CAPITOLUL I ARGUMENT

Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi materializată cheltuită şi rezultatele producţiei şi schimbului. Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb. Prima definiţie dată contabilităţii apartine italianului Luca Paciolo, fiind formulată n lucrarea sa !"umma de #rittmetica, $eometria, Propotioni et Proportionalita%% care a apărut n &eneţia n anul '()(. El analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii şi re*uli privind nre*istrarea n partidă dublă a averii ce aparţine unui ne*ustor, precum şi la toate ce aparţin acestuia, n ordinea n care au loc. +n concepţia sa, partida dublă este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital. ,iecare mişcare sau tranzacţie intervenită n masa averi implicid a capitalului este reprezentată ca un raport dintre primire şi dare , respective ntre debitor , cel care primeşte valoarea şi creditor , cel care o avansează . Contabilitatea este astăzi o ştiin ă econo!ică specializată "n #esti$nea valorilor separate patri!onial inclusă n familia ştiinţelor sociale. -e aceea, mpreună cu alte ştiinţe de aceeaşi vocaţie, sunt tratate ca o *rupă distinctă de ştiinţele economice *enerale. Obiect$l contabilită ii constă n evidenţa , calculul . analiza şi controlul raporturilor de schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa , utilizarea şi reproducţia valorilor econo mice separate patrimonial , cu dezvăluirea situaţiei nete şi financeare a patrimoniului , precum şi a rezultatelor obţinute. +n present actul normativ de bază care re*lementează modul de or*anizare şi de conducere a evidenţei contabile este Le*ea Contabilităţii nr./01'))'. acest act normativ conţine re*lementări unitare cu privire la or*anizarea sistemului contabil din 2omânia atât pentrun a*enţii economici cât şi pentru celelalte entităţi, inclusive pentru instituţiile publice. Pentru a*enţii economici evoluţia sistemului contabil a cunoscut schimbări structurale importante marcate prin3

-'-

9. poate nsemna şi riscul de *reşi cu bune intenţii...nr.P. 8ricum. sunt necesare pentru a supravieţui aerul şi apa . capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale care . nr. nu e de prisos să afirmăm că de modul cum este cunoscută.6<10660 7 aprobă re*lementările contabile simplificate.... sistemul contabil românesc al a*enţilor ecomomici a fost reformat răspunzând atât necesităţilor de informare a utilizatorilor cât şi cerinţelor de armonizare cu -irectivele Europene şi cu "tandardele internaţionale de Contabilitate.066.. nţeleasă şi aplicată contabilitatea depinde viaţa unei societăţi comerciale şi că a o cunoaşte fra*mentat.9otto3 . n orice domeniu de activitate .9. prin asociere cu -0- .56(1'))( 7 odată cu aprobarea 2e*ulamentului de aplicare aLe*ii Contabilităţii a apărut şi planul de conturi aplicabil tuturor a*enţilor economici.ianuarie. aşa cum pentru noi oamenii .-4. "e poate afirma că o dată cu aplicarea ultimelor două acte normative . armonizate cu -irectivele Europene aplicabile unităţilor economice care se situează sub limita stabilită.Conţinutul şi structura capitalurilor "ub aspect economic . -8.)(1066' 7 aprobă 2e*lementările contabile cu -irectiva a :&-a a Comunităţii Economice Europene şi cu "tandardele :nternaţionale de Contabilitate aplicabile unităţilor economice care ndeplinesc criteriile de marime menţionate n actul normativ.. fie de la alţii. considerate că fac parte din ntreprinderile mici şi mi=locii care au intrat n vi*oare la '. -8.P.1. . Contabilitatea este una din cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun *ospodar ar trebui s-o folosească n *ospodăria sa. fie doar din presă. nr. CAPITOLUL II C8@?#A:L:?#?E# C#P:?#LB2:L82 2.$.> $4E8?E -in acest motto deducem importanţa contabilităţii şi necesitatea ei.

-in punct de vedere patrimonial.Principalele forme de manifestare ale capitalurilor proprii sunt 3 % capital social .) CAPITALURI PROPRII care cuprind totalitatea capitalurilor aflate n proprietatea titularilor de patrimoniu Cacţionari . -in punct de vedere contabil. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli asimilate capitalurilor proprii. obiecte de inventar . capitalurile sunt elemente de pasiv. Conturile de capitaluri cuprind totalitatea resurselor de finanţare stabile. Privite n conteEtual le*ii nr.'on&$rii proprii -s$bven ii pentr$ investi ii % provizoane re#le!entate -. pământul D . din profit . aflate la dispoziţia unităţii patrimoniale formate din3 ' 0 ' capitalurile proprii. după caz. capitalurile deţinute de a*enţii economici reprezintă surse stabile şi permanente de finanţare a activului patrimonial.ceilanţi factori de producţie C munca . Capitalurile se formează la nfiinţarea socetăţii. clădiri./01'))' capitalurile permanente se structurează3 1. Cu a=utorul capitalurilor.rez$ltat c$rent (pro'it ()*+ pier&ere (%** . asociaţii . etc. informaţia . iar la ncetarea activităţii se lichidează.&i'eren e &in reeval$are . etc.pri!e le#ate &e capital . mprumuturile pe termen mediu şi lun* şi alte surse cu durata de finanţare mai mare de un an. mi=loace de transport.#cestea se constituie din aportul proprietarilor . din sbvenţii .- . stocuri de materii prime şi materiale. participă la producerea de bunuri n scopul obţineri unui profit. iar pe parcursul desfăşurării activităţii ele se ma=orează sau diminuează. ştiinţa .rezerve -rez$ltat reportat (pro'it nerepartizat ()*+ pier&ere neacoperită(%** . ntreprinzători individuali D. societatea şi procură mi=loacele economice necesare3 utila=e.

realizează cu 2. Conturile din claca '.2. Cuprind următoarele cate*orii3 . #cţiunile şi părţile sociale sunt fracţiuni din capitalul unei societăţi stabilite la valori e*ale prin -(- .) CAPITALURI TR$INE sunt surse atrase de ntreprindere de la alte societăţii sau de la bănci . Conturile de capital ncep să funcţioneze prin a se credit şi se creditează cu eEistentul iniţial şi cu ma=orările de pasiv C la constituirea rezervelor D .liti#ii c$ alte societă ii % #aran ii acor&ate clien ilor % c."!pr$!$t$ri &in e!isi$ni &e obli#a i$ni % cre&ite bancare pe ter!en !e&i$ şi l$n# % &atorii le#ate &e participa ii % alte "!pr$!$t$ri şi &atorii assi!ilate 2eflectarea n contabitatea financiară a capitalurilor societăţii comerciale se a=utorul clasei de conturi nr.) PROVIZIOANE PENTRU RI CURI !I C"ELTUIELI sunt surse constituite la sfârşitul eEerciţiului financiar. Evaloarea părţilor sociale sau a acţiunilor duce la evaluarea societăţii nsăşi. iar soldul final creditor reflectă resursele neutilizate ncă C eEistente D. Ele sunt rambursabile la scadenţă şi purtă toare de dobândă.i!b val$tar #. ' din Planul $eneral de Conturi. sub forma mprumuturilor pe termen mediu şi lun*. cu scopul de a evita posibile pierderi *enerate de apariţia unor fenomene de risc3 .elt$ieli c$ repara ii capitale % pier&eri &in sc. ntrucât reflectă resursele ntreprinderi Ccomponente ale pasivului patrimonialD funcţionează după re*ula de pasiv. se debitează cu micşorările de pasiv C la constituirea resurselor D . E%aluar&a capitalului Capitalul social este evaluat şi fi*urează n contbilitate prin intermediul acţiunilor la societăţile de capitaluri şi a păr ilor sociale la societăţile de personae ca noţiuni de valoare e*ală a acestora.2. n temeiul principiului prudenţei.

statutul societăţilor.c. n care se -F- . de actiuni ce compun capitalul Activ$l net contabil (ANC*0 se determină ca diferenţă ntre activul real şi datorii şi eEprimă mărimea patrimoniului care ar trebui să revină asociaţilor. ANC . numită şi valoare contabilă (-. 2.#. N$!ăr &e ac i$ni / -aloare no!inală Evaloarea ntreprinderi se face şi pe baza datelor din bilanţ şi astfel se obţine valoarea bilan ieră a titlurilor.N. Activ$l bilan ier 1 Activele 'ictive Activ$l 'ictiv cuprinde costurile din activ care nu reprezintă valoarea reală pentru ntreprindere. @r. această mărime putând determina valoarea no!inală.*. Activ$l real 1 2atorii Activ$l real . dacă aceştia ar mpărţii elementele de activ după plata datoriilor. clasa : este destinată conturilor de capitaluri . cheltuieri de constituire a societăţii inclusiv cele cu emisiunea obli*aţiuni. tructura clas&i I '& conturi "tructura compleEă a capitalului determină utilizarea unui sistem de conturi capabil să asi*ure nre*istrarea. urmărirea şi controlul n mod distinct al elementelor specifice n componenţa lor. diferenţe din conversie a creanţelor şi datoriilr n devize. presupune şi diversificarea căilor prin care o ntreprindere şi poate ale*e noi capitaluri sau şi poate plasa n mod rentabil propriul capital. +n structura planului de conturi . -aloarea no!inală (-. Libertatea de acţiune specifică economiei de piaţă. cum ar fi3 cheltuielile nrere*istrate n avans. prime privind rambursarea obli*aţiunilor.* este dată de raportul dintre capitalul societăţii şi numărul de acţiuni emise şi reprezintă valoarea de referinţă care dă posibilitatea evaluări capitlului unei ntreprinderi astfel3 Capital social. #ctivul net contabil -C .

2ezultatul eEerciţiului>. #pare prezentarea conturilor de.re*ăsesc pe *rupe conturile sintetice de *radul : şi . primele de capital . elementele componente ale capitalurilor . se urmăresc şi controlează distinct elementele specifice ale capitalului .. fie pentru a reprezenta un element după natura şi mediul de constituire n cazul primelor le*ate de capital şi a rezervelor. Capital şi rezerve> prin intermediul cărora se nre*istrează .. $rupa '6 cuprinde conturile de. prezentarea ntr-o *rupă distinctă. utilizând conturi sintetice de *radul :: care devin conturi operaţionale . conturile sintetice de *radul :: . respectiv *rupa '< a conturilor de . 2ezultatul reportat> care reprezintă profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită din anii precedenţii. rezervele -<- .. prezentarea distinctă a conturilor de dobânzi n mod detaliat n conturi sintetice de *radul :: n funcţie de cate*oria mprumutului sau datorii asimilate pentru care se calculează dobânzile respective CAPITOLUL III C8@?#A:L:?#?E# C#P:?#LB2:L82 P28P2:: #.Conta(ilitat&a capitalului social Capitalurile proprii denumite şi fonduri proprii corespund finanţării proprii a bunurilor economice aflate n circuitul patrimonial al ntreprinderii. diferenţele sau plusvalorile din reevaloare . +n privinţa conturilor de stabilire a rezultatelor financiare şi de repartizare a profitului avem *rupa '0..1. iar pentru evidenţa sbvenţiilor pentru investiţii *rupa '.. $rupa ''. "ubvenţii pentru investiţii>. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli> n *rupa 'F. -e remarcat.. +mprumuturi şi datorii asimilate>. +n mod corect ele se delimitează prin capitalil individual sau social . . unde este cazul . Lăr*irea sferei de acţiune a unei unităţi patrimoniale şi diversificarea relaţiilor cu terţii determină şi n cadrul clasei :.

V)rsar&a capitalului reprezintă aducerea efectivă a aporturilor promise CsubscriseD de către acţionari1asociaţi şi punerea acestora la dispoziţia societăţii. 8 societate comercială poate fi constituită . presupune parcur*erea a două etape3 F F subscrierea capitalului social.D 3 066 lei Constituirea capitalului social ca principală sursă a societăţii comerciale. pe care preferă să şi le procure prin ma=orare de capital decât să recur*ă la mprumuturi . prin aportul n numerar şi1sau n natură al societăţilor. El se constituie. după caz.D 3 0 F66 lei. dar şi atunci când ea este ntr-o situaţie prosperă şi vrea să-şi eEtindă activitatea. +n ambele situaţii societatea are nevoie de noi fonduri băneşti sau de anumite bunuri . prin cele două operaţiuni.#. +n structura capitalurilor proprii. subvenţiile pentru investiţii . vărsarea capitalului social. se stabileşte limita minimă le*ală a capitalului social3 . pe care le vinde acţionarilor. numai dacă ntre*ul ei capital a fost subscris. pentru societăţile pe acţiuni C ". u(scri&r&a capitalului reprezintă an*a=amentul scris al asociaţilor1acţionarilor de a participa cu aporturi la constituirea capitalului social. care implică un efort financiar contabil.2. EEistă trei căi de ma=orare a capitalului social3 1. societatea emite acţiunile. -5- . La ntreprinderile individuale constituirea capitalului are loc pa calea aportului personal al proprietarului. pentru societăţi cu răspundere limitată C ".nreprinderii . +n funcţie de tipul societăţii comerciale. capitalul individual sau social are un caracter avansabil. provizioanele re*lementate şi fondurile proprii cu scop determinat. la nfiinţarea ntrprinderii. Pe parcursul funcţionării societăţii capitluli acesteia se modifica.) Prin a'uc&r&a '& noi aporturi n natură şi1sau n numerar de vechi acţionari sau de acţionari noi. fiind o condiţie aeEistenţei şi funcţionării acesteia. rezultatul eEerciţiului . . n schimbul unei sume de bani sau bunuri. Practic.L. iar la societăţile comerciale. #stfel au loc operaţiuni de creşteri şi micşorări3 'D C)i '& *a+orar& a capitalului social @ecesitatea măriri capitalului social poate să apară atunci când unitatea ntâmpină dificultăţi financiare.a. rezultatul reportat .

mai mare şi valoarea nominală. pre &e e!isi$ne3 care este mai mare decât valoarea nominală. 2. 2. iar pe de altă parte. care au ca sursă beneficiile reale.+n această situaţie. acte> . averea reală asocietă ii se !o&i'ică. societatea a vândut acţionarilr acţiuni proprii . 2. creşte averea societă ii. societatea a primit anterior. mai mică.) Prin acop&rir&a pi&r'&rilor pr&c&'&nt& Cdin anii anterioriD #ceastă operaţune este necesară pentru a restabili echivalenţa dintre activul real şi capitalul social nominal ca şi ntre valoarea nominală şi valoarea de piaţă a acţinilor. .c.a. rezultatul reportatD. #ceste acţiuni noi se emit la un. 1. -iferenţa dintre preţul de emisiune.iind vorba de ma=orare n ..asociaţilr #ceştia solicită restituirea aporturilr proprii anterior aduse.) C)i '& 'i*inuar& a capitalului cocial "ocietatea recur*e la diminuarea capitalului social. n situaţii nefavorabile când o parte din acţionari se retra*. pe de o parte societatea trebuie să emită un număr de acţiuni noi. se numeşte pri!ă le#ată &e capital (pri!ă de emisiune şi aport*. ntrucât eEistenţa unor pierderi cronice este o piedică n distribuirea de dividente.) Prin con%&rsia o(li. rezerve din reevaloare. iar la scadenţă. cu acordul creditorului devenind acţionar la societate Cposesorul unui număr de acţiuni n valoare e*ală cu suma mrumutată şi nerestituităD. (. prinind de -/- .) Prin r&tra.&r&a acţionarilor. fară ca acţionari să aducă noi aporturi .) Prin r)scu*p)rar&a '& la acţionari şi anular&a acţiunilor proprii -acă la constituirea capitalului social .c. un mprumut pe bază de obli*aţiuni. 1. rezerve.aţinilor -n acţiuni Pe această cale. când nre*istrează pierderi sau când volumul de activitate este redus n raport cu capitalul eEistent. 9icşorarea capitalului prin acoperirea pierderilor se poate face numai n cazul n care au fost epuizate toate rezervele constituite.) Prin op&raţii int&rn& +n acestă situaţie.(. #ceastă operaţiune i avanta=ează pe asociaţi şi acţionari. datorită noilor aporturi. societatea dispune de surse Cstructuri de capital propriuD pe care le utilizează pentru ma=orarea capitalului social Cprime de emisiune. de re*ulă. EEistă trei căi de reducere a capitalului social3 2..

Pentru societăţile care emit acţiuni. #. societatea primeşte acţiunile napoi şi restituie acţionarilor sumele de bani. se produce creşterea capitalului social. .) pri*&l& '& aport apar n cazul creşteri capitalului social prin aport n natură. Conta(ilitat&a pri*&lor l&. #ceastă operaţiune se numeşte răscumpărare şi are loc la un preţ de răscumpărare e*al. deci surse. Primele de aport se determină ca diferenţă ntre valoarea matematică-contabilă a acţiunilr şi valoarea lor nominală. acestea se *rupează astfel3 a. +n ambele cazuri. acum . +n funcţie de modul de constituire.at& '& capital Primele de capital sunt elemente de capital propriu. (. -upă evaluarea acestui aport se calculează numărul de acţiuni noi care trebuie emise.) pri*&l& '& /u0iun& apar n cazul fuzionării mai multor societăţi. primele le*ate de capital reprezintă o resursă proprie permanentă de finanţare a activelor. operţiune care presupune emisiunea de noi acţiuni.#. mai mare sau mai mic decât valoare nominală a acţiuni. cu ocazia aducerii de noi aporturi sau fuziuni cu alte societăţiş.2.să e*aleze drepturile acţionarilor noi cu cele ale vechilor acţionari. "e calculează ca diferenţă ntre valoarea bunurilor primite pri fuziune şi suma cu care a crescut capitalul social al ntreprinderi absorbante.Primele de emisiune au o dublă funcţie3 % să acopere cheltuielile de emisiune.) pri*&l& '& &*isiun& se determină prin diferenţa dintre valoarea de emisiune a noilor acţiuni sau părţi sociale Cmai mareD şi valoare nominală a acestora Cmai micăD. constituite n cazul emisiunii de noi acţiuni. #. prin compensarea diferenţei dintre valoarea nominală şi valoarea contabilă a vechilor acţini. determinând diminuarea capitalului social. c. #cţiunile proprii răscumpărate se anulează. Conta(ilitat&a 'i/&r&nţ&lor 'in r&&%aluar& 2ezervele din reevaloare reprezintă surse constituite cu ocazia reevaluării imobilizărilor din -)- .la aceştia o sumă de bani C la valoarea nominală a acţinilor D .

cu deosebirea că modul de constituire nu este stabilit prin le*e. "unt ntr-un fel. care datorită funcţionării ndelun*ate. 2eevaluările au loc n perioadele de inflaţie şi constau n actualizarea valorii de nre*istrare a activelor imobilizate Cterenuri. sporind capacitatea acesteia de a face faţă unor con=uncturi nefavorabile şi a eventualelor pierderi. sau F aniiD. 2eevaloarea trebuie efectată sufucient de re*ulat pentru ca n bilanţ activele respective să fie evaloate cât mai aproape de valoarea lor =ustă CeEemplu3 la fiecare . "e utilizează pentru acoperirea pierderilor precedente.#ceste rezerve nu pot fi modificate decât după modificarea -'6- . -iferenţele din reevaloare se ncorporează ulterior n rezerve.1. +n principal rezervele se pot utiliza pentru acoperirea pierderilor sau pentru ma=orarea capitalului social. ci este prevăzut de statutul societăţii comerciale şi prin contractul dintre asociaţi sau acţionari. n cotă de FG din profitul brut contabil. anual. diferenţe din reevaloare etc. adică o eEpresie a spiritului de prevedere. Conta(ilitat&a r&0&r%&lor 2ezervele sunt surse proprii care pot fi constituite din3 profit. -e asemenea. -upă modul de constituire şi utilizare.patrimoniu. cu diferenţele din reevaloare se pot acoperi pierdele din eEerciţiile anterioare. +n practică se reevaloauă cel mai adesea clădirile. prime le*ate de capital. titluri de valoare imobilizateD. obli*atoriu. până când atin* 06G din capitalul social. bani albi pentrui zile ne*re> . aD R&0&r%&l& statutar& se aseamănă cu rezervele le*ale. sau se pot transfera la capital social. pe bază de re*lementări le*ale. 2ezervele consolidează baza materială a unităţii. -iferenţele din reevaloare se stabilesc prin compararea valori actuale Cmai mariD cu valoarea de intrare Cmai micăD a elementelor de activ supuse reevalorii. mi=loace fiEe. rezervele se *rupează astfel3 aD R&0&r%&l& l&. #.al& care se constituie la sfârşitul anului. Ele se constituie de re*ulă la sfârşitul eEerciţiului financiar. suferă cel mai puternic impact n perioadele caracterizate prin variaţia preţurilor..

#. creştere de capital social.2 Conta(ilitat&a r&0ultatului r&portat 2ezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită din anii precedenţii. "e utilizează mai ales pentru a fi n capital cu scopul ma=orării acestuia. Conform le*ii.3. Procentul de statut se aplică asupra profitului net. aD Alt& r&0&r%& sunt prevăzute de le*e sau de statut şi pot fi constituite facultativ din profitul net obţinut Crămas după deducerea impozitului pe profitD. Profitul reprezintă o sursă proprie de finanţare până n momentul distribuirii sale pe destinaţii stabilite prin le*e sau prin statutul societăţii comerciale. aD Pi&r'&r&a n&acop&rit) 7 contul ''5. #re rol de activ. R. aD Pro/itul n&r&parti0at 7 contul ''5. Cu a=utorul lui se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul eEerciţiului precedent a căror repartizare a fost amânată de adunarea *enerală a acţionarilor sau asociaţilor. Profitul reportat se poate repartiza n eEerciţiile următoare pentru constituirea de rezerve. pierderea neacoperită din anii precedenţii se poate scade din profitul brut nainte de impozitare.Pierderea neacoperită se poate acoperii din eEerciţiile următoare din3 profitul curent.statutului societăţii comerciale. pentru răscumpărarea propriilor acţiuni de către societate ţi alte destinaţii stabilite prin hotărârea *enerală a asociaţilor. Conta(ilitat&a r&0ultatului &4&rciţiului "ub aspect financiar-contabil rezultatul eEerciţiului C2D reprezintă diferenţa dintre venituri C&D şi cheltuieli CCD. permite diminuarea profitului şi plata unui impozit pe profit mai mic. alte rezerve. fiind destinate acoperiri pierderilor. #re rol de pasiv. rezerva le*ală. #. care poate fi profit sau pierdere.-%C -''- . acordări de dividente şi n anii de eEerciţiu financiar care se ncheie cu pierderi. dividente de plată către acţionari. creşteri capitalului social. pe o perioadă de F anii. -eci. sau din capitalul social.

-e asemenea n această cate*orie a capitalurilor proprii sunt incluse donaţiile sub forma imobilizărilor şi plusurilor la inventar. cea ce reprezintă un avant= fiscal pentru beneficiarul investiţiei. creştere de capital social. daca investiţia rezultzată din subvenşie este amortizabilă. n afara destinaţiilor de eEemplu. n scopul finanţării unor investiţii care depăşesc puterea financiară a unui a*ent economic.2ezultatul eEerciţiului reprezintă o sursă proprie de finanţare a activelor CbunurilorD economice. acestea se includ iniţial n cate*oria capitalurilor proprii. Conform Le*ii Contabilităţii nr. valoarea imobilizărilor constatate n plus la inventar. pentru3 rezerve statutare. fonduri proprii. 2ezultatul se determină cu ocazia nchideri conturilor de venituri şi cheltuieli. operaţie care n ţara noastă se face la sfârşitul fiecărei luni. trecerea la venituri a unei sume anuale calculate prin mpărţirea valorii investiţiei la '6 anii . eEerciţiu având rezultat nefavorabil. alte rezerve. &aloarea subvenţiei se va include n mod eşalonat n venituri astfel3 ) ) trecerea la venituri a unei sume e*ale cu mărimea amortizării . Cu toate că.Conta(ilitat&a su(%&nţiilor p&ntru in%&stiţii "ubvenţiile pentru investiţii sunt sume primite cu titlu *ratuit de la bu*et sau din partea diferitelor persoane fizice sau =uridice. se asimilează subvenţiilor pentru investiţii următoarele elemente3 5 5 valoarea imobilizărilor primite cu titlu *ratuit. subvenţiile reprezintă venituri eEeptionale. Profitul are rol de pasiv şi apare n cazul n care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile C&HCD. 2epartizarea profitului curent se mai poate face. când veniturile se transferă n creditului contului '0'. iar cheltuielile n debitul contului. dacă investiţia respectivă este neamortizată.5. /01'))'. # . practic. acoperirea de pierderi precedente etc. -'0- . Pierderea are rol de activ şi apare n cazul n care cheltuielile sunt mai mari decât veniturile CCH&D . eEerciţiu având rezultat favorabil.

+n mod direct ele reprezintă echivalentul unor datorii probabile *eneratoare de pierderi sau cheltuieli. '' cheltuieli le*ate de activitatea de service n perioada de *aranţie şi alte cheltuieli privind *aranţia acordată clienţilor. despă*ubirile . '' cheltuielile de repartizat pe mai multe eEerciţii cum sunt cheltuielile cu reparaţiile capitale etalate . CAPITOLUL IC8@?#A:L:?#?E# P28&:I:8#@EL82 PE@?2B 2:"CB2: J: C4EL?B:EL: +n spiritul principiului prudenţei se constituie provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli care cumulează până n momentul utilizării lor volumul sumelor incluse n cheltuielile anuale. *aranţie rezonabilă> că ntreprinderea va ndeplini condiţiile solicitate pentru acordarea subvenţiei şi că aceasta va fi primită. amenzile şi penalităţile . -'. +n momentul n care o subvenţie urmează a fi rambursabilă. Ele sunt destinate finanţării riscurilor şi cheltuielilor pe care evenimentele trecute sau actuale le fac probabile.- . '' alte provizioane specifice anumitor sectoare de activitate.Conform :#" 06 subvenţiile nu vor fi recunoscute decât n momentul n care eEistă o . pe mai multe eEerciţii. potrivit pro*ramului . '' proviziuane pentru restructurare. Cazurile cele mai tipice sunt3 '' liti*ii .. 2ambursarea trebuie recunoscută n contul de profit şi pierdere n anul n care se ştie că se v-a trebui efectuată rambursarea şi nu n anul n care se v-a efecta plata propriu-zisă. daunele şi altor datorii incerte. subvenţia poate deveni rambursabilă. atunci ea trebuie contabilizată ca o modificare de estimare contabilă. #ceasta nseamnă că n unele situaţii recunoaştera subvenţiei se va realiza naintea ndepliniri condiţiilor sociale şi prin urmare.

restituind n acest fel suma de -'(- . +n acest mod emitentul ncasează mprumutul de la obli*atar având prevăzută prin contract. dobânda pe care o datorează acestuia.1. bani. sunt deductibile din punct de vedere fiscal provizioanele pentru *aranţii acordate clienţilor şi cele pentru pierderi din schimb valutar. emitentul achită obli*atarului dobânda datorată. cine posedă obli*aţini. C8@?#A:L:?#?E# C#P:?#LB2:L82 "?2K:@E 1. o sumă de bani. va primi n schimbul lor. fiecare având valoare de nre*istrare numită valoare nominală.#stfel. obli*aţiunile. La scadenţă. -in acest motiv. societatea poartă numele de e!itent. '< poate fi făcută o estimare raţională a obli*aţiei la data bilanţului. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt deductibile fiscal numai n limita actelor normative n vi*oare. Ea vinde obli*aţiunile unei alte societăţi CcreditoareD numită obli#atar4 primind n schimbul obli*aţiunilor. O(li.aţiuni "ocietăţile comerciale pe acţiuni pot obţine mprumuturi şi prin emisiunea de obli*aţiuni a căror valoare nu poate depăşii trei treimi din capitalul social. #nual şi lunar. ntrucât aceasta poate interveni doar atunci când următoarele condiţii sunt satisfăcute3 '< ntreprinderea are o obli*aţie curentă C le*ală sau implicită D provenită din evenimentele trcute şi care este capabilă să antreneze o cheltuială eEi*ibilă n viitor. +n scopul obţinerii mprumutului.-acă din punctde vedere tehnic provizioanele nu ridică probleme deosebite recunoaşterea lor este cea care necesită o analiză atentă.aţiun&a reprezintă un titlu de valoare ce conferă posesorului ei clitatea de creditor aupra unei sume. emitentul răscumpără de la obli*atar. Conta(ilitat&a 'in &*isiun&a 'in &*isiuni '& o(li. calculată ca procent din valoarea nominală a mprumutului.-eci. '< la decontarea obli*aţiei este probabilă o ieşire de resursă purtătoare de beneficii. societatea comercială emite un număr de obli*aţiuni.

posibilităţile derambursare . ') obli*atarul poate fi orice societate. băncile solicită a*enţilor economici *aranţii care trbuie să depăşească cu 06-.#.at& '& participaţii #cţiunile unei societăţi comerciale pot fi cumpărate de o altă societate sub formă de titluri de participaţii. Creditele sunt sume mprumutate de către bănci persoanelor fizice sau =uritice şi care trebuie rambursate CrestituiteD la un anumit termen numit sca&en ă. bu*etul de venituri şi cheltuieli . La acordarea creditelor. -acă dosarul se aprobă. -e asemenea .1( din capitalul vărst având minim 0 ani de activitate D. sau chiar populaţia. a*enţii economici trebuie să ntocmească un dosar de creditare . care să poată *aranta cu active de valoare mare C poate primi maEim. Creditele bancare pe termen lun* Cpeste F aniD şi pe termen mediu C'-F aniD sunt destinate finanţarii investiţiilor. fluEul de trezorerie . dobânda. "ocietatea care acumpărat titlurile poate acorda societăţii care le-a emis anumite mprumuturi n -'F- .2. obiectul de activitate . balanţa conturilor etc. se ntocmesc actele de ipotecă sau *ara= asupra *aranţiilor. 1.bani şi anulează obli*aţiunile răscumpărate. comisionul etc. termenul de rambursare. 1. studiu de fezubilitate . Contractul de credit ncheiat ntre bancă şi debitor stipulează volumul şi obiectul creditului.6G valoarea creditului şi a dobânzilor. +mprumuturile pe bază de obli*aţiuni Ccradite obli*atareD prezintă anumite restricţii 3 ') emitentul trebuie să fie societate pe acţiuni sau companie. destinaţia creditului . bilanţul . Creditele bancare sunt purtătoare de dobânzi. Conta(ilitat&a 'atoriilr l&. Conta(ilitat&a cr&'it&lor (ancar& p& t&r*&n *&'iu şi lun. care trebuie să conţină informaţii privind sediul societăţii .

aceste sume reprezintă datorii le*ate de participaţii. Pentru societatea care beneficiază de mprumut. preferenţiale.condiţii avanta=oase. -'<- . Pentru societatea care acordă mprumutul aceste sume se numesc creanţe le*ate de participaţii care se contabilizează ca imobilizări financiare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful