‫פסחים סב מחלוקת ר"א ור"י בשלמים לשם פסח‬

‫בס"ד‬
‫תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סב עמוד ב‬
‫מתיב רב הונא בריה דרב יהושע‪ :‬הפסח שעברה שנתו ושחטו בזמנו לשמו‪ ,‬וכן השוחט אחרים לשם פסח בזמנו‬
‫רבי אליעזר פוסל‪:‬‬

‫בזמנו‬

‫קל וחומר‬

‫י"ד בין הערבים‬

‫קרבן‬

‫לשם פסח‬

‫לשם שלמים‬

‫פסח‬

‫כשר‬

‫פסול‬

‫פסח‬
‫שעבר שנתו‬
‫שלמים‬

‫ר' אליעזר פוסל‬

‫בעינן לשמו וליכא‬

‫כשר‬

‫ומה פסח‬
‫שמותרו בא שלמים‬
‫ושחטו לשם שלמים‬
‫פסול‬
‫שלמים‬
‫שאין מותרן בא פסח‬
‫שחטן לשם פסח‬
‫בזמן הפסח‬
‫אינו דין שפוסל‬

‫שלא בזמנו‬
‫כל זמן חוץ מי"ד בין הערבים‬

‫לשם פסח‬

‫לשם שלמים‬

‫פסול‬

‫כשר‬

‫אין פסח אלא בזמנו‬

‫מותר פסח שלמים‬

‫דכל הזבחים חוץ‬
‫מפסח וחטאת שנזבחו‬
‫שלא לשמן כשירין‬

‫כשר‬

‫כשר‬

‫ורבי יהושע מכשיר‪:‬‬

‫קרבן‬

‫בזמנו‬
‫י"ד בין הערבים‬
‫לשם שלמים‬
‫לשם פסח‬

‫קל וחומר‬
‫בזמנו‬
‫שהוא‬
‫כשר‬
‫לשמו‬

‫ומה שלא‬
‫בזמנו‬
‫שאינו‬
‫כשר‬
‫לשמו‬

‫אינו דין‬
‫שיכשרו‬
‫אחרים‬
‫לשמו‬

‫אחרים‬
‫כשרים‬
‫לשמו‬

‫פסול‬

‫פסח‬

‫כשר‬

‫פסח‬
‫שעבר שנתו‬
‫שלמים‬

‫ר' יהושע מכשיר‬

‫בעינן לשמו וליכא‬

‫דכל הזבחים חוץ‬
‫מפסח וחטאת שנזבחו‬
‫שלא לשמן כשירין‬

‫כשר‬

‫שלא בזמנו‬
‫כל זמן חוץ מי"ד בין הערבים‬
‫לשם שלמים‬
‫לשם פסח‬
‫פסול‬

‫כשר‬

‫אין פסח אלא בזמנו‬

‫מותר פסח שלמים‬

‫דכל הזבחים חוץ‬
‫מפסח וחטאת שנזבחו‬
‫שלא לשמן כשירין‬

‫כשר‬

‫כשר‬

‫טעמא ‪ -‬בזמנו‪ ,‬הא שלא בזמנו ‪ -‬כשר‪ .‬ואמאי? נימא‪ :‬הואיל ובזמנו פוסל ‪ -‬שלא בזמנו נמי פוסל!‬

‫בזמנו‬

‫בשיטת ר"א‬

‫י"ד בין הערבים‬

‫קרבן‬

‫לשם פסח‬

‫לשם שלמים‬

‫פסח‬

‫כשר‬

‫פסח‬
‫שעבר שנתו‬
‫שלמים‬

‫ר' אליעזר פוסל‬

‫שאלת הגמרא‬
‫על הואיל‬

‫שלא בזמנו‬
‫כל זמן חוץ מי"ד בין הערבים‬

‫לשם פסח‬

‫לשם שלמים‬

‫פסול‬

‫פסול‬

‫כשר‬

‫בעינן לשמו וליכא‬

‫אין פסח אלא בזמנו‬

‫מותר פסח שלמים‬

‫כשר‬

‫טעמא – בזמנו‬
‫הא שלא בזמנו ‪ -‬כשר‪.‬‬
‫ואמאי? נימא‪ :‬הואיל‬
‫ובזמנו פוסל‬
‫שלא בזמנו נמי פוסל!‬

‫כשר‬
‫דכל הזבחים חוץ‬
‫מפסח וחטאת שנזבחו‬
‫שלא לשמן כשירין‬

‫כשר‬

‫אמר רב פפא‪ :‬שאני התם‪ ,‬דאמר קרא ואמרתם זבח פסח הוא ‪ -‬הוא בהוייתו‪ ,‬לא הוא לשום אחרים‪ ,‬ולא אחרים לשמו‪.‬‬
‫בזמנו שהוא פסול לשום אחרים ‪ -‬אחרים פסולין לשמו‪ .‬שלא בזמנו‪ ,‬שהוא כשר לשום אחרים ‪ -‬אחרים כשרים לשמו‪.‬‬

‫בזמנו‬

‫בשיטת ר"א‬

‫תשובת‬
‫רב פפא‬

‫י"ד בין הערבים‬

‫קרבן‬

‫לשם פסח‬

‫לשם שלמים‬

‫פסח‬

‫כשר‬

‫פסול‬

‫פסח‬
‫שעבר שנתו‬
‫שלמים‬

‫ר' אליעזר פוסל‬

‫בעינן לשמו וליכא‬

‫כשר‬

‫בזמנו‬
‫שהוא‬
‫פסול‬
‫לשום‬
‫אחרים‬

‫שלא‬
‫בזמנו‬
‫שהוא‬
‫כשר‬
‫לשום‬
‫אחרים‬

‫אחרים‬
‫פסולין‬
‫לשמו‬

‫אחרים‬
‫כשרים‬
‫לשמו‬

‫‪1‬‬

‫שלא בזמנו‬
‫כל זמן חוץ מי"ד בין הערבים‬

‫לשם פסח‬

‫לשם שלמים‬

‫פסול‬

‫כשר‬

‫אין פסח אלא בזמנו‬

‫מותר פסח שלמים‬

‫דכל הזבחים חוץ‬
‫מפסח וחטאת שנזבחו‬
‫שלא לשמן כשירין‬

‫כשר‬

‫כשר‬

‫‪www.swdaf.com‬‬