hogyantanulj

www.onlineangol.

com

A hatékony nyelvtanulás titkai, avagy A 4 végzetes hiba, amit egy nyelv tanulásánál el lehet követni

© 2012 Minden jog ennta!tva htt"#$$%%%&angolnyelvtanulas&shp.hu 'z az e(book azzal a )éllal sz*letett, hogy gyo!sabb haladáshoz seg+tse az idegen nyelv tanul,it&

1

illetve hogy megka"d a di"lomádat. nem4 1e é!ts él!e. és meg!agadsz minden alkalmat. hogy egysze! megtanulom és kész& 7izony el lehet elejteni& 5a egysze! megtanultad. akko! ne az angolt tanuld meg. nem jelenti azt. amit0l legsz+vesebben a alnak mennék# 25ogy tudjam63 25a majd kell. amit még sze!etsz is )sinálni& 1os4 @e van kb& él éved. akko! az esetek többségében azt válaszolják. akko! van é!telme& 5a inte!netezésnél sze!etnéd használni. hogy a megtanultakat használd. akko! ajánlana neked egy nett.com Első végzetes hiba: Nem jelölsz meg célt! Az első és legfontosabb titok. hiszen e!!e meg azt válaszolod.gjon& 5a gyak!an mész k*l öld!e. hogy ha tá!salgási szinten megtanulsz angolul.. hanem "l& az esz"e!ant. és azután nem oglalkozol vele. hogy használd a má! megtanultakat& 5a nem tAzöd ki. hogy nyelvvizsgá!a. akko! bá!milyen nyelvet megtanulhatsz& Az id0 tényez0 "edig !ajtad m8lik& A lényeg. ha hozzád beszélnek. hanem magadnak&3 1a j. akko! tudjam63 A nyelvtudás nem olyasmi. mié!t tanulod a nyelvet. de ha a vizsga a )élod.onlineangol. mint a bi)iklizés.www. ha esetleg tényleg tu!istáskodás miatt sze!etnél angolul tanulni& 'z is j. és nem tAzöd ki.na" alatt megvan a közé" ok& Mire szeretnéd használni a nyelvet? Még ez sem elég konk!ét ké!dés. miel0tt elug!assz Ame!ikába& ?ondolj bele# ha azt mondaná neked valaki. 25ogy h+vnak43 :áadásul a nyelv igen)sak gyako!lati dolog& 5a megtanulod egy adott szinten. aminek hiánya egyben a legvégzetesebb hiba -anulni tudni kell& .l has!a kell esni& 'lgondolkoztál má!. )él. )sak egysze! j.imat megké!dezem. sze!etnéd megé!teni. )sak ne a leveg0be l. mié!t van annyi 8j!akezd04 'lá!ulom# me!t nem tudja mi!e használni az angolt& A )él azt jelenti. kezdheted el0!öl& Azé!t is ontos eldöntened vég!e. ahova el aka!sz jutni. aki má! 10 éve ny8zza. de ez mit jelent4 'zt senki nem mondja el& 5a tanul. mié!t kell nekik a nyelvtudás. vagy )sak lassan& Bs mié!t tennéd. j. és még mindig )sak annyit tud megké!dezni. me!t ez nem egy "ontosan kijelölt )él& Az ehhez sz*kséges tudást elég megtanulnod. AM9:' 5A. vagy olyasmit. 1 000 000 o!intos állást. di"lomához. hogy ö!ök életed!e tudni ogod.1<=19 aka!od a nyelvet& 9gen. hogy egy vég"ont. nem aka!om leé!tékelni a )élodat. ha lehet gyo!sabban is tanulni& Celejtsd el a nyelvé!zéket& 'zt azok a taná!ok találták ki. akko! is tAzz ki magadnak egy vég)élt6 Bs !agadj meg minden alkalmat a!!a. me!t > h.. akik ezzel nyugtatták magukat. ez má! )él. komoly )él. miko!!a sze!etnél elé!ni és milyen szinten. hogy meglelje a tanulásé!telmét& 1eked is biztos mondogatták ezeket a szavakat# 21e az iskolának tanulj. hogy valakit nem tudnak a )élig seg+teni& 5a a saját anyanyelved megtanultad. vagy igen gyako!i az a válasz.t. hogy megtanulj ezen a szinten6 1a. akko! sehova nem ogsz jutni. a nyelvvizsga is. hogy ha 10 év m8lva esetleg eljutsz Ame!ikába.ajnos a mai oktatásban / de még az én id0mben is ez volt a helyzet / nem igazán seg+tik az embe!"alántát abban. hogy ne hasonl+tgasd magad a szomszédhoz. me!t +gy könnyebb megválasztanod a tananyagodat is& 2 . akko! bizony elég hossz8 és á!adságos utad lesz& 5ossz8. akko! tudj ké!ni egy hambu!ge!t a Mekiben& 5a ilyesmi )éljaid vannak. hogy mié!t tanulsz.

akko! má! könnyebb lesz& 5a 0leg a sz. szakosodj& 5idd el.gé" kezelésé!e kell.kba& 'zzel a m. má! nem voltak !issek.onlineangol.kat é"+tenek.com 5a mondjuk 0leg a beszélt kommuniká)i. és +gy nagyobb távolságokat is meg ognak tudni tenni oda. és bizony használnia kellett azt a keveset.www. és aztán lehet 8jabb )élokat kitAzni& 1agyon sokan azé!t nem haladnak.l viselték.ze!etnék egy kis tö!ténetet. ide# 2A ja"ánok. hogy gyako!old a nyelvet& Dezd0 tanul. vagy )hatelgetsz az 9nte!neten.ban haladt& Mindeneset!e ez is jobb mint a semmi& A )élok kijelölésénél az is ontos. amit el0tte tanult& 1agyon j. amit nem olyan !ég a tévében hallottam. amiko! is nya!alás!a ke!*lt a so!.kon. anekdotát elmesélni a )élkitAzés!0l. mintha sejtenék szomo!8 so!sukat& Bs bizony a ja"ánok ezt é!ezték is az +z*kön. vagyis minél többet kell beszélned& 5a )sak a könyveket és a nyelvtant b8jod. vagy levelezni aka!sz. akikkel angolul tudnak EtudnánakF tá!salogni& 'gyik ilyen tan+tványommal tényleg )sak "á! le)két jutottunk el0!e. hihetetlen sebességgel haladtunk& :áadásul Ame!ikába mentek. a ontos. ahol még sok a hal& @e minél messzebb mentek. hajtani. ahová a halakat élve el tudják helyezni& Isakhogy a halaknak nem sok hely*k volt. akko! é!demes a!!a hangs8lyt ektetned& 5a )sak levelezni ogsz.zta magát.dsze!!el még messzebb is mehettek a halászok. me!t bizony a tenge!b0l !issen ogott hal +ze egész másmilyen volt& 'zeknek a halaknak nem volt !iss hal +ze& 3 . amiko! tanulsz. s0t& 'zt a ja"ánok se j. +!nod& Dezdd ebben az i!ányban& Bs ha a jöv0ben esetleg beszéd!e is használnod kellene.l viselték e hossz8 utat. hogy a )él hossz8 táv8 volt. mint tudjuk. megjönnek a lehet0ségek is a!!a. me!t *zletembe! vagy. !áadásul az á!ak is zuhantak& 1a e!!e azt találták ki. ha kijelölöd a )élodat.im hi!telen olyan embe!ekkel találkoznak. hiszen a halakat ott helyben a haj. milyen 8ton haladjanak& A )élod og téged motiválni. mint el0tte& A következ0 nya!alás el0tt megint eltu!b. hanem tu!istaként aka!od használni. és nagyon b*szke volt magá!a& @e a nya!alás után má! nem olyan kedvvel haladt. és a "a!tne!ekkel sze!eted a ka")solatot ta!tani. akko! ennek kell el0té!be lenni. ezé!t azt találták ki. és a következ0 )élig bizony )sigatem". nem igazán +zlett nekik a több na"os hal +ze& Hgy hát kitalálták. akko! ne eltétlen*l a els0 ok8 szint!e hajts. akko! helyezd a hangs8lyt az +!ás!a és olvasás!a& Magya!án mondva. +gy egy id0 után szinte élettelen*l lebegtek a v+zben. azzal nem og a beszédkészséged izmosodni& 5a nem nyelvi dokto!átus!a kész*lsz. hogy majd mi!e aka!od használni a nyelvet& 5a szám+t. hogy nagyobb haj.beli kommuniká)i. az ala" ok követelményei b0ven meg elelnek. hogy ta!tályokat helyeznek el a haj.n le tudták agyasztani& A ja"ánok viszont )sak a !iss hal!a "ályáztak. imádják a !iss halat& 'nnek következtében lassa)skán ki ogták a halak java !észét a "a!tok közelében& A !iss hal imádata viszont megma!adt. me!t nin)s konk!etizálva az a )él. akko! sokat kell olvasnod. vagy k*l öldi ba!átaiddal kommunikálni. a ontosabb. annál hosszabb ideig ta!tott a vissza ele 8t is a zsákmánnyal& A halak nem j. de nem mindegy milyen sebességgel& . és nagyon talál. nem +zlett nekik a agyasztott hal. és nagyon *gyesen navigálta magát és a )saládját k*lönböz0 helyzetekben& Giszont itt is az volt a bibi. és +gy nem tudják eldönteni. hogy hAt0ket é"+tenek be a haj.l megállta a helyét.

akik igaz hogy megesznek j. ami ezt a )élod seg+t elé!ni& 4 .ze!etném. má!mint a halak&3 De!esd meg a )á"ádat.e!0t. és én is kényelmesen el tudok ezek!0l beszélni&3 2& @öntsd el. könyvet. ami teljesen le+!ja a )élod& Kéldául. ha k*l öld!e aka!sz menni dolgozni. élethelyzetekben megé!teném a hozzám beszél0ket.l meg ogalmazott döntés. ha valamilyen könyvet kezdesz el olvasni a te szinteden& C'=A@A-# 1& @öntsd el. de még jobb. tanulásával. ezé!t nem unják meg az életet. és ehhez milyen szintA tudás sz*kséges& =egyen ez egy olyan j.onlineangol.com 5ogy oldották meg a dolgot4 Iá"ákat tettek a v+zbe.www. mié!t sze!etnél angolul tanulni. akko! azt is tAzd ki. hogy legyen é!telme a tanulásodnak& 5a megvan a )él. ami seg+t abban. de a többség megma!ad& Giszont van játszmájuk. hogy milyen szintig sze!etnél eljutni& Jgyanis / el oglak szomo!+tani / . néhány halat. miko!!a é!ed el ezt a )élod& >& Gálassz magadnak egy olyan tan olyamot. és é!demes olyamatosan ejl0dni. aká! na"i egy(egy sz. azaz ke!ess valami igazi hajt. ha a mindenna"i életben el0 o!dul. amié!t tanulod a nyelvet. akko! valahogy +gy nézne ki# 2. azt is szinten kell ta!tanod. a tanulást nem lehet abbahagyni& Még ha ala" okon is sze!etnél megtanulni.

':'.!a Azt hiszem teljesen egyé!telmA a k*lönbség& -egy*k el.l beszél0 embe!eket. hogy neki se kezdj. és közben itthon tanulod heti "á! . hogy mind. akko! -A1J=P :'1@.!a 14M0 .& 5a az a )élod. legalábbis nem tanulmányaid elején.!át is tudsz vele oglalkozni& Akko! is há!omszo! kevesebb id0t o!d+tasz !á.www. akko! ugyanoda ke!*lsz& 5a nem változtatsz. hogy többség*k.!a > év 1N2L0 . aká! "á! . mit tettek azé!t.!ában. és ott mennyi mindent tanulnak a saját nyelv*kön. ké!dezd meg 0ket. hogy a )élod elé!d. hogy egy anyanyelvi kö!nyezetben él0 embe! tizenkétsze! olyan gyo!san tanul& Cigyeld )sak meg# Anyanyelvi beszélő 2 é) LM40 .!ában é!i az embe!t.com A második végzetes hiba: Nem változtatod meg a napirended! 5a megvan a )élod. hogy anyanyelvi szinten beszéld az angolt. tényleg ez(e a )élod& Ahhoz. akko! talán é!thet0bbé válik& Galamilyen nyelvi inge! kb& na"i 12 .'1& A !endsze!esség sokkal ontosabb. az má! hajtani og téged& 'mlékszel4 -aláld meg a )á"ádat& 5a azon ka"od magad. mint egy anyanyelvi angol& 1a de ne ijedj meg. hogy valamennyi id0t nyelvi kö!nyezetben töltött& @e ha te ezt nem teheted meg. még akko! sem mondom.l beszéld& Isak azt aka!tam é!zékeltetni. és 8gy é!zed.!a >MO .. de ez most nem ontos& Giszont ha belegondolsz. ha 10 év m8lva is 8j!akezd0 leszel& 5a isme!sz angolul j. aká! "á! "e!)et. azt ogja mondani. hogy egy anyanyelvi embe! na"i 12 . de lehet. viszont ne )sodálkozz azon. hogy >0 évet kell oglalkoznod a nyelvvel. soha nem leszel ilyen j. hogy j. hogy !endsze!esen tanulj4 7iztos te is i!igykedve hallgatod az anyanyelvi angolokat.bb megint )sak a eledés homályába vész az egész tanulás& Milyen *temben sze!etnél haladni4 'zt kell most eldöntened& Mié!t ontos. ez nem azt jelenti. t8l magas!a tetted a lé)et& Mindjá!t bebizony+tom# -egy*k el. akko! menj vissza és gondolkodj el. milyen olyékonyan beszélnek.onlineangol. hogy na"i 1 . akko! el0bb(ut. hogy na"i aká! 4 .!ában használja a nyelvet na"onta& 'bb0l átlagban többet hallgat.!ában tanulod az angolt& Má! +gy is egyé!telmA.!át tudsz vele eltölteni& 5 .!a Nem Anyanyelvi Beszélő N>0 . 0leg iatalabb ko!ában& -egy*k el. mint kommunikál. hogy mennyi!e !endsze!esnek kell lennie a tanulásodnak& 5a nem tudsz !ászánni elég id0t. át kell sze!vezned az életed& Gáltoztatnod kell& 5iszen ha ugyan8gy zajlik az életed. a iatalok hány évet töltenek el iskolában. hogy nem igazán haladsz.!a 1 év 4>20 . hogy olyékonyan beszélnek4 Meg ogod látni.

vagy a have!okkal.!ában ok+tja a diákokat. de ezt nem mindegyik*nk tudja megtenni& Át kell alakítanod az életedet.onlineangol. vagy k*l öldön lenne munkád. milyen *temben haladsz& -e!mészetesen minél többet o!d+tasz !á. és alig haladni& 'hhez nem kell taná!. tanulj online& Aut. vagy legalábbis nem a legelején& Rnline nyelvtan olyamunk azé!t olyan sike!es.!a63 1a nézz*k akko! a te saját id0beosztásod& K!. a te szinteden is vannak könyvek.!a!endedbe ezt a 10 "e!)et& 5a na"i 2 .www. akko! "e!sze el0szö! el kell magad juttatnod 6 . de mennyi el"o)sékolt id0 és "énz& -aná!ként sokszo! o!dult el0 velem. akko! menj vissza a tanulmány elejé!e.t. 5a nem megy. ha nem taná!hoz já!sz. me!t )sak "o)sékoljuk egymás idejét. akko! !agaszkodj ehhez a beosztáshoz. ba!átokkal moziba& -ényleg szent legyen ez az id0"ont& Akko! a legnehezebb.!a legyen na"i !endsze!ességgel& .!át. legyen az könyv vagy 8jság4 -alán el tudsz )s+"ni innen(onnan "á! "e!)et& 5a má! az 9nte!neten vagy. me!t na"i szinten é!i inge! a tanul.gást& A legjobb "e!sze az lenne. de )sak azé!t. és k8szik a ejedbe a tudás& '!!e kés0bb még visszaté!ek !észletesebben& Rlvass angol 8jságot.z. mennyi az annyi. mennyi legyen& 5a na"i 10 "e!). ha angol )saládba házasodnál. akik aztán hazamennek. hogy a taná! lehet. hogy +gy is !agad valami. hogy angolod ejl0djön. nem kell eltétlen*l taná!hoz menned.com @e neked kell eldöntened. meg az 0 "énzét& 1em sok é!telme van évekig já!ni taná!hoz. aki bizony nem engedi a l. akko! iktasd be az . hogy# 2Bb!eszt06 Angol . végy egy "a"+!t.okszo! má! ezé!t megé!i izetni nyelv. me!t nem tudsz na"i > . !ádi. nem kell még oda se igyelmed. me!t heti "á! . akko! ez a két . ha kezd0 vagy. hogy adott nekik valami házit. angol tévé )sato!na. isme!0ssel& 9lyenko! hajlamosabbak vagyunk elgyeng*lni& . Életed részévé kell tenned az angol nyelvet.dban4 O& Mennyi id0t töltesz el olvasással. és kezd +!ni# 1& Mennyi id0t töltesz hetente az 9nte!neten4 2& Mennyi id0t töltesz el étkezéssel4 >& Mennyi id0t töltesz el emailek +!ásával4 4& Mennyi id0t töltesz el az aut. ezt magát.l is meg tudja tenni bá!ki& :endsze!es be ele é!kez0 inge!!e van sz*kséged# ez lehet angol anyanyelvA ba!át. "láne ha j. tovább é!sz&3 Galami igazság van benne& 5a eldöntötted. hogy menjen máshoz.!át !á szánni. me!t az egyes hibát követed el 8j!a és 8j!a& A 2hagyományos3 oktatás azé!t vall kuda!)ot. és ne té!+tsen el semmi& 1e menj tanulás helyett kávéz. e!0skezA taná!t ogsz ki. és gyo!san össze)sa"ják& 7iztos. szövegek stb& 5a teljesen kezd0 vagy.dban lehet vezetés közben is hallgatni angol szövegeket& 1yugi. és én magam ké!tem meg a tanul. és egy hétig el0 se veszik az angolt& Q!a el0tt hi!telen esz*kbe jut.!a. de !engeteg antasztikus honla" van. és még a beszédkészségedet is& Ahhoz.val még egysze!# döntsd el. annál gyo!sabban haladsz.t. hogy a saját "énztá!)ám ellensége voltam. szövegeket& 1em baj.bálj meg válaszolni ezek!e a ké!dések!e& 5a gondolod. még ne menjen el a kedved& Gég*l is a közmondás is azt mondja# 2=assan já!j.ba. vagy iskolába. vagy é""en 8jság. hanem magad tanulsz vagy ba!áttal. de na"onta emlékeztetj*k. még ha "á! "e!)ben is. ahol tudod ejleszteni a szövegé!tésed.

me!t "!e)+zebb vagy.val olyan szokásokat kell kialak+tanod. ami élet!e sz.!a!ended. vagy esetleg többet ismételsz. ahol "á!száz szavas sz. akik bizony tanulási szokásukat nem ta!tották meg. és hiába els0 ok8 vizsga. és milyen tan olyam seg+t neked ebben& 5a ez "l egy év.l& .com egy olyan szint!e.www.l& C'=A@A-# 1& @öntsd el. ha az els0 !észben má! sike!*lt eldöntened. a végén )sak a "a"+!juk volt meg !.la. de a tudás nem& .z. akko! 8gy kell megsze!vezned a tanulásod.kin))sel má! el tudsz olvasni bizonyos kiadványokat& 'gyet ne eledj& 5a elkezdesz egy nyelvet tanulni. az ö!ök életed!e sz.zámos olyan embe!!el találkozom. és illessz bele meg elel0 mennyiségA id0t az angol nyelv tanulásá!a& 7 . milyen *temben aka!sz haladni& 'bben seg+tséged!e lesz. hogy na"i minimum egy le)ke bele é!jen& 5a lassabban haladsz. miko!!a aka!od elé!ni a )élod.onlineangol. és az én tan olyamomat választod. akko! ezt is bele kell kalkulálnod& 2& H!d meg az .

a hallott szöveg é!tésén bukik meg& 'nnek oka.dsze!& =egalábbis olyan. 5A==?A-19. vagy va!ázsige.kusz. van benne4 1em baj& Isak hallgasd& K!. mint egy 2 éves& E5abá! vannak.!ában az idegen nyelvi inge!& @e hát nem é!ted a I11(t.lalni. 5A==?A-19& Méghozzá angolul6 5idd el. még egy 2 éves gye!mek szintjén sem&F 'zé!t van az. nem é!ted az angol szövegeket4 -8l gyo!s neked.& Cu!)sának ta!tod4 Kedig te is megtanultál valahogy egy nyelvet minimum. nem is aká!milyen szinten beszéled. hogy el0szö! látja a sz.www. és t8l sok isme!etlen sz. vagy kés0bb sz. 5A==?A-19. angolul tanulni máshogy kell. mint magyarul tanulni! 5a má! megvan a )élod. nin)s h. a legtöbb tanul. ha el0szö! )sak hallgatna a tanul. szinte sz+vod magadba a tudást& 5iszen na"onta é! téged több .laltál& 1e é!ts él!e. használod& Má! hallom is. nin)s semmi éle nyelvi tehetség. nem é!tem az angol szövegeket& Amiko! baba voltál. hogy 1(2 évig )sak hallgass.& 5a lehet. tudnál !. hogy ha anyanyelvi kö!nyezetben vagy. és )sak utána hallja& .báld ki& 'gy hétig 8 . aztán egy!e többet és többet é!tettél& Bs egysze! )sak megsz.com Harmadik végzetes hiba: Azt hiszed.!ákat / na"i 10 . "ontosabban a hallás& Jtána tanulunk meg beszélni.laltál meg& Dá! belemenni annak !észleteibe. vagy a ilmeket. akko! nézz*k a gyo!s tanulás következ0 titkát# 5A==?A-19. nem azt mondom.t. 5A==?A-19. +!ni a tanul. ami mindenkinél mAködne& 5a lenne. mint a szomszéd gye!ek.kusz". meg nyelvé!zék / ezé!t most meg ognak "á!an kövezni engem& Gannak tehetségesebb embe!ek. vagy a ilmeket. akko! sem é!tetted& Az elején semmit. és biztos vagyok benne. és )sak utána megé!teni a dolgokat& A legno!málisabb menete a nyelvtanulásnak az lenne. amint mondod# 2Az más63 Mié!t lenne más& 5a Angliába sz*lettél volna. és ha tetszik.l mondom& Amiko! megsz*lettél. milyen *temben sze!etnél haladni. aki saját anyanyelvét elsaját+totta& A 5A==?A-<. hogy az elején egy kukkot nem é!tettél bel0le& Mégis megtanultad& =ehet. hogy ko!ábban.. semmilyen nyelvet& Giszont . hogy mié!t és hogyan zajlik mindez az elmében& 1em lényeges& Mindenkinél mAködik& 1in)s kivétel& Az els0 inge! minden embe!nél a hallgatás. most tökéletesen beszélnéd az angolt& 5idd el. amint sokan azt mondják# @e hát nem é!tem a h+!)sato!nákat. hidd el& 'gyetlen egy dolog mAködik mindenkinél. és hallgat& Bs milyen é!dekes. több .la. nem beszélted az anyanyelved. és kitaláltad. vagy hallottad a kö!*lötted lév0k beszélgetését. hát h+vjuk nyelvé!zéknek& @e a szo!galom minden éle nyelvé!zéket lekö!öz.!ában& Majd jöhet a beszéd stb& 'nnek ellené!e a mai oktatás / legalábbis a nyelvtanulásé / "ont o!d+tva zajlik& 'l0szö! tanul meg olvasni.s m. majd olvasni és +!ni& 9gaz4 =ehetetlen el0szö! +!ni tanulni. és biztos vagyok benne. majd beszél. "!oblémája a beszéddel és a hallott szöveg é!tésével van& A legtöbb vizsgáz. villámangol és !elaSá)i. és egysze! )sak hi""( ho"" má! beszélsz. akik 10 évnyi angoltanulás után sem tudnak megsz. ezt ta"asztalatb.!át biztos ( beszéltek hozzád.onlineangol.zinte hallom.

akko! is& Gálassz ki egy angol nyelvA ilmet. majd eljön az id0. má! több eze!666F tanul. vagy olyan teend0k közben.& 7á! kés0bb még sz. vagy a ent eml+tett honla"okon válassz ki valamit. mindez szé" és j. ahol na"onta tudsz hallgatni h+!eket# htt"#$$%%%&bb)&)o&uk$%o!ldse!vi)e$ vagy htt"#$$%%%&voane%s&)om$s"e)ialenglish$ =e is töltheted M"> lejátsz. @G@(n& 5iszen ott látod a ké"eket is. amiko! nehézség nélk*l og menni a dolog& ..l egy . akik lebe)s*lik a 5A==?A-<. ha nem aka!sz h+!eket hallgatni& 1e eli!atosan& Isak hallgasd& 1agyon j.com minden na" heti 2 .val magam mögött elmondhatom.!á!.t sokkal nehezebb kijav+tani& 9 ..tá! találhat. szavakhoz ké" is legyen& Hgy tizedé!e )sökkented egy sz. nézd meg a kedven) ilmed minden na".onlineangol. ha !osszul tanulod meg. hogy minél több ké"i megjelen+tés legyen a tanulmányod so!án& 'zé!t javaslom a @G@(k használatát& .l meg lehet oldani ezt "l& taka!+tás közben.bb egy!e több sz. vagy h+!)sato!nát. +gy magaddal viheted bá!hova& 'zeken az oldalakon olyan tö!téneteket hallgathatsz. elengedhetetlen. az azt jelenti. vagy ilmeket nézel vide.!á!a& A 2)soda3 ugyan8gy veled is megtö!ténik& Cél!eé!tések elke!*lése végett.dj. a hosszabbik utat választják azok.t ejtek a szavak tanulásá!. amelyek seg+tenek a megé!tésben& 1e agg.. akik nem anyanyelvi angolok& 'nnél még jobb.d!a. utána meg og jönni a megé!tés is& Most "edig adok neked "á! házi eladatot# 'gy hétig minden na" hallgass legalább él .eg+tség*l megadok neked egy(két linket. hogy tegyél be egy angol szöveget.okan 8gy é!zik.t ogsz kihallani a szövegb0l. és semmi mást ne )sinálj& A tanulmányod mellett tedd meg ezt. akko! má! ész!evehetted. a beszéd. a sike! kissé késleltetett. és szinte minden angol mondat meghallgathat. e!edményességét& Az is já!hat. és a hibásan !ögz*lt sz. miket mondanak& 'l0szö! )sak hallgasd. és te is magad választod meg az utat& 5a má! tanulsz egy ideje. a szövegé!tés& 'l0bb(ut. kiejtését. ha nem é!ted meg.t& .ze!ezz be egy hangos(ké"es sz. de mivel az e!edmény.n. megtanulását& 5a nem tudod meghallgatni egy sz. az egész mást jelenthet. inkább a hagyományos utat választják& Kedig egyáltalán nem késleltetett& 2> év oktatási évvel. és akko! lesz e!edménye& 'lengedhetetlen "éldául..tá!t& 5a má! eli!atkoztál Rnline -an olyamom!a. ha tévét nézel és 5A==?A-. és emeld az id0ta!tamot él . hogy a tanuland.okkal jobban og menni minden. ami azé!t valamennyi!e é!dekelhet is& A legjobb sze!intem egy általad kedvelt és isme!t ilm& 5a egy hét után nem é!zed magadon a ejl0dés jeleit.!ában )sak angolt hallgass& 1e )sak zenét& Mondjuk.l. el se kezdd megtanulni& Jgyanis. k*l öldi )sato!nát.www. és több száz Emost hogy online tan+tok.!át angolul / ha még sosem tanultál angolul. akko! sem kés0& . ami mellett azé!t hallod a tévét vagy !ádi. hogy a le)kéknél hangos( ké"es sz. nem azt mondom. hogy még nem eleget hallottál& Colytasd további egy hétig.. amelyeket di!ekt olyanoknak kész+tettek.

vagy azonos jelentésA szavakF adnak meg. és "éldamondatokat is +!t a sze!z0& 10 . de tanulásnál hihetetlen*l összezava!ják a tanul. s0t. magya!(angolF nagyon j.k o!d+tás!a.!áig lehet. ez inkább olyan. a 5R?UA1 még +gy is gondot okozhat& A legtöbb tanul.kin)s*k& Kedig ha az eddigi taná)sokat má! ki"!.& 2& 5a má! halad. de szintén összezava!odsz. akko! ne sajnálj id0t és "énzt a seg+tség!e& 5a viszont szo!galmasabb vagy. hogy mások diktálják az *temet.tá!t használj. majd lejátszanád. hogy most akko! melyik a j. hogy kita!t& Mit is é!t*nk magolás alatt# é!telmetlen ismételgetését az angol majd magya! sz. jobb esetben zá!. ahol hallás utáni szövegé!tések vannak& Azt hogy taná!hoz mész. akko! i!atkozz el tan olyamom!a. jelentését sem. vannak olyan angol szavak. de sokszo! hasznosabb& 5a eddig eljutottál.l !etteg& @e annyi!a.tá!t& 'zek olyan sz. ahol minden le)kében van valami 2hangos3& Teboldalamon "edig k*lön men*"ontot találsz. neked kell kiválasztanod& Azt válaszd. akko! meg O(10 angol sz. hogy olyan sz. mindig használj egynyelvA sz. ilyen esetben jobb lehet egy magántaná!& @!ágább. ami tényleg a javadat szolgálja& 5a lustább t+"us vagy. akinél a magolás gyo!s megoldásnak tAnik.0t. sz+vvel ajánlom neked saját R1=91' A1?R= -A1CR=UAMJ1DA-& A taná!od meg ogja neked mondani. milyen könyvet válassz. és tudod magad ösztönözni. hova vetted el& A vizsgáig. hiszen magya! szinonimákat Ehasonl.l !ettegnek. vagy önmagad tanulsz.báltad. vagy o!d+tva& 'z azé!t is veszélyes.tanulással tényleg !agadnak !ád majd a szavak& Megfelelően tanuld a szavakat -e hogy tanulsz szavakat4 =e+!od a *zetedbe és bemagolod. és nem is egy @G@(t teszel be. ami lesz4 Gagy abban !eménykedsz.knak javaslom& 5a "edig kezd0 vagy 8j!akezd0 vagy. akko! s*!g0sen változtass a sz. nem )sak elisme!ni 0ket.jelben magya!ázatokkal. és átalak+tottad a tanulásod. !áadásul sokszo! ez nem is teljesen a magya! meg elel0je az angol sz. vagy. sz.tá!ban ke!esel. me!t sokszo! nem é!tj*k teljesen a magya! sz. és tanmenet is van.t ad meg. ahol a szavak kö!*l vannak +!va más szavakkal. és lesz. hogy t8l kevés a sz. akko! s"e)iális kétnyelvA sz. me!t nem vált be& 1& =egyen egy j.www. azaz sokszo! elmondod.tanulási m.nak& 5a magya!(angol sz. hogy szinte má! nem is tanulják& Még a halad. angolul van megmagya!ázva& Isak halad. vagy kitalálni a szövegkö!nyezetb0l. vagy a másna"i angol .dsze!eden. annyiszo! látod4 =ehet.t. viszont nem a hossz8 táv8 mem. ez legyen az ala"& 5a nem is a 77I(t hallgatod.tá!ak. akko! a meg elel0 sz.nak. akko! semmi éleké""en ne válassz nyelviskolát.onlineangol. HOGYAN tanulj! Gég*l is az el0z0 !észben má! eml+tettem.tá!ak Eangol(magya!.!iádba adagolod az 8jdonságokat& .tá!t E"l& az enyémetF6 Ami nagyon ontos. de "á! na" m8lva má! azt sem tudod. mintha egy gé"!e elvennéd. hogy majd)sak megma!ad. a szavak tanulását. ahol az angol sz. vagy nyelviskolát választasz. vagy. azaz meg vannak hatá!ozva. amelyeknek nin)s is "ontos magya! meg elel0je a magya! nyelvben& 5a sze!etnéd használni is a szavakat.com Negyedik végzetes hiba: Nem tudod. amit követve eljutsz a )élig& 1a "e!sze ha kita!t. aká! magad is tanulhatsz.bbak is att. és van )élod& 5a nem sze!eted. hogyan kell kezdened& A hallgatást minden na"!a be kell *temezned.tá!ad& A kétnyelvA sz. hogy van. és j.

666 5a magya!!. minek kö!*l+!ni a szavakat. de nem é!tik meg& 4& A ké"es sz. akko! ez bizony t8l magas neked& De!ess egysze!Abb könyvet& Hogyan tanuld a szavakat -ehát még egysze!# . és utána évekig "!.t is megad a sz.tá!& 5asználd& O& . mint egy sz. ha na"onta oglalkozol valamennyit az angollal. vagy nem4 Mondok egy "éldát& Kéldául itt a watch és a look ige& A !égi m. ami amellett sz. me!t minden mondatban >(4 isme!etlen vagy élig isme!0s sz.R5A 1' DX=Y1 -A1J=@ A . hogy ez a két sz.dsze! nem az élet!e val. ezeket meg kell tanulnod az adott nyelven.val& 5a a sz.& A elelésekhez.dsze! lehet. és vezess eljegyzést& Hgy mindig tudsz ismételni is& 11 ..an& @obd ki a sz. amit eddig használtál& 'z a jobb!a +!om a magya! sz. dolognak.összetételek.tá! *zetben ki+!t hatalmas sz.t. és "éldát is +!& Pa. és má!is több tu)at megjelenik& ?yo!sabb. azaz olyan sz. van. hiszen azonnal ogalmi megé!tésed is lesz !. sz. hiszen magya!ok vagyunk.báld ki& M& . ami megmagya!ázza az angol szavakat. hiszen szövegkö!nyezetben tanulod& 5a t8l lassan haladsz.bálnak mindent t*kö! o!d+tással megoldani& >& 5a szavakat tanulsz.la& Az 9nte!net ebben is nagy seg+tséged!e lehet.. hogy olyan sz.onlineangol. am+g össze nem gyAlik az öt sz. jelké"eznek.& 5a látsz valamit.tá!t.l ke!esed a sz.com 1a.dsze!en eln0tt tanul.t.AGAD !észt. "!. le+!ja a watch sz.tá!ak nagyon j. embe!nek szenteli a igyelmét& 'zé!t használjuk a tévézés!e a watch igét. mint hogy megtanulsz !osszul egy sz. hogy valaki valamilyen mozg. ezt nem gy0zöm hangs8lyozni& @e a szavakat a legjobb szövegkö!nyezetben tanulni.t.bálsz leszokni a !ossz kiejtés!0l& @e az még !osszabb. kis könyveket lehet ka"ni "l& az RS o!d kiad.tá!.k ezt teszik. mennyi!e mást is jelentenek a szavak& 1e eledd az angol és a magya! nyelv nem 2V2W4& 1em lehet t*kö! o!d+tással elintézni a dolgokat& A szavak gondolatokat. mellé le+!ja a magya! meg elel0jét# néz& =e+!ja a look sz. használd ki& Isak be kell gé"elned a ?oogle(ba a ke!esett sz.okan taná)solják.hoz& Annál unalmasabb és e!edménytelenebb tanulás nin)s.t. hogy mindig alkoss mondatokat az 8j sz. ilyenko! é!tetlenkedik egy(két tanul. aminek ele sem ma!ad meg& 1& =egyen egy *zeted. aki el0ttem áll. mellé a magya! meg elel0jét# néz& 'lkönyveli magában. és nem a look igét.tá!ad legyen.tá!ad +! "éldamondatokat. és ha !endsze!t viszel bele. és egy k*lönleges online ké"ká!tya)somag seg+t a !ögz+tésben& K!.& Hgy má!is könnyebben megjegyzed a szavakat. m.mennyiségek. igenis vedd a á!adtságot és ke!esd ki 0ket vissza ele az angol é!telmez0 sz. használj hangos sz. és nem )sak gye!ekeknek val.. hogy na"onta tanulj meg legalább O sz. ami más és más& :áadásul az angol nyelvben nagyon sok ki ejezés van.dolgozatokhoz lehet.www. akko! sokkal könnyebben meg!agad a sz. mint sz. me!t a ké"ek mozognak& @e ha beszélek valakivel. me!t nem é!ti. és olvass "l& addig bel0le egy na". ugyanazt jelenti& @e nem& A watch igével azt ejezz*k ki. me!t nem mozog& .t a ké"eknél. és legyen 5A1?R..l. hogy bevált& A legjobb.k. ahol ké"ek és hangos kiejtés seg+t a szavak megtan+tásában. azok seg+tenek& Mindig legyen valamilyen ké"i seg+tség az adott sz.t. amelyeket nem választhatsz k*lön& Bs bizony a magya! tanul.t és bal!a az angolt m.zámos olyan "éldát tudnék még hozni. és egy év alatt az má! 1L2O& 'z is j. gondozásában& A neked tetsz0 könyvet a neked meg elel0 szintben tudod kiválasztani.tá! *zetedet.tá!ban& Meg ogsz le"0dni.kin)sed& 'zé!t hoztam lét!e %eboldalamon a 1AK9 . akko! igen)sak b0v*l a sz.t. akko! az look. amiko! használnád a megtanult sz.AGADA-& 'z alatt azt é!tem. ehhez "edig nagyon j.oha ne tanulj szavakat önáll. "éldául ezt# htt"#$$%%%&ho%jsay&)om M91@9?& 1in)s !osszabb annál. és több angol sz. ezt má! ko!ábban olvashattad& 5allgass szöveget.

tá!b. ami azé!t is j.!a tanulással& htt"#$$%%%&b!eakingne%senglish&)om . me!t itt a la"okat kedved sze!int tudod ki(be tenni& O& . ká!tya& 'zeket magad is elkész+theted. mondatok kiejtését meghallgathatod.onlineangol. hogy az 9nte!net nagyon nagy seg+tség tud lenni& @e nagy akadály is. amit a na"i tanulásodba be tudsz é"+teni& -e!mészetesen minden szentnek maga elé hajlik a keze. de sok helyen besze!ezhet0& 1e eledd. id0det& 5a van saját bevált m. ideális a kezdéshez. ha )so"o!tos+tod az angol szavakat. és még online eladatok is vannak& 1agyon szu"e! oldal& htt"#$$%%%&esl"od&)om 'z az oldal közé" ok8 szinten lév0 tanul.tá!b. bele kell tenned a saját tevékenységedet. ke!esd ki a sz.. meg "éldamondatok& A sok jelentés köz*l lehet.tanulásnak.tá!t ke!ess. mindent ala"osan átismételhetsz és kitöltheted a hiányz. olyan sz. ha már Internet! Do!ábban má! +!tam. h.an o!d+tani az anyanyelved!e vagy vissza& 5a az isme!etlen sz.knak egya!ánt ajánlom ezt az oldalt& Gide. aki vizsgá!a kész*l. halad. az bizony nem tudás& 1em lesz id0d álland.t a hangos sz.tá!b. és témák sze!int tanulod 0ket& D*lön +!od a )saláddal vagy az utazással. ha má! stabilabb a tudásod& htt"#$$%%%&!eal(english&)om Dezd0knek.kusz nin)s a nyelvtanulás!a.l. hanem tényleg az elejét0l indulunk& 5a 8j!akezd0 vagy.l ez az oldal& 5a sz. ahol meghatá!ozások is vannak. benne az angol sz.tá! "éldamondatait& =e is +!hatod a *zetedbe ezeket a mondatokat& 'z j. ezé!t é!demes ezzel ind+tani a hallgatást.l. !éseket& A szavak. mit és hol ke!ess& Most le+!ok neked "á! hasznos oldalt.dsze!ed. 5a egy angol sz. akko! neked találták ki ezt az oldalt& . kezdd el0!öl és )sináld végig a teszteket. ilyen esetben egysze!Abb sz. majd visszaté!sz. akko! )sak hallgasd. hallatán a magya! meg elel0je ug!ik be. hiszen nem a mélyv+zbe dobunk. tanul. ha mondatokat is alkotsz.l / tudod.www. ez biztos& Néhány hasznos segítség. és közben nem unatkozni. élethez. miután elolvastad a sz.zintén halad.com 2& Egy szót akkor tudsz.kusz". hogy lé"és!0l lé"és!e haladhatsz& htt"#$$%%%&elllo&o!g 'zen az oldalon !engeteg szituá)i. hogy nehéz kiválasztanod a meg elel0t.l& >& 1agyon hasznos. és tényleg az él0 nyelvet lehet gyako!olni& -öbb mint eze! "á!beszéd köz*l válogathatsz. el0bukkan a szövegben. aztán jöhetnek a nehezebbek& A témák nem 12 . ha gondolkoznod sem kell rajta.val& 4& 5asznos m. )ikkeket.dja a sz.le)kékkel gyako!olhatod a má! megtanultakat. van& 9gazi. meg mindent& 5a kezd0 vagy.knak sz.dsze! a sz. nem meste!kélt szituá)i.kin)sedet aka!od ejleszteni. hallgathatsz& 1agyon szé"en beszélnek benne. és online eladatokkal gyako!olhatod be az azna" tanultakat& A lényeg. tan olyamom ajánlom& 5a kezd0 vagy. és hallgasd is meg a sz.knak sz.tanul. ilmekkel stb& ka")solatos szavakat& B!demes gyA!As ma""át vezetni !á. akko! használd& @e ezen a tan olyamon le+!tak 100Z(kal mindenkinél mAködnek.okaknál bevált m. ha nem tudod. >00 le)kéb0l áll. hiszen má! az +!ást is gyako!olja& @e nem kell eltétlen*l angol mondatokat alkotnod& Alkoss magya! mondatot. !engeteg sz. +gy én is saját oldalaim ajánlom igyelmedbe el0szö!& htt"#$$%%%&angolnyelvtanulas&sh"&hu és htt"#$$%%%&onlineangol&)om -eljes.seniális& htt"#$$%%%&b!itish)oun)il&o!g$lea!nenglish()ent!al(listening(do%nloads&htm -ö!téneteket. de én azt javaslom. seg+tség lehet annak is. me!t közelebb áll a val..kin)set tudsz begyako!olni na"i él . ve!seket olvashatsz.

de a na"i hallgatáshoz nyugodtan beteheted& :emélem. hogy hasznod!a válik.bbaknak sz.www. inkább halad.l.onlineangol. és nagyon kellemes tanulást k+vánok neked6 7a!áti *dvözlettel# ?yu!is 1oémi htt"#$$%%%&angolnylevtanulas&sh"&hu htt"#$$%%%&onlineangol&)om 13 .com eltétlen*l könnyAek. amit itt olvastál.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful