S¢ÓÓ¢¢§ü x¢éÁ¢Ú¢¼ÜUè

Ðí¢ï. ãï}¢æ¼ÜUé}¢¢Ú ࢢã

S¢ÓÓ¢¢§ü x¢éÁ¢Ú¢¼ÜUè

Ðí¢ï. ãï}¢æ¼ÜUé}¢¢Ú ࢢã

Ý¢x¢çÚÜU S±¢¼æ~² S¢æx¢ÆÝ
(Ðè²éS¢è»H - x¢éÁ¢Ú¢¼)
C/o.,

x¢¢æ{è ࢢæç¼ Ðíç¼D¢Ý ÜïU‹Îí, çã}¢¢±Ý, }¢ãï´Îè ݱ¢Ï¢Á¢æx¢ ã¢ïH ÜU}Т©‹Ç,
ТHÇè Ó¢¢Ú ÚS¼¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î-380006.

S¢ÓÓ¢¢§ü x¢éÁ¢Ú¢¼ÜUè:
S¢éÚ¼ ÜïU ‘x¢éÁ¢Ú¢¼ x¢¢<Dzݒ »±æ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜïU ‘ÈU¢²Ý¢ç‹S¢²H »vS¢ÐíïS¢’ ¥¶Ï¢¢Ú¢ïæ}¢ï´ 2012,
2013 »±æ 2014 }¢ï´ ÐíçS¢h ãé» ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜïU Ðí¢ï. ãï}¢æ¼ÜéU}¢¢Ú ࢢã ÜïU Hﶢïæ ÜU¢ S¢æx¢íã J

S¢æSÜUÚ‡¢

:

}¢¢Ó¢ü 2014

Ðíç¼

:

3000

S¢ã²¢ïx¢

:

L. 100/-

ÐíÜU¢à¢ÜU

:

Ý¢x¢çÚÜU S±¢¼æ~² S¢æx¢ÆÝ
(Ðè²éS¢è»H - x¢éÁ¢Ú¢¼)
C/o., x¢¢æ{è ࢢæç¼ Ðíç¼D¢Ý ÜïU‹Îí, çã}¢¢±Ý,
}¢ãï´Îè ݱ¢Ï¢Á¢æx¢ ã¢ïH ÜU}Т©‹Ç,
ТHÇè Ó¢¢Ú ÚS¼¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î-380006.

}¢éÎíÜU

:

ࢢÎêüH çÐí‹Åè´x¢ ÐíïS¢
Úæ|¢¢ ÜU¢ï}ŒHïÿ¢, ¥¢Ÿ¢}¢Ú¢ïÇ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î
ÈU¢ïÝ : 079 27541306, E-mail : shardulpress@gmail.com

Ω˛®……Æ˙“ §……i…
x……M… Æ˙EÚ ∫¥……i…Δj™… ∫…ΔM…`ˆx… ({…“™…÷∫…“B±…) x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú ∫¥……i…Δj™… B¥…®…¬ ®……x…¥… + v…EÚ…Æ˙
E‰Ú  ±…B EÚ…®… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ Æ˙…π]≈ı¥™……{…“ ∫…Δ∫l…… Ω˲* ¥…Ω˛ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…Δ ¥…v……x… ®… ¶……Æ˙i… ®…Â
x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú  ±…B ∫¥…“EfiÚi… ®…⁄±…¶…⁄i… + v…EÚ…Æ˙… EÚ“ Æ˙I…… E‰Ú  ±…B EÚ…®… EÚÆ˙i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i…
E‰Ú x……M… Æ˙EÚ ∫¥……i…Δj™… ∫…ΔM…`ˆx… u˘…Æ˙… <∫… {…÷∫i…EÚ EÚ… |…EÚ…∂…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B Ω˛®… +…x…Δn˘ EÚ…
+x…÷¶…¥… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* +Δ i…®… BEÚ n˘∂…EÚ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… ∫…®…™… ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… ®… V……‰ Œ∫l… i… {…Ën˘…
Ω÷˛<« Ω˲ <∫…EÚ…  S…j… +…ΔEÚb˜… B¥…®…¬ n˘±…“±…… E‰Ú ∫……l… <∫… {…÷∫i…EÚ ®…  EÚ™…… M…™…… Ω˲* ¥…Ω˛
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚ Œ∫l… i… EÚ…  S…j… {…‰∂… EÚÆ˙i…… Ω˲*
x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú ∫¥……i…Δj™… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ∫……i…i™…{…⁄¥…«EÚ V……M…fii… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˲*
∫…i…i… V……M…Ø˚EÚi…… Ω˛“ ±……‰EÚi…Δj… EÚ“ EÚ“®…i… Ω˲* ™…Ω˛ EÚ“®…i… ¶……Æ˙i… ®…Â Ω˛Æ˙BEÚ x……M… Æ˙EÚ EÚ…‰
S…⁄EÚ…x…“ Ω˛…‰M…“* M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ Æ˙…V…EÚ“™…, +…Ãl…EÚ B¥…®…¬ ∫……®…… V…EÚ Œ∫l… i… E‰Ú  ¥…π…™… ®… V……‰
n˘…¥…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ ¥…‰  EÚi…x…‰ V…⁄`‰ˆ B¥…®…¬ J……‰J…±…‰ ΩÈ˛ <∫…E‰Ú ∫…§…⁄i…
<∫… {…÷∫i…EÚ®… {…‰∂… EÚ“ M…<«  ¥…M…i…… ∫…‰  ®…±… V……i…… Ω˲* <∫…‰ n‰˘J…EÚÆ˙ ∂……™…n˘ Ω˛“ EÚ…‰<« ™…Ω˛
EÚΩ‰˛M……  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B B‰∫……  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… Ω˲*
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú {…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i… ®……x…nΔ˘b˜ B‰∫…… ¥…fi r˘ n˘Æ˙ B¥…®…¬ ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙  S…ÆΔ˙i…x…
 ¥…EÚ…∫… V…Ë∫…‰ +…v…÷ x…EÚ ®……x…nΔ˘b˜… EÚ…‰ v™……x… ®…  ±…™…… V……™… i……‰  EÚ∫…“ ¶…“ Ø˚{…∫…‰ M…÷V…Æ˙…i…
x…‰ EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B B‰∫……  ¥…EÚ…∫… +Δ i…®… n˘∫… ∫……±…… ®…  EÚ™…… Ω÷˛+…  n˘J……<« x…Ω˛” n‰˘i……*
|……‰. ∏…“ Ω‰˛®…xi…E÷Ú®……Æ˙ ∂……Ω˛ x…‰  ±…J…‰ Ω÷˛B ±…‰J…… EÚ… ™…Ω˛ ∫…ΔS…™… <∫… +…∂…… E‰Ú ∫……l… |…EÚ]ı
EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛  EÚ V…Ω˛…Δ ∫……ƒ{… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲ ¥…Ω˛…Δ Æ˙∫∫…“ n‰˘J…x…‰ E‰Ú  ±…B ®…V…§…⁄Æ˙ EÚÆ˙x…‰¥……±…… V……‰
M……‰§…‰±∫…∂……Ω˛“ + ¶…M…®… |…¥…i…«®……x… Ω˲ =∫…EÚ… ∫……®…x…… ∫…¶…“ x……M… Æ˙EÚ =i∫……Ω˛∫…‰ EÚÆÂ˙M…‰* <∫…
{…÷∫i…EÚ EÚ… x……®… ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛®… ∏…“ <xn÷˘E÷Ú®……Æ˙ V……x…“ E‰Ú @Òh…“ ΩÈ˛*
<∫… {…÷∫i…EÚ EÚ… M…÷V…Æ˙…i…“ ∫…Δ∫EÚÆ˙h… 27-2-2914 EÚ…‰ |…EÚ… ∂…i… Ω˛…‰ S…⁄EÚ… l……*
+§… <∫…EÚ…  Ω˛xn˘“ ∫…Δ∫EÚÆ˙h… |… ∫…r˘ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲* +…∂…… Ω˲ n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… <∫…‰ {…∫…Δn˘ EÚƉ˙M…“
+…ËÆ˙ ±……‰EÚi…Δj… EÚ“ Æ˙I…… B¥…®…¬ ∫…SS…‰  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B |…¥…fik… Ω˛…‰M…“* Ω˛®……Ɖ˙ <∫… EÚ…™…« ®…Â
∫…Ω˛™……‰M… n‰˘x…‰¥……±…‰ ∫…¶…“ n˘…‰∫i……‰Δ E‰Ú |… i… ¶…“ ®… +…¶……Æ˙ ¥™…HÚ EÚÆ˙i…… Ω⁄Δ*
"+…i®…x…'
4, ∫…Œx®…j… ∫……‰∫……™…]ı“, ®…±……¥… i……±……§… E‰Ú ∫……®…x…‰
V…“¥…Æ˙…V… {……E«Ú, +Ω˛®…n˘…§……n˘-380051
®……‰. 09825382556
+xi…Æ˙Æ˙…π]≈ı“™… ®… Ω˛±……  n˘x…,  n˘. 08-03-2014
i

M……Ëi…®… `ˆ…EÚÆ˙
®…Ω˛…®…Δj…“, {…“™…÷∫…“B±…
M…÷V…Æ˙…i…

bΔ˜E‰Ú EÚ“ S……‰]ı {…Æ˙
"M…÷V…Æ˙…i… M……Ãb˜™…x…' B¥…®…¬ "°Ú…™…x……Œx∫…™…±… BC∫…|…‰∫…' ∫…®……S……Æ˙ {…j…… ®… 2012, 2013
B¥…®…¬ 2014 ®… |…EÚ… ∂…i… Ω÷˛B |……‰. ∏…“ Ω‰˛®…xi…E÷Ú®……Æ˙ ∂……Ω˛ E‰Ú 55 ±…‰J…… EÚ… ™…Ω˛ ∫…®…÷SS…™…
|…EÚ]ı Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲ ¥…Ω˛  ¥…∂…‰π… Ø˚{… ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…®…⁄S…‰ n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… E‰Ú  ±…B bΔ˜E‰Ú
EÚ“ S……‰]ı {…Æ˙ ±…M…‰ B‰∫…“ P…]ıx…… Ω˲* ™…‰ ∫…¶…“ ±…‰J…… ®… ∫…‰ M…÷V…Æ˙x…‰¥……±…‰  EÚ∫…“EÚ…‰ ¶…“ |…i…“ i…
Ω˛…‰M…“  EÚ ™…Ω˛ EÚ…‰<« {…I…“™… Æ˙…V…x…“ i…EÚ… ®…÷q˘…  M…x…… x…Ω˛” V…… ∫…EÚi……* ∫¥……i…Δj™……‰k…Æ˙ n‰˘∂… EÚ“
Æ˙…V…x…“ i… x…‰ EÚ¶…“ ¶…“  V…∫…EÚ… ∫……®…x…… x…  EÚ™…… Ω˛…‰ B‰∫…… Æ˙…V™…|…‰ Æ˙i… V…⁄`ˆ B¥…®…¬ +v…«∫…i™……Â
E‰Ú  ¥…∫i…fii… Ω˛…‰i…‰ V……i…‰ ®……Ω˛…‰±… ®… U‰Ùn˘ EÚÆ˙x…‰ EÚ… +…ËÆ˙ <∫… i…Æ˙Ω˛ ±……‰EÚV……M…fi i… EÚ… ™…Ω˛ BEÚ
|…™……∫… Ω˲*
|……‰. ∏…“ Ω‰˛®…xi…E÷Ú®……Æ˙ ∂……Ω˛ +l…«∂……∫j… E‰Ú +¶™……∫…“ i……‰ ΩÈ˛ Ω˛“, ∫……l… ∫……l… ¥…‰ ∫…Δ¥…‰n˘x……
E‰Ú ∫…Δ∫EÚ…Æ˙ Æ˙J…i…‰ ΩÈ˛* =x…E‰Ú  {…i……V…“ ∫¥…. n˘∂…Æ˙l…±……±… ∂……Ω˛ BEÚ ∫…Δ x…π`ˆ M……Δv…“V…x… l…‰*
∏…“ Ω‰˛®…xi…E÷Ú®……Æ˙ ∂……Ω˛ EÚ…‰ ¶…“ "|……‰°‰Ú∫…Æ˙“' Ω˛“ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ¥…V……™… V…x…i…… EÚ…‰ V…M……x…‰ EÚ… +…ËÆ˙
+{…x…“ EÚ±…®… EÚ…‰ §…‰ Z…Z…EÚ +…ËÆ˙ §…‰ ®…∫……±… i……ËÆ˙ {…Æ˙ S…±……x…‰ EÚ… {…∫…Δn˘ +…™…… Ω˲*
<∫… {…÷∫i…EÚ E‰Ú 55 ±…‰J… +{…x…‰ +…{… ™…Ω˛ |…n˘Ã∂…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®…  ¥…EÚ…∫…
E‰Ú ®……‰b‰˜±… E‰Ú M…÷§§……Ɖ˙ ®…  ∫…°«Ú J……‰J…±…‰ n˘…¥…‰ +…ËÆ˙ |…S……Æ˙, +∫…i™…… B¥…®…¬ +v…«∫…i™…… EÚ…
®…∫……±…… ¶…Æ˙… Ω÷˛+… Ω˲*
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…Δ¥…Ëv…… x…EÚ |……¥…v……x…… EÚ…‰  ∫…°«Ú  n˘J……¥…‰ E‰Ú J…… i…Æ˙ ®……x…i…“ Ω˲* E‰ÚM…
E‰Ú  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ S…S……« x… Ω˛…‰x…‰ n‰˘x……,  ¥…v……x… ∫…¶…… E‰Ú + i… +…¥…∂™…EÚ B‰∫…‰ EÚ®…  n˘x…… ®…Â
∫…j… §…÷±……x……,  ¥…{…I… EÚ…‰ i…÷SUÙ EÚ…Æ˙h… {…Æ˙ ∫…n˘x… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±…¥…… n‰˘x……, |…∂x……‰k…Æ˙ ®……®…±…Â
¶…“  ¥…{…I… E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« +¥…∫…Æ˙ x… n‰˘x……, ±……‰EÚ…™…÷HÚ EÚ“  x…™…÷ HÚ x……Ë ∫……±… i…EÚ x… EÚÆ˙x……,
b‰˜{™…÷]ı“ ∫{…“EÚÆ˙ EÚ“  x…™…÷ HÚ x… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ +Δi… ®…  ¥…{…I… EÚ…‰  ®…±… ∫…E‰Ú B‰∫…… ∫l……x… ¶…“
V…§…Æ˙x…¬ ±…‰ ±…‰x……,  EÚi…x…‰  EÚ∫∫…‰  M…x……>ƒ? +…{…  M…x…i…‰  M…x…i…‰ l…EÚ V……BƒM…‰, Ω˛®… l…EÚ…x…
®…Ω˛∫…⁄∫… x…Ω˛” EÚÆÂ˙M…‰*  V…x… +…±……‰S…x……+… ∫…‰ Æ˙…V…i…Δj… EÚ…‰ ∂…®…« EÚ… +x…÷¶…¥… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B,
B‰∫…“ §……i…… EÚ“ =∫…‰ ÀS…i…… Ω˛…‰ B‰∫…… ±…M…i…… x…Ω˛” Ω˲*
+…Ãl…EÚ I…‰j… ®… ¶…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ i…Æ˙“EÚ…Â ®… +x…‰EÚ §……i… B‰∫…“ ΩÈ˛  EÚ  V…∫…E‰Ú  ±…B
+…x…‰¥……±…“ {…“ f¯™…… EÚ…‰ ¶……Æ˙“ ¥…‰n˘x…… ¶…÷M…i…x…“ {…b‰˜M…“* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ BEÚ +…‰Æ˙  V…∫…EÚ…
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú ®……Ω‰˛±… EÚ“ §……i… EÚÆ˙i…“ ΩË ¥…Ω˛ ∫…S…®…÷S… ®… ¶……Æ˙“  ¥…x……∂…EÚ B‰∫…“ +l…«¥™…¥…∫l……
Ω˲* ±…‰J… GÚ. 10 +…ËÆ˙ ±…‰J… GÚ®……ΔEÚ 11 ∫…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˛…‰ V……i…… Ω˲* ∫……l… Ω˛“ ±…‰J… GÚ®……ΔEÚ
12 ∫…‰ 15 ¶…“ ™…Ω˛ |…n˘Ã∂…i…  EÚ™…… M…™…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¥…‰]ı E‰Ú x……®… {…Æ˙ +…®…
ii

+…n˘®…“ {…Æ˙ §…b˜… §……‰V… b˜…±… Æ˙Ω˛“ Ω˲, =∫…∫…‰ ®…Ωƒ˛M……<« ¶…“ §…g¯i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ i……‰
=t…‰M…{… i…+… EÚ…‰ §…Ω÷˛i… ®……j…… ®… EÚÆ˙… ®… ∫…§… ∫…b˜“ n˘“ V……i…“ Ω˲*
<x… =t…‰M…{… i…+… EÚ…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ®…÷}i… E‰Ú n˘…®… {…Æ˙ W…®…“x… n˘“ Ω˲ +…ËÆ˙
x…®…«n˘… EÚ… {……x…“ À∫…S……<« ™…… {…“x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M… ®… ±…‰x…‰ E‰Ú §…V……™… =t…‰M…… EÚ…‰  n˘™…… V……
Æ˙Ω˛… Ω˲* n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ™…‰ =t…‰M…{… i… ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ |…∂…Δ∫…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ®……Ω˛…±‰ … §…x……i…‰
ΩÈ˛* B‰∫…‰ ∂……‰Æ˙ +…ËÆ˙ |…S……Æ˙ i…Δj… ®… ∫…i™… EÚ“ +…¥……W… n˘§… V……i…“ Ω˲ ™…… =∫…EÚ… M…±…… P……Â]ı  n˘™……
V……i…… Ω˲*
i…“∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ +…®… +…n˘®…“ ∫…§… V…M…Ω˛ {…Ɖ˙∂……x… Ω˲*  ∂…I…… I…‰j… ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰
+…®… V…x… ∫…®…⁄Ω˛… E‰Ú  ±…B +®……{… ∫…®…∫™……BΔ J…b˜“ EÚ“ ΩÈ˛* |……l… ®…EÚ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ `‰ˆ`ˆ
™…÷ x…¥…Ã∫…]ı“ EÚI…… i…EÚ  ∂…I…EÚ ™…… +v™……{…EÚ, |……S……™…« ™…… ∫…‰¥…EÚ ™…… EÚ®…«S……Æ˙“ ™……
O…Δl…{……±…- M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∂……™…n˘ Ω˛“  EÚ∫…“EÚ“  x…™…÷ HÚ EÚÆ˙i…“ Ω˲*  x…™…÷ HÚ Ω˛…‰ i……‰ ¶…“ {…⁄Æ˙…
¥…‰i…x… x…Ω˛”  n˘™…… V……i……* <x… ∫…§…E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫¥…Ø˚{…  ¥…t…l…‘+… EÚ“ {…“ f¯™……Δ  {…UÙc˜“ Æ˙Ω˛
V……x…‰ ±…M…“ Ω˲*
∫¥……∫l™… ∫…‰¥……+… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ¶…“ EÚ®…  ¥…π…®…i…… x…Ω˛”* i…l……EÚ l…i…  ¥…x……∂… ®… BEÚ +…ËÆ˙
ß…®…EÚ… ®……™……V……±… Æ˙S…… V……i…… Ω˲ i……‰ n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ¥……∫i… ¥…EÚ n÷˘ x…™…… ®… E÷ÚUÙ +±…M…  x…nÊ˘∂…
Ω˛“  ®…±…i…‰ ΩÈ˛* M…÷V…Æ˙…i… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫…¶…“ ∫…⁄S…x……ΔEÚ…Â ®… EÚ…°Ú“  {…UÙb˜… Ω÷˛+… Ω˲* ""=k…Æ˙
|…n‰˘∂…,  §…Ω˛…Æ˙, UÙk…“∫…M…f¯, ®…v™… |…n‰˘∂…, +…‰ n˘∂…… B¥…®…¬ Z……Æ˙J…Δb˜ V…Ë∫…‰ Æ˙…V™… M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰
EÚ…°Ú“ +…M…‰ ΩÈ˛'' B‰∫…… BEÚ ±…‰J… ®…  ±…J…… M…™…… ΩÈ˛* ®… Ω˛±……BΔ B¥…®…¬ §…SS…… EÚ… E÷Ú{……‰π…h…,
®……i…… ®…fii™…÷ n˘Æ˙, +… n˘¥……∫…“ B¥…®…¬ n˘ ±…i…… EÚ“ Œ∫l… i… +… n˘ I…‰j…… ®… M…÷V…Æ˙…i… §…Ω÷˛i…  {…UÙb˜…
Æ˙…V™… §…x… S…⁄EÚ… Ω˲* +…∂S…™…« EÚ“ §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ <∫… ®…÷q˘‰ ®… ¶…“ Æ˙…V…v…®…« EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ∫…¥…… ∫¥…™…Δ  ¥…EÚ ∫…i… Ω˲ B‰∫…… ß……®…EÚ +…ËÆ˙ V…⁄`‰ˆ |…S……Æ˙ EÚ“ Ω˛h…… §…x……<« M…<« Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…÷∂……∫…x… EÚ“ §……i… EÚÆ˙i…“ Ω˲  EÚ V…§… =∫…EÚ… +…S……Æ˙ <∫…∫…‰
 §…±…E÷Ú±…  ¥…Ø˚r˘ Ω˲* "∫……Ω˛§…' E‰Ú x……®… {…Æ˙ BEÚ ±…b˜EÚ“ {…Æ˙ Æ˙…V™… E‰Ú {…÷ ±…∫… i…Δj… u˘…Æ˙…
V……∫…⁄∫…“ EÚÆ˙¥……x…‰ EÚ… ®……®…±…… Ω˛…‰, ™…… +…Æ˙]ı“+…<« EÚ®…«∂…“±……Â EÚ“ Ω˛i™…… EÚ“ P…]ıx……BΔ Ω˛…‰,
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ¥…Ω˛“ `Δˆb˜“ ∫…Δ¥…‰n˘x…… Ω˛“ x…W…Æ˙ +…i…“ Ω˲* +Δ i…®… l……‰b‰˜ ¥…π……Á ®… ®… Ω˛±……+…Â
E‰Ú |… i… +i™……S……Æ˙ §…f‰¯ i……‰ {…÷ ±…∫… ∫…SS…‰ +…ΔEÚc‰˜ x… P……‰ π…i… EÚƉ˙ <∫…  ±…B B°Ú+…<+…Æ˙
EÚ… {…ΔV…“EÚÆ˙h… Ω˛“ §…Δn˘ EÚÆ˙  n˘™……! ∫j…“-¶…fih… Ω˛i™…… E‰Ú  ¥…π…™… ®… ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…
EÚ…‰<« ∫…÷∂……∫…x… J……‰V…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ x…Ω˛”  ®…±…i……* 13000 ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… §…SS…… EÚ… +{…Ω˛Æ˙h…
Ω÷˛+… Ω˲, ±…‰ EÚx… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ =xΩ² f⁄Δ¯f¯ x…Ω˛” {……i…“  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫¥…™…Δ E‰Ú ∫…÷∂……∫…x… EÚ… x…M……Æ˙…
iii

{…“]ıi…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ®… Ω˛±……+… ®… E÷Ú{……‰π…h… V™……n˘… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ®…… Ω˛i…“ §……Ω˛Æ˙ +…<« i……‰ =∫…EÚ…
={……™… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú |…™……∫… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §…V……™… B‰∫…… =k…Æ˙  n˘™…… M…™……  EÚ ®… Ω˛±……BΔ i……‰ "" °ÚM…Æ˙
EÚ…‰x∂™…∫…'' ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ={…¥……∫… EÚÆ˙i…“ Ω˲ <∫…  ±…B E÷Ú{……‰ π…i… ΩÈ˛*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ BEÚ  ¥… S…j…  ¥…∂…‰π…i…… Ω˲* J…÷n˘ V……‰ M…±…i… EÚÆ˙i…“ Ω˲ <∫…∫…‰
 ¥…{…Æ˙“i… Ω˛“ ∫¥…™…Δx…‰ +SUÙ…  EÚ™…… Ω˲ B‰∫…‰ M…÷h…M……x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ BEÚ  ¥… ∂…π]ı {…r˘ i… =∫…x…‰
 ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ Ω˲* =n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙, x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ §……Æ˙ §……Æ˙ B‰∫…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛  EÚ n‰˘∂…
®… ∫…‰ M……Ë-®……Δ∫… EÚ“  x…™… i… Ω˛…‰i…“ Ω‰˛, (B‰∫…… EÚΩ² i……‰  Ω˛xn÷˘+… EÚ“ ∫…Δ¥…‰n˘x……BΔ ¶…b˜E‰Ú +…ËÆ˙
+{…x…“ {……]ı‘ EÚ…‰ Ω˛“ ®…i…  ®…±…‰ B‰∫…… Ω˛“ ®……x…x…… Ω˛…‰M……) ±…‰ EÚx… ¥…‰ J…÷n˘ C™…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛?
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú EÚÆ˙“§… 800 M……Δ¥…… E‰Ú M……ËS…Æ˙ =t…‰M…… EÚ…‰ n‰˘  n˘™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* M……Δ¥… §…‰Ω˛…±…
Ω˛…‰i…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ®…Ω÷˛¥……, "EÚ…b˜…', §…‰S…Æ˙…V…“ ∫…Æ˙, v……‰±…‰Æ˙… ∫…Æ˙ +… n˘ +…Δn˘…‰±…x…… ®… {…÷ ±…∫…x…‰
+®……x…÷π…“ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ O……®…V…x…… {…Æ˙ ±…… `ˆ™……Δ §…Æ˙∫……<« ΩÈ˛  °ÚÆ˙ ¶…“ ±……‰M… V…±…, W…®…“x… +…ËÆ˙ V…ΔM…±…
x… UÙ…b‰ ˜x…‰ E‰Ú  ±…B ±… Æ˙Ω‰ ΩÈ˛* ∫{…π]ı ΩÈ˛  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… M……™… §…S… B‰∫…… S……Ω˛i…“
Ω˛“ x…Ω˛” ΩÈ˛, ±…‰ EÚx… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M……Ë-®……Δ∫… EÚ“  x…™… i… EÚÆ˙i…“ Ω˲ B‰∫…“ +…±……‰S…x…… EÚ“ V……i…“
Ω˲! ®…÷J… ®… Æ˙…®…, §…M…±… ®… U⁄ÙÆ˙“* B‰∫…‰ EÚ<« =n˘…Ω˛Æ˙h… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰  n˘™…‰ ΩÈ˛*
|……‰.∏…“ Ω‰˛®…xi…E÷Ú®……Æ˙ ∂……Ω˛x…‰ {…⁄Æ˙“ M……Δv…“-|…‰ Æ˙i…  x…π`ˆ… B¥…®…¬  x…∫…§…i… ®… ∫……l… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“
+…ΔEÚb‰˜ B¥…®…¬ =n˘…Ω˛Æ˙h…… E‰Ú ∫……l… <∫… V…⁄`ˆ E‰Ú ∫…¶…“ ∫i…Æ˙ J……‰±…  n˘™…‰ ΩÈ˛*
<∫… {…÷∫i…EÚ EÚ…‰ {…g¯EÚÆ˙ ∫…§… ±……‰M…… EÚ…‰ ¥……∫i… ¥…EÚi…… {…Ω˛S……x…x…“ S…… Ω˛B* Ω˛®…‰∂……
 ®… b˜™…… ¶…“ ∫…SS……  S…j… |…∫i…÷i… EÚƉ˙ B‰∫…… x… ¶…“ Ω˛…‰ +…ËÆ˙ ÆË˙ ±…™……Δ B¥…®…¬ |…S……Æ˙i…Δj… E‰Ú v…®……E‰Ú
®… ∫…i™… n˘§…EÚÆ˙ ®…Æ˙ V……™… B‰∫…… ¶…“ Ω˛…‰i…… Ω˲* B‰∫…‰ ∫…®…™… {…Æ˙ |……‰∏…“ Ω‰˛®…xi…E÷Ú®……Æ˙ ∂……Ω˛ x…‰
bΔ˜E‰ÚEÚ“ S……‰]ı {…Æ˙ +…ËÆ˙  n˘±…S……‰Æ˙“  EÚ™…‰  §…x…… V……‰  ¥…M…i… ∫…§… E‰Ú ∫……®…x…‰ Æ˙J…“ Ω˲ ¥…Ω˛
+…¥…EÚ…Æ˙n˘…™…EÚ Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ®… ±……‰EÚi…Δj… EÚ…‰ ∫…SS…‰ Æ˙…∫i…‰ {…Æ ±…‰ V……x…‰ ®…Â
i…l…… <∫…‰ ®…W…§…⁄i… §…x……x…‰ ®… ™…Ω˛ {…÷∫i…EÚ ={…™……‰M…“ Ω˛…‰M…“ B‰∫…“ +…∂…… Ω˲*
- b˜…Ï. Æ˙…‰ Ω˛i… ∂…÷C±…
{…⁄¥…« |……v™……{…EÚ,
∫…Æ˙n˘…Æ˙ {…]‰ı±… <Œx∫]ı]ı¨÷]ı +…Ï°Ú <EÚ…‰x……‰ ®…EÚ Bxb˜ ∫……‰∂™…±…  Æ˙∫…S…«, +Ω˛®…n˘…§……n˘
+xi…Æ˙Æ˙…π]≈ı“™… ®… Ω˛±……  n˘x…
 n˘. 08-03-2014

iv

+x…÷GÚ®…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

¥……<«•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ… BEÚ ±……¶……Œx¥…i… ¥…M…«
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… x…∫…“§… Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ ¶……Æ˙i… ®… Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ±……‰EÚi…Δj… EÚ… ™…Ω˛ EËÚ∫…… x…®…⁄x……  EÚ  ¥…Æ˙…‰v… x…π]ı  EÚ™…… V……™…!
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰ÚM… E‰Ú Æ˙{…]ı EÚ…‰ P……‰±…EÚÆ˙ {…“ V……i…“ Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… EÚ… +®…±… {…ΔM…÷
®…÷J™…®…Δj…“ Æ˙…Ω˛i… x… v… EÚ“ ∫…⁄S…x…… {…Æ˙ M…÷{i…i…… EÚ… {…n˘…« C™……Â?
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¥……∫i… ¥…EÚ  S…j… EÚ§… §…i……™…‰M…“?
∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…‰{…Æ˙¥……Ω˛
M…÷V…Æ˙…i… ®… ߅π]ı…S……Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“ EÚ…™……«±…™…  x…ŒπGÚ™…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ +…Ãl…EÚ ∫…®…fi r˘ EÚ…  S…j…: +…™… §…f¯“ +…ËÆ˙ EÚV…« ¶…“ §…f¯…!
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ J…Æ˙…§… |…∂……∫…x… EÚ…‰ ∫…÷∂……∫…x… §…i…… Æ˙Ω˛“ Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ EÚÆ˙ EÚ“ +…™… V™……n˘…: V™……n˘… EÚÆ˙§……‰V… EÚ… ∫…§…⁄i…
+…Ãl…EÚ I…‰j… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…Ëx… ∫…“  n˘∂…… ®…Â? EÚÆ˙ +…ËÆ˙ EÚV…« n˘…‰x…… ®… §…f¯…‰i…Æ˙“!
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ P……]‰ı ®…Â Ω˛“ S…±…i…“ Ω˲, ∂…‰π… ®… x…Ω˛”
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ +x™……™… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ §…b˜“ §…b˜“ §……i… EÚÆ˙x…… Æ˙…π]≈ıp˘…‰Ω˛ Ω˲
 {…UÙb‰˜  ¥…∫i……Æ˙…Â˙ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®… M…÷V…Æ˙…i… + i…  {…UÙb˜… Ω˲
E‰Úxp˘ E‰Ú EÚÆ˙…‰b˜… +x…÷n˘…x… EÚ… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ J…S…« x…Ω˛” EÚÆ˙i…“
n˘ ±…i……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ™……‰V…x……BΔ +x…‰EÚ  EÚxi…÷ +®…±… ®…Â i…Δj… {…“U‰Ù
B∫…∫…“-B∫…]ı“ E‰Ú  ±…B +…§……n˘“ +x…÷∫……Æ˙ +x…÷n˘…x… §……ƒ]ı… x…Ω˛” V……i……
M…÷V…Æ˙…i… ®… n˘ ±…i…… E‰Ú |… i… ¶…‰n˘¶……¥… EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚi……
+… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ V…®…“x… EÚ“ ®…… ±…EÚ“ n‰˘x…‰ ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…  x…EÚ®®……{…x…
M…Æ˙“§…, ¥…fir˘, ∫…M…¶……« ®… Ω˛±……+… E‰Ú EÚ±™……h… ®… M…÷V…Æ˙…i… {…“U‰Ù
®…Ω˛…i®…… ®…Δ n˘Æ˙ §…x……™…… V……i…… Ω˲ ±…‰ EÚx… +…ΔM…x…¥……b˜“ x…Ω˛”
M…÷V…Æ˙…i… MGNREGA E‰Ú ∫…ΔS……±…x… ®… ¥……™…•…x]ı x…Ω˛”
§…SS…… E‰Ú {……‰π…h… E‰Ú EÚ…™…«GÚ®… ®… M…÷V…Æ˙…i… §…Ω÷˛i… {…“U‰Ù
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ∫…x…‰, EÚ§… +…ËÆ˙  EÚi…x……  EÚ™……?
¶……Æ˙i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… +§… M…÷V…Æ˙…i… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… x…Ω˛” Ω˲
v

1
4
8
10
14
17
20
22
25
29
32
35
38
41
44
47
50
53
56
60
63
67
71
75
80
84
87

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ™…… +…®…n˘x…“, M…÷V…Æ˙…i… EÚ… EÚ…‰<«  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… x…Ω˛” Ω˲!
M…÷V…Æ˙…i… J…‰i…“|…v……x… §…x… Æ˙Ω˛… Ω˲, =t…‰M…|…v……x… x…Ω˛”!
¥……<•…x]ı M…÷V…Æ˙…i…: ¥…S…x…… EÚ… O……°Ú >ƒS……, +®…±…“EÚÆ˙h… EÚ… x…“S……
§…“V…±…“ =i{……n˘x… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  §…±…E÷Ú±… +∫…Δi…÷ ±…i…
 ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…: EÚ…±…‰ v…x… EÚ… ∫…°‰Ún˘ x…EÚ…§…
¥……<•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…: §…‰M……x…“ ∂……n˘“ ®… +§n÷˘±±……  n˘¥……x……
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú Æ˙…∫i…‰: UÙ EÚÆ˙…‰c˜ ±……‰M… ¥……™…•…‰]ıÆ˙ {…Æ˙ Ω˛“ Ω˛…‰i…‰ Ω˲!
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…: n˘…¥…‰ +…ËÆ˙ Ω˛EÚ“EÚi…… ®… §…Ω˛÷i… §…c˜… ¶…‰n˘
∂…Ω˛Æ˙“ M…Æ˙“§…… EÚ“ ™……‰V…x…… EÚ… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú 10 x…M…Æ˙… ®… EΔÚM……±… +®…±…“EÚÆ˙h…
M…÷V…Æ˙…i… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“  {…UÙb˜…!
 ∂…I…… E‰Ú  ±…B J…S…« M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ |……l… ®…EÚi…… x…Ω˛” Ω˲
]ıE‰Ú ∂…‰Æ˙ Æ˙…V…M…“Æ˙, ]ıE‰Ú ∂…‰Æ˙  ∂…I…EÚ, ¥……<•…x]ı x…M…Æ˙“ +…ËÆ˙ ®……‰n˘“ Æ˙…V……
b˜…ΔM… EÚ“  ¥… ∂…π]ı  ∂…I…… ∫…®…∫™……: ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… i…n˘l…« + ¶…M…®…
|…¥…‰∂……‰i∫…¥… ®…x……i…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚ“ EÚ•… J……‰n˘ Æ˙Ω˛“ Ω˲
Ω˛V……Æ˙…  ∂…I…EÚ…Â E‰Ú  §…x…… ±……J……  ¥…t…l…‘ {…g¯i…‰ ΩÈ˛!
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ®……Ïb‰˜±… ®… |……l… ®…EÚ  ∂…I…… EÚ… C™……?
M…÷V…Æ˙…i… ®… |……l… ®…EÚ  ∂…I…… ®…  x…V…“EÚÆ˙h… EÚ“ Ω˛¥……
Æ˙…V™… E‰Ú +…Æ˙…‰M™… E‰Úxp˘ EÚ“ Œ∫l… i…  §…M…c˜“ Ω˲, ∫…÷v…Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ S…®…EÚ ®… |…V…… EÚ… ∫¥……∫l™… ®…Δn˘ Ω÷˛+…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ §…‰S… n‰˘ i……‰ +…∂S…™…« x…Ω˛”
M…÷V…Æ˙…i… ®…  EÚ∫……x……Â-M…Æ˙“§…… EÚ“ +x…n‰˘J…“ EÚÆ˙ =t…‰M…… EÚ…‰ ∫…∫i…“ V…®…“x…
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â {……x…“ EÚ“ ®…… ±…EÚ“ +…ËÆ˙ ={…™……‰M… {…Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… BEÚ… v…EÚ…Æ˙
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ {…ΔS……™…i……Â E‰Ú |…∂……∫… x…EÚ P……‰]ı…±…‰
M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ {…]ı¥……Æ˙“ §…x……  n˘™…… Ω˲
Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… ®…÷q‰˘ {…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… i……x……∂……Ω˛“ x…V… Æ˙™……
M…÷V…Æ˙…i… ®… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B V…x… ∫…÷x…¥……<« BEÚ V…⁄`ˆ
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… "C±……<®…‰x]ı S…‰xV…'  ¥…¶……M…  ∫…°«Ú EÚ…M…V… {…Æ˙
¶……b˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V…: ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…SS……<« U÷Ù{……i…“ Ω˲

vi

91
95
98
101
105
108
112
115
118
123
127
130
134
138
141
145
149
153
156
160
164
167
170
173
176
180
182
185

1.
¥……<«•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ… BEÚ ±……¶……Œx¥…i… ¥…M…«
B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i…®… ¶……V…{…… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ +Δ i…®… n˘Æ˙ ¥…π……Á
E‰Ú +i…“¥… |…™……∫…… E‰Ú §……n˘ M…÷V…Æ˙…i…®… i…“x… i…Æ˙…Ω˛ EÚ“ |…V…… {…Ën˘… EÚÆ˙ n˘“ Ω˲* |…V……
®… ™…Ω˛ V……‰ x…™…… +…ËÆ˙ ®…V…§…⁄i… ¥…M…« {…Ën˘… Ω÷˛+… Ω˲ =∫…‰ ¶……V…{…… EÚ… +…ËÆ˙ ®……‰n˘“ EÚ…
∫…®…l…«x… Ω˛…‰x…… Ω˛“ {…b˜… Ω˲*
<∫…®… V……‰ |…l…®… ¥…M…« Ω˲ ¥……‰ ±……¶……Œx¥…i… ¥…M…« Ω˲* ±……¶……Œx¥…i… ¥…M…« B‰∫…… ¥…M…« Ω˲
 V…∫…‰ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ x…“ i…™…… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ±……¶… Ω÷˛+… Ω˲* ®……‰n˘“x…‰ §…Ω÷˛i…
=i∫…¥… ®…x……™…Â* <x… =i∫…¥…… ∫…‰ §…b˜… =i{……n˘x… Ω÷˛+…* ®…Δb˜{…¥……±…‰, E÷Ú∫…‘¥……±…‰,
E‰Ú]‰ıÆ˙∫…«, ±……<«]ı¥……±…‰, §……<«EÚ¥……±…‰, ]≈ı…¥…‰±∫… <x… ∫…¶…“ EÚ…‰ §…b˜… ±……¶… Ω÷˛+…* <∫…“
i…Æ˙Ω˛, ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ M…÷V…Æ˙…i… Ω˛…=À∫…M… §……‰b«˜ EÚ…‰ §…Δv… EÚÆ˙  n˘™…… <∫… ±…B ®…EÚ…x…
§…x……x…‰ EÚ… EÚ…®…  ∫…°«Ú  §…±…b˜∫…« E‰Ú {……∫… Ω˛“ Æ˙Ω˛…*  §…±b˜∫…« V…®…“x… +…ËÆ˙ ®…EÚ…x… E‰Ú
¶……¥… +…∫…®……x… {…Æ˙ ±…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ EÚÆ˙…‰b˜… EÚ… ®…÷x……°Ú…  EÚ™……* {… Æ˙h……®… ™…Ω˛ Ω÷˛+…
 EÚ V…®…“x… §…‰S…x…‰¥……±…… EÚ…‰ ±……¶… Ω÷˛+…, C™…… EÚ V…®…“x… Bx….B. ( §…x……-J…‰i…“) Ω˛…‰
V……™… <∫… EÚ… Æ˙…∫i…… ∫……°Ú  EÚ™…… M…™……*  V…xΩ˛…Âx…‰ ®……®…⁄±…“ n˘…®…¥……±…“ V…®…“x…… EÚ…‰
{…b‰˜ ¶……¥…… ∫…‰ §…‰S… n˘“ =x… ∫…¶…“ EÚ…‰ ±……¶… Ω˛“ ±……¶… Ω÷˛+… * {…⁄ΔV…“  x…¥…‰˘∂… EÚÆ˙
∫…EÚx…‰¥……±…… x…‰ ¶…“  x…¥…‰∂… §…f¯…EÚÆ˙, V…®…“x…… EÚ…‰ §…‰S…EÚÆ˙ ±……¶… |……{i…  EÚ™……* <∫…
i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ ±……J……Â-EÚÆ˙…‰b˜… EÚ“ EÚ®……<« EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ®……‰n˘“¶…HÚ Ω˛…‰ V……™… ™…‰ ∫…Ω˛V… Ω˛“ Ω˲*
B‰∫…‰ Ω˛“  ∂…I…… E‰Ú I…‰j… ®… ∂……±…… +…ËÆ˙ EÚ…±…‰V… E‰Ú x……®… {…Æ˙ n÷˘EÚ…x… J……‰±… n˘“
M…<«* <∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ J……x…M…“ ]≈ı∫]ı J…b‰˜ Ω÷˛B* =xΩ˛…Âx…‰ Ω˛V……Æ˙…Â-±……J…… EÚ“ °Ú“∫… ±…‰
EÚÆ˙ §…b˜… ®…÷x……°Ú…  EÚ™……* ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ §…Ω÷˛i… EÚ®… ∂……∫…EÚ“™… ∂……±……™… +…ËÆ˙
EÚ…±…‰V… ∂…÷Ø˚ EÚ“* V……‰ ∂…÷Ø˚ EÚ“ =∫…®… x…  ®…±…‰  ∂…I…EÚ +…ËÆ˙ x…  ®…±…‰ +v™……{…EÚ*
<∫… ±…B M…÷h…¥…k…… §…Ω÷˛i… §…⁄Æ˙“* <x… ®… M…Æ˙“§… ®……-§……{… ¶…“ +{…x…‰ §…SS… x… ¶…‰V…Â*
<∫… ±…B ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∂……±……™… +…ËÆ˙ ]≈ı∫] ®……±……®……±… Ω˛…‰ M…™…‰* B‰∫…… ¥…M…« M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
§…b˜… Ω˲ +…ËÆ˙  ∂…I…… EÚ…‰ §……V……Ø˚ S…“V… §…x……x…‰¥……±…‰ ™…‰ ±……‰M… ®……‰n˘“ EÚ“ +…ËÆ˙ ¶……V…{……
EÚ“ i…Æ˙°Ún˘…Æ˙“ EÚÆÂ˙ ¥……‰ ¶…“ ∫…Ω˛V… Ω˲*
1

B∫…… Ω˛“ §…b˜… ¥…M…« =t…‰M…{… i…™…… EÚ… Ω˲* =x… ∫…¶…“ EÚ…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ EÚÆ˙…‰b˜… EÚ“
EÚ“®…i… ¥……±…“ V…®…“x… ®……®…⁄±…“ ∫…“ EÚ“®…i… {…Æ˙ §…‰S… n˘“* {……x…“ E‰Ú ®…⁄±… {…Æ˙* EÚΩ˛…‰
 EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ §…‰S…x…‰ EÚ…‰  x…EÚ…±……*  ∫…°«Ú "M…÷V…Æ˙…i… §…‰S…x…… Ω˲'
B‰∫…… <∂i…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…… Ω˛“ §……EÚ“ Æ˙J……* M……ËS…Æ˙ EÚ“ V…®…“x…, {…b˜i…Æ˙ V…®…“x… +…ËÆ˙ J…Æ˙…§…‰
EÚ“ V…®…“x… ®……®…⁄±…“ n˘…®…… ®… =t…‰M…{… i…™…… EÚ…‰  ®…±… M…<«* B‰∫…… EÚ¶…“, EÚΩ˛” ¶…“
¶……Æ˙i… ®… x…Ω˛” Ω÷˛+…* B‰∫…‰ =t…‰M…{… i… ®……‰n˘“ EÚ“ ¥……Ω˛-¥……Ω˛“ x… EÚƉ˙ i……‰ Ω˛“ +…∂S…™…«*
™…‰ ±……‰M… ™…Ω˛“ S……Ω²M…‰  EÚ ®……‰n˘“ Ω˛“ |…v……x…®…Δj…“ §…x…‰* C™…… EÚ i…§… Ω˛“ {…⁄Ɖ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â
∫…¶…“ EÚ…‰ <i…x…‰ EÚ®… n˘…®…… ®… V…®…“x…‰  ®…±… ∫…E‰Ú* ¥……<«•…x…¬]ı M…÷V…Æ˙…i…i… EÚ“ {… Æ˙π…n¢
π…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ <∫… ±…B +…™……‰ V…i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M……Æ˙x]ı“ n‰˘ Æ˙Ω˛“ Ω˲  EÚ
=t…‰M…… EÚ…‰ V…®…“x…‰ ∫…∫i…‰ n˘…®…… ®… n‰˘x…‰ EÚ…‰ i…Ë™……Æ˙ Ω˲*
B‰∫…‰ ±……¶……Œx¥…i… =t…‰M…{… i… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú Ω˛“ Ω˛…‰ ™…Ω˛ V…Ø˚Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i…
∫…‰ §……Ω…Æ˙ E‰Ú =t…‰M…{… i…™……Â EÚ…‰ ¶…“ 10-15 Ø˚{…™…‰ ®…Â S……‰.®…“. E‰Ú n˘…®… {…Æ˙ V…®…“x…Â
 ®…±…‰ i……‰ ¥…‰ J…÷∂…“ J…÷∂…“ ®……‰n˘“ EÚ“ |…∂…Δ∫…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…™…Â Ω˛“* <∫…“ ¥…V…Ω˛
∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ±……‰M…… EÚ…‰ ™…Ω˛ ±…M…i…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲*
±……¶……Œx¥…i… ¥…M…« ®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú UÙ…‰]‰ı =t…‰M…{… i… ¶…“ Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… +{…x…‰
∫l……{…x……EÚ…±… ∫…‰ =t…‰M…… EÚ“ i…Æ˙°Ún˘…Æ˙“ EÚ“ x…“ i… +{…x…… Æ˙Ω˛… Ω˲* x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ =t…‰M…¥……±…… EÚ…‰ §…b˜“ §…b˜“ ∫…§…∫…“b˜“ n‰˘EÚÆ˙ §…Ω÷˛i… ±……¶… EÚÆ˙¥……™……*
2002-07 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ EÚÆ˙“§… 37,000 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ ∫…§…∫…“b˜“ n‰˘
n˘“* ∫……±… 2007-12 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <∫…∫…‰ n˘…‰-M…÷x…“ ∫…§…∫…“b˜“ n‰˘ n˘“* {… Æ˙h……®… ™…‰ Ω÷˛+…
 EÚ UÙ…‰]‰-§…b‰˜ ∫…¶…“ =t…‰M…{… i…™…… EÚ…‰ ±……¶… Ω÷˛+…* +∫…±… ®… x…®…«n˘… ™……‰V…x…… À∫…S……<«
E‰Ú  ±…B l…“ ±…‰ EÚx… x…®…«n˘… EÚ… {……x…“ =t…‰M…… EÚ…‰  n˘™…… M…™……* <∫…∫…‰ =t…‰M…… EÚ…‰
±……¶… Ω÷˛+…* ™…‰ ∫…¶…“ ±……‰M… ®……‰n˘“ EÚ“ |…∫…Δ∂……˛ EÚƉ˙ <∫…®… C™…… +…∂S…™…« Ω˲?
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ x…“ i…™…… ∫…‰ ±……¶……Œx¥…i… BEÚ +…‰Æ˙ ¥…M…« Ω˲ EÚx∫…±…]ıx]ı…Â
EÚ…* ®……‰n˘“ EÚ…‰ ∂……∫…EÚ“™… + v…EÚ…Æ˙“™…… ®… ™…… EÚ®…«S……Æ˙“ ∫…®…÷n˘…™… ®… EÚ…‰<« Æ˙∫…
 n˘±…S…∫{…“ x…Ω˛” Ω˲ ™……  ¥…∑……∫… x…Ω˛” Ω˲* <∫… ±…B =∫…x…‰ ∂……∫…EÚ“™…  ¥…¶……M…, §……‰b«˜
+…ËÆ˙  x…M…®… ™…… x……‰±…‰V… EÚ…‰x∫…Ã∂…™…®… +…Ï°Ú M…÷V…Æ˙…i… V…Ë∫…“ ∫…Δ∫l……™… J…b˜“ EÚÆ˙ n˘“
+…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… §……Ω˛Æ˙ E‰Ú  x…πh……i…… EÚ…‰ ±……J…… Ø˚{…™…… n‰˘EÚÆ˙

EÚx∫…±…]ıx]¬ı∫… §…x…¥……  n˘™…‰* +…V…EÚ±… EÚ“ ¶……π…… ®… <∫…‰ +…=]ı∫……‰Õ∫…M… EÚΩ˛i…‰ Ω˲*
B‰∫…‰ i…l…… EÚ l…i… ™…… ∫…S…®…÷S…  x…πh……i…… EÚ…‰  ¥…®……x…- EÚÆ˙…™……  n˘™…… V……i…… Ω˲, ®…Ω²M…“
°Ú…<«¥…∫]ı…Æ˙ Ω˛…‰]‰ı±…… ®… `ˆΩ˛Æ˙¥……™…… V……i…… Ω˲ +…ËÆ˙ EÚx∫…±]ıx∫…“ EÚ“ §… f¯™…… °Ú“∫… n˘“
V……i…“ Ω˲* =n˘…Ω˛Æ˙h… ±…“ V…B: +Ω˛®…n˘…§……n˘ EÚ“ §…“ +…Æ˙ ]ı“ B∫… ™……‰V…x…… EÚ“
x∫…±]ıx∫…“ ∫…‰{]ı ™…÷ x…¥…Ã∫…]ı“ E‰Ú +v™……{…EÚ…Â EÚ…‰ n˘“ M…<«* <∫… i…Æ˙Ω˛ {…⁄Æ˙…  x…πh……i… ¥…M…«
®……‰n˘“¶…HÚ Ω˛…‰ M…™…… C™…… EÚ <∫…®… =x…EÚ… +{…x…… {…⁄Æ˙…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰ M…™……*
B‰∫…‰  x…πh……i… Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥…™…Δ ∫…‰¥…EÚ ∫…ΔP… ®… ∫…‰ Ω˛…‰ ™…‰ V…Ø˚Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲ ™…… ∫…ΔP…
EÚ“  EÚ∫…“ ∫…Δ∫l…… ∫…‰ V…÷b‰˜ Ω˛…‰ ™…‰ ¶…“ V…Ø˚Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲* ™…‰ ¥…ËY…… x…EÚ Ω˛…‰, i…§…“§…“ ™……
<«V…x…‰Æ˙ Ω˛…‰, +…ÃEÚ]ËıC]ı (∫l…{… i…) ™…… +l…«∂……∫j…“ ™…… +ΔO…‰V…“ ¶……π…… E‰Ú  x…πh……i… Ω˛…‰
i……‰ EÚ…®… S…±…‰M……* ¥…‰  EÚ∫…“  ¥…π…™… ™…… I…‰j… EÚ…  x…πh……i… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ®… ™…… n‰˘∂…®…Â
™…… n÷˘ x…™…… ®… V……x…‰®……x…‰ Ω˛…‰ i……‰ ¥…Ω˛ EÚ…°Ú“ Ω˲*
B‰∫…‰ EÚx∫…±]ıx]¬ı∫… M…÷V…Æ˙…i… ®… ¶…“ EÚ…°Ú“ ∫…ΔJ™…… ®… Ω˲ V……‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…®… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* =x…˛ ∫…¶…“ EÚ…‰ ™…Ω˛  n˘J……x…‰ EÚ… ®……ËEÚ…  ®…±…… Ω˲  EÚ
∫…¶…“  EÚi…x…‰ i…V…Y… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛  n˘J……x…‰˘ E‰Ú Ø˚{…™…‰ ¶…“  ®…±…‰ ΩÈ˛* +…<«+…<«B®… +…ËÆ˙
<Æ˙®…… V…Ë∫…“ J™……i…x……®… ∫…Δ∫l……™… +…ËÆ˙ <x…E‰Ú +v™……{…EÚ ¶…“ <∫…®… ∂…… ®…±… ΩÈ˛* B‰∫…“
 x…πh……i… ]ı…‰±…“ §…÷ r˘V…“¥…“ EÚΩ˛±……i…“ Ω˲ +…ËÆ˙  x…πh……i…… EÚ“ ¶……π…… ®… ®……‰n˘“ EÚ“
|…∂…Δ∫…… EÚ… BEÚ ¶…“ ®……ËEÚ… ¥…‰ S…⁄EÚi…‰ x…Ω˛” ΩÈ˛* M…÷V…Æ˙…i… ®… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… §…Ω˛…Æ˙ ™…‰
∫…¶…“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  EÚi…x……  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… Ω˲, ™…Ω˛ |…∫l…… {…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ¶…“
∫……®……x™… V…x… EÚ“ ∫…®…V… ®… x… +…™…‰ B‰∫…“ ¶……π……®…Â*
<∫… i…Æ˙Ω˛ M…÷V…Æ˙…i… ®… ®……‰n˘“ x…‰ B∫…… BEÚ ±……¶……l…‘ ¥…M…« J…b˜…  EÚ™…… Ω˲ +…ËÆ˙
™…Ω˛ ¶…“ §…b˜“ E÷Ú∂…±…i…… ∫…‰* ∫…®……V… EÚ… ™…Ω˛ ¥…M…« |……™…: §……‰±…x…‰¥……±…… o˘∂™…®……x… ¥…M…«
Ω˲* =∫…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ §……‰±…x…‰ EÚ“ EÚ±…… Ω˛∫i…M…i… Ω˲ +…ËÆ˙ ¥……‰  ±…J…x…… ¶…“ V……x…i……
Ω˲* ®……‰n˘“ EÚ“ |…∂…Δ∫…… E‰Ú {…÷π{… ™…Ω˛ n÷˘ x…™…… ®… §……ƒ]ıi…… Ω˲*

2

3

68¥…‰ ∫¥……i…Δj™… n˘x… E‰Ú §……n˘ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ“ ∫¥…i…Δj…i……' =x…E‰Ú
+ v…EÚ…Æ˙… EÚ“ Æ˙I…… +…ËÆ˙ ∂……∫…x… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú  ¥…π…™… {…Æ˙ M…Ω˛Æ˙…< ∫…‰ ∫……‰S…‰ i……‰ +SUÙ…
Ω˲ * M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x… Ω˲ B‰∫…… x…M……Æ˙… §……Æ˙§……Æ˙ n‰˘∂… ®… +…ËÆ˙ n‰˘∂… E‰Ú §……Ω˛Æ˙ {…“]ı…
V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ * M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +…ËÆ˙ ®…÷J™…®…Δj…“ E‰Ú {……¥…Æ˙ {……‰<x]ı |…‰W…x]‰ı∂…x… ™…Ω˛
§……i… M……-§…V……EÚÆ˙ EÚΩ˛ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ±…M……i……Æ˙ ™…Ω˛ EÚΩ˛… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… V…Ë∫……
∂……∫…x… ™…… x… ∫…÷∂……∫…x… +x™…j… EÚΩ˛“Δ  n˘J……<« x…Ω˛” Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫… n˘…¥…‰ E‰Ú f¯…‰±…x…M……Ɖ˙
<i…x…‰ V……‰Æ˙… ∫…‰ §…V……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛  EÚ ±……‰M… +{…x…“ ∫…÷v…∫……x… J……‰ §…Ë`‰ˆ ΩÈ˛*
∫…÷∂……∫…x…  EÚ∫…‰ EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛ ? ¶……Æ˙i… EÚ… ∫…Δ ¥…v……x… +{…x…‰ +…®…÷J… ®… EÚΩ˛i…… Ω˲:
""¶……Æ˙i… x……®…EÚ Æ˙…V™… EÚ“ ∫l……{…x…… ∫¥…i…Δj…i……, ∫…®……x…i……, x™……™… +…ËÆ˙ ¥™… HÚ EÚ…
M……ËÆ˙¥…  EÚ™…… V……™… <∫… ¥……∫i…‰ EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲*'' +…ËÆ˙ §…“i…‰ Ω÷˛B 30 ∫……±…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
{……Æ˙n˘Ã∂…i……, =k…Æ˙n˘… ™…i¥…,  ¥…E‰Úxp˘“EÚÆ˙h…, ∫…Ω˛¶…… M…i…… +…ËÆ˙ ®……x…¥… + v…EÚ…Æ˙… EÚ…‰
∫…÷∂……∫…x… E‰Ú ®…⁄±…M…i… i…k¥…… E‰Ú ∞¸{… ®… ∫¥…“EfiÚi…  EÚ™…‰ V…… S…⁄E‰Ú ΩÈ˛* n÷˘ x…™……¶…Æ˙ ®…Â
™…‰ ∫…÷∂……∫…x… E‰Ú ®……x…nΔ˘b˜ Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ * i……‰ C™…… ™…Ω˛“ +…n˘∂……Ê +…ËÆ˙
®……x…nΔ˘b˜…‰ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x… Ω˲ ™……
x… Ω˛? n⁄˘v… EÚ… n⁄˘v… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ… {……x…“- ®……±…⁄®… Ω˛…‰ V……™…‰M…… * E÷ÚUÙ i…l™… n‰˘ J…™…‰(1) ¥…i…«®……x… ®…÷J™…®…Δj…“x…‰ ∫…x…¬ 2009 ®… ∂……∫…x… ∂…÷Ø˚  EÚ™…… * ¶……Æ˙i…“™… ∫…Δ∫…n˘
EÚ“ ®……x…¥… + v…EÚ…Æ˙ ∫…÷Æ˙I…… v……Æ˙…-1993 E‰Ú i…Ω˛i… M…÷V…Æ˙…i… ®… ®……x…¥… + v…EÚ…Æ˙
+…™……‰M… EÚ“ V……‰ Æ˙S…x…… Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B l…“ ¥……‰ x…Ω˛” Ω÷˛<« +…ËÆ˙ +Δ i…®…i…& 2006 ®… Ω÷˛<«*
¥……∫i… ¥…EÚ ∞¸{… ®… i……‰ +…™……‰M… E‰Ú +{…x…‰ +v™…I… +…ËÆ˙ ∫…¶™…  x…™…÷HÚ Ω˛“ x…Ω˛” Ω÷˛B*
+…™……‰M… E‰Ú {……∫… ∫¥…i…Δj… {…÷ ±…∫… ∫]ı…°Ú ¶…“ x…Ω˛” Ω˲ * ®……x…¥… + v…EÚ…Æ˙… EÚ… ¶…ΔM…
§…Ω÷˛v…… {…÷ ±…∫… Ω˛“ EÚÆ˙i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ +…™……‰M… <∫…“ {…÷ ±…∫… EÚ…‰ Ω˛“ ¥……‰ ¶…ΔM… EÚ“ i…{……∫…
EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ EÚΩ˛i…… Ω˲ * B‰∫…“ Œ∫l… i… ®… i…]ı∫l… i…{……∫… EËÚ∫…‰ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲? <∫… i…Æ˙Ω˛
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú ®……x…¥… + v…EÚ…Æ˙…Â EÚ“ Æ˙I…… Ω˛…‰ {……™…‰
=∫…EÚ“  S…xi…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲ * ∫…÷∂……∫…x… ®… ®……x…¥… + v…EÚ…Æ˙… EÚ“ Æ˙I…… EÚ“ §……i… ¶…“

∫…®…… ¥…π]ı Ω˛…‰ V……i…“ Ω˲ * +Δi…& C™…… Ω˛®… EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x…
Ω˲?
(2) x……M… Æ˙EÚ  ¥…v……x… ∫…¶…… ®… +{…x…‰ |… i… x… v… ∫…‰ S…÷x……¥… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
|… i… x… v…™…… EÚ“ ™…Ω˛  V…®®…‰n˘…Æ˙“ Ω˲  EÚ ¥…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚ…™…«-|…h……±…“ {…Æ˙ v™……x… n¢*
±…‰ EÚx…  ¥…v……x… ∫…¶…… §…Ω÷˛i… EÚ®…  n˘x…… E‰Ú  ±…B §…÷±……<« V……i…“ Ω˲* ∫…Δ ¥…v……x… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ EÚ®… ∫…‰ EÚ®…  V…i…x…‰  n˘x…… E‰Ú  ±…B ∫…¶…… §…÷±…¥……x…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲ <i…x…‰  n˘x……Â
E‰Ú  ±…B §…÷±…¥……<« V……i…“ Ω˲* ®…÷J™…®…Δj…“ ®……‰n˘“ EÚ…‰ ™…… =x…EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰  ¥…v……x…
∫…¶…… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……˙ Ω˛“ x…Ω˛” ±…M…i…“* ¥…Ë∫…‰ i……‰ ™…‰ EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛  EÚ ¥…‰ +…±……‰S…x……
EÚ…‰ ±……‰EÚi…Δj… ®……x…i…‰ ΩÈ˛ ±…‰ EÚx… V…§…  ¥…v……x…∫…¶……  ®…±…‰ i……‰ +…±……‰S…x…… Ω˛…‰ x…?
|… i… UÙ ®……∫…, ∫…Δ ¥…v……x… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙,  ¥…v……x… ∫…¶…… EÚ“ §…Ë`ˆEÚ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B
<∫… ±…B Ω˛…‰i…“ Ω˲ +…ËÆ˙  n˘¥…ΔM…i… v……Æ˙…∫…¶…… ™…… +…M…‰¥……x… EÚ…‰ ∏…r˘…ΔV… ±… n‰˘EÚÆ˙ {…⁄Æ˙“
Ω˛…‰ V……i…“ Ω˲* ™…… Æ˙…V™…∫…¶…… E‰Ú ∫…n˘∫™…… E‰Ú S…÷x……¥… E‰Ú  ±…B  ®…±…i…“ Ω˲* ¥…V…]ı∫…j…
±…®§…… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙ ¥……‰ 28 ™…… 30  n˘x…… E‰Ú  ±…B S…±…i…… Ω˲*  ¥…v……x…∫…¶…… EÚ®…
 n˘x…… E‰Ú  ±…B  ®…±…‰ <∫… ±…™…‰ i……Æ˙…Δ EÚi… ∫…¥……±…… {…Æ˙ S…S……« Ω˛…‰ {……B* Ω˛Æ˙Æ˙…‰V… |……™…&
+…`ˆ ∫…¥……±…… {…Æ˙ S…S……« Ω˛…‰i…“ Ω˲*  ¥…v……x…∫…¶…… E‰Ú ∫…n˘∫™…… E‰Ú ∫…¥……±… EÚ“ S…S……« E‰Ú
 ±…B i……‰ ∫…®…™… Ω˛“ EÚΩ˛…Δ Ω˲?
 ¥…v……x…∫…¶…… E‰Ú i…®……®…  ¥…{…I…“ ∫…n˘∫™…… EÚ…‰ {…⁄Ɖ˙ ∫…j… E‰Ú  ±…B ∫…∫{…‰xb˜  EÚ™…‰
V……i…‰ ΩÈ˛* §……n˘ ®…  §…x…… S…S……« ∫…¶…“  §…±… {……∫…  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ±……‰EÚi…Δj… ®…  ¥…{…I…
EÚ…‰ ®……x… n‰˘x…… S…… Ω˛™…‰ ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ®… ¥…Ω˛ <i…x…… + |…™… Ω˛…‰ M…™…… Ω˲  EÚ §…“i…‰
Ω÷˛B 9 ∫……±…… ∫…‰  b˜{]ı“ ∫{…“EÚÆ˙ EÚ… {…n˘ Ω˛“ J……±…“ Æ˙Ω˛… Ω˲* {…ÆΔ˙{…Æ˙… ∫…‰ ™…Ω˛ {…n˘  ¥…{…I…
E‰Ú  EÚ∫…“ ∫…n˘∫™… E‰Ú  ±…B Ω˛…‰i…… Ω˲ ±…‰ EÚx… x…¥…  n˘™…… M…™…… i……‰ ¥…Ω˛ ¶…“ ¶……V…{…x…‰
J…÷n˘ ±…‰  ±…™……*
 ¥…v……x…∫…¶…… EÚ“ ™…‰ {…ÆΔ˙{…Æ˙… Æ˙Ω˛“ Ω˲  EÚ Æ˙…V™…{……±… E‰Ú |…¥…S…x… E‰Ú {…∂S……i…¬ S…S……«
Ω˛…‰i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ §……n˘ ®… Æ˙…V™…{……±…V…“ EÚ… +…¶……Æ˙ ®……x…i…‰ Ω÷˛B +…¶……Æ˙ |…∫i……¥…
®…÷J™…®…Δj…“ {…‰∂… EÚƉ˙, C™…… EÚ ®…÷J™…®…Δj…“ M…fiΩ˛ E‰Ú x…‰i……  M…x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* Æ˙…V™…{……±…V…“
EÚ… +…¶……Æ˙ ®……x…x…‰ EÚ…  ∂…π]ı…S……Æ˙ ®…÷J™… ®…Δj…“ E‰Ú u˘…Æ˙… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˛…‰i……* M…÷V…Æ˙…i… ®…‰Δ
B‰∫…… {…Ω‰˛±…“ §……Æ˙ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲*

4

5

2.
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… x…∫…“§… Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ ¶……Æ˙i… ®… Ω˲

 ¥…v……x…∫…¶…… Ω˲ S…÷x…‰ M…™…‰ |… i… x… v…™…… EÚ“ ∫…¶……* V……‰ ±……‰EÚi…Δj… EÚ“ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…«
∫…Δ∫l…… Ω˲* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ®… <∫… EÚ… EÚ…‰<« ®…Ω˛k¥… x…Ω˛” Æ˙Ω˛ {……™……*  ¥…v……x… ∫…¶……
E‰Ú ∫…n˘∫™… EÚ…‰ V……‰ |…∂x… {…⁄UÙx…… Ω˲ ¥……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ i…™… EÚÆ˙i…“ Ω˲* |…∂x… V…Ω˛…ƒ  ±…J…x……
Ω˲ B‰∫…‰  EÚ∫…“ EÚ…M…W… {…Æ˙ ∫…n˘∫™… EÚ… n˘∫i…J…i… {…Ω˛±…‰ ∫…‰  ±…™…… V……i…… Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
E‰Ú b˜“¥……™…B∫…{…“, B∫…{…“ ™…… EÚ±…‰C]ıÆ˙ V…Ë∫…‰ §…b‰˜ + v…EÚ…Æ˙“ B∫…… EÚ…®… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛C™…… ™…Ω˛“ ±……‰EÚi…Δj… Ω˲? S…÷x…‰ M…™…‰ v……Æ˙…∫…¶™… ∫¥…i…Δj… x…Ω˛” Ω˲,  °ÚÆ˙ x……M… Æ˙EÚ EËÚ∫…‰
∫¥…i…Δj… EÚΩ‰˛ V……™…?
(3) ¶……Æ˙i…“™… ∫…Δ∫…n˘x…‰ ∫…⁄S…x…… E‰Ú + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… §…x……™…… Ω˲- ¥…Ω˛ <∫… ±…B
E‰Ú ¶……Æ˙i… x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ ™…‰ {…i…… ±…M…‰  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ C™…… EÚ…®… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲ +…ËÆ˙ EËÚ∫…‰
EÚ…®… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲ <∫…EÚ“ ∫…⁄S…x…… =xΩ²  ®…±…‰* <∫…“ EÚ…‰ Ω˛“ {……Æ˙n˘Ã∂…i…… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
™…Ω˛ ±……‰EÚi…Δj… EÚ… ®…⁄±…M…i… +ΔM… ¶…“ Ω˲* ±…‰ EÚx… ±……‰M…… EÚ…‰ V……‰ ∫…SS…“ ∫…⁄S…x……  ®…±…‰
i……‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ {……‰±… J…÷±… V……™…, <∫… ±…B M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…
∫…⁄S…x…… {……x…‰ E‰Ú + v…EÚ…Æ˙ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… ∫…‰ i…Ω˛i…
|… i… Æ˙…V™… ®… Æ˙…V™… ∫…⁄S…x…… +…™……‰M… EÚ“ Æ˙S…x…… EÚÆ˙x…‰ EÚ… |……¥…v……x… Ω˲* Æ˙…V™…
∫…⁄S…x…… +…™……‰M… ®…Â BEÚ |…v……x… ∫…⁄S…x…… EÚ ®…∂…x…Æ˙ +…ËÆ˙ +x™… 10 ∫…⁄S…x…… EÚ ®…∂…x…Æ˙…Â
EÚ“  x…™…÷ HÚ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ¥™…¥…∫l……, ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ v……Æ˙…-2005 EÚ“ EÚ±…®…-15 ®…Â
EÚ“ M…<« Ω˲* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ±…®§…‰ ∫…®…™… i…EÚ BEÚ Ω˛“ |…v……x… ∫…⁄S…x……
EÚ ®…∂…x…Æ˙ EÚ“  x…™…÷ HÚ EÚ“* §……n˘ ®…Â x……®…n˘…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… Ω˛…<«EÚ…‰]«ı ®…Â ±……‰EÚ  Ω˛i… EÚ“
+Æ˙V…“ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ V…§… +n˘…±…i…x…‰ +…n‰˘∂…  EÚ™…… i…§… n˘…‰ +…ËÆ˙ EÚ ®…∂…x…Æ˙… EÚ“
 x…™…÷ HÚ Ω÷˛<«* V…§… ¥……‰ n˘…‰x……  x…¥…fik… Ω÷˛B i……‰  °ÚÆ˙ Œ∫l… i… V…Ë∫…‰ EÚ“ i…Ë∫…“*
V…§… Æ˙…V™… ∫…⁄S…x…… +…™……‰M… ®…Â {…™……«{i… EÚ ®…∂…x…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫]ı…°Ú x… Ω˛…‰ i……‰ ∫…⁄S…x……
E‰Ú  ±…™…‰ EÚ“ M…<« +Æ˙V…“ EÚ“ ∫…ΔJ™…… ∫…Ω˛V… Ω˲  EÚ §…f¯ V……™…‰* ®……S…«-2013 EÚ“
®…… Ω˛i…“ +x…÷∫……Æ˙ {…ΔS… E‰Ú ∫…®…I… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ“ 11000 +Æ˙V…“ +…ËÆ˙
+{…“±… =k…Æ˙ EÚ“ |…i…“I…… ®… ΩÈ˛* <∫… i…Æ˙Ω˛ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +{…x…‰ ∂……∫…x… ®…Â
{……Æ˙n˘Ã∂…i…… EÚ… U‰Ùn˘ =b˜…  n˘™…… Ω˲* ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…⁄S…x…… n‰˘x…‰ ®… C™…… b˜Æ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲?
Ω˛EÚ“EÚi… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ V……‰ +∫…ΔJ™… +Æ˙V…“ ∫…⁄S…x…… E‰Ú  ±…B EÚ“ V……i…“ Ω˲ ¥…‰ ∫…¶…“
∫…⁄S…x…… ™…Ω˛ EÚ…x…⁄x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ <x…E‰Ú  ¥…¶……M……Â, {…ΔS……™…i……‰, {…… ±…EÚ…™…Â,

 x…M…®… i…l…… §……‰b«˜ u˘…Æ˙… +{…x…‰+…{… |…EÚ… ∂…i… EÚÆ˙x…“ {…b˜i…“ Ω˲* <∫… E‰Ú  ±…B
x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ +Æ˙V…“ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…Ø˚Æ˙i… x…Ω˛” Ω˲* ±…‰ EÚx… +{…x…‰ +…{… ™…Ω˛ ®…… Ω˛i…“
|…M…]ı EÚÆ˙…<« Ω˛“ x…Ω˛” V……i…“* C™…… <∫…‰ {……Æ˙n˘Ã∂…i…… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛? C™…… ™…Ω˛“ ∫…÷∂……∫…x…
Ω˲?
™…Ω˛…Δ  ∫…°«Ú i…“x… ∫…Δ∫l……™…ÂΔ Æ˙…V™… ®……x…¥… + v…EÚ…Æ˙ +…™……‰M…, Æ˙…V™…  ¥…v……x… ∫…¶……
+…ËÆ˙ Æ˙…V™… ®…… Ω˛i…“ +…™……‰M… EÚ“ Ω˛“ §……i… EÚ“ M…<« Ω˲* ™…‰ =n˘…Ω˛Æ˙h… ®……j… ΩÈ˛* B‰∫…“
§…Ω÷˛i… ∫…Δ∫l……™… M…÷V…Æ˙…i… ®… Ω˲  V…∫…EÚ“ Ω˛…±……i… ¥…Ë∫…“ Ω˛“ EÚ“ M…<« Ω˲* ¶……Æ˙i… ®…Â
±……‰EÚ∂……Ω˛“ EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆ˙x…‰¥……±…“, =n˘…Æ˙®…i…¥……±…… +…ËÆ˙ x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ =x…EÚ‰
+ v…EÚ…Æ˙ EÚ“ Æ˙I……¥™…¥…∫l…… n‰˘x…‰¥……±…… ∫…Δ ¥…v……x… Ω˲  °ÚÆ˙ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ®… ±……‰EÚi…Δj…
EÚ“ ™…Ω ¥™…¥…∫l…… Ω˲* +M…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ¶……Æ˙i… ®… x… Ω˛…‰i…… +…ËÆ˙ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ M…÷V…Æ˙…i…
E‰Ú |…v……x…®…Δj…“ ™…… Æ˙…π]≈ı{… i… ™…… Æ˙…V…… ™…… S……x∫…‰±…Æ˙-E÷ÚUÙ ¶…“ Ω˛…‰i…‰- i……‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“
UÙ EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ V…x…i……EÚ… C™…… Ω˛…‰i…… <∫…EÚ“ EÚ±{…x…… EÚÆ˙x…… EÚ `ˆx… Ω˲* <∫…
∫…Δ ¥…v……x… E‰Ú i…Ω˛i… |…∫l…… {…i… Ω˛…<« EÚ…‰]«ı B¥…®…¬ ∫…¥……ÊSS… x™……™……±…™… ¶……Æ˙i… ®…Â EÚ…®…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫…“ ¥…W…Ω˛ ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ“ Œ∫l… i… ±……‰EÚi…Δj……i®…EÚ Æ˙Ω˛“
Ω˲* <∫… +l…« ®… B‰∫…… EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… x…∫…“§… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i…
¶……Æ˙i… ®… Ω˲*
±……‰EÚi…Δj… ®…x…÷π™…x…‰ Ω˛V……Æ˙… ¥…π……Ê E‰Ú {…∂S……i…¬ §…b˜“ ®…‰Ω˛x…i… ∫…‰ J…b˜“ EÚ“ Ω÷˛<«
∂……∫…x… ¥™…¥…∫l…… Ω˲  EÚ  V…∫… ®… x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú + v…EÚ…Æ˙ B¥…®…¬ M……ËÆ˙¥… EÚ…  ¥… ∂…π]ı
®…Ω˛k¥… Ω˲* ±……‰EÚi…Δj…  V…∫… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ S…±…… Æ˙Ω˛… Ω˲ <∫… ®…Â Ω˛V……Æ˙… EÚ“ i……n˘…i… ®…Â
I… i…™……ƒ ΩÈ˛*  °ÚÆ˙ ¶…“  §…M…b‰˜ Ω÷˛B ±……‰EÚi…Δj… EÚ… ={……™… +SUÙ… ±……‰EÚi…Δj… Ω˛“ Ω˲,
i……x……∂……Ω˛“ ™…… Æ˙…V……∂……Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲ ™…… ±……‰EÚi…Δj… E‰Ú UÙs¥…‰∂… ®… S…±…… Æ˙Ω˛“ i……x……∂……Ω˛“
¶…“ x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú UÙ EÚÆ˙…‰b˜ x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú 120 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“
V…x…i…… EÚ…‰ ™…Ω˛ ∫…®…Z…x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˲* ∫…Æ˙n˘…Æ˙ {…]‰ı±… x…‰ ¶……Æ˙i… EÚ…‰ BEÚ
EÚÆ˙x…‰ EÚ… {… Æ˙∏…®…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ∫…Δ ¥…v……x…  x…®……«i……+…Â x…‰ V……‰ {… Æ˙∏…®…  EÚ™…… =∫…‰
¥™…l…« V……x…‰ n¢M…‰ i……‰ n‰˘∂… EÚ“ +…x…‰¥……±…“ {…“ f¯™……Δ Ω˛®… I…®…… x…Ω˛” n‰˘M…“*

6

7

Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… À∫…S……<« E‰Ú {……x…“ E‰Ú ={…™……‰M… Ω‰˛i…÷ EÚ…x…⁄x… ±……™…… M…™……
+…ËÆ˙  ¥…v……x…∫…¶…… ®… ™…Ω˛ §…Ω÷˛®…i… ∫…‰ {…∫……Æ˙ ¶…“ Ω˛…‰ M…™……* <∫… EÚ…x…⁄x… E‰Ú  ¥…Æ˙…‰v… ®…Â
M……Δv…“x…M…Æ˙ ®… EÚ…ÂO…‰∫… u˘…Æ˙… BEÚ ÆË˙±…“ EÚ… +…™……‰V…x… Ω÷˛+… l……* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰
ÆË˙±…“ x… Ω˛…‰ {……™… <∫… ±…B |…™……∫…  EÚ™…‰* {……x…“ E‰Ú ={…™……‰M… ∫…®§…xv…“ EÚ…x…⁄x…  EÚ∫……x……Â
E‰Ú  Ω˛i… ®… Ω˲ B‰∫…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚΩ˛i…“ Ω˲*  ¥…Æ˙…‰v… {…I… EÚ…xO…‰∫… ™…Ω˛ EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ ™…‰
 EÚ∫……x…… E‰Ú  ±…B x…÷EÚ∫……x…EÚ…Æ˙EÚ Ω˲* ™…Ω˛  ¥…¥……n˘ EÚ… ®…÷q˘… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲* ±…‰ EÚx…
+∫…±… |…∂x… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ±……‰EÚi……Δ j…EÚ n‰˘∂… ®…  EÚ∫…“ ¶…“ EÚ…x…⁄x… EÚ…  ¥…Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰
EÚ… + v…EÚ…Æ˙ ±……‰M…… EÚ…‰ Ω˲  EÚ x…Ω˛”?  ¥…Æ˙…‰v… ∫…‰ C™…… ¶……V…{……, ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙
=x…E‰Ú EÚ…™…«EÚi……« M…¶…Æ˙… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ ™…‰ ∫…®…V… ®… x…Ω˛” +… Æ˙Ω˛….
+J…§……Æ˙“ Æ˙{…]ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…÷ ±…∫…x…‰ M……Δv…“x…M…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ V……x…‰¥……±…‰ ∫…¶…“
Æ˙…∫i…‰ §…Δn˘ EÚÆ˙  n˘™…‰ l…‰ <∫… ±…B  EÚ ±……‰M… EÚ…xO…‰∫… EÚ“ ÆË˙±…“ ®… +… x… {……™…‰*
M……Δv…“x…M…Æ˙ V……i…“ ∫…¶…“ §…∫…∫…‰¥…… §…Δv… EÚÆ˙ n˘“ M…<«  V…∫…∫…‰ ±……‰M… +… x… {……™…‰* ™…Ω˛
Æ˙“i…Æ˙∫…®… ±……‰EÚi…Δj… ∫…‰  ¥…Ø˚r˘ +…ËÆ˙  ¥…{…Æ˙“i… Ω˛“ Ω˲*
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…Δ ¥…v……x… ®…‰ v……Æ˙…-12 ®…Â, ¶……Æ˙i… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ ¥……h…“ EÚ…
∫¥……i…Δj™… +…ËÆ˙ +x™… + v…EÚ…Æ˙  ®…±…‰ ΩÈ˛* =xΩ² + ¶…¥™… HÚ EÚ… ∫¥……i…Δj™… ¶…“  ®…±……
Ω˲* =∫…®…  ±…J…… Ω˲  EÚ ∂……Δ i…{…⁄h…« fΔ¯M… ∫…‰ +…ËÆ˙  §…x…… Ω˛ l…™……Æ˙ ±……‰M… <EÚ_‰ˆ Ω˛…‰ ∫…EÚi…‰
Ω˲* EÚ…xO…‰∫… u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i…  EÚ∫……x… ÆË˙±…“ E‰Ú  ¥…Æ˙…‰v… ®…‰Δ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ V……‰
EÚ…Æ˙¥……<« EÚ“ ¥…Ω˛ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…Δ ¥…v……x… u˘…Æ˙…  n˘™…‰ M…™…‰ x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú ®…⁄±…¶…⁄i…
+ v…EÚ…Æ˙… E‰Ú ¶…ΔM… E‰Ú ∫…®……x… Ω˲*
{…÷ ±…∫… x…‰ ∫…Δ®…‰±…x… ™…… ÆË˙±…“ x… Ω˛…‰x…‰  n˘™…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ… ™…Ω˛ EÚ…Æ˙h… §…i……™……
 EÚ <x]‰ı ±…V…x∫… §™…÷Æ˙…‰ E‰Ú +Ω‰˛¥……±… ®… +…i…ΔEÚ¥……n˘“ Ω˛®…±…… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ +…∂…ΔEÚ…
V…i……<« Ω˲* B‰∫…… +Ω‰˛¥……±… Ω˛“ BEÚ  ¥… S…j… §……i… Ω˲* |…v……x…®…Δj…“ ™…… Æ˙…π]≈ı{… i… V…Ω˛…Δ
∫…Δ§……‰v…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ ¥…Ω˛…Δ ¶…“ B∫…… Ω˛®…±…… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË, C™…… B‰∫…… EÚΩ˛EÚÆ˙
{…÷ ±…∫… B‰∫…“ ÆË˙ ±…™……Δ Æ˙…‰EÚ ∫…EÚi…“ Ω˲?

+…V… i…EÚ ¶……Æ˙i… ®…  V…i…x…‰ ¶…“ +…i…ΔEÚ¥……n˘“ Ω˛˛®…±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛ =x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« ¶…“
Ω˛®…±…… +¶…“  §…Ω˛…Æ˙ ®… Ω÷˛B Ω˛®…±…‰ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ V…x… ∫…¶…… ®… x… Ω˛ Ω÷˛+…* ™…Ω˛ BEÚ
Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲*
™……n˘ Æ˙Ω‰˛  EÚ S…÷x……¥…… E‰Ú ¥…HÚ V……‰ ¶…“ ∫…¶……™…Â Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛ <x…®… ¶…“ EÚ¶…“
+…i…ΔEÚ¥……n˘“ Ω˛®…±…… x…Ω˛” Ω÷˛+… Ω˲* V…®®…÷ EÚ∂®…“Æ˙ ®… ¶…“ x…Ω˛”* B‰∫…… ¶…™… ™… n˘ Æ˙J……
V……™… i……‰ EÚΩ˛” ¶…“ EÚ…‰<« ¶…“ V…x… ∫…¶…… Ω˛…‰ x…Ω˛” ∫…EÚi…“* ±…‰ EÚx… ∫…¶……™…Â Ω˛…‰i…“ Ω˲
+…ËÆ˙ Ω˛V……Æ˙… EÚ“ ®…‰n˘x…“ <EÚ_ˆ“ ¶…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲ ™…Ω˛ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲* <∫… ±…™…‰ ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ EÚ…xO…‰∫… EÚ“  EÚ∫……x… ÆË˙±…“ EÚ…‰ +x…÷®… i… x…Ω˛” n˘“ ¥…Ω˛ ±……‰EÚi…Δj… E‰Ú  ¥…Ø˚r˘
+…ËÆ˙  ¥… S…j… P…]ıx…… Ω˲*
{…÷ ±…∫…x…‰ EÚ…xO…‰∫… EÚ“ ∫…¶…… E‰Ú  ±…B +x…÷®… i… n˘“ l…“ ±…‰ EÚx… ∫…¶…… E‰Ú {…∂S……i…
Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ÆË˙±…“ EÚ“ +x…÷®… i… x…Ω˛” n˘“ l…“* C™…… ∫…¶…… {…Æ˙ Ω®…±…… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙
ÆË˙±…“ {…Æ˙ EÚÆ˙x……… B‰∫…“ <x]‰ı ±…V…x∫… EÚ…‰ ∫…⁄S…x……  ®…±…“ Ω˛…‰M…“? M……Δv…“x…M…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙
V……x…‰¥……±…‰ ∫…¶…“ Æ˙…∫i…‰ §…Δn˘  EÚ™…‰ M…B i……‰ ±……‰M… M……Δv…“x…M…Æ˙ EËÚ∫…‰ {…Ω÷ƒ˛S… {……™…‰? B∫……
Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ∫…¶…… +…ËÆ˙ ÆË˙±…“ x…Ω˛” Ω÷˛<« +…ËÆ˙ EÚ…xO…‰∫… EÚ…‰ <∫… ®…÷q‰˘ {…Æ˙ ±……‰M…… EÚ… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙
x…Ω˛” Ω˲ B‰∫…“ UÙ…{… ∫…®…⁄Ω˛ ®……v™…®…… u˘…Æ˙… {…Ën˘… EÚ“ V……™…‰* Æ˙…V™… EÚ…  ¥…Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
+ v…EÚ…Æ˙ ±……‰EÚi…Δj… EÚ… ®…⁄±…M…i…  ∫…r˘…Δi… Ω˲* V…§… ±……‰M…… EÚ…‰ ™…Ω˛ ±…M…‰  EÚ =x…E‰Ú
S…÷x…‰ |… i… x… v… ±……‰M…… E‰Ú  Ω˛i… E‰Ú  ±…B EÚ…®… x…Ω˛“Δ EÚÆ˙ Æ˙Ω² i…§… =x…EÚ…  ¥…Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰
EÚ… + v…EÚ…Æ˙ Ω˲* <∫…EÚ… x……®… Ω˛“ ±……‰EÚi…Δj… Ω˲* ±…‰ EÚx… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ±……‰EÚi…Δj…E‰Ú
 ∫…r˘…Δi……‰ ®… x…Ω˛” ®……x…i…“ ™…Ω˛ =HÚ P…]ıx…… ∫…‰ +…ËÆ˙  {…UÙ±…‰ n˘∫… ∫……±…… ®… Ω÷˛<« +x™…
B‰∫…“ EÚ<« P…]ıx……+… ∫…‰ ∫…… §…i… Ω˛…‰ M…™…… Ω˲*
®…Ω˛…i®…… M……Δv…“ E‰Ú M…÷Ø˚  ±…™……‰ {…‰ ±∫]ı…Ï™… x…‰ EÚΩ˛… ΩË˛Ë  EÚ Æ˙…V™… +{…x…‰ §…±… ∫…‰
±……‰M……‰ {…Æ˙ n˘®…x… EÚÆ˙i…… Ω˲, ÀΩ˛∫…… Æ˙…V™… E‰Ú +Œ∫i…i¥… EÚ“ x…”¥… Ω˲**
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ <∫…  ∫…r˘…Δi… EÚ… {……±…x…  EÚ™…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
{…÷ ±…∫…, i…l…… EÚ l…i… +…i…ΔEÚ¥……n˘“ ÀΩ˛∫…… ∫…‰ ±……‰M…… EÚ…‰ §…S……x…‰ E‰Ú x……®… {…Æ˙ J…÷n˘
ÀΩ˛∫…… EÚƉ˙ +…ËÆ˙ ±……‰EÚi…Δj… EÚ“ Ω˛i™…… EÚƉ˙* ¶……V…{…… M…÷V…Æ˙…i… ®… E‰Úxp˘ EÚ“ ™…÷{…“B
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  J…±……°Ú  ¥…Æ˙…‰v… V…÷±…⁄∫…  x…EÚ…±…‰ +…ËÆ˙ |…n˘∂…«x… +…™……‰ V…i… EÚƉ˙ +…ËÆ˙
n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ +…i…ΔEÚ“ Ω÷˛®…±…‰ EÚ“ ∂…ΔEÚ… x… ¶…“ Ω˛…‰ i……‰ ¶…“ EÚ…ΔO…‰∫… +…™……‰ V…i… ÆË˙±…“
Æ˙…‰EÚ n‰˘‰ ™…Ω˛ ®……x…… ¶…“ x… V…… ∫…E‰Ú B‰∫…“ §……i… Ω˲* n‰˘∂… E‰Ú ∫…Δ ¥…v……x… +…ËÆ˙ x™……™…i…Δj…
EÚ“ V…™… Ω˛…‰  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… +§… i…EÚ B‰∫……  ±…J… i……‰ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*

8

9

3.
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ±……‰EÚi…Δj… EÚ… ™…Ω˛ EËÚ∫…… x…®…⁄x……  EÚ  ¥…Æ˙…‰v…
x…π]ı  EÚ™…… V……™…!

4.
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰ÚM… E‰Ú Æ˙{…]ı EÚ…‰
P……‰±…EÚÆ˙ {…“ V……i…“ Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x… Ω˲ B‰∫…… §……Æ˙§……Æ˙, M……-§…V……EÚÆ˙ n‰˘∂…- ¥…n‰˘∂……‰®… EÚΩ˛…
V……i…… Ω˲ ±…‰ EÚx… Ω˛EÚ“EÚi… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∂……∫…x…  EÚi…x…… §…⁄Æ˙… Ω˲ <∫…EÚ… §™……‰Æ˙…
¶……Æ˙i… E‰Ú EÚ®{]≈ı…‰±…Æ˙ B‰xb˜ +…Ë b˜]ıÆ˙ V…x…Æ˙±… (EËÚM…) E‰Ú +Ω‰˛¥……±…… ∫…‰  ®…±…i…… Ω˲*
™…Ω˛ §™……‰Æ˙… V……‰ n‰˘J…‰, {…f‰¯ +…ËÆ˙ ∫…®…V…‰ i……‰ +¥…∂™… ¥…Ω˛… ß…®… ®… ∫…‰ §…Ω˛…Æ˙  x…EÚ±…
{……¥…‰* EËÚM… E‰Ú ∫…x…¬ 2013 E‰Ú +Ω‰˛¥……±… x…Δ-3 ®… V……‰ §™……‰Æ˙…  n˘™…… M…™…… Ω˲*˛ <∫…∫…‰
∫…Æ˙±…i…… ∫…‰ ™…Ω˛ °Ú±…∏…÷ i… {……<« V……i…“ ΩË:
1. V……‰ Æ˙…∫i…‰ EÚ…  x…®……«h… EÚ…®… S…±… Æ˙Ω˛… Ω˛…‰ +…‰Æ˙ V……‰ Æ˙…∫i…… +v…⁄Æ˙… Ω˲ <∫…EÚ…
=n¬˘P……]ıx…  EÚ™…… V……i…… Ω˲*
2. V……‰ Æ˙…∫i……  x…®……«h… Ω˛…‰x…‰¥……±…… Ω˛“ x…Ω˛”,  V…∫…EÚ“ V…Ø˚Æ˙i… Ω˛“ x…Ω˛” =∫… Æ˙…∫i…
EÚ…  x…®……«h… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú {…“U‰Ù EÚÆ˙…‰b˜… EÚ… J…S…« Ω˛…‰i…… Ω˲*
3. Æ˙…∫i…… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B Ɖ˙±…¥…‰ EÚ“ ®…ΔV…⁄Æ˙“ ±…‰x…‰ ®… §…b˜…  ¥…±…Δ§… Ω˛…‰i…… Ω˲* <∫…EÚ“
¥…W…˜Ω˛ ∫…‰ Æ˙…∫i…… §…x……x…‰ ®… i…“x… i…“x… ∫……±… EÚ…  ¥…±…Δ§… Ω˛…‰i…… Ω˲*
4. Æ˙…∫i…‰ E‰Ú  ±…B V……‰ W…®…“x… EÚ… ∫…Δ{……n˘x… W…Ø˚Æ˙“ Ω˲ =∫…‰ ∫…Δ{……n˘x… EÚÆ˙x… ®… §…b˜…
 ¥…±…Δ§… Ω˛…‰i…… Ω˲*
5. x…Ω˛˛ Æ˙ EÚ…  x…®……«h… EÚÆ˙x…‰  ±…B, W…®…“x… EÚ… ∫…Δ{……n˘x…  EÚ™…‰  §…x……,  x…®……«h… EÚ…®…
∂…÷Ø˚  EÚ™…… V……i…… Ω˲ +…ËÆ˙  §…x…… EÚ…™…« {…⁄h…« Ω÷˛B EÚÆ˙…‰b˜… EÚ… J…S…«  x…EÚ®®…… §…x…
V……i…… Ω˲*
6. E‰ÚŒxp˘™…  ¥…k… +…™……‰M… u˘…Æ˙…  n˘™…… M…™…… EÚÆ˙…‰b˜… Ø˚{…™…… EÚ… +x…÷n˘…x…,  §…x……
J…S…«  EÚ™…‰, V…Ë∫…… EÚ… i…Ë∫…… Æ˙Ω˛ V……i…… Ω˲*
={…™…÷«HÚ  ¥…M…i…… E‰Ú o˘π]ı…xi… +§… n‰˘ J…B:
(1) Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ 2009 EÚ… |…V……∫…k……EÚ  n˘x… M……‰v…Æ˙… ®…Â ®…x……™……* =∫…
¥…HÚ M……‰v…Æ˙… §……™…{……∫… EÚ… =n¬˘P……]ıx… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… l……* ∫…S…®…÷S… ¥……‰
10

§……™…{……∫… l…… Ω˛“ x…Ω˛”*  V…∫… §……™…{……∫… E‰Ú  x…®……«h… EÚ… EÚ…™…« S…±…… Æ˙Ω˛… l…… ¥……‰ {…⁄Æ˙…
Ω˛…‰x…‰¥……±…… Ω˛“ x…Ω˛” l……* <∫… ±…B §…M…±…¥……±…“ ∫…b˜EÚ EÚ…‰ EÚ…®…S…±……= §……™…{……∫…
§…x…¥…… EÚÆ˙ =∫…EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™…… M…™……*  ∫…°«Ú =n˘P……]ıx… EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B  EÚ∫…“ ®……M…« EÚ…‰ §……™…{……∫… ∫…‰ V……‰b˜EÚÆ˙, ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ®……M…« E‰Ú  x…®……«h… EÚ…  x…h…«™…
 ±…™…… M…™…… l……*
¥…ËEÚŒ±{…EÚ ®……M…« ±……‰M…… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…“ Ω˲ =∫…E‰Ú EÚ…‰<« ∫…§…⁄i… {…‰∂… x…Ω˛”˛ Ω÷˛B
l…‰* <∫… ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ( x…EÚ®®…… Ω˛“ ∫…®…V……‰ x…) ®……M…« E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú {…“U‰Ù 1.13 EÚÆ˙…‰b˜
Ø˚{…™…… EÚ… J…S…«  EÚ™…… M…™…… l……*  ∫…°«Ú <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛” =n¬˘P……]ıx… ¥……±…‰ ®……M…« {…Æ˙
Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B 2.1.11 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… °ÚÃx…S…Æ˙ EÚ… J…S…«  EÚ™…… M…™…… l……* E‰ÚM… EÚ…‰
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… <∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶…“ x…Ω˛”  n˘™…‰ M…™…‰ l…‰*
B‰∫…… C™……  EÚ™…… M…™……?  ∫…°«Ú x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ…‰ =n¬˘P……]ıx… EÚ“ ∫…÷ ¥…v……  ®…±…‰
<∫… ±…B* V……‰ §……™…{……∫… §……™…{……∫… Ω˛“ x…Ω˛” l…… =∫…‰ §……™…{……∫… P……‰ π…i… EÚÆ˙  n˘™…… M…™……,
<∫…EÚ… =n¬˘P……]ıx… ¶…“ Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú {…“U‰Ù EÚÆ˙…‰b˜…‰ Ø˚{…™…… EÚ… J…S…« ¶…“  EÚ™……
M…™……* §……™…{……∫… EÚ…  x…®……«h… EÚ…™…« ¥……∫i…¥… ®… +C]⁄ı§…Æ˙-2009 ®… ∫…Δ{…z… Ω˛…‰x…‰¥……±……
l…… ±…‰ EÚx…  ∫…°«Ú =n¬˘P……]ıx… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“ ¥…ËEÚŒ±{…EÚ Æ˙…∫i…… §…x…¥……™…… M…™……*
(2) ¶……¥…x…M…Æ˙  V…±…‰ ®… v……‰±…… M……ƒ¥… V……‰  EÚ Æ˙…V™… v……‰Æ˙“ ®……M…« x…Δ-39 {…Æ˙ Ω˲
¥…Ω˛…Δ Æ‰˙±…¥…‰ GÚ…‰À∫…M… Ω˲* <∫… ±…™…‰ ¥…Ω˛” M……ƒ¥… E‰Ú x…V…n˘“EÚ §……™…{……∫… §…x……x…‰ EÚ“
n˘Æ˙J……∫i… l…“* §……™…{……∫… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B V…®…“x… EÚ… ∫…Δ{……n˘x… +…ËÆ˙ Ɖ˙±…¥…‰ EÚ“ ®…ΔV…⁄Æ˙“
+…¥…∂™…EÚ l…“* EËÚM… EÚ… +Ω‰˛¥……±… §…i……i…… Ω˲  EÚ ™…Ω˛ EÚ…™…« ∫…®…™……‰ S…i… ∫…Δ{…z… x…
Ω÷˛+… +…ËÆ˙, Ø˚. 2.05 EÚÆ˙…‰b˜ ∫l… M…i… Ω˛…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ §……™…{……∫…  x…®……«h… EÚ… Ω‰˛i…÷  ∫…r˘
x… Ω÷˛+…*
§……™…{……∫…  x…®……«h… EÚ… EÚ…™…« ¥……∫i…¥… ®…  n˘∫…®§…Æ˙-2009 ®… {…⁄h…« EÚÆ˙x…‰ EÚ… l……
±…‰ EÚx… ¥…Ω˛ {…⁄h…« EÚÆ˙x…‰ ®… n⁄˘∫…Ɖ˙ i…“x… ∫……±… M…÷V…Æ˙ M…™…‰* ™…Ω˛ {… Æ˙Œ∫l… i… <∫… ±…B {…Ën˘…
Ω÷˛<«  EÚ ®……M…« +…ËÆ˙ ®…EÚ…x…  ¥…¶……M… u˘…Æ˙… EÚ…Æ˙¥……<« n‰˘Æ˙“ ∫…‰ EÚ“ M…<«* J…S…« Ø˚. 2.80
EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Ω˛…‰ M…™…… ±…‰ EÚx… §……™…{……∫… x…Ω˛” §…x……*
(3) V…⁄x……M…f¯  V…±…‰ ®… ∫|…‰Àb˜M… EËÚx……±… §…x……x…‰ ®… §…b˜“ ∫…÷∫i…“  n˘J……<« M…<«*
11

EËÚM… +{…x…‰ +Ω‰˛¥……±… ®… n˘∂……«i…… Ω˲  EÚ <∫…˛ x…‰Ω˛Æ˙ E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B 91.30 Ω˲C]ıÆ˙
W…®…“x… +…¥…∂™…EÚ l…“* <∫… ®… ∫…‰ 64.50 Ω˲C]ıÆ˙ V…®…“x…  x…V…“ l…“, 23.41 Ω˲C]ıÆ˙
V…®…“x… J…Æ˙…§…‰ EÚ“ l…“ +…ËÆ˙ ∞¸. 32 Ω˲C]ıÆ˙ V…®…“x… ¥…x… |…n‰˘∂… EÚ“ l…“* B‰∫…… Ω˛…‰i…‰
Ω÷˛B ¶…“ EÚ…®… ∂…÷Ø˚ EÚÆ˙x…‰ EÚ… +…n‰˘∂…,  n˘∫…®§…Æ˙-2008 ®…Â, {……x…“ +…{…⁄Ãi…  ¥…¶……M…
u˘…Æ˙…  n˘™…… M…™……* V…®…“x… EÚ… ®…… ±…EÚ“ Ω˛®…  ±…B Ω˛“  §…x……*  ∫…i…®§…Æ˙˙-2013 i…EÚ
J……x…M…“ V…®…“x… EÚ… ∫…Δ{……n˘x… EÚ…™…« ∫…Δ{…z… x…Ω˛” Ω÷˛+… l……* <∫… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ 4 EÚÆ˙…‰b˜
Ø˚{…™…‰ ®……]ı“EÚ…®… E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B  n˘™…‰ M…™…‰ l…‰* EÚ…®… ∂…÷Ø˚ ¶…“ EÚÆ˙¥……™…… M…™……*
<∫… E‰Ú  ±…B ¶…“ Ø˚. 2.23 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… J…S…« Ω˛…‰ M…™…… V……‰  EÚ +x…÷i{……n˘EÚ Æ˙Ω˛…*
 ¥…∂…‰π… §……i… ™…Ω˛ ¶…“ Ω˲  EÚ 12 ¥…‰  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E‰Úxp˘
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ V……‰ +x…÷n˘…x…  ®…±…… l…… <∫…®… ∫…‰ ∞¸. 4 EÚÆ˙…‰b˜ <∫…˛ EÚ…®… E‰Ú
 ±…B  n˘™…‰ M…™…‰ l…‰ +…ËÆ˙ ¥……‰ ¶…“  §…x…… J…S…«  EÚ™…‰ n˘…‰ ∫……±… i…EÚ V…Ë∫…‰ E‰Ú i…Ë∫…‰ {…b‰˜
Æ˙Ω‰˛*
B‰∫…‰ i……‰ EÚ<« =n˘…Ω˛Æ˙h… E‰ÚM… E‰Ú +Ω‰˛¥……±… x…Δ-3 ®…  n˘™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* ®…Ω˛k¥…{…⁄h…«
§……i… ™…‰ Ω˲  EÚ EËÚM… EÚ… +Ω‰˛¥……±… +…™…‰ i…§… ¥……‰ n‰˘J…EÚÆ˙ |…∂……∫…x…ı ®… V……‰ ∫…÷v……Æ˙ Ω˛…‰x…‰
S…… Ω˛B ¥…‰ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ i… x…EÚ ¶…“ v™……x… x…Ω˛” n‰˘ Æ˙Ω˛“*
EËÚM… E‰Ú +Ω‰˛¥……±… x…Δ-3 E‰Ú {…fiπ`ˆ x…Δ-6 +…ËÆ˙ 7 {…Æ˙ ™…Ω˛ §……i… EÚΩ˛“ M…<« Ω˲  EÚ
EËÚM… V……‰ +…Ë b˜]ı EÚÆ˙i…… Ω˲ <∫…E‰Ú +Ω‰˛¥……±… |… i… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú |… i…¶……¥… EÚ…
+¶……¥… Ω˲* <∫…EÚ… +l…« ™…‰ Ω÷˛+…  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EËÚM… E‰Ú +Ω‰˛¥……±…… |… i…
V™……n˘… v™……x…‰ x…Ω˛” n‰˘ Æ˙Ω˛“ +…ËÆ˙ +{…x…… |…∂……∫…x…ı ®…x…®……x…‰ fΔ¯M… ∫…‰ S…±…… Æ˙Ω˛“ Ω˲*
∫…x… 1992 ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥…k…  ¥…¶……M… u˘…Æ˙…, V……‰ +…‰ b˜]ı +…ϧV…‰C∂…x…
™……  x…Æ˙“I…h… +Ω‰˛¥……±… EËÚM… u˘…Æ˙… {…‰∂… Ω˛…‰ =∫… {…Æ˙ i…“μ…i……∫…‰ |… i…¶……¥… n‰˘x…‰ EÚ…
∫…⁄S…x… EÚÆ˙i…“ {…÷Œ∫i…EÚ… i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…<«* <∫…®… ™…Ω˛ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲  EÚ EËÚM… +{…x…‰
+Ω‰˛¥……±… ®… V……‰ I… i…™……Δ ™…… ¶…⁄±…‰  n˘J……™… =∫…E‰Ú §……Ɖ˙®… ∫…÷v……Æ˙  EÚ™…… V……™… +…ËÆ˙
EËÚM… EÚ… +Ω˛¥……±…  ®…±…x…‰ E‰Ú {…∂S……i… BEÚ ®……∫… ®… ∫…÷v……Æ˙ Ω÷˛+… Ω˛…‰ i……‰ =∫…EÚ“
 ¥…M…i… EËÚM… EÚ…‰ ¶…‰V…“ V……™…‰* <∫… ¥……∫i…‰ EËÚM… u˘…Æ˙… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…Δ§…Δ v…i… ¥……±…‰
 ¥…¶……M…“™… + v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰ ∫®…fi i…{…j… ¶…“ ¶…‰V…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω÷˛+…  EÚ

EËÚM… EÚ“ ∫…®…O… ¥™…¥…∫l…… |…∂……∫…x… ®… ∫…÷v……Æ E‰Ú  ±…B Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ B‰∫…‰ ∂……∫…EÚ“™… ∫…÷v……Æ˙∂……∫…EÚ“™… ®… ®……x…i…“ Ω˛“ x…Ω˛” ¥…Ω˛ B‰∫…‰
EÚ<« +Ω‰˛¥……±… P……‰±…EÚÆ˙ {…“ V……i…“ Ω˲* +Ω‰˛¥……±… x…Δ-3 ™…Ω˛ ¶…“ §…i……i…… Ω˲  EÚ  n˘x……ΔEÚ
30-9-2012 +Δi… ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú V……‰ x……Ë  ¥…¶……M… |… i… 1998 +Ω‰˛¥……±…
{…‰∂… Ω÷˛B l…‰ +…ËÆ˙  V…∫… ®… 5602 +…ϧV…ËEÚ∂…x∫… {…‰∂…  EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰ <∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®…Â
<x… +v… EÚ… Æ˙™…… E‰Ú u˘…Æ˙… EÚ…‰<« =k…Æ˙ x…Ω˛”  ®…±…… Ω˲*
™…Ω˛  ∫…°«Ú BEÚ ∫……±… EÚ“ §……i… x…Ω˛” Ω˲* ∫…x… 2007-08 +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú {…⁄¥…« ¶…“
™…Ω˛“ {… Æ˙Œ∫l… i… Æ˙Ω˛“ Ω˲* |… i… ¥…π…« M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú  ¥…¶……M… EËÚM… E‰Ú
+Ω‰˛¥……±…… E‰Ú EÚ…‰<« |…i™…÷k…Æ˙ Ω˛“ x…Ω˛” n‰˘ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ∫…x… 2007-08 i…EÚ B‰∫…‰ 1157
 x…Æ˙“I…EÚ +Ω‰˛¥……±… +…ËÆ˙ =∫…®…  x…EÚ…±…‰ M…™…‰ 2494 +…‰§V…ËEÚ∂…x∫… E‰Ú =k…Æ˙ x…Ω˛“Δ
 n˘™…‰ M…™…‰* |… i… ∫……±… ™…‰ ={…GÚ®… S…±…i…… Æ˙Ω˛… Ω˲*
V……‰ x……Ë  ¥…¶……M… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ V……‰ EÚ∫…⁄Æ˙¥……Æ˙ ΩÈ˛ ™…‰ ΩÈ˛: EfiÚ π… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙, >V……«
+…ËÆ˙ {…Ë]ı≈ …Ɖ ˙∫……™…h…,  ¥…k…, ¥…x… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…, =t…‰M… +…ËÆ˙ J…x…x…, x…®…«n˘…-V…±…∫…Δ{… k…{……x…“ +…{… k… +…ËÆ˙ EÚ±{…∫…Æ˙, §…Δn˘Æ˙ +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x…˙, ®……M…« +…ËÆ˙ ®…EÚ…x…,  ¥…Y……x…
+…ËÆ˙ ]‰ıEÚx……‰±……‰V…“* V……‰ ™…Ω˛“ x……Ë  ¥…¶……M…… ®… ™…Ω˛“ Œ∫l… i… Ω˲ i……‰ +x™…˙ 16  ¥…¶……M……Â
®… B‰∫…“ Ω˛“ M…c˜˙§…b˜“ Ω˛…‰M…“* <∫…EÚ…‰ ∫…÷∂……∫…x… EËÚ∫…‰ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲?

12

13

∫…÷∂……∫…x… EÚ… BEÚ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« +ΔM… Ω˲ {……Æ˙n˘Ã∂…i……* ®…i…±…§… Ω˲  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
 EÚ∫…“ ¶…“ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ {……Æ˙n˘∂…‘ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* {……Æ˙n˘Ã∂…i…… EÚ… +l…« Ω˲  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
V……‰ ¶…“ EÚ…™…« EÚƉ˙ =∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ±……‰M…… EÚ…‰ ∫…⁄S…x…… n‰˘* V…§… ±……‰M… ∫…⁄S…x……
®……ΔM…‰ i…§… n‰˘* M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… EÚ… +®…±… {…ΔM…÷ Ω˲ +…ËÆ˙ ∫…÷∂……∫…x…
E‰Ú f¯…‰±… n‰˘∂…¶…Æ˙ ®… {…“]‰ı V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú {……∫… ∫…⁄S…x…… EÚ… + v…EÚ…Æ˙ Ω˲* C™……  EÚ ±……‰EÚ∂……Ω˛“ ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚ… S…÷x……¥… x……M… Æ˙EÚ Ω˛“ EÚÆ˙i…‰ Ω˲* V…§… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…⁄S…x…… ±……‰M…… EÚ…‰ x…  ®…±…‰ i……‰
<∫…EÚ… +l…« ™…‰ Ω˛…‰M……  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E÷ÚUÙ ™…… V™……n˘…  UÙ{…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* E÷ÚUÙ Ω˛EÚ“EÚi…Â
n‰˘ J…B:
1. ∫…x…¬ 2011-12 ®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∫…⁄S…x…… EÚ®…∂…x…Æ˙∏…“x…‰ =xΩ² V……‰ 5,334
 ∂…EÚ…™…i…Â +…ËÆ˙ +{…“±…Â  ®…±…“ l…“ =∫…®…Â ∫…‰ 2699 EÚ…  x…EÚ…±…  EÚ™…… M…™…… l……*
<∫… i…Æ˙Ω˛ 51.66 |… i…∂…i…  ∂…EÚ…™…i… +…ËÆ˙ +{…“±… EÚ…  x…EÚ…±…… Ω÷˛+… l……*
2. ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… {…Ω‰˛±… u˘…Æ˙… ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… E‰Ú ∫…Δn˘¶…«
®… V……‰ +¶™……∫…  EÚ™…… M…™…… l…… ¥…Ω˛ ™…Ω˛ n˘∂……«i…… Ω˲  EÚ EÚ…x…⁄x… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ {…ΔS……™…i… ™…… x…M…Æ˙ {…… ±…EÚ… u˘…Æ˙… V……‰ ∫…⁄S…x…… ∫¥…™…Δ¶…⁄ i……ËÆ˙ {…Æ˙ |…M…]ı
EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B ¥…Ω˛ ™…‰ ±……‰M… x…Ω˛” |…M…]ı EÚÆ˙i…‰* =∫…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ‰  ±…B x……M… Æ˙EÚ…Â
EÚ…‰ +Æ˙V…“ n‰˘x…“ {…b˜i…“ Ω˲*
<∫…EÚ… +l…« ™…‰ Ω÷˛+…  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, {…ΔS……™…i…… +…ËÆ˙ {…… ±…EÚ…+… ®…Â
∫…⁄S…x…… P……‰ π…i…˙ EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…Δ∫EÚ…Æ˙ Ω˛“ {…Ën˘… x…Ω˛”  EÚ™…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ ∫…⁄S…x…… EÚ…‰ M…÷{i…
Æ˙J…x…‰ EÚ…  ∫…J……™…… V……i…… Ω˲* ={…™…÷«HÚ +¶™……∫… ™…Ω˛ EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙
EÚ…x…⁄x… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ ∫…⁄S…x…… |……{i… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ +Æ˙V…“ +…i…“ Ω˲ =∫…®… ∫…‰ 62 |… i…∂…i…
B‰∫…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲  V…∫…®… ®…⁄±…M…i… ®…÷q‰˘ EÚ… ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲* V…Ë∫…‰ EÚ“, M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙, {…… ±…EÚ…+…Â +…ËÆ˙ {…ΔS……™…i……Â u˘…Æ˙…  ¥… ¶…z… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â E‰Ú  ±…B  EÚi…x…‰

{…Ë∫…‰ EÚ… |……¥…v……x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ =∫… ®… ∫…‰  EÚi…x…… J…S…« Ω÷˛+…*
3. M…÷V…Æ˙…i… ®… 18,500 M……Δ¥… Ω˲ +…ËÆ˙ 13,700 O……®… {…ΔS……™…i… ΩÈ˛* <x… ®… ∫…‰
±…M…¶…M… 90 |… i…∂…i… {…ΔS……™…i…Â +{…x…“ EÚ…®…M…“Æ˙“, §…V…]ı, ®……x…EÚ, ™……‰V…x……™…Â,
±……¶……l…‘ +… n˘ EÚ“ ∫…⁄S…x…… |…M…]ı Ω˛“ x…Ω˛” EÚÆ˙i…“* ™…⁄Δ n‰˘J…‰ i……‰ ™…Ω˛ ∫…⁄S…x…… +{…x…‰
+…{… P……‰ π…i… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… EÚ<« §……Æ˙ §…÷±……B V……i…‰ ∫…Æ˙{…ΔS……‰ E‰Ú
∫…Δ®…‰±…x…… ®… ¶…“ EÚΩ˛… x…Ω˛” V……i……  EÚ +…{… +{…x…“ {…ΔS……™…i…… EÚ“ ∫…⁄S…x…… |…M…]ı EÚÆ˙…‰*
4.™…Ω˛ +¶™……∫… ™…Ω˛ ¶…“ EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ Æ‰˙∂…Àx…M… EÚ“ 95 |… i…∂…i… n÷˘EÚ…x…… ∫…‰
Ɖ˙∂…x… EÚ…b«˜ v……Æ˙EÚ…Â EÚ…‰  EÚi…x…… +x……V…  ®…±…i…… Ω˲ +…ËÆ˙  EÚi…x…‰ ±……¶……l…‘ Ω˲ ™…Ω˛
¶…“ P……‰ π…i… x…Ω˛” Ω˛…‰i……,  °ÚÆ˙ M…Æ˙“§…… EÚ…‰ ∫…∫i…… +x……V… EÚ… ±……¶… EËÚ∫…‰  ®…±…‰*
5. +Ω˛®… §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ∫…⁄S…x…… ®……ƒM…x…‰¥……±…‰˙ x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ ¥…‰ V…Ω˛…Δ
{…Æ˙+Æ˙V…“ EÚƉ˙ ¥…Ω˛…Δ ∫…‰ ∫…⁄S…x……  ®…±… V……x…“ S…… Ω˛B* ±…‰ EÚx… ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙
EÚ…x…⁄x… E‰Ú |……¥…v……x…… EÚ… |…l…®… +{…“±… ®… ¶…ΔM… Ω˛…‰i…… Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ + v…EÚ…Æ˙“
∫…⁄S…x…… n‰˘i…‰ Ω˛“ x…Ω˛”* {… Æ˙h……®… ™…Ω˛ Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ =xΩ² Æ˙…V™… EÚI…… {…Æ˙ ∫…⁄S…x……
+…™……‰M… ®… +{…“±… EÚÆ˙x…“ {…b˜i…“ Ω˲* +¶™……∫… EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ 41.2 |… i…∂…i…  EÚ∫∫……Â
®… B‰∫…… Ω˛“ Ω˛…‰i…… Ω˲* <∫… ±…B ∫…⁄S…x…… +…™……‰M… ®… + v…EÚ E‰Ú∫…… EÚ… V…®……¥… Ω˛…‰i……
Ω˲* <∫… EÚ… +l…« ™…Ω˛ ¶…“ Ω÷˛+…  EÚ + v…EÚ… Æ˙™…… ®… ™…Ω˛ ∫…Δ∫EÚ…Æ˙ x…Ω˛” {…Ën˘…  EÚ™……
M…™……  EÚ ¥……‰ i…iEÚ…±… ∫…⁄S…x…… n‰˘, C™…… EÚ ¥……‰ ∫…⁄S…x…… n‰˘ n‰˘ i……‰ =x…EÚ“ {……‰±… §……Ω˛Æ˙
+… V……™…‰*
6. ∫…x…¬ 2011-12 ®…Â ∫…⁄S…x…… +…™……‰M… ∫…®…I… 5224 +Æ˙V…“ +…<»« l…” =∫…®…Â
∫…‰ 70 |… i…∂…i… +Æ˙V…“ +{…“±… l…”* |……l… ®…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ V……‰ ∫…⁄S…x……  ®…±…x…“ S…… Ω˛B
¥……‰ x… Ω˛  ®…±…“ i……‰ ±……‰M…… EÚ…‰ +…™……‰M… i…EÚ V……x…… {…b˜…* EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ {…Ɖ˙∂……x… EÚÆ˙i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…‰ j……∫…n˘“
Ω˛“ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*
7. ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ |……l… ®…EÚ ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰
∫…⁄S…x…… n‰˘x…“ Ω˲* V……‰ ¥…Ω˛ ∫…⁄S…x…… x… n‰˘ i……‰ x……M… Æ˙EÚ |…l…®… +{…“±… ∫…k……®…Δb˜±… ∫…®…I…
EÚÆ˙i…… Ω˲* ™…Ω˛ ∫…k…… ®…Δb˜±… V……‰ |……l… ®…EÚ ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰ Ω÷˛EÚ®… EÚƉ˙ i……‰ =∫…‰

14

15

5.
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… EÚ… +®…±… {…ΔM…÷

∫…⁄S…x…… n‰˘x…“ {…b˜i…“ Ω˲* 28 |… i…∂…i…  EÚ∫∫…… ®… |……l… ®…EÚ ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙“+…Âx…‰
=SS… ∫…k……®…Δb˜±… E‰Ú Ω÷˛EÚ®…… EÚ…‰ ¶…“ +x……n˘Æ˙  EÚ™…… +…ËÆ˙ ∫…⁄S…x…… x… n˘“*
8. V……‰ |…l…®… +{…“±… ∫…k……®…Δb˜±… ®… +Æ˙V…“ E‰Ú §……n˘ ∫…⁄S…x…… x…  ®…±…‰ i……‰
x……M… Æ˙EÚ Æ˙…V™… ∫…⁄S…x…… +…™……‰M… ®… +Æ˙V…“ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲* +…™……‰M… Ω÷˛EÚ®… EÚƉ˙ i……‰
|……l… ®…EÚ ®…… Ω˛i…“ + v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰ ∫…⁄S…x…… n‰˘x…“ Ω˛“ {…b˜i…“ Ω˲*  EÚxi…÷ 25.6 |… i…∂…i…
 EÚ∫∫…… ®… +…™……‰M… E‰Ú Ω÷˛EÚ®… EÚ… {……±…x… x…Ω˛” Ω÷˛+… +…ËÆ˙ ∫…⁄S…x…… x…Ω˛” n˘“ M…<«* Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ ¶…“ + v…EÚ…Æ˙“ i…÷ÆΔ˙i… ®…… Ω˛i…“ n‰˘ <∫… E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« |…™……∫… x…Ω˛”  EÚ™…‰*
9. x……M… Æ˙EÚ V……‰ |…l…®… +{…“±… EÚƉ˙ +…ËÆ˙ ®…… Ω˛i…“ x…  ®…±…‰ i……‰ n⁄˘∫…Æ˙“ +{…“±…
EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲* 28.2 |… i…∂…i…  EÚ∫∫……‰ ®… n⁄˘∫…Æ˙“ +{…“±… E‰Ú §……n˘ Ω˛“ ®…… Ω˛i…“
 ®…±…i…“ Ω˲* n⁄˘∫…Æ˙“ +{…“±… E‰Ú §……n˘ x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ 17.4 |… i…∂…i…  EÚ∫∫……+… ®…Â
∫…Δ{…⁄h…« ®…… Ω˛i…“  ®…±…“ Ω˲*
={…™…÷«HÚ Ω˛E√Ú“EÚi… §…i……i…“ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… EÚ…
§…‰fΔ¯M… +®…±… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ <∫…E‰Ú +®…±… ®… EÚ…‰<« Æ˙∫… x…Ω˛” Ω˲* ∫…x…¬
2011-13 ®…Â ∫…⁄S…x…… E‰Ú  ±…B Æ˙…V™…¶…Æ˙ ®…Â ∫…‰ ∫…k……v…“∂……Â EÚ…‰ 54,560 +Æ˙V…“
 ®…±…“ l…“* <∫… EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω÷˛+…  EÚ Ω˛Æ˙Æ˙…‰V… 150 +Æ˙V…“ ∫…⁄S…x…… E‰Ú  ±…B
x……M… Æ˙EÚ  ±…J…i…‰ Ω˲*
±…‰ EÚx… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {……Æ˙n˘∂…«EÚ x…Ω˛”˛ Ω˲ ™…Ω˛ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲* V…Ω˛…ƒ E÷ÚUÙ U÷Ù{……™……
V……i…… ΩÈ˛ ¥…Ω˛…ƒ {……Æ˙n˘Ã∂…i…… x…Ω˛”* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ V……‰ U÷Ù{……x…… S……Ω˛i…“ Ω˲ ¥……‰ ß…π]ı…S……Æ˙ E‰Ú
+±……¥…… C™…… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲? n÷˘ x…™……¶…Æ˙®… ™…Ω˛ +x…÷¶…¥… Ω˲  EÚ ∫…⁄S…x…… EÚ… + v…EÚ…Æ˙
ß…π]ı…S……Æ˙ EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ß…π]ı…S……Æ˙  ®…]ı…x…… x…Ω˛” S……Ω˛i…“
™…Ω˛ <∫…∫…‰ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲* ß…π]ı…S……Æ˙ EÚ… ±…I…h… ™…Ω˛ ¶…“ Ω˲  EÚ  x…®x… ∫i…Æ˙¥……±…“
¥™… HÚ V…§… ß…π]ı…S……Æ˙ EÚÆ˙i…“ Ω˲ i……‰ =∫…EÚ… Ω˛{i…… ={…Æ˙ ¥……±…‰ i…EÚ V……i…… Ω˛“ Ω˲* C™……
<∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛?

16

6.
®…÷J™…®…Δj…“ Æ˙…Ω˛i… x… v… EÚ“ ∫…⁄S…x…… {…Æ˙
M…÷{i…i…… EÚ… {…n˘…« C™……Â?
M…÷V…Æ˙…i… ∫…⁄S…x…… +…™……‰M… u˘…Æ˙… +¶…“ V……‰˛  x…h…«™… P……‰ π…i… Ω÷˛+… Ω˲ ¥…Ω˛ M…÷V…Æ˙…i…
®…Â +…{… k… Æ˙…Ω˛i… I…‰j… ®…ÂÚ §…b˜… ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰M……* Æ˙…V™… E‰Ú ®…÷J™…®…Δj…“ Æ˙…Ω˛i…  x… v…
EÚ“ +…™…Ú +…ËÆ˙ J…S…« E‰Ú  Ω˛∫……§… |…M…]ı EÚÆ˙x…‰ Ω˛…ÂM…‰*  EÚÆ˙“]ı Æ˙…`ˆ…‰b˜ x……®…EÚ ∫…⁄S…x……
+ v…EÚ…Æ˙ EÚ®…«∂…“±… EÚ“ BEÚ +Æ˙V…“ E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…⁄S…x…… +…™……‰M… u˘…Æ˙… ™…Ω˛
+v™……™…‰∂… P……‰ π…i…  EÚ™…… M…™…… Ω˲*
®…÷J™…®…Δj…“ E‰Ú EÚ…™……«xi…™… EÚ…‰ i……. 23-3-2010 E‰Ú  n˘x… +Æ˙V…n˘…Æ˙x…‰ +Æ˙V…“
EÚ“ l…“ +…ËÆ˙ =xΩ˛…Âx…‰ {… Æ˙{…j…, |…∫i……¥…, J…S…« +…ËÆ˙ §…S…i… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ∫…⁄S…x…… ®……ΔM…“
l…“* ®…÷J™…®…Δj…“ E‰Ú EÚ…™……«±…™…x…‰ ™…Ω˛ +Æ˙V…“ ®…Ω‰˛∫…⁄±…  ¥…¶……M… EÚ…‰ ¶…‰V…“ l…“ ±…‰ EÚx…
®…Ω‰˛∫…⁄±…  ¥…¶……M… x…‰ +Æ˙V…n˘…Æ˙  EÚÆ˙“]ı Æ˙…`ˆ…‰b˜ EÚ…‰ ∫…Δi……‰π…EÚ…Æ˙EÚ ∫…⁄S…x…… n˘“ x…Ω˛” l…“*
<∫… ±…B =xΩ˛…Âx…‰ ∫…⁄S…x…… +…™……‰M… ®… +{…“±… EÚ“ l…“*
∫…⁄S…x…… EÚ ®…∂…x…Æ˙ x…‰ EÚΩ˛…  EÚ ®…÷J™…®…Δj…“ Æ˙…Ω˛i…  x… v…˝ EÚ… ={…™……‰M… BEÚ
∫… ®… i… E‰Ú u˘…Æ˙… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…®… ∫…¶…“ ∫…k……v…“∂… Ω˛…‰i…‰ Ω˲* <∫… ±…B <∫…EÚ“
∫…⁄S…x…… M…÷{i… x… Æ˙Ω˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ P……‰ π…i…˙ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* V…§… V…§… |……EfiÚ i…EÚ +…{… k…
+…i…“ Ω˲ i…§… i…§… ±……‰M… =n˘Æ˙i…… ∫…‰ n˘…x… n‰˘i…‰ ΩÈ˛ i…… EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +∫…Æ˙O…∫i…… EÚ“
∫…Ω˛…™… EÚÆ˙ ∫…E‰Ú* ±…‰ EÚx… ®…÷J™…®…Δj…“ EÚ… Æ˙…Ω˛i…  x… v…˝ M……‰{…x…“™… Æ˙Ω˛… Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…EÚ“
∫…⁄S…x…… P……‰ π…i…˙ x…Ω˛” Ω˛…‰ {…… Æ˙Ω˛“ Ω˲*
®…÷J™…®…Δj…“ E‰Ú Æ˙…Ω˛i…  x… v…˝ ®… {…Ë∫…‰ EÚΩ˛…Δ ∫…‰,  EÚi…x…‰ +…™…‰ +…ËÆ˙  EÚ∫…EÚ…‰ Æ˙…Ω˛i…
n‰˘x…‰ ®… J…S…« Ω÷˛+… <∫…EÚ“  ¥…M…i… P……‰ π…i… EÚÆ˙x…‰ ®… C™…… +…{… k… Ω˲ ¥…Ω˛“ ∫…®…V… ®…Â
x…Ω˛” +… ∫…EÚi……* ¥™… HÚM…i… ∫…‰ V……‰ V……‰ ¥™… HÚ ±……¶……Œx¥…i… Ω÷˛B ΩÈ˛ =x…E‰Ú x……®… V…… Ω˛Æ˙
EÚÆ˙x…‰ Ω˛“ S…… Ω˛B* ±……‰M…… EÚ…‰ ®……±…⁄®… {…b‰˜  EÚ  EÚi…x…“ Æ˙…Ω˛i… {…Ω÷ƒ˛S……<« M…<«* ™…Ω˛  x… v…˝
EÚ… x……®… Ω˲ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®…÷J™…®…Δj…“ EÚ… Æ˙…Ω˛i… EÚ…‰∂…* =∫…EÚ“ ∫l……{…x…… 1967 ®… BEÚ
 x…V…“ °ΔÚb˜ ∞¸{… ®… Ω÷˛<« l…“* ™…Ω˛ EÚ…‰∂… {…Œ§±…EÚ BEÚ…=x]¬ı∫… E‰Ú EÚ…™…«I…‰j… E‰Ú §……Ω˛Æ˙
17

Ω˲* x…M…n˘ ™…… S…“V…… E‰Ú Ø˚{…®… ∫…Ω˛…™… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲* Ω‰˛i…÷ Ω˲ V…§… + i…¥…fiŒπ]ı ™……
+EÚ…±… {…b‰˜ ™…… EÚ…‰<« +…{… k…EÚ…±… +…™…‰ i……‰ Æ˙…V™… EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…‰ x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ“
∫…Ω˛…™…i…… Ω˛…‰ ∫…E‰Ú* §…… Æ˙∂… EÚ®… Ω÷˛<« Ω˛…‰ ™…… {……EÚ  x…π°Ú±… M…™…… Ω˛…‰ ™…… EÚ…‰®…“ nΔ˘M…‰
Ω÷˛B i……‰  ¥…{… k…O…∫i… x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ <∫…  x… v… ®… ∫…‰ ∫…Ω˛…™… n˘“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* <∫…EÚ…
Ω‰˛i…÷ ∫…ΔEÚ]ı  x…¥……Æ˙h… EÚ… ™…… ∫…®…∫™……  x…¥……Æ˙h… EÚ… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®…÷J™…®…Δj…“ E‰Ú
x……®… ∫…‰ ™…Ω˛  x… v… EÚ…™…«Æ˙i… Ω˲ +…ËÆ˙ BEÚ ∫… ®… i… <∫…EÚ… ∫…ΔS……±…x… +…ËÆ˙  x…™…Δj…h…
EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲*
®…÷J™…®…Δj…“ E‰Ú +v™…I…{…n˘ ¥……±…“ ∫… ®… i… ®…Â Æ˙…V…∫¥… ®…Δj…“, ®…÷J™… ∫… S…¥…,
Æ˙…V…∫¥… ∫… S…¥… +…ËÆ˙ ={… Æ˙…V…∫¥… ∫… S…¥… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ * V…§… Æ˙…V™… ®… Æ˙…π]≈ı{… i… ∂……∫…x…
Ω˛…‰ i…§… Æ˙…V™…{……±… <∫…˛ ∫… ®… i… E‰Ú +v™…I… E‰Ú Ø˚{… ®… EÚ…™…« EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* Æ˙…V™…{……±…
E‰Ú ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙, ®…÷J™… ∫… S…¥… +…ËÆ˙ Æ˙…V…∫¥… ∫… S…¥… <∫…E‰Ú ∫…n˘∫™… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* <∫…Æ˙…Ω˛i…
 x… v… E‰Ú {…Ë∫…‰ +…ËÆ˙ +∫EÚ…®…i…  x…®x… ±… J…i… Ω‰˛i…÷+… E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ Ω˛…‰i…… Ω˲&
1. Æ˙…Ω˛i… EÚ…™……Ê ®…  V…x… ±……‰M…… EÚ…‰ ¥…‰i…x…  ®…±…i…… Ω˲ =x… ¥™… HÚ+… EÚ…‰ Ɖ˙∂…x…
EÚ… {…⁄Æ˙EÚ +z… n‰˘x……*
2. Ω˛…ŒÏ ∫{…]ı±… E‰Ú ®…Æ˙“V…, +{…ΔM…, ¥…fir˘ V…Ë∫…‰ ±……‰M…… E‰Ú  ±…B i…§…“§…“ +…¥…∂™…EÚi……™…Â,
EÚ{…b‰˜ +…ËÆ˙ J……t S…“V… n‰˘x……*
3. +∫…Æ˙O…∫i…  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú M…fiΩ˛ =t…‰M… E‰Ú  x…¥…… ∫…™…… E‰Ú ™…… +x……l……‰ E‰Ú  ±…B
 x…¥……«Ω˛J…S…« {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x……*
4. V……‰ ±……‰M… P…Æ˙ E‰Ú + i… Æ˙HÚ EÚΩ˛” EÚ…®… E‰Ú  ±…B x…Ω˛” V……i…‰ B‰∫…‰ §……±…EÚ, ∫j…“
+…ËÆ˙ +x™… ¥™… HÚ™……Â EÚ…‰ Æ˙…Ω˛i… {…Ω÷Δ˛S……x……*
5. V……‰ M…Æ˙“§…  EÚ∫……x…, ®……±…v……Æ˙“ +…ËÆ˙ +x™… ±……‰M…… x…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… x…¥……«Ω˛ E‰Ú
∫……v…x… J……‰™…‰ ΩÈ˛ =x…EÚ…‰ {…÷x…&∫l……{…x… ®… ®…n˘n˘ EÚÆ˙x……*
6. ¥™… HÚ™…… +…ËÆ˙ ∫…Δ∫l……+… EÚ…‰ ®…÷}i… ™…… Æ˙…Ω˛i… n˘Æ˙ ∫…‰ S……Æ˙… ™…… +x……V… n‰˘EÚÆ˙,
S……Ɖ˙ EÚ“ +UÙi… EÚ“ Œ∫l… i… ®… Æ˙…Ω˛i… {…Ω÷Δ˛S……x……*
7. M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“  ¥…∫i……Æ˙ ®…Â ¥™… HÚ+…Â ™…… V……x…¥…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…ΔEÚ]ı
18

®… Æ˙…Ω˛i…∫…‰¥…… {…Ω÷ƒ˛S……x……, ∫… ®… i… EÚ…‰ `ˆ“EÚ ±…M…‰ i……‰ B‰∫…‰ Ω‰˛i…÷ E‰Ú  ±…B {…Ë∫…‰
n‰˘x……* ®…÷J™… ®…Δj…“ Æ˙…Ω˛i…  x… v… E‰Ú {…Ë∫…‰ ∫…S…®…÷S… B‰∫…‰ Ω‰˛i…÷ ∫…§…§… J…S…«  EÚB M…™…‰
Ω˛…‰ i……‰ =∫…EÚ“  ¥…M…i… P……‰ π…i… EÚÆ˙x…‰ ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ C™…… +…‰§V…‰EÚ∂…x…
Ω˛Ë ¥……‰ ∫…®…V…®… x…Ω˛” +…i……* EÚ<« §……Æ˙  ¥…Y……{…x… n‰˘EÚÆ˙ n˘…x…EÚ“ +{…“±… EÚ“
V……i…“ Ω˲* i……‰ Ω˛Æ˙ ∫……±… n˘…x… E‰Ú {…Ë∫…‰ EÚ… C™…… J…S…« Ω÷˛+… <∫…EÚ“  ¥…M…i… ¶…“
 ¥…Y……{…x…˙ n‰˘EÚÆ˙ EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B* <∫… EÚ…‰ {……Æ˙n˘Ã∂…i…… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {……Æ˙n˘Ã∂…i……
∫…÷∂……∫…x… EÚ… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…«  Ω˛∫∫…… Ω˲* ®…÷J™… ®…Δj…“ +§… n‰˘∂…¶…Æ˙ ®… P…⁄®…  °ÚÆ˙EÚÆ˙,
M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x… Ω˛…‰x…‰ EÚ… n˘…¥…… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ i…§…, BEÚ x……M… Æ˙EÚ EÚ…‰ Æ˙…V™…
E‰Ú ∫…⁄S…x…… +…™……‰M… ®… Æ˙…Ω˛i…  x… v… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… +{…“±… EÚÆ˙x…“ {…b‰˜ ¥……‰ C™……
∂…®…«x……EÚÚ x…Ω˛” Ω˲? ∫…÷∂……∫…x… EÚ… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« +ΔM… =k…Æ˙n˘… ™…i¥… Ω˲* =k…Æ˙n˘… ™…i¥…
EÚ… +l…« Ω˲ ∂……∫…EÚ EÚ… x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú |… i… V…¥……§…n‰˘Ω˛ Ω˛…‰x……* <∫…  EÚ∫∫…‰ ®…Â
∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ UÙ EÚÆ˙…‰b˜ x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú |… i… ∂……∫…EÚ V…¥……§…n‰˘Ω˛ x…Ω˛” ΩÈ˛ *
x……M… Æ˙EÚ 2010 ®…Â ®…… Ω˛i…“ ®……ΔM…‰ +…ËÆ˙ 2013 ®…Â ®…… Ω˛i…“  ®…±…‰ i……‰ C™…… EÚΩ˛…
V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ ∂……∫…EÚ V…¥……§…n‰˘Ω˛ Ω˲?

19

7.
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¥……∫i… ¥…EÚ  S…j… EÚ§… §…i……™…‰M…“?
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú Æ˙…V™…{……±…V…“x…‰ 23 V…x…¥…Æ˙“, 2013 E‰Ú  n˘x…  ¥…v……x…∫…¶…… ®…Â
|…¥…S…x…  n˘™……* UÙ{…‰ Ω÷˛B 28 {…fiπ`ˆ EÚ… ±…®§…… |…¥…S…x… Æ˙…V™…{……±…V…“x…‰  ¥…v……x…∫…¶…… ®…Â
{…f¯… x…Ω˛”*  ∫…°«Ú n˘…‰-i…“x… {…‰Æ‰˙O……°Ú {…f¯EÚÆ˙ ¥…‰ §…Ë`ˆ M…™…‰* ∫…®…V… ±……‰  EÚ |…¥…S…x… {…f¯
 ±…™……* Æ˙…V™…{……±… V……‰ |…¥…S…x… EÚƉ˙ <∫… ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ x…“ i…™……Δ +…ËÆ˙ EÚn˘®…
+…M……®…“ ∫…®…™… ®… EËÚ∫…‰ Ω˛…ÂM…‰ ¥…Ω˛ |…M…]ı Ω˛…‰i…… Ω˲*
{…ÆΔ˙{…Æ˙… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Æ˙…V™…{……±… EÚ…‰ V……‰ §……‰±…x…… Ω˲ ¥…Ω˛ ¥…‰ x…Ω˛” §……‰±… ∫…EÚi…‰*
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  x…h…«™… EÚÆ˙i…“ Ω˲  EÚ Æ˙…V™…{……±… EÚ…‰ C™…… §……‰±…x……* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ V……‰
|…¥…S…x… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙“ Ω˲ ¥……‰ Æ˙…V™…{……±… {…f¯i…‰ ΩÈ˛*
{…ÆΔ˙{…Æ˙… B‰∫…“ ¶…“ Ω˲  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ |…¥…S…x… i…Ë™……Æ˙ EÚƉ˙, Æ˙…V™…{……±… EÚ…‰ ¶…‰V…‰,
Æ˙…V™…{……±… +{…x…‰ ∫…⁄S…x… EÚƉ˙, ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫…®… ¶…“ ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú +…ËÆ˙ +Δ i…®… ∞¸{…
n‰˘EÚÆ˙  °ÚÆ˙ Æ˙…V™…{……±… EÚ…‰ ¶…‰V…‰ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ |…¥…S…x… Æ˙…V™…{……±… {…f‰¯* Æ˙…V™…{……±… +{…x…“
+…‰Æ˙ ∫…‰ E÷ÚUÙ {… Æ˙¥…i…«x…˙ x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰*
23 V…x…¥…Æ˙“ E‰Ú  n˘x… Æ˙…V™…{……±…x…‰ V……‰ |…¥…S…x…  n˘™…… ¥…Ω˛ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…
§…x……™…… Ω÷˛+… l……* <∫… |…¥…S…x… ®… EÚ<« +∫…ΔM…i… §……i… +…ËÆ˙ +v…«∫…i™… ΩÈ˛ V……‰ <∫… i…Æ˙Ω˛
Ω˲""∫…§… EÚ… ∫……l…, ∫…§… EÚ…  ¥…EÚ…∫…'' ®…Δj… +…i®…∫……i…¬  EÚ™…… M…™…… Ω˲ B‰∫……
Æ˙…V™…{……±… E‰Ú |…¥…S…x… ®… EÚΩ˛… M…™……* ±…‰ EÚx… V……‰ ∫…S…®…÷S… ∫…§…EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… Ω˛…‰
i……‰ M…÷V…Æ˙…i… ®… 2.5 EÚÆ˙…‰b˜ ±……‰M… M…Æ˙“§… x…Ω˛” Ω˛…‰i…‰ C™…… EÚ EÚÆ˙“§… 2.5 EÚÆ˙…‰b˜ ±……‰M……Â
E‰Ú {……∫… Æ˙Ω‰˛x…‰™……‰M™… P…Æ˙ x…Ω˛” Ω˲* C™…… EÚ ¶……V…{…… ®…  n˘∫…®§…Æ˙-2012 E‰Ú S…÷x……¥……Â
®… ¥…S…x…  n˘™…… l……  EÚ ¥…Ω˛ 50 ±……J… {… Æ˙¥……Æ˙… E‰Ú  ±…B ∫…∫i…‰ P…Æ˙ EÚ…  x…®……«h…
EÚƉ˙M……* M…÷V…Æ˙…i… ®… §…“ {…“ B±… EÚ…b«˜ v……Æ˙EÚ…‰ EÚ“ ∫…ΔJ™…… 40 ±……J… ∫…‰ V™……n˘… Ω˲*
<i…x…‰ ±……‰M… V…§… M…Æ˙“§… ΩÈ˛ i……‰ ""∫…§…EÚ…  ¥…EÚ…∫…'' EËÚ∫…‰ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲?
Æ˙…V™…{……±…x…‰ |…¥…S…x… S……Ël…‰ {…‰Æ‰˙M……°Ú ®… EÚΩ˛… Ω˲Ë:
20

""∫…®…O…  ¥…∑… V…§… ®…Δn˘“ EÚ“ ¥™……{…EÚ +∫…Æ˙ ®… M…÷V…Æ˙ Æ˙Ω˛… Ω˛…‰'' B∫…… EÚΩ˛EÚÆ˙
=xΩ˛…Âx…‰ ¥……<«•…x]ı {… Æ˙π…n˘ ∫…°Ú±… Ω÷˛<« Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… Ω˲* ∫…®…O…  ¥…∑… EÚ… +l…« Ω˲
n÷˘ x…™…… E‰Ú ∫…¶…“ n‰˘∂…* ±…‰ EÚx… n÷˘ x…™…… E‰Ú ∫…¶…“ n‰˘∂…… ®… ®…Δn˘“ x…Ω˛” Ω˲* +®… Æ˙EÚ…
EÚÆ˙“§… ®…Δn˘“ ®… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ +… S…⁄EÚ… Ω˲* ™……‰Æ˙{… E‰Ú E÷ÚUÙ n‰˘∂……‰ ®… ®…Δn˘“ Ω˲* ¶……Æ˙i… ®…Â
®…Δn˘“ x…Ω˛” Ω˲* ¶……Æ˙i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛Æ˙ 2006-12 n˘…ËÆ˙…x… 8 |… i…∂…i… ∫…‰ V™……n˘… Ω˲*
i…§… ∫…®…O…  ¥…∑… ®… ®…Δn˘“ Ω˲ B‰∫…… EËÚ∫…‰ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲?
¥……<«•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… {… Æ˙π…n˘ ∫…°Ú±… Ω÷˛<« Ω˲ ±…‰ EÚx… ¥…Ω˛  EÚi…x…… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…
+…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ ®… ∫…°Ú±… Ω÷˛<« Ω˲ ™…… Æ˙…‰W…M……Æ ±……x…‰ ®… ∫…°Ú±… Ω÷˛<« <∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®…Â
™…÷UÙ EÚΩ˛… x…Ω˛” M…™…… Ω˲* <∫…®… i……‰  ∫…°«Ú ™…Ω˛ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ M±……‰§…±…
 §…W…x…‰∫… Ω˛§… E‰Ú Ø˚{… ®… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… Ω‰˛i…÷ {…⁄h…« Ø˚{…∫…‰ ∫…°Ú±… Ω÷˛+…! <∫… i…Æ˙Ω˛
™…Ω˛ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… {… Æ˙S…™… (2013) Æ˙…V™… u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… =t…‰M…{… i…+…Â EÚ…
®…‰±…… l…… B‰∫…… Ω˛“ <∫… |…¥…V…x… ®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲!
|…¥…S…x… E‰Ú {…fiπ`ˆ x…Δ. 3 ®… B‰∫…… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲  EÚ +M…±…‰ {……ΔS… ∫……±… ®… ¥…x…§…Δv…÷
EÚ±™……h… ™……‰V…x…… E‰Ú n⁄˘∫…Ɖ˙ S…Æ˙h… ®… Ø˚. 40,000 EÚÆ˙…‰c˜ EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™……
Ω˲* ¥……∫i…¥… ®… ¥…x…§…Δv…÷ ™……‰V…x…… 2007 E‰Ú  ¥…v……x… ∫…¶…… E‰Ú S…÷x……¥… E‰Ú {…Ω˛±…‰ ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ Ω˛“ P……‰ π…i… EÚ“ l…“ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ Ø˚. 15000 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ l…“* <∫… |……¥…v…x…
EÚ… J…S…« ¥……∫i…¥… ®… Ω÷˛+… EÚ“ x…Ω˛” <∫…EÚ…  V…GÚ Æ˙…V™…{……±… E‰Ú |…¥…S…x… ®… x…Ω˛”
 EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Ɖ˙ ∞¸. 40,000 EÚÆ˙…‰b˜ ∫…‰ J…S…« E‰Ú +…™……‰V…x… EÚ“ ¥……n˘ EÚ“
M…<«! Ω˛EÚ“EÚi… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ, +… n˘¥……∫…“+… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ <∫… ™……‰V…x…… ®… 200712 ®… Ø˚. 5000 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… ¶…“ J…S…« x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……!
Æ˙…V™…{……±… E‰Ú |…¥…S…x… ®… ™…Ω˛ ¶…“ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲ ¥…x… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x…-2006
E‰Ú i…Ω˛i… 55,000 ¥™… HÚM…i… n˘…¥…‰ B¥…®…¬ 1240 ∫……®…⁄ Ω˛EÚ n˘…¥…‰ ∫¥…“EfiÚi…  EÚ™…‰
M…B* V…§… EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……®…x…‰ 1.82 ±……J… n˘…¥…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛,
±…‰ EÚx… +… n˘¥……∫…“™…… EÚ…‰ W…®…“x… EÚ… ®…… ±…EÚ…x…… Ω˛FÚ x…Ω˛”  ®…±……* M…÷V…Æ˙…i… <∫…
EÚ…x…⁄x… EÚ… +®…±… EÚÆ˙x…‰ +… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ W…®…“x… EÚ… Ω˛EÚ n‰˘x…‰ ®… ¶……Æ˙i… ®… ∫…§…∫…‰
{…“U‰Ù Ω˲ ™…Ω˛ §……i… Æ˙…V™…{……±… E‰Ú |…¥…S…x… ®… U÷Ù{……<« M…<« Ω˲* B‰∫…‰ i……‰ EÚ<« ∫…°‰Ún˘ W…⁄`ˆ
Æ˙…V™…{……±… E‰Ú ∫…®…O… |…¥…S…x… ®…  ®…±…i…‰ ΩÈ˛*
21

8.
∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…‰{…Æ˙¥……Ω˛
Æ˙…π]≈ı“™… ∫…÷Æ˙I…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ ÀS…i…… EÚ…  ¥…π…™… Ω˲* J……∫… EÚÆ˙ E‰Ú ®…÷®§…<« ®… i……V…
Ω˛…Ï]ı±… B¥…Δ UÙj…{… i…  ∂…¥……V…“ ]ıî…x…∫… {…Æ˙ +…Δi… EÚ™…… x…‰ Ω˛®…±……  EÚ™……, §……n˘ ®…Â
∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… Æ˙…π]≈ı“™… ÀS…i…… EÚ…  ¥…π…™… §…x…x…… S…… Ω˛B* E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰
<∫…E‰Ú  ±…B BEÚ ™……‰V…x…… EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… §…x…“ Æ˙Ω‰˛
<∫…E‰Ú  ±…B |…™…ix… ¶…“  EÚ™……  EÚxi…÷ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ <∫… §……i… EÚ…‰ M…Δ¶…“Æ˙i……
∫…‰ ±…“ Ω˛“ x…Ω˛”*
E‰ÚM… E‰Ú +Δ i…®… ¥…fik……Δi… ®… V……‰ i…l™… ∫……®…x…‰ +…™…… Ω˲, ¥…Ω˛ S……ÈEÚ… n‰˘x…‰ ¥……±……
Ω˲* Æ˙…π]≈ı¶… HÚ B¥…Δ Æ˙…π]≈ı“™… ∫…÷Æ˙I…… EÚ“ §……Æ˙§……Æ˙ n÷˘Ω˛…<« n‰˘x…‰ ¥……±…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n‰˘∂…
EÚ“ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙  EÚi…x…“ §…‰{…Æ˙¥……Ω˛ Ω˲, ™…Ω˛ <∫… ¥…fii……Δi… E‰Ú
i…l™…… ∫…‰ +…∫……x…“ ∫…‰ Ω˛®… V……x… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* |…∂x… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ V……‰ Æ˙…V™… ∫…÷Æ˙I…… n‰˘x…‰
®… M…Δ¶…“Æ˙ x… Ω˛… =∫… Æ˙…V™… E‰Ú ∂……∫…x… EÚ…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ C™……? ¶……Æ˙i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ V…x…¥…Æ˙“ 2005 ®… M…fiΩ˛ ®…Δj……±…™… u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú {…‰]≈ı…‰À±…M… +…ËÆ˙
 x…M…Æ˙…x…“ E‰Ú  ±…B BEÚ  x…Œ∂S…i… f¯…ΔS…‰¥……±…“ ∫…÷ ¥…v…… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B B¥…Δ
M…ËÆ˙EÚ…x…⁄x…“ ∫…Æ˙Ω˛n˘“ |…¥…fi k…™…… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B ∫……M…Æ˙ i…]ı ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x……
(∫…“.B∫….B∫….) EÚ… |……ÆΔ˙¶…  EÚ™…… l……* <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +Δi…M…«i… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰
®…<«-2005 ®… BEÚ {…Æ˙∫{…‰ŒC]ı¥… {±……x… i…Ë™……Æ˙  EÚ™……* =∫… {±……x… EÚ…‰ V…x…¥…Æ˙“2006 ®… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ®…ΔV…⁄Æ˙“ n˘“* <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… M…÷V…Æ˙…i… ®… 10
®… Æ˙x… {…÷ ±…∫… ∫]‰ı∂…x…, 25 S…‰EÚ {……‰∫]ı B¥…Δ 46 +…=]ı {……‰∫]ı E‰Ú  x…®……«h… EÚ…
+…™……‰V…x… ∫…®…… ¥…π]ı l……*  V…∫…®…Â 30 §……‰]ı, ¥……Ω˛x… B¥…Δ +x™… ∫……v…x……Â EÚ…‰ ¶…“
∫…®…… ¥…π]ı  EÚ™…… M…™…… l……*  EÚxi…÷, E‰ÚM… EÚ… ¥…fik……Δi… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ, Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰
Æ˙…V™… EÚ“ Æ˙… ∂… ®… ∫…‰ +x™… §……i…… EÚ“ +®…±…¥……Æ˙“ EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ EÚ…‰<« EÚ…™…« x…Ω˛”  EÚ™……
Ω˲* <∫… ¥…fii……Δi… ®… ={…™…«÷HÚ  ¥…π…™… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ V……‰ +x™… §……i…  ±…J…“ M…™…“ Ω˲ ¥…Ω˛  x…®x…
|…EÚ…Æ˙ ∫…‰ ΩÈ˛, +…ËÆ˙ Ω˛®… =∫…EÚ… +l…« ¶…“ ∫…®…Z…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆÂ˙:
22

1. S……Æ˙ ®… Æ˙x… {…÷ ±…∫… ∫]‰ı∂…x……Â EÚ… ∫l……x…, ¶……‰M……‰ ±…EÚ B¥…Δ ∫…ΔS……±…x… EÚ“
∫…Æ˙±…i…… Æ˙Ω‰˛ <∫… Ω‰˛i…÷ §…n˘±…  n˘™……* i……‰, E÷ÚUÙ S…‰EÚ{……‰∫]ı B¥…Δ +…=]ı {……‰∫]ı EÚ“
∫l……{…x…… B‰∫…“ V…M…Ω˛ {…Æ˙ EÚ“ M…<«, V…Ω˛…ƒ {……x…“ ¶…Æ˙… Æ˙Ω˛i…… Ω˲* +Ω˛®…n˘…§……n˘ +…ËÆ˙
∫……§…Æ˙EÚ…Δ`ˆ…  V…±…‰ ®… UÙ& V…M…Ω˛… {…Æ˙ i……‰ ™…Ω˛ +…=]ı {……‰∫]ı ∫…®…÷p˘ i…]ı ∫…‰ n⁄˘Æ˙ b˜…±…“
M…™…“ Ω˲* E‰ÚM… E‰Ú ={…™…«÷HÚ ¥…fik……Δi… EÚ… +l…« i……‰ ™…Ω˛ Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ S…‰EÚ{……‰∫]ı B¥…Δ +…=]ı
{……‰∫]ı ∫…®…÷p˘ i…]ı {…Æ˙ Œ∫l…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ =∫…∫…‰ n⁄˘Æ˙ ∫l…… {…i… EÚ“ M…™…“* i……‰
 °ÚÆ˙ ∫…®…÷p˘“ i…]ı {…Æ˙  x…M…Æ˙…x…“ EËÚ∫…‰ Æ˙Ω‰˛ +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… EËÚ∫…‰ §…x…“ Æ˙Ω‰˛?
2. ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú 10 {…÷ ±…∫… ∫]‰ı∂…x……Â E‰Ú  x…®……«h… EÚ…™…« ®…Â 73  n˘x……Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
535  n˘x…… EÚ…  ¥…±…Δ§… Ω÷˛+… Ω˲ +…ËÆ˙ 23 S…‰EÚ{……‰∫]ı B¥…Δ 29 +…=]ı {……‰∫]ı EÚ…,
 x…®……«h…ı K…Æ˙…§… M…÷h…¥…k……¥……±…‰  |…EÚ…∫]ı Eڅ GÚ]ı ∫±…‰§… E‰Ú u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… Ω˲*
+M…Æ˙ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… EÚ“  S…xi…… Ω˛…‰i…“ i……‰ {…÷ ±…∫… ∫]‰ı∂…x……Â
EÚ…  x…®……«h… EÚ…™…« <i…x…“  x…®x…, Ω˛±…EÚ“ EÚI…… EÚ… x… Ω÷˛+… Ω˛…‰i……*
3. E÷ÚUÙ  V…±…… ®… V……‰ S…‰EÚ{……‰∫]ı ™…… +…=]ı {……‰∫]ı  x…î…i… EÚ“ M…<« l…“, =x…®…Â
∫…‰ 36 {……‰∫]ı ®… i……‰ {…÷ ±…∫… EÚ“  x…™…÷ HÚ Ω˛“ x…Ω˛” Ω÷˛<«, +l……«i…¬ ¥…‰ S……Ë EÚ™……ƒ ∂……‰¶…… E‰Ú
{…÷i…±…‰ V…Ë∫…“ Æ˙Ω˛”* E‰ÚM… EÚ… ™…Ω˛ ¥…fik……Δi… ®……S…«-2012 EÚ… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ ™…Ω˛  ∫…r˘
Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ {……ƒS… ¥…π…« i…EÚ ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ x…™…“ S……Ë EÚ™……ƒ  §…x…… {…÷ ±…∫… EÚ“ Æ˙Ω˛“*
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ B‰∫…“ ∫…÷Æ˙I…… +…i…ΔEÚ¥……n˘ E‰Ú ∫……®…x…‰ J…c˜“ EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲? C™…… <∫…‰
∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… ΩË?
4.Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ E‰Úxp˘ (¶……Æ˙i…) ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…®…I… ®……ΔM… Æ˙J…x…“ l…“ +…ËÆ˙
∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B V…‰]ı“ §……Δv…x…“ l…“* ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ B‰∫…“ EÚ…‰<« ®……ΔM… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
∫…®…I… Æ˙J…“ Ω˛“ x…Ω˛”! ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú Ω˛Æ˙ BEÚ {…÷ ±…∫… ∫]‰ı∂…x… ®… ∫…®…÷p˘“ M…÷{i…S…Æ˙… B¥…Δ
V……ΔS… ∂……J…… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆ˙x…“ l…“, V……‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ EÚ“ Ω˛“ x…Ω˛”! ∫…®…÷p˘
{…Æ˙ E‰Ú {…‰]≈ı…‰À±…M… ®… 78 |… i…∂…i… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 96 |… i…∂…i… EÚ… P……]ı… Æ˙Ω˛… l……* Æ˙… j…
{…‰]≈ı…‰À±…M… ®… 34 |… i…∂…i… i…EÚ EÚ… P……]ı… Æ˙Ω˛…* +l……«i…¬ <i…x…… EÚ®… {…‰]≈ı…‰À±…M… Ω÷˛+…*
{…‰]≈ı…‰À±…M… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ §……‰]ı E‰Ú  Æ˙{…‰ÀÆ˙M… ®… 4 ∫…‰ 13 ®……∫…  V…i…x……  ¥…±…Δ§… Ω÷˛+…*
+M…Æ˙ ™…Ω˛“ Œ∫l… i… Ω˲ i……‰ <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω÷˛+…  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı
EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… EÚ“ EÚ…‰<«  S…xi…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲*
23

5. ¶……Æ˙i…“™… ®…U÷Ù ¥……Æ˙…Â EÚ…‰ +…xi…Æ˙Æ˙…π]≈ı“™… ∫…“®…… {……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú
 ±…B M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú EfiÚ π… B¥…Δ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙  ¥…¶……M… u˘…Æ˙… EÚ…‰<« `ˆ…‰∫… EÚn˘®… =`ˆ…™…‰
x…Ω˛” M…™…‰ ΩÈ˛* ®…U÷Ù ¥……Æ˙… B¥…Δ V…Ω˛…V…… {…Æ˙  x…M…Æ˙…x…“ Æ˙J…x…‰ ¥……±…“ §……‰]ı ®…÷¥…®…‰x]ı ]ı…‰EÚx…
 ∫…∫]ı®… =i…x…“ +∫…Æ˙EÚ…Æ˙EÚ  ∫…r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<« Ω˲* ®…<«-2008 ®… ={…O…Ω˛ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
V……ΔS… ¥™…¥…∫l…… ∞¸. 46.16 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« E‰Ú ∫……l… ®…ΔV…⁄Æ˙ EÚÆ˙¥……<« l…“,  V…∫…EÚ“
+®…±…¥……Æ˙“ ®……S…«-2012 i…EÚ Ω÷˛<« Ω˛“ x…Ω˛”*
6. {…÷ ±…∫… B¥…Δ §……‰]ı EÚ®…«S…… Æ˙™……Â ®…Â +x…÷GÚ®… 35 |… i…∂…i… B¥…Δ 46 |… i…∂…i…
∫]ı…°Ú EÚ“ EÚ®…“ Ω˲* i…n˘…‰{…Æ˙…Δi… 69 |… i…∂…i… |… ∂… I…i… ∫]ı…°Ú EÚ…‰ +x™… EÚ…™…«
 x…¶……x…‰ E‰Ú  ±…B §……v™…  EÚ™…… M…™…… Ω˲* ∫…®…÷p˘ i…]ı ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x…… ®… V……‰  x…M…Æ˙…x…“
EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™…… l……, =∫…EÚ“ ∫l……{…x…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω÷˛<«*
E‰ÚM… E‰Ú ¥…fik……Δi… ®… V……‰ ={…™…÷«HÚ §……i… n˘“ M…™…“ ΩÈ˛, ¥…Ω˛“ ™…Ω˛ n˘∂……«x…‰ E‰Ú  ±…B
EÚ…°Ú“ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙
EÚ…‰<« M…Δ¶…“Æ˙i…… Æ˙J…“ x…Ω˛” M…™…“ Ω˲* n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ®…÷J™… ®…Δj…“ x…‰  ¥…. 6-3-2007 E‰Ú
 n˘x…  ¥…v……x…∫…¶…… ®… ∫……M…Æ˙ J…‰b÷˜ ∫…¥……»M…“  ¥…EÚ…∫… {…‰EÚ‰V… x……®… ∫…‰  V…∫… ™……‰V…x…… EÚ“
P……‰π…h…… EÚ“ =∫…®… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ={…™…÷«HÚ ™……‰V…x…… ∫…®…… ¥…π]ı EÚÆ˙ n˘“ M…™…“*
™…Ω˛ {…‰E‰ÚV… §……Æ˙Ω˛ ®…÷q‰˘ EÚ… l……*  V…∫…®… §……Æ˙Ω˛¥……ƒ ®…÷q˘… ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ Æ˙…π]≈ı“™…
∫…÷Æ˙I…… EÚ… l……* x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ =∫…®… B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ, ""{…b˜…Ë∫…“ n‰˘∂… EÚ“ +…ƒJ…
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∫…®…÷p˘“i…]ı EÚ“ ∫…®…fi r˘ {…Æ˙ ±…M…“ Ω÷˛<« Ω˲* ∫…®…÷p˘ i…]ı {…Æ˙ +¶…“ i…EÚ EÚ…‰<«
+…i…ΔEÚ¥……n˘“ |…¥…fi k… ∫…°Ú±… x…Ω˛” Ω÷˛<« Ω˲* +…ËÆ˙ B‰∫…… x… Ω˛…‰ =∫…E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
 x…Œ∂S…i… EÚn˘®… =`ˆ…EÚÆ˙ B‰∫…“ ∫…¶…“ n÷˘π|…¥…fi k…™…… EÚ…‰ V…c˜ ∫…‰ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
EÚ ]ı§…r˘ Ω˲*''  EÚxi…÷ ™…Ω˛ EÚ ]ı§…r˘i……  V…i…x…“ ¶……π…h…… ®…  n˘J…i…“ Ω˲ =i…x…“ Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚi…fi«i¥… ®… x…Ω˛”  n˘J…i…“*
®…÷J™…®…Δj…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ +{…x…‰ ¶……π…h… ®… ™…Ω˛ ¶…“ EÚΩ˛… l……  EÚ Æ˙…V™… E‰Ú
∫…®…O… ∫…®…÷p˘ i…]ı {…Æ˙ ¥…‰∫…±… ]≈ı… °ÚEÚ ®……‰ x…]ıÆ˙”M…  ∫…∫]ı®… E‰Ú u˘…Æ˙… n‰˘∂…- ¥…n‰˘∂… ∫…‰
+…x…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ V…Ω˛…V……Â {…Æ˙ x…V…Æ˙ Æ˙J…“ V……BM…“*  EÚxi…÷ ®……S…«-2013 E‰Ú E‰ÚM… E‰Ú
¥…fik……Δi… ®…  ±…J…… Ω˲  EÚ V……‰ ¥™…¥…∫l…… <∫…  x…M…Æ˙…x…“ E‰Ú  ±…B ∂…÷Ø˚ EÚ“ M…™…“ l…“ ¥…Ω˛
∫…Δi……‰π… V…x…EÚ Ø˚{… ®… ∂…÷Ø˚ x…Ω˛” Ω÷˛<« Ω˲*

""®…È J……i…… x…Ω˛” Ω⁄ƒ˛ +…ËÆ˙ J……x…‰ n‰˘i…… x…Ω˛” Ω⁄ƒ'' (J……i……‰ x…l…“ J……¥…… n‰˘i……‰ x…l…“)
B‰∫…… BEÚ ¥……C™… 2007 E‰Ú  ¥…v……x… ∫…¶…… S…÷x……¥… E‰Ú {…⁄¥…« x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ §……‰±…‰ l…‰* Ω˛…ƒ,
{…Æ˙ +§… <∫… ¥……C™… EÚ… {…÷x…Ø˚SS……Æ˙ ¥…‰ x…Ω˛” EÚÆ Æ˙Ω‰˛˙* EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛  EÚ E‰ÚM… E‰Ú
¥…fik……Δi… ®…Â ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…ΔS……±…x… ®…Â EÚ<« EÚ®…V……‰ Æ˙™……Â EÚ… (ß…π]ı…S……Æ˙ EÚ…) {…n˘…«°Ú…∂…
Ω÷˛+… Ω˲*  V…∫…∫…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… ߅π]ı…S……Æ˙ Ω˛…‰i…… Ω˲* E‰ÚM… E‰Ú 2013
E‰Ú ¥…fik……Δi… x…Δ. 4 ®… P…⁄∫…  Æ˙∑…i…  ¥…Æ˙…‰v…“ §™…⁄Æ˙…‰ EÚ“ EÚ…™…«¥……Ω˛“ EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ V……‰ §™……ËÆ˙…
 n˘™…… M…™…… Ω˲ =∫…∫…‰ B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲  EÚ ®…÷J™…®…Δj…“  V…∫…EÚ…‰  V…i…x…… ß…π]ı…S……Æ˙
EÚÆ˙x…… Ω˛…‰, EÚÆ˙x…‰ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* V……‰ ®…x…÷π™… ∫¥…™…Δ ß…π]ı…S……Æ˙ x… EÚÆ˙i…… Ω˛…‰ ¥…Ω˛ n⁄˘∫…Ɖ˙ EÚ…‰
EÚÆ˙x…‰ n‰˘ B‰∫…… ®……x…… Ω˛“ x…Ω˛” V…… ∫…EÚi……*
E‰ÚM… ¥…fik……Δi… x…Δ. 4 ®… V……‰ §……i… n˘“ M…™…“ ΩÈ˛ =∫…∫…‰ B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲  EÚ ß…π]ı…S……Æ˙
EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ“ §……i… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  §…±…E÷Ú±… M…Δ¶…“Æ˙ x…Ω˛” Ω˲ +…ËÆ˙
+M…Æ˙ M…Δ¶…“Æ˙ Ω˛…‰i…“ i……‰ ±……‰EÚ…™…÷HÚ EÚ“  x…™…÷ HÚ EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ x……Ë
¥…π……Á EÚ…  ¥…±…Δ§… x…  EÚ™…… Ω˛…‰i……* +§… <∫… ¥…fik……Δi… EÚ“ l……‰b˜“ §……i…… EÚ…‰ n‰˘J… +…ËÆ˙
=∫…EÚ… +l…« ∫…®…Z…Â*
P…⁄∫…- Æ˙∑…i…  ¥…Æ˙…‰v…“ §™…⁄Æ˙…‰, P…⁄∫…  ¥…Æ˙…‰v…“ °Ú…™…n˘…-1988 E‰Ú i…Ω˛i… EÚ…™…«
EÚÆ˙i…… Ω˲* <∫… EÚ…™…n‰˘ EÚ…  x…®……«h… ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…Δ∫…n˘ x…‰  EÚ™…… Ω˲, V……‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
E‰Ú M…fiΩ˛  ¥…¶……M… E‰Ú ∫…“v…‰ +ΔE÷Ú∂… ®… Ω˲* +i…& ™…Ω˛ ™……n˘ Æ˙J…x…… Ω˲  EÚ ®…÷J™…®…Δj…“ ∫¥…™…Δ
M…fiΩ˛-®…Δj…“ ¶…“ Ω˲* +i…&  V…i…x…“ M…Δn˘M…“ <∫… EÚS…Ω˛Æ˙“ ®… Ω˲, =∫…®…‰Δ ¥…‰ ∫…“v…‰  V…®®…‰n˘…Æ˙
ΩÈ˛*
1. Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú M…fiΩ˛  ¥…¶……M… x…‰ +H÷Ú§…Æ˙-2003 ®… B‰∫…“ ∫…⁄S…x…… n˘“ l…“
 EÚ ß…π]ı…S……Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“ §™…⁄Æ˙…‰ EÚ…‰ +{…x…“ EÚ…™…«¥……Ω˛“ ®… |… i…¥…π…« 20 |… i…∂…i… ¥…fi r˘
EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B*  EÚxi…÷ ¥…π…« 2007 ∫…‰ 2011 n˘…ËÆ˙…x… ß…π]ı…S……Æ˙ E‰Ú E‰Ú∫……Â EÚ“ V……ΔS…
E‰Ú ±…I™……ΔEÚ ∫…‰  ∫… r˘˘ Ω˛®…‰∂…… EÚ®… Æ˙Ω˛“ Ω˲* <x… ¥…π……Á EÚ‰ n˘…ËÆ˙…x…  ∫… r˘ ®… 32 ∫…‰
58 |… i…∂…i… i…EÚ P……]ı… |…¥…i…«®……x… Ω˲* ™…Ω˛ EÚ…™…« ™…Ω˛ §™…⁄Æ˙…‰ x… EÚÆ˙ ∫…EÚ… <∫…EÚ…

24

25

9.
M…÷V…Æ˙…i… ®… ߅π]ı…S……Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“ EÚ…™……«±…™…  x…ŒπGÚ™…

EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ §…i……™…… M…™…… Ω˲  EÚ |…∫i…÷i… §™…⁄Æ˙…‰ EÚ®…«S…… Æ˙™…… EÚ…‰ {…÷ ±…∫… §…Δn˘…‰§…∫i… ®…Â
Æ˙J…… V……i…… Ω˲* 2009 ∫…‰ 2011 n˘…ËÆ˙…x… ß…π]ı…S……Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“ §™…⁄Æ˙…‰ E‰Ú {…÷ ±…∫…
<x∫{…‰C]ıÆ˙…Â EÚ…‰ 2303 ®……x…¥…  n˘x… i…l…… EÚ…‰x∫]‰ı§…±……Â EÚ…‰ 2150 ®……x…¥…  n˘x… {…÷ ±…∫…
§…Δn˘…‰§…∫i… E‰Ú  ±…™…‰ Æ˙J…… M…™…… l……*
2. ß…π]ı…S……Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“ §™…⁄Æ˙…‰ ®… 37 V…M…Ω˛ J……±…“ l…”* ∫]ı…°Ú EÚ“ EÚ®…“ EÚ…‰
±…‰EÚÆ˙ §™…⁄Æ˙…‰ u˘…Æ˙… n˘Æ˙J¥……∫i… Ω÷˛<  °ÚÆ˙ ¶…“ =x… J……±…“ V…M…Ω˛… EÚ…‰ ¶…Æ˙x…‰ EÚ“  n˘∂……
®… EÚ…‰<« EÚn˘®… x…Ω˛” =`ˆ…™…… M…™……*
3. |…∫i…÷i… §™…⁄Æ˙…‰ EÚ… EÚ…™…«I…‰j… {…÷ ±…∫… E‰Ú ∫…ΔS……±…x… ∫…‰ +±…M… Æ˙J…… M…™…… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ¶…“ |…∫i…÷i… EÚS…Ω˛Æ˙“ E‰Ú <x∫{…‰C]ıÆ˙… E‰Ú {…÷ ±…∫… E‰Ú EÚ…™…« ∫……È{…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ |…∫i…÷i…
EÚS…Ω˛Æ˙“ {…Æ˙ {…÷ ±…∫… EÚ… +ΔE÷Ú∂… V……Æ˙“ Æ˙Ω˛…* °Ú±… ∫¥…Ø˚{… ß…π]ı…S……Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“
EÚS…Ω˛Æ˙“ +{…x…‰ ±…I™……ΔEÚ  ∫…r˘ x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚ“* E‰ÚM… EÚ… ¥…fik……Δi… ™…Ω˛“ §…i……i…… Ω˲*
4.EÚ<« §……Æ˙ ß…π]ı…S…… Æ˙™…… EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ EÚ…Æ«˙¥……<«  x…π°Ú±… Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* <∫…
 x…π°Ú±…i…… E‰Ú V……‰ EÚ…Æ˙h… EÚS…Ω˛Æ˙“ x…‰ n˘∂……«™…‰ ΩÈ˛ =xΩ‰˛ E‰ÚM… u˘…Æ˙… ∫¥…“EfiÚi… x…Ω˛”  EÚ™……
M…™……* E‰ÚM… ¥…fik……Δi… EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ  x…π°Ú±…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ =∫…E‰Ú  x…Æ˙…EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« ={……™…  EÚ™…‰ x…Ω˛” M…™…‰ ΩÈ˛, B‰∫…… ∫…⁄ S…i… Ω˛…‰i……
Ω˲*
5. ß…π]ı…S……Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“ §™…⁄Æ˙…‰ u˘…Æ˙… V……±…  §…UÙ…EÚÆ˙ {…EÚc‰˜ M…™…‰ ß…π]ı…S…… Æ˙™…… E‰Ú
 EÚ∫∫…‰ ®… =x…EÚ“ V……ΔS… 45  n˘x…… ®… {…⁄Æ˙“ Ω˛…‰ V……x…“ S…… Ω˛B, B‰∫…… ∫…x… 1968 E‰Ú
 x…™…®…… ®…  ±…J…… Ω÷˛+… Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ 129  EÚ∫∫…‰ EÚ“ V……ΔS… EÚÆ˙x…‰ ®… 20  n˘x… ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ 990  n˘x… EÚ…  ¥…±…Δ§… Ω÷˛+… l……* <∫…  ¥…±…Δ§… E‰Ú  ±…B B‰∫…… EÚ…Æ˙h…  n˘™…… M…™……
 EÚ  x…™…Δj…h… + v…EÚ…Æ˙“ +l…¥…… ∫…I…®… + v…EÚ…Æ˙“ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ +…¥…∂™…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“
n‰˘Æ˙ ∫…‰,  ¥…±…Δ§… ∫…‰  ®…±…i…“ l…“*  EÚxi…÷ V……x…EÚ…Æ˙“ V…±n˘“ |……{i… Ω˛…‰ =∫…EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙
EÚ…‰<« EÚ…™…«¥……Ω˛“ x…Ω˛” EÚ“ M…<«*
6. ∫…x…¬ 1998 E‰Ú ®…<« ®……∫… ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú M…fiΩ˛  ¥…¶……M… u˘…Æ˙… B‰∫…“
∫…⁄S…x…… V……Æ˙“ EÚ“ M…<«  EÚ =∫… |…∂……∫…x…  ¥…¶……M… u˘…Æ˙…  V…x… EÚ®…«S……Æ˙“ E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ ®…Â
EÚ…x…⁄x…“  ∂…EÚ…™…i… V……Æ˙“ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B V……‰ +x…÷®… i… n‰˘x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰i…“

Ω˲, =∫…‰ i…“x… ®……Ω˛ E‰Ú ¶…“i…Æ˙ n‰˘ n‰˘x…“ Ω˲* §……n˘ ®… ™…Ω˛ ∫…®…™… ®…™……«n˘… S……Æ˙ ®…Ω˛“x…‰ EÚ“
EÚÆ˙ n˘“ M…™…“* B‰∫…“ +x…÷®… i… n‰˘x…‰ ®… §…Ω÷˛i…  ¥…±…Δ§… Ω˛…‰i…… Ω˲* B‰∫…‰ ®… 30 E‰Ú∫… ®…Â
S……Æ˙ ®……Ω˛ ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… ∫…®…™… ¥™…i…“i… Ω˛…‰ M…™…… l……* ™…Ω˛  ¥…±…Δ§… 7  n˘x… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
190  n˘x… i…EÚ EÚ… Æ˙Ω˛… Ω˲* +x…÷®… i… ±…‰x…‰ ®… ¶…“ ß…π]ı…S……Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“ EÚS…Ω˛Æ˙“ §…Ω÷˛i…
Ω˛“  ¥…±…Δ§… EÚÆ˙i…“ Ω˲* BEÚ  EÚ∫∫…‰ ®… i……‰ <∫… EÚS…Ω˛Æ˙“ x…‰ {……ƒS… ¥…π…« E‰Ú {…∂S……i…¬
+x…÷®… i… ®……ΔM…“ l…“* +x…÷®… i… |……{i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â  ¥…±…Δ§… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ EÚ…‰]«ı ®…Â +…Æ˙…‰{…x……®……
Æ˙J…x…‰ ®…  ¥…±…Δ§… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ EÚ…‰]«ı ®… +…Æ˙…‰{…x……®…… Æ˙J…x…‰ ®…  ¥…±…Δ§… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙
+{…Æ˙…v…“ EÚ…‰ +n˘…±…i… ®… {…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ®… ¶…“  ¥…±…Δ§… Ω˛…‰i…… Ω˲* +…ËÆ˙ §……n˘ ®… ∫…V……
n‰˘x…‰ ®… ¶…“  ¥…±…Δ§… Ω˛…‰i…… Ω˛“ Ω˲* B‰∫…‰  EÚ∫∫…… ®… §…c‰˜ + v…EÚ… Æ˙™…… E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ E‰Ú
ß…π]ı…S……Æ˙ E‰Ú E‰Ú∫…… EÚ… ∫…®……¥…‰∂… x…Ω˛” Ω˛…‰i……*
7. 1975 ®… i…™…  EÚ™…‰ Ω÷˛B  x…™…®……x…÷∫……Æ˙  ∂…EÚ…™…i… EÚÆ˙x…‰ +x…÷®… i… ∫…Δ§…Δ v…i…
 ¥…¶……M… ∫…‰  ®…±…x…‰ E‰Ú §……n˘ 30  n˘x… ®…Â +n˘…±…i… ®…Â +…Æ˙…‰{…x……®…… |…∫i…÷i… EÚÆ˙¥……x……
S…… Ω˛B* <∫…®… ¶…“  ¥…±…Δ§… Ω˛…‰i…… Ω˲* E‰ÚM… E‰Ú ¥…fik……Δi… ®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰
 ¥…±…Δ§… E‰Ú  x…Æ˙…EÚÆ˙h… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ EÚ…‰<«  x…Œ∂S…i… EÚ…Æ«˙¥……<« x…Ω˛” EÚ“ l…“*
8. =±±…‰J…x…“™… Ω˲  EÚ +n˘…±…i… ®… E‰Ú∫… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…∂S……i…¬  x…Æ˙…EÚÆ˙h…,
°ËÚ∫…±…… +…x…‰ ®… §…Ω÷˛i… n‰˘Æ˙ ±…M…i…“ Ω˲*  n˘∫…®§…Æ˙-2011 i…EÚ 1258 E‰Ú∫…  §…x……
°ËÚ∫…±…‰ E‰Ú {…c‰˜ l…‰* ß…π]ı…S……Æ˙ |… i…Æ˙…‰v… EÚ…x…⁄x…-1988 E‰Ú +Δi…M…«i… B‰∫…‰ E‰Ú∫…… E‰Ú
 x…Æ˙…EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B J……∫… x™……™…®…⁄Ãi… EÚ“  x…™…÷ HÚ E‰Ú  ±…B ∫…x… 1996 ∫…‰ 2010
i…EÚ EÚ“ ∫…®…™……¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +x…÷®… i… n˘“ M…™…“ l…“*  EÚxi…÷ ®……S…«-2012 i…EÚ
 ∫…°«Ú V…⁄x……M…f¯, {……±…x…{…÷Æ˙ B¥…Δ ∫…÷Æ˙i…, <x… i…“x… ∫l……x…… ®…Â Ω˛“ i…“x…  ¥…∂…‰π… x™……™…®…⁄Ãi…™……Â
EÚ“  x…™…÷ HÚ Ω÷˛<« l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙ x™……™…®…⁄Ãi…™…… EÚ“  x…™…÷ HÚ Ω˛…‰, E‰Ú∫…… EÚ…  x…Æ˙…EÚÆ˙h…
Ω˛…‰, E‰Ú∫… V…±…n˘“ +…M…‰ §…g‰¯, ß…π]ı…S…… Æ˙™…… EÚ…‰ nΔ˘b˜  ®…±…‰ =∫…®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰
EÚ…‰<«  n˘±…S…∫{…“ x…Ω˛” Ω˲*
9. E‰ÚM… E‰Ú ¥…fik……Δi… x…Δ-4 E‰Ú {…z…‰ x…Δ. 89-90 {…Æ˙  ±…J…… M…™…… Ω˲  EÚ P…⁄∫… Æ˙∑…i…  ¥…Æ˙…‰v…“ §™…⁄Æ˙…‰, M…÷{i…S…Æ˙ §™…⁄Æ˙…‰, ∫…“.§…“.+…<«. +… n˘ V…Ë∫…“ ∫…Δ∫l……+… EÚ“
|…¥…fi k…™…… E‰Ú §…“S… ∫…ΔEÚ±…x… §…x…… Æ˙Ω‰˛, <∫… =q‰˘∂™… ∫…‰ ®…÷J™…®…Δj…“ EÚ“ ∫…“v…“  x…M…Æ˙…x…“
®… i…“x… ∫…n˘∫™…… EÚ“ BEÚ =SS…-∫i…Æ˙“™…  x…™…Δj…h… ∫… ®… i… EÚ“ Æ˙S…x…… EÚ“ M…™…“ Ω˲*

26

27

<∫… ∫… ®… i… EÚ“ §…Ë`ˆEÚ Ω˛Æ˙ i…“x… ®…Ω˛“x…‰ ®… BEÚ §……Æ˙ Æ˙J…EÚÆ˙ ®…÷J™…®…Δj…“ EÚ…‰ ¥…fik……Δi…
n‰˘x…… Ω˛…‰i…… Ω˲*  EÚxi…÷ B‰∫…“ EÚ…‰<« ∫… ®… i… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ P…⁄∫…- Æ˙∑…i…  ¥…Æ˙…‰v…“ EÚS…Ω˛Æ˙“
EÚ…‰ EÚ…‰<« V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛“ x…Ω˛” l…“ +…ËÆ˙ x… Ω˛“ <∫… ∫… ®… i… EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ EÚ…‰<« ¶…“
V……x…EÚ…Æ˙“ =∫… EÚS…Ω˛Æ˙“ EÚ…‰ n˘“ M…™…“ l…“* E‰ÚM… EÚ…‰ V…⁄±……<«-2012 ®… ™…Ω˛ §…i……™……
M…™……  EÚ B‰∫…“ ∫… ®… i… Ω˲ ∫…Ω˛“  EÚxi…÷ <∫… ∫… ®… i… EÚ“ EÚ…Æ«˙¥……<« EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ E‰ÚM… EÚ…‰
 EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛” n˘“ M…™…“ Ω˲* +i…: <i…x…… Ω˛“ ∫…®…Z…x…… Ω˲  EÚ
®…÷J™…®…Δj…“ EÚ“ ∫…“v…“  x…M…Æ˙…x…“ E‰Ú i…±…‰ EÚ“ ™…Ω˛ ∫… ®… i… E÷ÚUÙ EÚÆ˙i…“ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲*
+l……«i…¬ ß…π]ı…S……Æ˙ n⁄˘Æ˙ Ω˛… =∫…®… ∫… ®… i… EÚ…‰, ®…÷J™…®…Δj…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ…‰ EÚ…‰<«
 n˘±…S…∫{…“ x…Ω˛” Ω˲* <x… Ω˛EÚ“EÚi…… ∫…‰ ™…Ω˛ ®……±…⁄®… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ J…÷n˘
ß…π]ı…S……Æ˙ EÚ…‰ §…g¯…¥…… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B  V…®®…‰¥……Æ˙ Ω˲*

28

10.
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ +…Ãl…EÚ ∫…®…fi r˘ EÚ…  S…j…: +…™… §…f¯“
+…ËÆ˙ EÚV…« ¶…“ §…f¯…!
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…Ãl…EÚ Œ∫l… i… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… {…“UÙ±…‰ EÚ<« ∫…®…™… ∫…‰ B‰∫……
EÚΩ˛… V……i…… Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ EÚ…°Ú“ +SUÙ“ Ω˲, ∫…÷o˘g¯ Ω˲* ∫…®…O… n‰˘∂… ®… <i…x…“ +SUÙ“
Œ∫l… i… ®…÷Œ∂EÚ±… ∫…‰ n⁄˘∫…Ɖ˙ Æ˙…V™…… EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙… EÚ“ Ω˲, B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲*  EÚxi…÷
¥……∫i… ¥…EÚi…… E÷ÚUÙ +…ËÆ˙ Ω˛“ Ω˲*  ¥… ∂…π]ı Ø˚{… ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…Ãl…EÚ
Œ∫l… i…  EÚi…x…“ J…Æ˙…§… Ω˲, EËÚ∫…‰ J…Æ˙…§… Ω˲ ™…Ω˛ ∫…®…Z…x…… Ω˲*
1. M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +{…x…“ EÚÆ˙ +…™… 2004-05 ®… EÚÆ˙“§… Ø˚.
13,000 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ l…“ +…ËÆ˙ ¥……‰ 2010-11 ®… EÚÆ˙“§… Ø˚. 35,000 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ Ω÷˛<«*
=∫…®… 169 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* Æ˙…V™… EÚ“ UÙ EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ V…x…i…… {…Æ˙ <i…x……
∫……Æ˙… ]ËıC∫… ±…M……™…… M…™……  °ÚÆ˙ ¶…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… EÚV…« ¶…“ §…g¯… Ω˲* 200506 ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… EÚV…« EÚÆ˙“§… Ø˚. 67,000 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… l…… +…ËÆ˙ ¥……‰
2012-13 ®… EÚÆ˙“§… Ø˚. 1.40 ±……J… EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…Δ¶……¥…x…… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚV…« ®…Â, <i…x…‰ ∫…®…™… n˘Æ˙ ®…™……x…, 109 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«*
V…§… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ]ËıC∫… EÚ“ +…™… 160 |… i…∂…i… §…f¯i…“ Ω˲ i…§… EÚV…« EÚ®… Ω˛…‰x……
S…… Ω˛B, ±…‰ EÚx… ™…Ω˛ i……‰ §…f¯… Ω˲*
2. ™…Ω˛ §……i… ∫…S… Ω˲  EÚ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…Æ˙ UÙ`‰ˆ ¥…‰i…x… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂……Â
E‰Ú +®…±… E‰Ú ¥……∫i…‰ §……‰V… §…f¯…* ±…‰ EÚx… ®…÷q˘… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ EÚÆ˙“§…
S……Æ˙ ±……J… EÚ®…«S……Æ˙“+…Â EÚ…‰ EÚ…®… +…ËÆ˙  x…v……« Æ˙i… {…M……Æ˙ {…Æ˙ Æ˙J…‰* B Æ˙™…∫…« ¶…“
U÷Ù]ı®…÷]ı Ø˚{…®…  n˘™……* 100 |… i…∂…i… B Æ˙™…∫…« E‰Ú {……ΔS…  Ω˛∫∫…‰ §…x……  n˘™…‰*  °ÚÆ˙ ¶…“
]ËıC∫… EÚ“ V…ΔM…“ +…™… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ EÚV…« C™…⁄ §…f¯…˙ Ω˲? ∫…S…®…÷S… ™…Ω˛ ∫…÷∂……∫…x… x…Ω˛”
±…‰ EÚx… n÷˘∂……∫…x… EÚ… Ω˛“ x…®…⁄x…… Ω˲*
3. 2013-14 ®…Â M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… @Òh… Ø˚. 169 ±……J… EÚÆ˙…‰b˜ EÚ…
+Δn˘… V…i…  EÚ™…… M…™…… Ω˲* V…§… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ]ËıC∫… EÚ“ +…™… i……‰ Ø˚. 7,000
29

EÚÆ˙…‰b˜  V…i…x…“ §…f‰¯M…“ Ω˛“* B‰∫…‰ V…§… ]ËıC∫… EÚ“ +…™… §…f¯x…‰ ¥……±…“ Ω˛…‰ i……‰  °ÚÆ˙ @Òh…
C™…… §…f¯x…‰ ¥……±…… Ω˲ ™…Ω˛ §……i… ∫…®…V… ®… x…Ω˛” +… Æ˙Ω˛“* ∫…ΔI…‰{… ®… ™…Ω˛ EÚΩ˛… V……
∫…EÚi…… Ω˲  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…Ë∫…‰ EÚ… |…∂……∫…x…ı = S…i… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ x…Ω˛” EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“*
4.2010-11 EÚ… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… §…V…]ı EÚÆ˙“§… Ø˚. 82,000 EÚÆ˙…‰b˜
EÚ… l……* <∫… ∫……±… ®…Â EÚ®…«S……Æ˙“ E‰Ú ¥…‰i…x… EÚ… J…S…« i……‰ Ø˚. 14,000 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ…
Ω˛“ l……* <∫… i…Æ˙Ω˛ §…V…]ı EÚ“  ∫…°«Ú 10 |… i…∂…i… Æ˙EÚ®… Ω˛“ EÚ®…«S……Æ˙“™…… E‰Ú {…M……Æ˙
E‰Ú {…“U‰Ù J…S…« EÚ“ V……i…“ Ω˲* ™…Ω˛ +ΔEÚ UÙ`‰ˆ ¥…‰i…x…˙ {…ΔS… E‰Ú §……n˘ EÚ®…«S……Æ˙“™…… EÚ“
¥…‰i…x…˙ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« <∫… E‰Ú §……n˘ EÚ… Ω˲* <∫… ±…B EÚ®…«S……Æ˙“™…… E‰Ú ¥…‰i…x…˙ §…f‰¯ <∫… ±…B
@Òh… EÚÆ˙x…… {…b˜… ™…Ω˛ n˘±…“±… ¥…… Ω˛™……i… n˘±…“±… Ω˲* 2012-13 ®… Ø˚. 6,452
EÚÆ˙…‰b˜ V™……n˘… @Òh… S…⁄EÚ…x…‰ E‰Ú  ±…B J…S…«  EÚ™…‰ V……™…‰M…‰ B‰∫…… §…V…Ë]ı ®… EÚΩ˛… M…™……
Ω˲*
5. n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚ…‰ <∫… ¥…π…« n˘…ËÆ˙…x… Ø˚. 9,227 EÚÆ˙…‰b˜ O……x]ı∞¸{… ®…  ®…±…x…‰ ¥……±…‰ l…‰˛* <∫… EÚ… ∫{…π]ı
+l…« Ω˲  EÚ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ V……‰ O……x]ı  ®…±…i…“ Ω˲ <∫…®… ∫…‰ 70 |… i…∂…i…
Æ˙EÚ®… i……‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  ∫…°«Ú EÚV…« S…⁄EÚ…x…‰ ®… J…S…« EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚΩ˛ Æ˙Ω˛“ Ω˲  EÚ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ +x™……™… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲, i……‰ C™……
™…‰ ™……‰M™… Ω˲?
6. M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +{…x…“ ]‰ıC∫… EÚ“ +…™… 2005-06 ∫…‰ 2010-11
E‰Ú ∫…®…™… n˘…ËÆ˙…x… |… i… ∫……±… ∫…Ɖ˙Æ˙…∂… 18.19 |… i…∂…i… EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ §…f¯“ Ω˲* <i…x…‰
=SS… n˘Æ˙ {…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∫…EÚ±… P…Ɖ˙±…⁄ =i{……n˘ (B∫…b˜“{…“) =i{……n˘x… ™…… x…  EÚ Æ˙…V™…
EÚ“ ∫…®…O… +…™… ¶…“ §…f¯“ x…Ω˛”* ¥…Ω˛ i……‰ 9.35 |… i…∂…i… E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ §…f¯“ +…ËÆ˙
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ]ıËC∫… EÚ“ +…™… 18.19 |… i…∂…i… E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ §…f¯“ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙
¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… EÚV…« §…f¯…* C™…… ™…Ω˛ ∫…÷∂……∫…x… Ω˲ ™…… n÷˘&∂……∫…x…? <∫…EÚ…
+l…« i……‰ ™…Ω˛“ Ω÷˛+…  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ V…x…i…… E‰Ú {……∫… ∫…‰ EÚ<« Ø˚{…∫…‰
]ËıC∫… ±…‰  ±…B ΩÈ˛ * x…™…‰ x…™…‰ ]ËıC∫… ±…M……B +…ËÆ˙ {…÷Æ˙…x…‰ ]ËıC∫… ®… §…f¯…‰i…Æ˙“ EÚÆ˙E‰Ú ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +{…x…“ +…™… §…f¯… Æ˙Ω˛“ Ω˲*

7. ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  ∂…I…… +…ËÆ˙ +…Æ˙…‰M™… V…Ë∫…“ ∫…‰¥……Bƒ ∫… Ω˛i… ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙
EÚ“ ∫…‰¥……+… ®… ¶……Æ˙“˙ §…f¯…‰i…Æ˙“ EÚ“ Ω˲* nΔ˘b˜ EÚ“ Æ˙EÚ®… EÚ“ ¶…“ §…f¯…‰i…Æ˙“ EÚ“ Ω˲* ™…Ω˛
∫…§…  §…x…-EÚÆ˙ +…™… EÚΩ˛“ V……i…“ Ω˲* B‰∫…“  §…x…-EÚÆ˙ EÚ“ +…™… ®… ¶…“ ¶……Æ˙“ §…f¯…‰i…Æ˙“
Ω÷˛<« Ω˲* 2004-05 ®… E÷Ú±… Ø˚. 3090 EÚÆ˙…‰b˜ l…“ V……‰ 2012-13 ®… Ø˚. 6,751
EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ… +Δn˘…V… ±…M……™…… M…™…… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ <∫… ®… 119 |… i…∂…i… EÚ“
§…f¯…‰i…Æ˙“ Ω÷˛<« Ω˲* |… i… ∫……±… ¥……‰ <∫… ∫…®…™… n˘…ËÆ˙…x… +…È∫…i…x… 13.90 |… i…∂…i… E‰Ú n˘Æ˙
∫…‰ §…f¯“* <∫… i…Æ˙Ω˛ ±……‰M…… EÚ“ +…™… §…f¯“ <∫…∫…‰ ¶…“ EÚ<« M…÷x…… V™……n˘… n˘Æ˙ ∫…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚ“  §…x…-EÚÆ˙ ¥……±…“ +…™… §…f¯“*  °ÚÆ˙ ¶…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚV…« §…f¯…™…… EÚƉ˙ i……‰ ¥……‰
∫…÷∂……∫…x… EËÚ∫…‰ EÚΩ˛±……™…‰?
8. E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 2004-05 ®…Â  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
Ø˚. 2219 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… +x…÷n˘…x… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰  n˘™…… l……* ¥…Ω˛ 2010-11 ®…Â
Ø˚. 6800 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ… +Δn˘…V… ±…M……™…… M…™…… l……* <∫… i…Æ˙Ω˛ <∫… ®…Â |… i… ∫……±…
∫…Ɖ˙Æ˙…∂… 32.80 |… i…∂…i… §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω÷˛<«* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +{…x…“ +…™… 18.19
|… i…∂…i… §…f¯“* E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷n˘…x… EÚ“ Æ˙EÚ®… 32.80 |… i…∂…i… n˘Æ˙ ∫…‰ §…f¯“*
 °ÚÆ˙ ¶…“ ®……‰n˘“ EÚΩ˛i…‰  °ÚƉ˙  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ +x™……™… Ω÷˛+… Ω˲ i……‰ C™…… ™…Ω˛ +…Æ˙…‰{…
∫…Ω˛“ Ω˲?
9. E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +{…x…“ ™……‰V…x……+…Â E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚ…‰ O……x]ı n‰˘i…“ Ω˲* <∫…‰ E‰Úxp˘ u˘…Æ˙… {…÷Æ˙∫EfiÚi… ™……‰V…x……™… EÚΩ˛“ V……i…“ Ω˲* 2004-05
®… <∫… Ω‰˛i…÷ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ Ø˚. 1,007 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ O……x]ı  ®…±…“ l…“*
¥…Ω˛§…f¯EÚÆ˙ 2010-11 ®… 5,778 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ… +Δn˘…V… l……* <∫… i…Æ˙Ω˛ <∫… ®…Â
194 |… i…∂…i… §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω÷˛<«* <∫… ®… |… i… ∫……±… ∫…Ɖ˙Æ˙…∂… 22.51 |… i…∂…i… §…f¯…‰i…Æ˙“
Ω÷˛<«* <i…x…“ ¶……Æ˙“ §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +x™……™… EÚÆ˙i…“ Ω˲ B‰∫……
EËÚ∫…‰ EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ Ω˲?
={…™…÷«HÚ Ω˛EÚ“EÚi… ™…Ω˛ §…i……i…“ Ω˲  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
 ¥…k…“™… Œ∫l… i… M…ËÆ˙|…§…Δv…x… EÚÆ˙ E‰Ú  §…M……b˜ n˘“ Ω˲* Æ˙…V™… EÚ“ |…V…… E‰Ú  ∂…Æ˙ {…Æ˙ EÚV…«
EÚ… §……‰V… §…f¯…  n˘™…… Ω˲* ™…Ω˛ ∫…÷∂……∫…x… x…Ω˛” ±…‰ EÚx… n÷˘&∂……∫…x…, ¥……<«•…x]ı n÷˘&∂……∫…x…
Ω˲*

30

31

11.
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ J…Æ˙…§… |…∂……∫…x… EÚ…‰
∫…÷∂……∫…x… §…i…… Æ˙Ω˛“ Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…÷∂……∫…x… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… V……‰Æ˙ ∂……‰Æ˙ ∫…‰ f¯…‰±… {…“]ı Æ˙Ω˛“ Ω˲* ±…‰ EÚx…
EËÚM… E‰Ú ¥…fik……Δi… M…÷V…Æ˙…i… ®…  EÚi…x…… §…⁄Æ˙… ∂……∫…x… Ω˲ <∫…E‰Ú ∫…§…⁄i… n‰˘ ÆΩ˛…˛ Ω˲* EËÚM…
EÚ… 2011-12 EÚ… ¥…fik……Δi… x…-2 Æ˙…V…∫¥… EÚ“ |……Œ{i… E‰Ú  ¥…π…™… ®… Ω˲* ™…… x…  EÚ
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ]ËıC∫… |……Œ{i… ®… V……‰ M…±…i… i…Æ˙“EÂÚ +{…x……B ΩÈ˛ <∫…EÚ“  ∫…±…
 ∫…±……§…Δv…  ¥…M…i… n˘“ Ω˲* ™…Ω˛ <∫… |…EÚ…Æ˙ Ω˲Ë:
1. B∫∫……Æ˙ ∫]ı“±… EΔÚ{…x…“ E‰Ú E‰Ú∫… ®… M…ËÆ˙EÚ…x…⁄x…“ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ n˘§……¥… EÚ“ Ω÷˛<«
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ V…®…“x… n‰˘Æ˙“ ∫…‰  x…™… ®…i… EÚ“ M…<«* EΔÚ{…x…“ EÚ…‰ §…Ω÷˛i… EÚ®… nΔ˘b˜  EÚ™…… M…™……
+…ËÆ˙ <∫… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ Ø˚. 239 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… x…÷EÚ∫……x… Ω÷˛+… l……* C™……
<∫…®… ߅π]ı…S……Æ˙ EÚ“ §…⁄ x…Ω˛” +… Æ˙Ω˛“?
2. +h…÷  ¥…t÷i… ®…l…EÚ E‰Ú  ±…B B±… Bhb˜ ]ı“ EΔÚ{…x…“ EÚ…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ V…®…“x…
n˘“ M…<« l…“* <∫… ®… ∫…÷{…Æ˙  GÚ ]ıEÚ±… V…x…V…Ɖ˙]ıÆ˙ +…ËÆ˙ °Ú…‰ÕV…M… ∂……‰{… EÚ… =i{……n˘x…
Ω˛…‰x…‰¥……±…… l……* <∫…˛ V…®…“x… EÚ“ EÚ“®…i… Æ˙…V™… V…®…“x… ®…⁄±™……ΔEÚx… ∫… ®… i… E‰Ú §…V……™…
 V…±…… V…®…“x… ®…⁄±™……ΔEÚx… ∫… ®… i…x…‰ +{…x…‰ n˘Æ˙… ∫…‰  x…v……« Æ˙i… EÚ“ l…“* <∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛
∫…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ∞¸. 129 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… x…÷EÚ∫……x… Ω÷˛+… l……* C™…… <∫… ®… ¶…“
ß…π]ı…S……Æ˙ EÚ“ §…⁄ x…Ω˛” +… Æ˙Ω˛“ Ω˲?
3. n˘…‰ +™……‰M™… ]≈ı∫]ı EÚ…‰ Æ˙…Ω˛i… E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ V…®…“x… n˘“ M…<« l…“* <∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛
∫…‰ =x… ]≈ı∫]ı… EÚ…‰ +x…÷ S…i… ±……¶… Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… Ø˚. 25 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ…
x…÷EÚ∫……x… Ω÷˛+… l……* C™…… <∫… ®… ¶…“ ß…π]ı…S……Æ˙ EÚ“ §…⁄ x…Ω˛” +… Æ˙Ω˛“ Ω˲?
4.V…®…“x… EÚ“ §……V……Æ˙ EÚ“®…i… EÚ“ M…±…i…  M…x…i…“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“
V…®…“x… EÚ“ EÚ®… EÚ“®…i…  x…v……« Æ˙i… EÚ“ M…<«* M……ËS…Æ˙ EÚ“ V…®…“x… ¶…“ n˘“ M…<«* §……V……Æ˙
EÚ“ EÚ“®…i… ∫…‰ + v…EÚ EÚ“®…i… ¥…∫…⁄±… x…Ω˛” EÚ“ M…<«* <∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ 29 E‰Ú∫…… ®…Â
Ø˚. 36 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ EÚ®… +…™… Ω÷˛<«* C™…… <∫… ®… ¶…“ ß…π]ı…S……Æ˙ EÚ“ §…⁄ x…Ω˛” +… Æ˙Ω˛“?
5. ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ V…®…“x… EÚ“ ÀEÚ®…i… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… +Δ i…®…  x…h…«™… ±…‰x…‰ ®…  ¥…±…Δ§…
32

Ω÷˛+… +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Ø˚. 24 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ EÚ®… +…™… Ω÷˛<«* C™…… <∫… ®…Â
ß…π]ı…S……Æ˙ x…Ω˛” Ω÷˛+… Ω˛…‰M……?
6. EÚ±…ËC]ıÆ˙x…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ |…∫i……¥…, Ω÷˛EÚ®… ™…… ∫…⁄S…x……+… EÚ… {……±…x… x…Ω˛”  EÚ™……
+…ËÆ˙ <∫…∫…‰ Ø˚. 103 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ EÚ®… ¥…∫…⁄±…“ Ω÷˛<«* C™…… <∫…®… ∫¥…SUÙ |…∂……∫…x…
Ω˛…‰M……?
={…™…÷«HÚ Æ˙EÚ®…… EÚ…‰ ™… n˘ v™……x… ®… ±…‰ i……‰ Ø˚. 556 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… x…÷EÚ∫……x… Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®… §…Ë`‰ˆ Ω÷˛B x…‰i……+… +…ËÆ˙ + v…EÚ…Æ˙“™…… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Ω÷˛+…! ™…Ω˛“ ¥…fik……Δi…
E‰Ú {…fiπ`ˆ 11 i…l…… 12 {…Æ˙ ]ËıC∫… EÚ“ Æ˙EÚ®… ¥…∫…⁄±…“ EÚ“  ¥…M…i… UÙ{…“ Ω÷˛<« Ω˲* =∫…EÚ…
+¥…±……‰EÚx… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ±…M…i…… Ω˲  EÚ n⁄˘∫…Æ˙“ ¶…“ Ø˚. 28 EÚÆ˙…‰b˜  V…i…x…“ EÚ®… ¥…∫…⁄±…“
¥……Ω˛x… ]ËıC∫…, ∫]Ëı®{… b˜¨⁄]ı“, Æ˙ V…∫]≈‰ı∂…x… °Ú“, ®…x……‰ÆΔ˙V…x… ]ËıC∫… +… n˘ ®… Ω÷˛<« l…“* <∫…
i…Æ˙Ω˛ ∫…®…O…i…™…… Ø˚. 584 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ EÚ®… ¥…∫…⁄±…“ Ω÷˛<«, C™…… ™…Ω˛ ∫…÷∂……∫…x… Ω˲?
¥…‰]ı M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ∫…§… ∫…‰ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ]ËıC∫… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫… ®… i……‰ ∫…ÈEÚb˜…‰
EÚÆ˙…‰b˜… Ø˚{…™…‰ <EÚ_‰ˆ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……EÚ“ Æ˙Ω˛ V……i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ ∫…§…  ¥…M…i…  x…®x……Δ EÚi…
EÚ…‰π]ıEÚ ®… n˘“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË:
¥…‰]ı EÚ“ §……EÚ“ ¥…∫…⁄±……i… (EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚.)
¥…π…«
+…ÆΔ˙¶…
¥…π…« E‰Ú
¥…∫…⁄±…“
§……EÚ“ Æ˙Ω˛“
n˘…ËÆ˙…x… ®……ΔM…
Æ˙EÚ®…
2007-08
8353
2327
2740
7940
2008-09
7940
2019
1105
8854
2009-10
8854
6428
4085
11198
2010-11
11196
5239
1930
14506
2011-12
14506 3059
0999
19566
ª……‰i…& EËÚM… ¥…fik……Δi… x…Δ-2, M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ,˙ {…fi.x…Δ-17

<∫… ]Ëı§…±… ®… n˘“ Ω÷˛<«  ¥…M…i…… ∫…‰  x…®x… ±… J…i… x…i…“V…  x…EÚ…±… ∫…EÚi…‰ Ω˲&
1. |… i… ∫……±… ¥…∫…⁄±…“ E‰Ú EÚÆ˙…‰b˜…‰ Ø˚{…™…‰ §……EÚ“ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ Æ˙EÚ®… §…f¯i…“
33

Ω˛“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* 2007-08 ®… Ø˚. 7940 EÚÆ˙…‰b˜ §……EÚ“ l…‰* ™…Ω˛ Æ˙EÚ®… S……Æ˙ ∫……±…
®…Â §…f¯EÚÆ˙ Ø˚. 19566 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰ M…<«* ®…i…±…§…  EÚ f¯…<« M…÷x…“ ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰ M…<«*
C™…… <∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛ ? V……‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∂……∫…x… +SUÙ… Ω˛…‰ i……‰ §……EÚ“ ¥…∫…⁄±…“
|… i… ¥…π…« EÚ®… Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B ±…‰ EÚx… ™…Ω˛ i……‰ §…f¯ Æ˙Ω˛“ Ω˲* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω÷˛+…
 EÚ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… EÚÆ˙ ¥…∫…⁄±…“ EÚ… i…Δj… ™……‰M™… fΔ¯M… ∫…‰ EÚ…®… x…Ω˛” EÚÆ˙ Æ˙Ω˛…*
2. |… i… ∫……±… V……‰ ¥…∫…⁄±…“ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B ¥…Ω˛ ¶…“ §…f¯x…“ S…… Ω˛B* ±…‰ EÚx… ¥…Ω˛
¶…“ EÚ®… Ω˛…‰ı Æ˙Ω˛“ Ω˲* |… i… ∫……±… EÚÆ˙…‰b˜…‰ Ø˚{…™…‰ ¥…∫…⁄±…“ E‰Ú §……EÚ“ Æ˙Ω˛ V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
<∫…∫…‰ §……EÚ“ ¥…∫…⁄±…“ EÚ“ Æ˙EÚ®… §…f¯i…“ Ω˛“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* C™…… <∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛
∫…EÚi…‰ Ω˲?
={…™…÷«HÚ  ¥…M…i… §…i……i…“ Ω˲  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ |… i… ∫……±… =t…‰M…… EÚ…‰ V…®…“x…
§…‰S…EÚÆ˙ EÚÆ˙…‰b˜… Ø˚{…™…‰ EÚ… M…ËÆ˙EÚ…x…⁄x…“ ±……¶… EÚÆ˙¥……i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ =t…‰M…{… i…™……‰
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ |…∂…Δ∫……˛ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ®……‰]‰ı i……ËÆ˙ {…Æ˙  V…x… ±……‰M…… ∫…‰ EÚÆ˙…‰b˜… Ø˚{…™……Â
EÚ“ ¥…∫…⁄±…“ §……EÚ“ Ω˲, ¥…Ω˛ §…c‰˜ §…c‰˜ ¥™……{……Æ˙“ ±……‰M… Ω˛“ ΩÈ˛, UÙ…‰]‰ı ¥™……{……Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲*
°Ú…™…n˘…  EÚ∫…EÚ…‰ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲ +…ËÆ˙ C™…… EÚÆ˙¥……™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˲*

34

12.
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ EÚÆ˙ EÚ“ +…™… V™……n˘…: V™……n˘… EÚÆ˙§……‰V…
EÚ… ∫…§…⁄i…
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…k… ®…Δj…“ x…‰ 2013-14 EÚ… +Δn˘…V…{…j… {…‰∂… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ™…Ω˛ EÚΩ˛…
l……  EÚ =xΩ˛… x…‰ EÚÆ˙˙ ®… V……‰ Æ˙…Ω˛i… n˘“ Ω˲ <∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Ø˚. 245 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ +…™…
EÚ®… Ω˛…‰M…“* EÚÆ˙ ®… V……‰ §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω÷˛<« Ω˲ <∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…™… Ø˚. 289 EÚÆ˙…‰b˜
§…f‰¯M…“* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…Â {…Æ˙ <∫…∫…‰ Ø˚. 44 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… §……‰V… {…b‰˜M…… ±…‰ EÚx…
Ω˛EÚ“EÚi… E÷ÚUÙ +…ËÆ˙ Ω˲*
¥……∫i…¥… ®…Â  ¥…k… ®…Δj…“ x…‰ ™…Ω˛ §…f¯…‰i…Æ˙“ x… EÚ“ Ω˛…‰i…“ i……‰ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú
x……M… Æ˙EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ <∫… ∫……±… ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… ]ËıC∫… n‰˘x…‰ ¥……±…‰ Ω˛“ l…‰*
<∫…E‰Ú ∫……l… V……‰ ]Ëı§…±…  n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲  n˘J……i…… Ω˲  EÚ <∫… ∫……±… E‰Ú +Δn˘…V… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ EÚÆ˙ EÚ“ +…™… Ø˚. 52,549 Ω˛…‰M…“* §…“i…‰ Ω÷˛B ¥…π…« ®…‰Δ V…§… +Δn˘…V… {…j… {…‰∂…
Ω÷˛+… l…… i…§… ™…Ω˛ +…™… Ø˚. 51,231 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ Ω˛…‰x…‰ EÚ… +Δn˘…V… Æ˙J…… M…™…… l……*
B‰∫…‰ +Δn˘…V… ∫…‰ ¶…“ 2.57 |… i…∂…i… + v…EÚ +…™… Ω÷˛<«* 2013-14 ∫……±… EÚ…
+Δn˘…V… Ø˚. 60,208 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Æ˙J…… M…™…… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ +M…±…‰ ∫……±… E‰Ú  ±…B
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚÆ˙ +…™… ®…Â Ø˚. 5659 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ ™……x…“  EÚ 14.57 |… i…∂…i…
§…f¯…‰i…Æ˙“ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ Ω˲*
<∫… i…Æ˙Ω˛ n‰˘J… i……‰ Æ˙…V™… E‰Ú 6 EÚÆ˙…‰b˜ x……M… Æ˙EÚ {…Æ˙, 2013-14 ®… Ø˚. 44
EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… V™……n˘… §……‰V… x…Ω˛” {…b˜x…‰¥……±…… ±…‰ EÚx… Ø˚. 7659 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… EÚÆ˙ §……‰V…
{…b˜x…‰¥……±…… Ω˲* EÚÆ˙ EÚ“ +…™… EÚ“ <i…x…“ §…f¯…‰i…Æ˙“ EÚÆ˙ n˘Æ˙ ®… ¥…fi r˘ x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ Ω˛…‰x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛“ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ E÷Ú±… +…™… ™…… x…  EÚ V…“b˜“{…“
®…‰Δ §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ Ω˲* Æ˙…V™… EÚ“ E÷Ú±… +…™… §…f‰¯ i……‰ ±……‰M… V™……n˘… S…“V…Â
<∫i…®……±… EÚÆÂ˙ M…‰, ¥…Ë]ıEÚ“ +…™… §…f‰¯M…“, §…“V…±…“ ¥…‰Æ˙…, ∫]Ëı®{… b˜¨⁄]ı“ +… n˘ EÚ“ +…™…
¶…“ §…f‰¯M…“ Ω˛“*

35

<∫… i…Æ˙Ω˛ V™……n˘… EÚÆ˙§……‰V… Ω˛®… ®……x…i…‰ ΩÈ˛ <i…x…… EÚ®… x…Ω˛” Ω˲ ™…Ω˛ ∫…®…V…x…‰ EÚ“
W…Ø˚Æ˙i… Ω˲* +…M…‰ V……‰ ]‰ı˜§…±…  n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ ¥…Ω˛, |… i… ∫……±…, EÚÆ˙ +…™…  EÚi…x…“
§…f¯“ ¥…Ω˛ n˘∂……«i…… Ω˲* EÚÆ˙EÚ“ +…™… ®…Â Ω˛…‰i…“ Æ˙Ω˛“ §…f¯…‰i…Æ˙“ §…“i…‰ Ω÷˛B n˘∫… ∫……±… n˘…ËÆ˙…x…
14.57 |… i…∂…i… ∫…‰ 21.14 |… i…∂…i…  V…i…x…“ >ΔS…“ Æ˙Ω˛“ Ω˲* ™…‰ §……i… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…«
Ω˲  EÚ Æ˙…V™… EÚ“ +…™… §…f¯…‰i…Æ˙“ EÚ… n˘Æ˙ ™…Ω˛“ ¥…HÚ n˘…ËÆ˙…x… 10 |… i…∂…i… EÚ“
+…∫…{……∫… Æ˙Ω˛… Ω˲ ±…‰ EÚx… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…™… EÚ… §…f¯…‰i…Æ˙“-n˘Æ˙ 14 |… i…∂…i…
∫…‰ 21 |… i…∂…i… Æ˙Ω˛… Ω˲* ®…i…±…§…  EÚ, Æ˙…V™… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ“ +…™… §…f¯i…“ Ω˲ <∫…∫…‰
V™……n˘… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…™… ®… §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* <∫…∫…‰ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…Ω÷˛i… >ƒS…‰ ±…‰i…“ Ω˲*
2012-13 ®…Â Æ˙…V™… EÚ“ E÷Ú±… +…™… Ø˚. 6,97,298 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ… +Δn˘…V…
±…M……™…… M…™…… Ω˲* =∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚÆ˙ +…™… Ø˚. 52,459 EÚÆ˙…‰b˜
Ω˛…‰x…‰ EÚ… ∫…Δ∂……‰ v…i… +Δn˘…V… ±…M……™…… M…™…… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚÆ˙-+…™… EÚ… |…®……h…
7.54 |… i…∂…i… Ω˛…‰i…… Ω˲* <∫… ±…™…‰ Æ˙…V™… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ ∫……±…¶…Æ˙ V……‰ EÚ®……™…‰ =∫…EÚ…
7.54 |… i…∂…i… Æ˙EÚ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  ¶…z…  ¶…z… EÚÆ˙ E‰Ú Ø˚{… ®… ±…‰ M…<« B‰∫…… EÚΩ˛…
V…… ∫…EÚi…… Ω˲* Æ˙EÚ®… EÚ… n˘Æ˙ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  EÚ∫∫…‰ ®… 9.50 |… i…∂…i… Ω˲*
®…i…±…§…  EÚ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫… §……§…i… ®… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ §…Æ˙…‰§…Æ˙“ x…Ω˛” EÚÆ˙
∫…EÚ“ Ω˲*
+…M…‰  n˘™…‰ Ω÷˛B ]‰ı§…±… ®…  §…x…-EÚÆ˙ +…™… +…ËÆ˙ =∫…®… |… i… ∫……±… Ω÷˛<« §…f¯…‰i…Æ˙“
EÚ“  ¥…M…i… n˘“ M…<« Ω˲* =∫…‰ n‰˘J…i…‰ ±…M…i…… Ω˲  EÚ  §…x-EÚÆ˙ +…™… ®… ¶…“ §…b˜“ §…f¯…‰i…Æ˙“
Ω÷˛<« Ω˲* §…“i…‰ Ω÷˛B x…¥… ∫……±… n˘…ËÆ˙…x… |… i… ∫……±… ∫…Ɖ˙Æ˙…∂… 12.33 |… i…∂…i… §…f¯…‰i…Æ˙“
Ω÷˛<« Ω˲*  §…x…-EÚÆ˙ +…™… EÚ… ®…i…±…§… Ω˲ °Ú“∫…, nΔ˘b˜, §™……V…,  EÚÆ˙…™…… +…ËÆ˙ S……V…«
+… n˘ EÚ“ +…™…*

36

M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚÆ˙ +…™… +…ËÆ˙  §…x…-EÚÆ˙ +…™… +…ËÆ˙ =∫…EÚ… ¥…fi r˘ n˘Æ˙
¥…π…«

EÚÆ˙ +…™… ¥…fi r˘ n˘Æ˙
(Ø˚. EÚÆ˙…‰b˜)

 §…x…-EÚÆ˙
¥…fi r˘ n˘Æ˙
+…™…
(Ø˚. EÚÆ˙…‰b˜)

2004-05

12959

-

3093

-

2005-06

15698

21.74

3353

8.41

2006-07

18465

19.37

4949

26.49

2007-08

21885

10.09

4609

14.22

2008-09

23557

16.11

5099

13.31

2009-10

39739

18.75

4915

8.02

2010-11

44250

19.08

5277

7.93

2011-12

52549

18.75

5369

1.74

2012-13 (∫…÷.+Δ.)

52549

18.75

5369

1.74

2013-14 (§….+.)

60209

14.57

6380

18.83

ª……‰i…& §…V…Ë]ı |…EÚ…∂…x… x…Δ-30, °ÚÆ˙¥…Æ˙“-2013, M…÷V… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ §…V…Ë]ı |…EÚ…∂…
x…Δ-33

™…Ω˛ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲ EÚ“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…™… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ±……‰M…… EÚ“ +…™…
 V…i…x…“ §…f¯“ Ω˲ <∫…∫…‰ ¶…“ V™……n˘… §…f¯“ Ω˲* <∫…∫…‰ ™…Ω˛ ¶…“ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +{…x…“ EÚÆ˙˙ EÚ“ +…™… §…f¯…x…… S……Ω˛i…“ Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú
+Δn˘…V…{…j… ®… §…b˜“ Æ˙…V…EÚ…‰π… J……v… Ω˛…‰i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… EÚV…« §…f¯i……
V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ ™…Ω˛ ¶…“ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲* <∫…“  ±…B EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
 ¥…k…“™… ∂……∫…x… ∫…÷o˘f¯ x…Ω˛”, ®…V…§…⁄i… x…Ω˛” Ω˲*

37

13.
+…Ãl…EÚ I…‰j… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…Ëx… ∫…“  n˘∂…… ®…Â? EÚÆ˙
+…ËÆ˙ EÚV…« n˘…‰x……Â ®…Â §…f¯…‰i…Æ˙“!
|……∫i…… ¥…EÚ
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú §…V…]ı E‰Ú EÚ<« ®…÷q‰˘ EÚ“ S…S……« V…Ø˚Æ˙“ Ω˲* <∫…®… BEÚ ®…÷q˘…
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚV…« EÚ… Ω˲* <∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…±……‰S…x…… ¶…“
 ¥…{…I… E‰Ú u˘…Æ˙… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ Ω˲* ™…Ω˛ ∫…S… §……i… Ω˲  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰<« {… Æ˙¥……Æ˙ x…Ω˛” Ω˲*
n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…ÆÂ˙ EÚV…«n˘…Æ˙ Ω˛“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* ±…‰ EÚx… EÚV…« ®…™……«n˘… ®…Â Ω˛…‰ i……‰ Ω˛“
+SUÙ…* +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ ¶…“ EËÚ∫…‰ ∫…Δ™……‰M… ®…Â,  EÚ∫…  ±…B Ω˛…‰i…… Ω˲ ¥…Ω˛ ¶…“ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“  ¥…v……x…∫…¶…… x…‰ 2005 ®…Â M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… |…§…Δv…x… EÚ…x…⁄x…
§…x……™…… Ω˲* <∫…®… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… Œ∫l…Æ˙i…… E‰Ú ∫……l…  ]ıEÚ…= EÚV…« ∫…ΔS……±…x…, BEÚ
®…Ω˛k¥…{…⁄h…« =q‰˘∂… §…i……™…… M…™…… Ω˲* ∫…¥……±… ™…Ω˛“ Ω˲  EÚ ∫…x… 2005 E‰Ú §……n˘ Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚV…« EÚ… ∫…ΔS……±…x… = S…i… fΔ¯M… ∫…‰ Ω÷˛+… Ω˲ ™…… x…Ω˛” ™…Ω˛ §…b˜… ∫…¥……±…
Ω˲*
2014-15 i…EÚ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… {…⁄Æ˙… EÚV…« Æ˙…V™… E‰Ú ∫…EÚ±… P…Ɖ˙±…⁄ =i{……n˘
(B∫…b˜“{…“) EÚ… 20.1 |… i…∂…i… EÚÆ˙ n‰˘x…‰ EÚ… ±…I™……ΔEÚ Æ˙J…… M…™…… l……*
°ÚÆ˙¥…Æ˙“-2011 E‰Ú +Δn˘…V…{…j… |…EÚ…∂…x… x…Δ-30 +x…÷∫……Æ˙ ¥…Ω˛ 2010-11 E‰Ú
∫…Δ∂……‰ v…i… +Δn˘…V… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… EÚV…« B∫…b˜“{…“ E‰Ú 21.98
|… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˛“ l……* <∫… i…Æ˙Ω˛ ±…I™……ΔEÚ {…Ω±…‰ Ω˛“  ∫…r˘ Ω˛…‰ M…™…… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛i…‰
Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ * 2004-05 ®… ®…Ω‰˛x…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…Ø˚Æ˙i… Ω˛“ x…Ω˛“Δ Æ˙Ω˛“ l…“* B‰∫…… x…Ω˛“Δ
Ω˲  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ §…b˜“  ∫… r˘ Ω˛…Δ ∫…±… EÚ“ l…“* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… EÚV…«
§…b˜… ¶……Æ˙“ §…f¯ M…™…… Ω˲ <∫…EÚ… C™……? V…Ë∫…‰  EÚ 2008-09 ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…
EÚV…« Ø˚. 87,010 EÚÆ˙…‰b˜ l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ Ø˚. 1,29,446 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰ M…™……* 201213 ®… ¥……‰ Ø˚. 1,48,213 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ… +Δn˘…V… Ω˲* 2013-14 ®… ¥……‰ Ø˚.
1,69,735 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰¥……±…… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ {……ΔS… ∫……±…… ®… EÚV…« 95 |… i…∂…i… §…f¯
38

M…™…… Ω˲*
n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙, ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ Æ˙…V…∫¥… +…™… ®… ¶……Æ˙“ §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω÷˛<« Ω˲* Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¥…Ë]ı ∫…®…‰i… V……‰ EÚÆ˙ ±…M……i…“ Ω˲ =∫…EÚ“ +…™… EÚ…‰ EÚÆ˙ EÚ“ +…™… E‰Ú Ø˚{… ®…Â
{…Ω˛S……x…“ V……i…“ Ω˲* ™…Ω˛ EÚÆ˙ +…™… 2007-09 ®… Ø˚. 27,312 EÚÆ˙…‰b˜ l…“ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛
2011-12 ®… Ø˚. 46,318 EÚÆ˙…‰b˜ Ω÷˛<« l…“*
∫…÷∂……∫…x… ™…… M…ËÆ˙∂……∫…x…?
<∫… i…Æ˙Ω˛ Æ˙…V™… EÚ“ EÚÆ˙ +…™… ®… 70 |… i…∂…i… EÚ“ §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω÷˛<«  °ÚÆ˙ ¶…“ EÚV…«
§…f‰¯ ¥…Ω˛ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… +SUÙ…  ¥…k…“™… |…§…Δv…x… EËÚ∫…‰ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲? +…™…
§…f‰¯ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ¶…“ EÚV…« §…f‰¯, ¥…Ω˛ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛±……i…… Ω˲ ™…… M…ËÆ˙∂……∫…x…ı?
™…Ω˛ ®…÷q˘… ¶…“ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… EÚV…« ±…‰x…‰ EÚ… ¶…“ §…f¯
M…™…… Ω˲* 2007-08 ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ Ø˚. 8611 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… EÚV…«  EÚ™…… l……*
2011-12 ®… Ø˚. 21,125 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… EÚV…« EÚÆ˙x…‰ EÚ… +Δn˘…V… Æ˙J…… M…™…… Ω˲* <∫…
i…Æ˙Ω˛ S……Æ˙ ∫……±…… ®…‰ EÚV…« f¯…<« M…÷x…… ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… §…f¯ M…™…… Ω˲* §…“i…‰ Ω˛÷B 10 ∫……±……‰Δ
®… EÚ…‰<« §…b˜“ n÷˘P…«]ıx…… ™…… +…{… k… +…<« x…Ω˛“Δ Ω˲* {…⁄Æ˙, ¶…⁄EΔÚ{…, +EÚ…±… ™…… S…GÚ¥……i…
EÚ“ §…b˜“ P…]ıx…… x…Ω˛” P…]ı“  EÚ  V…∫…∫…‰ {…÷x…¥…«∫…x… ™…… Æ˙…Ω˛i… ™…… §…S……¥… EÚ“ §…b˜“
EÚ…®…M…“Æ˙“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ EÚÆ˙x…“ {…b‰˜ +…ËÆ˙ =∫… ®…Â Ω˛V……Æ˙… EÚÆ˙…‰b˜…‰Δ EÚ… J…S…« Ω˛…‰* Æ˙…V™…
EÚ“ ∫…§…∫…‰ §…b‰˜ J…S…«¥……±…“ x…®…«n˘… ™……‰V…x…… Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú  ±…B §…“i…‰ n˘∫… ∫……±…… ®…Â
 ∫…°«Ú 8000  EÚ. ®…“ ±…®§…“ x…Ω‰˛ÆÂ˙ §…x……<« M…<« Ω˲ +…ËÆ˙ EÚÆ˙“§… 60,000  EÚ.®…“.
±…®§……<« EÚ“ x…Ω‰˛Æ‰˙ +¶…“ §…x……x…‰ EÚ“ §……EÚ“ Ω˲* <∫…  ±…B <∫…E‰Ú {…“U‰Ù ¶…“ <i…x…‰ Ø˚{…™…‰
J…S…« x…Ω˛” Ω÷˛+… Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚV…«n˘…Æ˙ §…x…i…“ Ω˲ ™…Ω˛ n÷˘&J…n˘ Ω˲,
+…∂S…™…«V…x…EÚ Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ E÷Ú±… Æ˙…V…∫¥… +…™… 2004-05 ®… Ø˚. 20,265
EÚÆ˙…‰b˜ l…“ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ 2010-11 ®…Â Ø˚. 52,454 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ v……Æ˙h…… Æ˙J…“ M…<«
l…“* <∫… i…Æ˙Ω˛ +…™… f¯…<« M…÷x…… §…f¯“,  °ÚÆ˙ ¶…“ EÚV…« ¶…™…ΔEÚÆ˙ §…f¯i…… Ω˛“ V……™…‰, §…f¯i……
Ω˛“ V……™…‰ ™…Ω˛ C™…… ∫…S…®…÷S… M…ËÆ˙∂……∫…x…ı x…Ω˛” Ω˲? <∫…˛ §……i… EÚ…‰ l……‰b‰˜ +±…M… i…Æ˙“E‰Ú
∫…‰ n‰˘J…x…‰ EÚ“ ¶…“ V…Ø˚Æ˙i… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚÆ˙ EÚ“ +…™… 2005-06 ®…Â
<∫…EÚ“ +M…±…“ ∫……±… ∫…‰, 21.14 |… i…∂…i… §…f¯“ l…“* <∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ∫……±… ®… ¥…Ω˛
39

19.37 |… i…∂…i… §…f¯“ l…“* 2007-08 ®… ¥…Ω˛ 19.09 |… i…∂…i… §…f¯“ l…“* 200506 ∫…‰ 2009-10 ®…Â, |… i… ∫……±…, M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…™… 18.26 |… i…∂…i…
∫…Ɖ˙Æ˙…∂… §…f¯“* <∫… n˘…ËÆ˙…x… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ B∫…b˜“{…“ ™…… x… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ±……‰M…… EÚ“ +…™…
9.5 |… i…∂…i… EÚ“ n˘Æ˙ ∫…‰ Ω˛“ §…f¯“ l…“* <∫… i…Æ˙Ω˛ ±……‰M…… EÚ“ +…™… ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… n˘Æ˙
∫…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…™… §…f¯“* <∫…EÚ… +l…« ™…‰ Ω÷˛+…  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ ±……‰±…… {…Æ˙
§…b‰˜ EÚÆ˙ ±…M……™…‰ +…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“  i…V……ËÆ˙“ ¶…Æ˙“* ∫……®……x™…i…& Æ˙…V™… EÚ… =i{……n˘x…
§…f‰¯, +…™… §…f‰¯ i…§… Ω˛“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…™… +{…x…‰ +…{… §…f‰¯ Ω˛“* +…™… §…f¯x…‰ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ EÚV…« ¶…“ §…f¯i…… V……™… ™…Ω˛ ∫…®…V… ®… x… +…B ¥…Ë∫…“ §……i… Ω˲ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛
M…ËÆ˙∂……∫…x…ı +…ËÆ˙ E÷Ú∂……∫…x… EÚ… Ω˛“ x…®…⁄x…… Ω˲*
n⁄˘∫…Æ˙… ¶…“ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ®…÷q˘… Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ V……‰  §…x…-EÚÆ˙ +…™… Ω˛…‰i…“ Ω˲ ¥…Ω˛
¶…“ Æ˙…V…∫¥… +…™… EÚ… Ω˛“ ¶……M… Ω˲*  §…x…¬-EÚÆ˙ +…™… Ω˲ °Ú“∫…, nΔ˘b˜, S……V…«,  EÚÆ˙…™……,
+… n˘˛* 2005-06 ∫…‰ 2009-10 n˘…ËÆ˙…x…, |… i… ∫……±…, <∫…EÚ“ +…™… +…Ë∫…i…x…
14.94 |… i…∂…i… n˘Æ˙ ∫…‰ §…f¯“*
™…Ω˛ +…™… ¶…“ ±……‰M……‰Δ EÚ“ +…™… ∫…‰ V™……n˘… n˘Æ˙ ∫…‰ §…f¯“* ±……‰M……‰Δ EÚ… ™…Ω˛ +x…÷¶…¥…
Ω˲  EÚ B∫….]ı“ E‰Ú  EÚÆ˙…™…‰ §…f‰¯ ΩÈ˛ , +n˘…±…i… EÚ“ °Ú“∫… §…f¯“ Ω˲,  ∂…I…… EÚ“ °Ú“∫… §…f¯“
Ω˲, Ω˛…ÏŒ∫{…]ı±… EÚ… S……V…« ¶…“ §…f¯… Ω˲* <∫…  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“  §…x…-EÚÆ˙ EÚ“ +…™…
¶…“ §…Ω÷˛i… Ω˛“ §…f¯“ Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <i…x…… ¶……Æ˙“ EÚV…« EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲ ¥…Ω˛ Ω˛EÚ“EÚi…
+…P……i…V…x…EÚ Ω˛“ Ω˲*
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ 2010-11 ®…Â Ø˚. 9438 EÚÆ˙…‰b˜ EÚV…«
E‰Ú Ø˚{… ®…  n˘™…‰* <∫… ®… ∫…‰ =xΩ˛…Âx…‰ Ø˚. 2262 EÚÆ˙…‰b˜ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ Ø˚. 1710 EÚÆ˙…‰b˜
EÚ… §™……V… ®……°Ú EÚÆ˙  n˘™……* E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…‰ <∫… i…Æ˙Ω˛ Ø˚. 3972 EÚÆ˙…‰b˜
EÚ“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ Æ˙…Ω˛i…  ®…±…“ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚV…«n˘…Æ˙
Ω˲ ¥…Ω˛ §……i… ∫…S…®…÷S… Ω˛“ ∂…®…«x……EÚ Ω˛“ Ω˲*

40

14.
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ P……]‰ı ®…Â Ω˛“ S…±…i…“ Ω˲, ∂…‰π… ®… x…Ω˛”
|……∫i…… ¥…EÚ:
∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ B∫…“ Ω˛¥…… S…±…i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ Ω˛¥…… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…
Ω˛“ °ËÚ±……<« V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ P……]‰ı ®… x…Ω˛” S…±… Æ˙Ω˛“, ¥…Ω˛ ∂…‰π… ®…Â
S…±…i…“ Ω˲* ®…i…±…§… EÚ“ +Δn˘…V…{…j… ®… P……]ı… x…Ω˛” Ω˛…‰i……  EÚxi…÷ ∂…‰π… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙
™…Ω˛ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ∫…÷∂……∫…x… EÚ… ∫…§…⁄i… Ω˲* ¥……∫i…¥… ®…Â Ω˛EÚ“EÚi… E÷ÚUÙ +…ËÆ˙ Ω˛“
Ω˲*
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ V……‰ +Δn˘…V…{…j… {…‰∂… EÚÆ˙i…“ Ω˲ ¥……‰ ∫…Δ I…{i… +Δn˘…V…{…j… {…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲*
<∫…®… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]‰ı EÚ“  ¥…M…i… Ω˛…‰i…“ x…Ω˛” Ω˲* ∫…Δ I…{i… +Δn˘…V…{…j… ®…  ∫…°«Ú
Æ˙…V…∫¥… P……]ı…, {…⁄ΔV…“ P……]ı… +…ËÆ˙ +Δn˘…V…{…j…“™… P……]‰ı EÚ“  ¥…M…i… Ω˛“  ®…±…i…“ Ω˲* V…§…
M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… V…¥……§…n‰˘Ω˛“ v……Æ˙…-2005 ∫…Δ±…Mx… V……‰  x…¥…‰n˘x… +Δn˘…V…{…j… E‰Ú
∫……l… {…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲ =∫…®… ∫…‰ Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]‰ı EÚ“  ¥…M…i… |……{i… Ω˛…‰i…“ Ω˲*
§…Ω÷˛i… §…b˜… P……]ı…:
Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı‰ EÚ… +l…« B‰∫…… Ω˲  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú E÷Ú±… J…S…« ®… ∫…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚ“ Æ˙…V…∫¥… +…™… +…ËÆ˙ EÚV…«  §…x…-®…⁄b˜“ +…™… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú V……‰ ∂…‰π… Æ˙Ω‰˛ ¥…Ω˛*
EÚÆ˙ +…™… ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ]ËıC∫… +…™… +…ËÆ˙ E‰Úxp˘ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰,  ¥…k… +…™……‰M…
EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ V……‰ +x…÷n˘…x…  ®…±…i…… Ω˲ =∫…EÚ… ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲*
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚV…« E‰Ú +±……¥…… {…⁄ΔV…“ +…™… V…Ë∫…… E÷ÚUÙ Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* V……‰ Ω˲ ¥……‰
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ @Òh… EÚ“ +…™… Ω˲*
<∫… i…Æ˙Ω˛ n‰˘J…i…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı… §…Ω˛…‰i… Ω˛“ §…b˜… Ω˲ <∫…®…Â
EÚ…‰<« ∂…EÚ x…Ω˛” Ω˲* B‰∫…… x…Ω˛” Ω÷˛+… Ω˲  EÚ  {…UÙ±…‰ x……Ë ∫……±……‰Δ ®… ∫…‰  EÚ∫…“ ¶…“ BEÚ
∫……±… ®… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı… x… Ω˛…‰* +¶…“ V……‰ ]‰ı§…±…  n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ =∫… ®…Â
Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]‰ı EÚ“  ¥…M…i… n˘˛“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* ™…Ω˛  ¥…M…i… n˘∂……«i…“ Ω˲  EÚ 20042005 ®… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı… V……‰ l…… ¥……‰ n÷˘M…÷x…… ∫…‰ ¶…“ §…f¯ M…™…… Ω˲* ∫…Δ∂……‰ v…i… +Δn˘…V…
41

Ø˚. 18,191 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı‰ EÚ… Ω˲* +…M……®…“ ∫……±… E‰Ú  ±…B ¥……‰ Ø˚.
20,496 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ +Δn˘… V…i… Ω÷˛<« Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ <∫… ®… Ø˚. 2305 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“
§…f¯…‰i…Æ˙“ Ω˛…‰M…“* +…ËÆ˙ +…P……i…V…x…EÚ §……§…i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ 2014-15 ®… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™…
P……]ı… Ø˚. 25,140 EÚÆ˙…‰b˜ +…ËÆ˙ 2015-16 ®…Â ¥……‰ Ø˚. 28,758 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ“
v……Æ˙h…… Ω˲* B‰∫…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı…  ∫…°«Ú i…“x… ∫……±…… ®… ∞¸.
10,000 EÚÆ˙…‰b˜ ∫…‰ + v…EÚ §…f¯ V……™…‰ B‰∫…“ ∫…Δ¶……¥…x…… Ω˲* <∫…‰ EËÚ∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛…
V…… ∫…EÚi…… Ω˲? Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®…  ¥…k…“™… ∫…ΔS……±…x… ∫…÷o˘f¯ Ω˲ B‰∫…… ¶…“ EËÚ∫…‰ EÚΩ˛…
V…… ∫…EÚi…… Ω˲?
∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… J……v… EÚ…‰ Æ˙…V™… E‰Ú E÷Ú±… P…Ɖ˙±…÷ =i{……n˘x… ™…… x…
 EÚ Æ˙…V™… EÚ“ E÷Ú±… +…™… (V…“B∫…b˜“{…“) E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®…  n˘™…… V……i…… Ω˲* V…“B∫…b˜“{…“
E‰Ú |… i…∂…i… E‰Ú Ø˚{… ®… n‰˘ J…B i……‰ Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]‰ı EÚ“ Œ∫l… i… M…Δ¶…“Æ˙ Ω˲* 2005
®… M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… v……Æ˙…  x…®……«h… Ω÷˛+… =∫… ¥…HÚ (∫…x…‰ 2005-06 ®…Â)
V…“B∫…b˜“{…“ E‰Ú 2.85 |… i…∂…i… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… v……]ı… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +Δn˘…V… {…j…
®… l……* S……±…÷ ∫……±… ®… ¥……‰ 2.61 |… i…∂…i… Ω˲ +…ËÆ˙ n˘…‰ ∫……±… §……n˘ 2.75 |… i…∂…i…
Ω˛…‰x…‰ EÚ… +Δn˘…V… Ω˲* i……‰ ∂……∫…x… EÚ… ∫…÷v……Æ˙ Ω÷˛+… ™…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…Ãl…EÚ Œ∫l… i…
®…V…§…⁄i… Ω÷˛<« B‰∫…… EËÚ∫…‰ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲?
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú §…⁄Ɖ˙  ¥…k…“™… |…§…Δv…x… E‰Ú ∫…§…⁄i… EÚ“ Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı…
n˘∂……«i…“ Ω˲  EÚ Æ˙…V™… EÚ“  i…V……‰Æ˙“ ®…  EÚi…x…… P……]ı… Ω˲* <∫… ∫…Δn˘¶…« ®… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…«
§……§…i… <∫… |…EÚ…Æ˙ Ω˲:
1. Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚÆ˙ +…™… 2004-05 ®…Â Ø˚. 12,959 EÚÆ˙…‰b˜ l…“* ¥……‰
2013-14 ®… Ø˚. 52,549 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ Ω˲* <∫…®… S……ËM…÷x…“ §…f¯…‰i…Æ˙“ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı… §…f¯“ Ω˲*
2. Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“  §…x…-EÚÆ˙ +…™… (°Ú“, nΔ˘b˜,  EÚÆ˙…™……) 2004-05 ®…Â
Ø˚. 3,090 EÚÆ˙…‰b˜ l…“* 2013-13 ®… ¥…Ω˛ EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ… +Δn˘…V… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛
<∫…®… 75 |… i…∂…i… §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω÷˛<«,  °ÚÆ˙ ¶…“ P……]ı… §…`ˆ… Ω˲*
3. E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… +x…÷n˘…x…,  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙

¥…π…« 2004-05 ®…Â Ø˚˙. 2212 EÚÆ˙…‰b˜ l…… +…ËÆ˙ ¥……‰ 2012-13 ®…Â Ø˚. 9,200 EÚÆ˙…‰b˜
Ω˛…‰x…‰ EÚ… ∫…Δ∂……‰ v…i… +Δn˘…V… l……˛* <∫… i…Æ˙Ω˛ <∫… ®…Â ∫…¥…… S……Æ˙ M…÷x…“ §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]‰ı ®… §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω÷˛<« Ω˲*
4. E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ +{…x…“ ™……‰V…x……+…‰ E‰Ú +®…±… E‰Ú
 ±…B V……‰ O……x]ı n‰˘i…“ Ω˲ ¥…Ω˛ 2004-05 ®… Ø˚. 1,997 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. l…“* ¥…Ω˛ 201213 ®… (∫…÷v…… Æ˙i… +Δn˘…V…) Ø˚. 8,673 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ Ω÷˛<« Ω˲* <∫…®… ¶…“ ∫…¥…… S……Æ˙ M…÷x…“
∫…‰ ¶…“ + v…EÚ §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω÷˛<« Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ P……]‰ı ®… S…±… Æ˙Ω˛“ Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +Δn˘…V…{…j… ®…Â Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı…
¥…π…«
Æ˙…V…EÚ…‰π…“™… P……]ı…
V…“B∫…b˜“{…“ E‰Ú
(EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚.)
|… i…∂…i…
2004-05
8691
4.37
2005-06
6270
2.85
2006-07
5649
2.22
2007-08
4771
1.50
2008-09
10437
2.84
2009-10
15153
3.53
2010-11
15073
2.84
2011-12
11027
1.80
2012-13 (∫…÷.+Δ.)
18191
2.61
2013-14 (§….+Δ)
20496
2.57
2014-15 (+Δn˘…V…)
25140
2.75
2015-16
(+Δn˘…V…) 28785
2.75

42

43

ª……‰i…& M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V…EÚ…‰π…“™…  V…®®…‰¥……Æ˙“ v……Æ˙…-2005 +xi…M…«i… |…EÚ… ∂…i… Ω˛…‰i…‰  x…¥…‰n˘x…, §…V…]ıı
|…EÚ…∂…x… x…Δ-30 +…ËÆ˙ 28(1)

®…÷J™… ®…Δj…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…Δj…“ i…l…… ¶……V…{…… E‰Ú x…‰i……
Ω˛®…‰∂…… B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +x™……™… EÚÆ˙i…“ Ω˲* E÷ÚUÙ
®…Δj…“ i……‰ +x…M…g¯ +…ΔEÚ n‰˘EÚÆ˙ §……i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  n˘J……<« n‰˘i…‰ ΩÈ˛ * ±…‰ EÚx… =x…EÚ…‰
®…÷J™…®…Δj…“ E‰Ú +…∂…“¥……«n˘ Ω˛…‰ ™…Ω˛ ∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲* Ω˛EÚ“EÚi… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ ¶……Æ˙i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ +x™……™… Ω˛…‰i…… Ω˲ B‰∫…… Ω˛®…‰∂…… EÚΩ˛x…… ™…Ω˛ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ±……‰M……Â
E‰Ú  n˘®……M… ®…  ¥…π… b˜…±…x…‰ E‰Ú ∫…®……x… Ω˲* i…l…… =x…EÚ…‰ ¶……Æ˙i…  ¥…Æ˙…‰v…“ §…x……x…‰ V…Ë∫……
Ω˲, +i…: <∫… ±…B ™…Ω˛ ∫…S…®…÷S… Ω˛“ Æ˙…π]≈ıp˘…‰Ω˛ Ω˲*
™……n˘ Æ˙Ω‰˛  EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ 2001 +C]⁄ı§…Æ˙ ®… ®…÷J™… ®…Δj…“ Ω÷˛B i…§… ∫…‰ 2004
i…EÚ EÚ¶…“ ¶…“ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ +x™……™… Ω÷˛+… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ x…Ω˛”
∫…÷x…… l……* =∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ l……  EÚ =∫… ∫…®…™… n˘…ËÆ˙…x… E‰Úxp˘ ®…Â +]ı±…  §…Ω˛…Æ˙“
§……V…{…‰™…“ E‰Ú x…‰i…fik¥… ®…È Bx…b˜“B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +Œ∫i…i¥… ®… l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰
+x™……™… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¶……π…… EÚ…ÂO…‰∫…  ¥…Æ˙…‰v… EÚ“ ®…⁄±… ¶…⁄ ®…EÚ… ®… ∫…‰ V…x®…“ Ω˲, V……‰
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ V…x…i…… EÂÚ ®…x… ®…  ¥…π… b˜…±…x…‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆ˙i…“ Ω˲* B‰∫…“ ¶……π…… ™……
¥……h…“ ∫…®…O… ¶……Æ˙i… E‰Ú |… i… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú Æ˙…V™…… E‰Ú |… i… u‰˘π… +…ËÆ˙ GÚ…‰v… V…M……i…“
Ω˲* ™…Ω˛ ¶……π…… <∫… i…Æ˙Ω˛ |…™…÷HÚ EÚ“ V……i…“ Ω˲  EÚ ®……x……‰ +x™… Æ˙…V™… ¶……Æ˙i… ®…Â Ω˛…‰
Ω˛“ x…Ω˛”* ™…Ω˛…ƒ n˘“ M…<« Ω˛EÚ“EÚi…… ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ EÚ…‰<«
+x™……™… Ω÷˛+… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲ i…l…… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ V…x…i…… EÚ…‰ i…l…… ®…i…n˘…i……+… EÚ…‰ <∫…
Æ˙…π]≈ıp˘…‰h…“ ¥……h…“ E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ +…EÚÃπ…i… x…Ω˛” Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* +M…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰
+x™……™… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲ B‰∫…“ ¶……¥…x…… ¶… ¥…π™… ®… |…§…±… §…x…i…“ M…<« i……‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ ¶……Æ˙i…
®… ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ <SUÙ… V……M…fii… Ω˛…‰M…“! C™…… B‰∫…… EÚÆ˙x…… ™…Ω˛ Æ˙…π]≈ıp˘…‰Ω˛ x…Ω˛”
Ω˲?
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  ¥…k… +…™……‰M… {…ΔS… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… ∫…‰ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰ Ω˛Æ˙

∫……±… +x…÷n˘…x…  ®…±…i…… Ω˲* ™…Ω˛ +x…÷n˘…x… UÙ& ]ËıC∫…(EÚÆ˙) ®… ∫…‰  ®…±…i…… Ω˲:
+…™…EÚÆ˙, EÚ®{…x…“ EÚÆ˙, ∫…Δ{… k… EÚÆ˙, ∫…‰¥…… EÚÆ˙, =i{……n˘x… ∂…÷±EÚ +…ËÆ˙ EÚ∫]ı®… EÚÆ˙*
™…‰ +x…÷n˘…x… B‰∫…‰ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛  EÚ V……‰  §…x…… ∂…i…« E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +l……«i…¬ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚ…‰ V…Ω˛…ƒ <∫…EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰ ¥…Ω˛…ƒ EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ Ω˲*
∫…¶…“ Æ˙…V™… EÚ…‰  ¥…k… +…™……‰M… u˘…Æ˙… V™……n˘…i…Æ˙ +…§……n˘“, M…Æ˙“§…“ +…ËÆ˙ Æ˙…V™…
E‰Ú §…V…]ı EÚ“ Œ∫l… i… V…Ë∫…‰ ®……x…™…ΔEÚ…‰ E‰Ú +v…“x… +x…÷n˘…x… n‰˘x…‰ EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“
V……i…“ Ω˲* <∫… ±…B ∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲  EÚ  V…∫… Æ˙…V™… EÚ“ +…§……n˘“ + v…EÚ Ω˛…‰ +…ËÆ˙
 V…∫… Æ˙…V™… ®… M…Æ˙“§…“ + v…EÚ Ω˛…‰ =∫… Æ˙…V™… EÚ…‰ + v…EÚ +x…÷n˘…x…  ®…±…i…… Ω˲*
=n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ =k…Æ˙ |…n‰˘∂… EÚ…‰ 13 ¥…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂…
+x…÷∫……Æ˙ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ ∫…‰¥…… EÚÆ˙ E‰Ú +±……¥…… {……ƒS… ]ËıC∫… EÚ“ +…®…n˘x…“
®… ∫…‰ 19.677 |… i…∂…i… Æ˙EÚ®… +x…÷n˘…x… E‰Ú ∞¸{… ®…  ®…±…i…… Ω˲ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰
3.041 |… i…∂…i… Æ˙EÚ®…  ®…±…i…“ Ω˲* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ ∫…‰¥…… EÚÆ˙ ®… ∫…‰ =k…Æ˙ |…n‰˘∂… EÚ…‰
19.967 |… i…∂…i… Æ˙EÚ®…  ®…±…i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ 3.089 |… i…∂…i… Æ˙EÚ®…
 ®…±…i…“ Ω˲*
=k…Æ˙ |…n‰˘∂… EÚ…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ EÚÆ˙“§… UÙ& M…÷x…… Æ˙EÚ®… + v…EÚ  ®…±…i…“ Ω˲,
C™…… EÚ =k…Æ˙ |…n‰˘∂… EÚ“ +…§……n˘“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ ±…M…¶…M… ∫……f‰¯ i…“x… M…÷x…… V™……n˘… Ω˲*
+§… +M…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ =k…Æ˙ |…n‰˘∂… E‰Ú  V…i…x…“ Æ˙EÚ®… S…… Ω˛B i……‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰
+…§……n˘“ §…f¯…x…“ {…b‰˜M…“ ™…… M…Æ˙“§… §…x…x…… {…b‰˜M……* x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰
+x™……™… Ω˛…‰i…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B +…§……n˘“ ¥…fi r˘ EÚ“ ™……‰V…x…… P……‰ π…i… EÚÆ˙x…“ {…b‰˜M…“*
+…ËÆ˙ ¶…±…… M…÷V…Æ˙…i… i……‰ ¥……™…•…x]ı Ω˲ <∫… ±…B M…Æ˙“§… EÚΩ˛…ƒ ∫…‰ Ω˛…‰M……!
 ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… +x…÷∫……Æ˙  V…∫… Æ˙…V™… EÚ…‰ + v…EÚ v…x…Æ˙… ∂…
 ®…±…i…“ Ω˲ ¥…‰ ∫…¶…“ Æ˙…V™……‰Δ EÚ“ +…§……n˘“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ + v…EÚ Ω˲ i…l…… ¥…Ω˛…ƒ M…Æ˙“§…“
¶…“ V™……n˘… Ω˲* x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ…‰ +M…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ±…B E‰Úxp˘ ∫…‰ + v…EÚ v…x…Æ˙… ∂…
™…… +x…÷n˘…x… S…… Ω˛B i……‰ =∫…‰ =x… Æ˙…V™…… EÚ…‰ ¶……Æ˙i… ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +…Δn˘…‰±…x…
EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
 ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ V……‰ +x…÷n˘…x… 2008-09

44

45

15.
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ +x™……™… Ω˛…‰x…‰ EÚ“
§…b˜“ §…b˜“ §……i… EÚÆ˙x…… Æ˙…π]≈ıp˘…‰Ω˛ Ω˲

®…  ®…±…… l…… ¥…Ω˛ ∞¸. 1,726 EÚÆ˙…‰b˜  V…i…x…“ Æ˙EÚ®… l…“ +…ËÆ˙ 2012-13 ®… ¥…Ω˛
9,227 EÚÆ˙…‰b˜ ∞¸. Ω˛…‰x…‰ EÚ… +x…÷®……x… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú §…V…]ı ®…  EÚ™…… M…™…… l……* <∫…
|…EÚ…Æ˙ =∫… ®… S……Æ˙ Ω˛“ ∫……±… ®… 61 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˲* i……‰  °ÚÆ˙ M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ™…… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ +x™……™… Ω÷˛+… B‰∫…… EËÚ∫…… EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi……Ω˲?
i…i…¬ {…∂S……i… ¶……Æ˙i… ®… E÷Ú±… 29 Æ˙…V™…… ®… ∫…‰ 16 Æ˙…V™… B‰∫…‰ ΩΔ˲  EÚ  V…∫…EÚ…‰
M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ ¶…“ EÚ®… +x…÷n˘…x… ™…… ∫…Ω˛…™…  ®…±…i…“ Ω˲,  °ÚÆ˙ ¶…“ =x… Æ˙…V™…… E‰Ú
®…÷J™…®…Δj…“ +{…x…‰ Æ˙…V™…… EÚ…‰ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +x™……™… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ x…Ω˛”
Ω˲* V…®®…÷-EÚ…∂®…“Æ˙ EÚ…‰ ∫…‰¥…… ]ËıC∫… EÚ“ +…™… ®… ∫…‰ BEÚ Ø˚{…™…… ¶…“ n‰˘x…‰ EÚ“  ¥…k…
+…™……‰M… x…‰  ∫…°Ú… Æ˙∂… x…Ω˛” EÚ“ +…ËÆ˙ =∫…‰ ∫…‰¥…… ]ËıC∫… EÚ“ +…®…n˘x…“  ®…±…i…“ ¶…“ x…Ω˛”
Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ =∫…E‰Ú ®…÷J™… ®…Δj…“ x…‰ EÚ¶…“ ¶…“ =∫… ®… V…®®…÷-EÚ…∂®…“Æ˙ EÚ…‰ +x™……™… Ω÷˛+…
Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… Ω˛…‰ B‰∫…… v™……x… ®… x…Ω˛” +…™…… ΩÈ˛*
 ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… ∫…‰ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ V……‰
+x…÷n˘…x… Ω˛Æ˙ ∫……±… n‰˘i…“ Ω˲ =∫…E‰Ú ={…Æ˙…Δi… ¶…“ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰
+{…x…“ ™……‰V…x……+… E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B +…‰Æ˙ + v…EÚ +x™… +x…÷n˘…x… ¶…“ n‰˘i…“ Ω˲*
B‰∫…“ ™……‰V…x……+… EÚ…‰ E‰Úxp˘ {…÷Æ˙∫EfiÚi… ™……‰V…x……BΔ EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  V…∫…
™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B v…x…Æ˙… ∂… n‰˘i…“ Ω˲ ¥…Ω˛ v…x…Æ˙…∂…“ =∫…“ ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B J…S…« EÚÆ˙x…“
{…c˜i…“ Ω˲* B‰∫…… +x…÷n˘…x… 2008-09 ®… ∞¸. 4,294 EÚÆ˙…‰b˜ l…… i…l…… ¥…Ω˛ 201213 ®… ∞¸. 8.673 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ… +x…÷®……x… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú §…V…]ı ®… Æ˙J……
M…™…… l……˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ =∫…®… S……Æ˙ ¥…π…« ®…Â Ω˛“ 102 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˲* ™…… x…
EÚ“ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰  ®…±…x…‰¥……±…“ Æ˙EÚ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ §…V…]ı ®… EÚÆ˙“§… 18
|… i…∂…i… Ω˛…‰i…“ Ω˲* i……‰  °ÚÆ˙ C™…… B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲  EÚ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i…
EÚ…‰ +x™……™… EÚÆ˙i…“ Ω˲?

16.
 {…UÙb‰˜  ¥…∫i……Æ˙…Â˙ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®… M…÷V…Æ˙…i… + i…  {…UÙb˜… Ω˲

46

47

M…÷V…Æ˙…i… +…Ët…‰ M…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Æ˙…V™… ®……x…… V……i…… Ω˲,  EÚxi…÷  ¥…EÚ…∫…
EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú EÚ<«  ¥…∫i……Æ˙ + i… {…UÙ…i… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú |… i…  ¥…∂…‰π…
v™……x… n‰˘x…‰ EÚ“ V…Ø˚Æ˙i… Ω˲* ∫……®……x™…i…& ±…®§…‰ ∫…®…™… i…EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
®…Ω‰˛∫……x…… ∫…‰ ¥……{…“ EÚ“ ±…M…¶…M… 400  EÚ.®…“. ±…®§…“ Ɖ˙J…… i…EÚ Ω˛“ ∫…“ ®…i… Æ˙Ω˛…
 V…∫…‰ ∫…÷¥…h…« Ɖ˙J…… (M……‰±b˜x… EÚ…‰ Æ˙b˜…‰Æ˙) E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… Ω˲* ¥…Ω˛ +…V…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… EÚÆ˙“§… (±…M…¶…M…) 1600  EÚ.®…“. ±…®§…“ ∫…®…÷p˘“ Ɖ˙J…… EÚ“ +…‰Æ˙ V……
Æ˙Ω˛… Ω˲ B‰∫……  n˘J……<« n‰˘i…… Ω˲ i…l…… <∫…‰ S……ƒn˘“ EÚ“ Ɖ˙J…… ( ∫…±¥…Æ˙ EÚ…‰ Æ˙b˜…‰Æ˙) ∫…‰ V……x……
V……i…… Ω˲*
|…∂x… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú {…UÙ…i…  ¥…∫i……Æ˙ Ω˲ ¥…Ω˛…ƒ i…EÚ  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +Δ i…®… 10 ∫……±… E‰Ú ∫…®…™… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… C™……  EÚ™……?
1983 ®… ®……v…¥…À∫…Ω˛ ∫……‰±…ΔEÚ“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  Æ˙V…¥…« §…ÂEÚ E‰Ú ¶…⁄i…{…⁄¥…« M…¥…x…«Æ˙ +…<«.
V…“. {…]‰ı±… EÚ“ +v™…I…i…… ®… Æ˙…V™… E‰Ú {…UÙ…i… i…Ω˛∫…“±… (i……±…÷EÚ…) EÚ“ {…Ω˛S……x… E‰Ú
 ±…B BEÚ ∫… ®… i… EÚ… M…`ˆx…  EÚ™…… l……* =∫…x…‰ =∫… ∫…®…™… E‰Ú 56 i…Ω˛∫…“±…… EÚ…‰
{…UÙ…i… i…Ω˛∫…“±…  M…x……™…… l……* 2005 ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +…<«.B.B∫…. + v…EÚ…Æ˙“
¥…“.+…Æ˙.B∫… Eڅϱ…M…“ EÚ“ +v™…I…i…… ®… {…UÙ…i… i…Ω˛∫…“±… EÚ“ {…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B +…‰Æ˙
BEÚ ∫… ®… i… EÚ… M…`ˆx…  EÚ™……* =∫…x…‰ =x… 56 {…UÙ…i… i…Ω˛∫…“±…… EÚ…‰  °ÚÆ˙ ∫…‰ {…UÙ…i…
§…i……™……* =∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω÷˛+…  EÚ V……‰  ¥…EÚ…∫… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲ ¥…Ω˛  ¥…EÚ…∫… =x…
 ¥…∫i……Æ˙… ®… Ω÷˛+… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲*
§…Œ±EÚ, =∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ ¶…“ Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ {…UÙ…i…  ¥…∫i……Æ˙… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰  ¥…∂…‰π… |…™…ix… EÚÆ˙x…‰ S…… Ω˛B* ±…‰ EÚx…, ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ {…UÙ…i…
 ¥…∫i……Æ˙… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…‰Æ˙  §…±…E÷Ú±… Ω˛“ v™……x…  n˘™…… x…Ω˛” Ω˲,  ∫…°«Ú  ¥…Y……{…x…
+…ËÆ˙ §…b˜“ §…b˜“ §……i…… E‰Ú  ∫…¥……*

§…“+…Æ˙V…“B°Ú ™……‰V…x…… EÚ…  x…®x…k…®… +®…±…
{…UÙ…i…  ¥…∫i……Æ˙… ®… Æ˙…V™… E‰Ú ∫…¶…“ +… n˘¥……∫…“ <±……EÚ…Â EÚ… ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ®… 16 |… i…∂…i… +… n˘¥……∫…“ +…§……n˘“ Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ {…⁄Æ˙… v™……x… x…Ω˛”  n˘™…… Ω˲* =∫…EÚ… BEÚ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« o˘π]ı…Δi… {…UÙ…i… |…n‰˘∂…
+x…÷n˘…x…  x… v… (§…‰EÚ¥…b«˜  Æ˙ V…™…x… O……x]ı °ΔÚb˜, §…“+…Æ˙V…“B°Ú) x……®… EÚ“ E‰Úxp˘
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ™……‰V…x…… +…ËÆ˙ =∫…EÚ… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… +x…÷ S…i… {……±…x… Ω˲*
™…Ω˛ ™……‰V…x…… ®…x…®……‰Ω˛x…À∫…Ω˛ EÚ“ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n‰˘∂… E‰Ú {…UÙ…i… +… n˘¥……∫…“
 ¥…∫i……Æ˙… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B §…x……™…“ Ω˲* =∫… ®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú UÙ& +… n˘¥……∫…“  V…±…‰
{…ΔS…®…Ω˛…±…, x…®…«n˘…, n˘…Ω˛…‰n˘, ∫……§…Æ˙EÚ…Δ`ˆ…, §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ… +…ËÆ˙ b˜…ΔM… EÚ… ∫…®……¥…‰∂…
 EÚ™…… M…™…… Ω˲* E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B V……‰ +x…÷n˘…x… n‰˘i…“ Ω˲ =∫…EÚ…
¶…“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ {…⁄h…«i…& ={…™……‰M…  EÚ™…… x…Ω˛” Ω˲, B‰∫…… ®……±…⁄®… Ω˛…‰i……
Ω˲* +… n˘¥……∫…“  ¥…∫i……Æ˙… ®… ¶…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… + v…EÚ M…Æ˙“§… EÚ±™……h… ®…‰±…‰
 EÚB M…B  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫… ™……‰V…x…… EÚ“ v…x…Æ˙…∂…“ EÚ… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ={…™……‰M… x…Ω˛”
 EÚ™…… V……‰  §…x…… ={…™……‰M…  EÚB V…®…… Ω˛“ Ω˲*
2009-10 ®… §…“+…Æ˙V…“B°Ú +Δi…M…«i… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ <∫… ™……‰V…x…… Ω‰˛i…÷ ∞¸.
91.17 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… +x…÷n˘…x… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰  n˘™…… l……*  EÚxi…÷ =∫… ®… ∫…‰ Ø˚.
83.01 EÚÆ˙…‰b˜ ™……x…“ EÚ“ 91.07 |… i…∂…i… Æ˙EÚ®… Ω˛“ ={…™……‰M… EÚ“ M…<« l…“* =∫…“
i…Æ˙Ω˛ 2010-11 ®… Ø˚. 101.31 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… +x…÷n˘…x…  n˘™…… M…™…… l…… ±…‰ EÚx… ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ Ø˚. 40.40 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Ω˛“ J…S…«  EÚ™…… ™…… x… EÚ“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ =∫…‰
 ®…±…‰ +x…÷n˘…x… ®… ∫…‰  ∫…°«Ú 39.88 |… i…∂…i… EÚ… Ω˛“ J…S…«  EÚ™…… l……* <∫…EÚ… +l…«
™…Ω˛ Ω÷˛+…  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +… n˘¥……∫…“  ¥…∫i……Æ˙… E‰Ú  ±…B M…Δ¶…“Æ˙i…… ∫…‰ EÚ…‰<« |…™…ix…
x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ Ω˲*
 V…±…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {… Æ˙Œ∫l… i… i……‰ +…P……i…V…x…EÚ ®……±…⁄®… Ω˛…‰i…“ Ω˲* 2009-10
®…Â ∫……§…Æ˙EÚ…Δ`ˆ… +…ËÆ˙ b˜…ΔM… <x… n˘…‰  V…±……‰ ®…Â §…“+…Æ˙V…“B°Ú +Δi…M…«i…  n˘B M…B
+x…÷n˘…x… EÚ… ∫……Ë |… i…∂…i… ={…™……‰M… Ω÷˛+… l……*  EÚxi…÷ +x™… S……Æ˙  V…±……‰ ®… 59 ∫…‰
95 |… i…∂…i… +x…÷n˘…x… EÚ… Ω˛“ ={…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… l……* ∫…§…∫…‰ EÚ®… n˘…Ω˛…‰n˘ ®…Â

59.15 |… i…∂…i… +x…÷n˘…x… EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… l……*
2010-11 ®… i……‰ {… Æ˙Œ∫l… i… +…ËÆ˙ V™……n˘… J…Æ˙…§… Ω÷˛<«* <∫… ∫……±… i……‰ E‰Úxp˘
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰  ®…±…‰ +x…÷n˘…x… EÚ… ={…™……‰M… +±…M…-+±…M… UÙ&  V…±……‰ ®… 15
∫…‰ 68 |… i…∂…i… Ω˛“ Ω÷˛+… Ω˲* ∫…§…∫…‰ EÚ®… n˘…Ω˛…‰n˘  V…±…‰ ®…  ∫…°«Ú 14.64 |… i…∂…i…
+x…÷n˘…x… EÚ… ={…™……‰M… Ω÷˛+… Ω˲* n˘…Ω˛…‰n˘  V…±…‰ E‰Ú  ±…B E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ <∫… ∫……±…
∞¸. 12.90 EÚÆ˙…‰b˜  n˘™…‰ l…‰  EÚxi…÷ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ =∫… ®… ∫…‰  ∫…°«Ú 1.89 EÚÆ˙…‰b˜
EÚ… Ω˛“ J…S…«  EÚ™……*
§…“+…Æ˙V…“B°Ú ™……‰V…x…… +Δi…M…«i… n‰˘∂… ®… 250 {…UÙ…i…  V…±…… EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i…
EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ Æ˙…V™…… EÚ…‰ +x…÷n˘…x…  n˘™…… V……i…… Ω˲* =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú UÙ&  V…±…‰ Ω˲Δ*
Ω˛Æ˙  V…±…‰ EÚ…‰ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… ∞¸. 10 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… +x…÷n˘…x… Ω˛Æ˙ ∫……±… n‰˘x…… B‰∫…… Ω˛“
 x…™…®… Ω˲* ™…… x… UÙ&  V…±…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∞¸. 60 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ V…M…Ω˛ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
x…‰ 2009-10 ®…Â Ø˚. 91 EÚÆ˙…‰b˜ +…ËÆ˙ 2010-11 ®…Â Ø˚. 100 EÚÆ˙…‰b˜  n˘B l…‰*  °ÚÆ˙
¶…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…UÙ…i… +… n˘¥……∫…“  ¥…∫i……Æ˙… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B <∫… v…x…Æ˙…∂…“
EÚ… ={…™……‰M… x… EÚÆ˙ ∫…EÚ”* i……‰ Ω˛®… <∫…EÚ…‰ ∫…÷∂……∫…x… EËÚ∫…‰ EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ Ω˲Δ? ∫…÷∂……∫…x…
EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ {…UÙ…i…  ¥…∫i……Æ˙ EÚ… +…ËÆ˙ {…UÙ…i… ±……‰M…… EÚ… i…‰V…“ ∫…‰
 ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰ ±…‰ EÚx… ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘…ËÆ˙…x… +… n˘¥……∫…“  ¥…∫i……Æ˙… ®… B‰∫…… i……‰
E÷ÚUÙ  n˘J……<« Ω˛“ x…Ω˛” n‰˘i…… Ω˲* E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ™…Ω˛ ™……‰V…x…… {…UÙ…i… +… n˘¥……∫…“
 ¥…∫i……Æ˙…‰ ®…Â GÚ®……x…÷∫……Æ˙ ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙  ∂…I……, +…Æ˙…M‰ ™…, V…“¥…x… x…¥……«Ω˛,
À∫…S……<« i…l…… ®… Ω˛±……+… +…ËÆ˙ §…SS…… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B Ω˲* C™…… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ <∫…®… EÚ…‰<« Ø˚ S… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲?

48

49

E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ V……‰ v…x…Æ˙…∂…“ n‰˘i…“ Ω˲ =∫…®… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
+{…x…“ ™……‰V…x……+… E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B ¶…“ n˘“ M…<« v…x…Æ˙…∂…“ EÚ… ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲*
B‰∫…“ ™……‰V…x……BΔ E‰Úxp˘ {…÷Æ˙∫EfiÚi… ™……‰V…x……+… E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…“ V……i…“ Ω˲* ®…÷Œ∂EÚ±… ™…Ω˛
Ω˲  EÚ B‰∫…“ +x…‰EÚ ™……‰V…x……+… EÚ“ v…x…Æ˙… ∂… EÚ… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…⁄h…«i…& ={…™……‰M…
x…Ω˛“Δ EÚÆ˙i…“ Ω˲* ®…÷J™…®…Δj…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ n‰˘∂… +…ËÆ˙ n÷˘ x…™…… ®…  g¯Δf¯…‰Æ˙…  {…]ıEÚÆ˙ i…l……
{……¥…Æ˙ {……‰<x]ı |…‰Z…x]‰ı∂…x… EÚÆ˙E‰Ú M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛ Æ˙Ω˛“ Ω˲* ±…‰ EÚx…
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B V……‰ v…x…Æ˙… ∂… n‰˘i…“ Ω˲ =∫…EÚ… = S…i… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰
={…™……‰M… x… Ω˛…‰ ™……  §…x…… ={…™……‰M…  EÚB V…®…… Æ˙Ω‰˛ i……‰ C™…… =∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛…
V……™…‰M……?
V……‰ v…x… V…®…… Æ˙Ω‰˛ ™…… EÚ®… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……™…‰ =∫…®… ¶…“ V™……n˘…i…Æ˙ E‰Úxp˘
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ B‰∫…“ ™……‰V…x……B ∫…®…… ¥…π]ı Ω˲ V……‰ ™……‰V…x……BΔ ∫…Ω˛“ +l……Ê ®… ∫…®……V… E‰Ú
n˘ ±…i…, {…“ c˜i… +…ËÆ˙ i…EÚ ¥…Δ S…i… ±……‰M……Â E‰Ú ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú
 ±…B Ω˲* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ  V…∫… ∂……∫…x… ®… M…Æ˙“§…… +…ËÆ˙ ¥…Δ S…i…… E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰<« = S…i… EÚn˘®… ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙ x… Ω˛…‰ =∫…
Æ˙…V™… ®… ∫…÷∂……∫…x… Ω˲ B‰∫…… EÚn˘… {… EÚΩ˛… x… V……™…‰M……*  x…®x… ±… J…i… V……‰ §™……‰Æ˙…  n˘™……
M…™…… Ω˲ ¥…Ω˛ ™…Ω˛“ n˘∂……«i…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…Ω˛“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ÀS… i…i…
x…Ω˛” Ω˲, =∫…‰ i……‰  ∫…°«Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…  n˘J……¥…… EÚÆ˙x…‰ ®…Â Ω˛“ Ø˚ S… Ω˲:
1. {…“x…‰ E‰Ú {……x…“ E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ BEÚ ™……‰V…x…… Ω˲,  V…∫…EÚ… x……®…
ΩÈ˛ Æ˙…π]≈ı“™… O……®…“h… {…‰™…V…±… ™……‰V…x……* <∫… ™……‰V…x…… +Δi…M…«i… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ 2012-13 ®…Â Ø˚. 1045 EÚÆ˙…‰c˜ §……ƒ]‰ı M…™…‰ l…‰ +…ËÆ˙ =∫…®…Â ∫…‰ Ø˚. 247
EÚÆ˙…‰b˜  §…x…… ={…™……‰M… E‰Ú V…®…… Æ˙Ω‰˛ l…‰* M…i… ∫……±… ®… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú
 ±…B +…‰Æ˙ + v…EÚ Ø˚. 150 EÚÆ˙…‰b˜ §……ƒ]‰ı l…‰ ™…Ω˛ =±±…‰J…x…“™… Ω˲* 2013-14 ®…Â
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ <∫…“ ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙ + v…EÚ Ø˚. 526 EÚÆ˙…‰b˜ §……ƒ]‰ı l…‰*
=∫…®… ∫…‰  ∫…i…®§…Æ˙-2013 E‰Ú +Δi… i…EÚ i……‰ Ø˚. 85 EÚÆ˙…‰b˜ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú
{……∫… +… ¶…“ M…B l…‰* C™…… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ B‰∫…… ∫…®…Z…i…“ Ω˲  EÚ Æ˙…V™… EÚ‰ O……®…“h…

 ¥…∫i……Æ˙…‰Δ ®… {…“x…‰ E‰Ú ∂…÷r˘ {……x…“ EÚ“ EÚ…‰<« ∫…®…∫™…… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”? +M…Æ˙ x…Ω˛”, i……‰  °ÚÆ˙
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ V……‰ v…x…Æ˙… ∂… n‰˘i…“ Ω˲ =∫…EÚ… ={…™……‰M… C™…… x…Ω˛” EÚÆ˙i…“?
2. ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Ω˛Æ˙ ∫……±… +…{… k… Æ˙ Ω˛i…  x… v… ®… ∫…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙… EÚ…‰
E÷Ún˘Æ˙i…“ +…{… k…™…… ®… Æ˙…Ω˛i… +…ËÆ˙ {…÷x…¥…«∫…x… E‰Ú  ±…B v…x…Æ˙… ∂… n‰˘i…“ Ω˲* +Δ i…®…
{……ƒS… ¥…π…« n˘Æ˙ ®…™……x… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ Ø˚. 1,643 EÚÆ˙…‰b˜
+…{… k… Æ˙…Ω˛i… °ΔÚb˜ ®… ∫…‰  n˘™…‰*  EÚxi…÷ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ =∫…®… ∫…‰ Ø˚. 545
EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛“ J…S…«  EÚ™…‰* n⁄˘∫…Æ˙“ i…Æ˙°Ú §……g¯, + i…¥…fiŒπ]ı +…ËÆ˙ +x……¥…fiŒπ]ı V…Ë∫…“ +x…‰EÚ
+…{… k…™……Â EÚ… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ±……‰M……Âx…‰ ∫……®…x……  EÚ™……,  EÚxi…÷ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ =x…EÚ…‰
{…⁄h…«i…& ∫…Ω˛…™… n˘“ Ω˛“ x…Ω˛” ΩÈ˛* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {……∫… Ø˚. 2375 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ {…⁄ƒV…“
+…{… k… Æ˙…Ω˛i… E‰Ú  ±…B Ω˲ ±…‰ EÚx… ¥……‰  §…x…… ={…™……‰M…  EÚ™…‰ V…®…… Ω˲* ™…‰ §……i… Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ J…÷n˘  ¥…v……x…∫…¶…… ®… BEÚ |…∂x… E‰Ú =k…Æ˙ ®… EÚΩ˛” Ω˲*
3. ®…Ω˛…i®…… M……Δv…“ Æ˙…π]≈ı“™… O……®…“h… Æ˙…‰V…M……Æ˙ M……ÆΔ˙]ı“ ™……‰V…x…… E‰Ú +®…±… E‰Ú
§……Ɖ˙ ®… E‰ÚM… EÚ… +Ω˛¥……±… S……ÈEÚ…x…‰¥……±…“ V……x…EÚ…Æ˙“ n‰˘i…… Ω˲* ™…Ω˛ Æ˙{…]ı EÚΩ˛i…“ Ω˲
 EÚ 2007 ∫…‰ 2062 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B
Ø˚. 2,236 EÚÆ˙…‰b˜ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰  n˘™…‰ ΩÈ˛ * ±…‰ EÚx…  ∫…°«Ú S……Æ˙ ∫…‰ UÙ:
|… i…∂…i… ±……‰M……‰ EÚ…‰ Ω˛“ 100  n˘x… EÚ… Æ˙…‰V…M……Æ˙  n˘™…… M…™…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ ™…Ω˛
v…x…Æ˙… ∂… + v…EÚ ®……j…… ®… V…®…… Æ˙Ω˛“ Ω˲*
4.E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ <Δ n˘Æ˙… +…¥……∫… ™……‰V…x…… Ω˲*  V…∫… ®… §…“{…“B±… {… Æ˙¥……Æ˙…Â
EÚ…‰ P…Æ˙ §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™… (∫…§…∫…“b˜“) n˘“ V……i…“ Ω˲* <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B E‰Úxp˘
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ v…x…Æ˙… ∂… n‰˘i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¶…“ v…x…Æ˙…∂…“ n‰˘i…“ Ω˲ i…l…… ±……¶……l…‘
EÚ…‰ ¶…“ <∫… ®… ∫…Ω˛™……‰M… n‰˘x…… {…c˜i…… Ω˲* 2013-14 E‰Ú |……ÆΔ˙¶… ®… Ø˚. 241 EÚÆ˙…‰b˜
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {……∫… l…‰* ±…‰ EÚx… ∫……±… E‰Ú |…l…®… S……Æ˙ ®……Ω˛ ®…Â Ø˚. 38 EÚÆ˙…‰b˜
Ω˛“ V…Ë∫…‰-i…Ë∫…‰ J…S…«  EÚB M…™…‰* §…Œ±EÚ, Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +Δi…M…«i… P…Æ˙
§…x……x…‰ E‰Ú  ±…B Ø˚. 11,250 EÚ“ ∫…Ω˛…™… n‰˘i…“ l…“, ±…‰ EÚx… ¥…Ω˛ =∫…x…‰  ¥…. 1-42010 ∫…‰ §…Δv… EÚÆ˙ n˘“ Ω˲* <∫… ±…B E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…§…∫… b˜“ (∫…Ω˛…™…) EÚ“ Æ˙EÚ®…
¶…“ V…®…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* ¥…i…«®……x… ¥…π…« ®… 14  V…±…… ®… 56,094 ±……¶……Ãl…™…… EÚ… ±…I™…
Æ˙J…… M…™…… Ω˲ ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  ∫…°«Ú 332 ±……¶……Ãl…™…… E‰Ú  ±…™…‰ Ω˛“ P…Æ˙
§…x……x…‰ EÚ“ +x…÷®… i… n˘“ Ω˲*
5. ∫…¥…«  ∂…I…… + ¶…™……x… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ™……‰V…x…… Ω˲* <∫…E‰Ú +Δi…M…«i…
|……l… ®…EÚ  ∂…I…… EÚ…‰ ∫……¥…« j…EÚ §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰

50

51

17.
E‰Úxp˘ E‰Ú EÚÆ˙…‰b˜…Â +x…÷n˘…x… EÚ… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ J…S…«
x…Ω˛” EÚÆ˙i…“

+x…÷n˘…x… n‰˘i…“ Ω˲* Bx™…÷+±… ∫]‰ı]ı∫… +…Ï°Ú BV™…⁄E‰Ú∂…x…  Æ˙{……‰]«ı-2012 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
2012-13 ®…Â Ø˚. 3,313 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« E‰Ú +x…÷®……x… E‰Ú ∫……®…x…‰ |…˙l…®… UÙ: ®……Ω˛
®… Ø˚. 1,330 EÚÆ˙…‰b˜ ™…… x…  EÚ 40 |… i…∂…i… Ω˛“ J…S…«  EÚ™…… M…™…… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú {…“U‰Ù ¶…“ {…⁄h…« Ø˚{… ∫…‰ v…x…Æ˙… ∂… EÚ… J…S…« EÚÆ˙ x…Ω˛”
{……™…“ Ω˲*
6. V…Ë∫…… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ™……‰V…x……+… EÚ… Ω˲, ¥…Ë∫…… Ω˛“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
+{…x…“ ™……‰V…x……+… EÚ… ¶…“ Ω˲* 2009-10 ∫…‰ 2011-12 E‰Ú i…“x… ¥…π…« n˘…ËÆ˙…x… Ø˚.
1100 EÚÆ˙…b‰ ˜ EÚ“ Æ˙EÚ®…  ¥…EÚ…∫…±…I…“ ™……‰V…x……+… ®… V…®…… Æ˙Ω˛“ l…“* <∫…®… v……Æ˙…∫…¶™……Â
EÚ… +x…÷n˘…x…,  ¥…E‰ÚŒxp˘i…  V…±…… +…™……‰V…x… E‰Ú EÚ…™…«GÚ®…, {…UÙ…i…  ¥…∫i……Æ˙…Â EÚ…
 ¥…EÚ…∫… ™……  ¥…EÚ…∫…∂…“±… i…Ω˛∫…“±…… EÚ… +x…÷n˘…x…,  V…±…… <x……‰¥…‰∂…x… °ΔÚb˜ +… n˘ EÚ“
v…x…Æ˙… ∂… EÚ… ={…™……‰M… Ω÷˛+… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* 2008-09 ∫…‰ 2010-11 i…EÚ E‰Ú ∫…®…™…
E‰Ú  ±…B V……‰ Æ˙EÚ®… §……ƒ]ı“ M…<« l…“, =∫…EÚ… J…S…«  EÚ™…… x…Ω˛” M…™……* ±…‰ EÚx… 31-32012 i…EÚ ™…Ω˛ v…x…Æ˙… ∂… J…S…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫……®……x™… |…∂……∫…x…  ¥…¶……M… x…‰ {… Æ˙{…j…
V……Æ˙“  EÚ™…… l……*  EÚxi…÷  °ÚÆ˙ ¶…“ ¥…Ω˛ v…x…Æ˙… ∂… J…S…« x…  EÚ™…‰ V……x…‰ {…Æ˙ ®……S…«-2013
E‰Ú +Δi… i…EÚ J…S…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B {…÷x…& {… Æ˙{…j… V……Æ˙“  EÚ™…… M…™…… l……* +M…Æ˙ B‰∫……
Ω˛“ Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛… i……‰ {…UÙ…i…  V…±…… EÚ…  ¥…EÚ…∫… EËÚ∫…‰ Ω˛…‰M……?
7. ¥…i…«®……x… ¥…π…« ®…Â ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +…™……‰V…x… J…S…« ®…Â Ø˚. 42456
EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… Ω˲* ±…‰ EÚx… ¥…π…« E‰Ú |…l…®… i…“x… ®……Ω˛ ®…  ∫…°«Ú 16
|… i…∂…i… EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… Ω˲* V…Ë∫……  EÚ  ∂…I……  ¥…¶……M… ®…  ∫…°«Ú 8.18 |… i…∂…i…
EÚ…, +…Æ˙…‰M™…  ¥…¶……M… ®…Â 13.83 |… i…∂…i… EÚ…, O……®…“h…  ¥…EÚ…∫…  ¥…¶……M… ®…Â 4.48
|… i…∂…i… EÚ…, ®… Ω˛±…… +…ËÆ˙ §……±… ¥…EÚ…∫…  ¥…¶……M… ®… 6.71 |… i…∂…i… EÚ… +…ËÆ˙ +z…
+…ËÆ˙ x……M… Æ˙EÚ +…{…⁄Ãi…  ¥…¶……M… ®…  ∫…°«Ú 2.25 |… i…∂…i… EÚ… J…S…« Ω÷˛+… Ω˲* ∏…®…
+…ËÆ˙ Æ˙…‰V…M……Æ˙  ¥…¶……M… ®…Â 8.82 |… i…∂…i… EÚ… +…ËÆ˙ +… n˘V…… i…  ¥…¶……M… ®…Â  ∫…°«Ú
2.33 |… i…∂…i… EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ <∫… ¥…i…«®……x… ¥…π…« ®… M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∂……∫…x… ®… ∫…÷v……Æ˙ Ω˛…‰M…… B‰∫…“ EÚ…‰<« ∫…Δ¶……¥…x…… x…Ω˛” Ω˲*
={…™…÷«HÚ §……i… ™…‰ §…i……x…‰ E‰Ú  ±…B {…™……«{i… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x… V…Ë∫……
E÷ÚUÙ ¶…“ Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* +x…‰EÚ  ¥…EÚ…∫…±…I…“ ™……‰V…x……BΔ  ∫…°«Ú EÚ…M…V… {…Æ˙ Ω˛“ Æ˙Ω˛i…“
Ω˲ +l…¥…… i……‰ =∫…EÚ…  ∫…°«Ú x……®… ®……j… Ω˛“ ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙ ¥……‰ ¶…“ §…c‰˜ §…c‰˜
 ¥…Y……{…x… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“ Ω˛…‰i…… Ω˲*
52

18.
n˘ ±…i……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ™……‰V…x……BΔ +x…‰EÚ  EÚxi…÷
+®…±… ®…Â i…Δj… {…“U‰Ù
+x…÷∫…⁄ S…i… V…… i…™…… EÚ“ +…§……n˘“ M…÷V…Æ˙…i… ®… EÚÆ˙“§… 8 |… i…∂…i… ∫…‰ V™……n˘…
Ω˲* =∫…E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B Æ˙…V™… EÚ…‰ M…Δ¶…“Æ˙i…… ∫…‰ v™……x… n‰˘x…… S…… Ω˛B* =∫…E‰Ú
∫……®…… V…EÚ, +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ Æ˙…V…EÚ“™… EÚ±™……h… E‰Ú  ±…B Æ˙…V™… |…™…ix… EÚƉ˙ ™…‰ =∫…EÚ…
∫…Δ¥…Ëv…… x…EÚ EÚi…«¥™… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú EÚ±™……h… E‰Ú  ±…B
V……‰ ™……‰V…x……BΔ Ω˲ =∫…EÚ… +®…±…  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙  EÚ™…… Ω˲ i…l…… <∫… §……i… {…Æ˙ ™…Ω˛
 EÚi…x…“ M…Δ¶…“Æ˙ Ω˲ =∫…EÚ… J™……±…  x…®x… §……i…… ∫…‰ +…i…… Ω˲* ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  EÚi…x…“
±……{…Æ˙¥……Ω˛ Ω˲ =∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ™…Ω˛…ƒ n˘“ M…<« Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ 2007 ∫…‰ 2012 EÚ“ M™……Æ˙Ω˛§…” {…ΔS…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®… +x…÷∫…⁄ S…i…
V…… i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ™……‰V…x……+…Â E‰Ú J…S…« EÚ… V……‰ +x…÷®……x…  EÚ™…… M…™…… l…… =∫…∫…‰
§…Ω÷˛i… Ω˛“ EÚ®… J…S…«  EÚ™…… M…™…… Ω˲* V…Ë∫…‰  EÚ  ∂…I…… I…‰j… ®… +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú
§…SS…… +…ËÆ˙ UÙ…j……®…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B E÷Ú±… 29 ™……‰V…x……BΔ +®…±…“ EÚ“ M…<« Ω˲* =∫…®…Â
∫…‰ ±…M…¶…M… 18 ™……‰V…x……+… ®… +x…÷®……x… ∫…‰ EÚ®… J…S…«  EÚ™…… M…™…… Ω˲* E÷Ú±… Ø˚. 557
EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… J…S…« Ω÷˛+… Ω˲, V…§…  EÚ Ø˚. 567 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« EÚ… +Δn˘…V…… ±…M……™……
M…™…… l……* +M…Æ˙ ®…ΩΔ˛M……<« EÚ…‰ v™……x… ®…Â  ±…™…… V……™…‰ i……‰ +x…÷®……x… ∫…‰ V™……n˘… J…S…«
EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B l……*
<∫…“ i…Æ˙Ω˛ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú +…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… E÷Ú±…
10 ™……‰V…x……+… EÚ… +®…±…“EÚÆ˙h… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲* =∫… ®… V…§… M™……Æ˙Ω˛¥…” {…ΔS…¥…π…‘™…
™……‰V…x…… §…x……<« M…<« i…§… 140 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ E‰Ú J…S…« EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… M…™…… l……,
±…‰ EÚx… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  ∫…°«Ú Ø˚. 78 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Ω˛“ J…S…«  EÚ™…… Ω˲* BEÚ o˘π]ı…Δi…
n‰˘J… i……‰, M…÷V…Æ˙…i… +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… +…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫…  x…M…®… E‰Ú  ±…B Ø˚. 56.60
EÚÆ˙…‰b˜ J…S…« EÚ… +Δn˘…V……  EÚ™…… M…™…… l……, ±…‰ EÚx…  ∫…°«Ú Ø˚. 17.88 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛“ J…S…«
Ω÷˛+… Ω˲*
53

=±±…‰J…x…“™… §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫¥…SUÙi…… ®…V…n⁄˘Æ˙  ¥…EÚ…∫… §……‰b«˜ E‰Ú  ±…B
2012-13 ¥…π…« E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« ¶…“ x…™…“ ™……‰V…x…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®…  ¥…S……Æ˙ x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……
Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú  ±…B §…V…]ı ®… EÚ…‰<« ¥™…¥…∫l…… ¶…“ x…Ω˛” EÚ“ M…<« Ω˲* |… ∂…I…… +…ËÆ˙
=i{……n˘x… E‰Úxp˘ E‰Ú  ±…B ¶…“ Ø˚. 1 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… M…™…… l……,
±…‰ EÚx…  ∫…°«Ú Ø˚. 43 ±……J… EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… l……*
<∫…“ i…Æ˙Ω˛ +…Æ˙…‰M™…, M…fiΩ˛ x…®……«h… +…ËÆ˙ +x™… ™……‰V…x……+… E‰Ú  ±…B Ø˚. 250
EÚÆ˙…‰c˜ E‰Ú J…S…« EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… M…™…… l……, ±…‰ EÚx… Ω˛EÚ“EÚi… ®…Â Ø˚. 229 EÚÆ˙…‰c˜
EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… Ω˲* V…Ë∫…‰  EÚ ®…÷}i… i…§…“§…“ ∫…Ω˛…™… E‰Ú  ±…B Ø˚. 8 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…«
EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… M…™…… l……, ±…‰ EÚx… J…S…«  ∫…°«Ú Ø˚. 2.68 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛“ Ω÷˛+… Ω˲*
E÷ΔÚ¥…Æ˙§……<« E‰Ú ®……®…‰Æ˙… EÚ“ ™……‰V…x…… (¶……i… ¶…Æ˙x…‰ EÚ“ ™……‰V…x……) E‰Ú  ±…B Ø˚. 40 EÚÆ˙…‰b˜
EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ l…“, ±…‰ EÚx… J…S…« i……‰ ®……j… Ø˚. 8.10 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Ω˛“ Ω÷˛+… l……*
=∫…“ i…Æ˙Ω˛ ∂…Ω˛Æ˙“  ¥…∫i……Æ˙… E‰Ú +…¥……∫… E‰Ú +x…÷n˘…x… ∫…Ω˛…™… E‰Ú  ±…B ∞¸. 6 EÚÆ˙…‰b˜
E‰Ú J…S…« EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… l…… ±…‰ EÚx… Ω˛EÚ“EÚi… ®…Â Ø˚. 1 EÚÆ˙…‰b˜ ∫…‰ ¶…“ EÚ®… Æ˙EÚ®…
J…S…« EÚ“ EÚ<« l…“* ¶…“®……¶……<« +Δ§…‰b˜EÚÆ˙ ±……±…¥……b˜“ ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B Ø˚. 15 EÚÆ˙…‰b˜
EÚ… J…S…« +Δn˘… V…i…  EÚ™…… l……, ±…‰ EÚx…  ∫…°«Ú 4 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… J…S…« Ω˛“ Ω÷˛+…
l……*
+x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B |…∂……∫…x… +…ËÆ˙  x…nÊ˘∂…x… ∂…“π…«EÚ
+xi…M…«i… ¶…“ J…S…«  EÚ™…… V……i…… Ω˲* =∫… ®… ¶…“ 8 ∂…“π…«EÚ +xi…M…«i… +x™… S……Æ˙
™……‰V…x……+… E‰Ú  ±…B J…S…« Ω˛…‰i…… Ω˲* =∫…®… {…Æ˙“ I…i…±……±… ®…V…®…÷n˘…Æ˙ {…⁄¥…« B∫…B∫…∫…“
 ∂…π™…¥…fi k…, ∫…÷§…‰n˘…Æ˙ Æ˙…®…V…“ +Δ§…‰c˜EÚÆ˙ UÙ…j……±…™…, UÙ…‰]‰ı ¥™…¥…∫……™…“+… EÚ…‰ ¥™…¥…∫……™…
E‰Ú  ±…B V…M…Ω˛ J…Æ˙“n˘x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™… +…ËÆ˙ ®…÷}i… i…§…“§…“ ∫…Ω˛…™… EÚ… ∫…®……¥…‰∂…
Ω˛…‰i…… Ω˲* ™…‰ S……Æ˙… ™……‰V…x……+… E‰Ú  ±…B M™……Æ˙Ω˛¥…” {…ΔS…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B E÷Ú±…
48 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. E‰Ú J…S…« EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ l…“, ±…‰ EÚx… =∫…®…Â  ∫…°«Ú Ø˚. 11.20
EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… l……*
V…§…  EÚ ∫…°Ú…<« ®…V…n⁄˘Æ˙… E‰Ú  ±…B {…÷x…∫l……«{…x… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B Ø˚. 160.30
EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… M…™…… l……, ±…‰ EÚx… Ø˚. 102.05 EÚÆ˙…‰c˜ EÚ… Ω˛“
J…S…« Ω÷˛+… l……*

<∫… |…EÚ…Æ˙ n‰˘J… i……‰ 2007 ∫…‰ 2012 EÚ“ 11¥…” {…ΔS…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®…Â
+x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B E÷Ú±… Ø˚. 1200.37 EÚÆ˙…‰b˜ J…S…« EÚ…
+x…÷®……x… ±…M……™…… l……, ±…‰ EÚx… =∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ Ø˚. 1026.07 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… J…S…«  EÚ™……
M…™…… l……* +M…Æ˙ =∫…E‰Ú §……n˘ ®…ΩΔ˛M……<« +…ËÆ˙ §…∫i…“¥…fi r˘ EÚ…‰ v™……x… ®…Â  ±…™…… V……™…‰ i……‰
+x…÷®……x… ∫…‰ V™……n˘… J…S…« Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* ±…‰ EÚx… Ω˛EÚ“EÚi… ®…Â ±…M…¶…M… Ø˚. 175
EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… J…S…« EÚ®… Ω÷˛+… Ω˲* <∫…∫…‰ ™…Ω˛ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
+x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú EÚ±™……h… E‰Ú  ±…B M…Δ¶…“Æ˙ x…Ω˛” Ω˲*
={…Æ˙…Δi… n⁄˘∫…Æ˙“ BEÚ §……i… ¶…“ =±±…‰J…x…“™… Ω˲*  V…±…… {…ΔS……™…i…, i…Ω˛∫…“±…
{…ΔS……™…i… +…ËÆ˙ O……®… {…ΔS……™…i… EÚI…… EÚ“ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… ∫… Ω˛i… E‰Ú  x…®x… ¥…M……Á E‰Ú
EÚ±™……h… E‰Ú  ±…B ∫……®…… V…EÚ x™……™… ∫… ®… i… EÚ“ Æ˙S…x…… M…÷V…Æ˙…i… {…ΔS……™…i… v……Æ˙…1993 +x…÷∫……Æ˙ + x…¥……™…« Ω˲* <∫… ∫… ®… i…™…… EÚ…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  §…x…… ∂…i…«
+x…÷n˘…x… n‰˘x…… S…… Ω˛B* B‰∫…“  ∫…°Ú… Æ˙∂…  u˘i…“™… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… x…‰ =∫…E‰Ú +{…x…‰
+Ω˛¥……±… ®… EÚ“ l…“* ±…‰ EÚx… <∫…  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +®…±… Ω˛“ x…Ω˛”
 EÚ™…… Ω˲* +…ËÆ˙ <∫…“ ±…B ™…‰ ∫… ®… i…™……ƒ  ∫…°«Ú ∂……‰¶……™…÷HÚ Ω˛“ §…x…“ Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* +x…‰EÚ
O……®… {…ΔS……™…i…… ®… i……‰ ∫…®…… V…EÚ x™……™… ∫…… ®… i… EÚ“ Æ˙S…x…… Ω˛“ x…Ω˛” EÚ“ M…<« Ω˲*
={…Æ˙…‰HÚ Ω˛EÚ“EÚi… ™…Ω˛“ n˘∂……«i…“ Ω˲  EÚ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i…™…… EÚ…
 ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¶…⁄±… M…<« Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…Æ˙ n˘Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…‰ >ƒS…… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲, ±…‰ EÚx… =∫…EÚ… ±……¶… +x…÷∫…⁄ S…i…
V…… i…™…… EÚ…‰ n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ i…Ë™……Æ˙ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲*

54

55

19.
B∫…∫…“-B∫…]ı“ E‰Ú  ±…B +…§……n˘“ +x…÷∫……Æ˙ +x…÷n˘…x…
§……ƒ]ı… x…Ω˛” V……i……
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Ω˛®…‰∂…… B‰∫…… n˘…¥…… EÚÆ˙i…“ Æ˙Ω˛i…“ Ω˲  EÚ ¥……‰ M…Æ˙“§…… EÚ“ Ω˛…®…“
Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… M…Æ˙“§… EÚ±™……h… ®…‰±…‰ +…™……‰ V…i… EÚÆ˙E‰Ú
M…Æ˙“§…… i…EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ ∫…“v…‰ n˘∂…«x… n‰˘ B‰∫…… |…™……‰M… ¶…“  EÚ™…… M…™…… Ω˲* ±…‰ EÚx… V…§…
+… n˘¥……∫…“ +…ËÆ˙ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i…™…… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛“ ®… J…S…« EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫…®…™… +…i……
Ω˲ i…§… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {……x…“ ®… §…Ë`ˆ V……i…“ Ω˲*
™…Ω˛…ƒ V……‰ i…“x… o˘π]ı…Δi…  n˘™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛ ¥…Ω˛ ™…‰ n˘∂……«i…‰ ΩÈ˛  EÚ (1) M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
x…‰ +… n˘¥……∫…“+… +…ËÆ˙ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i…™…… E‰Ú  ±…B +…§……n˘“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  V…i…x…“
v…x…Æ˙… ∂… §……ƒ]ıx…“ S…… Ω˛B ¥……‰ ¶…“ §……ƒ]ı“ x…Ω˛” Ω˲* (2) E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ™……‰V…x……+…Â
EÚ“ v…x…Æ˙… ∂… EÚ… ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ = S…i… Ø˚{… ∫…‰ ={…™……‰M… x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ Ω˲* (3)
¥™…¥…∫l…… V™……n˘…i…Æ˙ EÚÆ˙i…“ Ω˲ ±…‰ EÚx… J…S…« =i…x…… Ω˛…‰i…… x…Ω˛” Ω˲, +i…& Ω‰˛i…÷  ∫…r˘
x…Ω˛” Ω˛…‰i…… Ω˲*
x…“S…‰ V……‰  ¥…M…i… n˘“ M…<« Ω˲ ¥…Ω˛ E‰ÚM… E‰Ú 2013 E‰Ú +Ω˛¥……±… x…Δ.3 ®… ∫…‰ ±…“
M…<« Ω˲, V……‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ J…÷n˘ |…EÚ… ∂…i…  EÚ™…… Ω˲*  ¥…EÚ…∫… EÚ… +l…« ™…Ω˛
Ω˲  EÚ ∫…®……V… E‰Ú {…UÙ…i… ¥…M…« EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ =∫…EÚ“
V™……n˘… ÀS…i…… Ω˛…‰ B‰∫…… ±…M…i…… x…Ω˛” EÚ“ B‰∫……  x…®x… §……i…… ∫…‰ ∫{…π]ı  n˘J……<« n‰˘i…… Ω˛Ë:
(1) 2010-11 ¥……Ãπ…EÚ ™……‰V…x…… EÚ“ +x…÷®… i… n‰˘i…‰ ∫…®…™… ™……‰V…x…… +…™……‰M…
+…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ B‰∫…“ ∫…⁄S…x…… n˘“ l…“  EÚ +x…÷∫…⁄ S…i…
V…x…V…… i… +…ËÆ˙ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú  ±…B =x…EÚ“ +…§……n˘“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ J…S…« EÚ…
§…ƒ]ı¥……Æ˙… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* M…÷V…Æ˙…i… ®…Â +x…÷∫…⁄ S…i… V…x…V…… i… EÚ“ §…∫i…“ 17.97
|… i…∂…i… Ω˲ +…ËÆ˙ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… EÚ“ §…∫i…“ 7.1 |… i…∂…i… Ω˲* ™…… x… <∫…E‰Ú
®…÷i…… §…EÚ v…x…Æ˙… ∂… §……ƒ]ı“ V……x…“ S…… Ω˛B +…ËÆ˙ =i…x…… J…S…« Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
56

E‰ÚM… E‰Ú +Ω˛¥……±… x…Δ. 3 E‰Ú {…fiπ`ˆ x…Δ. 25 {…Æ˙ B‰∫……  ±…J…… M…™…… Ω˲  EÚ +…Ï b˜]ı
V……ƒS… n˘…ËÆ˙…x… B‰∫…… {…i…… S…±…… Ω˲  EÚ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… +…ËÆ˙ +x…÷∫…⁄ S…i… V…x…V…… i…
n˘…‰x…… E‰Ú  ±…B EÚ®… ¥™…¥…∫l…… Ω÷˛<« +…ËÆ˙ EÚ®… J…S…« Ω÷˛+…*
V…Ë∫…‰ +… n˘¥……∫…“+… E‰Ú  ±…B 2005-06 ∫…‰ 2011-12 i…EÚ ∫…¶…“ {……ΔS… ¥…π…«
EÚ“ ∫…®…™……¥… v… ®… BEÚ ¶…“ ¥…π…« B‰∫…… x…Ω˛” M…™……  V…∫…®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ +…§……n˘“
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ Ω˛…‰* V…Ë∫……  EÚ 2007-08 ®… +… n˘¥……∫…“™…… E‰Ú  ±…B
11.01 |… i…∂…i… v…x…Æ˙… ∂… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ +…ËÆ˙ ¥…π…« 2008-09 ®…Â 14.06
|… i…∂…i… v…x…Æ˙… ∂… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“* =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â ™…Ω˛ |…®……h… 13.14
|… i…∂…i… Æ˙Ω˛… l……*
V…§… EÚ, <x… ¥…π……Ê ®… +… n˘¥……∫…“+… E‰Ú  ±…B J…S…« GÚ®…∂… 11.08 |… i…∂…i…,
14.15 |… i…∂…i… +…ËÆ˙ 14.25 |… i…∂…i… Æ˙Ω˛… l……* ™…… x… EÚ“ ™……‰V…x……+…Â ∫…‰ + v…EÚ
®……j…… ®… J…S…« Ω÷˛+…,  °ÚÆ˙ ¶…“ +… n˘¥……∫…“ EÚ“ +…§……n˘“ EÚ“ ®……j…… ®… ™…Ω˛ EÚ®… Ω˛“
l……*
±…‰ EÚx… 2011-12 ®… i……‰ +… n˘¥……∫…“+… E‰Ú  ±…B  V…i…x…“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…<«
=i…x…… ¶…“ J…S…«  EÚ™…… x…Ω˛” M…™…… l……* V…Ë∫……  EÚ 2011-12 ®… 16.48 |… i…∂…i…
J…S…« EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…<« l…“, ±…‰ EÚx… J…S…«  ∫…°«Ú 12.48 |… i…∂…i… Ω˛“ Ω÷˛+… l……*
™…… x… EÚ“ ∫…Ω˛…™… ∫…‰ ±…M…¶…M… S……Æ˙ |… i…∂…i… EÚ®… J…S…« Ω÷˛+… l……*
V…Ë∫…… +… n˘¥……∫…“+… E‰Ú  EÚ∫∫…‰ ®… §…x…… Ω˲, ¥…Ë∫…… Ω˛“ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i…
(B∫….∫…“.) E‰Ú  EÚ∫∫…‰ ®… ¶…“ §…x…… Ω˲* =x…E‰Ú  EÚ∫∫…‰ ®… i……‰ BEÚ ¶…“ ∫……±… B‰∫…… x…Ω˛”
M…™……  EÚ  V…∫…®… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ V™……n˘… J…S…« Ω÷˛+… Ω˛…‰* Ω˛®…‰∂…… EÚ®… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… Ω˲*
V…Ë∫…‰ 2007-08 ®… 1.41 |… i…∂…i… ¥™…¥…∫l…… Ω÷˛<« +…ËÆ˙ J…S…« 1.29 |…˙ i…∂…i… Ω˛“
Ω÷˛+…* =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… 3.93 |… i…∂…i… ¥™…¥…∫l…… Ω÷˛<« +…ËÆ˙ J…S…« 3.59
|… i…∂…i… Ω÷˛+…*
2009-10 ®… +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú  ±…B 4.51 |… i…∂…i… ¥™…¥…∫l…… Ω÷˛<« +…ËÆ˙
J…S…«  ∫…°«Ú 3.34 |… i…∂…i… Ω˛“ Ω÷˛+…* =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… 3.65 |… i…∂…i…
¥™…¥…∫l…… E‰Ú ∫……®…x…‰ J…S…«  ∫…°«Ú 3.62 |… i…∂…i… Ω÷˛+…* 2011-12 ®… 3.20 |… i…∂…i…
57

¥™…¥…∫l…… Ω÷˛<« +…ËÆ˙ J…S…« 3.12 |… i…∂…i… Ω˛“ Ω÷˛+… Ω˲*
v™……x… ®… ±……x…‰ EÚÆ˙x…‰ V…Ë∫…… ®…÷q˘… i……‰ ™…Ω˛ Ω˲  EÚ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… EÚ“ +…§……n˘“
E‰Ú ∫……®…x…‰ 50 |… i…∂…i… ∫…‰ ¶…“ EÚ®… ®……j…… ®… v…x…Æ˙… ∂… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…<«* B‰∫……
n˘…‰x…… ¥…π……Ê ®… Ω÷˛+…* +…§……n˘“ 7.1 |… i…∂…i… l…“, V…§…  EÚ {……ƒS… ¥…π…« EÚ“ ∫…®…™……¥… v…
®… V™……n˘… ∫…‰ V™……n˘… ¥™…¥…∫l…… 2009-10 ®… 4.51 |… i…∂…i… Ω÷˛<« l…“, V…§…  EÚ ∫…§…∫…‰
V™……n˘… J…S…« 3.63 |… i…∂…i… 2010-11 ®… Ω÷˛+… l……*
<∫… |…EÚ…Æ˙ +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… +…ËÆ˙ +x…÷∫…⁄ S…i… V…x…V…… i… E‰Ú EÚ±™……h… E‰Ú
 ±…B  V…i…x…“ v…x…Æ˙… ∂… n‰˘x…“ S…… Ω˛B =i…x…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n‰˘i…“ x…Ω˛” Ω˲ +…ËÆ˙  V…i…x…“
n‰˘i…“ Ω˲ =i…x…… J…S…« ¶…“ EÚÆ˙i…“ x…Ω˛” Ω˲*
(2) E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ BEÚ ™……‰V…x…… ΩÈ˛ J…‰i…“ E‰Ú ∫……l… M…÷h…¥…k……™…÷HÚ §…“V… E‰Ú
 ¥…i…Æ˙h… EÚ”* <∫… ™……‰V…x…… EÚ… +®…±… M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… §…“V…  x…M…®…  ±… ®…]‰ıb˜ EÚÆ˙i…“
Ω˲* +… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B +… n˘¥……∫…“ ∫…§…-{±……x…
+Δi…M…«i… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ Ø˚. 71 ±……J… EÚ… +x…÷n˘…x…  n˘™……
Ω˲* ±…‰ EÚx… =∫…®… ∫…‰ BEÚ Ø˚{…™…‰ EÚ… ¶…“ J…S…« Ω÷˛+… x…Ω˛” l……*
J…S…« x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ™…Ω˛ EÚ…Æ˙h… §…i……™……  EÚ §…V…]ı
®… <∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… EÚ…‰<« ¥™…¥…∫l…… x…Ω˛” EÚ“ M…<« l…“* §…Œ±EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ B‰∫……
¶…“ EÚΩ˛…  EÚ ∫……®……x™… v…x…Æ˙… ∂…  ¥…i…Æ˙h… ®…Â §…“V… E‰Ú  ±…B +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… +…ËÆ˙
+x…÷∫…⁄ S…i… V…x…V…… i… E‰Ú  EÚ∫……x…… E‰Ú  ±…B ¥™…¥…∫l…… EÚ“ Ω˛“ M…<« Ω˲* ™…… x… EÚ“ ™…Ω˛
J…S…«  EÚ™…… x…Ω˛” M…™…… Ω˲* ±…‰ EÚx… +M…Æ˙ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ={…Æ˙…‰HÚ v…x…Æ˙… ∂… EÚ…
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… i……‰ + v…EÚ B∫…∫…“ +…ËÆ˙ B∫…]ı“  EÚ∫……x……Â EÚ…‰ +SU‰Ù §…“V… EÚ…
±……¶…  ®…±… ∫…EÚi…… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙, B∫…∫…“ +…‰Æ˙ B∫…]ı“ E‰Ú V™……n˘…i…Æ˙  EÚ∫……x…
+SU‰Ù §…“V… |……{i… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ¥…Δ S…i… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
(3) +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú  EÚ∫……x……Â E‰Ú  ±…B EfiÚ π… ∫…Ω˛…™…i…… ™……‰V…x…… EÚ“
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +{…x…“ BEÚ ™……‰V…x…… Ω˲* =∫…EÚ… =q‰˘∂™… EfiÚ π… =i{……n˘x… §…g¯…x……
Ω˲ i…l…… +…®…n˘x…“ ®… ¥…fi r˘ Ω˛…‰ +…ËÆ˙ V…“¥…x…EÚI…… EÚ…‰ ∫…÷v……Æ˙x…… Ω˲* <∫… ™……‰V…x…… ®…Â
¶…“ ±…I™…  ∫…r˘ x…Ω˛” Ω÷˛+… Ω˲ B‰∫…… E‰ÚM… E‰Ú +Ω˛¥……±… ®…  ±…J…… M…™…… Ω˲* 2007 ∫…‰

2012 n˘…ËÆ˙…x… <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B Ø˚. 140 EÚÆ˙…‰c˜ EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…<« l…“* =∫…
®… ∫…‰ J…S…« E‰Ú  ±…B Ø˚. 120 EÚÆ˙…‰b˜ i……‰  n˘™…‰ ¶…“ M…™…‰ l…‰  EÚxi…÷ =∫…®… ∫…‰ Ω˛EÚ“EÚi…
®… Ø˚. 105 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙ ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ Ø˚. 35 EÚÆ˙…‰b˜
EÚ… EÚ®… J…S…« Ω÷˛+… l……* Ω‰˛i…÷  ∫…r˘ x… Ω÷˛+… i……‰ =∫…E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú
EfiÚ π…  x…™……®…EÚ x…‰  x…®x…  ±… J…i… Ω˛…∫™……∫{…n˘ EÚ…Æ˙h…  n˘™…‰‰:
(+) Æ˙…V™… ®… +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú  EÚ∫……x…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… EÚ®… Ω˲*
(§…) ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ J……n˘  x…™…Δj…h… v……Æ˙…-1985 ®… E÷Ún˘Æ˙i…“ J……n˘ E‰Ú ∫……®…x…‰
¥…î… EÚ®{……‰∫]ı E‰Ú  ±…B M…÷h…¥…k…… i…Ω˛i… EÚ…‰<« ®……x…nΔ˘b˜ i…Ë™……Æ˙ x…Ω˛” Ω˲*
(EÚ) i…Ω˛∫…“±… ∫i…Æ˙ ®… V…… i… +…v…… Æ˙i… ∫…⁄ S… ={…±…§v… x… l…“*
E‰ÚM… EÚ…‰ ¶…“ ={…Æ˙…‰HÚ EÚ…Æ˙h… ∫¥…“EÚ…™…« x…Ω˛” ±…M…‰* EfiÚ π… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙
 ¥…¶……M… ={…Æ˙…‰HÚ §……i… {…Ω˛±…‰ ∫…‰ Ω˛“ V……x…i…… l……, B‰∫…… E‰ÚM… +{…x…‰ +Ω˛¥……±… ®… EÚΩ˛i……
Ω˲* +M…Æ˙ B‰∫…“ Œ∫l… i… Ω˲ i……‰ =∫…‰ C™…… Ω˛®…  ¥…EÚ…∫… EÚΩ²M…‰? C™…… =∫…EÚ…‰ ∫…÷∂……∫…x…
EÚΩ²M…‰?
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ ™……‰V…x……+… ®… B∫…∫…“ +…ËÆ˙ +…‰∫…]ı“ E‰Ú  ±…B
¥™…¥…∫l…… +…ËÆ˙ J…S…« (|… i…∂…i… ®…Â)

58

59

¥…π…«

B∫…]ı“

B∫…∫…“

¥™…¥…∫l……

J…S…«

¥™…¥…∫l……

J…S…«

2007-08

11.01

11.09

1.41

1.29

2008-09

14.06

14.55

3.93

3.59

2009-10

13.14

14.25

4.51

3.34

2010-11

12.73

13.27

3.65

3.62

2011-12

16.48

12.48

3.20

3.12

ª……‰i…&- E‰ÚM… EÚ… +Ω˛¥……±… x…Δ.3. 2013, M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, {…fiπ`ˆ. x…Δ.-25

20.
M…÷V…Æ˙…i… ®… n˘ ±…i…… E‰Ú |… i… ¶…‰n˘¶……¥… EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚi……
¶……Æ˙i…“™… ∫…Δ ¥…v……x… ®…Â 73 ¥…… ∫…Δ ¥…v……x… ∫…÷v……Æ˙ 1992 ®…Â  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙
{…ΔS……™…i… EÚ…‰ i…fik…“™… ∫i…Æ˙ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…x……™…“ M…™…“* <∫… ∫…÷v……Æ˙ ®…Â n˘ ±…i……Â EÚ…‰
+…§……n˘“ +…v…… Æ˙i… i…l…… ®… Ω˛±……+… EÚ…‰ 33 |… i…∂…i… i…EÚ EÚ… +…Æ˙I…h…  ®…±……*
¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… +…Æ˙I…h… i……‰ +®…±…“ Ω˲  EÚxi…÷ n˘ ±…i…… E‰Ú |… i… {…ΔS……™…i…… ®…Â
Ω˛“ V……‰ ¶…‰n˘¶……¥… |…¥…i…«®……x… Ω˲ =∫…E‰Ú |… i… ∫…÷x……-+x…∫…÷x……  EÚ™…… V……i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…®…O… Æ˙…V™… ®… +…ËÆ˙ n‰˘∂… ®… V……EÚÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x… Ω˛…‰x…‰ EÚ… Àf¯f¯…‰Æ˙…
 {…]ıi…“ Ω˲ ±…‰ EÚx… n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS……‰ EÚ…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚ… BΩ˛∫……∫… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ™…Ω˛ BEÚ
Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲*
Ω˛…±… Ω˛“ ®… M…÷V…Æ˙…i…  ¥…t…{…“`ˆ E‰Ú {…“BS….b˜“. E‰Ú BEÚ UÙ…j…  ¥…aˆ±…¶……<« {…]‰ı±…
x…‰ +Ω˛®…n˘…§……n˘  V…±…‰ EÚ“ 64 +…ËÆ˙ ®…Ω‰˛∫……h……  V…±…‰ EÚ“ 52 O……®… {…ΔS……™…i…… E‰Ú
n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS……‰ EÚ… +¶™……∫…  EÚ™…… Ω˲* <∫… ∫…Δ∂……‰v…x… ∫…‰ ™…Ω˛ V……x…x…‰ EÚ…‰  ®…±……  EÚ
n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS… ±…M…¶…M… +±…ΔEÚ…Æ˙ E‰Ú Ø˚{… ®…  n˘J……¥…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“ Ω˲* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
¶…“ =x…EÚ…‰ ∫…I…®… §…x……x…‰ +…ËÆ˙ Æ˙…V…EÚ“™… +…ËÆ˙ ∫……®…… V…EÚ ∫…÷v……Æ˙ E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ ¶…“
EÚÆ˙i…“ x…Ω˛” Ω˲* EÚn˘… S…i… <∫…®… =∫…‰ Ø˚ S… ¶…“ x…Ω˛” Ω˲* ™…Ω˛…ƒ <∫… ∫…Δ∂……‰v…x… E‰Ú V……‰
E÷ÚUÙ {… Æ˙h……®…  ®…±…‰ ΩÈ˛ ¥…Ω˛ ™…Ω˛…Δ |…∫i…÷i…  EÚ™…‰ M…B ΩÈ˛ * M…÷V…Æ˙…i… EÚ… {…ΔS……™…i… Æ˙…V…
1960 ∫…‰ 1992 |…∫…Δ∂…x…“™… l……* 53 ¥… ∫…Δ ¥…v……x… ∫…÷v……Æ˙ E‰Ú §……n˘ {… Æ˙Œ∫l… i…
∫…÷v…Æ˙x…“ S…… Ω˛B, ±…‰ EÚx… ¥…Ω˛ +…‰Æ˙ + v…EÚ J…Æ˙…§… Ω÷˛<«* ∫…®……V… ∫…®…Æ˙∫… x…Ω˛” Ω˲
+…ËÆ˙ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ ∫…®…Æ˙∫… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ =UÙ±… E⁄Ún˘ EÚÆ˙i…“ Ω˲*
™…Ω˛ C™…… ∫…S… ®… = S…i… Ω˲?
1. n˘ ±…i…… E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ M……ƒ¥…… ®… +±…M… ¥™…¥…∫l…… n‰˘J…x…‰  ®…±…i…“ Ω˲, V……‰
=x…E‰Ú |… i… ∫……®…… V…EÚ ¶…‰n˘¶……¥… +…ËÆ˙ +∫{…fi∂™…i…… EÚ“ Œ∫l… i… §…i……i…… Ω˲* 98.28
|… i…∂…i… n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS… B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛  EÚ =x…E‰Ú  ±…B +±…M… ®…Δ n˘Æ˙ Ω˲* 99.13
|… i…∂…i… x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ n˘ ±…i…… E‰Ú  ±…B ∫®…∂……x… +…ËÆ˙ v……î…EÚ  ¥… v… E‰Ú  ±…B
+±…M… ∫l……x… Ω˲* 97.42 |… i…∂…i… x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ x…¥…Æ˙… j… ®… M…Æ˙§…… J…‰±…x…‰ EÚ“
60

=x…EÚ“ +±…M… ¥™…¥…∫l…… Ω˲* 65.68 |… i…∂…i… x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ M……ƒ¥…… ®… n˘ ±…i……Â
E‰Ú  ±…B +±…M… x……<« Ω˲* 41.37 |… i…∂…i… ∫…Æ˙{…ΔS……‰ x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ =x…E‰Ú  ±…B
+±…M… v……‰§…“P……]ı Ω˲*
2. +∫{…fi∂™…i……  x…¥……Æ˙h… E‰Ú  ±…B |…™…ix… Ω˛…‰x…‰ S…… Ω˛B ±…‰ EÚx… Æ˙…V…EÚ“™… ™……
∂……∫…EÚ“™… o˘Œπ]ı ∫…‰ =∫…E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« ¶…“ |…™……∫… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… Ω˲* n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS… V……‰
|…™…ix… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ =∫…®… ¥…‰ ∫…°Ú±… ¶…“ x… Ω˛…‰ ™…Ω˛ ¶…“ ∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲* 36.20 |… i…∂…i…
∫…Æ˙{…ΔS……‰ x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ +∫{…fi∂™…i……  x…¥……Æ˙h… E‰Ú |…™…ix… EÚÆÂ˙ i……‰ M……ƒ¥……‰ ®… ∫…ΔP…π…«
{…Ën˘… Ω˛…‰i…… Ω˲ i…l…… 39.06 |… i…∂…i… x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ ¥……‰ J…÷n˘ +∫{…fi∂™…i……  x…¥……Æ˙h…
E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ ¶…“ x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
3. ™…Ω˛ +¶™……∫… B‰∫…… ¶…“ EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ V™……n˘…i…Æ˙ n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS… {…ΔS……™…i……‰
®…Â n˘ ±…i……Â E‰Ú |…∂x…  x…Æ˙…EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B {…ΔS……™…i… EÚ“ §…Ë`ˆEÚ…Â ®…Â +…ËÆ˙ O……®…
∫…¶…… E‰Ú ∫…ΔS……±…x…… ®…Â,  x…h…«™… |… GÚ™…… ®… i…Ω˛∫…“±… ™……  V…±…… {…ΔS……™…i…… ®… ∫…‰
∫…Δ∫……v…x… |……{i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +…ËÆ˙ ∫……®…… V…EÚ x™……™… ∫… ®… i… ®…Â +∫…Æ˙EÚ…Æ˙EÚ EÚ…™…«
EÚÆ˙x…‰ ®… ±…M…¶…M… +∫…°Ú±… Ω÷˛B ΩÈ˛ * 45.68 |… i…∂…i… =k…Æ˙n˘…i……+… x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…
 EÚ n˘ ±…i…… E‰Ú |…∂x… E‰Ú  x…¥……Æ˙h… ®… ∫…Æ˙{…ΔS… EÚ… EÚ…‰<« ¶…“ |…¶……¥… {…b˜… x…Ω˛” Ω˲*
53.44 |… i…∂…i… n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS……‰ x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ M…ËÆ˙ n˘ ±…i… =x…EÚ…‰ EÚ…®… EÚÆ˙x…‰
Ω˛“ x…Ω˛” n‰˘i…‰ ΩÈ˛ * 26.72 |… i…∂…i… n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS…… x…‰ B‰∫…… ¶…“ EÚΩ˛…  EÚ =SS… EÚI……
E‰Ú + v…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ {…n˘… v…EÚ…Æ˙“ =x…EÚ…‰ ∫…®…Z…i…‰ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* =x…EÚ“  EÚ∫…“ i…Æ˙Ω˛
+¥…®……x…x…… Ω˛“ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
4.O……®… {…ΔS……™…i… i……‰ M……ƒ¥…… EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Ω˲* =∫…®… i……‰ ¶…‰n˘¶……¥… Ω˛…‰x…… Ω˛“ x…Ω˛”
S…… Ω˛B* ±…‰ EÚx… O……®… {…ΔS……™…i… <∫… ∫……®…… V…EÚ ¶…‰n˘¶……¥… ∫…‰ ®…÷HÚ x…Ω˛” Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…‰
 x…®…⁄«±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« ¶…“ ={……™… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ Ω÷˛+… x…Ω˛” Ω˲*
V…Ë∫…‰ 30.07 |… i…∂…i… n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS…… x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ n˘ ±…i……‰ E‰Ú |…∂x……‰ EÚ…‰
b‰˜{™…⁄]ı“ ∫…Æ˙{…ΔS… ™…… +x™… S…÷x…‰ Ω÷˛B ∫…n˘∫™… {…ΔS……™…i… EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ®… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ Ω˛“
x…Ω˛” n‰˘i…‰ Ω˲* O……®… {…ΔS……™…i… EÚ“ §…Ë`ˆEÚ  ®…±…‰ =∫…E‰Ú  ±…B V……‰ BV…xb˜… i…Ë™……Æ˙ Ω˛…‰i……
Ω˲ =∫…®… ¶…“ n˘ ±…i…… E‰Ú |…∂x… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… E÷ÚUÙ S…S……« Ω˛“ x… Ω˛…‰ i……‰ {…ΔS……™…i… EÚ¶…“
¶…“ =∫…EÚ…  x…¥……Æ˙h… EÚÆ˙ x… ∫…E‰Ú ™…Ω˛ ∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˛“ Ω˲* 50.86 |… i…∂…i… n˘ ±…i…
∫…Æ˙{…ΔS…… x…‰ B‰∫…… ¶…“ EÚΩ˛… Ω˲  EÚ {…ΔS……™…i… ®… S…÷x…‰ Ω÷˛B ∫…¶™… Ω˛“ =x…EÚ…‰ ∫…Ω˛™……‰M… x…Ω˛”
61

n‰˘i…‰ ΩÈ˛* §…Œ±EÚ, 41.36 |… i…∂…i… ∫…Æ˙{…ΔS…… x…‰ B‰∫…… ¶…“ EÚΩ˛… Ω˲  EÚ ¥…‰ M…ËÆ˙-n˘ ±…i……Â
E‰Ú ®…i…… ∫…‰ S…÷x…‰ M…™…‰ ΩÈ˛ <∫… ±…B ¥…‰ V…Ë∫…… EÚΩ² ¥…Ë∫…… Ω˛“ =x…EÚ…‰ EÚÆ˙x…… {…c˜i…… Ω˲*
56.03 |… i…∂…i… ∫…Æ˙{…ΔS…… x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛… Ω˲  EÚ b‰˜{™…⁄]ı“ ∫…Æ˙{…ΔS… +…ËÆ˙ {…]ı¥……Æ˙“
(i…±……]ı“) J…÷n˘ Ω˛“ =x…EÚ…  ¥…Æ˙…‰v… EÚÆ˙E‰Ú M……ƒ¥… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú EÚ…®…… ®… §……v…… b˜…±…i…‰
Ω˲* 62.06 |… i…∂…i… x…‰ B‰∫…… ¶…“ EÚΩ˛… Ω˲  EÚ b‰˜{™…⁄]ı“ ∫…Æ˙{…ΔS… +…ËÆ˙ {…ΔS……™…i… E‰Ú
∫…n˘∫™… +{…x…‰ +x…÷E⁄Ú±… Ω˛…‰ B‰∫…‰  x…h…«™… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛* 35.34 |… i…∂…i…
B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛  EÚ {…ΔS……™…i… EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ®… +…ËÆ˙  x…h…«™… |… GÚ™…… ®… b‰˜{™…⁄]ı“ ∫…Æ˙{…ΔS…
EÚ… Ω˛“ + v…EÚ |…¶……¥… Æ˙Ω˛i…… Ω˲ +…ËÆ˙ 48.29 |… i…∂…i… B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛  EÚ =∫…®…Â
¥…S…«∫¥… Ω˛…‰ =∫…“ Y…… i… E‰Ú ∫…¶™… Ω˛“ |…¶…÷i¥… Æ˙J…i…‰ ΩÈ˛*
5. 1970 E‰Ú ∫…®…™… ®… Z…“x……¶……<« n˘Æ˙V…“ ∫… ®… i… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… E‰Ú S…±…i…‰
M…÷V…Æ˙…i… ®… O……®…, i…Ω˛∫…“±… +…ËÆ˙  V…±…… {…ΔS……™…i……‰ ®… n˘ ±…i…… +…ËÆ˙ +… n˘¥……∫…“™…… E‰Ú
∫……l… ∫……l… ∫…®……V… E‰Ú  x…®x… ¥…M……Ê ®…Â ∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ =il……x… E‰Ú  ±…B ∫……®…… V…EÚ
x™……™… ∫… ®… i…™…… EÚ… M…`ˆx… EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« Ω˲* ={…Æ˙…‰HÚ +¶™……∫… ®… B‰∫…… V……x…x…‰
EÚ…‰  ®…±…… Ω˲  EÚ 32.75 |… i…∂…i… n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS…… EÚ…‰ ∫……®…… V…EÚ x™……™… ∫… ®… i…
E‰Ú §……Ɖ˙ ®… E÷ÚUÙ ¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* 10.34 |… i…∂…i… n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS…… x…‰
B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ =x…EÚ“ O……®… {…ΔS……™…i…… ®… ∫……®…… V…EÚ x™……™… ∫… ®… i… EÚ“ Æ˙S…x…… Ω÷˛<«
Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* 53.44 |… i…∂…i… x…‰ EÚΩ˛…  EÚ =x…EÚ“ O……®… {…ΔS……™…i……‰Δ ®… ∫……®…… V…EÚ
x™……™… ∫… ®… i… ∫… GÚ™… x…Ω˛” Ω˲* §…Œ±EÚ 44.17 |… i…∂…i… n˘ ±…i… ∫…Æ˙{…ΔS…… EÚ…‰ i……‰
∫……®…… V…EÚ x™……™… ∫… ®… i…™…… E‰Ú M…`ˆx… E‰Ú §……Ɖ˙ ®…Â Ω˛“ {…i…… x…Ω˛” Ω˲*
={…Æ˙…‰HÚ Ω˛EÚ“EÚi… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ BEÚ n⁄˘∫…Æ˙“ ¥……∫i… ¥…EÚ i…∫¥…“Æ˙ +…ËÆ˙
i……∫…“Æ˙ |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…“ Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +…Æ˙I…h… E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…ΔS……™…i…… ®… S…÷x…‰
V……i…‰ n˘ ±…i… ¶……<™……Â +…ËÆ˙ §…Ω˛x……Â EÚ…‰ ∫…I…®… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« ¶…“ |…™…ix…  EÚ™……
Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* =x…EÚ…‰ |…∂……∫…EÚ“™… ™…… {…ΔS……™…i…“ Æ˙…V… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… EÚ…‰<« i……±…“®… x…Ω˛”
n˘“ Ω˲ ™……  °ÚÆ˙ ∫……®…… V…EÚ ¶…‰n˘¶……¥… n⁄˘Æ˙ Ω˛…‰ =∫…E‰Ú  ±…B ¶…“ EÚ…‰<« |…™…ix…  EÚ™…… x…Ω˛”
Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ B‰∫…… ®……x…  ±…™…… Ω˲  EÚ +…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰M…… i……‰ ™…Ω˛ ∫…§… +{…x…‰
+…{… ∂……Δi… Ω˛…‰ V……™…‰M……* ±…‰ EÚx… B‰∫…… Ω÷˛+… x…Ω˛” Ω˲* ™…Ω˛ ¥……∫i… ¥…EÚi…… M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∫…÷∂……∫…x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ… {……¥…Æ˙ {……<«x]ı |…‰Z…x]‰ı∂…x…
®… x…  n˘J……<« V……™…‰ i……‰ ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫¥……¶…… ¥…EÚ ±…M…i…… Ω˲*
62

21.
+… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ V…®…“x… EÚ“ ®…… ±…EÚ“ n‰˘x…‰ ®… M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…  x…EÚ®®……{…x…
¶……Æ˙i…“™… ∫…Δ∫…n˘ x…‰ ¥…x… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… E‰Ú x……®… ∫…‰ {… Æ˙ S…i… EÚ…x…⁄x… 2006
®… §…x……™……* =∫…EÚ… {…⁄Æ˙… x……®… Ω˲- +x…÷∫…⁄ S…i… V…x…V…… i… +…ËÆ˙ +x™… {…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i…
¥…x…¥……∫…“ ¥…x… + v…EÚ…Æ˙ ®……x™…i…… EÚ…x…⁄x…* ™…Ω˛ EÚ…x…⁄x… +… n˘¥……∫…“ +…ËÆ˙ +x™…
{…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i… ¥…x…¥…… ∫…™…… E‰Ú |…®…÷J… n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú + v…EÚ…Æ˙… EÚ“ ®……x™…i…… n‰˘i…… Ω˲*
=∫…EÚ… =n¬˘n‰˘∂™… +… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ +…ËÆ˙ +x™… ¥…x…¥……∫…“+… EÚ…‰ Ω÷˛+… B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ
+x™……™… EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˲ i…l…… V…ΔM…±…… EÚ“ V…®…“x… i…l…… ¥…x…{…‰n˘…¥…Æ˙… {…Æ˙ V……‰ =x…E‰Ú
+ v…EÚ…Æ˙ Ω˲ =x…EÚ…‰ +x…÷®…i…“ n‰˘x…… Ω˲*
±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫… EÚ…x…⁄x… E‰Ú +®…±…“EÚÆ˙h… ®… §…Ω÷˛i… Ω˛“ =n˘…∫…“x…
Ω˲* <∫… I…‰j… ®… EÚ…™…« EÚÆ˙i…‰ EÚ®…«∂…“±… i…fiŒ{i… +…ËÆ˙ +Δ§…Æ˙“π… B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛  EÚ
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ i……‰ ®……x……‰ <∫… EÚ…x…⁄x… EÚ… ={…™……‰M… +… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ + v…EÚ…Æ˙
n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B x…Ω˛”,  EÚxi…÷ =x…EÚ…‰ x…EÚ…Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“  EÚ™…… Ω˲* <∫… EÚ…x…⁄x… E‰Ú
+®…±… E‰Ú ∂…÷Ø˚ ®… V™……n˘…i…Æ˙ O……®… ∫…¶……+…‰ x…‰ =x…EÚ…‰  ®…±…“  x…¥…‰n˘x…… EÚ“ °Ú…<«±…
+§… i…EÚ |……Δi… EÚI…… ¥…“ ∫… ®… i… EÚ…‰ V…®…… Ω˛“ x…Ω˛” EÚÆ˙¥……<« l…“*  °ÚÆ˙ ¶…“ ®…<«
2009 ®… M……Δv…“x…M…Æ˙ E‰Ú ®…÷J™… ∫… S…¥… x…‰ P……‰ π…i… EÚÆ˙  n˘™…… l……  EÚ  ∫…°«Ú 10
|… i…∂…i… Ω˛“  x…¥…‰n˘x… ∫…Ω˛“ Ω˲ i…l…… +x™… ∫…¶…“  x…¥…‰n˘x… M…±…i… Ω˲* ±…‰ EÚx… =∫…E‰Ú
§……n˘ <∫… §……i… EÚ…‰ ∫…S… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |……Δi… +…ËÆ˙  V…±…… EÚI…… EÚ“ ∫… ®… i…+…Â x…‰
{…Ω˛±…‰ S…Æ˙h…˛ ®… 9 |… i…∂…i… ™…… x…  ∫…°«Ú 17,000 +…ËÆ˙  u˘i…“™… S…Æ˙h… ®… 11 |… i…∂…i…
™…… x… EÚ“ 19,000  ®…±…EÚÆ˙ E÷Ú±… 36,000 ™……x…“  EÚ 20 |… i…∂…i… Ω˛“  x…¥…‰n˘x…
∫¥…“EfiÚi…  EÚ™…‰ l…‰* =∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ 1.20 ±……J…  x…¥…‰n˘x……Â EÚ… +∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…… M…™……
l……, <∫… |…EÚ…Æ˙ +… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ V…®…“x… EÚ… Ω˛CEÚ n‰˘x…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲ B‰∫…… M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ i…™… Ω˛“ EÚÆ˙  n˘™…… l……*
<i…x…‰ §…fiΩ˛n˘ ®……j…… ®… +…¥…‰n˘x… EÚ… +∫¥…“EÚ…Æ˙ Ω÷˛+… ™…Ω˛  V…±…… ™…… |……Δi… EÚI……
63

E‰Ú + v…EÚ… Æ˙™…… EÚ“ M…±…i…“ E‰Ú EÚ…Æ˙h… x…Ω˛” Ω÷˛+… l……, §…Œ±EÚ M……Δv…“x…M…Æ˙ E‰Ú =SS…
+ v…EÚ… Æ˙™……Â x…‰ ¥…x… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… +…ËÆ˙  x…™…®……Â E‰Ú =±±…ΔP…x… EÚ“ ∫…⁄S…x……
n‰˘x…‰¥……±…‰ V……‰ {… Æ˙{…j… i…l…… |…∫i……¥… |… ∫…r˘  EÚ™…‰ l…‰ =∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω÷˛B l……*  ∫…°«Ú ¥…x…
 ¥…¶……M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… ∫…‰ Ω˛“ BEÚ ±……J… ∫…‰ + v…EÚ  x…¥…‰nx…… E‰Ú ∫……l…  x…™…®…
+x…÷∫……Æ˙ n˘…‰ ∂…… Ω˛n˘ V……‰b‰˜ M…™…‰ x…Ω˛” l…‰ B‰∫…… EÚ…Æ˙h… §…i……EÚÆ˙ =x…  x…¥…‰n˘x… EÚ…
+∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…… M…™…… l……* V…§… EÚ ∫…i™… Ω˛EÚ“EÚi… ™…Ω˛ l…“  EÚ + v…EÚi…Æ˙
+… n˘¥……∫…“+… x…‰  x…™…®…-13 E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… n˘…‰ ®……x™… ∂…… Ω˛n˘ V……‰c‰˜
Ω˛“ l…‰* ¥…x…  ¥…¶……M… x…‰ V……‰ ∫…⁄S…x…… n˘“ l…“ ¥…Ω“ M…ËÆ˙EÚ…x…⁄x…“ l…“*
B‰∫…… Ω˛“ BEÚ M…ËÆ˙EÚ…x…⁄x…“ EÚn˘®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ ∫…‰]‰ıΩ‰˛±……<]ı <®…‰V…Æ˙“ +Δi…M…«i…
=`ˆ…™…… l……* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… n˘…¥…… B‰∫…… l……  EÚ EÚ…‰<« ∫…SS…‰ ®…x…÷π™… EÚ…‰ +x™……™…
x… Ω˛…‰* =∫…E‰Ú  ±…B ∫…‰]‰ı±……<]ı <®…‰V…Æ˙“ EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  x…h…«™…  ±…™…… M…™……
l……* M……Δv…“x…M…Æ˙ EÚ“ §……™…∫…‰M… ∫…Δ∫l…… EÚ…‰ <∫…E‰Ú  ±…B EÚ…™…« ∫……Â{…… M…™……* =xΩ˛…Âx…‰
2005 EÚ“ ∫…‰]‰ı±……<]ı <®…‰V…Æ˙“ |……{i… EÚÆ˙E‰Ú =∫…®… ¥…x…  ¥…∫i……Æ˙ ®…  n˘J……<« n‰˘x…‰¥……±…‰
§…“V… §……‰™…‰ Ω÷˛B ¶……M… EÚ…‰ EÚ…Ï®…x… {±……‰]ı E‰Ú ∞¸{… ®… §…i……EÚÆ˙ EÚ…™…« EÚÆ˙x…… l……* +Δi…
®…Â 45,000  x…¥…‰n˘x……Â EÚ… i……‰ <∫… ±…B +∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…… M…™……  EÚ =x…EÚ…‰ ∫…‰]‰ı±……<]ı
<®…‰V…Æ˙“ EÚ… ∫…®…l…«x…  ®…±…i…… x…Ω˛” Ω˲* EÚ®…«∂…“±… i…fiŒ{i… +…ËÆ˙ +Δ§…Æ˙“π… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛  EÚ
 V…™……‰Æ˙‰ °ÚÆ˙x∫…  EÚB  §…x…… <®…‰V…Æ˙“ ®… EÚ…‰®…x… {±……Ï]ı ®……E«Ú EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…®…O… EÚ…™…«|…h……±…“
Ω˛“ +¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙ I… i…™…÷HÚ l…“*
<∫… |…EÚ…Æ˙ V……‰ EÚ…®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ∫…Æ˙±…i…… ∫…‰ EÚ…x…⁄x… +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú
+Δi…M…«i… §…x……™…‰ M…™…‰  x…™…®……‰x…÷∫……Æ˙ EÚÆ˙x…… l…… ¥……‰ EÚ…®… =xΩ˛…Âx…‰ n÷˘ ¥…v……™…÷HÚ §…x……
 n˘™…… l……* +i…& ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ ®……x…… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ i…™… Ω˛“ EÚÆ˙  ±…™…… l……
 EÚ +… n˘¥……∫…“™…… EÚ…‰ =x…EÚ“ V…®…“x… n‰˘x…“ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* ™…Ω˛ ¶……Æ˙i…“™… ∫…Δ∫…n˘ E‰Ú
§…x……™…‰ EÚ…x…⁄x… EÚ“  EÚi…x…“ §…c˜“ +¥…®……x…x…… Ω˲? ®……x…… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +… n˘¥……∫…“+…Â
{…Æ˙ ¶……Æ˙i…“™… ∫…Δ∫…n˘ EÚ… EÚ…x…⁄x… ±……M…⁄ Ω˛“ x…  EÚ™…… V……™…‰ B‰∫…… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  EÚ™…… Ω˲*
<∫… EÚ…x…⁄x… EÚ… +®…±… = S…i… ∞¸{… ∫…‰ Ω˛…‰ +…ËÆ˙ +… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ V…®…“x…
 ®…±…‰ <∫…E‰Ú  ±…B +…S…«¥…… Ω˛x…“, Æ˙…V…{…“{…±…… ∫…®……V… ∫…‰¥…… ®…Δb˜±… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…

∫…÷Æ˙I…… ∫… ®… i… x…‰ +M…∫i…-2011 ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ =SS… +n˘…±…i… ®… V…x…  Ω˛i… EÚ“
+V…‘ n˘“ l…“* E‰Ú∫… <i…x…… + v…EÚ ®…V…§…⁄i… l……  EÚ =SS… +n˘…±…i… EÚ“ x……‰ ]ı∫… EÚ…
=k…Æ˙ n‰˘x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ Ω˛“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ BEÚ |…∫i……¥… EÚÆ˙E‰Ú |……Δi… +…ËÆ˙  V…±…… EÚI…… EÚ“
∫… ®… i…™……Â EÚ…‰ +∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…‰ M…™…‰ ®…… ±…EÚ“  x…¥…‰n˘x… EÚ“ {…÷x…&  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“
∫…⁄S…x…… n˘“* <∫… |…EÚ…Æ˙ V……‰  x…¥…‰n˘x… +∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰, ¥…‰ +…EÚŒ∫®…EÚ Ω˛“
§……EÚ“  x…¥…‰n˘x… §…x… M…™…‰ +l……«i…¬ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ EÚΩ˛…  EÚ <x… {…Æ˙ S…S……« Ω˛…‰x…“
§……EÚ“ Ω˲*
<∫…E‰Ú ∫……l… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +… n˘¥……∫…“ ®…Δj……±…™… x…‰ ¶…“ V…÷±……<«-2013 ®…Â
EÚ…x…⁄x… E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B ®……M…«Æ‰˙J…… +…ËÆ˙  ∫…i…®§…Æ˙ 2012 ®… ∫…÷v……Æ˙  EÚ™…‰  x…™…®…
|… ∫…r˘  EÚB* +… n˘¥……∫…“+… E‰Ú V…ΔM…±… V…®…“x… E‰Ú ¥™… HÚM…i… n˘…¥…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®…Â
®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ∫…⁄S…x…… n˘“ M…<« Ω˲ +…ËÆ˙ B‰∫…… EÚΩ˛… M…™……  EÚ  x…™…®…-13 ®… §…i……™…‰ M…™…‰
∫…¶…“ ∂…… Ω˛n˘ EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…x…… S…… Ω˛B i…l…… E÷ÚUÙ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∂…… Ω˛n˘ EÚ… Ω˛“
+…O…Ω˛ x…Ω˛” Æ˙J…x…… S…… Ω˛B* V™……n˘…i…Æ˙ V…ΔM…±…  ¥…¶……M… EÚ“ nΔ˘b˜ EÚ“ {…S…‘, M…÷x……Ω˛ ™……
+{…Æ˙…v… Æ˙ V…∫]ıÆ˙ ™…… ∫…‰]ı±…®…‰x]ı  Æ˙{……‰]«ı V…Ë∫…‰ Ω˛“ ∫…§…⁄i…… EÚ… M…÷V…Æ˙…i… ®… +…O…Ω˛ Æ˙J……
V……i…… l……* +§…  x…™…®… ®… B‰∫…… ¶…“ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲  EÚ EÚ…‰<« ¶…“ n˘…‰ ∫…§…⁄i… Ω˛…‰ i……‰
®…… ±…EÚ“  x…¥…‰n˘x… ®……x™… Æ˙J…x…… S…… Ω˛B*
i…i…¬ {…∂S……i…¬ =∫…®… B‰∫…… ¶…“ §…i……™…… M…™……  EÚ |……Δi… +…ËÆ˙  V…±…… EÚI…… EÚ“
∫… ®… i…™……ƒ V…§… ¶…“ O……®… ∫…¶…… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… ∫…‰  ¶…z…  x…h…«™… EÚƉ˙ i……‰ +l…¥…… i……‰
=∫…®… EÚ…‰<« {… Æ˙¥…i…«x… EÚƉ˙ i……‰ =∫…E‰Ú  ±…B  ¥…M…i…¥……Æ˙ EÚ…Æ˙h… E‰Ú ∫……l… +…n‰˘∂…
|… ∫…r˘ EÚÆ˙x…… {…c‰˜M…… +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…Δ§…Δ v…i… ®…… ±…EÚ EÚ…‰ i…iEÚ…±… EÚÆ˙x…“
Ω˛…‰M…“*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ Æ˙…V™… EÚ“ =SS… +n˘…±…i… E‰Ú ∂…{…l…x……®…‰ ®… B‰∫…… EÚΩ˛… Ω˲
 EÚ +… n˘¥…… ∫…™…… E‰Ú 54.000  x…¥…‰n˘x… ∫¥…“EfiÚi…  EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ 1,28,866
 x…¥…‰n˘x… +¶…“ §……EÚ“ ΩË˛Δ i…l…… BEÚ ¶…“  x…¥…‰n˘x… EÚ… +∫¥…“EÚ…Æ˙ x…Ω˛”  EÚ™…… Ω˲* <∫…
|…EÚ…Æ˙ +n˘…±…i… ®… ¶…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ V…⁄`ˆ §……‰±…“, C™…… EÚ {…Ω˛±…‰ Ω˛V……Æ˙…  x…¥…‰n˘x……‰
EÚ… +∫¥…“EÚ…Æ˙ Ω˛“  EÚ™…… M…™…… l……*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ =SS… +n˘…±…i… x…‰ V…x…˙  Ω˛i… EÚ“ +V…‘ EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú

64

65

+n˘…±…i… x…‰ =∫…E‰Ú °ËÚ∫…±…‰ ®…‰Δ B‰∫…… ¶…“ EÚΩ˛… Ω˲  EÚ <∫… EÚ…x…⁄x… EÚ… =q‰˘∂™… Ω˛“
+… n˘¥……∫…“+… +…ËÆ˙ +x™… {…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i… ¥…x…¥……∫…“+… EÚ…‰ V…®…“x… EÚ… + v…EÚ…Æ˙ n‰˘x…‰
EÚ… Ω˲* <∫…E‰Ú +®…±…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∫…®…™… V……‰ S…÷∫i… ∫…§…⁄i… EÚ… +…O…Ω˛ Æ˙J…… V……™…‰ i……‰
=∫…EÚ… ™…‰ =®…n˘… =q‰˘∂™… Ω˛“ x…π]ı Ω˛…‰ V……™…‰* ™…… x…  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ <∫… ∫…§…⁄i… ∫…Δ§…Δv…“
∫¥…x……i®…EÚ  ¥…S……Æ˙ Æ˙J…x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲*
=SS… +n˘…±…i… x…‰ B‰∫…… ∫{…π]ı +…n‰˘∂…  n˘™……  EÚ ∫…¶…“ §……EÚ“ ®…… ±…EÚ Ω˛EÚ EÚ“
{…÷x…& V……ƒS…  x…™…®…-13 i…l…… ∫…÷v……Æ˙  x…™…®…-12 (+) +x…÷∫……Æ˙ Ω˛“  EÚ™…… V……™…‰ +…ËÆ˙
V…x…˙  Ω˛i… E‰Ú  x…¥…‰n˘x… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú V……‰ |…∫i……¥… +…ËÆ˙ {… Æ˙{…j… V……Æ˙“  EÚ™…‰ ΩË˛Δ ¥…‰
∫…¶…“ {…÷x…& ¥……{…∫…  ±…™…‰ V……™…‰* +n˘…±…i… x…‰ ∫……®…÷n˘… ™…EÚ + v…EÚ…Æ˙ n‰˘x…‰ EÚ“ +…ËÆ˙
¥…x…¥…∫……Ω˛i… E‰Ú M……ƒ¥…… EÚ“ Æ˙…V…∫¥… M……ƒ¥…… ®…Â Ω˛“ Æ˙J…x…‰ EÚ“ EÚ…Æ«˙¥……<« i…‰V… §…x……x…‰ EÚ…
¶…“ +…n‰˘∂…  n˘™…… Ω˲*
<∫… |…EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +… n˘¥……∫…“+… +…ËÆ˙ +x™… ¥…x…¥……∫…“+…Â
EÚ…‰ V…ΔM…±… EÚ“ V…®…“x…… EÚ… Ω˛CEÚ n‰˘x…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲, B‰∫…… i…™…  EÚ™…… Ω˲* ®…÷J™… ®…Δj…“
x…‰ J…÷n˘ +… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ V…®…“x…… E‰Ú |…®……h…{…j…  n˘™…‰ ΩÈ˛ ±…‰ EÚx… Ω˛EÚ“EÚi… ®… i……‰
™…‰ V…®…“x… EÚ“ ®…… ±…EÚ“ EÚ… + v…EÚ…Æ˙ n‰˘x…‰¥……±…‰ |…®……h…{…j… Ω˛“ x…Ω˛“Δ Ω˲* =∫… ®… ¶…“
V…®…“x…… ®… J…‰i…“ EÚÆ˙x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙  n˘™…… M…™…… Ω˲  EÚxi…÷ ¥……‰ + v…EÚ…Æ˙ i……‰
+… n˘¥……∫…“+… E‰Ú {……∫… l…… Ω˛“* "n˘∂……' ∫…Δ∫l…… E‰Ú {……˱……‰®…“ ∫j…“˙ B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ ΩË˛Δ  EÚ
<∫…®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ x…™…… C™……  EÚ™……? +… n˘¥……∫…“ +{…x…“ V…®…“x… ®… J…‰i…“ EÚÆ˙x…‰ EÚ…
+ v…EÚ…Æ˙ Æ˙J…i…‰ Ω˛“ l…‰* =∫…EÚ…‰ i……‰ EÚ…x…⁄x… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ V…®…“x… EÚ“ ®…… ±…EÚ“ EÚ…
+ v…EÚ…Æ˙ n‰˘x…… Ω˲, ¥…Ω˛ n˘…‰ x…..... !''
<∫… |…EÚ…Æ˙ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n‰˘∂… E‰Ú EÚ…x…⁄x… EÚ… +®…±… EÚÆ˙i…“ x…Ω˛” Ω˲ +…ËÆ˙
+… n˘¥……∫…“+… EÚ…‰ V…®…“x…… EÚ“ ®…… ±…EÚ“ ¶…“ n‰˘i…“ x…Ω˛” Ω˲ i…l…… =x…EÚ…‰ ¥…x…§…Δv…÷
EÚΩ˛EÚÆ˙ x…<« x…<« ™……‰V…x……B‰ §…x……i…“ Ω˲* +… n˘¥……∫…“+… E‰Ú  ±…B ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
 ∫…°«Ú  ±…{…-∫…Ã¥…∫… +l……«i…¬  EÚ Z…⁄`‰ˆ ¥…S…x… Ω˛“ Ω˲* =∫…E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B ±……‰M…… EÚ…‰
+n˘…±…i… ®… V……x…… {…c˜i…… Ω˲ ¥…ur ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ M…Æ˙“§…… E‰Ú |… i… Ω˛“x… B¥…Δ  x…®x…
®……x… ∫…EÚi…… n˘∂……«i…… Ω˲*
66

22.
M…Æ˙“§…, ¥…fir˘, ∫…M…¶……« ®… Ω˛±……+… E‰Ú
EÚ±™……h… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… {…“U‰Ù
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ n˘…‰ ®…Ω˛k¥… EÚ“ ∫……®…… V…EÚ ∫…÷Æ˙I…… EÚ“ ™……‰V…x……+… EÚ…
{……±…x… M…÷V…Æ˙…i… ®…  EÚ∫… i…Æ˙Ω˛ Ω˛…‰i…… Ω˲ ™…Ω˛ V……x…x…‰ V…Ë∫…… Ω˲* M…Æ˙“§… ¥…fir˘… EÚ…‰ {…‰x∂…x…
n‰˘x…‰ EÚ“ +…ËÆ˙ M…Æ˙“§… ∫…M…¶……« ∫j…“+… EÚ…‰ ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘x…‰ ¥……±…“ ™……‰V…x……+… ®… M…÷V…Æ˙…i…
 EÚi…x…… {…“U‰Ù Ω˲ ¥……‰ ™…Ω˛…ƒ  n˘ M…<« ∫…⁄S…x…… {…Æ˙ ∫…‰ V……x… ∫…EÚi…‰ Ω˲Δ*
Æ˙…π]≈ı“™… ¥…fir˘…¥…∫l…… {…‰x∂…x… ™……‰V…x……:
n‰˘∂… ®…  x…Æ˙…v……Æ˙ ¥…fir˘… EÚ“ ®…⁄±…¶…⁄i… W…Ø˚Æ˙i…… E‰Ú  ±…B Æ˙…π]≈ı“™… ¥…fir˘…¥…∫l……{…‰x∂…x…
™……‰V…x…… ∫…§…∫…‰ |…l…®… +…ËÆ˙ +¶…“ i…EÚ EÚ“ ∫…§…∫…‰ ®…Ω˛k¥… EÚ“ Æ˙…π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ EÚ“
™……‰V…x…… Ω˲* n⁄˘∫…Ɖ˙ o˘Œπ]ıEÚ…‰h… ∫…‰ n‰˘J… i……‰ ™…Ω˛ ®…™……« n˘i… ∞¸{… ∫…‰ BEÚ®……j… B‰∫…“ Æ˙…π]≈ı“™…
™……‰V…x…… Ω˲  EÚ V……‰ +∫…ΔM… `ˆi… I…‰j… E‰Ú ®…V…n˘⁄Æ˙… E‰Ú  ±…B {…‰x∂…x… EÚ… |……¥…v……x… EÚÆ˙i…“
Ω˲* 1995 ®… <∫… ™……‰V…x…… EÚ… +…ÆΔ˙¶… Ω÷˛+… l……* =∫… ∫…®…™… {…‰x∂…x…Æ˙… EÚ…‰ Ω˛Æ˙ ®… Ω˛x…‰
75 ∞¸. EÚ… {…‰x∂…x…  n˘™…… V……i…… l……* +§… |…i™…‰EÚ {…‰x∂…x…Æ˙… EÚ…‰ Ω˛Æ˙ ®… Ω˛x…‰ 400
∞¸.  n˘™…… V……i…… Ω˲*  V…∫…®… 200 ∞¸. E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ 200 ∞¸. M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n‰˘i…“ Ω˲*
1998 ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… ¥…fir˘…¥…∫l…… {…‰x∂…x… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… 1993-94 E‰Ú
M…Æ˙“§…” E‰Ú +Δn˘…V… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ +…ΔEÚb˜…EÚ“™… ®…™……«n˘… x…CEÚ“ EÚ“ M…<« l…“*
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 2003-04 ®…Â 2,21,600 ¥…fir˘…Â EÚ…‰ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… Æ˙J…x…‰
EÚ… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ±…I™… l……, {…ÆΔ˙i…÷  ∫…°«Ú 1,673 ±……‰M…… EÚ…‰ Ω˛“ Æ˙…π]≈ı“™…
¥…fir˘…¥…∫l…… {…‰x∂…x… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶…  ®…±……* <∫… i…Æ˙Ω˛  ∫…°«Ú 0.75 |… i…∂…i… EÚ…‰
Ω˛“ <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  n˘™……*
<∫… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B ™……‰M™…i…… E‰Ú i…“x… ®…÷q‰˘  x…v……« Æ˙i…  EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰&
(1) M…Æ˙“§…“ Ɖ˙J…… E‰Ú x…“S…‰ V…“x…‰ ¥……±…‰ ±……‰M… (BPL) (2)  x…Æ˙…v……Æ˙ ±……‰M… (3) 65
¥…π…« ∫…‰ V™……n˘… =©… E‰Ú ±……‰M…* <∫… i…Æ˙Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“ M…Æ˙“§… ±……‰M…… EÚ…‰ ™…Ω˛ {…‰x∂…x…
67

 ®…±…i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…‰ n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ 2003-04 ®…  x…π°Ú±… Ω÷˛<« l…“*
<∫…EÚ‰ §……n˘ ¶…“ ™…Ω˛  ∫…±… ∫…±…… S……±…÷ Ω˛“ Æ˙Ω˛… Ω˲*
2006-07 ®… 3.29 ±……J… ±……‰M…… EÚ…‰ <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶…  ®…±…x…… S…… Ω˛™…‰
l……, ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  ∫…°«Ú 40, 117 ¥…fir˘… EÚ…‰ Ω˛“ {…‰x∂…x…  n˘™…… l……*
™……x…“  EÚ  ∫…°«Ú 12.2% ±……‰M…… EÚ…‰ Ω˛“ <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶…  ®…±…… l……* <∫… ∫…Δn˘¶…«
®…  x…®x… ±… J…i… ®…÷q‰˘ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« Ω˲:
1. ∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı x…‰ i……. 28-11-2001 E‰Ú  n˘x… ∫…¶…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰
Æ˙…π]≈ı“™… ¥…fir˘…¥…∫l…… {…‰x∂…x… ™……‰V…x…… E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B i……. 1-1-2002 i…EÚ
±……¶……l…‘+… EÚ“ ∫…⁄ S… n‰˘x…‰ EÚ…‰ EÚΩ˛… l……, =∫…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ <i…x…‰ EÚ®… ∫…ΔJ™…… ®… ±……¶……l…‘+…‰ EÚ“ ∫…⁄ S… n˘“*
2. ∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı u˘…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚ ®…∂…x…Æ˙…Â x…‰ +M…∫i… 2004 ®…Â V……‰ {……ƒS…¥……
+Ω‰˛¥……±… +n˘…±…i… EÚ…‰ ∫…÷{…÷n«˘  EÚ™…… =∫…®… <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +®…±… E‰Ú
+xi…M…«i… 18 Æ˙…V™…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“ l…“*  V…∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <x… 18
Æ˙…V™…… ®… M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… EÚ… ∫l……x… 17 ¥……Δ l……*  ∫…°«Ú +…∫……®… Ω˛“ <∫…
™……‰V…x…… E‰Ú +®…±… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ {…“U‰Ù l……*
3. ∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı u˘…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚ ®…∂…x…Æ˙…Â x…‰ ∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı EÚ…‰ V……‰ ∫……i…¥……Δ
+Ω‰˛¥……±…  n˘™…… =∫…®… n˘“ M…<« V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i……‰ 2006-07 ®… <∫…
™……‰V…x…… E‰Ú +®…±… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…¶…“ Æ˙…V™…… ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…§…∫…‰ +Œxi…®… Ω˲*
™…Ω˛ +Ω˛˛¥……±… ™…Ω˛ EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ 36%  V…i…x…… M…Æ˙“§…“ EÚ… |…®……h… §…i……™……
V……B i……‰ M…÷V…Æ˙…i… ®…‰Δ  ∫…°«Ú 3.1% M…Æ˙“§… +…ËÆ˙  x…Æ˙…v……Æ˙ ¥…fir˘… EÚ…‰ <∫…
™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… {…‰x∂…x…  ®…±…“ Ω˲* n‰˘∂… E‰Ú ∫…¶…“ Æ˙…V™…… ®… ™…Ω˛ |…®……h…
20% ∫…‰ 100% E‰Ú §…“S… Æ˙Ω˛… Ω˲*
Æ˙…π]≈ı“™… ®……i…fii¥… ±……¶… ™……‰V…x…… +…ËÆ˙ V…x…x…“ ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x……&
Æ˙…π]≈ı“™… ®……i…fii¥… ±……¶… ™……‰V…x…… 1995 ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… ∫……®…… V…EÚ ∫…Ω˛…™… EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú °Ú±… ∫¥…∞¸{… ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<«* <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…Æ˙“§… {… Æ˙¥……Æ˙… EÚ“
∫…M…¶……« ∫j…“+… EÚ…‰ 500 ∞¸. EÚ“ ∫…Ω˛…™…i……, |…∫…⁄ i… E‰Ú 8 ∫…‰ 12 ∫…{i……Ω˛ {…Ω˛±…‰ n˘…‰

§…SS…… E‰Ú V…x®… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ n˘“ V……i…“ Ω˲* ™…Ω˛ ™……‰V…x…… {…⁄h…«∞¸{… ∫…‰ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
Ω˲ ™……x…“  EÚ <∫…EÚ… ∫…¶…“ J…S…« E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n‰˘i…“ Ω˲* <∫… ™……‰V…x…… ®… ∫…÷v……Æ˙  EÚ™……
M…™…… +…ËÆ˙ i……. 12-4-2005 ∫…‰ <∫…EÚ… ™……‰V…x…… EÚ… x……®… V…x…x…“ ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x……
Æ˙J…… M…™……* <∫…EÚ… Ω‰˛i…÷ ®……i…fii¥… ®…fii™…÷ n˘Æ˙ +…ËÆ˙  ∂…∂…÷ ®…fii™…÷ n˘Æ˙ EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…… Ω˲*
<∫…  ±…B |…∫…⁄ i… +∫{…i……±… ®…Â Ω˛…‰ <∫…EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… V……i…… Ω˲*
V…x…x…“ ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x…… EÚ“ ®……M…«Æ‰˙J……+… ®… §…i……™…… M…™…… Ω˲  EÚ Æ˙…π]≈ı“™…
®……i…fii¥… ±……¶… ™……‰V…x…… ®…Â §…“{…“B±… {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ ∫…M…¶……« ∫j…“+…Â EÚ…‰ + v…EÚ ∫…Δ{…⁄h…«
+…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰ EÚ“ P……‰π…h…… EÚ“ M…<«* V…§… EÚ V…x…x…“ ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x…… ®… ∫…M…¶……«¥…∫l……
E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… +…Æ˙…‰M™… EÚ“ Æ˙I…… E‰Ú  ±…B Æ˙…‰EÚb˜ ∞¸{…™…… EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… n˘“ V……i…“ Ω˲*
|…∫…⁄ i… E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… ∫…Δ∫l…… v™……x… Æ˙J…i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ |…∫…⁄ i… E‰Ú §……n˘ i…÷ÆΔ˙i… Ω˛“ I…‰j…“™…
∫i…Æ˙ E‰Ú +…Æ˙…‰M™… E‰Ú EÚ…™…«EÚi……« =∫…EÚ“ n‰˘J…¶……±… Æ˙J…i…‰ ΩÈ˛ *
∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı u˘…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚ ®…∂…x…Æ˙… E‰Ú +Ω‰˛¥……±… E‰Ú §……n˘ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
x…‰ x…“S…‰  n˘™…‰ M…™…‰  x…h…«™…  EÚ™…‰:
1. V…x…x…“ ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… ∫…¶…“ §…“{…“B±… ∫…M…¶……« ®… Ω˛±……+… EÚ…‰
|…∫…⁄ i… EÚ… ∫l……x… V……‰ ¶…“ Ω˛…‰ ±…‰ EÚx… =x…EÚ…‰ 500 ∞¸. EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… n˘“
V……™…‰M…“ +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ V……ΔS… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ Ω˛“ =∫…EÚ…‰ ∫…Ω˛…™…i…… n˘“ V……™…‰*
<∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∂…i…« Æ˙J…“ x…Ω˛” V……™…‰M…“*
2.  V…x… ∫…M…¶……« ∫j…“+… EÚ“ |…∫…⁄ i… n˘¥……J……x…… ®…Â Ω˛…‰M…“ =x…EÚ…‰ + v…EÚ ∞¸{…™…‰
 n˘™…‰ V……™…ÂM…‰*
3.  V…x… Æ˙…V™…… ®… <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… EÚ®… EÚ…™…« Ω÷˛+… Ω˲ ¥…Ω˛…ƒ Æ˙…π]≈ı“™…
®……i…fii¥… ±……¶… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… =©… EÚ“ ®…™……«n˘… +…ËÆ˙ §……±…EÚ…Â EÚ“ ∫…ΔJ™……
EÚ“ ®…™……«n˘… n⁄˘Æ˙ EÚ“ M…<« Ω˲* n˘¥……J……x…… ®… |…∫…⁄ i… E‰Ú  ±…B §…“{…“B±… EÚ“
®…™……«n˘… ¶…“ n⁄˘Æ˙ EÚ“ M…<« Ω˲*
1. ∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı u˘…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚ ®…∂…x…Æ˙… EÚ… ∫……i…¥……Δ +Ω‰˛¥……±… ™…Ω˛ n˘∂……«i……
Ω˲  EÚ, 2006-07 ®…‰Δ M…÷V…Æ˙…i… ®… Æ˙…π]≈ı“™… ®……i…fii¥… ±……¶… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B
 ∫…°«Ú ®… Ω˛±……+… EÚ“ ∫…ΔJ™…… 2,12,845 l…“ +…ËÆ˙ =∫…®… ∫…‰  ∫…°«Ú 42,373
®… Ω˛±……+… EÚ…‰ V…x…x…“ ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶…  ®…±…… l……* <∫… i…Æ˙Ω˛  ∫…°«Ú

68

69

2.

3.

20 |… i…∂…i… ®… Ω˛±……+… EÚ…‰ Ω˛“ <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶…  ®…±……* <∫… ®……®…±…‰
®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… ∫…®…O… n‰˘∂… ®… 17 ¥……Δ +…i…… Ω˲*
V…x…x…“ ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i…  ¥…k… E‰Ú ={…™……‰M… ®… M…÷V…Æ˙…i… §…Ω÷˛i… {…“U‰Ù
Ω˲* 2006-07 ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ 8.52 EÚÆ˙…‰c˜ ∞¸. E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙
∫…‰  n˘™…‰ M…™…‰ l…‰, =∫…®…  ∫…°«Ú 1.68 EÚÆ˙…‰c˜ ∞¸. ™……x…“  EÚ 21.8% Æ˙EÚ®…
EÚ… Ω˛“ J…S…« M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™……* <∫… ®……®…±…‰ ®… M…÷V…Æ˙…i…
22 ¥…‰ GÚ®… {…Æ˙ +…i…… Ω˲* n‰˘∂… ®… 13 Æ˙…V™… +…ËÆ˙ E‰Úxp˘∂…… ∫…i… |…n‰˘∂… B‰∫…‰
ΩΔ˲  EÚ  V…xΩ˛…Âx…‰ =x…E‰Ú  n˘™…‰ M…™…‰ ∞¸{…™…… ®… ∫…‰ <∫… ¥…π…« 50 |… i…∂…i… ∫…‰ ¶…“
V™……n˘… J…S…«  EÚ™…… l…… B‰∫…… ={…Æ˙…‰HÚ +Ω‰˛¥……±… ®… §…i……™…… M…™…… Ω˲*
+Ω‰˛¥……±… ®… B‰∫…… §…i……™…… M…™……  EÚ Æ˙…π]≈ı“™… ®……i…fii¥… ±……¶… ™……‰V…x…… +…ËÆ˙
V…x…x…“ ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…¶…“ {…ΔS……™…i……‰ ®…Â, +…ΔM…h…¥……b˜“
E‰Úxp˘…Â ®…Â ∫……¥…«V… x…EÚ +…Æ˙…‰M™… E‰Úxp˘…Â ®…Â, +…ËÆ˙ i……±…÷EÚ… i…l……  V…±±……
Ω˛…ÏŒ∫{…]ı±…… ®… |…EÚ… ∂…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B, +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙ ®… Ω˛x…‰ {…ΔS……™…i… ¶…¥…x…
+…ËÆ˙ +…ΔM…h…¥……b˜“ E‰Úxp˘… {…Æ˙ ±……¶……l…‘ +Æ˙V…n˘…Æ˙… EÚ“ ™……n˘“ ¶…“ ±…M……<«
V……x…“ S…… Ω˛B* <∫… i…Æ˙Ω˛ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˲  EÚ <x… ∫…§… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ M…÷V…Æ˙…i…
®… x…Ω˛” n˘“ M…<«*

70

23.
®…Ω˛…i®…… ®…Δ n˘Æ˙ §…x……™…… V……i…… Ω˲
±…‰ EÚx… +…ΔM…x…¥……b˜“ x…Ω˛”
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 1975 ®…Â 6 ¥…π…« i…EÚ E‰Ú §…SS…‰, 11 l…“ 18 ¥…π…« EÚ“
 EÚ∂……‰Æ˙“+…Â, ∫…M…¶……« ∫j…“+… +…ËÆ˙ ®……i……+… E‰Ú {……‰π…h… E‰Ú  ±…B ∫…ΔEÚ ±…i… §……±…
 ¥…EÚ…∫… ∫…‰¥…… (<Œx]ıO…‰b‰˜]ı S……<±b˜ b‰˜¥…±…{…®…‰x]ı ∫…Ã¥…∫…-+…<«∫…“b˜“B∫…) x……®…EÚ BEÚ
EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ ∂…÷∞¸+…i… EÚ“ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú +xi…M…«i… n‰˘∂…¶…Æ˙ ®… +…ΔM…x…¥……b˜“ E‰Úxp˘…Â
EÚ“ ™……‰V…x…… S…±…i…“ Ω˲* <∫… ™……‰V…x…… EÚ… +®…±… M…÷V…Æ˙…i… ®…  EÚi…x…… J…Æ˙…§… i…Æ˙“E‰Ú
∫…‰ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲ =∫…EÚ… {…n˘…«°Ú…∂… E‰ÚM… x…‰ 2011-12 E‰Ú E‰ÚM… E‰Ú +Ω‰˛¥……±… ®… |…∫i…÷i…
 EÚ™…… M…™…… Ω˲*
2008-09 i…EÚ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ∫…Δ{…⁄h…« J…S…« n‰˘i…“ l…“* =∫…E‰Ú
§……n˘ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ 90% +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ 10% J…S…« n‰˘M…“ B‰∫…… i…™… Ω÷˛+…*
V…§…  EÚ <∫…®… V……‰ +x™… {……‰π…h… EÚ…™…«GÚ®… S…±…i…‰ ΩÈ˛ =∫…®… 50% J…S…« E‰Úxp˘
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ 50% J…S…« Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n‰˘i…“ Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú §…Ω÷˛i…
∫…‰ ∞¸{…™…‰ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B  n˘™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* =∫…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
<∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +®…±… ®…  x…EfiÚπ]ı Ω˲*
<∫… ™……‰V…x…… ®… {…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h…  n˘™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ , Æ˙∫…“EÚÆ˙h… ¶…“  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛,
+…Æ˙…‰M™… EÚ“ V……ΔS… EÚ“ V……i…“ Ω˲, {……‰π…h… +…ËÆ˙ +…Æ˙…‰M™… E‰Ú  ¥…π…™… ®…  ∂…I…h…  n˘™……
V……i…… Ω˲* +…ËÆ˙ 6 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ¥……±…‰ §…SS…… EÚ…‰ ∫E⁄Ú±… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ §……±…®…Δ n˘Æ˙ ®…Â
 ∂…I…h…  n˘™…… V……i…… Ω˲* Æ˙…V™… E‰Ú M…Æ˙“§…… EÚ…‰ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú ±……¶…  ®…±…‰ B‰∫…… ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…Ω˛” S……Ω˛i…“ B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲* <∫… ±…B <∫… ™……‰V…x…… EÚ… {……±…x… ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…Δ¶…“Æ˙i…… ∫…‰ x…Ω˛” EÚÆ˙i…“*
¶……Æ˙i… E‰Ú EÚ®{]≈ı…‰±…Æ˙ Bxb˜ +…Ï b˜]ıÆ˙ V…x…Æ˙±… (E‰ÚM…) u˘…Æ˙… ®……S…«-2010 E‰Ú
Æ˙…‰V… {…⁄Ɖ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ¥…π…« E‰Ú  ±…B V……‰ +Ω‰˛¥……±… |…∫i…÷i… Ω÷˛+… Ω˲ <∫…®… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
+…ΔM…h…¥……b˜“ ™……‰V…x……  EÚi…x…“ J…Æ˙…§… S…±… Æ˙Ω˛“ Ω˲ §™……‰Æ˙… +Ω‰˛¥……±… x…Δ§…Æ˙ 4 ®… {…fiπ`ˆ
71

x…Δ§…Æ˙ 45 +…ËÆ˙ 46 E‰Ú >{…Æ˙  n˘™…… M…™…… Ω˲* =x… V……x…EÚ… Æ˙™…… ®… ∫…‰ E÷ÚUÙ
V……x…EÚ…Æ˙“ ™…Ω˛…ƒ n“˘ M…<« Ω˲* <x… V……x…EÚ… Æ˙™…… EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ˙ B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲  EÚ x…Ɖ˙xp˘
®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®… EÚΩ˛“ ¶…“ ∫…÷∂……∫…x…  n˘J……<« x…Ω˛” n‰˘i……!
1. M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… ®… 75,480 +…ΔM…h…¥……b˜“ E‰Úxp˘ Ω˛…‰x…‰ S…… Ω˛B* <∫… {…Æ˙
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… ®……x…EÚ §…x……B M…™…‰ Ω˲ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ =x…EÚ…
{……±…x… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* ={…Æ˙…‰HÚ +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú ∫……®…x…‰ Æ˙…V™… ®…Â 52,137
+…ΔM…h…¥……b˜“ E‰Úxp˘ ®…ΔV…⁄Æ˙ Ω÷˛B ΩË˛Δ +…ËÆ˙ ∫…Ω˛“ |…®……h… ®… S…±…i…‰ ΩË˛Δ  ∫…°«Ú
50,225* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω÷˛+…  EÚ Æ˙…V™… EÚ“ 1.87 EÚÆ˙…‰c˜ EÚ“ |…V……
+…ΔM…x…¥……b˜“ E‰Úxp˘… u˘…Æ˙… V……‰ ∫…‰¥…… n˘“ V……i…“ Ω˲ =∫…∫…‰ ¥…Δ S…i… Ω˲* ¶……Æ˙i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ x…¥…®§…Æ˙-2008 ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ x…™…‰ ®……x…nΔ˘b˜ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
x…™…“ +…ΔM…h…¥……b˜“ J……‰±…x…‰ E‰Ú  ±…B n˘∫i……¥…‰V… ¶…‰V…x…‰ EÚ…‰ EÚΩ˛… l…… ±…‰ EÚx…
=∫…®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…‰ V…®®…‰n˘…Æ˙ Æ˙Ω˛“ +…ËÆ˙ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ x…™…“ +…ΔM…h…¥……b˜“
J……‰±…x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« ¶…“ +Æ˙V…“ x…Ω˛” ¶…‰V…“! Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ M…Æ˙“§…
§…SS……Â,  EÚ∂……‰Æ˙“+…Â, v……j…“ ®……i……+… +…ËÆ˙ ∫…M…¶……« ∫j…“+… EÚ“ EÚ…‰<« ÀS…i…… Ω˛“
x…Ω˛” B‰∫…… ∫{…π]ı  n˘J……<« n‰˘i…… Ω˲*
2. E‰ÚM… u˘…Æ˙… Æ˙…V™… E‰Ú 8  V…±……‰ ®… 123 +…ΔM…x…¥……b˜“+… EÚ“ V……ƒS… EÚ“ M…<«
 V…∫…®… §…i……™…… M…™……  EÚ 9% ∫…‰ 50% +…ΔM…x…¥……b˜“+… ®… ®…EÚ…x…, {…“x…‰ EÚ…
{……x…“ +…ËÆ˙ ∂……ËS……±…™… V…Ë∫…“ ®…⁄±…¶…⁄i… ∫…÷ ¥…v…… ¶…“ x…Ω˛” l…“* x……§……b«˜ E‰Ú {……∫…
∫…‰ ±……‰x… ±…‰EÚÆ˙ 3,333 +…ΔM…x…¥…… b˜™……Δ §…x……x…‰ EÚ“ ®…ΔV…⁄Æ˙“  ®…±…“ ±…‰ EÚx…
1979 +…ΔM…h…¥……b˜“™……ƒ Ω˛“ §…x……<« M…<«* §……EÚ“ EÚ“ +…ΔM…h…¥……b˜“ §…x……<« Ω˛“
x…Ω˛” M…<«* n‰˘∂…- ¥…n‰˘∂… E‰Ú =t…‰M…{… i…+… EÚ…‰ ®…Ω‰˛®……x… §…x……x……, +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {…Ë∫……‰Δ ∫…‰ ¶……V…{…… EÚ… n‰˘∂…¶…Æ˙ ®… |…S……Æ˙-|…∫……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
∫…§…EÚ…‰ ®…Ω˛…i®…… ®…Δ n˘Æ˙, M……Δv…“x…M…Æ˙ ®… §…÷±……x…… ∫……®……x™… Ω˛…‰ M…™…… Ω˲* ±…‰ EÚx…
®…Ω˛…i®…… ®…Δ n˘Æ˙ §…x……x…‰ ¥……±…‰ ®…÷J™… ®…Δj…“ +…ΔM…x…¥……b˜“ §…x…… x…Ω˛” ∫…EÚi…‰*
+M…Æ˙ <∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛i…‰ ΩËΔ˛ i……‰ ™…Ω˛“ Æ˙…V™… EÚ…  ¥…EÚ…∫… ¶…“ Ω˲*
3. +…ΔM…x…¥……b˜“ E‰Ú +xi…M…«i… {…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h… E‰Ú EÚ…™…«GÚ®… S…±…i…‰ Ω˲Δ* <∫…
EÚ…™…«GÚ®… EÚ… ±……¶… ®… Ω˛±……+… EÚ…‰  ®…±…x…… S…… Ω˛B l……* ±…‰ EÚx… =∫…®…Â
72

4.

5.

6.

63.37 ±……J… ®… Ω˛±……+… EÚ…‰ <∫…EÚ… ±……¶…  ®…±…… Ω˛“ x…Ω˛”* Ω˛Æ˙ ¥…π…«
±……¶……l…‘ ®… Ω˛±……+… EÚ…‰ ¥…π…« ®… ®……j… 204  n˘x… Ω˛“ {…÷Æ˙EÚ {……‰π…h…  n˘™……
M…™……* Æ˙…V™… ®… |…i™…‰EÚ i…“∫…Æ˙… §……±…EÚ E÷Ú{……‰π…h… ∫…‰ {…“ b˜i… Ω˲* ™……x…“ 33
|… i…∂…i… §…SS…‰ E÷Ú{……‰π…h… E‰Ú  ∂…EÚ…Æ˙ §…x…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛ * +…ËÆ˙ +…ΔM…h…¥……b˜“ E‰Ú u˘…Æ˙…
 EÚ∂……‰Æ˙“+… E‰Ú {……‰π…h… E‰Ú  ±…B Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«GÚ®… S…±…i…‰ ΩË˛Δ +…ËÆ˙ <∫…®… 27
|… i…∂…i… ∫…‰ 48 |… i…∂…i… i…EÚ EÚ“ J……<« Æ˙Ω˛“ Ω˲*
Ω˛n˘ i…§… {……Æ˙ Ω˛…‰ V……i…“ Ω˲ V…§… §…SS…… E‰Ú  ±…B Æ˙∫…“EÚÆ˙h… EÚ… EÚ…®… ¶…“ ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…Ω˛“ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ Ω˲* E‰ÚM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…ΔM…x…§……c˜“+…Â
®… Æ˙∫…“EÚÆ˙h… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú EÚ…‰<« ¶…“ n˘∫i……¥…‰V… |……{i… x…Ω˛” Ω˲* C™…… <∫…EÚ…
+l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ +…ΔM…x…¥……b˜“+… ®… §…SS…… EÚ…‰  ¥… ¥…v… Æ˙…‰M…… ∫…‰ §…S……x…‰ E‰Ú
 ±…B EÚ…‰<« Æ˙∫…“ n˘“ Ω˛“ x…Ω˛” M…<« ™…… §…Ω÷˛i… EÚ®… §…SS…… EÚ…‰ Æ˙∫…“ n˘“˘ M…<«, <∫…“
 ±…B EÚ…‰<« ¶…“ n˘∫i……¥…‰V… x…Ω˛” Æ˙J…… M…™…… Ω˲* E‰ÚM… x…‰ =∫…E‰Ú +Ω‰˛¥……±… x…Δ.
4 {…‰V… x…Δ. 45 {…Æ˙ B‰∫…… §…i……™…… Ω˲  EÚ ®…‰ b˜EÚ±…  EÚ]ı EÚ“ J…Æ˙“˙n˘“,  V…±±……
 ¥…EÚ…∫… + v…EÚ… Æ˙+… (b˜“b˜“+…‰)x…‰ EÚ“ Ω˛“ x…Ω˛”* EÚΩ˛…ƒ ∫…‰ J…Æ˙“n‰˘? =x…EÚ…‰
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ |…∂…Δ∫…… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ EÚ…™…«GÚ®… ∫…‰ ∫…®…™…  ®…±…‰ i……‰ ¥…‰ §…SS……Â
E‰Ú  ±…B Æ˙∫…“EÚÆ˙h… EÚ… EÚ…®… EÚƉ˙*
E‰ÚM… E‰Ú u˘…Æ˙…  V…x…  V…±……Â ®…Â V……ƒS… EÚ“ M…<« =x…  V…±……Â ®…Â 34.28 ±……J…
§…SS…… EÚ… {…ΔV…“EÚÆ˙h… Ω÷˛+… Ω˲ ±…‰ EÚx… =∫…®… ∫…‰ 26.94 ±……J… §…SS…‰ Ω˛“ {…⁄¥…«
∂……±……  ∂…I…h… ™……x…“  EÚ {…Ω˛±…“ EÚI…… ∫…‰ {…Ω˛±…‰  n˘™…‰ V……x…‰ ¥……±…‰  ∂…I…h…
E‰Ú  ±…B +…ΔM…x…¥……c˜“ x……Âv… EÚ“ M…<« Ω˲* =x… §…SS…… EÚ…‰ BEÚ ¶…“  EÚ]ı x…Ω˛”
 ®…±…“* V……‰ ]≈ı…< ∫…EÚ±… §…SS…… E‰Ú  ±…B J…Æ“˙n˘“ M…<« ¥…Ω˛ ¶…“ J…Æ˙…§… M…÷h…¥…k……
¥……±…“ l…“*
§……±…  ¥…EÚ…∫… |……‰V…‰C]ı + v…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…™…EÚ §……±…  ¥…EÚ…∫… |……‰V…‰C]ı
+ v…EÚ…Æ˙“ EÚ“ 54 V…M…Ω˛… {…Æ˙ ¶…i…‘ EÚÆ˙x…“ l…“  V…∫…®… ∫…‰ ®……j… 20 EÚ“ Ω˛“
¶…i…‘ Ω÷˛<«* 220 ∫…÷{…Æ˙¥……<«V…Æ˙ EÚ“ ¶…i…‘ E‰Ú  ±…B ®…ΔV…⁄Æ˙“  ®…±… M…<« l…“* <∫…
i…Æ˙Ω˛ +…ΔM…¥…¥……c˜“+… E‰Ú EÚ…®… E‰Ú  ±…B EÚ…™…«EÚi……« (+ v…EÚ…Æ˙“) Ω˛“ x…Ω˛”
Ω˛…ÂM…‰ i……‰ +…ΔM…x…¥……b˜“ ®… EÚ…®…  EÚ∫… i…Æ˙Ω˛ S…±…‰M……? M…Æ˙“§… §…SS……Â, ®… Ω˛±……+…Â,
73

7.

8.

9.

v……j…“ ®……i……+…Â +…ËÆ˙ ∫…M…¶……« ∫j…“+…Â E‰Ú +…Æ˙…‰M™… +…ËÆ˙  ∂…I…h… E‰Ú  ±…B
S…±…x…‰ ¥……±…“ +…ΔM…x…¥……b˜“ EÚ“ ¶…i…‘ E‰Ú  ±…B ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ∫…®…™… Ω˛“
x…Ω˛”  ®…±…i……*
§……±…  ¥…EÚ…∫… |……‰V…‰C]ı + v…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ ∫…÷{…Æ˙¥……<«V…Æ˙ E‰Ú  ±…B +…ΔM…x…¥……b˜“
EÚ“ ®…÷±……EÚ…i… ±…‰EÚÆ˙ ¥…Ω˛ ∫…Ω˛“ ∞¸{… ∫…‰ S…±… Æ˙Ω˛“ Ω˲  EÚ x…Ω˛” ™…Ω˛ n‰˘J…x……
=x…EÚ… EÚ…®… Ω˲* ™…Ω˛ =x…EÚ“ ®…÷J™…  V…®®…‰n˘…Æ˙“ Ω˲* ±…‰ EÚx… =xΩ˛…Âx…‰ 50
|… i…∂…i… ∫…‰ 52 |… i…∂…i… +…ΔM…x…¥……b˜“+… EÚ“ ®…÷±……EÚ…i… ±…“ Ω˛“ x…Ω˛”* ™…Ω˛
V……x…EÚ…Æ˙“ =xΩ˛”  V…±…… EÚ“ Ω˲  V…x…EÚ“ V……ƒS… E‰ÚM… x…‰ EÚ“ Ω˲* ™……x…“  EÚ
<x…E‰Ú +±……¥…… +x™…  V…±…… EÚ“ ¶…“ ™…Ω˛“ Œ∫l… i… Ω˛…‰M…“ B‰∫…… ®……x…… V……
∫…EÚi…… Ω˲* +…ËÆ˙ ™…Ω˛ V……ƒS… 2007-12 E‰Ú 5 ¥…π……Ê E‰Ú ∫…®…™… E‰Ú  ±…B EÚ“
M…<« l…“* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ™…Ω˛ Œ∫l… i… ∫…i…i… 5 ¥…π…« i…EÚ S……±…⁄ Æ˙Ω˛“
l…“*
E‰ÚM… E‰Ú u˘…Æ˙… 320 +…ΔM…x…¥……b˜“+… EÚ“ V……ƒS… EÚ“ M…<«*  V…∫…®… §…i……™…… M…™……
 EÚ 26 |… i…∂…i… ®… Ω˛±…… EÚ…™…«EÚÆ˙… x…‰ P…Æ˙… EÚ“ ®…÷±……EÚ…i… ±…“ Ω˛“ x…Ω˛”. +…ËÆ˙
§…SS……Â,  EÚ∂……‰Æ˙“+…Â, v……j…“ ®……i……+…Â, ∫…M…¶……« ∫j…“+… EÚ…‰ ∫…‰¥…… n‰˘i…“ Ω˛“ x…Ω˛”
l…“* =x…E‰Ú >{…Æ˙ n‰˘J…Ɖ˙J… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« + v…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰i…… Ω˛“ x…Ω˛”
l……*
E‰ÚM… x…‰ =∫…E‰Ú +Ω‰˛¥……±… ®… {…fiπ`ˆ x…Δ§…Æ˙ 46 {…Æ˙ ™…Ω˛ §…i……™…… Ω˲  EÚ <∫…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ®…… Ω˛i…“,  ∂…I…h… +…ËÆ˙ ∫…ΔS……Æ˙ (+…<«<∫…“) EÚ… V……‰ ={…™……‰M…
Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B l…… ¥…Ω˛ ¶…“ x…Ω˛” Ω÷˛+…* Ω÷˛+… ¶…“ i……‰ §…Ω÷˛i… EÚ®… V…M…Ω˛… {…Æ˙*
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <x°Ú…‰∫…“]ı“ +…ËÆ˙  M…}]ı ∫…]ı“ §…x…… ∫…EÚi…“ Ω˲ +…ËÆ˙ J…÷n˘
<x°Ú…‰]‰ıEÚ ®… n‰˘∂… ¶…Æ˙ ∫…‰ +…M…‰ ΩÈ˛ B‰∫…… ¥…Ω˛ §……‰±…i…‰ Ω˲ ±…‰ EÚx… +…ΔM…x…¥……b˜“
V…Ë∫…‰ ®…⁄±…¶…⁄i… EÚ…™…«GÚ®…… E‰Ú  ±…B +…<«<∫…“ ∫……®…O…“ EÚ… ={…™……‰M… x…Ω˛” EÚÆ˙
∫…EÚi…‰! <∫…‰ Ω˛“ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛ , ∫…®…Z…‰?

74

24.
M…÷V…Æ˙…i… MGNREGA E‰Ú ∫…ΔS……±…x… ®…Â
¥……™…•…x]ı x…Ω˛”
Æ˙…π]≈ı“™… O……®…“h… Æ˙…‰V…M……Æ˙ M……ÆΔ˙]ı“ v……Æ˙…-2005 EÚ…®… EÚ… Ω˛EÚ |…∫l…… {…i…
EÚÆ˙i…… Ω˲ +…ËÆ˙ O……®…  ¥…∫i……Æ˙… ®… Æ˙…‰V…M……Æ˙ EÚ“ M……ÆΔ˙]ı“ n‰˘i…… Ω˲* ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i…
<∫… v……Æ˙… E‰Ú +®…±… ®…  EÚi…x…… EΔÚM……±… Œ∫l… i… ®… Ω˲ ¥…Ω˛ Ω˛®… x…“S…‰  n˘™…‰ M…™…‰ ®…÷q˘…‰
{…Æ˙ ∫…‰ V……x…ÂM…‰:
EÚ…™……Ê E‰Ú +®…±… ®… n‰˘Æ˙“
<∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… V……‰ EÚ…®…  EÚ˘™…‰ M…™…‰ ΩË˛Δ =x…E‰Ú +®…±… ®… §…Ω÷˛i… n‰˘Æ˙“
Ω÷˛<« Ω˲* i……. 20-1-2010 EÚ“ Œ∫l… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E÷Ú±… 5,440 EÚ…®… n‰˘Æ˙“ ∫…‰ Ω˛…‰
Æ˙Ω‰˛ Ω˲Δ* ∫…§…∫…‰ V™……n˘… {…ΔS…®…Ω˛…±…  V…±…‰ ®… 1236 EÚ…™…« +…ËÆ˙ ∫……§…Æ˙EÚ…Δ`ˆ… ®… 1195
EÚ…®… ®… n‰˘Æ˙“ Ω÷˛<« Ω˲* EÚ…™……Ê ®…  EÚi…x…‰  n˘x… n‰˘Æ˙“ Ω÷˛<« Ω˲ =∫…EÚ“  ¥…M…i…¥……Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“
EÚ…‰π]ıEÚ x…Δ§…Æ˙ 1 ®… n˘“ M…<« Ω˲*
§…‰Æ˙…‰W…M……Æ˙“ ¶…il…… n‰˘x…‰ ®…  ¥…±…Δ§…
 V…x… ±……‰M…… EÚ…‰ Æ˙…‰V…M……Æ˙“ x…Ω˛”  ®…±…i…“ =x… ±……‰M…… EÚ…‰ §…‰EÚ…Æ˙“ ¶…il……  n˘™……
V……i…… Ω˲* <∫… ™……‰V…x…… ®… M……ÆΔ˙]ı“ ∂…§n˘ EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Æ˙…‰V…M……Æ˙“ ®……ΔM…x…‰
¥……±…… EÚ…‰ EÚ…®… n‰˘x…‰ EÚ… +…∑……∫…x… n‰˘i…“ Ω˲ ±…‰ EÚx… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  V…x… ±……‰M…… EÚ…‰ EÚ…®…
x…Ω˛” n‰˘i…“ i……‰ =x… ±……‰M…… EÚ…‰ §…‰Æ˙…‰W…M……Æ˙“ ¶…il…… n‰˘M…“* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ <∫…EÚ…
¶…“ {……±…x… x…Ω˛”  EÚ™……* 2009-10 ®… E÷Ú±… 1,36,549 ®……x…¥… n˘x… EÚ… §…‰Æ˙…‰W…M……Æ˙“
¶…il…… n‰˘x…… §……EÚ“ l……* V…§… EÚ n˘…Ω˛…‰n˘ ®… ®……j… 4,491 ®……x…¥… n˘x… EÚ… §…‰Æ˙…‰W…M……Æ˙“
¶…il…… Ω˛“  n˘™…… M…™…… l……*
n‰˘Æ˙“ ∫…‰ ¥…‰i…x… n‰˘x……
 V…xΩ² Æ˙…π]≈ı“™… O……®…“h… Æ˙…‰V…M……Æ˙ M……ÆΔ˙]ı“ ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… EÚ…®…  ®…±…i……
Ω˲ =x…EÚ…‰ ¥…‰i…x… ∫…Ω˛“ ∫…®…™… {…Æ˙  ®…±… V……x…… S…… Ω˛B B‰∫…… <∫… ™……‰V…x…… EÚ“ ®……M…« Ɖ˙J……
®… n˘∂……«™…… M…™…… Ω˲* <∫…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ®…  V…x… ±……‰M…… EÚ…‰ EÚ…®…  ®…±…… Ω˲
75

=x…EÚ…‰ ¥…‰i…x… n‰˘Æ˙“ ∫…‰  ®…±…i…… Ω˲ B‰∫…… §…i……™…… M…™…… Ω˲* i……. 20-1-2010 EÚ“ Œ∫l… i…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…V…Æ˙“{…j…EÚ ®…  V…x… ±……‰M…… EÚ…‰ ¥…‰i…x… n‰˘Æ˙“ ∫…‰  ®…±…… =∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
EÚ…‰π]ıEÚ x…Δ§…Æ˙ 2 ®… n˘“ M…<« Ω˲* ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ¥…‰i…x… ®… n‰˘Æ˙“ i……{…“  V…±±…‰ ®…Â
14,805 Ω˛…V…Æ˙“{…j…EÚ ®… 5.30 EÚÆ˙…‰c˜ ∞¸{…™…‰ EÚ“ Ω÷˛<«* =∫…E‰Ú §……n˘ n⁄˘∫…Ɖ˙ GÚ®… {…Æ˙
EÚSUÙ  V…±±…‰ ®… 9549 Ω˛…V…Æ˙“{…j…EÚ ®… 5.26 EÚÆ˙…‰c˜ ∞¸{…™…‰ n‰˘Æ˙“ ∫…‰  n˘™…‰ M…™…‰*
EÚ…‰π]ıEÚ x…Δ. 1 Δ  ¥…±…Δ§… E‰Ú EÚ…™…« (i……. 20-1-2010 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙)
 EÚi…x…‰  n˘x…
 EÚi…x…‰ EÚ…™…«
1 ∫…‰ 30
2,004
30 ∫…‰ 60
1,077
60 ∫…‰ 90
689
90 ∫…‰ V™……n˘…
1,670
E÷Ú±…
5440
V……‰§… EÚ…b«˜ x…Ω˛”  n˘™…‰ M…™…‰
™…Ω˛ ™……‰V…x…… ®……ΔM…|…‰ Æ˙i… ™……‰V…x…… Ω˲* ™……x…“  EÚ  V…∫…EÚ…‰ EÚ…®… S…… Ω˛B =∫…‰
+{…x…‰ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ… x……®…  ±…J…¥……x…… {…c˜i…… Ω˲* <∫…EÚ“ x……Âv… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ Ω˛“ =∫…EÚ…‰
BEÚ V……‰§… EÚ…b«˜  n˘™…… V……i…… Ω˲* <∫… ™…… n˘ ®… ∫…‰  EÚ∫…“ ¶…“ ¥™… HÚ EÚ…‰ Æ˙…‰V…M……Æ˙
 ®…±…i…… Ω˲* ±…‰ EÚx… x……®…  ±…J……™…… Ω˛…‰ ±…‰ EÚx… V……‰§… EÚ…b«˜ x…Ω˛”  ®…±…‰ i……‰ Æ˙…‰V…M……Æ˙“
x…Ω˛”  ®…±…i…“*
V……‰§… EÚ…b«˜ n‰˘x…‰ EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ O……®… {…ΔS……™…i… EÚ“ Ω˛…‰i…“ Ω˲  EÚ V…Ω˛…ƒ ¥™… HÚ
EÚ…®… ®……ΔM…x…‰ V……i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®… i……. 20-1-2010 EÚ“ Œ∫l… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
2009-10 ®… E÷Ú±… 1,45,622 {… Æ˙¥……Æ˙ B‰∫…‰ ΩË˛Δ  V…x…EÚ… x……®… <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú
+xi…M…«i… Ω˲ ±…‰ EÚx… =xΩ² V……‰§… EÚ…b«˜ x…Ω˛”  n˘™…‰ M…™…‰*
∫……§…Æ˙EÚ…Δ`ˆ… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ B‰∫…… BEÚ ¶…“  V…±…… x…Ω˛” V…Ω˛…ƒ {…Æ˙ V……‰§… EÚ…b«˜ ∫…¶…“
{…ΔV…“EfiÚi… {… Æ˙¥……Æ˙… EÚ…‰  ®…±…‰ Ω˛…‰* ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ¥…c˜…‰n˘Æ˙…  V…±…‰ ®… 25,906, n˘…Ω˛…‰n˘
 V…±…‰ ®… 25,497 +…ËÆ˙ §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ…  V…±…‰ ®… 23,436 {… Æ˙¥……Æ˙… EÚ…‰ V……‰§… EÚ…b«˜

x…Ω˛”  n˘™…‰ M…™…‰*
M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… {… Æ˙π…n˘ EÚ“ Æ˙S…x…… ®…Â  ¥…±…Δ§…
Æ˙…π]≈ı“™… O……®…“h… Æ˙…‰V…M……Æ˙ M……ÆΔ˙]ı“ + v… x…™…®…-2005 EÚ“ v……Æ˙…-12(1) ®…Â
|…i™…‰EÚ Æ˙…V™… ®… Æ˙…V™… ∫i…Æ˙ EÚ“ B‰∫…“ {… Æ˙π…n˘ EÚ“ Æ˙S…x…… E‰Ú  ±…B ®…ΔV…⁄Æ˙“ n˘“˘ M…<«
Ω˲* B‰∫…“ {… Æ˙π…n˘ EÚ“ Æ˙S…x…… E‰Ú  ±…B Æ˙…V™… EÚ…‰ v……Æ˙… EÚ“ EÚ±…®…-32 (2) E‰Ú
+xi…M…«i… ∫…k…… n˘“ M…<« Ω˲* {…ÆΔ˙i…÷ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ v……Æ˙… E‰Ú +®…±… E‰Ú ±…M…¶…M…
3 ¥…π…« E‰Ú §……n˘ i……. 18-7-2008 EÚ…‰ M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… Æ˙…‰V…M……Æ˙ M……ÆΔ˙]ı“ {… Æ˙π…n˘ EÚ“
Æ˙S…x…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B + v…∫…⁄S…x…… V……Æ˙“ EÚ“*
EÚ…‰π]ıˆEÚ x…Δ. 2 ¥…‰i…x… EÚ… n‰˘Æ˙“ ∫…‰ ¶…÷M…i……x… (i……. 20-1-2010 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙)
 EÚi…x…‰  n˘x…
Ω˛…V…Æ˙“ {…j…EÚ
∞¸{…™…‰ EÚÆ˙…‰c˜ ®…Â
n‰˘Æ˙“ ∫…‰ ¶…÷M…i……x…
EÚ“ ∫…ΔJ™……
16 ∫…‰ 30
22,364
12.45
31 ∫…‰ 60
27,094
14.51
61 ∫…‰ 90
15,161
7.45
90 ∫…‰ V™……n˘…
11,637
5.80
E÷Ú±…
76.256
40.21
B‰∫…“ {… Æ˙π…n˘ EÚ“ Æ˙S…x…… <x… EÚ…™……Á E‰Ú  ±…B EÚ“ V……BM…“ B‰∫…… +Ω˛®…n˘…§……n˘
EÚ“ Æ˙…V™… O……®…  ¥…EÚ…∫… ∫…Δ∫l……, Œ∫{…{…… EÚ“ ∫…⁄S…x…… {…÷Œ∫i…EÚ… ®… §…Ω÷˛i… ∫…®…™… {…Ω˛±…‰
Ω˛“ |…EÚ… ∂…i…  EÚ™…… M…™…… l……* {… Æ˙S…™… <x… ∫…¶…“ §……i…… E‰Ú  ±…B Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰
∫…±……Ω˛ n‰˘M…“ B‰∫…… <∫…®…  ±…J…… M…™…… Ω˲:
1. {…∫…Δn˘M…“ E‰Ú EÚ…™…«  x…v……« Æ˙i… Ω˛…ÂM…‰*
2. |…M… i… EÚ“ ∫…®…“I…… EÚÆ˙E‰Ú +®…±… E‰Ú ∫…÷v……Æ˙ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ∫…÷Z……¥…
n‰˘M…“*
3. Æ˙…V™…  ¥…v……x…∫…¶…… E‰Ú ∫…®…I…  n˘™…… V……x…‰ ¥……±…… ¥……Ãπ…EÚ +Ω‰˛¥……±… i…Ë™……Æ˙
EÚƉ˙M…“*

76

77

{…ÆΔ˙i…÷ B‰∫…“ {… Æ˙π…n˘ EÚ“ Æ˙S…x…… EÚ“ Ω˛…‰ i……‰ B‰∫…‰ EÚ…®… Ω˛…‰* i……. 31-3-2007
i…EÚ 27 Æ˙…V™…… ®… <∫… {… Æ˙π…n˘ EÚ“ Æ˙S…x…… x…Ω˛” Ω÷˛<« +…ËÆ˙ <∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…
∫…®……¥…‰∂… ¶…“ l……* +…∂S…™…« EÚ“ §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ i……. 18-7-2008 EÚ“ + v…∫…⁄S…x……
®… Æ˙…V™… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ ®…  EÚi…x…‰ ∫…n˘∫™… Ω˛…ÂM…‰ ™…Ω˛ ¶…“ x…Ω˛” §…i……™…… M…™……* V…§… EÚ,
™…Ω˛ {… Æ˙π…n˘ 6 ∫…¶™…… EÚ“ §…x…“ Ω÷˛<« EÚ…Æ˙…‰§……Æ˙“ ∫… ®… i… u˘…Æ˙…  x…™…÷HÚ Ω˛…‰M…“ B‰∫……
=∫…®… §…i……™…… M…™…… Ω˲*
EÚ…x…⁄x… EÚ“ v……Æ˙…-12 (1) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Æ˙…V™… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ ®…Â 1 +v™…I…, Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ <SUÙ… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…n˘∫™… +…ËÆ˙ 15 ∫…‰ V™……n˘… x…Ω˛” =i…x…‰
 §…x…-∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…n˘∫™… Ω˛…‰x…‰ S…… Ω˛B* +…ËÆ˙  §…x…-∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…n˘∫™…… ®… EÚ®… ∫…‰ EÚ®…
BEÚ  i…Ω˛…<« +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i…, +x…÷∫…⁄ S…i… V…x…V…… i…, +x™… {…UÙ…i… ¥…M…« +…ËÆ˙ +±{…
∫…ΔJ™…EÚ E‰Ú ±……‰M… Ω˛…‰ B‰∫…“ ∂…i…« ¶…“ <∫… v……Æ˙… ®… EÚ“ M…<« l…“* {…ÆΔ˙i…÷ B‰∫…“ EÚ…‰<« ¶…“
∂…i…« M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú u˘…Æ˙… |… ∫…r˘ + v…∫…⁄S…x…… ®… x…Ω˛” l…“*
B®…. +…<«. B∫…. ®… ®…… Ω˛i…“ x…Ω˛” n˘“˘ M…<«:
<∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +®…±… E‰Ú +xi…M…«i… ∫…¶…“ Æ˙…V™…… EÚ“ ∫…¶…“ ∫…⁄S…x…… BEÚ Ω˛“
∫l……x… {…Æ˙ |……{i… Ω˛…‰ <∫…E‰Ú  ±…B =∫…®…Â ∫…⁄S…x…… E‰Ú BEÚj…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ x……Âv… E‰Ú  ±…B
®…‰x…‰V…®…‰x]ı <x°Ú…‰®…Ê∂…x…  ∫…∫]ı®… (B®….+…<«.B∫….) EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… Ω˲*
EÚ…‰π]ıˆEÚ x…Δ. 3: M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ B®…+…<«B∫… ®…Â x……Âv…& 2008-09
|…l…®…
 u˘i…“™… i…fii…“™…
E÷Ú±…
S…Æ˙h… S…Æ˙h… S…Æ˙h…
1  V…±±……
5
3
17
26
2 {…ΔV…“EÚÆ˙h…
6
3
0
9
3 V……‰§…EÚ…b«˜
6
3
0
9
4 EÚ…®… EÚ“ ®……ΔM…
1
3
0
4
5 EÚ…®… EÚ… ∫…ΔS……±…x…
6
3
2
11
6 ∞¸{…™…… EÚ… ∫…ΔS……±…x…
0
1
0
1
7 Ω˛…V…Æ˙“{…j…EÚ
0
1
0
1

E‰Úxp˘ E‰Ú O……®…  ¥…EÚ…∫… ®…Δj……±…™… E‰Ú ∫…Δ™…÷HÚ ∫… S…¥… x…‰ i……. 2-6-2008 E‰Ú
 n˘x… ∫…¶…“ Æ˙…V™……Â EÚ…‰ {…j…  ±…J…EÚÆ˙ ™…Ω˛ §…i……™……  EÚ +M…∫i…-2008 i…EÚ Æ˙…V™……Â
EÚ…‰ B®…+…<«B∫… ®… ®…… Ω˛i…“ n‰˘x…“ Ω˲* ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… <-M…¥…x…«x∫… {…Æ˙ §…Ω÷˛i…
§…Ω÷˛i… §…c‰˜ ¥……n‰  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ , ±…‰ EÚx… B®…+…<«B∫… ®… ®…… Ω˛i…“ n‰˘x…‰ ®… 2008-09
®… V……‰ 11 Æ˙…V™… {…“U‰Ù ΩÈ˛ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… ¶…“ Ω˲*  EÚx…- EÚx… ®…÷q˘…‰ ®…Â
M…÷V…Æ˙…i… {…“U‰Ù Ω˲ =∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰π]ıEÚ x…Δ§…Æ˙ 3 ®… n˘“ M…<« Ω˲*
 ∂…EÚ…™…i……Â EÚ… ={……™…
E‰ÚŒxp˘™… Æ˙…‰V…M……Æ˙ M……ÆΔ˙]ı“ {… Æ˙π…n˘ EÚ“ i……. 27-3-2009 EÚ“ ®…“À]ıM… ®…Â
EÚ…x…⁄x… E‰Ú +®…±… E‰Ú ∫……®…x…‰ Ω÷˛<« °Ú Æ˙™……n˘ E‰Ú  x…¥……Æ˙h… E‰Ú  ±…B BEÚ Æ˙…π]≈ı“™…
Ω‰˛±{…±……<«x… ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<«* <∫…®… ™…Ω˛ ¶…“ §…i……™…… M…™…… Ω˲  EÚ Ω˛ Æ˙™……h……,  Ω˛®……S…±…
|…n‰˘∂…, +…‰ Æ˙∫∫……, =k…Æ˙ |…n‰˘∂…,  ∫…ŒCEÚ®…, M……‰¥……, =k…Æ˙…J…Δb˜, {…Œ∂S…®… §…ΔM……±…,
+…Δn˘…®……x…- x…EÚ…‰§……Æ˙ +…ËÆ˙ {…… b˜S…‰Æ˙“ ®…Â Ω‰˛±{…±……<«x… ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« Ω˲* {…ÆΔ˙i…÷, <x… 14
Æ˙…V™… ™…… E‰Úxp˘∂…… ∫…i… |…n‰˘∂…… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∫…®……¥…‰∂… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… Ω˲*
V…§…  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… <∫… Ω‰˛±{…±……<«x… EÚ“ ∂…÷∞¸+…i… i……. 4-11-2008 E‰Ú
 n˘x… EÚ“ M…<« Ω˲, B‰∫…… {…j… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú O……®… ¥…EÚ…∫…  ¥…¶……M… E‰Ú ∫…Ω˛…™…EÚ EÚ ®…∂…x…Æ˙
u˘…Æ˙…  V…±±……  ¥…EÚ…∫… + v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰  ±…J…… M…™…… Ω˲*
°Ú Æ˙™……n˘… E‰Ú  x…¥……Æ˙h… E‰Ú  ±…B Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…x…⁄x…“ ∫…‰¥…… ∫…k…… ®…Δb˜±… x…‰ ±……‰EÚ
+n˘…±…i… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂…÷∞¸+…i… EÚ“ Ω˲* B‰∫…“ Ω˛“ {…Ω˛±…“ ±……‰EÚ +n˘…±…i…
Z……Æ˙J…Δb˜ ®… ±……i…‰Ω˛Æ˙  V…±…‰ ®… i……. 7-2-2009 E‰Ú  n˘x… ∫l…… {…i… Ω÷˛<«* =∫…®…Â
20,000 E‰Ú∫……‰Δ EÚ…  x…¥……Æ˙h… Ω÷˛+…* B‰∫…“ Ω˛“ ±……‰EÚ +n˘…±…i… EÚh……«]ıEÚ ®… ∫l…… {…i…
Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ Ω˲ B‰∫…… =±±…‰J… {… Æ˙π…n˘ EÚ“ <∫… §…‰`ˆEÚ EÚ“ x……Âv… ®… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®… B‰∫…“
BEÚ ¶…“ +n˘…±…i… ∫l…… {…i… x…Ω˛” Ω÷˛<«*

78

79

∫…ΔEÚ ±…i… §……±…  ¥…EÚ…∫… ™……‰V…x…… (+…<«∫…“b˜“B∫…) ∂……™…n˘ n÷˘ x…™……¶…Æ˙ ®… ∫…¶…“
+z… EÚ…™…«GÚ®…… ®… ∫…§…∫…‰ §…c˜… EÚ…™…«GÚ®… Ω˲* <∫…EÚ… |……ÆΔ˙¶… 1975 ®…  EÚ™…… M…™……
l……* ™……‰V…x…… +…™……‰M… u˘…Æ˙… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…‰ Ω÷˛B n˘∫i……¥…‰V…… ®… <∫…E‰Ú Ω‰˛i…÷ <∫… |…EÚ…Æ˙ Ω˲Δ:
1. {…⁄Æ˙EÚ +…Ω˛…Æ˙ n‰˘EÚÆ˙ i…l…… +…Æ˙…‰M™… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ¥…∫i…÷  ®…±…‰ <∫… ±…B
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +…Æ˙…‰M™…  ¥…¶……M… ∫…‰  ®…±…EÚÆ˙ 6 ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… +…™…÷ ¥……±…‰
§…SS…… E‰Ú +…Æ˙…‰M™… +…ËÆ˙ {……‰π…h… EÚ“ Œ∫l… i… ®… ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙x……*
2. +…ÆΔ˙ ¶…EÚ  ∂…I…… +…ËÆ˙ |……‰i∫……Ω˛x… n‰˘EÚÆ˙ {…⁄¥…«∂……±…… E‰Ú §…SS…… EÚ… ®……x… ∫…EÚ
+…ËÆ˙ ∫……®…… V…EÚ  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰ B‰∫…“ {… Æ˙Œ∫l… i… EÚ…‰ J…c˜… EÚÆ˙x……*
3. ∫…M…¶……« +…ËÆ˙ v……j…“ ®… Ω˛±……+… EÚ…‰ {…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h… n‰˘x……*
4. +…Æ˙…‰M™… +…ËÆ˙ {……‰π…h… EÚ…  ∂…I…h… n‰˘EÚÆ˙ §…SS…… EÚ“ ™……‰M™… ∫…Δ¶……±… E‰Ú  ±…‰
®……i……+… EÚ…‰  ∂…I…h… n‰˘x……*
<∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… Ω˛Æ˙ 1000 ±……‰M…… ®… BEÚ +…ËÆ˙ +… n˘¥……∫…“  ¥…∫i……Æ˙…Â
®…Â Ω˛Æ˙ 700 ±……‰M…… ®… BEÚ +…ΔM…x…¥……b˜“ E‰Úxp˘ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B B‰∫……  x…Œ∂S…i…  EÚ™……
M…™…… Ω˲* ∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı x…‰ i……. 28-11-2001 E‰Ú  n˘x… V……‰ +…n‰˘∂…  n˘™…… l…… =∫… ®…Â
+…<«∫…“b˜“B∫… E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B V……‰ §……i… i…™… Ω÷˛<« l…“ ¥…Ω˛ <∫… |…EÚ…Æ˙ Ω˲:
1. 6 ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… §…SS…… EÚ… 300 E‰Ú±…Æ˙“ +…ËÆ˙ 8-10 O……®… |……‰ ]ıx…  n˘™…… V……B*
2. |…i™…‰EÚ  EÚ∂……‰Æ˙“ EÚ…‰ 500 E‰Ú±…Æ˙“ +…ËÆ˙ 20-25 O……®… |……‰ ]ıx…  ®…±…‰*
3. |…i™…‰EÚ ∫…M…¶……« ∫j…“ +…ËÆ˙ v……j…“ ®… Ω˛±……+… EÚ…‰ 500 E‰Ú±…Æ˙“ +…ËÆ˙ 20-25
O……®… |……‰]ı“x…  ®…±…‰*
4. E÷Ú{……‰π…h… ∫…‰ O…∫i… |…i™…‰EÚ §…SS…‰ EÚ…‰ 600 E‰Ú±…Æ˙“ +…ËÆ˙ 16-20 O……®… |……‰ ]ıx…
 ®…±…‰*
5. ∫…¶…“ V…M…Ω˛… {…Æ˙ +…<«∫…“b˜“B‰∫… EÚ… E‰Úxp˘ Ω˛…‰*

<∫…E‰Ú ={…Æ˙…Δi… i……. 13-12-2006 E‰Ú  n˘x…  °ÚÆ˙ ∫…‰ ∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı x…‰ +…n‰˘∂…
 n˘™……  EÚ +…<«∫…“b˜“B∫… E‰Ú ∫……¥…« j…EÚ“EÚÆ˙h… EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ +…<«∫…“b˜“B∫… EÚ“
∫…¶…“ ∫…‰¥…… ™……x…“  EÚ {…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h…, §…SS…… EÚ“ ¥…fi r˘ EÚ“ n‰˘J…Ɖ˙J…, {……‰π…h… +…ËÆ˙
+…Æ˙…‰M™…,  ∂…I…h…, Æ˙∫…“EÚÆ˙h…, Ɖ˙°ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ {…⁄¥…«∂……±……  ∂…I…h… V…Ë∫…“ ∫…‰¥……Bƒ, ∫…¶…“
∫…M…¶……« ∫j…“+… +…ËÆ˙ v……j…“ ®……i……+… EÚ…‰ i…l……  EÚ∂……‰Æ˙“+… EÚ…‰ |……{i… Ω˛…‰*
™…Ω˛ ™……‰V…x…… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ Ω˲* <∫…EÚ… {……±…x… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙
E‰Úxp˘∂…… ∫…i… |…n‰˘∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ * <∫…E‰Ú  ±…B =x…EÚ…‰ ∫……x…… E‰Ú  ±…B 100 |… i…∂…i…
E‰ÚŒxp˘™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∞¸{…™…… n‰˘i…“ Ω˲* {…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h… Æ˙…V™…… EÚ…‰ +{…x…‰ ∫…Δ∫……v…x……‰ ∫…‰
±……‰M…… EÚ…‰ n‰˘x…… Ω˛…‰i…… Ω˲* 2005-06 ∫…‰ Æ˙…V™…… E‰Ú  ¥…k…“™… §…V…]ı EÚ… 50 |… i…∂…i…
+l…¥…… {…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h… E‰Ú  ±…B =xΩ˛…Âx…‰ J…S…«  EÚ™…‰ Ω÷˛B 50 |… i…∂…i…, n˘…‰x…… ®… ∫…‰ V……‰
EÚ®… Ω˛…‰ ¥…Ω˛ ∫…Ω˛…™… {…⁄Æ˙“ EÚÆ˙x…‰ EÚ… x…CEÚ“ Ω÷˛+… Ω˲* ™…Ω˛ E‰ÚŒxp˘™… ∫…Ω˛…™… <∫… ±…B
 n˘ V……i…“ Ω˲  EÚ <∫…∫…‰ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… x…CEÚ“  EÚ™…‰ M…™…‰ §…V…]ı E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ¥…π…« E‰Ú 300  n˘x…… E‰Ú  ±…B ±……¶……l…‘+… EÚ…‰ {…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h…  n˘™…… V…… ∫…E‰Ú*
1. M…÷V…Æ˙…i… ®… i……. 30-4-2004 EÚ“ Œ∫l… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…ΔEÚ ±…i… §……±… ¥…EÚ…∫…
™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i…  V…x… EÚ…™…«EÚi……«+… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… l…“ ¥…Ω˛ V…M…Ω˛ J……±…“ l…“*
+…<«b˜“+…<«B‰∫…-]ı“B‰]ı“b˜…Ï]ıEÚ…‰®… ®… n˘“ Ω÷˛<« ®…… Ω˛i…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… 41%
 V…i…x…“ ∫…“b˜“{…“+…‰ +…ËÆ˙ B‰∫…“{…“b˜“B‰S… EÚ“ 46 |… i…∂…i…  x…Æ˙“I…EÚ EÚ“, 10
|… i…∂…i… +…ΔM…x…¥……c˜“ EÚ…™…«EÚi……« EÚ“ 10 |… i…∂…i… B‰b˜§…±™…÷B‰S… EÚ“ V…M…Ω˛ J……±…“
l…“* n‰˘∂… E‰Ú  V…x… 15 Æ˙…V™…… EÚ“ V……ƒS… Ω÷˛<« Ω˲  V…∫… ®… <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú {……±…x… E‰Ú
 ±…B +…¥…∂™…EÚ EÚ®…«S……Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∫l……x… S……‰l…‰ x…Δ§…Æ˙ {…Æ˙ +…i……
Ω˲*  ∫…°«Ú  §…Ω˛…Æ˙, Z……Æ˙J…Δb˜ +…ËÆ˙ Æ˙…V…∫l……x… ®…Â Ω˛“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ V™……n˘… |…®……h… ®…Â
V…M…Ω˛ J……±…“ l…“*
∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı u˘…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚ ®…∂…x…Æ˙… EÚ… {……ƒS…¥…… +Ω‰˛¥……±… ™…Ω˛ n˘∂……«i…… Ω˲
 EÚ +®…±… ®… M…ËÆ˙ Æ˙ i…+… E‰Ú  ±…B BEÚ ∫……¥…« j…EÚ EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ {… Æ˙™……‰V…x……
E‰Ú ∫i…Æ˙ {…Æ˙ B¥…®…¬˙ I…‰j…“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ B‰∫…‰ n˘…‰x…… ∫i…Æ˙… {…Æ˙ ∫]ı…°Ú EÚ“ EÚ®…“ Ω˲* ™…Ω˛
+Ω‰˛¥……±… ™…Ω˛ §…i……i…… Ω˲  EÚ ∫]ı…°Ú EÚ… ∫…Δ{…⁄h…« ¥…‰i…x… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n‰˘i…“ Ω˲ <∫…E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ ¶…“ ∫]ı…°Ú ®… EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù EÚ…‰<« EÚ…Æ˙h…  n˘J……<« x…Ω˛” n‰˘i……*

80

81

25.
§…SS……Â E‰Ú {……‰π…h… E‰Ú EÚ…™…«GÚ®… ®…Â
M…÷V…Æ˙…i… §…Ω÷˛i… {…“U‰Ù

2. +…<∫…“b˜“B‰∫… E‰Ú +xi…M…«i… Æ˙∫…“EÚÆ˙h… EÚ… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… +®…±…  EÚ™……
V……i…… Ω˲* <∫… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +xi…M…«i… ∫…¶…“ §…SS…… EÚ…‰ Æ˙∫…“ n˘“ V……B B‰∫…… =q‰˘∂™…
Æ˙J…… M…™…… Ω˲* <∫…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ M…÷V…Æ˙…i… ®… {… Æ˙Œ∫l… i… ∫…÷v…Æ˙x…‰ E‰Ú §…n˘±…‰  §…M…c˜“ Ω˲*
Æ˙…π]≈ı“™… E÷Ú]÷Δı§… +…Æ˙…‰M™… ∫…¥…ÊI…h…-2 (1998) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 53 |… i…∂…i…
 V…i…x…‰ 3 ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… +…™…÷ §…SS……Â EÚ“ Æ˙∫…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… M…™…… l……, V…§…  EÚ Æ˙…π]≈ı“™…
E÷Ú]÷Δı§… +…Æ˙…‰M™… ∫…¥…ÊI…h…-3 (2006) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥……‰ |…®……h… EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ E‰Ú 45
|… i…∂…i… Ω˛…‰ M…™……*
3. ∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı E‰Ú  n˘™…‰ M…™…‰ +…n‰˘∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… +…ΔM…h…¥……c˜“
E‰Úxp˘ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* 2005-06 ®… n‰˘∂… ®… 1.81 ±……J… E‰Úxp˘ ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ®…ΔV…⁄Æ˙“ n˘“ l…“* §……n˘ ®… 2006-07 ®… 1.02 ±……J… E‰Úxp˘ ®…ΔV…⁄Æ˙
Ω÷˛B* {…ÆΔ˙i…÷ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ±…B V……‰ E‰Úxp˘ ®…ΔV…⁄Æ˙ Ω÷˛B =∫…E‰Ú ®……j… 11.2 |… i…∂…i… E‰Úxp˘
Ω˛“ 31 ®……S…«, 2007 i…EÚ S……±…÷ Ω÷˛B l…‰* <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n‰˘∂… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∫l……x…
26 ¥……Δ Ω˲* n‰˘∂… E‰Ú 10 Æ˙…V™… B‰∫…‰ Ω˲ V…Ω˛…ƒ  V…i…x…‰ E‰Úxp˘ EÚ“ +x…÷®… i…  ®…±…“ =i…x…‰
E‰Úxp˘ S……±…÷ ¶…“ Ω÷˛B*
 ¥…∂…‰π… {……‰π…h… EÚ…™…«GÚ®…
+…<«∫…“b˜“B‰∫… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…∂…‰π… {……‰π…h… EÚ…™…«GÚ®… S…±…i…‰ ΩÈ˛* <∫…
EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +xi…M…«i… 9 ®… Ω˛x…‰ ∫…‰ 72 ®… Ω˛x…‰ EÚ“ +…™…÷ ¥……±…‰ §…SS…… EÚ… {…⁄Æ˙EÚ
{……‰π…h…  n˘™…… V……i…… Ω˲* =∫…E‰Ú +®…±… ®… V……‰ Œ∫l… i… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ Ω˲ ¥……‰ <∫… |…EÚ…Æ˙
Ω˲:
1. ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ®… Ω˛±…… +…ËÆ˙ §……±… ¥…EÚ…∫… ®…Δj……±…™… EÚ…‰ i……. 31-32007 +…ËÆ˙ i……. 30-9-2008 i…EÚ ®… ∫…¶…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙… x…‰ V……‰ +Ω‰˛¥……±…
 ¥…∂…‰π… {……‰π…h… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +®…±…  ±…B ¶…‰V…‰ uwx =∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…÷ |…®… EÚ…‰]«ı
E‰Ú EÚ ®…∂…x…Æ˙… E‰Ú ∫……i…¥… +Ω‰˛¥……±… ®… n˘“ M…<« Ω˲* <∫… V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…
EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +xi…M…«i… 6 ®… Ω˛x…‰ ∫…‰ 6 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ¥……±…‰ §…SS……Â EÚ“ ∫…ΔJ™…….
17,41,045 l…“* V…§…  EÚ +…ΔM…h…¥……c˜“ E‰Úxp˘ ®… {…ΔV…“EfiÚi… EÚ“ Ω÷˛<« §…SS…… EÚ“
∫…ΔJ™…… 28,54,259 l…“* <∫… i…Æ˙Ω˛  ∫…°«Ú 45.2 |… i…∂…i… §…SS…… EÚ…‰ Ω˛“ <∫…
EÚ…™…«GÚ®… EÚ… ±……¶…  ®…±…i…… l……* +M…Æ˙ 2001 EÚ“ V…x…∫…ΔJ™…… EÚ…‰ v™……x… ®…Â  ±…™……

V……B i……‰ <x… §…S…¬S……Â EÚ“ ∫…ΔJ™…… 75,32,404 l…“ +…ËÆ˙ =∫… ®…Â ∫…‰ ®……j… 23.1
|… i…∂…i… §…SS…… EÚ…‰ Ω˛“ <∫… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… ±……¶…  ®…±…… B‰∫…… ®……x…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*
+…ΔM…x…¥……c˜“ E‰Úxp˘ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ <∫… §……i… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… EÚ®… 21 ¥……ƒ Ω˲ +…ËÆ˙
V…x…∫…ΔJ™…… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ GÚ®… 32 ¥……ƒ Ω˲* n⁄˘∫…Æ˙“ i…Æ˙°Ú M…÷V…Æ˙…i… ®… 3 ¥…π…« ∫…‰ EÚ®…
+…™…÷ ¥……±…‰ +…ËÆ˙ EÚ®… ¥…V…x… ¥……±…‰ §…SS…… EÚ“ §…g¯“ Ω˲* Æ˙…π]≈ı“™… E÷Ú]÷Δı§… +…Æ˙…‰M™…
∫…¥…ÊI…h…-2 (1998) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… B‰∫…‰ §…SS…… EÚ… |…®……h… 45 |… i…∂…i…
l……* V…§…  EÚ Æ˙…π]≈ı“™… E÷Ú]÷Δı§… +…Æ˙…‰M™… ∫…¥…ÊI…h…-3 (2006) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛ |…®……h…
§…g¯ EÚÆ˙ 47 |… i…∂…i… Ω˛…‰ M…™…… l……* §…SS…… E‰Ú +…Æ˙…‰M™… EÚ“ {… Æ˙Œ∫l… i… M…÷V…Æ˙…i… ®…‰Δ
J…Æ˙…§… Ω÷˛<« <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h…  ¥…∂…‰π… {……‰π…h… EÚ…™…«GÚ®…… EÚ… ∫…Ω˛“ +®…±… Æ˙…V™…… ®… x…Ω˛”
Ω÷˛+… B‰∫…… x…Ω˛” EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi……?
2.  ¥…∂…‰π… {……‰π…h… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +xi…M…«i… 2005-06 ®…Â 6 ∫…‰ 72 ®… Ω˛x…‰ E‰Ú
+…™…÷ ¥……±…‰ ±……¶……l…‘ EÚ…‰ Æ˙…‰V… E‰Ú 2 ∞¸. J…S…« E‰Ú x…CEÚ“ Ω÷˛B l…‰* ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
E‰Ú ®… Ω˛±…… +…ËÆ˙ §……±…  ¥…EÚ…∫… ®…Δj……±…™… E‰Ú i……. 31-3-2007 E‰Ú +…<∫…“b˜“B‰∫…
E‰Ú Œ∫l… i…n˘∂…«EÚ +Ω‰˛¥……±… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… 2006-07 ®… ®… Ω˛±……+… +…ËÆ˙
§…SS……Â ∫… Ω˛i… ±……¶……l…‘™……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…ΔJ™…… 20,42,347 l…“ +…ËÆ˙ =∫…®…Â 7781.86
±……J… ∞¸. EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… l……* <∫… i…Æ˙Ω˛ Œ∫l… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…Ω÷˛i… EÚ®… J…S…«
Ω÷˛+… l……*  ∫…ŒCEÚ®… 3.77 J…S…« E‰Ú ∫……l… ∫…§…∫…‰ |…l…®… Ω˲ +…ËÆ˙ 22 Æ˙…V™…… i…l……
E‰Úxp˘∂…… ∫…i… |…n‰˘∂…… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∫l……x… 18 ¥……Δ Ω˲* ¥……∫i…¥… ®… 6 ®… Ω˛x…‰ ∫…‰ 72
®… Ω˛x…‰ EÚ“ +…™…÷ ¥……±…‰ E÷Ú{……‰π…h… ∫…‰ O…∫i… §…SS…… EÚ…‰ J…S…« E‰Ú  ±…B ∞¸{…™…‰ i……. 1910-2004 E‰Ú  n˘x… P……‰ π…i…˙ EÚ“ Ω÷˛<« ®……M…« Ɖ˙J…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∞¸. 2.70 Ω˲* ™……x…“
<∫… Œ∫l… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… §…Ω÷˛i… EÚ®… J…S…« Ω÷˛+… Ω˲*
3. <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú V……‰ {…Ë∫…‰ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  n˘™…‰ ΩÈ˛ =x… {…Ë∫…… EÚ… ¶…“ J…S…«
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…Ω˛“ ∞¸{… ∫…‰ x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ Ω˲* 2005-06 ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 200.41 EÚÆ˙…‰c˜ ∞¸{…™…‰  n˘™…‰ l…‰* =∫…®… ∫…‰  ∫…°«Ú 81.99 EÚÆ˙…‰c˜
™……x…“  EÚ 40.91 |… i…∂…i… ∞¸{…™……‰ EÚ… J…S…« M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  EÚ™……* n‰˘∂… E‰Ú
35 Æ˙…V™…… +…ËÆ˙ E‰Úxp˘∂…… ∫…i… |…n‰˘∂…… ®… <∫… §……i… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… x…Δ§…Æ˙ 34 ¥……ƒ Ω˲*
§…Ω÷˛i… ∫…‰ Æ˙…V™…… x…‰ +…ËÆ˙ E‰Úxp˘ ∂…… ∫…i… |…n‰˘∂…… x…‰ 100 |… i…∂…i… ™…… =∫…∫…‰ V™……n˘…
∞¸{…™…… EÚ… J…S…«  EÚ™…… Ω˲*

82

83

M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… B‰∫……
n˘…¥…… §……Æ˙§……Æ˙  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* B‰∫…‰ n˘…¥…‰ <i…x…“ V……‰Æ˙∂……‰Æ˙ ∫…‰  EÚ™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛  EÚ
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú, n‰˘∂… E‰Ú +…ËÆ˙ n÷˘ x…™…… E‰Ú ±……‰M…… EÚ…‰ B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…
 ¥…EÚ…∫… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… Ω˛“ Ω÷˛+… Ω˲ ±…‰ EÚx… Ω˛EÚ“EÚi…
+…ËÆ˙ ¥……∫i… ¥…EÚi…… E÷ÚUÙ +±…M… Ω˛“ Ω˲*
∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰  V…∫…‰  ¥…EÚ…∫… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛ ¥…Ω˛ V…“b˜“{…“ (O……‰∫… b˜…‰®…‰Œ∫]ıEÚ
|……‰b˜C]ı) ™……x…“  EÚ E÷Ú±… P…Ɖ˙±…⁄ =i{……n˘x… ™…… +…™… ®…Â Ω˛Æ˙ ¥…π…«  EÚi…x…“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˲
=∫…E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… x……{…“ V……i…“ Ω˲* ™…Ω˛ ¥…fi r˘ +…™…Ú EÚ“ ¥…fi r˘ ®……x…“ V……i…“ Ω˲* +…™…
¥…fi r˘ ®… §…f¯…‰i…Æ˙“ Ω˛…‰ i……‰  ¥…EÚ…∫… V…±n˘“ Ω˛…‰M…… B‰∫…… ®……x…… V……i…… Ω˲* ¶……Æ˙i… E‰Ú Æ˙…V™……Â
E‰Ú  ±…B =∫…EÚ…‰ B‰∫…b˜“{…“ (∫]‰ı]ı b˜…‰®…‰Œ∫]ıEÚ |……‰b˜C]ı) ™……x…“ Æ˙…V™… P…Ɖ˙±…⁄ =i{……n˘x…
E‰Ú ∞¸{… ®… V……x…… V……i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®… +Œxi…®… 50 ¥…π……Ê ®… B‰∫…b˜“{…“ ®…  EÚi…x…“
¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˲ =∫…E‰Ú + v…EfiÚi… +…ΔEÚb‰˜ n‰˘J…x…‰ {…Æ˙ {…i…… S…±…i…… Ω˲  EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“
E‰Ú u˘…Æ˙… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… Ω˲ ™…‰ §……i…  EÚi…x…“ M…±…i… Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ®… <∫… o˘Œπ]ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ ™……x…“  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙
1990-94 E‰Ú S…“®…x…¶……<« {…]‰ı±… E‰Ú ∂……∫…x… EÚ…±… E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… 16.73 |… i…∂…i…
 V…i…x…… Ω÷˛+… l……* <∫…E‰Ú §……n˘ n⁄˘∫…Ɖ˙ GÚ®… {…Æ˙ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ 1981-85
E‰Ú ®……v…¥…À∫…Ω˛ ∫……‰±…ΔEÚ“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… Ω÷˛+… l……* i…“∫…Æ˙… GÚ®…
1985-90 E‰Ú ∫…®…™… V…§… ®…÷J™…®…Δj…“ +®…Æ˙À∫…Ω˛ S……Ëv…Æ˙“ l…‰* =x…E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±…
n˘Æ˙ ®…™……x… ¥…fi r˘ n˘Æ˙ 13.64% l…“*
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú 2001-09 E‰Ú ∫…®…™… EÚ…‰ v™……x… ®… ±…‰ i……‰ <∫… ∫…®…™… n˘Æ˙ ®…™……x…
¥…fi r˘ n˘Æ˙ 10.30% Ω˲ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ 2005-2011 EÚ… ∫…®…™… v™……x… ®… i……‰ <∫… ∫…®…™…
n˘Æ˙ ®…™……x… ¥…fi r˘n˘Æ˙ 9.35% Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ n‰˘J…… V……™…‰ i……‰ M…÷V…Æ˙…i… ®… +…™… ¥…fi r˘

n˘Æ˙ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙ ®…™……x… EÚ¶…“ §…f¯… Ω˛“ x…Ω˛”* <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛” ±…‰ EÚx…
¥…Ω˛ S…“®…x…¶……<«, ®……v…¥…À∫…Ω˛ +…ËÆ˙ +®…Æ˙À∫…Ω˛ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±…  V…i…x…“ ¥…fi r˘ ∫…‰ ¶…“
x…“S…‰ Æ˙Ω˛…*
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙ ®…™……x… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ¥…fi r˘ n˘Æ˙ 14.77%
2003-04 ®…  ∫…r˘ Ω÷˛+… Ω˲* V…§… EÚ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú < i…Ω˛…∫… ®… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ¥…fi r˘
n˘Æ˙ 40.18 |… i…∂…i… 1998-99 ¥…π…« ®…  ∫…r˘ Ω÷˛+… Ω˲ V…§… +®…Æ˙À∫…Ω˛ ®…÷J™… ®…Δj…“
l…‰* =∫…E‰Ú §……n˘ n⁄˘∫…Ɖ˙ GÚ®… {…Æ˙ 1992-93 ®… 34.33 |… i…∂…i… ¥…fi r˘ n˘Æ˙
S…“®…x…¶……<« {…]‰ı±… E‰Ú ∂……∫…x… ®…  ∫…r˘ Ω÷˛+…* ®……v…¥…À∫…Ω˛ ∂……∫…x… E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x…
1983-84 ®… ¥…fi r˘ n˘Æ˙ 30.06 |… i…∂…i… Æ˙Ω˛… l……*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… 50 ¥…π…« EÚ… < i…Ω˛…∫… n‰˘J…x…‰ {…Æ˙ ®……±…⁄®… {…c˜i…… Ω˲  EÚ 197071 ®… 15.35 |… i…∂…i…, 1973-74 ®… 22.33 |… i…∂…i…, 1975-76 ®… 28.50
|… i…∂…i…, 1981-82 ®…Â 25.32 |… i…∂…i… +…ËÆ˙ 1996-97 ®…Â 19.33 |… i…∂…i…
 V…i…x…… ¥…fi r˘n˘Æ˙  ∫…r˘ Ω÷˛+… Ω˲* V…§… EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… ®… + v…EÚ
∫…‰ + v…EÚ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ 14.77 |… i…∂…i… 2003-04 ®…‰Δ  ∫…r˘ Ω÷˛+… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛
Ω˛EÚ“EÚi… ™…Ω˛ §…i……i…“ Ω˲  EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… ®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫…
®… EÚ…‰<« §…c˜“  ∫… r˘ |……{i… x…Ω˛” EÚ“ Ω˲*
Ω˛EÚ“EÚi… ™…Ω˛ ¶…“ Ω˲  EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… ®… 5 ¥…π…« i……‰ B‰∫…‰ M…™…‰
Ω˲  V…x…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… +…¥…EÚ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ 10% ∫…‰ ¶…“ EÚ®… Ω˲* i……‰  °ÚÆ˙ =x…E‰Ú
∂……∫…x…EÚ…±… ®… =i{……n˘x… §…f¯…, +…™…Ú §…f¯“ ™……  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… B‰∫…… EËÚ∫…‰ ®……x… ∫…EÚi…‰
ΩÈ˛?
 ¥…EÚ…∫… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… ®……x…nΔ˘b˜ ™…Ω˛ Ω˲  EÚ n‰˘∂… ™…… |…n‰˘∂… E‰Ú E÷Ú±… =i{……n˘x… ™……
E÷Ú±… +…¥…EÚ ®… J…‰i…“ EÚ…  Ω˛∫∫…… EÚ®… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ =t…‰M… i…l…… ∫…‰¥……+… EÚ…  Ω˛∫∫……
§…f‰¯ +…ËÆ˙ +l…«i…Δj… EÚ“ Œ∫l… i… §…n˘±…i…“ Ω˲* B‰∫…… ®……x…… V……i…… Ω˲ i……‰ C™…… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“
E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +l…«i…Δj… Œ∫l… i… §…n˘±…“ Ω˲? +…ΔEÚb˜√‰
 x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +l…«i…Δj… ®… J…‰i…“ EÚ…  Ω˛∫∫…… 1999-2000 ®… 14.52% EÚ… l……,

84

85

26.
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ∫…x…‰, EÚ§…
+…ËÆ˙  EÚi…x……  EÚ™……?

=t…‰M… EÚ…  Ω˛∫∫…… 39.21 |… i…∂…i… l……, +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+… EÚ…  Ω˛∫∫…… 42.17 |… i…∂…i…
l……* 2008-09 ®… J…‰i…“ EÚ…  Ω˛∫∫…… 14.10 |… i…∂…i… Ω÷˛+…, =t…‰M… EÚ…  Ω˛∫∫……
41.05 |… i…∂…i… Ω÷˛+…, +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+… EÚ…  Ω˛∫∫…… 41.19 |… i…∂…i… Ω÷˛+…* <∫… i…Æ˙Ω˛
J…‰i…“ EÚ…  Ω˛∫∫…… 0.42 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˛“ EÚ®…* =t…‰M… EÚ…  Ω˛∫∫…… 1.84
|… i…∂…i…  V…i…x…… §…f¯… +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+… EÚ…  Ω˛∫∫…… 0.98 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˛“ EÚ®…
Ω÷˛+…*
<∫… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ n‰˘J…x…‰ {…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ +l…«i…Δj… E‰Ú f¯…ΔS…‰ ®… EÚ…‰<« J……∫… {… Æ˙¥…i…«x…
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… ®…  n˘J……<« x…Ω˛” n‰˘i……* ¥……∫i…¥… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…
+…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… EÚ… ®…V…§…⁄i… ®…⁄±… 1980 ∫…‰ 1998 E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙ ®…™……x… Æ˙J……
M…™…… V…§… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ E÷Ú±… +…™… ®… ∫…‰ J…‰i…“ EÚ…  Ω˛∫∫…… 34 |… i…∂…i… ∫…‰ P…]ı EÚÆ˙
19.42 |… i…∂…i… Ω÷˛+… l……, +…ËÆ˙ =t…‰M… I…‰j… EÚ… ¶……M… 28 |… i…∂…i… ∫…‰ §…f¯EÚÆ˙
41.91 |… i…∂…i… Ω÷˛+… l……*
<∫… i…Æ˙Ω˛ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +l…«i…Δj… EÚ“ Œ∫l… i… ®… <∫…EÚ“ ∫l……{…x…… E‰Ú §……n˘ n˘…‰
n˘∂…EÚ i…EÚ =±±…‰J…x…“™… {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… Ω˛“ x…Ω˛”, +…ËÆ˙ =∫…®… V……‰ {… Æ˙¥…i…«x… 198098 n˘Æ˙ ®…™……x… Ω÷˛+… V……‰ <∫… ∫…®…™… n˘Æ˙ ®…™……x… ±…M…¶…M… ™…l……¥…i…¬ Æ˙Ω˛… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i…
E‰Ú +…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ <∫… i…Æ˙Ω˛ B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ {… Æ˙|…‰I™… ®… n‰˘J…x…‰ {…Æ˙ ®……±…⁄®… Ω˛…‰i……
Ω˲  EÚ 1980-98 EÚ… ∫…®…™… M…÷V…Æ˙…i… +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…§…∫…‰ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…«
Æ˙Ω˛… x…Ω˛”  EÚ ¥…Ω˛ 2001 E‰Ú §……n˘ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x… EÚ…±… ®…Â*

86

27.
¶……Æ˙i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… +§…
M…÷V…Æ˙…i… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… x…Ω˛” Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B §…Ω÷˛i… §…c‰˜-§…c‰˜ Àb˜M…‰ Ω˛…Δ EÚ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* B‰∫……
EÚΩ˛… V……i…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… x…‰ ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ∫…‰ V™……n˘…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… Ω˲* ±…‰ EÚx…
Ω˛EÚ“EÚi… E÷ÚUÙ +±…M… Ω˛“ Ω˲ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ Ω˛®… <∫… ∫…®…™…  n˘J……<« x…Ω˛” n‰˘i…“* BEÚ
={… x…π…n˘ ®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲  EÚ- "" Ω˛Æ˙h™…®…™…‰x… {……j…‰h… ∫…i™…∫™… {… Ω˛i…Δ ®…÷J…®…¬ * i…i…¬
i¥…Δ {…⁄V…x…, +{……¥…fih…÷ ∫…i™…v…®……«™… o˘π]ı™…‰‰'' ™……x…“  EÚ ∫…i™… EÚ… ®…÷ƒΩ˛ ∫……‰x…‰ E‰Ú {……j… ∫…‰
fΔ¯EÚ… Ω÷˛+… Ω˲* Ω‰˛ ¶…M…¥……x…, ∫…i™… EÚ“ J……‰V… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ®…÷Z…‰ ∫…i™… EÚ… S…‰Ω˛Æ˙… n‰˘J…x…‰
 ®…±…‰ <∫…E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ {…n˘…« (f¯CEÚx…) Ω˛]ı… n˘…‰*
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú +…M…‰ V……‰ |…S……Æ˙-|…∫……Æ˙ ∞¸{…“ ∫……‰x…‰ EÚ… +…¥…Æ˙h… Ω˲
=∫…‰ Ω˛]ı…™…… V……B i……‰ Ω˛“ ∫…i™… ®……±…⁄®… Ω˛…‰M……* ™…Ω˛…ƒ V……‰ Ω˛EÚ“EÚi… §…i……<« Ω˲ =∫…EÚ…‰
n‰˘J…x…‰ {…Æ˙ ®……±…⁄®… Ω˛…‰M……  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… <i…x…… ¶…¥™… x…Ω˛”  V…i…x…… EÚΩ˛…
V……i…… Ω˲* ¥……∫i…¥… ®… ¥…Ω˛ l……‰c˜… ¶…“ ¶…¥™… x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i…  °ÚÆ˙ ∫…‰ 1960-80 E‰Ú
∫…®…™… +…EÚÆ˙ J…c˜… Ω˲ <∫… Ω˛EÚ“EÚi… EÚ…‰ x…V…Æ˙+Δn˘…V… x…Ω˛”  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……*
EÚ…‰π]ıEÚ x…Δ§…Æ˙ BEÚ ®…Â 2006-07 ∫…‰ 2011-12 E‰Ú |…i™…‰EÚ ¥…π…« E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
¥…fi r˘ n˘Æ˙ ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®…  n˘™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* Ω˛Æ˙ ¥…π…« M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
E‰Ú +l…«∂……∫j… +…ËÆ˙ +…ΔEÚb˜…∂……∫j… E‰Ú §™…⁄Æ˙…‰ u˘…Æ˙… V……‰ +…Ãl…EÚ-∫……®…… V…EÚ ∫…®…“I……
§…V…]ı |…EÚ…∂…x… E‰Ú ∞¸{… ®… |…EÚ… ∂…i… EÚ“ V……i…“ Ω˛Ë =∫…®… ∫…‰ ™…Ω˛ ®…… Ω˛i…“ ±…“ M…<«
Ω˲* <∫… ®…… Ω˛i…“ {…Æ˙ ∫…‰ ™…Ω˛ ®……±…⁄®… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ 2006-07 ®… i……‰ ¶……Æ˙i… EÚ…
 ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…‰ V™……n˘… l……* ±…‰ EÚx… =∫…E‰Ú §……n˘ ∫…¶…“ ¥…π……Ê
E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ + v…EÚ Æ˙Ω˛… Ω˲*
V…§… EÚ n˘…‰x…… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ E‰Ú §…“S… EÚ… +Δi…Æ˙ ∫…i…i… §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛… Ω˲ EÚ¶…“ Œ∫l…Æ˙
x…Ω˛” Æ˙Ω˛…*
<∫… EÚ…‰π]ıEÚ ®… V……‰ 6 ¥…π……Ê EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙  n˘™…… M…™…… Ω˲ =∫…EÚ… ∫…Ɖ˙Æ˙…∂…
87

n‰˘J…‰ i……‰ ®……±…⁄®… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ 2006-12 E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙ ®…™……x… ¶……Æ˙i… EÚ… +…Ë∫…i…x…
¥……Ãπ…EÚ  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ 8.06 |… i…∂…i… Æ˙Ω˛… Ω˲, V…§… EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… 9.32 |… i…∂…i…
Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ +Δ i…®… 6 ¥…π……Ê E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… ∫…®…O…
¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…‰ ®……j… 1.26 |… i…∂…i… Ω˛“ V™……n˘… Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ M…÷V…Æ˙…i…
EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…‰  EÚ∫…“ ¶…“ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ §…Ω÷˛i… V™……n˘… +…ËÆ˙
§…Ω÷˛i… |…¶……¥…“i… Ω˲ B‰∫…… x…Ω˛” EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi……*
EÚ…‰π]ıˆEÚ x…Δ.1 ¶……Æ˙i… EÚ… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ¥…fi r˘n˘Æ˙
¥…π…«
¶……Æ˙i…
M…÷V…Æ˙…i…
2006-07
9.53
8.4
2007-08
9.13
11.0
2008-09
6.39
6.8
2009-10
8.25
11.2
2010-11
9.28
10.0
2011-12
5.81
8.5
+…Ë∫…i…x…
8.06
9.32
ª……‰i…& ∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ ∫…®…“I……, 2012-13, M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙

§…Ω÷˛i… ∫…‰ ±……‰M… +¶…“ B‰∫…… ®……x…i…‰ ΩÈ˛  EÚ ®…x…®……‰Ω˛x…À∫…Ω˛ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x……‰x…{…Æ˙°Ú…‰®…«Æ˙
™……x…“  EÚ EÚ…‰<« EÚ…®… x…Ω˛”  EÚ™…… Ω˲* ±…‰ EÚx… +M…Æ˙ ¶……Æ˙i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…n˘Æ˙ 8.06
|… i…∂…i…  V…i…x…… +Δ i…®… 6 ¥…π…« i…EÚ Æ˙Ω˛… Ω˛…‰ i……‰ i…÷®… ®…x…®……‰Ω˛x…À∫…Ω˛ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚ…‰ E÷ÚUÙ ¶…“ EÚ…®… x…Ω˛”  EÚ™…… ™…… +SUÙ… EÚ…®… x…Ω˛” EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EËÚ∫…‰
§……‰±… ∫…EÚi…‰ Ω˛…‰?
¥……∫i…¥… ®… {…⁄Æ˙“ n÷˘ x…™…… ®… V…§… 2006-08 E‰Ú ∫…®…™… ®…Δn˘“ l…“ =∫… ∫…®…™…
¶……Æ˙i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ 2006-07 ®… 9.13 |… i…∂…i…, 2007-08 ®… 9.5 |… i…∂…i…
+…ËÆ˙ 2008-09 ®… 6.39 |… i…∂…i…  V…i…x…… l……, V……‰ ∫…®…O… n÷˘ x…™…… ®… S…“x… E‰Ú §……n˘
88

n⁄˘∫…Ɖ˙ x…Δ§…Æ˙ {…Æ˙ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ l……* V…§… +®…‰ Æ˙EÚ…, E‰Úx…‰b˜… +…ËÆ˙ ™……‰Æ˙…‰{… EÚ…
 ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∂…⁄x™… ∫…‰ BEÚ ™…… n‰˘f¯ |… i…∂…i… E‰Ú §…“S… Ω˛…‰ i…§… ¶……Æ˙i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…n˘Æ˙
6 |… i…∂…i… ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… Ω˛…‰, i……‰ ¶……Æ˙i… EÚ“ ®…x…®……‰Ω˛x…À∫…Ω˛ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…Ãl…EÚ
o˘Œπ]ı ∫…‰  x…π°Ú±… Ω÷˛<« B‰∫…… EËÚ∫…‰ ®……x… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛?
Ω˛EÚ“EÚi… ®… i……‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…Ãl…EÚ I…‰j… ®… +SUÙ…
|…n˘∂…«x… EÚÆ˙x…‰  x…π°Ú±…˝ x…Δ§…Æ˙ 2 ®… +Δ i…®… 52 ¥…π……Á E‰Ú  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ E‰Ú V……‰ +…ΔEÚb‰˜
 n˘™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛ =∫…∫…‰ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲* 1960-80 E‰Ú n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… ¶……Æ˙i…
∫…‰ V™……n˘… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ 10.04%  V…i…x…… + v…EÚ Ω÷˛+… l……* =∫…E‰Ú
§……n˘ ™…Ω˛ +Δi…Æ˙ §…f¯… Ω˲* 1980-90 +…ËÆ˙ 1990-2000 E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙ ®…™……x… ¶……Æ˙i…
EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ §…f¯… +…ËÆ˙ 5.5 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω÷˛+… =∫…“ ∫…®…™… n˘…ËÆ˙…x… M…÷V…Æ˙…i…
EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ 14.97 |… i…∂…i… +…ËÆ˙ 12.07 |… i…∂…i… Ω÷˛+…* <∫… i…Æ˙Ω˛ M…÷V…Æ˙…i…
EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ∫…‰ 9.74 |… i…∂…i… +…ËÆ˙ 7.27 |… i…∂…i…  V…i…x……
+ v…EÚ Ω÷˛+…* <∫… i…Æ˙Ω˛ ¶……Æ˙i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…n˘Æ˙ <x… n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â ®… §…f¯…  V…∫…®…Â
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ™……‰M…n˘…x… §…Ω÷˛i… + v…EÚ l……* +l…¥…… EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ ¶……Æ˙i…
=SS…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i… {…Æ˙ +…v……Æ˙ Æ˙J…i…… l……*
EÚ…‰π]ıEÚ-2: ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ¥…fi r˘ n˘Æ˙ E‰Ú §…“S… +Δi…Æ˙
¥…π…«
¶……Æ˙i…
M…÷V…Æ˙…i…
+Δi…Æ˙
1960-80
3.30
4.34
1.04
1980-90
5.50
14.97
9.47
1990-2000
5.50
12.77
7.27
2001-2011
7.50
9.82
3.32
2006-2012
8.06
9.32
1.26
ª……‰i…&- ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥… ¥…v… ¥…π……Ê E‰Ú +…Ãl…EÚ ∫…¥…Ê +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ ∫…®…“I……+…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙

89

±…‰ EÚx… 2001 E‰Ú §……n˘ ™……x…“  EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… ®… {… Æ˙Œ∫l… i…
BEÚn˘®… §…n˘±… M…<«* +M…Æ˙ 2001-11 E‰Ú ∫…®…™… EÚ…‰ v™……x… ®…  ±…™…… V……B i……‰ ¶……Æ˙i…
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ®……j… 2.32 |… i…∂…i… Ω˛“ V™……n˘… Ω˲ +…ËÆ˙
+M…Æ˙ 2006-12 E‰Ú ∫…®…™… EÚ…‰ v™……x… ®…  ±…™…… V……B i……‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…‰
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ®……j… 1.26 |… i…∂…i… Ω˛“ V™……n˘… Ω˲* ™……x…“ <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛
Ω÷˛+…  EÚ ¶……Æ˙i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ +Δ i…®… n˘∂…EÚ…Â ®… §…f¯… Ω˲ ±…‰ EÚx… =∫…®… M…÷V…Æ˙…i…
EÚ… ™……‰M…n˘…x… {…Ω˛±…‰ ∫…‰ EÚ®… Ω÷˛+…! <∫… ±…B ®…x…®……‰Ω˛x…À∫…Ω˛ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…Ω˛”
±…‰ EÚx… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…Ãl…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…Ω˛“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…Ω˛” EÚΩ˛” V……
∫…EÚi…“ Ω˲*
¶……Æ˙i… EÚ… >ƒS……  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ <∫… i…Æ˙Ω˛ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ x…Ω˛”
EÚÆ˙i…… V……‰ {…Ω˛±…‰ EÚÆ˙i…… l……* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ +x™… Æ˙…V™…… EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙
<i…x…… §…g¯ M…™…… Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ EÚ…‰ >ƒS…… Æ˙J…x…‰ ®… ∫…I…®… Ω˲*
<∫… i…Æ˙Ω˛ n‰˘J… i……‰ ¶……Æ˙i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… M…÷V…Æ˙…i… ®…÷HÚ §…x…… Ω˲* 1960-80 E‰Ú
∫…®…™… n˘Æ˙ ®…™……x… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ¥…fir˘< n˘Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…fi r˘ n˘Æ˙ ∫…‰ 1.08 |… i…∂…i… Ω˛“
+ v…EÚ l…… +…ËÆ˙ 2006-12 ®… ¥…Ω˛ 1.26 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˛“ + v…EÚ Ω˲* ™……x…“
1980-2000 E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙ ®…™……x… V……‰  ∫… r˘ M…÷V…Æ˙…i…x…‰ |……{i… EÚ“ l…“ ¥…Ω˛ ∫…§… +§…
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… ®… J…i®… Ω˛…‰ M…<« Ω˲*

90

28.
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ™…… +…®…n˘x…“, M…÷V…Æ˙…i… EÚ… EÚ…‰<«  ¥…EÚ…∫…
Ω÷˛+… x…Ω˛” Ω˲!
¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n¢ M…÷V…Æ˙…i… ®… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ §…Ω÷˛i…
Ω˛“ =±±…‰ M…÷±±…‰ E‰Ú ∫……l… +…™……‰V…x… EÚ“  V…∫…®… n‰˘∂…- ¥…n‰˘∂… ®…  x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰
+…™…‰ * ¥…‰ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…‰Ω˛®……x… §…x…‰, +Ω˛…‰ ∞¸{…®…, +Ω˛…‰ v¥… x…, ∫…§… x…‰
+…®…x…‰-∫……®…x…‰ i……Æ˙“°Ú EÚ“* <∫…E‰Ú §……n˘ V…§… {…⁄ΔV…“  x…¥…‰∂… EÚ“ §……i… +…™…“ i…§…
M…÷V…Æ˙…i… ®… +…EÚÆ˙ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ i……Æ˙“°Ú EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ =t…‰M…{… i… {……x…“ ®… §…Ë`ˆ
M…™…‰! +…ΔEÚb‰˜ B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛Ë  EÚ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙
M…÷V…Æ˙…i… ∫…®…fir˘ Ω÷˛+… Ω˲ B‰∫…‰ V……‰ n˘…¥…‰  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ ¥…‰  §…±…E÷Ú±… ¥…… Ω˛™……i… Ω˲,
§…EÚ¥……∫… Ω˲, ™…‰ Ω˛±±……-M…÷±±…… ™…… +°Ú¥……BΔ E‰Ú  ∫…¥…… E÷ÚUÙ ¶…“ x…Ω˛” Ω˲!
 ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ ®……{…x…‰ EÚ… BEÚ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ®……{…nΔ˘b˜ |… i… ®…x…÷π™… +…®…n˘x…“ ®…Â
Ω˛…‰i…“ ¥…fi r˘ Ω˲* Æ˙…V™… EÚ“ E÷Ú±… +…®…n˘x…“ EÚ…‰ +M…Æ˙ Æ˙…V™… EÚ“ E÷Ú±… V…x…∫…ΔJ™…… E‰Ú
∫……l… ¶……M…… V……™…‰ i……‰ |… i… ®…x…÷π™… +…®…n˘x…“  ®…±…i…“ Ω˲* 1992 ®… 2001 n˘Æ˙®™……x…
Ω˛Æ˙ ∫……±… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ |… i… ®…x…÷π™… +…®…n˘x…“ ±…M…¶…M… 5.75 |… i…∂…i… E‰Ú +…Ë∫…i…x…
n˘Æ˙ ∫…‰ §…g¯“ l…“* V…§… EÚ 2002-2011 n˘Æ˙®™……x… ™…… x…  EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú
∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… i……‰ ±…M…¶…M… 8.5 |… i…∂…i… E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ §…g¯“ Ω˲* n‰˘∂…¶…Æ˙ ®… ™…Ω˛
¥…fi r˘n˘Æ˙ ∫…¶…“ Æ˙…V™…… ∫…‰ V™……n˘… Ω˲, +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ BEÚ +SUÙ“ §……i… Ω˲, ™…Ω˛ BEÚ §…c˜“
 ∫… r˘ Ω˲, <∫…EÚ“ EÚ…‰<« ∂…ΔEÚ… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛” *
±…‰ EÚx…, ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ®…÷q˘… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ 1992-2001 E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… M…÷V…Æ˙…i…
EÚ… V……‰ 5.75 |… i…∂…i… EÚ… +…Ë∫…i…x… ¥……Ãπ…EÚ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ l……, ¥…Ω˛ =∫… ∫…®…™… ¶…“
n‰˘∂… E‰Ú ∫…¶…“ Æ˙…V™…… ∫…‰ V™……n˘… Ω˛“ l……* <∫… ±…B ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… Ω˛“
™…Ω˛ n‰˘∂… ®… ∫…§…∫…‰ + v…EÚ Ω÷˛+… Ω˲ B‰∫…… x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… x…‰ V……‰  ∫… r˘ {…Ω˛±…‰ |……{i…
EÚ“ l…“ ΩÈ˛ =xΩ˛… x…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…“ Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ®…  ¥…EÚ…∫… =xΩ˛… x…‰ Ω˛“  EÚ™……
Ω˲ B‰∫…‰ M…{{…‰ ®……Ɖ˙ V……i…‰ Ω˲Δ*
91

+§… |…∂x… ™…Ω˛ +…i…… Ω˲  EÚ <x… n˘…‰x…… ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… n‰˘∂… E‰Ú +x™… Æ˙…V™……Â
®… C™…… Ω÷˛+… Ω˲?  §…Ω˛…Æ˙ ®… 1992-2001 n˘Æ˙®™……x… |… i… ®…x…÷π™… +…®…n˘x…“ §…g¯“ x…
l…“ ±…‰ EÚx… n˘…‰ |… i…∂…i… E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ EÚ®… Ω÷˛<« l…“* V…§… EÚ 2002-2012 n˘Æ˙®™……x…
 §…Ω˛…Æ˙ ®… |… i… ¥™… HÚ +…®…n˘x…“ ±…M…¶…M… 7.75 |… i…∂…i… n˘Æ˙ ∫…‰ §…g¯“* ™…… x…  EÚ
i…°Ú…¥…i… 9.75 |… i…∂…i… EÚ… Ω÷˛+…! ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®… ¥…Ω˛ +…Ë∫…i…x… ¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…i…
E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ |…l…®… ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… §…g¯“ l…“ <∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú EÚ…±… ®… ¥…Ω˛ n˘Æ˙ 8.10
|… i…∂…i… Æ˙Ω˛…* ™…… x…  EÚ i…°Ú…¥…i… 4.10 |… i…∂…i… EÚ… l……* E‰ÚÆ˙±… ®…Â i……‰ ±…M…¶…M…
5 |… i…∂…i… E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ §…g¯“, ™…… x…  EÚ ¥…Ω˛ i…°Ú…¥…i… 2.75 |… i…∂…i… EÚ… Ω÷˛+…*
V…§… EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… |… i… ¥™… HÚ +…®…n˘x…“ EÚ… ∫…Ɖ˙Æ˙…∂… ¥……Ãπ…EÚ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ 5.75
|… i…∂…i… ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 8.50 |… i…∂…i… Ω÷˛+…, <∫… ±…B i…°Ú…¥…i… 2.75 |… i…∂…i… EÚ…
Ω˛“ Ω÷˛+…*
<∫…EÚ… ∫{…π]ı +l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… x…‰ 2002-11 n˘Æ˙®™……x… <i…x…“ i…‰V…“
∫…‰  ¥…EÚ…∫… x…Ω˛“Δ  EÚ™……  EÚ  V…i…x…“ i…‰V…“ ∫…‰ +x™… Æ˙…V™……‰Δ x…‰  EÚ™…… Ω˲* <∫…  ±…B
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ Ω˛“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… Ω˲ B‰∫…‰ V……‰
n˘…¥…Â Ω˛…‰i…‰ Ω˲ ™…Ω˛ M…±…i… Ω˲* <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛” +x™… Æ˙…V™…… ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
+ v…EÚ Ω÷˛+… Ω˲ B‰∫…… ¶…“ n˘…¥…… M…±…i… Ω˲* <∫… ±…B M…÷V…Æ˙…i… +{…x…‰  ¥…EÚ…∫… EÚ…
®……‰b‰˜±… E÷ÚUÙ x…™…“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛“ |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…… Ω˲ B‰∫…… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* ™…Ω˛ i……‰ B‰∫……
§……‰±…x…‰¥……±…‰ M…{{…‰ ®……Æ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ∫…÷x…x…‰¥……±…‰ ∫…“x…… i……x… ±…‰i…‰ ΩÈ˛ i…l…… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“
{…Æ˙ M…±…i… +…∂……Bƒ Æ˙J…i…‰ Ω˲, §……ƒv…i…‰ Ω˲*
|… i…¥™… HÚ +…®…n˘x…“ ®… ¥…fi r˘ ™…‰  ¥…EÚ…∫… EÚ… {…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i… ®……x…nΔ˘b˜ Ω˲* ®……x…¥…
 ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙  S…ÆΔ˙i…x…  ¥…EÚ…∫… ™…‰  ¥…EÚ…∫… E‰Ú x…™…‰ +…ËÆ˙ ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ®……x…nΔ˘b˜ ΩÈ˛*
{…ÆΔ˙i…÷ M…÷V…Æ˙…i… {…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ®……x…nΔ˘b˜ ®… ¶…“ EÚ…‰<« ®……‰b‰˜±… EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙i……
Ω˲ B‰∫…… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”*
 ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… + x…¥……™…« Ω˲* n÷˘ x…™……¶…Æ˙ ®… {…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i…
 ¥…EÚ…∫… ®… ®……x…x…‰¥……±…‰ +l…«∂……∫j…“+… x…‰  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…‰ Ω˛“
®…Ω˛k¥…  n˘™…… Ω˲* +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú  ±…B  ¶…z…- ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®……‰b‰˜±…  n˘™…‰ ΩÈ˛Ë * <x…®… ∫…‰
V™……n˘…i…Æ˙ +l…«∂……∫j…“+… EÚ…‰ §……n˘ ®… +l…«∂……∫j… EÚ… x……‰§…±… <x……®… ¶…“  ®…±…… Ω˲*

<∫… ±…B {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ¥…π…™… ®… ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“
EËÚ∫…“ Œ∫l… i… =n˘¶… ¥…i… Ω÷˛<« Ω˲ ™…Ω˛ V……ƒS…x…… V…∞¸Æ˙“ §…x…i…… Ω˲*
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…‰ |……‰i∫……Ω˛x… n‰˘x…‰¥……±…“ Æ˙Ω˛“ Ω˲ B‰∫…‰
n˘…¥…‰  EÚ™…‰ Ω˲Δ* {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚÆ˙…‰b˜… Ø˚{…™…‰ EÚ… J…S…«
EÚÆ˙E‰Ú M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 +…ËÆ˙ 2013 ®…Â
¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n¢ §…÷±……<« +…ËÆ˙ EÚÆ˙…‰b˜…‰ Ø˚{…™…… EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˛…‰M……
B‰∫…… EÚΩ˛EÚÆ˙ B®…+…‰™…÷  EÚ™…‰ l…‰* <x… {… Æ˙π…n˘… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ¶…“ +i™…Δi… EÚ®…V……‰Æ˙
Ω˲ ™…Ω˛ BEÚ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲* 2011 EÚ“ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ E‰Ú ∫…®…™…
±…M…¶…M… 20 ±……J… EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚. E‰Ú B®…+…‰™…÷ Ω÷˛B l…‰* ±…‰ EÚx… =∫…®… ∫…‰  ∫…°«Ú ∫…¥……
|… i…∂…i… EÚ… Ω˛“ ®…⁄b˜“Æ˙…‰EÚ…h… Ω÷˛+… l……* §…Ω˛÷i… +…±……‰S…x…… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ <∫… ±…B x…Ɖ˙xp˘
®……‰n˘“ x…‰ 2013 EÚ“ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ ®… B®…+…‰™…÷ EÚÆ˙x…… Ω˛“ §…Δn˘ EÚÆ˙
 n˘™……*
+§…  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ“ §……i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ S…“x…, V……{……x…,
Œ∫¥…iZ…±…Êxb˜ <i™…… n˘ n‰˘∂……‰ EÚ“ ®…÷±……EÚ…i… EÚÆ˙E‰Ú +…™…‰* ¥…Ω˛…ƒ ¥…‰  ¥…n‰˘∂…“ Æ˙…‰EÚ…h…
M…÷V…Æ˙…i… ®… +…™…‰ =∫…E‰Ú  ±…B M…™…‰ l…‰* +§… Ω˛EÚ“EÚi…… EÚ“ V……ƒS… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* 2002
∫…‰ V…÷±……<«-2013 i…EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… 40,469 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. EÚ… ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… +…™…… Ω˲* ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®… V……‰ E÷Ú±… ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+…
=∫…®… ∫…‰ ™…Ω˛  ∫…°«Ú 4 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˛“ Ω˲, ™…‰ EÚ…‰<«  ∫… r˘ Ω˲ x…Ω˛”. §…Œ±EÚ
Ω˛EÚ“EÚi… ®… i……‰ ™…Ω˛  §…±…E÷Ú±… Ω˛“ Àx…n˘x…“™… §……i… Ω˲*
n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ +…`ˆ M…÷x…… V™……n˘… +…ËÆ˙  n˘±±…“ ®…Â
M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ S……Æ˙ M…÷x…… + v…EÚ ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… <∫…“ ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… Ω˛“
Ω÷˛+… Ω˲* {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ∫…‰ Ω˛“ +…®…n˘x…“, =i{……n˘x… §…g¯i…… Ω˲* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ n‰˘J…‰Δ i……‰
M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ +x™… Æ˙…V™…… ®… + v…EÚ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˛…‰ i……‰ ¥…Ω˛…ƒ =i{……n˘x… +…ËÆ˙
+…®…n˘x…“ n˘…‰x…… l……‰c˜… §…g‰¯ ™…Ω˛ ∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲*
¥…Ë∫…‰, ¶……Æ˙i… ®… V……‰ E÷Ú±… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… Ω˲ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ™……‰M…n˘…x… §…g¯…
x…Ω˛” Ω˲ ±…‰ EÚx… EÚ®… Ω÷˛+… Ω˲* V…Ë∫…‰- 1996 ®… n‰˘∂… E‰Ú E÷Ú±… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ®… M…÷V…Æ˙…i…

92

93

EÚ… ™……‰M…n˘…x… ±…M…¶…M… 14.10 |… i…∂…i…  V…i…x…… l……, 2001 ®…Â ¥……‰ 9 |… i…∂…i… ∫…‰
l……‰b˜… Ω˛“ §…g¯… l……, V…§… EÚ 2013 ®… ¥……‰ 7 |… i…∂…i… Ω˛…‰ M…™…… Ω˲* ™…Ω˛…ƒ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙
E‰Ú {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ… ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ  V…∫…®…  ¥… ¥…v… |……‰V…‰C]¬ı∫… EÚ… +®…±…
Ω÷˛+… Ω˲*
<∫… ∫…Δn˘¶…« ®… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…  V…∫… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú |……‰V…‰C]¬ı∫… EÚ… +®…±… Ω÷˛+…
Ω˲ ¥…Ω˛ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ + v…EÚ Ω˲* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®… 1995 ®… n‰˘∂… E‰Ú E÷Ú±…
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ®… ∫…‰ ±…M…¶…M… 11 |… i…∂…i… EÚ… +®…±… Ω÷˛+… l……* 2002-2003 ®… i……‰
=∫…EÚ… |…®……h… 17 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ §…Ω÷˛i…
+…M…‰ ΩË*
n⁄˘∫…Æ˙“ i…Æ˙°Ú n‰˘J… i……‰ n‰˘∂… ®… +®…±…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú |……‰V…‰C]¬ı∫… ®… 2001 §……n˘
M…÷V…Æ˙…i… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…‰ ∫…i…i… {…“U‰Ù Ω˛“ Æ˙Ω˛… Ω˲ +…ËÆ˙ §…Ω÷˛i… {…“U‰Ù Æ˙Ω˛… Ω˲* ™…Ω˛  §…±…E÷Ú±…
∫……®……x™… i…°Ú…¥…i… ∫…‰ {…“U‰Ù x…Ω˛” Æ˙Ω˛…, <∫…  ±…B M…÷V…Æ˙…i… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…‰ +…EÚÃπ…i…
EÚÆ˙x…‰ ®… ∫…i…i… +…M…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲ B‰∫…… n˘…¥…… M…±…i… Ω˲* ¥…Ω˛ + v…EÚ §…c‰˜ |…®……h… ®…Â
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…‰ +…EÚπ…«EÚ EÚÆ˙ ∫…E‰Ú Ω˲ B‰∫…… n˘…Δ¥…… ¶…“ M…±…i… Ω˲* {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ™…Ω˛
+…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫… EÚ… §…c˜… ®……x…nΔ˘b˜ Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… x…‰ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú
∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… EÚ…‰<« §…c˜“ ∫…°Ú±…i…… |……{i… x…Ω˛” EÚ“ Ω˲ ™…‰ BEÚ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲*
∫…“v…‰  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ¥…π…™… ®… i……‰ M…÷V…Æ˙…i… i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ
∫…‰ ¶…“ {…“U‰Ù Ω˲ i…l…… +…Δw… |…n‰˘∂… ∫…‰ l……‰c˜… Ω˛“ +…M…‰ Ω˲* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ n‰˘J…‰ i……‰ ¥……™…•…x]ı
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n¢ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ ®…  §…±…E÷Ú±… +∫…°Ú±… Ω÷˛<«
Ω˲, B‰∫…… Ω˛“ EÚΩ˛… V……™…‰M……! =t…‰M…{… i… +…™…‰, J……™……- {…™…… +…ËÆ˙ ®……‰n˘“ E‰Ú M…÷h…M……x…
M……™…‰ +…ËÆ˙ S…±…‰ M…™…‰* <∫…∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ EÚ…‰<« °Ú…™…n˘… Ω÷˛+… x…Ω˛”* <∫… ±…B B‰∫……
¶…“ EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ ΩË˛Δ  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ¥……™…•…x]ı {… Æ˙π…n¢ +…™……‰ V…i…
x… EÚ“ Ω˛…‰i…“ i…§… ¶…“  V…i…x…… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… M…÷V…Æ˙…i… ®… Ω÷˛+… Ω˲ =i…x…… Ω˛“ Ω˛…‰i……,
 §…±…E÷Ú±… ¶…“ EÚ®… x…Ω˛” Ω˛…‰i……*

94

29.
M…÷V…Æ˙…i… J…‰i…“|…v……x… §…x… Æ˙Ω˛… Ω˲,
=t…‰M…|…v……x… x…Ω˛”!
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… +Δ i…®… 12 ¥…π…« E‰Ú x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…
n˘Æ˙®™……x… Ω˛“ Ω÷˛+… Ω˲ B‰∫…… n˘…¥…… ∫…i…i…  EÚ™…… V……i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… +…Ët…‰ M…EÚ o˘Œπ]ı
∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Æ˙…V™… l…… +…ËÆ˙ Ω˲ <∫…®… EÚ…‰<« ∫…Δ∂…™… x…Ω˛” Ω˲* ±…‰ EÚx… V……‰ n˘…¥……  EÚ™……
V……i…… Ω˲ ¥…Ω˛  §…±…E÷Ú±… M…±…i… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +Δ i…®… +…ΔEÚb‰˜ i……‰ B‰∫……
|…i…“i… EÚÆ˙i…‰ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… Ω˛…±…ÀΩ˛ ®… + v…EÚ J…‰i…“|…v……x… §…x… Æ˙Ω˛… Ω˲, =t…‰M…
|…v……x… x…Ω˛”*
M…÷V…Æ˙…i… ®… =t…‰M……‰Δ EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… Ω˲ ±…‰ EÚx… =∫…∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +l…«i…Δj…
EÚ“ i…Ɖ˙Ω˛ V™……n˘… =t…‰M…®…™… §…x…“ Ω˲ B‰∫…… x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú E÷Ú±… =i{……n˘x… ®…Â
™…… x…  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ E÷Ú±… +…®…n˘x…“ ®…Â +M…Æ˙ =t…‰M……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚ®… Ω˛…‰ +…ËÆ˙
J…‰i…“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… §…g‰¯ i……‰ =∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛“ Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… + v…EÚ
J…‰i…“|…v……x… §…x…… Ω˲* 1999-2000 ®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +l…«i…Δj… ®… J…‰i…“ EÚ“ +…®…n˘x…“
EÚ… ™……‰M…n˘…x… 14.52 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙ ¥……‰ 2011-12 ®… 18.3 |… i…∂…i… Ω÷˛+… Ω˲*
+…ËÆ˙ =∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ J…‰i…“ EÚ“ +…®…n˘x…“ 3.78 |… i…∂…i… §…g¯“ Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙,
M…÷V…Æ˙…i… J…‰i…“ |…v……x… §…x… Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫…  ±…B M…÷V…Æ˙…i… +Δ i…®… 12 ¥…π…« ®… +…Ët…‰ M…EÚ
o˘Œπ]ı ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… §…x…… Ω˲ B‰∫…… n˘…¥……  §…±…E÷Ú±… §…‰EÚ…Æ˙ Ω˲*
™…Ω˛…ƒ V……‰ EÚ…‰π]ıEÚ x…Δ-1  n˘™…… M…™…… Ω˲ =∫… {…Æ˙ ∫…‰ V……‰ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲ ¥……‰ ∫{…π]ı
Ω˛…‰i…“ Ω˲* ™…Ω˛…ƒ ¥…i…«®……x… ¶……¥…… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ E÷Ú±… +…®…n˘x…“ ™…… x…  EÚ Æ˙…V™… EÚ…
∫…EÚ±… P…Ɖ˙±…⁄ =i{……n˘x… (B∫…b˜“{…“) ®…  ¶…z…- ¶…z… I…‰j…… EÚ… ™……‰M…n˘…x…  EÚi…x…… Ω˲
=∫…EÚ“  ¥…M…i… n˘“ M…<« Ω˲* |……l… ®…EÚ I…‰j… ®… J…‰i…“, {…∂…÷{……±…x…, ¥…x… {…‰n˘…¥…Æ˙ +…ËÆ˙
®…i∫™……‰t…‰M…, <∫… |…EÚ…Æ˙ S……Æ˙ I…‰j…… EÚ… ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲* <x… S……Æ˙… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ E÷Ú±… +…®…n˘x…“ ®… §…g¯… Ω˲, EÚ®… x…Ω˛” Ω÷˛+… Ω˲* 2004-05 ®… ¥……‰ 19.5
°Ú“∫…n˘“ l…… +…ËÆ˙ ¥……‰ 2011-12 ®… 21.81 °Ú“∫…n˘“ Ω÷˛+… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ =∫…®… 2.3
95

°Ú“∫…n˘“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˲* +M…Æ˙ |……l… ®…EÚ I…‰j… EÚ“ +…®…n˘x…“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… §…g‰¯ i……‰
∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲  EÚ +x™… n˘…‰ I…‰j…… EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚ®… Ω˛…‰M……* +…ËÆ˙ <∫…EÚ… +l…« B‰∫……
Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… =t…‰M…“EÚÆ˙h… EÚ“ +…‰Æ˙ +…M…‰ x…Ω˛” §…g¯ Æ˙Ω˛… Ω˲*
 ∫…°«Ú J…‰i…“ EÚ“ Ω˛“ §……i… EÚÆÂ˙ i……‰, J…‰i…“ EÚ“ +…®…n˘x…“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… 200405 ®… 13.2 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙ ¥……‰ 2010-11 ®… 17.9 |… i…∂…i… Ω÷˛+…* V…§…  EÚ
2011-12 ®… +…‰Æ˙ §…g¯EÚÆ˙ 16.3 |… i…∂…i… Ω÷˛+…* <∫… |…EÚ…Æ˙, +Δ i…®… 7 ¥…π…« ®…Â
M…÷V…Æ˙…i… + v…EÚ J…‰i…“|…v……x… §…x…… Ω˲* <∫… ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… J…‰i…“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… 5.1
|… i…∂…i…  V…i…x…… §…g¯… Ω˲* <∫…“ ±…B Ω˛“ M…÷V…Æ˙…i… + v…EÚ J…‰i…“|…v……x… §…x…… Ω˲, B‰∫……
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +{…x…‰ +…ΔEÚb˜… ∫…‰ Ω˛“ |…i…“i… Ω˛…‰i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… J…‰i…“|…v……x…
§…x… Æ˙Ω˛… Ω˲ <∫… ∫…§…⁄i… l……‰c‰˜ +±…M… o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“  ®…±…i…‰ Ω˲*
=t…‰M…… EÚ… ∫…EÚ±… P…Ɖ˙±…⁄ =i{……n˘x……‰ ®…  Ω˛∫∫…… 2004-05 ®… 36.5 |… i…∂…i…
l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ 2011-12 ®… P…]ıEÚÆ˙ 36.1 |… i…∂…i… Ω÷˛+… Ω˲* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˲
 EÚ <∫…®… 0.4 |… i…∂…i… EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<«* i……‰  °ÚÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… =t…‰M…|…v……x… §…x… Æ˙Ω˛…
Ω˲ B‰∫…… EËÚ∫…‰ EÚΩ˛… V……™…‰? ™…Ω˛“ §……i… ∫…‰¥…… I…‰j… ®… ¶…“ ±……M…÷ Ω˛…‰i…“ Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… EÚ“
E÷Ú±… +…®…n˘x…“ ®… <∫…“ ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… ∫…‰¥……+… EÚ… ™……‰M…n˘…x… 44 °Ú“∫…n˘“ EÚ®…
Ω˛…‰EÚÆ˙ 42.1 °Ú“∫…n˘“ ∫…‰ Ω÷˛+… Ω˲, ™…… x…  EÚ =∫…®… ¶…“ 1.9 |… i…∂…i… EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<«
Ω˲*
EÚ…‰π]ıEÚ x…Δ. 1 M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ +…®…n˘x…“ ®…Â  ¥… ¶…z… I…‰j……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x…
(¥…i…«®……x… ¶……¥… +…v…… Æ˙i… |… i…∂…i… ®…Â)
I…‰j…
2004-05 2010-11
2011-12
|……l… ®…EÚ
19.5
21.8
21.8
J…‰i…“
13.2
17.9
18.3
=t…‰M…
36.5
36.8
36.1
=i{……n˘x…
27.3
27.3
26.7
∫…‰¥……Bƒ
44.0
41.4
42.1

∫……®……x™… o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®… B‰∫…… Ω÷˛+… x…Ω˛” Ω˲* ¶……Æ˙i… ®… J…‰i…“ I…‰j…
EÚ… ™……‰M…n˘…x… ∫…EÚ±… P…Ɖ˙±…⁄ =i{……n˘ (V…“b˜“{…“) ®… ∫…i…i… EÚ®… Ω˛“ Ω˛…‰i…… M…™…… Ω˲ +…ËÆ˙
+M…Æ˙ =t…‰M… I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚ®… Ω÷˛+… Ω˲ i……‰ =∫…E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… ∫…‰¥…… I…‰j…
EÚ… ™……‰M…n˘…x… §…g¯… Ω˲* V…§…  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… =t…‰M… +…ËÆ˙ ∫…‰¥…… n˘…‰x…… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ E÷Ú±… +…®…n˘x…“ ®… EÚ®… Ω÷˛+… Ω˲ i…l…… J…‰i…“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… §…g¯… Ω˲*
<∫…EÚ… +l…« B‰∫…… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ n‰˘∂… =t…‰M…|…v……x… ™…… ∫…‰¥……|…v……x… §…x… x…Ω˛” Æ˙Ω˛… Ω˲
§…Œ±EÚ M…÷V…Æ˙…i… =±]ı“  n˘∂…… ®… M… i… EÚÆ˙E‰Ú J…‰i…“|…v……x… §…x… Æ˙Ω˛… Ω˲*
l……‰b˜“ +±…M… o˘Œπ]ı ∫…‰ ™…Ω˛“ §……i… EÚ…‰π]ıEÚ x…Δ. 2 EÚ“  ¥…M…i… ®… ∫…®…V…‰*
M…÷V…Æ˙…i… ®… J…‰i…“ E‰Ú =i{……n˘x… ®… 2004-05 ∫…‰ 2011-12 ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x…
236.19 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«, V…§… EÚ +…Ët…‰ M…EÚ =i{……n˘x… ®… 196.80
|… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+… ®… i……‰ =∫…∫…‰ ¶…“ EÚ®… n˘Æ˙… ®… 188.41
|… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* <∫… |…EÚ…Æ˙, J…‰i…“ I…‰j… ®… =i{……n˘x…  V…i…x…‰ n˘Æ˙… ∫…‰ §…f¯… Ω˲
=i…x…‰ n˘Æ˙… ∫…‰ =t…‰M… +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+… E‰Ú I…‰j… ®… =i{……n˘x… x…Ω˛” §…g¯… Ω˲! ={…Æ˙…‰HÚ
Ω˛EÚ“EÚi…‰ B‰∫…… n˘∂……«i…“ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +l…«i…Δj… EÚ“ ∫…ΔÆ˙S…x…… ®… +Δ i…®… 12 ¥…π……Ê
®… EÚ…‰<« °ÚE«Ú {…c˜… x…Ω˛” Ω˲*
EÚ…‰π]ıˆEÚ x…Δ. 2 M…÷V…Æ˙…i… ®…Â  ¥… ¥…v… I…‰j… ®…Â =i{……n˘x… ®…Â ¥…fi r˘ (Ø˚. EÚÆ˙…b‰ ˜ ®…Â)
I…‰j…
2004-05
2011-12
|… i…∂…i… ¥…fi r˘
J…‰i…“
39.732
1,33,574
236.19
=t…‰M…
74.320
2,20,583
196.80
∫…‰¥……Bƒ
89.321
2,57,610
188.41
<∫… ±…B x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… +…Ët…‰‰ M…EÚ
 ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… Ω˲, B‰∫…… n˘…¥…… ¶…“ M…±…i… Ω˲* ∫…Æ˙…∫…Æ˙ W…⁄`ˆ¯ °ËÚ±……™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲,
C™…… EÚ ∫…i™… EÚ…‰ =V……M…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…®…V…x…‰ EÚ“ I…®…i…… ∫…¶…“ ∫……®……x™… V…x……Â
®… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ Ω˲, C™…… EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ¥…π…™… ®… +…ΔEÚb˜… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ±…‰x…n‰˘x… Ω˛…‰i……
Ω˲* <∫… ±…B ∫…i™… EÚ…‰ Ω˛EÚ“EÚi… E‰Ú ∫……l… =V……M…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˲*

96

97

30.
¥……<•…x]ı M…÷V…Æ˙…i…: ¥…S…x…… EÚ… O……°Ú >ƒS……,
+®…±…“EÚÆ˙h… EÚ… x…“S……
¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ 2013 ®… ¶…“ Ω÷˛<«* <∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ 2003, 2005,
2007, 2009 +…ËÆ˙ 2011 ®… ™…‰ {… Æ˙π…n  ®…±… S…⁄EÚ“ Ω˲ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ UÙaˆ“ <∫… |…EÚ…Æ˙
EÚ“ {… Æ˙π…n˘ Ω÷˛<«, i…§… Ω˛EÚ“EÚi… ®… B‰∫…“ {… Æ˙π…n˘… ∫…‰ C™…… {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… i…l…… =∫…∫…‰
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ C™…… °Ú…™…n˘… Ω˛…‰i…… Ω˲ ™…Ω˛ V……x…x…‰ +…ËÆ˙ ∫…®…Z…x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˲*
<x… {… Æ˙π…n˘… ®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú, n‰˘∂… E‰Ú +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂… E‰Ú =t…‰M…{… i… i…l……
EÚ®{…x…“+… E‰Ú ∫…ΔS……±…EÚ +…i… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…‰ i…“x…  n˘x… EÚ“ <∫… {… Æ˙π…n˘ n˘Æ˙®™……x…
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l… EÚ…Ëx…-∫…“ ¥…∫i…÷ ™…… ∫…‰¥…… =i{…z… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  EÚi…x…‰
Ø˚{…™…‰ EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆÂ˙M…‰ <∫…EÚ… ∫…®…V……Ëi……{…j… (®…‰®……‰Æ‰˙xb˜®… +…Ï°Ú +Δb˜Æ˙∫]‰ıœxb˜M…B®…+…‰™…÷) EÚÆ˙i…‰ ΩËΔ* |…∂x… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ  V…i…x…‰ EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… B®…+…‰™…÷ Ω˛…‰i…… Ω˲,
<i…x…‰ EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚ {…™…‰ EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* <∫… ±…B +…ΔEÚb‰˜ §…Ω÷˛i… §…c‰˜
P……‰ π…i… Ω˛…‰i…‰ Ω˲ +…ËÆ˙ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… i……‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ EÚ®… Ω˛…‰i…… Ω˲* <∫…EÚ“  ¥…M…i… <∫…E‰Ú
∫……l… E‰Ú EÚ…‰π]ıEÚ ®… n˘“ M…<« Ω˲*
™…Ω˛ EÚ…‰π]ıEÚ B‰∫…… EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ, ¥…π……Ê¥…π…« {…⁄VΔ …“ x…¥…‰∂… E‰Ú ¥…S…x…… ®… +i™…… v…EÚ
=UÙ…±… +…™…… Ω˲* 2003 ®…  V…i…x…… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ¥…S…x…  n˘™…‰ M…™…‰ l…‰, =∫…∫…‰
2011 ®… 3000 |… i…∂…i… ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú ¥…S…x…  n˘™…‰ M…™…‰ l…‰* {…ÆΔ˙i…÷
®…⁄±… |…∂x… i……‰ ™…Ω˛ Ω˲  EÚ Ω˛EÚ“EÚi… ®… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…  EÚi…x…… Ω÷˛+…? EÚ…‰π]ıEÚ B‰∫……
EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ <∫…EÚ“ °Ú“∫…n˘“ ®… EÚ®…“ +… Æ˙Ω˛“ Ω˲* {…Ω˛±…“ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i…
{… Æ˙π…n˘ E‰Ú ¥…S…x…… EÚ… 57.13 |… i…∂…i… EÚ… {……±…x… Ω÷˛+… l……* V…§… EÚ +Δ i…®…
¥……™…•…x]ı {… Æ˙π…n˘ E‰Ú ¥…S…x……‰ ®… ∫…‰  ∫…°«Ú 1.43 |… i…∂…i… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ… Ω˛“ {……±…x…
Ω÷˛+… Ω˲* <∫…®… 20 ±……J… EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚ {…B ∫…‰ V™……n˘… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú ¥……n‰˘  EÚ™…‰ M…™…‰
l…‰ +…ËÆ˙ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… 30 Ω˛V……Æ˙ EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…B EÚ… Ω˛“ Ω÷˛+… l……* <∫… ±…B |…∂x… ™…Ω˛
{…Ën˘… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ ¥…S…x… C™…… + v…EÚ Ω˲ +…ËÆ˙ +®…±…“EÚÆ˙h… C™…… EÚ®… Ω˲? "¥…S…x…‰π…÷
98

ÀEÚ n˘ Æ˙p˘i……' B‰∫…… ∫…Δ∫EfiÚi… ¶……π…… ®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲* ™…… x…  EÚ ¥…S…x…… EÚ“ ±Ω˛…h…“
i……‰ §…‰±…M……®… Ω˛“ EÚÆ˙x…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲, =∫…®… ¶…±…… M…Æ˙“§…“ §…i……x…‰ EÚ“ C™…… V…Ø˚Æ˙i… Ω˲*
 V…∫… ∫…®…V……Ëi……{…j… (B®…+…‰™…÷) {…Æ˙ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ ®… ®…÷Ω˛Æ˙
±…M……™…… V……i…… Ω˲ ¥……‰ i……‰  ∫…°«Ú <Æ˙…n˘… Ω˛“ n˘∂……«i…… Ω˲* ™…… x…  EÚ EÚ…‰<« ∫……Ω˛ ∫…EÚ,
EÚ®{…x…“ ™…… =t…‰M…{… i… B‰∫…… EÚΩ‰˛  EÚ ¥……‰  EÚ∫…“ ¥…∫i…÷ ™…… +®…÷EÚ ∫…‰¥…… EÚ… =i{……n˘x…
M…÷V…Æ˙…i… ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +®…÷EÚ EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…B EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆÂ˙M…‰ i……‰ M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ =x…EÚ…‰ +x…÷®… i… n‰˘i…“ ΩÈ˛* <∫… |…EÚ…Æ˙, M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ =t…‰M…{… i…
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Δ®…i… Ω˛…‰i…‰ Ω˲ <i…x…… Ω˛“* ™…… x… B®…+…‰™…÷  ∫…°«Ú BEÚ
EÚ…M…V… ΩÈ˛, ™…Ω˛ EÚ…‰<« EÚ…x…⁄x…“ n˘∫i……¥…‰V… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* <∫… ±…B ™…Ω˛ +…∫……x…“ ∫…‰ ∫…®…V…
∫…EÚi…‰ ΩÈ˛  EÚ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚƉ˙ ¶…“ +…ËÆ˙ x… ¶…“ EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ ™……n˘ Æ˙J…x……
S…… Ω˛B  EÚ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰¥……±…… i……‰ i…¶…“ Ω˛“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚƉ˙M…… V…§… =∫…EÚ…‰
®…÷x……°Ú… Ω˛…‰M…… B‰∫…… ±…M…‰M……*
¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i…: ®…⁄b˜“Æ˙…E‰ Ú…h…
{… Æ˙π…n˘ EÚ… ¥…π…«
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…
Ω˛EÚ“EÚi… ®…Â
|… i…∂…i…
E‰Ú ¥…S…x…
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…
EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚.
EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚.
2003
66,068
30,746
57,13
2005
1,06,160
37,939
35,74
2007
4,65,309
1,07,897
23.19
2009
12,39,562
1,04,590
8.44
2011
20,83,047
29,813
1.43
ª……‰i…: ∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ ∫…®…“I……, M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
¥…Ë∫…‰,  V…∫… ∫…®…V……Ëi……{…j… {…Æ˙ Ω˛∫i……I…Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ <∫… ∫…®…V……Ëi……{…j… ®… B‰∫…… EÚΩ˛”
¶…“  ±…J…… x…Ω˛” Ω˛…‰i……  EÚ Ω˛EÚ“EÚi… ®… M…÷V…Æ˙…i… ®…  EÚx… ∫l……x…… {…Æ˙ =t…‰M…{… i…
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆÂ˙M…‰* {… Æ˙h……®… ™…Ω˛ +…i…… Ω˲  EÚ V…§… =t…‰M…{… i… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰
99

E‰Ú  ±…B V…®…“x… ®……ΔM…i…“ Ω˲ i…§… ¥…Ω˛ V…®…“x… n‰˘x…‰ ®… §…Ω÷˛i… Ω˛“ n‰˘Æ˙ ±…M…i…“ Ω˲ ™…… i……‰
n˘“ Ω˛“ x…Ω˛” V……i…“ Ω˲* V…Ë∫…‰  EÚ, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ¶…⁄i…{…⁄¥…« ∫…‰G‰Ú]ıÆ˙“ EÚ ®…∂x…Æ˙ Bx….
 ¥…_ˆ±… x…‰ +…<«]ı“ {……E«Ú §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B §…±…∫……b˜ E‰Ú {……∫… V…®…“x… ®……ΔM…“ l…“, ±…‰ EÚx…
=x…EÚ…‰ V…®…“x… x…  ®…±…“ +…ËÆ˙ +Δi… ®… =xΩ˛…Âx…‰ V……‰ B®…+…‰™…÷  EÚ™…… l…… ¥……‰ Æ˙q˘ Ω÷˛+…*
±…M…i…… Ω˲  EÚ ∫…®…V……Ëi……{…j… (B®…+…‰™…÷) ∫…®…V…  §…x…… ™…… M…±…i… ∫…®…V… E‰Ú ∫……l… ™……
 °ÚÆ˙ <Æ˙…n‰˘ EÚ“ M…ËÆ˙∫…®…V… E‰Ú ∫……l… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ™…‰ ∫…®…V……Ëi……{…j… Ω˛EÚ“EÚi… ®…Â  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ M…ËÆ˙∫…®…V… {…Ën˘…
EÚÆ˙i…‰ ΩË˛Δ ™…Ω˛ ¶…“ V……x…x…‰ V…Ë∫…… Ω˲* V…Ë∫……  EÚ 200-4-05 ®… ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®…Â
+…Ët…‰ M…EÚ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… 4,29,251 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙
2005 ®… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ ®… 1,06,160 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…
E‰Ú S……Ël…‰ ¶……M… EÚ… +…Ët…‰ M…EÚ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â Ω˛…‰ Ω˛“ EËÚ∫…‰ ∫…EÚi…… Ω˲?
2005-06 ®… ¶…“ ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®… 5,12,125 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… Ω˛“ +…Ët…‰ M…EÚ
®…⁄b˜“Æ˙…‰EÚ…h… Ω÷˛+… l……* <∫… ±…B Ø˚. 1.06.160 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚ {…™…‰ EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…
+…ΔEÚb˜… §…Ω÷˛i… Ω˛“ V™……n˘… Ω˲ ™…Ω˛ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲*
2011 EÚ“ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… {… Æ˙π…n˘ ®…Â 20,83,747 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ E‰Ú
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… P……‰ π…i…˙  EÚ™…… M…™…… l……, V…§… 2006,07,2007-08 +…ËÆ˙ 2008-09
E‰Ú ¥…π……Ê ®… ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®… 19,83,189 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚ {…™…‰ EÚ… Ω˛“ ®…⁄b˜“Æ˙…‰EÚ…h… Ω÷˛+…
l……* ∫{…π]ı Ω˲  EÚ 20 ±……J… EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… +…ΔEÚb˜… §…Ω÷˛i… Ω˛“ §…g¯…S…g¯…EÚÆ˙ EÚΩ˛…
M…™…… l……*
<∫… ±…B ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ EÚ…, {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B ®…Ω˛k¥… Ω˲
=∫…∫…‰ V™……n˘… i……‰ |…S……Æ˙…i®…EÚ ®…Ω˛k¥… Ω˲* n‰∂… ®… +…ËÆ˙ n÷˘ x…™…… ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ B‰∫……
∫…®…V……i…“ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… +…Ët…‰ M…EÚ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… §…g¯ Æ˙Ω˛… Ω˲ +…ËÆ˙ §…g‰¯M……*
=t…‰M…{… i… B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ ΩË˛Δ  EÚ ¥…‰ M…÷V…Æ˙…i… +… Æ˙Ω‰˛ ΩË˛Δ +…ËÆ˙ Ω˛…Δ, M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ±……‰M……‰
E‰Ú  n˘®……M… ®… B¥…®…¬ n‰˘∂… E‰Ú ±……‰M…… E‰Ú  n˘®……M… ®… P…⁄∫… V……i…‰ Ω˲ B‰∫…… ¥…Ω˛ P…⁄∫… V……i……
Ω˲  EÚ M…÷W…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲! EÚΩ˛i…… ¶…“  n˘¥……x…… +…ËÆ˙ ∫…÷x…i…… ¶…“
 n˘¥……x……!
100

31.
§…“V…±…“ =i{……n˘x… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
 §…±…E÷Ú±… +∫…Δi…÷ ±…i…
§…“V…±…“ E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h… E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… x…‰ +Δ i…®…
n˘∫…EÚ n˘Æ˙®™……x… ™…… x…  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… §…Ω÷˛i… §…c˜“
={…±…Œ§v… Ω˛…Δ ∫…±… EÚ“ Ω˲ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… =∫…®… +x™… Æ˙…V™……‰ ∫…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ +…M…‰ Ω˲ B‰∫……
n˘…¥……  EÚ™…… V……i…… Ω˲, i…§… M…÷V…Æ˙…i… ®… §…“V…±…“ I…‰j… ®… C™…… Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲ =x…EÚ…‰
v™……x… ®… ±…‰i…‰ Ω˲*
B‰∫…… n˘…¥……  EÚ™…… V……i…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… §…“V…±…“ E‰Ú  ¥…π…™… ®… ∫…Æ˙{±…∫… Ω˲*
™…… x… B‰∫…… EÚΩ˛x…‰ EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ J…‰i…“, =t…‰M…, P…Ɖ˙±…⁄ +…ËÆ˙ +x™…
∫…‰¥…… I…‰j… ®…  V…i…x…“ §…“V…±…“ S…… Ω˛B =∫…∫…‰ V™……n˘… =i{…z… Ω˛…‰i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ ¥…Ω˛
+x™… Æ˙…V™…… ®… ¶…“ §…“V…±…“ §…‰S…i…… Ω˲* Ω˛EÚ“EÚi… ®… B‰∫…… Ω˛“ Ω˛…‰ i……‰  EÚ∫…  ±…B
M…÷V…Æ˙…i… ®… ±…M…¶…M… 4.5 ±……J…  EÚ∫……x…… EÚ…‰ +Δ i…®… n˘∫…EÚ ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… ∫…®…™…
∫…‰ §…“V…±…“ E‰Ú EÚx…‰C∂…x…  n˘™…‰ x…Ω˛” V……i…‰? M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  EÚ∫……x…… EÚ…‰ §…“V…±…“ x…
n‰˘EÚÆ˙ +…ËÆ˙ +x™… Æ˙…V™……‰Δ EÚ…‰ §…“V…±…“ §…‰S…EÚÆ˙ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ P…Æ˙ E‰Ú §…SS…‰ P…Δ]ı“
S……]‰ı +…ËÆ˙ ={……v™……™… EÚ…‰ +…]ı… V…Ë∫…… Ω˛…±…  EÚ™…… Ω˲*
+§… §…“V…±…“ E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ §……i… EÚÆ˙i…‰ Ω˲Δ* 1990 ®… M…÷V…Æ˙…i…  ¥…t÷i… §……‰b«˜
u˘…Æ˙… E÷Ú±… 1,79,910 ±……J… ™…÷ x…]ı §…“V…±…“ =i{…z… Ω˛…‰i…“ l…“* §……n˘ ®…Â i……‰ M…÷V…Æ˙…i…
 ¥…t÷i… §……‰b«˜ M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… ¥…“V…  x…M…®…  ±… ®…]‰ıb˜ §…x……* 2000 ®… =∫…E‰Ú u˘…Æ˙…
§…“V…±…“ EÚ… =i{……n˘x… §…g¯EÚÆ˙ 3,31,770 ±……J… ™…÷ x…]ı Ω÷˛+…* <∫… |…EÚ…Æ˙ <x… n˘∫…
¥…π…« E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… §…“V…±…“ EÚ… =i{……n˘x… 34.82 |… i…∂…i…  V…i…x…… §…g¯…* §……n˘
®… 2011 ®… =∫…EÚ… =i{……n˘x… 2,77,620 ±……J… ™…÷ x…]ı Ω÷˛+…* ™…… x…  EÚ 2000 ∫…‰
2011 E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… ™…… x…  EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… §…“V…±…“
E‰Ú =i{……n˘x… ®… 19.74 |… i…∂…i… EÚ“ Ω˛“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«*

101

<∫… |…EÚ…Æ˙ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x… n˘Æ˙®™……x… §…“V…±…“ I…‰j… ®… §…c˜“ |…M… i… EÚ“ Ω˲ B‰∫……
Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”*
+§…  x…V…“ I…‰j… ®… §…“V…±…“ E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“  ¥…M…i… n‰˘J…‰Δ*  x…V…“ I…‰j… ®…Â
§…“V…±…“ EÚ… =i{……n˘x… 1990 ®…Â 25,400 ±……J… ™…÷ x…]ı l……* 2000 ®…Â ¥…Ω˛ §…g¯EÚÆ˙
1,48,290 ±……J… ™…÷ x…]ı Ω÷˛+… l……* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ =∫…®… 483.82
|… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« l…“* ±…‰ EÚx… 2011 ®…  x…V…“ I…‰j… EÚ“ §…“V…±…“ EÚ… =i{……n˘x…
§…g¯EÚÆ˙ 3,58,750 ±……J… ™…÷ x…]ı Ω÷˛+…* <∫… |…EÚ…Æ˙, ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±…
n˘Æ˙®™……x… J……x…M…“ I…‰j… ®… ¶…“ =i{……n˘x… ®… 141.93 |… i…∂…i… ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* <∫… o˘Œπ]ı
∫…‰ n‰˘J…‰ i……‰ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… ®…  x…V…“ I…‰j… EÚ“ EÚ®{…x…“™…… x…‰ ¶…“ §…“V…±…“ E‰Ú
=i{……n˘x… ®… §…Ω÷˛i… §…c˜“ ¥…fi r˘ EÚ“ Ω˲ B‰∫…… i……‰ Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* <∫… |…EÚ…Æ˙ ∫{…π]ı Ω˛…‰i……
Ω˲  EÚ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… E‰Ú n˘∫…EÚ ®… x…Ω˛” ±…‰ EÚx… =∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ E‰Ú
n˘∫…EÚ ®… M…÷V…Æ˙…i… ®…  §…V…±…“ EÚ… =i{……n˘x… §…Ω÷˛i… Ω˛“ + v…EÚ |…®……h… ®… §…g¯… l……*
Ω˛EÚ“EÚi… i……‰ ™…Ω˛ Ω˲  EÚ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x… x…‰  V…i…x…‰ |…®……h… ®… {…Ω˛±…‰ E‰Ú n˘∫…EÚ
®…  §…V…±…“ E‰Ú =i{……n˘x… ®… V……‰ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ l…… =∫…‰ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ ®… ¶…“ +∫…°Ú±…i……
|……{i… EÚ“ Ω˲*
¥…Ë∫…‰, M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú §…“V…±…“ =i{……n˘x… ®… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……Ω˛∫……‰Δ EÚ… ™……‰M… ¶…“
EÚ®… x…Ω˛” Ω˲* 1990 ®… E‰Úxp˘ E‰Ú ∫……Ω˛∫…… EÚ… ™……‰M…n˘…x… 31,030 ±……J… ™…÷ x…]ı l……*
¥…Ω˛ 2000 ®… 1,13,730 ±……J… ™…÷ x…]ı Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ 2009 ®… =∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x…
2,03,780 ±……J… ™…÷ x…]ı EÚ… l……* V…§… EÚ 2010 ®…Â ¥……‰ 1,33,340 ±……J… ™…÷ x…]ıÚ
EÚ… Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ 2011 ®… ¥…Ω˛ 77,090 ±……J… ™…÷ x…]ı EÚ… Ω÷˛+… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚ®{…x…“™……ƒ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ®… §…“V…±…“ =i{…z… EÚÆ˙i…“ Ω˛“ Ω˲*
±…‰ EÚx… + v…EÚ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ®…÷q˘… i……‰ ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ¥…“V…
=i{……n˘x… I…‰j… ®…  x…V…“ EÚ®{…x…“™…… EÚ…‰ ®…Ω˛k¥…  n˘™…… Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚ“ +{…x…“ EÚ®{…x…“ M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… ¥…“V…  x…M…®…  ±… ®…]‰ıb˜ EÚ… =i{……n˘x…  V…i…x……
§…g¯x…… S…… Ω˛B =i…x…… §…g¯… x…Ω˛”* <∫…EÚ… BEÚ +…ƒJ…… n‰˘J…… o˘π]ı…Δi… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ
§…“V…±…“ EÚ“ EÚ“®…i… ®… §…b˜“ ¶……Æ˙“˙ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˲* +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ UÙ: EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“

V…x…i…… E‰Ú {…Ë∫…… ∫…‰  x…V…“ §…“V…±…“ EÚ®{… x…™……ƒ ®……‰]ı“ §…x…i…“ V……i…“ Ω˲*
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ "V™……‰ i…O……®… ™……‰V…x……' x……®… ∫…‰ BEÚ ™……‰V…x…… §…x……<« +…ËÆ˙
<∫…E‰Ú +xi…M…«i… M……ƒ¥…… ®… 24 P…Δ]‰ı m…“ °‰Ú<V… §…“V…±…“ n˘“* M……ƒ¥…… ®… §…“V…±…“ BEÚ
Ω˛“ J…Δ¶…‰ ®… ∫…‰ ™…… x…  EÚ °Ú“b˜Æ˙ ®… ∫…‰ J…‰i…“ E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙ P…Æ˙… ®… n˘“ V……i…“ l…“*
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n˘…‰x…… E‰Ú  ±…B °Ú“b˜Æ˙ +±…M… EÚÆ˙  n˘™…‰ +…ËÆ˙ P…Æ˙…‰ ®… 24 P…Δ]‰ı
§…“V…±…“ n˘“ ™…Ω˛ BEÚ +SUÙ“ §……i… Ω˛“ EÚΩ˛“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲, ¥…Ë∫…‰ ™…‰ §…“V…±…“ 24 P…Δ]‰ı,
∫…{i……Ω˛ E‰Ú ∫……i……  n˘x… n˘“ V……i…“ Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”, ±…‰ EÚx… ™…‰ §……i… ∫…S… ®……x… i……‰ ¶…“ P…Æ˙…‰
®… 25 P…Δ]‰ı §…“V…±…“ n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B J…‰i…“ ®… V……‰ 16 P…Δ]‰ı §…“V…±…“  ®…±…i…“ l…“ ¥……‰ UÙ:
P…Δ]‰ı +…ËÆ˙ +…`ˆ P…Δ]ı… EÚÆ˙ n˘“ M…<« +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ ¶…“ Æ˙…i… EÚ…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙ J…‰i…“ EÚ“
§…“V…±…“ EÚ…]ıEÚÆ˙ P…Æ˙… ®… n˘“* <∫…®… M……ƒ¥…… E‰Ú  EÚ∫……x……‰ EÚ“ {…Ɖ˙∂……x…“ i……‰ §…g¯“ Ω˛“,
C™…… EÚ =x…EÚ…‰ Æ˙…i… ®…Â Ω˛“ J…‰i…… ®… V……i…… {…b‰˜ B‰∫…“ Œ∫l… i… Ω˛…‰ M…<«* C™…… <∫…EÚ…‰
EÚΩ˛… V……™…‰  ¥…EÚ…∫…?
+§… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ 11¥…” {…ΔS…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… EÚ“ +…‰Æ˙ o˘Œπ]ı{……i… EÚÆÂ˙* 200712 EÚ“ 11¥…” {…ΔS…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®… ¥…“V… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B Ø˚. 1020 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ…
J…S…« EÚÆ˙x…‰ EÚ… +x…÷®……x… ±…M……™…… M…™…… l…… ±…‰ EÚx… <∫…E‰Ú  ±…B Ø˚. 419 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ…
Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙, ¥™…¥…∫l…… i…l…… +Δn˘…V… ∫…‰ J…S…« g¯…<« M…÷x…… EÚ®… Ω÷˛+…*
<∫…EÚ…‰ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… EÚΩ²M…‰?
§…“V…±…“ EÚ“ ∫l…… {…i… =i{……n˘x… I…®…i…… EÚ…‰ v™……x… ®… ±…‰Δ i……‰ ¶…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
 EÚ∫…  n˘∂…… ®… V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰  EÚ∫…  n˘∂…… ®… ±…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩË˛Δ <∫…EÚ…
J…™……±… +… V……i…… Ω˲* V…Ë∫…‰ M…÷V…Æ˙…i…  ¥…t÷i… §……‰b«˜ EÚ“ ∫l…… {…i… ¥…“V…=i{……n˘x… I…®…i……
1990 ®… 3748 ®…‰M……¥……‰]ı l…“* 2000 ®… ¥……‰ §…g¯EÚÆ˙ 4540 ®…‰M……¥……‰]ı Ω÷˛<« l…“*
<∫… |…EÚ…Æ˙ =∫…®… 21.13 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ <∫… n˘∂…EÚ n˘Æ˙®™……x… Ω÷˛<« l…“* 2011
®… =x…EÚ“ I…®…i…… 4996 ®…‰M……¥……‰]ı Ω÷˛<«* ™…… x…  EÚ ®……‰n˘“ ∂……∫…x… ®… V…“<«§…“ EÚ“
=i{……n˘x… I…®…i…… ®… 10.04 °Ú“∫…n˘“ Ω˛“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* {…Ω˛±…‰ E‰Ú n˘∫…EÚ ∫…‰ ¥……‰ +…v…“
Ω˲ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫…Æ˙±…i…… ∫…‰ ∫…®…V… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ *

102

103

n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®…  x…V…“ EÚ®{…x…“+… EÚ“ ¥…“V… =i{……n˘x… I…®…i…… 2000
∫…‰ 2011 ™…… x…  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… 2488 ®…‰M……¥……‰]ı ∫…‰
§…g¯EÚÆ˙ 5318 ®…‰M……¥……‰]ı Ω÷˛<«* <∫… |…EÚ…Æ˙ =∫…®… 114.14 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«!
<∫…EÚ… ∫{…π]ı +l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ M…÷V…Æ˙…i… ®… +Δv…‰Æ˙… Æ˙Ω‰˛ ™…… |…EÚ…∂…
™…Ω˛  x…V…“ EÚ®{…x…“™…… E‰Ú ¶…Æ˙…‰∫…‰ UÙ…‰c˜  n˘™…… Ω˲*
n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚ®{…x…“+… EÚ“ ¥…“V… =i{……n˘x… I…®…i…… 1990
®… 580 ®…‰M……¥……‰]ı l…“* 2000 ®… ¥……‰ 1323 ®…‰M……¥……‰]ı Ω÷˛<« l…“ ™…… x…  EÚ =∫…®…Â
128.10 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ <∫… ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… Ω÷˛<« l…“* 2011 ®… E‰Úxp˘“™… ∫……Ω˛∫……Â
EÚ“ ¥…“V… =i{……n˘x… I…®…i…… 2820 ®…‰M……¥……‰]ı Ω÷˛<«* ™…… x…  EÚ =∫…®… ®……‰n˘“EÚ…±…
n˘Æ˙®™……x… 113.15 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ §…“V…±…“
E‰Ú =i{……n˘x… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ +x™……™…  EÚ™…… Ω˲ B‰∫…… i……‰ EÚΩ˛… Ω˛“ x…Ω˛” V…… ∫…EÚi……*
={…Æ˙…‰HÚ Ω˛EÚ“EÚi…… ∫…‰ ™…Ω˛ {…i…… S…±…i…… Ω˲  EÚ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…“V…±…“ I…‰j…®…Â
V……‰ ∂……‰Æ˙ ®…S……i…“ Ω˲ ™…… §…c˜“ §…c˜“ §……i… EÚÆ˙i…“ Ω˲ =∫…®… x…M……Ɖ˙ {…“]ıx…‰ EÚ… =i∫……Ω˛
§…g¯…i…“ Ω˲ ±…‰ EÚx… n˘…¥…… ∫…‰ Ω˛EÚ“EÚi… §…Ω÷˛i… Ω˛“  ¶…z… Ω˛“ Ω˲*

104

32.
 ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…: EÚ…±…‰ v…x… EÚ… ∫…°‰Ún˘ x…EÚ…§…
{…Œ∂S…®… E‰Ú |……S…“x… ∫…… Ω˛i™… ®… BEÚ EÚl…… Ω˲* BEÚ Æ˙…V…… Ω˲, =∫…EÚ… x……®… Ω˲
 ®…b˜…∫… +…ËÆ˙ =∫…‰ B‰∫…… ¥…Æ˙n˘…x… Ω˲  EÚ ¥……‰  V…∫…‰ ¶…“ ∫{…∂…« EÚƉ˙ ¥…Ω˛ ∫……‰x…… §…x… V……i……
Ω˲*  ®…b˜…∫… §……n˘ ®… i……‰ =∫…‰  ®…±…‰ <∫… ¥…Æ˙n˘…x… ∫…‰ ®…÷Œ∂EÚ±… ®… +… V……i…‰ Ω˲* <∫…
¥…Æ˙n˘…x… ∫…‰ ®…÷∫…“§…i… ®… {…b‰˜ ™…Ω˛ ∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲* ±…M…¶…M… B‰∫…… Ω˛“ ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲*
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ 2003 ∫…‰
¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ §…÷±……x…… ∂…÷∞¸  EÚ™……* =∫…®… n‰˘∂…“- ¥…n‰˘∂…“ =t…‰M…{… i…
§…÷±……™…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ =x…EÚ…‰ M…÷V…Æ˙…i… ®… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…EÚÃπ…i…  EÚ™……
M…™……*  V…x… EÚÆ˙…‰b˜…‰ Ø˚ {…™…‰ E‰Ú {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B n˘…¥…‰  EÚ™…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ ¥……∫i…¥…
®… V……‰ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… <x… n˘…‰x……‰ E‰Ú §…“S… ®… +…∫…®……x… V…®…“x… EÚ… +Δi…Æ˙ Ω˲ ™…Ω˛
i……‰ Ω˛®…x…‰ n‰˘J……* <∫…“ ±…B Ω˛“ i……‰ 2013 EÚ“ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ ∫…®…™…
 EÚi…x…‰ EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. E‰Ú B®…+…‰™…÷ Ω÷˛B ™…Ω˛ P……‰ π…i…˙  EÚ™…… Ω˛“ x…Ω˛” M…™…… +l…¥……
B®…+…‰™…÷  EÚ™…‰ Ω˛“ x…Ω˛” M…™…‰* =t…‰M…{… i… +…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n˘…‰x…… x…‰  ®…±…EÚÆ˙ J……™…… {…™…… +…ËÆ˙ ®……‰V…-®…V…… EÚ“*
 V…∫… +…Ët…‰ M…EÚ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… +…EÚÃπ…i…  EÚ™…… V……i…… Ω˲ =∫…®…  ¥…n‰˘∂…“
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ®…Ω˛k¥… EÚ… Ω˲*  ¥…n‰˘∂…“ EÚ®{… x…™……ƒ b˜…ϱ…Æ˙ ±…‰EÚÆ˙ +…™…‰ i……‰ ¥……‰ ¶……Æ˙i…
EÚ“  ¥…n‰˘∂…“ ®…÷p˘… EÚ“ +…Æ˙ I…i… {…⁄ΔV…“ ®… ¥…fi r˘ EÚÆ˙i…“ Ω˲* ¥…Ë∫…‰ ¥…Ω˛ EÚ®{… x…™……ƒ x…¥…“x…
]‰ıCx……‰±……‰V…“ ±…‰EÚÆ˙ +…i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ x…™…“ +…ËÆ˙ V™……n˘… +SUÙ“ M…÷h…¥…k……¥……±…“
¥…∫i…÷ +…ËÆ˙ ∫…‰¥……Bƒ =i{…z… Ω˛…‰i…“ Ω˲* ¥…Ë∫…‰ ∫{…v……« ¶…“ §…g¯i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ O……Ω˛EÚ…‰Δ EÚ…‰
°Ú…™…n˘… Ω˛…‰i…… Ω˲*  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B B‰∫…“ n˘±…“±… EÚ“ V……i…“ Ω˲Δ* V…§… EÚ
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  ¥…n‰˘∂…“ EÚ®{… x…+… E‰Ú  ±…B ±……±… V……V…®…  §…UÙ…™…“ Ω˲ <∫…E‰Ú
+x™… EÚ…Æ˙h… ¶…“ Ω˲* ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n÷˘ x…™…… ®… M…÷V…Æ˙…i…  ¥…EÚ ∫…i… Æ˙…V™… Ω˲ B‰∫……
§…i……x…… S……Ω˛i…“ Ω˲* ±…‰ EÚx…, <∫… ∫…®…O… EÚΩ˛…x…“ EÚ… BEÚ n⁄˘∫…Æ˙… {…Ω˛±…⁄Δ ¶…“ Ω˲*
105

∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… (°Ú…‰Æ‰˙x… b˜…™…Ɖ˙C]ı <x……‰∫]ı®…‰x]ı-B°Úb˜“+…<«) ™…… x…
 EÚ  ¥…n‰˘∂…“ EΔÚ{…x…“ EÚ… EÚ…‰<« ¥…∫i…÷ E‰Ú ™…… ∫…‰¥…… E‰Ú =i{……n˘x… ™……  §…GÚ“ E‰Ú  ±…B Ω˛…‰i……
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…* B‰∫…… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ™…… +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰  ±…B  V…∫…
|…EÚ…Æ˙ n÷˘ x…™…… E‰Ú n‰˘∂…… E‰Ú §…“S… ®… ∫{…v……« Æ˙Ω˛i…“ Ω˲ =∫…“ |…EÚ…Æ˙ ¶……Æ˙i… ®… Æ˙…V™……Â
E‰Ú §…“S… ®… ¶…“ ∫{…v……« Ω˛…‰i…“ Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… <∫… ∫{…v……« ®… §…Ω÷˛i… Ω˛“ {…“U‰Ù S…±… Æ˙Ω˛… Ω˲*
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ¥…… h…V™… ®…Δj……±…™… E‰Ú +…Ët…‰ M…EÚ x…“ i… +…ËÆ˙ |……‰i∫……Ω˛x…
 ¥…¶……M… u˘…Æ˙… 2012-13 EÚ“ ∫…“v…‰  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ“  ¥…M…i… <∫… §……i… EÚ…
∫…§…⁄i… Ω˲* 2011-12 ®… M…÷V…Æ˙…i… ®… Ø˚. 4.730 EÚÆ˙…‰c˜ EÚ… ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“ Æ˙…‰EÚ…h…
+…™…… l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ 2012-13 ®… P…]ıEÚÆ˙ Ø˚. 2,676 EÚÆ˙…‰c˜ EÚ… Ω÷˛+… Ω˲* <∫…
|…EÚ…Æ˙, =∫…®… 43 |… i…∂…i… EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<« Ω˲* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… +§… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı,
 n˘±±…“, i… ®…±…x……b÷˜, EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ +…Δw…|…n‰˘∂… ∫…‰ ¶…“ {…“U‰Ù Æ˙Ω˛ M…™…… Ω˲*
<i…x…… Ω˛“ x…Ω˛”, ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ®… V……‰  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… M…i… ¥…π…« ®… Ω÷˛+…
<∫…∫…‰ ={…Æ˙…‰HÚ Æ˙…V™…… ®… §…Ω÷˛i… Ω˛“ §…c˜… ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… Ω˲* V…Ë∫……
 EÚ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®… Ø˚. 47,359 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜ ®… Ø˚ 15,252 EÚÆ˙…‰b˜
EÚ… ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“ Æ˙…‰EÚ…h… Ω÷˛+…* ¥…Ë∫…‰, n‰˘∂… E‰Ú E÷Ú±… ∫…“v…‰  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ®…Â
¶…“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ™……‰M…n˘…x… §…Ω÷˛i… Ω˛“ EÚ®… Ω˲* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı EÚ… 2012-13 ®… E÷Ú±…Ù
™……‰M…n˘…x… 39 |… i…∂…i… Ω˲* V…§… EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ∫…°«Ú n˘…‰ |… i…∂…i… EÚ… Ω˲* ™…Ω˛
™……‰M…n˘…x…  ¥…n‰˘∂…“ <ŒC¥…]ı“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ®… Ω˲* ™…… x…  EÚ  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ <ŒC¥…]ı“ E‰Ú
∫…Δn˘¶…« ®… M…÷V…Æ˙…i… ®… §…Ω÷˛i… Ω˛“ EÚ®… +…™…“ Ω˲*
BEÚ n⁄∫…Æ˙… ®…÷q˘… ¶…“ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« Ω˲ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ™…‰ ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚΩ˛…ƒ ∫…‰ +…i…… Ω˲* ∫……®……x™… Ø˚{… ∫…‰ ±……‰M… ∫…®…V…i…‰ Ω˲  EÚ  ¥…n‰˘∂…“
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ±…‰EÚÆ˙ +…i…“ EÚ®{…x…“™……ƒ +®… Æ˙EÚ…, E‰Úx…‰b˜…, V……{……x…, n˘ I…h… EÚ…‰ Æ˙™……,
™…÷Æ˙…‰{… +…ËÆ˙ +…Ï∫]≈‰ı ±…™…… EÚ“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* ±…‰ EÚx… B‰∫…… x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…“v……
 ¥…n‰˘∂…“ <ŒC¥…]ı“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… Ω˲ =∫…®… ∫…‰ 50 |… i…∂…i… i……‰ ®……‰ Æ˙∂…™…∫… x……®…EÚ
 §…±…E÷Ú±… UÙ…‰]‰ı n‰˘∂… ®… ∫…‰ +…™…… Ω˲, V……‰ Ω˛EÚ“EÚi… ®… ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˲
Ω˛“ x…Ω˛”*

<∫… §……i… EÚ…‰ l……‰b˜… ∫…®…Z…i…‰ Ω˲Δ* ¶……Æ˙i… ®… V……‰ EÚ®{…x…“™……ƒ ™…… EÚ®{…x…“+… E‰Ú
®…… ±…EÚ +…ËÆ˙ ¥™… HÚ™…… EÚ…‰ EÚÆ˙ (]ËıC∫…) ¶…Æ˙x…… S…… Ω˛B ±…‰ EÚx… ¶…Æ˙… x…Ω˛” Ω˛…‰ B‰∫……
EÚ…±…… v…x… V…®…… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛Δ ¥…Ω˛ M…ËÆ˙EÚ…x…⁄x…“ Ø˚{… ∫…‰ ®……‰ Æ˙ ∂…™…∫… Ω˛…‰EÚÆ˙ V……i…… Ω˲*
®……‰ Æ˙ ∂…™…∫… ®… ¥…‰ <∫… v…x… EÚ“ EÚ®{…x…“ J……‰±…i…‰ ΩΔ˲ +…ËÆ˙ §……n˘ ®… ™…Ω˛ EΔÚ{…x…“ ¶……Æ˙i…
®… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆ˙i…“ Ω˲* +…ËÆ˙ <∫… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ EÚ…±…… v…x… ∫…°‰Ún˘ +…ËÆ˙ ∂…÷r˘ Ω˛…‰ V……i……
Ω˲* C™…… Ω˛EÚ“EÚi… ®… B‰∫……  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ∫…Ω˛“ Ω˲? M…÷V…Æ˙…i… ®… V……‰  ¥…n‰˘∂…“
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… 2000 ∫…‰ 2011 n˘Æ˙®™……x… Ω÷˛+… =∫…®… ∫…‰ +M…Æ˙ +…v……  ¥…n‰˘∂…“
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ®……‰ Æ˙ ∂…™…∫… ∫…‰ +…™…… Ω˛…‰ i……‰ M…÷V…Æ˙…i… n‰˘∂… E‰Ú +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú EÚ…±…‰
v…x… EÚ…‰ ∫…°‰Ún˘ EÚÆ˙x…‰¥……±…… ∫l……x… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… V……™…‰M……* <∫…®… +®… Æ˙EÚ… EÚ…
™……‰M…n˘…x… 15 |… i…∂…i…, À∫…M……{……‰Æ˙ EÚ… 11 |… i…∂…i…, ∫……™…|…∫…EÚ… 5 |… i…∂…i… +…ËÆ˙
™…÷E‰Ú EÚ… ™……‰M…n˘…x… 4 |… i…∂…i… Ω˛“ Ω˲* +x™… 35 |… i…∂…i… ®… +x™… ∫…¶…“ n‰˘∂……‰ EÚ…
x…Δ§…Æ˙ ±…M…i…… Ω˲* ™…Ω˛ BEÚ Æ˙∫…|…n˘ +…ËÆ˙ ∫…i™… Ω˛EÚ“EÚi… M…÷V…Æ˙…i…“ ±……‰M… V……x…i…‰ x…Ω˛”
Ω˲*
<∫… |…EÚ…Æ˙ n‰˘J… i……‰ BEÚ §…÷ x…™……n˘“ |…∂x… ∫…“v……  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˲* EÚ…±…… v…x… ∫…°‰Ún˘ Ω˛…‰i…… Ω˛…‰ B‰∫…‰  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…+…EÚÃπ…i…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…Ø˚Æ˙i… C™…… Ω˲? +l…¥…… i……‰ C™…… <∫…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B? ™…Ω˛
x…“ i… ¥…π…™…EÚ |…∂x… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…EÚ…‰ i……‰ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ∫…÷±…Z……x…… Ω˛“ S…… Ω˛B*
±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <i…x…… i……‰ +¥…∂™… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ ®……‰ Æ˙ ∂…™…∫…
∫…‰ +…x…‰ ¥……±…… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… M…÷V…Æ˙…i… ®… x… +…x…‰ n‰˘* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ B‰∫……
C™…… x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ Ω˲? <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ ¥……™…•…x]ı §…x……x…… Ω˲
+…ËÆ˙  n˘J……x…… Ω˲*

106

107

M……Δv…“x…M…Æ˙ ®… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ =∫…®… 20.83 ±……J…
EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˛…‰M…… B‰∫…‰ ¥……n‰˘  EÚ™…‰ M…™…‰* ™…Ω˛ BEÚ ¥…S…x……‰Δ EÚ…
§……V……Æ˙ Ω˲* EÚ“®…i… V…§… S……Ω‰˛ §…g‰¯ ™…… P…Ù]‰ı* {…Ω˛±…‰ EÚ“ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘
∫…®…™… Ω÷˛B B®…+…‰™…÷ EÚ“ i…Æ˙°Ú n‰˘J… i……‰ ¥……∫i… ¥…EÚ {… Æ˙Œ∫l… i…  §…±…E÷Ú±… +±…M…
 n˘J…i…“ Ω˲*
{…Ω˛±…‰ 2003, 2005, 2007 +…ËÆ˙, 2009 ®… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…
{… Æ˙π…n˘ +…™……‰ V…i… Ω÷˛<« l…“* =∫…®… E÷Ú±… 18,57,790 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B B®….+…‰.™…÷ Ω÷˛B l…‰* <∫… Æ˙EÚ®… ∫…‰ V™……n˘… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
B®…+…‰™…÷ <∫… ∫…®…™… Ω÷˛B Ω˲* |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰ <∫…  ±…B i……‰ ™…Ω˛ {… Æ˙π…n˘ +…™……‰ V…EÚ EÚ“
V……i…“ Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i… 2009-10 EÚ“ ∫…®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ ∫…®…“I……
®… n˘“ M…<«  ¥…M…i… +…v…… Æ˙i… 1991 ∫…‰ 2008 E‰Ú 17 ¥…π…« E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x…
M…÷V…Æ˙…i… ®… 5.05 ±……J… EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…B EÚ… Ω˛“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… Ω˲* ™…… x…  EÚ 4
¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… {… Æ˙π…n˘… ®…  V…i…x…‰ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú ¥……n‰ +…ËÆ˙ n˘…¥…‰ Ω÷˛B =∫…®…Â
 ∫…°«Ú 27 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˛“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… 18 ¥…π…« E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
Ω÷˛+… Ω˲*
™…‰ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˛“ ™…Ω˛ n˘∂……«i…“ Ω˲  EÚ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘… ®…Â
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B §…c‰˜ §…c‰˜ n˘…¥…Â Ω˛“  EÚ™…‰ V……i…‰ Ω˲* Ω˛EÚ“EÚi… ®… ™…‰ ¥……n‰˘ {…⁄Ɖ˙ Ω˛…‰
B‰∫…… V…∞¸Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲* EÚ…‰<« Æ˙…V™… E‰Ú ®…÷J™… ®…Δj…“ E‰Ú EÚΩ˛x…‰ ∫…‰ EÚ…‰<« =t…‰M…{… i…
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B B®…+…‰™…÷ EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ Ω˲Δ* ¥……∫i… ¥…EÚ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˛…‰ =∫…E‰Ú
{…“U‰Ù i……‰ ®…÷x……°Ú… +…ËÆ˙ +x…÷E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h… ∫… Ω˛i… E‰Ú +x…‰EÚ EÚ…Æ˙EÚ EÚ…®… EÚÆ˙i…‰
Ω˲Δ* V……‰ ¥……n˘…  EÚ™…… ∫……‰  x…¶……x…… {…b‰˜M…… B‰∫…… E÷ÚUÙ ¶…“ x…Ω˛” Ω˲* x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ ®… ™……

B®…+…‰™…÷ EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ =t…‰M…{… i…™…… ®… ¶…“ x…Ω˛” Ω˲*
2005 EÚ“ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ ®…Â Ø˚{…™…… 1,06,160 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B ¥……n‰˘  EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n˘…¥…… EÚÆ˙i…“ Ω˲  EÚ =∫…®…Â
∫…‰ 74,019 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…B EÚ… ™…… x…  EÚ 63 |… i…∂…i… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… Ω˲* ∫…⁄S…x……
+ v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… +Δi…M…«i… EÚ“ M…<« BEÚ +V…‘ ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  n˘™…‰ +{…x…‰
=k…Æ˙ +x…÷∫……Æ˙ i……‰  ∫…°«Ú 24,998 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…B EÚ… Ω˛“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… Ω˲*
§…Æ˙…§…Æ˙ B‰∫…“ Ω˛“ Œ∫l… i… 2007 EÚ“ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… {… Æ˙π…n˘ EÚ“ Ω˲* =∫…
∫…®…™… 4,61,835 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…B E‰Ú {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ… n˘…¥……  EÚ™…… M…™…… l……*
Ω˛EÚ“EÚi… ®… B®…+…‰™…÷ Ω˛“ Ø˚{…™…… 4,51,835 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú Ω÷˛B l…‰* §……n˘ ®… M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… n˘…¥…… Ω˲  EÚ =∫…®… ∫…‰ 2,64,575 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…B EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+…
Ω˲, {…ÆΔ˙i…÷ ∫…⁄S…x…… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…x…⁄x… +Δi…M…«i… EÚ“ M…<« BEÚ +V…‘ E‰Ú =k…Æ˙ ®… M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ J…÷n˘ Ω˛“ B‰∫…… EÚΩ˛… Ω˲  EÚ 1,22,400 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… ™…… x…  EÚ
27.08 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˛“ Ω˛EÚ“EÚi… ®… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… Ω˲*
2003 EÚ“ ∫…¥…«|…l…®… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ E‰Ú ∫…®…™… Ø˚. 68,253
EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B ¥……n‰˘  EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰* 2010 ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ J…÷n˘ n˘…¥……
EÚÆ˙i…“ Ω˲  EÚ  ∫…°«Ú 47,671 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…B EÚ… Ω˛“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙
n˘…¥…‰ +…ËÆ˙ Ω˛EÚ“EÚi…  §…±…E÷Ú±… +±…M… Ω˲,  ¶…z… Ω˲ +…ËÆ˙ <x… n˘…‰x…… E‰Ú §…“S… ®… §…Ω÷˛i…
§…b˜… +Δi…Æ˙ Ω˲*
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… §…Ω÷˛i… Ω˛“ V™……n˘… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲
B‰∫…“ UÙ §… =n¬˘¶… ¥…i… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲, BEÚ ß…®…V……±… °ËÚ±…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… E÷ÚUÙ
¶…“ x…Ω˛” Ω˲* ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ x… §…÷±……™…“ V……™…‰ i……‰ ¶…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… i……‰
Ω˛…‰i…… Ω˛“ Ω˲* B‰∫…“ {… Æ˙π…n˘ +…ËÆ˙ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…‰ EÚ…‰<« ±…‰x…… n‰˘x…… Ω˛…‰i…… x…Ω˛” Ω˲ ™…Ω˛
Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲* EÚ…‰<« =t…‰M…{… i… B‰∫…“ {… Æ˙π…n˘ Ω˛…‰i…“ Ω˲ i…§… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚƉ˙ B‰∫……
∫……‰S…i…‰ x…Ω˛“ Ω˲ ™…Ω˛ ∫…®…V…x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˲*
E÷ÚUÙ B‰∫…… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˲  EÚ  V…∫…E‰Ú  ±…B <∫… ¥…HÚ B®…+…‰™…÷ x… Ω÷˛B Ω˛…‰i…‰ i……‰
¶…“ ™…‰ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â Ω˛“ Ω˛…‰x…… l……* V…Ë∫…‰  EÚ  Ω˛xn÷˘∫i……x… EÚx]≈ıC∂…x… EΔÚ{…x…“

108

109

33.
¥……<•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…:
§…‰M……x…“ ∂……n˘“ ®… +§n÷˘±±……  n˘¥……x……

E‰Ú +v™…I… +V…“i… M…÷±……§… x…‰ B‰∫…… P……‰ π…i…  EÚ™……  EÚ =x…EÚ“ EÚ®{…x…“ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
+…x…‰¥……±…‰ n˘…‰ ∫…‰ {……ƒS… ¥…π…« ®… Ø˚. 1,200 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… {…÷x…&|……{™… >V……«
I…‰j… ®… EÚƉ˙M…“*
+§…  x…™…®… B‰∫…‰ ΩË˛Δ  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∫{…v……«i®…EÚ ]‰ıxb˜Æ˙ u˘…Æ˙… Ω˛“
§…“V…±…“ J…Æ˙“n˘x…“ {…b˜i…“ Ω˲, i……‰ C™…… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <x…  x…™…®…… EÚ“ ={…‰I……
EÚƉ˙M…“ +…ËÆ˙ EÚ®{…x…“ ∫…‰ §…“V…±…“ J…Æ˙“n‰˘M…“? |…∂x… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ i……‰  °ÚÆ˙ EÚ®{…x…“ E‰Ú
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ… |…®……h… ™…… ¶…Æ˙…‰∫…… C™……?  °ÚÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙… ∫…¥……±… ™…Ω˛  EÚ  Ω˛xn÷˘∫i……x…
EÚx∫]≈ıC∂…x… EΔÚ{…x…“ C™…… Ω˛EÚ“EÚi… ®… M…÷V…Æ˙…i… ®… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ Ω˛“ x… l…“
™…… ™…Ω˛ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ +…™…“ Ω˲?
<∫…“ |…EÚ…Æ˙, UÙk…“∫…M…g¯ EÚ“ BEÚ EÚ®{…x…“ Ω˲ ¥…Δn˘x…… {……¥…Æ˙ <x£Ú…]‰ıEÚ* =∫…x…‰
Ø˚. 10,000 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… B®…+…‰™…÷ l…®…«±…  ¥…t÷i… {……¥…Æ˙ {±……x]ı b˜…±…x…‰ E‰Ú  ±…B  EÚ™……
Ω˲* =x…EÚ“ +{…x…“ +§… EÚ“ EÚ…®…EÚ…V…EÚ“ i……EÚ…i…  ∫…°«Ú Ø˚. 1,050 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ Ω˛“
Ω˲* ¥…Ω˛ x…¥…±…J…“ §…Δn˘Æ˙ E‰Ú {……∫… ™…Ω˛ {±……x]ı b˜…±…x…‰¥……±…“ Ω˲* =∫…EÚ…‰ ¶…“ ∫{…v……«i®…EÚ
]‰ıxb˜Æ˙ ®… ∫…‰ ∫…°Ú±… Ω˛…‰x…… {…b‰˜M…… +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú §……n˘ Ω˛“ =x…EÚ… ™…Ω˛ |……‰V…‰C]ı ∫…°Ú±…
Ω˛…‰M……*
+§… |…∂x… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ C™…… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ™…… =∫…EÚ“ EΔÚ{…x…“ x…‰ <x… n˘…‰x……Â
EÚ®{…x…“+… EÚ…‰ =x…E‰Ú u˘…Æ˙… =i{…z… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ §…“V…±…“  EÚ∫…“ ¶…“ EÚ“®…i… ®… J…Æ˙“n˘x…‰
EÚ… ¶…Æ˙…‰∫…… n‰˘  n˘™…… Ω˲ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˛“ B‰∫…… Ω˛…‰ i……‰ ™…Ω˛ ß…π]ı…S……Æ˙˜ Ω˛“ EÚΩ˛…
V……™…‰M……* 2009 ®… V…§… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘  ®…±…“ i…§…  Ω˛xn÷˘∫i……x…
EÚx∫]≈ıC∂…x… EΔÚ{…x…“ x…‰ Ø˚. 40,000 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« ∫…‰ {……¥…Æ˙ {±……x]ı b˜…±…x…‰ E‰Ú
 ±…B B®…+…‰™…÷  EÚ™…… l……* <∫…®… ∫…‰ BEÚ Ø˚{…™…… ¶…“ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… x…Ω˛” Ω˲* ™…Ω˛“
EÚ®{…x…“ EÚ… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú ±…‰¥……∫…… ®… {……¥…Æ˙ {±……x]ı Ω˲ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú  x…™…®……‰
EÚ… =±±…ΔP…x… EÚÆ˙i…“ Ω˲ B‰∫…… +…Æ˙…‰{… E‰Úxp˘“™… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Δj……±…™… x…‰ ±…M……™…… Ω˲* V…§…
 EÚ =xΩ˛…Âx…‰ =∫… {±……x]ı EÚ…‰ i……‰c˜x…‰ E‰Ú +…n‰˘∂… +¶…“ i…EÚ  n˘™…‰ x…Ω˛” Ω˲*
 Æ˙±……™…x∫… <xb˜∫]≈ı“Z…, +n˘…h…“ V…⁄l… +…ËÆ˙ B∫∫……Æ˙ V…⁄l… M…÷V…Æ˙…i… ®… +{…x……
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Æ˙J…i…“ Ω˲* ¥…Ω˛ +M…Æ˙ +{…x…‰ {±……x]ı EÚ…  ¥…∫i…Æ˙h… EÚƉ˙ i……‰ ¥…Ω˛ EÚ…‰<«

x…™…… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚΩ˛… x…Ω˛” V……™…‰M……* <∫…E‰Ú  ±…B x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ™…∂…
|……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫……‰S…‰ i……‰ <∫…‰ i……‰ V…⁄`ˆ Ω˛“ EÚΩ˛… V……™…‰M……*  °ÚÆ˙ ¶…“ <x… i…“x… V…⁄l……Â
x…‰ 1.65 ±……J… EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ E‰Ú B®…+…‰™…÷  EÚ™…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… i……‰ ¥…Ë∫…‰ ¶…“
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â Ω˛…‰x…… Ω˛“ l…… +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ¶…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫…‰ +{…x…“
∫…°Ú±…i…… EÚΩ˛i…“ Ω˲*
=±±…‰J…x…“™… §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ 2011 EÚ“ {… Æ˙π…n˘ ®… ∫]‰ı]ı §…ÈEÚ +…Ï°Ú <Œxb˜™……,
n‰˘x…… §…ÈEÚ +…ËÆ˙ §…ÈEÚ +…Ï°Ú §…b˜…Ën˘… x…‰ Ø˚. 18,000 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú B®…+…‰™…÷  EÚB˛* ™…‰
B®…+…‰™…÷ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“  ¥… ¥…v… ™……‰V…x……+… E‰Ú  ±…B Ω˲* =x…EÚ…‰ M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰ EÚ…‰<« ±…‰x……n‰˘x…… x…Ω˛” Ω˲ B‰∫…… EÚΩ² i……‰ ¶…“ S…±…‰M……* §…ÈE‰Ú§…±… ™……‰V…x……Bƒ
EÚΩ˛“ V……i…“ Ω˲* ™…‰ v…x…Æ˙… ∂… J…S…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B B®…+…‰™…÷ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…Ø˚Æ˙i… Ω˛“
x…Ω˛” Ω˲ +…ËÆ˙ ™…‰ i…“x…… §…ÈEÚ +x™…  EÚ∫…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l… B‰∫…‰ B®…+…‰™…÷
EÚÆ˙i…“ ¶…“ x…Ω˛” Ω˲* B®…+…‰™…÷ x… Ω˛…‰ i……‰ ¶…“ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ <∫… ™……‰V…x……+… E‰Ú
 ±…B §…ÂEÚ…‰ EÚ…‰ v…x…Æ˙… ∂… n‰˘x…“ Ω˛“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* V™……n˘…i…Æ˙ ™…‰ v…x…Æ˙…∂…“ @Òh… n‰˘x…‰ E‰Ú
 ±…B Ω˛…‰i…“ Ω˲*
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Úxp˘“™… §…ÂEÚ…‰ E‰Ú ®…‰x…‰V…Æ˙… EÚ…‰ =±±…÷ §…x……i…“ Ω˲ ™…Ω˛
=x…EÚ“ ∫…®…V… ®… x…Ω˛” +…i…… Ω˲* ±…‰ EÚx… n˘…‰x……  ®…±…EÚÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…
E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ =±±…÷ §…x……i…‰ ΩÈ˛ ™…Ω˛ BEÚ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲* x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ <∫… ∫…¶……
®… E‰Úxp˘“™… §…ÂEÚ…‰ EÚ…‰ V…÷c˜x…‰ EÚ“ C™…… V…Ø˚Æ˙i… Ω˲? §…‰M……x…“ ∂……n˘“ ®… +§n÷˘±±……
 n˘¥……x…… ¥…Ω˛ <∫…“EÚ… x……®… Ω˲* M…Æ˙“§…“  x…¥……Æh… EÚ“ ™……‰V…x……+… E‰Ú  ±…B v…x…Æ˙… ∂…
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n‰˘i…“ Ω˲, E‰Úxp˘ EÚ“ Ω˛“ ™…Ω˛ v…x…Æ˙… ∂… J…S…« EÚÆ˙i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ ™…∂… E‰Ú  ±…B
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“*

110

111

M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∂…Ω˛Æ˙ +…ËÆ˙ M……ƒ¥…… E‰Ú Æ˙…∫i… +…ËÆ˙ ®…÷J™… ®……M…« +SU‰Ù Ω˛…‰Δ B‰∫…“
+{…‰I…… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ UÙ EÚÆ˙…‰b˜ x……M… Æ˙EÚ…‰Δ EÚ“ Ω˛…‰ ™…Ω˛ ∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲ {…ÆΔ˙i…÷ M…÷V…Æ˙…i…
E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…‰Δ EÚ…‰ +SUÙ“ M…÷h…¥…k……¥……±…‰ ®……M…« |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ =SS…
+n˘…±…i… ®… V……x…… {…b‰˜ B‰∫…“ {… Æ˙Œ∫l… i… =n˘¬¶… ¥…i… Ω÷˛<« Ω˲* ™…Ω˛ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ™…… ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…÷∂……∫…x… EÚ… x…Ω˛”  EÚxi…÷ E÷Ú∂……∫…x…EÚ… ∫…§…⁄i… Ω˲*
®…÷Δ§…<« |……Δi… ®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… EÚ…x…⁄x…-1949, M…÷V…Æ˙…i… x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… EÚ…x…⁄x…1963 +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… {…ΔS……™…i… EÚ…x…⁄x…-1993 EÚ“ ¥™…¥…∫l…… +x…÷∫……Æ˙ ®……M…« §…x……x……
™…Ω˛ ®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… +…ËÆ˙ {…ΔS……™…i……‰ EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ Ω˲* V…§… EÚ Æ˙…V™… E‰Ú ®……M…«
§…x……x…… ™…Ω˛ Æ˙…V™… E‰Ú ®……M…« +…ËÆ˙ ®…EÚ…x…  ¥…¶……M… EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ Ω˲* ™…Ω˛  V…®®…‰n˘…Æ˙“
¥…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ §…V……i…‰ x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ±…M…¶…M… 70 |… i…∂…i… ∫…‰ ¶…“ V™……n˘…
®……M…« BEÚn˘®… ¥……<•…‰]ıÆ˙ Ω˲, ™…… x…  EÚ ¥……Ω˛x… +…ËÆ˙ ±……‰M… n˘…‰x……‰Δ EÚ… ™…‰ §……<«•…x]ı ®……M…«
Ω˲* +…ËÆ˙ <∫…“ ±…B Ω˛“ M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x… x…Ω˛” Ω˲ <∫…E‰Ú ∫……I™… Ω˛Æ˙I…h…  ®…±… V……i…‰
ΩÈ˛* {……¥…Æ˙ {……‰<x]ı |…‰V…x]‰ı∂…x∫… ®… ®……‰n˘“ ®…Ω˛…∂…™… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  V…∫… ∫…÷∂……∫…x… E‰Ú §……Ɖ
®… §……i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ <∫…EÚ… i……‰ +…{… EÚ…‰ EÚ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú Æ˙…∫i…… {…Æ˙ Ω˛“ BΩ˛∫……∫…
Ω˛…‰i…… Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… §……Ω˛Æ˙ E‰Ú ±……‰M… ∫……®……x™…i…: M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®……M……Ê EÚ“ |…∂…Δ∫…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛
+…ËÆ˙ EÚΩ˛i…‰ ΩË˛Δ  EÚ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®……M…« +x™… Æ˙…V™…… ∫…‰ + v…EÚ +SU‰Ù Ω˲Δ* ±…‰ EÚx…
Ω˛EÚ“EÚi… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ +Δ i…®… n˘∫… ¥…π…« ®…Â Ω˛“ +SU‰Ù Ω÷˛B ΩË˛Δ B‰∫…… x…Ω˛” Ω˲* 30-40
¥…π…« {…Ω˛±…‰ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®……M…« +SU‰Ù l…‰* EÚ®…-∫…‰-EÚ®… +x™… Æ˙…V™…… ∫…‰ i……‰ +SU‰Ù
Ω˛“ l…‰* ±…‰ EÚx… +§… {… Æ˙Œ∫l… i… + v…EÚ  §…M…c˜“ Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ Ω˲Δ*
Ω˛…±… Ω˛“ ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ =SS… +n˘…±…i… ®… BEÚ  Æ˙]ı +V…‘ EÚ“ M…<« Ω˲  EÚ
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ®……M…« +…ËÆ˙ ®…EÚ…x…  ¥…¶……M… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +SU‰Ù ®……M…« §…x……™…‰*
<∫… V…x…  Ω˛i… EÚ“ ™…… S…EÚ… ∫…÷x…i…‰ ¥…HÚ x™……™…®…⁄Ãi… x…‰ B‰∫…… ¶…“ EÚΩ˛… Ω˲  EÚ

+Ω˛®…n˘…§……n˘ ∂…Ω˛Æ˙ ®… 90 |… i…∂…i… ®……M…« J…Æ˙…§…˙ Ω˲* +Ω˛®…n˘…§……n˘ ®… ¥……∫i…¥… ®… BEÚ
 EÚ.®…“ ±…Δ§…… ®……M…« ¶…“ B‰∫…… x…Ω˛” Ω˲ V……‰ ∫…S… ®… J…d‰˜  §…x…… EÚ… Ω˛…‰* =±±…‰J…x…“™…
®…÷q˘… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ +Ω˛®…n˘…§……n˘ ®™…÷ x… ∫…{…±… EÚ…‰{……ÊƉ˙∂…x… E‰Ú  ¥…EÚ…∫…±…I…“ |……‰V…‰C]¬ı∫…
EÚ… ®……‰ x…]ıÀÆ˙M… J…÷n˘ ®…÷J™… ®…Δj…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚÆ˙i…‰ Ω˲Δ* i……‰  °ÚÆ˙ ®……M…«  x…EÚ®®…‰˙ Ω˲Δ
=∫…®…Â n˘…‰π…  EÚ∫…EÚ…?
V……‰ V…x… Ω˛i… ™…… S…EÚ… EÚ“ M…<« =∫…®… UÙ…‰]ı… =n‰˘{…÷Æ˙ x…V…n˘“EÚ E‰Ú 10  EÚ.®…“.
±…Δ§…‰ ®……M…« EÚ… ¶…“ =±±…‰J…  EÚ™…… M…™…… Ω˲  EÚ V……‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ±…Δ§…‰ ∫…®…™… ∫…‰ J…Æ˙…§…
Ω˲* Æ˙…∫i…‰ B‰∫…‰ §…x……™…‰ V……i…‰ ΩËΔ˛  EÚ  V…∫…∫…‰ =∫…‰ §……Æ˙§……Æ˙ §…x……x…… Ω˛“ {…c‰˜* {…⁄Æ˙… M……ƒ¥…
B‰∫…… EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ EÚ…‰x]≈ı…C]ıÆ˙ J…Æ˙…§… Æ˙…∫i…‰ C™…… §…x……i…‰ Ω˲ +…ËÆ˙ ±……‰EÚ®…÷J…… ®… ™…Ω˛
¶…“ S…S……« EÚ“ V……i…“ ΩË˛Δ J…Æ˙…§… Æ˙…∫i…‰ §…x……x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù EÚ… EÚ…Æ˙h… Æ˙…V…EÚ“™… Ω˛“ Ω˲*
C™…… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ V……‰ ∫…÷∂……∫…x… E‰Ú x…M……Ɖ˙  {…]ıi…‰ ΩË˛Δ C™…… ¥…Ω˛ ™…‰ Ω˲Δ*
Ω˲n˘Æ˙…§……n˘ ∂…Ω˛Æ˙ ®… 11  EÚ.®…“. EÚ… ±…Δ§…… }±……™… +…‰¥…Æ˙ Ω˲* ™…Ω˛ }±……™…+…‰¥…Æ˙
±…M…¶…M… S……Æ˙ ¥…π…« E‰Ú ∫…®…™… ®…Â §…x… M…™……* M…÷V…Æ˙…i… ®…Â BEÚ  EÚ.®…“. ™…… +…v……
 EÚ.®…“. EÚ… }±……™…+…‰¥…Æ˙, +Δb˜Æ˙ •…V… ™…… +…‰¥…Æ˙ •…V… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B V™……n˘…i…Æ˙ n˘…‰
™…… i…“x… ∫……±… ±…M…i…‰ Ω˲Δ* C™…… ™…Ω˛ ∫…÷∂……∫…x… Ω˲? +…ËÆ˙ <∫…‰  x…¶……x…… C™…… Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙, {…ΔS……™…i… +…ËÆ˙ {…… ±…EÚ…+… EÚ… |……l… ®…EÚ °ÚV…« Ω˲* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¶……V…{……
E‰Ú Ω˲, V™……n˘…i…Æ˙  V…±±…… {…ΔS……™…i… +…ËÆ˙ {…… ±…EÚ…Bƒ l…“ ¶……V…{…… EÚ“ Ω˲* i…§… Æ˙…∫i……Â
EÚ“ ™…Ω˛ Ω˛…±…i… ∫…÷∂……∫…x… EÚ… ∫…§…⁄i… Ω˲ ™…… E÷Ú∂……∫…x… EÚ…?
2005 ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∂…Ω˛Æ˙“  ¥…EÚ…∫… ¥…π…« ®…x……™…… l……* <∫… ∫…®…™… ∫…¶…“
Ω˛“ x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…+… ®… n˘…‰  EÚ.®…“. ±…Δ§…‰ M……ËÆ˙¥…{…l… EÚ…  x…®……«h…  EÚ™…… M…™…… l……* ™…‰
M……ËÆ˙¥…{…l… BEÚ Ω˛“ ¥…π…« ®… ]⁄ı]ı M…™…‰ l…‰* ™…‰ M……‰Æ˙¥…{…l… EÚΩ˛…ƒ §…x……x…‰ ΩË˛Δ ™…Ω˛ M……Δv…“x…M…Æ˙
®… i…™… Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ <∫…‰ §…x……x…‰¥……±…‰ EÚ…‰x]≈ı…C]ıÆ˙ ¶…“ M……Δv…“x…M…Æ˙ ®…Â Ω˛“ i…™… Ω÷˛B l…‰*
 °ÚÆ˙ ¶…“ 159 x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… ®… ∫…‰ BEÚ ¶…“ x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…+… ®… M……ˉÆ˙¥…{…l… +§…
M……ËÆ˙¥… ±…‰ ∫…E‰Ú B‰∫…‰ Æ˙Ω‰˛ x…Ω˛” Ω˲! C™…… <∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛… V……™…‰M……?
V…§… V…§… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘  ®…±…i…“ Ω˲ i…§… i…§… +Ω˛®…n˘…§……n˘ ™……
M……Δv…“x…M…Æ˙ E‰Ú Æ˙…∫i…‰ =t…‰M…{… i…™…… E‰Ú ∫¥……M…i… E‰Ú  ±…B +SU‰Ù §…x……™…‰ V……i…‰ ΩË˛Δ  EÚxi…÷
™…‰ Ω˛“ Æ˙…∫i…‰ UÙ: ®… Ω˛x…‰ ®…Â Ω˛“  §…∫®……Æ˙ Ω˛…‰EÚÆ˙ ¥……<•…‰]ıÆ˙ §…x… V……i…‰ Ω˲* ™…Ω˛ Ω˲
∫…÷∂……∫…x…? Æ˙…∫i…‰ J…Æ˙…§… Ω˛…‰ i……‰ Ω˛“ Æ˙…∫i……‰ ®… x…™…… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙

112

113

34.
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú Æ˙…∫i…‰: UÙ EÚÆ˙…‰c˜ ±……‰M…
¥……™…•…‰]ıÆ˙ {…Æ˙ Ω˛“ Ω˛…‰i…‰ Ω˲!

EÚ…‰x]≈ı…C]ıÆ˙ EÚ…‰ ±……¶… Ω˛…‰i…… Ω˲!
Æ˙…∫i…‰ §……Æ˙ §……Æ˙  Æ˙∫…Æ˙°‰Ú∫…  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩË˛Δ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú {…“U‰Ù EÚÆ˙…‰b˜…‰Δ Ø˚{…™…‰ EÚ…
J…S…«  EÚ™…… V……i…… Ω˲, §…Æ˙§……n˘  EÚ™…‰ V……i…‰ Ω˲Δ* <∫…“ EÚ…Æ˙h… v…“Ɖ˙ v…“Ɖ˙ Æ˙…∫i…‰ >ƒS…‰
§…x…i…‰ V……i…‰ Ω˲Δ* C™…… EÚ V…§…-V…§… ®……M……Ê EÚ…  Æ˙∫…Æ˙°‰ÚÀ∫…M…  EÚ™…… V……i…… Ω˲ i…§… i…§…
®……M…« E‰Ú ={…Æ˙ Ω˛“ x…™…… ®……M…« §…x……™…… V……i…… Ω˲* {…÷Æ˙…x…‰ Æ˙…∫i…‰ =J……c‰˜ x…Ω˛“ V……i…‰ +…ËÆ˙
x…™…… Æ˙…∫i…… §…x……™…… x…Ω˛” V……i……*
®……M…« <∫… i…Æ˙Ω˛ =ƒS…‰ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ®……M…» E‰Ú  EÚx……Ɖ˙ +…™…‰ Ω÷˛B ®…EÚ…x… +…ËÆ˙ ∫……‰∫……™…]ı“
E‰Ú ®……M…« x…“S…‰ Ω˛…‰i…‰ V……i…‰ ΩË˛Δ +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ {……x…“ V…®…… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ +…ËÆ˙ +…Æ˙…‰M™… EÚ“
∫…®…∫™…… ¶…“ =n¬˘¶… ¥…i… Ω˛…‰i…“ Ω˲* x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…Bƒ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…+…‰Δ E‰Ú
E÷Ú∂……∫…x… EÚ… +∫…Æ˙ <∫… |…EÚ…Æ˙ x……M… Æ˙EÚ {…Æ˙ Ω˛…‰i…… Ω˲,˛ +…ËÆ˙ =xΩ² =n˘¶… ¥…i…
∫…®…∫™……+… E‰Ú  ±…B J…S…« EÚÆ˙x…… {…c˜i…… Ω˲*
®……M…« J…Æ˙…§…˙ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ¥……Ω˛x… S…±……x…‰¥……±…… EÚ…‰ §…Ω÷˛i… ®…÷∫…“§…i…… EÚ… ∫……®…x……
EÚÆ˙x…… {…c˜i…… Ω˲* +EÚ∫®……i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…Δ¶……¥…x……Bƒ §…f¯ V……i…“ Ω˲* J…Æ˙…§…˙ Æ˙…∫i…… E‰Ú
EÚ…Æ˙h…  EÚi…x…‰ +EÚ∫®……i… Ω÷˛B =x…E‰Ú +…ΔEÚc‰˜ i……‰ ={…±…§v… x…Ω˛” Ω˲ ±…‰ EÚx… ™…Ω˛
+…ΔEÚb˜… §…Ω˛÷i… §…c˜… Ω˛“ Ω˛…‰M……* Æ˙…∫i…‰ {…Æ˙ E‰Ú J…d˜…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¥……Ω˛x…S……±…EÚ +…ËÆ˙
Æ˙…ΩM…“Æ˙…‰ EÚ…‰ EÚ®…Æ˙ n˘n«˘ EÚ“  ∂…EÚ…™…i… =n˘¶… ¥…i… Ω˛…‰ <∫… Ω˛EÚ“EÚi… ∫…‰ i……‰ ∫…¶…“
¥…… EÚ°Ú Ω˛“ Ω˲* b˜…ÏC]ıÆ˙ ¶…“ <∫…‰ {…÷Œπ]ı n‰˘i…‰ ΩÈ˛* ®……M…« J…Æ˙…§… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ±……‰M……Â
EÚ…‰ + v…EÚ +…Æ˙…‰M™…±…I…“ J…S…« EÚÆ˙x…… {…b˜i…… Ω˲ C™…… ™…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚ… ∫…§…⁄i… Ω˲?
Æ˙…∫i…… E‰Ú ®…Æ˙®®…i… E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙  Æ˙∫…Æ˙°‰ÚÀ∫…M… E‰Ú {…“U‰Ù x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… +…ËÆ˙
®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…Bƒ EÚÆ˙…‰b˜…‰Δ Ø˚{…™…‰ Ω˛Æ˙ ∫……±… J…S…« EÚÆ˙i…“ Ω˲* V…Ë∫…‰  EÚ +Ω˛®…n˘…§……n˘
®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… x…‰ 2012-13 ®… 70 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ ®……M……Ê E‰Ú  Æ˙∫…Æ˙°‰ÚÀ∫…M… E‰Ú
 ±…B J…S…«  EÚ™…‰ l…‰* 2013-14 ®… ™…‰ Ω˛“ Æ˙…∫i…… E‰Ú  Æ˙∫…Æ˙°‰ÚÀ∫…M… E‰Ú  ±…B  °ÚÆ˙ ∫…‰
Ø˚. 80 EÚÆ˙…‰b˜ J…S…« EÚƉ˙M…“* BEÚ Ω˛“ ®……M…« E‰Ú  Æ˙∫…Æ˙°‰ÚÀ∫…M… E‰Ú  ±…B +Ω˛®…n˘…§……n˘
®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…x…‰ +Δ i…®… {……ƒS… ¥…π…« ®… Ø˚. 550 EÚÆ˙…‰b˜ J…S…«  EÚ™…‰ ΩÈ˛ B‰∫……
+x…÷®……x… Ω˲* |…∂x… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ x……M… Æ˙EÚ…‰ E‰Ú ]ËıC∫… E‰Ú {…Ë∫…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ §…§……«n˘ Ω˛…‰
<∫…‰ ∫…÷∂……∫…x…  EÚ∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ EÚΩ˛… V……™…‰?

114

35.
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ¥…EÚ…∫…: n˘…¥…‰ +…ËÆ˙ Ω˛EÚ“EÚi……Â ®…Â
§…Ω˛÷i… §…c˜… ¶…‰n˘
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 2003 ∫…‰ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú x……®… +Δi…M…«i… +…Ët…‰ M…EÚ
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B n‰˘∂…“- ¥…n‰˘∂…“ =t…‰M…{… i…™…… EÚ“ {… Æ˙π…n˘
§…÷±……<« l…“* =∫…®… =t…‰M…{… i…™…… E‰Ú ∫……l… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B B®…+…‰™…÷  EÚ™…‰ V……i…‰
l…‰* 2003 ∫…‰ 2011 i…EÚ {……ƒS… {… Æ˙π…n˘ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…<«* ®……‰n˘“ u˘…Æ˙… B‰∫…… n˘…¥……
 EÚ™…… V……i…… l……  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… V…Ë∫…‰ +…Ët…‰ M…EÚ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… §…g‰¯M…… ¥…Ë∫…‰ Æ˙…‰V…M……Æ˙
¶…“ §…g‰¯M…“* <∫… ±…B <∫… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ E‰Ú ∫…®…™… V…Ë∫…‰ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂…
 EÚi…x…… Ω˛…‰M……* <∫…E‰Ú n˘…¥…‰  EÚ™…‰ V……i…‰ l…‰ =∫…“ |…EÚ…Æ˙ <∫… {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ®… ∫…‰  EÚi…x…“
Æ˙…‰V…M……Æ˙“ =n˘¶… ¥…i… Ω˛…‰M…“ =∫…E‰Ú ¶…“ n˘…¥…‰  EÚ™…‰ V……i…‰ l…‰*
V…Ë∫…‰ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ E‰Ú {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… E‰Ú n˘…¥…‰ M…±…i… ∫…… §…i… Ω÷˛B
=∫…“ |…EÚ…Æ˙ Æ˙…‰V…M……Æ˙“ E‰Ú n˘…¥…‰ ¶…“ M…±…i… ∫…… §…i… Ω÷˛B* ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ E÷Ú±…
{……ƒS… {… Æ˙π…n˘… ®… B‰∫…… n˘…¥……  EÚ™…… M…™…… l……  EÚ  EÚ™…‰ M…™…‰ B®…+…‰™…÷ ®…÷i…… §…EÚ +M…Æ˙
{…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω˛…‰M…… i……‰ 1.02 EÚÆ˙…‰b˜ ±……‰M…… EÚ…‰ Æ˙…‰V…M……Æ˙“  ®…±…‰M…“* ±…‰ EÚx… ®……S…«
2012 i…EÚ V……‰ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… Ω÷˛+… Ω˲ =∫…®… 2.99 ±……J… ±……‰M…… EÚ…‰ Ω˛“ Æ˙…‰V…M……Æ˙“
 ®…±…“ Ω˲* §……EÚ“ Æ˙Ω‰˛ {…⁄ΔV…“ x…¥…‰∂… ∫…‰ 2.70 ±……J… EÚ… Æ˙…‰W…M……Æ˙ ∫…V…«x… Ω˛…‰M…… <∫…
|…EÚ…Æ˙ E÷Ú±… 5.69 ±……J… ±……‰M…… EÚ…‰ Ω˛“ Æ˙…‰V…M……Æ˙“  ®…±…“* 1.02 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“
Æ˙…‰V…M……Æ˙“ EÚ… n˘…¥…… +…ËÆ˙ Æ˙…‰V…M……Æ˙“  ®…±…“  ∫…°«Ú 5.69 ±……‰M……Â EÚ…‰!
<∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ n‰˘J…‰Δ i……‰ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘  ∫…°«Ú n˘…¥…‰ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
Ω˛“ Ω˲ B‰∫…… ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲* |…∂x… ™…Ω˛ ¶…“ Ω˲  EÚ n˘…¥…‰ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“ C™……Δ
¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙π…n˘ §…÷±……<« V……i…“ Ω˲? <x… {… Æ˙π…n˘… EÚ… +…™……‰V…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ±……J……Â-EÚÆ˙…‰b˜… Ø˚{…™…‰ EÚ… J…S…«  EÚ™…… V……i…… Ω˲ C™…… ¥…Ω˛ ¥™……V…§…“ Ω˲?
®…÷J™… ®…Δj…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ ™……‰V…x…… +…™……‰M… E‰Ú ={……v™…I… E‰Ú ∫……l… EÚ“
§……i…S…“i… ®… EÚΩ˛… l……  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… 11¥…” {…ΔS…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x…
115

M…÷V…Æ˙…i… ®… J…‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… EÚ… ¥…fi r˘ n˘Æ˙ 10.08 |… i…∂…i… Æ˙Ω˛… l……* ™…Ω˛ n˘…¥……
M…±…i… Ω˲ ¥…Ω˛ i……‰ ™……‰V…x…… +…™……‰M… ∫…®…I… |…∫i…÷i… EÚ“ M…<«  ¥…M…i……‰Δ {…Æ˙ ∫…‰ ∫…… §…i… Ω÷˛+…
C™…… EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… <∫… ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… J…‰i…“ I…‰j… ®… =i{……n˘x… 5.08 |… i…∂…i… n˘Æ˙
∫…‰ Ω˛“ §…g¯… Ω˲*
2007-08 ®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ… J…‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… 10.5 |… i…∂…i…  V…i…x…… §…g¯…
l……* ±…‰ EÚx… =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â =∫…®…Â 13.3 |… i…∂…i… EÚ“ EÚ®…“ +…<« l…“*
2009-10 ®… J…‰i…“ I…‰j… E‰Ú =i{……n˘x… ®… EÚ…‰<« ¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˛“ x… l…“* <∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú
¥…π…« ®… 17 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ 2011-12 ®… 5.2 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«*
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ EfiÚ π… ®…Ω˛…‰i∫…¥… E‰Ú x……®… {…Æ˙˜ §…c‰˜ §…c‰˜ EÚ…™…«GÚ®…  EÚ™…‰ ±…‰ EÚx…
 EÚ∫……x……‰Δ EÚ…‰ À∫…S……<« E‰Ú  ±…B {……x…“ x…  ®…±……* x…®…«n˘… EÚ“ x…Ω˛Æ˙ ®… ∫…‰ {…Δ{… Æ˙J…EÚÆ˙
{……x…“ ÀJ…S…x…‰ {…Æ˙ |… i…§…Δv… ±…M……™…… <∫…  ±…B J…‰i…“ +Δi…M…«i… EÚ… À∫… S…i…  ¥…∫i……Æ˙ Ω˛“
P…]ı M…™……* ™…… x…  EÚ  EÚ∫……x…… EÚ“ V…®…“x…‰  §…x…… ={…™……‰M… EÚ“ {…c˜“ Æ˙Ω˛“* V…Ë∫…‰  EÚ
Æ˙¥…“ {……EÚ ®… 3.5 Ω‰˛C]ıÆ˙  V…i…x……, J…Æ˙“°Ú {……EÚ ®… i…“x… ±……J… Ω‰˛C]ıÆ˙  V…i…x…… J…‰i…“
EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ EÚ®… Ω˛…‰ M…™……*
M…i… ¥…π…« ®… M…÷V…Æ˙…i… ®… Ø˚<«(EÚ{……∫…) EÚ… =i{……n˘x… 103 ±……J… M…`ˆb˜“ ∫…‰
§…g¯EÚÆ˙ 118 ±……J… M…`ˆb˜“ Ω÷˛+… l……* C™…… EÚ §…“]ı“EÚ…‰]ıx…  §…V… l……* ±…‰ EÚx…
 EÚ∫……x…… EÚ…‰ ®…÷x……°Ú… Ω÷˛+… x…Ω˛“Δ l…… C™…… EÚ Ø˚<« E‰Ú |… i… ŒC¥…x]ı±…˙ n˘…®… Ø˚. 6300
∫…‰ P…]ıEÚÆ˙ Ø˚. 3600 Ω˛…‰ M…™…‰ l…‰* n˘…®… EÚ®… Ω÷˛B  °ÚÆ˙ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰
 EÚ∫……x…… E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ  EÚ™…… x…Ω˛”* E÷ÚUÙ  ¥…EÚ…∫…±…I…“ ™……‰V…x……+… EÚ“ Ω˛EÚ“EÚi…
 x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲(1) M……±…“S…… §…÷x…EÚÆ˙“ E‰Ú E‰Úxp˘… E‰Ú  ±…B 12.79 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. EÚ“ ¥™…¥…∫l……
EÚ“ M…<« l…“ ±…‰ EÚx… =∫…®… ∫…‰  ∫…°«Ú 6.33 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… l……*
(2) M…÷V…Æ˙…i… J……n˘“ +…ËÆ˙ O……®……‰t…‰M… §……‰b«˜ E‰Ú  ±…B Ø˚. 64.94 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú
J…S…« EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…<« l…“ ±…‰ EÚx… =∫…E‰Ú  ±…B Ø˚. 45.62 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Ω˛“ J…S…«
Ω÷˛+… l……*

(3) +…Ët…‰ M…EÚ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ®…Δb˜±…“+… EÚ…‰ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…™… E‰Ú  ±…B Ø˚. 7.51
EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… M…™…… l…… ±…‰ EÚx… J…S…«  ∫…°«Ú Ø˚. 5.62 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Ω˛“
Ω÷˛+… l……*
(4) ∂…Ω˛Æ˙“ Ω˛…]ı E‰Ú  ±…B Ø˚. 11.41 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™……
M…™…… l……  EÚxi…÷ =∫…E‰Ú  ±…B 6.76 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… l……*
(5) O……®…“h… EÚ…Æ˙“M…Æ˙ E‰Ú  ±…B ∫……¥…«V… x…EÚ ¥…E«Ú∂…‰b˜ +…ËÆ˙ ∫…÷ ¥…v…… E‰Úxp˘ EÚ“
∫l……{…x…… EÚ“ M…<« Ω˲* =∫…E‰Ú  ±…B Ø˚. 7.21 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… J…S…« +x…÷®…… x…i…  EÚ™…… l……*
 EÚxi…÷ Ø˚. 3.81 EÚÆ˙…‰c˜ EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… l……*
(6) M…÷V…Æ˙…i… O……®…“h… +…Ët…‰ M…EÚ ®……EÊÚÀ]ıM…  x…M…®…  ±… ®…]‰ıb˜ (O…“®…EÚ…‰)
O……®™…  ¥…∫i……Æ˙…Â ®…Â =i{…z… Ω˛…‰i…“ +…Ët…‰ M…EÚ ¥…∫i…÷ EÚ“  §…GÚ“ E‰Ú  ±…B EÚ…®… EÚÆ˙i…“
Ω˲* =∫…‰ Ø˚. 4.25 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ ∫…Ω˛…™… n‰˘x…‰ EÚ…  x…Œ∂S…i… Ω÷˛+… l…… ±…‰ EÚx… ∫…Ω˛…™…
 ®…±…“  ∫…°«Ú 3.16 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛“*
(7) S…®…« =t…‰M… EÚ…‰ |……‰i∫……Ω˛x… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…±…‰V… ]‰ıx…Æ˙“ Bxb˜ }±…‰<ΔM…
∫…‰x]ıÆ˙ S…±……B V……i…‰ Ω˲Δ* <∫…E‰Ú  ±…B Ø˚. 1.37 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™……
M…™…… ±…‰ EÚx… J…S…« Ω÷˛+…  ∫…°«Ú Ø˚. 7 ±……J… EÚ… Ω˛“*
(8) E÷Ú ]ıÆ˙ =t…‰M……‰Δ EÚ“ i……±…“®… E‰Úxp˘ E‰Ú §……Δv…EÚ…®… +…ËÆ˙ x…¥…“x…“EÚÆ˙h… E‰Ú
 ±…B Ø˚. 8.58 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… |……¥…v……x…  EÚ™…… M…™…… M…™…‰ ±…‰ EÚx… BEÚ Ø˚{…™…‰ EÚ… ¶…“
J…S…« =∫…E‰Ú  ±…™…‰  EÚ™…… x…Ω˛” M…™…… Ω˲*
(9) EÚ±…∫]ıÆ˙  ¥…EÚ…∫… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B 23.98 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ J…S…« EÚÆ˙x…‰ EÚ…
+Δn˘…V…  EÚ™…… M…™…… l……* ±…‰ EÚx…  ∫…°«Ú 10.58 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+…*
(10) V™……‰ i… O……®……‰t…‰M…  ¥…EÚ…∫… ™……‰V…x…… +xi…M…«i… ¥™… HÚM…i… EÚ…Æ˙“M…Æ˙ EÚ…‰
Æ˙…π]≈ı“™…EfiÚi… §…ÂEÚ u˘…Æ˙… V……‰ ∫…Ω˛…™… n˘“ V……i…“ Ω˲ =∫…®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…§…∫…“b˜“ n‰˘i…“
Ω˲* =∫…E‰Ú  ±…B Ø˚. 212 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… M…™…… l…… ±…‰ EÚx… Ø˚.
172 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… Ω˲*

116

117

36.
∂…Ω˛Æ˙“ M…Æ˙“§…… EÚ“ ™……‰V…x…… EÚ… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú 10 x…M…Æ˙…Â
®…Â EΔÚM……±… +®…±…“EÚÆ˙h…
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… ∫…ΔEÚ ±…i… +…¥……∫…  x…®……«h… +…ËÆ˙ Z……Â{…b˜{…^ı“  ¥…EÚ…∫…
EÚ…™…«GÚ®… +Δi…M…«i… M…÷V…Æ˙…i… ®… 10 x…M…Æ˙… ®… ∂…Ω˛Æ˙“ M…Æ˙“§…… E‰Ú  ±…B +…¥……∫… §…x……x…‰
EÚ… V……‰ EÚ…™…«GÚ®… +®…±… ®… +…™…… =∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… 2007 ®…  EÚ™…‰ M…™…‰ ∫…Δ∂……‰v…x… EÚ…
∫……Æ˙…Δ∂… <∫… ±…‰J… ®…  n˘™…… M…™…… Ω˲* +ΔO…‰V…“ ®… |…EÚ… ∂…i… ™…Ω˛ +¶™……∫… "=z… i…' E‰Ú
∫…÷∏…“ B ±…∫… ®……‰ Æ˙∫… +…ËÆ˙ <x……‰ ¥…Z…x… EÚx∫…œ±]ıM… E‰Ú ∫…“.{…“.V…“¥…x… u˘…Æ˙…  EÚ™……
M…™…… l……* <x… x…M…Æ˙… ®… +®…Ɖ˙±…“. §……‰ Æ˙™……¥…“, M……Âb˜±…, Ω˛…±……‰±…, ÀΩ˛®…i…x…M…Æ˙,
V…‰i…{…÷Æ˙, J…Δ¶……i…, |……Δ i…V…, >ƒZ…… +…ËÆ˙ ={…±…‰]ı… EÚ… ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲*
∂…Ω˛Æ˙“ M…Æ˙“§…… E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… +…¥……∫… EÚ“ V……‰ ™……‰V…x……Bƒ S…±……<« V……i…“
ΩËΔ˛ =∫…EÚ… ±……¶… =x…EÚ…‰  EÚi…x…… |……{i… Ω÷˛+… =∫…E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… V……‰ +¶™……∫…  EÚ™…… M…™……
=∫…E‰Ú {… Æ˙h……®… BEÚ {…÷∫i…EÚ ®… n˘∂……«™…‰ M…™…‰ Ω˲Δ* ∫…ΔEÚ ±…i… +…¥……∫… +…ËÆ˙ Z……Â{…b˜{…^ı“
 ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®… (+…<«B∫…B∫…b˜“{…“) +Δi…M…«i… 10 UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙ ®…v™…®… x…M…Æ˙… E‰Ú
+…¥……∫… E‰Ú  ±…B V……‰ EÚ…™…«GÚ®… Ω÷˛+… =∫…EÚ… ∫…Δ∂……‰v…x…  EÚ™…… M…™…… l……*
10 ®… ∫…‰ 8 x…M…Æ˙… ®… <∫… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… +®…±… ∂…÷Ø˚ Ω˛…‰ S…⁄EÚ… l…… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Ɖ˙
2 x…M…Æ˙…‰ ®… =∫…EÚ… EÚ…®… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…… +¶…“ §……EÚ“ l……* +M…Æ˙ ∫…¶…“ 10 x…M…Æ˙… EÚ…‰
v™……x… ®…Â  ±…™…… V……™…‰ i……‰ ™…Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… +Δi…M…«i…  V…∫… J…S…« EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™……
M…™…… l…… =∫…®… ∫…‰  ∫…°«Ú 32 |… i…∂…i…  V…i…x…“ Æ˙EÚ®… x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…+… EÚ…‰ |……{i… Ω÷˛<«
l…“*
<∫… EÚ…™…«GÚ®… +Δi…M…«i… 8,099 +…¥……∫… EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™…… l……*
V…§… EÚ Z……Â{… b˜™…… ®… §…∫…x…‰¥……±…‰ {… Æ˙¥……Æ˙…Â˙ EÚ“ ∫…ΔJ™…… 25,446 Ω˲* =∫…EÚ… +l…«
™…Ω˛ Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ ±…M…¶…M… BEÚ-i…“Ω˛…<«∫…‰ ¶…“ EÚ®… {… Æ˙¥……Æ˙… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ ™……‰V…x……
EÚ…®… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ l…“* n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ™…Ω˛ B‰∫…… ¶…“ n˘∂……«i…… Ω˲  EÚ <x… x…M…Æ˙… ®… E÷Ú±…
 V…i…x…‰ {… Æ˙¥……Æ˙ M…Æ˙“§…“ EÚ“ Ɖ˙J…… +Δi…M…«i… V…“i…‰ l…‰ =∫…®… ∫…‰ 50 |… i…∂…i… {… Æ˙¥……Æ˙
118

Z…÷MM…“ Z……Â{…b˜“ ®… Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛ * =x…EÚ…‰ §…÷ x…™……n˘“ ∫…÷ ¥…v……Bƒ n‰˘x……  ¥…∂…‰π… +…¥…∂™…EÚ
Ω˲ B‰∫…… +¥…∂™… EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*
+¶™……∫… n˘Æ˙®™……x… B‰∫…… ¶…“ V……x…x…‰ EÚ…‰  ®…±……  EÚ 10 ®…‰Δ ∫…‰ 4 x…M…Æ˙… ®… <∫…
EÚ…™…«GÚ®… +Δi…M…«i… +…¥……∫… §…x… Æ˙Ω‰˛ Ω˲Δ* i…“x… x…M…Æ˙… ®… +…¥……∫… §…x…x…‰ EÚ… EÚ…®…
+¶…“ Ω˛“ ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… Ω˲ +…ËÆ˙ n˘…‰ x…M…Æ˙… ®… <∫…EÚ… EÚ…‰<« EÚ…®… ∂…÷∞¸ x…Ω˛” Ω÷˛+… Ω˲*
 ∫…°«Ú >ƒZ…… x…M…Æ˙ ®…Â Ω˛“ +…¥……∫… §…x…x…‰ EÚ… EÚ…®… {…⁄h…« Ω˛…‰x…‰¥……±…… l……* {……ΔS… x…M…Æ˙…‰
®… ±……¶……l…‘™…… E‰Ú {……∫… ™…… S…EÚ… ®……ΔM…“ M…<« l…“, V…§… EÚ +x™… x…M…Æ˙… ®… B‰∫…“ +V…‘
®…ΔM…¥……x…… §……EÚ“ l……* ±……¶……l…‘+…ÂEÚ“ {…∫…Δn˘M…“ EÚÆ˙x…‰ EÚ… EÚ…®…  ∫…°«Ú i…“x… x…M…Æ˙…Â ®…Â
S…±… Æ˙Ω˛… l……*  ∫…°«Ú +®…Ɖ˙±…“ x…M…Æ˙ ®… EÚ…‰<« ¶…“ §…“{…“B±… {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ…‰ ±……¶……l…‘
®……x…… M…™…… l……* 7 x…M…Æ˙… ®… Z……Â{…b˜“¥……∫…“ {… Æ˙¥……Æ˙ +…ËÆ˙ +x™… EÚ…‰<« ¶…“ §…“{…“B±…
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ…‰ <∫… E‰Ú  ±…B ±……¶……l…‘ ®……x…‰ M…™…‰ l…‰* V…‰i…{…÷Æ˙ x…M…Æ˙ ®… EÚ…‰<« ¶…“ ∂…Ω˛Æ˙“
M…Æ˙“§… EÚ…‰ +…ËÆ˙ J…Δ¶……i… x…M…Æ˙ ®… Z……Â{…b˜{…^ı“ ®… +…v…÷ x…EÚ“EÚÆ˙h… EÚ…‰ ™……‰M™…i…… ®……x…“
M…<« l…“* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ n‰˘J…‰Δ i……‰ ±……¶……l…‘+… EÚ“ ™……‰M™…i…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ¶…“ +±…M…
+±…M… x…M…Æ˙… ®… +±…M… +±…M… ®……x…nΔ˘b˜ +{…x……™…… M…™…… Ω˛…‰ B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲*
J…S…« ®…Â i…°Ú…¥…i…
+¶™……∫… B‰∫…… ¶…“ n˘∂……«i…… Ω˲  EÚ <x… ∫…¶…“ x…M…Æ˙…Â˙ ®… +±…M…-+±…M… J…S…« ®…Â
P…Æ˙ §…x……x…‰ E‰Ú §……Ɖ˙ ®…  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… M…™…… l……* =∫…®… ∫…§…∫…‰ EÚ®… Ø˚. 88,000 +…ËÆ˙
V™……n˘… ∫…‰ V™……n˘… 1,44,00 Ø˚{…™…‰ EÚ… J…S…« i…™…  EÚ™…… M…™…… l……* +…¥……∫… EÚ“ <∫…
™……‰V…x…… ®… ±……¶……l…‘+… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ¶…“ i…™…  EÚ™…… M…™…… V……i…… Ω˲* ¥…Ë∫…‰, S……Æ˙
x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… ®… ™…Ω˛ ™……‰M…n˘…x…  EÚi…x…… ¥…Ω˛ i…™… EÚÆ˙x…… §……EÚ“ l……* §…Œ±EÚ, S……Æ˙
x…M…Æ˙…‰ ®… §…ÂEÚ ®… ∫…‰ ±……¶……l…‘+… EÚ…‰ ±……‰M… |……{i… Ω˛…‰ =∫…EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ x…Ω˛” M…<«
l…“*  ∫…°«Ú BEÚ Ω˛“ x…M…Æ˙ ®… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ M…<« B‰∫…“ ®…… Ω˛i…“ |……{i… Ω÷˛<«
l…“*
Ω˛Æ‰˙EÚ +…¥……∫… EÚ… J…S…« +±…M…-+±…M… x…M…Æ˙ ®…  ¶…z…- ¶…z… i…™…  EÚ™…… M…™……
Ω˲* <∫…EÚ… +l…« B‰∫…… Ω÷˛+…  EÚ S……‰Æ˙∫… |… i… ®…“]ıÆ˙ J…S…« +±…M… +±…M… +…i…… Ω˲*
™…Ω˛ Æ˙EÚ®… Ø˚. 3,520 ∫…‰ ∂…÷∞¸ EÚÆ˙E‰Ú Ø˚. 5.760  V…i…x…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* Ω˛Æ‰˙EÚ x…M…Æ˙
119

®… <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ J…S…« C™……  ¶…z…  n˘J…i…… Ω˲ ¥……‰ ∫…®…V… ®… x… +…™…‰ B‰∫…“ §……§…i… Ω˲*
¥…Ë∫…‰, E÷ÚUÙ x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…+… x…‰ §……Δv…EÚ…®… ∫……®…O…“ EÚ… J…S…« V™……n˘… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+ v…EÚ Æ˙EÚ®… n˘∂……«™…“ Ω˲* Ω˛Æ‰˙EÚ P…Æ˙ E‰Ú  ±…B EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 25 S……‰.®…“. EÚ…
§……Δv…EÚ…®…  ¥…∫i……Æ˙ +Δn˘… V…i…  EÚ™…… M…™…… Ω˲*
<∫… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +Δi…M…«i… 10 x…M…Æ˙… E‰Ú  ±…B Ø˚. 98.94 EÚÆ˙…‰b˜  n˘™…‰ M…™…‰
l…‰* {…ÆΔ˙i…÷ x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…+…Â EÚ…‰  ∫…°«Ú 31.97 |… i…∂…i… Æ˙EÚ®… V…⁄x…-2009 i…EÚ
|……{i… Ω÷˛<« l…“* ™…Ω˛ B‰∫…… n˘∂……«i…… Ω˲  EÚ ™……‰V…x…… EÚ… +®…±… §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Δn˘ M… i… ∫…‰
Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲* 2005-06 ®… <∫… ™……‰V…x…… EÚ… +…ÆΔ˙¶… Ω÷˛+… l……* =∫…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B ∂…Ω˛Æ˙“
M…Æ˙“§…… EÚ…‰ +…¥……∫… EÚ§… |……{i… Ω˛…ÂM…‰ ¥…Ω˛ BEÚ ÀS…i…… EÚ…  ¥…π…™… §…x…i…… Ω˲*
∫…®…÷n˘…™… EÚ… o˘Œπ]ıEÚ…‰h…
"=z… i…' EÚ“ +¶™……∫… ]ı“®… x…‰ 10 x…M…Æ˙…‰Δ E‰Ú 96 Z……Â{…b˜{…^ı“  ¥…∫i……Æ˙… ®… ∫…‰
55  ¥…∫i……Æ˙…‰Δ EÚ“ ®…÷±……EÚ…i… ±…“ l…“ +…ËÆ˙ =∫…®…Â 112 V…⁄l… S…S……«Bƒ +…™……‰ V…i… EÚ“
l…“* <x… S…S……«+… ®… 2170 ∫j…“ +…ËÆ˙ {…÷Ø˚π… BEÚ j…i… Ω÷˛B l…‰* <x… S…S……«+… ®… ∫…‰
B‰∫…… V……x…x…‰ EÚ…‰  ®…±…… l……  EÚ Z……Â{…b˜{…^ı“+… ®… ∫l…… x…EÚ ∫…k……v…“∂…… E‰Ú |… i… + i…
+ ¥…∑……∫… Ω˲ +…ËÆ˙ ¥…‰ <∫… EÚ…™…«GÚ®… +Δi…M…«i… x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… u˘…Æ˙… ∫…®…… ¥…π]ı  EÚ™…‰
M…™…‰ l…‰* 17 Z…⁄Δ{…b˜{…^ı“  ¥…∫i……Æ˙… EÚ… ∫…®……¥…‰∂… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… l…… +…ËÆ˙ +x™… 13
 ¥…∫i……Æ˙… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… +¶…“ EÚ…‰<«  x…h…«™…  ±…™…… M…™…… x…Ω˛” l……* V……‰ 10 x…M…Æ˙ {…∫…Δn˘
 EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰ =x…EÚ“ E÷Ú±… V…x…∫…ΔJ™…… 6.41 ±……J… Ω˲ +…ËÆ˙ <x… x…M…Æ˙… ®… +…Ë∫…i…x…
21 |… i…∂…i… V…x…∫…ΔJ™…… Z…⁄Δ{…b˜{…^ı“ ®… Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 11 |… i…∂…i… +…ËÆ˙
V™……n˘… ∫…‰ V™……n˘… 44 |… i…∂…i… V…x… ∫…ΔJ™…… Z……Â{…b˜{…^ı“ ®… Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* E÷Ú±… M…Æ˙“§…“
EÚ“ Ɖ˙J…… E‰Ú x…“S…‰ V…“x…‰¥……±…‰ ±……‰M…… ®… ∫…‰ 50 |… i…∂…i… ±……‰M… <x… Z……‰Δ{…b˜{…^ı“+… ®…Â
§…∫…i…‰ ΩÈ˛ * <x… x…M…Æ˙… ®… E÷Ú±… 25,446 {… Æ˙¥……Æ˙ Z…⁄Δ{…c˜{…^ı“ ®… Æ˙Ω˛i…‰ Ω˲* =x…®… ∫…‰
8,099 {… Æ˙¥……Æ˙…Â E‰Ú  ±…B +…¥……∫… §…x……x…‰ EÚ… +…™……‰V…x… <∫… EÚ…™…«GÚ®… +xi…M…«i…
 EÚ™…… M…™…… l……*
Z……Â{…c˜{…^ı“+… E‰Ú ∫……l… V……‰ V…⁄l…S…S……«Bƒ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…<« ¥…Ω˛ B‰∫…… n˘∂……«i…“
Ω˲  EÚ <∫… ∫…®…O… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… =x… ®… EÚ…‰<« V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* EÚ¶…“

¶…“ EÚ…‰<« ∫l…… x…EÚ + v…EÚ…Æ˙“ <x…  ¥…∫i……Æ˙… EÚ“ ®…÷±……EÚ…i… ±…‰i…‰ Ω˲* V…§… ¶…“ ¥…‰
®…÷±……EÚ…i… ±…‰i…‰ Ω˲ i…§… V™……n˘…i…Æ˙ ¥…‰ EÚ…‰<« ∫…¥…Ê EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“ ®…÷±……EÚ…i… ±…‰i…‰
Ω˲Δ* 55 Z……Â{…b˜{…^ı“  ¥…∫i……Æ˙…‰ ®… ∫…‰ 11  ¥…∫i……Æ˙… E‰Ú Ω˛“ {… Æ˙¥……Æ˙… x…‰ B‰∫…… EÚΩ˛…  EÚ
=xΩ˛…Âx…‰ <∫… ™……‰V…x…… +xi…M…«i… ±……¶… ±…‰x…‰ Ω‰˛i…÷ +V…‘ EÚ“ Ω˲*
 V…∫… {……ƒS… Z……Â{…c˜{…^ı“  ¥…∫i……Æ˙…‰Δ ®…Â ¥…i…«®……x… ∫l……x……Â {…Æ˙ +…v…÷ x…EÚ“EÚÆ˙h…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… i…™… Ω÷˛+… =x…®… ∫…‰ n˘…‰  ¥…∫i……Æ˙… ®… ±……‰M……‰Δ EÚ…‰ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú §……ÆÂ˙ ®…Â
EÚ…‰<« V……x…EÚ…Æ˙“ x… l…“* ¥…‰ +…v…÷ x…EÚ“EÚÆ˙h… E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ {…Ω˛±…÷ E‰Ú §……ÆÂ˙ ®…Â
V……x…EÚ…Æ˙“ Æ˙J…i…‰ x…Ω˛” l…‰ +…ËÆ˙ ¥…‰ =∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ ∫…I…®…
x…Ω˛” l…‰* <∫… ™……‰V…x…… ∫…‰ =x…EÚ…‰ EËÚ∫…… ±……¶… Ω˛…‰M…… <∫…EÚ“ ¶…“ =x…EÚ…‰ V……x…EÚ…Æ˙“ x…
l…“* =∫…EÚ… {… Æ˙h……®… Ω˛“ ™…Ω˛ l……  EÚ §…Ω÷˛i… EÚ®… {… Æ˙¥……Æ˙… x…‰ <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶…
±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B +Æ˙V…“ EÚ“ l…“* S…÷x…‰ Ω÷˛B |… i… x… v… <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +®…±… E‰Ú  ±…B
M…Δ¶…“Æ˙ Ω˲ B‰∫…… ¶…“ x…Ω˛” ±…M…i……* x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… E‰Ú + v…EÚ… Æ˙+… x…‰ =x…E‰Ú ∫……l…
§……i…S…“i… EÚ“ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ ±……‰M……Âx…‰ +{…x…‰  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú ®…i…n˘…Æ˙… E‰Ú ∫……l… <∫… §……Ɖ˙ ®…Â
S…S……« EÚ“ Ω˲* x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…+…Âx…‰ Z……Â{…c˜{…^ı“+… EÚ…‰ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ®…… Ω˛i…“
n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B §…Ω÷˛i… M…Δ¶…“Æ˙i…… {…⁄¥…«EÚ |…™…ix…  EÚ™…‰ Ω˛…‰ B‰∫…… ¶…“ ±…M…i…… x…Ω˛” l……* {……ƒS…
x…M…Æ˙ EÚ“ x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…+…Âx…‰ <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú §……ÆÂ˙ ®…Â ∫l…… x…EÚ +J…§……Æ˙…Â ®…Â
 ¥…Y……{…x…  n˘™…… l……* BEÚ ®……j… >ƒZ…… x…M…Æ˙ ®… =xΩ˛…‰x…‰ {…‰®°Ú±…‰]ı §……ƒ]‰ı l…‰* n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙
S……Æ˙ x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…+… x…‰ <∫… §……Ɖ˙ ®… EÚ…‰<« |…™……∫… x…Ω˛”  EÚ™…‰ l…‰* <∫…EÚ… +l…« B‰∫……
Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ ∫…Δ¶… ¥…i… ±……¶……l…‘+… EÚ…‰ <∫… §……Ɖ˙ ®…  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…… Ω˛i…“
n‰˘x…‰ EÚ“ ÀS…i…… EÚ“ x…Ω˛” M…<« l…“* x…™…“ ¥…∫……Ω˛i…, J…S…« <i™…… n˘ {…Ω˛±…⁄ E‰Ú §……Ɖ˙ ®…Â
∫…Ω˛¶……M…“ + ¶…M…®… +{…x……™…… x…Ω˛” M…™…… l……* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ Z……Â{…c˜{…^ı“+…ÂÂ
E‰Ú ∫……l… Ω˛EÚ“EÚi… ®… EÚ…‰<« M…Δ¶…“Æ˙  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… u˘…Æ˙… x…Ω˛”  EÚ™……
M…™…… l……* ™…Ω˛ ™……‰V…x…… ®…⁄±…i…& BEÚ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ +®…±…n˘…Æ˙∂……Ω˛“ |… GÚ™…… §…x… M…™…“
Ω˲*

120

121

={…∫…ΔΩ˛…Æ˙
∫…ΔEÚ ±…i… +…¥……∫…  x…®……«h… +…ËÆ˙ Z……Â{…c˜{…^ı“  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®… +Δi…M…«i… ∂…Ω˛Æ˙“
M…Æ˙“§…… EÚ…‰ +SUÙ“ M…÷h…¥…k……¥……±…‰ +…¥……∫… |……{i… Ω˛…‰ B‰∫…“ {…⁄Æ˙“ ∫…Δ¶……¥…x…… Ω˲* ={…Æ˙…Δi…
B‰∫…… +…¥……∫… =x…EÚ…‰ EÚ®… J…S…« ®… |……{i… Ω˛…‰ ¥…Ω˛ ¶…“ ∫…Δ¶…¥… Ω˲* ±…‰ EÚx…  V…∫… |…EÚ…Æ˙
∫…‰ EÚ…™…«GÚ®… EÚ… +®…±… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲ ¥…Ω˛ ™…Ω˛“ n˘∂……«i…… Ω˲  EÚ ™…Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… M…Æ˙“§……Â
EÚ…‰ ™……‰M™… ∞¸{… ∫…‰ ±……¶… x…Ω˛” n‰˘ Æ˙Ω˛… Ω˲* EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ V……‰  b˜V……<x… (∞¸{…Ɖ˙J……)
i…™… EÚ“ M…<« Ω˲ ¥…Ω˛ ∂…Ω˛Æ˙“ M…Æ˙“§…… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú  ±…B  §…±…E÷Ú±… +{…⁄h…« Ω˲*
™…‰ ∫……Æ˙“ ∫…®…∫™……+… EÚ…‰ v™……x… ®… ±…‰Δ i……‰ ®…Ω˛k¥… EÚ… |…∂x… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ∂…Ω˛Æ˙“ M…Æ˙“§……Â
EÚ…‰ EÚ®… n˘…®…… ®… +…¥……∫… n‰˘x…‰ EÚ“ ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B ®…™……« n˘i… °ΔÚb˜  n˘™…… V……i…… Ω˲*
 V…x… ±……‰M…… EÚ…‰ =x…E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ ®… ∫…‰ Ω˛]ı…™…… M…™…… Ω˲ =x…E‰Ú  ±…B x…™…… Ω˛“ P…Æ˙
§…x……x…… Ω˲* =x…EÚ…‰ i……‰ =∫…E‰Ú  ±…B + v…EÚ EÚ“®…i… ¶…“ S…÷EÚ…x…“ {…b‰˜M…“* B‰∫…‰ ±……‰M……Â
EÚ… ∫…®……¥…‰∂… <∫… ™……‰V…x…… ®…  EÚ™…… V……i…… x…Ω˛“ Ω˲ B‰∫…… ¶…“ ±…M…i…… Ω˲* =∫…EÚ…
{… Æ˙h……®… ™…Ω˛ +…i…… Ω˲  EÚ ™……‰M™…i…… |……{i… ¥™… HÚ Ω˲ =∫…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ EÚ®… ®…÷+…¥…V……
 n˘™…… V……i…… Ω˲* <∫…EÚ… +l…« B‰∫…… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ Z……Â{…c˜{…^ı“  ¥…∫i……Æ˙ ®…  V…i…x…‰
{… Æ˙¥……Æ˙ §…∫…i…‰ ΩË˛Δ =x… ∫…¶…“ {… Æ˙¥……Æ˙… EÚ…‰ <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶…  ®…±…i…… x…Ω˛” Ω˲*
∂……™…n˘ ∫…¶…“ EÚ…‰ ™…Ω˛ ±……¶… x… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B ™……‰V…x…… §…x……™…“ M…™…“ Ω˛…‰ B‰∫…“ ¶…“ i…∫¥…“Æ˙
=n˘¶… ¥…i… Ω˛…‰i…“ Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ™……‰V…x…… E‰Ú +SU‰Ù +®…±… E‰Ú  ±…B  §…±…E÷Ú±…
¶…“ =i∫…… Ω˛i… x…Ω˛“Δ Ω˲ ™…Ω˛ ¶…“ ∫{…π]ı ∞¸{… ∫…‰  n˘J……<« n‰˘i…… Ω˲*

122

37.
M…÷V…Æ˙…i… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“
 {…UÙb˜…!
M…÷V…Æ˙…i… +…Ët…‰ M…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Æ˙…V™… ®……x…… V……i…… Ω˲* {…ÆΔ˙i…÷ M…÷V…Æ˙…i…
®… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… §…Ω˛÷i… EÚ®… Ω÷˛+… Ω˲ ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ÀS…i…… EÚ…  ¥…π…™… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ Æ˙…V™… EÚ“ V…x…i…… E‰Ú  ∂…I…… +…ËÆ˙ +…Æ˙…‰M™… EÚ“ +…‰Æ˙ v™……x… x…Ω˛”  n˘™……
Ω˲ ™…Ω˛ §……i… +x…‰EÚ Ω˛EÚ“EÚi…… ∫…‰ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…“ Ω˲* ¶……Æ˙i… E‰Ú ™……‰V…x…… +…™……‰M… x…‰
<Œxb˜™…… ¡÷®…x… b‰˜¥…±…{…®…‰x]ı  Æ˙{……‰]«ı-2011 |…EÚ… ∂…i…  EÚ™…… Ω˲, =∫…®… ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú
§……Ɖ˙ ®…  x…®x…  ¥…M…i… ∫……Æ˙ ∞¸{… ®… |……{i… Ω˛…‰i…“ Ω˲(1) 1999-2000 ®… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 10¥……Δ
l……* +…ËÆ˙ =∫…®… ∫…‰ 2007-08 ®… ¶…“ =x…EÚ… GÚ®… 11¥……Δ Ω÷˛+… Ω˲*
(2) ={…Æ˙…‰HÚ ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫…  EÚi…x…… §…g¯… ™…Ω˛ ¶…“ ®…Ω˛k¥… EÚ…
Ω˲* ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… ±…M…¶…M… 20 |… i…∂…i… §…g¯… +…ËÆ˙ +…Ë∫…i…x… ∫…‰
x……Ë Æ˙…V™…… ®… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… V™……n˘… §…g¯… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… ®…  ∫…°«Ú
11 |… i…∂…i… EÚ“ Ω˛“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˲ +…ËÆ˙ =k…Æ˙ |…n‰˘∂…,  §…Ω˛…Æ˙, UÙk…“∫…M…g¯ ®…v™…|…n‰˘∂…,
+…‰ Æ˙∫∫…… +…ËÆ˙ Z……Æ˙J…Δb˜ V…Ë∫…‰ Æ˙…V™… M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ §…Ω÷˛i… +…M…‰ Ω˲Δ* M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®…
®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ¥…fi r˘ n˘Æ˙ ®… +Δi… ∫…‰ ∫……i…¥……Δ +…i…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙, ®……x…¥…
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ¥…π…™… ®… M…÷V…Æ˙…i… §…Ω˛÷i… {…“U‰Ù Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…®… §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Δn˘ M… i… ∫…‰ |…M… i…
Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ Ω˲*
(3) ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… ®… +…®…n˘x…“ ¶…“ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« Ω˲* <∫… EÚ…‰  M…x…i…“ ®… ±…‰x…‰
E‰Ú  ±…B ®…… ∫…EÚ |… i… ¥™… HÚ J…S…« EÚ…‰ v™……x… ®…  ±…™…… V……i…… Ω˲* =∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ n‰˘J…Â
i……‰ +…®…n˘x…“ +ΔEÚ ®… Ω÷˛B |… i…∂…i… {… Æ˙¥…i…«x… 1999-2000 ∫…‰ 2007-08 E‰Ú
∫…®…™… ®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… ±…M…¶…M… 12 |… i…∂…i… Æ˙Ω˛… Ω˲* ∫…®…O… n‰˘∂… ®… <∫…“
∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… ¥…Ω˛ ±…M…¶…M… 21 |… i…∂…i… §…g¯… l……* <∫… ∫…Δn˘¶…« ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®…
15¥……Δ Ω˲*
123

®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®…
¯GÚ®…  ¥…M…i…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

¶……Æ˙i… ®…Â M…÷V…Æ˙…i…
EÚ… GÚ®…

2007-08 ®…Â ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫…
1999-2000 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 2007-08 ®…Â
®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… ®…Â |… i…∂…i… ¥…fi r˘
1999-2000 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 2007-08 ®…Â
+…®…n˘x…“ +ΔEÚ ®…Â |… i…∂…i… ¥…fi r˘
1999-2000 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 2007-08 ®…Â
 ∂…I…… +ΔEÚ ®…Â |… i…∂…i… ¥…fi r˘
2007-08 ®… §…‰Æ˙…‰V…M……Æ˙“ EÚ… n˘Æ˙ (O……®™…  ¥…∫i……Æ˙)
2007-08 ®… ∂…Ω˛Æ˙“  ¥…∫i……Æ˙… ®… §…‰Æ˙…‰V…M……Æ˙“ EÚ… n˘Æ˙
2004-05 ®… M…Æ˙“§…“ EÚ… |…®……h… (16.8 |… i…∂…i…)

2005-06 ®…Â + i… B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i…
®… Ω˛±……+… EÚ… |…¶……¥… (2.6 |… i…∂…i…)
2005-06 ®…Â ∫……®……x™… B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i…
®… Ω˛±……+… EÚ… |…®……h… (16.5 |… i…∂…i…)
 EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i… ®… Ω˛±……+…Â
EÚ… |…®……h… (2005-06) (55.3 |… i…∂…i…)
{……ƒS… ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… =©… E‰Ú §…SS……Â EÚ“ ®…fii™…÷
EÚ… |…®……h… (2008)
§……±… ®…fii™…÷n˘Æ˙ (2009)
 EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i… {……ƒS…
¥…π…« i…EÚ E‰Ú §…SS……Â EÚ… |…®……h… (2005-06)
(67.7 |… i…∂…i…)

11
18
15
21
5
5
13

26
24
17
21
24

19

ª……‰i…: <Œxb˜™…… ¡÷®…x… b‰˜¥…±…{…®…‰x]ı  Æ˙{……‰]«ı, 2011, +…™……‰V…x… {…ΔS…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙

124

(4) ∫……I…Æ˙i…… n˘Æ˙ +…ËÆ˙ §…SS…‰  EÚi…x…‰ ∫……±… ∫E⁄Ú±… ®… {…g¯i…‰ Ω˲ =x…EÚ…‰ v™……x…
®… ±…‰EÚÆ˙ +ΔEÚ  x…EÚ…±…‰ V……i…‰ Ω˲* =x…E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ i……‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙Œ∫l… i…
+i™…Δi… n˘™…x…“™… ™…… J…Æ˙…§… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… +Δi… ∫…‰ i…“∫…Æ˙… Ω˲*  ∫…°«Ú  n˘±±…“
+…ËÆ˙ M……‰¥…… Ω˛“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ {…“U‰Ù Ω˲* §……EÚ“ ∫…¶…“ Æ˙…V™…M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ +…M…‰ Ω˲* M…÷V…Æ˙…i…
EÚ… GÚ®… =∫…®… 21 ¥……Δ Ω˲*
(5) +…Æ˙…‰M™… +ΔEÚ ®… +…Ë∫…i…x… +…™…÷π™… EÚ…‰ v™……x… ®…  ±…™…… V……i…… Ω˲* =∫…®…Â
¶…“ M…÷V…Æ˙…i… 12¥… GÚ®… {…Æ˙ Ω˲* ={…Æ˙…‰HÚ ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫¥……∫l™… +ΔEÚ
±…M…¶…M… 10 |… i…∂…i… EÚ… Ω˲* V…§…  EÚ ∫…®…O… ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…Ɖ˙Æ˙…∂… 13 |… i…∂…i… Ω˲*
(6) §…‰Æ˙…‰V…M……Æ˙“ EÚ… n˘Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… O……®™…  ¥…∫i……Æ˙… ®… 2004-05 ®… 4.5
|… i…∂…i… l……, V……‰ 2007.08 ®… P…]ıEÚÆ˙ 3.4 |… i…∂…i… Ω÷˛+…* ±…‰ EÚx… 2004-05
®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 9¥……Δ l……, V…§… EÚ 2007-08 ®… {……ƒS…¥…… Ω÷˛+…*
(7) ∂…Ω˛Æ˙“  ¥…∫i……Æ˙… ®… §…‰Æ˙…‰V…M……Æ˙“ EÚ… n˘Æ˙ 2004-05 ®… M…÷V…Æ˙…i… ®… 4.7
|… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… {……ƒS…¥…… l……* 2007-08 ®… ™…Ω˛ n˘Æ˙ P…]ı…
+…ËÆ˙ 3.8 Ω÷˛+… i…l…… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… {……ƒS…¥…… Ω˛“ Æ˙Ω˛…*
(8) 2004-05 ®… M…÷V…Æ˙…i… ®… M…Æ˙“§…“ EÚ… |…¶……¥… 16.8 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙
∫…®…O… n‰˘∂… ®… n⁄∫…Ɖ˙ 12 Æ˙…V™… +…ËÆ˙ E‰Úxp˘∂…… ∫…i… |…n‰˘∂……‰ ®… M…Æ˙“§…“ EÚ… |…®……h…
M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ EÚ®… l……*
(9) 2005-06 ®… + i… B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i… ®… Ω˛±……+… EÚ… |…®……h… M…÷V…Æ˙…i…
®… 2.6 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 26 ¥……Δ Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
®… Ω˛±……+… E‰Ú ∫¥……∫l™… EÚ“ Œ∫l… i…  EÚi…x…“ J…Æ˙…§… Ω˲  EÚ EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ Ω˲*
(10) ∫……®……x™… B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i… ®… Ω˛±……+… EÚ… |…®……h… 2005-06 ®…Â
16.5 |… i…∂…i… l……* ¥…Ω˛ 1998-99 ®…Â 14.4 |… i…∂…i… l……* ™…… x…  EÚ =∫… ®…Â ¥…fi r˘
Ω÷˛<« Ω˲ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 24¥……Δ Ω˲*
(11)  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i… ®… Ω˛±……+… EÚ… |…®……h…
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 1998-99 ®…Â 46.3 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ 2005-06 ®…Â §…g¯EÚÆ˙
125

53.3 |… i…∂…i… Ω÷˛+… l……* 2005-06 ®… =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 17¥……Δ Ω˲*
(12) {……ƒS… ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… +…™…÷ E‰Ú §…SS…… ®… ®…fii™…÷ n˘Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… 2008 ®…Â
|… i… Ω˛V……Æ˙ 60 Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 11¥……Δ Ω˲* ±…c˜EÚ…Â ®… ¥…Ω˛ |… i…
Ω˛V……Æ˙ 58 Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 10¥……Δ Ω˲* ±…c˜ EÚ™…… ®… |… i… Ω˛V……Æ˙ 63
Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…®… ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 10¥……Δ Ω˲*
(13) §……±… ®…fii™…÷ n˘Æ˙ EÚ… |…¶……¥… M…÷V…Æ˙…i… ®… 2009 ®… |… i… Ω˛V……Æ˙ 48 l……
+…ËÆ˙ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 24¥……Δ Ω˲* ±…c˜EÚ…Â ®… §……±… ®…fii™…÷ n˘Æ˙ 47 Ω˲ +…ËÆ˙
±…c˜ EÚ™…… ®… 48 Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…®… M…÷V…Æ˙…i… GÚ®…∂…: 25¥…‰ +…ËÆ˙ 24¥…‰ GÚ®… {…Æ˙ ΩÈ˛*
(14) M…÷V…Æ˙…i… ®…Â  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i… {……ƒS… ¥…π…« i…EÚ
E‰Ú §…SS……Â EÚ… |…®……h… 2005-06 ®…Â 69.7 |… i…∂…i… l……* M…÷V…Æ˙…i… =∫…®…Â 18 Æ˙…V™……Â
∫…‰ {…“U‰Ù l……*

126

38.
 ∂…I…… E‰Ú  ±…B J…S…« M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
|……l… ®…EÚi…… x…Ω˛” Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ±…B  ∂…I…… |……l… ®…EÚi…… EÚ…  ¥…π…™… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲, B‰∫……
∫{…π]ı Ø˚{… ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú §…V…]ı ®…Â  ∂…I…… E‰Ú  ±…B V……‰ J…S…« EÚ“ ¥™…¥…∫l……
EÚ“ V……i…“ Ω˲ =∫…∫…‰  n˘J……<« n‰˘i…… Ω˲*  Æ˙V…¥…« §…ÂEÚ +…Ï°Ú <Œxb˜™…… (+…Æ˙§…“+…<«) u˘…Æ˙…
V……‰ +¶™……∫… E÷ÚUÙ ∫…®…™… {…Ω˛±…‰ |… ∫…r˘  EÚ™…… M…™…… Ω˲ =∫…®… ∫…‰  x…®x… ®…÷q‰˘ |……{i… Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛ ;
(1) 2010 ®…Â M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +{…x…‰ §…V…]ı ®…Â ∫…‰ 15.8 |… i…∂…i… v…x…Æ˙… ∂…
 ∂…I…… E‰Ú  ±…B J…S…« EÚÆ˙i…“ l…“* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ n‰˘∂… E‰Ú 17 Æ˙…V™……‰ ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…
GÚ®… 10¥……Δ l……* |…l…®… GÚ®… {…Æ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı l……  EÚ  V…xΩ˛…Âx…‰ §…V…]ı EÚ“ 20.8 |… i…∂…i…
Æ˙EÚ®…  ∂…I…… E‰Ú {…“U‰Ù J…S…« EÚ“ l…“* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛“ +…Ët…‰ M…EÚ
o˘Œπ]ı ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Æ˙…V™… Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ ¥…Ω˛  ∂…I…… E‰Ú {…“U‰Ù V™……n˘… J…S…« EÚÆ˙i…… Ω˲*
(2) 2011 ®…Â ¶…“ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â ∫…§…∫…‰ V™……n˘… 10.9 |… i…∂…i… §…V…]ı J…S…«
 ∂…I…… E‰Ú {…“U‰Ù Ω÷˛+… l……* M…÷V…Æ˙…i… ®… <∫…EÚ… |…®……h… 16 |… i…∂…i… l…… ±…‰ EÚx…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®……ΔEÚ 12¥……Δ l……* 2012 ®… {… Æ˙Œ∫l… i… +…‰Æ˙ §…n˘i…Æ˙ Ω÷˛<«* M…÷V…Æ˙…i…
®… 13.4 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˛“ §…V…]ı J…S…«  ∂…I…… E‰Ú {…“U‰Ù Ω÷˛+… l……, V…§… EÚ |…l…®…
GÚ®… ®… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®… 19.8 |… i…∂…i… §…V…]ı J…S…«  ∂…I…… E‰Ú {…“U‰Ù Ω÷˛+… l……* M…÷V…Æ˙…i…
EÚ… GÚ®… 17 Æ˙…V™……‰ ®…Â 14¥……Δ Ω˛…‰ M…™……!
(3) M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 2013-14 ®…Â §…V…]ı ®…Â ∫…‰ Ø˚. 15,948 EÚ… J…S…«  ∂…I…… E‰Ú
 ±…B +Δn˘… V…i… Ω÷˛+… Ω˲, V……‰ E÷Ú±… §…V…]ı E‰Ú 14.08 |… i…∂…i…  V…i…x…… Ω˲, =∫…®… ∫…‰
|……l… ®…EÚ  ∂…I…… E‰Ú  ±…B 61.24 |… i…∂…i… EÚ… J…S…« Ω˛…‰x…‰¥……±…… l……*
<∫… |…EÚ…Æ˙,  ∂…I…… E‰Ú {…“U‰Ù J…S…« ®…Â Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… +…±…∫™… ={…Æ˙…‰HÚ
+ΔEÚ…‰ ∫…‰ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®…  ∂…I…… EÚ… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ ¶…“ |……l… ®…EÚ  ∂…I……
127

EÚ…  x…V…“EÚÆ˙h… + v…EÚ ®……j…… ®… Ω÷˛+… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…EÚ“  ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ Ω÷˛<« Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  ∂…I…… E‰Ú {…“U‰Ù EÚ®… J…S…« EÚÆ˙i…“ Ω˲ =∫…EÚ… {… Æ˙h……®…
M…Δ¶…“Æ˙ +…i…… Ω˲* =∫…EÚ… ∫…§…∫…‰ M…Δ¶…“Æ˙ {… Æ˙h……®… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ, UÙ…j… =SS…  ∂…I…h…
|……{i… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ Ω˲, C™…… EÚ <∫…®… x…“V…“EÚÆ˙h… §…g¯… Ω˲* V……‰  ∫…°«Ú |……l… ®…EÚ,
®……v™… ®…EÚ ™…… =SS…i…Æ˙ ®……v™… ®…EÚ  ∂…I…h… Ω˛“ |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛Δ ¥…‰ ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙
+…Ãl…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∏…‰π`ˆi…… |……{i… x…Ω˛” EÚÆ˙ {……i…‰, +…M…‰ §…g¯ x…Ω˛” ∫…EÚi…‰ i…l…… =x…EÚ…
+…Ãl…EÚ-∫……®…… V…EÚ  ¥…EÚ…∫… ¶…“ Ω˛…‰i…… x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®… §…Ω÷˛i… Ω˛“ EÚ®… UÙ…j…
|……l… ®…EÚ  ∂…I…h… E‰Ú §……n˘ EÚ“  ∂…I…… |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ * =∫…EÚ“ x…“S…‰ n˘“ M…<«  ¥…M…i…
∫…‰ S……ËEÚxx…‰ Æ˙Ω˛ V……™…ÂM…‰*
(1) M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 2010-11 ®…Â EÚI…… 1 ∫…‰ EÚI…… 7 ®…Â 61.45 ±……J… UÙ…j…
l…‰ i…l…… =∫…EÚ“ ∫…ΔJ™…… 2011-12 ®… 73.76 ±……J… Ω˛…‰ M…<«* M…÷V…Æ˙…i… ®… +…§……n˘“
§…g¯i…“ Ω˲  °ÚÆ˙ ¶…“ |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… ®… §……±…EÚ…‰ (UÙ…j……Â) EÚ“ ∫…ΔJ™…… 7.69 ±……J…
 V…i…x…“ EÚ®… Ω˛…‰ M…<«! C™…… =∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… §…SS…‰ |……l… ®…EÚ
 ∂…I…… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ®… V……i…‰ ΩÈ˛? x…Ω˛”, =∫…EÚ… +l…« i……‰ ™…Ω˛ Ω˲  EÚ,  ∂…I…… EÚ…
 x…V…“EÚÆ˙h… Ω÷˛+… Ω˲ +…ËÆ˙ §…SS…‰ |……l… ®…EÚ  ∂…I…… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±… ®…Â
V……i…‰ ΩÈ˛ * |……l… ®…EÚ ∂……±……+… EÚ“ ∫…ΔJ™……  V…i…x…“ §…g¯x…“ S…… Ω˛B =i…x…“ §…g¯i…“ x…Ω˛”
Ω˲ i…l……  ∂…I…EÚ ¶…“ {…⁄h…« ®……j…… ®… x… Ω˛…‰ i……‰  ∂…I…h… EÚ“ M…÷h…¥…k…… ¶…“ x…“S…‰ V……i…“
Ω˲* <∫…“  ±…B ®……Δ-§……{…… EÚ…‰ +{…x…‰ ∫…Δi……x…… EÚ…‰  x…V…“ ∫E⁄Ú±…… ®… ¶…‰V…x…… {…b‰˜ B‰∫…“
Œ∫l… i… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ =n¬˘¶… ¥…i… EÚ“ Ω˲*
(2) EÚI…… 7 E‰Ú §……n˘ ∫E⁄Ú±… UÙ…‰c˜x…‰¥……±…‰ UÙ…j…… EÚ… |…®……h… M…÷V…Æ˙…i… ®… §…Ω÷˛i…
Ω˛“ V™……n˘… Ω˲ +…ËÆ˙ Ω˛EÚ“EÚi… S……ÈEÚ…x…‰¥……±…“ Ω˲* 2010-11 ®… EÚI…… 1 ∫…‰ 7 ®…Â
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 81.45 ±……J… UÙ…j… l…‰ +…ËÆ˙ ¥…‰ EÚI…… 8 ∫…‰ 10 ®…Â EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ 31.05
±……J… Ω˛…‰ M…™…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙ 50.40 ±……J… UÙ…j……‰Δ x…‰ EÚI……-7 E‰Ú §……n˘ +¶™……∫… UÙ…‰c˜
 n˘™……* 2011-12 ®… 73.76 ±……J… UÙ…j… EÚI…… ∫…‰ 7 ®… {…g¯i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ =x…EÚ“
∫…ΔJ™…… EÚI…… 8 ∫…‰ 10 ®…Â 30.17 ±……J… l…“* ™…… x… EÚ“ =∫… ¥…π…« ®…Â ¶…“ ®……v™… ®…EÚ
 ∂…I…h… ®… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… ∫…‰ 43. 59 ±……J… UÙ…j… EÚ®… l…‰* V…§… EÚ, B‰∫……
EÚ…Æ˙h… §…i……™…… M…™…… l……  EÚ EÚI…… 7 E‰Ú §……n˘ UÙ…j…  x…V…“ ∫E⁄Ú±…… ®… M…™…‰ Ω˛…‰ B‰∫……

Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲* +M…Æ˙ B‰∫…… Ω˛“ Ω÷˛+… Ω˛…‰i…… i……‰ EÚI…… 10 EÚ“ B∫…B∫…∫…“ {…Æ˙“I…… n‰˘x…‰
E‰Ú  ±…B 2013 E‰Ú ®……S…« ®… Ω˛x…‰ ®…  ∫…°«Ú 10.80 ±……J… UÙ…j… Ω˛“ x… §…Ë`ˆi…‰* C™…… EÚ
<∫… ∫…ΔJ™…… ®…Â i……‰  x…V…“ ∫E⁄Ú±…, ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±… +…ËÆ˙ +x…÷n˘… x…i… ∫E⁄Ú±… <x… ∫…¶…“
∫E⁄Ú±…… E‰Ú UÙ…j…… EÚ… ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲*
(3) |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±… ®…Â EÚI…… 1 ∫…‰ EÚI…… 5 i…EÚ ±…c˜EÚ…‰Δ EÚ“ +{…‰I……
±…c˜ EÚ™……ƒ EÚ®… ®……j…… ®… {…g¯i…“ Ω˲Δ* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ±…B V™……n˘… +…P……i…V…x…EÚ §……i… ™…Ω˛
Ω˲  EÚ 35 ®… ∫…‰ 28 Æ˙…V™……‰Δ +…ËÆ˙ E‰Úxp˘∂…… ∫…i… |…n‰˘∂…… ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… <∫… §……i… ®… {…“U‰Ù
Ω˲! M…÷V…Æ˙…i… ®… BEÚ ±…c˜E‰Ú E‰Ú ∫……®…x…‰ 0.88 ±…c˜ EÚ™……ƒ EÚI…… 1 ∫…‰ EÚI…… 5 ®…Â
{…g¯i…“ ΩËΔ˛, V…§… EÚ ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®… ™…Ω˛ +ΔEÚ 0.93 Ω˲* EÚI…… 6 ∫…‰ 8 ®… M…÷V…Æ˙…i…
®… ™…Ω˛ |…®……h… 0.81 Ω˲* <∫…EÚ… +l…« B‰∫…… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ ∫…®…O… ¶……Æ˙i… E‰Ú E÷ÚUÙ Ω˛“
Æ˙…V™… EÚx™…… EÚ“  ∂…I…… ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ +…M…‰ Ω˲ B‰∫…… x…Ω˛” ΩÈ˛, ±…‰ EÚx… V™……n˘…i…Æ˙
Æ˙…V™… M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ EÚx™……  ∂…I…… ®… +…M…‰ ±…M…i…‰ Ω˲Δ*

128

129

∫……®……x™…i…& B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲  EÚ ®…V…n⁄˘Æ˙, ∏… ®…EÚ, EÚ®…«™……‰M…“ ™…… EÚ®…«S…… Æ˙™……Â
EÚ… ∂……‰π…h… §……V……Æ˙ EÚÆ˙i…‰Δ Ω˲* §……V……Æ˙ ®… B‰∫…… n÷˘EÚ…x…Â, EÚ®{…x…“™……ƒ, +…Ï °Ú∫… <i™…… n˘
E‰Ú ®…… ±…EÚ EÚÆ˙i…‰ ΩËΔ˛ i……‰ Æ˙…V™… EÚ“ ™…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ ®…… ±…EÚ…Â
EÚ…‰ B‰∫…… ∂……‰π…h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Æ˙…‰E‰Ú* ¶……Æ˙i…“™… ∫…Δ ¥…v……x… ¶…“ Æ˙…V™… x…“ i… E‰Ú ®……M…«n˘∂…«EÚ
 ∫…r˘…Δi… ®… Æ˙…V™… EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ ∏… ®…EÚ…‰Δ EÚ… EÚ±™……h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛i…‰
ΩËΔ˛, ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ®… i……‰ ∏… ®…EÚ…‰Δ EÚ… ∂……‰π…h… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ J…÷n˘ Ω˛“ EÚÆ˙i…“ Ω˲* Æ˙I…EÚ
Ω˛“ ¶…I…EÚ §…x…‰ i…l…… S……ËEÚ“n˘…Æ˙ Ω˛“ S……‰Æ˙“ EÚƉ˙ B‰∫…“ Œ∫l… i… M…÷V…Æ˙…i… ®… {…Ën˘… Ω÷˛<« Ω˲*
®…÷J™… ®…Δj…“ x…Æ˙‰xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ ¥…‰ J…÷n˘ ∂…§n˘… EÚ… J…‰±… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
®…… Ω˛Æ˙ Ω˲* <∫… ±…B =xΩ˛…Âx…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ EÚ®…«S…… Æ˙™…… E‰Ú  ±…B BEÚ ∂…§n˘ f⁄ƒ¯f¯  ±…™…… Ω˲
+…ËÆ˙ ¥…Ω˛ Ω˲ EÚ®…«™……‰M…“* <∫… EÚ®…«™……‰M…“ ∫…‰ ¥…‰ EÚ®…« EÚÆ˙¥……i…‰ ΩË˛Δ +…ËÆ˙ =∫… EÚ®…« EÚ…‰
™……‰M… ∫…®…V…x…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩ˛… M…™…… Ω˲* <∫… ±…B =x…EÚ…‰ V…Ø˚Æ˙“,  x…™…®……x…÷∫……Æ˙  ®…±…x…‰
™……‰M™… ®…÷+…¥…V…… x…Ω˛” n‰˘x…… B‰∫…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ i…™…  EÚ™…… Ω˲*
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ B‰∫…… EÚÆ˙i…“ Ω˲ i…l…… =∫…EÚ…‰ ¥…Ω˛ ∫…÷∂……∫…x… ¶…“ EÚΩ˛i…“ Ω˲* V……‰
|……l… ®…EÚ  ∂…I…EÚ  x…™…®……x…÷∫……Æ˙, ¥…‰i…x… +…™……‰M… E‰Ú  x…™…®……x…÷∫……Æ˙ i…x…J¥……Ω˛ |……{i…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰ =x…EÚ…‰ ∞¸. 2,500 ®…  ∂…I…EÚ §…x…x…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩ˛… V……i……
Ω˲* ±…M…¶…M… BEÚ n˘∂…EÚ i…EÚ  ∂…I…EÚ ™……  V…∫…‰  ¥…t…∫…Ω˛…™…EÚ EÚΩ˛… V……i…… Ω˲*
=x…EÚ“ i…x…J¥……Ω˛ EÚ<« ∫……±…… i…EÚ ∞¸. 2.500 i…EÚ Ω˛“ Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛“*
Æ˙…V™… E‰Ú ®…Δj…“ +…ËÆ˙  ¥…v……x…∫…¶™…… EÚ“ i…x…J¥……Ω˛ +…ËÆ˙ ¶…k…… §…g¯… V……‰ EÚ¶…“
±…M…¶…M… ∞¸. 55,000 l……* ±…‰ EÚx…  ¥…t…∫…Ω˛…™…EÚ…‰Δ EÚ“ i…x…J¥……Ω˛ §…g¯“ x…Ω˛“Δ*  °ÚÆ˙
±…M…¶…M… n˘∫… ¥…π…« §……n˘ =x…EÚ“ i…x…J¥……Ω˛ ∞¸. 4,500 Ω÷˛<« +…ËÆ˙ +§… ∞¸.5,300 Ω÷˛<«
Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ BEÚ  ∂…I…EÚ EÚ…‰  n˘x… EÚ… ∞¸. 170 EÚ… ¥…‰i…x…  ®…±…i…… Ω˲, V…§… EÚ
x…Ɖ˙M…… +xi…M…«i… ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ ∏…®… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ EÚ…‰ nˢ x…EÚ ∞¸. 147 EÚ… ¥…‰i…x…  ®…±…i……

Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ Æ˙…‰W……x…… ®…V…n⁄˘Æ˙“ EÚÆ˙x…‰¥……±…… ∫…‰  ∂…I…EÚ…Â EÚ…‰  n˘x… E‰Ú 20 ∞¸. Ω˛“
V™……n˘…  ®…±…i…‰ Ω˲Δ!
+x…‰EÚ  ¥…t…∫…Ω˛…™…EÚ  ∫…°«Ú ∫x……i…EÚ ™…… {…“]ı“∫…“ EÚ“ ={…… v… |……{i… Ω˲ B‰∫……
x…Ω˛” Ω˲, §…Ω÷˛i… ∫…‰  ¥…t…∫…Ω˛…™…EÚ…Â x…‰ +x…÷∫x……i…EÚ, B®….  °Ú±…. +…ËÆ˙ {…“BS…c˜“ EÚ“
={…… v… ¶…“ |……{i… EÚ“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* ™…… x…  EÚ EÚI…… 12 E‰Ú §……n˘ i…“x…, {……ƒS… ™…… ∫……i…+…`ˆ ∫……±… EÚ… +¶™……∫… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ¥™… HÚ EÚ…‰ Æ˙…‰W……x…… ®…V…n⁄˘Æ˙“ EÚÆ˙x…‰¥……±…… E‰Ú
 V…i…x…… Ω˛“ ¥…‰i…x… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {……ƒS… ¥…π…« i…EÚ n‰˘i…“ Ω˲* <∫…‰ C™…… ∫…÷∂……∫…x…
EÚΩ²M…‰?
BEÚ {±…®§…Æ˙ P…Æ˙ ®… BEÚ x…±… b˜…±…x…‰ ™……  Æ˙{…‰ÀÆ˙M… EÚÆ˙x…‰ +…™…‰ i……‰ ¶…“ ¥…Ω˛
+…v…‰ P…h]‰ı E‰Ú EÚ…®… EÚ… ∞¸. 200 ®…V…⁄Æ˙“ ±…‰i…… Ω˲* <±…‰C]≈ı“ ∂…™…x… i……‰ =∫…∫…‰ ¶…“
V™……n˘… {…Ë∫…… ±…‰i…… Ω˲*
∫……®……x™… Æ˙…V…M…“Æ˙ ¶…“ UÙ& P…Δ]‰ı EÚ“ ®…V…n⁄˘Æ˙“ E‰Ú ∞¸. 700 ∫…‰ ∞¸. 1,000 EÚ“
®…V…n⁄˘Æ˙“ |……{i… EÚÆ˙i…… Ω˲, ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… EÚ…  ∂…I…EÚ ∞¸. 177 Ω˛“ |……{i… EÚÆ˙i……
Ω˲* ∫…®…V…‰, <∫…EÚ…‰  ¥…EÚ…∫… EÚΩ˛… V……™…‰M……!
™…Ω˛ i……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±… E‰Ú  ∂…I…EÚ EÚ“ §……i… Ω˲* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰
|……l… ®…EÚ, ®……v™… ®…EÚ +…ËÆ˙ =SS…i…Æ˙ ®……v™… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚ… V……‰ x…“ V…EÚÆ˙h…  EÚ™……
Ω˲ =∫…EÚ“ Œ∫l… i… i……‰ +i™…Δi… J…Æ˙…§… Ω˲* ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±…… ®…  ∂…I…EÚ EÚ…‰ ®… Ω˛x…‰ EÚ…
∞¸. 1,500 ¥…‰i…x… +…V… ¶…“  ®…±…i…… Ω˲* V…÷ x…™…Æ˙ EËÚ.V…“.  ∫… x…™…Æ˙ E‰Ú.V…“ ®… i…l……
S……Æ˙ ™…… {……ƒS… EÚI…… i…EÚ E‰Ú  ∂…I…EÚ…Â EÚ…‰ +x…‰EÚ…x…‰EÚ ∫E⁄Ú±…… ®… <i…x…… Ω˛“ ™…… =∫…∫…‰
E÷ÚUÙ V™……n˘… ¥…‰i…x…  ®…±…i…… Ω˲*
¥…‰ §…SS……Â EÚ…‰ C™…… +…ËÆ˙ EËÚ∫…‰ {…f¯…Bƒ? ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±……‰ E‰Ú  ∂…I…EÚ…Â
EÚ…‰ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n‰˘i…“ Ω˲ =i…x…… ¥…‰i…x… i……‰  ®…±…x…… Ω˛“ S…… Ω˛B B‰∫……
¶…“ J…÷±…EÚÆ˙ EÚΩ˛i…“ x…Ω˛” Ω˲* §…Ω÷˛i… Ω˛“ |… ∫…r˘ ]≈ı∫]ı… EÚ“ V……x…“®……x…“ ∫E⁄Ú±…… ®… ¶…“
™…Ω˛“ Ω˛…±…i… Ω˲* ¥…Ë∫…‰, ™…‰ ∫E⁄Ú±… Ω˛EÚ“EÚi… ®…  ∂…I…… EÚ“ n÷˘EÚ…x… §…x… M…<« ΩË˛Δ +…ËÆ˙
®……i……- {…i…… ∫…‰ i…M…c˜“ °Ú“∫… ¥…∫…⁄±…“ EÚÆ˙i…“ Ω˲* x…“V…“ ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±…… ®… ∫…‰
 ∂…I…EÚ EÚ…‰ EÚ¶…“ ¶…“ x……ËEÚÆ˙“ ®… ∫…‰  x…EÚ…±…  n˘™…… V……i…… Ω˲* ™…… x…  EÚ  ∂…I…EÚ

130

131

39.
]ıE‰Ú ∂…‰Æ˙ Æ˙…V…M…“Æ˙, ]ıE‰Ú ∂…‰Æ˙  ∂…I…EÚ,
¥……<•…x]ı x…M…Æ˙“ +…ËÆ˙ ®……‰n˘“ Æ˙…V……

E‰Ú  ∫…Æ˙ {…Æ˙ ΩΔ®…‰∂…… ±…]ıEÚi…“ i…±…¥……Æ˙ Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* =x…EÚ… ¥…‰i…x…˙ n˘…-{……ƒS… ∫……±… i…EÚ
i……‰  §…±…E÷Ú±… §…g¯…™…… Ω˛“ x…Ω˛” V……i……* =x…EÚ…‰ U÷Ù ^ı™……ƒ ¶…“ n˘“ x…Ω˛” V……i…“, +…ËÆ˙
§…“®……Æ˙ {…c˜x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙ ¶…“ x…Ω˛” Ω˛…‰i……* C™…… EÚ ¥…‰ V……‰ §…“®……Æ˙“ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+x…÷{…Œ∫l…i…˙ Æ˙Ω‰˛ i……‰ =x…EÚ… ¥…‰i…x…˙ ]≈ı∫]ı EÚ…]ı ±…‰i…“ Ω˲*
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±…… ®…  ∂…I…EÚ EÚ…‰ ¥…π…« ®…  ∫…°«Ú 12 U÷Ù^ı“™……ƒ Ω˛“  ®…±…i…“ Ω˲Δ*
=x…EÚ…‰ ¶…“ §…“®……Æ˙ {…c˜x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙ Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* §…Œ±EÚ =x…E‰Ú {……∫… +…V…EÚ±…
x… EÚÆ˙¥……x…‰ EÚ…®… ¶…“ EÚÆ˙¥……™…‰ V……i…‰ Ω˲Δ* V…Ë∫…‰  EÚ EÚ…‰<« ®…Δj…“ ™…… ®…÷J™… ®…Δj…“ EÚ…‰<«
EÚ…™…«GÚ®… Æ˙J…i…‰ ΩË˛Δ i……‰ =x…EÚ…‰ §…SS…… E‰Ú ∫……l… Ω˛… V…Æ˙ Æ˙Ω˛x…… + x…¥……™…« Ω˛…‰i…… Ω˲*
+…ËÆ˙ ¥…Ë∫…‰, <∫… ∫…Δn˘¶…« ®… +…n‰˘∂… =x…EÚ…‰ ]ı“b˜“+…‰, b˜“b˜“+…‰, ®……®…±…i…n˘…Æ˙ +…ËÆ˙
EÚ±…∫]ıÆ˙ n‰˘i…‰ Ω˲Δ* <∫…EÚ…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲, ∫…®…Z…‰!  ¥…t…l…‘ {…g‰¯ ™…Ω˛ V…∞¸Æ˙“
x…Ω˛“Δ Ω˲* ™…‰ EÚ…‰<« ®…Δj…“ ™…… ®…÷J™… ®…Δj…“ EÚ“ ∫…¶……-∫…®……ÆΔ˙¶…, EÚΩ˛…‰  EÚ i…®……∂…‰ ®…Â Ω˛… V…Æ˙
Æ˙Ω‰˛ ™…Ω˛ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ®……x…… V……i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… <∫…“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛“ ¥……™…•…x]ı Ω˛…‰i…… Ω˲*
V…Ë∫…“ Œ∫l… i…  ∂…I…EÚ…Â EÚ“ Ω˲ B‰∫…“ Ω˛“ Œ∫l… i… Eڅϱ…‰V… E‰Ú +v™……{…EÚ…Â EÚ“ Ω˲*
+Δ i…®… 12 ¥…π…« ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ Eڅϱ…‰V… +…ËÆ˙ ™…÷ x…¥…Ã∫…]ı“ ®… +∫l……™…“ {…r˘ i… ∫…‰
+v™……{…EÚ…Â EÚ“  x…™…÷ HÚ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙x…‰ EÚ¶…“ EÚ¶…“ +x…÷®… i… n˘“
Ω˲*  V…x… O……x]‰ıb˜ Eڅϱ…‰V……‰ ®… +v™……{…EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ…‰Δ EÚ“  x…™…÷ HÚ Ω÷˛<« =x…EÚ…‰ ∂…÷∞¸ ®…Â
∞¸. 7,500 EÚ… ¥…‰i…x…˙  n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ {……ΔS… ¥…π…« EÚ… EÚ…‰x]≈ı…C]ı  n˘™…… M…™……* §……n˘
®… =x…EÚ…‰ ∞¸. 16,500 EÚ… ¥…‰i…x…˙˙ i…™… Ω÷˛+…, n÷˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ Eڅϱ…‰V……‰ ®…Â
11 ®… Ω˛x…‰ E‰Ú EÚÆ˙…Æ˙ E‰Ú +…v…… Æ˙i… ∞¸. 16,500 E‰Ú ¥…‰i…x… ∫…‰ +v™……{…EÚ…Â EÚ“
 x…™…÷ HÚ Ω˛…‰i…“ Ω˲* =x…EÚ“  x…™…÷ HÚ 11 ®… Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â
=x…EÚ“ U÷Ù^ı“ EÚÆ˙ n‰˘x……* =x…EÚ“ x……ËEÚÆ˙“ EÚ“ ¶…“ EÚ…‰<« EÚ…™…®…“ x…Ω˛” Ω˛…‰i…“*
<∫… |…EÚ…Æ˙, +v™……{…EÚ…‰Δ EÚ…‰  n˘x… E‰Ú ∞¸. 550  V…i…x…… Ω˛“ {…M……Æ˙  ®…±…i…… Ω˲*
™…‰ {…M……Æ˙ ¶…“ Æ˙…V…M…“Æ˙ ™…… ¥……™…Æ˙®…‰x… EÚ“  n˘x… EÚ“ EÚ®……<« ∫…‰ §…Ω÷˛i… EÚ®… Ω˲*
+v™……{…EÚ…‰Δ EÚ… §…Ω˛÷i… ∂……‰π…h…  ∂…I…EÚ…Â EÚ“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛“ Ω˛…‰i…… Ω˲* O……x]‰ıb˜ Eڅϱ…‰V…… ®…Â
+M…Æ˙ ∞¸. 16,500 E‰Ú ¥…‰i…x…¥……±…‰ +v™……{…EÚ ¶…“ x… Ω˛…‰ i……‰ ]≈ı∫]ı J…÷n˘ +v™……{…EÚ
 x…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú =x…EÚ…‰ ¥…‰i…x… n‰˘i…“ Ω˲ ±…‰ EÚx… ™…Ω˛ ¥…‰i…x… BEÚ P…Δ]‰ı EÚ… BEÚ C±……∫…
™…… ¥…M…« E‰Ú ∞¸. 100  V…i…x…… Ω˛“ Ω˛…‰i…… Ω˲, ™…… x… S……Æ˙ P…Δ]‰ı E‰Ú ¥…M…« E‰Ú ∞¸. 400

Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ Eڅϱ…‰V…… ®… i……‰ ∞¸. 75 Ω˛“  n˘™…… V……i…… Ω˲* §…Œ±EÚ B‰∫…“ {…r˘ i… E‰Ú
+v™……{…EÚ…‰Δ EÚ…‰ |…∂x…{…j…  x…EÚ…±…x…‰ ™…… |…∂x…{…j… V……ƒS…x…‰ E‰Ú +±…M… ∫…‰ {…Ë∫…‰  ®…±…i…‰
Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* ™…… x… =x…EÚ“ ®…V…n⁄˘Æ˙“ ™…… ®…Ω‰˛x…i… EÚ… §…n˘±…… i……‰ +…Ë∫…i…x… §…Ω÷˛i… Ω˛“
EÚ®… Ω˛…‰i…… Ω˲* "]ıE‰Ú ∂…‰Æ˙ ¶……V…“ (∫…§V…“) +…ËÆ˙ ]ıE‰Ú ∂…‰Æ˙ J……V……Δ, +Δv…‰Æ˙“ x…M…Æ˙“ +…ËÆ˙
®……‰n˘“ Æ˙…V……' V…Ë∫…“ Ω˛“ Œ∫l… i… Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ“ B‰∫…“ Œ∫l… i… C™……‰Δ EÚÆ˙ b˜…±…“? =x…EÚ…‰
Æ˙…V…M…“Æ˙, ¥……™…Æ˙®…‰x… ™…… {…±…®§…Æ˙ ∫…‰ ¶…“ §…n˘i…Æ˙ Ω˛…±…i… ®… C™……‰Δ Æ˙J…  n˘™…… Ω˲* C™…… EÚ
M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ ¥……™…•…x]ı §…x……x…… Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…™…«I…®…  n˘J…x…… S……Ω˛i…“ Ω˲*  ¶…z… ¶…z…
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú =i∫…¥… ®…x……i…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {……∫… B‰∫…‰ =i∫…¥……‰ ®… EÚÆ˙…c‰ ˜…Δ‰ ∞¸{…™…‰ =c˜…x…‰¥……±…“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {……∫… §……‰ ±…B,  ∂…I…EÚ EÚ…‰ ¥…‰i…x…˙ n‰˘x…‰ E‰Ú {…Ë∫…‰ x…Ω˛” Ω˲* <∫…EÚ…‰ ¥……™…•…x]ı
∫…÷∂……∫…x… Ω˛“ EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú 2012-13 EÚ… §…V…]ı 1.14
±……J… EÚÆ˙…‰b˜ ∞¸{…B EÚ… Ω˲* <∫…®…  ∂…I…EÚ…‰ E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {……∫… {…⁄Ɖ˙
{…Ë∫…‰ x…Ω˛” Ω˲* <∫…®…  EÚ∫…EÚ…‰ Ω˛®… §…‰S……Æ˙… EÚΩ²? M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ…‰ ™……
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú UÙ EÚÆ˙…‰b˜ x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰?

132

133

M…÷V…Æ˙…i… ®… b˜…ΔM…  V…±±…‰ EÚ… +x……‰J…… ∫l……x… Ω˲*  V…∫…EÚ“ +Δn˘… V…i… 91
|… i…∂…i… +…§……n˘“ +… n˘¥……∫…“+… EÚ“ Ω˲* =x…EÚ“ +…§……n˘“ ±…M…¶…M… ∫…¥…… n˘…‰ ±……J…
∫…‰ V™……n˘… Ω˲ +…ËÆ˙ ¥…‰ 311 M……ƒ¥…… ®… Æ˙Ω˛i…‰ Ω˲Δ* +… n˘¥……∫…“  V…±…‰ EÚ“  ∂…I…… EÚ“ +…ËÆ˙
®…÷J™…i…& |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚ“ Œ∫l… i… EËÚ∫…“ Ω˲ <∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… M…i… ∫……±…˛ ®… BEÚ
∫…Δ∂……‰v…x… Ω÷˛+… Ω˲ ¥…Ω˛ v™……x… ®…  ±…™…… V……™…‰ B‰∫…… Ω˲* ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i…  EÚi…x……
¥……™…•…x]ı Ω˲ =∫…EÚ… =∫…∫…‰ ∫…Æ˙±…i…… ∫…‰ {…i…… S…±… V……i…… Ω˲*
n˘ I…h… M…÷V…Æ˙…i… ™…÷ x…¥…Ã∫…]ı“ E‰Ú +l…«∂……∫j…  ¥…¶……M… E‰Ú +v™……{…EÚ M……ËÆ˙…ΔM… Æ˙…®…“
x…‰ E÷ÚUÙ ∫…®…™… {…Ω˛±…‰ b˜…ΔM…  V…±…‰ ®… ®…÷J™…i…& |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… ¥™…¥…∫l…… EÚ… V……‰
+¶™……∫…  EÚ™…… Ω˲ ¥…Ω˛ Æ˙∫…|…n˘ Ω˲* ∫…®…O…  V…±…‰ ®…  V…±…… {…ΔS……™…i… u˘…Æ˙… S…±…i…“
|……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… 378 Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +…∏…®…∂……±……B 9 Ω˲, +-∫…Æ˙EÚ…Æ˙“
∫…ΔM…`ˆx… u˘…Æ˙… S…±…i…“ +…∏…®…∂……±……B 12 Ω˲, ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… +x…÷n˘…x… x… ±…‰x…‰¥……±…“
 x…V…“ |……l… ®…EÚ ∂……±…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙,  x…V…“ |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… <∫… +… n˘¥……∫…“
 V…±…‰ ®… ¶…“ ∂…÷Ø˚ Ω˛…‰ M…™…… Ω˲* ®……v™… ®…EÚ +…ËÆ˙ =SS…i…Æ˙ ®……v™… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…  ∫…°«Ú 45
Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙, |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±… ∫…‰ ®……v™… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… x……È¥…‰ ¶……M… EÚ“
Ω˲ ™…… x…  EÚ b˜…ΔM… ®… {…Ω˛±…“ EÚI…… ®… n˘… J…±… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ 10 UÙ…j…… ®… ∫…‰  ∫…°«Ú BEÚ
UÙ…j… Ω˛“ x…¥…” (9¥…“) EÚI…… ®… V……i…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… +…ËÆ˙
®……v™… ®…EÚ  ∂…I…h… E‰Ú §…“S… ®… 90 |… i…∂…i… UÙ…j… ∂……±…‰™…  ∂…I…h… UÙ…‰c˜ n‰˘i…‰ Ω˲Δ*
§…Œ±EÚ, <∫…  V…±…‰ ®… 32 ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ UÙ…j……±…™… ¶…“ ΩË˛Δ +…ËÆ˙  x…V…“ UÙ…j……±…™… EÚ“ ∫…ΔJ™……
52 Ω˲* UÙ…j……±…™… I…‰j… ®… ¶…“ b˜…ΔM… ®… + v…EÚ ®……j…… ®…  x…V…“EÚÆ˙h… Ω÷˛+… Ω˲*
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +M…Æ˙ b˜…ΔM… E‰Ú UÙ…j…… EÚ…‰ b˜…ΔM… ®…Â Ω˛“ UÙ…j……±…™… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… {…⁄Æ˙“ x… EÚƉ˙
i…l……  x…V…“ UÙ…j……±…™……Â EÚ“ ¥™…¥…∫l…… ®…ƒΩ˛M…“ Ω˛…‰ i……‰ UÙ…j……Â ®…Â ∫E⁄Ú±… UÙ…‰c˜x…‰ EÚ“ ®……j……
§…g¯ V……i…“ Ω˲ ™…Ω˛ ∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲*

|……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±……Â ®…Â +¶…“ ¶…“ V™……n˘…i…Æ˙ |……l… ®…EÚ ∫…÷ ¥…v……+…‰Δ EÚ… +¶……¥…
n‰˘J…x…‰  ®…±…i…… Ω˲ ™…Ω˛ Ω˛EÚ“EÚi… ¶…“ =±±…‰J…x…“™… Ω˲* 2007-08 ®… 412 ∫E⁄Ú±… ®…Â
∫…‰ 8 ∫E⁄Ú±… ®… §……‰b«˜ ¶…“ x… l…‰, V…§… EÚ, <∫… E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… <x… ∫E⁄Ú±…… ®… §±…‰EÚ
§……‰b«˜ +… M…™…‰ l…‰* 2008-09 ®… 412 ®… ∫…‰ 340 ∫E⁄Ú±…… ®…Â Ω˛“ ∂……ËS……±…™… l…‰, 219
∫E⁄Ú±… ®…Â Ω˛“ ±…c˜EÚ“™…… E‰Ú  ±…B +±…M… ∂……ËS……±…™… l…‰*  °ÚÆ˙ ®……i……- {…i…… EËÚ∫…‰ +{…x…“
±…c˜EÚ“ EÚ…‰ ∫E⁄Ú±… ®…Â ¶…‰V…‰! 21 ∫E⁄Ú±… ®…Â §…“V…±…“ ¶…“ x… l…“, §…÷EÚ §…ÈEÚ EÚ“ ¥™…¥…∫l……
28 ∫E⁄Ú±… ®… x… l…“, i…l…… 77 ∫E⁄Ú±…… ®… J…‰±… EÚ… ®…Ën˘…x… ¶…“ x… l……* M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
<«-O……®…,  ¥…∑…O……®… +…ËÆ˙  b˜ V…]ı±……<Z…‰∂…x… EÚ“ §……i… §…Ω÷˛i… Ω˛“ §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ ®… EÚ“
V……i…“ Ω˲* ®…÷J™… ®…Δj…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú §……Ω˛Æ˙ {……¥…Æ˙ {……‰<x]ı {…‰Z…x]‰ı∂…x…
EÚÆ˙E‰Ú M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫…˙ EÚ“ §……i…‰ V……‰Æ˙ ∂……‰Æ˙ ∫…‰ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩËΔ˛* b˜…ΔM… ®… 40
|… i…∂…i… ∫…‰ ¶…“ EÚ®… ∫E⁄Ú±…… ®… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ Ω˲* i…l……  ¥…t…l…‘ E‰Ú  ±…B ∫…Δ{…⁄h…« °ÚÃx…S…Æ˙
Ω˛…‰ B‰∫…“ ∫E⁄Ú±…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… 40 |… i…∂…i… ∫…‰ EÚ®… Ω˲*  ¥…t…l…‘+… E‰Ú  ±…B l……‰b˜…
§…Ω÷˛i… °ÚÃx…S…Æ˙ Ω˛…‰ B‰∫…“ ∫E⁄Ú±…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… ¶…“ 40 |… i…∂…i… ∫…‰ EÚ®… Ω˲* 30
|… i…∂…i… ∫E⁄Ú±… ®… {…“x…‰ E‰Ú {……x…“ EÚ“ ¥™…¥…∫l…… x…Ω˛” Ω˲ i…l…… 20 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±……Â
®… ®…v™……Ω¬˛x… ¶……‰V…x… ™……‰V…x…… E‰Ú Æ˙∫……‰<«P…Æ˙ ¶…“ x…Ω˛” Ω˲*
 ∂…I…EÚ…Â EÚ“ EÚ®…“ ™…Ω˛ i……‰ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ… BEÚ x…¥…“x… +…¶…⁄π…h… Ω˲
i…l…… {…UÙ…i…  V…±…… B‰∫…‰ b˜…ΔM… ®… i……‰ ™…Ω˛ + v…EÚ o˘∂™…®……x… Ω˛…‰ ™…Ω˛ ∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲*
2001-02 ®…Â |… i… ∫E⁄Ú±… 3.48  ∂…I…EÚ l…‰ +…ËÆ˙ 2008-09 ®…Â 3.98 l…‰* ™…… x…
<x… ¥…π……Ê n˘…ËÆ˙…x… {… Æ˙Œ∫l… i… ®… EÚ…‰<« ∫…÷v……Æ˙ Ω÷˛+… x…Ω˛” l……* |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±… ™…… x…
EÚI…… 1 ∫…‰ EÚI…… 5 ¥…“ i…EÚ EÚ“ ∫E⁄Ú±…, B‰∫…“ ∫E⁄Ú±… b˜…ΔM…  V…±…‰ ®… 2007-08 ®…Â
277 l…“ ¥……‰ EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ n⁄˘∫…Ɖ˙ ¥…π…« ®… 82 Ω˛…‰ M…<«* ±…‰ EÚx… <∫…“ ∫…®…™… n˘…ËÆ˙…x… =SS…
|……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±… ™……x…“ EÚ“ EÚI…… 1 ∫…‰ EÚI…… 8 EÚ“ ∫E⁄Ú±… 101 ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 296
Ω÷˛<«* n‰˘∂… EÚ“ ∫…Δ∫…n˘ x…‰ + x…¥……™…« +…ËÆ˙ ®…÷}i… |……l… ®…EÚ  ∂…I…… E‰Ú  ±…B EÚ…x…⁄x…
§…x……™…… =∫…EÚ… ™…Ω˛ {… Æ˙h……®… Ω˲* ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ™…Ω˛
{… Æ˙h……®… x…Ω˛“Δ Ω˲ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˲* ={…Æ˙…‰HÚ ∫…ΔJ™…… EÚ… +l…« ™…Ω˛ ¶…“ Ω˲  EÚ EÚI…… 1
∫…‰ EÚI…… 8 i…EÚ ®… BEÚ ¶…“ ∫E⁄Ú±… ®… 8  ∂…I…EÚ Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* BEÚ  ∂…I…EÚ BEÚ
∫…‰ + v…EÚ EÚI…… E‰Ú UÙ…j……‰Δ EÚ…‰ BEÚ ∫……l… {…g¯…i…… Ω˲* ™…Ω˛ Ω˲ Ω˛®……Æ˙… ¥……™…•…x]ı

134

135

40.
b˜…ΔM… EÚ“  ¥… ∂…π]ı  ∂…I…… ∫…®…∫™……:
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… i…n˘l…« + ¶…M…®…

M…÷V…Æ˙…i…*
™…Ω˛ +¶™……∫… B‰∫…… ¶…“ EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ V……‰ UÙ…j… b˜…ΔM…  V…±…‰ E‰Ú |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±……Â
®… {…g¯i…‰ ΩËΔ˛ =∫…®… ±…M…¶…M… 50 |… i…∂…i… ±…c˜E‰Ú +…ËÆ˙ 50 |… i…∂…i… ±…c˜ EÚ™……ƒ Ω˲*
M……ËÆ˙…ΔM… Æ˙…®…“  ±…J…i…‰ ΩË˛Δ  EÚ EÚI…… 5 E‰Ú §……n˘ ±…c˜ EÚ™…… EÚ… ∫E⁄Ú±… UÙ…‰c˜x…‰ EÚ…
|…®……h… V™……n˘…˙ Ω˲, C™…… EÚ ∫E⁄Ú±… ®… ±…c˜ EÚ™…… E‰Ú  ±…B +±…M… ∂……ËS……±…™… x…Ω˛” Ω˲*
<i…x…“ |……l… ®…EÚ ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¥™…¥…∫l…… EÚÆ˙ x…Ω˛” ∫…EÚ“ Ω˲ ™…Ω˛
BEÚ ∫…SS…“ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲, ¥……∫i… ¥…EÚi…… Ω˲*
b˜…ΔM…  V…±…‰ ®… |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±… EÚ… +l…« B‰∫…… x…Ω˛” Ω˛…‰i……  EÚ =∫… ∫E⁄Ú±… ®…Â
EÚI…… 8 i…EÚ {…g¯…™…… V……i…… Ω˛…‰*  ∂…I…… E‰Ú + v…EÚ…Æ˙ EÚ… EÚ…x…⁄x… §…x…… +…ËÆ˙ =∫…EÚ…
+®…±…“EÚÆ˙h… 2010 ∫…‰ Ω÷˛+…, ±…‰ EÚx… b˜…ΔM… ®… 2006-07 ®… EÚI……-5 i…EÚ EÚ“
∫E⁄Ú±… 182 l…“* =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… ¥…Ω˛ 184 Ω÷˛<« +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…«
®… 202 Ω÷˛<«* 2008-09 ®… ¶…“ 69 ∫E⁄Ú±… i……‰ EÚI……-4 i…EÚ EÚ“ Ω˛“ l…“* 10 ∫E⁄Ú±…
EÚI……-6 i…EÚ EÚ“ Ω˛“ l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙ |……l… ®…EÚ  ∂…I…… E‰Ú I…‰j… ®… {… Æ˙Œ∫l… i… §…Ω÷˛i…
Ω˛“ M…Δ¶…“Æ˙ Ω˲ ™…Ω˛ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*
 ∂…I…EÚ…Â EÚ“ ∫…ΔJ™…… EÚ… ®…Ω˛k¥… ¶…“ <∫…“ o˘Œπ]ı ∫…‰ Ω˛“ Ω˲* 2006-07 ®… 20
∫E⁄Ú±… B‰∫…“ l…“  EÚ  V…∫…®… BEÚ Ω˛“  ∂…I…EÚ l……* 2008-09 ®… B‰∫…“ ∫E⁄Ú±… Ω˛“ l…“*
n˘…‰  ∂…I…EÚ…‰Δ¥……±…“ ∫E⁄Ú±… 129 Ω˛“ l…“ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ 119 Ω÷˛<« l…“* i…“x… ∫…‰ {……ƒS…
 ∂…I…EÚ¥……±…“ ∂……±…… 47 ∫…‰ 59 Ω÷˛<« l…“* UÙ: ∫…‰ n˘∫…  ∂…I…EÚ¥……±…“ ∂……±…… 47 ∫…‰
59 Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ 6 ∫E⁄Ú±… i……‰ B‰∫…“ l…“  EÚ  V…∫…®… 10 ∫…‰ + v…EÚ  ∂…I…EÚ l…‰
 EÚi…x…… +SUÙ… ∂……∫…x… Ω˲* +x…‰EÚ ∫E⁄Ú±…… ®…  ∂…I…EÚ Ω˛“ x… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ EÚΩ˛” V…∞¸Æ˙i…
∫…‰ V™……n˘…  ∂…I…EÚ Ω˛…‰!
§…±EÚ“, V……‰  ∂…I…EÚ Ω˲ =∫…®… ¶…“  ¥…t…∫…Ω˛…™…EÚ ™…… x…  EÚ  §…±…E÷Ú±… +∫l……™…“
+…ËÆ˙ =vv…EÚ ¥…‰i…x…¥……±…‰  ∂…I…EÚ…‰ EÚ“ ∫…ΔJ™…… V™……n˘… Ω˲* 2006-07 ®… ∫l……™…“
 ∂…I…EÚ…Â EÚ“ ∫…ΔJ™…… 634 l…“ +…ËÆ˙ 2008-09 ®… ¥…Ω˛ 539 Ω÷˛<« l…“* V…§…  EÚ
 ¥…t…∫…Ω˛…™…EÚ…Â EÚ“ ∫…ΔJ™…… 647 ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 805 Ω÷˛<« l…“! <∫… |…EÚ…Æ˙,  ∂…I…h…
EÚ…‰ Bb¬˜Ω˛…ÏEÚ §…x……x…‰ EÚ… v…Δv…… §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ Ω÷˛+… Ω˲ ™…Ω˛ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲* ±…M…¶…M…

60 |… i…∂…i…  ∂…I…EÚ…Â EÚ…‰ V…Ω˛…ƒ {…⁄Æ˙… {…M……Æ˙ Ω˛“ x…  ®…±…i…… Ω˛…‰ ¥…Ω˛…ƒ, ¥…‰ +SUÙ… {…g¯…™…Â
EËÚ∫…‰? ™…Ω˛ §…c˜… ∫…¥……±… Ω˲*
b˜…ΔM…  V…±…‰ E‰Ú |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚ… M……ËÆ˙…ΔM… Æ˙…®…“ EÚ… ™…Ω˛ +¶™……∫… ¥……∫i…¥…
®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú 43 +… n˘¥……∫…“ i…Ω˛∫…“±…… ®… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚ“ |…¥…i…«®……x… Œ∫l… i…
EÚ…  S…j… §…™……x… EÚÆ˙i…… Ω˲* 2011 EÚ“ V…x…M…h…x…… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ b˜…ΔM…  V…±…‰ ®…Â
∫……I…Æ˙i…… n˘Æ˙ 76.80 |… i…∂…i… Ω˲* ±…‰ EÚx… n˘…Ω˛…‰n˘ ®… 60.60 |… i…∂…i…, §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ…
®… 66.39 |… i…∂…i… +…ËÆ˙ i……{…“ ®… 69.23 |… i…∂…i… Ω˛“ Ω˲*
i……{…“, §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ… +…ËÆ˙ n˘…Ω˛…‰n˘  V…±…‰ ®… i……‰ ®… Ω˛±……+… ®… ∫……I…Æ˙i…… n˘Æ˙ 60
|… i…∂…i… ∫…‰ EÚ®… Ω˲* ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú 2012-13 E‰Ú §…V…]ı
®… ∞¸. 1.05 ±……J… EÚÆ˙…‰b˜ ∫…‰ ™…Ω˛ |…®……h… §…g‰¯ B‰∫…“ i……‰ EÚ…‰<« ¶…“ x……Âv…{……j… ¥™…¥…∫l……
x…Ω˛” Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ±…B ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… 15 |… i…∂…i… +… n˘¥……∫…“ +…ËÆ˙
=x…EÚ… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« x…Ω˛” Ω˲, B‰∫…… ™…Ω˛ +¶™……∫… §…i……i…… Ω˲*

136

137

|……l… ®…EÚ  ∂…I…h… §……±…EÚ EÚ… ®…⁄±…¶…⁄i… + v…EÚ…Æ˙ Ω˲* <∫…E‰Ú  ±…B n‰˘∂… EÚ“
∫…Δ∫…n˘ x…‰ EÚ…x…⁄x… §…x……™…… Ω˲* ∫E⁄Ú±…  ∂…I…h… ¶……Æ˙i… E‰Ú ¶…… ¥… x……M… Æ˙EÚ…‰Δ EÚ“ x…”¥…
Ω˲* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∫E⁄Ú±… EÚ“  ∂…I…… E‰Ú Ω˛…±……i… +Δ i…®… 10
¥…π…« ®…  §…M……c˜ b˜…±…‰ Ω˲Δ, +…ËÆ˙ + ¶…¶……¥…EÚ…Â EÚ…‰  ∂…I…… EÚ“ ®…Ωƒ˛M…“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú
EÚn˘®…… ®… V……x…… {…b˜… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫E⁄Ú±…… EÚ“  ∂…I…… EÚ“ ¥™…¥…∫l……  EÚi…x…“
§…n˘i…Æ˙ Ω÷˛<« Ω˲ =∫…EÚ“ E÷ÚUÙ +…ƒJ… J……‰±…x…‰¥……±…“ §……i… ™…Ω˛…ƒ n˘“ M…<« Ω˲-(1) M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ®…<«-2012 ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ =SS… +n˘…±…i… ®… B‰∫……
EÚΩ˛… l……  EÚ ∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ ∂…ËI… h…EÚ ∞¸{… ∫…‰  {…UÙb‰˜ ¥…M…« E‰Ú  ¥…t…l…‘+…Â
EÚ…‰ ®…÷}i… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B {…™……«{i… v…x…Æ˙… ∂… x…Ω˛“Δ Ω˲* =SS… +n˘…±…i…
x…‰ Æ˙…V™… EÚ“ O……x]‰ıb˜ ∫E⁄Ú±…… ®… |… i… UÙ…j… Ω˛Æ˙ ®… Ω˛x…‰ ∞¸. 45 EÚ“ °Ú“∫… ±…‰x…‰ E‰Ú
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +…n‰˘∂… EÚ…‰ Æ˙q˘  EÚ™…… l……, i……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ =SS… +n˘…±…i… ®…Â Ω˛“ <∫…“
+…n‰˘∂… E‰Ú ∫……®…x…‰ x…™…“ +Æ˙V…“ EÚÆ˙E‰Ú Æ˙…V™… E‰Ú §……±…EÚ…‰Δ EÚ…‰  ¥…x…… ®…⁄±™… {…g¯…x…‰ E‰Ú
 ±…B +{…x…‰ {……∫… v…x…Æ˙…∂…“ x…Ω˛” Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… l……* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… 201213 EÚ… §…V…]ı BEÚ ±……J… EÚÆ˙…‰c˜ ∞¸ {…™…‰ EÚ… l…… ±…‰ EÚx… =x…E‰Ú {……∫… §……±…˙EÚ…Â EÚ…‰
{…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B {…Ë∫…‰ x…Ω˛” l…‰*
(2)  ∂…I…… E‰Ú + v…EÚ…Æ˙ EÚ… EÚ…x…⁄x… +Δi…M…«i… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ V……‰ o˘π]ı…Δi…Ø˚{…
 x…™…®… §…x……™…‰ ΩΔ˲ =∫…‰ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n˘…‰ ¥…π…« i…EÚ ∫¥…“EÚ…Æ˙ Ω˛“ x…Ω˛”  EÚ™…‰ l…‰*
EÚ…x…⁄x… ∫{…π]ı ∞¸{… ∫…‰ ™…Ω˛ EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ… n˘…x… ™…… <x]ı¥™…÷«  ±…™…‰
 §…x……  ¥…t…l…‘ EÚ…‰ ∫E⁄Ú±… ®… |…¥…‰∂…  ®…±…x…… S…… Ω˛B* ±…‰ EÚx… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 73-2011 E‰Ú  n˘x… {… Æ˙{…j… u˘…Æ˙…  x…V…“ ∫…Δ∫l……+… EÚ…‰ |…¥…‰∂… |… GÚ™…… ®… ®…x…®……x…“
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ U⁄Ù]ı n‰˘ n˘“ l…“*  n˘±±…“, Æ˙…V…∫l……x… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫… Ω˛i… x……Ë Æ˙…V™…… x…‰
<∫… EÚ…x…⁄x… EÚ… +…ËÆ˙  x…™…®…… EÚ… +I…Æ˙∂…: {……±…x…  EÚ™…… Ω˲, ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i…

∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ¥……™…•…x]ı Ω˲ <∫…  ±…B ¥…Ω˛ {……±…x… x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ Ω˲*
(3) |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚ…  EÚi…x…“ Ω˛n˘ i…EÚ  x…V…“EÚÆ˙h… Ω÷˛+… Ω˲ ¥…Ω˛ i……‰
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +{…x…‰ Ω˛“  Æ˙EÚ…‰b«˜ EÚΩ˛i…‰ Ω˲Δ* 1999-2000 ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±……Â ®…Â 81.34 ±……J… §…SS…‰ {…g¯i…‰ l…‰* <x…EÚ“ ∫…ΔJ™…… 2011-13 ®…Â
60.32 ±……J… Ω÷˛<«* i……‰ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… ™…‰ §…SS…‰ EÚΩ˛…ƒ M…™…‰? <x… ±……J……‰Δ §…SS……Â
EÚ…‰ ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±…… ®… |…¥…‰∂… ±…‰x…… {…b˜… Ω˲* =x…E‰Ú + ¶…¶……¥…EÚ…‰Δ EÚ…‰ <x… ∫E⁄Ú±……Â
®… =SS… °Ú“∫… ¶…Æ˙x…“ {…b˜“ Ω˲ +l…¥…… i……‰ =xΩ˛…Âx…‰ +{…x…‰ §…SS…… EÚ…‰ {…g¯…x…… Ω˛“ UÙ…‰c˜
 n˘™…… Ω˲!
(4) M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ =SS…k…Æ˙ ®……v™… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…… ®…  n˘˜∫…®§…Æ˙-2011 ®… ±…M…¶…M…
43,000  ∂…I…EÚ…‰ EÚ“ V…M…Ω˛ J……±…“ l…“! BEÚ  ∂…I…EÚ  x…¥…fik… Ω˛…‰  EÚ i…÷ÆΔ˙i… ™……
=∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ Ω˛“, n⁄˘∫…Ɖ˙  ∂…I…EÚ EÚ“ ¶…i…‘ Ω˛…‰ V……x…“ S…… Ω˛B, ±…‰ EÚx… ¥……™…•…x]ı
M…÷V…Æ˙…i… ®… B‰∫…“ EÚ…‰<« ¥™…¥…∫l…… EÚÆ˙x…… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ J…™……±… Ω˛“ x…Ω˛” +…i……
Ω˲*
(5) "∫…¥…«  ∂…I…… + ¶…™……x…' ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ™……‰V…x…… Ω˲  EÚ  V…∫…EÚ…
=q‰˘∂™… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚ…‰ ∫…¥…«¥™……{…“ §…x……x…‰ EÚ… Ω˲* ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ <∫…  ±…B
EÚÆ˙…‰b˜…‰Δ ∞¸{…™…‰ J…S…« Ω˛“ x…Ω˛”  EÚ™…… Ω˲* i…l…… Æ˙…V™… E‰Ú §…SS…… E‰Ú  ±…B |……l… ®…EÚ
 ∂…I…h… EÚ“ ™……‰M™… ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* 2009-10 ®… 137 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚., 201011 ®… 267 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. +…ËÆ˙ 2011-12 ®… 956 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚.  ®…±……EÚÆ˙ i…“x… ¥…π…«
®…Â Ω˛“ 1340 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚.  §…x…… J…S…«  EÚ™…‰ V…®…… Æ˙Ω‰˛ Ω˲Δ! C™…… <∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛…
V……i…… Ω˲? +Ω˛®…n˘…§……n˘ ®… 70 |… i…∂…i…, Æ˙…V…EÚ…‰]ı ®… 35 |… i…∂…i…, §…b˜…Ën˘… ®… 28
|… i…∂…i… +…ËÆ˙ ∫…⁄Æ˙i… ®… 21 |… i…∂…i… v…x…Æ˙… ∂…  §…x…… J…S…«  EÚ™…‰ V…®…… Æ˙Ω˛“ +…ËÆ˙
<∫…∫…‰ <x… ∂…Ω˛Æ˙… E‰Ú §…SS…… EÚ…‰ M…÷h…¥…k……∂…“±…  ∂…I…h… x…  ®…±……*
(6) ®……S…«-2012 ®… Æ˙…V™… ®… ±…“ M…<« §……‰b«˜ EÚ“ n˘∫…¥…” EÚI…… EÚ“ ™…… x…  EÚ
B∫….B∫….∫…“. EÚ“ {…Æ˙“I…… ±…M…¶…M… 9.75 ±……J…  ¥…t…l…‘ §…Ë`‰ˆ l…‰, ™…‰ UÙ…j… 10 ¥…π…«
{…Ω˛±…‰ ™…… x… EÚ“ 2002 ®… {…Ω˛±…“ EÚI…… ®… n˘… J…±… Ω÷B ΩËΔ˛* 2002 ®… n˘… J…±… Ω÷˛B
 ¥…t…l…‘+…Â EÚ“ ∫…ΔJ™…… ±…M…¶…M… 16.50 ±……J… l…“* i……‰ <∫… 10 ¥…π…« ®…Â 6.75 ±……J…

138

139

41.
|…¥…‰∂……‰i∫…¥… ®…x……i…“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ |……l… ®…EÚ  ∂…I…h…
EÚ“ EÚ•… J……‰n˘ Æ˙Ω˛“ Ω˲

 ¥…t…l…‘ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… EÚΩ˛…ƒ M…™…‰? =xΩ˛…Âx…‰  ∂…I…h… ±…‰x…… C™…… UÙ…‰b˜ n‰˘x……
{…c˜…? ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ =x…EÚ“ ÀS…i…… C™…… x…Ω˛” Ω˲!
(7) ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±…… ®…‰  ∂…I…h… <i…x…“ Ω˛n˘ i…EÚ §…n˘i…Æ˙ Ω˛…‰ M…™…… Ω˲  EÚ
§…SS…… EÚ…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±…… ®… |…¥…‰∂…  n˘±……x…… Ω˛“ + ¶…¶……¥…EÚ…Â EÚ…‰ {…∫…Δn˘ x…Ω˛” Ω˲*
V…Ë∫…‰  EÚ, +Ω˛®…n˘…§……n˘ ∂…Ω˛Æ˙ ®… ®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… ∫…ΔS…… ±…i… ∫E⁄Ú±…… ®… +Δ i…®… S……Æ˙
¥…π…« ∫…‰ Ω˛Æ˙ ¥…π…« ®… ±…M…¶…M… 27,000 ∫…‰ 32,000  ¥…t…l…‘ |…¥…‰∂… |……{i… EÚÆ˙i…‰ Ω˲Δ*
V…§… EÚ 2012-13 ®…  ∫…°«Ú 20,000 §…SS…… x…‰ Ω˛“ |…¥…‰∂…  ±…™…… Ω˲* +…§……n˘“ §…g¯“
±…‰ EÚx… ®™…÷ x… ∫…{…±… ∫E⁄Ú±…… ®… §……±…EÚ…Â EÚ“ ∫…ΔJ™…… EÚ®… Ω÷˛<« <∫…EÚ… +l…« C™……
 x…EÚ…±…x……? |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ |……l… ®…EÚi…… ®… +…i…… Ω˛“ x…Ω˛”
Ω˲ =∫…EÚ… +…‰Æ˙ BEÚ ∫……I™… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ 2005-06 ®… +Ω˛®…n˘…§……n˘ ®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ…
EÚ“ 541 |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…Â ¶…“ P…]ıEÚÆ˙ 2011-12 ®…Â 464 Ω˛…‰ M…<« * =∫…®…Â
{…g¯x…‰¥……±…‰  ¥…t…l…‘™…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… 1.87 ±……J… ∫…‰ EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ 1.61 ±……J… Ω˛…‰ M…<«*
∂…Ω˛Æ˙ EÚ“ +…§……n˘“ ®… ¥…fi r˘ Ω÷˛<« ±…‰ EÚx… ∫E⁄Ú±…,  ∂…I…EÚ +…ËÆ˙  ¥…t…l…‘ EÚ®… Ω÷˛B *
<∫… |…EÚ…Æ˙ ∂…Ω˛Æ˙ E‰Ú M…Æ˙“§…… EÚ…‰ ®…ƒΩ˛M…“  x…V…“ ∫E⁄Ú±…… ®…Â Ω˛“ +{…x…‰ §…SS…… EÚ…‰ ¶…‰V…x……
{…c˜…*
(8)  ∂…I…… EÚ…  x…V…“EÚÆ˙h…  EÚi…x…… §…g¯… =∫…EÚ… ∫…§…⁄i… +x™… o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“
 ®…±…i…… Ω˲* +Ω˛®…n˘…§……n˘ ®… {…⁄¥…« |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±… E‰Ú ¥…M…« 2005-06 ®… 117 l…‰
¥…Ω˛ EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ 2011-12 ®…Â 47 Ω˛…‰ M…™…‰ * =x…E‰Ú  ∂…I…EÚ…Â EÚ“ ∫…ΔJ™…… ®…Â ¶…“
=i…x…“ Ω˛“ EÚ]ı…Ëi…“ Ω÷˛<« * =∫…®…  ¥…t…l…‘™…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… 4,768 ∫…‰ EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙
1,370 Ω˛…‰ M…<«* UÙ…‰]‰ı §…SS…… E‰Ú  ±…B ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ EÚ…‰<« ÀS…i…… x…Ω˛” Ω˲*
(9) +Ω˛®…n˘…§……n˘ ®™…÷ x… ∫…{…±… EÚ…‰{……ÊƉ˙∂…x… ∫…ΔS…… ±…i… 464 ∫E⁄Ú±…… ®… 1.60
±……J…  ¥…t…l…‘ +¶™……∫… EÚÆ˙i…‰ Ω˲Δ* =xΩ² §…Ë`ˆx…‰ E‰Ú  ±…B 22.000 §…ÈS… EÚ“ V…∞¸Æ˙i…
Ω˲ ±…‰ EÚx… 15,000 §…ÈS… Ω˛“ Ω˲* n˘…‰ ¥…π…« {…Ω˛±…‰ i……‰  ∫…°«Ú 5,000 §…ÈS… Ω˛“ l…“.  V…∫…
E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ¥…t…l…‘+…Â EÚ…‰  x…S…‰ §…Ë`ˆEÚÆ˙ i…l…… ∫±…‰]ı ™…… x……‰]ı§…÷EÚ M……‰n˘ ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙
{…g¯x…… {…c˜i…… Ω˲* i…l…… n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… E‰Ú ∫E⁄Ú±… §……‰b«˜ x…‰ 2011-12
®… +{…x…‰ 446 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. E‰Ú §…V…]ı ®… ∫…‰ Ø˚. 251 EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛“ J…S…«  EÚ™…‰, ™…… x…
EÚ“ 195 EÚÆ˙…‰b˜ ∞¸. i……‰  §…x…… J…S…«  EÚ™…‰ {…c‰˜ Æ˙Ω‰˛, V…®…… Æ˙Ω‰˛!
140

42.
Ω˛V……Æ˙…Â  ∂…I…EÚ…Â E‰Ú  §…x…… ±……J……Â
 ¥…t…l…‘+… {…g¯i…‰ ΩÈ˛!
M…÷V…Æ˙…i… ®…  ∂…I…EÚ EÚ“, +v™……{…EÚ EÚ“ +…ËÆ˙ +…S……™…« EÚ“ Œ∫l… i… C™…… Ω˲ i…l……
=∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ∂…I…h… V…M…i… EÚ“ Œ∫l… i… C™…… Ω˲ =∫… {…Æ˙ o˘Œπ]ı b˜…±…‰Δ i……‰....
x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ 2001 ®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®…÷J™… ®…Δj…“ §…x…‰ <∫…E‰Ú E÷ÚUÙ ®… Ω˛x…‰ {…Ω˛±…‰
=xΩ˛…Âx…‰ +Ω˛®…n˘…§……n˘ ®… ∫…ΔÆ˙EÚ…Æ˙v……®… x……®…EÚ ∫l…±… {…Æ˙ =x…E‰Ú +{…x…‰  ∂…I…EÚ…‰ EÚ…
∫…x®……x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ +…™……‰ V…i…  EÚ™…… l……* ®…÷J™… ®…Δj…“ §…x…x…‰ E‰Ú §……n˘ ¶…“
=xΩ˛…Âx…‰  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ… ∫…x®……x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…®……ÆΔ˙¶… +…™……‰ V…i…  EÚB ΩË˛Δ +…ËÆ˙ <∫…®…Â
 ∂…I…EÚ EËÚ∫…‰ Ω˛…‰Δ +…ËÆ˙ =x…EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ C™…… Ω˲ i…l……  ∂…I…EÚ E‰Ú {……∫… ∫…®……V… C™……
+{…‰I…… Æ˙J…i…… Ω˲ +… n˘ V…Ë∫…‰ ®…÷q˘…‰Δ E‰Ú §……Ɖ˙ ®… =xΩ˛…Âx…‰ +…EÚπ…«EÚ ¶……π…… B¥…Δ +n˘…
®… ¶……π…h…  n˘™…‰ ΩÈ˛* ±…‰ EÚx…  ∫…°«Ú §…c˜“ §…b‰˜ §……i…‰Δ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ… ∫…®®……x…
Ω˛…‰x…… ™……  Ω˛°Ú…V…i… EÚÆ˙x…… ∫…Δ¶…¥… x…Ω˛” Ω˲*  V…∫… Æ˙…V™… ®…  ∂…I…EÚ EÚ… ∫…x®……x… x…
Ω˛…‰ i…l…… Æ˙…V™… u˘…Æ˙… J…÷n˘ Ω˛“ =xΩ² ∫…x®……x… +…ËÆ˙ +…n˘Æ˙ EÚ“ x…V…Æ˙… ∫…‰ n‰˘J…… x… V……™…‰
¥…Ω˛ Æ˙…V™… Ω˛“ Ω˛EÚ“EÚi… ®… i……‰ ∫®…∂……x… V…Ë∫…… Ω˲*  Ω˛xn÷˘ ∫…Δ∫EfiÚ i… ™…… ¶……Æ˙i…“™…
∫…Δ∫EfiÚ i… EÚ“ M…÷Ø˚ {…ÆΔ˙{…Æ˙… EÚ“ n÷˘Ω˛…<« §……Æ˙§……Æ˙˙ n‰˘x…‰¥……±…‰ {…I… EÚ“, ™…… x… EÚ“ ¶……V…{……
EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ M…÷V…Æ˙…i… ®…  ∂…I…EÚ…‰ EÚ“ +…ËÆ˙  ∂…I…h… EÚ“ EËÚ∫…“ n˘™…x…“™… Ω˛…±…i…
EÚÆ˙ b˜…±…“ Ω˲ <∫…EÚ…‰ l……‰b˜…  ¥…∫i…fii… ∞¸{… ∫…‰ n‰˘J…‰:
(1) |……l… ®…EÚ  ∂…I…EÚ EÚ…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  ¥…t…∫…Ω˛…™…EÚ §…x……EÚÆ˙ Ø˚.
2500 EÚ… ®…… ∫…EÚ ¥…‰i…x…  n˘™……* l……‰c‰˜ ∫…®…™… §……n˘ =x…EÚ…‰ Ø˚. 4500  n˘™…‰ M…™…‰
+…ËÆ˙ +¶…“ =x…E‰Ú Ø˚. 5300  n˘™…‰ V……i…‰ Ω˲Δ* EÚI…… 9 +…ËÆ˙ 10 E‰Ú  ∂…I…EÚ EÚ…‰ +¶…“
®…… ∫…EÚ Ø˚. 9300 EÚ… ¥…‰i…x…  n˘™…… V……i…… Ω˲, +…ËÆ˙ EÚI……-11 +…ËÆ˙ 12 E‰Ú  ∂…I…EÚ
EÚ…‰ 10,000 EÚ… ®…… ∫…EÚ ¥…‰i…x…  n˘™…… V……i…… Ω˲ * ™…Ω˛ ¥…‰i…x… {……ƒS… ∫……±… i…EÚ Œ∫l…Æ˙
Æ˙Ω˛i…… Ω˲ +…ËÆ˙ {……ƒS… ¥…π…« EÚ… EÚÆ˙…Æ˙ {…⁄h…« Ω˛…‰ i…§… i…EÚ  ∂…I…EÚ E‰Ú  ∫…Æ˙ {…Æ˙ i…±…¥……Æ˙
±…]ıEÚi…“ Æ˙Ω˛i…“ Ω˲*
141

<i…x…‰ EÚ®… {…M……Æ˙ ®… EÚ…‰<« ¥™… HÚ  ∂…I…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ +SUÙ“
EÚ…®…M…“Æ˙“ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲ ™…Ω˛ BEÚ §…c˜… ∫…¥……±… Ω˲* |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…… ®… 2013 ®…Â
¶…“ ±…M…¶…M… 43,000  ∂…I…EÚ…Â EÚ“ V…M…Ω˛ J……±…“ l…“* ∫E⁄Ú±… E‰Ú  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ“ Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ EÚ…‰<« ÀS…i…… x…Ω˛” Ω˲ =∫…EÚ“ ∫…… §…i…“ i……‰ <∫… Ω˛EÚ“EÚi… ∫…‰ Ω˛“  ®…±…
V……i…“ Ω˲* C™…… <∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…÷∂……∫…x… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… V……™…‰M……?
(2) ®…÷J™… ®…Δj…“ V…§… ¶…“  V…±…‰ ™…… i…Ω˛∫…“±…… ®… ¶……π…h… n‰˘x…‰ +…i…‰ ΩË˛Δ i…§…
 ∂…I…EÚ…Â EÚ…‰ =∫…®…Â Ω˛… V…Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* B∫…‰ +x…‰EÚ |…∫…ΔM… +Δ i…®…
12 ¥…π…« ®… §…x…‰ ΩËΔ˛*  ∂…I…EÚ ∫E⁄Ú±… ®… {…g¯…™…‰ ™…Ω˛ ®…Ω˛k¥… EÚ… x…Ω˛” Ω˲, ±…‰ EÚx… ®…÷J™…
®…Δj…“ EÚ… ¶……π…h… ∫…÷x…‰ ™…Ω˛ <x…E‰Ú  ±…B + v…EÚ ®…Ω˛k¥… EÚ… Ω˲, ∫…®…V…‰? ™…Ω˛
{… Æ˙Œ∫l… i…  ∫…°«Ú ∫E⁄Ú±… E‰Ú  ∂…I…EÚ i…EÚ ΩÈ˛ ∫…“ ®…i… x…Ω˛” Ω˲, Eڅϱ…‰V……‰ E‰Ú +v™……{…EÚ
E‰Ú  ±…B ¶…“ ™…Ω˛“ Œ∫l… i… Ω˲* +Ω˛®…n˘…§……n˘ ®… ]ı…M……‰Æ˙ Ω˛…ϱ… ®… ®…÷J™… ®…Δj…“ u˘…Æ˙…
 ±… J…i… {…÷∫i…EÚ EÚ…  ¥…®……‰S…x… Ω˛…‰x…… l……, i…§… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ Eڅϱ…‰V…… E‰Ú +v™……{…EÚ…‰Δ EÚ…‰
¥…Ω˛…ƒ + x…¥……™…« ∞¸{… ∫…‰ Ω˛… V…Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩ˛… M…™…… l……* =x…EÚ“ b˜¨⁄]ı“ =∫…
 n˘x… ¥…Ω˛…Δ l…“, {…f¯…x…‰ EÚ“ b˜¨⁄]ı“ x…Ω˛” EÚÆ˙x…“ Ω˲* E÷ÚUÙ +v™……{…EÚ…‰Δ EÚ…‰ i……‰ Ω˛…ϱ… E‰Ú
§……Ω˛Æ˙ +…ËÆ˙ +Δn˘Æ˙ ®…Ω˛…x…÷¶……¥…… EÚ…‰ ±…‰ V……x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“ J…c‰˜  EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰*
(3) Æ˙…V™… EÚ“ Eڅϱ…‰V……‰ ®… Bx….B∫….B∫….  ¥…¶……M… EÚ…™…«Æ˙i… Ω˲* ™…Ω˛  ¥…¶……M…
∫…Δ¶……±…x…‰¥……±…‰ +v™……{…EÚ…Â EÚ“ Œ∫l… i… §…Ω÷˛i… Ω˛“ n˘™…x…“™… Ω˛…‰ V……i…“ Ω˲* V…§… ¶…“ ®…÷J™…
®…Δj…“ EÚ…‰ =x…EÚ“ ∫…¶……+… ®…  ¥…t…l…‘ S…… Ω˛B, i…§… ™…÷ x…¥…Ã∫…]ı“ E‰Ú ¥……<∫… S……x∫…‰±…∫…«
(E÷Ú±…{… i…), Eڅϱ…‰V……‰Δ E‰Ú +…S……™…« +…ËÆ˙ Bx…B∫…B∫… ∫…Δ¶……±…x…‰¥……±…‰ +v™……{…EÚ…‰Δ EÚ…‰
+…n‰˘∂…  n˘™…… V……i…… Ω˲  EÚ ¥…‰ ®…÷J™… ®…Δj…“ EÚ“ ∫…¶…… ®…  ¥…t…l…‘+… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ Ω˛… V…Æ˙
Æ˙Ω‰˛* =xΩ²  x…Œ∂S…i… ∫…ΔJ™…… ¶…“ n˘“ V……i…“ Ω˲  EÚ <xΩ² <i…x…‰  ¥…t…l…‘ ±…‰EÚÆ˙ Ω˛“ +…x……
Ω˲* ®…÷J™… ®…Δj…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“x…‰ ¥……<∫… S……x∫…‰±…Æ˙…Â, +…S……™……Ê +…ËÆ˙ +v™……{…EÚ…‰ EÚ…‰
 ¥…t…l…‘ BEÚ j…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…… ®…÷ J…™…… §…x……  n˘™…… Ω˲*
(4) +§… i…EÚ +x…÷n˘… x…i… Eڅϱ…‰V……‰ ®… Ø˚. 7500 E‰Ú ®…… ∫…EÚ ¥…‰i…x… ∫…‰ {……ƒS…
¥…π…« E‰Ú EÚÆ˙…Æ˙ ∫…‰ +v™……{…EÚ…Â EÚ“  x…™…÷ HÚ EÚ“ V……i…“ l…“* +§… E÷ÚUÙ ®… Ω˛x……Â ∫…‰
<x…EÚ… ¥…‰i…x…˙ Ø˚. 16,500  EÚ™…… Ω˲* ±…‰ EÚx… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ Eڅϱ…‰V……‰ ®… i……‰ +v™……{…EÚ

EÚ…‰ Ø˚. 16,500 EÚ… ®…… ∫…EÚ ¥…‰i…x… n‰˘EÚÆ˙  ∫…°«Ú 11 ®… Ω˛x…‰ EÚ… EÚ…‰x]≈ı…C]ı  n˘™……
V……i…… Ω˲* 11 ®… Ω˛x…‰ E‰Ú §……n˘ U⁄Ù^ı“! +M…Æ˙ =x…EÚ…‰  °ÚÆ˙ ∫…‰ +v™……{…EÚ §…x…x…… Ω˛…‰
i……‰  °ÚÆ˙ ∫…‰ <x]ıÆ˙¥™…⁄ n‰˘x……, ™…‰ <x]ıÆ˙¥™…⁄ ¶…“ V…÷±……<«-+M…∫i… ®…Â Ω˛…‰i…‰ Ω˲, ±…‰ EÚx…
Eڅϱ…‰V… i……‰ V…⁄x… ®……Ω˛ ®… J…÷±… V……i…“ Ω˲* ™…… x… <i…x…‰ ∫…®…™…  ¥…t…l…‘+… EÚ…‰
+v™……{…EÚ  ®…±…i…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲!  ¥…t…l…‘+… EÚ… V……‰ Ω˛…‰x…… Ω˛…‰, ¥…Ω˛ ¶…±…‰ Ω˛“ Ω˛…‰*
+v™……{…EÚ EÚ…‰ <∫… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ {±…®§…Æ˙ +…ËÆ˙ Æ˙…V…M…“Æ˙ EÚ“ EÚI…… ®… ±……EÚÆ˙ Æ˙J…
 n˘™…… Ω˲*
(5) +v™……{…EÚ…‰Δ EÚ“ Œ∫l… i… EËÚ∫…“ Ω÷˛<« Ω˲ <∫…EÚ… BEÚ o˘π]ı…Δi… S……ÈEÚ…x…‰¥……±……
Ω˲* ∫……ËÆ˙…π]≈ı ®… ∫……¥…Æ˙E÷ΔÚb˜±…… EÚ“ BEÚ Eڅϱ…‰V… ®…  x…±…‰∂…¶……<« {…Δb˜¨… ∫…Δ∫EfiÚi… E‰Ú
+v™……{…EÚ l…‰, =∫… Eڅϱ…‰V… ®… ®…÷±……EÚ…i…“ +v™……{…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®… EÚ…®… EÚÆ˙i…‰ l…‰*
=x…E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n÷⁄∫…Ɖ˙ BEÚ EÚÆ˙…Æ˙“ +v™……{…EÚ EÚ“  x…™…÷ HÚ EÚÆ˙
n˘“ +…ËÆ˙ <∫…∫…‰  x…±…‰∂…¶……<« {…Δb˜¨… +S……x…EÚ §…‰EÚ…Æ˙ Ω˛…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ =xΩ˛…Âx…‰ +…i®…Ω˛i™……
EÚÆ˙ ±…“*
(6)  ∂…I…EÚ  V…∫…  ¥…π…™… ®…  x…πh……i… Ω˛…‰ ¥…Ω˛  ¥…π…™… x…Ω˛“Δ, ±…‰ EÚx… =x…E‰Ú
n⁄˘∫…Ɖ˙ Ω˛“  ¥…π…™… {…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* i…“x… ¥…π…« {…Ω˛±…‰ ®…È EÚI……-11 +…ËÆ˙
EÚI……-12 EÚ“ +l…«∂……∫j… E‰Ú  ∂…I…EÚ…‰ EÚ“ i……±…“®… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B ®……‰Æ˙§…“ M…™…… l……*
i…“x…  n˘x… EÚ“ i……±…“®… E‰Ú +Δi… ®…Â Ω˛… V…Æ˙ 134  ∂…I…EÚ…Â EÚ…‰ ®…ËΔx…‰ V…§… B‰∫…… {…⁄UÙ…
 EÚ, =x…®… ∫…‰ +l…«∂……∫j…  ¥…π…™… E‰Ú ∫……l…  EÚi…x…‰ §…“.B. ™…… B®….B.  EÚ™…… Ω˲? i…§…
 ∫…°«Ú 17  ∂…I…EÚ x…‰ Ω˛“ +{…x…“ >ΔM…±…“ J…c˜“ EÚ“ l…“! §……EÚ“ ∫…§…  Ω˛xn˘“, M…÷V…Æ˙…i…“,
∫…Δ∫EfiÚi…, ∫…®……V…∂……∫j…, ®…x……‰ ¥…Y……x…, ¶……Ë i…EÚ∂……∫j… ™…… Æ˙∫……™…h…∂……∫j… V…Ë∫…‰  ¥…π…™…
{…g‰¯ Ω÷˛B  ∂…I…EÚ l…‰* ™…Ω˛ Ω˲ ¥……∫i… ¥…EÚ Œ∫l… i…!
(7) Eڅϱ…‰V……‰Δ ®… ±…M…¶…M… 3000 +v™……{…EÚ…Â EÚ“ V…M…Ω˛ J……±…“ Ω˲* ™…Ω˛ ∫…ΔJ™……
i……‰  ∫…°«Ú +…]¬ı∫…«, EÚ…Ï®…∫…« +…ËÆ˙ ∫……™…Δ∫… Eڅϱ…‰V……‰Δ EÚ“ Ω˛“ Ω˲* Eڅϱ…‰V… E‰Ú ]≈ı∫]ı §……n˘
®…Â i……‰  V…∫…  EÚ∫…“  ¥…π…™… {…g¯…x…… S……±…÷ Æ˙J…x…… Ω˛…‰ i……‰ BEÚ P…Δ]‰ı E‰Ú Ø˚. 50 ∫…‰ 75
™…… Ø˚. 100 n‰˘EÚÆ˙ ®…÷±……EÚ…i…“ +v™……{…EÚ §…÷±……i…‰ ΩÈ˛ * <x… +v™……{…EÚ…ÂÚ EÚ…‰ V™……n˘…i…Æ˙
®…÷}i… ®…Â Ω˛“ |…∂x…{…j…  x…EÚ…±…x…‰ +…ËÆ˙ V……ƒS…x…‰ EÚ… °ÚV…«  x…¶……x…… {…c˜i…… Ω˲* +x…‰EÚ

142

143

+x…÷n˘… x…i… Eڅϱ…‰V…… +x…‰EÚ  ¥…π…™… {…g¯…x…… Ω˛“ <∫…“ ±…B §…Δv… EÚÆ˙  n˘™…… Ω˲* +…ËÆ˙
=∫…∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…t…l…‘+… EÚ…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ x…÷EÚ∫……x… ∫…Ω˛x… EÚÆ˙x…… {…c˜i…… Ω˲*
+ ¶…¶……¥…EÚ…Â EÚ…‰ i……‰ <∫…EÚ“ E÷ÚUÙ V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛“ x…Ω˛“ Ω˲!
(8) S……‰<∫… §…‰Z…b˜ G‰Ú b˜]ı  ∫…∫]ı®… (∫…“§…“∫…“B∫…) =SS…  ∂…I…h… ®… +…]¬ı∫…«,
EÚ…Ï®…∫…« +…ËÆ˙ ∫……™…Δ∫… Eڅϱ…‰V…… ®… n˘… J…±…  EÚ™…… M…™……* =∫…®… ∫……‰}]ı Œ∫EÚ±… +…ËÆ˙
°Ú…=xb‰˜∂…x… EÚ…‰∫…« n˘… J…±…  EÚ™…… M…™……* =x…E‰Ú  ¥…π…™… {…g¯…x…‰¥……±…‰ +v™……{…EÚ
Eڅϱ…‰V…… ®… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* ™…… x… V……‰ +v™……{…EÚ Ω˲ =x… {…Æ˙ V™……n˘… §……‰Z… {…c˜… Ω˲ +l…¥……
i……‰ Eڅϱ…‰V… ™…‰  ¥…π…™… x… {…g¯…EÚÆ˙ +…ËÆ˙ <x…  ¥…π…™…… ®… ∫…¶…“  ¥…t…l…‘™…… EÚ…‰ {……∫…
EÚÆ˙ n‰˘x…… Ω˛“ {…∫…Δn˘ EÚÆ˙i…‰ Ω˲Δ* ™…‰  ¥…π…™… {…g¯…x…‰ x…Ω˛” V……i…‰, {…Æ˙“I…… ¶…“ ±…“ x…Ω˛” V……i…“
+…ËÆ˙ ∫…§…EÚ…‰ {……∫… EÚÆ˙ n‰˘x…‰ EÚ… Eڅ˶……Δb˜ ∫…ÂEÚb˜… EÚ…‰±…‰V… EÚÆ˙i…“ Ω˲Δ*
(9) ]‰ıŒCx…EÚ±… =SS…  ∂…I…h… ®… ¶…“ ™…Ω˛“ Ω˛…±…i… Ω˲* 2013 ®… E÷ÚUÙ 30
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ {……‰±…“]‰ıEÚ x…EÚ…Â ®… ±…M…¶…M… 1000 +v™……{…EÚ…Â EÚ“ V…M…Ω˛ J……±…“ Ω˲ +…ËÆ˙
16 ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ <V…x…‰Æ˙“ EÚ…‰±…‰V……‰ ®… ±…M…¶…M… 400 +v™……{…EÚ…Â EÚ“ V…M…Ω˛ J……±…“ Ω˲*
+v™……{…EÚ E‰Ú  §…x…… M…÷V…Æ˙…i… ®… EËÚ∫…‰ BŒxV… x…™…Æ˙ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±…ÂM…‰?
 EÚi…x…… + v…EÚ ¥……™…•…x]ı Ω˲ Ω˛®……Æ˙… M…÷V…Æ˙…i…!  ∂…I…EÚ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲, i…l……
 ∂…I…EÚ Ω˲ i……‰ =x…EÚ… EÚ…‰<« ®……x…-∫…x®……x… x…Ω˛” Ω˲* ±…M…¶…M… 15000 +v™……{…EÚ…‰Δ EÚ…‰
2006 ∫…‰  ®…±…x…‰ ™……‰M™… {…M……Æ˙ EÚ… B Æ˙™…∫…« ¶…“  n˘™…… x…Ω˛” M…™…… Ω˲* +…ËÆ˙ ®…÷J™… ®…Δj…“
i…l…… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…÷∂……∫…x… EÚ“ §…c˜“-§…b˜√“ §……i…‰Δ EÚÆ˙i…‰ Ω˲Δ*

144

43.
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ®……Ïb‰˜±… ®…Â
|……l… ®…EÚ  ∂…I…… EÚ… C™……?
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ Æ˙…π]≈ı“™… ∂…Ë I…EÚ +…™……‰V…x… +…ËÆ˙ |…∂……∫…x… ™…÷ x…¥…Ã∫…]ı“
i…l…… ®……x…¥… ∫…Δ∫………v…x…  ¥…EÚ…∫… ®…Δj……±…™… E‰Ú ∂……±…‰™…  ∂…I…h… +…ËÆ˙ ∫……I…Æ˙i……  ¥…¶……M…
u˘…Æ˙… 2008 EÚ… ¶……Æ˙i… ®… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚ“ Œ∫l… i… ∫…Δn˘¶…« EÚ… +Ω˛¥……±… |… ∫…r˘
 EÚ™…… M…™…… Ω˲* =∫…®… n‰˘∂… E‰Ú ∫…¶…“ Æ˙…V™…… +…ËÆ˙ E‰Úxp˘∂…… ∫…i… |…n‰˘∂…… ®…‰ |……l… ®…EÚ
 ∂…I…h… EÚ“ EËÚ∫…“ Œ∫l… i… Ω˲ =∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®…  ¥…M…i… n˘“ M…<« Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ <∫…
 ¥…π…™… ®…  ¥…M…i… n‰˘J…EÚÆ˙ ±…M…i…… Ω˲  EÚ |……l… ®…EÚ  ∂…I…… EÚ“ §……§…i… ®… M…÷V…Æ˙…i…
§…Ω÷˛i… Ω˛“  {…UÙb˜… Ω˲ +…ËÆ˙ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… E‰Ú  ±…B §…Ω÷˛i…
E÷ÚUÙ EÚÆ˙x…… §……EÚ“ Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ §…Ω÷˛i…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲ i…l……
 ¥…EÚ…∫… EÚ… M…÷V…Æ˙…i… ®……‰b‰˜±… ∫…®…O… n‰˘∂… ®… |…∫i…÷i…  EÚ™…… V……i…… Ω˲ ±…‰ EÚx… ¥……∫i…¥…
®… ™…Ω˛  ¥…EÚ…∫… |……l… ®…EÚ  ∂…I…… I…‰j… ®… V™……n˘… Ω÷˛+…  n˘J……<« x…Ω˛” n‰˘i……* V……‰ ™…Ω˛…ƒ
n˘“ M…<«  ¥…M…i…… ∫…‰ {…i…… S…±…i…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®……‰b‰˜±… EÚ… +l…« B‰∫…… Ω˛…‰i……
Ω˲  EÚ,  V…∫…®… |……l… ®…EÚ  ∂…I…… EÚ… V™……n˘… ®…Ω˛k¥… x…Ω˛” Ω˲*
(1)  ∂…I…h…  ¥…EÚ…∫… ∫…⁄S…EÚ…ΔEÚ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 2005-06
®… 12¥……Δ l…… +…ËÆ˙ 2006-07 ®… 11¥……Δ l……* <∫… i…Æ˙Ω˛ =∫…®… V™……n˘… ¥…fi r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<«
l…“* 2005-06 ®… n˘Æ˙ 0.595 l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ 2006-07 ®… 0.655 l……* |……l… ®…EÚ
 ∂…I…… EÚ“ Œ∫l… i… B‰∫…“ l…“*
(2) =SS… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… ®…Â  ¥…EÚ…∫… ∫…⁄S…EÚ…ΔEÚ 0.66 ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 0.6999
Ω÷˛+… l…… ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… i……‰ ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®… 11¥……Δ Ω˛“ Æ˙Ω˛… l……* |……l… ®…EÚ
+…ËÆ˙ =SS… |……l… ®…EÚ <x… n˘…‰x……Â ∫i…Æ˙…Â EÚ…‰ v™……x… ®…Â  ±…™…… V……™…‰ i……‰  ∂…I…h…  ¥…EÚ…∫…
∫…⁄S…EÚ…ΔEÚ 0.630 ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 0.677 Ω÷˛+… l…… i…l…… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 13 ®… ∫…‰
§…g¯EÚÆ˙ x……Ë¥……Δ Ω÷˛+… l……*
145

(3) |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±… E‰Ú  ∂…I…EÚ…‰Δ E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ¶…“ ∫…⁄S…EÚ…ΔEÚ  x…EÚ…±…… M…™……
Ω˲* ¥…Ω˛ 2005-06 ®… 0.730 l…… +…ËÆ˙ 2006-07 ®… 0.723 l……* n˘…‰x…… ¥…π…« ®…Â
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… GÚ®…∂…: 18¥……Δ +…ËÆ˙ 19¥……Δ l……*
(4) {… Æ˙h……®… ∫…⁄S…EÚ…ΔEÚ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… + i…  {…UÙb˜… Æ˙Ω˛… Ω˲*
2005-06 ®…Â ¥…Ω˛ 0.536 l…… +…ËÆ˙  u˘i…“™… ¥…π…« ®…Â ¥…Ω˛ 0.560 l……* n˘…‰x……‰ ¥…π…«
®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®…Â GÚ®…∂…: 10¥……Δ +…ËÆ˙ 11¥……Δ l……*
(5) ∫E⁄Ú±…  EÚi…x…“ x…V…n˘“EÚ Ω˲ =∫…E‰Ú  ±…B ¶…“ +ΔEÚ  x…EÚ…±…… M…™…… Ω˲*
2005-06 ®…Â ¥……‰ +ΔEÚ 0.649 l…… +…ËÆ˙ 2006-07 ®…Â ¥……‰ 0.770 l……* =∫…®…Â
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… i…“∫…Æ˙… l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ §……n˘ ®… |…l…®… Ω÷˛+… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙ ™…Ω˛ BEÚ
§……§…i… ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {… Æ˙Œ∫l… i… ∫…÷v…Æ˙“ Ω˲*
(6) |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…… ®… |……l… ®…EÚ ∫…÷ ¥…v……+… E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… +ΔEÚ
0.694 l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ §…g¯EÚÆ˙ 0.742 Ω÷˛+… l……, i…l…… ™…Ω˛ n˘…‰x…… ¥…π…« n˘Æ˙ ®…™……x…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… +x™… n‰˘∂…… ®… 20 Æ˙Ω˛… Ω˲*
(7)  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ…‰ i……±…“®… n‰˘x…‰ EÚ“ §……i… ®… ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… + v…EÚ  {…UÙb˜… Ω˲*
2004-05 ®…Â 43.93 |… i…∂…i…, =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â ¶…“ 56.49 |… i…∂…i… i…l……
=∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… 71.10 |… i…∂…i… |……l… ®…EÚ  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ…‰ i……±…“®… n˘“ M…<« l…“*
¥…Ë∫…‰, ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±…… ®… 85.86 |… i…∂…i…  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ…‰, +x…÷n˘… x…i… ∫E⁄Ú±… E‰Ú
32.47 |… i…∂…i… +…ËÆ˙ ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±… E‰Ú ®……j… 9.05 |… i…∂…i…  ∂…I…EÚ EÚ…‰ Ω˛“
i……±…“®…  ®…±…“ l…“* M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±… ®… ¥…fi r˘ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ Ω˲, i…§… =x…E‰Ú
 ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ“ i……±…“®… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  §…±…E÷Ú±… M…Δ¶…“Æ˙ x…Ω˛” Ω˲ ™…Ω˛ ®…÷q˘…
Ω˛EÚ“EÚi… ®…  ¥…S……Æ˙h…“™… Ω˲*
(8) ∫E⁄Ú±……‰ ®…  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ“ ∫…ΔJ™…… V…∞¸Æ˙i… ∫…‰ §…Ω˛÷i… EÚ®… Ω˲ <∫…EÚ“  ¥…M…i…
¶…“ <∫… +Ω˛¥……±… ®… ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…“ Ω˲* 2006-07 ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±…… ®… ∫…Ɖ˙Æ˙…∂…
5.3  ∂…I…EÚ l…‰, +x…÷n˘… x…i… ∫E⁄Ú±……Â ®…Â 5.9  ∂…I…EÚ l…‰ i…l…… ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±……Â ®…Â
8.2  ∂…I…EÚ l…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙, ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±…… ®…  ∂…I…EÚ +x™… ∫E⁄Ú±… ∫…‰ §…Ω÷˛i…
EÚ®… Ω˲*
(9) M…÷V…Æ˙…i… ®… §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ ®… ∂……±…… |…¥…‰∂……‰i∫…¥… ®…x……™…‰ V……i…‰ Ω˲Δ* ±…‰ EÚx…

§……±…EÚ ∫E⁄Ú±… ®…  ]ıE‰Ú +…ËÆ˙ |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… {…⁄h…« EÚƉ˙ =∫… {…Æ˙ + v…EÚ v™……x…
 n˘™…… x…Ω˛” V……i…… Ω˲* 2006-07 ®… ∫E⁄Ú±… ®… |……l… ®…EÚ ∫i…Æ˙ ™…… x…  EÚ EÚI……-1
∫…‰ EÚI……-5 ®…Â §……±…EÚ…Â {…ΔV…“EÚÆ˙h… EÚ… |…®……h… 105.35 |… i…∂…i… l…… ±…‰ EÚx… ¥…Ω˛
EÚI……-6 +…ËÆ˙ EÚI……-7 ®…Â 54.24 |… i…∂…i… ™…… x… EÚ“ ±…M…¶…M… +…v…… Ω˛…‰ M…™……
l……* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚI…… 7 i…EÚ {…g¯i…‰ {…g¯i…‰ §…SS…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… +…v…“ Ω˛…‰ V……i…“ Ω˲*
(10) ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… ®…÷Œ∫±…®…… EÚ… + v…EÚ  ¥…EÚ…∫…
Ω÷˛+… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* ±…‰ EÚx… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… E‰Ú ∫…⁄S…EÚ…ΔEÚ E÷ÚUÙ +±…M…
Ω˛“ EÚΩ˛i…‰ Ω˲Δ* 2001 EÚ“ V…x…M…h…x…… +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… ®…÷Œ∫±…®…… EÚ“ +…§……n˘“
9.06 |… i…∂…i… l…“ ±…‰ EÚx… 2006-07 ®… EÚI……-1 ∫…‰ EÚI……-5 ®… ®…÷Œ∫±…®… §……±…EÚ…Â
EÚ… |…®……h… 4.11 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙ EÚI……-6 +…ËÆ˙ EÚI……-7 ®…Â ¥…Ω˛ 4.25 |… i…∂…i…
l……*
(11) ∫E⁄Ú±…  §…“S… ®…Â Ω˛“ UÙ…‰c˜ n‰˘x…‰ EÚ… |…®……h… EÚI……-5 i…EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… EÚ®…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §…V……™… §…g¯… l……* 2003-04 ®…Â ¥……‰ 4.30 |… i…∂…i… l……, =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú
¥…π…« ®… ¥……‰ 4.30 Ω˛“ l……, ±…‰ EÚx… 2005-07 ®… ¥……‰ 5.75 |… i…∂…i… Ω÷˛+… l……*
(12) ∫E⁄Ú±… ®… BEÚ Ω˛“  ∂…I…EÚ Ω˛…‰ B‰∫…“ ∫E⁄Ú±…… EÚ… |…®……h… ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
§…Ω÷˛i… Ω˲* 2003-04 ®… B‰∫…“ 12.93 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±… l…“ +…ËÆ˙ 2006-07 ®… ¥……‰
11.76 |… i…∂…i… Ω÷˛+… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚI……-1 ∫…‰ EÚI……-7 ®… {…g¯…x…‰¥……±……  ∂…I…EÚ
BEÚ Ω˛“ Ω˛…‰ B‰∫…“ ∫E⁄Ú±…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… 2006-07 ®… 4489 l…“* <∫… ∫E⁄Ú±…… ®…Â
 ¥…t…l…‘ C™…… {…g¯i…‰ Ω˛…ÂM…‰ ™…Ω˛ BEÚ §…c˜… |…∂x… Ω˲*
(13) {…CEÚ… ®…EÚ…x…¥……±…“ |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±……Â EÚ… |…®……h… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 200405 ®…Â 76.05 |… i…∂…i… l……, =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â ¥…Ω˛ 79.50 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙
2006-07 ®…Â ¥…Ω˛ 81.10 |… i…∂…i… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙, ±…M…¶…M… {……ƒS…¥…Â ¶……M… EÚ“
|……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±… {…CE‰Ú ®…EÚ…x…  §…x…… Ω˛“ S…±…i…“ l…“*
(14) ∫E⁄Ú±… ®…Â  V…i…x…‰ ¥…M…« ™…… EÚI…… Ω˛…‰ =i…x…‰ ¥…M…«J…Δb˜ Ω˛…‰x…‰ S…… Ω˛B* ±…‰ EÚx…
B‰∫…… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… x…Ω˛” Ω˲* 2004-05 ®… EÚI……-1 ∫…‰ EÚI……-5 EÚ“ ∫E⁄Ú±……Â
®…Â 2.5 ¥…M…«J…Δb˜ l…‰* =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â 2.6 i…l…… =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â 2.8
|… i…∂…i… ¥…M…«J…Δb˜ Ω˛“ l…‰*

146

147

(15) EÚI……-1 ∫…‰ EÚI……-5 EÚ“ ∫E⁄Ú±……Â ®…Â i…“x… ™…… i…“x… ∫…‰ EÚ®…  ∂…I…EÚ Ω˛…‰
B‰∫…“ ∫E⁄Ú±… EÚ… |…®……h… M…÷V…Æ˙…i… ®… 2005-06 ®… 42.12 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛
2006-07 ®…Â 41.65 |… i…∂…i… l……*
(16) {…“x…‰ E‰Ú {……x…“ EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… i……‰ ∫…¶…“ ∫E⁄Ú±…… ®…Â Ω˛…‰i…“ Ω˛“ Ω˲, B‰∫…“ v……Æ˙h……
EÚÆ˙ ±…“ V……i…“ Ω˲ ±…‰ EÚx… ¥……∫i… ¥…EÚi…… E÷ÚUÙ +…‰Æ˙ Ω˛“ Ω˲* 2004-05 ®… 77.65
|… i…∂…i… ∫E⁄Ú±…… ®… B‰∫…“ ¥™…¥…∫l…… l…“, V…§…  EÚ 2006-07 ®… 85.60 |… i…∂…i…
∫E⁄Ú±…… ®… ™…Ω˛ ¥™…¥…∫l…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ ±…M…¶…M… 5495 ∫E⁄Ú±…… ®… {…“x…‰ E‰Ú {……x…“
EÚ“ ¥™…¥…∫l…… x…Ω˛” Ω˲*
(17) M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 2004-05 ®…Â  ∫…°«Ú 50.70 |… i…∂…i… |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±……Â
®… ∂……ËS……±…™… l…‰* =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… ¥…Ω˛ |…®……h… 57.26 |… i…∂…i… +…ËÆ˙ 200607 ®… ¥…Ω˛ |…®……h… 67.07 |… i…∂…i… Ω÷˛+…* <∫… |…EÚ…Æ˙ ±…M…¶…M… BEÚ  i…Ω˛…<« ∫E⁄Ú±……Â
®… ∂……ËS……±…™… x…Ω˛“Δ ΩÈ˛* ±…c˜EÚ“+… E‰Ú  ±…B +±…M… ∂……ËS……±…™… Ω˛…‰ B‰∫…“ ∫E⁄Ú±…… EÚ…
|…®……h… ¶…“ 2006-07 ®…Â 61.41 |… i…∂…i… l……* 2006-07 ®…Â 78.02 |… i…∂…i…
∫E⁄Ú±…… ®… EÚ®{……=xb˜ ¥……ϱ… l…“!
(18) ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… §…Ω÷˛i… Ω˛“ <-M…¥…x…«x∫… ®… ®……x…i…… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… V……i……
Ω˲* ±…‰ EÚx… 2004-05 ®…  ∫…°«Ú 10.33 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±…… ®… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ l…‰* ™…Ω˛
|…®……h… =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… §…g¯EÚÆ˙ 15.76 Ω÷˛+… +…ËÆ˙ 2006-07 ®… ¥……‰
24.03 |… i…∂…i… Ω÷˛+…* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ n‰˘J… i……‰ S……Ël…‰ ¶……M… ∫…‰ ¶…“ EÚ®… |……l… ®…EÚ
∫E⁄Ú±…… ®… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ Ω˲, B‰∫…… EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*
(19) M…÷V…Æ˙…i… ®… 2006-07 ®… 61.86 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±…… ®…Â Ω˛“ Ɖ˙®{… l…‰  EÚ
 V…∫…∫…‰  ¥…EÚ±……ΔM… §……±…EÚ +…ËÆ˙  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ…‰ {…Ω÷Δ˛S…x…‰ ®…Â ∫…Æ˙±…i…… Æ˙Ω‰* ®…v™……Ω˛x…
¶……‰V…x… ±…M…¶…M… ∫…¶…“ ∫E⁄Ú±…… ®…  n˘™…… V……i…… Ω˲ ±…‰ EÚx… Æ˙∫……‰<« P…Æ˙ E‰Ú  ±…B ∂…‰b˜
 ∫…°«Ú 38.68 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±…… ®…Â Ω˛“ l…‰*
(20) M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚx™……  ∂…I…… {…Æ˙ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛k¥… n‰˘i…“ Ω˲ |……v……x™…
n‰˘i…“ Ω˲, B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* ±…‰ EÚx… Ω˛EÚ“EÚi… i……‰ n‰˘J……‰* EÚI……-1 ∫…‰ EÚI……-5 ®…Â
±…c˜EÚ“+…Â E‰Ú {…ΔV…“EÚÆ˙h… EÚ… |…®……h… 2006-07 ®…Â 46.01 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙
EÚI……-6 ∫…‰ EÚI……-8 ®…Â ¥……‰ 44.68 |… i…∂…i… l……*

 ∂…I…… ®……x…¥…  ¥…EÚ…∫… EÚ… BEÚ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« +ΔM… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…“ ±…B ®……x…¥…
 ¥…EÚ…∫… ∫…⁄S…EÚ…ΔEÚ ®… ¥…Ω˛ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ∫l……x… {…Æ˙ Ω˲* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ®…  ∂…I…h… E‰Ú
§……Ɖ ®… +…ËÆ˙ J……∫… EÚÆ˙E‰Ú |……l… ®…EÚ  ∂…I…… E‰Ú I…‰j… ®… ¶…“ + i… ±……{…Æ˙¥……Ω˛“ §…Æ˙i…“
V……i…“ Ω˲*  ∂…I…… I…‰j… ®… §…c˜…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ §…c˜“-§…c˜“ §……i… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚÆ˙i…“ Ω˲ ±…‰ EÚx… Ω˛…±… Ω“˛ ®… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚ“ Œ∫l… i… E‰Ú
∫…Δn˘¶…« ®… V……‰ +Ω˛¥……±… |… ∫…r˘  EÚ™…… M…™…… Ω˲ ¥…Ω˛ M…÷V…Æ˙…i… ®… |……l… ®…EÚ  ∂…I…… EÚ“
V……‰ +¥…n˘∂…… Ω÷˛<« Ω˲ =∫…EÚ…‰ n˘∂……«i…… Ω˲*  ∂…I…… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ±…B +…Ët…‰ M…EÚ
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú  V…i…x…… |……l… ®…EÚ  ¥…π…™… x…Ω˛“Δ Ω˲ ™…Ω˛  b˜Œ∫]≈ıC]ı <x°Ú®…Ê∂…x… ∫…“∫]ı®…
+…‰x… BV™…÷E‰Ú∂…x… (b˜“+…Æ˙<B∫…<) ∫…‰  Æ˙{……‰]«ı ∫…‰ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫E⁄Ú±… §…“S… ®… UÙ…‰c˜ n‰˘x…‰ EÚ… |…®……h… §…Ω÷˛i… Ω˛“ >ƒS…… Ω˲, J……∫…
EÚÆ˙E‰Ú EÚI……-5 E‰Ú §……n˘ EÚI…… 6 ∫…‰ EÚI……-8 ®… 2010-11 ®…Â Ω˛“ 23.30 |… i…∂…i…
 ¥…t…l…‘ ∫E⁄Ú±… §…“S… ®… UÙ…‰b˜EÚÆ˙ S…±…‰ M…™…‰ l…‰* ¥…Ë∫…‰, ™…Ω˛ |…®……h… EÚI……-1 ∫…‰ EÚI……5 ®…  ∫…°«Ú 2.99 |… i…∂…i… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙, EÚI……-5 E‰Ú §……n˘ Ω˛“ + v…EÚ ®……j…… ®…Â
§…SS…‰ ∫E⁄Ú±… UÙ…‰c˜ n‰˘i…‰ ΩË˛Δ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… Ω˲* C™…… ™…Ω˛ {… Æ˙Œ∫l… i… ÀS…i……V…x…EÚ x…Ω˛”
Ω˲? M…÷V…Æ˙…i… ®…  ∂…I…h… EÚ…  x…V…“EÚÆ˙h… + v…EÚ ®……j…… ®… Ω÷˛+… Ω˲ +…ËÆ˙ |……l… ®…EÚ
 ∂…I…h… i……‰ <∫… ®… ∫…‰  §…±…E÷Ú±… ¶…“ ®…÷HÚ x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±…… EÚ“
∫…ΔJ™…… 2010-11 ®… 33,552 l…“ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ <∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… 33,496 Ω÷˛<«*
<∫… |…EÚ…Æ˙ 56 ∫E⁄Ú±…… EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<«* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ E÷Ú±… ∫E⁄Ú±…… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±……Â
EÚ… ™……‰M…n˘…x… 2010-11 ®…Â 82.34 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ <∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â
EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ 81.81 |… i…∂…i… Ω÷˛+…*
 x…V…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∫…§…⁄i… l……‰c‰˜ +±…M… ∞¸{… ®… ¶…“  ®…±…i…‰ Ω˲Δ* M…÷V…Æ˙…i… ®… 201011 ®…  x…V…“ ∫E⁄Ú±…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… 9,194 l…“Δ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… §…g¯EÚÆ˙
7.444 Ω÷˛<«* <∫… |…EÚ…Æ˙, BEÚ Ω˛“ ¥…π…« ®… J……x…M…“ ∫E⁄Ú±… ∫…®…O… Æ˙…V™… ®… 250
 V…i…x…“ §…g¯“* E÷Ú±… ∫E⁄Ú±…… ®…  x…V…“ ∫E⁄Ú±…… EÚ“ ∫…ΔJ™…… ¶…“ §…g¯i…“ V……i…“ Ω˲*

148

149

44.
M…÷V…Æ˙…i… ®… |……l… ®…EÚ  ∂…I…… ®…  x…V…“EÚÆ˙h… EÚ“ Ω˛¥……

2009-10 ®…Â ™…Ω˛ 16.31 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â 17.65
|… i…∂…i… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ 2012-13 ®… i……‰ ¥……‰ 18.18 |… i…∂…i… Ω÷˛+…*
V……‰  x…V…“ ∫E⁄Ú±… Ω˲ =∫…®… ¶…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…Ω˛…™… |……{i… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ∫E⁄Ú±…
 ∫…°«Ú 1.72 |… i…∂…i… Ω˲ +…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“  §…±…E÷Ú±… ∫…Ω˛…™… x… |……{i… EÚÆ˙x…‰¥……±…“
∫E⁄Ú±… 16.46 |… i…∂…i… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ±……‰M…… E‰Ú  ±…B  ∂…I……
®…Ωƒ˛M…“ EÚÆ˙ n˘“ ™…Ω˛ ¶…“ BEÚ Ω˛EÚ“EÚi… Ω˲*
+ ¶…¶……¥…EÚ +{…x…‰ §…SS……Â EÚ…‰ {…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B  x…V…“ ∫E⁄Ú±… ®…Â Æ˙J…x…‰ EÚ“ ∫……‰S…
Æ˙J…i…‰ ΩË˛Δ C™…… EÚ  x…V…“ ∫E⁄Ú±…… ®… EÚ®…-∫…‰-EÚ®… §……±…EÚ…Â EÚ…‰ §…Ë`ˆx…‰ E‰Ú  ±…B {…⁄Ɖ˙ EÚI…
i……‰ Ω˲Δ* M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±… ®… 2009-10 ®… 5.2, 2011-12 ®… 5.3 +…ËÆ˙
2011-12 ®… 5.5 ¥…M…« l…‰, V…§… EÚ  x…V…“ ∫E⁄Ú±…… ®… <∫…“ ¥…π…« n˘Æ˙®™……x… ¥…M……Ê EÚ“
∫…ΔJ™…… GÚ®…∂…& 8.5., 8.8 +…ËÆ˙ 9.5 l…“*
+…V… B‰∫…“ {… Æ˙Œ∫l… i… ={…Œ∫l…i… Ω÷˛<« Ω˲  EÚ +x…÷n˘… x…i…  x…V…“ ∫E⁄Ú±… ∫…‰ V™……n˘…
∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±……‰Δ ®…  ¥…t…l…‘ {…g¯i…‰ Ω˲Δ* 2011-12 ®… EÚI……-1 ∫…‰ EÚI……-5 ®…Â
+x…÷n˘… x…i… ∫E⁄Ú±… ®…Â 1.60 |… i…∂…i… +…ËÆ˙ ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±……Â ®…Â 26.38 |… i…∂…i…
 ¥…t…l…‘ {…g¯i…‰ l…‰* EÚI……-6 ∫…‰ EÚI……-8 ®…Â ™…Ω˛ |…®……h… GÚ®…∂…: 3.06 |… i…∂…i… +…ËÆ˙
26.88 |… i…∂…i… l……* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +{…x…“ ∫E⁄Ú±… +…ËÆ˙ +x…÷n˘… x…i… ∫E⁄Ú±…… EÚ“ Œ∫l… i…
 §…M……c˜ Æ˙Ω˛“ Ω˲ +…ËÆ˙  x…V…“ ∫E⁄Ú±…… EÚ…‰ =k…‰V…x… n‰˘ Æ˙Ω˛“ Ω˲ ™…Ω˛ {… Æ˙h……®… Ω˲*
∫E⁄Ú±… i……‰ <∫…‰ Ω˛“ EÚΩ˛… V……i…… Ω˲ x…  EÚ V…Ω˛…ƒ  ¥…t…l…‘ §…Ë`ˆEÚÆ˙ {…g‰¯ B‰∫…‰ ¥…M…«J…Δb˜
Ω˛…‰? <∫…  ¥…π…™… ®… M…÷V…Æ˙…i… §…Ω÷˛i… Ω˛“  {…UÙb˜… Ω˲* |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…… ®… 2009-10
®… +…Ë∫…i…x… 2.7 ¥…M…«J…Δb˜ l…‰ +…ËÆ˙ ™…‰ 2011-12 ®… 2.8 l…‰* ™…Ω˛…ƒ |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…
EÚ… +l…« EÚI……-5 i…EÚ EÚ“ ∫E⁄Ú±… B‰∫…… Ω˛…‰i…… Ω˲* {……ΔS… EÚI…… E‰Ú  ±…B {……ƒS… ¥…M…«J…Δb˜
i……‰ Ω˛…‰x…‰ Ω˛“ S…… Ω˛B* ™…Ω˛ ¶…“ ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… x…Ω˛” Ω˲*
∫…Δ{…⁄h…« |……l… ®…EÚ  ∂…I…h… EÚI……-8 i…EÚ EÚ… Ω˲* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…¶…“
∫E⁄Ú±…… ®… +…`ˆ ¥…M…«J…Δb˜ x…Ω˛” Ω˲* 2009-10 ®… 5.7, 2010-11 ®… 5.9 +…ËÆ˙
2011-12 ®… 6.2 ¥…M…«J…Δb˜ l…‰* ™…… x…  EÚ EÚI……-6,7 +…ËÆ˙ 8 ®… ¶…“ {… Æ˙Œ∫l… i…
J…Æ˙…§… Ω˛“ Ω˲*

|……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…… ®… V…Ë∫…‰ ¥…M…«J…Δb˜ Ω˛…‰x…‰ V…∞¸Æ˙“ Ω˲ ¥…Ë∫…‰  ∂…I…EÚ ¶…“ Ω˛…‰x…‰
V…∞¸Æ˙“ Ω˲*  ∂…I…EÚ Ω˛…‰ i……‰ ¥…‰ {…g¯…™…‰ +…ËÆ˙ §……±…EÚ {…g‰¯* M…÷V…Æ˙…i… ®… EÚI……-5 i…EÚ
EÚ“ ∫E⁄Ú±… ®…Â ∫…‰ 2009-10 ®…Â 3.47 |… i…∂…i…, 2010-11 ®…Â 2.16 |… i…∂…i… +…ËÆ˙
2011-12 ®… 1.93 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±…… ®…  ∫…°«Ú BEÚ Ω˛“  ∂…I…EÚ l…‰* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛
Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ ±…M…¶…M… 646 ∫E⁄Ú±…… ®… BEÚ Ω˛“  ∂…I…EÚ {……ƒS… EÚI…… E‰Ú  ¥…t…l…‘+…ÂÂ
EÚ…‰ {…g¯…i…… Ω˲* ™…Ω˛ ®…÷®… EÚx… Ω˛“ x…Ω˛“Δ Ω˲* ™…… x…  EÚ <∫… ∫E⁄Ú±…… ®… {…g¯…<« Ω˛…‰i…“ Ω˛“
x…Ω˛” Ω˲* <∫…E‰Ú ={…Æ˙…Δi…  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ“ ∫…ΔJ™…… EÚ“ V……‰ Œ∫l… i… Ω˲ ¥…Ω˛  x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲*
(1) EÚI……-8 i…EÚ EÚ“ ∫…¥…« ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±…… ®… 2009-10 ®… +…Ë∫…i…x… 5.6,
2010-11 ®…Â 5.9 +…ËÆ˙ 2011-12 ®…Â 6.2  ∂…I…EÚ l…‰* ™…… x… EÚ“ 8 EÚI…… E‰Ú  ±…B
8  ∂…I…EÚ Ω˛…‰x…‰ S…… Ω˛B ±…‰ EÚx… B‰∫…“ Œ∫l… i… BEÚ ¶…“ ¥…π…« ®… x… l…“*
(2) ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… +x…÷n˘…x… ±…‰i…“ ∫E⁄Ú±…… ®… ¶…“ {… Æ˙Œ∫l… i…  §…M…c˜“ Ω˲* 200910 ®… |… i… ¥™… HÚ 8  ∂…I…EÚ l…‰* §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… ¥…Ω˛ EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ 6.5 Ω÷˛B +…ËÆ˙
=∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®… ¥…Ω˛ 5.7 Ω÷˛B*  ∂…I…EÚ  x…¥…fik… Ω˛…‰i…… Ω˲, ±…‰ EÚx… x…™…“  x…™…÷ HÚ
Ω˛…‰i…“ Ω“ x…Ω˛” Ω˲ <∫…EÚ… ™…Ω˛ |…®……h… Ω˲*
(3)  x…V…“ ∫E⁄Ú±…… ®… <∫…“ ¥…π…« n˘Æ˙®™……x… +…Ë∫…i…x… 8.9,8.8 +…ËÆ˙ 9.0
 ∂…I…EÚ l…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙, +M…Æ˙  x…V…“ ∫E⁄Ú±……Â ®…Â  ∂…I…EÚ Ω˛…‰ +…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ™……
+x…÷n˘… x…i… ∫E⁄Ú±…… ®…  ∂…I…EÚ Ω˛“ x… Ω˛…‰ i……‰ ®……i……- {…i…… EËÚ∫…‰ +{…x…‰ §…SS…… EÚ…‰ <∫…®…Â
{…g¯x…‰ ¶…‰V…‰?
n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±… ∫…‰  x…V…“ ∫¥… x…¶…«Æ˙ ∫E⁄Ú±… ®… V™……n˘…  ¥…t…l…‘
∫…ΔJ™…… Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* 2011-12 ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±…… ®… 2010-11 ®… |… i…  ∂…I…EÚ
±…M…¶…M… 30  ¥…t…l…‘ l…‰*
M…÷V…Æ˙…i… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ EÚÆ˙…Æ˙“  ∂…I…EÚ…‰Δ EÚ“  x…™…÷ HÚ =vv…b˜ ¥…‰i…x… ∫…‰ EÚ“ Ω˲*
=x…EÚ“ ∫…ΔJ™……  n˘x… §…  n˘x… §…g¯ M…<« Ω˲* 2010-11 ®… =x…EÚ… |…®……h… 2.75 |… i…∂…i…
l…… +…ËÆ˙ §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â ™…Ω˛ |…®……h… 6.87 |… i…∂…i… Ω˛…‰ M…™……* +x…÷n˘… x…i… ∫E⁄Ú±……Â
®…Â ¶…“ ™…Ω˛ |…®……h… 4.73 |… i…∂…i… ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 6.91 |… i…∂…i… Ω˛…‰ M…™……* ∫¥… x…¶…«Æ˙
∫E⁄Ú±…… ®… i……‰ ™…Ω˛ |…®……h… 5.63 |… i…∂…i… ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 9.31 |… i…∂…i… Ω÷˛+…*

150

151

 ¥… ¶…z… ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ…‰ +¶……¥… ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±……Â EÚ…‰ {…“ c˜i…
EÚÆ˙i…… Ω˲* =x…EÚ“  ¥…M…i…  x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲:(1) ±…c˜EÚ…Â E‰Ú  ±…B ∂……ËS……±…™… ¥™…¥…∫l…… Æ˙J…x…‰¥……±…“ EÚI……-5 i…EÚ EÚ“
∫E⁄Ú±… 54.27 |… i…∂…i… Ω˛“ l…“, V…§…  EÚ ±…c˜ EÚ™…… E‰Ú  ±…B ∂……ËS……±…™… EÚ“
¥™…¥…∫l…… 99.55 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±……Â ®…Â l…“*
(2) 2011-12 ®… 89.53 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±…… ®… I…‰j…  n˘¥……Æ˙ (§……=xb≈˜“ ¥……ϱ…)
§…x……™…“ M…<« l…“*
(3)  ∫…°«Ú 18.53 |… i…∂…i… |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±……Â ®…Â EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ l…‰ +…ËÆ˙ 75.45
|… i…∂…i… =SS… |……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±……Â ®…Â EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ l…‰*
(4) 73.97 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±…… ®… 2011-12 ®… J…‰±…E⁄Ún˘ E‰Ú  ±…B ®…Ën˘…x…… EÚ“
¥™…¥…∫l…… l…“*
(5) ®…v™……Ω˛¬x… ¶……‰V…x… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B Æ˙∫……‰<«P…Æ˙ EÚ… ∂…‰b˜ Ω˛…‰x…… V…∞¸Æ˙“ Ω˲*
2011-12 ®…Â EÚI……-1 ∫…‰ EÚI……-8 EÚ“ 44.83 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±……Â ®…Â Æ˙∫……‰<«P…Æ˙ E‰Ú
∂…‰b˜ l…‰ +…ËÆ˙ EÚI……-1 ∫…‰ EÚI……-5 EÚ“ 39.45 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±……Â ®…Â Æ˙∫……‰<«P…Æ˙ ®…‰ ∂…‰b˜
l……* <∫… |…EÚ…Æ˙ ®…v™……Ω˛¬x… ¶……‰V…x… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B {…⁄h…«i…: ∫…÷ ¥…v…… x…Ω˛” Ω˲*
(6) M…÷V…Æ˙…i… ®… ±…M…¶…M… 10 |… i…∂…i… ∫E⁄Ú±…… ®… i……‰ ®…v™……Ω˛¬x… ¶……‰V…x…  n˘™……
x…Ω˛” V……i…… Ω˲*

152

45.
Æ˙…V™… E‰Ú +…Æ˙…‰M™… E‰Úxp˘ EÚ“ Œ∫l… i…  §…M…c˜“ Ω˲,
∫…÷v…Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +{…x…‰ §…V…]ı ®…‰Δ +…Æ˙…‰M™… I…‰j… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… I…‰j…
®… J…S…« EÚÆ˙i…“ Ω˲* V…§… EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… +…Æ˙…‰M™… EÚ“ +…ËÆ˙ J……∫… EÚÆ˙E‰Ú ®… Ω˛±……+…‰Δ
i…l…… §……±…EÚ…Â E‰Ú {……‰π…h… EÚ“ Œ∫l… i… + v…EÚ J…Æ˙…§… Ω˲ i…§… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…Æ˙…‰M™…
E‰Ú §……Ɖ˙ ®… EËÚ∫…‰  EÚi…x…… J…S…« EÚÆ˙i…“ Ω˲ ¥…Ω˛ V……ƒS…x…… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« §…x… M…™…… Ω˲* <∫…E‰Ú
 ¥…π…™… EÚ“ E÷ÚUÙ  ¥…M…i…  x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲:
(1) +…Æ˙…‰M™… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… E‰Ú {…“U‰Ù Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 2009-10
®… 290 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚. EÚ… J…S…«  EÚ™…… Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 2013-14 ®… Ø˚. 1.756
EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« EÚ… +Δn˘…V……  EÚ™…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙, {……ƒS… ¥…π…« ®… ±…M…¶…M… ∫……b‰˜ {……ƒS…
M…÷x…… §…g¯…‰i…Æ˙“ (¥…fi r˘) Ω÷˛<« Ω˲* ™…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ §…c˜“ ¥…fi r˘ EÚΩ˛“ V……i…“ Ω˲* 2012-13
®…Â +…Æ˙…‰M™… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… E‰Ú  ±…B Ø˚. 1,262 EÚÆ˙…‰c˜ E‰Ú J…S…« EÚ… ∫…÷v……Æ˙
 EÚ™…… Ω÷˛+… +Δn˘…V… Æ˙J…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙,=∫…®… M…i… ¥…π…« ∫…‰ 40 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘
EÚ“ M…<« Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ±……‰M…… EÚ… +…Æ˙…‰M™… ∫…÷v……Æ˙x…‰ ®… ®…x… §…x……EÚÆ˙ J…b˜“ Ω÷˛<« Ω˲ B‰∫……
<∫…∫…‰ {…i…… S…±…i…… Ω˲*
(2) n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ∫…®……V… EÚ±™……h… +…ËÆ˙ {……‰π…h… B‰∫…‰ ∂…“π…«EÚ +Δi…M…«i… Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…Æ˙…‰M™… ∫…÷v……Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B J…S…« EÚÆ˙i…“ Ω˲* 2009-10 ®… ™…Ω˛ J…S…« Ø˚. 116
EÚÆ˙…‰b˜ l…… ±…‰ EÚx… 2013-14 ®… ¥……‰ 210 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. EÚ… Ω˛…‰M…… B‰∫…… +Δn˘…V……  EÚ™……
M…™…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙, =∫…®… ±…M…¶…M… 60 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« B‰∫…… EÚΩ˛… V……i……
Ω˲* V…§… EÚ 2012-13 ®… ∫…÷v……Æ˙  EÚ™…‰ Ω÷˛B +Δn˘…V… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ ™…Ω˛ J…S…« Ø˚. 564
EÚÆ˙…‰b˜ Ω˛…‰x…‰¥……±…… Ω˲* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ i……‰ ™…Ω˛ J…S…« +…v…‰ ∫…‰ ¶…“ EÚ®… Ω˛…‰ M…™……* <∫…EÚ…
+l…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ={…Æ˙ V……‰ ¥…fi r˘  n˘J……<« n‰˘i…“ Ω˲ =∫…®… ∫…‰ V™……n˘…i…Æ˙ ¥…fi r˘ <∫… EÚ]ı…Ëi…“
®… ∫…‰ §…Æ˙…§…Æ˙˙ Ω˛…‰i…“ Ω˲*
(3) M…÷V…Æ˙…i… ®…Â |……l… ®…EÚ +…Æ˙…‰M™… E‰Úxp˘ EÚ“ ∫…ΔJ™…… 2005-06 ®…Â 1072
153

l…“ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ 2011-12 ®… §…g¯EÚÆ˙ 1158 Ω÷˛<« l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙, =∫…®… ∫……i… ¥…π…« ®…Â
86 EÚ… §…g¯…¥…… Ω÷˛+… Ω˲* Ω˛Æ˙ ∫……±… ®… Æ˙…V™… ®… ±…M…¶…M… 10 ±……J… EÚ“ +…§……n˘“
§…g¯i…“ Ω˲* 2005-06 ®… ±…M…¶…M… 5.5 EÚÆ˙…‰b˜ EÚ“ +…§……n˘“ l…“ +…ËÆ˙ i…§… 51,300
EÚ“ |… i… +…§……n˘“ BEÚ |……l… ®…EÚ +…Æ˙…‰M™… E‰Úxp˘ l……* +…V… 2011-12 ®… UÙ& EÚÆ˙…‰c˜
EÚ“ +…§……n˘“ Ω÷˛<« i…§… 56,100 EÚ“ |… i… V…x…∫…ΔJ™…… BEÚ |……l… ®…EÚ +…Æ˙…‰M™… E‰Úxp˘
Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ ΩΔ˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ {… Æ˙∫l… i… ∫…÷v…Æ˙“ x…Ω˛” ±…‰ EÚx…  §…M…c˜“ B‰∫…… EÚΩ˛
∫…EÚi…‰ Ω˲*
Æ˙…V™… ®…Â ∫……®…⁄ Ω˛EÚ +…Æ˙…‰M™… E‰Úxp˘…Â EÚ“ ∫…ΔJ™…… 2005-06 ®…Â 273 l…“ +…ËÆ˙
¥…Ω˛ §…g¯EÚÆ˙ 2011-12 ®… 318 Ω÷˛<« * <∫… |…EÚ…Æ˙, ±…M…¶…M… 2.02 ±……J… EÚ“
V…x…∫…ΔJ™…… E‰Ú  ±…B BEÚ ∫……®…⁄ Ω˛EÚ +…Æ˙…‰M™… E‰Úxp˘ l…… V……‰ +§… 2.04 ±……J… EÚ“
V…x…∫…ΔJ™…… E‰Ú  ±…B BEÚ Ω÷˛+…* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“ {… Æ˙Œ∫l… i…  §…M…c˜“ Ω˲ B∫…… EÚΩ˛…
V……™…‰M……* ¥…Ë∫…‰, 34 E‰Úxp˘… EÚ“ ∫…ΔJ™…… 7,274 Ω˛“ l…“ +…ËÆ˙ ¥……‰ <i…x…“ Ω˛“ Ω˲* <∫…®…Â
EÚ…‰<« ¶…“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« x…Ω˛” Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙, {…Ω˛±…‰ 7,561 EÚ“ |… i… V…x…∫…ΔJ™…… BEÚ
34 E‰Úxp˘ l…… +…ËÆ˙ +§… ¥…Ω˛ 8,635 EÚ“ |… i… V…x…∫…ΔJ™…… BEÚ ={…E‰Úxp˘ Ω˲* <∫…
|…EÚ…Æ˙ <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ {… Æ˙Œ∫l… i…  §…M…c˜“ Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ Ω˲Δ*
(5) §…SS…… E‰Ú {……‰π…h… E‰Ú  ±…B BEÚ +i™…Δi… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« EÚ…™…«GÚ®… ΩË˛Δ ®…v™……ºx…
¶……‰V…x… ™……‰V…x……* <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B 2011-12 ®…Â Ø˚. 528.53 EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…«
EÚ“ ¥™…¥…∫l…… Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ J…S…« Ø˚. 472.53 EÚÆ˙…‰b˜ Ω÷˛+… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙ +Δn˘…V…
∫…‰ ±…M…¶…M… Ø˚. 56 EÚÆ˙…‰c˜  V…i…x…… J…S…« EÚ®… Ω÷˛+… l……* 2012-13 ®… Ø˚. 635.0
EÚÆ˙…‰b˜ E‰Ú J…S…« EÚ… Ω˛“ J…S…« ®…v™……ºx… ¶……‰V…x… ™……‰V…x…… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… M…™…… l……
±…‰ EÚx… ¥…π…« E‰Ú |…l…®… x……Ë ®… Ω˛x…‰ ®… ®……j… 368.50 EÚÆ˙…‰c˜ EÚ… Ω˛“ J…S…« Ω÷˛+… l……*
 ¥…t…l…‘+… EÚ“ ∫…ΔJ™…… §…g¯“ Ω˛…‰ ±…‰ EÚx… ®…v™……ºx… ¶……‰V…x… ™……‰V…x…… EÚ… J…S…« EÚ®… Ω˛…‰
™…Ω˛ EËÚ∫…‰ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲?
(6) 2011-12 ®…Â ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +∫{…i……±… +…ËÆ˙ +…Æ˙…‰M™… E‰Úxp˘ ®…Â 3.09 EÚÆ˙…‰c˜
®… Æ˙V…… x…‰ §……Ω˛Æ˙ E‰Ú M…Æ˙“§…… E‰Ú ∞¸{… ®… ∫……Æ˙¥……Æ˙ ±…“ l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙, Æ˙…V™… EÚ“ 50
|… i…∂…i… |…V…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +…Æ˙…‰M™… ∫…‰¥……+… EÚ… ±……¶… ±…‰i…“ Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… V……™…‰M……*
+M…Æ˙ Æ˙…V™… E‰Ú ∫…¶…“ ±……‰M… BEÚ ∫……±… ®… §…“®……Æ˙ x…Ω˛” {…c˜i…‰ Ω˲ B‰∫…… ®……x… ±…‰ i……‰

§…“®……Æ˙ {…b˜x…‰¥……±…‰ ±……‰M…… ®… ∫…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ + v…EÚ ®……j…… ®… ±……‰M… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +…Æ˙…‰M™…
∫…‰¥……+… EÚ… ±……¶… ±…‰i…‰ Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ Ω˲* i…§… <∫… ∫…‰¥……+… EÚ“ M…÷h…¥…k…… ∫…÷v…Ɖ˙
™…‰ V…∞¸Æ˙“ Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ®… E÷Ú±… 50,226 +…ƒM…x…¥……b˜“ E‰Úxp˘ ΩÈ˛* x…¥…®§…Æ˙-2012 i…EÚ
44.50 ±……J… ±……¶……l…‘™……Â EÚ…‰ <∫… E‰Úxp˘ u˘…Æ˙… ∫…®…… ¥…π]ı EÚÆ˙x…‰ EÚ… ±…I™… l……
±…‰ EÚx… 91 |… i…∂…i… +l……«i…¬ 40.76 ±……J… ±……‰M…… EÚ…‰ Ω˛“ ∫…®…… ¥…π]ı  EÚ™…… M…™……
l……*
={…Æ˙…‰HÚ Ω˛EÚ“EÚi…… ∫…‰ ™…Ω˛ EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ ΩË˛Δ  EÚ J…S…« ∫…‰ ∫…Δ§…Δv… Ω˲ ¥…Ω˛…ƒ i…EÚ Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…Æ˙…‰M™… E‰Ú  ±…B J…S…« §…g¯… Æ˙Ω˛“ Ω˲ ±…‰ EÚx… O……®…“h… I…‰j…… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ J…S…«
 V…i…x…… §…g¯x…… S…… Ω˛B =i…x…… §…g¯… x…Ω˛” Ω˲* +l……«i…¬  V…i…x…… + v…EÚ J…S…« Ω˛…‰x……
S…… Ω˛B l…… =i…x…… J…S…« Ω÷˛+… x…Ω˛” Ω˲*

154

155

M…÷V…Æ˙…i… ®…  ¥…EÚ…∫… §…Ω˛÷i… Ω÷˛+… i…l…… +x™… Æ˙…V™…… ∫…‰ ™…Ω˛ §…Ω˛÷i… +…M…‰ Ω˲, i…l……
n‰˘∂… EÚ…‰  ¥…EÚ…∫… EÚ… ®……M…«  n˘J……x…… S……Ω˛i…… Ω˲ B‰∫……  ¶…xx…- ¶…xx… +…ËÆ˙ +±…M…+±…M… i…Æ˙Ω˛ EÚ… §……‰±…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* ±…‰ EÚx…  ¥…EÚ…∫…  EÚ∫…EÚ… Ω÷˛+… +…ËÆ˙  EÚi…x……
Ω÷˛+… ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« Ω˲*  ¥…EÚ…∫… ¶…“ Ω˛…‰ +…ËÆ˙ E÷Ú{……‰ π…i… ¶…“ §…g‰¯ ™…Ω˛  EÚ∫…
|…EÚ…Æ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˲? B‰∫…… |…∂x…  §…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ®…÷J™… ®…Δj…“ x…“i…“∂…E÷Ú®……Æ˙ x…‰ =`ˆ…™……*
<∫…EÚ… V…¥……§… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“x…‰  n˘™…… Ω˛“ x…Ω˛”, C™…… EÚ M…÷V…Æ˙…i…E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú §……Ɖ˙
®… =`ˆ…™…‰ V……i…‰ |…∂x…… E‰Ú =k…Æ˙ n‰˘x…‰ EÚ“ ÀS…i…… ¥…‰ EÚÆ˙i…‰ x…Ω˛” Ω˲* =x…E‰Ú {……∫… <∫…EÚ…
∫…SS…… =k…Æ˙ Ω˛…‰i…… ¶…“ x…Ω˛” Ω˲*
 ¥…EÚ…∫… EÚ… BEÚ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ®……x…nΔ˘b˜ ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ±……‰M…… EÚ“ ∫¥……∫l™… EÚ“
{… Æ˙Œ∫l… i… ∫…÷v…Ɖ˙* ±…‰ EÚx… +M…Æ˙ ±……‰M…… EÚ… ∫¥……∫l™… x… ∫…÷v…Æ˙… Ω˛…‰ +…ËÆ˙  §…M…c˜… ™……
®…Δn˘ Ω÷˛+… Ω˛…‰ i……‰  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… x…Ω˛” EÚΩ˛… V……™…‰M……* C™…… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ™…Ω˛
∫…®…V… x…Ω˛” {……i…“ Ω˲ ™……  °ÚÆ˙ =x…EÚ…‰ <Æ˙…n˘…{…⁄¥…«EÚ ™…Ω˛ ∫…®…V…x…… x…Ω˛” Ω˲?
M…÷V…Æ˙…i… ®… B˛ x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜√i… x…¥…V……i…  ∂…∂…÷ EÚ“ ∫…ΔJ™…… ®… V…§…Æ˙n˘∫i…
§…f¯…‰i…Æ˙“ (¥…fi r˘) Ω÷˛<« Ω˲* 1998.99 ®… ™…Ω˛ |…®……h… 74.5 |… i…∂…i… l…… +…ËÆ˙
2005.06 ®… §…g¯EÚÆ˙ ™…Ω˛ 81.1 |… i…∂…i… Ω÷˛+… l……* <∫…  ¥…π…™… ®… M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™…
+…Δw…|…n‰˘∂…, +…∫……®…, +…‰ Æ˙∫∫……, ®…‰P……±…™…, E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ +Ø˚h……S…±… |…n‰˘∂… ∫…‰ ¶…“
{…“U‰Ù Ω˲* E‰ÚÆ˙±… ®… ¶…“ 55.7 |… i…∂…i… x…¥…V……i…  ∂…∂…÷ B‰ x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i… Ω˲*
={…Æ˙…Δi…, M…¶…«¥…i…“ ∫j…“+… EÚ“ ¶…“ <i…x…“ Ω˛“ M…Δ¶…“Æ˙ Œ∫l… i… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
1998-99 ®…Â 47.4 |… i…∂…i… M…¶…«¥…i…“ ∫j…“™……ƒ B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i… l…” i…l……
=∫…EÚ… |…®……h… 2005-06 ®… 60.6 |… i…∂…i… Ω÷˛+… l……* <∫…“ |…EÚ…Æ˙, {……Δb÷˜Æ˙…‰M… EÚ…
|…®……h… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §…V……™… §…g¯… l……* <∫…  ¥…π…™… ®…Â ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… EÚx……«]ıEÚ,
+…Δw…|…n‰˘∂…, ®…‰P……±…™…, =k…Æ˙|…n‰˘∂…, +Ø˚h……S…±… |…n‰˘∂…, {…ΔV……§… +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… ∫…‰ §…Ω÷˛i…
{…“U‰Ù Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ Ω˲Δ* E‰ÚÆ˙±… ®… ¥…Ë∫…‰ 31.1 |… i…∂…i… M…¶…«¥…i…“ ∫j…“™……ƒ

B x… ®…™…… ∫…‰ {…“ c˜i… l…“* +M…Æ˙ M…¶…«¥…i…“ ∫j…“™……ƒ Ω˛“ +{…™……«{i… {……‰π…h… Æ˙J…i…“ Ω˛…‰ i……‰
¥…‰  V…∫… §…SS…‰ EÚ…‰ V…x®… n‰˘i…“ Ω˲ ¥…Ω˛ ¶…“ +{…™……«{i… {……‰π…h… ∫…‰ {…“ c˜i… Ω˛…ÂM…‰ ™…Ω˛
∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲* ±…‰ EÚx…,  ¥…EÚ…∫… E‰Ú f¯…‰±…x…M……Ɖ˙ E‰Ú §…“S… ®… <∫… Ω˛EÚ“EÚi… EÚ“
+…¥……V… n˘§… V……i…“ Ω˲* +…ËÆ˙ +M…Æ˙ +…¥……V…  x…EÚ±…‰ i……‰ ™…‰ M…÷V…Æ˙…i…  ¥…Æ˙…‰v…“
+…¥……V… Ω˲ B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲*
∫¥……∫l™… EÚ“ Œ∫l… i… J…Æ˙…§… Ω˲ <∫…EÚ… BEÚ EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ ¶…“ Ω˲  EÚ E‰Úxp˘
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…ΔEÚ ±…i… §……±…  ¥…EÚ…∫… ∫…‰¥……Bƒ(+…<«∫…“b˜“B∫…) ™……‰V…x…… EÚ… +®…±…
M…÷V…Æ˙…i… ®…  V…i…x…“ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B =i…x…… +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛…‰i…… x…Ω˛” Ω˲*
<∫… ™……‰V…x…… +xi…M…«i… ∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®… 2006-07 ∫…‰ 2010-11 n˘Æ˙®™……x… =x…E‰Ú
+®…±…“EÚÆ˙h… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… E‰ÚM… E‰Ú +Ω˛¥……±… ®… V……‰ ®…… Ω˛i…“ n˘“ M…<« Ω˲ ¥… S……ÈEÚ…x…‰¥……±…“
Ω˲*  V…x… +…`ˆ Æ˙…V™…… ®… 1 |… i…∂…i… ∫…‰ V™……n˘… §…SS…‰ + i… E÷Ú{……‰π…h… ∫…‰ {…“ c˜i… Ω˲
=∫…®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ¶…“ ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲*
x…‰∂…x…±… °‰Ú ®…±…“ Ω‰˛±l… ∫…¥…Ê x…Δ.3 EÚ… V……‰ +Ω˛¥……±… +…™…… Ω˲ ¥…Ω˛ EÚΩ˛i…… Ω˲
 EÚ  V…x… 19 Æ˙…V™……Â EÚ… ∫…¥…Ê  EÚ™…… M…™…… l…… =∫…®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ… GÚ®… 12¥……Δ l……*
+ v…EÚ =SS… §……±… ®…fii™…÷ n˘Æ˙… E‰Ú Æ˙…V™…… ®… ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ M……ËÆ˙¥……Œx¥…i… ∫l……x…
|……{i… Ω˲* ™…Ω˛ ∫…¥…Ê B‰∫…… EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ i…“x… ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… =©… E‰Ú 47 |… i…∂…i…
§…SS……‰Δ, EÚ… =x…EÚ…  V…i…x…… ¥…V…x… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B =∫…∫…‰ §…Ω˛÷i… EÚ®… ¥…V…x… Ω˲* 199293 E‰Ú ∫…¥…Ê ∫…‰ +…V… {… Æ˙Œ∫l… i…  ∫…°«Ú BEÚ |… i…∂…i… Ω˛“ ∫…÷v…Æ˙“ Ω˲*
<∫… |…EÚ…Æ˙, M…÷V…Æ˙…i… x…‰ B‰∫……  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… Ω˲  EÚ,  V…∫…®… §…SS…‰ +{…™……«{i…
{……‰π…h… ∫…‰ {…“ c˜i… ΩË˛Δ +…ËÆ˙ V…±n˘“ ®…Æ˙ V……i…‰ Ω˲Δ! <∫…EÚ…‰  ¥…EÚ…∫… EÚΩ˛… V……™…‰M…… ™……
 ¥…x……∂…? ™……  °ÚÆ˙  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ EÚ… ß…®… EÚΩ˛… V……™…‰?
 ¥…∑… ∫¥……∫l™… ∫…Δ∫l…… (¥…±b«˜ Ω‰˛±l… +…‰M…Êx……<Z…‰∂…x…) B‰∫…… EÚΩ˛i…“ Ω˲  EÚ, n˘…‰
¥…π…« ∫…‰ EÚ®… +…™…÷ ¥……±…‰ §…SS……Â EÚ…‰ ∫¥……<x… }±…÷ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…Δ¶……¥…x…… ∫…§…∫…‰ V™……n˘…
Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +∫{…i……±…… ®… §…SS…… E‰Ú  ±…B V…∞¸Æ˙“ ¥…‰Œx]ı±…‰]ıÆ˙
x…Ω˛” Ω˲ i…l…… {……‰]Êı§…±… BC∫…-Ɖ˙ ®…∂…“x… ¶…“ x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Æ˙…V™… E‰Ú UÙ:
EÚÆ˙…‰b˜ x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ ¶…M…¥……x… E‰Ú ¶…Æ˙…‰∫…‰ V…“x…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩ˛i…“ Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Æ˙…V™… EÚ“ UÙ: EÚÆ˙…‰b˜ ±……‰M…… E‰Ú ∫¥……∫l™… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ÀS…i……
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* <∫…EÚ… |…®……h… 2012 ®…  ®…±……* n‰˘∂… ®… ∫¥……<x…

156

157

46.
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ S…®…EÚ ®…Â
|…V…… EÚ… ∫¥……∫l™… ®…Δn˘ Ω÷˛+…

}±…÷ ∫…‰ ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ®……Ëi… M…÷V…Æ˙…i… ®… Ω÷˛<«* E÷ÚUÙ ¥…π…« {…Ω˛±…‰ ¶…“ ∫¥……<x… }±…÷ ∫…‰ ™…Ω˛
Œ∫l… i… =n¬˘¶… ¥…i… Ω÷˛<« l…“*
<∫…∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ EÚ…‰<« §……‰v… ±…‰x…… S…… Ω˛B* ±…‰ EÚx… n‰˘∂…
®…  ¥…EÚ…∫… EÚ… ±…‰∫…x… ±…‰x…‰¥……±…‰ ®…÷J™… ®…Δj…“ EÚ…‰ ™…Ω˛ {……`ˆ ∫…“J…x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙ ±…M…i…“
Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* 2009 ®… ∫¥……<x… }±…÷  n˘J……, §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…  °ÚÆ˙ ¥…Ω˛  n˘J……<«  n˘™……*
i……‰ <x… S……Æ˙ ¥…π…« E‰Ú ∫…®…™… n˘Æ˙®™……x… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ∫¥……<x… }±…÷ E‰Ú ∫……®…x…‰
±…c˜x…‰ E‰Ú  ±…B +…‰Æ˙ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ i…Ë™……Æ˙“ EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B l…“* B‰∫…“ i…Ë™……Æ˙“ Ω˛…‰ i……‰
=∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛… V……™…‰M…… ™…Ω˛ ®…÷J™… |…v……x… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ…‰ EÚ…Ëx… ∫…®…V……™…‰?
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ Æ˙…V™… EÚ“ =SS… +n˘…±…i… EÚ…‰ ∫¥……<x… }±…÷ E‰Ú ∫……®…x…‰
±…c˜x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EËÚ∫…“ i…Ë™……Æ˙“ Ω˲ =∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… V……‰ ®…… Ω˛i…“ n˘“ Ω˲ ¥……‰
Ω˛EÚ“EÚi… ®…Â Ω˛“ S……ÈEÚ…x…‰¥……±…“ Ω˲:
(1) §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ… +…ËÆ˙ J…‰b˜…  V…±…‰ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +∫{…i……±……Â ®…Â  ∫…°«Ú n˘…‰-n˘…‰
+…<∫……‰±…‰∂…x… ¥……‰b«˜ l…‰  EÚ V…Ω˛…ƒ, ∫¥……<x… }±…÷ E‰Ú ®…Æ˙“W……‰Δ EÚ…‰ Æ˙J… ∫…E‰Ú* ®…‰Ω˛∫……h……
+…ËÆ˙ b˜…MΔ … ®… i…“x…-i…“x… ¥……‰b˜« l…‰ +…ËÆ˙ +…h…Δn˘, {…ΔS…®…Ω˛…±…, {……‰Æ˙§…Δn˘Æ˙ +…ËÆ˙ ∫……§…Æ˙EÚ…Δ`ˆ…
 V…±…‰ ®… S……Æ˙ ¥……‰b«˜ l…‰*
(2) §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ…, +…h…Δn˘ +…ËÆ˙ b˜…ΔM…  V…±…‰ ®…Â ¥…™…∫EÚ…Â E‰Ú  ±…B BEÚ-BEÚ
¥…‰Œx]ı±…‰]ıÆ˙ Ω˲, V…§… EÚ ®…Ω‰˛∫……h…… +…ËÆ˙ {……‰Æ˙§…Δn˘Æ˙ ®… n˘…‰-n˘…‰ Ω˲* J…‰b˜… ®… {……ΔS… +…ËÆ˙
∫……§…Æ˙EÚ…Δ`ˆ… ®… {……ƒS… ¥…‰Œx]ı±…‰]ıÆ˙ Ω˲, V…§… EÚ §…SS…… E‰Ú  ±…B ¥…‰Œx]ı±…‰]ıÆ˙ §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ…,
J…‰b˜…, +…h…Δn˘, {…ΔS…®…Ω˛…±…, {……‰Æ˙§…Δn˘Æ˙  V…±…‰ ®… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”*  ∫…°«Ú ®…Ω‰˛∫……h…… +…ËÆ˙ b˜…ΔM…
 V…±…‰ ®… B‰∫…‰ §…SS…… E‰Ú  ±…B BEÚ-BEÚ ¥…‰Œx]ı±…‰]ıÆ˙ Ω˲*
(3) {……‰]Êı§…±… BC∫…-Ɖ˙ ®…∂…“x… EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ…, +…h…Δn˘, {…ΔS…®…Ω˛…±…,
{……‰Æ˙§…Δn˘Æ˙ +…ËÆ˙ ∫……§…Æ˙EÚ…Δ`ˆ…  V…±…‰ ®… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”, V…§… EÚ J…‰b˜…, ®…Ω‰˛∫……h…… +…ËÆ˙ b˜…ΔM…
 V…±…‰ ®… BEÚ-BEÚ ®…∂…“x… Ω˲*
(4) V……‰  V…±…‰ ∫¥……<x… }±…÷ E‰Ú E‰Ú∫……‰Δ E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… + v…EÚ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« Ω˲ ¥…Ω˛…ƒ
¶…“ {… Æ˙Œ∫l… i… B‰∫…“ Ω˛“ Ω˲* §……±…EÚ…‰ E‰Ú  ±…B BEÚ ¶…“ ¥…‰Œx]ı±…‰]ıÆ˙ x…Ω˛“Δ Ω˲ +…ËÆ˙  ∫…°«Ú
BEÚ Ω˛“ {……‰]Êı§…±… BC∫…-Ɖ˙ ®…∂…“x… Ω˲* §…b˜…Ën˘… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙i… ®…  ∫…°«Ú n˘…‰ {……‰]Êı§…±… BC∫…Ɖ˙ ®…∂…“x… Ω˲* ∫…÷Æ˙i… ®… §…SS…… E‰Ú  ±…B n˘…‰ +…ËÆ˙ ¥…™…∫EÚ…Â E‰Ú  ±…B S……Æ˙ ¥…‰Œx]ı±…‰]ıÆ˙
Ω˲* n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ M……Δv…“x…M…Æ˙ ®… 12 +…<∫……‰±…‰∂…x… ¥……‰b«˜ Ω˲ +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙i… ®… 14 Ω˲*

M……Δv…“x…M…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙i… EÚ“ V…x…∫…ΔJ™…… EÚ“ i…÷±…x…… EÚƉ˙ i……‰ ∫…÷Æ˙i… ®…  EÚi…x…‰
¥…‰Œx]ı±…‰]ıÆ˙ S…… Ω˛B <∫…EÚ“ B‰∫…‰ Ω˛“ EÚ±{…x…… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲*
+J…§……Æ˙“ +Ω˛¥……±… B‰∫…… EÚΩ˛i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ l…‰  EÚ  x…V…“ +∫{…i……±… ∫¥……<x… }±…÷
E‰Ú ®…Æ˙“W……‰Δ EÚ…‰ n˘… J…±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙ x… l…“* C™…… EÚ =x…E‰Ú ™…Ω˛…ƒ ∫¥……<x…
}±…÷ EÚ“ ∫……Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú  ±…B V…Ø˚Æ˙“ ∫…÷ ¥…v……Bƒ x… l…“Δ B‰∫…… =x…E‰Ú ®…‰x…‰V…®…‰x]ı EÚ… EÚΩ˛x……
l……*
+i…: x… S……Ω˛i…‰ Ω÷˛B ¶…“ ∫¥……<x… }±…÷ E‰Ú ®…Æ˙“W……‰Δ EÚ…‰ i……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +∫{…i……±……Â
®…Â Ω˛“ +…x…… {…b˜i…… Ω˲* +M…Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +∫{…i……±…… ®… ¶…“ ∫¥……<x… }±…÷ EÚ“ ∫……Æ˙¥……Æ˙
E‰Ú  ±…B V…Ø˚Æ˙“ ∫…÷ ¥…v……Bƒ x… Ω˛…‰ i……‰ ®…Æ˙“V… EÚ…‰ C™…… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……? ®…Æ˙ V……x……? +…ËÆ˙
=x…E‰Ú ∫…M……-∫…Δ§…Δv…“  ®…j……‰ EÚ…‰ Æ˙…‰x……, ¶…V…x… M……x…… ™…… ¶…M…¥……x… x…‰ V……‰  EÚ™…… ¥…Ω˛ ∫…S…
B‰∫…… ®……x… ±…‰x…… Ω˲? ™…Ω˛ Ω˛…±…i… Ω˲ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“!
Æ˙…V™… EÚ“ =SS… +n˘…±…i… ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ V……‰ ®…… Ω˛i…“ ∫…÷{…÷n«˘ EÚ“ Ω˲ ¥…Ω˛
n‰˘J…EÚÆ˙ S…CEÚÆ˙ +… V……™…‰ B‰∫…… Ω˲* +…h…Δn˘, ¶…Ø˚S…, V…⁄x……M…f¯ +…ËÆ˙ i……{…“  V…±…‰ ®…Â
+…™…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +∫{…i……±…… ®… BEÚ ¶…“  °Ú Z… ∂…™…x… x…Ω˛” Ω˲ +…ËÆ˙ §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ…,
b˜…ΔM…, {……‰Æ˙§…Δn˘Æ˙, ∫…÷Ɖ˙xp˘x…M…Æ˙ +…ËÆ˙ x…¥…∫……Æ˙“  V…±…‰ ®… BEÚ-BEÚ  °Ú Z… ∂…™…x… Ω˲*
§…Œ±EÚ i……{…“, +…h…Δn˘ +…ËÆ˙ ¶…Ø˚S…  V…±…‰ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +∫{…i……±…… ®… §…SS…… E‰Ú
b˜…ÏC]ıÆ˙ ¶…“ x…Ω˛” Ω˲* V…⁄x……M…f¯, §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ…, b˜…ΔM…, {……‰Æ˙§…Δn˘Æ˙, x…¥…∫……Æ˙“ +…ËÆ˙
∫…÷Ɖ˙xp˘x…M…Æ˙  V…±…‰ ®…  ∫…°«Ú BEÚ Ω˛“ §……±… S… EÚi∫…EÚ Ω˲*
b˜…ΔM… +…ËÆ˙ {……‰Æ˙§…Δn˘Æ˙ ®… BEÚ-BEÚ x…∫…« Ω˲* ∫…÷Ɖ˙xp˘x…M…Æ˙ +…ËÆ˙ x…¥…∫……Æ˙“ ®… n˘…‰n˘…‰ x…∫…« Ω˲* §…x……∫…EÚ…Δ`ˆ… ®… 9 +…ËÆ˙ V…⁄x……M…f¯ ®… 6 x…∫…« Ω˲* i……{…“  V…±…‰ ®… 57 x…∫…«
Ω˲, ±…‰ EÚx… b˜…ÏC]ıÆ˙ BEÚ ¶…“ x…Ω˛” Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  V…∫… |…EÚ…Æ˙  ∂…I…EÚ…‰Δ E‰Ú
 §…x…… ∫E⁄Ú±… +…ËÆ˙ Eڅϱ…‰V…… EÚ…  x…®……«h…  EÚ™…… Ω˲, =∫…“ |…EÚ…Æ˙ b˜…ÏC]ıÆ˙… E‰Ú  §…x……
Ω˛“ +∫{…i……±…… EÚ… ¶…“  x…®……«h…  EÚ™…… Ω˲* <∫…‰  ¥…EÚ…∫… EÚΩ˛… V……™…‰? M…÷V…Æ˙…i…“ ®…Â
BEÚ EÚΩ˛…¥…i… Ω˲, "{…Ω‰˛±…÷Δ ∫…÷J… i…‰ V……i…‰ x…™……«' ®…i…±…§…  EÚ ∫¥……∫l™… ∫…§…∫…‰ |…l…®… ∫…÷J…
Ω˲* ±…‰ EÚx… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú UÙ: EÚÆ˙…‰b˜ x……M… Æ˙EÚ…Â EÚ… |…l…®… ∫…÷J… ¶…“
 UÙx… Æ˙Ω˛“ Ω˲ B‰∫…… Ω˛“ EÚΩ˛… V……™…‰M……!

158

159

47.
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ…‰ §…‰S… n‰˘ i……‰ +…∂S…™…« x…Ω˛”
Ω˛®… M…÷V…Æ˙…i… |……Δi… ®… x…Ω˛” ®…M…Æ˙ M……‰±b˜x… EÚ…‰ Æ˙b˜…‰Æ˙ ™……  ∫…±¥…Æ˙ EÚ…‰ Æ˙b˜…‰Æ˙ ®……x…‰
V……x…‰ ¥……±…‰ B∫…<«Z…‰c˜, B‰∫…‰+…<«+…Æ,˙ b˜“B®…+…<«∫…“ B¥…Δ {…“∫…“{…“+…<«+…Æ˙ |…n‰˘∂… ®…Â
Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ *  °Ú±…Ω˛…±… B‰∫…“ Œ∫l… i… Ω˲  EÚ Ω˛®……Ɖ˙  V…±…… E‰Ú x……®… ¶……¥…x…M…Æ˙, V……®…x…M…Æ˙,
∫…÷Ɖ˙xp˘x…M…Æ˙ x…Ω˛” ¥…Æ˙x…¬ +n˘…h…“x…M…Æ˙, +Δ§……h…“x…M…Æ˙, ]ı…]ı…x…M…Æ˙ ™……  x…Æ˙®……x…M…Æ˙ Æ˙J…Â
i……‰ = S…i… EÚΩ˛… V……™…‰M……* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú BEÚ ∫…¥……Ên˘™… EÚ…™…«EÚÆ˙ ¶……<« +…x…Δn˘ EÚ…
EÚΩ˛x…… Ω˲  EÚ""M…÷V…Æ˙…i… ®… V…®…“x…  ¥…π…™…EÚ V……‰ Œ∫l… i…  x…î…i… Ω÷˛<« Ω˲ +…ËÆ˙ V…®…“x…  V…∫…
∞¸{… ®… §……V……Æ˙ +…ËÆ˙ ∂……‰π…h… EÚ… ∫……v…x… §…x… M…<« Ω˲, <∫…“ ±…B ¶……<« +…x…Δn˘ EÚ… ™…Ω˛
 ¥…S……Æ˙ o˘g¯ Ω˛…‰ M…™…… Ω˲, ¶…⁄ ®… +l……«i…¬  V…∫…‰ Ω˛®… ®……ƒ ∫…®…Z…i…‰ ΩÈ˛* <∫…“  ±…B i……‰ Ω˛®…
<∫…‰ ®……i…fi¶…⁄ ®… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛* <∫…“  ±…B i……‰ ¥…Δn‰˘ ®……i…Æ˙®…¬ M……i…‰ ΩÈ˛* {…ÆΔ˙i…÷ §…b‰˜ J…‰n˘ E‰Ú ∫……l…
™…Ω˛ EÚΩ˛x…… {…c˜ Æ˙Ω˛… Ω˲  EÚ ¥…i…«®……x… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ <∫…‰  ¥…M…i… 12 ¥…π……Á ∫…‰
∫…Ω˛“ ®……™…x…‰ ®…  Æ˙™…±… B∫]‰ı]ı (+S…±… ∫…Δ{… k…) §…x…… n˘“ Ω˲* <∫…‰ v…x…- x…¥…‰∂… EÚ“
¥…∫i…÷, ∫…^ı… J…‰±…x…‰ EÚ… ∫……v…x… +…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ±…‰xb˜ §…ÈEÚ ®… Æ˙J…x…‰ EÚ“ ¥…∫i…÷ §…x……EÚÆ˙
Æ˙J… n˘“ Ω˲* +∫…ΔJ™… n‰˘∂…“- ¥…n‰˘∂…“ EΔÚ{… x…™……ƒ, Æ˙…V…EÚ“™… x…‰i…… B¥…Δ ∫……®…l™…«¥……x…®…Ω˛…®……™…… ∫…®…Z…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ ±……‰M… V…®…“x… EÚ“ n˘±……±…“ EÚÆ˙x…‰ i…l…… =∫…‰ S……ƒ> EÚÆ˙x…‰
EÚ“ Ω˛…‰c˜ ®… ±…M…‰ ΩÈ˛* ™…‰ ±……‰M… ®…… °Ú™…… ™…… ¶…⁄®…… °Ú™…… E‰Ú ∞¸{… ®… E÷ÚJ™……i… ΩÈ˛*
+…∂S…™…« EÚ“ §……i… Ω˲,  EÚ "M…÷V…Æ˙…i… ±……‰xb˜ §…ÈEÚ' x……®…EÚ BEÚ °‰Ú∫…§…÷EÚ {…‰V…
Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ ¥…‰§…∫……<«]ı M…¥…« ∫…‰ ™…Ω˛ EÚΩ˛i…“ Ω˲  EÚ ""M…÷V…Æ˙…i… ®… BEÚ Ω˛“ ¥™… HÚ
∫……Ɖ˙  x…h…«™… ±…‰i…“ Ω˲*'' =∫… ¥…‰§…∫……<«]ı {…Æ˙  M…x…‰-S…÷x…‰ ™……x…“ E÷ÚU‰ÙEÚ ¥…M…«®…“]ıÆ˙ ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ ∫…ÈEÚc˜…‰ BEÚc˜ V…®…“x… EÚ“ +…‰°ÚÆ˙ §…‰S…x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ“ V……i…“ Ω˲* {…ÆΔ˙i…÷
+…∂S…™…« EÚ“ §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ <∫… ¥…‰§…∫……<«]ı {…Æ˙  EÚ∫…“ EÚ… ∫…SS…… x……®… ™…… {…i……
¶…“ x…Ω˛”  n˘™…… V……i…… Ω˲* E‰Ú¥…±… BEÚ ®……‰§……<±… x…Δ§…Æ˙  n˘™…… M…™…… Ω˲* <∫…EÚ… C™……
+l…« Ω˲? ∂……™…n˘ ™…Ω˛  EÚ ∫……Ɖ˙ ∫……Ën‰˘ <∫…“ x…Δ§…Æ˙ ∫…‰ Ω˛…‰ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛! ¥…Ë∫…‰ n‰˘J…… V……™…‰
i……‰ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… =t…‰M…… EÚ…‰  V…∫… ∞¸{… ®… ∫…∫i…“ V…®…“x… n˘“ M…<« Ω˲, =∫…‰
160

n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B ™…Ω˛ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ "M…÷V…Æ˙…i… §…‰S…x…… Ω˲' B‰∫…… ∫……¥…«V… x…EÚ
 ¥…Y……{…x… n‰˘x…… Ω˛“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∂…‰π… Æ˙J…… Ω˲! B‰∫…“ Œ∫l… i… EËÚ∫…‰  x…î…i… EÚ“
V……i…“ Ω˲, +…<B n‰˘J…i…‰ ΩÈ˛:
(1) B∫…<«Z…‰c˜ +l……«i…¬ ∫{…‰ ∂…™…±… <EÚ…‰x……‰ ®…EÚ Z……‰x…, B∫…+…<«+…Æ˙ +l……«i…¬
∫{…‰ ∂…™…±… <x¥…‰∫]ı®…Â]ı  Æ˙ V…™…x… (∫…Æ˙), b˜“B®…+…<«∫…“ +l……«i…¬  n˘±±…“, ®…÷§Δ …<« <x¥…‰∫]ı®…Â]ı
EÚ…‰ Æ˙b˜…‰Æ˙, {…“∫…“{…“+…<«+…Æ˙ EÚ… {…⁄Æ˙… x……®… Ω˲- {…‰]≈ı…‰ ±…™…®… E‰Ú ®…EÚ±∫… Bhb˜
{…‰]≈ı…‰E‰Ú ®…EÚ±∫… <x¥…‰∫]ı®…Â]ı  Æ˙ V…™…x…* <x… ∫…§… ®… =t…‰M… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
V…®…“x…  EÚ∫……x…… ∫…‰ ±…“ V……i…“ ΩÈ˛ ™…… M……‰S…Æ˙, ™…… §…ΔV…Æ˙ ™…… V…ΔM…±… EÚ“ V…®…“x… ∫…∫i…‰
n˘…®…… {…Æ˙ §…‰S…“ V……i…“ Ω˲*
(2) ∂……™…n˘ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ {… ¥…j… ®…Δ∂…… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ J…‰i…“ EÚÆ˙x…‰ EÚ… EÚ…®…
 EÚ∫……x… E‰Ú §…V……™… EΔÚ{… x…™……ƒ EÚÆÂ˙! <∫…EÚ“ BEÚ  ®…∫……±… ™…Ω˛ Ω˲--  Æ˙±……™…Δ∫…
<Δb˜∫]≈ı“Z…  ±… ®…]‰ıb˜ EÚ“ BEÚ ={… EΔÚ{…x…“ EÚ… x……®… Ω˲-- V……x…x…M…Æ˙ °Ú…®∫…« |…….  ±….,
V……‰ M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙ {…ΔV……§… ®…Â J…‰i… ¥…x…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ §……M……™…i…“ °Ú∫…±……Â EÚ… =i{……n˘x…
EÚÆ˙i…“ Ω˲* =∫…E‰Ú {……∫… 55000 BEÚc˜ V…®…“x… Ω˲* =∫…®… 50 BEÚc˜ V…®…“x… i……‰
+…®… EÚ… Ω˛“ §……M… Ω˲ V……‰ B ∂…™…… ®… ∫…§…∫…‰ §…c˜… Ω˲* V……®…x…M…Æ˙ EÚ“  Æ˙°Ú…<x…Æ˙“ E‰Ú
{……∫… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… V…i…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ <∫… EΔÚ{…x…“ EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<« l…“!
 Æ˙±……™…Δ∫…  Æ˙]‰ı±… <x… J…‰i…… EÚ…‰  x…{…V… ¶…“ §…‰S…“ V……i…“ Ω˲!
(3) M…÷V…Æ˙…i… ®… 2007-08 ®… 19.60 ±……J… Ω‰˛C]ıÆ˙ V…®…“x… V……‰i…x…‰ ±……™…EÚ
{…Æ˙i…“ V…®…“x… Ω˲, 8.51 ±……J… Ω‰˛C]ıÆ˙ ∫l……<« M……ËS…Æ˙ B¥…Δ +x™… S…Æ˙…M……Ω˛ V…®…“x… Ω˲*
25.51 ±……J… Ω‰˛C]ıÆ˙ V…®…“x… V……‰i…“ x… V…… ∫…E‰Ú B‰∫…“  ¥…Æ˙…x… +…ËÆ˙ §…ΔZ…Æ˙ V…®…“x… Ω˲*
S……±…⁄ {…Æ˙i…“ V…®…“x… 5.10 ±……J… Ω‰˛C]ıÆ˙ Ω˲ +…ËÆ˙ ™…‰ ∫……Æ˙“ V…®…“x… =t…‰M…… EÚ…‰ Ω˛“ n‰˘
n‰˘x…“ S…… Ω˛B +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B, B‰∫…… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…®…Z…i…“ Ω˲*
(4) ¥…∫i…÷i…: M……ËS…Æ˙ B¥…Δ J…Æ˙…§…… V…®…“x… S……Ω‰˛ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú Æ˙…V…∫¥…  ¥…¶……M…
EÚ“ ®…… ±…EÚ“ EÚ“ Ω˛…Â, {…ÆΔ˙i…÷ ¥…Ω˛ ±……‰M…… E‰Ú ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B ∫…÷Æ˙ I…i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ™…‰
V…®…“x… V…§… EΔÚ{… x…™…… EÚ…‰ §…‰S…“ V……i…“ Ω˲, i…§… ±……‰M…… EÚ…‰, O……®… ∫…¶…… EÚ…‰, ™…… O……®…
{…ΔS……™…i…… EÚ…‰ {…⁄UÙ… Ω˛“ x…Ω˛” V……i……* ™……  °ÚÆ˙ ∫…Æ˙{…ΔS…… i…l…… M……ƒ¥… E‰Ú x…‰i……+… EÚ…‰
161

 EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ ∫…®…Z……-§…÷Z……EÚÆ˙ {…ΔS……™…i……Â B¥…Δ O……®… ∫…¶……+…Â ®…Â |…∫i……¥… {…… Æ˙i…
EÚÆ˙  ±…™…… V……i…… Ω˲*
(5) E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +… n˘¥…… ∫…+… EÚ…‰ V…®…“x…… E‰Ú ®…… ±…EÚ §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B
2006 ®… V……‰ EÚ…x…⁄x… §…x……™…… l…… =∫…‰ ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Ω˛l…‰±…“ ®…Â
S……ƒn˘  n˘J……i…“ Ω˲* n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ =t…‰M…… EÚ…‰ V…®…“x… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ±……±…
EÚ…±…“x…  §…UÙ…i…“ Ω˲*
(6) M…÷V…Æ˙…i… ∫{…‰ ∂…™…±… <Δ¥…‰∫]ı®…Â]ı  Æ˙ V…™…x… BC]ı-2009 E‰Ú ∞¸{… ®… V……‰
EÚ…x…⁄x… §…x……™…… =∫…“ E‰Ú i…Ω˛i… +¶…“ ®……Δb˜±…-§…Ω÷˛S…Æ˙…V…“ "∫…Æ˙' EÚ… +…™……‰V…x… Ω÷˛+…
Ω˲* =∫…®… ±……‰M…… EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú + v…EÚ…Æ˙, +{…x…“ <SUÙ…x…÷∫……Æ˙ v…Δv……-Æ˙…‰V…M……Æ˙
EÚÆ˙x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙, ∫……®…÷n˘… ™…EÚ +…ËÆ˙ |……EfiÚ i…EÚ ∫…Δ∫……v…x……Â E‰Ú + v…EÚ…Æ˙ E‰Ú
Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ¥™…¥…∫l…… x…Ω˛” EÚ“ M…<« Ω˲* <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛” O……®…
∫…¶…… B¥…Δ O……®… {…ΔS……™…i…Â i……‰ 73 ¥…Â ∫…Δ ¥…v……x… +v…“x… ∂……∫…x… EÚ“ ∫…Δ∫l…… ®……x…“ V……i…“
Ω˲, {…ÆΔ˙i…÷ =xΩ² ¶…“ +{…x…“  ∂…EÚ…™…i… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙ <∫… EÚ…x…⁄x… E‰Ú
i…Ω˛i…  n˘™…… Ω˛“ x…Ω˛” M…™…… Ω˲*
(7) x…®…«n˘… ™……‰V…x…… V…§… ∂…÷∞¸ Ω÷˛<« l…“ i…§… =∫…®… ∫…‰ À∫…S……<« E‰Ú  ±…B Ω˛“ {……x…“
EÚ… ={…™……‰M… ∫…÷ x…Œ∂S…i… Ω÷˛+… l……, ®…M…Æ˙ +§… x…®…«n˘… EÚ… {……x…“ +… V……x…‰ {…Æ˙ x…®…«n˘…
EÚ… V……‰ À∫…S……<«-I…‰j… (EÚ®……hb ˜B Æ˙™……)  x…Œ∂S…i… Ω÷˛+… l……, =∫…®… EÚ®…“ EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“
Ω˲* °Ú±…i…: V……‰ V…®…“x… À∫…S……<«-I…‰j… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ Ω˛…‰ V……™…‰ =∫… I…‰j… EÚ“ V…®…“x…  §…EÚx…‰
Ω‰˛i…÷ ®…÷HÚ Ω˛…‰ V……™…‰ +…ËÆ˙ =∫…‰ x…®…«n˘… EÚ… {……x…“ ¶…“  ®…±…‰!  EÚ∫……x… x…®…«n˘… E‰Ú {……x…“
EÚ… <Δi…V……Æ˙ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ l…‰, {……x…“ C™…… V…®…“x… Ω˛“ x… Æ˙Ω‰˛ +…ËÆ˙ =t…‰M…… EÚ…‰ {……x…“  ®…±…‰
B‰∫…“  ¥…b˜®§…x……{…⁄h…« Œ∫l… i… EÚ…  x…®……«h… Ω÷˛+… Ω˲!
(8) M…÷V…Æ˙…i… +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫…  x…M…®… (V…“+…<«b˜“∫…“) E‰Ú {……∫… §…Ω÷˛i…
V…®…“x… Ω˲* E‰ÚM… E‰Ú +Ω‰˛¥……±… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <x…E‰Ú {……∫… §…Ω÷˛i…-∫…“ V…®…“x… ={…™……‰M… ®…Â
 ±…™…‰  §…x…… ™…⁄ƒ Ω˛“ {…c˜“ Ω˲* <∫…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ EÚ<« I…‰j…… ®… V…“+…<«b˜“∫…“ u˘…Æ˙…
 °Ú±…Ω˛…±… V…®…“x… ∫…Δ{……n˘x… EÚ… EÚ…™…« +…ÆΔ˙¶…  EÚ™…… M…™…… Ω˲* EÚ<« §……Æ˙ i……‰  EÚ∫……x……Â
EÚ…‰ +{…x…“ V…®…“x… §…‰S… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B v…®… EÚ™……ƒ i…EÚ n˘“ V……i…“ Ω˲* ∫…Δ¶…¥… Ω˲  EÚ §……n˘

®… ™…Ω˛ V…®…“x… "∫…‰Z…' +…ËÆ˙ "∫…Æ˙' E‰Ú i…Ω˛i… =t…‰M…… EÚ…‰ M…ËÆ˙EÚ…x…⁄x…“ i……ËÆ˙ ∫…‰ Ω‰˛i…÷
{… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙E‰Ú +…§…Δ ]ıi… EÚÆ˙ n˘“ V……™…‰*
(9) V…ΔM…±…, M……ËS…Æ˙, §…ΔV…Æ˙, +…ËÆ˙ J…Æ˙…§…… EÚ“ V…®…“x… i…l…… ∫…®…÷p˘“  EÚx……Ɖ˙
¶…⁄ ®…-I…‰j… ∫……®…÷n˘… ™…EÚ-∫……¥…«V… x…EÚ ∫…Δ{… k… Ω˲, {…ÆΔ˙i…÷ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫… {…Æ˙ +{…x……
®…… ±…EÚ…x…… + v…EÚ…Æ˙ ∫…®…Z…EÚÆ˙ <∫…‰ EÚ¶…“ ¶…“, ®…x…S……Ω˛“ EÚ“®…i… {…Æ˙, ®…x…S……Ω‰˛
±……‰M…… EÚ…‰ §…‰S…x…‰ EÚ… +{…x…… BEÚ… v…EÚ…Æ˙ ∫…®…Z…i…“ Ω˲! <∫… |…EÚ…Æ˙ |…¥…i…«®……x… ∫…®…™…
®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®… §…Ë`‰ˆ Ω÷˛B ±……‰M… B‰∫…… ®……x…i…‰ ΩÈ˛  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ¶……ËM……‰ ±…EÚ
{…fiπ`ˆ¶…⁄ ®… E‰Ú ¥…‰ ∫¥……®…“ ΩÈ˛* =x…EÚ“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ UÙ: EÚÆ˙…‰c˜ V…x…i…… EÚ“ ÀS…i…… ®……j…
®…i… |……{i… EÚÆ˙x…‰ i…EÚ Ω˛“ ∫…“ ®…i… Ω˲* v™……x…n‰˘™… Ω˲  EÚ ¥…‰ +n˘…h…“, +Δ§……h…“ +…ËÆ˙
i……i…… EÚ“ ÀS…i…… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ §……V… +…™…‰ i……‰ +…®… +…n˘®…“ EÚ“ ÀS…i…… EÚƉ˙ x…?

162

163

+…V… M…÷V…Æ˙…i… ®… B‰∫…“ {… Æ˙Œ∫l… i…  x…î…i… Ω÷˛<« Ω˲  EÚ ®……x……‰  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙
 ¥…∫l……{…x… + ¶…z… ∞¸{… ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B ®…÷q‰˘ ΩÈ˛* +l……«i…¬ V…§…-V…§…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… Ω˲, i…§…
i…§… ±……‰M…… EÚ…  ¥…∫l……{…x…  x…Œ∂S…i… Ω˛“ Ω˲* ∫…¥……±… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ  V…x…EÚ…  ¥…∫l……{…x…
Ω÷˛+… Ω˲ =x…EÚ“ {… Æ˙Œ∫l… i… EÚ l…i…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú EÚ…Æ˙h…  §…M…c˜“ Ω˲ ™…… ∫…÷v…Æ˙“ Ω˲?
EÚ l…i…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¥…‰ ¶…⁄ ®…Ω˛“x… Ω˛…‰i…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* =x…EÚ“ ¶…⁄ ®… E‰Ú §…n˘±…‰ =xΩ²
V……‰ ®…÷+…¥…V……  ®…±…i…… Ω˲, ¥…Ω˛ = S…i… ¶…“ Ω˲ ™…… x…Ω˛”, ™…Ω˛ ¶…“ BEÚ ∫…¥……±… Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ®… ¶…“ E÷ÚUÙ, B‰∫…‰ Ω˛“ ∫…¥……±… ={…Œ∫l…i… Ω÷˛B ΩÈ˛* M…÷V…Æ˙…i… ®…  ¥…EÚ…∫…
E‰Ú  ±…B V…®…“x… ∫…Δ{…… n˘i… Ω˛…‰i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ §…n˘±…‰ ®… ¶…⁄∫¥…… ®…™…… EÚ…‰ ®…÷+…¥…V……  n˘™……
V……i…… Ω˲ ±…‰x∫…“ ±……‰§……‰ +…ËÆ˙ ∂…∂…“EÚ…Δi… E÷Ú®……Æ˙ E‰Ú BEÚ +¶™……∫… EÚ…  x…πEÚπ…« ™…Ω˛
Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… V…®…“x… ∫…Δ{……n˘x… E‰Ú  ±…B  n˘™…‰ M…™…‰ ®…÷+…¥…V…… ∫…‰ BEÚ §……i… ∫…÷∫{…π]ı
Ω˲  EÚ  ¥…EÚ…∫… ™……‰V…x…… u˘…Æ˙… ±……‰M…… EÚ…‰ EÚ¶…“-EÚ¶……Æ˙ V…®…“x… ∫…Δ{……n˘x… E‰Ú  ±…B
∫…Δi……‰π…EÚ…Æ˙EÚ ®…÷+…¥…V……  ®…±…… Ω˛…‰M……* {…ÆΔ˙i…÷ <∫…E‰Ú +±……¥…… {…÷x…¥…«∫…x… EÚ“ EÚ…‰<«
¥™…¥…∫l…… Ω÷˛<« Ω˲ +…ËÆ˙ x… Ω˛“ =∫…‰ ∫¥…“EfiÚ i… n˘“ M…<« Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ®… V…®…“x… ∫…Δ{……n˘x… v……Æ˙… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ V…®…“x… E‰Ú §…n˘±…‰ V…®…“x… n‰˘x…‰
E‰Ú  ±…B Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +x…÷§…Δ v…i… x…Ω˛” Ω˲* <∫… +¶™……∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ<« §……Æ˙
®…÷+…¥…V…‰ EÚ“ Æ˙… ∂… V…®…“x… EÚ“ EÚ“®…i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i…l…… ™……‰V…x…… + v…EÚ… Æ˙™……Â B¥…Δ
EÚ…®… EÚ“ i……iEÚ… ±…EÚi…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  x…Œ∂S…i… EÚ“ V……i…“ Ω˲*
À∫…S……<« ™……‰V…x…… E‰Ú +Δi…M…«i… 2000 ∫…‰ 2006 E‰Ú n˘Æ˙®™……x… V……‰ 10158.45
Ω‰˛C]ıÆ˙ V…®…“x… EÚ… ∫…Δ{……n˘x…  EÚ™…… M…™…… l……, =∫…E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… 15731
{… Æ˙¥……Æ˙ |…¶…… ¥…i… Ω÷˛B l…‰* =∫…®… |… i… Ω‰˛C]ıÆ˙ ®…÷+…¥…V…… ±…M…¶…M… 56258 ∞¸{…™…‰
 x…v……« Æ˙i… Ω÷+… l……, V…§…  EÚ |… i… {… Æ˙¥……Æ˙ ®…÷+…¥…V…‰ E‰Ú ∞¸{… ®… 36329 ∞¸{…™…‰  ®…±…‰
l…‰*

=Ci… +¶™……∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®… À∫…S……<« ™……‰V…x……+… ®… V……‰ ®…÷+…¥…V……
 ®…±…i…… Ω˲, =∫…EÚ“ +{…‰I…… =t…‰M…… E‰Ú  ±…B ∫…Δ{…… n˘i… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ V…®…“x… E‰Ú
 ±…B + v…EÚ ®…÷+…¥…V……  ®…±…i…… Ω˲* 2000-06 ®… =t…‰M…… E‰Ú  ±…B  V…∫… 3006
Ω‰˛C]ıÆ˙ V…®…“x… EÚ… ∫…Δ{……n˘x…  EÚ™…… M…™…… l…… =∫…®… 424 {… Æ˙¥……Æ˙ |…¶…… ¥…i… Ω÷˛B l…‰*
=∫…®… |… i… Ω‰˛C]ıÆ˙ 29684 Ø˚. ®…÷+…¥…V…‰ E‰Ú §…n˘±…‰ ®…  ®…±…‰ l…‰ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ |… i…
{… Æ˙¥……Æ˙ 281375 Ø˚. l…‰*
=±±…‰J…x…“™… §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ 1991-2000 E‰Ú n˘Æ˙®™……x…  V…x… V…®…“x…… EÚ…
∫…Δ{……n˘x… =t…‰M…… E‰Ú  ±…B Ω÷˛+… l……, ¥…Ω˛ 5626 Ω‰˛C]ıÆ˙ l…“,  V…∫…®… 2888 {… Æ˙¥……Æ˙…Â
EÚ…  ¥…∫l……{…x… Ω÷˛+… l……* =∫… ∫…®…™… |… i… Ω‰˛C]ıÆ˙ 1,40,234 Ø˚. ®…÷+…¥…V…‰ E‰Ú ∞¸{…
®…Â  ®…±…‰ l…‰ +…ËÆ˙ |… i… {… Æ˙¥……Æ˙ Ø˚. 273200 EÚ… ®…÷+…¥…V……  ®…±…… l……* +i…: ∫{…π]ı
Ω˲  EÚ 2000-06 E‰Ú n˘Æ˙®™……x… =t…‰M…… EÚ…‰ +i™…Δi… ∫…∫i…“ V…®…“x…  ®…±…“ l…“* 19912000 ®… |… i… Ω‰˛C]ıÆ˙ 1.40 ±……J… ∞¸{…™…‰ ¶…⁄∫¥…… ®…™…… EÚ…‰ |……{i… Ω÷B l…‰ +…ËÆ˙ 200006 E‰Ú n˘Æ˙®™……x… ®……j… 39700 Ø˚. Ω˛“  ®…±…‰* V…§…  EÚ ∫…®…O… M…÷V…Æ˙…i… ®… J…‰i…“ ™……
 §…x…J…‰i…“ EÚ“ V…®…“x… EÚ“ EÚ“®…i… §…g¯“ Ω˛…‰ +…ËÆ˙ ®…EÚ…x…… EÚ“ EÚ“®…i… §…g¯“ Ω˛…‰ i…§…
Ω˛“ =t…‰M…{… i…™…… EÚ…‰ ¶…⁄i…EÚ…±… EÚ“ +{…‰I…… EÚ®… EÚ“®…i… {…Æ˙ V…®…“x…  ®…±…‰ i……‰ <∫…‰
C™…… ∫…®…Z…… V……™…‰?
 V…∫… V…®…“x… EÚ… ∫…Δ{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… Ω˲, =∫… V…®…“x… E‰Ú ®…… ±…EÚ ∫……Ën˘…§……V…“
EÚÆ˙x…‰ ®…  EÚi…x…‰ E÷Ú∂…±… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ V…®…“x… J…Æ˙“n˘…Æ˙ E‰Ú ∫……l… ¶……¥…-i……¥… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
 EÚi…x…‰ ∫…®…l…« ΩÈ˛ <∫… §……i… {…Æ˙ ¶…“ V…®…“x… EÚ… n˘…®…  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… Ω˲* ∫…ΔI…‰{… ®… ¥…Ω˛…ƒ
V…®…“x… EÚ… §……V……Æ˙ EËÚ∫…… Ω˲ <∫… §……i… {…Æ˙ ∫……Æ˙… n˘…Æ˙…‰®…n˘…Æ˙ Æ˙Ω˛i…… Ω˲* §…i……ËÆ˙
 ®…∫……±…, x……‰x…-Ω˛…<«b˜±… {……¥…Æ˙ |……‰V…‰C]ı E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i…  ¥…t÷i… §……‰b«˜ x…‰ |… i… Ω‰˛C]ıÆ˙
12000 ∞¸{…™…‰ Ω˛“ ®…÷+…¥…V…‰ E‰Ú ∞¸{… ®… +n˘…  EÚ™…‰ l…‰ +…ËÆ˙ ¶…Ø˚S… ®… =∫…“ ∫l…±…
{…Æ˙ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ M…Ë∫… +…Ïl……‰ Æ˙]ı“ +…Ï°Ú <Œxb˜™…… u˘…Æ˙… |… i… Ω‰˛C]ıÆ˙ 55000
∞¸. EÚ… ®…÷+…¥…V…… +n˘…  EÚ™…… M…™…… l……* <∫… |…EÚ…Æ˙ n‰˘J… i……‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
EΔÚ{…x…“ EÚ“ +{…‰I…… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EΔÚ{…x…“ + v…EÚ ®…÷+…¥…V…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ Ω˲*
EÚ<« §……Æ˙ V…®…“x… ∫…Δ{……n˘x… E‰Ú §…n˘±…‰ ®… V……‰ ®…÷+…¥…V…… +n˘…  EÚ™…… V……i…… Ω˲
=∫…®…  V…±……x…÷∫……Æ˙ ¶…“ ¶……Æ˙“ +Δi…Æ˙  n˘J……<« n‰˘i…… Ω˲* ±…‰x∫…“ ±……‰§……‰ B¥…®…¬ ∂…∂…“E÷Ú®……Æ˙

164

165

48.
M…÷V…Æ˙…i… ®…  EÚ∫……x……Â-M…Æ˙“§…… EÚ“ +x…n‰˘J…“ EÚÆ˙ =t…‰M……Â
EÚ…‰ ∫…∫i…“ V…®…“x…

E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ J…‰c˜…  V…±…‰ ®… |… i… Ω‰˛C]ıÆ˙ |……{i… ®…÷+…¥…V…‰ EÚ“ Æ˙… ∂… {…ΔS…®…Ω˛…±… +…ËÆ˙
+…h…Δn˘  V…±…‰ EÚ“ +{…‰I…… + v…EÚ l…“* =x…EÚ…  x…πEÚπ…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ®…÷+…¥…V…‰ EÚ…
+Δi…Æ˙ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú |…∫……Æ˙ B¥…Δ V…®…“x… EÚ… ∫…Δ{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ∫…ΔM…`ˆx… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙
EÚÆ˙i…… Ω˲*
1991 ®…Â ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ =n˘…Æ˙“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ¥…Ë ∑…“EÚÆ˙h… EÚ“ V……‰ x…“ i…
+{…x……<« l…“ =∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ §…Ω÷˛i… V…±n˘ Ω˛“ +{…x…… ±…“ l…“, {…ÆΔ˙i…÷ V…®…“x…
∫…Δ{……n˘x… E‰Ú  ±…B ®…÷+…¥…V…… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ EÚ…‰<« ∫{…π]ı +…ËÆ˙ {……Æ˙n˘∂…‘ x…“ i… x…Ω˛”
+{…x……<«* °Ú±…i…: ¶…⁄∫¥…… ®…™…… EÚ…‰ J…… ®…™……V…… ¶…÷M…i…x…… {…c˜i…… Ω˲* ={…Æ˙…‰HÚ +…ΔEÚc˜…Â
∫…‰ ∫{…π]ı Ω˛…‰ V……i…… Ω˲  EÚ =t…‰M……‰Δ EÚ…‰ ∫…∫i…“ EÚ“®…i… {…Æ˙ V…®…“x… ±…÷]ı…<« M…<« Ω˲*
=t…‰M…… E‰Ú  ±…B V…®…“x… J…Æ˙“n˘x…‰ EÚ… EÚ…®… ∫¥…™…Δ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Ω˛“ EÚÆ˙i…“ Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙
∫¥…™…Δ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Ω˛“ ¶…⁄∫¥…… ®…™…… EÚ… ∂……‰π…h… EÚÆ˙x…‰ ®… ∫…Ω˛¶……M…“ §…x…“ Ω˲* ™…Ω˛“
EÚ…Æ˙h… Ω˲  EÚ =t…‰M…{… i… x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ EÚ“ ¥……Ω˛-¥……Ω˛ EÚÆ˙i…‰ x…Ω˛” +P……i…‰* =xΩ² ∫…∫i…‰
®… M…÷V…Æ˙…i…  ®…±…… Ω˲ <∫…“ ±…B =xΩ² +§… ∫…®…O… n‰˘∂…  §…±E÷Ú±… ∫…∫i… ®… J…Æ˙“n˘x…… Ω˲,
=xΩ² ™…Ω˛ J…Æ˙“n˘“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ Ω˛“ EÚÆ˙¥…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛!

166

49.
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â {……x…“ EÚ“ ®…… ±…EÚ“ +…ËÆ˙ ={…™……‰M… {…Æ˙
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… BEÚ… v…EÚ…Æ˙
2013 ®… M…÷V…Æ˙…i… EÚ“  ¥…v……x…∫…¶…… x…‰ À∫…S……<« +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ“  x…EÚ…∫…“
 ¥…π…™…EÚ BEÚ EÚ…x…⁄x… {…… Æ˙i…  EÚ™…… Ω˲, i…n¬˘ ¥…π…™…EÚ J……∫…  ¥…¥……n˘ ¶…“ Ω÷˛+… Ω˲* n‰˘∂…
EÚ“  ¥…v……x…∫…¶……+… B¥…Δ ∫…Δ∫…n˘ ®… ∫…Æ˙EÚ…ÆÂ˙ Ω˛“  ¥…v…‰™…EÚ |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙
 ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…«-∫…÷v……Æ˙ E‰Ú ∫……l… =∫…‰ {…… Æ˙i… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* M…÷V…Æ˙…i… ®… ¶…“ B‰∫…… Ω˛“ Ω÷˛+…
Ω˲* §…Ω÷˛®…i… E‰Ú §…±… {…Æ˙ ¶……V…{…… EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ¶…“ ™…Ω˛ EÚ…x…⁄x… §…x……™…… Ω˲* B‰∫……
|…∫i……¥… ¶…“ |…∫i…÷i… Ω˛…‰M……, <∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ i…EÚ UÙ: EÚÆ˙…‰c˜ ±……‰M…… EÚ…‰ §…Ω÷˛i… n‰˘Æ˙
∫…‰ Ω÷˛<« +…ËÆ˙  ¥…v…‰™…EÚ |…∫i…÷i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ {…… Æ˙i… ¶…“ Ω˛…‰ M…™……*  ¥…Æ˙…‰v…“ n˘±…
EÚ…ÏO…‰∫… EÚ“ N…ËÆ˙®……ËV…⁄n˘M…“ ®… +…ËÆ˙ ±…M…¶…M…  §…x…… S…S……« E‰Ú Ω˛“  ¥…v…‰™…EÚ {…… Æ˙i… Ω˛…‰
M…™……* §……n˘ ®… EÚ…ÂO…‰∫… x…‰ <∫… EÚ…x…⁄x… E‰Ú  ¥…Æ˙…‰v… ®… M……ƒv…“x…M…Æ˙ ®… V……‰ Ɖ˙±…“ +…ËÆ˙
∫…®®…‰±…x… +…™……‰ V…i…  EÚ™…‰ =xΩ² ¶…“ ¶……V…{…… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n˘§……x…‰ +…ËÆ˙
E÷ÚS…±… n‰˘x…‰ E‰Ú ∫…°Ú±… |…™……∫…  EÚ™…‰* ™…Ω˛ ∫…§… E÷ÚUÙ  §…x…-±……‰EÚ∂……Ω˛“ fΔ¯M… ∫…‰ Ω÷˛+…*
 V…∫… ®… ∫…Æ˙®…÷J…i™……Æ˙∂……Ω˛“ E‰Ú ±…I…h… ∫{…π]ı n‰˘J…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* J…ËÆ˙ <x… §……i…… EÚ…‰
n˘Æ˙ EÚx……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú +…<B n‰˘J…i…‰ ΩÈ˛  EÚ ™…Ω˛ EÚ…x…⁄x…  EÚi…x…… J…i…Æ˙x……EÚ Ω˲!
<∫… EÚ…x…⁄x… E‰Ú i…Ω˛i… 10 |…EÚÆ˙h…… ®… 60 v……Æ˙…Bƒ ΩÈ˛* 1879 ®… +ΔO…‰V…… x…‰
V……‰ EÚ…x…⁄x… §…x……™…… l…… =∫…“ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ ™…Ω˛ EÚ…x…⁄x… §…x…… Ω˲* n‰˘∂… M…÷±……®… l…… i…§…
EÚ… §…x…… Ω÷˛+… EÚ…x…⁄x… + v…EÚ ∫¥…i…Δj…i…… n‰˘i…… l…… ™…… ∫¥…i…Δj… n‰˘∂… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EÚ… EÚ…x…⁄x…? M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú UÙ: EÚÆ˙…‰c˜ ±……‰M…… EÚ…‰ {……x…“  ¥…π…™…EÚ M…÷±……®…“ EÚ“ +…‰Æ˙
±…‰ V……i…… Ω˲ ™…Ω˛ EÚ…x…⁄x…* <∫… EÚ…x…⁄x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ BEÚ x…Ω˛Æ˙ + v…EÚ…Æ˙“ EÚ“  x…™…÷ HÚ
Ω˛…‰M…“,  V…∫…‰ EÚ<« ∫…k……Bƒ |…n˘…x… EÚ“ V……™…ÂM…“* ¥…Ω˛  EÚ∫……x……Â +…ËÆ˙ M……‰{……±…EÚ…Â EÚ…‰
®…x…S……Ω‰˛ fΔ¯M… ∫…‰ {…Ɖ˙∂……x… EÚÆ˙ ∫…E‰ÚM……, <∫… Ω˛n˘ i…EÚ =∫…‰ ∫…k…… n˘“ M…<« Ω˲* <∫… EÚ…x…⁄x…
EÚ“ E÷ÚUÙ =±±…‰J…x…“™… +…ËÆ˙ ∫…Æ˙®…÷J…i™……Æ˙¥……n˘“  x…h…«™…  x…®x……x…÷∫……Æ˙ ΩÈ˛(1) x…Ω˛Æ˙ + v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰  EÚ∫…“ ¶…“ V…®…“x… ™……  ®…±…EÚi… ®… =∫…E‰Ú ®…… ±…EÚ
EÚ“ +x…÷®… i…  §…x…… Ω˛“ |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙ Ω˲* i…n÷˘{…Æ˙…Δi… ¥…Ω˛  EÚ∫…“ ¶…“ x…Ω˛Æ˙
(EÚ…Δ∫…) EÚ…‰ §…Δn˘ EÚÆ˙ ∫…E‰ÚM…… +l……«i…¬ x…Ω˛Æ˙ + v…EÚ…Æ˙“ EÚ“ ®…Æ˙V…“-<SUÙ… {…Æ˙ Ω˛“ ∫…§…
167

E÷ÚUÙ  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰M……*
(2) v……Æ˙… 4 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ V…§… S……Ω‰˛ i…§…  EÚ∫…“ ¶…“ V…±……∂…™…, x…Ω˛Æ˙
™…… EÚ…ƒ∫… E‰Ú {……x…“ EÚ… ={…™……‰M… §…n˘±… ∫…EÚi…“ Ω˲ +…ËÆ˙ +{…x…“ <SUÙ…x…÷∫……Æ˙ =∫…EÚ…
={…™……‰M… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ Ω˲* +l……«i…¬ <∫…‰ ∂…÷r˘ ¶……π…… ®…Â Ω‰˛i…÷ {… Æ˙¥…i…«x… EÚΩ˛… V……™…‰M……*
x…Ω˛Æ˙ À∫…S……<« E‰Ú  ±…B §……ƒv…“ M…<« Ω˛…‰ ®…M…Æ˙ x…Ω˛Æ˙ EÚ… {……x…“ À∫…S……<« E‰Ú §…n˘±…‰ =t…‰M……Â
EÚ…‰ n‰˘x…… Ω˛…‰ i……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +§… ¥…Ë∫……  x…:∫…ΔEÚ…‰S… fΔ¯M… ∫…‰ EÚÆ˙ ∫…E‰ÚM…“* <∫…∫…‰ ™…Ω˛ ¶…“
∫…Δ¶…¥… Ω˲  EÚ  EÚ∫……x…… EÚ…‰ {……x…“ x…  ®…±…‰ +…ËÆ˙ =t…‰M…… EÚ…‰  ®…±…‰* n˘Æ˙ +∫…±… B‰∫……
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“ ™…Ω˛ EÚ…x…⁄x… §…x…… Ω˲*
(3) v……Æ˙… 11 ∫…‰ 14 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ x…Ω˛Æ˙ + v…EÚ…Æ˙“ {……x…“ E‰Ú |…EfiÚi… §…Ω˛…¥…
®… ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +¥…Æ˙…‰v…… EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲* ¥……∫i…¥… ®… UÙ…‰]‰ı §……ƒv… ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ §…c‰˜ §……ƒv… ™…… UÙ…‰]ı… §……Δv… ™…… ¥……]ıÆ˙∂…‰b˜ EÚ“ ∫……Æ˙“ ¥™…¥…∫l…… {……x…“ E‰Ú §…Ω˛…¥…
®… +¥…Æ˙…‰v… {…Ën˘… EÚÆ˙i…‰ Ω˛“ ΩÈ˛* i…¶…“ i……‰ {……x…“ EÚ… ∫…ΔO…Ω˛ Ω˛…‰i…… Ω˲,  V…∫…∫…‰ {……x…“ EÚ…
O……®…V…x… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ ∫……Æ˙“ ¥™…¥…∫l……Bƒ J…c˜“ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛“ i……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
B¥…Δ ±……‰M…… x…‰ EÚÆ˙…‰b˜… ∞¸{…™…‰  ¥… ¥…v… ™……‰V…x……+… ®… J…S…«  EÚ™…‰ ΩÈ˛* +§… =x… ∫…§…EÚ…‰
+¥…Æ˙…‰v… ®……x…EÚÆ˙ =xΩ² x…Ω˛Æ˙ + v…EÚ…Æ˙“ Ω˛]ı… n‰˘ i……‰ {……x…“ EÚ… ∫…ΔO…Ω˛ EÚΩ˛…ƒ Ω˛…‰M……?
®…M…Æ˙ Ω˛]ı…™…… Ω˛“ C™…… V……™…‰?  EÚ∫…“ E‰Ú  ±…B i……‰ ¥…Ω˛ {……x…“ ={…™……‰M… ®… +…™…‰M…… Ω˛“*
¥…Ω˛ " EÚ∫…“' +l……«i…¬ =t…‰M…* <∫… |…EÚ…Æ˙ =t…‰M…… EÚ…‰ {……x…“ n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B ¥……‰]ıÆ˙∂…‰b˜
™……‰V…x…… +Δi…M…«i… S…‰EÚb‰˜®… ¶…“ i……‰c‰˜ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛”, ®…M…Æ˙ <∫…®… EÚΩ˛”
¶…“ O……®…V…x…… EÚ…‰ {…⁄UÙx…‰ ™…… O……®… ∫…¶…… EÚ… ∫…÷Z……¥… i…EÚ ±…‰x…‰ EÚ“ EÚ…‰<« ¥™…¥…∫l…… Ω˛“
x…Ω˛” Ω˲*
™…Ω˛  x…™…®… ®……j… M……ƒ¥… EÚ…‰ ±……M…⁄ Ω˛…‰i…… Ω˲, ¥™… HÚ EÚ…‰ x…Ω˛”, B‰∫…… x…Ω˛” Ω˲* v……Æ˙…
13 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  V…∫… ¥™… HÚ {…Æ˙ Ω÷˛C®…  EÚ™…… M…™…… Ω˛…‰ =∫…‰ V…§… +…n‰˘∂…  n˘™…… V……™…
i…§… B‰∫…‰ +¥…Æ˙…‰v…… EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ™…… =x…®… {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… J…S…« EÚ… ™… n˘ ¥…Ω˛
¶…÷M…i……x… x…Ω˛” EÚÆ˙i…… Ω˲ i……‰ ¥…Ω˛ J…S…« EÚ±…‰C]ıÆ˙ u˘…Æ˙… ¶…⁄ ®… ®…Ω‰˛∫…⁄±… (±…M……x…) EÚ“
§…EÚ…™…… Æ˙… ∂… E‰Ú ∞¸{… ®… ¥…∫…⁄±… EÚÆ˙x…‰ {……j… Æ˙Ω‰˛M…“* <∫…EÚ… ∫{…π]ı +l…« ™…Ω˛ Ω÷˛+…
 EÚ EÚ…‰<«  EÚ∫……x… ™… n˘ {……x…“ EÚ… ={…™……‰M… +{…x…‰  ±…B EÚÆ˙i…… Ω˲ i……‰ =∫…‰ +¥…Æ˙…‰v…
∫…®…Z…EÚÆ˙ =∫…EÚ“ ∫……Æ˙“ ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰  UÙz…- ¶…z… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…k…… x…Ω˛Æ˙ + v…EÚ…Æ˙“
EÚ…‰ Æ˙Ω‰˛M…“ +…ËÆ˙ =∫…EÚ… ∫……Æ˙… J…S…« ¶…“  EÚ∫……x… ∫…‰ Ω˛“ ¥…∫…⁄±…… V……™…‰M……* C™…… ™…Ω˛
 x…™…®… J…‰i…-i……±……§… {…Æ˙ ¶…“ ±……M…⁄ Ω˛…‰M……? ™… n˘ Ω˛…ƒ i……‰  EÚ∫……x……Â EÚ… C™…… Ω˛…‰M……?

+{…x…‰ {……x…“ EÚ…‰ +x™…j… V……i…‰ Ω÷˛B n‰˘J…i…‰ Æ˙Ω˛x…‰ +…ËÆ˙ Æ˙…‰i…‰ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú +±……¥…… EÚ…‰<«
S……Æ˙… x…Ω˛”*
(4) v……Æ˙… 34 B¥…Δ v……Æ˙… 35 i……‰ +…ËÆ˙ ¶…“ ¶…™…ΔEÚÆ˙ ΩÈ˛*  EÚ∫…“ x…Ω˛Æ˙ ∫…‰ 200
®…“]ıÆ˙ EÚ“ n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ Ω˛“  EÚ∫…“ J…‰i… ®… E÷Ú+…ƒ Ω˛…‰ ™…… J…‰i…-i……±……§… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ ™… n˘ =∫…®…Â
{……x…“ Ω˛…‰ i……‰ ¥…Ω˛ {……x…“ x…Ω˛Æ˙ ®… ∫…‰ Ω˛“ +x…÷ª…¥…h… ™…… S…⁄EÚÆ˙ +…™…… Ω˲, B‰∫…… +l…«P…]ıx…
 EÚ™…… V……™…‰M……*
+i…: <∫… {……x…“ EÚ…‰ x…Ω˛Æ˙ EÚ… Ω˛“ {……x…“ ®……x…EÚÆ˙  EÚ∫……x… ∫…‰ x…Ω˛Æ˙ u˘…Æ˙… EÚ“
V……x…‰¥……±…“ À∫…S……<« EÚ“ EÚ“®…i… ¥…∫…⁄±…“ V……™…‰M…“* <∫…EÚ… i……i{…™…« ™…Ω˛ Ω˲  EÚ E÷Ú+…ƒ
™…… J…‰i… i……±……§… ®… x…Ω˛Æ˙ EÚ… Ω˛“ {……x…“ +…i…… Ω˲ B‰∫…… ®……x…  ±…™…… M…™…… Ω˲* =∫…®…Â
§…Æ˙∫……i…“ {……x…“ ¶…“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲ ™…Ω˛  ¥…S……Æ˙ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ +…™…… Ω˛“ x…Ω˛”*
+i…: x…Ω˛Æ˙ E‰Ú {……x…“ ∫…‰ À∫…S……<« x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¶…“  EÚ∫……x… ∫…‰ =∫…EÚ“ ¥…∫…⁄±…“ EÚ“
V……™…‰M…“* ™… n˘ x…Ω˛Æ˙  x…î…i… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ {…⁄¥…« Ω˛“ E÷Ú+…ƒ ™…… J…‰i… i……±……§… §…x…… Ω˛…‰ i……‰
 EÚ∫……x… EÚ… C™…… EÚ∫…⁄Æ˙?  EÚ∫……x…… EÚ…‰ +{…x…‰ +{…x…‰ E÷ÚBƒ ¶…Æ˙ §…Δv… EÚÆ˙ n‰˘x…‰ Ω˛…ÂM…‰*
(5) v……Æ˙… 37 (8) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ V……‰ EÚΩ‰˛ =∫…EÚ…  EÚ∫……x… ™… n˘
{……±…x… x… EÚƉ˙ i……‰ =∫…‰ +{…Æ˙…v… ∫…®…Z…… V……™…‰M……* +l……«i…¬  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“
®…Æ˙®®…i…, ∫…°Ú…<«EÚ…®…, ™…… EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ §…Δ v…i… Ω˛…‰ i…§… ¥…… W…§… EÚ…Æ˙h…  §…x……
B‰∫…… EÚÆ˙x…‰ ®… ±……{…Æ˙¥……Ω˛“ §…Æ˙i…“ V……™…‰M…“ i……‰ ¥…Ω˛ +{…Æ˙…v… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫… +{…Æ˙…v… E‰Ú
 ±…B  EÚ∫……x… EÚ…‰ i…“x… ®…Ω˛“x…‰ EÚ“ FËÚn˘ ™…… 5000 ∞¸. EÚ… V…÷®……«x……˜ ™…… n˘…‰x……Â Ω˛…‰
∫…EÚi…… Ω˲*
(6) v……Æ˙… 50 +x…÷∫……Æ˙ +§…  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ +{…x…… E÷Ú+…ƒ ™…… §……‰Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®…Â
{…ΔV…“EfiÚi… EÚÆ˙¥……x…… {…c‰˜M……* =∫…EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ™…… S……Ëc˜…<« §…g¯…x…“ Ω˛…‰ i……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰
±……<∫…x∫… ±…‰x…… {…c‰˜M……* <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛” v……Æ˙… 55(2) +…ËÆ˙ 5(3) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ x…Ω˛Æ˙
+ v…EÚ…Æ˙“ =∫…‰ ∫…“±… ¶…“ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲!
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∫…÷|… ∫…r˘ +l…«∂……∫j…“ ∏…“ Æ˙…‰ Ω˛i… ∂…÷C±… EÚ… <∫… ∫…Δn˘¶…« ®… EÚΩ˛x……
Ω˲  EÚ ""™…Ω˛ ∫…Δ{…⁄h…« EÚ…x…⁄x… {……x…“ {…Æ˙ +{…x…… Ω˛EÚ V…®……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ {…‰Æ˙¥…“
+…ËÆ˙ =∫…EÚ… <Æ˙…n˘… |…EÚ]ı EÚÆ˙i…… Ω˲* +…V… E‰Ú ∫…®…™… ®… Æ˙…V™… EÚΩ˛” {……x…“ =t…‰M……Â
E‰Ú Ω˛¥……±…‰ i……‰ x…Ω˛” EÚÆ˙ n‰˘M…… B∫…“ n˘Ω˛∂…i… °ËÚ±… M…<« Ω˲* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú 50 ±……J…
 EÚ∫……x…… B¥…Δ 52 ±……J… J…‰i…-®…V…n⁄˘Æ˙… EÚ“ ÀS…i…… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x… V……x…‰ EÚ§…
EÚƉ˙M…“?''

168

169

50.
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ {…ΔS……™…i……Â E‰Ú |…∂……∫… x…EÚ P……‰]ı…±…‰
¶……Æ˙i…“™… ∫…Δ ¥…v……x… ®…Â ∫…x…¬ 1992 ®…Â 73 ¥……ƒ ∫…÷v……Æ˙  EÚ™…… M…™……,  V…∫…®…Â ¶……M…
9 V……‰c˜… M…™……* <∫… ∫…Δ∂……‰v…x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… n‰˘∂… ¶…Æ˙ ®… {…ΔS……™…i…Â, E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ B¥…Δ
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú §……n˘ O……®…“h… I…‰j……‰Δ E‰Ú  ±…B i…“∫…Ɖ˙ n˘V…Ê EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…x…“*
M…÷V…Æ˙…i… ®… {…ΔS……™…i…… EÚ“ Ω˛…±…i… +i™…Δi… J…Æ˙…§… Ω˲* ™…Ω˛ §……i… E‰ÚM… u˘…Æ˙… ®……S…«-2012
E‰Ú Æ˙…‰V… {…⁄h…« Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ¥…π…« E‰Ú  ±…B V……‰ +Ω‰˛¥……±… |…∫i…÷i…  EÚ™…… M…™…… =∫…∫…‰ ∫{…π]ı
Ω˛…‰ V……i…“ Ω˲*
E‰ÚM… EÚ… +Ω‰˛¥……±… x…Δ. 5 E‰Ú |…EÚÆ˙h…-1 +…ËÆ˙ |…EÚÆ˙h…-2 ®… ™…Ω˛  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……
M…™…… Ω˲* <∫…  ¥…¥…Æ˙h… ∫…‰ ™…Ω˛  x…πEÚπ…«  ±…™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®… Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…ΔS……™…i…… EÚ“  ¥…k…-¥™…¥…∫l…… {…Æ˙ {…™……«{i… v™……x… n‰˘i…“ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲, {…ΔS……™…i…Â
∫¥…i…Δj… ∞¸{… ∫…‰  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…« EÚƉ˙ ™…Ω˛ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ |……l… ®…EÚi…… ®… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”*
<i…x…… Ω˛“ x…Ω˛” §…Œ±EÚ,  ¥…EÚ…∫… E‰Ú EÚ…™……Ê ®…  EÚi…x…‰ P……‰]ı…±…‰ S…±… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛! V…Ω˛…ƒ
EÚÆ˙…‰c˜… Ø˚{…™…‰ J…S…« Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛, =∫…EÚ…  Ω˛∫……§… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* E‰ÚM… u˘…Æ˙… +…{… k… =`ˆ…™…‰
V……x…‰ {…Æ˙ EÚ<«  EÚ∫∫…… ®… =∫…EÚ… V…¥……§… i…EÚ x…Ω˛”  n˘™…… V……i……* ™…‰ ΩÈ˛ E÷ÚUÙ i…l™…:
(1) 12¥…Â  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ 2005-10 EÚ“ ∫…®…™……¥… v… ®…Â {…ΔS……™…i……Â E‰Ú  ±…B 931 EÚÆ˙…‰c˜
Ø˚. EÚ… +x…÷n˘…x…  n˘™…… l……* =∫…®… ∫…‰ ®……S…« 2010 ®… 6.45 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚. ={…™……‰M…
§…M…ËÆ˙ Ω˛“ {…c‰˜ Æ˙Ω‰˛* V…⁄x… 2012 ®… =x…EÚ…‰ ={…™……‰M… ®… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B 12 ¥…  ¥…k…
+…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… +x…÷∫……Æ˙ +x…÷®… i… n˘“ M…<« l…“, i…l…… {… +|…˱… 2013 i…EÚ
¥…Ω˛ Æ˙… ∂… ={…™……‰M… ®… ±…“ ¶…“ M…<« ™…… x…Ω˛”, =∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ i…EÚ x…Ω˛”  ®…±…i…“*
(2) 2010-15 E‰Ú  ±…B 13¥…  ¥…k… +…™……‰M… +Δi…M…«i… E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙
∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ {…ΔS……™…i……Â E‰Ú  ±…B 2,333 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚. EÚ… +x…÷n˘…x…
 ®…±…‰M……* =∫…®…Â ∫…‰ 2010-11 ®…Â 230 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚. +…ËÆ˙ §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â 286 EÚÆ˙…‰c˜
Ø˚.  ®…±…Â* {…ÆΔ˙i…÷ ¥…Ω˛ Æ˙… ∂… EÚΩ˛…ƒ J…S…« Ω÷˛<« i…n¬˘  ¥…π…™…EÚ EÚ…‰<« |…®……h…  x…Æ˙“I…h… E‰Ú
 ±…B  n˘™…‰ Ω˛“ x…Ω˛” M…™…‰!
170

(3) 2011-12 ®…Â 13¥…Â  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 93.80 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚. M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ±…B ®…ΔV…⁄Æ˙  EÚ™…‰, {…ÆΔ˙i…÷  ¥…k…
+…™……‰M… EÚ“ ∂…i……Á EÚ… {……±…x… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ x…Ω˛”  EÚ™……,  V…∫…∫…‰ 80.28
EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚. EÚ… +x…÷n˘…x… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰  ®…±…… Ω˛“ x…Ω˛”!
(4) E‰ÚM… E‰Ú +Ω‰˛¥……±… ®… ∫{…π]ı =±±…‰J…  EÚ™…… M…™…… Ω˲  EÚ O……®… {…ΔS……™…i……Â
EÚ… +…Ï b˜]ı 2009-10 ∫…‰ Ω÷˛+… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲* <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛” ®……S…«-2013 i…EÚ
{…ΔS……™…i…… EÚ… 2008-09 +…ËÆ˙ 2009-10 EÚ… +…Ï b˜]ı +Ω‰˛¥……±…  ¥…v……x…∫…¶…… ®…Â
|…∫i…÷i… Ω˛“ x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……*
(5) M…÷V…Æ˙…i… ®… {…ΔS……™…i…… EÚ… +…Ï b˜]ı M…÷V…Æ˙…i… ±……‰EÚ±… °ΔÚb˜ +…Ï b˜]ı v……Æ˙…1963 +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰i…… Ω˲* <∫… +…Ï b˜]ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 2010 i…EÚ O……®… {…ΔS……™…i……Â,
i…Ω˛∫…“±… {…ΔS……™…i…… +…ËÆ˙  V…±…… {…ΔS……™…i…… E‰Ú  J…±……°Ú +…Ï b˜]ı E‰Ú 16.74 ±……J…
Ø˚. EÚ“ +…{… k…™…… EÚ…  x…πEÚ…∫…x… EÚÆ˙x…… Ω˛“ ∂…‰π… l……* <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ l……  EÚ
{…ΔS……™…i…… E‰Ú + v…EÚ…Æ˙“ V…¥……§… Ω˛“ x…Ω˛” n‰˘i…‰ l…‰* E‰ÚM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 2011-12 i…EÚ
=∫…EÚ“ 22098 +…{… k…™…… EÚ…  x…πEÚ…∫…x… ∂…‰π… l……, =∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… ¶…“ ™…Ω˛“ l……*
(6) 1992 ®…Â ∫…Δ ¥…v……x… ®…Â  EÚ™…‰ M…™…‰ 73¥…Â ∫…Δ∂……‰v…x… +x…÷∫……Æ˙ ∫…Δ ¥…v……x…
+x…÷∫…⁄ S…-11 V……‰c˜“ M…<«* i…n˘x…÷∫……Æ˙ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ 29 EÚ…™…« ∫……È{…‰ M…™…‰* {…ÆΔ˙i…÷
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 14 EÚ…™…« {…ΔS……™…i……Â EÚ…‰ ∫……È{…‰* {……ƒS… EÚ…™…« {…ΔS……™…i……Â E‰Ú
+…Δ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫……È{…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ ∂…‰π… 10 EÚ…™…« =xΩ² ∫……È{…‰ Ω˛“ x…Ω˛” M…™…‰*
(7) ¶……Æ˙i…“™… ∫…Δ ¥…v……x… EÚ“ v……Æ˙… 234 Z…‰b˜b˜“ +x…÷∫……Æ˙ |…i™…‰EÚ  V…±…‰ ®…Â
 V…±…… +…™……‰V…x… ∫… ®… i…™…… EÚ“ Æ˙S…x…… EÚÆ˙x…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* <x… ∫… ®… i…™…… EÚ“ Æ˙S…x……
EÚ“ M…<« V…÷±……<«, 2006 +…ËÆ˙ V…x…¥…Æ˙“, 2009 ®…Â*  °ÚÆ˙ +C]⁄ı§…Æ˙-2010 +…ËÆ˙
V…x…¥…Æ˙“-2011 E‰Ú ®…v™……¥… v… S…÷x……¥… Ω÷˛B*  V…∫…∫…‰ ∫……Æ˙“ +…™……‰V…x… ∫… ®… i…™……ƒ i……‰c˜
n˘“ M…<»*  °ÚÆ˙ V…⁄x… 2011 ∫…‰ V…⁄x… 2012 E‰Ú ®…v™… 10  V…±…… ®… +…™……‰V…x… ∫… ®… i…™……Â
EÚ“ {…÷x…Æ«˙S…x…… Ω÷˛<« +…ËÆ˙ ∂…‰π… 16  V…±…… ®… ∫… ®… i…™…… EÚ“ Æ˙S…x…… ®……S…«-2013 i…EÚ
Ω÷˛<« x… l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∫…Δ ¥…v……x… EÚ… B¥…Δ Æ˙…V™… EÚ“  ¥…v……x…∫…¶……
x…‰  V…±…… +…™……‰V…x… ∫… ®… i…™……Â EÚ“ Æ˙S…x…… E‰Ú  ±…B V……‰ EÚ…x…⁄x… §…x……™…… l…… =∫…EÚ…
171

{……±…x… x…Ω˛”  EÚ™……*
(8) E‰ÚM… E‰Ú +Ω‰˛¥……±… ®… ∫{…π]ı =±±…‰J… Ω˲  EÚ i…fii…“™… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M…
EÚ“ Æ˙S…x…… i……. 2-2-2011 E‰Ú Æ˙…‰V… Ω÷˛<«* <∫… |…EÚ…Æ˙ =∫…EÚ“ Æ˙S…x…… ®…Â Ω˛“ 81 ®…Ω˛“x…‰
EÚ…  ¥…±…Δ§… Ω÷˛+…* S……Ël…‰ Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“ Æ˙S…x…… i……. 19-04-2009 E‰Ú
Æ˙…‰V… Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B l…“ =∫…EÚ“ Æ˙S…x…… +§… i…EÚ x…Ω˛” Ω÷˛<«* =±±…‰J…x…“™… §……i… ™…Ω˛
Ω˲  EÚ  u˘i…“™… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ… +Ω‰˛¥……±… Æ˙…V™…{……±… EÚ…‰ 12.06-2006 E‰Ú
Æ˙…‰V… ∫…÷{…÷n«˘ Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ i……. 30-03-2011 E‰Ú Æ˙…‰V…  ¥…v……x… ∫…¶…… ®… |…∫i…÷i…
Ω÷˛+… l……* Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“ Æ˙S…x…… ∫…Δ ¥…v……x… E‰Ú ¶……M…-9 +x…÷∫……Æ˙ B¥…Δ
M…÷V…Æ˙…i… {…ΔS……™…i… v……Æ˙…-1993 E‰Ú  x…nÊ˘∂… +x…÷∫……Æ˙ EÚÆ˙x…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* <∫…EÚ“ Æ˙S…x……
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ i…nx…÷∫……Æ˙ x… EÚÆ˙E‰Ú n˘…‰x…… §……i…… EÚ… ¶…ΔM…  EÚ™…… Ω˲*
Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ… EÚ…™…« M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚÆ˙ ¥…∫…⁄±…“ EÚ“ +…™…
∫…‰ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ Æ˙… ∂… n‰˘x…‰ EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚÆ˙x…… Ω˲* =x…  ∫…°Ú… Æ˙∂…… EÚ… +®…±…
Ω˛…‰ i……‰ {…ΔS……™…i……Â EÚ…‰ Æ˙… ∂…  ®…±…‰ +…ËÆ˙ ¥…‰  ¥…EÚ…∫… E‰Ú EÚ…™…« EÚÆ˙ ∫…EÂÚ* Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰  ¥…k…“™… ∫¥……™…k…i…… n‰˘x…… Ω˛“ x…Ω˛” S……Ω˛i…“* ¥…Ω˛ Æ˙…V™…  ¥…k…
+…™……‰M… EÚ“ Æ˙S…x…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰  ¥…±…®§… +…ËÆ˙ ∫……l… Ω˛“ ∫……l… =∫…E‰Ú +Ω‰˛¥……±…
 ¥…v……x… ∫…¶…… ®… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛  ¥…±…®§… {…Æ˙ ∫…‰ Ω˛“ |…®…… h…i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲*
(9)  u˘i…“™… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ… +Ω‰˛¥……±… S……Æ˙ ¥…π…« +…ËÆ˙ {……ƒS… ®…Ω˛“x…‰
n‰˘Æ˙“ ∫…‰  ¥…v……x… ∫…¶…… ®… |…∫i…÷i… Ω÷˛+…* ®…M…Æ˙ <∫…EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂…… EÚ… +®…±… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ¶…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +{…x…“ i…i{…Æ˙i…… x…Ω˛”  n˘J…±……<«* E‰ÚM… E‰Ú +Ω‰˛¥……±…
x…Δ. 5 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  u˘i…“™… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“ E÷Ú±… 83  ∫…°Ú… Æ˙∂……Â ®…Â ∫…‰ Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 31  ∫…°Ú… Æ˙∂…Â Ω˛“ ∫¥…“EfiÚi… EÚ“ +…ËÆ˙ =∫…®… ∫…‰ ∫…Ω˛“ ®……™…x…‰ ®… 14
 ∫…°Ú… Æ˙∂…… EÚ… Ω˛“ +®…±…  EÚ™…… M…™……!
 u˘i…“™… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… x…‰ {…ΔS……™…i……Â E‰Ú  ±…B 41  ∫…°Ú… Æ˙∂…Â EÚ“ l…“ B¥…Δ
{…… ±…EÚ…+…Â E‰Ú  ±…B 42  ∫…°Ú… Æ˙∂…Â EÚ“ l…”* =x…®…Â ∫…‰ GÚ®…∂…: 21 +…ËÆ˙ 10
 ∫…°Ú… Æ˙∂…Â ∫¥…“EfiÚi… EÚ“ M…<« l…” +…ËÆ˙ GÚ®…∂…: E‰Ú¥…±… 7 +…ËÆ˙ 7  ∫…°Ú… Æ˙∂……Â EÚ…
Ω˛“ +®…±…  EÚ™…… M…™…… l……*
172

51.
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ {…ΔS……™…i……Â EÚ…‰
{…]ı¥……Æ˙“ §…x……  n˘™…… Ω˲
M…÷V…Æ˙…i… ®… {…ΔS……™…i…“ Æ˙…V… E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®…  ¥…M…i… n˘∂…EÚ ®… §…Ω÷˛i… §…c˜“ {…“U‰Ù Ω˛`ˆ
Ω÷˛<« Ω˲* ∫…x…¬ 1992 ®… 73¥……Δ ∫…Δ ¥…v……x… ∫…Δ∂……‰v…x… Ω÷˛+…  V…∫…®… {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ i…“∫…Ɖ˙
∫i…Æ˙ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… n˘Æ˙V……  ®…±……* <∫…∫…‰ {…⁄¥…« M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú {…ΔS……™…i…“ Æ˙…V… EÚ“
∫…®…O… ¶……Æ˙i… ®… ¥……Ω˛¥……Ω˛“ Ω˛…‰i…“ l…“,  EÚxi…÷ +§… B‰∫…… x…Ω˛” Ω˲* E‰ÚÆ˙±…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı,
Æ˙…V…∫l……x… B¥…Δ ®…v™…|…n‰˘∂… V…Ë∫…‰ Æ˙…V™… {…ΔS……™…i…“ Æ˙…V… E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… EÚ…°Ú“ +…M…‰
 x…EÚ±… M…™…‰ ΩÈ˛* ®……‰n˘“ E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘Æ˙®™……x… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú {…ΔS……™…i…“ Æ˙…V… EÚ“ V……‰
Œ∫l… i… Ω÷˛<« Ω˲, =∫…EÚ“ E÷ÚUÙ i…∫¥…“ÆÂ˙ n‰˘ J…B:
(1) x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∫…®…Æ˙∫… O……®… {…ΔS……™…i… ™……‰V…x…… EÚ“ P……‰π…h…… EÚÆ˙
E‰Ú ∫l……x…“™… ±……‰EÚ∂……Ω˛“ EÚ… M…±…… P……Â]ı  n˘™…… Ω˲* S…÷x……¥… E‰Ú {…∂S……i…¬ ∫…k…… ∞¸g¯ Ω÷˛<«
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ S…÷x……¥… x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B ∞¸{…™…… EÚ… |…±……‰¶…x… n‰˘, {…]ı¥……Æ˙“, i…Ω˛∫…“±…n˘…Æ˙
i…l…… ]ı“b˜“+…‰ EÚ…‰ O……®… {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ ∫…®…Æ˙∫… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  x…v……« Æ˙i… ±…I™……ΔEÚ
 n˘™…… V……i…… Ω˲, ™…Ω˛ i……‰ +EÚ±{…x…“™… §……i… Ω˲*  n˘∫…Δ§…Æ˙ 2011 ®… 10,405 E‰Ú EÚÆ˙“§…
O……®… {…ΔS……™…i…… ®… S…÷x……¥… Ω÷˛+…  V…x…®… 2147 O……®… {…ΔS……™…i…‰ ∫…®…Æ˙∫… P……‰ π…i… Ω÷˛<«
l…”* <x…®… 254 ®… Ω˛±…… ∫…®…Æ˙∫… {…ΔS……™…i… l…”*
O……®… {…ΔS……™…i…… EÚ… ∫…®…Æ˙∫… Ω˛…‰x…… +l……«i…¬ =x…®… S…÷x……¥… Ω˛“ x…… Ω˛… +…ËÆ˙ =x…®…Â
∫……Ɖ˙ |…i™……∂…“  x…Ã¥…Æ˙…‰v… V…“i… ∫…EÂÚ, <∫…E‰Ú  ±…B §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ v…®… EÚ™……ƒ ¶…“ n˘“
M…<«* V…Ω˛…ƒ ∫…®……V… ∫…®…Æ˙∫… x… Ω˛…‰ ¥…Ω˛…ƒ x…‰i…… ∫…®…Æ˙∫…i…… ∫…‰ EËÚ∫…‰ S…™… x…i… Ω˛…‰ ∫…EÚi……
Ω˲?  EÚxi…÷O……®… {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ ∫…®…Æ˙∫… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛Æ˙  V…±……- V…±…… +…ËÆ˙ i…Ω˛∫…“±…i…Ω˛∫…“±… EÚ…‰  x…v……« Æ˙i… ±…I™……ΔEÚ  n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ S…÷x……¥… Ω˛“ x…… Ω˛…‰ <∫… ±…B
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ i…Δj… EÚ…‰ V……‰i…… M…™……* ™…Ω˛ |…™…ix… +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ x…Ω˛” ®…M…Æ˙ O……®… {…ΔS……™…i… ∫i…Æ˙
{…Æ˙ ∫…Æ˙®…÷J™…i……Æ˙∂……Ω˛“ ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… Ω˛“ +±……‰EÚi……Δ j…EÚ |…™……∫… Ω˲*
173

(2) 73 ¥… ∫…Δ ¥…v……x… ∫…Δ∂……‰v…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +x…÷∫…⁄ S…-11 n˘“ M…<« Ω˲,  V…∫…®…Â
29 EÚ…™…« {…ΔS……™…i…“ Æ˙…V… EÚ“ ∫…Δ∫l……+… +l……«i…¬ O……®… i…Ω˛∫…“±… +…ËÆ˙  V…±…… {…ΔS……™…i……Â
EÚ…‰ ∫……È{…… M…™……* <∫…EÚ… ∫{…J]ı +l…« ™…Ω˛ Ω÷˛+…  EÚ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ™…‰ EÚ…™…« x…Ω˛”
EÚÆ˙x…‰ S…… Ω˛B* M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ™…Ω˛ n˘…¥…… Ω˲  EÚ =∫…x…‰ <x… 29 EÚ…™……Ê ®… ∫…‰
14 EÚ…™…« {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ ∫……È{…  n˘™…‰ ΩÈ˛* B¥…Δ +x™… {……ƒS… EÚ…™…« +…v…‰-+v…⁄Ɖ˙ ∫……È{…‰ Ω˲*
™…t {… ¥…Ω˛ ∫¥…™…Δ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛  EÚ 10 EÚ…™…« =xΩ˛…Âx…‰ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ ∫……È{…‰ Ω˛“ x…Ω˛”
Ω˲*
¥…∫i…÷Œ∫l… i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ  V…x… EÚ…™……Ê EÚ…‰ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ ∫……È{…x…‰ EÚ… n˘…¥……  EÚ™……
V……i…… Ω˲ =x… EÚ…™……Á EÚ…‰ ¶…“ ¥……∫i…¥… ®… ∫……È{…‰ Ω˛“ x…Ω˛” ΩÈ˛* =x… EÚ…™……Á E‰Ú  ±…B i……‰
{…ΔS……™…i…… EÚ…‰ +x…÷n˘…x…  ®…±…i…… Ω˲ ¥…‰ EÚ…™…«  EÚ∫… i…Æ˙Ω˛ EÚÆ˙x…… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…Ë∫…‰ EÚΩ˛…ƒ J…S…«
EÚÆ˙x…‰ Ω˲ <∫…EÚ…  x…h…«™… i……‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ±…‰i…“ Ω˲* ¶…÷V…  V…±…… {…ΔS……™…i… E‰Ú ¶……V…{……
|…®…÷J… x…‰ ®…÷Z…‰ BEÚ §……Æ˙ ™…Ω˛ EÚΩ˛… l……  EÚ ""Ω˛®……Æ˙“ Œ∫l… i… i……‰ ]≈ı… °ÚEÚ {…÷±…“∫… V…Ë∫…“
Ω˲* Ω˛®……Ɖ˙ {……∫… V……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +x…÷n˘…x… +…i…… Ω˲, =∫…‰ Ω˛®… i…Ω˛∫…“±…‰ {…ΔS……™…i…… +…ËÆ˙
O……®… {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* Ω˛®……Ɖ˙ {……∫… EÚ…‰<« ∫…k…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲*'' <∫… |…EÚ…Æ˙ n‰˘∂…
E‰Ú ∫…Δ ¥…v……x… ®… ∫…k…… EÚ…  ¥…E‰Úxp˘“EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B V……‰ ¥™…¥…∫l…… Ω÷˛<« Ω˲, ¥…Ω˛
M…÷V…Æ˙…i… ®… {…Ω÷ƒ˛S…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲*
<∫…EÚ… BEÚ +x™… =n˘…Ω˛Æ˙h… ∫…∫i…‰ +x……V… EÚ“ n÷˘EÚ…x… ΩÈ˛* M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
x…¥…®§…Æ˙, 2012 ®… B‰∫…“ E÷Ú±… 17204 n÷˘EÚ…x… ΩÈ˛* 73 ¥… ∫…Δ ¥…v……x… ∫…Δ∂……‰v…x… E‰Ú
+Δi…M…«i… +x…÷∫…⁄ S… 11 ®… ∫{…π]ı  ±…J…… M…™…… Ω˲  EÚ <x… n÷˘EÚ…x…… EÚ… ∫…ΔS……±…x… O……®…
{…ΔS……™…i… EÚÆÂ˙* ÀEÚi…÷ n÷˘¶……«M™… EÚ“ §……i… Ω˲  EÚ ™…‰ n÷˘EÚ…x…‰Δ  x…V…“ n÷˘EÚ…x…n˘…Æ˙ B¥…Δ
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“/∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ®…Δb˜ ±…™……ƒ S…±……i…“ ΩÈ˛* ™…‰ n÷˘EÚ…x… {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ ∫……È{…x…‰ E‰Ú  ±…B
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ EÚ…‰<« EÚn˘®… Ω˛“ x…Ω˛” =`ˆ…™…‰ ΩÈ˛* <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛”  ¥…M…i… n˘∂…EÚ ®…Â
V……‰ x…<« n÷˘EÚ…x… J…÷±…“ =x…EÚ… ∫…ΔS……±…x… ¶…“ O……®… {…ΔS……™…i… x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* <∫… |…EÚ…Æ˙
®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  x…ÆΔ˙i…Æ˙ O……®… {…ΔS……™…i…… EÚ“ +¥…Ω‰˛±…x…… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ Ω˲*
(3) ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ®…÷q˘… ™…Ω˛ ¶…“ Ω˲  EÚ  u˘i…“™… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ…‰
 ∫…°Ú… Æ˙∂…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ ∞¸{…™…‰ x… n‰˘EÚÆ˙  ¥…k…

+…™……‰M… EÚ“ ¶…“ +¥…Ω‰˛±…x…… EÚ“* ∫…x…¬ 2005 ®…  x…™…÷HÚ  u˘i…“™…  ¥…k… +…™……‰M… x…‰
12-06-2006 E‰Ú Æ˙…‰V… +{…x…… +Ω‰˛¥……±… Æ˙…V™…{……±… EÚ…‰ ∫…÷{…÷n«˘  EÚ™…… l……,  V…∫…EÚ…
`‰ˆ`ˆ 2011 ®… ®……j… B‰∫…“  ∫…°Ú… Æ˙∂…… EÚ… Ω˛“ +®…±…  EÚ™…… M…™……  EÚ  V…∫…®… +…™……‰M…
EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 73 ¥…Â ∫…Δ ¥…v……x… ∫…Δ∂……‰v…x… EÚ“ ¶……¥…x……x…÷∫……Æ˙ {…ΔS……™…i……Â
EÚ…‰ +…Ãl…EÚ ∫¥……™…k…i…… |…n˘…x… Ω˛“ x…Ω˛” EÚ“ M…<«* B‰∫…… EÚÆ˙E‰Ú ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ {…ΔS……™…i……Â
EÚ…‰ +v…“x…∫l… +…ËÆ˙ {…]ı¥……Æ˙“ Ω˛“ §…x……  n˘™……*
(4) O……®…, i…Ω˛∫…“±… +…ËÆ˙  V…±…… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ +…™……‰V…x…  ¥…E‰ÚŒxp˘i… §…x…‰ <∫…
 ±…B 74¥…Â ∫…Δ ¥…v……x… ∫…Δ∂……‰v…x… ®…Â  V…±…… +…™……‰V…x… ∫… ®… i… EÚ“ Æ˙S…x…… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
|……¥…v……x… Ω˲*  EÚxi…÷ <∫… |……¥…v……x… EÚ… +®…±… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ±…M…¶…M… b‰˜g¯
n˘∂…EÚ i…EÚ  EÚ™…… Ω˛“ x…Ω˛”*  V…±…… +…™……‰V…x… ∫… ®… i… EÚ“ Æ˙S…x…… E‰Ú  ±…B EÚ…x…⁄x…
§…x……,  EÚxi…÷ =∫…EÚ… ¶…“ +®…±… x…Ω˛” Ω÷˛+…*  V…±…… +…™……‰V…x… ∫… ®… i… ®…  V…±……
+…™……‰V…x… ®…hb˜±… E‰Ú ∫…n˘∫™…… EÚ…‰ `ƒˆ∫…EÚÆ˙ ∫…Δ ¥…v……x… EÚ“ ¶……¥…x…… {…Æ˙ E÷Ú`ˆ…Æ˙…P……i…
 EÚ™……*
(5) E‰Úxp˘“™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ… V……‰ +x…÷n˘…x… {…ΔS……™…i…… E‰Ú  ±…B +…i…… Ω˲, ¥…Ω˛
 §…x……  EÚ∫…“ ∂…i…« E‰Ú ®……j… {…Δp˘Ω˛  n˘x… E‰Ú ¶…“Æ˙i…-¶…“i…Æ˙ {…ΔS……™…i……Â EÚ… Ω˛…‰ V……x……
S…… Ω˛B* {…ÆΔ˙i…÷ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ =∫…®…Â ∂…i…Ê ±……n˘EÚÆ˙ {…ΔS……™…i……Â EÚ“ ∫¥……™…k…i……
UÙ“x… ±…“ Ω˲* ¥……∫i…¥… ®… i……‰ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {…Ë∫…‰ {…ΔS……™…i… EÚ…‰ V…Ω˛…ƒ J…S…« EÚÆ˙x…‰
ΩÈ˛ ¥…Ω˛…ƒ J…S…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…÷HÚ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B, {…ÆΔ˙i…÷ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ B‰∫…“ ®…÷ HÚ
n‰˘i…“ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲ +…ËÆ˙ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ {…Æ˙®…÷J……{…‰ I…i… §…x……  n˘™…… Ω˲*

174

175

M…÷V…Æ˙…i… ®… {…ΔS……™…i…“ Æ˙…V… §…Ω÷˛i… +SUÙ… Ω÷˛+… EÚÆ˙i…… l…… +…ËÆ˙ {…⁄Ɖ˙ n‰˘∂… ®…Â
<∫…EÚ“ §…c˜“ |…∂…Δ∫…… Ω÷˛+… EÚÆ˙i…“ l…“* +…V… {… Æ˙Œ∫l… i… §…n˘±… S…⁄EÚ“ Ω˲, C™…… EÚ
Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…ΔS……™…i……Â EÚ…‰ +{…x…“ E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ™……‰V…x……+…Â {…Æ˙ +®…±… EÚÆ˙x…‰
¥……±…“ ∫…Δ∫l…… Ω˛“ ®……x…i…“ Ω˲, ∂……∫…x… EÚ“ ∫…Δ∫l…… +l…¥…… ∂……∫…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
®……x…i…“ Ω˛” x…Ω˛“ Ω˲*
∫…x…¬ 1992 ®…Â ∫…Δ∫…n˘ x…‰ 73¥……Δ ∫…Δ ¥…v……x… ∫…Δ∂……‰v…x… {…… Æ˙i…  EÚ™…… i…§… =∫…‰ EÚΩ˛…
V……i…… Ω˲  EÚ {…ΔS……™…i… i…“∫…Ɖ˙ ∫i…Æ˙ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…x… M…<« Ω˲* ¶……Æ˙i… EÚ… ∫…®…¥……™…i…Δj…
+…ËÆ˙ ±……EÚ∂……Ω˛“ f¯…ΔS…… ∫…Δ ¥…v……x… ∫…Δ∂……‰v…x… E‰Ú u˘…Æ˙… §…n˘±… M…™…… Ω˲, {…ÆΔ˙i…÷ M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…ΔS……™…i…… E‰Ú i…“∫…Ɖ˙ ∫i…Æ˙ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®……x…i…“ Ω˛“ x…Ω˛“Δ Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…“ ¥…V…Ω˛
∫…‰ Æ˙…V™… EÚ“ ∂……∫…x… ¥™…¥…∫l…… ®… =x…EÚ… EÚ…‰<« ®…Ω˛k¥… x…Ω˛“Δ Ω˲*
<∫… ∫…xn˘¶…« ®… {…ΔS……™…i…… EÚ“  ¥…k…“™… ¥™…¥…∫l……  EÚi…x…“ §…⁄Æ˙“ Ω˲ ™…Ω˛ ∫…®…Z…x……
+…¥…∂™…EÚ Ω˲* 73¥… ∫…Δ ¥…v……x… ∫…Δ∂……‰v…x… E‰Ú ∞¸{… ®… ∫…Δ ¥…v……x… ®… +x…÷∫…⁄ S… 11
∫…… ®…±… EÚ“ M…<«  V…∫…®…Â {…ΔS……™…i……Â EÚ…‰ 29 EÚ…™…« ∫……‰Δ{…‰ M…B* <x… EÚ…™……ÊΔ EÚ…‰ EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ∫…Δ ¥…v……x… ®…Â Ω˛“ E‰Úxp˘“™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“ i…V…« {…Æ˙ Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M…
EÚ… |…∫i……¥… Æ˙J…… M…™…… Ω˲* Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ… ™…Ω˛ EÚ…™…« ΩÈ˛  EÚ ¥…Ω˛ {…ΔS……™…i……Â
+…ËÆ˙ {…… ±…EÚ…+… EÚ…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚÆ˙ +…™… ®… ∫…‰  ¥…k…“™… ¥™…¥…∫l…… EÚƉ˙*
M…÷V…Æ˙…i… {…ΔS……™…i… v……Æ˙…-1993 +…ËÆ˙ x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… v……Æ˙…-1963 ®… ¶…“ <∫… ∫…xn˘¶…«
®… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ… |……¥…v……x… Æ˙J…… M…™…… Ω˲, {…Æ˙xi…÷ M…÷V…Æ˙…i… ®… Æ˙…V™…  ¥…k…
+…™……‰M… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú u˘…Æ˙… EÚ“ M…<«  ∫…°Ú… Æ˙∂……‰ EÚ“ Ω˛…±…i… §…Ω÷˛i… Ω˛“ x……V…÷EÚ Ω˲ B‰∫……
B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“™…… ∫…‰ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… Ω˲*
M…÷V…Æ˙…i… ®… |…l…®… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“ Æ˙S…x…… 15  ∫…i…®§…Æ˙ 1994 EÚ…‰
Ω÷˛<«* <∫… +…™……‰M… E‰Ú +v™…I… ∏…“ V…∂…¥…Δi… ®…‰Ω˛i…… l…‰* =xΩ˛…Âx…‰ ®……S…«-1995 ®…Â

<∫i…“°Ú…  n˘™……* i…n¬˘{…∂S……i… +v™…I… {…n˘ EÚÆ˙“§… BEÚ ¥…π…« +…ËÆ˙ {……ƒS… ®… Ω˛x…‰ i…EÚ
 Æ˙HÚ Æ˙Ω˛…* =∫…E‰Ú §……n˘ 17 +M…∫i…, 1996 E‰Ú  n˘x… ∏…“  ¥…x…™… ∂…®……« EÚ…‰ EÚ…™…«EÚ…Æ˙“
+v™…I… E‰Ú ∞¸{… ®… {…n˘ EÚ…™…«¶……Æ˙ ∫……‰Δ{…… M…™…… +…ËÆ˙ 12 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1997 ∫…‰ ∏…“®……x…
∫…÷®…x… {…]‰ı±… EÚ“ +v™…I… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙  x…™…÷ HÚ Ω÷˛<«* i…n¬˘={…Æ˙…Δi… +…™……‰M… E‰Ú ∫…n˘∫™…
∫… S…¥… EÚ“  ¥…k…  ¥…¶……M… ®… §…n˘±…“ EÚÆ˙ n˘“ M…<« +…ËÆ˙ =x…E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ n⁄˘∫…Ɖ˙
+…<«.B.B∫… + v…EÚ…Æ˙“ EÚ“ ∫…n˘∫™… ∫… S…¥… E‰Ú i……ËÆ˙  x…™…÷HÚ Ω÷˛<« l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙ ™…Ω˛
∫…… §…i… Ω˛…‰ M…™……  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  ¥…k… +…™……‰M… EÚ…‰ +Ω˛®… ∫…Δ∫l…… ®……x…i…“ Ω˛“ x…Ω˛“Δ Ω˲*
=∫…∫…‰ ¶…“ +Ω˛®… §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ  ¥…k… +…™……‰M… x…‰ V…÷x…-1998 ®…  ¥…¥…Æ˙h…
¥……{…∫…  EÚ™…… i…§… ∫…‰ =∫… {…Æ˙ +®…±… Ω÷˛+… Ω˛“ x…Ω˛”* +xi…i…: Æ˙x…x…¬ 2001 ®… <∫…
{…Æ˙ l……‰c˜… +®…±… Ω÷˛+…* <∫…®… ¶…“ + v…EÚ…Δ∂… =xΩ˛“  ∫…°Ú… Æ˙∫…… {…Æ˙ +®…±…  EÚ™……
M…™……  EÚ  V…∫…®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰ + v…EÚ v…x… S…÷EÚ…x…… x… {…c‰˜*
 V…x…  ∫…°Ú… Æ˙∂…… {…Æ˙ +®…±… Ω÷˛+… ¥…‰ + v…EÚ…Æ˙“ B‰∫…“  ∫…°Ú… Æ˙∂… l…“  EÚ  V…∫…®…Â
|…∂……∫… x…EÚ ∫…÷v……Æ˙ Ω˛“  EÚ™…‰ V……x…‰ l…‰*
{…ΔS……™…i…… EÚ…‰ V……‰ v…x…Æ˙… ∂… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…‰  ®…±…i…“ Ω˲ ¥…‰ ∂…Ãi…™…
+x…÷n˘…x… Ω˛…‰i…… Ω˲. +l……«i… ™…Ω˛ v…x…Æ˙… ∂…  EÚ∫… {…Æ˙ J…S…« EÚÆ˙x…… ™……  EÚ∫… ™……‰V…x……
E‰Ú  ±…B <∫…EÚ…‰ ={…™……‰M… ®… ±…‰x…… <∫…E‰Ú  ±…B {…ΔS……™…i…… E‰Ú Ω˛…l… V…EÚc‰˜ Ω÷˛B Ω˲* =xΩ²
™…Ω˛ v…x…Æ˙… ∂… J…S…« EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫¥…i…Δj…i…… x…Ω˛“Δ Ω˛…‰i…“ Ω˲* <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ |…l…®… Æ˙…V™…
 ¥…k… +…™……‰M… x…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¶…“ ∫……i… EÚÆ˙ +l…¥…… ={…EÚÆ˙ {…Æ˙ {……ƒS… ∫…‰ n˘∫…
|… i…∂…i… ∫…Æ˙S……V…« ±…M……x…‰ EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ l…“ +…ËÆ˙ =∫… ∫…Æ˙S……V…« EÚ“ +Δn˘… V…i…
350 ∫…‰ 500 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. EÚ“ +…™… {…ΔS……™…i…… EÚ…  §…x……  EÚ∫…“ ∂…i…« n‰˘x…‰ EÚ“
 ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ l…“* {…Æ˙xi…÷ ¥…‰  ∫…°Ú… Æ˙∂… ∫¥…“EÚ…Æ˙ Ω˛“ x…Ω˛“ EÚ“ M…<« +l……«i…¬ {…ΔS……™…i……Â
EÚ…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰ BEÚ ∞¸{…™…… ¶…“ B‰∫…… x…Ω˛“  ®…±…i…… Ω˲  EÚ  V…∫…‰ ¥…‰ +{…x…“
<SUÙ…x…÷∫……Æ˙ J…S…« EÚÆ˙ ∫…E‰Ú +…ËÆ˙ ™…Ω˛  ∫…±… ∫…±…… +¶…“ i…EÚ S…±… Æ˙Ω˛… ΩË*
|…l…®…  ¥…k… +…™……‰M… ∫…x…¬ 1995-2000 E‰Ú n˘Æ˙®™……x… l……* ∫…Δ¥…Ëv…… x…EÚ ¥™…¥…∫l……
+…ËÆ˙ EÚ…x…⁄x…“ ¥™…¥…∫l…… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ Ω˲  EÚ |… i… {……ƒS… E‰Ú  ±…B  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“
Æ˙S…x…… EÚ“ V……B +l……«i…¬ ∫…x…¬ 2000-2005 E‰Ú  ±…B  ¥…k… +…™……‰M… ¶…“ Æ˙S…x…… EÚÆ˙x…“
S…… Ω˛B l…“ {…Æ˙xi…÷ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∫…x…¬ 2000-05 E‰Ú  ±…B  ¥…k…

176

177

52.
Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… ®…÷q‰˘ {…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… i……x……∂……Ω˛“
x…V… Æ˙™……

+…™……‰M… EÚ“ Æ˙S…x…… EÚ“ Ω˛“ x…Ω˛”* <∫… |…EÚ…Æ˙, ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∫…Δ ¥…v……x… EÚ“ v……Æ˙…243 (<«) +…ËÆ˙ v……Æ˙…-243 (¥……™…) i…l…… M…÷V…Æ˙…i… {…ΔS……™…i… + v… x…™…®…-1993 EÚ“
v……Æ˙…-126 EÚ… =±±…ΔP…x…  EÚ™……*
+xi…i…: 19 x…¥…®§…Æ˙, 2003 EÚ…‰ 2005-2010 E‰Ú ∫…®…™… E‰Ú  ±…B ∏…“
v…“Ø˚¶……<« ∂……Ω˛ ¶…“ +v™…I…i…… ®… n⁄˘∫…Ɖ˙  ¥…k… +…™……‰M… ¶…“ Æ˙S…x…… EÚ“ M…<« V……‰
¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ i…“∫…Æ˙… Æ˙…V™…  ¥…k… +…™……‰M… §…x…x…… S…… Ω˛B l……* ∫……®……x™… i……ËÆ˙
{…Æ˙  ¥…k… +…™……‰M… ®… +v™…I… ∫… Ω˛i… E÷Ú±… {……ƒS… ∫…n˘∫™… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ , {…Æ˙xi…÷  u˘i…“™…  ¥…k…
+…™……‰M… ®…  ∫…°«Ú n˘…‰ Ω˛“ ∫…n˘∫™… l…‰, BEÚ +v™…I… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙… ∫…n˘∫™… ∫… S…¥…
+…<.B.B∫… + v…EÚ…Æ˙“* =∫…®… ¶…“ +v™…I… §…“®……Æ˙ Ω÷˛B +…ËÆ˙ ¥…‰  x…v…x… Ω˛…‰x…‰ i…EÚ
§…‰Ω˛…‰∂… Æ˙Ω‰˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ ¥…Ω˛ +v™…I… {…n˘ {…Æ˙ §…x…‰ Æ˙Ω‰˛ +l……«i…¬ =∫… ∫…®…™… ®……x……  EÚ
+…™……‰M… i……‰ l…… {…Æ˙xi…÷ ¥…Ω˛ §…‰Ω˛…‰∂…“ EÚ“ +¥…∫l…… ®… l……*  ∫…°«Ú ∫…n˘∫™… ∫… S…¥… +l……«i…¬
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ + v…EÚ…Æ˙“ x…‰ Ω˛“  ¥…∂…‰π…Y…… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰  ¥…¥…Æ˙h… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… +…ËÆ˙ 12
V…⁄x… 2006 E‰Ú  n˘x… Æ˙…V™…{……±… EÚ…‰ ∫…÷{…÷n«˘  EÚ™……*
n⁄˘∫…Ɖ˙  ¥…k… +…™……‰M… u˘…Æ˙… EÚ“ M…<«  ∫…°Ú… Æ˙∂…… EÚ… ¶…“ ¥…Ω˛“ Ω˛…±… Ω÷˛+… V…Ë∫……
|…l…®…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂…… EÚ… Ω÷˛+… l……* +xi…i…: ∫…x…¬ 2010 ®… =x…
 ∫…°Ú… Æ˙∂…… {…Æ˙ E÷ÚUÙ Ω˛n˘ i…EÚ +®…±… Ω÷˛+…  EÚ  V…∫…®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ {…ΔS……™…i……Â
EÚ…‰ + v…EÚ v…x…Æ˙… ∂…  §…x…… ∂…i…« x… n‰˘x…… {…c‰˜* M……ËÆ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ
<∫…  ¥…¥…Æ˙h… EÚ…‰ ®…Δj…“®…hb˜±… EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ®… |…∫i…÷i… Ω˛“ x…Ω˛“Δ  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ <∫…‰
EÚÆ˙“§… UÙ: ∫……±… i…EÚ  ¥…v……x…∫…¶…… ®… ¶…“ |…∫i…÷i… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… V…§… EÚ
∫…Δ¥…Ëv…… x…EÚ ¥™…¥…∫l…… +…ËÆ˙ EÚ…x…⁄x…“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…‰  ¥…v……x…∫…¶…… ®…Â |…∫i…÷i…
EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n˘…‰§……Æ˙… ∫…Δ¥…Ëv…… x…EÚ +…ËÆ˙
EÚ…x…⁄x…“ ¥™…¥…∫l…… EÚ… =±±…ΔP…x…  EÚ™……*
 u˘i…“™…  ¥…k… +…™……‰M… x…‰ Æ˙…V™… E‰Ú  {…UÙc‰˜  V…±…… +…ËÆ˙  ¥…EÚ ∫…i…  V…±…… EÚ“
 V…±…… {…ΔS……™…i……Â, i……±…÷EÚ… {…ΔS……™…i……‰ +…ËÆ˙ O……®… {…ΔS……™…i…… EÚ…  ¥…¶……V…x… EÚÆ˙E‰Ú =xΩ²
 §…x…… ∂…i…«  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘x…‰ EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ l…“* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  {…UÙc‰˜
 ¥…∫i……Æ˙  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B V……‰ Eڅ˱…M…“ ∫… ®… i… EÚ“ Æ˙S…x…… EÚ“ l…“ =∫…E‰Ú
 x…πEÚπ……Ê E‰Ú v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B ™…Ω˛  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ M…<« l…“* i…n¬˘={…Æ˙…xi… {…Ω˛±…“

§……Æ˙  u˘i…“™…  ¥…k… +…™……‰M… x…‰ ∫……®…… V…EÚ x™……™… ∫… ®… i…™……Â E‰Ú  ±…B ¶…“  ¥…k…“™…
¥™…¥…∫l…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ l…“  EÚ  V…∫…∫…‰ ∫…®……V… E‰Ú EÚ®…V……‰Æ˙ +…ËÆ˙  {…UÙc‰˜
¥…M……Á EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰ ∫…E‰Ú*
{…Æ˙xi…÷ <∫… |…EÚ…Æ˙ {…ΔS……™…i…… EÚ…‰  §…x…… ∂…i…« +x…÷n˘…x… n‰˘x…‰ EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂…… EÚ…‰
∫¥…“EÚ…Æ˙ x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……*  V…∫…∫…‰ {…ΔS……™…i… §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ {…Æ˙…‰{…V…“¥…“ +…ËÆ˙ " §…x…
{…Ë∫…‰ ∫…§… ∫…÷z…' V…Ë∫…“ Œ∫l… i… §…x… M…<« Ω˲*
+§… i…fii…“™…  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“ Æ˙S…x…… EÚÆ˙ n˘“ M…<« Ω˲* ¥…Ω˛ +{…x……  ¥…¥…Æ˙h…
EÚ§… ∫…÷{…÷n«˘ EÚƉ˙M…“ ™…Ω˛ EÚ˙Ω˛x…… ®…÷Œ∂EÚ±… Ω˲, {…Æ˙xi…÷ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…
Ø˚J… n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B i…“∫…Ɖ˙  ¥…k… +…™……‰M… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂…… EÚ… C™…… Ω˛…‰M…… <∫…EÚ… E÷ÚUÙ
Ω˛n˘ i…EÚ +Δn˘…V…… ±…M……™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* M…÷V…Æ˙…i…  ¥…k… +…™……‰M… BEÚ |…EÚ…Æ˙ ∫…‰
EÚ®…«EÚ…hb˜ (J……x……{…⁄Ãi…) §…x… M…™…… Ω˲ B‰∫…… |…i…“i… Ω˛…‰i…… ΩÈ˛*

178

179

¶……Æ˙i… E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… ∫…÷Æ˙I…… EÚ…x…⁄x…-1986 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 1994 ®… x…¥…
∫l…… {…i… =t…‰M… ™…… ¥…i…«®……x… =t…‰M… E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ +…Ët…‰ M…EÚ ™……‰V…x…… E‰Ú
{…™……«¥…Æ˙h…“™… +∫…Æ˙ ®…⁄±™……ΔEÚx… EÚ…‰ + x…¥……™…« §…x……™…… M…™…… l……* <∫… EÚ…x…⁄x…“
|……¥…v……x… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…¶……¥… EÚ… ®…⁄±™……ΔEÚx…  EÚ™…… V……i……
Ω˲* <∫… ®…⁄±™……ΔEÚx… {…Æ˙ +Ω‰˛¥……±… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…‰ |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B i…l…… ∫l…… x…EÚ ±……‰M……Â E‰Ú ®…Δi…¥™… V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B V…x… ∫…÷x…¥……<« +…™……‰ V…i… EÚ“
V……i…“ Ω˲* <∫… V…x… ∫…÷x…¥……<« E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… E÷ÚUÙ ®…÷q‰˘ ®…Ω˛k¥… E‰Ú ΩÈ˛*
V…x… ∫…÷x…¥……<« ®… {…ΔS……™…i…… EÚ“  ∂…π]ı ¶…⁄ ®…EÚ… Ω˲ {…ÆΔ˙i…÷ O……®… {…ΔS……™…i……‰ i……±…÷EÚ…
{…ΔS……™…i……‰, +…ËÆ˙  V…±±…… {…ΔS……™…i……‰ EÚ…‰ V…x… ∫…÷x…¥……<« E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â E÷ÚUÙ ¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“
x…Ω˛” Ω˛…‰i…“*  V…∫…∫…‰ {…ΔS……™…i……‰ E‰Ú |… i… x… v… V…§… V…x… ∫…÷x…¥……<« EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™……
V……i…… Ω˲ i…§… =∫…®… ∫… GÚ™… ∞¸{… ∫…‰ ¶……M… x…Ω˛” ±…‰ {……i…‰ ΩÈ˛*  V…∫… M……ƒ¥… ®… =t…‰M…
∫l…… {…i… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰i…… Ω˲ =∫… M……ƒ¥… E‰Ú ∫…Æ˙{…ΔS… EÚ…‰ ¶…“ {…™……«¥…Æ˙h…“™… +∫…Æ˙ ®…⁄±™……ΔEÚx…
+Ω‰˛¥……±… EÚ“ EÚ…‰<« V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ Ω˲*
{…™……«¥…Æ˙h…“™… +∫…Æ˙ ®…⁄±™……ΔEÚx… +Ω‰˛¥……±… ®… + v…EÚi…Æ˙  EÚi…x…“ Ω˛“ EΔÚ{…x…“+…Â
E‰Ú u˘…Æ˙… M…±…i… V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“ V……i…“ Ω˲* B‰∫…“ M…±…i… ®…… Ω˛i…“ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ V…x…
∫…÷x…¥……<« ®… S…S……« Ω˛…‰i…“ Ω˲* +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ M…±…i… ®…… Ω˛i…“ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Ω÷˛<« S…S……«
∫l…… x…EÚ ±……‰M…… E‰Ú ß…®… {…Ën˘… EÚÆ˙i…“ Ω˲* ™…… x… EΔÚ{…x…“ V…§… {…™……«¥…Æ˙h…“™… +∫…Æ˙
®…⁄±™……ΔEÚx… +Ω‰˛¥……±… i…Ë™……Æ˙ EÚƉ˙ =∫…E‰Ú §……n˘ V……ƒS… E‰Ú  ±…B ∫…®…™… n‰˘ ™…Ω˛ ¶…“ §…Ω÷˛i…
Ω˛“ V…∞¸Æ˙“ Ω˲* {…™……«¥…Æ˙h… +∫…Æ˙ ®…⁄±™……ΔEÚx… +Ω‰˛¥……±… EÚ…‰ + v…EÚ |… ∫… r˘ n‰˘x…“
S…… Ω˛B ±…‰ EÚx… ™…Ω˛ §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ EÚ±…‰C]ıÆ˙ EÚ“ EÚS…‰Æ˙“ i…EÚ Ω˛“ ∫…“ ®…i… Æ˙Ω˛ V……i……
Ω˲* +…ËÆ˙ ™…Ω˛ +Ω‰˛¥……±… §…c˜“ ®……j…… ®… +ΔO…‰V…“ ¶……π…… ®…Â Ω˛…‰i…… Ω˲*  V…∫…∫…‰ ∫l…… x…EÚ
±……‰M…… E‰Ú  ±…B ¥…Ω˛ ={…™……‰M…“ x…Ω˛“Δ §…x…i……* +…ËÆ˙ +…x…‰ ¥……±…… =t…‰M… EËÚ∫…… Ω˲ =∫…EÚ“
¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛”  ®…±…i…“* ∫…Æ˙±… ¶……π…… ®… +Ω‰˛¥……±… |…∫i…÷i… Ω˛…‰ =∫…E‰Ú  ±…B +¶…“
i…EÚ EÚ…‰<« EÚn˘®… =`ˆ…™…‰ Ω˛“ x…Ω˛” M…™…‰*

V…x… ∫…÷x…¥……<« ®… V…Ω˛…ƒ =t…‰M… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆ˙x…“ Ω˲ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú ∫l…… x…EÚ ±……‰M…
¶……M… ±…‰ ∫…EÚi…‰ Ω˲* {…Æ˙xi…÷ ∫l…… x…EÚ ±……‰M…… EÚ“ ¥™……J™……  x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ ®… x…Ω˛”
+…<«* =t…‰M… E‰Ú +±…M…-+±…M…  ¥…∫i……Æ˙…Â ®…Â =t…‰M… ∫…‰  EÚi…x…‰ +Δi…Æ˙ ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰
±……‰M…… x…‰ ∫l…… x…EÚ ±……‰M…… EÚ…‰  M…x…x…‰ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú  ¥…π…™… ®… +±…M…-+±…M… ®……{…nΔ˘b˜
+{…x……™…‰ V……i…‰ Ω˲Δ*  V…∫…∫…‰ +∫…Æ˙O…∫i… ±……‰M…… EÚ…‰ V…x… ∫…÷x…¥……<« ®… ={…Œ∫l…i… Æ˙Ω˛EÚÆ˙
+{…x…‰ ®…Δi…¥™…… EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ®……‰EÚ… x…Ω˛”  ®…±…i……*
{…™……«¥…Æ˙h… ∫…÷Æ˙I…… EÚ…x…⁄x…-1986 E‰Ú +xi…M…«i… V……‰ 32 {… Æ˙™……‰V…x……+… ™……
=t…‰M…… E‰Ú  ±…B {…™……«¥…Æ˙h…“™… {…Æ˙¥……x…M…“ ±…‰x…… + x…¥……™…« §…x……™…… M…™…… Ω˲ ™…Ω˛ =t…‰M……Â
E‰Ú  ±…B {…™……«¥…Æ˙h…“™… +∫…Æ˙ ®…⁄±™……ΔEÚx… EÚ… +Ω‰˛¥……±… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« Ω˲
™…… x… <∫…EÚ… +Ω‰˛¥……±… i…Ë™……Æ˙ i……‰ Ω˛…‰i…… Ω˲ ±…‰ EÚx… =∫…EÚ…‰ |… ∫… r˘ n‰˘x…‰ EÚ“
 V…®®…‰n˘…Æ˙“ i……‰ M…÷V…Æ˙…i… |…n⁄˘π…h…  x…™…Δj…h… §……‰b«˜ EÚ“ Ω˲*
§……‰b«˜ <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫……¥…«V… x…EÚ EÚ“ x……‰ ]ı∫… 30  n˘x… {…Ω˛±…‰ ∫…®……S……Æ˙-{…j……Â
®… n‰˘i…“ Ω˲, ±…‰ EÚx… ¥……‰ ∫…¶…“ ∫l…… x…EÚ ∫…®……S……Æ˙ {…j…… ®… n‰˘i…“ x…Ω˛” Ω˲,  V…∫…∫…‰ ±……‰M……Â
EÚ…‰ V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛”  ®…±…i…“* +x…÷¶…¥… ™…Ω˛ §…i……i…… Ω˲  EÚ V…x… ∫…÷x…¥……<« ∫…‰ {…Ω˛±…‰
EΔÚ{…x…“™……Â u˘…Æ˙… J……∫… i……ËÆ˙ {…Æ˙ +∫…Æ˙O…∫i… I…‰j… E‰Ú ∫…Æ˙{…ΔS……‰ ∫…‰ ∫……Δ`ˆM……Δ`ˆ EÚÆ˙ ±…“
V……i…“ Ω˲* =x…EÚ…‰ + v…EÚ ]‰ıEÚ x…EÚ±…  ¥…k…“™… ∫…®…V… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶…“ ¥……‰
V…x… ∫…÷x…¥……<« ®… ∫… GÚ™… ∞¸{… ∫…‰ ¶……M… x…Ω˛” ±…‰ {……i…‰*
V…§… ∫…÷x…¥……<« Ω˛…‰i…“ Ω˲ i…§… =∫…®… C™…… Ω˛…‰i…… Ω˲ =∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ i…Ë™……Æ˙ EÚ“
V……i…“ Ω˲* ™…… x…  EÚ EÚ…Ëx… C™…… §……‰±……,  EÚ∫…x…‰ EËÚ∫…‰ |…∫i…÷ i… EÚ“,  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“
∫…⁄S…x…… n˘“ M…<«, EËÚ∫…… |… i…¶……¥…  n˘™…… M…™…… ¥…M…‰Æ‰˙ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ §……i…… EÚ“
V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ… EÚ…™…«¥……Ω˛“ EÚ“ BV…xb˜… x……‰]ı ®…  ¥…∂…‰π… =±±…‰J… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* {…ÆΔ˙i…÷
M…÷V…Æ˙…i… ®… <x… ∫…¶…“ §……i…… {…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… |…n⁄˘π…h…  x…™…Δj…h… §……‰b«˜ E‰Ú u˘…Æ˙…  V…i…x…“
§……Æ˙“EÚ“ ∫…‰ V……x…EÚ…Æ˙“ Æ˙J…x…“ S…… Ω˛B =i…x…“ §……Æ˙“EÚ“ ∫…‰ V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛” Æ˙J…“
V……i…“* EÚ<« §……Æ˙ EÚ…™…«¥……Ω˛“ EÚ“  ¥…∂…‰π…∞¸{… ∫…‰ +{…⁄h…« ¶…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲*
={…Æ˙…‰HÚ ®…… Ω˛i…“ EÚ…‰ n‰˘J…x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛ {…i…… S…±…i…… Ω˲  EÚ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…÷Æ˙I……
EÚ…x…⁄x…-1986 ®…Â ±……‰M……Â E‰Ú +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B V……‰ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…<«
l…“ =∫…EÚ… +®…±… ¥……™…•…x]ı M…÷V…Æ˙…i… ®… +Δ∂…i…: ™…… x…Ω˛“Δ¥…i…¬ Ω˛…‰i…… Ω˲*  ¥…EÚ…∫… EÚ“
±……±…S… ®… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰ ¶…⁄±… V……B ™…Ω˛ BEÚ "EÚŒx¥… x…™…x]ı BC∂…x…' Ω˲ B‰∫…… ®……x……
V……i…… Ω˲*

180

181

53.
M…÷V…Æ˙…i… ®… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B
V…x… ∫…÷x…¥……<« BEÚ V…⁄`ˆ

54.
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… "C±……<®…‰x]ı S…‰xV…'  ¥…¶……M…
 ∫…°«Ú EÚ…M…V… {…Æ˙
B‰∫…… EÚΩ˛x…… §…Ω÷˛i… §……Æ˙ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ∫…®…O…
¶……Æ˙i… ®… |…l…®… GÚ®… Ω˲* B‰∫…… Ω˛“ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú I…‰j… ®… ¶…“ EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* ®……‰n˘“
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 2010 ®… ®……‰∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… (C±……<®…‰x]ı S…‰xV…)  ¥…¶……M… x……®… EÚ…  ¥…¶……M…
+±…M… ∫…‰ ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ∫…¥…«|…l…®… ¥™… HÚ Ω˲, <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“  ∫… r˘ =xΩ˛” E‰Ú x……®…
{…Æ˙ Ω˲* {…ÆΔ˙i…÷ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ®…÷q˘… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ™…Ω˛  ¥…¶……M… C™…… EÚÆ˙i…… Ω˲ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…
EÚ…‰ EÚ®… |…n⁄˘ π…i… EÚÆ˙x…‰ ®… <∫…EÚ… C™…… ™……‰M…n˘…x… Ω˲?
i……. 24-2-2010 E‰Ú  n˘x… 12¥…” M…÷V…Æ˙…i…  ¥…v……x…∫…¶…… E‰Ú UÙ`‰ˆı ∫…j… E‰Ú
∂…÷∞¸+…i…“ ∫…®…™… ®… ®……‰n˘“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  ±…J… M…™…‰ ¶……π…h… EÚ…‰ {…f¯i…‰ Ω÷˛B Æ˙…V™…{……±…
x…‰ EÚΩ˛…: M±……‰§…±… ¥……‰Õ®…M… EÚ“ ¶…™……x…EÚi…… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B Ω˛®……Æ˙“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
x…‰ ∫…®…O… n‰˘∂… ®… |…l…®… B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ EÚn˘®…  ±…™…… +…ËÆ˙ ®……‰∫…®… {… Æ˙¥…i…«x…  ¥…¶……M… EÚ“
∫l……{…x…… EÚ“ Ω˲* O…“x… ]‰ıCx……‰±……‰V…“ EÚ…‰ +®…±… ®… ±……x…‰ ¥……±…… M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… +…M…‰
Ω˲ +…ËÆ˙ ∫…Δ™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı… E‰Ú ∫¥…SUÙ  ¥…EÚ…∫…i…Δj… E‰Ú f¯…ƒS……M…i… i…Δj… EÚ… ®…Ω˛k…®… ±……¶…
 ±…™…… Ω˲* ∫…®…O… n‰˘∂… ®… EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı <∫™…⁄ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… M…÷V…Æ˙…i… |…l…®…
∫l……x… {…Æ˙ Ω˲*''
={…Æ˙…‰HÚ |…¥…S…x… E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú |… ∫…r˘ {…™……«¥…Æ˙h…  ¥…n ®…Ω‰˛∂… {…Δb˜¨…
x…‰ EÚΩ˛… Ω˲  EÚ <∫…®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…  §…±…E÷Ú±… ¶…“ ™……‰M…n˘…x… x…Ω˛” Ω˲* =t…‰M……Âx…‰
∫¥…™…Δ E‰Ú °Ú…™…n‰˘ E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙ ±……¶… E‰Ú  ±…B |……{i… EÚÆ˙i…‰ Ω˲Δ,  °ÚÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
M…±…i… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ ™…∂…¶……M…“ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ Ω˲* ™… n˘ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ +{…x…… ™……‰M…n˘…x…
§…i……x…… S……Ω˛i…“ Ω˲ i……‰  V…x… =t…‰M…… EÚ…‰ EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı  ®…±…… Ω˲ =∫…EÚ“ Æ˙EÚ®… EÚ“
2 |… i…∂…i…  x…™…®……x…÷∫……Æ˙ =t…‰M……Â E‰Ú {……∫… ∫…‰ ±……‰EÚ EÚ±™……h… +l…« E‰Ú  ±…B J…S…«
EÚÆ˙…™…‰* <∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω÷˛+…  EÚ  V…x… EΔÚ{… x…+… EÚ…‰ EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı  ®…±…i…“ Ω˲,
=∫…EÚ“ V……‰ Æ˙EÚ®… Ω˛…‰i…“ Ω˲ =∫…EÚ… 2 |… i…∂…i…  Ω˛∫∫…… =t…‰M…… EÚ…‰ ±……‰EÚEÚ±™……h… E‰Ú
 ±…B J…S…« EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B B‰∫……  x…™…®… Ω˲, {…ÆΔ˙i…÷ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ =x…  x…™…®…… EÚ…
182

{……±…x… ∫¥…™…Δ x…Ω˛” EÚÆ˙i…“* C™…… ™…‰ ∫…÷∂……∫…x… Ω˲?
=±±…‰J…x…“™… §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ V…x…¥…Æ˙“ 2013 i…EÚ ®……‰∫…®… {… Æ˙¥…i…«x…  ¥…¶……M…
V…Ë∫……  EÚ∫…“  ¥…¶……M… EÚ… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ +Œ∫i…i¥… Ω˛“ x…Ω˛” l……*
 °ÚÆ˙ ¶…“ =±±…‰J…x…“™… §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i…
∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ ∫…®…“I…… 2012-13 (+Δn˘…V…{…j… |…EÚ…∂…x… x…Δ-34) ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…
 ∂…π…«EÚ E‰Ú +Δi…M…«i… {…fiπ`ˆ x…Δ. 71 ∫…‰ 76 i…EÚ V……‰ ¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“ M…<« Ω˲ =∫…®…Â
¶…“ ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x…  ¥…¶……M… ™…… <∫…EÚ“ |…¥…fi k…™…… EÚ… =±±…‰J… i…EÚ x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……
Ω˲*
={…Æ˙…‰HÚ =t…‰M…… +…ËÆ˙ ∫…⁄ S…i… ∫…÷ ¥…v……+… E‰Ú ∫…Δn˘¶…« ®… ={…Æ˙…‰HÚ ∫……®…… V…EÚ+…Ãl…EÚ ∫…®…“I…… ®… +x…‰EÚ…Â {…fiπ`ˆ  ±…J…‰ M…™…‰ Ω˲Δ* =x…®… ¶…“ ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x…  ¥…¶……M…
™…… =x…EÚ“ EÚ…®…M…“Æ˙“ EÚ… =±±…‰J… x…Ω˛” Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ i……. 23-1-13 E‰Ú  n˘x… M…÷V…Æ˙…i…
EÚ“ 13¥…”  ¥…v……x…∫…¶…… E‰Ú |…l…®… ∫…j… ®… Æ˙…V™…{……±… x…‰ V……‰ |…¥…S…x…  n˘™…… <∫…®… ¶…“
®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x…  ¥…¶……M… E‰Ú  ¥…π…™… ®… BEÚ ∂…§n˘ i…EÚ EÚΩ˛x…‰ ®… x…Ω˛” +…™……*
+§… BEÚ n⁄˘∫…Æ˙“ §……i… v™……x… ®… ±…‰x…‰ V…Ë∫…“ Ω˲* n‰˘∂… E‰Ú |…v……x…®…Δj…“ EÚ“
+v™…I…i…… ®… ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«±…I…“ ™……‰V…x…… §…x……<« M…<«*
 V…∫…®…  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…`ˆ  ®…∂…x……‰Δ EÚ… =±±…‰J… Ω˲,  V…∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…i™…‰EÚ
Æ˙…V™… EÚ… +{…x…“ +{…x…“ EÚ…™…«±…I…“ ™……‰V…x…… §…x……x…“ Ω˲* {…ÆΔ˙i…÷ M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… EÚ“
+¶…“ i…EÚ B‰∫…“ EÚ…‰<« ™……‰V…x…… +…<« x…Ω˛” Ω˲* ™…Ω˛ ∫…S… Ω˲  EÚ  ¥…¶……M… Ω˲, ±…‰ EÚx…
EÚ…™…«±…I…“ ™……‰V…x…… +®…±… ®… x…Ω˛” Ω˲* C™…… <∫…‰ ∫…÷∂……∫…x… EÚΩ˛i…‰ Ω˲?  ∫…ŒCEÚ®…,
 j…{…÷Æ˙… +…ËÆ˙ +Ø˚h……S…±… |…n‰˘∂… B‰∫…‰ {……ƒS… Æ˙…V™…… x…‰ +{…x…“-+{…x…“ EÚ…™…«±…I…“
™……‰V…x……™… §…x……<« Ω˲ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ ™……‰V…x……+… EÚ…‰ E‰Úxp˘ EÚ“ ∫…÷EÚ…x… ∫… ®… i… u˘…Æ˙…
®…ΔV…⁄Æ˙“ ¶…“  ®…±… M…<« Ω˲* +…Δw…|…n‰˘∂…, +…∫……®…, ®…‰P……±…™…,  ∫…ŒCEÚ®…, =c˜“∫……, +…ËÆ˙
{…Œ∂S…®… §…ΔM……±… V…Ë∫…‰ Æ˙…V™…… x…‰ EÚ…™…«±…I…“ ™……‰V…x…… §…x……<« Ω˲ +…ËÆ˙  ¥…S……Æ˙  ¥…®…∂…« E‰Ú
 ±…B E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ¶…‰V… n˘“ Ω˲* ±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ™…‰ EÚ…®… ®……S…«2013 i…EÚ  EÚ™…… Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲*
2013-14 E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i… EÚ… V……‰ +Δn˘…V…{…j… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… M…™…… Ω˲ =∫…®…Â
EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…EÚÆ˙ BEÚ n˘Æ˙J……∫i… EÚ“ M…<« Ω˲*  ¥…k… ®…Δj…“ x…‰ V……‰
183

+Δn˘…V…{…j…“™… |…¥…S…x…  n˘™…… =∫…®… <∫… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲* §…Ω÷˛i… ∫…“ <EÚ…<«™……Δ
{…÷x…: |……{™… >V……« E‰Ú ª……‰i…… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı ={…±…§v… EÚÆ˙i…“ Ω˲Δ*
B‰∫…“ <EÚ…<«™…… + i… Æ˙HÚ EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı EÚ…‰ +x™… <EÚ…<«™…… EÚ…‰ §…‰S… ∫…EÚi…“ Ω˲Δ*
EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â ¥…i…«®……x… ¥…‰]ı E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı EÚ“  §…GÚ“ E‰Ú
¥™…¥…Ω˛…Æ˙… ®… + i… Æ˙HÚ EÚÆ˙ E‰Ú ∫……l… 15 |… i…∂…i… EÚ“ n˘Æ˙ ∫…‰ EÚÆ˙ |……{i… Ω˛…‰i…… Ω˲*
EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı E‰Ú EÚ…x…⁄x… EÚ“ +x…÷∫…⁄ S…-2 EÚ“ Bx]≈ı“-41 E‰Ú +xi…M…«i… +o˘∂™… ™……
+®…⁄i…« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®……±… E‰Ú ∞¸{… ®… |……{i… EÚÆ˙ + i… Æ˙HÚ EÚÆ˙ ∫… Ω˛i… 5 |… i…∂…i… EÚ…
n˘Æ˙ ±……M…⁄ Ω˛…‰M……*
®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x…  ¥…¶……M… 2010 ®… ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… +…ËÆ˙ EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı E‰Ú  ±…B
{……Æ˙¥…v……x… EÚ…  ¥…S……Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ 2013 ®… +…™……* ™…Ω˛ ®…÷ HÚ EÚ…‰<« §…Ω÷˛i…
§…c˜“ U⁄Ù]ı (∫…§…∫…“c˜“) x…Ω˛” Ω˲* ∫…S…®…÷S…, =xΩ² ¥…‰]ı E‰Ú EÚ…x…⁄x… ∫…‰ ∫…Δ{…⁄h…« ®…÷ HÚ
 n˘±……x…“ S…… Ω˛B l…“*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ 12¥…” {…ΔS…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… E‰Ú E÷Ú±… 10 v™…‰™…… EÚ…‰ 2013-14 E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®… (+Δn˘…V…{…j… |…EÚ…∂…x… x…Δ-35) ®… n˘∂……«™…… M…™…… Ω˲* =∫…®…Â
{…™……«¥…Æ˙h… EÚ…, ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… EÚ… ™…… EÚ…§…«x… G‰Ú b˜]ı EÚ… =±±…‰J… i…EÚ x…Ω˛” Ω˲*
 V…∫…∫…‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ =∫…EÚ“ EÚ…‰<« ÀS…i…… x…Ω˛” Ω˲, B‰∫…… EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ Ω˲Δ*
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +{…x…‰ +Δn˘…V…{…j… |…EÚ…∂…x… x…Δ. 32 |…¥…fi k… EÚ“ ∞¸{…Ɖ˙J……
®… ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… EÚ…™…«GÚ®… ®… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« §……i… §…i……<« V……‰  x…®x… ±… J…i… ΩÈ˛:
(1) 2009-10 ®… 203.50 ±……J… ∞¸.  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…Δ∂……‰v…x… E‰Ú  ±…B
J…S…«  EÚ™…‰*
(2) 2011-12 ®… 75 ±……J… ∞¸. {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ V……M…fi i… E‰Ú  ±…B J…S…«  EÚ™…‰*
(3) 2012-13 ®… 75 ±……J… ∞¸. {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ V……M…fi i… E‰Ú  ±…B J…S…«  EÚ™…‰*
=∫…®… EÚ…™…«∂……±……, ∫…… Ω˛i™…, {… Æ˙∫…Δ¥……n˘, <EÚ…‰C±…§… +… n˘ EÚ… ∫…®……¥…‰∂… Ω˛…‰i…… Ω˲*
={…Æ˙…‰HÚ §……i…… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲  EÚ ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú  ±…‰
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ §…g¯S…f¯EÚÆ˙ §…i……™…… Ω˲, B‰∫…… i……‰ E÷ÚUÙ Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”* ®……Ë∫…®… §…n˘±…‰
 §…x…… Ω˛“ ®……Ë∫…®… §…n˘±… M…™…… Ω˲ B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲*
184

55.
¶……b˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V…: ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…SS……<« U÷Ù{……i…“ Ω˲*
¶…∞¸S…  V…±…‰ ®… x…®…«n˘… x…n˘“ E‰Ú ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙ EÚ… M……ƒ¥… ¶……b˜¶…⁄i… E‰Ú {……∫…
®…Â Ω‰˛`ˆ¥……∫… ®… §…‰Æ‰˙V… §……ƒv… §…x……x…… Ω˲ {…ÆΔ˙i…÷ ™…Ω˛ ¶……c˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… ™…… §……ƒv… E‰Ú  ±…B
+…v……Æ˙ Ø˚{…  ¥…π…™… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫……¥…«V… x…EÚ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B ±…‰ EÚx… B‰∫…… Ω˲ Ω˛“
x…Ω˛” +…ËÆ˙ ™…Ω˛ §……ƒv… C™…… ±……¶… n‰˘M…… ™…… x…÷EÚ∫……x… EÚƉ˙M…… ™……  °ÚÆ˙ ±……¶… V™……n˘… Ω˛…‰M……
™…… x…÷EÚ∫……x… V™……n˘… Ω˛…‰M…… ™……  °ÚÆ˙  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… ±……¶… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙
EÚ… x…÷EÚ∫……x… Ω˛…‰M…… <∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ±……‰M…… EÚ…‰ n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙
x…Ω˛” Ω˲ B‰∫…… Ω˛“ EÚΩ˛… V……™…‰M……*
∫…÷∂……∫…x… EÚ… BEÚ +l…« Ω˲  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ V……‰ EÚ…‰<« EÚn˘®… =`ˆ…i…“ Ω˛…‰ ™…… EÚ…™…«
EÚÆ˙i…“ Ω˛…‰ =∫…E‰Ú  ¥…π…™… ®… ±……‰M…… EÚ…‰ ∫…®{…⁄h…« V……x…EÚ…Æ˙“ n‰˘* V……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“
U÷Ù{……i…“ Ω˛…‰ ™…… n⁄˘∫…Æ˙… EÚ…‰<«  x…V…“ ¥™… HÚ,  x…V…“ ∫…®…⁄Ω˛,  x…V…“ ∫…Δ∫l…… ™……  x…V…“
EΔÚ{…x…“ EÚ…‰ V……x…EÚ…Æ˙“ U÷Ù{……x…‰ n‰˘i…“ Ω˛…‰ i……‰ =∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛ Ω˛…‰M……  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
{……Æ˙n˘∂…«EÚ x…Ω˛” Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…EÚ… ∂……∫…x… ∫…÷∂……∫…x… x…Ω˛” {…ÆΔ˙i…÷ E÷Ú∂……∫…x… Ω˲* ¶……b˜¶…⁄i…
§…‰Æ‰˙V… ™…… §……ƒv… E‰Ú  EÚ∫∫…‰ ®… M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… |…n˘∂…«x… E÷ÚUÙ B‰∫…… Ω˛“ Ω˲*
¶……b˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… EÚ“ ±…Δ§……<« 1663 ®…“]ıÆ˙ Ω˛…‰M…“* §…‰Æ‰˙V… EÚ“ S……Ëc˜…<« >{…Æ˙ E‰Ú
¶……M… ®…Â 30 ®…“]ıÆ˙ Ω˛…‰M…“  EÚ  V…∫… {…Æ˙ 6 ±……<x… EÚ… Æ˙∫i…… §…x…‰M……* <∫… E‰Ú +…∫…{……∫…
n˘“˘¥……Æ˙ Ω˛…‰M…“* =∫… {…Æ˙ J…S…« 2500 EÚÆ˙…‰c˜ ∞¸. i……‰ 3 ¥…π…« {…Ω˛±…‰ +Δn˘…V… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
+…™…… l……, ¥…i…«®……x… ®… 5000 EÚÆ˙…‰c˜ ∞¸ EÚ… +Δn˘…V… EÚÆ˙x…‰ ®… +…™…… Ω˲* §…‰Æ‰˙V…
§…x……x…‰ ®… i…“x… ¥…π…« ±…M…ÂM…‰, B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* =∫…®… 50 EÚÆ˙…‰c˜ P…x…®…“]ıÆ˙ {……x…“
EÚ… ∫…ΔO…Ω˛ Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ =∫…®… ∫…‰ 20 EÚÆ˙…‰c˜ P…x…®…“]ıÆ˙ {……x…“ P…Ɖ˙±…⁄ ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B
+…ËÆ˙ §……EÚ“ EÚ… À∫…S……<« E‰Ú ={…™……‰M… ®… ±…‰x…‰ EÚ… +…™……‰V…x… Ω˲* |…∂x… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ
À∫…S……<« E‰Ú  ±…B  x…Œ∂S…i…  EÚ™…… {……x…“ À∫…S……<« E‰Ú  ±…B Ω˛“ Æ˙Ω‰˛M…… C™……‰Δ?
¶……b˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… ∫……¥…«V… x…EÚ -  x…V…“ ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ ({…“{…“{…“) EÚ“ i…Æ˙Ω˛ S…±…‰M……
B‰∫…… §…i……™…… M…™…… Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ x…®…«n˘… EÚ… {……x…“ =t…‰M…… E‰Ú  ±…B l…… Ω˛“ x…Ω˛”  °ÚÆ˙
¶…“ {……x…“ =t…‰M…… EÚ…‰  n˘™…… M…™…… Ω˲* =∫…“ i…Æ˙Ω˛ ¶……b˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… EÚ… {……x…“ ¶…“ =t…‰M……Â
185

EÚ…‰  ®…±…‰ B‰∫…“ ∫…Δ¶……¥…x…… Æ˙Ω‰˛M…“ Ω˛“* n˘ I…h… M…÷V…Æ˙…i… ®…  ¥…EÚ ∫…i… Æ˙∫……™…x… =t…‰M…
EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ {……x…“  ®…±…i…… Æ˙Ω‰˛ =∫…EÚ“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú  ±…B ¶……b˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V…
§…x……x…‰ EÚ…  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… M…™…… ±…M…i…… Ω˲*
=t…‰M……‰Δ EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰ ™…Ω˛ ∫…®…∫™…… x…Ω˛” Ω˲, =∫…‰ {……x…“  ®…±…i…… Æ˙Ω‰˛ ™…Ω˛ ¶…“
∫…®…∫™…… x…Ω˛” Ω˲ {…Æ˙ =∫…E‰Ú ∫……l… V……‰ v™……x… Æ˙J…x…… S…… Ω˛B ¥…Ω˛ x…Ω˛” Æ˙J…… V……B i……‰
 ¥…x……∂… Ω˛…‰i…… Ω˲* ¶……b˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… E‰Ú  EÚ∫∫…‰ ®… ¶…“ B‰∫…“ Ω˛“ ∫…Δ¶……¥…x…… Ω˲* n÷˘P…«]ıx……
E‰Ú ∫…®…™… ®… ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B =`ˆ…B M…™…‰ EÚn˘®…… EÚ“ +…∫…{……∫… E‰Ú ±……‰M…… EÚ…‰ E÷ÚUÙ
¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ +¶…“ i…EÚ x…Ω˛” n˘“ M…<«* {……x…“ EÚ… §…Ω˛…¥…  EÚ∫… i…Æ˙°Ú Ω˛…‰M…… =∫…EÚ…
+¶™……∫… ¶…“ +¶…“ x…Ω˛” EÚÆ˙…™…… M…™……* +l……«i…¬ ¶……b˜¶…⁄i… §……ƒv… E‰Ú  ¥…π…™… ®… ∫…®{…⁄h…«
V……x…EÚ…Æ˙“  ®…±…i…“ Ω˛“ x…Ω˛” Ω˲*
EÚ…‰<« |……‰V…‰C]ı EÚ… +®…±… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… +∫…Æ˙ ®…⁄±™……ΔEÚx…
(Bx¥……™…x®…Êx]ı±… <®{…‰C]ı B∫…‰∫…®…‰x]ı-<«+…<«B‰) +Ω‰˛¥……±… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˛…‰i…… Ω˲*
¶……c˜¶…⁄i… §……ƒv… E‰Ú  ±…B ¶…“ B‰∫…… +Ω‰˛¥……±… i…Ë™……Æ˙ Ω÷˛+… Ω˲ {…Æ˙xi…÷ <∫… +Ω‰˛¥……±… E‰Ú
 ¥…π…™… ®… ¶…“ §…Ω÷˛i… ∫……Ɖ˙ |…∂x… J…c‰˜ Ω˛…‰i…‰ Ω˲Δ*
¶……c˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… EÚ“ §……i… Ω˛…‰ i…§… ∫…Æ˙n˘…Æ˙ ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙ i…l…… x…®…«n˘… x…n˘“ {…Æ˙ §…x…‰
Ω÷˛B ∫…¶…“ §…c‰˜ +…ËÆ˙ ®…v™…®… §……ƒv… EÚ…‰ v™……x… ®… ±…‰x…… S…… Ω˛B* EÚ±{…∫…Æ˙ ™……‰V…x…… EÚ…‰
¶…“ v™……x… ®… ±…‰x…… S…… Ω˛B* x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ i……. 5-5-2013 E‰Ú  n˘x… Æ˙…V…EÚ…‰]ı ®…Â
EÚ±{…∫…Æ˙ ™……‰V…x…… B¥…®…¬ ¶……b˜¶…⁄i… §……ƒv… n˘…‰x…… EÚ“ BEÚ ∫……l… §……i… EÚ“ l…“* EÚ±{…∫…Æ˙
™……‰V…x…… EÚ… EÚ…®… E÷ÚUÙ Ω˛“ ∫…®…™… ®… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰M…… B‰∫…… =∫… ∫…®…™… =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… l……
{…Æ˙xi…÷ ¶……c˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… ®… ∫…‰  EÚi…x…… {……x…“ EÚ±{…∫…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ®……‰c˜x…‰ ®… +…BM……
=∫…E‰Ú  ¥…¥…Æ˙h… E‰Ú  ¥…π…™… ®… EÚ…‰<«  x…Æ˙“I…h… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……* ¶……b˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… E‰Ú
∫……l… ®… 32  EÚ.®…“. ±…Δ§…“ x…Ω˛Æ˙ ¶…“ §…x……x…‰ ®… +…BM…“ B‰∫…“ §……i… EÚ“ M…<« Ω˲* ±…‰ EÚx…
=∫…E‰Ú  ¥…¥…Æ˙h…, =∫…E‰Ú |…∂x…, =∫…E‰Ú |…¶…… ¥…i…  ¥…π…™… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ={…Æ˙…‰HÚ +Ω‰˛¥……±…
®… E÷ÚUÙ §…i……™…… x…Ω˛” M…™…… Ω˲* +…ËÆ˙ =∫…EÚ… J…S…«  EÚi…x…… Ω˛…‰M…… =∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
¶…“ +Ω‰˛¥……±… B¥…®…¬ ¶……b˜¶…⁄i… ®… x…Ω˛” n˘“ M…<« Ω˲*
E‰ÚŒxp˘™… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Δj……±…™… ∫…®…I… EÚ±{…∫…Æ˙ |……‰V…‰C]ı E‰Ú ¶……b˜˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… EÚ“
I…®…i…… 50 EÚÆ˙…‰c˜ P…x…®…“]ıÆ˙ EÚ“ Ω˲ +…ËÆ˙ 27 EÚÆ˙…‰c˜ P…x…®…“]ıÆ˙ {……x…“ E‰Ú §…ƒ]ı¥……Ɖ˙

EÚ… Ω˛“ =±±…‰J… ={…Æ˙…‰HÚ +Ω‰˛¥……±… ®…  EÚ™…… M…™…… Ω˲* i……‰ C™…… 23 EÚÆ˙…‰c˜ P…x…®…“]ıÆ˙
{……x…“ EÚ±{…∫…Æ˙ E‰Ú  ±…B Ω˲? <∫…EÚ“ EÚ…‰<« ∫{…π]ıi…… ={…Æ˙…‰HÚ  Æ˙{……‰]«ı ®… Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”*
V…§… V…∞¸Æ˙i… 27 EÚÆ˙…‰c˜ P…x…®…“]ıÆ˙ {……x…“ EÚ“ Ω˛“ Ω˛…‰ i……‰  °ÚÆ˙ 50 EÚÆ˙…‰c˜ P…x…®…“]ıÆ˙
EÚ“ I…®…i…… ¥……±…… §……ƒv…  EÚ∫…  ±…B §…x……x…… Ω˲ B‰∫…… |…∂x… ¶…“ J…c˜… Ω˛…‰i…… Ω˲*
i……. 19-7-2013 E‰Ú  n˘x… ¶……c˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V…  ¥…π…™… ®… {…™……«¥…Æ˙h… ∫…÷Æ˙I…… EÚ…x…⁄x…
1986 E‰Ú +xi…M…«i… V…x… ∫…÷x…¥……<« EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™…… l……* <∫… ∫……¥…«V… x…EÚ
∫…÷x…¥……<« E‰Ú n˘Æ˙ ®…™……x… ±…M…¶…M… 1000 ®…U÷Ù+…Æ˙… x…‰ §…‰Æ‰˙V… E‰Ú ∫……®…x…‰ +{…x……  ¥…Æ˙…‰v…
|…∫i…÷i…  EÚ™…… l……* <∫…  ¥…Æ˙…‰v… E‰Ú {…∂S……i…¬ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ =x…EÚ“ +…™… +…ËÆ˙
Æ˙…‰V…M……Æ˙ EÚ“ M……ÆΔ˙]ı“ =i{…z… Ω˛…‰ =∫…E‰Ú  ±…B EÚn˘®… =`ˆ…i…“ Ω˲ ™…Ω˛ n‰˘J…x…… Ω˛…‰i…… Ω˲*
±…‰ EÚx… B‰∫……  ¥…Æ˙…‰v… Ω˛…‰ =∫…EÚ… +l…« ™…Ω˛“ Ω˲  EÚ |……‰V…‰C]ı ®… EÚ…‰<« ∫…®…∫™…… Ω˲*
¥…i…«®……x… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙  EÚ M…ËÆ˙ V…®®…‰n˘…Æ˙…x…… EÚ…™…« |…h……±…“ EÚ… BEÚ =n˘…Ω˛Æ˙h…
n‰˘ J…B:
¶…⁄i…EÚ…±… ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∫…Æ˙n˘…Æ˙ ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙ §……ƒv… §…x……x…‰ E‰Ú §……n˘  EÚi…x……
{……x…“ x…®…«n˘… x…n˘“ ®… UÙ…‰c˜x…‰ ®… +…BM…… <∫… |…∂x… E‰Ú V…¥……§… ®… EÚΩ˛… l……  EÚ x…n˘“
®…Â ∫……®……x™… +¥…∫l…… ®…Â EÚ®… ∫…‰ EÚ®…  V…i…x…… {……x…“ §…Ω˛i…… Ω˛…‰M…… =∫…EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
n˘…‰ M…÷x…… {……x…“ UÙ…‰c˜x…‰ ®… +…BM……* ∫…S…®…÷S… B‰∫…… Ω÷˛+… Ω˛” x…Ω˛” +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h…
x…®…«n˘… x…n˘“ ®… ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙ EÚ… {……x…“ J……Æ˙… Ω˛…‰ M…™……* +…ËÆ˙ V…§… ¶……b˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V…
E‰Ú ±……¶…… EÚ…‰  M…x……™…… V……i…… Ω˲ i…§… §…g¯i…“ Ω÷˛+“ J…Æ˙…∂… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®… §…‰Æ‰˙V…
®…n˘n˘ ∞¸{… Ω˛…‰M…… B‰∫…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲*
 °ÚÆ˙ ¶……c˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B §…… Æ˙∂… E‰Ú  ∫…¥……™… E‰Ú ∫…®…™… ®…  EÚi…x……
{……x…“ §…S…‰M…… =∫…EÚ“  M…x…i…“ +¶…“ i…EÚ ¥™…¥…Œ∫l…i… ∞¸{… ∫…‰ x…Ω˛” n˘“ M…<« B‰∫……
V……x…EÚ…Æ˙… EÚ… EÚΩ˛x…… Ω˲* =x…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {……∫… BEÚ Ω˛“ Æ˙…∫i…… §……EÚ“
Æ˙Ω˛i…… Ω˲, ¥……‰ Ω˲ ∫…Æ˙n˘…Æ˙ ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙ E‰Ú ∫…®…O… ∫…Δ¶… ¥…i…  {…™…i…  ¥…∫i……Æ˙ (EÚ®……hb˜
B Æ˙™……) EÚ…‰  ®…±…x…‰ ¥……±…‰ {……x…“ ®… EÚ®…“ EÚÆ˙E‰Ú ¶……c˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… EÚ“ +…‰Æ˙ {……x…“
n‰˘x……* B‰∫…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ∫…¶…“ ∫…Δ¶… ¥…i…  {…™…i…  ¥…∫i……Æ˙… EÚ…‰ EÚ®… {……x…“  ®…±…‰ +…ËÆ˙
x…®…«n˘… ™……‰V…x…… EÚ… ®…⁄±… =n‰˘∂™… J…i®… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ V…x…i…… EÚ…‰ i……‰ B‰∫……
±…M…i…… Ω˲  EÚ ∫…®…÷p˘ ®… V……x…‰ ¥……±…… +…ËÆ˙ J…Æ˙…§… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… {……x…“ Ω˛“ ¶……c˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V…

186

187

EÚ“ +…‰Æ˙ +…i…… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ ±……‰M… ß…®… ®… Æ˙Ω‰˛ +…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ =x…EÚ…‰ `ˆM…i…“ Ω˲*
|… ∫…r˘ ∫…¥……Ên˘™… EÚ®…«∂…“±… Æ˙V…x…“¶……<« n˘¥…‰ EÚΩ˛i…‰ ΩË˛Δ  EÚ ""¶……c˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… E‰Ú
+…∫…-{……∫… E‰Ú M……ƒ¥…… ®… BEÚ ±……‰EÚ ∫…®…V… {…Ω÷ƒ˛S……x…“ V…∞¸Æ˙“ Ω˲* ®……j…  ¥…Æ˙…‰v… E‰Ú  ±…B
x…Ω˛” ±…‰ EÚx… ∫…Ω˛“ ®…… Ω˛i…“ {…Ω÷ƒ˛S……x…… V…∞¸Æ˙“ Ω˲* ¶……c˜¶…⁄i… §…‰Æ‰˙V… +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú +…∫…
{……∫… E‰Ú M……ƒ¥… ®… §…‰Æ‰˙V… EÚ… ®……‰b‰˜±… §…n˘±…… V……i…… Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §……ƒv… §…x……i…“ Ω˲ =∫…E‰Ú
∫……l…-∫……l… ±……‰M…… EÚ…‰ ∫…®…O… V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…“ n‰˘x…… V…∞¸Æ˙“ Ω˲* B‰∫…… Ω˛…‰M…… i……‰ Ω˛“ ±……‰M……Â
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ∫…Ω˛“ |…∂x… {…⁄UÙ {……™…‰M…“* ∫…÷Æ˙I…… ®… ∫…Ω˛…™…i…… EÚƉ˙M…“ +…ËÆ˙ ∫…Ω˛“ +l…«
®…Â ∫……¥…«V… x…EÚ- x…V…“ ∫…®…Z……‰i…‰ ({…“{…“{…“) E‰Ú +xi…M…«i… |……‰V…‰C]ı i…Ë™……Æ˙ Ω˛…‰ {……™…ÂM…‰*''

188

S¢ÓÓ¢¢ H¢ïÜU¼æ~¢ ÜïU‹Îí}¢ï´ Ï¢ñÆï Ï¢ñÆï H¢ïÜU ÐíࢢS¢Ý Ó¢H¢Ýï ±¢Hï
Ï¢èS¢ H¢ïx¢¢ïæ S¢ï Ýãèæ Ó¢H S¢ÜU¼¢, ±ã ¼¢ï ÝèÓ¢ï S¢ï
ãÚïÜU x¢¢æ± ÜïU H¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï Ó¢H¢Ý¢ ã¢ïx¢¢ J
•••
ÎïࢠÜUè S¢éò±S‰¢¢ ÜUè ÜUS¢¢ñÅè ©S¢}¢ïæ çÜU¼Ýï ÜUÚ¢ïÇÐç¼ ãñæ
±ã Ýãè´, HïçÜUÝ ©S¢ÜUè ¥¢}¢ Á¢Ý¼¢ }¢ï´ |¢ê¶}¢Ú¢ Ý ã¢ï ²ã ãñ J
•••
ã}¢}¢ï´ ¥S¢}¢¢Ý¼¢ ç±l}¢¢Ý ãñ §S¢ÜU¢
¥‰¢ü ²ã ãñ ÜUè ã}¢ Ó¢¢ïÚè ÜUÚ¼ï ãñæ J
•••
ÜUÚ¢ïÇÐç¼ ²¢ ç|¢ÿ¢éÜU, §S¢}¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü S¢}¢¢Á¢}¢ï´ ¥SÐëಠÝãè´ ãñ J
²ï ΢ïÝ¢ïæ »ÜU ãè Ú¢ïx¢ ÜïU ¥Hx¢ ¥Hx¢ LÐ ÜïU ±í‡¢ ãñæ J