEZARY !OJCIEC% KRAKO!SKI

1560.

9(/O!/13

1561.

11)/IR/13

1562. 1563.

1()/SOI/13 265/KL/13

2013-06-2) TEATR STARY ! L 'LINIE 2013-0*-12 STO!ARZYSZENIE 3T I TERAZ3

156(.

(*/PN/13

2013-06-2* %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

#!IADCZENIE S $ %OTELARSKIC% ZE #NIADANIEM DLA 2) CZESTNIK! PROJEKT PN. 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O 10,0)0.00 SYSTEM ...3 !SP1INANSO!ANE$O ZE #RODK! EISIP ! RAMAC% P!T P' 200*2013 ! TERMINIE 30 CZER!CA - 3 LIPCA *(,96).50 O'S $A MEDIO!A O'EJM J+CA PLANO!ANIE I REALIZACJ& KAMPANII REKLAMO!YC% CARNA6AL SZT KMISTRZ! ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 2(,0)0.00 !YMIANA DRZ!I Z OKRATO!ANIEM !

1565.

5*/PN/13

2013-0*-01 T%EY.PL

1566.

6/MKZ/13

2013-06-1* PARA1IA RZYMSKO-KATOLICKA P.!.

#!. JAK 'A APOSTOA 156*. 1)1/$M/13 2013-0*-10 K&PA A TO-CENTR M MAREK K&PA, EL-'IETA K&PA SPKA JA!NA

ILO#CI 6 SZT K OD'IR I DEMONTA- SAMOC%OD 150.00 OSO'O!E$O MARKI 6OL6O S(0 O N MERZE REJ. L )2290 A TORSKA REDAKCJA, EDYCJA I KOREKTA 1,100.00 TEKST KRAI,SKIEJ !ERSJI 1OLDER 3L 'LIN MIASTO K LT RY...3 MO!A O DO1INANSO!ANIE PRZEDSI&!ZI&CIA PN. 3TERMOMODERNIZACJA O'IEKT! 10,*0*,100.0 -YTECZNO#CI P 'LICZNEJ ! L 'LINIE3 ! 0 1ORMIE PO-YCZKI ZE #RODK! NARODO!E$O 1 ND SZ OC%RONY #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ. MO!A O DO1INANSO!ANIE PRZEDSI&!ZI&CIA PN. 3TERMOMODERNIZACJA O'IEKT! 10,*0*,100.0 -YTECZNO#CI P 'LICZNEJ ! L 'LINIE3 ! 0 1ORMIE DOTACJI ZE #RODK! NARODO!E$O 1 ND SZ OC%RONY #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ. 50,566.5) MO!A DOTACJI ZADANIA PN.3 S !ANIE !YRO'! ZA!IERAJ+CYC% AZ'EST3

156).

26(/KL/13

2013-0*-10 ANDRIJ SA!ENE0

1569.

2)/1E/13

NARODO!Y 1 ND SZ OC%RONY 2013-0*-11 #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ

15*0.

29/1E/13

NARODO!Y 1 ND SZ OC%RONY 2013-0*-11 #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ

15*1.

9(/O#/13

!OJE!DZKI 1 ND SZ OC%RONY 2013-06-26 #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ 2013-0*-11 MIROSA! MIKA 2013-0*-11 DARI SZ $LINIECKI

15*2.

12(/OR/13 125/OR/13

PORZ+DKO!ANIE AKT LOKALIZACYJNYC% Z ZAKRES IN1RASTR KT RY Z LAT 19995,600.00 2005 ORAZ ZA#!IADCZE, O ODR&'NO#CI LOKALI Z LAT 199(-199) I 2002 ROK 5,600.00 PORZ+DKO!ANIE AKT LOKALIZACYJNYC% Z ZAKRES IN1RASTR KT RY Z LAT 199(199) ORAZ ZA#!IADCZE, O ODR&'NO#CI LOKALI Z LAT 1999-2001 I 2002 ROK 10,000.00 DO1INANSO!ANIE DZIAA, PRO1ILAKTYCZNYC% PODEJMO!ANYC%

15*3.

15*(.

1(/'M/13

2013-06-2) KOMENDA !OJE!DZKA POLICJI ! L 'LINIE

PRZEZ 1 NKCJONARI SZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI ! L 'LINIE. 15*5. !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O OKRE#LAJ+CE$O !ARTO#0 3,591.60 ZA' DO!ANEJ NIER C%OMO#CI POO-ONEJ PRZY L. SPOKOJNEJ KARSKIE$O - !IENIA!SKA !YKONANIE EKSPERTYZY TEC%NICZNEJ !RAZ Z OPISEM I RYS NKAMI 3,0*5.00 NIER C%OMO#CI POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. POPIE SZKI 5 !YKONANIE POMIAR O$RODZENIA 5,(12.00 TEREN! -YTKO!ANYC% PRZEZ POLSKI Z!I+ZEK DZIAKO!C! - ROD 3KALINA3 K LT RA I SZT KA- MIASTO K LT RYMI&DZYNARODO!Y 1ESTI!AL $IER I 1(,000.00 ZA'A! TRADYCYJNYC% - PRO$RAM DZIAA, POP LARYZ J+CYC% A TORSKA REDAKCJA, EDYCJA I KOREKTA 1,100.00 TEKST AN$IELSKIEJ !ERSJI 1OLDER 3L 'LIN MIASTO K LT RY...3 ZAK P 1OTO$RA1II DOK MENT J+CYC% 6,015.00 INICJATY!Y I !YDARZENIA REALIZO!ANE PRZEZ $MIN& L 'LIN L ' Z JEJ DZIAEM. KONS LTACJE EKSPERCKIE, DZIA ! PRZY$OTO!ANI I PRZEPRO!ADZENI AKCJI PILOTA-O!EJ ! RAMAC% PROJEKT 12,900.00 3%ERMAN-ZARZ+DZANIE DZIEDZICT!EM K LT RO!YM NA O'SZARZE E ROPY #RODKO!EJ3 S NI&CIE A!ARII INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ! ' DYNK RZ&D 3,*)3.*( MIASTA L 'LIN, PRZY L. RYNEK ) ! L 'LINIE.

1*6/$M/13

2013-0*-01 6IR M JOANNA SZA'O!SKA-C%ANN

15*6.

1**/$M/13

2013-0*-0) JAN L D!IK ZIEK SER6ICE RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-06-2) $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3 2013-0*-10 STO!ARZYSZENIE SZT CZNE

15**.

21/$D/13

15*).

262/KL/13

15*9.

263/KL/13

2013-0*-05 'ARTOSZ !JCIK 1OTO$RA1IE TOMASZ ' RDZANO!SKI

15)0.

(6/KP/13

2013-0*-0)

15)1.

6(/PN/13

2013-0*-01 -- ANNA KRZY-ANO!SKA-ORLIK

15)2.

12)/IR/13

P. .%.31IRE-6OLT3 S.C. JOLANTA I 2013-0*-02 Z'I$NIE! KRZY-ANO!SCY

15)3.

129/IR/13

2013-0*-05 1IRMA SERENA KAMIL $RZONA

!YKONANIE I MONTA- #CIANEK !E!N&TRZNYC% PRZES !NYC% ! 11),2*0.31 ' DYNK -O'KA PRZY L. !OLSKIEJ 5 ! L 'LINIE !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O ODSZKODO!ANIA ZA PONIESION+ RZECZY!IST+ SZKOD& SPO!ODO!AN+ ISTOTNYM O$RANICZENIEM KORZYSTANIA Z NIER C%OMO#CI Z$ODNIE Z *,300.00 DOTYC%CZASO!YM PRZEZNACZENIEM Z!I+ZAN+ Z !EJ#CIEM ! -YCIE ZMIANY MIEJSCO!E$O PLAN ZA$OSPODARO!ANIA PRZESTRZENNE$O MIASTA L 'LIN-CZ&#0 I6-O'SZAR A. 19,335.60 DR K I DOSTA!A 2 P 'LIKACJI ! RAMAC% PROJEKT 3'LI-EJ SIE'IE3

15)(.

13/PL/13

2013-0*-11

ARS-TA2 NIER C%OMO#CI JAN SZ CZAJECKI

15)5.

2(2/KL/13

2013-06-1*

O1ICYNA !YDA!NICZO-REKLAMO!A 3SA$ALARA3

15)6.

*/O!/13

2013-03-0* KAROLINA ZA'ORSKA

!YKONANIE ! RAMAC% PRACY NA STANO!ISK $RA1IKA KOMP TERO!E$O PRZY$OTO!ANIA $RA1ICZNE$O INNO!ACYJNE$O PRO$RAM NA CZANIA PODSTA! PRZEDSI&'IORCZO#CI !RAZ Z 2,900.00 PRO1ESJONALNYMI PREZENTACJAMI M LTIMEDIALNYMI, KARTAMI ZAJ&0 DLA CZNI! ORAZ INNYMI MAT. DYD. ! RAMAC% PROJEKT 3KREATY!NIE ! PRZEDSI&'IORCZO#03 (,(2).00 DOT. !YKONANIA OPERAT SZAC NKO!E$O OKRE#LAJ+CE$O !ARTO#0 CZ&#CI NIER C%OMO#CI POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. STANISA!A LESZCZY,SKIE$O 19/ AL. JANA D $OSZA * 2*,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY L 'ELSKI 1ESTI!AL $RA11ITI

15)*.

1)(/$M/13

2013-0*-1* 3ARS-TA23 NIER C%OMO#CI S.C.

15)).

266/KL/13

2013-0*-12

E ROPEJSKA 1 NDACJA K LT RY MIEJSKIEJ

15)9.

26*/KL/13

2013-0*-12 KAROL $RZY!ACZE!SKI

A TORSKI PROJEKT $RA1ICZNY ORAZ SKAD I AMANIE DR KO!ANYC% 2,090.00 MATERIA! PROMOCYJNYC% 3L 'LIN MIASTO K LT RY3 550.00 PRO!ADZENIE KONCERT 3,690.00 A TORSKI PROJEKT ARAN-ACJI PLAC RY'NE$O ! L 'LINIE

1590. 1591.

269/KL/13 2*1/KL/13

2013-0*-12 JZE1 SZOPI,SKI 2013-0*-15 TARARARA JAROSA! KOZIARA

1592.

59/IT/13

2013-0*-05 MEDIA SP. Z O.O.

!YKONANIE A DYT ZERO!E$O 'EZPIECZE,ST!A IN1ORMATYCZNE$O, !ERY1IKACJA OPRO$RAMO!ANIA -YTKO!ANE$O NA STACJAC% 69,1)0.12 RO'OCZYC% ! M ! ZAKRESIE Z$ODNO#CI Z POSIADANYMI PRZEZ $MIN& LICENCJAMI !RAZ Z DOSTARCZENIEM AKT ALIZACJI DO PRO$RAM A DITPRO. OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS ! ZAKRESIE 3ZAM!IENIA P 'LICZNE3 ! RAMAC% PROJEKT 3NO!OCZESNE 16,)30.00 KOMPETENCJE-NO!E PERSPEKTY!Y. PODNIESIENIE K!ALI1IKACJI PRACO!NIK! O#!IATY ! $MINIE L 'LIN3 PRZY+CZENIE DO SIECI CIEPO!NICZEJ 61,500.00 PROJEKTO!ANE$O ZESPO PY!ALNI PRZY AL. ZY$M NTO!SKIC% ( ! L 'LINIE 23,9)5.00 !YKONANIE OCENY AKT ALNE$O STAN SKADO!ISKA ODPAD! ! M. JA!IDZ

1593.

)1/O!/13

2013-06-12

TO!ARZYST!O ALT M PRO$RAM SPOECZNO $OSPODARCZE

159(. 1595. 1596.

112/IR/13 113/O#/13 120/IR/13

L 'ELSKIE PRZEDSIE'IORST!O 2013-06-20 ENER$ETYKI CIEPLNEJ SPKA Z O.O. 2013-0*-11 DOMIL TADE SZ JANIK 2013-0*-05 R MAS ST DIO RO'ERT R MAS

(3,000.00 OPRACO!ANIE SZCZE$O!YC% !YTYCZNYC% DO KOMPLETNEJ !IELO'RAN-O!EJ DOK MENTACJI NA PRZE' DO!& ORAZ TERMOMODERNIZACJ& I ZMIAN& SPOSO' -YTKO!ANIA ' DYNK ' DYNK

DA!NYC% !ARSZTAT! SZKOLNYC% SYT O!ANE$O PRZY L.POPIE SZKI 5 NA CENTR M SZT KI !SPCZESNEJ 159*. 1(6/SOI/13 2013-0*-15 E!A DADOS-JA'O,SKA ),300.00 O'S $A P 'LIC RELATIONS CARNA6AL SZT K-MISTRZ! 2013

159).

1(*/SOI/13

2013-0*-15 MAN 1AKT RA 'ARTOMIEJ #CI'IOR

PRZY$OTO!ANIE KREACJI $RA1ICZNYC% NA POTRZE'Y INTERNETO!EJ KAMPANII 3,690.00 PROMOCYJNEJ ! RAMAC% PROJEKT CARNA6AL SZT K -MISTRZ! MO!A -YCZENIA NIRER C%OMOSCI PRZY L. $ SKIEJ I L. MIODO!EJ Z PRZEZNACZENIEM POD SIEDZI'&, PRO!ADZENIE DZIAALNO#CI 0.00 $OSPODARCZEJ, PRA!& !IERZ'Y ENER$ETYCZNEJ, PLAC MANE!RO!Y - DZ. NR 9)/1, 101/2, 110/5, 110/), 110/9 .O'R. 6*, ARK. 2/ O +CZNEJ PO!IERZC%NI 1)330 M2 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAKI NR 12/* I 1(/2 2,9(0.00 POO-ONYC% ! REJONIE L.DO#!IADCZALNEJ .O'R.12-1ELIN, ARK.3/. DOSTA!A ODZIE-Y RO'OCZEJ NA 29,360.3) POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 *,000.00 PRO1ILAKTYKA I ROZ!I+ZY!ANIE PRO'LEM! ALKO%OLO!YC%

1599.

1))/$M/13

2013-0*-23

OC%OTNICZA STRA- PO-ARNA $ SK Z SIEDZI'+ ! L 'LINIE

1600.

22/$D/13

2013-0*-16

A' $EO - $EODEZJA !IESA! KOODZIEJ

1601. 1602. 1603.

95/O!/13 303/ZSS/13 35/$K/13

PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!E 2013-0*-11 RO'OPOL SPKA JA!NA Z'I$NIE! PANEK JAN SZ 1 2013-0*-22 1 NDACJA SZCZ&#LI!E DZIECI,ST!O

2013-0*-02 $ARDEN DESI$NERS MIROSA! DERKACZ

5),19).6) KONTROLA, TRZYMANIE, NAPRA!A I KONSER!ACJA !YPOSA-ENIA PLAC! ZA'A! NALE-+CYC% DO $MINY L 'LIN. !YKONANIE 1 E$Z. STAT ETKI DLA 3,000.00 LA REATA NA$RODY ML ZA CAOKSZTAT DZIAALNO#CI

160(.

1*(/KL/13

2013-05-2( ADAM MYJAK

1605.

1)5/$M/13

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!NICT!A 2013-0*-16 SPECJALISTYCZNE$O ATRI M SPKA Z O$RAN

NIEODPATNE PRZEKAZANIE NA !ASNO#0 $MINY L 'LIN KOLEKTORA DESZCZO!E$O, !Y' DO!ANE$O ! L 'LINIE, ! L. -YCZAN O +CZNEJ D $O#CI 99,20 M .NA ODCINK 25,60 M Z R R PP TYP 2-STREAM O #REDNICY 300 MM, A NA POZOSTAYM ODCINK *3,60 M Z 0.00 R R -EL'ETO!YC% !IPROS O #REDNICY 600 MM/. NA KOLEKTORZE ZNAJD JE SI& 5 ST DNI RE!IZYJNYC% O #REDNICY 1500 MM .! TYM JEDNA OSADNIKO!A/ I JEDNA ST DNIA O #REDNICY 1200 MM. ZAMONTO!ANY JEST R!NIESEPARATOR Y1A1A6A-50/250. DZIER-A!A - L. !YZ!OLENIA - PRA!Y ROLNE - PO!. 11)3) M2 - DZ. NR 591.90 36,3*,(9/3,(9/*,60/2 .O'R. 11, ARK.1*/ DZ. NR ) .O'R. 11, ARK. 19/ - CZYNSZ ROCZNY DZIER-A!A - ZIELE, PRZYDOMO!A - L. *5.60 ZIKO!SKIE$O - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ - PO!. 10) M2 - MO!A ROCZNA DZIER-A!A - DRO$A DOJAZDO!A - L. 150.00 #L&-AN - CZ. DZ. NR )6* .O'R. *3, ARK. 13/ PO!. 100 M2 - MO!A ROCZNA DZIER-A!A - ZIELE, PRZYDOMO!A - L. 96.00 RZ&DO!SKA - DZ. NR (03/5 .O'R. (0, ARK. (/ - PO!. 96 M2 - MO!A ROCZNA S $I %OTELARSKIE ! RAMAC% 12,095.(6 PROJEKT 3KORZYSTAMY Z DO#!IADCZE, - SZ!AJCARSKI 'ENC%MARK ! L 'LINIE3 EMISJA NA ANTENIE T6P L 'LIN (2 (0,590.00 SPOT! (5 SEK NDO!YC% PT",,EKOL 'LIN3. 30,*50.00 !YKONANIE RO'T ! ZAKRESIE

1606.

1)6/$M/13

2013-0*-19 TOMALA SYL!ESTER

160*.

1)9/$M/13

2013-0*-22 ANNA MARKIEL

160).

190/$M/13

2013-0*-25 KRYSTYNA MAJ

1609.

191/$M/13

2013-0*-23 $RANAT MARIA

1610.

65/PN/13

2013-0*-10 %OTEL 6ICTORIA

1611. 1612.

110/O#/13 111/IR/13

2013-06-2* TELE!IZJA POLSKA S.A. 2013-06-20 ' DIME2 S.A.

S NI&CIA KOLIZJI LINII 110 K6 RELACJI ELEKTRO!NIA L 'LIN-L 'LIN #RDMIE#CIE Z PROJEKTO!ANYM PARKIN$IEM STADION MIEJSKIE$O ! L 'LINIE !RAZ Z NIEZ'&DNYMI OPATAMI I Z$ODNIENIAMI ORAZ OD'IORAMI ! ZAKADZIE ENER$ETYCZNYM 1613. 126/IR/13 2013-0*-0) P$E DYSTRY' CJA S.A. STO!ARZYSZENIE K LT RALNE $R PA PROJEKT MO!A NR 36*0(1 O PRZY+CZENIE DO SIECI DYSTRY' CYJNEJ ' DYNEK 3,1**.9) $OSPODARCZY NA CMENTARZ , PRZY L. 'IAEJ ! L 'LINIE. 1(,500.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RYKSI&$A MIASTA L 'LINA

161(. 1615.

2(*/KL/13 26)/KL/13

2013-0*-02

2013-0*-10 KAYA2 TOMASZ $RE!I,SKI STO!ARZYSZENIE PRZYJACI 2013-0*-19 PARA1II 3POCZEKAJKA3

10,000.00 KONCERT ZESPO SK 'AS K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3DZIAANIA K LT RALNE REALIZO!ANE 15,000.00 PRZEZ L 'ELSKIE CENTR M PROMOCJI K LT RY C%RZE#CIJA,SKIEJ3 MO!A DOST&PNIENIA PO!IERZC%NI -YTKO!EJ ! CEL STA!IENIA 0.00 RZ+DZENIA DO SELEKTY!NEJ Z'IRKI OPAKO!A, PLASTIKO!YC% I AL MINIO!YC% PO NAPOJAC%. 1,500.00 1,000.01 MO!A PROMOCYJNA -MISTRZOST!A #!IATA ! KADANI KOSTKI R 'IKA MO!A LICENCYJNA - JEDNORAZO!A KONCERT SK 'ASA

1616.

2*2/KL/13

161*.

11*/O#/13

2013-0*-15 T RISDIS SPKA Z O.O.

161). 1619.

1)*/ST/13 2*9/KL/13

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-0*-23 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN 2013-0*-23 STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

1620.

96/O!/13

2013-0*-1) ANNA 'RZEZI,SKA

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES 2,000.00 SPORZ+DZANIA POTRA!, NAPOJ! ORAZ CIAST ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3

1621.

112/O#/13

2013-0*-11 KAN-POL PP% I!ONA OSIE!ICZ L 'ELSKIE PRZEDSIE'IORST!O 2013-0*-1* ENER$ETYKI CIEPLNEJ SPKA Z O.O.

3),632.32

S !ANIE !YRO'! ZA!IERAJ+CYC% AZ'EST Z TEREN M. L 'LIN

1622.

133/IR/13

MO!A NR PSC - 01)/2013 O PRZY+CZENIE DO SIECI CIEPO!NICZEJ )*2,0*0.00 PROJEKTO!ANE$O STADION MIEJSKIE$O, PRZY L. KROC%MALNEJ ! L 'LINIE PRO!ADZENIE O'S $I KASO!EJ PKZP, PRO!ADZENIE DOK MENTACJI Z!. Z DZIELONYMI PO-YCZKAMI, 1,500.00 PORZ+DKO!ANIE I PRZEKAZANIE PENEJ DOK MENTACJI Z!. Z O'S $A 1INANSO!O-KASO!+ PKZP DO !YDZIA 'K PRO!ADZENIE O'S $I KASO!EJ PKZP, PRO!ADZENIE DOK MENTACJI Z!. Z DZIELONYMI PO-YCZKAMI, 1,500.00 PORZ+DKO!ANIE I PRZEKAZANIE PENEJ DOK MENTACJI Z!. Z O'S $A 1INANSO!O-KASO!+ PKZP DO !YDZIA 'K !YKONANIE RO'T POLE$AJ+CYC% NA DOSTOSO!ANI POSADO!IENIA D!C% ST DNI TELEKOM NIKACYJNYC% DO 9,*63.(* POZIOM NO!EJ NA!IERZC%NI DRO$I Z !YMIAN+ POKRY! NA TYP CI&-KI NA DZIACE (3/11 CENTR M K LT RY ! L 'LINIE PRZY L. PEO!IAK! 399,000.00 ' DO!A $ARA- , PRZE' DO!A #MIETNIKA, O$RODZENIA I NA!IERZC%NI PARKIN$ , !YKONANIE KOSZY DO#!IETLAJ+CYC% ORAZ ' DO!A KANALIZACJI DESZCZO!EJ, PRZY L. LIPO!EJ 2* ! L 'LINIE.

1623.

121/OR/13

2013-0*-11 %ALINA JEMIELNIAK

162(.

122/OR/13

2013-0*-11 DAN TA D SZAK

1625.

130/IR/13

CENTR M 'ADA!CZO2013-0*-12 !DRO-ENIO!E OPTOTRAKT SP. Z O.O.

1626.

1(0/IR/13

2013-0*-12 PRZEDSI&'IORST!O !IELO'RAN-O!E RYTOM

162*.

1(1/IR/13

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANO 2013-0*-2( %ANDLO!E %ENRYK PYTKA

REMONT SANITARIAT! ! ' DYNK ZESPO SZK TRANSPORTO!O 360,390.00 KOM NIKACYJNYC% ! L 'LINIE, L. ZEM'ORZYCKA )2. ' DO!A 3ZESPO KRYTYC% PY!ALNI PRZY AL. ZY$M NTO!SKIC% ( ! L 'LINIE3 SKADAJ+CE$O SI& Z TRZEC% PRZYLE$YC% DO SIE'IE ' DYNK! .' DYNEK A - 'ASEN REKREACYJNY PRZYLE$AJ+CY DO ISTNIEJ+CE$O )9,(01,969.2 ' DYNK Z 'ASENEM: ' DYNEK ' - 'ASEN 9 $!NY Z TRY' NAMI, 'ASENAMI MAEJ REKREACJI: ' DYNEK C - Z ZESPOEM ODNO!Y 'IOLO$ICZNEJ, 1ITNESSEM, ZESPOEM SA NO!YM, $ASTRONOMIA I S $AMI/ !RAZ Z IN1RASTR KT R+ TO!ARZYSZ+C+ 1RA$MENT DR $IE$O CYKL ETI D NA *,000.00 1ORTEPIAN .PI&0 T!OR!/ DEDYKO!ANYC% RA1AO!I 'LEC%ACZO!I (,000.00 L 'LIN $RA1ICZNE MIASTO PROD KCJA SPEKTAKL ! STYLISTYCE TEATR JEDNE$O AKTORA - REALIZACJA 5,900.00 MONODRAM POD RO'. TYT. 3OD PRZOD I OD TY 3 9,(50.00 S $A NOCLE$O!A ! DNIAC% 13.10.2013 KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 5*,)10.00 OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ ZAMIENNEJ !RAZ Z KOSZTORYSAMI IN!ESTORSKIMI,

162).

1(2/IR/13

2013-0*-25 NI'EP SPKA AKCYJNA

1629. 1630.

2*(/KL/13 2*6/KL/13

2013-0*-29 MARI SZ D 'AJ 2013-0*-29 MIC%A KA!ALEC

1631.

2*)/KL/13 *1/PN/13

2013-0*-29 MATE SZ NO!AK 2013-0*-25 %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

1632.

1633.

13(/IR/13

2013-0*-1* 'I RO PROJEKTO!E ARCONEL SP. Z O. O.

PRZEDMIARAMI RO'T I SPECY1IKACJ+ TEC%NICZN+ !YKONANIA I OD'IOR RO'T DLA IN!ESTYCJI PN. 3AKADEMIA $OL1A NAD ZALE!EM ZEM'ORZYCKIM ! L 'LINIE3 AKT ALNIENIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA !YKONANIE REMONT INSTALACJI CENTRALNE$O O$RZE!ANIA, !YMIENNIKO!NI C.O. I C.!. . ORAZ 12,300.00 INSTALACJI SOLARNEJ ! ' DYNK DOM POMOCY SPOECZNEJ, IM. MATKI TERESY Z KALK TY ! L 'LINIE, L. $O!ACKIE$O 26 3,100.00 CZYTELNIA DZIECI I MODZIE-Y AKTY!IZACJA

163(.

12*/IR/13

2013-0*-02 ZAKAD $OSPODARCZY 3T M3 S.C.

1635.

2**/KL/13

2013-0*-29 DANIEL ADAMCZYK

1636.

119/SOI/13

2013-06-06 T6N MEDIA SP. Z O.O.

EMISJA REKLAM DOTYCZ+CYC% TO!AR! I S $ ! PRO$RAMAC% TELE!IZYJNYC% T6N, T6N2(, T6N T R'O, T6N STYLE, 166,*)0.62 COMEDY CENTRAL 1AMILY, MT6, DISCO T6, ALE KINO, PLANETE, NSPORT, CANAL@ SPORT, T6N SIEDEM, TT6, T6 P LS, P LS2. PRZEPRO!ADZENIE AKCJI PROMOCYJNEJ CARNA6AL -SZT K MISTRZ! Z 3),*(5.00 !YKORZYSTANIEM A TO' S DO 'LEDECKER. 63,900.00 OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA TERMOMODERNIZACJ& ' DYNK SZKOY PODSTA!O!EJ NR 25 ! L 'LINIE, L. SIEROCA 1* OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA 65,190.00 TERMOMODERNIZACJ& ' RSY NR 1, PRZY LICY POPIE SZKI * ! L 'LINIE.

163*.

13(/SOI/13 1(*/IR/13

MODERN PROMOTION KAROL 2013-06-2) SZK DLAREK 2013-0*-29 'I RO PROJEKTO!E 3MAKSPROJEKT3 ADAM MAKSYMI K

163).

1639.

1()/IR/13

ARME - PROJECT 2013-0*-29 PRZEDSI&'IORST!O PROJEKTO!O !YKONA!CZE PIOTR P&DZISZ

16(0.

192/$M/13

2013-0*-23 KOSIOR ANNA

DZIER-A!A - ZIELE, PRZYDOMO!A - L. )1.00 ZIKO!SKIE$O - CZ. DZ. NR 1/1( .O'R. 31, ARK. 1/ - PO!. 10) M2 - MO!A ROCZNA DZIER-A!A - L. ' RSZTYNO!A - DOJAZD I LOKALIZACJ& PRZY+CZY DO O'S $I IN!ESTYCJI TJ. SAMOO'S $O!EJ MYJNI 'EZDOTYKO!EJ ZLOKALIZO!ANEJ NA 9).*0 S+SIEDNIC%, STANO!I+CYC% !ASNO#0 DZIER-A!CY DZIAKAC% NR 2)/(, 105/19 PO!. OK. *0 M2 - DZ. NR 105/(1 .O'R. 2*, ARK.9/ - CZYNSZ MIESI&CZNY DZIER-A!A - L. ' RSZTYNO!A - MIEJSCA POSTOJO!E DO O'S $I IN!ESTYCJI TJ. SAMOO'S $O!EJ MYJNI 'EZDOTYKO!EJ ZLOKALIZO!ANEJ NA 312.50 S+SIEDNIC%, STANO!I+CYC% !ASNO#0 DZIER-A!CY DZIAKAC% NR 2)/(, 105/19 PO!. OK. 250 M2 - CZ. DZ. NR 105/(1 .O'R. 2*, ARK.9/, CZ. DZ. NR 2)/5 .O'R.2*, ARK. 2/ CZYNSZ MIESI&CZNY OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA DZIAKI NR (*0/2 1,(*6.00 POO-ONEJ PRZY L.SO'TKI *1.O'R.*3SA!IN SZEROKIE, ARK.13/ OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA DZIAKI NR 1/2 3,0*5.00 STANO!I+CEJ TEREN PKP, ! CEL !YDZIELENIA PASA DRO$O!E$O LICY JANO!SKIEJ .O'R.35-STARY $AJ, ARK.3/ 6,000.00 I CZ&#0 - OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAKI NR (1/) POO-ONEJ PRZY L.L 'ARTO!SKIEJ 32 .O'R.*CZ!ARTEK, ARK.3/ II CZ&#0 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI

16(1.

193/$M/13

2013-0*-2(

A'OKS S.C. 'IELAK KRZYSZTO1, !JTO!ICZ JERZY

16(2.

19(/$M/13

2013-0*-2(

A'OKS S.C. 'IELAK KRZYSZTO1, !JTO!ICZ JERZY

16(3.

23/$D/13

RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-0*-0) $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3 RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-0*-0) $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3 2013-0*-30 S $I $EODEZYJNOKARTO$RA1ICZNE STANISA! SEROKA

16((.

2(/$D/13

16(5.

25/$D/13

$EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAKI NR 11 STANO!I+CEJ DRO$& DOJAZDO!+ DO L.NIECAEJ .O'R.36 -#RDMIE#CIE, ARK.2/ 16(6. 16(*. 2*5/KL/13 39/$K/13 2013-0*-29 Z'I$NIE! 1RONCZEK 2013-0*-29 DRO$'EST ANDRZEJ !ANATO!ICZ CENTR M ZDRO!E$O -Y!IENIA 2013-0*-26 6ITALITY@ % MOR NAD 'YSTRZYC+. ANTOLO$IA *,000.00 L 'ELSKIEJ ANE$DOTY OD ZAO-ENIA MIASTA DO 2009 R. (9,359.90 REMONTY ALEJEK "RAA'E$O- $&'OKA, !Y-YNNA, ' RSZTYNO!A

16().

6)/PN/13

OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE )$ODZINNYC% SZKOLE, ! RAMAC% 5(0.00 PROJEKT 3 ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ 3KALINA3 ! L 'LINIE3. OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE )$ODZINNE$O SZKOLENIA ! RAMAC% 300.00 PROJEKT 3 ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ 3KALINA3 ! L 'LINIE3. 2(,6)0.00 DOSTA!A AL' M! OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE )$ODZINNE$O SZKOLENIA ! RAMAC% 2(0.00 PROJEKT 3 ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ 3KALINA3 ! L 'LINIE3. 19,500.00 S $A NOCLE$O!A ZE #NIADANIEM DLA CZESTNIK! KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 !YR!N J+CYC% Z MATEMATYKI DLA 1,500.00 KLAS I ZASADNICZEJ SZKOY ZA!ODO!EJ ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3

16(9.

69/PN/13

CENTR M SZKOLE, I ANIMACJI 2013-0*-26 MARTA SKRZY,SKA SPKA %ANDLO!O- S $O!A 2013-0*-01 3EC 3 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ ISKRA - ED KACJA, ANIMACJA, 2013-0*-26 SZKOLENIA SYL!IA SA!A 2013-0*-29 E ROPA S.A.

1650.

6/'RM/13

1651.

*0/PN/13 *3/PN/13

1652.

1653.

9)/O!/13

2013-0*-30 JAD!I$A SA!ECKA

165(.

99/O!/13

2013-0*-30 JAD!I$A SA!ECKA

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 !YR!N J+CYC% Z MATEMATYKI DLA 1,500.00 KLAS I TEC%NIK M ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 2),193.)2 DOSTA!A P DEEK ARC%I!IZACYJNYC% I ARTYK ! 'I RO!YC%

1655.

12)/OR/13

2013-0*-26 'I RO PL S SJ

1656.

*)/PN/13

2013-0)-01 NADIYA KOLODIY-K%OMYAC% K

!YKONANIE KOREKTY J&ZYKO!EJ TEKST! O SZLAKAC% T RYSTYCZNYC% L 'LINA ! J&ZYKAC% ROSYJSKIM I (,320.00 KRAI,SKIM ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 !YKONANIE REDAKCJI J&ZYKO!EJ I JEDNOLICENIE TEKST O SZLAKAC% T RYSTYCZNYC% L 'LINA ! J&ZYK 2,160.00 AN$IELSKIM ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 !YKONANIE TERMOMODERNIZACJI 931,550.00 ' DYNK $IMNAZJ M NR 19 ! L 'LINIE, L. SZKOLNA 6. REMONT O$RODZENIA DZIAKI 295,950.09 PRZEDSZKOLA NR 39 ! L 'LINIE, PRZY L. 'ALLADYNY 1( 0.00 -YCZENIE - L. $ SKA - ZAPLECZE ' DO!Y - PO!. )51 M2 - DZ. NR 6/9 .O'R. 1, ARK. (/: L. PRZEPIRCZA 1 - ZAPLECZE ' DO!Y - PO!. (00 M2 - CZ. DZ. NR 259 .O'R. 66, ARK. 1/: L. $ SKA 20 SKADO!ANIE ZIEMI ORAZ ZAPLECZE ' DO!Y - PO!. 19006 M2 - DZ. NR 6* .O'R. 65, ARK. 2/ 1,050.00 DZIER-A!A - PARKIN$, ZJAZD DO PARKIN$ I TEREN ZIELONY - L. !OLSKA -

165*.

*9/PN/13

2013-0)-01 ANDRIJ SA!ENE0

165).

13*/IR/13

2013-0*-19

' DE2POL ' KO!SKI=!SPLNICY SPKA KOMANDYTO!A

1659. 1660.

13)/IR/13 200/$M/13

L KPOL CONSTR CTION KASZ 2013-0*-19 NO!OSAD 2013-06-03 SKANSKA S.A.

1661.

202/$M/13

2013-0)-05 $ALERIA !OLSKA S.C.

CZ. DZ. NR 23/*, CZ. DZ. NR 2*/1, CZ. DZ. NR 29/1 .O'R. 22, ARK. 3/ - PO!. *50 M2 CZYNSZ MIESI&CZNY 1662. 2)1/KL/13 2013-0*-22 DR KARNIA 'RACI $RODZICKIC% DR K 1OLDER IN1ORMACYJNE$O (,936.)0 .PROMOCYJNE$O/ ORAZ NAKLEJEK PROMOCYJNYC% DLA DDK 3!&$LIN3 MO!A O DO1INANSO!ANIE ZADANIA PN. 3PRZY$OTO!ANIE DOK MENTACJI DLA TEATR ANDERSENA ! L 'LINIE3 ZE 600,000.00 #RODK! 1INANSO!YC% MINISTRA K LT RY I DZIEDZICT!A NARODO!E$O POC%ODZ+CYC% Z 1 ND SZ PROMOCJI K LT RY. !YKONY!ANIE O'O!I+ZK! EKSPERTA DS. 'ADA, ! RAMAC% PROJEKT (2,000.00 3KORZYSTAMY Z DO#!IADCZE, SZ!AJCARSKI 'ENC%MARK ! L 'LINIE3 !YKONY!ANIE O'O!I+ZK! EKSPERTA DS. 'ADAN ! RAMAC% PROJEKT (2,000.00 3KORZYSTAMY Z DO#!IADCZE, SZ!AJCARSKI 'ENC%MARK ! L 'LINIE3 !YKONY!ANIE O'O!I+ZK! EKSPERTA DS 'ADA, ! RAMAC% PROJEKT (2,000.00 3KORZYSTAMY Z DO#!IADCZE, SZ!AJCARSKI 'ENC%MARK ! L 'LINIE3 (,*9*.00 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA NIER C%OMO#CI ZA' DO!ANEJ, POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY AL. KRA#NICKIEJ I L. NA&CZO!SKIEJ .ZAJEZDNIA MPK L 'LIN SP. Z O. O./ S $A 'IE$E$O EKSPERTA ! RAMAC% 1(,000.00 REALIZACJI PROJEKT L 'ELSKA 'I'LIOTEKA !IRT ALNA

1663.

32/1E/13

2013-06-2)

MINISTERST!O K LT RY I DZIEDZICT!A NARODO!E$O

166(.

)0/PN/13

2013-0)-01 !ADYSA! $RASZA

1665.

)1/PN/13

2013-0)-01 MONIKA %ERMANO!ICZ

1666.

)2/PN/13 195/$M/13

2013-0)-01 DARI SZ !ADO!SKI 2013-0*-19 RSZ LA KOMINEK 'I RO $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3

166*.

166).

62/IT/13

2013-0*-11 MARCIN !ERLA

1669. 16*0. 16*1. 16*2. 16*3.

1(2/SOI/13 191/ST/13 3)/$K/13 (0/$K/13 (1/$K/13

2013-06-2( MA$DALENA SMOLE, 2013-0)-01 2013-0*-16 $ARDEN DESI$NERS MIROSA! DERKACZ 3ME6I S3 !OJCIEC% ZDE', MATE SZ CIC%O!SKI S.C.

REDAKCJA I KOREKTA 1OLDER I LOTKI *99.50 T RYSTYCZNEJ L 'LINA ! !ERSJI J&ZYKO!EJ 3),669.06 1(,()9.(0 PRACE MODERNIZACYJNE I REMONTO!E RZ+DZE, SPORTO!YC% ! MIE#CIE !YKONANIE I MONTA- O$RODZENIA NA PLAC ZA'A! PRZY L.MALCZE!SKIE$O.

$ARDEN DESI$NERS MIROSA! 2013-0*-29 DERKACZ 2013-0*-29 %EN-' D SP. Z O.O.

RE!ALORYZACJA O$ROD SASKIE$O 356,000.00 RO'OTY Z PENIAJ+CE ! ZAKRESIE ZIELENI. 2)0,000.00 RE!ALORYZACJA O$ROD SASKIE$O ' DO!LANE RO'OTY Z PENIAJ+CE.

16*(.

11)/O#/13

!OJE!DZKI 1 ND SZ OC%RONY 2013-0*-0) #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ ! L 'LINIE

DO1INANSO!ANIE ZADANIA PN. 3PRO$RAM ED KACJI EKOLO$ICZNEJ SPOECZNO#CI LOKALNEJ MIASTA L 'LIN Z !Z$L&DNIENIEM KAMPANII )0,000.00 EKOLO$ICZNEJ ! ZAKRESIE NO!E$O SYSTEM $OSPODARKI ODPADAMI KOM NALNYMI Z$ODNIE ZE ZNO!ELIZO!AN+ STA!+ O TRZYMANI CZYSTO#CI I PORZ+DK ! $MINAC%3 1(5,000.00 MI&DZYNARODO!Y T RNIEJ KOSZYK!KI - POLSKA LI$A KOSZ.

16*5. 16*6.

19(/ST/13 20(/$M/13

2013-0)-06 POLSKA LI$A KOSZYK!KI S.A. 2013-0)-09 PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!OS $O!O-PROD KCYJNE POD!ALE SP. ZO.O.

1(,(13.00 DZIER-A!A - AL. NII L 'ELSKIEJ TAR$O!ISKO, PARKIN$ ORAZ PRZYSTANEK ZAMIEJSCO!EJ KOM NIKACJI ZAMIEJSCO!EJ - PO!. OK. 10*00 M2 - CZ. DZ. NR ()/3, (9/3 .O'R. 3(, ARK. 3/, (*/10 .O'R. 3(, ARK. 1/ - CZYNSZ MIESI&CZNY 2,)60.00 S $A NOCLE$O!A ZE #NIADANIEM DLA CZESTNIK! SEMINARI M SZKOLENIO!E$O ! RAMAC% PROJEKT 3!SPPRACA SAMORZ+D! MIAST R!NE I L 'LIN JAKO ELEMENT ROZ!OJ

16**.

**/PN/13

2013-0)-01 %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

O'SZAR TRANS$RANICZNE$O3 !YKONANIE NA!IERZC%NI ALEJEK I OPASKI ORAZ NASADZE, ZIELENI NISKIEJ, PRZY O'ELISK PO#!I&CONEM PAMI&CI 20,110.2) PO!STA,C! STYCZNIO!YC% 1)63 R., PRZY L. 'O%ATER! MONTE CASINO ! L 'LINIE REMONT SANITARIAT! ! ' DYNK 23),620.00 SZKOY PODSTA!O!EJ NR 10 ! L 'LINIE, L. KALINO!SZCZYZNA *0. #!IADCZENIE S $ %OTELARSKIC% 2,625.00 !RAZ ZE #NIADANIAMI NA TERENIE MIASTA L 'LIN DLA 2 OS' !Y#!IETLENIE SPOT REKLAMO!E$O NA MONITORAC% SYT O!ANYC% NA 29,520.00 STACJAC% METRA !ARSZA!SKIE$O NA POTRZE'Y CARNA6AL SZT K-MISTRZ! OKRE#LENIE !ZAJEMNYC% #!IADCZE, DOTYCZ+CYC% RADIO!E$O PATRONAT 63,960.00 MEDIALNE$O RADIA ZET NAD IMPREZ+ POD NAZ!+ ,,CARNA6AL SZT K-MISTRZ!44 ! I INK 'ATOR SPORTO!Y ! RAMAC% 50,000.00 L 'ELSKIE$O CENTR M OR$ANIZACJI SPORTO!YC% 1,900.00 10,000.00 MISTRZOST!A POLSKI ! CZNICT!IE OS' NIEPENOSPRA!NYC% I6 OT!ARTE MISTRZOST!A L 'LINA ! KOSZYK!CE LICZNEJ - LZKOSZ

16*).

136/IR/13

2013-0*-29 1.%. . ADEMO JACEK ADAMCZYK

16*9.

139/IR/13

2013-0*-1)

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANO %ANDLO!E %ENRYK PYTKA

16)0.

51/KP/13

2013-0*-31 %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

16)1.

135/SOI/13

STROER MEDIA SP. Z O.O. SPKA 2013-06-2) KOMANDYTO!A

16)2.

13)/SOI/13

2013-06-2) E ROZET SP. Z O. O.

16)3. 16)(. 16)5. 16)6.

192/ST/13 193/ST/13 196/ST/13 115/O#/13

2013-0)-06 2013-0)-0*

--1 NDACJA ROZ!OJ SPORT L 'LINIE

INTE$RACYJNE CENTR M SPORT RE%A'ILITACJI START

2013-0)-0* L 'ELSKI Z!I+ZEK KOSZYK!KI 2013-0*-05 TO!ARZYST!O DLA NAT RY I CZO!IEKA

31,260.00 !SPARCIE REALIZACJI ZADANIA P 'LICZNE$O PN. 3OR$ANIZACJA PRO$RAM PO!SZEC%NIAJ+CE$O R C% RO!ERO!Y JAKO ALTERNATY!NE$O #RODKA TRANSPORT DLA KOM NIKACJI

SAMORZ+DO!EJ Z !Z$L&DNIENIEM JE$O POZYTY!NE$O !PY! NA #RODO!ISKO ORAZ OR$ANIZACJA E ROPEJSKIE$O TY$ODNIA ZR!NO!A-ONE$O TRANSPORT ! L 'LINIE3 ZA !YKONANE DZIEO ZAMA!IAJ+CY ZAPACI !YKONA!CY !YNA$RODZENIE ! K!OCIE 1250 Z 'R TTO. PO!ODEM 1,250.00 ZMNIEJSZENIA !YNA$RODZENIA JEST 1AKT,-E ! TOK PRO!ADZONYC% CZYNNO#CI PRZEZ EKSPERTA DOSZO DO ZA!ARCIA $ODY POMI&DZY STRONAMI. PENIENIE 1 NKCJI MENAD-ERA 300,120.00 PROJEKT PRZY REALIZACJI ZAJEZDNI TROLEJ' SO!EJ PRZY L. $RY$O!EJ MONTA- I DEMONTA- ORAZ O'S $A TEC%NICZNA EKRAN LED LI$%TPO!ER (,920.00 P16 NA POTRZE'Y CARNA6AL SZT KMISTRZ! 2013. (0,590.00 15,000.00 ),000.00 I LI$A KOSZYK!KI KO'IET - K PROMOCJA MCS

16)*.

119/O#/13

2013-06-2* Z'I$NIE! PODLASZE!SKI

16)).

153/IR/13

2013-0*-30 SA1E$E ODDZIA ! POLSCE

16)9.

156/SOI/13

2013-0*-31 M LTIMEDIA 1ACTORY AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y KL ' CZELNIANY MCS L 'LIN

1690. 1691. 1692.

195/ST/13 2)3/KL/13 2)(/KL/13

2013-0)-0*

2013-0*-29 1 NDACJA K LT RA ENTER KATOLICKIE STO!ARZYSZENIE 2013-0)-06 MODZIE-Y ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ OKR&$ L 'ELSKI Z!I+ZK POLSKIC% ARTYST! PLASTYK!

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RYLETNIA SZKOA ZA'A!KARST!A K LT RA I SZT KA- MIASTO K LT RY, OT!ARCI NA K LT R&

1693.

2))/KL/13

2013-0)-0*

1) !SC%ODNI SALON SZT KI II MI&DZYNARODO!A KON1ERENCJA SZT KA 35,000.00 JAKO .RE/MEDI M. ROLA !SPCZESNE$O ART!ORLD ! PROCESIE PRZEO'RA-E, SPOECZNYC%. 201,96*.9* TRZYMANIE I KONSER!ACJA RO!! I RZ+DZE, MELIORACYJNYC% ! PARK

169(.

(3/$K/13

2013-0)-0* SPC INSAN

L DO!YM. 1695. 116/O#/13 STO!ARZYSZENIE LI$II OC%RONY 2013-0*-05 PRZYRODY,ZARZ+D OKR&$ ! L 'LINIE 2013-0)-05 2013-0)-01 MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O ZIELENI ! L 'LINIE SP. Z O.O. POLSKA A$ENCJA ROZ!OJ T RYSTYKI S.A. !SPARCIE REALIZACJI ZADANIA P 'LICZNE$O PN. 3REDA$O!ANIE, SKAD, 1(,000.00 DR K 3 N MER! 'I LETYN ED KACYJNE$O3. RATO!ANIE L 'ELSKIC% KASZTANO!C! 39,(0(.19 PRZED IN!AZJ+ SZROT!KA KASZTANO!CO!IACZKA - ETAP II 6,*65.00 OCENA EKSPERCKA PROJEKT ROZ!OJ T RYSTYKI STRATE$II

1696. 169*.

125/O#/13 190/ST/13

169).

203/$M/13

2013-0)-06

PRZEDSI&'IORST!O !IELO'RAN-O!E 3TED'EST3

!YKONANIE OPERAT $EODEZYJNO PRA!NE$O DOTYCZ+CE$O STALENIA POC%ODZENIA NIER C%OMO#CI 3,690.00 POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. Z'O-O!EJ 3(, A TAK-E STALENIE POPRZEDNIC% !A#CICIELI DZIAKI. MO!A STANO!IENIA S -E'NO#CI PRZESY NA RZECZ MP!IK SP. Z O. O. NA NIER C%OMO#CI STANO!I+CEJ 0.00 !ASNO#0 $MINY L 'LIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAKA E!IDENCYJNA NR 15* .O'R. 10, ARK. (/, POO-ONEJ PRZY L. AZIENKO!SKIEJ 23. 12,000.00 )5,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY- Z/N MA$AZYN K LT RALNY II MI&DZYNARODO!Y 1ESTI!AL - ANDRZEJ NIKODEMO!ICZ - CZAS I D5!I&K

1699.

205/$M/13

MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O 2013-0*-29 !ODOCI+$! I KANALIZACJI ! L 'LINIE

1*00. 1*01.

2)2/KL/13 2)*/KL/13

2013-0*-31 1 NDACJA OT!ARTY DIALO$ 2013-0)-0* TO!ARZYST!O M ZYCZNE IM. %ENRYKA !IENIA!SKIE$O STO!ARZYSZENIE ROZ!OJ K LT RY AKADEMICKIEJ

1*02.

2)9/KL/13 290/KL/13

2013-0)-09

K LT RA I SZT KA- T!ORZENIE KOLEKCJI SZT KI !SPCZESNEJ- CENTR M 5,000.00 DOK MENTACJI I ARC%I!IZACJI PLAKAT L 'ELSKIE$O (,*60.00 S $A RESTA RACYJNA ! RAMAC% REALIZACJI PROJEKT 3RENO!ACJA

1*03.

2013-0*-11 L 'LIN $RAND %OTEL MANA$EMENT SP. Z O.O.

KLASZTOR PO!IZYTKO!SKIE$O NA CENTR M DZIAA, ARTYSTYCZNYC% ! L 'LINIE3 1*0(. MO!A ZLECENIE DOT. T!ORZENIA E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI 2,000.00 ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI ORAZ !ERY1IKACJA DANYC%. T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE O'O!I+ZK 2,000.00 SKADANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI. T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI 2,000.00 O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPAT ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI. PO!IERZENIE CZYNNO#CI IN!ESTORO!I ZAST&PCZEM DOT. REALIZACJI ZADANIA 550,000.02 3PRZE' DO!A !RAZ Z DOCIEPLENIEM #CIAN ' DYNK PRZY L. A'RAMO!ICKIEJ 122 ! L 'LINIE3 OD'YCIE STA- ! RZ&DZIE MIASTA L 'LIN ! RAMAC% PROJEKT -PRZEZ STA*,006.62 I PRAC& DO AKTY!NO#CI I SAMODZIELNO#CI0.00 -YCZENIE - L. ROZTOCZE - TEREN SPORTO!O-REKREACYJNY - PO!. 1(60 M2 - DZ. NR 1*6/2 .O'R. (0, ARK. (/ DZIER-A!A - L. J TRZENKI - ZAPLECZE ' DO!Y - POE. 1000 M2 - CZ. DZ. NR 63/2 )50.00 .O'R.30, ARK. 10/ - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM

120/O#/13

2013-0*-30 RENATA $AECKA

1*05.

121/O#/13

2013-0*-30 KATARZYNA '+K

1*06.

122/O#/13

2013-0*-30 ALEKSANDER SZCZEPA,SKI

1*0*.

1(9/IR/13

C%ARYTATY!NE STO!ARZYSZENIE 2013-0*-29 NIESIENIA POMOCY C%ORYM 3MISERICORDIA3

1*0).

19/ON/13 20)/$M/13

2013-0)-01 DOMINIKA R'A,SKA 2013-0)-20 ZESP SZK NR * ! L 'LINIE

1*09.

1*10.

211/$M/13

2013-0)-12 SIEJKA RO'ERT ERES PROPERTY

1*11.

212/$M/13

2013-0)-1( MARCIN SOLIS STO!ARZYSZENIE KRESO!A AKADEMIA SMAK

DZIER-A!A - L. POZNA,SKA - ZIELE, PRZYDOMO!A - PO!. 390 M2, DZ. NR 312 (6).00 .O'R. 30, ARK. 13/ - CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM )0,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY E ROPEJSKI 1ESTI!AL SMAK

1*12.

2)6/KL/13

2013-0)-06

1*13.

52/KP/13

2013-0)-06 KAMILA KNIAZIO!SKA

PRZY$OTO!ANIE MATERIA! NT. !SPPRACY $MINY L 'LIN Z OR$ANIZACJAMI POZARZ+DO!YMI, OPRACO!ANIE I P 'LIKO!ANIE MATERIA! NT. !SPPRACY $MINY NA (,000.00 STR INTERNETO!EJ I 1'., DOK MENTO!ANIE SPOTKA, KONS LTACYJNYC% Z OPP,PRZY$OTO!ANIE I P 'LIKO!ANIE MATERIA! IN1. NA STRONIE N$O.PL PRZY$OTO!ANIE ORAZ !DRA-ANIE SYSTEM KOM NIKACJI PRZY -YCI *,500.00 INTERNET DO PROJEKT L 'ELSKA !Y-YNA IT DZIER-A!A - L. SO!I,SKIE$O 5 - 'ANER 199.00 REKLAMO!Y - PO!. 12 M2 - CZ. DZ. NR 10/* .O'R. 26, ARK. */ DZIER-A!A - L. D&'O!A - ' DO!A PRZEPOMPO!NI #CIEK!, PLAC 1().00 MANE!RO!Y ORAZ !JAZD - PO!. 293 M2 DZ. NR 9/2 .O'R. (2, ARK. 2/ - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM DZIER-A!A - L. 1RANKO!SKIE$O ZIELE, PRZYDOMO!A - PO!. 50 M2 - CZ. 100.00 DZ. NR 29/2 .O'R. 25, ARK. 6/ - CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM 6,500.00 S $A NOCLE$O!A ZE #NIADANIEM ! DNIAC% 1-3.10.2013 KON$RES INICJATY!

1*1(.

15(/SOI/13

2013-0*-31 OLI!IA 'EDNARCZYK

1*15.

209/$M/13

2013-0*-2( STROER POLSKA SP.Z O.O.

1*16.

21(/$M/13

MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O 2013-0)-21 !ODOCI+$! I KANALIZACJI ! L 'LINIE

1*1*.

215/$M/13 )5/PN/13

2013-0)-16 ANDRZEJ $OD LA 2013-0)-19 E ROPA S.A.

1*1).

E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 PRO!ADZENIE KORESPONDENCJI Z!I+ZANEJ Z OR$ANIZACJA KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! 1,500.00 RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! -!SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 (),6(6.50 Z!ALCZANIE KOMAR! METOD+ ZAM$A!IANIA NA TERENIE MIASTA L 'LIN

1*19.

)*/PN/13

2013-0)-20 ANASTASIYA KINZERSKA

1*20. 1*21.

12*/O#/13 12)/O#/13

2013-0)-19 DEZ-DER KRZYSZTO1 KARPI,SKI 2013-0)-16 REMONDIS SP. Z O. O. 1IRMA < ERC S KSZTATO!ANIE 2013-0)-16 TEREN! ZIELENI,#CINKA I PIL&$NACJA DRZE! 2013-0)-16 REMONDIS SP. Z O. O.

LECZENIE I KONSER!ACJA STARODRZE! 36,2)).00 ORAZ ZIELENI !YSOKIEJ NA TERENIE MIASTA L 'LIN - ! REJONIE I LECZENIE I KONSER!ACJA STARODRZE! 2(,9().00 ORAZ ZIELENI !YSOKIEJ NA TERENIE MIASTA L 'LIN - ! REJONIE II LECZENIE I KONSER!ACJA STARODRZE! 2),512.00 ORAZ ZIELENI !YSOKIEJ NA TERENIE MIASTA L 'LIN - ! REJONIE III REALIZACJA KAMPANII REKLAMO!EJ *6,3)3.00 O1ERTY ,,ZET NA KKAC% -CARNA6AL SZT K-MISTRZO! 201344 61,500.00 OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA TERMOMODERNIZACJ& ZESPO SZK ENER$ETYCZNYC% .' DYNEK SZKOLNY I !ARSZTATO!Y/ ! L 'LINIE, L. D $A 6. PRZY$OTO!ANIE LADY Z PK+ O 5)(.25 +CZNEJ D $O#CI 5 M NA POTRZE'Y CARNA6AL SZT K MISTRZ! 55,350.00 OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ

1*22.

129/O#/13

1*23.

130/O#/13

1*2(. 1*25.

13*/SOI/13 1(5/IR/13

2013-0*-0) E ROZET SP. Z O. O. 2013-0*-22 ARC%I - 2 1IRMA ARC%ITEKTONICZNA MACIEJ SZY,SKI

1*26. 1*2*.

1(5/SOI/13 1(6/IR/13

2013-06-2( RESO6IA E2PO 2013-0*-29 ARC%I - 2 1IRMA ARC%ITEKTONICZNA

MACIEJ SZY,SKI

DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA TERMOMODERNIZACJ& CENTR M KSZTACENIA STA!ICZNE$O NR 2 ! L 'LINIE, L. PO$ODNA 52 !YKONANIE TERMOMODERNIZACJI 1,(3),52).01 ' DYNK SZKOY PODSTA!O!EJ NR 31, L. LOTNICZA 1 ! L 'LINIE !YKONANIE TERMOMODERNIZACJI ' DYNK 6I LICE M 1,333,320.00 O$LNOKSZTAC+CE$O ! L 'LINIE, MICKIE!ICZA 36.

1*2).

150/IR/13

2013-0*-26

P.P.%. . 3SYSTEM3 S.C. J.ZAJKO, '.ZAJKO, R.ZAJKO

1*29.

152/IR/13

2013-0*-30 %EN-' D SP. Z O.O.

L.

1*30.

155/IR/13

2013-0)-06 'O$DAN MAJC%ER AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-0)-23 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN 2013-0*-12 'ELL MODA IDALIA SMYCZY,SKA $ARDEN DESI$NERS MIROSA! DERKACZ

PENIENIE 1 NKCJI INSPEKTORA NADZOR IN!ESTORSKIE$O ! 'RAN-Y DRO$O!EJ 3,500.00 NAD REALIZACJ+ ' DO!Y STADION MIEJSKIE$O ! L 'LINIE *,000.00 OR$ANIZACJA IMPREZY SPORTO!OREKREACYJNEJ !AKACJADA ART. 19A

1*31.

19*/ST/13

1*32.

2*0/KL/13

!YKONANIE A TORSKIE$O PROJEKT $RA1ICZNE$O ORAZ SKAD I AMANIA 2,33*.00 1OLDER PROMOCYJNE$O 3L 'LIN MIASTO K LT RY3 35,5(*.00 !YKONANIE PLAC ZA'A! PRZY L.RADZY,SKEIJ 22.

1*33. 1*3(.

((/$K/13 151/IR/13

2013-0)-09

2013-0)-05 'I RO S $ IN!ESTYCYJNO PROJEKTO!YC% IN6EST - 'AK

15,3*5.00 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA !YKONANIE O#!IETLENIA #CIE-KI I ' DO!& CI+$ PIESZE$O OD ISTNIEJ+CYC% SC%OD! ! LICY 'IAOSTOCKIEJ DO ISTNIEJ+CE$O C%ODNIKA, PRZY L. JANA PA!A II ! L 'LINIE 22,1(0.00 OPRACO!ANIE ST DI M !YKONALNO#CI NA PRZE' DO!& PI!NIC KLASZTOR PO!IZYTKO!SKIE$O PRZY L.

1*35.

15(/IR/13

2013-0*-31 EKO-$EO CONS LTIN$ MAREK 'IYK

PEO!IAK! $ODA Z P ! L 'LINIE !O'EC $MINY L 'LIN O !YPAT& ODSZKODO!ANIA ZA O'NI-ENIE !ARTO#CI NIER C%OMO#CI Z!I+ZANEJ Z !EJ#CIEM ! -YCIE C%!AY 32(,)59.00 NR 3(3/2I2/200) RADY MIASTA L 'LIN Z DNIA 2( K!IETNIA 200) ROK ! SPRA!IE ZMIANY MPZP M. L 'LIN - CZ&#0 I6 O'SZAR A PRZEDSTA!IENIE PROJEKT $RA1ICZNE$O I !YKONANIE !ITRYNY 9,)(0.00 INTERNETO!EJ NA POTRZE'Y PROJEKT 3' DO!A 'EZPIECZNE$O SYSTEM #CIE-EK RO!ERO!YC% ! L 'LINIE3. S $A NOCLE$O!A ZE #NIADANIEM ! DNIAC% 1-3.10.2013 KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% (,590.00 PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 MO!A PARTNERSKA DOT. PROJEKT 3ROZ!J MAEJ I #REDNIEJ 0.00 PRZEDSI&'IORCZO#CI MIAST R!NE I L 'LIN3 ZAM!IENIE PO!IERZC%NI !IELKO1ORMATO!YC% TYP 'LO! P 32,(10.50 ORAZ DR K PLAKAT! DLA KAMPANII CARNA6AL SZT K-MISTRZ! !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O OKRE#LAJ+CE$O !ARTO#0 13,530.00 NIER C%OMO#CI POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY AL. KRA#NICKIEJ/ L. NA&CZO!SKIEJ 5,360.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - JESIENNE DZIAANIA

1*36.

15/PL/13

2013-0)-0*

NI!ERSYTET PRZYRODNICZY ! L 'LINIE

1*3*.

65/IT/13

2013-0)-0) 6ENA ART SP. Z O.O.

1*3).

)6/PN/13

2013-0)-20 %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

1*39.

92/PN/13

KOMITET !YKONA!CZY RADY 2013-02-2) MIASTA R!NE

1*(0.

151/SOI/13

STROER MEDIA SP. Z O.O. SPKA 2013-0*-31 KOMANDYTO!A

1*(1.

210/$M/13 29(/KL/13

2013-0)-16 3ARS-TA23 NIER C%OMO#CI S.C. 2013-0)-21 1 NDACJA DZIAA, ED KACYJNOSPOECZNYC% 3OD NO!A3

1*(2.

K LT RALNE. NAJPI&KNIEJSZA JESIE, JEST NA SA!INK MO!A ZLECENIE NA PRZEPRO!ADZENIE K RS J&ZYKA KRAI,SKIE$O NA POZIOMIE PODSTA!O!YM !RAZ Z 2,))0.00 ZAPE!NIENIEM MATERIA! SZKOLENIO!YC% ! RAMAC% PROJEKT 3!SPPRACA SAMORZ+D! MIAST R!NE...3 MO!A ZA!ARTA Z P$E DOT. !YRA-ENIA Z$ODY NA DOST&PNIENIE S!OJEJ NIER C%OMO#CI ! CEL ' DO!Y 0.00 RZ+DZE, ENER$ETYCZNYC% ! Z!I+ZK Z IN!ESTYCJ+ ! SZKOLE PODSTA!O!EJ NR () ! L 'LINIE, L. KASPRO!ICZA 112 25,903.)0 1.!YNAJEM ZESPO PO!IERZC%NI REKLAMO!YC% ! POSTACI STANDARDO!YC% 'ILL'OARD! REKLAMO!YC% O !YMIARAC% 5,0(M22,3)M PRZEZNACZONYC% DO !YKLEJENIA $RA1IK+ NA PAPIERZE ''S: 2. !YKONANIE I !YKLEJENIE 20 $RA1IK 'ILL'OARDO!YC% ORAZ ZAPE!NIENIE IC% EKSPOZYCJI NA 20 'ILL'OARDAC% NA TERENIE MIASTA L 'LIN. !YKONANIE I !YKLEJENIE 10 $RA1IK ORAZ ZAPE!NIENIE IC% EKSPOZYCJI NA 10 NO#NIKAC% NA REKLAMIE ZE!N&TRZNEJ POD#!IETLONEJ !YKONANEJ NA !ODOODPORNYM MATERIALE. *,500.00 MO!A LKK$ -II PROCZE -ART 19A SPRZEDA-, DOSTARCZENIE I 23,9)5.00 R C%OMIENIE TRZEC% SZT K 1A'RYCZNIE NO!YC% KOPIAREK.

1*(3.

90/PN/13

2013-0)-26 NADIA $ER$AO

1*((.

105/IR/13

2013-06-1* P$E DYSTRY' CJA S.A.

1*(5.

11(/O#/13

2013-0*-15 MOJSKI JACEK - MEDIA LI$%T

1*(6. 1*(*.

19)/ST/13 5)/IT/13

2013-0)-21 2013-06-1(

L 'ELSKI KL ' KOLARST!A $RSKIE$O KONICA MINOLTA ' SINESS SOL TIONS POLSKA SP. Z O.O.

1*().

6*/PN/13

2013-0*-2(

1 NDACJA ROZ!OJ POLITEC%NIKI L 'ELSKIEJ

OPRACO!ANIE !SPLNEJ DLA PARTNER! PROJEKT METODOLO$II OCENY REZ LTAT! AKCJI PILOTA-O!YC% PRO!ADZONYC% PRZEZ PARTNER! .JOINT MET%ODOLO$Y 1OR ASSESSMENT O1 RES LTS/, NA PODSTA!IE !YMA$A, ZA!ARTYC% ! 1ORM LARZ APLIKACYJNYM, '&D+CE$O PODSTA!+ REALIZACJI PROJEKT : 'EZPO#REDNI KONTAKT Z LIDEREM I PARTNERAMI PROJEKT : DZIA ! SZCZE$O!YM OPRACO!ANI PRZEPRO!ADZENI AKCJI PILOTA-O!EJ .PILOT ACTION ON TRAININ$ 3*,515.00 ON COLLA'ORATI6E MANA$EMENT MET%ODS 1OR STAKE%OLDERS/: PREZENTO!ANIE !YNIK! PRACY .TAK-E CZ&#CIO!YC%/ NA SPOTKANIAC% PARTNER! PROJEKT , !$ %ARMONO$RAM OKRE#LONE$O ! 1ORM LARZ APLIKACYJNYM PROJEKT 44%ERMAN- ZARZ+DZANIE DZIEDZICT!EM K LT RO!YM NA O'SZARZE E ROPY #RODKO!EJ, 1INANSO!ANE$O ZE #RODK! E ROPEJSKIE$O 1 ND SZ ROZ!OJ RE$IONALNE$O ! RAMAC% PRO$RAM DLA E ROPY #RODKO!EJ NA LATA 200*-2013. 2),905.00 PRZEDMIOTEM MO!Y JEST OPRACO!ANIE METODOLO$II DLA PRZE!ODNIKA INNO!ACYJNYC% STRATE$II I MODELI ZARZ+DZANIA DZIEDZICT!EM K LT RO!YM .%AND'OOK O1 INNO6ATI6E MANA$EMENT STRATE$IES AND MODELS ON C LT RAL %ERITA$E/, NA PODSTA!IE !YMA$A, ZA!ARTYC% ! 1ORM LARZ APLIKACYJNYM, '&D+CE$O PODSTA!+ REALIZACJI PROJEKT :

1*(9.

*5/PN/13

2013-0*-2( 1 NDACJA ROZ!OJ POLITEC%NIKI L 'ELSKIEJ

'EZPO#REDNI KONTAKT Z LIDEREM I PARTNERAMI PROJEKT : PREZENTO!ANIE !YNIK! PRACY .TAK-E CZ&#CIO!YC%/ NA SPOTKANIAC% PARTNER! PROJEKT , !$ %ARMONO$RAM OKRE#LONE$O ! 1ORM LARZ APLIKACYJNYM ! RAMAC% REALIZACJI PROJEKT 44%ERMANZARZ+DZANIE DZIEDZICT!EM K LT RO!YM NA O'SZARZE E ROPY #RODKO!EJ, 1INANSO!ANE$O ZE #RODK! E ROPEJSKIE$O 1 ND SZ ROZ!OJ RE$IONALNE$O ! RAMAC% PRO$RAM DLA E ROPY #RODKO!EJ NA LATA 200*-2013. PRZEDMIOTEM MO!Y JEST OPRACO!ANIE STRATE$II ZARZ+DZANIA DZIEDZICT!EM K LT RO!YM DLA MIASTA L 'LIN .C LT RAL %ERITA$E MANA$EMENT STRATE$Y/ NA PODSTA!IE !YMA$A, ZA!ARTYC% ! 1ORM LARZ APLIKACYJNYM '&D+CE$O PODSTA!+ REALIZACJI PROJEKT : 'EZPO#REDNI KONTAKT Z LIDEREM I PARTNERAMI PROJEKT : PREZENTO!ANIE !YNIK! PRACY .TAK-E CZ&#CIO!YC%/ NA 3(,(00.00 SPOTKANIAC% PARTNER! PROJEKT , !$ %ARMONO$RAM OKRE#LONE$O ! 1ORM LARZ APLIKACYJNYM ! RAMAC% REALIZACJI PROJEKT 44%ERMANZARZ+DZANIE DZIEDZICT!EM K LT RO!YM NA O'SZARZE E ROPY #RODKO!EJ, 1INANSO!ANE$O ZE #RODK! E ROPEJSKIE$O 1 ND SZ ROZ!OJ RE$IONALNE$O ! RAMAC% PRO$RAM DLA E ROPY #RODKO!EJ NA LATA 200*-2013.

1*50.

*6/PN/13

2013-0*-2(

1 NDACJA ROZ!OJ POLITEC%NIKI L 'ELSKIEJ

1*51.

123/SOI/13

CENTR M DORADCZE A R M 2013-06-10 M.JANISZE!SKA, P.ZAJ+C, L.'ODZAK SPKA JA!NA

PRZY$OTO!ANIE MATERIA PRO$RAMO!E$O PRZEZNACZONE$O DO 350,000.00 EMISJI ! TELE!IZJI L ' ! INTERNECIE, POLE$AJ+CE NA PROD KCJI 1ILM PT. ,CARTE 'LANC%E44. PRZY$OTO!ANIE MATERIA PROMOCYJNE$O PRZEZNACZONE$O DO 50,000.00 EMISJI ! TELE!IZJI L ' INTERNECIE, POLE$AJ+CE NA PROD KCJI 1ILM PT. ,,1OTO$RA144. !YKONANIE 3) OPERAT! )2,533.00 SZAC NKO!YC% DLA POTRZE' STALENIA OPATY PLANISTYCZNEJ. SKAD, DR K I T MACZENIE ORAZ OPRACO!ANIE PROJEKT $RA1ICZNE$O" RAPORT DOTYCZ+CE$O !SKAZANIA 'RAN- PODSTA!O!YC% I 32,226.00 !SPIERAJ+CYC% ROZ!J MIASTA, STRATE$II ZMIAN $OSPODARCZYC%, ANALIZY O'ECNEJ SYT ACJI MIASTA !ED $ KL CZO!YC% ELEMENT!. !YKONANIE TERMOMODERNIZACJI 1,*)*,190.00 ' DYNK SZKOY PODSTA!O!EJ NR ( ! L 'LINIE, L. %IACYNTO!A 69 !YKONANIE TERMOMODERNIZACJI ' DYNK ZESPO SZK 9(9,560.00 O$LNOKSZTAC+CYC% NR 6 ! L 'LINIE, PRZY L. KROC%MALNEJ 29 3,000.00 PROMOCJA MIASTA L 'LIN PRZEZ K LT R& ! RAMAC% !SPOR$ANIZACJI !YDARZENIA K L RALNOPROMOCYJNYE$O 3 DZIA ZESPO PIE#NI I TA,CA POLITEC%NIKI L 'ELSKIEJ ! 6II INTERNATIONAL 1OLK 1ESIT6AL

1*52.

12(/SOI/13

2013-06-10

ALTER E$O MA$DALENA KOODZIEJCZYK

1*53.

1(/PL/13

2013-0)-09 3ARS-TA23 NIER C%OMO#CI S.C.

1*5(.

155/SOI/13

2013-0*-29 PP% ZAPOL DMOC%O!SKI SO'CZYK

1*55.

159/IR/13

2013-0)-01 TOK' D TOMASZ KARA#

1*56.

161/IR/13 2)5/KL/13

3POL-' D MORA!SKI3 MORA!SKI 2013-0)-1( PIOTR 2013-0*-31 POLITEC%NIKA L 'ELSKA

1*5*.

O%RID S N 1*5). MO!A ZLECENIE NA !YKONANIE S $I T MACZ SYM LTANICZNE$O ORAZ *,200.00 !SPARCIE KOM NIKACJI O'COJ&ZYCZNEJ ! RAMAC% PROJEKT 3KORZYSTAMY Z DO#!IADCZE,...3 PROJEKT $RA1ICZNY STRONY INTERNETO!EJ MI&DZYNARODO!EJ 2,952.00 KON1ERENCJI NA KO!EJ ,,L 'LIN 2020.CZTERY O'LICZA PRZYSZO#CI MIASTA44 !YKONANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ 1ONTANNY !RAZ Z 6*,650.00 SIEDMIOMA ZESTA!AMI LINIO!YMI, ZLOKALIZO!ANEJ !ZD - L. KRAKO!SKIE PRZEDMIE#CIE ! L 'LINIE T MACZENIE TRE#CI STRATE$II 6,900.30 ROZ!OJ L 'LINA NA LATA 2013-2020 Z J. POLSKIE$O NA J. ROSYJSKI. DOTACJA CELO!A - PRZEZNACZONA NA 20,000.00 ZAK P RZ+DZE, POMIARO!O!YKRY!CZYC% DLA KM PSP ! L 'LINIE. -YCZENIE PA,ST!O!Y PO!IATO!Y INSPEKTOR SANITARNY ! L 'LINIE PANI 0.00 IRMINA NIKIEL L. 3-$O MAJA ( 20-0*) L 'LIN DZIER-A!A - L. NAR TO!ICZA - ' DO!A I -YTKO!ANIE RZ+DZE, PARKIN$O!YC% 2)9.)0 - DZ. NR 19/9 .O'R. 3(, ARK. */ - PO!. 209 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM 0.00 -YCZENIE - L. PEO!IAK! 12, L. %EMPLA - PRO!ADZENIE DZIAALNO#CI STAT TO!EJ - PO!. 9239,09 M2 - DZ. NR

99/PN/13

2013-0)-2* TETYANA MYRO6YC%

1*59.

1(9/SOI/13

2013-0*-31 SENST DIO KAROLINA JZ!IK

1*60.

15)/IR/13

'I RO ARC%ITEKTONICZNE IDEA S.C. 2013-0)-1( RSZ LA CIEPLI,SKA I JACEK CIEPLI,SKI

1*61.

161/SOI/13

2013-0)-13 LEMON KRZYSZTO1 LEC%O!SKI KOMENDA !OJE!DZKA 2013-0*-0( PA,ST!O!EJ STRA-Y PO-ARNEJ ! L 'LINIE PA,ST!O!Y PO!IATO!Y 2013-0)-20 INSPEKTOR SANITARNY ! L 'LINIE

1*62.

16/'M/13

1*63.

21*/$M/13

1*6(.

21)/$M/13

PRZEDSI&'IORST!O 2013-0)-22 !IELO'RAN-O!E ! L 'LINIE SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IE 2013-0)-20 CENTR M K LT RY ! L 'LINIE

1*65.

219/$M/13

(3/*, CZ. DZ. NR (3/11, CZ. DZ. NR (3/6. CZ. DZ. NR (3/1(, CZ. DZ. NR *3 .O'R. 36, ARK. 5/ 1*66. L 'ELSKIE PRZEDSIE'IORST!O 2013-0)-09 ENER$ETYKI CIEPLNEJ SPKA Z O.O. MO!A NR" 63/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, AL.$EN. 1,((0.00 !ADYSA!A SIKORSKIE$O CDM - OPATA MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ STRE1A"III: PO!")00 REALIZACJA LOKALNEJ KAMPANII PROM J+CEJ ZDRO!Y I TRZE5!Y STYL 20,000.00 -YCIA POD %ASEM 3LEPIEJ $RA0 NI- PI0 I 0PA03 - SOLO -YCIA PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% )50.00 ! OPARCI O K!ESTIONARI SZ ,,L 'LIN ! OPINII MIESZKA,C!44 IDENTY1IKACJA POTENCJA IN!ESTYCYJNE$O L 'LINA POD K+TEM (,(00.00 MO-LI!O#CI PRZYCI+$ANIA 1IRM Z 'RAN-Y METALO!EJ I LOTNICZEJ DOSTA!A !YPOSA-ENIA DLA DDK 3!&$LIN3 ! RAMAC% REALIZACJI 5(,()9.00 PROJEKT 3' DO!A DOM K LT RY PRZY L. J DYMA ! L 'LINIE3 - SPRZ&T KOMP TERO!Y I 'I RO!Y !YKONANIE ROZ'IRKI STARE$O O$RODZENIA ORAZ POZOSTAO#CI PLAC MANE!RO!E$O !YKONANE$O Z MASY 62,*30.00 MINERALNO-'IT MICZNEJ I KR SZY!A KAMIENNE$O Z !Y!OZEM MATERIA! ROZ'IRKO!YC%, ZLOKALIZO!ANYC% PRZY L. KS. J. POPIE SZKI 5 ! L 'LINIE ),*6(.29 DOSTA!A PODR&CZNIK! SZKOLNYC% NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3ZAK P PODR&CZNIK! DLA CZNI! ROMSKIC%3 ! RAMAC% RZ+DO!E$O PRO$RAM NA

220/$M/13

1*6*.

316/ZSS/13

ART MEDIA KOR$ L ZALE!SKI 2013-0)-0* SPKA JA!NA

1*6).

15*/SOI/13

2013-0*-31 !IOLETTA PIECZYKOLAN

1*69.

15)/SOI/13

2013-0)-2) I$OR NIE!IADOMSKI

1**0.

301/KL/13

2013-0)-2* ANDRZEJ Z 'ER P%P

Z 'ER

1**1.

(6/$K/13

STANISA! T!ARDO!SKI 1IRMA 2013-0)-09 PROD KCYJNO- S $O!O%ANDLO!A

1**2.

100/O!/13

2013-0)-30 PRY!ATNE PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O- S $O!E KONARSKI !ODZIMIERZ

RZECZ SPOECZNO#CI ROMSKIEJ ! POLSCE ! 2013 ROK DOSTA!A PRZY'OR! SZKOLNYC% NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3ZAK P PRZY'OR! SZKOLNYC% DLA CZNI! 1,9*9.99 ROMSKIC%3 ! RAMAC% RZ+DO!E$O PRO$RAM NA RZECZ SPOECZNO#CI ROMSKIEJ ! POLSCE ! 2013 ROK O'S $A *( SZT K POJEMNIK! DO Z'IRKI PRZETERMINO!ANYC% LEK! 10,5(9.(( ROZSTA!IONYC% ! APTEKAC% NA TERENIE M. L 'LIN 29,126.(0 DOSTA!A KRZESE 11,521.(( S $A RENO!ACJI I NAPRA!Y ME'LI STYLO!YC%

1**3.

101/O!/13

2013-0)-30 A'C PAPIER SP. Z O.O.

1**(.

131/O#/13

TYLIMED SPKA Z O$RANICZON+ 2013-0)-23 ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-09-02 SAL S 1 RNICO S.C. 2013-09-03 PRZEDSI&'IORST!O !IELO'RANZO!E EL-TE2

1**5. 1**6.

133/OR/13 13(/OR/13

1***.

166/IR/13

2013-0)-21 %OME!AY PIOTR 'ARTKO!SKI

!YKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI !RAZ Z INSTALACJ+ ELEKTRYCZN+ ZASILANIA I STERO!ANIA KLIMATYZACJ+ 1,6*6,2((.00 ORAZ RO'OTAMI TO!ARZYSZ+CYMI ! ' DYNK M L 'LIN PRZY L. !IENIA!SKIEJ 1( I (,950.00 MISTRZOST!A POLSKI ! $OAL'ALL 2,500.00 PROMOCJA MIASTA MP 'M2 RACIN$ REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 1(,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% ! SEZONIE 2013/201( - SZAC%Y I LI$A. 3*2,000.00 PROMOCJA MIASTA L 'LIN POPRZEZ

1**). 1**9.

1))/ST/13 199/ST/13

2013-0)-2) 2013-0)-2*

INTE$RACYJNE CENTR M SPORT RE%A'ILITACJI START L 'ELSKI KL ' KOLARST!A $RSKIE$O

1*)0.

206/ST/13

2013-0)-29 KL ' SZAC%IST! DRAKON - L 'LIN

1*)1.

220/ST/13

2013-09-03 MIEJSKI KL ' SPORTO!Y START S.A.

SPORT PODCZAS ROZ$RY!EK L 'ELSKIEJ DR -YNY ! RAMAC% I LI$I KOSZYK!KI M&-CZYZN 1*)2. !YKONANIE OPERAT !ODNOPRA!NE$O NA ODPRO!ADZANIE !D DRENA-O!YC% 1,000.00 DO RZEKI 'YSTRZYCY Z OD!ODNIENIA TEREN ! REJONIE L. DZIER-A!NEJ ! L 'LINIE OPRACO!ANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ MO-LI!IAJ+CEJ ZYSKANIE STOSO!NYC% POZ!OLE, NA 9,)(0.00 !YKONANIE TA'LIC PAMI+TKO!YC% . NIJNYC%/ I TA'LIC IN1ORMACYJNYC% PRZEZNACZONYC% DO ZAMONTO!ANIA NA TERENIE O$ROD SASKIE$O ! L 'LINIE REMONT INSTALACJI CENTRALNE$O O$RZE!ANIA I !&ZA CIEPLNE$O ! 312,120.00 ' DYNK DOM POMOCY SPOECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALK TY ! L 'LINIE PRZY L. $O!ACKIE$O 26 REMONT POMIESZCZE, SZATNIO!YC% ! 29*,660.00 SZKOLE PODSTA!O!EJ NR 2* ! L 'LINIE PRZY L. KRESO!EJ 1 OPRACO!ANIE I PRZY$OTO!ANIE DO DR K PROJEKT! $RA1ICZNYC% 3,(25.00 1OLDER T RYSTYCZNE$O, LOTKI T RYSTYCZNEJ I KALENDARZA !YKONANIE A DYT! ENER$ETYCZNYC% !RAZ Z O'LICZENIEM E1EKT EKOLO$ICZNE$O PRZEDSI&!ZI&CIA DLA 5 65,190.00 ' DYNK! -YTECZNO#CI P 'LICZNEJ ! L 'LINIE .DOT. SP NR * I 25, ZSENER$ETYCZNYC%, ' RSA NR 1, ' DYNEK !-1(/

(*/$K/13

2013-0)-30 JAN $RA

1*)3.

16*/IR/13

S $I PROJEKTO!E I 2013-0)-2* !YKONA!CZE M$R IN-.ARC%.!ANDA !+SALA

1*)(.

16)/IR/13

P% 3KOR' D3 S.C. KORKOSZ 2013-0)-30 MAREK, KORKOSZ PIOTR, KORKOSZ STANISA! IN' D SPKA JA!NA M.RY'AK, R.RY'AK

1*)5.

169/IR/13

2013-0)-2*

1*)6.

136/SOI/13

2013-0)-26 KAM ZI KAMILA 'ART ZI-MONA$%AN

1*)*.

162/IR/13

ENER$ETYCZNA PRACO!NIA 2013-0)-22 IN-YNIERSKA E R $ S.C. A.-YCZY,SKA $.DY#

1*)).

165/IR/13

2013-0)-20

P. .%.31IRE-6OLT3 S.C. JOLANTA I Z'I$NIE! KRZY-ANO!SCY

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYC% !RAZ Z NIEZ'&DNYMI PRACAMI (5,350.00 ' DO!LANYMI ! CZ&#CI POMIESZCZE, ' DYNK -O'KA NR 1 ! L 'LINIE, L. !ILE,SKA 19 PRZY$OTO!ANIE L 'ELSKIC% 2,(00.00 KANDYDAT! DO TYT MISTRZA MO!Y POLSKIEJ 3,000.00 S $A PROM J+CA MIASTO L 'LIN PODCZAS 2II L 'ELSKIE$O #!I&TA MIOD 3

1*)9. 1*90.

291/KL/13 295/KL/13

2013-0)-01 $RA-YNA !ALCZAK 2013-0)-22 !OJE!DZKI Z!I+ZEK PSZCZELARZY

1*91.

29*/KL/13

!YDA!NICT!O ARC%IDIECEZJI 2013-0)-22 L 'ELSKIEJ 3$A DI M3 2013-0)-06 E ROPA S.A.

S $A PROM J+CA MIASTO L 'LIN PODCZAS !YDARZENIA PN. !YDANIE 3,000.00 KSI+-KI 3ADAM NATANEK - PORTRET ARTYSTY3 9,600.00 #!IADCZENIE S $ %OTELARSKIC% ZE #NIADANIEM DLA 20 OS'

1*92.

*/'RM/13

1*93.

)(/PN/13

2013-0)-19

%OSTEL KRLE!SKA MARIA PASZKO!SKA-DEMIDO!SKA

S $A NOCLE$O!A ZE #NIADANIEM ! DNIAC% 1-3 PA5DZIERNIKA 2013 DLA CZESTNIK! KON$RES INICJATY! 3,165.00 E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 ZAPE!NIENIE NOCLE$ ZE #NIADANIEM DLA CZESTNIK! KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! DNIAC% 3(,620.00 6.10.2013 ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 !YKONANIE ZDJ&0 DOK MENT J+CYC% O'SZAR ROZ!OJO!Y 1,200.00 PRZEDSI&'IORCZO#0 STRATE$II ROZ!OJ L 'LINA NA LATA 2013-2020 ),000.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA !

1*9(.

91/PN/13

2013-0)-23

%OSTEL KRLE!SKA MARIA PASZKO!SKA-DEMIDO!SKA

1*95.

165/SOI/13 29)/KL/13

2013-0)-2) MARTA Z$IERSKA 2013-0)-2* PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P!.

1*96.

#!. MIC%AA ARC%ANIOA 1*9*. 1*9). 299/KL/13 300/KL/13 2013-0)-2* 2013-0)-2) L 'ELSKIE STO!ARZYSZENIE ALLIANCE 1RANCAISE TO!ARZYST!O M ZYCZNE IM. %ENRYKA !IENIA!SKIE$O *,500.00

DZIELNICAC% - 32 1ESTYN RODZINNY MIC%AA3

#!.

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY KONCERT M ZYKI CELTYCKIEJ MA'IR TRIO

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY *,000.00 ST DIO CLASSIC - KONCERTY CZ!ARTKO!E ),000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY KONCERT M ZYKI SAKRALNEJ

1*99.

302/KL/13

PARA1IA RZYM.-KAT. P!.#!I&TE$O 2013-0)-30 JZE1A O'L 'IE,CA NAJ#!. MARYI PANNY STO!ARZYSZENIE K LT RALNO 2013-09-02 O#!IATO!E !&$LIN PNOCNY ! L 'LINIE 2013-09-03 STO!ARZYSZENIE K LT RALNE $R PA PROJEKT STO!ARZYSZENIE 1ILMO!E CINE E ROPA

1)00.

303/KL/13

K LT RA I SZT KA- K LT RA ! DZIELNICAC% , PIER!SZY PRZE$L+D 10,000.00 AMATORSKIC% ZESPO! ROCKO!YC% 3CZ 'Y 20133 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 10,000.00 !IELOK LT RO!O#0 ! L 'LINIE !CZORAJ I DZI# K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 5,000.00 REPLIKA 1(. LETNIEJ AKADEMII 1ILMO!EJ ! Z!IERZY,C DOSTA!A KAMER I ' DO!A KOMPLETNYC% P NKT! KAMERO!YC% 6*,)96.00 ! 3 LOKALIZACJAC%" - L. ROZTOCZE 12: L. KO!ALSKA 16: - L. RY'NA 10/NO!ORY'NA ( NADZR NAD OPRACO!ANIEM STRATE$II K LT RY MIASTA L 'LIN ! OPARCI O 6,000.00 A TORSK+ METODYK& PRZEPRO!ADZENIA PROJEKT A TORSKIE OPRACO!ANIE METODYKI PRZEPRO!ADZENIA PROJEKT (,000.00 T!ORZENIA STRATE$II K LT RY MIASTA L 'LIN

1)01.

30(/KL/13

1)02.

306/KL/13

2013-09-02

1)03.

6*/IT/13

2013-0)-26 L 'COM PIOTR $ORYCKI

1)0(.

292/KL/13

2013-0)-1( RO'ERT SZL&ZAK

1)05.

293/KL/13

2013-0)-1( RO'ERT SZL&ZAK

1)06.

160/IR/13

2013-0)-20 P$E DYSTRY' CJA S.A.

S NI&CIE KOLIZJI LINII KA'LO!EJ 669.12 O#!IETLENIA DRO$O!E$O PRZY L $ODE'SKIE$O !YKONANIE PISEMNYC% OPRACO!A, ! RAMAC% PENIENIA NADZOR ORNITOLO$ICZNE$O ! TRAKCIE 30,000.00 REALIZACJI TERMOMODERNIZACJI ZSO NR 2 I 6, $ NR *, I I I2 L.O., ' DYNEK M L 'LIN, PRZY L. POD!ALE 3A REZER!ACJA I ZAK P ORAZ DOSTARCZENIE NA ZA$RANICZNE 5,130.00 PASA-ERSKIE PRZE!OZY LOTNICZE !RAZ Z 'EZPIECZENIEM NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT E NI6ERCITIES. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 20,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% ! SEZONIE 2013/201( - TENIS STOO!Y M&-CZYZN - I LI$A 2,(35.(0 IN!ENTARYZACJA ' DYNK POO-ONE$O ! L 'LINIE PRZY L. STASZICA )

1)0*.

163/IR/13

2013-0)-22 $RZE$ORZ $RZY!ACZE!SKI

1)0).

1*1/SOI/13

2013-09-02 POLOT JERZY 1 RTAK

1)09.

201/ST/13

2013-09-0( KL ' SPORTO!Y SY$NA

1)10. 1)11.

222/$M/13 223/$M/13

2013-0)-30 2013-0)-30

'I RO !YCEN NIER C%OMO#CI JOLANTA SARAN 'I RO !YCEN NIER C%OMO#CI JOLANTA SARAN 'I RO !YCEN NIER C%OMO#CI JOLANTA SARAN

!YKONANIE IN!ENTARYZACJI ' DYNK 2,39).50 POO-ONE$O ! L 'LINIE PRZY L. TOPOLO!EJ * !YKONANIE IN!ENTARYZACJI ' DYNK 1,230.00 POO-ONE$O ! L 'LINIE PRZY L. !ALLENRODA 15 !YKONANIE IN!ENTARYZACJI ' DYNK 1,500.60 POO-ONE$O ! L 'LINIE PRZY L. ODLE!NICZEJ 3 5,000.00 REALIZACJA PRO$RAM PRO1ILAKTYCZNE$O DLA CZNI! SZK

1)12.

22(/$M/13

2013-0)-30

1)13. 1)1(.

225/$M/13 31)/ZSS/13

'I RO !YCEN NIER C%OMO#CI 2013-0)-30 JOLANTA SARAN 2013-09-06 JOLANTA !+SO!SKA

PODSTA!O!YC% I $IMNAZJALNYC% MO!A ! SPRA!IE DZIELENIA DOTACJI CELO!EJ Z ' D-ET PA,ST!A ! 2013 ROK NA ZADANIE PN. 3REMONT ODCINKA DRO$I PO!IATO!EJ NR 2269L, LICA 1,**2,0(1.00 ZEM'ORZYCKA ! L 'LINIE3 ! RAMAC% 3NARODO!E$O PRO$RAM PRZE' DO!Y DR$ LOKALNYC% - ETAP II 'EZPIECZE,ST!O - DOST&PNO#0 ROZ!J3. S $A NOCLE$O!A ZE #NIADANIEM DLA CZESTNIK! SEMINARI M SZKOLENIO!E$O ! RAMAC% PROJEKT 3,510.00 3!SPPRACA SAMORZ+D! MIAST R!NE I L 'LIN JAKO ELEMENT ROZ!OJ O'SZAR TRANS$RANICZNE$O3 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA TERMOMODERNIZACJ& 59,000.00 SZKOY PODSTA!O!EJ NR * ! L 'LINIE, L. PLA-O!A 9 !YKONANIE ZDJ&0 DOK MENT J+CYC% O'SZAR ROZ!OJO!Y OT!ARTO#0 1,200.00 STRATE$II ROZ!OJ L 'LINA NA LATA 2013-2020. O !SPLNYM PRO!ADZENI POST&PO!ANIA O DZIELENIE ZAM!IENIA P 'LICZNE$O DOTYCZY" A/ ' DO!A KOLEKTORA KANSANIT N-1 OD ST DNI S2( DO S26A ! L. 'ANAC%A '/ 0.00 PRZE' DO!A KOLIZJI ENER$. LINII SN I NN Z PROJEK.KOLEK.SAN I DESZCZ. C/ ' DO!A KANDESZCZ. OD ST DNI D33I DO PROJEKT ! L. 'ANAC%A D25A D/ ' DO!A KAN.DESZCZ. ! AL.!ITOSA OD D2(K DO D 35 ! STAREJ L. KR&PIECKIEJ

1)15.

35/1E/13

2013-09-0( L 'ELSKI

RZ+D !OJE!DZKI

1)16.

102/PN/13

2013-09-10 %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

1)1*.

1((/IR/13

3%A-DESK3 S $I PROJEKTO!E 2013-0*-22 %ANNA I-YCKA

1)1).

162/SOI/13

2013-0)-2) KRZYSZTO1 SZL&ZAK

1)19.

1*9/IR/13

MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O 2013-0)-02 !ODOCI+$! I KANALIZACJI ! L 'LINIE

1)20.

1)0/$M/13

2013-0*-10 RSRM ! L 'LINIE

!YKONANIE OCEN PRA!IDO!O#CI SPORZ+DZENIA OPERAT! 5,000.00 SZAC NKO!YC% SPORZ+DZONYC% PRZEZ S. SZYNDEL& - L. KAP CY,SKA/ KRAKO!SKIE PRZEDMIE#CIE REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 133,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% ! SEZONIE 2013/201( - R $'Y - ESKTRALI$A DZIER-A!A - L. ME$IE!SKA - TEREN ZIELENI 1 NKCJON J+CY +CZNIE Z 900.*5 ' DYNKIEM 3D!OREK $RA1A3 - PO!. 3603 DZ. NR 2)/1, CZ. DZ. NR 2)/3, CZ. DZ. NR. 35/3 .O'R. 3*, ARK. */ - CZYNSZ ROCZNY DZIER-A!A - L. 1 RMA,SKA TERMOMODERNIZACJA - CZ. DZ. NR 21/2 133.50 .O'R. 3(, ARK. 1/ - PO!. )9 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM DZIER-A!A - L. ROMANO!SKIE$O ZIELE, PRZYDOMO!A - PO!. 121 M2 - DZ. 121.00 NR 163/9 .O'R. 25, ARK. (/ - CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM DZIER-A!A - L. DRO$A M&CZENNIK! MAJDANKA - DZIAALNO#0 $OSPODARCZA 200.00 - CZ. DZ. NR 13/15 .O'R. 19, ARK. 9/ - PO!. 10 - CZYNSZ PATNY MIESI&CZNIE !YSTA!IANIE ORZECZE, O STOPNI 30.00 NIEPENOSPRA!NO#CI K!OTA 30 Z 'R TTO/ORZECZENIE ZDALNE !SPARCIE PRACO!NIK! ! ),000.00 ZAKRESIE 'IE-+CE$O TRZYMANIA SPRZ&T KOMP TERO!E$O

1)21.

200/ST/13

2013-0)-22 KL ' SPORTO!Y ' DO!LANI

1)22.

226/$M/13

1IRMA !IERZC%O!SCY S.C. LIDIA 2013-09-09 !IERZC%O!SKA I JAN SZ !IERZC%O!SKI

1)23.

22*/$M/13

!SPLNOTA MIESZKANIO!A 2013-09-09 L.1 RMA,SKA 9/11

1)2(.

22)/$M/13

2013-09-10 SZYMANSKI ARKADI SZ

1)25.

229/$M/13

3SKARPA3 SPKA Z O$RANICZON+ 2013-09-09 ODPO!IEDZIALNO#CI+

1)26.

51/MZON/13

2013-09-16 E!A YJAK

1)2*.

66/IT/13

2013-0)-30 SYL!ESTER 'ARYA

1)2).

102/O!/13

AR1A S.C. 'O$ SA! SZCZY$IE 2013-09-05 RA1A !AC%O!ICZ

OPRACO!ANIE PROJEKT $RA1ICZNE$O, DR K I DOSTA!A 50 SZT K PLAKAT! 5)0.00 PROM J+CYC% PROJEKT 3RAZEM MO-EMY !I&CEJ3 NASADZENIA ZIELENI !YSOKIEJ ORAZ 1),1((.00 KRZE!! NA TERENIE MIASTA L 'LIN -REJON I OPRACO!ANIE ORAZ AKT ALIZACJA 3,923.*0 3INSTR KCJI 'EZPIECZE,ST!A PO-ARO!E$O3 DLA M NASADZENIA ZIELENI !YSOKIEJ ORAZ 29,30).*2 KRZE!! NA TERENIE MIASTA L 'LIN REJON III STALENIE ZASAD I !AR NK! !SPPRACY STRON ! Z!I+ZK Z 1),(50.00 OR$ANIZO!ANYM PRZEZ $MIN& L 'LIN PROJEKTEM CARNA6AL SZT K - MISTRZ! 2013 S $A POLE$AJ+CA NA !YKONANI OPRACO!ANIA KOSZTORYS 12,915.00 IN!ESTORSKIE$O I DOK MENTACJI PRZETAR$O!EJ. I

1)29.

13(/O#/13

2013-09-03 ANDRZEJ K 5MICKI 3RAJSKI O$RD3

1)30.

135/OR/13

2013-09-05 %ENPO- RADOSA! %EJNO MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O ZIELENI ! L 'LINIE SP. Z O.O.

1)31.

135/O#/13

2013-09-02

1)32.

139/SOI/13

2013-06-2( T6N MEDIA SP. Z O.O.

1)33.

*)/O#/13

$ARDEN CONCEPT ARC%ITEKCI 2013-05-29 KRAJO'RAZ !.JAN SZCZYK, P.SZKO T

1)3(.

16(/IR/13

2013-0)-22

NI!ERSYTET PRZYRODNICZY ! L 'LINIE

!YKONANIE PISEMNYC% OPRACO!A, ! RAMAC% PENIENIA NADZOR ORNITOLO$ICZNE$O ! Z!I+ZK Z 12,000.00 TERMOMODERNIZACJ+ ' DYNK! SZK PODSTA!O!YC% NR ( I 31, $ NR 19 ORAZ 6I L.O. *,011.00 !YKONANIE DOK MENTACJI PRZE' DO!Y MO$IY !I&5NI! ZAMK L 'ELSKIE$O.

1)35. 1)36.

(2/$K/13 100/PN/13

2013-0)-06 MACIEJ !AC 2013-09-09 S $I $ASTRONOMICZNE 3 ANTKA3 !YSZY,SKI ANTONI

6,3)0.50 ZAPE!NIENIE PO'YT CZESTNIKOM 2 DNIO!E$O SPOTKANIA DOTYCZ+CE$O OPRACO!ANIA STRATE$II POZYSKI!ANIA 1 ND SZY NII E ROPEJSKIEJ !

PERSPEKTY!IE 1INANSO!EJ 201(-2020 ! DNIAC% 19-20.09.2013 ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 S $I NOCLE$O!E ZE #NIADANIEM ! DNIAC% (-6.10.2013 DLA CZESTNIK! K LT RA DLA PARTNERST!A 3,600.00 !SC%ODNIE$O ! RAMAC% PROJEKT 3K LT RA DLA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O3 MO!A NA PRZE!Z OS', CZESTNIK! !IZYT ST DYJNYC% ! DNIAC% 12-1(.09.2013R. ! RAMAC% 1,)00.00 PROJEKT 3!SPPRACA SAMORZ+D! MIAST R!NE I L 'LIN JAKO ELEMENT ROZ!OJ O'SZAR TRANS$RANICZNE$O3 !YKONANIE $AD-ET! PROMOCYJNYC% CZ.I ! RAMAC% PROJEKT L 'LIN I 3,0(*.9( RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC% !YKONANIE ZDJ&0 DOK MENT J+CYC% O'SZAR ROZ!OJO!Y PRZYJAZNO#0 1,200.00 STRATE$II ROZ!OJ L 'LINA NA LATA 2013-2020 STO!ARZYSZENIE DZIAA, T!RCZYC% I ED KACYJNYC% IM A$ATY ' DZY,SKIEJ 2,550.00 REALIZACJA PROJEKT! AKTY!NO#CI 1IZYCZNEJ MIESZKA,C! ! RAMAC% R-NYC% $R P SPOECZNYC% AZS KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ. L 'ELSKIE$O REALIZACJA PROJEKT! 3,000.00 AKTY!NO#CI 1IZYCZNEJ MIESZKA,C! ! RAMAC% R-NYC% $R P SPOECZNYC%

1)3*.

101/PN/13

2013-09-09 %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

1)3).

103/PN/13

3!ET1ARM3 % RTO!NIA LEK! 2013-09-10 !ETERYNARYJNYC% SPKA JA!NA E!A SZE!CZ K, K

1)39.

105/PN/13

JNS ST DIO REKLAMY J STYNA 2013-09-11 NO!ICKA-SM&T

1)(0.

163/SOI/13

2013-0)-2) DANIEL SO'IEC%O!SKI

1)(1.

20)/ST/13

STO!ARZYSZENIE DZIAA, 2013-0)-29 T!RCZYC% I ED KACYJNYC% IM. A. ' DZY,SKIEJ AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-0)-29 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN

1)(2.

209/ST/13

1)(3.

211/ST/13

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y 2013-0)-30 3CZTERDZIESTKA3 SP NR (0 O$NISKO TO!ARZYST!A 2013-0)-30 KRZE!IENIA K LT RY 1IZYCZNEJ OME$A O$NISKO TO!ARZYST!A 2013-0)-30 KRZE!IENIA K LT RY 1IZYCZNEJ OME$A

REALIZACJA PROJEKT! PROM J+CYC% AKTY!NO#0 1IZYCZN+ MIESZKA,C! 2,*00.00 MIASTA ! RAMAC% R-NYC% $R P SPOECZNYC% KS CZTERDZIESTKA REALIZACJA PROJEKT! AKTY!NO#CI 1IZYCZNEJ MIESZKA,C! ! RAMAC% 2,*00.00 R-NYC% $R P SPOECZNYC% PROJEKT JESIENNA TARCZA REALIZACJA PROJEKT! AKTY!NO#CI 1IZYCZNEJ MIESZKA,C! ! RAMAC% 2,*00.00 R-NYC% $R P SPOECZNYC% TKK1 OME$A JESIENNY P C%AR L 'LINA DLA MODZIE-Y DOROSEJ ! PICE NO-NEJ REALIZACJA PROJEKT! AKTY!NO#CI 1IZYCZNEJ MIESZKA,C! ! RAMAC% 2,*00.00 RO-NYC% $R P SPOECZNYC% JESIENNY P C%AR !ROTKO!A DLA DZIECI ! PICE NO-NEJ 6,000.00 MO!A KKS PRO-'ASKET - OD A DO Z KOSZYK!KI

1)((.

21(/ST/13

1)(5.

215/ST/13

1)(6.

216/ST/13

O$NISKO TO!ARZYST!A 2013-0)-30 KRZE!IENIA K LT RY 1IZYCZNEJ OME$A 2013-09-09 2013-09-12 KOSZYKARSKI KL ' SPORTO!Y PRO 'ASKET L 'LIN PARA1IA RZYM-KAT. P!. '. JANA PA!A II

1)(*. 1)().

221/ST/13 231/$M/13

CZ. DZ. NR 61/(, O'R. (3, ARK. 29 ! 0.00 PO'LILICY NAKO!SKIC% - TEREN REKREACYJNY MO!A -YCZENIA OSO'ISTE !YKONANIE A TORSKIE$O PRO$RAM M ZYCZNE$O ! 1,100.00 C%ARAKTERZE OR$ANISTY PODCZAS #!I&TOKRZYSKIC% KONCERT! OR$ANO!YC% !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% .1OLDERY I LISTA $O#CI/ 9,151.20 ! RAMAC% REALIZO!ANE$O PROJEKT K LT RA DLA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O 2,900.00 OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE K RS

1)(9.

30*/KL/13

2013-09-06 STANISA! DI!ISZEK

1)50.

106/PN/13

2013-09-16 PER1EKTA IN1O RENATA MARKISZ

1)51.

10*/PN/13

2013-09-11 ZAKAD DOSKONALENIA

ZA!ODO!E$O ! L 'LINIE 1)52. 1*(/IR/13 2013-09-09 ZAKAD O$LNO' DO!LANY JAN SZ !YSOCKI 10,(55.00

K C%ARZ MAEJ $ASTRONOMII ! RAMAC% PROJEKT ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ KALINA ! L 'LINIE REMONT ' DYNK -O'KA NR ( ! L 'LINIE, PRZY L. P A!SKIEJ *

1)53.

1*5/IR/13

' DE2POL ' KO!SKI=!SPLNICY 2013-09-03 SPKA KOMANDYTO!A

!YKONANIE TERMOMODERNIZACJI ' DYNK I LICE M 1,09(,*00.00 O$LNOKSZTAC+CE$O ! L 'LINIE, PRZY AL. RACA!ICKIC% 26 REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 6(,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% ! SEZONIE 2013/201( - TENIS STOO!Y KO'IET EKSTRAKLASA. 6*,000.00 OR$ANIZACJA !SPZA!ODNICT!A SPORT SZKOLNE$O I AKADEMICKIE$O.

1)5(.

20(/ST/13

2013-09-09 KL ' TENISA STOO!E$O OPTIMA

1)55.

21)/ST/13

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-09-09 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN

1)56.

232/$M/13

2013-09-06

Z!I+ZEK KOM NALNY $MIN ZIEMI L 'ARTO!SKIEJ

DZIER-A!A - !LKA ROKICKA - ' DO!A ZAKAD ZA$OSPODARO!ANIA ODPAD! - CZ&#CI DZIAEK N MER 1050/1, 1051/1, 10,36).(0 1053/1, 105(/3, 1055/2, 1055/3, 105*/1, 105), 1061/1, 106*/1 .O'R. 2( - !LKA ROKICKA, ARK. 2/ - PO!. 1,()12 %A - CZYNSZ PATNY MIESI&CZNIE DZIER-A!A - ! PO'L. L. SA!INKO!SKIEJ - ZIELE, PRZYDOMO!A (55.00 CZ. DZ. NR 21/5, CZ. DZ. NR 31/1 .O'R. 31, ARK. 2/ - PO!. (55 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM (*).(0 DZIER-A!A - L. 'OCIANIA - PARKIN$ SPOECZNIE STRZE-ONY - PO!. OK. 520 M2 - CZ. DZ. NR 5/1( .O'R. 30, ARK.11/ - CZYNSZ

1)5*.

233/$M/13

2013-09-16 ZO1IA RADZIE!ICZ

1)5).

235/$M/13

2013-09-1* !IESA! DANIO#

PATNY ! STOS NK 1)59. 236/$M/13 2013-09-1* A TO-PARK-CARRE2 'O-ENA K NA

MIESI&CZNYM

DZIER-A!A - L. JANA PA!A II - PARKIN$ STRZE-ONY - PO!. OK. 5**2 M2 - CZ. DZ. 5,9(5.16 NR (/20 .O'R. 2*, ARK.2/ - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM K LT RA I SZT KA- MIASTO K LT RY20,000.00 PRZE$L+D ZESPO! ROCKO!YC% PROROCK NI$%T K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 2013 - ROK -ONIERZY !YKL&TYC% 15,000.00 KONTYN ACJA - KONCERT 3PANNY !YKL&TE3 K LT RA I SZT KA - POMYS NA K LT R& IKONA JAKO 1ONEMEM K LT RO!Y 6,500.00 DA!NE$O I !SPCZESNE$O L 'LINA. !ARSZTATY IKONO$RA1ICZNE K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 21,000.00 1ESTI!AL 3 KRAINA ! CENTR M L 'LINA 20133 20,000.00 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3DZIE, DO'RY T L 'LIN3

1)60.

30)/KL/13

2013-09-10

STO!ARZYSZENIE ROZ!OJ K LT RY AKADEMICKIEJ

1)61.

309/KL/13

2013-09-10 1 NDACJA NIEPODLE$O#CI

1)62.

310/KL/13

PARA1IA RZYM.-KAT. P!. #!I&TE$O 2013-09-10 'RATA AL'ERTA 1 NDACJA K LT RY D C%O!EJ PO$RANICZA

1)63. 1)6(.

311/KL/13 313/KL/13

2013-09-10

2013-09-13 < LT RALNE < LINARIA

1)65.

3(/1E/13

A$ENCJA !YDA!NICZO2013-09-03 REKLAMO!A 3REMA3 TOMASZ JZ!IK

MO!A NA S $& OPRACO!ANIA I !YDR K 1OLDERA IN1ORMACYJNE$O DLA PROJEKT 3RE!ALORYZACJA O$ROD SASKIE$O ! L 'LINIE3 DO1INANSO!ANE$O ZE #RODK! *,9*0.(0 E ROPEJSKIE$O 1 ND SZ ROZ!OJ RE$IONALNE$O ! RAMAC% RE$IONALNE$O PRO$RAM OPERACYJNE$O !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O NA LATA 200* - 2013 !YRA-ENIE Z$ODY NA O-ENIE NA 0.00 DZIACE NR 3 .K! L 1I/00132353/1// R ROCI+$ KA'LO!E$O.

1)66.

6)/IT/13

2013-0)-06 !OJE!DZT!O L 'ELSKIE

1)6*.

20*/ST/13

2013-0)-29

L 'ELSKIE TO!ARZYST!O KAJAKO!E 1ALA

LTK 1ALA REALIZACJA PROJEKT! 3,000.00 AKTY!NO#CI 1IZYCZNEJ MIESZKA,C! ! RAMAC% R-NYC% $R P SPOECZNYC% E ROPEJSKA 1 NDACJA OPIEKI REALIZACJA PROJEKT! AKTY!NO#CI 2,9*0.00 1IZYCZNEJ MIESZKA,C! ! RAMAC% R-NYC% $R P SPOECZNYC% REALIZACJA PROJEKT! AKTY!NO#CI 1IZYCZNEJ MIESZKA,C! ! RAMAC% 3,000.00 R-NYC% $R P SPOECZNYC% LKK TRADYCYJNE$O REALIZACJA PROJEKT! AKTY!NO#CI 1IZYCZNEJ MIESZKA,C! ! RAMAC% 3,000.00 RO-NYC% $R P SPOECZNYC% SPOS' NA PI&KNE CIAO LKKTRADYCYJNE$O DZIER-A!A - DZIAALNO#0 STAT TO!A L. CIEPA *, L. KROC%MALNA 5* - DZ. NR 2/11 .O'R. 1*, ARK. 1, PO!. 0,2395 %A/, DZ. 150,000.00 NR 3/1 .O'R. 1, ARK. 1, PO!. 10,2516 %A/. !YKONANIE ZALECE, PO!IATO!E$O INSPEKTORA NADZ. ' DO!LANE$O I MIEJSKIEJ STRA-Y PO-ARNEJ !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& SC%OD! ),610.00 TERENO!YC% OD LICY ROMANTYCZNEJ DO L. JANA PA!A II NA DZIAKAC% NR (9/30 I 56/2 ! L 'LINIE. T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI,!ERY1IKACJA DANYC% 2,000.00 ZA!ARTYC% ! DEKLARACJAC% O !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE. 2,000.00 T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ORAZ !ERY1IKACJA

1)6).

210/ST/13

2013-0)-30 E ROPEJSKA 1 NDACJA OPIEKI

1)69.

212/ST/13

L 'ELSKI KL ' KARATE 2013-0)-30 TRADYCYJNE$O

1)*0.

213/ST/13

L 'ELSKI KL ' KARATE 2013-0)-30 TRADYCYJNE$O

1)*1.

221/$M/13

2013-0)-29

MIEJSKI O#RODEK SPORT REKREACJI 'YSTRZYCA

1)*2.

1*6/IR/13

2013-09-09

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

1)*3.

132/O#/13

2013-0)-2* RENATA $AECKA

1)*(.

133/O#/13

2013-0)-2* ALEKSANDER SZCZEPA,SKI

DANYC% ZA!ARTYC% ! DEKLARACJAC% O !YSOKO#CI OPAT ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI. 1)*5. 150/SOI/13 2013-09-06 PREMIER MEDIA OR$ANIZACJA 1OR M I $ALI $REEN 2(,600.00 ' ILDIN$ A!ARDS ! DNI 2) LISTOPADA 2013 R. !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& 'OISK 19,6)0.00 SPORTO!YC%, PRZY ZS NR 11 - 6II L.O. ! L 'LINIE, L. 1AR'IARSKA ) ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ 1,3)0,000.00 3KALINA3 ! L 'LINIE, L. KALINO!SZCZYZNA )( ! (5,000.00 6,000.00 OR$ANIZACJA !SPZA!ODNICT!A SPORT SZKOLNE$O I AKADEMICKIE$O. MO!A - Z KS DO AZS. ST DI J ! L 'LINIE.

1)*6.

1**/IR/13

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 2013-09-09 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

1)**. 1)*). 1)*9. 1))0. 1))1.

1)1/IR/13 219/ST/13 223/ST/13 22(/ST/13 225/ST/13

2013-09-11 %EN-' D SP. Z O.O. 2013-09-09 1 NDACJA ROZ!OJ SPORT L 'LINIE

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-09-1* KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN 2013-09-20 2013-09-20 --1 NDACJA ROZ!OJ SPORT L 'LINIE --1 NDACJA ROZ!OJ SPORT L 'LINIE ! !

5,500.00 1RS- PIER!SZA DYC%A DO MARATON 5,500.00 1RS - DR $A DYC%A DO MARATON !YKONANIE IN!ENTARYZACJI !RAZ Z DOK MENTACJ+ TEC%NICZN+ ORAZ !YCENY J&CIA !ODY PODZIEMNEJ 3T RKA3 ! $MINIE !LKA, A TAK-E ),610.00 !YCENY PRA!A !ASNO#CI ORAZ PRA!A -YTKO!ANIA !IECZYSTE$O DZIAEK, NA KTRYC% !!. J&CIE JEST ZLOKALIZO!ANE 1,300.)2 NAJEM - L. LESZCZY,SKIE$O 20 - LOKAL -YTKO!Y 1OTO I 2ERO - PO!. 10 M2 - CZ. DZ. NR 25/1 .O'R. (1, ARK.2/ - CZYNSZ

1))2.

230/$M/13

RENOMA 'I RO DORADZT!A 2013-09-06 MAJ+TKO!E$O STO!ARZYSZENIA KSI&$O!YC% ! POLSCE

1))3.

23*/$M/13

2013-09-16 1OTO-!O! $RZE$ORZ SO!IKO!SKI

PATNY ! STOS NK 1))(. 239/$M/13 MI&DZYOSIEDLO!A SPDZIELNIA 2013-09-20 MIESZKANIO!A

MIESI&CZNYM

DZIER-A!A - L. AN! - PARKIN$ DLA MIESZKA,C! - CZ. DZ. NR *1 .O'R. 15, 6(2.00 ARK. 2/ - PO!. 10*0 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM DZIER-A!A - L. SZEROKIE/#!IETLISTA TEREN REKREACYJNY - CZ. DZ. NR 5/(, 5/5, 100.00 5/6, 5/) .O'R. *3, ARK. )/ - PO!. 500 M2 CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM MO!A NA -YCZENIE ZA'YTK! OKRE#LONYC% ! ZA+CZNIK NR 1 DO MO!Y DLA CEL! DEKORATORSKIC%. 0.00 DEKORACJA !N&TRZA ' DYNK TRY' NA KORONNE$O ! L 'LINIE PRZY L. RYNEK 1 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 3OR$ANIZACJA KONK RS! LITERACKIC%" 12,000.00 22 KONK RS POETYCKIE$O IM. JZE1A CZEC%O!ICZA I 22III KONK RS NA NAJLEPSZ+ KSI+-K& MODE$O A TORA3 K LT RA I SZT KA 0 MIASTO K LT RY 3226II O$LNOPOLSKI 1ESTI!AL PIOSENKI 1),000.00 ST DENCKIEJ I T RYSTYCZNEJ 'AKCYNALIA 20133 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE 600.00 !YKAD 3 PSYC%OSPOECZNE !AR NKO!ANIA ZAKA-ENIEM %I63 PRZEPRO!ADZENIE I PRZY$OTO!ANIE 600.00 3PRA!IDO!E RELACJE RODZIN, JAKO 1ORMA PRO1ILAKTYKI %I63 (,100.00 CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z PRZENIESIENIEM #CIANY !IZYJNEJ Z ' DYNK PRZY L. OKOPO!EJ 11 DO ' DYNK NA L. LIPO!A 2* .!ERSJA PAPIERO!A

1))5.

2(0/$M/13

2013-09-19 PA!E REDESTO!ICZ

1))6.

2/ SC/13

2013-0)-19 M ZE M NARODO!E ! KRAKO!IE

1))*.

312/KL/13

2013-09-13

STO!ARZYSZENIE PISARZY POLSKIC%

1))).

31(/KL/13

STO!ARZYSZENIE ROZ!OJ 2013-09-13 K LT RY AKADEMICKIEJ

1))9.

326/ZSS/13

2013-09-16 IRENE SZ SI DEM

1)90. 1)91.

32*/ZSS/13 (1/OR/13

2013-09-16 ANNA SI DEM 2013-03-1( $RZE$ORZ KAPRO,

ZAREJESTRO!ANA Z DNIEM 25 MARCA 2013 R./ S $A TRANSPORT , MONTA- I DEMONTA- ORAZ O'S $I ZESTA! DO PREZENTO!ANIA M LTIMEDIALNEJ !IZ ALIZACJI POD NAZ!+ 3L 'LIN 2.0. (,150.00 INTERAKTY!NA REKONSTR KCJA DZIEJ! MIASTA3 .3KAPS A CZAS 3/ NA POTRZE'Y PROMOCJI MIASTA L 'LIN PODCZAS 1ESTI!AL PARTNERST!A !E L!O!IE ! DNIAC% 1(-15 !RZE#NIA 2013R. !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% CZ.II ! RAMAC% 6,063.90 PROJEKT L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC% NASADZENIA ZIELENI !YSOKIEJ ORAZ 2(,**0.02 KRZE!! NA TERENIE MIASTA L 'LIN - II REJON !YKONANIE ZDJ&0 Z IMPREZY CARNA6AL *3).00 SZT K-MISTRZ! ! DNIAC% )-11 SIERPNIA 2013 R. SPORZ+DZANIE PROTOKO! Z 2,)59.(2 POSIEDZE, SKAD! ORZEKAJ+CYC% DLA DZIECI I DOROSYC% OPIEK N !YCIECZKI REALIZO!ANEJ ! 200.00 RAMAC% PROJEKT NA RZECZ SPOECZNO#CI ROMSKIEJ 2013 #!IADCZENIE S $ %OTELARSKIC% ZE #NIADANIEM, DLA 10 KRAI,SKIC% 3,100.00 CZESTNIK! PROJEKT 3ROZ!J MAEJ I #REDNIEJ PRZEDSI&'IORCZO#CI MIAST R!NE I L 'LIN3 1,150.00 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE

1)92.

53/KP/13

!ODZIMIERZ PA!ELEC 2013-09-12 ENTREPRENER SZKOLENIA, PROJEKTY, !YDARZENIA

1)93.

109/PN/13

2013-09-1*

JNS ST DIO REKLAMY J STYNA NO!ICKA-SM&T

1)9(.

136/O#/13

2013-09-16

MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O ZIELENI ! L 'LINIE SP. Z O.O.

1)95.

159/SOI/13

2013-0)-0* MA$DALENA !JCIK

1)96.

52/MZON/13

2013-09-16 MA$ORZATA KOCZE!SKA

1)9*.

10)/PN/13

2013-09-11 'O$DAN SZCZER'A

1)9).

111/PN/13

2013-09-23 %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

1)99.

112/PN/13

2013-09-23 6IKTORIYA %ER N

!IZYTY ST DYJNEJ DLA PRZEDSTA!ICIELI MIASTA R!NE ! RAMAC% PROJEKT 3ROZ!J MAEJ I #REDNIEJ PRZEDSI&'IORCZO#CI MIAST R!NE I L 'LIN3. S $I T MACZENIA STNE$O SYM LTANICZNE$O !RAZ Z !YNAJMEM SPRZ&T NIEZ'&DNE$O DO KOMPLEKSO!EJ O'S $I T MACZENIA (*,9*0.00 ORAZ O'S $+ TEC%NICZN+ PODCZAS KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 !YKONY!ANIE CZYNNO#CI Z!I+ZANYC% Z PRZY$OTO!ANIEM STRATE$II !SPPRACY TRANS$RANICZNEJ ! ),000.00 RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 PRZY$OTO!ANIE !YKAD NA TEMAT 3PRA!NE ASPEKTY PRZECI!DZIAANIA PRZEMOCY ! RODZINIE ZE SZCZE$LNYM !Z$L&DNIENIEM OS' STARSZYC% I NIEPENOSPRA!NYC%3 ORAZ 500.00 !Y$OSZENIA $O PODCZAS KON1ERENCJI 3MO!A ZRANIONE$O CIAA. PRZEMOC !O'EC OSO'Y STARSZEJ I NIEPENOSPRA!NEJ3 ! DNI * PA5DZIERNIKA 2013 R. REALIZACJA A TORSKIE$O PRO$RAM 1,650.00 !ARSZTAT! LITERACKIC% DLA MODZIE-Y ! DK LSM 1,(00.00 !YKONY!ANIE DORA5NYC% PRAC ! SEKRETARIACIE

1900.

11(/PN/13

$RS KON1ERENCJE SPKA Z 2013-09-23 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

1901.

115/PN/13

2013-09-2( TETYANA MYRO6YC%

1902.

321/ZSS/13

2013-09-25

PRZE!OR I!ONA INPL S CONS LTIN$

1903. 190(.

6/KL/13 136/OR/13

2013-01-10 $RZE$ORZ J&DREK 2013-09-1) EDYTA CZER!ONKA

1905.

1(3/SOI/13

2013-06-2( IRENE SZ !INNICKI

!YKONANIE PROJEKT $RA1ICZNE$O DOK MENT STRATE$II ROZ!OJ L 'LINA (,066.00 2020 ORAZ DO JE$O ADAPTACJA DO !ERSJI POLSKO, AN$LO I ROSYJSKOJ&ZYCZNEJ OR$ANIZACJA MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI J&ZYKOZNA!CZEJ 3,000.00 LIN$ ISTICS AND !IT%IN ! TERMINIE 1(-15 LISTOPADA 2013 R. !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z NADR KIEM 20,*99.92 PROMOCYJNYM CARNA6AL SZT KMISTRZ! DO1INANSO!ANIE ZE #RODK! P1RON RO'T ' DO!LANYC% ! ' DYNK PRZY L. A'RAMO!ICKIEJ 122 ! L 'LINIE, PRZEZNACZONYM NA 1ILI& 2*5,000.00 #RODO!ISKO!E$O DOM SAMOPOMOCY PRO!ADZONE$O PRZEZ C%ARYTATY!NE STO!ARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY C%ORYM 3MISERICORDIA3. OPRACO!ANIE ZAMIENNEJ !IELO'RAN-O!EJ DOK MENTACJI Z!I+ZANEJ ZE ZMIAN+ POMIESZCZE, 6),))0.00 ' DYNK KRYTEJ PY!ALNI PRZY L. A'&DZIEJ -PRZYSTOSO!ANIE DO T!ORZENIA PLAC!KI ZOZ REMONT KAPLICZKI Z 1I$ R+ JEZ SA 1RASO'LI!E$O !RAZ Z DOPOSA-ENIEM ! 6),))0.00 A!KI I KOSZE PLAC PRZY L. PEO!IAK! 12 ! L 'LINIE DOSTA!A I ZAINSTALO!ANIE ME'LI 29,950.50 'I RO!YC% ! ' DYNK PRZY L. !OLSKIEJ 5

1906.

1*2/SOI/13

2013-09-06

KATOLICKI NI!ERSYTET L 'ELSKI JANA PA!A II

190*.

16)/SOI/13

2013-0*-15

JNS ST DIO REKLAMY J STYNA NO!ICKA-SM&T

190).

1*1/IR/13

2013-06-0(

RZ+D MARSZAKO!SKI !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O

1909.

1*3/IR/13

2013-09-03

PION PRACO!NIA PROJEKTO!A ANDRZEJ K SZTELAK

1910.

1)0/IR/13

2013-09-09 !AR' D S.A

1911.

1)6/IR/13

2013-09-09 P.P.%. . 3 NI-DRE!3

1912.

329/ZSS/13

2013-09-16 ANDRZEJ PIERZC%AA

PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !YKAD 31 NKCJONO!ANIE P NKT 600.00 DIA$NOSTYCZNO-TERAPE TYCZNE$O ! ZAKRESIE %I6/AIDS3 PRZEPRO!ADZENIA ZLECONEJ LICZ'Y !Y!IAD! ANKIETO!YC% Z -YCIEM K!ESTIONARI SZA ANKIETY ! $OSPODARST!AC% DOMO!YC% 1,)00.00 .ZA' DO!A !IELORODZINNA I JEDNORODZINNA/ Z O'SZAR MIASTA L 'LIN Z !YKORZYSTANIEM $OTO!E$O K!ESTIONARI SZA ANKIETY PRZEPRO!ADZENIA ZLECONEJ LICZ'Y !Y!IAD! ANKIETO!YC% Z -YCIEM K!ESTIONARI SZA ANKIETY ! $OSPODARST!AC% DOMO!YC% 1,)00.00 .ZA' DO!A !IELORODZINNA I JEDNORODZINNA/ Z O'SZAR MIASTA L 'LIN Z !YKORZYSTANIEM $OTO!E$O K!ESTIONARI SZA ANKIETY PRZEPRO!ADZENIA ZLECONEJ LICZ'Y !Y!IAD! ANKIETO!YC% Z -YCIEM K!ESTIONARI SZA ANKIETY ! $OSPODARST!AC% DOMO!YC% 1,)00.00 .ZA' DO!A !IELORODZINNA I JEDNORODZINNA/ Z O'SZAR MIASTA L 'LIN Z !YKORZYSTANIEM $OTO!E$O K!ESTIONARI SZA ANKIETY 1,)00.00 PRZEPRO!ADZENIA ZLECONEJ LICZ'Y !Y!IAD! ANKIETO!YC% Z -YCIEM K!ESTIONARI SZA ANKIETY ! $OSPODARST!AC% DOMO!YC% .ZA' DO!A !IELORODZINNA I JEDNORODZINNA/ Z O'SZAR MIASTA L 'LIN Z !YKORZYSTANIEM $OTO!E$O

1913.

9(/PN/13

2013-0)-20 MARCIN ' 'ICZ

191(.

95/PN/13

2013-0)-20 MA$ORZATA OPATY,SKA

1915.

96/PN/13

2013-0)-20 J STYNA 1R+CZEK

1916.

9*/PN/13

2013-0)-20 MARCIN $LE,

K!ESTIONARI SZA ANKIETY PRZEPRO!ADZENIE ZLECONEJ LICZ'Y !Y!IAD! ANKIETO!YC% Z -YCIEM K!ESTIONARI SZA ANKIETY ! $OSPODARST!AC% DOMO!YC% 1,)00.00 .ZA' DO!A !IELORODZINNA I JEDNORODZINNA/ Z O'SZAR MIASTA L 'LIN Z !YKORZYSTANIEM $OTO!E$O K!ESTIONARI SZA ANKIETY OR$ANIZACJA !YCIECZKI A TOKARO!EJ L 'LIN -O#!I&CIM-KRAK!-TARN! DLA 10,626.00 22 OS' ! RAMAC% PROJEKT !YJAZD INTE$RACYJNY SPOECZNO#CI ROMSKIEJ I POLSKIEJ DO KRAKO!A I O#!I&CIMIA REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% (5,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% ! SEZONIE 2013/201( - PIKA NO-NA KO'IET - I LI$A. 1,500.00 YAC%T KL ' PL- I JESIENNY RAJD L 'LINA ! -E$LARST!IE

191*.

9)/PN/13

2013-0)-20 KAMILA $RZY'EK

191).

10(/PN/13

2013-09-09 $ALA-TRA6EL 'I RO T RYSTYKI

1919.

205/ST/13

2013-09-16

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y !IDOK SP 51 ! L 'LINIE

1920.

22)/ST/13

YAC%T CL ' POLITEC%NIKI 2013-09-19 L 'ELSKIEJ PRZY POLITEC%NICE L 'ELSKIEJ

1921.

26/$D/13

2013-09-20 3ARS-TA23 NIER C%OMO#CI S.C.

SPORZ+DZENIE PI&CI OPERAT! SZAC NKO!YC% DLA OKRE#LENIA !ARTO#CI NIER C%OMO#CI NIEZA' DO!ANYC%, PRZEJ&TYC% POD 6,150.00 DRO$I P 'LICZNE, OZNACZONYC% JAKO DZIAKI" NR 3)/13 .O'R.6, ARK.3/, NR 30 .O'R.*3, ARK.12/, NR 3 .O'R.*3, ARK.12/, NR 10)6 .O'R.*3, ARK.13/, NR 10)1 I NR 10)2 .O'R.*3, ARK.13/. 96.00 MO!A NR" 106)/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE ROCZNE - L 'LIN,

1922.

2(1/$M/13

2013-09-16 JAROSA! 'RYL

RZ&DO!SKA CDR - OPATA ROCZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ STRE1A"III: PO!"96 1923. MO!A NR" 1069/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE ROCZNE - L 'LIN, 96.00 RZ&DO!SKA CDR - OPATA ROCZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ STRE1A"III: PO!"96 MO!A NR" 10*0/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE ROCZNE - L 'LIN, 20(.00 RZ&DO!SKA CDR - OPATA ROCZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ STRE1A"III: PO!"20( MO!A NR" 10*1/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE ROCZNE - L 'LIN, 96.00 RZ&DO!SKA CDR - OPATA ROCZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ STRE1A"III: PO!"96 MO!A NR" 10*2/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE ROCZNE - L 'LIN, 9*.00 RZ&DO!SKA CDR - OPATA ROCZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ STRE1A"III: PO!"9* MO!A NR" 10*3/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE ROCZNE - L 'LIN, 96.00 RZ&DO!SKA CDR - OPATA ROCZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ STRE1A"III: PO!"96 MO!A NR" 10*(/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE ROCZNE - L 'LIN, 96.00 RZ&DO!SKA CDR - OPATA ROCZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ STRE1A"III: PO!"96 600.00 PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z

2(2/$M/13

2013-09-16 %ELENA !OJCIEC%O!SKA

192(.

2(3/$M/13

2013-09-16 JAN PR C%NIAK

1925.

2((/$M/13

2013-09-16 ANDRZEJ C%YMOSZ

1926.

2(5/$M/13

2013-09-16 ALINA A'RAMO!ICZ

192*.

2(6/$M/13

2013-09-16 E!A SIEMIE,SKA

192).

2(*/$M/13

2013-09-16 TERESA 'Y0

1929.

322/ZSS/13

2013-10-01 IRENE SZ SI DEM

PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ !Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI MO!A ZRANIONE$O CIAA. PRZEMOC !O'EC OSO'Y STARSZEJ I NIEPENOSPRA!NEJ ! DNI * PA5DZIERNIKA 2013 R. PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ !Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI 600.00 MO!A ZRANIONE$O CIAA. PRZEMOC !O'EC OSO'Y STARSZEJ I NIEPENOSPRA!NEJ ! DNI * PA5DZIERNIKA 2013 R. PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ !Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI 500.00 MO!A ZRANIONE$O CIAA. PRZEMOC !O'EC OSO'Y STARSZEJ I NIEPENOSPRA!NEJ ! DNI * PA5DZIERNIKA 2013 R. O'JECIE 50 000 AKCJI NIE PRZY!ILEJO!ANYC% IMIENNYC% SERII '' O !ARTO#CI NOMINALNEJ 100,00 Z KA-DA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 Z 5,000,000.00 KA-DA O +CZNEJ CENIE EMISYJNEJ 5 000 000,00 Z .PI&0 MILION! Z/ ! ZAMIAN ZA !KAD PIENI&-NY ! K!OCIE 5 000 000,00 Z. PROD KCJA MATERIA! 1ILMO!YC% NA 9,)03.10 POTRZE'Y PROMOCJI CARNA6AL SZT K MISTRZ! 1,000.00 IMPREZY REKREACYJNO-SPORTO!E DLA DZIECI I MODZIE-Y !

1930.

323/ZSS/13

2013-10-01 ANNA SI DEM

1931.

32(/ZSS/13

2013-10-01 A$NIESZKA ZIELI,SKA

1932.

(/N!/13

2013-09-30 PORT LOTNICZY L 'LIN S.A

1933. 193(. 1935.

169/SOI/13 222/ST/13 305/KL/13

2013-0*-10 I6ENT MIKOAJ MAJDA 2013-09-1* CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y -E$L J L 'LIN

2013-09-0( A$ENCJA KONCERTO!O-

*,200.00 !YKONANIE PRZEZ ARTYST& KONCERT

!YDA!NICZA KARROT KOMMANDO 1936. INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

RAMAC% PROMOCJI MIASTA L 'LIN PODCZAS 1ESTI!AL PARTNERST!A !E L!O!IE ! DNI 1( !RZE#NIA 2013 R. K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY 6,000.00 3CYKL DZIAA, K LT RALNYC% - PAMI&CI JANA PA!A II3I S $A %OTELARSKA - NOCLE$ ZE #NIADANIEM NA TERENIE MIASTA L 'LIN DLA 9 OS' ! RAMAC% PROJEKT 2,160.00 3IN!ESTYCJA ! K LT R&3 - SPOTKANIE RO'OCZE KOMITET STER J+CE$O I ZESPO PROJEKTO!E$O ! L 'LINIE ! DNIAC% 02-03.10.2013 2),00(.6( DOSTA!A I MONTA- A!EK I ZA'A!O!YC%. RZ+DZE,

315/KL/13

2013-09-13

193*.

323/KL/13

2013-09-30

L 'LIN $RAND %OTEL MANA$EMENT SP. Z O.O.

193). 1939. 19(0.

()/$K/13 (9/$K/13 51/$K/13

2013-09-11 3LENMAR3 MARCIN LENARD 2013-09-11 2013-09-19 $ARDEN DESI$NERS MIROSA! DERKACZ $ARDEN DESI$NERS MIROSA! DERKACZ

15,990.00 ZMIANA ZAKRES (20,000.00

RZECZO!E$O

ZAM!IENIE Z PENIAJ+CE O$RD SASKI - NASADZENIA RO#LIN.

19(1.

252/$M/13

2013-09-30

MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O KOM NIKACYJNE - L 'LIN - SP.Z O.O.

DZIER-A!A - AL. KRA#NICKA 25 - CZ. DZ. NR 22/*, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/1(, 22/15 .O'R. 33, ARK. 11/, L. 32,630.00 !OJCIEC%O!SKA 5 - CZ. DZ. NR 32/3 .O'R. 33, ARK. 12/ - DZIAALNO#0 STAT TO!A DZIER-A!CY DZIER-A!A - AL. KRA#NICKA 25 - CZ. DZ. NR 1,1(3.2) 22/16 .O'R. 33, ARK. 11/ - DZIAALNO#0 STAT TO!A DZIER-A!CY 1,695.00 POMOC PRZY OR$ANIZACJI ROCZYSTO#CI PODPISANIA M! PARTNERSKIC% POMI&DZY MIASTEM L 'LIN A MIASTEM R!NE ORAZ MIASTEM L 'LIN A MIASTEM S MY, A TAK-E ROCZYSTO#CI !R&CZENIA MIAST

19(2. 19(3.

253/$M/13 5(/KP/13

2013-0)-26

ZARZ+D TRANSPORT ! L 'LINIE

MIEJSKIE$O

2013-09-30 ANASTASIYA KINZERSKA

L 'LIN ODZNAKI %ONORO!EJ RADY E ROPY, OR$ANIZO!ANYC% ! DNI 1 PA5DZIERNIKA 2013 R.ORAZ PRZY O'S DZE DELE$ACJI Z KRAI,SKIC% MIAST PARTNERSKIC%,PRZE'Y!AJ+CYC% ! L 'LINIE ! DN 30.09-3.10.2013R. POMOC PRZY OR$ANIZACJI ROCZYSTO#CI PODPISANIA M! PARTNERSKIC% POMI&DZY MIASTEM L 'LIN A MIASTEM R!NE ORAZ MIASTEM L 'LIN A MIASTEM S MY, A TAK-E ROCZYSTO#CI !R&CZENIA MIAST 1,*25.00 L 'LIN ODZNAKI %ONORO!EJ RADY E ROPY, OR$ANIZO!ANYC% ! DNI 1 PA5DZIERNIKA 2013 R.ORAZ PRZY O'S DZE DELE$ACJI Z KRAI,SKIC% MIAST PARTNERSKIC%, PRZE'Y!AJ+CYC% ! L 'LINIE ! DN. 30.09-3.10.2013R. O'J&CIE 1.000 AKCJI NIE PRZY!ILEJO!ANYC% SERII J O N MERAC% OD 0001 DO 1000 O !ARTO#CI 500,000.00 NOMINALNEJ 500,00 Z KA-DA O +CZNEJ !ARTO#CI 500 000,00 Z ! SPCE MOTOR L 'LIN S.A. 29,(5).50 3REJESTR SZK I O'S $A DOTACJI DLA PLAC!EK NIEP 'LICZNYC% ODPN3

19((.

55/KP/13

2013-09-30 TETYANA MYRO6YC%

19(5.

5/N!/13

2013-10-02 MOTOR L 'LIN S.A.

19(6.

103/O!/13

2013-09-12 SPKA CY!ILNA 3KRAK1IN3

19(*.

10(/O!/13

2013-09-12 JOANNA K RA#

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " 1,(90.00 KOMP TERO!E !SPOMA$ANIE PROCES! PROD KCYJNYC% ODZIE-Y ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " NO!OCZESNE 1,500.00 TEC%NIKI KOLORYZACJI !OS! ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3

19().

105/O!/13

2013-09-12 E!ELINA KASZCZ K

19(9.

106/O!/13

2013-09-12 I!ONA SOKOO!SKA

OPRACO!ANIE ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " $OR+CE NO-YCE Z ELEMENTAMI 1,(90.00 STYLIZACJI !OS! ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 OPRACO!ANIE ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " ZA$&SZCZANIE I PRZED -ANIE 1,(90.00 !OS! Z ELEMENTAMI PER KARST!A ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 PENIENIE NADZOR A TORSKIE$O PRZEZ PROJEKTANT! 'RAN-Y SANITARNEJ NAD !YKONANIEM SIECI, INSTALACJI I RZ+DZE, CIEPLNYC%, !ENTYLACYJNYC%, !ODOCI+$O!YC% I *,3)0.00 KANALIZACYJNYC% Z!I+ZANYC% Z ' DO!+ ZAPLECZA SOCJALNO SANITARNE$O !RAZ Z IN1RASTR KT R+ TEC%NICZN+ DLA $IMNAZJ M NR 16 ! L 'LINIE, L. POT RZY,SKA 2. EKSPERTYZA ! ZAKRESIE !AR NK! AK STYCZNYC% !N&TRZA SALI KONCERTO!EJ ZE SCEN+ I %OLEM ! ' DYNK ORAZ OPRACO!ANIE !YTYCZNYC% DO PROJEKT ARAN-ACJI 39,360.00 !N&TRZ TYC% POMIESZCZE, ! ZAKRESIE AK STYKI, ELEKTROAK STYKI I !YPOSA-ENIA M LTIMEDIALNE$O ! ' DYNK SZKOY M ZYCZNEJ I I II ST., IM. TADE SZA SZELI$O!SKIE$O ! L 'LINIE, L. NAR TO!ICZA 32A ),922,99(.5) !ZAJEMNE PRA!A I O'O!I+ZKI $DDKIA I $MINY L 'LIN ! ZAKRESIE REALIZO!ANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZO!EJ" OD ISTNIEJ+CEJ ! L. SKALSKIE$O ST DNI D33I DO PROJEKTO!ANEJ ! L. 'ANAC%A ST DNI D25A ! AL !ITOSA OD ST DNI D2(

1950.

10*/O!/13

2013-09-12 I!ONA SOKOO!SKA

1951.

1*0/IR/13

2013-09-0( %YDROS MACIEJ SA!ICKI

1952.

1)2/IR/13

2013-09-16

E!KAK STIKA - PRACO!NIA AK STYCZNA SP. Z O.O.

1953.

1)9/IR/13

2013-09-19 $ENERALNA DYREKCJA DR$ KRAJO!YC% I A TOSTRAD ODDZ !SC%ODNI ! L 'LINIE

K DO ISTNIEJ+CEJ ST DNI D35 ! 3STAREJ3 L. KR&PIECKIEJ 195(. P. .%.31IRE-6OLT3 S.C. JOLANTA I Z'I$NIE! KRZY-ANO!SCY !YMIANA OPRA! O#!IETLENIO!YC% ! CZ&#CI POMIESZCZE, ORAZ !YMIANA 16,992.(5 !ENTYLATORA ! K C%NI ! ' DYNK -O'KA NR ) ! L 'LINIE, PRZY L. NAKO!SKIC% 102 !SPARCIE EKSPERCKIE ! ZAKRESIE DI$ITALIZACJI Z'IOR! O'EJM J+CE KONS LTACJE MERYTORYCZNE DLA POST&PO!ANIA PRZETAR$O!E$O PT. 3DI$ITALIZACJA Z'IOR! 'I'LIOTECZNYC%3, REALIZO!ANE$O ! 30,*50.00 RAMAC% ZADANIA PROJEKTO!E$O 3O'S $A PRA!NA OPINIE EKSPERCKIE, OPRACO!ANIA SPECJALISTYCZNE, NADZR A TORSKI, NADZR EKSPERCKI, KONS LTACJE I INNE3 PROJEKT PT. 3L 'ELSKA 'I'LIOTEKA !IRT ALNA3. PRZY$OTO!ANIE, !YKONANIE ORAZ DOSTA!A $AD-ET! PROMOCYJNYC% Z 33,23*.)0 NADR KIEM LO$O EKOL 'LIN ORAZ %ASEM KAMPANII EKO TY - EKO L 'LIN DLA RZ&D MIASTA L 'LIN REALIZACJA 'ADANIA JAKO#CI O'S $I METOD+ MYSTERY S%OPPIN$ PODMIOT! 5,*(2.)* CZESTNICZ+CYC% ! PRO$RAMIE MIEJSCE INSPIRACJI. REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 16,000.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% ! SEZONIE 2013/201( - 1 T'OL AMERYKA,SKI - I LI$A

190/IR/13

2013-09-1)

1955.

*0/IT/13

2013-09-23 IKONTEKST.PL TOMASZ KALOTA

1956.

13)/O#/13

2013-09-10 'TL 1ORMS JOANNA !ARKOCKA

195*.

1*3/SOI/13

2013-09-13 SALES 1ORCE SP. Z O.O.

195).

202/ST/13

L 'ELSKI KL ' 1 T'OL 2013-09-2* AMERYKA,SKIE$O TYTANI L 'LIN .L 'LIN TITANS/

1959.

203/IR/13

2013-09-23 TOK' D TOMASZ KARA#

!YKONANIE TERMOMODERNIZACJI ' DYNK I2 LICE M 1,3)0,000.00 O$LNOKSZTAC+CE$O ! L 'LINIE, PRZY L. STR $A 6 DZIAANIA PROMOCYJNE POLE$AJ+CE NA MIESZCZENI %ER' L 'LINA NA PLANIE 2,(60.00 MIASTA - 'EZPATNY DODATEK DO 3NO!E$O TY$ODNIA3 30 !RZE#NIA 2013 R. K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY IN1ORMATOR L 'ELSKIE$O ODDZIA 3,500.00 Z!I+ZK LITERAT! POLSKIC% .POECI, PROZAICY, ESEI#CI/ ! OPRACO!ANI STANISA!A ANDRZEJA KO!SKIE$O K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY KONCERT ZESPO MAE INSTR MENTY 10,000.00 PO+CZONY Z POKAZEM 1ILM KRTKOMETRA-O!E$O PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ !Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI 500.00 MO!A ZRANIONE$O CIAA. PRZEMOC !O'EC OSO'Y STARSZEJ I NIEPENOSPRA!NEJ ! DNI * PA5DZIERNIKA 2013 R. 39,((5,((0.0 MO!A O KREDYT D $OTERMINO!Y 0 ZOTO!Y NR 2013/5*/'SP NA'YCIE PRZEZ MP!IK ! L 'LINIE SP. Z O.O. OD $MINY L 'LIN CO1NI&TYC% PRZEZ 12,960,000.0 $MIN& L 'LIN 21.600 DZIA! O 0 !ARTO#CI NOMINALNEJ 600,00 Z KA-DY, ! CEL IC% MORZENIA. T MACZENIE KONSEK TY!NE ! RAMAC% (50.00 PROJEKT 3!SPPRACA SAMORZ+D! MIAST...3

1960.

230/ST/13

2013-09-20 $R PA MEDIALNA ITM SP. Z O.O.

1961.

316/KL/13

2013-09-1)

Z!I+ZEK LITERAT! POLSKIC% ODDZIA ! L 'LINIE

1962.

31)/KL/13

STO!ARZYSZENIE 3TELE!IZJA 2013-09-2( RE$IONALNA-STO!ARZYSZENIE E ROPEJSKIE3

1963.

325/ZSS/13

2013-10-01 LEC% PANASI K

196(.

(/'K/13

2013-09-2( 'ANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

1965.

6/N!/13

2013-10-03 $MINA L 'LIN

1966.

135/PN/13

2013-10-02 6IKTOR S6INTSITSKYY

196*.

1*5/SOI/13

2013-09-13

NI!ERSYTET MEDYCZNY ! L 'LINIE

OR$ANIZACJA IMPREZY PROMOCYJNEJ 11,000.00 ,,PIKNIK NA KO!Y44 ! RAMAC% 2 L 'ELSKIE$O 1ASTI!AL NA KI !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ ARAN-ACJI !N&TRZA SALI KONCERTO!EJ !RAZ ZE SCEN+ I %OLEM 6),))0.00 ! ' DYNK SZKOY M ZYCZNEJ I I II ST., IM. TADE SZA SZELI$O!SKIE$O ! L 'LINIE, L. NAR TO!ICZA 32A 5,000.00 TEST COOPERA DLA !SZYSTKIC% MO!A - $ALA SPORT AKADEMICKIE$O 1)-19.10.2013 R.

196).

191/IR/13

A TORSKIE 'I RO ARC%ITEKT RY 2013-09-20 3IN6ESTPROJEKT-PARTNER 63 SPKA Z O$RANI AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-09-19 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y 2013-09-20 KL ' #RODO!ISKO!Y !OJ.L 'ELSKIE$O O/L 'LIN 2013-10-03 SKRI6ANEK SP. Z O.O.

1969.

229/ST/13

19*0.

231/ST/13

1),000.00

19*1.

255/$M/13

DZIER-A!A - L. PODLASKA - MIEJSCA POSTOJO!E DLA KLIENT! 1IRMY - PO!. 200.00 )0 M2 - CZ. DZ. NR 136/2, CZ. DZ. NR 13*/2, O'R. 2, ARK. 6 DZIER-A!A - L. P STO!JT!NY 2- L. 'O%ATER! MONTE CASSINO 63 ROMANO!SKIE$O 2 - PRZE' DO!A ((1.00 SKRZY-O!ANIA ZAPLECZE TEC%NICZNE DZIAKA NR 15* O'R. 25, ARK. ( PO!. 630 MK! CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM !YKONANIE S $I 1IZYCZNEJ OC%RONY IMPREZY POD NAZ!+ 3 III T RNIEJ 1,259.52 PRO1ILAKTYCZNO-SPORTO!Y O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN3 !YKONANIE KONCERT PODCZAS IMPREZY IIIT RNIEJ PRO1ILATYCZNO1,)00.00 SPORTO!Y O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN

19*2.

25*/$M/13

2013-09-25

PRZEDSI&'IORST!O RO'T DRO$O!YC% L 'ART! S.A.

19*3.

331/ZSS/13

'I RO OC%RONY ' SINESS 2013-09-1) KRZYSZTO1 DROZD

19*(.

33(/ZSS/13

2013-09-25 TOMASZ JANCZAK

19*5.

339/ZSS/13

2013-09-25 STE1AN MIKOAJCZ K

O'S $A TEC%NICZNA IMPREZY POD NAZ!+ III T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNO300.00 SPORTO!Y O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN ! DNI 2( LISTOPADA 2013 R. ! %ALI MOSIR 'YSTRZYCA ! L 'LINIE MONTA- SCENY MO'ILNEJ ORAZ ZAPE!NIENIE NIEZ'&DNE$O NA$O#NIENIA I O#!IETLENIA SCENY ! CZASIE SPOTKANIA OT!ARTE$O DLA 2,300.00 MIESZKA,C! L 'LINA Z OKAZJI O'C%OD! #!IATO!E$O DNIA ZDRO!IA PSYC%ICZNE$O ! DNI 10 PA5DZIERNIKA 2013 R. O'S $A KON1ERANSJERSKA PODCZAS ROCZYSTO#CI PODPISANIA M! PARTNERSKIC% POMI&DZY MIASTEM L 'LIN A MIASTEM R!NE ORAZ MIASTEM 500.00 L 'LIN A MIASTEM S MY, A TAK-E ROCZYSTO#CI !R&CZENIA MIAST L 'LIN ODZNAKI %ONORO!EJ RADY E ROPY, ! DNI 1 PA5DZIERNIKA 2013 R., ! $ODZ. 1*"00 - 19"00. T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI 2,000.00 O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPAT ZA $OSPODARO!ANIA ODPADAMI KOM NALNYMI. 3T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI 2,000.00 O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPAT ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI. !YKONANIE RO'T Z PENIAJ+CYC% NA 22*,550.00 ZADANI ' DO!A KRYTEJ PY!ALNI I %ALI SPORTO!EJ PRZY L. A'&DZIEJ

19*6.

3((/ZSS/13

2013-10-0( PIOTR MIC%NIKIE!ICZ - 1ONIA

19**.

5*/KP/13

2013-10-01 KASZ 'ORKO!SKI

19*).

1(0/O#/13

2013-09-25 RENATA $AECKA

19*9.

1(1/O#/13

2013-09-25 ALEKSANDER SZCZEPA,SKI

19)0.

20*/IR/13

2013-09-26

CONDITE SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ S.K.A.

19)1. 19)2. 19)3.

21/MKZ/13 23(/ST/13 251/$M/13

2013-09-26 2013-09-2*

1 NDACJA C%RO,MY CMENTARZE -YDO!SKIE ! L 'LINIE 1 NDACJA ROZ!OJ SPORT L 'LINIE !

REMONT M R CMENTARZA 2),02*.00 -YDO!SKIE$O SEKCJA E PRZY L. KALINO!SZCZYZNA 5 25,000.00 IMPREZA SPORTO!A 3OD PRZEDSZKOLAKA DO OLIMPIJCZYKA3

RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-09-2* $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3

!YKONANIE PODZIA $EODEZYJNE$O 1,(*6.00 NIER C%OMO#CI POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. ZA'YTKO!EJ 5 PRZY$OTO!ANIE I !YKONANIE S $I PROM J+CEJ MIASTO L 'LIN PODCZAS 2,*00.00 !YDARZENIA K LT RALNE$O PN. !YDANIE KSI+-KI 34RAPORT O STANIE K LT RY I N$O NA KRAINIE3 OPRACO!ANIE PROJEKT I !YKONANIE SCENO$RA1II DO POKAZ MODY OS' 1,96).00 NIEPENOSPRA!NYC% C%!ILO TR!AJ OR$ANIZO!ANE$O NA SCENIE T6P L 'LIN 2*.09.2013 O'S $A TEC%NICZNA IMPREZY POD NAZ!+ III T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNO300.00 SPORTO!Y O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN ! DNI 2( LISTOPADA 2013 R. ! %ALI MOSIR 'YSTRZYCA ! L 'LINIE O'S $A TEC%NICZNA IMPREZY POD NAZ!+ III T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNO300.00 SPORTO!Y O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN ! DNI 2( LISTOPADA 2013 R. ! %ALI MOSIR 'YSTRZYCA ! L 'LINIE 1,)00.00 MO!A NA OR$ANIZACJ& I PRZEPRO!ADZENIE K RS Z ZAKRES DRENA- LIM1ATYCZNY, MASA- II STOPNIA Z Z AK PRES R+ DLA PRACO!NIKA DPS KALINA ! RAMAC% PROJEKT ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ KALINA !

19)(.

320/KL/13

2013-09-2( E!A SMOKA ST DIO 1ORMAT

19)5.

32(/KL/13

2013-09-25 A' ST DIO ANNA 'EDLICKA-$5D5

19)6.

335/ZSS/13

2013-09-25 RO'ERT SZYMA,SKI

19)*.

336/ZSS/13

2013-09-25 KRZYSZTO1 PASZCZYK

19)).

119/PN/13

2013-09-23 CENTR M 1IZJOED KACJI ANIM SZ

L 'LINIE PRZY$OTO!ANIE, PRZEPRO!ADZENIE, OR$ANIZACJA I KOMPLEKSO!A O'S $A MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI $OSPODARCZO-IN!ESTYCYJNEJ !RAZ Z 1(0,000.00 6IP $AL+ POD NAZ!+ 3 !AR NKO!ANIA ROZ!OJ $OSPODARCZE$O !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O NA PRZYKADZIE $MINY L 'LIN3 22,*50.00 O$OSZENIA ! $AZECIE CODZIENNEJ REALIZACJA PRO$RAM! SZKOLENIA SPORTO!E$O ! KATE$ORIAC% !IEKO!YC% SENIOR! ! DYSCYPLINAC% 2*5,500.00 ZESPOO!YC% ! TRZEC% NAJ!Y-SZYC% KLASAC% ROZ$RY!KO!YC% ! SEZONIE 2013/201( - P.R&CZNA KO'IET, P.R&CZNA M&-CZYZN, KOSZYK!KA KO'IET, 1 TSAL. !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O OKRE#LAJ+CE$O !ARTO#0 RYNKO!+ MIESI&CZNE$O CZYNSZ DZIER-A!NE$O NETTO JAKO ISTOTNE$O ELEMENT ! POST&PO!ANI MAJ+CYM NA CEL !YKONANIE C%!AY NR **(/222I/2013 2*,060.00 RADY MIASTA L 'LIN Z DNIA 23 MAJA 2013 R. ! SPRA!IE !YDZIER-A!IENIA ! DRODZE PRZETAR$ NIER C%OMO#CI STANO!I+CYC% !ASNO#0 $MINY L 'LIN POO-ONYC% PRZY L. KROC%MALNEJ ! L 'LINIE. 'IE-+CE TRZYMANIE ! ZAKRESIE REMONT! CI+$! KOM NIKACYJNYC% ()9,00(.95 POZA PASEM DRO$O!YM NA TERENIE $MINY L 'LIN

19)9.

1*6/SOI/13

2013-09-12

ANETA KODA# 'L E6INE CONS LTIN$

1990.

196/OR/13

2013-09-30 POLSKAPRESSE SP. Z O. O.

1991.

203/ST/13

2013-09-2(

AKADEMICKI Z!I+ZEK SPORTO!Y KL ' CZELNIANY MCS L 'LIN

1992.

2()/$M/13

2013-09-2( RYSZARD 'RYA EKO$EO.PL

1993.

53/$K/13

PRZEDSI&'IORST!O 2013-09-26 !IELO'RAN-O!E 3TADE23 MAZ RKIE!ICZ TADE SZ

199(.

111/O!/13

2013-09-26 KRZYSZTO1 D DEK

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES *)0.00 DRO$O!NICT!A ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 !SPPRACA ! ZAKRESIE OPRACO!ANIA MERYTORYCZNE$O MATERIA! IN1ORMACYJNYC% NA TEMAT POTENCJA 35,055.00 IN!ESTYCYJNE$O MIASTA L 'LIN, SKIERO!ANYC% DO 1IRM Z SEKTORA NO!OCZESNYC% S $ 'IZNESO!YC% !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI O#!IETLONE$O C%ODNIKA ZE SC%ODAMI I POC%YLNI+ DLA NIEPENOSPRA!NYC% OD 12,*92.00 L. PA$ANINIE$O ! REJONIE LICY RADZY,SKIEJ DO PRZYC%ODNI SPECJALISTYCZNEJ !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI CI+$ PIESZE$O O SZER. MIN.1,5M ZE SC%ODAMI OS L.. SIELANKO!EJ DO L. 6,396.00 KOLORO!EJ PRZY PLAC ZA'A! ! L 'LINIE. PONAD (0 M'/ !RAZ Z !Z$L&DNIENIEM RO'T ZIEMNYC% !YNIKAJ+CYC% Z NI!ELACJI SKARPY MO!A O#!IADCZENIE S $ NA RZECZ $MINY NA O'IEKTAC% -YTECZNO#CI 50,000.00 P 'LICZNEJ PRZY L. PIS DSKIE$O 22 ! L 'LINIE !YKONANIE S $I PROM J+CEJ MIASTO 10,000.00 L 'LIN PODCZAS 3INTERNATIONAL ST DENT POSTER 'IENNALE - L 'LIN 20133 !YKONANIE A TORSKIE$O PROJEKT , MODEL ORAZ 1 E$Z. STAT ETKI DLA 2,*50.00 LA REATA NA$RODY MIASTA L 'LIN DLA MECENASA K LT RY 2012

1995.

166/SOI/13

2013-09-0( P!C POLSKA SP. Z O.O.

1996.

1)5/IR/13

2013-09-16

'I RO S $ IN!ESTYCYJNO PROJEKTO!YC% IN6EST - 'AK

199*.

1)*/IR/13

2013-09-1)

'I RO S $ IN!ESTYCYJNO PROJEKTO!YC% IN6EST - 'AK

199).

235/ST/13

2013-10-01

MOSIR 3'YSTRZYCA3 ! L 'LINIE SP. Z O.O.

1999.

31*/KL/13

2013-09-20 1 NDACJA A'SOL!ENT!

MCS

2000.

326/KL/13

2013-10-0* 'ARTOMIEJ S&CZA!A

2001. 2002.

32*/KL/13 32)/ZSS/13

2013-10-0) 1 NDACJA 3TEATRIKON3 2013-09-16 ANDRZEJ MIT RSKI STO!ARZYSZENIE PRO M SICA ANTI< A

*,910.00

K LT RA I SZT KA MIASTO K LT RY LOKOMOTY!Y

PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE 600.00 !YKAD 3CI+-A ZA$RO-ONA ZAKA-ENIEM %I6/AIDS3 K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY ),000.00 KONCERT $ALO!Y Z OKAZJI #!I&TA 11 LISTOPADA 36I6A POLONIA3 !SPPRACA PRZY REALIZACJI !YDARZE, K LT RALNYC% OR$. PRZEZ !YDZIA K LT RY $ALA K LT RY, 5,(00.00 NARODO!Y KONCERT LISTOPADO!Y, KONCERT Z OKAZJI PODPISANIA MO!Y STO!ARZYSZENIO!EJ KRAINA- E DOSTA!A SO!NIK! SZKOLNYC% NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3ZAK P PODR&CZNIK! DLA CZNI! ROMSKIC%3 1,)6*.*0 ! RAMAC% RZ+DO!E$O PRO$RAM NA RZECZ SPOECZNO#CI ROMSKIEJ ! POLSCE ! 2013 ROK DOSTA!A PLECAK! SZKOLNYC% NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3ZAK P PRZY'OR! SZKOLNYC% DLA CZNI! 9)9.59 ROMSKIC%3 ! RAMAC% RZ+DO!E$O PRO$RAM NA RZECZ SPOECZNO#CI ROMSKIEJ ! POLSCE ! 2013 ROK MO!A !IELOLETNIA MSZS 5),000.00 !SPZA!ODNICT!O SPORTO!E SZK $IMNAZJALNYC% I LICEALNYC% DZIER-A!A - AL. KRA#NICKA - ZIELE, PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR )/1 .O'R. 21, ((2.50 ARK. 3/ - PO!. *50 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM 10,6*9.01 S KCESY!NA REZER!ACJA I ZAK P ORAZ

2003.

330/KL/13

2013-10-0)

200(.

333/KL/13

2013-10-10 MARTA KLIMEK

2005.

11*/O!/13

2013-10-0)

CONRAD PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!E JAROSA! !JCIK

2006.

11)/O!/13

2013-10-0)

CONRAD PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!E JAROSA! !JCIK

200*.

21*/ST/13

2013-09-2*

--MIEJSKI SZKOLNY Z!I+ZEK SPORTO!Y ! L 'LINIE

200).

25)/$M/13 110/PN/13

2013-10-0* PA!E ' RY 2013-09-16 POLOT JERZY 1 RTAK

2009.

DOSTARCZENIE 'ILET! LOTNICZYC% NA ZA$RANICZNE PRZE!OZY PASA-ERSKIE NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3%ERMAN - ZARZ+DZANIE DZIEDZICT!EM K LT RO!YM NA O'SZARZE E ROPY #RODKO!EJ3. #!IADCZENIE S $ CATERIN$O!YC% ! DNIAC% 1-3.10.2013 PODCZAS KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! 20,69).00 RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ O#!IETLENIA ZE!N&TRZNE$O, MONITORIN$ ORAZ 30,135.00 SYSTEM SY$NALIZACJI !AMANIA SS! NA TERENIE CMENTARZA !OJSKO!OKOM NALNE$O ! L 'LINIE, PRZY L. 'IAEJ 3. !YKONANIE TERMOMODERNIZACJI ' DYNK ZESPO SZK 1,199,9)).00 O$LNOKSZTAC+CYC% NR 2 ! L 'LINIE, L. PRZYJA5NI 12 !YKONANIE RO'T DODATKO!YC% 3ZESP KRYTYC% PY!ALNI PRZY AL. ZY$M NTO!SKIC% (3-ROZ'IRKA ODKRYTYC% NIEZIN!ENTARYZO!ANYC% RELIKT! DA!NEJ ZA' DO!Y 30),*30.00 PODZIEMNEJ TJ. 'ASEN 50M , Z'IORNIK RETENCYJNY I -EL'ETO!Y KOLEKTOR DESZCZO!Y !RAZ Z ZA$OSPODARO!ANIEM MATERIA! ROZ'IRKO!YC% *(*,***.00 !YKONANIE PLAC! ZA'A! ! RAMAC% PRO$RAM "3RADOSNA SZKOA3, PRZY

2010.

11)/PN/13

2013-09-26 3$RA1-MARINA3 S. C.

2011.

196/IR/13

2013-09-26 JACEK !ODARCZYK E-PROJEKT

2012.

20(/IR/13

2013-09-2(

3POL-' D MORA!SKI3 MORA!SKI PIOTR

2013.

206/IR/13

2013-10-01 NI'EP SPKA AKCYJNA

201(.

20)/IR/13

2013-09-1* PRZEDSI&'IORST!O S $O!O %ANDLO!E 3PIKREM3 PIOTR

KA,CZ $O!SKI

SZKOAC% PODSTA!O!YC% NR 20,30,31 ORAZ ! ZS NR ) .SP NR 39/ ! L 'LINIE !YKONANIE PI&CI OPERAT! SZAC NKO!YC% OKRE#LAJ+CYC% !ARTO#0 NIER C%OMO#CI 1,500.00 NIEZA' DO!ANYC% POO-ONYC% NA TERENIE SPECJALNEJ STRE1Y EKONOMICZNEJ E RO-PARK MIELEC PODSTRE1A L 'LIN OPRACO!ANIE KARTY IN1ORMACYJNEJ DLA PRZE' DO!Y I ROZ' DO!Y KOMPLEKS RZ+DZE, I O'IEKT! 11,0*0.00 SPORTO!YC% NA TERENIE STADION START ! L 'LINIE, PRZY L. PIS DSKIE$O 22 ARTYSTYCZNE !YKONANIE PRO$RAM 1,000.00 M ZYCZNE$O Z ZESPOEM TEA 1OR TEA PODCZAS $ALI K LT RY 20.10.2013 #!IADCZENIE S $ %OTELARSKIC% 12,015.00 !RAZ ZE #NIADANIEM NA TERENIE MIASTA L 'LIN DLA )9 OS'. ZAM!IENIE Z PENIAJ+CE - O$RD SASKI - PRACE ' DO!LANE .PRZE' DO!A ))5,600.00 STA! $RNE$O, REMONT O'IEKT! MALEJ ARC%ITEKT RY/ ZAPE!NIENIE CI+$E$O PRZY$OTO!Y!ANIA I PODA!ANIA NAPOJ! $OR+CYC% PODCZAS 6,000.00 KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! -!SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 9,)00.00 !YKONANIE 'ADA, MOR1OLO$II ODPAD! KOM NALNYC% Z !YKONANIEM

2015.

210/SOI/13

2013-09-2(

PIOTR -AK O'S $A RYNK NIER C%OMO#CI

2016.

211/IR/13

2013-10-01

EKO-PROJEKT PRACO!NIA OC%RONY #RODO!ISKA

201*.

32)/KL/13

2013-10-10 KRZYSZTO1 K KA!SKI

201).

33(/KL/13

2013-10-0( %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

2019.

52/$K/13

2013-09-26 %EN-' D SP. Z O.O.

2020.

11*/PN/13

2013-09-30 PREPAR EDYTA !OO!CZYK

2021.

13)/PN/13

2013-10-11 ANDRZEJ MARCZ K

ANALIZY I RAPORT Z 'ADA, ! RAMAC% PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ZA$OSPODARO!ANIA ELEKTRO#MIECI ...3 2022. 1(3/O#/13 !OJE!DZKI 1 ND SZ OC%RONY 2013-10-0* #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ !OJE!DZKI 1 ND SZ OC%RONY 2013-10-0* #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ !OJE!DZKI 1 ND SZ OC%RONY 2013-10-0* #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ MO!A DOTACJI ZADANIA PN. NASADZENIA 35,000.00 DRZE! I KRZE!! NA TERENIE MIASTA L 'LIN MO!A DOTACJI ZADANIA PN. RATO!ANIE L 'ELSKIC% KASZTANO!C! PRZED 30,000.00 IN!AZJ+ SZROT!KA KASZTANO!CO!IACZKA MO!A DOTACJI ZADANA PN. LECZENIE I 35,000.00 KONSER!ACJA STARODRZE! NA TERENIE MIASTA L 'LIN OPRACO!ANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI NA PRZE' DO!& ORAZ TERMOMODERNIZACJ& I ZMIAN& SPOSO' -YTKO!ANIA ' DYNK DA!NYC% 2*9,0*2.2( !ARSZTAT! SZKOLNYC% PRZY L. POPIE SZKI 5 NA CENTR M SZT KI !SPCZESNEJ !RAZ Z NADZORAMI A TORSKIMI !SPOR$ANIZACJA KON1ERENCJI ,,SKAR' PA,ST!A A DZIAALNO#0 1,000.00 $OSPODARCZA ! DNI 2( PA5DZIERNIKA 2013 R. !YKONANIE 20 SZT TA'LIC !RAZ Z MONTA-EM RE$ LAMIN KORZYSTANIA Z 9,**).50 'OISK SPORTO!YC% ZLOKALIZO!ANYC% NA TERENAC% $MINY L 'LIN CZYSZCZENIE I MALO!ANIE KONSTR KCJI METALO!YC% RZ+DZE, SPORTO!YC% 3,500.00 NA 'OISKAC% OSIEDLO!YC% NA TERENIE MIASTA.

2023.

1((/O#/13

202(.

1(5/O#/13

2025.

1)(/IR/13

!ASKO PROJEKT S.C. 'ARTOMIEJ 2013-09-03 SKOCZEK, 'ERNADETTA 'I$AJSKOCZEK

2026.

202/SOI/13

2013-09-10 1 NDACJA A'SOL!ENT!

MCS

202*.

233/ST/13

KARINA MAECKA A6IS 2013-09-23 EKOLO$ICZNE PLACE ZA'A!

202).

236/ST/13

2013-10-03 MIC%A OMNICKI MONDER

2029.

335/KL/13

2013-10-11 A$NIESZKA KOSIOREK

!YKONANIE PROJEKT! $RA1ICZNYC% A1ISZA, ZAPROSZENIA, 'ANER 300.00 INTERNETO!E$O NARODO!Y KONCERT LISTOPADO!Y !DRO-ENIE NO!EJ !ERSJI SYSTEM DZIEDZINO!E$O DLA SC ! !ERSJI AA9 SC, ASYSTA TEC%NICZNA DO 6*,)96.00 SYSTEM ORAZ PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA DLA ADMINISTRATOR! LOKALNYC%. OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA ! RAMAC% PROJEKT (,000.00 ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ KALINA ! L 'LINIE OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLE, ! RAMAC% PROJEKT ),(9).00 ROZ' DO!A DPS KALINA ! L 'LINIE. CZ&#0 5 ZAM!IENIA OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLE, ! RAMAC% PROJEKT 16,99).00 ROZ' DO!A DPS KALINA ! L 'LINIE. CZ&#0 6 ZAM!IENIA REALIZACJA DZIAA, IN1ORMACYJNOPROMOCYJNYC% ! RAMAC% 61,500.00 PRO$RAM ,,START P L 'LIN44 DO DNIA 20 STYCZNIA 201( R. PRZY$OTO!ANIE I !YKONANIE S $I PROM J+CEJ MIASTO L 'LIN PODCZAS (,000.00 !YDARZENIA K LT RALNE$O PN. !YDANIE KSI+-KI 3MIASTO NA ZA!SZE3 Z'I$NIE!A STRZAKO!SKIE$O 2(,999.26 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM PRO1ILAKTYCZNO-ED KACYJNY !

2030.

69/IT/13

2013-09-1* TEC%NIKA IT S.A.

2031.

161/PN/13

2013-09-30 SEKA S.A.

2032.

162/PN/13

POLSKA AKADEMIA O#!IATY - DANIEL 2013-10-01 JZE1O!ICZ

2033.

163/PN/13

POLSKA AKADEMIA O#!IATY - DANIEL 2013-10-01 JZE1O!ICZ

203(.

1*0/SOI/13

AKADEMICKIE INK 'ATORY 2013-09-06 PRZEDSI&'IORCZO#CI

2035.

325/KL/13

!YDA!NICT!O M ZYCZNE 2013-09-25 3POLI%YMNIA3 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO# 2013-10-0* NZOZ O#RODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED

2036.

3(*/ZSS/13

SZKOAC% 203*. 3()/ZSS/13 NZOZ O#RODEK MEDYCYNY 2013-10-0* SZKOLNEJ TERMED MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM 2(,999.*6 PRO1ILAKTYCZNO-ED KACYJNY ! SZKOAC% MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 3,250.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 12,250.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 1,*50.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, (,*50.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 5,*50.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. 3,250.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C!

203).

3(9/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ MEDICOR S.C.

2039.

350/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ 1AMIL-MED

20(0.

351/ZSS/13

PORADNIA LEKARZA RODZINNE$O 2013-10-0* 3ZDRO!A RODZINA3 RENATA SZE!CZAK

20(1.

352/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ J TRZENKA

20(2.

353/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ ANI-MED

20(3.

35(/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ P LS-MED

MIASTA L 'LIN 20((.

RODZONYC% ! 2010 R.

355/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ MED-CENTR M

MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 2,000.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 3,250.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 2,*50.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 6,250.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 2,500.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 1,500.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. 2,250.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, OC%RONNYC% PRZECI!KO

20(5.

356/ZSS/13

ZAKAD OPIEKI ZDRO!OTNEJ 2013-10-0* MINISTERST!A SPRA! !E!N&TRZNYC% I ADMINISTRAC

20(6.

35*/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ MELISA

20(*.

35)/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ KALINA

20().

359/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ ESK LAP

20(9.

360/ZSS/13

2013-10-0* LANCET %ANNA JA#KIE!ICZ

2050.

361/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ PRZYC%ODNIA LEKARZA RODZINNE$O

PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. 2051. RO%AM RA%NAMA CENTR M MEDYCZNE E ROMED MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, *50.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 2(,*50.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 1,500.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 3,500.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 2,500.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, (,250.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. 500.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE,

362/ZSS/13

2013-10-0*

2052.

363/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ MEDYCYNA 2001

2053.

36(/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ 3DZIESI+TA3 TOMASZ MOTYKA

205(.

365/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ AL1A

2055.

366/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ CZEC%!

2056.

36*/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ SPECJALISTYKA CZEC%!

205*.

369/ZSS/13

2013-10-0* TMJ SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. 205). MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 2,250.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 5,000.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 10,250.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 3,500.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 3,*50.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 6,000.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. 6,500.00 MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM

3*0/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ 'AMED

2059.

3*1/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ ARNIKA

2060.

3*2/ZSS/13

!OJE!DZKI O#RODEK MEDYCYNY 2013-10-0* PRACY CENTR M PRO1ILAKTYCZNOLECZNICZE

2061.

3*3/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ MAK-MED

2062.

3*(/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ AL6ITA

2063.

3*5/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ ARS MEDICA

206(.

3*6/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ 1AMILIA

ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. 2065. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 1,*50.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, ),250.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 2,250.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 2,500.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 3,000.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 2,*50.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R.

3**/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ 6ITAMED

2066.

3*)/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ $ALEN

206*.

3*9/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ AMIC S

206).

3)0/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ MEDIMED

2069.

3)1/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ NI-MED

20*0.

3)2/ZSS/13

2013-10-0* NZOZ 'RONO!ICE

20*1.

(1/1E/13

PA,ST!O!Y 1 ND SZ 2013-10-15 RE%A'ILITACJI OS' NIEPENOSPRA!NYC%

MO!A O DO1INANSO!ANIE PROJEKT 3ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ KALINA ! L 'LINIE3 ! RAMAC% 2,(2),6)0.)) 3PRO$RAM !YR!NY!ANIA R-NI0 MI&DZY RE$IONAMI II3 O'SZAR E Z PA,ST!O!E$O 1 ND SZ RE%A'ILITACJI OS' NIEPENOSPRA!NYC%. TRZYMANIE 1ONTANN I PRZEPOMPO!NI (90,25*.3( '&D+CYC% NA STANIE MAJ+TKO!YM $MINY L 'LIN REMONT POMIESZCZE, PO!IATO!E$O 16,)30.00 INSPEKTORA NADZOR ' DO!LANE$O ! ' DYNK , PRZY C%OPINA 5 ! L 'LINIE !SPPRACA PRZY OPRACO!ANI 1,000.00 SCENARI SZA I PRO!ADZENIE $ALI K LT RY 20.10.2013 15,9(9.(1 1,)(5.00 DOSTA!A I MONTA- SIEDZISK !OK M RK! NA PLAC RY'NYM. DOK MENTACJA ALEI MIAST PARTNERSKIC%

20*2.

55/$K/13

MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O 2013-09-06 !ODOCI+$! I KANALIZACJI ! L 'LINIE 2013-09-26 ZAKAD O$LNO' DO!LANY JAN SZ !YSOCKI

20*3.

19*/IR/13

20*(. 20*5. 20*6.

329/KL/13 56/$K/13 5*/$K/13

2013-10-10 ANNA D DA-ZI&TEK 2013-10-11 3LENMAR3 MARCIN LENARD 2013-10-1( $ARDEN DESI$NERS MIROSA! DERKACZ

20**.

113/O!/13

2013-10-03 STANISA! K!IETNIE!SKI

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES SPA!ANIE 1,950.00 ELEKTRYCZNE @ TEC%NIKA CI&CIA PLAZM+ Z ZASTOSO!ANIEM PLOTERA CNC OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " 1,950.00 DOSKONALENIE MIEJ&TNO#CI O'S $I O'RA'IAREK CNC ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 2,000.00 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " ELEKTROTEC%NIKA I ELEKTRONIKA DLA MEC%ATRONIK !, MEC%ANIK! I IN1ORMATYK! ! RAMAC% PROJEKT

20*).

11(/O!/13

2013-10-03 'O$ SA! DY'AA

20*9.

115/O!/13

2013-10-0* TERESA SOTAN

3J - CZAS NA STA-3 20)0. OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " 2,000.00 DOSKONALENIE O'S $I O'RA'IAREK KON!ENCJONALNYC% ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " O'S $A KOMP TERO!YC% PRO$RAM! DO 2,000.00 ZARZ+DZANIA PRAC+ PRZEDSI&'IORST! MAYC% I #REDNIC% - MOD KADRY I PACE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 A TORSKI !YST&P ARTYSTYCZNY PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 1,9*).00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA PRZY$OTO!ANIE PRO$RAM ARTYSTYCZNE$O I PROD KCJI 15,)2(.00 M ZYCZNEJ SYL!ESTRA MIEJSKIE$O NA PLAC LITE!SKIM ! L 'LINIE !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 2,(1).00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA A TORSKA OPRA!A M ZYCZNA $ALI 5,000.00 PRZEDSI&'IORCZO#CI, KTRA OD'&DZIE SI& ! DNI 2( PA5DZIERNIKA 2013 R. 1,221.(6 ODSZKODO!ANIE NA RZECZ JAN SZA MARIANA $AZ - ! Z!I+ZK Z ' DO!+ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ N II DOCINEK I6 OD L. $ SKIEJ DO !YSOKO#CI L. ZORZA ! L 'LINIE, KTREJ TRASA PRZE'IE$A PRZEZ

116/O!/13

2013-10-0* MARIA MIKO!SKA

20)1.

120/O!/13

2013-10-11 ANDRZEJ D+'R!KA

20)2.

1)1/SOI/13

2013-09-05 A$NIESZKA !IEC%NIK

20)3.

1)2/SOI/13

2013-09-1) $RZE$ORZ K LI$O!SKI

20)(.

1))/SOI/13

2013-09-1) PIOTR MAC%

20)5. 20)6.

199/SOI/13 21)/IR/13

2013-10-09 $RZE$ORZ K LI$O!SKI 2013-10-16 JAN SZ $AZ

NIER C%OMO#0 POO-ON+, PRZY L. $ SKIEJ 25C 20)*. MO!A O REALIZACJ& PRO$RAM ZDRO!OTNE$O - PRO$RAM SZCZEPIE, 3,000.00 OC%RONNYC% PRZECI!KO PNE MOKOKOM DLA MIESZKA,C! MIASTA L 'LIN RODZONYC% ! 2010 R. PRO!ADZENIE PANEL 3PRO$RAM 2,0(0.00 !YMIAN MI&DZYNARODO!YC%3 ! RAMAC% PROJEKT 3LIR3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " 2,000.00 PRO$RAMO!ANIE O'RA'IAREK N MERYCZNYC% ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 1,620.00 PRO!ADZENIE PANEL 3ROSJA I E ROPA...3 ! RAMAC% PROJEKT 3LIR3

36)/ZSS/13

2013-10-1( NZOZ T!OJA PRZYC%ODNIA

20)).

120/PN/13

2013-10-02 AYDAN KARIMLI

20)9.

121/O!/13

2013-10-11 TADE SZ SAPKO

2090.

121/PN/13

2013-10-03 ALEKSEY MAKARKIN

2091.

122/O!/13

2013-10-11 ANDRZEJ 'ISZCZANIK

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " MONTA- I 2,000.00 NAPRA!A SIECI I RZ+DZE, TELE!IZJI PRZE!ODO!EJ N! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 1,620.00 PRO!ADZENIE PANEL 3ROSJA I E ROPA...3 ! RAMAC% PROJEKT 3LIR3

2092.

122/PN/13

2013-10-03 ANDREY ZA%ARO6

2093.

123/O!/13

2013-10-11 I!ONA MACKIE!ICZ

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " O'S $A KOMP TERO!YC% PRO$RAM! DO 2,000.00 ZARZ+DZANIA PRAC+ PRZEDSI&'IORST! MAYC% I #REDNIC% - MOD MA$AZYN3 ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 3,*(0.00 PRO!ADZENIE PANEL 3E1EKTY!NO#0 ! PROJEKTAC% I PRO$RAMAC%...3 ZAJ&0

209(. 2095.

123/PN/13 12(/O!/13

2013-10-03 PETRA STREMPLAT 2013-10-11 MA$ORZATA D+'RO!SKA

2,000.00 OPRACO!ANIE PRO$RAM

DODATKO!YC% Z ZAKRES " O'S $A KOMP TERO!YC% PRO$RAM! DO ZARZ+DZANIA PRAC+ PRZEDSI&'IORST! MAYC% I #REDNIC% - MOD KSI&$O!Y ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 2096. 12(/PN/13 2013-10-03 NICOLAE SAMCO6 PRO!ADZENIE PANEL 3SYNER$IA CZY *60.00 ROZPROSZENIE...3 ! RAMAC% PROJEKT 3LIR3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " SER!ISANT 2,000.00 KOMP TERO!Y DLA ZA!OD! NIEIN1ORMATYCZNYC% ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 MODERO!ANIE PANEL 3NO!E MEDIA 1,6(0.00 ' DO!ANIE !SPPRACY PRZEZ R-NORODNO#0...3 KIE! PROJEKT LIR OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " T!ORZENIE 2,000.00 MATERIA! ELEKTRONICZNYC% Z !YKORZYSTANIEM PRO$RAM! ADO'E ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 260.00 PRO!ADZENIE PANEL 3IN1ORMATYZACJA ADMINISTRACJI...3 KIE! PROJEKT LIR

209*.

126/O!/13

2013-10-11 JERZY KO#CIA,CZ K

209).

126/PN/13

2013-10-02 KASZ JASINA

2099.

12*/O!/13

2013-10-11 ANDRZEJ 'ISZCZANIK

2100.

12*/PN/13

2013-10-02 6ALENTYNA DARNOPYK%

2101.

12)/O!/13

2013-10-1( EDYTA SZLAKIE!ICZ

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " O'S $A KAS 2,000.00 1ISKALNYC% I SPORZ+DZANIE RAPORT! KASO!YC% ! RAMAC% PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 PRO!ADZENIE PANEL 3A TORYTARYZM ! **0.00 E ROPIE !SC%ODNIEJ...3 KIE! PROJEKT LIR ()0.00 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% ' DO!LANOINSTALACYJNYC% ! RAMAC% PROJEKT

2102. 2103.

12)/PN/13 129/O!/13

2013-10-03 6OLODYMYR C%EMERYS 2013-10-15 AL1RED ADAMCZE!SKI

3J - CZAS NA STA-3 210(. 129/PN/13 2013-10-02 MAREK MI$ALSKI )(0.00 MODERO!ANIE PANEL 3'IAOR # JAKO PRO'LEM E ROPEJSKI3 KIE! PROJEKT LIR

2105.

130/O!/13

2013-10-16 MA$DALENA MANIARA

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES S C%EJ *50.00 ZA' DO!Y ! RAMAC% PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 3,300.00 MODERO!ANIE PANEL 3MI$RACJE I !IELOK LT RO!O#0...3 KIE! PROJEKT LIR

2106.

130/PN/13

2013-10-03 MARZENA PIAT

210*.

131/O!/13

2013-10-16 MA$DALENA MANIARA

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% DO ZA!OD MALARZ*50.00 TAPECIARZ ! RAMAC% PROJEKT 3J CZAS NA STA-3 PRO!ADZENIE PANEL 3A TORYTARYZM ! 2,3(0.00 E ROPIE !SC%ODNIEJ...3 KIE! PROJEKT LIR OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 *50.00 DODATKO!YC% DO ZA!OD POSADZKARZ ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 1,5)0.00 PRO!ADZENIE PANEL 3PERSPEKTY!Y ROZ!OJ ...3 ! RAMAC% PROJEKT 3LIR3

210).

131/PN/13

2013-10-03 CORNELI

CI REA

2109. 2110.

132/O!/13 132/PN/13

2013-10-16 MA$DALENA MANIARA 2013-10-03 I$OR 'ARY$IN

2111.

133/O!/13

2013-10-16 MA$DALENA MANIARA

OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% DO ZA!OD M RARZ*50.00 TYNKARZ ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 **0.00 PRO!ADZENIE PANEL 3A TORYTARYZM ! E ROPIE...3 ! RAMAC% PROJEKT 3LIR3

2112. 2113. 211(.

133/PN/13 13(/PN/13 136/PN/13

2013-10-03 PA6LO Z%O6NIRENKO 2013-10-02 MARYNA SAPRYKINA 2013-10-01 ALIEKSIEJ SIDORENKO

PRO!ADZENIE PANEL 3PRAKTYKA 1,5(0.00 SPOECZNEJ ODPO!IEDZIALNO#CI...3 ! RAMAC% PROJEKT 3LIR3 ()0.00 PRO!ADZENIE !ARSZTAT 3JAK DA0 SI& ZO!I0 ! SIE0...3 KIE! PROJEKT LIR

2115.

16(/PN/13

2013-10-03 3$RA1-MARINA3 S. C.

#!IADCZENIE S $ CATERIN$O!YC% PODCZAS KON$RES K LT RA DLA 19,909.*( PARTNERST!A !SC%ODNIE$O ! RAMAC% REALIZACJI PROJEKT K LT RA DLA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O 3,300.00 3),3(6.00 !YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 ZAMIESZCZANIE O$OSZE, ! $AZECIE CODZIENNEJ O ZASI&$ O$LNOPOLSKIM

2116. 211*.

1*9/SOI/13 19)/OR/13

2013-09-1) 'ARTOZZI PROJECT 2013-10-02 IN1OR 'IZNES SP. Z O.O.

211).

21*/IR/13

2013-10-15 DOROTA !IECZERZA

ODSZKODO!ANIE NA RZECZ OS' 1IZYCZNYC% - ! Z!I+ZK Z ' DO!+ KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ N II ODCINEK OD L. $ SKIEJ DO !YSOKO#CI 1,)32.00 L. ZORZA ! L 'LINIE, KTRE$O TRASA PRZE'IE$A PRZEZ DZIAK& NR 20, KTREJ !SP!A#CICIELAMI S+ %ENRYK $AZ I ADAM !IECZERZA CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ *00.00 REJESTR !Y'ORC! ORAZ NADZR NAD !YKONY!ANIEM !!. CZYNNO#CI. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. 520.00 CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I

2119.

3*/SA/13

2013-10-03 DOROTA PEDRYCZ-$ ZEK

2120.

3)/SA/13

2013-10-03 E!A 'ONDAR K

2121.

39/SA/13

2013-10-03 !IOLETTA DO!LASZE!ICZ

2122.

(0/SA/13 (1/SA/13

2013-10-03 $RA-YNA TRY' A 2013-10-03 JAD!I$A LYSSY

2123.

!PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. 212(. (2/SA/13 2013-10-03 $RA-YNA KOPRO!SKA CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -PRZY$OTO!Y!ANIE DOK MENT! Z 310.00 DANYMI OSO'O!YMI !Y'ORC! ZNAJD J+CYC% SI& ! KOPERTAC% DO!ODO!YC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. 510.00 CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -PRZY$OTO!Y!ANIE DOK MENT! Z DANYMI OSO'O!YMI !Y'ORC! ZNAJD J+CYC% SI& ! KOPERTAC% DO!ODO!YC% ORAZ NADZR NAD

2125.

(3/SA/13

2013-10-03 I!ONA SORAL

2126.

((/SA/13

2013-10-03 RENATA !OLSKA

212*.

(5/SA/13

2013-10-03 MA$ORZATA KRAKO!IAK

212).

(6/SA/13

2013-10-03 ANNA !O5NIAK

2129.

(*/SA/13 ()/SA/13

2013-10-03 !ANDA LIPSKA 2013-10-03 %ALINA ORDYNIEC

2130.

!YKONANIEM !!. CZYNNO#CI. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -PRZY$OTO!Y!ANIE DOK MENT! Z 310.00 DANYMI OSO'O!YMI !Y'ORC! ZNAJD J+CYC% SI& ! KOPERTAC% DO!ODO!YC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -PRZY$OTO!Y!ANIE DOK MENT! Z 310.00 DANYMI OSO'O!YMI !Y'ORC! ZNAJD J+CYC% SI& ! KOPERTAC% DO!ODO!YC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -PRZY$OTO!Y!ANIE DOK MENT! Z 310.00 DANYMI OSO'O!YMI !Y'ORC! ZNAJD J+CYC% SI& ! KOPERTAC% DO!ODO!YC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. 310.00 CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC!.

2131.

(9/SA/13

2013-10-03 ANNA MITR T

2132.

50/SA/13

2013-10-03 MA$ORZATA 'ARTNICKA

2133.

51/SA/13

2013-10-03 ANNA !ILCZEK

213(.

52/SA/13

2013-10-03 I!ONA NO!O$RODZKA

2135.

53/SA/13

2013-10-03 A$NIESZKA RY'OJAD

2136.

5(/SA/13

2013-10-1( MARTA MICI A

CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z AKT ALIZACJ+ REJESTR !Y'ORC! -!ERY1IKACJA I 520.00 !PRO!ADZANIE DANYC% OSO'O!YC% !Y'ORC! DO LOKALNEJ 'AZY DANYC%. 11,(00,000.0 MO!A-!YT!ORZENIE I DOSTARCZANIE

213*.

55/SA/13 1/KM/13

2013-10-1( E!A ZA!I#LAK 2013-10-25 POLSKA !YT!RNIA PAPIER!

213).

!ARTO#CIO!YC% S.A. 2139.

PRZEZ P!P! S.A. DOK MENT! I OZNACZE,

336/KL/13

2013-10-0* PRZEMYSA! ' KSI,SKI

PRZY$OTO!ANIE I !YKONANIE A TORSKIEJ PREZENTACJI PO#!I&CONEJ 1,500.00 MIAST L 'LIN PODCZAS KON1ERENCJI ! DNIAC% )-9 PA5DZIERNIKA ! KISZYNIO!IE 0.00 NIEODPATNE -YCZENIE POMIESZCZE, CK NA $AL& K LT RY

21(0.

360/KL/13

2013-10-15 CENTR M K LT RY ! L 'LINIE

21(1.

60/KP/13

2013-10-09

NI!ERSYTET PRZYRODNICZY ! L 'LINIE

MO!A NAJM SALI KONCERTO!EJ ! ' DYNK PRZY L. AKADEMICKIEJ 15 ! L 'LINIE 3CENTR M KON$RESO!E NI!ERSYTET PRZYRODNICZE$O3, ! )00.00 CEL PRZEPRO!ADZENIA PROMOCYJNEJ IMPREZY C%ARYTATY!NEJ 3ZNANI I NIEZNANI...3 ! DNI 29 PA5DZIERNIKA 2013R. ! $ODZ." 1*"00-23"00. PRZY$OTO!ANIE MATERIA! S -+CYC% DO ZREDA$O!ANIA TRE#CI 1OLDER PROJEKT! NA$RODZONYC% ! KONK RSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY 3,500.00 !SPPRACY TRANS$RANICZNEJ ! RAMAC% KIE! PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA DZIAKI NR 22/1 1,(*6.00 POO-ONEJ PRZY AL. !ARSZA!SKIEJ .O'R.33-SA!IN %ELEN!, ARK.(/ OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA DZIAKI NR 3(/210 1,*22.00 POO-ONEJ PRZY L.J.SA!Y .O'R.2)-R RY JEZ ICKIE, ARK.2/ 3,300.00 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN

21(2.

200/PN/13

2013-10-16 ANASTASIYA KINZERSKA

21(3.

2*/$D/13

RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-10-11 $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3 RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-10-11 $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3 2013-10-16 S $I $EODEZYJNE MARTA JASTRZ&'SKA

21((.

2)/$D/13 29/$D/13

21(5.

PRA!NE$O DZIAKI NR 3* STANO!I+CEJ DRO$& DOJAZDO!+ DO L.NA&CZO!SKIEJ .O'R.33-SA!IN %ELEN!, ARK.10/ III CZ&#0- OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAKI NR 3/2 POO-ONEJ PRZY L.!SPLNEJ .O'R.16-KO#MINEK, ARK.9/, 2II CZ&#0- OPRACO!ANIE 5,500.00 DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAEK NR 26/11 I NR 26/(0 POO-ONYC% PRZY L.KASPRO!ICZA .O'R.3)-TRZE#NI!, ARK.(/, PRZY$. A TORSKIE$O TEKST 600.00 PROM J+CE$O NKL, !Y$OSZENIE SO!A O M ZYCE I PRO!ADZENIE NKL 9.11. !YKONANIE CZYNNO#CI Z!. Z REALIZACJ+ PROJEKT! K LT RALNYC% (,660.00 !DRA-ANYC% PRZEZ !YDZIA K LT RY M L 'LIN OPATA LICENCYJNA JEDNORAZO!A ZA 123.00 P 'LICZNE !YKORZYSTANIE T!OR! M ZYCZNYC% PODCZAS $ALI K LT RY PRZEPRO!ADZENIE CYKL SZKOLE, DLA 1,000.00 CZNI! SZK PONAD$IMNAZJALNYC% 3RYZYKO!NE ZAC%O!ANIA..../ PRZEPRO!ADZENIE CYKL SZKOLE, DLA 1,000.00 CZNI! SZK PONAD$IMNAZJALNYC% 3RYZYKO!NE ZAC%O!ANIA..../ PRZEPRO!ADZENIE CYKL SZKOLE, DLA 5,000.00 RODZIC! 3!SPCZESNE S 'STANCJE..../ 63,(06.50 ZAK P OPRO$RAMO!ANIA 'I RO!E$O NA

21(6.

30/$D/13

2013-10-16

'I RO $EODEZYJNO-PRA!NE 3$EORADA3 EL-'IETA $RZ&DZICKA

21(*.

3(3/KL/13

2013-10-23 TERESA KSI&SKA

21().

351/KL/13

2013-10-21 EMILIA KIETLI,SKA

21(9.

356/KL/13

2013-10-1* STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

2150.

3)6/ZSS/13

2013-10-09 ANDRZEJ MIT RSKI

2151.

3)*/ZSS/13

2013-10-09 I!ONA SZTAJNER A$ENCJA SZKOLENIO!O- S $O!A 3ED KATOR3

2152. 2153.

3)9/ZSS/13 *(/IT/13

2013-10-11

2013-10-16 SAMA2ON SP. Z O.O.

POTRZE'Y RZ&D 215(. 139/PN/13 2013-10-01 KRZYSZTO1 CZY-E!SKI

MIASTA - 50 LICENCJI.

ST!ORZENIE SCENARI SZA OT!ARCIA I 2,000.00 ZAMKNI&CIA KON$RES K LT RA DLA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! )00.00 ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ KON$RES KP! K LT RA I ROZ!J ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 1,1)0.00 ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ KON$RES KP! 1INA KON$RES 1,000.00 ST!ORZENIE SCENARI SZA KON$RES KP! I LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI

2155.

1(0/PN/13

2013-10-01 ADAM REIC%ARDT

2156. 215*.

1(1/PN/13 1(2/PN/13

2013-10-01 JACEK -AKO!SKI 2013-10-01 !ITOLD STANISA! %E'ANO!SKI

215).

1(3/PN/13

2013-10-01 PIOTR CELI,SKI

ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ 200.00 KON$RES KP! K LT RA NO!YC% KOMPETENCJI ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ 200.00 KON$RES KP! K LT RA NO!YC% KOMPETENCJI ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ 1,000.00 KON$RES KP! K LT RA SPOECZNIE ZAAN$A-O!ANA ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! )00.00 ! RAMAC% OSI KON$RES KP! K LT RA SPOECZNIE ZAAN$A-O!ANA ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 210.00 ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ KON$RES KP! K LT RA I TO-SAMO#0 1,000.00 ST!ORZENIE SCENARI SZA KON$RES KP! I LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI

2159.

1((/PN/13

2013-10-01 PA!E 1RELIK

2160.

1(6/PN/13

2013-10-01 PA!E JA!ORSKI

2161.

1()/PN/13

2013-10-01 PA!E LA 1ER

2162. 2163.

1(9/PN/13 150/PN/13

2013-10-01 MIC%A 1RONK 2013-10-01 MARTA CIERESZKO

216(.

151/PN/13

2013-10-01 MAREK NA!RATO!ICZ

SPORZ+DZENIE MANI1EST I ZAO-E, 2,000.00 SIECI !SPPRACY K LT RALNEJ DLA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 210.00 ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ KON$RES KP! K LT RA I TO-SAMO#0 ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ 500.00 KON$RES KP! K LT RA NO!YC% KOMPETENCJI ST!ORZENIE 1OLDER PROM J+CE$O 2,000.00 ZAO-ENIA KON$RES K LT RY DLA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI DO PANEL ! RAMAC% OSI 1,000.00 PRO$RAMO!EJ KON$RES KP! K LT RA NO!YC% TEC%NOLO$II ST!ORZENIE SCENARI SZ I PREZENTACJI PANEL ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ 1,000.00 KON$RES KP! K LT RA NO!YC% TEC%NOLO$II ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI DO PANEL ! RAMAC% OSI 1,000.00 PRO$RAMO!EJ KON$RES KP! K LT RA NO!YC% TEC%NOLO$II ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI 500.00 PANEL ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ KON$RES KP! K LT RA I TO-SAMO#0 ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI 500.00 PANEL ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ KON$RES KP! K LT RA I TO-SAMO#0 1,000.00 ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI DO PANEL PODCZAS KON$RES !

2165.

152/PN/13

2013-10-01 ANNA SZY,KARCZ K

2166.

153/PN/13

2013-10-01 ANNA DANILE!ICZ

216*.

15(/PN/13

2013-10-01 DOMINIKA SER$IEJ

216).

155/PN/13

2013-10-01 PIOTR KRAJE!SKI

2169.

156/PN/13

2013-10-01 JOANNA ROSZAK

21*0.

15*/PN/13

2013-10-01 ED$AR '+K

21*1.

15)/PN/13

2013-10-01 KASZ JASINA

21*2. 21*3.

159/PN/13 165/PN/13

2013-10-01 MARCIN SKRZYPEK 2013-10-01 6 K COSIC

RAMAC% PROJEKT 21*(. 166/PN/13 2013-10-01 IRINA MA$DYSZ

KP!

ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI 1,000.00 DO PANEL PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI 500.00 DO PANEL PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! )50.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA KON$RES I 1,000.00 LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE PRO$RAM SPOTKANIA I 1,000.00 LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA KON$RES I 1,000.00 LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI ! RAMAC% PROJEKT KP! 500.00 ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT!

21*5.

16*/PN/13

2013-10-01 MARC S OERTEL

21*6.

16)/PN/13

2013-10-01 ANA MARIA PLAMADEALA

21**.

169/PN/13

2013-10-01 CORNELIA 'R ELL

21*).

1*0/PN/13

2013-10-01 6A%RAM A$%ASYAN

21*9.

1*1/PN/13

2013-10-01 RID%A A''ASSI

21)0.

1*2/PN/13

2013-10-01 ANTON POLSKYI

21)1.

1*3/PN/13

2013-10-01 6AK%TAN$

R S%ADZE

21)2.

1*(/PN/13

2013-10-01 MYKOLA RIDNYI

21)3. 21)(.

1*5/PN/13 1*6/PN/13

2013-10-01 OLEKSANDR ' TSENKO 2013-10-01 ANETA SPASEKA

PODCZAS KON$RES PROJEKT KP! 21)5. 1**/PN/13 2013-10-01 % SSEIN MASMALIYE6

! RAMAC%

ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 220.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE PRO$RAM SPOTKANIA I 1,000.00 LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA KON$RES I 1,000.00 LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI 1,000.00 DO PANEL PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 1,000.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI 1,000.00 DO PANEL PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA I PREZENTACJI 500.00 DO PANEL PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP!

21)6.

1*)/PN/13

2013-10-01 6LADIMIR S

21)*.

1*9/PN/13

2013-10-01 LARISA T REA

21)).

1)0/PN/13

2013-10-01 OTAR KARALAS%6ILI

21)9.

1)1/PN/13

2013-10-01 'O%DAN S%YMYLO6YC%

2190.

1)2/PN/13

2013-10-01 AS%OT MIRZOYAN

2191.

1)3/PN/13

2013-10-01 NE'OJAA MILIKI0

2192.

1)(/PN/13

2013-10-01 I%AR Y K%NE6IC%

2193.

1)5/PN/13

2013-10-01 MELINDA SIPOS

219(.

1)6/PN/13

2013-10-01 !OODYMYR SKOKIN

2195.

1)*/PN/13

2013-10-01 OLENA PRA6YLO

ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA KON$RES I 1,000.00 LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 1,000.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 300.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 300.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 1,000.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 1,000.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA KON$RES I 500.00 LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA KON$RES I 1,000.00 LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 PODCZAS KON$RES ! RAMAC% PROJEKT KP!

2196.

1))/PN/13

2013-10-01 JEAN PIERRE DER

219*.

1)9/PN/13

2013-10-01 6AK%TAN$ TSERETELI

219).

190/PN/13

2013-10-01 TAMTA-TAMARA S%A6$ LIDZE

2199.

191/PN/13

2013-10-01 ASMER A'D LLAYE6A

2200.

192/PN/13

2013-10-01 L D!IK %ENNE

2201.

193/PN/13

2013-10-01 E6A K%AC%ATRYAN

2202.

19(/PN/13

2013-10-01 6A%IDA RAM JKI0

2203.

195/PN/13

2013-10-01 RO'ERT ALA$JOZO6SKI

220(.

196/PN/13

2013-10-01 ANDREI K%ADANO6IC%

2205.

19*/PN/13

2013-10-01 !ILLIAM %OLLISTER

2206.

19)/PN/13

2013-10-01 LE6AN K%ETA$ RI

ST!ORZENIE SCENARI SZA KON$RES I 1,000.00 LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI ! RAMAC% PROJEKT KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 500.00 ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ KP! K LT RA NO!YC% KOMPETENCJI

220*.

199/PN/13

2013-10-01 JOAO 6ENT RA

220).

21(/IR/13

!YKONANIE TERMOMODERNIZACJI ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY PRZEDSI&'IORST!O PROD KCYJNO 2013-09-2* 2,*(2,900.00 L. POD!ALE 3A, PRZE' DO!& - S $O!E 3AR'ET3 SP Z O.O. O$RODZENIA ORAZ !YKONANIE DRO$I PO-ARO!EJ 2013-10-1( ANDRZEJ DERYO A TORSKA OPRA!A M ZYCZNA PODCZAS KON1ERENCJI !SPOR$ANIZO!ANEJ Z 3,000.00 MINISTERST!EM ROZ!OJ RE$IONALNE$O 21-22.10.2013 R. PRZY+CZENIE DO SIECI DYSTRY' CYJNEJ 112.91 PLAC ' DO!Y ! L 'LINIE PRZY L. #!IERKO!EJ 10,000.00 MO!A- DZIAANIA PROMOCYJNE - ME ! PICE R&CZNEJ POLSKA CZEC%Y

2209.

216/SOI/13

2210. 2211. 2212.

221/IR/13 2(0/ST/13 3(2/ZSS/13

2013-10-22 P$E DYSTRY' CJA S.A. 2013-10-16 L 'ELSKI Z!I+ZEK PIKI R&CZNEJ DRAMA DANCE DA!ID 2013-10-01 MODRZEJE!SKI ED KACJA ARTYSTYCZNA I K LT RALNA 2013-10-10 RZ+D MARSZAKO!SKI !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O

PRZEPRO!ADZENIE ZA'A!Y C%OINKO!EJ *,500.00 ! DNI 9 $R DNIA 2013 R. ! %ALI MOSIR 'YSTRZYCA MO!A DOTACJI ! !YSOKO#CI 200 000 NA REALIZACJ& ZADANIA"3!YMIANA 200,000.00 O$RODZENIA M ZE M !SI L 'ELSKIEJ ! L 'LINIE3 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " O'S $A KOMP TERO!YC% PRO$RAM! DO 2,000.00 ZARZ+DZANIA PRAC+ PRZEDSI&'IORST! MAYC% I #REDNIC% - O'S $A KLIENTA ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3

2213.

12(/IR/13

221(.

125/O!/13

2013-10-11 $RA-YNA $RNIAK

2215.

1**/SOI/13

2013-09-1)

ANOT%ER SIDE O1 LI$%T PRZEMYSA! ZYC%

ZAPE!NIENIE O#!IETLENIA ORAZ S $I 3,000.00 LI$%T DESIN$ER PODCZAS KONCERT SYL!ESTER 2013 !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 1,9*).00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 1,9*).00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA. OPRACO!ANIE RAPORT ! J&ZYK POLSKIM I AN$IELSKIM NA TEMAT (9,200.00 POTENCJA L 'LINA, DEDYKO!ANE$O POTENCJALNYM IN!ESTOROM Z SEKTORA S $ 'IZNESO!YC% ORAZ SEKTORA IT !YKONANIE RO'T Z PENIAJ+CYC% NA ZADANI REALIZO!ANYM ! RAMAC% MO!Y NR 1(2/IR/13 Z DNIA 25.0*.2013 R. 6(,5*5.00 P.N. 3' DO!A ZESPO KRYTYC% PY!ALNI, PRZY AL. ZY$M NTO!SKIC% ( ! L 'LINIE3 OR$ANIZACJA !YDARZENIA ,,AROMATY 3,000.00 PENE INSPIRACJI ! RAMAC% PROJEKT MIEJSCE INSPIRACJI PROD KCJA MATERIA! 1ILMO!YC% 11,00).50 DOK MENT J+CYC% CARNA6AL SZT K MISTRZ! 25,53(.3* RO'OTY Z PENIAJ+CE NA ZADANI IN!ESTYCYJNYM REALIZO!ANYM ! RAMAC% MO!Y Z DNIA 12.09.2011 R. NR 102/IR/11 PN. 3' DO!A KRYTEJ PY!ALNI, PRZY ZESPOLE SZK NR * ! L 'LINIE, L. ROZTOCZE 1( !RAZ Z INSTALACJAMI

2216.

1)*/SOI/13

2013-09-1) MIC%A I!ANEK

221*.

19*/SOI/13

2013-09-1) DOMINIK D DZIK

221).

201/SOI/13

2013-09-1)

Z!I+ZEK LIDER! SEKTORA S $ 'IZNESO!YC%

2219.

212/IR/13

2013-09-2* NI'EP SPKA AKCYJNA

2220.

213/SOI/13

2013-09-09

!IP MAC%LARZ MARI SZ, KLA DA PA!E SPKA JA!NA

2221. 2222.

215/SOI/13 219/IR/13

2013-0*-31 I6ENT MIKOAJ MAJDA 2013-10-16 EDAC% PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O- S $O!E SP. Z O.O.

!E!N&TRZNYMI, PRZY+CZAMI, O#!IETLENIEM I ZA$OSPODARO!ANIEM TEREN 3 2223. 220/SOI/13 2013-10-1) CENTR M K LT RY ! L 'LINIE NIEODPATNE -YCZENIE SALI KON1ERENCYJNEJ ,,SALA !IDO!ISKO!A, 0.00 SALA KINO!A, SALA CZARNA, KORYTARZ ! DNI 21-22.10.2013 R. OR$ANIZACJA D!C% PRZER! O'IADO!YC% DLA 120 $O#CI PODCZAS KON1ERENCJI ,,PO' DZENIE ROZ!OJ 9,600.00 $OSPODARCZE$O ! MIEJSKIC% O'SZARAC% 1 NKCJONALNYC%44 ! DNIAC% 21-22.10.2013 R. MO!A NR" *3/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, AKSINI CDM - OPATA 26.00 MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!"15 DZIER-A!A - L. KRASI,SKIE$O DZIAALNO#0 STAT TO!A - DZ. NR (/2 5)6.)3 .O'R. 21, ARK. (/ - PO!. 19561 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM PRZEPRO!ADZENIE CYKL SZKOLE, DLA 1,000.00 CZNI! SZK PONAD$IMNAZJALNYC% 3RYZYKO!NE..../ 3,936.00 S $A T MACZENIA STNE$O SYM LTANICZNE$O Z J&ZYKA POLSKIE$O NA AN$IELSKI I J&ZYKA AN$IELSKIE$O NA POLSKI ORAZ Z J&ZYKA POLSKIE$O NA KRAI,SKI I J&ZYKA KRAI,SKIE$O NA J&ZYK POLSKI !RAZ Z !YNAJMEM SPRZ&T NIEZ'&DNE$O DO KOMPLEKSO!EJ O'S $I T MACZENIA ORAZ O'S $+ TEC%NICZN+ ! DNI 1.10.2013R. PODCZAS ROCZYSTO#CI

222(.

221/SOI/13

2013-10-1)

KONCERTO!A S.C. J. !JCIK, Z. !JCIK

2225.

26(/$M/13

2013-10-16 DANIEL K %ALINA

2226.

26*/$M/13

2013-10-2) KL ' SPORTO!Y ' DO!LANI

222*. 222).

3))/ZSS/13 5)/KP/13

2013-10-09 ANDRZEJ PIERZC%AA 2013-10-01 $RS KON1ERENCJE SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

PODPISANIA M! PARTNERSKIC% POMI&DZY MIASTEM L 'LIN A MIASTEM R!NE ORAZ MIASTEM S MY, A TAK-E ROCZYSTO#CI !R&CZENIA MIAST L 'LIN ODZNAKI %ONORO!EJ RADY E ROPY. 2229. *3/IT/13 2013-10-1) TOP-NET ROZ' DO!A SIECI MONITORIN$ MIEJSKIE$O O JEDN+ KAMER& 1 LL %D NA 29,520.00 SKRZY-O!ANI L. ME$IE!SKIEJ Z L. A. $RY$O!EJ. S $I %OTELARSKIE NA 1 NOCLE$ ZE #NIADANIEM, DLA 19 KRAI,SKIC% 2,(*0.00 CZESTNIK! PROJEKT 3ROZ!J MAEJ I #REDNIEJ PRZEDSI&'IORCZO#CI MIAST R!NE I L 'LIN3 ! TERMINIE 26-2*.2.2013 T MACZENIA KONSEK TY!NE PODCZAS (00.00 SPOTKA, 'IZNESO!YC% POMI&DZY PRZEDSI&'IORCAMI Z POLSKI I KRAINY T MACZENIA KONSEK TY!NE PODCZAS (00.00 SPOTKA, 'IZNESO!YC% POMI&DZY PRZEDSI&'IORCAMI Z POLSKI I KRAINY MO!A NR" *6/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, MARIANA (0.00 SMOL C%O!SKIE$O CDM - OPATA MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!." 20 S&DZIO!ANIE MECZ! PIKI NO-NEJ PODCZAS III T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNI (00.00 SPORTO!E$O O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN 2,952.00 MO!A NA !YKONANIE 1OTO$RA1II LOTNICZYC% PRZEDSTA!IAJ+CYC% E1EKTY REALIZACJI PROJEKT 3IN1RASTR KT RA DLA STRE1Y

2230.

202/PN/13

2013-10-25 %OTEL $.E. L 'LIN SP. Z O. O.

2231.

20(/PN/13

2013-10-2( TETYANA MYRO6YC%

2232.

206/PN/13

2013-10-2( ANASTASIYA KINZERSKA

2233.

26)/$M/13

2013-10-2) KAZIMIERZ !OJTAL K

223(.

3(3/ZSS/13 39/1E/13

2013-09-2* RA1A KALINO!SKI 2013-10-01 !NIE'O!ZI&TE. RA1A MIC%AO!SKI.

2235.

EKONOMICZNEJ NA 1ELINIE ! L 'LINIE II ETAP3 ORAZ 3' DO!A STADION MIEJSKIE$O ! L 'LINIE !RAZ Z ZA$OSPODARO!ANIEM PRZYLE$AJ+CE$O TEREN 3 PRZY$OTO!ANIE OPRACO!ANIA NT. STOS NK !Y'RANYC% $R P !YZNANIO!YC%/KO#CIO!/RELI$II 1 NKCJON J+CYC% ! POLSCE DO KONCEPCJI R-NORODNO#CI K LT RO!EJ SPOECZE,ST!A I (,000.00 TOLERANCJI ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN DLA !SZYSTKIC%.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZ+DZANIA R-NORODNO#CI+3,REALIZO!ANE$O ! RAMAC% 1 ND SZ PARTNERSKIE$O $RANT 'LOKO!E$O SZ!AJCARSKOPOLSKIE$O PRO$RAM !SPPRACY. ZAPROJEKTO!ANIE I !YKONANIE REMONT KANALIZACJI DESZCZO!EJ (30,500.00 ZLOKALIZO!ANEJ ! L.CZ!ARTEK ! L 'LINIE MO!A LICENCYJNA NA !YKORZYSTANIE T!OR SO!NO- M ZYCZNE$O 615.00 PODCZAS KONCERT $RZE$ORZA K LI$O!SKIE$O ! DNI 2( PA5DZIERNIKA 2013 R. !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 25,2*5.00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA 3,300.00 !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013

2236.

59/KP/13

2013-10-0) MA$ORZATA ZA!IA

223*.

60/$K/13

2013-10-21 TAYLOR 3SPKA ZO.O.

223).

1)5/SOI/13

2013-09-03 STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

2239.

1)9/SOI/13

2013-09-1) JAK ' 'ARTOMIEJ 'ADAC%

22(0. 22(1.

190/SOI/13 196/SOI/13

2013-09-1) MATE SZ KRA T! RST 2013-09-1) ARKADI SZ KOS

5,(95.00 RE-YSERIA A TORSKIE$O !YST&P

ARTYSTYCZNE$O K 'Y 'ADAC%A !RAZ Z ORKIESTR+ ,,MK MOMOT = K LI$O!SKI ORKIESTRA POD DYREKCJA TOMASZA MOMOTA 22(2. 22(3. 22((. 232/ST/13 23*/ST/13 2(1/ST/13 2013-10-1* L 'ELSKI Z!I+ZEK KOSZYK!KI 2013-10-03 2013-10-1* KOPALNIA INSPIRACJI-A$ENCJA KREATY!NA TOMASZ 'IAD , L 'ELSKA RE$IONALNA OR$ANIZACJA T RYSTYCZNA 5,500.00 MO!A - DZIAANIA PROMOCYJNE III MEMORIA RO PERTA

MO!A PROMOCYJNA NA 1ILM 9,963.00 PRZEDSTA!IAJ+CY OSI+$NI&CIA ZA!ODNIK! L 'ELSKIC% 16,000.00 IMPREZA T RYSTYCZNA 3C%C& ZOSTA0 AM'ASADOREM MOJE$O MIASTA3

22(5.

3(2/KL/13

2013-10-1* MIC%A 'IELECKI DO'RE STRONY

S $A MODY1IKACJI TRANS$RANICZNE$O PORTAL (,000.00 IN1ORMACJI K LT RALNEJ POPRZEZ ROZ' DO!ANIE JE$O STR KT RY O 3 KRAI,SKIE MIASTA. PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YKAD ORAZ PRZEPRO!ADZENIE 1,200.00 !ARSZTAT A TORSKIE$O PODCZAS KON1ERENCJI OT!IERAJ+CEJ ! TARNOPOL . !Y$OSZENIE !YKAD PODCZAS 1,200.00 KON1ERENCJI I PRZY$OTO!ANIE ARTYK ! AKT ALIZO!ANIE TRE#CI NA 22,500.00 TRANS$RANICZNYM PORTAL IN1ORMACJI K LT RALNEJ 5(9.00 !YKONANIE A TORSKIE$O PROJEKT $RA1ICZNE$O ROLL- P!

22(6.

3((/KL/13

2013-10-1* RADOSA! 'OM'A

22(*.

3(6/KL/13

2013-10-1* PIOTR CELI,SKI

22(). 22(9. 2250. 2251.

3(*/KL/13 3()/KL/13 3(9/KL/13 352/KL/13

2013-10-1* MARYANA KRIL 2013-10-1* KAROL $RZY!ACZE!SKI 2013-10-1* MA$DALENA KA!A 2013-10-22 ALINA TERESA '+K

PRZY$OTO!ANIE PRO$RAM 3,505.00 KON1ERENCJI OT!IERAJ+CEJ ! TARNOPOL . (,000.00 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE

A TORSKIE$O !ARSZTAT A TORSKIE$O PODCZAS KON1ERENCJI OT!IERAJ+CEJ ! TARNOPOL . 2252. 353/KL/13 2013-10-22 'ARTOMIEJ PAZ RA PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI ARTYSTYCZNEJ I !ARSZTAT *,000.00 A TORSKIE$O PODCZAS KON1ERENCJI OT!IERAJ+CEJ ! TARNOPOL . PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI ARTYSTYCZNEJ ORAZ *,000.00 !ARSZTAT A TORSKIE$O PODCZAS KON1ERENCJI OT!IERAJ+CEJ. PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YKAD ORAZ PRZEPRO!ADZENIE 1,200.00 !ARSZTAT A TORSKIE$O PODCZAS KON1ERENCJI OT!IERAJ+CEJ ! TARNOPOL . (,000.00 A TORSKA REDAKCJA 3STRATE$II ROZ!OJ K LT RY L 'LINA 2013 - 20203

2253.

35(/KL/13

2013-10-22 ALEKSANDER JANAS

225(.

355/KL/13

2013-10-22 MARCIN !ILKO!SKI

2255.

35*/KL/13

2013-10-22 MARCIN SKRZYPEK

2256.

359/KL/13

2013-10-22 PA LINA J&DRZEJE!SKA

PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE !YKAD ORAZ PRZEPRO!ADZENIE 1,200.00 !ARSZTAT A TORSKIE$O PODCZAS KON1ERENCJI OT!IERAJ+CEJ ! TARNOPOL DOSTARCZENIE ORAZ TRZYMANIE I EKSPLOATACJA 13 TOALET- KA'IN PRZENO#NYC% STA!IONYC% NA 9)2.)0 TERENAC% CMENTARZY KOM NALNYC% PRZY L. 'IAEJ I L. DRO$A M&CZENNIK! MAJDANKA ! L 'LINIE. 65,09*.93 DOSTA!A I MONTA- RZ+DZE, ZA'A!O!YC% I MAEJ ARC%ITEKT RY.

225*.

61/$K/13

2013-10-22 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.

225). 2259.

62/$K/13 13*/O!/13

2013-10-23

$ARDEN DESI$NERS MIROSA! DERKACZ

2013-10-21 SA!OMIR K&PI,SKI

2,000.00 OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% Z ZAKRES " DIA$NOSTYKA I NAPRA!A RZ+DZE, I O'!OD!

ELEKTRONICZNYC% ! SAMOC%ODZIE ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 2260. 13)/O!/13 2013-10-23 JOLANTA SMYK OPRACO!ANIE PRO$RAM ZAJ&0 DODATKO!YC% O$RODNICZO1,500.00 1LORYSTYCZNYC% ! RAMAC% PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! )10.00 ! RAMAC% OSO KON$RES KP! K LT RA NO!YC% TEC%NOLO$II ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! 210.00 ! RAMAC% OSI PRO$RAMO!EJ KON$RES KP! K LT RA I TO-SAMO#0 ST!ORZENIE PREZENTACJI I MATERIA! POMOCNICZYC% DO SPOTKANIA SIECI 1,000.00 !SPPRACY K LT RALNEJ DLA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O T MACZENIA KONSEK TY!NE PODCZAS 390.00 SPOTKA, 'IZNESO!YC% POMI&DZY PRZEDSI&'IORCAMI Z POLSKI I KRAINY T MACZENIA KONSEK TY!NE PODCZAS 390.00 SPOTKA, 'IZNESO!YC% POMI&DZY PRZEDSI&'IORCAMI Z POLSKI I KRAINY OPRACO!ANIE $RA1ICZNE MATERIA! !IZER NKO!YC% ORAZ REKLAMO!OPROMOCYJNYC% STANO!I+CYC% 6,000.00 IL STRACJE MARKI $OSPODARCZEJ ,,L 'LIN INSPIR JE 'IZNES 1 PA5DZIERNIKA -31 $R DNIA !Y$OSZENIE PRELEKCJI NA TEMAT ED KACJI NIE1ORMALNEJ ! PRZESTRZENI PARTNERST!A !SC%ODNIE$O PODCZAS II 1,)53.00 KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! DNI 2 PA5DZIERNIKA 2013 R.

2261.

1(5/PN/13

2013-10-01 MA$ORZATA KAR!ICKA

2262.

1(*/PN/13

2013-10-01 KAMIL RODZIK

2263.

160/PN/13

2013-10-01 MACIEJ O-$

226(.

203/PN/13

2013-10-2( ANDRIJ SA!ENE0

2265.

205/PN/13

2013-10-2( NADIYA KOLODIY-K%OMYAC% K

2266.

206/SOI/13

2013-10-01 PA!E 'ATYRA

226*.

211/SOI/13

2013-10-01 DIMITRIJ $R SZE!SKI

226).

215/PN/13

2013-10-01 PIOTR CELI,SKI

ST!ORZENIE SCENARI SZA I LISTY ZAPROSZONYC% $O#CI KON$RES 1,000.00 K LT RA DA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O AKT ALIZACJA ST DI M !YKONALNO#CI DLA PROJEKT 3' DO!A AKADEMII $OL1A 6,02*.00 NAD ZALE!EM ZEM'ORZYCKIM ! L 'LINIE3 1,000.00 )00.00 (,500.00 1,100.00 ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! KON$RES KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! KON$RES KP! REDAKCJA MATERIA! PROMOCYJNYC% I REKOMENDACJI DOT. KON$RES KP! PRO!ADZENIE I AKT ALIZACJA STRONY INTERNETO!EJ KON$RES KP!

2269.

216/IR/13

S 'SYDI M A.TOMCZYK, 2013-10-10 A.$RZE$ORCZYK-!AS+$ S.C. 2013-10-01 Z'I$NIE! SO'CZ K 2013-10-01 KAROL $RZY!ACZE!SKI 2013-10-01 KAROL $RZY!ACZE!SKI 2013-10-01 KATARZYNA PLE'A,CZYK

22*0. 22*1. 22*2. 22*3.

216/PN/13 21*/PN/13 21)/PN/13 219/PN/13

22*(.

23)/SOI/13

2013-10-1* STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

LICENCJA NA JEDNORAZO!E ODT!ORZENIE I !YKONANIE ! RAMAC% 369.00 IMPREZY T!OR! M ZYCZNYC% ! DNI 21 PA5DZIERNIKA 2013 R. ! CENTR M K LT RY ! L 'LINIE PRZY$OTO!ANIE I !Y$OSZENIE 1,200.00 !YKAD I PRZEPRO!ADZENIE A TORSKIE$O SZKOLENIA Z$ODNIENIE !YMO$! TEC%NICZNYC% 1,(00.00 PREZENTACJI ARTYSTYCZNYC% PODCZAS KON1ERENCJI. PRZY$OTO!ANIE 20 MIN TO!E$O REPORTA- 1ILMO!E$O ORAZ 1,500.00 DOK MENTACJI 1ILMO!EJ Z KON1ERENCJI OT!IERAJ+CEJ ! TARNOPOL . 69,000.00 OPRACO!ANIE ROZ!I+ZA, DOSTOSO! J+CYC% ROZLICZENIA Z

22*5.

3(5/KL/13

2013-10-1* Z'I$NIE! SO'CZ K

22*6.

350/KL/13

2013-10-1* Z'I$NIE! SO'CZ K

22**.

35)/KL/13 6/'K/13

2013-10-22 OLEKSANDR 1RAZE-1RAZENKO 2013-10-21 SPKA DORADZT!A PODATKO!E$O O-$ I !SPLNICY

22*).

SP Z O.O. 22*9. */'K/13 SPKA DORADZT!A 2013-10-21 PODATKO!E$O O-$ I !SPLNICY SP Z O.O. 2013-10-09 PPP% 6IKA RENATA M SIELSKA

TYT 6AT DO TEZY C%!AY NSA PRZEPRO!ADZENIE CYKL SZKOLE, 30,000.00 DOTYCZ+CYC% ZA$ADNIE, Z ZAKRES PODATK 6AT DOSTA!A PODR&CZNIK! SZKOLNYC% - II ),960.39 CZ&#0 NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 DOSTA!A KSI+-EK NA ZAJ&CIA DODATKO!E Z S $ 1RYZJERSKIC% - III 1,506.(( CZ&#0 NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 SPORZ+DZENIE 3PROJEKT !YKONA!CZE$O PRZESON RO#LINNYC% OSA'IAJ+CYC% NE$ATY!NY !PY! O'!ODNICY L 'LINA NA KRAJO'RAZ M ZE M !SI L 'ELSKIEJ3, Z$ODNIE Z !YTYCZNYMI OPRACO!ANIA" 3KONCEPCJA (6,155.*5 A$ODZENIA NE$ATY!NE$O !PY! ODDZIAY!ANIA PRZESTRZENNO !IDOKO!E$O ' DO!ANEJ DRO$I, '&D+CEJ PRZED -ENIEM ALEI SOLIDARNO#CI, NA O'SZAR M ZE M !SI L 'ELSKIEJ3. S $A DOSTARCZENIA NISZCZARKI DO PAPIER - SZT. 1 NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3RAZEM MO-EMY !I&CEJ3 !SP1INANSO!ANE$O ZE #RODK! 1,0)6.00 NII E ROPEJSKIEJ ! RAMAC% E ROPEJSKIE$O 1 ND SZ SPOECZNE$O: PRO$RAM OPERACYJNY KAPITA L DZKI 1,9*).00 !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI

22)0.

135/O!/13

22)1.

136/O!/13

2013-10-09 PPP% 6IKA RENATA M SIELSKA

22)2.

13*/O#/13

ZAKAD ZIELENI LSM S.C. MARTA 2013-09-19 KA -NIACKA JAROSA! SZCZE$LSKI

22)3.

139/O!/13

2013-10-29

A$ENCJA %ANDLO!O- S $O!A !IDOK SP. Z O.O.

22)(.

193/SOI/13

2013-09-1) PA!E DRA'ARZ

ORKIESTRA 22)5. 19(/SOI/13 2013-09-1) PA!E NIE!IADOMSKI !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 2,19).00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 1,9*).00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA 3*,030.*5 DOSTA!A OLEJ OPAO!E$O **(.90 Z!I&KSZENIE !ARTO#CI MO!Y O **(,90 Z DO K!OTY 50 *69,() Z .26/OR/12/

22)6.

19)/SOI/13

2013-09-1) PIOTR 'ARTOSZ 'O$ TYN 3DELLA3 SPKA JA!NA STANISA! $ MIENI K - %ENRYK KO!ALAK INPOL S $O!O PROD KCYJNY ZAKAD -AL ZJI OKIENNYC% EDAC% PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O- S $O!E SP. Z O.O.

22)*. 22)). 22)9.

202/OR/13 203/OR/13 215/IR/13

2013-10-22 2013-10-30 2013-10-0)

!YKONANIE TERMOMODERNIZACJI 1,33*,)00.00 ' DYNK $IMNAZJ M NR * ! L 'LINIE, L. KRASI,SKIE$O * !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ !RAZ Z DOK MENTACJ+ KOSZTORYSO!+, PRZEDMIAREM RO'T, SPECY1IKACJ+ TEC%NICZN+ !YKONANIA I OD'IOR RO'T ' DO!LANYC% 63,960.00 .PRZE' DO!A ISTNIEJ+CEJ ROZDZIELNI SN ! ZAKRESIE KONIECZNYM DO !YPOSA-ENIA DOD. O'!OD / DOT. ZASILENIA Z!I+ZANE$O Z PRZE' DO!+ PLAC LITE!SKIE$O 21,200.00 PRO!ADZENIE SZKOLNYC% ZAJ&0 Z LEKKIEJ ATLETYKI

2290.

223/IR/13

2013-10-23

S$N ZAKAD S $ TEC%NICZNYC% STANISA! SO!I,SKI

2291. 2292. 2293.

23)/ST/13 2(3/ST/13 2(5/ST/13

2013-09-2* 2013-10-2) 2013-10-2)

L 'ELSKI OKR&$O!Y Z!I+ZEK LEKKIEJ ATLETYKI L 'ELSKIE TO!ARZYST!O KAJAKO!E 1ALA L 'ELSKI KL ' SPORTO!Y $ C%YC% SPARTAN

MO!A LTK 1ALA - OT!ARTE 5,000.00 MISTRZOST!A L 'LINA NA ER$OMETRAC% KAJAKO!YC% 5,500.00 MO!A P C%AR POLSKI NIESYSZ+CYC% ! KOSZYK!CE

229(.

3(0/KL/13

2013-10-1*

STO!ARZYSZENIE ANIMATOR! R C% 1OLKO!E$O

K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY (),000.00 22III MI&DZYNARODO!Y 1ESTI!AL M ZYKI L DO!EJ 3MIKOAJKI 1OLKO!E3 2013 !YKONANIE KONCERT NA 1ESTI!AL 550.00 3NIEMEN NON STOP3 ! RAMAC% PROMOCJI MIASTA L 'LIN 2,000.00 K LT RA I SZT KA- MIASTO K LT RY 'ETLEJEMSKIE #!IATO POKOJ

2295. 2296.

361/KL/13 362/KL/13

2013-10-25 JAK ' !IEC%NIK 2013-10-29 C%OR+$IE! L 'ELSKA Z!I+ZK %ARCERST!A POLSKIE$O

229*.

366/KL/13

2013-10-29 ANNA PASTERNAK

!SPPRACY PRZY PRZY$OTO!Y!ANI STRATE$ICZNYC% DOK MENT! Z O'SZAR K LT RY, A ! SZCZE$LNO#CI 2,500.00 PRZY OPRACO!Y!ANI STRATE$II ROZ!OJ K LT RY L 'LINA NA LATA 20132020. K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY, 3NIEPOKORNI3-L 'ELSKI 1ESTI!AL SO!A I 9,)60.00 M ZYKI IM. PRZEMYSA!A $INTRO!SKIE$O PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ !Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI 600.00 3DZIECKO ! RODZINIE Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM3 ! DNI 2* LISTOPADA 2013 R. PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ !Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI 600.00 3DZIECKO ! RODZINIE Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM3 ! DNI 2* LISTOPADA 2013 R. DZIER-A!A POJEMNIKA 'O-(5/E DO 6.15 PRO!ADZENIA Z'IRKI PRZETERMINO!ANYC% LEK! ! APTECE. 6.15 DZIER-A!A POJEMNIKA 'O-(5/E DO

229).

36*/KL/13

2013-10-30 1 NDACJA NIEPODLE$O#CI

2299.

395/ZSS/13

2013-11-05 'O$ SA!A R'ANI K

2300.

396/ZSS/13

2013-11-05 EL-'IETA TR 'IO!ICZ

2301. 2302.

1()/O#/13 1(9/O#/13

2013-10-2) APTEKA TOMASZ ZA!I#LAK 2013-10-2) 6ITAL CENTR M SPKA Z

O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2303. 1/MKZ/13 2013-05-0* MARTA $RZESZCZAK

PRO!ADZENIA Z'IRKI PRZETERMINO!ANYC% LEK! ! APTECE. PRO!ADZENIE SPRA! ADMINISTRACYJNYC% ! ZAKRESIE 5,000.00 !YDA!ANIA POZ!OLE, DOT. PRO!ADZENIA PRAC KONSER!ATORSKIC% MARII OR$ANIZACJA MI&DZYNARODO!EJ KON1ERENCJI NA KO!EJ ,,L 'LIN 2020. 615.00 CZTERY O'LICZA PRZYSZO#CI MIASTA44 ! DNIAC% 1)-19 LISTOPADA 2013 R. LICENCJA NA PRA!O DO EKSPLOATACJI I ROZPORZ+DZANIA ZAREJESTRO!ANYM 1,230.00 A DIO!IZ ALNIE ! DNIAC% 11-12 K!IETNIA 2013 KONCERTEM Z TEATR STARE$O ! L 'LINIE PT. ,,!IECZOREM44. 1,200.00 210.00 ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! KON$RES KP! ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! KON$RES KP!

230(.

20*/SOI/13

1 NDACJA NI!ERSYTET 2013-10-03 C RIE - SKODO!SKIEJ

2305.

21(/SOI/13

2013-10-1) TELE!IZJA POLSKA S.A.

2306. 230*. 230).

221/PN/13 222/PN/13 223/SOI/13

2013-10-01 MARTA SIENKIE!ICZ 2013-10-01 MAREK -M DA SYSTEM-$RA1 DR KARNIA A$ENCJA 2013-10-25 REKLAMO!O !YDA!NICZA

DR K I DOSTA!A P 'LIKACJI KSI+-KO!EJ 33,1)0.00 DOK MENT ,,STRATE$IA ROZ!OJ L 'LINA NA LATA 2013-202044 !YKONANIE PROJEKT NASADZE, ZAST&PCZYC% DRZE! I KRZE!! ! DZIELNICY #RDMIE#CIE PRZED 20,0(9.00 ' DYNKIEM 3TEATR ! ' DO!IE3 ! Z!I+ZK Z REALIZACJ+ ' DO!Y PLAC TEATRALNE$O Z !IELOPOZIOMO!YM PARKIN$IEM PODZIEMNYM. MO!A NR" *)/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, 1ILARET! CDM 2().32 OPATA MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!" 19(

2309.

22(/IR/13

2013-10-30

P.!. 31LORA-' D3 M$R IN-. JAN RY'KO!SKI

2310.

269/$M/13

2013-10-2( SS 1PROP POLAND .2/ SP. Z O.O.

2311.

2*1/$M/13

2013-11-06

TO!ARZYST!O M ZYCZNE IM. %ENRYKA !IENIA!SKIE$O

TO!ARZYST!O M ZYCZNE I. %ENRYKA 0.00 !IENIA!SKIE$O ! L 'LINIE L. RYNEK 1* 20-111 L 'LIN MO!A NR" *9/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, MARII KORYZNO!EJ 1,(9*.96 CDM - OPATA MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!"2**( MO!A NR" 2/2013 NAJEM I DZIER-A!A MIESI&CZNE - L 'LIN, #!I&TOD SKA D **0.00 OPATA ZA DZIER-A!& $R NT POD CELE INNE PO!"2( DZIER-A!A - ZIELE, PRZYDOMO!A, D!A $ARA-E, ' DYNEK MIESZKALNY - L. 60.00 1IRLEJO!SKA 2(N - CZ&#0 DZIAKI 195 .O'R.2, ARK. 2/ - PO!. 220 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM DZIER-A!A - L. SA!INKO!SKA - ZIELE, PRZYDOMO!A - CZ. DZ. NR 23/9 .O'R. 31, )1.20 ARK. 2/ - PO!. *0 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM MO!A NR" **/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, PO!STA,C! 90.21 #L+SKIC% CDM - OPATA MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!"93 NAJEM - L. LESZCZY,SKIE$O - TA'LICA (*9.*0 REKLAMO!A - PO!. 1 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM MO!A NR" 10*9/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE ROCZNE - L 'LIN, !YZ!OLENIA 225.00 CDR - OPATA ROCZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!"300 1,200.00 OR$ANIZACJA PR' I OPIEKA NAD ARTYSTAMI ORAZ O'S $A OR$ANIZACYJNA NARODO!E$O

2312.

2*2/$M/13

2013-10-29 S $I TROCZY,SKI ANDRZEJ

2313.

2*3/$M/13

2013-11-06 NETIA S.A.

231(.

2*(/$M/13

2013-11-06 'O-ENA RYMARCZYK

2315.

2*5/$M/13

2013-11-0* A$NIESZKA PI&DZIA

2316.

2*6/$M/13

PROM SIC ART R CZA'AN A$ENCJA 2013-10-31 KONCERTO!A STYKS SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

231*.

2*)/$M/13

2013-11-05

231).

2*9/$M/13 36)/KL/13

2013-10-29 MATRASZEK ANDRZEJ 2013-10-30 JAD!I$A YZICKA

2319.

KONCERT 2320. 369/KL/13 2013-10-30 EL-'IETA OSTRO!SKA

LISTOPADO!E$O

OR$ANIZACJA PR' I OPIEKA NAD ARTYSTAMI ORAZ O'S $A 1,200.00 OR$ANIZACYJNA NARODO!E$O KONCERT LISTOPADO!E$O OR$ANIZACJA PR' I OPIEKA NAD ARTYSTAMI ORAZ O'S $A 1,200.00 OR$ANIZACYJNA NARODO!E$O KONCERT LISTOPADO!E$O KOORDYNACJA OR$ANIZACJI 1,(00.00 NARODO!E$O KONCERT LISTOPADO!E$O PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ !Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI 600.00 3DZIECKO ! RODZINIE Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM3 ! DNI 2* LISTOPADA 2013 R. !YKONANIE I MONTA- TRZEC% 1 RTEK ! CI+$ O$RODZENIA Z'IORO!EJ MO$IY 1,)(5.00 !I&5NI! ZAMK L 'ELSKIE$O ! PARK ,,R RY3 ! L 'LINIE. MO!A Z 'ANKIEM ROZ!OJ RADY 2)0,000,000. E ROPY .'RRE / CE'/ O KREDYT 00 D $OTERMINO!Y ZOTO!Y .D!IE TRANSZE" PO 1(0 MLN Z/ 33,29(.91 DOSTA!A PRASY I CZASOPISM NA POTRZE'Y M L 'LIN

2321.

3*0/KL/13

2013-10-30 !ALDEMAR -ELAZKO!SKI

2322.

3*1/KL/13

2013-10-30 RYSZARD %ELIASZ

2323.

39*/ZSS/13

2013-11-05 JAD!I$A K #MIERSKA

232(.

59/$K/13

3!OLSKI3 S $I #L SARSKIE 2013-10-22 RSZ LA !OLSKA 'ANK ROZ!OJ RADY E ROPY 2013-10-30 .CO NCIL O1 E ROPE DE6ELOPMENT 'ANK/ 2013-11-05 KOLPORTER S.A. 31 NDACJA PROMOCJI 2013-10-21 ED KACYJNEJ ORYLION3 2013-10-01 !OJE!DZKI O#RODEK R C%

2325.

5/'K/13

2326.

206/OR/13

232*.

20*/PN/13 209/OR/13

ZOR$ANIZO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRES ZAM!IE, 1,560.00 P 'LICZNYC% DLA PRACO!NIK! DPS KALINA 300.00 Z!I&KSZENIE !ARTO#CI MO!Y O 300 Z

232).

DRO$O!E$O 2329. 209/PN/13 2013-10-30 !SEI ! L 'LINIE

DO K!OTY 1300 Z OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRES KOM NIKACJI 1(,(3).00 INTERPERSONALNEJ DLA PRACO!NIK! DPS KALINA OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRES 3 RADZENIE SO'IE 1(,(3).00 ! SYT ACJAC% TR DNYC% I STRESO!YC%3 DLA PRACO!NIK! DPS KALINA OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE ST DI! PODYPLOMO!YC% Z ZAKRES 3,300.00 RAC% NKO!O#0 ' D-ETO!A DLA PRACO!NIKA DPS KALINA OR$ANIZACJA 1OR M ,,POLSKA-INDIE. PERSPEKTY!Y !SPPRACY $OSPODARCZEJ. OCZEKI!ANIA, SZANSE I 5,(00.00 !YZ!ANIA DLA ROZ!OJ RELACJI $OSPODARCZYC% ! DNI 29.10.2013 ! CENTR M K LT RY ! L 'LINIE. PENIENIE 1 NKCJI INSPEKTORA NADZOR IN!ESTORSKIE$O ! 'RAN-Y DRO$O!EJ 3,500.00 PRZY REALIZACJI ' DO!Y STADION MIEJSKIE$O ! L 'LINIE IDENTY1IKACJA POTENCJA IN!ESTYCYJNE$O L 'LINA POD K+TEM (,(00.00 MO-LI!O#CI PRZYCI+$ANIA 1IRM Z 'RAN-Y METALO!EJ I LOTNICZEJ *,200.00 REZER!ACJA I ZAK P ORAZ DOSTARCZENIE ( 'ILET! NA ZA$RANICZNE PASA-ERSKIE PRZE!OZY LOTNICZE !RAZ Z 'EZPIECZENIEM NA TRASIE L 'LIN/!ARSZA!A-PORTOL 'LIN/!ARSZA!A ! DNIAC% 19-23.11.2013

2330.

210/PN/13

2013-10-30 !SEI ! L 'LINIE

2331.

212/PN/13

2013-10-30 !SEI ! L 'LINIE

2332.

219/SOI/13

2013-10-21

POLSKO-INDYJSKA IZ'A $OSPODARCZA

2333.

225/IR/13

2013-10-01 'O$DAN MAJC%ER

233(.

230/SOI/13 2(1/SOI/13

2013-10-30 I$OR NIE!IADOMSKI 2013-10-30 POLOT JERZY 1 RTAK

2335.

R. 2336. 266/$M/13 2013-10-29 L 'ELSKA IZ'A LEKARSKA MO!A NR" *(/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, C%MIELNA CDM 60.00 OPATA MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!"162 MO!A NR" 10**/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE ROCZNE - L 'LIN, %ENRYKA 210.00 SIEMIRADZKIE$O CDR - OPATA ROCZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!"1(0 S $A K LT RALNA POLE$AJ+CA NA OR$ANIZACJI KONCERT C%R 5,000.00 ARC%IKATEDRY L 'ELSKIEJ ! RAMAC% O'C%OD! 25-LECIA JE$O DZIAALNO#CI !YKONANIE PRO$RAM M ZYCZNE$O *,(61.00 .!IOLONCZELA/ PODCZAS NARODO!E$O KONCERT LISTOPADO!E$O PENIENIE KOMPLEKSO!E$O NADZOR A TORSKIE$O NAD REALIZACJ+ ' DO!Y ' DYNK SZKOY PODSTA!O!EJ Z 33,0)*.00 ODDZIAEM PRZEDSZKOLNYM !RAZ Z ZA$OSPODARO!ANIEM, RZ+DZENIEM I Z'ROJENIEM TEREN ! DZIELNICY SA!IN ! L 'LINIE - ETAP I PRZEPRO!ADZENIE ZAJ&0 *50.00 TEORETYCZNYC% NA SZKOLENI O'RONNYM. !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 1,9*).00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA PREZENTACJA INSTALACJI 1AKT RY 10,000.00 PODCZAS KON1ERENCJI OT!IERAJ+CEJ ! TARNOPOL .

233*.

2*0/$M/13

2013-11-0( MARZANNA PA!AT

233).

36(/KL/13

PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P!. 2013-10-31 #!. JANA C%RZCICIELA I #!. JANA E!AN$ELIS 2013-11-05 MARCIN ZD NIK

2339.

3*3/KL/13

23(0.

220/IR/13

2013-10-01

'I RO PROJEKTO!E ARCONEL SP. Z O. O.

23(1.

1*/'M/13

2013-11-13 MIROSA! SIEMIANO!SKI

23(2.

195/SOI/13

2013-09-1) NATALIA !ILK

23(3.

3(1/KL/13

2013-10-1* !RO CENTR M SZT KI MEDI!

23((.

390/ZSS/13

'ORZYM M SIC POLSKA A$ATA 2013-10-23 'ORZYM

!YKONANIE !YST&P ARTYSTYCZNE$O ! CZASIE $ALI PIER!SZEJ EDYCJI 12,300.00 KONK RS 3PODMIOT PRZYJAZNY D -EJ RODZINIE3 PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ !Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI 500.00 3DZIECKO ! RODZINIE Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM3 ! DNI 2* LISTOPADA 2013 R. DOST&PNIENIE %ALI SPORTO!O !IDO!ISKO!EJ !RAZ Z SZATNIAMI NA III (05.00 T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNO - SPORTO!Y O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN DOST&PENIENIE %ALI SPORTO!O !IDO!ISKO!EJ !RAZ Z SZATNIAMI NA 1)9.00 IMPREZ& O C%ARAKTERZE ARTYSTYCZNO ROZRY!KO!YM Z OKAZJI MIKOAJA 9 $R DNIA 2013 R. !Y$OSZENIE RE1ERAT OKOLICZNO#CIO!E$O PODCZAS 300.00 ROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA L 'LIN ! DNI 11 LISTOPADA 2013 R. !YKONANIE OPRACO!ANIA OPERAT !ODNOPRA!NE$O NA PODSTA!IE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ 3,936.00 OD!ODNIENIA REALIZO!ANEJ SIECI CIEPO!NICZEJ ZASILAJ+CEJ STADION MIEJSKI (,500.00 MO!A REJ. !OPR - P C%AR $RAND PRI2 POLSKI ! RATO!NICT!IE !ODNYM

23(5.

39(/ZSS/13

2013-11-05 ANDRZEJ MIT RSKI

23(6.

(1(/ZSS/13

--MOSIR 3'YSTRZYCA3 ! L 'LINIE 2013-11-06 SP. Z O.O.

23(*.

(15/ZSS/13

2013-11-06

--MOSIR 3'YSTRZYCA3 ! L 'LINIE SP. Z O.O.

23().

)/'RM/13

2013-11-11 A$NIESZKA KOLASA

23(9.

226/IR/13

2013-10-29 1OREKO M$R IN- RO'ERT TKACZYK

2350. 2351.

2((/ST/13 113/PN/13

REJONO!E !ODNE OC%OTNICZE 2013-10-2) PO$OTO!IE RAT NKO!E ! L 'LINIE 2013-09-2( S $I $ASTRONOMICZNE 3 ANTKA3 !YSZY,SKI ANTONI

6,929.25 ZAPE!NIENIE 2 DNIO!E$O PO'YT CZESTNIKOM SPOTKANIA ! DNIAC% 26-

2*.09.2013 DOTYCZ+CE$O PRZY$OTO!ANIA STRATE$II !YKORZYSTANIA 1 ND SZY NII E ROPEJSKIEJ ! PERSPEKTY!IE 1INANSO!EJ 201(-2020 ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I RZESZ! !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC%3 2352. 213/PN/13 2013-10-2) MONIKA ZAD RSKA-'IELAK OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRES !YKONY!ANIA 615.00 PRAC Z CERAMIKI DLA PRACO!NIK! DPS KALINA ! L 'LINIE A TORSKI !YST&P ARTYSTYCZNY ARTYSTY KATARZYNA CEREK!ICKA 30,000.00 PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O NA PLAC LITE!SKIM ! L 'LINIE A TORSKI !YST&P ARTYSTY SA!OMIRA NIATO!SKIE$O PODCZAS SYL!ESTRA 13,03).00 MIEJSKIE$O NA PLAC LITE!SKIM ! L 'LINIE !YST&P ARTYSTYCZNY KAYA% !RAZ Z ORKIESTR+ MK MOMOT= K LI$O!SKI 61,500.00 ORKIESTRA PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O NA PLAC LITE!SKIM ! L 'LINIE !YST&P ARTYSTYCZNY PODCZAS $ALI 1,200.00 PIER!SZEJ EDYCJI KONK RS 3PODMIOT PRZYJAZNY D -EJ RODZINIE3 ZAIKS OD !YST&P ARTYSTYCZNE$O" KRZYSZTO1 KILIA,SKI NA ROCZYSTO#CI 615.00 1INAO!EJ KONK RS 3PODMIOT PRZYJAZNY D -EJ RODZINIE3 ! DNI 25.11.2013 R. 630.99 DOSTARCZENIE I INSTALACJA ME'LI NA

2353.

2(3/SOI/13

SONY M SIC ENTERTAINMENT 2013-10-22 POLAND SP Z O.O.

235(.

2((/SOI/13

SONY M SIC ENTERTAINMENT 2013-10-22 POLAND SP Z O.O.

2355.

2(6/SOI/13

2013-11-0( KAYA2 TOMASZ $RE!I,SKI

2356.

(13/ZSS/13

2013-11-12 E!A MAECKA

235*.

(1*/ZSS/13

2013-11-12 STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

235).

1(0/O!/13

2013-10-29 PRZEDSI&'IORST!O

PROD KCYJNO-%ANDLO!E $AMES

POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3RAZEM MO-EMY !I&CEJ3 !SP1INANSO!ANE$O ZE #RODK! NII E ROPEJSKIEJ ! RAMAC% E ROPEJSKIE$O 1 ND SZ SPOECZNE$O: PRO$RAM OPERACYJNY KAPITA L DZKI OPRACO!ANIE OPINII EKSPERCKIEJ DOTYCZ+CEJ MO-LI!O#CI ROZ!OJ 1,500.00 ZA' DO!Y MIESZKANIO!EJ ! REJONIE $REK CZEC%O!SKIC% (,(02.01 !YKONANIE C%ODNIKA DO PLAC ZA'A!, PRZY L. NAKO!SKIC% ! L 'LINIE

2359.

1*/PL/13

2013-10-30 JACEK 'A' C%O!SKI 1IRMA %ANDLO!O- S $O!A 3AS3 R SINEK TOMASZ

2360.

22)/IR/13

2013-10-21

2361.

229/IR/13

2013-10-30

EL-MAR 1IRMA S $O!O%ANDLO!A MARTA KRZY-ANO!SKA

!YKONANIE INSTALACJI O#!IETLENIO!EJ I $NIAZD 1-1AZO!YC% ! POMIESZCZENIAC% PI!NICY ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, PRZY PL. 1(,993.*0 LITE!SKIM 1 ORAZ MONTA- !Y+CZNIKA PRZECI!PO-ARO!E$O I INSTALACJI STER J+CEJ ! ' DYNK RAT SZA, PRZY PL. OKIETKA 1 ' DO!A SIECI !ODOCI+$O!EJ 169,3*1.00 ZASILAJ+CEJ ! !OD& STADION MIEJSKI PRZY L. KROC%MALNEJ 1,)00.00 !YKONANIE A TORSKIE$O PROJEKT LO$O PRO$RAM DZIELNICE K LT RY

2362. 2363.

236/IR/13 365/KL/13

2013-10-29

ZAKAD RO'T SANITARNYC% I $AZO!YC% %IERONIM SZCZEPA,SKI

2013-10-31 KAM ZI KAMILA 'ART ZI-MONA$%AN

236(.

3*2/KL/13

2013-10-31 STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

JEDNORAZO!A LICENCJA NA P 'LICZNE !YKONANIE T!OR! PODCZAS 1,563.*0 NARODO!E$O KONCERT LISTOPADO!E$O !YKONANIE PRO$RAM M ZYCZNE$O 5,252.00 .1ORTEPIAN/ PODCZAS NARODO!E$O KONCERT LISTOPADO!E$O 2013 300.00 PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ

2365. 2366.

3*(/KL/13 39)/ZSS/13

2013-11-0) JOSE $ALLARDO 2013-11-05 TERESA MANKIE!ICZ

!Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI 3DZIECKO ! RODZINIE Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM3 ! DNI 2* LISTOPADA 2013 R. 236*. (03/ZSS/13 2013-10-2) Z'I$NIE! STAN C% MO!A ZLECENIE NR (03/ZSS/13 DOT. 600.00 !YKONANIA STAT ETEK 3RODZINA TRZY PL S3 T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O 2,000.00 !YSOKO#CI OPATY ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI. T!ORZENIE E!IDENCJI !A#CICIELI NIER C%OMO#CI ! ZAKRESIE REALIZACJI )(2.00 O'O!I+ZK SKADANIA DEKLARACJI O !YSOKO#CI OPAT ZA $OSPODARO!ANIE ODPADAMI KOM NALNYMI. 3(,66(.19 PREN MERATA PRASY PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI M LTIMEDIALNEJ I STNEJ ,,!NIOSKI Z 3,000.00 KRYZYS . CZY EKONOMI& TRZE'A NAPISA0 OD NO!A PODCZAS $ALI PRZEDSI&'IORCZO#CI ),000.00 500.00 MO!A ZAK P S $ - TPS -T RNIEJ MIKOAJKO!Y MO!A PROMOCYJNA - MISTRZOST!A E ROPY KARATE S%INKIOK S%INKAI

236).

150/O#/13

2013-10-31 RENATA $AECKA

2369.

152/O#/13

2013-11-01 ALEKSANDER SZCZEPA,SKI

23*0.

211/OR/13

2013-11-0( R C% SA

23*1.

233/SOI/13

2013-10-2( RYSZARD PETR

23*2. 23*3.

2(*/ST/13 2()/ST/13

2013-11-0) 2013-11-0(

TO!ARZYST!O PIKI SIATKO!EJ ! L 'LINIE L 'ELSKI KL ' MAS OYAMA4S KARATE KYOK S%INKAI 3A TOLAND3 % RT-DETAL RO'ERT SOMKA

23*(.

2)6/$M/13

2013-11-19

DZIER-A!A- L. AL. NII L 'ELSKIEJ- KOMIS SAMOC%ODO!Y-CZ.DZ. NR 91/9-CZ.DZ.NR 2)0.00 91/11 .O'R. 3(, ARK. (/-PO!. OKOO 1(0M2CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM

23*5.

(06/ZSS/13

2013-10-29

MACIEJ ZNAMIERO!SKI D5!I&KDO'RY

S $A TEC%NICZNA ! POSTACI NA$O#NIENIA PODCZAS IMPREZY POD 2,500.00 NAZ!+ III T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNOSPORTO!Y O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN MO!A LICENCYJNA NA !YKORZYSTANIE 1OTO$RA1II DOTYCZ+CYC% !YDARZE, 0.00 K LT RALNYC% OD'Y!AJ+CYC% SI& ! M SZLI KONCERTO!EJ ! O$RODZIE SASKIM ! L 'LINIE. !YKONANIE ANALIZY SYSTEM ODPADO!E$O RE$ION CENTRALNE$O !OJ. L 'ELSKIE$O ORAZ OPRACO!ANIA 61,25(.00 KONCEPCJI TEC%NICZNO-EKONOMICZNEJ ' DO!Y INSTALACJI MEC%ANICZNO'IOLO$ICZNE$O PRZET!ARZANIA ODPAD! KOM NALNYC% ! L 'LINIE 12,0)(.*5 !YKONANIE I DOSTA!A ME'LI 'I RO!YC% PRZEPRO!ADZENIE K RS J&ZYKA KRAI,SKIE$O NA POZIOMIE 3,)(0.00 PODSTA!O!YM Z ELEMENTAMI J&ZYKA 'IZNESO!E$O !RAZ Z ZAPE!NIENIEM MATERIA! SZKOLENIO!YC% ZAK P ENER$II ELEKTRYCZNEJ NA 11,1*3,(26.6 POTRZE'Y OD'IORCY ORAZ PRA!A I 9 O'O!I+ZKI STRON !YNIKAJ+CE Z !YKONANIA NINIEJSZEJ MO!Y OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN 2,)00.00 PRA!NE$O DZIAKI NR ))( POO-ONEJ PRZY L.L&DZIAN .O'R.*3-SA!IN SZEROKIE, ARK.13/ 3,000.00 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI

23*6.

(6/1E/13

2013-10-2) CENTR M K LT RY ! L 'LINIE

23**.

15(/O#/13

2013-11-1) SA6ONA PROJECT SP. Z O.O.

23*).

210/OR/13

2013-11-06 SAL S 1 RNICO S.C.

23*9.

22*/PN/13

2013-11-06 L 'OMIR P SZAK

23)0.

2()/IR/13

2013-11-05 TA RON SPRZEDA- SP. Z O.O.

23)1.

31/$D/13

2013-11-12

S $I $EODEZYJNE MARTA JASTRZ&'SKA

23)2.

32/$D/13

2013-11-1( S $I $EODEZYJNO-

KARTO$RA1ICZNE STANISA! SEROKA 23)3. 23)(. 3**/KL/13 3/!SM/13 2013-11-13 1 NDACJA TEATROTERAPIA L 'ELSKA 10,000.00

$EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN PRA!NE$O DZIAKI NR 22/3 POO-ONEJ PRZY L.SZKOLNEJ 2 .O'R.*-CZ!ARTEK, ARK.(/ K LT RA I SZT KA- MIASTO K LT RY 3L 'ELSKI CYKL !YSTA! SZT KI ART 'R T

2013-11-12 MIEJSKI ZESP -O'K!

! SPRA!IE Z!ROT CZ&#CI KOSZT! 1),000.00 PONIESIONYC% PRZEZ PRACODA!C& ! Z!I+ZK Z ZATR DNIENIEM REPATRIANTA S&DZIO!ANIE MECZ! PODCZAS III T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNO (00.00 SPORTO!E$O O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN OPRACO!ANIE PROJEKT ' D-!YK. OD!ODNIENIA REALIZO!ANEJ SIECI 5,166.00 CIEPO!NICZEJ ZASILAJ+CEJ STADION L.KROC%MALNA 500.00 ST!ORZENIE SCENARI SZA !ARSZTAT! KON$RES KP!

23)5.

(0*/ZSS/13

2013-11-0( MACIEJ SZYD K

23)6.

232/IR/13

JELSAN-PROJEKT IRENE SZ 2013-10-30 JELENIE!SKI 2013-10-01 $RZE$ORZ ST N-A

23)*.

232/PN/13

23)).

23*/IR/13

2013-10-21 PRACO!NIA PROJEKTO!A $RAMA

OPRACO!ANIE IN!ENTARYZACJI RO'T ' DO!LANYC% PRZY ROZ' DO!IE 1),(50.00 CMENTARZA KOM NALNE$O, PRZY DRODZE M&CZENNIK! MAJDANKA ! L 'LINIE !YKONANIE OPRACO!ANIA PLANO!ANIA RADIO!E$O 'EZPRZE!ODO!E$O SYSTEM DOST&PO!E$O DLA REALIZACJI 65,190.00 IN!ESTYCJI ! RAMAC% PROJEKT 3 ' DO!A STADION MIEJSKIE$O ! L 'LINIE !YKONANIE I ZAMONTO!ANIE TA'LIC 2*,(*).20 PAMI+TKO!YC% ORAZ IN1ORMACYJNYC% ! O$RODZIE SASKIM

23)9.

2(0/IR/13

2013-10-31 MTR ST SP. Z O.O.

2390.

2((/IR/13

2013-11-06 %EN-' D SP. Z O.O.

2391.

3(0/ZSS/13

A$ENCJA ARTYSTYCZNA 2013-10-29 3MINISTERST!O $!IAZD3 DOROTA !ARDY,SKA

DZIA REPREZENTACJI ARTYST! POLSKIC% ! IMPREZIE POD NAZ!+ III 12,915.00 T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNO-SPORTO!Y O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN S $A K LT RALNA POLE$AJ+CA NA REALIZACJI PROJEKT Z ZAKRES 5,000.00 ED KACJI K LT RALNEJ DLA DZIECI I RODZIC! PT. 3ZANIM ZOSTAN& PRZEDSZKOLAKIEM3 (,*93.31 DOSTA!A MONITOR! NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3

2392.

363/KL/13

2013-10-31

SPDZIELNIA MIESZKANIO!A 3CZ 'Y3

2393.

1((/O!/13

2013-10-29 ME$ATEC% DARI SZ $ TEK

239(.

1(5/O!/13

2013-10-30

KONICA MINOLTA ' SINESS SOL TIONS POLSKA SP. Z O.O.

DOSTA!A RZ+DZE, !IELO1 NKCYJNYC%, TONER! I (),516.12 SKANERA NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT! 3J - CZAS NA STA-3 ORAZ 3RAZEM MO-EMY !I&CEJ3 !YKONANIE ZDJ&0 DOK MENT J+CYC% O'SZAR ROZ!OJO!Y AKADEMICKO#0 1,200.00 STRATE$II ROZ!OJ L 'LINA NA LATA 2013-2020 !YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 1,099.00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 1,539.00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA !YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 1,6().00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA (,()0.00 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLE, DLA PRACO!NIK! 'OM !

2395.

16(/SOI/13

2013-0)-2) ALEKSANDRA N CI,SKA

2396.

1)0/SOI/13

2013-11-15 ART R ADAM JAR$IO

239*.

1)6/SOI/13

2013-11-15 PIOTR KAMIENO'RODZKI

239).

192/SOI/13 226/PN/13

2013-11-15 ANDRZEJ !ASZCZ K 2013-11-15 MARZENA CIC%ORZE!SKA

2399.

RAMAC% PROJEKT 3POPRA!A #!IADCZENIA S $ ADMINISTRACYJNYC%...3 PRZY$OTO!ANIE STRATE$II ' DO!Y KLASTRA MEDYCZNE$O ! L 'LINIE, PRZY$OTO!ANIE RAPORT NT. 5,000.00 POTENCJA 'RAN-Y IT ! L 'LINIE ! OPARCI O !Y!IAD ZE #RODO!ISKIEM NA KO!YM OPRACO!ANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& 'OISKA DO 9,)(0.00 PIKI NO-NEJ ORAZ CI+$ PIESZE$O, PRZY L. ALTANO!EJ ! L 'LINIE PRZY$OTO!ANIE ORZ REALIZACJA POKAZ PIROTEC%NICZNE$O PODCZAS 13,000.00 IMPREZY" SYL!ESTER MIEJSKI ! DNI 1 STYCZNIA 201( R. NA TERENIE PLAC LITE!SKIE$O ! L 'LINIE DZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZO!E ODT!ORZENIE I !YKONANIE ! RAMAC% 590.(0 IMPREZY PODCZAS KON1ERENCJI L 'LIN 2020. CZTERY O'LICZA PRZYSZO#CI MIASTA. !YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 1,539.00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA !YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z (,396.00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA 3,0**.00 !YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI

2(00.

229/SOI/13

2013-10-30 OLI!IA 'EDNARCZYK

2(01.

23)/IR/13

2013-10-30

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

2(02.

2(5/SOI/13

2013-11-0( 1IRMA %-

3E1EKT3 ZAJ+C TERESA

2(03.

251/SOI/13

2013-11-12 STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

2(0(.

253/SOI/13

2013-11-15 RA1A PA!E MAR SZAK

2(05.

25(/SOI/13 255/SOI/13

2013-11-15 TOMASZ PI+TEK 2013-11-15 PIOTR K LCZY,SKI

2(06.

ORKIESTRA 2(0*. 3*6/KL/13 2013-11-0) NI!ERSYTET MEDYCZNY !YNAJEM SALI KON1ERENCYJNEJ 1,10*.00 COLLE$I M MAI S ! DNI 9 LISTOPADA 2013 REDAKCJA J&ZYKO!A ORAZ KOREKTA 2,350.00 TEKST 3STRATE$II ROZ!OJ K LT RY L 'LINA 2013 - 20203 5,)30.20 S $A MONITORO!ANIA MEDI! ORAZ DOST&PNIANIA PRZE$L+D! MEDI!.

2(0). 2(09.

3*)/KL/13 62/KP/13

2013-11-12 $RZE$ORZ KONDRASI K 2013-10-30 PRESS-SER6ICE MONITORIN$ MEDI! SP. Z O.O.

2(10.

10)/O!/13

2013-09-13 1 DA A$NIESZKA LASKO!SKA

OPRACO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, !RAZ Z RAPORTAMI !#RD CZNI! NA TEMAT !IEDZY CZNI! ! ZAKRESIE PRZEDMIOT PODSTA!Y 9,)(0.00 PRZEDSI&'IORCZO#CI I INNO!ACJI '@R ORAZ !IEDZY ! ZAKRESIE PRO!ADZENIA DZIAALNO#CI $OSPODARCZEJ ! RAMAC% PROJEKT 3KREATY!NIE ! PRZEDSI&'IORCZO#03 !YKONANIE I DOSTA!A PENDRI6! ! RAMAC% PROJEKT! 3KREATY!NIE ! PRZEDSI&'IORCZO#03 ORAZ 3J - CZAS NA STA-3 !SP1INANSO!ANYC% ZE 6,9*).)2 #RODK! NII E ROPEJSKIEJ ! RAMAC% E ROPEJSKIE$O 1 ND SZ SPOECZNE$O: PRO$RAM OPERACYJNY KAPITA L DZKI. ODSZKODO!ANIE ZA O'NI-ENIE !ARTO#CI NIER C%OMO#CI Z!I+ZANEJ Z !EJ#CIEM ! ZYCIE C%!AY NR 3(3/2I2/200) RADY *,039,209.66 MIASTA L 'LIN Z DNIA 2( K!IETNIA 200) ROK ! SPRA!IE ZMIANY MPZP MIASTA L 'LIN-CZ&#0 I6-O'SZAR A *,000.00 !YPROD KO!ANIE I EMISJA REPORTATELE!IZYJNE$O 3KON$RES K LT RA DLA

2(11.

1(*/O!/13

2013-11-20

A$ENCJA REKLAMO!A T!IST KRZYSZTO1 JASZCZE!SKI

2(12.

19/PL/13

2013-11-25

NI!ERSYTET PRZYRODNICZY ! L 'LINIE

2(13.

21(/PN/13

2013-10-22 T6P S.A.O/L 'LIN

PARTNERST!A !SC%ODNIE$O3 ! RAMAC% PROJEKT 3K LT RA DLA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O !YKONANI RAPORT PRZEDSTA!IAJ+CE$O PRZE'IE$ KON1ERENCJI MI&DZYNARODO!EJ PT" 5,*00.00 ELEKTROODPADY ! MIE#CIE ! RAMAC% REALIZACJI PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ZA$OSPODARO!ANIA ELEKTRO#MIECI ...3 PRZY$OTO!ANIE RAPORT NA TEMAT RE$ LACJI PRA!NYC% ! S1ERZE RADZENIA SO'IE Z ODPADAMI ELEKTRONICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI ! 9,500.00 L 'LINIE ! ODNIESIENI DO CAE$O KRAJ . RAPORT MA 'Y0 ST!ORZONY ! Z!I+ZK Z REALIZACJ+ PROJEKT PN" T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ZA$OSPODARO!ANIA ELEKTRO#MIECI ... !YKONANIE S $I 1IZYCZNEJ OC%RONY IMPREZY PROMOCYJNEJ- 1ESTI!AL 1),(50.00 'O-E$O NARODZENIA 2013 R.! TERMINIE OD DNIA 11.12.2013 R. DO 9.01.201( R. PRZY+CZENIE DO SIECI DYSTRY' CYJNEJ P$E 1ONTANNY, IMPREZ MASO!YC% I 0.00 O#!IETLENIA TEREN PLAC LITE!SKIE$O S $A PROM J+CA MIASTO L 'LIN 3,000.00 PODCZAS PROJEKT 3Z MAZ RKIEM DO LOTARYN$II3. *,31).50 DR K KART 3RODZINA TRZY PL S3 (,500.00 MERYTORYCZNA O'S $A 'ADA, ORAZ PRZY$OTO!ANIE ANALIZY ZE'RANE$O

2(1(.

22)/PN/13

2013-11-15 KATARZYNA $AJE!SKA

2(15.

229/PN/13

2013-11-15 ADAM LESI K

2(16.

2(2/SOI/13

2013-11-0(

MIEJSKA KORPORACJA KOM NIKACYJNA SP. Z O.O.

2(1*.

25(/IR/13

2013-10-31 P$E DYSTRY' CJA S.A.

2(1). 2(19. 2(20.

3*9/KL/13 (2*/ZSS/13 (2/PN/13

1 NDACJA !SZYSTKIE MAZ RKI 2013-11-0( #!IATA 2013-11-19 ART ' YERS SPKA Z O.O. 2013-06-03 MARI SZ $!OZDA

MATERIA !RAZ Z RAPORTEM Z 'ADA,, ! RAMAC% PROJEKT 3 T!ORZENIE MIEJSKIE$O SYSTEM ZA$OSPODARO!ANIA ELEKTRO#MIECI...3 !YKONANIE ROZPOZNA!CZYC% 'ADA, $EOTEC%NICZNYC% $R NT ! CI+$ AL. 1. TYSI+CLECIA O'SZAR PLANISTYCZNY PODZAMCZE POD SYT O!ANIE 25,000.00 O'IEKT! IN-YNIERSKIC% ! PASIE DRO$O!YM AL. TYSI+CLECIA NA ODCINK OD L. L 'ARTO!SKIEJ DO AL. NII L 'ELSKIEJ 5 OD!IERT! !RAZ Z SONDO!ANIEM !SPOR$ANIZACJA $ALI PRZEDSI&'IORCZO#CI POPRZEZ ZAPE!NIENIE OPRA!Y TEC%NICZNEJ, !YNAJM POMIESZCZE, ! ' DYNK 6),*20.2( TAR$! L 'ELSKIC%, JAK I DOST&PNIENIE MIEJSCA NA REKLAM&, ZAPE!NIENIE SER!IS SPRZ+TAJ+CE$O ! DNIAC% 23-25.10.2013 R. NA !YKONANIE CYKL PRAC PRZY KONSER!ACJI I RESTA RACJI ORY$INALNYC% !YPRA! I DEKORACJI 65,056.00 MALARSKIEJ JAKO I6 ETAP PRAC KONSER!ATORSKIC% I III ETAP ! NA!IE KONSER!ACJA #CIANY PNOCNEJ OPRACO!ANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& DRO$I DOJAZDO!EJ OD ISTNIEJ+CEJ DRO$I 50,000.00 O'S $ J+CEJ AL. NII L 'ELSKIEJ DO DZIAKI NR (5/5 ORAZ MIEJSC POSTOJO!YC%, PRZY ' DYNK L. POD!ALE 3A ((,15*.00 !YKONANIE S $I 1IZYCZNEJ OC%RONY

2(21.

1)/PL/13

2013-11-19

' DOPROJEKT 'I RO S $ PROJEKTO!YC%

2(22.

222/SOI/13

2013-10-23 TAR$I L 'LIN S.A.

2(23.

23/MKZ/13

2013-11-19

PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P!. #!. MIKOAJA

2(2(.

2(6/IR/13

2013-10-15

PRACO!NIA PROJEKTO!A M$R IN-. JOLANTA K&DZIERSKA

2(25.

2(*/SOI/13

2013-11-0( MIEJSKA KORPORACJA

KOM NIKACYJNA SP. Z O.O. 2(26.

IMPREZY PROMOCYJNEJ SYL!ESTRA MIEJSKIE$O A TORSKIE PRO!ADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ ,,$ALA 2,500.00 PRZEDSI&'IORCZO#CI44 ! DNI 2( PA5DZIERNIKA 2013 R. S $A %OTELO!A PODCZAS 3,000.00 KON1ERENCJI L 'LIN 2020. CZTERY O'LICZA PRZYSZO#CI MIASTA PRZY+CZENIE DO SIECI DYSTRY' CYJNEJ 2)2.29 P$E DYSTRY' CJA S.A. ! RAMAC% 1ESTI!AL 'O-E$O NARODZENIA !SPPRACA ! ZAKRESIE PRZY$OTO!ANIA STOISKA *15.(9 !YSTA!O!E$O ! DNIAC% 1(-16 LISTOPADA 2013 R. NA TAR$AC% ED KACYJNYC% ! KIJO!IE NA KRAINIE !YKONANIE POKAZ $R PY M LTI 6IS AL (,320.00 PODCZAS $ALI PRZEDSI&'IORCZO#CI ! DNI 2(.10.2013 R. OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA DZIAKI NR 1/11 2,)50.00 .O'R. 6, ARK. */ STANO!I+CEJ LIC& SZELI$O!SKIE$O !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O 995.00 DZIA! ! NIER C%OMO#CI POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. DOLNEJ 3 MAJA 10 1,650.00 OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ PODZIA NIER C%OMO#CI ZA' DO!ANEJ, STANO!I+CEJ !ASNO#0 $MINY L 'LIN, OZNACZONEJ ! E!IDENCJI $R NT! JAKO DZIAKA NR (/31 .O'R. 1) LEMSZCZYZNA, ARK. 2/, POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY AL. SPDZIELCZO#CI

2()/SOI/13

2013-10-2( KASZ 'ORKO!SKI

2(2*.

252/SOI/13

2013-11-15

L 'LIN $RAND %OTEL MANA$EMENT SP. Z O.O.

2(2).

26*/SOI/13

2013-11-20 P$E DYSTRY' CJA S.A.

2(29.

26)/SOI/13

2013-10-30

NI!ERSYTET MARII C RIESKODO!SKIEJ ! L 'LINIE

2(30.

269/SOI/13

2013-10-2( KAMIL DZILI,SKI D3ART

2(31.

2)1/$M/13

C+KAA !OJCIEC% 2013-11-0( $EODEZYJNE

S $I

2(32. 2(33.

2)3/$M/13 2)5/$M/13

2013-11-12 ALEKSANDRA MOTA!SKA 2013-11-12 !OJCIEC% C+KAA

PRACY 9('. 2(3(. 293/$M/13 2013-11-22 E $ENI SZ !O5NIAK DZIER-A!A - L. !Y-YNNA - PA!ILON %ANDLO!Y - CZ. DZ. NR (2/3 .O'R. 2*, ARK. 500.00 (/ - PO!. 50 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM !YNAJEM SALI KON1ERENCYJNEJ, 3 SAL NA ZAJ&CIA !ARSZTATO!E ORAZ ZAPE!NIENIE SER!IS KA!O!E$O 3,210.00 PODCZAS KON1ERENCJI 3O'LICZA DEPRESJI" !IELE PRZYCZYN - !IELE SPOSO'! LECZENIA3 ! DNI 5 $R DNIA 2013 R. !YKONANIE CZYNNO#CI Z!I+ZANYC% ZE 3,000.00 !SPPRAC+ $MINY L 'LIN Z OR$ANIZACJAMI POZARZ+DO!YMI. !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& TYMCZASO!EJ 'IE-NI LEKKOATLETYCZNEJ 1,)(5.00 Z RZ+DZENIAMI TO!ARZYSZ+CYMI, PRZY ZESPOLE SZK C%EMICZNYC% I PRZEMYS SPO-Y!CZE$O ! L 'LINIE, AL.RACA!ICKIE * ' DO!A I PRZE' DO!A PRZYSZKOLNE$O 'OISKA I 'IE-NI LEKKOATLETYCZNEJ !RAZ Z MONTA-EM RZ+DZE, SPORTO!YC%, INSTALACJ+ O#!IETLENIA I MONITORIN$ (,9)5,095.29 ORAZ INSTALACJ+ !ODOCI+$O!+ I KANALIZACYJN+, PRZY ZESPOLE SZK ELEKTRONICZNYC% ! L 'LINIE, PRZY L. !OJCIEC%O!SKIEJ 3) PENIENIE KOMPLEKSO!E$O NADZOR A TORSKIE$O NAD REALIZACJ+ ' DO!Y 1,190,6(0.00 KRYTEJ PY!ALNI TYP OLIMPIJSKIE$O PRZY AL. ZY$M NTO!SKIC%

2(35.

(0)/ZSS/13

2013-11-06

%T1 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

2(36.

61/KP/13

2013-10-21 KAMILA KNIAZIO!SKA

2(3*.

195/IR/13

2013-09-26

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

2(3).

2(2/IR/13

2013-10-0) P! $RETASPORT ILONA STA,CZYK

2(39.

250/IR/13

2013-11-12 PA!E TIEPO!

2((0.

250/SOI/13

2013-11-15

KONCERTO!A S.C. J. !JCIK, Z. !JCIK

OR$ANIZACJA D!C% PRZER! KA!O!YC% I D!C% PRZER! 11,))0.00 O'IADO!YC% DLA 120 PODCZAS KON1ERENCJI L 'LIN 2020. CZTERY O'LICZA PRZYSZO#CI MIASTA. NAPRA!A POSZYCIA DAC% ' DYNK 6),)61.5( $ALERII LA'IRYNT ! L 'LINIE, PRZY L. POPIE SZKI 5 PRZEPRO!ADZENIE PRZEZ KA'ARET 31ORMACJA C%ATELET3 !YST&P KA'ARETO!E$O !RAZ Z O'S $+ KON1ERANSJERSK+ PODCZAS 12,300.00 ZOR$ANIZO!ANE$O ! DNI 2( LISTOPADA 2013 R. 3III T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNO SPORTO!E$O O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN3 PRZY$OTO!ANIE !YKAD !RAZ Z PREZENTACJ+ M LTIMEDIALN+ ORAZ !Y$OSZENIE $O PODCZAS KON1ERENCJI 600.00 3DZIECKO ! RODZINIE Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM3 ! DNI 2* LISTOPADA 2013 R. MO!A ZLECENIE - $ALA 1INAO!A I 15,000.00 EDYCJI KONK RS 3PODMIOT PRZYJAZNY D -EJ RODZINIE3 S $A %OTELARSKA !RAZ ZE #NIADANIEM NA TERENIE MIASTA L 'LIN DLA 10 OS' ! POKOJAC% JEDNOOSO'O!YC% L ' DO *,(11.)0 POJEDYNCZE$O !YKORZYSTANIA. PROJEKT 3!ALORYZACJA DZIEDZICT!A K LT RO!E$O I ROZ!J TR!AEJ T RYSTYKI - !YMIANA DO#!IADCZE, I DO'RYC% PRAKTYK.3

2((1.

252/IR/13

DAC%-MAC% MACIEJ 2013-11-06 K ROPAT!I,SKI

2((2.

392/ZSS/13

2013-11-05 ESKANDER KRZYSZTO1 $RZE$OCKI

2((3.

393/ZSS/13

2013-11-05 A$NIESZKA CZERKA!SKA

2(((.

(12/ZSS/13

2013-11-12

%T1 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

2((5.

6(/KP/13

2013-11-1( P%OTEL S.C.

2((6.

*6/IT/13

2013-11-12 ASSECO ' SINESS SOL TIONS SA

DOSTA!A IN1RASTR KT RY SER!ERO!EJ 653,155.)9 NA POTRZE'Y L 'ELSKIEJ 'I'LIOTEKI !IRT ALNEJ. ROZ' DO!A SIECI MIEJSKIC% KAMER !E' 5,305.32 O JEDN+ KAMER& 1 LL %DINTALO!AN+ NA ELE!ACJI ' DYNK PRZY L. RYNEK 5. !YKONANIE 'ADA, $EORADARO!YC% 9,59(.00 ORAZ OD!IERT! SONDA-O!YC% NA TERENIE PLAC LITE!SKIE$O ! L 'LINIE OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN (,(*0.00 PRA!NE$O DZIAKI NR *2 O PO!.(.))93 %A STANO!I+CEJ ALEJ& !ITOSA .O'R.11, ARK.(/ K LT RA I SZT KA - MIASTO K LT RY, 3!ARSZTATY AKTORSKIE3, 10,000.00 STO!ARZYSZENIE 3T I TERAZ3, O1ERTA ! TRY'IE ART 19.A STA!Y O PO-YTK P 'LICZNYM I !OLONTARIACIE POKAZ Z M'Y ORAZ ROZ$RZE!KA PODCZAS III T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNO 120.00 SPORTO!E$O O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN ! DNI 2( LISTOPADA 2013 R. MO!A NA OPRACO!ANIE I !YDR K KALENDARZA PROMOCYJNE$O NA ROK 201( DLA PROJEKT 3IN1RASTR KT RA DLA STRE1Y EKONOMICZNEJ NA 1ELINIE ! 16,)00.00 L 'LINIE - II ETAP3 DO1INANSO!ANE$O ! RAMAC% ! RAMAC% PRO$RAM OPERACYJNE$O ROZ!J POLSKI !SC%ODNIEJ 200*-2013. 3,300.00 !YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013

2((*.

**/IT/13

2013-11-21 L 'COM PIOTR $ORYCKI PRZEDSI&'IORST!O 'ADA, $EO1IZYCZNYC% SPKA Z O.O.

2(().

222/IR/13

2013-11-12

2((9.

33/$D/13

2013-11-1)

A' $EO - $EODEZJA !IESA! KOODZIEJ

2(50.

3)2/KL/13

2013-11-26 STO!ARZYSZENIE 3T

I TERAZ3

2(51.

(05/ZSS/13

2013-10-29 A$NIESZKA ADAMCZE!SKA

2(52.

((/1E/13

2013-10-31

3S-PRINT 23 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

2(53.

191/SOI/13

2013-09-1) KRZYSZTO1 KA!AKO

2(5(.

215/OR/13

2013-11-26

PRZEDSI&'IORST!O PROD KCYJNO-%ANDLO!E $AMES

116,*09.*)

!YKONANIE, DOSTARCZENIE ORAZ MONTA- ME'LI

2(55.

223/PN/13

2013-10-30

ACC TRAININ$ = CONS LTIN$ $RO P

OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRES ' D-ET ZADANIO!Y DLA PRACO!NIK! DPS 1,0(0.00 KALINA ! RAMAC% PROJEKT ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ KALINA ! L 'LINIE 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,0*6.*6 1,0*6.*6 900.00 900.00 PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC% ! 'OM RZ&D MIASTA L 'LIN

2(56. 2(5*. 2(5). 2(59. 2(60. 2(61. 2(62. 2(63. 2(6(. 2(65. 2(66. 2(6*.

233/PN/13 23(/PN/13 235/PN/13 236/PN/13 23*/PN/13 23)/PN/13 239/PN/13 2(0/PN/13 2(1/PN/13 2(2/PN/13 2(3/PN/13 2((/PN/13

2013-11-13 E!ELINA K&PKA 2013-11-13 ADAM STANO!SKI 2013-11-13 J STYNA RESZKA 2013-11-13 MONIKA Z 'CZY,SKA 2013-11-13 I!ONA JA'O,SKA 2013-11-13 ANNA PONIATO!SKA 2013-11-13 A$NIESZKA OLEJARZ 2013-11-13 MONIKA TOMCZYK 2013-11-13 A$NIESZKA MAJE!SKA 2013-11-13 A$NIESZKA SZ LI,SKA 2013-11-13 ALEKSANDRA RZE! SKA 2013-11-13 KATARZYNA PANASI K

900.00 PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, ANKIETO!YC%

! 'OM 2(6). 296/$M/13 2013-11-2* JOANNA K R S

RZ&D MIASTA L 'LIN

DZIER-A!A - L. T RCZYNO!ICZA - ZIELE, PRZYDOMO!A - DZ. NR 552/2 .O'R. *2, ARK. 196.00 3/ - PO!. 2(5 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM MO!A SPONSORSKA ! CEL 2(,600.00 OR$ANIZACJI SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 ZOR$ANIZO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE ST DI! PODYPLOMO!YC% Z ZAKRES 10,*10.00 A DYT !E!N&TRZNY ! SEKTORZE 1INANS! P 'LICZNYC% DLA PRACO!NIK! DPS KALINA !YPROD KO!ANIE I DOSTARCZENIE 9)(.00 TORE' PAPIERO!YC% Z LO$O MARKI L 'LIN 1,156.20 !YPROD KO!ANIE I DOSTARCZENIE TORE' 1OLIO!YC% Z LO$O MARKI L 'LIN

2(69.

203/SOI/13

2013-09-1) INTER 'ROKER SPKA Z O. O.

2(*0.

231/PN/13

2013-11-0(

KATOLICKI NI!ERSYTET L 'ELSKI JANA PA!A II

2(*1. 2(*2. 2(*3. 2(*(.

2)3/SOI/13 2)(/SOI/13 3)0/KL/13 3)3/KL/13

2013-11-20 2013-11-20

JNS ST DIO REKLAMY J STYNA NO!ICKA-SM&T JNS ST DIO REKLAMY J STYNA NO!ICKA-SM&T

EL-'IETA C!ALINA KA!IARNIA 2013-11-1) ARTYSTYCZNA %ADES ST DNIA SMAK! 2013-11-2* 1 NDACJA 3PRZESTRZE, DLA CIE'IE3

S $A PROM J+CA MIASTO L 'LIN 1,230.00 PODCZAS KONCERT KALMAN 'ALO$% 19.11.2013 R. 9,630.00 K LT RA I SZT KA - K LT RA ! DZIELNICAC% - KA!IARENKI JA$IELO,SKIE

2(*5.

(25/ZSS/13

2013-11-1) STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

DZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZO!E P 'LICZNE ODT!ARZANIE I !YKONANIE T!OR! M ZYCZNYC% PODCZAS 3III 356.*0 T RNIEJ PRO1ILAKTYCZNO SPORTO!E$O O P C%AR PREZYDENTA MIASTA L 'LIN3 ! DNI 2( LISTOPADA 2013 R. ZAK P KOLEJNE$O STANO!ISKA ORAZ 21,906.30 AKT ALIZACJA 26 STANO!ISK PRO$RAM NORMA PRO.

2(*6.

*)/IT/13

2013-11-15 MERIT M 1.%.

KONRAD CZ 'EK

2(**.

151/O#/13

2013-11-05 STR CT M SP.ZO.O. L 'LIN

S $A POLE$AJ+CA NA !YKONANI KONCEPCJI PRO$RAMO!OPRZESTRZENNEJ DORA5NE$O ZA'EZPIECZENIA CZ&#CI POSESJI PRZY L. CIEPEJ I L. RADZIKO!SKIEJ PRZED PODTOPIENIEM PRZEZ !ODY OPADO!E I ROZTOPO!E, !YST&P J+CE$O ! TEJ STRE1IE MIASTA L 'LINA PO (*,355.00 ZDEPONO!ANI NAZIOM! NA TERENIE DA!NYC% O$RDK! DZIAKO!YC% 3!Y#CI$I3 PRZY R!NOCZESNYM ZA'LOKO!ANI ODPY! PODZIEMNE$O Z TE$O O'SZAR ! KIER NK RZEKI 'YSTRZYCY PRZEZ KONSTR KCJ& !CZE#NIEJ !YKONANE$O KOLEKTORA SANITARNE$O O #REDNICY 1)00 MM. ' DO!A PARK PRZY L. ZA!ILCO!EJ ETAP I, KTRA O'EJM JE !YKONANIE PRAC OKRE#LONYC% ! DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ ! ZAKRESIE" !Y!Z 339,*06.12 #MIECI, $R Z I ODPAD!, S NI&CIE DRZE!, RO'OTY ZIEMNE, !YKONANIE SC%OD! TERENO!YC%, !YKONANIE C%ODNIK!. MO!A PARTNERSKA NA RZECZ 100,000.00 REALIZACJI PROJEKT 3K LT RA DLA PARTNERST!A !SC%ODNIE$O3 PRZE' DO!A ' DYNK PRZY L. NAR TO!ICZA 32A ! L 'LINIE DLA -(01,(60.93 POTRZE' PA,ST!O!EJ SZKOY M ZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM. TADE SZA SZELI$O!SKIE$O. 30,*50.00 RO'OTY DODATKO!E DO IN!ESTYCJI REALIZO!ANEJ ! RAMAC% .1(2/IR/13 -ZESP KRYTYC% PY!ALNI PRZY

2(*).

155/O#/13

PRZEDSI&'IORST!O !IELO'RAN-O!E 3!ODRE23 2013-11-1( SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZ

2(*9.

20)/PN/13

2013-09-09 1 NDACJA TRANS K LT RA

2()0.

239/IR/13

2013-10-30

' DE2POL ' KO!SKI=!SPLNICY SPKA KOMANDYTO!A

2()1.

2(1/IR/13

2013-10-2) NI'EP SPKA AKCYJNA

AL.ZY$M NTO!SKIC% ' DO!A CI+$ PIESZE$O ZE SC%ODAMI NA Z'OCZ , PRZY SZKOLE PODSTA!O!EJ NR 3) ! L 'LINIE, +CZ+CE$O IS. 69,199.)0 SIENKIE!ICZA Z OS. R TA - PRZEZ !+!Z POMI&DZY L. PANA !OODYJO!SKIE$O, A ISTNIEJ+CYMI SC%ODAMI ' DYNK , PRZY L. DZIE!ANNY ) DR K ORAZ DOSTA!A P 'LIKACJI 3SZLAKI L 'LINA3 ! RAMAC% PROJEKT L 'LIN I 31,563.00 RZESZ! - !SPPRACA I !YKORZYSTANIE SZANS ROZ!OJO!YC% !YKONANIE MIEJSC POSTOJO!YC% NA DZIACE NR )1/3*, PRZY DRODZE ((,500.00 DOJAZDO!EJ ZLOKALIZO!ANEJ NA DZ. NR )1/3( !+CZONEJ DO L. NAKO!SKIC% ! L 'LINIE PRZY$OTO!ANIE MATERIA! I PRZEPRO!ADZENIE 'ADA, NIEZ'&DNYC% DO OPRACO!ANIA DOK MENTACJI 59,0(0.00 PROJEKTO!EJ DLA #CIE-KI RO!ERO!EJ I C%ODNIKA Z KADK+ - POMI&DZY LICAMI TOMASZA ZANA I KAZIMIERZA !IELKIE$O ! L 'LINIE !YKONANIE RO'T ' DO!LANYC%, PRZY L. LIPO!EJ 2* ! L 'LINIE, NA POTRZE'Y 21,)60.00 !YDZIA 'EZPIECZE,ST!A MIESZKA,C! I ZARZ+DZANIA KRYZYSO!E$O RZ&D MIASTA L 'LIN 50,061.00 ZAK P, DOSTA!A I MONTA- PS O MOCY ZNAMIONO!EJ (0 K6A I MINIMALNYM CZASIE PRACY 5 MIN T ORAZ PO-ARO!E$O !Y+CZNIKA PR+D .P!P/ DLA ' DYNK CENTR M ZARZ+DZANIA

2()2.

2(3/IR/13

PRZEDSI&'IORST!O 2013-11-05 !IELO'RAN-O!E 3PARE2' D3 SP. Z O.O.

2()3.

2()/PN/13

O1ICYNA !YDA!NICZO-REKLAMO!A 2013-11-19 3SA$ALARA3

2()(.

253/IR/13

PRZEDSI&'IORST!O 2013-11-06 !IELO'RAN-O!E 3PARE2' D3 SP. Z O.O.

2()5.

256/IR/13

A TORSKIE 'I RO ARC%ITEKT RY 2013-11-12 3IN6ESTPROJEKT-PARTNER 63 SPKA Z O$RANI

2()6.

261/IR/13

2013-11-25

PRZEDSI&'IORST!O PRY!ATNE KOMES STANISA! PIEKARCZYK

2()*.

262/IR/13

2013-11-26 SOLISS JAROSA! MAKO!SKI

KRYZYSO!E$O, PRZY L. LIPO!EJ 2* ! L 'LINIE. 2()). 269/IR/13 PRZEDSI&'IORST!O S $O!O 2013-11-25 %ANDLO!E 3PIKREM3 PIOTR KA,CZ $O!SKI 1IRMA ' DO!LANA 3ED' D3 2013-11-25 ED!ARD !JCIK 5),363.50 REMONT POMIESZCZE, ! ' DYNK -O'KA NR 5 ! L 'LINIE, L. SO!IA (

2()9.

2*2/IR/13

REMONT POKOI 'I RO!YC% I KLATKI SC%ODO!EJ ! ' DYNK RZ&D MIASTA (3,1*3.00 L 'LIN, PRZY L. !IENIA!SKIEJ 1( ! L 'LINIE !YKONANIE OPRA!Y M ZYCZNEJ PODCZAS KON1ERENCJI NA KO!EJ (,)00.00 L 'LIN 2020. CZTERY O'LICZA PRZYSZO#CI MIASTA. A TORSKIE PRZY$OTO!ANIE ARAN-ACJI 1),132.00 ORKIESTRO!EJ ,,MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA44 !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 2,*(*.00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 2,*(*.00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA ZAPE!NIENIE DOST&P DO INTERNET 23,2(*.00 DLA LOKALNEJ SIECI RZ&D MIASTA L 'LIN. DOSTARCZENIE KRZESA 'I RO!E$O O'ROTO!E$O NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3RAZEM MO-EMY !I&CEJ3 159.00 !SP1INANSO!ANE$O ZE #RODK! NII E ROPEJSKIEJ ! RAMAC% E ROPEJSKIE$O 1 ND SZ SPOECZNE$O

2(90.

2*)/SOI/13

2013-11-1) ANDRZEJ DERYO

2(91.

2*9/SOI/13

2013-11-20 TOMASZ MOMOT

2(92.

2)0/SOI/13

2013-11-20 'ARTOSZ CZKIE!ICZ

2(93.

2)1/SOI/13

2013-11-20 MAREK TARNO!SKI

2(9(.

*9/IT/13

2013-11-29 1 T RO E2ITO SP. ZOO

2(95.

1(1/O!/13

2013-10-29 SAL S 1 RNICO S.C.

2(96.

263/IR/13

2013-11-1)

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

!YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& PLAC ZA'A! 3,690.00 !RAZ Z RZ+DZENIAMI DO REKREACJI I SPORT NA DZIACE NR 92/11, PRZY L. JANA SA!Y ! L 'LINIE DO1INANSO!ANIE Z !1O#I$! 30,000.00 TERMOMODERNIZACJI #RODO!ISKO!E$O DOM SAMOPOMOCY ! A'RAMO!ICAC% !YNAJEM I O'S $A TEC%NICZNA ORAZ MONTA- I DEMONTA- SPRZ&T ),2(1.00 NA$O#NIAJ+CE$O NA POTRZE'Y OR$ANIZACJI 1ESTI!AL 'O-E$O NARODZENIA 2013 T!ORZENIE Z'IOR PLIK! RASTRO!YC% MAP ORAZ OPRACO!ANIE 11,)0).00 METADANYC% ZASO' KARTO$RA1ICZNE$O MIASTA L 'LIN K LT RA I SZT KA- MIASTO K LT RY 9,)00.00 -Y!A LEKCJA %ISTORII. $RA MIEJSKA 19)1 R. !YKONANIE KONCEPCJI DO' DO!Y SALI 30,*50.00 $IMNASTYCZNEJ DO $IMNAZJ M NR 10, PRZY L. !AJDELOTY 12 ! L 'LINIE. !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ROZ' DO!& SOS! NR 1, PRZY AL. SPDZIELCZO#CI PRACY 65 ! L 'LINIE O D!A D5!I$I ZE!N&TRZNE, 65,000.00 KLATK& SC%ODO!+ ZE!N&TRZN+, INSTALACJ& D5!I$ !E!N&TRZNE$O ORAZ D!C% PLAT1ORM DLA OS' NIEPENOSPRA!NYC% 2,000.00 PRACE KONSER!ACYJNE 'OISK R SAKI KS !IDOK L.

2(9*.

26)/IR/13

!OJE!DZKI 1 ND SZ OC%RONY 2013-10-30 #RODO!ISKA I $OSPODARKI !ODNEJ ! L 'LINIE 3OPTIKOM SER!IS3 !ALDEMAR '+KAA

2(9).

2)9/SOI/13

2013-11-25

2(99.

3(/$D/13

2013-11-22 $EODELTA PIOTR STROJNY

2500.

3)(/KL/13

1 NDACJA 3R C% SOLIDARNO#CI 2013-11-2* RODZIN3 2013-10-15 ARC%I - 2 1IRMA ARC%ITEKTONICZNA MACIEJ SZY,SKI

2501.

2(*/IR/13

2502.

255/IR/13

2013-10-16

S $I PROJEKTO!E KRZYSZTO1 K&DZIERSKI

2503. 250(.

256/ST/13 2)5/SOI/13

2013-11-29

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y !IDOK SP 51 ! L 'LINIE

2013-11-25 'L E 6INE ANETA KODA#

1(0,000.00 OR$ANIZACJA KON1ERENCJI

NIEPODS MO! J+CEJ PROJEKT ,, !AR NKO!ANIA ROZ!OJ $OSPODARCZE$O !OJE!DZT!A L 'ELSKIE$O NA PRZYKADZIE $MINY L 'LIN44. PRZEPRO!ADZENIE !YKAD NT. 3!SPCZESNE METODY LECZENIA DEPRESJI3 ORAZ PRZEPRO!ADZENIE !ARSZTAT! NT." 3JAK ZAPO'IEC 1,500.00 DEPRESJI3 PODCZAS KON1ERENCJI" 3O'LICZA DEPRESJI - !IELE PRZYCZYN !IELE SPOSO'! LECZENIA3 OR$ANIZO!ANEJ ! DNI 5 $R DNIA 2013 R. PRZEPRO!ADZENIE !ARSZTAT! NT." 3JAK ROZMA!IA0 Z OSO'+ ZA$RO-ON+ SAMO'JST!EM3 PODCZAS KON1ERECJI *00.00 3O'LICZA DEPRESJI - !IELE PRZYCZYN !IELE SPOSO'! LECZENIA3OR$ANIZO!ANEJ ! DNI 5 $R DNIA 2013 R. PRZEPRO!ADZENIE !ARSZTAT! NT." 3ZROZ MIE0 I POMC C%OREM Z DEPRESJ+ - ZNACZENIE TERAPII KO$NITY!NO - 'E%A!IORALNEJ3 *00.00 PODCZAS KON1ERENCJI 3O'LICZA DEPRESJI - !IELE PRZYCZYN - !IELE SPOSO'! LECZENIA3 OR$ANIZO!ANEJ DNI 5 $R DNIA 2013 R. 1,200.00 POPRO!ADZENIE KON1ERENCJI" 3O'LICZA DEPRESJI - !IELE PRZYCZYN - !IELE SPOSO'! LECZENIA3 ORAZ PRZEPRO!ADZENIE !YKAD NT." 3CZY DIETA MA !PY! NA NASZ NASTRJ ZNACZENIE PSYC%ODIETETYKI ! LECZENI

2505.

(1)/ZSS/13

2013-12-0(

PRAKTYKA LEKARSKA - SPECJALISTA PSYC%IATRA DAR SZ J C%NO!ICZ

2506.

(19/ZSS/13

2013-12-0(

ANNA SZANIA!SKA - $A'INET PSYC%OTERAPII

250*.

(20/ZSS/13

SPECJALISTYCZNA INDY!ID ALNA 2013-12-0( PRAKTYKA LEKARSKA LEK. KATARZYNA TOMKIE!I

250).

(21/ZSS/13

2013-12-0( CENTR M PSYC%IATRII NE ROMEDICA

DEPRESJI3 PODCZAS !!. KON1ERENCJI OR$ANIZO!ANEJ ! DNI 5 $R DNIA 2013 R. PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !YKAD NT.3DEPRESJA DZIECI I MODZIE-Y - PRO'LEM NIEDOCENIANY3 *00.00 PODCZAS KON1ERENCJI 3O'LICZA DEPRESJI - !IELE PRZYCZYN - !IELE SPOSO'! LECZENIA3 OR$ANIZO!ANEJ ! DNI 5 $R DNIA 2013 R. PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !YKAD NT. 3POT&$A D SZPASTERSKIE$O !SPARCIA ! DEPRESJI3 PODCZAS KON1ERENCJI 600.00 3O'LICZA DEPRESJI - !IELE PRZYCZYN !IELE SPOSO'! LECZENIA3 OR$ANIZO!ANEJ ! DNI 5 $R DNIA 2013 R. PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE !YKAD NT. 3DEPRESJA ROZPO!SZEC%NIENIE I PRZYCZYNY3 )00.00 PODCZAS KON1ERENCJI 3O'LICZA DEPRESJI -!IELE PRZYCZYN - !IELE SPOSO'! LECZENIA3 OR$ANIZO!ANEJ ! DNI 5 $R DNIA 2013 R. MO!A ZA ZOR$ANIZO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE ST DI! 10,200.00 PODYPLOMO!YC% DLA PRACO!NIK! DPS KALINA OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE ST DI! PODYPLOMO!YC% NA KIER NK ZARZ+DZANIE 'EZPIECZE,ST!EM I 3,(00.00 %I$IEN+ PRACY ! RAMAC% PROJEKT ROZ' DO!A DOM POMOCY SPOECZNEJ KALINA ! L 'LINIE

2509.

(22/ZSS/13

2013-12-0( MARIA KACZY,SKA

2510.

(23/ZSS/13

2013-12-0( TADE SZ LIMINO!ICZ

2511.

(2(/ZSS/13

2013-12-0( ANDRZEJ CZERNIKIE!ICZ

2512.

201/PN/13

!Y-SZA SZKOA 2013-10-21 PRZEDSI&'IORCZO#CI I ADMINISTRACJI ! L 'LINIE

2513.

220/PN/13

!Y-SZA SZKOA 2013-10-31 PRZEDSI&'IORCZO#CI I ADMINISTRACJI ! L 'LINIE

251(.

230/PN/13

!Y-SZA SZKOA 2013-11-15 PRZEDSI&'IORCZO#CI I ADMINISTRACJI ! L 'LINIE

OR$ANIZACJA I PRZEPRO!ADZENIE ST DI! PODYPLOMO!YC% Z ZAKRES 3,200.00 3ZARZ+DZANIE ! ADMINISTRACJI I SAMORZ+DZIE TERYTORIALNYM3 DLA PRACO!NIK! DPS KALINA MO!A NA ZOR$ANIZO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE ST DI! PODYPLOMO!YC% Z ZAKRES 10,500.00 NO!OCZESNE ZARZ+DZANIE ZASO'AMI L DZKIMI DLA TRZEC% PRACO!NIK! DPS KALINA OPRACO!ANIE PROJEKT $RA1ICZNE$O, DR K I DOSTA!A 1.500 SZT K KALENDARZY ),302.50 #CIENNYC% $MINNE$O PRO$RAM PRO1ILAKTYKI I ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% NA 201( R. S $A STA$E MANA$ERA ORAZ DORADZT!O TEC%NICZNE NA POTRZE'Y *,000.00 OR$ANIZACJI KONCERT SYL!ESTER MIEJSKI 2013 TRZYMANIE ! STAEJ SPRA!NO#CI I *,0)(.)0 KONSER!ACJE INSTALACJI I RZ+DZE, SS!IN I SYSTEM KONTROLI DOST&P AKT ALIZACJA D!C% OPERAT! SZAC NKO!YC% OKRE#LAJ+CYC% !ARTO#0 NIER C%OMO#CI POO-ONYC% (00.00 NA TERENIE SPECJALNEJ STRE1Y EKONOMICZNEJ E RO-PARK MIELEC PODSTRE1A L 'LIN 10,000.00 OR$ANIZACJA !YDARZENIA ,,C%ATKA -AKA -CZTERY TEATRY44 ! DNI 21.11.2013 R.

2515.

251/PN/13

2013-11-15 !SEI ! L 'LINIE

2516.

(29/ZSS/13

2013-11-2) DR KARNIA AL1-$RA1 S.C.

251*.

1*)/SOI/13

A$ENCJA INTERAKTY!NA LA 2013-09-1) DINAMITA KATARZYNA R DNICKAPYCZEK 2013-11-25 1IRMA %ANDLO!O- S $O!A CER'ER

251).

216/OR/13

2519.

266/SOI/13

2013-11-1) KATARZYNA TERESA K!IATEK

2520. 2521.

2*6/SOI/13 29)/$M/13

2013-11-20

O#RODEK 3'RAMA $RODZKA - TEATR NN3

2013-12-09 !SPLNOTA MIESZKANIO!A AL.RACA!ICKIE 29, 20-0(9 L 'LIN

219.60 DZIER-A!A - AL. RACA!ICKIE 29 TERMOMODERNIZACJA ORAZ ZAPLECZE ' DO!Y - CZ. DZ. NR 36 .O'R. 26, ARK. 5/ -

PO!. 1)3 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK ROCZNYM 2522. 390/KL/13 2013-11-2* TAR$I L 'LIN S.A. !YNAJEM SAL I !YPOSA-ENIA .NA POTRZE'Y L 'ELSKIC% TAR$! 2,000.00 AKTY!NO#CI OS' NIEPENOSPRA!NYC%3/ SPORZ+DZANIE OCENY PEDA$O$ICZNEJ I !YDA!ANIE ORZECZE, O 1((.00 NIEPENOSPRA!NO#CI I STOPNI NIEPENOSPRA!NO#CI 103,((3.00 ZAK P SPRZ&T KOMP TERO!E$O NA POTRZE'Y RZ&D MIASTA L 'LIN.

2523.

53/MZON/13

2013-12-02 JOLANTA JARMOO!ICZ

252(. 2525.

)0/IT/13 221/OR/13

2013-11-25 ASSECO ' SINESS SOL TIONS SA 2013-12-05 EDEN SPRIN$S SP Z O.O.

(1,*6*.36 DOSTA!A !ODY DOST&PNIENIE POMIESZCZE," SALA !IDO!ISKO!A, ORATORI M !RAZ Z KORYTARZEM PRZYLE$AJ+CYM SALA 0.00 CZARNA ! CEL OR$ANIZACJI KON1ERENCJI ,,L 'LIN 2020. CZTERY O'LICZA PRZYSZO#CI MIASTA44. 0.00 DOST&PNIENIE SALI KINO!EJ ! CENTR M K LT RY

2526.

2(9/SOI/13

2013-11-15 CENTR M K LT RY ! L 'LINIE

252*.

25)/ST/13

2013-12-02 CENTR M K LT RY ! L 'LINIE

252).

263/PN/13

2013-11-26 MACIEJ R KASZ

PRZY$OTO!ANIE I PRZEKAZANIE ! !ERSJI ELEKTRONICZNEJ NA PYCIE CD ((0.00 ZDJ&0 ZDJ&0 ! ILO#CI 13 SZT K, !YKONANYC% PODCZAS KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ !YKONANIE ELEMENT! O$RODZENIA NA 16,300.00 DZIACE NR 2 I 3 ! L 'LINIE, PRZY L. SKRZYNICKIEJ 1(,92).10 ZAK P PACZEK ZE SODYCZAMI Z PRZEZNACZENIEM DLA DZIECI ZE #!IETLIC OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% I

2529. 2530.

2*0/IR/13 (26/ZSS/13

ZAKAD O$LNO' DO!LANY 2013-11-25 JAN SZ !YSOCKI 2013-11-21 L 'LINDIS SP. Z O. O.

SOCJOTERAPE TYCZNYC% CZESTNICZ+CYC% ! IMPREZIE Z OKAZJI MIKOAJA 2531. OPRACO!ANIE I DR K 'ROSZ R NA TEMAT ZA' RZE, PSYC%ICZNYC% ! RAMAC% 22,**9.60 MIEJSKIE$O PRO$RAM OC%RONY ZDRO!IA PSYC%ICZNE$O DLA MIASTA L 'LIN NA LATA 2012 - 2015 DOSTA!A I MONTA- A!KI STALO!EJ Z 1,1(1.(( OPARCIEM ORAZ KOSZA NA #MIECI NA L. $ SK+. ZAPE!NIENIE DOST&P DO INTERNET 22,1(0.00 DLA LOKALNEJ SIECI RZ&D MIASTA L 'LIN. 51,36(.)0 #!IADCZENIE S $I TRANSMISJI DANYC% ! 12 RELACJAC%.

(31/ZSS/13

2013-12-03 ART ' YERS SPKA Z O.O.

2532.

63/$K/13

2013-11-26 3LENMAR3 MARCIN LENARD 6IRT AL TELECOM A.SER$IEL, D.ADNIAK SP.J.

2533. 253(. 2535.

)1/IT/13 )2/IT/13 1(6/O!/13

2013-12-0(

2013-12-0( 1 T RO E2ITO SP. ZOO 2013-11-15 MENTOR ZDZISA! SA'AT

DOSTA!A ZESTA! M LTIMEDIALNE$O ! (,*00.00 RAMAC% PROJEKT J 3KREATY!NIE ! PRZEDSI&'IORCZO#03 !YKONANIE ZDJ&0 DOK MENT J+CYC% REALIZACJ& KONCERT SYL!ESTER 1,)00.00 MIEJSKI ! TERMINIE 31 $R DNIA 2013 R-1 STYCZNIA 201( R. !YKONANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& PRZY+CZA 1(,*60.00 CIEPLNE$O DO ' DYNK $IMNAZJ M NR * ! L 'LINIE, L. KRASI,SKIE$O * REZER!ACJA I ZAK P ORAZ DOSTARCZENIE 'ILET! LOTNICZYC% NA ZA$RANICZNE PASA-ERSKIE PRZE!OZY 9,323.3( LOTNICZE ! RAMAC% PROJEKT 3CITIES 1OR ' SINESS INNO6ATION - NET!ORK O1 R'AN PROC RES3.

2536.

239/SOI/13

2013-11-0( RO'ERT $RA'LE!SKI

253*.

25*/IR/13

A TORSKIE 'I RO ARC%ITEKT RY 2013-11-25 3IN6ESTPROJEKT-PARTNER 63 SPKA Z O$RANI

253).

260/PN/13

2013-12-0( POLOT JERZY 1 RTAK

2539.

26*/IR/13

2013-11-25

M LTIKONCEPT - IRENE SZ KAMI,SKI

!YKONANIE T!ARDZENIA TEREN POD 26,))1.65 MIEJSCA POSTOJO!E, PRZY L. AN! ! L 'LINIE !YKONANIE PRZY+CZA INSTALACJI 0.00 $AZO!EJ, DO ' DYNK RZ&D MIASTA L 'LIN, L. POD!ALE 3A DOSTA!A I MONTA- POMOST !YPYCAJ+CE$O $&'OKO#0 206,6(0.00 SKRAJNE$O TOR 'ASEN PRZY ZESPOLE SZK NR * ! L 'LINIE, PRZY L. ROZTOCZE MO!A O !ZAJEMNEJ !YMIANIE #!IADCZE, PODCZAS OR$ANIZACJI I 12,300.00 PROMOCJI SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013/1( MO!A NR" )(/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, MARIANA (0.00 SMOL C%O!SKIE$O CDM - OPATA MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!"20 PRZY$OTO!ANIE MATERIA! S -+CYC% DO OPRACO!ANIA I ZREDA$O!ANIA 1OLDER PROM J+CE$O 3,500.00 KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ ! RAMAC% PROJEKT 3L 'LIN I R&SZ!...3 PRZY$OTO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI PT. 3PORZ+DKO!ANIE 650.00 C%AOS REKLAMO!E$O NA O'SZARZE POLSKI. DO#!IADCZENIA I PORA-KI3 ! RAMAC% PROJEKT %ERMAN !YKONANIE SZE#CI ZAPO!IEDZI 6,150.00 1ILMO!YC% IMPREZY PROMOCYJNEJ ,,SYL!ESTER 2013-201(44

25(0.

2*3/IR/13

POLSKA SPKA $AZO!NICT!A 2013-12-02 SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 31IRMA MAZ R3 SPKA Z O.O.SPKA KOMANDYTO!A

25(1.

2*6/IR/13

2013-11-25

25(2.

2**/SOI/13

MODART O TDOOR SPOKA Z 2013-11-20 O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+

25(3.

2)*/$M/13

2013-11-0) A'RAMEK ANNA

25((.

2(*/PN/13

2013-11-26 ANASTASIYA KINZERSKA

25(5.

253/PN/13

2013-12-0( ALEKSANDRA ST&PIE,

25(6.

29)/SOI/13

2013-12-0( $RZE$ORZ I$NACI K $RZ6IDEOS

25(*.

3)*/KL/13

RO'OTNICZA SPDZIELNIA 2013-12-03 MIESZKANIO!A 3MOTOR3

ZAK P S $I K LT RALNEJ POLE$AJ+CEJ NA OR$ANIZACJI IMPREZY 2,500.00 PN. SPOTKANIE ZE #!I&TYM MIKOAJEM ! DZIELNICY KALINO!SZCZYZNA S $A T MACZENIA STNE$O, SYM LTANICZNE$O, KA'INO!E$O !RAZ Z !YNAJMEM SPRZ&T DO O'S $I ),()*.00 T MACZENIA PODCZAS KON1ERENCJI ZAMYKAJ+CEJ PROJEKT 3IN!ESTYCJA ! K LT R&3 ! L 'LINIE ! PA5DZIERNIK 201( ROK 1*,56(.(0 DR K I DOSTA!A MATERIA! PROMOCYJNYC%

25().

391/KL/13

2013-11-29 A$IT A$NIESZKA RYDZ

25(9.

25*/ST/13

2013-12-02

A !YDA!NICZO-REKLAMO!A SA$ALARA

2550.

2*5/SOI/13

2013-11-20 RADIO L 'LIN S. A.

O'J&CIE RADIO!E$O PATRONAT MEDIALNE$O NAD KONCERTEM POD NAZ!+ SYL!ESTER MIEJSKI 2013/201( ! TERMINIE 31.12.2013 I 01.01.201( ! POSTACI 12,300.00 MIESZCZENIA LO$O RADIA L 'LIN NA PORTAL !!!.L 'LIN.E , NA 'ILL'OARDAC%, TRJNO$AC% I EKRANAC%, ORAZ 'RANDIN$ ! PRZESTRZENI MIASTA !SPOR$ANIZACJA L 'ELSKIE$O 1OR M PRZEDSI&'IORCZO#CI I INNO!ACJI 1,000.00 ! L 'LINIE ! DNIAC% 10-15 $R DNIA 2013 R. 0.00 -YCZENIE 5 SZT. MIKRO' S!, ZAK PIONYC% Z DO1INANSO!ANIEM PA,ST!O!E$O 1 ND SZ RE%A'ILITACJI OS' NIEPENOSPRA!NYC%, MARKI RENA LT TRA1IC !ERSJA TRA1IC PACK KLIM, PRZEZNACZONYC% DO PRZE!OZ 9 OS' I PRZYSTOSO!ANYC% DO PRZE!OZ OS' NIEPENOSPRA!NYC% NA !ZKAC% IN!ALIDZKIC%, ROK

2551.

292/SOI/13 302/$M/13

AKADEMICKIE INK 'ATORY 2013-12-03 PRZEDSIEM'IORCZO#CI 2013-12-0( MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O KOM NIKACYJNE - L 'LIN - SP.Z O.O.

2552.

PROD KCJI 200), TYP SILNIKA DCI I69R. -YCZENIE MIKRO' SA ZAK PIONE$O Z DO1INANSO!ANIEM PA,ST!O!E$O 1 ND SZ RE%A'ILITACJI OS' NIEPENOSPRA!NYC%, MARKI RENA LT TRA1IC !ERSJA TRA1IC PACK CLIM, 0.00 PRZEZNACZONE$O DO PRZE!OZ 9 OS' I PRZYSTOSO!ANE$O DO PRZE!OZ OS' NIEPENOSPRA!NYC% NA !ZKAC% IN!ALIDZKIC%, ROK PROD KCJI 200), TYP SILNIKA N9R-2.0 DCI I69R. !YKONY!ANIE O'O!I+ZK! KIERO!NIKA PROJEKT ! RAMAC% PROJEKT 5,520.00 3KORZYSTAMY Z DO#!IADCZE, SZ!AJCARSKI 'ENC%MARK ! L 'LINIE3 NAJEM - L. LESZCZY,SKIE$O - O'R. (1, AR. 1, DZ. NR 2/6* - DZIAALNO#0 *).10 STAT TO!A - PO!. *,)1 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM -YCZENIE L. J DYMA 2A DZ. NR *)/3 I CZ. DZ. *3/6 O'R. 39, ARK. 5 PO!IERZC%NIA 600 0.00 M2, ZA' DO!ANA ' DYNKIEM O PO!. 220 M2 STAT TO!A DZIAALNO#0 K LT RALNA I ED KACYJNA SPRZEDA- ENER$II ELEKTRYCZNEJ ORAZ 1,(00.00 ZAPE!NIENIE #!IADCZENIA JEJ DYSTRY' CJI 33(.15 MO!A -YTKO!ANIA $R NT! POKRYTYC% !ODAMI - RZEKA CZEC%!KA

2553.

303/$M/13

2013-12-0(

MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O KOM NIKACYJNE - L 'LIN - SP.Z O.O.

255(.

259/PN/13

2013-12-02 TETYANA MYRO6YC%

2555.

301/$M/13

2013-12-09 E ROPEJSKA 1 NDACJA OPIEKI

2556.

30(/$M/13

2013-12-13

DZIELNICO!Y DOM K LT RY !&$LIN

255*. 255). 2559. 2560.

306/SOI/13 65/$K/13 66/$K/13 6*/$K/13

2013-12-06 2013-12-02

P$E O'RT S.A. ODDZIA Z SIEDZI'+ ! L 'LINIE !OJE!DZKI ZARZ+D MELIORACJI I RZ+DZE, !ODNYC%

!OJE!DZKI ZARZ+D MELIORACJI I 2013-12-02 RZ+DZE, !ODNYC% 2013-12-02 !OJE!DZKI ZARZ+D MELIORACJI I RZ+DZE, !ODNYC%

MO!A -YTKO!ANIA $R NT! *).2( POKRYTYC% !ODAMI - RZEKA CZERNIEJ!KA 39.12 MO!A -YTKO!ANIA $R NT! POKRYTYC% !ODAMI - RZEKA CZEC%!KA

2561. 2562. 2563. 256(. 2565.

6)/$K/13 69/$K/13 162/O#/13 1)3/SOI/13 20/PL/13

2013-12-02 2013-12-02

!OJE!DZKI ZARZ+D MELIORACJI I RZ+DZE, !ODNYC% !OJE!DZKI ZARZ+D MELIORACJI I RZ+DZE, !ODNYC%

6.52

MO!A -YTKO!ANIA $R NT! POKRYTYC% !ODAMI - RZEKA CZEC%!KA

MO!A -YTKO!ANIA $R NT! 159.*( POKRYTYC% !ODAMI - RZEKA CZERNIEJ!KA 1,(50.00 3,000.00 !YKONANIE EKSPERTYZY ! SPRA!IE ZMIANY STAN !ODY NA $R NCIE ZOR$ANIZO!ANIE NO!E$O ROK -YDO!SKIE$O-ROSZ %ASZANA

2013-12-02 Z'I$NIE! PODLASZE!SKI 2013-0)-2) MANDRA$ORA IZA'ELA KOZO!SKADEC%NIK

2013-12-11 P.A. NO6A S.A.

!YKONANIE KONS LTACJI A TORSKIC% 61,500.00 PROJEKT PT.3 PROJEKT RE!ITALIZACJI O'SZAR PODZAMCZA ! L 'LINIE3 !YKONANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ, DOT. !YKONANIA TOR! RO!ERO!YC% DO 3DIRT J MPIN$ 3 O (,000.00 ZR-NICO!ANEJ SKALI TR DNO#CI, NA DZIACE, PRZY L. S LISA!ICKIEJ I L. TETMAJERA ! L 'LINIE. PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI STNEJ 360.00 NT. JAK ZMIENIA SI& #!IAT PODCZAS KON1ERENCJI NA KO!EJ L 'LIN 2020 MO!A -YCZENIA O#RODEK 3'RAMA $RODZKA3 - TEATR NN - DZ. NR *9/2, DZ. NR )( DZ. NR 10), DZ. NR 109 .O'R. 3(, ARK. 2/ 0.00 PO!. 3)0, )1 M2 - POMIESZCZENIA PI!NICZNE - PODZIEMNA TRASA T RYSTYCZNA, POMIESZCZENIE ! TRY' NALE KORONNYM O PO!. 1*(,30 M2 ZAPE!NIENIE NOCLE$!, !Y-Y!IENIA (,6(0.00 ORAZ $ARDER' ! Z!I+ZK Z REALIZACJA SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 5,000.00 OR$ANIZACJA ROCZYSTEJ $ALI KONK RS ,, O KRYSZTAO!A CE$& NA

2566.

2*)/IR/13

ZAKAD PROJEKTO!ANIA, NADZOR 2013-12-05 I !YKONA!ST!A ' DO!LANE$O E. JZE1CZ K

256*.

29(/SOI/13

2013-11-1) OKSANA 6ANTSA

256).

30*/$M/13

2013-12-16

O#RODEK 3'RAMA $RODZKA - TEATR NN3

2569. 25*0.

310/SOI/13 312/SOI/13

2013-12-06 %OTEL 6ICTORIA 2013-12-03 POLSKIE TO!ARZYST!O MIESZKANIO!E L 'LIN

NAJLEPSZ+ IN!ESTYCJ& ' DO!LAN+ PO O' STRONAC% !SC%ODNIEJ $RANICY NII E ROPEJSKIEJ44 25*1. KORPORACJA 3SEDPOL3 SP. Z O.O.NIER C%OMO#CI - CONS LTIN$ SPORZ+DZENIE 100 OPERAT! SZAC NKO!YC% DLA OKRE#LENIA 3(,900.00 !ARTO#CI NIER C%OMO#CI NIEZA' DO!ANYC% PRZEJ&TYC% POD DRO$I P 'LICZNE ANALIZA MATERIA! Z!I+ZANYC% Z PRZE'IE$IEM $RANICY DZIAKI POO-ONEJ PRZY L.PO!STANIA 3,690.00 STYCZNIO!E$O 109 !RAZ Z POMIAREM KONTROLNYM $RANIC DZIAEK PRZYLE$YC%. ZAK P S $ K LT RALNYC%" SEANSE 2,(60.00 KINA 1AMILIJNE$O I !ARSZTATY TANECZNE I 'ALETO!E ! DK CZEC%! MO!A LICENCYJNA NA !YKORZYSTANIE 1OTO$RA1II PROJEKT 3RENO!ACJA 0.00 TEATR STARE$O ! L 'LINIE3 ! CELAC% IN1ORMACYJNYC% I PROMOCYJNYC%. MO!A LICENCYJNA NA !YKORZYSTANIE 1OTO$RA1II PROJEKT 3RENO!ACJA KLASZTOR PO!IZYTKO!SKIE$O NA 0.00 CENTR M DZIAA, ARTYSTYCZNYC% ! L 'LINIE3 ! CELAC% IN1ORMACYJNYC% I PROMOCYJNYC%. DOSTA!A ZESTA!! KOMP TERO!YC% I NOTE'OOK! NA POTRZE'Y REALIZACJI 26*,000.00 PROJEKT! 3J - CZAS NA STA-3, 3KREATY!NIE ! PRZEDSI&'IORCZO#03 ORAZ 3RAZEM MO-EMY !I&CEJ 32,)60.00 REALIZACJA AKCJI !YJAZDY INDY!ID ALNE CZNI! COMENI SA !

35/$D/13

2013-12-05

25*2.

36/$D/13

RSZ LA KOMINEK 'I RO 2013-12-10 $EODEZYJNO-PROJEKTO!E 3PROKART3

25*3.

3))/KL/13

2013-12-03

SPDZIELNIA MIESZKANIO!A 3CZEC%!3 MINISTERST!O K LT RY I DZIEDZICT!A NARODO!E$O

25*(.

5(/1E/13

2013-09-30

25*5.

55/1E/13

2013-09-30

MINISTERST!O K LT RY I DZIEDZICT!A NARODO!E$O

25*6.

1(9/O!/13

2013-12-02 ASSECO ' SINESS SOL TIONS SA

25**.

150/O!/13

2013-0*-0) 1 NDACJA ROZ!OJ SYSTEM ED KACJI

RAMAC% PRO$RAM 3COMENI S3 '&D+CE$O KOMPONENTEM PRO$RAM 3 CZENIE SI& PRZEZ CAE -YCIE3 PRZEZ I LICE M O$LNOKSZTAC+CE IM. STANISA!A STASZICA ! L 'LINIE. 25*). 20(/OR/13 2013-10-31 ALTEST SYSTEMY ZA'EZPIECZE, PO!SZEC%NY ZAKAD 'EZPIECZE, SPKA AKCYJNA PO!SZEC%NY ZAKAD 'EZPIECZE, SPKA AKCYJNA PO!SZEC%NY ZAKAD 'EZPIECZE, SPKA AKCYJNA PO!SZEC%NY ZAKAD 'EZPIECZE, SPKA AKCYJNA PO!SZEC%NY ZAKAD 'EZPIECZE, SPKA AKCYJNA MONITORO!ANIE SY$NA! Z SYSTEM !YKRY!ANIA I SY$NALIZACJI PO-AR , 11,)0).00 DOT. ' DYNK! PRZY L. #!I&TOD SKA 3, !IENIA!SKA 1(. 1,()(,*2).00 'EZPIECZENIE MAJ+TK 112,96*.00 'EZPIECZENIE POJAZD! MEC%ANICZNYC%

25*9. 25)0. 25)1. 25)2. 25)3. 25)(.

22*/OR/13 22)/OR/13 229/OR/13 230/OR/13 231/OR/13 252/PN/13

2013-12-1* 2013-12-1* 2013-12-1* 2013-12-1* 2013-12-1*

1,)53.00 'EZPIECZENIE NN! OSP 1,02*.00 'EZPIECZENIE SPRZ&T 3*,52(.00 PY!AJ+CE$O

'EZPIECZENIE MAJ+TK SKADO!ISKA ODPAD! 3ROKITNO3

CENTR M KSZTACENIA 2013-11-2* PROE ROPEJSKIE$O POLICEALNE ST DI M Z.A.I %. I!ONA 2013-12-03 JAN SZ JE-AK PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O2013-11-2) S $O!E 3' DINSTAL3 SPKA CY!ILNA ANNA O!C 2013-12-05 DAC%-MAC% MACIEJ K ROPAT!I,SKI

ZOR$ANIZO!ANIE I PRZEPRO!ADZENIE 1,000.00 K RS Z ZAKRES OPIEK N OS' STARSZYC% DLA PRACO!NIKA DPS KALINA PRZY$OTO!ANIE E!AL ACJI PRO$RAM 19,000.00 RE!ITALIZACJI DZIELNIC STARE MIASTO I #RDMIE#CIE DLA PROJEKT SER !YKONANIE KANALIZACJI DESZCZO!EJ, 65,910.6( PRZY ' DYNK .M. L 'LIN, L. POD!ALE 3A NAPRA!A A!ARYJNA POSZYCIA DAC% 32,(3*.)( ' DYNK PRZEDSZKOLA NR 3 ! L 'LINIE, PRZY L. KOC%ANO!SKIE$O 5. 2,500.00 !SPOR$ANIZACJA 'IZNES 1OR M I $ALI

25)5.

256/PN/13

25)6.

2*(/IR/13

25)*. 25)).

2**/IR/13 291/SOI/13

2013-12-03 L 'ELSKI KL ' 'IZNES ! L 'LINIE

LK' 2013 25)9. 300/SOI/13 2013-12-0( !YDA!NICT!O 'ONI LI'RI LESZEK D LIK PIOTR -AK O'S $A RYNK NIER C%OMO#CI 10,000.00 PROMOCJA MIASTA ! AL' MIE ,,JEROZOLIMA KRLEST!A POLSKIE$O44

2590.

311/SOI/13

2013-12-10

!YKONANIE D!C% OPERAT! SZAC NKO!YC%, OKRE#LAJ+CYC% )00.00 !ARTO#0 NIER C%OMO#CI NA TERENIE SSE E RO-PARK MIELEC PODSTRE1A L 'LIN 30,000.00 PROMOCJA MIASTA ! PRZE!ODNIK PT. ,,O$ARNIJ MIASTO L 'LIN44

2591.

315/SOI/13

2013-12-0( (ECO SP.

2592.

322/KL/13

2013-12-12 JAN SZAMRYK

AKT ALIZACJA SPECY1IKACJI TEC%NICZNEJ SPRZ&T O#!IETLENIO!E$O I NA$A#NIAJ+CE$O )00.00 ! CEL DOSTOSO!ANIA DO AKT ALNYC% POTRZE' INSTYT CJI K LT RY 'IOR+CYC% DZIA ! PROJEKCIE. ((2,)00.00 ASYSTA TEC%NICZNA SYSTEM KSAT2000I. 1(*,600.00 ASYSTA TEC%NICZNA SYSTEM KSAT2000I ! ZAKRESIE MOD $OP.

2593. 259(.

)5/IT/13 )6/IT/13

2013-11-20 COI$ 2013-11-20 COI$

2595.

)*/IT/13

2013-12-09 SEC RION SPKA CY!ILNA

ROZ' DO!A SIECI MONITORIN$ MIEJSKIE$O O 2 KAMERY 1 LL %D ! 50,(30.00 LOKALIZACJAC% L. SZKOLNA 1) I L. KARO!ICZA 1. #!IADCZENIE S $ CATERIN$O!YC% *,(20.00 DLA 150 OS' PODCZAS !I$ILII RADY MIASTA L 'LIN ! 2013 ROK DRO$A ED KACYJNA CZNIA - LICENCJA NA 6,)00.00 -YTKO!ANIE PRO$RAM KOMP TERO!E$O 13,)00.00 LICENCJA NA -YTKO!ANIE PRO$RAM KOMP TERO!E$O SI$MA OPTI6 M

2596.

9/'RM/13

2013-12-09

L 'LIN $RAND %OTEL MANA$EMENT SP. Z O.O.

259*. 259).

13(/O!/13 1(2/O!/13

2013-10-15 6 LCAN 2013-10-30 6 LCAN

2599.

151/O!/13

PRONET KRAK! RA1A 2013-12-02 #!IERCZY,SKI

DOSTA!A OPRO$RAMO!ANIA KOMP TERO!E$O NA POTRZE'Y ),1(0.99 REALIZACJI PROJEKT! 3J - CZAS NA STA-3 ORAZ 3RAZEM MO-EMY !I&CEJ PRO!ADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ 2,000.00 ,,SYL!ESTER MIEJSKI44 ! DNI 31 $R DNIA 2013 R. /1 STYCZNIA 201( R. PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA ! 150.00 ZAKRESIE OC%RONY IN1ORMACJI NIEJA!NYC% 1(5,00).2* !YKONANIE I DOSTA!A DR K! NA POTRZE'Y M L 'LIN

2600.

200/SOI/13

2013-09-1) PA!E TYPIAK A$ENCJA 'EZPIECZE,ST!A 2013-12-02 !E!N&TRZNE$O DELE$AT RA ! L 'LINIE 2013-12-10 SYSTEM-$RA1 DR KARNIA A$ENCJA REKLAMO!O !YDA!NICZA

2601. 2602.

226/OR/13 233/OR/13

2603.

25)/IR/13

2013-11-25

ARC%I - 2 1IRMA ARC%ITEKTONICZNA MACIEJ SZY,SKI

!YKONANIE DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ROZ' DO!& ZESPO SZK NR ( .SP NR (9/, PRZY L. (0,590.00 'RONO!ICKIEJ 21 ! L 'LINIE O ZESP SAL $IMNASTYCZNYC% DO 0!ICZE, DLA DZIECI A TYSTYCZNYC% Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIO!YM. !YKONANIE 1 RTKI ! O$RODZENI 1,(*6.00 PLAC ZA'A!, PRZY L. $EN. ZAJ+CZKA ! L 'LINIE NAJEM - LOKALE ! ' DYNK PRZY L. LESZCZY,SKIE$O - POKJ NR 216 O PO!. 102.25 11,)( M2 I POKJ O PO!. ),61 M2 - CZYNSZ PATNY ! STOS NK MIESI&CZNYM -YCZENIE - L. DOLNEJ PANNY MARII 0.00 DZIAALNO#0 STAT TO!A - DZ. NR 5*, O'R. 3(, ARK. 6 - PO!. 10(2 M2 POST&PO!ANIE ROZ$RANICZENIO!E STALENIA PRZE'IE$ $RANICY DZIAKI (,()0.00 NR 135 Z DZIAK+ NR 136, POO-ONYMI PRZY L.ALEJA R- .O'R.31-SA!INEK, ARK.10/.

260(.

2*9/IR/13

2013-12-09

1IRMA %ANDLO!O- S $O!A 3AS3 R SINEK TOMASZ

2605.

312/$M/13

L 'ELSKIE STO!ARZYSZENIE OS' 2013-12-19 C%ORYC% NA PADACZK& I IC% PRZYJACI - D 2013-12-19 'RACT!O MIOSIERDZIA #!.'RATA AL'ERTA

2606.

315/$M/13

260*.

3*/$D/13

2013-12-16

A' $EO - $EODEZJA !IESA! KOODZIEJ

260).

56/KP/13

2013-10-01

TELE!ISJA POLSKA S.A. ODDZIA TERENO!Y ! L 'LINIE

!YPROD KO!ANIE I EMISJA ! TELE!IZJI REPORTA- TELE!IZYJNE$O POD RO'OCZYM TYT EM 3KON$RES ),000.00 INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ3 ORAZ Z!IAST NA TE$O REPORTA- , NA POTRZE'Y PROMOCJI MIASTA. T MACZENIE Z J&ZYKA AN$IELSKIE$O NA J&ZYK POLSKI TRE#CI MO!Y DOTYCZ+CEJ REALIZACJI PROJEKT 1,200.00 3KOM NIKACJA DLA INTE$RACJI" SIECI SPOECZNO#CIO!E NA RZECZ R-NORODNO#CI3 T MACZENIE Z J&ZYKA AN$IELSKIE$O NA J&ZYK POLSKI TRE#CI MO!Y DOTYCZ+CEJ REALIZACJI PROJEKT *00.00 3KOM NIKACJA DLA INTE$RACJI" SIECI SPOECZNO#CIO!E NA RZECZ R-NORODNO#CI3 T MACZENIE Z J&ZYKA AN$IELSKIE$O NA J&ZYK POLSKI TRE#CI MO!Y DOTYCZ+CEJ REALIZACJI PROJEKT *30.00 3KOM NIKACJA DLA INTE$RACJI" SIECI SPOECZNO#CIO!E NA RZECZ R-NORODNO#CI3 55,000.00 DOSTA!A I INSTALACJA RZ+DZE, M LTIMEDIALNYC%.

2609.

65/KP/13

2013-12-0( $A'RIELA DERYO

2610.

6*/KP/13

2013-12-0( DANIEL $OR'ACZ K

2611.

6)/KP/13

2013-12-0( JOANNA SAAPA

2612. 2613. 261(.

90/IT/13 2(/MKZ/13 260/IR/13

2013-12-11 A6 CENTR M 2013-12-05 MAREK SO, 2013-11-26 L 'ELSKIE PRZEDSIE'IORST!O ENER$ETYKI CIEPLNEJ SPKA Z O.O.

!YKONANIE OPINII ! ZAKRESIE %ISTORII (,500.00 MIAST #REDNIO!IECZNYC% I IC% CEC% KANONICZNYC% 30*,500.00 OKRE#LENIE ZASAD PRZE' DO!Y ISTNIEJ+CEJ SIECI CIEPO!NICZEJ 2DN200 ZLOKALIZO!ANEJ ! REJONIE LIC" $ROTT$ERA, RADZISZE!SKIE$O I AL. RACA!ICKIC% Z!I+ZANEJ Z REALIZACJ+

IN!ESTYCJI !Y' DO!ANIE PLAC TEATRALNE$O PRZED ' DYNKIEM TEATR ! ' DO!IE !RAZ Z !IELOPOZIOMO!YM PARKIN$IEM PODZIEMNYM 2615. 2*/MKZ/13 Z$ROMADZENIE SISTR 2013-12-20 RSZ LANEK R REMONT ZA'EZPIECZAJ+CY M R OPORO!Y O$RODZENIO!Y L-11M, 5(,923.00 REMONT PODDASZA ! ZESPOLE KLASZTORNYM. !YKONANIE NA!IERZC%NI C%ODNIKA I SC%OD! Z PYTEK C%ODNIKO!YC% NA KOSTK& 'R KO!+, PRZY L. 2(,90*.50 NAD'YSTRZYCKIEJ ! L 'LINIE .REJON PRZEDSZKOLA NR 6*, L. NAD'YSTRZYCKA (2/ !YKONANIE SC%OD! TERENO!YC%, PRZY AL. JANA PA!A II ! L 'LINIE, Z 6*,25(.60 DOJ#CIAMI - NA DZIAKAC% NR (9/30 I NR 56/2 REMONT SIEDZI'Y RADY DZIELNICY CZ 'Y 6,000.00 PO DNIO!E ! L 'LINIE, PRZY L. SZMARA$DO!EJ 22 #!IADCZENIE S $ TELE1ONICZNYC% REALIZO!ANIE PO+CZE, Z A'ONENTAMI P 'LICZNEJ SIECI TELEKOM NIKACYJNEJ Z 112,000.11 !YKORZYSTANIEM N MERACJI )1(6610000 - )1(666999 DLA RZ&D I JEDNOSTEK OR$ANIZACYJNYC% MIASTA L 'LIN. DOSTA!A MATERIA! I SPRZ&T *)).3) 'I RO!E$O .KALK LATORY I ZESTA!Y KRE#LARSKIE/ 3J - CZAS NA STA-3 !YKONANIE OPINII ! ZAKRESIE OC%RONY ZA'YTK! DOT. MO-LI!O#CI 6,000.00 !PRO!ADZENIA NA O'SZARZE PLAC RY'NE$O ! L 'LINIE NO!EJ ZA' DO!Y

2616.

2)1/IR/13

PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O 2013-12-0( S $O!E MIR' D MIROSA! KRY,SKI

261*.

2)3/IR/13

RA1-' D PRZEDSI&'IORST!O 2013-12-0( !IELO'RAN-O!E RA1A KIDZI,SKI 3PER1EKT3 L 'ELSKA 1A'RYKA OKIEN JAN MOROZIE!ICZ

261).

2)*/IR/13

2013-12-09

2619.

91/IT/13

2013-12-1* NETIA S.A.

2620.

152/O!/13

2013-12-05

PAPER(YO .PL MA$DALENA M DLA11

2621.

25/MKZ/13

2013-12-05 Z'I$NIE! MYCZKO!SKI

2622.

26/MKZ/13

2013-12-05 'O$ SA! KRASNO!OLSKI

!YKONANIE OPINII ! ZAKRESIE %ISTORII R'ANISTYKI I OC%RONY %ISTORYCZNYC% KAD! I ZESPO! R'ANISTYCZNYC% 5,500.00 - MIAST %ISTORYCZNYC% DOT. MO-LI!O#CI !PRO!ADZENIA NA O'SZARZE PLAC RY'NE$O NO!EJ ZA' DO!Y !YKONANIE KOMPLETNEJ DOK MENTACJI PROJEKTO!EJ NA ' DO!& PLAC ZA'A! 3,690.00 !RAZ Z RZ+DZENIAMI DO REKREACJI I SPORT NA DZIACE NR 2,3, PRZY L. SKRZYNICKIEJ ! L 'LINIE. OPRACO!ANIE PRO$RAM 1 NKCJONALNO- -YTKO!E$O NA ' DO!& %AN$AR DLA KAJAK! !RAZ Z RZ+DZENIAMI TO!ARZYSZ+CYMI, MAPY 6,99).*0 DLA CEL! PROJEKTO!YC% ORAZ DOK MENTACJI $EOTEC%NICZNEJ NA POTRZE'Y ZS NR ) .SP NR 39/ ! L 'LINIE, L. KR&-NICKA 156 DOSTA!A I MONTA- 32 SZT. STOJAK! RO!ERO!YC% I 22 SZT. A!EK ! 39,000.00 NAST&P J+CYC% SZKOAC%" ! $IMNAZJ M NR 1), I I 22III L.O., ! SZKOLE PODSTA!O!EJ NR 21 ZAK P A TOMATYCZNE$O ODK RZACZA 'ASENO!E$O 3PIRAYA3 Z !ZKIEM 3),*(5.00 STER J+CYM -ZESP SZK NR * PRZY L. ROZTOCZE 1( PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI STNEJ 1,200.00 NT. JAK ZMIENIA SI& #!IAT PODCZAS KON1ERENCJI NA KO!EJ L 'LIN 2020 PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI STNEJ 2,(00.00 NT. JAK ZMIENIA SI& #!IAT PODCZAS KON1ERENCJI NA KO!EJ L 'LIN 2020

2623.

2*1/IR/13

2013-11-26

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

262(.

2)2/IR/13

2013-12-05

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANE 3A'AC S3 PIOTR JZE1CZ K

2625.

2))/IR/13

2013-12-09

RA1-' D PRZEDSI&'IORST!O !IELO'RAN-O!E RA1A KIDZI,SKI

2626.

292/IR/13

2013-12-16 KLINE2 MARCIN POJENTA

262*.

293/SOI/13

2013-11-1) ED!IN 'ENDYK

262).

296/SOI/13

2013-11-1) ROMAN $ALAR

2629.

303/SOI/13

STO!ARZYSZENIE MIO#NIK! 2013-12-0( TA,CA

A TORSKIE PRZY$OTO!ANIE PRO$RAM TANECZNE$O 1ORMACJA TA,CA 3,000.00 TO!ARZYSKIE$O POLITEC%NIKI L 'ELSKIEJ $AMZA !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O DZIAKI NR 59/* .O'R. 2*, ARK. (/ (99.3) POO-ONEJ ! L 'LINIE PRZY L. !Y-YNNEJ 1) PRZY$OTO!ANIE STRATE$II DZIAA, NA 201( ROK DLA PROJEKT L 'ELSKA 5,000.00 !Y-YNA IT, PRZY$OTO!ANIE KONSPEKT STRONY INTERNETO!EJ L 'ELSKIEJ !Y-YNY IT ZAPE!NIENIE SER!IS I #!IADCZENIE S $I ASYSTY TEC%NICZNEJ DLA SYSTEM TELEKOM NIKACYJNE$O OPEN 1*(,(63.20 STA$E 6OICE .%IPAT%)000/ ! !ERSJI 6.0 ORAZ %IPAT%(000 ! !ERSJI 6.0 !RAZ Z APLIKACJAMI TO!ARZYSZ+CYMI 2PRESSION 6* ITAR(.0( I 'ILIN$ ONLINE. DOSTA!A RZ+DZE, DO REKREACJI I SPORT Z PRZEZNACZENIEM DO MONTA6),9)(.06 NA DZIACE NR 92/11, PRZY L. JANA SA!Y ! L 'LINIE PRZEPRO!ADZENIE PREZENTACJI STNEJ 3,000.00 NT. JAK ZMIENIA SI& #!IAT PODCZAS KON1ERENCJI NA KO!EJ L 'LIN 2020 OPRACO!ANIE METODOLO$II ZAO-E, SZCZE$O!YC% DO SEKTORO!EJ (,000.00 STRATE$II ROZ!OJ $OSPODARCZE$O ! L 'LINIE PRZY$OTO!ANIE KREACJI $RA1ICZNYC% 1,1)0.0) -!IZ ALIZACJI NA EKRANY DIODO!E ! Z!I+ZK Z SYL!ESTREM

2630.

31(/$M/13

PIOTR -AK O'S $A RYNK 2013-12-1* NIER C%OMO#CI

2631.

31*/SOI/13

2013-12-1* OLI!IA 'EDNARCZYK

2632.

92/IT/13

2013-12-16 SPRINT S.A.

2633.

290/IR/13

31RAJDA3 S.C. $.1A'IAN, 2013-12-16 A.MAKO!IECKA

263(.

295/SOI/13

2013-11-1) TERESA PAK LSKA

2635.

30*/SOI/13

2013-11-1) ANDRZEJ !ODECKI

2636.

31(/SOI/13

2013-12-0( MAN 1AKT RA 'ARTOMIEJ #CI'IOR

263*.

3)/$D/13

S $I $EODEZYJNO2013-12-13 KARTO$RA1ICZNE STANISA! SEROKA 2013-12-11 MARTA SIENKIE!ICZ

OPRACO!ANIE DOK MENTACJI $EODEZYJNEJ DO RE$ LACJI STAN 3,200.00 PRA!NE$O DZIAKI NR 15) POO-ONEJ PRZY L.K NICKIE$O 63 .O'R.10-DZIESI+TA STARA, ARK.2/ 2,200.00 PRO!ADZENIE 1ESTI!AL 1ILMO!E$O % MAN DOC RE6IE!

263).

393/KL/13

2639.

39(/KL/13

2013-12-13 KASZ !JTO!ICZ

PRZY$OTO!ANIE KONCEPCJI I REALIZACJA EKSPOZYCJI PROJEKT 600.00 1OTO$RA1ICZNE$O PT. RZEMIE#LNICY Z L 'LINA3 KONTROLA, TRZYMANIE, NAPRA!A I KONSER!ACJA !YPOSA-ENIA PLAC 1),35(.06 ZA'A! ZLOKALIZO!ANE$O ! O$RODZIE SASKIM. 1(*,)(6.00 ASYSTA TEC%NICZNA SYSTEM MDOK. 39,360.00 2),239.)( 'ADANIE SPRA!OZDANIA 1INANSO!E$O ZA ROK 2013 !YNAJEM POMIESZCZE, 'I RO!YC% ! ' DYNK PRZY L. RYNEK )

26(0.

6(/$K/13

$ARDEN DESI$NERS MIROSA! 2013-12-02 DERKACZ 2013-11-20 COI$ 2013-12-19 DORADCA 2013-12-11 ODDZIA MIEJSKI PTTK 'I RO O'S $I R C% T RYSTYCZNE$O

26(1. 26(2. 26(3.

)(/IT/13 )/'K/13 225/OR/13

26((.

25(/PN/13

2013-12-06 JOLANTA KAR!AT

PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRES " SPOSO'Y PRZYRZ+DZANIA )00.00 POSIK! DLA OS' Z ZA' RZENIAMI OD-Y!IANIA PRZEPRO!ADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRES " DIETA C KRZYCO!A TYP II 1,600.00 SPOSO'Y PRZYRZ+DZANIA POTRA!, INDY!ID ALNE KOMPONO!ANIE JADOSPIS! (,920.00 DOK MENTACJA TEC%NICZNA PRZE' DO!Y ZASILANIA I STERO!ANIA POMP+ $&'INO!+ ! %YDRO1ORNI

26(5.

255/PN/13

2013-12-06 JOLANTA KAR!AT

26(6.

2)5/IR/13

2013-12-06 ELEKTROPROJEKT S.A.

ZAJEZDNI PRZY L. $RY$O!EJ !YKONANIE KOMPLEKSO!EJ PRZE' DO!Y ISTNIEJ+CEJ SIECI !ODOCI+$O!EJ DN 100 I DN 150 *,13(.00 KOLID J+CEJ Z PROJEKTO!AN+ KANALIZACJ+ DESZCZO!+ DN 600 NA ODC. OD ST DNI D2I DO SEPARATORA KOMPLEKSO!A O'S $A TEC%NICZNA PRZEDSI&!ZI&CIA SYL!ESTER MIEJSKI 2013 ROZ MIANA JAKO" !YNAJEM, MONTA-, O'S $A I DEMONTAKONSTR KCJI SCENICZNYC%, SPRZ&T 13),*((.00 M LTIMEDIALNE$O, NA$O#NIENIO!E$O, O#!IETLENIO!E$O, A$RE$AT! PR+DOT!RCZYC% I NA$RZE!NIC NA POTRZE'Y SYL!ESTRA MIEJSKIE$O ! L 'LINIE ! DNIAC% 29 $R DNIA 2013 - 1 STYCZNIA 201( PRO$RAM STYPENDIALNY" PROJEKT I !YKONANIE O'RAZ ZIEMNE$O NA ),(00.00 TERENAC% PRZYLE$YC% DO PORT LOTNICZE$O L 'LIN !YST&P ARTYSTYCZNY Z ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 2,19).00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA PRZY$OTO!ANIE I PRZEKAZANIE SPOT 1,500.00 REKLAMO!E$O PROM J+CE$O KON$RES INICJATY! E ROPY !SC%ODNIEJ 950.00 PRZY$OTO!ANIE I PRZEDSTA!IENIE PREZENTACJI NA TEMAT 3ZASADY PRO!ADZENIA DZIAALNO#CI $OSPODARCZEJ NA KRAINIE, ORAZ 1ORMY I ZASADY !SPPRACY Z 1IRMAMI

26(*.

293/IR/13

2013-12-16 ' DIME2 S.A.

26().

30)/SOI/13

2013-12-06 LI$%T-TEC% P % S.C.

26(9.

39)/KL/13

2013-12-30 JAROSA! KOZIARA

2650.

231/SOI/13

2013-11-15 JOR$E 1ERNANDO LA TORRE 6E$A

2651. 2652.

2(9/PN/13 25*/PN/13

2013-12-03 I6ENT MIKOAJ MAJDA 2013-12-03 'O$DAN KASIK

KRAI,SKIMI3 PODCZAS SEMINARI M SZKOLENIO!E$O ! RAMAC% PROJEKT ROZ!J MAEJ I #REDNIEJ PRZEDSI&'IORCZO#CI MIAST R!NE I L 'LIN PRZY$OTO!ANIE I PRZEDSTA!IENIE PREZENTACJI NA TEMAT 3ZASADY PRO!ADZENIA DZIAALNO#CI $OSPODARCZEJ NA KRAINIE, ORAZ 1ORMY I ZASADY !SPPRACY Z 1IRMAMI 950.00 KRAI,SKIMI3 PODCZAS SEMINARI M SZKOLENIO!E$O ! RAMAC% PROJEKT ROZ!J MAEJ I #REDNIEJ PRZEDSI&'IORCZO#CI MIAST R!NE I L 'LIN MO!A NR" )2/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, 'OCZNA SIE!NEJ 200.00 CDM - OPATA MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ PO!" 25 !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 3,300.00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA ' DO!A KOLEKTOR!" KANALIZACJI DESZCZO!EJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 5,)10,191.2) N-1 NA ODCINK OD L. $EN.SKALSKIE$O DO L. 'ANAC%A ! L 'LIN !YKONANIE TRZEC% #CIANEK DZIAO!YC% Z PYTY $IPSO!O6(,5*5.00 KARTONO!EJ ORAZ MONTA- DRZ!I PRZES !NYC% D! SKRZYDO!YC% ! ' DYNK -O'KA NR 3 PRZY L. !OLSKIEJ 1,9*).00 !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z

2653.

25)/PN/13

2013-12-03 TOMASZ !RZYSZCZ

265(.

2)2/$M/13

2013-10-30 3ZE1IR3 PIOTR MRZ

2655.

2))/SOI/13

2013-11-15 ANNA KAR!AN

2656.

2)9/IR/13

2013-12-12

L 'ELSKIE PRZEDSI&'IORST!O RO'T IN-YNIERYJNYC% SP. Z O.O.

265*.

291/IR/13

PRZEDSI&'IORST!O ' DO!LANO2013-12-16 MONTA-O!E 3ERSTAR3 R-A STARO!NIK 2013-12-0( KAROLINA C%ARKO

265).

305/SOI/13

ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA 2659. 316/$M/13 2013-12-1* RSZ LA SOT!I,SKA MO!A NR" )*/2013 DZIER-A!Y AKT ALNE MIESI&CZNE - L 'LIN, AKSINI CDM - OPATA 30.00 MIESI&CZNA ZA DZIER-A!& $R NT .MIASTO/ STRE1A"III: PO!"16 T MACZENIE Z J&ZYKA POLSKIE$O NA J&ZYK AN$IELSKI $!NEJ CZ&#CI 3,*00.00 STRATE$II ROZ!OJ K LT RY L 'LINA 2013-2020 !YNAJEM POMIESZCZE, NA POTRZE'Y OR$ANIZACJI KRAI,SKO - POLSKIE$O 1,353.00 SPOTKANIA PRZEDSTA!ICIELI Z MIAST PARTNERSKIC% I ZAPRZYJA5NIONYC% L 'LINA ! DN. 13.12.2013. DZIER-A!A TOR! #!IATO!ODO!YC% ! RELACJAC%" PLAC KRLA !ADYSA!A 15,055.20 OKIETKA 1 - RYNEK 1, PLAC KRLA !ADYSA!A OKIETKA 1 - RYNEK ). S NI&CIE A!ARII ! KOTO!NI CIEPA TEC%NOLO$ICZNE$O, INSTALACJI CENTRALNE$O O$RZE!ANIA I (5,553.11 !ENTYLACJI MEC%ANICZNEJ ! SC%RONISK DLA 'EZDOMNYC% Z!IERZ+T ! L 'LINIE PRZY L. METAL R$ICZNEJ 5. !YKONANIE REMONT DAC% ' DYNK ADMINISTRACYJNE$O SC%RONISKA DLA 10,3)(.09 'EZDOMNYC% Z!IERZ+T ! L 'LINIE PRZY L. METAL R$ICZNEJ 5. 0.00 PRZEKAZANIE A$RE$AT! PR+DOT!RCZYC%

2660.

39*/KL/13

2013-12-23 JACEK STEIN'RIC%

2661.

69/KP/13

2013-12-12 M ZE M L 'ELSKIE ! L 'LINIE

2662.

))/IT/13

2013-12-10 L 'MAN MCS SP. Z O.O.

2663.

163/O#/13

2013-11-26

1IRMA S $O!O - %ANDLO!A 3DOMEK3 E!A POPAJE!SKA

266(.

16(/O#/13

PRZEDSI&'IORST!O %ANDLO!O 2013-11-26 S $O!E MIR' D MIROSA! KRY,SKI MIEJSKIE PRZEDSI&'IORST!O 2013-12-16 !ODOCI+$! I KANALIZACJI ! L 'LINIE 2013-10-11 LOCOMOTI6A !ODZIMIERZ C%RZANO!SKI

2665. 2666.

22/'M/13 21*/SOI/13

3,000.00 OR$ANIZACJA !YDARZENIA ,,JAK SMAK JE L 'LIN, CZYLI !ARSZTATY K LINARNE DLA

NAJMODSZYC% ! RAMAC% PROJEKT MIEJSCE INSPIRACJI ! DNI 13.10.2013 266*. 266). 2669. 22(/OR/13 239/OR/13 2*5/IR/13 2013-12-12 POLSKIE $RNICT!O NA1TO!E I $AZO!NICT!O S.A. ! !ARSZA!IE 16,992.9* DOSTA!A PALI!A $AZO!E$O $AZ ZIEMNY 5),119.12 !Y!Z ODPAD! STAYC% ! M L 'LIN

2013-12-19 P.%. . EKOTRANS 2013-12-03 P$E DYSTRY' CJA S.A. !OODYS 'ACKLINE SPKA JA!NA !YSOCKI I !SPLNICY

MO!A O #!IADCZENIE S $ 6,)2*.)( DYSTRY' CJI ENER$II ELEKTRYCZNEJ 'ASEN L. A'&DZIA !YNAJEM 'ACLIN !RAZ Z DOSTA!+ I 6,150.00 O'S $+ NA POTRZE'Y SYL!ESTRA MIEJSKIE$O A TORSKA EKSPERTYZA ,,ANALIZA DOTYC%CZASO!EJ !SPPRACY #RODO!ISKA AKADEMICKIE$O L 'LINA ! 3,000.00 TYM ST DENT! L 'ELSKIC% CZELNI Z RZ&DEM MIASTA L 'LIN ORAZ JE$O JEDNOSTKAMI OR$ANIZACYJNYMI NA POTRZE'Y PROJEKT E NI6ERCITIES CZYNNO#CI Z!I+ZANE Z REALIZACJ+ PROJEKT! K LT RALNYC% 2,200.00 !DRA-ANYC% PRZEZ !YDZIA K LT RY M L 'LIN PRO!ADZENIE #!IETLICY SOCJOTERAPE TYCZNEJ #!IADCZ+CEJ 3*,500.00 POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM 211,)96.00 ZARZ+DZANIE SZALETEM MIEJSKIM POD L. ZAMKO!+

26*0.

30(/SOI/13

2013-12-0(

26*1.

31)/SOI/13

2013-12-16 MA$DALENA KA!A

26*2.

396/KL/13

2013-12-31 EMILIA KIETLI,SKA

26*3.

(53/ZSS/13

2013-12-30 STO!ARZYSZENIE 4A'&D53

26*(. 26*5. 26*6.

*0/$K/13 235/OR/13 235/SOI/13

2013-12-2( KOM-EKO SPKA AKCYJNA 2013-12-10 A$ENCJA %ANDLO!O- S $O!A !IDOK SP. Z O.O.

9,9)(.60 ARTYK Y 'I RO!E 3,000.00 OR$ANIZACJA !YDARZENIA DZIECI STARE$O MIASTA ! RESTA RACJI CZARNY

2013-09-10 TRES S.C. E. 'YCZYK, L. CE$LARSKI RESTA RACJA 3CZARNY T LIPAN3

L 'LIN 26**. 23*/SOI/13 TRES S.C. E. 'YCZYK, L. CE$LARSKI 2013-09-10 RESTA RACJA 3CZARNY T LIPAN3 L 'LIN 2013-12-20 MOSIR 3'YSTRZYCA3 ! L 'LINIE SP. Z O.O.

T LIPAN ! RAMAC% PRO$RAM INSPIRACJI

MIEJSCE

OR$ANIZACJA !YDARZENIA KA!IARNIA 3,000.00 INSPIRACJI, CZYLI ROZ' D5 !YO'RA5NI& ! AK!ARELA CA1E ZAK P S $ NA KORZYSTANIE Z 200,000.00 O'IEKT! PRZY AL.PIS DSKIE$O 22 ! L 'LINIE REALIZACJA PRO$RAM STYPENDIALNE$O 1,9(0.00 PN 3$ALA 1INAO!A KONK RS MJ TALENT3 REALIZACJA PRO$RAM STYPENDIALNE$O 6,000.00 PN 3PYTA Z A TORSKIM MATERIAEM O TYT LE POD !IATR3 REALIZACJA PRO$RAM STYPENDIALNE$O ),(00.00 PN 3K. A. JA!ORSKI - POETA, T MACZ, REDAKTOR 1)9*-19*33 REALIZACJA PRO$RAM STYPENDIALNE$O POD NAZ!+ !ST&P DO !SZEC%#!IAT! ),(00.00 R!NOLE$YC% CZYTANIE LE#MIANA .Z'IR ESEJ!/ REALIZACJA PRO$RAM STYPENDIALNE$O PN 3SEN %ISTORII3 PRZY$OTO!ANIE SERII ),000.00 1OTO$RA1II Z L 'ELSKIE$O CMENTARZA PRZY L. LIPO!EJ PRO!ADZENIE #!IETLICY SOCJOTERAPE TYCZNEJ #!IADCZ+CEJ 3*,500.00 POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM 1(,*35.(0 DR K ORAZ DOSTA!A P 'LIKACJI 3L 'LIN PRZEDSI&'IORCZY3, ! RAMAC% REALIZO!ANE$O PROJEKT 3ROZ!J MAEJ I #REDNIEJ PRZEDSI&'IORCZO#CI

26*).

259/ST/13

26*9.

399/KL/13

2013-12-30 PATRYCJA CZO'OT

26)0.

(00/KL/13

2013-12-30 PA!E '&DO!SKI

26)1.

(02/KL/13

2013-12-30 !ALDEMAR MIC%ALSKI

26)2.

(0(/KL/13

2013-12-30 PIOTR KO'IELSKI

26)3.

(06/KL/13

2013-12-30 OLEKSANDRA RADC%ENKO

26)(.

(52/ZSS/13 26(/PN/13

STO!ARZYSZENIE PRZYJACI 2013-12-30 DZIECI I MODZIE-Y CON AMORE 2013-12-31 !YDA!NICT!O ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ 3$A DI M3

26)5.

MIAST R!NE I L 'LIN3 AKT ALIZACJA OPRACO!ANIA DOTYCZ+CE$O KONCEPCJI ROZ' DO!Y I PRZE' DO!Y STADION 3START3, PRZY L. 6,150.00 PIS DSKIE$O 22 ! L 'LINIE, POLE$AJ+CA NA !PRO!ADZENI DO PROJEKT NO!E$O O'IEKT SPORTO!O%OTELO!E$O !YST&P ARTYSTYCZNY ZESPOEM PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 Z 3,300.00 ORKIESTR+ MK MOMOT=K LI$O!SKI ORKIESTRA ),(00.00 REALIZACJA PRO$RAM STYPENDIALNE$O PN 3II TOM KSI&$I !Y!IAD! L 'ELSKIC%3

26)6.

2)(/IR/13

2013-12-02

'I RO PROJEKTO!E ARCONEL SP. Z O. O.

26)*.

2)*/SOI/13

2013-11-15 MAREK ZIELI,SKI

26)). 26)9.

(01/KL/13 (03/KL/13

2013-12-30 KASZ MARCI,CZAK 2013-12-30 JAK ' SZ!ED

REALIZACJA PRO$RAM STYPENDIALNE$O 6,000.00 PN ETI DA NO!OCYKO!O-TEATRALNOTANECZNA REALIZACJA PRO$RAM STYPENDIALNE$O ),(00.00 POD NAZ!+ RO'OCZ+ 3L 'LIN" MIKRONARRACJE3 PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ 6,000.00 ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM. PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ Z *,500.00 PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM. PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ 3,*50.00 ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM. 16,)00.00 PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z

2690.

(05/KL/13

2013-12-30 TOMASZ K L'O!SKI

2691.

(35/ZSS/13

2013-12-30 L 'ELSKI KL ' KARATE KYOK S%IN STO!ARZYSZENIE PRZYJACI 2013-12-30 DZIECI I MODZIE-Y CON AMORE 2013-12-30 !ODNIACKI CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SP 30

2692.

(39/ZSS/13

2693. 269(.

((0/ZSS/13 ((2/ZSS/13

2013-12-31 STO!ARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I MODZIE-Y CON AMORE

ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ),(00.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% PRO!ADZENIE #!IETLICY SOCJOTERAPE TYCZNEJ #!IADCZ+CEJ 3*,500.00 POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PRO'LEMEM ALKO%OLO!YM ZAK P 1OTO$RA1II DOK MENT J+CYC% 5,9(0.00 INICJATY!Y I !YDARZENIA REALIZO!ANE PRZEZ $MIN& L 'LIN L ' Z JEJ DZIAEM. DOSTA!A MATERIA! MATERIA! 9*).*0 'I RO!YC% NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3RAZEM MO-EMY !I&CEJ3 3*,292.00 'EZPIECZENIE MIENIA, DOT. II NIECKI SKADO!ISKA ODPAD! ROKITNO

2695.

((3/ZSS/13

STO!ARZYSZENIE PROMOCJI 2013-12-31 K LT RY NA RZECZ #RODO!ISK LOKALNYC% I OS' NI

2696.

(5(/ZSS/13

STO!ARZYSZENIE PROMOCJI 2013-12-30 K LT RY NA RZECZ #RODO!ISK LOKALNYC% I OS' NI 2013-12-23 1OTO$RA1IE TOMASZ ' RDZANO!SKI

269*.

*0/KP/13

269). 2699. 2*00.

153/O!/13 232/OR/13 (36/ZSS/13

2013-12-16 'I RO PL S SJ 2013-12-1* 2013-12-30 AI$ E ROPE LIMITED ODDZIA ! POLSCE CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y D!JKA

PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ *,500.00 ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM. PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ *,500.00 ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM. PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ (,500.00 ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM.

2*01.

(3*/ZSS/13

2013-12-30 KL ' SPORTO!Y NIA L 'LIN

2*02.

(3)/ZSS/13

2013-12-30 1 NDACJA 3RAZEM3

2*03.

((1/ZSS/13

2013-12-30

CZNIO!SKI KL ' SPORTO!Y SKARPA

PRO!ADZENIE O'OZ! .KOLONII/ 3,900.00 ZIMO!YC% Z PRO1ESJONALNYM PRO$RAMEM PRO1ILAKTYCZNYM. MO!A O DO1INANSO!ANIE ZADANIA IN!ESTYCYJNE$O PN. ' DO!A KRYTEJ PY!ALNI PRZY ZESPOLE SZK NR * *,2(9,023.00 PRZY L. ROZTOCZE 1( ! L 'LINIE ZE #RODK! 1 ND SZ ROZ!OJ K LT RY 1IZYCZNEJ. !YKONANIE CZYNNO#CI" KONSER!ACJA STACJI RO'OCZYC% I AKCESORI! KOMP TERO!YC%, CZYSZCZENIE, RE$ENERACJA I !YMIANA PODZESPO!, REALIZACJA TRANSPORT SPRZ&T ),000.00 KOMP TERO!E$O Z !YKORZYSTANIEM SAMOC%OD! S -'O!YC% RZ&D , POD+CZANIE ORAZ MI$RACJA STACJI RO'OCZYC% I AKCESORI! KOMP TERO!YC% NA ... !YKONANIE CZYNNO#CI" ZDALNE !SPARCIE PRACO!NIK! ! ZAKRESIE 'IE-+CE$O TRZYMANIA SPRZ&T TJ. STACJE RO'OCZE, DR KARKI, KOPIARKI, SKANERY, CZYTNIKI KART ),000.00 INTELI$ENTNYC%, INSTANCJI DR KAREK I KOPIAREK, INSTALACJI OPRO$RAMO!ANIA, AKT ALIZACJI, PRO!ADZENIA SYSTEM Z$OSZE,, MONITORO!ANIE SER!ERA DR K ... ),000.00 !YKONANIE CZYNNO#CI" KONSER!ACJA STACJI RO'OCZYC% I AKCESORI! KOMP TERO!YC%, CZYSZCZENIE, RE$ENERACJA I !YMIANA PODZESPO!, REALIZACJA TRANSPORT SPRZ&T KOMP TERO!E$O Z !YKORZYSTANIEM

2*0(.

51/1E/13

MINISTERST!O SPORT I 2013-12-11 T RYSTYKI DEPARTAMENT IN1RASTR KT RY SPORTO!EJ

2*05.

112/IT/13

2013-12-31 MIC%A SMOLE,

2*06.

113/IT/13

2013-12-31 SYL!ESTER 'ARYA

2*0*.

11(/IT/13

2013-12-31 KASZ STASIAK

SAMOC%OD! S -'O!YC% RZ&D , POD+CZANIE ORAZ MI$RACJA STACJI RO'OCZYC% I AKCESORI! KOMP TERO!YC% NA ... 2*0). 2*09. 2*10. 23*/OR/13 23)/OR/13 316/SOI/13 2013-12-20 ALTEST SP. Z O O 2013-12-20 ALTEST SYSTEMY ZA'EZPIECZE, 2013-12-10 I6ENT MIKOAJ MAJDA (,132.)0 11,0*0.00 KONSER!ACJA SYSTEM !AMANIA-NAPAD SY$NALIZACJI

MONITORO!ANIE SY$NA! SYSTEM SY$NALIZACJI !AMANIA-NAPAD

ZAK P $OTO!YC% ZDJ&0 TJ. L 'LIN (,9*1.66 PRZEMYSO!Y ORAZ L 'LIN OT!ARCIE JESZI!Y DOSTA!A PODR&CZNIK!, 0!ICZE,, PYT I SO!NIK! DO NA KI J&ZYK! O'CYC% 9,*60.*0 'RAN-O!YC% NA POTRZE'Y REALIZACJI PROJEKT 3J - CZAS NA STA-3 16,2(2.15 !YKONANIE I DOSTA!A DR K! NA POTRZE'Y CZ.2 DOSTA!A PAPIER 2ERO I ARTYK ! PAPIERNICZYC%

2*11.

15(/O!/13

2013-12-09 PPP% 6IKA RENATA M SIELSKA DR K-% RT 1IRMA PROD KCYJNO2013-12-10 %ANDLO!O- S $O!A MAREK ' LNIAK PRZEDSI&'IORST!O 3ANNE23 2013-12-1* SPKA Z O$RANICZON+ ODPO!IEDZIALNO#CI+ 2013-12-19 E ROPA S.A.

2*12.

23(/OR/13

2*13.

2/OR/1(

1*1,606.53

2*1(.

320/SOI/13

ZAPE!NIENIE NOCLE$!, !Y-Y!IENIA 20,52*.50 ORAZ $ARDER' ! Z!I+ZK Z REALIZACJA SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 !YKONANIE PRZEKAD STNE$O KONSEK TY!NE$O Z J&ZYKA POLSKIE$O NA J&ZYK KRAI,SKI I OD!ROTNIE PODCZAS SPOTKA, KOMITET *,2)0.00 STER J+CE$O I KOORDYNATOR! ORAZ SPOTKA, $R PY T%INK TANK ! L 'LINIE, R!NYM, I!ANO-1RANKI!SK ORAZ TARNOPOL . *,0*5,)52.)0 PRO!ADZENIE MIEJSKIE$O SC%RONISKA

2*15.

(0*/KL/13

'I RO T MACZE, KRAI,SKIC% 2013-12-31 #MIEC% T MACZ PRZYSI&$Y PA LINA PIASECK

2*16.

16*/O#/13

2013-12-31 SPECJALISTYCZNA PRZYC%ODNIA

DLA Z!IERZ+T POLI!ET 'O-ENA KIEDRO!SKA 2*1*.

DLA 'EZDOMNYC% Z!IERZ+T OD$RY!ANIE %EJNA MIEJSKIE$O Z RAT SZA CODZIENNIE ! PO DNIE ORAZ 6,000.00 KA-DORAZO!O ! Z$ODNIENI Z KP PRZY !CI+$ANI 1LA$I MIASTA L 'LIN NA MASZT ORAZ PRZED SESJAMI RADY MIASTA 10,000.00 MO!A KONCERTO!A Z ZESPOEM 6O2 S $I DYSTRY' CJI ENER$II 9,151.0( ELEKTRYCZNE, DOT. ' DYNK PRZY L. LIPO!EJ 2* OPRACO!ANIE STRATE$II !SPPRACY 12,000.00 TRANS$RANICZNEJ L 'LINA NA LATA 201(2020 DOSTA!A ME'LI DLA 'OM ! RAMAC% 3(,6)6.00 PROJEKT 3POPRA!A #!IADCZENIA S $ ADMINISTRACYJNYC%...3 MO!A SPONSORSKA ! RAMAC% 61,500.00 OR$ANIZACJI I PRZE'IE$ SYL!ESTRA MIEJSKIE$O ! L 'LINIE MO!A SPONSORIN$O!A NA #!IADCZENIA REKLAMO!E ! Z!I+ZK Z 9,963.00 OR$ANIZACJ+ SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 2*,300.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC%

25)/OR/13

2013-12-23 ON 1RY KOSZARNY

2*1). 2*19.

392/KL/13 222/OR/13

2013-12-10 SCENA.CO 2013-11-29 P$E DYSTRY' CJA S.A.

2*20.

266/PN/13

2013-12-2( TETYANA MYRO6YC%

2*21.

2/PN/1(

2013-12-30 CENTR M SEDNO SP Z O.O.

2*22.

309/SOI/13

2013-12-1* P$E DYSTRY' CJA S.A.

2*23.

323/SOI/13

TOTALIZATOR SPORTO!Y SP. Z O.O. 2013-12-20 !ARSZA!A ODDZIA ! L 'LINIE

2*2(.

(((/ZSS/13

2013-12-31 TO!ARZYST!O 3NO!A K 5NIA3

2*25.

((5/ZSS/13

2013-12-31

INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO- !YC%O!A!CZYC% Z *,560.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 6,300.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 5,0(0.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ),(00.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% ),(00.00 PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC%

2*26.

((6/ZSS/13

2013-12-31

INSTYT T AKCJI KATOLICKIEJ ARC%IDIECEZJI L 'ELSKIEJ

2*2*.

((*/ZSS/13

2013-12-31

--PARA1IA RZYMSKOKATOLICKA P.!. #!. MAKSYMILIANA KOL'E$O

2*2).

(()/ZSS/13

2013-12-31 STO!ARZYSZENIE 4A'&D53

2*29.

(50/ZSS/13

2013-12-31 1 NDACJA INTE$RACYJNA 3NA TATARAC%3

OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% 2*30. 2*31. 2*32. 1)(/SOI/13 2)6/SOI/13 153/SOI/13 2013-0)-2) RESTA RACJA MA$IA S $I $ASTRONOMICZNE 3,000.00 ZOR$ANIZO!ANIE ,,ZACZARO!ANE$O DNIA ! RESTA RACJI MA$IA44

2013-11-2) 'IZNESPOLSKA SP. ZO.O. 2013-0*-31 ASC $LO'AL S.C.

!SPOR$ANIZACJA ! DNI 6 L TE$O 36,900.00 201( R. CCE O TSO RCIN$ AND S%ARED SER6ICES A!ARDS. 2,999.99 OR$ANIZACJA !YDARZENIA ,,TEATRALNY L 'LIN- MIEJSCEM INSPIRACJI44

2*33.

((9/ZSS/13

C%ARYTATY!NE STO!ARZYSZENIE 2013-12-31 NIESIENIA POMOCY C%ORYM 3MISERICORDIA3

PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 6,300.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% PRO!ADZENIE DZIAA, NA RZECZ DO-Y!IANIA DZIECI CZESTNICZ+CYC% ! POZALEKCYJNYC% PRO$RAMAC% OPIEK ,CZO-!YC%O!A!CZYC% Z 6,300.00 ELEMENTAMI IN1ORMACYJNOED KACYJNYMI ! ZAKRESIE ROZ!I+ZY!ANIA PRO'LEM! ALKO%OLO!YC% OR$ANIZACJA !YDARZENIE M ZYCZNA 3,000.00 SCENA INSPIRACJI SZE!CA ! RAMAC% PRO$RAM MIEJSCE INSPIRACJI 3,000.00 OR$ANIZACJA !YDARZENIA SMAK !ARZONY Z PASJ+ ! 'RO!ARZE RESTA RACJI $RODZKA 15 ! RAMAC%

2*3(.

(51/ZSS/13

2013-12-31

TO!ARZYST!O PRZYJACI DZIECI L 'ELSKI ODDZIA RE$IONALNY

2*35. 2*36.

23(/SOI/13 236/SOI/13

2013-09-10 C STOM P.KLA DA, M. MAC%LARZ 2013-09-10 PRZEDSI&'IORST!O KO' D SP. Z O.O.

PRO$RAM 2*3*. 2*3). 2*39. 2*(0. (0)/KL/13 9(/IT/13 319/SOI/13 321/SOI/13 2013-12-31 2013-12-19 2013-12-2( 'I RO A DYTORSKIE SADO!SKI !OJCIEC% KRAJO!A IZ'A ROZLICZENIO!A S.A. ! !ARSZA!IE MS PROD CTIONS MA$DALENA DYMI,SKA 5),000.00

MIEJSCE INSPIRACJI

A DYT ZE!N&TRZNY PROJEKT 3IN!ESTYCJA ! K LT R&...3

6,150.00 MO-LI!IENIE DOST&P DO O$NI6O. (,920.00 POKAZ CON1ETTI NA POTRZE'Y OR$ANIZACJI SYL!ESTRA MIEJSKIE$O

2013-12-19 STO!ARZYSZENIE A TOR! ZAIKS

LICENCJA ZA !YKORZYSTANIE T!OR! 21,253.56 SO!NO-M ZYCZNYC% PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O IDENTY1IKACJA POTENCJA IN!ESTYCYJNE$O L 'LINA POD K+TEM (,)00.00 MO-LI!O#CI PRZYCI+$ANIA 1IRM Z 'RAN-Y METALO!EJ I LOTNICZEJ MO!A SPONSORSKA NA #!IADCZENIE 6,150.00 S $ PROMOCYJNO-REKLAMO!YC% PODCZAS SYL!ESTRA MIEJSKIE$O 2013 R. 1,000.00 !YKONY!ANIE T MACZE, ! POLSKIM J&ZYK MI$O!YM

2*(1.

322/SOI/13

2013-12-31 I$OR NIE!IADOMSKI

2*(2. 2*(3.

32(/SOI/13 2(5/OR/13

2013-12-20

POLSKIE $RNICT!O NA1TO!E I $AZO!NICT!O S.A. ! !ARSZA!IE

2013-12-23 E!A DRA$AN - SO'OLE!SKA

2*((.

2(6/OR/13

2013-12-23 E!A PIRECKA

DZIELANIE IN1ORMACJI PRA!NYC% Z ELEMENTAMI DORADZT!A ! SPRA!AC% 6,()0.00 Z!I+ZANYC% Z NIEPENOSPRA!NO#CI+ OS' NIEPENOSPRA!NYC%, IC% RODZIN I OPIEK N! DZIELANIE !SPARCIA PSYC%OLO$ICZNE$O ! ROZMO!AC% 9,600.00 INDY!ID ALNYC% I $R PO!YC% DLA OS' NIEPENOSPRA!NYC% (,*00.00 AKT ALIZACJA SPECY1IKACJI TEC%NICZNEJ SPRZ&T MADIALA'

2*(5.

2(*/OR/13

2013-12-23 KATARZYNA SIEDLECKA

2*(6. 2*(*.

395/KL/13 15*/O#/13

2013-12-1* PA LINA J&DRZEJE!SKA 2013-11-1) $MINA L 'ART!

60,000.00 MO!A DOT. OPRACO!ANIA R'ANISTYCZNE$O DO ZMIANY !

MIEJSCO!YM PLANIE ZA$OSPODARO!ANIA PRZESTRZENNE$O $M. L 'ART! 2*(). MO!A DOT. OPRACO!ANIA R'ANISTYCZNE$O DO ZMIANY ! 60,000.00 ST DI M !AR NKO!A, I KIER NK! ZA$OSPODARO!ANIA PRZESTRZENNE$O $M. L 'ART! !YKONANIE 'ADA, MOR1OLO$II ODPAD! KOM NALNYC%, KTRYC% 2),000.00 REZ LTATEM JEST RAPORT NT. STR KT RY I $&STO#CI NASYPO!EJ ODPAD! KOM NALNYC% ! L 'LINIE. (,200.00 TRZYMANIE ! STAEJ $OTO!O#CI SPRZ&T PO-ARNICZE$O.

15)/O#/13

2013-11-1) $MINA L 'ART!

2*(9.

165/O#/13

2013-12-09

NI!ERSYTET MARII C RIESKODO!SKIEJ ! L 'LINIE

2*50.

23/'M/13

2013-12-20 $RZE$ORZ MADEJ

2*51.

29)/IR/13

2013-12-19 P$E DYSTRY' CJA S.A.

MO!A 66/RE-1/2013 - ZMIANA LOKALIZACJI ODCINKA SIECI, TJ. RZ+DZENIA P$E NIEMO-LI!IAJ+CA PRZEPRO!ADZENIE 0.00 PRAC ' DO!LANYC% ! L 'LINIE, PRZY AL. NII L 'ELSKIEJ, Z$ODNIE Z !AR NKAMI S NI&CIA KOLIZJI NR 66/11*06/K/RM/2013 Z DNIA 05.12.2013 R. MO!A PARTNERSKA - REALIZACJA MIKROPROJEKT 3PRO1ESJONALIZACJA KADR SEKTORA K LT RY L 'LINA I L!O!A ! ZAKRESIE ZARZ+DZANIA PROJEKTAMI3, SKADAJ+CE$O SI& NA PROJEKT 0.00 PARASOLO!Y 3K LT RA PO$RANICZA POMOSTEM INTE$RACJI SPOECZNO#CI LOKALNYC% ! E RORE$IONIE ' $3 ! RAMAC% PRO$RAM !SPPRACY TRANS$RANICZNEJ POLSKA-'IAOR #KRAINA 200*-2013. 15,*93.20 #!IADCZENIE S $ SER!ISO!YC%

2*52.

(11/KL/13

2013-10-2)

STO!ARZYSZENIE SAMORZ+D! E RORE$ION ' $

2*53.

)9/IT/13

2013-12-10 RE! CKI

SYSTEM 2*5(. 2*55. 110/IT/13 2013-12-2( COI$

IN1ORMATYCZNE$O TA2I@.

ASYSTA TEC%NICZNA I 'IE-+CA 19,**).(0 KONSER!ACJA INTE$RATORA SYSTEM MDOK Z EP AP. 22,000.00 MO!A SK KICK-'O2IN$ PL SENIORZY DOSTA!A ENER$II ELEKTRYCZNEJ, DOT. KLEE'ER$A 12A, K!OTA SZAC NKO!A 15,0(1.52 PO!I&KSZONA O 6AT .23B/, OKRES" 1.1.201( - 31.12.201* !YKONANIE OPERAT SZAC NKO!E$O NIER C%OMO#CI $R NTO!YC% ! CEL STALENIA ODSZKODO!ANIA Z TYT 3,0*5.00 O$RANICZONE$O PRA!A RZECZO!E$O ZE !Z$L&D NA LOKALIZACJ& NA TYC% NIER C%OMO#CIAC% SIECI KANALIZACJI DESZCZO!EJ OPRACO!ANIE KONCEPT KREATY!NE$O DZIAA, SKIERO!ANYC% DO 50,000.00 MIESZKA,C! L 'LINA POKAZ J+CEJ INSPIRACJ& L 'ELSK+ ! J&CI !SPCZESNYM !YKONANIE DODATKO!E$O Z'ROJENIA PYTY 1 NDAMENTO!EJ ' DYNK C 11,0*0.00 DOT. ' DO!Y ZESPO KRYTYC% PY!ALNI PRZY AL. ZY$M NTO!SKIC% ( *)0.00 !YKONANIE PROJEKT $RA1ICZNE$O P 'LIKACJI" 3L 'LIN PRZEDSI&'IORCZY3

2*56.

259/OR/13

2013-12-2* P$E DYSTRY' CJA S.A.

2*5*.

2/IR/1(

2013-12-19 3ARS-TA23 NIER C%OMO#CI S.C.

2*5).

313/SOI/13

2013-12-0( AL'ERT L M'ERJACKER SP. Z O.O.

2*59.

(/IR/1(

2013-12-23 NI'EP SPKA AKCYJNA

2*60.

265/PN/13

2013-12-31 PA!E 'ATYRA