Naslovknjige:

SVOJSTVAPOSLANIKOVOG,SALLALLAHU ALEJIII VE SELLEM, NAMAZA od abdestado zikra
Autorl mr. SafetKuduzoviö Serijatska recenzüal - mr. SemirImamoviö - Abdul-VarisRibo,prof. - EnesJulardzija, Fof. - AmL Dumiö, prof. - NedimHaraöiö, prof. - hfz. Dzevadcolos, prof. Lektor i redakor: Remzija Huriö-BeCiroviö Stampa: Bemust, Sarajevo
CIP - Katalogizacjja u pubtikaciji Näcionalna i univerz itetskabibtioteka Bosne i HercegovingSarajevo

DTP: SafetKuduzovid DesiDg korice: Sead BeCoviö Izdavaö: Autor u suadnji sa Dzematom Kewser- Linc Tirazl 2000

KuDuzovre safet
Svojswa Poslanikovog, sallattahu alejhive sellem,namaza: od abdesta do zika / Safut Kuduzovit.- Saraj€vo: S. Kuduzovig 2007. - 304 str. ; 24 cm Bibliografüa: str. 289-299 i uz tekst ISBN978-9958-993G7-7 coBrss.BH-ID 15850758

Safet \ytuzwit

SVOJSTVA POSLANTKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. NAMAZA od abdesta do zikra

Sarajevo, 2007. god..

EsiFsuiL
'ü ineittafra ful-ihstivog, Samilomog!
Uzvi5eniAllah ka.äe:

i# ßt;"i:'tti'.1.'5 1 i; nt'' </; J ik i: ;s';t;" ßt;3:.J.';
"Recii 'Ako Atlaha vollle, mene slijedite, i vas de Allah vo[ieti i grijehe vam oprostiti!' a Allah prasta i Samilo6tan jC' (Prijevod alai€nja Alu Imran, 31.) Allahov Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,je rekao: " Kanjajte onakokako stevidjeli meneda klanjatn!" (Buhari) Imam Safijaje rekaoAhmedub. Hanbelu: "O Ebu-Abdiüah, ti si uöeniji od mene u hadisu! Kada vidis hadisobavijestime da radim po njemu!" vjerodostojan t Hilij enl-evlija) @bu.-Nuajm Abdullah b. Mubarekje kazao: "Lanacprenosilaca je od dere. Da nemalancaptenosilacagovorilo bi po se äljama i naho<lenjima." -Sahihi El-Hanb'r Serefu ashabil-hadis) (Mtrslilun n Mukaddimetus

PREDGOVOR Allahovomblagodati, naftondecenija stagnacije na polju islamskog nauönog rada,kako u cijelommuslimanskom svijetu,takoi kod nas,ovo vrijemeobiljeZava oZivljenje islamskih znanosti. Iakoje to samizaöetak, on ulijeva nadu da öe naSummet odluönokrenuti putem duhovnog, progresa. nauönog i vjerskog Samimtim 3toje sudbina islamskog svijeta potpuno ovisnaod odnosaspramdini-islama, tako svakavrsta studijei rada na izuöavanjuvjere, prije svega koz razumijevanje Allahove uzvisene knjige Kur'ana i koz ozivljavanje Sunneta posljednjeg Allahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem,svojevrstan je napredak i korak naprijed. U ovom pogledu,djelo koje je pred namaima svojevrstan znaöaji jer prvenstveno ulogu, tretira stub vjere namaz najoöitiji öovjekov izrazposlusnosti svomeStvoriteljui priznanja Njegoveveliöinei svoje zavisnostiod Stvoritelja.On je temelj dini-islamai svjedoöanstvo priznanjaAllahovog Poslanika, sallallahualejhi ve sellem,za vodu i uzor. 'Reci: 'Ako Allaha volite mene släedite, pa 6e vas Allah zavoljetii grüehevam oprostiti'." (Prijevod znaöenja Alu Imran,31.) Kur'an tretiranamazopöenito. Ne defin a njegovoblik, naöin,niti broj, veö ga izriöito nareduje i terminom "ekimu es-salah" definira naredbu kao "uspostavljanje" namaza, tj. obavljanje namaza onakokako ga je uspostavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, koji nam "Klanjajtekako viditedaja klanjam!"Ovo djelo nareduje: cijelim svojim sadriajem tezi postiöicilj iz konteksta hadisa, da öitalac detaljno upozna je kako Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem,obavljaonamaz. Njegov autor nize predaje koje opisujuPoslanikov, sallallahu alejhi ve je sellem, abdest i namaz,njegovuveliöinui oblik, koje ajereuöio iz Kur'ana, prilikama. te doveu kamkteristiönim Ovdje valja ukazatina jednu komponenhr islamakoja se ne moZe naöiu drugimreligijamai ideologüama, a zbog koje je ustaljena taöno iskazana sintagma da je islamvjera seneda, tj. vjerakoja svojudoktrinu ne gradi na legendama niti predajama bez izvora, veö samona onomesto je vjerodostojno i ima svoj lanacprenosilaca. Pri tomese vodi raöuna o je svakom prcnosiocu, kolika njegova uöenost i koje su mu

je izrekao karakteristike, iz generucijeu generaciju' od izvora koji te öinjenicanajvide da uoöiti u nauci o odretlenusintagmrido nu.. Ouu "el-dterhu vet-t'adil"' hadisu,te iz nje izasloj nauci Tako autot, sluzeöisenauönommetodom,uz svakupredajuspominje ne uzimajuöiza validandokazapolsifnei vierodostojnosti, nie; stepeD käo slaüo ocijenlene predajer lahkim naöinom bha Pdoritemiji stav u oosledu pravnih pitanja kod kojih postoje nzilalenja U ovome se I u ibadete spomenute ovogdjela.takoda öitalac wiiednost naiveöa äeieda ni"rnu .ö2" prakticirati kao da je vidio BoZijeg Poslanika"sallalahu aieihive sellem, kako ih obavlja.

Nedim Haraöiö.prof.

@ & s

8/363364/8147.) "O vjernici. A onaj ko se Allahu i PoslanikuNjegovu bude pokoravaopostiti 6e ono Stobude ielio.'ojstt. zaista.Bejheki.45/338.6/187-188/10449.e.l'Jnu'ul-fetara.a a[4fü veqfu Uvod 7 1 ZahvalapripadaAllahu." (Prijevod znaöenja En-Nisa. bojte se Allaha istinskom bogobojaznosau i umirite samo kao muslimani.1. Ebu Davud. Ahmed.1115. Ibn Mad.153/1:103. sa[[affahu Sr. sallallahu alejhive sellem." (Prijevod znaöenja El-Ahzab. HadisbiLjeieMuslim. Kurtubiu El-birla.) Uistinu.sld.) "O ljudi. a svaka zabluda ie u \ arru. nikoga u zabludu ne moie odvesti. sallallahu alejhive sellem.najljep5igovorje Allahov govor.zll178/1105. obra6ajuöi se ashabimanä hutbamai u drugim prilikama. Abdur Rezzak. bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog öovjeka stvara. Najgorestvarisu novotärije je svcka novolarijä zabludc.i od njegaje suprugu njegovustvorio i od njih dvoje [uroge muSkarce i iene rasijao. . 3/20-211679. Vidjeti: Me.I Allaha sebojte s imenomöijim jedni druge molite.a najboljauputaje uputa Muhammedova.Hakim.6/127-131. 3/303304/5800-5804 i 1t23523'7 | 13826-t3831. Taberani. T ajalisi. 1/432l.18.stalnonad vama bdi. 18/163. sallalhhü xlcjhi ve sellem. niko ga napraviput ne mozeuputiti.6/89. Lbn-Diltud. 70 71. On 6e vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti. 2/182-183. Svjedoöimo da nemadrugogboga osim Allaha i da je Muhammed. SamoNjega oboiavamoisamo od Njega pomoö trazimo. "Hutbetul-hadze" kojomje Poslanik.poöinjao svoj govor.2/103-104/1089. jer Allah. Tirmizi. od lbn-Te.i rodbinskevezene kidajte. "O vjernici." (Prijevod znaöenja Alu Imran.jmijje i Hdsiilerer Sirdi na Sutrcnun-Nesai. Nesai. I Ovoje prijevod znaöcnja tzv. a kogaOn u zabludu odvede. Njegovrob i Njegovposlanik.102.1/4s2. Koga On uputi.eosfanifun'og.Njemu se utjeöemo od zla naiih du!a.62/s6. 2/131-132/1547-15. bojte se Allaha i govorite samo istinu.

a namoz vrhunac islama. propisao namaz. Abdur-Rezzak. yidjetl Sahihutter?ib."'U drlgoj predaji stoji da je namaznajbole djelo koje semozeuöiniti.neuz-zevaid. 2/98/1444i t\ Es-saqiru 2l88. a Hadis o propisivanju nam^zarokom nodi El-Isra biljeze: Buhari. te5koosim posluBnima. nijedan ibadet u islainu ne moZe se uporediti sa Damazom." (hijevod znaöenjaEl-Muminun. Bejheki.Imam Tirmizi i lejh Albani ovaj hadis su ocijenili vjerodostojnim. EI-Iurua. oni de u njemu vjeöno boraviti. str. .'71349350n2366. 90-91/349. oni su dostojni nasljednici.Taberani. odmahnakondva Sehadeta. bezkojih nemaimananiti islarna.gdje nijedno sworcnje nikada nije dospjeto. nego je Sebi uzdigao Svoga Poslanika. 911. Et-temhid. tU193194/20302.Uvazeni bmte i cijenjena sestro. ko porekne oba.Inl. 2ll'701741162. 141126.o Zato. l/670/2150.Uzviseni Allah kaze: '?omozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza. Etnuqni 2D91.. Hejseni ga smatradobrjm. Timizi. 31328-329121tO. Mukaddimatu Ibni-Ruid. Mtrsllm.. sallallahu alejhi ve sellem. a. El-muhattß."(Prijevod znaöenja El-Bekare.s.l/22tl449. 'Ibn-Madie. d. rckao je: '. 1+1415112669.Vidjetli El-hayil-kebit. l/255. U105/278. . koji te najvüe stepene Dienneta naslijediti.22/22.i koji namazesvoje redovno obavljaju. 40. U86 I Inaut Eatit. a to je.Hakia.am Hakim i Zehebi kazu da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. takoder.U2t. Medtnu'ut-fetava. Uzviseni Allah je rekao:". 2/136.Najvrednija je hjegoy stub. smatra se otpadnikom od vjere. Haliz Munziri i iejh Albani. Imam yidjetl Med. sfr.' Namaz je.45.El-nedZnua.) Obeöavajuöi nagradu onima koji ustraju u obavljanju namaza.Ahmed. po konsenzusu pravnih usmjerenja. 52. 2/228. Etkawni ut'fikhijje.) ' Ahmed. salallahu alejhi ve sellem. te mu iznad sedam nebesa.' uöenjaka ehlussunetski Na vrijednost namazaupuöuje i to sto je spomenutu Uzvisenom Kur'anu vise od devedeset puta u raznim kontekstima. smatraju ga vjercdostojnim. 2/525. Allahov Poslanik.ok je dZihadna Allahovomputu stvar je islam.3/16. Nejlul-eyta\ U361. l/552-5531213 i At:fJn]ed. takoder. 51276-2'77122737. jedini ibadet koga Allah nije propisao ovome ummetu preko DZibrila.sr..kao temeljom naße uzvisene vjere.{ezt namaza. Tnrnizi. uistinu.uistinu.. '.

3UzviSeni Allah ne öe da izostavenamazni putnik. znaöisebegurati vlastitim rukamau zabludui propast 'A njih (prave vjemike) Uzvileni Allah o ovakvima kaie: zamijenüe zli potomci.) znaöenja 6Na iaciiui sabah-namaz. elzuzetaksu Zeneu vrijeme mjeseönog ciklusa i nakonPorodaja to. Nema razlike osim iene u mjeseönom bogalogi sigumogi onogakoji je u strahu." (Prijevod znaöenja "Tesko se onima koji.Hafiz Munziri tvrdi da su njeni prenosioci 2113.kaae "Obraduj alejhive sellem. U292. HadidZ mora obaviti jednom u Zivotu onaj ko u moguönosti. sallallahu drugom hadisu Poslanik. dok obavezanamazapadana svakogpunoljetnogi pamehog muslimana' ciklusu i nakon porodaja(nifas).pouzdani.21131223. ili ga zapuitati.' u razloga dok se bilo koji drugj ibadetmore zbog lerijatskiopravdanog obaviti."rl osnova islama kategorienija Uzvi3eniAllah najbolje zna mudrostonoga 3to propise. .kazao: obavljaju.ni dozvoljava stlra i. i za poiudama poiloie' Merjem.ocljenio vjerodostojnom.4-6. ni bolesnik.ni mudlahid.nemogla osoba. Sejhul-islamlbn-Tejmijje potpunostiizostavili ili na-knadno "Islamski od obaveza kategodönÜa da su slolni je namaz uöenjaci kaie: je hadZdZa. kad namaze Allah je. -namaz biti svjetlo vjemika na Sudnjem danu.Ostavljati a potomi tjelesni duhovni. sallallahu U iednoipredaiiPoslanik. ovaj öasni odgojza vjemike.svi su duZniobavljati namazu njegovo vrijeme.muskarcai Zene.d: MedZmu' l-Jetava. koii namaz ostavise. te da su ovi namazi. .ali se iz ovoga moie razumjeti da pet dnevnih namazäpredstavljanajjaöu vezu izmidu Altaha i Njegovih rcbova. izmeduzdravogi bolesnog. ne obavljaju ih kako treba. vee se samo pretvaraju"' (Prijevod El-Ma'un. Sejh Albani je ovu predaju'zbog nnoatva puteva. ibadet. " eU-nuuua. Tit'fiüzi. !161-16U56r. 'u je Namar tvrdi: siromasnos. dnnu. " Vidieti. 3/80-81/223.r9l34r.Vidjeti: ?ürJ&tul'ahvezL 'Muslim. 59 ) oni 6i sigurno iuänu zavrsnicu imati.''lidje. Es-seilul-diena. takoder. u prvom redu. lmam Sevkani od zekara.'' tJ one *iii idi )ocui u dianije potpunimsvialom na Sudnjem nasda obavjeitava alejhive sellem.

2l88}l899. 2/59/82. Adzuni u EJ-.lmäm Hejsem.i€rian. njegova vlast. Koga od namaza odvrati polozaj biöe sa Hamanomi koga od namazaodvrati njegovatrgovina biöe u dflrstvu sa "'o I-Ibejjomb. prenosi da b. Adäurri u ti'.sallallahualejhi ve sellem.str.Poslanik sallallaiu "Parova koji odvaiaviercvanie od ncvierstva ve seflem. je rekao: Ibn-Kajjim stvorio. UzviseniStvoritelj. :7 t t Vidieti: tenkihut-tahk . rekao: je alejhi sallallahu Poslanik. togaje Poslaniku. licemjera)ie namaz: ko ga ostari D Buhari. sn. Mitkatul'nesabih.govoreöi 'Nismo obavliali namaz""" (Prijevod u Däehennemdovelo?. reöi öe: 42-43 ) Et-Muddessir.2/21. iamedu nas i njih (tj.nakon -Preno<ioc' pouzdani predaie su Ahmedove H:kebiru i El-. sallallahu alejhi ve s€llem. lletsg. znaöenja Prenosi se da je Poslanik.namaza kaTe:-Sta vas je o ovim nesretnicima.sa[h[tfiu ve sellen.r3 Oni su. Er 2165r-6521275. 11287 ß Mu. kaze: su ociienjLvjerodoslojnom i seih AnmedSarir ovu predajLr lmam lbn Abdut-Hadr ö/l50 Dobromje na El'nusn?d r opaske i Sak.lt'n-Sa\i\\ Na$ u radnts-ralaft. te ga ovaj ponovo udara na isti da naöin. il|govo.lim. Darekutni' 2/4111?35' Kadrus-salah. Ibn-Hadz€r Hejtemi i Sejh Albani vidjeti: Ez-zewdZi\ ll28'7.tidiett Huknu tunkß-rdl"I'.ienah. njegov polozaj ili njegova hgovina.u 'Abduuah wemenima ü u njihovimpropisanim ne obavljajudl namazä.i.Ibn'Hibban'1/132254(El-mevarid). Upozoravajuöina opasnostostavljanja namaza.azao.ll1561463. od lbn-Kajjimai Ez-zeT ' ad. l/183 i Es'semerul-mustetatrU53 14'. u je pripisao Tdberaniju tto ovu Predaju tct|ibu. Koga imetak odvrati oä namazabiöe u dru5tvuKaruna.Koga od namazaodvrati njegovavlast biöe u drustvu Faraona.-ut uio hufi" Munziri. str. Amr ko sretni Allaha beznamazabite u druiteu Karuna.rove ik. 1488-1489/7M? i drugi. Halefu. r/133/58.Nako. 13Ahmed. 3l. Faraona. 1067/4678' Ebu-Davud' Nesait.bez sumnje. aleihi le rckaot "obavljanje alejhi ve sellem'rakoderje sallallahu je .v'a .6/150/6576. 21644-655/265 l . a drugi stoji iznad njega savelikim kamenom na dva dijela Zatim u ruci i udaraga njime po glavi dokje ne prepolovi se njegovaglava vraöau prvobihi oblik.obja5njeno vrijeme se radi o öovjekukoji je odbijao Kur'an i koji je spavao. "y. Hamanai kljaje Allah najgorastvorenja IJbejab.Tirnnzi"|135212620' Darimi' 1/197/1233'Ibn Nasr u Ibn Madze. "Onai ve sellem.. Nakon ito je citirao ovaj hadis Sejhul-islam "Öovjeka od namaza odvraöa jedna od öetid stvarj: njegov imetak. str. sanjaojednog öovjekakoji leZi na ledima. Halefom. l/319/890."t' Poslanih.oiozo. IbnD anri 2D4\/2721.

od Abdullaha b Amra b el-Asa' B ACd.sa ispravnim lancem prenosilaca' Vidjeti: Eserija' Nuamanija str. 2/87?/894.sallallahualejhi ve sellem. 1152.211898/935.ostavljanjenijednog djela Hasanel-Basd je nisu smatmli nevjerstvom. Nesai.Burejde b el-Husajnprenosida je Alahov poöinio je nevjerstvo. Ahmed. Sejh Albani ovu predaju smatrajü isptavnom vidietir El-medLnuo' 3116' Hulasatut-ihkm. 2/134. 4/902/1520. Abdulah b. Darekutni. I/291/292.govorÜ: '-log-i. t E!-sefiah.ova predaja ima potpom u ' Lalekü n verziji Dzabira b. Vidjen: Ebi-Seibe.'1135312621. Zehebi.62112943 i Muslim.r-srldll. ' Ibn-Na$ u (r(a.385/2634.i Mesetetut'te16r' l/61. Abdulah b. Malik kaZe: klanja.Ul561462."rs Poznatitabi in Abduüah b Sekik el-Ukajli'" kaie da ashabi ÄIahova Poslanika. 7ß54n622. Iraki' Menavi' AdZtuni i Albani ovaj hadis smatraju vjerodostojnim vidie. Abdutlaha koju biljezi Ibn-Na$ n Esaalah' 2J904/947 i lbn' 11273-2'7418't6 El-ibane' u Serhi usulil-iatikad. Haldm. Mesudje kazao: Ko ostavi namaz. sa dobrim lanc€mprenosilaca' ."tl Ako slijedi ovakva kazna koji nikako ne za onogakoji ostavi samoikindiju-namaz.' Il4Slrr' Irlam Timizi.ehebi. ln45 i Es'se eruI'mllstetab.I-' ll4Sll2 Inam Nevevi' Z.4tll382 le vidiet\. kazao: "Do menl ie doprta vijest da'lzmedu ipoöinjenog muslimana sallallahualejhi ve sellem. U2'13-2'14ß?7.lru.ita je sa onim "Allahov Poslanik. saltaUahualejhi ve selle4 rekao: "Ko (namjemo) ottavi ikindiju-namaz niegora-diela su poniitena.5/95/24052."t6 poslanit. Lalekai. Ibn-Bettah prenosilaca lancem dobrim \rr. djela?!Enesb. su njegova satlallahualeihi ve sellem.9ll9l/8941-8942 prenosi Ibnovome Sliöno 1/382 Es'silsiktud-dtiP Il3'lO i Sahihut-terlib.2/40/l?33.lhl5oel2294li lbn-Abdul-Benl4l124 r3Buhari. 4/230' Hakllx. Ahtned n Esaunne' U3591172i ocijeniodobrom SejhAlbanije ovu predaju Tabeßrt t El-kebiru. Ibn-Abdul BelI n Et-temhidu.laj nema "Nevje6tvo je ostaviti namaz"" drugoj verziji od lbn-Mesuda stoji: 16 t\hned' 51346122833' M^dZe'r/319189r' Tirmizi.20 su ashabi Allahovog Poslanika. "t IUn-g"tt"tt n El-ibane. ll0/553.u vJere Abdullah b.str. Ibn-Mende t El-inan.u\nedu.lÜt Nesai.lakv. u prolivnim bi se borio protiv niih.'rfr. od imamaDarekutnija A Ttnnizi. 4lgog'910i1fi7. Il383l3I'l-3I8 Lalekai u Serl' usulil-iatikai. kada bi iziöao u vojni pohod öekaobi zoru' Ako bi öuo iabahskiezan vratio bi se. Ahmed u Er'Srn'a l/358/769' lbn-Nasr u KaAnls-salah.osim ostavljanjenamaza. lhn Ebi-Sejbe' 6/1723043'l i HskiI..112od Ebu-Abdullaha Hutonu tunkis-salah.":: bez opravdanog jesle ostavljanje ramaza Iüka i nevjerslva '. sa Diad u El-|/. '' Bdari. si. Neilul-evta' l/363' rcryib lt366 11348 i Sahihu| Ke|ful-hafa. Zikn esnait-tarj'tn.

.2e Sejtrut_i. ' Vidjeu: #l"ra1a sn. ' Malik.lova ili hizmetauöitelju i odbije se za tä -uöenjaka. 22134.i izmeduostalog.tubekat.ve sellem. il' podnei rkindiru 7aDutni[a.Ko ga budezanemario zanemario sve ostalo. !1". Abdur-Rezrak.4/q08/ t 5i6 | tbn-t\a\t u Kadrus_\atah. 6/164t3O352.qailÄ i lt2q2 2cj.'2a Ebu-Derda Ibn_Abbas je osravi nam-az a u je moguönosri obaviti ga.icriah. lancem preno.y .F<.J7.2c4-2q5. v idtetj:M cdanu.t€rdi. 4t9O9nS35 ^ Ma1* | Et-nwetta. t/53b-5j7/2OJSiiaha\irsprhut-neani.neduklanjati. *^ea " az ina".Nakonsüka nema ve6eg qriieha od nama..AfbanrJe Lzlekai n Seüu usulil-iatikad. 2/tO^232." prenosise da je Omer b.Za mene Hattabposlao pismosvojimnamjesnicima u komeie stalalä: je najvainijastvar narnaz. usut it -iari kAd.lslamski on je nevjemik.)7 Ebu_B. '. ftn_Ebi-5ejbe. vJ70.ilaca.uidjeti: Medimuul-f"ta!a. nema udjelau islamuko napusti Jerekao: namazi'paje klanjaoiäk krv je curila iz njegovih rana. U146-14?/81.. lbn-Nasr u ra(1tus-salah. t/35O-351. ' RindUünama7./a dok ne prodenjegovovrijeme. 2tgg3tg24. pozvanda klanjasabah-namaz. Rahevej Tapaia: uöeniaci od ".tereb. '" Ibn-Fbi-Sejbe.26 U drugoj predaji stqi da ie Omer U. " Vrdjeli: El. str.ojno m."" lj. b Hanbet .'" Tmam lbn-Hazmje rekao: . . rwmaza je rekao:"Nemaimanaonaj ko ne klanja.anamazposlije njegovogvremänapoeinioje velßr gnjen.-32 ']lüa se po mi5ljenju veöine islamskih gole. je rekao:.kr le ie. Abdv-Rezzak. oporuöio mu pazi da na Rpostelji 'lama7.tr.a srnrmoj pozvao Omem.y. .on je najveia propalica.Ko [aze: . ow predaju oc'jenio vje rodosr.nTr.. t/150-151/578 581 i 3n2st50l0. Vidieli:Sahihut. nesrelnil i zloöinac."'"fhned lmarnIshakb.22t26. ut-Ietava.tam tUn_ T?"Iü" 'OnaJ r eJmrJJe rekao: ko oslavinamaz gorije od kadliivca.je. 182/654. l/2cll29o.. n-1j11 u porpunosri. sa rspra!nim lancem prenositaca. sresr de Allaha'a \T-a:: Io Allah srdir na njega. ..od imamaZehebria. bludnlka Je i onogakoji konzumira alkoholi drogu.rioh. od sejhut:rsrama tbn Tejmij. Ko o:t.a45. 7/4J44 35t37M5. 2U2t.iajit Imam Zehebi ka2e: -Ko klanj. Darekttni. Ko ga uopcene klanjaon je kao kradljivac i bludniöar.' v idteti:Mediau ut-fetava. . '. i:*. lo. el_Hartab na samrmim mukama nakonstoje izboden nozem. Ko ga buderedovno obavljaosaöuvao ie svoiu vjeru.rsejn.ltg3.. 2te03/.Ibn-Sadu tr."r0 Na drugom mjisru iejhul_islam kaie: "Ko ne klanja dnevni namar3' do zalaskaiunca üilo zbog zauzetosti na radnommjestu.f/öl-o2/5. " Adium ü E31.. sa iqpravn. et_ .'. ^ . pa "Da. od rmama Zehebiia.

2/905/50'75 i Sahihu ßüti.jenio hafizAskalani. na samrtnim mukamaje savjetovao svoje ashabe. tretira se neviemikom.Sattihul-dia. U/14l5/7880. Taberani ü t7 ?. Imam BDsä \t Mis(ibihu. rekao: "Pno ito te nestati mealuljutlima je '" poricrcnjp I cmonetI a :. *'titmizi. Vidjeti: Sahihul-d:aDtia.5/251/22214. sallallahualejhi ve sellem."r5 Prvo za Sta öe öovjek polagati raöun je namaz.je rekao'. Navedeniajeti i hadisijasno ukazuju na vrijednostnamazas jedne.'7/281. 2/299. / .-.. do danainjih dana smahaju da onaj ko ostavi namaz namjemo. namaz. l/l76. ako prode taj ispit je. Abdu b.ti. Ibn-NasL u Kalzs-ralal. r d d n .nio. öuvajte dobro svoje namaze. . 2/55.r \ d r i . a zadnje ito öe ostati od ujere je namaz. bez opravdanja. 445/1542.nrßr"1".l " Ahmed.jetumuz.5/309-310/2933. 2/:40/185q I Ahmed. Poslanik. 3t6t/s495.u. a predaje su pouzdrn.Imam Hakim i iejh Albani ovaj hadis smatraluispravnin. Hafiz Hejsemiu t1npdined.a'nan. 4tto1/7o22.i odbije naklanjatiga.Musliman ne moze ustrajatina pravom putu bez namaza. L vidjeti. upropasten Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. s druge strane. 8/226-22113203. k"Ze: Lanacprenosilaca ove predaje ispunjava kiterije Buhariiei Muslima. O\aj 6adis u njegovom smislubiljeze:Makdisi I El Dtuhtarc. ocijenio sa je dobnm. sallallahu alejhi ve sellem." prenusioci " O \ ut r e d a i b r l t e tH r 3 k i mf i m i / i u ^ . 1/3321324. 2/ l 19/38'/3.u. Vidjeti: rrn{etut atNe. Kada se god koja otkine ljudi öe se hvatati :a sljedeöu./r. te opasnostostavljanja ovoga ibadeta. a ako mu namaz ne bude ispravan."'" U drugoj predaji se navodi da je Vjerovjesnik. salla[ahuabjLipeu&-. tt tn-gibtun. SejhAhmedSakiroru ver/rtu\marr."Sejh Albanije ovu predajü ocjjeniovjerodosiojnom. Ibn-Hibban.Hakim. EbuJala.rekavii im: "Namui. Humejdu tf.sallallahualejhi ve sellem. Hadis u ovome znaöenju vjerodostojnimje oci. Prw ito öe se izgubiti od islama je islamska vlast. Sejh Albani er smana vjercdostojnim. s x J o b r i m l r n .sni. Ta\ayi u serhul nuikil.jcre.11253.2/40t-4o2t413. c os!atiod r. .2/402.tdttj? \to . Taberani.djetl Sallihul-r|:atut l/503/2573.S/l16/7486. 15111116'/\5.7/14-1-145/2078. ."11tj."Niti islana te se otkidati. Bejheki ü ad d?id{ 7/205.Ken. jedna po jedna. str. 1/225-226. Vidietj:Sahihuldaanlia. V. ka:e: 'Ovaj hadis biljezi Ahmed i TaberaniI El-k?bitu.taddae. t/503/25'7s Keiful hafa." Allahov uspio je.i. Spojsna g I vremena Poslanika.aostanikwog.jer Sta je muslimanu preostalo od vjere ako ostavi namaz. Et-tenltid.. 141570-571/6605.l9/209/12169. c n t r e n o n l i c r u j Vidjeti: Al.. Ahmed.ull nal.

d. kaie: "Ovaj hadisje ispravan. ocjjenili vjerodostojnim. Es-silsil?tus-sahiha.sallatlahualejhi ve sellem. Abd\r-Rezzak.ako budehtio oprostiöemu ili öega kazniti.rekao "Sta mislite kada bi nekome svojim ashabima: ispred njegovih rrat@tekla { eU-Oavua. UzviSeni Allah je rekao: "Dostavliaj ono Bto ti se objavljuje i obaylj4i namaz."(Prijevod znaöenja El-Maide.sallallahualejhi ve sellem." (prijevod znaöenja El-Ankebut. t/283. 512r/1731. Ko ne bude tako öinio nemaobeöanjakod Allaha . Allahov Poslanik.1-2.) Obraöajuöise vjemicima.. Sahihut.Staje poslije toga?" Poslanik. koji svoga Gospodara spomene i namaz obavi.llJ85. 4rBuhari.Ibn-Hibban. ft.Uzvisenije rekao: "Uspjeli su vjernici."*' Ebu-Hurejreprenosida je Poslanik. 1283/5970 i Mustim. 55. str."AUah je propisao pet namaza. Ut55/460. a Poslanik.n ra 4/105/978." Imam Ibn-Abdul-Berr. tatoder. Uzvileni Allah kaZe:"VaSi zaStitnici su samo Allah i Poslanik Njegoy i vjernici koji redovno namaz obayljaju.Sta je poslije toga'|" "Dobroöinsteo prerna roditeljima. l/418-41911158.AlIJJed. 1/383-385/26?.a mi öemospomenutisamoneke od njih.Ibn-Ebi-Sejbe. Ibn-Madze. sallallahualejhi ve sellem." (Prijevod znaöenja El-Eala.upotpunjovao rukue i bude skruien u namazu Allah se obavezaoda te mu oprostiti. Menavi. 4/20...Ko se budepropisno abdestio. yldjett Et-tenhid. Ibn-Mesud ponovo upita: . zekatdqlu i ruku öine.2/62185. sallallahu alejhi ve sellem.)U drugom ajetu Allah je rekao: "Uspio je onaj ko se oöisti.sallallahu alejhi ve sellem.2/665/1001.u. zaista naBaz odvrada od razvrata i svega 5to je ruZno. 23/288. 513191221'72. 7/308-309/36348. Ibn-EbiAsin u svomSrne. Hakim. l\'l/425 i ovo je njesova verzija. koji ukazuju na wijednost namaza. sallallahu alejhi ve setlem.) Brojni su hadisi Poslanika. f ssemerul-nüstetab. 1ll80l570.aniav6t6t3242. Ibn-Hibban su ga.Hanjao u odreilenim namaskim vremeniftta.. Zgrkanlie\ komefiar na El-nuvetü!.ll53 i El-ni'kah. 45. sallallahu alejhi ve sellem. Begaviu S"rtrr-$. 14-15. 2t4gj."ao Ibn-Mesudje pitao Posladka.koje djelo je najboljeda se uöini." Ibn-Mesudje potom upitao: . Hulasatu bedit-munir.mu je "Namaz odgovorio: u njegovovrijeme. Malik.sallallahu alejhi ve sellem.) Obeöavajuöi uspjehonimakoji ustrajavaju u narnazu." odgovoio je Poslanik. Imam N€vevi t El-nedinua. . Nesai. je kazao.Naredujudi svome Poslaniku. 3/5-6/45'75. oni koji namaze svoje skruöenoobavljajui" (Prijevodznaöenja El-Muminun. mu rcöe "Borba na Allahovomputu. Et-klhisul-habi\ 2n18.

sallallahualejhi ve sellem.reöe: 'Zar nije postio nakon smrti iehida. "Zar nisi klanjao sa nama dmai?" Odgovorio je: 'Jesam. 16J196-197/10285.QoslaniKotog.Zbog objasnjenjs EI '7 -138.""' Takoder se prenosi da je jedan öovjek dosao Poslaniku. kazne. " e"t"'i. 3/95/233.. l2l3o-31.v.U28ll64. sallallahu poöinio sam djelo koje alejhi ve sellem. 1/554/211. | | /31 t -3't216486. i ispriöao mu san..2/139-140/667 str.sallallahu alejhi ve sellem. 101204.f. 3/313i Metlitrcu. takoder ie kazao: dnevnih nama:ä i di.sallallahu alejhi ve sellem. 'i. ne bi ostalo na njemu niSta. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahualejhi ve sellem. ul nabud. / l2l i At. . Ibn Hrzejme.uma do tliume briiu s|e slole manleoa t'errKtn Sruena. sallallahu alejhi ve "Pet sellem.u-Jala. Vidjeti:tr-s. SejhAlbanijuje svrstao meduvjerodostojna 6/116t2591. Poslanik. Ebu-Awane. Rtiti." a Poslanik." "Tako je i sa pet Vjerovjesnik. "Dva Ebu Hurejre kaze: su öovjeka u vrijeme Allahovog Poslanika. i on se u njoj kupoopet puta dnerno. Nakon zavrlenog namaza ovaj öovjek jc ponovo podsjetioPoslanika. Allahov Poslanik. Hafiz Munziri i imam Heisemi ovu predaju vldjerj: Sahihut-teryib.i rekao: "O Allahov Poslaniöe. 2/20. predanja. pa kazni me!" Poslanik."1i. l7l71.ld. Fc*&/ klanjali. smatraju dobrom. Ahmed.ga je lpitaol.na to je rekao: dnevnihnamaza Allah njima sapire grijehe Svojih robova. pristajuöiza Poslanikom. 5/20 25l1733.?/333/8380 i Ebu-Jala.ijatskihkazninadonimakoji to zasluZuju \idjetl Dtinhad:. Eb.Ibn Hibban. sallallatu alejhi ve sellem. mu kaza: "Allah ti je oprostio ono ito si poöinio""' Allahov Poslanik.ewid.l0/315/20758.sallallahu prouöen alejhi ve sellem. od imama Nevevija."'4r lbn-}i4. 3/158/1814. satla[laiuakjfuvese[ü Suojstua 15 t rijeka. sallallahu aleihi ve sellem.adiei lbn-Hibban ovoj "'Buhari. 12113'7 Neilul-eüar. Talha b. na uöinjeno djelo. zajedno primila islam.iedan ramazani klanjao iest hiljada i toliko i tuliko rekata. nije mu niita odgovorio. . sallallahu nalaZe izvrienje Serijatske alejhi ve sellem. { Musliin. te da izvrii ierijatski odgovarajuöukaznu nad njim. Jedan od njih je poginuo na Allahovom putu. a drugi je Zivio nakon njega godinu dana. i Bejheki. 'tltmizl. Kada je osvanulo doiao je kod Poslanika. r+ö r++ilotz:.i rllcrrr'rll/]. da li bi na njentu bilo inalo prljavitine'!" Ashabi su rekli: "Ne. itilne+ i Muslim.Neposredno nakon toga je ikamet i öovjek je klanjao. 1261528 koristiti kao o. rs Ahmed. Ubejdullahjedne noöi je sanjaoda je onaj drugi usaou Dzennet pdje iehida.oi hadis nenrozc iako su dokazo dozvolineizvrsavanja ie.

iarcAt njih dvojice je kao iznedu nebesai zemlie.po H.An%-129413g25 i lbn-HibbaD. 9. ja Rabbel-alemin! Aütor 25.Jordan Amman &€s { Ibn-Mudle.3/314.ocijedo vjercdostojnom.hll Snn. god."ao Molim Allaha da nas uövßti u obavljanju namaz4 najöasnijeg ibader4 da naspouöi naloj vjed. a na Suduiemdanu da nas proävi sa vjerovjesdcima. 43.verziji hadisa dodaju: ".. juni god.sefer1420.divno druStvo!Amin. Sehidimai dobrima. zaista. uöini borcimana Njegovomputu.Sejh Albanije ovu veniju hadis4 takoder.$in imecima i ävoti44 da nam zairtnica bude Sehadet. Vidjeti: Sai. iskrenima. 1999. na. IbnMadie. a oni su.3na4 i Sahihut-tergib. Vidjeti. . 7n4S-Ugt29g2.. takodeü Sdn ihut-tutdZerirnbita *r. .

i. potomsamkomentirao slabijedokaze.od imamBejhekija.u svjetlu Ku/ana i vjerodostojnog Sunneta.Ietava.od ßn-Tejmjije. Imam Zehebije rckao: "Nema nikakve koristiod predaja gdje suizmjeianiispravni i slabihadisi!"47 je konsenzusu Drago.Nekoliko napomena u pogledu samogdjela Pisudiovo skomno djelo. kroz opis namazaPoslanika. pddrzavajuöi se.yidJeu:tvtedanu'ut.sallallahualejhi ve sellem.'tsIdtamia" imamaTirmizije. iznosio samdokazei jedne i drugeili vise strana. 7/2s. tot2o. Öetwto: Kot'lsno sam ponekadvise razliöitih izdanjajednog te istog djela ovisnoo potrebi. iz odginalnih zbtki i djela. od tmama Zehebija. Peto: Kod izriöito spomih pitanja medu islamskim pravnicima."El-mugni" imamaIbn-Kudamei nekadrugadjela. osjeöajuöi neophodnim. .ae Treie: Sve navedene dokaze. kadje bilo moguöe i Ito je najpreöe. a u sluöaju. mimo mutevarir konsenzus predaja). "Fethul-bari" hafizaAskalanija. ^ v ddjeü Ad'bus-Safii.ö. EI .bilo iz Kur'anaili Sunneta.ito je oznaöeno izrazom "uzetoiz" ili "preuzeto iz". i.kila\e f itnirtivaj" sv 431. verifftovani i legitimni vjerski izvor kod uöenjaka ehlus-sunnetskih pravnih usmjerenja.str.govora ashabaili tabi'ina. jer je on. vriio sampomienje (tevfik)stavova. sLr. upozoravajuöi na neke neispravne predaje koje su rasirene medu svüetom.principai pravila koje su uslovili islamski u-öenjaci. moleöi UzviSenog Allaha da se muslimani okodstenjime. spominjuöi stepen vjerodostojnosti svakog hadisa.^Menakibui-Safi '. koristio samnarcdnemetode: Pnot Polazio sam sa izno3enjem kur'anskih. navodeöipotom dotiönodjeto ili ukazivanjem da seradio prenosenju iz drugogdjela.lz.kao sto su: "El-musned" imama Ahmeda. lmam Safija smatrada je stvami jaöi od pojedinaönih(ahad) hadisa (rj. Sr'eruealanin-nubela. ' VidFn: BeJanu zeqalil-ilnive! taleb. a potom hadiskih Serijatsko-pravnih dokaza.'Es-sunen" imamaEbu-Daluda.ad Na ovaj smisao ukazaoje i Sejhul-islam lbn-Tejmijje. uzimao sam sa izvora.' Posebna paZnjaposveöena islamskihuöenjaka. takoder.pri tome. oa ttn-eUi-gaLim a.2130. . osim u iznimnim situacijamagdje nüe postojala moguönost koristenjaoriginala.

habir".. fi siferis_ salatihatemil-murselin'.. Atija lbrahima. Sljedeöa djela zasluiuju da se istaknu:"El-evsaf' (Ibn-Munzir).El-medZmua.naidina razumijevanje i da im öitanjefusnotaneöep.Smarramo da öi ciiaoci oväs ll9 djela..ll*i l"jq t krlka objainjenjagtavnine Des€lo: Spomenute dove su napisanena izvomom arapskomteksfu..jer su oboje usko yezalri za rramaz.. octseJha Ahmedab.ovaj sunnelzaposravljiu"f* l.e aUaest uvJetnamaza. ..s-Serhu ' Aroanua. nu jeziku. aol . korisreöi dokazeiz Kur'anaiSunneta."rno nauönommdu.Sifetu wduin-Nebijj"."a. leksra.u ashabt pndavaliveliku paznjuovom propisu. s tim Sto.1ba.vevD. (Askalani). ": selJem.T ?di:*d Haorst i<ojtse tiöu sameforme namaza pisanisu samou prijeuoa. _)trefu satarin_Nebijj. f":Ji.I\.i rijeöiuöenjaka prvü i potonj . t-mumda b..U njima se nalazehadisi postaaika. od iejha Muharnmeda od SejhaMepuka b. SeidaEnbalija.primjemoda..Et-ta[ris.n"ra"1u. _ na bosanskijezik i na kaju rranskipcüu utäp.iovo skromno djelo u ovoj verziji ugledalo svjetlodana. :ll. Devetot Iz ielje da sejasno predstave izvori navedenih dokaza."j. S.i'Fethul-bari.. g. Konsto sün viSeod öetiri stotineiTvora. (Ibn-Kaiiim) "Nejlul-evrar' rsevtanit.RahmanaEserija. ovisno o stepenu ispravnosti i jaöini iznesenih argumenata. .tako misljenju . kraüa studüa od sejha Fehda U.a zavrsavanaöinomzika poslije namaza. Nuha :y.od5ejhaEbu-Abäul.ito ie o?ly. odabirao meritomüe misljenje. bosanskom Jedanqesto:Ukratko sam obradio pitanje Fegrade (sutre) za namaz.wfiuf. ponekadsu fusnotepo svome sadr2aiu I pnDuznegtavnom dtjelu reksta.'. inSa Allah . poteSkoöe.Osmo: .veJ.q U-jueu... ebaur_nahmana od Sejha Muharnmedab.ul_fetava. ito öemodetalj-no pojasniti."qd T:. tryruoareKrun).zdrzo:Djelo poöinje govorom o abdestu.d.iiskul_ .r..og rcr.tu.Sesro: Djelu nije cilj naklonjenosl jednepravneskole. jer je. Da b. SalihaUseimina'-Es-satarul-mesrukah". da sam prevashodno. -r..Medimr. Tutrfetut-arrväzi:: ::z.Siradäl_munekin nram . N.. P:l?.. Od sawemenih djela izmeduostalihkorislena su:. iit.

Zato eventualne greskeu ovome djelu. takoder. bilo nauöne i ftampaßke prirode. naglasiti da je vrijeme nepogrelivih zap€öad€no slnrcu Poslanika. Uudske @ @ & .Zetim. dokaz su nesawienosti.Dvanaesto'.sallallahualejhi ve sellem.a islamje öist od svegatoga.

.

E6t)-Da\ü.rdis sü ocijenili ispravnim. Tirmizi. ::Buhari. 5{ Vialeti:a evsar.Tirmizi. 2l'l 16-'7l'7l3l9'7. str."s abdestim Ebu-Hurejreprenosi hadis u kome Poslanik. 2/ tO24/5885.st(.1/123/1006.prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790. nl[al[afrua.sallallahualejhi ve "Ne prima se namaz sellem.Imam Neveviu El medinua.lrhutIrrrtö."" Alija b. V352/1345. . Tirr zi. l/138-139. 29.) Od Ibn-Omera se prenosida je Poslanik.Ebu-Davud. Darekutni.Mddre. Ebi-Talibprenosida je Poslanik. Mesuda a Sejhul-islam Ibn-Tejmijjega srnatra vjerodostojDim.i po glavamasvojim potarite. 1/38-40/3. " Nesäi.u da je abdest uvjet.5/489/1841.lad.84. Sefiu Sahihil-Buhati.1-15/s3.3/84/225. poöetak mu je tekbir. 2/589.""'Ibn-AbbaskaZe da je Vjerovjesnik.lil-nuni\ tt1tt. l/1.. od hafizalrakija. sallallahu alejhi ve sellem. l/15/55. Ibn Ebi Sejbe. i Mu slim. Ahmed. ovaj h. Ibnt I l04tZZ2. Ibn Madie. Hatib u Taihu Bae. a zavrietak Islamskiuöenjacise sla.od Ibn Bettala. bez kojeg ne vrijedi namaz.H^l:trn. Bejheki.l/53/139. 3/289 i hafiz lbn-Hadzer u El-fethu. Begavii Mubirekfuri. 6.a. Autentiönost ovogabadisa yidjelii Hulasatul-be. 1/2427l1. sallallahu alejhive sellem. kada Zelitenamaz obaviti.80 81. " Ebu Davud. taloder. l/51/132. "Ne rekao: pima se namaz bez abdesta. srr.aosfanitwog. Ibn-fbr-Seibe l/14/2q. Vidjeti -til.10n9s-196/5339. (operite).Nesai. . od lbn-Munzira.2/184 i Tuhfetul-ahve.7126 1Sudiuduttilave.nu4 3/289. 1/218.El-ikna. l/223 224140'7. Hakimi Zehcbitvrde da ovaj hadisispunjava Muslimovekriterije.fejhieq{St'ojstua Namazsene prima bezabdesta B t UzviseniAllah kaZe:"O vjernici. 1/l171687. 1142.Medinu'ul-fetara. Vidjeti: El-ned.od imana Alija b. el-Katldr.ma. od lbn-rejmijje. Ovajhadis.rekao:"Naredeno mi je da se t prije obavljanja namaza. SahihuL-ditn\ia. Datimjl/l I 7/b86. rckao: "Kljuö namaza je abdest. s-allallahu alejhive sellem.18/135 str. Danr .rv SudZudut e..21247n962." i nogesvojedo iza ölaDaka (Prijevod znaöenja El-Maide. potvrdujuimam Rrfi'i."s0 Muslim. Serhus sunne. Nevevi i sejh Albani ovaj hadis srnaraju vjerodostojnnn.i. kaZe: onogako izgubiabdest dok seponovo neabdesti.UIO1 i El-id. Imam Tirmizi.3/82/224. kao rijeailbn(mevkufen). T. l/188. .l/208/2380. l/1O5/224. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite.

sallallahu alejhive sellem. rekao: "fo se abdesti upotpunjavajuöi sroj abdest. sallallahu alejhive sellem. koroöahjeprema dZ. Ibn-Madzid ed-Dimjati i sejh Albani ovaj hadis smatraju vjemdostojnim.3/aA-89/226. Vidjeti: ts-rsnelrl mustetab. 11223/456i BeiheLi 'r Süabul-inanu. 3l'71n899. Humejd. 21 36. Hakim. öisti od gijeha.rne abdest na naöin kako sam seja abdestio. potom ode u diamiju.lß24n44. U234l484. sallallahu alejhi ve sellem. Harisprenosi daje Allahov Poslanik.te se abdestiona isti naöin kako se abdestioPoslanik. rekao: "Ko uz. H^kim. sallallahu alejhi ve sellem. str. Abdu b. Iß27n54.52/159 i Muslim.pmiji-iisöekivanje arednog. Tatimskruienoklnnja dva rekata.1/283-284/854 i Ebu-Davud. .lr. 53Nesai. rekao: "Kada se abdesti musliman.poslije obavljenog nam.Ul13/528.ania. Sahihut-tersib. 56tbn-Sahin u Er-rerstra l/104/36. ll 1391442. 2/r06t/6r63.Imam Hakim i Zehebikatu da ova predaja ispunjava lv:uslimove krikrije. Imam Munziri. sallallahu alejhi ve sellem. Affan jedne prilike zatraZiovodu za abdest. 1/1211316. Allah öemudati nagradu kao onima koji su klanjali u dlematu."'o Ebu-Hurejre kazedaje Allahov Poslanik. potom ode u dZamiju.ve sellemlnamaaa Vrijednosti abdesta Humran kaie da je Osmanb. Hakim. l/22U926.Hakim. i neka he prepliöe moje ruöne prste.l/130/91.4/24r/18128.bite mu oproiteni proili grijesi. ali ne stiBne u diemat.Imam Hejsemitvrdi da su prenosioci pouzdani. Tirmizi. a zatimje kazaodaje AllahovPoslanik. sa vodomili zadnjomkapi vode spadajugijesi kojeje ssBuhäri. sallallahu alejhi ve sellem. Abned. ovogapredanja Vidjeti: M edan euz-zeI aid. svrstao meduvjerodostojne Vidjed:Saft iäul-dZania. 2/390/1159. Zehebii Sejh Albani smatraju da ova predajaispunjavaBuharijinei Muslimove kiterije. 2/646-64'7 i Sahihul-d. Kada opere sroje rüke. biva u namazusve dok se ne vrati kuöi. 23133 i str. U43l103. sa vodom ili zadnjomkapi rode spadaju gruesi koje je poöihio svojim oöima. Imam Hakirn i Zehebi smatrajuda ova predajaispunjava Muslimove kit€rij€. Ebu-Davu d."" U drugomhadisu Avfb. rckao: "I(o se abdesti kod kuöe. v Nesai."" Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik.nar'i. Tajalisi. Ebi-Talib prcnosi da je Allahov Poslanik. yidjetl: SahihulnetdknHabih.Ebu-Jata. lll95 i Sahihul-d'ania.tzo."ss U drugoj predaji Alija b. SejhAlbanjje o!aj hadis predaje. rckao: "Upotpunjavahje abdesta u neugodnostima. a to neic umanji!injihovunagradu. 66/160. pa opere svoje lice. r/1rU526.

3/107-108/244. Abdul-Kerimr Zejdana.2/37118840. Ahmed.6' Ovaj stav zaslupajuuöenjaci malikijske. r/226.ehietu f futuil-nalikijje.Mulekkina.sallallahualejhi ve sellem. -Begavi.\u.un. .2ß8/1444i ü Es-sasitu. 112211449.rekaoje: "Samo se pfavi vjemikpridräova redovnog ufimonjaabdesta. Ei-ierhut-kebir. r/234.Et lel iklil. a njegovprvi dio su rijeöi Poslanika. sa rodom ili 4dnjom kapi vode spadaju gijesi koje je poöinia svojim nogama. MrpnilmuhtadZ11167 i Reüatut-talibin. 5/252. Kada opere svoje noge. t198. 11332. "u.29-30."a (afüske. Nesai. El-ialam."62 Odluka za abdest(niäet) Nijjet je uslov za valjanostabdesta po misljenju izrazite veöine islamskü_ pravnika.rekao: "Ko sepropisno abdcstL njcqovo tijelo ie seoiittiti od güeha.Vidjeti: El. Ahmed. 1187. Bejheki. El-likhulislanijj.Imam Kuftubi spominje da neki Safijski ."'" Osmanb. l/105/218. Efi-Jala. 8/145-14öt5o0 i Ibn-Ebr-Sejbe."60 Ebu-Hurelre kazeda je Allahov Poslanik. | 186 i lrvaul-galil. Imam Haldm i Zehebi ka. Ahmed.El-havilkebir.Ö) hanbelüskeou i zahirijske pravne skole.3/108/245. 3/113/250. Mesailun fil-fikhil-tnukarcn.u da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije.21136. l/5/4. Affan prenosida je Allahov Vjerovjesnik.1/299303.Ahme d. Omera el-Eskala i r.l rrrisal. 6rMuslim. srt. tak i ispodnoktiju.-tattZu .25t poöinio svojim rukama.Vjerovjesnik. l/252ll50.1/5657l149. Fethul-Ban. smatrajuga Vidjeti:Sahihut-teryib. 1/3-412. l/670/21s0. Safija u tt. .67 {bukvalisliöke) 5' Muslim. Ebu-Awane. Hakim.l/b6/476. Et-hilafijjat. BidajetuI nudltehid. U303. l/137. Mevahibul4Zelil. hu Musllm. rekao:"U*/aji (svjetlo) vjernika (na Sudnjem d^nu) biöe do ono7 mjesta do kojeg je dostizala voda kad se abdestio.pa se tako potpunooöisti od gijeha. -._ "' Ovo je drugi dio hadisa. 14.Ul57. v16/49. Bejheki. l/75.1/244."o' Hvaleöionekoji ushajavaju u ovome ibadetu. str. od imamaBejhekij ja. 5/2'76-2'77/22737.r. lr/66/6202.I|usn?. od Ibn Redzeba.n5. Tnnnzi. Hafiz Munziri i SejhAlbani. ll8. sallallahualejhi ve sellem. DZamiululum. od imama Ibn. Ibn Huzejme. od dr. 2/88. 11164 od Ilrn-Hadiffa.1/155.limnatu lbni-Ruid.Tabeftni.vjerodostojnim. Et-vesit. l/3r2/2t9.od dr. str. 51. sallallahu alejhi ve sellem. sallallanu alejhi ve "Namaz je najbotje settenm: djelo koje se noZe uöiniti. El-fenkihud deyanLl/210. " yidjen: Muka. El-kavaninul-jkhijje.tß3-94/257i Bega:vi. t/t5/rq. " vldjetl El-hilafujat. El medbnua. takoder. 11355-358. ll33t.Trberani. 24. Ez. stt." Ib'J MadLe.Io i lbn Ebi Sejbe.

odlazak na narnaz.63Suf. Bedaiul-fevaid. tDO I ut64. twnaza Hanefijski pravnici. Ahkamul21334. B?daiursaMia. E!-terhulkebi4 lll5l. 21334. ispravnoje misljenje veöineislamskih uöenjaka.nije ispravnouslovljavatiga.It4O2 j Undetut-kan.l/ß. '' Vidjetr: El-dZamiuIi ahkamil-Kur'an. El-hidaje. tßO. llr42.Fethut-Ban. od imama Ibn-NasmMeNezlja. Se us-sunne. beznijjeta. ukazujuda za pokrivanje stidnogmjestapripadaposebna nagrada. takoder. U32. Etbenaje.ovisila o nijjetu onda bi pokrivanje stidnog mjesta.I/106.73. HatijetutTahtav' srr. 160. sallallahu alejhi ve se_llem.an es-Sevri6e i El-Evzalo kaZu da nijjet nije uslov za ispravnostabdesta. str. od Abdur-Rezzak^.73 Ako bi sredstvado ibadetä.13t46-41t1901 . a dokaz za to su brojni hadisi u kojima se spominje da se uzirnanjem abdesta brisu grijesi. '' vldje* El-insaf. koji smatrajuda je abdestcitjan sam po sebi. Ahkan n-nisa. Lll06. S te stranenije ispravnoporediti pokrivanje stidnog jer nemaargumenata_toji mjestas abdestom. od imamä Dzessasa. . Serhufethil-Kadir. '". tAI . 17. str. -.Vidjen: Bedaius'saneia. sE.pokdvanje stidnogmjestaza namazitd.Vidjen El-dimiu Ii ahkanilKur'aL6/85. El-kaf. Bidajetul-nudbehd." Dokaz prvoj skupini uöenjakaje hadis koga prenosi Omer b. Oro je.pa. 6eVitieti: et-nusanneT l/232895. lßO.jedno od izninurih miiljenja u hanbelijskoj pravnoj Skoli. stü.El-havit-kebir. Sefiuz-zerkeii."Nijjet. 6/87.Buhari.ai"t. iako. el-Hattab u kome stoji da je Poslanik.ID35i Umdetul-kan.65 66.60. zahtijevalo nijjet! Ova skupina pmvnika smatrada nijjet nije spomenutu ajetu koji narcdujeabdest. Et-ihlijar. 6 Vidje& El-nesail. I l/1 i Mustim. U5l. takoder. Et-musni. uklanjanjeneöistoöe sa odjeöe. stoga.od dr. El-nedltnua.rll (cijene se i vrednuju) prema namjerama.11106. 1n35. '..oeselfem. tnliAvO. I|I4O i Ei-ierhut* Vidjett: AhkAnul-Kur'an. !8.. _^Kur'aL '' Vidje[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[-IhtiIafuI-Iukaha.El-benaje.rekao: "Djela .2ß34.i4 Medutim. Ahkmnul-Kur'an. Uts.kaonpr.IO-|U27-29. odimam rlnübiiai Mesailuifl-fkhilmukarcL s|j.107. Omera el-ESkra. nije spomenut u pravnici smatraju da nije potsebannüjer za abdest. tt-^"n"Uo. '' yidjet: El-nebsuL W2-13 i Bedaius-sanaia. Kejiafal-kina. Ulll. Serhu:-sunne. " v. t8tr45.3/18? od Ibn-Kajjima. lll8r.kaZu ovi uöenjaci. El-lutua. Ut2t. 11355.od Ebu-Davuda."'" Druga skupinauöenjaka kaZeda abdestnije ciljan sampo sebi veöje sredstvo paje validan do ibadeta. Etinsat lll42. Medimu'ul-fetava. U4O2.

od sejha ErSukajrija."3r je pitao svogauöiteljaimamaAhmeda:"Da li se prije Ebu-Davud je: "Ne izgovan. ummetje danas alejhi ve sellem. I et muoredeat. niti od njegovih ashaba. kaze: oteZanje vjere."'Ibn-Ebil-'Aizz.iskupine i ostaleibadetepo konsenzusu je Nijjet rijeöima islamskih uöenjaka ne donosise rijeöima. Nema ispravnih niti neispravnih hadisa o izgovaranju nijjeta naglas (rijeöima)..U_natoö uveliko iskusanovom ruZnomnovotarijom.sE 94. l / l J6-l 17. 64.veö srcem.jer_prethodno citiranihadis ajetuabdesta uslovje za njegovuispravnost. Zl346i Haiüetulbni-Abidia. ). Nijjet sedonosisrcem. poöinjao je svoj namaz rijeöima 'Allahu ekber. od Ebu-Davuda."30 kaZe:"Nije Sejh Muhammed e5-Sukajri obredoslovljima ni gusul. na tu öinjenicu. l9t | 48 i Z2tl4O I a | .'unenu l:-viiJent " Vidieti:E/-n€rarl. od Poslanika."32 poöetnog nestodrugo?"Odgovorio tekbiraizgovara je öejhul-islam velfü lbn-Tejmijje.46/210. dok jezik nema apsolutno nikakve veze s nijjetom. si.'" kogaprenosi Omerjasno aludira Sto se tiöe nijjeta on se donosiu srcu i nije legitimnoizgovaranje nijjeta jezikom. V idieli: K€rfiretusalatin-Ncbij idjen:Z^adu i.gusl. tejemum. Takvo nesto nije nam preneseno tome. fi . izgovaranje niti bilo koji drugiibadet. A vidietj: Et-k4vlut-nubin ahtail-nusa in."" Sejhul-islamlbn-Kaijim tvrdi: "Poslanik. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaze: "Nijjet za abdest. 26159.31560. hanefijski pravnik.nu'ul-Jetava. niti neko od ashabaili imarna öetiri pravne 5kole."'" U drugomdjelu lbn-Kaijim kaze:"Mjestonijjetaje u srcu. novotarija je u svim (ibadetima). sallallahu alejhi ve sellem."3a Ibn-Redzeb kaZe:"U vjerodostdnoj 76 Vldjett Mesailunfrl-fikhil-mukarcn. 7-1^\r miije. od Ibn-Käjjima."7e "Izgovaranje nijjeta jezikom.hadi. Oni koji nijjete dosaptavanja koja ih uvodeu raznetegobei rijeöimaslijedeSejtanska poznati Ibn-Nudzejm. str. opöenito.ni namaz.d'. zekat.namaz.sallallahu uvedenastvar. tan sasctul-l?he *vidien: Ll-bahruFruik.ni za abdest. su.kaie: donosi srcem i nije nam od njih prenesenoda su trazili da se nijjeti predajise navodida je rijeöirna.s8.28. pohvalno nijjetadjeöima. Es. od lbn-Tej ^v t-n"ad.' Nüjet nikada nije izgovarao naglas. od lhn-Baza' "-vidjeb: t l/145. idjen:i4 ?dinu'ul-Jctava. y VidJeti: M edr. Sliölo ovomekazao "Imami öetiri pravneSkoleslozni su da se nijjet hanefijski uöenjak.

El-nedZnua.po nekim islamskim uöenjacima. salallahualejhi ve sellem.tbn-MtJnzir u El-evsatu."86 Sejhlbn-Baz u dielu"El-ferava' 'lzgovaranje l/23'7 je novorarija. Ovai hadisdobrimsu ociienili:Ibn EbiSejbe.saltallahu alejhi ve sellem. Munzin. I/36'7/344. l6aD52 i n Matifetusa nen.Jeziöko znaöenjenijjeta je övrsta odluka srcem na nesto. Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika. sallallahu alejhive sellem" upuöuje da se nitjet donosisrcem. str. j ! Ed-dua. l. 18144a121025." Ibn-UsejminkaZe: "Da je izgovaranjenijjeta bilo legitimno. Haldm. I/544.: E!-ierhul-n ntia. 3evidieti: Zrnugni. El-bahnbruik. Ibn.lraki. Sejjid Sabik. tlr54/53.33 Propis izgovaraqia Allahova imena (bismille) prije uzimanja abdesta IzgovaranjeAllahova imena (bismillah). Ibn-Madze.pojasnio. . TabeteJlti. Ibn-Kesir. l/51. Sanani.r.to bi nam Poslanik.barekftri. prije uzimanja abdesta. Ibn-Sa}'in u baersibu.ü."8e ß Vidjeü:Daaniut. Ebuubejdu8 tutur.niti od imama (prvih generacija)da su izgovarali nijjet rijeöima. a nemaabdesto onome ko ne spomene Allahovoime.\E )95 31vide.Ibn-Omer öuo jednog öovjeka koji je oblaöeöiihrame govorio: 'Allahu moj hoöu da obavim hadzdz i urnru.ulunivel-hik?n.obaveznoje zbog rijeöi Poslanika. Ibn-Mulekkin.Tirmizi.Ebi-Sejbe. 14t26.srr. Ahmed Sakir. Bezav| 1/303/209. Hai i ietu I bni-Abidin. kako ro definiSu islamski uöeniaci.: ELenru h -itiha.140-141/52. M.niri iko od ashaba nijenijetio rijeiima zanamaz.n-sejidin nas. Bejheki. sif. sallallahu alejhi ve sellem: "Nema namaza onome ko se ne abdesti. Ibn-Sälah. 3e Ebu-Davud.22. " Vüe|. Tajatlsi. l/169/240. 11352. Vidjeti. tlr2l15.ne postojeierijatski dokazi o izgovorunijjeta rijeöima. 6112115699 29721380.Ibn Sunniu An"lul-jewi.Ahmed. tn5. l/15g. Siddik Han."87 Znaöi. str. 31/101. ni od ashaba. DZamiut-Timizi. r44-r54t94-95. U245l519. s|'.sallallahu alejhi ve sellem.l/138/325.rbn-kajjim. I/38 (Sakn). El-kaf.Ibn-Had2f. Tefsirul-Kut'anil-Azin. tvrdi sljedeöe: Poslanika. Albani i drugi. | /235. Sevkani. Darekutni ln2/220. Ibn-Omer mu tada reöe: 'Zar to obavjeitavai ljude?Zar Allah ne znaStajeu tvojimgrudima?"'85 Imam Sujuti kaZe:"Poslani-k. nijjetarijeöima a sunnet . l/l)2-l)3/25.

sallallanualejhi ve sellem. pa ga ponovim izgovarajuöi bisrnillu. N"1t"t-".vdatun nedijj. Hafiz Askalanii SejhAlbani su ovu predajuocijenili vjerodostojnom. Subulusaelam.naredio ashabima da se abdeste. * Uporediti:tevilu nuhrclifl-halL.-Neki islamskipravnicipraverazliku izmeduonoga koji zaboravi izgovoriti"bismillu" i onogakoji je namjemoizostavi. bez surnnje. 2|IOS i FetavaL-leda etid-daine. Et-t.Vidjeti: Netard.r. Ibr. 5D19. Hilijetul-ulema. l/30?. ltTO-1 | " Viai. l0l i E1-nenahii-ieraijje.l-krtu\üic. lOl.rlisri.ea Kao rezime ovog pravnog pitanja korisno je spomenuti odabrano mi3ljenje imama Ebu-Ubejda. od imarna DZessasa. Inaul-ealiL r/r22-123." Jednaskupina pravnika smatla da je spomenutanegacüaabdestau ovomehadisunegacijanjegoveupotpunjenosti. Netaidiul elka4 lD24 226. L.r efta\ 11231-232.89. U prvomslucaju valjanima u drugompokvarenim. bilo namjemo ili lz zaborava. sr.t'l. U7l-'721218. rckavsi: "Abdestuese u Allahoto . l/132.ovim ne obavezujem nikogada me slijedi. Tuhfetul-ahvezi. e1 vidjet|{ Ahkamul-Kw'an. koji kaZe: "Ne smatram da iko treba izostaviti bismillu prije abdesta.srr. 2135'7. "r vi{ed: freu'ar. tlcd?nu ul str. rtr'72.Iz spoljasnjegznaöenja ovoga hadisa neki islamski uöenjaci porpunu^ zakljuöuju negaciju abdesta onomeko ne kaZe bismillah prije uzimanja abdesta. U3I. tako da se ne radi o neispmvnosti. l/'74/144. lll92. l9ll58. ^'" vrdjeri: Er r. ln6. ItIoI.r. Es sejtuH{errar.ne (bismillah). Tev. l^lg i Tena ul-ninne. od hafirrEbu-UbeJda Kasimr b Sellamr.68. U drugom hadisustoji da je furusijje.lihul-ahkam. Se.lul-nead.1/118.niti-smatram da su pokvareni namaz i abdest onome ko ne izgovoribisrnitlu. Sahihul-daania.huysunne.t/136. koji.pojaöavajujedni druge)e2 i smatraju izgovor Allahova imena prije uzimanja abdesta Neizgovaranje sunnetom.kod ovih uöenjakane utjeöe na ispravnost abdesta. f?nva." Nesai. lß4na. bismille. l/410-411. l/118. ll34 i Udaalctur-neibil-nutcmcnni. e'Vidßt: EHeydalun nedüie. Fikhus-sunne. Ertelhßul-habir.Ponekad iz zaborava ne spomenem Allahovo ime prije abdesta. od imama t t26. l15. Bejheki. lll03. Poslanik. \tr. lll17-112. M( Äatul fl{atih.Er-re|datun-nedijje.a. l5l. od imama lbn-Küejbe. 1/341191 i Darekü . ltt t4-1tS i Medimu'ul-leuva. .sejlul dZeüar. Es. El-. Bega\ ija. El-hilaftjaL l/293-298.ti.7.. 2/ t249n st4-'7 srs. od lbn Munzira. Sahihus-sunen. 2l lO5. Metlutim.-Hrr'zejme.. 1/76-'t'7. Il2st-2s2.qrOstali abdest smatraju islamski uöenjacinisu prihvatili ovaj hadis (iako je doiao sa viSe razliöitih puteva. Me*atul-mefatih."" 2124. Nejtüt-ettaarlr35.Elstt.

od Ebu-Davuda. r/322 I EIfevakihud-dev ani. 1ü Vidjeri:Et-unm. 1/114/376. EI hubdia.2r t8t. Poslanik. 18/62. Uöenjaci udenjaci su se razisli po ov^om malikijskeo6 i reöinauCenjaka hanbelijskeo/pravne lkole smarraiu da niie dozvoljeno praviti veöee8 prekide pri uzimanju abdesta. Kadaje to vidio.r0r veöina islamskih Sejhul-islam Ibn-Tejmijje smatrada je dinjenjeovih prekidazabranjeno osim ako za ro postoji opravdan razlog. llll2. rlr7. . 10' v iiieti: M edamu ul Jetava. 11420.Errerdul-nufiia. Haiijetud-Dusuk.Vidjeti: El-mesail.ro2 Sro se tiöehaöih prekida oni ne kvareabdest po konsenzusu pravnika. ll 136. 1/35/158.24. sallallahu alqhi ve sellem.Keiiail-kina. 1o1 vldielj| El ialam. 11136. t/333. ll2ö4.nedinua. Serhul-umne. Bidajetut-nud\tehi.: tt-neazm. 1163-(4. Ez zehireh l/263.El-insaf. Et-kafi. 11123.iiet. Mupnil muhtadZ.. Menerus-sebiL U32.El-havit-kebir./zoDa li je dozvolieno praviti veöevremenske pauzepri uzimanju abdesta Tslamski pravnompitanju.kao trenurninedosrarak vode za cijeli abdesl. _posroji " Vidjerl EI-nebsu!. 1189.esit.ro3 Uöenjacikoji kaiu da je zabranjeno praviti duze prekide dokazujuto predajomkoju prenosi Omer da jedan öovjek prilikom uzimanja abdesta nije opraona svomestopalumjestoveliöinenokta koje je ostalosüho. sll. sifr. 1/135/394.i.Hanefijskie i Safijskiroopravnici smatraju da öinjenje duZih Fekida pri uzimanju abdestane utjeöe na njegovu ispravnost. 1150. U192. Taberani u tr-sasitu. Ibn-Mulekkin tvrdi da ovo miSljenje zastupa pravnika. El-r.jer vefika razlika v. t/3O. El-eysat. Ebu-Davud. U58.l/478 (El-medzmn ). e3Da li se neki prekia smatra dutim ili kra6im to se moze znari na osnovu obiöajnog prava. imam lbn-Munzir kaze da ovo miSljenjenemajake osnove. H ai iietut-Tahtaü. tntl. Hasii?tu Ibni-Abidin. rl1 51. B?daiurtuMu.rlr32. 1t56. EInuhezzeb. '* vo"ti.l. Bejheki.ll42l. irmedu ljeta i zime. 1138127.djeü:El ctsat. El.Meyahibul-dielil. 3/107/243.Darekutni. Awul-nabud.'7 2. lnl5. U438. e7Vidjetln El-nusni. torv. E1-tuyaninul-fikhijje.Neki uöenjacismatrajudaje kadi Fekid sve dok se ne osusiprethodnoopräni dio tijela. U203 i El-fkhu alel-nezahibil-erbea. Medutim. 11418-479.sld. ln n. 11166. muje rekao:"yrari se i popravi svoj abdest!"tta % Viaieti: nt-nuaewenenl-kubru.

. ovr .. Kattan. El."r-suen. BpJut lJ.. t1r0. pranjem onoga Stojeostavio suhim-"'' rekavsi: "Ovo Imam Nevevi se nije sloZio s ovim miSljenjem. kojrrvrdraJ je predajJ vjerodostojnr.'kon iro je (irirrn ^vü predsiu.loü 'r. .hilafuJal..t4.emat.r.roe Kod imamaBejhekijastoji zatim klanjao dzenazu.:/il 1:*. t. MuhtesaruSuneii Ebi' \"ihtl-t. ". "" Beiheki. Imam Satija kazc: ispmvan. naredio tom öovjeku je postupak uöenjaci Dokazna koji se pozivajuhanefijskii Safijski je pozvanda koji se abdestio.e: LJrrc je slab...l6i lbn-\4un.namjerno. l/55. sallallahu öinjenja duiih prekidapri uzimanjuabdesta. l/llö/1o7.ir.]1tü.pru!nom ocitenio ie h!fi. ^_ . ne zadovoljivii naredio da alejhive sellem. l/Jö/lö1. zaborava "Onaj ko napravi je preöe ne öiniti ih.2n0-11. Sahihu Krdije ljada i Mu\tnn. svoje klanja dzenazu-namaz. USao u predvodeöi d. A'lJlrni I 7. lmrm Bciheki. misljenje (pranjemonoga sto je ostalo suho). Ispravno ovo Sto se od )ll5tdl(oder. iako 16 Vidjeti:Meali). Ovu preDosi Ibn-Omera sa ovinr dodatkom. . '* vatitr."' Allahovog Poslanika. prenosilaca ovogahadisa Bejheki. uhalla.nusüedu.: r:r:. 1/457. a mesdzid. qtrtul-nabüt!.rl.'ß'.pa je potrao po mestvama. je predaju.Ibn Hrzm i drugi.2.-L'kort l/aro i Vl lö.\1tut. njegovabdest abdesta bilo iz potrebe.ar. s:rkonentarom tn Vfierr.navodi se da je Poslanik. U drugoj. huJ 2lort tttlrrüt /rt."rro Poznatoje da se Ibn-Omer najövrSöc alejhi ve sellem.10. Vidjeti E1-.arln l/45{." Slabimsu ga ocijenili: lman Munziri. 31 ) lmam Hattabi i Kadija Ijad su ovim hadisomdokazivalizabranu jer je Poslanik. sallallahu Dakle. S.rt..:ttt'-41. a nije opraonoge. \tolelt: Ll-tttltlharl:.afejhiveffi saftaffafru Spojstvaaos[anittrvog.. lmrm \c\c!r u L/-/a.. tttl5tTlntilt ...ako bi se desiloda öovjeknapraviduZi prekidpri uzimanju bi bio iJi..Srf'1"u Ll.'lt. l/4'l/J. jer popraviti abdestmoze znaöiti i njegovo je neispravno.{."r06 Zato je druga upotpunjenje praviti daje dozvoueno navedenim hadiso-m dokazivala skupina uöenjalo prekide pri uzimanju abdesta. se samo popravi-svoj abdest. .neispravnoj ponovi namaz-r03 da abdest i alejhi ve sellem.k.nalon öega Ibn-Omera je potom potrao mestve.tit+2. od rm./qlituHalik ttt vi[ieri Toknk rph-th. pak.84."" duZe sallallahu predaji. Davttd. tric: n..2/. '* Fbu-D"uu. teltut-"v'a. nakon Sto mu se abdestbio dodatakr drzao za Sunnet osu5io.rm.45q. lttlt).. lll28. k.r \evevurl.

t/17q..94yi .?. jer je radanjihovopranjeobavizno. sto-se !öe pranjaruku nakonspavanja.ut-ahk m.FarrlAa i.sallallahu alejhive sellem. tß28. IJnJctut-kari. "'u.'rrs Iz ovogäse izu. .At4 Tavus.. " vidjeri: El. .i"t.ri7"t'""-"rneni vet-asar. od lbn_Bettal a. l/408.imamBuharija.3iA i-Butu7ut-enani.22.. lijepo je da poöne sa abdesromiznova.12.l/260.. U prekdima kod uzimanja abdestane vide smetnje:Ibn_Omer. Sunenirbni-MadZe. thka.t -minhani. Hasan el-Basd. 3/g5 i EI-ncdamua.Ida neki .i. od imarnaAtaud.Et-iatan. iako nije oDavezan.nuntcka. od rbn_Mutekkina.j. abdesta. ''" Uidjeti: Et-lcnhid. Zeid lta Imam Ibn-Munzir. Seüu Sahihit-Buha. ooaveznlm_ U. 18t236.Islamski uöeniaci su sloZnidaje pranjeruku prije uzimanja abdesta sunnet. Jedan od njih je hadiskogaprenosi Lbdullah b.rr._Nehai. su. od imama Bejhektj^i Er havit-kebit. Et-istizkat. vlql. t/25t. Ita hadis Sesterica.od 1bn Dekika el. izrazitaveiina pravnikato smatrapohvalnim..Seidb. l/388. od imama Be|ba\ija.. Ibn-Munzir i drugi.od tbn_ Betljta. el-Musejjib. od Ibn_ Muleklina. Jt2tO.t/42t. UStj. . Spomenuöemo ga u cJelosrisa izvorima u poglavlju: -O]aj -bitjeie "Pranje lica".Ibrahime. l/136.Aida.ät"^ M". Undetul-kai./ima pranjeruku ako su neeisre.(du:i) prefjg. |/446. a prije negose staveu posudu sa vodom.. Dokaz tome su mnogobrojnihadisi u kojima se opisuju svojstvaposlanikovog. U375.. rß79. ___ "" vldjetl Et. Fethul_Bai..I/297-2q8. Jern. str.tZma. od imamdBadziia.Nevevi i Ibn-Mulekkinkaiu: .. s?thus-sunne. 'rr Vialeti: It-eusar.od Nevevija i rt-tula. Sefiu Sahihil-Buh... Sufian ' es_ Sevri.34/21 i Et-eysat.rr3 Pranje ruku (Saka) hanje ruku prije uzimanja abdesta je sunnet. od Ibn_Munzira.t/182.

) Ibn-Kudame tvrdi:. brojni hadisi Allahovog Poslanika.Ako bismo kazali. str. a u kojima st naredujenjihovo ispianje. '" yidjeu: Serhuz-Zerkz|i. kada hldete molitvu obaviti. t/268n416.da citirani ajet nije jasan dokaz o obavezi ispianja usta i nosa." (Prijevod znaöenja El-Maide.l/254.rre Dokazi uöedaka koji kaiu daje ispirarje usta i nosa obavezno Uzviieni Allah u Svojoj plemenitd Knjizi kaie: . Kao u mnogim .l/t87. sallallahu alejhi ve sellem.nu|ni. 1149. 11353 i Tarhut-tesrib. 1n32.neAsut. I/263. od rbnBet2J^. lica svoja i ruke svoje do iza lakata operit€.491140 i AhIJt. SerhuSahihil-Buhan. .Ban.sallallahu alejhi ve sellem.. kaie: . Mevahibut-d?etit. to potvrduju. str.r2rHafiz ibn-Hadzeru komentaru hadisa. 1e ViAiett: nl. Muknilmuhtada.od Ibn-Mulekidna. Jedni smatrajuispianje ustai nosaobaveznim. El-dZamiu li ahkamil-Kur'an.Usla spadaju u pranjeüca. t." tvrdi ova skupinauöenjaka.x vidietl: Et. Et-rgvaninut-fthijj.O vjernici. koga prenosiIbn-Abbas. ttB .zehirch.Spoljasnjeznaöenjehadisa ukazuje da ispiranje ustai nosaspadaju u pranjelica. I/62."r23 . Ahkanun-nisa.lspirar\ie usta i nosa pranjaruku do zglobovaispiraju se ustai nos. "'Buhäri. 12o7.2s. l/3g5.ed.'.temhid.ir8 dokve6ina kaZe da ie to sunnet. s!l. Ez.Nakon dru€im Favnim pitanjima pa i u ovom islamski uöenjaci imaju podijeljene stavove. Et-nedZmua. Et. |1185. Bedaius-sanaia utt)..122 u kome se opisujeabdest Poslanika.. '' lnidietii Fethul. 5/86. I7 i El-ialam.." Vidjeti: El-havil-kebia l/1O3.'rz0 lrnarnZerkesikaZe: i nos pripadaiu licu pa ü je obaveznoispirari sa pranjem lica. 6.^*Ispianje usta i nosaje obavezno (vadzib)jer ..4ß2.V29l.

:::ru:*r.. :tr.i'Äl i ]. t. 'rA0/ll L tmam Besavi. äi # i:{'.iff en_Nenrtita..f*" : .:l'#"T'5:...y"Ji. ue6.. "K. Sabireta se prenosr oa Je postanü. t2n Dakle.... j lba_HaüEt..lflitf t. namje naredioispiranje usta i nosa. Mustim... -Rebah.z.sn.l:d"#!1". tlvadiü ".. Meatimuusutit.h. t uhJetut-ahve. E/ Mp(air. Abdul-Kerin. Nevevi. UIOBi Sahihus-sun"n.. Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Mubarek. J/t0l/237..:"lt*" -' ßDlranra- "na ateihive selem.lll*' äT. sevkanii druei.rekao:...'11.dr'" kaze: j"it '#ff "'. gdje -spomrnje ga lbniLirlii"llXli i#lfä-'ffiä1ff'sil::1 l'. jer brojni i"airli .*il1.: tjfr i. '' vidietl Avnul-nabud.r..:.i7[[: ".#. srr. . Ebi-sejbe.fikt\sE.dze ftar.ur.qif"f.iJ.läl fl i.i.kzq Od Ebu-Hurejre seprenosi daje poslanik.'Nemasumnjeda je ispiünje usta i nosa pri uzimanju abdesta obavezno." .' rxBuhari. It8 t. ii. ^..-Zejdana. 224..Ibn_Ebi_Lejla. 53/162.H:'[f6'..."". l? ..![# ^..:. f f-r*n----u A ra E b i J U. rbn-Mulekkin." :""::r'xj. Ez_Zubri. y.Ko se bude aDdest@neka isDe re usta"'.. 1t81 ntctuJt davi et-kitabi ves-sunneh.e*ant fll ?*"0.'....osc reKaoi budeabdestio nekaispcrenos.".'i.tmam Sevkani . str.t#."J. ..ili..q_r. iiiffi . .Allahovposlanih sallallahu alejhi ve sellem.?iT.ix'iÄfi'.tn*]..r^!#3T'.jasnesu naredber2T koje ukazuju daje ispiranje ustai nosaDri . stt. khak b. i. i/86_87n38.:i. -b. . tnqs. Lt- n. ti i''""1il'äffi..irnu-.uiazuJu Jr. -!::: j.. 12y409 i Bejheki. t/48. EDr-Jurclrnan."11t'".25183 ist' ?iä?J. - I I tor.78.u!:Hi:#!".* l:tl1ti.:'J"J.406. sallallahu aleihive sellem.sall.*'ry..ffil..#fl $t#\::.'ro Od LekitaL.y.x'#iliT$i dZatnia. '" DajekuLni. .] .l/ F u Neitut-?vtaru. r.gllahu alejhi ve sellem.'i"Jf "i*n'JJ.:!:n:a!:i E:\"i t. Rahevej.Ibn_ ^ Durej dZ.:" *"veznoi ostaju rakve svedokih nepromijeni jasam Imam Ebu-TajjibAbadi kaZe:." Ebu-Hulejreje rekao: . od dr.".

sallallahualejhi ve sellem. 6.i Lekrlb.4/35.i 1)e se@ta'.I/498 i Avul nabu. kaiu da Allah nareduje vjemicimada se prije obavljanjanamazaoöiste.roln.''' Dokazi uöenjakakoji kaZuda ispiranje usta i nosanije obavezno Pwi dokaz su rijeöi UzviSenog Allaha: "O vjernici.spominjeu vjerodostojnom sunnetu. 2t49."tsa pustinjaku: öovjeku Neki pravnici. EI isti. a pohvalnim. lmam Neveviu tfrrc.l.100.l/264. fukaha.n. 1/36.od lbn-Mulekkina.i El-nuhalla. uöenjaka.i.'" Mealutim. l/353 tvrdi: "ovaj hadisje je i"p.99. str. Et-ten*irl.rr0 senareduje samo je da se naredbao ispiranjenosa a ne i usta. 2149. Selam.Ispiranje nosasmatraju obaveznim.El er.Aridatul-ah|e.r 35 t ImamEbu-Sevr. Fethul-Btri.1DA5.Et-tuhur. Iica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. l/319. sallallahu alejhi ve sellem. Hud:dktutlahitbalipa. l/160.kar. Ibn-Munziri Ibn-Hazm razlikuizmeduispiranja nosai usta.ocijcniots.Allahov Poslanik.sa[[a[[aßu Srojstra eosfanifu)eog. duzanje ponoviti abdest.33'1.'dr. konstantno tako da nemajasnih predcja daje ikada osta\ io njihovo i!piranje. 4[ejfr.str. Ebu-Ubejd prave b. Sabreh.r': U svakom sluöaju. rv Ebu-Davud. 1160 El ialan. . upuöene 'Abdestisekao itoje Allah naredio. tlt Vidjeri xilaJuLfukdha. kada hoöete namazobaviti. 11263. Fethul-Bari. El-isti.l. El isti. l'71O. rJkode. i glave svoje potarite i noge svoje do iza ölanaka (operite)..ll3l5.za razliku od onoga koji ostavi jeq po njihovommilljenju. a u tom öiiöenju 1{ Vidjerl:Ihtilatul Et-eß(t.takoder." (Prijevod znaöenja El-Maide. tß Vldieti':Et-tenhi. ispiranje usta po miiljenju ovih Onajko ostaviispiranje nosa. 11285.ispravno ispiranjuusta. je ispiraosvojausta i nos pri abdestu. vjerodo./irlrü.) Drugi dokazsu rijeöi Poslanika. kao ito je prethodni hadi\koga preno.Rid4etklitudatehid.J\nim. t' v idieti:El iala. l/319. ielh Albdni.u hadisima ispiranje usta.ka\ 1/161. srr.ka\ 1/ 160.koji zastupaju ovo miiljenje. l/315 i Atrnl ob l. El-nnlßlla. 1/163/'76'7.

ovi pravnici.". sallallahu alejhi ve sellem. namiu ne vrijedi. Dannx. iako nije spomenuro. dodaju "se Po:lanik9v9. od imamä Kunubüa.aru.sallallahu alejhi ve sellem. t::y drugih prethodno spomenurih predaja. kao sro lo öini Uzviseni Äffuf.u lteKDrrut-tfiltah). vei sä sporrunJe uaenJeneöega lahlog iz Kur. . :^:1Ti :" U r. Poslanik..jer je dini-islam vjera uteme|ena kakona Kur. i Muslimovim kilenJrma..Znaai li lo da poaetnitekbii nije obavezan? Ne.Ol: e:egaja. Uöenje El_Fatiheje :-'" vidjeti smisaoovih rij eött Ahkanut Kur..ir.. "k.tercib.6_"nu. Kornentar:Nije uslov da sve naredeno budespomenuto u Kur. Allaiovoj Lr..O vjernici.äu.. vaUanost abdesra.*r.u xui.) do_i(a3 hadiskoji prenosi Rifa. a. Kako eod obavezüokretanjeprema kibli uzimamoiz drugih hadisa. p.ate b.*o 1 nuSur.ju islamskil __ ucenja.: 1a132 neke njegove cjetini."(prijevodznaöenja El_Enfat.ana. Itga. an i jedna zakonodavna cjetina koja se ne moze i *-..*1.. Rafiau komestoii da ie ^ JTii ie Poslanik..njizi nije spomenut poöerni lekbir YTIUT:" lgdj" .t(a. sallallahu alejhi ve sellem.precizüala je sraje neophodno za ..dok ispiranjeusta i nosa nüe narerleno ovim -_ atetom..spomenuleu ajetu.ne mora fgn:nta!: znaöitida nüe obavezno. bez koga. jer u istom ovom h.tbn. 2t340.-1. t4. tmam Hafim i Zehebi kazu da ovaj hadis odgovaragr|*. Et dZaniu Kut an. .". nareduje.5t87..1i "ää1" dobrim. odazoviti se Allahu i Poslaniku.rckao:..1]rTr"ll" t r sa surom El-Fariha. Ibn-Madze. i/168/88t. potomdonese tekbir.od imarIlaDäessasa.vqrvajarr. Je koja nüe spomenua u ovomehadisu. Ispiranje usta i nosa. po meritomüemmiflje. t/t5t/4b5.Vidieri:Satrirrr..potom prouöinelto lahkoiz Kur'anaöemu gaje poiöio Alloh.anu.. i ...AbdutBerr kazeda je vlerodovojan. naredbekroz hadise i na taj naöin odazivarnonaredbi Uzvijenog Allaha: .L. a ispiranje usrai nosa nüespomenulo.. -NesaiHa\im. .räÄ potare-svoju glaru i operenogedo ölanaka.Nije potpunn" or'n"iiä od vas dok se propisno ne abdesti _ opere lice i ilr" a" UUrr). Buharije.6 kaZu.":. fu..r e" h"i" M. lt22t 222^|32s.naredujei zabraniuie po OUiaui svogaGospodara.sp:men]ltoje öetvero.dis. Sejh Albani lvrdi d" i"p"q.an.-t. nüe . okretanjeprema kibli koje je uslov za valjanostnamaza.. rsri sluöaj 1. tuli-ahkonil'l/Jo8/ 35.. zDog toga se uz ove öetiri naredbe.Iu..

El.). t/188. a Uzviseni Allah najbolje zna. 1 t 5 6 . .31A5. U lancu prenosilacaovoga hadisa imrju Ismail b. t f . r l . 1u Yidjer. T. l/329.'. .tir. 11212 E. u h a l l o 2 1 4 8L ..ti. t/8q. lll53.ouijenili irnam Dlrekutni. | | t .ferakihu(l 213. tY V i ß r : T d l t h u t t o h h l . u g \ t . o d i m a m sZ e n e b I r .-. '" VidJerl:F/. K L . EL. Vidjeti: Ndrrrrr ra|e. srt. l/88 89/278. l ."tr. r .. je hadiskogaprenosi eetvrti dokazove skupine uöenjaka Ibn-Abbas u kome se navodi da je Poslanik. t J kI r p a d . Casn ko. t l .: (lera i. \ a S \ 9 b .nhtl l/l l-1. r E . tulhSr rrthtad-.''3 Zehebirre i hafizIbn-HadZer Askalani. zatimse ponovnimiimrkavanjem voda tjera napolje. tt88. bezkoje namaz ne v jedi. l/261. tl hatil. Ha:ij?tut-Tohtori.ehireh.-'Vidieri: Sr?rcn.. kaZe: hadis je neispraran. .Kako god obavezu uöenja El-Fatihe uzimamoiz pojainjavajuöi drugihhadisa. l / r ? . 1/139.t/lhtitl l. od Ibn Ahdul Hr.. t . 1krr"t.a 37 t elementami dio (rukn)svakogrekata.Ei-ierh l. Darekutri.ji su nepouzdani. Fethul-Bari. . litkihirrrh lr.rl0 Naöinispiranja usta i nosa Ispiranje nosaöini se usmrkavanjem vode u nosne iupljine. lakoder. l t l l E . El ialatn. 11163.sallallahualejhi ve sellem. j an I n n .tako öinimo i sa ispiranjem usta i nosa. l/26. Ovo misljenjezastupaju uöenjaci hanbelijske. od lon Had7erJ A.l-D. ltl-.I . Et tad:u |el iklil.t.k. oq.VÄJer| U. Haiijet d-D s ki.7112.n llitt. 3/32411308.10. A . F l D .trJ. slabim su pa.t.krlrnUr. ./ ." "Ovaj spomenuo ovaj hadis u l/116.t q p d ' r r t n . ltlutl tl. ovu predaju.1it1. o öemu öemo kasnijegovoriti.. lttqg. Etzehieh.rekao: "lspiru je usta i nosa je sunneL"tll Komentar: Citirani hadisnije vjerodostojan. Ibn-DZevzi nakonstoje "EFtahkiku.| 3 5 . El hsaf. Ispiranje usta se öini poketanjem vode u usnoj Supljini.Qostanifu)rog. ükihul.. 11133. thk üiul'ahka. Muslim i Kasim b. sI(.n.l/315 j l/32O.ojstt. I I | 5 2 .k. l/353.I t | 3 4 .zatim izbacivanjem vode iz usta.lar veöina uöenjakaSafijskerrri neki uöenjaci lra malikijske pravne Skole. \ n .ltu1:. rr7 Hatib u Är-rza-irr.rrr jednog Ispilanje ustai nosaöini se iz poteza. fa r V i a i e r i f i . Haiijetu lbni'Abi. saffaffafru a&jhive w{ry' Sr. ll16l-162.Haiijenrl-Düsüki.lijr . .la|.. 11253. l/ lu0. Keiialin-kit4.. "'\$elt. '.bu.

ltililll: ponavlaJuci ro ni puta. v130.irJ]. o ispiranju ustai nosa. '.. Polu. Takoder. Malikar'8 i lbn-Omerar.sellem.59/t9i I Müstim. Drugaskupina islamskih ueenjaka smatra da reba razdvojiri ispiranie uslao_d tsplranJa nosa.. sr.i." Vidjeti: rr kthlrut-habir.._. iiü.. 3/99. Tuhfetut-ahve.vcs.t-Jelakth ':'\U-tdtei Et-havilaebit.u.1 r"ai.-zeh._ Murekkin i sanani.U f*"u p"j"o"if"iu .. Zejd. Sanani.o i u"". r/53. da je-reiao: sam AllahovaPostanika. . "' !!. '.kebir.l'scrhufcüit'Kadi. Ova skupina pravnika kao dokaz koristi hadis koga prenosi Talha b. .U ovoj predajijejasan .i*ti^. sala ahu alejhi ve säUem.Vidjerii öl-itel l/187. Takoder ovoje slabijemiitjenjekod ueenjaka 3ahiske'"pravne Skole..raj Neveviu komenlaru.r.a da su jspiraliurtu l'n* l.UtO6.f!.. l4l24i Bejheu..ron" f. Ibn_Hadzer kaze:. rbn_Ebi_Harim p . Pol.1.v3e7-J98.... UZt 2-213.u ue.'31'. kaoda su jedandio rüera). vB6i Lt. FethutBan.14evahibu-dZetit... str..1!J.vidjetj: El-ninhada. IItt}.i:i:. Abdullahb.i'?h.p*"ile od postanika.t0i. prenosi seod Enesab. rirj. ':t" u nosa.oga hadisa kaze:.o\..nog zahvata.Njesovomitljenje dii"I .i.. J2S."" 'Ibn-Eb'-Sejbe.".)li.t 'Viüet:. Ibn-Hadzer.ä:. sa dobrim tancemprenosijaca.t. ka2e:.t(g pravne ikole. JJ9/295. .9:1 sala ahuaieJhj ve.. öineii to tri pura.. .Muenit-nuhtadi.Jirn. .."o i najjasnijesto je preneseno L". Ovo.:!. 51'u-Ubetd aje . .?r. Subütus selan |/rc5.?r sr.apoiom ie isorao ustai nosjednimpolezom. il. Mubarekfuri i drugr.L.Vidio \.^Lt-serhut. sadobnm tancem preno. Dakle.Aniri potezom.-J. -.Vidjen: Zad_ul-ncad. tpola rode iz iake za Sliönoovome kazu: Ibn_Srah.upiJl usta i nos-"1s3 I{5Buhari..noi. vjdjeri: Hutasatu bedrit-nu. u-ioutu nor. da'je oOuol.niJu " ma_l sjs. .Irnam ookazda se ustai nos ispirajuiz jed.3/98/235.R38 j" hadisu komeopisujuöi abdesr Allaiovoga postanika.E.loT: saitaltahu alejhi ve sellem.|162tDt!\utit.||35 ud-detan i.-. \idjeu: Asarus-sahab?. l/43l408. Ul 15.räa.iloäi)'i. rs u tr-. uzz i "s"id.fbn_K. Et.I]rsarrif 9d svoga oca.nudanua. slabim. a on od svoga djeda.miSljenje zasrupaju ueenjaci hanefijsker. vti8..||)6q.1sqy.:D":y9 *ij.itaca.:.tu. rma_ m?hana. r/8s/224.prvo se ri putaizape.

arul je kuhru. Vjdjeti: Tdl ribut'tch.r'6 aleihive sellem.i.r5T Ali b.r58 Hurejre. Ertabekatul Sinankoji nepouzdan. 5u'abe.sallallahu EbuOsmanb.jsjenepouzdan kod svih uienjaka".ImämNevevilvrdi: ono ito nisuk azali. Et t tz str. r" Slicnoorome prenose i Hasan b.a 39 t za]ljuiitidaje sena\ode predaje i/ lojü semoTe u sunnetu Medurim." Zatim hadiskoji ka. 173/8?i Taberäni\ El-ersatu. a to je Müsanif llll2. ima Lejs b Ebisulejm. ieiha Ahmeda sa opaskama Et nufled..ll2ll-212. 176/91.safkffaLu a[sjßivqr&aostaniLwog.ttn Enesb. ovogahadisa U lmcu prenosilaca 'l lbn-S^da' Mi.a ovaj hadisje ocijcnioslabim Vidjeti: tl ninhadf. t" eUu-Ut". "'ri.i'r.potomsu kazali: i razdvojeno Affanada su seabdestili "Vidjeli smo Poslanika. l/ I 12. Ibn-Abbas'oo Mugireb. /214 od vidjetj. VStOlSSgg.. Svüjstt. Et'telhisttlhabi\ l/115.hafizAskalaninije nlveo tanacprenosilaca Sekenu. l/101 102. 371133. Citiranihadisima i drugumJrrnu.-. Imam Tirmizi i SejhAlbani ovu tltq+ i45l48. Seih Albani snatrx da je ova predajapotpunoslaba t61ntu-utelau gr-ru. srt. "'Huti. SeJh AhmedSalrr re ovu predJJu ll78/151.Hulasatulahkotrt. Poslanik. 341116. l/350.l/51 . ro Ovu predajunavodi hafiz Askalan. Ebu-Dauud. 1 El-mueni iatidal. iz tr-rell.71. !allallahu Opraoje Sake.ira zbog njene t. 1/ll5 i pripisujeje lbn nili juJe ove predaje Medutim.inom. Jid-duafa. 3186. Vidjett oci.i.rb i Ibn Hüzejme. Zatim je Alija rekao: 'Htio sam vam pokazatikako se abdestioPoslanik. Affan.aa str.i. rt2'79. Amrkoii ima anonimnu 1e Yid\etlEI-beaie. a on je kao ffgument. 1* Tatleftit\ r\ El-ersatu. kaZe:"Vidio sam Aliju kada se abdestio. Ebu-Hajjeh zatimje isprao svoja ustatri puta i svoj nos td puta. Sdrir. prenos'Talha b Musanifocijenio ispnanju ustainosa.sallallahu alejhi ve sellem.. b."r62 pri na razdvajanjc hadisa koji upuöuje Ibn Kajjim tvrdi: "Nemanijednogispravnog je slabim.jer u njegovomlancu prenosilaca 'lzvröe lance prenosilaca i navodi od njega kaze: Ibn-Hibban za nepouzdan. .l/blrl. 31212/2926.jenio vjerodosrojnom.u T"lltrxl'ndl. Ebi-Talib.t6t b predaju koja senavodiod Alije i Osmana Ovdjemoiemospomenuti ispiraliustai nos. Satlra.ewid' Heisemikate da su prenosioci U320. Suktti'Eb!DavuJ lAl Dred U I$ Ahmed."v ldjeri:Tuhfenn "Le. Tenkihul-kelam.am Z€hebije ovu predajuizbrisao slabostirs Ebu DauLr<]." pouzdanih alvz. ustai nos' ' ispirao razdvojeno alejhi ve sellem. slr.ib.2125'7 biografiju. da se ovako abdesti.e: "Ovaj hadisne mozeposluziti 1/130. .6/162/5912. ima Hakemb.ja\ &-tuhur. Malik. str.mardlu \ idieli: !rerodu'r. lm m ove predajepoüzdani Vidjeri Medhleu.SejhMubarekturi Yidjeri:Zadul-mead.

f6 Vidleri: ir-rutrrir str. a Allah.u oba naöina ispüanja usla i nosa..r.i. Ut tr I Fethut-Eari. jer hadisikoji spominju ovaj postupat< nisu vj. Et-dzeru vertadit.k?nat.. Vidjett:EI-ned:aea.'u'.'"to ..EHaÄhus-\a|ir."-tbnt '" vidkti l. Net<i ueenia'ci smatrajuda se pod punim intenzitetom ispbanja usta -i.Litanu gda dare upustr vodiu njega..:l.Abdu b. e"-:ee djela nanacin .tidjeri: Tadaitut-m anonimnu bfograffju. Nafia Tejrru koji je nepouzdan.rzorsucr.Iil:.ZgJ.sekena kojaseToveEr.L!aethisut-habir.Sp"jl"j" ili razdvajanje ier se i crrugrm naeinom postiie cilj ispiranja.-".arcb. 8?5 i fl_ .rjtJ. Abdillal Dzuheni koji se. kalo smanajunekj u. gcllenll ovaj hädisdobnm. .'ne uüeiu na samuispravnosr abdesta. h:o1ti. tea. vÄteti: 2/tl.t-ta!ir.. q iansiobs. bthb-Lt-nund d. El-bahru t'" EI'bena|e'tt2t3 Haiiietu AbiJM.fi nu ispi. '* vidjeti: Serhufethit-iadia tns.namaza Na osnovuovih predajaimam Ebu_Ijbejdi hafiz Askalani smataju da se moe. Bt3ll. loda tjem premaustima. "gargara. Stabimsa i. "madnada.{ispiranje grla) koliko nam ii poznaro.. zajedno i .1.ube.eniaci.". Ebu_Marü AJnr b..t)r2.koaler. najboijeina.svalalo..i.HasiiclutTahlavi. sF.Tchzibutkemat. trnam Hejsemiwrdi:.lss. pa ga nije ispravnoispimti pd abdestu..28.ve sellan... \n.r s tim Stosu predaie koie sporxnJuspaJanje jasnüe i priorilemüeza prakrikovanje preiaia oO iz koJrh serazumüe razdvajanje. ._.i!i. poLom i^191i1.r66 Medirim. srr.El-nudi?nut.tzv.. Humejd.nuntetta je izsuhtjella :'J:ll" t u ongrnalu.i #. u vjerodosrojnim hadisima se naroäi samotspranjeustavodom. rakoder nalazi u lancu prenositaca ovoga hadisa ima . ."1J" "autipuLeÄ. ociienioseih Ahmed satdr u Et-nusncdu. Nakon ovoga vidimo d". je bitno napomenutida ne trebapd ispinnju ustaprstima Ov-dje öistiti uslaili . zt. U tancu Drenosilaca ove preoaJe ima Muhrar b. a grlo ne pripada ustjma. a '(ola Je bez lanaca prenositaca. lt23J_ ßz::t:t-lzeriv.sallallahualejhi ve sellem. niie preneseno od Poslanika. se.J 39.k" rbn.dostoj.Iraktikovati oovoteno. l/158f1155. str. ' Ahmed. t/254. 595. I a.jt" poöelnog dijelagrla. Vidjett Tehzibut. :'t.U lancu prenositaca oue preaaieim-puno nepouzdan prenositac..S.-.30t4OJ. a Allah najbolie zna.v?jr.U2gt. vt44-t4|tg5. Jeonlm. ope-t. Et_tarihus-sa7i.-'. Slicno prenosiimam Taberani u ir *"ai*. ranc€mprenositaca. vidjen: Er isakutnustatfifa. s|'.2/13J.r.etJo....sahjhur. tzv.

Kao dokazkoriste predajuu kojoj Hasan b. Darimi. 31360-36111079. Neki sljedbenicihanefüske pravneSkole smatraju da öe se voda u nos unositi liievom rukom.rojne hrdise.vidJerl El. l/t?0/701. tt2tJ. llt )4 i El. | | 2 | Fl. ra Nesai.\dhtt. nekagledakako se ja abdestim.:oüaio.hcnoi.ult. '. "" \ ßjetr L:-."tla Medutim. 1/94l29s i Bejheki.a. tt\'.lllI).Ibn-Hibban.'". buduöi da se ispiranje_m nosauklanjajuneprüatnosti.\t'dJetl Bdaiu\.Abidn. . tt2t 2.. Jevatuhüd "'Vidjeti EI nedinua.a liiera za öäöenjeposlije nuide. ll2o9.Ahmed.\t 10. Ib i. l/397 i Mugnihnuhtad:.. tttb}.r vierod.. napuniosvoja usta i nos. ovaj hadis nije zabiljeZen u poznatim hadiskimzbirkama. 2/350-351/l133.v188.v. t.'"'Drugi kazu da se voda ipak unosiu nos desnom ftkom.HoiijcrkJ. Svajstpa sa[ih[afru a[4füve tqfu Kojom rukom seispiraju ustai nos 41 - Vodasedonosido ustai nosadesnom.I rsa I Haii" ITahto. lll52.. ga spominje imam Zehebiu svome _ _v€ö " ali je prethodno djelu"Sijeruealamin-nubela. U38/91.Du.i. Ebu. paje to neophodno öiniti lüevom rukom.itlsrJ. 1/76/147.Qosfaniknog. l/151 152/281.s.'0" malikijske. seihAlbJnig."'r63 Ovo misljenjezastupajuuöenjacihanehjske. sallallahu alejhive sellem. . Dobdm sale ocijenioimam Nevevju ällasarl jc \rßruomedu ortda.nurni. Ibn-Huzejme. rekao:"Desnatuka se koristiza lice.Jala.?hirph.u d:etit. "> vddteri: Siieru cdtdtni| tuheta. Darekurni.rT0 Safijsker?r i hanbelijske"'pravneikole. "Sjedili AbduHajr kaie: smo i posmatrali Aliju kako seabdesti. | | l. s. '. Uzeoje vodu desnomrukom.--VidJeri: Bda \ so aiu.6^vddßtt: Haiiien. M. d"ta|r.l/80-81/221.'.3/:hb.Potomje rekao:'Ko Zeli znatikako se abdestio Poslanik. Ali prenosida je Poslanik. a Allah najbolje zna. l/e8."' citirani hadisdovoljan kaoargument.uöinivii to tri puta. a potom izapmo nos lijevomrukom. '. n. a nosse ispirelijevomrukom. .

#lär^.'rt..?#i. ii"T[:".ni#:.i:.i..*1f Mu. .: b. se.3/131/268..bd..iö:*xn"'.fiH:.{i#i r30 Buhari.O Altahov poslaniöe.str. rekao: -ä:\:.133....541168 i Muslim. . ' " \-idleri: ELndnua...f ü"i.tiljil* öiiienja-ruiimanje .I. t/2s4. i. F:i:y.#'r.i.i.!-.i...':.]lität "il .+:l.!.H. '-^i.ejhi ve älllifi'"".#-111'1l" .se prenosida je rekao:.t.".-. ln' .. #1iti.:. .':1".. Sabirera.'..:i. .oj.. Hasi"tu tbni-Abidin.H:.i..ä.nit-nuhndz .::Iahu.i"t1ä"]..'.Dubinsko ispiranje nosa aj.::.sf.f" ^l'ili::Th..em.:...i.i:.1'J*"ffi tr".#*ll"... .iiiXf yjl[i!:i|".1".!:i: pri abdestu poöiDje sesa desnestrane .:*t i:#:riit.ä1 iü".t87.i*. |213.lY"*X.ä##{ii{r{ii'.t88.j-"J:"ff[i3jÄ11. t/3g6 i Et-benaic.jiii.ilti!.

a 43 a Na osnovuovogahadisa imam Buharije u svome"Sahihu"naslovio "Poöinjanje poglavlje: pri abdestu sadesne stmne i gusulu.l/l\6. Haiij?IhJ. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. tl2g6.str." (Prijevod znaöenja El-Maide. El-nugni. I/120.latulahe. .ko\ ll166. sallallahu alejhi ve sellem.potomje opraomke do iza lakatadva puta. Ari.Sertuz-Zzrkeii. I ll. "e frenosi b.. AfrJnr.11183.a u sastavni dio toga ulazi i pranjelica.i. l/t07. Utndetul kai. 1u Vidjeri': E -.3/88-89/226. poöevdipotiranjeod prednjegdjela i zavriivsi kod rukama potiljka. EI-Ji!rua. po konsenzusu uöenjaka. El-isti.vratiosvojenrke do mjestasa kogaje poöeo.lll}t . uJ Osmrna hadis biljezeBuhari. 3132. l/q8 oq/215. te je.ehirc. 1/417Fethul-Bari. 3/28. pranje lijeve ruke ili noge prije desne ne utjeöe na ispravnost po konsenzusu abdesta islamskih uöenjaka. Oprao je ruke (!ake) dva puta. UIprit htuhtüJ. I ll4J.poöinjeod vrha öelado vrha brade(isturenog djeladonjevilice) i odjednog uhado drugog. sallallahu je alejhive sellem? paje zatrazio Rekao da moZe. 1ll1.I srr. Ar ul ntabud. sa[al[afru a[ejfüve sq{* Slojsu.AbiJiü.. '.20/122. 1/381. ttsv. El-insof l/151.2 i H"\Uai lb\i. ."13r Medutim.DurtAt.og. vodu za abdest. a zatim opraolice tri puta.QosfaniRgr. MuJim.dieti El ntuhalla. ll27o. o. l')lo.58/185 i Muslim.. 1/246.Nakontogaje potrao po glavi.nhi(l.'"* Gotovo u svim hadisimau kojima se opisuje abdestAllahovog Poslanika. potiruöi. kad hodetenamaz obaviti.-. ttz ViAjei':Et-te.r3: Pranje lica Uzviieni Allah kaZe:"O vjernici. Slicn. E1-hat'il-kebir. Na rßs kaju je opraosvojenogedo iza ölanaka t3t YidieritUndetul-kati. EI-ersat. Zejdje pitanda li mozepokazati kako se abdestio Poslanik.Buhan.rsr Lice.potom ispraoustai nos. Elüed:n1a.l Ovo je jasna Allahova naredbavjemicima da se prije obavljanja namaza openr. Abdullah b.spominje se pranjelica. po mi3ljenjuapsolutne veöineuöenjaka öetiri pravne lkole.58/185.

r. t/155. ^.potomsvojerukesadijelom"nadlakrica zarm Jeopmonogesadijelompotkoljenica i na krajuje rekao:.{"tt. Et-nupni.t/t2a_t25ßb2.e'rrl..1itii..: ol"9 njene aulenriönosriposroJr spor medu hadiskim strucnracrma' pranje ruku (podlaktica) Uzviseni Allah kaUe:."*. r/J44_J46.nogama bite svjetlotragovaabdcsta..lbn-Umera Safijskih i hanbelijskih pravnika. I/t08ß5J. (Prijevod znaöenja El-Maide. navodi se predajao pranju oönih kuta. lan "Napojte .Ahmed.1ehadis u kome stoji: vaie oöi vodom kada se abdestite.i-i*.lo.d-ul.tut i*". Prvoje opraosvojelice. vtoleü.ij.1254. Ur40. tAAs i . l/fotrJ itbn-DzevTr u Lritetut-nutcnahij?."iitn. Et-nusn. pa ko niie neka pereStoviie..Betrata.kplul: jer pripadajuvanjskom dijetu lica.an. visi... od tbn. ialo se to navodi . "" i nekih r8.J.I ruke svoje do üa lakata operite.iuo sam postanila. urt7. Serhuz-Ze*ani atet-tnuvetta.5/258/222?7. Et. Serhuz-zerkeii. 6. . '-rr'ldjeri: E/.I34gti.9. . 2/303. Et-ned..M-izanüI-iati(1a1.Er-lurua. Abdullaha da je vidio Ebu_Hurejrukako se . Ut6O i Es-silsiletuddaife. Et-mpetrnua.Bli€ prozivani pripadkici rnoga ummeta na Sudnjem daku a na hjihorim licima. Sefiu Sahihil..rl9. ts lb.Buhari. .Bejh.{rjeisprav. st nkij^. je opraLi obavezno unutamje oönekule(udubina ispod donieq oa.kart. kako kaze: ." $.98 Hitiktut-utema.prari..t}e Medutim.ki..) Pr:n9si se od Nuajma b. Ibn-Munzrr. I*"--f. t/8a. od imama Mu uisk"t.ni rbni.no pranjeunutrasnjosti odiju {zjenica).tJ. Et nedzn"i. t/t5a_t60/98 i Abdur_Rezrak.aynom.e. ojeraslo vrse_.Ebi Harjmu Et-l?/.Apokri r33 oo. '-Muslim.3/109/246./näCr pmtidio polkotienica i nadlaklica. 6/87. abdesti.VidieLi: S?rrü '" sme. A arova sallallahu alejhi ve sellem. Et-dipniuti ahkanit-Kur. r/4.tt4ad. l/2'78/10'74.""" Ie lmam Nevevikaz€: "prenosise u ispravnojpredajrda je lbn_Omer tako cinio. .odu u svoje oöi t"a" Ui * *"p"".tini. Biljeze MaLik.muo. t/i8t/3ol I Darekuhi.rukama.o0 Od'postani-ka] saralahu ateJhrve sellem. ia6z-iiÄ'i !t. '' r Ahmed.i"r"ri predaju o\u smaLra isp.. t/299..2/4o0/grBa.. daje Ibn-Omerprskao. lt}Bo. Uidjeni.. V idteü:El_nedamua 1t403.e 'vtdjerit El-unn.t/498. lttj. t8 1ts8.i.

njegova praksa to potvrduje.djeti Et-nn1tudi l/I09.takoder.''res Ako potvrdimo. sa ispravnimlancem prenosilaca u kojoj Nuajmb.prioritetnije miSljenje.veö su rijeöi EbuHurejre. sallallahu alejhi ve sellern. upotpunjavajuöi svoj abdest. '': I /. porckroje hifi / A ' k r l r nL i L/r. 2/41. Zato. 3/l l3/250."te6 ukrosi rjemika(n^ S\rdnjem clanu) tlokle t'r Vidjeli: S?/rriSdni/. je tlosti:uktt'odoabdesta. potvrduje predaja koju biljeZiimamMuslim da seEbu Hurejre peludirukedo ispodpazuha. .i/s uhati.1 r'6Muslim. Ovo. rijeöiPoslanika.Qosfanifunog. sallallahu alejhive sellem. da rijeöi "pa ko moZe nekr pere5toviie nisuPoslanikove. 5toje. Abdillah(iedanod prenosioca) (ne kaZe:'Ne znam sjeiamse) dali surijeöi:'pa ko mozenekapereStoviie'. ljada) i Ebu-Hasana Malikija (rj. sallallahualejhi ve sellem. dakako. takoder. prao svoje ruke sa dijelom nadlakticai noge sa dijelom potkoljenica.pranjeruku sa dijelom nadlaktica i pranjenogusa dijelom potkouenicaje sunnet i nema iiitajasno i vjerodostojno da oponira tome. potomje rekao:"Vidio samAllahovaPoslanika.ale AllahovaPoslanika. sallallahu alejhi ve sellem. 1 0 8 . 1% v. abdestio a zatirrje rekao: euo sam "Do. a sva ova razilazenja rjcSava predajaEbu Hurejre kada je.Kod Ibn Ebi-Sej be.rrr.To potvrduje predaja koju biljezi imam Ahmed u svome "Musnedu". noge neperu Imam Nevevi u odgovoru lbn-Bettalu i Kadiji Ijadu kaZe: "Neispravno je miiljenjekadüe(tj. da seovakoabclesti.Kako smatrati to rniSljenjeispravnim kada je oprcöno onomelto se prenosi od Poslanika." Ibn-Bettal i KadijaIjad kazu: 'Islamski uöenjaci se slaZu da seruke i n viie ud l kalr r ölanaka.stoji dodatak daj e praoi nogcdo koljena. i Ebu-Hurejre?l"re] Nema sumnje u ispravnostrijeöi imama Nevevija.16/454/10'7'18. sallallahu alejhive sellem. IbnBettala)o konsenzusu islamskih uöenjakada pranje preko lakata i ölanaka nije sunnet. Sllqjstua sa[ihffahuafejLite se[hl- 45 t Mnogihadiskieksperti smatraju da rijeöi:"Pa ko mozenekapereito viSe"nisu Poslanikove. Konsensuz kogx nävodikadüaljad.l 0 o l l b r L b u Mu5lrm A\\Jne.tti.dgu\o o'Linok:r^ i m r m\ e \ e . 124. ilo sejasno vidi u prethodno spomenutom hadisu. | /22t-222i komcntr lj^d^ na Sah ihr M ßtitr. I /s8/607.da kaZe-. ili Ebu-Hurejre. sallallahu alejhi ve sellem.r/' l8 I lo i.

. ^' vidiett Sethu Sahihit Buhari.ila"mole znaöitii.rli"U"t " "fäil ve sellem.letorn . t/2t]'-2t8..navod i seda je Vjerovjesnik. rn-ii"i"Äi Es-sethut-nuntia. t rö. pnpadajurukarna.^^ '. EtJurua. Jt4| (Dusukit.oirt'"!! t/tbJ.. '- u r.2o lslamski_ ]rienjacisu se raziili du t.'-U opisu poslani_kovog. stitan ovorne. uzimali abdesr.prao podlaktjcetri pura.zakljuöioie iz niesada . y.. UgO-Et-ned..Nafia do ispodpazuha..t-devani. Fethur-Ban.._ .. .-"iio ..nlf-eltala .ine.uöenjaka hanefijske. nt vidjeti: Lßanut-areb.nueeJiu obuhvara rukuod laktado vrhovi prsriiu. 3t2. LLtns a i U l t :!t3i. 'M U. El. sn.too p^odtakrica u le.i!. tA5 i Halijetu lbni-Abidin. '"' vidselli Lz-zehireh.uaa. sc'. | . Bedaius-sa@ia. 1n49.vesit. ."u..1t22t.r&l habir.. . srr.kebir.24."o pravne lkole. El-ihtijar. Ul2.Dakle.116/24.tt24}.. sij"t".t v toJeU: "3 Ei-scrhut-/'?bi. v4l(--420 i l\ugnitnuhtadL rlt'74-115.Lanac Rllij" uJ te. l/s7l604 i Ebu-Ubejd u . -.. sa rukama. uzimajuöi abdest ljeti.Vidjeü:E _rpti.Vecina pravnila to smarra obaviznim._11t. piehks . Et-hidaje. praosvojeruke .u. 3/554. .'" obnuhrara i p3nj: iakÄ jer one u jeziökom znaöenju l* -.nua._1.It Ovo je poznatopravilo kod hadiskih struönJaka . sallallahu alejhi ve sellem. '' vidteti: El-havit.'' prenosi"daje lbn-Omer. 25. odi Fl'dzaniu h ahkonit'Kutan. u2t6. ajetuje doila naredba za pranjeruku i nogu sa terminom. |.r. 3t2ts t sy"ut-vuau.. Ruhut-neani.79-282. .. Et-kavaninut-I"Lhiij?..^. Vidjeirl:Iatamul-muyekkine. .. i*" "ea"ial" sarUsKe:"rzrazjte vecine.lmam TiImizi r hafiz Askatani ovu predaju smarajU rspm!noft.Scrhuz-z4k?si.2oa {osim imamaZuf. Tehzibus-sunen. )t45j I El-kavaninut-liLhiic. I /4lll l5 i dnrgih. abdestau nekim predajamakod imama Tirmiziie. lt}s. t/6.id-jen:El-mebsut. str. .a prenositachadisa najbotje ra_zimije :lT :"*". marlkljske._tuhuru.Ebu-Hurejre koji prenosi ovaj hadis." i hanbelijske. uda. "i.-'eiri_ Da\. Ei sthut-k"bir.je obau"rno pranie laktova .ila. Et Jevaküu. kare: prenos je dobär. !!"ti. l/11'7. nJegovo znaöenje.ra).aoUrirnji *iii"^" N*"r| i ir^"iää. D gi hadis. Hartzrbn_Hadier Pn:Eliselb€. i taca .2o2 O"" i. nUlUSAi. Medutirn. rßa.vi2..U "do" lakatai ölanaka..

/ .t r t J l x r : o . tllr)t. ' n ' t K r .Ovoje sravuöenjaka hanefijske pravne ikolc. glavama svojimpotarite". | \rt (-/e L. |/222)23.e abde:r . .rr pr'erh.H 3 J z eu r F1lt tl Büur. po.. d j e r i :S .ihzenji koli dio !lave je obavezno potrati. orome . i rj. Itaiijcttn Tdhtari. i ..lmam BedruddinAjni tvrdi clapo ovom prainom pitanju ima tdnaest misljenja.stnuia.ojstpaQosfaniLnog. kadaje. u r i E a t t . ' O v o i c m i j l i e n j e\ c r l i l c k ü r n e l H l o r r . ._r. I L . r L l l L j r ö ^ vidteti: ! .) Potiranje glaveje elementami dio (rukn) abdesta.t?0 H:Ir/ L Ltt t. .58 i Haiijctu lbri Abtrtin. . / r . r . a \ i l .:r dijelom naclllkric. { q 0r o t r L .hnatu lbri R id." Sliöno ovome prenosiBejheki. u predaji od Dzabna ali sa slabim lancem prcnosilaca kako tvrdc: Ibn-Kesn u T.hu ateihi ve rellem. 6.loie\eli13ril.rrr Neki islamski uöenjaci iz "Femsehu prethodnog ajeta: (. _-:.rrl Iöb-U-.[ . ^ . pitanjezakljuöiöemopredajom u kojoj se navodi rJa je Osman b.6/89. p l r t n i h : d i s i o pranjuruku do iza lakatai nogu do iznad ölanaka.t / \ 1 7 .iht. t . 1117. oprao 'ro1e Iice. . . salall. o DJrekulnl u \vom rrr. ' . t r . l/93/255. Et d:ß tü li ühlaü'il-hrt ot' b ö\.n prenosilncaje dobir. .r. Et ihtiJlt.Pol\rda KuIana. "" yiqei.laat. \ .I po bi ru0sikum'. t . t/)5. Mukad. t \ ..!. . l/t67 ztl-vidjeti: EI ..nt. vßn. .dn ro p .-u Potiranjeglave UzviSeni Allah kaZe:"I po glavama svojim potarite.- q7 - tj. l 1r"1tJürtt.tai. 1/13.taietLtl x.h.' (prijevod znaöenja El-Maide. lto znaöida ne vnjedi rla\u. f u r u a . m e n u li i.I t t n t . .St.+ ' . / . Oro je jedrnsrr.nt ü ahkaDtit Kut ./. sa[faffafiu a4fü ae se[[en+. t / t 8 1 .sa lakrovimr i r ö l a n c i m r . pokazujuöikako se abdestioposlanik. Bi.. "" V . / r r ' p . Redaitß.)ito znaöi:.1.hin Kut. t/t75.ntit A. t4.Et-t usri.r poromnrke..nome ko ne porare sn rar 'u Medutim. -Ovo Affan. st..rrrVe6ina trVioeI|: l i .zrr Imam Kurtubi kaZedi se u vezi s ovim pitanjemnavodi jedanaestmilljenja. l/6r).. .jll. 2 / 2 5i l b n . / t / . r. A n u l n n a k t d . .r. t . Et-hi. " Vldieti: EI bekaie. tt. f / . ] r r . .. v r r . razumijevaju daje obavezno potmtisamodio (öetvrtinu) glave.....t:tehi.lamskih uaenjalr. j." /. I t . str. Lr-h\htt I t1.

Et-isti. Ei-ierhul-kebn. 1/t61.bif.r/141. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje u "MedZmu'ul-fetava.im 2t26. Haiiietud-Dusuki. je 6. tt25t. '" Zbogobjä(njenja !idjeri: I4sin Kur'a il-A. je potrati cijelu isto tako.e da jednogdijelaglave.2r6 Ovo misljenje 'o veiina zastupa malikijskih'" ihanbelijskih pravnila. 6/8'7 i Teisirul. E. Et-nunteka. t/81.pa kaze Uzvi5eni:"Femsehu \. | / l'76. El-mueni. '13 vidjetl El-Mesail. 'rs Vidlerr:Ei-trfr. t/tq0./imanju abdesta.st. od Semsuddina b. str..-. kao Stoje obavezno potrati cijelo lice kod tejmmuma. od Ebu-Davuda. '^ \ idjeli: Zndulnn d..i) Stoznaöi:"I lica bi vudzuhikum". ."2:o hnamBuharije u svome"Sahihu". El-fevakihud-de\)ani. zehirch. kaLe: "Miiljenje o obavezipotiranja jer u Kur'anu cijele glaveje ispravno. tlII4. dovrsiobi potiranjeostalogdjela po kapi (pokivaöuglave).) U ovome kao i u prethodnom ajetu upotrijebljen je prefiks "bi". !i'Vidieli.zbogrijeöi Uzvisenog Allaha: po glavamasvojim potarite". 1/ l4't.! svoja potarite".naslovio cjelinu:'?otiranjecüele ". zbog idenriönih dokaza. Ako bi pohao prednji dio glave (nasijetun). od Cdmrrüri Ls-s?thutnnuntla. nemanistaito upuöuje na potiranje samojednog dijelaglave. t314/42.str. E\-nedZmua. $i.El daaniuliohkanit Kur'an."7r" Sejhul-islam [bn-Kaiiim tvrdi: "Nemanijednogispravnog hadisa da se Poslanik. sa{k[Iafrudfejfüoeseten. nanaza pravnika safijskih jer se kaze daje dovoljno porrari samo nekoliko dlaka. Et-kaji.6. 4g ffiW. laloder: f/ re.l/t10. l/gl. El-hatil-kebir."21113. Prematome.Ko ka. Et lesit. Da li to znaöi da pri uzimanju tejemmuma trebada potiremosamomanji dio lica?2r5 To niko nüe rekao od islamskihuöenjaka. MuRnil-muhtadi. t/190. 25. sallallahu alejhi ve sellem. Keinir-Rahman. Kudame ' S€rrxz-lc. "' V. Metahibut'dZetil1136'7.''" Vf"tuti-. 1/219. El-kavaninül-fekhijje. lr66-t67. l/430.t/21't. t.t?jj.3. I/124.kar. ouo misljenjenije jako. to smatra Dotiraniem. obavezno glavu pri u. Naprotiv.i glave.Oni to ovako dokazuju:Allah nas pouöavakako da uzmemotejemmum.ograniöiona potimnjejednog dijela glave. lll\liSubulur-sclam. l/224. Potomje imam Buhari spomenuo rijeöi lbn-Musejjiba:"Zena potire 'ra yld[erl El-umm. I/lbb.Et-insaf. (Prijevodznaöenja El-Maide.ovaj ajetje dokazkod uöenjaka koji kazu da je obavezno potiranjecijele glave. t/60./rtl.|5t./ t.aietr: et-nua"'""etu1 kubra. Serhuz-Ze rkeii.r govorio poliranju pogretno sh\atiokuaansLu porulu iz ovogaajeta. ajer(El-Maide.1191.329.

l/124. t440. hadisi Allahovog dvojbeda su vjerodostojni hadiskim zbirkama. sn.otUnN4un.c. ciieluelav0. 19 l Tenkihul aDten. '^ Vldleri:El-isti.djeti: Zartulln.d/tä. Dailus V.17."nole i sa dva druga ovome SIleno biljeze:lmam Safijau t/'rrn.jeti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. El r?din a.preneseni u najispravnijim kada se zna da drugi ashabinisu po naroöito irad njima slijedenje Tako se prenosiod Aiie.n. r'a. "'gtu-lavud.e.amo prednii dio svojeglave. islamskog o samojkakvoöipotiranja. l/21.ti alejhi sallallahu Poslanika. 14. Asa s-sahabe.--' 'rl via.Vidjeti.ra.\u\ ierodo\t. Dredrir 1.i'.14 i Bejhekiü Ar.. Sahihil-Buhari. l/'ll i u l/41 i u t/ ' rnedl.*.ie. l/160. 2l/14'7 l/131. od irnama vidjerl Et nurtewenenrl '.471112. Malika u kojoj se navodi dio glavekao dokazuzimajupredajuEnesa potraoispod uzimajuöi abdest alejhive sellem. .J"4/.u oraj hadis " nema ove Predaje . slt.1. l/h/b. predaje kao i druge Medutim.ka\ ll1'73. hiljezi imam Safijl PIai prene.40/1. kekün srt. stt.Onx p-olire izene kod poliranja izmealu muikarca ' malilij.ki Sliino o\ome kazaoie imamSafij. u Ei-"rrr' puta. str. sa ispravnimlancemprenosilacäVidjetii Ararur1?7lbn Uzetoiz djeli vetrt u r!. 4l1s6trt436.18i. 3/28 od imäma Kirmanija.e na\odi daje Ibn-Omer pojricvaju predajom.Drusu predäju ovih Et-nlusne(lu."22r glavukao cÜelu ghve.'.ini.225 kape ne mogu posluZitikao dokaz Neki uöenjaci zbog svoje neispravnosti potirco lojoj . Poredisprarno. sallallahu da ie Poslanik. lnn Ebi 5irbe./e"vere."-'" razliöitim mislienjima da je dovoljnopotratisamoprcdnji koji smatraju Islamskiuöenjaci b.d.l<'l lrneri u Dtuniul-bejan.ojsna 49 t "Nemarazlike lmam Malik kaze: cijelu glavu isto kao i muikarac.str. l/124.preöi za ve sellem. sa slabimlancenprenosihca lbn-Mrd.ad. S.iur-Re/z!k. t1-t Malika trl'. da je potirala postupali kao_Ibn-Omer. lanciprenosilaca n. Medutin.ova po prednjem dijelusvojeglave. sa ispravnimlancemprenosilaca 1156. Poznati muslarac.sa[[a[Iafru ahjfüw ffi aosfaniLwog.r. Predaju Seida b biljezi lbn-Ebi Sejbett El'Musarnet'it uusilit'a sa spojenimlancemprenosilaca ll30l24l.":7: "Svi struönjaci pravnik i hadiski struönjak Ibn-Abdul-Berr kaie: shodno prava smatrajuda Zenapotire glavu^käomuskarac. qb.

lmamTirnuzi i sejhAlbaniovaj hadissmatraju dobrim. Kndarne. Ul65-r66. u vidjen: h-tenhit 2oll25. uJ b. te potiruöi vratio svojeruke do mjestas kojegje poöeo. 6/89 i lalaus-sunea llSI-82.od lbn-Betta]'^. a sve mimo toga nemavalidne osnove. sa izvorimau poglavlju ^ Tirnuzi.| /3'7 I .223 Kada je upitan imam Malik da li je dovoljno potrati samodio glave.""' U nekim verzijama navodi se da je Poslanik. ll1. Zejda.11433. I/39/13. r/'7.navodese tri naöinapotiranjaglave.23a u vidjen: El-havil-kebit. "e ''lldjeri: Fethul-Ban. El-istizkar. rlrr4. El-dZamiu li Semsuddina ahkanil-Kur'an. Bidajetul'mudZtehid. ts! sitiezega:eirericai amgi. a zavriio je kod potiljka. Setuu Sahihil"Buhan.sallallahualejhi ve sellem.nije abdest potrebnopoiirati koiu koja padamimo duZineglave. EI ßnzkaL tn6a. zejd pretbodno je 2r ijdieti. Prvi naöin nalazimo u hadisuAbdullaha b..23r Potirar{e po kapi U sunnetuAllahova Poslanika.poöeopotirati od potilj\q ka prednjem vratio svoie ruke na potiljak. kako seabdestio rukamapo glavi. l/387. 11283. potirao cijelu gla!'ü.El-medzmua. kadaje pokazivao ".Bedaius-sanaia. Et-temhiü 20/123. 1t63i El-kessaf."' alejhive setlem.l/114. lrlVidieti: El-kaf.potomje potrao sallallahu alejhive sellem: Poslanik. ltrsg.""Takoder.50 Pored ovog razilatenju svi islamski uöenjacisu slozni da je bolje i potpunijepotirati cijelu glavu. te potiruai sellem. Hadis koji prenosi Abdullah b.Alo neki djeliCi ostanu^^nepotrani je ispravan po konsenzusu islamskihuöenjaka. M evahibul-dZelil. ll3 3. Zejd u ko^me kogaprenosiAbduUah odgovorio je Poslanik. El-mebsut. sallallahu alejhi ve dijelu glave. rll70."'Ovaj obmuti naöro potimnja glave poznatoje miSljenjeu malikijskoj gavnoj 3koli. je hadisom se kaZeda b. poöeoje potiünje od prednjegdijela glave. time se ne misli potiranje takav svakogdijela njene povrsine. El-istizkal 11169. Et-lerhul-kebb. a spomenutje o pranjulica.. sallallahu Kada se sporninjepotiranje cijele glave..

da je Poslanik.saltaltahualejhi ve se[em.38. kao sunena zbirkamakod Buharije. i to u najispravnijim i drugih."236 U Mustimovoj zbirci od Bilala b.'3s Trcöi naöin opisuje DZafer b. 1/49.'j. salla[ahu alejhi ve sellem.Vedinaislamskih po pokrivaöuglave bj.Vidieü El'evsat' 1160' El'nuhalla' v\dje 1/412.U49l146.29229. VLdiertFethul-Ban. vlaj"ii' a -nedbnua rl4o} i sahihür-rue.lmani Nevevi i SejhAlbani je smatraju qJ*o. 1.. da po svojoj kapi i meswama.3ll42n7 I Etu-Dar"rd. lallallahu alejhi ve sellem. stt.Naime. nefu. od Ibn-Gasile Sunabihija "Vidio sam Ebu-Bekra da pofue po pokdvaöu ot"nosi du i" rekao: je glave. El-minhadL' 618'7. Muslima. Rebbaha stoji da je Poslanik. Potiranjepo poloivaöu glave se prenosi od dva najbolja Allahova r postii! postanlta i vjerovjesnika. sallallahu i mestvana""' da potirajupo svojimkapama ashabima rm.^z potiranja iakakaie da to nije dozvoljeno.öinio meshpo mestvama alejhi ve Drugapredajaopet navodida je vjerovjesnil..14. potirao po prednjem dijelu glave i nastavio !e po kapi.twdi dasuprenosioci 3ß9' l/166."' Na mi5ljenje veöine uöenjaka moZe se odgovoriti hadisima rcsenim od Poslanika. i pokivaöu glave' {lahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem' meshpo kapi i po pokrivaöuglave. ll28-29D2o i 226 il}'n-M:unzt' 1146'1 Ibn:Ebi-Sejbe i Fethtl-Bari' 11467 Munzir tvrdi da je ova predaja autentiöna. lt4l2. Nesai.SejhKasimiu pouzdani ovepredaje Et-nßshastt.naredio Islamskipravnici su slozni da je ispravnopotrati cijelu glavu'33kao je ispravnopotrati prednji dio glave i preostali dio po kapi Spol j9 potiranjakose. str. 5. Arff.Ibn-Bbi-Sejbe.Ibn-Hazmle ovu predajuocijenio ispravnom . Et-dtumiu \ldtat:^ Medittu'ul-Ietava 2ll122 i Merutibuf idbna.1/441107.'' Drugi naöin prenosi Ibn-Mugire od svoga oca da je Poslanik. Mttsl]tra. 'Buhari. str. prenoseöiod svoga oca da je ro: "Vidio sam Allahova Poslanika. sabiraöa smo prethodno naveli.62205i Musßm.-.23."'Darekutni'lff)0n21' Safiz t El-nusnedu' 3ll4ltn4.Ahme4 5/275. subulus-selam'Il91 i NejlüI'evta\ rl2@' 1493494'Ibnu ErMüra. El-ittizkor' li ahkanil-Ku/a4.

_ -' Muslim.Citiranupredajuzabiljezioi imam El-Hallal. Sevkani. Allah ga^ ne oaislio. EI insaf. 1113. lbn-Hazm tvrdi da je ova predaja prenesena najvjerodostojnjjim putem. Ebu-Tajjib Abadi. 3/80/4455. lt172..'/biie napravom Ovo miiljenje zastupaju: Sad b. 1l15|.''?Potiranje po kapi. l/2ol22j i lbn-Mun7r. o ovom pitanju po kapi ili pokdvaöugiave) to bi bilo legitimno öiniti zbog hadisau kome Allahov Poslanik.ctlatu. str.ir. l/467-468.od Ebu Davüd^. 2/58. Hilijetul-uleruj. Hasan el-Basri.nabudu.-na\odiu ^ Abdur Rezrak. 5/382/23293 i sßa5nn24. . 1160 I Fethul-Bari.)/224 | lbn-\4unrir. tl t'72. 2/60. '' tbo-lt-t EI nuhalla.t/468/4qq.IbaMunzir i Ibn-Hazm tvrde da je ova predaja vjerodostojna. Ibn Fbi Sejbe.l/l8qtj8. prenosi seod Enes b. Medlmu'ul-fetat a.'aB /1 lbn-Ebi-Sejbe u E1. a ako neöeS-ne mom5. Ebu-Derda.Nebatekaie: "Pitao sam Omerao potiranjupo kapi. 17.a ispravnimlancemprenosilaca. ut Vidieti: El-eßüt.st. Ahmed."'241 U drugoj predaji stoji daje Omerrekao:"Ko budesmanao-d-a po kapi neie mu poriranje koristiri kao öistoia. el-Dzenah. Davudb. 3/151155/681. El-nuhalh.Ja poslije mene iOmeral'6i hadisa u komesroji:Alo seljudi j Omeru pokoravali budu Ebu-Bekru pulu. I/408/4ob.kaZe:'Slijeditedvojicu . 9/67-68/8426. (potiranja sallallahu alejhive sellem.2ao Nakon ito je spomenuo ove predaje. Bidajetul-ntüdZtehid.Zehebii leih Albani su ovaj hadis ocüenili ispravnim.Ibn-Munzila5 navodi rijeöi uöenjaka koji kaZu:"Kadane bi bilo ni jednogvjerodostojnog hadisa od Poslanika. Hakim. tt209i Avnul. Ibn-Madte. . Ahkamun-nisa.| / 139.. Ebi-Vekkas. N?jlul.l/467. r/28-291220 i 226 iIbn-M:unzir. 1/51/82.1l2oi 209. pa je rekao: 'Alko Zeli5-potari po njoj.t /17| . Ibn-Hazm.Na ispravnosr ove i nnredne ukaTäo lbn-Mun. El elsat. '$ Vidjeti:El-nesait. 15-16/49-50. l/4t2. Ebu-Sevr. Vidjeti: E/. Taberäni. A6 rirrnzi. Ibn-Tejmüje. Mekhul. El-Evzai. E|-nuhatta. Abdil-Aziz. Katade. El-mesail. Dredaje ie imam H mn-eritelte. Telüibus-sunen.Vekiab. Vidjeti: Ardrar-ffrare. IbnKajjim.sallallahualejhi ve sellem.EbuBel. 35/132od Abdullaha. t\hmed. . prenositaca.I/2.Avnul-mabud.str. 1/139. Nejlül-ertür.Aridatul-atuezLl/139. l/468469.M usa nefu.kako se EI nueniju ll34l. Imam Hakim. Ali. EInugn| 11340 341.laloder. 2r/108-109. Mali-kar'l i Ebu-Umame. 185. ztzZOnggZ. 1/r'73. -. sa dobnmtdncem V ldletl Asarus-sahabe. r/467/493 4g4. Omer b.€yrdr.

^" Ebu Davud. Llajeo!u predrgu rcjhul-i. 1/2Ogi Ei..r. trkoder. tä r"n..1. l/468/389.takoder.ar. Neki'' uslovljavdu da pokri\rö glave podrezan.2158iEt. lllgl lg5. '" Yid)et Me. O!r preJ.ui{in ..kaze:"Ummu-Seleme svojeglave. Ummu-Seleme. 11196-19'7. r/24l22r i Ibn Munzir. Vidjeri:AVhL//r.r bude drupi.ttltkatt.laima.lrrgi krr1.t/103-104/294 i Drrekutni. 53 t Takotler. nakÄn ito je spomenuo je potiralapo pokrivaöu ovu predaju.hJ.i?thutnurti. nemarazlikeizmedumuSkarca i Zenepo ovom pitanju. Hrfiz Ihn Hadzeru El-Jänü.prenosise da je potiralapo pokivaöu svoje glave.a ona to ne bi öinila bez Poslanikove. r-a.il. LanTpreno. -'.Beiheki.Et ü halla.Jr i\ ! Jcf ih\Jrlj .Ahmeda Omerila. Ä-0lbn-Ebi Sejbe. kater "Jednuod ove predaje (o dvüe potimnju slave rri pura) Ibn Huzejme i drugi su ocijenili vierodo"rojlom. Dobrimsu ga. Potiranjepo pokrivaöuglave kod nekih uöenjakauslovljenoje pokivanjem glavep punojöistoöi.lam u najmanju rukuocijeniodobrom.lli lus.r mnoirvo verzija dizu ovaj hadis na l/434 kaze: 'L.aos[anifun'og.":'r Ovo upuiuie.. potiraosvoju glavu tri puta.."* ito je svakako sigumijei preöe. . Potiranj€ glave vise puta Od Osmanab.ltnt r. \/1'll. a Uzviieni Allahnaibolie zna.tD.11319. dozrolc.l/23/98. t/l Iq.r.od dr.rc prenosilaca stepen vtercdostojnosti.n r o\e fredrieie. sallallahu alejhi ve sellem.a a[ejfü vese[qq-..rsr Postoji razilazenje medu islamskim uöenjacima oko izgleda pokivaöaglave po kome je dozvoljeno potirati.r50Sejhul-islamIbn Tejmijje.sallallahualejhi ve sellem. l/345.. l/96/301. U111.Imam Nevevi je dobar. Yldjerl El-iola .?re Od majkepravovjernih. '" Vidieti:Ä1n?Jaf l/185186 tn Viai./Iildr'. Ailäna se prenosi da je Poslanik..rs5 w VidJeti: Etniud?iv ?t|t-kubkt. ocUenili Ibn Srhh i Ibn Mulekkin. Neiltneüat. sa[[a[[aiu Spojsn. analogno mestvama ida potiranje ne bude duzeod tri danaza putnikaijednog danaza onogakoji se nalaziu mj€stu svogaprebivali5ta.t.

t E|-mugtti."2'3 ovo misljenje zasrupaju imam Satija2to jednoj verziji.puta. sa dobrim lancem Vidi€ti:Ärdtus aahabe.i. Serhu Sahihil-Buha'. El-kaf. s Ibn-Ebi-Seibe.11163. Aridatul-ahve. xt iiaied:renanui-ninne. abdesta Poslanika. r. Sellama. Ez' zchirch. bez lancaprenosilaca(muallekan). l/431 ka.tj. 1165. El-insaf.260 idrugi. U293. BidajetutEl-dZa'niu li ahtunil-K r'an. pa kaä da je opis prihvatila ove predaje. n V. w v idleri: Subul us-s?lanu.26? malikijski'6s i pravnici. str.. br viijeti: Tent<ihuLlahktft. i lbn-Hazm. 1t93. potirao glavu dva puta. Bidajetul-nud\ehid. iako su je da se ponekad ovoj verziji. Hiliietulmud.odlbn-Abdul:H. U163. gt. tt82.l/23l140 i lbn-Munzir. a predaje koje govore o potfuanju glave jednom. Metlutim.1169 i El-ihtija\ Ul3. w vÄjeu: EI-hitafrjjat.6189." Hadis biljezi i Ebu-Davud . El veur. l/146/357. sallallahu alejhi ve sellem. t/217. od hafizaEbu-Ubejde "u n"ircU. Drenosilaca. El-umn.telhisul-habir. Darekutni. tflO+fZSZ. ukna. nisu opreöne i ueöina potire i ovalo. veöina islamskih uöenjaka'66 jer ih smatrajuiznimnim. Ill3. l/lll-flö. u kojima se navodi potiranje glave samo jedanput.265 neki islarnski uöenjaci su ih protumaöili kao jedno potiranje.2172-13.da je potiraosvoju glaw tri...sallallahu alejhi ve Prenosise od Enesab.dier]n: El nuhaLta.stI. 11305.e: "Lanacprenosilacaje dobar.'6l imam Ahmed po ueenjala safijskepravne skole. 2l/15. zn yidtetli El-mebsut. El-insaf. od lbn-Bettala.1n55.l/82-83.!1124.256 po glavitri puta. ^' v tdlle]:Medamü ul-fetava. sallallahu alejhi ve sellem.adijaiEt.l/56. ttt88-189."' Malika daje potirao glave tri Atbani kaZe:".Mulnit-nuhndi. a nije natrag drugim potiranjem. prenesen u brojnim vjerodostojnim hadisima.^mNeve\]D El-nedrnua. sellem. l/25.ln.tehid. I/150.)6] Sanali2fl Davud Predaje koje govore da je Poslanik. z6e yidjeti. a vidTei. Od sunneta mnogobrojne. l/60. Betraius-sanaia. 360-361 b. "Et-tuhur".2ln5. 'n vidietii El'irriziaa r/168. l/3gl-392ßao. r/144. * tn-tUuaz". l/13.MedZmu'ul-fetava. od poöetkaglave do potiljka raöunase jednim. El-nunteka. Ovo misljenje zastupaju hanefijski.to je ispravno(potiranje Sejh Nasiruddin puta).. U85/263 i drugi sa ispravnim lancimä 266 Vidjeri El-istizka\ r/168. .ve sellet4 tamaza Prerosi se od Alije u opisu abdestaPoslanika.Ko Zeli dokazeveöineuöenjaka neka pogleda: hanbelijski'6e "El-hilafijjat".:62 fbn-Dzevzi.

Potiranje uSiju Islamski uöenjaci su sloznida je potiranje postupati uSijulegitiman je da to bila stalnapraksaAllahovog Poslanika.25i Mevahibul-dielil. v168. ''' V. . srr.. nisunikada ostavilipot anjeuliju pri abdestu." "Zadul-mead"1/130i od Ibn-Kajjima. l/12O._ Hitjetut ule " Vidieti. Rahevej kaze (vadzib).'T' dahjske'Tr i.fetava.ll \'75.Aostanifuno. Ehnedinua. t/395 397 od lbn-Munzira.sa opaskama iejha Meihura b. El-nedinua. "6 Vidjeti:tl-"'rda 11405. od Ebu-Davudu. po jaöem misljenju. 1191.11213. El-kayaninul-fikhijje.i ako se namjemoostavirreba daje potiranje u-i_iju obavezno ponoviti__abdest. a UzviSeni Allah najbolje zna. l/350. ll116. 1A46. . E. srr.Metlutim. nr"Vidjerl Bedaius-sa aia. i njegovih ashaba. a najboua uputaje uputa Poslanika.:?r malikijske. Hasana "El-evsaf'.:g* 55 1 l/305-339 od imamaBejhekija. i ma. sallallahu alejhi ve sellem. hanefijske. Selmana. t/\2Oi Keiiaful-ki a. sallallahu alejhive sellem. l/88. l/81-83od Tehanevija. t70 Vidjeti: Meratibul idZna. * Vidjeti. neki uöenjaciidu dalje od toga pa smatraju potiranje uSijuobaveznim."' Poredovog razilaienja medu islamskimuöenjacima najbitnijeje napomenuti da Poslanik.ehirch.. Sttqjstpa saffalIafiu a[qjhive."" je i iejh MiSljenje o obavezipotiranjausiju odabrao Albani.El vsit.uöenjaci hanbelijske:7a pravneSkole. sallallahualejhi ve jasandokazo sellem.Es-silsiletus'sahiha. l/351. t/r'75.'''Veöinanjih smatra daje to sunnet ida ne postoji obavezi njihovogpotiranja.Ovaj stav zastupaju uöenjaci. 18/225. 14/45. sunen".Scfiu. 1/ 153.t.djeti El-havil-kebir.-Ze*eii.ll2'7j.-. 11263. Haiijenl Ib i-Abitlin."Ialaus 2U75 od Ibn-Tejmijje. 1/l4i EI benaje. 37. l/442 i Mugitihnkhto.Tashihul fitnta. r7s Vidieti:d-nesail. str. od lmamaMugletäjr. El-ihtijar.li l/190. Imam Ahmed smatrada onaj ko namjemo potiranje ostavi usüutrebaponovitisvoj abdest.'''Ishakb."Medzmu'u1.ili neko od ashaba. Et-te'nhi. SerhuSunenilbni-Mad:r. '74 vidjet| kart.

l193-94. u Lt-klhilul-habiru.r S neni tbni-MadZe. l/3'l.Dja usiju Od Ibn-Abbasa se Fenosi da je Poslanik.dZctit. uzimaonovu vodu za potiranje uSiju (vei je potiraosa onim tlo preoslane nakonpotiraniaglave).vidleri: EI-umn. Hakjm. lbn.mead. I öJ. -_^ ''' Nesai. uz7l1t7. sallallahu alejhive sellem.Tirmizi. Ul35166.tt4t. vt60 i Zadut.takoder.'. Tah^\j " S"rnh ^"o"i. '72..Uzimanie novelode jedinoseprenosi od lbn Omera. Bedaius-sanaia.I3 )O ve selfan."28u Ouo mjslienie zasruDaiu hanefijski.zs' matikilskl. saispravnim prenosilaca. vt20-t2t i EI-n?dinua. tbn-Madze.. vt 32. I/ll2 Posrupäk tbn-Omera bitjezj imam Mätik u Et-nuve i.tmam Taberi ovaj hadis smatraispravnirn. "*. lancem .^Ihn-HddzEt Jedobrim. Darekurni. potirao usi sa spoljainjei unutrainjestlane.krkesi. r/25/t't2. v djetl A r idou l -ahve zi. tlt31. ^" Vidjeli Zadul nead. lll7b. lt27O.pabi kazipßrima potrao unutrainjost usüu.' Ibn-Mulekldn u Hlrlasatut-bedil nu. sallallahu alejhive sellem. Mctahibut.]darr.et "Lamc prenosilacaove prejaje je vjerodostojaniti dobar. ^' Vidjeli S? u Jerihl-kAdn ll27-2a. t/I2r-n2nj\. abdeslkaie:. :3) Vidjeti: l.ramaza Naöin potira.)82 sal4ski)8r i hanbelij"ki. t/l11/316.ii. v3it i Haiuetud-Du\uki.Vidjeti: j€rÄ.U337. N€vevi i SejhAlbani ovu predajusmatrajuvjerodosrojnom. lll l0 i Sahihu Sunenirrirmizi. v ßteti: Seüu/.zs' '?8 Nesai.U43l102.sliaan o\ ome.. Imam Timizi kaze:"Veöinaislamskih uöeniaka smatra da usi treba potraü sa spoljasnje i unutralnjestrare. Kestalulkina.a palcima -sporlasnlost.".\tt.-. sallallahu alejhi ve sellem.2?3 Ibn-Abbas. Ibn-Ebi-5ejbe.3" pravnlci.u kojoj opisujePoslanikov. Et havit-kcbt. l/90/282. kaj. ^.ni.. Datln'n. lA4t. hadis. lß2.u drugoj predaji. ImamNereviu El-nedbnua.. *. Da li seuzima nova voda za potiranje usiju Sejhul-islam Ibn-KajjimkaZe:"Nemanijedneispravne predaje da je Poslanik. I-".rrif"i. t/12it36..ocijenio . I t66. l/146/358.1/410.Vidje0preüodne izvore. Vidjert Hutasatutahkan. kaie: "Ovaj hadisjedobar. v|6 i Hasijrlut Tahtatt. Bejheki. l/249/s27. Ebu-Davud.Ebi-Sejbe idrusr. lbn-Mrd/e...

dailc.Tahrüw aLatitrarcb.l/103/320. Darekutnija. 57 t nr haLli:. Temmam u El fera . koji upucuje t\rdi: Ne znrm nijcdrrn Sejh Mubarekfun ' zamierka. sa ispravnim lxncem prenosilaca. Isto se prcnosiod lbn-Abbasa navodi Ibn-Munzir U24tt58i 160. spor se vodi oko hadisakoga biljezi imam Bejheki od sallallahu alejhj ve sellem. trcba iallallahualejhi ve sellem. tltoll:os i ocijenio ga je ispravnin. kakouzima-n_ovu vodu za potiranjeuiiju.1'r".kod Abdur-Rezzaka..296 i El . St' ü Sr eti lbli Mdtr.iü. Zeida da je vidio Posjanika.6/380/3.)--.aletl:'.171162.":qotj./. Ibn Munzira. Teikihutaahkik.t u l / J 1 8 .n. l/401/395 i Trhiviji. Sr/.l/l16 l2l.1.Ibn-Ebisejbe.Vidjeti: t/ ers. l/1o1-4o2. I l4l2.L o r . Vidjeti: Rülrsulltknttl. l/128/37. i SaDinidobrom.4 ll35] od imrmr Muglelaja. ll8l90.. t/t4.ul. ( e i ht.t. takoder. l/130.letl. i Ebu Müsael-Eiarija. Nejlulei'ta\ \/161. D t u ( k u r n tr/.. l/101.tusamef.1124-25. Merkat nelhtih. od in1an1a Müznira i EIa üsa'trct.119. a Ibr Dekik el-Eaid. 1226/119 (Er rcvdul-bessam). 11154. Vidjeti:. Abdullaha b. str.:3eDokaz tome je hadis u kojem Allahov Poslänik. 8'vidieti."' svoju na uzimanje nemaniSta ito obavezuje SejhAlbanikaZe:"U sunnetu vodomna rukama uiiju. l/132.:. l/ll/2s.u Telkihul-kclaDt."' 86 vidieri: Tuh\eht-ah\'?.SerhxIc lil Kadir.168 372.. slr. 132 133.saru S 'rcii Ebi Ddtd. ELehodiv tl. M tt. Et-ihtijot./x. 1 / t 5 r l . str.'\e \odea da mttnrjenadena usijuuzimanlem Naime. I n s / J 1 l b n . 2/424i Es silsile tus'ahihd. Hatib u Ää4. l/24l161.sa affafiu afejfiive se04!SvojsnuQosfaniLwog.tt2t3 | Haiij. polirxnje n. r s niim se slotioNcvcvi u E/i izniman(irz). 2 . Avtxl Dnl. 2/115. 21 . tll1t/294..'trs-rrlrlra.1/166/1114. 1/tt6.1e daje hxdisneobiaan n?di ua. Vidjeti: t1€frd/. l?a.21421i a3Vidjeti:Z ! ri/silerrdla itl. 5/'58/).od Ebu-Ubejda b.Tultknt ahr. Ed darfe.tdis:r neka uporedi t/ ovoga 17.od icjha Mubarekturija. Tevditul-ahkant l/180.tu lbni Ab iI.. dvanaesl najpoznatüih tabi ina koji . Il28/122.kaZe: -ih potirati zajedno sa glavom bez uzimanja posebnevode za njih.t. r" v.. 1| l2a. kao takav nije pdhvatljiv. nuket ala lbni Sdktlt. sll/ne'i Ebi Davrl Ul\l. r. .i. l/1.u. Et benaje. mimo vode kojon je potrao glavu. "'ae.od ]bn Ebi Seibe.i. h. 124.. "Llii ptipadajlt g/ali.B e j h c t . ts-rihi1. Tirmizl. "' gtu-lavua. Be(laius-sanaia.aslupaju miiljenje da uii pnpadajuglavi. 1141811952.Ahmed. lbn-Madze l/1. lbn-Hadzer smatraju ispravnom. Ko ieli vi:e o doküima vjerodostojnosli navodi se kao-rleöi Ovaj hadis. l/92. | /t)| . Sell!m. Subulus srt 36' Tlhiet -ahte.tt.Iprk. lmam Kattan i tujh Albani ovu ptedaju ). j^öeje i prihvatljivije 1'rr-r"/11rr. 21. vei sepotirupreostalom novevodeza potiränje zastupaju uöenjacihanefijske Ovo miSljenje nakonpotiranjaglave"'oo pravne ikole.r. 11263. Ibn Omcrä. od lbnAbdul Hadüa. selaD\ 1193.81 82.

i mrogi Safijskii'' pravnicismaüaju da je potiranje vrata legitiman postupak. uöen Onaj ko uzme novu vodu za potiranje usiju njegovo potiranje öe biti validnopo konsenzusu islamskih uöeniaka. Serhu. 74. . ltl20.Viöjetl EI-havil-kcbir. Ibn-Mendei iejh Albani ovaj hadis srnatraju dobrim. rl43. 1r7l148 i lbn-Hibban."'e3 Na osnovuove predaje imarn Nesaijenaslovio cjelinu:"Potiranje u5ijusaglavom".Vidjeti. 1/r17.2ee Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanju abdesta Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja.potom vodu i potraopo svojoj glavi i uSima. zu YidyLi sunenun urat.160.302 Veöina islamskih uöenjakasmatra da :e1 lzmedu ostalih. 3ü Nakontogaserazilaze da Lije ro sunnet ili etika(edeb) abdesta. 1166. n[. Ul5. hanefijstihutenraka _-_ "' Vfdretf:Aly?sir ll88 i EI-medrnua. n vidjeti: Et.1/414-415. '% Vidjetl El-mesail.2e4 Veöinaislamskihpravnika2es smata da treba uzeti novu vodu za poliranjeuSiju. El-kafi. l/343-3491h^fiz Ibn-Hadier n Et-telhisu.'e' Ova skupina uöenjaka kao dokaz koriste i hadis koga prenosilbn-Abbasu opisu je uzeo novu abdesta Poslanika.od Abdullala. Vidjeti: Et-telhisul habir.alkhu abjfü pesellen. 27195. 5g \-EinLLzi&W. nanaza Medutim. 1t88. It90. lll47.. MuBnil-nuhtada. sallallahu alejhi ve sellem:". r/36. l/r2l i El-keiiaf.. El-nugni. t99yidjeti.mnogihadiskistruönjaci su odbaciliovaj hadis. 1/lO2-104. Ibn-Huzejme.3/360/1078. '"' Y1dß11: ELnedznua. '. lzrazila veiina hanefijskii'. El-insaf. 1D68 i Haiijetut-Tahtay4 srr.. ll 133-134.ierla Sneni lbni-MadZe.Zerkeii. Ul32 i Sahihus-sunen. El lelt.11443.hanbelijski"o jaci.Ovo mi^^sljenje zasrupaju malikijski. lDTOi ^4evahbul dietil. od rbnRedzeba.Serhu fethil-Kadit. Tashihul-Iutua.tou saflski'ot i.imam Darekutnin Es-Sunenu.. takoder'IaknruI-knlaid.: Ha:ijetu tbn^ridt4 1/263.rl13s-136. Bedaius-sanaia. 11443.imam Mugletaju .nua. 11358. jer Jera vodanekorisrena. !% Yiilei: Ez-zehireh. po jaaoj verziji. 'e3 Nesai. tr4(Sindi iSujuu.Et-ihtijar. 116.mebsut. Haiijetu lbni-Abidi . lll'75. str.. Vrat se po misljenju porirevänj\kimdijelomprstiju. 1/431102.3. imam Nevevi u tlnedi.El-n?d1nua. l/10. U488. Ibn-Huzejme.

r| gtu l91180 ?s/301/ls95l. ! Atrü üabü. Ebu-Tajjib ^bli. stf. sallallahu alejhive on od svoga djedadaje rekao:"Vidio samPoslanika.Ibn Tejnij. od Ibn Had. 1/61. Syojstt:a 59 t jer nije utemeljen.' t/i61.1a . da potirepo svojojglavi svedo potiljkai prvogdijelavrata. '" lslo scllcllahu alejhi lbn-Kajjim. Prvi je nepoznat.lirctid'.| .l/32 idrusi. l/99/278.utut feta|a."a. Et-nertlua.net':ut. sellem.U lancuprenosilaca Mubarnmed. ä on je läZov. Ebu-Tajjib ovosmatraju Sejhul-islam Abadii stalnikolegijzaislamsko misionarstvo. 1125717533 l/14716382. pravnojSkoli i stav nekih hanefijskihroT uöenjaka. sallallahu sellem. Bejheki. u e/rbarzarrdldlr.1nüne." Ova predaja a drugi nepouzdan. \e iellem. islamskih uöenjaka. Sevkanit Nejh -e\aa\ l/163. Sejhul-islam IbnTejmijie kxze: Nemr nijednogi\prirvnoghadisr dr je Poslanil. i Vidteti:titrurije. su 181/409.2/212. je predajakoju potiranjuvrata. r'1Ebu-Nuajm ove predaje ima ArLr b. vjdierl: Lisanrl.edi.U jednom ima Musaffif b. Keiili Jntu."'" U alejhi ve drugojapokrifnojpredajinavodi se da je Poslanik. tn' \nier.satfttlIafr.: Ft . Ovu predaiu neispravnom ocijenili: Ibn-Hadzer\ Tellisul-habiL 1/135. 5/254.imamNev-evi..jjima i Takibut-teh.al'le. l/152. Metla.d lbr Tejmi e. od Ibn-Ka..Ahmed. 1/161 1 Fen^..a."t'zauzdan A! Yiöjeri: Me(riü\tt'lena.rro To ukazuje da se radi o klasiönom a on od svogoca.EI insdJ. 63'7i Fetdral le. i kadabi bila ispravna. Irnäm Neveviu E7'. Musarrifa. Zbog togaje irnän . Kab.1da."t-iktit. Rerrlatt k ibil. Io Vidieli: Aurr/ .t/131. 21t6.| / 112-173. A'viÄiet: zaautncia.ib. Tabemni. Es seiht rt:erat.u akjßieese{ry Aos[aniLwog. stt.jc \ Me. od Muhammeda Savvafa. u :unnelu. Ill33 i Haiiietud Dusuki. Mugnil-nuht.. Arnutnabud. Tahavi \ Se tul-itrcani. 1/go. ne bi bila validanargument. 2/115.str. a u drugomLejs b. 253 2s4.neie biti sindiirimana Sutlniem danu. 1/464-46s. rN vldjeti: Er-ra. tvrdi: "Ovaj hadisjeslabpo miiljenjo svih je doila sa dvr puta.2tt'76. t/1r8.e.i. Scrtut:-turkaniala nuhtesai Halil. !3 viiletr 2ll7. lauua.. . M Viaieti:ti-nusni.abrd. s l/190 i Vidjetil tl r. es21/16 I Tnlinits-satnh. Ke:ialil-ki a. El-bidar tjel-nuhtlesat.O I St'hü tttit-Kudir lllo l. I/381. uctf:rnt ul 1c'dra.€./imanju abde\n.tiir'ut-Jiftr'o.'0 Ovo je jaöe miiljenjeu 5afijskoj305 i hanbelijskoj306 stavmalikijskihroa uöenjaka.lirc tid-dAitne. Sevkani. rekao: "Ko bude potruo tvoj |rat kada se abdesti. t/r32."' potiranjevrata sunnetom kao dokazkoriste Uöenjaci koji smatraju jer ne predaju koja. 5 /254. Amr b. porhanje vratanije legitjrnno. l/30/l18. 5/32716368. l/488. 1/152. tt152.a . stt. 33. potirro{\oj \ral pri u.t.l. a biljeZe imam Ahmedi drugi od Talheb. Ebi'Sulejm./inrd.

"i:n:: fll.:r.:..J. veseilem' naredio ie dase . prolaienje prstima izDlealuprstiju _.'..:'"1'*#Tl$""JJ.oo"l3l.:i1. #r]::!fi!''[.ili bezlancaprenosilaca.. :. i*1"''.nusnedu.Ll. ztßa i Et isli?kar.i.J..ii:I hanefijsk uöenjakEbrI-Bek el_DZessa da niko od uöeniaka ovaj postupak ne smaha obaveznim lvadiibosmtvrdi ffi r**.ltr. lilillo".Ät?t]ff .x. . runaza uli"an" toomenajer suili laine.iäii.fl**************************************** t/j8.mugni...f.'.f "j***rojän. Abdu b..1itu .Zä Är'^rä.'J."flH:'.od Ibn-M utekJ.Utb4.I/82od hafila Et'ih'aar..: " ka" ' sir"!'t'*d' .i..i"li: y. .JXä.1li ".r'fj'#.T::'i'. Navode se i druge predaje kojima se Zeli potkrijepiti ovo mislienie.:ix'.ina i Et. a njegov . T::ti:" .:il: tn4 f.zt:! ii. t" u:-ktkpii.a.ia .-ili fl.#J. il:ilä!: .'320 j #:1fll -".nsal. !3 u idpnt Ahkjm .r. ut4.tq.? l:..."?r'.m iiilil.. Hunejdt Et. ^:^!::( j:3::ih ::.i:i.."i$|ir:.'#i. '4 "'" Vid9ti: HutavtuLbednl n.i!{'ä|."..tabenni. ttb Et- .i.ffi t".r . t/156.f.ü' z r{ i*-ii"i i"ä.djeti: U+art. Er-hidaje.i""l).!"*xT#'#r..Dubinsro je spomenur .:n.:l.Dze\zi " a .. :'I:.:..Kut a .#"':. 4/t7i/4061 i x Et-evsatu.r:rü#i$i::#..kiAa.' .:älä "'v.ti' . U57.iä:tä:tr 13""i.::. ltt6|t: ..7!or u pogravrju: 2/178/1596.t!ili__ vt34i Kcs\alut. t/203/217 i r6n. oni koji öiste izmedu svojih prstiju. nqSmS.sal[qffafru ve se{fern...*"It:."i lrüiÄlüi.(.

'Mu.l / 1 . lh o t t l t 4 l ) .vdrr Jd. / l ) i . . ) . l .nje. 6111218951. Afiana.[. 6/tto-t12." 32t IJ predaji kod Tinnizije i Ibn-Madze od Mustevrida b.' . l b n M J d r e . t .l/5.l/lllr . t/t31. .rö?. r .. rr eUu Ute. str. YidJeti: El1üe. sallallahuaieihi ve sellem. 9/216/921 l-t)2). t r t a t \ 1 .da ovako öini."3?6 U drugoj predaji stoji: "Cistite izmedu svoiih prsriju pa ih Allah nede prziri varr. H r 1 ."-f r r m r / .H r t r m . 386/385. l O i / 2 q 5 . t a t a . . t ? d n 1ü n i ' l l . \ 4 .L r . lbn D/./. r . t/27.""'Gajlan el-Mahzumi kaZe: "Vidio sam IbnOmerakadaje prao svoje noge da je öislio izmedu prstiju."3:sHuzejl b. 1 0 .litnt. 1 ) .1. 1 i S . \ r t i l D c r e k u r n il n l / j U I .ili öe ga prZiti vatra diehenemska. 1t235i 5/29 . V t b 4 i R . .'rl.J i s p t u \ n o m . ' l " T i r m i / i . '7/3136 Inaul-gali|. a inlm Kauan i s€jh Albani vjerodostojnom. . k i .3/133. (Et lelhisul-habir.. I l l l / J o .. 8 r g r r i . rI't. L t t p a i l l . srt."Ir Ibn Omer je vidio neke ljude kako abdeste.Ll-merilr\ul . 4 U lb .ito je jasno doilo u hadisukoga prenosiIbn-Abbas u kome Poslanik.-. b . ' .th\r. t . t . l + h . I I l.. .'an. . . l m .r I r rl. sa ispravninl lancem prcnosilä. Abdur Rezzak. Me.P. Surehbilkaze da je Ibn-Mesud rckao: "lli öe öovjek dobro oprari izmedu svojihprsta.ü oirt.. Na njeno pojaiavanje ukazro je i hafiz lbn-Hadzcr. potom je rekao: "Vidio sam Allahova Poslanika. a vjerodosrojnim ftn Sejjidin'näs. . takoder..2. t 2 . a . l/137). r n \ e \ e \ r o ! r p r e J . l t 1 : ] .rd. r \ 4 .. Dobnm su ga ocijenili: imrm Buhad. t . t t t t\ p / c x r I 8 .rr:. i h . '.os[anifunog.K p . .S h h . lbn-Dzcrjr l lr:lltli -b?iot.Vidicri: Ärafrlr. t m l m Tirmizi ovu verziju sn tü dobrom. Vidjeri:Ä.' .prenosi se da je prolazio po tri p[ta prstom izmealu noznih prsta.a. 6/t12/89J9. -Od Osrnanab. l ' n n . pa im je rckao: "Prodite (prstom)izmedu prstiju. Vidjeli: El Dtevhktt. l / 1 . ' t 2921648. .e.salnb( v53 54. i .lded u fl t. . J t i | ü r . V i d l e n : A / / ü e . t \ t t t . t . Hrtdsan .da prsqu. sa ispravnin lancem prenosilaca. . Sliöno ovomebiljezc: AbduFRezzxk. T abetuni \t El. 186/187.t i t " . ) . . l/205. sallallahu alejhi ve je kada se abdestio proSao malim prstom izmedu noZnih sellem. . . U2l-13l68. Mcdutinr. l/14 25/74. u . I t \ . . Tirmizi i Nevevi. f . Ebu-Ubcid u Etiuhü .ojsn'a afejhive se[aq-. A r m e d . t . Et-telhistl hdbir. r i .t J 5 . 4 t o / ' t . . Vidjeri: Nasb .kebin. --_ "Sufjan Es-Sevri u t'i-.oDr Albani je ovu predaju ocijenio dobrcm.L d t h t d i . Vidjeti: Et \itrit?nts vjhiha.r.sallallahualejhi ve sellem. kaZe: "Kudu se budei abdestio." . i Sdhitut tetgib. Drnogi uöenjaci su prigovorili ovoj tredaji.prodi i.litua. t h l a t J L ü c ü i t .". J / e l. . B . Seddadastoji: "Vidio sam Allahova Poslanika. ü t r .. . / . l/424.ja I Et-hliuit. .npdu prstiju ruku i ttogu. hejan. v . L I ) v l z l . 61 a Spoljalnje znaöenjehadisaobuhvataruöne i nozneprste. t . t t t .rlJ. . . saffa[[afru St.d.

Utjj. Sahihar.Davud. HaiiJeht-rahtavi. ". Subütus_setan.koristio svoJu.lt89 "'Ebu.ahvezi.Takode.krkcti.a. sallallahu alejhi ve sellem. v456 i M uBnit -nuhada. r. 'Vidjeti: EI ncd?nua.. vttg. smärravjerodo\rojnom...'. Et-medimua.nedanua.U42t.. Hafsa.ncdZnua. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu.7r.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. Taberani u F/ evsatu. El-benaje.\8. i Tuhferul.k*esi. ramaza diehenemskom. tt20 tt.a.. a s\oju ljevicuta sve mimo toga. S. tt22b i Kejsalulkina.snicu za jelo.zevai.e. Ibn_Ebi. Sprhuz.' v idieri: LI. Et-bcnaj"..t. U23b..*di ili.. Sefiu:. ri?l: r. |135.422 i v45ö.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali. qbdu. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti. |455.Seibe.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja..Mewhibul-dZetit. l/23-24l7t.-Rezzat. Jttstttrlss.r U8s. prenosida je poslanik. . 1/1 50. l ß 1.)r.--.9. sE. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta)."s2T U nekim verzüama. Vidjen: EI. . piie i obiaöenje. """ .idjeu: EI. "'E9! . vldjeri: El-uedimuo. t/226.'roCi!öenie. kaze: 'Allahov poslanlk.sallallahu alejhi ve sellem.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom."33. "' y:dl:.de. od Ibn-Ebi-Haümd. v3B4| Sahihus sun?n. -" u.. Vid9li: M?dzneu_.1/t63. . analogno öiiöenjuposlijenuZde.r. ali je ro pogresno k"k" . J85/18J.nugnL t^38. rx Darekutni. v2ao. geld u Ertuhutu. U3a4i Sahthus-\unen.sib.stose rjöeruönihprstiju.U2O.u predajusmara dobrom.r-?. v20\206.sallallahu aiej-hi ve sellem. f/100/llJ .e'\rsi malim prstomlijeve n_rke.a fjh Albdni \Jerodosfojnom..33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa. I/8/J3'.Et-benaj. liUJ i.ve sellem. I/19/qi." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J.1T \evevi o\.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog.f 1-*i.

vttg.Mewhibul-dZetit. Vid9li: M?dzneu_. piie i obiaöenje.lt89 "'Ebu. Sahihar.ahvezi. . rx Darekutni.Takode. l/23-24l7t. vldjeri: El-uedimuo.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu..f 1-*i. l ß 1.-Rezzat.a. I/8/J3'.idjeu: EI. v3B4| Sahihus sun?n.snicu za jelo. geld u Ertuhutu. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta). analogno öiiöenjuposlijenuZde. -" u."s2T U nekim verzüama.r U8s..Davud.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke.. f/100/llJ ."33. ri?l: r..a. tt22b i Kejsalulkina.k*esi. |455.ncdZnua. sallallahu alejhi ve sellem. Sefiu:. El-benaje. prenosida je poslanik.koristio svoJu. HaiiJeht-rahtavi. Vidjen: EI.)r.e. v456 i M uBnit -nuhada.U2O. smärravjerodo\rojnom.\8.r-?. Taberani u F/ evsatu. U3a4i Sahthus-\unen. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti.Et-benaj.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali. sE.' v idieri: LI.krkcti.de. Utjj. "'E9! .--. 'Vidjeti: EI ncd?nua.'roCi!öenie. 1/1 50.*di ili.t.r.sallallahu alejhi ve sellem.nugnL t^38. ". qbdu.sallallahu aiej-hi ve sellem.'.zevai.1/t63.7r. J85/18J.Seibe.a fjh Albdni \Jerodosfojnom. Et-medimua. Ibn_Ebi. S.. .9. od Ibn-Ebi-Haümd. ramaza diehenemskom.. liUJ i. Et-bcnaj".. Jttstttrlss.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati.ve sellem. tt20 tt..1T \evevi o\.nedanua. |135.. v2ao.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog. r. """ .33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa.422 i v45ö. a s\oju ljevicuta sve mimo toga.. . t/226.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja.." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J.sib. ali je ro pogresno k"k" . i Tuhferul.u predajusmara dobrom. v20\206. "' y:dl:. Sprhuz. Subütus_setan. Hafsa. U23b. kaze: 'Allahov poslanlk.U42t. I/19/qi.stose rjöeruönihprstiju.

str.stf. Et-telhisul ßt vldteri:Enrtuketu str. at&Ib. l/250/531. Douzdani. Medutim. a prenosioci 137.takoder. Hakim Hakim 1/250/5?8. El-medi ua. lbn-Madre. Neki islamski uöenjaci nisu prihvatili ove hadjse.thf'trt 'tt\'. En nuketu ah lbn-Snlah.3/180/l604. je projno prstima koz nju.Vidj eti. njeso\ u(enik __'. Afl'ana. Sif€tih'Ir. lbn-Huzejme.str. 30 Ahmed. ud lbn Lbi-Hrrrm3./r.l/376.?1. l/14. 1123.trckuhi.ukazuju na njihovu mnostvo Hadiskoji prenosiEnesb.1Jnr. 1116'7 su ImamHejsemi kaze:"ovu predaju biljezi Trbemniu tl-evrrrrl. Dadmi."' Poslanik. Ibn-Ebi-Sejbe. lll\Ir. l/l7o l2ll7o4.'a kao: Aiia.Ahmed. D.1/20/98. kaZer Ibn Kxjjimje ovaj hadisocijentuvjcrodostoJnim.i.ibusswrcr. Ibn Huzejne.\lr. l/374. 11125.Danmi. Ibn-Ebi-Sejbe. Imam Tirmizi. ovu predaju smatra dobrom. Malika se prenosida je Poslanik.di./. i rekao:"Ovako mi ie nurediomoj zatim prenosise da je Allaho-l Od Osmana b.Imam Buhafije ovaj hrdis ocijeniodobdm. NasbuFftlie.'zl. sal[aftaluafejLi vese{Svojsn'a Prolaienje prstima kroz bradu 63 t alejhi ve sallallahu Od Enesab.1/350. prslima \allallahu kroz bridu rleihi re sellem./. lrlö'. Hakim.lr pou/.l/'78 79/t51 152.lbnEbi Sejbc.tr l/126. 1/30/132. l/20/106. "Lxnac prenosilaca ovoga 1/250/530. . Hakim i Neveviovaj hadissnalrajüvjerodostojnim.l:rJd. sr TirmiTi. Hakim. Ibn M&Ec./r.krko prenosi 'm.t/tzl4l14q. i '.1i.ri Sd/dn. lt)]5.rr3 puteva. da'u preno'ioci kodAlme. 1/120' Dija Makdisi u tf 12117021. 8/l3l-l14/8070. l/233/146. 1/95-96/289..1/177. 31.-tc.r vierodonoj|lint i rmrm Zehebiocrieni 9:r . Vidieti t/'redined.d vrdjeI| r. 6/234126012. 136-137. Gospotlar. t/t t5/ta-lU. Ibn-Ebi-Sejbe. nuhtare. Jesir.. Tcll. l/144/350. -' Tabemnr. Darekutni. Ebü Davud. prilikom uzimanja abdesta donio vodu u Saciispodsvojebrade. 8'l/04r. hadisaje dobarili vjerodoslojaD. Vidjeti lbn-Hibban. 61234t26ot2.Haflz Askalani Hakim." rv Tirmizi. Hume. sallallahu alejhive sellern. koii gororeo prolrzeniu i mnogi drugi. 2/s40. Ebu Jala. i E*n ketuala lbn Salah. hdhn. Te ihul ahkatn.m Fbu-l.kojima se plenoseove predaje. Malik navodise sa öetiri osnovu u sunnetu.Vidieti: tr-ldlrirr1-la. sellem. takocler.Ltqtlnllo.iJ. a Ibn Hadzer dobrim. l/:l/113. Imam Hejsemiklzc \rdreri: M'd:nhü /'.prenosehadise Poslanika.1 t161.6/t07 108/2096. 136.""n prolazio prstima koz svojubradu. razliöitaputa."' Drugi ashabi.\ldleu: t/-.Qosfanifunog. l/90/247.ürI mmu'seleme-'t rs EbnDavud. l/250/527. Bejheki. t/tl8 Trrm. ltl.r!. Imam Nevevi u A1-. l/li9/31. l/20/106.'rdAmmar b.

11163. El-ihrüar. ovo je bila izuzetno rijetkapraksa Poslanika. Akbere.ova predajadruse verzije koje je pojatavaju.zalimlice ni pura. 6/lö1. od tbn_Ebi sejbe i E/_pv. Ebu-Beketa.Imam Malik smatrada ovaj postupak nije legitimno öiniti. Amra.Kaba b. U454-4:D I Mu|nit-nuhndZ. t/20-2r. takoder. lbn-llt telbe -" Ibn EbFSejbe. U383 i El-fevakihud-d. Bedaius-sanaia. r/20/100 i rbn.od lbn-Omera. 1187. Edu-Derdaa. sallallahu alejhive sellem.t/63. t/J82 38o.Ibn-EbiEvfa i Ebu-hjuba.Vi. namaza je.l:itei E\pthisut-hobir. Ut83 i Ei-iefiul muntia.". t/2t6.Munzir. sdi\provnrm lancem prenosrtaca. t/139.il_Mikdurn b. M€dutim.3ae Safiiski35o uöenjaci i. paje opraoSake tri pula. t/t25.medamua. Nuirni. od lbn_ Munzira. Mad prenosida je donesena voda za abdest Allahovomposlaniku.ina3a3 da su prolazili svojim prstima koz bradu. 18 vialeti: tt-neOsut.3e Preneseno Ibn-Abbasa. 35' Utüüüüüüüüüüüüüüüteri: tt-murlevvenetut-kubra. l/i82/J04.3a5 Enes43a6 Ebu_ Umame'*' i drugih ashaba i tabi. r50 Vi. t/182/160. l/20/l0l i lbn-Munzir.l/tt6.ve selfem. hanbelijski3sr pravnicismatraju daje sunnetprolaziti prstimakroz bradu. Ut tj. Seüurkrkesl Ut74_t75. " vtdteti: Lt-LaJi. Nemajasnog-i ispravriog argumentakoji dozvoljava izmjenu redoslijeda po kome je naretleno uzimanje abdesta. ^ vidteu: El-nu\annef. -" ibn-lbi Sejbe. Nasbü raje.1/80. 127. El-i.vani.po odabranom miSljenju. l st. 1D27-228. s Od Ibn Abbasa. salla ahualeihive sellem .evtar.sa vjerodo\rojnim tancem prenositaca.Elbenaie. Medurim. jer sezato nalazi dokaz u vjerodoslojnom sunn"ru. Et eysat.. -. sadobnmtancem prenosrtäca.Urnmu-Selame. Abdullahab.Vidjeti: t"i^"_""n"t". t uh[ctut-ahvczi. osim ispüanja ustai nosairo nakonpraniapodlakrica. l/20/oq. I t59 w Buh:n x tr@ihut kebiru. vl2|. .352 Redoslijed pri uzimanju abdesta UzviseniAllah je naredio abdesr u Kur'anui spomenuo je redoslijed koji se mora postovatipd uzimanjuabesta. EI.tsat tlt33 t34 | Kesialt kina.knam Ebu-Jusuf smatra ovaj postupak sunnetom.|r4. Et-hidaje.ai: r/-ueslr. 13t Vidiet| Nejtul. sa stabim lancempreno\itaca. 1123.l. doliEbu_Hanife i Muhammed smatraju da je ro samodozvoljeno(dZaiz). Diabira.". t/t6.

jer. I/422. tako ikod pohvalnih (sunneta).-Z?*eii.'' Stojesvakako bolje i sigurnije./. 11423.ßnorn. s Vidieti:E/ ef. jer je takav abdestispravanpo konsenzusuislamskih pravnika.221325 128/14-1. str.ehircli. 1/112.""' pravnika. b. ./-isrcldl. Et-hidaj. Tairlisi. 5/10-ll/8827. ll155 i Musnil-itluhttltl:. i u'ta. a Allah najbolje zna. Hiliiertla ena. 2/60/1285. Il156.2/333/2969. l::t "üg.kr.32r).-.Keiiaful kitn.€"1. lmam Nelevi. 1/138139.r.i/ril-. Hiliienl ulena.:5.11319 i Ei iethul kebi\ l/170 (Dusuki).s6 Yldjcr.\ | BrlitrtlD\rti.r.HilijdrtatteDn. Sevkani i Abdür Rahmrn Elbcnnr ovü predajusmatrnjudobrom. l/83."' dok u protivnompostoji razilaZenjeoko njegove ispmvnosti.rr i. El nerlinüa. lil r.I/181 i Hilij?ttnaneua. sallallahu alejhj ve sellem. l131-35. Bejheki.l/156. rl:elil. l/i92. Taberani. 3s vialeü: fl rnrgr.QostaniLopog. s'Vidjeli: El karafit -tr(llirc. |/27| 2'72. l/16.2/2231255. Ahmed. Sadi drugl"'smatraju ovaj redoslijedsunnetoma ne obavezom.ltld.:N. 3.'73I Hdiijttü Ibni-Abklin. lll55 i Lt terd:ih. . l/154-155. Ibn Had. l/198 199. Haiijetu Tahtari st.n:r. E. Et-ka!i. EbuOvo je stav Saflskihr5si hanbclijskih35q Ubejde.. Onera Bazemüli.er. U komentar-u ajeti koji naredujeabdestimam Sadi kazer "U ajetuje naredba o slijedenju redoslüedakada se abdesti. str. Serh fethil Kdrln. Ebu Sevra. EI ialan.: Tejsn Kdüiir Rdlnnn.kar.. Ibn Hazmu Eltnuhalla.5'763. Sci1u. Et hdtit kebü. Nesai.Ef isti.| ll156.1. '"'MusLim.. . 233/1668..o ierh Alh.Sufjan es-Sevi.-'' Neki uöenjaci smalraju da je obaveza slijediti redoslijed. # Vidieti: .srt. saffat[afru afejhivese{-. kako kod sastavnih dijelova abdesta(farzova).8/135-153/1218.l/$.apoteiuodakleje Allalt naredio da se poüre. Ebu-Jala. l/180 l8l. Darckutni.Pored ovih razilaZenja islamski uöenjacisu slozni daje bolie slüediti rcdoslijed. ll166I E:-iefinb u nia.J spr. lll38.d zirtimje isfrao '\oj no.od Muhammeda sr Vidieti: Be.a 65 t potomrukedo i/r lxkctatri puta. 1/111. M Vidieli:t1"rsdl. ll32a-329. Mewhil.Ahmcd.kat.. El-Evzai. Lejs b.16') Hanefijskir6r i malikijskir6zuöenjaci..4ll32ll'722'7.t/ trsr{.l/27l117. El-isti.l/264. kaze: "T. Spoiu.rj 66666/-irri:laa lll8g..--\idlel.r.ldnrr ranaie.11t89. 1/116. "' Vidjeri: tlfl{dal1. l/156. srt. lsi Vidjteti: El-hatit-küit. l/138.10. ll24/93-9512126.""" Dokaz tomc ie i opöenitost hadisa u kome Poslanik.2/66. rs glu Oauua.. tshakai drugih." U drugoj predaii sk)ji: "Poöetemo odakleie Allalt naretlio.rl-*irl't l/165 (Dusuki).

El-minnadZ n Vidjeti:El.bududi da se taj smisaonavoal u viSepredajakod Muslima. lll23. i da ih nije obavezaprati. 11261.EI. Mevahibul-d.str. U413. UlzO. El-medZnua" lFA1. . Mukaddimatu lbni-Rusd. lll23. i zato su brojni uöenjacipobili ovo misljenje. ierea Drenosi s vialeri: 3e'1ru-sanre rti2c.370 pravnika. 1/86.ned2nua.ovo misljenje nije prihvadjivo jer se kosi sa stalnom praksom Allahovog Poslanika. Imam Buhari je naslovio cjelinu: "Pranje nogu."367 U komentaru ovoga hadisaimam Begavi kaze: "Ova pdjetnja se odnosi na one koji ne upotpunjavaju Fanje nogu(pri abdestu). EI-dZaniL li ahkamil. po pravnika. 3/105to6t24t-242.lll3.''' Mealutim. sallallahu alejhi ve sellem.i noge svoje do iza ölanaka (operitQ."' Neki uöenjaci smatraju da je dov^oljnopotrati po nogama (kao po mestvama). Es-sejlul-dZetar. 6. 38/q6i Muslim. misljenju apsolutoe veöine Ovo je stav Po ovome pitanju navodi se konsenzus uöenjaka ^öetiri pravne 3kole.Kut'a46/93. Nemadvojbeu 'spravnosr rijeci ..Eakabisu poledine petä(äle smjeslene izaölanaka). rll5.) Mnogobrojni su dok^zi iz sunnet4 a neke smo veö spomenuli. Ußa." Uzviseni Allah ka-Ze: (Prijevod znaöenjaEl-Maide.11441 i Et-mu?ni. Andatulabezi.Keftanii drugi ovaj hadis vixeod Finaest smatraiu mutevatirom ashaba. -_. a ne potiranje po stooalima". je Abdullah b. I/69.Zelil.ltl5O. rlrl.l /1s8.ve sellen. Fethul-Bad.3/105-106/Zl. 1D66. Ilr5O.' imama Begavija. i Fethut-Ban. Z€jd koga biljete Sesterica a spomenutje u poslavtju pranju o üca. l/306. 3?'Vidjeri:E/-kd]t.36e mestvama). EI. EL-bahwruil.ihnJat.benaje. "" V'dleti: tlh. Bidajetul-n dltehid. Mugnil-nuhtadZ."' s Vidjeti hadis koga prenosi Abdultah b. rll77.z?hireh. "u' Viai"ti.."363 (osim ako se potire po Pranjenoguje elementarnidio (rukn) abdesta.namaza Pranje nogu ". sn.1t62. lmam Sujuti. El-havil-kzbit. El-b?januver tahsil. t4. El-kabes.365 koji aludiraju na obavezu pranja nogu. "'vidjet 9üu neaniLasan t/33. Ez. rckao: "Teiko se eakabimas66 od vatre. sallallahualejhi ve sellem.lctul-kan 3nO 3n03. "' Buhäri. n-"r""t. El-mup. Amr prenosi da Allahov Poslanik.

Hakim. U156/1792.tinua. tt EL'e|latu. l/245/516. Safijau Efur''ir. 3?r EI hidaj?. sa smatra di ea. Ibn-Hibban. 328-329 eNta\ llI42. sallallahualejhi ve sellem' govorau knjizi posta-" propisi vezani za misvak a U nekim djelima navodese odrealeni kao: "Misvaktrebabiti u sunnetu nemaju. El l/2O3. Vidieli.ojsna Qos[aniLwog.T Safi. Ahmed 1612219928. Aiia.102(muallekan). sa[[affafru a[ejfü ve se[[eT- 61 t Bitno je napomenutida se noge_perusa ölancima i to po miiljenju uöeniaka. 402.r."37s "Mis|akom se alejhi ve sellem. 306/2328. Ebi-Sejbe. sr.u li^lisi.rekao: stoji da je Poslanik. TejsirutK?ritüt-Rahua\ str. Ahmed.412/396.t/errr-rivd.1/5s/138.1116'7 t2oo. 1/23.t/268. Keiidful-kina.El kat'a ittul' vidjeti: t'fisti:ida lll'73.lbn-Huzejne.ImamBegavikazedaJeova. 8/210/'7744. E|-hidaie. bez övoruga. i N€ilr1rtkhiije. Hutasa rl-drld. Darimi.\115. dznl23249. 8/51/4569 Bejheki. (muallekan). 1/ll?/684. Ebu-Hurejre "Da se ne bojim alaiu ote:ati st'ome narediobih im clakoriste ttmDtetu. l/l:1/5. st. r'a.Ma.... ll5l4.Ahmed Nevevi. prenosi daje Poslanik.ia u t/ ü'. koliko znamo.l Taberani. slr. str. Sahihut teryib )/29.sallallahu pravne Uöenjaci öetiri postiieöistoöa i Gospotlara.)oljstro ]77 (ispiranju usta) pti abdestu misvaka upotrebu ikolesmatrajLl sunnetom i nekih propisamisvakao tomeje bilo opiimÜeg Stose tiöe vrijednosti "Svojstva Poslanikovog.validneosnove Ne trebase koristiti u lezeöem debljine malogprsta.Nesai.1/57ll'16.Ibn 'JEt tarihu. Hülasatul bednl-tnunir. El-nlit1lnd: va1. . Menavi. Tevhiünahkatn.j 12.ri 1/91/276. E 'nuketuala lbttsalah' srr' 90' vidjer. v5 Buhai.Munziri i Nevevi ovu prcda. " citiranoshadisa Vidjeti: tvrdi: "slozili su se islamskiuöeniacinx ispravnosli tlt51.prav.25.Ibn Huzejme. t/328. 13/141. hadisu kogaprenosi pri U drugom misvak svakonabdestl. l/23. dobnm lmamHejsemi Sakiri Albaniovaj hadissnatrajuvjerodostojnim.hitl. Buh.rr' nedanüL.thid..ju Ibn-Huzejme. l/216/143.Vidjeti: hadisdob.Zehebi. El.ne.ts1r. Ebu Jata.Ibn-Hadzer.''" veöine islamskih aosolutne UpotrebamisYaka rekao: sallallahu alejhive sellem.l/70l13s. Malik. smatraju Ibn-Hibban.El od iejha Sakirui lnaxl-sd?il l/109 lbn'Mendc sa opaskama Et-nusned. 1/8s. Et'nedinua. v6 Buharl. U73l140. 1/16. '7 n v idjeti:Et-tu. l/2s7l143(El mevarid). Bidajet tnud:t. Taberani u E/ "rsat 2l5'71t238' Beiheki. ispravnom."l16 usta aado. 1273.St. 1116. ImamHakim.

""" Vidjeu: Sohihul-Buhari. uzimaiudi abdesr. n uidjeln: E'-suncnu vel. nema vjerodosrojnihhadisa koji ukazuiu na uöenie 'o oüedenihdovaprilikomkori3lenja misvaka.tlgj. l/137-r44. jer ie zbog toga analniotvor oboliti od hemoroida. kombiniraninaöin pranja.Buhari. SuncnuEbrDavud. prao svoje dijelovetüela po ri pura.s!r..a öovieka nasmrmojposrelji na izgovorkelime-i-sehadeta itd. llJit42. str.tbnMadze. J triputa. sF. Es-sunenut-kubrc t/r2j-t}g.527159 i Mustim. Tirmizi. I/t19/696.Hakim. tjt224. . t/84/260. "' Buhari. jer to dovodi do poveöanja slezene.t/251/534. . I t2g^ 26. namaza polozaju. sallallahu alejhi ve sellem.3ra nekadapo " Mnogi jedanpur.je prao svoje düelove rijela po dva puta.73 Takoder. sallallahualejhi ve sellem.ve se[fem. <n. Ako je misvak duä od jednog pedlja.r3o U drugim hadisimä se navodi da".tarihu.". Merukil-felah. r.6j (Tahta\i). uzimajuöi abdestoprao iake i rule do lakata 373 Viaieti: U-au.saua ahu atejhi yi seuen.t/tJq/41. Pranje po tri.AbdesFdvapura.od rbn-Muura. Abdullah b. t/251 253 (rbn-Abidin).t3tl(lnilt. po dva i pojedanput Prenosise da je Poslanil. svü.1/14U337. v)B-2o."" U sunnetu Poslanika.40/69. po"Ä.nubt?deat. 1/l 28/375..jer to izaziva slijepilo. dvapura. Sahihulbni-Huzejne. Ne treba sisati misvak..I/t4l80.Neqai. Ahmed. Ne treba ga obuhvatati cijelom Sakom. od sejha Sukajrija.Ibn-Asa|jru fl. Ebu-Davud.ln38-243. .rut-muhtar. Musnedu EiiAvtane. . Ibn-Ebi-Sejbe. r/t41. salallahu alejhi ve sellem. ft. Buhari. "Abdest-niputa. Zejd prenosiaa ie eosianU. srr. takoder: Swjstva postanikoj)o8. "t . Nakon upotrebeheba misvak oprati. navodise i öetvrti.Dza d u Ll-nunkka. Kada se ostavua. jedanpul .". Ebu-Davud. Vidjeti. Misvakje lijek za svakubolesr osim srnrli i podsie. 3/85-87/226. "' -firmizi. 1/407-408. Darimi.misvak treba ga potoziri. Bejheki. Ibn_ . trebä jer bi njegovo polaganje moglo dovesti lspSyr_ti. L/18/81 . Darekutni. na njemu sjedi Sejtan. od Bejhekija i Er"ysar.AbdesFjedanpur. u protivnom Sejtannjime öisti svoja usta. Sunenu lbni-MadZe. l/28/124.. 1 te do ludila. 52/15?. Sunenu-Danni. hadiski stmenjacisu u svojim zbirkamanaslovlti poglavlja:.. sE. 2B-2s. Daamiurrtrmizi.l/tt8_trg.52/158.

salIa[[afr. l/322/229. l/64. Tahavi r Bcjheki.ll.l:" l/188.'"' Ibn-Mulekkin kaZe: "Dozvoljeno je po konsenzusu neke dijelovi tijela islamskihuöenjaka a nekedvaputa. . Ebu-Ubejd u tr rr. t r i o n p r ia b d e . l/128/373.29:.''"' lmrm Sujutikxzer budeprclomjerno -' r i s c . r8t ViJieri:E/-kar.rs'r Jedan viie od tri puta.i1-nird. tt' vidtetl EI nlta. zadutDrca. Ahmed.f.lit. a potomje rekao: je uöitio i granicuje tteprawlu Onaiko dodana ovo ruito je poslupio. sunneta.r33 praktikovatiidruge naöine. peruöi "OlaÄo se uaina dbdest dijelovetijela po tri puta. 3/lM i Et-t. ' r l p u t a . l/219. l/1. tnitllktrE.""' opralijedanput.t. 1l/27716684.nije prao ili u Biljeze je spomenut o säizvorima u pogla\'liu u cjelosri Buharija i Muslim.jhive sellem. El hahn.a nekada dijelove prao po dva a druge po tri puta. sallallahualeihi ve sellem."' Imam Nevevi po Medutim.\'ahibrl (t:. 1/53/1. abdestiopred njim. je neke peruöi dijelovetijela po jedanput.16. Hadzer ovaj hadis smxtraju ispravnim. . M. IbD Huzejme. 11311i ltlugnilrütt\to.pa se Vjerovjesnik. \odu prekor.r"zönd. taj postupak Poslaniku. str.: tt1}s. "Ko ra\rPl.a lice i nogepo tri puta. Ial itttiirü. predaje prenesene su u vjerodostoinimhadisima.12/14. ll/75lll09l. E. l/:]. zbog oöuvania najbolje zna.r3l Ibn-Kajjimkaze:"U ispravnim sallallahu alejhi ve sellem.a neketri puta.u d[ejfr. od imamaSulutija. ll12l.r/r. l u tiieh i l r p r a nd i i e l o v e Jc no\olilr"" granice. l/15.IbDMidzc.D1r. sallallahualejhi ve sellem. lijepo je ävome pitanju navodi konsenzusuöenjaka. pranjedijelovatijela naglasitida nüe ispravno Ovdieje neophodno jerje pustinjakjedoiao neosnovan. Senuhncani. da ga pouöi abdestu.ehißh.po miSljenjuuöenjakaöetiri pravne skole. F. Et\'?sit.a Allah ponekad. l/87 .abdestio hadisima se navodida se Poslanik. a hitdis # iidie:t. rs Vidieti:t/'tdld.shodnocitiranon hadisu. Imam l/16.a Spomenute jeste pranje-svakog dijela po tri najboljii najpotpunijiod ovih naöina puta. s Nesai.]nhnrut:" 3/86.Liio. Begavi. 175/90. Ttberani. s Vidjcri:E/ . 146l. 1/tt6.Lhisul r" Vidjeti:t1 e.l. l/89/174.dva puta i tri-puta. Ncvevi ihalLz Ibn str.sallallahuale. 69 I po dva puta.Vidieti: H lasatttlahkan.2/12.i ve se$elSrojsn.f0.aQosfunifunog.onai koji pere ili potire Prekoraöuje dijelovetijela koje Poslanik.

)U drugom ajetu A ah öejtanova.) Od Enesab."3q jamöim onomekoji pere_dijelove vile od üi tijela pri uzimanja abdesta "' puta da nije grüesan. "" v Äieu:Scüüs-sunne."(Prijevod uöenjakada pranje dijelova tijela Imam lbn-Hazm navodi konsenzus Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe: viie od tri puta nema svoga smisla. losviileri: laaanl-at. kupao (gasulio) sa öetiri do pet muddova. !3 viilert : Meratibut-idZma. 31. ll'12. Hanbel i tshak b.26-27." (Prijevod znaöenjaEl-Earaf. Drosietna * sut'*i. dva ili tri obavezno puta i nije dodavaona to.3es jednimmuddom. 3i7-8li25. . tY v idietl i4 edinu ut-fetava. ". i Atidatul-ahvczi. Malika se prenosi da se Poslanik.3e2 Uzviseni A[ah je rekao: "Zaista.3e3 "Pranje düelova viSe od tri puta je novotarija i zabluda.. 11445 | Ncjlut-?wat. Sefius-sunne. praktiönoje pojasnio da je kaZe: prarje dijelova tijela jednom. zaista su rasipnici brada El-lsxa.87.21 198. uistinu.. Allah ne völi znaöenja El-Maide. takoder. od Ibn-Abdul-Berla. 11445 Y viüen: Fethul-Bari. ali je prao. Islamski uöenjaci smatrajupokudenim da se prckoraöuju granice koje je uspostavio Poslanik. alejhi sallallahu !2 vidietl El-istizkaL l/157.) onekoji graniceprekoraöuju. 39.po konsenzusu Navodi se da je Abdullah b.teu "Poslanik. ori)oii lausti. sallallahu alejhi ve a uzimao bi abdest sellem."(Prijevodznaöenja "On kaze: ne voli one koji pretjeruju. sallallahu alejhi ve sellem.3eT je rasipati Yodu Pokualeno pri uzimanju abdesta 'I Uzviieni Allah kaZe: ne rasipaj mnogo.ll2l8.potirao pd abdestu.""U jednoj predajistoji da sePoslanjk. sallallahu alejhi ve sellem. w7U rq Mudd ie iednaDresrst aovieka. ln2. iskusan. Mubarek rckao: "Ne islamskih uöenjaka.ezi.str." Irnam Alrmed b. Rahevej Imam Buhari amatrajuda to ne öini osim onaj koji je.

Hafiz Askalani i Xejh Albani ovaj hadis smatsajuispravnim.sa dvije tredinemudda. !o l. prosao "Kakvo je to prekomiemo pored sada kada se abdestio. Malik prenosi da je "k abdest je dovoljanjedan sallallahualejhi ve sellem. Vidjeti: Epredaju smatraju vjerodostojnom. 3ß64/1083.*t Ebu-Tajjib Abadi kaze: je najmanjesto je preneseno od Poslanika. 1D8414301sa larcen0 prcnosilaca koji ispunjavaMuslimove laiterije. .a Ibn-Abbas ponovo mu je odgovorio: 'Meni ukori zbog njegovih to nije dovotjno!" Ibn-Abbasga Zestoko reöe: "Majka je koji je to bilo dovoljno.lti u -". Es-silsiletus-sahih441644.rudd. abdesfo i sa Ponekad "ovo manjeod toga . preoori da je Poslanik.onome te nemala. Vidjed: El'nusned' 3ll82 Ha$z " "Pr€nosiociove Hejsent i El-nudbnea. pa mu je rekao: 'Zar i kod upotrebevode moie vode."4o3 "Koliko mi treba vode za Jedan öovjek je upitao Ibn-Abbasa. 1/196D00.9136u337. s!i. SejhAhmed Sakir oru predaju smatsaispmvnom. abdestio tako da nimalo vode nije dospjelo na zemlju. Ebu-Davud. 11225 V idjeü Avnul-nabud. Ibn-Kestu wrdi da je lanac Fenosilacaovog hadisad obff..2D23.". lmam EbuBejheki.asi i na rtjeci koja teöe. Abdu b Humej4 l/180/500' Ruvjani u svom Musnedu. sallallahu alejhi ve sellem.rekavsimu: alejhive sellem. rekao: "IJ mome ummetu öe biti liudi koii öe pretieriv. rijeöi.o ioliöini upotrebüenevode za abdest. Ibo-O-".Imam Zerkesi i lejh Albani or1r Predaju smatraju lll32. Poslanik.sa[allahü alejhi ve sellem.Poslaniku.2f981897. i. l/62rlllS lbn-Hibban. B€jheki.iesai.rekao'. 2lt214-205tl3?88. yidjet Et-telhßut-habir. tbn-Huzejme.Ill25l-25Ull646. Tefsirtrl-Kur'anil"Azim. 1/233. (Keatul-estar) Taberad. Zun er-Rzzi i lejh Albani oi'u 1135. 1289/2628. 1/1341255 Ahned. Vidieti:Et-kaliul'n"nsure sE. Dija MakdisiD El-muhtarc. . lD23 i El-ina. "Koliko mi trebaza kupanje?" aMest?"Odgovoriomu je: 'lledan mudd. kaze: Fe-dajusu pouzdani 6 Ebu-Davud. o Sade'!|" Sad ga upita: '?a.Bezzar. 112J445." " "eetiri mudda On tada je pitao.ve sellem. Mugaffel kaZe da je Vjerovjesnik.'* sallallahu bioboüiod tebe. Ebu-Awane. l/171. str. l/510. sallallahu alejhi ve sellem. | | | 15.Hakim l/2671579 lbn-Hibbao. Vidj etj. ' Abdullah b.odgovoi mtr dabuderasipanje?" o Ebn-Davud."42Enes b.1/196/895. sallallahu alejhi ve 'sellem. . .Sahihus-sunen. Ebu-Jala.4o bi se Vjerovjesnik. Ahrred. öak d. 4/86/16842. J0/94. V rdieti. l5tl66t6'763.l/32-3ita. telhßul-habir.lß5-36/96.aos cuicewuI aovr. A]'med.4l i Sahihus'sunen isDravnom.

Bejhek. od lbn-Benala. 34120.. 3/22. 6/4|t. srr. Vidjeti: Serftü Smeni lbni-Mad. takoiler: Et-dvrar. Misbahuz zudZad1e. Istamstlr u{enjacisu \e \lolili na neispravnosri ovoga hadjsa.@ To se isto prenosiod Atije i Ibn-Omera. Ovu Dredaiu. ne Zaftljuöiöemoovo pitanje rijeöima Ibn-Munzira: . . U lancu prenosilaca ovoga hadjs ima nekotrkomahana. 'rl!)ii:!.-' Ibn. l/316-318. U3tB. Medurin.Et-telhisut-habir.-Yfrw.'/o3 PomjeraDje prstena prilikom pranja ruku Od Ebu-Rafia se prenosida je Poslanik. tr Ibn-MadZe. od Ibn-Munzi'a. Vidjeri: $rhu Sunenilbni-Madie. I/224 i Inaut-Balil. sallallahu alejhi ve sellem. ffi Vidjeli: Ehdzna. * \E. dobra Vidjeü:Es silsil" s-sahiha. Vidjeti. \8.5eii Albani je pod kraj svogazivorapromijeniorrustjenje i svrsrao ovaj hadls medu predanja.92-93 -" Vidjeti: S?rra Sahihil-Buhari. Serhu Su eni lbni-MadZe.atr (tj.. Vidjeti: Etned'nua. I/94260 i Darekuhi. l/258. g i Ahmed. abdesta dovoljan a za kupanjeöetiri. l/95/261i 262..*. t/267. tqtqzÄ i S"iÄ " Btarihul-kebir.Madie. . 112621838.u^ "Ne kako seabdesti pamuje rekao: protiievai.{"üt" h"otj frt" u ttt"r. str. Ovo ie ied. 111471424..i:A:*:. Mßbahuz'zudZadZe.Svi uöenjaci koje poznajem sloZnisu daje za uzimanje jedanmuddvode. sallallahu alejhi ve sellem. od brqnih predajakoje biljezi Ibn-Ebi-Sejbe da su ueenjacii. uzimajuöi abdestpomjerao svoj prsten. r\l323.saslabimtancima prenositaca.od Ibn-Munzira. Nevevi. t/86/269.1t86l-86t. Sirin praomjism gdjesenalaziprsten.39*40/8 U22ln06S.Vidjeti: Fethul-Ban. pomjerao gije pri pranju). Ebu-Muhammedlsbili.. s tim 5tonije obaveza ograniöitisetom mjerom. *ro"o Allahov Poslanik.tnam Darekurnj. spojili su: rbn-Ebi-Seibe. Busiri. '. Vidjeri: Tenkihut.40/91.o'u Imam_Buhari navodidaje Muhammed b. Ahrned Sakir je ovaj hadis ocjjenio ispravnim.Taglikut-talile r/t06 i Undetut-kan.e. .Vidjeri: il-musrcd.i. sallallahu aleihi ve sellem. t/388_389. tbn-Maaze.$ z. l/394.a pomjerali pßten pri uzimanju abdesta. i EI evsat.Imam Mugletaj. p-irr g"n.tetan. Ibn-Hadzer ovaj hadis smarrajuslabim.{6 U jednom potpuno neprihvatljivom hadisu stoji da je Poslanik.l/62 i Essitsitetud-daife.5. lt3'8. koia ie kod Buharijebez lancaprcnosijaca. Fethut-Ban.^ " Bejheh.Ibn-Had'er I Ajni rvrde daje ova predajaispravna.I/388. 1/171. 1162. 11359.Ibn-Hadzer i Jejh Albani ovaj hadis smatrajuslabim.

ar'safijske.Od Omera se prenosi da je Poslanik.l seaidesti. ltll. Et-ncdbnua !4n i Revdatü-talibitt' Et-ftl". u67.r . PotlTdaovomeje predajaEbu-Temimau kojoj se navodi-daje u5ao njih je imao joI neLoliko tabi'irra kod Omerab.13/2104. Bejh€ki. iissn'8s.bsut. suo-Awanq1/225. s]:D1]1]d:.-113^4. 1116 1163. isfp.'. 15/46.-Mrdz".obavezno-' ljenju uöJnjakahanefijske. sallallahu alejhi ve -sellem' pa potom kaLe: svoj abdast. Serhufethil'Kadir." i hanbelijske".1/1261369 . katei kako bi tupaklbn-Sirina) da se-pomjeraPrstenpri"uzimanju abdesta po Ako ie prsten tijesan onda je njegovo pomjeranje. 1/s6l148.ESIßDU EN LA ILAHE ILLALLAH EN ABDUHUVE RESULUHU". drugoj verziji ovogahadisastoji.itr'* l'!."'n'6 .raia str.o*i-i. Tilmizi.J|:lt ßr i|l if !:f 'svjedoöimda nema dnrgog bola osim Allaha i da je Muhamnvd osam sov rob i Niegov postanih sigunlg te mu se oMoiti svih up7ä ia uäe"a kojozeii. i .ti/scsenzt.ispodojega prDavstina eventualna otkionila "Ovo ukazuje (tj' rmam Sevkani u 'Nejlul-evtaru. rcöe: potom gaje skinuo i bacio'ars ü .U protivnom bi bila upitna ispravnost .rprrt"no*t" Dovanakonuzimaqiaabdesta . VE ENNE \ Bedaius-salaia' llll4' El+n. Nesai. . upotpunjovajuöi 'lt !. Ah-"4 41r45-r46tr7352." 1t153. Omer b. el-Hattaba J-edan-od "Kako se moZeö na ruci. vidjevli to.1/158-159/55.ü*ni I lll9' sa ispmvnim lancem PreüosilacaVidjeti: Aran6a Mu]jkilut-asar..Favne skole' bi voda äospjelaispod njega.od Ebu-Dnvtds i EI'. str'16132' Ibn-sunni.i. el-Hattab.rci"Ko go. . vtz+nto.

. vlLtrti i sujcdoiim dajc Muhamned Njegovrob i Njegov poslanik.. tt20g.. efU-i orui t uai. Taberänr u Etp. AsbehaniI Et-tergibu.-R. ".Tebeza oprost molim i Tebi si kaiem. 3t5B/2086. ot)Sßq]g i Anetut.!i:+i J.ea{iy da nemadrugog boga osim AllahLt Koji nemaswlruga u .rlw t'"Z. 16/32.itt't ti .irilr'!'.t.vomemisiteniu.ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA SERIKE LEHU VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUH''-V. sallallahu alejhive sellem.Jcvn srr.Ls.'+ "vt t..llto7 i Tenanut-nMe. tvrdi da su ovo rijedi Ebu-Seida.' je bitno_ukazari na sljedeiupredaju u kojoj senavodidaje Ebu_ ..ii gte. --\esri 2/132/14r8 \t2012.r.lr-rrrsrd. t7il8t.: ar1-Tirmizi... 1/41-4A94. i Halim 11152-75 lmamHufr*.tit.. kaZe: seabdesti a zatimkaie: |:D.6t:i it. . po.411 .-..::"i Ci \t.rocr o..p:i l/48-48/55.t/tJ2. ALLAHUMME-DZATNI MINET-TEVVABINE VEDZALNI MINEL-MUTETAHIRIN I' hadisu poslanik. L veri . trna.tctCih.t. I/20o.. \natralu i\pravnim tmam Munzur i Helcemikazu da .U . kogaprenosi Ebu-Seid el_Hudri sallallahu _ _Ujednom "Ko alejhive sellem. tm-\."ll135. qo_s7. pa seabdestio.l3i j{Ät .sr.ke imamJ Ahmeda Sat. Allahu moj. ./naro je dd . Vßr''l: Zndut. Ne5... njegote rijeöi te se upisati i zapeöatitido Sudnjegdana..idleu opa.. l-." p. .\ "" u_gf/trrm. ör_ro samgakakomoli: g'i. \ile!ud daü?..ar8 "SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE ESHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE.' \)iLr lirr ir r.1t S!. A J'!f : c. . neka si Ti.rarü."*:i.u preno.e jredale pou/drnj. i. Aiahu moj uöini me od onih koji se öestokaju i öestoöisrcj'..-rroid.. ol:-rr. Svjedoöim .pm! noiir'*". S Vt'...'Slavljen da nemadntgog boga osim Tebe.t"--1.^Ovdje Musa reKao: uonesena je voda za abdestAllaiovom poslaniku.. Ibn Sunni str.t: s J at t.n?ad. Z*r.. v13q i Sahihut. Vidieli: lvted:neut-. Bejheki u . Tebi svakahvela pripada. i.satünalu arelrri ve seirem Medulim. vjerodo\rojnom. RESULUHU.shabo!ato nejrone govoripo .::'a na D:aniurrinii:. Imam Ibn_Kaijim ovu "pr"dqi . vidieLi opaske k(ejha AlbanUä na sdhihu!-!prpib.. a ne posranika.

Tashihud-dua. navodedi kao rijeöi Ebu-Müsa ispm\rliü lancemprenosilaca.t"to..75r>I "AlLahu moj. Njegovoj hadisa ovoga M€dutir& lanac Fenosilaca Sujurii.-i vrijeme abdesta uei za smatrajuda se ova dova ?315." pa rckao"'Zar ie lspomenuta neln propustilal'a1e . sr. u Anelrlie'fl.ni od imamaÖetiri ashaba njegovih kaZe:"Svi hadisi u kojima se navode es-Sukajri SejhMuhammed odredine dove za abdest su laini.niti od sallallahu od Poslanika. oprosti mi griiehe moie! Dom moj prostranim uöini! Dai "O öuo Rekaosam: Allahov Vjerovjesniöe. 366. Nije ih kazao Allahov Poslanik. pasmosezadovoljili navedenim. str. Vidiet: ane poslije. u opskrbimoTbj!" mi bereket dova) je samte kako molis lalo i tako. döru uöionakonnamaza. . abdesta. El'ezka. llr32 i Sahihul'vabiL. Kaäim ovu Fedaju smatraju ispravnom.Sejhul-islam Ibn-Kajjim kaZe: dovJkoje se uöe za vdjeme uzimanja abdestasu apokrifne Tako neito alejhi ve sellem. 172-173180 sE 36 i tunuLnead'.t p*" ""t"ij". Vidjeti: i drugo. Da li seuöe posebnedove pri uzimanju abdesta na U Seriiatskimizvorima nema validnih dokaza koji obavezuju "Sve uöenjedova pri uzimanju abdesta. Tmnul-ninne. str. Cinar[ld Vedaju biljezi lbn-Ebi-Sejbe je olu da (mevkufen). Vidien: DZani t'Tintlizi str' 381/3500 i Sahihul'dtumia' s ' ll2&13}33 i 6132129246' WI-2:7211265. 14-15/28 i lbn-Sunni. Neti '.ejh Albani Vjdjerr:Neladaul'eßot ll263' lrieovorü su: Hafi7 Askalani..tu.isa rnoze zakljuöiti je vjerodostolnosti prekinut. 7l-74 U drugim dobrim pr€dajamaspominje se ova dova opöenito' a ne näkon abdesta.sto ukazule na .reenjäci str' 36 jedno El'e. nam niji prene"eno ""'" pravne ikole ili tabi'ina.ALLAHTJMME-GFIR LI ZENBI! VE VESSIA LI FI DARI! VE BARIK LI FI RTZKI!'" U hadiskim zbirkama nalazimo i druge dove koje se uöe nakon ali njihovoj autentiönostisu prigovorili neki hadiski struönjaci. i kazu da se iz h. q5-46 i Caietul-ncrom str.stoje dodatni argumento slabostiprve Predaje' @ tudul-nead. 268' od Ibn Kajjima Vidjeti' takoder: stt. aÜNesai ImamNevevii Ibnstr.

E / O

sallallahu alejhi ve sellem,niti je svoj ummetpouöio tim dovama.',42r Sliönoovometvrdi stalna komisijaza islamsko misionarstvo.r22 'Fikhus-sunne" Sejh Sejjid Sabik u kaZe: "Nema vjerodosrojnog hadisaod Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, o ufeniu aova oi uzimanju abdesta, osim(prethodne) Ebu-Müsäove predaje."a2: Oni koji podsli(u na uöenje dovaza svakjdio üielakoii .e pere pri abdestu. povode se za lainim hadi'omaligovore o Uzvisenom Allju bezdokaza, oteZavajuöi vjerukojuje Allah uöiniolahkom. Uzviieni Allah kaze: .,I nije vam u vjeri niSta tesko propisao.,, ._ (Prijevodznaöenja El-HadZdZ, 78.) U drugomajetuAllah kiie: ; Alah vam ieli olaksati,a ne ieli yam poteskoöe öiniti.,' (prijevodznaöenja El-Bekare, 185.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Olak5avajte, a nemojte oteZavati.,,a25 Takoaler, uöenjesure El-Kadr (Inna enzelnahu...), nakon uzimania abdesta nemavalidne osnove. Hadiskoji govorio uöenju ore sureje

apokrifan.426

Da li setijelo posusiva nakon abdesta
Ebu-Bekr,r27 Muaz b. DZebel,a28 Aisa,a2e Enesrso i Selmana3r prenose da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, posuiivao neke diielove tiiela
o" vidFr', A" \un?u vct-nut'kdctr.:tt 2S.od .ejhaSuLajnld. '.'.'.V|dtetl Ll.bidauv"tn "id, {d/. \'r 6J5 olb "" Vidjeri: i i(r,j,lrtr. t/3?.prerhodno smou\tano!rti shbo,rove preddje. -- Tbn-Hjbb.n u Ll ned:tuhi,t.I/tö5. U veTiapoknfnosrr o\og h:di,r'vidjeri: ,/ilelut-nutcn ije, l/33aa39. Et-nrcdrnud, t/46s, Rev(tatuttatibin, I/62, il_ezkar, sijJ. 35. Netaidiul-elka\ 1/261,Et-tethisut-habir, t/145, Es-sunenu,a-,nuL,*a"ot, str. 29-30, od sejha Sukajrjjai Es sunenuvet-mubtedeat str. 36_38,od Amr; Selima. rE Buhan. .r'. ol9/ r018. Mustim. ?lJ. Ahmed, | 2/J4lt 4t I It tol5i I dtltt2i. " Vldle'i lr-r/,€,r, \cl nubhd?nr srr. r0. od.ejha sukainia. Eysiisitetud.Jate, i Tdshihud-dua, str.361. .,. l/167,1/646-647 -" 8 ejheki,l/286/878 sastabim lancem prenosilac a. V idjett SerhuSuneni rbtti-Madae, l/395,od imamaMusletaj ÄiTuhfet -arNe.i,t/ts3.

S'toßtyaQoskniknog, sa[a[]afrualcjhive selLet-

71 -

nalon abdesta. Hadiski struönjacise spore oko vjerodostojnosti ovih hadisa. Imam Tirmizi. Nevevi i Ibn-Kaiiim tvrde da nisu autentiöne predrje vertiji.toji Loie.e nr\odeo ovomprt,'n1u.'Lt 1edno1 niitcvnoj " daje Poslanik, sallallahu alejhive scllem,rekao: Ko seobde.tti pototlt.te presuiilijepojepostupio, ali je boljeneprcsuiivatitijelo.""' Neki islamski pokudenim posuöivanje uöenjaci su smatrali tijelanakon abdesta, a drugi su nepresuiivanje smatralipreöim. Ovi stavovi se prcnose od: Dzabira, tbn-Abbasa, Ataa,Seidab. Dzubejra. Ibn-Ebi-Lejle. Ibrahima en Nehaija,MudZahida, Seidab. Musejjiba,Ebul-Alije, EzZ u h r i j r . 'O ' ' r o j e' r a r u ö e n i a k iJ rf i j 5 kp c r r \ n ci k o l c . " . Medutim, u pravnim izvorima nema .jasnog i vjcrodosto.jnog argumenta pa ovaj postupak koji braniposuiivanje nakonabdesta, ostaje na svojoj osnovi, tj. da je dozvoljen (mubah) dok se autentiönim argumentima ne potvrdi suprotno.Posusivanje tüela nakon abdesta smatmju dozvoljenim: Enesb. Malik,|6 Beiir b. Ebi-Mesud,$7 Osman b. Affan,El-Husejn b. Ali, Hasan el Basri,Ibn-Sirin, Alkame,Ed-Dahhak, El-Esved, Mejmun b. Mehran,Mesruk, Sufjan es Sevri, Ishak i Ibn Munzir.Jr8 Ovaj stavzastupaju hanefijski,{e malikijski{oi hanbelijski{1 pravnici. a Allah najbolje zna.
$ Tinnizi, l/15,1/5.1. sn slabimlancemprenosilaca. Vidjcri: As rxnenrl trt'?, 1/286, od lmrmJ Bell'. kii,l. l/t/lltt'rt hnt4r | .J\ i 1i'l,t ,rt ol,-.'1.11.\. ,.^ " - l i r m r / . .l . l c J r ' . . : r ' l , , h i r l , , r n . r n p r r n ' ^ i l , r , r . \ i J j . /r:i ': \ r , . 4 , / { , / / . / , ' r 5 . Et te lis|l habn, l l l42 i Txhl.ttl -ahtc.i, U 154. 'tn rtO. ...hhim s acjr"L,i. vrdJe t lrn.emDreno.rl3." r' /r/,/,rr'l-.,/r,.;. l/l).{. ' lbn-\4id/e l /.l 5 E / 4 D I 3n . s m B r r . i n Jn . t . r r , , J r .i . ' 1 ' i i , p|,|\ ni r |. r * i\ c l h r r r dobrim. Vidicli: Mirralrr. .ü.]:ad:e,l16'7. 1r'Vidjeti: Ä"ddtr,/ zrhc.i, l/'7T. El ltd:'t ta, 11481, Hutasat|l-ahkam, l/125 126. t/t91 i El4ituje, stt.51-s5. .--Z.adulatlead, '"'Temman (Er'revdul-bessam). u tl-l!.ri./, U229l182 Vidieli: t1 .1:a,ru, l/319. od Abdus-Scl:rma Alluia. jr Vidjeti: E/,trrran,eJl/181 18:/706 z?,xrrd,r,c, l/138 712.od AbdüfRe,zakr. 139/1592 1599. ril cisdr, l/411 i Atklat .ahre.i, 1/19. od Ibn Ebi Sejhe. rrs \ rdler: t/-' , ';r 1189.Lt-n,,t.:uut,t.l/.184-lbbrMrr,r/-/r,/r,r/ l.l(ri * l o n - \ 4 u n / lll/.4 l i 4 i l . , : i . t . , v r i n J n r . n , \ 'r q r a r 4 ' a t u ' . o 1 , a h , tr.n'^i1...: l/65-66. s7 ltn l,lunzir. l/416/,124. sa ispravnimlxncemprenosilaca. Vidjeti: Ara'?r-sdft.?be, l/65. {s Vidjeli:E1rirsd"nel; l/183 l8:l/71:l719,od Ahd$ Re?,z k^, El D|tsatnef l/13'7 138/1571 1591]. od lbn-Ebi-Sejbe. tf?fs.Ir, lA]15-1]11 i Ehned:nüu, 11486.

78 Potiranje (mesh) po mestvama Od Mugire b. Su'abese prenosida je rekao:"Bio s.rmna putu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavio prirodnu potrebu. Potom sam mu polijevao dok se abdestio.Opraoje lice i ruke, a zatim je potraopo glavi i mestvama."e2 U drugoj predaji Mugire kaie: 'tsio sam sa Poslanikom,sallallahu alejhi ve sellem, na putu. Htio sam skinuti njegove mestve, pa mi je rckao: 'Ostavi ih, obukao sark ih na ößte noge,' pa je potrao po n ma_ Imam Ibn-Abdu1-Berr,Ibn-Hazm, Ibn-Ebi: Aizz i Ibn-HadZertvrde da su hadisio potiranju po mestvama dostigli stepen mutevatirhadisa.e Od Hasana el-Basrija se navodi da je rckao: '?riöalo mi je sedamdeset ashabada su vidjeli Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kako potire po mestvama."asImam Velijuddin el-kaki tvdi da hadiseo potftanju po mestvama prenosi oko Sezdeset ashaba.ffiIbn-Mulekkin je nakon sabiranja predajakoje govore o potiranjupo meswama kazao: ''Ove prenosi hadise viSe od osamdeset ashaba.'s7

as VidJetit El-ncbsut.1173, El-bahrurraik. ll28 i Hasij.t Tahtavi.su.j9. ^ vidjeit El-nud?vvenetul-kubra. ltl25. Ez-zehirch. lt28t. Et-kavani^ul-fkhijj?, srf. 26, Scrhuz-kftani ala nuhksan Halil.ltl33i Hatij?tud-Dusuki, |173. ,,, "' Vid:letj:El.,nzlail, sn. 291105. od Abdultaha. Elnngu': Ut6t. Et-sprhut-kebit, tt t77. EI-kAfi. t165'66, El-insaf. I tt66. ELfurua. I 25. ,,. -' Buhari,str.58/1 82 i Mush'x,. 3lI37n1 4. sr Buhari, sn.621206 i Muslim.l/138-l19/274. w vidjed: Et-t?nhid. lllI37, Ll-nuha o. U8l. Sprhut-akid"tit-Tahavijje. A55t. Fethul-Ban, V267 268 i El-akidetut-Taharijje, str. ?1, sa komentarcm 5eiha Albaniia. at Viaieti rrevsat, tt+231457 , El-ihtijar, r/34, El-musni, |281 , El-d|amiu li ahkanitKur'an, r/93. M Vidletii Tarhut-tu snb. 21230. w Viii"t ' at-ioto ,l/615 od lbn-Mulekkina.

I
a[ejfr.i aosfaniLwog, sat[af[aßu vW? Syojsuta 19 V

I
.
i.

Rijeöi islamskihuöenjakao potiraniu po mestvama (nevjerstva) je rekao: "Bojim se apostazije za Imam Ebu-Hanitb jer je nas preneseno do po to porekne potiranje mesNama. onogako putem Slicnoovomenavodise od tbukoji je bli/u mutevatira."o'o je pobjedono\nu pitan simbolima koji odlil(uju Malil o lusufa.ao Enes b. '"ru 'Vole Ebu-BekJc i Omerai potirupo meilvama paje rekao: skupinu. Zun-Nuni b. Ibrahim kaze: "Tri stvari simbolirajusunnet: Ebu-Fejd i ljubav potiranjepo mestvama, redovno obavljanjedzume-namaza "*'' prema prvimgeneracijama. je i novotara ehlus-sunnela kie: Paravan izmedu lbn-Abdul-Berr su i drugihmjesta Iraka,Sama potiranje po mestvama. Uöenjaci Hidzaza, postupak. Negirajuga samo po mestvama legitiman slozni daje potiranje propali novotari koji su izaili iz okvita muslimanskezajednice.. ih oko hadisima, a prenosi po mestvarna potilanje se navodiu mutevatir "Neki novotari, kao ashaba."a52 Ebu-AbbasKurtubi kaze: öetrdeset Ibn-Dekikil-'Aid haridziije,porekli su potiranje po mestvama..."r5r "Potiranje a ehlus-sunneta, po se simbolom mestvama tretira zapaia: i Ajni Imam Ibnul-Arebiou" praksesimbolomnovotata."454 negitatrj" "iotiranje novotar."as5 Imam poriöe zabludjeli po mestvama samo taiu: 'Bojim koji zaonoga kaie: seolpadniitva Ljbejdultah el-Kerhi b. Husejn potiranje po mestvama.""o negira oveprakse primijetiliodstupanje i negiranje Kadasu naii prethodnici po mestvama u akaidska ubrojalisu potiranje sekti,157 odnekihzalutalih
"Mutevatif' je w vidjeti: Serhu fethil-Kadir, tlr43, El-illtiiar Ii illilil-nuhtar, 1134. vijest koja je prenesena brojnim putevima,pa je nelogiönosumnjatiu njenu ! "" 6 e ß e & e s zej leijr viai* r"q,,a-n"*oi&. I/ 137. od ,mdrnd Vidietl. MerkatuLnefa! ih. 21198. Ibn:Abdil-Ben u El-;:? nia.2/tl'1912332. Vidieri,t tenhid, I l/134 i I l/l J7. . viiient El-nufhnn. 1/52'7 od lbn-Mulekinna. stx.lI7 i El-ialam,1/615, vidleti:lhkßnut-ahkam, i El-hidaje, r/3O. vidleri: Andatut-ahvezi, llr3o i Undetul-kari, 3197 l/7'7. viieot Bedaius-sanaia, od imamaMervezijaiEl-nedimua,t/50O. Vid;eri: tr-r"nn€, str.25?/416,

I

t I

aesellet4namaza

pitanja, kao Sto su uöinili: Imam Ebu-Hanife,as3 Ebu-MuhammedelBerbehari,ase Ebu-Amr ed-Dani,a60 Ebu-DZaferet-Tahavi,a6r Ebu-Kasim el-Lalekai,462 Ebu-Bek e1-Bejheki,a63 Muhammedsiddik Han6 i drugi. Imam lbn-Munzir,a65 Ibn-Bettal,a6 Gazali,67 Kirmani,a68 Nevevi,o6e Ibn-Tejmijje,a7o Ibn-ivlulekkin,a?r Ibn-Usejmina?3 Seharenfuri,a?2 i drugi navode konsenzusuöenjakao dozvoli potiranja po mestvamakoje su obuvenepri punoj öistoöi(tj. nakon abdesta sapranjemnoguili gusula).

Potiranje po öarapama je rekao:"Poslanik, Mugire b. Su'abe salla ahu alejhive sellem, se paje potraopo svojim öarapama abdestio, i nanularna.'/?4

8 viAiett:a.lrn*eWea sr. 6l. Preuzeto iz djela:B?daius-sanoia. lt7 i7 tuqnore. * viaj.t' J"ir'^-*-", su. ?241. od rmarna El-Berbeharija. 6 Y icjen: Er-isalenl-vafiie. sn- 25'l. 6t vidleti. Serhul.akideni-Tahavü 2t55t. ie, e v i6eLj lankadu?hlis-"unn". üfi}-tl t tltq I ztzosßzq. e,viiJeti: El-iatil<ad.su. ISJ.od imamäBejhekija. * vidied: Kottus-sener. str. I38. od imamaMuhammeda Sidd'kaHanaelKinnevdziia. es vidien: Ei-idzna, sld.35. 6 Vldie1lJSeftu Sahihil-Buhan, lßO4, odlbn-Bel;l^ta. ffi viiien: ELresit. rlr33. yvid\eir SerhuSahihil-Büt'dr'l 3/sl, od nnana Kirnanija. M v;aiet: tr^i"noa| zll34 i El-medinua, 11500-5oL a1o VÄpu: UedZnu ul-fetava, 21ll2}. a1tvideü: Et-ialan. ri6t3-6t4. e v iiteü Bezlul-nedihud. 2/3. a7' viiien: Ei-:efiut-nuntia. r/r83. {7{ rirmizl, t29Ol99 rqes^i, r/491r25, Ebu-Davud, 1/331143,Ibn-Madle, llr74l35g, Ahmed,4D5Ur8231, Bejheki, 1142511349, Tahayi \ Sefiul-m tkil, Il9'7,IbrMunzir, l/4621159, Ibn-Ebi-Sejbe, 1/171lr973.Imam Tirmizi, ftn-Hibban,Kasimi, Ahned Sakir i Albani ovaj hadis smatraju ispravnim. vidjeti: El'meshu akldkvrcbejni, str. 7, 29 i 30. Medutim, njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili: Nesai,Ebu-Dawd, Sutjan es Sevri, Ibn-Mebdi, Imam Ahmed. Jahjab. Mein, Ali b. Medini, imam Muslim, Nevevi i drugi. Vidjen: Eüenjiz str. 154-156, od imarna MMrslima, Es-sünenl-lab.a, l/425428, od im na Bejhekrja, El-medZmua,l/500,

cpostaniLwog, saffaf[afru afsjaivewSt'ojstva

g1 t

Veliki je broj ashaba i tabi'inaod kojih se prenosi da su potiralipo svojimöarapama.'"Imam Ahmed tvrdi da je sedamili osam ashaba potiralopo svojim öarapama. po Ishak b. RahevejkaZeda je potiranje poslije njih.''' Ibn öarapama bio sunnetashaba, tabi'ina i generacija Munzir kaZe:"Poti.anjepo öarapama ashaba: se prenosiod deveterice Alije b. Ebi-Taliba, Ammamb. Jasira, Ebu Mesuda(el-Ensarija), Enesa b. Malika,Ibn-Omera, El-Beraa b. Aziba,Bilala, Ebu-Umame i Sehlab. joi rpominje poredore dereterice. Sadr.' Sejhul-islam lbn-Kajjim. potiranje po öarapama.*'o öetvericu ashaba od kojih seprenosi Ibn-Hazm tvrdi:"Nije poznat niko od ashaba daje kazaosuprotno ovome."47e Od Kabab. Abdullaha seprenosi daje rekao:"Vidio samAliju daje poslije prirodne potrebe potraopo öarapama i nanulama."a3o obavljene potiraopo svojim Prenosi Halid b. Sad da je Ebu-Mesud el-Ensari öarapama i nanuiama.a3l Takoder, prenosi se da je lbn Omer polirao po öarcpama I papucama. Ibn-Harisprenosida je lbn-Mesudpotirao po svojim öarapama i je po nanulama.r33 Bem b. Azib öinio mesh svojim öarapamai nanutama

Huldsatul-ahkan,t/t29. Sefiu f?ttlil-K.idit, l/158. Ndrö"/r?je, l/184 185, od dr Milih:riiu. .-- rnht trl.ahv .i. l/)o)-)o3.LIJ'adirthtnl,/. 'lr.46-aq. "'Uporedrli: A/ pu\d/.lta62 a64. Fl nuhdlla.:t9t,iFl ttu{t. ll2e5. e,ror t.t4t}4bai Fl qrsri. ttTtt 1}). ; ) llerl {1 vloteü: r crarrd-rrn1r,r/rö /. 3' Yidierl: EI nühalla,2187. *n S".1het'i. | lon Ur2-,t15.'.A"dLr Re//rk. l/loo/7'J. lhn Ehi Sejbc.l/l-211o80 Munzir.1/462l,179, sadobim lancem Drenosilasa. *'8..1h.k'. tlrlrt-l:". AbduFRe//rk.l/lqo/77+. lbn Ebi Sejhe. l/17:,,038i lbn je Munzir, l/,1621480. MubarekfuriI Et-utlfe. t/292. kaie: 'Lanac prenosilaca "',qiau. n.rrut. | /lgg/'776 i Ibn Müz;\ 1A62/$2. 4r Abdur-Rezzak, prenosilaca. l/200/777, saispravnim lancem e Abdur-Rezzak, U200l778, Bejheki, l/42711355, lbn-Ebi-Sejbe. l/17211984 i Ibn Munzir, i/463/483,sa ispravnimlancemprenosilaca. Vidjeti Sy'atl-r'rzl,r, str. 51,

i lbn-Munzir' 1/463. Malik potimo po svojim öatapama. El-hidaie.o'oU djelima hanefijskogfrkha se skole.a35 i Ibrahim Nehija prenosi da je Ibn-Mesud potirao po svojim öarapama nanulama. Seidab.54.Ovu rll'1311994 str. Eameia. twdi: "Lamcprenosilaca Albaniu El-meshu. je l/200t7S.Sejh "Lanac je prenosilaca Vidj etl El-mesh. u428l1357.218'l. 54. Ibn-Munzü.llkbeta b. Vidjeti:rlsmatra ispravnom. ka2e: tt' ffiäil*"rt".63. pravne lahjskeo" zahirijskee i nekih uöenjaka hanbelijske. 1/181. ul?3/1991. a%Viiiett Bedaius-sanaia. l/l9ö.ry?5. Ebu-Jusufa je imam Ebu-Hanife u zadnjim danima svoga Zivota navodi da po öarapama. s? ALdur-Rez7äI. Ebi-Vekkasa. r/39'| I El'insaf. M viiiett El-mebsut.ve se[en.takoder.a39 "Potiranje öarapama je prenosi da ie Enesb. l/37. aes viiteti: Et-havil-kebir. Tebiinut-hakßik.nedZnua. rakoder.a potom uöinio je Prenosise. Musejjiba. tt464ttt12lts1 7 i rbn'Mvnz'J. ll2OO-2Ol/781.i drugih. Ata. t/4g vidjen: Ll-nedinua |527.a8t meshpo svojim öarapama ^da rekao: "rotiranje pä öarapama je isto kao potiralje po mestvarna.rlI53 i El-hidaje. ll33l. El'ihtija. tstraka. Ibn-Mubareka.486 Prenosi se da ie Ibrahim Nehai obavio malu nuZdu.Sadab.54. stt. Albani u El-t ?rrü. SejhAlbani ovu predaju rr"ri. Sufiana esOvo je stav Ed-Dahhala."-' i dozvolioporiranje promijenio misljenje ss Bejh€ki. ispravan. str. 1D57. rll10 4Y vldieti: El-nuha a.ia. tluade b. Sefiuz-turkeii.a"z Seu. nusoi od Nufiu.. Seidab.'433 lbn-omer je.54 p'edaludobromjeocijeniolejh Albani Vidjeti: El-tttPrr.'too i lbn-Dzurejdiod Ataai lsto prenosi isto kao pot'iranie po darapama se prenosi potiranje Tal(oder. str.ara. u364 i El. -Länacprenosilaca as ebaur-Aezzak. i nanularna." Albad kare: e Abdur Rezzak.it. nanaza Prenosi se da je Enes b. 43 Ibn-Ebi-Sejbe. 1132. 1132.aor uöenjaka iMuhammeda. poistovijetiopotiranje po öarapamasa potiranjem po mestvatna. Ibn-EbFseibe. !a3. se Abdur Rezzak. Amü. t t tT t-172/tg7 l -|gso. Malik rekao: Katade Po po meswama.Ibn-Ebi-5ejbe. j . Diubejra. str. rll'l2llg82 i Dulabi u El-.1/201t82. Hattaba. Ul?t1975. ove Dredaie ie isoravan.' n" ttnjsuis.l/1O2. Hasanaet-Basrija. aelvidjett El-mugni.Mubarekturi v Tuhfetul'ahvezi' U29l' zaSo\an isDravnost ove Dredaie.oo' od: Omerab. Ibn-Ebi-Sejbe.

sE. 11362-363. El-nedlmua. El-muhaqa. r. Davud i Ibn-Hazm. vas.Jezid b. Vidje* n-nu?ni 320-321.Sefiuz-Zc*eti. Harun.ll3l i MPrakil*lah stt. 11469. El-et sat.Ibn-Mubarek. El-hidaie. rll57. Vidjen: El-evsat 11448450. 23-24.a. . Ibn-Munzir.ulgo-rg3. Sahihufkhß'sunne.amiu Ii ahkanil'Kur'an. lll9l. i MevahibuldZeLil. 36 Vrdjet: El-kAvaninul-fkhiije. 6lro3. 1D94. s vii)en: H-nedlaua. Suian es-Sevd. Ebu-Sew. 11526-521."" Neki sljedbenici nije veia poLiranje hrlikijske pravneSkole ako pocjepanosr dozvoljavaju je potirati akoje da dozvoljeno tmam Malik smatra odmöine stopala.'u' M V. Ujejne' Ishak b. ll0 (Tahtavr ! Vidiea:eeaai"s-sanaa. Rahevej. 21100. i El'nedbnua. lll57 i Ahhlmut-iitti. ll39l-392 i El-insaf. 11136 \'ßjetj[ Elhal.n'r"tuit^*"""e". \idjetit El-ßtizkAt. i ashabi nisu napravili razliku medu niima.5ol uöenjaci i hanbelijski5s nije.il-kebir. nwntia. Ibn-Tejmijje' po mesrvama koje stoje smatmjuda je dorvoljenopotir-ati Ibn-Usejmin nanogamabezobzirakoliko su pocijepane.Mnostvo ovih predaja ukazuje da je potiranje po öarapamabila praksanajboljih generacijamuslimana. sallallahu alejhi ve sellem. Da li je dozvoljeno Potirati Po pociiepanim mestvama medu islamskim Po ovom pravnompitanju postojevelika razilaZenja Veöina hanefrjskih pravnika dozvoljava potiranje ako uöenjacima. pocjepanost nije veia od sirine tri nozna prsta. 11294-295'Serhu 2lU3 I Er-lefiul' MedZmu'ul'feta1.Ai. Sahihit-Buhan.u protivnom po pocijepanim mestvama.1/181-182. El-vesit. Sahihu odlbn-Kajjimai fikhis'sunne. U45Oi El'd.Kajj Mnogi islamski uöeljaci koji dozvoljavaju potitanje po öarapama postavljaju posebne uvjeteiprave razlikuizmedudebljih itanjih öamp* je ispravno da nemarazlikeizmedudebljih i tanjih öarapa.Sto se tiöe propisa potiranja po kako rvrdi oni se ne razlikuju od potiranja po mestvzuna öarapama.*'" iejhul-islamlbn.s@ Safijskiso' pocjepanost mala. 11524. Elistizkat. 1/188. stl. Ei-ierhuL-nuntia. ll3c9."' Medutim. jer Poslanik. potiranje nedozvoljavaju Sufjan b. irn. 11523.

Uöenjaci koji dozvoljavaju potiranje po pocijepanim öarapamai polaze sa stanoviita da je mestvama."5o? u u pogleduizgledamestvine moguprihvatitijer nemajusvojeosnove Kur'anui Sunnetu.Kada je Poslanik. bili siromasnii nisu imali moguönostizamijeniti svoje mestve."''' Ibnto bi pojasnioPoslanil. RezalqIlI94n53 iBejhel<t. e3 Abdurlt prenosilaca. 2/ rO0.akvim mestvama. r.4/193/515. | | 192. na hadisAi3e. 'A zar svako od vas ima dvodjelnu odjeöu'!|"'soe je rekaor"Da je poüranje po pocijepanim meswama bilo Ebu-Sevr sallallahu alejhi ve sellem. te da se zbogpocijepanosti preDrekaza poliranie po l. pocijepane. ispravnosti Mnogi ashabisu bivaju pocijepane. U saisPravnim lancem 11425/1347. Ci0rani hadis biljeTe:Buhari.a.bez posebnih ograniöenja.naroöito ako su starije i pohabane.sallallahu ie ro sviietu (iaftow) S|aki uviel koji u Allahovoj knjizi.l0/114-115/1504. pitan o obavljanju namaza u jednodjelnoj odjeöi. . labranjeno. '-" V idjetr Ei. 5-ro Vidjerit El-evsat. pa je je pitan o potiranjupo pocÜepanim mestvama. tr Buhari.mumttu. predajom t Ed-difa srr' 4c. nakon Sto je odabrao misUenje o kaze: "Mestve öesto potiranjapo pocijepanimmestvama.str. do pocijepane!"s03 Sejhul-istam Ibn-Tejmijje. koji nisu uslovljataju uvjete Ovim hadisomzele reöi da sepostavljeni uslovi nije u njoj ne vrijedi.. Sufjanes-Sevri "Potirite po njima sve dok stoje na nogama. sve dok se validnimdokazom dolvoljeno potiranjepo svim meslvama.daje Poslanil.'*U odredeno ne ustanovi "Sra pa rekao: alejhive sellem. zar su mestve rekao: doseljenika (muhadzira) i Medinjana (ensarija) mogle biti ikakve. sallallahu alejhi ve sellem. ovome seoslanjaju o$aniöenje.zttlo2.531/2561 i Muslim. sejha Arnra Selima.ali pod uslovom da t stojena nogama. <b cJ/J58 t od Ebu-Hurqre Muslim. l/449."s'2 i#osralno lili prirezanet'" sffiVidjeti: ElcxdL 11448 i r/450. Hazm kaie: "Ne smetaako su mestvevise ili manje.Iefiul. "' v idieti: El-nuhalla.. od idjeti djelo ve/rs ovom w vt[ien: Medunuul-f?tava.uzduz ili poprijeko Sve to nüe vidi veöi dio stopala. rekao je'.

| | 181 Vdielii t/...lll13. ||116.1 \ldlell: t/.l/33/1l.21125 Ke:iafüt-ki JB Da.r".sam '" U Poslanika. r .17. Scih Ahmcd Sakif ovu preddiu l/20?/760i Ahmecl. smatr't l/ll9/717. Darckutoi. sve dok nisam vidio Poslanika. ru l r o l i v n o l nn i i e i . ' S r r oiih .licti:Eflrlii.ekurni. l/2SS/9S.sallallahu al.jhi ve sellem. rt I'l rvdhalu 11136/tlA6. Ibn-Ebi 1/l0l 202/219. : i lrrnbelri. i '5_ .topJlo p e r es .H c \ a n e l .erodo'l"lnom. viaieti: 11.l. ' r m r r l i k i j ' k c ."irs 'Vidio san1 Poslanika.El mtsnttl. ll33o. . p r r \ n o p o t l l r t i p n n i i l 'riu ' h i r n c l i i .rn 5rrVi. prcdalu smatra ovr TrrmiTi lmanr l71l/882881.rcd:rnkt 11523 i Mttgrillttultt'ila ll205 sr6 kntL lll1l i Ahkarün nisa stt' Ktlii/fut ittfutl llt'79. niego\ rhJestic r. .68' rfrrrria" slsvidieri:rt resir. l e .ki prrvni. ll9l.ti" ll3t)./. kllze: stranemestvi bilo bi prioritetnijeod gomjeg. 1llA5. Su'abc kaZe: ve sellern.Spojsntaaosfani/tipt. EI l:l . buduöi da se . 5t' iirmizi. Eblr'Da!üd. r c l r n i i m .t\r.lui s tundirrll83. . Ebi Talib. ' i' r l r i ' k e /äsllrnrju öenjcc Oromiiljenic pravne ikole hanbeliiske''' Naöin Potirania Po mestvama "Kad{ bi vjcra bila po logici' potiranjedonjc Alija b.. DxrekutDi. 20/377 'a I v.sallallahualejhi vc sellem' kako potirc po gomjoJ / i r ' l u p r . Trberani' l/203/7:14.li'Ahkl?l l/489' 5'{vialeti: """rrrr kubru. Vidlcri: Et ttthisul lll10 i l^nn'!talil a.Mc|ahihrl''t:elil \/1.!- 95 t Mestve po kojima se potire moraju pokivati öllnke. Ahmed' l/165/1895 Scjbe lbn Hazmu Ä1trrrrdl/al/i ll. Beiheki.'rri.r I136.ki'rl:enliliil po konsen/u\u 5\ojihIne.pr'rr.E.i Onrj kir potirc 'rnro lumji dio hanerij.l/-1041/161.ßulairs sanaid tlS'7i EI hahnrraik l/180. Haiiitttl lb. isDravnom.u'. vidio...Bt. 'r?gbuO"ruA. . J1101Bati' Fethul lnhn ll2'l su ga ocijenili ispralDim. kako potire s gomje str-ane.sat[at[afiu afejftive se[[en. Albani i iejh Sakir H. ' ' O v o I n i i l j e n j c " e' Sc''ri lhn'Vurr/ir lhn Hii/m SrrllJn L . \ i. Lt hi.l. i u\:1 .1/1264. r a h i m( n .Et... icih Alban' a dohtun.N e h c i . l/107/759. Medutim.tliz Abdül G ijj cl Makdisi lbn-Ha'lieLAhmed 2/41.og.sallallahualejhi El-Mugire b.ehn? tlfl5.'t sttr.B l '-r i ' " l r a n i\ \ o j i h t n e ' l v i .ru t\tltthtt'B tit't 112lHiliiet ltlcün \ll'7'l nLnn r\lllll l lnF oa Inl BerlJl /f srrVidjeti: rt'rrcbsrr.llcrr:\'tl'ttta*\tta' a . da potire gornju stranu "Smatl-aosam potiranje donje strane mcstvi drugoj prcdaji Aiija kaZel prioriietnlim ocl gomje.

ttSOB i El-benaje. 1/r85. U52G523. El-hidaje. Et-nedZnua. l ^85. 11547 i Hilijetul5u Viaiea: Sututus-setaa. 11454.eesit. El-b?Mj". U3O8.eti. ipak. lll39. a onai koii se nalaziu miestusvogaprebivalista iedandan i noi.sallallahualejhi ve sellem.-Ze*. sts 2?.jskit'" i h-anbelilskit'o Viie od dvadeset prenosi ashaba hadise u ovom znaöenju. El-ihtijar. osim predaje koju prenosi Alija. Serhuz-Zerkeii. Serh sahihil'Buhan. nema pouzdanih dokaza na koje bismosemogli osloniti. El-insaf.s'i 3afi. l/r84-185i KeiiafuI-kina.s2'Ovo mi3ljenjezasrupaju hanefijski. Ur39. 3/253-266 i El-resit. a koja pojasnjavasamo mjesto potiranja. tts13. El. --'" Vidjetir El"mn. I/434-438.526 Koliko dana potire putnik. Wl. 527 viilat: ueatimus-sunen.osimzbogkupanja. I/384-385. Safvanab. Serhu.El-futua r/r34 i E|-insaf Ul'76. IßO. Usl. Vidjeti. 51r Vidjeri:Al*anui'iita. Serhu-fethil-Kadia tlt41.t 1 403 i K"t hIu t -kina.525 Sto se tiöe fotiranja po mestvama vise od jednog puta. Ll-n?damua. Ispravnoje da se potare toliko da se moie llazyatl potiranjem.od Alija el-Halebija el-Eserija. a koliko onaj koji boravi u mjestu svogaprebivali3ta Veöina islamskih uöenjakasmatua da putnik moie pottuaritri danai tri noöi. lll17. lDor. sü yidjetl El-mebsut. Assalase prenosida je rekao: "Dok smo bili na putu naredio namje Poslanik.53r Od Favnici.da ne skidamo svoje mestve tri danai tri noöi. 5E Vidjeti: El-?ysat.l/322. s-av idjeti: rhu -k Se z e si. El-nedZnua. tt5a0i Hasijetu lbni-Abidin. "' Vidieü: El-medimua. takoder Et-hilafijat. smatra da treba potrativeöidio gomjegdüelastopala.aese(Ien"ndmaza Imarn Sananitvrdi: "Nema nijednog ispravnoghadisakoji precizira kakvoöu potiünja mestvi. . 1/114. s! vidiett: El-musni."52a Veöina uöenjaka.Il5O8 i Mugnit-nLhlodZ. r/4O2. U35. I/98-99. l/580. El-eßat." '" viaiett: Zr*"1.

Od MuhadZirab.uöinio olakiicu za pumika da potire tri dana i tri noöi. ocijenioispravnimlmam $ El-musnedu. ne ustanovi oriöaniet. Ibn-Huzejme' U96l192' Ibn-Hibban. sai\pravnim r Darekumi.ur'iita. a o potiranju po meswama.tkthfru eosttniLovog. s \iiieüt Serhufethil-Kadir. U drugojpredajistojidaje Poslanik."s32 Naredba din (i niö)'za onogakoji u mjestu (vadZib). Bezza\ 4n l-2211578.sa. l/309. äolla Poslanika.Beg \i.Bejheki.lmamTirmizi je ove dvije Predaje smarajudobrim Vidiei ELnedanua ll484 Nevevlriejh Albaniobähadisa sNesai. u kojoj stoji tome druga sellem. r/331/23'7. 16911219.od lbn-BeMla s vide:j'. l/50/126 prenosilaca. Kunfuza se razgovaranja sallallahu orenosi da ie rekao:"NazvaosamselamAllahovomPoslaniku. Ebu-Davud.sr5 obutinakonpropisno uzetogabdestasa opranimnogama. Seojstva &iffi 8i pitan sallallahu alejhive sellem. s Vidien Es-sunenul-kubra. Taha\i.lß21142' Ih M^dLe. dozvoljava kao ilo je zabrana. od Dzemaluddinael-Hanbelija. Darckrutn| Vzan31.str. "Tri dana (i -n-oti) za pumihl."' Imam 'Olaklica za potiranjeonomeko obuje Bejhekije nasloviopoglavlje: abdesta". .po konsenzusu islarnskih oravnika. rlt'7214s3.ovo pravnopitanjeostajena svojoj osnovi(tj. lancem l/202437.11341 Tajalisi.El-nda/nua. (istihbab) Dokaz je. Ahmed.lenr^e. Safrja ü El'unm. 11466iSilctu ßu'lin Ncbijji sE54 s viile'a: Ca. B2 Timirl tnSl-282/95-96. 17. s Vidieri: ie'rtr:drtnil-8rnat. postoje dokazi o dozvoli prilikom uzimanja abdesta. sallallahu alejhi ve sellem. l/434/1376.""' zabranjuje se Dakle.ll8l.an..5r6 Da li je dozvoljeno priöati prilikom uzimaqia abdesta "Nema ni jednog ispravnog dokaza koji Imam Nevevi kaZe: priöanjepri uzimanju abdesta.5r' nakon upotpunjenog mestve nije neophodnoimati nijjet Za potiranje po mestvamaili öarapama semoraju mestve potiranje bilo validno. l/50/128. pri njihovom Da bi oblaöenju. 4t24\/I8ll9. str' 38.1/304/184(El-m€varid). Nesai.pa je rekao: je u ovom prebtualiita. |1422.dobrovoljna a ne obavezna hadisu je ve alejhi je sallallahu predaja da Poslanik. ustvari. l/401. str. sve dok se validnimdokazom -zabrana u sunneluAllahova prieanja u namazu.''tNaprotiv. Ill4g i Ah}(lj'.

670. sallallahu alejhi ve sellem. str. pa mu je nazvala selam." Vjerovjesnik.dok se gusülio iza zastorakoga je postavila i nadzirala njegova köerka Fatima. sauauahualejhi ve sellenL tada priale jednom zidu. UmmuHani. sallallahu alejhi ve sellem. Allahov Poslanik. l\hngÄ.a potom mi rekao: 'Nije me spijeöilo do ti urvratim selam osim to ito nisam imao abdest-"'s3e Ovo potwduje hadis koji je prenosi Ebu-DZuhejmu kome kaä da neki öovjek pro3ao pored Poslanikq sallallahualejhi ve sellem"i poselamioga. na dan oslobodenja Mekke.dok se abdestio.3171i Muslim. ltl262\5. 4/251336.sallallahu alejhi ve sellem.upitai "Ko je to'!" Ona odgovori:'Ta sam. reöei "Dobro dolla.pa mi nije odvratio sve dok rije zavdio alejhi ve sellem. je sa abdestom. uze tejemmum i uzvmti mu selam. ell::7 i lvlu"li-. neki uöenjaci kao dokaz koriste hadis u kome stoji da je Umnu-Hani.Imam Hakin."t . Zehebii ieih Albaniovai hadissmatraiu isDmvmm. Poslanik. 41283tI8259i Ilakim tt27U5g2.-541 se@ '3e Ibn-MadZ".54 Takoder.slsr-s43eq-' sr Buhari. doila kod Poslanika. * guh*i. .Ummu-Hani.

SVOJSTVA LANIKOVOG.SALLALLAHU POS ALEIHIWSELLEM. NAMAZA .

sas daje pupal.str4'tIEt'tad\u'. koljenaje tijelo.sa[kt[ahu $tojstoa Uvieti za narnaz 91 S Nakon öistoöe. rt. .Ll'nugu. 1145. oifle. slg.11248..5'ö \eki safij\ki uÖenjaci koieie neophodno pupka i pokrivanje ramena.i.ln48-U9.-. kavaninl -frkhi iie. Bidajetut-nudZtehid. n vidleti:: (Medin\t ) i Hilijetul'ulena. El-hidaje. U473 i Ruhul-neani. 31173. El-vesit.2162 El-nuhe?zeb.'el'iHil. s viaieti: fi re.El'katanin'rtkhijje. 1ß68. smatraju pokriti.ahjaiiwV eoskniLwog.2/62 31173-115 s ViäjetirEl-.El. Vidjen.3160. l/o5Iit/6b7. Hilijetul El'medbnua. * Vidiei: El-nebsut. iäkode( Et'temhid. boljei sigumije. srr. osimlicai iaka pokriticÜelo onaie u nafirivu Stoseriöe2ene.l/4'75.47. *-vialiti. Haiicru Ibni'Abidtn 2/9394Ll-insaf. hkoder.22lIt'| fethil-Kadir. 6ß'16-i El'meditnua'3111t i El' tllt{. rel'iklil. E. El-nugni l/651'652. .ehirch' 114'73. 2/l'77 i Et tadZu tl2s7.31t13 sYifien:Ez-zehireh.543 je u namazu Po miiljenju uöenjakaöetLi pravne Skolemuskarac obauezanpotriti dj. 41348.sa8 otkriti i je namazu dozvoUeno Zeni u da hanefijskihpravnika smatra s2vidjeti': Ez-zehieh. *liänomlesto.cri.tl45 iHa:ijetu lbni.2/182' s Vidieti:El-rertr. odnosi koje se spominjeu citiranom Nema rzil^ienia medu islamskim uöenjacima o obavezi miesta. r2li'tl. uienjala Vecina i hanbelijski}s5o iafijsuhsan Ovoje sravmalikjjskih. tt^s4'455 L\-furua tt281 i KeßüIül'kina Ll'in'at ti654. pa ih nije dozvoljeno otkiti. Pokrivanje "O vjernici.' Ez'zehirch. hidtje ierhut-bidaje.S?r'i" . MedZnu'ul-Jetava. Maatibulidana su 53.lD6a.41. 3t ) Oblaöenje namaz obaviti.5{ Pored ovoga hanbelijski uöenjaci smatraju da nije dozvoljeno otkriti ramena u Hanefijskipravnici smatrajuda su i ko|ena stidnomjesto namazu. lüepo se obucite kad hoöete UzviseniAllah je rekao: odjeöe El-E'araf. i Ke:iaful-kina l/366 Medutim.5a2 pokivanja stidnih mjestau namazu. mjesta stidnog 1. 11542 hanbelijskipravnici smatraju da su aakeZenestidno mjesto.lo izmedu pupka i koljenä.a.neki El-insaf. El'kavaninul' ulena.a prije poöetkan naza mora se ispuniti nekoliko ne bi bio validan bezkojih namaz narednih uvjeta. El-mediJnua.Abidin'1193'94. i Hilijetul'ulema.rsrr 116'72." (Prijevodznaöenja pokrivanje stidnih se na ajetu. 2162..11449. frkhiiie.'aL rvalom sluöaju. *Vidlett: al-ull4'74.

a.s. Nastupanje namaskog vremena Namazi su propisani u precizno odredenimvremenskimrazmacima. kao i hadiskih struönjakakada spomhju namaska wemen4 uglavnom poöinjuod podne-namaza. a. sallallahu aleihi ve sellem: 'Sadaklanjajjacüu-namaz!' je Kada naslupila zoraDZibril. pouöavao Poslanika. '"' Vidjeti: tlrrdzta'.22nt i Hidiabut.n?retifrsataa.. 103. ponovo dotle i kaza: 'Klanjaj sabah-namazl' Zatim je doiao drugogdala i narediomu da lJanja podnekadaje sjenasvakestvari dostiglanjenu duZinu..st-^ Ovo miSljenje je.vidjett Et-hidaje. 2F(.s.ibril. 125. odabrao sejhul-islam IbnTejmiije..Zatim mu je dosaou isto akiamskovrijemekao prethodnog dana. sallallahu alejhi ve sellem:'Klanjaj aksam-namaz !' Nakon ito je nestalo crvenilana nebu. kada sunce prello polovinunebai rekaomu: 'Ustani i klanjaj podne!'Kadaje sjenasvakogpredmeta dostiglasvoju duZinu.30.od Sena Sebir." (Prijevod znaöenja En-Nisa'. srav veöine islamskihpravnikaje merilomiji.ponovoje dolao i rekao:'Ustanii klanjaj ikindiju-namaz!."' Medulim.tetava. namaskim vremenima poCe!Si od podne-namaza. 2. Et-bpnaje. Kada je suncezailo..dZnu ul-fetara.DZibrill. M. "" Vddjetli Medlmuut. sallallahu je alejhive sellem.s. DZabirb. a. jednostavno iz razloga sto je D. Potommuje dosao kadaje sjena svake stvaridostigla svojedvüe duiine i naredio mu da klanja ikindiju-namaz. a Allah najbolje zna. lakoder. kaie: "Namaska vremenasu ograniöena inije dozvoljenoklanjanjenamaza mimo njegovogvrcmena. a.sallallahualeihi ve sellem. 2U456 i 26t332i Ahkanul-iadeti.ö.a. . je opet dosao i rekao poslaniku. U komentaru citiranogajeta imam Alusi u "Ruhul-meani..rekaoje Poslaniku. srr. 2ll31.s. DZibril. U35." Nashrpanje je uvjet bez namaskog vremena koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom miSljenju islamskih uöenjaka. Diibril.s..).55l Veöina islamskih pravnika. Abdullahkaze:"Do5ao je DZibril.a.ve se[Iem.Poslaniku.Potomje dosaokadaje proilo pola ili treöina noöi i naredio mu da klanjajaciju.. 2/t2s-t2b i Hasijc!urbni-Abidin. st..ta|. buduöida ne postojijasanargument koji ukazuje na dozvoluotkrivarja stopala u namazu. UzviseniAllah kaze: "Namaz je propisan vjernicima u odrealenim vremenskim periodima. Zatimje dosao ujuho sst.rejmijje. od tbn__.s. nanaza stopala.

o ie . u srolu 5g IbD Hibban.sit.on la m ud a k l J n i i r D o L l nk er d i e s i e n c ./i.Ahnrcd Sekir i sejh Albrni ovaj hadis smatrajuispravnim Vidjeti: D:d. 128/541i Muslim.11]'64. llll5. l/. . je rekao: Podne-ttol1:d neba i trdie s|e nastupakatLLsunceprijede ia aenitu na dtug-u^poltn'inu dok siena öo|ieka ne bude tliegove duiirte.nrl3/27. saffa[fafiu afejfürte seffe4iü 93 t Potom je kadase dobro rasvanuloi naredio mu da klanja sabah-narnaz. .po konsenzusu tbu-Berze kaie dr je Poslrrrik.""' Podnevskovrijeme traje do ikindije-namaza. El Ibn Bettala.S'tojsn a Qosknifuxtog. 7/1fl i EIa . Ahmed. r \ e n k 3 . ssrvid."'''" Diibril.nji-t" podne-namiln kon ito bi \unce preslo nii dluPu folu\inu neba "Vrijcme Poslanik.11268.11.n t Sdhihil'Buluri jcrr.l/110| Ellttcd:Dtru 3121.po miSljeniu veiine jslamskih uöeniaka.1't). kada hlad nekog predmetadostigneduzinu istog. F d h t t l ' t a l i k l I I l A 5sVidieti:81tr.11. uhsatul'b(dtil Dtuir' I/85 i ltvat!' TitltLi. Hakim.sallallahu alejhi ve sellem.17. \1321.üs.k t b n . h eii. l/326 i 2/355..3121i El'kflt'(l.srr. Ilnrü Tirmizi. Ltt"'t t. 1136. sr' 19.1. Nevevj. s6? 3D18 i 8/16. ne Iaöunaiuöi duZinumale sjene koja se primjeti dok je sunceu zenittr' U prethodnom "Zatim je doiao drugog dana i naredio hadisukoga prenosi Dzabir stoji: jenu. Ei:erh kebit.i s r i : i 1 r : | 1 3 6 3 8 . 5/93/61:. . '* Buhari. E l T l | a k i h r t l r t c w u t i .üü likhiii(. Ll .leti: ill rrsar. v r k e ' r f i j : k i h ' pravnikr' i h r r r r b e l i j .\1)1.+/150. El-|.alhllrhrr rlcjhi re sellem.rlikij. a.l/335 l16/1-172.I!. IhD HuzejIne. l/3t). 1/l'17. S.Serln-. ?/160. t u5 " . . l ih'6 O. Zehebi. 3s' V i d i c t i :E l . B.r/i.-Ze*eii l/161 i tlü1'. lll11.l('ne mijenjrli ": j z u k o Dokczl"lne ie hrdi\ u komc z t r r uL r ./ y132. kl."n Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vrcmena. l / 2 2 4 . od ßti. 5s'Muslim.'r. taha!i.s. E t h a r i ! . L-1isri:.j5s neba.(ai.kar.ra." l ' l ß / ' t ' t t n \ ' t t t o L t . 3/ll0/l'1578. 5/l l9 l:0/6. El Dtellit R. t/. r s t i .i.rrv m. l/'168.rekao: Podnevsko vrijeme nastupa kada sunce prijede na drugu pobvinu Dokaz tome je hadis u kome islarnskihuöeniaka. . btut.r".trd:LILl.tull. I 1 2 6 0 ..nr.LuTinu s t r a r id . 2 1 1 1E 56tvidieti: t.ht . Ir. eaLiL. . ltloatih 'itl:!1. Drrckurni l/265 Tirmizi.' vrijelnc ikindiie-n.i. lnAT (Sakid. 3t75.kih.d:t' n Vidjeti:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Er-r?rüid. Ll e|sa1. 266/1000. E|'tctlllil 8ll0.bez rneduvtemena. l/142. 'lzmedu ova dvl vremenaje namaskovrijeme. 55'Viai"ti: a "'.rmrza Odabrrno ie \ve dok \urrcenc l.

tß}t j Ei bewie.rr-runne. l/^t]1. Et-medimua.ed. u kome Poslanik. Fs-i"rhut-kebir. Ishak.s'o Dokaz lome je hadis koga prenosi AiSa. 4q. trr"nhid" Btgt. Ibn-Mubarek.^nrpaju: Suljan es_Sevri.56l Medutim. str. 2t23.ncdinua.Sefiu wanit-a\ar. 44..ss wijeme.. zbogkatkoöenjegovog vremena. U4ö8. tlti|.^ Bnt2.id. Alr n. t. Lt-lenhirt.ur. od Ibn-Benah.2t356. t/225.Ebu. Ft. islamslih uöenjaka. EI-b?naj?.ma. U47'7. U190.. v4i3.ü.?rail st. sr.El-evsat. 5/90-9U612.]io t :. po misljenju apsolutneveöine uöenjakaöetiri pravne Skole. r.Nejtut-evrar.. 2t5.sa Mealutim. 3J1. imam Buhari. E!:ryinhadi. Mcrutib .38.Aksamsko zalasku sunca. ffi vidjen: ELevsat.uidieti: El-kafr.b"naje. 52. turkeii.ako se ikindija-namaz nije obavila u ovom uemenu moZeseklanjati do prije zalaskasrinca. S?fiu Sahihil-Buhan. rcbjinut-ha*aik. 2/t56. t/t18.'. ti. octAbdullaha.El-kavaninut-fikhijje. Seüuz-krkcsi. Mugnil_muhtadZ. 42^83. Medinu. nantaza Poslanik. 11246. s/69.ur-fetara. 4t342. sallallahu alejhi ve sellem.rl-.kaie:-... ln32. 4/337/1473. Et-ik14. s6 . po konsenzusu jacijsko vrijeme traje do pola noöi. Mpraribut-idana.. 3t38.Et-ihtijar.hAvil-kebit.tt40f.2t21.. sE.nua.sE. iitn.ßk:!i:: Pt-nmhada. f mesaitir. po konsenzusuislamskih uöenjaka. kazeda je wijeme ikindije svedok sunce_ ne poönemijenjatisvoju boju.t0ii i -tatatßt4ßn363 '6 Vd'djeti: Ll-asat.id!rn. n3i. tn2i i Serhu. El-nunteka. 3/41.. d Ebu-Daluda.a. US3.ut-f". sallallahu alejhive sellem. nastupapo . Jerl.566 Dokaz tomeje hadis u kome Poslanik. 2t223t. Et-mesail.Davud. svi islamski uöenjaci smatrajuda je -pohvalnopozuriti sa akSam_namazom. ttt atibut-idima. ELv?\tt. s n. Sefiu Sahihil-Buhan. Et-tafr.uxn.'o'. Bedaiuss:yia. Ibn_Hibban.. Ebu-Sevr. 23D67 j Se. od lbn-Bettat4 Aidatut-ahyezi.Ovo misljenjezas.. EI. Jl33. Njegovo vrijeme prestaje nestankom "rv"nila nu zapadu. Medttnu. 4/8/2363.49. 2/186.sr'. Et. )334. 2D5-26 t' Vu. kaä: |'Vijeme aklam-natnazaje do nestakka cnenilß..ni: . se Vlaleti: Il-ann.atut-ahvez. "* VidJeti:_E1-p'\dr.40. E:-n:ug.sallallahu alejhi ve sellem.2t333.y!-Bn! Serhut-krk?3i 11472. t/4:/3. Srq. .y!26. 2t24. -vidieti: El.iiieme .l/107/396. stet. Et-ned. Bl'rr.b?janu vet-lahsit.-2"*esi. u"aZ_u.tetava 23t26j.taja|lsi Mjslim. )/3?o:.-'.s6s Jacijsko vrijeme nastupa prestanlom aksamskog vremena. . Arid.ve sellem.Et-jefiul. a noö se raöunaod ialaska Odabrano suncad_o zore. vtSS.t47j. 4q. v424.56e 1el?nkon cwenila na nebu..2/344 i Umdetul kari.

tt.tuäuju t'*ef'jtti'fl . Et-kawninut24123' "ih. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H#it:#*#.r."3 zoranasnrpa Prava udenjaka..Kao dokazovi uöenjaci haubeliiskis?5 "Jedne ve sellem' alejhi veöeri Poslanik'sallallahü exn 1".U48r' . 4/3l711460' Ibn-Hibban' g^ftf"rfi-... "r'. ti...^. Ebu-Davud.i:..'' pn]: iudisu ."5tr Medutim' izraTitaveöinaislamskih iacäe-narnza ie do pola loli 'ueeniara poJaveplarr'e smatrada se jacija mora najkasnije klanjati--do sufijstti't" malrkijsq''i i zi.ai.pi drugo namasko T.' "iiÄ-s""^a.!j^YA.s8o Ju'pota pravezore po jednoglasnom wiieme pocinjenasrupanjem Sabahsko kad" *. t6s-'tott4. f.t3r nienluistamstitr l:Y?:: blago pojaöava' koja se postepeno il-roi" poj-i "oootu"nasvjetlost' Ahmed' U183/354' Ibn-Huzejme' l/1071396.? ü-evsat.40.: #!rY..sE.:*"...f StOA 1/l18/441..'."ä"ri ".Elrnedämüa ..zt34o.sluie seopÖimznaöenjem "Niie Je neunierenost u snu' neumJe-r-ehos' aleihi ve sellem.t '''" veii dio noöi je sajacÜom svedok nije prosao okasnio hadisau kome Poslanik' sallallahu Takotler.tf . ii*:*ni:lyt!nrx"i.igL khnjai sabah-namaz da je boljeodgodid nije kazao "i" "rl" "i islÄsklh ueenjaka noeit oopredsabah.) ELnusne&'.t."r u KoJoJ konste predaJu pravnici..6 50n52r3.Ied\mü'ul'fetava firJ/üe.SlrSf.srigaojekIanjatisabah-n4ma.'.'E-t-temhid.s?8 "Ko stive. kai:e'tz ov..Y. iwuzapnkizIaskasunca. rt416'i.1":?: t eq4us'say"' e')At' B n hidai rr ss' :1ätä-ä-indp.Haüanieo:" ':P:-:{l* kaZe: i"r]ää" tr":rti ve sellem. Musnil3t4243'T. 5/90-9U612. rt2stDttsuki' i Haiijetud tt263 uot' t 'fewkihud-de'ani.zi-i"i"t+. 4.. n" ii't.-ttsli. Bidajetul'nudztehid..3tTs:. iön. t-umije da onaj ko ne stigneUanjalr JedanreKal öitüanog Medutin" poredovih i"""ä a" "ii" t.Serhuz'22*eii.' äi...i rslamsKrn po konseDzusu haäsa se svakako izuzima sabah-namaz' Na ovu iznimlu ukazujei hadisu kome Allahov roslanlK' üteniaka.:ß*#'i.]ö.. Ebu-Davud.\'HÄ:f.'Kf.os vriieme"'5'1..": : ::..1:e*i rß1' EI-W Yßr' EI. !556/1't73. str'2?' Beiheki' . ' 2nw6966.ttt4. f.?I:i*syll4. Muslim.Ä:ä::. santa il'i k.

svjetlosti.- * -*-" ""fi"|T. * vldjeti Et-temhid.t^95. 11154. t/t83/354. 22t2}g.lll48.ß. 3t41 . Lt.533 Dokazovome je hadisu kome Poslanik. Ettemhid. 2.Vidjeri: El.5/8/525. 3t203. mjeseci.Zatimje Allah naredio Poslaniku. s/e21612.50.3t46i tt-furua. s-n vdß:.8/74.a wijene sabah-namazaje od zorepa do iTlaska sunca.Prije ovepravezoreima tzv. sn.-. ll2tr3. da seusmjeriprema (Mekka). okrenite lica svoja na tu stranu. Ebu-Da!ud.nudatchid. 2t2ro/6966. Fethul-Ban.".l-nua. sallallahu alejhive -sellem.588 buduöida mnogi klanjaöi iz dugogsafa neöebiti usmjerenipreciznou pravcu kabe. u njenom u protivnom. Et. narnazu dugom (tj. 144.536 Onaj ko ne vidi Kabu svojim oöima. '"" Vidjeri: Ka{a\!/-p.ratk. Ulag. duZanje okrenuti se u pravcu stranena kojoj se nalazi Kaba. U5O5 | Mctta. sLr. LI-bahrur. lbn-Huzejme..ncdinua._Benala.l20q. 3t 1o3. islamskihuöenjaka. Ll.l/107/196.6. Scrtu neanil-asar. Prvih Sesnaest po drugommisljenju. 'H Muslim. llß). Okretanjepremakibli premakibli je uvjer za ispravnost Okretanje po konsenzusu namaza. po miSljenju svih uöenjaka. kaie.nugni. El-nugni. Bidajctul-nudatehid.'erhu Sahih Buhari. 11308. 4l15l.'o' Sabahskovrijeme. Mi 6emo sigurno uöiniti da se okredes prema strani koju ti ielis. Sirokom)safu ne bi bio ispravan.nn5. Aziba koju bitieä Muslim. n-i. tt487i Medimu ul-Jplava." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare. Ridajetul nudatchid. -'* Vidjeti: L!. ". sto je suprctnokonsenzusu uöen1aka.'"'Ko vidi Kabu svojim oöima mora se okenuti taöno pravcu.a ona se ogledau pojavi kmtkotrajne vertikalne popul vuöjegrepa.pn: & rcmhid.. trajedo poöetka izlaskasunca. El-ne.titj. Bdaietul. ll4eratibut-idina."'o' 3.neclinua.brd. od lbn-Kesirai Hudid-ctu aht bati?a.ar. okreni zato lice svoje prema Öasnomhramu i ma gdje bili. njegovnamaz nije ispravan.. Bedaius-sanaia.2/o0. 17154. sallallahu alejhive sellem.53e El-mesdZidul-haramu Uzviieni Allah kaZe:" Mi Vidimo kako sa Zudnjom bacas pogled prema nebu. lö5.r'd:"rd. "h. ll4a1i El nulessal.Ahmed. Meritomijeje prvo rnisljenje koje se navodiu predajiEt-Bera b.. ""-"-" obasjavajuöi vrhovebrda. nakon objavljivanjaovog s8"/idjen: El nuhalla.. sn. nal(on iega ponovo nastaje noöna tama. 11300. El-ikna. 3l1l2. E=iehireh. s-:vidje|. ll5O3.58? U protivnom.rnu ut Ietava. sedamnaest od propisivanja namaza vjemici su se okretalipremaBejtut-makdisu (Kudsu). EI nedinua. ". t1348-35O. . od Ibn ltllt.) Na sabah-namazu u mesdiidu Kuba. Uttt. . 1197.!cnhid. laina zora.

'' Ako je öiSienjeodjeöeza namazobavezno.l. 102/403 i Muslim. 8 / 7 5r M u .22/242. (ne prekidajuöinamaz)okrenuli su se prema Kabi. str. U poduZemhadisu Poslanik. tt potomtlonesiteADir"ser Ko ne znana je pokulati odredirikiblu. saliallahu alejhive sellem.lrmskihpravrrila \mrtrada ie eijienie jedrnod urjerri"prar odjeie nosri namrza.nugri.5el 4. "" Buhan.t 2/:5-. Et-ihtijat.vozuili na brodu).dovoljno je samozapoöeti namazu tom pravcu.. srr.urc. l/291. pa makar klanjaou pogrelnom pravcu. Na nuznostuklanjanjaneöistoöa sa tijela ukazuju brojni hadisikoji govoreo obaveziöiSöenja nakon obavljene velike ili male s Buhari.5e: Nakoi toganeöe ponavljati namaz.i. 97 - ajeta.) Kada je Allahov Poslanik. t h . Lhfub. pilrno odjeci-nr je pränje kojuje dorpjehkv od mje. l/4O2. tijelai mjesta na komcseobavlja natnaz "I UzvileniAllah kaZe: haljine svojeoöisti.". 4 .rir IAoliE.54. upotpuni abdest. sallallahu alejhi ve sellem. dok su ashabiklanjali. brda. . ltlugnil-tltuhta.5eo Vjerovjesnik. a n / 1 9 7 5") Vidier. naredio ta-kre odjeie. "' euhar. Bedaius sa aia.kaze:".:rdf. 4.. Mug'til tnuhtad:.i.ie glasnik i rekao: "Ove noii je naredeno Poslaniku. ako ni to nismo u moguönosti.pa uöinitei vi takol" Klanjaöisu bili ohenuri premaSamu. El ihta ji "tcsailil."(Prijevod znaöenja ElMuddessir.'"'l/ralita veiinai.tiIbIi qt\t1tüttll). sunca. ondaje öistoöa tijela obaveznija..u avionu.5/9-i0/526527. t)e5. saffa[tahu a[ejfüoese[p-./d.SvojsnaQostanifunog.rh l. ierhuL-ntunltia. sallallahu alejhi ve sellem.l: l/402..1/l| ) | Lt1t.kada ustaneida klanjai. t/235-236.thkauit-Kur'an. srt.Medutim.ecnice. ondaspada obaveza okretanja prema kibli.'vddier HairJ. Ako nismou stanju klanjatiokrcnuti prema kibli dok smona putu(npr.rtho.. ir i. Ei. usmjeriseprema kibli..19/66. '. El-tlat tiu li .lina. Merutihutidlna.: fl +/. doiao . Öistoöa odjeöe. 1n50. 1161 62. 3/162/291 5%Vidjerl: Et teuhi. t r m . El. pomoau kojojse straninalazikibla obavezan zvijezda.sallallahu alejhi ve sel1em. 11185.da se u namazu okene prema Kabi.vjetrai sl. u brojnimhadisima naredio je okretanjeprema kibli u namazu.rr. pa kad-su öuli naredbu. ö5/127 i Muslim.2/220 22t i Slhihu fikhk su.t ( .

Muenil-muhtad| 1t402. Nejlul-evtat. koji u njoj budu boravili. klanjao osim premaperdi. 14.) Allahov Poslanik. zidu. "' Vidjeut Et-t"nhirl.Ovo je miluenje imama Ahmedapo jednoj verziji. uöenjaka zahirijske pravne skole. Et-mugni. -' Vidieu: El-bejanu vet-tahsil. ttt85-ta6. Uzviieni Allah kaZe:"I Ibrahimu i Isrnailu stavismo u obavezu da Kabu Moju oöiste za one koji je budu obilazili. a Allah najbolje zna. Sevkanija.tn37. lt4O3."tt.f1. Redaius-saraia. Haiijetut-Tahtavi. veöina islamskih uöenjakasmatra upotrebu prcgrade sunnetom. ruku i sedZdu öinili.11294.3N0o. n vldjelo' El-nusni." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare.5e6 Apsolutna veöina islamskih uöenjaka smaha öistoöutijela uslovomza ispravnostnarnaza.'ret/amulminne.5ee Za diSöenje odjeöe. tZq:leOZs iMuslin.59 i Ahkamus-sutrc. tB3.tr-sunne. hegrada ispred klanjaöa Prije poöetkanamazapotrebnoje staviti Fegradu (sutru) premakojoj se klanja. Et-ihtijar.In5. 11176. El-ihtija.I 22. lA7.22n42.M?vahibut-di?tit.nekih hanbelijskihi drugih uöenjaka. Ibn-Abdus-Selama. Esaejlul-dZenar. . 3D.tt3t8. 365. 11235. Serhus-sunne. t" nunari.naredioje da se u njegovoj dZamiji saspeposudavode na mjestona komeje jedan pustinjakobavio malu fiziolo5ku potrebu. sti.Mealutim.4 fizioloike potrebe. U6t-62. t9lö6. IniO.60r Ova skupinapravnika poziva sena hadisekoji naredujukoriStenje pregrade u namazu i kazu da nemaispravnih i jasnih dokazada je Poslanik.R g Ir u ^ t N i fü * ottu"'.5e Cistoöa mjesta na kome se obavlja namazje _uvjet za njegonr po milljenju vedineislamski} uöenjaka.El-nuha a. tt6t-62..El-iba f nEsailil-itlbu.'*Samimuklanianiem postize neöistoöe secilj. Ibn-Ruida. stt. El-iha fr '.s1tr.11293.Esailil-idirn. 3tt0t. MrynilnuhonZ."o ispravnost. 3/155/284 ffi V dlijer:Ert?nhid" 2Zltol. El-daaniuIi ahttnit-Kw'an. ili obiönomzabodenom stapu. El-v?sit. 125. srr. sallallahu alejhi ve sellem.buduöi sx vidjeti: Sdn'rü. Bedaius-sanaia. Ei-sefiul-nuntia. Stavljanje pregrade ispred llanjaöa neki islamski uöenjaci smatrajuobaveznim. 11402. tijela i mjestana kome se-obavlja namaznije potreban niijet po konsenzusu islamskih uöenjaka. Ahkamul-kible.sallallahualejhi ve setlem. U220-22r i Sahihufikhis-sunne.

E!-iunteka. sprijeöi ga silom. Hakim. Neka ne dozvoli nikome da prode iuedu pedi i nefu1 njega i pregrade. 51b8. U hadisukoga prenosiEbu-Seidel-Hudri stoji da je Poslanik' "Ko bud. 2415'7115240. u376-311 i Fetaval-IedZnetid-dnine ft Muslim. 4t Ia3. u karektedstiönimprilikama uöenjacihanefrj"ke. . s njim ie lejtan. ß V tieti. 6112612362. 315. 1/135/96. Btuhai D Et'taihul'kebiru' Taberani. Ibn-Ebi-Sejbe.sallallahualejhi ve rekao: "Ne klanjaj osim prema pregradi i ne dozvoli nikome da sellem. 2131810. 4/188/506. @ Ebu-Davud. N vÄ1et:: tl-ngni. 3D26. b. a Hejsemi tvrdi da su njeni prenosiocipouzdani Vidjeti: ElHuzejme Es-silsiletus'sahiha.Ako pokuia. 11249/2862. Ahmed. Ibn-Hibban.Ovtt predaju pouzdanom su ocijenili lbni XejhAlbani.". Bejhekl' tß79t3449. 21196.61659. 7aßtaje on iejtan.EI'lerhul-mumtia. rekao: joj se pribliii. ier. pravne ikole. Abd[rr/25012875' 1/296t88. neka mu mbrani silom. prenosilaca.21383 13464."606 2. rot2l4. 7n6."6ü "Ovaj hadis ukazuje lmm Sevkani ovako komentira citirani hadis: (vadiib). uprkos tome. 2/9-10/800. 2141503. hanbetijske-' i veiina uöenjala malikiiske. 3.. Ei-ie l-muntia. tarihil-kebi r. BeihekJ. El'hafit-kebir. 4!18'7 12430. Od lbn-Omerase prenosi da je Poslanik. Ibn-Madze.@' Ovo misljenjezastupaju klanjaobez pregrade. HairßturTahtavLstr.eklanjao. e vidier:: Neilul-evtar. 1t282i El-kavan inut'f*hijjc. 2J208 i El'nedbnua. zaista. neka klanjo prema salallahualejhi ve sellem.ar koplie"o* hadis: sebipregradu zanamaz.Ibn-Ebi-Sejbe.?/134/6540'Begavi. str' 45 s vidlea: at-unn. l llg}. sa dobrim lancem Rezz aI. Ibn-Huzejme. prolnzi ispred tebe.da je Poslanik. * tbn-ttor"j. 3131'l i TahridLut' edhnea. 11382 1925. 3| | 122. stedeöi @ Vrdieii EI nebsul.t Et-tcmhid.3o5i lalaus-sunen. sallallahu atejhi ve sellem. Sebreh "stavite pa mal. Mabedod Poslanika."@8 pregrade u namazu obavezno dajeuzimanje prenosi salldlahualejhi ve sellem. 2/l5/2105. a ako pokula.603 safiiske6@ Dokaziuöeniakakoji smatraju da ie pregrada u namazu obavezna 1. a6'7.

4/190/510.it. sallallahu alejhi ve sellem. mjestoZene pojasnimoznaöenje ovoga hadisa. 2tr48n50r.6rr a ne njegove potp. veö zbog toga ito prolazeöi ispred predstavljaizazov. . l/285t86.naprekidanje skrusenostii validnosti. ftieöi ve sellem. dokazuÖi zenu i poredije sa psimai magarcimaKako njime da islam ponizava islamai da vide pozabave izuöavanjem bismovoljeli da seove neznalice da podrobno nam ne dozvoljava Temaove studije u islamu..Tirmizi' 1270/2146?. Ebu-Davud. H lasatul-ahk'n. prenosilacä.sallallahu 610Muslim. ashabi zavrlio saakiamskim Malik ka'e: "NakonStobi mlrjezin po stubove ustali. kako sejtan ne bi proiaoisprednjega jednomod stubova klanjatiprema kadane bi imaomoguönosti lbn-Omer "OkJeni u mi leda. l/250/2877.nostinamaza Mnogi koji ne vole islam zloupotebljavajuovaj hadis. pridavali su veliku paznju koristenju pregrade.Tako Enes b. st. Omera Abdullaha "Ko ineka budeklanjaonekaklanjapremapregradi lbn-Omerkaze: "''" Prenosi sedaje joj sepriblizi.l/136/650. bi alejhi Poslanika. rd405.prckidajunu namaz ieno. Dija Makdi'si D El'muhtate' 212/331 .Nesai. 5/161 61250D2:76. je rekao: lako proöluisry1dnicgalpunoljcna djelajahalice. muskarca. lbn-Ebi-5ejbe. ezanom.. I t 158i Taplikuqalik. r/526 ) Serhu fethil-Kadn."6r2 Sliönoovomeprenosise od usmjeren rekao: prenosilaca.+. Imam Buhari biljeZi da je Omer vidio öovjeka kako klanja izmetlu te mu uhvatioga je za potiljaki pribliiio jednomod stubova' dva stuba.Zenau ovome hadisunije spomenutau konteksfir poredenja.ltrn. 120 (muallekan. sallallahu alejhi ve "Ako ispred klßniaöa nemapregrade u visi i zadniee sellem.2n4o. a cmi pot je Seiron"''' Veiina islamski-tr uöenjaka smatra da se ovaj hadis odnosi."6roAshabi Allahovog Poslanika. 219/22'1 3.Ukratko. Ahmed. 6t6 Abd'r-Rezz^k. u" suh*i. lancem sa ispravnim 615 prenositaca. magaraci cmi pos.""'' (Ü. lancem saispravnim V250l28?8. rekaoNafi i: "Ibn-Omer nije klanjao osim predanju Nafia kaze: namazu). l/249r49.-- ^'-E. da mu bude zastor u dzamiji.U drugom prema pregradi.re. Ibn Madi:e.) je spojioIbn-Ebi-Sejhe Et-nusannellt' ovu predaju 6tt vidietr Icthul-Bari. "Klanjaj preman1emu.o'' lancem saispravnim b. 6tt vidjeti. u'oIun-es'-S. naruza Ukazujuöi na vrijednost pregrade Poslanik.k-nn qffaffahu nfeißit.

.Betheki. Llttrtri. na Arefätu iza koplja 617 i Muslnn. ll.4/187/505. Ll Lrt1"1 .. t i . dokazi koji obavezujukoristenjepregradeopdeg_^su ivrijede za onoga koji boravi u svome mjestu i za putnika. str. :t :j t l ! :. L drug"j predcjiEne. 'l srn"".r8-.t trcJ:'ju _"rli. sallallahualejhi ve sellem. ponekad klanjao iprema koplju.82 i.6/102/837. U jednoj veriji Ibn-Abbas kaic: "Ktanjaoje Poslanik.r-l7o * Virlie'l F/.pr.tt ql+g+ i ltuslim.ne znaöi nepostojanjepregrade.Jk..t"u. mesdzidu da klirnjaiu u*mjereni "Vidio kaie: sam najpoznatije ashabe kako prije akiam namaza traZe stubove.uJ \ V /'rl. raf./. sallallahu alejhi ve sellem.4 . r \'1. ' t t . h lr ' i h ."6rr Komentar: Neposlojanje zida ispred Poslanika.r J2r!. .lt)1- tJ6u.6rr Ibn-Abbas kaze: "Klanjao bi Poslanik. t . stt. l .sdt[af[afru ahjfüvesertSvojsttnaostaniLwog. Seth lbn-Sad. karaktera Dakle. tztlso:. o d l h n R e d / c l ' J .m."' Dokazi uöenjaka koji smatrqiu daje pregrada u namazu sunnet L Ibn-Abbas je doSaojasuöi dok jc Poslanik.rvnüm..Iirl 'm eki'|. \ i d i e r . Ä / / a . Buhafi.str. ltrl thhntttr. 5/b5/2 -' u" gunari. i Jnr3i. 'J r. str.. rdrerr Hadi-. a ispred njega nije bilo zida."" ugledajuöi se time na Poslanika.trrrrr. sallallahu alejhi ve sellem.sallallahu alejhi ve sellem. 6" ltn-su seite.tr1\nim I n.18/285-1. 7/13i IhD Munziru E/ ".rr.. 1g1 t ''r preml niimr.t."''' Omer b. sallallahualejhi ve sellem. 2 I8/lllh I ll-r MIn/I. AlhJni i. l/2. 143/625 ut'gun*i."' Prenosise da je Poslamik. naredivaodok je bio na putu da mu se usadikoplje premakome bi klanjao. el-Hattab bi haramu u Mekki prema zabodeno^rn klanjao prema usadenomkoplju.jer je Vjerovjesnik. t .1rr cl"dur-Re.. . . sallallahu alejhi ve sellern. rt. Malik_lilanjao u El-MesdZidulprutu. I ö . predvodio dzemat na Mini.. "vu .5/89/243?."t. sallallahu alejhi ve sellem. )tte."6r3 Prcnosi se da je Enes b. / .. r . { l//b.

tntZtZtZS.O vjernici. s!r."625 tome." (Prijevodznaöenja El-Maide. Naime. veöispravno znaöenje ajetajeste: kada htjednete molitvu obaviti. "' Buhari. 1221509 i Muslim. ttn-Hnzeine.. on ne znaöida se dozvoljavaizbor izmedunamazasa pregradom ili bez pregrade. a potvrda tome su i rijeöi Uzvi5enog Allaha: .4/183/50t.iefiul-muntia..e bilo gradevine.zbog jasnih dokazaiz Kur'ana.klanjao na Mini bez pregrade.od lbn-Ru(da. ustvari.robavezune spusta na nizi stepen.obiöavaoklanjati iza zida.""'' Ueenjaci koji smarraju da je pregrada sunner kaZuda je arapski "li)termin iza" (ako. rekao:.str.626 2. 3t3'78-37g.Isti sluöaj je i sa pregradom zbog jasnih naredbio obavezinamazapremaperdi. upuöuje da je Poslanik. Ovaj hadis h.2tS5S. njega.628 Komer.?&o neto bude klanjao.O vjernici. ali.tor: Ovaj hadis je \tezat za znaöenjearapskoglztaza .02 salkffafru oe seffen.na Mini ni. sallallahu alejhive sellem.. ostajeobaveznim.kada)spomenut u ovom hadisu.. sallallahu alejhi ve sellem. +neelsos.SejhAhmed Sakir ovu predajusmatraispravnom. namaza dobrovoljno?! Ne. sallallahu alejhi ve sellem. tU243At62O.sallallahualejhi ve sellem..I la/494 i Muslim. I/25J.l'62e es /\trnea. neka sprijeöi svakoga ko proA ispred njega. ako hodete molitvu obaviti. Slianoovome biijeieBuhari..) Znaöih to da je obavljanje . sallallahu alejhi ve sellem. pa nije ni mogaoklanjati premazidu.\za'. dokazda klaniaö moZe ldanjatiprema pregradi a moZe i beznje. rckao: "Ako neko bude Hanjao prema pregradi. u ovome sluöaju.'faberani. Hadis.Sliöanovome je hadiskogaprenosi Ebu-Seid el-Hudriu kome stoji da je Poslanik. lica svoja i ruke syoje do iza lakata operite. "'" Vidjerl tl-b?ia\u vet. ovaj hadis nije jasan i ne moze posluziti za dokaz o dozvoli namazabez pregrade. neka ea sp jeii kotisteöi htjedne_ sl/a.tdlrr?. neka ne dozvoli nikome da proLlzi ispred. . veö ovaj izraz znaöi"kada". lica syoja i ruke syoje do iza lakata operite..Da je Ibn-Abbas Zelio negirati posrojanjeperde rekao bi da ispred Poslanika. o" l. Ovo je poznatou arapskom jeziku.4/187/505 68 V idieri: Ei. Iman Ibn-RuSd je pobio misljenje uöenjakakoji iz ovoga hadisa zakljuöuju da je Poslanik.6.tuil-. a ako odbije.Vidjeti Sakiro\e opaske na Et-musned. . Sunneta i konsenzusa muslimana.2/26/84}. nije bilo pregrade a ne zida. Ebu-Seid prenosi daje Poslanik.. " Tako namaz.nanaza prema koje bi mu se usadilo a magaracje prolazio ispred koplja... Ovaj ajet ne spujta obavezu nafi\aza na stepen sunneta.

e primakro or"sr"d"...vore h:'dß4. l e n r u ' l r \ i m V i . slabim Vidjcri:Medi ?ttt tevaitt 2/61 ovaj hrdis ocU€nio Hejsemije ß VidietiN€i/ri-dvrdr3/5.nu prckilu Putroliertrtt je Postaniksrllalbhu aleihi\e sellem' 4.2/387/3'180.käiel KIanjao '^" lmami Hej'emi iMun/in" u pu. 65 Vidicli ti-i"'n /'trn... neprihvalljiv hadisu u kome Poslanik'sallallahualejhi ve sellem' uleiodo.e.'r Cirirrni hrdis. 3/324/1817. i 5 n { . lbn-Abba.ttanu.ie. L ' .pro.r'tora i oi"i n.osimStoima mahanu ispravnim predajamakoje govore da Posllnik' ier se suprotstavlja I ateihi vi sellem.l / .dier': l h n H 1 / m r v r d r d .role 5ve u namil/u\lnatrrju \unnelom koji pregrJdu uöenjrci sallallahualejhi ve sellem' klanjaobez pregradesu govoreaa'je eostanit<.Abdur Rezzak' 2/28/2158' h J J i ' n i J J ! ' r rV. 68/142. S. r l l ...103 I je: " kadaneko ajetu' a njegovoznaöenje Hadisje potpunoidentiöan klanjao. mag acproili ispred je neprih'r'atljiv u lancuprenosilaca' Ovajhadis. t l l l S e l .smospomcnuli ti1".qr.äi. str. .od lbn-Käjjimr' . Bejheki.rinjia i. A l b r r r ik J / e o \ ! j h J d r ' j ' s l J b / b o g r ' ' p o n r r r r u ' t r S ( l l | \ur'h l / 2 d 4 D r e n o . Ova skupinauöenjaka poteikoöuza klanjanjapremapregradiponekadpredstavljala obaveza naöipregradu jer nije uvijekjednostavno klanjaöe. Hoti..ttrjttca tll rntt pd\' lend mag)lLtc jahali. l c r rt:/ ' ' r r r l ' / "'rt"-g.u'o.niti nei. pa kaZuda bi 5.: . jc ler 'tpontrr .nije dozvolioovci da prodeizmedun1ega sattattahu da je orcr moglaprocisrmo i/x npj ret<o u"i.prednjeganiie bilo z.nim. " g o t . . " r .tjeri Hutasaün'üka't t/523 harlis smatraju "'Huai. q . ili nejasne.rqi"..dii Ll taie: lio i:pted kl. a njego\u nei\Pravno'lpotvrduiu pre'lille.. ilzolsul.3/379 ß6\idtßrit Ztdrl !a. Taberanr' 630 Ebu-Davud. u t h a t l n .Lojnom trtmn prepratle u ri:ini 'aJtticl. '17012601Haliz '" 4/469 Ebu Jala rn:alrsos. r n . e o \ r l . Ahmed.. i/385/9l4 Imam Haknn.predniegrnijebiloprePrade u puslinii d7em3t predvodeii a on nllerelglrao n1epa. U225226.xltd. l . .t.1."o osimBuharije Prcthodno -. J . Ibn Abbasa le 'u pc' i a i." s""i". lcloder. . rSi". .*e J\olhe F t . j t ." bude je alejhive sellem'klanjao sallallahu kaie: "Poslanik' 3. l .o\ ih leda. zehebi i Nevevi ov'! ispravnin V\.*"al . l e p r e k r n u r " \ i ' l l e ' r f / _ / r ' r Ä ' t r ' 1/32'1 A f f r u r A r l e o ."'' ili neispravne kao dokaz koristi logiku.

islamskih pravnika. sallallahu alejhive seilem.Abdur-Rezzak. Tako je i u vezi s pregradom u namazu. Hadisdaje Poslanik. kojaje u visinisedla smatra se ierijatski po konsenzusu validnom. 2/qr7o i drugi. sallallahu alejhi ve sellem. alejhi rekao: vrijedi sveito je u visinisedla za '6"1 jahalicu.wdanua.pitan kolike visine trebabiti-pregrada u nalnazu. 6ru \ rdteri: iprr" SdrirrlSriali 2/113. EI. 4/182/500. na Stoupuöuju vjerodostojni hadisi. Vrdje|]: J82/c24. lbr. Nafia. Ls-silsiläulr.L\an arcb.^ -' \ d)eti.. sallallahu alejhi ve sellem.2/12.. neki Safijski i drugi je od lgloba do zavrsed(a uöenjaci. Muslim.er "Lanac prenosilacä Vidjeti.Od Ai$e. naredbi. kojije khnjaoprema usaitenom koplju.post. Jednostavno. od lbn-Berrdlä. sallallahu alejhive sellem.21457iLl-kaf. sallallahu " Kaopregrada ve sellem. U282l777. Dakle.6'3 Podlakrica srednjaka tsrednjeg prstar.Nesai.90.hda|e. ali ih je jer je Allah propisao u njima korist za ljude na ovom i na buduöem svijetu. 2l | | la05.r. l/63.se prenosi je da za vrijemeBitke na TebukuAllahov Poslanik. dzihaditd. _. dt Sahihu Ibn-Hu.osim u sluöajuda ß' Muslim. . Sejh je ispravan. Sufjanes-Sevri."o'' Sedloje u visini podlaktice kako kazu:Ata. 2/9. Ll-nrblur. Izgled pregrade i neki propisi vezani za r\iu Serijatskiispravnapregradatreba biti u visini sedla (tj. "' Hakim. Jt 226 | El hcnap. str.dotk.faatade. Ibn Huzejme. visine podlaktice). El.Dokaz tome je postupak Poslanika. Abdt(Rezz k."'Prema pregrada tome.hanefijski. 5/88. ltl9O. U35. takoder: tl-evrdr. 2/1t-r2/817. sa$a![afru afejftive se[[an. po svojoj spoljainjosti.ejme.l. Ibn\4ad7e. öakiakoje tankokaodlaka.hadzdz.slt.Madie.a. ll9/494. 4/182/501. rt248/'745. mnogi ibadeti.14i Ibn-Huzejme.'"' U jednojnista\noj predaji se navodi daje Poslanik. .6a0 "Ovo Ibn-Huzejme kaze: seodnosina visinupregrade. lbn-Hu7ejme. d su-navud.a onoje lnatnomanje iirineod sedla. klanjao prema usadenom koplju biljeze: Buhari. 211312292." Albani ka. a ne na njenu Sirinu.4bl. stavinize svello klaniae od visine sedlane smaüase pregradom za namaz.pa je rekao: "Kao zadnjidio sedla7ajahalicu.A1g4 #i&gwq.izgledaju teSki poputpet dnevnihnamazä u diematu. 2t42o.unaza Medutim. I/281/778. logiöki jasnih dokazi ne vrijede i ne uzimaju se u obzir pored Poslanikovih. l/134/637.

t249tls6 i Bcgavi. h h t i l ..i".1. l. 3/a I TcrnDnt'tüDülc str.t i'. Dl!ud. jr. dozvoljenoda za pregraduuzme koplje. v . . N4hn'".163/689. : ' i i ./r!l'stl.198. i Tr:rLi N'\evr BeeJ\ lnl-s3l:rl Dr-ek'rrnt lrnr\i. crtc olakiicai to povlaöenjem 4 r raieLr. safa[[afiu afejfü ve seffa!fl 1115 nema moguönostiza !e jatski propisanomprcgradom To znaöi da cfta Je nerspravan koju povuöe klanjaö ispred sebe ne vrijcdi kao zastor'ler o" (kao preglade) ha. t t 1 .6r6 Medutim' nije pohvalno uzimali za pregmdu oredmet koii dekoncentdöeklanjaöa. dokaT' ieijrtski ispravan navedcn od mogüinosti gdjejezll svaku .." jc crre rrrrrti.' t .n. J .3/ 130/:15 6/119/562.r lb5.300 Kada bismo pihvatili ocJenu koristenjc pNo naredqe se njine dok:rz harln nc mozeposluiiti kao lcr skupine onda b drveni prut.:"'. . koji l/183/1466 Bejbeki dl2511161.499.B . .lik..t. 2iJ12.t.5011. Ibn 2/169/542.' munr i ' r 1h r J r .qr.*4. .St.51251l.?:.. izuzimajuöi irnama Malika' navodi konsenzus uöenjaka po ovom pitanju-6! Dokaz za to su stjedeie Poslanikove' "Krt hutle klanjatt neka se :aklotti i sallailal..slr" 99 ln m Malik ka. r ako Dcmanr togl' onoa presirde-a ako nemaprcgrade.c da povhienje uöenjaci 'kubtd islariski ll23t3 Ncki niilavanpostupak Yidjeri:El'Mxl\'\'cn?1 I Jruli ' c l h e l 'q ' " : ' l r n r ^ h r n e Jl \ r r \ 1 d r n r B ' u n r h r r .''t'!5 je biva kako zbog ljudi i Zivotinja tako i zbog lejtana Klanjaöu. . . \'r1: i . Lbu . Hibban. irnuln Haknn. rr. str. iid.is... druge Neiut<ttar. 5!iir.".:rr. srL. Ahmed. povlaöenjucfte ispredklanjaÖa Iz prethodnihhadisa razumije se da je koriötenjepregradelegitimno bez ob)ira da li klanjaö oöekuje da öe neko proöi ispred njega ili ne Imam Es-sefarini.ndd.".. stub' jahalicu' hev|rt' ÖovJeka' drvo.ojsun QostaniRlnog. z/13/81l Alxncd' Ibn-Huzcime Ibn Madtc.str'751953. .c t . r . . ! e : P i. t .n 3t4 Sub t$ \eht l/ll'l Ä1-lar/rr11rZO.Muslim4/l82-193/501'501' v idjcli. rijeöi: nekt pride pregrudi. jer iejton prokri ßpred njega" U drugoj predaji Dakle' zastirade u namazu stq.lo.aa' tni' ie4"i ne prekidi nanrL:.19.lhr llu/eir'" 1ro'öUl f rbcJrri H'rkrm' T']jilisi str' l9l/ll'll 1 (El-fethurrebtraDi).1" *"j ha. vJercdostojnom il:stlc::. I ' t l " l l t t n t ' t ' n t ' t t t. j t . I19i22/. lakadet:7&h a edtl lD)4-225 i Ahka'nts'stttr''str' 4l-43' 509.85 i Ahkamts'stttt".1. . r r' . kao: televizor' ogledalo' prozor' srgbu Oavud. M. r .5Il. \.rlratilattttit?J 11176 * fo'r.507. . orut itd.3/2:14 * suüo.t-t".u alejhi ve sillem.502. nr. U ß ß ne' p r u r ' ' l m r r m s r i j n b ' ! l .lis neisPravnimVidlcti: r-r toilrrd 1t20l) Hulasalul'ahkall atr"niin. r a e n : \ r r l i r r e n r c r e p o q ' 1 .. t h . r/llb"r. Zehebii Nevevi ovu lredaju smarraiu Vidjeti:Elrr.

.2/ t5'/ ./r. 21 151.2/157 i rekaoda ga imam Buhari smalraneispravnjm.rr. Ibn-Mad. 6s2 Ne. . srr.Rati.. \ä i.. pa mu je duZnost da se boji Allaha koliko moze. \allallahu alejhi ve sellem. rakoderiMe|ahibut-dAliL 2t263 i Haiijetud-Dusuki.e.nJIbn-BedtJ..- rc6 fifuciRqvoB.r * lbn '. 22..""" Medutim. 5/36/556. ffi Yldjerl: El-musannef. 1259/s817 i str.. 1281/5959 i Muslirn.tj.lo\om.a./zakov srav kojj je iznio u svome Musannefu'"" u poglavlju pod na.te da u vjeri nemaniita nebitno.ai. neöimsporednim i ovaj smisao ukazuju hadisikoje biljeze:rruhan. nemapotrebe za pregradom u namazu. vidi se koliko su ashabi pazili na sve Stose tiöe vjere. sdilril-Arrafr 2/tJ2.kada se lije krv na Allahovom putu. ImamBuhariie u svome_Saiihu" nasloviopoglavlje. Znali su da je to (sastavni) dio vjere.Neispravnim gaje ocijeniohafiz ! El-fethu.e porpuno a njegor I haJhi odbacuJu. Danas neki muslimani ova i sliöna pravnapitanjanazivaju"simbolikomi ljuskama".kaie: 'U lancu prenosrlrcä im3Jasrn b.U vrijemediihada. oni pitaju o pregradiu narnazu. tj.a. 2/35. sa[k[[afru a[ej6ieeseffeq narnaza iarenuili slilanu ili ispisanu ploöui sl.rncem Dzodu Ll nrsüedu. r. takoder."""' Hafi/ Ibn-Hadzer smarra da je imamBuhari ovim poglavljem ZelioospoririAbdur-Re. ^.2391585 i drugi. Imam Hejsemi.U Vlekki ni(ra ne moZepresjeöi namaz"o". klanjaou El-MesdU idul-haramu bezpregrade. Niie vjerodoslojan hadis koji go\ori dr je Poslani_k.ez-ZUar.ponekada zbogprevelike guZveöovjek neöebiti u moguönosti u mekanskom ili medinskom haremukoristiti pregradu ili sprijeöiti prolazak ljudi ispredsebe.a UzviseniAllah ne oprereöuje Svoje robove prekonjihovihmoguönosti. Pregrada u Mekki i van "Zelioje timam Mekle . 423/.Vidjeri. d Vidjeu: ii.str.prJvnrm prenosla. nakonitoje ovu predrjupripisao Taberaniju proiirenom u nesro obliku.jer nema validnogargumenta koji ukazuje na njihovoizuzimanje.652 Jahiab. *' Y ß )eü:Fe thul.jer se lime znatno umanjuje o'' skruienost u namazrr Uzimanje pregradei zabranaprolaska ispred klanjaöa vdjedi.str. Ebi-KesirkaZe: "Vidio sam lbn-Ome_ra kako klanja u Kabi i ne dozvoljava nikomeda prodeisprednjega. 2/63. "' Yjdteri:Felrul-Bai.28q5. Iz hadisakoga prenosiAiia.o"o lbn-Munejr kaZe: Buhrrirovimpoglavljem pobiti misljenjeonih koji smarrrjuda ktanjaöu nije porrebna pregrada akose nalazi u Mekli.str.d:e tM Nebijj. s? Na .za mekanskii medinski haremkao i za ostaledzamije. |255.271757. VrOleri: Had:.

ovo je propisna dok öini sedzdu. Od Bilala se prenosida je Poslanik. Prenosise da je Abdullahb."" islamskih Prolazakispredklanjaöa. ita s Buhari.jer sallallahu i Omera.takoder.4/188/507. kao stoje navedeno i Ebu-Nuajm e lbn-Mesuda ovedvije predäj nakonstoj e spomenuo Balr!. t/25312915." mogla ainiosedzdu alejhive sellem. 12U506 6 Buhari.saispravnim 6' lbn Ebi-Seibe. str.tojstva 1g11 nije tako muslimana nebitnim. 2/25/2342 Abdr\'Rezzak' Täberani. str.sallallahualejhi ve sellem' od zidapremakomeje u Kabi a bio je udaljenoko tri podlaktice klanjao do sutre dok klanjaö stoji u klanjao. i Muslim. sallallahu i sutrepremakojoj izmeduklanjaöa udaljenost Dakle. bilo bi mu boljeda saöeka "Ne dana. 9/29919290.z^k.sallallahualejhi ve Od Ebu-DZuhejma "Kada staje zaradio klanjaöa bi znaoonaj ko prodeispred rekao: sellem. Mesudrekao: U drugoj namaza. I aosfani{wog. 4/188.65a Ovdje se misli na udaljenost Tidaimjestagdje-je daje izmedu namaru {kijaml.HafizAskalani. po svommisljenuvidjeri: FethulBari ll584. ne govoriovakonesto ashab . ffi t$dü-Re. lancem 252340. ffi riueranl.12215 10 i Muslim. Sehlb.u" Hattaba.1. 6t vidieli:F/ r. verzijahadisa Ovoje Nesaüeva i Nesai. (iedan KaZe Ebu-Nadr öetrdeset.nriJ. 120/496 66Buhari. vidimo da najboljageneracija razmi3lj ala.umanjujevrijednosti njegovog "Onaj. U584." (odgdjeha). Sadprenosi prodiorca. alejhive sellem.660 ispravnojpregradi. Poslanik. Meilutim."656 Ovim hadisomje istaknutazabranaprolaskaizmedu klanjaöai pregrade. klanja u vremenu se prenosida je Poslanik. srr.. Ovo vrijedi ako klanjaöklanja premaSerijatski pregrade? Da li je je bez sa onim ko klanja na otvorenom Ali.-koji prolazi namaza. kaie da su ove rijeti u osnoviod Poslanika.2/2412339 u Fetlxl u Ä'r{z/ai.l/249178.hu af4fürlryfi Sr. dok je prolazakispred pregradedozvoljenpo konsenzusu uöenjaka. l/25212908. Ibn-EbiSeibe.Abd\t(Rezzak. gDgE-29912989. sal[t{h."653 ispredklanjaöaumanjuje vrijednostnjegovog umanjuje je kazao predaji da onaj ko prolaziispredklanjaÖa lbn-Mesud b elprenosi se i od Omera pola ome Sliöno o\ odvriiednosli namaza.4/189/508. 2124' prenosilaca.mjeseciili znarn da li je rekao öetrdeset od prenosilaca): godina.

-. a klanjaö nerna pruuo äa rnu .laSAeSU i Mustim. u svome "Sunenu". * Srt'*i.podlak^lice.meatutim. Vidjeri. i ostavio da pase.66r Ovo mistjenj.4/185/504. je svaKa(ostgumue. Takoder. namaza do. "tt.pregrade. S€jh Jbn-Baztvrdi: . . prolazakneposred no isprednjegaj gdjeje granicanakonkoje .. 6t .Nema prola.pri.."" Nemajaku osnovuu vjerskimizvorimamiSijenje "ni da.eOozvotlen nar(onudatjenostt od m podlaktice.prolazakispredklanjaia koji kJanja bez pregrade ni. sigurnijije od grijeha. -'Hadi< koSapreno(iBitat kogasmoprerhodno spomenurr.Kotiko se god öovjek viSeudalji od klaniaea r(oJ:t:lanJl bez... 21.Ko proäe ßpredklanjaöa (koji nemapregradu ispredsebe)na udaljenosri veöj od tn nije grijelan.aK. sumnJe da je ovo miiljenje zasnovano na Serijatski valdnomargumer1tu. U ovome sluöajugnjesi onaj koji klanja bez pregrade a ne koji prolazi ßprednJega na propisnoj udaljenosti. jahalice. naslovili su poglavlje:.. dozvoljeno prcii. str. ispred Je klanjaöa? tmam lbn_Hazm kaze:.34/76i Mustim.leei .6e . pristupio ..Sahihu"..uau klanjg. pregrada imama je ujedno pregrada i muktedijama Odlbn-Abbasa seprenosi daje rekao:. 4/i 85/SM..."""S U drugq predaji stoji daje lbn_Abbas rekao:.. takoder: 6t164 i 172. t/ t65.. ne mole se niko obavezivati njime jerje osnova da je dozvoljeno prclaziti nakon razdaljine od t i poät*tc". Potom samproiao ispred prvog safa i sisaos. sallallahu alejhi ve sellem. \a opaskama iejha lbn-Baza.El-bpnajc.. * Buhari. ..108 aeselfcm.voljen. od imama Ibn-Häzma. * uidjen: Fethul-Bari.739i EhvDawtd.4/186. Poslanikom. 2t42'1 i Et-insat 2^ 29. salallalu jahalicu alejhi ve seUem. predvodio dZematna Mini..Doiaosamja3uöina etanu.""'" Imam Buhari u svome . dok je Poslanik. 1/136.?regradaimama je ujedno Vidietl El-muha a.lo bi eesrodovelo do poteskoöa onimakoji Zele napustiti dZarruju.Nikonije osporio moj postupak.

r'irlitn las (u namazu) i:a obavljanje naÄaza. rekao: hadisa Iz citiranog..tirl''r. sa[[a[[afri afejfr.l. ovo milljenje je slaboiz dva razloga: Prvi: Ako bismo pretpostavili da Poslanik' sallallahu dlejhi ve sellem.*t Ibn Bettal navodi konsenzusislamskih uÖenjakapo ovom to iziskuje pitanlu.1" Poslanik.oB. Redzeba ffi Vidieti: t'/-evrrt.tha.St. nakon sto ih je podstic{o ashabe na ispmvno "Idi.Äu. sallallahu alejhi ve sellem znao za lbn-Abbasov Takoder. st2]. jednoga dana." (Plijevod znaöenjaAlu Imürn.le preihoclni prolazakizmecluimama i pregr'ade zabranjen Neki islamski uöenjaci ne prihvataju ovaj hadis kao dokaz' da Poslanik.t. tiusannet: 2/tt. .o njemu.ncpojmliivojc da ashabisve ovo Presute l ne upltaju postupaksall^llahrralejhi ve sellem'o proprsu Poslanika. s! 87 6" Buhari.ive sd{zn- 1119 pregradaonima iza njega".jer se iz ovakvih postupaka ve Drugi: EbLt-Hurejreprenosi da je Poslanik' sallallahu alejhi sellem. 5 ) Allah ne bi dozvolio da ovaj ve sluöaj prode a dn ne obavijesti Svoga Poslanika' sallallahu alejhi uzimaju vjerski propisi selleÄ.lje se postarlia jedno pitanje: Kada klanjaö koji jedan ili vile iekata ustanenakon lto imam preselami'Zeleöiupotpunrtr ivoi namaz.ojsna Qosknif{n..oon Stoga. Et t. Muslim.Medutim. 5/107 i El rtttgtti 2/68 6d Vidjeri: jcrl! srrilii1 Brrlafi. ni na Zemlji' ni na Koji za Sebe kaze: neüu. 1.tada pregradaimama vise nije njegova pregrada'pa ita treba ctnlü1 67 Vidjeti: l]l Ovo isto navodi i Abdur'Rezztk. nema smetnje proöi izmedu safova kada 6T(r Jedino je Abbasa lbn postupak iot. od lbn-Bettäla 670 Vidieti: A1-ftd'l!1.lti. 2/128.sallallahualejhi ve sellem niie znao za postuplk smatrajuöi Ibn Abbasa. \." uidi du.r tome. Nevevi i drugi 1t6 att tbn Bari' Felhul 4tt86. ttli All. '1ll:4/'123.o6rOvo miiljenje zastupa veöina islamskih ue"niutu. je zakasniona Ov.asyidin karla steispretl nrcne-"61t . stoiii kha kao itt. o aoio. nije znao za lbn-Abbasov postupak' znao je to Uzviieni Allah "Allahu nije skriveno nista. slr. Etrthtükta.. 2l stf i Alldrrls'rr. Ibn Abdul Berr.107/6644.

672 Ibn-RuSdkaZe:"Al<oje pregada blizu. --Vidjeü o'' Hafdm.6?a a Uzvi5eniAllah naibolie zna. pribliiir öejoj se.mejeste. prigovoritiovojpredaji. zavrSiöe namazna mjestugdje senalazi. iza Onaj ko na ovakav naöin ostanebez pregradeliöi onomekoji je uzeo jahalicu za pregradu. a SejhAtbani ispravnim. Ibn-Dzevzi u El-ilelu. 11634 i Taelikut-talik. "'' VidieLi: Fetayalbni-Rusd. 2t904. Darekurni.hanbelijskei 612 Vidjeti:Lt-tadlu vet-iktit.. je odgovorio: plaii( osimakose da sene utopii.ImarnBejhekiovaj hadjssmarra dobrim. E6cnhid. pa ako se ona odmaknenije duian iöi za njom.srr.2t4t4. Vidjeli: tpyail. " " Vidieti: Undetul-kati. dok grijeh pada na one koji prolazeneposrednö isFed njega.676 Veöina islamskih uöenjaka smatra stajanje u namazu na brodu obaveznim."61s Prenosi se da su Dzabir i Ebu Seid el-Hudri klaniali na brodu stoje6i. Ovo misljenje zasfirpajuEbuJusuf.-htdi\iij?.Ako bi suhabila malo dalje. l6o. 5afijske. o7{Sirnile radnleu namazu ne-uüeauna njegoqrispravnosl po konsenzusu uöenja*a. l/40c/1019. osim ako seradi o koraku ili dva. 2n\s/3. s|'. Muhammedb. klanjaö öe ostati na mjestu na ko.A2J5.ve sellen. Lanacprenositaca su spojili: Ibn-EbiSejbe.ipal. Seihrt-istün Ibn-Kaj.ako postoji moguönostza to.Neki hadiski slruönjaci su. Namaz na brodu Poslanik. .lijevo ili desnou potrazi za sutrom.r. Bejheta. a ako nije.2J439. Z6ql656J i Bejheki. -.180.2t i Et-kavtut-nubin.pa "Klanjajstojeti.jimje ulaTao na ispravnostsmisla ovoga hadjsa.17j. Hasan. Vidjeti: Sarjrl-dZania.B:. 2tl380/t458. piranje o namaTu na brodu.vidjett S"fius sunnc. nemazapreke.20195i S?fiu Sahihil-Buhan..l/22t15492.Fethut-Ban. str.uöenjaci malikijske. od lbn-Berhla.2/145. t14t3t669.twmtza Odgovot Imatn Malik kaäe: "Nema smetnje da se klanjaö malo pomjeri bilo naprijed ili nazad. sallallahu alejhive sellem. 21217 .J/22U5489i l ^tanfetut suncn. Sto se tiöe prolaskaizmedu safovadok imam predvodi jer je imam zastorklanjaöima dzemat.4/109 tmuallekanr. Ah*tnus-tutrc.

razLrmije .art -"rt'ii tt2'70. nrma/ Dolr/ on. kazc: K/d/Uni ve sellem rtejhi 'dllallahu r.i^or: i.:..erd i..Ahmed.":lZt r tt. ßs vidieti: talauss nen lDol." l/184 . ottdtt lta "*" nP tno-ri anda 'jetleii' a ako "4 14x'c\ tri tüAo 6?7 su aia ll2g2' El'hidaie 1ll8 Ha:iktu lb'l' Vidieti:t'/..'.rekro: [J'-.srt r24. .ii^n1oo nu.tak.titi. stoianie onaj ko nuäuj o potpunortl"t"* Jedino imam Ebu-Hanitbsmatrada a mozestojatiili klanjatina öineöiruku i sedZde if""i" "" i"ai sjedeöi r'7e postupio alije ruZno ispravan. rütlfeh 'Jukaha'l/156 i str/'rlr'lr selan.. Malik podne-namazsjedeöi dok je lada brzo "Nije "t.i.t. tarikis-rd/d/' Huknu 61e lY idieri Bedaitts'saünia.| 129 "' vtäi"r. r. ".i'i"n n*a*." u jednoj \laboj prediji sojidaje lbn Abbas.":6sl o. u namazu. 1'rar16tt. 2/ 163 6r Vidieti:E/-r. 212'Bedants r/335" Et'funta'. se.t*s."r] ri. nanja se sjedeöi Baz. 6e Vidjeti:r€r.rra1ld. ihtilaJilanettn ' U351 Muhtesatu 671vidjeri: str. il^tje köi. b Vclik klcnjc 'jedeii o'im kxdr nemamogucnosll noimliivoda L.4/185 snatra slabom vidjeti.'u.*.. .llrI "Ko ostavr lbn-Kajjim kaie: Sejhul-islarn pravne Skole. je Enes b.636 i".etovu predaju EA-dnaje.rvdtrlarr. E/-'rsal.-rlzs+.e i/36211016' 2/'132-:133/3659' Bejheki' 198 32' 2ß69li410..i äan. iz predajeu kojoj Enesb sirin' kaze: . N"t on ito je rpomenuoovu predaju.' tnzz. Darekütni "' ä"i"ii.rii.]. Ebu-Davud l/l?9/839' Ibn-Mad.."?r zahirijske istije kao onaj ko ostavi osimko nije u moguönosti..krrxr.nes "onaj ko ." ii'f'"a1.qiä"' n".n. tmam Hejsemikazeda su prenosioci V idieti M edin e ..'ti*.4/4261 pouzdani ove predaje tu: r-i.der.15. '* . Hafiz Ibn-Had. 'i"i. zl!iry+565.iö ulopitiili U k o l i k ok l r n j c cr l e m xI n o g u i n o ' l i l i p l c ' i d a c c s e "" . l/138.'.'te. 4ttls' Fe lul'Ba'i tt4e8' Et'unntta' tt1s6..'i. kl/e: lbn-Hllm oloult'"... 5Jeoecr' nekirl(lanla nc ladi ili klJniabezodJece klaniä "I volu iarionu se klenjastojeciako po'toje Seih Tehanevikaze: "635 Sliöno ovome kazaoje iejh Ibnori"u u proiiuno.1l2l0."i.l.li ce khnjati.jedecii neie poncvljäti onesviie. .u lome Poslanik.i. uusnihnuhha:" vts3.2u' Et nntbditt2tro3' KeiiaJut r/s5' z'dut tn stakia' .

pristajuöi za EbuBekrom. 41373. veö se klanja shodno moguönosri: stojeii. T|mizl 213091362.2/69. pokretima glave ili kako veö UzviSeni Allah je iz Svoje neizmjeme milosti dao olaksicu za bolesnikakome.u avionuje isti kao propis namaza Sejh Albani tvrdi: "Propis narnaza na brodu-kJanjase stojeöi ako za to postoje uvjeti.t vnul-nabud.sallallahualejhi ve sellem. Ibr-Huzejme. . EIVidjelj: Ettemhid.7 l2O7 . onda sjedeöi. 48.) ima posebnu studiju o namazu na brodr.47/83.n.Ahmed. 79. 3159. muhana. Poslanik. ß viSei: . sjededi.6el shodno Sejhul-islam lbn-Tejmijjekde: "Bolesnil 6e klanjati namaz svojim moguönostima. ffi El-eßat. po H. Nejlul-evta. ßgnt2.prima namazonako kakogaje u moguönosti obaviti."68? jer u savremenim je potpuno prihvatljiva. '' Boh*i. Ed-durerus-seminetu fr hülan s-salatifrs-sefnel'. Se uz-Zzrke|. 6/r59D5295. leZeii. sallallahu alejhi ve sellem. po konsenzusu islamskih uöenjaka.19/247 i 22/31'1. neposredno pred svoju smrt klanjao u sjedeöem poloZaju.sE.rekaoje 67 vidieti. Allah najboue Obavljeni namaz na brodu je ispravan po konsenzusuislamskih uöenjaka. su sloZnida ne postoji razlogzbog Ibn-Hazmkaie: "Islamskiuöenjaci koga bi se nanaz mogao namjemo ostaviti. "tr. prijevoznim Ova analogüa po ponekad postoji klanjaöa. . s8. 21148 i lataus sunen. Imam Ahned b. ELAima. El-insaf2l3OS.6e0 Prenosi se da je Poslanik. rll32.688 ßolesnik klanja shodno moguönostima Namaz je obavezakoja se namjemo i svjesno ne smije Fopustiti. a ako ne.t Sifetus-salah. ffi v idietr Merutibul -idtna. Muhanmed el-Hamevi (1098 god. a Uzvi5eni tipa opasnost sredstvimaovoga zna. 4/86. 3155l1620. Izdavaö:Daru Ib l-Kajjim (1408) i Darus-sahabeh Riiad.

.ueiä 6i u namazusjedeöi. Muslim. onda sjedeöi.23?n *-v'd:Ä-iin"i-*"i"i. a kada bi uöio stojeii. kaie:'?oslanik. pregibaobi se na ruku iz slojeöegpoloz"F "o'" poloZaja prelitao tl sena rukuiz sjedeieg sieäedi.a. 6/l I 19.a kadabi zavrsio 'o"' i on bi legaoda spava a akobih spavala budna. . El'medbnua' ua3i. 6t vidleüi Medimu ul fetaea.ko.'KlaniLi stoieöi.a äuuu""niku uko ih nii" u moguönosti Noöni namaz u stajademi sjededempoloiaju '?oslanik. Husajnu: neöeponavljati ne mo|e! ni t. Z l8-la/125l. sallallahualejhi ve selem."6e2 "6e3 öiniti namaro. I t3l . U drugoj predaji AiSa. Zcrke:L 116l'7 3t236' SeÄu'' uto3.. ustao bi i dovrsio rekat u staJeÖem Na drugom rekatubi öinio isto poloiaju. r. da je rekla: uöio je Kada.2ll242i 231224* Vulti.paduju . priöao-b.. sallallahu alejhi ve Prenosise od Ai3e.i sa mnomako bih bila namaz.a ponekad klanjao sjedeöi'sellem. 22112475. Et'nuhalla.a kadabi seprimakaozavdetku uöenja.ebu-Davud. r'a. ukoliko ne postoji validna 696 zaDreka Namaz u Papuöama(obudi) je povremeno klanjati u nanulamaili papuöamaPrenosise da Sunnet "Razlikujte se od üdova' je Poslanik. . Laoi naprvom.bi je noöuklanjao stojeöi.. (kijaml u njimaje elementami stajanje namazä Stose tiaeobaveznilt dio (rukn). nekih trideset do öetrdesetajeta.a ako ne molel.a ako Irnranub. onda na boku. str. Ibn-Hibbaf-t'1226 ff Buhari.' Nakon toga bolesnik "Sve u osnovre-radnje kaä: Na drugommjestuSejhul-islam namaz. Potom bi uöinio ruku i sedZdu. oiSntO.uttullutto ul"jtti ve sellem' rckao: 6e vidierl Medatnu 2ll24z ul'fetava. po konsenzusu udenjaka.

sallallahualejhi ve sellem..V adZe. vi klanjajte u njima.6e U drugol "Vidjeli smo Poslanika.sallallahualejhi ve sellem. Bejheki.rekao. ih na lijevu stranu.2606/42ö0. .Ibn-Sad. Kada su to vidjeli ashabi.3/100/1 1976. Tfnxzi 2ßjart4üO. sallallahu alejhi ve sellem.s. a. Abdur-Rezzak. Hakim. odgovorioje: "Da.i obavijestio me da je na niimaneöistoia.T^beftnj. Nevevi i Zehebi ovu Fedaju smatrajuispravnom. | ß0?/858 i Darckutni.Nesai.| /3 I U I | 80. Iata. 1018319972.t "Obuj papuöe kada budei Hanjao. da ldanja bos a i u papuöama. sa ispravnim prenositaca. A605/4251.5I44n633. Taha\i u Serhut-neanL l/511. Hatdm. Amra se prenosidaje rekao: "Vidio samposlanika. ü. DaÄnn. stoii. 5/35/555. sa i\pravnimtancem prenositaca. lt256nj4. U toku namaza izuoje svojepapuöe i stavio Fedvodioje dzemat. je upitao: . 286/2154. Imam Hakim. Kada je Enes b. l/128/605. ili ih izuj i st tl)i ih izmedustopala.Ne uüEhiravaj njhta Ebu-Seidel-Hudd kaze: "JednogadanaPoslanik. str. . IbnHibban. 7mtln."'"" n Ebu-Davud. 2/604t424e. izuli su svoje papuöe. 3^32. 5/56012185. ln34-235t1377 ltstt. Almed..^_ "'" Buhari. Anrned. Imatn Hayjm i predaju zehebi our smaräjuispravnom. _^. Nakon namazaPoslanik. 3/20/l It5J.U4o9trr94."Ko bude Hanjao. l/128-129/610."7o1 IJ drugom hadisu. I/190/q52 Imam Häkimi Zehebismatsaiu ow prcdaju ispm!nom. l/391/957i Bejhekj. l/193. U480. klanjao u papuöarna. '" Ebu Dalud.ßra re desilo. Muslim. U388/1516. I/j9t/955. 157/651. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. EtD. Bejheh. '" Ebu-Davud.Taha\i v Serhut-neani. Ebu-Jala. 2/605/4253. Tajatisi. Dadn't. Od Abdullahab. sallallahu alejhi ve sellem. . da Fedaji stoji: klanja u papuöama a i u mestvama. l/235lt378. str.". Hakim. ili neka klanja u niima.str. -^ * Ebu-Davud."?@ Od Ebu-Hurejrese prenosi da je Poslanik. Ibn Huzejme. l/l9t/302. zbog öegaste izuli svojepapuöe?"Rek1isu: 'Vidjeli smo tebeda si ih izuo. koga prenosi Ebu-Hurejrc.." Allahov Poslanik.. lancem Vidjeri: Sahihus-sunen. Begavi.VidjellJ:El-medam a. Malik upitan da li je Poslanik. 9aß86. im tadareöe:"Doiao ni je D2ibd. sallallahu alejhi ve sellem. neka izuje svoje papuöe i sravi ih ivnedu stopala.oni ne klanjaju u papuöamai mestvama"6e7. zl05/t010.Inam Z€hebi smara da ova Dredaia ispunjava Euharijine i Muslimove krireriJe. U39U956 i Bejheki. pa smo isto uöinili. U|2U6O7. '" Halim.

od Sejha str.Naime.i:ilvrijedi i:.3| 188- *..kir. Fethul-Ban. oa s"ju ruuhammeda ln4str05rirmizi'v431242.5ns\t po konsenzusu Nijjetje uvjetbezkoga.Ib1.. vidjeti: ispravinim smatra '*:i-ui*. * p*rinutim lancemprenoslica sE.^'orroa ^r-""i r / ' t o ll/875 /i' Ebu-Dawd l/2e +riie-ts.Äi.. "ä""1".ain#Llti omerb. str ls0. Darekutni..r. 'r'i".2itaatsze.t1""".ashabi iedna .zi4 i Er-ibda' er-Kasimija J.sallallahu alejhi ve sellem' "Kada bi Poslanik'sallallahu u-ebi-T. t290llw6..1i:t:^ 9:: "äi"rh"r Nijj"'"d':. od lbn-Redteba i. Ähmed' t-i[".u papuöama namaza U ovom hadisuje poreddokazao legidmnosti pa oa da zavrslnamaz nisuÖekali vrlo bitnapouka.. nn-Hadär prenosilaca ovajlanac 21254.qiiq \"'"' * äitJi'ä--ä rtre4 | Ii ahkanil'Kur'an' El'dzaniu zrit.'l:Hl:* * abdest . !:- . tuVrdietl Fethul'Bari 3/42.."rekao äq"rrr"" *rr". "".-Z"J 'ur"lfri ne' ili momentu u datom n" t"u".-.. .+!.tt::..ä m.ili uezii niljetomza spo-en.ßi Et-imkur:ie niiie.kazjo: ]ii:-d...'i'.. "a""* äJä l-' I**T. str' 42ts8' Meäbnu'ul-fetav. tn"j"äno pojmio to razum nÜnaza o legitimnosli u'enjacima meduislamskim Nemarazilazenja u oapuöarna.'ii"-lj:l?f iji"ä 11: ". r:'zs.atltuttu ut"lt'i ve sellem zbog öegaje izuo svoje 1. LZA Poöetni tekbir (tekbiretul'iftitah) poöinjao je svoj namaz Poslanik.]*ä. sallallahu t" a" ie svako äobro u slijedenjuPoslanika-..*.it'idb..l'.n.l/1e8n236' 6t31t240'16.ö#idi narnaz.i.-Ndäi.. Darirni.. ..'.'ellianab .?s Nijjet je obavezanPrÜe namaza *1... 22| 239 vidjeti Dianiutuluni v?l'hiken * n"Iui-Oui:".2.ib je rekao: r*uääö'efii..to su" ä.r Alija Mahfuza 278-279.ä.' iia. od Alija el-Kadija 1n \idier: Bedaeul'fe\)aid. bi: Allahu Ekber'"'7to na namaz. je Ne lf"ii1l<:'J: "ri:. .

Ibn-Abdut-B_en..djeri: EI ev'a!. "' HaJum. 4t9lj90 i Ibn-Huzeime.ro4/1e4. UaUTß.. 1t228.Ebu-Davud.'l Dizanje ruku pri poöetnomtekbiru Allahov Poslanik.Tr2 a izrazitaveeina iz prvi} i poronjihgeneracila smatra da ie poöetni tekbirsastavni dio (rukn)namaza. '' Vidjetl Bidajetul-nuditehid.Tr6 Imam[bn_Munz.idrna. "" Muslim. Ibn_ Htllzejme.ve seller4tunaza Ibn-Rafia ez-Zerki prenosi da je poslanik. *r.sb. Darimi. ".o^vy9.tar.iü-aä^iq I 2186614761 i Er-rcydul-bessan. Dlfltun. 55. 334 i 2562. "'Buhari.352. navode konsenzus uöenjaka o ispravnostidizanju ruku pri poöetnom tekbiru. tmam Hakim. ''" Vidjeti: El 1Jri.i. ''' Vidielr:El. U134. '" V)djeü: El. Kudame. ''" Nestu. od lbn Beualä. lt54l.'\v. 3t. stt.7-r7 Ibn_Hazm. 2t3e/24\. r.I ftfrn izi. Scrhu Sahihit. t/lc8/t217.11547. '" yidiet| Merutibul-idima.'. ".. El. '"' yidjerl Tuhfetul-ahre. nije spajaoprsre niti ih je puno razdvaJaol.g ". l/tJS.idana. 42t.Buhan. 164t38 i Muslim. dizao bi ruke Driie tekbra. Zehebi i sejh Albani oväi hadis smarraiu l isprarnim.42t60 i Et ikna f nesaitit.y1yerdi. i I j I I I I i .havil-kebir.1t2+rysl8s7.mugni. I/J68/88t. str. sallallahualeihi ve sellem..72r lbn_Rusd.avi.g. l rbn-Dzarud. Elzed.lVUe kaZetAllah.. r/22r_222/t3zs. str.2tZ5S.viajit . 3t2SO i FethutBati.str. sallallahu alejhive sellem.'' Nije ispravanhadis u kome se kaie da je Poslanik.e*.a porcm n? _. vt2l.t/35:'.3n2 i Et-ittana. str. U33i.". inÄ t y:i3yi 1 r:jh Albani ovaj hadis smarrajuispravnim.Nevev' ". 2/q4."' ili sa rekbirom.i Baheni'. v4j5t2420.inak. 2/38 i Sifetus-satah.t/280(Serhufelhjt-Kadir). str.nudatchtd.Muslim.ao: ispravan.nanaz dok se propisnone abdesti. ::. . .7. . Bidajetut.3n62.7r0 ". 3n5.i.uekber.722 lbn_ Iah. 2551905.4/80/391.t/29Jl882. 'ä Vidfeti: Scrhut.. rnT-234/46O.cv\at. Dizao tri ruke medden'26 1rj. vÄJett:Lt-nu8ni..ejhek:. Tajatisi.t401666 i Ebu-Avvane."" lslarnskiuöenjacisu slozni da namazpoeinje tekbirom..'vidjeri: I Se ur neani.nua.''' iü poslijerekbira. _. 2tJ75l8875. Vidjeri:Sahihut diania. '" VidJetlEl. F. 'vidjeti: El-ninhad| 4ß0i Lt-nedanua.l/408.4/80/J9I. 2t98. Atüned.

rr' . ß \idjeü Ei-terhul'numtia' 3143 .Madze.po.-i"nia.i.-. e lbn-Sad. vrojeu: prenosrlaca lancem Jabim sa l/4zq Lr Et'il?Iul'nurcnahij? Ibn-Dzevzi Te kihul-kelam.sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu najednunepravilnu ukazari svolerukeu uirini p..sn 4It239 täsO-zii.!i.r/235-21ö .unna.rl259no6' t\hmed'31436115600 ßr Y idiet]."' Od Poslanika. ilfzästi. i"ar* Nilo od brojnihi pouadanih ä. koju bilF'i tnäq stienoo"omen.r".". sallallahu alejhi ve sellem.Ä. porom ih stavejednu preko druge -uvaj ve sellem' o'oiap"L*rn" ornou" u .*fl"t . i. ipustesuoie ruke niz tijelo.i9. ipomenuo'njirovo .if''. u Lo*.Et-nadinu.ö-. Bejbeki.Ä tiiiiii q:l.. * Tit i.qlahov Poslanik.'.4et2't72' ntidat n^anu"t .u po tijevoj odmahnakondizanja'?35 .n"t""o*t-..tj. dZmua.uPoslanikasallalahu-alejhi .f.Daifus'sune 6441444'7.::. va'-eis"tr' st^ 24ol248s4 slabimlancem Prenosrlacä je.3/263.u. i Daifut'dißniastI' . l/2lJl458.df ll-Pyi rehzibut'khzib i . t/38121c.ponekad sallallahu . Zrdul'ncad l1202Vidjeo." .ini" du je Poslanil.uodi sei u jednojdrügojPredali 1"ii'. 1s\jdieti.t't OvdjetJeba dizao tekbiru poÖemom pri ruku poiau. Sirio svoje prste pri poöetnom tekbiru'?23 je-dizao ruke u alejhi ve sellem.it.Tirnuzi' slabifi vßlen ttetut'h4at\' Nevevi i Gjh Albani ovaj hadi\ smaÜaju Ebu-Hatim.n rt3ss. ukoder: * äi--d"r. 283. S."' a prsti ni skupljenini rasüeniod svoje tijelo okretaopremakibli' öak i svoje seprenosida bi cije^lo Omera palce(kadabi dizao ruke)..G.T2n lbndianovibili u pruu.Ibn-Huzejme.str.u kibl".163135 * il-"rri-.r: pojediniüanjadinakondizanja näime. gdjexio predaje) prenosioca ove od Puno (jedan en-Nadzi vo.a u.:""i"9:-1-' p""".2/4'2118 Imdm. +lsti i S. ni"t"irrrt prenosilaca'. str.kojl.nf:i. pr€nosjlaca lancem saispravnim 4/117.El-me 31266.anpostupakkoji nema osnove."r.--. u2921818' Ibr."'' Takoder' nije vjerodoslolan alejhi ve sellem' hudi. D Buhari.o se dee dizanjaruku iznadglqve' imam nista.l'{"t ^i..u. nije prenesenonikakvo prema usmjerenim sadlanovima dizanieruku u visini slomaka Doloviöno 'To je kaze: Nevevi ". ü.4r9l390. i Muslim. u visinu svojih uiiju'' tal(oda-ol-mu a ponekadvisinuramena.

.. 4/4Ot/812s. Aimed....nr. '* "' ü.srr. _. Oya predajq shodnohadiskoj renDinotogiji. Mesud kaZe: '.3ß2. Sud kaze:-Naredenoje da se u namzuu desna ruia stavina podfafcicu fijeve ruke. . .'ie u EI istizkan.lS. Zerkani i Atbani ovaj hadis smatrajr ispravnim.Ibn-Sejjidin-nas . I64t4O. 297. 11249/667...enjaci po ovom pravnom pitanju imaju öetiri miitjenja. Ahmed Sakir La. Ibn-Abbasprenosida je poslanik.-pa ruku i stavio je na lijevu.5/2:/g. saUlafru Aeim ve seffem vidjeti: g/-niinhad| 4t9t i Fethut-Bari. tlt99/rut. Bejhetd. r/2s4-29s/st6.ve sellem.3n68 i Undc!ut. t+ti. Vidjeti: il"rtil n""ii lll14.lu prekodruge. Serhuz-Zcrlatni.lt54g.Vidieri: -Lanac preno"ncä Lt-nedznua. Hafiz IUn_Haazer sa ie ocüenio dobrim.moze sepripisati postanitu..ry_"j lbn-MadiE.ftaroru da odgodino t?!\"e sravljamo desnuruku po :!..73.n*gu Allahovoga poslanik4 sallallahu alejhi ve sellem.VidJeti: N"/rt.ic.^ 'Vidje|J:El-cvlat.""' Abdullah b. Ebu_Awane.t nun S:j:. iLZ.i -rrenoslocr ove predajesu pouzdanj. 14o12654." ispravan.Fjbu-Dayud.tm3qlanj6. l/288/f083.. 4/l I2-l13. Almed. 2nsDs2. oar. /6/1085t. l/t72-t731500(Et_ferh).Ä:.nma. l{us_t'1"11i96_f-0.. Zt4U..t.v144t686. v473-4j4 i Ahtenut-dienarz."'" Veijna islamskih uöenjaka smatra da serukeu namazu stavia..! ..ulnj.Zu: . lmam i.Ban.Avlane.. 2/96-9r.. Uzaolroö2..uti.je prosaopored mene dok sam u namazuddao lijevu ruku na je uzeomoju desnu desnoj.kari. 6/t4O/5772. TaJalisi.lb. MuIk srr. "Nama..poslanik.....''" Jedna Mjesto na kome se yeiu ruke u namazu Islamski uö." ovog hadisa. "r"k"o. _^ '" Buhari.medbnua.y.. 2^BBj i Et-nuhatia +lt t:.. El.tbn-Madie-llZ+slO6g.. EI-nuBni.. DarekuEri. namaza Stavljade desneruke na lüelu o_!ßy. .poslan.sallallahualejhi ve sellem.. rtr44t6si . ^ Spomenuöemo ih sadokazimai komentä. 4/31?-318/18886..Y ".::? -vTmeng)i da u nannazu lijcvoj.IIudä kaZe: staviosvojudesnu rukupä lijevo.rtmjzj. . T abg(aÄ. vidjeu: Mednneuz-zpvaid. 3/269. 'Ebu-Davud. )15A3 spomenuo konsenzus uienjakana ispravnosü . IrnamNevevika2eda ova predaja ispunJava Mustimove uviete. . Taberani.evtar.sallallahualejhi u"'r"Grn..rrtSel.potomje Vail b. IUn_eUad_g. 2n62.. srr..rbn gazm.ima jc narcdeno da po1uimo sa i. Ebu.1""_ iä.Vidjeb:Fethut.

hadlsa svoioisrudiiiFevzul-kiram..d-. llA3t47g i Beiheyn'a6t2335 jr*:jüäY'$'..Vezanje ruku na Prsa dokazei ovaj stavpozivaju sena sljedeöe Uöeljaci koji zastupaju "KlanJao sam sa Od Vaila b. Ah*nnul-d. l5O.*'ä'#li fiffi:*'ffi 'ä':[iJ.T. sallallaiu 7arlbn-Huzelme..*i:'#. "Tar prekolijeve na prsa "Hadis Vaila b Hudira je dokaz da se ruke. " Poslanika' Od Hulba et-Taijase prenosida je rekao: vidio sam po na ruku luevoJ prsa daje staviodesnu alejhive sellem.Iut'eviar'a tae kaiet E!-iehul-muntia' ilä ä*nä.'f L:t##g#^ *r.i""t vail b Hudzr'.ff. .u*: -ovaj 1'ffi!.veZu Irnam Nevevi kaie: ''?4) ' ovo znaöida je citirani hadiskod imamaNevevija'u n.:*:u**l'..ä-t.a kazatida je ovaj hadisdokazo vezanju bi Dreöe Sirdi Je potvrdrooa ovaJ Muharnmed nuoka.1{ry{"*'#T r.xtriJxöff 1#'..* tr"1#ifi'trffili:'ffi.r'"n*. iradisispuniaua lnramBejhekije na osnow ovoga.*n..Hi"il:'"trj::Hffi rbn hanza kod hadis r.i Iffi."-t iti p. HudZIa se prenosi da je rekao: salalahu atejhi ve sellem' pa je sraviosvoJudesnuruxu Poslanikom.vidjeti' takoiler: 314541..zi2lSJ Inr.*.jer slabi hadisine mogu koristiti kao 1ryt:T' *it-i" kao stoje imam Nevevi Medutim bilo "äe-i.u.illf'{'n'fl10".'$3.m*tnfm Inam Ibn-Huzejme' Mubarckfud'i "Nemaispravnijes u o vezanJ hadisa il'si r^"J S* i*i " t t".lat "vezanje desne ruke po lijevoj na prsrma Je nasiovio poglaulje: SUnnet . 1ß\ldieü Tuhfetutahv..ka ". . dobar.eruriz'sE.:ü.tr. 1a\ldietl rl-*inhodi un .ä-:iiii"oi ].r..a tt"aitUrt eksperata ne lznao ruku na prsa.L.. Veliki haneliiskiuöenjak u uslove lbn-HuzejmeOvo je Sejh Sindi spomenuo.

.{ffi{# l'..'.i..3'":J'.ltailir*iii::i... i**'.'.:1.ili *."i*J.'"..v*tl..lru:r.'#l. Tii. ' pupka.1::."'" "X""":l:.'.'iir "' ?#".["fft"[:. LT.l jer oprecn ispod vrata)' Je (neposredno ve sellem..'J * qtri::.$üi.li.::.i""" I...' #iil!1. ii.: r. i" doKa/e: sljedece O\ i pravniciI'oriste Skole.'".".'!!iif*|!i!':'WT' :-:.sunnetu' Vezanie ruku ispod Pupka rffi:. v"i".m:i*1ffi ...'i*:' isPrar r".ffi . Lohhamarc trecrpflmleraK Muhammeda u":aetAbad lls6/rq66 *'lL" t"äü.]"8"?:1".:.'.Hudzra odvaila s' Dopisao-sa-j'#lir:iff:il:\...ler medusobno zna' a Allah najbolje struönjaci.."$lllllr.5."":fi: i:1 . kako je u namazustavro ve sellem."l"o.da[J#t:J:lflff'$ttj:*]l$']ä se b. #i*nli."..Tn i..*fi n..'.llü' rl 1l.m **'.12r' hadiskr uvjetekoje su uspostavili tspunlavalu ovepredaje.:$1":''ü" lUif..t.2i -'i1u^'0""'.illlill.*.. "ispll pl{^:.. i*l::-r{ ffi tr Lf.'n.s:jl|. je ""i"41" tllli prsimadozvoljeno Dakle..iii"l "'o'üü..tm iä:ä: '."" dodatak Je spomenut Konentor: U ovom hadisu prenosi..E:'.Stose u jeziku smatra no-PreÜerivaili:.t'Lit.:.iä:x. oi"hadisa "r""i "-il" "'.:' ."1 .j'1i. jiilg..:l':*.T"li :f '}{p d."' 1f.ii' nije #."äää.'".i"l'.

zko 21 586." v..te selfem.Sejh Fedaju \ polezanimtancem Mubarekfuri.Darpkuni..1tO l Taknbd.. iÄ09.". takvaJeruStavna i ne moZeposluZiti kaodokaz. Sun"nud..odgadanie sehura i vezanje desne rukepo lijevoj ispodpupka. Ono öime . "Ud e[ke poslafikäje Ki\ze: Eoje:poZuriv-anje iftara. tamaei powraio te slabosr o!e predaje.sallallahu alejhi ve sellem. stl. 4^t3.. Vidjetj:Tuhfctut-ahvczi. je prenesena pouzdanim p. Et-tßdimhin. l/289/1088. A4O4_405.. 7_5-5 Vtdjetit Feüut-saIur. u"azü[-.Ettarihß-sasir.nakon sro je cirirao olo verziru..U tancupreno\rFca ove predare rmaEbu_Miser koii se ToveNedzri b._. UB2. "' rbn-E-bl-!g!be v342tJe3g. kaze:. aß9. nLaZ"rn .753 Komentan Ova predaja je zabiljezena bez lancaprenosilaca i kao .tehzib. lancemprenosilaca kao i kod Ibn-Ebi-5ejbe..!b"P.'te Vidimoda u ovoj iredaji nije spomenut dodatak"ispod pupka". ELmusn|_U4s3 od Zehebija.EI-I4uha a.. ^T:93j:. . rekao: "Ud etd(eposlanstva je troje:poZurivanje sa iftarom.r.riA.igtCT_SZ. . 4/l ll {bez rancaprenositaca _ muallekanj..airt. Lßanut_ni." ''" u.-izmjene "bi sunneta Allahorra Poslanika. Ovo ukazujena . Drugi dokazje predaja u kojoj seprenosi daje Enesb... kaze: Tlb:rTi-l 3n/114. namaza nepobitnoje dokazaoda ovaj dodatakne pdpadaspomenutom hadisu...". Viqetj Etaarihut-kzbir.. ... tmam Hejsemi.. Malil. sa pärpuÄ irti. El-kanit.kebiru.Sunenu. 3548.a u njemu je iiuzet dodatak 'lq)od pupka". Abdur-Rahman Sindi..odgadanje sehura i vezanje desne rukepo lijevoj u namazu." -oguo opravdati onaj koji je pogrüeiiokod prijepisa jesreSroodmahiza oväga hadrsa rrnaslaba predaja u-kojojstoji daje Ibrahimen_Nehai kazao daie ruke vezu ispod pupka.756 Ono Slo polvrduje da dodatak nije sastavni dio hadisaiestepredaia koiu biljezi imam Darekulni u slome . 2/3O3.' Tako su rijeöi imama en_Nehaiia ." "' Et.. Sejh Ahrned :bl-Harm latur u svojrm opaskama na ELMuha a.dqq 2/105iEl isti r. po konsenzusu islamskih NL slabosrove verzije ukazujepreäajau kojoj Ebu-Derda :d:njaY.ai. it'Ei1i.a on je nepouzdan. . sallal"afru afe.nenanjeran pokusaj. .isDod pupka"zavrsile u kontekstu hadisa Allahovogposlanika.Nisammogaonati ovu prenositaca.fri ve sellem.

SeojstvaAostani4wog. pa je odgovorna ovu hadisu. 2/r8t. Abdullahb. slaba '" po konsenlusu koji je nepouzdan hadisuh struanjaka. vidjeti: Nasbw rcje. 7a Ebu-Davud."7d je isti prenosilac kao u ovog hadisa Ko entari U lancuprenosilaca prethodnom b. U289l1089.''' verzijama sallallahu alejhi overijeaipripisuju sePoslaniku. Ahmedu El-nesailu. a2-&3/26O.sejbe.kih kaze: Oväjhddi(Je ___ '"' ova \eEijr Ajru loze: Nüe vjerodo. Hudzrau ovom sluöaju ne moie se uvaziti. vesellem.m namazu slavitidesnuruku po lijevoj ispodpupta. Ibn Hazm.' slab idam. 11359 po konsenrusu uöenJala.?4/159.Ovu predaju . Ibn-AbdulBerr I Et-temhidu. Buhari. i kao takva nije validna za ne sadrzi spomenutidodatak 70 Düeknrni. 214812324..jer u sustini Predaja "ispod pupka". predanja ne Mozdaöe se postavitipitanje:zar se ova rmogobrojna je jedna prve sa dokazima pojaöati drugima. 741157.a on je nepouzdan. 76!Y idien: rakribut-tehzib.sa[qffaLu atljfrlw- 121. je u Treöidokazje predaja u kojoj Alija b.Ibn Eb. Nepouudarim ga smatrajuAhmed b.Irnam je r/3r4.ni. ovog hadisaima Abdur-Rahman Komenter:U lancuprenosilaca je Ishakel'Vasiti. str.n. b. Ebu oavua. Zejlei Bejheki. Ebi-TalibkaZe:"Sunnet /ou U nekimnisla\. Zarje moguöe da Alijajedno govoria drugoöini?! "Ruke se u eetvrti dokaz je predajau kojoj Ebu-Hurejrekaze: namazu drie ispodpupka. pojaöavati dokaza nije zadovoljila hadisi.EbuHatim i drugi. BejheLt.enjdk Bedruddin alejhive sellem"Vidjeti: Undetul-kari.ova predaja se suprotstavlja ispravnijoj verziji u kojoj stoji da je Atija drzao ruke u namazuiznad pupka.20177. neispravnom. Sakirocijenio imarnAhrned str. Imam NevevikaZe:"Ova predaja jer je prenosiAbdur-Rahman b. str. Ibn-Hibban. 21188. koju prenosi Alija od Poslanika.lbn-Hadzer. r/34313945. 3n'70 i El'hü16a.Ova skupina Vaila b. i SejhAlbani su ocijenili 2/224 i tnaul-ealil.tojna Pornatihanefijskiu. Ahmed. Hanbel. sallallahu i Et-benaie. Ishak po misljenjusvii uöenjaka.'"' Osim navedenog. 2/69. kao Sto to uöinjeno mogu skupine? Islamski uöenjacisu uslovili kriterije na osnovu kojih se mogu nekeod kriterija. Ibn-Mein.Abdur-Rahman predaju kaoi na prethodnu. 2122218'7s. 512'79 16t v idietit El-miniadz" 4t91 . I l44l13235i Nejtul-evtar.4/113. Ishak. Fethul-Bari. Imarn Nevevi n El-nedLnua.

kaie. a Uzviieni Allahnaibolie zna.Osimtoga. 20/74-75ll )t2^.hadisi ukazuiu na vezanje rukuna prsima i nema dvojbe da su prioritetniji za slijedenje od postupakanekih ashaba. DZebelvidio poslanika. svakako. Et-n. 2t7)8-12o. rq Imrm Hej. Dzuhder. a ponekad bi staviodesnu prekolijeve.)tsi.nanaza dokazo vezanjuruku ispodpupkau namazu.Ona u mnogo öemu liöi apokrifnoj predaji. klzet U tuncupreno\itacd o\e predajeima Husajnb. Dakle. 2/tg/587. kalo je spusrio svojerukenizase nakon lto ih ie disaou visini uiiju. Sto je _svaka opöepoznato u hadiskoj terminologiji.an. Alijine rijeainisu validan dokaz. sallallahualejhi ve sellem. t/-J. Takoder.Lanac Drenosilaca ie vierodos(ojan 'li dobar. lslo Lako.emi. 2/S4B/48t2.!sri. 2ttl.tarillut-kebi\3/l/259. Poslanikovi. rrhkt . Sejh Mubarektun.naroöito kada se prenoseslabim lancima prenosilaca.sallallahu aleihi ve sellem. 16/515 518.ier se u drugoj vjerodostoj-nijoj verziji navodida je Alija klanjaodrZeii sroje rukeiznadpupka.rc?i. pa ne moZe ni drugim predanjimabiti potpora. Spuötanje ruku niz tüelo (nevezanje ruku) Ova skupinauöenjaka za dokazkoristi potpunonistavnu predaju. Ishak DotDuno \lab prenosilac {merrukr.741158. sr.'^'Takoder.Bejheki i drugi kaZuda je Abdur-Rahman b.diruhit1.Tch?ibul kcnat. . A1r. 2/15U316g. .p/na vp!rndit. 76' .isriti se njegovim predajama. Ed. ispravniji od nje. 2t2t2t3 OOt.a on je lazov.21121.rusnt.dieri: Et.". l/111.nekiuöenjaci kaoStosr-r: Buhari. Sunem. Ibn-Mein. u kojoj stoji da je Muaz b. predaja kojasenavodiod Ebu-Hureire ima mahanu u lancuprenosilaca i ne moTebiü ja_ka predhadisima [oii su.767 eU-navua.na osnovu navedenog. iskljuöena je moguönostmetlusobnog pojaöavanja ovih predaja. " Trbemnr.lcrhM rebbant. a lbn-Hibban kaZe da nüedozvoljeno ko.luala. Maliku nemasvog lancaprenosilaca. t/1O9i Hatasatut-bed munir. Et-üi. FI.tDarekuhli.766 Prema tome. \ttlt. predaja koja se pripisujeEnesub." Hafiz rraki i tbn Mulekttin su kategoriöki odbacili ovu predaju. 1t593/3s2s.saffal[afru ve set[tm. Et kaiif. Ona samomoZeposluiiti kao opii argumenl o stavljanju desne ru(e po lije\oj..d Ukrihir. _ '* V. Vidjeri:a-.

i*o O. prcko ruke iznad imama Ahmecla) cla je u namazu stavljao ruku pupka. ie.po.lio sxm \lrju -.in Murarerttnri.tr nlrncTtr (rJ' Abdulllh h AhrnedkJ)e: Vrdro\am hiDu izncdpupll desnom."".N e k i n r r .. 31268 \ Etd:e'tt' i 1t4'71 * ""i"ii .nti' ri isri:tai 2ts86.l navodeda Hasanel Basli i tbrahim lbn-EbiSejbei tbn-Abdul-Bcrr to3 spominjese en-Nehainisu vezali svoje ruke u namazu Takoder' je klanjao spustenih 0.t* MiSlj*J" o spustanju "" i Lejs b.Poslanika' prenosi .jt.rql.k.1esalikl/214.. el-Basrijai lbfahimaenHasana predaja .r.r2s .nßni' 1155o .'n"a-u."ttl ?6Vidieti:: i El'tc| tkl zo/'76 I /343/1949 Ä1-nrsa.."t"" Malika' preko lbn-Kasima'da malikijskih veöina zastupa ruku u üamazu . furrl kaze: \i.da su i pouzdane)' Nehaiia.o o f i i " t o l . "stavljanje ruku jedne preko "'i." Sto se rilc Jerto nue na niih sene fiebani osvnati(öak../i!8. str. l e lezilr' mogilo iuieiro !a lr njcSo\cruke nrkonÖegrih nije Molika rukupo \lJ\ ili desn(r efo or"rp*r".i. imamt4alrknijcbio u strrnitr u tome' iir"r. je u stanjupojasnitipropis da ga ljudi ne sliiede misleiida takopraktikujusunnet "Fethulgafuru". niti ashaba' alejhive sellem' eostrnitu.Sad Ovaj stavzastupa uöenjaka.i 'r ve sellem. sallallahu Poslanika...:.ri. S'ntu''zctk't .i"r"ii"r : l+l:. ' . .kdlr2/586i El DttiiüM.sallallahu tita piat<sa Vezanje ruku iznad pupka a ispod prsa kori\lc nredrjuD/elirr b Dabrj u lojoi ovi uöenjrci liro crdumerlt d:l preku lglobr drTr lrle\u. . naslovio poglivlje: Jesne i arezrnje d a ' e t " o d n o sn ot'1ltni" aai".. Nij" pojmljivo da imam Malik tome lmitm Malik je u svome a radi süplotno . ?T0Vidieti: A1-rrri. jc prcnosläca r/82 k.tu t nut""tu.i. e porom imoma rnucio i r i e j e d a n\ l x d r r t i r d n i n * k i .e: L:rnac i..äldt"ftu "i"jt.l2l2t:o i El. str' 60' kaze:"U sunnetu Allahova lmam Sindi u o nevezanju predttje nemaispr{vne alejhive sellem. jedno od. ?. vierodostojrn ili dobnr"' 17'Et-nevtil. Je Sto se tiöe predajelbn-Kasima'njena autentiönost Komentar'. t'.ft."4"" "a i.-"....

.3n6e. Musnit-muhtada. pa je u ovome sluöaju obavezno slijediti poslanikolu. t/28q/t0ol. Bejheb. I/288/t085.nua. Naöini vezanja ruku Allahov Vjerovjesnik. Ibn Huzejme.Vidio sam poslanika. nasloviopoglavlje:.pored toga Sto je postupak ashaba. kao Sto je precizirano hadisom koji prenosi Vail b. -_. l/2431480. Taberani.""' Sehl b. 4/96.Taberani.. Sadkaze: "Ljudima je naredivanoda se u namazudesnaruka stavi na podlakticulijeve ruke. dok je hadis koga prenosi Vail b. vZ3S. Ebu-Davud. Ahmed.1/140/667. HudZr. l/la9/l 241. Taialisi. zgloba i jednogdijelapodlaktice.pesetbt4 namaza Ovo miSljenje zastupaju uöenjaci Safijske pravne 5kole. 31172-17ll500 tEl-feth). sallallahualeihi ve je na namaz. Imam Nevevi. Hulasatul.ispodprsaa iznad pupka". 2lto1-El-n?di/nuL. "" Buhari. Abdullahb."?76 Ovako se drZeruke na Drsima.Darimi.tn43l480. Predajaod Alije u kojoj se spominjevezanjeruku iznad pupka. sallallahu alejhive sellem.773 Imam Nevevi je u "El-minhadZu". sallallahu alejhi ve sellem. Dzabüie nt vidjeü: Ll-hav kebir.Ibn-Hibban I s\om Sahihu.Lanac prenosilaia ie isDravan. 1/2951888.je stajaou namazu.?74 ljevicui stegnuo U drugoj predaji od istog ashaba stoji: "poslanik.2/201-202/485. Bejheki. Ahmed. ß4n4O. I/2q4 295/886. ustao doniorekbüi digaoruke u visini svojihuSiju.IbnKalim ilbn-Huzejme ovu predajusmatrajuispravnom.3n6g.ahkAn. ''' Nesai.' t5 Nesai. daje prihvatiosvoju je desnicom.str. l/43D325. sallallahualejhi ve sellem.DareLurnr. Potomje sraviodesnidlan na vanjski dio dlana lijeve ruke... 4/318/18890.Vezanje desne ruke po lijevoj poslije poöemog tekbira.22135/a2. Ibn-Huzeime. Hudlr jasan o vezanju ruku na prsa. obiöavaoie vezati rukenatri naeina spomenura u narednim hadisima: Od Vaila b. 1371020. nije potpuDo jasno precizirala mjesto vezanja ruku. sellem. Sejh Albani kaze: . Hudzra se prcnosi da je rekao: .2i25. llJ56 i lnaul-gatit. sk.6^40t':-:'2.vidjeri: El-ned. dok. r43. Darekuhi. 2/69.praksu.

* Suhari.ttn Poloiai stopala u namazu vjerodostojni sunnet Poslanika.Irna.kako prenosi"Ukbe "' lijeverukeu namazu driidesnuna podlaktici Iz ova tri hadisajasno se vidi da je sunnetsa öetiri prsta obuhvatiti ili drugi naöin. Ei-3efiul'nunti'. sa tancemprcnosilacakoji ispunjavaBuharijirc i kiterije. l/196/662. razlike izmeäukhnjaöa koji klanjaju zasebno i stopala je uvijei isti.2l lO5. Enes prenosi da su ashabi spajali rame sa U drugoj prcdaji En-Numan Ä"ooro i". ne 'tiÄetif.nu lt4Tt i LJnderul'kan51219 Bedoius'saAaia k*it-Xaair' 1128'7. 3145. zglobai podlaktice' ruku na podlakticulijeve' teci naöin-itaviti rtesnu Neki islamski uöenjacisu spojili izmeduprva dva hadisa.. Vidjeti: Es-rjhiletus-sahiha' ll39' .o uthabi spajaliölanakuz ölanak hema tome. nije ispravno desnomrukom obuhvatiti nadlakticu liieve ruke. Hejse-i kai"' "ovu predajubiljezi Taberani sa dobrim lancem Fenosilaca Vidiei: Medirn"uz'zevaid. Onsz:izo.pa kaZuda ruke' a ostala pilcem i malimprstomdesne sezslob liieve rukeobuhvati Medutim.T'8 aleiiri ve setlem.. s iednei palcem oodlakticu ili na desne ruke oreto pojedinedlanalijeve ruke. Sada. Ibn-Huzejme' 1t82'a3tr6o' Muslimove iso-faia.stavitidlan sa drugestrane. n"ri.niti suvisepriUtiZuiuöi u nama''u Ujejneb Abdurjäan i na drugi niein ot"zulodrze stajanje " . u sunnetuPoslanika'sallallahu ri öruze äuz podlakrice.. ior (mualäun)' Ebu-Davud.?8o ?81 ü. DZuna-nanaLstr' l14 ll5 od autora Vrdjeti lakoder: "' il. klanjaö öe stati u iirini svojih ramenane iireöi se preko jedno drugom'jer bi se i na svojastopala miere.aöi. satlallahu alejhi ve sellem' nije klanjaeeOno sto se navodiu poloiai stopala 1a pojedinacne orecizirao je za kolektivni narnaz Medutim'nema vezano predäiamä autentienim polozaj tijela pa i dzemata. n viisfjti: Se.nemadokazakoji aludira na vezanjeruku u namazuna ovai naöin.tr. ili stavliati rulie na lijevu shanu plsa kako öine pojedini kLn.topio ta stopalomu namazu. . 162/725. 41. kuz" du . Takoder.koji ga je vidio da prakikovaohadisSehlab.

Hakrlx'. veö se slijedi ono Sto je prenesenood Poslanika. prenosi da Poslanik. stave desnu nogu naprijed.5/258/9726.Imam Malik b. a u ispravnim hadisima se ne spominje ovaj postupak. sallallahu alejhi ve se em." (Prevod znaöenja El-Mu'minun. tmaJnHatim. 3t4eg.ali nijedanod njih nije nikadatako neSto öinio. _ _ 'Hakim. sä ispravnim prenosilaca.653/176t i Bejheki.?84 Aila. lancem '-.2/120-121.240rls4l. ashaba u ovoj dZamiji. 2l/lI It062.ehebi isejh Albani kazu da ova predaja ispunjava Buharijine i Muslimove kriterije.pa mu je Abdur-Rahman rekao: "Vidio sarn osiunnaest Poslanikovih.2/73. ali je ispravn^. u ibadetimanema analogije. 6/83-84. kada bi usaou Kabu.a. Zehebi i Albani kazu:"Ovaje Fedaja mursel. Ovdje je bitno ukazati na jednu nepravilnos! naime.733 Pogled u mjesto sedide Uzviseni Allah kaZe: "Uspjeli su vjernici.Bat|2t27|. r.'"' ?32 lbr-Ebi-Sejbe. od Ibn.. ne bi dizao svoj pogledsa mjestased2de sve dok ne bi izisao iz nie. 11296.2fi2-13. . 21426i3483 i Bejheki. 'Ibn-DZerir. primijeti se da neki klanjaöi.) U komentaru ovoga ajeta poznati tabi'in Ibn-Sirin kaäe da su ashabi u premanebu.rs-rdldr. Vidjeti: IIv rtsalil. namazu dizali svojepoglede spustili su svojeglavepremazenlji. l/652.. 1-2."?8' NoZni prsti bivaju usmjercnipremakibli na kijamu i sedZdi.Vidjeti: El-bejanu vet-tahsil.pa kadaje objavljenovaj ajet. Medutim. dok stoje u narvuu. Enesje ovakvepostupkenazivaonovotarijamau vjeri. Vidjeü müljenje imama Almeda po ovom pitanju u R'ral€r. ka:e da su prenosfoci ovepredaje Vidteu:L?üul. Vidjeti: Ed-durul-mensrn. imäm Ebu-Hatim er-Razi je prigovorio ovoj predaji. o öemu öemo naknadno govoriti. sallallahu alejhi ve sellem.Sirinai Ebu-Hurejr€. 31. smatrajuöida se desnojstrani treba dati prednosti da öe ulazak u Dzennet biti desnomnogom. str.aza Rahmankaze da je bio sa svojim ocem u dzamiji te da je vidio öovjeka koji je pribliZio jednu nogu drugoj u namazu. koji namaze syoje skrus€no obavljaju. Meilutim. sallallahu alejhi ve sellem. lmam Häkim. Z." Vidjet Inaul-ealil. Vidjeti: Iefu! hadir.l8t4/1922e. 21542 i El-nuva1akat. Bejhek.|. Ibn-Hadte( pouzdani.dok se na tesehudupolozaj stopala nesto razlikuje. Ll-iatisa?.nam.ve selhm.

prenosilaca.166151 lbn-lltbbalr.zeb. Ebu-Davud. je pitala Poslanika. 2n3.r.nua).Ovo midljenje zastupaju uöenjaci harefijske. 5ßlO.ena se prenosida je Allahov Poslanit. dizati pogled premanebu.Taialisi.o okretanju(glave) u namazu. htl'tl.l). sallallahu alejhi ve sellem. a Ebu-Davud i SejhAlbani dobdm.odimama Almedant viijen: E-tenhi4 2ltto3-Et-isrizkar.213s6. (Med. Be9avi. Allah se okreneod njega. Nesai.78? Noporne o. str.Ibn-Huzejnß. El-nedznuo.U vezi s ovim pitanjem öestose navodi slabapredajau kojoj stoji da '?o& si u namazu.3mo..pa joj je 'To je kratlakojom Sejtan pottmda namaz klanlaöa. u rz-zaur. El'ihtijar. u u*sneaul-Frd"vr.l/361/862. d64n287. Z5l484.-78e "Lijepo je gledati ne Ahmed kaZe: u namazu u mjesto sedZde. Pojedini klanjaöi nisu srnireniu namazu. je Posfanik. tt-musni.i ne oketati se^(üjevodesno).. rekao: miesto sedide!"'oo Dakle.a. u Cuvajte seokretanja namazuier kaiu da kvai namaz-"'tu o pokudenostiokretanjai l. S ry 7nv'aieü:atitens-satafi.Vidjen: Hula:atul-ahkan. Tirmizi..AiSa. Hakim. A3O3 i UnnetuI-kan.. 3n7. l/171/804. 6t7OD4457. Safijske.t165. dok klanjaö stoji u namazunjegov pogled öe biti usmjerenka mjestu sedZde."733 Od odgovorio: Ebu-Z. 61243. d tun-vuuarei. Ahmed. U388/1195. Ibn-Huzeilr. 2164-651930.Neki se okreöu lijevo-desnostoje velika geska i propust. ZJ99ß529.fnogi istamskiuöenjacinavodekonsenzus uznemirenosti u namazu. 159/I l6I. El-nusni. ltbg6.791 1u oelten. Imam Ibn-Huz€jn€.e. Hakim i Z€hebi ovaj hadis smatraju I ispmvnim.11480 ahihut te ib. hanbelijske i neki uöenjacimalikijske pravne3kole. 3t4so enennia.31. Fethul-Ban. gledaju sallallahu alejhive sellem.: Et-nuhe. lbn-Hazm.rDA+ 3n74l590. rckaot "Allah je naspram Svoga rcba sve dok se ne poöne okretati (1t Imarn nmaz.pa kada okrenesvoje lice.ß36. str.J/5/368s. Bejheki. ß Buhari. i 6923291. | | 3 6tJ.2ß16n33. saslabimlancem 7e vialp|. sala[ahu alejhi ve sellem. .

165t44 i Muslim. str.poliqiao Damaz U sunnetusenavodebrojne dove kojimaje Poslanik.DENES.rroj. NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA ruNEKKA ES-SEVBIJL-EBJEDU MINED. ALLAHUMME.Dove kojima je Poslanik. pouöioEbu- "Allahu moj. .snijegohl i BAID BEINI Vt' tsEJNE HATAJAJE KEMA BA'ADTE BEJNEL-MESRIKI VEL-MAGRIB. saltattahu alejhi ve sellem.poöinjaonamaz.ALLAHIA4ME 7" Buhari. ALLAHTJMME-GSILM MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDZI VEL-BERED. udalji me od gijeha mojih kao ito si udaljio istok od zapada.Allahu moj. 5/80/597.Ovom prilikom öemospomenutinajpoznatije oo njln. sallallahu alejhi ve seltem.^Allahu . oöisti me od grtjeha kao lto se öisti büela odjeta od p javStinc. svoj namazpoöinjaorijeöima: ." Od Alije se prenosi da je Poslanik.sallallahualejhi ve sellem.sapei s mencmoje grijehe vodom.

S1)djstea l3l t "lskreüo okreöemlice svoje Ononte Koji. yieru lole ni saöuictj. iena boga osim Tebe.'Fi.tln prcdunih Alloh nt Ti ni ie n. or+g-+sn:t.VEDaDaEHTV VEDZHIJE LILLEZI FETARES-SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL. Moj nanaz i obredi.itlloptost aa syojef ijehe'''" . ".upita: 'Atltti je najteti... tt jtt ttspijevamsanto Tt'ojom v. l/296-29711124' . d i't san Tloi Zaist(tsam prema sebi nepra|edan bio.sallallahualejhi ve sellem. Ncsai. Potldri mi nailiepiu öLtd.QoskniLtpog. itdö-lnz. ALLAHUMME' ENTEL-MELIKU ILAHE ILLA ENTE.. VASRIF ANNI SEJJIEHA LA JASRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTELEBBEJK! VE SADEJKE VEL-HAJRU KULLUHU BI JEDEJK.rgnspru BI ZENBI FAGFIR Ll ZUNUBI DZEMIA' INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. ENE BIKE VE ILEJKE.MUSRIKIN' INNE SALATI VE NUSUKT VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHI VE RABBIL-ALEMIN. t/2t0/2399. VEHDINI LI AHSENIL AHLAKI LA JEHDI LI AHSENIHA ILLA ENTE.to s.oliont Slavljen i IJ:r'iien neka si! Od Tebetr(t:.thu.\ rr]i rLlJ 1.'ru*ri. LEJSEILEJK. ENTE RABBI VE ENE ABDUK. Ti si noj Gospodar. s4ffa[[4[1u4fejfüve se[la&Y-. ntoj 'ivot i nloid il'il? \rJlin\''/ Koii ttenta\ttdtultt u ttn'tt' Co:poLlaru orioaduiuAll.:> \r1' !.trcdt tob Vladar. Tf"t1't.. 'T.j'i "Ko je od vas Nakon toga Poslanik.)d Tebe utoöiile tfttlütt.9f9lI/144/688 Ebu-Davud' l/2e7l8e6.'11 a ih ste oproiri.lmo Ti mttiei./ '.ie dobro u Trojil1l rukanta' tt :ltt sc ne pripisüie Tebi' 'K.ie sh'orio nebesai ZenLiu s111t1 Ja nisan mnogobo:ttc.TEBAREKTEVE VES-SERRU VE ETUBU ILEJK. St akä . LA SERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU LA ENE MINEL-MUSLIMIN." TEALEJT!ESTAGFIRUKE uöio (na poöetkunamaza) Ibn-Omerprenosida je neko od ashaba dovu: narednu . lbn Ebisejbe Darimi. l/198/l238 Dxrekutni. Prianajen syoie Eriiehe' 'ato. .:) \. jer ih sdtl1oTi oprosliti tolri. ZALEMTU t'tipsr veA. s'aka hvala pripuda Allahu i neka je slavljen rckao: "Ja sam to prouÖio' o Allahov jLttrom i uveier!"' Jedanashab reöe: "'l.ko 'i nn iid \om nd All. Tebi se od'tzivanl i Tloiu ponaiem.

*i. Darekutni. fbn.i. sallallahu ."n"_ Huzejne. slr.2/t2 rsakirr. 1t247t662. tmam Darekurni. Gospodaru moj Tebi hvala pipada.O".'i. J Haftab poöinjaosvoj namaz. VEL. 11240t47 | idrugi. __ '. .smarra slabim.m.Ebu-Jara._ H"d-Zer idrugi oru predaju emarraju tpra!nom..Od aleJnr ve se em.t -:t." Ove dove je najbolje praktikovatikombinovanozbos oCuvania sunnera Poslanika. ZtSStitäi. 128/947 i Hakim. Slavljeno . Daetaut enün.Tinruzi.cirimni hadisprenosiosamasf. *"f t"ai" . sadodarkom daje lo proucioto pura.. 4s. Hakjm. 2nst2ss4.Seida el-Hudrijase prenosi daje poslanik. Ov" uerzij" sa tomi"mirn i"uJrirna spomennte su ! SbadZul-mutekin. t)\si-li8 l/117.4q. Dobrim su gä ocijenjti imarn ukajli i seJh Albani."lea .Ebu-Davud. ruj*..iÄolr'i iö.Zadi.uta.Redzeb. od Ibn-Red:eba.str. sallallahu alejhi ve sellem. l/3b0/859.-1ss *SUBHANEKE AI-LAHIMME.ila me tvoja dova.46t242 243. Et-ezkar. Medutim. ''" Nesai. .rnr*" 'spravnim."at ue+ neka si.' Ais: i Ebu. Ä..funa-DiÄ. 2tstD348. Ibn Hadzer i drusi. jc...vai nadrs.Vidjeü: DianiuLTimizi. iür. 2/522Js0. 2t46. 3/3r9-32o. vzgs. Bejhekj. '.Tqo Ucenieoiii dova " ie sunnet. ttZggtttZS."Slavlkn " je neka ifie Tvojei üzviieno veliöanstvo. tbn_Madie.svoj namaz poöinjao rijeiima: -rp i1. 3:'. bedril-nunir. Et-tethisut_iabi. Vjdjeri:S/?rr?r-\ll/dt. Ebu-Davud. sü. rbn-Huzejme. Nevevi. Nema boga oiii Tebe.stx. Vidjeli: Ibid i Fcthut-Ban. vidjetj:DZaniut-rinnizi... otvoila sujoj se nebeska vrata. trnam Hakim. o*.. str. Tajalisi."Poslanik.t. t a uöeseu sebipo konsenzusu islamskih uöeniaka:'e & Vuslim.'rr&.Darnrn. eb^"a. 181163. l/2391470. str..n"L^"". 5/81/601. Eb.r.a-Uzvi5eniAllah najbolje zna.XtouLazuie nu n1egoluosnovu. l/199/1239. iDn-nuzejme._'aor. rbn_Ebi-Sej.e.Darekuhi. Nevevi. 8/3s8/ 08. ltr.i. t/148t0t. Bejheki.HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETENVE ESILA.c r'ti-]. od imama |{{i.Davud.Vidieü El-czkaLsF. Zehebi i Ahmed S"u.na to rcöe: . Äa{i: Rezzak. 4. . l/298/898. st. Kaiim4 FetavasSadije.ä p O-_ U. l?6_184.Ovo mi\tjaniezastupaju: imam Ahmed. Bejhevr.". Ibn_Mulekkin. st.Poslaniöe.Vetrnahaaiskih sFu'enia}a.ALLAHU EKBERU KEBIRA. Haldm.:C. S. Sunenud Darektni. Keifijjetus_satah. I/160/858. rßii.451. od lbn. i 6/386-387.e\evija. VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA N-AIß G{RUK. .sallallahualejhi ve sellem. fllmizi. tntojzÄI.i " S.-iäÄÄ: ?t-!(Znüa.

Mikaita i Isru.qFI'E iÄTTNSS-SEMAVATI IBADIKE FIMA KANU FIHI 3iiaOgN ENTETAHKUMUBEJNE IHDINI I-IMEHTULIFEFIHI MINEL-HAKKI BI lqllrfi-IpuN " MUsrEKrM SIRATIN ILA TESAU MEN rsHDI INllsrc üNrrs. 6/335/2600. Ti Koji odrilvai nebesa i.fila' Sntttitelju nebesai Zemlje. Tebi hlah priptttla.p"tuiii kogahotei na Prali put'"'e' *ALLAHUMME RABBE DZEBRAILE VE MIKAILE VE VEL-ERD'ALIMEL'GAJBIVESrsn.. el+:-+stlo. sallallahu alejhi noinom namazuuöio sljedeöudovu: "Gospodaru moi.uÖlo "O Allahtt moj. G(tspotl'ru Diibtila. Dovena nocnomnamazu 133:I ve sellem.-v"az.r:irit ii .Qoskni. od lbtt-"tcjr. Tebi pripacla hvala i vlast nebesa 1q vidjeri: Medittu ut'Jataw 221214.nai Nidljiro i nevi(llji|o Ti tei suditi-roboNima koie se u orro^" oko iego su se sporili Uö\'rsti me na istini okt iii^ "U'räi r. Ebu'Davud' ul461694' 2/304-305 Ebu-Avvane. Nesai' l/529/1624.iue i Fettul Bui' 6/386 od Ibn Redzeba. ve sellem na Ibn-Abbas prenosi da je Poslanik.. ii Koii. It'. 6/156/2s266' . Ibn-Hibban' si302i+io. rt4o3trr24' Ahmed. Tirmizr' "''la-*liÄ. i Zemlje i Z"nt1u i'ono no i" i njina.

VE BIKE HASAMTU. VE ALEJKE TEVEKKELTU. VE ILEJKE HAKEMTU FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EIIHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU ENTELMUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE.i Sudnji dan su istina.9'): au:tr.! }i .6/454bt6! 3wV idjeri: M edimu'ul-fetava. VE LEKELHAMDU NURUS-SEMAVATI VEL-ERDI. s!r. u. DZenneti DZehennem. SALLAILAHU ALEJHI VE SELLEM. ALLAHIA4ME LEKE ESLEMTU. Tvoje rüeöi. t . Ti i Tyoje obeöanjeste istina i susret s Tobomje istina. Tvoji poslanici i Muhammed. . Gospodarumoj Tebi sepotpuno predajem i u Tebeujerujem. Ti si pmi i Posljednji. VE LEKEL-HAMDU ENTEL-HAKK VE VADUKEL-HAKK VE LIKAUKE HAKKLTN vE KAWUKE HAKKUN VEL-DZENNETU IIAKKT]N VEN-NARU HAKKUN VEN-NEBIJJUNE HAKKIJN VE MUHAMMEDLTN.tri ?qe Bühari. VE LEKEL-IIAMDU LEKE MTJLKUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE.sallallahu alejhi ve sellem."1ee . od. 238/l 120i Mustim.ALLAHUMME LEKEL-HAMDU ENTE KAJJ]MUS-SEMAVATI VEL-ERDI \'E MEN FIHINNE.lute Brijehe.Nemabogaosim Tebe.na Tebese oslanjam i Tebi se pokoravam. Tebipripatla hvala Koji si svjetlo nebesai Zemlje.'. VE ILEJKE ENEBTU. VE BIKE AMENTU.Oprosti ni noje priile i bu.8@ UöenjeKur'ana u namazu Prije poöetkauöenjaAllahov Poslanik. HAKKI]N VES-SA'ATU HAKKUN. Zbog Tebemrzim i südomTvojim sudim." Ove kao i prethodnedove lijepo je praktikovati kombinovanozbos oöuvanja Poslanikovog. sunneta. tbn-T eJnjjje. oke koje sam na javu iznio i koje sam sakrio.3]34'ffig. molio je Allaha da ga zairiti od prokletog Sejtana rijeöima: ya : j : \j. Tebi hvala. runoza onogana njima.sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhive sellem. salhtkfruotejfü eesetten. 22/268..

pored svoje slabostiu lancu prenosilaca(mursel).ldav&n.Almed' 3/50/11491' Ibn-Hibban' Beiheki' 2l3llß302. str' 88/32.EIJZU Mtr{E5-SEJTANIR' BILLAHIS-SEMI'IL-ALIMI RADZM.ALLAHTMME. Vidjeti: dobrim ocijeniti ovaj hadis i Albani su Sakir Ahmed 3/8?. Dan-mi.P l" ' . . INNI EUZU BIKE MINES-SEXTANIR-RADZM MIN }#MZIHI VE NEFSIHI NEFHIH.o'). q6 Vidjei: Siferut'salah isDra!nim.98. l/199/lz39 Darekutni' u E] ?rsatu' 11238t467 ' lbn-MnnzlJ' U298lf|27. ". kada bi ustao nu .od njegovihspletki' ."sor spletki.I IüMZtr{ VE NEFHIHI VE NEFSIH.l/360/858. Ibn-Madze.'ZA3n+2. r/148r01.toöni nullraz.oöio euzu na ovakav naöin. .+r' F --J' dr! rr'' J e.2lrl s3 yidietii Ei"Serhul-mumtia.Inaul-qalil' 2/54 Dipmiut'Iirmizi. smaEaiu Nz Tnt-ri. .) Hasan el-Basri prcnosi da je Poslanik.'artl. Medutim. badis ovaj sejh Albani Z€hebi i Hakin' Ibn-Hibban' 215412356. Ebu-Davxd.*."Allahu moj. il Ebu-Davudu E!. Tebi se utieöem od prokleto| lejmna" od njegovih njeEow' obmanei njegoveoholosti. Onomekaii $'e öuie isve zna' od prokletog obmane"'"' i njegove oholosti niegove iejtana. .bi prouöio: . Poslanik. r9r' st i Siradlul'muttekin' (SaYn).n d.8@ ova predaja.Jrl'-!r j'' ." Nakon Sto bi rekao tri puta LA ILAHE ILLALLAH i tn puta ALLAHU EKBERU KEBIRA. Almed. salallahu alejhi ve sellem. 3n r.Hanz Askalani.ve sellem.'bertüi' 5178-'7911779. MD. t dij t ." (Prijevod znaöenja En-Nahl. rt21512426''l. twAt o "UtjeöemseAllahu od prokletog sejtana!"3o3 -EUZU BILLAHI MßTES-SEXTANR-RADZM!'' "Kada hoöei uöiti Kur'an.U248l665. . sallallahu alejhi. Dokaz torne su rijeöi UzviBenogAllaha: zatraä od Allaha zastitu od prokletog sejtana.) "Iljeöem sc Allahu.| : . ll22ln-15. lbn-Ebi-Sejbe.nije jasna &1 Bbu-Dalud." Neki uöenjacismatrajudaje dovoljno kazati: ^isu \rlf . 3/60/ll4Tl lbD-HuzeJme.

a imam Hejsemi twdi da su njeni prenosioci pouzda .Ovo je najispmvnijeilo je preneseno od Poslanika. 2n\g.#93/399.Uöenjacihädisasu stoZnida nema nijednog ispravnog i jasnog hadisa o uöenju bismille naglas .. i ojegovihpravednih vladara. Vidjetlf. m3Buhari.RADZM.. Samilosnog!" *BISMILLAHIR-RAHMÄNIR-RAHIM" 7."3o3 U drusoi Dredaii "Uöili stoji: su bismillah u sebi(rihimglasom..Sejhul-islam lbn-TejmiijekaZe:. saflalahu alejhi ve sellem.6.od njegova dolaskau Medinu sve do njegove smrti. Milostivog. sallallahu alejhive sellem.i8@ Sliönoouoi" p.v203.da je to Vjerovjesnik. M 'vidiett: Et-mupni.da bi prijg uöenjaKut'anaprouöio:.. . on je bio ispod deve tako da se niena M Yidieni Fikhus sunna. Tmzenje utoöi5ta(euzu b^illah)uöi se tihim glasom(u sebi) po misljenju svih islamskihuöenjaka. sallallahu alejhi ve sellem.Ne znamo da je ova predaja zabiljezena. salallahu aleihi ve sellem. str.. "U ime Allaha.prouöiobismillu.lo? Potombi Poslanik.Klanjao Prenosise da je Enes b. r.lavodi se od poslardk4 sallallahu aleihi ve sellem.salla.a ne naglas.. Bio je uz poslanika. U554.t76..sallallahualejhi ve sellem. Enesb. w Vidietl Tenamut-ninne. HaIu lbn-Redzeb our predaju smatraispmvnom. Malik rekao: sam za poslanikom. sellem.Tahavi t Serhul-neani. slr.. l/250/498."ouo Nemadvojbeda je najboljepraktikovari ono ito se navodi od Poslanika. kod kuie i na putu. od Ibn-ReÄrßba i Medbn"uz-z"vaid.a.uahu adihi ve jahao. UlOg.Lt iJ'lt ^7. sallallahu alejhi ve sellerq Ebu-Bekom. * Itn-ttuzejme.Dok je Allahov poslanil.. Ijlazio je u sobenjegovih Zena prije naredbe o pokivanju. Ebu-Hurejrei drugi ashabi. Ibn-Munzt kaie: 't.EUZU BILLAHT tMIllESSEJTAlVtr{.noi.' . osimu mursel hadisima Ebu_ Davuda. Omerom i Osmanomi nisam nijednoga od njih öuo da je uöio bismillu naglas. Malik je sluäo Poslanika.sallallahüalejhi ve sellem. Fethul-Ban. uöio nakon stupanjau namaz. u pouzdanim predajama. idudi na hadzdz.SejhAlbani kaie: . ('/44JJ. i i ro u sebi.'*&I Komentinjuöi ovo. r65t43 i Mustim.u poznarim hadiskim zbükama. Aisa.

'r':iiiji "iii.Mib'lll"l. ürili*..ii'l"'lüä iY":' ^t'^Y *h'i"l*lm.i ./.a."') bagd o'i|n "slarlicn treka je Allalr' Sta htlt l\i' nu pri"d. .-' . Iman Hxkimi zehebi Hak.3.'.. 2t893/ s01o Sahih "*i'T.: ::l:T.i Net 't stt'tgc Njego.'.]i "n" "r i. pitanaje o Poslanikovom' Ummu-Seleme.'. ::iH n glJ\'jerdcjetobilaniego\anrck'ä l r c i t i t .je oagovotita: t"il..... t t h i d ' .tii...:iJ i3.' / r ' r \ ."aniju o".iiL!.akr-rji i.il. pu .l:"f*liojlo"'i:::]". Ei'ic'hut .llrlll'J.i!'r-j "n':u:-: ."."'r"o'" :: I":1i11 ul dkniu..ili."" .'. "uöio je ajet po ajel" u . .lll. r. Miiosiiuom za.tao: nrjeu stanjunauöitiovu katku ali napora' önui to.:li}[:]. n i i eu a r . ' " r r " t ..j.iuuöeniaci " : pravne idruei e'-seuri suilrn Lelrä. nuton svih utoZenih je umjesto nje prouöiti: duZan .'*" i'1l".uru tgl-patihu).t2szi hdkaik.uiä.ä:i. t . r / r \ ' r h ' r l 8 J l r ' 'ri r h r " J r b ' F ...'Ui i" ".ktu: .i.b i ..m l/367368/880 l/178/18e' .5 .i'l'Jffi*'*". *"i"i. .".?lLtll.tuD. ijfiilll'i-dor UöenjeKur'ana aiet Po aiet alejhi ve sallallahu r...'i.ii1.'*ff"'.ß7 tt o\ek\oibliskoslisc p l i u r r ö k rs l i j e v a l p a o r i j e l uL n e ' r b M x l i k i U n d l o e 'uo uienje bismille ää'f""it".."F Hrrra b za.l'.fT.. nuiu'."li'Jliii"'.lT.bii.. 'ir il.lff ffl:r l':. vvu ukil/uje na uL:enJe hadi.".'.1#oi*"a.'/i:1i'#:a.-...toji: U. m i l l u nrlboljihrshrbc lmrm Ukajli i Zcilei.pra.ij!. a."*azu.i.1lJ1lll.liT:1.! Fi ijriii' ."."iii'iliiJll #.iq lr .n .i"tif" rrojrca 'Nema bl\mllle nirPla\'."ftu ät"jtti '" sellem'nikadirnije ""ü'..Nend nt t'1t'iibr' Allnhd Atiah ie nujte.reo ili 'i.ir"*"" pa bi Slmilo\norn..11'.nog 'liole rDu i hanbelij\ke hxnefijske miilienie7c.llii!ill.x . iiil.räi o*J.io bi jet po ajet u imc All:rhr.j"-. Jlii.

vK. 3/tOS. 2/369.kar. N€jlr ertat. 315 vialerr: rie' 'ar. Diubejra i drucih. Hafiz Munziri i lejh Albani kar. Et-daamiu ti ahkanit_Ku/an.SI. 3/85 86. S?rhr sohittitBrhaü.Et-teühid.3r6 Abdullahab.namaza.3 islamskih uöenja muktedüa iza imama. Ibrahima en.'' .8r' Drugi smahajuda se ne uöi za imamomu svakomsluöaiu.. El-nert:. dnevnimnamazima)./.t1/39. 316 Vidjeti:Il les.HiriJetut-uteüa.r. 11225.Vldjerr: L/-cu\d/. sal[affafru af4hi veseftem. tctttit :t\t) "'.'bra. 3t32t.6'7. tbn Ebi-Lejte. imama Buharije. Ujejne.: str. Ovo ie odabranistav uöenjakaiafijske pravne !kole. Es-Sabija.Lejsa b.H ii"htl uL na. od tbn Be|dtx.2/tO5.i sti. od imana Leknevija.noinimnamazima.50 I Ei-ierhut mutntiai. ne uöi /a niim.llt36. 3/86 i Fetawl-leditetid-daime.Nehaija.Vidieti:1rrür1€a1il.Et. EI Druhatta. po misljenju vecine pravnika.Ei-i'erhul-n ntia. 3lA. *'3VidJeri. ! tn5i Lt-bcnr )Lta . Ovo "b. Inat.r.od Ibn Kudame. Seida b. [bn-Hrlma.nua. 6/416-417. Sevlanija. Mekhula.ul-ketani. l/lU\.dr ua.-ßB --ittlbkniLwog.BHANALLAHI Uöenjeiza imama Uöenje El-Farihe la imäma i za pojedinaine klanjaöe elementami ie s Stoseriie dio {rukn.\ertlu Sahihit-Buhdli. vt9t. a ako imamuii naglas {na tzv.3/190.Skole. LA HAVLE VE LA KUWETE ILLA BILLAH.Fl-Evzaüa."'' Treia skupina udenjakazastupamisljenje da muktedija uöi za imamomako imam ne uöi naglas(na tzv. Ei-:eitu| kebi\ U556. FethulBari. str. sralne komisije za islamrko misionarsrvo i drugih.r.t)pnojc. Prvi smatraju da setrebauöiti za imamomna svim namazima..3rs Sufjanaes-Sevrija. 3/236239.2/271 . 317 Vidieti: E!"irdr. Et iatant..islamskiuöenjaci po tom pravnompitanju imajutri mistjenja.Lseimina.rdaje ovapredaja J. 2tJt)e.od tbn-Benal a.r. namaza VEL-HAMDU LILLAHI LA ILAIIE ILLALLAHU ALLAHU EKBER.Ehn. Kunubüa. lbn. 2/11.Ovo ie strv ovu predaJu smatraju ispravnom. ie -sufjana stav uöenjaka hanefijske pravne.Ebu-Sewa.2t253. v3)8i Lt.t. F/-/. Scrhu Kodit.Ejjuba es_sihtijanüa. Avnä. 2/ 136. Sada. t!c--ia.

.rir-.. Ebu-Hurejre prcnosi da jc Poslanik' sallallahu alejhi ve "Ko Ha. Dokazi uöenjaka koji smatraiu da se opdenito uöi za imamom rleihl !e sellem' dxjc Poslrnik \illlallirhu b..t1 i1'"rr' str' 6' od lbn-Tejmlje "'vlai.Etlttrn!.and:.21230 131.2t54 5r). 21t33' t4t..tj A't nr protr'i Ll Furihtr ttttttt(l:u rekao: Acrrrannn14 .ä.Ez ZuhrÜai veöineuöenjaka dolize '\x[c 'kufine Uz Alhhoru pornoi.Nejtul'ettlt t"t.. thka' n ahka'u slt 2't4' EI ialaDt 3l l81 i Nejlul ertar.o" sellem2./ri.u tA32 i LtEd .sa[[a[[ahu afejhi pe se[[en.ehirch. "'-Nl"riiln.tojl: NilP itprowl n"to: unold ko 1t' <lrueoiverziii orogs hirdis. nli. srrvueti: ar-.h 4.Sejhc 203/1'715. str.Ovci hadi' je spomenut one koji iu" nu. smrt|ajU iNeveviovr pfedalu lmrm Darekutni l/:19/1212.N r k o n l n p i j c f b u H u r e l"rre i eo o n u v i o 'rckeo l t . 5051 vial"ti.1/25. niie pravio Ebu-Hurejre da znaöenjaove predaje moZemo zakljuöiti bi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä' u protivnom objasnio propise vezane za hadis i njegovo pravo znaöenje Zato nije ispravno iaziti da se riieöi Ebu Hurcjre odnosesamona dnevnenamaze $10 H(iiienkl Dusuki. irJi*". ka. il-". l/380.i.. Et Dütstti l/63e. iun-Hihban.r u opcoj lormi i obuh\alr pro-uirft F.s{ Stojsnta QostaniFJntoL. i r e L l .. Vrijedi kako za imama tako iza muktedije i klanjaju pojedinaöno. stt tltt i tt Hcnklt4atit-it''od'"t' zt i lbn'Eb. 1l2a\).poljrinici . rr i.1 1'ala'n*. F c r i h ur ie..:. e b i .1163r)."r".?.t-: Nei.zlttts'rcg.tit et'r. 1128. .i.rrrrs. Bejheki 2/137?38/1918-Buhai u Ell/:29fi"". a ne uöi El-Fotihu' t(tk' ' ndntd' ie k tjdr"" To rckao: upitln: irr ''k" kl:'njam" l r i o u l r . Sr'?r'rJ-srrxnz 2/223 Met:ttut ut' i stt42' rkia Rthul 2t25OI srt 6. ßpnvnonr' 3a Darekulni.. vidjeri: .tf. lz.r r"D. 13t1t malikijskihs'o i hanbelijskih3rlpravnika. E.. et'it'rattt. Samit prenosi L Ubacle ' u tt 4 ott.i.Ltihu. ri:"'rrt 3ttO7'Et'tnedlnrn 3/366...5/91/17s9.fu .. '?r guh". u Ibn-Hadzef ukazao isPravDost ie njesovu N4 str. . 167/756 'll8'l/39'l i Muslim.' stt t3'7 * vial".i h o u . Zejda b Aliia' Ibn-Mubareka' "" lshaka.ilssl}r:. ukltko cemo tp'rmenrrti miiljenje' potom odabratin'leritornije sakomentarima.

" 'u"tir""zi.4tqo sa[hllafru oese[fen.Isti ashab prenosi da su ashabi klanjalisabah-namaz za poslanikom.' Rikli su: .2t2O3. Samitje iza. vZtS.Ibn-Hibban. iskalani i je cmaraju dobrom.Vi. vidie|n: L4eatinu\suncn.18/64."Potomje lJbadespomenuo dogadajkoji senavodiu prethodnom hadisu. Bejheki.Buhari u Lf kirceh. Darekurni.sE. Hattabi. sallallahu alejhi ve sellem." Poslanik. Buhariu Err imetuhatfet-inam. srr. Kadasu stali u saf imam koji je predvodionamaz(Ebu-Nuajm) je uöio naglas.Nakonzavrsetka namaza sallallahu alejhi ve selfem. je rekaoda su nieni prenosioci imam Darekutni pouzdani.. ko se to natjeöes. Fethul-Bari.!. 5/313/22723. Imam Tirmizi. alejhi ve sellem. 2t52-53tgtg. Ahmed.Tahavi u Scrhut neani. t/379. tbn-Ha?m.El-ialam. jedanNafi. Nafiaje rekaoflbadi: "Cujemte da uöisza imamomdok on uöi.Vidjeri: Ie hzibul-kemal. Ed-diruie.Da li neko uöi neito iz Kur'ana d.inhadi\jeorUenio a prijeovoga dobnmt/ll6/t2d0. ü_t2n3 i x Halku phlil. l/3641869.Berf. osim El-Fatihe.. Nevevi. 2/101/?c7. sallallahu alejhive sellem.im tadareöe: "Pomislih.Bejheki ü Marüetussunen. sporse vodi oko prenosioca kojr se zoveNalia b.tbu Da!ud. AhmedSakiroi u predaju smadaju ispmvnom. Daretulnri Zehebi. Er nedünu4 ltfqarekrun 3/366.ibot. Beihek..im tadareöe: '!e öjlite jer to. Ebu Daurd.2/221222/601 3/36-37115I .-8r8U predaji Ebu-Davuda. prije ovoga hadisa navodise da su Nafia i lJbademalo zakasnili na sabah_namaz. o Allahov Poslaniöe. ErtuhJe. sallallahu poslanik. 3 89. Hakim. ZnöttZtt. stIJ.2lll7 (Sakn\..t. 32' Nakon Ito je naveoovu predaju.. Ialanül-ah|an."321 jasno Ovaj hadis aludira da se uöi iza imamaiako on uöi naglas i to samo El-Fatiha4. tmam Buhari. sallallahu alejhi ve sellem.ok ja uöim naglas.okja uöim naglas?. Rebia.2/487. Munziri. Darekutni. 2/234l2qt5.upitaoje: "Da li utite u namazudok ste iza mene.." odgovorili su. ove predaje a prenosioci su Douzdani.82e Darekutni. osim El-Fatihe. Beeävi. (Et-mevarid\ Z/lj4-t7'/460. rbn_ Abdul..sallallahu aleihive sellem.natnaza 3. Besa.Lanac prenosilaca je dobar. I02. Samirprenosida je poslanik.. vljj. Ibn-Hüzejme I. 'Da.29/292 i Et-takrib.Ibn-Mutekkin.Nejtut-pvtaL2t2SZ. sabah_ namaz.164. ne vrijedi namazbeznje.Ibn-Hibbdn. Tirmizi.ljbade b. l/2151824 i Darekutnija. llbade b.Kadaje zavrSio namaz.Da.D?pni.bban. Hakim..Vidieu Er e7 .ImanDarekurni kate: . Muhammed b. Poslanik. predvodeöi dzemat. Pouzdanjm ga smaraj'r lbn-H. l/Jlo/f)00.ana? Ne uöite d. je klanjaojedan nakon Sto od namaza u komejeuöionaglas.tt31j/t204. 1/2151824. upitao:. klanjao je Poslanik. Ibn_AbdulBerr i lbn-HadZerkaär da je nepoznat. t/2J6." Ubade mu odgovori:"Da.t nnom u uöenjuKur. Naime.imamauöio El-Fatihu. Et-tethisut-habir.31189-t90.t.l/318/1207.

il1il i.*i.."i'ioti*..':iii.r. .'::i:l*:#*""x* illliil'til#*#-$"**üä$ä#ä j"i'.l.:*. j:i'.l:T"1ff äXlt"J*.i:l äffiiläfi"ää.ll'.'pin" .#il#.if l.j.ii dvije sallallahu u kojima Poslanik' predaje iiil:...". Malik prenosida je ..'."'y'fr u "Ne öinite-to'ieö uöitv-samo EI-Fatihü kome ie Poslanik.irnut"ee"t.3:::.r.n:::'re'n""'."#'l:i.".#.ffi jenj zar e. :itäi'i.rifuxr.'-1"llTrJ"1lar'r":ffi" J sallallahu alejhi ll"tn. tekst Akolazmotrimo Sltl:":""T.?.. ü.""JJ.13!'}" ffi liig:l: {+. äil."ru.*.f f.'ft't*i.#. sl .:x.fi j'y'..' i-Jiiiur'u 3ijH"""'ff hadisa.+::::ii:***..f"i'".rulnm':J1tnot"mooaou.il:li: jiJ': . ji!tr...j " .i'lf.l:l ti: :Hl.4iT.._'ff ..ilÄ'!-ii#i!.f..**i*ru"llf "::l::i"i'fl. Enesb.mq.ii"'.'ä l"rää.2.H:fl *fJ"ffi jezitor..."t^o: sebi.':#."Hä !üüü!:!lj'.::'Äliffi ärfJY:'Jl".JTtri.': ." mi :ä'äü.":.. jür::.l'l'"*t*ll."83o alejhi ve sellem' sallallahu 5.*f.l..Poslanik' i"[:T'+ffi #:"if ]f'l!-rt':{-ä}::T mstt'**a. ".':. a arapsrorn na l#l'*i.äF***tffi: *". je ."H:T'"rl:il' u"''"'"*' a"jr'i Jffi .:'""1""T'öi'"äi"T iffi d" ":'.ll il-e$iui"tltliiliT.odne ***x. iä"-.:"j""i'#:'.irztg' |..-:"-. lilt"H """#.*1.##''{. .i'Hil.

Imam B-uharijakaie: "Omerovo mijeljenje. -.öakako samja imam. vjerodosroinim.{ytole ::Lr krra?tu houctaman. U".\u..pa je rekao:. E. Z/238t2929. str. ove p. 9ö/2t0. lß2717_48 JmamDäl-ekurn'.21221.alejhi ve sellem.Imam Nejmevii lanac prenos.. sallallahu alejhive sellem. ltn. LUu_Seia äl_Huari i drusi ashabi-""'" 7.2t223.in. Bejheki. viäjeri: Tuhfe!ul-ahvezi.Uei _. Om€r odgovori:. Medurim. *'Buhariu Et. ". *" Bejhekj.. rbn-Mtrjt'r. el-Hattaba o uöeniu Kur. nmr.kao sto öebiti spomenuto u narednoji drugim predajama.kinc ha\"t.iako imam uöi naglas. jraTe: tmam Betheuje tanacprenositaca Sejh Mubarekfun p*. zabranio uöenje iza imamana noönimnarnazima osim El-Fatihe. sn.i._ upitaoga j€. t/328/J755. 29ttO6.öak ako si ti imam?. ne bi Poslanik.znal -24212q4O i u EI kirach.. sallallahu alejhi ve sellem.""'jasnopotvrduje Ova predaja hadisposlanika. \rr. Kab. l/316/1198.iti5e'jUe. verzüau kojoj sroji ovaj dodaral.' Omermuje odgovorio: al(-o budem !dio naglas.n. je staba.jer je Ibn-Surejktabi.. o. 6. sl. ELkimetu hatfel-iman.maaaju dobn". Prenosi se da je Ibn-Abbas rekao jednom öovjeku: .Bejhekj.pa mu je Omer rekao:.Da. l/365/873. i tbn_Ebi_Sejbe. zastupaju:Ubejj b.".racä y6*llyl. sallallahu alejhi ve sellem.auy... 2/24jl2945. nije govorio o vjerskimpropisimaza vrijeme Poslanika. takoder.drugoj predajistoji dodarak: uiio "'Za imamnaglas ili u sebi.. Samit.. o uöenju Fatihe iza rmama. Hahm i Zehebi predaju o!u smalraju ispravnom. LJbade b.Vidi se da je Omer naredivao uöenjeiza imama nakon smrti Poslanika.Uöi Fatihu."pr.uöjo naglas?.gid el-Hudrije pilan o uöenjuiza imama..Uöi za 'Svejedno imamomEl-Fariiu.q "'" El-Falüul je opieg karakrera Ova predaja i obuhvatisvenamaze. lbn-Abbasow predaju rrijediisroStoiza jer Ibn-Abbas Omerovu.. sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Surejkje pitao Omera b.luls. 3^Og/1322.. t6 i sprhu*tunne. t6l51. vdjeüt r..Da.anaiza imama. su ashabi uöili za imarnom na dnevnimnamazima El_Fatihu i suru. Huzejfe.Abdu ah b.Atija.inan. Hakim.hletutahlezr. zabnniouöenje jer osim El_Fatihe. Darekurii.edaie."Zatim ga -mu "Cak je upitao: .n^gg_-r . 2t222.öik alo budes. Da se ovaj dogadaj zbio na nekomod dnevnihnamaza. "'.

.jeiit'o.. hadisu nepripada '. p''jr'lano haols' i derogrrajucr derogirani traTiti Nije ispravno mogudno"t to oostoii u o\oj rije(iti piJf"ri*:""i -gu.143 ll Dokaziuöeniakakoji smatraiu da se ne uöi za imamom 'lmam alejhive sellem'rekao: sallallahu se da je Poslanik' l.. 3t2a9.Ebu-Abdullah u\le u konlek'thadrsa od prenosilaca su nekog uiio. Ebu-Davud' da i.ii*lrl '. l/105/q20."* (mualleran\ i prenosilaca lanca ti' porpunog ti"'r1.. ako se problemmoze "iti u-U-"11 je uöinjeno u ovomsluöaju' kao Sto prvojfazi.i"-..-r'i.ffi."Je" i" '. dajuiiralo pravo osrmhl-Fatrne bilo zabranjeno za imamomlkadauei naglasl uee-nie koji argumentai'pravna dva ö"Ji.+o. Dffeku'nr'lil2l/l2ll BejheLi' lbnMrdze. .. ri i ilc'greikom "lbn-AdZlan je pogrije(io Ovaj kazu: i imamBejhäki ilu-gurh er-Äazi "i'3 Ebu-Davud je greika ova da smarra hadisu ....'."t.. +ito.p'r"" * vidietr Et'nnthttli un2 n3 i 1ctsirut'K 21292.J "o Ahmera lmamBuhcri el b Hibbana Sulejmana oäi.cfi Ü. it n"a'n"s.si |)3.ni. Prenosi bude uöio' \'i se tteba slijetliri.3al raditipo svimhadisima du2nost kaze: Obligatnaje lmamlbn-Hazm aleJh've ih. kada uöini tekbir uiinite i vi' a kada lutite."331 "Najveöi "Marifetus-sunen"' 2/46' kale: Komentor:Imam Bejheki u Ebu-Hatim' rruiirr. l/256/6q5.a-O*Aumi8tt81i Ld'dtuic"1r'IÖ4odlbn-Had)erd' l/2soil0l83ti' *'i.i't*tnp"i kao ito s.:i+o+ anit'Azitt "iu. at ovajdodarak .i'e".it r'. 282-283..."." pripada . i sejh {lbanisu oru lbn-H17m lmam .tt"t. *eu."nr.ä.."po^l'i.t.Jue l/3ll/lTsq ie vidiett: Et'nut tla J/240 ovai doddtäk vrerodosrojnom "r.ziiJzlisselb"-ruiS.rl" "ä eü"-g"riaa 3{...: r. Omer.Ako iö.. .enulidc kad.ö1"".ii..1*t-. l" ulino"upo. sa pomrntl gaje neophodno onda hadisa o'"oga i"pravnost oremostavimo jjednomidrugomdokazupa Dl ä.kada bude. smatfrju äu"-nff."nii. ^ v.r: Jahjab Mein. ako je moguie' Allaiov Po'lanik sallalla}u rDomirili s' Neqr."ffi. 21221' ß'iiiiiti tt"ta'noai" l/338 odIbnEblHätimaiEs-s enul'kubra 3$vidietl: Bezl t-medihud' 41238-239.||'ninhadiltao tethul-Bon u il frkh slt Mcolmu i J4l t\4?tthrliui str' JJB nala . \e nadu "uprisLarljajujedan drugom najpre'eih J.

jn.e:'Nema namaTaoraj ko ne prouöi El-Fatihu u namazu."8a2 uöenje. Tuhfe tul -ab ezi.üeniogaje ljerodosLojrum."o"'lbn-Munzir. l/180."s3 budekla. Zehebi.' V drugom hadisu Poslanik. l/311. Mubarekfuri i druei citirani hadis smatrajuslabim.ve sellem" nanaza sellem.rclhisul-harir.d2evhetun-nckijj.8o6 Ako pretpostavimo ispravnosr ovola hadisa. vidJeti. 2/5O. "' rU-irlaaZe.od Kinnevdtiia."M U drugomdjelu kaie: "Ovaj hadisje slab po mi\ljenju najveiih hadiskihsruenjaka. Nevevi.njao za imamom. EbuM0sä er-Razi. muktedija 6e slusati imamovo prouöiEl-Fatihu. ti iutite. ZZ:SiZSgO i o. 3t24O24t . u5 vidjeidtr efiul-Rad. sallallahu alejhi ve sellem.216-t4. 5/118. 2D27-228. U257699. 2D20. tmam Ibn-Turknani ovaj hadis smarra vjerodostojnim.od Ibn-AMutHadiia.koder: Tp nkihut-tahk*. NdJJri! eyta.U. 3ll12. Imam SevkanikaZe:"Poredtoga Stosu ovo rijeöi ashaba. * Vidjen: &. Ul53-156. 2n5 1. Darckutni.Balil. Prenosi se. Prenosi se da je Dzabir b. ondabi odgovor bio kao i naprethodni hadis. takoder lletul-hadis.t/176. - Komentat: U dokazima treöe skupine spomenuöemo vjerodostdnu predajuda je Dzabir b.v258-259. Vjercvatno ga nije smatrao obaveznim.'Dakle. sallallahu alejhi ve sellem. 2122 1. Z/210.. !a.ne rrijedi mu namaz. Es-sunenul-kubru. veö dozvoljenim ili prioritetnijim.da je Poslanik. kai.U citiranoj predaji nije jasan dokaz da je Dzabir zabranjivao uöenje za imamom.. rß22/1225. ß Vidieri: Ne -evta t. w Vidjei: Et-e|sat. a Sejh Albani dobrim.imamovouöenje Kornenlql: Hafiz lbn-HadZer tvrdi: 'Ovaj hadis je dolao sa vise putevai svi su slabi. jasnomhadisu onene oponiraju kogaprenosi Ubade. 3. nakonSto 2. . r/332ß8m. Abdullah uöio za imamomu namazu.€td". Vidjeti: Nasbur-nj?.a kada bude uöio. Sevkani. niti mog! biri snaga prednjim. EI. Tenkihut-tahkik. 2/487:Vidieti.osim ako bude klanjao za lmamom."""" w Vidien: ELmuhalla. tlul . A228 i truaul. rekao: "tro je ujednoi njegovouöenje. Hulasatul-ahkan. rekao je: '. od imama Zehebija. Ibn-Ebi-Sejbe.Fethut. Abdullah rckao: "Ko ne bude uöio ElFatihu u namazu. Manfetusaunen. Bejheki. s' e.

rI/36 3'7i Et'isti.nakon hadis' Ebu-Hurejre kaze: Miilienje jeste u'enje za poslije njih veaineuaenjaka ashaba.fetul'ahv'i 212]..mrm.0 . 2/b0.lerse kosi sa praksom lmam Tirmizi kaZe: ko.ojoj verzijr kojaoponirxovoj predaji. pojasnila uaenje imamuöinagla\'"u kojima ncnamale predaju iogranieilaje 35l da nije uöioza imamom seod Zejdab."i I El diaDtiL."ott ieste "' e"jl"t i."3so Ibn-Omer u k.iu*Ls sunnc.i imam Malik' sa v2'7'7ll89.2/60 sr Beileki.rrl.lisu uöili za imamom. 3s' Imarn rirm. Sabira 5. rjerodostojna prenosi ""'' lbn-Abdnlje imamo\ouÖenje akoovaj uÖinaglas iaze: Dovoljno "Ko budeklanjaoiza imama'dovolJno Ben kaZeda rijeöi lbn-Omera: j^no i iz njih se ne moze opiep su karaltera ueenje'.nhid tl/36 Ovdje bi bilo pozeljno r/ 'n!rere.dok je predajau kojoj stoji: "Dovoljno oru opcu je imamovo akoovaj uii na ghs .35r i veöineashaba sellem. l'/-. od imana ZcrkanUa' komentar oogledati 3s!iiiieti: at-rennia. ?/23212911 l/330/3783 i lbn Ebi-Sejbe..2/223i Tuh. 21\ ' 2/364.ivqlgffi SvojsttL aostanifun. 3s0 BrdzijJ od . Z:Zenoot i ociienio je ispravnimSliönoovomebilje.sa[[a[[ttfru 145 t "Ko bude klanjao iza 4. \ idreri.kltul-ahw:. "Miöljenjeveöineuöenjaka --ashaba.kat2ll3t 1El'nuntekt.tabi'ina i seneracija 8s5 'nldjeti Ari. 35' 14 lmamlon AbaJlB" u L/-tn?/r''Lr {17/2 l l i Belheti :rl J"rl8 Rezzak. Prenosi ovepredajeKadabi ispravnosti Komentar:Allah najboljeznastepen ne moze posluzitiza dokaz o zabraniuöenjaiza bila i vjerodostojna alejhive sallallahu AllahovogPoslanika. l/278."3ae dovoljnomuje imamovo imama. imama. abdur ovu predajusmatraispravnomVidjeti: hre.. Prenosise da je Abdullahb Omer rekao: uöenje. 1/186. prethodnu' Komentat: Odgovorna ovu predajuisti je kao na njoj "Neuöenje je za poglavlje: naslovio ImamMalik na osnovuove predaje S druge strane'od Ibn-Omerase imamornako irnam uöi naglas..o..i. muje imamovo razumijetina koje se namazeodnose. poslijenjih tabi'ina i generacija da seuöi zaimamom.i.a[eifr.

" (hijevod znaöenjaF.638 i FethüI-Ko. vi ga sluiajte i .. Ako uöini bilo Stadrugomimo ovoga.postupioje po ovom aJeru i po hadisima.. odirnama sevkani ß tJporcdlti. 643.Stoje svakakopreferirijuöi stav.o'o Ako prihvarimo misUenje veiine uöenjaka koji kaZu da se ovaj ajet odnosi na namaz. Ako muktedija prouöi saino El_Fatihu nakon imama. 7t336-33.an. Allahov Poslaniae. t04.t-iüaf.a potom iuti i slusaimamovo uöenje.31i. UzviSeni Sutite. veö se ove pojedinosti uzimaju iz Poslanikova. l. Citirani ajetje zabraniouöenjeKur. El-dZaniu ti ahkanit-Kur. Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.Zato se kazeda ie sunnet doiao kao pojasnjenje itumaö Kur'ana. kao Sto smo prethodnoobjasnili.1i. ja. Komentar: Postojeraz-ilazenja medu komenalorimaKur'ana oko povodaobjaveovogaajeta. Isti sluöaiie i sa ovim ajetom.353 2. post.3i::7:.ko @ Zelida se naljcöe sa mnon u uainju? lbn-Silab ez- 356 Viaieti: Oianiurteian.a hadisi naredujuuöenjeEl-Fatihe. g/Zt6-221.) Neki islamski uöenjaci smatrajuda je ovi4 ajetom dokinuto uöenje iza imamaako imam uöi naglas. zekat hadZdi. Tuhfe tul -ahve zi.zanemario ie rad po jednom od dokaza. nakonilo je zavßio sajednim od namazä u komeje uöionaglas. Ponislih. onda ga moramopomiriti sa ostalim argumentima. upitao: "Da Ii je neko uöio ßtovremenosa mnom?" Jedanod ashabaie rekao: "Da. sallallahu alejhi ve sellem. sunneta.anaiza imama.1.Nije ispravno govoriti o dokidanju jednog dokaza ili traziti prioritetnije misljenje ako postoji moguönostpomirenja. ja stx.3s' poznatoie ia veiina obredoslovlja nüe detaljno pojaSnjena Kur. . sallallahu aleihi ve sellem.!. 2t2t 4-219. ako za to postoji moguönost. Ed- * #. sallallahu aleihi ve sellem." Poslanik. da biste bili pomilovani.Dokazi uöenjaka koji smatraju da se uöi za imamom samo na dnevnim nannzima Allah je rekao:'A kad se uöi Kur'an.rekao je'.kogapojasnjavaju drugi hadisi.kako twdi imam Munziri.anomkao jto su: namaz.

Vidieti: ts'rtrnc.to bi jxsno rekao. 15'Nesai. l/304/918. rekavli: "Ne crirzite to osim El-Fetihe.l:. Tirmizi.ali ne i u sebi. 1/1O3.ihadissmatri Ahmcd.2/226i El-tlrdatl\ki. va1 '88 '61Tab. Prenosi ako imam ne uöi lnaglas). Zelio ie ukoriti dok uöi.e.!/ kubra. IbD Kajiim i Albani su ovu predaju Hrfiz Ebu-Hatim er Razi.2/301-102/799:1Ibn Hibban. Medütim. Prestalisu uöiti naglas.a k od i r .1. 3/36'7'368." Nisu potpuno prihvatljive rteöi imama Ez-Zuhrija da su ashabi preslali uöiti za imamom.2/17U. iel' be:.ttje ne rrijedi narra. 2/2t)1-208i Ei ieitu l'nüüia. ßpravnost oveprcdxje. IIariz Heisemi. naredivaoje uöenje iza imama. osim El-Fatihe. Prcnosi se od veÖine ashaba da su uöili u namazuiza imarnaposlije Poslanika.osim 3.360 ashaba koji ga je ometao u uöenju.Slojstia ?oshflifunog.2/28.onda bismo kazali da ona ne moze biti snaian argumentpred hadisima Allahovog Poslanika.rani. kao ito smo spomenuli u jednoj od prethodnih predaja kojü biljeZi imam Muslim. dobrim.Tühfctul ah|.iz koje se zakljuöujeopöa zabrana. ffi Yidieti: Et-t tinha. uzeli spoljainje znaöenje bez pokuiaja pomirenja sa drugim argumenlima.shodnohadßkoj tenninologiji.sallallahualejhi ve sellem.Ibn-Hibban.i. Ebu-Hurejre. Da im je htio zabraniti uöenje.ili ovu predaju.ka<la sallallahu Komentar: Iz ovog hadisa se ne razumije opia zabranauöenja za p l a s o ml. 2/205/312. 1/155/736. Humejdi. ove ptcdaiesu kate: "Prenosioci l2. prestali su uöiti zajedno sa Poslanikom. Ako bismo ove predaje.1-285."35e alejhi ve sellem.e c / r b r ä n au ö e n j a Poslanik. koji prenosi ovaj hadis. bi uöio naglas. i SÜt:tus sataL stt 99.15. Innm Tnmizi ova. Mffaffafiu a[ejfüle seftq- 147t Zuhri kaze: "Kada slr to öuli. e o m e l r i m r m povrsenim i m x m o m\.."0o' Komentar: Postoji moguönost da je Ibn-Mesud nislio na uöeiJe Kur'ana za imamom. 61362 ocijenilivjerodoslojnom. sallallahuatejhi ve sellem.imam Bejheki iNevevi su odb. Ebu Davud. ito je zabtanjeno na noönim po miiljenju svih uöenjaka. 9/303/93 potpünu ne znnöe ove djeai pouzdani-Me. ustvari. sallallahualejhi ve seltem.Tako bi odgovor na ovu predajuu namazima. 2/187/983.r. koji jasno ukazuju na uöenje El Fatihe iza imamana svim namazima. .iutim. se dr je lhn Me\uL!rekru: Ne uei se 1r imilmom. kao Sto se obmlio ashabimakoji su uöili na sabah-namazu. mnogo öemu liöio komentaru na prethodno spomenutiajet. vidJett EI d:e ü \'t!'tadil.

. w Büar.hadisakoji prenosiUbadeb.a na zadnja dvarckata samo El-Fatihu 'oo' 5..l!T:Hd -sunen. el_ Hattaba koje sujasne po ovompitanju. Bejheki. nije doziviovrijeme sallallahu alei"hi ve sellem. t/328/3753.2/243/2944i i tiraen. rtr.. r El. Prenosi seda je Dtabir b. Sliöno ovim predajama navodi se iod Ai(e. 2/239/2932.El-kiraetuhalfel-imÄ. str."86a Odgovorna ovu predajuje isti kao i na dvije prethodne predaje. _ Postupak ovoga ashaba..takoder. 2/22I Sahihus I t256 w B\thari D El-kimetuhatfetimam.ku. za razlik! od. Darekutni.Ldnac prenosrtaca ove pred{e ubruiase medu najNpmrnrje koti posroje.kao i mnogobrojne predije od tabi'inai generacija nakonnjih.Iman D. Abdur-Rerzak. koji su prakticirali uöinie iza imamä.iZehebi o!u predarüsmarrajui\pravnom.Na osnovuovoga imam Buharije uöenje ta imamomsmin-ao obaveznim.Ailinu predajubrljezii imam Buhariu Eltj. Imam Bejheki navodi oko pedeset predaja od osamnaest ashaba koji su uöili iza imama. Abdullahrekao:.. Hzktm. 1t365366/874. 2/ll0_tjt/2775. Ebi-Talibnaredivao uöenie za imatnom na podne i ikindiji-namazu. od imama Buharije.. pa_ zato_ne mogukodstitikaojasanargument na ovom mjestu.Uöilismoza imamom na prva_dvarekatapodne-namaza El-Fatihu i suru. i Albani ovu predaju smatraju ispravnom.Imam Sindi.öuo 6. Enesa8ö5 idru. 100/228.. utrnnza 4. y. vidjeri: Tuhfent-atuezi.ti: . %2rbn-. dokaz je da u3enje iza irnama niie jer MudZahid dokinulo. Navodisedaje Alija b.. 13 130.. Ibn_ Ebiisejbe. . Bejhekt.ana. str. U256/6g4. Onajko ZeIiviSenekasepogleda djelo . Imam Bejheki . poslanila. Samit i predajaOmeä b. u ovim predajamanemagovora o narnazimau kojima se uöi naglas.Liraetuhdtlpt-inon.i. t8/ö0."" p*d"i" ". 2/242/2942.Madt:. Hakrm.A222. Bejheki.i. Amra da uöi iza imamanapodnei ikindiji-namazu.a dvarekara El_Farihu i"uru.ve seffem. isDravnom.863 Ove_dvüe predaje ukazujuda ako iman uöi u sebi.y32}/t217.Vidjeli: Tuhfetul ahve. DZebrkaZe: samAbdullaha b. U327l3750.r. 6" S"1neW ZtZll-ZUtZS+7i 2950. na pr\.muktedija moZe pored El-Fatihe uöiti neku od sura ili opöenito odlomak iz i<ur.l7l54.i Ibn-Ebi_Sejbe.tmam Bejheki wr.ih ashaba. Medutim.stt.d€rr halfe I-imam. a na zadnja dvarekata samo El-Fatihu. Mudiahid b.

'r* hcdr\al'hcb Ubxdeb u verziji koju .'i".or" u kojima imam uöi naglas' se.i" lJ-.uo.-1i foji . bez nje lreca skuprnrn.1"t l" .ensrrija t". frcvnih öeBre o\no\u na iii broinrjedokrze r.. 9145'7 '70Vidieti:Eh:'..u.. 'nenar.tuouuoovome dogadaju e6 Vidieti:Iul!irü1-(rrr?ril-A:i'r' 2/292.uni ajetje objavljenu Mekki's{'e ilc imamcDokil/ na srbJhncmllu ucili Ll-l-Jlihu u \4edini aielir ovosd Samil .nr I m r m u c l n i g l r s r r ru n a m r z i m au . iloLaze kao \idimo ds pnä 'l'upinä imr n'rjixsnije tJ orome sluöaju ve cleJnr u kome ie Poslanikscllallähu hadi' kuji preno. nssloji polkr :t Imir' ucenJalia skuplna iedna u!lxvnom rrzila/enja L..äi". vidimo da sv{ka "J" iicpiri Ti:!:ll: dokä/imx kojima rxspola/e. nattnt'nLrttit iä"). zrii:."l" ""it pravnrka..i^i..3"? Diskusiia o argumentima prve skupine skupina' shodno Nakon navedenih dokaza.rcl l.'." .14e )l koje.od Ibn-Kesi|a e7 Vidieri:J€.4edulim."."iti. 2/369 od Ibn Berula w vidieri: Et-tetltlti.prauniie.* r.. i." t" p'""". t"". <ve miiljcnje rko vei nije mogucepomlnll mo2eodabrctipreferiraiuce ili nekeargumenlc.i' ucili ni:lä i7 ."ii".nateduje *u8 po tome' samokrda imamuöi niglas Prema . niirn"u.iä"li äü".ia"aiii""i"l.1"'. ovcj hcdis vi ga \lusalte I kome Uzriieni Allith lilzc: A kada \e uöi Kur'an' 'i'rüi" da secitiraniajet smahaju a" u* nirr p"milovani"'ovi uöenjaci slu5anje' jer oänorinu nu.i" pri.r' su nakonobjave a ashabi P.ii"Oi nut. Meattn t te 'i1' 3/320'-od reJsitl ' I 5trl3' beiaü' I'eth 4A18' ttlgt'. imam'rKurtubijr. o" "i Ei-farihr.ä|. i/ d\r rcllogä' nenrih\rtlji\x O'i primjeclbrje i-"Ä"il..rc..ll|128-29 B€gav'la' * i./'. m j e \ t t lb o r i l \ l r i n ä p u l u b i l o d d sebi".. 3/505'5O6iLtsdnl gabe 2l51o .t""tr.rSdnini/Brrlrari.ie r a d i l o b \ a l o u k r / u j ei p o e l s \ l i e \ \ e i c J n oo l o i e m ' e n e m a z u imlmx i mukedila 'vtm S"hihu : Obl\ e/c uÖenix ""."u"rt xjclom L] o'igovxra * r.azu rekao ashabimaäa uöe iza njega El-Fatihu' .i.i Üblde b S:rmit i da "".Kuianx /x nijc dozvoljenn rjafi.

:i:.54. od Bejhekija..."i. ZBS_ZB. .: li:ij.-og.0{..jästu. i:..narcd...."ä. n\ ü !. . .1lj:r".. . ."-ff"^ 37r Ebu-Davud.j. sallallahu alejhive sellem..... zastupaju: Mä. i.: Manle.ü il. a drugi ashabito nisu .i daje.!::i..ll{'_ll:jl * "srraur"p'esJi Ub. MoZdasu ostaviliuöenje Kur.z"i. n'ilj.i E.i "" . .i..p"rr.' .ri bio dokinutovompredajom.. ratoder.t}". :!:! :..li*_ M t. Tako im je. *:.r. ako oosroii mogucnosr pomrrenja isrih.r".iÄi .... t. !ltitajuti hadis koga prenosi Ebu-Hurejre. na noönim namazima. . vezane za.tuj" ukazali smo na neke . Ilj:a.-n" il. .us sunn. drusa skupinauöenjaka... :1l"l. Samit. salaltaiu aleJhi ve sellem.----ukazuje da ovaj ajetne mozepoiluziti kaodotuz nu ouoÄ" .f.u. Samil.r*nje Bqheki.ol:1.l1"l9i vidre.zuh._bfl. imamaZerkanüa i Tenkihui-ketan. z*... zot..ri:Jil."j ".. n.ka1^ e7:r smo sabah_narnaz iza Poslanika. 1/279. .:..n. sellem. sallallahu alejhi.ovome hadisu nisu porpuno jasne.Klanjali biljeZi Ebu-Davud. sallallahu äf".': "!:ji hadisom koga prenosi Ebu-_Hurejre . el-Harlab. str.ana mimo El-Fatihe.. i .i*i"".toß||. lakoder.*..'*':n': ::::! f lrc.ä .onreksr had..prihvalanje svih ispravnih dokaza ie oäee oä ooDacrvanJa rlr zapostavljanja nekogod njih..smni.: r... Ebu-Hurejre i drugi ashabi..ä#. uostalom.'.. 1."..y:l:. lDt51823.. prethodno smo ukazalina ponxrcnJa ovogaajetasa hadisom koga prenosiUbadeb. F" ! hut..njega.:lT.T:11::i susrozni dasu. il..*Ju ajnaot ostavtl uaenJe opcenito. suitaje istinakoja semorasliiediti. *:lj*:l: .Llbadeb. h o y.sakomentarom ..p".:.i_y:11... prenosiUbade._r.k.:! t?or:. a ..V. "1k:. r.:nia.i... v. rraZilisu da seuct rzatmama na svim namazimao. d.. t".sa....J1..ä:.. Lr_Haub. nJc uzo-o.. .. . Ovdje mozemo samo dodarida rijeöi imarna l. uea üui i.J: rosraruK.".nije ispravno davaliprednosl jednomod dokaza.1'.u 21201.I150-fuifu..:". lacrn onal koji radi po svemu Sloje kazao ili öinioA ahov :rayr::eErl. sJUffJu alejhive sellem.i!. ..Sve Stoji aoSlooa porfa"ifia. Omerb..'fU"_Sifr"ü J_ 3dgo1glr. Drugo..ii. Ne moraznaeiLi da su ?r..::iji ..i ä.. räkoder: t. *'o rije.i nije moguieda se ispravnihadisi suprotstavlj_aju jedan drugom. . 'S..Tako bi hadis k"ji p*. poslanik. i to nakonposlanij<ove..rijeei E7_zuhrija usre u r.lol::: bi r ßi B.".:*1ll -i. s6!14[ofr atejfü eesetten nonuza . 1"3 -t :l:l::"j:1"1:"j. iji.öä1.:.ve sellem._ql"-1119:" u.

.Ibn-Sihab u nekim hadisima'8?a naredioda uöine. u"" dvojbe. "'iiajÄ. na t oeni. Ouo milliänje. 5/269' od hafiza AskalafiJa i Fethul-Bari' 2/36'7 Redteba. uöeniji su od Ibn-Sihaba ez-ZuhÄja.Takoder.i pot.23^63 i El-etmanast 2G27. godinePo llid:ri vidjen: sij? eatanin nubekl 51326."rcä. Fekinutog lanca prcnosilaca)'koji se uvaZiti poredisFavnih i jasnih hadisa' moZe Na ovo motemo dodati da neki hadiski struönjaci u potpunostr odbacuiu mursel Fedaje Ibn-Sihaba ez-Ztthrtla.puteva ieihul-islamlbn-Tejmiije. Stoje jasno spomenuto ez-Zuhi pripadaskupinipoznih tabi'ina. U"atmu.Medutim.. es vidleri: Et-nedbnua 31366 i Inanul-kelatn. izmedu ostalih zastupaju Ispravnoje prigovoriti nekom od . el-Hattaba da je taiio uöenje za irn unom na svini namazima.Aio bi pretpostaviliispravnostovoga hadisa' kako onda elEbu-Seida Ebu-Hurejre' i-ru"j. *ü"-" Porlanitu.put omera b el-Hattaba. sE. od Xejhul-islama.koji sigurnonije prisustvovao koii se navodi u hadisuEbu-Hurejrehema tome nJegova doeadaiu alejhi ve sallallahu *äniu au tu ashabiostavitiuöenjeiza Poslanika' jer Zivio .urfaova. "' vezane za njega na svesumnje i odgovorio ovogahadisa isüavnosl Sto se tiöe predaje Omera b.namazimane moZe biti dokaz. sallallahu alejhi ve sellem. jasnih predajaod nema bez oizira o-ko* .cetvrt i peÜdokä7 Prveskupine' "' tt"'-Sir'"u *-z"M ji rodennaton 50.8?7 je spomenuÜda se. n itdjeti..8?5 ne ustvari.n 5-n9 . drusih ashabada su negirali uöenje El-Fatihe iza imama Spomenutr u.. ne pddavajuöi im nikakvu vrijednostj?6 sto ie lof jedan u nizu dokaza o slabostr ove oredaie.u on nije . za imamom' El-Fatihe uöenje koji su zagovarali Hudrijaidrugihashaba.häbi. Neki islamski uöenjacisu odbacili hadis Ubadeb Samita' smatajuöi imam Ahmed i *u rfuui. neophodno neki su slabi' a neki pouzdarr' oreösi razlieitimlancimaprenosilaca: jer se u obzir uzimaju ispravni iuko du.1"huait u globalu vjerodostojan.na stepenumuisela (tj." no. pa ni u vdjeme njegovih Rijeöi imama Ez-Ztthija su u ovome predanju' hulfair-raSidina. 1 ne slabi tmam Nevevi je nepobitnodak?zao tanci pienosilaca.oval hadls ovoga hadisa.-u radilo.nismo naSüadekvafte odgovoreuöenjaka m VidieriEeci. ' od lbn' r"t iu"r"n iö.pa su njihove rijeöi i mi3ljenjapreöada seslijede.

ovaj hadis ostaje na svojoj opöenitostii wijedi kako za noöne tako i za dnevne narnaze. nije ispmvno odbacivati vjerodostojnehadisejedne.. kada je traiio uöenje za imamom. . od druga dva mi3ljenja.razmi5ljajuöi o kur'anskim porukama?!U protivnom.koji ne smatrajulegirimnimu-öenje El-Farihe.\koji.MoZda öe se reöi. Nema mjestalogici poredjasnih dokaza. sve dok se drugim pravnim dokazima ne ustanovi da se njime mislilo samo na odretlene namaze. Takoder. kakvaje korist od imarnovoguöenjanaglas? Nema dvojbe da su muktedijeduZneslusatiimamovouöenie. takoder. 3tt4{. najbolja uputaje uputa Allahovog Vjerovjesnika.tto dok i" uzimanjemjednog.jer je Poslanik.:t Mehasinut-tevi I. Isto ovo vrijedi za prcdaju Ebu-Seida el_ Hudrija.nikakav komentar na predaju koju je zabiljeiio imam Muslim od Ebu_ Hurejre.lmam lbn-Turkmanije preiutaoOmerovupredaju. salallahu alejhi ve sellem. uzimaniem ovoga misljenja daje se pravo svim arglmenrima drugedvije . ne uvaZavaosim dotiöno miSljenje. Sejhul-islam nije dao . 31e V idieü: El-dievherun-nekiii.a UzviSeniAllah najbolje zna Meritornüe miStjeDje Na osnow iznesenihargumenata sve tri skupine. a u kome Poslanik. Medutim.r. Takoder.3Te Sejhul-istam lbn-Tejmijjeu .satlallahualejhi ve sellem.nije pravio razliku izmedunamazä.kaie: "Nema nahaza onoi ko ne prouii El-Fatihuu nat@Zu". zw nije obavezamuktedijama da sluiaju imamovo uöenje. sallallahu alejhi ve sellem.Takotler.kako za imama tako i za muktedije i pojedinaönelilanjaöe. ne pnveöi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä.moie se zaliJjuöiti da uöenjaci koji zagovarajuuöenje iza imama opöenito imaju naijaöu i najjasniju podlogu u praim dokazima.unä. hazio od ashabada uöe iza njega El-Fatihu na sabah-namazu.i njegovih plemenitih ashaba.El-el_rnamu" nije uopöe spominjao ovo predanje. 3t6}:'. neld uöenjaci kaZudaje ovo opöi hadis koji ne moze posluZiti kao dokaz. U veri s prvim hadisom koga su zabitjeZiti Buhari i Muslim. 2taa.ali nakonStoprouee El-Fati}u. M't idjetj Ll-nuhalta. prema tome.

i'. upucuju gdjele dovoljnoprouöitisamoEl-FatihuNa ovoJasno namazä.3t2Jhi Mcdamu 33t'niiie\i: Ibn'usej in' 1|31I Ferava slabo'ti njegove i !u iurtit' s moguönoiöu .'.fi.'atz"e slabUim s mogucnoscu n" o. Kada Allan Uzvlsenl najn nebi rjeienjeU protivnom naiispravnije ieu niima jednos ./: skole 5vall. zuti. ... *tahr trorek.t" 11 da osuduJu äälni".i lsto ovo vriledi i za druga pravna "amin iza imama' äi.'..th .kttii jedni radeu onomegdjese'lazu' a da loleriraju da zaiedniÖki ie duZnost -druee I tspravnost da kadaseispostavr Bitnoje na'lnaöiri edieserazilaze.rjelavajuöi medusobna .u u"tunja rukuu namazuizgolor rije'i preleruatl Jeono.uäui"rnodruga misljenjakoja smatramo pitanja'poput "iirt""" "'o""tie"oi..unälrei il potpuno ä.samoza dokaze je ispravno Sta a. Ztog rcga niji dozvoljenopojedincuniti skupini odabrali smo lako neosnouanim i.il.oq Öetiripravne meduimamima a naroöilo davnihvremena.'u.tnih i dva zadnja rekata öetverorekatnih ärrrn'* .drugeskupine'a Allah najboljezna drieöi se.od Razilazenja Napomen.iiu jzazvati oorriroii u pravnim miiljenjima'alr ne lolense islam toleriserazilazenia srca vjemiÖkih razjedinjenje i Sl"":q'...onr"nrrtu islamsiih 332 sure oveöasne i*"r Jä t-"."-txi sauöeniem oko ovog pravnogpilanja poznalasu. ä.poÖeti uöenjala po *.oo naöin spuiianja na sedzdu ird Nema smelnje Medutim'takvi imam äiii"":ä. t"'p"ltlll: po/ivajuci . mimoEl-Fatihe' u'iti ira njega nijedozvoljeno Dok imamuai naglas 83iMuktedija saEl-Fatihom' ie.Jtt je vratiliseKur'anu obaveza sede5irazilazenje..ä rnl<ri"niu. prethodno spomenutidokazi. t.pri tome.1. "t.... ako Dakle."g ul'Ießva 2lll54 s vid\ent:E.""".. "t:"iler drugakao ötoje to öinio svaki ili mr'nju buduöida vjemicima medu neslogu n" .t.o ouit izvorima Ato se muslimani i'.g tf**d imanaili drugihokolnosti' razilaienja' onda im K. Ll-nuhatta.. ako imam uöi naglasmuktedijauöi samoEl-Fatihu' sebi.-tcmhid.:-" i sunneta. ne budumogli okupiti "i". tada muktidija uöi El-Fatihui odlomakiz Kur'ana' *. doci do praunogrjeienja . urujti. je po obaveza raditi dokaza koji nije derogiran' ..k"g.i""ii"i*llutr.-iu i tl.Jt:".

762_ 1765. El-kat lul-nufd. '* vidjeti: Hasijetu lbni.1tttt. 2ß25 j61. nesto kaUe to ie neprikosnoveno. Utejbe el_Kufi. N. pripisuje imamuMalilu.rbn-Abdu rBer u El-dZamia.'Nije dozvoljeno nikomeda sliiedi ß A"t'*r " n"7"ut-1"*iri str. Zlatn€ izrekelekih islamskihuöenjaka Poznati tabi'in Mudiahid b. l/44t i u Ll.885 .iistaknuriie -ih islamske liinosti i osnivaei velikihpravnihikola nisu dozvolilida neko slijepo slijedi ili preferiranjihova miSljenjanad hadisimaposlanika.ououärru. Dzebrje rekao:.Iarhut-t?\nb. 153/179. Niko od imama nije obavezivao na slijepo slijedenjenekoga od islarnskihuöenjaka posebno.."tt"-j'fo'f. sallallahu alejhive sellem. '* vidjert.ncdhalu.. 2n2a i Hori\etulbni-Abidin.. 92 i 104 iz fusnote.2tg2l-g26 . tuBetheki * Ibn-Abdul-Berr u El-dilrnia. 145..Abidin. t/107. Sto se tiöe tabi'inadiskutovademo o njihovim . 2t63. Ebu. Ovu prcdaju.Odsvakog seprihvata i odbüa osim rijeöi Poslanika. sE.fr Imam Ebu-Hanife i Ebu-Jusuf kaZu:."336 lsto ovo se prenosiod osiatarri imamai Ebu_ Sevra.Uzeto iz Miftahul-dienne.'"'Abdullahb. Hanb I El*kihu vet-nutefekkih.to -o je poznalirabi'in i pravnikEl-Hakem kazao b. od lbn Useimrna. el-Mubarek prenosi daje imam Ebu_Hanife kazao: "Kada Poslanik. 2/63. ^'vidie|j: Sij?ru?atanin-Aubeta.2/ I62. sa ispravnjm lancem prenositacr. dok uöenjaci mogu pogrije5iti u interpretiranju vjenko_ pravnih pitanja. rakod..itaca.88a Cirirana izreka!e. sallallahu alejhi ve sellem. bez obzi. 3s lbn-Abdul-gen u Et munteka. . sa dobrim lancem prenositaca. siff. Kada kaZu ashabi mozemo birati izmedu njihovii mi5ljenja.kts+ njemu i nije dozvoljeno zbog misljenja bilo kojeg imama ostaviti rad po nekomod dokaza. 3/300.Nuajm ! El-hitije.r.rana stepen njihove znanosti. tOt3S.Kada ImamEbu-Hanife je_rekao: seispostavi vjerodostojnost hadisa to je m^oje miSljenje.qdrjercdosrojnjm taniem preno. zabiljezio je imam Bejhekit\ El-nedhalü. jer nepogrjesivost u vjeri pripadalamo poslanicima. takoder. sallallahualejhi u" .

äl ä"n "ga prihvatiÖemo (tj..1: savjerodostojnirn 1/174' Äsbihan' m. iiö'ööF T :t::Tl."d a ostavrte alejhive sellem'uzmiteSunnet d""it ?.mirna ..banija .li.rn pätrLir.d ^.lzi:. 1/?5.i)llJäii3 po njemu."'# iä ::j1.:.T**?i*:ilffi ."radpo nJemul a da neprihvatim hadis.ll::il#T..lit.Ak..i1.ö1il6e'i talamut' od rbn-H^zna..tuuiti Od imama zbog rileei ioslanika' sallallahualejhi ve sellem ue en'iLu "Ako vidite u mojim knjigama sto se kosi\a nesro ""iii? -a'l"Ol.:''öä:$:"1.iip'.. navettlin..uiHt:.x!nI". Prenosim zunnarom?: "Nije dozvoljeno Safije se prenose i naredne izreke: --o.iÄä!r..u'ä.."...o.:täö"jHä*'. *liüitr.*:..'j.j:ll+i?j'fiü.y. "Smatraö li me iodönom'hadisu.podudara ga ostavite. lmam Safija se naljuti i reöe: opasao ifr "i me mozda vidio u crkvi?! Da li sam to. KJt#I'.11"..." ahbari r ."'"' u Drotivnom i potvrdio njegovu Jednogadana imam Safrja je spomenuohadis rad Po Jedan od prisumih ga upita da li prihvata vierodostäinost.ltrl-9+l:?#LT"'6.' .l :i. 6n44. znajte da samPametzguDlo l45 od imamasana Ja' w Vidierit talanul'nuveki'in 2l2l| i lrtadun'nukkddstr' A.y':::.?il1ii. sr viditeda se moje misljenje. od Ibn-Kajjima' "l: 3::1?:*ili:i sT1:1o.'".t#":*5"rt.i. i24 r.#tülli*Xli.. r*.'ljH1iilJ'13j.r-. jaöimargumentima) njega jekazaoi t" :'T -"j"*.sebe trüäi. . Malik Imam l'i. sallallahu ".i"ll"üi t"iää'' r' da o'ri r5" ":i' s ffi]ffi:':"."'.

156

ve se[[en,namaza

dozvoljenoostaviti vjerodostojan Sunnet zbog neöijeg miSljenja."8e8 "Odriöemse svojihmiiuenjakoja nisu u skladusa Sunnetom Poslanika, "Vjerodostojni satlallahualejhi ve sellem,i slijedim hadise."8e hadisi su "Ako se preöiod mojih misljenja. Ne slijediteslijepomoja miSljenjal"em "O Ebuuspostavi vjerodostojnost nekoghadisa, to je moje midljenje."eor Abdillah (imam Sahja se obraöa imamu Ahmedu b. Hanbelu), ti si uöenijiod meneu hadisu.Kadavidii vjerodostojan hadisobavijesti me da radimpo njemu."eo2 lmam Ahmedje govorio: Ne slijeditemene.ni Malika. ni Safiju. ni Evzaia. ni Sewijaveduzmiteodakle su oni uzeli."00l Imam Ibn-Hazm, osnivaö bukvalistiöke pravne ikole, govoreöi o "Da je ispravan jednomslabom hadisu, kaUe: radobih ga prihvatioi ne bih ga ostaviozbogneöijihdrugihmi5ljenja."e@ Na drugommjestulbnHazmje rekao:"Sto senastiöe,niöüerijeöinisukategoriöan dokazosim rijeöi Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Da ima ispravna Fedaja od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po ovom pitanju, prihvatilibismoje i zadovoljilisetime."eos Velfü hadiski autoritet Ebu-Bek b. Huzejme je rekao: 'Niöije se rijeöi ne mogu uporediti sa rijeöima Poslanika, sallallahu alejhi ve prenesene."e06 Identiönoovome kazaoje sellem,ako su vjerodostojno Omerb. Abdul-Aziz.eo?
M yidietl lalamul-muyekki'in. ln. s Eb;-N uaimu El-iila:e,9/ | 07. V idieti.rakoder: ,la tanul-nuvekki'in,2t285 . m vialet: .rAa,ar-Sa.f t. sr. b7-68.od lbn-Et)t-Haum i. 11473, od - M"nakibLs-Saf imarnä Beihekji&Hilrer" l-cttiia.91t06-101 i Sijcru?alonin-nubclo. tol33.

^' v;a;.t, pi--unouo itsr .

x7 Viijen Hilijetul-evlija, 9/170, Sijeru ealamin-nubela, ll/213 i Humetu ehlil-itm, str.181. * fetani, (ttl). LJzetoiz Sifetu salatin-Nebijj, str. 53. Vidjeti, takodeti lalamulnuvckki in. Zt2Ot. Lr-nh. str.588i El-kavlül-nufid. I/61.od imamaSevkanjja. 'M vidieti,: El-nuhalta. 10/408.od Ibn-Hazma. eos vlüer;.: El-nuhalta. 5175. eß Bqleki r El-netlhalu, ,106, Hatib u El-fekihu rel-nutefekkti, l/536 i Kajsed u preno.ilaca. 2n 28.sa ;pmvnim lancem --_T?.*irctul-hulfaz -'Darimi, tt8l432. Adz:um! Es-i"nah. l/182, Ibn-NasrMervezi u E(-rxnrp. 9ö, Ibn-Bettth \t El-ibane, l/60, Hercvi t Zennul-kalani w ehlihi, 3/12 i 5D1 H^nb n El-fekihu vel-mutefekkih,l/508, sa dobrim lancemprenosilaca.

1s7!

llli'l ::i$i';: iiljikT:$:' ,""'.",'.:$;'S, ?lü'",iil1",i,,il1 rlejhr ve sellem k()jesu nefnl ialloll.rhu
osnovomkoja sudl Vidimo da su naii prethodnici -smatraliSunnet

l:',*i.',liitll*',l.yll'i,',"i"iiil,;::l'";lüü::': ;;;giT

; liix ;:rq*r i::11: :n; : tr[ :r{iil-''"'J,""
Poslsnrka sijllall' prihrrtite Sunnem, ' eshabir"njegovih

T"'i: ::^:?#jT"il"'l:; Tlffiil::'tff l'l *.i*1"'J1",:i"'i:lili' sa skladnosti nisuu potpunoj akonlihtvi siavovi itt#;ö;il
ili Sunnetom Ku/anom
lezi s Postom sest dirnir nirkon rxmir,

jedanldmi::J;'J"i#T^f"li:J spomenutemo s ovirn u vezi

:: j: 1'"i: ;I;'"""";,::i t,T:: r:iiil::'ül.: ::l* l*.1'; s] iäti;i;i;il;;;";h::,,::"H;,";;p*'l','ffi9'iii'"Iil
""sur'it'u " u'uo"'" ff äliii;:"#"5il'HTI"".lil!|'".ru;.ri'nekih na miilienje "pt^""" "staviti rad p; niemu'bezobzira
ä"äääiä

nä}il.ii#jäoü#;i:},i;};l4lvn.lli-i Y'},rr"}iiil"lr'r'i i lbn' u'j ii'kl r/r32
Adzu'ri r4r. * i,,"ii"*:l'iä1,'1,:.",,'#,l,i"ilil"^"'.,''*'

1 Ad/ur'' Eo ",ni'j :-"'i;:l'l'l i[:\TiilT'li;)'" -/' iile'Jr ";1,i1: :;,,

u,'," ",'ült:,i';i*r;1 )i;t il;.:ili;iiillll.".,,.', jl il:;,1 jl; ;l'1,:: ;;.1,111,,,,,,,,"''' ",ll'J:;:l:l;:j,:' n/l-l ,t,i,,.. l,:n, tt ,',-t 1/ lI | /d/'7r'{rr'n

r'itiir, :ilff:""i'': ::r'lr ;;ll:';r't. l;i;;:,i;' ":r ;;?iiiü j;ü::i: .''',u'"'"

ve selfen,namaza uöenjaka iz prvih generacija koji nisu öuli za ovu predaju, kao ito je bio sluöajsaimamomMalikom b. Enesom. Et-te'min (izgovaranje rijeöi amin) po konsenzusu Rijeö aminela, islamskih, uöenjaka izgovaraju imami prouöene muktedije nakon naglas El-Fatihe.er5 Medutim, spor se vodi oko naöina ugovannja. Prva skupina uöenjaka smaha da se to öini poviSenimglasom.Ovo je stav uöenjakaSafiskeer6 i hanbelijskeerT pravne Skole,Ebu-Sevrai Ishaka,er3 imama Buharije,eLe Ibn-Hazmae2o i drugih. Druga skupinaislamskih uöenjakasmatrada se amin izgovaratihim, pri$Senim glasom. Ovo je stav hanefijskihozr i malikijskiho)r pravnit<a. Suljana es-Sewija. imama Taberija i drugih.""

fo miSqenlu vetine uöenjalaöetiripravneXkoleamin znaöi:"cospodaru, uslixaj!" Vidjetii Er-temhid,7/9, El- istizkar,2ll45, El-nuhana,3n66, El-yesit,1n23, EInusni, rts67, Fethul-Ban, 21306,El-benaje, 21218,Mevahibul-dZelil, UU3 i EIfe vakihud-deva"i, I D'74. eß vidjeti: El-ned\mua, 31332,El-ninhadZ 4ll31, Umdetul-kan, 5118,Et-temhid, '7112 i El-ßtizka4 2/196. Me.lutim, imam Malik, po jednoj verziji, smatrada imam nede izgovarati amin veö samo muktedije. Vidjeti: Ettemhid, TlIl, El-istizlar, 2ll4'7 i Ez-zehieh, 216O. e16 V idjeri El-unn, ll3l |, El-havil-kebir, 2lrrt , El-nedimua, 3t33r i Hitijetut-utena. 2 O7. 't1-vidjeu: Ll-nueAi, t t565, S?rhuz.Zzrkcsi, U55t I Et-in\aL2t5t. 'i3 V ialeri : Se.i,, tal ii'ri .Buhan, 2tJsb.od rbn-Benata.Et-nuha a. 3t 264i EH?nh id, '71t3. e1e -48. v idietii u mdetut-kari. 614'7 ex Yidield: El-nuhatla. 3D64. e'| Viileti zl-netsut, lt32-33, El-ihtijar, 1167, El-hidaje, lts} i labus-sünen, 2/231, 245. eD.vidjeti: Ez-zehirch.216l. Et-tadau v"t.iklit,1243i El-f?vakihud-d?vani. 1t275. -' Vidjeu:Lt-tcnhid.7113. EI rstizlar,2ll48 i El-muhalla, 3t264.

st{

159I
naglas Dokazi uöenjakakoji smatraju da seamin izgovara r l e l h ir c ' e l l e t n ' eP u ' lr n i k ' s l l a l l ' r h u l. tbu-Hurcire n r e n r ^J i c 1'' :'"dn'i:t p{lol'i *rnol. lx"ia" ii,,,,rit,t.\: rtmin. rr' t1(i Ni utkli itJr '' 'i.lr,,)ri N1 ":1i:: ,,,t"1,, tti"" tnttol'tu\1(ttivtosli.ar4''i nJreolrr ovr ie rr 'rome S rhihri-n:r'lo\lo hldi.:rimamBuherl ciriranog 'll9o\lrcnle xmln rmrn nrgLs' i poeiutr"lr,taarrro"oizgorarcnje ' Po/nrloie d:r\e pla\namisljen1ir inrilmr l"ii^' äJ.,ra"" rnukredija zbirci u 'rojoj hadisr'ri i; i"gi"'r1" r"l" ie nLsrovio ;;";;;";i;;1. protirnom' u ier rmin nrglas' ö"tl ilir.l,,'* "l. ru1",trim''miigorrrra propr' prrrnjeniti nemogu'e bilo ;" bi aule imamaps bi ;"iJii" i u rmin rijeci ,,;"";t"n;u'- o"o 'e oJno'i nr izgor.r ;;;.0;.';t 't^a"-i*". u kojimaimamuÖr a ötosetiöenamazä ,reinaglas' ";'*"ri.^ naglas' tla seaminneizgovara "]"üi-itr"..ti ",""lrci su sioZni se prenosida je 2. PutemSufjanaes-sevrijaocl Vaila b Hudzra ve sellcm'kadaje ;ö",,-.". ilr"hova Posianika' aJejhi sallallahu *m, re led-dallin lrrko krie: Amin' äu;"if-rnugdübi ffi,o, .aleihim "'" pri tome svojglas orezuii {-uli \mo {AllJho\'l U D r e L l xlih i n\ 4 r J / c \ ' r i l h l l u J / r l r T e : je i/8o\r'rio amin Kod p-finii'.-.'rif "rr"f'" alcjhi ve 'ellcrn.rkrdx 'Aminl"' ". .povisiojesvojglasizgovamjuöi: oalJti"il^ ""ji,

'T#1" älilTliir'.Tiliilll;.?Jlii ü,,llliilliJi ;,';#'m:ü'ililiilll

ä "*:lrlii'il):r;lli:til:::1, );,:;; )iiir;ii l'irr:'r,,1 l;:r i,ül
U328.

rlf;1i El nttlhiJi.nß'ic,zrtic,str' 102'

Darekutüi' r/25el803, ;X'fi:3"'"fi:T,iil,'-tl. rirmizi. Ibn-Mrdtc' 61/2r1t. 2/60
Darekütni' Muslim.

:n121,;;,1,1;;;l;.ik?,:ä[iJ,T,l,]ll s",r. ili,7,z!?ri!i.li"-ri,L Bejheki.Zejlei,lbü-H

j: i;;i:rr rir'[lr;li;hr;:: *',ji: l;*:,-:im!l
f't,'''l-dl r' 1 1/r'1 tli*"'" esi,r s.,r'ioet'tc'r\ 'ojfrl

ve sellen,natnaza 3. Ebu-Hurejre prenosi da bi poslanik, sallallahu aleihi ve sellem. nakon zavrsetka nCenja Kur'ana (tj. El-Fatihe) izgovorio: ,Amin!, poviienimglasom."" Irnam Muslim tvndi: "Od poslanikasallallahualejhi ve sellem. prenose semutevatit predaje daje izgovarao aminnaglas.,nlo 4. Aisa, r.a., prenosidaje poslanik, sallallahualejhi ve sellem,rekao: "Najvise na öemu varn Zidovi zavide jeste nazivanje selama i vaje izgovaranjeamin u namazu.,,e3l Aninarle u ovome hadisuuporedeno je sa nazivanjem selama. Dakle, zavist Zidova .ye u onome Sto javno ispoljavamo,_ ne ono sto kijemo ili govorimo u sebi. Ovo je, takodea bitan simbol islama, kada muslimani kao jedan, u velikom broju, izgovore amin. Tada Atlahovi neprijatelji osjete snagu, jeains$o i veliöinu muslimanskog tijela. 5. Poznatitabi'in Ata je kazao:,.Slujaosam imane i muktediieda nakon zavrietka El-Fatilekazuamin.lakoda seu d2amijisveorilo..ie.) e, je klanjao, pristajuöi za Mervanom b. Hakemom,pa . . flu-flgrejre "...ve kada bi prouöio led-dallin. Ebu-Hurejre bj rekaoamin, ore2uii pn tomesvojglas."' 7. Prcnosise, takoder,da je Z|bey, zajednosa muktedijarna iza , sebe,izgovaraoamin povi3enimtonom.
r/2s8t7o3, Ha]ilm,l/34sl812, rbn-Hibban, :b::D.a::9,-]tt t6/824, rbn-Madze, A176-17 7 /462, BejtßI:r, U84/2448, Darekttni, l/32911259.rmam ,q.hmed, iakirn, Zehebj. Ibn-Kaü'm i Ajbani o\'|r predajusmaüraJu rspravnom. lmam Darekurnj i ovu predaju smarraju ispravnom. Vidjeri: Maüctus-sunen,U3q2 | :elnjKßJ_ Tuhletul-ahveri. Zt77| Es sitsit?tus-s.thiha, ln53/4(4. ^.^ 'Vidien: EHcnjiz sn. 134.od imamaMustirnai Ft-hadisut-nal,1str. t3, od dr. Harnze El-Milibariia. n'

Hrzejmei sejhAlbaniovupredaiu sma!äjuispravnom.\ridjert tadtu ahir.samed, 2t449 '3' ,tbdur-Rezzak, 2/g72(A3, Ibr'-Hl|?jm,3/204 I rbn-Abdul-Berr, 7/15, sa isDmvnim lancem prenosilaca. VidJeüAsaruraahabe, v23t. ^.. '" Bejheki.2/85/2451. Sejh Atbaniovu predaju smatraispravnom. vidjetr: Ed-daiIe, 2t369 'r Butrari, str. 172 (mualtekan),Bejheki,2J86t2454, Ahdw-Rezz*, Z/g6t264O, S^fija \ El-Musne&t, s\t. 51, tbn-Hazm, 3/264. tmam Ne\evi ! Hulasa,ut-ahkan. tßdl.

"'.e11t.11-"_-a-"a4iry'ulredu.\t.3}onss.tbnMadze.tnsgn}4.Ahmed AbduFRezzak, 2ßg/2649,rbn,Huzejme. rlzS}tsia. h;n in,135/X073,

Dokazi uöenjaka koji ne smatraju da seamiu izgoYaranaglas "Klanjao 1. PutemSu'abe,od Vaila b. Hudzn Fenosi se daje rekao: samza Poslanikom,sallallahualejhi ve sellem,i öuo ga kadaje prouöio: 'gajril-magdubi alejhim ve led-datlin.' rekao je amin prigusenim slasom, __ Ovaj hadis, kako smo veö spomenuli, dosaoje putem Sufjana esalejhi ve sellem, Sevrija,i u njemu se spominjeda je Poslanik,sallallahu " "prigusenim "oreiuöi glasom glas" ne pri tome svoj a izsovorioamin "Öuo sam Muhammeda (tj. svogauöiteljainama Liarn Tirmizi kaze: "Verzüa je od preDosi Sulian. ispravni^ja koju Buhariiu)da ie rekao: ""'o lmam Su'abeiovevärzije. Su'abe je pogrijelio u ovom hadisu er-Razijao Su'abetovoJ Timizi. takoder,pitao je hafiza Ebu-Zuraa "Hadis od Sufjanajeispravniji pa muje odgovorio: verziiiovosahadisa, "U je naöinio ovomehadisuSu'abe kale: niegä.-n"Euu-Bett el-Esrem Hafiz Darekuhi iätiiab (mahana zbog koje se odbacuje hadis)."e38 "Su'abeje predaja ovaj hadis Sufjanova pogdjesio konstatira: Fenoseöi 'Najv,eöi na öelu eksperti hadiski je ispravnija."e3e Im; Bejheki, tvdi: Buharijom sloZni su da je Su'abe, pogrijeBio u ovom iu i-*ou Sugan es-Sewije bio pouzdaniji,jer je Su'abeviSegrile5ioha<lisu."eo je viSegrjeiakakoje Su'abe preno3eniu haiisa. lmam Tirmizi spominje "Kada se je imam Bejheki kazao: nacinio.orenoseiihadise.qrZato Sufiani Su'aberazidu (oko nekoghadisa),prihvata seSufjanovaverzija,
kate' ;' U El-mEdilnua' 313'10' tvrdi: "Lanac prenosilacaje vjerodostojanili dobar "lman Buhariovu imana dijeli misljenje Albani Sejh ispravnom." smatra Predaju Buhadje.Vidjeti: Er-rilsiletud'daife 21369. * Hrki-,i, ZnS:nstf, Muslim u Et-r€njkr, str. 133ßö. DaIekuEli l/J28/1256' Tirrnizi: 265 (rnuallekan),Ahmed, 3/205/546(El-f€th). lman Hakim i Zehebi olu isPravnom. Dredaiu smatraiu % vidi;nt Tuhtentl-ai,ezi, 2166. w viÄetn| Tainurtesnb, 2J234 i T'lhfetutahvezi' a66

* v 'dl"t',stt"tn*"Ln"tir, tlzgl .

w \,niietii Sotenud'Darekuhi, 11329 m \iitel.j: Mariferus'sune4 l/531.od imamaBejhekija' %t Yiiea: ruhient-ahvezr. 2/65-66 Pogledatiovaj izvor zbog detaljnijeg objainjenja'

ä.roega jos dvojica sroga podupiru .z vidjeti'.""* U drugoj predajiSu'abekaZe:. tt95 96t Tuhletut-ahvezi. a Su.. i t258. 2842448 i ocijeniogaje vJerodosLojn irl.jaöidokazneispravnosti poslanik.uu a*Ji"u * po.'ea2 hadiskistruenjak Jahjab.e52 q. 2nO. Kada bi prenosiood nekoga. 4tI I3. 2t66. *"..u odnosuna Sufjana.d imamMuslr nna i El-dZerhuyet-tadil. izgovorio amin poviSenimglasom.V |dieLti T?hzibut-tehzib. "'Vidjeti: S?fiu itelit-t irmizi. Salih i Muhammed b.vldjeLl Manfetusaunen. t/63.dani..f"!llg"l (tJ. rada prilvatamSufjanov hadi.jer je imao bolje pam6enje poznati i bio je uöeniji od 5u.Sutan ima bolje pamöenje od -boije mene.:. uvjerio bi seu preciznostSufjanovapamöenja.q8'Ftafiz kaze: je prioritefi!üa predaja zbog.abe el-Kattan niti mu ie iko ravan..VidientTuhlerut-ahv?zi. bioje dostanesiguran u prenosenju lanaca prenosilaca i teksrova hadisä.a u kojoj Su'abe kaZe daje sallallahu aleihi ve sellem.abeta.2..dae rhu let -tadiI..abe. )n0.re.r. Es-sunenut-kubra. AIi b.--Zato je sam Su'abegovorio: . pouzdanüimiLi bro1nijimprenosiocima.. t e. je verzijakoju biljezi imam ove predaje _ -Joi..... oa? viajeLi:a re.y:y. nema niko od drugih prenosilaca da bi pojaöaoSu.Moglie JedaJe5u'abeuoöiosvojugieSku. tmam Su. 1t433..esr Imam Bejhekije rekao:. .em pnsovoriro se äY:!tr:i:. Seiä je rekao:"Niko mi nije draZiod Su. ll53t. Jahia b.uporedujuCi prenosroci nji}ove verziie sa drugim.ahvezi.:n trs. Bejheki. ß0/25. " Bejheki. Ovim puremhadiskisruenjaciorkrivajugrjeskekoje uöinepouzdani (poput Su'abeta). '"' V jdjeri: Tuhfetul..abera niko. -tbn_Had)er Salil. prihvaraju se rijeöi Sufjana. -. dok Sufjanovuverz-iju prenose drugimlancima prenosilaca generaciie: trojicaiz niegove Atai. '"-' \ idjeti: Tuhletut-ahvezi.pa sevratioSufjanovoj verziji. Mein kaZe:'Kadase neki prenosilac odretlenoe 'qa' hadisa razide sa Sufianom.tr..:.abetovu verziju. ali q4 kadaserazide saSufjanom.. 2nO. Seleme.67-68 i Se rhu iletit-Tirmizi.abeiovapredaja podudara sa Suüanovom verzijom.} . dvollcapouzdanih).oso Ouim se Su. * v idieri: El.sufjan pamti od Äene.pa bi^galiöno upitao o tome.. I t6J.'ea7 Takoder.

str. . 63' od imamaNesarjaEl'd:efitt .e55Pored toga. Ebu-ZuraerNepouzdanim nazi. a shodno hadiskim pravilima' dovoljan mzlog zil neke prcdaje. D-tat'h. Nesai.e56 je samo po sebi.Ni u jeclnom od njih nije spomenutovaj dodatak: "time ie Zeliosamo clanas pouöi ".l A bir.//r. El-'.163:ll q5i 2. Eiji su hadisi ni5tavnikako kazu imam Darekutni' Ibn-Hibban' Jahic h Mein imilm gr smctrrjr-t: lbn-HaJ. Nepouzdanim HrJi' koji i tJrugi"-" r. HudZ| u opisu Poslanikovog' sallallahu 'gajril'magdubi al{him " alejhi ve sellem. sbu-Hati. Prenosi se da je Vail b. snifrd'd a|a.U hadiskoj nauci odredenidodatakse smatra porpuno slabim i odbaöenim (munker)' kada nepouzdan prenosilacipotnene dodatak ili verziju koju u doliÖnom hadisu nisu pouzdaniprenosiocl spomenuli n'r tanavi u Settn eaiilaßar' l/20'l Vidjeti: hihafr 'ttchere l2ll97 od IbnIrnam Mubrekfuri tvrdi da je ova pr€dajäniitavnä Vidjeti: lüfetrlHadzera.)51:'IFl qtSüi titl-lioIt l/]]'l] "$Vidien: fdb. Ebu-Darud .1rvr' nr 5alll7 r7'ltril'"' /''r'-i' l/j"b "'r lbn Ha'l7err w Dnlahi u EI rtrrn v?/ errrd. Sto a citimnu veüiju prenosiu formi Hatim i Daiekutni.el i drugi.h--ib.et'lddilu 1162 Ibnod l/296/263'l iTaktihül1. 2/356/8515. a njegove hadisc niitavnim. e. e s iy i d i e t i . H a t i mN prenosiVail b. odbijanje 3. tirmiu B u h a r iE . b u .od imamaZehebrja HadZera. I /113." nije prihvatljivjer se u lancu prenosilacaove predajenalazi Jahja b Seleme ü. l/441-442/1558 '53vidjeri: Tdkriblr rer:iö.' zatim je povisenim tonom a otcgnutim Slasom rckao: 'Aminl'Time je Zeliosamoda naspottöi""' Spomenuti dododak: time je ielio samo da üas pouÖi.rrararekuo: . Ebu Vail prenosida Omer i Alija nisu izgovtali amin naglas U lancu prenosilaca ovog hadisa ima Seid b el Murzuban' ga smatrajuSutan b Ujejne' Jahja b Mein. er-nazi.J.2165.l. ahve:i. %! vidjeti: E(Lrruafa. prouöioje: ve led"dallin. Seid b elAhmed' EbuMurzuban ie obrnaniivaö (mudellis) kako tvrde imam "od" (ar' 'an). fufr"jf. 120/270..ai.?.na. IdZli' Ibn-Adijj' Zehebi i drugi"" Imam Buharija i El-Felas smatraju Seida b el Muzubana potpuno nepouidanim. HudZ[ prenesenje mnostvom ispravnih puteva' a neke smo vei spomenuli.

zbogrijeöiUzviSenog Allaha: "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome.Moliti se Allahu tihim je bolje zbog eventualnog glasom pretvaranja koje bi se moglo pojaviti. Ebu.a dova boljatilim glasom.ahvezi. Uöenjaci koji zastupaju ovo mi3ljenje."e5e Allah najbolje zna da li je ova predajaispravna. po najispravnijem misljenju. * Vldlell: TuhJerul.I I I 1rcq sallallafii ve selfem. od IbnRed. 4/85-86/390. Duznost ie posrupiri po ispravnom dok^zu. prenoseöi od UzviSenogAllaha.) Tspravnije bi bilo kazatida je amin samo zavr(eral i peaar jedne dove.Ovo ie za Mogarobai njemupripada ono StotraZi. Prenosise da je Ibrahim en-Nehairekao: "Peteroimarn izgovarau "Euzu billah". a ne na put onih koji su protiv sebesrdibu izazvali. ^."(Prijevod znaöenja El-E'araf.' V idleri: Tuhfetut-ahlezi. "Amin" "Allahumme rahmanir-rahim". pa kadarob kaze:'Uputi nas na pravi put.vidjeu: Iahut-Bai.7/qL. djeöi Ibrahima jer sesuprotstavljaju en-Nehüa).koji kaZe:"Ova predaja Ibrahimaen-Nehija i sliönenjoj ne mogu biti snagapred hadisimaPoslanika. Takotler.. 2t65 . takoder. rekao: '?odijelio sam narnazizmealuMene i Moga roba. nije uvijek ispravna.eba. -' Poznati htabr'fn Arä nazlaoje amin dovom. U vjerodosrojnim hadisima se navodi da je Poslanik.. kao Sto smo rekli.Bismillahirsebi:"Subhanekellahumme ve bi hamdike". i Rabbena ve lekel-hamd. . namaza I I I 4. niti onih koji su zalutali.a kada bi bila ispravna. na put onih kojima si milost Svoju darovao.sallallahualejhi ve sellem. i njegoviashabi. Imam Kurtubi ovako komentiracitirani ajet: '. 22b8l8844i Abdur-Rezzat.Davud. I i I I I l l l I . u sebi."'e63 Ovalijepadovas" . odgovaramo rijeöima imama hanefijske pravne Skole ElLeknevija.55.t/2'73276ll 85 i drugi.uuiSauu sa amin koja..sallallahualejhi ve sellem.Matjk. vjerodostojnim hadisirna. kaZu. sallallahu alejhive sellem.""'jerje polorina druga El-Fatihe dova. 2/87/2597."e6l 5.' UzviSeniAllah kaze: . 2t65.On ne voli one koji se previseglasnomole.. l/154-155/7 34. tvrdnjada je dovau sebibolja negonaglas. {s' Ibn-Ebi-Sejbe.da ie amin je dova. znaöi Allahu usliSaj. K Muslirn.kloneii se tumaöenja jJe koja nemaju podloge.Najbolje i najispravnije je onako kako su to öinili AllahovPoslanik."e60 Sejh Mubarekfuri kaZe:"One ne zasluzujuni spomena (tj.

Ishakai drugih. Avnulmabud. odbacio u Ahkanul-Kur'anu.?- . Ibn-Madze.u Sunnetu El-Evzaije. '761164 i 165. 5t211202511. s'Vidierl:/n./ q//i/.tstvovanje ibadeta.Slabi su i]i nejasnihadisina kojima poöiva da prouöe El Fatihu. sallallahu daje AllahovPoslanik.di'. 69/162 i 1261. Ztll lstzst. B.L-'litptud J"it. Semure prouöe El-Fatihu.aI'lnl'L lata. da Ebu-Bek el-DZessas uöenjaci su prihvatiliovaj hadisi rad po njemu.str. .samo prisr.Imamovo uöenjeu namazuveöinombiva oblik ispoljavanja naglas. pa je sasvimlogiöno da i amin.:t )88. 2n 5.2t25iT. 1/230/1260 1/200/1234.e65 Sevra. "o tit iri. Danmi. '\t )92 "ß !. <Ja seizgovara za uöenjeEl-Fatihe Da li semuktedijamaostavljamogu6nost El-Fatihe da imam nakonprouöene smatraju Neki islamskiuöenjaci je je Ebuprouöe. \l.u alejhi ve sellem.|\6). rc5 t je po sebi.pravio duZu pauzu s ciljem da muktedije sallallahu prenosi je öiniti dvije pauze u namazu. tltlo. Ebu-Davud. predaja nije jasno spomenuto citiranoj Medutim./.2/342 i Tulietul-alÜe.Ahmed. Vrdleri: afi.taj\!kt.rh d:r a. naglaspropis. Sunnet praviodvije pauze u alejhi ve sellem.i. Darekutni. qd ltl2t.iee se$ry saffaffahu SvojstraQosfaniLwo1.r/'rrl tltl:a\. takoder.lerl: Lr-Icl.javni kolektivnornnamazu Medutim. Et ncJrnur' 1t3t). kao kraj te dove."e6a tj. moguönosti muktedijama stav o ostavljanju alejhi ve sellem..Lilr. a samimtim i drugi dio El-Fatihekoji je dova biva. II tOA I Ll. Od Semurese prenosida je Poslanik.sallallahu El-Fatihe. ima isti naglas. Rejhevr. Ovo stav da muktedijama trebaostavitimoguönost Medutim."e66 i poslijeprouöene nakonpoöetnog tekbira öiniopredah i spomenuo mahanu ovogahadisa obrazlozio SejhAlbanije detaljno ovaj je 3/50. wvidßi: El-d:aüiu lt ohkürtit-Kuro .a[ejfr.rtud:t/htJ. koji ukazujeda imam pravi pauzu nemaispnvnog i jasnogargumenta nakonprouöene El-Fatihe.e67 Neki islamski da je Poslanik. imama5afije. 21219/307'7.s1r.e63 hadis.

sallallahualejhi ve sellem. Nekada je Zelio oduziri nu-a". 19012636.Bezzar. SehavjI drusi oväj hadissmaraju släbim.Ibn-MesudkaZe:. 7/22616942. salallahualejhi ve sellem. Vidjeti: El-'flelasidul-hasene. 2t8}t5i}4 i LI-irya.e?r Bez ove mahane ovaj hadis ä murselie . -'' Mußel hadi\je ladd labi in prenosr di. UöeqieKur'ana nakon prouöene El-Fatfüe Allahov Poslanik. lmam Buhari.e6e Hasanel-Basri kaZe:"Poslanik. l/355r80. 'rr.dolaziri u dzamije i da nije ispravanhadis koji se pripisuje rostariftLr."e?f Huzejfeb.a ponekadkaöe. Fethut-Ban. Sdcrur-satah.Sta si oomistiot. Jeman kaie: se H?kirn. Alnned.rbn Hadzer.zabranjuie djeci dot. .'' Buhari. U549. 184178.da ie rckao.r en-ib.2/t34D192. Nesai. 2/27gß07A.str.6152t77 3." rbn_ Mad)e. r'15.tbn-Dtevzi.u namazu bi ponekad . l/24712817 't VAieu: t it. sE.i4unziri. Imam H^lJm. Ubejd za koga se je navodi da bio n_ovotar i lazov. .24U L| 35. a pdje uöe^nja sure. Zehehi i Albani. Neko upita: .Ahmed.ianiie.M t\slim. "PoZelio samda sjednem i napustim namaz. naroöitou predajamakole prenoii od Hasana el-Basrija. _^ -'" Ibn-Ebi-Seibe. i fteöu nakon zavrsetkauöenji sure a prije pregiba(rukua). tO2.iJedne Obiöavao noöi sam klanjao sa Poslanikom.poslije donesenog namazu poöetnog tekbim i kada zavrji sa uöenjem Kur'anau cjelosti(neposredno prije rukua). Abdul-Hakl lsbili.str. \t. Hejsemi."e?o U lancu prenosilaca ovoga hadisanalazi se Amr b.4/t56l5?/470.-. t llO6tt86. Taberani.itur. Ovajhadisje dokä? da ie dor!oljeno djeri. -r Butra'i. l/334. 2t2a:. 25. sallallahualejhi ve sellem. .Ebu-Davud. Mu\tim. etr. l5qröq. Et-esrurut. ne spominiudi ashaba. stt.nefua. t82lrs4. Daitut-d:pnia.ovaj hadrs smatraju ispmvnrm.Abdrr-Rezzak.Toliko ie oduliio namaTda sam pomislio neito loie.d'l je oduljiti noöni namaz. Busiri.zai u . uli bi eu skratio duvsiplaedjeceiz milosriprema njimainjihovim majkarna.Et-fe|aidul-nedinui. .jednu nakon poöetnog tekbin.. sdta ähu atejhive sellem...Keifut_ hafa. pravio je tn pauze . uöio duZe.5/20D(n42..1e-mursel..ei2 poznata vrstaslabihhadisa. &ugu nakon prouöeneElFatihe.str.ekmood postanrkr. Daifutacrgrb. salialfahualejhi ve s€ltem. str.61t57. Bejbetr.

sallallahu aleihi ve sellem. .. u auzlnlr.Muslim.eTT öetiri prije i clva poslije.eTe Bolje je klanjati dva po dva rekata. l/443 444.Nakon toga pomislih da öe stati kod dvjestotogajela.ecnia s.e3o ei ti. sattaffafru afejhi ve sel{at- 67 t 'Jedne veöeri sam klanjao sa Poslanikom.6/sl sj7:l:.Svojstpa aostanikopog. 6/8/71o. l/l4O i h ntltfe.r.249/ll8U.jhi ve sellem.lbttti-Kadi.l/2-161428. t/r56.rat.1/539/1663. lbn1/572 574/1811 1816. e6 Muslim.rra: El-Bekare. Fikhus snrc.Pomislio sam da öe stati kod stotogajetate Poöeo sure. nastavioje uöiti cijelu suru En-Nisa.'pa je u tom polozaju ostao skoro onoliko koliko je ostao nir ruku'u. sallallahu ale. r. oci.' pa je oduzio sa pregibom (rukuom) kao i sa (kijamom).zavriio. Poslanik. 2/205/ I 190. slavio bi Ga. S. Pomislio sam da 6e zavriiti suru El Bekare na pNom rekatu.ntt Potom se ispravio i rekao: 'sentiulltthu li nen stajanjem hamideh. Tirmizi. takoder.2/t39. Uöio je lagahno. nastavio uöiti viie od loga.razmiSljajuöi o porukamaajeta.298/1269.sallallahualejhi ve i sellem.Hilijetul ü\trtt. Kada bi uöio ajete u kome se traUi zaitita od Allaha.ImamTirmizije ovu prcd. Kada bi uöio ajete u kojima se slavi UzviSeni Allah. t.2/135-136.alije nastavio.2ll8'7. Ebu Davu<l.jenlo vjerodosrojnom.od podnevskihsunnetaklanjao: dva rekata prije podne-namaza dva poslije. Huzejme. ali je Poslanik. Et ntsaJ. j e dokazda uaenj e su[ U ovomehadisu nemoru hiLi redosliieJu. traiio bi je."q76 Podnevski sunneti U pouzdanimhadisima se navodi da je Poslanik. Potom je uöinio luku i rekao 'Subhnne Rabbijel Azini.tju 's vialeii: r'l-.mealutim. a moze se klanjati i öetiri rckata sa jednim selamom. potomse vratio na suru Ali-Imran koju je. srr. kufunslnm * -" Buhari. Ncsal. str. 6/8/730et Nesai. je sa surom El-Bekare. uputio bi Allahu dovu.. En-Nisä i Alu lmran. e3Muslim. sallallahu alejhi ve sellem. Potomje uöinio sedZdui izgovarao:'SubhaneRabbijel-Eald r na sedidije ostaoskoro koliko i na ruku u. Kada bi uöio ajete öiji kontekstisadrzedovu.eT3 öetiri prije i öetiri poslije.

li.l':l.""*".'... 4/t46_1471454.. sr. ':l nl'. ...üff j qrMust'm.Tr.ll.. ocien o .."'.:i.93."J1'.'t.'iärä. '"'Bühari."oobavitiprir a...t""ia."ä. :i':.: -..podnevski farz :#fiiiiJ.llä.i."$lx#.ä:f jif.'-^je ovaj Ne'evi had..ll.:: ."Tä::i:L'hs5$ffi "illiäil".#ä#'Hä. i.4/l4ll451.lJTil.ilff lii['.. 4/143/451..i :"olli:""luT"ol"."..i:li%ä:].cu.fi ".fllxö:.1i..f t: +flT.t]iil.i1 i:..u. Nesar.# I{itrI#äH::*..rnp.J.::i'ä :ffi "'"...Jj."..o.'"*:.L"l"il... Mustrm. 168t59 i Mustim.." ä"[t *.i:"dü'. .. l/25715r r.1*. na podnevsk.l."Ä:.HT:ililiäf *d.n.ä"::'Er ffi i3e3ä 3.fl 1. tr.i*i1"1..i. ***qtj*$*ülä.. se'em."J:f"ä:iJ.." |4|. .!'..i"Tli"'n Ikindijski sunnet ä{* ü:.H:iifllTl.:üff .i"-":f rgi'ii!:!'öü"ä'i1'#"'. l/120/927...U:'l.4"lll"?tti"i.no.r.tfi"H?Hflf. saispravn. "..1. .ä"iln5#. ?i".r'. j::ü1.m r."#'.#:'.

sejhAlbani i Amaut su ga ocijenilidobnm Medutim' Vtdiett h'l lanead U3lI su prigovoriliovoj predaji. 168159.l. Ebi-Talib prenosi da je Allahov^. 169 - haJisau kome Allaho\ Po.13162. "r.:. od sabahskih Ikindiiski farz kao i podnevskiUöi se ElIkindijskifarz se sastojiiz öetiri rckata.lmam a imamNevefi vjerodostojnom. nä osnovuovogahadisa ''Namaz i ikameta. Ib. klanjao öetiri rekata prije ikindije reho: A//'ri r' .l/3. Muslim. a potom dodao.ImamTinnizi. elr U jednom hadisu alejhi ve sellem. Ibni I Ei'ierniht str' 154-155/241' Tirmizi. je poglavlje: naslovio l/223. i Nesai.Ibn-Hibban. .alhllJhu Jlejhi ve 'ellem' opienilost 't:nedu .'" . sallallahualejhi ve sellem' ih nepritvrdeni.t je izostavljaoza tj.lva rekxtsucio bi ramo El Frrihrr.2/206/ Ibn-Huzci 2/665/4a85.13/960.Muslim. i Tu\fetul'o habir. \allxllahu Poslirnik.1.tj. 21116 hw.toli da ie Vlerou. "Za onoga ko lsli cla 'fo namaa.r. smatra.sat[afflfruthjfüve sel{4Seojstudaosfani?geog. Fatiha i surana prva dva rekita i El Fatihana dmgadva u sebi Allahov i 'uromna klanjlobi tr El-l-clihom alejhive.l/i'13/451 str.6/102/838 et Nesai.12-3.Ja zadnic uöio bi u Na prva dva rekata ikindije-namaza podneusiom farzu. '* Muslim.l/321/976 4/143/451 es U ovimhadisima nxmazzajedno i ikindÜa sespominJU Podne . vidjeti..l/289-290/873. rekatu' nd druPom duTe na fr\ om ne^8o uÖeil rekrru. klanjao' redovno kojeje sunneta' i podnevskih razlikunpr."oiiA. l. prvom i drupom ..ju hadisuVidjeli Er-leliiselprigovorili ovome su Bezzari Ibn Hadzer lbn'Mubarek. Tirmizi..-eeo Alija b. dobrom. ekspeni nekihadiski e3Buhari.tlrt dr'.21492 e' sbu-Dauua. Ori *unnetistr rzlcrtu priie ikindiie klütid.V2a6T:3t/1t32. 2143613t/430.tttrt rtj izmedu\vrlog e/irnx i ikrmeta'-''i' laze'.illbllahu aleihi ve 'ellem.Poslanik.i.2/117/5980 me.t..rtii n'ilovoo'. Z'd l'nedrt tl3tt i Et'telhisül' isprxvnim. Poslanik.Ahmed. Vidjeti: E/-'rcdi'ud 4/8. Bejheki." je ponovio tri puta. 2/435/'129 predaju ovu i iejh Albani Tiünizi Ahme.ellem.6/206/2:153' ' lbn Huzejme 1193.lcnik.. sallallahu frIdrl.2/79/650lmam Madze. ezana izmedu * Buh-i."'I cio bi i5l" ito i na i'.ee5 $'Imam Nesaiu El-tntuLJeba.lesnik. Hibbanovaj hadissmatraju idria 2/492.

ugtavnomnije uobiöajavao uöiti na zadnjaa"" *t"" p. "lameilu ve seltem." To je ponovio tri pura. ajeta rckatu.jä): +..pi:ffi.ola predaja .-".*:*j*j Jabm .nam zabranjivao niti naredivao da klaniamo..1i!irfä!. rb euna ttj.:).'1 toga viaieti: x"171i". 4/45711588. :zl..nas ie vidio i nije..-k'rä. ''-.sallallahu alejhi ve sellem. strcno rome. En .da posrani*.ltrl"].riiiJfi"#".." rl"ir."' posloji In nlsuznatr za ovu predaju..r sellem.. sa altahualejhive "^.-'.::.'n..|"-.1n.tri"..1fr :: *tri#'Hr.:i*ff {'Ti*i"i4rA. tbn_Hibban.k17o: äX'jit fo na svakom o"'"""t.t4Jl024..r}:'"il.:4. ]lbdlll* lo:r:Y. Mugalfet prenosi da je postanik.2/660/4488."T.ä.if.::"llt*::.*saltallahu alejhive sellem..liJ'i:". Ä:t#i".. b. 24ql 8J.a"" r l'ilräi"l nam3za osim Et-Fatihe.' ?f.Xtiliä:i"y#f. * ''' st_r..Lu. Malil( kaze:lff"".t4llö25. tss srr.*r:ru.un'"u. u pnJeaxsam-narnaza..i. :::ll J". Jbn_ HuTejme.6/102/838. roanlao oi..*#l. osimaksama."r..."ir"]i"r."'j#". \jerovatnonisu pritrvadü .3/2/10986.:ifl' .Mustim.Medulim.S+. koji su to porekJi.... a na zadnja dvapolovinu od AkSamski sunnet prije farza b. i "il"?" Allahovog Poslanila..:i-jk..ä.'ii prenosi. 4/1441452.i.. nakon rntu.r."i Plö-älbi:ii.."i.". rekaot svaka dvo ko. Lbu_Dävud.fiv.ür1l::. #lli:i:.""" ü i"J"Ji "äll di salralahu atejhi ve serrem. Darekumr.:":äüxi$. a potom dodao:. poslanik.ta q Muslim..i:. t/27JltuJO. ü1.lal(o axsama. da uöenjaci.h'"'l. ..2a onoRa no3 jffi..:.]iii.. l*:9. .f. o/t02/8J6 i Buhrn.**1.ff #:r'tmrfi li.T. Bejheu.'.r..Buhari.. -* Muslim.izmedu svakog ezanäi ikamelalje namaz.rj ü1. iJ..<lr.mam .. *.Zelida ktanja. Ahmed.lzmedu hadis u komese kaZe: ima namaz. je Äuarov . 272b?128c..*..ilil1ä."Li . I/2j8/t t40... _^ öuna-n.""P..\' .

.rttt.'r "'o ".Zchebii iejh Albirniovaj htdis inrtr'ilü ßpravnrnr' . Hakim. n grnrliönrn se kut(t u D:ennetlt öeliri rckatd Priie Podllc 'oL'ttt yrij' ooJiie. tbe L Lt-4tt't \tr l/l ll/lr r"aril l' {\o s h "/ri " \ Hrl 'leri m \m.".Jru .ir*" "'. | . r'4. rmrNe.uun b Htkem kazc da mu se obratio Zejd b ""S" Jl.r. 'oot 'l/|i0/-16Mu\lrm.t 'ltt I'ottrit 1't ii' i 'lta 'ninl. claje na akiam-namlzu uÖiosure El-E'araf i ale. .rrrJruhr ". pon"ua bi na aksamu oduzio s uöenjemKur'ana' a rijeöima: Sabit .i'i .rl:rte \'rl"/r" a''r' l/1-5 \ rJl.r ""' Ponekrdbi pr"ucio'uru El-Mursclilt . . 'y151/461 Muslim. sve ovo je . löq/761.n N \'rr 'r11( (.ia d\\tüaesl (dobrovolinih) sellem."i1".ita potlitr' ok. pr.lielo" Fik-hus-.. 169/764.zejr:.ilnik. tL'.nii I'J.. nil d! rekrta E arrf pruuölo alcihi r ir r m r / P n ' l i r n i k r''r l l r r l l c h u . u E l T t r r ' ' 0 "O p i s u i r r c ".ltti sattattatru 'Ptrnekcd irlejhi\e \ellem 5uru bl. ldje \e nr\odi . la"..h' f"' leJ:rr l.sunnetAllahovog Poslanika' sallallahu neka Najbolje gaje prakticirati naizmjeniöno Ko Zeli vi!e.a na akiamu ie uöio kratke sure-'100? ve sellem.fekao: dttt ." '" r' 'rlhlhlru Po'hnil od ir'n-örner k.1" o. l/ll'1/988. l/:04-l0s/l l8s Hakim l/456/llTl lmanr Timizi..e: Zr1'rnttr.unnc ooeleda ucllcrrro ueiniu nl .. vi(c f'rc'lf. l/lt5/(..{ Spojstr. Akiamski sunnet Posliie farza alejhi ve Ummu-Habibe. Buh"n.. srrn lbn-Huzclme' 100r Buhari. sallclhhLr li g"i. Int. p" na aklam-namazu uöi! kratke sure?l Öuo sam Posllnika' ve sellem.detalja sellem.n I h... hi Po.i+osl+r: inn'H. str. Ebu Drvud l/l5l/7l8 l6 ' rr'l \r4 r/"/r' t'i' lrjg/5lb /boa 'l-trrnl.'oou'r.io....1r' irr'rn' g.iinto. sallallahu ponekadbi .sa[[afhfiu afejfü tte se[[efl.Nesai.t u.:r .t'. 'M guhari. hücempreno$l"r' ispfa!ninl sa 1/323/982 **-it.kslm nlmJ/u.a na treöem samo El-Fatiha u sebi Poslanik.Qoshni?Jßtog. I/lll.r0.ta 111 t Aköamski lhrz i Akiamski farz ima tri rekala Na prva dva uöi se naglasEl-Fatiha ve alejhi sura. p o * i " A ' u .Ebu-Hurejre kaze: alejhi ve Dakle. ImrNesai.169/765.'lrrir. prenosi da je Poslanik' sallallahu "Ko u toku tlana i noti kldn. r loie jc h:rfiz lhn-AbJul-Befi ispravnim."".

st. i.*toi.X{.itsiktus-\ahin..1-***-.*I...ff ".Zagnt tO. a na druga dva El-Fariha u sJbi.'trilf1ä:i'.1.:"'r'#T".us4 I Haiijetu .ji#t#rääfu Jacüski suuet prije farza il*i-ü*.. ii*:'"X*:x..":: ilii '".'f... 4n00. .:)... str..l::" W.*"ä-i.:.:.Fffi1*#rtu#. t/6i' Et'bahrurtuik..spmvnom.1"fr ffi *t***ä*U*'""i1liii. .l lS.l..#..2F !ol:"zs imajudva rekata.äü.t" S-.""'T #::il*:". o:0.:::trÄ:..ä"il. ljiu:äi | ä.*"" t/638'Et'hidaie.".üü"Jif-'.y. Na prva dva se uöi El-Fatiha i sura naglas.. Aüatrov p*Äit. j'11*4f #ffiö fi l*t#..1*":*. vidJeLi: Es.t:i[^tr.15.iffi:'.Xl.flifl#.".äi.l$....:'." smara icpmvnjm.ä.:!:f.h. #jli'iil1. ärar"]r" megutrari.. Jacijski farz Jacijski farz ima öetiri rekata.ffi.. jiilHäT. .'il#i"iü..:".*l-lill{ila""rirmiz.# ovu predar' smatra .*:* ve serrem' nije preneseno da j. äüfi{":rriltr.T... fiff i'.:iltr'[xffiy."11i...l::^^::'!:.

!!i!ffi. jd s.i.l'ehad"1Ellhla.r'r^ U drugojrerzrjisr')ji: :tt (ilDansKog '0" suhffi.i*11:. Muslint..1"'t i da sesastojl sunnet pdtvraleni jacijski sunnel Sabahski sunnet sallallahualejhi Sabahskisunnet se sastoji od dva rekala Poslanik' sunnetu Od Aiie' r'a ' prenoslse ve sellem. ii.i.J.:tze' 2t23t/1645'-Dit^ u rtaüßtahrcd'u ot.?: sto t"."tiu'-" I ötuera '#:: Rabbike"(.a l l a l l a hru i " l " r " i i ..:.kratko bi uöio na sabahskom e\ r l e i h i\ c ' e l l e m ' .+t. .ll"""ä lii". 169/769' Buha. Ia2ihLoMuslim..'lill.4/ l5 I /46 str.l*:*"*t"*:*ü::1il.0 Bu.Ti.P o s l a n i k ' AI\c ezrni i ikamelcprije 'rbxh nanll/a kraLla relarr iTmedu .ojsna aostLnilgeog. d\a rekata sallallaiualejhi re tcllem. .." 6l14873 Bejheki.i".i.1/1.l "".6/.l dva reiata. r. ejjuhel-Lalirun 'vidlel.' izi. "rors farza Jacijski sunnetPoslÜe hadise koii ukazuju da je smo sPominjali Prethodno o.^i.3/60 .r'r'' \e 5cllem nr \dban$om alcjhi 'llLllahu je prenosi Po:'lcnik th lakoder.:.5/63/s78 10t6 Muslim. -xtii..4/l5l/'165' "t.ad.r*f. l'rko kallo llenjx i Kul H^uvallahu rtl Kclirunr . smaradobron a *" ll"'"i. Ibn-Hibban' l/2le-240/95{l -' v"iii"l'ilolize. :lz4l+ro:'A|lt"L'ni äiliitn+sn.:lij..***sx::l.:l:: E::i. r0r' po'lrlel'rli Vrdierr oosr]ttic qki$n"kr Jrnner r0.. '7tt1g 12l'115/13s28' Taberani 257ll893 srt Taialisi' t2012046' "-it'.".i. zt+ott+tt'lbn-M't.llJ:ll9qg. 158/705..""T'li jekao '-ä.sr. 't .Lejl).sutt^ff.fr'u4[ejfüeesew-f 173 t El-lniikak iöineöi aleihive sellem.7.l s n i x o . : :q r r " r ' .klanjaoje jaciju uöeöi suru j: :"1."rtue bismi (E. * i.El Alek) ä. 169/766' Muslinr.Sl.2/199/309lr"'rnrTirmizi ovu predaju Albanivjen)dostoino'n Seih tnttSutru.

. "Felenma ebasse (El-Bekare 136..sallallahu "Ovaj alejhi ve sellem. U jednomhadisuposlanil<. rt2.Kü10 ämen^nä billahi" {El-BekaretJ6.leihi ve sellem.) i Tealev ila kelimetin. 3/61/48?5. ltn. posveiivao viSepdnje "u'o od sabahskog sunnera. Vidjeti: Sy'"rris-sa/dl. kaze: '. 1/450/1152.')o)' poslanik.'r021 lbn-AbbaskaZe:.sallallahu aleihi '02'But'*i.2/r16t4tö.Hakjm. "t .. od imarnaTaberanita. pa kada je zavrsiosa uöenjem. sallallahu alejhi ve sellem. 6/6n21.KuI Huvallahu ehid". Ibn-HadZer sE. . na sabahskom sunneruuöio ie: . je: je rekao rob spoznao svogaGospodara.l/2J4lll2 L SejhAtbanije ovupredaju ocijenio dobrom. Vidjeri: Efevrdr.). kafirun".. '" Muslim.' Buhari. na prvomrekaru sabahskog sunnera ueio.6/5t24. Z7l1169iMuslim. je ovaj hadisocijeniodobrin. sallallahu a.6t4n24..rekao ie: "Ovaj rob vjeruje u svogaGospodara. Vidjeri: Sifetus_satah.uobiöajavao je na sabahskom farzu oduljiti uöenje..Hadzerovu predaju smäEa dobrom. ID33 i Fethul-Bari. r. a na drugomrekatu Isa (Alu lrnran 52. Na drugomrekatu. pa sam se zapitalada li je uopöeuöio El_Fatihu?. Hafiz lbn.ali bi ga ponekad i skratio. isti öovjek. pa kadaje zavr3iosa uöenjem ove sure.'ot' AiSa.Z 63-t64t|t'.. Mxstim.A[ahov poslanik. 2+lll t?t . nije ostavuao dvarekata sabahskog sunneta öakni na putu.Muq]im.. Zadut-nead.unaza kome_je Vjerovjesnik. sallallahualejhi ve sellem.'"" U drugojverziji srojida je Allahov poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.Nije bilo dobrovoljnogn.".poslanik.2/6'73 6'74. '"'' Muslim. sallallahu aliihi ve sellem. majka vjemika.r022 Dzabir prenosida je jedan öovjekna sabahskom sunnetu uöio . '". '0" lbn-HiSlan.kaZe: Dva rekata labahskogsunnetodraii su mi od ivopa ruijetai onogairo je na njemu. Bejhekj.(Alu tmran 64.Ebu-Berze prenosida je poslanik..Kulu amennabiilahi. Nesar.uöioje suru:..r023 Sabahski farz Sabahaski farz se sastoji od dva rekata. str. '-. sallallaiualejhi ve sellem. 112. 61213-2t4t24t'O. Poslani-k.a.. 7/3t2.poslanik.1t562 '758i Tirnnzi.Huzejnr'e. 6/5t25..). sn.. 'us elu-oarua. saltallahu alejhive selleir.). 5/f50/68O.3nq sunneta..Kul ja ejjuhel.

170/771.-r. o r bi oduZiti uobiöajavao sellem. jc "" ri"'r.vud. Buhari..satfa[[afiuafejhive se[[zn"1wta Qodanikovog..r. "Kul euzu birabbin-nas"(Enbirabbil-felek"(El Felek)'a na dr.""5 Noöni-namaz alejhi ve Ai5a..i6t guu-Hu.llilil.g. lri!äijoe i " rir-... EbuDavud l/ls4/731'Ib-n-Mrd:e' lß10/35'12' lbnEbiSejbe' l/214/1299' Darimi.h''n.takoder. qlb'n. q{. *.. 5/l?6lbn-Hibban' 2/r ls-l l6/2721 Abdur-Rezzak 168/1210.''. 'u..dohrom tr"r'?iaP' vrdl'rr: iejl' i'prJ\ro n rr Ncve\i^vul rdalL'mJrrlr'tr rr 5evKrnr brJnio le I rmJm l/: l0 \'enL I'Drrrno'l \rttthttr\utt/r' t 11rZ't .4 il2lole:r. 1/6s/184. ve alejhi sallallahu . n ad r u g .168/759.I 'uru Fl-leK\ll te ' c ie uL'io i t r k o d c rd ckctlr'' Pren.u''lo'l. (ßl ferh)'lbn Hibban 5/lrr/1821 '.' ji"ä'.'t.l/315-316/950. er'u.40. o!r. potf"nit.ugom: alejhive sellem' sallallahu da je Poslanik' iorl.:litl.tti ve.llhl' dainatu.':Lr' k.-"f-"In". 536. Butrari..iä1" "01".. no nntno. i t a 1 / h ß ' t h i h a 4 t n l . str. il"J]üHltr. 1/36"876 Hakim.lelhi t'tl.. \ r r / 1 5 6 6 i 5 4 / i / r ' 4 ' l ' r x " r l' /r''r r ' .l.N m .. 'Kul.a.' i i a " " s u r c "Iza zulzileiil-eräu' (Ez-Zelzele) sabah' na oba rekala iJ ".MU.r68/s34 s/rrs-r26/r818.{r:j.ellem. r0rs t' 4/l'11/45 Muslim. i. Berheki2/5-h/4021.f.Uutt n."tt".n.Jore:-N.4/150/'t6l sr.tib. H. Ahmed.e nreno\i iednoi ' ' i j e r o v j c ' n i k\ i l l r l l r h r c jedne r \ ie t e l l e r n l r cJh 1 " " J ' r r i " i .rm"ru l"i:.D r J \ n o m\ r o i e l i : L " .riot n". Nesai. ilrisiaie. isPravDom ocrjenio prcdaju SejhAlbiniie ovu Imrm rer ltu-O.euzu '"^Ä"r" ttl Prenosi uöio: je rekatu prvom na dä se."prenosi i:"ill pnorn nr utio 'ufu Es-SeJzde p.. 'Drrrrrirn '\'r' hldr' {nrrr!itr r'nr..qffufro-tga na uöeniena DNom rckatu sabdhai podnenamaza a skratlo daueom... upiranaje da li je Allahov Poslanik' sallallahu "Ponekadje je pa rekla: .nro 7/ro(r/lu1q\rr selh Alb:n' .0 | u fttttc. rbn-Hibban.rti' :ejltAll-Jnr .. 2/159. ored3iu. r...f. .tl .3/133/s9l r nullsl I.ü't.. Bttie.h/|Ln/h60U]cdnomhJd|... 127l1819.n. -.-c -qa Ebü-Nuajm u ü s'd'il (Elkesr) i Bejheki l/2e8i62i Bezzar.i-.tallri.ocr|.tj.1tPn.nt. 1.||m.c*-..qr. nurnazuuöio u sebi ili naglas' 'u1e Muslim.r. V3kia i nioj slrruFl uÖio dc je nr 'xbrh-nrmrTu verziii. .t5t7.rl 'r'.6{|. Z. Seojst l'/5 | U tlölo lzme'lu iezdeseli stotinuajetaL0rt na sabah-namazu ve sellem.

" Poslanik. uzwatio jet "Tako mi Onoga u öijoj ruci je tuojo dula. lMtEbu-Davud. nete biti upisan medu nemame.-to3ePonekad je Poslanik.a nekadabi skatio. r0r7 Muslim. rekao: "i(o klanja u noöi. Tako se prenosi od Huzejfe b. sallallahu alejhi ve sellem. 1/538/1661 i Ebu-Davud.a ne kao sto öine neki klanjaöi koji uöeu sebi. str.Toje.jedne noöi klanjao. uöenjeda sam öujes sebetihim glasom. Inam Hakim. oduUio sa uöenjem.'Ahmed. ElEn'am. I 1ß6Nesai. imam komSüukoji klanja noöni namazi na njemu ne uöi osim suru "Kul Huvallahu ehad" (El-Ihlas)."r036 Nekadabi Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. u mislima. i rekaomu: "O Allahov Poslaniöe. ta sura vrijedi treöinu Kur'ana. En-Nisai Alu Imran. biöe upisanmedu iskreke Hanjaöe."t&2 Ptenosise daje Allahov Poslanik. Vidjen: HulasatuI-ahkat\ 1/393.aeseffa4namaza uöio naglas. Alu Imran. z+o-i+ri t i:+.l/24611179.klanjao no6nenamazetako da bi mu pa kadaje upitanzbog od duzinestajanja oticalastopala i potkoljenice. Muslim. str. sallallahu alejhive sellem.4/213. Et-Ea'mf i Et-Tevbe(ili JunusumjestoEt-Tevb€. Malika se prenosi da je Poslanik. '0* ttatitn.lM a ponekadu duZinisureEl-Muzemmilna svakomrekatu. l/452 | I o l.| 18. r0rn Hakim. 1/255/1216. uöeöi stotinu ajeta. ponavljajuöi je neprestano.pa je na jednom rekatu uöio sure:El-Bekarc. Uöenje u sebi je. I I .Vidieri:E/-lrvlul-nubin. a Allah mu oprostio ranije i kasnije propuste. uöeöisedarn dugih sura. r7t4O7trt3o6.r038 Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. Sedam dugih sura su: El-Bekare.ro3? Od Enesab. Zehebii sejh Albani ovaj hadissmatsaju ispravnim. 1/326l994. Jemanada je jedne noöi klanjao za Poslanikom. str.roar Jedanöovjekje dosao Poslaniku. Vjerovjesnik. l7l136/2819. Tbn-Hu7eime. na noönomnamazuuöio u duZini uöenjapedeset ajeta. slicnorome.rekaoje: "Zar da ne budem je Allahu zahvalan rob'!l"tß3Jednenoöi lbn-Mesud klanjao sa Poslanikom.ne otvarajuöi pogdesno usta. uswari.Zehebi r Seih Albrni ovu Dredaiu smatraiu isDravnom.1407/6643. bez sumnje. Ovaj nadrs u cjelo<d sa irvorima u poglavlju: Uöenje Jespomenut Kur'ana nakon prouöene El-Fatihe". je öegato öini. uöeöidvije stotine ajeta.a ponekadu sebi.Nesai.!. Imam Nevevj i SejhAlbani su ga ocijenili ispravdm.. s|J. Vidjeti:Avnul nabud.24011130. En-Nisa. sallallahu alejhi ve sellem.saltallahualejhi ve sellem. i ne smatra se ufeniem. 1ü2 Buhari. Sejh Albani ovajhadis smatra vjerodostojnim. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem.a ko klanja. I I I I I i I I i I rM euhari. EI-Maide.96-99. salallahu alejhi ve sellem. Nes. sr. lM Buhari.lmam Hakim. tl+St-. po drugommifljenju). sallallahu alejhi ve sellem. 2/ | 80/I 142.lSZlt?5.SferüFralar.

100/:17r.r i..r/J. Ibn-Madze. tffi Nesai. ibadclioni?nuttetita.ipak proveo crjelu noö u namazu. itzelmg. a pot.o: jestenana.u u.9/7i.o ierri)r. sallallahu alejhi ve sellem.u i ./]dlla.ro5o provodili prouöirii Kur'annajednomrekatu. Timizi i lejh Albani ovu prcdajusmnrraju nije znala da je Poslanik.i. nikada nije prouöio cijeli Kur'an u jednoj noöi niti je klanjao cijelu noö. Buhari.sallallahualejhi ve seflem. le' Tahavi u iai*ul-zeari. a.pom(nurr u UaenieKur'rnl nJl'.8/19/1159.koji ie rcka. ri la.-vone.a. Da|da.rÄ4 217311007. klanjao u iznnnnnn situacijama cijelu noö.2ßö8/2t84.h/1223/746.t. 2/482. spawo je pola noci. t..100/l I15.i}'"ri u j. HJdi. H^fiz lbr. r. Timizi..n rpar. Darimi. Ako kazemo dr Aii!."la5rovi uöenjaciili nisu znali za citirani hadis. Ebu' ovu predair Nuajm u tfnilte.. t t ol40 t.sallallahualejhi ve sellem. lbr tor-Ser"e smalraju ispravnom./r.lbn-Mubarek u t . Prenosise od Osmanab.im T'mi/ijc loji g:r br. '-.x.ondaje to isbvremcnoi dokazda to nije bila uobiaajena praksa Poslanikx.101/lll8.10/i l3 L. lajJli. 3/'t4. Sto se cijelu noi na namazu tiöe hadisakoga prenosi Abdullah b.i.6/66i Sijeru ealanh tuhetd.1t321. Arittatut-ttbe:i. Affana. sallällahu alejhive sellem NajboljaupurajeuputaMuhamneda. DZubejra. l/.' i/. Amr da je Poslanik. su.je toliko oduljio da je ovaj plemeniti ashab poielio napustitinamaz. 6/333334/2175. U. Ahmcd.qfu SvojsanAosfdniQpvog. ili ga nisusmatralivjerodostojnim.roae Seida b.sallallahualejhi ve sellem. kaZe da Poslanik. | "t idje i \ t s r. 117 1 sallallahualejhi ve sellem. 1030 Vidieti:El ... Inrxm ispravnom. postoje predajeiz kojih se moZezakljuöili da je Poslanik. : h u gt a d | 5 2 | t t r t t r I t i n 1 t u b. r..re5Medutim.Fetlul Bari. '** g.lo{ Aiia. Vidrer. t05rslu-oavua.te7r poglJ\ltu: p"'uicneEl F. u Lj-j.n ^_ '* Mu\lim. siien eatatnin Nbeh. 2/332/428.üihe .rt rl-l.r0t6 Temima ed-Darija. t*t guu s"kt ttuttutu Ä.on.sattallaßu atejfüve. 3 154. "NajdnZi (dobrovoljni) ißDn. l/348. 2/24318573.a Allah najbolje zna.str.t0rT Ebu Haniferosr i drugihr052da su Zubejra.s. l/57 i Ibn Sad u Auabeiat. l/572od lbn Kudume. Attahu sallallahu alejhi ve sellem..Muslinr. 8/233/2949.ru* Abdullaha b. l/204/l4s).2.n^s.4.-HadZer smatra vierodostoinom.tniovu predaju . l/lör/b5j5. Ibn Madze. .lmam Tnmizi i lejh Alb. t. l/532/1637.t Kur'an o aj ko ga prouöi aa manje od ti dana. 8o i ""'Vrdretr: fl-rrrrai. majka vjemika.. BrljeTe iesrencr.rekao: "Ne razumije i ne shvat.

se da je Alija kazao:"Vitr-namaz nije Fopisan kao obavezninarnazi. Uzvi5eni Allah voli ovaj namaz.-1059 Takoder. 1060 Sh-navua. dizudi i spuStajuöi svoju glavu i tijelo (tj. 'N Vidjeri: sahihus-sunen. DaiIul-dZania. V idieti:Sahihut-t? |/383. 21463. sä ispravniÄlancemprenosilaca. 4n0-21 i 8/386.ro5a Kao argument uzimajupredanje u kome Ibn-OmerkaZe: "Vjerovjesnik. sallallahualejhi ve sellem. 23/88.Sejhul-islamlbn-Tejmijje navodi konsenzus muslimanapo piranju. Haktm. Tuhfetul-ahvezi. Vidjeü El-mustedreh ll300. 205/200."ro5s propisane namaze jer ga Ovaj hadisjasno aludirada vitr nüe propisani-obavezni namaz. 9/232.r056 Prenosi Poslanik. Haknn. hafiz Zehebi niltavnim.: El-ninhad|. 5/351D3O69.nuJhbn. klanjajte ütr- tM vidletr: Saninu nni-Huzejme.Ibn-Ebi2/q3/ö862.-i"i.kazao jei "O rjemici.los8 Ujednom niStavnom hadisustoji:"Tro7e7e meni obaveza. Samitje osudiorijeöijednogöovjeka koji je kazao daje vitr obavezni namaz. 2{titllzo. 2ß3/I4Ig. a SejhAlbani apohifnim. '0" ti. 21463/454. 21567. Vidjerit ovom M?dZnu ul-f?tava. 2/342. 3'78n56t. 1t125i l/39t.Ebu-Nuajm u El-hilije. 1/. lbn Sahinu En-nasihuyel-nensuhit. öineöiruku i sedZdu). Nesai. Allahov Poslanik. sll. 2/463.El-minhad| 5/l'72. Nije klanjao ja3uöi. NejluL-evtaL2n\5-m6. a vamadobrovoljno: vitrnamaL duha-namaz i sabahski sunnet. l/54Aß75. ne bi klanjaoja3uöi. ."r0s? Ubadeb. 5/r'72. nisu autentiöni hadisi koji jasno obavezuju na vihnamaz.sallallahualejhi ve sellem. rmam Bejheki i Nevevi su ga ocijenili slabim. sallallahu alejhi ve sellem. 21511615. Darekutni. 21147. bez obzia u kom pravcu se usmjerila. _-__ '""gutran srr 21411000 Muslim 5/l?l/700 t0n vidjen. l0/26 i drugi. El-medbnua. Tuhfetul-ahyezi. r0se Ahmed.'060 Pored toga. Fethul-Bati.2f17l1624. Sejh Albani oul predaiu smaravierodostoInom. Ei.a klanjaoje vitr na sedlusvojejahalice. str. Ebü Nuajn.twmaza ve se{Iem. ryib.veöje sunnet koga je uspostavio Allahov Poslanik.141/1118. Alned. Vitr-namaz Vitr-namaz je pritvrdeni sunnet po misljenju veöine islamskih uöenjaka. Sejbe. lßAl-442llllg. Ltu önuua. sallallahu alejhi ve sellem. Darekutni.klanjao je noöni nainazna putu na svojoj jahalici. 1/23112050.

2/63/1419. ispunjava 6ll12111962. ibn-Hibb{n. F lxrl ali kdo rUeairshaba)Vidjcti. klanjao vitr namaz sa jednim rckatom' priöaiuöiizmedu dva rekata i vitra. Haliz lbn Hadletx t:t ttlhis l hobiru l/'19'1. ."t06t Ai5a. je hrdis oclcnio dobdm'a ieJh Tirmizi ovq lmam l/86/652.ittt:iiei nasntpa:ore S obzirom na naöin kl{njanja i broj rckata. 1t11i ttl üte'l:tüta v.h |cl"nesdni 2/t12' l/4. tK Vidjetirl'?rtr.tvnost. Tahavi.r\rud.tli kao rijcii Ebu Eiiubr da jc ovaj hadisispravan EbuHatim i drugi smatraiu kaze: Ovoje ßpnvan (mevkufen). od slada vm 'tt)61 Njegolovijeme je i-meilu. Bejheki.jbe. ttr2glu-Oauua. ll2/1336.S'tojsna Qos[ani|gvog.19/1148. Ahmed. l/2671126. lmamH. lbn'Ebi Bezzrr.t predaja. Ov.dteti vjetudostojtl Zehebi i Nevevika. AlbanivJerodosnlnim.sr.l/165. aeli üekakknja titr-n. Bdd. daje hxdis\aerodosroian on olako nesto da su ovo rijeöiashab't.sallallahualejhi ve sellem. titrit(nß'sllhihd Vidieti: tr iMusiimovc knterÜe.rr06r "Alloh las poaastio stl Vjerovjesnik. rd.ü.4/55/1220. vitr namaz se moze klanjatina nekoliko naöina. Haknn' lbn-Hibban lmam l/'14'1/ll28 Hakim.. 1/3.2/89/6830.tkimi Zehebisu sa oci.t ia nrya stado'ttt ih 'tera il.a. l/31-1'315/l179Hakim' Ibn-Madze. vidimo da posloje jasii dokazicia se vih moze klanjali jedan rckat. EbuDavud. vjercdostojniln.15/l180.2/46:/'151.jenili ' je ovajbadisisptavxn. 2/62/1+l6 Ibn Madte' Tnnrizi. r. satkftahu afejfüve selIer- 99 - U drugoj predaji nama. nahodeniu. Tirmizi. ali bezdodatka b. Medutim.je Alkrh Vitr (Nepar) i voli vial-. prenosi da je Poslanik' sallallahu aleihi ve sellem. sallallahu alejhi ve "Ko rekao: sellem. Blrhxrijine Ahrnija. Ebu-Ejjub el Ensad prenosi da je Poslanik. 3/39/4795. Darekutni.r0('tDakle. l/389. tlSSOlt:tl. Ibü-Ebi-Asinrrt El'aha. 2/1711625.unaapet rekata' ko :!li tri. Yidierl I h-aül-Ral t*' N"iui. 2/459/'f52.t ko ieli neka klcnja jetlan rekd. 2l|56. icjha po miiljenju s obzifomnx svoju isrr. Ibn Madze 1/351/986. (tj. .18 4. l/165 i odgovor imamaAskxlanija . nesovoriDosvome '* sUi'Oouuä. Ltistiru . takodcr: stav.r.u daje ovr Predaja Bejheki' Darekutni.6/180/2122. 1/250. Oni koji kaZu da su islamski sloZnida je vitr-narnaztri rekata. gbu D.tvtde nestoito se suprotstavlja uöenjaci vjerodostojnim hadisima Allahova Poslanika' sallallahu alejhi ve sellem. ScjhAlbanitvftli da I ll/816.l065 rs' Nesai. kaZe: i? je to je |ilr' devt) (bolji cn'enih joi jednim namaaom. lmaln imanl ZefLaDija od sa komeDtarom E/ Müv?rr. k:rda tri trctpostavili Bdri. Se.l/542/1676.

\)itra.pa mu je odgovorio: "Klanjaj dva po dva rekata. Nasr prenosi.'uoo pelomrekatu.241lll37. sjeo.zavr.{i "Poslanik. 313/1338. rbn-Munzir. Sadovu predaje vjerodostqnim je ocijenio imam Zerkani u svom komentaru na El Mutexu. Nasr u Kddrur-rula. 6/215/25847. Ebu-Avvane.r067 Prematome. 2/89/6809.sallallahq-alejhive sellem. 3/165. Ove dvije biljeii Ibn-Ebisejbe. 1289.. sellem.prenosi da bi ponekadldanjao rekata."r066 je prenesenood lbn-Omera. Ebu-Davud. ispravnoje drugih da su klanjali vitr samo ponekad klanjati vitr jedan rekat i nije uslov da se prije njega nelto klanja. namaza "U je Hafiz lbn-HadZeru "Fethul-bariju" kaZe: ispravnim predajama doslo da je skupina ashabavitr-namazklanjala jedan rekat. verzijuu znaöenju 2/2411658.upitana o vitr-namazu. 2/l'10145a. uöeöi dovu. Ibn-Ebisejbe.Tirmizi."r0?o saje. D'trekulJti:. spominjuöi rekat. l/389. 5ll'79n(A2. Muhamrned prenosilaca. 6/28t49. M^lik.. D eklutni.U28411581. prenosida je Allahov Poslanik. Ebu-Davud. a IbnVjerodostdnim putevima Abbasje to dmahaoispravnimpostupkom. klanjao selam.I\. sltr. Zubejra i jedan rekat. 1 1 n6t. Nesai.lnim rekatom nastupiti zoraj.. l3'7 1070 Bühari. DaÄnn.spajajudi rekata: klanjaotokomnoii tfinaest je predao selam. satfafafra oese[fem. Sadi Muavija klanjali sü po jedan rckat vitra. Ibn-Ebi-Vekkas_4 Abdullaha b. Ibn-Munzü. 'ou' vuslim.Muslim. 123 124 (manuskiPt) navodi skupinu predajaod pwih generacijakoje govore o klanjanju vjtra jednim '*' 2/89/6807i 6808. a digao na deveti je je poslije koje je preselamio. takoder.o noönomnamazu.zak. Affan lancem sa ispravnim b. Muhanmed b.a. 5/l'1912€46. str. je na zahvaljujuöi ne sjedeöi osim osmom. 2/325.Nakon Sto ostario. 6/15136.2/89/6808. klanjao vitr-namaz tt6 vidjett Fethut-Bai. Ahnmed.Tahavi. je: alejhive sallallahu odgovorila r. l/551/1716.a.predaiuii selam na svakadva rekatai klanjajuöina iedanaest r06a Jedanöovjek je pitao Allahova Poslanila.'. klanjaou noöi jedan rekati na njemuuöio cijeli Kur'an. Laju jedan rekat viua sallallahualejhi ve sellem. tvtut*. i nije klanjao niita mimo njega . da je Osman b.str.a potom ne sjedeii osim na zadnjem AiSa.l/246/ll'17. r. uöeöi dovu. Ai3a. devet rekata. 6/15/737. r.. Ebu Avväne. a kada se pobojii zore (kada osjetii da Öe Kadaje jednomAiJa. 2ß26.. ih zajedno i pet rekatavitra. Muavijinu predaju 'ilieiet At'dü Re.a. Ibn-Ebi-Sejbe. ltre Muslin. a nije predavao potom Allaha. spominjuöiGa.Potom se Atlahu.2/2411654. . ttztgtztz.3/2414652. majka vjemika.

na naöinspomenut sedam nam^z Sto se tiöe klanjanja vitr-namaza td rekata. 1/553/1720'Ebu -Avvane. tri i se vitr da dozvolio sallalahu alejhi ve sellem. dakle. a imam Ahmed' slabim.jer nije Ono Stobi moglo potvrditi ovo milljenje (o tri rekatasajednim sjedenju.)nÜeFecizfuala prenosilac hadisa ipomenulabroj rekata.sedam rekata (sjedivsi samo na Sestom i predajuöi selam poslije klanjati vitrOvo je.lo7a jasno da se radi o jednom spomenuo posluZiti kao dokaz. 3/4614816. Ahmed.sallallahualejhi "Nemoite klani^ti 1)itr tri rckala". klanjao viü-nam^z sa m rekata. Poslanik.a. rekao: U drugom hadisu okioi-no oz wt klnniiite pet ili "edam ."t0tt u ovom hadisu' ili devetrekata. u' Ibn"Hibb*."'015 je klanja pet. rekat. bez sjedenja osim na postoje u sunnetu. klaniaovitr-namaz sa tri rekatai da nüe sjedio niti predavaoselamosim hadisu se navodi d" it P9. posluzit -31165. 4414810. 1144611139' Bejheki.Nesai.r. Zehebi i Ibn-Hadzer o\. na vitrkale:'Zabrana se odnosina to da s€ " Ako se aksama pa tako biva oponasanje öini dva tesehhuda.senavodi predaja' oko öije ispravnosti zadniem. öemo se iFethul-Bariju". ro4Nesai. 21321-325' Beiheki' 3143' 240/68r7 ftn-Ebi-Sejbe.6t22-23L46.vidjeti izvore na potetku poglavlja: .'o'2U vjerodostojnom "salatlahualejhi ve sellem.ekata. satlallahu atejhi ve sellem. str.u kojoj stoji da je Poslanik.Hakim' u446l1138' Darekutni. razitazenja.1o76 . hafiza Ibn-HadZerakoji u rijeöima je. " "Prenosioci ovoga hadisa su Povjerljivi Ibn2/19/1634.24311147. BejhekJ. Hakim.oöit dokazda je dozvoljeno sedmog).JT{: na iadnjem. namazu nr Mttslitim. 1m Hok" . (Ai3a. Ibn-Ebi-Sejbe. lm Buhari. U jednoj predaji se spominje da je Poslanik' aleihi ve sellem. 2/911684l ltaaßi Hakim i Z€hebi su ga smatraju i dflgi Sejh Albani Bejheki' ocijenili ispravnim. 6/ß5n4ag.lmam Darekuhi kaiei Hibban. b/I5 16438 Muslim.sliöno tome.6/53-54/24314. citiranih hadisa' i jednim selamom)jeste prividno neslaganje sjedenjem ü preäajikolu prenosiEbu-Hurejrestoji da je Poslanik.iedan koji se prividno suprotstavlj4u Da bismo pomidli ova dva hadisa. prenosilaca' lancem saispravnim l/548/1700. all veöje samo naöinklanjanja. 2/666/4489' Nesai' str' /\hrr'eÄ' 61155-1561252(A.dandrugom.l] predaju smatraju ispravnom Vidjen: Fethul-Bari 31164 "vitr-namaza " 106 vjerodostojanhadis. ni ovaj hadis ne moZe selamosim na zadniemrekaru.klanjao tri rekatavitra ida nije predavao saüallahu Medutim. ga 621169?.da time oponaiate ve sellem.

no da semdio kunul-do!i na !ir-namazu.r0ß1 UöenjeKur'ana na vitr-namazu Ubej b.losrSliöno se navodi od Omera b.koliko znam. a ÄUah najbolje zna. nmtza vitr-namaz klanja tri rckata. saslabim rM viajeri: t. Ijnam Bejheki je ovu predajuocijenio Uerodosrojnom. nije preneseno od Poslanika. ruvi. dove.jer u Allahovoj vjeri nemanesklada. tt24e-25}.sä dobrimIancem '*'.1"j1'..Sebihisme Rabbikel_ Eala.Kul ja ejjuhel_kaffrun. _-_'-" VidJei ft-nesailul. niti poriranjelica nakon kunut." (El-Eala). ueeöina prvom rekatu:. veö se to prenosiod Ibn-Mesuda."r0?3 Vezaio za vift-namaz. suprotstavljaju Veliki hadiski ekspertEbu-Bek Ibn-Huzejme je rckao: .2/l0t/6q5j r 6o54. SffIf.."c52 I Ibn-Ebi-Sejbe.'uou Udenje dovedignutim rukama na kunuru.a potom jednim rekarom se sve to. niieja.r.rrd. kolikosmoupoznati. 2t I t5.jen: rnaur-satit.zalvrsi vitra kao Sro je doslo u vierodostojnim hadisima. el-Hattaba. Medurrm.4/J25. 2/l0t/o947.u autentiönim predajama. '*'Abdur-Rez7al. Nüe moguöe da se dva ispravna hadisa istinski jedan drugom.i-r.Ko budenasao dva kontradiktoma hadisa neka mi se obrati da uskladim njihova znaöenja..ta str.2n6e r?0iri.. ve se[fem.Ne poznajemdva (vjerodostojna) hadisa koji oponiaju jedan drugom.J00-101.rl sts.-" v idjeti: Tedtibur.d." 2/300/1t50. (El_ rffi AL. .""'Ovoje najtogiöniji pomirenja naein ovadualialsa.f*hijj?. Preüodnojespomenur izvor hadisa.hari i l\4uslim.sallallahualeihi ve sellem. Kab prenosida je poslanik. ßn Ebi-Sejbe.-*near. sajlallahu alejhi ve sellem.nlrf.ET.ft"ilT:" u.Ili da kaZemo: Klanjaju se dva retata.7q. sa samo jednim (zadnjim) tesehhudomi selamom. '. kJanjao vitr sa tri rekata. "'Ovajlekbir seprenosijedino od lbn-Mesuda.. od imamatseJheUja iAttz. bimo je naglasiti ia u Poslanikovom. od lejha .lo82 lzrazita veöina islamskih pravnika smaha dizanje ruku na kunut-dovi legitimrim. nema pouzdanih predajl^\pjeukazujuna dizanjeruku spramramena ili uiiju i donoknje tekbira'"'" prije kunut-dove. Sunnetu. a na drugom rekatu . 17_r8. tada bi nestalo ove prividne opreönostiizmedu spomenutih hadisa. od tbra}}l| ma DTdtü Muhajnmeda..sallallahu alejhi ve sellem. pa sepredaselarir.

j/104. rFnr' Hrr.t-di.nm. je dovio nakon rukua "'033 tu praksu potomnapustio mjesec. ovo led.rakoder.sallallahu ': d' prijc rukuaL03o-Preno': ioru na riü-nemazu 'ellem.O':r \el7rlrrmr por\rdu 'tllor' vrJ'eti:/nrn'l 4'r/l1 'monJreih Albunr' a/J2?/c425.2t161 kari.laju 2. 73iltltu 6172 ltalil. lbn-Me.a na treöem rekao: i selama kunut-dove 'tr'ij' oj' ''.\c.17-548/l698Ebu-Davud.1/556 rosNesai. rmamNevev." "Meni je priöaojedan öovjek da si ti rekao da.ud el Ah!el LrTe na vltnr prije ruluarnBA'im b Sulejman l.t|tg.nr d. o.t..11. Vu. 1.."' Ei i. i drdg'm orom I r.7A.don. prenosrlacÄ' lancem saispravnim t/555/1727.' '*t Brt"ri.iTlrr urrr'r"rirflr\nrm vrdlerr: AJniirlh AlbJni'u gr ociienili Bedrud-drn Ü1fl1i.-5.l/5.lore Dre.sallallilhu se..uöeöiduZetleöi put atejhi.krlaniß o\u pre.183)I "Kul Huvallahu ehad"' (El-lhlas)'da bi nakon Kafirun). kutuvjer.rnut-douu "Da öinili smo Pitaosam EnesaU Maiit^ o kunut-dovipa je rekao: "Prije "Prije ili poslijerukua?"'upitaosam rukua"' rekao kunut-dovu. tsn_l\lsa' 17 sure iJe(a uöioslo vira idaje na njemu jedan rekat Kunut'dova na vitr-namazu alcjhi ve Ubejj b. h3d.onupredaju i V563 Elqerllnua..". y. ti. zlZ+ zvlOSs.ttilrUu:."ll ulnl:ll *" lii E5.ucrrr sa-llallaiu idrugi Poslanikori.i"l i s"-N*. ütio kunut l: alejhi\e sellemcsnrol. kazaä: 'tonuuao* "Nije tako Poslanik' uöi poslije -kuui! En"t tada reöe: protiv nekih ruff^ff"ft" "f":fti ve sellem.'lnom r"o.ti. Kab prenosida je Allahov Poslanik.rom i Muslima'5/l'171677 str' 21411001 Buhariie.t"' Prenosi tn puta.'ellem.s lim ito se kod njegana trcöcmrekatu vjerodosojnonvidjcti: smatta .|126126811262'1267 ' Darimi' l/286/1589' i tbtl lbn Ebi'Sejbe'2/91/6a12 OnÄtnl. 5^4'ttb71.'+ortto+."i/. .'.315ll i Hula\ütul'ahkan.se .i.tt ousnnen ' oot. Ahmed' 5/123/21179' dodaju El Ihlas uz sunt Madze.oaoqro.1 pr(drlr drugoi u Jednuj l.3. hrd:"kojl vieroJo''ornr '*"itn Uutz". rnnogoboZacaiedan r0&Nesai.l/3a6l97.* rosr "subhanel'Melikil-Kuddu.rJe kr/e t6n K{Jim rmrrr 1/2_l' Zidrttttcd'1 \ idleli \rrr'nrrn:r-/u nd triiemelunul . rod lJb€tul' .llanirro da je AllahovPo'llnik. .

Fethut-Ban. sg' I tO i Andahlt-ahve. tnSS. J 2Ot4e93 i 4gg4. 2Dg5. 3lSlOi RevdatuHatibin. rN Vidieri: Efnxlrr: l/82L t rmIbn-Ebi-Seibe. V idieti Er t?lhisul-habir. ovi hadisibili kontradiktomi. 6c08 i 6909i Abdul-Rezzlik. Malik je potvrdio da je Poslanik. str. a porekaoje uöenjekunutdove nakon rukua. Et-n?dinua. 2^1t. osim jedan mjesec na sabah-namazu. I t612. Ebi-Taliba.2/491 i opaske na lalaus-sunen. '0s Zbog objasnjenjavirlj eti: El-di"vhemn-nekijj. uöio kunut-dovuprije rukua.Ibn-Mubarek.ßq aesellem. ZAdul-mustaknit 4t28(El-ni|vrr|n^t i Et-insaf. rM Ka.r$rSulan es-Sevri. hadis koga biljezi imam Halim. f$r lbn-Ebi-Sejbe.smafia rre Nema sumnje dozvoljenim razilaienjem.'u') uzimajuii ih za dokazputemanalogije. Se rhuf?thit-Kodir. '-.Mvslim st14il6t1 rM v ldie6. lshal b.Po-zivaju se na vjerodostojne predaje koje govoreo kunuF dovi opöenito.'o"Ovo je misljenjeOmerab. ''Yidien:Fethul-Ran. po svemu sudeöi. | 1405.i. Ei-iefiul-muntia.10o6 ili na neke jasne ali slabe predqjg.sto se. 'w vidien: Et-insaf. vremenakunut-dovena vitru). '--' vidjeü lhtilaJul-f1tkaha.'"' Druga skupinauöenjakasmatrada se kunut-dovana vitr-namazuuöi nakonrukua.6901. da su oba postupka r03tBuhari. 297168S9.ro8ePrema tome. Zttj I.tltU. el-Hanaba. usaglasivSi jer bi d protivnom oveargumente. sa slabim lancem Drenositaca. kako stoii u Buharijinoj i Mustimovoj hadiskoj zbirci.3. Rahevej. 21569 . Seid b. Affqq. v456. rI0rVidlet: rt-eusar.I l82l. 3/188/4800.roo3 osmana b. r@5 Butan. Ibn-Stuin.'w' Aüje b.1090i Mtrslim 5t 147167'7 . t6^3 Viigt': t:-sunenut-*"b'a 2y296. nanaza U ovoj predaji Enes b. 21411001 . Enesovo negiranje kunut-dovenakon rukua odnosi se na vitr-namaz. od 'mamaBejhekjja. Kaba. 857. Däubejr.'.roeo Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Omer. 29716900. sallallahu alejhi ve sellem. Ibrahim en-Nehai. Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Ashabi su se uveliko razisli po ovom piranju (tj.Iol uöenjaka Safijskerro' i hanbelljskerr03 pravne Skole. 11215. 4n8-29. sn." vidjedu' El-n?bsut. Hasan el-Basri. ""' V idjeti: E/-rnrgni.roo'uöenjaci hanefijske pravne Skoler@l i imam Ahmed po slabijojverziii.6n3.tt42g i B?daiu!-sanaia. 11or eUur-nezzak gnZOlaggO.* L'be]|a b.

trit't tut1ir. 143. 3/2241944. ali je prvi preöi zbog jasnoÖe zna. 3/188/4800. be.e' 1/26711263.aL4tnett$l. Tirmizi.lmam Tirmizi ovd Vidjeti: El tnedinua ispravnim.tmaVidJeri: seovadovämozekazati ." reöi: Od sunnetaje.Ibn-Mad.Ibndobnn hadis snätra Sez. . 6/90/29696.. S')ojstv. takoderl 1/ll0 i lll28. 2129'7/3t40. t Be. uputi me sa onimtt koje si vet uputio! Oprosti mi s onima kojima si vt oProstio! Llzmi me u Sroju zaititu sa onimu koie si ono ito si ni podaio! Sdöuvajme od zla odluka koje si uzeo!BkLgoslovi vet donio.3l i Stthihü Yidieti xiianu ratna. ona jc prenesena alejhive sellen Biljezije imam sallallahu a ne od Poslanika. 2/298-299/3 t1t7viäiet: tvnut-nama. 2/12s. l/199-200/1718. Hakim. Ebu-Davud. VE BARIK LI FIMA EATAJTEI VE KINI SERRE MA KADAJTE FE INNEKE TAKDI VE LA JUKDA ALEJKE. a Tebi se ne odreiluje.|i. vjerodostojnim ilmihalin.lon. Ahmed. INNEHU LA JEZILLU MEN VALEJTE VE LA JEIZZIJ MEN ADEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE. je poznata bosanskim u koja künut-dove se tiae Sto NasbuHaje. Visslru++. Beiheki. 2/482483/464. lmam Nevevi.takoder. el Hattaba.alhllahu alejhi ."tto6 . ali kao rijeöi lancemprcnosilaca.1 eG') "AIIahu noj. Dxrimi.1 ß5 t utemeljenau vjerskim izvorirna. Omera b. Ibn Huzejme. Nema ponosa onaj.u QosfaniLoeog. EblTalib prenosi da ga je Allahov Poslanik.ofejßive seqDf saffa[fofi. 41213 da SejhAlb'tni smatfa hud.ALLAHLMMEHDINI FIMEN HEDEJTE! VA AFINI FIMEN AFEJTE! VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE.kome se Ti suprotstLris' Blagoslotljen si. l/286/1591. Hulasan 3/495-496. Tabeßni. puuaio do!i kojl seuöinar itr-namazu: ve\ellem.GospodLlrunai i (Jatiien. Tajalisi st163/1179' Ibn Hibban.na vitr-namazuposlije selamarl0T 1103 str.lul tneda sn 32' runndan' Kijanlu prüe ili posiijesel. 2115r't5211o9s. El'nug.Ibn-EbiSejbe' l/348/975.3n6"77/2111' Bejheki. Nena poniienja onotte koga Ti zaititii.rl05 Hasan b. jer Ti odredujei.. 7/2'15-246. "ou tt"iut. Alj b. a Allah najbolje argumenata. Jikhis'suüß ll39|. hadis smatraju Mulekkin i hafiz Irald citirani Vidjeti.

:ü\. Ibn-Munzir.58 '''" Muslim. "" vidjen: EI. Zaista. lbn-Mun7ir.Anmed.siu.rr@ Ebu-Seid prenLsida ie ..'Klanjajte AllahovPosfanik. 'ey . utjeöem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdibe. tß6t751."tttuU verzüi koju prenosilbn-OmerPoslanik. kazao: vitr prije nastupazore.. "Preteknite zoru vitrom. 2tLstk'zj. rckao: ."tto3 *ALLAHIJ']\4ME.s|I.l/350/981. Omer prenosi da je Poslanik.kazao: "Ko se budeplaiio da öe prespavati.6/271750. 'tt.U ovoj predaji je dokaz da je bolje odgoditjvi[-namazdo prednastup zoreonomeko je siguran da öe ustati ""'" trü Nesai. str..t.Ti si onaka\)kah)im si Sebeopisao. sallallahu alejhi ve sellem. Ahmed."tttt Abdullah b. 5/190."ttt2 lJ predajikoju prenosiDZabir stoji da je Poslanik. 5/189/2b70 rlrr Muslrm. i Tvomeoprostu od Tvoje ka7ne.Neka vaj zadnji nanaz u noti bude vitr.'. neka klanja vitr na poöetku /?oli (tj.50 i Meratibul-idjna.'!t3t w. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE.:4.sallallahualejhi ve sellem. "" Buhari. sa]lallahu alejhi ve sellem.. SejhAlbaniovu predaJu \mahaispravnom. sailallahu alejhi ve sellem.22^18 4207.M uslim.56181." Vrüeme u kome seklanja vitr-namaz Islamskjpravnici su sloZnida vrijeme virr-namaza poöinienakon jacije-namaza itraje do nastupa pravezore.6/29l754. Ibn-MaaEe. "AIIahu moj. Ebu-Davud. . neposrednoposlije jacije-namaza). . u !)Li). VE BI MUAFATIKE MIN UKTIBETIKE.cLt . ^bdu b.U348l976.6126n49. Ibn-Madte.ninhada6t29 30.+i \ .. 5/l 89/26ö8. LA I]HSI SENAEN AIEJKE. 1/559/1746. VE EUZU BIKE MINKE.El-idZna. sE.ttt3 U komentaruovoga hadisaimam Nevevi kaZe:'.^ ''"'Vidjeli: 6lcvlar..2l 4/998. Ibn-Huzejme. rt47lt089.Ne mopu Te istinskipohl)ctliti. neka tada klanja.)t . lil3 Muslim.ö/)q/755. iltrr ü. u tu vrtjememelekiprisustvuju namazu. Humejd u E/nunrchabu.. 1/268/1265.a ko moZeustati na ktuju noöi da ga klanja.i utjeöemse Tebi od Tebe.a to je bolje. ENTE KEMA ESNEJTEALA NEFSIK.jj.. kaie'.i cs Ui . Dija M^*dtsi u Ll-nuhßrc.!a j !rl .

neki hadiskickspeti nisu pdhv'ttili tt'' Ue. Sdi.Imam Bejhckije ukazaona pojaiavrnjcovogahadisa' Vidjeti: tr Jrn?r. 1116 verzijahxdis3 Muslim.tu l'llrnt.a nck:rde virrne|cchna poeetku.redini.d dva rekata.kait.lus-Srxe. Et tetltlid. V++:ll::0. Hakim.EbtFMüsäprenosida je Poslanik.11. 2/757." Diuma-namaz je propisaninamaz koga je duzan klanjati svaki DZuma-namaz se Sastoji bo|avka.|ül'nrcad.lnoB.t predaja Vidjeti: Selh Albxni je smalravjerodostojnom 2/758 4A83i Hutatutüt'. " kada ie bio outnik.Hai1.fe Üa. Haiiietu Meni r'ul..) sallallahu Poslanik. V idieti. koji se nalaziu rnjestu nlusliman punoljetni i pametni ve alejhi . 5/ 1721700. \s 21 115. Et Dtertar lbii 1/301.allallahu alejhire tellcm. "'ß gtu-oavud.lul rtad l/283 i t/228.143) Nrrd.7t1.ie strogd ob|\'eaaklaüiati d:un1u' namaa tt tl:emLlu.a.44. M slin.21.sallallahu "St'akont muslittttutu sellem. osi\11 aet\'erice: roba.lilnik. preno\i ' ' n r kr:rjunnui nekrdr u . Butrari.2141996.e dr Je reklst Po.11291. 1l/615 i 2ll139.tm lnalJcrnikrr. l/2l0 Medutim.l/425/l062lmamHak'm. Ef idiM s|J.sa[k[[afru a{ejfrive se[hwQos[anif. str. Ebü Davud. svakog "rr 15 plije negoklanjamvitr'-namaz.qni 212ii6. .'majkevjetnika' zaspem .li ucenjrci 'uglr'ni dr Jc idr "nej iio porekncnjentrnbaveztt dzumrnrmrr oblipalnruberezr Itrs 5/l921721 Muslim.nik.khnjrc Je . srr.nilc uslavlJiru \:lllallahu Vjerorje.rtr tt'' yidjtetit ahr?:i AtitunLtl El'e|sat. Syojstpd 197- "Oporuöio mi je moj najbolji prijatelj (tj' Ebu-HurejrekaZe: tri stvari:Da postimtri biieladana alejhive sellem.ellcrn. E/-'rrr.Fikhus-stnre.lbn H zejme.sallallahualejhi ve sellem. Buhari. ( 1/. 3/110/1721Ima'n Muslinmvekdteri. Bedai *saMid. t/51'7. Od Aiie' r. \ ilr-rrrmx/ni xlejhi re . 159' 3/158 ua 4/363.jeVidjeti: t1'''e'Onird' ispunjavx Nevevikäzeda ov. Buhafi. 10/211-2'78.rssrs'?.413/tg8t.ul."ttls nl1lollob ika i "Dlunta U iednom hadisu Poslanik. kazito: . Za. ltne' bolesnika. IrtT ll2a3.kaLe: 'rp 'u jeohave:tu tt aA. l/92-93/142. Zehebi i Nevevi ga smatüiü vjercdostojnin \idjeti: Elatrc'Iiim 41483i Hulasankkkan.. i da ne da klanjamdva rekataduha-namaza lun:rinogmjeseca. Abidin.2/3/156i' l/279/1067. Darekutni.('2U745 ovoje Muslimova str.1/999.l'cjjdri stt.

Ibn-Hrbbän.. 3^'72tr847. . Tirmizi. l/312/q26. l/56 {muauekan).. klanjaobajram-namaz (otvorenom na musalli prostoru).'postanik.r126 Ibn-Kajjim rvrdi:.994. Ibn-Ebi-Sejbe. od koga sene prihvata svjedoöenje.l/458/142t. na dZumii bajrarn-namazu uöiosure:El-E'ala i El-Gaiije."" Numan b.6/151/884. Ahmed. rl'5 Buhad. lbn.dretit. Ibn-Huzejme. 7/48/2808...T^be:rLfi.rüa O propisimadZume-namaza bilo je oplimijeg govorau posebnom djelukoje sezove:"Dzuma-namaz pravni(fikhski)propisi. 7D2u6179.l/208/q93.6/138/878. el-Beiir prenosida je Allahov Poslanik. Ibn-Lbi-sejbe. 3/55/519.2061956. .izlazl rz okvira islama (smaftase apostatom).str.s/r3-14120026 i 2N37.16-17.od Ibn11577 i Es-salatü Kaiiima. rr'6 Buhari. Caiije.Ibn-Madze. l/208/9e2. T. I/47t15452. sts.sallallahu alejhi ve sellem.J/ l7 I / I 72lI 84b.Muslim. sallatlahu aleihive setlem. tt21 Viaietl: neaaiu*sanaia. l/471/5451.rr25 lbnAbbaskaze:"Vjerovjesnik. sallallahu ve sellem. Ibn-Hibban.47 n806-2807. Ibn Madze.ll22 ' UöeqieKur'ana ua däumi-namazu Ebu-Hurejre prenosida je Poslanik. ne porekne obavezu dzume-namaza. str. l/458/1422.5451. takav je veliki grje3nik.6/14?/889.rmizi.Bezza\gtLl5tJj 5q. nije prije klanjao 4ejhi ramazanskog bajrama niti poslije.rr2r Ukoliko.na prvom rekatu dZume-namaza uöio suru El-DZumua. Ebu-Davud. 1146. "r' viäjeri: E/-i{rklu. Muslim.ti3il1924. Ebu-Damd.. ipak.ali je ne obavlja. ''Muslim. Ponekad bi umjestoEl-GaSüe na drugomrekaruuöio iuru ElMunalikun. "Muslim. Nesai. Nesai. ye huknu taikiha.2l2/989.Huzejme. sallallahu alejhive sellem.2 b8. po mi5ljenju svih islamskih uöeniaka.' Bajram-namaz Ebu-Seid el-Hudriprenosi daje AllahovPoslanik. a na drusom El. U322| M?nhibut.6/ll8/877.

l/245 Selh Albani tvrdi da ovu Fedaju prenosi i V. i Abdur Rezzak.lusnedu' Ahned' 2/338/8454' 1/2921 1613' Dannm.etuI-kubn. tt3t Mzllk t El-mudev. str.t\hmed. En-Nehai. 3/86/539. V532l428 läncenprenosilaca. 21228. U29U1609. 1ß89/1081. od lbn-Be'rila. 6/149/890.Nesai' l/505-s06/1557'Tiflnizi.. 2/3sl1708. l/507/1561. bajramu: "Pohvalno je Ibnje öinio okupati se na bajram Tako kaze: Kudame Omer.djett:lnaul galil. sallallahu ciklus' s tim da se izaduna musallu. l/391/1088. "rtru i lbn-Munzir.Safii^ t EL-ulnu.21tl986. je 2/3/s784.e. Darekutni. el-Musejjib Ibnjesti se. lancem saispravnim inam Et-Furjabi tl{ rvidieü El-muPni."" islamskih veöina apsolutna Ibnje da imamodrzi prigodnu hutbunakonbajram-namaza. "" Mulik.6/1471886 str-2071960 "' gut'*i.Ata.. 21572."rsovo mi5ljenjepreferira jednim.rL30 bajram-namaza. sallallahu je alejhi ve Vjerovjesnik. Urve. 13 Isto ovo se Vidje\l Salatul-idejni. sx ispravnim 3/309/5753. Abdullah su rekli: "ll2e bajram-namazu i kurbanskom ramazanskom je da Zenei djevojke alejhi ve sellem. 6/146/885.naredio Poslanik."rrr3 i okupati prije izlaska pje5aöiii do musalle. 3t73| 532. 314/l'1369. 11$ str' 74. Alkame.öak i one koje imaju mjeseöni "Obaveza je svakezeneda izade Ebu-Bekrjekazao: izdvoje ustranu. "Ne uöi se ezan na Ibn-Abbasi DZabir b.3ll04' prenosilaca. 3/89'90154r.Nesäi.I i t 189)I nisu klanjaliprije niti poslije i njegoviashabi alejhive sellem.""" namusallu tokomklanjanja lbn-Omer'Lr': kakojeÖinio seprijebajram-namaza. t1x Vidjeü Sethu Sahihil Brhati. Danni. Sunnet "Klanjao alejhi sallallahu saPoslanikom. i Muslim. sambajram-namaz kaZe: Abbas tD1v\dieri ?. Lijepojeokupati ramazansLom je rekao: Tri \u stvarisunnet na Seidb. 1A43. lbn-Madze. "Lanac pr€nosilaca lut Ibn-Ebi-Sejbe.Ibn-MadZe' BDhari.Tirmizi. Tinnizi. I I I I i t I I I I i I l 3 t t . 2t3t5785. r/233. a isto se prenosiod Alije b Ebi-Taliba Ovo miiljenje zastupaju: Malik' SafÜa Katade.31 1t" Buhari. a vraöaose drugimnamaz uöenjaka.Sejh Atbani kaze: !1qralar' lbn-Ebi Sejbe prenosi i od Alije str. Muslim. 211/981.sallallahualejhi ve sellem.i t\ EI.ad t'neßd. "tr. ua Mustim. Allahov Poslanik."sallallaiu Diabir prenosida bajrama. Ebu-Zinad' E5-Sabi.isao je na bajramputem.-rr' "'" i ikameta bezezana bajram-namaz klanjao sellem. Ebu-Davud str' 265/1148.

Ebt)Davud. selem. t585| mualtekan r. ln5alsg/20g2. Ibn Hibban..Ne pripadanama\ti. ijf M uslrm. "-' Muslim.sabrraöi Kur'anana dzumi-namazu.dozvoljeno je nakon ... rbn_M.. $o KlanJanog balrarna tzostatt sadzume". "'" Buhari.. . U62t ..Io0 UöeqieKur'ana tra bajram_namazu Numanb. t/llrl0i4. Mustim.srr.. Ebu-Bek i Omersuklanjalibajmrn-namaz prije hutbe..Se. Ebu. "t. BeSir_prenosi da je Allahov poslanik.ail .Svaki je klanjao namaz prije hutbe. ""'Ne\ai.nl * " sellem.77. 296.2071962.i.. 41283 .ve sellan. Hakim. 6/15l/89t. rekao:"Uljepiavajk svojcglasivepri uienju Kur'ana.*ttu rrv Buhari.u38 . od Safera Kuduzoviia. l/l92rb. I/516/15cO.Mediniovaihadis -qtüi. Nesai. t/39s/tI I r.ü "* qghT. ]ZJT i u Et usnedu.Ebu-Davud. srr. iA26-127/120.h AüaJ-.. sallaltahu alejhive sellem."""" U hadisu El-Beraa b."i klanjatipodne u svojojkuii.3n4:ts/r476.. str. .Davud. sallallahu alejhive sellem. Humejdi. Vidjeti: u-^"U. Ahmed.-ü snarra ispravnim. Azibasrojidaje poslanik. *. Izvor 66. Omerom i Osmanom..u spomenur u cjetosrju pogtavtju: "Uöenje.6/14i/884.207/961. rekao:. str. t/igrt089 tmam Alib. neslüedinaiu prahsut onaj ki ne uii melodiino KI.l/ar. Supud i drugi. 285.iei: Diuma-nomaa. Sarüat Et-unnu.: desi da su za isri dar bajrami dzuma. t5 n|2i. telhßul-habir. na prvom rckatu bajram-namaza prouöio El_E. Mustim.tumaza ve sellem.nj" 'id.6/14?/888. :+en +OA.a na drugom suruEl-Catije.sallallahu alejhi ve . tbn-Madze.aUffufro uf". 2s-J4."'r37 Ibn-OmerkaZe:.. .ala. Ebu-Bekom. Hakim. st . t/214/t02J. "* But'ari. Ahmed.'Allahovposlanik.Imam Nevevi ga smatradobrim.rr Ponekad je uöio suruKaf na prvomi El_lnSilai'na qrusomrckatu. tt62l2100.dze. sr'.146/1471. Zt"goq*"J.'-' MelodiönouöenjeKur'ana Prenosi sedaje AllahovPoslanik.

"rras Imam Zehebi. l41156/2203. i njega Allaha od kod trazi utoöiite sezoveHinzeb.pa kada ga osjetiS. Ebul-As se jedne prilike pozalio Poslaniku'sallallahu alejhi ve sellem. 51t. bi malu napravio tj.ßf. sallallahu Nakonstobi Poslanik. Kur'ana. 116 ü u cjelostisaizvorirna prenosilaca Hadisjespomenut lancem ttatirn saispravnim ' -Da li \e ostavli.t"."taa. l/344-345/370' Ahmed.vog. Dizanjeruku "Hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen Imam El-Kiimiri kaze: mutevatirhadisa teoretski i praktiöno. prouöivsiEl-Fatihui odlomakiz Kur'ana. sallallahu Vjerovjesnik.Vidjeti: Et'telhisul-tubir' ocijeniovjerodostojnim 2ß34n1 t.4tcl190. Humeid. proüae El-Falihu da moguino\r mukredijima ooalavltu "{? Äuhaji. na prethodno "'' mke. 104.I I i atzjfü!8sattatahu a Q.uku dostigli stepen ! i i l I po Muslimovim kriterijirna. : ß| Sta da uöini onaj koga Sejtanometa u namazu i osman b. da ga Sejtanometa dok uöi Kur'an u narnazu' koji mu odgovod:"To je Sejtan alejhive sellem. Ibn-Hadzer. digao svoje naÖin. 4/1583 i Er-srlrtl€rus 11ßMuslim. ' Abd'ub 2/85/2582. /abranio pamu Allah mije reieno. spomenuli pauzu. .od lbn Omera s'r.2Ml5'7'7.i. Ibn-Sunni' Tar'avi. rdliha. 164/716 lrsvidjeti: El rawl-.smahajuda su hadisi o dizanju.lrm. i 739i t\4u. Sevkani i s€jh Albani."Uöinio Osman tri puta. kako u namazu) Ruku (Pregibanje zavrsio sauöenjem alejhive sellem. 1/343/380.'ßo a potom bi..4/21611805?." (5imbotiöno) pljucni na lijevustranu "" je prisrup meni. sam ka2e:.Sujuti.Bejhek' \\ Ed'llelail' 5130'7 sE. str.rl/bn.Abdur-Rezzak. Od toga nije dokinuto ni jedno jedino slovo.takoder.

l'74n33.. Ebi-TaUb. 2n5g.rm m Nevevi je ovu predajuocijenio vjerodostojnorn. ) 50 1o i Tarhu!.. osim hadisao dizanju ruku u namazu"lt6o Imam Buhari u djelu "Refeul-jedejni" navodi sljedeöerijeöi Hasana el-Basdja i Humejda b. 5D93.a[h Besterica obradovanih DZennetom i drugi poznatiashabi. Iirmizi. 42/26.ts-v rdteh: Fethul.7-268 Et_fewidulnedünua.jedejni. "s gutrart u Refeul. Ibn-Madtf.Vail"b. ln90l1096.Yidieüi Taüu-tesrib. "" Buhari u Releut-i?dejni. Hafiz Ebu-Fadl (edan o<t uöitelja Ibn_ HadZera) kaZe:'Tladise o dizanju ruku prenosipedeset ashab a.atah. 40/21..4/96/401.s|J. ". "" Buhaj] t ReIeul-j?dcjri.t29.rr5r Alija b.a'x.ld es-sajdirr5o koji je opisivao namaz Poslanika. IT11lr.. 2n30.. prenose desetericakoji su obradovani DZennetom. i Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom. sa ispravnim lancem rr5a Muslim.. str. Darekurni. t. tethur-Bari. 2t230.Tirmizi i Sejh Albani ovu predaju smatraju ispravnom. . u352.. .ve selfer4namaza mutevatira. Vidjeti: Et-nedünüa.1ri1 Hafrz Zejnuddin el-kaki kaZe:"Sakupio sam imena ashaba koii prenosehadise o dizanjuruku. t64t3? i Muslim. Hudzr.i. 44t27. Ilx.Nepoznajemo hadiseo nekompitanju koje prenoseöetvericapravednihvladarai o. rD6. v4t74tB.rclnb.2/258.2t92.. sn. slr. Od niih su: Malik b. trnam Se\kari u N"jtut-evtaru. TuhI?tu|.Ashabi A ahovaposlanik. ttto VlÄieri: rena-Bari. "'' Buhari. "o' . sbh. Mende kalu da te hadise..rr_eöi rekat)rr50 prinosebrojnl ashabi.l5i Enes. 2t22e.rajc.^ '. Tarhu!.Ibn-Madze.rr5e Imam Hakim i Bejhekikaäu:'.habiL I ß60. sE.'-' v Äjeü: ReI?ul-kdejni. salallahu alejhi ve sellem._ ". t28. Sijeru eatanin-nubeta.. 2/t88_t89/J04i hbu Davud.\ idjetli Nasbur.::d: V idjett:Hulasa! ut ahkan.Bari.sallallahu Vial"ti.4/80/391. Sliöno tome navodi Sejh MubarekJuri u l.nhfelut ahve. spomenuo predajeod petnaesr ashaba koji prenosehadiseo dizanju ruku. Hatlala:. u prisustvu deseterice ashaba i nijedan od njih nije porekao dizanje ruku prije i poslijerukuai nakon dizanja na rreöi rekat.{hlnd 3137 3 I Et-k lhisül. . _!91-?..29..ohve. t/261/873.Zt2O: i Tuhwtul-ahvezi. el-Huvejris.'1r58 Imam Hakim i Ebu-Kasim b. je 2/I8l. 2t93i Silct^ . srr. N?y'ut-?vtat. lesnb.rr4o Predaje koje govoreo dizaniu ruku prjie rukua i nakon rukua(i nalon dizanjana.. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi-Davud.r15' Ebu-Hurejrerr55 i Ebu-Hume. "" r/194t738. Ima ih oko pedeset.2/93. -. izmedu ostalih... t/261/87 t. t/2tt-2r2.i.

Tuhfeul M Vidien:R. Hanbelaovom dvajetu Poznati tabi'in Tavus imadodatak". Ahnted\r EI-MesaiIu.rr66Nafia da kamenöiöima klanjaöakoji ne bi dizo svoje ruke kada ide na ruku i kada s€vraöasa rukua.str.2t94.sE. !to s"ih"A. sltr.fcul-jed"jni.jenioispravnom.l/481-484.takoder: A459.96t84. najuöeniji öovjek u hadisu svih uemena tlrdi da nema nijedneisprayne predaje koja govori da je neko od ashabaostavljao dizanjeruku u ruunazu. FethuL-Bari. 4180. Neilul-evtar. sE. ß Vidjeti: Refeul-jedejni.r. Diubejr je iritan o dizanju ruku u namazu. 38. sr.jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanjeruku u namazu.pa je rekao:"Io je stvar kojom se uljep5avanarnaz. B\harr ü Rqeul-jedejni. 1ß3 i Fethul-8afi" 21256. str.i naredio bi mu da diie ruke.dizali su ruke u namazu. Medini (Buharijin uöitelj) kaze: "Hadis koji prenosiIbn-Oner (o dizanju ruku pri poöetnomtekbiru. 3r. Darekutsli."rl6s Isto ovo navodi se je prenosi Ibn-Omer gadao od Abdullaha b." aßsnszS. 31405. 103 i M?nakibus-Saf'i. l2cl135. U92. prije i poslije rukua."rrs üd po sunnetu Poslanika."r16r U istomdjelu imam Buhari kaze: "Ko bude smatraodaje dizanjeruku u mmazu novotarija. Omem. Kod Abdullaha b.Vidjetii EI-Medbnua. 53/36. Et-telüsut-tu1bir.Nema ispravnüih hadisa od onih koji govore o 162 dizanju ruku u namazu. pri odlasku namku i waöanju sarukua) dokazje za sve muslimanei obavezujeih da postupaju po njemu.Et-klhisul-habb. tf.W4.e. Imam Safija rekao: dozvoljeno hadiso dizanju ruku kod poeetnogtekb a. Imam Nevevi i Ibn-Hadär lanac pr€nosilacaove Fedaje | F ethul-Bari" 21459.Vidjetl] El-Medbnua. * Vidief: Et-tenhid.Vidjeti.le. snariaju ispravnim. ß Y"i*t " neieut i"a"i"i. 3/4O5 .Imam Nevevi je ovu predajuoci. Tulfeul-ahvezi."l Dakle. 2n57. stx. Subulus-selßn. Ahmedab."rr67 w Refeul"jedejni. bio jedanod najuöenijih "Nüe je onome koji öuje svojevrijeme. sallallahu alejhi ve sellern. rra viäleti: El-kavlul-mlrin. Et-kthßul-habir.1OD53.alejhive sellem. | 1362.da osravi alejhive sellem. inaöe.1271132F"thut-Bati..ll39l.bez izuzetkanekogod njih."tt63 u Ibn-Medini. sallalJahu Poznatitabi'in Seid b. od jmarna Bejhekija. 95/82. 11359i Tuhfetul-ahvezi. vidjeti.U29Zll05. -ahvezi.. Abdulah b. taj vrijetla ashabe Poslanika.Ali b. lß62.kctr.

22/260. IbnHazm.313ö7 i Mulnil-nuhtada. Staje ondasahadisima koji su dostigli poput navedenih st€penmutevatim. 6/332 od Ibn Redzeba. ll2l2/2432. 2169t2525.koji se praktikujetoliko puta u svakomdanu?!Kako razumjetivjerodostojni hadiskoga prenosiEbu-Humejd es-Saidi koji je spomenuo dizanjeruku prije odlaska na ruku. sallallahu alejhi ve sellem. EI-nuEni. Ibn-Abbasa i Ibn-Zubejra kako diZu svoje rukeu namazu. El minhadZ. . namaza?! "Ashabi Hasanel-Basrikaze: Poslanika. Tarhut-testib. Bejheki. ^ "" Buhdn u Rckut. su dizali svojerukekadasu iili na ruku i kadasu sevraöalisanjega. 11554-558. navodipreko pedeset uöenjaka \voje prvih generdciJa koji su dizäh r!ke u ncmJlu.n. "'' Yidßr. insaI.kdcjni. 3122-23. 2158-62.ukolikoje u moguönosti. sa ispravnimlancemprenosilaca.9/217. je dovoljno kao argument. El 2l5q. Ibn-Ebi-Sejbe.Sethusrunne.. Vidjeti: Sirad'tl -nutte kin.2/28 I Et tadiu rel-ikli|. 2/41713259. El-nunteka. 4lAl. 2ttlot2524 | u Mari?!u\. poslijedizanjasa rukuai nakondizanjana treöi rekat. sallallahu alejhive sellem. fl neA?nua. kada sazna za dobar ili vjerodostojan hadis. sa[6lIafr 4fejftioe seffem. | 12s8.Medutim. treba ga prihvatiti i raditi po njemu. ii'i v rayeu: lt-an. 31139-146.rr7l hanbelijske. l/16'7. 3/368 i MedZnu'ul-fetat a. 117a Yi$eid:Oz-zehire. l/58. 2/222. sti. rbn-Mnnz:lt Et-elsatu.rrT2 zahirijskerrT3 i je. 4180.ll63 (mimo poöetnog Dokazio dizanjuruku u namazu tekbfua) zaistasu mnogobrojni i nemamo moguönostisve ih spomenuti.od dizanja.11514-582. lbn-Müzn. koji nije dokinut.mealu desetericom ashaba i svi su potvrdili njegovopisPoslanikovog. sallallahu alejhi ve sellem.llJb7. jer svaki sljedbenikAllahova navedeno Poslanika. lbn-Abdul-Beff. ttln vialeri: Mealimus sunen. izgledale kaopokretne lepeze. o öijem dokidanju ne postoji validan argument?! Kako zagovaratidokidanje predajama najvjerodostojnijih hadisa koje nisuprihvatilivrhunskihadiski struönjaci?!Kako da vedina ashabai tabi'ina nije poznavalaovaj dokinuti propis. 145. Imam Malik po zadnjoj 1163Abdur-Rezzak. Ibn-Munzir\ El-evsatu. namaza ka-Ze da je vidio Ibn-Omera. '.\uncr. 4/89.' Yiqeti.3/13 8/1383. Fethul-Bari. o dizanjuruku u namazu.: El nuhalla. \tr.rhuz-Zcrkcsi. sa ispravnim lancem prenosilaca. nekih uöenjaka malikijskerrTa pravneikole. t! tnedZmua. tako da su. 3/138/1385.6l i S.-t94 . 2/239.I-i-fb*!4tqng."]r6e Ovo je stav apsolutneveöine islamskih klasika od ashabai tabi'ina"70zatim uöenjakaSafijske. El-ßtizlar. 75/64.

r. ttbtvldler\:Et.r 'lojeci. kaZe: od njih (onih koji poriöu dizanje ruku) idizale su svoje ruke u namazu. leTeii ""' Hafiz Tbn i dohro\oljnihnamaza ilmedu obaveTnih zene i djeleta. takoder.od Ibn-Redtebir "'" säÄi a"t" l/216/2427 .3136'1.srt.''5ejh 3 ' i h r n b e l i j ' l u jp r c r n o j . tt3' \ iÄel|. ll0 l3l.J.a . dizao ruke u namazLlllt5 lbn-Munzir navodi"to Elkoji su dizali ruke u namo'u pedeset uöenjakaiz prvih generacija "lslamski pravnici.Srojsnn Qos[aniLot.ti. Me.og. 'jeJeci.a neki nam zabranjuju'1" "To ne zabranjujeosin novolar."" dizanja ruku u namazu. Allahov Poslanik' sallallahu alejhi ve onoga dizao ie ruke u namazu./.3133i 11301 Vidiet: r. tt$ viiJerit Tafiüt-tc srih.:Fethn -Bari. s/329. 31175 Et tudinua vidjetl predaju smatB ispravnom ImamNeveviovu ttsr vldjeti: Refeut'je(lei1i. nakon Stoje naveo ovu predaju.'-s'c/rlrll . kada se vraöa sa rukua i pri poöetnomtekbiru. i i s l j e n ju e. 2/226.: fettutt-aa ri. Se un-sunne. 2/46 I.4. editna. od Ibn-Red./. stt 61t5t1rEt tarihü 3/3t8' lbn Ebi-Sejbe. U tom pogledu i/medu nemcrr/like izmeJu onoga koii lllnj.i"d"j. j p r e f e r i r c j um ce "7enediirl rukeu nrrmr/uIsloKaoI musKrrcl l! rdi: lbn-Useimin tt15 | Et'r'fiid' 91213 str. r'& vidieti: a/-rrs."rr73 dizanje ko bi ostavio lrt' Imam Prenosise da je Ummu Derda. tr17viiieri.a Ibn-Onerje gadaokamenöiöima sellem.. 2/90 1t35 ". .saf[a[[afruafejfi. ruku.tltia."1l3o "Pohvalno (mustehab) je dizati ruke kada se ide Imam Nevevi kaze: na ruku.iee selfa\iü 195 t preko verziji. a f i j s k . 68152..r.cbä i FcthüI'Bai 21251 o'l lbn'H''llera tt73 Yinieri: F?üut'Bxri. . "Nema razlike kod dizanjaruku u namazuizmedu öovjekai HadZer kaZe: Zene di2u ruke u nlma/u i\lo kro i ljudi.. s l o l .3/21 1176 vidieti: Er"i."r" O\o jc 'lakoder' 2ene.se slalu oko bvzai i lbnlNasr el-Mervezi kaZu: " Kufe.3/139'146. 6/132. i Tdrhuttestib 212)2 91222. dizala ruke u namazu "Zene ashabasu uöenije Buhari.osim uöenjr|ka ispravnosti "Neki ljudi l1am nafeduju Jedan öovjek je rekao imamu Ahmedu: Imam Ahmed odgovoli: dizanjeruku u namazu.rr!tssünen 1116'7' Yldjeri:Ihtilalt -Jltkah.

kojoj kategoriji klanjaöaseprijeti. sE. sallallahu alejhi ve sellem. knain ehlus-sunneta Ahmed b.2/85. A3t5. uzimajuöi ga za dokaz o nedizanjuruku u namazu.U toj verziji stoji da je Dzabir b.tj. Ako bismo to zanemarili.Ako pitanju.rl8e sa Serijatskim znanjem.nemanikakaveveze je da seto odnosina teiehhud. . Zt2eS. Hanbel kare: se ne uzmu u obzir svi putevi jednog hadisa. nam rcöe: . Poslanik. Ahmed.isti se ne moze razumjeti. je .vidimvasda diZctc rekaoashabima: svojeruki u namazu kao da su.1/361/733.Sta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi jogünastih konja?l Kada neko od vaspredaje selamnektt se okrene(glayom)prema syomebratu i neka ne pokazuje rukanaa-'-tta1 Iz ovih hadisa vidimo koliko ie neophodno sakupljanje svih predaja jer se koje govoreo nekompiranju. od Hatib^Bagdadija i Et-irla. ...4/128/411. Semure prenosidaje Allahov Poslanik.Tabetanl 2t223t1827.repovi uznemircnihkonja?l Budite smireni u namazul"l186 Komentqti Pored svoje ispravnosti. 5/f 97-lq8/f 878.. ttn yldjen Rdeul-jedejni. pa kada smo predavali selam. l3l46'n472. Islamski uöenjaci zabranjuju uzimanje za dokaz jednog ajeta ili hadisabez uzimanjau obzir svegastoje reöenoo odredenom lerüatskom . Semurerekao: "Klanjali smo za Poslanikom. 5/200/t88t.""""tmamBuharikaie:'Onaj ko se posluzi ovim hadisom.saltallahualejhi ve sellem. Ebu-Awane. citirani hadis nije validan argumentna ovom mjestu. jer zanernaruju staUzviseniAllah kaZeposlijetoga. saltallahu aleihi "Sn vam ve sellem.Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nije sunn€t 1. IbnHibban. Ibn-Huzejme.onda bi bili u pravu oni koji kaZu da ne klanjaju zato Stoje Allah u Kur'anu rckao: "Tefko se klanjaöima.t. knam Muslim je poslije ovoga hadisanaveo drugo predanjekoje ga pojasnjava." (prijevod znaöenjaElMa'un. gong. Ibn-Hibban.4.. Mein tvrdi: "Ukolilo ne sakupimo jedan hadissa stolinuputeva. Poznato lbn1136 Muslim. pokazivali smo svojim rukama lijevo i desno." Jahjab. samo tako moze mzumjeti i shvatiti njihova poruka.). tbu-Jala. od Kazviniia. 4/1271430. "'6 Vidjeü: El-dianiu li ahtakirruw. DZabirb. 5/107/20425. neöemo doii do istine._ "'' Muslim.

21257 .Ti. . 25Ja. Svi su slozni da je Jezid b. tt"t"t-t""ai'. nn-lUaut-n"rr. El-mevduaL 2196 Tuhlet ul'ah'. struönjaka. kakoje klanjao klanjam "-' tekbiru inije diraorukeosimpri poöemom klanjao Komentar:Vrhunskihadiskiekspenikao Sto . Darimi' Ebu-Davud' Buhari. ß7 t ' I i i I "ühihu.188/lb8l. tl2l3l214l. Hulasatul-ahkam. 1/24?. kada sellem. Azib veli: a je svojerukeu visiniuSiju.imam 5an1a. tls'75. neiZmua. b. ovaj hadissmatradobrim. Mubarek.Ibn-DZevzi. TuhJetul-ahvezi. El nevluaL l l2l' Et'telhisul'habir' 31403. I 16. Ibn-Dzevzi.2/s5/257. st 160 od dr.""-" ''Vidio sam Poslanika.i 2l4l sa opaskama tß Vidiet'. 1/295/1 r1e2 vidieti: El-nedamua. srt' 'nuwzene' El str.Fethul-Bari.uorn" u selam dok predaje lijevoi desno ko pokazuje poglavlje:. . Adem(uöiteljimamaAhmeda). DZamiut'Timi.Ibn-Hibban. je stupio digao u nama7.Ibn-Kajjim.imam Buhad. Nevevi. Alkame prenosi da je Ibn-Mesudupitao: je Zarim ve. ih nije dizaodo kaja namaza. 61331. l1e viäjeid:lhtilafuI-hadß.u: imam Safija. Bezzar.Humejdi. Imam Nevevi kaZe: imam Od njih su:Sufjanes-Sevri.Ebu-Davud..-r'e' svihhadiskih misljenju Jahja Ahmed. ' namaza. 21 uq Be"iheki.i. da. .^Darekutni.I I ahjfü ffi-f sa{Iattofru SeojsteaeostoniLdoog. Mein. Ebi-Zijad "r les ". Zubejr. Ahmed. b. Ebu-Jala' 1/143/683.a p-otom "Hoöete li da vam 3. Bejheki' 2/l l0 I 1I /2528 l/ I 43/684.Ebu-Hatim' Bezzat.10/224(Mevsuatus Safi't)' Mealin s-sunen'r/16'7'El' Et-telhisul habit U363. Jahja i veöina Mubarekfurilres n"jh"n.od lbn-Ebi-Hatima' El-nusni. slabimrte6 citirani hadis smatraju prvih i potonjih generacija uöänjaka ovo zashrpaju koji je ujedno i najjaöi dokaz uöenjacima Ova predaja slabost mistenje. Neilule'!ü . Darimi. t122. 180. dodao: .mi7r.Umdetul'kti' 512'73.-rr" potom do kraja ih nijedizao "Ovaj hadis je neispravan po Komentar.Abdullahb. Abmed Sakir i Albani vjerodtstojnim' Almeda Sakira' viiieri Et-muhalta. Imam Tirmizi 8/453-454/5040 Ibn-EbiSejbe.Hattabi. a Ibn Hazm.280-281' 219'l. nakon Sto je nepobitnoargumentirao 1M vidleri: sahihulbn'Hu. alejhive sallallahu 2. HamzeMllib!trlja I SiradZul'nuttekin 194-197.Tenkihul-kelan Ban. EbuDavud.2/ll)/2511. Su'abe. 3n35. El medanua' 11364' Fethül' l/354.lUauUatr b. I I t F t .-Ukor onome namazu. EI-Benab.3ß7r.l/. AhmeJ. Bejheki." na osnovu ovog hadisa naslovio je Huzejmeu . tM Yidjeti.sellem?" alejhi 5allallahu Postanik.Ibnovome hadisu Hadieri drugi.3/3'/ I . od Ibn-Redzeba.eine' 1136l uerDarekutni.

U drugoj verziji Ibn-Mesud kaze: "Klanjao sam za Poslanikom. 2ll8/391.r/36s. sE.od imamaZehebija. f /2c5-29blll2O. pd poöetnom tekbiru.bus. Därekutni. Ibn-Madie.lbn-DrevTi u Et nevduaL31811 767.namaza ve seltem.l/373. kaze:". po konsenzusu uöenjaka. od lbn-KaJ'ma.. 2/383 (muallekan). 6. ImaJnDzevzekani. Ebi-Talibklanjaoi da nije dizaorukeosim pri poöetnom tekbiru. Ali-{ari.Neispravnomsu je ocijenili: imam Buhari.Ebu Bekom. je pravi promaiaji greska ovogahadisa.. 4. a lbn-Dtevzi slaborr.r2s potomostavisunnet Allahovog Poslanika."1re7 Kada bismo prihvatili autentiönost ovoga hadisa. Prenosi sedaje Alija b. Mi. Omeromi nisu dizali svoje ruke osimpri poöemom tekbiru. Vidjeti: El-medZnua. lbn-Dre!zi u El-nevduau. Sufjan es-Sevri. Apokdfni hadis:"Ne vrijedi namaT onomekoji diZeruke. od imarna Neveviia.saopaskama od lejha HalilaMemuna. 154.ib. Iman Ahmed i Nevevi olu predaju smatraju ispravnom. DZabir el-Jemami."t2os I te1V idjet: Teh.nije logiönoda Alija prenosi vjerodostojan hadiso dizanjuruku. prenijeli su drugi ashabi.Zato oslanjati sena o. str. luner.Osmaned-Darimi.. a Sevkani apokrifnom.yidjetl Mizan Iiatidal. sallallahualejhi ve sellem. 3/496i Takibut-kh. I/2q0/1096. t.ao/30i Bejhekj.El-diefiu yet-tadilu.n^t s*an r ne1"aVaelar. 1nnviajen: -fetaidul n.anul-iatidal.Safija i Nevevi.^.29.dZm&. KeIfuI-hafa. l/21.vjerodostojnim hadisima.Hafiz n Ertelhisul-habiru.2/159.r'or 5. osim posluziti kao argument. 2l4O'41. rr'3Darekuhbli.rzm U lancu prenosilaca ove predajeima Muhammedb. El-IdZli. 2ß2a. tnt Vidjeri Et-tarihus-sagiL 21173.J.<tr.vu predaju i njome oponirati.opet ne bi mogao jer ako Ibn-Mesudnije prenio dizanjeruku.Ibn-Hibban i drugi. Nesai.Die\zEkani \ E|-ebatil.l126lß71. 3/429-430. 44127."rre8 lrnam Zehebirroo ovu verzüu smatra slabom. sallallahu alejhive sellem. str.Ibn-Mein. Ahmed. H-feyaidul-nedZnua.imam Buhari. 1re vidjei: renibut-mevdüar. a koji potvraluju dizanje ruku u narnazu. 29 i Er silsiletud daife. Sevkanii iejh Albani ovu predaju smatrajuapokifnom. 3/373 i Et-telhisül-habiL l/36). '. 23 I 8-l la. 7l2lg-220. s!.r2o2 Kornentar: Ova predajaje slaba.r2o3 Pored toga.2l/l14. k^tet "Biljezi sa i . 1M lbn-Hibb^n ü El'medZruftir.koga nepouzdanim smatraju:Ebu-Zura.vidjeti: Et mcdinua. Ebu-Davud. '* Buhan v Re[eul-iedeini.

nepobitnim tabi'inr'r'n' r s l r a bia sieo d n e k i h uu k up r e n u s o n e d i z l n jr Miilienie hanefiislcpr'trne po shbiioi \er7iji. ir".lee)I osim da ni spominjati' Komentar:Ovaj. Abdullah u svoievdjeme'smatralr a bili su najuöeniji lshakb. i kazedaje apoknfan" Vidjeti.njegovih ashabi i uöenjakanakon njih "Odgovotonimak-ojiporiöudizanjeruku prilikom rije&mu.Et. r .r. l7120. ll L t b i r t."ma Malik. / a . Ltt.19lli. ." vierodostoini "Hadiskistruönjaci i lraka kao sto sul iz HrdLaza ImamBuharitvrdii Alij b Abdullahb Dzater'Jahjab Mein' Ahmed b. dana?! do Sudnjeg postojeöim osnovama.rll. r / K I ! ' " \ r A j e r1 r :r .''oikole."rr" Da imamo na -t<u ivraöanja odlasta i sallallahualejhi ve sellem' ashaba bismosve predajeod Poslanika' Medulim' bilo bi to opiirnije nego tabi'inao iizaniu ruku u namazu. . ttot viapt. l / / / 1 . i uaenjaka i.str. zapoöeo'je naveli moguönosti' sanjega. l .. n r l . tttt' vidietl: Referl-iedeiti. t t .pretlrodno predaie da je neko od njih (tj ashabr)ostaviodizanjeruku u nijedncispLavne r'0rViriicri:ri anrlcL'renatul EI koß'titnl'likhijj(' st kubra' l/165' Et'tenttid 91212. Medutim.djelo Ovo ve sellem. . / f .ka. st 96184 '1'rVidieti:Rii?&l J".2l2ai Fethul'Bari 2125'7 ':0s l /. ( t n i r * \ a h t L t . . b.nije dozvoljeno je rijeö o kada je posezati za laZima se upozorina njegä.4 8 5 .Zabranjeno kako da ne budeu vjeri koja segradina övrstimi . ez-Zubejr. '1 d1 rI r v . + R 4 . i . t i y . r r . l / . Hanbel.l* ttteanil-asar' I/221'228' Ari'latul<ttt'e'i ll]o9 Urxletul'kt1ri 'Nen{ smo spomenulirije'i imama Buharije: 5/272273. 2 / 1 8 1 . B . u r I. .u t . su slabim sve hadisei predajeod ashabakoje govore o ned[anju za dizalle ruku posebno djelo vezano ImamBuharije napisao ruku. l-€nti"/ i?1d'? str' Hakim u Arrre. Rahevej.rt"riiutni. / J b 5 i \ . a r e rlir . 49.. alejhi sallallahu bilu pioktu AllahovogPoslanika' ruku o nurnuru dizanje svoje.ttLnt.. stväri"ma."L:lo da le dokazao U njemuje sakupiosve predajei nepobitno u namazu. takoder: 282-283.l:os na dokazedru8eskupine' i komentara argumenata Nakoniznesenih i neprihvatljivost üvidjetinjihovuslabost mozemo od dokazivrnjr orinr lbn-DZcrziki]7e: Sla iml neispra!nije ruku u namxlurkojc 'e ja\no suprol\llivljinju {o nediTenju predäjama -'' m hadisime. laZnihadis.t 1 2 2 . .

ubijtega ibacite u moreda vasniko ne vidi!.' ImamBuhari kaze: Alojedan preno\ilac potvrduje a drugi negira.3/3'72i El-fetuidulme. .nekapogleda djelakojima smo sesluzili. 41340. Ahkanul-Kur'an. sallalfafruaQjni. )t35\.a koji govoreo nedizanju negiraju. god. "'" Vd|dßti. l9l2ö9-210 '''' . ahkdrrl Kur'an. sr.veseffem.Oni mu odgovoriie:"A zaito diZesvojerukeu namazu?!.prednosr nesira.Et-dlpniu Ir i EI ßtisan. se daje onome koji porvrduje a ne onäme koii . od tbn-Berrala. nanaza cijelaova studija. Buh:rri. 1. sallallahu alejhive 5ellem. od imama Satibiir .2b0.'l.najveöi pravnik ovoga vremena!'. ne urjeee na ispravnost namaza.lrnua. Na kaju mozemo konstatovati da hadisikoji govoreo dizanjuruku potvrduju. Ovo nije samosluöaju nasem vremenu.od tbnut ArcbUa et Matitrla. v i. sallallahualejhi ve sellem Po^slanik.. osimpocetnog. u prvomredudjelo"Refeul-jedejni" od imamaBuharije...Zt35b | 2/405.-2OO elifuteog. t't^ VidJer: Scfir sdhihiLAuha."'_'' Napomena: Nepoznavanjeovog propisa izazvalo je izvjesne probleme u nekimpodnebljima. srt.l641718. 29. Mustrm. govoreii: "To je imam Et-TurtuSi.t/167. Ko äeli vise. je porpuno naredio smirenje na \zt' viaieti: ueatimussunen. u nalu diamiju! Ustanite. str.r2ra Nastavakopisarukua Allahovaposlanika.ljeu: Re. 2/259. pa se prednost trebadati je. po H.Kadaie te rijeöiauo njegovueenik lbnul-Arebi el-Malikieotovo da mu se "rie IaspukJo od muke.t.V82lt92. dodatni argument i znanje. veö su se sa sliönimproblemima prethodnici.Pokusavao je odvrarili ih od zie namjere. suoöavali naii Imam Ebu_ BekJIbnulArebiel-Malikispominje da je njegovueiteljEbu-Bekr el Turtusi (umro 530. El-nedZnua.po konsenzusu islamskihuöenjka.lzosravljanje o\oga ili drugü tekbira.''. sallallahu alejhi re sellem. kakotvrdeislamski uöenjaci..r2r6 Allahov Poslanik.46 4 i t3o.) uSaou jednu dZamijui klanjaodiiuöi svojeruke kadabi öinio ruku' i vraöaose sa njega.leu t pdejni.. polombi doniorekbiri uainio ruku.rzanju postoji potvrdi.Jedanod prisutnih recesvojojdruzinir"Pogledajre ovogaisroenjaka kakoje usa.

tom poloiaju posulavoda." Foitunik.rbsao0.lnesinlg' Taberani r2lr6'ttr2a'7r t. veöbi je drlao u istoj ravnini u mvnlruocuu na ruku'u biti usmjeren ie dokazda öe pogledklanjaÖa päÄ noinirir prstima..["1^ o" mu odgouorina seiami rs5sl "Allahov Postaniöe'pouöi me lluton trieg puta. 2lrzrD555-." mumfö aa nanjam. I mamTirmizi ga smatravjerodosroj iböawa.potom se okrni prema kjbli i tekbr I donesitekuir.rniris. verz{4. iobuhvatio njima svojakoljena'''.iSaoPosianiku.ri"ä"ir"J r-rn" i"a". iriJ. El'kebiru.mu odgovod na i.g" alejhi ve sellem'opisaol"tT sallallahu ie AXahoi Poslanik. 52' U l2r I25 Beit'ekt. +llrsliss.-rso. i tt Et'ersatu. 4/89-90/397' str.i." ur Buhari.Äif. i selam sallallahu alejhi vJ se[em.' ^"mn)n'.. i..N"sai' 1/313-315/8?7' lbn-Madze' 1/340/1038. Stavi ruke na koljena 'semi Allahu limen hamideh" i ostani u . poto."tr-it. ocrlenro A3O5 SejhAlbanije olu predalu pouzdanividjeli El'mcdamea oredaie \2' ll\bU41 Vidjeti:Sanrlrul-dlania isoravnom.i i ponovo rede:"Vrari se i klanjaj. Ebu-Hurejreprenosida je jedan öovjek usaou dZamijui selam' mu nazvao i ootort p. Ibn-Hibban. t t oe. U368/88l Ovoje Halimova Muslin. Hakim. i'otom prouöi3ta zna( iz Kur'ana Zatim donesl i ostani na ruku'u dok se potpuno ne uöini ruku. niti Fema mjestu sedzde'Dalle' i"a-"f:i.ne bi poteklasa njih niesovim 1222 U ovomhadisu . Ebu Ibn-Huzelme' * iai'Jii. tm uo6". jer nisi klanjao Ashab se-'vratio ve aleJru Poslanüa'salla-tlanu klaniao. sa uUaho alejhi ve sellem' -rede: 'Upomuni svoi abdestprije namaza.". öovjek reöe: ti-i-. 1335/6251.Zatim pride i ponovo poselami "Vrati se i klanjaj'jer nisi r. triterije lmam Muslimove Hakim j Zehebrsmatrajuda ova predajaisPunjava ztrr' dobrom Vidjeti:M€clLneuz'zevad ocüeruo Hejsemijeovu predaju nim' *' rÄ. -"NÜepotpun ko ne uömltal(o onoga namaz kraja.se uspravi i reci dok si svakakost ne vrati na svojemjesto-Poromdonesi tom polozaiu ekbir i spustise na sedzdui smiri svojeeelo na zemljr'li*. t. . 5/185-186/1869'Bqheki' tn-Hibban. g5l43' 4/3351244?' Ebv-Jala' st iuu-ouuoa" El'merasitu' thryd' opZserO. Iman i Hakim' l/346/814 5/247-24811920 rne:iz6s.:P:" smiri u tom polozaJu laKo te sepotpuno tekbnidisni glavusasedzde.lo ooävnaoledana ruku'u.. ove dasuprenosioci rvrdi Hejsemi lrnam r^ta 4t335t2447 \iÄiqs.a potomje rekao: alejhi ve sellem'staviosvoje ruke na saltallahu Kada bi Poslanik.klanjao' ruku'u.sallallahu alejhi ve sellem. I D98 / 589. rariszs.'t'oIfuda bi se--u r"' nrü br Je Gla!1|ne bi-spustao ledima.'"f..ir.i potpuno rasiriobi prsterrrs koliena.

Uzmejcdnu ili dvije koje mu niito ne okoistc. ja vas vidim iza srojih leda dok öinite tuku i sedidu. Taberani. postoji moguönostuznemiravanjaklanjaöa s lijeve strane(koji ne praktikuje ovaj sunnet). a sedZdu "Kada na stoje rekao: bi umro na onomeito öini. Musttm. Poslanik. t'a vidie!|: Äridatut ahvezi. Malik genosi da je Poslanik.1/141/673.tt3tt. Ebu-Dalud. Hatirn. ra5irio bi laktove u stranu.namazd pogled tleba biti izmedu toga.str.ali pod uslovomda se time ne ometajudrugi klanjaöi. I/332/665. Ovo ie Hat imova . Bejheki. 2/105-106. El-itihaf. t/298/589."t228 Jednomje Allahov Poslanik. U368/881. Potpuna smirenost na ruku'u Allahov Poslanik. od lmarr. l3I. *tt.3/154/1402.bi oduzio sarukuom i u potpunosti je da se tako öini. vidio öovjeka kako klanja je öinio kao pijetao kada kljuca zmje ne upotpunjavajuöiruku. | 401t6644.r223 Imam Tirmizi kaZe: "Izbor islamskih uöenjakaje da se ruke (laktovi) razmaknuna ruku'u i sedZdi. rekao: "Upotpunjar)ajteruku i sedZde. Imam Tirmizi ovu Dredaiu smatra ispravnom. Kada se klanjaö osloni na lijevi kuk. 2t1.salla ahu alejhi ve sellem. 4/136/3840. Buh-i.4/89-90/397. umro bi kao sljedbenik druge ujere. sallallahu alejhi ve sellem.aBusirija. 4t t24t42'. 2/303 i Sr/erur .aeseffen...l/539/1663.Irnam Munziri. 1335/6251.r226 Naredio Enesb. Hejsemi i Albani lanacFenosilaca ovog hadisasmatrajudobrim. Ibn-Huzejme. L'7 Buhari. niti njimaglad utoli.a' isto je i sa zadnjim sjedenjem(koje öemo kasnije spomenuti)na trorekamimi öetverorekatnim nanazima.122? se smiriona njemu.2n}8-ß9n60. "" n". AtSrSZnlZ i Nesai.2517.sallallahualejhi ve sellem. tako hi Onoga u öijoj ruci je moja duia. Ibn Munzir \t El-eysatu."'"" tu Tnnn?l. Vidjeti: -salah. str."r22a Sejh MuhammedUsejmin kaZeda seruke na ruku'u mzmiöu u stranu.26127/2573.1iustim.1225 Ovo se odnosina namaz u dZemahr.. Ibn-Huzejme. Muslim. 213'79. Primjer ovakvog Hanjaöa je kao prinjer iqladnjelog ioujeka koji jedc datule. mimo Muhammedoye. salallahu alejhi ve sellem. t"5 vÄieü: Ei iefiut-muntia 1t12:' 1226 r.mn.

'' odgovorio.l]]?a6.gleda (ti."'1to "Nisi koji klanja a ne upotpunajavarukue i sedzde. 1741791 srr.21529. ! ' 1 o l 'J. F / / / . b\ . Ibn-Madze. :'5:)I1'l. Darekutni.mo zaovai hadisvidjetirijeii hafi?{ Ibn IlanLe"är t".Zehebii Büsiri oval hadß smatmjüispr. l/25711960. t A . J l r t t t t . Jemanjc vidio öovjeka upotpuljavajuöin*ue i secl7le. '/2il .n.i. r o gk r o L r k or r c p . U340/1301. I i a . . drugojpredaji se kaze da Uzviieni Allah ne.1/la)5. ri nisi obavljao namazöetrdeset godina. ll::+lto::.. lbn Bbi Scrbc. l/153/E15. / . / ' . Vidieti:tr-ri1ri/. A V d i e l i . t n . lbn Hibbln. srr.r.'"" r'30Ahmcd."'.4D2 ove Hejsemi tvrdi da su prenosx)ci istrivnin]./irn. r l l l v i r . mimo one . ir ksdirbi urnrnkiru lilktv.Hakim.a njegovi namazi neöebiti primljeni jer ne upotpunjavarukue i sedZde.li. rckaor "Nc yrije(li üan1aaononte ko nc t':nriii svoj. r'. 5/106/1888. 6/8L "" N"io.t ledo na ruku'u i 'Ovaj hadis je dokaz da je obavezno selidi. o d n : r . r ./ l 0 l . l/lll-331/663. Vidieli:." 'We su ashabi. I Etaeryih.evoid. Vidjeti lll itrlnf.3/271/328-1.. lbn Hu. i/rl.I ' j . o o l h I R .th l ßoriit. umro br nr drug. Jemanmu j-e kazaokako veö öetrdeset 'Tako mi Allaha.od iejha SejhAlbaniovaihadissmatra Albanüa.sallallahualejhi ve sellem. '"uniiuUutai"i lnl:lm u l-l "l.Vierovjesnik. J / . Taberani. sallallahu alejhi ve sellem. 2/316 vidjeti: Me. .cdriu ocijenjujuisprrvnom."t t'tF'\]t fi dhtailrüttulht. 120-121. . godina klanja tako.n mntuk. Vrdjeti: t/ Darekuhri.l. stt.sa[[a[[afru afejhi oe selhqSlojstw QosfaniF. rekao: "O Allahov Poslaniöe. l/256/:957.r.rjrjeri. l i / .ove predae \u pouzdani. ' Tmlm rlejlri te sellem. . .eimc. m r t rJ r r n e v r i j e d rn : r n r . lmam Hakim. r / . c l h l l l 1 l r u "Musnedu '71211-242/2819. je öovjek dodaje da ovaj Bezzaru svome . i lbn-Ebi-Dunjru Et tuhtrl:tl:tu|u.pa mu je rekao: klanjiro. odgovod im: Huzejfe b.rrird.t.l/11. . lmnm Trrmizi. k o j o mj e p o " h n M u l ü r n m e d . a Huzejle b.r-r.5/310/21695. predije pouTdani.Vedina islamskih :" I p r a v n i k a . 1?r: Vez. Ihn Ebi-Sejbe.-opog. ' t u p i . ne prima) namaz onosako se ne smiri na ruku'u i setlZdarna.5/ll711981.l?IIbn-Mesud prenosi da je Poslanik. r .!nkü|t tttarih."rrrt Imam Sevkani tvrdi: smirivanje leda dok se klanjaö nalazi na lLrku i sedZdi.tlnin..)/310. U drugim predajamr opet se spominie da öe öovjek klanjati lezdeset godina. a kako se to kradeod namaza? upitali ndmaia. Vidieri: Ell cd:Dtld. I/262 261/717. 203 t U vjerodostojnojpredaji se prenosi da je Poslanik.. "tBuhr. tnr esOetrani SeJhAlbani olu predajusmalm dobrom.3/167/l8i iTrbcirni.103. . Irlki. EA05406/8261. Ibn-Hibban. sallallahualejhi "Najgori krudlji|ci su oili koji krodu otl svoga ve sellem.2A:dl92l." lmam Hejsemik{tc: Prcnosioci . Suiuri i Sevkaniovu p.. Tirmizi. . .

2t| 2t. ü... pitine.^ '^ Taherani \ Et. a rbn Hadrerdobrim.' dobrom.)recine ili . Ibn-Huzejme.jO. Ti]:nnzi.ev\a!u.ifu ueryia.*Tn_5u-oi navodeöi i potwdujuöirijeöi Ibn-Abdul-Bena. sejh Albani je katesoriöki odbacio ovu verziju. ir"_Hiurä. smatÄjuCi.j"ti. sedZdi..Ji.-'". tr-*ni"ur*otii.e . str. OJo smalm veiina uöenjaka.izgovorio bi tri puta: *)tG'tttL B1-Vdl.I u1A3-rA4. Ebu_Avvane. saUlahu aLjtri ve sellem. se oa ni"ga pnma samo ono Sto se ispravno obavi.. t5512.dok se ldanjaö. . str. r/224D55a. 2/398-399/3521.r88196.. sallallahuaLjhi ve sellem. 2^/138-189. Ibn-Ebi_Sejbe. rman rirmizi o"ai hadis smararspra!nim..porpuno ne smiri u ivom"potoZaju." up"nirno_. kate: . BejhetJ.tmamHakimi Zehebi ovo preaan. Ibn. l4nezt87Br. sallallahu alejhi ie sellem. Via.. A.deveine.j". l/J4llf0. je da klanjaö obavlja namazkao plica kada kljuca *zabranio --" zmJe. Ahrned. 5 223-Z24 B9i. t5t482t6tj9.evrijedi ruku. rekao ier "Uistinu.etine. ipotpuni"ro.-"N. Darimi. Ebu-Dallld.ImamMunziri i Hejsemi su ovu predaiu ociienilr Ebu-Davud. vidjeu: Medame uz-z? va id.u Nakon Sto bi se poslanik. iDio-iirrreas. Zato je neophodnopaziti na naöin obavljanja namaza. rdiS-l 3J6/128J. . 9/ | ll/368b.10.o/5jn277.kazaoje: "Kl.. o. str.ijetfi Et-daaniuti ahkanit-Kur'an. sedmine. rii+gl v. l/Js2/811. öennine. kijam poslije rukua.v34t.. t/t65r74.. -' porovtne. Ebu-Jala. poslanik. U drugoj predaji nakon Slo je podsticaoashabena upotpunjavanjenamaza. sve.ir* Zikrovi i dove na ruku.*Lmi..niti sjedenjeir-"ao auij" sedZde.Tahavi t sethut.Hjbban. AllAh nepiha djela. 3/189-l90n6ls. t/J3t/6b2. Tajalisi.ilm. '-' Nesai. 2 t2t26l./Jt7l62q6.nütkit.Ibn-Hibban.| 22 | D.. Vidjeu. U2l6l1306. Bezzar. r.smirio na ruku'u. :estine. sallallahu alejhi ve sellem. osim ona koja . osminc.' Hakm.marajri ispravnim.poslanik. 24t}e. .hmed. Allahov poslanik.a jaö zavrii hamasa od njega mu se ne upiii osim des.203/862. ne upolpunjavajuöi elementame dijelole (rüknove)namaza. .$ ''"' Albaniovu predaju smatra dobrom. ..tt. 'Ebu*Davud. 2/tj\t2j2j.. Es silsiletud-daife. Bejhetr. tifit.

mojei nemi moji.arosti mil"tu3 "SIJBIIANEKE ALLAHTJMMB. 1/165t75.1. 6/48-50jr/71.." J?tLi]lt'!i. Muslim" Darekutni.-l. bio na ruku'u.tq'&\i!:+ "Slavljeni neka si Gospodarunal. mozaknoj.. . ustao lodu da llanja. l/3421047... . r./484.: .'IJ rlrri\rlj 'ra.' i.Tebi su pokomi naj vid moi sluh. Nesai.J. 280.t hvala pipadrL A\ahu i. sr. izgovamobi: .RABBENA VE BI IIAMDIKE. ' oP-rr. IIASEA LEKE SEMAI VE BESARI VE MI'HHI VE VE ASABI.SIJBBtJHIJN.. 5/22611 899. IGFIR LI!'' bi naruku'urekao: i samose moj. Ibn-Hibban.'firfü.. .bila"rw . Tebi sv.. l?5r94.i. ' . LrJJ.. Dalekuli.L... s'llallehu alejhi ve sellem. .l/34311050. KUDDUSUN."SIJBHÄNE RABBIJELAZM" rckao: Porckad bi naruku'u i sedzdi iL6d"5^Lt. RABBT]L-MELAIKETI VER-RIJH. . 91306-307ß422. samoTebi ruku öinirn samou Tebeujerujem potpurc predajen. Nesai. ."'^ ALLAHUMME LEKE REKATU vE BIKE AMENTU !'E LEKE . Ebu-Dawd. :'slavljeni i ÖasniGospodarmetel<a i Dli.Y168." bi Poslanik.r' qt) oEi/ 4/l7ll48?.

IT1^ tTutasatut-ahkam. srr. r." U drugoj predaji od Ibn-Selemestoji da bi poslanik.56. '-' Muslim. Ä.Ti si ioj Gospodar. rbn_hbi Asrm u Er-ahaduvetne'ani.AIEMIN.. k Gordi. moj.moia krv.vialeri: rt nedznua iÄi.*'e-"Allahu . DostojansNa i .ne+g. 4/ t701485."Slavljen VeIiiansnenosti-"'"' "SIJBHANE ZIL-DZEBERUTI VEL-MELEKI-TTI VEL-K]BRIJAI VEL. Sejh Atbani je tanacprenositÄ ovoghadisa ocüeruo ispmvnim. Cl . ":':"1 je ovn-predajuocijenio ispravnom. sallallahu alejhive seIem. .. Nesäi.. Tebi v poniznimoj sluh.Tebi prip4dd{Gospodaru moj). tnßtzi \! E:-iemailu."t 4 I .l/166t?6. VE ASA. HASEA SEMAI. tk. kla{ajuöi noöninamaz naruku.- "SUBHANEKE Nesai. posjednik Wasri.r":*:.. prenoqilac l/3e6 i Et ezkar. moj vid.. u .*l u..VE LAHMI. '* \esai.. VE BESARI. . st. r* . .__. t8."Svaka Slava^i hva.i LILLAHI RABBIL.Aite.. S^Jija! Et-nulu\nedu.stoji daje Allahov poslanik.. ENTE RABBi. Ul \tAl\ -!i-t-J ULi bo1anstva mimo Tebq.izgovarajudi overijeöi ostaonaruÄ:u u duziniuöenja sureEt-Belare.u: t.a-.la.Strahuju od Gospodara svihsvjetova. 4t46-47t1q93. VE MUHHI. Malik navodi daje Poslanik. 9-) €3'. samo u Tebeujerujem i samose Tebipotpunopredajem i samose na Tebeostanjam. moje meso. Taberanj. . ...u .sLr. l/366/llJ0. ueionaruku. \'E LEKE ESLEMTU VE AIEJKE TEVEKKELTU.-".i ::t'." predajiod.AZAMETI. klanjajudidobrovoljne namaze.. hadisa Avf b. rJ:.. :.!ni 'pä L'. sa[allahu aleihi ve sellem. alejhi ve sellem. VE DEMI.t2aE *ALLAHUMME LEKE REKATU. Ebu-Davud.!)1t'. U34?/1048.nema istinskog VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE.sallallahu U.r. samo Tebi ruku öinim.itt . l/343l105i. moi mozaki neni moji.. 165t267. VE BIKE AMENTU.te/2lll515.

l / 1 5 5I.afejfü?ese$eniU SeojsntQos[aniLwog. ien& SahihitBrhdri.2/4t6.| 18 i Et-isti.l. sa rukuom alejhi duZio i Alu Imran. +lteOl+gO.sallallahu U vjerodostojnim (u noinimnamazima) istokolikoisa ve sellem. l l l o r .lrl-'. 17/299/1.l. od lbn-Tejm iJje.r. te uöenjesureili ajetadovrlavajuna ruku'u. Ibn-Abbas prenosi daje Allahov Poslanik.3ll5g/1413. R/r//. pogredanpostupak. i/255/297.ad Ibn Bettalai Felfu/ Ad'i. 4 / l o .r.. To je. Kur'aüa rckao.125r dok Ibn-Abdul-Ben spominje konsenzus islamskih uöenjalao zabranitoga postupka. je i neispravna.+A Ebu-Jala. 161 .D J n m r .sa[[a[[aftu 2g7 t predajama se navodi da je Poslanik. a u isto vrijene i napuitanje sunneta Allahova Poslanika."t?!')Prenosi se da je Alija rekaot sallallahu alejhi ve sellem./ ' 2 1 / l r r 5 . sedidi. bez sumnje. l r m . l3l37. "" \ .lbn-Munztr uEt-et'satu. JU. sallallahu ''Zabranieno je na ruku'u i Dti do Ltöit1 neito ia.mur.r. lbn Asxkir ovupredriJ Uzero ir djeL rin rn "d/d/.od rmumu Airineo: 1153 vi$eti veainu'ur\a.r:51 Uöenjacisu se sloiili da je pokudenouöiti neStoiz Kur'ana na ruku'u ili sedZdama.1 . Nesai. "t. I I. hm.1 .dter.!a.I ' o .ka t. sallallahu alejhi ve sellem.n. tbay idjeti:Erknhid. 2/510.r:51 iznimna Iz ovih hadisa se vidi greökaklanjaöako.. En-Nisa Zabrana uöenja Kur'ana na ruku'u alejhive sellenr.llrs kiiamonr nakomeie uöiosure: El-Bekare. | ). .. M u . koji je öinio katki predahnakon zavrsetkauöenja Kur'ana a prije r-ukua. l/162/ll18./r.ji prije nego zavrie uöenje Kur'am öineruku'.lN o: e.kao 5to smo to prethodno pojasnili.. Jeman " El-Fatihe Droueene r!" . r'. t"o Vuttltn.."rrs0 Ova zabrana se odnosi na obavezne i dobrovoljne "Talihu Dimesk".' r r . 2/l48. "Zabranio mi je Poslanik. Predajakoju biljeZi lbn-Asakir u nemasmetnje uöiti Kur'an na mku'u i sed.da namaze.rr5' I4 Vidjeti u poslavlju: Uienje Küaananakon hadiskogaprcnosiHuzci|cb.dana dobrovoljnih namazä. da uöim nesto iz Kur'ana dok sam na ruku'u ili na sedZdi. rlsl .I l .

" .hü limen hamidei. n4n 89. M ustin. LEKEL-HAMD. (ALLAHIMME." It tt '65 guhari. str.!t 'ett. rH guhari. Hanjajte . a u drugoj verzüi stoji: -RABBENA VE LEKEL.4t82t392. Gospodarunai. str. sallalahu alejhi ve sellem. a kada ka\e: 'SemiA . Muslim.r$i Allahu. str. rc\a9: "lnam se treba slijediti. sallallahu alejhi ve sellem..Zoirm.* .q: "Öuje Atlah onogakoji Ga hvali. porornoioni" salov a upotpu njava nama 1.broporavnajte"i popravite safove." Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.. lJ35/6251. svakahvala Tebipripada. te ostane tako dok mu se svaka kost ne yrati na svoje mjesto. RABBENA.rr.ispravio u polozaji rekao: stojeöi '. . tzst99.-t2ss LIMEN IIAMIDEH."t256 Nakon lto bi izgovorio semiAllahu limen hamideh. fada i vi sjedeöi.7 potom se digne sa rukua i kaZesemi Allahu limen hamidih. L/368/881.Mt\stiri. recite: :titut!..4ßA3g2.. Do.SEMI ALLAHU U prethodno citiranom hadisu poslanik.rekaobi: !. 4t}g-s}ßs:' i Hakim.. "'" -Buhari. sallallahu alejhi ve sellem.'itt.. uönitei vi. pa ne o^tupajte od toga. üöiniteje i yi. . Ako bude klanjao sjedeti.) uö:u seüAu.'t:!t U '1.. Kada uöii ruku'.-r2sj "RABBENA LEKEL-HAMD".Vradaqie sa rukua Potom bi se Allahov poslanik. "Gospodaru nai samoTebi svakahvalapripada. k^Ze:"Nije potpun hantaznikomeod yasdok ne upotpuri ivoi atiaJ. Ovo je Hakimova verziia hadisa.t1" ..a.HAMD.

MILUS-SEMAVATI ERDIVE MILU MA SITEMIN SEJINBAD. m Muslim.tn''ritl'y.." Poslanika' Jedne prilite dok su ashabi klanjali iza Allahovog "Semi Allahu sallallahu alejhi ve sellem.Ibn-Hibban' Ebr-D^\üd.23|1904. 5n30.RABBENA LEKEL-TIAMDU MILUS-SEMAVATI \T MILULERDI VE MILU MA SITE MIN SEJIN BADU EHLUS-SENAI VEL."t25e "RABBENA LEKEL.niti iko moZedati ono ito Ti uskratü.4/112/414.sallallahu alejhi ve sellem' nakon spomenutog dodavao: -rtc.? t".J ut c'' 6 Buhari.I]AMDU VE MILUL.k 'c t$"r. u p. a svi smo mi Troii robovi. u '7 cl'y. 1/349/106?. "Gospodaru nai. ALLAHUMME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MI-ITIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DZEDDI MINKEL-DZEDD. kos Seojrtea &fu--rl(2og t Ponekadbi Postanik. 3/87n1845. ll222lw7 ' Ibn-Huzejme' 4/16U476. 4116314'77. Tebi hvala koia ispunidw nebesai Zemlju i ito ti hoöei osim njih. MEDZDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLUNA LEKELABD..kada se vratio sa rukua i rekao: je jedan od ashaba rekao: limenhamideh. str. . ieste: Allahu moj. Muslim.: !'S''ia'u 'i.Ibn-MadZe.koja ispunjava nebesa i Zemlju i ito Ti hoöe!osimnjih. 1Ae U3l0/612. ono ito Ti dajei niko uskratiti.a niti ikome ne moZe "t'6o korßtinjegovasnagapored Tvojesnage .Muslim." .'. 161122.sa$offahu kniLovob. Tebi hvala . 11265n26' Ahmed' V218n313 Darimi. Ti zastuiujei svu hralu i slavu Najpreöe lto neki rob kaie." "Gospodarunai. Nesai.

. sallallahu je: "Ko je onaj ito je rekao to i to?. Na kaju hadiia je rekao: .'. sallallahu alejhi vi sellem.'Ja sam. srr 175t?6/799. SejhAlbanigaje ocijenioi\pravnim..sallallahualejhi ve sellem. Muslim. 56/414. .stl. ostao bi trko stojeöi da bismo pomislili da je zaboravio (od duljil:.potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamidehi ostani u tom poloZtlju do'kti se svaht kost ne yrati na svoje mjesto.4/t 58/4?2. Hvala pipada Gospod..7e potpunhamaz onogako ne öini tako.aru nrin(a mome.dv^ije je sjedio tako dugo da bismo sedzde p_omislili da je zaboravio.. ."t26t ponekad bi na noönom namazu dodao: i:jrj. Oto je Hakimova verzija hadisa.Enesb."Gospodafunai..Wi. Ahmed. Kad.'r263 poduZem U iradisukoga irenosi Ebu_ Hurejre stoji da je Allahov poslanik.. Ne\ai. bi se vratio sa rukua. 5/1s8. Malik opisuje namazposlanika. ''Buhari._:tajanja).Poslanik. "LIRABBIJEL. onome öovjeku koji je traiio da ga pouöi namazurekao: a. Ebü-Da\rd.146-J47l106t.mu reöe. Tebi hvala. Tajalsi.. upitao ."''"'ponavljajuöiro u duiini udenja sureEl_B. natjeöu se ko öe je prvi ttpisati.. '-'Nesai. velika hvalq lijepa i blngoslovljena. I/3ö8/881. VE LEKEL-HAMDU HAMDEN KESIREN TAJJIBEN MUBAREKEN FIH.te _ kaie: "Vidio sam ga kako öini nestoStovi ne öinite.RABBENA.u. 180/82I... l/t6617?. 4/8S-90/ic7 i Haidm. sE. ''Buhari.str. LIRABBUEL-HAMD.g! "'r Butra'i.Vidio sah viie od tideset meleka.'. .HAMDU.23421. _I!4a zavrsio narnaz. Must'm. Allahov Poslanik." je alejhi ve sellem.lA "H.r t:jr eL Gospodaru mome. lJl5/625t." kaza ashab. a izmetlu.' . tß49/t068.'.sallallahualejhi ve sellem.kare.

smatraju Amaut ovu Albanii i. U njima se spominje vezanje ruku u Ono se odnosi na namaz.a potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamideh.Da li se ruke veiu nakon povratka sa rukua Islamskipravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja: prvi smatraju ie ruku nakonrukua legitimnim i njihovi dokazisu sljedeöi: "Klanjao sam sa Poslanikom. predaju vjerodostojrcm.146.salallahu alejhi 1. Buduöi da nije alejhi ve sellem. (Bl-feth). kazu da je to stanje u kome klanjaö izgleda ponizan i pred svojim Gospodarom. Ibn-Huzejme. Sehlb. Hadis koga prenosi Ebu-Hurejre. Imamlbn-Huzejme' ll243t41gi Bejtrcki 2/46/2335. tako i poslije rukua. mola doöi sajasnim ispravnim dokazom. 164t40. Ahmed. kada je Allahov Poslanik' lallahualejhi ve sellem.kako prije. tj.sallallahualejhi ve sellem. Ko da klanjaö u ovom stanjuspustaruke niz tijelo.'label"[]t. pouöavaoonogaöovjeka namazu." ."r266 Ovo su dva opöa hadisa. v idjeti:Ei -i erhul-mumtia. Sadkaäe: i na podlakticulijeve ruke. Vail b.nije ni öinio' !eno.gdje kaze: . ruku ispravnije od Drugi islamski pnvnici smaftaju da je spudtanje a njihovidokazisu: L Hadisi u kojima se opisuje ramaz Allahova Poslanika.ntvetulabezi.. 21189 Nejlul'a'ta\ Vidjetj."r265 sellem.ltut Takoder. poslije poöehog tekbira.i ostani u Mubarelfud.bilo bi sDomenuto ie ruku prije rukua.saltauahu 2. Buhad. Daje Poslanik.npr.hadiskoeaprcnosi polijevoj. oni koji su stava da se ruke-veiu xtiie rukuu.2183. HudZr kaäe: paje staviosvoju desnuruku preko lijeve na prsa.vezao u nekom od tih hadisa.znaöida to Poslanik. "Stavljanje ruke desne Vail b.sallallahu ri ve sellem.spominju vezanjedesneruke po lijevoj nakon poöetnog 1268 ali ni u iednom od tih hadisa nije spomenutovezanje ruku o dizanjasa rukra. "Naredeno je ljudima da seu namazudesnaruka 2. 6lvn/5'172' 3/172-l?3/500 str. 3I r45.kao Stoje navedeno i tada. Hudä u poglavlju: Vidjeti.

l/393.tom poloZaju.a potomje rekao:^ V pogledi ukoöeni-"'''' ostati im njihovi te prekinuti to iiniti. Enes b. mjestu. ima viSernisljenja po odredenom t"' Buh-i. Malik prenosi da je Poslanik' "Sta ljudima pa diZusvojepogledeu salallahu alejhi ve sellem. On zna A[ah dobrozna Sta glavu i pohebno dizati svoju ono sto je skrivenije od svake tajne.u hadisimaAllahovog Poslanika.nije nam preneseno Takoder. Uzviöeni je u prsimaljudi i zna svejavno i skriveno.i da ni za jedno miSljenjene postojejasni razumijevanjima argumenti. Ovo je Muslim."12@ vraöanje kostiju na svojemjestobiva samoako seruke ispruzeniz tijelo. ili ie drugoj predaji koju Fenosi Dzabi b.l27o Prioritetniie misuenie Oöito je da su dokazi obje skupine zasnovaüi na razliöitim hadisa. Hakimova 1Ürvidieri: Subullrs-selarn.Poredsvega.31146 tuethodno da ruku. 166/750. ne veZe. "t . 2D05r76.doilaje opöa z br^Da za takav postupak. 1335/6251. postupa.ispravno zna.1/i nanazuka n?äil?!"ponavljajuiito nekolikoputa.Ono sto razumije svakastranaiz svojih dokazaispravnoje i zbog toga kazemo.ono Stoje rekaoimam Almed.te u tom polozaju nije svaka kost na svome da je neko od selefatako öinio.rekao: ie . a ko drugo.4/r2'l/429. "t. M. sa opaskama rz7t vidjet: El-mesail. lijeve ruke desnomodvaja jer ponovo vezanjena prsa i obuhvatanje zglobove lakata i Saka.kazaoje da je dozvoljenoi jedno i postupa.uslim.Za njegajepoznato o spustanju mifljenjeimamaAhmeda smospomenuli pitanju. a Allah najbolje ispravno takoder. po drugoj verziji' kada je pitan-_o ovom pravnompitanju. 4la9-9o1397 venija hadisa.sallallahualejhi ve sellem. Sejha Bessama.onaj ko vezeruke nakonrukua. i Hakin' l/368/881. Nije pogtedpremanebu da bi Allah öuo dovu Svogaroba lzmealuostalog. od Abdulaha i u. Napomennt Neophodnoje upozoriti na greiku koju öine pojedini klanjaöi diäuöi pogled prema nebu nakon vraöanja sa rul:ua. sve dok ti se svaka kost ne wati na svoje mjesto.'2tlDakle. SemurePoslanik. sallallahu alejhi t'ut Bohari. öetid imama su rniiljenja da se ruke spustajukada se wati sa rukua. l .ierhul-nuntia.

#til?.t" vail b' koji prenosi p"."Ili ce eiiet preya ne\t üestati dizati suoiepogledasellem.rll-t^. Dokaziuö€qiakakoii zastupaiuspuStaqie ruku Priie koliena '. Ebu-Dawd' 1n58n46. 122011321' .Ä" " . Darimi.Äiirßü uwnezt' rbnrdüm. B\tu'ti \t Et-tarihut+'biru'rtrtr3g' i zerlani ovaj-hadis ImamBesavi. o.sedZdu.i"644: ä. r."ovaj hadis i-..*a..u raztt ili im sepogledi nete vratiti nazßd""'' lmam Nelevl spomrnJe o zabrani dizaoja pogleda ka nebu u irf"-ti.p'rÄ' . ''rn.i" dtiena) jaöi je od hadisa Ahmed' 1ß55/1090.Nevevi iä-iäati-iistißz lbo-Hadter 2n8' a"'üJürü""i ri-.r'76 rukena zemljuili da Ii seprvospustaju suserazitsli ski uöeniaci a i komentarima' ioo-"oot e" o oba mi3ljenjasa dokazima odabBti pdodtetnije misljenje.kaZe: . tlil.ift p***" na sedltlu SpuBtanje salallahualejhive sellem'donio Nakonpovra*a sa rukuaPoslanik' daje lüepo smatraju Neki uöenjaci lruit tpirsojocise na.7213' lYf}-ralibin.r2'5 otegnuti ovaj tekbü.qßsllr. tt2so D 4t]2a'r2e."&la ua 3l42ti trvaul-eatiL HaJiz Ebu-H-urejre' (ti koea hadis Prenosi J".{iift Ibnod i Fethul'8a'i.*.

El-muhk'n. sll. 11349. nije neprihvatljiv i ne moZe posluiirikaodokazza odbijanje ovog vjerodostojnos predanja. satil. 1/155. kenosi se da je Ibn-Omerspustao svojeruke prije koljenadokje "Tako je öinio sedZdu. sallallahu alejhi ve sellem. Tuhfetul-ahyezi. saopa. I4O.pa. sallallahu alejhive seltem.Suaka ka. 21549.Ko zeli oplimiji odsovorlbn-Kajjimunekapogleda M"*atut neIalih. kada se spuSta na de. sltr.t/Jr7lt288.3/r6s1r430.mke trebaspustatiprije kotjen4 kako se time ne bi opona.-_"'"Ibn-Huzeime. Bejhel:t l Ed-delaitu. 62 i lnaul-galil. srr.neki vrhunski hadiskistruönjaci suprigovoriliovomehadisu. öini ro prvo svojim koljenima. shodnoovomehadisu. Tahavi. Taberani.Vidjeti: Bulugul-nenn. 21128. S njina se slotio Ahmed Sakir u svojim op skam na Diamiut-Tinizi.kama 269 i El-menahit-tetuijje. . . rnisljenje (koje zastupa Ibn-Kajjim) da su koljena deve na zadnjim nosamanije jäko. Vidjeri: Fethul-Bari. l/552. Mubarekfuri. sa{Iattafru aQjfüpe setten. t27e vidieti El-nustedtek.sFh. Sethu*vnne. Inauliejha Suajba.ashaba Hudtr". Amaut i dr. Abdul-Hakk Isbili. od hadiskoji govori o spustanju koljenaprije ruku).Sifetussalah. Ovo potvrdujei poduzi hadiskoji prenosi Suraka kadaje slijedioPoslanika. 817818/3906. nareduje da se spustaju ruke prije koljena. 41116/17591.pod pretpostavkom da je neko od prenositaca pogrijesio.Sala kamila koja. 2/58-59. kao sto to potvrdujunajpriznatiji jezika: Lisatlul-areb.2t78. i Ebu-Beka dok su öinili Hid.3)14 -Ei-Eh4ifu4tog.DarekuInr. Slidnoovome je poznati kazao hanefijski uöenjak Ibn-Turkmani r El-dZeyherun-nekijju. Ispravnosr ovoga hadisabranioje poznati hanefijski hadiskj ekspen Ibn-Turkmani \i El-dZevherun-nekijju.Prigovor Ibn.1/254. Medutim. 2t7. prednje noge)mogakonja su potonule u zemljusvedo koljena. Ahmed Satir. 4lt3o. Hazißi t Eltibaru.l/51'7-520. sallallahu alejhive sellem."'' Ovo su dva hadisa o spuslanju ruku prije koljena.lmam Hakim i Z€hebitvrder"Ova predaja ispunjava Mustimove kriterije.2lr45. 10/216. rjeöniciarapskog 14/263. l/ll5. kazav5i: öinio Poslanik.Kajjima ovome hadisu u Zadtllneatu.u ruku prije koljenatzbogmnosrva predaja od ashaba i tabi'inao tome.212.59.Tehzibuttuea. I I i SindauLnultckin. (tj." Ibn-Huzejme i lejh Albani ovaj hadis smatrajuispravnim."r278 Imam Hakim kate: '"telim ka verziji Ibn-Omira (o spuitanj. 2/485-487 i drugi.Vidjeti: Serhul-nuikiL2/168-169. Albani.|/J|8ltq/ö27. 2/254-25s. sallallahu alejhive setlem. Nejlul-evtar. Imam Tahavija twdi da su koljena deve na prednjim nogama.N?hju\-s"rbp. ve6 su na prednjim. Zeledi im zlo.Ibn-Munziru Eldvsatu.Bejheki. a u drugom takopostupa u svome n.!mazu. u prisustvu deseterice Poslanikovih. Sevkani. s!r.Ahrned. Siradzul-nunctn.e: "Ruke (tj. Citirani hadis vjerodostojnimsmatraju:Ibn Mulekkin.7/133/6601. str.str.U prvom hadisuPoslanik. ndnaza 2. okrenuvsi hadis."Buhari.ru. Takoder.sallallahualejhi ve sellem.2/145. Potvrda ovome misljenju je verzija Ebu-Humejdaes-Saidijjau duZem hadisukadaopisujenamaz Poslanika.2/t4412018 U348-349/821.pa kadaim se priblizio.

Darekutni.'r31 spuitao Nafiaprenosi daje Ibn-Omer poznali prrvniki hadislistrutnjrk. po jednoj !erliji i veiinr malikij"ke \truönixka."' IaoIbn gu'eime 1/317-318/625. potombi uöiniosedidu.Serhusahihil-Buhdli." rukuu sranukod spuilanja HtBuhari. 21325-32? ra: Meweziu El rresailri. El'hraf 2/65.Vidjeti. 7/220.oll Bari. pripreme na njih da sespusti ruku u stranu. t/131. El .-. Malik. ispunjava .. ove predaje Darnni l/229l1356.. takoder: Ibn'Redt€ba i N?l/x/ cri. Ia Vidieii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t/-er5ar. 31166.srr.od Ibn Redzebä. izmedu ostalog. Sifetus-sdah. 4/129. t* u*i. sa ispravnim iz dicla: prenosilaca Preuzeto Iancem '7/220.str. opisujuöi namaz Allahovog Poslanika.kakvabi ve sellem.1. El-Evzai.u Qos[aniLwog.. 60."t230 iviie rukeu stranu. 140.imam Malik.fevkihud'dc|an| ll2T9. 2/433..str' l95 Na osnovu vjerodostojnim "Sirenje imam Ibn Munzir t El e|sat . hadisa sezakljuöuje Iz ovoga jer.n'slovio ie cjelinu: ovogahädisa na sedzdu. Prenosi seda je imcmL. Enes b.afejfüaeesaf[a[[afr. vidieli: Iaglifrrl/ /dlik. 31t64.l-Erzai.Ul4?/1. Serhu.purtio na sed/dulalo da 'u Luljena -"t pretekla njegove ruke. od Ibn Bettala.potom*s . 53. kalze'. alejhi sall^llahu daje Allahov Poslanik.. osim koist od Sirenja bila svojerukeprije koljena.'-' hadiskih Dokaziuöenjakakoji zastupajuspuötanie koljena prije ruku l.. I"ethul Bdti stt. Hiliiet El-katanitnl-Jikhijje.?. Hazimlt) Et-ilibaru. u protivnom. str. uöenjaci zastupaju: Ovo misljenje prarne.nakotttoga bi sespuitaona setlirlulireti gdje. 3/166. v120. 2/143/2632.\ ojerukeprijekoljena. sallallahu alejhi re sellem. Fethul ElPtrdr.tlst] i Fikhüssunne Halil. U12o-121. 11319.1?6(muallekan). a"lheki.2/25.Lanacprenosilaca je ociienio Sejh Atbani t Tentatnul tni.Ze a i ala Dülnesati Sub ltß-selan.1tL. lmam Hakim i Zehebi snatraju da ovo predanje Buharijine i MuslinovekriterÜe.ikole. 1/338/1293.kc2e: . spultaosvojeruke prije koljena. uletne. Syojstua 2y5- ". tl:+oftzz. lbn-Hazm.El . rekaor samljudeda \puitäju Ibn-Omer.ttenahi:'i?raijje. imirm Ahmed. '' "Zatekao .

x uLr .ilffi ..q ü".*.T:ili:'J.'.1..^ 2: Yu..t #'Jl:j ".+ 1il fit.liffi::.erolea:r uttetut-ahrezi.'.iJf :i:Jjl*1.'Jahi.a.:'h: älflj.tH#t":ä#":'ii l#i"ffi.i.:Un üJ'# mm.[*. .' Ä: 2:._. v4 t1t i t/80/502.*. Iil .nl.'51 .aeseftem. Ebi_Vekkas prenosiod svogaoca da je rekao: *:äl:.idkti: r/s2 od rbn-Kajj'ma '. it "tH!.1..1:j::. lsmail i Ism..1i.'u'"m:ä:i"..ff tvrdi: "Ovajhadis je niitavan.:r* sunerutn rd.'*'J:"?..'{i 't-" V.l*:ll.".i.1..:. imaju lbiahim b. nam^aza Kolnelty: U lancu prenosilacaovoga hadisaima Ala b.111ü. rbn.d l.#.rakode t: Zadlt-mead.i.i-Ä."van.t?'ilffi lffi füil""-t..l. i.e'#"1iii#'frt1i# ü. )J12.: .ibaru.i biraz'azenia ari r:"ilT":g x*'*i{*l.! Taltbur-khzö.ff h*Xit#: :f'":":l?il illffj"fi".1.H.1'iil1."#_"/.g*'rr üi:...i* k*'r.i:.i# .Jtiilllllil..13. Sad b.. j. Ismail el- *J. r*i'"{-.iii!{{.. $läffr..7.'il::: :fl: ilä'".. od hafizalbn_Had7era.coyoT.ii2ü.MadT su j:i*T:i'.f.f flxi"..H..:'iit 3#l iäil. 2143.:i1t:xiäji:Y:i1yilil.o.x'.l{fu ifiU#*m**rfi t235 udiet...1. nestaro .t/r59 i Et-telhisüt_ j#fl *.' . Vidjeri.ub b.'i.l''-:iJ.st 60 lancu prenosilaca y.".

Hazimi n El-itiban. _ slabom. . "" Sejh Mubarelfuri je ovaj hrdi. r' t.ru Darztarii L/-r18.1. spuit. prvo bi poöeo sa rukama a potom koljenima.tbu-Zura. "' prenosi srmo klze: Ovajhcdi' posLarljen za kadiju.srnqi.u nePouzdanim ' idrugi. ttbl. Begavi i Hazimi ovaj 5123111912. l/236/2702 Medutim. Neki hadiskistuanjacismitrajudaje Surejk 1/317/308.rm t' * vidieri: rz.: n&l4nl-ahve. 2/193 19416814.io u celrri 'r' s vrrlren:.'t293 Komentar: U lancu prenosilacaovoga hadisa nalazi se Abdullah b. rekao: rukLr. a r e k u l nA r .afejrt'iae se04a!sa[[aftahu Qos[aniF.ooog.h m e J B 5. Beiheki ie spomenuo "Mizanul-iatidal". Ebu-Harim. sallalltihu alejhi ve "Kada butlete öinili sed:du. Seidel-Makberi.2115 "Biljeti ga Ibn-Esrcmsa dobdm 11'3 Hafiz Astatani \t FethulBatiit. tte6 viiieti: -medlnua. Et telhisül'hübü. lbn-Hibban i drupi.1.'roo Komentar: U lancu prenosilaca se nalazi Muhammed b Abdur Rahman b. Nafia prenosi da je Ibn-Omer.ll4l3.k q. lmamTchebi Davud.Ibn Ebi Sejbe.b.-o.Kattan. ImamDirrelLtlni ' pa nije pou/danu torn \luöaiu Surejtrrj.pa je zbog loga punogrijerio. lmanr Tirmizi. srr.llioril.der.r njega . bu-Halim F e l l a 'D . kada bi öinio sedzdu.A11'41'klof' 'lorrne hJJi' rd etr pognte. takoder. Ibn-Mein.' . ocijenili:. kome se poremetilo Abdullaha.i 2121. trt 2e6 \ . r/236/2705. spusfao koljenaprije ruku. k^ie: Biljezi ga.su. nepouzdanc samo u kome navodi 3'7613'702.lrnju su fri8n\orili: lmam Ahmed.:. tuhltrt ttr. D'u.." preJrte portrdiu u F-'tfft t Irta t :lla'l Bqlheki nelsprd\no'lo\e ic rm. 'rmlbn-Ebi-Sejbe.a 217- pr putcm Surejkr b prcno'e o\di hadis Svi ko1iprenose Komentar: nakon öto je pamöenje kadije u Kufi. tbusx o\im predanjem Izdvajanje Surejka "o u djelu Surejka i Tirmizr. Svojstt. 2/519. Ebi Lejla. lancemprenosilaca. hrdissmatraju dobrnn.21123.. koji je imao vrlo lole pamöenje.. ttet\idjeti: Takribut'teh.zl12l. t30t Takibut't?]lib..Njepovom. 61.1/l08'1jr8.pominjui imrm Buhcri. 31372 meduhadiskim postoje razilazenja prenosioce i oneoko öije pouzdanosti predaju smatraju i Albani ovtt Sejh Mubarekfuri struöniacima. Ir|aut gatit. 4.ite koliena prüe sellem. u svojoj Peneracrjir. a kada bi se dizao.i.Tütlat 'ah|e:i 2/121 121 t'e v. u h a r iE . . . Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik.

mua. 3:lllll predaJi koju smo prerhodno spomenuti. v563 i Et-in\aI. uöenjaci hanefijske.ia. predajiJe isto Lato poNrda hadisukogä prenosiEbu_Hureire. tn40. Meritordje miBlienje Nakon iznesenih dokazadviju srranavidi se da je prvo miilienie gmoeno. |4ot i T"bjinut-hakaik. y|qL. J/105/t4Jt. E!.tdtetj: El-mugni.l lon-Umer spustao rukeprije koliena.od imamatbnt urkmff. prvo koljenimäporom . I/25o. ova predaja oponira ispravnijoj. sa a ahualejhive seltem.nasanie dev. EI-tefi.Sliönoovome kaZu Kaäiia gbu_ tleki eFArebi. takoaler. 2126-127 i Dianiut. 2tö2.ve se[tem. Ovu oredaiu vlerooosloJnom Je ocrjenio iejhul_istamtbn_Kaj. .t] v32r. o spusranjuruku prije nogu lt otlenay iatisu I pnontetnuiza postupanje po njima.. idteti: Tuhfe. zabranio ie op. 3t3s5 | Hitüchlr-utena. -Ovo. 1/302.]"bT'1": Pored toga.r303 Medutim.jimu Zadut-neadu. pored odabranogmiiljenja.a ffema rome. Bcdaius-sanaia. . rr04 ftoJeri Lt m?bsut t|Jl.iiÄü. twmnza .rie .Vidjeli smo Omerakako se sDusta . 2tb5.kolena deve\u nä njenim predrjim nogama koje spusra na zen iu pnje zaonlrna post:lnrk.t -a gun. tn_S""iiiA. )t t45. ne tr^zv -ahvezi. el-Hanab. tbn-Ebi.tuhI. odluöno daje prednost iadisima o spu5tanju ruku prije ko4ena. Et. Vßg.kao <lo to öini de..o"Hadisi nas kaze:. t/236t2jo4 i lbo-Mtnzi.äie"-is.ned. a u kojoj sioji dä je l-tlltl..6na rukua.Sejbe.ut '-'Tahavi. AhmedSa{ir i drugi.1t59O.'i0'Hanefiiskihadiski shuönjak lbn-Turkmani. * vidjetr Et aidoh. __-.v. kao iro se spulla deva. Et-ihtijar |/69. Serhu(Zerk"Si. ifi 1t-"--. tlt20.rniiljenje zasrupaju iafijske'"' i hanbelijske-106 pravne ikole.Mubarekfuri. uvote se ndvodrda Je Omer spusrao prvo svoja koljena. '"* vidiett: El-dievh?tun-nekijj. i nareoro KanJaeu da spu<ra rukepnje svojihkotjena.|il^:$1" Omer b. Alkamei El-Esved kazur'..na pravnün argumenrima Jaeün i da su hadisio spuitanjuruku prije-koljena jaöi od onih koje navodi druga .2rI 29.^ opasKrma seJha sakjra.

rttzo .od lbn Bettila i. od lbn Redzeba' r$]]{.:lls+ 155/2673' ispmvninl' ieih Albaniovaj hadissnrxlraju *' üäuÄ."i. 3/425| Sif?nts'ttlih "" ri.l o r / i b q + -l b n H u ^ i m e hrdr.7/.rl r'' lnrrrnNe\evi kczeJa 'c ne mo:e islamlbn T. .:ilil'ln" liliiixjl -\hnM jloÄor. r. j / t . S4/r ' . tt231t2666 zlöie'il.no*u.b n N 4 J l e ln U32l/b40 st l.]'t ispnvnin.../ rrl:&/drQ 221162.n . SeihAlhni rvrdida. .f'u i" '. ns sattnt ntsnrta ve6ineislamskih uaenJaka 'r'0 Vidieti: M€d:. t. i'lem'kih uÖenlxlJ orri'uor. B l n e k i r ' l o r . l ' r r u / l .iurii ih u prlrcu lible.'liiordzä.iit"J'i' uili bi paralelni uiiju Svoje s\('iihrulu.'"i. .QoskniF(nog.jje lill'nl'::l' *.r htjcdnerc ' r ' S l u p i ' ' b i r u ' n cp r t l e J -icdano s r o j er u k e lua.i tj 't'rviobi ih u ravnini I/medu tl'"ii t"O.o 'Bari.2]9 Sl)ojstea t lr{rt da nazvatistavve6inepravnikaneosnovanim oni smatraju mozemo ove prakse'te da-Je hadisaukazujena utemeljenje mnoitvonavedenih 'cllclhhtr .t... fl3t)5.1:-". 0 / l ' 0 .e). l/132/271. iltl BriQii 2/429. r. .:le. rln'Huzejmc.safta[hfrua[ejhive se[aÜ-.Au lrrBVjerovjesnik' alejhi sallallahu bi dobrola zemlju i nospritisnuo eel.ori*ni" f. 'e kijds '!oje a rulc spuslile uainilised-TLlu kaoilice. l . . r . t . Et ncd:Düta. .if. i l * ö .". ' r r ' i t r ' J ' .no kon\en/usu 'N. l r r o +I 5 1H u / c r m e ' nro|.jellnac prenosihca trtsVidieri. m i . t .'nb.r.i u't.l' ot.0 l'J'öi:J"il1. dignire ''' ruinih O\o u. trinua. . i . r r . lmam Hakim'zehebrl Hakim.r.. l q r .lmrm l Inai/r.. h . rinnizi. Fdlü (r' l0r' gdlc se sponinje miilenre itü.. r . Ahmcd 'rl3i7 318/ltlT68 Bejheki' rimizi i iejh Albani ga smatftju Imanr Ii"-sli-S.fi. t/32'rl643 lbn E i'Scjbel/23d2712 rspravan' ovosr hadisx to.oln uakin i zehebicitlranopredmjesnntr'liu (sli'no "" ä":i"ri.*" kibli je 'unner. ."oi..'. ..B e r h e ^ lr. r .ofr.i.'. Vidjeri:. .n"prijeruku bila praktaAllrhovusPn'laniLa idrupo a nr niiho\om i iednr-r odubrcvirju t" -"ff"* Neli ucen'j.. pr hd. od lbn Tejmi. Vidieti: t/ "!."inur zna' tajedno od ovadvamiiljenja''rl a Allah najbolje opreäileliii OPissedide "Ruke öine sedZdu isto alejhi ve sellem.'. l/12'v6'r2' Bejeheki' l/162/26e6 lbn-Hibban' ispravnim iizai z+sllqzo. " .kaZe: sallallahu Poslanik.'mrrN-r' r\31 l r i c i h A l b J no l m a l l ' l r r r n i / ' N .micrenjc A.'ir"Ä^jln"..{ .7/219.s.lh Alh:rnr .:ssiiior."J.t/t66.e rler"dn'1"lne 'u PJ" r't!li rne'lu Ul2 /ör0.l . o . l/149-350/823 e"jh. ' e ! i l. i . äri-oüiodä.'.imiijc a... r6 sr r'rmenimr' P"neu'l bi .

s-..saopaskama od t!4uhamneda Avrane).. p. . lbn-Abbas prenosi da je poslanik.t.rr:5 Ovo potvrduje i hadis kogap*"".("..r3rT Alfaho..J. rekaoje: .a ry. l/J3ss-JujJollAmäut .u.. kianjao.lfl.i eiSu. Ebu-A! vane. jer ako bi se od drugog.. 2t554..tbn-Hadzer kaze:. koljcniha i prstima yopala.kale:..I Lrs:Ju Haltz. '"^ VidjeLi: Fethul-Ban.od tbn-Rerrala. 9ol( r. lt22l6J8. spojio svoja stopala nasedzdi.dlanovima.T. i/287/2604. sraviri svojdlanni njegora sropaia.u AiSa.r) Usmjerenje noznih . Hakim.".Primjelno sedZdu.Sunnel je skupilinoine prste.povio i usmjerio ih prema kibli..Iiada öin* sedilu.:d"" kibli.sallafafru aese[faa. Ft"-?"*d... sallallaiu alejhive sellem. '"' t428/654.. Bejheki.ffiil:.:t:unoT.r.. * . "" Buhäri.Ibn-Hu7ejme. 178/809. '"" \4uslin 4t174t491... ovaj hadisispunjava Buharijine i Musrimove . sallallahu alejhi ve sellem. 2/t82I8l..f -11. rmam . Mushm. tbn_Hurqjme. "dlanovima. ier. r/j52/832.t3te IJ drugoj predaji Poslanik. Tahavi u S?rir.fi:i.a. po konsenzusu jre1a..:älä[*"uda ttzt vidlett: Ei-se rhut..4 i3t4g}...:Noua"ii _i p aa. tini ji sa sedan diefivä rijela:licem..ldbli istamskih uöe. 2t42a."'"' Atlahov Postaniksallallahu alejhi ve sellem. str..J. ". -' Fbu-Davud..j hadi.namaza ve sellem. a ona je stavilasvoj dlan na njegova sropala dokj.T1ä! l.Kada öinii sed1du. prste bi.uuio bi stopala bi öinio sedZdu. bio na seazdisapoviienim nr11'1u.jata.Bfl. daJejednenoii poslanik.nunna.G.* uvjere.'jili..a. je To velikagreska.ctnrm sedZdu v tcdan düelovarijela: ielom. t/t62165. -' *. ne bi mogla q.Vidjetl vidjeri:fr-ritsi/eras-sa. sallallahu "'' S? fiu Sahihit-Buhan. l/488t35 .. 3n69-t:/0.riha.0 tUn-AUla. i H-nn"\.rao svoiom ruKomna nos.rrft Hadis ukazuje äa je lotl.r...Ui totienu jedno od drugog i ne bi naslanjaosvoj *:191o sromak na -_ natKottenrce. rada neki prsri ne bi biti usmjereniprema Tlilll. sallallahu alejhi ve sellem..1. koljenima i stopalima. Seih Albani .NoZne je sunner. pritisni svedoknc osjctij opseg zem47.. tbn-Hibban. pa je poka.\dlllfi i ovu p'edaru smaDaju Anmed.io je da neki klanjaöine spuslaju nos na zemlju kada eine .?ll. 2 67 rca}:'ß. sallallahu alejhi ve sellem.$kj '"". dobrom..?.rtßri (öelo)na ?pmlju.ä'jtrj ljls i.."Poslanik.. rekaoje: ." "p.-. Poslaruk.r.1T.usmjerenimprema kibli. 5/248_24olt92t.b'. r..t}23 tJ dipoi predajistojir "Kado A ahov rcb uiini sedZdu.

Muslim.str." ispIavnim' smatsaju l$ ffukirn.t]d.takoda sejasnovidjelabjelina .rrlr kaze: ispodämaknut r ruku. Buhari.ihAlbani ovaj hadis Vidieti Temamul-min e' sE. . LuZ". to je zabnnio' rekavdi: na "Budirc spultatisroiepodlaktice i nemojte dok öinitesedZdu umiereni ve alejhi ahu salla tteooonailäiuiipsa. ovogsunneta ga. tekao od tijela.l1O Muslim. U169. biöe ponekadotezano. Ebu-Da\.1335/6251."Nema nanau onai iiii nos nc dolakne a. sallallahu alejhi ve sellem. rekao je: "Potpuna smüenost na :hadisekoji govore o ovoj temi u poglavlju: nrku'u.s"U#.leihive sellem.r'ro ' ':l)potpuniavajte ruku i sedZiLe'"''"' Vidjetr druge ie[em. Buhari.95. 4/1?6/494. 'lahove. str. -rtl'"|'L. str. Ebu-Awane' 2n83' Hakim' 1ß52ß31.ImamHakimi Ie. lUn-Mradle' " "Lana€ predajeje vjdrodostojan Sejh Albani prenositaca ove iqtr.'t135 potpunesmirenostina sedzdi Obaveza je potpunu Allahov Poslanik. +nrrt+ge. l/26'7n32 Imarr\Ng|f-vit HulasatüL-ahkan' it -Ou*a."^liu.rr'2Mmer b.4/176/495. hrhari. naredio onome ko tako ne na sedzdi i kazao da ne vrijedi nzunaz smircnost alejhi ve Nareduiuii svome uI netu. Poslanik sallallahu DostuDi. 1/368/88r' Haldm' 4/89-90/39?. Dzezin'jedan od ashaba' ga gledajuöi -Sazatlavati smo Poslanika'sallallahualejhi ve sellem-'^ "'"' Prakticiranle kotiko razmiöesvoje ruke u stranudok dini sedZdu ostavru smemJe pa nema u diematu. Buhari. Muslim. 1407/6644. 4/1241425. rnrOnSz.99/390. 180/822. tl+o+fsgf-ss8. Nopon enL: Neki klarljaöi dok öine sedzduspustajusvoje podlaktice na tlo. uutL " "Ova je ispravna predaja konstatira: 4/178-l'191498' Muslim."''o U drugomhadisuPoslanik' -Kada öinite sedldu' spusite dlanove' a diSnie . Mtrslidn. str.""to Rukebi razmalnuo Do te mjereji to cinio da je jagnje moglo proii iojJ irooa pazuha. Poslanik. sallaltahu alejhi ve sellem.

2t34h-347t388. Ibn-Hibban. Ibn-Mad7e. e. 5//223-224/1891. tl:+UtOAO. Ebu-Davud. Bejheki. It2U\ZSS8. jer zbogsvakesedideA ai te i rekaoje: "Cini ito viie sedzdi. 3n3/4A46. l/2 164306. 411721488. 1/369/1136. Tirrrnzi.öinio je na sedZdimzne zikrove. | /336/ 1286. 9/133/3686.Vidjeri:LHethisut-habir.Ibn-Ebi-Sejbe. 2/180. "Slavljeni i öasni . '71452-453D2735.Neeai. Atur. povetati stepen ili oprosti neki gijeh. 2/188-18q.-Hibb^n.tl-neani. 512261 1899..SUBBI]HUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VER-RUH!'' Takoderbi uöio narednudovu: r's Muslim. t/426/lt7?. l/165174.'t33e Zbog toga vise islamskih uöenjaka sedidu smatra najuednijom radnjom u narnazu. sallallahu alejhi ve sellem..I5/4to.. Ebu-Awane." (Pdjevod znaöenja El-'Alek. BezzaL 9t345t3903. 19.SUBHANE RABBIJEL.Ibr. I/t65t?5.t3oo A[ahov Poslanik. Darekumi. l/342lt047. tn66niB.2t4|t t946t.l/13/316. naveSöemo nekeod niih: 9(. t/315336/1283.9 .ve sellan. Darimi. t"ai)':)\ Gospodarmekka i Diibrila'!"t342 . 1a vldielj: Ruhl.".Rob je najbliZi Gospodaru dok üni sedidu."tJlgTakodir. Ebu-Awane.) Allahov Poslanik. . . U396.Nesu. 2^r2D6Z.ti\t j" rel "Slnvljennekaje uzviieni Gospodarl"t3al(fi . Imam Tirmizi ovai hadissmarra ispravnim.eÄ. Uz Allahow pomoö. Darekurni. kazao je: . Ebu Dawd.ramtza Vrijednost sedide i njeni zikrovi Uzviieni Allah je rekao: '?ribliäavql se (syome Gospodaru) öinedi sedidu.sallallahualejhi ve sellem. 4/16'l/482.Poslanik.Bezzar. -.JJit. Tnmizi. Ibn-Huzejme. 4/17U48?. ü). '*' U"iui. a lbn-Hadzer dobnm.EALA!'' Ponekad bi kazao: ptta). Ebu-Davud. 5/254-255/1928.--^ '"" Muslim. Abdur-Rezzak. sajlallahu aleihive sellem. 2/1581268b. pa hrnoso se molite svomz Cospodaru dok stena sedili. Ahmed. '-' Muslim. Ibn-Hibban.

': '. Tebi hvala pripadLl! Alkthu moi.i ti . l. VE BI HAMDIKE' ALLAHUMME. .A' "Alldhu moj sanlo Tebi sedfuluöinim i Lt Tebe vjeruien Samo se Tebi potpuno pretlajem.? '^it J ti dovu: uöiosljedeöu alejhive sellem.!) Jlrü-:.. oprosti rniP'lr'1:l . javno sam ili tajnopoiitiol"''koje .v168/483. Darekutni.175/79.ALLAHUMME. ALLAHUMME RABBENA. Moje lice sedidu öini Ononle koji ga ie u najljepsenobliku sNorio..l/135/1280. .j.i I\'t'u'.Nesäi.IGFIR LII" govorio: predaji srojidabi nasedzdi U drugoj . *.Ii '-ita\'.SUBHANEKE. l/36'Vll25.'r'... "i. 2/186. DIKKAHU VE DZILLEHUVE EVVELEHU VE AHIREHU VE ALANIJETEHU VE SIRREHU!" 'i' ' '"i.1.ALLAHUMME LEKE SEDZEDTU VE BIKE AMENTU VE LEKE ESLEMTU SEDZEDE VEDZHI LILLEZI HALEKAHU VE VE BESAREHU.184M Muslim. Spojstua 2n t --'. l/395/969 Ebu Avvane. .|'iJt.iedini t najtietsi Sn L.sallaftafru afejfülese* aos[aniF(trog.Hakim. IGFIR LI ZENBI KULLEHU. .J: "sltrvljeni nai Cospodaru.tiicn ncka ic AItah. rstBuhuti. male i velike'ranije i kasnije. rs Muslim..:.4/168/. SEMAHU SEKKA SAVVEREHU VE TEBAREKELLAHU AHSENUL-HALIKIN !'' Ponekad bi uöio: Ji\r ijl ! il.st.ritclil""" . . '.6/4850/771... L'r.moje.Ebü Awane. Muslim. 2^81.*i '-'t. U..:-i -.:. te nu ic |iJ iculo tniittio. sallallahu Nekad bi Poslanik. :-1.'{-J "Allahumoj.: u :trr l. oprostimi griiehe.

_-!.i" . . vE ErrzrJBrKEMhrG. LA ILATIEILLA ENTE. Zabrana uöeqlaKur'ana na sedidi urjeiem se Tvomezadovoljsyu od Tvojc srdlbe. zahvalim. 4/l701486. Imam Hakim i Zehebi ovaj hadissmarraju ispravrum.$ü.tc selfem.Ahned. 8/77-1812431 {Et. i Tvoioi nilotti od Tvojekoz.u-.. poglavlju:'Zabmna uöenjaKur." 'Muslim. IbnHibban.anana ruku.. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. 6/J0/29228... . Hakim.ar:rL' -!)6J'. . 4/ | 701485. takoder. U tom pogledunemarazlike izmeduobaveznihi dobrovolinih narnazä.l MrN UKUBETTKE.ne. ts/94-95/19877..:rrL :t :tt..-t346 "Svaka *SUBHANEKE vE BIIIAMDIKE. nannaza slava i hvala Tebi orioada (Gospodaru moj).i r.. Netue istinskog boZansta osim Tebe. Na noönom namazu.ui sedZdi. ".)t. ova vJerodosloJna hadisa o zabraniuöenja Kur. Ibn-Ebi_Sejbe.äri '$.?lr:t.t/6ct/t880. t/l6b/t l2S i drug.spomenuli smo ..i cs ul1ei . \'E "Allahu moj.Tebe.u. LA IJ_I{U_4IATTKE I]IISI SENAEN ALEJKE. ENTE KEMA ESI. '.+ +'. i utjeiem se Tebi od a"'fiä .lesai.:J. sallaUahu alejhive seUem.jytorn naseozdanu nocnog namaza uöiosliedeiu dovu: .i[." hadisu sekaze daje poslanik.IEJTEALA NEFSIKj. uöioje: . oprostimi onoito samskrio i ohoito samna iava IGFIR LI MA ESRERTUVE MA EALEIVTU!.*rffiodo* ^oi. Ne.'a6 ''ALLAHUMME.mevarid. Ti ri onakav kakvin :i Sebe opisao. 'J.anana ruku. rM Mlslim. v .aj. l/3_64/t l2J.- U.ALLAHUMME ..

i' vidjeti: Eh htnd:' 5lt6 t'7 od imana Nevevija I Tuhlbt objasnjenja 21145'146.l98/845i dfugi Zbog -ahre.voiu 'i sunnetu U Poihniko!om.rt. 181/828.*a\ 21 t* But'. 2/145/283. 5/16/536. "t.lteri:EI ts rstrrvnom. Ebu'Davud.\allallahu leazOe " I'to ouo \e preno\i i od lbn Omera' Po/nltl alejhive sellem.i. Muslim.u alejhive scllem..iiicpotpunnamazonogako tako nc iinl ih liieuu nogu.zfiztzlzs-z737 HafizIbn-Hadzer suovupredaju i sejhAlbanr 2122 i Inaul'satit rl42o /llhisul'\nbn. smatra ovu predÄju lbn-Hadzer a"..a klanjaö sjedne nx u. Zubejrada tako sjedeu namazu i Abdullaha Et'teD lid' t# vidjeti:Medin( ul FethulBari' 21s30' od lbn-Tejrntjje' 23158' JeLrvd..r350Pouöavajudi jednog ashaba namazu' Poslanik' digni glov. Nesai' 1/376/1157' Bejhcki :/1671/328/654 Ibn-Huzejmc. potontJontsr rekbit sallallahu "' ..22s t ruku u | 'ed:di lslam. Vi.rikao je: Tcko je tinio PoslaniL'..' 'navodi se i drugi naöin sjedenjaizmedu dvije sedZde'tako da prsti obje ostaju nog" tuau po-vijeni i'usmjereni prema kibli (dok stopala ispoiena kao.uoiih na otatäu naain.matraju Tsbranjenim Vraöanie sa Prve sedzde Poslanik. t*' euhu.. 176/803. 148. 161 ll8 i El." "Vidio sam Abdullaha b Abbasa' Abdullaha b Amra tabi'inTavus kaZe: "1356 b. r3s Muslim.Tirnizi. Muslim.i logJ bt \akon sa"ed:de. ocijenili '"0 selnn.oravtiena izmedudrije upitano sjedenju pei".ravnom. Muslirn.i sti.1/3s2l823 168/2719. lsusz8. .'ll82/392 rst Buhari. zlllznz:s ||42o telhisul-hahir. a neliga./c vrijeme sedzder.".Liucenjrcisu slolni da je u'enje Kur'ana. Hakim. t Vidjeti: is. sallallahualejhi ve sellem orematiuti.l/368/881 str-1335/6251.nc ''rharamom) poludeno.kazioje: .sallallahualejhi ve sellem' digao bi svoju glavu sa sedZde' donoseöi tekbir.n"n.4/8990/397'Hakim. 'i. Kada ie lbn-Abbas ooiedinu.a povio hi pr5ledesnenoger':'r-r"mjerivsi sieona.4/178-179/498 *' e".i.str.

je rekao: donesitekbi)i aieni ehv) sa sedixlc.1t'e.wft .'trse ponekadbi po. bi Poslanik. VERFEANI.'jzt:.. oprostimi!.r3s8 .'"'.' "Gospodaru.. salla ahu alejhi ve sellem.R.'*r*i"trt#"ü#. oprosti mi.izmedudvije sedZde k-J:k"d ').:äf*i}l'....:ff*.. -smii onomeko nko ne n. mei opskrbi mel"t3sl "Allahu upütr .t.l?il"I"ll: -..{ru#Ji[ .. namaza Dove izmeilu dvije sedzde alejhi ve sellem. IGFIRLI! RABBI.Nijc p. '""]ffi '. VEDZBURNI.... \'EHDIM.gpl... ..T. poslanik.#f :....i1f* v'" Er'ned.ABBI. IGFIR LI. d" bi "J.te se potpuno u bn poloZaju.:i+lo I " ir..ä.ve sellan.IGFIRLI!Obavezapotpune smirenosti izmetlu dvije sedide namaz jednom ashabu i pouöavajuöiga..i'iw. VERHAMNI...ilflli'jl._.Tff| .fäil...ALLAHUMME.bi..'#ll... digao sa prve moj. .ui.afjfuf.iä.nua.:qiä.. oprostimi! Gospodaru. rakodugosjedio izmedu dvijesedzd..potom sallallahu aiejhive sellem.". ."j{i . VERZUKNiI.u A"ifri'"" sellem.

Ebu-Davud. r']"4. daje Svi supotvrdili ashaba .ri.||161 3s/8l u vczi sa "63."' r. 5i26U1914.r e' SaiJijjc..n."'ioz".. .t..lit.ä.\jeo (rukrmal o /emiju (nakratko'.ttt-t.lit".s:rthllLrhu ". a potom bi 'e diFxo.rho.medu ve tellem. nakon Sto ie citirao prethodni ' "'Oro potvrduje -Nema hadisrda se ko'i 'r "ronr pred:riom niiednup "etu-ttu.. k rdi opisu1e nijmJ/ Po\lilnika' o.. r'' koJc-: Teimiiie.i.a.pominie oo." i".'V158/'172 "rt... -n.u pflgovorilil.. oko Postojiraiilaienjc mcdu islamskim lrc!nicime hr'lt'tma oitanü.. sn." "rejhi ve sellem'donosb bi tekbircöineöisvakunovu radnju' u btlre/cBuhrn i \4uJim l kor'plelr' '/\'re 'pomeniemo loplJvliu Hadis / 'rr' 2b od Ihn\''l r'dal'rild :öi. Ahmed.iie"edzde Kratko sjedenie priie dizanja na drugi rekat (dZelsetul-istiraha) l-lcmski putevrrna alejhirc 'ellinr."id. Muslim..tuock '*ii"rLr.'. L'tii gn\orr o f'r'rnJcrJnlu .r krrrtko'jedcnie nxvodi tr rjerodo't"jnim pauzi' kaze: o kratkoj hrdis i.''"1 rekJr" virre'.ää..rncu uaeniaci lreno'ilacirhcdisa b i ' m r t r a j u i / n i m n i mi n e p r i h \ J l l j i \ i m Pc rrt.1/174-375/lls0. 180/82 '"'p"'mir. saftaf[afru afejßi ee se[[ar{-.l..i r"^... i"irriri'rrr.i d.-x?Ä..ilko 'e or.."ti i. 1.QostfüFgt og. i. Üt ilt"-Ht.i"d""i".4/317/18760. i o\o kratko o'rolog'pominje i. str' 309 i Tenkihul'kclaar. ß61 viä'eil za.t""."i.äZAu pr't i/rnedud\ije tcLlZdcOraj \aponena: Ncki klrnjaci pomjerrrju '" oo Medutim'un nUePlenc\en lbn Kajjim i dlugi .rgo-rgrlt:4.* vlttjeri:Td'wnttl Dlit1ne. Nes.f"""tl. ekDt' 217 Snad:ut'rnr str' 214 ti^i"st" """g. 136vidjeti: El neda\ü|d 3t142 .o'ldnjaitrci\e pll]l:'C o\oC. *I" "r. ir:'ttroto Bcjheki' 2/17827s7 lbn'Hibban' . rxbe|ani 22134 zro:n522..ejaa jieüitolos deset tt* B. 5/53 54/20s58' Ahmed. 362-366 1/i59/750'T'rmrz'' "" ä"r""i 'n.r"lli Pdje. S1)ojst1)a 227 t r160 Potom bi' donoseöitekbir' uöinio drugu (ita dalje da öini) zaboravio r:'6r no irti nulin too itoje uöinioi prvu . pouzdanrm xlelhi ve sellem' U oDi!u nirnazr AllahovopPo\lcnikil.4 krda bi digao 'uoju plavu 'a drupe \ed'ide bi Oufi.

od lhn-HadZeru El-insaf.-Betala. od lbn-Redieba. 4352. "t . Ebu-Kilabe. Ovo midljenje zastupaju:Malik b.l3?o Dizanje na drugi rekat Potombi se Poslanil. 1D41.ahvezi. oslanjajuiiseo zemlju.od Ibn. pobiodjeöi Ebu-Humejda. EI-fcthut-rcbbani.str."_sallallahu alejhive sellem. u najmanju ruku.Redi'eb! FethulBari 2/352. Salüa uE/.kao ato tvrde neki uöenjaci.sallallahualejhi ve sellem. unnu. tt22el1356.Fethut-Bari. Tftnnzi. Dai. 41124.ll33O. imam Safija. Feh. 2t123-124. 2n2.öinio ovu pauzusano u poznim godinamasvogaZivota.neko od prisuhih bi.sallallahu alejhi ve sellem. El-Ha al. Nesai.'"' VidJeü El. El. str. 2t437. El-nuha a.2112 rß Vidjeti. 3t197-ßa. sallallahu alejhi ve sellem.r16T Neki iafijski i hanbelijski pravnici smatrajuda öe ovu katku pauzu öiniti klanjaöi koji se nalaze u poznüim godinarna. 9. st424n3647. El-med. Zejd. 3t4lg. veöinauöeniaka pravne Safijske Skole i drugi. tako klanjao. 11116-11'7. tbn-Madze. . SeAu Sahihit-Euhad. öinio nesto od zikrana ovomeka&om siedeniu.unm. El-insaf. Hammad b. odlbr.7t287. . od tbr. Hilijerul-ulena. srr. ili bi.l/375/1152.3l19l. objasnio daje to Poslanik.öinio zbog starostii tjelesne nemoöi. Ebu-Humejd. Fethul-Ban.bez preciznog pojasnjenjanaöina.Davud. bez sumnje.136e Nije preneseDo da je Poslanik.müa.Ibn-Hazm.?v\at..)tl178/2760. stt._^ "-'' vidJeü Keifijjetu* salah.r(i.twmaza Allahov Poslanik.r363 dok veöina islamskihuöenjaka ne smatraovaj kratki predahsunnetom. 181/828.ve selfen. imam Ahmed (po zadnjem misljenju).. l/J lJ-3I5/877.tä'.2/188-189/304.r'ßn30.l-Bari. El-medLnua 3/419 i El-mensurat. Aridatul. 11327.r366 Da je Poslanik. Ahmed. EbuKatade.''" U ovomekao i u drugimhadisima spomenuro je samo oslanjanje. Ishak. od lbr'-Hadif. Zadul-mead. buduöi da se ne oslanjana Boh*i. Ebu-Davud. '* ..l80-l8l/824. od lbr. Tenkihut-tahkitt 1/408.9l-92. digaona drugi rekat. 3t296. el-Huvejris. Medutim. Abdul-Hadija. Bejhekj. FethutRan: 7/287.sar.sallallahualejhi ve sellem. zakljuöuje se da se radi o oslanjanjuna ruke. '"" Buhari. '36' Viajetl: zl-e. '71287.-RedtEba.

l9'l. Mesruk."r3t' u namazu.Ehisul-habir.l3?7 zastupaju:Omer b. U44O od rbn' Ferh l-Bari" 7n92. Ovo miBljenjezastupaju:Ibn-Omer.Serhu sahihil-Buhan.ne oslanjajuöi se rukama o zemlju. Fethul-Ban.Zato su najpoznatiji uöenjaci hadisa odbacili ovaj hadis. nabilo koji naöinpodupre rukarna njih. Ko . i pravne i Safijske skole. 484 i Elr0nhijjatul -lemijj e. od lbftRedzeba . 21392.fe. Ata. Ibrahim en- od Ibn-Bettala. lß4713996-3997 i Abdur-Rezzak. po jednoj verziji. sa ispmvnim lancem prercsilaca. A392. 21392. Taberaniu EJ-evsdtü.Bejheki. 21fi4n964. Ibn-Munzir." stoji:"Düuöi se podupirao bi se svojim Sakama. od lbn' Rü?Ji\ Ehnedbnua. 2ß92. od lb*Redzeba. 2]/. Et odimije o ovom Fedanjr neka pogJeda. Abdul-Aziz.Ibn-Omer podupiraobi se svojim rukama i oslanjaose dok sediz. A9\ i Ibn-Hadzerpredaju Ibn-Mesudaocijeüili su vjerodostojnom. U525.od Ibn-Hadzem i SerhL sahihil-Buhafi.lfU*i or"r smatra dobrom.e. 3/199. jer je takav naöin dizanja prenesen Ibn-Zubejrar3?6 i &ugih ashaba.Huknu tarikis-salak str. El-edZzaul-hadirüje. Hasaneli. .U ovome smislu navodi se Ovo hadisa. Nlednnm. El-evsat. 148. Vidjeti: Irvaul-gal . Ebi-Talib. Mekhul. 2rl440. . Omer b. ll33q. U423-4U. str.r3?2 Kadabi.U drugoj slaboj niti se dizanje sakoljena naziva oslanjanjem. 4/391/4007 i Ebu-Ishak el-Harbi ! Ganbul'hadßu. 2392.140. Malilq imam Ahmed. 31423. et-Hattab. od Ibn-Redzeba. thÄjett El-unn. Sejt. 7n93 -294." out 'predaju zabiljezio je i lbn-Ebi-Sejbe. a njen lanac je dobar. lJb^ni v Es-silsilet ä-daife. ali su prcnesenislabim lancima prenosilaca. vidjeti: Ed-daife. predaju sqn .2806. Fethul-Ban. ispravnoje od Alüe.Vidjeti: El31424.Fethul-BarL 7/291. kaZe: "Prenosioci ove Fedaje su pouzdani. Serhu sahihil-Buhai. 7/293. 2194.Ibnio. Ibn-Mesuda. i ErVidjen: Fethul-gafi.rr?a Ako seklanjaö je postupio.rrTs Ako klanjaö ustane. pdoriletdje je kazati da je ovaj hadis slab i da se ne moze pojaöati dmgim pr€dajama. sE. silsilefr/d-dai.HilijetuLdcna. 3/199/1508.eli Fethul-Bai.od IbnI El-medZmua3|4U.Alija b.jer nemavjerodostojnoghadisakoji precizin naöin Ja.

Obje skupine imaju dokaze koji su opöeg karaktera.380 Nakon toga bi öinio sve Stoje öinio na prvom rekatu. Jt tsi -tq6.Et_mebsut.u :l:l3l?".t38r (sjedeqie) Prvi teBehhud K. ali bi drugi skatio u odnosuna prvi rekat..Prstedesnenoge bi povio i .. U drugojpredaji srojid. bolest.El-nwni. t/t8l/852idrusi. 1/603. El-hidaje. 5/80/599 (muattekan) i drusi. te uöenjaci hanefijske i hanbetijske pravne pohvalno da klanjaöuslaje prvo najednu Dog! potomna drugu..3DO0. .unia. 3t200. El-ißaL 2n | .ih je rn ViaieÄ: -evsat.).bi sjeo na unutrasnjustranupoloZenog lijevog stopala.Ebu-Davud.u4s5.. sa. iscrpljenost i sl.'(npr.EUZOM"ili beznie. t..iä ih pre.. Islamskipravnici su se razisli da li se na drugom rekatu uöi ..'.-ze*e:.Äi. ys2.v. 2t44O. l/572.poslanik. sallalahu alejhi ve sellem. '-'Buhari. 1:23_. . ''"' Zbogobjasnjenja vidjeniLrr? rhut-.. kao sto smo to prethodnopojasnili.Nüe osrm axormavajrclno opravdanje. Bedaiuß-sanaia. ili samo "BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHM".a desno uspravio.tj.w vidjen: Et-..'" Sraviobi dlanove na kotjena.il13'#*r- es-Sevri. Drugi rekat Na drugom rekatu bi poöinjao uöenie Kur'ana sa .bi kibli.at. tako da se mole prakticirati ijedno i drugo.od tbn-Bettata. Sefiu sahihit-Buhari.EL_ HAMDULILLAHI RABBIL-ALEMIN. "'"Muslim. Serhu. l8l/828.adbi uöinio dvije sedZde drugog rekata.3t425.. sIJr.EUZU BILLAHI_MI\ES_SEnANIR_ RADZM".. Et nedbnua.

t-ti je mir na Allahovog uöili smo: " ALEN NEBIJJ Vjerovjesnika.sallallahualeihi ve sellem' 6emonavesti .. sti..-nue inl-o uöenjana teiehhudu ovom prilikom od njih: neke Ibn-Mesud: kogaPrenosi Teöehhud ''')".(bedra). Neka i '1't't' i'krctt' iirror. ll38/6265'Muslim..:'Li :. ri" rl-"1.i-rL<."äij.iti\ i:t i)ai .'.rieüi. l/180/8'14. i' "Velii(nie r.tövrtä+. ''o' do kuka natkolienicu desni lakat bi spustto na Uöenjena tesehhudu je pouöio ashabe Allahov Poslanik."' r/154/714.t...." itia"''i.to. i Njepta blnuosl't N'ka ie nur nu na' ha'onvn. i Albanr Hibbän 'V318 lbn 319/18?78 Ahmcd *.i :!)t i>tri 'i'-)"\\'t iii)t) l:.itu o*ua.4/97-98/402 2/201-2o2/'r85.mi'tt') 'äo.J. ufä:fti rafoffuftu "Neka '-r\'?t.1 b ä.no itiii".iirii.rpaotnt i" je Muhanmetl .ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU VET-TAJJIBATU VE RAHMETULLAHI VE AI-EIKE EJJUHEN-NEBIJJU SS-SEI-E. 2/222'Ibn-Madze' Ebu-Avvanc' 5/65-67/5?9'580 "uoo+ 'sPravnorn smalralu ovuDredaju trs gutrirl.. . ES-sELAMU ALEJNA vE ALA IBADILLAHIS- vE ESHEDU ieäriril BsHtou EN LA ILAHE ILLALLAHU' " vE RESULUHU ABDUHU iNxg l..(El '* tiä""i.qvN4epEN "Ovako smo uöili dok je Poslanik' Potom ie lbn-Mesudrekao: svomeGospodaru' bio Ziv' pa kadaje preselio ve sellem.l:..MU sEiEKAiuHu."rrss'. ri.i. .luu. Jo n'lnn 'lntloc ^tittrko! Njegot'rob i NjeSot'tlosltt'1ik" i .23lll 1331 a svoj stavio na natkoljenice.tttloAllahu pripatla' kao i noji tn a'i' tltuie dore I i je Allahov nir na tebe' o Allalloy Viero|jesniöe' dobradieta.lr 'rt 'l it :i :+i :*-tÜf ili >G *r l'-'. Ibn-Hibban .l.ES-SELAMU l/27sl751 rrsrMuslim.

. kao i moji namazi.'lk. su'ES-SELAMU ALEN-NEBIJJ.-.t.sallallahualejhi ve sellem.oe selfet4 twmazd Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Iz ove predajese uzima dokaz da su ashabi u vremenuPoslanika. Svjedoöim da nema drugog istinskog boZanstva mimo Allaha. takoder.NEBUru VE RAHMETULLAHI \'E BEREKATUHU. govoredi: 'ES-SELAMUALEN-NEBUJ.. donosilisu ovaj selamkao na odsutnu osobu(u treöemlicu).'a kada.)\ \Ä tt.:f ... 1337 lbäur-nezza. 4/ss-I00/403. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.. l/409/127q. 21579 i Elv"dzia srr.''1386 porvrduje predaja Ovo i koju biljezi Abdur-Rezzakod Ataa da je rekao: "Dok je Poslanik. ''"" Muslim.t/i42. Tirmizi. . Neka je Allahov mir na tebe. 2120413075. t/t83/86b. bio Ziv. Nesai."t38q *ET-TEHUJATU EL-MTJBAREKATU ES-SALEVATU ET"Veliöanje TAJJIBATU LILLAHI. tsz sarno Allahu pripada.83. 5n8411954. i Njegora milort i Njegov blagoslov. ra326 i 2t578 579.r t tr i:t .il.u drugomlicu). lbn-Hibb?tr.Jjri i. Vidjetjt F?thul-RaÄ.'-d^t l. lHaflz Ibn-Hadär porvrduje ispravnosr ove predaje. ESIIEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. l/2?lt4J. I I .Ji ifli .3 iü t:irJ'ri !*fl lirr!r ir . 343/l3 l0. i svjed.c j.'''-' Ovo.se vratio govorili svome cospodaru.'.oöimda je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.od Abdul-AzimäBedevija. o Allahov Vjerorjesnüe. su.sallallahualejhi ve sellem.ts\ tk )'i \tte..42. Bejhe}J. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU VE RESULUH.govorili: 'ES-SELAMU ALEJKE EJJI-r'HEN-NEBUJ' (donoseöiselam na Poslanika. Darekurni.k. ES-SELAMU ALEJKE EIJTJIIEN. a nakon Stose vratio svomeGospodaru.^ir. Neka je rftir na nas i no sve iskrene Allahove robove.yii j.. Safija ELmusncdu.. . Ebu-Davud.porvrdujeverzüa tesehhuda koju prenosi AiSai postupak Ibn-Omera." tt* vidiln: Fethul-Ban.'. t\F:i -üt .2qO0-2O12A26. ashabisu govorili: 'ES-SELAMU ALE KE EJruHENNEBUru. thoje dave i dobro i lijepo. Ibn-Madze. sallallahu alejhi ve sellem.. 2/158/2q0.l3 I I. Tesehhud koga prenosilbn-Abbas: 'u'.

. ! l::j) "il. 'j. Nekaje ntir na nas i tlo sve iskreneAllahove boittnstvanimo AlLahai dtt robor". 't.il i "Veliöanje pripada stnto Alkrhu' kao i st'e lijepo.*'j: t '$ ':f i'.iei"blagoslov".ET. Neka'je Allahttt' mir i rahnet a tebe. LaJ'ri'". ' 4 . kao i moii naDla'i. Hakim' l/398/979 Bejheki' 2/205-206/283& u tf''"/:'?r?d' Nevevi rm^tß 2120211067 ie.hull-neani. o Allahot' VjeroviesniAe mir a ttasi na sre iskretrc libn Omer dädavao. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU RESULUH. dove idobra djela. Siiidoöin do nenn drugttg isthtskog je Muhanmed Njegot'rob i Njegovposkmik"'tte0 usq r /' ' 4 t l l 4 l .l/261.3rÜr '!t 'q "r.' '* i>üi .')) it--:. ':-3j rtj rlL . el-Hattab: -irr L:.)':li :i ji:ir "ilr. kotisno i moii namazii doie.) Nekdie tla nena drugog isthlskogboittttsio fiin1o Allahove robtt'e.233 t Ibn-Orner: kogaPrenosi Teiehhud . Tahav' u rr* naufk.''! .*. ii-j.1.ijenrhi'prJ\nom vrdlelr')/'" )x/r'4r su o\u prc. Neia je nir na tebe' o Allahov' Vietorjesniöe' i NieSova ilosti Njegovbereiet. 'VE BEREKATUHU'' ES-SELAMU Ibn-OmerkaZe: Ja sam dodavao: EN LA ILAHE ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN' ESHEDU 'VAHDEHU LA ILLELLAHU.rt lrlsl o1..r Srjedoöim ..j.ir q I !i li:l .üi .1 8 2 / E ) 7 Fbu-DrvJJ o. Ibn-Omer je rekao da je dodavao: VE SERKE LEHU'.e ' h e k i / l a q / 1 8 ' 1 D l /.'. (lbn-Omer '' " Njegovrob iNjegor poslanik da ie Muhammed vlarri.l n : r m .lrju iMugleLJj DJrekürnr lbni Madae. .tji) (li J..öG'. trz87-289/200..t4.LtJt "Veliacnje s(l/no Allcthu pripatla. J r c t u r nr B. Abdur-Re7zak.511544.'' Telehhudkoga prenosiOmer b.TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN NEBTJJU VE RAHMETULLAHI. Svjecloöitn je doderro: Samoje On Bog Koji nema\udmgaou Aildrd.

66 i imam Zejlei u lvdsburraje. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN." TeSehhud kogaprenosi Ebu-Müsa el-E5ari: 3/456 i t El-e. tvfie da ie tanac penosilaca ove predaje ispravai.Malik. tj..sallallahualejhi ve sellem.oeselfet4namaza LILLAHI VEZ-ZAKIJATU LILLAHI \'ETTAJJIBATU VES-SAIEVATU LILLAHI.a. l/292 2o3l202.i Njegovi mitosi i Njegov blagoslot.SELAMU ALEN-NEBUJ VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU. da. r..ES_SELAMU ALEJKE EJruHEN-NEBIJJ".tbn-EbiSejbe. l/261/29c3." nu piuori "ES-SELAMU tesehhudu izgovara samo: ALEN-NEBIJJ.Lanci prenosilacaovit hadisa su ispravni.. 66. sallallahu alejhive sellem. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU \'E RESULUHU. sve lijepo.lmam Neyevi n El-e.t3el . kao i sve koisno. Srjedoöimda nemadrugoSistinskogboZanstva mimo Allaha..ET-TEHIJJATU VET-TAJJIBATU VES-SALEVATU EZZAKIJATU LILLAHI. ES.Tesehhud kogaprenosi Aiia. str. te da se rijeöi Ibn-Mesuda (kod prvog teöehhuda) ne mogu smatrati konsenzusom ashaba.: . ka.. i sviedoöim dl1jeMuhammed Njegovrob i Njegov poslanik. Sliönoovomerekaojeu svompoznatom djelu:Il lasatul-ahkam.. moji namazi i dove. govorili: . . Nekaje mrr na nas i na sve iskreneAilahove robove. ''-' .kar. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. r/422. .Bejheki. ESFEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE ESHEDU ENNE MI'HAI\4MEDEN ABDUHU VE RESULUHU.Nekaje Allahot mir na Vjerovjesnika.ET-TEHIJJATU "Veliianje pripada samo Allahu. str.e: ." U ovoj verziji se navodi da je Omerbio na minberui pouöavao narod ovom tesehludu..Slo se desilo poslije smrti Allahovog poslanika. ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJru VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU.kar.^. I/434. ES. je dokazda su neki äshabi Ova predaja nakon smrti Poslanika.. 2t20öng40.

'*Li. o Alluhov Vieroviestliöe.i l.. VE ESHEDU ENNEMUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.t.:"A.y LIFiiÜi "U ime Allaha.ir lt a-rrii:+i .'' Telehhudkoji se prenosiod tbn-Omera(rijeöi ashaba): -lt''.Ebu Davud.je Allahov mir na nas i na sve iskleneAllahove Vjerovjesnika.IhnviU263 U34'Vl317.ttnned Nytot rub i Nie]ur I'oslou . $'tae .ttu ' l svj.10. VE RAHMETULLAHI VE EJJUHEN-NEBIUU SELAMU LAHIS IBADIL BEREKATUHU.''. mrmo boTansl\n 'lm dr nemadrugogistin. ür j! l . Jr .(loiimJo n?ntttdt ta! trtitttloBb.. .ie no'hnil "BISMILLAHI ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU LILLAHI VEZ-ZAK]JATU LILLAHI VET-TAJJIBATUES-SELAMU ALEN-NEBIJJI VE RAHMETULLAHI VE BAREKATUHU ESSELAMUALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU..Ibn' T. Nesri. lanceDprcnostlaca. Darckutni. Por\jedoöto "' ... veliöanjesamo Allahu pripada. ll2'71-212/744. ::.kflru'srt 61 . i poi\jedoaio m da. SEHINTU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH. 4/100-102/.rÜ' -ir'c "Veliöanjepripatla sano Allahu kao i svelijepo' loji nlmlai i ntuic i Njegova dove.1s Allah.kog robove. MadZe.loiin Jt)je Muh..ET-TEHIJJATU ET-TAJJIBATU ES-SALEVATU LILLAHI ES. '-4 i'.:r":e.dobra djela.SELAMU ALEJNA VE ALA SALIHIN. 1/182 183/858. l/409/1279. t:*:'ti :$ii .w[fal[afru afejfü"teseqztt*SpojsnaQoskxiF"woL.SEHIDTUEN LA ILAHE ILLELLAHU.Neka je Allahov nrir na tebe.1J"')qt rüi ... ES. "'i. \4uhcrnrneLl Njcgo\ Allahr. 235 t -Ll-ii -ri:r -r:iurr :. milost i bereket na Allahova Neka.i robovc.an:ia nti. moli namazii rnoje dove. '3t3vutit. Neka je rnir. t/290 zgtlzot i Bcjheki.Svj.+: .'' 13r Muslin. Nekaie mir tt 11.'Ä< i'-'. Allahove iskrcne i na sve nilost i Njego\) bereket. ri::'ti J.1.2/203-204/2812.. sa isprxvnirn kato tvrdi iman Neveviu El e. i:'.'.

:" Jt2O.:{#. E!..Tffrä.frild#ni l'. *.|ii't".i.. Etnunkra..o"i1li.*Ju"äff. navode se u vjerodostojnom sunnetu:Tesehhud I j"Hif ffi trä."'i.il."'il'" "-#.i#!t"iä. .ffi.:'ä : #:äi' .il.:"t:ä"td.1Jffi kl'"k. 'gq.iäfi r."ji. :f.ox. r*oa"i. .n-:".::Kil:..s1. i': .u""?ä"n:oJ. i'ü .7.#irjryjt6.u* ".t'::.HjJ. tesenrruarn-nooasai. namaza Medutim. t6 8:.!.i:iii'.1#. 1fff""".**" 2t202'2o5' El'ned..:"i.:9..'.#:i":i"yä:".. .:: p"redaja koje seprenose do o.*: fä...?iffi1:.:' . .r*tr'#.. Bedaius^.""ä:i"#ffy. gt::"y odimarna BadTija 8..i.i}ä1..#i. itff.. ::.^' t:ifi: ..i. :'.2r4.".-dr'.:..g. i::1ffi.t. Ibn_Abdul_l dod'i su pouzdanim ..oese[[em. Y'dj:.1^1 .t::.{i"tr.ui. uj."-''.\i:ti:: .."ä91."":*:l'JJ''ff ä:m*."ff*:. spominjanje Allahovog imena prije teiehhuda nema osnoveu vjerodostojnom sunnetu kal Imam Bejheki kaUe: .:.1*'üf Imam Malik je odabraote3ehhud koga prenosiOmer.2 se. Ibn-Mubare s-.nua.?i.:.*tlta'""". Aridalut-ahv?zi. 3s 3i."'^iT. .. .. ill.'. H' -nubin.:f: "1'i:::.ld1a$rugih u.ti .\:. 1 .ruua.:x: i i{i "'" Er.' .fi:".7. Ahmed.'.ä"ini.:_ :::f..Lr' ka vt ur \t' 56 .ii. uüi.yi^... odabrari sutej"hh"dk"ji p...kar.).!i\:.tcnhid. opcenlto.$"ä# Imam Safija.Tri naöina tesehhuda ."{: '* t.jl#1?*tffi:i""ll' uöenjaka.r3ee 'füäT]iimteiehhudkosapren "*HH."T1"ff '.k"4.

1.je pouöio ashabe na njega. Buhalistr.sallallahualejhi ve sellem. I\. . c? u'-."toz . Muslim.kombinovanozbog oöuvanjaPoslanikovog' sallallahu alejhi ve sellem' sunneta. 4/105/406. hista si Ti Uz'riien i it." ')(. stt. a mi öemo. Allahu naj. blaSoslavi MuhLtnmeda i potomstvo nedovo kao ito si blLgosloviolbrahima i potomsi)o lbrahimovo' si Ti lJzvileni Plemenii.. spomenuti raznenaöinedonosesalavate nekeod njih: "Allahu moi smiluj se Mufuimmedui njegovompotohstvu kao ito si smibvao lbrahimu i nieSorom potomstvu.odIbn-Kaijima. G r:. 161i Dielaul-eJham' 22D68. SALLI ALA MUHAMMEDIN VA ALA ALI KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME \'E ALA ALI INNEKE HAMIDI'N MEDZID.r':)ttttJ Jt k &jJi v+$.r4or Salavati na teiebhudu da na Allahov Poslanik.b ! )ui et.insa Alla\. ALLAHIIMME BARIK MIJHAMMEDIN \ts ALA ALI MUHAMMED KEMA INNEKE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHM.eüt!J. S''-j.ALLAHIJMME.ßDZID. \tdjet Medbnü'ul-fetata.?r1/33?0.tJ.Hrknu tunkß-salah. str..453.

) .1 .lustjm. tn72n45. INNEKE HAMIDT]N MEDZID. .. : t.njegovim suprugamai porodu kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici...'. SALLI ALA MUIIAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA AII IBRAHM.':-l'* . '* .). Blagoslovi Muhammedai njegovesuprugei porod kao jto si blagoslovio lbrahimovu porodicu. '*" \. VE BARIK ALA MUIIAMMEDIN VE ALA AII MUHAMMED KEMA str." ..l355/635..t)'.. \'E BARIK AIA MUHAMMEDIN VE EZV ADLIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIM. kao ito si se smilovaolbrahimu. -l-. +rJjl) -.I /4 / 1 -j Ot3220. '-Buhari.& j."tqa *AILAHUMME.41 i* .*j i.. "Allahu moj. .Sejbe. 3 ".i. . . 9+-.8.qet. ...Ne<ai. "Allahu moj smiluj se Muhammedui Muhamhedovojporodici kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.: J. INNEKE HAMIDI]N MEDZID.sr. .38/94. SATLI ALA MUIIAMMEDIN ABDIKE VE RESULIKE. . plemenit. 4/l 06-107/407.!.Mu\tim. Ibn-Sunni.. Z. . t ..*i G') e Je "t. i- j=* ."\N5 . *.ll\. Ebu-Jata.-Jr.5 +rj.1 04/405. + . 4/l 0J..p -i. Ji .Zaista si Ti [Jzviieni plemenit. \. KEMA SALLEJTE AIA IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN KEMA BAREKIE ALA ALI IBRAHM.9t6g 4961397. . robu Svomei poslnniku Svome.:1.."Allahu moj.a.'1 .r4rl 9. i .. I l5o/6J60. 2n48l8ö13. r .- !* 91. Blagoslovililuhammeda kno :to si blagoslovioporodicu lbrahimovü.".r ß J:*.+. )1. SALLI ALA MUHAMMEDIN VE EZVADZIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHM. Zaista si Ti Uzvi1en i Plemenit. u_njr:rJ. l8/24ll l4JJ. 2/st5't364. i. \ 3' "?ur. ! e + ..+'. 1 . . J. Ahrrled.Ibn-Ebi. g'.^. . str.. thr-Madle. t /4q5284...\4aük. ' . Jt !. Nesai.-ral3 *ALLAHUMME. Bktgoslovi Mihammeda i Muhammedovu poroclicu kao lto si blagoslovio metlu svi sviieto|ima Ibrahimotu porodicu. r-s . smiluj se Muhammedu. r/414/t2g2. . smiluj se Muhammedu.1.tßtasi Ti llzviien.Titmt7..." . ' .clt.." j . 1.ATLAHIIMME.

I Dokaziuöenjakakoji ne zagovarajuuöenie salavata na Prvom tefehhudu *: ":]. ier salavati ukazuje . a Poslaniksallallahu predstavljaju tesehhuäa. lß5onoS Hafiz Hejsemi vidjerl Mcdincuz 7?vaid2/142 SejhAhmedSakirga """ "*a"i" * o*ta*i a Atbani dobrim vidjei'' El'nuved 4/218 sa opaskamd . !T.i-s"uii"-i""ei"" -YlgliT: ve--sellem' 1.."a" rli tio n.li".i"Oiei-nup*o. 69 i EI nugn." prvom lslamski uöenjaci se tazilaze oko uöenja salavata na Jednito smatrajulegitimnim. AhmedaSakira . str. tt4se.Ibn-Huzejme. üli.nä"d.iä je dow na zadnj-m sjedenju prije selama'kako citiani hadis.crrl.ieSehhudu.. drugi ne' tesehhudu.f'h:d11. INNEKE MEDZID.HAMIDUN BAREKTE ALA ALI IBRAHIME FIL." Nu p*om sjedenju sjedenju'dovio bi poslije L-vhhroal r. "Prenosioci ka'e: * f.. I tzS2l+zgz..ALEMIN.pa bi predäoselam nakon Ovai hadisupuiuie da se na prvom rjedenjune u'e salavati ve aleJhr dow.7 nisu obavezni.i?"i'" n{e reen" pnvnika smatrada uö€nje salavatana ovom mJestu ^iit" oot ispmvno. pravnikada ovi salavati(poslije Imam Nevevi navodi konsenzus p*[ irä' ilt.uöio: .l*"3^b]1. Ibn-Mesudprenosida bi Poslanik.lvs nakonprouöenog neposredno bi ustao nlSWUffU. ueenjaka'oe sarijskii . .-. drugom (zadnjeln) L€3 proJ"noj t"s"ttnoau..i^ i#*"i*. ABDUHUvE ENNE MUHAMMEDEN ESHEDU re Vidieti: El?ztar."s"ht'odu.sallallahualejhi 'ETTEHIJJATU kao i na drugom. .rä-ä'i. srzos' Betlaiui'sanaia. . 116llw itäÄ. El'musni' rt6rr i Aidtltut'ahvezi' 1ß88.

lanacove predaje ocUenio ispravnjm. 3.a imam Tirrruzidobrim.'4" Slienoovomenavodi se i od Ibn-Omera. lmam Ibn-Arebi el-Malikj ovaj hadis smarr-a ispravnim. kako tvrde hadiski ekspeni.T. 91149/5232. sjedeCina prv^omtesehhuduizgledao kao da sjedi na uZarenim karnenöidima-'* Da lanac prenosilaca citiranog hadisa nije prekinut.must?drck.'. 1/121. 491204. 1/402993.2. sallallahu alejhi ve sellem. r. -^"a7". donio salavatna tae N""ui. 2119212799. Ebr|-Dayud. pouöavao ashabe te3ehhudune spominju salavate na prvom telehhuduveö samona zadnjem.mlm b. sallallahu alejhi ve sellem. poslu2io bi kao jak arglrmenro krarkoöi prvog sleoenta. prenosida bi Allahov Postanik.a. zahvalioAllahu. ilä v ialt t'. Ibrahima en-Nehaija i ESSabija.Et-tcthisut-habi r. Zatim bi se digao. 2311995. 1/2631110I9-1022 . Ebu-Jala.3711175.Vidieu:Andatul-ahvczi.Tada bi zahvalio Allahu. . Dokazi uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom tesehhudu l. Aisa.sallallahu alejhi ve sellem. 3t46t.sr'.Hakim. AZ69t67r.. Medudm.Ibn-Ebi-Seibe..t 'Ibn-Ebi-Sejbe. Ne bi sjedio ni na jednom od njih sve do osmog rekata. potom bi uöio dovu. t\ El-unmu.U420. klanjao deveti rekat. Ahmed6/168/3656. takoder. Hasana el-Basrija. 2/t37/366.str. pa je lanac pr€nosilaca ove pr€daje prekinurVidjed:SifrdZulnu ekin. v42s-43oi Et.laI Ova skupinauöenjaka. '-'' Ibn-Ebi-Seibe. Trtrtrzi.Begayi. Temim b. ) t402. Navodi se da je Allahov Poslanik.ne. sallallahu alejhi ve sellem. ali ne bi prcdao selam. Seleme el-Kufi nije dozivio Ebu-Beka.klanjao devet rekatavitra. Selemeprenosida Je Ebu-Bekrna prvom sjedenju izgledao kao da sjedina Zeravici dok ne usta. srr. Bejhekt. Hattz lbn-Had:e( ie u fitelhisul-habin. str..kaZeda predajeu kojima je Poslanik. 1126313011 i ßn-Diäd. lß88..3ö9. l/2öllj016... donio salavatna poslanika.441331 Safija. Tajalisi. "t.

Es-silsihtus vidien: 3 Nesai.u kojima Poslanik. pouöensvakom dobru Potom tesehhudu' je Vjerovjesnik. 21567. 2n5201 -sahiha. spomeDuta Ovome kako za prvi tako i za drugitesehhud kazuovi uöenjaci. sallallahu alejhi ve sellem.u*u Po Mustimovim kilerijima Vidjeri: Er Dn. rsr304. takodett Keifiiietus'salah s][.ii Serh l0/57ee12 raberani. . sallalahu alejhi ve na prvom tesehhudu.r. a podto se Poslalik. 12..sto se jasno vidi iz njegov.. rarlTako lbn'Mesud do k*1a kaot.rt t-u au 1" i"p.uöio dovu. Ova skupinauöenjak4 takoder.i . Po ovome predaje jle postupaolbn-Omer. sahiha A567 i Eltnu. nije Zalo salavalr razlika izmedu prvog i drugog tesehhuda. zahvaljivali Allahu i govorili " Muhammed. vidjeti:El-mÄn?d -41163 . Ä.e.'''' öinio takoder."" p"a":u o"ij. Prenosise da bi [bn-Omer'nakonprcuöenog bi isto tako.znaöida sepotomuöesalavati' sellem. sa ispravnim lancemPrenosilaca' Malik. donolenjesalavatana Poslanika. a jedan od oblika dove je i na pwom teSehhudu.. [jepö doniieti salavatena njega. vrijede. tÄ2.vidjetr. i3-ffii.o i.sallallahualejhi ve sellem.7 (El-munt€ka). Ebu-Hurejrckaze: da je osim Sto smo donosili iekbire.p. '" 'ei'. a nakon toga bi prcdao Poslanika."tats prvog resehhuda' 3.u"not.Na zadnjem uöiorazne Citiranim hadisom lbn-Hazm dokazuje da je dozvoljeno uöiti doru kao i na drugom. sjedenju. "r. . N. ve sellem' alejhi sallallahu dodajurta je nakon spominjanjaPoslanika.sallallahu alejhi ve sellem. selam. 1/552-553/1?19."..'talapotom dovite ka*o ielite. sallallahu alejhi ve sellem.lnt' Ova Fedaja spominje da je Allahov Poslanik.atlsi I Albani i Am. pouöio ashabe -kazivl.kaZeda nigdje u hadisima. pouöava svoje ashabe.sned.s"hhudkogapr€nosi Sdh ür. uöio salavate sellem.fada siednete na svakn dva rekata recite" 'ETTEHUJATU LILLAHI.J.Ebu-Awane. dove.sallallahu alejhi ve sellem." i. 2324 Sejh Albaii ovu predaju smat'a ispravnom. "Nismo znali dtada uöimo na svakomsjedenju' 2. hadisu '-" misljenje ovo ne zasrupa uöenjaka veiinaislamskih Metlutim. sallallahualejhi ve spominjena kraju tefehhuda. . ru.

t/40Zn2Z+. Ibn-Hibban. Hudi prenosi daje Poslanik.rar3U drugim autentiönim predajamanavodi se da je Allahov Poslanik. . 41. Ibn-Huzejme. Alnx'ed.22135182.Awane. U355r18. a Allah najbolje zna.pogledne bi prelazio njegovkdiprst. Bejlrckl. a onaj ko ih prouöi ima nagradudjela mustehaba. Beg vi. Ibn-Hibban. Tabet?tri. 2/190/2789. 21226.5D7t-2'72t1g45. Ibn-Madie. skupiobi pßte u Saku osim kaZiprstakojim bi pokazivao u pravcu kible. 2168n522. | | 139.2tr63t2g3. 2D26. ID75nß. 22134/81. I/t85t87t. Ebu. str.Ibn-Hibban. l/18ö/874. Ibn-Huzejme. Ibn-Huzej me. 5/27111944.kaie: "Bitjezi ga Ebu-Davud sa ispravnim lancem prenosilaca.sallallahu alejhi ve sellem. Ahnlned. Ebu-Davud. 2J226. a pogled mu je bio usmjerenu njega. Ebtr-Awane. l/3??/1159. 4115n22.uoöavamoda su dokazi onih uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom teiehhudujednakojasni i jaki poput dokazauöenjakakoji zagovarajuda se ne uöe salavatina prvom sjedenju. Malik. Ibn. U186l874. .5/65/579.^ '-'Nesai. Vidjeti: Hulas atul-bedm-n nir."Njegovo miiljenje dijeli lbn-Mülektin. l /3421 130q.Iz ovog Foizilazi da izostavljanje salavata na prvom tesehhudu ne utjeöena ispravnostnamaza.2/189/2785. IInaIn Nevevi ow predajusmarmispmvnom. l/244-2851195. Danrrn. Bejhet<I. Ibn-Huzeime.Ebu-Davud.4l318/18722. Beiheki. Ahmed. 2n74/6'78. 'at N"*i. 1/354114. I/40611267. l/355-15ö/719. 1122411338. I/J55/218.pomjerao svoj kaziprsli einio dovu njime.'"" Vail b. Abdur-Rezzak.ud. 512'7111944.lm n Neyevl ü Hulasatul-ahkam"1/427. Ibn-Huzejme. Pomjerar\ie kaziprsta na tesehhudu Allahov Poslanik. Ibn-Ebi-Sejbe. sallallahu alejhi ve sellem.. 4/15122 (El-Fethur-rebbani).'"'"Poslanil^ov.2n90n790.Darekutni. svoj desni dlan stavio bi na koljenodesne nogeili na na&oljenicu. Bejheki. 2/1a6D779. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu-Da'. T|II'nzi. t'21 Nesai. sallalahualejhi ve sellem. U274/678.ro2r U komenlaru rars Muslirn. Ahmed. spojio vrh palca sa vrhom srednjaka. S?trtj^t El-nusnedu.. Ebu-Awane.naöinivBi kariku. Tabeßri. l/2128441.1/3771159. Y idieti: El-nedZJnua 3/455. Nesai. Ull9/6O00 i 4t3t8-3t9tr81i8.Preferirajude miSljenje Razmatrajuöidokazejedne i druge skupine uöenjaka. te pokazivao svojim kaiiprstom u pravcu kible.Beg vi.

i.str. llio:nzrr i 1272.u dok ie uöio dovu' ali ga nle pokazivao.'7 t8 Nesai.tnu te:c ud ltddftnJd :?U? . sikuu.iLh je \jero\je'nik.Lr. alejhi ve Prenosise dlr su ashabiAllahova Poslanika'sallallahu tt" Jedn' wojim prstima. I\rJ' r. 2/?3U84?9 Sejh Albxni krte: Lan:rc prenosilxca Je dobar" Vidjeti:S|lz/ar'rdldr.a. 230/989 Imlm Nevevije lanacprenosiaca u45r' lbrrKd iim Je tler"Jor"jrrm \ i'lleri:l/-'kJ-r'a hadi"rocrienro or. a njcni prenosiocisu kazao: 'ellem' preno.d."ii"i r*:. p"arre pouz..vojim pomlelao.sr.c. i Ibn 4l6s-10/1231 ilteoles+. . "" it"-eti-S"ll.lrni \ rdrerr: '1:n' . O\ü predJru Hej.'nr u UeJ u.: .-.o'o ooi"sn.em.)(."'"-- alejhi ve sellem' Abdullahb. pouzdani Erftprilu.jena samolbn Hibban u 's poüzdanim ocijenio b. u no..tJ je jednog ashaba.i u". lu.takoder: 1351. 159... kr/. svojim jedni'n'" pokazujuöi je äovisaviie prstiju. predaju smatraiu *""ai a" p io bio Sad..i dovili s njima u namatu *[. Ahmed ls/258/9'139' Hibban' lbn tl-etrdtu.\e "Ponieranjr om pr\]o JL t?j!.i lJher.l/tl2l56j (Ei-keirl. 1/719/l966 i i 6/88/29673 21232/8410 Ebr-Sejbe. Ncv€vi. 'r'1Vidjeti:Avarrnar.rsa prig". 2ubej. prenosida je Poslanik'sallallahu prrtn. oc. +:lt:o'1. L fal'fmam biljc. Ebu-lala' 'n'utleäi."s. Tertutttttt 3/202' tia' t Dno Ei'ieth \idleri: Hulasatxllhedril nnnir' l/ß9.. 3/179/1820. SejhAhmedSakirjeovu ptedaju iejha Albanija ovoga hadisadobrim-jc ociienioispravnon Medütim.n.241: "U njemu je dokaz o stalnom ovogahadisaEbu-Tajjib Abadi kaZe: pomjeranjü kaZiprsta.. nomlerlrje t''ra iini de'n"mrul'rm lnrrmHei"emr to/:6' r'l E :/raid a""u pi.'.'no """1 frcdxlr \rdleli: hfu141'ad l1lr'-'l6S vidierr' Irkode: srt 1 15 Tenkihul'k?la'n."''_' ispravnim Ibn'K'ijiilll i AlbaDiovajhadissmatraju Hibban..4/3713550' u Taberäni illz:ne:. sl::eleooo.a" ."'.'o.Timizi.1l?6 'Zaista je Allah Jedan' Jedini' Istinsko je povio jedan i rekao: Boianstvo.Ibn-Mulekkin.. zejrla Kesira *"ir". Ebu-Davud..^. s". 'clhlliiu rrlejhi lbn-Omer . str.u./irrüd 2/334 Vidjeti.da alejhi ve sellem'vidio sallailahu prilikePoslanik. E/'r.pa mu rekao: pa mu prsta' sadva kakopokazuje lbn-Omerjevidio öovjeka prstom. Hakim iZehebi ovu "Prenosioci ove prcdajesu pouzdxni"'Vidjeti: Haflz Hcisemiknzer isDravnom. eezzar.i 3/196 'nr. 10i262 Inam Tüerani u t/ €rrl7tr' l/218/713'navodipredaju iedrneu:-:evatut. sutIn.. lmam Timizi.Ä"J. ''Jednin.

str..ebi.'3 vidiet.ta3 U vjerodostojnoj predajistoji daje Allahovposlanik. od lbn-Ba7a.medUuo.iia. '"' Ibn-Hurejme..4tJO5t233O.anskim surama. a neki i kuZe njime.la3l o:loy: ovih predajavidimo grjeiku ktanjaöa koji poviju svoj . Oboje je preneseno ispravnim putevima od Allahovog Poslanika. Hadis koji . u vjerodostojnomsunnetu se navode predaje o ispravnosti pokazivanjaprstom u pravcu kible i njegovim pomjeranjem. l15. te se tako moZei prakticirati. Ovaj njje utemeljen u vjerodostojnom sunnetu.uidkn: preuTe ELktava.Nu kaZiprstviSeili manje dok pokazuju u pravcu kible.postupak govod o pov-üanju Euvon PovrJanjukaZiprstana tesehhuduima mahanuu svom lancu Takoder.: Et daaniuti ahkanit Kw on.pouöavao ashabe teSehiudu kaoilo ii je pouiavaokur.sv. 1318/6265.t/J54l818. to I dieta: Et-kLvtut-nubin. l'1ry tl:HadZerg\.. U44O44l i Tuh[etut-ahve?i..1t354-J55/7t6.". a Hakim i zehebi emdaju vjerodosrojnom.. U tB L ta35 viajet: tt. '"' vdjetl Subutus-selan. tbn Ebi-Asim u Ei. i4t6/t996. sr!. . "" Buhari. '* Ebu-Davud.hhud kaze:"sunnel u . 36}_361 .Dakle. '. Sejh Ebu_Bek et_ Di€zairi ima posebnustudiju posveienu naCinupomjeranjaprsta u namazu. Tirmil.42ttzj 3 i SnadauLnunekin.Sananija.la3o prenosilaca."ra28 Takotler. str.ahaduvel-m?\ani. Imam Kunubi kaze:"Islamsk pravnicisu se razisli da li se pomjeraplst ili se pokazuje njime. sr. ovoje stavimamaRafi.'.. 3/444i EI-?-I4r. Mustim.'ra. sallallahu aleihi ve sellem. 2/159/29t i Hakim. su. t62.t'6.Mubarekfurila 1a2e i sejha Ibn-Baza. . i.Zove setEI-kavlul-Iasil.4/99/402. '* Vidjeu: El kavlul-nubin. 164. tmam t rrmiziI smarraju dobrom.'"" Ibn-Mesud je uöitiles.sallaltahualejhi ve sellem.2rltö5.! V idietji Netad2ul -efka t.".^. .pomjeranjeprsraili pokazivanjenjime izriöito kod Sehadeta nije gradeno na validnom argumentu. t\ izdanju"Mekreberut_utumi vel_hikemi. vidjeri: DaifuSun?ninNesa .a Imam Nevevi navodi konsenzusmuslimana o uöenju teSehhuda tihim glasom. |3nt. l/185/8?0.ra35 t4.

Qosfanifunog, Sr.,ojstt,a satatfafiu a[ejfr.ive y[&Tredi i öetvrti rekat

245t

Potombi se Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, digao na treöirekat,donoseöi tekbirl|6 idizuöi svojeruke.l$?potombi öinioisto je öinio na prethodnom Sto rekatu,rr}donoseöi tekbirekod svakenove radnje.r{re U drugoj verziji koju prenosiEbu-Hurejre stoji: "Poslanik, je rako(rj. donoseöi sallallahu alejhive sellem, klanjao tekbire kod svake nove radnje) svedok senije vratiosvornGospodam."ia0 Nakonito bi uöiniodvije sedzde (treöeg zadnjeg ili öetvnog) rekara (ovisno o namazu), sjeo bi, stavljajuöi lijevu nogu ispod desne potloljenice, oslonjenna lijevi kuk, sa povijenimprstimadesnenoge usmjerenim prema kibli.rarr Ponekad bi sjeona sliöannaöin,ali bi desnu nogu(stopalo) polozio sa unutrainje strane na tlo, dok bi lijevo stopalo stavio izmedu potl<oljenice i bedradesne noge.'tt2 Nekada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,sjediona zadnjem tesehhudu oslanjajuöi se na lijevi krk. a obje nogebi isturiona (desnu)
stralu.lrl3 Ovo su, dalile, tri naöina sjedenja na zadnjem teiehhudu koja se prenoseod Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama.

Takoder, Ibn-Omerje sjedio oslanjajuöi se nt tue\,r KuK. uvo miiljenje zastupaju:Ishak b. Rahevej,rI5 ucenJxcl malrKUsKe.
t436 Buhari. slr- 176/803. Muslim.4/82/392. t'3t Buh.i. "rr- l6,f/739. Nesai.l/384/ 81.Ibn MadLe. t/26U8' . tr$ Buhnri. str. t761803. Muslim. 4/82/392. (r Bubari. str. t73/785. Mustim.4/8:/392. 14 Sarrja u Erarrsae,lir,str. 38. Nesai. l/37s,376l1155, Dafimi. l/201/12,18, lbn H\zejne, t/291/579.Ali b. el-Medini i rejh Albani ovaj dodatak srn.taaju ', , ",'. B u h a r i . .lr. l8l/828. F h uD J \ u d .l / 1 8 0 - l E l / - 5 0 T.i ' m i / . ) / t 8 8 I 8 , )1 0 . 1l,b n Huzejme, Ul50/708.Ahmed,7/39214382. Tahaviu lerhul-tneani,1/258 i Darimi. vr,ljcri:,/rzlr/ I/2)g/l J5h. TboS obJ3intent.r tr,. dd. I | ö L ,,.. '"' Muslim,5/65/57q. r{rEbu-Da!ud..rr. ob). 2),1 gi i. .\Uerroi,pra\nrm. Sethqtbrnr
i'prd\nim. Vlolell: N/tlüt cttar 1ll1o i lt üil-!,tlil. 2,7.

ve sellen,rwmaza Sahjskera?i hanbelijskeraspravne Skole. Nema razlike u sjedenju u namazuizmedumu5kr.roa i iene.t{g Hanefijski pravnicira5oi Sufr.lan es-sevrirasr smatraju da se na zadnjemtefehhudusjedi kao na prvom. Prcthodnosmo govorili o poloZajurukura52 i pomjeranjukaiiprsta. Potom, isto kao i na prvom sjedenju,prouöi se tesehhudi salavatina Allahova Poslanika,sallallahualejhi ve sellem.krram Safija uöenjeovil salavata(prije selama)smatraobaveznim(vadZib)i ne priznaje validnost namaza beznjih.la53 Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, öuoje öovjeka kako uöi dovu u namazua nije zahvalio Allahu (nije uöio reSehhud), niri je donio salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je, nakon Sto se öovjek udaljio, rckao: *Poäurio je." Ashabi ga pozvaie, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,reöe'."Kada budeteklanjali, zahvaliteAllahu i donesite salayatha Allahova Poslanika,a potom uöitedovekako ielite.,,1asa

ttall*, ttZ9lttgg. Imam Nevevi ovo predanje smatra ispravnim. Vidj€ti: H ulasatuI-ahkam, | / 425. t# v ;aiett: tt'ritalu t-Suraha. su. 138i El-?vsat, 3t203. t% vidJe': EI ßnz*.at, 2l ts4, El.munkka.2t73.Et-kavaninut fkhijj?. str.53. '"' Vidjeri: tl-yl('1, 1n35, El-ncd?nua, 3/430-Mulnit-muhtad| U37j, Hitüetut. ulena, Zll28. t4^Valett: tt.mugni.I t6l2- Se rhuz-7*rkcfli. 1t584-585. EI-intoJ, Z^ Sg. '-' Vidieü El-istizkar. Zll54. t.as-o vidjeti: tt-nctsur. 1124. El-hid'je, l/53 i Bedaus.sanaia. tt4s6. '".'' Vidjetr lhtitalut-fukaha, sv. 138.El-isti.hj|, u154 i S? us.'unne,3^12. '-' Ebu-Avvane. prcnosida bi Poslänik. 21226sata ahu alejhj ve \e em. uhvaüo lijevon rukom lijevo koUenoi oslanjaose na njega.Medutim, ova predajau lancu prenosilaca ima mahanu koja spreaava da se radipo njoj. .,., '*,vidjeti: Ll-unn. l/331-1J5,El.z,(ar. srr.ö9 i EI.n dimm. Jt44i. ""' Bezzaru El.nurnedu. 9n0]13148.Hakm, t/354l840.tmam Hakim, Z€hebii Nevevi ovu predajusmatrajuispmvnom.Vidjeti: HüIasatul-ahkan, tpA2.

14

241 t
Traienje utoöistaod öetiri stvari ve Ebu-Hurejreprenosi da je Allahov Poslanik,sallallahualejhi " utjeöitese Allahu od öeliri rekao: iatia budetena teiehhutlu, sellem, stvaria
e i iJ Jt--J'.;l
: - ' .

ij!:-.

. - ; .

'!t-'u.J.t;-.--&J:'

, ,

rJ''r;rP

:

i

-

Jgljl c-!r pontj( noj. Tebi le utieöemotl dZ .ncmskc potnic kobu,r\k '' i,kuienja ovig i budute| rviicla iod zla opako| Ded'd'ala ..ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MIN AZABI DZEHENNEM, VE MIN FITNETIL'MAHJA VEL' VE MIN AZABIL-KABR, " 'A;lahu

FITNETIL-MESIHID-DEDZDZAL vnuÄir w l,rn SERRI
DovePrije selama

bi molio na teiehhud'r alejhi ve sellem, sallallahu AllahovPoslanik, raznim dovama.Uz Allahovu pomoö' spomenuöemo svogaGospodara neke od njih. 'Ji! u-i J"rJ.r- '-.-'i'J'J';li "Allahu moj, Tebi se utjeöemod zla koje sam spoznaoi od zla koje ne .ALLAHUMME INNI EUZUBIKE MD{ SERRIMA ALIMTU VE MA LEM EALEM." MIN SERRI dovu: ponekad bi uöiosljedeöu alejhive sellem, sallallahu Poslanik,
'*'But'*i, i Bejheki' "t. 182832,Müslim, 5r2l588. Irnam Nesai.1/42042111309 d Polo'n ptedaji dodÄju: ovoj sa ispravnimlancemprenosilaca 2122o1i882, ekamoliAIIaha.a ita Zeli." rbn Ebi'"' r'a'"ii ", iin:niro. Ibn-Madze'3/25713111' Nesai, 3/480-481/s538' \t263/3'79' t EvSunne Ibn-Ebi-Asim 3"Ä ätttzsrrO, Ährned' 6n00/24065, I 032. 3/306/ lbn-Hibban.

'1v*t"{i
"Allahu moj, uöinimi lagahnim polaganje raöuna.',r{s1 .ALLAHUMME HASIBNI HISABENJESIRA.' Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je pouöioEbu-Bekra sljedeöoj . dovi:

!--r

'J-

a , . . . ' - r . ö,_-iL J /u J: rj _;i, ;iu vy ,.s Ui ;:-:J j, :J, ;")t )ie;ttui :t:1. ;,:;')t I

moj, zaista.sam prema sebi nepraveden bio, a samo Ti grüehe ptuitai, pa oprosti mi i smiluj mi se.Zaista si Ti onaj Koji je milostivi Koji punopralta."tas8 *ALLAHI'MME, INNI ZALEMTU NEFSI ZIJ'LMEN KESIRA, VE LA JAGFIRUZ-ZI]NUBE ILLA ENTE, FAGFIR LI MAGFIREiEN MIN INDIKE VERHAMNI. INNEKE ENTEL-GAFT]RUR-RAHIM.,' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odobriojednom ashabu . da uöi sljedeöu dovu:

"Allahu

. --r, ) --^ i: Lt ,'; i:<, !, r"; !r 4 ! r..it', ,-1j,j!.nt.,J

#, /Jt',lett ui:üy 4i;i;

moj, ja te motim,jer si Ti Altah Jedini, Koji je utoöiite ."Gosp_9dyu svakom, Koji nije lodio niti je roden i Kome niko nije iaian, ckt mi opro.ui:.,(!j" giiche. Zoisrasi Ti onaj Koji j? I4itos;iv i Koji mno|o INNI ESELUKE BILLAHIL-EHADIS-SAMED, ELLEZI LEM JELID VE LEM JULED \'E LEM JEKULLEHÜ KUFUVEN EHAD EN TAGFIRE LI ZUNUBI. INNEKE ENTELGAFURUR-RAHIM."
ta57Ahmed, t7/262t24}97, Hakim, l/385/936. rmam Hakim i Zehebi ovu predaju smaralußDravnom. 'n'3gut'r'i. "r..ia,g.tq, v ust|fi,, nt2s/2705. '"' Ne\ai. l/41?/1J00. Ahmed.4/lt-J2/985 {Et-feLhr. Ibn_Huzerme. l/J58r24, Hakim, l/400/985.Imam Halim i Zehebisü ovu predaju ocijeniliispravnom.

*ALLAHUMME,

og,satk[fafru staniF;w Ao
je sljedcöudovu: Poslanik,sallallahualejhi ve selleN' uöio L' +r j.^ r- -- i ' --j :-* ', --1. . ;, .- ,+- * i';.. '. -"-"'i) 3:*'''lL ' "r---t,* -' j-"i* *L'1u--.*

249t

+ ' -

a -,
3:-ü

.-a . -t-.
- j-' .:L'

-: r -- '; -t - ' .: r ''- -i
.-:- ' -. L' "J :.l; -'^ "'

j'-:

t" ^'Ä

- ':'-

nrcr.i,'::",:,,:,1: i;,i:;:':r::;,;:;ff: .,sxt'i ,"a ir.1i^ roiiovintcL,

i,Trojdn "Allahu ntoj' nolitn Te Trttjitn :nunien o neviclljit'ottt

toct

,:t üsmrli ne ako .ie u tottle dooro '(' got'oritn u srtlibi i ;i,ru i jawtu Molittt Te da isti'1tt ;;;":;ör,;t;, u raskoii i siromttil.r'uMolin Te ,oäoyoijrru. Moiirn Te zn umierenost M'1",::...Ti,!:,
ne..üenon koje.'t t'es('lje Tär,ita.ri kojene prestttju, uqiodanttvol te
itt Molin iriri' zoaorotion ,tttim itt' mi Ti otlredii lice'. Ttoj.e u Plemetli,to pÄiü t^-it. rtoli. r" ,lo ^n potosti! 'la 1le'lan 'Molim bez itete koil tlü Te da ni potlctri! öeinju 'a susrcton s Tobon' All':n.! koi(t tne nttie u:ublutlu ttclt'es.ti ,:Ift; moie nauclitii b;. sü1Lttü.ie ()niultt tq)ttcLlJLt' kolt ukrari nas biserintt im(tnai uputi tt.-si ttiitli tr'ts .ALLAHUMME, BI ILMIKEL-GAJB VE KUDRETIKE ALEL V! iNIE E.LIUITEI-UEJATE HAJREN LI. HALä",A;I;INi

LI,ALLAHUMME' iiuäpsNi iZ,oKANErEL-vEFAruHAJREN vE SEHADETI vEs GAJBI FIL rl,a.s:erexp' - -KII-IMETEL-HAKKI ö' ;sELüö FILGADABI vER-RIDA v-E siglüö NETMEN üir-Üöt iosop FIL-cINAvEL'FAKRVE ESELUKE vE LA ArNINLA TENFEZU ii"säröÜ vi-nsiLUKE KURRETE KADA vE ESELTTKE i's]ft;irü ve psrr-ursn-mlA BADEL NEZART LEZzETEN gäiö';i-iisr B6EL-MEVr' ,vE EsELUKE FI ILA LIKAIKE' GAJRI ii veo/ur. ve ESELUKES-SEvKA vE LA FITNETIN MUDILIII bänoi--i"luor*nerrN "eäl'iruwe, zEJJINA BI zINETIL-IMANI vEDZALNA
HUDATEN MUHTEDIN.djeöima: je sallallahualejhi ve sellem uöio dovu sljede'im Poslanik, ovu i Zehebi Inam Hakim rrs Nesai, i Hakim l/705-706/l923 1/'118'419/130'l-1305 snatrxlu'sPravnorn prcdaju

ve sellet4namaza
. i , . r , . - r ' . , . : , r . . i : . )r.\r r.n'Jr'J:tJ )t J:+,f ) j4'f : , , . , r . . : , ! - . , ? , :t rrrrrJJ4rJ), 'trrr' +j';Ul
'.i, --. , )e\ a v ,., :' t, .!,. --. , e4 )JerJ '.rri € J' J4

"Allahu moj Tebi se utjeöeh od ikrtosti, kukaviölukct i pozne starosti.7-.tititi tne od dunjaluökihiskuienja i kaburske patnje."ta6l ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MINEL-BI]'HLI VE EUZU BIKE MINEL-DZUBNI, VE EUZU BIKE EN NUREDDE ILA ERZELIL-IJMIIR. VE EUZU BIKE MIN FITNETID-DUNJA. VE EUZU BIKE MIN FTTNETIL-KABR. Zadnje dto bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao prije selamaje: ; - 3:;r !r .; !j;t u1'jtu, !',)i -, -.;t;t J:üu.t.i,-.i,

j' 3\t i6 i:"Lit uI "t1i1't ul

"Allahu moj, oprosti mi tkoje ranije i kasnije grijehe, tajne i javne i moju eumjerenost,i ono ito Ti atai botje od mene. Ti si Prvi i Posljednji.Nemaistinskogbo/ansna mimo Tebe."ta62 *ALLAHUMME, IGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EAIENTU VE MA ESREFTU, VE MA ENTE EALEMU BIHI MINNI. ENTEL-MUKKADIMU VE ENTELMI-IEHHIRU LA ILAIIE ILLA EME." Na osnovuprethodnospomenutog moze se konstantiratida uöenjeu jezika i izgovaranjem, namazu(Ku/ana ili dova) mora biti pomjeranjem jer ne vrijedi i ne smatrase uöenjemono fto öinepojedini klanjaöi, tj. da svoj namazpoönui zavde zatvorcnimustima,uöeöiu mislima. je da klanjaö Najispravnije öujesamsebe kadauei. neometajuöi rime druge.'* Imam Buharibitjezi da su ashabiznali da Poslanil<, sallallahu alejhive sellem, uöi na podne-namazu po pomjeranju njegove brade.l@

141Büafl,slü.596na22 i str. 1361/6390. 1{' Muslim.6/48-50t71.Ebu-Awane.2/235. 143 yidjen h-temhid, rl/29, El-insaf, 2kA, Hilijetul-eylija, 2/108, Fethut-Bati, 2/491/760-76r. te vldjeti. Fethul-Ban,2l4gtn6l, El-nedimua,3l2g5, El bejanuvet-tahsil, rl4g1.

n.ine. sekttn' i Stbulus srr' 64 314-19....|-:' predaobi selam na desnlrstranu. Vidjeti: l'/ autentiönim. lbn-Huzeime lbn Madze.rÜeöima:. 5/68/5s2. El nitthada. l. 'd i-tru-t-r""a. na las" RAHMETULLAH"."1167 Ponekadbi Poslanik. llll}i Sira..]tttgtti ll6ll. jada jednom ne svina njih ali jer od desiti previdu ovih imama. izvomi manuskript iieno provleravao "Vs je i ieih Suaib ovo uÖinio lsto na obje strane BREKATUHUaoaatir rijeöi lmama Sananija.ovu predaju 'mJ|lrrj l predr|jc \rn11' crrrrur"' lJkoJc. Lt ittsdJ. l/359 160/728. potvrdu. sü.Ebu Davud.'r.21t61/295. Prematome. t{6 Muslim.'. rcöida seradl o Prema tolnc.izi. l/266/1046.idlttud 3/419."1166 Bekrai Omerada tako öine.sr.r{u rou/r1q. :12.Vidjeri opaskeicjha Amauta na Amaut. i na lijevu stranu' rijeöima:'irL.TUHU". Me|ahibuLd:clil.'165Poslanik.Mcdutim.391-395. str' 187 vjerodostojnonVidjeri:sy'i'rrrr smatra dlitd. dodavao. Askaläni. sallallahu alejhi ve sellem' dok bi predavao "l Njegov bktgoslot.juöi Ebu-Davudove nnne. sallallahu alejhi ve sellem' "Neka je .ako sc u rekorrlod primjeraka Serhre ..:(! "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahot' ntir i blagoslot. se to moic -Joi daje l/453 u Sx/'r1ilr-s€la'r.U pojedinlm pdnrjercimaEbu-Davudove' sesa'nopfl seramu zbirki ovai dodatak: VE BEREKATUHU" spominie hadiskih na desnu stranu.1/1318. veliki hadiski eksperti kao.2tt68.nije ispravno str.. Et. e. r lbn-Hodzc hrliz lmam t\e\.jj tou'"vE BERELA. ra6s Vidieti: t/-r$i:tdr 2/110. tako da bi se vidjela bjelina njegovih obrazadok bi "Vidio sam Ebupredavao Prenosilachadisalbn Omer kaZe: selam. lmam Srnani spominjc potvrda ono fto ovomejesre te je u njemu nriao Ibn Madzina. lDn-Hu.tlt'76t151 Ibn EbiSeibc.€.2/229 21t32. l/186/878.-i' i:.lbn Abdul Hadi i lbn Dekik el Aid u svojim djclima su prenijelida se ovaj dodataknalaziu hadisuPn selamuna desnüi i'lew stranu' Et nl.l/250.ti: E/-rrd?t.vr.1/349/1131. lmrm Dafekutniovu prcdalus'natra Darekurni. r{? Nesai.tautlttuttekh. Nevevi' Ebu-Abbrs Kurtubi.Btltrsulnteram'sI( 64 81 ittüM1' Vidj. 'tnrr.saffatfafiua[ejhive 251 I Predavanje selama Selamie elementamidio (rukn) svakognamaza'po mi5ljenju izrazite veöine islamskih pravnika.' selam na desnu i lijevu stranu. AbJu Re/" k lbr Hazm u EI nnkalla.j3:j "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahov mir i blagoslo| na yas" I's-' "Neka ie RAHMETULLAH". r4/z .. Bulusulltrcmn' .tattaa. 71205. Ibn Madzine i nekih drugih 1/453. 5168.Hilij?tul ulentul 2/198'A\ tltt rnbr'1.l/42. 2/56.3/275.rd. Imam Abdul-Hakkcl-lsbili u tr 2121913129.

I..Tenkihltt-tahk*.sajlallahualejhi ve sellem.hab.navodr islu verz üu kojuje nav. spominje da. 2/303. pripisuje Serad2evom Mureda Ovo br nalvJerovahtemogta bid njegola predajajer verzije lbn_Hibbana i lbnHüzeJme potpuno nNu. rmamsevkaniu Neil. 2/254De85. .ES_SELAMU VE RAHMETULLAH'.. 2/376. sallallahu alejhi ve sällem... da se radio predavanju Jasne \etamasamonajednusEanu.r.zabitjeUio sraDrm lancem prenosilaca.truaut-pail. str.r-. ra?r fbn. ztrr-t4 | Lt-sirsit.4t0 eISu.8*ü" ovajsunner. takoder. takoder Et..lcprenositaca je prekinur.od lbn_Mesuda.ra. @l_ü:. r/267t3072.rcijjc.luüm. e*. t/2iu.tus-sahiha. od rbn_Ebi_Haümi ru"Änii.hadis.l/441.. Praktrkovau ..ncnhitj.neki hadiskisrruanjaci sü prigovonti o.postdi i öetvrti naöin predavanjaselamai to okeöuöi lice blago na desnustranu rijeöima: I .o.^ '-" rD1o..r/j20.tE.:gfa-ta.-l::!i!.Läacprenosilacaje ispravan. ueenlaci'iz p.u Jednojod predajanavodispome-nut aoaaratsamo na oesnusrmnu.'tahav| 2t168-t6et2c6. tm m]d*rn.u nerr. 2A45-4611t5.5/J33/tcoj.tan.. Irnam Taberani.. B*". sallallahu alejhi ve se em. a na lüevu: !. Dredavaiuii selamnadesnu sranu rekao: . Ibn_Hibban. l:Y:. . Äauii.tus. a AItahnaibolr(zna.z rbn_ .Ponekadbi Vjerovjesnik.-i .tsl.. .u. rbn_Eüi_Sejbe." prcnosjocj ovog?hadisa poudani. l/354/841 lbn_Huzejme. vidietr etut.Ovaj lanac prenositaca ispunjava Mustrmove xnrenJe_ HarrzAskalanj oval hadis. n. 2/2351518 (El-nevarid). od rbn_Abdul_Hadija... Hakim. rvrdi: . J7l286. l/628_629. stranu.222. ove predaje jer Alkameb.ES-SELAMU ALEJKUw. pr1 . 1t433.."oosi au je Allahov Poslanik.1-1. str. e)zzäiäää'. rbn Munzir u Et-ev\atu. l/425/1320. sponinjeovaj dodatak samo na lüevusnanu.i.sallallahualejhi ve sellem. ili lbn-Madzine hadiske zbirke ne bude natazio ovaj dodatak i na lijevu stranll ondaje ro propustkopisrakoji nisu preciznoprenijeti sa originala. .. tr_fr4ol"ttirl i Albani ovu predaju smarrajuispravnom. 2t146.]ilil l27y:9t.?I-prla..o Askatani i kaZeda ispunjavaBuharijine i Muslirnove krireriie. 11445.Seih Albani kaze:'. su._^pri selamu '*'Nesai..iÄ"äiahkam. ä. 2/B7L-g72nBti. Taberaniu Et_evsara.iru. t/423424 .i:_j ii __11 ALEJKI'M. a:" .". af. ali . r/36}r/29.Hibban 6/lq5-tso/2442 itbn-Huzejme.ES_SELAI4U Är_gfxifV . p.r. Vail nije öuo od svoga oca nijednog hadisa. Medurim.vidjetirä*lit"t_t"dzii.. Haßz ^skalani u &Rlhßut.Me. rakoder.. liTlil 31220/154r. iliÄ olome je i Ebu_Davud et_Tajatisi. ztzt. tt | 4t-t42 O7B. Haf. sunn€tuAllahovog Poslanika.. N. BeJhekt."üi. rbn-Mad.. Vidjeu: MedZneuz-zevaid. tnoi. Hafiz Hejs"-i i ltr_HuaZ"i mä" au .-I469 U. lbn-Earabi ! Et-mudZemu.::j. kJanjajuiivitr_namaz ":'" predao bi selam na zadnjem rekaru samo na jednu .''' Ibn-Omernavodida je postanlk.Vidjeri..it.

.. " . el-tk\eä hl Hir(irnb semure' Enes b.253)l jednu stranurur Predavanje klaniaiudi vitr-namaz. o\ J p-e.e. nua"'irezz.3t223od hafi'" tbn Munzrra serama dazap.j:*".d.'rI ' .. 1 " i *t.l:.xi. / 1 r 6 . r . .sa..i"i. je 304 lmam Sevkani krtesori'ki odbacio i"i. t I t. l. ri..erri'..l i b ..ttll t | . Omerr lhn Abdul-A/izr' Seldir lbnffutu"o el-Basrija' Sulejmana b Jesara' lbn-Sidna' i"f".r. \4.bi$b.J . '"t ir'" iu.r Slh"ro g " " r 8 : 'L/ "" "a 5'7r-75 :' \ i' J j ' r r : / : 'I / r r ' l i".. r.r'ir" .ja.ao"'. l'ncen' J brm i 't. sll ispravnim run-üunzrr. ooor'. ' d e r 'p r e d r r .u.rti€..bn "Lanrc kazei Askalani Ht\rizIbn-Hadzef tisli:s8d.1 " ^'1J.ai-".ne.. ..i:l'. t . Bejhck..Lnl"U"l* S"t"tO" r' Cail"rr.lik.ft:.1+ 3htrI Ei e.rAl'm-eJ-irkl .i. r'2li'rrIi ini'kd Et 31212'223' -' .Selerne Aiia lspravnim putem se prenosi dx le .rnö) i r07hI lhn-lvün/r'{/'li/15-loi '518 11'l '\ lr:rr."l. L ..:ono.".m"i:".o.t. str' 223 iArdfrri rthahe tl259' rair'Ilrir' Vidjeti:Äsd/.r'"'r. r " ä " .rrr 1a'6 prenosilacr' laDcem 3n:3/rss0.1*to"ll ' ' labr'rn' po/nalr-l:lf] Ebi-Lejla' lbn jedntr ttrrnu nl sarno sehm oredaiuii taLo l \ o l i o d r j e A l i j ab L b i . 'i." Muglet. r r J rd ! s u o \ c d ! i j ' o r e ' l ' l e -u r t ..d. r r . ii. .-i". rr1' 1 m l3r' oo'r"'nin i\je rreno' '"i'ii".. ."r.. o dozvoli Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih uöenjaka Imam Ed-Davuditvrdil r. t i .. i .inon 'r p|"ronlN.'. ..tb e j d k a z e : "r116 <japredajeselamsamonajedlu stlanu ashaba) oJ: lbn-Omerr' Preda\rnje. " '' i drugih Zuhriis Hazima.J. " ' r " /ri r e d J j U o d U ^\e n'. t t l ."i.lc lbn Ebi Eui. 2/103-304 N.-i"nititLsadri. r ?rrl'/ iA'r?1'r str' 385-3e0 'r'rtetnr' stzr'1:r/ . Sehlb.'' ätÄ t'i"it. slisti.-S"it. i'ora\rn DlenorilJ. ' ' .1"-" na samojednu stmnurrT') prJ.zi.e n59."-Na*"i.. lltart-cat.: ?/303 imamuUkajlÜu \ Et fethurftbbaDiji' ala5. Krrj'a b Fbifbu-tli.::lT.. i[J'ffi. 3t222t151s \ ' d J e t iL : tethirrl lrtbtt l'4Jl pren'srJr'' virreri / /''r 4/rrl/J/rrj rlii-.a.n l3r rrvrlr'l'l 8 27o "'". *r" j...edavanje misrjenje I :."fu-i nu i"anu 5tranu h. r...h l \ e 3 ' i i n i o . Urretc. Sad.ß.'..1"..-.t'rr.i.$..tJt.'.r r /..o 'd f Ibn-olrerr .. e h m n a i e d n r\rt r a n ur F o" V i d i o s a m S c l e m u{ l h n .l'^rr.Vidie!il . ' 3 V i a i c r rC : tl. '* fi. ut'detut 1t213' Fethut'&tti Ibn:Beltil^' od l/4s3. t ' L " r i a b .-hn-rrH r . .lJ i"'".*?ilii. i t J " ' " t " i " .. 76?'168/306630Te Vitljiti: E1'rrsar.1fi:iiil"f Huze. (d 'bror.i. J.r i?/.eliml nil jcdnu 'tr'rnu Prenosisc-i ' sekrkob' b DTubeJrJ Ene.ii.*. ' . ätas.t^^a" *r.odsovaraju'i Nejsaburija "" voJ" ri'. l r l . r'. l/2b lbu/..rilr1-cfrrü dok. 1/'60/730. *'i. r t . preselamiosamo na 'lllJllahu ilejhi ve 'ellem: od Poslilnikr' prenose ."'"TilJl.

"'"' Hallz [bn-Abdul-Ben i imam Kumrbi Nrde: .2ltb8 i Sefiu Sahihit-Buhori.. me sruLa.Amctuehtit-Mcdine. '".iheki je od skupineashaba kaie: "Preneseno da su predavali selamna iednu stranu. labi.8a Pored spomenutih.. tn74 2. Preostali ashabi i drugi uöenjaci smarraju dozvoljenim predati selam " rasa samo najednu(desnu) stranu. '*" Vidielj.rakoder EI-unn.koder: Es-salarul. v342..Safiiai Ishak.vtaien tt-^u1ni^.'. '*" Vidjeti: Natbur-mje. '.3gO. slf.Niie nam Dreneseno ni od jednogislamskog uöenjaka. El-Evzai. ra. 96.m Nevevi kaZe: "priznäti islamskiuienjacise"slazu da je dozvoljeno ograniöiti se najedan selam (nadesnu stranu).l. | 363. '.*.K ut an. Sad.r'"o "Ko Zeli nekapreda Imarn Safija tvrdi sUedeöe: selamsamona iednu shanu. Fethut-Bari.a ko Zeli neka predaselainna obje strane.SamaiLi geipta.mnosrvo dh hadisakat i postuD. 2t2SS.raro '.82 U djelu lbn-Abdul-Berr kate: "Dozvoljeno je preselamiri na obje iti samo na jednu stranu. lzat i Sircdaut-nunckin. tt4l2-433. tau Viiiet: OTaniw-rimizi. .od lbn-RedZeba. t& Vidteti: Hulasaul-ahl@n. Lejs b.vidjeti: Et ninhada 5t68.."r48o Ima. 2Jt :/0.iashaba ukazuju na ispravnost ovogapostupka.1-31t.. srr.vesetet4 tamaza "Onaj ko preselami jednu (desnu)^^stranu na upotpunioje svoj namazpo konsenzusuislamskih uöenjaka.3t223i FcthutBai. Et-tenhid. od lbn_Benala.Vidjeu: El.. '* \'lidjen: Es sunenut-kubru.-.ß tizkar.vrat.11432-433 i Lt.ev!at.To miSljenje astupa veiinaashaba. '.M.r. Neki islanski"uöenjaci su prigovarali hadisima o predavanju selama jednu na srranu. '* Vd'dieüi Amcluehlit-Mpdine. "Najispravnije predaje govore o predavanjuselamana obie strane. Vidjeu."'"'" Süöno ovomekazalisu imamTaberii lbn_Abdut_Ben. aa -drueom je osudivaopredavanje selamasamo na jednu stranu.ra8r tmam Tirmizi kare.tj.sa komenrarom Mubarekturija. 7t36. od lbn-Redzeba i Na\buFrui?. 2tl454. 3t223.7t3:'2-311. predavanje selama na samo iednu stranu dozvoljavaju: ImamMalik. 2 ö8 i Et daa n iu ti ahkan .l487 Imam B. Vidleü. od imamaKurtubrja. bilo iz Hidzaza. Sto ukazuje na urcmeljenost razliöitih stavova.inai islamskih ueenjakinalon nji}.r"35 Medurim.Oba postupka su prenesena_ prvih od generacija.Ovo ulaz i u dozvoljena pravna razila2enja i nemasmet-nje ovako postupati.4" VidFb: EI-ieizkor. 2t204. lraka. . V idjeri: Et. v446.'. 161190.

Undetul-kai. . a AIah najbolje zna s6e -rU.taelL da je Poslanik sa allahu alejbi ve .naglaiitidazapreq--ig ::t3* :?. ugta*om. dozvoljeno je Ponekadpreselamiti samo na "" t ti^ S. 9bj" r. 61123 .i *..jednu (desnu) Dakle.":.pllodno.ai" i"b argumenti. tum ei"io.

.

Muslin. sallalahu alejhi ve '. Allahov Poslanik.--:-l "Allahu. . Dannn. niko svavlast i zahvalapipadaju i Onje Svemoöni. wkratiti ono Sto Ti podarit' niti iko moZepodltii^ono lto Ti odTebe neöezalrtiti njegovobogatstl)o." ma ßtinskog boaßnstvamimo Allaha. vAHDEHU LA SERIKE LEH. Ti si Mir i od Tebe je Mir. zikr nakon namsza Nakon Sto bi Dredaoselam.Posla[ikov.lml n g. 'r*jul u:i.-roe I ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM' r A ZELDZEL lJ-I YEL-IKRAM. sts.L:. 5r4l591.VE LA JENFEUZELDZEDDI MINKEL namaza: . prouöiobi na kraju svakogpropisanog Ebu-Damd.ii:Jr :ri. 1t429430t1336. oplosti mil" )4 tri puta Li izgovorio: AGFIRULLAH !" a potomProuöio: riU'. i. ii:Jr Jf äjli tnoi. Uzvileni. Plenaniti i ä& cospodaru.l. VE LEHIJL-HAMDU VE IIUVE ALA KULLI \DIR. Koji nema s^uöesnikd! Allahu moj. 18+185/844..l2n lß47' /\brne/l."'"" BoBatog Ä r-alre ILLALLAHU.ft'n-Madie. 1/28U1339'Tümizi' .--ttt'. 431109. sallallNhu aleihi ve selleE. 3D98.LA MANIA LIMA EATAJTE'VE LA LIMA MENATE.2n37ß197. ALLAHIJMME. Ne6ai. 5161593.4l6a'186 (ElAbdü-Rezzak.

t:.prouöio: *:t -t-r. 441111.KABRI. Atnfiled. lbn-H€dzer j:pTylg'r :T:"r^"^ zt)u r -ree I uazaktutruRi.Nesai. NIMETU \'E LEHIJL-FADLU VE LEHUS. Njemu iskrenoujent ispovijedamoiako to neujembi preziru.Ui moj.SENAUL-HASEN.siromalna i pamje u INNI EUZU BIKE MINEL-KUFRI \'EL. tzo6q4.FAKRI "ALLAHIJMME.Imam Aakim i Zehebi oru predaiu ju je ocijeniodobrom. LA ILAHE ILLALLAHU vE LA NABUDU ILLA IJJAHU LEFiUN. LA ILAHE ILLATLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN. str.\idjeü Netaid1. Sß6n026J. Ibl'_Hibbtu.U4j)tj46 i l/46415480. Ne oboitzyamonikoga osim Njega. kaju svakogpropisanognamaza kaZupo tridesettri puta: t {r . 4 -r-:J' ( lrj Jr>. 3/303/1028. .U lO. t/28t/tJ34." Allahov Poslanik..m. Ibn.t. Ibn-Huzejme. tt90t99 i I/393/9Z.je pouöio ashabe da na _ . LA HAWE \'E LA KUWETE ILLA BILLAH. Od Njega su sve blagodati i dobrote i Njemü prtpoia svaka hvala.it -mut enenni." Ponekad bi Poslanik.sallalahu alejhi ve sellem..sallallahualejhi ve sellem."Nema istinskög boZansnamimo Allaha.l'.iii .Ebu-Dawd. Njemu sya vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoöni. Sunni. NeÄa moöi ni snage bez Allaha. Hakim. lJDun n.I-A ILAHE ILLALLAHU.r. LEHTJL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLi SEJIN KADIR. jJ."laea . sts. Nesa. tß67n4j. VE AZABIL. Nema istittskog boZpnstva mimo Allaha. 260n0t. 'o'{ Mus.eJkat..t/430/lJJ8. Nema istinskog boianina osim Allaha. VAI{DEIIU LA SERIKE LEII.mu|tcdu."Allahu ät". Koji nena sudrugou vlasti. Tebi se utjeöem od: nevjersna. . u Lt-edebut.

sa a[i e u j 6 ifv o [g[ ,a f fa Svojsa no asfaniLw f ie

261

"SlavaAIIahu, hvakt Allahu, Allah je najveli."t+e( "SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER." "...i Iridc'ct ,'errri pura U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ALLAHU EKBER .T'"- U drupomrivajetuod Vu.lima stoji da 5e ovaj zik ponovi po trideset tri puta (to je devedeseti devet), a pofom upotpunisa stotinomkoji glasi:

;i,;"k

lrirl v ir_,iir, *';'r'.5r ijrUifrN'i..:1;

"Nema istinskogboi.anstva mimo Allahl, Koji netna sauöesnika. svavlasti h ttlapfipa.lajui Onje Svemolni."'1ea Njemu "LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU, LA SERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI SEJINKADIR." (manji)grijesi,öakda su i Onaj ko ovo izgovoribiöe mu oproSteni poput pjene. morske petputa: U drugojpredaji stoji da sekazepo dvadeset

.l r , ,-?-iiir lirr':r , .i rir ,

i'

'."

4

"Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveöi, nema istinskog boianstva osimAllaha."lree .SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER i LA ILAHE ILLALLAH." sallallahu alejhive sellem, Abdullahb. Amr prenosida je Poslanik, "Zikrite poslije pet (propisanih)namaza i sraki put recite: rckao'. SUBHANALLAH,ELHAMDU LILLAH i ALLAHU EKBERPOdEii?I, danu) hiUatlui pa to bude sto pe(leset puta, a na vagi (na Sutlnjem

1{'6 Buhari, str. 184/843, Muslim.5/771595. 1r'7 i Darimi. U228l1354. Muslim,5181596, Nesai,l/343/1349 r{'3 Muslim,5/791597. rae Nesai.l/434/1349, (El feth), Hakim. T;rmizi, 9/29113413. Ahmed, 4/57-58/780 .mär'aju predaju oru Hrkim. lehebr r Albrni U383/928.Imam Tnmizi.

ve sellan,rumaza petsto." Amr je rckao: ..Vidio sam poslanika,sallallahualejhi ve sellem, kako zikri svojom (desnom) rukom."rsr Jedan od prenosilaca ovogahadisa koji se zoveSuhejl.r^zumioie da se svaki od ova ni zika {subhanallah. ehamdulillah I el*u .i.U"o izgov"ra. po jedairaesl pura.pa ukupnobuderrideset i "i pu,u.If4"äuii., ron-KaJJrnI Askatani nisu Drihvatili ovakvo shvaranje dodenog hadisa.r5or Hafiz Ibn-HadZersmätrada nema nijednog predanjakoje Li podrZaoSuhejlovo razumijevanje ovoga hadisa. oiirn u.äii" Loiu -. prenosiIbn-Omeru kojoj se sporninie zikr po jedanaesr puta.;i joj je I5x2 slablarac prenosilaca. djeöi islamskihuöenjaka, kaZeda ne treba . .Imam Sujuti, prenoseöi dodavati na prenesenibroj pri zikru (niti oduzimäti od nj"ga), j"; ;-;; se krije njemu. pa bi njegovomi.rnj""norn tt-Jat 1:-1"9t:tl,hJ" "u mogao ostah beznagrade.',u, Jedneprilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,je u zeo Muaza b. Dtebela za ruku i rekao mu: "O Muaze, talcomt AllanL, te votii,;; i ia ga je p-osavjetovao ldjeöima:"Nemojpropustiti da kaiei ia kraju svikog namazä:

:tb-,t, ;t ) ! f.:,.3.! ; j'Jt,?i,4i
moj. pomo.Ti,ni da Te spominjem. da Ti se zahvaljujem ida _ ,.!lhh.! tt tuepo roaaet crntm- "Buh*i. "rr. l3J0-lJ5t/bj2c. Nesai. v433tI J4 t. Tiroi/i. et2e8289/14tO i ovo ie njegovaverzila. Medutim.botje je ustavnomTitriu p" .a*.it'l ""*. ,.r " 1" rosraru(,saflarlaiu alejhjve seuem,laloainio.Vidjeti: Tuhterut-ahvezi. ,rn, 2ßgL. ''" vidjen: Zadurncad, )nß Z2Oi Fethut.Ban, 2/Sql Sqz.djj.ei S"r"jt" ;rlrr. * u Muslimovom Sarrili. 5/78/595. .-,_ ""' BeTzaL 4ltg-2\t3oo4 | EI-keifl sa stabimtrncemprenoqtaca. U lancuDrenosilaca or e natari .e Mü\ä b. rJbejde Rebezrya. je kojr *pr_a* r,ia r,"Ji.üi .predaje. strucnJaKa. vfdjerf:tehribut-kcnat,2qtt04-|l4. Tph:ib tehrib.I0ßt8_J2j,tf nedünea.lqlt0ti Fethut Ba'i,2/59j. .-^'"'Vidjeli: tr-,euiir.2/80J, od rmama Suiuriia ''* po u\tovima ji"1,.,":y Buhanje Jesanrn i Mu.rima. S njim sesto2io I z.eneDl. Nesiu u Lt amcru. st'r. t8?/t09. Taberani,20/t251250, Almed, 4/54_ 55t74 (El-feth), Ibn-Hibban, 5/364-365/2020. tmam nakim, zetreli i [n, Mulekkin ovu predajusmatrajuispravnom. Vidjeti: Et-iatan, 4 3_14, od i;'*

rbn Huzej;e.i ii6sl7s 1.rbn sunni. sn.46lrr8. Hakjm, f9,i;91:yl..y lr:,rs22. ' Kare od

alejßive qg8-I sa[[alfafru St'ojstvaaosfanif,opog,

2$ )

..AILAHUMME EINNI ALA ZIKRIKT VE 5I TRIXC VE HI.SNI IBADETIKE." je: "Ko na kraju kazao Poslanik, sallallahu alejhive sellem, Takoder, t255- ajet sureElprouöiAjerul-Kursiju propisanog namirzä svakog ''" I niita osim smrl ga ulaska u Dzennel Belare nedijeli od

'fr .ir s},;',iit 3 üJerrü.1ri ,i':r1ri1i + ü;j,il.iil L iiL y ,ifr

+'\i:+

!1ie !"..;Jr ; \i'l-,--1.r". i,.,:er'+4 t ;,:,"n'r'J r+.;.i
t c'r'c;t:i'i r t,,c di, 4, ;;,4LL ;;,";, -a',iit

"Allnh je - nema boga osint Njega - 'ivi i Vjeöni! Ne obuzina Gu ni drüemei ni san! Njegovoje ono ito je na nebesimai ono ito je na Zemlji! Ko se moZeprcd Njin zeuzimalizd nekogabez dopuitenja NiegoNa?!On zna ita je bilo i pije jih i ita te biti poslije njih, a od onoga ito Otl .,1a drugi znaju samo onoliko koliko On i.eli. Prijesto NjeSov obuhv1t1 i nebesa i Zemlju i Njenu ne dosatli odriavanie niihoto: On je Sveviinji, Veliöansn-enil" U jednoj predaji oko öije vjerodostojnostipostoji spor, stoji da Je "Ko prcuöi Ajetul Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kursiu na kmju svakog lAra nama:ä, bit öe u Allahovoj ;4.iti|i sve do | 5ob nare dnog natnuaa." .ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL KAJJUM! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVMI LEHU MA FIS.SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESFEU INDEHU ILLA BI IZNIH?! ]ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE
Dtetu"it, str' 65 i Mulekkina. Dobrcm su ic ocijenili hafiz Ibn H^diet u BuLuBul Ibn-Tejmijje l/468Sejhul-islam Neveviü El-":k ?tr. stf. 74 i x Hüals.ltul-ahkan, Drcad, U221i prije Vidieri: Lldul teichhudu selamd. da seova dovauöi na smalra TeJmiiie. od Ibn A|edrku ul fetata.l21103. rsOs 'rr. lbn-SLnnr. \e,ar u Ä,,"/r///.'r,. .r. lsl-183,100.frberJnr8/13J.75J1. 48/124. lmam Munziri. Ibn Abdul-Hadi. lbn-Kesir. lbn-HadZeri Süj ri ovu Vidjeli: hdull ead, )n22'223, Ud:rtletutnqibil' predajusnalraju ispravnom. n tetnenn.l/1'78i Ei ierhrl-tnl,ntia,3/3093lO. 1s06 raUerani. 3/83-84UT.Irnm Munziri i Hejsemiovu predajusmxtrqu dobrom. ovom hadisuVidieli: trvldjerl: Et-tied:trua.l0/102.SeihAlbanije prigovorio -230. daife,| 11229 silsiletud

--264

:I-i-ft*gry,

sa![a[[a6v atejfü eesetten, nanaza

LA JUHITUNE BISEJ]N MIN ILMIHI ILLA BI MA SAE. VESIA KURSUJUHUS-SEMAVATI VEL-ERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHIIMA; VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM!" Ukbe b. Amir kaZe: "Naredio mi je Poslanik, saltallahu alejhi ve sellem,da na kmju svakognamazä uöim surc El-Feleki En-Nas.,'r507 "...i ImamTaberani dodaje: suretul-Ihlas."1s03

Dodatni zikrovi nakoDsabahi aKam-namaza Ummu-Selerne, r.a., prenosi da bi Poslanik,sallallahuateihi ve sellem, nakonsabah-namaza izgovorio:

'5 G:;;r'tSi\;','aj *.tt:t

"Allahu moj, ja Te molim da üe pouöü korisnomznanju, da pimii noja djela i da mi dai lijepu opskrbu."t .,ALLAHT]MME, INNI ESELUKE ILMEN NAFIAN, VE AMELEN MUTTEKABBELENVE RZKAN TAJJIBEN." Takoder, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je ashabe podsticao da prije nego nestoprogovore, neposredno poslije sabahi aksam-nalnaza, nakonrjjeöi: "ja zel-dZelalivel-ikram", po deset putaprouöe:
15üNesai,

;tiÄ;

1/42911335, Ebu-Davud,U284l1348, Tirmizi, 8/t8l/2903, rbn-Huzeime. l/372l?55.Ibn-Hibbrn. 5t344.345t2004. Ha.kim.I/J8J/92o.tmain Tirniri;vai hadicsmä'ra dobnm.a Hakm. Zehebii tbn-Hadter i<pra!nim.Vidjeti:Netadtui cllü r. / zao i Ud:alctur ruBi bil-mulpnenni. I I t1 5. t7 b. -.'""" .Icberani. 8/lJ4/7532. Imamlvrunziri, Ebu-Hasan, Ibn-Hibban. Her\emi i Behuu ciriranu p'edoju smarraju ispravnom. Vidteu: E: \eüuLnumr-, .li.tOq-jtO, Subulus-selam, l/462 i E. ziktu ved-dua. stt.78. fso tbn-tr,taaze. l/277n62, Ä)mejdi, t/309-310/301, Ebu-Jala. t21361/6930, tbn-Ebi, Sejbe, 6/34/29256, Ahmed, 6/294n640r, Ibn,Sunni, srr. 24/54, Nesaj I Ametutjevn, stlj. 184/102.Abdur-Rezzak, 2/234t319t. Hafiz Hejsemi l0/ 4 tvrdi: ''Prenosioci ovogahadis.su pouzdani." Hafiz Askatani gaje ocijeniodobrim.IbnKajjim zagovara pojaöavanje ovih verzüai kazeda je öuo rbn-Tejmijjuda kaze käl(o nikadanije ostaviouöenjeAjetul-Kußije poslije namaza. Vjdjeti Zadut. mead, tt223 i Medbnu'ul-fetava, 22/294-296.

a[ejfri vesffi sa[[a[[afru aosfanifuryog, Srojsan
. ' , . . . ' , .''

265 1

'i'.. :LiJrJJr.,-:!i3,

"Nema istinskog bollns.la mimo Allaha' Koii nema sauöesnika' o dobnt On Njcmu tvLl t last i :uh ola pripadaju. Ll N ietoni ruci ie stul " U na'trrku ji taj kojiumt'lJttj, i ,)aittiLltn iOn je S,noini"t' "Ko ro i.ßo|ori bit te mu za svaki put upisano citiranog hadisa stoji: " deset dobrih, oproiteno desetloiih tljekLi bit te uzdignutdesetstepeni ILAHT ILLALLAHU, VAHDEHU LA SERIKE LEH' LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL HAJR. JUHJI VE JI]MITU VE HUVE ALA KULLI SEJIN KADIR.'' Takoder. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem' podsticaole sedamputa izgovore: ashabe da nakon aklam i sabah-namaza .LA

"Allahumoj, spasi !"15rr mevatredZehenemske *ALLAHUMME, EDZIRNI MINEN-NARI" prenosi da je Poslanik,sailallahualejhi ve sellem, Ebu-Hürejre "SUBHANALLAH" i 'LA ILAHE "Ko krie stotinu ,rutd rekao: ILLELLAH. po'lije vhaLnana;a. bit it mu ol'ro:tdti qrijPsi fa pjene."'' ' nakdrbili poputntorske

"'o tir.iri. :nl:ntOO i 2765. Ahned. 29/5t2tt1990.Nesai u Ä'rllaher"' str' lbtl I I 9 i u Ed dua 211122/'706. 20/65/ Taberani, 196112'l . Bezz t . 9/438/'f050, Munzri, Hafiz ispfavnim hadis smarra Tirmizi ovrj Imam str. 54/140. Sunni. 61134' Askälänii Dimiaii su ga ocijenili dobrint.Vidjeli: Es'silsiletus'sahiha 1/195-199. Sahihlrnetd:.tn'rabih, str' 75. i E:IJd.ialentr'ragibil-nutenentl, u kod Taberanija zikruveddua, srr.16.lmamHejscmi,l0/l I l, lvrdi: Prenosioci tl-evralr su pouzdani." t5rr EbuOavua.str. I150/5079.Ibn'Hibban,7/362-164/2346 (El mevarid).Ahmed. slr' 53 54/139 'r iIbn-Sunni' 189/ill Nesai A elutievn, str' 188 4/2341180521. Netaid:ll eßd\ 2/126 Vidjeti: je dobLom Haliz Askalani ovu predaiuocijenio s121't29, r'?'iha, Er-ri/ril€rxs je Vidjeti: prigovorio ovom hadisu SejhAlbani qr- l ()5 i / -E l l rri r t top i b; l' ltxrPr,, t J. " t tt l 2t'l Lt Daifu l "laania. "tt. r5rr ! erooo'rorne hrdi'c gr jc {^rao me,lu Seil qlbJnr Ne.ai, l/415/rJ5J.

hadisu,a ne za zikt nakon akSami sabah_namaza, a Uzvi3eni Allah najboUe zna.

flj:1.]'"""-,1i. t t*"-ji

oorkrijepira. " k.,. ;;;;;"'diö';;.i;i, 1j,",111",*ll^11 :'. .Hadis * ser rem, podsLicao "rhil ;; ;;;;tÄä;;;,il'ä :i1'11fl,1 :].itu i ""e..ii",*,.

Vezano za dodatni treba _zikr nakon aksam i 6abah_namaza, napomenuti da se u pojedinim knjigama navodi uöenje tri zadnje kur'anskesure i ro po tn puta. Medutim, ne znamo pouzdanu i jasnu

;äj;;#'#HXiäT

prethodno spomenuk i .il:il1.i";i" posreda iää;-q"'" Yl"*.iJ 1"1 -Diamiuf'
72-76.' Fii<hus-sunne". -g,,uf,,t"f t/130.134. ,"_"ä" "Siradzul-mutrekin", str. 74-84, srr. 4( ;t;ä;:,

3r.3"::,liil^,. .

j;fJo,"i'yJ,'iJi,,'"T"ff#T""1". ."-o,ä"ä ih rrebakombinirano
prakricimri aä U i. "J""""

usur... 4t2 |3.22s...*"",,,,ff1i.1.'i,trtsi..iä1F

zikra poslijefarz-namaza g3:"-: \" uöenje upuöujubrojni h"di.i;;j;

:t11,!r ä: ;Jut*: :riinfu #{ft':f tiil+:
a u kojima sepreporuöuje zikr nakon

;äoo'3'""fllTu.,Hff#ii'

,ffi,i:."'f,Yit"t*

3r;'lt:"j;: fii1::iu;i:1fl f#tT;?#.#.iq;# iöt"",. t*lanikovog, sallallahu at"I'i uer"tt"rn, nÄä Joiü

g,"':xr'':3[T;j'iä"'',*',f.n"J"rT';i?,'? .^1fl .TJj::"iü

'''' Buhan,sr. t 84/841 i Mustrm, 5/691583. '"'' Buhari. srr.t841185 i Mustim.5/69/5Rl

'"" ^fil J' tr::;;i1fl^iftit ^it!t-rt"ä'hif t?,*,i,i,,i*i ij:ä:äli, "" :i_:il' :::.8 :#;:: ;!:;; :;; : "i,i-i\!;i:,;tri;f:, Y itlr:Hi;;:;: ' jlftu'ri*l y;i1.;fi,;"'.,# ;::l i::11,ffi X ä+l;:*,,,,r*f

. I rjadüvsa satih..rrrlS.t. de 1e o\o rrÖenielekbira P''viienim !la5om 'u o'udili mnogt lxhr'rnr'l''rt): njih orri postup:rk novotarija.. nam nuzno "" ti äu-aj postupat nazvao novotarijom ovo ..l'i/rir-B!/r". ri. tnes..l si''r{r sz.4)t.toi t^*.tvrdi da su sloZni uöenjacipriznatih glasomnre ftoU iarugi pravnici da ovo uöenjetekbira povisenim pohvalno.el"mc lsprxvninrethodnici neDo\rednü 'trmJo 44q god po H I kaicd3 ne ".ttnfiot'l!r. tsn Vidieti:lrrrafuLrrrrlttt 21535.rieti: t"r*.. üi""" iedno ..dierr.i.ir/458 od rbn od lirn-Reazerr' .thttt Bnri 2/42t' ß. 1. od Ibn-Bettala' ""..ä.l:lttt .iirrl '5': | Et1'ltit.eme/bog podu'c! irnia'te .:.li -'-" ".rrrr. 2142t' Iri'(t'tus'stti)t5O2 U'ttttrt'kari 6ltzl' A\rütl' nabud.". .r"Uo.i .ki ucenjcci nisu jedno\tJvno prih!xLrli slroljcinje na IxlliÖilcnciine lmam 5äIrJrK:rze ve6 su ih protumeeili orih predcia..lfril. BertalaIUt rdel kari' 6l126 . takotlefosudio JeovaJ imamehlus-sunneta' J-ei.od Il 1-B. zil'rommisli \imo nr lekDlre dl \e spomenulim iro Tnxal drueom.ri'1"'r..ra i 2l5o2..i i".-nije u porpuno'ri Jr.r..no'' dc \tr o\ i tekbiri ö..l.-.l.tttt lbn-Abbrsa Di-ie' Zna ie d.261t znaöenje lslam.ö. pri i/lrskuili van einjeni .i . 8rl.j:. :1.'':Prije 'ut"ia" Buhcriiine i \4uslimove :r i drugih hadi'kih Btoini kornentctori Seid b El-Musejjibi s. "" via:i" r"ir. tt:tthud5t344NtLn't.iieöilbn-Bettrlx r kolr su nlm nrenllerr Malik b. vi.'5?? l'.r ie MuJTahidbio niripozn'lijru'enik rsenlm öuo od njcgx rli drrrpihr'hirbr dr /ikJe ili uie lekhrrefro\ uislinu...trnoni' MudZahitl' ä"rif'li-e*". Undetxl t Ialintl-Arrrari :/458...lt""i.aÄ(r.'i'"'jer'rraai.r*u.kkis '*..i predaj i.:".fi '" .2/303 ri)0 trbr/r'l/lq9 Narrl-i.. je p'rromtd prak\x .mri''ju 'tll ie prvc verzijrp9i::njel.'lri"e"i..u dozirjeL mnogelrbi ine otul.u "'f.rro.ogu..r5?1 pravnih Ibn-Bettal.i.2tz9g.i ne poriiuiiih lmrmEbuHanife... Hanbel. loli .tr*"d t. Vrdietr: Errv. u. l.rop prr\nikJ da ie .i1"*fl o\ri sunnel lbn-Bettrl po'tttpcopo citirarroj i"Jiog irt.. nel'i ucenla.takoder. 2t458 t'Butnri ralril..kc.ar.r. posiupak.i'iÄi..'ttA..andc li se radio rekbiriml ovogJ ummelilnliu nllkon .

. Ibn-Huzejme.e preneieno iJ Ibn.ltr"ju rihim gtasom. alejhi ve iellem.su ashabiu vrijeme poslanika. Vidjeb: Inaut-gatit. sailallahu blizini.ttalahu läi. sallalJahu alejhive "kqkdiJoriSenim gtasovima.l7l2jl2704. |5O9_s1O.Buhan. Uprkos jedno namje preneseno. t/4j8/tt06. .*i ""1_". El-nenahii iemijje. Mustrm. jer vi ne dozivate gtuhägnii odsumoq. via1r. . uöenjetekbimpri izlaskuna bajram_nan Je prcneseno.-" ir-.: . postupali po spomenuiojpre<la.l""). ovaj h.im _sallallahu znanjem. ott22. ve sellem..rn. postanik. ovo..i.el_Esa.sallallahu alejhi .. onda rijeöi_ Ibn-Abbasa: . od lbn-RedZeba. znate: svJ.predaj sa allahu alejhi ve sellem... Ahmed.. reje: '. az. od lbn-Bettata. en*o.. 2t458.a potom napustilitu praksu. iln .. ljH .argumenri o bajramskom uöenju lekbiraznaLno siabijiod predaje lbn_ a9oasa...u vrijemeposlanika..'S/riaJii svojeglasove. vrdjeri: sub:kjjev r. t2/428t1Jsl2. Ibn-Abassa i drusih ashäb. v487t56j9 i Bejhelija. vrdleti..a 5"*i.ltl488/56JJ. vei do|ivate Onoeakoii fla iuje i koji je ra vama.tr.sunnetu.r523-Za dokazuzimajui predaju u kojoj Eb.je-d.a vjeÄdosrojnim lancimapreno._Müs... 1/263. lAi.dis * vidjetj.... Takoder. S...KaZu da su ashabi..Mesuda....u vrijemeposianika. u vi3e hadisä je zabranio ometanje klanjaöa. Albani t Sahihus-sunenü.T.. 2/ö7l5J49. ocij".gnus-Sahihit. alejhi ve sellem:"sa lana u vaioj blürn.iaista...Hakina.ili .. smaFavjerodosroinom..il.ilaca. .j.yi. lß94l6t2e. t]::l'^k""g"kg-."ts2q Isto ra-ko. Ibn-Ebi-Sejbe.6l0/29c2. tstoJ i.2/JJ/t696..dijedan öinili to period. 7/63 i..r530 Nemasumnjeda bi ovakvim zikrom tsx Uidien.toj9j nebaposrupali perputadnevno. Irnan Seihekj ovll o*ä. Olt: rjun"l uöenjaci vide dokazo napuilanjuove prakseu .. je samoAva a bajram puragootsnJe. seltem..i. Taberanr. vidom istuhom a ne bicem. U262 Z6J i4. i nakon Poslanika.flt:2.. j/398.u)til Viijetl FethutRan.. "" Buhari. ovdjesepostavlja piranje: Zbog öega namnüe od ashaba prenesen md po ovome.tt 7 jako su. a drugonije: Zato iztazita veöina islamskih uöenjakasmatra da je bolje zikriti rihim glasom.u-vaJoj poslanl.___ "" Ebu--Davud. '-KoJese navodiod lbn-Omera kod Darkurnrja. 3llso3su223j. tome. Kaze oa su ashabl.saltaltahu alejhi ve I ::ll:. l/lb2 lbJ/ 8t.. RiJeai Poslanika...: Eb'-Sejbe. takoder:Fpüul-Bari.i.To zakljuöuju iz rijeöi lbn-Abbasa: . str. Olu predaju su imam BethekjI drucl EDruavua. sallallahu alejhi ve sellem..9 . :ITJ". Vatik.qo.Jednom bili na putusaposlanikom..iao ito npr. faloter. 2t4OOod lbn_Red2ebä.Lr..kod imämaBejhekija.."]1. ne bt rnale svogasmisla.

FethulRati. saffaffafr. l. str.ra.215.""" U god digne st.dteti g a|e. ELkanilu lid dua|a. 2t6ot)/t204 i lbn Sünni. 4/34.u a[ejli.rs! ove 2. Abdur-Rahmana el Kurelijja dovoljan razlog za odbijanje predaje. "Ko potomkie. dok upotpunjavaju bili ometani oni koji zakasne "Sunnet je rekao: je da se svi zikovi.'71399.rlaruhü1.oje rüke ne kraju namaza rekao: prisustvo Abdulpredaje imaju ti mahane. Malik prenosida je Poslanik. 1l L 15!t i Ävut'nabuti. sallallahu alejhi ve sellem.ive$awaSeojstr)d 269 t lmam propuötene rekate. s/289 i 4136'7.1. taiinbnt t.53/138.ovim hadisima i niihovoj autentiönosti hadiski ekspeni. dkDüt.n. stt.t. . ito mahanaove predajeie Fudajl b. 2tlo8. perioda ne trajno. sallallalu selamrekao je ovogahadisa rukesve do zavrietkanamaza. Muhammedb.5/38s. 440. -.rr?drxl . Ebi-Jahje i Abdullaha izmeduMuhammeda je nepouzdan. Sulejmankoji osporava miiUenje imamaHejsemija. je: nije dizao svoje alejhi ve sellem. Enesb.iL.?esadji. Ll-. 2lt3q.rctrukine. Ud:aletur-raeibil 1515 (EI mcdzmea)."l5rl Po ovom pitrnju nxjprihvarljivije ie mi:ljenjeimameSafijekoji ograniöeno na ovaj postupak legitimnimsamozbog pouöavanja. El-itt. 312t1. l/193. ez-Zubejrje vidio Kadaje predao öovjeka koji je digaosvojeruke i uöio dovuprije selama."""' Lanacprenosilaca b. Ebi Jahja kaZe: "Abdullah b. vldjeri Et-darthurct-tadil.E(trt alau t'el.Ls3 rsr Vidieti:. a samo prenosilaca ove lancu je Aziza b. tt. ove tst'V.uöetihim Ez-Zerkesi glasom.. Za njegaje imam Ahned rekaodaje laZov.ljt}ri ld Jttrt. tvr{tida su prcnosioci lmam Hejsemi raurani u rt-*at'..r tüJtt 1t t 2. tUnut-earati u rl-araa ts3a Mi.ltnul-iatidal. Druga prekinut b. tnutenetlni. Zubejra. Lßanul nizan.G'os[aniLotog. :ll lt) i Tashihuddua. od lbn-Redzeba Viiiei'. smatra najbolje zna. osimtelbije. 'Poslanik.'"' a Allah UzviSeni kraöivremenski Dizanjeruku pri dovi nakon namaza spominje se u nekolikohadisa Dizanjeruku pri dovi nakonnamaza prigovorilisu whunski Medutim. 10/169 predrie pouzdani. 15rr str.

'*' Vjdjeü Medamu' ul-Jetava 22t3M. po:lfiatt 22t241-Z42thJt. tt2OO '$ov iajet:renvat-rcaütia-aai^". Imam Munziri. novotarijom. 4D53. l/555.Ali b..'"'Ovu predaju.tehzib. 6 86. Citirani hadis nije prisutan u atampanimprimjercima Ibn-Ebi-Hatimovoa !elsira.' vidjeü El-ninhad| b^ss i ELncdimua. 2}t43g. 3t41:'4g0 '* Ebr'-Da!ud.Ll-nusni fid-duala.. Medrtim. Jezid b. 2J43 i Kasasul-enbüa.kenat. sallallahu ateihi ve sellem. 2185. Ovai "r5'e postupak setretiranovotarijom. taloder. posredstvom isrogprenosioca.a Allah najbolje zna.'r'r'U lancuprenosilacä oväga hadisa ima_. 3/5r. ali ne spominjedizanje ruku."r5a3 U lancu tot tbn-Ebi-Hutiu svom ?eFiru. Zejd el-D:udan koji je nepouzdan kod hadiskih struönjaka.Metlutim. ukazao je na njegovu slabost. Takribut. Sejh Ibn-Baz tvrdi: "Nije potvrdeno da su postanik. hadiski struönjakEz-Zejlei i SejhAlbani su ovu predajuocij€nili slabom. Vidjeti:Alrürnabud. .3.Taberani. uöio dovu digao bi ruke.''"' lmam Nevevije u Buharijinoji Mustimovojhadisk. i njegovi ashabi dizali svoje ruke nakon namva. a Allah naibolie rna. yidjetj: Tefsirut-Kufanit-Äzin. od IbnKesta. zabiljeziojei "DZamiul-bejan. AnA_r1g i Daiful-dZania. ove predajenisu postedene prigovoraod stranahadiskihstuönjka. . Ebu-Hurejre ka7e:"Poslanik. Inaul-eal . sallallahu alejhi ve se[em. t4lt3l178ö7.ie disao svojerukenakonselama iueio dow. '*. 2n44-145. posrojebrojni hadisio opöenirom dizanjuruku pri uöenju dove." imam Taberi u 4l32ll8t2j.Vidietl: Fetava islaniiie. '"" vlatat: A-aZ"*u vitadit. Stalni kolegij za islamsko misionarstvosmatradizanje ruku pri dovi. 638/4399. t t tol. sallalahualeihi ve sellem.l5a Potimnje lica Dakon dove Potianje lica nakon dove preneseno je u nekoliko hadisa. 4j S. 1. I nakonpropisanihnamazä. Es-silsiletus-sahiha.j zbirci o ovoj temi sakupio oko trideset hadisa. r?haibut. Vidjeti: Nasbur-mje. sts. Seid kaZe: "Kada bi Posladk. 2/80/f492.Ahmed.-^ ". zatim bi njima potrao svoje lice.

srt. 1/368.11254. "" gUu-nuuua..disro svoie ''' b o!ogil hrdi. I. 3s8 i Nasbur'raje. 4/391'398'Mi.ib.10A92i Es'silsilets'sahilld 2111.jeti:a/i €Jdr.U nekimprimjercima je imamTirnizi ovu predxjuocijcnioispravflomMedutim.i' stt 358'Tuhletul E/-1:ldl slabomvidjetii ocÜenili su. 2/291i Takribut-teh.]' ßs0vldieti: zl-rarll'. Prenosi laZnehadise od Ibn-DZurejdZi Dzafera b Muhammeda "Nije dozvoljeno koistiti njegove Ibn-Hibban tvrdi: es-Sadika.9/26713386 Ä/-'l:d'rid stoji da i Hi*im. 11569| 214'75'483.rnul ialidal' 11343.sallallahualejhi ve sellem.a ima He-mmad po. Ne.271.koj u nepouzdan isa el Dzuheniel-vc5ili koji "Zovu ga El-Garik (utopljenik) On je dedZdZal kaZe: za njega Hakim (laZac).malraju potpunoni*tarnimr"o tbn Hibban . a kada aavriii Potari njima svoje /ice.l'dttafa l/288' Medineu"eNnid' l/196. Et'kaiiJ' 21118. Ibn-HadTer slruöniaka.ibttl'ke|ul 7l7l 1 Mi."'5r7 3.f\. l/373/1l8l lmam Ebu-Davud Ebu slabom Vidjeti: I€1l' smatraju Hatim. .Nevevi. kaze: (to nrke pn uieniu dove. ahft.ib. hadis.? l9l196?. El'ttl gtti.|n'aul-galil 2ll'79 142' h dii. t55r Vid.1.u(l:fudle l/141."lsa! U lancu prenosilacaovoga hadisa ima Salih b Hassan el-Ensari el-Basri koji je nepouzdanpo konsenzusuhadiskih i drugi nlegove Imam Buhari.i L loncuprcnosilacr '-'" Imrm nauci je hrJi.ib.640/1412.djett:rett:it ut t"'nll.jetir I]lrrd:'nrlrrr. "Kada bi Poslanik' sallallahu alejhi ve 2.t-labn.imamNevevikazeda u priznatimprimjercimaEI datuniane stoji ova ocjena od imatrlaTirmizije' i Albani 3ts2 Im^m Nevevi'Mubarekfuri vid.lwlä. ts7 vidjeti El ne. Omer b.st 358'Misbatlu.rekao: "Kada budei uöio dotu dovi sroiim dlanorimt!.Ebu-Hllim. i Daifin'd:atniQ lna l pa!it. lll88 .haLllt3ota Yldietl Et üreda thi. od innma N-csaije.2/178'119 rs6 V. .Busiri i sejhAlbani ovu predaju El'ezkar.ie. Ha5im ez-Zuhri Prvi je rsrr a dÄgi ima anonimnubiografiju nepouzdan.Teh. ne bi ih \putlio prije nego 'ellem. 7128l-282. Ibn-Abbasprenosi da je Poslanik. el-Hattab. teh. Takribut 's5 Tirmizi. 412'15.El-. prenosilaca ovoga hadisaima lbn-Lehia i Hali b.5/145 118.1112. 91268.!)nul iatidat. EI dZettluwt'tadit.zl njepa rekao: ' "lzmilliahadise prenosiocima ipripisuleih pouzdanim rs \tidjeti: El-(l:crhüwtladit.tr.ai. lol403i Takribut-teh. Daifi -da!'nia.vu prcdaju Srt.2/'78-1gll48si lbn Madze."r. . rro]" lice. stL l'15/346.

r556 Naprotiv. 2l/300-301. srr./rrcbbani. niti bilo ko iz odabranihgeneracUa ili islamskih uöenjakakroz dugi niz stoljeöa.r5sz Metlutim.o tome imamojedan.l555 Da li sezikri zajedniöki Nije zabiljezen pouzdan nijedan i jasanhadisdaje AllahovPoslanik. Abdullaha i Fi rrr-ralcft. Sejhul-islamlbn-Tejmjjje.uöio sa ashabima kolektivni zikr.zikr. od imana Bejhekija i El-l"r/.2t504. rakoder: Ebu-Davuda. sil sil etus ts y idjel: Medtmu ul-fetava. tss vialei: VeaZnu'ur|ebva. govoreöi o zikru nakon tarnaza. odlbn-Tej. od od imamaAjnüa. salallahu alejhi ve sellem. kaie: "Niko nema pravo uvoditi nelto r*2 vialeti: Bulugul-meram. Subulus-sela||". sE. A | 44. sl[.str.Neki pravnici smatrajuda potira[je lica u namazukvari namaz. potiranje lica nakon namazaje puno manja greSkanego potiranje u sarnomnarnazu. pojaöavanja iskljuöena moguönost ovih predaja. od tbn-Abdus-Setama. glrr?rdil. porcd njihove slabosti.od s€jha Beka b. Abdus-Selam osimpravaneznalica. 134-135. 1t463 i Es-sahiha. ukazujuna utemeljenje ovog postupka u sunnetu. kolektivni zikr uveden je u posljednjim godinama slabosti muslimanskogummeta u pojedinim zemljama.apotiranje lica nakondove.Tetaua."1553 Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe:". str.. Ko ieli deraljnije poja5njenje ovog pitanja neka pogleda: Tafühud-daa. 22/303.3l3l5.sallallahu alejhi ve sellem. 47. r$' Viaied: rt..Ako neprisfasno pogledamou lance prenosilacaovih hadisai njihove mahane.VidJetr. 119. kada se umanjio broj uöenih i kada je oslabila islamskavlast. potiranje lica nakon nzunaza nema validne osnove u sunnetu Poslanika. pojaöavanjehadisa jednog drugim ima svoje uvjete koje su postavili hadiski struönjaci. 221304. ili dvahadisa kojimasenikakone moZe dokaz ivati. 421041 Ed-duau vez.339.Fejdut-kadir. t02. uoöiöemo da je. srr. 227. je rekao:"Ne potiresvojelice (nakondove) El:Alzz b.aese[fem" namaza Neki islamski uöenjaci smatraju da ova tri hadisa. '"' Vidjert El-b"naj". 334. ."r55a Dakle. Porcd toga.llltjje.242-214. zbog veöegstepena slabosti. Es-sunenul-kubra.

. ''o' zabranio. sallallahu alejhi ve sellem' to le jacije i dzume-narnaza). u najmanju ruku' sadrZeono jasnepotporeu sunnetu Time se. i .l""l alejhive se1lem roslanika'sallallahu u sunnetr'r f""t'p^li . Vezano za zajedniöki neke od ovih manjkavostl: spomenuöemo doili u Neki od ovih zikova su djela i rijeöi ljudi.:'ooz u'a'tnu ut lctotü 22lslui rdrlr'l'"J-d4" lsmVidjeti:?arrir{. r .str'4'15 . at[aß u S l .D l v u drJt .1-l!/d. a nisu kao talivi sto nema ispravnimpravnim izvorima' ili. jaciji i dZumi) odstupa od zika. o d b b u .r ' . 209 * " v .\b j f üv es e f f i f so l [g [. t5t1\idieri. Med:nt'ttl feto|a' 221229 t5" ili. . .. koji je legitinrnoöiniti poslije farz-namaza' vremena ali ne öuju njegovu dovu l amirl Dzematlije aminaju za imamom'1553 (sto znaöi: Ällahu. .je uiemeljen Vidieu:Idrriixd .. s druge strane' napulta izapostavlja slnnet Allahovog je prenesen u Poslanika. I r . " . . . biva ometan takvim vrstamazikra' namaza.innt". \unnel rs6" zbirkama u hrcliskim zabiliezeno akSama' Ovakav zikr vodi ka spajanju faza i sunneta(kod podne' a Poslanik. . Potiranielica nakon dove. u. " ' ./xa. sallallahualejhi ve sellem' sftogoje zabranioometanjeklanjaöa Poslanik.tlioi!) toZ" se nakon zavr5enecjeline u dovi ili onogaStose trazi. sallallahu afejhi ve sellem' koji hadiskimzbirkama'koga smo ukntko spomenull' najvjerodostojnijim Ako neko od klanjaöa stigne na zadnji rekat ikindije ili sabaha te mu ostaie di naklanja.\tr. poslije namaza'nte Poslanikov' sallallahu r':' Uaenje El Fltihe nalon \vegr logr nUe aleihi ve . oslmonogxslrr\e navodiu ' ' do/!olio nle lo vjeru_ I Allah !e to cmrlrau\cdenimstrrrima u Svaki postupak u obredoslovljima' koji nema osnove-u rjelskim zikr izvorima. akiamu.ellem.kao ito smo prethodnopojasnili' Na taj naöin se ometajui oni koji Zelezikriti zxsebno' pravog Time se (na podne. u brojnim hadisima. o j s tQ r 'o as k n i L o v 2't3 ) \unn-etu Jer od dovs I TikJo!anakonn lnalr. ima svoje manjkavosti. u h a uttitb ' l i / 1 0 r ' o o ß ( r h e t i r ' 'rf l16 S"ä.

str."1568 '16lNa traju ovogajetaimaposebno poglav|eo ovomprtanlu. duZnisu za dotiöni postupak donijeti validan argument."l5s "Zajedniöki SejhBek b. lO4. ljudi. sts. dignutih ili nedignutih ruku. Selim kaie: "Zajedniöki zikr nakon namazaje ra3irena novotarija."rs6' Poznati hanefijski uöenjak EFTehanevi tvrdi da je zajedniöki zikr nakon namazazabranjena(haram) novotarija. r$5 vidiet: Tashihud-dua" str. buduöi da nema validne osnove u Poslanikovom. smatra se novotarijom u vjeri. znol . ili svih skupa."r56s Stalni kolegij za islamsko misionarstvo(El-ledZnetud-däime) kaie: "Imamkoji dovi nakonnamaza a muktedije aminaju. sallallahu alejhi ve sellem. 7| lOO. str. u protivnom se takav postupak smatraniitavnim. napustiti ovu novotariju i slijeditisunnet. sü. bilo da zikre svi kolektivno ili slu5ajujednog od prisumih. a i u drugimvremenima. od AnE'ia Selima. od Hajniddina 'K3 viatett tataus-sunen. r# Vidieti. sallallahu alejhive sellem. tffi v idiet: Fetawl-Iedirend-d. niti njegoviashabi.r563 Sejh Ali Mahfuz kaZe: "Klasiöni zajedniöki zikr nakon namazaje pogdnanovotarija. sallallahu alejhive settem.284. sunnetu.sallallahualejhi ve sellem.Takvo nestonije potvrdenood Poslanika. . v 7| lo3. "" v ddJeE: l\lahul-ncsodaid. Duinostje svakogmuslimana koji slijedi Poslanika.'74 Imam Ibn-HadädzkaZe:"Treba zabraniti zajedniökezikrove prije ili jer senjimaometaju poslijenamaza."rsuu Na drugom mjestu stalni kolegij tvrdi: "Dova nakon namazasa podignutim rukama od stmne imama ili muktedija. lb0. AbdullahEbu-Zejd kaZe: zik povi3enim ili prigudenimglasom. tffi Vidien: ns-sunenuvel-mubtedeat. | | | i EI-nesdaidu Jil-islan.Aime. smaha se novotarijom.i El-ibda.Tako nesto nije öinio Poslanik. t34.aine. niti ashaba. Sunnetje uöiti zik tihim glasom i zasebno."r567 Sejh Amr b. ts61 iitett Feta|al-Iedinend-d.

u drusojpredaji ima potporu 2l'753 i Sahih 'da6. 314'tr r'0 Ovajdodätak od Aise(mevküfen)Vidjeli: El'"itai.. Siin Albrn.Munziri i Askalani ah\''i ovu Dredriu .i Njegovih . 2ll16.ib.nia. Neilul' l1472' Hulßatul ahkattt Vidjeti: dobrom Ibn-Hadzefje smatraju Nevevii 1Et-kavluln"rir. "" ti'*iri. Sahihu. idjerl: a on nepouzda el Kufi.r. Irnam pr€daju ispravnom' smatraju i Sujuti ovu Imam Zehebi Hakim.Pouöiojuje onome Ät :t Jr iel" "Slavljett neka je Allah onoliko pLtta koliki je bro.i. su 2/l 19 lmamTirmizi-i Mubarekfuri Takribut'teh.rekavöijojda kaze: kolpica.zikrio je na prste desne Allahov Poslanik.sallallahu ruke. BtJh^r1 \t Ettarih l-kebn 8/23212831. sr je svrsraomedu ljerodl''rojne hadise. Tashihud-dua.'s?' alejhi ve sellem' sallallahu U jednoj predajistoji da je Vjerovjesnik.Tintti.i' e ar.31111 '57'glu-oavud. El'dZerhü je 191213' Teh. str.(edna od njegovihsupruga) je ito boljeod toga. 2/410/1568.Sejh Albäni gaje ovogahädisa.ibul'kemal. svrstao koji se zove Kinane mevla Safijje Vidjeti: drugu slabost. y wt-tadil. rrae. 21316 i Sahihul d:ani&.a to . 141i Siradaul-muttekin. Et-kaiiJ. gll}4 1O5. Vidjeti: TuhJetul'ahvzi9l43l.Vidjetii Äl'miikah' 2n16.1s6e pitanii govoiidena Sudnjem "ts7j (ztkt). sallallahu ImamTirmizi i drugiovoj predaji dinu.a.31203. Abdu-lbniHumejd. 1/280/1329. kako zikri sa öetirihiljade vidio Safijju.afejk pesefusalla[[afru Slojsa..299. n. Propis zikra tespihom 27 5t Podstiöuöi Zene na spominjanjeUzviSenog Allaha' Poslanik. lt32l2008 Imam Hakim i Zehebiovu predaju ima Hasimb Seid ove predaje Medutim.SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI'' 1s6' sbu-Dauua. l/280/1330i Beiheki. Tinnizi.2/16311655.ie prenosilac srt 433 str. ukäzali na slabost Ulls Ova predajaima i vidieri: Es'silsiletud'daife' mealu slabehadise.aaostanifupog. 1/73212007.. . gl+:o-+:tl:S54. jer öe prsti biti im ie rekaoda zikre na prste.u lÄncuprenosilaca smaträju ispravnom. Hakim.i ne ostarüajte ga alejhi ve sellem.'mariiu dohrom VidieriHutasatl ahkdtttll4l\' Tühldul gl3ol r t7-sit. 21753. Ibn Ebi-Sejbe.2/359/3368 Imam Nevevi.to. aleihi ve sellem. 9/366367/l'186. Sahihut-Tirmi.iteui-n. ostavljttjuti tfine nilost äodaju:-".

aza ve sellem. J. "Slavljen neka je Allah toliko puta koliko ie stvorio stvorenit na je (isto toliki broj puta| Altah najveöi Zenlji i izmedu njih. MISLE ZALIKE..str. Vidjeti.HAMDU LILLAHI. 4' 1.tKE. MISLE zAr.!r Jf'* s. VEL. EbiHelel kome se poremeilo pam6enje. Er-sißiletud-daife. Nema moöi osimsa Allahom. 416111279. sil.str. u lancu Prenosilaca nepouzdan.t.'g Si ^\: . Hakim i Zehebi su se slozili na isFavnosti ovoga hadisa. l/35911712. U dmgoj . BeE vi. :r . Nemaboga osimAllaha.ur-tj.'. Reci: t j -. VE LA HAVLE VE LA KIJWETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM.i. 432.:.d r.. : J l. llll} I Tashihud-dua.r' u|. 143-144 i SirudLul-muft ekin. pa joj je rekao: lalcie i bolje od toga. VE LA ILAIIE ILLELLAHU.ram.. D ga mahana ovoga lanca je Seid b. \:' it. Imam Tirmizi i Begavi 114241602. i . H. nebesima.t v: .alnAIIahu isto toliko. Vidjeti: Taknbufteh.da je rek^oi ztkr tesDthom! '"'" Titß'ia| 10/13-14/3568. prenosioca. i .llL.1$ i. smatra Sejh Albani ovu PredaJu predajeimaju jos tri nepoznata apohifnom. Bejhekrü Suabul'inanu. .-e. UZ98-299.'riL. U drugoj predaji stoji da je usao kod jedne od Zena dok je tespihal4 "Pouöitu te onome ito je brojeöi na Spice ili kamenöide.Harun b Mensur' Prvi je ove a za drugogje reöenoda je lazov. r uusneduL-fudevs. Mosa el-Hasimi i Muhanrned b. n32-13312009. H^kim. ova predaja se ne razlikuje od njoj prethodne. Tahnru tuknbittehzib. :. 166..r' I P t )-rt d} Jr J: *1":r' rc+i .'"-a\. Tashihud-dua. MA BEJNE ADEDE SUBHANELLAHI VALLAHU SUBHANELLAHI ADEDE MA HUVE HALIKTIN.Mudutim.u lal-€'cu Abdus-Samedb.r. \'E ADEDE MA IIALEKA SUBIIANELLAHI VE ZN.kako to spominje prenosilaca imam Almed. U lancu pr€nosilacaovoga hadisa ima prenosilacHuzejme i prenosi od AiSe bint Sad b Ebivekkas.'t lt rrut. 31158411738. citirad hadis smatrajudobrim. ' . .l' . l i . rsla oejten.ti." u kome se vezano za ovo pitanje öestose spominje apokifni hadis"Lijep li je pripisujePosfaniku. ADEDE MA FIL-ERDI. . ato je nepoznato kod uöenjaka hadisa Vidjeti: MizMüI-indaL 2144012510. u. sallalahualejhi ve sellem. MISLE ZALIKE. isti broj puta. isto toliko. MISLE ZALIKE.'tabejr]niü Ed-dua. Poredtoga.ib. prenosilacaove predajenalazi se 5ll5l7o29. EKBERU. .' (' tG ^i)\ :.r J.SUBHANALLAHI HALEKA FIS-SEMAI. 4.itit i.TKE."t513 .

60/52. sallallahualejhi ve se lahko uprcpaltavas!Evo vam Poslanikovih. predaji.Le.u lancina prenosilaca Ibn-Ebi-Sejbe. -169.1L-kebir.a.td.djerl: E|4rc. prenosilaca str' 68 U lancu I Tatih D:u/d:dn.2139. ll4ll-49/2M i Taberani. On im odgovori: illallah)i tespihe " da se vasadobradjela neöezaboraviti Potomim reöe: vam garantujem "Teskoti se.38/21. ashaba je bolji od ummeta Takomi onogau öijoj ruci mojaduia.ika.sallallahu alejhi ve sellem.l'dtife.1s76 (ashaba)Poslanika. sujo5 uvijek i posude Zivih meduvama!Njegovaodjeöa sellem. prenosilaca. Spojstpa v{- 27 a. sa ispravnimlancem 9/12718636. je u kojima IbD Mesrd verÜa imaiu mahme. t81 E|nt dua.latuhin. nikxkvo dobro. .rmo onih koji iele clobrorli grijese.o slabosti lbn-EbiSejbc. s. naukänisu vidjeli 48 3/47 | ts62 \ Es'silsit.ul V.rcnu.o ummete kako alejhi ve sellem. 436-119i re6Zeli im lbn Mesurlukazati na blizinuposlanstva ts7'narlmi u Es-su." Ibn-Mesudim reÖe: zablude?1" r'-. zatekao skupine üudi u halkama ita to öine?Rekli su da broie tekbire(Allahu Ekber) tahlile (la ilahe "Brojte svojegrijehe.lbn-Veddah ''Koliko je . Mi. sr(. 153. 9/ "'* tun-veaoalu bida. 128ß639. mu. str.rispravnnn iancem 2/16.v7666.str. osudujeposlupkekoje nijc i t/el Kunubi. ili otvarate vmta Rekli su: "Ne Zelimo osim dobro.saprckinutim pr€nosilaca. Vidjetii t/ trld. lancem '57'Ibn Ebi Sejbe. str.tu. sallallahu navodise da jc Poslanik.Et silsil?trtd'daife se predaje od Omerai Aiie koje je zabiljezn) str."1573 sallallahu alejhi Posla. sallallahu Muhammedov.t. gadao svedok ih nije istjerao kamenöidima spominje da ih je Ibn-Mesud "Uveli ste ruZnunovotalju. 183. srr.2/163/1656 'lasllihud-dxn. dua l/117 i Tasllillud prenosilaca. uöeniji oi ashaba /ikJx-i selaZedajc lbn Me.sa[[affafru afejfr.ali Zikr na sliöan naöin prene-sen prenosilaca. je i od skupine ashaba.ipe aosfanifunog.'"' lancima nepouzdanim Hadiski autoritetibiljeZeda je Ibn-Mesuduiao u jednu dZamijui pa ih je upitao koji zikre na kamenöiöe. ja (subhanellah).fil bi. vi ili ste tu. kao da ste potom im je rekao: iz dZamije. 16'7 Simdtul4 uttcki. hadis i hadiska Kudami od kogr b.udmrzioprebroiavonie predaji U drupoj ' poiinlena dobradjela '' govorioje: Zar se t. Dz\ndZani zikrio na kamcnöide.r {llahu prebauulu lbrahimen-Nehaikoji ujednoprenosicitiranupredajuod lbn-Mesuda' alejhi ve sellem.Medulim. ve sellem. cniJid '575 je u djelimx: ovih predajakazivano 1665.ja od Muhamneda Sabbaha Yidjeri Ma d:ac. Preneseno viie vjerodoslojnih alejhi ve sellcm praktikovao sallauahu Poslanik.U ovomesmisluprenose ovih predaja t/16417669 i 7657.fu 31180 . Muhammed nalazise Abdullah ovosahadisa iatidal.täkoderapokriiDoj.

Ibn_Huzejme. Ebu_Jata.Ka2uda ie analogno zilru sa 3picama i kamenöiiima dozvoljeno zikr-iti respihom. EL bahrurraik. "" \idjedü M?danuul-futava. Omer mu reöe:.Haiijetut-Tahtayt lt2r3.sadobrimtancem prenosrlaca. U192. r3t342-3$n356. Ebu-Davud. nakonselama Vidjevsi ga Staöini.Muavija ga je pozvaoi rekaomu: .Vidieti: Er-rih €r. sallallahu alejhive sellem.. 2131.'. 247. Sahihut-')abil str. Abdlll-Rezzak.vesellet4 namaza branio je svojoj köeri^dapomaZeZenama koje su prele konce za tespihe na koje bi tespihali. poslanik. Neitul-evtar. islarnski uöenjaci su sloZni da je zikr na prste bolji i preöi i da je tako postupao AllahovPoslanik.28180/16866. 2/t641669.r532 "Kada Sejh Albani kaZe: u korijtenju tespihane bi bilo drugemahane osimnapuitanje sunneta onobi bilo dovoljnokaopogrda. .uistinu sljedbenici Knjige (ädovi i k5öani) uniötenisu jer nisu pravili pauzu izmedunamazä. 4/2sa. da spajai dzumu-namaz sa drugim namazom. t/t8t/t8ö?. vidi da Allahov Poslanik. I/20c/sq9. Nejlul-cvtar.. dakako slabih predaja.ry12. 2t316| Et nev\ua tfkhijj?. . Medutim.'..l0ll).Sjedi.Aviut-nabud. lnt 3.6i t4l-142l8äj.Neöini vise ono Stosi uöinio. nije osudio postupakovih Zena. Ebi-Sufjanom. Kada je Muavija predaoselam Ibn_Ebi_ Huvarajeustao da klanjasunnete na isrommjestugdjeje ktanjaodZumu. IU2A4.3t249t5534.is3' naroiito ako se klanjaö plaii da öe se prcbrojati u zikru na prste. narcdio nam je da ne spajamo namaz sa namazom prenosise da ie dok ne5to ne ptogovorimo ili ne izidemo.. Nakon toga. 2ß16-317 i Tuhfetutahvezi. rs Ibn-EbiSejbe.rd-daife. Hariietut-Tahtavi. t9l315. tj. od lbn-Tejmijie.^.r533 Propis klanjanja sunneta neposredno poslüefarz-tramaza Prenosi se od Ibn-Ebi-Huvara da je klanjao dzumu_nanaz za Muavijom b. 't" Uu"Urn. vei ih je uputioi ukazao im na bolje od toga. Alrmed. sallallahualejhi ve sellem.r53o Neki uöenjaci kaZu da se iz ovih.22t29i. Taberani. sallallahu alejhi ve sellem. '. tffi Vidierl: MedZnü'ul-fetat a. 22/297.r534 jedafl eovjekustaoda klanjaneposredno jkindiie_namazi.

str. 6/57-58181. slr. Kod "Klanjajte u Allahov Poslanik.'.. 202/937. "Prenosioci poüzdani predaje su ove kaze: 2/489. sine Hattabov."'5ae Zejd b. 15sBuhari. ImamHejsemi 6/105 ' SejhSejj id Sabiku rt&rr s(nll€. tttt lbn-Maaz.27aI Poslanik. volim Hanjati u njoj viie nego u d:amiji' L'sin1 propiianih (fatz) namazi."lseo "Sunnet je rastaviti propisane od Sejhul islam Ibn-Tejmijje kaze: dobrovoljnih namazä."tsse pitao Poslanika. Ibn. 1/403/993. sallallahu alejhi ve sellem.rn. Poslanik. Ahmed. Beihctc.udladle t/444' kaze: Lanac je ispravan. S druge snane. o\u tredrnre. 107/432.hari. sallallahu alejhi ve sellem: u noioj d:afiiji.sallallahualejhi ve sellem.rncem str. rekao je: je prilike Ibn-Sad Jedne svojim kutama.jer se prenosi od Poslanika. saispravnim i Muslim. t5'0Ebu'-Dävud. dzumu aeliri rekatr?l predajejasno se zakljuöuje da ovaj öovjek nije pravio pauzu poslije Iz lbn-Ebi-Huvarave verzije vidimo da nrje obavezno dZume-namaza. str. I / 142i sejhAlb ^ni u Es-silsitetus'sahiha isnrrvnom ovuorediiu suuciienili Isb EbuDavud. 'ht. iako je 1o najbolji oblik razdvajanja. 16/s30/23015.t127.rr'l SeihAlbdnr l/341/5c45. u ispravnim predajama da je zabranio spajanje namaza sa '535 Awamc)' Ebu-Jala' 2/66/999(Muhammed Ebu-Davüd. '$7 B. odobrio je ovaj Omerov postupak' "DoDro si postupio.a farza). sallallahu alejhi ve sellem."a. Muslrm.pa gaje vidio öovjeka da Urnja na mjesru 'oo l/ citiranc gumuo i upitao: Zi-r ldanja.sallallahualejhi ve sellem. Muslin."\535 Jednom je lbn-Omer rekavii: gdjeje klanjaodzumu namar. 2/43213973 Abdur-Rezzak' Bcjheki. razdvojiti obavezni namaz od dobrovoljnog samo zikom. Omerkie: Poslijed)ume-namrza "' dvc rekale kuie bi klanjao ne bi klanjaodok se ne vrrli kuci.Ul40/ll4l. .84n044...11/882.da li je bolji namazu kuöi ili "Zar ne vitLii da je moja kuia najbliia u dZarniji. 21190. sr. l3/10?1166. Sabit prenosi sljedeöi hadis "Numaa öot'jeka u Allahovog Poslanika. u tl-n?d:. osim proPisallog (tJ' njegovojkuöi je bolii otl namaz. pa mu je odgovorio: diamii|ll Uprkos tome. ö/1.allallahu alejhi re 'ellem. 2/871/3046.brojni su hadisi koji podstiöu na klanjanje sunnetau kuöi. l6313l Buhari. a ne öinite ih kaburovima.veö je dovoljno neito progovoriti ili pomjeriti se. tj. lmam Büsiri \ Misabihu.Hakim. napustiti mjesto na kome se klanjao obavezni namaz.6/56177. ovomebiljc'e: pl€nosilaca SliöDo l."Sejh Albani je ovu predajuocijenio vierodostoinom prenosilaca v idieri: l rwul Pal il.

oöita je greSkaklanjaöakoji spijaju sunn"L . Darimi. razlikuje od nu-uru Zen". lfarz.u selamomfarz-namaza.2q11-."r5et Iz navedenih dokaza vidimo da ie sunnei ra. ali ono Stose zakliuöuie jesteda je zabrana dosla da se ne pomije(a oba\ezno sa dobrovoliniÄ. sallallahu alejhive sellem. 'illl -Trmi/i- \un?ü. soffa[[4fru a[ejfüoese[[an. I/202/t25J. a izmealu je mjesec ovadvadana je ramazan koji obaveia posriti. Mudrostovih propisaAllah najboljezna. srr. t525n24b.-2Bo -&gwg. Neki klanjaöi iz velikeljubavjpremanamazu kaTuda alo ne llaniaiu sunnete._ ali je ipak neophodno razdvojitiobavezno od dobrovoljnog. \aproriv. odtbnusejmina.'"'L drugom hadisu Poslanik. osim ako izmedunjih neito progovoriili sepomjeris mjesta..rl. a Uzviseni Allah. poslanik. Ehü-t^t^.Et-anJzh fr b. i koji pobijajuratvo miöljenje.rr.. neie klanjati ni far. rekao: "Klanjajte onako kako vidite mene da klania. l/l4l I42lltJ./.Sliöno ie sa . rtr rL JvU. Nemarazlike izmealu namazamuskarcai iene S\ e (lo smospomenuli od abdestä do zikravriiedikakoza muikarca lakoi /a zenu..7? 79. za njih vrijedeisli serijarrkj Je: Fi \ i.oB/2|]."t"' Dalle.Termiüe. sallallahu alejhi ve sellem. Nemasumnje da je po2eljno llanjarisve sunnete. yr"i. posroje dokazikoji ukazuju suprolno lom. po svojoj formi.1'.ne posrise /adnjidan labana posrom nili prvi dan sevvala.niikah.lFri:ndrl. 6/860863i EI. naibolie zna. Imam Ibn Kanan i Sejh Albani su ovu predaJuocijenili ispravnom. namazä dok sunnele prije [arzaod farz-namaza razdvajaikamet.rri.I t Ftnnulrcdu.15e2 Citirani hadisje opieg karrkrera i vrjjedi ra svakogmusiimana i muslimirnku. \rr. I /338-339/1296. S obzirom na ovo. ne osvröuöise na zabranuAllahova poslanika. Suprorno bi bilo samo al<o bi dosao dolaz koji mijenja ovo prarilo.Vjdjeri: Kerfurhafa.u *pamii ljutli.namazo namazom.u D a v u d t. Es sitsitetus sahihd. / 3 o q _ 4 0 0 / 2 .od tbn. 1/24a.d.satür. srr.ra\iti dobrovoljne namaTe od propisanih nakoi selama. "-' 8uh. r'.qhmed 18/158/26073.t/138. Malik b.. 8/t49/4694. relao "Zene . s7..r)r-2)d. . Darekutni. Nemai\pravnih dokaza u Kur'anu iSunneru koji upucuju da se namaz mu5karca. vbsi sitttus. el-Huvejris je prenosi da sailailahu ilejhi ve sellem.

mh a J r .n r .lmed u t:t Desail . l { ^ . ' a r r .l. stojidaje Poslanik. yidjer.S e i o i" l l i .iediläu n-tmg/u Prcno.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje. r e m o c u i n '* r l ' ' i . zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b.r/rrl Ba'i.q 3 .em prenosilaca.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789..b 5 ..r\.cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' .. l r u g i . l 8 l ! m u .11D Teh.Juskupite kojesu Llrnjale. E n e .ur.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. r l l e ^ r . rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i . Ibn ^.: Etrmhnlla. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene). Medutim. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c . Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr.'inrte s..L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne. Orner imc rs's vidieti: F.'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi .tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b .l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. "uB u h ' " .J14-Jl). : c n i 1 ' . u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na. Et telhisul-lxlbit. p 1 1 r r r rIr nh .El d!. 21115 i E! silsil?tttd'daife.od lbn-Dekika. r s s V i t r e r r : t h r r . Ehrtd:taa."l:u' ' ljuJi.. El ürL.dlell: L/-J. . l b n .t t t ' . r . 2gya propisikao za muikarce.i muikarec.2l315. i r n Ji. r " l"b n .q. )i I I t t t t i t u ß . El-d:c|henoi ü?kiij. r@Belhek. k l j ü . . n i Jo v e r e f / i i c '*'. .'hr'n. x l .. 4/122.l . sa ispravninl lan."t. stt 258. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene. l l . preno\ilxcr Ahdulhh b. ^ J q D .q. dr je . i?hkan4 KI. J l c d : rI u d . 1/391. ' r ..u .ibul-ke xthr.r/ed!.ll{lqrlooruce|lroirie.:ünk. Vidjetil El neduud. l u F R e / / J t J r . U22-23.nuru. l b n . 3/. . 2 .""' Smi.d.tul ahkd.rez!i1r. . e j m i n i . Hati el-Vederri. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa. I/rl.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem. 1ao viüer|.s|J. / ' : 1 .f r ' .H a / m . otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ . r I e u t . 221465. l/305. ntuoöitou pogledu:rukua. ?'erÄül-Bdri.uuti*r l."'r I tbt. '5o"tun-t ur-sqoe1 . str.e od UmmuDerde..105-106i:l/-195. tel Via"ieri::: Zl.' ' + r ' ls*V. r. r ' 1 ' r ' . . 1 ' t r ( n o r l i ( r .:d. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca.rni. 31109.on bi se odnosio na.etltanntttkijj. 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda.a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim.Hrn/lhnHJJ/.r.2.l.11299l0o.

.:ünk. k l j ü .11D Teh..u .r/rrl Ba'i. r@Belhek. r I e u t . l u F R e / / J t J r . Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c .. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i . Hati el-Vederri. 1ao viüer|. yidjer.'inrte s.S e i o i" l l i . tel Via"ieri::: Zl.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim.l . 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa.""' Smi.tul ahkd. 31109. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. I/rl.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b .nuru.r/ed!.J14-Jl). n i Jo v e r e f / i i c '*'. ?'erÄül-Bdri.f r ' ."l:u' ' ljuJi.em prenosilaca.Hrn/lhnHJJ/. "uB u h ' " . x l . 1 ' t r ( n o r l i ( r . El-d:c|henoi ü?kiij.' ' + r ' ls*V.iediläu n-tmg/u Prcno. ' a r r . . str. )i I I t t t t i t u ß .uuti*r l. . 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda.11299l0o. El ürL. Orner imc rs's vidieti: F. / ' : 1 . J l c d : rI u d . r e m o c u i n '* r l ' ' i . 2 .on bi se odnosio na. 2gya propisikao za muikarce.r.105-106i:l/-195.q. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene.lmed u t:t Desail ..l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .dlell: L/-J.d..l.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789.t t t ' . 4/122.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. p 1 1 r r r rIr nh . Ibn ^. ^ J q D . zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b.2l315. ntuoöitou pogledu:rukua. e j m i n i . preno\ilxcr Ahdulhh b.2.r\.rni. mh a J r .etltanntttkijj. l 8 l ! m u . otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ . l l ..e od UmmuDerde. . U22-23.a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c. l { ^ . Medutim.od lbn-Dekika. ' r .'hr'n. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk. u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na.b 5 . 1/391. i r n Ji. . r ' 1 ' r ' .:d. Ehrtd:taa.i muikarec."'r I tbt.cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' . l b n .q. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr. dr je . sa ispravninl lan. l r u g i . Vidjetil El neduud.q 3 .ur. l/305. l b n . stojidaje Poslanik. .L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne. .'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem. r " l"b n .ibul-ke xthr. r l l e ^ r .El d!. 3/... Et telhisul-lxlbit. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene). E n e .H a / m . 221465.rez!i1r. r .n r ."t.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje.s|J.Juskupite kojesu Llrnjale.l. stt 258.ll{lqrlooruce|lroirie. : c n i 1 ' .'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi . i?hkan4 KI. '5o"tun-t ur-sqoe1 . r s s V i t r e r r : t h r r .: Etrmhnlla. 21115 i E! silsil?tttd'daife. r. rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04.

koji nisu pravili muskarca i zene razlikuizmedunamaza izuzeti namazZeneu odjeöikoja bi mogla otkdti Ovdje je neophodno neStood njenog tijela (mimo lica i Saka).l66Takoder.a neki ga smatraju larovom. Abdullah el-Esedidz nije öuo od Ibn-Abbasa. U lancu prenosilacaove predajeima Haris b.) znaöenja '* Vitiea: rd-du4".3na. g3t362. 1o3Ibn-Ebi-S€jbe. dok klanjaju iza njih. El"mesail. . Ova predaja ima drugu mahanu. 3O2. zabranioje Zenarna ljudi. Mizßnulitidal.a Allah Uzvi5eni. Et-takrib.od Abdulaha i El-nesail. zbog komentaraove Fedaje vidjeti: E! ninhadZ.nepouzdan. tl-"r. El-nedZmhia U6. Vidjeti: Tenkihul-ke lam.n. sallallahu alejhi ve sellem. nakon sto je upitan o namazu Zene. S druge strane. koje je trettualonamaz Poslanika. 4ll5 | -152. El-medzruhin. 791281.j€r Bukejr b. Hlbbam i Tehzibut-tehzib. od Abdur-Rezzaku i El-nusanef. 6/105. 1tu2t2777. od Ebu-Davuda. Vidjeti: El-dlerhu vettadil. a to je prenosioc koji se zove Ebu-Ishak. Tehzibut-khzib. rffi lbn-tui-Sejbe.rtim."1@3Sliöno ovome navodi se i od nekih ispravnih prethodnika.l6o Jedanod dokazakojim se sluZeovi uöenjacisu rijeöi je.3/138-141.r61riz istog tuzloga." (Prijevod Hud. totoMed.Ispravnou njemu je od Uzvisenog Allaha. UlO].r610 poZudakod onih koji je gledaju. 11242-?r'3. Vidjeti: ts-.r/222. ili postoji moguönost daje onda öe skupiti svoje tijelo u namazuda se ne izazove ljudi vide. Ovim bismo priveli kaju ovo skronmodjelo. str. od Ibnll 169. najbolje zna. odgovorio: Ibn-Abbasa kada "skupice se.er. 51. od Ibn-Ebi-Sejbe. 411341441.sallallahualejhi ve sellem. str. bole. "t-. Lanac prenosilacaove predajeje prekinut. 88. tM vidjet El-musanef. str. tott Boh*i. "t . slabe. El-kanil.je du tene klanjaju u svojin kuöam4 daleko od pogleda tudi. na sto aludiraiu broini hadisi. 1/24212?78. a uspjeh moj je od Ällaha. 4/134 i Fethul-Bad 2n2. opet. ELkanil.M\slim.tar. od imama Nesaije.l@e Iz ove.325. Abdullah el-Eaver koji je nepouzdan.Ibn-AbbasoveFedaje nazire se opreönost sa hadisima Poslanika. sallallahu prije da diZu svoje glave sa sedZde alejhi ve sellem. Poslanik. 'Ja samo äelim da uöinim dobro koliko mogu.4/r4r. ali je spoma njela vjerodostojnost. 5 1286. A185. lll44-145. od Alije se navodi Fedaja koja ukazuje na razliku izmedu namaza muSkarca i Zene.

praydam ne s€b€. 10. 53. zaist duia navodi na zlo.je od mene i molim Mlostivog Gospodara Pogre3no da mi oprosti. RABBIL. Gospodaru svih svjetova!" IIAMDU LILLAHI.ALEMIN!'' znaöenja Junus.) {Hrp"#frHWJA s€& . osim one kojoj se jusuf." (Prijevodznaöenja asaposljednjadovaje: Allahu.) moj smiluje.

n. SemirImamoviö 10. Sto knjigu öini relevantnijom. 26. Ne moguse ot"ti utirä da.pripadnika razliöitih pravnih skola. maj 2OO7 . sallallahu alejhi u". sallallahu alejhive sellem. kadaje pisana rijeö na naöem jeziku u pitanju. autentiönüom i izvomUom. pokazao visok stepenpostovanjaprema svima njima.-Sunnet.. *[unuf.Sroi odgovara renomeu onih koji oZivljava.-ä.lu. H. g.slabijim.Fedaja i izjava ashaba. Autor se koristio velikim brojem klasiönih i novijih djela. sallallahu alejhi ve seliem. Safeta Kuduzoviöa.U"m.bezobzimna to da lije njihovomiiljenjeu datompitanjuocijenio jaöim ili. ito trJba da buae Änova svatome onome koji ieli predstaviti islamu njegovom izvomom svjetlu iupoznati ljude sa Poslanikovom. upise ga metluonekoji su rjeöjui djelompomogliposlanikov.iIJ njoj po prvi pur imamo pritiku öitati detaljanpregledizvoda i ocjenesvih hadisa." autor. Bugojno .koz navodenje_i komentar misljenja islamsühklasika.dzelleSenuhu. dzelle lenuhu.u ut":ti ve sellem. toji tretiraju ovu izrazito vaLnu temu."*4u. a moZemoreöi da je i svojevrstankomentarposiaaikovih.jelida klanjam. promovisu i afirmisuPoslanikov. Knjiga 'Svojsrua poslanikovog namaza.Recenzija mr.lüepog i korektnogodnoia i tolerancije.Onaje prvo opseznüe ajelo t<oje Letä svapitaniau vezi sa formomPoslanikovog. i olaksa put ka Dzennetu. jei je on paradigma dobra. Amin! mr. Molim UzviienogAltaha. i _ neka je mL i spasna posljednjeg poslanika. podari mu snaie. rijeöi: "Klanjajte onako kako ste menevid..umadel-ula 1428. da primi njegovtrud. Semira Imamovida Svaka hvala i zahvala pripada Uzviienom Allahu.d. sallallatrualejhi ve sellem. god.jedinstvena je po mnogoeemu. tabiina. i prvih I poznlh gene. prakrom. sallallahu alejhive sellem. znanja i mudrosti.Sunnel.Muhammeda. a\tora InI. prenose...a samim time i Njegovu vjeru.

Imali smo priliku upoznati je je i studija a od kojih napisao. na znanjemladeg. magistarSafet rekohpreporodu. u proteklih deset:tkgodina knjiga. ve sellem. Dievada Golosa. kada su neki detaUi bismose da za njim nimalone zaostaje. voljom kroz koji semanifestuie islamskipreporod kontinuiran i rastudi svjedoöe je preporodna polju pisanjai r^znefome. moze koja se.ponekad i razlogom Temakoju hetira ova studijajedna je od najvazniiihza svakoga muslimana koji Zeli ispmvnopraktikovativjeru i slijediti sunnet. alejhi .aAos[aniknog. posebno u ovomedje1u. pisanju usporedilis pristupompoznatihsavremenih u itavile..neka Zahvala Uzvisenom sallallahu alejhive sellem. Ako bismo ovaj pdstup govorio kakavom uvjerili uöenjaka. kvalitetukoz nekoliko djela koja imate namaza". Poslanikovog. Jednaod njih zasigumo prevodenja islamske literature.sada starijeg. Muhammeda. Metod kog autor koristio daleko smoda pravnojikoli ili uöenjakuSvjedoci pristrasnosti odredenoj kakve prepoznati u Zalost. znaöajnu karalteristiku. na stotine napisane suili prevedene koji su pisali svojim peromi doprinjeliovom.najbolje daje za pisanje ove studijekoristeno einjenica je nauönom pristupurteö.Najme. u njemu njegovduh i prepoznati Kuduzoviö. nam 424 izvora. Ako se nikadau historiji nije dogodiloto da mladi izvrii recenziju ne upuöuje Medutim.veö na skomnost i poniznost godina veö nekih desetak prostori nale zemlje dZelleianuhu.ta öinjenica dogada. tajenja odredenim djelima. evo.Allahovom. kurra hafiza Rijeö-dvijerecenzenta prof. je je od bilo pitanjunadmasuje ga. Poslanika. na veliku slijepa pristrasnost dokaza neistomisljenika. 2g5t je mir i spas na posljednjeg pripada Allahu.Svojstva pred sobom. öesto budeIazlogom sinboliökog tumaöenja njihovog a istinizavolju. koju alejhi ve sellern. !ejh.ne sallallahu pretpostavljajuöi u tome pogledu nikoga nad Poslanikom. sallallahu .kako Jedan od pisaca zasigumoje i nai brat.sa[fallafru afejLive sefd Spojsn. starijem. ondase to. jednu veoma a da u njegovimdjelima ne prcpoznamo Ne moZemo a to je nauönipdstup. alim.

a posebno oni koji su kenuli putem islamskogdaveta:uöenici medresa i islamskih fakulteta.nastavnike i profesoreda se svesrdnozaloie u nastojanjuda shrdüabude jedan od mogu6ihudzbenikapremakom öepouöavatisvojeuöenike. posebno iz oblastifikha i hadisa. rnr.peseller4namaza Autor. Allah ga saöuvao. Na kaju.A ovom bih pdlikom pozvaoi braöudaije. Studüa ima posebnu vaznost kada je u pitanje nase. savjetujem svoju braöu muslimanime i islamskuomladinu da knjigu mnogo öitaju i pomno studiraju.. boönjaöko naslijede na polju vjerske misli.ali nije mi poznatoda je nekö od njih uraileno u duhu komparativnogfikha. Naii su uöenjaciiza sebeostavili veliki broj djela iz oblastifikha i hadisa. pa i 5ire. Na osnolu prethodnog. u studiji iznosi miSljenjai argumentesvih uöenjaka. Mostar . nakon öeganam ukazujena koje od tih misljenjaupuöuju vj erodostojni hadisi.Amin! hfz. Safetaza nesebiöan trud koga je ulozio ostavuajuöiiza sebevrijedan poklonmuslimanima u Bosnii Hercegovini. ito je sluöajs ovom studijom. maj2OO1 . imame. molim Svemoguöeg Allaha da obilno nagradina5egbüta. I kadaje ü pitanju doprinosislamskoj idejnoj baitini odgovomotvrdim da ovaj udzbenik zauzimarelevantnomjesto i ulogu.Dzevad Golos 24. god.

sallallalahu Poslanik. Seoj Recenzija Abdul. se na iskrcnost Ovaj treninga. bezovih stubova. najvaZnijih obaveza ima za cilj da i vrijemenamaza Uöestalost dnevno klanja pet namazaZivota u vrtloguovosvijetskih svoga nikadne zabonvimosvrhui zadatak svoju pet namaza time uövrsöujemo aktivnosti. je obavljaonas najbolji uzor. Taberani. navikavamo i poslusnosti Uzviienom vjeru. zavisiod naseg namaza. daje rekao:o CuosamAllaho|a Poslanika' anhuma. "Pmo s tim rekao: za ito te öoriek na Sudnjemdanu polagati ftröunie bude (lobar.Varisa Ribe. i duhovnog moralnog nemaboÜeg uzdiZemo. Hattaba. da nema boga osim AIIaha i da je MuhammedAllahov sr)jedoöenju i postu Poslanik.dkjßigW-sottafkfru st|." (Bthatrja) U . besprijekomim trening öini öovjeka je uvjek na ga mu i da vjeru öini ugovors Allahom. bit öe mu dobru i ostala djela' a ptr ako mu namaz namaz ne budedobar. je namaz Namazje jedna od najbitnijishrbislama NakonSehadeta je obavezan je da musliman vjere i. Od namaza ga na njegov podsjeöa muslimanom. ureZeu njihovo uporetlivanjeovih temeljnih islamskih duznosti sa gradevinomukazuje je da ni jednagradevina ne mozeopstati jer poznato nanjihovuvaznost. kaze: koji u jednomhadisu alejhive sellem. sallallahu Allahov Poslanik. onako kako ih obavimosvoje namaze. Klanjajuöisvakodnevno Allahu. alejhi sallallahu pamöenje. je jedan na koji od naöina i to temeljima poredisa gradevinom i njenim znanjeduboko je pouöavao s ciljem da im se odrealeno svoje ashabe ve sellem.obatijanju natuaza.ri: sallallahu alejhi ve sellem. islamne mozeopstati i öovjekov stubovima islama. akomu namaz je veomabitno da ispravno 2570)Stoga vidi: Sahihul-dZami'. radüallahu da kaie: "Islam je sagrade na pet st:".prof.oZivljavanjegovu vjera ponajvi5e S obziromda naSa raöuna. AllahovPoslanik."(sahlh. 287'. Abdullahaibn Omera ibn ElPrenosise od Ebu Abdurahmana.aeoskniLovob. umi Sudnjidan i polaganje je u vezi alejhi we sellem.davanju zekata. Poslanikovo. kao ito poznato." mjeseca u ovomehadisuislam alejhi ve sellem. se je hadisu smatra spomenuto u Ono Sto prethodno bezsvojihstubova.oba ianiu hadZdaa (Buharija i Muslim) ramazana. sallallahu "Ktanjajte kako ste mene vidjeli da Hanjam.nete mu biti dobrani dtugadiela.uöimosepokomosti öistimosvoju duiu od grijehai moralnose i odluönost.

06. koja je evo doZivjelai svoje drugo izdanje.vjerodostojnim hadisima koji su do nas preneseni. Ovo djelo je jedinstvenopo svojoj tematskojSirini. sallallahualejhi ve sellem.pa tako smo u moguönosti da u potpunostisaznamo kako je on klanjao. prije svega. Knjiga je.eanost. utemeljenuna najvjerodostojnijimhadisima. a naroöitooblasti ibadala(obredoslovlja).je u tome Sto nam nudi jednu potpunu predstaw poslalikova namaza. da bi ga i u tom segmentu vjere mogli slijediti.juni 2007.sallallahualejhi ve sellem. Zenica .god.namaz.salallahu alejhi ve sellem. nauöna studüa koja prcdstavlja jedan veliki doprinos islamskim naukama na nasim Drostorima. koje nas opiimo i detaljno upoznaje kako je klanjao Allahov Poslanik. sveobuhvatnosti i Serijetskoj utemeuenosti. kako bi moeli obavljati svoje namazebaSona-ko kako ih je obavljao nai poslanilk. od abdesta do zikrD.öast mi je i zadovoljstvoda ovu vrijednu knjigu preporuöim svim muslimanima. i zbog toga je neuporedivosa drugim djelima na nasemjeziku koja obraduju ow tematiku. Abdulvaris Ribo. prof. Prcd muslimanskomöitalaökomjavnosöu je jedno veoma vrijedno pisano djelo. Njena njavedarÄ.Radi se o knjizi mr.detaljno je opisan Poslanikov. Safeta Kuduzoviöa (Svojstva Poslanikovog namaza.

Ahkanun-nisa. U. Ahmed Seharenturi 21. Amelu ehlil-medine. Bulu8ul-merrm. b. (322). aQifüvegfi Spojsna Bibliogralija 2ggt 1. Muhammed b. Muhanrmed b. Sunni(364). Daitut tersibit tcrhib. Kuvajt (1419).---r. 20. El-Kur'anul-Kerim. Semsuddin b. Rijad (1112). ( 1146).Bejrut (1105).ll3). N.Dinesk (ll. Dzaniul ulumi vel hikcm. Bejrut (1417). Rijad (1119). Arnelul-jevmivel-lejle.Ahmed b. Tirnizi (279).. Dzuma-namaz . OsmanSebir. Avnul-mabud.Bejrul (1a21). Daifu SuneniEbi-Davud. MuhammedMedeniBusak. Abdul'Hamid Halebi Eseri. Ahmed b. Kano C--. Daifu Sunenin-Nesai. Muhammed (1420). Mübammed Ebu Taijib Abadi C---). Bejrut (i418). 7. Kaijim Dimeiki (751). Allrted b. Dzmiut Timizi (sa Et ruhfe). Daitu Sunenilbni'Madze. Muhammed b. 13. 16. Bedaeul-fevaid. Dzamiul-bejan. 26.Muhamed b.Amman(1421). HuseJn Bejheki (458).SafetKuduzoviö. Aslu sifelis-salah. Zekcrijab.Muhammedb.iu Kdiro. Dzevzi (597).RÜad(1a20). Bejrut (142r). Ali Dzessas Razi.Abmed b. (pravnipropisi). 1E.Z€rka (1. 30. Al*amul Kur'm. Ahmed b.Muharnined lrrmr/i!2/q. 6. Bejrut (1406). Mesud Kasani(587). Zejnuddinb. Nuh Albani (1. RedzebHanbeli(?95).LStrl.115 b. Hddter Askalani 24. Ahkamul-dzenaiz. 10. Rijad ( 1423). Halil b. vel'lejle. 9. ). Ahkanul-Kur'an. Bejrut (1a19). Ruid Kurlubi (595). Muhnmed b.Bejrut (1. Muhammedb..satfaffaßu aosfanifunog. Sevrete ) 35. Bezlul medzhud. 14. Dzerir Taberi (310). 4. Muhanüled b. SenaMuhamed b. Ahkamul idejni-Hlsd b. Asms sahabe. Bejanuzesalil ilmi vcr-taleb. AdabusSafiai.e 37. Dtamiu bejanil-. Nlh Albrni (1420).lm.Bejrut ( l4L6). Delrilun-nubuvve. (sr El-feth). Abdulbn lbnul Arebi (543). Ahned b. Ahkamus-Sita.Bejrul (-.Rijad (1427). Daitul dzania. D r a m u rT i m i / i . 29. Gulam b. Ahkamul-iadeti. (1420). 22.r7). Aridatul anvezi. Nuh Albani (1. Ali b. 3 6 .). 25. 38. Nuh A-lbani 28. Hasanb. M u h d m m e b d Sevre. Abdul Ber Endelusi(463). Arebi (543)-Bejtut (1415). Beirut (1419). Amelul-. 23.Muhammedb. Kadir Pakistani15. Beirut (1417).Amman(1405).Rijad (1421). Dzelaulefham. AhmedZehebi(748). Ebi-Hatim Razi(327). Anman (2002). NasiruddinMuhammedb. 27. Muhammed b. Bidljerul-mudZlehid.Jusu I b. Kajjin Dimeski(751).(370).Abdur-Rahman b. Nuh Albanj (1120). Abdullahb.115).Kairo (1. 5. Muhammed b. DuafaulUkijli. Abdur-Rahman b. 17.Rij ad ( 1422).isiruddinMuhammedb.Semsuddin b. Rijad (1419). Abdul-Hanid HatebiEseri. Abdur Rahman El-Bena.108). Muhanned b. 19. 31. 8. Daitu Sunenil-Tirmizi.Bejrur C---). Ali b. 12. Omer Lrka. Kliro (l. SuajbN€sri (303). Ali b.Bejrur (1410). Nuh Albani (1420).jevm. Nuh Albani (1420). 2. Bedaeus-srnaiaAlauddin b. Nüh Albani Rijad (1417). 34.Bejrur (1421)33. Ahmed b.120).Dubai (1421). Muhammedb.Bejrut (1404). 3. Muhammedb. Buiusul-emani (852).jli 32.120).

Bejrut (1416) Dirneski tsmailb. 74. Abdur-Rahman 72. 66. El-ebatilvel-menakir.üe. 48. Nudzejm Ibrahim b. El-turusi. El-ehadisul-muhtareh.Bejrut (1405).Ahned b. Sujuti (911) Bejrut (1421). Muhammed b. Kaim (1420). El-benaje Nemle Rijad (1423). Bejrut (1420)' AMus-Selam 52.l().Muhammed Ali b. El-turukus-leraiiie. Se.Teküuddin b. MuharunedAIu5.sulejmanb. Muhammed 58.Bejrut (1418) 75.Rijad (1414)' 67. Ed-dirajefi tahridäl-hidaje. RuadKurtubi (520). 41. kmail Kadi. Kesir KureSi 46. Muhammbd 54.aidiu. Ali Sevkani(1250). Ali b. (7?4).fi ehadisil-ibadat.Bejrut C--. Kaiiin Dinesk (751) HailO41?)' b. IbrahimDtevzekani 61.). Ed-duafau b Ali b. (r417). Abdur-Rahman vel-metukin. Dälaluddin Abdü-RahlnanSujuti (911) Kairo (1422) Muhanmedb. El-ezkar. Bek b.Rijad (1421). Hamvi (1098). Ebu-z€jd 63. El-d.Dzelaluddin (1088). Ed-durerus-s€mine. (749).Bejnt (1404).Bejrut (1416)' 53. El-evsat. El-hadisul-malul. Bejrut (1420)' 50. Abdulah b. 68.Abdur-Rahman 55. Ali Hatib Basdadi(462).€fDimeJkiNevevi(6?6). EbiHa. HadzerAskalani(8s2) B€jrut C--)' . Abdur-Rahman 59. El-turkan.Bejrut (1271)' vet-tadilu. El-baistrl-halis. Abdullah Hamza 78. Ahned Kurtubi (671). Muhammed 44.kerija Jahjab. Et-dZerhu Mekka(1414)' 56. b Mühammed Semsuddin 77. (l125). Ahmedb. vel-metukin.Abdul-Kerimb. b. (970). Arnr b Ebi-Asim Sejbani(287) Rijad(r4ll)' omeri. b. Fd-duml-mensur. El-edebuLmufred. Kqiro (1423)' Ebu-Abdir-Rahman 76. Abdullah.Bejrut (1408)' Ahned b. El-fevaidul-n€dzmua. El-furua. b. b. Muhaffned (s43). kmail Buhari(256).Ahmedb. Ahmedb.Bejrut (1420)' (sa Haskefi 60.tujad (1403).Armed b. /t3. Ali IGri (1014). El-b€januvet-tahsil. Muhammed Tahavi(321) Albani. Ed-duafau 42. b. Ibrahimb Munzir Nejsaburi(318). . Ed-dua. El-bida. Z€jnuddin 45. El-dramia. El-bahrul-muhit. El-fevatihud-devani. El-edzzaul-hadisiiie. 51. Muhanrnedb. ELbahrür-raik. ELahl(aln.Ebu-velid b. 65. Muhammed 70.kih.39. Milibad.Bejrut (1417) Ahmedb. Rijad (1422) Husejinb.Bejrut (-----).Ebu. 69. b. Dzevzi(59?).Bejrot (1413) b.Bejrüt (1406). Bl-d:evherun-nekijj GaEs-sunenul-hbra) Ibn-Turkmani.im Razi(327). b. El-ernrubil-itiba.Bejrut (1416). El-dtamiu li ahhkn-ravi. Bejrut (1399)' Ahmedb. El-fikhül-islamiij. 49. SuajbNesai(303). b Muhammed Abdul'vahid MaLdisi (643) Mekka (1410)' 64. Dzezeri.Bejrut(1415) Ahmed b. El-aladu vel-nesani. Muhammed 62.Rijad (1418). JüsufEndelusi 47.Dmesk (1406). El-dzamiuIi ahlamil-Kur'an. veddah Kurtubi (287) Kairo (1416). El-akidetut-Tahaviije. Ahmedb Tejmiije (728). El-fikhu alel-mezahibil-€rbea.Rijad (t4r9). SalimNefravi 71. Ali Hatib Bagdadi(462).Bejrut(1416). MahmudAjni (8s5).Muhammed rerhul-hidajeBednddin b. El-esrarul-merfta. Ed-durrul-muhia! lbn-Abidin). El-fekihuvel-nutefek. Bejnt vehbeh Zuhejli ?3. Muflih Makdisi (762). AhmedTabemni(360) Bejrut (1407). Bejrut (1403)' Muharnnedb. 57.

113. 102. Abdullahb.ginani(591). Muhammed (790). Ali Tamavi. El insat Alauddinb. KudameMakdisi {620).-). b. Ahmed Halili Kazvini (.Zerka(1.Bejrut ( i4l2).rekiiiuddin b. El-ihkam.Muhammed Abmedb. Müsä Ilazimi 83. Muhammedb.Ali Mahtnz.+58). Bejnl (1414). Mende(395). El. HadzerAsknlani(852). El hilafijjat. Alib. Abdi. Ali Sevkani{1250). Ibn Baz sa skupinomuöeniaka. 86..8 0 4 ) .Bcjrut (142?1.1s8). RijÄd(1424) 107.Medim( ---. lshak b. El-kilajefi ilmn ivdje. Beirut (1416).r09). kiro (1. 100. Dzevzi (597). El. Ebu BekrMuhlmmed b."i. 116. 87. Abdullahb. El-kuia vel-esma. Kairo (1404). El lihjetufi davil-Kirabives-Sunne. l0E.1).Bejrut (1403). M u l e k k i n (58. El-nedhal. Muhammed b. Jusufb. Alib. Muhanried b. Hasrn Ali Selnan. El-isrizkar. Beimt ( . Ahmed b. Ali b. (. 105. HuseinBejhekia. 111.Beirut (l'120).Kuvait (1396) 106. Abdullahb Muhammedb.s. Halil b. Abdul Berr EndelLrsi b. Munzjr Nejsabui 89.Rijad ( l42l).Beirur ( l4l9). Huse. 80. El-lnsaf.1. 99. Ahmed b. El-ilelul-mutenahiie. Bejrrt (1422). Ahmed b.rgdadi Betru! (1408). El-idzma. El-iatisam. El'kafi. Muhammcdb. (1410). AIi b. El-ikna .Bejrur(l'r04). Ebi Bck Me. El-lealiul'mensure. " q.ta"ih1 nn . Misn CarnaliSatibi 84. Ali Merdavi (885). Muhammed .Muhammed b.Muhammcdb. Rijad (1a16). Rijrd (1419). b. 88. Dubai (1423). el-tetrir. El isdbe.Bejrut (1417). El iatikaduvcl hidaje. Jahjab. Riiad ( 1. Ibrahimb. El iriad. El-idlam O . 98. Bejrut (1. (256).Meshurb. El-mebsut. El medhal. 115. 109.--).190). Ali b.Ahmcd b. El krmilu tid duafa. Ahmed Dulabi (l l0). (463). Ahmed Zrhebi (748).Beirut (14i2). Husejntscjheki(458). El bidru vei-nuhdesal. li talilil nuhrü. Ali Hatib B.t. Beirut (1411). Teimüe (728). 94. Mnhammed 103. El-iatibar.ßcirut (----). Abderi (717). 93. b.146). Adi Dzurdzlni (365). 96. 97. El-kavlul-m!fid. El-kiraeh.Ali b. SalihUsejmin( 1.A l i b . Bejrut (1416). Ahmedb. BerlaAkbed (318). HdzmEndelusi(456). Ahmed b. El ibd'u fi medmil-ibrida. IsmailBuhrri Muhrmmed b. (187).Anmed b. Bcjrut (1 r03) 112. Ali b. Bchreini(1420).Beiru! (1401) 118. El kavlul-nubin.Dinclk {l-121). Hemdani Beiru! (1416). E5. MuhammedMaverdi (450). 104. Ahned Kelbi(741). 110. l-luharnmcd (462). Bcjrut (-. El-medhdl.Abdullahb.Ahmed b. AbdullahZcrkeSi(77?). 82. Amna. 114.108). El-havilkebir. Bejrut (14041 117. Ahmcd Serhasi Bejru! {1420). 91. 101. Mühanmedb. El-ibdne.r08).". El hidajeserhul-bidaje.ihlUar Maverdi C ). Abdullahb.dffalToiu dfehi re seo- "ot t 79. El'iman. 95. MahmudMusili (683).jn R i j a d( 1 4 1 7 ) . b. El-ikn! fi mesailil-idZma Abdur Rahmdn b. Ibmhim b.{09). m e r b . Abdullah Hakim Nejsabnri(:105). HadZdZ . El kiraeh.121). El'krväninul-fikhiije.. Bcjrut (--'). 92. Ka(an Farisi (628). Muhammed 90. HusejnBejheki(:158). Ef ilmam. Bejheki(. E n s a r i( . Muhammcdb. Rahim Dehlevi( I 176). Bcjrut (l'rl8). El-kavlul-mufid.

Sulejman b. Janja b. Bejrut(1415). Ali b. HalefBadziEndelusi Bejrur (430). 135. Bejrur (--).Haleb(---). Muhamm€d b. Lbu-Abdull$Muhammed b. Ebu-Abbas Ahmed b. 155. (676). 129. AbdulAzim Bedevi Halefi. Muhammed b. Malikb. Ibrahim DtaluMuhamned. El-nenhijatus-seraijje. omerel-Elkar saskupinom sdadnika. (1420). 132. Abdul-Kerim Z€jdan. (307).izu fi fikhiesunneti vel-Kitab. 142. Janja b. Bejrut(1417). (sakomen. (1420). El-mugni. 143. Abdullah b. MnsäGamati Satibi Saudijska Anbija (1a17). 140. (333). El-muadu enul-evsat. El-ninhadz. Ibrahim b. El-nusl€drck. 128. Seref Dimeski Nevevi(676). Abdullah Milibari.izufi usulilfikh Abdul-Kenm z€jdan. El-rnufhim. 122. Ebu-Zejd Bek b. (494). 148. AbdulbnHakimNejsaburi Bejrur (790). Rijad(1421). AhnedTaberdi (360). Ebu-BekAhm€d b. 130. El-mevsuatul-fikhijje. 141.). Enes M€dini(179). El-mudewenetul-kubra. Hadzer Askalani Mekla(1418).Bejrut(1415). Muflih (884). Amman 127. El-mekasidul-hasei'e. Bejrur ). 145. Sulejrnen b. 146. 158. El-muvena od Zerkanija). HibbanB'isti Temimi (354). Alib. El. tl-umm. AbdulKenmb. 120.Bejrut (1418). EbuNuajmb. El-muhalla. El-muadzemul-kebn. Almed Täbermi Kairc(1415). El-munteka Serhul-muvetta. Anmed b. Dimjat(1416). (405).Bejrur(1422). Ali b. 134. l2l. (656). Ahmed b. (360). Abdullah. (59?). (1424). Rijad(1417).mufessalu fi ahtmil mera ve bejril-muslin. (1404). El-muvafakat. (---. BejrutC--). (saEl-medr. selimb. Hamza b. Kuvajt(1410). Muhamed b.Bejrut (620). 151. (902). 123. Hajruddin Van€li. Seref Dimeski Nevevi Bejrut(1415). 12. (456). Ahmed b. Muhamed Nemle. JusufSejrazi 147. 126. El musni (saEl-ihja). El-nuhezzeb fi usulil-fikh. Alined Taberani Bagdad 137. M$hammed b. Sulejman b.Ahmed Asbeha.€.. l3E. Alib. El ved. 154. 156. (1411).irut(1416). Ebu-Fadl b.rnua). 144. El muadzem. (2?s). 153. Kudame Makdisi Bejrut(14M). 133. On€r Kurtubi Dinesk. AhmedZehebi(748). Muhammed b. B€jrut(1420). 152. sulejrnan b. El-rnesailu fil-r*h. El-netalibul. 125. El musrahredz. Muharnmed b.. El-musnifid-duafa. El-medzmua lerhul-rnuhezzeb. 131. El-v€d.-). Husejnkaki (806). El-merasil. Kano(1419). SerefDimeskj Nevevi Bejrut(141s).i Be. Dievzi Enirati (1423). El mensurat. Esas sidtistani B€jrut(1418). Mervan Dineveri Bejrut(1421). 136.Muhammed b. El-mubdia. 149. El-munteka. nanaza (676). . Bejrut(1422). ( 139. El-menahis-seraiije fis-Sunnetin-Nebevijje. El-neshu alel-dzevrebejni. Muhammed Kasimi (852). El-muvazene. zijad rbnul-Arebi Rijad(1418). Hazm Endelusi Bejftt C .alije.ve sellem. 119. El-mevduat. Rijad(1420).Bejrur(1420). Jahja b. Islamska zajednica Kuvajt. Bejrut(1406). El-nuhezzeb Ibrahim b. Abdu-RahmdSehavi Bejrut(140s). Sulejman b. Abbas Sali i (204. (340). El-medzruhin.Aid Helali. Abdur-Rahmän b. Ali b. El-muadu emuesagir.Ibrahimb. El-mudzalese.Bejrur 157. 150.Bejrut ( t40o). Dzarud Nejsaburi Bejrut(1408). Abdullah b. ( 1422). Malik b. Enes Medini(179). Idrisb. El-mesdzidu fil-islam. El-mesailul-f*hii. (1419). (360).

Rijad b. Sllih b. Et tehedzdzud. lsmail G--) Muhdnmed kebir. salihUsejmin Muhammed 188. Bejrut(14r1) Nesai(3{}3) Ahmcdb. (1'ri6) (385) Mensura b Sahin vel mensuh. (1'116) (290) Demmam Sejbani b Hanbel b. En nuket b Han Kairo(1420) Siddik b. 191. (l'125) SelimEgipar Munaim Atu b. Es-sunenussugra. Sensuddin Merzuk b Alilbrahim. Omerb. Rijad Albani Tirmizi EbuIsäb. Et-temjiz. Muhmmedb SadBasri 189. RUad Junus Behuli Mcnsur b. Es-sejlul-dzenar.). (1420)Rijad(1392) b NuhALbani Muhammed Nasiruddin 172. Mekkr(l4l'1) Bejheki(a58) b Husejn Ahmed 179. NuhAlbani(1420)Kuvait(1422)' Muhamrned 171. EGEmhjd. Fehd Dzasim b Sulcjman bessam. Ei lerhul'mumtia. (1421)' (444) Kuvajt osmanb. Es-sunenul (1s8) Bejrut(14201 Beiheki . En nasihu (852) Bejrul( --). Ahmcd 160. 163. Ali b Hadzer Ahmed 195. (751) Bejrut(1422) b KajjimDimeski b. Semsuddin ve hukmu 169. Et-telhisul-habir.ur Buhüi b. (1423)' b. AbdulAzizb Muhammed (1417) Mekka Askrlani(852). Muhanmed Muhamned 159. Rijrd(1410) Harun b Haual(31t) b Muhammed Ahmedb. Muhammed Et-tadzu 190. (lal7) Ali Sejh RÜad 194. 177. b. Suajb kubra. Es sunenul-ktrbr. b NuhAlbani(1420)Rijld (1404)' Muhlmmed Nasiruddi' 173. (281). Es-silsiletus-sähiba. EGrekmil. Es-sikat.abjfr. 170. Er risnlelul'mustdrrife. (1395) (35'l) Bejrut Busti b. Er'taruhus-sagir. Beirut(1398)JusufAbderi b vel iklil.) b Ebi Dunja b. (261) saudijskä Arrbija(l'110) NeJsaburi Muslimb. Ammed Abdullah 175. 185. EisemaiLul-muhammedijje. Muhammed 167. Et rabekatul (89?). Sevteh 184. Muhammed Abdullah 193. Evsunne. (294 RÜd(1422) b. Muhammed Ahmed kcbi (saDusuki). . Hibban Muhammed 174. F' (1413) (279). (1416) (1345) Bejrut Kntani b Dzafer Muhlmmed 165. Er-revdul (1395) (1051). Er-revdatun DevseriBejrul(1408) b.Abdul 196. Es sunenu r---l Su\riri tSrprr Hr\anor . Es-salatuL (751) KanoC )' b. EFruh. Ei-ieriah. 182. 162. b.unenu b Ahned "et mJbredeJr' Vuhdmmed l8J. KairoC. (1416)' (1421). El vesit. Er risaletul'vafije. Es sunne. Er-revdul-rnurbia. Omerb SdlimBrzemulRijad Muhammed 198. Ahmed Ebu'Feredz EL-mugni). Srojstua tefu 2% ) (505) Kairo(1417) Gazali b. -) ( (230) Beiut kubra. Et-rerdzih. 164. HadZer alalbni-Salah. Es semerul-mustetab. b. Ali b. Husejn Muhammed Ebu'Bekr 187. (256l BeJ. 168. Amr b. Hasan nedijje. (1201) Bejar!{1423)' Adevi b. E(-serhul (682)' Bejrut(l'10'l) Makdisi (sa b.Hadzduadz 197. Es sunne. Es-salatu (1250) Bcjtt't b Ali Sevkani Muhammed C. seidEbuAff Dani 166.iee sa[[a[[afru aosknifunog. 186. Abdul vel nubredeat. 180. Ebi-AsinSejbani Ahmcd 176. EFlarihul (1406) (256) Bejrur Buhlri b lsnail Muhammed 192.Kliro (1412) mesruka.qhned b Huscjn 181.i. 161. ( (28?) Rijad l4le) b. Krjjim Dzevziije laikiha. Es silsilelud-daifc. Askalani Ahmed b. NäsrMervezi ) Muhanmed 178. Ei-ierhul-kebir Kairo(l't23)' Adzuri (360). Es sunne. (1387) ('163) Alzir Endelusi Ben Jusufb.

AbdullahAsbehani (430). 216. Jusuf Hanbeli {90sr. Muharnmed b. Semsudd. Sejjd Sabil { 1422r. Ez. Sahin (385). 228. Askalani Bejru!(1413). Hadzer (852). Ali b. 214.Ibn_Baz. Abdulahb.Bejrut (1419).n. Bejrut(1402). Feta\aNlarniüe. Abdur-Ral'man b. Bejrur 203. Et-lersib. Fetava tbni. Abdur-Rezzat Duveis.zuhdu veFrekaik.Bejrut (1414). Huknu tarikis-satah. 227. Hadzdzetun-Nebijj. Ibn Usejnin. Ahm€d b. Et-tergibuverterhib. Hadzer (852). Ahmedb. Muhammed ( rJOT). 218. Bejnt (1423). RijadI t4 t6. Ahnedb. . Mubammed b. Halijetus-Sindi. 225. Halku efalit-ibad. FethulBari. Muhammed b.Egipar (1318).Bejrut(1405).aese{fan. Mubarek (l8l). Askalani Bejrut(1407). 220. 223. 205. SrtihUsejnjn(1421). Rijad(1414). Demnam (1420). Sellam Ebu-tftejd r224r. 206.namaza 199. Muhamrned b. Er tuhur. Medina 219. Ahmedcamati (741). Bejrur (l4l9r. ft-teshil li ulunoit-Tenzil. F€thul-kadn. Bejrur I r40B). Bejrur (t4l9J. Musrafasanire. Nuruddin b. Dzedda\l4tü. omerb. 230. Hasijetud-Dusuki. Feraval-ledznerid-d. Anmed b. 217. AhinedKatral (50?). Ez-zehne.Rusd. Ahmedb. Fevzib. 222.Ebu-Isharb. Zejnuddin b. Muhamned b. 200. Hadzer (852). NuhAlbani0420). Abdu-Rahnan Karari(6s4). 234. Rijad(141s). Fetavas Sadiije. Ebi-Bel. Asb€hani 201. 202. Abdur-Reuf Menavi(1031). 22. ArefeDusuki (1230). Ez-zikru ved-dua. osmanb. Hanbet Sejbdi (241). Eminb. Ali b. 212. Ahmed b. Ebu-verid b. cajetul-memn. Idris b. Hilijetul-evlija. Muhairtrned Tailavi (123t). Abdul-Hadi Sindi(113s). Abidin(r2s2). Bejrut(14t8). Cajerul-neram. Fethul-Bari. tbrahimHarbi (285). 215. Kasim b. Ez-zuhd. Ez-ze\adr. Bejrut(1421). Hidzebul-mera fis-salah. 208. Eeipat 210. Muhamed (535). HadzerHejremi(974). Bejrut0424).Rijad (1403). Dzelaluddin b. Feiava lbni-Usejnin. Hasijeulbni-Abidin. KaüimDmesu r7srr. 237. Fethul-Bari. Bejrut(1412). b. Dehtevi 238.n b. 231. Bejrut (1405).Anmed b. (1356). Ahned b. Abdunah Nuamani Eseri. AMir-Rahman (176). rtuiro(1407). Fejdul-kadir. Nuh Älbani (1420). Ahmed b. Hudzdtetullahil-baliga. B€jrut(1415). Er-revsih. ). Fefiul-Malik bi lebvibit-temhid.Bari. Bejrur(1422).iime. . 209. Tekiijuddinb.Bejrut c_. Abdul-Hadi sindi(lt3s). Ai Sevkani (1250). Hamis Enbati. Bejrut(1413). Bejrut (1418).Kaim (1414). 235.Ibn-Dzibrin. 211. Ahm€d b. 204. Sejtuddinb.r ( t4t6). 221. 226. Fethul-gafur.B€jmt(13s6). 213. 207. l*med b. 232. Fevaidun hadisüe. rsmailBuhari(256). 236. carieul-hadis. Ahnedb. Seidb. R€dreb (79s). Siddikb. tujadI r4l6r. Fethul-bejan.Muharunedb.ejnijje (72s). Nuruddin b. F khus*unne. Hanbeli (1417). NasnSadi(1376). Ahmed b.Bejrur(1403). Haaijetut-Tahravi. hmail b. Ali b. Ahmedb. Hitijet'rl-u1ema. RurdKurrubi (520). Askatani Bejrut(1397). Sujurj rql L.Bejrut c_--). Muhürunedb. Muhajruned b. HanKinnevdzi KaLar I t4tO).l. 233. 229. Ibn-Baz.AIIlnan (1408). DTemaluddin b. Bejrut(1421). Fethul. Muhammed b.

(516) Bejrut(1420) b. Rijad(1419) b. Mulekkin 240. Husejn 275. Marifetus-sivak. Bejrut Adzluni 268. Zejd 243. Mcnsur b.Muhnmmed 255.^" . Muhammed 278.lt. Alauddin (140s). Akilb. ltelur-Tirmizi. Be. Alib. Ahmed 258. OsmmTchanevi 245.h nlrißiop.d. (1405). Mesud Begavi Tenzil. (204). Ihlilatultukaha. Nevcvi Bejrut(1418) Jahja b. Hindi(975) Beirut(1409) Alauddin b. Junus 265. Bejrut Ali K. Harned b. Muhannedb. " p^. 261. (1409). lriadussJri. 270. (1422). Mealimus-sunen. Muhammed Dzemaluddin 257. Huseiin usulil fikn. Had. (1394)Bejrut(1418) Zalerb. Hassanuddin 264.) b. HanKinnevdzi 262. KajjimDimeski 246.. Ma dzae fil-bida. ". Krttussencr. (l182). AbdulAziz b. Seref 241. 263. Kenzul-ummal. Bejrut Dzemltuddin b. Ahmed b. (1122). Kesiatul-kina.t.edda l-eknevi 252.Vustafa ßejrut(1417). KesirKuresi ). Siddikb. (1014). omerb. 251. Keiful esrü. (804). Ismrilb. Kutubi C-'-) Bejrut(l'116) Muhamed Sabbah 273. Ebi-Hatim Abdur-Rahman 250. (1411). Bejrut(1397) b. lsmajl MukaddimEgiPar b Almed b ehlililm.Muhammed Rijad(1416). ( Dimeiki(774) Mensure Ismail b. Irhaful-haieretil (1417) ( 852) Medina Askalani Ahmcdb. Ebu-BekHeiseni 266.\. Menzur 271.lri Muhanrned b. Beirut(1416). IleludDdeklrni. (852) Bejrut(1406) Askalani An'ned b. Riiad(142(l). (385). (923) Bejrut(1416) Kastallni b. Mealimut Dzizmi Rijad( 1419) b. Keiful-hafa.Nuruddin (710) Bejrul(1417) Buhari AbdulAziz b.Saidi)Bejrut EbuTdib Kadi(Same. Abul'Hakim (141'l) (1250). ( l'11l ) ( 1104) D. b. Lisaüul-areb.Muhamed b. Semslddin b. Dekik Muhammed 260. Baz(1420). Rijad Da. (8. KajjimDime.Bejrut( 1413) b.ai. Irsadul-fuhul. Isnail sanani Muhammed 254. Ihtilatulhadis. Ali b. brmul-kelam. Kijamu ramadan. Mattui."ii^.jrut b.. Abdullan 269. Lisanul-mizan. Irlamulmuvekkin. varltetus-sunen. (1162). Husein 277. t1422). Busti(388). Ali b. Ahmed 267. (1420) Bejrut Bchuti(1051). Mubamed Hatlabi 276. Bejrut endm. Ihkamul-ahkam. Muhammed (1068)Bejru!(1411) Kuslanlini b. Hulasatul-bedril (676). Keifuz-zunun.< -- KairoC. (751) KairoC--). (1307) Rijad(1422) b. Alj b. Riiad(1410) rnunir. (807). ( (702). NuhAlbäni(1420). Muhammed 242. Kairo(1423) b. ksadun'nukkad. Hulasarul-ankam. t4l8) Aid Kairo b. Ali b.er 272.ekutni 249. Keitul evr.Ahmed (1420)Anman(1405) b. Nuh Albani Muhammed 256. Muhannedb. (458) Bejrut Bejheki ahmedb. Nasr Mervezi(294). Abbas Safii Muhammed 248. Hadzer 259. 274. lrvaul-galil. Iglsetut-telefan. Hükmu larikis-salal. lsmailBusiri mchcre. Ahmed Razi(327). Bejrut Kasimi.ntt. Mealimu . Iülful-mehere. Islahul mesadzid. Nasiruddin ( 1403). Nuri.-{-. Bejrut Muharnned b. (711).ki(7sl) Bejrut(1393) Semsuddin 244.10). Hurmetu (1'116). ldrisb. Ali Sevkani 253. KaijimDimeski(751) Sclnsuddin 239. Kejfijjeius-salah. Kasasul-enbija. nelulhddis. IalaLrs-sunen. Muhamm€d 247. Ialamul b. (1417). Oner b.

Menhedzun-nakd. Ahmed Bejrut b. Muhammed b. 284. Musnedul-imami Alrned. 291. 318. Musnil-nuhtad. 315. M€sailul-imami Ahmed. Ali b.hebi (748). Muharerul-vedziz. Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Sulejman b. Musn€dul-imami Ahmed. (1403). (Amauo. zubejrHumejdi Bejrot(1409). Jasir Semali.Ishak C--). (509). 290. Bejrut (1403). (80?). Abdul-Azimb. Ibrahim b. Nuruddinb. Nuruddin Aitr. 317. Hanbel Bejrut. Dimesk (saTahtavi). 311. Abdur-Rezzak b. Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Mevsuatut-rnenahis-Ieraiüe. RuId Kurtubi (520). 300. (1421).. Tejmiüe(728). Mesailul-imami Ahmed. 302. Mukaddimatu Ibni-Rusd. 283. Ahmmed b. 296. Ahined b. Musnedu Abdi-Ibni-Humejd. bnail Busiri Miskatul-mesabih. Muharnned Kufi (235). 285. Nurüddin b. selixn b. (-----). Dzelaluddin b..ri ( 1014]. ( 1068). Misbahuz-zudzadze. 293. Menaruesebil. Musnedul firdevs. Sejrevejh (219). Musnedu Ebi-Awane. Rijad(1418). ( Meselenßtetdir.Rijad C--). 281. 303. Dahiije (1418). Ahnedb. (230). Musnedul Hunejdi. (241). Bonbaj(1399). Bejrut(1398). Muha]nmed Kufi (235). Ebu. Abduuah b.Kano(1419).i Bejrt (1417). Ahmedb. (290). Mifrahul-dzenne. Bejrut (1405). Ahned b. 308. 2E6. 309. (30?). Tekiituddinb. 316. Amr b. Muhammed Kufi (235). Abdulanb. Tejniije(?28). Ahmed b. Menahidzul-muhadisin. 287. Abdul-Hakkb. Merkatul-mefatih. Bejrut(1409). (l4ZZ). 313. ReJrut (2?5). Almed z. (1408). (23s).mu'ul-fetava. Ali b. Bejrut(141s). Musnedud-Darini. Musannetu Abdn-Rezzak. Arnman Menakibulsafiai. Abd b. D. MedzrIgz. Muhanmedb. Musned'i lbni-Ebi-Sejbe. 305. 295. Bezzar(292). Musn€dul-inami Ahrned. Esferaini Bejrut Jalobb. Anmed b.ad. Med. Abdu ahb. Merakil-felah Hasan b. Duveijm(1353). Muhtesaru Ebi-Davud. Aid Hilali. Medtmu'ul-fe(äva.Abdullah b. Ebu-Bek Hejseni (80?). Mizanül-itidal. Ebu-BekHejsemi Din€sk(1411). Hanbel Sejbani Kairo(1414).Bejrut C--). Ebi-Beksujuti(911). Ammar Semeblali Bejrut( 1418).ad Dzevhe. AbdullahHatib C--) (Albani). Muhamed b.Se<rza Dejlemi Bejrut(1396). (456). (Sakn). Humejdb.. (241). Musnedo lbnil-D. Abdur-Rähnar Masdbi(954). Musnedu Ebi-Jala.Bejrut C--). (1418). 280. Esas Sidzistani Bejrut( 1420). Hamrnam sanani(2l l). 301. 312. HusejnBejheki(4s8). 310. (316). Bejrut(1416). Rijad(141s). . MuhajDned HadbSerbini Bejrut(141s).üuddin b. Abdur-Rahman Darini (255). Hazn Endelusi Bejrut(1419). 294. r'airo C--). Bejrut( 141 1). Abdullah b. Ahmed b. Mühainmed b. Meratibül-idtma. Ahmedb. Abdul-Kaviij Munziri (656).revajd. (840). Rijad 1418). Ahmed b. Bejrut(1417). Ali Ternimi Bejrut(1418).). Musannefu lbni-Ebi-Sejbe. Mevariduz-zarnam. Muhamrned Kufi Bejrut ( 1409).Ebu-velid b. 299. 314.Bejrur(1402). 306. Hänb€lSejbani (241). 288. Abdullah b.Rijad (1423).Kaim C'. Nasr(249).oeselfa4 naraza 279. Hanbel Sejbani Bejrut(1416). Ali IG. Abdulah b. 3(M. 298. 292. 289. b. Musnedul-Bezzar. 282. Atijje Endelusi(-----). Muhammed b. 297. Abdul-Medzid Mesabi. b. Teki. 307. Salim Mevahibul-dzelil. Katar(-----).

nulut-neml. Alusi b. 333. (852) Dmesk(142t) Askalani b. Jusuf Zejlei Abdullaü C--). Dzarud Ebu-Davud 322. b. SerefDimeski 330. Bejrut(1415). Muhamed b. Sahihul-metdzerit-rabih. sanihul-edebil'mufied. NuhAlbani(1420). sahihu Muhamrcd b. Nehjus (1250)Kano(1413). Mu/ekereN (762). Sitrauuddin Esipat Kemalb. Siiied Salin. sahihul d. Bejrut b lsmailSanani Muharnmed 356. Hadzer Ahmed b. (1400).turman (1408). Bejrut(1416). Musnedu-Safiai. AIlu b Abdul-Munaim C--) 353. (676) Bejrut(140s). NuhAlbani(1420). Muhamnedb. Ali 327. 352. Siferu (748). Muhanmed Sunenin 345. Musnedut-Tajalisi. Sahihut-tergibitlerhib. 340. Abdulläh 351. Sahihus (1419). Musnedur-Ruvjani.Isnail Buhdi Buhari. \udu. Muhammed lbni-Madze. 354. (l4ls) (261). 343. Nesai. Kairo b. Sufetu Mensut€ Selim. sahihumevaridiz-zaman. HarunRuvjaoi(307).-). selimb Ebu-Usame 342. (1417). Salätut-teravih. Nuh Muhamed salatin-N€biij. EseriKairo(1408). Huzejme Muhammed lbni Huz€jme. Nevevi Dimeski Jahjab. (385). C.Rijad (1422) 336. lbniHibban. Revdatut-talibin. Rijad Albani b.jje T€kijjuddin 357. Mahnud 332.amia. NuhAlbani Muhanmed sl'neniEbi Davud. (728). (1419) (1420). NuhAlbani Muhammed 347. hhakb. Ahmed b. SnadZul-muttekin. Bejrut(1397). Ahmed 331. Netaid. Rijadus-salihin. (241). (1416) Rijad Aid Hilali. Refeul-jedejni. Sunenud-Darekumi. Drarud 321. Seref 329. B€jrüt(1417). sahihus (1421) (1420). 350. Muhanmed 320. Sanihufikhis-sunne. 334.NuhAlbani(1420). (1420) (204). Muhar nedb. (1a20). ( -r' Bejrul Emin b MuhrarSenk'rr' Vuhanmed b u"ulil-fikh 32J. savmin-Nebiii. Bejrut(1413)' b. NasbuFraje. .Muhamnedb. Risaletus (1270). Tejmi. Huvejni suhbe. Musnedut-Tajalisi. Bejrut(1416) b. Ali Sevkani 326. Ahnedzehebi Muhamned 355. Muhanmed 348. 346. Suneni 3. Sahihul 339. Nejlul-evtar. Sifetu suslin-Nebijj. NuhAlbani(1420). Sahihu (l4l2) (311) Amrnan b. sifetu\uduin-NebÜ. (1419) (204) Däze-Esipat Tajalisi b. Ebu-Ishak 325. Beirut b.. Subulus-selam.n-Nebij. Sifetu (1417) Eseri Bahrejn Nuamani Fevzib. (1420). Hanbel Sejbani sälah. Darekutni Ali b. RÜad b. Rijad(1418).Kairo ( 1416) 319. RÜad b. IdrisSaf i (204). Nuh Albani (1420). Bejrut(1412). sahihus (1420)' (1420) Rijad b Nuh Albani Muhammed Sunent-Tirmizi. sahihul-vabilis-sajjib. l-eftar. sijeruealarnin-nubela. Muhammed 338. Nuh Albani (1420). Muslimb. Sahihu (1416) (2s6) Bejrüt b. Kuvajr(14l4r' Suvejb Abdur-Rahmd Fehd b. Bejrut(1416)' b lsmailBuhdi Müharnmed 328. Belidb AhmedAdzman Ebu-Seid 349. N€vevi Jähja b. (676). Esipat Tajalisi Ebu-Davud b. Dzemaluddin 324. Sudhdut-tilave. Omer 358. Muhanrnedb HibbanTemimi (3s4) B€jrut (1408). Rijad b. ( 1417) Bejrut Selin Helalii Ali Halebi.14. b. Sahihus Rijad(1417)' b. Bejrut Nejsaburi (El-minhadt). (1415)' (1182). (705) Bejrut(1422)' b Seref Dinjati Muhammed 341.Hadzdzadz Muslin 337. 335. (2s6).

Bejrut (1410).Ahmedb. ehmedb. 394.Dzubejl-Libanon 390.Bejrut (1420). Bejrut(1401). Serhumeanil-asar. 369. Rijad(1418). (852). Serhus+unne. Bejrut(1410). BejrutC--). NasrMerveÄ (2'A\.Rijad (1419). Jusufz€rkani(1099).Dmesk (1400). 376. Merdavi Bejrut(1418). Tarihu lbni-M€in. Tejmiije Bejrut(1415). Muhammed b. Ali zejlei (743).Rijad (1420). Ali satib Bagdadi(462). Ali b. Seretuashabil-hadis.peselIem. (1408). AmmanC--). 396. Täelikut-talik. b. (321). Takirul-kavaid. Ebi-Davud. 381. 375. Alib. 359.Bejnit C--). Serhu Sahihil-Buhari. Hasd b.Alauddinb.Iskenderla(1421). Hanbeli 388. Hadzer Askalani Bejrut(1417). (728). Äli b. rabekatul-nudelisin. Serhusulasijatil-iroarn (329). nanaza Bejrut(1420). Muhammed b. Muharnmed b. Sulejmen b.salihUsejinin(1421). Ahned b.Ankara(1392). 362. 387. Ahmed. Serhuilelit-Tirmizi. 378. Abdul-Baki Zerkani Bejrut(1417). Mein (233). JezidKazvini (275). 397. 373.rkani ala Halil. Serhus-sunne. Rijad(1417). 393. (2?s). Ahrned b. Ali b. (1122). Abdul-Kerimb.I<aifo(1414). sulejnenb. HadzerAskalani(852). EMsSidzistani lbni-Madre. Elu-Zejd Bek b. Husejin Bejheh(458). 382. Serhu usulil-iatikad. Sunenu (2?s). Ahm€d b. Serhul-muskil. 371. Abdul-validSejvasi (795). Tarihu Baedad. lehzib. Serhu Sahihil-Buhari. Takdbut (795). Ahmed b. Tebjinul-halaik. Mesud 377. Ebil-Aiz Dineski (793). Asakn(s71). Ebu zekeriija Jahjab.to (1423).Bejrut (1421). Ahmed b. Muhammed Tahavi Bejrut(1412). Sulejman GaEl-turua). rejmijje Rijad(1a13). Serhulakidetit-Tahaviije. 366.serhurijadis*alihin. Redzeb Ali b.Muhammed b. Serhul-inaje. (516). Redzeb (1418). SerhusuneniIbni-Madz€. T€driburjavi.Benal(449). 398. rekijjuddinb. Sunenu (728). Husejin b. Lrbejd. Tazimukadris-salah. Sulejinen b. TahrimualatiFtareb. Serhuz-z€rkeli. 392. Bejrüt(141s). Ali HatibBagdadi(462).Ali b. Rijad(1416). 364. Serhul-umde.IGno(1419). K^. Muhammed b. 368. . Serhuz. Hasanb. AbdullahMugletaj(762). Ahmed b. Muhammed b. Sunenu Ebi-Darud. Esas sidzistani Avvane. 370.Bejrut C--). Husejnlraki (806). ZejnuddinEbu-Feredz b. Tarhut-tesrib. 391. Tashihul-turua Ali b. Rijad (1421).Bejrut (1422). 365. Rijad (1420). 395. 372. Hibetullah b. Abdur-Rahno b. 360. Besavi Bejrut( 1403). Serhu fethil-kadir. 380. HadrerAskalani(8s2). 379. Tashihud-dua. Suabul-iman. Serhuz-%rkani. sunenu Ebi-Darrud. sunnetul-dzumua"Teküuddin Ahmedb. (772). (885).Muhainmed b. Hasan talekai(418). 363. Dzelaluddin Abdur-Rahnan sujuti(911). MuhanmedTahavi Bejrut ( 1399). Muha]nn€db. HalefBerbehari Rijad(1421). 367. Anmedb. Nuh Alboi (1420). (681).Bejrut (1405). TarihuDimeik.Bejrut (1419). 389. Rijad(1420).MuharDmed sefarini C--). 374. Semsuddin Kirmani. Zejnuddin b. Abdullah. 383. Ali b. Ali b. ESas Sidtistdi (275).Muharnmedb. Kano 361. Abdul-Bakib. 385. AbdullahZ€rkeli Rijad (-----). Talridzul-tarihil-kebn. (321).Falmddin osnan b. Matmud Bab€rti(?86). 384. 386. Halefb.

(507). Sujuti(9ll).). Zikn (1406). (?sl). KajjimDimeski 402.tahkik. Bejrut(1415) Zehebi(748).jrur Gularn b. B€jrut(1415) b. Bejrur (1419) b. Bejrut(1415) Mubarek{wi b. Z?dul-muslaknia (1418). T€rtibul-mevduat. Abdul-Hadi 4()7. (774).Bedruddin b. Bejrut(1422). Aid Hilali. Bejrut(1406). Haduer 403.Rijad ( 1415) Muharnm€d b. Ahmed 408. (14t8). (1420).-). Askalani Almed b. Umdetul 'Aizzuddin b. Tuhfeni ahvezi. Resid Muhanm€d 400. Bejrut(1408) 418. Ebu-Usame Selirn 416. Abdur-Rahman Muhammed 415. RidaC. Tehzibutrehzib. Muhamned b. Ahmedb. Bessan.Abdullahb. Tenkihut-tahlik. Z€mmul (1314). Ahned semrekandi 414. (481) Medina b.Bejnt C---). Tejsirul-Kerinn-Rahman. 406. Rijad(1413). Abdur-Rahman at*am. S"rnsuddin (852). Muslim Dineveri(276). 417. Muhammed 420. (430). Muhanmedb. Tevilu nuhtetifil-hadis.Dzematuddin (751) Bejrut(1419). Udzaletur-ragibil-mutemenni. z€hebi Muhanm€d b.Muharnmed (748).. (1a04) Bejrut. EsnC--). BejrutC--. 423. KesirKuresi 399. Usdul-gab€.Abdullah 422. Omer 42. Drelaluddin AbdurRahnan 409. Mekka(1414) b. Tahh Kajserani 413. BejrulC--). Kajjin Dimeski Semsuddin 419. Ddekutni Bejrut Ali b. (385). Zikrü esmaiFtabi'in.Abdullan 411. Be. b. b. Semsuddin (690) (El-mumtia). KaüimDimeski b. Ali b.. Anmed 410. MähnudAjni (855). zadul mead. Rijad(1416) Musab. 401. (539). zaaut-meaa. Tezkiretul-huff^z. . (744). Rijad(1421). Muhamed b. b. t€jdun Asbehani Ahrn€d b. Almed Maldisi 421. Tevdihul 412. T€fsinl Kur'anil-Azim. Tenvirul-havalik. Zek€rijab. Nuh rermanul-minne. reuitus-sunen. Abdullah ahbari Asbehan.299. Tefsirul-rnenar. Tuhfetul-tukana. (751) Bejrut(1407) b. Dnn€ski Isnail b. Bejrut b NasirSadi(1376). kari. Tenkihu. AbdurRahman 404.Bejrut (1a05). (1353). Rej t(1400)JusufEbu-HadtdzadtMizzi'(742]. 405. Tehzibul-k€nal. . Muhammed b. KadirPakistani.') (1420) Albdi Aden( Muhanmed b. Muhammed Herevi kelan. Tenkihul-kelam.

. ----------Namaz seneprimabezabdesta Vrijednosti abdesta -----------(nijjet) Odlukaza abdest PropisizgovaranjaAllahova imena(bismille) prije uzimanja 2l 25 28 -----Da li je dozvoljenopraviti veöi prekid pd uzimanjuabdesta 30 (5aka)--32 Pranjeruku 30 lspiranjeustai nosa---------------------------33 usta i nosa obavezno-------. koji kazudaje ispiranje Dokaziuöenjaka ----35 ustai nosa nije obavezno koji kaiu da ispiranje Dokaziuöenjaka --------------------i nosa ispiranja usta Naöin ustai nos------Kojomrukomseispiraju 4l ----------------------nosa Dubinsko ispiranje 42 ----pri abdestu strane Poeinje sesadesne 42 ---------lica Pranje 43 -----ruku (podlaktica) 44 Pranje ----glav€ Potiranje 50 po kapi----Potiranje glaveviie puta---------------------Potiranje Potiranie u(iiu -------55 usiju---56 Naöinpotiranja potiranje usiju Da li seuzimanovavodaza J8 Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanjuabdesta--------------------prstUu prstimaizmedu Prolaienje 60 prstima koz bradu--------------60 Prolaienje --.'sal[zlkhu ve selfa4 ndtntza SadrZaj PREDCOVOR -----Uvod ----u pogledusamogdjela Nekoliko napornena SVOJSTVA POSLANIKOVOG. po ijedanpul tri. dva 68 Pranje . SALLALLAHU ALEJI{I ) 7 l7 ABDESTA-----------------vE sELLErvr.pri uzimanju abdesla 64 Redoslijed --------66 Pranje nogu --6't misvaka Upotreba ---------------.

97 98 99 101 104 108 110 I l2 Il3 113 ll5 115 Il6 lr8 118 119 . SALLALLAHU ALEJHI vE SELLEM.-.-----..'72 prstenaprilikom pranjaruku Pomjeranje '73 ----.er- 391 1 '10 ------.-------vremena-.------.---------85 Naöinpotiranjapo mestvama Koliko danapotire putnik.? Poüivanje stidnogmjesta-----.Stojstpa Qos[aniLwog.----I lviar! /.-----.--.---desne Stavljanje _ Mjestonakomesevezurukeu namazu Vezanje rukuna prsa 89 91 9l 92 96 -----.-.'----Da lije dozvoljenopriöati prilikon uzimanjaabdesta SVOJSTVA POSLANIKOVOG.'74 Potiranje(mesh)po mestvama ---------.-_-----_ Nastupnamaskog prema kibli Okretanje ----na komeseob^vljanamaz tijelai mjesta odje6e.----75 dove pri uzimanjuabdesta Da li se uöe posebne -'76 . sa[[a[i[afruafejiioe se[.83 ------Da li je dozvoljenopotirati po pocijepanimmestvama ---'. nam.----."--'je rasipativodu pri uzimanjuabdesta Pokudeno -------.jedecem u stajaccm Noininamal PoluTaltl' (obuii) ---Namaz u papuöama -pnje namaza Nijjetje obavezan iftitah)tekbir(tekbiretul Poöetni tekbiru rukupri poöetnom Dizanje rukena llevu --.------nakon abdesta tijelo Da li se posusiva ------' -.80 Potiranjepo ödrapama ------.79 ------.--Dova nakonuzimanjaabdesta ------------.87 -.----muktediiama pregrada Pregrada imamajeujedno nabrodu Namaz -mogucnostrüu klanjashodno Bolesnik i.---Rijeaii'tamskihuienjakao poliranju no me\lvcma . a koliko ko boravru mjestu 86 svogaprebivaliSta .NAMAZA --.. Öistoöa ----ispred klanjaöa Pregrada u namazu daJepregrada koji smatraju Dokaziuöenjaka obavezna---------sunnet u namazu daje pregrada koji smatraju Dokazi uöenjaka zanju pregrade i nekipropisivezani Izgled --.

lii<ki frr" -----169 ------------prije fa.sallallahualejhi ve sellem.-*-Vezanje rukuispodpupka Spuitanjeruku niz tijelo (nevezanje ruku) Vezanje ruku iznadpupkaa ispodprsa-Naöin vezanjaruku -- 12l t24 r25 126 121 128 ----------------Pogledu mjestosedZde Dove kojima je Poslanik. namaza .poöinjao ---------------------------130 naunaz --------------------133 Dovena noönom namazu -----------------------------134 Kur'ana namazu Uöenje u ----------------13'7 Kur'ana ajetpo ajel Uöenje -r38 Uöenje iza imama -------Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seopöenitouöi za imamom t39 ---------------.ae selfem.t43 Dokaziuöenjaka koji smatraju da sene uöi za imamom Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seuöi za imamomna dnevnim ------------namaTima 146 ---149 prveskupine Diskusija o argumentima 152 MeritomijemiSljenje --Zlameizrekenekihislamskih uöenjaka 154 158 Et-temin (izgovaranje rijeöiamin)------------------Dokaziuöenjaka koji smataju da seaminizgovara naglas 159 Doka"i uöenjaka koji ne smataju da seamin izgovara arnin naglas 161 165 Da li semuktedijamaostavljamoguönost za uöenjeEl-Fatihe----166 Uö€njeKur'ananakonprouöene El-Fatihe-Podnevski sunneti r67 Podnevskifarz ---168 --Ikindijskisunnel 168 Tlin.za Alsamskisunnet 170 AkSamskifarz -----t7l ----------postijefarza 171 Ak3arnski sunnet prije farz ----------------------Jacijski sunnet 172 -------Jacijskj farz 172 poslüefarza-----------sunnet Jacijski 173 Sabahski sunnet-----173 174 Sabahski farz .

.---------:Vdjednost sedzde i njenizikovi 222 --------Zabrana Kur'ana na sedZdi 224 uöenia --------.DZuma-namaz -------.---------------------Uöenje Kur'ana na bajram-namazu 190 ..'----.uöenjaka koji zastupaju 213 -.227 prije dizanja istiraha) Ika&o sjedenje na drugirekat(dzelsetul -------------------228 Dizanje nadrugirekat '.------------------------------Melodiöno uöenje Kur'ana I90 ..188 -----------Kur'ana na diumi-namazu Uöenje --------------------188 Bajram-namaz .saftaffafiu afejfü vese{Stoian aos[anifuno1. 3g31 -----Noöninamaz 175 '.-----------------200 alejhi ve sellem----------2o2 Potpuna smirenost naruku'u --------------204 Zikovi i dovenaruku'u -----------207 Zabrana na ruku'u uöenja Kur'ana '' -Vraöenje sarukua 208 .----.--------191 StadauöinionajkogaSejtan ometa u namazu -----191 Ruku(pregibanje u namazu) ----191 Dizanje ruku "----Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nrjesunnet 196 Nastaval opisa rukuaAllahovog Poslanika. Dali serukevezunakonpovratka sarukua 2lI -----------------------212 Pdoritetnije miiljenje---Spuitanje na sedzdu 213 Dokazi spuitaderuku prije koljena-.215 prije ruku Dokazi spustanje koljena uöenjaka koji zastupaju ------Meritomije milljenje218 ---------219 Opissedide -----------------.-221 potpune Obaveza smirenosti na sedzdi -.187 ----.----------------Drugirekat 230 -----------------------------(sjedenje)---Prviteiehhud 230 . -------------183 Kunut-dova na vitr-namazu -------Vrijeme vitr narnaz u komeseklanja 186 ''..---Vitr-namaz 178 --------------------------------182 Udenje Kur'ana na vilr-namazu --------.226 ---potpune Obaveza smirenosti izmedu dvijesedzde ---.-------------= Doveizmedu dvije sedzde 226 "-.-. 225 Vraöanje saprvesedide-----------------------'--.-.. sallallahu .-'.-..-.

----Receruija Abdul-Varisa Ribe. 257 -----------. SALLALLAHU ÄLEJHI VE SELLEM.264 i aksam-namaza Dodatni zikrovi nakonsabah -------Dizanjerukupri dovi nakonnamaza 269 Potiranje licanakon dove--------------------210 ------------'---------Da ti sezikri zaiednitki 272 275 Propiszikm tespihom -------------poslij neposredno e farz-namaza Propisklanjanja sunneta 278 --------------------------.izenie utoeista od öetirislvari------------------Doveprije selama selama---hedavanje '240 242 245 241 247 251 SVOJSTVA POSLANIKOVOG.--uöenje salavata na Dokaziuöenjaka koji zagovaraju -:prvomtesehhudu -----------------------miSljenje Preferirajuöe -------* kaiipßta nateiehhudu Pomjeranje -Tredii öetvnirekar Tra.04 -na tesehhudu Uöenje Salavati teiehhudu --- te se[Iem. 285 prof.259 zikr nakonnamaza Poslanikov. 287 Rihlinorqfiia 289 SadrZaj-'--------300 . ---------------------------.280 Zenei muskarca Nemarazlike izmedunamaza ------------mr. namaza 231 23'7 uöenjesalavata na Dokazi uöenjaka koji ne zagovaraju prvomteiehhudu--. prof. ZIKRA NAKON NAMAZA . Semira Imamovi6a Recenzija 284 Recenzija hfz. sallallahu alejhive sellem. kurraDtevadaGoloia.

. " ""...l :]:qei 'räv I Ih0.'orno bait Lla nskoiiclelnoj L O gL Lröeniaka' savremeilh ' i .''1'o planlu VarisaRlb-'.ra.ca karakte.""".". ...i saiäta Krrduzoviöa svolstva .mr.llsa a nriefri poznaio p oopnnos lanlLr ! Kada s ovolnstudijon le 5lo je s Lrdai trli l ".cenzrleAbdul dLelo je jedno veoma vrijedno.. n .tlkLr.o s'eclaza rr.n liomentarP'rslar l(ovLh a rroiemo rei da le .lr..l. t" gu StrLdila ostäv sebe za iz ob aslif kha hadisaNa6is! Lr'eniacl "" o"fi.iri.n n lnili n. " .]i:1oi. " r .it ....tu.]l':j:i?iji:'l:li". . SlLriIei ler le on pilracl ..ip ltaviie kadaslr nekidetall u iul"rifi frl. "1....ii"."rl"i L'""1.scbno r ec jenaLlöromprslup-L n o kalivo iam llovori li.J o." !t" . .inri malone. " .Seff almamovlca z recenzlle Safeta KLdLlzovöakade e Kniloa Svoslva Poslar kovolj namaza' aLlloranr po filogo öelllLLOna le prvo p."pirrt """g fLkha."iit. " b .."-.prol z r..iee'ro..nd rra dopi ros s amsKm naLlKamä ve k a edan i.svojevrstan -salalah! alrnut A!tor-sekoristlo em.rl tolefarrcJe."...nekÖ r. frosebno L Lrradeno njih od da le.."'" "1il'"r. eÖl KlaflalteonilKoKanosie mene vidje da kLanjam alelh ve seL Ne nogL se otet izvornLom.nS. . .rt rud eclnLl p f e p o u c Lm Ln rj i g u va oo v l r v r j e d nk .u"qo. u n j .uin oÄu ul"ir.i". s a a a h u .ih da :':.stoiodgovararelomeLLonflKolio2Lvlavajrl i kolektnogodnosäL gma dobra lllepog u"-. "rrr"st likharha.lriakoja predstav ie I ovla) Nle'la iob eclos ii"i:'.v. iüÄlo'al"l"-.rpadn .tl lracleia ll:al1^eÖ1.1"] S rini sveobuhvatnost iefiiatsko jezkrikola o!*dl! "lii!fl:lk-'^.a rlro I detalno upoznaleiiakole k anlaoA ahov ko e ras od naraza Poslalikovoll .'Ä.f"liio nnl"t jezkrr u pitarlL jednstvena le antkovo! sal alLahla clhivc dlelokole tfelllas'/ä pranliru vezl sa fonrom Pos opse:nile 'nuÄn.t" lo.zaoslaje na-sliiede va:nostk.t''l'on'poznath Laltl p."j'. ' c o ' L m J e z a d o v o l i s td SVmlllUS]la|]la'ka]lol]lTro!]uoaVl]ätjsvoJenamazebasolakokakoih]eobavao n a : P o s l a n k .. n na u . . posebnr nnfn.lli" lotsteno +24 Lzvole lalboje i'.ii"Äf. l p::]:yaff v sok pravnih ökol'-pol(azao razliöitilr ka ra".i."r"lri".lozlvjel:risvoledrugoizdanJe to!la zlrog le uiemeLielrostL ..Ll]s" r" nanaiem grm cjelrma uosadrL n"Jpl.. ra hfz D:-'vadaGo (ria proi lz recenzij-'l(L veorna znacallrL Ne mozemo a da |r nlegovn djelma ne prepoznamolednLl daJe-zapsanle prstup Cinief naLrör1L a tole r ovorrJtlleLu.. .lf.-' tlUi."1"m.] Lltisklr Loclen o p i " . .da le u p la'rlunase boSnjaöko in.plsano Preclruslimarrsl(or ö ta aökon lavnoö'L ve aLelFl sallallahLl Pos anlk "i. : l l c l rv e s e c n l . z o b z r a n a t o r i a l r l e n l l l r o v o f r i s l e n l e ! d a l o m p l a n lP kl o vl a c m S prenose Lpr'omo vL r o s l a n isabiilFn. je' n-stv:no q: dielo ovo le "Lif ".nn" t. r " .::i:i'i:lli"Tj.L.i.:jLe-1:o5L lra namaza utenrellerL Posanikova potpuliLpfedstavLl iu". .:. nnuino'.. l i " l r l l ." kol. r ro rnleslo re evant ma k zaLlz u'2bcri da oval tvfcllm r odgo'..i ir..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful