Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Ang pamilya ang itinuturing na pinakamahalagang bahagi sa lipunan. Ito ang pinanggagalingan ng emosyonal, pisikal, espiritwal at pinansyal na suporta ng lipunan. Ang modyul na ito ay naglalayong mabigyang-diin ang kahalagahan ng pamilya sa mga mag-aaral. Mahalagang mapag-aralan kung bakit ang pamilya ay mahalaga sa paghubog ng isang indibidwal. Ang modyul na ito ay naglalayong maipakita ito sa mga mag-aaral sa payak at masayang paraan. Ang isa pang paksang tatalakayin ng modyul na ito ay ang kahalagahan ng mga tungkulin na ginagampanan ng bawat miyembro ng pamilya. Bibigyang-diin nito kung paano nakatutulong ang bawat miyembro ng pamilya sa kabuuan. Bilang paglalagom, layunin ng modyul na ito na ipakita ang kahalagahan ng pamilya at ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat miyembro ng pamilya para sa kanyang pansariling kaunlaran. Ang modyul na ito ay nahahati sa dalawang aralin: Aralin 1 – Ako at ang Aking pamilya Aralin 2 – Ang mga Tungkulin ng mga Miyembro ng Pamilya Tatalakayin ng unang aralin ang kahulugan ng pamilya at ang kahalagahan ng pagiging miyembro o kasapi ng isang pamilya. Tatalakayin din nito ang kahalagahan ng mga espesyal na okasyon na nagibigay daan upang pagbuklurin ang pamilya. Ang ikalawang aralin ay nakasentro sa mga tungkulin at kahalagahan ng mga ito, na dapat gampanan ng bawat miyemro ng pamilya.
1

Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?
Pagkatapos mong pag-aralan ang araling ito, maari mo nang: matalakay ang kahalagahan ng isang pamilya tungo sa pansariling kaunlaran. matukoy ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga miyembro ng pamilya; at maipaliwanag ang kahalagahan ng pagganap sa tungkulin ng mga miyembro ng pamilya.

2

Anu-ano na ang mga Alam Mo?
Bago pag-aralan ang modyul na ito, gawin ang sumusunod na pagsasanay upang malaman ang iyong mga ideya tungkol sa paksang pag-aaralan. Masdan ang mga larawan at lagyan ng tsek ( ) ang nagpapakita ng isang masayang pamilya. Isulat ang sagot sa patlang. 1. 4.

_______ 2. 5.

_______

_______ 3.

_______

_______ Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 31.
3

_______

katulad ng larawan na nasa kanan. ina at dalawang anak. Masdan ang pamilya na nasa kaliwa. Hindi lahat ng pamilya ay magkakatulad. Dito ka makadarama ng pagmamahal at pag-aaruga. May ilang pamilya na kasama ang kanilang lolo at lola. Tingnan ang sumusunod na mga larawan.ARALIN 1 Ako at ang aking Pamilya Basahin Natin Ito Ang pamilya ang batayang yunit ng komunidad. 4 . Ito ay binubuo ng ama. Ang mga ito ang iba’t-ibang uri ng pamilya.

Ang pamilya ay nariyan upang ikaw ay mahalin at kalingain. kung kaya’t wala pang anak. gaano man kayo karami. 5 .May ilang pamilya na maraming anak. Ang pamilya ay ang iyong kinabibilangan. Ang ilang pamilya naman ay nagsisimula pa lamang.

Gawing makulay ang iyong larawan.Subukan Natin Ito Gumuhit ng larawan ng iyong pamilya. Isulat sa mga patlang na inilaan sa ibaba ang mga pangalan ng mga miyembro ng iyong pamilya. Mga miyembro ng aking pamilya: 6 .

Ibinibigay ng mga ito ang sustansiyang kailangan ng puno. ang prutas na nagmumula sa puno ay naging matamis at malasa. lupa. Ang puno ay matibay at malusog. Dahil dito. Ngunit ano ang nagpapatibay sa puno? Ang araw. Dito nagsimula ang prutas. Ang prutas ay matamis at malasa dahil ang puno ay matibay at malusog. ulan at pataba o abono ang mga bagay na dahilan upang maging matibay at malusog ang puno. Paano mo ito maihahambing sa kahalagahan ng isang pamilya? 7 .Pag-aralan at Suriin Natin Ito Ang pamilya ay napakahalaga. Matamis at malasa ito. Masustansiya rin ito. Ngunit. saan ba nagmula ang prutas na ito? Ito ang puno ng mangga. Gusto mo bang malaman kung bakit? Masdan ang prutas.

Inaalagaan nila ang isa’t-isa. Ang mga magulang ni Pedro ang nagturo sa kanya ng tamang pag-uugali at kagandahang asal. ano ang nagpapaligaya sa pamilyang ito? Pag-ibig sa isa’t-isa ang susi sa masayang pamilyang ito. malasa at masustansyang prutas na nanggaling sa isang matibay at malusog na puno. Siya ay matalino at masayahing bata.Ito si Pedro. napakahalagang magkaroon ng isang masaya at mapagmahal na pamilya. Sa harap ng mga suliranin sa buhay. Lagi niyang inaalagaan si Pedro. Kung gayon. Si Pedro ay naging matalino at masayahing bata dahil sa pagmamahal at pagkalinga ng kanyang pamilya. Marunong din siyang gumuhit. Si Sita ang kapatid na babae ni Pedro. Mabait at magalang na bata si Pedro. Siya ay mapag-arugang ama. Katulad ng matamis. Ngunit. Sa anong uri ng pamilya siya nabibilang? Sino ang nagturo sa kanya ng lahat ng ito? Ito ang pamilya ni Pedro. Siya ang kalaro ni Pedro. Nakikinig sila sa mga problema at pangarap ng bawat-isa. Masaya ang pamilyang ito. si Pedro ay pinalaki ng kanyang pamilya sa pagmamahal. Mahilig siyang maglaro ng basketbol. Ang ama niyang si Juan ay isang mabuting tao. Si Rosa naman ang ina ni Pedro. 8 . nagdarasal sila nang sabay-sabay. Ang paborito niyang asignatura ay agham.

ang batang ito ay lalaking ligtas at responsable. kaya nakalimutan niyang kumain.Ano ang mangyayari kung ang isang bata ay nanggaling sa isang magulong pamilya? Pagmasdan ang mga larawan at basahin ang sumusunod na mga sitwasyon. Ngayon ay nakita mo na kung gaano kahalaga ang isang pamilya. Malungkot si Carla. Kailangan sa isang pamilya ang pagmamahal at pag-aalaala. Maaari siyang lumaking iresponsableng tao! 9 . Kung ang bata ay nagmula sa isang masayang pamilya. maaaring makasama ito sa bata. Subalit kung ang bata ay lumaki sa isang magulong pamilya. Ang mga magulang ni Carla ay palaging nagaaway. si Boyet ay hindi nag-aaral ng kanyang leksiyon at naglalaro na lamang buong araw. Nag-aaway sila gabi-gabi. Dahil dito. Nalulungkot si Boyet sapagkat walang panahon para sa kanya ang kanyang ama. Ang ama ni Boyet ay madalas maglasing kasama ng kanyang mga kaibigan.

Si Ana ay nakadarama ng k_lu_gk_t_n at p_g-_is_ sapagkat ang mga magulang niya ay palaging abala sa ibang bagay. Masaya tayo kapag sama-sama ang mga miyembro ng pamilya.Subukan Natin Ito Gaano kahalaga sa iyo ang iyong pamilya? Sagutin ang sumusunod na palaisipan. Punan ang patlang ng nawawalang letra. Siya ang aking _n_. Gamiting gabay o clue ang larawan sa kanan. 10 . 2. Ang ina niya ay abala sa pagsusugal at walang panahon sa pag-aalaga sa kanya. 1. Ang ama niya ay palaging kasama ng kanyang barkada. Siya ay laging nasa tabi ko. Ang _a_-i_ _g ay mahalaga sa isang pamilya. 3. Siya ang nag-aalaga sa akin tuwing ako ay may sakit. Tinutulungan niya ako sa aking takdang-aralin.

Marami akong natutuhang kabutihang-asal mula sa kanila. Gusto ko ay lagi ko silang kasama. Sila ang nag-aalaga sa akin. Sa kanila ko nadarama ang pagpapahalaga. Sila ang aking mga _ag_l_ng. 11 . Sila ang aking p_mi_y_. Kasama ko silang naninirahan sa aming tahanan.4. Sila ang aking gabay. 5. Ihambing ang inyong sagot sa mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 31.

Mahalaga sila. ang mga okasyong ito ay napakahalaga. Ang Kaarawan ng Aking Ama Isang araw. Ang mga ganitong okasyon ang nagpapatibay ng samahan ng isang pamilya. bakit masaya ka?” ang tanong ni Julie. “Ngunit hindi iyan ang dahilan kung bakit ako masaya.” ang tugon ni Ana. “Sapagkat ipagdiriwang namin ang kaarawan ni Itay mamayang gabi. “Ana. Siguradong maraming pagkain at palaro!” ang masayang nasabi ni Julie. 12 . “Oo. Gusto mo bang malaman kung bakit? Basahin ang kuwentong ito nang malaman.Basahin Natin Ito Mayroon bang okasyon sa inyong tahanan? Ikaw ba ay nagdiriwang ng iyong kaarawan o anumang kapistahan? Alam mo. Ang mga espesyal na okasyong ito ay mahalaga dahil pinasasaya nito ang isang pamilya.” sabi ni Ana. Si Ana ay masaya at masigla. Ito ang lubusang pinagtakhan ni Julie. hindi lamang dahil makakakain ka ng maraming pagkain at makatatanggap ng mga regalo. Paanong hindi ang mga palaro at pagkain ang dahilan ng kanyang kasiyahan? Kung kaya kaya’t naisipan niyang tanungin pa si Ana. si Ana at ang kaibigan niyang si Julie ay pauwi galing sa paaralan.” Naguguluhan si Julie.

13 .” ang dugtong pa ni Ana.“Kung ganoon. Kaarawan niya ngayon. Ngunit marami pang gustong sabihin sa kanya si Ana. Nagpapakahirap siya sa trabaho upang mapaglaanan niya ng pagkain ang aming pamilya. “Uuwi si Ate Maan para dumalo sa kaarawan!” nagagalak na wika ni Ana “Bakit? Hindi ba ninyo siya kasama sa bahay?” tanong ni Julie. Sa wakas ay naintindihan din ni Julie ang tunay na halaga ng okasyon. “Sasabihin ko sa iyo ang lahat. “Alam mo. Ginagawa niya ito dahil mahal niya kami.” “Sa ganitong paraan. si itay ay laging abala sa trabaho.” sagot ni Ana. Ito ang paraan namin ng pasasalamat sa kanya. “May isa pang dahilan kung bakit ako masaya. ay madarama niya ang pagmamahal namin sa kanya.” sambit ni Ana. “Ano yon?” tanong ni Julie. habang naglalakad tayo pauwi. bakit ka masaya?” tanong ni Julie. at gusto namin siyang bigyan ng sorpresa mamayang gabi.

“Si Ate Maan ay nag-aaral sa lungsod. Nagustuhan ba ninyo ang kuwento? Ipinakita nito sa iyo ang kahalagahan ng mga okasyon buhay-pampamilya. Ngunit dahil kaarawan ni Itay. Maghahanda sila upang ipakita nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang ama. uuwi siya para makasama kami. lalong magiging malapit ang pamilya sa isa’t-isa sa kanilang pagsasama-sama. 14 . Higit sa lahat. Gusto rin nilang magpasalamat sa lahat ng kabutihang ipinakikita ng kanilang ama. napakaraming dahilan kung bakit ipinagdiriwang ng pamilya ni Ana ang kaarawan ng kanilang ama. Nakatira siya sa tiyahin ko. “Iyon pa pala ang isang mahalagang bagay! Ang mga espesyal na okasyon ang nagiging daan para mapalapit ang mga miyembro ng pamilya sa isa’t-isa.” paliwanag ni Ana. Sa kwentong iyong nabasa.” ang pagpapaliwanag ni Julie.

Subukan Natin Ito Kumusta naman ang iyong pamilya? Anong mga okasyon ang mahalaga sa iyo at sa iyong pamilya? Ibigay ang limang okasyong ito at isulat sa ibaba. _____________________________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________________________ 4. Nagbibigay ako ng mga kard na hugis-puso. 1. Nagsasabi rin ako ng “Mahal kita” sa bawat miyembro ng aming pamilya. at nahuhubog ang isang tao para maging masaya at responsable. mahalaga ang pamilya sapagkat dito ay: nabibilang ang isang tao. 15 . 2. Araw ng mga Puso (Valentine’s Day) — Ito ang panahong naipakikita ko ang pagmamahal sa aking pamilya. _____________________________________________________________________________________ Tandaan Natin Sa araling ito. Tingnan ang halimbawang ibinigay sa unang bilang. Ipaliwanag din kung bakit mahalaga ang mga ito. _____________________________________________________________________________________ 3. Kahit na hindi pare-pareho ang paraan ng pagpapalaki. natutuhan mo ang kahalagahan ng pamilya. nararamdaman ng isang tao ang pagmamahal at pagkalinga mula sa mga taong malapit sa kanya.

Napag-alaman mo rin ang kahalagahan ng mga espesyal na okasyon na ipinagdiriwang ng pamilya. Magkakaroon ba ito ng epekto kay Michael? Bakit? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3. Bakit mahalaga ang pamilya? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2. Madalas na malungkot ang kanyang pamilya. Natutuhan mo rin na mahalaga ang isang okasyon dahil ito ang nagiging daan upang magbuklod muli ang isang pamilya. Alamin Natin ang Iyong mga Natutuhan Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Magbigay ng mga dahilan kung bakit ito mahalaga para sa pamilya Santos? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto pahina 32. Isulat ang mga sagot sa mga patlang. 16 . Ito rin ang nagbibigay ng pagkakataon para maipakita ng mga miyembro ng pamilya ang kanilang pagmamahal sa isa’t-isa. Lagi niyang nakikitang nag-aaway ang kanyang magulang. Ang Pasko ay mahalagang araw para sa pamilya Santos. 1. Si Michael ay sampung taon gulang.

Bawat isa sa amin ay may tungkuling ginagawa Kaya kami ay may pagkakaisa. Masipag silang naghahanap-buhay upang maibigay sa akin Pagkain. tirahan. Ang aking mga magulang ang mga gabay Itinuturo nila sa akin ang magmahal at magbigay.ARALIN 2 Ang mga Tungkulin ng mga Miyembro ng Pamilya Basahin Natin Ito Ang Aking Pamilya Ako ay mayroong mapagmahal na pamilya Isang masayang pamilya. gamot at damit. Tinitiyak nila na lagi akong pumapasok sa eskuwela At binibigyan nila ng buong pansin ang aking mga aralin! 17 . tulad ng iyong nakikita. Ang pinakamahalagang regalong aking natanggap Ay ang edukasyong tinatamasa.

Binigyan niya kami ng mga tungkuling dapat isakatuparan Sa araw-araw na may pagmamahal. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 18 . ang kapatid kong lalaki at ang kapatid kong babae. 1. Na igalang at mahalin ang lahat. Naibigan mo ba ang tula? Ano ang iyong masasabi tungkol dito? Ito ay isang tula tungkol sa mga tungkulin ng mga miyembro ng pamilya. Lagi naming tinitiyak na naibibigay namin Ang suporta at pagmamahal sa bawat isa! Tumutulong kami sa aming mga magulang sa mga gawaing-bahay Sinisiguro namin na lagi kaming nag-aaral. Alamin natin kung lubusan mong naunawaan ang tula.Kami ang mga bata sa aming pamilya. ano ang mga tungkulin ng mga magulang sa pamilya. Ako. Sinusunod namin ang kanilang mga payo. Ayon sa tula. Ang pamilya ko ay isang handog Mula sa Diyos. Sagutin ang sumusunod na mga tanong.

19 .2. Kung ikaw ay may mga maling sagot. Paano nakakatulad ng iyong pamilya ang pamilya sa tula? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 32. Ano ang nararapat gawin ng mga anak upang mapasaya nila ang kanilang mga magulang? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 4. basahing muli ang tula. Ano ang pinakadakilang handog o regalong matatanggap ng isang anak mula sa kanyang mga magulang? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3.

Ang isa pang tungkulin ng magulang ay ang bigyan ng edukasyon ang kanilang mga anak. 20 . ang bawat isa ay may tungkuling ginagampanan. Ang mga bata ay kailangang pumasok sa paaralan upang matutunan ang iba’t-ibang bagay. Dapat ding turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na igalang ang pamayanan at ang bansa. damit. Bawat isa ay nararapat makipagtulungan para sa kapakinabangan ng pamilya. Dapat nilang turuan ang kanilang mga anak ng pagsunod sa batas. Ang mga magulang ang dapat maglaan ng mga pangangailangang ito sa kanilang mga anak.Pag-aralan at Suriin Natin Ito Sa isang pamilya. Tingnan ang mga larawan. at gamot. tirahan. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap-buhay ang mga magulang. Ang mga ito ang pangunahing pangangailangan ng isang tao — pagkain.

Dapat ding gampanan ng mga magulang ang kanilang katungkulan bilang ama at ina.Dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na igalang at mahalin ang kapaligiran. Ang mga anak ay dapat mag-aral nang mabuti. Dapat ding tulungan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa mga gawaing-bahay. Tungkulin nilang igalang. Dapat igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. mahalin at sundin ang kanilang mga magulang. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng paggalang at pagmamahal. Hindi nila dapat sayangin ang edukasyon na ibinibigay sa kanila. 21 . Dapat nilang mahalin at bigyang-halaga ang isa’t isa.

Igalang at sundin ang mga magulang sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaingbahay. ___ 3. Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina __. Mahalin ang isa’t isa bilang mag-asawa.Subukan Natin Ito Natatandaan mo pa ba ang mga tungkuling ginagampanan ng mga miyembro ng pamilya? Itambal ang mga larawan sa hanay A sa tamang tungkuling ginagampanan na nasa hanay B. ___ 5. c. 22 . d. Hanay B Bigyang ng edukasyon ang mga anak. a. ___ 4. ___ 2. Turuan ang mga anak na igalang at mahalin ang kapaligiran. Turuan ang mga bata na igalang ang pamayanan at ang bansa. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. e. b. Hanay A ___ 1.

Pag-isipan Natin Ito Paano kung ang mga miyembro ng pamilya ay hindi gumaganap sa kanilang tungkulin? Ang resulta nito ay isang di-maligayang pamilya. May mga magulang na hindi nagpapakita ng pagmamahal sa isa’tisa. Hindi nila tinuturuan ang kanilang mga anak ng paggalang sa kapaligiran. Wala na rin silang paggalang at pagmamahal sa bansa o sa kapaligiran. Ang ibang bata ay hindi pumapasok sa paaralan. Nagtatapon sila ng basura kahit saan. mawawalan ka ng kakainin. Kung ang magulang mo ay tumigil sa paglalaan ng mga pagkain at damit. Ito ay nagbibigay-lungkot sa kanilang tahanan. Ang ibang bata naman ay pumapasok sa paaralan ngunit hindi nag-aaral ng kanilang aralin. Ang ibang magulang ay hindi nagtuturo sa kanilang mga anak ng pagmamahal sa bansa. Tungkulin ng mga bata na mag-aral nang mabuti. Kung minsan. Ano ang nangyayari sa mga anak? Sinusunod nila ang halimbawa ng kanilang mga magulang. Bilang mag-asawa. Ito ang regalong maiibigay nila sa kanilang magulang. 23 . Ito ang nangyayari sa pamilya kapag ang mga magulang ay hindi gumaganap sa kanilang mga tungkulin. Paano ang mga anak na hindi gumagalang sa kanilang mga magulang? Ang ibang anak ay sumisigaw sa kanilang mga magulang. dapat nilang mahalin at igalang ang isa’t isa. Ang ibang magulang ay nag-aaway at nagkakagalit sa lahat ng oras. nakakalimutan ng mga magulang na maging mabuting halimbawa.

_____ 4. 1. _____ Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 33. _____ 2.Subukan Natin Ito Tingnan natin kung naintindihan mo ang binasang paksa. _____ 3. _____ 5. Lagyan ng masayang mukha ( ) ang patlang kung ang larawan ay nagsasaad na ang miyembro ng pamilya ay gumaganap ng kanyang tungkulin. malungkot na mukha ( ) naman kung hindi. Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba. 24 .

Narito naman ang mga tungkulin ng mga anak: Mahalin. Gampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mag-asawa sa pamamagitan ng pagmamahal at pagbibigayhalaga sa isa’t isa. at tirahan. Mag-aral nang mabuti. Dapat ipasok ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paaralan. at sundin ang kanilang mga magulang. may mga tungkuling dapat gampanan ang mga miyembro nito. gamot. igalang. Ang mga tungkuling ito ay mahalaga upang ang pamilya ay manatiling nagkakaisa. 25 . di magiging masaya at maligaya ang pamilya. Turuan ang kanilang mga anak na igalang ang pamayanan at ang bansa. Turuan ang kanilang mga anak na igalang at mahalin ang kapaligiran.Tandaan Natin Sa isang pamilya. Ang mga sumusunod ay mga tungkulin ng mga magulang: Paglaanan ang kanilang mga anak ng pagkain. Magpakita ng pagsunod at paggalang sa pmamagitan ng pagtulong sa mga magulang sa mga gawaing-bahay. Kung ang mga tungkulin ay hindi nagagampanan ng mga miyembro ng pamilya. damit. Bigyan ang kanilang mga anak ng edukasyon.

nagmamahal sa kanyang asawa Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 34 26 . sina Pablo at Minyong. Tinuturuan niya ang kanyang mga anak na igalang ang pamayanan at ang bansa 2. 1. b. nagtuturo sa kanyang mga anak ng pagmamahal at paggalang sa kapaligiran k. Si Berto ay ___________ a. naglalaan ng mga pangunahing pangangailangan ng kanyang mga anak b. Si Aling Josefina ay may dalawang anak.Alamin Natin ang Iyong mga Natutuhan Piliin ang pinakatamang sagot sa sumusunod na mga tanong? Bilugan ang titik ng iyong sagot. Pinaglalaanan niya ang kanyang mga anak ng mga pangunahing pangangailangan. Pag-iyak sa lahat ng oras 3. Alin sa sumusunod na mga tungkulin ang dapat gampanan ng isang anak bilang miyembro ng pamilya? a. Tinuturuan niya ang kanyang mga anak na igalang at mahalin ang kalikasan. Pagmamahal. Pakikipaglaro sa mga kaibigan araw-araw b. Si Mang Berto ang ama nina Julian at Mina. pagsunod at paggalang sa mga magulang k. Nagtatrabaho siya bilang mangingisda upang mapaglaanan niya ng pagkain ang kanyang pamilya at mapag-aral ang kanyang mga anak. k. Ano ang tungkuling ginagampanan ni Aling Josefina? a. Tinuturuan niya ang mga ito ng pagkanta ng pambansang awit na “Lupang Hinirang” at paggalang sa watawat sa tuwina.

ang resulta ay isang di-maligayang pamilya. Nagbibigay din ito ng pagkakataon sa mga miyembro ng pamilya na ipakita ang kanilang pagmamahal sa bawat isa. Tandaan na kapag ang mga tungkulin ay hindi nagampanan. nahuhubog ang bawat isa na lumaking masaya at responsableng tao.Ibuod Natin Mahalaga ang pamilya dahil sa: nabibilang dito ang isang tao. 27 . Ang mga espesyal na okasyon ay mahalaga sa isang pamilya dahil ang mga ito ay nagbibigkis at nagpapatibay sa samahan ng mga miyembro ng pamilya. Ang magulang ay dapat maglaan ng mga pangangailangan at ng edukasyon sa kanyang mga anak. at kapaligiran. magturo sa kanyang mga anak na igalang ang pamayanan. paggalang at pagsunod sa mga magulang. nakadarama ng pagmamahal at pagkalinga ang isang tao mula sa mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa kanya at. may mga tungkuling dapat gampanan ang bawat isa. at tupdin ang kanilang tungkulin bilang mag-asawa sa pamamagitan ng pagmamahal sa isa’t isa. Sa isang pamilya. bansa. Ang mga tungkulin ng mga anak ay nakasentro sa pagmamahal.

Itambal ang mga ito sa tungkuling ginagampanan ng miyembro ng pamilya sa pangkat B.Anu-ano ang mga Natutuhan Mo? A. ____ 28 . maaari siyang lumaking malungkot at mapag-isa. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may tungkuling dapat gampanan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa ilalim ng larawan. Tingnan ang mga sumusunod na larawan sa pangkat A. __________ 3. 1. Pangkat A Laging tandaan na panatilihing malinis ang kapaligiran. Ang mga espesyal na okasyon ay hindi mahalaga sa isang pamilya. Ang pamilya ay hindi mahalaga kung walang mga anak. Kung ang bata ay nakatira sa isang hindi masayang tahanan. B. Sagutin ang mga sumusunod sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng Oo kung ikaw ay sumasang-ayon sa pahayag at ng Hindi kung hindi ka sumasang-ayon. __________ 5. Ang pamilya ay mahalaga sa pag-unlad ng katauhan ng isang bata. __________ 4. __________ 1. __________ 2. ____ 2.

5. ito ay para sa iyo. ____ . ____ Kailangan mong pumasok sa paaralan upang matuto ka ng maraming bagay. 7. 3. ____ Mahal.Responsibilidad natin na bumoto sa eleksyon. po inay 6. ____ 29 8. ____ Mano. ____ 4.

Turuan ang kanilang mga anak na igalang at mahalin ang kapaligiran. magaling! Balik-aralan mo na lamang ang mahihirap na aralign tinalakay sa modyul na ito. at sundin ang kanilang mga magulang. Turuan ang kanilang mga anak na igalang ang pamayanan at ang bansa. Ipakita ang pagsunod at paggalang sa mga magulang sa mga gawaing-bahay sa pamamagitan ng pagtulong. g. binabati kita! Ikaw ay handang-handa na sa susunod na modyul. Subalit. Kung tama lahat ang sagot mo. i. kung ang iskor mo ay 7 o mas mababa pa. d. gamot. Kung ang iskor mo ay 8 o 9. 30 . h. damit. igalang. at tirahan. kailangan mong pag-aralang uli ang modyul upang higit mo pang maunawaan ang mga araling tinalakay. b. Tuparin ang kanilang tungkulin bilang mag-asawa sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-aalaga sa bawat isa. Bigyan ang mga anak ng edukasyon. Bigyan ang mga anak ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 34 ng modyul na ito.Pangkat B a. k. Dapat ipasok ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paaralan. Mahalin. Ngunit huwag kang mawawalan ng pag-asa! Tandaang sa pagsasanay nagiging ganap ang kaalaman. e. Mag-aral na mabuti.

magulang na nagmamahal at tumutulong sa pag-aaral ng kanyang anak. p a g . Ang pamilya ay hindi nagkakaisa at hindi nagmamahalan. magulang pamilya 31 . 3. Ang bata ay hindi masaya. Ang mga magulang ay nag-aaway sa harap ng kanilang mga anak. k a l u n g k u t a n . 2. Anu-ano na ang mga Alam Mo (pahina 3) 1. Aralin 1 – Ako at ang Aking Pamilya Subukan Natin Ito (pahina 10-11) 1. 5. i n a 3. 5. p a g .i b i g 2. ( ) Ang larawang ito ay nagpapakita ng masayang pamilya. ( ) Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang maligayang pamilya na magkakasamang nagsasaya sa isang parke. Ito ay hindi larawan ng isang masayang pamilya.i i s a 4. B.Batayan sa Pagwawasto A. Pinapalo ng magulang ang bata. Ito ay hindi larawan ng isang masayang pamilya. ( ) Ang larawang ito ay nagpapakita kung paanong ang nakakatandang kapatid na lalaki at ang kanyang nakakabatang kapatid na lalaki ay masayang naglalaro. 4.

gamot. Pinaglalaanan din nila ng mga pagkain. 2. at damit ang kanilang mga anak. Ayon sa tula tungkulin ng mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak. Tungkulin din nilang turuan ang kanilang mga anak ng pagmamahalan at pagbibigayan. 3. Dapat igalang. tirahan. Ang Pasko ay mahalaga sa pamilya Santos dahil ito ang panahon upang ang bawat miyembro ng kanilang pamilya ay magkabuklud-buklod. Ang edukasyon ang pinakadakilang regalong matatanggap ng isang anak mula sa kanyang mga magulang. Mahalaga rin ito dahil ito ay tumutulong sa isang tao na lumaking masaya at responsable. 4. Oo.Alamin Natin ang Iyong mga Natutuhan (pahina 16) 1. mahalin. ang tao ay nakadarama ng pagmamahal at pagkalinga mula sa mga miyembro nito. at sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang upang mapasaya nila ang mga ito. Ang pamilya ay mahalaga dahil dito nakabilang ang isang tao. si Michael ay maaaring lumaking malungkot at mapag-isa dahil hindi niya nararamdaman ang kaligayahan at pagmamahal sa kanyang pamilya. Aralin 2 – Ang mga Tungkulin ng mga Miyembro ng Pamilya Basahin Natin Ito (pahina 18-19) 1. Sa isang pamilya. (Malayang pagsagot) 32 . 3. Nakikita rin nila sa okasyong iyo ang pagmamahal an sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo sa bawat isa. 2. C. Pinaglalaanan din ng mga magulang ang kanilang mga anak ng edukasyon.

Ipinakikita niya ito sa pagsagot ng opo sa kanyang ina.Subukin Natin Ito (pahina 22) 1. 3. 33 . (d) – Nagmamahalan ang mga magulang bilang mag-asawa sa pamamagitan ng magkasamang pamamasyal. Ito ay tanda ng paggalang sa pamayanan at sa bansa. (e) – Iginagalang at sinusunod ng bata ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagtulong sa pagluluto ng pagkain. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa pagpapakain ng mga baboy. — Dapat paglaanan ng mga magulang ng mga pangunahing pangangailangan ang kanilang mga anak. — Hindi ginagampanan ng ama ang kanyang tungkulin. 2. May paggalang at pagmamahal siya sa kanyang ina. 5. 3. — Ginagampanan ng bata ang kanyang tungkulin bilang isang masunuring bata. 2. — Ginagampanan ng anak ang tungkulin bilang masunuring anak. — Tinutupad ng mga magulang ang tungkulin nila bilang mag-asawa. 5. 4. Sila ay nagmamahalan at kumakalinga sa isat isa. hindi niya tinuturuan ang kanyang anak na igalang at mahalin ang bansa. (b) – Tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng paggalang at pagmamahal sa kapaligiran sa pamamagitan ng paglilinis ng kapaligiran. (c) – Tinuturuan ng mga magulang ang kanilang anak ng responsibilidad na maging mamamayan sa pamamagitan ng pagboto sa eleksiyon sa tamang panahon. Nauupo siya kung itinataas ang watawat. (a) – Pinaglalaanan ng mga magulang ang kanilang anak ng edukasyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng aralin. 4. Subukan Natin ito (pahina 24) 1.

2. b 3. a Anu-ano ang mga Natutuhan Mo? (pahina 28-30) A. 3. Hindi Oo Oo Hindi Oo h d k a g e f b 34 . 4. k 2. 5.Alamin Natin ang Iyong mga Natutuhan (pahina 26) 1. 1. 1. 6. 4. 8. 5. 2. 3. 7. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful