You are on page 1of 2

Mireia Serra Busqu

Nascuda a Barcelona el 9 dabril de 1991 Tel: 678 891 427 - 93 699 2430 c/e: mireia_26622@msn.com Adrea: c/ Sant Gaiet, 15, 1r, 08191 ub! Blo" deducaci# i $ersonal: www.mireiaserra.cat

ormaci! aca"#mica %01& %009 $rau "%&"ucaci! 'rim(ria, a'b (uali)icaci# acad*'ica de 8,&+ Bat)i**erat, a'b (uali)icaci# acad*'ica de 8,, -ni.ersitat Aut/no'a de Barcelona 0-AB1 23S 4uc de 5ontblanc, ub!

ormaci! com+*ement(ria 6uliol %01% 6uliol %01% 5ai" %01% Abril %01% 5ar %011 ,om es tre-a**a *a ci#ncia a *%esco*a &* .oure $ros, curs de )or'aci# de 'estres 015 7ores1 /utoritat sense autoritarisme, curs de )or'aci# de 'estres 0&0 7ores1 Seminari "e 0ormaci! +er a mestres 08 7ores1 &"ucaci! emociona* +er a mestres, col/nies de )or'aci# 08% 7ores1 &co*o1ia emociona*, 9ornada de )or'aci# 015 7ores1 Associaci# osa Sensat Associaci# osa Sensat 3scola 3l 5artinet, i$ollet Gran9a:escola de Santa 5aria de ;alautordera <undaci# ='bit

&)+eri#ncia "ocent %01&:%01, %01%:%01& %01%:%01& %010:%01& Gen:)eb %01% %010:%011 <ebrer %011 2artin1tion , o0 & 'rimar3 Sc4oo*, Totnes 0An"laterra1, >assistant teac7er? i 'estra de castell 0durant tota la 9ornada escolar1 &sco*a 25 "e setem-re, ub!, $rcti(ues acad*'i(ues de ,t curs 0+00 7ores1 &sco*a Moss#n ,into 6er"a1uer, ub!, 'estra de dansa tradicional catalana dins el $ro9ecte >4ansa a les escoles? 01+0 7ores1 $a-inet "e +sico+e"a1o1ia 2ra. Massana7 Sant @u"at, classes $articulars a nens i nenes a'b necessitats educati.es es$ec!)i(ues &sco*a 8a Bresso*a, ;rada 0@atalunAa Nord1, $rcti(ues acad*'i(ues de &r curs 0&00 7ores1 /ca"#mia /+unt, ub!, classes $articulars de re$s &sco*a 'au ,asa*s, ub!, $rcti(ues acad*'i(ues de %n curs 0150 7ores1

2ansa i m9sica %008:%01, %00+:%01, 2ansa tra"iciona* cata*ana, 'e'bre del cos de ball de l3sbart 4ansaire de ub! 2ansa contem+or(nia7 c*(ssica i -ase t#cnica, di.ersos cursos a les escoles de dansa Bots 0Sabadell1, =rea 0Barcelona1 i @7a$el 0Totnes, An"laterra1, i a lBSta"e internacional >4ansa Sant @u"atC 3studis 'usicals a.anats de **en1uat1e musica*7 0*auta tra:essera7 cora*7 cam-ra7 -an"a i 1ru+ "e 0*autes, a l3scola 5unici$al de 5Dsica ;ere BurEs de ub!, a'b (uali)icacions deFcelGlent i notable 3studis 'usicals ele'entals de 0*a-io* i tam-or;7 i con<unt instrumenta* tra"iciona* a l3scola de 'Dsica tradicional 3l Tudell de Sant @u"at ="iomes /n1*#s: ni.ell alt 0des de sete'bre de %01& .isc i eFerceiFo la doc*ncia a An"laterra1H Actual'ent estic a les$era deFa'inar:'e del irst ,erti0icate ,ata*( i caste**(: ni.ell a.anat, se'$re a'b (uali)icacions deFcelGlent i notable =n0orm(tica A$licacions educati.es de les eines i recursos 2.0 0Ieb, blo", tIitterHHH1 ;a(uets o)i'tics Microso0t >00ice i 8i-re>00ice 0tracta'ent de teFtos, )ull de clcul i $resentacions1 /*tres "a"es ?re-a** "e i "e $rau. 2dea, or"anitJaci# i realitJaci# de les$ectacle de )inal de curs %01%:%01& de cicle su$erior de lescola >%5 de sete'bre? de ub!, a'b una $ro$osta (ue tE les e'ocions co' a )il conductor i co'bina dansa, 'Dsica i teatre 'artici+aci! a *a @ &)+orecerca Ao:e 0abril de %0091, a'b leF$osici# del Treball de ecerca de BatFillerat >Ks, abDs i addicci# a 2nternet?H Ta'bE 7e )et $resentacions da(uest treball a di.erses classes d3SL ,asa* "%estiu in0anti* es+ortiu a* ,*u- &s+ortiu A9nior 09unA i 9uliol de %01&1, Sant @u"at del Mall*s, treball de 'onitora a 9ornada co'$leta 0%00 7ores1 2is+oso "e re0er#ncies iBo certi0icats de tota leF$eri*ncia docent i )or'aci# (ue consta en a(uest curr!culu'

199+:%009

%00&:%00+