HISNUL-MUSLIMI min ezkaril-Kur'ani ves-sunneti ZA TITA SVAKOG MUSLIMANA ( Prema Kur'anu i sunnetu

Poslanika Muhammeda s. a. v. s.)

Autor : Said Al-Kahtani

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! VRIJEDNOST ZIKRA

Kazao je Uzvi eni Allah d elle anuhu: Sje ajte se vi Mene, pa u se i Ja sje ati vas! I zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni. (El-Bekare: 152)

- O vi, koji vjerujete! Allaha esto i mnogo spominjite! 41)

(El-Ahzab:

- ... i mu karcima koji mnogo Allaha spominju i enama, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (El-Ahzab: 35)

- I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i nave er, ponizno i sa strahopo tovanjem i ne podi u i glas, i ne budi nemaran! (El-Araf 205)

Kazao je Allahov Poslanik: "Meselul-l-lezi jezkuru Rabbehu ve-llezi la jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti" Primjer onoga koji se sje a svoga Gospodara spominju i Ga i onog koji Ga se ne sje a je kao primjer ivog ovjeka i mrtvaca. ( K )

Zatim je kazao: "Ela unebbi ukum bi hajri e'a malikum ve ezkaha inde melikikum ve erfe'iha fi dered atikum ve hajrin lekum min infaki-z-zehebi ve-l-veriki ve hajrin lekum min en telkav aduvvekum fe tadribu eanakahum ve jadribu e'anakak-um? Kalu, bela! Kale zikru-l-Lahi te' ala" - elite li da vas obavijestim o va em najboljem djelu, koje je usto: najkreposnije kod va eg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra, zna ajnije i od borbe protiv va eg neprijatelja? Ashabi odgovori e: Da, elimo! - Sje anje na Allaha Uzvi enog. (T,MA )

Kazao je i ove rije i: Uzvi eni Allah ka e: Ene inde zanni abdi bi, ve Ene me ahu iza zekereni, fe in zekereni fi nefsihi - zekertuhu fi Nefsi, ve in zekereni fi melein- zekertuhu fi melein hajrin minhum, ve in tekarrebe ilejje ibren tekarrebtu ilejhi zira an, ve in tekarrebe ilejje zira an tekarrebtu ilejhi ba an, ve in etani jem i etejtuhu herveleten" - Rekao je Allah, d elle anuhu: - Ja sam sa Svojim robom kada misli o Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u dru tvu, i Ja se njega sjetim u jo ljep em dru tvu. Kad mi se pribli i za pedalj, i Ja se njemu pribli im za lakat, a ako Mi se pribli i za lakat, Ja se njemu pribli im za rukohvat.Najzad, ako Mi se pribli i hodom, Ja u se njemu pribli avati urbom. (K)

A kazao je i ovako: "Ve'an Abdillahi bin Busr, radi-je- l-Lahu anhu, enne red ulen kale: "ja Resula-l-Lahi, inne erai'al-islami kad kesuret alejje fe ahbirni bi ej in ete ebbesu bihi" - Kale - "La jezalu lisanuke retiben min zikril-l-Lahi". - Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki ovjek rekao Bo ijem Poslaniku: "O Bo iji Poslani e, meni se ini da ima puno islamskih propisa, pa mi ka i neke najva nije, kojih u se pridr avati", pa mu je rekao: "Neka ti jezik neprestano spominje Allaha, d elle anuhu"(T,MA )

Kazao je i : "Men kare e harfen min Kitabi-l-Lahi fe lehu bihi hasenetun vel-hasenetu bi a ri emsaliha, ve la ekulu: elif-lam-mimharfun ve lakinne elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun" - Ko prou i ( pro ita ) slovo iz Allahove Knjige pribavio je sebi dobro, a za to dobro stje e se deset drugih dobara. Nisam kazao: "elif-lam-mim" jedno je slovo, nego "elif" je slovo, "lam" je slovo i "mim" je slovo. ( T )

Zabilje en je i ovaj hadis: "Ve anUkbete bin Amirin, radijel-l-Lahu

'anhu kale: hared e Resulu-l-lahi (sallallahu `alejhi we sellem) ve nahnu fi-s-suffe fe kale: ejjukum juhibbu en jagduve kulle jevmin ila buthanin ev ile-l-akiki fe je ti minhu bi nakatejni kevmavejni fi gajri ismin ve la kati ati rahimin?-fe kulna: Ja Resule-l-lahi, nuhibbu zalike. Kale: e fela jagdu ehadukum ile-l-mesd idi fe ju allimu ev jakre u ajetejni min Kitabi-l-Lahi azze ve d elle, hajrun lehu min nakatejni, ve selasun hajrun lehu min selasin, ve erbe un hajrun lehu min orbe'in, ve min e adadihinne mine-l-ibili" - Prenosi se od Ukbeta, sina Amirova, da je rekao: " Dok smo mi boravili na sofi, izi ao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, i obratio nam se: Ko od vas ne bi elio svakog dana osvanuti u Buthani ili u Akiki i da mu k tome budu darovane po dvije velike jednogrbe deve na halal na in i ne kao poklon rodbine? Odgovorili smo: Svi bismo to eljeli, Allahov Poslani e. Tada nam on re e: Zar niko me u vama ne eli poraniti u d amiju i u njoj pou avati ili sam prou avati ( itati) dva kur'anska ajeta - to mu je korisnije od dvije deve; tri ajeta su mu na taj na in vrednija od tri deve; etiri od etiri deve i tako redom. ( M )

Kazao je i sljede e: "Men ka' ade mak 'aden lem jezkuri-l-Lahe fihi kanet 'alejhi min-l-Lahi tiretun,ve men idtad e'a mudtad e'an lem jezkuri-l-Lahe fihi kanet' alejhi tiretun" - Ko sjede u dru tvo ne spomenuv i pritom Allaha, Allah se srdi na njega a, tako er, ko legne ne spomenuv i Allaha, Allah se srdi na njega.( D,M )

Kazao je i ovo:"Ma d elese kavmun med lisen lem jezkuru-l-Lahe fihi ve lem jusallu ala nebijji-him illa kane alejhim tiretun, fe in ae azzebehum ve in a egafere lehum" - Grupa koja se okupi na jednom mjestu, a pritom ne spomene Allaha i ne donese salavat na svoga Poslanika, na sebe je navukla Allahovu srd bu. Ako htjedne, Allah e ih kazniti, a ako ne, oprostit e im.( T )

Sli nu poruku kazao je drugom prilikom Poslanik: "Ma min kavmin jekumune min med lisin la jezku-rune-l-Lahe fihi illa kamu an misli d usseti himarin ve kane lehum hasretun" - Skupina koja napusti sijelo ne spomenuv i pri tome Allaha kao da je

MA.kazao je Allahov Poslanik. A Velid dodaje ili je (Poslanik) rekao: " Ko uputi dovu bit e mu usli ena.ustala iza le a magarca. summe de a: Rabi-gfir li. (D. Koji Sebi ravnoga nema. lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu.Hvala Allahu. ve huve' ala kulli ej'in kadir. Ako jo usto abdesti te klanja (nafilu). kona no. Mo nog i Velikog. Koji nas o ivi nakon to nas umrtvi.Kale-l-Velidu: "ev kale de a. i Njemu se. Fe in kame fe tevedda'e.kubilet salatuhu". bit e mu opro teno. oprosti mi". i g) 3. gufire lehu. sallallahu `alejhi we sellem: "Onaj ko se trgne iz sna pa prou i: nema boga osim Allaha Jedinoga. ustud ibe lehu. (B. Njegova je mo iznad svake druge mo i. Nema mo i i sile osim Allahove. bit e mu namaz primljen. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka. (B ) 2. Zatim zamoli: "Gospodaru moj. El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhinnu uru . . neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala: nema boga osim Allaha. ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-aliji-l-azim. i oni su u te koj nesre i.Kale Resulul-l-Lahi sallee-l-Lahu 'alejhi ve selleme: "Men te'arre min-l-lejli fe kale hine jestejkizu-la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu val-Lahu ekber.El-hamdu li-l-Lahi-llezi afani fi d esedi ve redde alejje ruhi ve ezine li bi zikrihi . summe salla. Allah je Najve i. sve vra a.H ) 1) DOVE NAKON BU ENJA IZ SNA 1.

190-191) 2) DOVA PRILIKOM OBLA ENJA ODJE E 5. i nas sa uvaj od kazne d ehenemskom vatrom. Ve e'uzu bike min errihi ve erri ma suni a lehu. .( SS ) 3) DOVA PRILIKOM OBLA ENJA NOVE ODJE E 6. Ente kesevtenihi. Es eluke min hajrihi vehajri ma suni a lehu.Allahu moj.Allahumme leke-l-hamdu.. Koji je zdravim o uvao moje tijelo..El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin . Neka si slavljen. Molim Te za dobro.). (T) 4. koji Allaha spominju stoje i i sjede i. postoje jasni znaci za one koji vjeruju.. i koji me je opskrbio bez moje pomo i i mo i.. i u ijoj je funkciji.Gospodaru na . u izmjeni no i i dana. a prizivam Te protiv zla njegova i .. one. Tebi hvala. vratio mi moju du u i omogu io mi da Ga se sje am spominju i. nisi Ti ovo bez svrhe stvorio. te koji razmi ljaju i o stvaranju Nebesa i Zemlje govore: . (K. Ali Imran. Koji me je odjenuo ovim (ovom odje om. . koje mi ona pru a. Ti si me ovim odjenuo.Hvala Allahu.Hvala Allahu..Doista u stvaranju Nebesa i Zemlje. i le e i na bokovima svojim.

a novom te Allah po astio.(K ) 7) DOVA POSLIJE IZLASKA IZ TOALETA . i g ) 6) DOVA PRILIKOM ULASKA U TOALET 10. ( D. "Bismi-l-Lah" .BG. TL ) 4) DOVA ZA ONOGA KOJI OBU E NOVU ODJE U 7. prizivam Te protiv zla ejtana i ejtanica ). .(Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e'uzu bike mine-l-hubsi ve-lhabaisi . ( T.U ime Allaha.Tubli ve juhlifu-l-Lahu te ala.onoga koje iz njega mo e proiste i.Ilbis d ediden ve'i hamiden ve mut ehiden .T. (D ) 8.Obuci novo.(U ime Allaha) Allahu moj.Iznosio je.BG ) 5) TA SE IZGOVARA PRILIKOM ODLAGANJA ODJE E 9. ivi dostojanstven i umri kao ehid! ( MA.

Za oprost Te molim! ( SS. "Gufraneke" . svrstaj me me u one koji se kaju i svrstaj me me u one koji su uvijek isti! ( T ) 15."E hedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu ve e hedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu" ."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike. "Bismi-l-Lah" . E hedu en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ilejke" .U ime Allaha. 9) DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA 13."Allahumme-d alni mine-t-tevvabine ve-d alni mine-l mutetahhirine" . ( M ) 14.Allahu moj. N ) 8) DOVA PRIJE PO ETKA UZIMANJA ABDESTA 12.11.Svjedo im da nema boga osim Allaha i svjedo im da je Muhammed Njegov rob (sluga odani) i Njegov Poslanik.

ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" . Allahu moj. Od Tebe oprost tra im i samo se Tebi kajem. u Allaha se pouzdavam."Bismi-l-Lahi. molim Ti se da ne zalutam ili ne budem zaveden. da ne inim nasilje ili da meni ne bude u injeno . da ne posrnem ili ne budem naveden na grijeh.S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo."Allahumme inni euzu bike en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azlime ev uzleme ev ed hele ev jud hele alejje" . Svjedo im da nema boga osim Tebe.Allahu moj."Bismi-l-Lahi veled na ve bismi-l-Lahi hared na ve ala Rabbina tevekkelna" ( D ) . tevekkeltu ale-l-Lahi.-Tebi slava pripada.U ime Allaha. ( NFJL ) 10) DOVE PRILIKOM IZLASKA IZ STANA / KU E / 16. Na Gospodara na ega se oslanjamo. i trajna zahvalnost. ( SS ) 11) DOVA PRILIKOM ULASKA U STAN 18. nema pomo i niti mo i bez (mimo) Allahove pomo i i mo i. ( D ) .da ne budem glup ili da se na meni nerazumnost ne ispolji. 17.

ve-d 'al fi sem i nuren. "Bismi-l-Lah. otvori mi vrata milosti Tvoje! ( M ) 14) DOVA PRILIKOM IZLASKA IZ D AMIJE . Allahu moj. podari mi iznad mene i ispod mene svjetlo."E uzu bi-l-Lahi-l-azimi ve bi ved ihihi-l-keri-mi ve sultanihi-lkadimi mine." . pred Njegovo lice asno.12) DOVA PRILIKOM ODLASKA U D AMIJU 19.. ve fi lisani nuren. ve-d 'al min halfi nuren ve min emami nuren. i spas i mir Njegovu Poslaniku."Allahumme-d 'al fi kalbi nuren.Sklanjam se u okrilje Allaha Velikog. osvijetli mi sluh moj i vid moj.pred ejtanom prokletim.ejtani-r-rad im. svjetlo mi daruj! ( K ) 13) DOVA PRILIKOM ULASKA U D AMIJU 20. Allahumme 'a tini nuren" .Allahu moj. daruj mi svjetlo iza mene i ispred mene. ve-d al min fevki nuren ve min tahti nuren. ve-d 'al fi besari nuren. Allahu moj. Njegovu vlast pravje nu ." "Allahumme-ftahli ebva-be rahmetike. podari mi u srce moje svjetlo i u jezik moj svjetlo. U ime Allaha. ve-s-salatu ve-sselamu ala Resuli-l-Lah.

Zadovoljan sam da je moj Gospodar Allah. Jedinog.U ime Allaha. Allahumme inni es eluke min fadlike Allahumme ' asimni mine.Ponavlja se za mujezinom osim kod rije i: "Do ite na namaz. ve bi-l-islami dinen" ( IHZ ) . te svjedo im da je Muhammed rob Njegov i Poslanik Njegov. Allahu moj.Ve ene e hedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu ve e hedu enne Muhammeden' abduhu ve Resuluhu. za titi me od prokletog ejtana.Izgovara se: I ja svjedo im da nema boga osim Allaha.poslije kojih se u i: "la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lah" . Allahu moj. mir i spas Allahovu Poslaniku. da je moj poslanik Muhammed. .( IHZ ) .ejtani-r-rad im" .. .sala-ti ve hajje ale-l-felah" .21." ( K ) 23."Jekulu misle ma jekulu-l-muezzinu illa fi: "Hajje ale-s. ( MA ) 15) TA SE IZGOVARA PRILIKOM SLU ANJA EZANA 22. da je moja vjera islam. Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi Muhammedin Resulen.Ove rije i izgovaraju se nakon to mujezin prou i: E hedu en la ilahe ille-lLahu i e hedu enne Muhammeden Resulu-l-Lahi. do ite na spas". Koji druga nema. molim Ti se da me dobrom obaspe .Nema pomo i niti mo i osim (mimo) Allahove ( pomo i i mo i )."Bismi-l-Lahi ve-s-salatu ve-s-selamu 'ala Resuli-l-Lahi.

Allahummagsilni min hatajaje bi-s-seld i ve-l-mai ve-l-beredi..24. uzdigni ga na uzvi eno mjesto. ( T. Gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo uspostavlja.U i se: . koje si mu obe ao.) _________________________________________________________________ 26. objasnio je rije el-vesile u jednom hadisu u kojem ka e: "Tra ite od Uzvi enog Allaha da mi podari "el-vesile"." (Prim. nakon to se prou i prva dova neposredno poslije ezana. odmakni me od grijeha na razdaljinu kolika je od Istoka do Zapada. podari Muhammedu veliki stepen u D en-netu i svako dobro." . jer tada se dova ne odbija. sallallahu `alejhi we sellem."Allahumme Rabbe hazihi-d-da veti-t-tammeti ve-s-salati-l-kaimeti ati Muhammedeni-l-vessilete-l-fadilete ve-b-ashu mekamen mahmudeni-l-lezi ve ad tehu. (M ) 25.a. (B)(1) _________________________________________________________________ 1)Muhamed. a to je stepen u D ennetu koji mo e dosti i samo Allahov odani rob. Nadam se i molim Uzvi enog Allaha da ja budem taj rob.D ) 16) DOVE KOJIM SE PO INJE NAMAZ ( poslije izgovora tekbira kojim se stupa u namaz ) 27. Allahumme nekkini min hatajaje kema junekka-s-sevbu-l-ebjedu mine-d-denisi.s.Allahu moj.Allahu moj."Allahumme ba'id bejni ve bejne hatajaje kema baadte bejne-lma riki ve-l-magribi." . sa uvaj me od grijeha kao to se uva bijela odje a . Moj Allahu..Izgovoriti salavat na Poslanika.. rec.Za sebe se moli Allahu izme u ezana i ikameta.

innehu la jagfiru z-zunube illa Ente. Tebe samo molim za oprost i Tebi se kajem." . Ja sam Tvoj sluga i Tebi pripadam. i uvijek si hvaljen. Ente Rabbi ve ene abduke. moj namaz i moji obredi."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike ve tebareke-smuke ve te ala d edduke ve la ilahe gajruke. Lebbejke ve s adejke. la ilahe illa Ente. jer ljep em niko osim Tebe ne mo e uputiti. ki om. Estagfiruke ve etubu ilejke. ( SS4 ) 29. o isti me od grijeha svim sredstvima (snijegom. Ve. ( M ) .. La erike lehu ve bi zalike umirtu ve ene mine-l-muslimine. Ti si vladar. (K ) 28. uzvi ena je Tvoja veli ina i nema boga osim Tebe. i ja nisam neznabo ac. Vasrif anni sejji eha."Ved d ehtu ved hije li-l-lezi fetare-s-semavati ve-l-erda hanifen ve ma ene mine-l-mu rikine. tebarekte ve te alejte. Koji nema Sebi ravnog. Prema sebi sam nasilje po inio i priznajem grijehe svoje. Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati li-l-Lahi Rabbi-l-alemine.i ledom). Tako mi je zapovje eno i ja sam musliman. Odazivam Ti se i radujem. Allahu moj. Ti si Gospodar moj. pripadaju Allahu. Tebi se zlo ne pripisuje. a ja sam rob Tvoj. moj ivot i moja smrt.od prljav tine. Allahu moj. nema boga osim Tebe. la jasrifu anni sejji eha illa Ente. Zalemtu nefsi va -tereftu bi zenbi. Blagoslovljeno je Tvoje Ime. Poka i mi put najljep eg ahlaka. Gospodaru svjetova.erru lejse ilejke." Upravio sam lice svoje Onome Koji je stvorio nebesa i Zemlju kao potvrdu Svoje istinitosti. Doista. Gospodaru moj. vel-hajru kulluhu bi jedejke. jer niko osim Tebe ne mo e grijehe opra tati. Allahumme Ente-l-Meliku. ene bike ve ilejke. Zbog toga oprosti mi sve grijehe moje. Vehdini li ahsenil-ahlaki la jehdi li ahseniha illa Ente. i sva dobra su u Tvojim Rukama. Ti si Slavljeni i Uzvi eni. Allahu moj.Tebi slava pripada. fa-gfir li zunubi d emi an. Odstrani od mene lo karakter. jer samo Ti to mo e u initi.

Allahu ekber kebira. ve Muham-medun sallallahu `alejhi we sellem hakkun ve-s-sa'atu hakkun. ve subhane-l-Lahi bukreten ve esila. Svekolika zahvalnost pripada Allahu. leke eslemtu. Inneke tehdi men te au ila siratin mustekim. MA. ( D. Stvaratelju nebesa i Zemlje. ve lika uke-l-hakku . ve alejke tevekkeltu. ve bike hasamtu. Razlu i mi istinu od neistine. ve leke-l-hamdu.ejtani minnefhihi ve nefesihi ve hemzihi. ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira. (3X) Allaha prizivam protiv ejtana. fatire-ssemavati ve-l-erda. Ente Rabbu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne. Allahumme. Svekolika zahvalnost samo Allahu pripada. i Mikaila i Israfila. i njegova navra anja na zlo.Allahu moj. Ente nuru-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne. ve-d ennetu hakkun.. Allahu ekber kebira. Ente-l-hakku. ve ilejke hakemtu.eha-deti. Allahu moj. Fa-gfirli ma kaddemtu ve ma ehhartu. ve ma esrertu ve ma a lentu. ve bike amentu ve ilejke enebtu. alime-l-gajbi ve. zaista."Allahumme leke-l-hamdu. Ente ilahi la ilahe illa Ente. jer samo Ti na Pravi put upu uje onoga koga Ti ho e . Slavljen neka si. Ihdini lima-htulife fihi mine-lhakki bi iznike. Znal e skrivenog i vidljivog . ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira. protiv njegova daha.Ti sudi me u robovima Svojim u pitanjima u kojima se oni razilaze. ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira.. ( M ) 31. ve leke-l-hamdu. Beskona na zahvalnost pripada Allahu. M ) 32." . ve leke-l-hamdu Ente kajjimu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne." . i do aptavanja. (3X) E uzu bi-lLahi mine. Gospodaru D ebraila."Allahu ekber kebira."Allahumme Rabbe D ebraile ve Mikale ve Israfile. ve-nebijjune hakkun. ve kavluke-l-hakku.Doista je Allah najve i. doista Allah je najve i.30. ve-n-naru hakkun. jutrom i uve er. H." . Allah je najve i i ponovo. Ente tahkumu bejne ibadike fima kanu fihi jahtelifun.

Allahu moj . i u Tebe vjerujem."Subhaneke-l-Lahumme. Sveti. oprosti grijehe koje u. Tebi hvala. i D ehennem je istina. Zbog toga. ( K ) 35. i Tvoj govor je istina."Subhane Rabije-l-azim" (3x) . one koje sam tajno po inio kao i one koje sam javno po inio! Ti si moj Bog. Kuddusun. Ti si Istina." . i radi Tvoje hvaljenosti oprosti mi. Hvala Tebi." ( B."Subbuhun. sallallahu `alejhi we sellem. i Muhammed je istina. H) 34. Gospodaru moj Veliki. Hvala Tebi. i vjerovjesnici su istina. (M) 36. Rabbena. ve leke eslemtu. i susret s Tobom je istina. ha e'a leke sem i ve besari ve muhhi.. i Tvoje obe anje je istina. Allahu moj. i Sudnji dan je istina. po initi i one koje sam ve po inio. vebi ha-mdike-l-Lahummegfir li" .Neka si slavljen. Ti si upravitelj nebesa i Zemlje. ve azmi ve'asabi ve ma istekalle bihi kademi. i D ennet je istina. Ti si svjetlo nebesa i Zemlje i onoga to je na njima.Gospodaru na .Slavljeni. Rabbu-l-mela'iketi ve. Gospodar meleka i Ruha. i Tebi se kajem. MS ) 17) DOVE NA RUKU`U ( PREGIBANJU U NAMAZU ) 33."Allahumme leke reka tu. prilikom no nih molitvi u io je ovu dovu: "Allahu moj. mo da. Tebi sam predanost iskazao.Vjerovjesnik.r-Ruhi" . Nema boga osim Tebe.Neka si slavljen. ve bike amentu. i radi Tebe se sukobljavam s neprijateljem i borim protiv njega. i na Tebe se oslanjam. (SS.

jeste: "Allahu moj. a svi smo mi Tvoji robovi."Subhane zi-l-D eberuti ve-l-Melekuti. Tebi ruku (pregibanje) inim." ( M ) . kosti moje i nervi moji. mubareken fihi" ."Rabbena ve leke-l-hamdu hamden kesiren.uo Allah onoga ko Ga hvali. Allahumme la mani a li ma a tajte ve la mu ti li ma mena'te ve la jenfe'u ze-l-d eddi minke-l-d eddu" . ( B ) 40. ( B ) 39. Koji posjeduje silu. MA ) 37.beskona na hvala."Semi a-l-Lahu limen hamideh" . i ono to nose moje noge."Mil e-s-semavati ve mil'e-l-erdi vema bajinahuma ve mil'e ma i te min ej in ba'du. ( D. H ) 18) DOVE NAKON POVRATKA S RUKUA 38. Ehlu-s-sena i ve-l-med di ehakku ma kale-labdu ve kulluna leke abdun.(Gospodaru) Tebi hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju i to Ti ho e osim njih. ve. veli inu i uzvi enost. niti iko mo e dati ono to Ti uskrati . Ti. Tebi skru enost iskazuje moj sluh i vid moj. vlast. Ti zaslu uje svu hvalu i slavu.l-Kibrija i ve-lAzameti" . lijepa hvala u kojoj je (za nas) svaki blagoslov. i moje namisli.. ( M. Tebi hvala . N.Allahu moj. tajjiben. ono to Ti daje niko ne mo e uskratiti.Gospodaru na . SS. a niti ikome koristi njegova snaga pored Tvoje snage. u Tebe vjerujem i radi Tebe sam islam prihvatio. Najpre e to neki rob ka e.Neka si slavljen.

Molim Te hvaljeno u Tvojom. ( M ) 44. Rabbu-l-mela iketi ve-r-Ruha" .19) DOVE KOJE SE U E NA SED DI 41. Tebi sed du inim i Tebe vjerujem. Kuddusun. ve leke eslemtu."Allahumme leke sed edtu ve bike amentu."Subhane-zi-l-d eberuti ve-l-melkuti ve-l-Kibrija i ve-l-azameti " ."Subhaneke-l-Lahumme Rabbena ve bi hamdike-l-Lahumme-gfir li" -Tebi slava pripada. te Koji je. Veli ine i Uzvi enosti. ( M ) 45.Slavljen neka si . Tebare-ke-l-Lahu ahsenu-l-halikine" . Sed ede ved hi li-l-lezi halekahu ve savverehu ve ekka sem ahu ve besarehu. H) . Gospodar meleka i Ruha. moj najvi i Gospodaru! ( SS. Lice moje na sed du pada Onome Koji ga stvori i uobli i. H ) 42. najljep i Stvaratelj. N.Slavljen. ( D.Allahu moj. Tebi sam se potpuno predao. oprosti mi. Sveti. osjetila za sluh i vid otvorio: Blagodaran je Allah. Gospodaru na .Posjedovatelju mo i.Neka Si slavljen. ( K ) 43."Subbuhun."Subhane Rabbije-l-e'ala" (3x) . na njemu.

sa uvaj me i nafaku mi daj."Rabbi-gfir li. ve afini verzukni verfa'ni" .Allahu moj." Allahumme inni e uzu bi ridake min sehatike. N ) 21) DOVE KOJE SE U E PRILIKOM SED DEI . od Tebe tra im za titu pred Tobom. ve bimu'a-fatike min ukubetike. ve evvelehu ve ahirehu ve alanijjetehu ve sirrehu" .(M) 20) DOVE KOJE SE U E IZME U SED DI 48. Rabbi-gfir li" .Allahu moj."Allahumme-gfir li. javni i tajni.Ti si Onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao. sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srd bom Tvojom. la uhsi senaen alej-ke.46.Nisam u stanju ispoljiti Tebi zahvalu. mali i veliki. ( M ) 47.TILAVETA . dikkahu ve d illehu. uputi me i u ini zadovoljnim (bogatim). oprosti mi svaki moj grijeh. pro li i budu i. pod opro taj Tvoj pred kaznom Tvojom. uzdigni me! ( SS.Gospodaru moj. oprosti mi! ( D ) 49. Ente kema esnejte 'ala nefsike " -Allahu moj. ve e uzu bike minke. oprosti mi i smiluj se."Allahumme-gfir li zenbi kullehu. ve-rhamni ve-hdini ve d burni. Gospodaru moj. oprosti mi.

E hedu en la ilahe ille-l-Lahu ve e hedu enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu " . upi i mi poradi nje (dove) dobro kod Sebe i olak aj mi tegobe. ve-d 'alha li indeke zuhren. ( K ) 23) SALAVATI POSLANIKU POSLIJE TE EHHUDA ( U ENJA ET-TEHIJATU ) . blagoslovi i dobrodati. Fe tebareke-l-Lahu ahsenu-l-halikine" . najljep i Stvaratelj. Blagoslovljen je. i Allahova milost i Njegova blagodat. ve tekabbel-ha minni kema tekabbelteha min abdike Davude" . Vjerovjesni e. Allah." Allahumme-ktub li biha indeke ed ren . a. esselamu alejke ejjuhe-n-nebijju ve rahmetu-l-Lahi ve berekatuhu. H.Allahu moj. esse-lamu alejna ve ala ibadi-l-Lahi-s-salihin. Svjedo im da nema boga osim Allaha i svjedo -im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. ve da' anni biha vizren. selam tebi. HA ) 22) DOVE KOJE SE U E NA SJEDENJU U NAMAZU 52. U ini mi je blagom kod Sebe." Ettehijjatu li-l-Lahi ve-s-salevatu ve-t-tajjibatu. i primi je od mene kao to si je primio od Svoga roba Davuda. bi havlihi ve kuvvetihi. HA) 51. (T. ( T. mir nama i dobrim All-ahovim robovima."Sed ede ved hi li-l-lezi halekahu ve ekka sem'ahu ve besarehu. zbog toga.Najljep i selami Allahu.Sed du ini lice moje Onome Koji ga stvori i na njemu oblikova sluh i vid Svojom mo i i pomo i.50.s.

Allahu moj.s. inneke hamidun med id.. smiluj se Muhammedu.53.s. i njegovom potomstvu. a. Doista... a.s. blagoslovi Muhammeda. Doista si Ti Hvaljen i Vje an. njegovim enama i njegovu potomstvu. njegove ene i njegovo potomstvo. Allahu moj.. kema sallejte ala Ibrahime ve'ala ali Ibrahime.Allahu moj."Allahumme inni e'uzu bike min'azabi-l-kabri ve min'azabi d ehenneme ve min fitneti-l-mahja ve-l-memati ve min erri fitneti-l- ."Allahumme salli'ala Muhammedin ve'ala ezvad ihi ve zurrijjetihi kema sallejte'ala ali Ibrahime.s. a. Inneke Hamidun Med id" . ( K ) 24) DOVA NAKON POSLJEDNJEG TE EHHUDA. Allahumme barik'ala Muhammedin ve'ala ali Muhammedin kema barekte'ala Ibrahime ve'ala ali Ibrahime inneke hamidun med id. i njegovom potomstvu. blagoslovi Muhammeda.. Zaista si Ti Hvaljeni i Vje ni." . kao to si blagoslovio Ibrahima. a. i njegovu porodicu. i njegovo potomstvo. a.s. Ti si Hvaljeni i Vje ni.. a.s. kao to si se smilovao Ibrahimu. (B) 54. smiluj se Muhammedu.s. a.Allahu moj. A PRIJE SELAMA 55. kao to si blagoslovio Ibrahima. kao to si se smilovao porodici Ibrahima.."Allahumme salli'ala Muhammedin ve'ala ali Muhammedin .s. Ve barik'ala Muhammedin ve'ala ezvad ihi ve zurrijjetihi kema barekte'ala ali Ibrahime. a. i njegovo potomstvo.

utje em Ti se od grijeha i zla (nesre e). ( K ) 56. la ilahe illa Ente" .Allahu. te pred fitnelukom ovog i budu eg svijeta. Allahumme inni e'uzu bike mine-l-me 'semi ve-l-magremi" . Allahu. Ente-lmukaddimu ve Ente-l-muehhiru. te od ku nji Mesiha Ded ala."Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la jagfiru-zzunube illa Ente.mesihi-d-ded ali" . i u zahvalnosti prema Tebi. Zato. od ovosvjetskih onosvjetskih ku nji. one to po inih potajno i na javi.Allahu. ( K ) 57.Allahu. doista sam sebi po inio nasilje mnogo. N ) . ( K ) 58. Nema boga mimo Tebe! (M ) 59. jedino si Ti Oprostitelj Milostivi. one u kojima nisam mjere imao kao i one o kojima Ti zna bolje od mene."Allahumme e'ini'ala zikrike ve ukrike ve husni'ibadetike" . sklanjam se u okrilje Tvoje pred kaburskom kaznom i pred fitnelukom Mesiha Ded ala.Allahu. prizivam Te da me sa uva od kaburske kazne i od kazne D ehennema. ve e'uzu bike min fitneti-l-mahja ve-lmemati. fa-gfir li magfireten min'indike. ( D. Ti si Prvi i Posljednji. ve ma esrertu ve ma e'alentu. te u pokornosti prema Tebi.Allahu. pomozi mi da istrajem u sje anju na Tebe. ve-rhamni inneke Ente-l-gafuru-r-rahim" . oprosti mi moje ranije grijehe i kasnije. a grijehe ne opra ta niko drugi do Ti."Allahumma-gfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu."Allahumme inni e'uzu bike min'azabi-l-kabri ve e'uzu bike min fitneti-l-Mesihi-d-d d ali. ve ma esreftu ve ma Ente e'a lemu bihi minni. oprost mi Svoj pokloni i smiluj mi Se! Doista.

Molim Te za u itke gledanja u Lice Tvoje. ve es eluke berde-l-aj i ba' de-l-mevti."Allahumme inni es eluke-l-d ennete ve e'uzu bike mine-n-nari" . i za odmor od ivota nakon smrtnog asa."Allahumme inni e'uzu bike mine-l-buhli ve e'uzu bike mine-ld ubni.. za neutoljivu e susreta s Tobom. i molim Ti se za zadovoljstvo Tvoje nakon presude Tvoje. koji mi ne e nesre u prirediti niti gubitak. Allahu. ve es eluke kelimete-l-hakki fi-r-rida ve-l-gadabi. ve es eluke kurrete 'ajnin la tenkati'u. podari mi D ennet. Molim Ti se za neiscrpno blagostanje.evka ila lika ike fi gajri darra e mudiretin ve la fitnetin mudilletin. i molim Te za umjerenost u izobilju i siroma tvu.. Allahu. Allahumme inni es eluke ha jeteke fi-l-gajbi ve. ve es eluke kasde fi-l-gina ve-lfakri. Allahu.60. molim Ti se za moje strahopo tovanje prema Tebi o pitanju skrivenog svijeta i svijeta posvjedo enog. Allahumme zejjinna bi zineti-l-imani ve-d ' alna hudaten muhtedine" ."Allahumme bi'ilmike-l-gajbe ve kudretike 'ale-l-halki ahjini ma 'alimte-l-hajate hajren li ve teveffeni iza 'alimte-l-vefate hajren li. te pred pretjeranom starosti. Molim Ti se za rije Istine u zadovoljstvu i srd bi.Allahu. uljep aj nas odje om imana i u ini nas uputiteljima i upu enim. a skloni od vatre d ehenemske. a usmrti me. ve es eluke ne' imen la jenfedu.( D ) 62. molim Ti se za radost kojoj kraja nema. H ) . ve e'uzu bike min en ureddu ila erzeli-l-'umuri ve e'uzu bike min fitneti-d-dunja ve 'azabi-l-kabri" . ve es eluke lezzete-n-nezari ila ved hike ve. u Tvoje se okrilje sklanjam pred tvrdi lukom i pla ljivo u.Allahu.ehadeti. ako zna da je moja smrt dobro za mene.Allahu. a niti fitneluk zablude. ( N. tako Ti Tvoga poznavanja skrivenog svijeta i Tvoje mo i nad stvorenim .po ivi me tako da ivot bude dobro po mene. ve es eluke-r-rida ba' de-l-kada i. Prizivam Te protiv fitneluka dunjalu kog i kazne kaburske! ( B ) 61.

Koji nije rodio i ro en nije. Dare ljivi. Allahumme Ente-s-Selamu ve minkes-Selamu.i Kome niko ravan nije. Uto i te svakom. ivi. jer Ti si Jedan Jedini. ( N. osim Koga drugog boga nema. Kome pripada svaka hvala. i Kome niko ravan nije . jer si. en tagfire li zunubi.Allahu. ja ze-l-d elali ve-l-ikrami. H ) 64. ja Hajju ja Kajjumu inni es eluke-l-d ennete ve e'uzu bike mine-n-nari" . H ) 25) DOVE NAKON PREDAJE SELAMA ( kojim se zavr ava namaz ) 66. Koji jesi sam opstoje i. molim samo Tebi. sazdavatelju nebesa i Zemlje. Koji druga nema . bi enneke-l-Vahidu-lEhadu-s-Samedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufu ven ehad. ja se.da mi oprosti grijehe moje. doista. Ti Oprostitelj Milostivi. doista Ti se molim. doista. MA. molim Ti se. doista."Esta-gfiru-l-Lahe . Odr avatelju. inneke Ente-l. ja Allahu. Jednog.Allahu. o Allahu. tebarekte ja ze-l-d elali ve-l-ikrami" . ja Bedi'a-s-semavati ve-l-erdi."Allahumme inni es eluke.Allahu. a od vatre me zakloni! ( SS ) 65."Allahumme inni es eluke bi enne leke-l-hamdu la ilahe ila Ente vahdeke la erike leke.(3puta). El-Mennanu.(bi a). molim Te D ennet mi podari. Koji nije rodio i ro en nije."Allahumme inni es eluke bi enni e hedu enneke ente-l-Lahu la illahe illa Ente-l-Ehadu-s-Samedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad" . Posjedovatelju veli ine i plemenitosti.Gafuru-r-Rahim" . Uto i ta svakog . Tebi. i posvjedo ujem da si samo Ti Allah i da nema boga osim Tebe.63. T. ( D.

. Koji druga nema. blagodaran si Ti. lehu-n-ni' metu ve lehu-l-fadlu ve lehu-s-senau-l-hasenu. (B ) 68. ( M ) . Njemu iskreno vjeru ispovijedamo.(33x) ve-l-hamdu li-l-Lahi . po tovanje i sje anje. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. Allahu. ve la na' budu illa ijjahu. lehu-l-mulku ve lehul. Nema pomo i niti mo i nad Allahovom pomo i i mo i. Nema boga osim Allaha. Koji druga nema. Ti si Mir i Ti ga daje . la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. ( M ) 69."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu.Nema boga osim Allaha Jedinoga. Njemu pripada blagodat. On nad sva im ima mo . Allahu. Posjedovatelju veli ine i plemenitosti. makar se bezbo nicima i ne dopadalo. lehu-lmulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in kadir" . a niti dati ono to Ti ne daje ."Subhane-l-Lahi . nema boga osim Allaha Jedinog.Nema boga osim Allaha Jedinoga. ve la jenfe' u ze-l-d eddi minkel-d eddu" ."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage. Nema Boga osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obo avamo. On nad svim mo ima. La ilahe ille-l-Laahu muhlisine lehu-d-dine ve lev keri-he-l-kafirun" . Njemu pripada vlast i hvala.Allaha za oprost molim -(3 puta). Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima mo . ( M ) 67. Allah je najve i (33x).(33x) va-l-Lahu ekber . Allahumme la mani' a lima e'atajte ve la mu' tije lima mena' te.hamdu ve huve' ala kulli ej in kadir la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi. lehu-l-mulku velehul-hamdu ve Huve ala kulli ej in kadir.(33x). la ilahe ille-l-Lahu.Slava Allahu i svaka Mu hvala. niko ne mo e sprije iti ono to si Ti dao.

ikindijskog i jacijskog namaza. U i se deset puta poslije sabahskog i ak amskog namaza.Prou i se sura: Kul huve-l-Lahu Ehad. i On nad svim ima mo .70. juhji ve jumitu ve huve 'ala kulli ej in kadir" (10X) ."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. Kul e'uzu bi Rabbi-l-feleki. ( N ) 72."Allahumme inni es eluke' ilmen nafi' an ve rizkan tajjiben ve' amelen mutekabbelen" . ( T. lijepu nafaku i djelo prihva eno kod Tebe . Koji druga nema. lehu-l-mulku ve lehul-hamdu.u i se nakon selama sabahskog farza. po jedanput poslije podnevskog. ( MA.Nema boga osim Allaha. N ) 71 Prou i se: "ajetu-l-kursijji" poslije svakog namaza. ( D. H ) 73. ig ) 26) DOVE KOJE SE U E U "ISTIHARA"NAMAZU . Njemu sva vlast i zahvalnost pripada. Kul e'uzu bi Rabbi-n-nasi. Jedinog.Allahu. On o ivljava i usmr uje. a po tri puta poslije sabahskog i ak amskog namaza. od Tebe molim korisno znanje.

Rabbi es eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre . otkloni ga od mene i mene sa uvaj od njega.kako god da bude.namazu za svaku priliku. i od Tebe pomo tra im pomo u Tvoje pomo i. i moju smrt ( imenovati o emu se radi ). pou avao nas je istihari . i jer Ti to zna . te na neki na in svoj slu aj u ini sebi jasnim. ve in kunte ta' lemu enne haze-l-emre errun li fi dini ve me' a i ve akibeti emri. moju vjeru i moj ivot.Prenosi D abir. Ti si Jedini znalac tajnog. omogu i da se dogodi. i olak aj mi. summe-rdini bihi" ."Allahumme inni estehiruke bi 'ilmike. ( ako je u Tvom znanju ) ovo dobro po mene. fa-srifhu anni. doga aju) biti zlo po mene. ve Ente ' Allamu-l-gujubi.a. A ako e u ovome (djelu. fa-kdirhu li ve jessirhu li. ve-l-hamdu li-l-Lahi. Allahumme in kunte t'alemu enne haze-l-emre ( imenovati o emu se radi) hajrun li fi dini ve ma' a i ve 'akibeti emri. va-srifni anhu va-kdir lije-lhajre hajsu kane. zatim me blagoslovi tim. zatim me u ini zadovoljnim s tim. U ini mi u tome dobro po mene ." ( B ) 74.l-Lahu vahdehu la erike lehu. fe inneke takdiru ve la akdiru. ve t'aleme la e'alemu. a ja ne mogu. a ja ne znam. pouzdaj se tada u Allaha. i ivot i smrt moju. jer Ti to mo e . Molim Te za Tvoju veliku dobrotu.Ne e se kajati onaj koji od Allaha rje enje tra i i onaj ko se posavjetuje sa iskrenim vjernicima. kao to nas je pou avao suretima iz Kur'ana: Ako vas pritisnu kakve brige."Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi (a za jutarnju: asbahna ve asbeha-l-mulku li-l-Lahi). ( Kur'an 3:159 ) 27) DOVE KOJE SE U E JUTROM I NO U 75. Allah je. a kada se odlu i . ve estakdiruke bi kudretike ve es eluke min fadlike-l-'azimi.. summe barik li fihi. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli ej in kadir. sallallahu `alejhi we sellem . r. ili re i: za ono to u odmah ili kasnije do ivjeti. slijede e: "Allahov Poslanik.74. Tebe pitam za odgovor (rje enje) pomo u Tvog znanja. kazao: "Posavjetuj se s njima u stvarima.a. Allahu. klanjajte dva rekata istihare / neobaveznog namaza/ zatim prou ite ovu dovu: Allahu. vjeru moju. sin Abdullahov. u tom smislu. la ilahe ille.

Tebi se sklanjam pred lijeno u i zlohudom oholo u. ene 'ala ahdike ve va' dike mesteta' tu e'uzu bike min erri ma sana' tu.U no u osmo i no do eka svekolika vlast Allahova (a u jutarnjoj dovi re i e se: jutro do ekasmo i jutro do eka svekolika vlast Allahova). Tebi se sklanjam pred kaznom D ehennema i kaburskom kaznom. oprosti mi. ( B ) 78. a no na: "Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-l-mesiru") Allahu. ( M ) 76."Allahumme Ente Rabbi. i obe anja Tvog u granicama svojim. Tebi se vra am s pomo u blagodati Tvoje prema meni. ( T ) 77. jer osim Tebe niko drugi grijehe ne opra ta."Allahumme bike asbahna ve bike emsejna. ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-n-nu uru" (tako po inje jutarnja dova. Tvojom voljom ivimo i umiremo i Tebi se vra amo). ebu'u leke bi ni' metike 'alejje. Gospodaru moj. Ve e'uzu bike min erri hazihi-l-lejleti ve erri ma ba'deha. halakteni ve ene 'abduke ve. Tvojom voljom jutro do ekasmo i Tvojom voljom u no u osmo. ja sam na tragu zavjeta Tebi datog. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i on nad sva im ima mo . stvorio si me i ja sam rob Tvoj.ma ba' deha. nema boga osim Tebe. Koji druga nema. po Tvojoj volji umiremo i po Tvojoj volji bivamo ponovo pro ivljeni (a no na glasi: Allahu. Stoga. fagfir li."Hasbije-l-Lahu la ilahe illa Huve. Ti si Gospodar moj. Tvojom voljom ivimo.Allahu . ve ebu'u bi zenbi. Rabbi e'uzu bike mine-l-keseli ve su i-l-kiberi. fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente" . 'Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbu-l-'ar i-l-'azim" (7x) . Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog. Tebi priznajem grijehe svoje. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam po inio. molim Te za sva dobra ove no i (jutra) i za dobra poslije nje (njega). Rabbi e'uzu bike min azabin fi-n-nari ve azabin fi-l-kabri" . Allahu. Tvojom voljom u no ulazimo i jutro do ekujemo. la ilahe illa Ente.

"Allahumme Alime-l-gajbi ve.ehadeti.ejtani ve irkihi. Tebi se sklanjam pred zlom moje du e. te od svega to me mo e zadesiti s le a. Rabbe kulli ej in ve melikehu: E hedu en la ilahe illa Ente. FJL. 80. ( IS. Allahu. Poznavao e skrivenog i pojavnog (svijeta)."Bismi-l-Lahi-l-lezi la jedurru me' a-smihi ej un fi-l-erdi ve la fi- . Allahumme-stur 'avrati veamin rev'ati. Prizivam Tvoju Veli inu da ne budem epan odozdo. Allahu. Allahumme inni es eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. i pred zlom ejtana i njegovog irka. sa uvaj me s moje prednje strane.. e'uzu bike min erri nefsi ve min eri."Allahumme inni es eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi-d-dunja ve-lahireti.Allah mi je sam dostatan. Allahummehfazni min bejni jedejje ve min halfi ve 'an jemini ve 'an imali ve minfevki ve e'uzu bi azametike en ugtale min tahti" . Allahu. molim oprost i za titu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Fatire-s-semavati ve-lerdi. Sazdavatelju nebesa i Zemlje. ( D. Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju: svjedo im da nema boga osim Tebe. T ) 82. s desne ili lijeve strane i odozgo. ( D. molim oprost i za titu Tvoju u porodici i imovini mojoj.Allahu..Pomo u savr enih Allahovih rije i za ti ujem se od svakog zla ( u iti 3x ).Allahu. Na Njega se oslanjam. a umiri moju bojazan. te da me sa uva od injenja zla prema sebi ili bilo kom muslimanu. i On je Gospodar Ar a vi njeg (u i se 7 puta jutrom i nave er).. nema boga osim Njega. ve en akterife 'ala nefsi suen ev ed urrehu ala muslimin" . pokrij moja sramna djela. MA ) 81."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min erri ma haleka (3x) . D) 79.

( K ) ."Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegisu. ( M ) 85. a.S imenom Allaha.. vjerovjesnik (3x). molim Te za obilatu milost Tvoju . Jedinoga. Njemu pripada vlast nad sva im i sva zahvalnost."Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" (100x) . On sve mo e (nad svim ima mo ).popravi stanje moje svako i ne prepusti me sebi samom ni jednog trena! ( HA ) 87."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu.Neka je slavljen i hvaljen Allah. T ) 83.s-sema i ve Huve-s-Semi ' u-l-'Alim" (3x) .O Ti ivi. Postojani. T ) 84. Muhammed. u razmjeri zadovoljstva koje je Sam Sebi odredio. Koji druga nema. ( D. nikakvo zlo na Zemlji i na nebesima ne mo e se po initi (3x). vjera islam.Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar. salla-l-Lahu alejhi ve selleme" (3x) ."Subhana-l-Lahi ve bi hamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete Ar ihi ve midade kelimatihi" (3x) ."Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi-l-islami dinen ve bi Muhammedin nebijen. lehu-l-mulku ve lehul-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in kadir" (100x) . kad se Njegovo ime spomene. ( M ) 86. aslih li e ni kullehu ve la tekilni illa nefsi tarfete ajnin" . te ine Njegova prijestolja (AR A) i mno tvene osebujnosti Njegovih rije i.Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama brojnosti Njegovih stvorenih bi a.s.Nema boga osim Allaha. ( H.

s.Vjerovjesnik je ujutro i nave er izgovarao dovu . koji nije idolopoklonik. iskrenog monoteista.U i sure Ihlas. A kada u no u e i prou i isto.ta u izgovarati. ISFJL ) 90. ( H. Kul euzzu bi Rabbi-n-nas" (3X) . u vjeri Vjerovjesnika na eg. a. Muhammeda.Kazao je Allahov Poslanik. sallallahu `alejhi we sellem ."Kul Huve-l-Lahu Ehad Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek. Jedinoga. muslimana. potomstva.l-mulku ve lehul-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in kadir" . prenosi da je Allahov poslanik Muhammed. sallallahu `alejhi we sellem. na principima ehadeta (rije i: la ilahe illellah). kad nastupi no i osvane jutro po tri puta. i u vjeri praoca na eg Ibrahima. ne e ti trebati ni ta vi e za bilo to ili protiv bilo ega. sallallahu `alejhi we sellem: Svako ko. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega" imat e nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog. ( MA ) 89. slijedi mu to isto sve do sabaha.ve 'ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-mu rikine" . rekao: "Izgovaraj!" .( D. sin Habibov."Nema boga osim Allaha.88.po tri puta jutrom i ve erom .Abbdullah. bit e uzdignut za deset stupnjeva. sallallahu `alejhi we sellem.."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. Felek i Nas. Allahov Poslani e? . im ujutro ustane.s. Koji druga nema. lehu."Asbahna 'ala fitreti-l-islami ve 'ala kelimeti-l-ihlasi ve ala dini nebijjina Muhammedin. T )-( i Ajetul-kursijju u jutro i no i )(HA) . za ti en od ejtana sve do no i. a.."Jutro smo do ekali u krilu islama. izgovori dovu . bit e mu pobrisano deset grijeha.

podi i u se.28) DOVE PRED ODLAZAK NA SPAVANJE 91. jer on ne zna ta je poslije njega u nju u lo."Kada legne u postelju. Allah e ti odrediti uvara da ti se ejtan ne pribli i u toku no i. A kad se ve nasloni u postelji. fe in emsekte nefsi fe-rhamha ve in erselteha fa-hfazha bima tahfezu bihi ibadeke-ssalihine" . to bi ponovio tri puta. budi milostiv prema njoj. Gospodaru moj. bit e mu dosta: "Vjeruje Poslanik u ono to mu je dostavljeno (objavljeno) od njegova Gospodara i vjernici. za titi je kao to si za titio Svoje dobre robove! ( K ) . neka. po ev i od glave i prednjeg dijela tijela." ( ajeti 285 i 286 ) ( K ) 94.. ( K ) 92. sve do sabaha. a ako je vrati . ( B ) 93. po ao na spavanje i legao u postelju. te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko mo e dohvatiti. prou i: Ajetulkursijju" dokraja. Allah mu se smilovao i spasio ga.Kada neko nakon to se probudio iz sna ustane iz postelje. prije nego to ponovo legne.neka izgovori dovu: "Bi-smike Rabbi veda' tu d enbi ve bike erfe'uhu. Poslanik. Felek i Nas. prije nego to zaspi ."Ko no u prou i posljednja dva ajeta sure "El-bekare".S Tvojim imenom. dobro otrese svoj pokriva (rubove njegove) tri puta. legoh na bok i ako bude Tvoja volja."Svake no i kad bi. sastavio bi otvorene dlanove prema licu.. puhnuo u njih i prou io (u njih) suru Ihlas. Ako uzme moju du u.

H ) 96.95. Rabbena ve Rabbe kulli ej in. Allahumme inni es eluke-l-afijete" . umirem i ivim.eha fa-hfazha ve in emetteha fagfir leha. Ti si. Tebi pripada njena smrt i njen ivot.t-Tevrati ve-l-Ind ili ve-l-Furkani: E'uzu bike min erri kulli ej in."Bismike-l-Lahumme emutu ve ahja" . sa uvaj me od kazne Svoje na dan kada bude o ivio Svoje robove.S Tvojim imenom. Leke mematuha ve mahjaha. Allahu moj. "El-hamdu li-l-Lahi" (33) i "Allahu ekber"(34) . (K) 98. ve Entez-Zahiru fe lejse fevkake ej un. D ) 97.eto."Allahumme inneke halakte nefsi ve Ente tev-effaha. Tebe molim za oprost! ( M.za titi je. ve Ente-l-Ahiru fe lejse ba'deke ej un. in ahjejt. ve Ente-l-Batinu fe lejse duneke ej un.Poslanik je. na spavanje. stvorio moju du u i Ti je umrtvljuje . Gospodaru sedam nebesa i Prijestolja velikog. Allahu. ( 3x ) ( T. Ente ahizun bi nasijetihi. ( K ) 99.Allahu. doista. to vam je bolje od ma kog sluge. a ako je umrtvi oprosti joj. po to bi polo io svoju desnu ruku pod desnu sljepoo nicu. ikdi anne-d-dejne ve agnina mine-l-fakri" ."Ho ete li (vas dvoje) da vas uputim na ne to to je po vas bolje od bilo kakvog sluge? Kad po ete u postelju. pa ako je o ivi .Allahu . Allahumme Ente-l-Evvelu fe lejse kableke ej un."Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb'i ve Rabbe-l-ar i-l-azimi. Gospodaru na . prou io: "Allahumme kini azabeke jevme teb' asu ibadeke" . Falika-l-habbi ve-n-nava ve Munezzile.Allahu. izgovorite: "Subhana-l-Lah" (33x).

fe kem mimmen (min men) la kafije lehu ve la mu vi " . te Koji Sebe u ini nama dostatnim i Koji nam se smilova. i poslije Tebe ne e biti ni eg. ( T. Ind ila i Furkana ( Kur'ana ) .Kada se odlu i i i u postelju. i prije Tebe nije bilo ni ta.Allahu. koliko je onih koji za sebe nemaju za titnika i skrbnika! ( M ) 101. da sebi u inim zlo ili da u zlo uvu em bilo kog muslimana. Ti si Posljednji.ehadeti. i iznad Tebe ne postoji ni ta.. svjedo im da nema boga osim Tebe.Ti si Vidljivi. ( T. D ) 102. Poznavao e skrivenog i pojavnog. Ti si Skriveni. Ti si Prvi."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at'amena ve sekana ve kefana ve avana. Ti si Taj Koji svim upravlja . sallallahu `alejhi we sellem. Koji nas nahrani i napoji. i bez Tebe ni ta ne postoji. Ta.i svega to postoji. Tebi se sklanjam pred zlom du e moje i pred zlom ejtana i njegova mnogobo tva. ne bi zaspao prije negoli prou i dvije sure: Es-Sed da i Tebareke. Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju. Stvaratelju nebesa i Zemlje.s-semavati ve-lerdi. Objavitelju Tevrata.ejtani ve irkihi ve en akterife 'ala nefsi suen ev ed urrehu ila muslimin" .Poslanik."Allahumme' Alime-l-gajbi ve.Hvala Allahu.Tebi se sklanjam pred zlom sva ijim. E'uzu bike min erri nefsi ve min erri.. Rabbe kulli ej'in ve melikehu. Ti Koji daje da zrnevlje i ko tice proklijaju. N ) 103. potom lezi na desni bok i prou i dovu: "Allahumme eslemtu . prethodno se abdesti poput abdesta za namaz. oslobodi nas duga i u ini nas neovisnim o siroma tvu! ( M ) 100. e hedu en la ilahe illa Ente. Fatire. Allahu moj.

umrijet e u vjeri islamu. TE AKO JE NEKO POGO EN OSJE AJEM TUGE 105. ( T.)( K ) 29) DOVE KOD PREVRTANJA U SNU 104. r.nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve ved d htu ved hi ilejke ve eld e tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke. jer nema skloni ta ni spasili ta pred Tobom osim kod Tebe.l-Vahidu-l-Kahharu Rabbi-s-semavati ve-l-erdi ve ma bejnehume-l-Azizu-l-Gaffar" . Tebi predadoh du u svoju. Milog Opro tavatelja. te protiv ejtanskih nagovaranja na zlo i njihova prisustva.D ) .a.Za titu tra im pomo u Allahovih savr enih Rije i pred srd bom Njegovom i kaznom Njegovom. Jednoga i Silnoga. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte" ."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min gada-bihi ve 'ikabihi ve erri 'ibadihi ve min hemezati.. koju si spustio.ejatini ve en jahdurun" . Vjerujem u Tvoju Knjigu. ( Pa ako umre . sallallahu `alejhi we sellem.Allahu. Prenosi Ai a. NFJL. kada bi se u snu prevrnuo (s boka na bok) izgovarao ovu dovu "La ilahe illa-l-Lahu. i upravih lice svoje.. ( HA. i u Tvoga Vjerovjesnika. da je Allahov Poslanik. i prepustih (sklonih) le a svoja iz elje i straha. i oporu ih stanje svoje. IS ) 30) DOVA PROTIV ( DO IVLJAJA ) NEMIRA I STRAHA U SNU . Gospodara nebesa i Zemlje i prostora me u njima. koga si poslao. protiv zla robova Njegovih. la meld ee ve la mend a minke illa ilejke.Nema boga osim Allaha.

ve barik li fima e'atajte. ( K ) 107."Prevrne se na drugu stranu.DOVE ( NA VITR-NAMAZU ) 111. .mole i Ga za za titu protiv ejtana i ru nog sna." ( M ) 109."Allahumme-hdini fimen hedejte."Ustane i klanja (nafilu). a sanjanje ru nog od ejtana.Onaj ko sanja san koji mu nije drag. Kad neko od vas snije to mu je drago.31) DOVE .( 3x ) ( M ) 108. neka to ne pri a osim onome ko mu je drag.Snovi enje lijepog dolazi od Allaha.U E SE POSLIJE SNOVI ENJA ILI SANJANJA 106." ( M ) 32) KUNUT . innehu la jezillu men valejte (ve la je 'izzu men 'adejte) tebarekte Rabbena ve te' alejte" ."Ne e nikome san obznaniti. ve kini erre ma kadajte fe inneke takdi ve la jukda 'alejke. ako to eli. i potom prou i: "e'uzu bi-l-Lahi"." ( M ) 110. neka u lijevu stranu puhne tri puta. ve 'afini fimen 'alejte. ve tevelleni fimen tevellejte.

( SS4. Tebe obo avamo i Tebi molitvu obavljamo. nego vjerujemo u Tebe. Tebi slu imo i Tvojoj se milosti nadamo. ve e'uzu bike minke.Allahu. mi. bezbo nike susti e. i Uzvi en. H. HA. Ente kema esnejte 'ala nefsike" -Allahu. Tvoja kazna. uputi me me u one koje si ve uputio.Allahu.. a ne obratno. Tebi se pokoravamo i odri emo se onih koji Tebe ne vjeruju. DR. doista. Tebi sed du inimo i Tebi hitamo. pomo od Tebe tra imo. nerd u rahmeteke ve nah a 'azabeke. Tvoje se kazne pla imo. uistinu. pod opro taj Tvoj pred kaznom Tvojom. jer ja ne mogu obujmiti granice hvale i pouzdanja u Tebe. preuzmi odgovornost nada mnom s onima nad kojima si ve preuzeo. ( BHSK ) 33) DOVA POSLIJE SELAMA VITRNAMAZA ."Allahumme ijjake na' budu ve leke nusalli ve nesd udu ve ilejke nes' a ve nahfidu. ( SS4. la uhsi senaen alejke. oprosti mi s onima kojima si ve oprostio. Gospodaru na . BHizme u zagrada ) 112. Allahumme Inna neste' Inuke ve nestagfiruke ve nusni alejke-l-hajre ve la nekfuruke ve nu'minu bike ve nahda' u leke ve nahle' u men jekfuruke" . sa uvaj me od zla odluka koje si ve donio. jer Ti propisuje stvari. Tebi. H. i na dobru Tebi zahvaljujemo. Blagoslovljen si. Ti si onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao."Allahumme Inni e'uzu bi ridake min sehatike ve bi mu' afatike min' ukubetike. ne uzdi e se onaj koga si Ti ve odbacio. sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srd bom Tvojom. za titu tra im od Tebe pred Tobom. MA ) 113. Allahu. Inne 'azabeke bil-kafirine mulhik. i oprost od Tebe molimo. Ne pori emo Te.

Gospodaru meleka i Duha . s tim da bi tre i put dovu prou io naglas i polahko. ili ih. razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih. prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bi a saop io. es eluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev 'allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi-l-'ilmi-l-gajbi indeke. ( B ) . da bi potom poslije selama prou io dovu: "Subhane-l-Meliki-l-Kuddusi (Rabbi-l-mela iketive-rRuhi") .(3x). svjetlom grudi mojih. pak.Allahu. sallallahu `alejhi we sellem.(3x) . zato. te pred teretom dugovanja i ljudske nadmo i. 'adlun fijje kada uke. od iznemoglosti i ljenosti."Allahumme inni euzu bike mine-l-hemmi ve-i-huzni ve-l-'ad zi ve-l-keseli ve-l-buhli ve-l-d ubni ve dal i-d-dejni ve galebeti-rrid ali" . Moj polo aj je u Tvojoj ruci. doista. svjetlo. rob Tvoj. zadr ao kod Sebe kao znanje nedoku ivog.Slavljen neka si.114. Sveti Vladaru.Poslanik. nasijeti bi jedike. krtosti i uspani enosti. sin robinje Tvoje. " Kul ja ejjuhe-lkafirun" i "Kul Huve-l-Lahu Ehad". praktikovao je na vitr namazu u iti sureta: "Sebbihisme Rabbike-l-e 'ala". ( H ) 116. sin roba Tvoga. en ted 'ale-l-Kur'ane rebi'a kalbi ve nure sadri ve d ela e huzni ve zehabe hemmi" Allahu. za titu od Tebe tra im od brige i alosti. ja sam. ja sam podlo an i nadamnom se sprovode propisi. pravi nost po mene je odluka Tvoja. madin fijje hukmuke."Allahumme inni 'abduke-ibnu 'abdike-ibnu emetike. prizivam Te da mi Kur'an u ini prolje em srca mog. (N.DK ) 34) DOVE PROTIV ZABRINUTOSTI I ALOSTI 115.

doista sam ja bio me u grje nicima.Nema boga osim Tebe. Udobri mi cijelo moje stanje. ( K ) 118. subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine" . Nema boga osim Allaha. I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Gospodara Prijestolja velikog.Allah. la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-lAr i-l-kerim" . za milost Tvoju molim."Allahumme rahmeteke erd u fe la tekilni ila nefsi tarfete' ajnin ve aslih li e' ni kullehu."Allahu. Nema boga osim Tebe.U E SE PRI SUSRETU SA NEPRIJATELJEM ILI S ONIM KOJI IMA VLAST . Gospodara Prijestolja milostivog."La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu. Allah je Gospodar moj. ( D ) 36) DOVE .Allahu. Kome ja ne pretpostavljam ni ta."La ilahe illa Ente. Neka si slavljen Ti. Velikog i Blagog. ( T. Allahu Rabbi. Nema boga osim Allaha. HA ) 120. la u riku bihi ej'en" . H ) 119. ( D. la ilahe illa Ente" . Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje.Nema boga osim Allaha. la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Ar il-azimi.35) DOVE PROTIV TUGE I POTI TENOSTI 117.

"Hasbune-l-Lahu ve ni' me-l-Vekil" . ( D ) .do kraja. ( D.l-Ahiru ve-zZahiru ve-l-Batinu. ( D ) 122."Allahumme.Prou i: "Euzu bi-l-Lahi" . bike ed ulu ve bike esulu ve bike ukatilu" . ( M ) 126. Pomo u Tvojom sam vo en.Tako e do i kraj onome u to sumnja. Prou i: "Amentu bi-l-Lahi ve rusulihi" . Ti si Onaj od Koga snagu uzimam i pomaga moj. On svaku stvar poznaje.On je Prvi i Posljednji. Tvojom pomo i pobje ujem i Tvojom pomo i borim se.121. molimo Te da njihove spletke na njih usmjeri i kod Tebe se sklanjamo pred njihovim zlima.Allah nam je dostatan.U E SE KAD NEKOGA OBUZME SUMNJA U IMAN 124.Allahu. i divan li je On Skrbnik! ( B ) 37) DOVE . ve Huve bi kulli ej in' alim" . Vidljivi i Skriveni. Ente 'adudi ve Ente nesiri.Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike ."Allahumme inna ned ' aluke fi nuhurihim ve ne' uzu bike min ururihim" .Allahu. T ) 123. (K ) 125.Prou i rije i Uzvi enog Allaha: "Huve-l-Evvelu ve.

.". prou i: "E'uzu bi-l-Lahi.38) DOVE .U E SE ZA OSLOBO ENJE OD DUGA 127.kfini bi halalike 'an haramike.KADA KLANJA A OBUZME EJTAN ( u namazu ) 129. ( M ) 40) DOVA-U I SE KAD OVJEKU . pred nemo i i lijeno u. da se obratio Poslaniku. krtosti i kukavi lukom. ve-l-buhli ve-l-d ubni. za titi me halalom Svojim od harama Tvoga i u ini me bogatim ( neovisnim ) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe. ve-l-ad zi ve-l-keseli."Allahumme inni e'uzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni. Kada ga osjeti . ve dal' I-d-dejni ve galebeti-rrid ali" . ve agnini bi fadlike 'ammen sivake" . teretom duga i nasiljem ljudi. Poslanik mu odgovori: .okreni se malkice u lijevu stranu i triput u ini kao da pljuje .Allahu.Prenosi Osman.(B ) 39) DOVA . sklanjam Ti se pred brigama i tugom.Allahu. Pa sam tako postupio i s tim se vi e nisam sretao.To je ejtan po imenu Hinzeb.. izme u mene i moga namaza i u enja isprije io se ejtan i pobrkao me. rekav i mu: Allahov Poslani e. (T) 128."Allahumme . sin 'Asov.

T ) 42) DOVE KOJE SE U E ZA ODSTRANJIVANJE EJTANA I NJEGOVA NAVO ENJA NA ZLO 132. koji po ini grijeh." ) ( M 1/ 539 ) . ( Ovo potvr uje hadis Muslima:"Ne pretvarajte ku e u kabure. T ) 133.U enje propisanih dova i u enje Kur'ana. iza i 'te sehlen" .Svakom vjerniku. i te ko u ini lahkim. ( IIIB. pa potom uzme lijepo abdest.Allahu moj.. i zatim zamoli Allaha za oprost. ne mo e biti lahko e mimo onog to Ti ne u ini . ( K ) 134.POSTANE TE KO 130.U enje ezana.U enje: "E'uzu bi-l-Lahi" ( D. Ti."Allahumme la sehle illa ma d e' altehu sehlen ve Ente ted 'alul-hazne. ako ho e . ejtan bje i iz ku e u kojoj se u i sura Bekare. IS ) 41) DOVA I POSTUPAK KOJI VALJA U INITI NAKON TO SE U INI GRIJEH 131. Allah oprosti po injeni grijeh. ( D. klanja dva rekata.

u io dovu za za titu unuka Hasana i Husejna.43) DOVE .otvara prostor za ejtanski posao. Doista. sallallahu `alejhi we sellem. "da sam" . ne reci: "Da u inih tako i tako".Prenosi sin 'Abbasov. prilikom posjete bolesniku izgovorio bi . Allah bio zadovoljan s njima dvojicom. (M ) 44) DOVA KOJOM SE ZA TI UJU DJECA 136. U svakom pogledu u obojici ima dobra.Poslanik. nego ka i: "Allah je to odredio i to je htio. (B) 45) DOVE . u inio je. koja glasi:"U 'izukuma bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min kulli ejtanin vehhammetin.U E SE PRILIKOM POSJETE BOLESNIKU 137.Jak vjernik je bolji i Allahu dra i od slabog vjernika. a kada te ne to zadesi. Allah mu se smilovao i spasio ga. da je Poslanik. ve min kulli 'ajnin lammetin" -Za titu Allahovu molim za vas pomo u Allahovih savr enih rije i pred ejtanom i pred zlim pogledom.U E SE KADA SE DOGODI NE TO NEPO ELJNO I KAD OVJEK BUDE SAVLADAN NEKOM SITUACIJOM 135. Pomo tra i i ne kloni.

sedamdeset hiljada meleka u e njemu salavate sve do sabaha. sedamdeset hiljada meleka salavat donose na njega sve do no i.Svaki bolesnik.Alija." ( B ) 138. krenuo je put d enetskog palminjaka. ako Allah da. a po to sjede.( D. pro me ga Allahova milost. pri a da je uo Poslanika kako ka e: "Kada neko posjeti svog brata muslimana. T ) 46) VRIJEDNOSTI POSJETE BOLESNICIMA 139. ( T. koga posjeti brat musliman prije nego ovom nastupi smrtni as i prou i mu sedam puta dovu: Molim Uzvi enog Allaha. sin Ebu .ove rije i: "La be'se tahurun in a' Allah" -"Ne bilo opasno. Gospodara Prijestolja velikog. a ako ga posjeti no u.ozdravit e. Allah ti s ovim grijehe o istio."Allahuma-gfir li ve-rhamni ve elhikni bi-r-refikil-e'ala" .Talibov. oprosti mi i smiluj mi se! Pridru i me dru tvu Najuzvi enijeg.(7x) . (K ) . da ti zdravlje da . MA ) 47) U E IH BOLESNICI U O AJNOM STANJU 140. Ako ga posjeti izjutra.Allahu."Es' elu-l-Lahe-l-'azim Rabbe-l-'Ar i-l-'azimi en ju fike" .

( B ) 142.( T. la ilahe ille-l-Lahu ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" . ( D ) 49) DOVA ."Inna li-l-Lahi ve inna ilejhi rad i' un. i nakon nje podari mi ve e dobro! ( M ) .Mi..141. nema pomo i niti mo i osim od Allaha.a. nema boga osim Allaha Jedinog.U I SE NAKON PRESELJENJA NA AHIRET NEKOGA 144. Allahu pripadamo i svi Mu se. Allahu.Onaj ije posljednje rije i budu: la ilahe ille-l-Lah. vra amo. la ilahe ille-l-Lah-dehale-l-d ennete" . la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. prenosi da je Poslanik. daruj mi u ovom (nesre i). pa potom tako vla nim potirao svoje lice i izgovarao ovu dovu: "la ilahe ille-l-Lah" . la ilahe ille-lLahu lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu.Nema boga osim Allaha. nema boga osim Allaha Jedinog. Allah mu se smilovao i spasio ga. MA ) 48) PODSJE ANJE OVJEKA NA SAMRTI DA IZGOVORI EHADET 143. Koji druga nema."Men kane ahiru kelamihi. r. la ilahe ille-l-Lahu vahdehu. u i e u D ennet. nema boga osim Allaha.Hazreti Ai a. bez dvojbe."La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber.Nema boga osim Allaha . stavljao ruke u vodu.smrt nastupa u stanjima agonije. Allahumme 'd urni fi musibeti va hluf li hajren minha" . doista. Allah je najve i.

grijehe mu pobri i i sa uvaj ga. uzdigni njegovo mjesto me u onima koji su zaradili Tvoju uputu (D ennet) i odredi mu nasljednika me u onima koji ostaju (na dunjaluku).Allahu. ( M ) 51) D ENAZETSKE DOVE 146. oprosti mu i smiluj se."Allahumma-gfir lehu ve-rhamhu ve' afihi va'fu 'anhu ve ekrim nuzulehu ve vessi mudhalehu vagsilhu bi-l-mai ve-s-seld i ve-l-berdi ve nekkihi mine-l-hataja kema nekkajt e-s-sevbe-l-ebjeda mine-ddenisi ve ebdilhu daren hajren min darihi ve ehlen hajren min ehlihi ve zevd en hajren min zevd ihi ve edhilhu-l-d ennete ve e'izhu min 'azabi-l-kabri (ve azabi-n-nari)" . snijegom i hladnim zrakom. Gospodaru svjetova! Kabur mu u ini irokim prostorom i udobnim i osvijetli mu ga. ja Rabbe-l-'alemine. po asnim ga mjestom blagodari i irokim u ini ulazak u kabur.Allahu. oprosti ."Allahumma-gfir li fulan (bi-ismihi) ve-rfa' dered etehu fi-lmehdijjine va hlufhu fi' akibihi fi-l-gabirine va-gfir lena ve lehu. Oprosti nama i njemu.50) DOVA . o isti ga od grijeha kao to bijelu odje u isti od prljav tine! Udijeli mu ku u ( ahiretsku ) bolju od njegove dunjalu ke i drugu bolju od njegove dunjalu ke! U D ennet ga uvedi i za titi ga kazne zagrobne ( i od vatre d ehenemske )! ( M ) .tome i tome (po imenu).U I SE PRI SKLAPANJU O IJU UMRLOM 145. o isti ga vodom. veefsih lehu fi kabrihi ve nevvir lehu fihi" .

inneke Ente-l-Gafuru-r-Rahimu" . Ti si Oprostitelj Milosrdni. Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihi' ale-l-islami ve men teveffejtehu minna fe teveffehu 'ale-l-imani. preseli ga u imanu! Allahu. pove aj broj njegovih djela. ne obaziri se na grijehe njegove! ( HA ) 52) D ENAZETSKA DOVA ZA MALODOBNO DIJETE .Allahu. H ) 149. a onoga koga na ahiret preseli .te zbog toga oprosti mu i smiluj mu Se."Allahumma-gfir li hajjina ve mejjitina ve ahidina ve gaibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. onoga koga po ivi me u nama. mu kim i enskim! Allahu.Allahu. sin robinje Tvoje potrebuje milost Tvoju. H ) 148. ( MA. na im mla ima i na im starima. fa-gfir lehu verhamhu. doista. jer."Allahumme (navesti ime) fi zimetike ve habli d ivarike. in kane muhsinen fe zid fi hasenatihi. doti ni je u Tvojoj za titi i u dosegu Tvoje brzine . za titi ga od stradanja u kaburu i od d ehenemske kazne! Ti si Posjedovatelj iskrenosti i Istine .Allahu. a ako bude grje nik. ve in kane musien fe ted avez' anhu" .147.zato. fe kihi min fitneti-l-kabri ve azabi-n-nari! Ve Ente ehlu-l-vefa i ve-l-hakki. ne uskrati nas Tvojih nagrada njemu i ne skreni nas s pravoga puta poslije njega! ( MA. na im prisutnim i na im odsutnim. rob Tvoj. Allahumme la tahrimna ed rehu ve la tudilluna ba' dehu" . u ini da ivi u islamu. oprosti na im ivima i na im mrtvima. a Tebi ne treba kazna njegova."Allahumme 'abduke ve-bnu emetike ihtad e ila rahmetike ve Ente Ganijjun 'an 'azabihi. Ako bude dobro initelj.

a. u ini da na a dobra djela. fe-ltasbir ve-ltahtesib" . budu te a na vrijednosti.150. Allahumme sekkin bihi mevazinehuma ve e azim bihi ud urehuma ve elhikhu bi salihi-l-mu' minine ve.DM ) 151. s njegovim zagovaranjem.Allahu.Allahu moj. u ini ovo malodobno dijete dobitkom i zalihom njegovih roditelja i zagovornikom.Hasan (unuk Poslanikov). te oprostio grijehe tvom umrlom .s.d 'alhu fi kefaleti Ibrahime ve kihi bi Rahmetike 'azabe-l-d ehimi" ( u i se nakon dove za oprost ) .. u ini ga na om zalo enom vrijedno u. Zato."Allahumme-d 'alhu feretan ve zuhren livalidejhi ve efi' an mud aben. malodoban je u io Fatihu i ovu dovu: "Allahumme-d a' lhu lena feretan ve selefen ve ed ra" . ijem e zagovaranju biti udovoljeno! Allahu.Allahu pripada ono to je uzeo i Njegovo je ono to je On dao.! Svojom milo u ga za titi od vatre pakla! (BB. Allah zadovoljan bio s njim. ( NV ) .Allah ti nagradu uve ao i pomogao da lak e podnese svoju bol."Inne li-l-Lahi ma ehaze. te radi njega pove aj nagradu njemu i njegovim roditeljima! Sjedini ga s dobrim vjernicima i u ini ga zalogom Ibrahima.Ili ako bi kazao samo ove rije i: E'azam-l-Lahu ed reke ve ahsene 'azaeke ve gafere li mejjitike . strpi se i vjeruj u to! ( K ) 153.. te na im prethodnikom i nagradom! ( BG ) 53) RIJE I ( DOVA ) KAO IZRAZ SUOSJE ANJA 152. Kod Njega se sve doga a po odre enoj mjeri. ve lehu ma e'ata ve kullu ej in 'indehu bi ed elin musemma .bilo bi ispravno.

"E-s-selamu alejkum ehle-l-dijari mine-l-mu minine ve-lmuslimine ve inna. nakon to se zagrne kabur zemljom. Nes elu-l-Lahe lena ve lekumu-l-afijete" -Mir s vama.Poslanik.54) DOVA . HA ) 56) DOVA .namaza): "Zatra ite oprosta za brata va eg i zamolite mu prisebnost. stao bi iznad kabura i obratio se prisutnim (klanja ima d enaze . in a e-l-Lahu bikum lahikune. priklju iti vama! Allaha molimo da nama i vama oprost Svoj dadne! (M) .U I SE NAKON ZAGRTANJA KABURA UMRLOG 155.U I SE PRILIKOM POSJETE MEZARISTANIMA 156."Bismi-l-Lahi ve 'ala sunneti Resuli-l-Lahi" .U I SE PRILIKOM SPU TANJA UMRLOG U KABUR 154. sallallahu `alejhi we sellem. stanovnici smrtni kih domova vjernika muslimana! Mi emo se. (D.H) 55) DOVA .S Allahovim imenom i po sunnetu Allahova Poslanika (postupamo). jer sada ga meleci pitaju! ( D. ako Allah da.

Kada bi Abdullah.U I SE PRI JAKOJ GRMLJAVINI 159. molim Te da ovo (nevrijeme) izdobri i za titu Tvoju tra im pred nesre om koja bi se mogla dogoditi! ( D. a meleci iz straha prema njemu! ( MT ) 59) KI NE DOVE .57) DOVE .Allahu."Allahumme inni es eluke hajreha ve e'uzu bike min erriha" . te protiv zla kojeg on u sebi nosi i koga sobom donosi! (K) 58) DOVA . kao takvog. sin Zubejrov. prekinuo bi razgovor i izgovorio ovu dovu: "Subhane-l-lezi jusebbihu-r-ra'du bi hamdihi vel-melaiketu men hifetihi" -Slava Onome Koga grom slavi hvalom. a za titu kod Tebe tra im protiv zla vjetra. MA ) 158. kao takav za dobro koje on u sebi nosi i za dobro koje sam sobom donosi. molim Te da vjetar bude dobro."Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma fiha ve hajre ma ursilet bihi.U E SE PRILIKOM JAKIH VJETROVA 157. ve e'uzu bike min erriha ve erri ma fiha ve erri ma ursilet bihi" .Allahu. uo grmljavinu.

'ad ilen gajre ad ilin" -Allahu.Allahu. korisnu i ne tetnu. to br e i bez odlaganja. ( D ) 161. ki u nam obilnu spusti! Ki u nam obilnu spusti! Ki u nam spusti. ki om obilnom napoji Svoje robove i Svoj ivotinjski svijet! Ra iri milost Svoju i o ivi ovu Svoju zamrlu zemlju! ( D ) 60) DOVA .U I SE KADA PADA KI A 163.Allahu. spusti nam posvuda obilnu ki u. nafi'an gajre darrin. za ki u korisnu molim Te! ( B ) 61) DOVA . molimo Te! ( K ) 162."Allahumme egisna!" (3x) . prijatnu i plodnu.U I SE NAKON PADANJA KI E 164. ven ur rahmeteke ve ahji beledeke-l-mejjite" ."Mutirna bi fadli-l-Lahi ve rahmetihi" . meri en muri an.160."Allahumme-ski 'ibadeke ve behaimeke."Allahumme sajjiben nafi an" ."Allahumme-skina gajsen mugisen.Allahu.

in a-lLahu" Nestala je e ."Allahu ekber. u ini nam ga dobrodo lim u znaku sigurnosti i imana. Allahu. mira i islama.Allah je najve i.Ki a nam je podarena dobrotom Allahovom i Njegovom milo u."Allahumme havalejna ve la'alejna! Allahumme 'ale-l-'akami vez-zirabi ve butuni-l-evdijjeti ve menabiti. izvan na eg okru enja spusti ove ki e. ako Allah htjedne! ."Zehebe-z-zame' u ve-btelleti-l-'uruku ve sebete-l-ed ru..Allahu. na humusno zemlji te i na kr ovite stijene. te pomo i u onome to Ti voli i to Te raduje. DR ) 64) IFTARSKE DOVE 167.U I SE KAO MOLITVA ZA PRESTANAK VELIKIH KI A 165. Na Gospodar i tvoj Gospodar (mjese e) jeste Allah.ed eri" .U I SE PRILIKOM VI ENJA HILALA ( MLADOG MJESECA) 166. a ne na nas! O Allahu. a nagrada je osigurana. ( K ) 62) DOVA .. Allahumme ehillehu 'alejna bi-l-emni ve-l-imani ve-s-selameti ve-l-islami v-t-teufiki lima tuhibbu ve terda! Rabbuna ve Rabbuke-l-Lahu" . ( T. natopile se ile. u utrobe dolinas i korjeni ta drve a (isprazni ki ne oblake )! ( K ) 63) DOVA .

( D. lijepa i blagoslovljena zahvalnost na ovoj nafaci. ."El-hamdu li-l-Lahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi gajre mekfijjin ve la muvedde'in ve la mustagnen 'anhu Rabbena" . Bismi-l-Lahi" za po etak i za kraj.Allahu pripada velika. blagoslov nam daj u hrani i hrani nas boljom od nje! A onaj koga Allah napoji mlijekom neka se zahvali rije ima: "Allahumme barik lena fihi ve zidna minhu" -Allahu moj. ve at'imna hajren minhu" -Allahu."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at'ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin" -Hvala Allahu. Koji me nahrani i opskrbi bez moje pomo i i mo i! ( SS ) 171. a ako zaboravi prou iti prije po etka obroka. neka prou i:"Bismi-l-Lahi".U E SE PRED PO ETAK OBROKA 168. T ) 169.U E SE POSLIJE OBROKA 170.Kada neko od vas sjede za obrok. blagoslovi ovo mlijeko i pove aj nam njegovu koli inu! ( T ) 66) DOVE . neka prou i kada se sjeti: "Bismil-Lahi fi evvelihi ve ahirihi.Onaj koga opskrbi hranom neka se zahvali rije ima: "Allahumme barik lena fihi. ig ) 65) DOVE . ( D.

"Allahumme at' im men at' ameni ve-ski men sekani" Allahu."Allahumme barik lehum fima rezaktehum va-gfir lehum verhamhum" Allahu."Eftare' indekumu-s-sa imune ve ekele ta'a mekumul-ebraru. dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili! ( D ) .asti nas redovno i ne u ini nam ovu nafaku posljednjom. nahrani onog ko je mene nahranio i napoji onog ko je mene napojio! ( M ) 69) DOVA DOMA INU KOJI NAS UGOSTI IFTAROM 174. oprosti im i smiluj im se!( M) 68) DOVA ONOM KO NAPOJI ILI TO HTJEDNE URADITI 173. mi bez hrane ne mo emo opstati. blagoslovi im ono ime si ih opskrbio. Gospodaru na . ve sallet alejkumu-l-mela iketu" .Posta i kod vas iftarili. ( B ) 67) DOVA GOSTA DOMA INU JELA POSLIJE 172.

sjedite za sofru! ( M ) 71) DOVA .Allah ti se smilovao.pristupite! Ako postite. blagoslovi nam plodove na e.Allahu. Tada ete mu uzvratiti: "Jerhamuke-l-Lahu" ." Kada budete pozvani da pristupite obroku . Vi na to uzvratite: "Jehdikumu-l-Lahu ve juslih balekum" .Hvala Allahu.70) PONA ANJE POSTA A KADA BUDE POZVAN DA PRISTUPI SOFRI 175.Kada neko od vas kihne. i blagoslovi nam grad na . onda u ite dove doma inu. neka ka e: "El-hamdu li-l-Lahi".Allah vas (te) uputio i uljep ao va e (tvoje) stanje! (B) .( POSTUPAK ) KADA NEKO KIHNE U NA OJ BLIZINI 177. blagoslovi nam mjere na e (za mjerenje plodova) i blagoslovi nam opskrbu na u! ( M ) 72) DOVA . a ako ne budete postili ."Allahumme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi muddina" .U I SE KAD SE UGLEDAJU RANI PLODOVI 176.

Allahu. kupi mu jaka deve ( ili.U I JE MLADO ENJA SAM SEBI. neka izgovori dovu: "Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma d ebelteha' alejhi ve e'uzu bike min erriha ve erri ma d ebelteha' alejhi" .Kada se neko izme u vas o eni. ili za ku ne porodi ne potrebe unajmi poslugu. A ako.U I SE O ENJENOM UDATOJ 178. TE DOVA KOJA SE U I KADA KUPIMO SEBI KAKVU IVOTINJU 179. neka je uzme za vrhove rogova ili glave. pak. kakvu drugu ivotinju ). te neka izgovori istu dovu! ( D. pak. bude dobro. molim Te da bude najbolja i da ono emu je ona po naravi sklona. N ) 74) DOVA .73) DOVA . MA ) 75) DOVA PRIJE POLNOG ODNOSA U BRAKU ."Bareke-l-Lahu leke ve bareke 'alejke ve d eme' a bejnekuma fi hajrin" Allah te blagoslovio i svaku ti blagodat dao! Allah vas sjedinio u dobru! ( SS.

ejtane ma rezaktena" .Allaha prizivam protiv ejtana prokletog! ( K ) 77) DOVA KADA UGLEDAMO NESRETNIKA 182.ejtani-r-rad im" ."Euzu bi-l-Lahi mine.180.U I SE U KRUGU SIJELA .ejtane ve d ennibi."Bismi-l-Lah.. Allahumme d ennibne.Allahu. Koji me za titi od onoga to je tebe zadesilo i dade mi prednost nad mnogo ime to je stvorio! ( T ) 78) DOVA . skloni nas od ejtana i skloni ejtana od onoga ime si nas opskrbio! ( K ) 76) DOVA PROTIV IZLJEVA SRD BE 181."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi' afani mimma ibtelake bihi ve feddaleni 'ala kesirin mimmenhaleka tefdila" -Hvala Allahu..

Onaj Koji pokajanja prima i grijehe opra ta ! ( T.a. e hedu en la ilahe illa Ente. govori (ili uradi) lo e. Allahu moj! Nema . estagfiruke ve etubu ilejke" Ai a. oprosti mi i pokajanje moje primi. na to djelo se stavlja biljeg. r.183."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike. pak. svako u enje Kur'ana i svaki namaz.a. zavr avao rije ima. prenosi da je brojao kako je Allahov Poslanik. a ko. jer Ti si. ko ispravno govori ( dobro radi ) kao zavr ni in. to je navelo h. prenosi slijede e: Allahov Poslanik. Od Tebe oprosta tra im i Tebi se kajem!(SS) 79a) DOVA KOJOM SE ZAVR AVAJU SVI SKUPOVI / SIJELA 184a. r. sallallahu `alejhi we sellem.. a glase: "Neka si Slavljen i Hvaljen.Da. sallallahu `alejhi we sellem.Neka si slavljen. la ilahe illa Ente.Gospodaru moj."Subhaneke ve bi hamdike. ig ) 79 DOVA ZA ISKUPLJENJE SKUPA ( KRUGA SIJELD IJA ) 184."Omer. estagfiruke ve etubu ilejke" . jo te ne vidjeh da si odsijelio sijelo. doista. izgovarao po stotinu puta: "Rabbi-gfir li ve tub 'alejje inneke Ente-t-Tvvabu-l-Gafur" . one (te rije i) mu do u kao iskupljenje. u toku sijela sa ashabima. i neka Ti je hvala.. svjedo im da nema boga osim Tebe. u io Kur'an ili klanjao namaz.Ai u da mu se obrati: "Alahov Poslani e. a da nisi zavr avao tim rije ima (dovom)?" Odgovorio joj je: . Allahu. redovito je svako sijelo sa ashabima.

za za titu od smutnje Ded alove.Boga osim Tebe. sin Serd isov. bit e sa uvan od Ded ala.) . (Pogledaj dove broj 55 i 56. sallallahu `alejhi we sellem. neka ka e dobro initelju: "D ezake-l-Lahu hajren" . poslije ega sam mu se zahvalio: "Gafera-l-Lahu leke" .Allah ti oprostio.i tebi! ( H.( I time e se zahvaliti. Allahov Poslani e! A on mi odgovori: "Ve leke" .Abdulah. H ) 80) DOVA ZA ONOG KOJI TI KA E: "ALLAH TI OPROSTIO" 185.Allah te nagradio dobrim. i s njim obrokovao.) ( T ) 82) DOVA KOJOM SE MOLI ALLAHOVA ZA TITA OD DED ALA 187. kazuje nam: "Do ao sam kod Poslanika.Ko nau i napamet prvih deset ajeta iz sure "El-Kehf".Onaj kome bude u injeno dobro. NFJL ) 81) DOVA ZA ONOGA KO TI U INI DOBRO 186. Prou iti "E'uzu bi-l-Lahi" na posljednjem te ehhudu svakog namaza . Koga ja za oprost grijeha molim i Kome se iskreno kajem! ( NFJL.

"Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike" ."Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike" .Allah te blagoslovio. MA ) 86) DOVA KOJOM SE ZA TI UJEMO OD STRAHA PRED ( MNOGOBO TVOM ) IRKOM .83) DOVA ZA ONOGA KOJI TI KA E DA TE VOLI ZARAD ALLAHA 188. ( NFJL. porodicu i imovinu tvoju! Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vra anje duga na vrijeme.Allah ti blagoslov dao u porodici tvojoj i imovini tvojoj! ( B ) 85) DOVA ZA ONOG KO TI POSUDI SREDSTVA U SLU AJU POTREBE 190."Ehabeke-l-lezi ahbebteni lehu" -Volio te Onaj radi Koga me voli ! ( D ) 84) DOVA ZA ONOGA KOJI TI PONUDI MATERIJALNU POMO 189.

"Allahumme la tajre ill tajruke ve la hajre illa hajruke ve la ilahe gajruke!" . i nema dobra osim Tvoga. Nema boga osim Tebe! ( U i se kada ujemo ili vidimo da to neko ini odre uje svoj pravac kretanja prema kretanju ptica. vjeruju i da mu ptice donose dobro. Poslanik se zahvalio rije ima: "Dvostruko ti bio darovan!" . time e nagrada na a nama ostati. samo Ti budu nost poznaje . ( IS ) 88) DOVA KOJOM SE OVJEK OGRA UJE OD GATANJA 193.Neka vas Allah blagoslovi! .Bo e moj. za titi me da irk ne u inim prema Tebi svjesno.Kada se sluga Ai in vratio.Uzvratimo im kako su nam za eljeli. Allah s njom zadovoljan bio.On joj odgovori: "Rekli su": "Bareke-l-Lahu fikum!".Ai a. kada je Poslaniku bila poklonjena ovca.Fe tekulu Ai etu ."Allahumme inni e'uzu bike en u rike bike ve ene e'alemu ve estagfiruke lima la e'alemu" . ona ga upita: " ta ka u?" . kazuje nam: "Jednom. IS ) .Neka i njih Allah blagoslovi! .Ai a tada uzvrati: "Ve fihim bareke-l-Lahu!" .Allahu. ig ) 87) DOVA KOJOM MOLIMO ZA ONOG KOJI NAM SE ZAHVALI DOVOM NA NA OJ HEDIJI ILI ATERIJALNOJ POMO I ( SADAKI ) 192.) ( H.191. i molim Te da mi oprosti za ono to po inim nesvjesno! ( H.

hvala Allahu. Allahu ekber. ve inna ila Rabbina le munkalibun. Zaista sam po inio nasilje prema sebi.S Allahovim imenom (polazim)."Allahu ekber. zasigurno. Allah je najve i. fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente" . Allahu ekber. El-hamdu li-l-Lah. Allahu ekber. Hvala Allahu. Allahu ekber. Neka si slavljen."Bismi-l-Lah. grijehe. Allah je najve i. Allahu ekber. Allahu. El-hamdu li-l-Lahi. Gospodaru na em vra amo. Jer.A . Allahumme hevvin 'alejna seferena haza va-tvi' 'anna bu dehu. zato oprosti mi. ne opra ta niko drugi osim Tebe! ( D. Allahumme inna nes eluke fi seferina haza el-birre. ve inna ila Rabbina le munkalibun. el-hamdu li-l-Lahi. Allahumme inni e'uzu bike min va sai-sseferi ve keabeti-l-menzari ve su i-l-munkalebi fi-l-mali ve-l-ehli" . (i jo jednom) hvala Allahu. Subhan e-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine. doista. Slavljen neka je Onaj Koji nam je omogu io ovo putovanje za koje mi nismo bili sposobni. Allah je najve i.89)DOVA KADA SE PO E NA PUT PRIJEVOZNIM SREDSTVOM ( NA JAHA OJ IVOTINJI ILI AUTOM ) 194.T ) 90) PUTNA DOVA ( DRUGA ) 195. Subhane-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine. Mi se. fa-gfir li. Subhaneke-lLahume inni zalemtu nefsi. el-hamdu li-lLahi. Hvala Allahu. ve-t-takva ve mine-l-'ameli ma terda. Allahumme Ente-s-Sahibu fi-ssefari v-l-halifetu fi-l-ehli.

poslije povratka bi dodao: "Ajibune. molim Te za dobrobit ovog naselja i za dobrobit njegovih itelja. ta ibune.za titi me od zamora i nesre a na putu."Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb'i ve ma azlelne ve Rabbe-leredine-s-seb'i ve ma aklelne ve Rabbe. te tuge koja bi me mogla zadesiti zbog imovine i porodice! . Allahu. a mi ga ne bismo bili sposobni obaviti sami. Gospodaru na em vra amo. ve e'uzu bike min erriha ve erri ehliha. Mi se. Gospodaru sedam Zemalja i onoga to one dr e.U I SE PRILIKOM ULASKA U NEKO SELO ILI GRAD 196. Allahu svome pobo ni i zahvalni! ( M ) 91) DOVA .Vra amo se i trajno kajemo. Gospodaru vjetrova i onog to oni nose. doista.ejatini ve ma adlelne ve Rabbe-r-rijahi ve ma zerejne : Es eluke hajre hazihi-l-karjeti ve hajre ehliha ve hajre ma fiha.. zato . Gospodaru ejtana i onog koga su oni zaveli. N ) 92) DOVA . Allah je najve i. Allah je najve i. Neka je slavljen Onaj Koji nam je omogu io ovo putovanje. molimo Te da nas prati dobro na putu na em i odanost Tebi. a razdaljinu njegovu podno ljivom! Allahu. a od na ih djela samo ona kojima si Ti zadovoljan! Allahu. ve erri ma fiha" -Allahu.Allah je najve i. te od zla njegovih mje tana i svega onog to je u njemu! ( HA. IS. li rabbina hamidune" . Gospodaru sedam nebesa i onoga to ona natkriljuju. Ti si Gospodar na putu i uvar u porodici. olak aj nam ovo putovanje. kada se povrati ku i s puta.A. te za dobrobit svega to se u njemu nalazi! Za titu Tvoju tra im od zla ovog naselja. prou i se ista dova i jo doda: .U I SE PRILIKOM ULASKA U . 'abidune.

U E IH MUSAFIRIMA ONI KOJI OSTAJU . ( D ) 94) DOVA . On pro ivljava i usmr uje."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. ( T. juhji ve jumitu ve Huve Hajjun la jemutu.U I SE KADA UJEMO DA JE IVOTINJA KIHNULA 198.TR NICU / AR IJU 197. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost."Estevdi' ukumu-l-Lahe-l-lezi la tedi' u veda i'uhu" . Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu. Koji Sebi ravnog nema. U Njega je svako dobro i On je ponad svakog. izgubiti! ( H. MA ) iji se amanet ne mo e 95) DOVE . HA ) 93) DOVA . Koji ne umire."Bismi-l-Lah" .Nema boga osim Allaha Jedinoga.Ostavljam vas u amanet / na brigu Allahu.S Allahovim imenom.U I JE MUSAFIR ZA ONE KOJI OSTAJU 199. i On je ivi. Bi jedihi-lhajru ve Huve 'ala kulli ej in Kadir" .

D abir.Kad bismo se popeli na kakvu uzvi icu. a kad bismo se spustili s nje. neka nam u ini lijepim (mogu e) neprilike! Gospodaru na . kazuje nam: .Neka uje / onaj koji slu a hvaljenje Allaha. prou ili bismo tekbir. T ) 201."Zevvedeke-l-Lahu-t-takva ve gafere zenbeke ve jessere leke-lhajre hajsu ma kunte" . Rabbena sahibna ve efdil 'alejna a'izen bi-l-Lahi mine-n-nari" . ve emaneteke ve havatime 'amelike" .U I SE PRILIKOM . oprostio ti grijehe i olak ao ti injenje dobrih djela gdje god da se na e ! ( T ) 96) DOVA PRILIKOM USPINJANJA NA BRDO ILI PLANINU I SILASKA S NJIH 202.Allah ti uve ao tvoju odanost Njemu. budi nam Pratiocem i dobrotom nas Svojom obraduj! Allahu se utje emo pred vatrom D ehennema! ( M ) 98) DOVA .Allahu povjeravam vjeru tvoju. neka je Allah zadovoljan s njim."Estevdi' u-l-Lahe dineke."Semi'a sami'un bi hamdi-l-Lahi ve husni belaihi 'alejna. u ili bismo "Subhane-l-Lah"! ( B ) 97) DOVA .( H.U I JE MUSAFIR KOJI PORANI NA PUT 203.200. d elle anuhu. amanet / polog tvoj i zavr etke djela tvojih.

ONERASPOLO I . hvale i Ga.Pomo u Allahovih savr enih rije i utje em se protiv zla svega to je stvorio! ( M ) 99) DOVA . obo avaju i na eg Gospodara i Allah je obistinio Svoje obe anje. On je mo niji iznad svega drugog. u povratku na svakom uzvi enju prou io ovu dovu: "Allahu ekber (3x) La ilahe ille-lLahu vahdehu la erike lehu.Sin Omerov. Sadeka-l-Lahu va'dehu ve nesare 'abdehu ve hezzeme-lazabe vahdehu" .ZAUSTAVLJANJA U NEKOM MJESTU NA PUTOVANJU ILI KAKVOM DRUGOM PRISTANI TU 204. Allah bio zadovoljan s njima dvojicom. Abidune li Rabbina hamidune.U I SE PO POVRATKU S PUTA 205. PAK. Koji Sebi ravnog nema. lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in Kadir. pomogao je Svoga roba i sve protivnike Sam porazio! ( K ) 100) KAKO E POSTUPITI ONAJ KOGA ZADESI NE TO DRUGO TO GA OBRADUJE ILI GA. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. kazuje da je Allahov Poslanik. nakon bitke ili obavljenog had a. Taibune. Vra amo se i kajemo.Nema boga osim Allaha Jedinoga. Ajibune."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min erri ma haleka" .

Poslanik bi. H ) 209. nego salavatima me spominjite! Va i salavati sti u do mene ma gdje da ih izgovorili." ( D. Allah mu se smilovao i mir podario: "Ne pretvarajte kabur moj u svetkovi te.Hvala Allahu na svemu ( to daje)! ( IS. a on me salavatom ne spomene! ( T. po ijoj se blagodati zbivaju dobri doga aji. Allah mu se smilovao i spasio ga. Allah mu se smilovao i mir podario: " krtica je onaj u ijem prisustvu bude spomenuto moje ime. izgovarao rije i: "El-hamdu li-lLahi-l-lezi bi ni'metihi tetimmu-s-salihatu" . Allah mu se smilovao i mir podario: "Onoga ko mene jednim salavatom spomene.Kazao je Poslanik.206.Kazao je Poslanik. izgovarao bi ovu dovu: "Elhamdu li-l-Lahi' ala kulli halin" . kada bi mu se dogodilo ne to emu bi se obradovao. sallallahu `alejhi we sellem 207. A kada bi mu se dogodilo ne to emu se ne bi radovao.Hvala Allahu.Kazao je Poslanik. ig ) 102) IRENJE SELAMA / ISLAMSKOG POZDRAVA . Allah e deset puta spomenuti!" ( M ) 208. FJL ) 101) VRIJEDNOST IZGOVARANJA SALAVATA NA POSLANIKA.

neka je Allah zadovoljan njima dvojicom.Kada ujete horoza da kukuri e. Allah mu se smilovao i mir podario: "Ne ete u i u D ennet dok ne budete vjerovali.jer pijetao je vidio meleka. irenje selama me u svijetom.Abdullah. pak. ( B ) 212. kazuje da je neki ovjek upitao Vjerovjesnika. sin Omerov.Kazao je Poslanik.Kazao je Ammar. ako ga budete upra njavali? Nazivajte selam jedni drugima!" ( M ) 211. Allah mu se smilovao i mir mu podario: " ta se u islamu smatra me u najboljim djelima?" Poslanik mu je odgovorio: "Hranom nahrani onoga kome je potrebna i selam nazivaj onome koga poznaje i onom koga ne poznaje ! ( K ) 103) KAKO POSTUPITI KADA SE UJE PJEVANJE HOROZA I REVANJE MAGARCA 213.210.jer magarac je spazio ejtana!(K ) . sin Jasirov. pomaganje siroma nih onda kada je i sam potreban. Allah zadovoljan bio s njim: "Ko sjedini tri vrline obujmio je puninu vjerovanja: nepristrasnost prema sebi. molite Allaha za dobrote Njegovim rije ima: "Allahumme inni es eluke min fadlike" . a ne ete vjerovati dok se ne budete me usobno voljeli! Ho ete li da vas uputim ka ne emu to e me u vama uspostaviti ljubav. a ako. ujete revanje magarca prou ite: "E'uzu bi-l-Lahi" .

kojeg god da sam vjernika grdio . Ja samo iznosim svoje mi ljenje o spomenutom.jer su te ivotinje spazile ono to mi ne mo emo vidjeti.Kada ujete zavijanje pasa i revanje magarca no u.Ebu . Nije mi nakana da ikog precjenjujem iznad ocjene Bo ije. a Allah najbolje zna o njemu.Hurejre pripovijeda da je uo Vjerovjesnika kako ka e: "Allahu.pribli i ga time Sebi na Danu sudnjem! ( K ) 106) KAKO E POSTUPITI MUSLIMAN U IJEM PRISUSTVU NEKO HVALI DRUGOG MUSLIMANA 216. ( M ) . Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Ako neko od vas bude hvalio svoga prijatelja.Kazao je Poslanik.104) KAKO POSTUPITI KADA SE UJE ZAVIJANJE PASA NO U 214. neka obavezno ka e: Ahsibuhu va-l-Lahu hasibuhu ve la uzzeki 'ala-l-Lahi ehada . prou ite: "E'uzu bi-l-Lahi" . ( D.U I SE ZA ONOGA KOGA SI RU IO 215.H ) 105) DOVA .Ja ga znam takvog.

la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. po eo bi od Saffe.Gospodaru na . Koji Sebi ravnoga nema. opisuju i Poslanikov had . lehu-l-mulku. Koji obe anje Svoje ispuni i roba Svoga poma e. Poslanik bi prou io ajet: "inne-s-Safa ve-l-Mervete min e' airi-l-Lahi". BG. po eo. H. la ilahe ille-l-Lahe vahdehu. d elle anuhu .Saffa i Merva su Allahova asna mjesta .Poslanik.D abir nam. i sve . Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je ponad svega. prenosi slijede e: Po to bi se pribli io Saffi.Po eo je na na in kako je Allah. odakle mu je pogled dosezao do Bejtullaha. potom bi upravio lice svoje prema Kibli. ve hezeme-l-ahzabe vahdehu!" "Nema boga osim Allaha Jedinoga. Dakle. Nema boga osim Allaha Jedinoga. ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in Kadirun. izgovoriv i: "La ilahe ille-l-Lahu va-lLahu ekber. end eze va'-dehu ve nesare' abdehu. daj nam dobro na ovome svijetu i dobro na drugome svijetu! Sa uvaj nas d ehenemske vatre! ( D.. .107) DOVA KOJA SE U I IZME U DESNOG UGLA KABE I CRNOG KAMENA ( Elhad erul-esveda ) 217. u a e slijede u dovu izme u njenog desnog ugla i Crnog kamena: "Rabbena atina fi-d-dunja hasenetenh ve fi-l-ahireti haseneten ve kina 'azabe-n-nari" . F S ) 108) DOVA KOJA SE U I PRILIKOM BORAVKA NA SAFFI I MERVI 218. Allah mu se smilovao i mir mu podario. vr e i tavaf oko Kabe.. popev i se na nju.

.."Najbolja dova je ona koja se izgovara na dan Arefata.Nema boga osim Allaha Jedinoga."Allahu ekber.ASNOG HRAMA 220. A u drugom predanju se navodi da je to isto Poslanik obavljao na Mervi. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je iznad svega! ( T ) 110) DOVA KOJA SE U I KOD "ME 'ARILHARAMA" .protivnike Sam porazi!" Potom bi Allahu dovu u inio. te najbolje to sam ja u io i poslanici prije mene jeste: "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli ej'in kadir" . Lehulmulku ve lehul-hamdu ve Huve 'ala kulli ej'in kadir. Koji Sebi ravnog nema. a pokrenuo bi se tek pred neposredni izlazak sunca. ( M ) 109) DOVA KOJA SE U I NA AREFATU 219." Prenosi D abir. La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike leh. te bi se upravio prema Kibli i u io dove i izgovarao tekbire izgovaraju i: Nema boga osim Allaha i On je Jedan Jedini. Allah bio zadovoljan s njim.( M) 111) IZGOVARANJE TEKBIRA PRILIKOM BACANJA KAMEN I A KOD OBREDA . Tako bi stajao sve do pojave jakog jutarnjeg rumenila. da bi Poslanik uzjahao devu zasje enog uha ( Kasvu ) i krenuo od Me 'aril-harama. a onda bi to ponavljao tri puta.

Allahov Poslanik."Allahumme Munzile-l-Kitabi. prilikom svakog od tri kamenovanja ejtana. Allah mu se smilovao i mir mu podario. Allah mu se smilovao i mir mu podario. ihzimhum ve zelzilhum" . seri'u-l-hisabi ihzimi-l-ahzabe! Allahumme. ( K) 112) IZGOVARANJE TEKBIRA (PRILIKOM TAVAFA) U RAZINI UGLA KABE U KOME JE CRNI KAMEN 222. potom bi iskora io naprijed i prou io dovu okrenuv i se prema Kibli podignutih ruku. Tako je postupao pri prvom i drugom bacanju / d emreta. Koji brzo svi a ra une.KAMENOVANJA EJTANA 221. Dostavitelju Knjige. upravio bi prema njemu svoj tap (ili to bi mu se na lo u rukama) i izgovorio tekbir.Allahu. Kad god bi stigao do ugla s Crnim kamenom. ( B ) 113) DOVA PROTIV NEPRIJATELJA 223. kod svakog ba enog kamen i a izgovorio bi tekbir.Vjerovjesnik je . poslije svakog ba enog kamen i a bi izgovorio tekbir i povukao se bez zaustavljanja. Porazi protivnike! Allahu. obavljao tavaf / obilazak oko Kabe / i na devi. porazi ih sve i uzdrmaj ih (razori ih )! ( M ) . Prilikom tre eg kamenovanja.

114) DOVA - U I SE PRILIKOM STRAHA OD NEKOGA (GRUPE ILI NARODA)

224."Allahumme-kfinihim bi ma i te" - Allahu, zapretaj ih im Ti je volja! ( M )

115) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKO MDIVLJENJA ( U ENJA ) ILI TAJANSTVENOG DOGA AJA

225."Subhane-l-Lah" - Slavljen neka je Allah! ( K )

226.Ili, pak, ove rije i: "Allahu ekber" - Allah je najve i! ( B, T, H )

116) POSTUPAK PRILIKOM RADOSNOG DOGA AJA

227.Vjerovjesnik bi, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kada bi mu se dogodilo ne to emu bi se radovao, spustio lice svoje na sed du, zahvaljuju i Allahu, Blagodarovatelju Uzvi enom. ( SS - N, MA )

117) POSTUPAK KADA SE OSJETI BOL U

TIJELU

228.Stavi ruku na povr inu tijela gdje osje a bol, te izgovori triput: "bismi-l-Lah" i sedam puta: "E'uzu bi-l-Lahi ve kudretihi min erri ma ed idu ve uhaziru" - Za titu tra im od Allaha i Njegove svemo i protiv zla koga nalazim i kog se pla im! ( M )

118) POSTUPAK ONOGA KO SE PLA I DA BI SVOJIM OKOM MOGAO URE I NEKOGA

229.Ako vidite ne to kod svog brata, ne to pri njemu (kao ovjeku) ili pak ne to to mu pripada, a to vas zadivljuje, zamolite Allaha da mu to blagoslovi (Allahumme barik fihi), jer urok od o iju je, doista, istina! ( H, MA, MK )

119) RAZNOLIKOSTI DOBRIH DJELA I LIJEPOG PONA ANJA

230. im nastupi mrak ili u ete u no , okupite svoju eljad u ku u, jer ejtani u to doba izmile! A kad pro e sahat vremena od zalaska sunca, dozvolite im izlazak! Zaklju ajte svoja vrata, spomenuv i ime Allahovo, jer ejtan ne otvara zatvorena ( zaklju ana ) vrata! Pokrijte svoje posu e, bilo im, spomenuv i Allahovo ime. Na kraju (pred spavanje) pogasite

svoja svjetla! (K)

120) NA IN NA KOJI MUHRIM IZGOVARA TELBIJJU PRILIKOM OBAVLJANJA HAD A ILI UMRE

231."Lebbejke-l-Lahumme, lebbejke, lebbejke la erike leke, lebbejke! Inne-l-hamde ve ni'mete leke ve-l-mulke, la erike leke" - Odazivam Ti se, Allahu moj, odazivam! Odazivam se Tebi, Koji ravnoga Sebi nema , odazivam! Doista, zahvalnost i sve blagodati Tebi pripadaju, kao i sva vlast! Ti Sebi ravnoga nema ! ( K )

121) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM JEZOVITOG DOGA AJA

232."La ilahe ille-l-Lahu" - Nema boga osim Allaha. ( K )

122) TA SE IZGOVARA KAD NEVJERNIK KIHNE

233."Jehdikumu-l-Lahu ve juslihu balekum" - Allah vas uputio i dobrim u inio va e srce (stanje)! ( T, H, D )

123) KAKO UZVRATITI INOVJERCIMA NA POZDRAV

234.Iza selleme 'alejkum ehlu-l-Kitabi, fe kulu: "Ve alejkum!" - Ako vas pozdrave sljedbenici nebeskih knjiga, uzvratite im rije ima: I vama pozdrav! ( K )

124) POSTUPAK SAIMA / POSTA A KADA GA NEKO GRDI

235. "Inni saimun, Inni simun" - Ja postim, doista, ja postim! ( K )

125) TA SE IZGOVARA PRILIKOM KLANJA IVOTINJE ILI KURBANA

236."Bismi-l-Lahi va-l-Lahu ekber. (Allahumme minke ve leke.) Allahumme tekabbel minni" - U ime Allaha, Allah je najve i! (Allahu moj, ovo je od Tebe i Tebi ga darujem! ) Allahu moj, primi je od mene! ( M , BH )

126) DOVA - IZGOVARA SE RADI ODBACIVANJA EJTANSKIH PAKOSTI

kao i od zla no nog putnika. proizveo ni iz ega i umno io. od zla onog to no iznjedruje i dan obdanjuje."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati-l-leti la jud avizuhunne berrun ve la fad irun.Pomo u Allahovih savr enih rije i. ta ja Mu se dnevno pokajem i po stotinu puta!" ( M ) 240. osim onog koji na vrata zakuca s dobrom namjerom.Tako er je kazao: "Onome ko izgovori . to iz nje izlazi. ja Rahmanu" . ivog i Postojanog. Allah e mu oprostiti.A kazao je i ovo: "Ljudi. molim za titu pred zlom svega to je stvorio.237. Allah mu se smilovao i mir mu podario: Tako mi Allaha. ak da je i pred velikom vojskom utekao!" ( D. od zla onog to je po Zemlji rasuto ( iva bi a). IS ) 127) TRA ENJE OPROSTA I POKAJANJE 238. osim Koga drugog boga nema. T. od zla onog to s neba silazi i to se u nebo penje. HA ) . o Svemilosni! ( H.Es-tagfiru-l-Lahe-l-lezi la ilahe illa Huve-l-Hajju-l-Kajjumu ve etubu ilejhi . ( B ) 239. ja dnevno po sedamdeset puta i vi e zatra im oprosta od Allaha i pokajem se na ( slijede i na in ): "Estagfiru-l-Lahe ve etubu ilejhi". Allahu se pokajavajte. ve min erri ma jenzilu mine-s-semai i ve min erri ma ja'rud u fiha ve min erri ma zere e fi-l-erdi ve min erri ma jahrud u minha ve min erri fiteni-l-lejli ve-n-nehari ve min erri kulli tarikin illa tarikan jatruku bi hajrin.Kazao je Allahov Poslanik. i Njemu se kajem. koje ne mo e prevazi i niti pobo ni niti razvratnik.tra im oprosta od Allaha. min erri ma haleka ve bere e ve zere e.

zbog toga umnogostru ite svoje dove!" ( M ) 243.HA ) 242. LA ILAHE ILLE-L-LAHU. Zbog toga.241.pa.Pripovijeda nam El-Ugar el-Muzni da je Allahov Poslanik kazao: "Doista. lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli ej in Kadir" . zbog ega ja izgovaram dove oprosta i pokajanja i po stotinu puta na dan.Hurejre saop ava.Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga.ALLAHU EKBER" 1." ( M ) 128) VRLINE / FADILETI IZGOVARANJA : "SUBHANE-L-LAH. da je Allahov Poslanik. ako si ikako u mogu nosti biti me u onima koji te trenutke provode u spominjanju Allaha . Allah mu se smilovao i mir mu podario: "U najneposrednijoj blizini Gospodara Svoga. kazao: "La ilahe ille-lLahu vahdehu la erike lehu.Zatim je kazao.N. budi!" (T. sluga Njegov nalazi se u posljednjem dijelu no i. Koji Sebi ravnoga . srce mi ponekad natkrije ( obuzme ) sehva (zaborav). EL-HAMDU LI-LLAH. Allah mu se smilovao i mir mu podario. Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Abd (Rob) je najbli i Rabbu svome u momentu obavljanja sed de .Ebu . Allah bio zadovoljan s njim. Rekao je i ovo.

zna it e da je na Sudnjem danu pristupio s najvi om vrijedno u. a. Allah mu se smilovao i mir mu podario.nema. niko ne mo e u initi ne to vrednije od toga osim onog koji vi e puta izgovori ove rije i! ( K ) 2.Ebu .! ( K ) 5. da je Allahov Poslanik.Ejjub el-Ensarija saop ava da je Allahov Poslanik. kazao: . da je Allahov Poslanik.Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala .stotinu puta na dan. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost! On je ponad svega .s. Allah bio zadovoljan s njim.Ko izgovori deset puta "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. Osim toga. lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in Kadir ('a ere merarin. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. Allah mu se smilovao i mir mu podario.Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala . Ravan mu je ili vi e posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili vi e od toga! ( M ) 4. bit e mu skinuti (umanjeni) grijesi makar da su veli ine morske pjene! ( K ) 3. rekao: .vrijedno mu je koliko da je oslobodio ropstva etiri potomka Ismaila. vrijedit e mu kao da je oslobodio deset robova. Allah mu se smilovao i mir mu podario.Hurejre saop ava.Ebu . kane kemen e'ateka erbe 'ate enfusin min veledi Isma'ile)" .stotinu puta na dan.Dvije su rije i .Nema boga osim Allaha. kazao: .Ebu .Onaj ko ujutro i uve er izgovara rije i: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" . Jedinoga. i On je ponad svega dnevno po stotinu puta. bit e mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hr avih. Koji Sebi ravnoga nema. Allah bio zadovoljan s njim.Zatim ko bude izgovorio: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi". a bit e i toga dana za ti en od ejtana sve dok no ne nastupi.Hurejre saop ava.

Abdullahu. Allah bio zadovoljan s njim. upitao ga: .Slavljen neka je Allah..bit e u D ennetu zasa ena palma! ( T. kazao: .Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu. Slavljen da si. sine Kajsov. ve-l-hamdu li-lLahi. Uzvi eni Allahu! ( K ) 6. Allahov Poslani e?! A on kaza: . ve la ilahe ille-l-Lahu. va-l-Lahu ekber" . HA ) 9.Jedan od prisutnih upita ga: "Na koji na in bi to neko od nas mogao u initi?" Poslanik mu odgovori: . sin Kajsov. zaslu it e hiljadu dobrih djela ili e ti biti pobrisano hiljadu ru nih. Allah mu se smilovao i mir mu podario.(sintagme) lahke na jeziku. Allah mu se smilovao i mir mu podario kazao: .Slavljen neka je Uzvi eni Allah i neka Mu je hvala .". nema boga osim Allaha i Allah je najve i nego sve ono to sunce obasja! ( M ) 7. da je Allahov Poslanik. . koje si po inio! (M) 8.Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala.Hurejre saop ava.Izgovori stotinu puta rije "Subhana-l-Lah.Dra e mi je izgovoriti rije i "Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-lLahu va-l-Lahu ekber" .Izgovaraj rije i "La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" .Nema pomo i niti mo i mimo Allaha! ( K ) 10. da te uputim ka jednoj od d enetskih riznica? Odgovorih mu: Kako da ne bih. Subhane-l-Lahil-'azim" .Allahu su najdra e etiri rije i: "Subhane-l-Lahi..Da li bi elio.Za onog koji izgovori "Subhana-l-Lahi-l-'azim ve bi hamdihi" ."Da li bi nekom od vas bilo te ko da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela?" . Allah mu se smilovao i mir mu podario.D abir saop ava da je Allahov Poslanik.Ebu . te ke na Vagi (Allahovoj) i drage Svemilosnom: " Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi.Slavljen neka je Allah i hvaljen neka je. saop ava da je Allahov Poslanik.Abdullah.

a koje su za mene (moje dobro)? Poslanik mu kaza: . Gospodar svjetova. Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu li-l-Lahi kesiren.Trajno vrijedne rije i su: "Subhana-l-Lahi ve-l-Hamdu li-l-Lahi ve la ilahe illa-l-Lahu. a on.hvala Allahu. MA. ipak. I ne zovite svoje dijete Jesar.Hvala Allahu.Ove rije i su za Gospodara moga. Nema pomo i niti mo i mimo Allaha Mo nog i Mudrog! Nato e beduin: . Ne e ti koditi da po ne s bilo kojom od njih. na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj! ( M ) 12. rekav i mu: .Izgovaraj: "La ilahe illa-l-Lahu vahdehu la erike lehu. Rebah. saop ava da je Allahov Poslanik. Hvala Allahu mnogo puta. a najbolji spomen Allaha je "La ilahe illa-l-Lahu" Nema boga osim Allaha! ( T.Nema boga osim Allaha Jedinoga. ne bude pa e uzvratiti: "Nije!" (M) 11. Allah mu se smilovao i mir mu podario. sin Ebu . Koji Sebi ravnog nema. nema boga osim Allaha. niti Efleh nego e kazati: "Je li on tu?". Allah je najve i veli inom. Allah bio zadovoljan s njima dvojicom. pripovijeda da je neki beduin obratio se Poslaniku. Neka je slavljen Allah. Allah mu se smilovao i mir podario. sin Abdullahov. HA ) 13.Pou i me ne emu to u izgovarati! Poslanik mu kaza: .Sa'd. i neka Mu je hvala. va-l-Lahu ekber. Nema pomo i niti mo i mimo Allaha! ( H ) . ve la havle ve la kuvvete illa bil-Lahi" . Subhana-l-Lahi Rabbe-l-alemine.Vekasov. Ned ih. La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-'Azizi-l-Hakim!" .Allahu moj. Nema boga osim Allaha i On je najve i. oprosti mi i smiluj mi se. Allah je najve i.D abir.Neka je slavljen Allah.Izgovaraj "Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni" . kazao: Najbolja je dova "El-hamdu li-l-Lahi".

kazuje : . mir podari i blagoslovi Vjerovjesnika na eg Muhammeda.Gledao sam Allahovog Poslanika. sin Amrov. kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovori "Subhana-lLah". Allah bio zadovoljan s njima dvojicom. Allahu. A ) Smiluj se.129) NA IN NA KOJI JE POSLANIK SLAVIO ALLAHA 14.Abdullah. ( DT. te porodici njegovoj i svim ashabima! AMIN . Allah mu se smilovao i mir mu podario.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful