ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΠΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6’~ της 26/3/2014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α.Π. Ιq€q~/RL3~~οίίΙ
ΠΡΟΣΚΛΠΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δι~μοτικού Συμβουλίου
(2ας Μ~ίου 8, 30ς όροφος) την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώοα 16:00’, για να
συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/1 0 για
τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1° ΘΕΜΑ:

Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2012-20 3.

2° ΘΕΜΑ:

F’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014.

3° ΘΕΜΑ:

F’ Τροποποίηση Στοχοθεσίας του Δήμου γιατο οικ. έτος 2014.

4° ΘΕΜΑ:

F’ Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος
2014.

5° ΘΕΜΑ:

Έγκριση οικ. Απολογισμού 2013 ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Α/θμιας εκπ/σης Δήμου Νέας
Σμύρνης.

ΘΕΜΑ:

Έγκριση οικ. Απολογισμού 2013 ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Β/θμιας εκπ/σης Δήμου Νέας
Σμύρνης.

7° ΘΕΜΑ:

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ~ I 5.000,001~ € που αφορά καταβολή εφάπαξ
βοηθήματος του Ν. 103/75.

8° ΘΕΜΑ:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ —ΑΦ & ΤΑΠ
και Συνδρομή μέλους σε Δημοτικό Γυμναστήριο παρελθόντων ετών.

9° ΘΕΜΑ:

Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

10° ΘΕΜΑ:

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

11° ΘΕΜΑ:

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

12° ΘΕΜΑ:

Απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

13° ΘΕΜΑ:

Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας «Εργασίες
διαμόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και Αηξιαρχείου» Αρ. Μελ.: 125/2013.

14° ΘΕΜΑ:

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος «Αθλοδιακοπές».

15° ΘΕΜΑ:

Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για την Ημέρα Αθλητισμού του Δήμου Νέας
Σμύρνης.

16° ΘΕΜΑ:

Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού ύψους #15.000# € που αφορά την οργάνωση
αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης.

17° ΘΕΜΑ:

Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού ύψους #7.500# € που αφορά τις Αθλητικές
Εκδηλώσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης.

60

Ι

18° ΘΕΜΑ:

Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού ύψους #50004 € που αφορά την προμήθεια
αναλωσίμων και αναμνηστικών για τις Αθλητικές Εκδηλώσεις του Δήμου Νέας
Σμύρνης.

19° ΘΕΜΑ:

Έγκριση 10” Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή Εξωτερικών Εκδηλώσεων». Αρ.
Μελ.: 101/2012.

20° ΘΕΜΑ:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :
«Κατασκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής». Αρ.Μελ.: 57/2011’

ΘΕΜΑ:

α) Έγκριση όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο «Κατασκευή 7°”
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης(οδός Σινώπης), β) Αποδοχή
χρηματοδότησης ύψους #2.300.0844 € από την Περιφέρεια Αττικής (Φορέας
04072, ΚΑΕ 9733.04.014), γ) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή
της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.

22° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση σύμβασης του Δήμου Νέας Σμύρνης με την εταιρεία «CYCLOPOLIS
ΕΠΕ».

23° ΘΕΜΑ:

Έγκριση Μελέτης του έργου : «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε
υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 8/2014.

24° ΘΕΜΑ:

Έγκριση Μελέτης του έργου :
Εγκαταστάσεωνί. Αρ. Μελ.: 10/2014.

210

«Επισκευή

Συντήρηση

Σχολικών

25° ΘΕΜΑ:

Δέσμευση Δημόσιου Χώρου για κατασκευή θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

26° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΖΗΖ 6000 Αναιrηρικό
αυτοκίνητο.

27° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΥΡΥ 8529 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

28° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΖΗΟ 7492 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

29° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΖΚΒ 1501 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

30° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΚΝ 6329 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

31° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΟΖ
αυτοκίνητο.

320

ΘΕΜΑ:

5594 Αναπηρικό

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΥΜΕ 4569 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

33° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΥΒΤ 3802 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

34° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΥΜΝ 9449 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

2

35° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΖΒ
αυτοκίνητο.

36° ΘΕΜΑ:

Παραχώρηση χώρου στάθμευσι~ς για το υπ.’ αριθμ. 1MB 6021 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.~ αριθμ. ΖΗΗ 3559 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

38° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ‘ΚΚ 8490 Αναπηρικό
αυτοκίνητο

39° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΥΧΥ 8279 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

40° ΘΕΜΑ:

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.
αυτοκίνητο.

41° ΘΕΜΑ:

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ‘MT 2813 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

42° ΘΕΜΑ:

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. IBZ 8650 Αναπηρικό
αυτοκίνητο.

370

6488 Αναπηρικό

αριθμ. lOP 2260

Αναπηρικό

21 Μαρτίου 2014
ιΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΝΟΣ

3

ϊ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
L4

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ΕΛΕΥΘΕΡΣΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
: Δοφνής Γιώργος
ΑΡ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.
: 2132025745
ΑΡ. ΤΗΛ(ΠΟΥ (ΡΑΧ) : 2109351345
ΗΛ. Δ/ΝΣΗ (E-MAIL) : οηίstίrίο©0149.sνzefΚίs.ηον.gr

2’) MAR 2’)3!~
7~4 ~

ΠΡΟΣ: 1. Την Οικονομική Επιτροπή
2. Τον κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Γ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014»
Κύριε Πρόεδρε,
σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Γ
Αναμόρφωσης Του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 η οποία έχει ως
εξής:
Α. ΕΣΟΔΑ
Αποθεματικό: 471.780,95 €
ΑΙ. Αύξηση εσόδων
Κ.Α.

Περιγραψή

1214.0004

Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζημίωση
υπαλλήλων)

1699.0005

Εισφορές μελών

Προϋπ/ντα όπως

Αιτούμενη

διαμορφώθηκαν

αύξηση

Διαμορψωθέντα

455.000,00

49.000,00

504.000,00

75.000,00

45.000,00

120.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

94.000,00

Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων
Κ.Α.

περιγραψή

Πρσϋπσλογιοθέντα

Αιτούμενη τείστωση

Διαμορψωθέντα

όπως
διαμορφώθηκαν
1624.0001

Εγγυήοεις λόγω μίθωσης ακινήτων
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΠΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣ0ΔΩΝ

0,00

7.000,00

7000,00

7.000,00

3.

Η αύξηση του Κ.Α. 1699.0005 γίνεται βάσει ης απόδοσης του εσόδου που μέχρι τις
28/2/2014 ανήλθε στο ποσό των 30355,00€.
Από τις μεταβολές των εσόδων προκύπτει αύξηση ης ομάδας εσόδων Ι όπως αυτή
περιγράφεται ση παράγραφο ΒΙ του άρ. 3 ης

ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013 (ΦΕΚ

1896/ΟΙ .08.2013 τεύχος Β’). Η αύξηση αυτή είναι εντός των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ
όπως προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:
Προϋπολογισθένrn
ΕΣΟΔΑ
01
02
03
04
05
07
11
14
15
16
21
22
ΣΥΝΟΑΟ

Απολογισμός
2012
109.580,72
170.242,42
9291.1 16,05
2.562.006,46
134.833,31
0,00
50.524,58
0,00
310.065,97
336.612,52
1.931.995,82
2.017,40
14.898.995,25

Απολογισμός
2013
125.857,34
176.913,36
9.452.330,25
2.386.854,70
125.747,00
0,00
0,00
253.731,87
233.899,03
1.087.401,89
1.603,57
13.844.339,01

όπως
Διαμορφώθηκαν
135.500,00
100.000,00
8.089.653,72
1.927.000,00
100.000,00
‚00
100.000,00
‚00
352.500,00
159.800,00
1.117.000,00
‚00
12.081.453,72

Διαμορφωθέντα
μετηνπαρούσα
135.500,00
100.000,00
8.089.653,72
1.927.000,00
100.000,00
0
100.000,00
0
352.500,00
211.800,00
1.117.000,00
0
12.133.453,72

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται
κατά 1θ1.000,00€ και από τα 44.886.178,25 € διαμορφώνεται στα 44.987.178,25 €€.

Β. ΕΞΟΔΑ
ΒΙ. Μείωση εξόδων
Κ.Α.

10.6266.0006

Περιγραφή

Τεχνική υπoστήριξη και αναβάθμιση
ηλεκτρονικής Πύλης

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ

Ε~ΟΔΩΝ

Προϋπολογισθέντα όπως
διαμορφώθηκαν
7.000,00

Αιτούμενη
μείωση
-7.000,00

λιαμορφωθέντα

0,00

-7.000,00

Ή μείωση του Κ.Α. 10.6266.0006 γίνεται καθώς η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώθηκε εντός
του 2013.
Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται
στο ποσό των 579.780,95€.

ΒΖ4ύξησηg4&~y
Κ.Α.

Περιγραφή

Προϋπολογισθέντα

Αιτσύμενη

όπως
διαμορφώθηκαν

αύξηση

Διαμσρφωθέντα

20.000,00

2.000,00

22.000,00

Απoδοχές εκτάκτων

406.00000

43.000,00

449.000,00

15.6054.0001

ΙΚΑ Εκτάκτων

115.300,00

12.000,00

127.300,00

15.6654.0001

Προμήθεια κσυρτινων

1.000,00

1.00000

2.000,00

30.7312.0002

Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων
καθιζήσεων αγωγών ομβρίων

3.000,00

400,00

3.400,00

006311.0001

ΦόρσιΤόκων

15.6041.0001

ΣΥΝΟΑΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΛΩΝ

58.480,00

Β3;ή~gοήήίένέώ~:kώ5iκώ~έξό&&
Κ.Α.

Περιγραφή

Προϋπολογισθένεα

Αιτούμενη

όπως
διαμορφώθηκαν

πίστωση

Διαμορφωθέντα

10.6266.0012

Συντήρηση λογισμικού συστήματος κοινοχρήστων
πσδηλάτων και σχετικού δικτυακού τόπου

0,00

4.100,00

4.100,00

35.6262.0010

Συντήρηση υδρογεωτρήσεων

0,00

24.600,00

24.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΛΙ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ

28.700,08

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και δημιουργίες πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα
κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:
Σύνολο Εσόδων

44.987.178,25 €

Τακτικά έσοδα

18.435.851,84 €

Σύνολο Εξόδων

44.987.178,25 €

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση

471.780,95 €

Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση

492.680,95 C

Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων

2,67

2

3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ν. Σμύρνιιj q MAP.
Αρ. πρωτ.: .(L/

2011

55~

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14
Ταχ. Κώδικας: 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 213 2025851-853
Αρ. Fax: 213 2025846
Ηλ. Δ/νση: dπsmνrηί~0149.sνΖefκίs.gον.~Γ

Προς: Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

Θέμα: «Γ Τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου γιατο οικ. έτος 2014»
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα ην τροποποίηση ης στοχοθεσίας του
Δήμου μας γιατο οικ. έτος 2014 σύμφωνα με ην υπ’ αρ’ πρωτ. 4173/15-10-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με ην F’ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού
οικ. έτους 2014.

*2
q Μ~Ρ. 2~1~
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΙνΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΜ-ΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ν. Σμύρ’n~,
Αρ. πρωτ.:

I q 5 5&

Ταχ.Δ/νση: ~λ. Βενιζέλου 14
Τα)’. Κώδικας: 171 21 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 213 2025851-853
Αρ. Fax: 213 2025846
Ηλ. Δ/νση: dπsmνrπi@0149.sνΖefΧΊs.πον.~r

Προς: Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Γ Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για Το Οικ.
Έτος 2014»
Κύριε Πρόεδρε)
Παρακαλώ όπως προβείτε στην τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) γιατο Οικ. Έτος 2014, το οποίο περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου και την Οικονομική στοχοθεσία αυτού γιατο 2014, καθώς και τους
προϋπολογισμούς και την οικονομική στοχοθεσία των ΝΙΙΔΔ του Δήμου γιατο 2014,
σύμφωνα μετην υπ’ αρ’ πρωτ.412?3/15-ΙΟ-20Ι3 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

: ..~/

Jί~4~

‘r’

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νη:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. Δ/νη:

Ελ. Βενιζέλου 14
171 21—Ν. Σμύρνη
213 2025 851-853
2132025846
dnsrnyrniίψθΙ 49.syzefχis.gον.gr

Νέα Σμύρνη,QΟ/5 .12014
Αρ.πρωτ.:

ή’μ5L

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα : Έγκριση οικ. απολογισμού 2013
ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. ΑiΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δήμου Ν. Σμύρνης

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση του οικ.
απολογισμού 2013 ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠJΣΗΣ Δήμου Ν. Σμύρνης

ΑΔΑ: ΒίΞ4ΟΞΩΔ-9ΗΡ

]

ΑΝΑΡΤΗΤΕΛ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΑΠ(Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΞΒΟΥΑΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 19/13-3-2014
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΙνΙΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα 13 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 52 από 10/3/2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα
πέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8).
Η σύνθεση αυτού είναι:
Μπίσαλας Δημήτρης
Κασίμη Ελένη
Αλυκάτορας Τρύφωνας
Φωτεινοπούλου Φωτεινή
Ματής Αλέξιος
Δημάκης Ιωάννης
Κακάϊδής Νικόλαος
Νικολόπουλος Γεώργιος
Αμπελιώτης Αεωνίδας
Κωνσταντινόπουλος Αριστείδης
Αποστολόπουλος Πέτρος
Σιούτας Νικόλαος
Συμεωνίδου Βαλεντίνη
Μανωλαράς Ιωάννης
Καραμουσουλής

ΓΙΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΠΤΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
)>

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ΑΛΛ: ΒΙΞ4ΟΞΩΔ-9ΗΡ

Απόντες (αν και κλήθηκαν νόμιμα): Αλυκάτορας Τ., Ματής Α., Νικοκόπουλος
Γ., Αποστολόπουλος Π., Σιούτας Ν., Μανωλαράς Ι., Καραμουσουλής.

ΘΕΜΑ Ι:ΕΓΚΡΙΣΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΤΗΣ ΕΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.
ΣΜΥΡΝΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στο Δ.Σ. ότι, σύμφωνα. με
την υπ’ αριθμ. 8440/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Ενιαία Σχολική Επιτροπή A’ Βάθμιας
Εκπαίδευσης συντάσσει Ετήσιο Πίνακα Απολογισμού, μέχρι το τέλος Μαρτίου,
για την χρήση του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Κατόπιν τούτου υπέβαλλε προς έγκριση :α)την σχετική Εισηγητική’Εκθεση
και β)τον σχετικό Απολογιστικό Πίνακα, τα οποία και επισυνάπτονται στο παρόν
Πρακτικό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 Α’ΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΤΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ή ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΛΑΒΕ Η ΣΧΟΛ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τόκοι από Καταθέσεις
Επιχορ. Από τον κρατικό
προϋπολογισμό

ΠΟΣΑ

104.198,74

177.085,91
38.343,45

Επιχορ. Από Ν.Π.Δ.Δ. &
οργανισμούς

29.858,83

Έσοδα από ενοίκια

Έπιχ-

δωρεές-ΟΠΑΠ

ΠΟΣΑ

γραψικής ύλης &

Επιχορ. Από Δήμο

Έσοδα από κυλικεία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
Για προμήθεια

16.884,30

υλικών καθαριότητας

24.537,46

Για Μισθ. Δαπάνες

73.723,29

Για θέρμανση

35.169,14

Για ύδρευση-ΔΕΗ

34.655,52

Για τηλεψωνικά τέλη
Για εισψορά Σχολικής

11.316,18

Επιτροπής σε Ασψ.
Οργανισμούς
Για κρατήσεις υπέρ

17.760,31

ΜΤΠΥ& Δημοσίου
Για προμήθεια

9.964,64

επίπλων και σκευών
Για προμήθεια

3.148,80

Ξενόγλωσσων βιβλίων
Για συντήρηση

3.250,21

Έσοδα από προαιρετικές
εισψορές γονέων

μονίμων
εγκαταστάσεων

45.228,33

Έσοδα από εορτές κ.λ.π.

Για λοιπές δαπάνες-

27.464,57

ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΞΩΔ-9ΗΡ

Αναλώσιμα
Από εκποιήσεις περιουσ.
Στοιχείων (άχρηστου
υλικού κ.λ.π.)
Σύνολο εξόδων

286.218,45

Τράπεζα

66.937,33

Μετρητά

13.218,45

,

Για εξισωση{
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

80.152,78
366.371,23

366.371,23

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τcι. ανωτέρω, μετά από
διαλογική συζήηση, ενέκρινε Κατά πλειοψηφία ταν Οικονομικό Απολογισμό του
έτους 2013 για ην ΕΣΕ A’ Βάθμιας Εκπαίδευσης. Οκ. Δημάκης ψήφισε λευκό
και Θα τοποθεηΘεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Κακαϊδής δήλωσε ότι δεν
ψηφίζει γιατί δεν έχει γνώση ης πορείας ης σχολικής επιτροπής.

ΤΑΜΕΛΗ

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΣΙΜ[-Ι ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΛΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΧΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ακριβές αντίγραφο

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΙΣΑΑΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΙΣΑΛΑΣ Δ}{ΜΗΤΡΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Δημάρχου
Τα» Δ/νη:
Ταχ. Κώδικας:
ΤηL:
Αριθ. Fax:
Πλεκ. Δίνση:

Ελ. Βενιζέλου 14
171 21—Ν. Σμύρνη
213 2025 851-853
2132025846
dπsrnyrπi~0 I 49.syzefx~ε.gον.gr

Νέα Σμύρνη,

2Ο/3~014

Αρ.πρωτ.:

Ι4’~63~

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα : Έγκριση οικ. απολογισμού 2013
ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Β!ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δήμου Ν. Σμύρνης

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση του οικ.
απολογισμού 2013 ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΙΣΗΣ Δήμου Ν. Σμύρνης

ΜΑΡΧΟΣ

)
Τζουλάκης

ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΞΩΔ-ΨΓΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΛ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΠΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της ΥΙΙ’ΑΡΙΘΜ 16/26-2-2014
ΣΥΝΕΔΡΙΛΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη κατ ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. από 39/2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτού.
Αφού διαπιστώθηκε έτι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα
πέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8).
Παρόντες:
Γαλανοπούλου Ελεονώρα
Γιατζίδης Παναγιώτης
ΙΙράπας Στάθης
Σαμαρτζή Βασιλική
Τόγκας Ιωάννης
ΧατζηγεωργΙου Δέσποινα
Βάθης Σπύρος
Μαμώλη Αικατερίνη

ΓΙΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΓΙΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
»
»
»
»

Απόντες (αν και κλήθηκαν νόμιμα): Τσιάπης Π., Ματής Α., Παπαδοπούλου Κ.,
Μπίσαλας Δ., Αλυκάτορας Τ., Λαζαρίδης Κ..

ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΞΩΔ-ΨΠ

ΘΕΜΑ 1:ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΣ
ΕΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΠΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΙΙΣ
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στο Δ.Σ. ότι, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 8440/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης
συντάσσει Ετήσιο Πίνακα Απολογισμού. μέχρι το τέλος Μαρτίου, για την χρήση του
προηγούμενου οικονομικού έτους.
Κατόπιν τούτου υπέβαλ.λε προς έγκριση τον σχετικό Πίνακα, ο οποίος και
επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

LΑ~. Έσοδα και Εισπράξεις
8
1
2
4
5

Κ.Α.

68
61
62
64
71
81

Τακτικά Έσοδα
Εκτακτα Έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασψ, Φορέων και τρίτων
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους
ΣΥΝοΛο

346.427,51
0,88
8,80
6.164,96
164.882, 66
517.425,13

Έξοδα και πληρωμές

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
παροχές τρίτων
Λοιπά γενικά έξοδα
προμήθειες παγίων
Πληρωμές για υποχρεώσεις π.ο.Ε.
ΣγΝοΛο

88.997,21

18.988,00
252.996,43
73.648,58
3.184,69
10.383,40
4.48.198,23

Τα έσοδα και τα έξοδα του απολογισμού χρήσεως 2013 έχουν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ:
ΕΞοΔΑ:

517.424,13

ΤΑΜΕΙΑΚΟ γποΛοιπο:

448.198,23
77.226,98

Το Ταμειακό Υπόλοιπο της 3Ιης Δεκεμβρίου 2013 κατανέμεται ως εξής:
Τράπεζα EUROBANK Λογ/μος όψεως ΕΣΕ Β-Βόθμιας Εκπαίδευσης
-

69.183,78

ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΞΩΔ-ΨΓί

Τράπεζα EUROBANK - Λογ/μος όψεως Σχολείων Β-Βάθμιας Εκπαίδευσης
Σύνολο

8’ 123.28

77.226,98

Τέλος, μετά από διcιλογική συζήτηση, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε
τον Οικονομικό Απολογισμό του 2013 για την ΕΣΕ Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο σημείο αυτό κλείνεται και υπογράφεται η παρούσα πράξη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΤΑ ΜΕΑΗ

Ι. ΓL4ΤΖΙΔΗΣ ΓΙΞΑΝΑΓΙΩΙΗΣ
2. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΤΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΓΙΡΑΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
5. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΙΙΟΤΝΑ
6. ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΒΑΣΙΑΠ(Η
7. ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ο

:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ATFIKHZ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΛΧ. Δ(ΝΣΚ

Ελευθερίου Βενιζέλου 14,
Νέα Σμύρνη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
: Kos Χατζής Κων/ος
AR ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.
: 2132025744
ΑΡ. ΤΗΛ/ΠΟΥ (FΑΧ~ : 2109351345
ΗΛ. Δ/ΝΣΗ (E-MAILb ΙοgΤεtίΓίο©0149.sγΖefΧis.gον.gΓ


ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
AR ΠΡΩΤ’

Μ!Ψ 2014

·

,

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

Θ Ε Μ Α : «Εγκριση και διάθεση Γιίστωσης ποσού # 15.000,00 # ευρώ
που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του (Ν. 103/75) ».
Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 138393/2.12.2013 Διαπιστωτική Πράξη του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και με αρ. ΦΕΚ 1453/13.12.2013 συνταξιοδοτήθηκε ο
υπάλληλος του τέως Νομικού Προσώπου του Δήμου « Δημοτικό Γυμναστήριο » και
μετέπειτα

υπάλληλος του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Του ΝΙΚΟΛΛΟΥ.

Στον ανωτέρω υπάλληλο θα πρέπει να καταβληθεί από τον Δήμο (ως καθολικός
διάδοχος του Δημοτικού Γυμναστηρίου απόφ. Δ.Σ. 18/2011 ΦΕΚ 709/29.4.2011), το
εφάπαξ (Ν. 103/75) από τον ειδικό λογ/μό που έπρεπε να διατηρεί το τέως Νομικό
Πρόσωπο

από την ημερομηνία πρόσληψης του από

01/12/1985 έως 22/12/1999 που

μετατάχθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Από 23/12/1999 το εφάπαξ που δικαιούται μέχρι την ημέρα συνταξιοδότησης του
20/11/2013 θα το καταβάλλει το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Το εφάπαξ βοήθημα (Ν. 103/75) του ανωτέρω υπαλλήλου ανέρχεται στο ποσό των
15.000,00 ευρώ.
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 80.8111.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας,
οικονομικού έτους 2014

‘Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
)ΙΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΜΗΜΑ
:
Πληροφορίες:
Ταχ. Δ/νση :
Πηλέφωνο :

Αθήνα, 2-12-2013

ΔΙ Διοικητικού
ΚΟΙΝ:
Διοίκησης προσωπικού
Αχτύπη Αποστολία
Ακαδημίας 40, ΙΟΙ 74 ΑΘΗΝΑ
210 36 94 204

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Χριστοδούλου
Παναγιώτη του ΝΙκολάου με το Τ. Π. και Δανείων)).
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: 138393
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Π. ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α)

το άρθρο 14 του κώδ.

Πολιτικών & Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) όπως

ισχύει.
β) τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 παρ.1 και 5 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα, που
κυρώθηκε με το v.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’/9-2-2007),
γ) τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου του Τ. Π. και Δανείων
Χριστοδούλου

Παναγιώτη

του ΝΙκολάου (ΔΕΙ/Γ) από τά οποία προκύπτει ότι,

ττροσλήφθηκε την i-12-1985 στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ν. Σμύρνης (Υπουργείο Πολιτισμού)
με σύμβαση εργάσίάξ~ώρώμένου χρόνου όπου και εργάστηκε με την ίδια εργασιακή σχέση
μέχρι την κατάταξή του στις 24-3-1988 σε προσωρινή θέση αορίστου χρόνου σύμφωνα με
ιην αριθμ ΔΙΠΙΔΙ Φ.42/24/ 11440/31.12.1986 Κ.Υ.Α.

η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.

~21/τ.Β’/Ι986.
ν1ε τη ΣΤ’-34322/6.Ι2.1994 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις κε[μενες διατάξεις του Ν.2Ι90ίΙ994 άρθρο 27 (Φ.Ε.Κ.

28Ρ’),

εγκρίθηκε η

μονιμοποίησή του στο Δ.Γ.Ν. Σμύρνης σε μόνιμη οργανική Θέση στον κλάδο Δ.Ε

-

Διοικητικών. (Φ.ΕΚ δημοσίευσης 157/τ.Ν.Π.Δ.Δ./14.12.Ι994). Ορκίστηκε στο Δ .Γ. Ν.
Σμύρνης ως μόνιμος υπάλληλος στις 9-1-1 995.
Με την 2/89422/0094/8.12.99 Κ.Υ.Α των Υφυπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού,
μετατόχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού

.-

Δημοτικό Γυμναστήριο Ν. Σμύρνης στην

Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Ν.Π.Δ.Δ./2312-Ι 999). Ανέλαβε καθήκοντα στην Κ.Υ. στις 23-12-1999.
Με την υπ’ αριθ. 26041/23-3-2012 (τροποποιητική) διαπιστωτική πράξη της ΠροΙσταμένης
της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29
του Ν. 4024/2011, κατατάχθηκε αυτοδίκαια από την 1-11-2011 στον Γ βαθμό με Μ’Κ (3),
του κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού-Λογιστικού της ΔΕ κατηγορίας, με πλεονάζον χρόνο στο βαθμό

Απ-ό 1-12-2012 κατατάχθηκε με Τον ίδιο βaθμά στο Μ.Κ (4).
δ) τις υπ’ αρ. πρωτ. 130747/1-11-2013 και 139025/20-11-2013 αιτήσεις παραίτησης που
υπέβαλε ο ανωτέρω υπάλληλος.
ΔΙΑΓΤΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Τ. Π. και Δανείων του Χριστοδούλου
Παναγιώτη του Νικολάου, μόνιμου υτταλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας, κατηνορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Γ Και
ΜΙΚ (4), από 20-11-2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.
Περίληψη της πράξης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδσ της Κυβέρνησης (τ. Γ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

~r\h1~~-~

ΑΝτiΓρΑφοΝ
&

-

ΕΣΩΤ. Δ!ΑΝΟΜΗ1Δ9, Δ2

ΤΜΗΜΑΤοΣ

ΑΡΧΕιογ

ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ/’ΟΣ

ιΙ.

ΕΦΗΜΕΡ’Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

10599

24-11-2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης
παραίτησής της. (πρώτη αίτηση παραίτησης με αριθμ.
πρωτ.: 1129024/25-10.2013).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1519100731/27-11-2013).

Λ/κού ιι. βαθμό B’ με τον Ε.Ο.Π,Υ.Υ, Κατόπιν της από
20-11-2813 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία
πρώτης αίτησης 4-11-2013).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυνομιγ’ού Ελληνικού Δημοσίου 77ί3267770/Ι8-ιι-2013)

Με την υπ’ αριθμ. 138393/2-12-2013 διαπιστωτική πρά
ξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εκδόθηκε σύμ
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 παρ. 1 και 5
και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’/9-2-2007), λύεται αυτοδίκαια η
υπαλληλική σχέσης του Χριστοδούλου Παναγιώτη του
Νικολάου, μόνιμου υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσί
ας του Τ,Π. και Δανείων, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, του κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού - Λογιστικού,
με βαθμό Γ και Μισθαλογικό κλιμόκιο Μ.Κ. (4), με το Τ.Π.
και Δανείων από 20-11-2013 ημερομηνία υποβολής της
δεύτερης αίτησης παραίτησής ταν. (πρώτη αίτηση πα
ραίτησης με αριθμ. πρωτ.: 130747/Ι-ΙΙ-20Ι3).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από τα Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1680116147/27-11-2013).

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΙα/34356/2-12-2013 απόφαση του
Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι
ών Υγείας (Ε.Ο.Π.γ.Υ.) που εκδόθηκε σύμφωνα τις διατά
ξεις των αρ. 148 & 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδί
καια η υπαλληλική σχέση της Σουλεϊμάμη Βιργινίας του
Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Διοικ. Γραμματέων με βαθ
μό Γ με τον Ε.Ο,Π.Υ.Υ. κατόπιν της από 8-11-2013 δεύ
τερης αίτησης παραίτησης (ημεραμηνία πρώτης αίτη
σης 25-Ι 0-2013).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώα Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5911557425/28-ΙΙ-20Ι3).

Με την υτέ αριθμ. 138397/2-11-2013 διαπιστωτική πρά
ξη του Προέδρου ταυ Διοικητικού Συμβουλίου του Τα
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εκδόθηκε σύμ
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. I, 147, 148
παρ. Ι Και S και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυ
ρώθηκε μετα Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’/9-2-2007), λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέσης ης Ζαρνοβέλη Αγ
γελικής του Θεοφάνη (ΔΕΙ/Β), μόνιμου υπαλλήλου του
Καταστήματος Πάτρας του Τ.Π. και Δανείων, κατηγο
ρίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κλάδου ΔΕΙ
Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Β~ και ΜΙ<. (1), από
21-11-2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης
παραίτησής της. (πρώτη αίτηση παραίτησης με αριθμ.
πρωτ.: 128292/24-10-2013).
Στην ανωτέρω απονέμεται τιμητικά ευαρέσκεια για
τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων κατό τη διάρκεια της
υπηρεσίας της.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2011227133/27-11-2013).
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΛΕΞ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Με την υπ αριθμ ΔΙΙα/33908/2-122013 απόφαση του
Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά
ξεις των αρ. 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδί
καια η υπαλληλική σχέση του Κωστούλα Θωμά ταυ Κων
σταντίνου του κλάδου ΔΕ Δισικ. Γραμματέων με βαθμό
Γ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κατόπιν της από 30-10-2013 δεύτε
ρης αίτησης παραίτησης (ημεραμηνίσ πρώτης αίτησης
9-10-2013).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1698771113/2-12-2013).
Με την υπ αριθμ. ΔΙΙα/35170/2-Ι2-2013 απόφαση του
Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι
ών Υγείας ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των αρ. 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύε
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ζαφειροπού
λου Αντωνίας του Κωνσταντίνου του κλάδου ΔΕ Δ/καύ

O Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.) (Ν.Π.Δ.Δ.)
Με την υπ αριθμ. 44339/2-12-2013 απόφαση του Προ
έδρου ταυ Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του
Δημοσίου (ΟJΙ.Α.Δ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι
ατάξεις των αρ. 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύετοι
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Κορκά Μάρκου
του Λουκά, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με
βαθμό Γ’, με την Περιφερειακή Υπηρεσία του Ο.Π.Α.Δ. Ν.
Κοζάνης, κατόπιν ης από 29-11-2013 δεύτερης αίτησης
παραίτησής του λόγω συνταξιοδότησης (ημερομηνία
Πρώτης αίτησης 15-11-2013).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από τα Μητρώα Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίαυ: 1475571269/2-12-2013).
Ο Πρόεδρας
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΡΑΣ
Φ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

-

ΝΠΔΔ

Με την υπ’ αριθμ. 71873/Ι1500/02Ι/02.ΙΖ20ι3 σπόφαση
του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α. πσυ εκδόθηκε σύμφωνα με
τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυ
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπολλήλου
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΡΑ του Βασιλείου, κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου
Δισικητικού-Γραμματέων με βαθμό Γ και Μ.Κ. 4ο, κα
τόπιν της από 21/11/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 05/11/2013).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από τσ Μητρώα Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6352119651/27.ΙΙ.20Ι3)
Ο Διοικητής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟ/’ΑΟΥ
Φ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓγ~~
Με την 7642/13-11-2013 απόφαση Πραέδρου του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α. ), που εκδόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 74 του Π.Δ. 410/1988 και το άρθρα Ι παρ. 9 και 10
του Ν. 4038/2012, ονακαλείται η αριθμ. 6678/09-10-2013
απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ε.Κ.Κ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 1205/21-10-2013
τεύχας Γ’ και αφορά στην πρόσληψη της Χριστίνας

Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡ.ΠΡΩΡ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΞΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΙΙΜΑ: ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ
TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 17121
ΠΛΗΡ.: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ. 2132025757-8

ΠΡΟΣ:

11 MAP. 2014

Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμαx<Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ-ΔΦ & Τ.Α.Π και
Συνδρομή μέλους σε Δημοτικό Γυμναστήριο παρελθόντων ετών»
Θέτουμε υπόψη σας τις συνημμένες αιτήσεις δημοτών σι οποίοι αιτούνται την επιστροφή των ποσών
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ως αχρεωστήτως καταβληθέντων , τα οποία κατέβαλαν για Δημοτικά Τέλη
Δημοτικό Φόρο και Τ.Α.Π. μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και συνδρομή μέλους σε Δημοτικό Γυμναστήριο
Κατά τα έτη 2012 έως 2013 και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 4 197 4 ευρώ. (εκατόν ενενήντα επτά ευρώ).
Οι διαπιστωθείσες διαφορές προέκυψαν μετά από αντιπαραβολή των συντελεστών χρέωσης που εμφανίζοντο
στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. σε τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας καθώς και των τετραγωνικών μέτρων
των ακινήτων, καθώς και από τα παραστατικά του Δημοτικού Γυμναιττηρίου, όπως αυτά προκύπτουν μετά τον έλεγ
των δικαιολογητικών που προσκόμισαν σι ενδιαφερόμενοι.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού θα βαρύνει τον Κ.Α 8ο.8261.0002 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Τ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΔΩΝ.
Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΤ

ΔΦ

166,8

9,95

Τ.Α.Π

ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 18

Ι
2

ΑΡ.

-

ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΊΝΗΣ 40

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ

20

Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π &

ΣΥΝΟΛΟ

177
20

1976

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΖΟΥΛΛΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΙΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
HARP: ΔΠΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
ΤΗΔ: 2132025774

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:
I
\γt[ΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΘΕΜΑ:α ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΑΗΣ»

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. I και 58 παρ.
1 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 και το άρθρο 167 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
και τους εισπράκτορες.
2. Το άρθρο 174 , παρ 3α,του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, Περί διαγραφή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης, λόγω λανθασμένης διεύθυνσης.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 8494/18.2.2014 αίτηση του Κου
του
ΗΛΊΑ, με την οποία ζητάει την διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής(ήτοι
έως σήμερα 10 ευρώ), των οφειλών του οι οποίες προήλθαν από τέλη φύλαξης
οστών(οστεοθήκη) ετών 2011 έως 2013, λόγω λανθασμένης διεύθυνσης, η οποία αποδεικνύετε από
το συμβόλαιο του οστεοφυλακίου και την καρτέλα του συναλλασσομένου στην οποία στέλνονταν
σι ειδοποιήσεις και έχει διαφορετική διεύθυνση.
4. Το γεγονός ότι το συμβόλαιο του οστεοφυλακίου με την καρτέλα του οφειλέτη έχει διαφορετική
διεύθυνση με αποτέλεσμα σι ειδοποιήσεις να στέλνονται σε λανθασμένη διεύθυνση.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (ήτοι 10 ευρώ έως σήμερα) των οφειλών του Κου
, από τέλη φύλαξης οστών (οστεοφυλάκιο) ετών 20112013, εφόσον εξοφλήσει την οφειλή του ήτοι 60 ευρώ.

Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου
Καρτέλα Συναλλασσόμενου
Συμβόλαιο οστεοφυλακίου

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ

~V’ \ΐ
.

)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

/

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡΙΟJΙΡΩΤ.

r~

k

:

‘ιέ)
‘~

I’

‘7’~

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ή ΜΕΡΙΚΠΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΙΤΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ~ΜΕ ΚΑΦΑΛΑL4):
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: ή-1 ~ -τ ‘~

ΟΝΟΜΑ:
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ;

~ ~jι

‘3

ΓΚΔΡΑΣΤΙ-ΤΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ΑΦΜ ΔΡΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑΣ:

Τ.Κ ΟΙΚΙΛΣ:
ΔΟΥ:
ΑΦΜ ΑΤΟΜΙΚΟ:

2$
•~

“‚

‚2

Γ ~Jι

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΝΩΝ~Σ:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
-

Παρακαλώ όπως διαγράψετε, σύμφωνα με το άρθρο 174 ΔΚΚ του Ν.34ό3/200ό, τις προσαυξήσεις
από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
μου
(ώ..Q
LΚ.kΙ.1Ν.’ώ
~

:::::::::::::::::ΞL.::::::::~~::::Ξ~ .::~::::~
~

~

CC

~
για τον λόγο( σημειώσετε με “χ” στο αντίστοιχο τετράγωνο):
Α. ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ}{Σ
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Γ. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΛΣ
Δ. ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ
Ο/Η ΑΙΤΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

~

~αζ

/

‚601½

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧ~Α ΑΘΗΝΩΝ

.

ΝέαΣμύρνιι..k.Ι\.~2

ά

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
( Ξ’

ΑΡΙΘ’

~6~4L

Πράξn πcιρακωριίσεως δικαιώματος χράσεως
οστεοφυλακίου στο Λnμοτικό Νεκροταφείο Ν1 Σμύρνιις
o Δ~μαρxος Νέας Σμύρ~ς

...DΊj»~ι..~&r 7~..c:2ή..Α~έ2~

Έxοντας υπόqrn το Β. L/γμα τπς 28 Μαρτίου 1834 «Περί Νεκροταφείων και ενταφα
ουρήας Νεκροταφε ου που ι~ύει ~μερα και τπν αίτπαπ του
από
για παραΧώρπσιι δικαιώματος χρι%οεως οστεοφυλαιdου

)Ι~Ξ~.1S

Q..~..

Νεκροταφείου Νέας Σμύρνπς.

λρθρον Ιν. ~δ~αιειςτο
κάτοικο Νέας Σμύρνιις οδός
οστεοφυλάισο και με αριθμό Κτπ~ι’ατολοήου
τον
ΤΟ’]

~..LL&4.tLέΙ

Ο

~..Ιλ~πό στοιxεία
..‘~

.ιήf «kfi&½...

στο οποίο έχει δικαίωμα χρήσεως μόνο για

σύρφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και του κονονισιιού

Μμ. ΝεκρΜαφείου.
Άρθρον 2ον. Η αραxώ~π~ του δπςαιώμαwς ήν~~ε my κατα~ολή €

(ολογράφως)ΐ~Ζ,L5~ό.1&ΌJο1~

~φωνα με το υπ’ αριθ.

του Μμοαίου Ταμείου εαπράξεων, το ποσό αmό καθορίστπκε με my υπ αριθ.

Ι/ΙΟ ~Ί.J.Y
‚1.0 /ο~.≠’.»

διπλότυπο
αώφααπ

του Δπμοτικού Συιψουλίου.
Άρθρον 3ον. 0 υπόκρεος γιο τπν κρόσπ του οστεοφuλαιdου πρέπει να τυρεί και να συμμορφώνεται με όλες
τις διατάξεις του κανονισμού του Νεκροταφείου που ισχύουν σι~μερα και μ εκείνες που Θα ισχύσουν εις το μέλ
λον. Επίσπς πρέπει να υποxρεούται να συμμορφώνεται με τις αστυνομικές διατάξεις και τους σχετικούς για τα
Νεκροταφεία Νόμους και διατάγματα του Κράτους και να καταβάλει υπέρ του Μμου το νόμιμο ετήσιο τέλος για
τχιν καθαριόττιτα τnν επίβλειιm και τπν φύλαξι’ του Νεκροταφείου. Δέχεται δε να του αφαιρεθεί το δικαίωμα τnς
χρόσεως στπν περίmωστι που Θα καθυστερ~σει να καταβάλει για δύο χρόνια το νόμιμο τέλος όπως καθορίζεται
από το &ηιοτικό Συμβούλιο.
Άρθρον 4ον. Η παράβασυ οποισυδύποτε από τοuς mo πάνω όρους Θα σι’μαίνει και τπν απώλεια τοu δικαιώ
ματος χρήσεως του οστεφυλαιdου το οποίο Θα επανέρΧεταΙ στο Μιμο Χωρίς καμμία υποκρέωσπ αποζπμιώσεως
εις τον δικαιούχο.
(Αποδέχομαι cινεmφυλάιcτως

~\ γ/

ι4ή~

:

0 mιΜΑΡΧαΕ

Δ1-ΙΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

7/3/2 0 14

Καρτέλα Συναλλασσομένου
ΕπωVυμία:
1(ωδιιιός:
Διεύθ1υνση:

134577 ΙΟΣΤΙΚΕΣ]
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 63
17123 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΔΟΥ:

Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης Τελών
Κίνηση

Καθαρό Ποσό

~ Χρέωση
μ~~ωση
~ Υπόλοιπα

Επιβαρύνσεις

Πρ~~~ή9~ς

80,00
0,00

0,00
0,00

80,00

0,00

Μεικτά
0,00

0,00j

Ι

Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης Πωλήσεων
Κίνηση

Ποσό

Χρέωση
Πίστωση
Υπόλοιπα

Ί
0,00
0,00
0,00

Αναλυτική Παρουσίαση Κινήσεων Τελών
Ημhία
27/10/2011

Ι3IΞΒ 1112 198

Παρ/κο

5/9/2012

ΒΕ]3125328

Κίνηση

Παρ~ηjρή~ς

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΛΛΟΓΟΣ
(ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ)
3. ΧΡΙ-ΙΜΑΠΚΟΣ

Χρέωση
20,00

JΤίστωση
0,00

Υπόλοιπο
20,00

0,00

20,00

0,00

40,00

0.00

20,00

0,00

60,00

0,00

20,00

0,00

80.00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

Προσ/σεις

-~

ΚΛΤΑΛΟΓΟΣ

29/Ι/20{Γ

BED 13514

1 1/1/20 14

ΒΕΒ145098

(ΒΕΒΑΤΩΣΕΙΣ)
3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΛΤΛΛΟΓΟΣ
(ΒΕΒΑ1ΩΣΕΙΣ)
3. ΧΡΗΙνίΛ’ΠΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
(ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ)

ΕΥΝΟΛΑ

0,00

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

Καρτέλό Συνολλασσομένου

Σελίδα I

ΔΙ4ΜΟΣΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ
Λήξη

7/3/2014
Δόση

Ξ~ΊΊΞ_Ξ

Γ31/12/2012
~
~ 30/6/2013

~—____________

Περίοδος

Τέλος
αΤέλη καθαριότητας οστεοθηκών(
α.Τέλτ~ καθαριότηταςοστεοθηκών(
Μαρμάρινα)
α.Τέλη καθαριότητας οστεοθηκών(
Μαρμάρινα)

Αντικ.

[

Προσ/σεις

Επ/νσεις

Χρέωση

Σύνολο
2520

20ΓΠ~
2012

20,00
20,00

0,00
0,00

3,00

23.00

2013

20,00

0,00

1,80

21,80

0,00

10,00

70,00

-

60,00

ΣΥΝΟΛΑ

-~

Οφειλές Κατά Τέλος και Αντικείμενο
Λήξη
3 1/1/2012

Δόση

3b’12/2012
30/6/2013
ΣΥΝΟΛΑ

Καρτέλιz Συναλλασοομένου

Τέλος
α.Τέλη καθαριότητας οστεοθηκών(
Μαρμάρινα)
α.Τέλη καθαριότητας οστεοθηκών(
Μαρμάρινα)
α.Τέλη καθαριότητας οστεοθηκών(
Μαρμάρινα)

Περίοδος

Αντικ.

Σύνολο

Προσ/σεις

Ε π/ν σεις

Χρέωση

201 ‘Μ

20,00

0,00

5,20

2012

20,00

0,00

3,00

2013

20,00

0,00

1,80

0,00

10,00

60,00

25,20
23,00

70,00

Σελίδα2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΠΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΛΙ{Ρ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
ΤΗΛ: 2132025774

λΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

ό ΜΑΡ. 2Β1’

±1e13

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
Ι. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 58 παρ.
1 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 καιτο άρθρο 167 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
και τους εισπράκτορες.
2. Το άρθρο 174 , παρ Ιδ,του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί διαγραφή οφειλής λόγω λανθασμένης
εγγραφής στον βεβαιωτικό κατάλογο.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4496/29.1.2014 αίτηση ης Κας
του
ΜΙΧΑΗΛ, με την οποία ζητάει την ολική διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σι οποίες
προήλθαν από τέλη φύλαξης οστών του θανόντα
2004 έως
2013, λόγω λανθασμένης εγγραφής.
4. Την υπεύθυνη δήλωση ης Κυρίας
, με την οποία δηλώνει, έχοντας υπόψη
ης κυρώσεις του Ν. 1599/1986, ότι ο θανόντας δεν ήταν συγγενής ης και λόγω του ότι δεν είχε
κληρονόμους ασχολήθηκε εκείνη με την ταφή του.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
ληξιπρόθεσμων οφειλών της Κας
του ΜΙΧΑΗΛ, από τέλη
φύλαξης οστών(κιβώτιο) ετών 2004-2013, εφόσον το με αριθμό 8064 ως άνω κιβώτιο
επιστραφεί στον Δήμο σύμφωνα με Τον κανονισμό του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου
Καρτέλα Συναλλασσόμενου
Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986

1ΧΟΣ

7)
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

4~Γ ΗΣΗ ~Ίι»’ Ν,ΗΣ ~ ~Ί~ΕΡ~Κϊτ~Σ ~

~

~

λ~Ί~ηΥ:ΊΣΗ

Γή~ΨΗΣ__ΑΉΞΊΠΡΟΕΞΣ~;Ίi~Ν

~~½’~’

ζή~Η\~

ΊLΚ Ο!ΚΙΑΣ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝGΝΙΛΣ:

:

,

IjIPOE. ΤΟΝ ΛΗΙk’Ιί) ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝfdΣ
n~

I Κ. τt~ς ~~η1;ιπ ~9Lί3ξιεξ

~

‘Ξ’

Ί

Ή½4ΗΜΑ Ε~LΔίΚΗΣ~LλΜΕί/jίΜΣ
7.1 ?~1’Ϊ’~

Ν~1’~3~()ΟΌ

Οψ~;h’λ.~

Ι νι,

-;

σημ:ι

‘ι’~.tΤΪ. :1.

:‘

\ΓΤ~ϊή’ Γ~

Ή’~»

:

tI

~‚\.‘~~tΙΊ’ι~,

~

ιΤ’\

ή

~ςγ2αεt

I

‘,ίW~ Ξ1’Μ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛL2≥~Η
(άρθρο 8 Ν.1599/1 986)

Γ

Η ακρiβεια Των στοιχείων που υποβά)~ονται ;ιε αυή τη δήλω~ μπορ~ να ε?ηχθεί με βά~ το αρχείο ά73.ων υηρεmών (άρθρο 8

παρ. 4Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. ό του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

; Ό
~

C Ύ

Ια~λ

~QkίΣ~

~

,L\

~

~-(--~~

α~ί
~
£;Σ:’:.½~.~-)
\-4.Ος

½—ικ»’

~

\O~Μ’

~:λ’b~

\π--~

~

:

~:?f:.5Ξ’ ~~Lι-λ~d-

ς~~υ~LL)
Τ-ϊ#½J

τ~

~Ί\t~ ~J

0 ~

υ

~

~—4 Κ

-ζ=~:~ι~,
i,’’

~3J

\.~t~ ~

Ημερο~iηνία~

?

j

~—Η Δηλ.

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου Β τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν α υπαίτιος αυτών των πραξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
Mi
I
i”i’jT 1Μ[ bfl
‘~Ρ\ ~~τi
ςτιΙτοτ mωπ ~ε Π~3ΛΠ1J rμln, τιιΜριιταιιι’ <ιnnιοFr’κ,ρ 0 τι”
(4) Σε π:ρίτττωσι υνεπάρκοας χώρου η δήλωση συνεχίζεται ατην πίσω σφη της και υιπογραφετιιι οττο ταν δηλουντα ή την
δηλούσο.

.

:.

.

28/~/2ΟΙ4

Καρτέλα Συναλλασσομένου
£“ιυνυμία:
kωδυίύς:
λτε080νση;

118774 [ΚΙΒΩΤΙΑ]
~ΙΟΣΧΟΝΠΣΙΩΝ 7
17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΚ

Δσ ϊ:
Συνοπτική ΙΙαρουσίαση Κατάστασης Τελών
~~ΊΊΊ!ςαοαρύ Ποσό

~ι~.__________________ ~
~jj~στωση

ΙΧ~Ψλ~1Ξι_________

Γ~ΜΞ~~

ΕπιβαρύνοειjjjΙροσαυςήσεις
425,00

0,00
425,00

0,00
0,00

,

Η
I

425,00
0,00

0~Wf

0,00

425,00

Αναλυτική Παρουσίαση Κινήσεων Ί’ελών
fίμΊνίtι

ΒΧΚ0865$5

Έ-ι2~όά9

ΒΧΚ099703

Χρέωση

Παρατηρήσεις

Ψn~.

: 29/10/2008

ΤΕΛΙ-1 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κmΩτιΩι’ι ΕΤΟΥΣ 2007

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΙΙίστωση

2/9/2009

i3ΧΚ09 19096

29;2009

2ΧΚ0919097

2ι9Ι2ώΤΤ~~9ϊ~ό~
8’3ι20 10
Ι

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ROE
4. ΧΡ1-ΙΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOE
4. ΧΡΙΩνΙΑΠΚOΣ
ΚΑΤΑΑOΓOΣ HOE
4. )~}ΊΙνΙΑΤ1ΧOΣ
ΚΑΤΑΛOΓOΣ ROE
3.ΧΡΗΜΑΤΙΚOΣ
ΚΛΤΑΛOΓOΣ

ι

ΕπΙνσεις

ιϊσ~’ς

0,00

40,00

40,00

0,00

80,00

3 5,00

0,00

115,00

ο,ο_0_~

3 5,00

0,00

150,00

0,00

-

35,00

0,00

185,00

0,00

-

4Όϋ~

0,00

~ϋϋ

0,00

40,00

0.00

265,00

0,00

40,00

0,00

305,00

0,00

40,00

0,00

345,00

0,00

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΙΟΕ
:

Υπόλοιπο

40,00

ο,οWΓ~

0~00Η-

--

—1

-

Η~~Ν~Ξ)___

27/8/2010

[~ 1383 1020875

8/11-2011

~ ΒΕΒΗΙ82~4
~

19/ /0/20 12

Ι3ΕΒ 127750
~

,-~“‚.-τ.έ~λυ Συ~ ι,λλυσσoμένου

3. XP1-IMATmOz
ΚΑΤΑΛOΓOΣ
(ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ)

3Ίk~Ϊ~Κύ&?ΪΚδt
ΚΛΤΑΛOΓOΣ
(ΒΕΒΑΙΩΣΕ1Σ)
3. ΧΡΗΜΑΤΤΚΟΣ
ΚΑΤΑΑΟΓOΣ
(ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ)

-

Γ
;

-

-~

Ι
!

.

Σoλίδα I

-

.»1ΜQ~. Ν. ~ΜΥΡΝΗΣ

211/Ι ‘21114

LΞΪνσ:½ι~L_LΪΔΊ~w~ΪΊΨ2 ~υΞ Ξϊ”~α
)0/Ι/21113, 131ΞΒ136577

11/1,2(114

3. ΧΡΙ-ΙΜΛ ΓΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΑΟ1 ΌΣ

Η l3Τ/Β146567
~
3. ΧΡΗΜΚΓΓΚΟΣ

-ϊ—---

ΚΛΤΑΛΟI”ΟΣ
I (ΒΙΞΒι\ΙL7ΣΙΞΙΣ1
ΣΥΝΟ~4J

40,00

0.00

40,ή~1

ο.ϋο

42500

:

~πhσ’ς
0.00

325,00

U

k

0 00
ns.no’

0,00

9,00

o,oo

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

‘λ~ΊΊL~nΔ.ΪΞΞ~ΪΪ’’ ΞΙΤΞ ~ ~ Ξ~Ξλ~ΊΪΊΊ~ «~Ξ~ΊΊ

Ι’12ι20(h
“/11/2005
ι:Ρ11ο’
1/12 0’)”
(~ίI fl1κ1
Ih/2010
30/9/21(11
(lύmηΟιΖ
Ιι~ 20Ι~
Η

~αΓεληωυ)π’ηkοσ’ωνΙΙ ‘βοτια)
α.Τέλι1 φύλαξης οστών (Κιβώτια)
____ί
_~~n φ”λα»η~. ηστ I I III ‘Τία)
a Γεhl’»)’’ξηk”σΤ’υ 1~ ‘βoι’
αΤύηφι0α~η~οστιο ί~ ιβι’τ’ι 1
—~
αΤΟη φ”hιykοσΠι½ (Κιβ”να)
α.Τέλη φύλ”ξη~ οστών (k’βώιι”)
αΤε3ηΦυ/αξηy~στΟ’ (Κ’ίιοιυ)

!

!

ΣΥΝΟΛΑ

[

_~__

~Τεληφυ~αςηςοσm’ίΚιβωm’)

________

j

2004
2005
~006
200,
‘00~
2009
2010
2011

[
Ι
_

____

—~

I

000
0,00

!

3500

08.)

1000

01)

moo

non
0 on

0 Q0
4000
1000

__i

2012

______

~500
35.00

I

_______________

_ΙΞΞΙΙΞ

...

ιS

!

4000

000

H__MO

ΣΗ’ώσ
ι; 95

‘1’”

0”

Ι Ι. ~ι
Ho

Η

In
55

ι,/-1fl
:~Ιl00
5: (‚0
4120
-17,60
-I~IήΘ
SI “,-10

on

0.10
(100

~

-

174,40

Οφειλές Κατά Τέλος “αι Αντικείμενα

ΊΞ~iΪΪΊΞΠ

,“*Ι .
1(12 00~

30/11/:006

‘1/12 (07
1 12 0’~
301151109
31/5/21111
~‘l/9/2)Ι I
υό_312
1/3/23131
31/1(2314

[

,

k.σρτέ

ΣΥΝQ\Λ

Συ”ιιλλασσυμένου

~ψ~ς
αΤεληφυλα’.η~ οστο’ Υι~ι IΤΚ!)
Ι “,Τέλη φυλοz~η3 οστών ιΙίιβ’~/τ,».τ’
αΤύη~υλα 1( 001” (( ‘[ ‘)ΤΙ~
a lεληφυ?ι’ II ‘Ol’ (UI
I
! «Τέλη φύλ’S’i‘σ’ν~νI’Κlβ”Τ’1’’
«Τέλη φυLι~,-. οστών IΚβ’.’τι’’
«‚Τέλη ‚ρύλ~;η~οσ”ι”.’(Κιβ~-π”;i
~εληφυ?ο~η~σσΤω’(~βωΤW)
αΤεληφυλ~ ‚1ςοσ-εo’~Κιβωπο)
«Τέλη φύλα4ηcο (ον (~βώνα)

ΞΞΊiί~έ~”!~: !ΙΙΙL ΊΞΞΞ~
[

2004
2005
7106

-

nηρ7

Τ

2(102
: 2009,
! 2010_
2011
i~Q12

2013
‘~

Ί2Ι.
I
:

Π
‘s 00

:-s

,

n

:

ϊ”’ ολο

ii

0.00 !
() (II’ [

62 1)5
6510

30 ΙΙ

405 5
6-4--in

011(1

I

60,00
57,60
51.20

,

:

‘11)0,)
!

1

_J_
—~

_________
~—-

-

-

40.011

,

II
7’ό0~

(‘,(11’

‘000]
901
4000,
000
40.00[__9z901
5.0
~.JkQΗ

_ό.00
..

-1.1.00
40.00
559,10

4

EAAJ{NIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΙΙΔΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
ΤΗΑ: 2132025774

]

If

β [,J
Ι~

HMEP/NIA:
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

ό MAR 2014
Ii € Ύ41

/

‚Ι ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. Ι και 58 παρ.
I του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 και το άρθρο 167 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό Ταμεία
και τους εισπράκτορες.
2. Την παράγραφο 1 β του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί μερικής ή ολικής διαγραφή
οφειλής προς τους Δήμους, όταν σι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και η επιδίωξη είσπραξης δεν
έφερε κανένα αποτέλεσμα.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9861/25.2.2014 αίηση ης
‚με την
οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ης από ΚΟΚ έτους 2002, λόγω
οικονομικής αδυναμίας και χωρίς περιουσία.
6. Το γεγονός ότι σι προσπάθεια για είσπραξη από η ταμειακή υπηρεσία μας δεν έφερε κανένα
αποτέλεσμα.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την ολική παραγραφή ή μη, των
ληξιπρόθεσμων οφειλών της
από κλήση κοκ έτους 2082 ήτοι
62,80 ευρώ, λόγω οικονομικής αδυναμίας και χωρίς Περιουσία.

Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου
Ταμειακή Πρόσκληση
αντίγραφο σύνταξης ΟΓΑ.

Σ ΤΖΟΥΛΑΚ]4Σ

:

~
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ
HMEP/NL4:

ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΙΚΠΣ ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΠΣ ΛΗ’~ΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ(ΜΕ ΚΑΦΑΛΑΙΑ):
ΟΝ~Α:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥ~C:
—-;-

—~.- -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΛΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ{ΟΙΚΙΛΣ

~

-~)

\~d

%~

~

Τ.Κ ΔΡΑΣΤΗ~ΡΙΟΤΗΤΛΣ

Τ.Κ ΟΙΚΙΑΣ:

ΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

ΔΟΥ:

ΑΦΜ ΔΡΑΣΤRΡΙΟΤΗΤΛΣ

ΛΦΜ ΑΤΟΜΙΚΟ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜ~ ΝΕΑΣ ΣW[’ PM-IL - ΤΜΙΙΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
Παρακαλώ οπως διαγραψετε συμφωνα μετο αρθρο 174 ΔΚΚ τουΝ 3463/2006 ΟΛ
ΜΕΡΠί.Α τ~ ληξιπροθεσμες σφειλες
μου
~ον Ζοο~
~όdω ~\κt~Ογι~~

~ε&ω

34ς~
τ~

~&~k~νGQ)~

για τον λόγ~( σημειώσατε με “χ” στο αντίσταχο τετράγωνο):
Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ- ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
B. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
Ε ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ν.ΣΜΥΡΝΗ
Ο/Η ΑΙΤΩΝ

/

/20 13

Ημίνια εκδοσης

ΕΑJ’FΠVΠ(Η ΔΚΜσΚFΑπΑ
~ήμος Νέας Σμύρνης

3/12/2013

‘‘

ίk/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ
Γαχ. Δ/νση:Ελ. Βενιζέλου 14
Γαχ. Κώδικας: 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλέφωνα: 2132025774-703

Κωδιιιος 97517
Α.Φ.Μ
:

-

(ΚΛ)

Τηλ
ΝΑΖΑΙΟΥ 25
Ν ΣΜΥΡΝΙ-Ι 17122

ΤΛΜΕΙΑΚΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

,

Εας πληροφορσύμε ότι έχετε χρεωθεί στο Ταμείο του Δήμου μας, μετα πιο κάτω αναγραφόμενα χρηματικά ποσά και
ιαοακαλούι.ιε να μεριμνήσετε yin την mιπnόθεσιιη ι”ιτπβςιλή Ύοξις

Ξίδος οφειλής

.

,

Έτος
Στοιχεία Βεβ. Καταλόγου
9~ειλ~~
,

].ΓΙΡοΣΠΜΑ (Κ.ο.κ.)
~

ΚΟΚ2

Παρατηρήσεις

.

,

Υτιόλοιη~Ί

,

2011 / 25 / 1745- 10/6/2011

.

,

,

62,00

Αριθμός πινακίδων

,

Γ

,

,

Σύνολο:

,

62,00

Το παραπάνω ποσό της οφειλής σας επιβαρύνεται με 1% προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης από την
ιμερομηνία βεβαίωσης του καταλόγου.
Μετά από τα πιο πάνω, εφ όσον εντός ευλόγου χρόνου, όχι πέρα tου Ι5νθημέρου, δεν τακτοποιηθεί, Θα
3ρεθούμε ατην δυσάρεστη Θέση να εφαρμόσουμε τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και να παραχωρήσουμε τις
)φειλές σας ατην αρμόδια ΔΟΥ για ποσό μικρότερο του 293,47€ ή να προχωρήσουμε σε περιοσριατικά μέτρα για ποσό
iεγαλύτερο του 293,47€, σύμφωνα μετην 45081/97 υπουργική απόφαση και την παρ. ό του άρθρου 26 του
‘J1882/1990 όπως προστέθηκε με τις διατάξξις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν2503/1997.
Το τέλος εξοφλείται στο Ταμείο του Δημαρχείου Νέας Σμύρνης από ώρα 8:00-π.μ. έως 13:00 μμ (Δευτέρα έως και
Ίέμπτη) και από 8:00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. την Παρασκευή.
,

,

--

.

‚‚

-

-

\‚Ι%Η

---

-

~eροτΙ- Τιιμειακή Πρόσκληση ((νέας Σμύρνης)

:

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΣΑΣ
‚~
-

ΟΥΗΣ

.

-

-

-

~Ε4~ ‘~

-

~-~--~-ί

-

-

Ρaςe 797 αΓ 1683

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΠΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
ΤΗ,’: 2132025774

λ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

~ MAR 2014

ΙΙ€?~S

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΘΕΜΑ:cΖ< ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ Κ.ΑΤΑΒΟΛΗΣ

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
Ι. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. Ι και 58 παρ.
Ι Του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 και το άρθρο 167 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
και τους εισπράκτορες.
2. Τη παράγραφο 3α του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί απαλλαγής προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής, λόγω μη παραλαβή ειδοποίησης.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9982/25.2.2014 αίτηση της Κας Λ
με την οποία ζητάει την απαλλαγή των προσαυξήσεων των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του θείου ης
από τέλη καθαριότητας τάφου, λόγω του
ότι ο οφειλέτης έχει πεθάνει και ως μερική κληρονόμος του δεν λάμβανε ειδοποιήσεις για την
οφειλή.
4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω αιτούντα πλήρωσε τα τέλη καθαριότητας του τάφου γιατο έτος 2014
με το ΔΕΜ14758/ 25.2.2014.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής της οφειλής του θανόντα Κυριάκου Ηρακλή από
τέλη καθαριότητας τάφου ετών 2009 έως 2013, λόγω του ότι η μερική νόμιμη κληρονόμος
(
), δεν λάμβανε ειδοποιήσεις για την οφειλή.
Η απόφαση του ΔΣ Θα ισχύσει μόνο εφόσον η Κα
πληρώσει τα τέλη
καθαριότητας τάφου ετών 2009-2013, ήτοι 200 ευρώ και με υπεύθυνη δήλωσή της δεχθεί να
πληρώνει τον τάφο χωρίς να Κάνει χρήση αυτού.

Συνημμένα: Η με αριθμό πρωτ:9982/25.2.20Ι4 αίτηση ενδιαφερόμενου
καρτέλα οφειλής συναλλασσόμενου
ΔΕΜ 14758/25.2.2014

ΧΟΣ

)

\ ~Ξ
“ί

\
~ “\f~ν~”

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΠ
ΑΡΙΘJΙΡΩΤ:
ΗΜΕΡΙΝΙΑ :

‘(

~

“~

.

~.

R9~2..

ί~ΡΖJ~

~

)jέ~”Yί-Ι

..

‘‘““‘

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΙΚΚΣ ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΞΓΡΑΦΠΣ ΙΤΡΟΣΑΥΞΠΣΕΩΝ
ΛΠΞΗ’iΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕiΛΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ(ΜΕ ΚΑΦΑΛΑΙΑ):
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ:
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΠζΙΑΣ:
Τ.ΚΔΡΑΣΤΕΙΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ΔΟΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ}{ΤΑΣ:
ΑΦΜΔΡΑΣΙΗΡΙΟΤΗΤΛΣ;

Μ

‘~~‘

~‚‘

Ν ~Α Ν Η

Κογ

ΙΟ

Τ.κ ΟΙΚΙΑΣ:
ΔΟΥ :,.
ς’
ΑΦΜ ΑΤΟΜΙΚΟ:

ΤΗλΕmΚΟΝΩΜΑΣ:

1-

8 / ~ ~Ν

______________

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

-

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ:
H’

Παρακαλώ όπως δwγράψετε, σύμφωνα με το άρθρα 174 ΔΚΚ τοk> Ν.3463/2006, τις προσαυξήσεις
από τις ληξιπρόθεσμες οφειλες
:

7Σ’.&ςι
Ί.~ηή~ώ
Λ

Υ ,~$1»ν
Τ~

ς””>’~~~~

\~\..?Ζ&~24&~&

~

~

~t9..~Λλ

~
ν’~

~

“~“fλ”~.ς\~ςj

G~.ςι~

για ταν λόγο(rn~μειώσατε με “χ” στο αyτίστοιχο τετράγωνο);
Α. ΜΗ ΕiΠΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔQΙΙΟΙΗΣΗΣ

.

.-

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜL4ΑΠΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Γ. ΥΠΑΙΤΙΟή{ΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δ. ΜΗΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
-

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

.

-

L

.

-~

.

.

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

‚ΑΙ/Η ΑΙΤ~47’ ~

ji7~
νΐ4Ί?υ~

05/

\ΙΙΜΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΙ-ΙΣ

.

,

28ι~!/2014

Καρτέλα Συναλλασσομένου
Επωνυμία:

Ιίωδικός:
Διεύθυνση:

104045 ΓΝΕΚΡΙ
ΔΕΔΦ≤W6-8 ‘
17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

.
-

-

ΔΟΥ:
Συνοπτική ΙΙαρουσίαση Κατάστασης Τελών

.ΞΞΊ
ΞR~L.~

LΥπόλοιπα

L_,.~ΡέΓ

.

__________

1

0,00

_____

200,00

______

,

320,00~

.

,,J

20~έQj

Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης Πωλήσεων

ΊΊΣΊ~ϊΊΞΊΊLLL

~_1~.~____
~

1

Υπόλοιπα

______

0,00J
0,00

Αναλυτική Παρουσίαση Κινήσεων Τ4ών
Ημ/ν’”
9/4/2008

ΞtιαF~σ
ΤΕαΟ8 1049

ΙΟ/ι 1/20Ο8~ ΔΕΧ08149399

Ί ΊΙ

ΊΊΊΊΊΊLέΞ~η~ιs

4. ΧΡΗΜΑΠΚΟΣ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΦΩΝ ΕτQΥΣ 2007

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΕ____
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
ΕΙΣΠΡΛΞΙ-1Σ

_______ ___________
,

:

,

,

;

ΒΧΚ097435

12/5/2009

ΓΔΕΧο9 15 8925

5/2/2010

131313 10 1908

.

4. ΧΡΗΜΑΤ1ΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ flOE
ΔΙΠΛΟΤΥΓΙΟ
ΕΙΣΠΡΛΞΗΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ

3. ΧΡΙ-DνΣΛΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2/8/2010

13ΕΒ1016895
.

0,00 I

4000

Επ!νσεΠ~4σm

0,00

40.00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0.00

0,00

40,00

0,00

40,00

οοΗ

ιΒΕΒΛΙΩΣrnΣ) ‘
3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

000

0,0ί~

-.

_1Ί’ΊΊΠ~ΊΊΊΊΞΊ~Ξ’ΊΊΊΊ’Ί’7
‘“.‘:..-

π.ΙΙ: ~ :
..

40,00

0,00

-j

000

,.

Καρτέλα Συνιιλλασσομένου

.40,00

_____

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ
15/1/2009

Υπόλοιπο

Χρέωση

80,00
-

-

!-

Li
Σήιίk I

.

-

-

--

\ΙΙΜΟΣΝ. £‘ΙΥΡΝΗΣ

28,3/2014

Ηρ/νiα
12,92011

“αρ/κα
13ΕL3118118

2ό’ϋ’20Ι’ϊ

13ΕΒ121404

I

19;2/2013

ΚΑΤΑΑΟΙ OS
(Τ3ΕΒΑΙΩΣΕΙΣ)
‘3.ΧΡFΙΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
(Ι3ΕI3ΑΙΩΣΕΤΣ)
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΔIΓΪΑΟΤΥΠΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣIΞΙΡΑ Β

:
1/12014

1383141117

25,22014
Σ’ΝΟΑΑ

ΔΙ3ΜΙ4758

Παραη~ή~j

Κίνηση
3.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
(Β~ΒΑJΩΣΕ1Σ)
3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
1~’Τ~ΟΓΟΣ
(ΒΕΙ3ΑΙΩΣΕΙΣ)

Χρέωση

!

40,00

11 ίστωση
0,00

Υπόλοιπο
120,00

Επ/νσεLς
0,001

40,08

8,00

160,00

40,00

0,00

200,00

0,00

48,00

0.00

240,00

0,001

0,80

4 0,00

200,00

320,00

120,00

200,00

Χρέωση

Επ/νσεις
0,00

0,00

0.00

0,00
0,00
~Ο,0θ

Προσ~~ι

______
.

0,00

________________

:

______
.

_____

______

-~

0,01)

0400

ΔιιξιπρόΟεσμες Οφειλέ~

Lk

.ΞΞ Ξ ~2~5_Ξ~ΊΣΞΞJ

Αντικ.

‘‘
11~ριοδος
304;281υ
~
αΤέλτι~α0”yιότ~ςτάφων
j
3014j201l -~ Ι,‚~_~__~
α.Τέλqκα0οριότητj~ς1άφων
2010
3011Ι,2υ
~_α~έληκώα~ιόπ~ταςτάφωy
31ι8!2υ12 -~ ~ ,-~—,
~
31/5/2013

αΤέλη κα0αριότητας τάφων
2013
Σ’ΝΟΑΑΗ[
‘‘

JΞ~Ξ~ΊΓ~
F

[

oibjOL
3152013
Σ~ΝΟΑΑ

.h.

Δύσ’ιΞΓ
Τέλο5
~.Τέ)~κα0α2ότηταςτά~ων
αΤ&jμαθoρωτητα½ταyω’

,,~

kc’prύ.u Συ”υ,ξλαασο[ιένου

1βΞ4ι~9Ε~ς~φ~L

.1

αΤέλη καθαρώτητας τάφων

40,08
200~0

Πεyίο~

Αντικ.

~1Qi,L
.__~~ΞQ1Ξ~_~,

~

Γ 2013

._
..._

.

10,80

50.80
17,20

58.40
53,60
.

43.60

2s~6ο

,

ΧρέωmιΕπ/νσει~~
40,00!0,00
4.Ρ9~Η
000

Σύ”ολο

7,20
3,60
53,60

2009
2010

.LQΊ~ληJ*ι~τηsι4!~≥..,.,,,~..
.

;‘

ΟφειλέςΚατάΤέλος και Αντικείμενο

,

Λη~η
30,4,’2ι110
042.01
30’Η’20Η

48,00
40,00

Προσ/σεις
18,40
13,60

±QΡ,q~,. ~_Ρ1ΡQ
~

Σύνολο
18,4Q ~ ,
1~QL~
360
10,801
5680
7,20

Η

40,88 [

0.ΟΟΙ

3,60

200,00 ‘

0,00

Γ

53,60

1

253,60

Σι~λίδα 2

.

.

ΝΟΜΟΣΑΤFΠ’ΗΣ

ΔΚΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΛ. ΒΕΝΣΖΕΛα 14 0 Τ.Κ. 171 21
ΤΗΛ.: 213 2025706- 71 7 0 FAX: 210 9336772
ΑΨ.Μ.: 099041081 0 :~.Ο.Υ.: Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ TAMEL J~Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ~ΠΛΟΤΥΠΟ Ε~ΣΠΡΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
Α / Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οικον. Έτος

Εκδότης

πλήρωσε τα παρακάνω ποσά

Οι ~ κ.

ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ

...Ι:

Είδος

ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

~ΚΟ~

Ημερομηνία

Π

~

Ο Σ Α

Οψε~ής

εκπρόθεσμης

ΠΑ PAT Η Ρ Η Σό Σ

Ασ p o Ιο ματα
Σύνολο

Εlοτιράχθηκαν ευρώ

ΓΙ&iΡΑ

~ Ho 017980

Ημερομηνία:
Εισπράχθηκε το παρακάτω ποσό
Ζ
Ο / Η υπάνηλοςείσπρ3~ήζ-.

:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ:Ειρ. Μτrαντή

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

17 NM

2gi’

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση τταράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας
«Εργασίες διαμόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και ληξιαρχείου» (αρ. μελέτης 125/201 3)

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα, σύμφωνα με την υπ’άριθ.
12914(12-3-2014 αίτηση της Αφοι Ζησιμόπουλοι την έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης fης εργασίας « Εργασίες διαμόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και
Ληξιαρχείου» κατά τριάντα (30), ημερολογιακές ημέρες έως και

30-4-2014, λόγω

εργασιών για την ενίσχυση του παταριού στο χώρο, (που αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης
του) και δεν επαρκεί ο συμβατικός χρόνος του αναδόχου για την ολοκλήρωση της
εργασίας.

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

/—~-)V

Zss

) ~ ‘‘~

~

I

LοJΊ±~trνcέίι9π5

~ΔΗ ~ ΝΞi’.Σ

ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ O.E.
TExNrKH ~ΤΜΡΕΙΑ
Π ΕΡΤ ΚλΕΟΥΣ
Τ.Κ. 15 561 ΧΟΛΑΡΓQΣ
ΤΗλ.21Ο4526265/~1Χ’ 21Ο-$531Η4~

ΑΡ~Θ

Q 0

π~ηπ
ι

7

.kίί.ί~..».
...

AQHNA, 12/03/2014
πΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

-άΕΜΑ~

ΑΣΙΗΣΗ

~( Ξ~ι::

:

ΧΟΡΗΠ4ΣΗΣ

J~ΡΓΑΣξΕΣ

Τ1~ΡΑΤΑΣΗΣ

ΔΧΜ4ΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΤΙ~
ΝΕΩΝ.

ΤΗΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΩΡΩΝ

KEIl

ΤΗΣ
KM

‘ιΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ»
~ζ.ιόΓ1ΙV

διακοπής των ~ργασιών α-τ-ο χώι3θ του /‚ηεΙαρχειου, λόγω του ~τι το

ιταλλιτιό

Πατάρι Του

χώρου χρήζει ~πιακευής η οπο~α δεν ιεριλομΒάνεΤα

υτΓμ’

ίκτ~)ε~n της ερ’ιπ’ΜΚ που έχετ αναλό~ε~ η ετα ρά μαζ ~α; ~ οπ~α ί~α πρέΠΙ

νιτ

ανυλόβLΙ n ιδιοκΤήΤΡΙΟ του χώρΟΙJ~ σας ενημερώνοJμε ότι C; ουρβιιτικός χρόνος
εκτέλεσης τ-ης παραπάνω εργσσiας δεν επαρΚΕi για την σλο~λήρωσή της

ως ει

τούτου rιορα~ταλώ όπ>ς μας χσρηγήσέΤΙ παράταση τράνΤα (30) ημερών ~ιο την
ολοκλήρωση της εργασας.

Γιο την ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥάΟΙ Ο.Ε.
ΛΟΥΚΑΣ ΙΗΣ3ΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ζ
Α
Ρ-Κ

2Y~tmεν&

ΕΛΛΗΝΠ<LΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. Σμύρνη, 24 / 02 / 2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 9747

Ταχ.ΔJνση: Ελ. Βενιζέλου 14
Ταχ. Κώδικας: 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ: 2132025853
ΠΡΟΣ: ΊΙΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος «Αθλοδιακοπές»
Κύριε πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως εισηγηΘείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση σχετικά με:
1) την έγκριση υλοποίησης του καλοκαιρινού προγράμματος «ΑΘλοδιακοπές 2014» για παιδιά
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ης πόλης μας, ύψους 72.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Που Θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6472.0001, προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. έτους 20 Ί4.

Το πρόγραμμα Θα υλοποιηθεί στο σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων ης πόλης μας και συγκεκριμένα
στο Αθλητικό Κέντρο N. Σμύρνης, στο Κλειστό Γυμναστήριο του 20” και 30” Γυμνασίου-Λυκείου Ν.
Σμύρνης (Νικομηδείας), στον προαύλω χώρο του ιδίου σχολικού συγκροτήματος, τον Δημοτικό αΘλητικό
χώρο της περιοχής Ραιδεστού, στις κλειστές και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις του 10” Γυμνασίου
Λυκείου Ν. Σμύρνης, στις αΘλητικές εγκαταστάσεις
του Πανιωνίου ΓΣΣ, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΟΝΣ «Ο Μίλων» και, πιθανόν, στις αθλητικές
εγκαταστάσεις ης Λεοντείου σχολής.
Αναμένεται να απασχοληθούν πάνω από 1.000 παιδιά, εργαζομένων και μη, οικογενειών της πόλης μας.
Το πρόγραμμα Θα διαρκέσει από 16/06/2014 έως 23/07/2014.
Το κόστος συμμετοχής ανά παιδί για όλο το πρόγραμμα προτείνεται να ανέρχεται στα 50€. Σημειώστε ότι
θα ληφθεί ειδική μέριμνα εκπτώσεων ή ακόμα και δωρεάν συμμετοχής σε παιδιά κοινωνικά ευπαθών
οικογενειών.
Συγκεκριμένα, Θα παρέχεται 10% έκπτωση σε πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες καθώς και δωρεάν
συμμετοχή σε παιδιά ανέργων συμπολιτών μας με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια ξεχωριστή κοινωνική παροχή για τους Δημότες μας, είναι
ελαχίστου κόστους και υψηλής ποιότητας, γεγονός που αναγνωρίζεται από το σύνολο των συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα και το έχει καταστήσει Θεσμό για την πόλη μας.
2)ην έγκριση δαπάνης ύψους Ι .200€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον
Κ.Α.00.6431.0002, προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. έτους 2014 που αφορά την προμήθεια
8.000 τρίπτυχων ενημερωτικών εντύπων (15Χ22,5 ανάπτυγμα 38Χ22,5- velvet 250gr τριπλής επίχρισης,
τετράχρωμο και βερνίκι ματ 2 όψεων, πύκμανση, δίπλωμα και καρφίτσωμα).

Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Νέα Σμύρνη, 20/03/2014
Αρ. Πρωτ.:

‘4 ~ ~ 2)

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14
Ταχ.Κώδικας: 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ: 2132025933
Φαξ: 2132025930

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για την Ημέρα Αθλητισμού του Δήμου Νέας
Σμύρνης.

Κύριε πρόεδρε,
Παρακαλώ πολύ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για:
1) η διοργάνωση της Ημέρα Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης.
2) την έγκριση δαπάνης ύψους 800,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΙΙΑ, που Θα βαρύνει τον
Κ.Α.0Ο.6433.0002, προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. έτους 2014. Με το παραπάνω ποσό Θα
καλυφθούν τα έξοδα ης διοργάνωσης που αναλύονται ως εξής:
α) ηχητική κάλυψη 600,00 €
β) ενοικίαση και τοποθέτηση σκηνικών για τις ανάγκες του προγράμματος «Ημέρα Αθλητισμού του
Δήμου Νέας Σμύρνης» 200,00 €.

ΟΣ

ΕΛΑΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. Σμύρνη, 17 / 03 / 2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. Πρωτ.:

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλοι) 14
Ταχ. Κώδικας: 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ: 2132025853

9

~

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για Τον ΚΑ 15.6472.0002
Κύριε πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση σχετικά με την έγκριση δαπάνης 15.000 ευρώ
που βαρύνουν τον ΚΑ 15.6472.0002 προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014.
Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει την οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Ν.Σμύρνης όπως:
.

το πρόγραμμα “Παιχνιδίσματα στην πόλη” για παιδιά προσχολικής ηλικίας

.

σχολικά πρωταθλήματα Β’βάθμιας και Α’βάθμιας εκπαίδευσης

.

ο

.

ο 4ος ποδηλατικός γύρος της Ν.Σμύρνης

.

Φεστιβάλ Αθλητισμού

.

Φεστιβάλ Χορών

100ς

ημιμαραθώνιος γύρος ης Ν.Σμύρνης

Οι δαπάνες αφορούν την κάλυψη όλων των απαραίτητων εξόδων για τη διοργάνωση των παραπάνω
εκδηλώσεων όπως αθλητικός εξοπλισμός, ηχητικά, ενοικίαση ειδικών εγκαταστάσεων και ενδυμασίας (π.χ.
παραδοσιακές στολές), ιατρική κάλυψη, αριθμομέτρηση συμμετεχόντων, ηλεκτρονική χρονομέτρηση
συμμετεχόντων στους αγώνες δρόμου κ.α.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ}ΙΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤJΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΑ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.Σ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝ]ΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ.Δ!νση: Ελ. Βενιζέλου 16
Ταχ. Κώδικας: 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ: 2132025933
Φαξ: 2132025930

Ν. Σμύρνη,
Αρ. Πρωτ.

20!03!2014

ίή9ί3~Ο

ΠΡΟΣ: ΙΙΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Εγκριση δαπάνης για φυλλάδια για αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου»

Κύριε πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση σχετικά με την έγκριση δαπάνης 7.500 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που βαρύνουν Τον ΚΑ 00.6431.0002 προϋπολογισμού Οικονομικού έτους
2014.
H δαπάνη αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια:
.

4.000 φυλλάδια για το πρόγραμμα «Παιχνιδίσματα» 800 ευρώ

.

10.000 φυλλάδια γιατο πρόγραμμα των Αθλοδιακοπών 2.500 ευρώ

ο

4.000 φυλλάδια για το Φεστιβάλ Αθλητισμού 900 ευρώ

ο

4.000 κάρτες μέλους γιατο Πρόγραμμα των Αθλοδιακοπών 500 ευρώ

.

4.000 κάρτες μέλους των δημοτικών γυμνασηρίων 500 ευρώ

.

2.000 κάρτες μέλους για τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού 350 ευρώ

.

2.000 προσκλήσεις για η διοργάνωση της Ημέρας Αθλητισμού 350 ευρώ

ο

6.000 φυλλάδια για τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού 1.600 ευρώ

ώ
ΕΑΑWιΠΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΠ~ΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΜΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ν. Σμύρνη, 17/03 /2014
Αρ. Πρωτ.:

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14
Ταχ. Κώδικας: 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ: 2132025853

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για Τον ΚΑ 00.6433.0003
Κύριε πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση σχετικά με την έγκριση δαπάνης 5.000 ευρώ

που βαρύνουν τον ΚΑ 00.6433.0003 προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014.
Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια αναλωσίμων και αναμνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις

του Δήμου Ν. Σμύρνης και αφορά την προμήθεια μεταλλiων, τιμητικών πλακετών, κυπέλλων και
διπλωμάτων συμμετοχής.

μαρχος

)
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 14
Νέα Σμύρνη 17121
ΠΛΗΡ.;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης
ΡΗΛ.:
2132025806
FAX.:
2132025808

Νέα Σμύρνη

τ~€ι4ί/2014
..

ΑΡ. ~

Προς: Ρον κο πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

Θέμα: Έγκριση lou Α.Π.Ε. του έργου « Κατασκευή εξωτερικών Διακλαδώσεων »
με Αρ. Μελ.: 101/2012
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του lou Α.Π.Ε. του έργου « Κατασκευή
εξωτερικών Διακλαδώσεων », με αρ. μελ.: 101/2012.

ο παρών Ανακεψαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει όλες τις επί μέρους
αυξαμειώσεις των εργασιών όπως αυτές διαμορΦώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου με σκοπό Την
ολοκλήρωση και αποτελεσματική λειτουργία του και σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του
Ν.3669/08 και υττογράψθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιψύλαξη.

Ο Ιος Α.Π.Ε. είναι μηδενικός, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαψοροποίηση της τελικής
δαπάνης του έργου μετην συμβατική δαπάνη, η οποία ανέρχεται σε #28.800,004* και μαζί με ΦΠΑ
23% σε € #35.424,004*.

Συνη μμένα διαβιβάζεται ο Ανακεψαλαιωτικός Πίνακας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΡΑΥΡΟΣ ΡΖΟΥΜΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ιος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟΜΒΙΑ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Είδος εκτελούμενου έργου :
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔL4ΚΑΑΔΩΣΕΩΝ”
Αρ. Μελ. 101/2012

~

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΘ/ΣΗΣ

I

MON.
ΜΕΤΡ.

ΓI

Ποσότητα

ι

Ι

[

icc ΑΝΑΚΕΦΑ/’ΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γ

Τιμή Μονάδας

Δαπάνη

(

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣμετονπαρόνταΑΠΕ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

Παρατ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔL4ΚΛΑΔΩΣΕΙΣ
1

Εξωτερική Διακλάδωση

1.1

ΥΔΡ 20.02.01

ΜΜ

250

154,06

38.515,00

250,00

154,06

38.515,00

-

-

2

Φρεάτιο Επίσκεψης 30*30

1.2

ΥΔΡ 20.20.01

Τεμ.

41

118,42

4.855,22

41,00

118,42

4.855,22

-

-

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΤΣΔΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
1

Προκατασκευασμένα κυκλικα
φρεάτια επίσκεψης

Σ1.1

ΥΔΡ 6327

Τεμ.

1240,00

-

1240,00

-

-

-

2

ΑγωγσίΡνΟΣειράς4Ι
Διαμέτρου Ό=200 mm

Ζ1.2

γΔρό7ιι.2

ΜΜ

12,30

-

12,30

-

-

-

3

Εκσκαφή ορύγμιιτος αγωγού

ΣΙ.3

ΥΔΡ 20.16.1

MM

184,11

-

184,11

-

-

-

4

Αντισεηρίξεις με Ξυλοζεύγματα

Σ1.4

ΥΔΡ 6100

Μ2

2,20

5

ΑVπιm~ρίξεις με Μετα•λλικά
Πετάσμcιτα

Σ1.5

ΥΔΡ 6103

Μ2

34,60

38,00

34,60

1.314,80

1.314,80

-

ό

Ερευνητική Τομή

Σ1.6

ΥΔΡ 6711.1

ΜΜ

112,62

20,00

112,62

2.252,40

2,252,40

-

7

Κατασκευή μεμονωμένου
φρεατίου επίσκεψης 30*30

Ζ1.7

ΥΔΡ 20.20.03

Τεμ.

320,75

6,00

320,75

1.924,50

1.924,50

-

8

Πληρής καθαρισμόςαγωγού
σμβρίων υδάτων

~

ΥΔΡ 6730.4

MM

50,00

20,00

50,00

1.000,00

1.000,00

-

43.370,22

49.861,92

6.491,70

-

ΓΕ&ΟΕ 18%

7.806,64

8.975,15

1.168,51

-

ΑΘΡΟΙΒΜΑΙΙ

51.176,86

58.837,07

7.660,21

ΜΙΡΟΒΛΕΠΤΑ

7.676,53

16,32

ιιι]

58.853,39

58.853,39

7.660,21

7.660,2 1

j

30.603,76

30.603,76

3.983,31

3.983,3 1

AOPOIZMA IV

28.249,63

28.249,63

3.676,90

3.676,90

ΜΙΑΘΕΩΡΙΙΣΗ

550,37

550,37

ΑΘΡΟΙΣΜΑ V

28.800,00

28.800,00

3.676,90

3.676,90

ΦΙΣΑ 23%

6.624,00

6.624,00

845,69

845,69

ΣΥΜΒΑΣΗ

35.424,00

35.424,00

4.522,59

4.522,59

2,20

ΑΘΡΟΙΒΜΑΙ{

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΕΚΙ’ΙΤΩΣΒ 52%

7.660,2 1

-

-

-

Με τον ιταρόνια Ιο Α.Π.Ε. δεν παρατηρειται μεταβολή της σύμβασης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

(

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΩΑΝέ Δ

0 ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΣΤΑΝΤΙΝ~ΔΗΣ

Σ~j4

!ν’~

/20

ΟΣ-ΕΔΕ

ΣλΑ-’{ΡΚ W

0 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΩΝ

~_~—~ΊΊ~

.

.

! ~ 2ο
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

&ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

-~
~

4;’
123
~ΜΥ F’ Ν HZ

Κωνσταντινίδης Γιάννης
Τοπογράφος Μηχανικός ΕΔΕ
-

ΙΙ. ΓΡΗΓΟΡΊΑΔΗΣ

ΜΙΙΑΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός

Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός

Σ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Πρωτ

~

½’≤.’Q~

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΡΟΣ: Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132025306
FAX: 2132025808
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ
EPFOY:
Κατασκευή Φρεατίων υδροσυλλογής

με Αρ. Μελ.: 57/2011
Σας υττοβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του πιο
πάνω έργου και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο σώμα την έγκρισή του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2.
3.
4.
5.
6.

Το υπό παραλαβή έργο εκτελέσθηκε βάσει της υπ αρίθμ. 57/2011 μελέτη της TV. Του
Δ. Ν. Σ. προϋλογισμού δαπάνης € # 34.38735 # χωρίς ΦΠΑ’ δηλαδή μαζί με το ΦΠΑ
23% € #
42.296,44 #
Το έργο ανατέθηκε στον εργολάβο: Ιωάννη Κωνσταντινίδη με την υπ αρΙθμ. 101/2011
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Υπογράφηκε το υπ αριθμ. 47638/29-09-2011 εργολαβικό συμφωνητικό για το ποσό
€ # 34.390,27 # χωρίς ΦΠΑ’ δηλαδή μαζί με το ΦΠΑ 23% € #
42.30003 #
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών’ σύμφωνα και με τις παρατάσεις
που δόθηκαν με αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου’ ήταν δύο (2) μήνες από την υπογραφή
του συμφωνητικού και έληγε στις 29/11/2011
Η βεβαίωση περαίωσης φέρει ημερομηνία 28/11/2011
συνεπώς η περαίωση ήταν
εμπρόθεσμη.
Η συμβατική δαπάνη των εργασιών ανήλθε τελικά στο ποσό των € # 34.384,35 # χωρίς
ΦΠΑ κατόπιν του συνταχθέντος ΙΟυΑΠΕ που εγκρίθηκε μετην υπ αρΙθμ.
232/2011
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΡΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
&
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7. Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποσοτικής άποψης τις
εκτελεσθείσες εργασίες’ που ποσοτικά περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα αφανών
εργασιών και τα επιμετρητικά σχέδια και αναγράφονται στην εγκεκριμμένη Τελική
Επιμέτρηση, έπειτα δε από σποραδικούς επί τόπου ελέγχους βρήκε ότι αυτές
ανταποκρίνονται προς τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης και τις παραλαμβάνει.
8. Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής άποψης τις εργασίες
του έργου’ διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές
και στους κανόνες της τέχνης και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
9. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως προσωρινή και οριστική.
10. Λοιπές παρατηρήσεις της Επιτροπής και του αναδόχου:
Η επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής παρακάτω:

Νέα Σμύρνη
Οι παραλαμβάνοντες

Ο εργολάβος

2013
Ο παραδούς Μηχαν~κός
..

1

-~

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
υ
2)

—ώ

3)Ξ~~~
Κώστα Τσουράκή

ΤΕΧΝΙΚΗ γπ~.°:~~

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΙ-{Σ flp..
ποΛιτιιωΣ ΜΗΥ½

Σήμερα

Ανάδοχος:
‘Εργο:

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Κατασκευή Φρεατίων υδροσυλλογής

Αρ. Μελ.:

57/2011

Παρασκευή 4

1)

Ευτυχία Δημητρίου

2)

Φώτη Τζανέτο

3)

Κώστα Τσουράκη

του μηνός

Οκτωβρίου

του έτους 2013 σι κάτωθι :

Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Παλαιού Φαλήρου
(πρόεδρος)
Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Ηλιούπολης
(αναπληρωματικό μέλος)
Δημοτικός Σύμβουλος

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε μετην υπ’ αρίθμ.
11784/10041
της 11/6/2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δίοικησης Αττικής’ για την οριστική
παραλαβή των εργασιών που εκτελέσθηκαν για το έργο με αριθμό μελέτης: 57/2011
μεταβήκαμε με την παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού κου Παναγιώτη Γρηγοριάδη
και του Αναδόχου κου Ιωάννη Κωνσταντινίδη και παραλάβαμε τις επιμετρηθείσες
εργασίες’ έχοντας υπ όψη την από ?8/1 1/2011 τελική επιμέτρηση του Επιβλέποντος
Μηχανικού θεωρημένη από το Προϊστάμενο της Τ. Υ.’ όπως αναγράφονται στο~
στον όπισθεν πίνακα’ σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις.

Μονάδες Εργασίας
Ειδος Εργασίας

Α.Τ. Προϋπολογισθείσης

Εκτελεσθείσης
Αριθμιτικώς

Συνδεση Αγωγού
ομβρίων με φρεάτιο
υδροσυλλογής
(D400)
Αγωγός Ομβρίων
(D500)
Προκατασκευασμένα
κυκλικά φρεάτια
επίσκεψης αγωγών
ακαθάρτων εντός
κατοικημένων
περιοχών Φρεάτιο
εσωτ.διαμέτρου
1, 20m
Φρεάτιο
Υδροσυλλογής Al
Φρεάτιο
Υδροσυλλογής Α2
Φρεάτιο
Υδροσυλλογήςλ3

~

Ολογράφως

1.1

51,00 MM

53,15 MM Πενήντα τρiα και δέκα πέντε

1.2

70,00 MM

70,10 MM Εβδομήντα και δέκα

.

1.3

1,00 j~μ1

4,00 Τεμ. Τέσσερα

1.4

2,00

f!lL

2,00 Τεμ. Δύο

~

1,00

η~μ1

1,00 Τεμ. ‘Ενα

1.6

4,00 ]~μ1

4,00 Τεμ. Τέσσερα

Ειδος Εργασίας

Μονάδες Εργασίας

Α.Τ. Προϋπολογισθείσης

Εκτελεσθείσης
Αριθμιτικώς

Ολογράφως

Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Νέα Σμύρνη: 18/3/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14251

Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡ: Σ. Κωβαίου
ΤΗΛ : 213 2025830
FAX :210 935568Ι

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

Τον Κ.

ΘΕΜΑ: 1) Έγκριση όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο
<Jίατασκευή 70υ Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης
(οδός Σινώπης)»
2) Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους #2.300.084#€ για το εν λόγω έργο,
από τη Περιφέρεια Αττικής (Φορέας 04072, ΚΑΕ 9733.04.014)
3) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω
Προγραμματικής Σύμβασης
Κύριε Πρόεδρε
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για:
1. Την έγκριση των όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο
«Κατασκευή 70υ Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης
(οδός Σινώπης)», όπως το συνημμένο σχέδιο όρων που σας επιουνάπτουμε
κατόπιν και ης σχετικής εγκρίσεώς του από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους #2.300.084#€ για το εν λόγω έργο,
από τη Περιφέρεια Αττικής (Φορέας 04072, ΚΑΕ 9733.04.014)
3. Την Εξουσιοδόηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή ης ως άνω
Προγραμματικής Σύμβασης

)
ΤΖΟΥΑΑΚΗΣ
Συνημμένα
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

~‚

~‚‚~‚

~ ς) ~

ΣΧΕΔ}Ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

~

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού ΣταθμοQ4~ήμου’i~Ιέα’ς~\
Σμύρνης (οδός Σινώπης)»

Στην Αθήνα σήμερα

,

ημέρα

δ\~~ ~

.

σι παρακάτω
β~~~’όμε’~qηΛΔλκΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΕ ΕΠΓΠΝΙΑ ΑΝΤιΜΙ~Θ~L

:

ΓΙΕΡΙΦΙΞΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Η Περιφέρεια Αττ’~κής, που εδρ :ύει στην Αθήνα, όπως
νόμιμα από τον Π~ιkρερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη ‘Σγουρό,
2. 0 Δήμος Ν. Σμύρνής, νόμιμα εί~”τροσωπούμενος από τον Δήμαρχδ, κ.
Σταύρο Τζουλάκη.

.

.

‘Εχοντας υπόψη:
1.

Το

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α

Αυτοδιοίκησης

και~

της

07/06/2010)

-

Αιτοκεντρωμένης

«Νέα Αρχιτεκτονική της

Διοίκησης

Πρόγραμμα

Καλλικράτης)).
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α

-

27/12/2010) ~Οργανισμός της Περιφέρ~ιας

Αττικής)) και την υπ ~ιρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποτrοίηqης
του Ο.Ε.Υ. της Περι φέoειας Αττικής (~ΕΚ 24946— 04/11/2011).

.

3. Το Ν. 3463/2006 ~Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποτΫοιήθηκε και
ισχύει σήμερα.

.

4. Τις ισχύουσες διατάξ~Ίς «περί κατασκευής δημ~σίων έργωνYσύμφωνα με το Ν.
141 8/84 και το Π.Δ. 609/86, όrnϋς τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το

Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν
με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.

,

:‘

.

5. Το ιjπ’ αρ. 49909/2-10-2013 έγγραφο του Δήμέ~i Νέας Σμύρνης.

..

6. Την υπ’αρ. 62/2014 απόφqqη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την
έγκριση της f~.Τροποποίηάης Προϋπολογισμ9ύ Οικονομικού έτους 2b14.
7. Την υπ’αρ. 48/2014,απόφ~ση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής γιατην
ήκριση

της

1~

Τρ%ποποίησης

πρ6γρόμματος/’ Εκτελεστέων

Οικονομικού έτους 2014.

9;

Έργωy”

,

Το ΦΕΚ 337 Τεύχος~4 που αφορά στο ριJμQΤομιΚό άχέδιρ και το ΦΕΚ’ Ή~’34
Απόφαση ap. οικ. 35904 που αφορά ~τή~ τροποποίησή του’ ρυμοίυμικού
σχεδίου όσον αφορά στο τμήμα του ΟΤ ~23 κα~χαρακτη~ισμό του οικόπέδου:
σε χώρο βρεφονηιτιακού σταθμού.

.

9. Την ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 264/2013 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Σμύρνης γι~ την έγκριση της μελέτης του έργου.
ιυ. Ι υ’~rbριαμ.

.-.-~,JΟ-’~-.4

έ~J•’

‘+3’ Ι(~Ο.’-L3Ο

—.

.

ιιυμυχιυμι~ιι~μιυ.

.

2

ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Γιο το έργο:
«Κατασκευή 7~ Βρεφονηrιιακού Σταθμού Δήμου Νέας
Σμύρνης (οδός Σινώπης)»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1’

Περιφέρεια Αττικής

2.

Δήμος Ν. Σμύρνης

ΑΘΗΝΑ

2014

Ι

ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας
Σμύρνης (οδός Σινώπης)»

Στην Αθήνα σήμερα

,

ημέρα

σι Παρακάτω συμβαλλόμενοι;

1. Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από Τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό,
2. 0 Δήμος Ν. Σμύρνης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ.
Σταύρο Τζουλάκη.
Έχοντας υπόψη:
1.

To Ν.

3852/2010 (ΦΕΚ 87Α

Αυτοδιοίκησης

και

της

-

07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

της

Πρόγραμμα

Καλλικράτης».
2. To Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α

-

27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας

Αττικής» και την uπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης
του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β

04/11/2011).

3. To Ν. 3463/2006 Ί’(ώδικας Δήμων και Κοινοτήτων~, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
4. Ρις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων)) σύμφωνα με το Ν.
141 8/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το
Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν
με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
5. Το υπ αρ. 49909/2-10-2013 έγγραφο του Δήμου Νέας Σμύρνης.
6. Ρην υπαρ. 62/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την
έγκριση της fΚΤροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014.
7. Ρην υπαρ. 48/2014, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την
έγκριση

της

Ι’~

Τροιτοποίησης

Προγράμματος

Εκτελεστέων

‘Εργων

Οικονομικού έτους 2014.
8. Το ΦΕΚ 337 Ρεύχος 4 που αφορά στο ρυμοτομικό σχέδιο και το ΦΕΚ 103Απόφαση αρ. οικ. 35904 που αφορά στην τροποποίησή του ρυμοτομικού
σχεδίου όσον αφορά στο τμήμα του ΟΤ 323 και χαρακτηρισμό του οικοπέδου
σε χώρο βρεφονηττιακού σταθμού.
9. Την ορθή επανάληψη της υπ αρ. 264/2013 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Σμύρνης για την έγκριση της μελέτης του έργου.
in Τj~ jj,τ½~j~jj .Δ 2311ΏR..Α 2& mτrn~νj~mj,τ4mm
“Μ
~Έ~_
~
.‘.‘%‘ ~
I’-.—-

9

ΣΧΕΛΙΟ
11. To υπ’ αριθμ.2700/3.12.1996 συμβόλαιο.
12. Την υπ op. πρωτ. 153/6-5-2013 γνωμοδότηση Του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
13. Την υπ op. 124/24-1 0-2013 έγκριση δόμησης.
14. Την υπ αρ. 51/3-12-2013 έγκριση δόμησης και την υπ op 234/3-12-2013
άδεια δόμησης.
15. Την υπ αριθ

/2014 απόφσση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

για την έγκριση των όρων της παρούσας.
16. Την υπ αριθ.

/2014 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδpίου
Συμφώνησαν

Να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1:
Περιεχόμενα της σύμβασης:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου
Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση του έργου
Φορέας εκτέλεσης -Φορέας διαχείpισης του έργου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χρήση χώρου
Χρονική διάρκεια της σύμβασης—Χρονοδιάγραμμα
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής
Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
Αντισυμβατική Συμπεριφορά Συνέπειες Ρήτρες
Επίλυση Διαφωνιών
Τελικές διατάξεις

3

Σ~ΔΙο

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση Του έργου «Κατασκευή
Υου Βρεφονη~,~~. Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (Οδός Σινώπης)» για Την
Ενίσχυση Της ΦΡοντίδας Κα, μέριμνας Των νηπίων Κα, Των βρεφών Ειδικότερα το
έργο αφορά στην Κατασκευή κτιρίου ~ σταθμού δυναμικότη~~ς 57
θέσεων (47 νηπjων και ιο ~ρεφών) σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Του Δήμο~ Νέας
Σμύρνης επιφάνειας 434,49 τ.μ. Το κτίριο Που Θα κατασκευαστεί αποτελείται από:
1. W Υπόγειο επιφάνειας 354,34 ~μ. με Επτά θέσεις στάθμευσης Και
Χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων
2. A’ Υπόγειο επιφάνειας 153,52 ~μ. με υποστηρι~~,~0~

Χώρους Του

σταθμού (πλυντήριο στεγ~
λινοθήκη κ.λ.π.)
3. Ισόγε~ επιφάνειας 206,33 τ.μ. που Θα διαθέτει Χώρους για φιλοξενία
νητή~~
4. A’ όροφο επιφάνειας 212,46 Τ.μ. Που Θα διαθέτει Χώρους ~~ου νηπίων

~.

και βρεφ,~~ Τμήμα
B’ όροφο επιφάνειας ΙΒ1,97τμ Που θα διαθέτει Χώρους διοίκησης

προσω~,~~~ αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων Και ~οηθητικούς Χώρους.
6. Δώμα Που ~ με Χώρο Φύτευσης κα μετα~ι~~ στέγαστρ~ μ~
~ Κριτήρια

Το έργο πρόκει~~, να εκτελεστεί σε οικόπεδο που ~ρίσκετα~ εντός Ρυμοτομ,~~~
σχεδίου Ν. Σμύρνης στο ο.τ 323, στην περιοχή Των «λουτρών» της ~νω Νέας
Σμύρνης Το οικόπεδο ΧωροΘετε~~~~ σε Περιοχή με Χρήσεις Γης Γενική Κατοικία
καθορισμέ~η από ΓΠΣ Της Ν. Σμύρνης και ~ μεταξύ των άλλων Και
κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας Το οικόπεδο είναι διαμπερές μεταξύ των οδών Σινώπης
13 Και ~ 4.

Ο ΠΡΟΟΠολογισμ~ του έργου ανέρχ~01 ~ο Ποσό Των 2.300.08400 ευρώ
(συμπεριλαμβ0~.
του ~.Π.Α 23%) και οφορά απο~ει~ικό ~ην Κατασκευή
Του έργου τυχόν SE υπόλοιπο μ~ό Τη 5n~οπράτηση δεν επαναδιαΤιΘ~αι ~ο Δήμο

4

για την επέκταση του έργου

ή

γιο την εκτέλεση άλλου έργου αλλά δύναται να

διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής
(Φορέος 04072, ~Ε 9733,04.014 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής).
Το Δημοτικό Συμβούλια του Δήμου Νέας Σμύρνης λαμβάνει απόφαση για την
αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου και την Εγγραφή των ~~πικών πιστώσεων
στο κεφάλαιο εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού.
Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμός έργου που φέρει την έγκριση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης συνοδευόμενη από το
τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο καθώς και την
διαβιβόζπαι στη Δ/νση
προβλεπόμενη από το άρθρο 9 έκθεση της Κοινής Επιτροπής,
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Απικής.

Υ.Δ.Ε εκδίδει ισόποσα
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου η
Νέας Σμύρνης για τη
χρηματικό ένταλμα πληρωμής επ’ ονόματι του Δήμου
χρηματοδότηση του υπόψη έργου.
Η ροή της χρηματοδότησης Θα είναι σύμφωνη με τα

οριζόμενα στις σχετικές

διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.

νόμιμης αναθεώρησης),
Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της
που Θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση Θα βαρύνει αποκλειστικά

τους πόρους του Δήμου Νέας Σμύρνης.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ~ ΦΟΡΕΑΣ ΔΊΑΧΕΙ?~Σ1ΏΧ~~?ΓΟΥ
-

Η μελέτη εκπανήθηκε από το Δήμο Νέας Σμύρνης και εγκρίθηκε από τα
Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης με την υπ. αρ, 264/2013 απόφαση.
To έργο Θα δημοττραΤrΙΘεί και Θα εκτελεcτΤεί από το Δήμο w. Σμύρνης.
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του
εφαρμόζονται σι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263104, Π.Δ.136196, Π.Δ.609/35 όπως
κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/03 και ισχύουν σήμερα. Μετά την οριστική
παραλαβή του έργου ο Δήμος Νέας Σμύρνης Θα αναλάβει τη συντήρηση του
(βλ.αρθρ.3 της παρούσας Π.Σ).

5

ΣΧΕΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 6: ΙΔ!ΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
To

-

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

οικόπεδο στα οποίο Θα υλοποιηθεί To κτίριο παραχωρήθηκε αρχικώς με To

υιτ’αριθμ. 4321/28.4.36 παραχωρητήριο και αγοράστηκε από ιο Δήμο Νέας Σμύρνης
με το υπ αριθμ.2700/3.12.1996 συμβόλαιο με επιφάνεια 44242 τ.μ. Μετά από
ακριβή μέτρηση έγινε από το Δήμο, η επιφάνεια του οικοπέδου είναι

43449τ.μ.

‚όπως αναφέρεται και στην αρ. 124/2013 έγκριση δόμησης.
Σε περίπτωση αδυναμίας
οποιωνδήποτε νομικών

ή

ή

καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας

πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το

καθεστώς ιδιοκτησίας είτε με τα περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς είτε με
άλλα συναφή ζητήματα’ ο Δήμος Νέας Σμύρνης ευθύνεται κατά νόμο.
Ο

Δήμος

αποζημιώσεων

ή

Νέας

Σμύρνης

είναι

ο μόνος

υπεύθυνος για

άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου

προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία

ή

καταβολή

ή

άλλων

καθυστέρηση

ή

διακοπή υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται σε 38 μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη
με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.

o

χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε εννέα (9) μήνες’ της

προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου’
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται
στο παράρτημα I, που αποτελεί αναπόαπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α.

Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει:
.

Ρη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και στη
σύμβαση με τον ανάδοχο και μέχρι του ποσού των 2.300.08400 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

.

Τη συμμετοχή Εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

.

Την πορακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
ό

ΣΧΕΛΙΟ

Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις εντολές
πληρωμών από την Δ/νση Οικονομικού~

Β.
o

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει :
Τη μέριμνα για την έκδοση αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων

o

και εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου’
Τη δημοπράτηση, υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και κατασκευή του
έργου σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε
φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας.

.

Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και
οριστική παραλαβή του έργου.

.

Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και
εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη
τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

.

Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου,
ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η
έναρξη των εργασιών.

.

Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την
κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής
ωφελείας.

.

.

Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

.

Τη μέριμνα για αποστολή στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Απικής
του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία επικυρωμένα (3)
αντίγραφα για κάθε πιστοποίηση, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι
διαδικασίες πληρωμής.

.

Τη μέριμνα γιο αποστολή στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης μέσω της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1)
αντιγράφου

κάθε πιστοποίησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά της,

προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα σι διαδικασίες πληρωμής.
.

Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρμοδιότητας του

ή δυνατότητα

παρέμβασής και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη
και ολοκλήρωση των έργων.
.

Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση
και μέχρι την οριστική παραλαβή του.

7

ΣΧΕΔΙΟ
Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του
έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε
επιπλέον μέτρου γιο την αποτροπή βλαβών

ή

κατοστροφών.

Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου
από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ανακοίνωσης στον
τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση
αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή
Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι:
> Δύο (2)

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής με τους

αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.
> ‘Ενας (1) εκπρόσωπος της ΔΙνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του.
> ‘Ενας (1) εκπρόσωπος της ΔΙνσης Τεχνικών ‘Εργων της Περιφέρειας Αττικής
με τον αναπληρωτή του.
> ‘Ενας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Σμύρνης μετον αναπληρωτή του.
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής.

9.1

Αντικείμενο κaι αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων
των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής η παρακολούθηση της
απορρόφησης των πιατώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενο μέρη για κάθε
ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
9.1.1

Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα
συμφωνεί με έγγραφη απόφασή της για την δαπάνη κάθε εντολής
πληρωμής.

9.1.2

Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης
8

ΣΧΕΔΙΟ
9.1.3

Εισηγείται στους συμβαλλόμενους με αιτιολογημένη και έγγραφη απόφασή
της, την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

9.2

Συνεδριάσεις— Λειτουργία

9.2.1

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς

Αποφάσεις

Συμβούλους που Θα ορισθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
9.2.2

Η επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του
προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία Θα πρέπει να επιδοθεί
τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.

9.2.3

Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα
μέλη της.

9.2.4

Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Νέας Σμύρνης και κατά
περίπτωση στα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Αττικής.

9.2.5

Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα

ή

εκπροσωπούνται σε

αυτή τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε Θέμα με απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων.
9.2.6

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος
του Δήμου Νέας Σμύρνης.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι σι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης
δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής
Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών
και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται
,

όλοι σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο
το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβαιΙκών ενεργειών σε εύλογο
χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας

ή αμέλειας της αποκατάστασης,

έχει το δικαίωμα

9

.

Ρ

ΣΧΕΔΙΟ
να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνσντας κάθε
Θετική

ή απσθετική ζημία.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν Θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα
μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε
τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος Θα
λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΙ-ΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΜΚΗΣ

Ιο

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤ!ΚΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ για To Έργo:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 70Υ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ)»
-

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ.Κώδικας:
Τηλ.:
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. Δ/νση:

ΝέαΣμύρνη, j973720i4
Αρ.πρωτ.:

Α~ό 603

Ελ. Βενιζέλου 14
171 21 —Ν. Σμύρνη
213 2025 851-853
213 2025 846
dnεrn.ymi~0 Ι 49.syzcfχiε.gον.gr
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα: Ανανέωση σύμβασης του Δήμου Ν. Σμύρνης με την
εταιρεία «CΥCLΟΞΡΟLΙS ΕΠΕ»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την ανανέωση της
σύμβασης παραχώρησης ης Λειτουργίας και Συντήρησης του Αυτοματοποιημένου
Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Νέας Σμύρνης στην εταιρεία
«CYCLOPOLIS ΕΠΕ» με ΑΦΜ: 800362781 και έδρα Ιφιγενείας 81 και
Βελικοπούλου, Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14231 για ένα έτος από την υπογραφή ης σύμβασης
στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2912—
2015» στον Άξονα Προτεραιότητας 2. «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» στο Μέτρο
2.1 «Υποστήριξη ης βιώσιμης κινητικότητας» στην κατηγορία δράσεων «Βελτίωση
Αστικού Εξοπλισμού)> του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
σχέδιο σύμβασης.
Επίσης το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για ην υπογραφή ης εν λόγω
σύμβασης.
ΔΙ{ΜΑΡΧΟΣ

Τζουλάκης

8 ένςιοροιι

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΙΜ ΟΔΟ ΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
να τιμολογεί απευθείας τους Χρήστες

Συνδρομητές για τις συνδρομές του,

τα τέλη χρήσεως των Ποδηλάτων και τυχόν λοιπές χρεώσεις από
καθυστερημένη επιστροφή ή μη επιστροφή Γιοδηλάτου, εκδίδοντας τα νόμιμα
παραστατικά.
2. Το ύψος των τελών είναι αυτό που καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας
του Συστήματος (βλ. Παράρτημα), μη δυνάμενο να τροποποιηθεί από το
Διαχειριστή.
3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με
κάθε εμπλεκόμενο φορέα (τράπεζα, Δ.Ο.Υ., κ.λπ), προκειμένου να είναι
δυνατή η πληρωμή των άνω τελών και χρεώσεων με τους τρόπους που
περιγράφονται

στον

Κανονισμό

(μέσω

h~tcmcΙ,

μέσω

τραπεζικού

λογαριασμού, με απευθείας πληρωμή σε χώρο του Δήμου).
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Ή Cyclopolis θα αντικαθιστά ποδήλατα για τα οποία έχει εισπράξει το ποσό ης
Εγγύησης.
ΥΠΟΧΡΕ’ΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει την υποχρέωση:
.

Να διαθέσει στη Cyclopolis το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων προς
λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση.

Το Σύστημα Θα περιλαμβάνει

τουλάχιστον τριάντα (30) Ποδήλατα.
2. Να συνδράμει η Cyclopolis με οτιδήποτε απαιτείται για η βέλτιστη
λειτουργία του Συστήματος Και, ειδικότερα, να της παρέχει όλα τα στοιχεία
που κρίνονται απαραίτητα για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία του.
3. Να παρέχει στη Cyclopolis πρόσβαση στο λογισμικό και εξοπλισμό του
Συστήματος, προκειμένου η τελευταία να μπορεί να διαθέτει την απαιτούμενη
5

8 CycL0poLIS
J#D4N Η~’~

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

~μ1~ ~

ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, για τ-η διαθεσιμότητα ποδηλάτων, την
«ανισορροπία» του Συστήματος, την πορεία των συνδρομών / χρεώσεων, τις
περιπτώσεις μη επιστροφής

ή

καθυστερημένης επιστροφής ποδηλάτου, την

αναφορά παραπόνων, συμβάντων, ερωτημάτων και εν γένει προβλημάτων του
Συστήματος κ.λπ.
4. Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση του λογισμικού και του
Συστήματος σε τρίτα πρόσωπα

ή

σε μη εξουσιοδοημένους εγγράφως

συνεργάτες ης Cyclopolis.

5. Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας όλες τις εγκαταστάσεις
ρευματοδότησης που είναι συνδεδεμένες με τους Σταθμούς του Συστήματος
(π.χ. καλωδιώσεις, ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ) και να επεμβαίνει άμεσα για την
αποκατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης τους.
6. Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του για
τον ορθό συντονισμό προς επίτευξη ης ορθής λειτουργίας του Συστήματος.

ό

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

8 CYCLOPOLIS

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ι. Fl Υπηρεσία, όπως περιγράφεται παραπάνω, Θα παρέχεται από τη Cyclopohs
365 ημέρες το χρόνο, από τις 7.00 το πρωί έως τις 19.00, το απόγευμα.
2. 1-1 Cyclopolis διατηρείτο δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Δήμο

με

πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον 3 εργασίμων ημερών —Τη μη παροχή της
υπηρεσίας ανακατανομής των ποδηλάτων και μόνο, Και έως 7 ημέρες (όχι
συνεχόμενες, αλλά με χρονική απόσταση μεταξύ τους) κατά τη διάρκεια της
συμβάσεως. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού προϋποθέτει τη ρητή έγκριση
του Δήμου. Κατά τις ημέρες αυτές, ισχύουν στο ακέραιο σι λοιπές
υποχρεώσεις τη Cyclopolis.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Cyclopolis Θα αμειφθεί για την Υπηρεσία από τα έσοδα του Συστήματος και μόνο.
Επιπλέον, Θα αποδίδει στον Δήμο το 10% των ακαθάσιστων εσόδων, μειωμένων κατά
το ποσό των Εγγυήσεων (το οποίο Θα καταβάλλεται από τη Cyclopolis εξ ολοκλήρου
για την αντικατάσταση μη επιστραφέντων ποδηλάτων).
Η Cyclopolis Θα εισπράττει απευθείας από τους Χρήστες

Συνδρομητές σύμφωνα με

τα τέλη και τις χρεώσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Συστήματος, εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά.
Η εκκαθάριση του οικονομικού ανταλλάγματος Θα γίνεται σε τριμηνιαία βάση και
συγκεκριμένα για κάθε προηγούμενο τρίμηνο, η εκκαθάριση Θα πραγματοποιείται
εντός του πρώτου πενθημέρου του αμέσοις επόμενου τριμήνου.
Για την εκκαθάριση

n

Cyclopolis υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο αναλυτική

κατάσταση των ακαθαρίστων εσόδων του Συστήματος, όπως προκύπτουν από το
λογισμικό, συνοδευόμενη από περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

7

cvciopoLis
rnkι~’ “O~ ηι’

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ή εν λόγω κατάσταση, μετά τον έλεγχό της από την αρμόδια υπηρεσία, την εφαρμογή
του ποσοστού της προσφοράς της Cyclopolis και την αφαίρεση τυχόν επιβαλλόμενων
ποινικών ρητρών, Θα αποτελεί την πιστοποίηση για την απόδοση στο Δήμο των
εσόδων του Συστήματος που απομένουν μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω.
Ή Cyclopolis υποχρεούνται να αποδίδει στο Δήμο τα άνω έσοδα του Συστήματος
εντός πέντε (5) ημερών από την εκκαθάριση του οικονομικού ανταλλάγματος.
Η Υπηβεσία Θα παβασγεθεί έως τέλος του τρέγοντοζ έτ~~ς’

ΡΗ ΤΡ Ε Σ

Η Cyclopohs αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής ρητρών, υπό μορφή
παρακράτησης της αμοιβής της, σε περίπτωση κατά την οποία το Σύστημα παραμένει
σε κατάσταση «Ανισορροπίας» παραπάνω από 30 λεπτά, δηλαδή όταν μεταβαίνει σε
«Κρίσιμη» κατάσταση.
Οι ρήτρες υπολογίζονται βάσει του χρόνου κατά τον οποίο το Σύστημα βρίσκεται σε
«κρίσιμη» κατάσταση σε μηνιαία βάση (ιιΜηνιαίος Χρόνος Κρίσιμης Κατάστασης),
ως εξής:

ΜΧΚΚ

)Ιοσοστο αμοιβης που ΠαραΙCραΤεΙΤαΙ

~72Ο

1/12

*

1/30 * ΜΧΚΚ/720

72θ≤’1ΧΚΚ~216θ

1/12

*

2/30 * ΜΧΚΚ./2160

216Ο~ΜΧΚΚ

1/12

*

3/30 * ΜΧΚΚΙ2Ι6Ο

Οι επιβαλλόμενες ρήτρες ανά μήνα δεν Θα ξεπερνούν το συνολικό μηνιαίο έσοδο της
Cyclopolis.

ΙΣΧΥΣ ΓΙΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η παρούσα ισχύει για έναν μήνα.

8

CyCLOPOLIS

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

~“ά si” tι,i1”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΛΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το κόστος των συνδρομητικών προγραμμάτων καθορίζεται
συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ):

ως εξής (οι τιμές

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(€)

Περίοδος

Χρέωση

Ημερήσια

100

Εβδομαδιαία

3Ι00

Ετήσια

2900 (περιλαμβάνει και
2,00 πίστωση του
Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού
για διαδρομές)

Ελάχιστη Πίοτωση Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού

200

Διαδρομές
\ιάρκεια

Χρέωση (€)

Έως 30 λεmά

Δωρεάν

‘πό 31 έως 90 λεπά (έως 1 επιπλέον ώρα)

050

~πό 91 έως 150 λεπά (έως 2 επιπλέον ώρες)

2,00

Ανά επιπλέον ώρα μετά τις 2

4,00

Μέγιστη Ημερήσια Χρέωση

20,00

‘οιπές Χρεώσεις
Περιγραφή

Χρέωση (€)

Χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου (από 24 ώρες 100,00
έως 7 ημέρες)
Χρέωση για οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτοu πέραν των25Ο,00
9

cyciopolis
~“*Κ ί!~1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

10

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΩΚ3-3Α9

~

___
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ν. Σμύρνη: 27/0612013
Αριθμ. πρωτ. 34136

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ι

3SΥΜVΟΟΙ 520813 2013-06-27
ΣΥΜΒΑΣΗ

Παροχή Υπηρεσιών για τη Λειτουργία & Συντήρηση του Αυτοματσποιημένου
Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στον Δήμο Νέας Σμύρνης.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Σμύρνης, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου Του έτους 2013,
ημέρα Πέμmη σι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
A) Ο Δήμος Νέας Σμύρνης Απικής που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Απικής, οδ. Ελευθερίου
Βενιζέλου 14, Τ.Κ.17121 (Α.Φ.Μ. 099041081, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης) νομίμως εκπροσωπούμενος
από το Δημάρχου Νέας Σμύρνης, κ.Σταύρο Τζουλάκη, καλούμενος εφεξής «ο Εργοδότη9> και
B) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CYCIOPOIlS ΕΠΕ — ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΜΤΩΝ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Απικής, οδ. ίφιγενείας 81 &
Βελικοπούλου, Τ.Κ. 142 31 (Α.Φ.Μ. 800362781, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας), νομίμως εκττροσωπούμενη
από τον διαχειριστή της, κ. Χαράλαμπο Σιακαντάρη (Α.Δ.Τ. ΑΗ 108719), καλούμενη εφεξής (ιο
Διαχειριστής»
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 2095 και 27351, 223554 & 5 και 271 51 του ν. 3463/06
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει.
.
Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Οργανισμών
Τοπiκής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ A’ 11/1980).
ο
Την υπ’ αριθμ. Π1/3305/2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 5
12 εδ, γ’ του Ν.2286/95.
• Τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο Δήμο Νέας Σμύρνης, που
εγκρίθηκε μετην υπ αριθμ.86/2ΟΙ3απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
.
Το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής
.

4

• Την υπ αριθμ. 87/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης της
Λειτουργίας & Συντήρησης του Αυτομοτοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων
Ποδηλάτων Δήμου Νέας Σμύρνης στην εταιρεία CYCLOPOLIS ΕΠΕ.
ΠΑΡΑΧΩ ΡΕ Ι
Στο δεύτερο των συμβαλλομένων (καλούμενο εφεξής <ιο Διαχειριστής») την υπηρεσία
λειτουργίας & συντήρησης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων
του Δήμο Νέας Σμύρνης, με τους όρους που στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του Δήμου
Νέας Σμύρνης, στην προσφορά του Διαχειριστή και περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:
ΑΡΘΡΟ 10: Προοίμιο
Σε συνέχεια της υπ αριθμ. πρωτ. 1293/02.05.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του
ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση αστικών
υποδομών, Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, Ενίσχυση ελκυστικότητας
πόλεων» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 2015», ο Δήμος
Νέας Σμύρνης, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 157/2012 αποφάσεως.του Δημοτικού Συμβουλίου,
υπέβαλε, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την χρηματοδότηση
της Πράξης με τίτλο: «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Νέας
Σμύρνης», προϋπολογισμού € 156.259,20, συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα
απαιτούμενα σχετικά έγγραφα (υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 1728/30.05.2012).

Η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Νέας Σμύρνης, εγκρίθηκε με την από 12.07.2012
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑJ για συνολική
δημόσια δαπάνη ύψους€ 148.553,25.
Παράλληλα, μετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 209 ~ 1 του ν. 3463/2006 και
του ΕΚΠΟΤΑ, για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος
κοινόχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Νέας Σμύρνης, την 09.11.2012 υπεγράφη μεταξύ του
Δήμου Νέας Σμύρνης και της αναδόχου εταιρείας VCI A.E., η υπ’ αριθμ. πρωτ. 54413/9-112012 σύμβαση με τους ειδικότερους περιγραφόμενους σε αυτήν όρους.
Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων περιγράφονται
αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 86/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.
Άρθρο 2ο:

Αντικείμενο ανατιθέμενης υπηρεσiας.

Αντικείμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας αποτελούν σι πάσης φύσεωςεργασίες και υλικά που
απαιτούνται για την ορθή και χρηστική λειτουργία του Συστήματος και συγκεκριμένα όσες
απαιτούνται για την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των Σταθμών, τη συντήρηση των
ποδηλάτων, την ενημέρωση του Δήμου για την πρόοδο του Συστήματος, καθώς και την
κατάθεση, κατά το τέλος της συμβατικής περιόδου, προτάσεως
αναφοράς για τα
αποτελέσματα του Συστήματος και τυχόν απαιτούμενων ενεργειών για τη βελτίωσή του.

Σημειώνεται ότι το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού του Έργου, καλύmεται από
εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους αφού περιλαμβάνεται, στις συμβατικές

υποχρεώσεις της εταιρείας «V.C.i. A.E.», αναδόχου της υπ αριθμ. πρωτ. 54413/09.11.2012
συμβάσεως, ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης μελέτης.
Η εγγύηση περιλαμβάνει:
.
Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για τους σταθμούς ποδηλάτων, για τις Θέσεις
κλειδώματος των ποδηλάτων και όλες τις μεταλλικές Κατασκευές διάρκειας πέντε (5)
ετών
.
Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των σταθμών διάρκειας ενός
(1) έτους
ο
Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για τα ποδήλατα διάρκειας δύο (2) ετών

:

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει και την προμήθεια και αντικατάσταση αναλωσίμων για τα
Ποδήλατα. Με τον όρο αναλώσιμα εννοούνται πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για τη
διατήρηση του στόλου των Ποδηλάτων στην κατάσταση στην οποία Θα παραδοθούν στον
Διαχειριστή. Σε περίmωση κλοπής υλικών ή/και Ποδηλάτων, το κόστος αντικατάστςισης δεν
βαρύνει τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει τον Δήμο για τα κλεμμένα
υλικά και να του υποβάλει τα σχετικά τεκμήρια.
Ο Δήμος θα δεσμευθεί έναντι του Διαχειριστή ότι Θα του διαθέτει πάντα τουλάχιστον 30
ποδήλατο.
Η Υπηρεσία αφορά και στους τρεις (3) Σταθμούς του Συστήματος που ευρίσκονται α) στον
χώρο έμπροσθεν της εξόδου του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης της οδού Αγίας Φωτεινής
(Πλατεία Καρύλλου), β) στην οδό Αρτάκης, δίπλα στο ΚΑΠΗ Νέας Σμύρνης, γ) στο
πεζοδρόμιο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της εκκλησίας Αγία Παρασκευή.
Άρθρο 3ο:

Συμβατικά στοιχεία

,

Τα συμβατικά στοιχείο κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η παρούσα σύμβαση
β. Το τεύχος τη Τεχνικής Περιγραφής
γ) Η προσφορά του Διαχειριστή.
Άρθρο 4ο:

Διάρκεια παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η Διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως την 3m /12/2013 σύμφω~α μετην υπ. αριθμ. 87/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Παραχώρησης Λειτουργίας και Συντήρησης του
Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Νέας Σμύρνης.

?

Άρθρο 5ο:

Υποχρεώσεις του Διαχειριστή.

Ο Διαχειριστής οφείλει να εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται
στην παρούσα, καθώς και με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Πέραν τούτων, ο Διαχειριστής αναλαμβάνει την
υποχρέωση:
5.1. Συντήρηση ποδηλάτων
5.1.1. Να συντηρεί τα ποδήλατα τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ακόμη κι αν δεν
παρουσιάζουν βλάβη, τόσο στο χώρο των Σταθμών, όσο και σε ειδικό χώρο που Θα διαΘέτει,
όταν η επί τόπου συντήρηση και επισκευή είναι αδύνατη.
Στην άνω τακτική συντήρηση περιλαμβάνονται σι κάτωθι εργασίες:
ο
έλεγχος φρένων, φώτων και πίεσης ελαστικών
ο
λίπανση αλυσίδας και συρματόσχοινων
5.1.2. Να καθαρίζει τα Ποδήλατα μία φορά την εβδομάδα, και πάντοτε μετά από βροχή
χιονόmωση, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα οξείδωσης.

ή

5.2. Ανακατανομή ιτοδηλάτων
5.2.1. Να παρακολουθεί την πληρότητα των Σταθμών, με στόχο τη διαρκή διαθεσιμότητα των
ποδηλάτων και Θέσεων κλειδώματος/οταθμεύσεως μέσω της ανακατανομής Ποδηλάτων
μεταξύ Σταθμών, η οποία Θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

.

.

Ο Διαχειριστής Θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ανάγκες ανακατανομής
του Συστήματος είτε μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Συστήματος όπου Θα
καταγράφονται σι πληροφορίες για την πληρότητα κάθε Σταθμού, είτε μέσω
ειδοποιήσεων που Θα λαμβάνει σε κινητό τηλέφωνο που Θα έχει δηλώσει, όταν το
Σύστημα ευρίσκεται σε κατάσταση «Ανισορροπίας». Ως κατάσταση «Ανισορροπίας»
ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία στον κάθε Σταθμό υπάρχουν λιγότερα από δύο
(2) Ποδήλατα ή λιγότερες από δύο (2) ελεύθερες θέσεις κλειδώματος (σταΘμεύσεως.
Η κατάσταση «Ανισορροπίας» καταγράφεται στο Σύστημα, οπότε και ενημερώνεται ο
Διαχειριστής.
Ο Διαχειριστής υποχρεούται να άρει την κατάσταση «Ανισορροπίας» το αργότερο
εντός τριάντα (30) λεmών από την εμφάνισή της. Αν το Σύστημα παραμείνει σε
κατάσταση «Ανισορροπίας» πέραν των τριάντα (30) λεmών Θεωρείται ότι βρίσκεται
σε «κρίσιμη» κατάσταση και επιβάλλονται αναλόγως στο Διαχειριστή ποινικές
ρήτρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρ. της παρούσης.
Η άνω υποχρέωση ανακατανομής ποδηλάτων και άρσης της κατάστασης
ιιΑνισορροπίας» δεν ισχύει στις περιmώσεις υπερχρήσης και υποχρήσης του
Συστήματος. Ειδικότερα, το Σύστημα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση
υπερχρήσης όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα άνω του 80% του στόλου των
ποδηλάτων, ενώ σε κατάσταση υποχρήσης κατά τις ώρες από 7.00 μ.μ. έως 7.00 π.μ.
(επόμενη ημέρα).

ν

5.3. Τηλεφωνική Υποστήριξη
5.3.1. Να παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση στους Χρήστες σχετικά με πιθανές βλάβες ή άλλα
περιστατικά, επί καθημερινής βάσεως (συμπεριλαμβανομένων Σ/Κ και αργιών), από 8.00 π.μ.
έως 7.00 μ.μ.. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις και
συγκεκριμένα να απαντά σε αυτές εντός δεκαπέντε δευτερολέmων (15”).
5.3.2. Σε περίπτωση αναφοράς ατυχήματος βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας βiας που
εμποδίζει το Χρήστη να επιστρέψει το ποδήλατο σε Θέση σ’ταθμεύσεως Ι κλειδώματος, ο
Διαχειριστής υποχρεούται να παραλάβει το ποδήλατο από το σημείο του περιστατικού.
5.4. Ενημέρωση Δήμου
5.4.1. Να ενημερώνει, κατά το α’ πενθήμερο κάθε μήνα, την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για
τις περιπτώσεις χρεώσεων που δεν πληρώθηκαν λόγω ανεπάρκειας της Κάρτας Πληρωμής ή
του Ηλεκτρονικού Πσρτοφολιού κατά τον προηγούμενο μήνα.
5.4.2. Να ενημερώνει άμεσα (εντός το πολύ 2 ημερών) το Δήμο για περιπτώσεις κλοπών ή
βανδαλισμών, ζημιών των εγκαταστάσεων του Συστήματος να παρέχει σχετικά τεκμήρια
(φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν) και να αιτείται την αντικατάσταση των βλαβέντων
υλικών, εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων.
5.5. Τιμολόγηση Χρηστών
5.5,1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τιμσλογεί απευθείας τους Χρήστες Συνδρομητές για
τις συνδρομές του, τα τέλη χρήσεως των Πσδηλάτων και τυχόν λοιπές χρεώσεις από
καθυστερημένη επιστροφή ή μη επιστροφή Ποδηλάτου, εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά.

5.5.2. Το ύψος των τελών είναι αυτό που καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Συστήματος, μη δυνάμενο να τροποποιηθεί από το Διαχειριστή.
5.5.3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με κάθε
εμπλεκόμενο φορέα (τράπεζα, Δ.Ο.Υ., κ.λπ), προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των άνω
τελών και χρεώσεων με τους τρόπους που περιγράφονται στον Κανονισμό (μέσω internet,
μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με απευθείας πληρωμή σε χώρο του Δήμου).
5,6. Προσωπικό Διαχειριστή
5.6.1. Ο Διαχειριστής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των συμβατικών υποχρεώσεων. Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση της συμβάσεως, καμία
έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του Δήμου και του προσωπικού του Διαχειριστή που
ασχολείται με την υπηρεσία.
5.7. Αντικατάσταση Ποδηλάτων
Ο Διαχειριστής υποχρεούται να αντικαθιστά άμεσα και εντός δέκα (10) ημερών τα παδήλατα
για τα οποία έχει εισπράξει το ποσό της Εγγύησης μέσω του Συστήματος.

5.8. Γενικές Υποχρεώσεις
5.8.1. Να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Δήμου αναφορικά με την ποιότητα της
παρεχόμενης υπηρεσίας και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
5.8.2. 0 Διαχειριστής οφείλει, περαιτέρω, να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που Θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Δήμου και του ίδιου του
Συστήματος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην ευχέρειά του.
5.8.3 0 Διαχειριστής οφείλει να πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να παρέχει στο
Δήμο όλα τα μέσα (σε επίπεδο όλων των υπηρεσιών Οικονομική, Μηχανογράφηση κ.λ.π.)
ώστε να γίνει ικανή η μετάβαση της διαχείρισης όλου του Συστήματος από τον Διαχειριστή
στο Δήμο.
Άρθρο όο:

Υποχρεώσεις του Δήμου

0 Δήμος Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει την υποχρέωση:
1. Να διαθέσει στον Διαχειριστή το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων προς λειτουργία,
διαχείριση και συντήρηση. Το Σύστημα Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τριάντα (30) Ποδήλατα.
2. Να συνδράμει το Διαχειριστή με οτιδήποτε απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του
Συστήματος και, ειδικότερα, να του παρέχει όλα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την
έγκαιρη και σωστή λειτουργία του.
2. Να παρέχει στο Διαχειριστή πρόσβαση στο λογισμικό και εξοπλισμό του Συστήματος,
προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να διαΘέτει την απαιτούμενη ενημέρωση, σε πραγματικό
χρόνο, για τη διαΘεσιμότητα ποδηλάτων, την <(ανισορροπία)) του Συστήματος, την πορεία των
συνδρομών / χρεώσεων, τις περιmώσεις μη επιστροφής ή καΘυστερημένης επιστροφής
ποδηλάτου, την αναφορά παραπόνων, συμβάντων, ερωτημάτων και εν γένει προβλημάτων
του Συστήματος κ.λπ.
3. Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση του λογισμικού και του Συστήματος σε τρίτα
πρόσωπα ή σε μη εξουσιοδοτημένους εγγράφως συνεργάτες του Διαχειριστή.
4. Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας όλες τις εγκαταστάσεις ρευματοδότησης που
είναι συνδεδεμένες με τους Σταθμούς του Συστήματος (π.χ. καλωδιώσεις, ηλεκτρικό ρεύμα,
κλπ) και να επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης τους.
5. Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του Διαχειριστή με τις Υπηρεσίες του
για τον ορθό συντονισμό προς επίτευξη της ορθής λειτουργίας του Συστήματος.
Άρθρο 70:

Χρόνος παροχής Της υπηρεσίας.

1. Η υπόψη υπηρεσία, όπως περιγράφεται στο άρθρ. I της παρούσης, Θα παρέχεται από το
Διαχειριστή 365 ημέρες το χρόνο, από τις 7.00 το πρωί έως τις 19.00, το απόγευμα.
2, 0 Διαχειριστής έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από το Δήμο με πρότερη ειδοποίηση
τουλάχιστον 3 εργασίμων ημερών —τη μη παροχή της υπηρεσίας ανακατανομής των
πο~ηλάτων και μόνο, και έως 7 ημέρες (όχι συνεχόμενες, αλλά με χρονική απόσταση μεταξύ

τους) κατά τη διάρκεια της συμβάσεως. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού προϋποθέτει τη
ρητή έγκριση του Δήμου~ Κατά τις ημέρες αυτές, ισχύουν στο ακέραιο σι λοιπές υποχρεώσεις
του Διαχειριστή,
ΑΡΘΡΟ 8ο: Υπεύθυνη Υπηρεσία Παρακολούθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και
της ορθής λειτουργίας του Συστήματος.
Η ορθή λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος Θα παρακολουθείται την Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης
Άρθρο θο :
εσόδων.

Μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα Διαχειριστή

Χρεώσεις

Απόδοση

o Διαχειριστής Θα αμείβεται αποκλειστικά από τα έσοδα του Συστήματος που Θα προκύψουν
από τις συνδρομές των Χρηστών Συνδρομητών, τα τέλη χρήσεως των Ποδηλάτων και τυχόν
λοιπές χρεώσεις από καθυστερημένη επιστροφή ή μη επιστροφή Ποδηλάτου, όπως αυτά
έχουν καθοριστεί στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος.

O Διαχειριστής Θα εισπράπει απευθείας από τους Χρήστες Συνδρομητές σύμφωνα με τα
τέλη και τις χρεώσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος,
εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά και Θα αποδίδει στο Δήμο Νέας Σμύρνης το 10% των
ακαθάριστων εσόδων του Συστήματος, μειωμένων κατά το ποσό των Εγqυήσεων, το οποίο Θα
το καταβάλλει εξ ολοκλήρου για την αντικατάσταση μη επιστραφέντων ποδηλάτων. Το
ανωτέρω ποσοστό είναι σύμφωνο με την προσφορά του Διαχειριστή.

Η εκκαθάριση του οικονομικού ανταλλάγματος Θα γίνεται σε τριμηνιαία βάση και
συγκεκριμένα για κάθε προηγούμενο τρίμηνο, η εκκαθάριση Θα πραγματοποιείται εντός του
πρώτου πενθημέρου του αμέσως επόμενου τριμήνου.
Για την εκκαθάριση ο Διαχειριστής υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο αναλυτική κατάσταση
των ακαΘαρίστων εσόδων του Συστήματος, όπως προκύmουν από το λογισμικό,
συνοδευόμενη από περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Η εν λόγω κατάσταση, μετά τον έλεγχό της από την αρμόδια υπηρεσία, την εφαρμογή του
ποσοστού της προσφοράς του Διαχειριστή και την αφαίρεση τυχόν επιβαλλόμενων ποινικών
ρητρών, Θα αποτελεί την πιστοποίηση για την απόδοση στο Δήμο των εσόδων του
Συστήματος που απομένουν μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω.
Ο Διαχειριστής υποχρεούνται να αποδίδει στο Δήμο τα άνω έσοδα του Συστήματος εντός
πέντε (5) ημερών από την εκκαθάριση του οικονομικού ανταλλάγματος
Άρθρο ίσο :

Ποινικές Ρήτρες

Στο Διαχειριστή επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, υπό μορφή παρακράτησης της αμοιβής του, σε
περίπτωση κατά την οποία το Σύστημα παραμένει σε κατάσταση «Ανισορροπίας» παραπάνω
από 30 λεπτά, δηλαδή όταν μεταβαίνει σε «Κρίσιμη» κατάσταση.
Οι ρήτρες υπολογίζονται βάσει του χρόνου κατά τον οποίο το Σύστημα βρίσκεται σε
«κρίσιμη» κατάσταση σε μηνιαία βάση (~Μηνιαίος Χρόνος Κρίσιμης Κατάστασης), ως εξής:

ΜΧΚΚ

Ποσοστο αμοιβης Που παρακρατειται
1(12* 1/30 ΜΧΚΚ/720
1(12 2/30 ΜΧΚΚ/2160
1(12 3/30 ΜΧΚΚ/2160

<720

*

720≤ΜΧΚΚ≤21 60
2160’CΜΧΚΚ

*

*

*

*

Οι επιβαλλόμενες ρήτρες ανά μήνα δεν Θα ξεπερνούν το 1/12 της συνολικής ετήσιας αμοιβής
του Διαχειριστή.
Άρθρο Ιο:

Καταγνελία της σύμβασης

Καταγγελία της σύμβασης χωρεί για σπουδαίο λόγο. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του
παρόντος, συμφωνουμένων όλων ως ουσιωδών, επιφέρει αυτομάτως και χωρίς υποχρέωση
καταγγελίας από τα συμβαλλόμενα μέρη την λύση της παρούσας συμβάσεως.
Άρθρο 120:

Τροποποιήσεις

Η Σύμβαση Θα τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιmώσεις, όταν
συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 13ο:

Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση διαφορών
-

Η Σύμβαση Θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίmωση διαφορών που ενδεχομένως
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την ειcrέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ
αφορμής της, ο Διαχειριστής ή ο Δήμος Θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια Θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
Οι διαφορές που Θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από
τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών και αφού πρωτοκολλήθηκαν, έλαβε
ένα ο ανάδοχος και το άλλο παρέμεινε ατην Υπηρεσία.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Γιατο Δήμο Νέας Σμύρνης

2. ΓΙΑ TO ΔΙΑ)(ΕΙΡΙΣΤΗ

ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
σγcιο~οί~ ί~ Π !!

w» ~ 4

ά

ςι?,

ιh~ι~’~3 γoΙo~

0ι~ ~r

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΓΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Τεχνικών Υπηρεmών

ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
TAX. Δ/ΝΣΗ

: ‘Εργων

ΠΛΙ-ΙΡΟΦ.
ΤΗΛ.
FAX

: Λ. Μερκούρη
:213-2025810
:213-2025808

1

ΗΜΕΡΙΝΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

/

3/ ‘3 / 20)44
‚1.. 3 252

:
: Ελ. Βενιζέλου 14
Ν. Σμύρνη— 17121

ΠΡΟΣ:

Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΣΩΤ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΙ-ΙΣ»

Παρακαλώ, όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση ης συνημμένης μελέτης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»
που Θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα, προϋπολογισμού € #378.000,00# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
πρόβλεψης αναθεώρησης).

Συνημμένα:
τεύχος μελέτης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»
-

-

Ι_.-.-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
‘.

-

~‘•‘½._

ζ~

t

~

ΣΤΆ~ΟΣ Τ
4

½

ΥΛΑΙUΙΣ

Ο
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΧΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
TAX. Δ/ΝΣΗ
ΤΑΧ, ΚΩΔΙΚΑΣ

: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14— ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
:17121

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
E- MAIL

:
:
:
:

ΛΟΥΚΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
+30.213.2025810
±30.213.2025808
merkουrί~Ο149.syzefxίs.gον.gΓ

MIS: 434338
ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΡΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”

ΑΡ. ΜΕΛ. : 08/2014
Κ.Α.: 30.7311.0036
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
(ΑΠΟ ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
& ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΣΠΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ

ΕΥΡΩΙΤΑΙΙU! ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Συνοχής
Με νη συγγρηματοδόηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

~ 2D07 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦ.
ΤΗΛ.
FM

ΑΡ. ΜΕΛ. :

Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΙΤΛΟΣ:

:

08/14
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

: Ελ. Βενιζέλου 14
Ν. Σμύρνη— 17121
: Λουκία Μερκούρη
: 213-2025810
: 21 3-2025808

Ο Δήμος Ν. Σμύρνης συμμετέχονΤας στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΡΑΜΕΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΡΗΡΙΑ» (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013 Άξονας προτεραιότητας ι (Πρόσκληση 1.13 ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ του ΥΠΕΚΑ) υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης
(σύμφωνα και με την υπ αρ. 135/12 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) για την Πράξη «Παρεμβάσεις
εξοικονόμησης Ενέργειας σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια του Δήμου Νέας Σμύρνης)) η οποία έλαβε θετική αξιολόγηση και
εντάχθηκε στο πρόγραμμα σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. 13/09~02/617/142/130Ι2014 Απόφαση Ένταξης του Γενικού
Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

-

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν :
στο Σχολικό Συγκρότημα του 60υ Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης (επί των οδών Πλ. Βασ. Σοφίας
Φιλαδελφείας)
στο Σχολικό Συγκρότημα του 30U ~ 30υ Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης (επί των οδών Αρτάκης—Αιγαίου
Τραπεζούντος)
-

-

.-

Θράκης

Προφ. Ηλία

Οι βασικές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στα υφιστάμενα κτήρια των ανωτέρω σχολικών συγκροτημάτων με
σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας αφορούν κυρίως σε οικοδομικές επεμβάσεις στο κτιριακό
κέλυφος και επεμβάσεις-αναβαθμίσεις στον μηχανολογικό εξοπλισμό.
Στα συγκεκριμένα κτήρια σι επεμβάσεις που προτείνονται επιλέχθηκαν γιατί, πέραν της βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κτιρίου’ σέβονται την αρχιτεκτονική του και
αποφεύγουν κατά το δυνατόν αλλοιώσεις που θα άλλαζαν τη φυσιογνωμία του, προκύπτουν ως αποτέλεσμα ενεργειακής
επιθεώρησης και μελέτης που έχει υπολογίσει τα ενεργειακά μεγέθη των κτιρίων και είναι σι οικονομικά ~ποδοτικότερες.
Πιο συγκεκριμένα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται :
> η αντικατάσταση υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων (Που είναι παλαιά, ξύλινα ή αλουμινίου με μονούς υαλοπίνακες)
με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και υαλοπίνακες με ενεργειακό γυαλί νέας γενιάς χαμηλής
εκπεμψιμότητας (low e).

> Είναι αποδεδειγμένο ότι τα ασθενέστερα σημεία του κελύφους ως προς τις θερμικές απώλειες είναι σι πόρτες και τα
παράθυρα. Η αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμψιμότητας (low-e) μπορεί να
περιορίσει τις θερμικές απώλειες ενός κτιρίου σε σημαντικό βαθμό. Η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί ανέρχεται
έως και σε 30% σε σχέση με ένα συμβατικό πλαίσιο αλουμινίου με μονό υαλοστάσιο. Επιπλέον η θερμοδιακοπή στα
πλαίσια αλουμινίου προσφέρει εξοικονόμηση 3-5%.
~-

η τοποθέτηση θερμομόνωσης σε εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες των κτηρίων με εξωτερική θερμομονωτική στρώση
(πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσοψης) με την χρήση πλακών διογκωμένου πολυστυρενίου αυτοσβενυμένου τύπου.
Σε υφιστάμενα κτηρια η δικέλυφη κατασκευή με θερμομόνωση στον πυρήνα ή η χρήση θερμομονωτικών τούβλων είναι
πρακτικά ανέφικτη αφού προϋποθέτει την εκ νέου κατασκευή της τοιχοποιίας. Για τον λόγο αυτό, και κυρίως σε κτήρια
μεγάλης και συνεχούς χρήσης (π.χ. σχολεία) που είνοι επιθυμητή η σταθερή θερμοκρασία και ενδιαφέρει περισσότερο η
διατήρηση της θερμότητας μετά τη διακοπή της θέρμανσης παρά η άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης
προτιμάται η εξωτερική θερμική προστασία η οποίο εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικοτητα της υφιστάμενης τοιχοποιίας,
διατηρεί για αρκετό διάστημα (που εξαρτάται από τη θερμοχωρητικοτητα των τοίχων) τη θερμοκρασία του χώρου μετά τη
διακοπή λειτουργίας των θερμαντικών σωμάτων, μειώνει στο ελάχιστο ή εξαλείφει πλήρως το σχηματισμό
θερμογεφυρών, επιτρέπει ευκολότερα τη διάχυση των υδροτμών, μειώνοντας τον κίνδυνο σχηματισμού υγροσίος
συμπύκνωσης κοι επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργίο του χώρου ή προκαλεί ελάχιστη αναστάτωση κατά την εκτέλεση
των οικοδομικών εργασιών

> η τοποθέτηση αισθητήρων παρουσίας-κίνησης σε κάθε αίθουσα για Το αυτόματο άνοιγμα των φωτιστικών σωμάτων που
θα μετριάσουν την άσκοπη χρήση και θα μειώσουν αισθητά τη θερμοκρασία μέσα στο χώρο, ιδίως κατά τις ζεστές μέρες
του καλοκαιριού.
> η εγκατάσταση πλήρους συστήματος (ψηφιακή μονάδα) εσωτερικής-εξωτερικής αντιστάθμισης στο κεντρικό σύστημα
θέρμανσης
> Η εγκατάσταση εξελιγμένων αυτόματων ελεγκτών σε έναν υφιστάμενο λέβητα βελτιώνει τη λειτουργία του και τις
ενεργειοκές επιδόσεις της μονάδας.Τ α σημεία λειτουργίας του συστήματος ελέγχου θέρμανσης μπορούν να ρυθμιστούν
για νο ταιριάζουν καλύτερα με τη ζήτηση φορτίου, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτά βελτιωμένες συνολικές ενεργειακές
αποδοτικότητες.
> η μόνωση των σωληνώσεων θέρμανσης, όπου η διέλευσή τους είναι σε μη θερμαινόμενους χώρους.
Με την μόνωση των σωληνώσεων θέρμανσης που διέρχονται από μη θερμαινόμενους και κυρίως εξωτερικούς χώρους
επιτυγχάνονται σημαντικές μειώσεις στις απώλειες θερμότητος και αποδοτικότερη λειτουργία των συστημάτων.
Μετά τις ανωτέρω επεμβάσεις και σύμφωνα με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτηρίων και την έκδοση των σχετικών
ενεργειακών πιστοποιητικών στα περιγραφόμενα κτήρια Θα έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 25% σε
σχέση με την σημερινή-αρχική ενεργειακή τους κατανάλωση.
Ειδικό τεοσ:
Α. Σχολικό Συγκρότημα 600 Δημοτικού Σχολείου

Σύντομη Τεχνική Περιγραφή του Κτηρίου του όου Δημοτικού Σχολείου
Το κτίριο που στεγάζει το όο Δημοτικό Σχολείο (πρώην όο Δημ-9ο Δημ) βρίσκεται εντός οικοπέδου εμβαδού 2.87617 m2,
περικλειόμενο από τις οδούς Θράκης, Φιλοδελφείας, Πλ. Βασιλίσσης Σοφίας. Αποτελείται από συγκρότημα κτιρίων σχήματος
Γ συνολικής επιφάνειας 1.48758 m2 εκ των οποίων σι θερμοινόμενοι χώροι καταλαμβάνουν επιφάνεια 1.16994 m2. Το
κτίριο έχει ανεγερθεί με τις υπ. αριθμ. 7324/1973 (ανέγερσης) και 6247/1 976 (προσθήκης ορόφου) οικ. Άδειες της Δνσης
Πολεοδ. Πειραιά.
o φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και τα υλικά πλήρωσης είναι
οπτοπλινθοδομές. Η τοιχοποιία είναι αμφίπλευρο επιχρισμένη. Το κέλυφος του κτιρίου (οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία)
δεν είναι θερμομονωμένο λόγω της παλαιότητας της κατασκευής.
Στα ανοίγματα των παραθύρων προς τον αύλειο χώρο αλλά και προς τις πίσω όψεις υπάρχουν υαλοστάσια με κουφώματα
αλουμινίου ως επί το πλείστον παλαιού τύπου (όχι θερμομονωτικά) (με μονούς υολοπίνακες στο ισόγειο και με απλούς
διπλούς στον α’ όροφο). Στο δώμα υπάρχει φθορμένη μόνωση πολυουρεθάνης.
Το σύστημα θέρμανσης είναι ενιαίο για όλο το σχολικό συγκρότημα και ως καύσιμα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο. Ο λέβητας
είναι χαλύβδινος, 20 ετών τύπου SOUL’S Α4, ισχύος 291 KW/h σε καλή μακροσκοπικά κατάσταση. 0 εσωτερικός βαθμός
απόδοσης είναι 94,6 % (φύλλο ελέγχου 14-11-2011) κυρίως λόγω της αλλαγής του καυσίμου. 0 καυστήρας αερίου τύπου
RIELLO ΒS4Ο είνοι σε καλή κατάσταση κοι λειτουργεί ικανοποιητικά. Το σύστημα διαθέτει ένα χρονοδιακόπτη κοι γενικά δεν
υπάρχουν ουτοματισμοί.
Το συγκρότημα εξετάζεται ως μία θερμική ζώνη. Το τμήμα προς την οδό Θράκης αποτελείται από δύο ορόφους αιθουσών
διδασκαλίας και ένα υπόγειο με τουαλέτες (ΜΘΧ) και το λεβητοστάσιο. Το τμήμα προς την οδό Φιλοδελφείας αποτελείται
από δύο ορόφους αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων.
,

Με την παρούσα μελέτη προΒλέπεται :
• η αντικατάσταση των υφιστόμενων εξωτερικών κουφωμάτων του ισογείου προς τον αύλειο χώρο (που είναι παλαιό
αλουμινίου με μονούς υαλοπίνακες) με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και υαλοπίνακες με ενεργειακό
γυαλί νέας γενιάς χαμηλής εκπεμιμιμότητας (low— e).
.
η τοποθέτηση θερμομόνωσης σε όλες τις εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες του κτηρίου με εξωτερική θερμομονωτική
στρώση (πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσοψης) με την χρήση πλακών διογκωμένου πολυστυρενίου αυτοσβενυμένου
τύπου
.
η τοποθέτηση αισθητήρων παρουσίας-κίνησης σε κάθε αίθουσα για το αυτόματο άνοιγμα των φωτιστικών σωμάτων
.
η εγκατάσταση πλήρους συστήματος (ψηφιακή μονάδα) εσωτερικής-εξωτερικής αντιστάθμισης στο κεντρικό σύστημα
θέρμανσης
• η μόνωση των σωληνώσεων θέρμανσης, όπου η διέλευσή τους είναι σε μη θερμαινόμενους χώρους
Β. Σχολικό Συγκρότημα 3°~

Ι3°~’ Δημοτικού Σχολείου

Σύντομη Τεχνική Περιγραφή του Κτηρίου του 3ου -1 3ου Δημοτικού Σχολείου
Το κτίριο που στεγάζει το 3ο 13ο Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται εντός οικοπέδου εμβαδού 4.620,00 m2, περικλειόμενο από τις
οδούς Αρτάκης, Αιγαίου, Πρ. Ηλία και Τροπεζούντος. Αποτελείται από συγκρότημα κτιρίων σχήματος Π συνολικής
επιφάνειας 2.379,08 m2 εκ των οποίων σι θερμαινόμενοι χώροι καταλαμβάνουν επιφάνεια 2.196,10 m2.
Το διώροφο κτίριο της βόρειας όψης έχει ανεγερθεί προ του 1955 και είναι σύνθετης κατασκευής από σκελετό οπλισμένου
σκυροδέματος και λιθοδομή. Η τοιχοποιία είναι αμφίπλευρα επιχρισμένη. Το κέλυφος του κτιρίου (οριζόντια και κατακόρυφα
στοιχεία) δεν είναι θερμομονωμένο λόγω της παλαιότητας της κατασκευής.
Στα ανοίγματα των παραθύρων προς τον σύλειο χώρο αλλά και προς τις πίσω όψεις υπάρχουν παλαιά ξύλινα κουφώμοτα.
Στο δώμα υπάρχει κεραμοσκεπής ξύλινη στέγη.
-

Το τριώροφο ΚΤΙΡΙΟ που συμπληρώνει ΤΟ συγκρότημα έχει σνεγερθεί με την υπ αριθμ. 1263(1 976 (προσθήκης κτιρίου) ΟΙΚ.
Άδεια της Δνσης Πολεοδ. Πειραιά.
ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και τα υλικά πλήρωσης είναι
~πτοπλινθοδομές. Η τοιχοποιία είναι αμφίπλευρα επιχρισμένη. Το κέλυφος του κτιρίου (οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία)
δεν είναι θερμομονωμένο λόγω της παλαιότητας της κατασκευής.
Στα ανοίγματα των παραθύρων προς τον σύλειο χώρο αλλά και προς τις πίσω όψεις υπάρχουν υαλοστάσια με κουφώματα
αλουμινίου ως επί το πλείστον παλαιού τύπου (όχι θερμομονωτικά) (με μονούς υαλοπίνακες κυρίως και με κάποιους
διπλούς). Στο δώμα υπάρχει φθαρμένη μόνωση πολυουρεθάνης.
Τα σύστημα θέρμανσης είναι ενιαίο για όλο το σχολικό συγκρότημα και ως καύσιμα χρησιμοποιεί τα φυσικό αέριο. Ο λέβητας
είναι χαλύβδινος, 25 ετών, τύπου ΠΥΡΚΑΛ ισχύος 276.000 kcal/h, σε καλή μακροσκοπικά κατάσταση. Ο εσωτερικός
βαθμός απόδοσης είναι 90,3 % (φύλλο ελέγχου 31-10-2011) κυρίως λόγω της αλλαγής του καυσίμου. Ο καυστήρας αερίου
τύπου RIELLO είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργεί ικανοποιητικά.
Το σύστημα διαθέτει ένα χρονοδιακόπτη και γενικά δεν υπάρχουν αυτοματισμοί ενώ σι κυκλαφορητές τίθενται σε λειτουργία
χειροκίνητα με απλό διακόπτη on-off.
Το συγκρότημα χωρίζεται σε 5 θερμικές ζώνες. Ζώνη 1 (ΖΙ) η οποία καταλαμβάνει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο
ισόγειο συνολικού εμβαδού 20928 m2. Ζώνη 2 (Ζ2) η οποία καταλαμβάνει την διώροφη πτέρυγα πρας την οδό
Τραπεζαύντος με αίθουσες διδασκαλίας συνολικού εμβαδού 90100 m2. Ζώνη 3 (Ζ3) η οποία καταλαμβάνει την διόροφη
πτέρυγα με pilotis προς την οδό Προφήτη Ηλία με γραφεία συνολικού εμβαδού 23470 m2. Ζώνη 4 (Ζ4) η οποία
καταλαμβάνει το παλαιό διόροφα κτίριο με αίθουσες διδασκαλίας συνολικού εμβαδού 813,00 m2. Ζώνη 5 (Ζ5) η οποία
καταλαμβάνει ισόγεια αίθουσα πρόχειρης κατασκευής από panels πολυουρεθάνης εμβαδού 38 m2.
Με την παρούσα ιελέτη προβλέπεται :
.
η αντικατάσταση των υιριστάμενων (πλην της ζώνης Ζ2 που είναι δύο όροφοι αιθουσών του 3ου Δημ. Σχολείου)
εξωτερικών κουφωμάτων (που είναι παλαιά αλουμινίου με μονούς υαλαπίνακες και παλαιά ξύλινα με μονούς
υαλοπίνακες) με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμαδιακοπή και υαλοπίνακες με ενεργειακό γυαλί νέας γενιάς χαμηλής
εκπεμψιμότητας (low e).
• η τοποθέτηση θεpμομόνωσης σε όλες τις εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες του κτηρίου (πλην των τοιχοποιιών προς
τον αύλειο χώρο των ζωνών Ζ2 και Ζ4 σι οποίες είναι και περισσότερο ευάλωτες σε φθορές) με εξωτερική θερμομονωτίκή
στρώση (πιοταποιημένο σύστημα θερμοπρόσοψης) με την χρήση πλακών διογκωμένου πολυστυρενίου αυτοσβενυμένου
τύπου
• η τοποθέτηση αισθητήρων παρουσίας-κίνησης σε κάθε αίθουσα για το αυτόματο άνοιγμα των φωτιατικών σωμάτων
.
η εγκατάσταση πλήρους συστήματος (ψηφιακή μονάδα) εσωτερικής-εξωτερικής αντιστάθμισης στο κεντρικό σύστημα
θέρμανσης
.
η μόνωση των σωληνώσεων θέρμανσης, όπου η διέλευσή ταυς είναι σε μη θερμαινόμενους χώρους

Οι εργασίες της μελέτης είναι κυρίως οικοδομικές και περιλαμβάνουν εργασίες αποξηλώσεων-καθαιρέσεω” κουφωμάτων και
τοποθέτησης νέων αλουμινίου, εργασίες επισκευής ανακατασκευής επιχρισμάτων και μαρμαροποδιών στα τμήματα των
επεμβάσεων, εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης και μόνωσης στις εξωτερικές σωληνώσεις του συστήματος
θέρμανσης καθώς και επεμβόσεις τοποθέτησης αισθητήρων παρουσίας-κίνησης στις αίθουσες και συστήματος
αντιστάθμισης στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης.
-

Όλες σι εργασίες θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ώστε να
υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση των χρηστών των σχ. συγκροτημάτων και θα λαμβάνονται όλα τα οπαιτούμενα μέτρα
από την πλευρά του αναδόχου για την διατήρηση της απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εξασφάλιση της
ασφαλής παραμονή και χρήσης του συγκροτήματος από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς καθ’όλη την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου.
Η προθεσμία πεpαιώσεως του έργου ορίζεται σε επτά (07) μήνες από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού
Πσρατάσεις στην συνολική προθεσμία δίνονται σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
Δημοσίων ‘Εργων)>.

o προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των #304.274,334 ΕΥΡΩ (προ αναθεώρησης και ΦΠΑ) και με δαπάνη
αναθεώρησης και Φ.Π.Α. η συνολική δαπόνη ανέρχεται στο πόσο των #378.000,004 ΕΥΡΩ.
Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από χρηματοδότηση (συγχρηματοδότηση από ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013>) & από Ταμείο Συνοχής) εις βάpας του ΚΑ. 30.7311.0036, σύμφωνα με τον κωδικό χρηματοδότησης
2014ΣΕ06180017 (ΜΙε:434336).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τμηματικούς λογαριασμούς της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την πρόοδο του
έργου. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες σι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές προς τρίτους (ΤΑΔΚΥ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, ΤΕ,
ΤΠΕ, Φόρ. Ειαοδ., ΙΚΑ κλπ) όσα απαιτούνται ανά περίπτωση, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης.
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης α ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ορίζεται
σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), μη συνυπολογιζομένης τυχόν
προσφερθείσας έκπτωσης.
3

Κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου Ισχύουν οι διατάξεις :
του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007— 2013»
του Ν. 3463/2006 (άρθρο 103 & άρθρο 209) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης—Πρόγραμμα
«Καλλικράτης»
του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις))
του Ν. 4071/2012 «ΡυΘμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
του Ν. 4146/2013 ιιΔιαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις
και άλλες διατάξεις»
του Ν.2362/1995 (άρθρο 82 & άρθρο 83 παρ.Ι) και ΥΑ 35130/739/9-8-2010 του Υπ. Οικονομίας για τα χρηματικά
όρια
του Ν.2503/1 997 «Διοίκηση οργάνωση’ στελέχωση περιφέρειας, Θέματα ΟΤΑ))
όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με τις σε εκτέλεση των ανωτέρων διατάξεων αποφάσεις και εγκυκλίους και τις λοιπές
διατάξεις που απορρέουν από τα ανωτέρω και γενικότερα κάθε διάταξη που διέπει την εκτέλεση των δημοσίων έργων
έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.Νέα Σμύρνη...ήΡΟ7Ρ2/5~1
ΟΙ

ΛΟ I
ΠΟΛΙΤΙΚΟ

«

ν’..

~ΡΚΟΥΡΗ
ΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗΛΗΜΟΚΡΑΤ~

Αρ.Μελ.
08/2014
ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙ{ΣΒΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΥΦΙΣΤΤ½ΜΕΝΑ ώΚΜΘΤΙΚΙ\ ΚΤΕΡΙΑ
ΤΟΥ ~jη4Ο7 ΝΕΑΣ bIYPNHE

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΙ*~
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑ~ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧ~ΚΗΥΙ1ΗΡ~ΙΑ

nPQMETPHZII
AlA

Βδος
ΙΚΟΔΟΚΣΚΑ ΕΡΓΑ

εργασίας
______

Τ~ΕΕ ~ΎΛ~~’ bΤ~Ε
~kπoξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή
συμινίου κουφωμάτων
~συμυεριλαμβανομε’”~ Των
υαλοπιναΚων)

μετά της μεταφοράς

καί ατιόρριψής τους

____

2jΥαλοστάοια αλουμινίονt
1πλήρη,

(διφυλλα,

τετράφυλλα)

,

ενεργε ιακά,

τρίφυλλα

ή

συρόμμενα επάλληλα

(μη χωνευτά)’ με θερμοδιακΟπή καί
με διπλους ~~~σπιναΚες με
ενεργείακό γυαλί νέας γενιάς
αμηλής ε~πεμψιμότηΤας (low

-

π)

112

ΟΙΚΝΕΓ-65.19-

τmΝΔΧΣΕ ΤΕ ΖΠΤΕΤΡΩΕΕΣΣ
3 πιχρίσματα τραβηχτά γραμμίκων
τοπικών παρεμβάσεων ή προεξσχωνι
λάτσυς μέχρι 35 cm, με ειδικό
(ρητ ινσυχο)

πρόσμιΚτο, αιτλσϋ

σχεδίου
4 οδιές παραθύρων από μαλακό
μάρμαρο πάχσυς 2 cm
5θερμομόνωση τοίχων, με εφαρμOγή
~ιστοπσιημέν0υ σνστήματΟς
εξωτερικής θερμομόνωσης με
τοποθέτηση πλακών δισγκωμένΟυ
ολυστυρεν iou αυτοσβεννμένΟ’

τϋπσυ

12.3

ΤΚΤΥλ
ό

ισθητηρας παροuσιας για αυτομαΤσ
ανοιγμα των φωτίστίκών σωμάτων

7

ηφιακή μονάδα ~ντιστάθμισης
εγκαταστάσεως κεντρικής θερμάνσεως

11.32

3θερμική μόνωση σωλήνων διατομής 2
έως 4 ins με ελαστΟμερές μσνωτ ικό
λικό κλείστής κυτταρικής δομής,
ελαχιστΟυ τιαχους 13mm

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ~ίοV~ο

ο JΪ~μέώ

~i

ΑΛ~ΑΝΛΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

(9

οιιι ΣυΑ~7~

ΛΟΥΤΡ)’ΙΜ ΕΡΚΟΥΡΙ4

ΠολrnΚός Μyj~~ός Τ.Ε

Αρ.Με.λ.: 08/2014
ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Π ΡΟΥΠ ΟΛΟ Γ ~Σ hΙ9ΩΣJV[~Λ ΕΤ Η Σ
όιδοςερνασίας

Αρόρο

Λ.Τ.

Κωδ. Αναθ/σης ΙΜονάδ

I

Ποσότητα

Δαπάνη

Τιμή

Ι ΟΙΚΟΔΟΜΣΚΑ EPrA

‘Ί~ΞΚ~ΞΤε~iΊVΚΐΝΕΣ Η’ ΜmΤΑΛΑΙΚΕΣ

Ι

.

Αιτοξηλωση ςυλινων η σιδηρων η
αλουμινίου κουφωμάτων
(συμπερ ιλαμβανομενων των ναλοπινακων)
μετά της μεταφοράς και απόρριψής τους
2 Υαλσστάσια αλουμινίου, ενεργειακά,
πλήρη, (διφυλλα, τρίφυλλα ή
τετράφυλλα), συρόμμενα επάλληλα (μη
χωνευτά), με θερμσδιαΚσπή και με
διπλoυς ναλοπινακες με ενεργειακό
νέας γενιάς χαμηλής εκπεμψιμότητας

e)
~ΝΟΛΟ(1.1)

I

--

-

4 .070 ‚88
1.1.1

ΟΙΚΝΕΓ.22.45-Α.ΣΧ2

01Κ2275

Μ2

339,24

12,00

1.1.2

ΟιΚ ΝΕΓ-65. I 9-Λ.ΣΧ3

ΟΙΚ 6530

Μ2

339,24

310,00

105.164,40
109.235,28

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ Σ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΖ
3 Ί~πιχρ7οματα τραβηχτά γραμμικων τοπικών
παρεμβάσεων ή προεξοχων, πλάτους μέχρι
35 cm, με ειδικέ (ρητινουχο)
απλού σχεδ iou
~
4 Ποδιες παραθυρων απο μαλακο μαρμαρο
πάχους 2 cm
5 θερμομόνωση τοίχων, με εφαρμογή
πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης με τοτιο8~τηοη πλακών
ό ιογκωμένου πολυστυρενίου
αυτοοβενυμένου τύποu

,

1.2.1

ΟΙΚΝΕΓ-7Ι.81Α.ΣΧΙ

0ΙΚ7181

ΜΜ

830

11,20

9.296,00

1.2.2

ΟΙΚΝΕΤ-75.31.01-4Σ

0ΙΚ7531

Μ2

73,10

78,50

5.738,35

1.2.3

ΟΙΚ ΝΕ-79.47ΑΣΧ1

0ΙΚ7934

Μ2

2.408

36,40

8Τ651,20

ΣΥΝΟΛΟ (1.2)

ΔΙΚΤΥΑ
Αισθητηρας παρσυσιας για αυτoματο
ανοιγμα των φωτ ιστ LΚών σωμάτων
Ψηφιακή μονάδα αντμισης
εγκαταστάσεως κεντρικής Οερμάνσεως

1.3.1

Η~9(8972.Ι.7-ΣΧ6

ΗΝνΙ59

Τεμ.

45

87,73

3.947,8 5

1.3.2

Η~ν(864ό.ΣΧ1

ΗΛΜ31

Τεμ.

2

3.113,63

6.227,26

Π~ΊϊΊ~ορά
Ergo Wi Π

__________

10.175,11

ΣΥΝΟΛΟ

.ΠΡΘΥΠΟΛαΙΣ~ΌΣΡ’€%ΕΤΗΣ

81 ΘερμιΚή μόνωση σωλήνων

ΝΕ~ ΣΙίΥΡΝΗ

0/

t)

ΚΩΖΤ0Υ?0Σ
π)»Ιτ~κό

tήηχ~ν

ώς

ΣυνΤ

λΟΥΙ1
ικoς

.

.

~
“~ν

κ~ςΤ

Σελίδα 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙ1ΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

HMEP/NL4 :
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
TAX. Δ/ΝΣΗ

: Έργων
:
: Ελ. Βενιζέλου 14
Ν. Σμύρνη— 17121

ΠΛΗΡΟΦ.
ΤΗΛ.
FAX

: Λ. Μερκούρη
:213-2025810
:213-2025808

ΠΡΟΣ:

70 ΜΑΡ, ?01~

~

19 ≤

Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
-

Παρακαλώ, όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση της συνημμένης μελέτης Του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που Θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
«Κύρωση ης Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων>) όπως ισχύει σήμερα, προϋπολογισμού €
#300.000,00# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πρόβλεψης αναθεώρησης).
-

Συνημμένα:
τεύχος μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛJΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
-

-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡ. ΜΕΑ. :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΙ-ΙΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
TAX. Δ/ΝΣΗ

: Τεχνικών Υηρεmών
:
:
: Ελ. Βενιζέλου 14
Ν. Σμύρνη — Ι 7121

ΠΛΗΡΟΦ.
ΤΗΛ.
FAX

: Λουκία Μερκούρη
:213-2025810
:213-2025808

ΤΙΤΛΘΣ:

10/14
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των Σχολικών
Συγκροτημάτων του Δήμου Ν. Σμύρνης και συγκεκριμένα των κάτωθι:
1O”Νηπ.

)δών:

ΓΙριήνης & Επταλόφου

3ου Νηπ.

)δού:

Περγάμου

Sου Νηπ.

)δού:

Στρατ. Βελισσαρίου

)δών:

Παρασκευσπούλου & Μίμαντος

8O”Νηπ

)δών:

Δωδεκανήσου και Κύπρου

10°»Νηπ.

)δών:

Ελ. Βενιζέλου! Πρ. Λϊδινίοw& Αγ. Σοφίας

I Ι °“Νηπ.

)δών :

Κιουπετζόγλου Ι 4Α & Μητρ. Ευθυβούλη 13

Δημ.

)δού:

Κοραή

60”

~

Νηπ.

2ου Δημ. 9ου Νηπ.
-

3ου Δημ. Ι3ου Δημ
Δημ. -Δημ. Αγ. Ανδρεα
-

40V

5ου Δημ.

7° Νηπ.

4ου Νηπ.

6~” Δημ.

7ου Δημ. 2ου Νηπ.
12°” Δημ.

ΙO”Αυκ.

2°’~ Γυμν 2°’~ Λυκ
40” Γυμν.

Βοσπόρου & Αγ. Σοφίας (Βελισσαρίου)

)δών:
)δών:

Αρτάκης & Αιγαίου
Αποστολάκη & Αιγαίου & Κράτητος

)δών:

Ευξείνου Πόντου & Λέσβου

)δών:

Θράκης & Πατρ. Ιωακείμ & Φιλαδελφείας

δών:

-

1°” Γυμν.

δών:

3°’) Γυμν

3°” Λυκ

Ευξείνου Πόντου & Αγ. Σαράντα

)δών:

Παρασκευσπούλου & Θ. Μιλησίου

)δών:

Κοραή & Αγ. Ανδρέα

δού:
)δού:

Νικομηδείας
Μηδείας

40V

Λυκ.

)δού:

Μηδείας

50”

Γυμν.

)δού:

Αγνώστων Μαρτύρων

50V

Λυκ.

)δού:

Αγνώστων Μαρτύρων

60’)

Γυμν.

)δών:

Αρσακείου & Γενναδίου

50”

Λυκ.

)δών:

Ευξείνου Πόντου & Αρσακείου

70”

Γυμν.

)δού:

Αγ. Σαράντα & Γενναδίου

80”

Γυμν.

Λυκ.

)δού :

2Sης Μαρτίου / Αγ. Φωτεινής

Αυκ. Ευαγγελ.

)δών:

Λέσβου & Ευξείνου Πόντου

)δού:

Κύπρου

70”

Γυμν Ευαγγελ.

I °ΕΠΑΛ —2° ΕΓΙΑΛ

ΕΠΑΣ —3° ΣΕΚ

Όλες οι εργασίες Θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ώστε να υπάρχει η
μικρότερη δυνατή όχληση των χρηστών των σχ. συγκροτημάτων και Θα πρέπει να παίρνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα από
την πλευρά αναδόχου για την διατήρηση της απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εξασφάλιση της ασφαλής
παραμονή και χρήσης του συγκροτήματος από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς καθ’όλη την διάρκεια εκτέλεσης του
έργου.
Στη μελέτη περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης-τροποποίησης διαφόρων χώρων και στοιχείων των κατασκευών.
εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και επισκευής φθορών και γενικότερα εργασίες ανακαίνισης και
εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων.
Οι εργασίες είναι οικοδομικές και περιλαμβάνουν εργασίες τοιχοποιίας και επιχρισμάτων, σκυροδεμάτων (οπλισμένων και
αόπλων), εργασίες επενδύσεων επιστρώσεων, λοιπές εργασίες τελειωμάτων, εργασίες μονώσεων, ξύλινες και μεταλλικές
κατασκευές, ανακαινίσεις. επισκευές και τροποποιήσεις και εκσυγχρονισμούς δικτύων σε διάφορους χώρους.
Λόγω της φύσης του έργου (έργο συντήρησης, βελτίωσης και ανακαίνισης όλων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου) η
προμέτρηση των εργασιών είναι ουσιαστικά αδύνατη και για τον λόγο αυτό ο προϋπολογισμός του έργου δεν περιλαμβάνει
ποσότητες των επιμέρους εργασιών αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και
το γενικό σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οποιαδήποτε εκτίμηση Θα ήταν επισφαλής αφού οι περισσότερες
εργασίες προκύπτουν κατά την λειτουργία των σχολείων καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους και είναι πολύ μεγάλο το
εύρος του είδους των εργασιών και το πλήθος και το μέγεθος των σχολείων.
-

Το έργο, σύμφωνα με τον Ν. 4013/1], έχει κωδικό CPV 452 14200-2 «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά
κτήρια)> με μονάδα μέτρησης «έργο» και ποσότητα «1».
Ο προϋπολογισμός του έργου (με Γ.Ε + Ο.Ε. & απρόβλεπτα) ανέρχεται σε #241 .487,56# ΕΥΡΩ και με πρόβλεψη
αναθεώρησης (2.4 14,28 €) θα ανέλθει τελικά σε #243.902,4414 ΕΥΡΩ. Η τελική δαπάνη με ΦΠΑ. 23% (56.097,56)
ανέρχεται στο ποσό των #300.000,0014 ΕΥΡΩ.
Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από τα ΔημοτικάΕσοδα— ΣΑΤΑ εις βάρος του Κ.Α. 30.7331.0001.
Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε εννέα (09) μήνες από την ημέρα υπογραφής του σχετικού
συμφωνητικού. Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία δίνονται σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν3669/08 «Κωδικοποίηση
Νομοθεσίας Δημοσίων ‘Εργων».
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τμηματικούς λογαριασμούς της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την πρόοδο
του έργου. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες σι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές προς τρίτους (ΤΑΔΚΥ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ,
ΤΕ, ΤΠΕ, Φόρ. Εισοδ., ΙΚΑ κλπ) όσα απαιτούνται ανά περίπτωση, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης.
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που
ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), μη συνυπολογιζομένης τυχόν
προσφερθείσας έκπτωσης.
Κατά τη δημοπράηση και εκτέλεση του έργου ισχύουν σι διατάξεις:
του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων>)
του Ν. 3463/2006 (άρθρο 103 & άρθρο 209) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>)
του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης—Πρόγραμμα
«Καλλικράτης»
του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
του Ν.2362/1995 (άρθρο 32 & άρθρο 83 παρ.1) και ΥΑ 35130/739/9-8.2010 του Υπ. Οικονομίας για τα χρηματικά
όρια
του Ν.2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ»
όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με τις σε εκτέλεση των ανωτέρω” διατάξεων αποφάσεις και εγκυκλίους και τις λοιπές διατάξεις
που απορρέουν από τα ανωτέρω και γενικότερα κάθε διάταξη που διέπει την εκτέλεση των δημοσίων έργων, έστω και αν δεν
αναφέρεται ρητά παραπάνω.


Νέα Σμύρνη

.~

ο/η

~ψf/λV~/’
υ

...

ΛΟΥΚΙΑ Ε ΚΟΥΡΗ
Πολιτικός 1~~χανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝόΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΙΙΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΙΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αρ.Μελ.: 10/14

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Λ~

Περιγραφή

Τ~’~U

Αρθρο

ανιης

Μέτρησης Ποσότητα Μ.~ας

Δαπάνη

Δαιτανη

KATI-lroPIA: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Χ~ρατbυργικά, καθαιρέσεις
Εκακαφή θεμελίων και τάφρων χωρις τη χρήση μηχανικών μέσων σε
I εδ~φη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κdθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή
ελάφρως οπλισμενο σκυροδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων
2 καθσίρεσης, μετά της μεταφορας σε θεσεις φορτωσης
ΚςΙθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως Τμημάτων πλακών,
τοιχωμάτων, πραβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με
3 εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής
4 ΚcΙθαιρέσειςπλινθαδομών
5 Κdθαίρεση επιχρισμάτων, μετά της μεταφοράς και απορριqης
Κc?θαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να
ό καyαβάλλεται πρασαχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κdοα[ρεση ττλακοστρώσεων δαπέδων παντός Τύπου και οιουδήποτε
πdχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
7 πλακών
Κcίθα[ρεση δαπεδων ή οδοστρωματων πάντος ειδαυς, μετά της
υτkστρωσης-υποβασης αυτών, παχους 0,30m, μετά της μεταφοράς
8 σεθέσειςφόρτωση
ΚcΙθαίρεση επικεραμώσεων -Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων
9 κψάμων σε ποσοστό ~ 80%- και επανατοποθέτηση κεράμων
ΑιΙοξήλωοη υπαρχαυοας μόνωσης με υλικό παντός τύπου και
πdχους, μετά της μεταφορά των προϊοντων καθαιρεσεως και τον
10 κα~αρισμο της επιφανειας
11 Ατίοξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Ατ?οξήλωση ξυλίνων ή οιδηρών ή αλαυμινίου κουφωμάτων
(σομπεριλαμβανομενων των υσλοπινσκων) μετά της μεταφοράς και
12 αιι~όρριφής τους
Αdαξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, μετά της μεταφοράς και
13 ατΫόρριψή τους
Διάνοιξη απών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Γιο οπές
14 επΙφανείας έως 0,05 m2
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές
επ~φονείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2

1.1
1.1.1

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.04.Ο1 Μ-Α

Μ3

2655

1.1.2

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.01.Μ-Α

0ΙΚ2226100%

Μ3

45,35

1.1.3
1.1.4
1.1.5

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.02.Μ-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-22.04-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23-Α.ΣΧ2

01Κ2222100%
Ο1Κ2252=100%

Μ3
Μ3
Μ2

11880
15,70
7,00

1.1.6

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21 .01-Α

Ο1Κ2238=100%

Μ2

450

1.1.7

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α

ΟΙΚ2236100%

Μ2

7,90

1.1.8

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α.Σ

Ο1Κ2236=100%

Μ2

18,00

1.1.9

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.02-Α.Σ

Ο1Κ2241 =100%

Μ2

12,80

1.1.10

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α-ΣΧ2

Ο1Κ2236=1 00%

Μ2

3,00

1.1.11

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α

ΟJΚ2236100%

Μ2

2,20

1.1.12

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α.ΣΧΙ

ΟΙΚ2275100%

Μ2

16,80

1.1.13

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-Α.Σ

ΟΙΚ2275=100%

Μ2

9,00

1.1.14

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.01-Α

ΟΙΚ226ΙΑ=100%

Τεμ.

5,60

1.1.15

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.02-Α

ΟΙΚ22θΙΒΙΟΟ%

Τεμ.

9,00
Σελίδα I από 9

ΑΙΑ

εριγραφη.

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος
16 σιίυροδέματος έως 015m
17 Διμνοιξη αυλακιού σε πλινθαδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10m
Διάνοιξη αυλακιαύ αε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος
18 αιtλακιού άνω των 0,10m και έως 0,20m
Διάνοιξη αυλακιού αε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτας
19 αιjλακιαύ άνω των 0,20m Και έως 0,30m
20 Ε~τίχωση με προϊόντα εκακαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
21 Πψόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης
22 Ε~υγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείαυ
23 Μ~ταφαρά υλικών μετα χέρια
24 Μ»αφορά υλικών με μονότραχο
Φbρταεκφόρτωση και μεταφορά δια αυτοκινήτου, δια μέσου οδών
25 κdλής βατότητας, οπαισυδηπατε υλικου κατεδαφισεων
Κάδας 8 m3 απαρριψης αποισυδηποτε υλικου καθαιρέσεων,
κcΙτεδαφισεων κλπ, μετά της μεταφοράς του δια αυτοκινήτου και της
26 πλήρηςφόρτωαηςτου μεταχέρια

Τιμολογίου
Αριθμός

Αρθρο

αναθεώρησης
Κωδικοί

11.16

ΟΙΚ ΝΕΤ-22,40.01-Α

Ο1Κ2271Α=100%

Τεμ.

2250

1.1.17

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.3Ι.01-Α

Ο1Κ2265Α=100%

ΜΜ

7,75

1.1.18

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.37.02-Α

ΜΜ

22,50

1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.37.03-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-20.10.Μ-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-20.1 I-A
ΟΙΚ ΝΕΤ-20.20.Μ-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-10.03-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-10.04-Α

ΜΜ
Μ3
Μ3
Μ3
MOm
tiOm

28,00
11,85
1,70
20,95
5,60
2,00

1.1.25

ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α.Σ

ΟΙΚΙΙ36=100%

Μ3

20,00

1.1.26

ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α.Σ

ΟΙΚΙΙ3ό=100%

Τεμ.

150,00

01Κ2162=100%
01Κ21 63=100%

Μέτρησης
Μονάδας
Μονάδα Ποσοτητa
,
Τιμή

Σ

31 Δόμικά πλέγματα B500C (8500s)
32 Π~ι κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
33 Π~ κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας CΙ6/20
Π~αααύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το
σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00
34 rnβ κατηγορίας C12/1 5
Π~οααύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν Το
σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00
35 rnβ κατηγορίας C16/20
Κατασκευή πλήρης στηθοίου-παρτεριού από σκυροδέμα κατηγορίας
Cl 2/1 5, πλάτ. 0,25-0,30m και ύψους έως 040m, εμφονών όψεων
36 rnΙυροδεματος

18.924,10
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.03-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-38.13-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.02-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.0Ι-Α

Ο1Κ3816=100%
Ο1Κ3841100%
Ο1Κ38731 00%
0ΙΚ3872100%

Μ2
Μ2
Χγρ.
Χγρ.

15,70
20,25
1,07
1,13

1.2.5
1.2.6
1.2.7

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.03-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-32,05.04-Α

01Κ3873=1 00%
01Κ3213=100%
0ΙΚ3214100%

Χγρ.
Μ3
Μ3

1,01
101,00
106,00

1.2.8

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.02-Α

01Κ3223Α.4=1 00%

Μ3

16,80

1.2.9

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.03-Α

01Κ3223Α.5=1 00%

Μ3

16,80

1.2.10

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.03-Α.Σ

Ο1Κ3213100%

ΜΜ

68,00

Σ4υροδέματα (Σύνολο)

~γο#οιίες, επιχρίσματα
37 Γμα1i~»ά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων
38 Γμαμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων
39 Κότασκευή υαλοτοίχων Από υαλόπλινθους κοινούς
Εξωτερικά ταιχαπετάσμοτα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση
40 εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα
41 ΓιΙιροσονίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15mm
42 Γϋψοσονίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm
Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής
π~οέλευοης Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους
43 ldmm

Δαττανη
Ολική .

.

Χφματουργικά, καθαιρέσεις (Σύνολο)
Σκυρο&ματα
27 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
28 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
29 ΧQλύβδιναι οπλισμοί κατηγαρίας 8500C (5500s)
30 Χάλύβδινοι απλισμοΙ λείσι κατηγορίας Β500Α (S220s)

Δαιτανη
.

6.708,00

1.3

.—

1.3.1
1.3.2
1.3.3

ΟΙΚ ΝΕΤ-49.01 .01-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-49.01.02-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-50.01 .01-Α

1.3.4
1.3.5
1.3.6

ΟΙΚ NET-SOlO-A
ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.02-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.06-Α

1.3.7

ΟΙΚ ΝΕΤ-50.15.0Ι-Α

ΜΜ
ΜΜ
Μ2

16,80
19,70
135,00

01Κ4713=100%

Μ2
Μ2
Μ2

56,00
1350
1 8,20

ΟΙΚ4713100%

Μ2

190,00

ΟΙΚ3213100%

Σελίδα 2 από 9

Π εριγραφη
ΤυΙ-τοποιημένα κινητα διαχωριστικα χωρων υγιεινης βιομηχανικής
44 πρ»έλευσης Πετάσματα αλουμινίου
Οτtτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
45 6x~x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΟτΙταιτλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
46 6χ619 cm Πάχους I (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
47 Εήιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
48 Περιθώρια δώματος (λούκια)
49 Ετhχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμοροκονίαμα
50 Ετ~χρίσματα έγχρωμα με έτοιμα κονίαμο
Ετhχρίσματα τραβηχτά γραμμικων τοπικών παρεμβάσεων ή
πρ~εξοχων, πλάτους μέχρι 35 cm, με ειδικό (ρητινουχο) πρόσμικτο,
51 ατΤλούσχεδίου
Πρbσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο
52 ερ~ασίας
ΣυVτήρηση επιφάνειας ενανθρακωμένου σκυροδέματος με
διέ~γκωση, επιφανειακη απολεπιση και οξειδωμενους οπλισμούς, σε
53 ση~ιεια καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας
ΣυΙηήρηση επιφάνειας ενανθρακωμένου σκυροδέματος με διόγκωση
καkπιφανειακη απολεπιαη χωρίς οξειδωμενους οπλισμαύς, οε
54 ση~iεια καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας

Τιμολογίου
Αριθμός

Αρθρο

1.3.8

ΟΙΚ ΝΕΤ-50.1 5.02-Α

1.3.9

ΟΙΚ ΝΕΤ-46.01 .02-Α

1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14

αναθεώρησης
Κωδικοί

Μέτρησης
Μονάδα Ποσοτητα
.
Μονάδας
Τιμή
Μ2

168,00

01Κ4622.1100%

Μ2

19,50

ΟΙΚ ΝΕΤ-46.ΟΙ.03-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-71.22-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-73.47-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-71 .31-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-71 .85-Α

01Κ4623.1=100%
01Κ7122100%

Μ2
Μ2
ΜΜ
Μ2
Μ2

33,50
14,00
900
11,20
1 8,00

1.3.15

ΟΙΚΝΕΤ-71.81-λΣΧΙ

Ο1Κ7181=100%

ΜΜ

11,20

1.3.16

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.71-Α

ΟΙΚ7Ι7Ι=100%

Μ2

0,68

1.3.17

ΟΙΚ ΝΕΤ-8ύ.01-Α.ΣΧ5

Μ2

42,00

1.3.18

ΟΙΚ ΝΕΤ-80.01-Α.ΣΧ6

Μ2

30,00

ΟΙΚ7Ι 31=100%

ΤοJχοτrοιίες, ειτιχρίσματα (Σύνολο)
Δίκτυα,(υδραυλικά, ηλεκτρικά)

Δαπανη
,

Δαπανη
Ολική

29.688,80
1.4

55 ΑτΙοξήλωση είδων υγιεινής οισυδηποτε τυπου και αποκαμιδή τουs
Ατfοξήλωση ρευματοδοτη, ρευματοληπτη, κυτιου διακλαδωσης κλπ
56 οιdνδήποτετύπου
Κdθαιρεση φωτιστικού σώματος φθαρισμού, οροφής ή ανηρτημένο,
57 οιdυδήποτε τύπου
Κdθαιρεση φωτιστικαύ σώματος πυρακτώοεως, τοίχου ή οροφής,
58 οιcΙυδήποτε τύπου, (χελώνα κλπ)

1.4.1

ΗΜΧ 8160.1 .ΣΧ2

1.4.2

59 Κοθαίρεση εμφανών σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης
Κο%ίρεση εντοιχισμένων σωλήνων ύδρευσης, οποχέτευσης,
60 θέ~μανσης
Κςίθα[ρεση άνευ προσοχής θερμαντικού σώματος οσωνδηποτε
61 στήλων και ύψους
62 ΝιΙιτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50cm
63 Λεkάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου
Λεkάνης αποχωρ. χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη, με το δοχείο
64 πλρσεως και μετα σύνολο των εξαρτηματων, πληρης
Αυτόματη δικλίδα πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο),
διcΙμέτρου 3/4 ins, με τον μηχονισμο, τυπου DAL, και τη σωληνωση
65 κα~ συνδεση με λεκανη
Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρ. χαμηλής πιέσεως, μετα
66 εξqρτήματά του από πορσελάνη, πλήρες
Λαχείο πλύσεως οποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής
67 πι~σεως τύπου Νιαγάρα, χυτοσιδηρούν
Δοχεία πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής
68 πιέρεως Τύπου Νιαγάρα, πορσελονης

ΗΛΜΙ7=100%

Τεμ.

24,74

ΗΜΧ8828.12.ΣΧ2

Τεμ.

4,08

1.4.3

ΗΜΧ 9412.5.ΣΧΙ

Τεμ.

1 0,30

1.4.4

ΗΜΧ 9412.5.ΣΧ2

ΗΛΜS9=100%

Τεμ.

6,52

1.4,5

ΗΜΧ 8034. ΣΧ2

ΗΑΜ4=1 00%

ΜΜ

3,12

1.4.6

ΗΜΧ8034.ΣΧ3

ΗΛΜ4ΙΟθ%

ΜΜ

10,64

1.4.7
1.4.8
1.4.9

ΗΜΧ 8430.ΣΧΙ
ΗΜΧ 8160.1
ΗΜΧ 8152

ΗΛΜ26=100%
ΗΛΜΙ7ΙΟΟ%
ΗΛΜΙ4ΙΟΟ%

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.

16,74
161,35
152,83

1.4.10

ΗΜΧ 8151 .2.ΣΧΙ

ΗΛΜΙ4=100%

Τεμ.

211,19

1.4.11

ΗΜΧ 8154.1.ΣΧΙ

ΗΛΜΙ5=100%

Τεμ.

123,47

1.4.12

ΗΜΧ 81 53.ΣΧ5

ΗΛΜΙ 5=100%

Τεμ.

152,68

1.4.13

ΗΜΧ 8153.1.ΣΧΙ

ΗΛΜΙS=100%

Τεμ.

128,10

1.4.14

HMX 8Ι53.1.ΣΧ2

ΗΛΜΙ5=ΙΟα%

Τεμ.

122,60
Σελίδα 3 απb 9

ΑΙΑ

Αριθμός

λρθρο

Κωδικοί
αναθεώρησης

1415
1.416

ΗΜΧ 8153.1.ΣΧ3
ΗΜΧ 8153.ΣΧΙ

ΗΛΜΙ5=100%
ΗΛΜΙ5=100%

Τεμ.
Τεμ.

70,73
I 191

1.4.17
1.4.18
1.4.19
1.4.20
1.4.21
1.4.22
1.4.23
1.4.24

ΗΜΧ636.2.ΣΧΙ
ΗΜΧ 8178.2.1
ΗΜΧ 8181.1
ΗΜΧ 8181.2
ΗΜΧ 8101.3
ΗΜΧ 8101.6
ΗΜΧ 8101.1 .ΣΧΙ
ΗΜΧ 8138.1,4

ΗΛΜΙ4=100%
ΗΛΜΙ1=100%
ΗΛΜΙΙΙΟΟ%
ΗΛΜΙΙ=100%
ΗΛΜΙΙ=100%
ΗΛΜΙ 1=100%
ΗΛΜΙ 1=100%

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.

4000
19,67
1316
13,66
15,35
18,28
14,93
16,43

1.4.25

ΗΜΧ 8046.1 ΣΧΙ

ΗΛΜ8ΙΟύ%

Τεμ.

31,74

1.4.26

ΗΜΧ 8042.13.ΣΧΙ

ΗΛΜ8ΙΟΟ%

ΜΜ

22,77

1.427

ΗΜΧ 8042.1 .7.ΣΧΙ

ΜΜ

26,02

1.4.28

ΗΜΧ 8042.1.9.ΣΧΙ

ΗΛΜ8ΙΟΟ%

ΜΜ

28,62

1.4.29

ΗΜΧ 8042.2.3.ΣΧΙ

ΗΛΜ8ΙΟΟ%

ΜΜ

36,29

1.4.38

ΗΜΧ8063.ΣΧ1

ΜΜ

11,58

85 Χάλκοσωλήνας πόχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 10 mm

1.4.31

ΗΜΧ 8841.3.1

ΗΛΜ7Ι 00%

ΜΜ

6,20

86 Χάλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 15 mm

1.4.32

ΗΜΧ 8041.5.1

ΗΛΜ7=1 00%

MM

7,29

87 Χάλκοσωλήνας πόχαυς τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm

1.4.33

ΗΜΧ 8041.7.1

ΗΛΜ7=Ι 00%

ΜΜ

11,89

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

1.4.34
1.4.35
1.4.36
1.4.37
1.4.38
1.4.39
1.4.48
1.4.41
1.4.42
1.4.43
1.4.44

ΗΜΧ 8041.11.1
ΗΜΧ 8036.1
ΗΜΧ 8036.2
ΗΜΧ 8036.3
ΗΜΧ 8036.5
ΗΜΧ 8036.6
ΗΜΧ 8034.1
ΗΜΧ 8034.2
ΗΜΧ 8034,3
ΗΜΧ 8034.5
ΗΜΧ 8834.6

ΗΛΜ7ΙΟΟ%
ΗΛΜ5ΙΟΌ%
ΗΛΜ5Ι 80%
ΗΛΜ5=100%
ΗΛΜ5Ι 00%
ΗΛΜ5=100%
ΗΛΜ4Ι 00%
ΗΛΜ4Ι 00%
ΗΛΜ4Ι 00%
ΗΛΜ4=100%
ΗΛΜ4=100%

ΜΜ
ΜΜ
ΜΜ
ΜΜ
MM
MM
MM
MM
MM
ΜΜ
ΜΜ

32,38
14,90
1 7,89
21,66
28,95
34,14
13,92
16,33
20,03
26,22
30,89

1.4.45

ΗΜΧ 8539.1.3.2

ΗΛΜ4Ο=100%

ΜΜ

8,01

1.4.46

ΗΜΧ 8431 .3.2.ΣΧ2

ΗΛΜ2Θ=100%

Μ2

3651

1.4.47
1.4.48

ΗΜΧ 8431.3.1 .ΣΧ2
ΗΜΧ 8035.3

ΗΛΜ26Ι 00%
ΗΛΜ6=100%

Μ2
Τεμ.

32,02
10,99

Περιγραφή

Δόχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής
69 πιέσεως τύπου Νιαγάρα, πλαστικο
70 Ε*ισκευη δοχείου πλύσεως υψηλής πιέσεως (τύπου Νιαγάρα)
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 κοχλίες νικελέ:
71 δι~ιστ42Χ6Οσm
72 Χάρτοθήκη πλήρης παραελόνης διαστάσεων 15 Χ 15cm
73 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 112 ins ορειχάλκινη
74 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 314 ins ορειχάλκινη
75 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1.0 ins ορειχάλκινη
76 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 2 ins ορειχάλκινη
77 Σφαιρική βάννα (ball valve) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη
78 Κ~ουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου I ins
Σιιρώνι μεταλλικό δαπέδου διαμέτρου 10-12 cm με εσχάρα
79 ο~iειχάλκινη
rιλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50
80 rnfn πιέσεως λειτουργiας 4 atm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου
81 lQO mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm
Γιλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου
82 ι~?s mm, πιέσεως λειτουργίας 4 atm
rιλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου
83 «10 mm, πιέσεως λειτουργiας 5 atm
πΙαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη)
$θογωνικής διατομής ό Χ 12,5cm ή κυκλικής διατομής Φ 125 από
84 σιtληρό P.V.C.

99
100
101
102

Χάλκοσωλήναςπάχουςτοιχώματος 1.20mm εξωτ.διαμέτρου 54mm
Σιϋηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins
Σιbηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins
Lόηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ins
Σιbηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins
Σ ηροσωλήνας γαλβανισμένας με ραφή διαμέτρου 2 ins
Σι~ηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 112 ins
Σιbηρασωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins
Σ~ηρασωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου I ins
Σ~ηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins
Σι~ηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 2 ins
Θtρμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος
4bm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου
Θ≥ρμαντικά σώματα χαλύβδινο τετράστηλα αξονικαύ ύψους 655
mhi, ηλεκτροστατικά βαμμένο λευκά
Θέρμαντικά σώματα χαλύβδινο τετράστηλα αξονικού ύψους 905
rn[n, ηλεκτροατατικά βαμμένο λευκά
Ρ)κόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου I ins

Τιμολογίου

Μονάδα Ποσάτ τα
Τιμή
Μέτρησης
Μονάδας

Δαπάν

Ολική
Δαττανη

—‘

Σελίδα 4 από 9

—.

ΝΑ

Αριθμός
Τιμολογιου
1.4.49

ΗΜΧ 8035.5

Κωδικοί
αναθεωρησης
ΗΛΜ6=1 00%

1.4.50
1.4.51

ΗΜΧ8766.1.1.ΖΧΙ
ΗΜΧ 8732.2.3

ΗΛΜ46100%
ΗΛΜ4Ι =100%

ΜΜ
ΜΜ

189
405

1.4.52

ΗΜΧ 8747.5.ΣΧ2

ΗΛΜ8Ι 00%

ΜΜ

1 008

1.4.53

ΗΜΧ 8747.5.ΣΧΙ

ΜΜ

12,10

1.4.54

ΗΜΧ 8766.1.2

ΗΛΜ46ΙΟΟ%

ΜΜ

3,36

1.4.55

ΗΜΧ 8766.2.1

ΗΛΜ46=100%

ΜΜ

428

1.4.56

ΗΜΧ 8766.2.2

ΗΛΜ46ΙΟΟ%

ΜΜ

4,56

1.4.57

ΗΜΧ 8766.3.1

ΗΛΜ46100%

ΜΜ

5,29

1.4.58

ΗΜΧ 8766.3.2

ΗΛΜ46100%

ΜΜ

5,66

1.4.59

ΗΜΧ 8766.4.2

ΜΜ

6,76

1.4.60
1.4.61

ΗΜΧ 8766.3.3
ΗΜΧ 8765.ΣΧΙ

ΗΛΜ46Ι0ύ%
ΗΛΜ46ΙΟΟ%

ΜΜ
ΜΜ

7,06
5,42

1.4.62

ΗΜΧ 8797.2.1

ΗΛΜ48100%

ΜΜ

5,21

1.4.63

ΗΜΧ8801.1.1

ΗΛΜ49100%

Τεμ.

4,14

1.4.64
1.4.65
1.4.66

ΗΜΧ 88011.4
ΗΜΧ 8826.3,1
ΗΜΧ 8826.3.2

ΗΛΜ49=100%
ΗΛΜ49100%
ΗΛΜ49100%

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.

5,94
8,22
924

121 Λήψη τηλεφώνου ή Η/Υ RJ-455
Φθjτιστικό σώμα φθοριαμού, με λυχνίες στεγοσμένων χώρων, με
ανΙαυγοοτήρα και περαιδες διπλης παροβολικοτητας, προστασίας
Ρ 20, επίμηκες, 1,50m μηκος, οροφής ή ανηρτημένο, με 2
122 λα~iπτήρες65W
Φ~τιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με λομπτήρα 100
W με ελλειψοειδή κώδωνα κοι προφυλακτήρα (χελώνα), στεγανό,
123 χυίοσιδηρούν προστασίας ‘P 44

1.4.67

ΗΜΧ 8827.1.03.ΣΧΙ

ΗΛΜ49100%

Τεμ.

10,30

1468

ΗΜΧ8972.1.7.ΣΧΙ

ΗΛΜ59=100%

Τεμ.

84,28

1.4.69

ΗΜΧ89826.2Β.1.ΣΧΙ

ΗΛΜ6Ο=100%

Τεμ.

26,80

124 Θι~ρίδα τσιμεντοϊστού ηλεκτροφωτισμού από γαλβανισμένη λαμαρίνα
Πλήρη κοταακευή και τοπαθετηση κουδουνιού και μηχανισμού125 αυbτηματος ανοιγματος και επαναφορας

1.4.70

ΗΜΧ 9425.1.ΣΧΙ

ΗΛΜ34=100%

Τεμ.

16,08

1.4.71

ΗΜΧ 8766.1.1 .ΣΧ2

ΗΛΜ46=Ι 00%

ΜΜ

356,88

1.4.72

ΗΜΧ 8430.ΣΧ2

ΗΛΜ26Ι 00%

Τεμ.

24,92

περιγραφή

103 Ροkόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 112 ins
Αλλαγή οδευσης εμφονών καλωδιώσεων, οιουδήποτε είδους, τύπου,
104 μορφής, διαμέτρου κλπ
105 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλοστικός, σπιράλ Φ 16mm
Πλtιστικό κανάλι διανομής Και διέλευοης καλωδίων, επίταιχο, με
106 κάλυμμα, διαστασεων 50 x 25 mm
Πλίxοτικό κανάλι διανομής και διέλευσης καλωδίων, επίταιχο, με
107 κάλυμμα, διαστασεων 100 χ 50mm
Καλώδια τύπου ΝΥΜ μονοπολικό διατομής I Χ 2.5 mm2 χάλκινων
108 αγωγών.
Κολώδιο Τύπου ΝΥΜ διπολικό διατομής 2 Χ 1.5 mm2 χάλκινων
109 αγωγών.
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διπολικό διατομής 2 Χ 2,5 mm2 χάλκινων
110 αγωγών.
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων
111 αγωγών.
Κολώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων
112 αγωγών.
Καλώδια Τύπου ΝΥΜ τετραπολικό διατομής 4 Χ 2.5 mm2 χάλκινων
113 αγωγών.
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2 χάλκινων
114 αγωγών.
115 Καλώδιο δικτύου ΗΙΥ τύπου UTP cat. Se
Καλώδιο Τύπου Α.2Υ(εί)2Υ τηλεφωνικό διαμέτρου 0.8 mm, Φ 2 Χ 2
116 Χ ci,8 mm
Ε~Ικόπτης χωνευτός οπλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάαεως 10
117 Ατ)άαεως2SΟV
ΔιεΙκόπτης χωνευτός κομιτοτέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως
118 ΙΟΑ τάσεως 250V
119 ΡεtΙιμοτοδότης χωνευτός SCΗΙJΚΟ , εντάσεως 10 Α
120 Ρεtιματοδότης χωνευτός SCHUKO , ενώσεως 16 Α

Σ

Κσθοίρεαη μετά προσοχής, επισκευη, και πλήρης επανεγκοτάαταση
126 8ε~μαντικού σώματος ασωνδηποτε ατηλων και ύψους

Αρθρο

Μονάδα Ποσότητα Μονάδας
Τιμή
Μετρησης
Τεμ.
1804

Δίkτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά) (Σύνολο)
Επενδόσεις, επιστρώσεις
Ετ)~κόλυφη κατακορύφων αρμών με γαλβονιαμένη λαμαρίνα d
127 mιjι

Δαπάνη

Ολική
Δαττανη

29.498,12
1.5
=

1,0
1.5.1

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.44.01-Α

01Κ7244=100%

ΜΜ

20,20

Σελίδα 5 απ’ό 9

A/A

Περιγραφή
—·_______________________________________________

Ε~ικάλυιμη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0
128 rnή,
Διδχωριοτικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό Από
129 λά~μες αλουμινίου
130 Α’τιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημο μαρμάρινων βαθμίδων

.Ί~j
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147

Σ

όχυτα κρόσπεδα από σκυρόδεμα
Ετ~ενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων
2Οk2Οcm
Ετ~ενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα
lSblS cm, με χρήση κονιομάτων
Πήδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2cm
ΕτΥιστρώσεις στηθαίων (πεζαυλίων) με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm,
π~άτους έως 20cm
Ετ~ενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο λευκό πάχαυς 3 / 2 cm
(β~τήρων/μετώπων)
Πε~ριθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό μάρμαρο πάχους 2cm
Π~ριθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Ετbστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσ~μενταασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0cm
Ετhστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρα, κεραμικά πλακίδια GROUP
4, διαστάσεων 20x20 cm ή 30χ30 cm
Ετhστρώσεις δαπέδων με αντιαλισθηρα, γρανιτικά κεραμικά
πhακίδια, Ιης ποιότητας, διαστάσεων 3αx30 ή 40x40 cm
Ετtιστρωσεις με πλάκες τσιμένταυ, έγχρωμες, διακοσμητικες,
π?ίευράς άνω Των 30cm και πάχους 3 έως 5cm
Ετ~ιστρωσεις με πλάκες τσιμέντου, με ειδική επεξεργασία
αμμοβαλής, έγχρωμες, διακασμητικες, πλευράς άνω των 30 cm και
τκ~χους 3 έως 5cm
Ε~ιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από κοινό τσιμέντο
ΚςΙτασκευή βιαμηχανικού δαπέδου με υστερόχυτα σκυρόδεμα
ελbχίστου πάχαυς 8cm
ΚιΙτασκευή αυτοεπιπεδούμεναυ αντιολιοθηρού δαπέδου
Ε~ιστρώσεις εσωτερικών επιφανειών με τάπητα από PVC
(χλωριούχα πολυβινύλιο) σε ρολά πάχους 2,5mm

Κάτασκευή αθλητικου δαπέδαυ εξωτ. χώρων με χυτή, ακρυλική,
148 αιiτοεπιπεδούμενη, ελαστική και αντιαλισθηρή τελική επένδυση
ΑτΥόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4
149 cπι
150 Βόση πάχαυς 0,10m (Π.Τ.Π. 0-155)
151 Α4φαλτική συγκαλλητική επάλειιμη
ΑΟφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμέναυ πάχαυς 0,05 m με
152 χ~ήση τραπαποιημένηςασφάλταυ
ΚιΙτασκευή αυτοφερόμεναυ στεγάστρου από γαλβανισμένο χάλυβα ή
π~οφΙλ αλουμινίου και επικάλυψη πολυκαρβονικά φύλλα ή
153 θεμμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης
ΚεΙτασκευή αυταφερόμενου στεγάστρου από ξύλινα στοιχεία και
154 ετήκάλυιμη κεραμίδια
155 Εψστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχαυς 1,00 mm

Αριθμός
Τιμολογιου

Αρθρο

1.5.2

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.44.02-Α

1.5.3
1.5.4

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.90.02-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-73.76-ΑΣΧΙ

1.5.5

ΟΔΝ NET-B-SI-A

1.5.6

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.34.01-Α

1.5.7
1.5.8

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.26.0Ι-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-75.31.01-Α-Σ

1.5.9

ΟΙΚ ΝΕΡ-75.21 .01-Α

1.5.10
1.5.11
1.5.12

ΟΙΚ ΝΕΡ-75.41.01-Α.Σ
ΟΙΚ ΝΕΤ-75.I 1.01-Α
ΟΙΚ ΝΕΡ-73.35-Α

1.5.13

Κωδικοί
αναθεωρησης

Μονάδα Γίσσότ τα
Τιμή
Μέτρησης
Μονάδας
ΜΜ

1570

01Κ7396=100%

ΜΜ
ΜΜ

780
4,60

ΟΔΝ2921=100%

ΜΜ

960

Μ2

3350

Μ2
Μ2

33,50
78,50

Μ2

73,00

01Κ7541=100%
Ο1Κ751 1=100%

ΜΜ
ΜΜ
ΜΜ

44,00
9,50
4,50

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.37.01-Α

0ΙΚ7337=100%

Μ2

14,60

1.5.14

ΟΙΚ ΝΕΡ-73.3302-Α.Σ

01Κ7331=100%

Μ2

31,00

1.5.15

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.02-Α.Σ

0ΙΚ7331100%

Μ2

37,00

1.5.16

ΟΙΚ ΝΕΡ-73.16.02-Α.Σ

0ΙΚ7316=I00%

Μ2

14,50

1.5.17
ISIS

ΟΙΚ ΝΕΡ-73.16.02-Α.Σ
ΟΙΚ ΝΕΡ-78.96-Α.ΣχΙ

ΟΙΚ74521 00%

Μ2
Μ2

20,50
32,00

1.5.19
1.5.20

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.92-Α
ΟΙΚ ΝΕΡ-73.94-Α

ΟΙΚ7373.I=100%
ΟΙΚ7373.l=Ι00%

Μ2
Μ2

28,00
39,00

1.5.21

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.96-Α-ΣΧ2

ΟΙΚ7396=100%

Μ2

20,00

1.5.22

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.95-Α.ΣΧ2

0ΙΚ7316100%

Μ2

20,00

1.5.23

ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-2.I-Α

ΟΔΝIΙ32=100%

Μ2

1,15

1.5.24
1.5.25

ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-2.2.Μ-Α
ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-4-Α

ΟΔΝ32ΙΙΒ=100%
ΟΔΝ412Ο=l00%

Μ2
Μ2

750
0,45

1.5.26

ΟΔΝ ΝΕΡ-Δ-8.2.Μ-Α

ΟΛΝ4521Β.1100%

Μ2

16,16

1.5.27

ΟΙΚ ΝΕΤ-62.36-Α.ΣΧΙ

ΟΙΚ6236=1 00%

Μ2

100,00

1.5.28

ΟΙΚ ΝΕΡ-0.54.8α02-Α

ΟΙΚόόΟ5=100%

Μ2

100,00

1.5.29

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.31 .01-Α

Μ2

15,70

Δαιτάν

Ολική
Δαιτανη

—~

ΟΙΚ7326.1=100%
ΟΙΚ7531=100%

—~

Σελίδα ό από 9

Π εριγραφη
156 Ετήκεράμωση με κεραμιδια γαλλικου τυπου
ΕWιστέγαση με πετάσματα Τύπου sandwich από γαλβανισμένη
157 λα~ιαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης
158 Ετήστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

Τιμολογίου
Αριθμός

Αρθρο

αναθεώρησης
Κωδικοί

Μέτρησης
Μονάδα Ποσότητα Μονάδας
Τιμή

15.30

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.11-Α

01Κ7211100%

Μ2

22,50

1.5.31
1.5.32

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.65-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-72.70-Α

ΟΙΚ64ΟΙ=1 00%

Μ2
Μ2

4500
6750

ΕιΙενδύσεις, επιστρώσεις (Σύνολο)
ΚατασιΙευές ξύλινες ή μεταλλικές
159 Πέργκαλες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλε[α δρυός
Στέγη ξυλ[νη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρ[νας ανοίγματος έως
160 6,00m
161 Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m
Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιοκά ελάσματα με
162 άν~ιγμαέως20.00m.
ΕτΜνδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη
163 λα~iαρίνα
Ετtένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη
164 λα~ιαρίνα
Ανtικατασταση κλείθρου ή συρτη σιδηράς ή ξύλινης θύρας ή
165 πειραθυρου
166 Σκ~λετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο
Θί~ρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, μετά των μηχανισμών
167 λατουργίας και ασφαλειας.
Υσλοστάσια αλουμινίου, ενεργειακά, πλήρη, (διφυλλα, τρίφυλλα ή
τετράφυλλα), συρόμμενα επάλληλα (μη χωνευτά), με θερμοδιακοπή
κα~ με διπλους υαλοπινακες με ενεργειακό γυαλί νέας γενιάς
168 ~~~~ςjκπεμιμιμότητας (low - e)
Υολοστάαια αλουμινίου πλήρη (διφυλλα, τρίφυλλο ή τετράφυλλα),
169 σ4όμμενα επάλληλα (μη χωνευτά), με διπλους υαλοπινακες
Υdλαστάσια αλουμινίου πλήρη (μονόφυλλα, διφυλλο, τρίφυλλα ή
170 τετράφυλλο), σταθερά, μεδιπλαυς υαλοπινακες
171 Ετίενδυση θύρας ξύλινης με φυλλο κοντρα-πλακε παχους 5mm
172 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές
173 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές
ΘΟρες ξύλινες πρεσσαριστές- Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13
σηΙ, περιθώριο 2χ5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα
174 φύλλων 2x5 cm, χρωματιαμενη βιομηχανικα
ΘΟρες ξύλινες πρεσσαριστές- Με κάσσα μποτική, πλάτους έως 23
cr11, περιθώρια 2κ5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα
175 φύμων 2κ5 cm, χρωματισμενη βιομηχανικα
ΘOρα πρεσσαριστή ξύλινη, με ελαστικό παρέμβυσμα, βαρέως
‘176 τύ*ου, χρωματισμενη βιομηχανικα
~ Κάσσες ανάρτησης θυρων από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σε

AZ! το~οποιίο
μπατική
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς
178 μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8-16cm
ΘιYρες πυρασφολείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης
179 πυραντίσταοης 90 mm
180 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης
Μεταλλικές θύρες απλού σχεδίου. από πλαίσιο μεταλλικο και
181 λα~iαρινα

Λαπανη
.

Δαττανη
Ολική

37.877,50

1.6
1.6.1

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.02-Α

Μ3

900,00

1.6.2
1.6.3

ΟΙΚ ΝΕΤ-52,73.01-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-52.66.0Ι-Α

Ο1Κ52661 00%

Μ2
Μ2

39,00
45,00

1.6.4

ΟΙΚ ΝΕΤ-61.27-Α

01Κ6127=100%

Μ2

3940

1.6.5

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.91-Α

ΟΙΚ7231=100%

Μ2

2900

1.6.6

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.90-Α

ΟΙΚ7231ή00%

Μ2

45,00

1.6.7
1.6.8

ΟΙΚ ΝΕΤ-62.50-Α.ΣΧ5
ΟΙΚ ΝΕΤ-65.31-Α

Ο1Κ6236100%

Τεμ.
Μ2

16,00
56,00

1.6.9

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.05-Α.ΣΧΙ

Ο1Κ6502=100%

Μ2

185,00

1.6.10

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.19-Α.ΣΧ3

Μ2

310,00

1.6.11

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.19-Α.ΣΧΙ

Ο1Κ6530=100%

Μ2

190,00

1.6.12
1.6.13
1.6.14
1.6.15

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.19-Α.ΣΧ2
ΟΙΚ ΝΕΤ-54.46.01-Α.Σ
ΟΙΚ ΝΕΤ-54.86-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-54.88-Α

ΟΙΚ6530~’100%
Ο1Κ5446.1100%
Ο1Κ5446.11 00%
Ο1Κ5446.1100%

Μ2
Μ2
ΜΜ
ΜΜ

175,00
20,00
16,80
28,00

1.6.16

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.46.01-Α.Σ

Μ2

148,00

1.6.17

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.46.02-Α.Σ

Μ2

153,00

1.6.18

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.50-Α.ΣΧΙ

ΟΙΚ5446.1100%

Μ2

169,00

1.6.19

ΟΙΚ ΝΕΤ-62,41-Α.ΣΧΙ

Ο1Κ6239=100%

ΜΜ

32,00

1.6.20

ΟΙΚ ΝΕΤ-61.01-Α

ΟΙΚ6ΙΟΙ=100%

χγρ.

2,50

1.6.21
1.6.22

ΟΙΚ ΝΕΤ-62.61.03-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-62.50-Α.ΣΧΙ

Ο1Κ6236100%

Μ2
Μ2

390,00
210,00

1.6.23

ΟΙΚ ΝΕΤ-62.5ο-Α,ΣΧ4

Ο1Κ6236100%

Μ2

180,00

Σελίδα 7 από 9

ΑίΑ

182

183
184
185
186

187
188
189

Περιγραφή
Θϋρα κιγκλιδώματων σιδηρά, μονοφυλλη ή διφυλλη, από ράβδους
μορφοσιδηρου συνήθων διατομών, αυλειων ή κοινοχρήστων χώρων,
πέριφράξεων κλπ, βαμμενη.
Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου, από ράβδους μαρφοσιδηρου
συνήθων διατομών, αυλειων ή κοινοχρήστων χώρων, περιφράξεων,
υιιλοστασίων κλπ χρωματισμένα
Κιyκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2
Ενίσχυση σιδηρών κιγλιδωμότων απλού σχεδίου με ευθύγρομμες
σώηρες ράβδους μορφοσιδηρου
πλήρης κατασκευη και τοποθετηση πλαισιου από σιδηρογωνιές και
δι)τυωτο ελασμα οπής 10x4 cm, βαμμενο,
πλήρης κατασκευη και τοποθετηση περιφραξης γηπεδων και
αυλειων χωρων με μεταλλικο πλέγμα και πλαισιο-σκελετο από
σώηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2” μετά της πάκτωσης της
κdτοσκευης
Συρμστόπλεγμα με ρομβοειδή οπή
Συρμστόπλεγμσ με τετραγωνική οπή

190 Λ’~τικοτάσταση πίνακα από plexiglas 12 mm σε ταμπλό μπαακέτας
191 Λντικατάσταση στεφανης με το δίχτυ σε μπασκέτο
192 Μ~τσλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

Αριθμός

Μονάδα
Τιμή
Ποσότητα
ΜέτDησης
Μονάδαc

Αρθρο

Κωδικοί
αναθεώρησης

1.624

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.01.01-Λ.Σ

01Κ6401=100%

Μ2

8000

1.6.25
1.6.26

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.01 .01 -Λ.Σ
ΟΙΚ ΝΕΤ-64.1Ο.02-Λ

ΟΙΚ64ΟΙ—Η 00%
ΟΙΚ6412100%

Μ2
ΜΜ

6000

1.6.27

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.Ο1 .01-Λ.Σ

01Κ6401=100%

ΜΜ

350

1.6.28

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.31-Λ.ΣΧ1

Ο1Κ6431=100%

Μ2

4000

1.6.29
1.6.30
1.6.31

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.26.03-Λ.Σ
ΟΙΚ ΝΕΤ-64.48-Λ
ΟΙΚ ΝΕΤ-64.47-Λ

ΟΙΚ6428100%

ΜΜ

53,00

Μ2

3,05

Μ2

2,80

1.6.32
1.6.33
1.6.34

ΟΙΚ ΝΕΤ-76.46-Λ.ΣΧΙ
ΟΙΚ ΝΕΤ-62.34-Λ.ΣΧΙ
ΟΙΚ ΝΕΤ-61 .29-Λ

Ο1Κ7642=1 00%
Ο1Κ6232=100%

Μ2
Τεμ.
Χγρ.

170,00
70.00
3,40

Τιμολονίου

Ολική
Δαπανη

Δαπάνη

1350

Κιhτασκευές ξύλινες ή μεταλλικές (Σύνολο)

50.411,40

Λοιττά~τελειώματα.
193 Ιιψιώματσ σιδηρό σωληνωτό
194 Λ4ιαίρεση παλαιών χρωμάτων από χρωματισμένες επιφάνειες
Σι’τατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή
195 σιίυροδεμότων
196 Πjίοετσιμοσία ξυλίνων επιφανειών για χρωματιαμούς

1.7
1.7.1
1.7.2

ΟΙΚ ΝΕΤ-23.03-Λ
ΟΙΚ ΝΕΤ-77.92.02-Λ.Σ

Ο1Κ2303100%
Ο1Κ7793100%

Μ2
Μ2

5,60
2,50

1.7.3
1.7.4

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.17.01-Λ
ΟΙΚ ΝΕΤ-77.16-Λ

Ο1Κ7737=100%
Ο1Κ7736100%

Μ2
Μ2

3,40
220

197 π~οετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
198 ΛΙτλή Επάλειιρη ξυλίνων επιφανειών με λινέλσιο
199 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών
Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθσνικού ή
200 σι~ρυλικού τελικού χρώμοτος δύο συστοτικών
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
ν~ρού η διαλύτου αλκυδικής, σκρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής
201 ήμκρυλικής ρητίνης
Ελαιοχρωματιαμοί κοινοί ξυλΙνων επιφανειών με χρώμστα αλκυδικών
202 ή ρκρυλικών ρητινών, βάσεως νεραύ η διαλύτου
ΕλσιοχρωματισμοΙ κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών
203 ή bκρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
204 Ε~ιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)
205 Χ~ωματισμοί αωληνώσεων Διαμέτρου έως 1”
Χρωματισμοί επί επιχρισμότων εξωτερικών επιφανειών με χρήση
206 πλαστικών χρωμάτων σλκυδικής βάσεως
Χ~bωμστισμοΙ επιχρισμότων ή σκυροδέματος, με σπατουλόρισμα
Ει~ωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής
207 ή)τολυβινυλικής βάσεως.

1.7.5
1.7.6
1.7.7

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.15-Α
ΟΙΚ ΝΕΤ-77.26.01-Λ
ΟΙΚ ΝΕΤ-77.96-Λ

Ο1Κ7746=100%
Ο1Κ7744Ι00%

Μ2
Μ2
Μ2

1,70
1,70
2,80

1.7.8

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.20.04-Λ

Ο1Κ7744=100%

Μ2

2,70

1.7.9

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.2ύ.01 -Λ

ΟΙΚ77441 00%

Μ2

2,20

1.7.10

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.54-Λ

ΟΙΚ7754=ΙΟύ%

Μ2

6,70

1.7.11
1.7.12
1.7.13

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-Λ
ΟΙΚ ΝΕΤ-77.53-Λ
ΟΙΚ ΝΕΤ-77.67.01-Λ

ΟΙΚ7755=1 00%
ΟΙΚ77531 00%
ΟΙΚΥ76Υ.2=Ι00%

Μ2
Μ2
ΜΜ

6,70
5,60
1,35

1.7.14

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.03-Λ.Σ

ΟΙΚ7785.1 =100%

Μ2

10,40

1.7.15

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.81.01-Λ

01Κ7786.1100%

Μ2

13,50

. —

~

Ι

Σελίδα 8 από 9

.

ΝΑ

Περιγραφη

._______________________________________________

Μ’ακα[νιαη παλαιών χρωματιαμένων εσωτερικών επιφανειών
ετήχρισμάτων με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής
208 ή *ολυβινυλικής βάσεως.
209 Ετϊίστρωση με απλό ααφαλτόπανο
ΕΙτιστρώσεις με ελαστομερε[ς μεμβράνες ασφαλτικής βάσεως με
210 ειήστρωση προσταα[ας από φύλλα αλουμιν[αυ, πάχους 008 mm
ΕτΥιστρώαεις με ελαστομερείς ατεγανωτικές μεμβράνες- Μεμβράνη
οι-?λισμένη με πολυεστερικό πλεγμα- τύπου HERMES DIENE

.&Ii
212
213
214
215

~ με επικαλυψη απο χαλαζιακή άμμο

Στtγάνωαη ξύλινης ατέγης με λεπτή ελαατομερή υδρατμοπερατή
μεμβράνη
Πβοστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή
γάλβανισμένη λαμαρίνα
Πflήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με
ελίτστομερές πολυσυρεθανικό υλικό
Π~ίήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές
αqφαλτικό υλικό
Λόιττά, τελειώματα. (Σύνολο)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Λ4γω στρογγυλοποίησης
Σ’~!ΝΟΛΟ (1)
Εργολαβικό Οφελος

Αριθμός
Τιμολογίου

Αρθρσ

Κωδικοί
.
αναθεωρησης

Μονάδα
.
Τιμή
.
Ποσοτητα Μοναδας
.
Μετρησης

1.7.16
1.7.17

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Λ.Σ
οικ ΝΕΤ-79.09-Λ

01Κ7785.1100%
01Κ7912=Ι00%

Μ2
Μ2

650
790

1.7.18

οικ ΝΕΤ-79.1 1.03-Λ.Σ

οικ7912=ι 00%

Μ2

1300

1.7.19

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.1 1.01-Λ.Σ

01κ7912=100%

Μ2

1550

1.7.20

οικ ΝΕΤ-79.1Ο-Λ

οικ7gι2=ιοο%

Μ2

790

1.7.21

οικ ΝΕΤ-79.17-Λ

οικ7244=ιοο%

MM

280

1.7.22

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.37-Λ

οικ7936=100%

ΜΜ

11,20

1.7.23

οικ ΝΕΤ-79.35-Λ

οικ7g3ό=ιοο%

ΜΜ

3,90

.

Δαπανη

5.649,21
177.956,93

177.956,93
32.032,25

15%

209.989,18
31.498,38

1%

241.487,56
2.414,88

23%

243.902,44
56.097,56

ΣΥΝοΛο (3)
Α’Ιαθεώρηση (Προβλεψη)

Σ’~ΝοΛο ΠΡΟ ΦΠΑ
Φ~Π.Α.

177.956,93
0,00

18%

ΣΥΝΟΛΟ (2)
Α*ρόβλετττα

Ολική
Δαπανη

ΣΥΝοΛο

300.000,00
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ο ΠΡΟΙΣΤ

L

ΑΛΕ Ξ$’ίtΡ
~ια1~Τ1ΠRόΣ ΜΗΧΛΝΙΚΟΣ

Ο/Η≤kΓΛΞ...

7

)?‘

ΛΟΥΚΙ~\ ~11ΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ 6ύ~4Χ3ΝΙΚΟΣ ΤΕ.

Σελίδα 9 ατk 9

10 MAP; 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡ. : Σκενδέρογλου Κ.
ΤΗΛ. : 213 2025 826

Ν. ΣΜΥΡΝΗ

.

ΑΡ. ΠΡΩί: 4 ~

ΠΡΟΣ : Τον ΠΡΟΕΔΡΟ Του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Δέσμευση Δημόσιου χώρου για Κατασκευή θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ

Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε in Δ.Υ.119.2.14 εσωτερικό έγγραφο και
παρακαλούμε να το εισάγετε στο Σώμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης
για την κατασκευή δύο ειδικών Θέσεων στάθμευσης ΑΜ Ελ.
Οι προτεινόμενες Θέσεις είναι (α. επί της οδού Αρτάκης 34, έμπροσθεν του
Δημοτικού Γυμναςττηρίου και β. επί της οδού λγ.Φωτεινής 12’ έμπροσθεν Του
νέου Δημοτικού Γυμναστηρίου) και Θα εξυπηρετούν από και προς τα Λημοnκά
Γυμναστήρια άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η κατασκευή Θα γίνει με ειδική ευδιάκριτη διαγράμμιση και κάθετη
σήμανση προς αυτή.
.:.

;

~.;

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ

-

(αβ.)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ