GIẤY ĐĂNG KÝ LÀM THÊM GIỜ

Kính gửi:……………………………………………………………………………………….
-

Họ và tên:
Bộ phận công tác:
Nội dung công việc làm thêm:
Thời gian:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

2

3

Thời gian làm thêm
Tổng
Từ
Đến
số
giờ
giờ
giờ
4
5
6

Ký tên
7

Ngày ……… tháng ………năm ……
Tổng giám đốc

Xác nhận của trưởng
bộ phận, phòng ban.

Người báo làm thêm giờ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful