LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL PENGENDALIAN
UJIAN LISAN BERASASKAN
SEKOLAH (ULBS)
BAHASA TAMIL
6354/3

© Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 2 . 1.2 Membentuk kemahiran dan keyakinan diri pelajar untuk berkomunikasi secara berkesan. Format ini mempunyai kelebihan seperti yang berikut: 1. semangat patriotik dan perasaan cintakan negara dalam kalangan pelajar. Sehubungan itu. 3.3 Pentaksiran dijalankan secara berterusan bermula dari tingkatan empat hingga tingkatan lima.0 Objektif 3. Objektif pentaksiran juga merangkumi komponen kemahiran bertutur dalam mata pelajaran Bahasa Tamil.2 Menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur di dalam bilik darjah.0 Matlamat ULBS Bahasa Tamil ULBS Bahasa Tamilbermatlamat melengkapkan pelajar dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan. 2. 1.7 Pentaksir ialah guru yang mengajar pelajar berkenaan. penekanan dan pembentukan format ULBS diperkenalkan bermula dari tahun 2010 untuk pelajar tingkatan empat. sikap positif. 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar pelajar secara berfokus dalam kemahiran bertutur. 1.6 Pentaksiran penggunaan Bahasa Tamil juga dapat dijalankan semasa aktiviti luar bilik darjah. 1.1. 3. Beliau lebih mengetahui kemampuan sebenar kemahiran bertutur pelajar berkenaan.3 Memberi pendedahan kemahiran lisan kepada berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal.1 Mendedahkan situasi berlisan yang sebenar kepada pelajar. 3. 1.4 Menjelmakan nilai murni. pelajar untuk 3.4 Menepati kehendak dan keperluan Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Menengah.0 Pengenalan Kepentingan kemahiran bertutur telah ditekankan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum dalam objektif pembelajaran mata pelajaran Bahasa Tamil.5 Pentaksiran dapat dijalankan dalam situasi berkomunikasi yang sebenar dan lebih daripada satu kemahiran lisan dapat ditaksir. pekerjaan dan urusan harian.

5 Ujian ini dapat meningkatkan kemahiran berlisan dan kesantunan berbahasa. 5.6 Ujian ini memberi peluang kepda pelajar meningkatkan pencapaian dalam kemahiran bertutur.4 Kemahiran bertutur pelajar ditaksir dalam pelbagai aktiviti secara individu dan kumpulan.1 Aktiviti individuberdasarkan model 1.4. 5.0 Pengendalian ULBS Bahasa Tamil ULBS Bahasa Tamil dilaksanakan berdasarkan lima model interaksi: 5. calon akan dikendalikan mengikut taksiran 4. 5. 4. iaitu dua kali semasa pelajar di tingkatan empat dan sekali semasa pelajar di tingkatan lima. 4. 4.3 Pentaksiran dilakukan sebanyak tiga kali. 5.5 Jadual Pelaksanaan: Tingkatan 4 Taksiran 1 Taksiran 2 April – Jun Julai – September Tingkatan 5 © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 3 Taksiran 3 Taksiran 4 Januari Mac April – Jun (Kes Khas) . 5. Hal ini bertetapan dengan konsep pentaksiran untuk penambahbaikan dalam pembelajaran Bahasa Tamil.2 Aktiviti kumpulan berdasarkan model 4 dan 5. Pentaksiran dikendalikan oleh guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil.0 Konsep ULBS Bahasa Tamil 4.4 Jika terdapat kes khas.1 Ujian ini dilaksanakan berasaskan sekolah dengan kawalan langsung oleh Lembaga Peperiksaan. 4.2 Pentaksir ujian ini ialah guru-guru yang mengajar Bahasa Tamil di tingkatan empat dan di tingkatan lima. 2 dan 3. 4.3 Ujian ini dijalankan secara berterusan dari tingkatan empat hingga tingkatan lima.

0 Aktiviti Lisan / yei k L ±ñ Á¾Ã ¼ÅÊ쨸 1 2 3 4 5 ¾ÉÀÕõ Á¾ôÀ£ð¼ÇÕõ ¾ÉÀÕõ ¦ºÅÁÎôÀÅÕõ ¾ÉÀÕõ °ì¸Õõ ÌØ ÌØ 1 ¯¨Ã¨¼ôÀ̾ ÀüÈ ¸ÕòШà ÅÆí̾ø √ 2 ¯¨Ã ¸úòоø √ 3 §Àըà ¸úòоø √ 4 ¸¨¾ ÜÚ¾ø √ 5 ¦ºü§À÷ √ 6 ¸Õò¾Ãí¸õ √ 7 ´Õ ¸ú× ÌÈòÐ §ÃÊ ÅÕ½¨É ¦ºö¾ø 8 ¦ºö¾¸û/¾¸Åø¸û ÅÆí̾ø √ √ 9 ÅÇì¸õ «Çò¾ø √ √ 10 «È쨸 ºÁ÷ôÀò¾ø √ √ 11 ÅƸðÊ/ÅÆÓ¨È ÅÆí̾ø √ √ √ 12 ¸Å¨¾¨Â ´ôÒÅòÐì ¸ÕòШÃò¾ø √ √ √ 13 §÷츽ø √ √ √ √ 14 ¸Å¨¾/¦ºöÔû ÌÈòÐì ¸ÕòÐô ÀÃÁüÈõ ¦ºö¾ø/¦¾Ìò¾ø √ √ √ √ 15 àñ¼ø À̾ ÌÈòÐì ¸ÕòШÃò¾ø √ √ √ √ 16 ¼ôÒ ÄÅÃí¸¨Ç / þÎ׸¨Ç Åžò¾ø √ √ √ √ √ 17 ºì¸ø¸¨Çò ¾£÷ôÀ¾üÌì ¸ÕòÐò ¦¾ÃÅò¾ø/´Õ ÓÊ×ìÌ ÅÕ¾ø √ √ √ √ √ 18 ¯¨Ã¨¼ô À̾ ÌÈòÐì ¸ÕòÐô ÀÃÁÚò¾ø √ √ √ √ √ 19 ÀøŨ¸ò àñ¼ø À̾¸ÙìÌì ¸ÕòШà ÅÆí¸ Á¾ôÀ£Î ¦ºö¾ø √ √ √ √ √ 20 ÅÁúò¾ø √ √ √ √ √ © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia √ 4 √ ÌÈôÒ .6.

1 ´ý¨ÈôÀüÈ ÅÇì¸ò¨¾î ºÃ¸×õ ¦¾ÇŸ×õ «Çò¾ø © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 5 .2 ¾¸Åø ÓبÁÂɾ¸×õ ¾ÃÒ þøÄÁÖõ ¸ÕòÐî º¨¾× þøÄÁÖõ ÜÚ¾ø ÅÇì¸õ «Çò¾ø 9.0 Perincian Aktiviti / k in iikm ±ñ 1 ¼ÅÊ쨸¸Çý ÅÃÅì¸õ ¯¨Ã¨¼ôÀ̾ ÌÈòÐì ÌÈòÐì ¸ÕòШÃò¾ø 1.1 3 6 7 9 ¸¨¾¨Â ²üÈ ¦¾ÉÔ¼Ûõ ®÷ìÌõ Ũ¸ÂÖõ ÜÚ¾ø ¦ºü§ÀÃø ¦ºü§ÀÃø §À;ø 5.1 ¸Õòи¨Çî ºÃ¸×õ ŨÇÀÂýÁ츾Ôõ ¸úòоø 6.1 8 ¯¨Ã¨Âî ºÃ¸×õ ŨÇÀÂýÁ츾Ôõ ¸úòоø ¸¨¾ ÜÚ¾ø 4.7.2 º¨ÀÂÈóÐ §À ¸úòоø ´Õ ¸ú× ÌÈòÐ §ÃÊ ÅÕ½¨É ¦ºö¾ø 7.1 2 ¯¨Ã ¸úòоø 2.1 5 ¯¨Ã¨Âî ºÃ¸×õ ŨÇÀÂýÁ츾Ôõ ¸úòоø §Àըà ¸úòоø 3.1 «Èó¾ ¾¸Å¨Ä Өȸ×õ ¦¾ÇŸ×õ ÅÆí̾ø 8.2 ¦ºü§À¨Ãì ¸ÅÕõ Ũ¸ÂÖõ ®÷ìÌõ Ũ¸ÂÖõ ¸úòоø ¸Õò¾Ãí¸ò¾ø ¸Õò¾Ãí¸ò¾ø ¸Õòи¨Ç Óý¨Åò¾ø 6.1 4 ¯¨Ã¨¼ôÀ̾¨Âì ÌÈòÐì ¸ÕòШÃôÀ¾ý ÅÂĸ «¾ý ¸Õòиû ¦¾¼÷ÀÉ Òþ¨Ä ¦ÅÇôÀÎòоø ´Õ ¸ú¨Åî ºÃ¸×õ ŨÇÀÂýÁ츾Ôõ §ÃÊ ÅÕ½¨É ¸úòоø ¦ºö¾¸û /¾¸Åø¸û ÅÆí̾ø 8.1 ¦ºü§À¨Ãò ¾÷ì¸ Ã£¾Â¸×õ ŨÇÀÂýÁ츾Ôõ ¸úòоø 5.

3 ¸Õòи¨Ç ¾ÉÁ¸×õ.1 15 «È쨸¨Âî ºÃ¸×õ «¨ÁôÒ째üÀ×õ ŨÇÀÂýÁ츾Ôõ ¸úòоø àñ¼ø À̾ ÀüÈ ¸Õò¨¾ò ¦¾ÇŸ×õ Өȸ×õ ¬ì¸¸ÃÁ¸×õ ÜÚ¾ø ¼ôÒ ÄÅÃí¸¨Ç / þÎ׸¨Ç Åžò¾ø 16.2 «¾ø þÕìÌõ ÓÕ¸Âø ÜÚ¸¨Ç «ÛÀÅòÐô §À;ø §÷ì §÷츽ø ¸úòоø 13. ¦ÀÕǾà ÄÅÃí¸¨Çô ÀüÈì ¸ÕòШÃò¾ø 16.±ñ 10 ¼ÅÊ쨸¸Çý ÅÃÅì¸õ «È쨸 ºÁ÷ôÀò¾ø 10.1 ¼ôÒ ÄÅÃí¸¨Çô ÀüÈ «¨Á¾ÂÉ Ó¨ÈÂø Åžò¾ø 16. ÂÂÁÉ Ó¨ÈÂÖõ ¦¾ÇŸ×õ ÀñÒ¼Ûõ ÜÚ¾ø © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 6 .2 ºã¸.1 §÷츽Öì¸É ÅÉ츨Çî ºÃ¸×õ ¦¾ÇŸ×õ ÅÎò¾ø 13.1 12 13 14 12.1 16 ÅƸðÊ «øÄÐ ÅÆӨȨÂî ºÃ¸×õ. ÅðÎ즸ÎìÌõ §Àì¸Öõ.2 §÷츽¨Ä ŨÇÀÂýÁ츾Ôõ ¾ð¼Áð¼ÅÚõ ¸úòоø ¸Å¨¾ / ¦ºöÔû ÌÈòÐì ÌÈòÐì ¸ÕòÐô ÀÈÁüÈõ ¦ºö¾ø / ¦¾Ìò¾ø ºÃ¸×õ ͨÅÀ¼×õ ®÷ìÌõ Ũ¸ÂÖõ ¸¨ÄÂÁì¸ Å¨¸ÂÖõ ¸ÕòÐô ÀÃÁüÈõ ¦ºö¾ø àñ¼ø À̾¨Âì ¸ÕòШÃò¾ø 15. «ÃºÂø.1 ÁÃÒì¸Å¨¾ «øÄÐ ÒÐì¸Å¨¾¨Â ¯öòн÷óÐ §À;ø 12.1 11 ÅÆì¸ðÊ / ÅÆÓ¨È ÅÆí̾ø 11. ÅÇíÌõ Ũ¸ÂÖõ ¦¾ÇŸ×õ ³Âõ ¾ÃÀÈ ÅÆí̾ø ¸Å¨¾¨Â ´ôÒÅòÐì ´ôÒÅòÐì ¸ÕòШÃò¾ø 14.

¸ÕòÐ.1 ´ý¨ÈôÀüÈ ¬ì¸¸ÃÁ¸×õ «È×â÷ÅÁ¸×õ ¬ö×â÷ÅÁ¸×õ ¬Æ «¸Ä ÅÁ÷ºÉõ ¦ºö¾ø © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 7 .1 àñ¼ø À̾¸Çý ¯ð¦ÀÕ¨Çò ¦¾ÇŸì ÜÚ¾ø.±ñ 17 ¼ÅÊ쨸¸Çý ÅÃÅì¸õ ºì¸ø¸¨Çò ¾£÷ôÀ¾üÌì ¸ÕòÐò ¦¾ÃÅò¾ø / ´Õ ÓÊ×ìÌ ÅÕ¾ø 17.1 19 20 º츨Äî ºÃ¸×õ ¾ÉÁ¸×õ Өȸ×õ ŨÇÀÂýÁ츾Ôõ §Àº ´Õ ÓÊ×ìÌ ÅÕ¾ø ¯¨Ã¨¼ôÀ̾Âý ¯ûǼì¸õ. ¦ÁÆ ÀüÈ ¸Õòи¨Çò ¦¾ÇŸ×õ ¬ì¸ôâ÷ÅÁ¸×õ ¬ö×â÷ÅÁ¸×õ Á¾ôÀξø ÀøŨ¸ò ÀøŨ¸ò àñ¼ø À̾¸ÙìÌì ¸ÕòШà ÅÆí¸ Á¾ôÀ£Î ¦ºö¾ø 19.1 18 ¯¨Ã¨¼ôÀ̾ ¯¨Ã¨¼ôÀ̾ ÌÈòÐì ¸ÕòШÃò¾ø 18. 19.2 àñ¼ø À̾¸û ¯½÷òÐõ ¸Õòи¨Çô ÀüÈô ¦ÀÕò¾ÁÉ ¦ºü¸Çø ¸ÕòШÃò¾ø / Á¾ôÀ£Î ¦ºö¾ø ÅÁà ÅÁúò¾ø úò¾ø 20. ¯ð¦ÀÕû.

0 ipd aΝµ 8.8.1 aΝµ1( i.

2 aΝµ 2 ( i. 8. À¼ô¦ÀÕû «øÄÐ ¾¨ÄôÒ «ÊôÀ¨¼Âø Á¾ôÀ¼ø. r) Á¾ôÀ£ð¼Ç÷ §¾÷Å÷ §¾÷ŧà Á¾ôÀ£ð¼ǧà ¾Â÷ ¦ºö¾ ¸Õô¦ÀÕû.

8. ¯¨Ã §ÀýÈ ¼ÅÊ쨸¸¨Ç ´ÕÅƸ (secara sehala) À¨¼ò¾ø.3 aΝµ 3 ( i. À¼ô¦ÀÕû ¾¨ÄôÒ «ÊôÀ¨¼Âø §¾÷Å÷ ¦ºü¦ÀÆ×. r) §¾÷Å÷ Á¾ôÀ£ð¼Ç÷ ¦ºÅÁÎôÀÅ÷ ¾Â÷ ¦ºö¾ ¸Õô¦ÀÕû.

© Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 8 . À¼¦ÀÕû ¾¨ÄôÒ ¦¾¼÷À¸ °ì¸Õ¼ý §¾÷Å÷ ¸ÄóШÃÂξø. r) °ì¸÷ §¾÷Å÷ Á¾ôÀ£ð¼Ç÷ ¾Â÷ ¦ºö¾ ¸Õô¦ÀÕû.

8. À¼ô¦ÀÕû §¾÷Åüõ Ũ¼ ÅÉ×¾ø. 8.5 ¾¨ÄôÒ ÌÈòÐ Á¾ôÀ£ð¼Ç÷ aΝµ 5 (µ) §¾÷Å÷ §¾÷Å÷ §¾÷Å÷ §¾÷Å÷ Á¾ôÀ£ð¼Ç÷ ¾Â÷ ¦ºö¾ ¸Õô¦ÀÕû.4 aΝµ 4 (µ) §¾÷Å÷ §¾÷Å÷ ÷ Á¾ôÀ£ð¼Ç÷ ¾Â÷ ¦ºö¾ ¸Õô¦ÀÕû. © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 9 ¾¨ÄôÒ «ÊôÀ¨¼Âø . À¼ô¦ÀÕû §¾÷Å÷¸ÙìÌûǸ§Å ¯¨ÃÂξø.

Ri l ii ("i r aΝµ ) p : .

r L À/ RÀr) ¼1k : ¼p i/ L / i L ÀR&i ii. ik k d sii¼ im µ ik l Ls aΝ%µ& : 2 ('iÀr) ÁipÀ+ : 'iÀr (..Á.

l. .

.

eii.

l / µ1e.

. 1 ÁipÀ+d¼r .l.l / +r .Á.r .

r6e.

.

'iÀr ÁipÀi¼7k% udÀ.

2 %&6 o .k% µnÀ . l.

rr ÁRe L N1 ¼1k (tugasan) a&ii.

l / À.ip À ir6 ai.

k ' +r L s i Á. µD ik l .l. µD ik l .k ' ./ L s i Á.r L rr ÁipÀim m s iN1i 6 G6 iÁi¼/ L © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 10 . 3 a. µD ik l .r L i..r L .k ' i L s i Á.

ii L k ip$ À1m : 4 / 5 m : 80 iÁi¼m p : .

r L. k d sii¼ im µ ik l Ls k m : À¼ i-iil Á. 1 2 G6 .

 a1pÀ¼ k e N¼ µMÁ' d eM r. l eÁOi .

¼n / L .

(yeÁOi) µn k Rl%& : 7. eiir.0 Àr.

À1.. d¼.

 Àl R/ ii 6 l .

1 Àr. idr. 'ip$k Rl%& : 7.

 d¼. À1..

 odeÁ.

 .

µk ik . .

7. µk ik .À¼p eÀ L i7L .k . Rl%& ikm: À1i 1 : Àl.2 Ál i/ a&i Li k d¼l. . iR& a¼/ N S-l.

D eiÁ.

eipÀ.

l. eÁOi.

i&n : d¼l. eM. ÀDT. ip.

eÁOi.i L R&&i : R p ÀNÀ VR& ÀN.u¼nÀd k im.m . eÁOiµ&Á : ik .

i&n : i6'.

Á ÀiR-..y ÀNn : ure&i / . i&n. eir .

peÀ L : ÀiRi. .

L / À¼/ L © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 11 .

1 9.4 9.3 9.5 rrk% µnSd1 L.0 yei k L a(km 9.2 9. m %&i.9.

.

eii.

l. ÁipÀ+ ai pYr al ai pYrÁR& µ&il ¼.%m. µ 'iÀr aΝ%µ&.yeÁOi ¼1k inOi ÁipÀi¼l Nm. iN¼ %M aΝ%µ& . ÁipÀ+ iN aΝ%µ& uL¼k i . r i ev.

pÀm. ÁipÀ+ À¼inÀ m &pÀ¼ ¼1k inÀ m ¼.

0 ipd n eN+ik 10.1 'in. 10.pÀm.i.

rr : ÁipÀ+ 1 al 2.m 3.2 n.m 10.i.

rr : ÁipÀ+ 1. 10. 2. 3.3 i pi %&i.

3. 3.3. 4 10.3 i pi %&i.1 10. rr : ÁipÀ+ 1.3.2 10. 2.

k %&6 i. . r ÁipÀ+ 4il ÁipÀ+ ey Nm.

ril Zi .

r6e.

o / Ápk ÁipÀ+ 4k% udÀ.

 Nm.a¼p eÀR& rr dke N¼l Á+Nm ÁipÀ+ 4k% udÀ. n.

m. 11. 11.1 ÁipÀ+d¼r s n ipp ms (BPI – Borang Profil Individu) sµ n ipe N ms (BMI – Borang Markah Individu) i& ey Nm.2 ÁipeÀN Á'.0 ipeN 11.

 a1pÀ¼ k e N dÁ.

il %&ipÀi¼pÀdL ÁipeÀN.

© Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 12 . n ip$p  il i& eyr.

N/ eÀN a¼ ad¼ eN µ&eN uD ÁipeÀN ÁipÀ+ K1 K2 K3 K4 eÁ.(Borang Markah Individu – BMI) Li'r yei %' "k" µn ipeN m !"#i$k &li( #)ni z SIJIL PELAJARAN MALAYSIA20______ No. Pusat: _______________ Nama Sekolah:____________________________________________________________________ eN eÀr Àl .

p Li L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = m K4 = eÀ LeÀi6 * K1=ik .m K2= uDip K3 Disemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah Li  ip.

......................dl irkpd Disahkan oleh Pengetua Li µll uippd Tandatangan/ epm: Tandatangan / epm: Nama/ er:... Nama/ er:............. Tarikh/ i:...................................................................... © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia Tarikh/ 13 i:....................... ..............

N ÁipÀ+ ÁipÀ+ 1 ÁipÀ+ 2 ÁipÀim L aΝ%µ& ¼1k ÁipeÀN ÁipÀ+d¼reÀr ÁipÀ+d¼r epÀm rr epÀm © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 14 ÁipÀ+ 3 ÁipÀ+ 4 .k li.'niz SIJIL PELAJARAN MALAYSIA20_____ Li'r yei %' "k" nip$p m Nama Sekolah:_________________________________________________________ rr eÀr : a¼ ad¼ eN: µ&eN :_____________________ À1m .(Borang Profil Individu – BPI) %('i.

. e1Lei- &. el. µ/ +m. i k"µm elµm i k"p n. u&ip*. u&ip*. µ/ +m. e1 il i1pi 5'0m ei0 5'0m e1 in'i+m uL. u&ip*. eÉi. el. elm %i ¿n'k pdLÉ.. e1Lei- &. m u&ip* ei uL. el. m u&ip* iei uL. µm i&i'p a -LÉ. i'p0m e1 0m ei-0m N*e¿'i+n uL. µ/ +m 0m ¿n' a -L. eÉi. m &. i1pi 5'0m e1 il 8m e1L5n'i+m NRm a -L.izei yei.. elm %i i& i'pk pdLÉ. in'i+m R'νm 5'0m a -L.%' "ipeN "m (Kriteria PenskoranUjian Lisan Bahasa Tamil) i ( "i n& n& i1pi 2 ip eN 3 2 dm "m / ikm i k"µm elµm i k"p n. i k"µm elµm i k"p n. e1Lei- &. m &. elm %i i1pi 5'k pdLÉ. m &. m u&ip*. eÉi+m µm6 i1pi 5' a -LÉ. i&i'p0m e1 0m e1Lei-0m ¿RN*e¿'i+n uL. eÉi+m ¿n' a -LÉ. 1 © Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 15 eÉi+m µm in'i+m e1L i1pi . eÉi. 0m in'i+m i& i'p a -L.

© Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 16 . rangkai kata dan ayat mengikut peraturan tatabahasa i k"p i'zin'i el. µ/ +m Sebutan u&ip* Cara melafazkan atau menyebut perkataan yang diterima sebagai betul atau yang wajar el . l  Pantas dan tidak tersekat-sekat ik l i0m il0m . Intonasi eÉi Turun naik atau tinggi rendah suara sewaktu bercakap [R' i'k .l Ungkapan atau istilah e#)l/e#)Re)-r Maksud e ).l Rentak dalam ucapan sajak.L Tatabahasa i k"m Peraturan Bahasa / i k" / i Kosa Kata elm Perbendaharaan kata / eRnjim Keseluruhan kata / &.l.l Nada m Bunyi tinggi rendah suara yang membayangkan sesuatu perasaan atau sikap u"r0 a]pil [R' i'k .13 Glosari ULBS Bahasa Tamil / e'likp d . kiap nl Bermakna e1Lei- Penggunaan yang mengandungi erti atau bererti &. puisi dan lain-lain i n'R' ¿n op*il Kefasihan m Lancar dan mudah bercakap a5in'ip . eRe'r.l Gramatis i k"p n Penggunaan kata. arµL i1p Pengucapan yang mencapai maksud atau kehendak tugasan i"i 'i- .l Bertatasusila s beradab.l Pandai berkata-kata &. u&ip* µ' a'i- i o il. bersopan dan menyatakan maksud dengan jelas N*e¿'i+νm "in*νm eip .

© Hak Cip ta Keraj aan Malays ia 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful