T L

A Č

O

V

Á

S P

R

Á V

A

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY POŽIADAL O VYSIELACÍ PRIESTOR V RTVS
Včera popoludní dostal generálny riaditeľ RTVS Václav Mika oficiálny list z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky so iados!ou na vytvorenie priestoru vo vysielaní RTVS" pre vy#lásenie #lavy $tátu %vana &a$paroviča k nadc#ádzaj'ci( prezidentsk)( voľbá(* Bratislava 25 !ar"a 2#$% RTVS po iadala +anceláriu prezidenta Slovenskej republiky o spresnenie tec#nick)c#" realizačn)c#" ale aj obsa#ov)c# po iadaviek s'visiacic# s prípravou a v)robou to#to typu for(átu* ,a strane dru#ej RTVS upozornila na dikciu zákona č* -./0111 2*z* o sp3sobe voľby prezidenta Slovenskej republiky" o ľudovo( #lasovaní o je#o odvolaní a o doplnení niektor)c# 4al$íc# zákonov" ktor) okre( in5#o uvádza v paragrafe 06 ods* 078 9Vysielanie in)c# relácií s v)ni(kou spravodajsk)c# a publicistick)c# relácií podľa odseku 1 a t)c#" ktor5 s' venovan5 ka(pani podľa odsekov - a 6" &t'r( )* !'+li 'v,l*v-i. +las'va-i/ v'li0'v v ,r's,/"+ al/)' v -/,r's,/"+ &a-1i12ta3 4/ ,'0as &a!,a-/ 5a&25a-( : ;pozornila aj na záv<zn5 =ravidlá volebn5#o vysielania Roz#lasu a televízie Slovenska pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky" ktor5 prerokovala Rada RTVS* V t)c# sa okre( in5#o uvádza8 9RTVS je pri príprave a vysielaní spravodajsk)c# a publicistick)c# progra(ov nezávislá* Vylučuje sa zása# politick)c#" ekono(ick)c#" spoločensk)c# a in)c# lobistick)c# skupín do ic# prípravy a vysielania* >kre( organizačn)c# $trukt'r RTVS ne(á nikto vplyv ani právo roz#odn'! o zaradení alebo nezaradení spravodajsk5#o a publicistick5#o progra(u do vysielania*: V pravidlác# sa tie uvádza8 9Spravodajsk5 aj publicistick5 progra(y (aj' d3le it' infor(ačn' 'lo#u pred období( ka(pane" počas ka(pane ale aj počas volieb* ?j preto nie je (o n5 udalosti za(lča!" no zárove@ (usí RTVS zabráni! to(u" aby sa stala nástrojo( propagácie

KONTAKT PRE 67DI89 SA+B%? M?R+AT%,&; ? +>M;,%+CB%A Mlynská dolina" D-6 -6 Eratislava Fo(inika Gulková / H-I0 101 I-6 6DJ6 Kuraj +adá$ / H-I0 176 LID J07 AM(ail8 pressNrtvs*sk OOO*facebook*co(/RTVS*sk OOO*rtvs*sk

T L

A Č

O

V

Á

S P

R

Á V

A

ktor5#okoľvek kandidáta" prípadne nástrojo( na zverejnenie ko(pro(ituj'cic# infor(ácií o kandidátovi*: RTVS si v*s'&' v2:i ,r/5i1/-ta SR3 a&' +lav; <t2t; Z2&'--'; ,'vi--'s.'; RTVS al/ 4/ 5a)/5,/0i.3 a)* v*st=,/-i/ a ')sa+ 4/+' ,'s'lstva -/)'l s,'4/-> s ,r',a?2"i'; &'-&r(t-/+' ,r/5i1/-ts&(+' &a-1i12ta RTVS plne zodpovedá za rozsa# a dosa# svoj#o vysielania a dodr iavanie zákonov" ako aj intern)c# pravidiel" osobitne počas prebie#aj'cej ka(pane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky* V prípade" e d3jde k vzájo(nej do#ode pod(ienok vysielania prí#ovoru prezidenta Slovenskej republiky" RTVS poskytne priestor pri(eran) #lave $tátu a je#o posolstvu občano( SR* RTVS navr#uje odvysielanie v stredu 2@ A 2#$% po #lavno( spravodajsko( for(áte S,r2v* RTVS vo vopred do#odnuto( rozsa#u* ,ávr# na uveden) vysielací priestor vyc#ádza zo sc#válenej vysielacej $trukt'ry RTVS* =rí#ovor prezidenta SR by tak bol odvysielan) pred dl#odobo plánovanou záverečnou diskusiou oboc# prezidentsk)c# kandidátov tak" aby v ,rB,a1/ ,'tr/)*

(ali (o nos! obaja r/a?'va. na slová s'časnej #lavy $tátu*

KONTAKT PRE 67DI89 SA+B%? M?R+AT%,&; ? +>M;,%+CB%A Mlynská dolina" D-6 -6 Eratislava Fo(inika Gulková / H-I0 101 I-6 6DJ6 Kuraj +adá$ / H-I0 176 LID J07 AM(ail8 pressNrtvs*sk OOO*facebook*co(/RTVS*sk OOO*rtvs*sk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful