P. 1
בעשט

בעשט

|Views: 138|Likes:
Published by hahvjnus

More info:

Published by: hahvjnus on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2009

pdf

text

original

íéèñé÷ðøôä ãâð çåëéåá è"ùòáä úåôúúùä úåãìåú äìà äð÷

øãðìøáåà ãåã 'éìãâ áøä
"äðåîàå úîà" ïåëî
à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô
ãâð çåëéåá è"ùòáä úåôúúùä :ø÷ù çéù
'íäéãâðúîå ø÷ù éçéùî' øôñä éôì íéèñé÷ðøôä
‡Â·Ó
שעבה תודלותב " תובר .יזכרמ םוקמ םיטסיקנארפה דגנ ותמחלמ תשרפ תספות 'קה ט
הז ןינעב בתכנ
1
שעבה לש ותופתתשה לע סומלופה טלוב רתויב לבא , " .םתא חוכיוב 'קה ט
םירבדל סחייתנ קרו ,היקודקדו היטרפל השרפה לכ תא ןאכ ףיקהל וניתנווכ ןיא
הרודהמ ,רגרובמה המלש ןימינב 'רל) 'םהידגנתמו רקשה יחישמ' רפסב הנורחאל ובתכנש
רפסל בשחנ יסומלופה רפסה ןיא םיתיעה תורוק יעדוי לצאש תורמל .(688 'מע ,השדח
" ותויה בקע ,ירוקמו יניצר םולב רצוא " ףוריצב ,תוססובמ יתלב תועיבקו םיפויז לש " תובינג
תויתורפס " עדוי וניאש םימתהו בחרה רוביצה תלעותל ,םוקמ לכמ ,ךשמהב חיכונש יפכ ,
.רפסה לש ותונימא תמר תא ףושחל הבוח ,ןליא אלקל תלכת ןיב ןיחבהל
‰¯ˆ˜· ˜‡¯Ù ˙˘¯Ù
התוללכב השרפה לע הרצק החיתפ םידקא ויתולובחתו רומאה רפסב ןודנש ינפל
2
.
מי קנארפ בקעי " פת תנשב דלונ ש " רבע 12 ןב ותויהב ,'ילודופ-הקבולורוק הרייעב ו
ןאכ ,יקינולאסל םשמו לופוניטנטסנוקל אצי םשמ .(ייבאלאוו זא) שראקובל ותחפשמ םע
ה תכ ינב םע קנארפ שגפנ " המנוד " השענו ,םלסיאה תא ולביקש םיאתבש לש תכ רמולכ ,
.קנארפ תא ךימסה ותומ ינפלש ,'יכרב םגיהנמ לש ודיסח
טקת תנשב " ,םירתסנ םיאתבש וביבס וטקלתה אב וילא םוקמ לכבו ,ןילופל רזח ו
יתבש ןב ביל לצא חראתה םש 'ילודופב רשא ןורקצנאלל עיגה ףוסב .םחור תא דדוע אוהו
הכרענש רחאל ,המיז יפשנ ולחה ןורקצנאלב םג רחא םוקמ לכב וכרדכ ,םיאתבשה ישארמ
טקת ןויס 'כ םויב בובל לילגבש תוליהקה ינבר ופסאנ תודע תייבג " .םרח םהילע וזירכהו ז
חא " ןכאו ,יקרוט ןיתנ ותויה בקע קנארפ תא ררחשל ועבת םיקרוטה ךא ,םלוכ ורצענ כ
.הז רמאמ תביתכב ותרזע לע רענייר לואש ברהל תדחוימ הדות
.וצ 'מע חי ןוילג טשעבה לכיה םג האר .1
" רפס יפ לע .2 שעבה " ולכיה ינבו ט " רפסו ,(יודנל לאלצב ברהל) " שעבה " ותרותו שיאה ט ריאמ 'רל) "
.(םיובלדיא
øãðìøáåà ãåã 'éìãâ áøä è"ùòáä ìëéä ' çë åð÷
,תודהיה תא חגנל רישכמ קנארפב הארש ,יקסבובמד ףושיבל עיגה ןינעה ,ררחוש אוה
תוא חקלו דעומ עבק זא ,ועיגה אל םידוהיה ךא חוכיול ןמז עבק ףושיבה ,ותוסח תחת ם
יקת זומת 'ב םויב ןורחא " .ז
וישנאו קנארפ דגנ םהישעמ תא קידצהל ,ץינימאקב וינפל בציייתהל וצלאנ םעפה
טפשמה תואצות .םתנומא ירקיע לע םיטסיקנארפה םע יבמופ חוכיו ךורעלו ןורקצנאלל
,ןידה קספ םוסרפ רחא םוי 19 .'וכו דומלתה תפירש לע רזג ןידה קספ ,שארמ תויופצ ויה
הכרעמה שארב דמעש ףושיבה ,אלפ רבד הרק דומלתה ירפס תפירש לש עצבמה עצמאב
חומשלו תותשל בשישכ ,וירמוכו וירש לכל לודג התשמ תושעל ןנוכתה ,םירפסה תפירשל
,םהלש םימ ואיבהו ורהמ םיחלגהו ץראב ושאר שקנו ץראל ואסכמ ךלשוה זא ,םהמע
םידמוע ודי לע ופרשנש םירפסהש ןעטו דמע אוה םלוא ץראה ןמ ומיקהל וצרו וילע וקרזו
.םירוסיה ול םישועו ,םייח ומכ
השעי אל וזירכהב ,םד בוז דע לתוכב ושאר טבחו הכה ץראה ןמ והומיקהש רחאל
עגתשמכ והובשח םירמוכה .רמו ער ופוס םהמע ערהל ליחתמה לכש ,םידוהיל ער םדא
לכב ,ץנימאק תובוחרב הצוחה סניו תורסומל קתינו תלדה רביש אוה ךא ,ורדחב והורגסיו
ףרשש םוקמב רבד ףוס .לודג םשה שודק השעו ,םישודקה םירפסה תפירש השענש םוקמה
.שממ םוקמ ותואב הפירשה השעמל ישילשה םויב גרהנו ,דודש לפנ םש םירפסה
עבצא ואר םלוכ םיוגה ברקב לידבהלו םידוהיה ברקב ןיב םעב לודג םשור השע ותומ
ונעטש רחאלו םדרמב ודמע םיטיסיקנארפה ,םייתסה אל חוכיוה םצע לבא ,ותומב םיקלא
בצייתהל םידוהיה תא תונוטלשה ובייח ףושיבה תא גורהל ידכ ףושיכ ושע םידוהיהש
,רוביצה לע תוינעת ורזג תוליהקה ינבר ,תמאה ימ םע עדיל םיטסיקנארפה םע יולג חוכיול
בקעי םגיהנמ לש וניד רזג תא םיטפושה ואיצוה םיטסיקנרפה תא םינברה וחצינש רחאל
.וייח ימי לכ הצוח תאצל לכוי אלש המוח ףקומ רדח ךותב רגסנ תויהל קנארפ
ע " .ונניינעל עגונה הרצקב רופיסה רואית כ
˘Ú·‰ Ï˘ ˜ÏÁ ˙„‡ ÁÂÎȉ " ÁÂÎÈ· Ë
שעבה תופתתשה תלאשל אובנ התעו " לש וירבד ךותמ טוטיצב ליחתנו ,חוכיוב 'קה ט
נה ורפסב רגרובמה " ל
3
.
.בובל ריעב ךרענש םיטסיקנארפה םע חוכיוה רואית אבוה 'קנארפ בקעי' לע קרפב...
" יכ ,הזה רואיתה ילושב יתרעה הז רפס לש הנושארה הרודהמב םירופיס םימייק
שעבה תופתתשה לע םיידיסח " ,םימי םתואמ תורוקמב רכז הל ןיא ךא ,חוכיוב ט
ירוטסיה שוח ילעב םידיסח ידי לע וכרפוה םקלחו " ןולעב ןיחתורב הנודינ וז יתרעה .
לש תונומת םירשעמ תוחפ אל וב סינכהל רבחמה רחב עודמ רורב אלש ,תיללכ הרעה ןייצל שי ללכב .3
.רקש יחישמל רשקה המו ,לצרה .רד תונויצה הזוה
íéèñé÷ðøôä ãâð çåëéåá è"ùòáä úåôúúùä úåãìåú äìà æð÷
'הפורתל םילע' תסנכה יתב
4
" : לסכ םכרד הז םתורודל םיליכסמו םהינימל םירקוח
מב ...וז הדבוע לולשלו ףלסל ומל ...'םהידגנתמו רקשה יחישמ' לעב תושע 'לידגה' דחוי
סרל 'ןקרופהו תודפ'ה רפסבש ירה " בעיה וניבר סיפדהש ג " בעיה שידקה ...ץ " רמאמ ץ
נה חוכיוהל ורחבנש םינברה לש םמש םש טרפמו ...דחוימ " :ונושלב - םה ולאו ,ל
.'םש לעב שוביזעמ לארשי יברו ,טרופאפאר םייח יבר בובלד הנידמ ברה'
" המ םושמ ה ךותמ םיעטק המכ רבחמה טימשה " " ןולע נה " " םתומלשב םירבדה הנהו ,ל
:םש ועיפוהש יפכ
שעבה וניבר ןרמ םג עודיכ ףתתתשה חוכיו ותואבו... " ילודגמ דחא םע דחי 'קה ט
גה ,ויברוקמ " בא רעב בוד קחצי ר " גה 'קה ויחא םע םואיתב לעפש - ץיוואלזאי ד " ר
בא תוילגרמ ריאמ " " לעב הארטסוא ד םיביתנ ריאמ " השרפב ךיראהל םוקמה ןאכ אל ,
םתורודל םיליכסמו םהינימל םירקוחש דחאמ ,הז טרפ ןייצל וניתבוחמ םלוא ,תוללכב וז
תושע 'לידגה' דחוימב ,םיעודי םימעטמ ,וז אדבוע לולשלו ףלסל ומל לסכ םכרד הז
ב) 'םהידגנתמו רקשה יחישמ' לעב " משת ב " ש וטילחה סומלוק ףניהב רשא (ט " םימייק
שעבה תופתתשה לע םיידיסח םירופיס " םתואמ תורוקמב רכז הל ןיא ךא ,חוכיוב ט
ע וכרפוה םקלחו ,םימיה " ...לשמל ,ירוטסיה שוח ילעב םידיסח י רחאלש המ דבלמו - "
כ םראתמו ןהל ןייצמ ומצעב אוהש תורוקמ ןתואב ןויעה " ירוטסיה שוח ילעב םידיסח "
רפסבש ירה !התוא םיצמאמו םיתמאמ ,הברדא אלא ,וז אסריג םיכירפמש וניאר אל
" ןקרופהו תודפה סרל " " בעיה וניבר סיפדהש ג " כקת תנש הנוטלאב ץ " םינש רשע) ט
נה חוכיוה רחאל " בעיה שידקה ופוסבו ,(!ל " " םשב דחוימ רמאמ ץ עילדאפב ארונ השעמ "
מי קנארפ בקעי תכ תשרפ תודוא רפסמ וב - " דעמ עמשש יפכ) היתוטרפ לכ לע ש
" :םש םייסמו ,דארגאראשמ םהרבא 'ר ,חכונ תויהב םג המ ,תמא ירבד םירכינו
...םילודג םדא ינבו םינמאנ םידע האמ ידי לע םימייוקמ " לש םהיתומש םש טרפמו ,(
נה חוכיוהל ורחבנש םינברה " " .ונושלב - םה ולאו ,ל םייח יבר בובלד הנידמ ברה
רעב 'רו ,(יזנכשא עטנ ןתנ 'ר=) בר רליזארו ,םש לעב שוביזעמ לארשי 'רו ,טרופאפר
ץטיוולזאימ ברה " ... " ע . " מ םירבדה טוטיצ כ " הפורתל םילע " .
" ÏÂÎȷΠ̉·˘ ˙Â¯Â˜Ó ÔÈÈˆÓ ¯‚¯Â·Ó‰ ,Ôη ͯÙÂÓ ˘Ú·‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ Ï˘ ¯ÂÙÈÒ‰ " " Ë
Ó Ô„˘Á‰Â ı¯Á‰ ¯ÙÂÒ‰ ͇ ,ÁÂÎÈ· " ‰Ù¯˙Ï ÌÈÏÚ ‰‡¯Â ,Ì˘ ˜„· " ̉˘ Â˙Ó‰„˙Ï
" ‡˜Â„ ÌÈ˙Ó‡Ó ÌÈˆÓ‡Ó ‰ Ï˘ ÂÊ ‰ÙÈ˘Á ,‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ " " ‰Ù¯˙Ï ÌÈÏÚ ËÈÓ˘‰ "
ȉÊÚ· Ëˈ ÔÏ‰Ï .Ô·ÂÓÎ ¯‚¯Â·Ó‰ " .Ì˘ ÌÈÚÈÙÂÓ Ì‰˘ ÈÙÎ ˙¯˜Ӊ ˙‡ ˙
נה 'הפורתל םילע'ב אבומה טרפ דועל בל םישנ " דע היה רפסמה שיאהש אוהו ,ל
" רמול ןתינ הז לעו ,ורמאמב ירמגל ונממ םלעתמ רגרובמהש טרפ ,חוכיוב חכונש תורשי
ןאכ שי תויתמגמ ,ןאכ ןיא " .
" ינרותה ןולעל הנווכה .4 הפורתל םילע .ןפרעווטנאב אזלעב ידיסח ידי לע ותבשב תבש ידימ עיפומה "
øãðìøáåà ãåã 'éìãâ áøä è"ùòáä ìëéä ' çë çð÷
˘Ú·‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ ȇ˘ ˙Â„Ú " ÁÂÎÈ· Ë
שעבה תופתתשה לע ןמזה תב תודעה דגנ רבחמה תונעטל הנפנ התעמ " .חוכיווב ט
:וירבד ולאו
שעבהש םיעבוקה ,ץרג תובקעב ואבש תודיסחה ירפוסו םירקוחה... " ,חוכיוב ףתתשה ט
'ןקרפהו תודפה'ב רומאה לע םלוכ םיכמתסמ
5
םירוביח השמח לש ץבוקב רבודמ .
כקת תנשב הנוטלאב ןידמע לארשי בקעי יבר סיפדהש םירצק " םהבש ןושארהש ,ט
ארונ [השעמ] (ישעמ)' אוה םהבש ןורחאהו ,ןואג הידעס בר לש 'ןקרפהו תודפה' אוה
.'עילדאפב
ר " ליעל אבומכ ,היתורורגו תואתבשב לודג םחול היה ,'יבצ םכח'ה ויבאכ ,ןידמע י
,םיכמסמ רפוסניא ללכ םכותב ,אשונב םידחא םירפס םסריפו ,הז רפס יקרפמ המכב
ר רסמ ,וירפסמ דחאב .םיניינעה דועיתל םירושקה תורגאו םיבתכמו " לע יכ ןידמע י
םסריפ אל ךא ,תובר תויודעו םיבר םיבתכמ לביק הילודופב שחרתהש הז ארונ השעמ
" ,םלוכ תא וכרטצי ,םנושלכו םבתככ שיב קסעב םשמ םיאבה תורגאה לכ קיתעהל יכ
רוזחלו ,בטיה קדה יתישעש הריקחה ףוריצב ...דאמ ונילע רבדה דבכיו ,תוריינ המכל
הרוצ ישנא ,דימת ונילע םירבוע םיבר ןכו ...ןילופבש וניבוהא תא בתכב לואשלו
.רבדו רבד לכ לע ,תוקידבו תוריקח עבשב םתוא יתשרדו יתרקחו ,אכמס ינב םידמולו
כקת תנשב רומאכ ספדוהש ,'ןקרפהו תודפה' רפסב " ריתכה ,בובל חוכיו רחא רושע ,ט
ר " .'עילדאפב ארונ ישעמ' :תרתוכב הילודופב ויללעמו קנארפ בקעי תורוק תא ןידמע י
" :רתיה ןיב בתכ םש םוצעהו לודגה סנה ,לודג 'שומש רפס'ב יתמסרפ רבכ תויה םע
נה לודגה רפסה תויהל ןכא ...עילאדאפ זוחמב םינש הזיא ינפל וננמזב עריאש " ןיא ל
השעמה רופיס - סכרל אלד רטוזד ידייא - הנה םסרפל בוט יכ וניאר ,ול הכוז םדא לכ
דע ןטקמ ,םעה לכ וב וכזיש ידכ ...דחא םדא בורקמ התע ונינזאב ורפסש יפכ .ורדסכ
לודגה 'ה השעמ לכ תא ועדי ,לודג " .
'אניידד ארפס' ןיעכ שמיש ןידמע בקעי יבר . . . המ שדוקה ןושלב רפס ילע בתוכה ,
יר ריהבה תאז .שידייב וינזואב םיעימשמש " :דארגאראשמ םהרבא 'ר תודע םוכיסב ע
" נה חרואה ,שיאה תדגה איה ןאכ דע " םירבדה ויפב ארק רשא ,ומות יפל חיסמה ל
לובסי רשאכ - הלמב הלמ שדוקה ןושלב רפסה לע בתוכ ינאו ,ינזאב זנכשא ןושלב
דיגה אל שיאה הז ...עורגל אלו ףיסוהל ילב - יקוחב שדוקה ןושלל זעל ןושל קתעה
.יוניש םוש ילב הככ ויתמגרתו ,דבלב ויניע וארש המ קר
ר םשרתה יכ ףא . . . " ,רפס לע םתולעהל ידכ םייד םינימא חרואה ירבדש ןידמע י
ש ינפמ ןכ השעש ןייצו " תמא ירבד םירכינ " לכב חוטב היהש ךכמ קיסהל ןיא ןיידע ,
תפירש תריזג ,םיטסיקנארפה יללעמ םוסריפ ול היה בושח ,וינזואב עמשומה טרפו טרפ
שעבה תופתתשה לע תויאר דוע שי ץרגלש ,בתכ (216 'מע) 'תודיסחו םידיסח לע' רפסב ,בגא .5 " חוכיוב ט
ב םמצע ץרג ירפס תא) " .(...יל ןיא ה
íéèñé÷ðøôä ãâð çåëéåá è"ùòáä úåôúúùä úåãìåú äìà èð÷
" םירבדה םהש ,ףושיבה תומ םע הלטיבו םירפסה םידע המכ יפ לע םימייוקמ םתויה
םילודג םדא ינבו םינמאנ " ,םינימא תורוקממ רשאתנ השעמה לש ורקיעש ,ונייה ,
ר חרט ,וזה הידגרטהמ דומלל שיש חקלה תובישח תמחמו " הסריג םסרפל ןידמע י
וא ולש 'שומיש רפס'ב םהילע ארק אלש ימ רובע רקיעב ,םיעוריאה לש תפסונ
ש ,חרואה לש ותסריג תא סיפדה הנעמלש תרהצומה הביסה וז .םירחא תורוקמב " עדווי
נה הרוראה תכה לצאו ,םלועב יוצמ ףושיכה ןיידעש וכותמ " ...דוחייב ל
הרואכל ,תוקזח תוהימת רגרובמה הלעמ ורמאמ ךשמהב
6
םהרבא 'ר לש ותודע לע ,
ול ףלחתהש וא ירה ויתונעט יפל .ןתוא ץרתל ידכ תויורשפא המכ הלעמו ,דארגאראשמ
ב שוביזעמ לארשי 'ר (דארגאראשמ םהרבא 'רל) " לארשי 'רב ,תורוקמב עיפומ וניאש ,ש
ןלדתשה רסיא Ê·È'ÊÓÓ רחא חוכיו םע בובל חוכיו יטרפ ןיב ףילחהש וא ,םהב רכזנה
הרה ףתתשה םשש ,ץינימאקב םייקתהש " הומב באז 'ר ג " ז םהרבא ר " בא ל " קד ד " ק Ê·È'ÊÓ
'וכו 'וכו
7
.
:םהב ןנובתהל בושחש תודוקנ המכ שי ךא
היה דארגאראשמ םהרבא 'ר .א ‰È‡¯ „Ú שרופמב בתוכ ןידמע בקעי יברש יפכ ,חוכיול
ר ירבד תא וטטצבש ,רגרובמה חסונ תואמרל םיעיגמ ונא ןאכו .ליעל וטטוצש וירבדב " י
זו ,דאמ תויתועמשמ ךא תודדוב םילימ המכ טימשה ןידמע " ר ל " " :ןידמע י ורפסש יפכ...
חא םדא בורקמ התע ונינזאב ד ‡ÏÙ‰ گ‡Ӊ Ï˘ ÌÂ˜Ó Â˙‡· ˜¯Ù Â˙‡· Ì˘ ‰È‰˘
...לודגה 'ה השעמ לכ תא ועדי ,לודג דע ןטקמ ,םעה לכ וב וכזיש ידכ תושגדומה םילימה) "
ע וטמשוה " .(...ידכב אלו ,תודוקנ שלש םמוקמב סינכהש ןודזב רבחמה י
וא תוריתסב ןיחבה אל יכו ,היטרפ לכ לע וז השרפב דאמ יקב היה ןידמע בקעי 'ר .ב
ר לש ורופיסב שיש תוהימתב " ?דארגאראשמ א
רב רבודמש רוכזל ךירצ " בתכ ךיאו ,ורודב ףירחה רקבמהו תמאה שיא היהש ןידמע י
" ותודע לע תמא ירבד םירכינ " .המואמ םהילע ריעה אל םגו ,
" לש תובר תויודעו םיבר םיבתכמ ןידמע בקעי יבר לביק ליעל טטוצש יפכ .ג ישנא
אכמס ינב םידמולו הרוצ " םתוא רקחש " תוקידבו תוריקח עבשב ¯·„Â ¯·„ ÏÎ ÏÚ " םלוכמו ,
םהרבא 'ר לש ,הרואכל םיהומתהו םילבלובמה וירבד תא אלא איבהל ןוכנל אצמ אל
.דארגאראשמ
םיצרחנה וירבד תא לטבל ידכ םהב ןיא ךא ,המכ ולעהש יפכ תוהימת ןאכ שיש תמא
ר לש רתויב " .דארגאראשמ םהרבא 'ר לש ותודע לע ןידמע י
'פורפ ,קפסב תלטומ ולא ןוגכ םינינעב ותונימאש ,הז םוחתב םירקוחה דחא לש עודי רפסמ קיתעהש .6
.ןבלב ריאמ
" רפסב רבכ םיעיפומו ,ולש םניא ולא תונויער םג .7 שעבה " ולכיה ינבו ט " סשת 'ודהמ , " .צר 'מע ,ז
øãðìøáåà ãåã 'éìãâ áøä è"ùòáä ìëéä ' çë ñ÷
התיה ןכ הארנכש ,םימסרופמ םירקוח המכ ובתכש יפכ איה רתויב תינויגהה תורשפאה
שעבה לש תמייוסמ תופתתשה " תרחא וא וז הרוצב חוכיווב ט
8
הב בר ןכא וז השרפו .
םירקוחה ובתכש יפכ .תלפרועמ הראשנ איהו ,יולגה לע רתסנה ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ .
בעיה בתכש המ םג ןאכ איבהל יוארה ןמו " ר לש ותודע לע ץ " ושב דארגאראשמ א " ת
ח) ץבעי תליאש " :(זמק ןמיס ב
ע ידימ לבקת ,אמינ אלמכ ךכ ליבשב המוקממ הבהאה הזז אלש ךתוארהלו... " כומ י " ז
ה .תוכיאה ברו תומכה ןטק ןורוד " סופדל יתאבהש .םינשי םירפס השלשמ רובח ה
.הוקתה יריסאו תולגה יפעי תופר םידי קזחל ,םיברל ךרוצ וב שיש .בורקמ התע
סכריל אלד יכיה יכ .עילדאפ לש אלפנ סנ השעמ רופס םלצא יתגצה אדח אתווצבו
ת ידי לע םסרפתנ רבכ םא ףא " .תוכיראב ילש שומש רפס רוביחב .םינש המכ הז ל
מ .םש רכזנש הממ הצחמה קרו .רצק חסונ אלא וניא הזו " מ ‡Â‰˘ ¯ÂÙÒ‰ ‰Ê ÁÎ ‰ÙÈ
Ú " ÚȈ‰ Ì‚ ,Ò‰ گȇ˘ ÌÂ˜Ó Â˙‡· ˜¯Ù Â˙‡· ‰Èȇ¯ „Ú ‡Â‰˘ Ì„‡Ó ,‰ÚÈÓ˘‰ Ù
‡Ï ÔÎ ÏÚ ÈÎ ,˙Ó‡ ȯ·„ ÔȯÎÈ ,Ô˙ÂÓÏ˘·Â Ô˙ÈȉΠÌȯ·„ ¯„ÒÎ Â˙ÏÁ˙Ó ÔÈÚ‰
¯¯Âˆ‰ ÛÂ˘È·‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ú¯‡˘ ‰ÓÓ ,¯Â¯È·· Ú„È ÂÈÈÚ· ‰‡¯˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ „È‚‰
.„Ȃ‰ ‡ÏÂ Ú„È ‡Ï העידיו עמוש יפמ העימש המוד וניאו איהה תעב םשמ עסנ ילוא
שומש רפסל הכוז םדא לכ ןיאש םגו .ומצע האורה תדגהו היארל תרגאו בתכה ךותמ
ידכ .אסינ ימוסרפל תאז יתישע .ךרעה רקי לודגה םימדב הצריש םדא לכ וב הכזיש
הדולח הלעמ הניאש הנשי הבח תואלו .הנמל ךל אהיו .םילק " כע . " .ל
טרפו טרפ לכב ,ןידמע בקעי יבר לש ,רתויב הרורבה הרוצב ,ןומיא תעבה ונל ירה
ר לש ותודעב " .דארגאראשמ א
˘Ú·‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ˙„ډ ‰¯ÂÒÓ‰ ˙‡ ÂϷȘ ‡Ï ÌÈ„ÈÒÁ‰ ̇‰ " ?Ë
ףאו ,לצנתהל ןכומ אל אוה םהילעש ,הנושארה הרודהמב רבחמה ירבדל רוזחנ התע
.תואיצמה תא םימאות םה המכ דע הארנו ,ודגנ תופקתהה לע םמוקתמ
" ÌÈÈ„ÈÒÁ ÌȯÂÙÈÒ ÌÈÓÈȘ - " וזיאל ןיינעמ ;דיסח היה ןידמע בקעי יבר ותעדל הארנכ
...בלסרב ילואו ,ארוגידס וא זנאצ ,ךייתשה אוה תידיסח רצח
ועבקש ,ץרג םשארבו םיליכשמהמ םירקוח המכ םשב איבמ ומצע אוה אלה ,דועו
שעבהש " .בובלב חוכיוב ףתתשה ןכא ט
" ÌÈÓÈ Ì˙Â‡Ó ˙¯˜ӷ ¯ÎÊ ‰Ï Ôȇ ͇ " ר ירבד לכ ותעדל - " םולכל הזב ןידמע י
?תורודה ילודגמ דחאל וזכ הרוצב סחייתהל רשפא ךיאה ,ובשחיי
ד ברה םשב איבמ ,216 'מע 'םידיסחו תודיסח לע' רפסב .8 " תלבוקמה תיתחפשמתרוסמ םייהטרוו ןרהא ר
שעבה ידכנ לצא " שעבה יכ ,ט " םלואל סנכיהל הצר אל יכ ,וב ףתתשה אל ומצעבו חוכיוול תונעטה ןיכה קר ט
.היסנכב היהש טפשמה תיב
íéèñé÷ðøôä ãâð çåëéåá è"ùòáä úåôúúùä úåãìåú äìà àñ÷
" ¯ ψ‡ Ï˘ÓÏ ‰‡¯ ,ȯÂËÒȉ ˘ÂÁ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÒÁ È„È ÏÚ ÂίÙ‰ ̘ÏÁ " ,Ò˜¯Ó ‡
˘˙ ,Áˆ ˙‡ˆÂ‰ ,˙„ÈÒÁ‰ " ȯ ;‡-ËÓ 'ÓÚ ,Ó " Á ,‰Ú„ ¯Â„ ,¯Ú‰ÏÚÓ‡˜ ‡ " ‡Èȯ‚ÏÈ· ,‡
ˆ¯˙ " Á ,Ì˘ ;Â-‰ 'ÓÚ ,‚ " ˆ¯˙ ·Â˜¯ËÚÈÙ · " ‰Î-‚Î 'ÓÚ ,‰ - "
.ןלהלדכ ,ןוכנה אוה ךפיההו ,סג רקש םה ולא םירבד ,ליעל רכזוהש יפכ
ר ירבד טוטיצ הנהו " " רפסב סוקרמ א תודיסחה " :
,קנרפ ןיבו טרופפר ןהכה םייח יבר ברה ןיב חוכו תכירע לע הרזג הלשממהו... ·¯‰
˘Ú·‰ ˙‡ ÁÂΠÂ˙‡· Û˙˘ " ,Ë ליכשהש םושמו תינלופה הפשה תא ותעידי ללגב
...יאדמשא ותוא לש ףושכה יללעמ תא תולגל
יר בתוכ ךכו " ב רעהלעמאק א " העד רוד " :
ה תודוא " חוכו " תודוא םיטסיקנרפה דגנ םינואגה םינברהל םהל 'יהש " דומלתה תפירש "
ב יתאבה רבכ " העד רוד ח " " נ 'ע) א " נ ד " םייח 'ר ןואגה ויה םיחכותמהש (םש האר ה
דבאה טרופופאר ןהכ " ז תוילגרמ רעב בוד 'ר ,בובל ק " דבאה ל " ,ץיוואלזאי ק ‰¯‰Â " ˜
¯‰ÂÓ " ˘Ú· È " ˆÊ Ë " ,Ê·ÈÊÚÓÓ Ï קמבש הזב םיקפקפמ םנשי יכ יתיאר תעכו םירחא םירו
ףסוי 'ר ,ץיבולזאימ בוד 'ר ,זוביזעממ ביל 'ר בונטסמ לידנמ 'ר םינברה דצמ םיאבומ
" ינש ויהש םירחא םירוקמב רמאנ אלה לבא ,ץינימאקמ םיחוכו דחאו בובלב רחא "
,יקסלודופ ץינמאקב Ì‰È˘ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ Ôη .ןבומכ
˘Ú·‰ ÈÙÏ ˜¯Ù ˙Âگ‡ÓÏ ˙ÈÁ¯‰ ‰·ÈÒ‰ " ·ÚÈ‰Â Ë " ı
" רפסב ,ןינע ותואב ןינעל ןינעמ שעבה יחבש " ט שעבה תוצמאתה לע רפוסמ " " 'קה ט
הזב בתוכ םירבדה ןיבו ,הריזגה לוטיבל ותליפתב " :ל
שעבה האר רופכה םוי ברע תחא םעפש ...יתעמש דוע " לארשי לע לודג גורטק ט
תעלו ,רופיכה םוי ברע םוי לכ דאמ בצעתמ היהו ,הפ לעבש הרות םהמ קלתסתש
רתוי ךרבל יתלוכי אל רמאו ,םייתש וא דחא ךרב ,גהנמכ םכרבל ריעה לכ ואבשכ ברע
לפנו ,םישובכ ירבד םהינפל רמאו תסנכה תיבל ךלהו ,םתוא ךריב אלו ,רעצ תמחמ
ןיב םייקתהל לכונ ךיא ונידימ הרותה חקיל םיצור יכ יוו :רמאו קעצו שודקה ןוראל
,רופיכ םוי לע ולצא ואבש םיחרואה םינברה לע דאמ זגרו ,םוי יצח וליפא תומואה
ודמע יכ רמאו ,םירקש תומדקהב םדמלב םבלמ רקש םידובש ,אוה םליבשב יכ רמאו
.םיארומאהו םיאנתה לכ טפשמל
שעבה יחבש) רפסה תא ףקותו הלא םירבד לע געול רגרובמה " :בתוכו ,ללכב (ט
ר " םיקהל הז םויב ונילע ודסח רבג יכ ךרבתי 'הל האדוה םוי עובקל עיצה ןידמע י
יאדו םתוכזש ,הרות ילמעל דוחיב ,םינויבאל תונתמו תונמ חולשלו ,הרותה דומע
ר ירבדל דוגינב .תאזה תעל ונל הדמע " ,הרותה ידמול תוכזב האב העושיה יכ ןידמע י
שעבה םשב אבומ " שעבהו ,הריזגל אקוד ומרג הרותה ידמול יכ ט " איבהש אוה ודבל ט
øãðìøáåà ãåã 'éìãâ áøä è"ùòáä ìëéä ' çë áñ÷
שעבה יחבש רפסב ,העושיה תא " ליעל םיטטוצמה םירבדה תא איבמ אוה ןאכ) ...ט
שעב יחבש רפסמ " ר תקולחמ ןאכ שי חרכהב אל ,(ט " שעבה םע ןידמע י " רפס יכ ,ט
שעבה יחבש " בתכ רבכ הז ןיממ םירפס לע ,ויד ןמיהמ רוקמכ ספתנ אל םיבר יניעב ט
ומדאה " כשת ןילקורב ,השמ לאויו ,ראמטאסמ ר " םיבשחתמ הנובת ירסח :העק 'מע ,א
םייונישב הפ לא הפמ םינתשמו ,םיבזכו םירקש םלוככ םבורש תוישעמ ירופיס םע
רפס איהש םירבוס רפסב ךכ רחא ובתכנ םירקשה ולא םאו ,הצקה לא הצקה ןמ
שעבה יחבש רפסה לש ותונימאב םיקפקפמה םינוש תורוקמ איבהל ףיסומו) הרות " .(ט
" וכרדכ ,םלעתהש וא) ונממ םלענ ךא שדוקב " ,תופירח רתיב וליפאו וללה םירבדכש (
זו ,שומישה רפס ףוסב ומצע ןידמע בקעי 'ר בתוכ " :ל
'וכו לארשיב תטשופ תוסרוקיפאהו םלועב תרבוג תונימה ȯÂÎÈ˘ ¯Â„‰ È·¯ ˙‡‚ ÈÙÓ
˜¯ ,‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ‰¯Â˙· ÌȘÒÂÚ‰ ,ÔÓʉ ,ı¯‡‰ ÈÓÚ ÈÙ· ¯„‚˙‰Ï תופירחב םתונוהל
,םייח םיקלא ירבד ךופיהו לבה לש ·ÊΠ˘ÁÎ ˙‡ˆÓ‰·Â Ìȯ˜˘· ÌÁÂÎ ˙‡¯‰Ï
,'ÂΠÌȯ˙Ò הומלה ,הוליזה המה םיכרד וריכה אל ,הועדי אל הרותה ישפות ןכ לע
,םתמכח קשוחו םצפח לכ הזב ,הצורמהו קשועהו ,םעצב לע םא יכ םניע ןיא יכ ,הועצפ
.הצרפה רודגל ולכוי אלש ןכש לכ ,'ה תא ועדי אל
.הרואכל ,םהיניב יתפקשהה קחרמה תורמל ,דחא ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ ינש ונל ירה
" לש הז ןינעו המשל הרות .עודיכ ,תודיסחה תרות לש תודוסיה דחא אוה "
,אוהה רודה ינבר לש עורגה בצמה תא ובאכ הלא םלוע ילודג קר אל רבד לש ותימאל
" ורפסב םיובלדיא ריאמ ברה שעבה " ותרותו שיא ט " לעבמ איבמ (26 'מע) " רשיה בק "
סת תנשב ספדנ רפסה ,אנליו תליהקב ןשרד) " םירבדה חורב ןכ םג (ט קרפב) בתכש (ה
נה " גה ןכו ,ל " שעבה לש םנמז ןב תוילגרמ בייל הדוהי ר " םג ,ןילופב עדונ בר ,דיגמהו ט
" ורפסב ראתמ אוה תודמ תיב אלש םינברהו םיגיהנמה תא םירוחש םיעבצב (40 'מע) "
.והדיד אלטציאל םייואר ויה
לע ךכ לכ תודיסחה ילודג ושיערה המל ןיבהל ונל םירזוע ולא לארשי ילודג ירבד
מכאו ,המשל דומילה " ל
9
.
¯ÙÒ‰ ¯Â·ÈÁ· Âί„ ÂÎÏÂÓ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÏÚ
.תרוקיבל וסחיו רבחמה לש וכרד לע תואמגוד דוע איבנ ףוסבל
:געלו סרא אלמה ורפסב וירבד הנה
'םימומ' שפיח ,הבחרהב םטטיצ ,הלא םירבדמ בהלתה הזה ןולעה יארוקמ דחא...
:תומהלתה לש תונושל המכ דוע ולשמ ףיסוהו ,'םהידגנתמו רקשה יחישמ' רפסב םיפסונ
יבא המלש ברה לש ורמאמב הזב ןייצו ךיראהש המ האר .9 " שעבה לכיה'ב ש " כ ןוילג 'ט " הארו .הק 'מע ז
ודהמב הז ןוילגב םג " " רפסה לש ק הדובעה דוסי ומדאל " " צז םינולסמ ר " .ל
íéèñé÷ðøôä ãâð çåëéåá è"ùòáä úåôúúùä úåãìåú äìà âñ÷
" נה רפסה " רפסב רקש חיסמה ...לארשי ילודגמ דחאב עוגפל ותסק ךרד ...ךרפומ ל
נה " ...ל " תיעמשמ דח זירכהש דע ותעד החנ אלו " תורוק ...םהידגנתמו רקשה יחישמ
...!םיפוליס הברה םע תורודה פר) " " בא יולה לואש יברל ,לואש ןינב ,סרעיימ א " ,גאה ד
סשת םילשורי " .('ו 'עה חמ 'מע ,ה
" תא םיפסונה םימומה לכב תעתעתמה וכרד לע ןייצל שיו) טרפל רגרובמה חרט אל "
,ודגנ םיקלוחה יפב אווש תולילע ולאכ ודגנ תופקתהה לע םעוז אוה דחמש ,ויסומלופ
וה אסיג ךדיאמ ךא םיארוקה ולכויש תנמ לע ,ודגנ תומשאהה תא איבהלמ קמחתמ א
" רפסב םש םיעיפומ םהש יפכ םירבדה הנהו .(ואל וא ןה תונוכנ םאב ררבל לואש ןינב " :
נה רפסה תמאבו " אלב ךרפומ (םהידגנתמו רקשה יחישמ) ל " ותסק ךרדש ללגב ולו ה
ק 'עב ופא תורחב " לק-ח " הוקה םכחה לארשי ילודגמ דחאב עוגפל ג " וכלמ המלש יבר ט
צז " הקע ףרשנש ל " צר הבוטנמב רסיקה תריזגב ש " רודב תוכלמה יברוקממ 'יה אוה .ב
םשב ויתושרד תא סיפדה הב ,יקינולאשל אילטיא ירע ךרד לגוטרופמ דדנו שוריגה
פר יקינולאש) רואמה רפס " תנומאב םיברב שרד וב רביד 'ה חור רשאכ םלוא .(ט
ישה " הות תמכחו ת " ןואגה אילטיא ימכח ילודגמ דחא .וירשו רסיקה חור תרומל ק
צז הנייאד לאירזע יבר " דבא ל " ח ויתבושתב דיעה אטינויבס ק " " 'צ 'יס א בורק אוה
,הברמל דע וניתרות תולעהלו 'תי תוקלאה דוחי םסרפל ובשומ ןיכי םירש םעו תוכלמל
םיוגה ישובלמ שבול יכ ףא ,שובי אלו םיכלמ דגנ וניתנומא תודעב הבחרב רבדמו
ןיא ,סאמנ םהיניעב 'יהי אלו םידמועה ןיב םיכלהמ ול תויהל ןהיסיסכתב טשקתמו
הזב אטח רשא ןוע וב " ח תורודה רדס לעבש ףאו . " ק א " ע כ " ,ודגנ תורורמ תצק בתכ ב
מ " נה רפסב רקש חיסמה ומשב איבהש םירבדה וילע סימעה אל מ " כק 'ע ל " הרעה ו
י " בה ןרממ לודג ונל ימו .ז " " הכרבה תאזו 'פ םירשימ דיגמב וילע איבהש י הכזת
תובר השממ חשמתאד תוכלמ ירקתאד הכז יריחב המלש ךכ םיברב ימש אשדקל
יחבזמ לע אוערל קילסו האליע " ספ םידרח לעבו . " " ומשב הכלה איבה ג רמא ןכו
ז וכלמ המלש וניבר שודקה " ל " יותה וריכזמ ןכו , " כקס תיציצ 'לה תודומח ירבדב ט " .ה
" רגרובמה לש ותפצוח לע ףקותב החומ סרעיימ ברה רבחמה ,ןכבו ריתכהל שודקה תא "
צז וכלומ המלש יבר " רקש חישמכ – ותארקל ודרח לארשי ילודג לכש – ל
10
רגרובמה ךא ,
לש ופצק אצי המ לע אלפתמ םימתה ארוקהש דע ,וירבדמ םיטפשמ יאצח המכ קר איבמ
.ודגנ תומשאה לכ תא רבחמה ףלסמ ,תוינודז תוטמשה ידי לע ךכו ,סרעיימ ברה
?¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ Ï˘ Âί„·
ה דגנ ומעז לע הנורחא אמגודו " ןולע " :
:הז ןונגסב ,ודגנ תומשאה לע ןנוגתהל חתופ אוה ורפסב
" רבכ ,השדחה הרודהמבש ןייוצי .10 ובוטב ליאוה .רקשה יחישמ תמישרמ וכלומ המלש יבר תא דירוהל "
øãðìøáåà ãåã 'éìãâ áøä è"ùòáä ìëéä ' çë ãñ÷
הבכשר וננקזש ןייצל יואר ,רוריב לש ופוגל הנפנ םרטב... " איבה ,'רפוס םתח'ה ןרמ ג
במרה ירבד תא הכלהל " ש ,ן " שב אצמנ אלש המ לכ " ןיא םהישרדמו ימלשוריו ילבב ס
ןימאי ןימאמהו ,ונימאהל ביוחמ םדא " תחה בתכ תאזו , " עימשהש םירבד תוחדל ידכ ס
שעבה ידימלת לודג ,תודיסחה ידסייממ דחוימו דחא " תקיספ יפל .ט Âί„ ‰¯ÂÓ תחה " ,ס
תורודה לכב םילודגה ילודג ירפסב עיפומ םא וליפא ,רחא וא הז רופיס תלבק יא
זח רחאש " ייוטיב ראשו ,'ליכסמ'ו 'ליכשמ' ראותל יוארל קפקפמה תא ךפוה אל ןיידע ,ל
.הז ןיממ יאנג
שעבה לש ותופתתשהב קפקפמש ימ ןכא " לבח ךא ,ליכשמל הזב ךפוה וניא ,חוכיוב ט
התיה וזש בתכ אלא ,תישיא וילא סחייתה אלש ,ןולעב בתוכה ירבדב רתוי קייד אלש
הז ןינע שיחכהל םיליכשמה לש םכרד
11
.
לוכי וניא ,ילג שירב םתוא טטצמ ףאו ,ונושל לע םירוגש םיליכשמה ירפסש ימ ,בגא
יסומלופ רפס רבחמ ירה ,ידמ הטוב הז םאו .הז ןוגכ יוטיב וילע םיבתוכ םא ןנולתהל
כ " םהידגנתמו רקש יחישמ וכרד לכ ןכש ,הטוב ןונגס לע ןנולתהל לוכיש ןורחאה אוה "
םע הנקב תולוע ןניא ויתועדש ימ לכ תא ,הרומחו הלילכמו הטוב הרוצב םישאהל איה
.ורפס תביתכ תעשב ותפקשהו ותעד
ירגה תמדקהב ןייעו " צז ןרעטש נ " " רפסל ל רפוס םתח הע " " התיה המ הארתו ,רבדמב ת
תחה לש ותעד " .ולאכ םירפסב דומיל ןינעב (...וכרד הרומ תא וב האור רפסה רבחמש) ס
ÌÈÓÎÁ ק) " (םיליסכל ו ...ÌÎȯ·„· ¯‰Ê‰
רגה םשב ,(26 'מע) הז ורפסב איבמ רגרובמהש לשמה תא ונל ריכזמש המ .11 " " :יקסביינק ח ץחרמה תיבל
תשוחת ךותמו ,םיצחרתמה דחא םמורתה '!דימ תאצל שפיטה לע' :זירכהו ימוקמה ןלבה סנכנ הרייעה לש
!םירחאה לככ יתמליש ירה ?ינא אקווד המל' :זירתה תנגפומ ןובלע " ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->