คำำอธิบำยรำยวิชำ

รำยวิชำวิทยำศำสตร์ ม. 1
รหัสวิชำ ว 31101

ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่
120 ชัว่ โมง
หน่วยกิต

1

จำำนวน

จำำนวน 1.5

ศึ กษาวิ เ คราะห์ เ ซลล์ และส่ ว นประกอบของเซลล์ โ ครงสร้ า ง

และหน้าที่ของพืชการสร้างอาหารของพืชพฤติกรรมและการตอบ

สนองของพืช เทคโนโลยีชีวภาพ การจำาแนกสาร สารเนื้ อเดียว
สารเนื้ อผสม สารแขสนลอย คอลลอยด์ สารละลายกรด – เบส
การแยกสาร งานและพลังงานการถ่ายโอนความร้อยการขยายตัว

ของวัตถุ การดูดกลืนแสงและการคายความร้อน แรง แรงเสียด

ทาน โมเมนต์ ของแรงการเคลื่ อนที่ ใ นหนึ่ ง มิ ติ ส่ว นประกอบ
และการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้ น ความ
กดอากาศ ลมฟ้ าอากาศภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ
การพยากรณ์อากาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้

การสำารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำาความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจำาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิ ยมที่
เหมาะสม

อัตรำส่วนคะแนน

70:30

คะแนนก่อนสอบกลางภาค

20

คะแนน

คะแนนหลังสอบกลางภาค

20

คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค

20

คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์

30

รวม

คะแนน
คะแนน
10

คะแนน

100

คะแนน

เกณฑ์กำรประเมิน
ช่วงคะแนน

ระดับ

เกรด

80-100

ดีเยี่ยม

4

75-79

ดีมาก

3.5

70-74

ดี

3

65-69

ค่อนข้างดี

2.5

60-64

พอใช้

2

55-59

อ่อน

1.5

50-54

อ่อนมาก

1

0-49

ปรับปรุง

0

ผลกำรเรียนรูท
้ ่ีคำดหวัง สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน

รำยวิชำวิทยำศำสตร์ ม. 1
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่

1

รหัสวิชำ ว 31101

จำำนวน 120 ชัว่ โมง

จำำนวน 1.5

หน่วยกิต

ผลที่กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ม.
1

1.

เตรียมสไลด์สดเพื่อศึกษา

ลักษณะและรูปร่างของเซลล์
ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์

เดียวและสิง่ มีชีวิตหลายเซลล์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (ว
1.1 – 1)
2.

อธิบายและเขียนแผนภาพ

แสดงส่วนประกอบที่สำาคัญ

ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
จากการสังเกตภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ (ว 1.1 –
1)
3.

สืบค้นข้อมูลและอธิบาย

หน้าที่ของส่วนประกอบที่

สำาคัญของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ (ว 1.1 - )

สำระกำรเรียนรู้ ม. 1
1.การสำารวจการสังเกตส่วน

ประกอบที่สำาคัญของเซลล์
พืชและเซลล์สัตว์

(นิ วเคลียสคลอโรพลาสต์)

2.การสืบค้นข้อมูลและการ

อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะและ
รูปร่างของเซลล์ต่าง ๆ ของ

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมี
ชีวิตหลายเซลล์

3.การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปรายหน้าที่ของส่วน

ประกอบของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์

4.การทดลองการเกิด

กระบวนการแพร่ และออส
โมซิส

4.

ทดลองและอธิบายการเกิด

กระบวนการแพร่และออสโม
ซิส (ว 1.1 - )
5.

ออกแบบและทำาการทดลอง

เกี่ยวกับการแพร่และออสโม
ซิสของเซลล์เมื่ออยู่ใน

สารละลายที่มีความเข้มข้น
ต่างกัน ( ว 1.1– 1)
6.

ทดลอง สืบค้นข้อมูลและ

อธิบายปั จจัยบางประกานที่

จำาเป็ นในการสังเคราะห์ด้วย
แสง ได้แก่ แสง คลอโร

ฟิ ลล์ คาร์บอนไดออกไซด์
และผลที่ได้จากการ

สังเคราะห์ด้วยแสง ( 1.1
–2)
7.

สืบค้นข้อมูลและอธิบายความ
สำาคัญของกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงที่มีต่อสิ่ง

มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ( ว
1.1 – 2)
8.

ทดลองสืบค้นข้อมูลและ

อธิบายโครงสร้างและการ

ทำางานของระบบลำาเลียงของ

5.การออกแบบการทดลองและ
ทำาการทดลองเกี่ยวกับการ

แพร่และออสโมซิสของเซลล์

เมื่ออย่ใู นสารละลายที่มีความ
เข้มข้นต่างกัน

6.การทดลองการสืบค้นข้อมูล

และการอภิปราย ปั จจัยบาง
ประการที่จำาเป็ นในการ

สังเคราะห์ด้วยแสง และผล
ของกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง

7.การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
ความสำาคัญของกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงที่มีต่อสิ่งมี
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

8. การสำารวจ

การสังเกต การ

ทดลองเกี่ยวกับโครงสร้างที่

ใช้ในการลำาเลียงนำ้า แร่ธาตุ
และการสืบพันธ์ุของพืช

พืช (ว 1.1 – 3)
ผลที่กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ม.

สำระกำรเรียนรู้ ม. 1

1

9.

สืบค้นข้อมูล ทดลองและ

อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ใน

ระบบสืบพันธ์ุของพืช (ว 1.1–
3)
10.

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ

อธิบายการทำางานที่สัมพันธ์กัน
ของระบบต่าง ๆ ในพืช (ว
1.1 – 3)
11.

ทำางานของระบบลำาเลียงและ
ระบบสืบพันธ์ุในพืช

10. การอภิปรายการทำางานที่

สัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ
ในพืช

11.

การสังเกตการทดลองและ

การวิเคราะห์การตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้า ได้แก่ แสง

อุณหภูมิน้ ำาและการสัมผัส)

อุณหภูมิ นำ้า และการสัมผัส

ของพืชต่อสิ่งเร้า (แสดง
12.

การสืบค้นข้อมูลและการ

( ว 1.1 – 4)

อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี

กับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ใน

ปรับปรุงพันธ์ุเพิ่มผลผลิต

สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยว
การขยายพันธ์ุ ปรับปรุงพันธ์ุ

เพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น
(ว 1.1 – 5)
13.

อภิปรายโครงสร้างและการ

ทดลองวิเคราะห์ และอธิบาย

เกี่ยวกับการตอบสนองของพืช

12.

9.การสืบค้นข้อมูลและการ

ชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธ์ุ
ของพืชในท้องถิ่น
13.

การสืบค้นข้อมูลและการ

อภิปรายเกี่ยวกับ

สืบค้นข้อมูล อภิปรายและ

ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

ของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรม อาหารและการ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผล ใน ด้านการเกษตรกรรม

ในด้านการเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม อาหารและการ
แพทย์ (ว 1.1 – 5 )
14.

สำารวจ ทดลอง วิเคราะห์

และอธิบายสมบัติทางกายภาพ
ของสาร (ว 3.1 – 1)
15.

จำาแนกสารเป็ นกลุ่มตาม

ลักษณะของเนื้ อสารและขนาด
ของอนุ ภาค ( 3.1 – 1 )
16.

สำารวจ ทดลอง และอธิบาย

และการอภิปรายเกี่ยวกับ

สมบัติ ลักษณะเนื้ อสารของ
สารเนื้ อเดียว สารเนื้ อผสม
สารแขวนลอย คอลลอยด์
สารละลาย

15. การจัดกลุ่มสารตาม

ลักษณะของเสื่อสารและ
ขนาดของอนุ ภาค

16. การสำารวจการทดลองและ

เดียว สารเนื้ อผสม ขนาด

เชิงประมาณและคุณภาพ

อนุ ภาคของสารแขวนลอย
คอลลอยด์ สารละลาย
(ว 3.1–1)

ตรวจสอบความเป็ นกรด –

การวิเคราะห์สมบัติของสาร

17.

การตรวจสอบความเป็ นก

รด – เบส ของสารละลาย
โดยใช้อินดิเคเตอร์
18.

การทดลองและอภิปราย

เบสของสารละลายโดยใช้อิน

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH

ทดสอบและอธิบายความ

สารละลาย

ดิเคเตอร์ (ว 3.1 – 3)
18.

14. การสังเกต การทดลอง

ความแตกต่างระหว่างสมบัติ
ลักษณะเนื้ อสารของสารเนื้ อ

17.

แพทย์

สัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับ
สมบัติความเป็ นกรด – เบส

ของสารละลาย (ว 3.1 – 3)

กับความเป็ นกรด – เบสของ

ผลที่กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ม.
1

19.

สำารวจและอธิบายสมบัติของ

สารละลายกรด – เบส ที่ใช้

ในชีวิตประจำาวัน และผลทีมี

ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม ( ว
3.1 – 3)

20.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ

การแยกสารโดยการลัน
่ กรอง
ตกผลึก สกัด และ

โครมาโทกราฟี (ว 3.1 – 5)
21.

อธิบายและยกตัวอย่างการนำา

หลักการแยกสารไปใช้ในชีวิต
ประจำาวัน (ว 3.1 – 5)
22.

สำารวจและอธิบายองค์

ประกอบของสารละลาย

ความเข้มข้นของสารละลาย
(ว 3.2 – 2)
23.

เตรียมสารละลายที่มีความ

เข้มข้นตามหน่วยที่กำาหนด
(ว 3.2 – 2 )
24.

ทดลองและอธิบายการเกิด

ผลึกของสารบริสท
ุ ธิ ์ รวมทั้ง
เตรียมผลึกของสารบริสุทธิ์

สำระกำรเรียนรู้ ม. 1
19. การอภิปรายสมบัติของ

สารละลายกรด – เบส ที่ใช้
ในชีวิตประจำาวันและผลที่มี
ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม

20. การทดลองแยกสารและ

สกัดสารบางชนิ ดด้วยวิธีการที่
เหมาะสม

21. การอภิปรายหลักการแยก
สารโดยการกลัน
่ กรอง
ตกผลึก สกัดและ

โครมาโทกราฟี

22. การสืบค้นข้อมูลและการ

อภิปรายการทำาหลักการแยก
สารด้วยวิธีต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน

23. การสำารวจ การอภิปราย

องค์ประกอบของสารละลาย
ความเข้มข้นของสารละลาย
และการเตรียมสารละลาย

24. การทดลอง การสังเกต

การเกิดผลึกของสารบริสุทธิ ์

25. การสืบค้นข้อมูล

การ

(ว 3.2 – 2 )
25.

ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์

จากสารละลายและนำาความรู้

เรื่องสารละลายไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำาวัน (ว 3.2 –
2)
26.

ทดลองและอธิบายว่าแรงเป็ น

ปริมาณเวกเตอร์ (ว 4.1 –
1)
27.

ทดลองและอธิบายแรงลัพธ์

ของแรงหลายแรงที่กระทำาต่อ
วัตถุในระนาบเดียวกัน (ว
4.1 – 1)
28.

ทดลองและอธิบายความ

หมายของความเร่ง ( ว 4.1

อภิปรายเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์จากสารละลายและ

การนำาความรู้เรื่องสารละลาย
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำา
วัน

26. การทดลองและอภิปรายเกี่ยว

กับเวกเตอร์ของแรง

27. การทดลองหาแรงลัพธ์ของ
แรงหลายแรง

การทดลองและการอภิปราย
ผลของแรงลัพธ์ ต่อการ

เคลื่อนที่ของวัตถุท่ีทำาให้วัตถุ
นั้ นมีมีความเร่งในทิศเดียว
กับแรงลัพธ์

– 1)
29.

ทดลองและอธิบายว่าผลของ

แรงลัพธ์ท่ีกระทำาต่อวัตถุทำาให้
วัตถุน้ ั นมีความเร่งในทิศเกี่ยว
กับแรงลัพธ์ (ว 4.1 – 2)

ผลที่กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ม.
1

สำระกำรเรียนรู้ ม. 1

30.

ทดลองและอธิบายหลักการ

ของแรงเสียดทาน (ว 4.2 –
1)
31.

วิเคราะห์แรงเสียดทานที่เกิด

จากสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
เสนอแนวคิดที่จะเพิ่มหรือลด
แรงเสียดทานเพื่อให้เกิด

28. ทดลองและอธิบายว่าผลของ
แรงลัพธ์ท่ี

กระทำาต่อวัตถุ ทำาให้วัตถุ

นั้ นมีความเร่งใน

ทิศเดียวกับแรงลัพธ์ (ว

4.1 – 2)

29. การทดลองเกี่ยวกับการเพิ่ม

ประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือลดแรงเสียด
( ว 4.2 – 1 )
32.

ทดลองและอธิบายหลักการ

ของโมเมนต์ของแรงในเชิง
ประมาณ (ว 4.2 – 2)
33.

วิเคราะห์และคำานวณโมเมนต์

ของแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ
(ว 4.2 – 2 )
34.

สืบค้นข้อมูลอธิบายและยก

ตัวอย่างการนำาหลักการของ
โมเมนต์ของแรงไปใช้

ประโยชน์ (ว 4.2 – 2 )
35.

สำารวจ สังเกต และระบุการ

ทานเพื่อการใช้ประโยชน์

ในสถานการณ์ต่างๆ

30. การทดลอง การอภิปราย
เกี่ยวกับหลักการ

ของโมเมนต์ของแรงในเชิง

ปริมาณ

31. การวิเคราะห์และการคำานวณ
โมเมนต์ของ
32.

แรงในสถานการณ์ต่าง ๆ
การสืบค้นข้อมูลและการ

อภิปรายการใช้

ประโยชน์โมเมนต์ของ

เคลื่อนที่ต่าง ๆ ในชีวิตประจำา แรงในชีวิตประจำาวัน
วัน (ว 4.2 – 3 )
36.

ทดลองและอธิบายผลของ

แรงที่ทำาให้วัตถุเคลื่อนที่ (4.2

33. การสังเกต การทดลอง
และการอภิปราย

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ

– 3)
37.

สืบค้นข้อมูลและอธิบาย

ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจำาวัน และ

ประโยชน์ของการเคลื่อนทีแ
่ บบ การนำาไปใช้ประโยชน์
ต่าง ๆ ในชีวต
ิ ประจำาวัน
(ว 4.2–3)
38.

ทดลองและอธิบายเกีย
่ วกับ

34. การสืบค้นข้อมูล การ
อภิปรายเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์จากความรู้เรื่อง

งาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง

การเคลื่อนที่แบบ

พลังงานและการนำาไปใช้

35. การทดลองและการ

พลังงานจลน์ กฎการอนุรก
ั ษ์
ประโยชน์ ( ว 5.1 – 1)
39.

สังเกตและวัดอุณหภูมิของสิ่ง

ต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวัน

อภิปรายเกี่ยวกับงาน

พลังงานศักย์โน้มถ่วง

ต่าง ๆ และอธิบายความหมาย พลังงานจลน์ กฎ
ของอุณหภูมิ (ว 5.1–2)

การอนุร ักษ์พลังงานและ

การนำาไปใช้ประโยชน์

36. การสังเกต การวัดอุณหภูมิ
และการอภิปราย

เกี่ยวกับอุณหภูมิของสิ่ง

ต่าง ๆ

37. การทดลองและการอภิปราย
การถ่ายโอน

พลังงานความร้อนโดยการ

ทำา การพา การ

แผ่รงั สี และการใช้

ประโยชน์

38

การสืบค้นข้อมูล และ

การอภิปรายเกี่ยวกับ

การนำาความรู้เรื่องการถ่าย

โอนความร้อนไป

ใช้ประโยชน์

ผลที่กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ม.

สำระกำรเรียนรู้ ม. 1

1

40. สืบค้นข้อมูลแปลความ
หมายของสัญลักษณ์

และข้อความในพยากรณ์

39. การสืบค้นข้อมูล การ
อภิปรายผลของลมพายุ

ที่มีต่อมนุ ษย์และสิ่ง

อากาศ และ

แวดล้อม ป้ องกันปกรา

พยากรณ์ (ว 6.1– 1 )

40. การสืบค้นข้อมูลและการ

อธิบายความสำาคัญของ

41.

กฎการณ์ทางลมฟ้ าอากาศ

วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบาย อภิปรายหลักการ

เกี่ยวกับสาเหตุท่ี

ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
(ว 6.1 – 2 )

42. สืบค้นข้อมูล อธิบายและ

และความสำาคัญของ

พยากรณ์อากาศ

41. การวิเคราะห์สาเหตุต่าง ๆ
ที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ

ยกตัวอย่าง

โลก

ตามธรรมชาติและจาก

อภิปรายเกี่ยวกับผล

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น
กิจกรรมของมนุ ษย์ ที่สง่

42. การสืบค้นข้อมูล การ
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ

ผลต่อการดำารงชีวิต

ทั้งที่เกิดตาม

– 2)

มนุ ษย์ท่ีมีต่อ

และสิ่งแวดล้อม ( ว 6.1

ธรรมชาติและกิจกรรมของ
มนุ ษย์และสิ่งแวดล้อม