P. 1
MATLAB Toan Tap

MATLAB Toan Tap

|Views: 112|Likes:
Published by Nghiem Trong Viet

More info:

Published by: Nghiem Trong Viet on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

Mét sè phÐp to¸n tiªu chuÈn cã thÓ biÓu diÔn trªn biÓu thøc
®Æc trng sö dông c¸c to¸n tö quen thuéc. VÝ dô cho hai hµm:

f = 2x2 + 3x - 5

g = x2 - x + 7

>> sym('x')

% ®Þnh nghÜa mét biÕn sè ®Æc tr-

ng
>> f = (2*x^2 + 3*x - 5) % ®Þnh nghÜa biÓu thøc ®Æc tng f
vµ g

f=

(2*x^2 + 3*x - 5 )

>> x^2 - x + 7
g =

x^2 - x + 7

>> f +
ans =

3*x^2 + 2*x + 2
>> f - g
% t×m biÓu thøc cña f-g
ans =

x^2 + 4*x - 12

>> f*g

% t×m mét biÓu thøc cña f*g

ans =

(2*x^2 + 3*x -5 ) *( x^2 - x + 7)

>> f/g

% t×m mét biÓu thøc cña f/g

ans =

(2*x^2 + 3*x - 5 )/(x^2 - x + 7)

>> f ^(3*x)

% t×m nét biÓu thøc cho f3x

ans =

(2*x^2 + 3*x - 5)*3*x

Thùc sù lµ mét phÐp to¸n trªn bÊt cø biÓu thøc nµo chøa Ýt nhÊt
mét biÕn sè ®Æc trng sÏ cho kÕt qu¶ cña mét biÓu thøc ®Æc trng, b¹n
h·y tæ hîp c¸c biÓu thøc cè ®Þnh ®Ó t¹o nh÷ng biÓu thøc míi. VÝ dô:

>> a = 1; b = 3/2 ; x = sym('x'); % t¹o mét sè vµ

% nh÷ng biÕn

sè ®Æc trng

>> f = sin(a - x)

% t¹o mét sè biÓu thøc

ans=

-sin(x-1)
>> g = sin(b*x^2)
ans=

sin(3/2*x^2)

>> b*f/(g - 5)+ x

% kÕt hîp chóng

ans =

-3/2*sin(x - 1)/(sin(3/2*x^2)- 5 )+ x )

TÊt c¶ c¸c phÐp to¸n nµy ®Òu thùc hiÖn tèt víi c¸c ®èi sè lµ

m¶ng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->