Qέlw na eucaristήsw apό kardiάV όlouV touV fίlouV gia tiV eucέV kai gia ta όμorfa μhnύμata p Proswpikά

, eύcoμai se όlouV saV yucikή kai swμatikή hreμίa, όpwV epίshV agάph se saV kai tiV

Filarάkia μou kalά qέlw na saV eucaristήsw pou μe quμhqήkate sήμera, na eίste kalά, eύcoμai k Telikά ta 30 ήtan dύskola ta 31 pέrasan eukolόtera :-) Pάμe gia ta 40 tώra! Filiά pollά, elpίzw tou crόnou na saV έcw kontά μou. CrήstoV Kai έna tragoudάki.. SaV eucaristώ qerμά gia tiV eilikrineίV kai egkάrdieV eucέV saV (thlefwnikέV, μέsw  ¡¢£b¤¤¥, Na μaste geroί kai dunatoί όloi μaV! Kai tou crόnou! Kalhμέra saV...... Έna μegάlo-μegάlo eucaristώ se όlouV saV kai ston kaqέna xecwristά gia tiV όμorfeV eucέV saV Na ste pάnta kalά.. PolύcronoV ki eutucisμέnoV, ό,ti epiquμeίV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful