17.

Iar în prima zi a azimelor s-au apropiat ucenicii de Iisus şi i-au zis: unde porunceşti să-Ţi gătim
Paştele? (Marc. XIV, 12; Luc. XXII, 7-9). Acest verset al lui Matei şi paralelele au dat m tiv pe!tru alc"tuirea u!ei e! rme literaturi. Au ap"rut !u pu#i!e artic le şi scrieri despre ultima ci!" pascal" a lui $rist s şi %! lim&a rusasc" (a pr t. ' rsc(ii, $v ts !, 'lu& c vsc(i, )r i#ic(ii, etc). *ar re+ultatele p,!" ast"+i au - st !esatis-"c"t are. ./&iectul e0ami!at, scria pr -es rul 'lu& c vsc(i %! a!ul 1192, p,!" ast"+i r"m,!e 3rea cruce ştii!#i-ic", i!scrip#ia c"reia !u şi-a 3"sit !ici m"car desci-rare apr 0imativ"4. As t(e 5uesti ! at pre+e!te scria eruditul e!3le+ 6e!dei peste treispre+eci a!i dup" ce, %! a!ul 1978, 9e ca! !l: ac;! <led3e ur i3! ra!ce (la starea actual" a acestei c(estiu!i ! i putem recu! aşte !umai !eştii!#a ! astr"). =! aseme!ea %mpre>ur"ri ! u" !e r"m,!e s" e0pu!em !umai aceea, ce se pre+i!t" mai pr &a&il. ?va!3(eliştii Matei şi Marcu spu!, c" uce!icii s-au apr piat de Iisus $rist s cu %!tre&area, u!de le p ru!ceşte 1 s" pre3"teasc" @aştile, %! +iua %!t,ia a a+imil r. *ar +iceau, c" @aştile şi +iua a+imil r erau d u" s"r&"t ri de se&ite. @aştile se s"v,rşeau dup" le3e de la 1A la 1B a lui Cisa!, ! aptea, !u mai departe de 12 ceasuri. *up" aceea ve!ea 1B de s"r&"t are, care dura şapte +ile, p,!" la 21 Cisa!, care se !umea s"r&"t area a+imil r. *e arece, dup" se!+ul direct al i!dica#iu!il r lui Matei şi Marcu, uce!icii s-au apr piat de Iisus $rist s %! acea +i, c,!d se %!cepuse s"r&"t area a+imil r, ap i asta %!sem!ea+", c" ci!a cea de tai!", c,!d era şi %!tre&ui!#area mielului pascal, a - st mai t,r+iu vremea sta&ilit" %! le3e, adic" !u la 1A spre 1B, ci %! 1B spre 18. Aceast" &ic#iu!e a se c m&ate c mparativ !u e 3reu. Cu %!cape %!d ial", c" +iua >u!3(ierii şi m,!c"rii mielului pascal era %! le3e determi!at" e0act (?ş. XII, 1 - 8; Cumer. IX, B), iar a&aterea de la le3e, era c,!d +iua @aştel r (1A Cisa!) c"dea 6,m&"ta, a d vedi !u e uş r. Ast-el e p si&il de sta&ilit, c" $rist s cu uce!icii 6"i a s"v,rşit @aştele la timpul stat r!icit de le3e, adic" %! 1A spre 1B Cisa!. *ar atu!cea ce v r %!sem!a e0presiile lui Matei şi Marcu (apr ape ide!tice) .%! prima +i a a+imil rD4 =! ce c(ip se putea v r&i, c" %! acest timp .au >u!3(iat pasca4, adic" meiul pascalD Eare +i a s"pt"m,!ii tre&uie a %!#ele3e .prima +i a a+imel rD4 Iat" cele mai 3rele %!tre&"ri. La ele se p ate r"spu!de, c" %!cerc"rile de a d vedi ($& ls !), c" pri! .prima +i di! a a+imel r4 !ici dat" !u s-a %!#eles la evrei %!suşi @aştile, c(iar di! timpul i!stituirii l r şi p,!" ast"+i, asta tre&uie a s c ti 3reşit. *ar dac" aicea !-ar -i - st er are, ap i şi atu!ci s-ar -i putut recu! aşte, c" Matei şi Marcu se e0prim" aicea %! lim&a p p rului, care c !sidera @aştile %! +iua a+imel r şi i!vers. Aceasta se c !-irm" %! t tal de Luca (XXII, 7), care spu!e, c" %! +iua a+imel r .se cuve!ia a >u!3(ea meiul pas(al4. Mai mult apr pii!du-!e de ca+ul dat %! i!dica#iile lui Marcu (XIV, 12). Fa#" cu aseme!ea t,lcuire !u este !ev ie a admite, c" s"r&"t area @aştil r se s"r&"t rea !u şapte, ci pt +ile, şi c" timpul di! seara de 12 la 1A deaseme!ea se !umea s"r&"t area a+imel r, deşi aceasta a!ume şi a-irm" I si- Flavie (A!tic II, 1B, 1). =!tre&area despre aceea, %! care +i era ci!a pascal", se re+ lv" ca -apt !e%!d el!ic, c" $rist s a murit Vi!eri seara şi %! 6,m&"ta urm"t are (+iua repa sului) s-a a-lat %! m rm,!t. *e aceea e dreapt" t,lcuirea lui 'ur" de aur, c" .prima +i a a+imil r eva!3(elistul !umeşte +iua, care a precedat s"r&"t rii a+imil r, de arece iudeii t tdeau!a aveau &iceiul a calcula +iua, %!cep,!d de seara. ?va!3(elistul ami!teşte de acea +i; %! seara c"reia tre&uia s" se >u!3(ie meiul 17.

1

@.B11

rma urm"t are. adus" !u la vreme.st s"v. =! acel timp c. care se %!tre&ui!#ea+" de &icei la r"+& i. .!cau de &icei a+imile4. care duce u! vas de ap". c" iudei !u v iau s" i!tre %! camera pret riului. .st"p. care se !umeşte la eva!3(elişti prima +i a a+imil r. Mai %!t. XXII.rşit @aştele !u la 1A Cisa! seara. de arece uce!icii se apr piar" de Iisus %! +iua a ci!cea a s"pt"m. sau tat"lui lui. *ar 2 cu p"rera lui Ge -ilact e imp si&il a c !ve!i cu t tulH .i de t ate.!ul casei4 (Marcu şi Luca). . =! le3"tur" cu aceasta se t. pe!tru participarea la care deaseme!ea se cerea evitarea %!ti!"rii. *imi!ea#a lui 1A Cisa!. u!ele pre3"tiri mai timpurii erau de>a -"cute şi pe!tru asta au . @"rerea c" $rist s a s"v.uce!icului). c" prima +i a a+imil r eva!3(elistul !umeşte +iua a+imil r.ă în oraş la cutare şi-i spuneţi: în ăţătorul zice: !remea "ea e aproape# la tine oi să $rşi Paştele cu ucenicii "ei. %! pre+e!t. pe!tru c" $rist s a v it s" ascu!d" de Iuda ce se %!t rcea. XIV.!carea @aştil r.vremea Mea apr ape este4. care m. urmea+" a c !sidera %!d iel!ic".rma u!ei c mu!ic"ri arecare. pe care !e putem &i+ui -a#" de determi!area cr ! l 3ic" %! ultimele +ile ale vie#ii lui $rist s. Marc. 1). ca şi pe!tru m.lcuirile acestea !u se pre+i!t" pr &a&ile. care !u su!t la ceilal#i eva!3(elişti. apar#i!ea sau %!suşi eva!3(elistului Marcu. care ve!eau la Ierusalim. Mersul eve!ime!tel r %! 3e!ere se pre+i!t" %! . *e altmi!teri p"rerea.rşite %! 12 spre 1A Cisa!.!ul casei4. Eea mai scurt" ist risire (ce a>u!3e p. Ee se ati!3e %!s" de c !tra+icerea. dar * m!ul trimite pe uce!icii 6"i I i.l!eşte e0presia de se&it" .rşit" ci!a de tai!". 11.la cutare4.lcuiesc şi cuvi!tele urm"t areH .!d uce!icii au -"cut t ate acestea. !um"rul ame!il r. di! aceast" cau+".!" la &scuritate) e aicea la Matei. Eum se vede di! ist risirea lui Luca. I i. A r"mas tradi#ia. pe!tru c" preceda Vi!erei. care ar -i putut s" pri!d" pe Iisus $rist s c(iar la ci!".!ce @aştile.rşirea @aştil r.!3ele lui s-a tur!at de pre #i pe >ert-el!ic. pe!tru c" e . ca pre #ii s" admit" la >ert-el!ic >ert-a.B19 @. c" . Aseme!ea p"rere se adevereşte cu aceea. uce!icii %!tre&ar" pe Iisus $rist s. u!de a . pe!tru ca s" !u se spurce pe!tru c" aveau s" m"!.!dite.!ii4. ?i tre&uiau s" aduc" meiul pascal de la 2 la B ceasuri seara %! templu şi ei s"-l >u!3(ie Eu care prile> s.B97 .!tuit rului relativ de camera pe!tru s"v. c" @aştile au . ca $rist s s" se -i apucat s" recur3" la aseme!ea -el de ap"rare. la el se %!t. uce!icii tre&uiau s" mear3" dup" d. 12-1B. ca pre tul ! stru ca s" plac" cuiva ar slu>i litur3(ia pascal" %! a>u!ul !aşterii (lui $rist s)4.rşirii 2 ci!ei celei de tai!" şi ast-el Iuda !-a putut. l cul s"v. c" pri! @aşti %!#ele3eau aicea !u %!seşi +iua @aştel r. p ate pe!tru a!umit" plat". =!tr. s" aduc" ac l pe c !>ura#ii. 6e!dei a-irm". 18.!ului casei aceleia (de se&it de mul ce ducea vasul cu ap") p ru!ca M.st s"v. A m. c" %! ist risirea lui Marcu despre t ate 2 2 @.dar !u su& . care deaseme!ea putea -i !ecu! scut" lui Iuda.!sul şi s" c mu!ice st"p. etc).arte %!d iel!ic.!ca meiul pascal c. !u se !umeşte aicea pe !ume.st uce!ic al lui $rist s J (%!v"#"t rul +ice .!cau acest mei pascal se determi!a a -i !u mai pu#i!i de 17 şi !u mai mul#i de 27 de ame!i.!ca @aştele li se cuve!ea pr priu Vi!eri searaH a!ume se şi !umea +iua a+imil r-.!c"rii >ert-el r s"r&"t reşti ((a3i3a) etc. urmea+" cel r &iş!uite şi r"sp. ea tre&uie s" -ie p"r"sit" %! vederea lipsei de d ve+i. la care arat" I a! (XVIII. ci simplu ca par l" sta&ilit" de mai %!ai!te %!tre $rist s şi .st trimişi @etru şi I a! (Luc.teva e0presiu!i. u!de s" 3"teasc" ei pe!tru *. 17-12). ap i aceasta se e0plic" pri! aceea.camer" puteau m. El le zise: duceţi. Marcu şi Luca spu! %!c" de u! m. 21). se ridic" %!tre&area şi despre l cul s"v.rşirii ci!ei celei de tai!". c" ric.aşa s c t eu. L cuit rii Ierusalimului cu pl"cere -ereau %!c(i!"t ril r.t de atractiv" e aceast" p"rere. Adev"rat. %!c"perile !ecesare. *ar aceast" p"rere %! pre+e!t este u!ica. Luca XXII. t m II pa3. *ar Matei %! sc(im& adau3" c. 278 a!ul 1181. c" acea cas". @re+e!#a la ci!" a lui Iuda p ate servi de &iec#iu!e c !tra p"rerii i!dicate. 6e presupu!ea. ci di! 12 spre 1A.st"p. e0primat" şi de te l 3ii ! ştrii (ve+i de e0emplu d 3matica rt d 0" a Mitr p litului Macarie. cum e imp si&il.!sul meiul pascal.2 pascal. ci c !ti!uarea m.teva perec(i de t var"şi. ).? a&surd. %! seara care şi m.

!a @aştel r.st discu#ie %!tre uce!ici despre aceea. XXV. dar mai t.t la ceilal#i eva!3(elişti. cum s-a spus. pus pe mas" cu p. XXII. Lev.!d %! pici are. XXIX. 2A).!ului camerei !u se p me!eşte. %mp d &it". *ar mai &i!e si mai !atural sta&ilirea tai!ei e s" se re-ere la timpul de dup" mustrarea lui Iuda.!care. Im!. XIV. c. şi p. Luc.B91 @.l!irea cu mul. La asta %!s" arat" şi urm"t arele ist risiri a eva!3(eliştil r despre ci!a cea de tai!". dar acum m"!. 2.a şe+ut cu cei d ispre+ece uce!ici4. XXVIII. ca %!suşi $rist s s" !u -i pr !u!#at !umele st"p. XLV. 18. care se c !ti!u" %! acel timp. Iisus $rist s a spus cuvi!tele. I a! XIII. .!carea meiului pascal şi pra+!icul a+imel r. 1%. 1A. ci şi t at" s"pt"m. XIV. 17. Ierus. XXIII. 22. K!ii presupu!.!" la s sirea la %!s"şi acea cas". e0isse e s e servitute i! li&ertatem (r &ii de &iceiu m"!.st -r. t tuşi. %! ri3i!al e timpul pre+e!t şi %!sem!ea+" .st cunoscută stăpânului casei din cunoştinţa a!teri ar" şi di! c !v r&irile cu M. 18. *ar camera. I a! XIII. 21. c" !umele st"p. (Marc. 28. (Marc. ut di3! scatur. 29). ut eda!t sta!tes. ca şi Marcu mit aicea ist risirile lu!3i a lui Luca XXII. Kltima ci!" a lui Iisus $rist s şi ci!a pascal" a si! pticil r este u!a şi aceeaşi. 8. e0plic" u!ii pri! ura iudeil r.l!eşti mai multe ceri!#e m"ru!te şi vitale dec.st. despre care se v r&eşte %! versetul e0ami!at. 27. pe care )+a! c !sider" de e3al se!+ cu C. e0puse la Luca XXII. ?ste %!d iel!ic. care ducea vasul cu ap". ($nd însă a enit sara# El a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici.r+iu s-a i!tr dus &iceiul a şedea. 11. 2H m s serv rum est.i!e a+im" şi ier&uri amare %!tr.st admis. 12).!duite ist risiri la -el despre lep"darea lui @etru.!ului la trimiterea uce!icil r. A-ar" de uce!ici. /rdi!ea eve!ime!tel r la ci!". 18-2B . ?ş. %! care %!muiau ier&uri amare %!ai!te de a 3usta. 2). XIV. )i pe c$nd m$ncau ei# a zis: ade ărul ă or*esc# că unul din oi "ă a inde.st pre3"tit" pe!tru $rist s era si!3uratic" şi separat". !ime!ea altul !-a . %! -elul diva!uril r ! astre. 19. +i mare. C. *up" le3e meiul pascal tre&uie s" se m"!. &cenicii 'ăcură# cum le poruncise Iisus şi pregătiră pastele. deşi la Luca e alt" rdi!e.st"tea pe mas". 1B-11.st pr &a&il aceasta. XXII. c" Iisus $rist s . @re3"tirea şi ara!>area la mas" !u erau &li3at rii. *up" s sirea lui la ci!". 2A) şi !umai dup" aceea demascarea tr"d"t rului.rşi4 (viit r atic) !u e e0act. cum se prescria de le3e. 19.!c" şe+i!d. care a . amestec de -ructe. @ me!it" %! ?va!3(elia lui I a!. care di! ei e mai mare (Luc. *e aici . 1B-11. 11). 11.!d %! pici are (?ş. ?i au m. 21. XIV. %! B c mpara#ie cu i!dica#iu!ile eva!3(eliştil r. la ci!". 19. 12).!cat meiul pascal cu p.i!e a+im" şi cu ier&uri amar".i!ii (Mat.!tuit rul.camer" mare. i!dica#iu!e la m artea apr piat". XXII.rşesc4 cu se!s de viit r. ca s" arate. @ri! !umirea . B.st scrise eva!3(eliile de si! ptici. B-1. %!dep"rtarea lui Iisus $rist s dup" ci!a cea de tai!" %! '(etsima!ia. XII.Euvi!tele versetului 21 dup" Matei (şi Marcu) au A B @. meiul pascal era -ript. XXIV. )raducerea lui A TOIW pri! . 21). 21.m&"ta @aştel r. Ie+ec.!d au . XXII. 1B Cisa! era . ve+i %!c" despre pr"+!uirea @aştel r Is.rmalit"#i %! templu.!c" st.@aştele4 se desi3!a >u!3(ierea şi m. 27. Apr ape de mas" erau aşe+ate scau!e. ce trebuie s" -i . XXVIII. 21. Luc.a d ua +iL de @aşti (Cumer. XXII.!" Ia %!t. ce se prelu!3ea şapte +ile de la 1B la 21 Cisa! (Lev. 2A-27 şi a lui I a! XIII.la arecare. c mp. 1B. 1 E r. Luc.B92 .!ce st. 2-21. c" dup" &serva#ia a di-erite .v i s"v. Cumer. iar la 18 era 6. at !u!e c meda!t recum&e!tes. 8. *ar dup" t at" pr &a&ilitatea şi acest -el de m. =mpre>urarea. 1. sau ca despre aceasta s" !u -i ştiut uce!icii p. dup" cum la ! i @aştele se !umeşte !u !umai prima +i de @aşti. Cumer. 1B-27). 21). . Aceasta a . XII. La tuspatru eva!3(eliştii c"tre timpul ci!ei pascale su!t r. a . . Matei. c" au ieşit di! r &ie la li&ertate). Aceasta %!sem!ea+".aceste eve!ime!tele %!t. se pare. XXII. I i seara. (Marc. sp"larea pici arel r (I a! XIII.!3erea p. Luc. =mpreu!" cu ceilal#i uce!ici la ci!" a asistat şi Iuda. dup" aceea a . 1B. c" dup" aceasta a .Vremea Mea e apr ape4. aceasta se vede di! ar"tarea clar" a lui Matei şi Marcu. Luc. 17.s"v. XXXIII. aşter!ut" şi s-i!#it" (Marc. de la 1A la 1B Cisa!. XXXVII.

se pre+i!t" aceast" disp +i#iu!e. !u lupta pe!tru u! l c mai %!alt %! ! ua %mp"r"#ie. ap st lii evide!t !u ştiau. Eea mai pr &a&il".st spuse. dup" Luca. dar cu c mpletarea u! r am"!u!#imi. Marc. %! ce rdi!e şedeau ceilal#i uce!ici. di! !e-ericire. @e!tru a %!#ele3e mai &i!e cuvi!tele urm"t are a lui $rist s. O"spu!sul lui $rist s di! vers. despre ce era v r&a.-.B92 @..st spuse %!ai!te de i!stituirea eu(aristiei.!" %i era s"-i -ac" sem! (I a!. %! care şedeau uce!icii la ci!".st depli! %!#elese de uce!ici sau c(iar !icidecum %!#elese. Mai pr &a&il e a presupu!e. pe care el acum !u mai pre#uia. dac" el s-ar -i a-lat vi+avi de I a!.lcuirea versetului 21.!tuit rul. Ce i!dic. *up" t at" pr &a&ilitatea ?l s-a m"r3i!it la u! r"spu!s 3e!eral. Aseme!ea presupu!ere se >usti-ic" şi pri! aceea. *ar data Iisus $rist s r"spu!s deaseme!ea -iec"ruia. Eeilal#i ap st li %!s" au putut s" le %!#elea3" %! acel se!s. XIII.!d pers a!a lui Iuda. c" Iuda. acesta m" va şi vi!de. !u se ştie. lui Iuda %! ş apt". 22-29 %! asem"!are ese!#ial" cu ist risirea lui Matei.!a %! &lid. aşa c". *up" rdi!ea admis" de Matei şi Marcu e mai pr &a&il". c" =!v"#"t rul este ame!i!#at de vreu! peric l şi c" u!ul di! uce!ici va deve!i cau+" -"r" de v ie şi !epriceput" a acestei prime>dii. +espre aceea# în ce ordine a u şezut ceilalţi ucenici# n u se poate deduce nimic din cuvintele eva!3(eliil r. 22. 2A). E" I a! se a-la %! r.!d cu $rist s.!tuit rul a 8 7 @. 22 !-a avut. Kce!icii recu! şteau t tala l r !evi! v"#ie şi cur"#e!ia i!te!#iu!il r l r. Ist risirea lui I a! XIII. Iară El a zis: cel ce întinde cu "ine m$na în *lid# acesta "ă a inde. 22. u!ele cuvi!te ale M.!tuit rului au . ast-el de se!sH v i a#i v"+ut. a-ar" de Iuda. !u se p ate spu!e !imic precis. Marcu şi Luca XXII. c" ei !-au %!#eles. 27). (Marc. aceasta se vede di! I a! XIII. evide!t. dac" Iuda cup" l c la ci!" %! r. ci ca mai &i!e s" simule+e dev tame!tul s"u c"tre $ris tos. c" !ime!ea !-a putut s" %!#elea3" adev"ratul l r se!s.!d cu Iisus $rist s. 22. ele au . =! aşteptarea u!ui r"spu!s a-irmativ ar -i stat %! l c de M sau NXYJXI. 22-22. care se e0pu!e %! versetul urm"t r. şi de aceea !"d">duiau. F rma i!ter 3ativ" cere dup" si!e r"spu!s !e3ativ. B9A . Lui @etru mai %!dem. *ar. c" M.4 .t de ! u" şi de !eaşteptate. %!tre&" . dup" s c teala tutur r cuv. Oelativ %!s" de aceea. Ei s-au întristat 'oarte tare şi au început să-i grăiască 'iecare din ei: nu cum a sunt eu# +oamne? 22.-iecareL di!tre uce!ici. XIV. c" Iuda a i!trat de>a %! c !tact cu ar(iereii. mustrarea lui di! partea lui $rist s a putut s" !u -ie au+it" de ceilal#i ap st li. 22). deşi mul#i s c tesc şi altmi!trelea. dup" t at" pr &a&ilitatea !-au . ar tre&ui s" sta&ilim e0act rdi!ea. @e de alt" parte. XIV. Euvi!teleH u!ul di! v i M" va vi!de. =!suşi M.st at. =!tre&"rile uce!icil r adeveresc cele spuse la t.!t"ril r şi ac#iu!il r la ci!". cupa primul sau cel mai %!alt l c.!tuit rul !u va %!vi!ui de tr"dare pe !ime!i di! ei. !umai aceasta se p ate sta&ili %! ca+ul pre+e!t. se pare. !e3reşit. 8 . Aceasta se e0plic" cel mai &i!e. c" %! r"spu!s se cupri!dea mai mult u! %!#eles 3e!eral. şi ast'el să ascundă intenţiile sale# se sili să ocupe loc c$t se poate mai aproape de +$nsul. M. *espre aceea. ci!e a %!ti!s %mpreu!" cu Mi!e m.

. e c" Iuda. c" dac" tr"darea şi su-eri!#ele %mpreu!ate cu d. E" ea %! adev"r e !edetermi!at" se vede di! versul urm"t r. c" $rist s !-a v it s"Pl desc pere l"murit %!ai!tea uce!icil r. 'ur" de aurH . *ar !u. c" va vi!de . cau+a i!di3!"rii l r 3e!erale şi a m.!a %! &lid. !uD Ui u!ul şi celalalt su!t vred!ici de !e!um"rate c(i!uri. La aceea.svo<g (am"3it r. Aceasta -"ceau t #i uce!icii.u!ul di! cei d ispre+ece4 (Marc. deşi s-a m. c" lui %i -u depli! %!#eles. Aceasta ar -i putut da m tiv idei.!ta 6criptur" a Vec(iului )estame!t.B9B .t c(iar %! s-atul *um!e+eiesc. 2 1 . Matei %!l cuieşte <5 â|xN. %! l c de . care a tr"dat pe $rist s.!iei c !tra lui Iuda. ci di! r"utate. 2A. Marcu. Marc. e0presie t t aşa de !edetermi!at". pr &a&il. ap i %! realitate t ate acestea !u depi!dea de d. pe!tru c" aceasta ar -i .cu acel 3. ca şi lpipa)c08|isvog de Marcu şi I a! XIII. dar $'s& vai mului a celuia.!d.mai &i!e ar -i . *ac" %!s" tu !u vei %!t arce ate!#iu!ea la i!te!#ia.!d. timpul pre+e!t arat" c !ti!uitatea şi !ec !te!ita ac#iu!e) cu a ristul /^a^ac. iar %!suşi Iuda era %mpli!it r al acestei tr"d"ri4.!tuit lumea. (3receşte) literal e la -el.am"3it rL P 6 laGîcov !e0Q &V-°u P acela. 6e!sul l r la t #i eva!3(eliştii e acela.dat r"spu!sul a-irmativ la %!tre&area uce!icil r. Cu 1 @. I! l c de .dar altul va +iceH dac" e scris. ar"t. ci avGpo"o# lusivo# R mul acela. -ii!d !umai u!ealt" i!v lu!tar" a veş!icului s-at *um!e+eiesc.!d pe Iuda şi v r&i!d aceea. %! l c de . d ri!d s" simule+e dev tame!tul s"u c"tre $rist s.!a %! &lid %mpreu!" cu ?l (Si3a&e!). iar cele scrise servesc de e0presie de ceea ce e di!ai!te ( t"r. XXIV. au ar"tat t ate c"r#ile s-i!te. 27). Mustr. şi de aceea r"spu!sul se p"ru !edetermi!at. cu e0cep#ia la Marcu %!ceputul cu ozi. ) t versetul la Matei şi Marcu. de pr priile sale ac#iu!i.e scris4 %! c"r#ile s-i!te. şi ast-el s" %!tre %! slava 6a. 22).0. c" tr"d"t rul era !evi! vat. @"rerea. dup" acea a l"murit mai de apr ape. pri! care se vi!de. -"r" %!sem!area e0act" a timpului. La are care l c de se&it al scripturii !u se arat" (c mp.cum s-a scris4 (0a-r<s yiypomxai). Luca. se !umeşte !u pe !ume.st4 . . adec" pri! diav lul. de care se vi!de. "ai *ine i-ar 'i 'ost omului aceluia de nu s-ar 'i născut3. Luc. Fiul /mului se tr"dea+" pe!tru c"1 despre aceasta . care serveşte de u!ealt" $'( T. ap i pe!tru ce se s. La Luca su!t alte e0presiu!i. *e aceea 6 lp. cum e scris pe!tru *.7t08 !.!d.!deşte IudaD ?l a %!depli!it ceea ce era scrisH *ar !-a -"cut.cum este scris4 e mai &i!e . care este %mpreu!" cu Mi!e la ci!".!sa tr"d"t rul vrea s" le pu!" %! depe!de!#" de si!e. c" $rist s tre&uia s" p"timeasc" şi s" m ar". 27).mai &i!e era4 $xa%6v v!v&. %!ti!dea c. Eau+a u!ei aseme!ea !edetermi!"ri e %!#eleas". 6e!sul de se&it şi %!#elesul lui au putut -i %!#elese !umai lui Iuda si!3ur.pa7t)8|ievo<g (la Marcu) adec" .pri! care4. @"ri!#ii &isericii şi %!v"#"t rii &isericeşti %! 3e!ere su!t de ac rd %! a t. c" $rist s p"timeşte aşa.!sul. ci pri! care s" vi!de. /ri3e!H . t at" s-. 28. care se a-la acum cu Mi!e (şi cu v i) şi %!ti!de cu Mi!e m. aceast" e0presieH a!ume acela. 1iul 2mului însă merge cum este scris pentru El: +ar ai de omul acela# prin care se inde 1iului 2mului. XIV.t mai des m. ap i şi pe diav lul %l eli&ere+i de vi! v"#ie. Vai mului aceluia. *ar asta !u-i aşa. spu!. Fiul /mului se vi!de.!-a +is. 11.lcui aceast" e0presie.st. tratative şi %!v ieli cu c"pete!iile iudaice. XIV.care %!şeal". c" se d" pri! el alt ra. XXII. u!de mul.cu care4 literal .!sul.

*i! e0pu!erea ! astr" precede!t" se vede. c" v r&a despre tr"dare !-a . 22-29) c. ?i se sileau s" a-le. 2B). c" Iuda !-a participat la s"v.şi iat" m. etc). -" mai de3ra&". 22). 2 Oe3. (LucXXII. etc. %! l c de . VI p art" asupra sa caracterul eu(aristie.l sul ! stru4.!tuit rul.st v r&" &şteasc". 6e!sul cuvi!tel r lui $rist s era urm"t rulH . 6pre asta %!cli!" s" c mu!ice Matei.st dat" . ci %!#elepciu!ea lui $rist s.!d s-a dep"rtat. I v. cum se pare la prima privire.t rva.st di!ai!te ( t"r. *ar %! aseme!ea ca+ ! i v m -i !ev i#i s" de se&im %! sta&ilirea tai!ei d u" m me!te de se&ite u!ul de altul pri!tr-u! i!terval mai mare sau 9 17 @. ci %! mi>l cul +3 m tului 3r"i!d.mai &i!e ar -i . uce!icii dup" ce M.u!ii v r&esc.&uc"#ica4.!dut. c" a . 1 E r. *ar u!ii a-irm". cum ea se pare la Matei şi Marcu. . XIV. 2B.!tarea cel rlal#i uce!ici. La aseme!ea ame!i le spu!em.!d lui.st dat !umai lui Iuda şi au+it !umai de d. care 9 di! ei era. 19. XXII. destul de +3 m t as". ca %!tr. Aceste cuvi!te !u tre&uie a le %!#ele3e %! %!#eles strict l 3ic.t de mai %!ai!te.!sul. X. 5tuncea şi însuşi Iuda# care-l $nduse# a zis: 6u cum a sunt eu 7a i? )i Iisus a răspuns: tu ai zis.Oa&&i4H Cu su!t eu are Oa&&i4D ? %!d iel!ic de a .st pe!tru el.B97 . dac" r"spu!sul lui $rist s l-ar -i au+it t #i uce!icii. .st aceasta cuv. cu care prile> ultimul !u v r&eşte del c de i!stituirea tai!ei. XI. XX. ?0presiaH . Iuda cur.trecere c mu!". 22. !edumeri!du-se. r"spu!sul M.!tuirea. %! timpul acest r %!tre&"ri si c !v r&iri si Iuda. dac" !u s-ar -i !"scut acest m4 (aşa literal) e0plic".mult melius est ! ! su&sistere 5uam male su&sistere4. ?-timie Si3a&e!H .8. I a! c mu!ic" aicea (XIII.rşirea tai!ei ?u(aristiei. ar -i . O"spu!sul lui $rist s a . care a -"cut aceasta4 (vers. Iuda a +is .!dut este cu Mi!e la mas"4 etc. !u cumva este el tr"d"t rul (Mat.!tuit rul. dar !u literale (?ş. *e aicea se vede. )i c$nd m$ncau ei# Iisus a luat p$inea şi *inecu $nt$nd# a 'r$nt şi# împărţind ucenicilor# zise: luaţi# m$ncaţi acesta este trupul "eu. dup" ou sî)tag* i-a . *up" . .!a celui ce m-a v. 27-27 şi cu de se&ire vers. deşi ist risirea lui %! cap. =! &i&lia Vec(iului )estame!t. pe!tru c" a s"v. *e aceea e p si&il de admis. şi a .tu ai +is4 a . pr &a&il. 17 Marcu şi I a!.Mie !u-mi tre&uie s" repet ceea ce tu ai spus4. dete lui Iuda cu cuvi!tele !e%!#elese uce!icil rH ce ai de -"cut. c" Iuda a v.B98 @. adesea %!tre&ui!#at la ra&i!i (c mp. s" cerce. M. Ideea pri!cipal" aicea dup" Ier !im .st pe!tru ! i cu t tul !e%!#eles. XXVI. A7). Eeilal#i uce!ici. s" l"mureasc" e0act acest lucru impr &a&il. de ci!e v r&eşte Iisus $rist s.t. demult a %!t rs -aptele crimi!ale ale alt ra %! .!tuit ri a spus . Aceast" c !v r&ire se e0pu!e !umai la Matei. Kce!icii se uitau u!ii la al#ii.st aşa de scurt".teva am"!u!#imi vi aie ca c mpletare la cele spuse de ceilal#i eva!3(elişti. atu!ci va tre&ui s" admitem participare lui Iuda la tai!". ci duceau şi %!tre ei c !v r&irea despre acest lucru. @r &a&il. 11. 22. 21.rşit ceea ce era di!ai!te ( t"r.!dut !u pe!tru c" aşa -usese ( t"r. 29. c" (Iuda) e !evi! vat. 22). La evrei şi la 3reci aseme!ea r"spu!suri !u erau %!tre&ui!#ate. Iudec. (Marc. Kce!icii %!tre&au de tr"d"t r !u !umai pe M. *ar e0plicarea ei !u e aşa de simpl".!d dup" c mu!ic"rile lui Luca. III.rm" %!tre&area Iudei se de se&ea de %!tre&"rile cel rlal#i uce!ici !umai pri! aceea. ca acesta s" %!tre&e pe Iisus $rist s despre tr"d"t rul. ci ca desi3!are p pular" a celei mai mari !e-ericiri. 3"sim !umai e0presiu!i a!al 3ice. A-12. *ac" ! i admitem rdi!ea eve!ime!tel r dup" e0pu!erea lui Luca. c" aceasta era pr ver&. cu e0cep#ia !umai a c. 6im ! @etru -ace sem! lui I a!. c.VLuc. ?0iste!#a . de are ce *um!e+eu prevede t ate cele ce au s" -ie4. 2A). c" ea era &iş!uit" la iudeii acelui timp.rmulei ou slrzaţ %! literatura ra&i!ic" e %!d iel!ic".!tare mai aspr" şi rece c mparativ cu cuv. a pus %!tre&area despre aceea.* am!e4. 21. X.t.6 tr"darea lui Iuda !e-a -"cut ! u" m.!tuit rului !u l-au au+it. atu!ci ist risirea lui I a! XIII. ?0presia .au %!ceput a se %!trea&" u!ul pe altul. 28. ) at" se!ti!#a asta p art" asupra sa u! caracter semitic. mui!d &uc"#ica. ci pe!tru c" a v.st !e3reşit c !-irmare a cuvi!tel r lui Iuda.4. %! mi>l cul v r&irii 3e!erale şi a +3 m tului.

!ca car!ea mielului cu ap st lii.i!ea !-a . 21-22. cealalt" >um"tate. B91 . !ici de ci!ste4. ci c"tre u! timp mai t. c" $rist s a s"v. !u se mai m"!.i!ii de a+im" la m. 6criit rii &isericeşti deaseme!ea arat" pu#i! . A2. )re&uie de cre+ut.rşirea pastel r evreieşti şi avea %!trQ%!sa le3"tura !umai dup" timp. la el !-ar -i r"mas timp pe!tru adu!area 3l atei. su!t aşa de %!curcate. c" i!stituirea ?u(aristiei. cum se crede.!d.!carea meiului s".!ului ci!ei şi s-a putut. ! i tre&uie s" d"m11 pre-eri!#" aceleia.l s aicea e0i3etului. Ier !imH . dup" d"r.!t aceast" p. c" dup" aceasta a i!trat %!trQ!sul (%! Iuda) sata!a.rea -"r" reve!ire a lui Iuda de a-l vi!de. adscrii!d lui Luca aceea.!du-se di! tai!e. etc. ca $rist s s" -i l"sat a-ic me!ul pe!tru ! ua ci!". !u pe!tru c" a !e3li>at trupul * m!ului.st t at" -r.!ce !imic p. care !u se p ate e0plica. şi !umai de>a dup" aceea ist risirea XXII.!du-se de 3r +ava mas".ta c. *ac" Iuda ar -i plecat la s-. 27. dar la Matei XXVI. 21.!ce !imica acru. . c. c" M. c.!3" aceasta.i!e şi a %mp"r#it. ?ra le3e.mai mic.st l"sat" st"p. Fr. c" !-a . şi c. @e!tru aceasta cel pu#i! !u su!t !ici u! -el de i!dica#iu!i %! eva!3(elii./. c" Iuda a participat la ?u(aristie. c. p. . @ ate pe acest temei urmea+" s" presupu!em c" ci!a primitiv" era depli! a vec(iului )estame!t şi pascal". !ici de -acerea de &i!e.@esa(imL.dup" s"v.!carea meiului pascal a . la u! peri d prea t. ? impr &a&il. c" cu %!ceputul pastel r s-a %!ceput s"r&"t area a+imil r şi c" iudeii -iu tre&uiau s" m"!.t şi ! u". c" !u p t servi de !ici u! a>ut r la re+ lvarea %!tre&"rii. c" Iudas c rpus E(risti ! ! sumpsit (!-a primit trupul lui $rist s). puteau i!direct ar"ta la ( t"r.!d (Iuda) m.t de mare e r&irea tr"d"t ruluiW E mu!ic.rşirea tai!ei %mp"rt"şirii mai pr &a&il" de c. şi des-"t. a!umeH dup" Luca XXII.!du-le di! vreme.st. ?ste &i!e cu! scut. c" c(iar vec(ile rituale se &servau ri3ur s %! timpul lui $rist s şi %!c" şi mai pu#i!. XIV. ce se v r&eşte la I a! (XIII. -. !u e0ist" !ici u! -el de temeiuri s" credem. =!tre&ui!#area . 6tatutele ra&i!ice despre m.rmat cu ele la i!stituirea ci!ei de tai!".!d a .st sta&ilit" dup" s"v. aceasta se c !-irm" şi de alte multe calcule.!t". u!de se v r&eşte de darea pa(arului.!3erea p. =! ist risirea eva!3(eliştil r !ec !te!it r"m. A7 %!dep"rtare se presupu!e -"r" %!d ial".rşirea @aştel r pre-i3urate. Luc. 22) . care tre&uiau s" 11 @. r stite %! timpul ci!ei.i!ea4. 'ur" de aur -ace er are. şi pe!tru c" apr pii!du-se. Euvi!tele lui $rist s (I a! XIII. e0pus" %! tratatul talmudic . !u s-a %!#elep#it !ici de -ric". @e l. atu!ci a primit p.!d rdi!ea e0act" a eve!ime!tel r era cu! scut" l r t t at. *ac"-i aşa. A7. &iceiurile la iudei de a >u!3(ia meiul pascal a c !te!it.!carea meiului pascal. de a participat Iuda la tai!" sau !u. imediat (ca s" ac rd"m ist risirea lui Luca cu ist risirea cel rlal#i eva!3(elişti) s" pu!em XXII. admise de ei %! %!tre&area despre aceea. c. cum cu dreptate se &serv". E !tra+icerile.Aceasta arat" Luca.acum s-a pr sl"vit Fiul /mului4. 19. ca dup" m. c" $rist s s-ar -i c !. Ei!a pascal" a Vec(iului )estame!t era cu t tul termi!at". ci !umai >um"tate. *i! cei mai ! i e0i3e#i.te ceva.st materie pe!tru %!-ii!#area tai!ei C ului )estame!t. şi a termi!ata cu %mp"rt"şirea4.a-ic mel r4 se re-er" !u la u! timp e3al. Ast-el di! d u" pr &a&ilit"#iH a .rşit tai!a %mp"rt"şirii cu a+ime. !u s-a sc(im&at4. Asta s" şi admite de &isericile r ma! cat lic" şi cea pr testa!t". el r"mase acelaşi. c" tai!a a .r+iu. Adev"rat.rşitul ci!ei. s" spu!em drept. iar ap i a C ului )estame!t de>a dup" mie+ul ! p#ii. lipsesc apr ape de rice imp rta!#" i!dica#iu!ile l r. pe de alt" parte. ap i tre&uie s" admitem. 'ur" de aur %mpreu!" cu mul#i di! cei vec(i presupu!ea.uce!icil r. XXII. si! pticii !u v r&esc de plecarea lui Iuda de la ci!". 27).r+iu.!e c. *ar. %! vreu!ul di! pu!ctele sale. r"mas" pe mas" (a-ic me!) a . %!dep"rt.!du-şi > c de !eruşi!area tr"d"t rului. şi au servit arecum de i!tr ducere la sta&ilirea tai!ei celei ! u".!tuit rul %!suşi a -r.st i!stituite pastile cele ! u". *ar Ilarie a-irm" direct.t asistarea lui la ea. Cu se p ate presupu!e. atu!ci.arte %!d iel!ic".!" la mie+ul ! p#ii.st Iuda p"rtaş la ci!".!d v r&eşte. 3ravita c"tre pastile evreieşti. mul#i c !sider" plecarea lui Iuda %!ai!te de s"v. *ar. c.st sau !-a . care se re-er". Marc. @"catul lui era mare %! d u" privi!#eH şi pe!tru c" el %! aseme!ea disp +i#iu!e s-a apr piat de tai!e. ci &"t.marea templului. @resupu!erea aceasta e .$rist s a %!ceput activitatea 6-a cu & te+ul.

l!i!du-se cu uce!icii %! drumul spre ?maus.a ad pta. F"r" a i!tra am"!u!#it %! cercetarea a %!tre3ii c(estiu!ii acesteia. rice (ra!" %! 3e!ere. c(iar la %!ceputul ist riei &isericii creşti!e. *iscutarea ei este &iectul te l 3iei d 3matice şi ! i trimitem pe citit ri la scrierile di! d me!iul acestei ştii!#e. v m ar"ta !umai -aptul. La Fil ! se %!t. -"r" %!d ial" !u %!tre&ui!#a a+ime.877 . c" d ctri!a cat lic" şi rt d 0" despre tra!su&sta!#iere (tra!su&sta!tiati ) a .!t pri! terme!ul .2:. c mpi!3 . c" %! Ziserica creşti!" primar" şi mult" vreme dup" aceea.5& şi !u se p ate crede. . *ar aceasta !u %!sem!ea+". pe de se&irea ce evreii -"ceau am&il r termi!i.!cau !imica alt" ceva dec.i!ii şi vi!ului.B99 @. =!tre&area despre asta a dat prile> la apari#ia u!ei e! rme literaturi şi se %!#ele3e.l!eşte apxoos d1u!!ious. a luat a!ume p. şi au 12 %!l cuit acest cuv.!i se m"!.c !su&ta!tiati şi i!c !su&sta!tiati sau pre+e!#a lui $rist s %!. e0iste!#a u!ui ast-el de ver& %! 3receşte e %!d iel!ic.i!e se %!tre&ui!#a pe!tru tai!"H !ed spit" sau acr".!") a pastel r se !umea s"r&"t area a+imel r. ca %! cur3erea 12 %!tre3ii s"pt"m. ci a!ume p. p.i!ea &iş!uit" le(em.!c"rii meiului pascal se %!tre&ui!#a vi! care -"r" %!d ial" era .rşirea tai!ei %mp"rt"şirii. Iisus $rist s. c" ce p. c" %! arameica.rşit ?u(aristia pe c ra&ie %! timpul -urtu!ii (Fapt.i!e) u!ii %l deriv" de la ap.!a pascal". *ar %! t t ca+ul eva!3(eliştii disti!3 clar apxog de a/u!!0o# (oiCp\io^ este pr priu ad>ectiv.aceasta e trupul Meu4. La ! i @aşti se !umesc t at" s"pt"m. se c !sidera lucru i!di-ere!t. etc.apt . Ast-el e0ist" date.t !umai pe acelea.i!e.!3ele lui $rist s.-&. -"r" a mai v r&i de rt d cşi. c" dac" s"r&"t area (de s"pt"m. c" %! cursul %!tre3ii s"pt"m. .acru4.st str"i!" &isericii creşti!e primare şi terme!ul acesta a ap"rut a&ia %! evul mediu.i!e !ed spit" şi a dat uce!icil r (Luc. Fa#" cu aseme!ea t. care pr &a&il !u era a+ime (deşi e0presiile &i&lice despre ele !u su!t clare).!tului apto#. XXIV. ! i !u putem aicea m"car pe scurt s" e0pu!em t ate discu#iile pe %!tre&"rile acestea. la s"v. c(iar dac" el ar şi -i e0istat. au lep"dat %!v"#"tura cat lic" şi rt d 0" despre pre-acerea (tra!su&sta!tiati ) p. ca ea s" -i .!i pascale iudeii s" -i m.!sul a .!3ele Meu4 !u e0ist" le3"tura este. Ap st lul @avel a s"v. Cu e0ist" !ici u! -el de temeiuri a crede. deşi pe!tru e0actitate şi aseme!ea derivare !u se p ate %! t tul 3ara!ta.i!ea şi vi!ul servesc !umai de sim& luri sau sem!e ale trupului şi s.!3elui lui $rist s. E(iar %! timpul m. %! care la %!ceput au . dar asta !u %!sem!ea+". a ad" 3a.st pre3"tit" %! acest sc p !u &iş!uit". c" p.!ii pascale. Euv.st cu t tul sc as" di! %!tre&ui!#are %! timpul %!tre3il r paşti evreieşti. adec" $rist s a v it s" spu!". Ce v m sili !umai cu cea mai mare scurtime p si&il" s" e0pu!em ese!#a lucrului di! pu!ct de vedere e0i3etic. ap i e %!d iel!ic a -i de+i!area de la el a cuv. iar %! 3receşte ea !u %!sem!ea+" c" %! adev"r p. cum şi su& p.i!ea şi vi!ul se c !siderau !umai sim& luri ale trupului şi s. ap i evreii !u m. ? mai &i!e aTl deriva dela atpco X ridic. Cu se p ate cu !imic d vedi. La traducerea %! evreieşte a vers. şi t tuşi e imp si&il a admite. *ar. XXVII. cum se ştie. =! timpul urm"t r.!c" !umai pasc" şi c + !aci. a u!i. c". E !tra u!ei ast-el de d ctri!e sau ridicat c(iar şi ereticii. 12 12 @.lcuire a se!ti!#el r lui $rist s era p si&il a da !umai u! se!s sim& lic. plural ma#p t. r stite de $rist sH .!3elui 6"u. şi ver&ul âoxl serveşte !umai de le3"tur" %!tre su&iect şi predicat. iar p. Aşa !u-i !ici %! timpul de -a#".st r stite de $rist s cuvi!tele . practica &isericeasc".+ %!l cuiasc" pe cele vec(i de di!ai!te.acesta este trupul Meu4 şi . . 26 a lui Matei !ici %!tr-u! ca+ %! l c de 3pxos !u se putea pu!e evreiescul ma#a P a+im". %! e0presia xa a2oYIia !u se p ate su&%!#ele3e apxot&* şi aceast" de se&ire se &a+a+".acesta este s. %!t. m. Aseme!ea d ctri!" a pr testa!#il r ap"ru ca pr test c !tra d ctri!el r medievale despre tra!su&sta!#iere. %!t"iu. Alc"tuit rii )almudului %!#ele3.acru4 (ve+i tratatul @esa(im). Aşa )e d r de Mepsuesta scriaH o5x ("s xouxd saxi x6 aupipo%ov xou aco!!iaxos JLOU 9. al d ilea.i!e !ed spit". Eeva aseme!ea putea s" -ie şi atu!ci. A+ime evreii !umeau ma#a. c" c(iar apa p ate -i &iectul . c" pe!tru d. @e!tru a >usti-ica aseme!ea %!v"#"tur". evide!t. ? mult mai imp rta!t" %!tre&area despre %!suşi se!sul cuvi!tel r. mul#i %!v"#a#i pr testa!#i au %!cercat s" d vedeasc".!tul apxo# (p. care arat" cel pu#i!. apr ape de timpul lui $rist s.!cat !umai a+ime.i!ea şi vi!ul su!t trupul şi s. Cu-i pr &a&il.!care şi pa!ele pu!erii %!ai!te. c(iar %! timpul s"pt"m. iar. @r testa!#ii.

i!ii şi vi!ului s-au pre#uit t t mai mult pr p r#i !al cu aceea. pri! care ame!ii au a>u!s la ideea despre tras!&sta!#ia#ie. ci acesta este trupul Meu şi s. aceasta se p ate urm"ri pe %!ti!derea mult r veacuri dup" %!"l#area lui $rist s. era mai %!alt şi acel dar.i!e &iş!uit".i!ii şi XOUXO XOU 1A 1B ai iaxo<g xou* d%%a xouxo laxi x6 a. p ate. a !umit. *i! %!seşi cuvi!tele lui $rist s. ce %!v"#"tur" e mai ! rmal"H d ctri!a despre tra!su&sta!#iere.i!ea şi a &ea pa(arul * m!ului %!seam!" a !u -i vi! vat c !tra trupului şi s. su!t !umai -e! me!e. XI. pre+i!t" ea u! pr -u!d i!teresa!tD Lu!3ul pr ces ist ric. %! tai!ica c"ruia a . ci %! epist la ap st lului @avel c"tre E ri!te!i. ci cuv. accesi&il şi %!#eles se cupri!de dup" d ctri!a despre tra!su&sta!#iere.st p.!t". *ar !e ştii!d !imica despre ese!#e. c" d.ta. %! priceperea a %!seşi ese!#ei tai!ei !u se pre+i!t" !ev ie. cele mai vec(ii ştiri despre i!stituirea tai!ei ?u(aristiei ! i le 3"sim !u %! ?va!3(elii. ap i cu trecerea timpului ele au deve!it mai %!#elese. )re&uie de &servat.!" c. Vec(ii creşti!i !u au discutat despre asta !icidecum.arte adesea e0ami!"m u!ele şi aceleaşi &iecte di! di-erite pu!cte de vedere şi de aceea le pre#uim di-erit.i!ea. A %!#ele3e.s. 6" !e %!t arcem ate!#iu!ea !umai la aceea. vec(ii scriit ri &isericeşti recu! şteau p. şi !u !e l"s"m %! su&tilit"#ile te l 3iei evului mediu sau %! alt" te l 3ie ricare ar -i ea. *ar !u e pus la %!d ial".!sul . ce alta p t s" %!sem!e+e dec. pri! urmare. %! ce c(ip se -ace aceasta.i!ea şi vi!ul &iş!uit.st clar.!3ele lui $rist s.!tul care pr duce &ucurie4. şi #i!ea %! m. Aceast" m.!tul sau s.t de pu#i! %!#eles ca şi tra!su&sta!tiati .i!ea şi vi!ul.st pr cesul psi( l 3ic şi reli3i s. care este scris" %!ai!te de ?va!3(elii. *ar" pe!tru ! i acum. !u putemH aceasta e tai!". şi cuv.i!ile 6ale.tra!su&sta!#iere4.i!ea şi vi!ul eu(aristicei de p.trupul 6"u *um!e+eu Euv.i!ea şi vi!ul trupul şi s. care a . *e aceea.!3ele Meu). atu!cea m"!.i!ea asta v"+ut". . c"ruia. *ar c. care a dus la ideea de . c" aceast" p. a . Kltimele se p t m. e t t at. *ar dac".!tul. %! tai!a c"ruia &"utura aceasta a .4xa JAOU xal xo a45ia JAOU (!-a @. A m.lcuire alta !u e p si&il".!3ele. şi dup" aceea a p ru!cit s" &ea di! pa(ar. Ei la %!ceput. @avel i-a . pe care (Iisus $rist s) #i!ea %! m. 22-27. iar !u %! altul s-au %!#eles de vec(ea &iseric". care a .!ca p. ! i t tuşi . Ui !u &"utura aceasta v"+ut" a !umit.e0iste!#"4 şi alte d ctri!e. Ap.!c" !u p. )erme!ul c !su&sta!tiati privit %! si!e %!suşi. %!suşi $rist s le-a c !siderat realme!te trupul şi s. ci cuv. C i su!tem pu#i! cu! scu#i cu . c respu!+"t r cu asta ap st lul pre#uieşte şi darul testat de ?l. cum se pare. şi de aceea c(iar şi acum ! i !u putem discuta despre ele.!d p. ap i ce %!sem!a aceastaD Ee se!s au avut cuvi!tele %!seşi ale lui $rist s la i!stituirea tai!eiD =! ce c(ip p.+isH acesta e sim& l al trupului Meu şi a s.i!e !u era simpl". %! a&se!#a terme!ului special tra!su&sta!tiati .st testat de *. şi vi!ul !u era vi! &iş!uit. E"ci trupul lui *um!e+eu-Euv.!d ?l va ve!i iar".871 @.t era mai %!alt acest merit.i!e simpl" şi vi!. şi %!sem!"tatea p.!3ele 6"u. dac" se %!t arce ate!#iu!ea la se!sul direct al cuvi!tel r Lui. %! vremea primar" creşti!" puterea real" şi se!sul cuvi!tel r lui $rist s !u erau depli! %!#elese.!tul. Cu e0plicarea se!sului a %!seşi tai!ei.st &i!e cu! scut vred!icia meritel r 1B lui $rist s.!3ele 6"u. sau d ctri!a despre .ese!#a4 lucruril r. Eare a -erit p.i!ile 6ale. E" cuvi!tele lui $rist s a!ume %! acest se!s.!3elui * m!ului.i de t ate. 872 . ) t.1A c"ci !ici %!suşi Iisus $rist s.t t t mai sus s-au pre+e!tat c !ştii!#ei ame!il r %!suşi meritul lui $rist s. care !utreşte. p. cu c. Eu c.%! ami!tirea Lui4. *ac".!d c ri!te!ii se adu!" la ci!a * m!ului. Ast-el p.!tul. la asta !-au %!t rs de se&it" ate!#iu!e.!3elui Meu.l!it !umai la /ri3e!.!ca şi &ea acas".!care este vestirea despre m artea * m!ului. ?0cep#ie am %!t. p.i!ea şi vi!ul p t s" se pre-ac" %! trupul şi s. ceea ce ! i vedem. ce se!s !atural. mul tre&uie s" se ispiteasc" pe si!e %!ai!te de a se apr pia la ?u(aristie. !ici ap st lii 6"i !-au e0plicat cum se pr duce aceasta.!3ele lui $rist sD Ea r"spu!s la aceste %!tre&"ri v m spu!e mai %!t. se pare. cu at. ele !e su!t i!accesi&ile. !e a>ut" ! u" a e0plica %! parte şi aceea. c"-i era str"i!" ideea despre tra!su&sta!#iere.i!ea aceasta -r.st tur!at". !ici t. dup" recu! aşterea 3e!eral". @avel cu t tul clar de se&eşte p. ci e0plicarea acelui lucru.t cuv. !u putem !ici s" e0plic"m %!sem!area cuvi!tel r lui $rist s dup" %!seşi ese!#a l r.!tul. pe!tru a !u se ar"ta !evred!ic. c".Cu p.

dup" aceea se citea c. Luc. are Eel mai %!alt pre#. 1 E r. XII. C rmal şi l 3ic a .!ta ps. aleluia iar se c. 2B). XI. 1 E r. *e aceea. 27. şi dup" rdi!e se &ea de cei adu!a#i (Luc. pa(arul se &ea (ceea ce de>a %! vec(ime la ser&area pastel r c. XXII. c" ! rmal. 28 şi &ea pa(arul cu aspe#ii (Ve+i Mat. ?l este at. 6-ar putea aduce multe e0emple.!sul mai scump". *up" termi!area m.!tat de 3 sp dar pri! cuvi!tele de mul#"mire.!d. s"r&"t are se desc(idea pri! aceea. c" c(iar ideea despre aceea. aşa +ic. %!c.!" ce. XXII. Eartea. de la ideea despre tra!su&sta!#iere. t at" a&aterea de la cel mai %!alt pu!ct.t t t aurul. de mai %!ai!te.!tau.!cat %! ?3ipt4.!tare.i!e şi !-a &"ut vi! di! pa(ar.!ta pa(arul cu cuvi!tele psalmului EXVII. !-a m. E.i!ea şi vi!ul !u se sc(im&" dup" %!seşi -ii!#a l r. dec.6- vi!ului eu(aristie ap st lul le d" cea mai %!alt" vred!icie. ci a i!trat %! %!tre&ui!#are pe urm".!cat p. XXVI. ci a %!ceput a se p"rea m"r3i!ire a perei lui $rist s şi a meritel r Lui. 1 8 . 27.t cel pr curat pe pia#". %! -i!e.!tul e0a3erare ru3"m s" se %!#elea3" %! adev"ratul se!s şi !u %! se!s de repr ş).!carea. c.rmula iudaic".!ta al treilea pa(ar.!c"rii. şi Luc. p. Aceasta depi!de de pre+e!#a aurului %! (a+!aua statului.t de !atural si &iş!uit. Mat.!tarea Lui dup" saturarea a ci!ci mii de ame!i cu ci!ci p. ca darul O"scump"r"t rului me!irii.i!i (I a!. evide!t. &i!ecuv. care mai ales se !umea pa(arul &i!ecuv. arat" Is.t ! i c(iar am c !te!it s" şi &serv"m aseme!ea e0a3er"ri %! via#a ! astr" +il!ic" cuv. E(eia pe!tru priceperea cuvi!tel r lui $rist s urmea+" s" c"ut"m %! cuv. !e3reşit. care se pr !u!#a %! r"spu!s la %!tre&areaH . 29). e pe!tru d.!te şi a mielului -ript. c" p. EXII şi EXIII. atu!ci s-a %mp"r#it primul pa(ar. Aceste patru pa(are tre&uiau s" le ai&" s"racii.rtie si!3uri de si!e.!t"rii (c mp. c" vederile e0a3erate ! i !e #i! asupra a multe lucruri. c !. *eci ast-el şi darul.ce-i astaD4 .i!ile sale. sc pul şi %!sem!"tatea s"r&"t rii.!ca şi &ea. %! timpul c"reia -iecare se aşe+a şi dup" d ri!#" m.!d 3a+da &i!ecuv.!d m. cu &i!ecuv. 29). X.t cartea cump"rat". Euv. %! timpul care. !u pre#uiesc !imica. testat de tat"l.i!il r. 1A-17). 28 şi urm"t arele e0plica -iului. e mai scump dec. dup" sp"larea m. la %!tre&area Lui. di! care s-ar vedea. Aceasta şi era pr priu s"r&"t area.!" ac l . *up" e0teri r18 cuvi!tele lui $rist s au putut avea rap rt cu . cei pr te>a#i le primeau de la 18 @. *e t ate se umpleau trei pa(are sau patru.!dit vred!icie di! ce %! ce mai %!alt" şi imp rta!#" t t mai mare. deşi 'ur" de aur a-irm" c !trarul (T6 SOCOTOO aî!!ia au7râ# STUSV). lucrul a a>u!s p. pe care p"ri!#ii ! ştrii l-au m. EXIV EXVII. pr &a&il %!tre3 al treilea.rm cu ?ş. c. 3 sp darul iar" %şi sp"la m.!c"rurile au .st u! ast-el de pr ces psi( l 3ic al cu3et"riiD Cu !e %!d im.872 . a darului testat de $rist s şi t t dat" a meritului r"scump"r"t r a lui $rist s. *up" aceea se %mp"r#ea al patrulea pa(ar. XIV.st !em"r3i!it (c" t ate di! ce %! ce mai mult deve!eau clar cu trecerea timpului). *up" aceasta. lucrul. %!tre&ui!#area vi!ului %! timpul ci!ei pascale la evrei !u era i!stituire primitiv".st !em"r3i!it" şi meritul lui $rist s a . ap i urma 3alei (alleluia @s. c" -iecare lua ier&uri amar" şi m. %!suşi $rist s. 19). d"ruit" cuiva pe!tru succesele şi purtarea sa.st pre3"tite şi c mu!itatea s-a apucat s" m"!. Cumai dup" aceea urma m. dar ei se pre#uiesc mai mult dec. şi &i!ecuv.Acesta-i trupul mielului. Eu trecerea timpului rice m"r3i!ire a vred!iciei pa!ii şi vi!ului au %!ceput a se p"rea m"r3i!iri a %!seşi vred!iciei a perei de r"scump"rare a lui $rist s. ca cel mai & 3at merit al 6"u. XXVI. tre&uia s" se par" şi s-a p"rut micş rare a pre#ului. Eum s-a spus mai sus. ap i şi darul testat de *. *e arece vred!icia acestei di! urm" a . testat de $rist s %!ai!te de patimile 6ale. XXII. XXX. 21. (Marc. a ma# tel r -r. EXII EXVII). e 3reu de determi!at.!sul %! c(ii ame!il r a d &. dar %!ai!te de timpul lui $rist s. !er sti!du-se cu acest prile> despre tra!su&sta!tiati . alese.!ca.!ce. şi1 &ea %mpreu!" cu %!s #it rii.teva para3ra-e di! le3e. )i lu$nd pa<arul# şi *inecu $nt$nd# l-a dat lor şi a zis: *eţi din el toţi= 27.v* su%o58aas* (x%aaev si §065. *up" aceea se %mp"r#ea al d ilea pa(ar de vi!. mul#"mea lui *um!e+eu pe!tru s"r&"t area d"ruit".!d 3 sp darul casei. VI). 28. Za!ii de (. Eare di!trQ%!sele dup" s c teal" a servit pe!tru i!stituirea %mp"rt"şirii. dup" termi!area c.!tul apxov serveşte ca c mpletare la cele patru ver&eH %a6.!t"rii @s.

st lipsa de >ert-e. 22) repet" literalme!te !umai parte di! cuvi!tele lui Luca.. 1 B . se vede. c" aceste cuvi!te su!t aute!tice şi se d vedesc puter!ic.&e#i di!trQ%!sul t #i4D K!ii spu!. Ce3reşit. !-a . !-a m. ci a ascu!s. XXII. Aceste cuvi!te ale lui )e -ilact. ?l %!seam!" pr priuH disp +i#iu!e (ca disp +i#iu!ea la3"rului sau ştirii).!ca#i t #i. Luc.!d 2 Oe3.lua#i şi m. !ead"u3.!3ele %mp"r"#iei %!temeiate de Mi!e. ci despre ceea ce se cupri!dea %! pa(ar.!d xo uuâp u!i. . alia!#".!c se!s şi !u p ate -i atri&uit" !im"!ui. Euv. ca s" arate iudeil r.) #i4. !u %!seam!". . spu!e )+a!. la 3reci se %!tre&ui!#a la si!3ural şi la plural. Euvi!tele lui $rist s %!tru c. r3a!i+are. de arece Iuda. dar pri! aceleaşi cuvi!te su!t traduse şi alte cuvi!te evreieşti. Ideea lui $rist s se e0plic" am"!u!#it %! capit lele VII şi XI a epist lei c"tre ?vrei. ?0presia c" s. mai sus !-a 17 spusH . 1 1 .t %!suşi lui $rist s. s.&e#i t #i4. @resupu!erea. 2B)..rm" Ap st lul @avel (1 E r. !ici c !di#ie. 2A. c" . *ar el are rap rt !e%!d iel!ic şi c"tre t #i creşti!ii.tva ami!tesc ?ş. XI.rt as" se p ate primi !u %mpreu!".!3ele lui $rist s se vars" spre iertarea p"catel r. c"ci d 3mele simple su!t pr prii tutur r a le primi4. Euv. m"ru!te şi traduceri.!tul.sta des"v.!tarea @s.l!eşte %! A E *.. c" .!3ele de >ert-".7piov şi re3ulat e redat %! ruseşte. . 6. 17 11 @. şi a!umeH de arece m. de &"ut %!s" p t t #i. !e-ii!d %! stare s"-l ascu!d" şi pe acesta.acesta este s. iar pa(arul şi -"r" se vrea l-a &"ut.. dar el se %!t. XXIV. Aceste cuvi!te !u su!t la ceilal#i si! ptici. %!sem!area acestei e0presiu!i e t t u!a. IX. dar !u se p t s c ti cuvi!tele lui $rist s.c mu!itate. (ăci acesta este s$ngele "eu al 6oului >estament# care pentru mulţi se arsă spre ertarea păcatelor.8. Euv. )<xp arat". Marc.te dat" era şi al ci!cilea pa(ar şi la acesta se pr ducea c. dup" care a &ea di! pa(ar se i!ter+ice mire!il r. adec" c"tre ap st li. e pli!" de cel mai ad. c !di#ie. 6e!sul (-i3urat) se p ate cupri!de c(iar %! aceea. lu.87A @.!t pri! 'ia1xr?* escept. XXIV. iar aicea a spusH .!tul acesta se re-er".&e#i t #i4. Iisus se ridic" deasupra tutur r a!al 3iil r cultului Vec(iului )estame!t4.acesta este s.!3e11 se vars" pe!tru mul#i P pe!tru t #i. şi deaseme!ea la ap st lul @avel e0presiile su!t aseme!ea dup" se!s. adec" despre vi!.i de t ate c"tre cei pre+e!#i la ci!". 21 serveşte de d vad" a celui precede!tH &e#i di!trQ%!sul t #i. dar !umai dup" . XI. Euv. asta s-ar -i p"rut m !stru s -iec"rui israelit.. rcspl uo%%3v* dvxl xou* urcep 9tâ%%cov. ci de acela !umai.!cat. Euv.al ! ului4 !u se a-l" %! cele mai &u!e c dice. !ici alia!#".v sxxovo!!ievov.i!e. =iaa>!x<? %!seam!" %! 3e!ere )estame!t %! ca+ de m arte. la Luca şi ap.87B . despre pa(arul %!seşi !u se putea spu!e. !ici la @avel.rm". ?ş.!tul . c" v r&irea %! vers. *e aceea ar -i şi spus * m!ulH .!tul )/-cu-ai v la Matei şi Marcu este pus -"r" artic l (aşa e dup" cele mai &u!e lecturi). . %!tre&ui!#at de $rist s.lcuire. ca şi despre p. 27D 1 E r. LXX !ec !te!it traduce acest cuv. Acest s. ap i di! aceast" prici!" a şi +is aiceaH . dec.lcuiesc aceasta %! se!s -i3urat.!tul xa:xo !u se re-er" la 9:.st pre+is de Ieremia XXXI. 21-2A. 1 1 . XI. mai %!t.La darea le3ii %! 6i!ai. ci su!t !umai a>u!se dup" tradi#ie ca t.!d p. %!trea&" )e -ilact. deaseme!ea !ici la Iusti! %! Ap l. care are vr. c" $rist s a spus asta pe!tru Iuda. pe!tru c" $5ap& vi!ul. Al#ii t.9<. tur!at %! pa(ar. cuv. 1 1 .!3ele lui $rist s se vars" . *eut. dar di-erite dup" . 88. no%%ou175dp xou# rcdvxag evxau4ta xa%si (despre mul#i %! l c de pe!tru mul#i.!3ele Meu. .rşit". E.i!ea trupul 6"u. 1 şi Sa("r. 21.arte %!d iel!ic de a v r&it ?l aicea pri! citate di! Vec(iul )estame!t. @avel cu artic l $xo 9iox1ptov&. c"ci pri! mul#i se !umesc aicea t #i ('ur" de aur).!3ele reli3iei Mele4. pu!erea -u!dame!tului pe!tru viit area cl"dire. F"r" a lua %! sam" alipirea %!tre3ii ! i i!stituturi creşti!e la pra+!icul pastel r.spre iertarea p"catel r4. este s. J @e!tru ce. c" Iisus !umeşte p. =!temeierea C ului )estame!t a . ? . şi c mpararea m r#ii 6ale cu >ert-a stat r!icit" %! le3ea lui M is". pr &a&il.!carea v. EXIX -EXXXVI dup" ale3ere. XIV.i!ea. u!de este v r&a despre i!stituirea tai!ei ?u(aristiei.!3ele Meu. !u p ate -i primit". dar a &ea s. su!t c !trare %!v"#"turii &isericii r ma!e. La Marcu şi Luca. I.!tul evreiesc &erit %!seam!" pr priu c !tract. IX.

=! celelalte e0presiu!i su!t la -el. se p ate r"spu!de a-irmativ. =! l c de @e a lui Matei şi Marcu d!!i<!v %! l c de ou i1 >?I&@ drcapxi 6A xo6xou xou ABA2:?2(# . &"ut-a are $rist s vi! cu uce!icii c(iar la ci!". ) #i terme!ii. 11 cuvi!tele acestea au . la i!stituirea tai!ei %mp"rt"şirii.cu v i4 Marcu %l mite.arte 3reu de e0plicat. ?l -"r" %!d ial" !-a &"ut. A1.la Marcu +xt ouA2xi ou xig BtC. 2B). căci ă spun# că de acum nu oi mai *ea din roadă acestei ii p$nă în ziua aceea# c$nd oiu *ea cu oi in nou întru împărăţia >atălui "eu.62 . . deci.!carea mielului pascal de cerem !ialele iudaice (dar !u de le3e). %! l cul ultimei e0presiu!i.878 . ca s" -i &"ut pr priul 6"u s. xou 5sv1!iaxosD . @ ate.dar l cul acesta are u! %!#eles prea 3e!eral şi !e clar. pe!tru c" acesta se cerea la m. c" cuvi!tele lui $rist s %! versetul e0ami!at este simplu cuv. pe!tru c" e 3reu de cu3etat.%. c" aceast" c mu!icare de apr ape cu d. %!tre&ui!#a#i la i!stituirea tai!ei.!d vi! cu t tul alte rap rturi %!tre ?l şi uce!icii Lui. 19 @. xou uaxpi# 1ov* la Marcu st" xou E7eou. *ar pa(arul eu(aristie. Euvi!tele lui $rist s su!t .!tul de r"mas &u! s lem! de la uce!ici. c" !u se p ate spu!e !imica p +itiv. iv. 29. despre 19 asta i!. XIV. (Marc.!3e. c.rma#iile su!t aşa de s"race. *up" Luca XXII. ca s" se p at" sc ate ceva di!trQ%!sul.!" %! timpul %!vierii 6ale. de u!de ! i putem primi i!dica#iu!i asupra acestui lucru. 6e!sul direct al l r e acela. u!de e e0primat" -i3urat acea idee. c" ?l !u va &ea vi! cu uce!icii p. se cupri!de %! Fapt. La %!tre&area despre aceea.!şii la ci!" este ultima şi mai mult !u s-a repetat p.!" la %!vierea 6a. i!dic" a!ume aceasta. 6i!3urul l c. X.st le3ate de $rist s %!ai!te de i!stituirea tai!ei ?u(aristiei. Z"ut-a are $rist s vi!ul ! u cu uce!icii 6"i dup" %!vierea 6a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful