CPP DOCUMENT: Gabay sa Hakbang-

Hakbang ng Pagtatayo at Pagtatatag sa mga Saligang Organisasyong Masa (SOM) sa Kanayunan.
Ito’y resulta ng Komperensya ng KT/KS noong 1998 hinggil sa Gawaing Masa (GM) at sinundan pa ito ng malaking Komperensya noong taong 2000 tungkol sa Gawaing Masa at Gawaing Militar o Millenium Offensive

pulitika at organisasyon.Upang matatag na maisulong ang rebolusyon hanggang tagumpay. Saligang Proletaryong Pananaw at Paninindigan sa Rebolusyun. Ang partidong ito ang taliba ng uring manggagawa at kumakatawan sa konsentradong lakas ng uri sa ideolohiya. malalim na nakaugat sa masa at kaugalian ang pagpuna-sa-sarili. BKP 1 . kailangan ang isang proletaryong partidong nasasandatahan ng rebolusyonaryong teorya ng MarxismoLeninismo-Kaisipang Mao Zedong.

TANONG? SINO ANG TANGING PAG-ASA AT SUSI NG TAGUMPAY? Ang Masang Pilipino .

TANONG? SINO ANG MANGUNGUNA SA ATING PAKIKIBAKA ? Ang mga Uring Proletaryado at mga Maralitang Magsasaka .

Panginoong May Lupa (PML) mga nagtatrabaho sa gobyerno at masasamang elemento tulad ng impormer at mga magnanakaw. .TANONG? SINO ANG MGA KALABAN NG KILUSAN? Mga Burges na mga Negosyante.

TANONG? BAKIT KAILANGAN MAG-OORGANISA? .

Magsilbing pugad at kublihan ng CPP/NPA/NDF sa pagpatuloy ng paglunsad ng Matagalang Digmaang Bayan laban sa AFP/PNP at pamahalaan. Malawak at Solidong Organisasyong Masa sa kanayunan ng CPP/NPA/NDF na pangunahing kinikilusan ng mga Yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB/NPA) 2.MGA LAYUNIN: 1. 3. upang mapagkunan ng mga bagong kasapi ng CPP/NPA/NDF na may katangiang PoliticoMilitar (POL-MIL) sa patataguyod ng dalawang katangian ng rebolusyon:“Armadong Pakikibaka” at “Parlyamentaryo o Legal na Pakikibaka” . Maitatag ang isang Malalim. Magsilbing Balon.

TANONG? Anu ang ating stratehiya upang maipatupad ang dalawang katangian ng Rebolusyon? .

CPP/NPA Fundamental Strategies (Rural Area) MAGSASAKA KABABAIHAN Kubkubin ang Kalunsuran mula sa Kanayunan ALLIED FORCE KABATAAN .

CPP/NPA Fundamental Strategies (Urban Area) Pag establisa ng Nagkakaisang Prente • Paghahanda sa mga kalunsuran at mga syudad • Pagpapatibay at pagpagbibigay pugay sa armadong pakikibaka sa pamamagitan ng pag propaganda • Pagbibigay ng suportang morale.financial at material sa mga Hukbo na naglulunsad ng ARPAK .

PAGTATAG NG GRUPONG TAG ORGANISA (GTO) III.PAGTATAG NG SANGA NG PARTIDO SA LOKALIDAD (SPL) a.PAGTATAG NG KOMITENG TAGA ORGANISA (KTO) IV. PAGTATAG NG MILISYANG BAYAN b.PAGTATAG NG KOMITENG REBOLUSYONG BARYO (KRB) .PAG ESTABLISA NG INDIBIDWAL KONTAK SA BARYO II .SCOPE I .PAGTATAG NG HINGPIT ORGANISASYONG MASA (HOM) VI. PAGTATAG NG LEGAL NA ORG MASA V .

AOM (Agitate. Organize & Mobilize) .Propaganda .Four-Together Tactics B. PAGPASOK GAMIT ANG ARMADO (SYP) .2 NA PAMAMARAAN NG PAGPASOK SA BARYO/SITIO A. PAGPASOK GAMIT ANG LEGAL (Legal Front) Gamitin ang mga NGO o NGA Gamitin ang simbahan o ibang mga secta Pagtatayo ng mga kooperatiba Animal Dipersal o Medical Missions Pagtatayo ng mga organisasyon tungo sa kabuhayan .

Pagpasok ng SYP upang mag Organisa sa Barangay na tungkuling Gawaing Masa SYP UNANG KONTAK MAGSASAKA UNANG KONTAK MGA BANA UNANG KONTAK KABABAIHAN MGA ASAWA MGA BATAN-ON KABATAAN SITIO Tanong? Bakit ang mga magsasaka ang target ng pag-oorganisa? .

Pagpapataas ng sahod ng uring magsasaka mula sa PML c. Minimum na Layunin or Minimum Program a.MAGSASAKA ANG TARGET SA IMPLEMENTASYON NG REBOLUSYONG AGRARYO or AGREV 1.Pagpawi sa Usura (lending) .Pagpapataas ng partihan ng uring magsasaka mula sa mga Panginoong May Lupa (PML) b.

Maximum na Layunin or Maximum Program a. Kasali na ang mga proyekto ng reaksunaryong gobyerno.2. Pagkumpiska sa malalawak na Malalaking Panginoong May Lupa (MPML) lupain ng b. . c. Pagwasak sa mga ari-arian ng Malaking Burgesyang Komprador kasama na ang Multi-National Corporation ng mga dayuhang kapitalista. Pagpapatupad ng tunay na repormang agraryo sa hanay ng uring magsasaka. Distribyusyon ng lupa na nakuha mula sa mga PML.

TANONG? Bakit ang mga Magsasaka at mga Manggagawa ang target ng Pag-oorganisa ng CPP/NPA/NDF? .

Semi at Lumpen) 70% MAGSASAKA (Mayaman.PAMBUR 2% 7% 20% MANGGAGAWA Landlords. Gitna at Maralita) Peasantry/ farmers CPP CLASS ANALYSIS OF THE PHILIPPINE SOCIETY SEMI-COLONIAL AND SEMI-FEUDAL SYSTEM .Bourgeoise Comprador PETI BURGES Professional/Students Workers/labor (Ploritaryado.Bureaucrat/ Capitalists.

I. PAGTATAG NG INDIBIDWAL NA KONTAK SA BARYO Papano itatag sa mga Sitio o Baryo? Ang CPP sa pamamagitan ng NPA ay nagtatalaga ng mahusay na Kadre ng partido mula sa Platun upang bubuo ng Semi-Legal Team (SLT) o SYP at magsilbing makinarya sa pagtatag ng mga kontak sa baryo at Bario Liaison Group (BLG) GF SPP/SYP 3 Cadres Organisador Edukador Propagandista SLT/MLP Note: Ito ang mga katangian ng Kadre pinapadala ng Guerilla Front upang mg-organisa/propaganda .

Sino ang Kaibigan? 5. Note: Habang nagpaparami ng kontak ang yunit sa hukbo. Bakit kailangan mag buklod at mag-organisa ang sambayanan para magtagumpay ang Rebolusyon upang ma solusyunan ang problemang ugat at kadahilanan ng kahirapan. 2. . kukuha ng pasi-unang pagsisiyasat at maki pag-kilala sa mamayan patungo sa pag tatag ng OG. umi-ikot ito sa mga sitio sa baryo para mag propaganda. 3.. Ang BHB: Maikling Kasaysayan/Kaibahan nito sa AFP at HMB. Sino ang Kaaway? 6.PASI-UNANG PROPAGANDA 1. Bakit kailangan mag Rebolusyon? 4. Mga problema ng Bansa at Bakit naghihirap ang sambayanang Pilipino.

KRB HOM KOMBAL KT KOMBAL KTO KOMITE SPL MB LO GTO BLG Kontak 1 Kontak 2 kontak 3 kontak SYP/SPP .

Magsinop ng pagkain at iba pang pangangailangan 5.SYP Barrio Liaison Group KONTAK Sitio 1 KONTAK Sitio 2 KONTAK Sitio 3 KONTAK Sitio 4 Ang bawat kontak ay: 1. Magpaabot ng impormasyon hinggil sa kilos ng kaaway 3. Tumulong sa pagsasagawa ng Social Investigation-SI . Maghanap ng ligtas na lugar para sa Hukbo (pisikal na base) 4. Mag organisa sa mga iba pang magsasaka sa mga sitio/purok na may magandang record 2.

DALOY SA PAGSASAGAWA NG SI-CA/PASKAP REKISITOS NG SI-CA • Terrain/Panahon • Populasyon • Hanapbuhay • Pulitika • Kultura • Edukasyon BARYO KONTAK • Relihiyon • Base ng Militar/CAA/PNP • Problema/Isyu .primary GF SPP/YGM SYP Paniktik .

Threatened Sitio/Barangay .

Target ng SYP Platun sa kanilang Gawaing Masa (GM) na makapagtayo ng 3-GTO sa loob ng 3-5 araw sa mga Sitio/Purok at lumilipat sa kalapit baryo. . ANG PAGTATAG NG GRUPONG TAGA ORGANISA (GTO) SA BARYO Papano itatag ang OG/GTO? 1. Kadalasan 2 Squads ang nag GM at gwardiya ang 1 Squad habang kinakabisa ang terrain bilang paghahanda sa pagdating ng kaaway.II. 2.

KRB HOM KOMBAL KT KOMBAL KTO KOMITE SPL MB LO GTO BLG Kontak 1 Kontak 2 kontak 3 kontak SYP/SPP .

. Habang nakahimpil sa BARYO “A” ang SYP Platun. Kung may tatlong kontak mula sa hanay ng kabataan. maari din itatayo ang GTO/OG ng Kabataan. 4. kagyat itatayo ang GTO/OG sa mga Magsasaka sa isang sitio/purok.3. may masang pinapakilos sa pagsasagawa ng KONTAK sa BARYO “B”. 5. Kung may tatlong KONTAK mula sa hanay ng mahirap na magsasaka kasama ang kanilang mga asawa at anak.

Daloy sa pag rekluta SYP SITIO 1 Kontak SITIO 3 Kontak SITIO 2 Kontak 1 3 5 4 6 7 2 8 9 11 13 10 12 14 .

Magbibigay ng edukasyon pang aktibismo .6. Pumili kung sino ang Opisyal sa Pinansya at Lohistika (OPL/FLO ) 9. Pumili kung sino ang GTO/OG Team Lider at Vice. Maglaan ng panahon upang organisahin ang OG-Kabataan at tumarget kung sino pasampain sa Hukbo pagkatapos ng 6 na buwan (Reb Integration) 7.Team Leader 8. Magbuo ng grupong Paniktik 10.

pagdalo sa isang pag-aaral. BKP 1 . o pagsasaulo ng ilang siniping pangungusap. Saligang Proletaryong Pananaw at Paninindigan sa Rebolusyun. Hindi ito nakukuha sa minsanang pagbabasa. Kailangan ang tuluy-tuloy na pag-aaral kasabay ng pag-unlad ng rebolusyonaryong praktika at mga pagbabago sa obhetibong kalagayan.Ang pag-aaral ay isang matagalang tungkulin.

Intro PADEPA at Kasaysayan sa Pilipinas 2. at Kabataan . Rebolusyonaryong Gabay ng Reforma sa Lupa or AGREV 5. Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusnaryong Pilipino (MKLRP) 3. Espesyal na Kurso Pangmasa (EKP 1. Demokratikong Rebulosyong Bayan 6.2. Tatlong Batakang Problema 4. Kababaehan.Edukasyon (ED) sa mga OG 1.3) para sa Magsasaka.

Struktura ng GTO sa buong Baryo/Sitio SYP BLG KONTAK GTO/OG BARYO KONTAK OG (Sitio) TL VTL OPL Paniktik KONTAK OG (Sitio) TL VTL OPL Paniktik KONTAK OG (Sitio) TL VTL OPL Paniktik IMPLUWENSADONG MASA .

pagrekruta at pag-organisa. PTA at iba pa. 6. Brgy Tanod. pag giya at mangalap ng suplay sa kanilang lugar para sa Hukbo. 2. 5. Tumulong mang hikayat sa karamihan ng mamayan sa sityong kinikilusan na sumali sa kilusan.TUNGKULIN NG GTO/OG 1. Manguna o mamuno sa mga unang hakbang sa pag kilos ng mamayan sa lugar sa pag lunsad ng bayanihan ”lusong” 3. Tumulong sa pagkuha ng panlipung pagsisiyasat or SICA. Regular na dadalo sa mga pag pupulong at pag-aaral sa edukasyong pang masa. 4. . Mag simula sa pag impluwensya sa mga dati nang nakatayong organisasyon sa baryo tulad ng Brgy Council. Tumulong sa Paniktik.

Magtayo ng panibagong GTO/OG at pagsagawa at pagtulong sa sinasagawang SI 2.Programa sa GTO/OG: 1. Magmanman kung sino ang informant/BIN ng kaaway 5. Magdevelop ng kabataan para sumampa sa Integration) BHB (Rev . bawal ang usura at iba pa 4. Simulan ang implementasyun ng AGREB. maglunsad ng kampanya upang pataasan ang sahuran. Expansyon at maghanap ng iba pang kontak ipamembro at dagdag sa GTO/OG para 3.

Anu ang katayuan ngayon ng barangay? a. d. Nagiging Less Influenced ngayon ang lugar dahil may OG na ang mga sitio/purok b. Material at Morale na suporta ay binibigay ng mga Masa sa mga SYP. May na recruit na mga kabataan ang SYP para sumampa sa armado . 10-20% ng populasyon ng barangay ay na-oorganisa na ng SYP c.

. ANG PAGTATAG NG KOMETING TAG ORGANISA (KTO/OC ) SA BARYO Ang KTO/OC ay itatayo kung may tatlong GTO/OG na nabubuo sa ibat-ibang Sitio/purok ng isang Baryo sa loob ng isang buwang pagkilos ng SYP sa expansyon area at kung meron ng isang aktibistang makapagmeting sa mga myembro.III. Ang KTO/OC ay antas ng pag konsolida ng Sitio o Baryo. Ang KTO/OC ay ang unang yugto ng baryo sa pagorganisa. Ang membro ng KTO/OC ang magtatayo ng iba pang GTO/OG at sinasaklaw nito ang KABABAEHAN at mga KABATAAN.

KRB HOM KOMBAL KT KOMBAL KTO KOMITE SPL MB LO GTO BLG Kontak 1 Kontak 2 kontak 3 kontak SYP/SPP .

Maralitang magsasaka 2. Handang maglaan ng oras sa organisasyon . May kakayahan magpatawag ng meting 3.MGA KATANGIAN MAGING KALIHIM or OPISYAL SA KOMITE (KTO/OC) 1. May mabuting ugali at walang bisyo 4.

Pag kompleto sa Social Investigation-SI 6. Makakatulong sa SYP Platun sa pag konsolida 2. Kagyat mapaangat ang kamulatang aktibista sa level baryo 4. Pagbubuo ng komiteng sektoral . Makapaglunsad ng AGREB 5.KTO? 1.BAKIT HINDI PATAGALIN MULA SA GTO . Mapabilis ang pag organisa sa Baryo 3.

MAGSASAKA TL VTL OPL Paniktik OG.ALYADO Sectoral SYP Ang SYP ay nakipamuhay sa Masa .KABATAAN TL VTL OPL Paniktik OG.Struktura ng KTO/OC Organisadong Masa (OM) Komite Chairman/RESPO V-Chrm ORG V-Chrm ED V-Chrm PINANSYA V-Chrm DEP V-Chrm KALUSUGAN V-Chrm KULT ORG EDU/PROP PINANSYA KALUSUGAN DEPENSA KULTURA OG.KABABAEHAN TL VTL OPL Paniktik OG.

3.Regular na magpatawag ng pulong ng KTO/OC ang tumatayong pangulo (Respo) nito.RGRL sa mga miyembro ng Saligang Organisasyong Masa (SOM) sa barangay.Regular na mag-ulat sa KSPN/KSSI ng SYP sa naging resulta ng gawain sa barangay.TUNGKULIN NG KTO 1. 2. .Magbigay ng pag-aaral ng ESKUM I-II-IIIMKLRP .

Magsaayos ng mga estratihikong lugar na pweding tigilan ng SYP . 6. Magmonitor o magtala sa mga taong labas pasok sa barangay na di kilala. 5.TUNGKULIN NG KTO 4. Manguna sa pagpapaabot ng impormasyon tungkol sa kilos ng AFP/PNP/CAFGU sa tuwing pumapasok sa barangay.

Manguna sa mga Hayag na Kilusang Masa tulad ng mga Rally/Lakbayan/Kampong Bayan at iba pa. .TUNGKULIN NG KTO 7.

Araling Aktibista (ARAK) 4. Pangkalahatang Kursong Masa . Limang Gintong Silahis (LGS) o Lima ka Bulawanong Bidlisiw (LBB) 5. Gabay sa Pagtatayo ng Demokratikong Bayan (GPDB) 3.EDUKASYON (ED) para sa mga Respo: 1. Batayang Kurso Pang Aktibista 2.

anak ng AFP. atbp naaayon sa kalagayan at kakayahan ng PML C. Mag spot ng mga potensyal na marerekrut upang maging membro ng SPL D.Lista kung sino mga Cafgu/Cadreman .Mag establisa ng kontak sa mga kamag. Maglunsad ng AGREB (min/max) gaya ng pag pagpataas ng sahuran.Programa ng KTO A. partihan sa lupa.Lista ang mga Pulis/Sundalo . 20-30% ng buong baryo organisahin B. . CAFGU at PNP at empleyado sa gob (mga KRMA). Sa gawaing militar: .Lista ang mga hinahalaang informant/BIN .

material at financial) ay kusang binibigay ng mga Masa at mga alyado C. Ang armadong NPA ay labas pasok sa baryo at ang SYP ay nakipamuhay sa masa E. Ang baryo ay potensyal na maging Baseng Gerilya . 3-Suporta (morale.Katayuan ngayon ng Barangay: A. Naipapatupad ng SYP ang AGREB F. Ang mga IM at OM ay sumasama sa mga rally D. Ang barangay ay impluwensado at organisado B.

ANG PAGTATAG NG SANGAY NG PARTIDO SA LOKALIDAD (SPL) o BARRIO PARTY BRANCH Ikatlong antas ng pag-organisa. Sila ang mga lokal na kadre/RESPO ng partido sa baryo. Ang maging membro sa grupo ng partido ng SPL ay tumatayong mga Subersibong Masang Aktibista (SMA) sa organisasyon. Ito’y unang pagkakataong makaugat at mangulo ang Partido sa baryo. .IV. Ito sila ang namumuno og KTO/OC.

KRB HOM KOMBAL KT KOMBAL KTO KOMITE SPL MB LO GTO BLG Kontak 1 Kontak 2 kontak 3 kontak SYP/SPP .

ang SMA ay tatayong Hukumang Bayan (HUKBAY) o Kangaroo Court sa buong organisasyon/SOM. Sa panahong ito.Ang grupo ng SMA ay ang mangulo ng SPL na binubuo ng mga Impluwensadong Masa at Organisadong Masa sa baryo/sitio na tinaguriang mga ANTI-GOV’T o mga Masa ng pakikibaka. .

Ang pagtatag ng SPL sa isang barangay ay maaring tumagal ng isa (1) at kalahating (½) taon batay sa magandang performance ng mga pamunuan ng KTO or OC na siyang umaaktong aktibistang masa (AKMA) at tumatayong mga pamunuan nito. . Sila ay gaganap ng tungkulin na naayon sa prinsipyo ng Demokratikong Sentralismo (DEMSEN). Ang SPL ay maari ng itatag kung may tatlong (3) myembro ng Partido na handang kumilos ng kolektibo.

BI sa lahat ng mga potensyal maging ng partido myembro 3. Nakapag establisa ng linya sa mga NGO. 30-40% membro ang kasapi ng buong SOM 4. Pinakamababa tatlong (3) tao ang kumakatawan sa mga SMA na mamuno sa SPL 2. alyado. simbahan. MB at ang YUMIL ay nabubuo na 5.Preparasyon sa pagtatayo ng SPL: 1. konseho baryo at mga legal na organisasyon sa . kooperatiba.

Preparasyon: 6. Mahigpit nating Tungulin or Our Urgent Tasks e. Tapos na ng PADEPA b.Ikalawang Dakilang Pagwawasto . IDKP. Bigyan ng ED ang mga SMA: Rekisitos maging Kandidatong Kasapi(KK): a. BOP – Batayang Organisasyon sa Partido c. BKP 1 – Batayang Kurso ng Partido d.

IKP – Intermedyang Kurso sa Partido b. PDR–People’s Democratic Revolution d. Konstitusyon ng Partido f.Abanteng Kurso sa Partido .Preparasyon: 7. Local and National Situation e. Edukasyon (ED): Rekisitos maging Ganap na Kasapi (GK): a. AKP . BKKP –Batayang Kurso Pang Kadre sa Partido c.

Struktura ng Sanga sa Partido sa Lokalidad (SPL) President V-President Secretary Treasurer PRO Sgt at Arms SPP/SYP SP SMA KK GK KOMITE Chairman V.Chrmn-EDU 2-Members KH LEGAL ORGANIZATION Brgy Chapter Bayan Muna KT/KH 10 MILISYANG BAYAN SL/PL ASL/APL (YUMIL) PI/PG 5 FUNCTIONAL COMMITTE PINANSYA EDU/PROP ORG MEDIC DEPENSA KULTURA IM OG KABABAEHAN OG MAGSASAKA OG KABATAAN TL VTL OPL Paniktik SYP TL VTL OPL Paniktik SYP TL VTL OPL Paniktik SYP .Chrmn-ORG V.

Maitatag ang BRC sa konsol area 6. Magtatag at buohin ang MB/YUMIL 3. Magtatag ng Yunit Pananggol sa sarili sa Baryo or Yunit Depensa sa Baryo (YDB) o SDU 4. Gabay ng KTO/OC sa ibang mga organo 2. Pagtibayin ang pundasyon ng SOM . Implementasyun ng IPO Program . Maipapatupad ang AGREV (max) at taxation 7.PROGRAMA NG SPL 1.CI (Sampling) 9. Kompetohin ang SI at gawin ang Class Analysis (CA) 8. Mag establisa ng RGS at bubuohin ang Barangay Council at Middle Forces/Alyado 5.

na siyang teoryang pumapatnubay sa praktika ng pagsusulong ng matagalang digmaang bayan (MDB). Pagyakap sa teorya ng Marxismo/Leninismo at Kaisipang Mao Zedong (MLKMZ). . BKP. Maglaan ng oras at panahon sa mga pag-aaral sa mga sumusunod na dokumento tulad ng SBP. IKP.IMPLEMENTASYUN NG IPO PROGRAM I. Ideolohiya 1. AKP at iba pa. 2.

Pamunuan ang lahat ng naitayong Saligang Organisasyong Masa (SOM) sa Barangay bilang sulong na destakamento ng proletaryado. Manguna sa pagbibigay ng mga pag-aaral sa mga nakatayong GPB/OG. Manguna sa gawing pag-oorganisa sa barangay. Ang Bayan (AB) . KTO/OC ng magsasaka/ kababaihan/kabataan at grupo bata (GB) tulad ng ESKUM I-II-III ganun rin ng MKLRP/ARAK/RGRL. b) Edukasyong Masa (EDMAS) 1. Politika a) Gawaing Pag-organisa 1.IMPLEMENTASYUN NG IPO PROGRAM II. 2.

2. Mahigpit na pamunuan ang Yunit Milisya. Magrekruta ng bagong myembro ng Yunit Milisya at mga pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) d) Reb Hayag o Legal na Kilusang Masa 1. Gawaing Alyansa a) Makipag-ugnay ng talastasan sa mga burokrasya sa barangay tulad ng punong Brgy/Kagawad Health Workers/Brgy Justice/Brgy Police/ Teachers b) Ganon rin ng Mayamang Magsasaka.II. maliit na negosyante upang manyutralisa at kombinsehing sumuporta sa kilusan. Politika c) Armadong Pakikibaka (AP) 1. .

Pamunuan ang paglulunsad ng Repormang Agraryo (RA) . Manguna sa mga kilos protesta sa mga sentrong bayan at kalunsuran. 2. Manguna sa pagpapatupad ng gawaing anti-pyudal / anti-pasista / anti.II. Politika e) Gawaing propaganda 1.imperyalista f) Pagpapakilos 1.

IMPLEMENTASYUN NG IPO PROGRAM III. Organisasyon a) Magrekruta ng mga bagong myembro ng SPL/ PB mula sa mga nakatayong KTO-Mgsska / KTO-KBBHN at KTO-KBTN na binubuo ng mga aktibistang masa (AKMA). .

Makibaka at KM. KTO/HOM sa PKM.  Ang PG na napaloob sa mga Organisasyong Masa ay siyang tatayong kolektibo ng partido. Kinakailangan din itatag ang PG sa iba pang Organisasyong Masa. .PAGTATAG NG PARTY GROUP (PG)  Kapag marami na ang bilang ng myembro sa SPL itinatatag ang PARTY GROUP (PG) sa ilalim nito. Pipili din sila ng Kalihim at Pangalawang pangulo sa kalihim ng PG.  Ang PG ay hindi hiwalay sa sistema at istarktura sa organisasyon sa SPL  Ito ay ino-organisa sa loob ng MB.

 Ang myembro ng PG, myembro din sa pag pupulong

ng SPL (plenaryo ng lahat na myembro ng SPL). Ang pulong ng Sanga ng Partido sa Lokalidad (SPL) ay hindi nakataas sa mga Organo ng Party Group (PG).
Note: Ang Grupo ng Partido (PG) sekretong itinatatag sa lahat na oraganisasyon. Kinakailangan na hindi bumaba sa tatlo (3) ang myembro ng Partido.

ANO ANG RELASYON NG SPL SA ORGANISASYONG MASA ?
Ang SPL at PG ay hindi nakatataas na Organo sa Organisasyong Masa . Ang SPL ay Organisasyon ng Partido sa hanay ng Masa, samantalang ang Organisasyong Masa (PKM, KM at MAKIBAKA) ay Political na Organisasyon. Binubuo ng lahat na myembro sa Partido sa barrio ang SPL , samantalang binubuo naman ng tauhan ng nangulong Komite at mga OG (kung KTO) o GB kung nasa libel HOM ang organisasyong masa.

TUNGKULIN NG PARTY GROUP (PG)
1. Manguna at seguraduhing pangulohan ng Partido ang mga organisasyong masa. 2. Pag seguro na nagagampanan ang mga gawain. 3. Ipatupad ng Party Group (PG) ang mga pundamental at partikular na tungkulin ng SPL

Ito ay binubuo ng mga dating NPA na ng lielow. . CVO sa baryo. Ito ang sandata ng SPL para maprotektahan ang SOM.A. Pagtatag ng Milisyang Bayan (MB/YUMIL) Ito ay itinatatag kapag buo na ang SPL Ito ay pormal na itinatatag kapag buo na ang SMA na mangulo sa SPL. surrender.

subalit kailangan ng pahintulot ng KTSP sa Sandatahang Yunit Propaganda – Platun (SYPP). P22 . subalit may karapatan din ang komand SYP/SDG sa pagpakilos nito .  Ang SP sa Baryo ang direktang nangungulo sa MB.Sino ang nag tatatag ng MB?  Ito ay itinatatag ng SPL.  Ang Komite sa Seksyon (SECOM) ay may karapatan na mag desisyon kung kailan at kung saang lugar itatag ang Yunit Milisya.

Oryentasyun sa Gawaing Paniktik . Praymer ng BHB 2. Batayang Oryentasyon Militar (BOM) o Basic Mil Trng (BMC) 3. Batayang Lagda ng Bagong Hukbong Bayan (BLBHB) .3 Disiplina at 8 Alituntunin 4.EDUKASYON ng MB/YUMIL 1.

Struktura ng Milisyang Bayan (MB) CPP NPA SPP/SYP SPL KOMITE Chairman V-Chrmn ORG V-Chrmn EDU 2 Members KH KT/KH MB PL/CO VPL/VCO PI/PO YUMIL Abe IL VL GP Baking IL VL GP Caloy IL VL GP .

arson) B. . Mangangalaga sa katahimikan ng Baryo para protektahan ang SP at ang Ganap na Samahang Masa (GSM)/HOM.GAWAIN NG MB/YUMIL: A. ambush. Maglunsad ng small scale TOs laban sa militar (sniping. Sumama sa SDG o SYP-Platun sa pagplano at pagsasagawa ng matutunog na TOs sa eryang kinikilusan ng GF at sa mga lugar na saklaw nito C.

GAWAIN NG MB/YUMIL: D. E. Magdala ng mga ulat/sulat sa mga karatig barangay na pansamantalang himpilan ng SYP. Tumulong at sumuporta sa pamilya ng mga fulltime na Hukbo. mga bala at iba pa. Mgsilbing guide ng SYP kung pupunta ng ibang barangay F. G. . Mangalap ng mga kagamitang militar tulad ng Combat Boots / BDA uniform.

Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) 2.B. Pagtatag ng Legal na Organisasyong Masa (LOM) EDUKASYON NG LOM: 1. 12 POINTS PROGRAM of NDFP .

President Secretary Treasurer PRO Sgt at Arms .Struktura ng Legal na Organisasyong Masa CPP SPP/SYP SP KOMITE KT/KH Chairman V-Chairman ORG V-Chairman EDU/PROP 2 Members KH NDF LOM President V.

PROGRAMA NG LOM Tatayong tulay para sa mga kilusang masa at iba pang legal na organisasyon. Sa sitwasyong kinakailangan ng NPA na magpakilalang myembro ng legal. kukupkupin nila ito. Magtalaga ng mga Aktibistang Masa (AKMA) na kakatawan ng organisasyon sa Baryo o Bayan Responsibilidad ng SPL na magtalaga ng AKMA/OM para sa legal na pagkilos (Hal: Pag-organisa para sumama sa mga rally). .

TUNGKULIN NG LOM 1. Ito ay maaaring itransporma sa Barangay Chapter ng Bayan Muna o Anak Pawis ng Partido upang umatupag sa Hayag na Pakikibakang Masa sa Brgy upang mabilis na maorganisa. Tatayong Quick Reaction Team (QRT) or Brgy Human Rights Volunteers or Advocates upang rumisponde sa mga lugar na pinangyarihan ng labanan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at NPA. mamobilisa at mapakilos ang masang uring Anak Pawais laban sa naghaharing uri. 2. Tumulong sa Task Force Karapatan (TFK) sa pagsasagawa ng Fact Finding Mission at pagkuha ng mga sinumpaang salaysay sa mga taong naninirahan sa barangay na pinangyarihan ng labanan. Tatayong legal na makinarya ng SPL/PB sa antas barangay. . 3.

at Material na suporta ang binibigay ng masa sa CPP/NPA/NDF (RevTax at Extortion) Ang SPL ay binubuo ng 3 category: IM.KATAYUAN NG BARANGAY KAPAG NABUO NA ANG SPL: Ang SOM na naitayo ay may katangiang POL-MIL Influenced na ang estado ng Barangay Morale. OM at SMA Mabubuo ang Hukumang Bayan kung may lilitisin Ang armado ay namamalagi na sa sitio/baryo . Financial.

Subersibong Masang Aktibista (SANGA SA PARTIDO) Organisadong Masa (RESPO/KOMETIBA) Impluwensadong Masa .

. Naging buo ang mga sektoral na organisasyon. HOM ay ang huling antas sa pagtatayo ng Batayang Organisasyong Masa.V. skeletal pa noon sa KTO/OC level. Pagtatag ng Balangay o Hingpit na Organisasyong Masa (HOM) Ito’y organisasyong masa na sumasaklaw sa ibat-ibang sektor ng baryo na naging pundasyon sa pagtatayo ng Demokratikong Gobyernong Bayan (People’s Democratic Government).

KRB HOM KOMBAL KT KOMBAL KTO KOMITE SPL MB LO GTO BLG Kontak 1 Kontak 2 kontak 3 kontak SYP/SPP .

Assembliya – Lahat ng myembro ng organisasyon ang magtitipon para mag nomina at bumuto ng rekomendado nila na siyang magpapalakad ng HOM. Kababaehan at Kabataan at Alyado 2. Komperehensiya – Ito’y dadaluhan ng mga delegadong rekomendado ng mga myembro sa hanay ng Magsasaka. .PAANO ITATAG ANG HOM o BALANGAY? 1.

4. Assembliya na rin ang pumili ng Tagapangulo ng HOM. Maghalal ng 6 ka tao mula sa KonBal na maging KT-KonBal (EXECOM). Sila ang magpapalakad ng HOM. Pinansya. Pankalusugan at Depensa nila . 5.3. Ang mga mahalal mula 15-20 taong mga membro ng SPL ang bubuo ng Konseho ng Balangay (KonBal). Ed. Ang KT-KonBal ang pumipili ng mga Pangalawang Pangulo (Dep Sec) sa Org.

. Pagkatapos maitatag ang HOM at makahalal ang mga Konseho ng Balangay (KonBal).6. mabubuwag ang KTO at GTO at matransporma ang mga ito sa Grupong Balangay (GB)/o Grupong Purok sa bawat sitio o dibisyon nito.

ASEMBLIYA/ KOMPREHENSYA  SPL (KT/KH) Chairman V-Chrmn Org V-Chrmn Ed HOM KOMETING BALANGAY (15-20 mbr) KT-KOMBAL (6 mbr) ORG ED/PROP MEDIC FINANCE DEPENSA KULT LEGAL ORG MILISYA GRUPONG PUROK GRUPONG PUROK KAKABAEHAN KAKABAEHAN GRUPONG PUROK GRUPONG PUROK MAGSASAKA MAGSASAKA GRUPONG PUROK GRUPONG PUROK KABATAAN KABATAAN SYP SYP SYP .

. Ito’y maging transisyon sa pagtatayo ng KRB para maitatag ang Demokratikong Gobyernong Bayan (DGB) o Demokratikong Gobyerno sa Katawhan (DGK). Upang maitayo ang Pampulitikang pwersa o Organo nang Kapangyarihang Pampulitika (OKP) sa pamumuno sa CPP.Layunin ng HOM Ang Rebolusyonaryong Organisasyong Lumad (ROL) na pinangungunahan ng KT-KROL mula sa mga Ganap na Kasapi ng Partido ay mabubuo sa panahong ito.

PAGTATAG NG KOMITENG REBOLUSYONG BARYO (KRB) or BRC Ay KRB ay antas upang maitayo ang Organo ng Demokratikong Kapangyarihang Pampulitika or Organ of Political Power (ODKP/OPP) Ang KRB ay binubuo ng pinakamababa 5 na SPL at HOM na magkadikit para maitayo ang ODKP/OPG. Ang KRB ay binubuo ng mga konsolidadong baryo at ito’y ngsisilbing pugad at kublihan ng NPA o Baseng Gerilya .V.

ANU ANG ORGANO NG DEMOKRATIKONG KAPANGYARIHANG PAMPULITIKA (ODKP)?
- Ito ang organisadong lakas ng masa para pakilusin ang buong sambayanan para sa tagumpay ng rebulosyon. Sa ODKP pinapaatas ang kamulatan at pagkonsolida ng masa para sa lahat ng aspeto sa paglulunsad ng DRB. - Sentral na atas sa mga ODKP ang pagpapatupad sa mga palisiya at hakbang para sa pagsulong at tagumpay sa DRB; pagsuporta sa BHB at sa armadong pakikibaka na inilunsad nito; pagsulong sa rebolusyonaryong reporma sa lupa; at paglunsad sa mga kampanya at masang pakikibaka sa larangan ng pulitika, ekonomiya, militar, kultura, kalusugan, atbp.

REKISITOS sa pagbubuo ng BRC:
1. HOM sa ibat-ibang sektor ng mga Magsasaka,Kababaehan,Kabataan at Alyado 2. Sanga ng Partido sa Lokalidad (SPL) 3. Milisyang Bayan/YUMIL 4. Barangay Council 5. Walang Network ng Kaaway sa Baryo (BIN) 6. Legal Organizations 7. 50-70% sa Brgy ay organisado

MGA REPRESENTANTE SA KONSEHO NG KRB: 1/3 - SPL (SMA – membro ng Partido) 1/3 – Mass Base (Baseng Masa) 1/3 – Gitnang Pwersa at Brgy Council

- Ito ay bumubuo ng mga SP mula sa ibat-ibang sektor sa Lokalidad.
- Lahat na tumatayong representante sa KRB ay mga SP o mga RESPO sa kanya-kanyang sektor - Bawat SPL ay nakikisalamuha sa Grupong Balangay (GB) para maipatupad and DEMSEN.

Kalihim sa Depensa P.Komiteng Rebolusyonaryong Baryo (KRB)/BRC SPL (SMA) Brgy Council Baseng Masa /HOM BRC (KT/KH) Kalihim P. Kalihim Kalusugan LOM PG Bayan Muna Anak Pawis Gabriela Kabataan MILISYA PG YDB1 YDB2 YDB3 YDB4 HOM HOM HOM HOM Magsasaka Kababaehan Kabataan Alyado . Kalihim sa Pinansya P. Kalihim sa Org P. Kalihim sa Edu/Prop P.

Influenced Barangay .

at mgtatayo ng kooperatiba . Ipapatupad ang minimum na programa sa reporma sa lupa at itakda ang makatarungan tantos sa interes sa mga sonang gerilya at makatarungan na buhis sa agrikultura at negosyo.ANU ANG MGA TUNGKULIN SA KRB? A. . Suportahan ang pag-unlad sa hanapbuhay ng mga manggagawa. Magpapatupad sa rebolusyonaryong programa sa reporma sa lupa. Patuloy pinapalawak at pinapalalim ang rebolusyong agraryo. mangingisda at iba pang anak pawis sa paraan ng pagkontrol sa presyo sa mga produkto sa masa at pagbibigay ng trabaho. magsasaka. maralitang-magsasaka. B.

Ipatupad ang ibat-ibang mobilisasyon at kampanyang masang antipasista at anti-imperyalista. Tumulong sa BHB para magsanay at magrekluta ng kabataan para sumapi sa BHB. Organisahin ang milisya ng bayan. Magtayo at ipatupad ang mga programa sa kalusugan. Mobilisahin ang mamayanan para sa gyera. edukasyon. .ANU ANG MGA TUNGKULIN SA KRB? C. D. literasiya ug kultura.

baka at iba pang hayop. pagpamirata sa dagat. ipapatupad at palakasin ang pamumuno sa mga maralitang magsasaka.ANU ANG MGA TUNGKULIN SA KRB? E. . pagpangidnap at iba pang gawaing lumpen na nang bibiktima ng mga mahihirap F. pagbibinta/paggamit ng droga. manggagawa at mga demokratikong pwersa hanggang mawalan ng lakas at integridad ang mga konseho sa baryo at iba pang institusyon sa baryo na itinayo sa reaksyunaryong gobyerno. Tumulong sa lahat ng organisasyon at grupong tumulong sa pagtayo sa pambansang nagkakaisang prente at ihiwalay ang mga kaaway sa DRB. Sa tulong ng mga KRB. gitna at mayamang magsasaka. Tulungan ang milisya ng bayan. tulis. pigilan ang nakawan ng kalabaw.

QUESTION GUYS! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful