00:50

Capitolul 2

Obiectivele, structura şi principiile controlului intern
2.1 Obiectivele controlului intern 2.2 Structura controlului intern 2.3 Principiile controlului intern
Timp necesar: 50 minute

Parcurgând acest capitol vom afla:  Care sunt obiectivele principale ale controlului intern;  Care este structura controlului intern;  Care sunt principiile controlului intern.

2.1 Obiectivele controlului intern

Obiectivul general al controlului intern este să vegheze asupra factorilor care condiţionează continuitatea activităţii entităţii şi realizarea obiectivelor propuse. Acest obiectiv general este divizat în obiective particulare. Această definiţie globală în funcţie de obiective evidenţiază:  Controlul intern nu este o creaţie statică; el îşi adaptează procedurile la cerinţele în continuă schimbare ale entităţii şi iniţiază ori susţine în acelaşi timp transformările ce au loc în entitate;  Toate nivelurile de conducere sunt implicate în controlul intern;  Controlul intern oferă o asigurare rezonabilă că poate contribui la atingerea obiectivelor entităţii. Controlul intern nu a fost conceput pentru a garanta reuşita organizaţiei, ci pentru a creşte probabilitatea reuşitei.

12

care poate fi afectată de un control inadecvat al operaţiunilor (accidente de mediu etc.  Informaţiile confidenţiale ale entităţii (tehnologice.). poate constitui una din cauzele care încurajează scurgerea informaţiilor în exteriorul entităţii.). comerciale. 13 .). a) Securitatea activelor Un bun sistem de control intern trebuie să contribuie la conservarea patrimoniului entităţii. management etc. care se referă la imobilizările corporale. trebuie să aibă în vedere şi alte elemente care sunt importante pentru entitate. c) respectarea normelor generale şi specifice. b) calitatea informaţiilor. se atribuie obiective permanente controlului intern.  Imaginea entităţii. personalului îi sunt asociate anumite riscuri care trebuie identificate şi evaluate de controlul intern (securitate. stocuri. Acestea pot fi grupate astfel: a) secuitatea activelor. Printre acestea menţionăm:  Personalul entităţii. imobilizările necorporale. partea cea mai preţioasă a patrimoniului. Aceste preocupări. Lipsa controlului intern asupra circulaţiei informaţiilor.Pentru a atinge acest obiectiv general. risc social etc. d) optimizarea alocării resurselor.

. în documentele compartimentelor de producţie (înregistrările presiunii. Sistemul informaţional trebuie să asigure exactitatea informaţiilor şi să ofere posibilitatea verificării lor. în documentele compartimentului de marketing (evenimente de promovare.) etc. debite lor etc.fiabile şi controlabile. care să ofere garanţii celor care doresc să verifice dacă informaţiile sunt exacte.). Controlul intern trebuie să urmărească să fie emise informaţii fără greşeli şi omisiuni.b) Calitatea informaţiilor Imaginea entităţii se reflectă în informaţiile pe care le oferă în exterior.exhaustive. temperaturii. Informaţii fiabile şi controlabile Informaţiile care circulă în entitate trebuie să fie de bună calitate şi exacte. Probele se află în documentele gestionate de compartimentul de contabilitate. . km parcurşi etc. Informaţii exhaustive Informaţiile trebuie să fie complete. În interior informaţiile trebuie să susţină deciziile conducerii.disponibile. Pentru aceasta trebuie să existe probe care să certifice această calitate a informaţiei. . Sistemul de control intern trebuie să vegheze ca sistemul informaţional să ofere datele aşteptate.pertinente. că acestea sunt prelucrate şi prezentate conform procedurilor. Pentru aceasta informaţiile trebuie să fie: . 14 . să se asigure că sunt culese toate informaţiile primare necesare.

hotărârilor. erorile sau insuficienţele determinate de nerespectarea instrucţiunilor. Nu abundenţa informaţiilor este esenţială. c) Respectarea normelor generale şi specifice Controlul intern trebuie să certifice gradul de conformitatea la aplicarea legilor. precum şi cauzele care au dus la apariţia lor: slaba comunicare. trebuie să fie utile. neclaritatea sarcinilo etc. regulamentelor. lipsa controlului. Controlul intern trebuie să supravegheze şi să evalueze eficacitatea sistemului de management al riscurilor din entitate. 15 . Trebuie în acelaşi timp să descopere performanţele slabe. contractelor. ci capacitatea acestora de a satisface aşteptările beneficiarilor. d) Optimizarea alocării resurselor Controlul intern trebuie să constate dacă resursele entităţii sunt utilizate în mod optim. Informaţii disponibile Informaţiile trebuie să fie oferite la termenele stabilite şi să fie uşor accesibile şi uşor de folosit. Controlul intern reprezintă unul din factorii care contribuie la îndeplinirea acestor cerinţe. Controlul intern trebuie să contribuie la dimensionarea fluxului de informaţii astfel încât acesta să contribuie la sporirea cunoştinţelor şi la uşurarea muncii. dacă entitatea are mijloacele necesare pentru a -şi pune în aplicare politca.Informaţii pertinente Informaţiile care circulă în entitate trebuie să satisfacă cerinţele obiective de informare a beneficiarilor.

controlul de gestiune şi controlul operaţional. sesizând abaterile pozitive sau 16 . individualizate în funcţie de domeniul de activitate supus controlului. Controlul strategic este preocupat de modul cum sunt aplicate procedurile de planificare. de modul cum sunt fixate şi ajustate opţiunile strategice. Controlul strategic trebuie să aibă metode şi proceduri pentru a evalua concordanţa dintre obiectivele şi strategiile entităţii. Controlul operaţional are ca obiectiv să culeagă informaţii despre derularea programelor de activitate curentă. pentru analiza activităţilor ce se întreprind pentru îndeplinirea obiectivelor strategice şi pentru evaluarea rezultatelor. Lucrările de specialitate menţionează trei forme de control intern: controlul strategic. Întrucât planurile şi prognozele se concep pentru intervale de 3 10 ani. concepute ca părţi ale obiectivelor strategice. Informaţiile oferite de controlul de gestiune trebuie să contribuie la elaborarea deciziilor de pilotaj. pentru evaluarea performanţelor în comparaţie cu cele propuse şi posibile la momentul dat. de modul cum sunt îndeplinite obiectivele strategice. Controlul de gestiune informaţii despre elaborarea şi aplicarea planurilor şi programelor anuale şi despre rezultatele obţinute în urma desfăşurării acestora.2. Controlul de gestiune trebuie să aibă la dispoziţie metode şi proceduri adecvate pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor. controlul intern strategic trebuie să aibă continuitate şi stabilitate pentru a-şi putea îndeplini sarcinile cu care a fost investit.2 Structura controlului intern Obiectivul general al controlului intern cuprinde mai multe obiective specifice.

Datorită decalajelor în timp între manifestarea cauzei care produce abaterea. Controlul este un subsistem al sistemului de management şi principiile sale sunt similare celor identificate la celelalte funcţii ale managementului. b) Concluziile controlului sunt puternic influenţate de viitor .3. 1 2. trebuie să măsoare abaterile şi să identifice posibilităţile de eliminare a acestora precum şi a factorilor care le-au determinat (identificarea şi evaluarea riscurilor). identificând în acelaşi timp cauzele care le au determinat. 2. care reflectă scopul şi natura. Fig. structura şi procesul controlului. sesizarea 17 .3 Principiile controlului intern Controlul managerial a generat anumite adevăruri fundamentale care sunt menţionate în continuare sub formă de principii. Sarcina principală a controlului este să constate dacă activităţile şi rezultatele entităţii se realizează la nivelul planficat şi aşteptat.negative de la obiectivel propuse. Controlul intern operaţional propune şi măsuri de îmbunătăţire a activităţii şi de folosire mai bună a resurselor dispnibile în entitate.1 Principiile referitoare la scopul şi natura controlului a) Controlul se face întotdeauna cu un scop. pot fi grupate în trei categorii. iar atunci atunci când aceasta nu se întâmplă. Acesta principii.

El foloseşte pentru aceasta informaţiile culese şi oferite de specialiştii care realizează controlul. sistemul de control trebuie să-şi elaboreze concluziile bazându-se pe anticiparea evenimentelor viitoare. Cu cât responsabilităţile unui manager sunt mai mari. c) Principiul responsabilitaţii controlului. Cheltuielile cu controlul trebuie să fie mai mici decât avantajele produse de acesta. Controlul este justificat numai dacă este generator de valoare adăugată. Responsabilitatea managerilor de a monitoriza şi stăpâni procesele pentru realizarea obiectivelor entităţii. Aceasta poartă răspunderea pentru cantitatea şi calitatea informaţiilor oferite. d) Principiul eficienţei controlului. e) Principiul controlului indirect. Oportunitatea controlului trebuie analizată periodic. cu atât scade posibilitatea acestuia de a realiza un controlul direct asupra proceselor entităţii. este transmisă parţial echipei de control. 2. Aceasta oferă managerilor posibilitatea să identifice abaterile indezirabile (de la nivelul planificat) înainte ca ele să se producă şi să întreprindă în timp util acţiunile de prevenire a abaterilor. pentru a adapta controlul la cerinţele în continuă schimbare ale entităţii. Se acordă atenţie informaţiilor generale esenţiale ce caracterizează entitatea şi evoluţia ei. pentru propunerile de îmbunătăţire a stării existente.2 Principiile referitoare la structura controlului Principiile care urmează sunt menite să scoată în evidenţăa modul în care 18 . pentru prezentarea lor în timp util.abaterii. informaţiilor care sunt utile la fundamentarea deciziile. pentru capacitatea de a oferi informaţii pertinente despre mediul extern.3. adoptarea deciziei de corectare a abaterii şi producerea efectului acţiunii de corectare a abaterii.

Excesul de informaţii este inutil. Cu cât planurile sunt mai clare. 19 . unde există abateri şi care sunt cauzele lor. conţinutul şi forma lor de prezentare trebuie să fie elaborate astfel încât să satisfacă nevoia de informaţie. a) Principiul reflectării planurilor activităţilor. norme recunoscute de entitate.sistemele şi tehnicile de control pot fi concepute pentru a îmbunătăţi calitatea controlului intern. controlul va putea să constate mai uşor cum sunt îndeplinite sarcinile şi obiectivele planificate. a centrelor de responsabilitate. Sistemul de control trebuie să fie adecvat sistemului de organizare a entităţii. dar în acelaşi timp informaţiile şi forma lor de prezentare trebuie să fie inteligibile şi uşor de folosit. mai concise şi mai utile managerilor. Aceasta duce la formarea unui mediu în care controlul se poate realiza în condiţii optime. Informaţiile oferite de control trebuie să fie adecvate destinatarului. Tehnicile de control şi informatiile culese trebuie să fie adaptate nevoilor fiecărui manager. b) Principiul adecvării organizaţionale. c) Principiul personalizarii controalelor.3. 2. cu atât obiectivele controalelor vor fi mai uşor de stabilit şi de realizat. prelucrate şi prezentate în aşa fel încât să fie utile celor care le folosesc pentru fundamentarea deciziilor. mai complete şi mai integrate. Ele trebuie culese. proceduri. iar deficitul poate duce la luarea unor decizii greşite. Cu cât structura organizatorică este mai clară şi responsabilităţile mai bine definite. Controlul este recomandabil să se facă după metode. Numărul informaţiilor. Concluziile controalelor vor putea mai exacte.3 Principiile referitoare la procesul de control a) Principiul standardelor. ce măsuri sunt adecvate pentru eliminarea lor.

metodele şi procedurile de control sunt aprobate de conducere. Concluziile controlului vor evidenţia excepţiile referitoare la funcţionarea normală a entităţii. pentru că ele au o oarecare înrudire. regulile după care se face controlul sunt cunoscute de cei controlaţi. Evenimentele interne sau exterioare entităţii pot orienta controlul spre anumite procese. Controlul trebuie să ofere managerilor informaţii care să surprindă abaterile importante de la obiectivele stabilite prin bugete şi plan. pentru a avertiza conducerea că este necesar să acorde atenţie abaterii respective. se va modifica. Controlul va acorda atenţie elementelor pe care conducerea le consideră la momentul respectiv importante. c) Principiul excepţiei. concluziile şi propunerile sunt prezentate într-un anumit format predefinit. Planul de control este întocmit ţinând cont de prevederile planurilor de activitate ale entităţii. În condiţiile în care conducerea modifică prevederile planului. obiectivele controlului şi informaţiile pe care trebuie să le culeagă echipa sunt anerior stabilite. b) Principiul punctului critic al controlului. Totuşi. în timp ce principiul excepţiei tratează problema observării mărimii abaterilor în aceste puncte critice. d) Principiul flexibilitaţii controlului. activităţi sau evenimente semnificative în acel moment pentru entitate.Echipei de control i se alocă de către conducerea entităţii responsabilităţi specifice. Acest principiu se poate confunda cu principiul punctului critic al controlului. dacă se consideră 20 . urmărind şi comparând realizările cu obiectivele stabilite prin plan. În condiţii normale planul de control este întocmit astfel încât să ofere conducerii informaţiile esenţiale pentru entitate. punctul critic al controlului tratează problema recunoaşterii punctelor care trebuie ţinute sub observaţie.

control managerial. Ce obiective îşi propune controlul intern referitoare la respectarea normelor generale şi specifice? 5. e) Principiul acţiunii. Controlul poate propune intervenţii pentru eliminarea factorilor care au generat abaterile. dar ele se vor aplica numai prin voinţa conducerii. Care sunt obiectivele controlului intern referitoare la calitatea informaţiilor dintr-o entitate? 4. Controlul este justificat numai dacă abaterile sesizate de acesta (previzibile sau reale) permit intervenţia conducerii pentru corectarea lor înainte de a-şi produce efectele sau pentru eliminarea lor grabnică. modificări ale obiectivelor pe care trebuie să le ia în consideraţie echipa de control. Care sunt principiile controlului intern referitoare la scopul şi natura controlului? 8. control operaţional.necesar. Care sunt principiile controlului intern referitoare la procesul de control? 21 . Uneori transformările dintr-o entitate pot diminua sarcinile de control pentru anumite procese şi schimba obiectivele controlului. Care sunt obiectivele principale ale controlului intern? 2. control strategic. Planul modificat poate stabili sarcini diferite. şi planul de control. Care este structura controlului intern? 7. Controlul este o risipă de resurse dacă nu este urmat de acţiuni corective. 1. Vocabular: control intern. Care sunt principiile controlului intern referitoare la structura controlului? 9. Ce obiective îşi propune controlul intern referitoare la optimizarea alocării resurselor? 6. Care sunt elementele la a căror securitate poate contribui controlul intern? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful