REFLEKSI KENDIRI NAMA : AMINUL AZAM BIN ABDUL MUKTI NO K/P : 770657 – 06 - 5723 Alhamdulillah dan bersyukur kepada kehadirat

Ilahi kerana dengan berkat dan rahmatnya dapatlah juga saya menyiapkan tugasan ini dalam tempoh yang ditetapkan . Walaupun terdapat kekangan-kekangan yang mungkin melumpuhkan semangat saya untuk menyiapkan tugasan ini, namun saya menganggap ia adalah salah satu cabaran kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu pertama mengenai bahagian pengetahuan tentang budang fizik. Bahagian pertama di katogerikan sebagai !" # edagogical !ontent "no$ledge% iaitu penguasaan ilmu pengetahuan berkaitan kandungan tajuk. Bahagian ini amat penting kerana secara langsung telah memberikan ruang dan peluang kepada untuk mengkaji dan mentelaah pelajaran fizik ini dan secara tidak langsung menjadi medan percambahan ilmu pengetahuan untuk lebih mendalam lagi. &emasa saya menerima tugasan ini, terdapat pelbagai perasaan yang bercampur baur seperti gembira,seronok, bimbang dan teruja. Tugasan ini memerlukan saya untuk mengumpul maklumat yang rele'an berkaitan tajuk ()izik dalam kehidupan seharian(. &aya amat tertarik dengan tajuk yang diberikan kerana fizik merupakan perkara yang amat penting dalam kehidupan manusia. &aya dapati dalam tajuk banyak perakara yang berkaitan dengan akti'iti seharian kita seperti mesin,pergerakan,elektrik dan kemagnetan,keapungan,tenggelam cahaya dan banyak lagi yang berkaitan dengan fizik.sebagai contoh dalam tajuk litar elektrik saya dapat pelajari cara mengira arus dan 'oltan.ini amat penting bagi kegunaan seharian.juga didapati cara-cara untuk menjaga keselamatan dalam rumah apabila berlaku litar pintas.dalam topik ini juga saya belajar menjalankan akti'iti eksperimen iaitu mengkaji keapungan,terapung dan tenggelam.selain itu juga eksperimen daya dan gerakan,bunyi,elektrik,mikroskop dan

dan meluangkan lebih masa bersama pelajar tahun / sehingga mereka menduduki peperiksaan . yang sebenar.teleskop serta penjanaan tenaga elektrik dan kemagnetan.&. &ebagai contohnya. . "ekangan dari segi bebanan kerja di sekolah kadang-kala membataskan saya untuk mencari maklumat dan menyiapkan mengikut jadual yang telah saya rancangkan. &aya mencuba teknik-teknik yang saya pelajari semasa proses pembelajaran saya di I + untuk membolehkan pelajar-pelajar saya memperolehi pengalaman dan pengetahuan yang sebenar. &egala nota-nota dan juga amali yang dijalankan sangat membantu saya untuk mendalami tajuk tugasan ini. erkataan penat sentiasa meniti di bibir . saya dapat melatih pelajar-pelajar saya untuk mengaitkan pelajaran dengan kemahiran-kemahiran yang telah diterapkan oleh kementerian. saya terpaksa memeriksa kertas peperiksaan percubaan .. ensyarah dan tenaga pengajar di I + banyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini. Walaupun perjumpaan bersama pensyarah adalah terhad tetapi masa yang diperuntukkan telah saya cuba gunakannya untuk mengumpul maklumat dengan sebaik yang mungkin. &aya terpaksa mengorbankan masa ketika di $aktu siang untuk berada lebih masa di sekolah dan menyiapkan tugasan ini pada $aktu malam.tunjuk ajar pensyarah semasa menjalankan eksperimen amat saya hargai. &emasa menyiapkan tugasan ini saya banyak mempelajari maklumat-maklumat yang penting dan saya mengambil peluang ini untuk digunakan semasa di dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya di sekolah.setelah selesai menjalankan eksperimen saya begitu yakin akan dapat menjalankan eksperimen dengan sendirinya.amun dalam kesungguhan saya untuk menyiapkan tugasan ini. &ifat ingin tahu tiba-tiba muncul di dalam diri saya apabila menerima tugasan ini kerana tugasan ini memerlukan pembacaan yang teliti dan pencarian ilmu dari sumber lain.&.semasa menjalankan eksperimen saya dapati pelbagai kaedah yang selamat telah digunakan. *elalui proses ini. masih juga terdapat permasalahan yang timbul.

1engan harapan agar tugasan ini menjadi titik tolak permulaan bagi saya untuk menghadapi situasi dan suasana pembelajaran yang baru ini setelah bergelar pelajar I + dan berharap terus cemerlang . 1engan itu tidak dapat tidak saya harus mendisiplinkan diri dengan masa agar tugasan siap dengan sepenuhnya pada $aktu yang ditetapkan $alaupun berdepan dengan banyak kekangan lebih-lebih lagi pada saat-saat akhir murid-murid yag diajar akan mengambil .saya namun apabila tugasan ini sudah disiapkan. saya berasa segala pengorbanan saya amat berbaloi. Akhir kata saya sangat bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. &aya sedar mungkin terdapat kesilapan-kesilapan di dalam tugasan ini.&. yang kurang dari sebulan lagi. . 0al ini demikian kerana semasa menyiapkan tugasan ini saya perlu akur pada masa yang telah ditetapkan untuk menghantar tugasan ini. namun semua itu adalah menjadi adat kerana dalam mempelajari sesuatu manusia sentiasa tidak lari daripada melakukan kesalahan $alaupun kita merasakan kita telah melakukan hasil kerja yang terbaik. Tugasan ini juga telah banyak mengajar saya untuk mendisiplinkan diri saya.gemilang dan terbilang. &ekian terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful