COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CURRÍCULUM

Caps d'Estudis dels centres públics d’Educació Infantil i Primària de l’Anoia.

Inspecció d’Ensenyament Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

Introducció

Índex
Presentació Competències bàsiques i currículum Àmbit matemàtic Àmbit social Àmbit tecnocientífic Àmbit lingüístic Propostes d'avaluació Àmbit matemàtic Àmbit social Àmbit tecnocientífic Àmbit lingüístic iii 1 11 29 51 63 65 67 69

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

i

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

Introducció

Competències bàsiques i currículum: presentació
Els darrers vint-i-cinc anys l'escola ha sofert una sèrie de canvis i transformacions importants, entre elles un canvi general del Sistema Educatiu i de la seva estructura. Un dels aspectes que s'han vist profundament afectats és el currículum. Dels programes tancats del sistema anterior hem passat a un currículum més obert i flexible, que el centre ha d'adaptar i concretar en el seu Projecte Curricular de Centre, d'acord amb les característiques de l'escola i del seu entorn. De tota manera, aquesta autonomia de l'equip docent de cada centre per concretar el currículum final, s'ha vist interferida per diverses circumstàncies. En destacaré dues: - Per una banda, mentre els equips docents dels centres han invertit quantitats enormes de temps i esforços per elaborar els seus Projectes Curriculars, s'ha mantingut un procés paral·lel d'elaboració i concreció de propostes curriculars per part de les Editorials de llibres de text. Així els centres s'han trobat que, al capdavall del procés, tenien un document elaborat amb més o menys encert i sempre amb molt d'esforç i dificultats, el seu PCC, i una oferta de propostes curriculars perfectament impreses, amb presentacions magnífiques, amb materials a punt per fer-los servir ... , però que ni partien del seu Projecte Educatiu, ni de la seva realitat. Què havien de fer? Invertir més i més hores per tal d'elaborar les unitats didàctiques, els materials, preparar activitats, etc., per aplicar el seu PCC? O buscar alguna editorial que més o menys s'adeqüés al que ells pretenien? O potser ...? - Per altra banda, el currículum ha mantingut una estructura clàssica compartimentada en àrees de coneixements. Però la societat ha canviat, i continua canviant a un ritme de vertigen i el currículum plantejat inicialment es va quedant obsolet. Per tant a calgut apedaçar-lo. Els ideadors del currículum van trobar una solució màgica: els eixos transversals. Ha estat una porta d'entrada prou ampla per encabir al currículum l'educació vial, l'educació per la salut, l'educació per la pau ..., no cal que esgoti la llista. Així, poc a poc, el currículum s'ha convertit en una mena de marasme, compartimentat en àrees però alhora creuat per propostes que les superen, cada vegada més i més inflat. Però, al capdavall, el curs continua tenint si fa no fa els mateixos dies de classe i la jornada escolar continua essent la mateixa. A més, sembla que a la nostra societat li ha agafat una mena de fal·lera col·lectiva per convertir les nenes i nens en pous de ciència precoços: quan surten de l'escola han de continuar amb una pseudojornada escolar: classes d'anglès, classes de música, gimnàs, mecanografia, informàtica ... i un llarg etcètera. I al final què? Resulta que un percentatge escandalós, sinó immoral, dels alumnes se'ns perden pels viaranys del sistema i arriben als 16 anys sense cap acreditació. I no només això, els que superen l'escolaritat obligatòria són objecte de mil i una crítiques per part de les institucions educatives per on transiten després, especialment les universitàries: Quin nivell! Algú deu haver pensat que hem perdut el nord, i potser té raó. Cal reformar la reforma reformada? Cal començar de nou? ... Alguna cosa cal fer. La última solució: establim quines són les competències bàsiques que els alumnes han de tenir en acabar la seva escolaritat obligatòria. Però deixem el currículum tranquil. Es posa en marxa tot un procés per definir aquestes competències bàsiques, sobre el qual no entrarem en valoracions, ni respecte del mateix procés ni sobre el resultat.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

iii

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

Introducció

Tenim doncs definides les competències bàsiques que els alumnes han d'assolir al final de les etapes obligatòries, classificades per àmbits i per tipologia del contingut. I ara què? Les competències bàsiques no són ni una nova àrea ni un nou eix transversal. Més aviat pretenen ser fites en l'embarrancat entramat del currículum que ens ajudin a seguir un camí i a arribar a port, és a dir, a que tots els i les nostres alumnes surtin del sistema amb el bagatge mínim necessari per enfrontar-se al seu futur. Primera qüestió: no confonguem les competències bàsiques amb els objectiu finals del sistema i la "marca" que cal superar. Seria una perversitat limitar les capacitats dels alumnes al que marquen les competències bàsiques. Són només, el que la societat considera el mínim indispensable que han d'assolir tots els alumnes, però la majoria d'ells poden, i han de sortir del sistema amb un bagatge molt més gran. Segona qüestió: caldrà desbrossar el currículum d'alguna manera per tal d'integrar l'objectiu de què els nostres alumnes assoleixin aquestes competències bàsiques. És aquesta última qüestió la que ha orientat el treball dels Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia que queda recollit en aquest document, realitzat al llarg del curs 2000-01. El treball ha consistit en relacionar les diferents competències bàsiques amb els continguts fonamentals de les àrees que s'estableixen al currículum de l'Educació Primària, amb l'objectiu de tenir criteri, compartit, per tal de poder identificar i prioritzar els continguts del currículum que estan més directament relacionats amb l'assoliment d'aquestes competències bàsiques. No és tracta d'una reducció del currículum, sinó de marcar les fites importants que ens permetin de fer camí sense perdre'ns, i no vol dir que no puguem sortir del camí principal, és mes, cal sortir-ne, però sense perdre'ns, hem de saber retornar a aquest camí principal que ens menarà a la meta final. La segona part del treball està només esbossada, ja que el temps no ha donat per més. Es tractava d'abordar les qüestions metodològiques i d'avaluació. És un tema que queda obert i sobre el que caldria continuar treballant. Una idea important és que cal treballar les competències bàsiques de manera integrada des de les diferents àrees. En aquesta línia, l'estructura del document, ens permet de veure per a cada competència els continguts de les diferents àrees que s'hi relacionen. El següent pas, com apuntava, seria fer un plantejament metodològic adient per tal d'abordar-ne l'aprenentatge conjuntament, de manera no compartimentada i fragmentada. Cada una de les competències bàsiques no implica una única àrea, sinó que n'implica vàries i, sovint, totes. Evidentment, aquest plantejament només és possible amb un treball en equip dels mestres, amb reflexions i debats conjunts i amb plantejaments compartits i actuacions coherents i coordinades.

Estructura del document La primera part del document està estructurada d'acord amb els àmbits i dimensions del document de competències bàsiques. Per a cada àmbit i dimensió, s'indiquen les diferents competències (especificant si són coneixements, habilitats o actituds) i els continguts fonamentals de les diferents àrees que si relacionen, per cicles i indicant si es tracta de procediments, conceptes o actituds. Els continguts de cada àrea estan impresos en colors

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

iv

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

Introducció

diferents, ja que per cada competència s'indiquen els continguts de totes les àrees (d'aquelles a les quals se n'han trobat, evidentment). Per tant, cal imprimir el document en color per poder distingir a quina àrea del currículum corresponen els diferents continguts. A la segona part es presenten les propostes d'activitats d'avaluació que han elaborat els diferents grups. Com ja advertíem abans, aquesta part del treball és només un esbós i caldria continuar treballant-la conjuntament amb els aspectes metodològics.

Consideracions finals

El que us presentem és el fruit del treball dels Caps d'Estudis, organitzats en quatre equips, un per cada àmbit de les competències bàsiques, d'acord amb el document fet públic pel Departament. Evidentment que no és un document ni dogmàtic ni definitiu, és tan sols una proposta, elaborada amb més o menys encert (creiem que amb més que no amb menys), però cal ressaltar que és el fruit d'una reflexió seriosa i compartida, i del debat conjunt, per tant fruit de la diversitat de visions i de criteris que sempre és enriquidora, de persones que estan immerses en la realitat diària de l'escola, que ha conduït a construir criteris comuns, sempre més rics i potents que els criteris individuals i personals. La funcionalitat del document depèn ja no tan sols dels Caps d'Estudis, sinó dels Equips docents de cada escola que són els qui han d'assumir col·legiadament la responsabilitat de què els seus alumnes assoleixin les competències bàsiques. Aquest documents vol ser una guia i un ajut, però les actuacions concretes amb els alumnes, corresponen a tots i cadascun dels mestres. Ara bé, l'èxit de l'actuació docent passa necessàriament per la reflexió conjunta, per l'elaboració de criteris i línies d'actuació compartides, en definitiva, per un treball en equip real, i l'assumpció compartida de la responsabilitat educadora. Un apunt final. El document no inclou la competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació, ja que el treball s'ha plantejat a partir del document sobre competències bàsiques publicat inicialment pel Departament, que no incloïa aquest àmbit, si bé ha estat elaborat amb posterioritat. De tota manera, considerem que és un àmbit fonamental i que cal integrar-lo urgentment en els plantejaments de l'escola i que va bastant més enllà dels continguts que estan establerts a les diferents àrees del currículum. Agrair finalment l'esforç i la col·laboració dels Caps d'Estudis ja que són ells qui han fet el treball i sense la seva il·lusió i empenta aquest treball no hagués estat possible.

Igualada, juny de 2001. Els Inspector d’Educació de l'Anoia.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

v

Curs 2000/01

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CURRÍCULUM

Àmbit matemàtic

Anna Maria Felip Masdeu Concepció Muns Patró Roser Torroella Vilalta M Carme Bernardó Subirà Amèlia Raposo Pérez Montserrat Recio López

ZER Serra d'Ancosa ZER Vent d'avall CEIP Alta Segarra CEIP Emili Vallès CEIP García Lorca CEIP Antoni Gaudí

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT MATEMÀTIC

ÀREA curricular: Llengua; Matemàtiques; Coneixement Medi Natural; Coneixement Medi Social; Visual i Plàstica; Música; Educació Física Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A X P C A Contingut X Noció d’addició i substracció. Conèixer les quatre regles de Establir relacions entre dades X càlcul (-, +, x, :). recollides. X Algorismes de les operacions Identificar els símbols addició i subtracció. matemàtics més habituals. Conèixer el concepte i el significat específic de les operacions i els operadors matemàtics. Interpretar el concepte de proporció. X Càlcul Calcular mentalment operacions senzilles. X Competència

Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior

X

X

P C A Contingut P C A Contingut X Noció de multiplicació i divisió. X Fracció i decimals. X Establir relacions entre dades recollides. X Algorismes de les operacions X Algorismes de les operacions addició, subtracció, multiplicació i Addició, subtracció, multiplicació divisió. i divisió. Ordenació per matisos (quantitats X Ordenació de nombres naturals. X Ordenació de nombres naturals, X creixents o decreixents). Relacions entre elements de la de decimals i de fraccions subtracció i l'addició. senzilles. X Fraccions senzilles. X Noció de fracció. Ús de tècniques de càlcul mental. Lectura i escriptura d’elements de llenguatge musical apresos. Solfeig. Ús de mitjans tecnològics.

X

X X

Ús de tècniques de càlcul mental. X Lectura i escriptura (solfeig) X - Ritmes i silencis. X

X X X X

X

Utilitzar amb facilitat la calculadora per calcular i comprovar. X Calcular percentatges i proporcions. Relacionar costos i despeses. Presentar ordenadament i amb claredat les operacions de càlcul. Utilitzar amb facilitat l'ordinador per calcular i comprovar Tenir predisposició per X analitzar i corregir les errades.

Ús de tècniques de càlcul mental. X Lectura i escriptura d’elements de X llenguatge musical apresos. X Solfeig. X

Realització de gràfics.

X

Representació gràfica: diagrames i X taules. X

Representació i interpretació gràfica de dades. Elaboració acurada i presentació correcta de tota mena de treballs. Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats. X Consideració de l’error com estímul i element informatiu per noves iniciatives. X Valoració del llenguatge matemàtic i interès per la precisió en la seva utilització.

X

X Consideració de l’error com estímul i element informatiu per noves iniciatives. X Valoració positiva del propi esforç per resoldre una situació matemàtica.

X Consideració de l’error com estímul i element informatiu per noves iniciatives. X Valoració positiva del propi esforç per resoldre una situació matemàtica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

3

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT MATEMÀTIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Recollida de dades de la realitat i la seva anotació qualitativa i quantitativa. X Quantificació i ordenació de dades. Realització de gràfics. X X Apreciació a la vida quotidiana dels aspectes que poden ser expressats a través de la matemàtica. X Interès per l’intercanvi d’informació i experiències.

Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut

Cicle Superior
P C A Contingut X Dades estadístiques i resultats estadístics.

Tractament de la informació

X X Interpretar les estadístiques referides a la vida quotidiana X Recollida i comparació de dades a X partir de l’observació utilitzant instruments i tècniques apropiades.

X

X

Interpretació d’informació i problemes plantejats.

X

X Apreciació a la vida quotidiana dels aspectes que poden ser expressats a través de la matemàtica. X Interès per l’intercanvi d’informació i experiències. Recollida de dades quantitatives a partir de normes prèviament establertes. Recollida, ordenació i classificació de dades significatives obtingudes a partir de l’observació i experimentació per mitjà de les tècniques i instruments més idonis. Representació gràfica d’observacions i experiments realitzats fent ús de tècniques adients (apunts, taules, esquemes). Processament de les informacions i comparació d’aquestes en la pròpia experiència.

X X X

X

X Apreciació a la vida quotidiana dels aspectes que poden ser expressats a través de la matemàtica. X Interès per l’intercanvi d’informació i experiències Obtenció i classificació de dades. Ordenació i classificació de dades i resultats. Recollida i ordenació de dades i aplicació de diferents criteris per a la classificació, utiulitzant les eines i instruments apropiats. Representació gràfica d’observacions i experiments realitzats fent ús de tècniques adients (gràfiques de barres, qüestionaris...) Ús de tècniques de registre senzilles per l’obtenció d’informació.

X

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

4

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Comprensió d’ordres, relats i explicacions senzilles.

ÀMBIT MATEMÀTIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Comprensió d’ordres, relats , explicacions i argumentacions senzilles. X Ús d’estratègies i habilitats per a la comprensió lectora. X Aplicació d’un procés sistemàtic per a la resolució de problemes aritmètics, geomètrics i de mesura.

Cicle Superior
P C A Contingut X Comprensió de seqüències d’ordres, relats , explicacions i argumentacions . X Ús d’estratègies i habilitats per a la comprensió lectora. X Identificació, expressió i aplicació de conceptes i relacions matemàtiques.

X

Comprendre l'enunciat de problemes matemàtics.

X

Interpretació de l’enunciat d’un problema o situació fent servir diversos recursos (dibuixos, diàlegs…)

X

Conèixer conceptes bàsics de l'economia X Combinació de conceptes matemàtics per tal de resoldre problemes. X Aplicació d’un procés sistemàtic per a la resolució de problemes aritmètics, geomètrics i de mesura. X Resolució de problemes aritmètics, geomètrics i de mesura: . interpretació . organització de la informació . identificació del procés a seguir . predicció dels resultats . resolució de les operacions per obtenir la solució . comprovació dels resultats X Apreciació en la vida quotidiana dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. X Valoració del paper de la ciència en la vida diària.

Resolució de problemes

X

Resoldre problemes mitjançant operacions senzilles.

X

Resoldre situacions que es presenten a la vida diària aplicant les habilitats matemàtiques. Administrar rendes pròpies, d'economia domèstica. Plantejar problemes prèvia identificació d'incògnites. Calcular el tipus d'interès.

X Apreciació en la vida quotidiana dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. X X Preocupació per conèixer les aplicacions pràctiques de les coses que s’han après.

X Apreciació en la vida quotidiana dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. Aplicació de conceptes apresos en situacions quotidianes.

X X X

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

5

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A X Atzar X Competència P C A Diferenciar entre probabilitat, intuïció, atzar i predicció. Diferenciar entre: probable, possible, impossible. Contingut

ÀMBIT MATEMÀTIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut P C A

Cicle Superior
Contingut

X X

Fenòmens d’atzar Esdeveniments aleatoris, segurs i impossibles.

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Magnituds: longitud, massa i temps. X Unitats estàndars de longitud, massa i temps.

Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior

Mesura

X

Conèixer les unitats de mesura més freqüents (massa, pes, volum, espai, temps, capacitat, velocitat, longitud, superfície, densitat...).

X

Ús d’unitats i instruments de mesura de longitud (metre) i de temps (quat d’hora).

X

Utilització d’instruments de mesura del temps: rellotge i calendari.

X

Nocions temporals. El ritme.

P C A Contingut P C A Contingut X Nocions de longitud, massa, X Noció d’unitat de mesura i temps i capacitat. magnitud. X Unitats fonamentals de longitud, X Sistema mètric decimals: massa, temps , capacitat, moneda i equivalències. X Aproximació d’una mesura. grau de circumferència. Errors. X X Noció de la relació d’unitats d’una mateixa magnitud. X Ús d’unitats i instruments de Ús d’unitats i instruments X mesura (termòmetre, balança de (termòmetre clínic, balances...) de dos braços), de longitud mesura de longitud (mil.límetre), (centímetre), capacitat (litre), capacitat (mil.lilitre), massa (gram), temparatura (grau). massa (gram), temps (segon) , temperatura (grau). Articulació i combinació de Ús del segle com a unitat de X X diferents unitats temporals mesura històrica. viscudes o percebudes. Ús d’instruments per a la mesura del temps. X Ús de les nocions d’organització X Aplicació del ritme. temporal. X L’espai recorregut i la seva representació gràfica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

6

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència Relacionar els conceptes matemàtics amb els d'altres matèries. Relacionar magnituds de temps/espai. Conèixer el concepte de magnitud. Saber convertir les unitats d'una mateixa magnitud. Representar gràficament algunes mesures. X Experimentació de mesures amb unitats arbitràries. X X Relació d’experiències relacionades amb magnituds de capacitat, massa, amplitud X d’angles i superfície. X Mesura directa amb unitats convencionals. Üs d’instruments per mesurar: calendari, rellotge, balances, regle… Selecció de l’aparell i la unitat per mesurar. P C A Contingut X Interès per fer-se entendre.

ÀMBIT MATEMÀTIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Interès per participar i fer-se entendre en missatges orals amb argumentacions i explicacions senzilles. X La forma: percepció i mesura.

Cicle Superior
P C A Contingut X Tècniques de l’expressió escrita. X Interès per participar i fer-se entendre en diverses situacions comunicatives.

X

X X X Mesura X

X

Aplicar les unitats de mesura a la vida quotidiana.

X X

Mesura directa de longituds, amplituds, masses i capacitats. Mesura indirecta d’àrees i volums. Üs d’instruments de mesura: calendari, rellotge, balances, regle, transportador, escaire i termòmetre.

X

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

7

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Nocions bàsiques sobre figures i relacions geomètriques: X Línia, superfície, intersecció de línies, poligons, cercles… X Direccions respecte al propi cos: orientació i posició. X Nocions espacials topològiques. - Línia i traç.

ÀMBIT MATEMÀTIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Formes geomètriques: elements. X Nocions de distància.

Cicle Superior
P C A Contingut X Figures geomètriques al pla i a l’espai. X Cossos geomètrics.

X X

X

Conèixer els conceptes bàsics de geometria: longitud, superfície, volum, perímetre, àrea...

Nocions espacials projectives. X Experimentació amb la llum com X a element definidor del volum dels cossos. X

X

Nocions relacionades amb la pròpia orientació espacial.

X X

Geometria

X

X

Interpretar les dades de plànols i gràfics senzills.

X

Observació i confecció de plànols X molt senzills. X X

X X Aplicar la geometria a la vida quotidiana mesurant espais i X volums. Calcular àrees i volums dels cossos geomètrics regulars.

Utilització de les nocions espacials per localitzar objectes i persones i indicar direccions. Representació de formes bidimensionals: forma i textura.

X

Ús de les nocions d’organització espacial. Cotrol de l’orientació lateral referida a les altres persones i objectes. Aplicació d’un procés sistemàtic per a la resolució de problemes geomètrics. Realització i interpretació de plànols i mapes senzills. L’aproximació a l’escala. Utilització de tècniques senzilles per a la representació gràfica de la informació: diagrames de barres. Identificació d’objectes i espais segons diferents punts de vista. Representaió de formes bidimensionals: forma, textura i color.

X

Espai perspectiu i els punts de vista. Establiment de relacions entre la forma real i les seves imatges o formes representades. Configuració geomètrica com a forma genèrica dels objectes. Aplicació de nocions d’orientació lateral en un espai concret.

X

Resolució de problemes geomètrics. Realització i interpretació de plànols i mapes senzills. L’aproximació a l’escala. Utilització de tècniques per a la representació gràfica de la informació: diagrames de barres.

X X X

X

X

Representació de formes bidimensionals i tridimensionals.

X

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

8

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A
Geometria

ÀMBIT MATEMÀTIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
Contingut

Cicle Superior
P C A Contingut X Valoració de llenguatge matemàtic i interès per la precisió en la seva utilització.

Competència Valorar la utilitat de la geometria a la vida X quotidiana.

P C A Contingut P C A X Apreciació en la vida quotidiana dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

9

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT MATEMÀTIC

Àmbit social

Angelines Corcoba Corcoba Carme Alvarez Garceso Mercedes García Salazar Eva Tusal Nieto-Sandoval Eugènia Udivert Vivé

CEIP Les Flandes CEIP Herois del Bruc ZER Vinyes verdes CEIP Ramon Castelltort CEIP El Turó

Competències bàsiques i currículum ÀREA curricular: Llengua (catalana, castellana, estrangera); Matemàtiques; Coneixement medi natural; Coneixement medi social; Alternativa a Religió; Visual i Plàstica, Música; Educació Física; Religió.
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència Cicle Inicial P C A Contingut X Us del verb present, passat i futur. Currículum de Primària Cicle Mitjà P C A Contingut X Producció de textos de tipologia diversa a partir d’orientacions i models. X X Ús de nocions relacionades amb les categories de passat, present i futur. X X

ÀMBIT SOCIAL

Cicle Superior P C A Contingut X Comprensió de seqüències d’ordres, relats, explicacions i argumentacions. X Aplicació de la forma adient dins la frase.

X Interpretació espacial X Tenir el concepte de temps històric (passat, present i futur). X

Us d’instruments per mesurar: Calendari, rellotges, balança... Reconstrucció de la història de la X pròpia persona , família, barri, a partir de documents i evidències Articulació i combinació de diferents unitats temporals viscudes o X percebudes. Ús d’instruments per a la mesura del temps. X La transformació dels paisatges a través del temps i la història X Trets bàsics de la història de la localitat i la comarca. X

Identificació de nocions temporals, simultaneitat, succeció, durada, continuitat i canvi referents a fenòmens tempòrals i històrics. Ordenació de les diferents etapes convencionals de la història de la humanitat. La vida i el treball en altres temps. Etapes convencionals de la història de la humanitat. Ritmes històrics en diferents parts del món. X Fets i persones en la història de Catalunya. Iniciació en la història nacional. X Ordenació d’imatges en el temps. X Adquisició de nocions sobre autors o autores i èpoques. X Curiositat i interès pel coneixement d’obres, compositors/es de diferents èpoques.

X

Us de les nocions d’organització espacial i temporal. X Reconstrucció del marc dels fets bíblics.

X

Tenir coneixements elementals de geografia econòmica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

13

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut

X

Saber orientar-se respecte als punts cardinals.

X

X

Utilització de les nocions espacials per localitzar objectes i persones i indicar direccions. Nocions relacionades amb la pròpia orientació espacial.

Currículum de Primària Cicle Mitjà Cicle Superior P C A Contingut P C A Contingut X Orientació i posició: els punts cardinals. X Realització i interpretació de plànols i X Üs dels punts cardinals i la brúixola mapes senzills. L’aproximació a per situar direccions o posicions l’escala.

X Interpretació espacial X Tenir habilitats per donar orientacions espacials, per preveure rutes, per circular, per situar-se dins d'un espai, a partir de mapes. X X X Elaborar mapes i esquemes propis. Llegir correctament els documents cartogràfics a escala. Observació i confecció de plànols molt senzills. X Reconeixement de símbols-grafismes- X logotips que representin llocs o serveis. Invenció de símbols que representin objectes o llocs X Identificació d’objectes i espais segons diferents punts de vista. Nocions espacials projectives.

X

X X Interpretació de nocions d’orientació espacial.

Elements no lingüístics: missatges sonors, visuals i gestuals. Identificació i representació dels signes convencionals de mapes i planols. Realització i interpretació de planols i mapes.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

14

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A

Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

Cicle Superior P C A Contingut X Combinació de diferents recursos comunicatius en els mitjans de comunicació de masses. X Elements no lingüístics: missatges sonors, gestuals i visuals.

X

Conèixer el significat de símbols X bàsics de la vida quotidiana.

X Apreciació en la vida quotidiana dels aspectes que poden ser definits i expressats a traves de les matemàtiques. . Utilització de símbols senzills per X identificar fenòmens o lloc (pluja, sol, menjador, armari).

Reconeixement de símbols-grafismeslogotips que representin llocs o serveis. Invenció de símbols que representin objectes o llocs

Simbologia

X

Producció de textos de tipologia diversa amb pautes.

X

Producció de textos de tipologia diversa a partir d’orientacions i models.

X

Interpretar instruccions d'electrodomèstics.

X Educació cívica: participació i col·laboració en la vida col·lectiva, comprotant-se d’acord amb les normes que regulen la vida quotidiana. X Valoració de la democràcia com a esperit de convivencia de relació i d’organització entre les persones. X El missatge i el seu significat: els signes, els símbols, els codis visuals. X Valoració dels símbols Comprensió de seqüències d’ordres, X relats, explicacions i argumentacions. X Producció de textos de tipologia diversa, atenent la relació amb el registre d’ús i funcionalitat. X Valoració de text escrit com a instrument de comunicació i font d’informació. X Lectura mental i expressiva de textos conversacionals, narratius, descriptius, institucionals i expositius X Ús de la lectura per a la recerca d’informació.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

15

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Dimensió C H A X Competència Conèixer el concepte de "diversitat cultural". P C A Cicle Inicial Contingut P C A

Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

P C A

Cicle Superior Contingut

X

X

X

Tenir habilitat per observar.

Observació directa dels éssers vius o X parts d’éssers vius de fets i fenòmens amb l’ajut d’instruments, i a ull, seguint processos apresos d’observacions sistemàtica. Observació indirecta de la propietat X dels objectes, éssers o fenòmens mitjançant fotografies, dibuixos, recursos tecnològics, etc. X

X Interès per l’observació i experimentació del funcionament del llenguatge. Observació directa d’éssers vius, fenòmens, materials, mecanismes amb instruments o sense, aplicant habilitats i tècniques apreses de forma sistemàtica i creativa. Observació indirecta de fenòmens i canvis mitjançant fotogràfies, dibuixos, recursos tecnològics, etc. Representació plàstica, gràfica i verbal d’observació i experiments realitzats, fent ús de tècniques adients (apunts, taules, esquemes ).

X Diversitat cultural

Observació sistemàtica de la realitat mitjançant els sentits.

X

X

Us de tècniques d’observació, descripció i anàlisi per expressar fets, situacions i informacions. Observació directa de conjunts X d’elements. X X X X

X

Acceptar les diferències físiques, culturals, socials...

X Respecte pels companys i companyes i les persones en general. X X

X

Observació directa i indirecta de conjunts d’elements d’especial interès. Observació i anàlisi de les accions religioses amb elements de la natura. Consciència i respecte a les variants dialectals utilitzades pels parlants. Interès per participar i fer-se entendre en diverses situacions comunicatives. Valoració i respecte per les manifestacions socio-culturals pròpies del països que parlen la llengua objecte d’aprenentatge. Sensibilitat pels drets i deures que tenim les persones les unes envers les altres. Tolerància i intransigència religiosa a Catalunya al llarg de la història. Veus humanes: soprano, contralt, tenor, baríton i baix.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

16

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència Cicle Inicial P C A Contingut X Cura i respecte pel propi cos i el de les altres persones. P C A Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

ÀMBIT SOCIAL

P C A

Cicle Superior Contingut

X

Acceptar les diferències físiques, culturals, socials...

X Acceptació de les diferències de tipus regional, lingüístic, ètnic, sexual i / o religiós.

X Actitud respectuosa ver la diferenciació de sexe. X Respecte, acceptació i estimació dels altres amb llurs diferenciacions. X Consciència i respecte a les variants dialectals utilitzades pels parlants. X Interès per les manifestacions literàries. X Valoració i respecte per les manifestacions socio-culturals pròpies del paï sos que parlen la llengua objecte d’aprenentatge.

X Diversitat cultural Manifestar respecte per les X altres cultures.

Relació entre diferents tipus X d’informacions bàsiques sobre tradicions, cultes i costums religiosos.

Us de tècniques d’observació, descripció i anàlisi per expressar fets, situacions i informacions X Tolerància i intransigència religiosa a les societats actuals. X Respecte cap a les diferents posicions individuals religioses o agnòstiques de les persones. X Curiositat i interès pel coneixement d’obres, compositors/es de diferents èpoques. Danses: la sardana i la polca. X Respecte i valoració pel fet religiós cristià, d’altres religions i opcions agnòstiques o atees.

X X Acceptació de les diferències de tipus regional, lingüístic, ètnic, sexual i / o religiós. X Valors positius de diferents religions. Les religions com a herència de civilització.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

17

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut

Currículum de Primària Cicle Mitjà P C A Contingut L’Ajuntament. El govern del X municipi..

X

Conèixer el concepte de democràcia i el seu funcionament.

Cicle Superior P C A Contingut X Organització política de Catalunya; La Generalitat, l’Estatut d’Autonomia, el Parlament. Organització política de l’Estat Espanyol: la Constitució, la X Monarquia, el congrés dels Diputats. X Valoració de la democràcia com a esperit de convivència, de relació i d’organització entre les persones.

X

Conèixer els principals òrgans de participació social (ONG, voluntariat). X Compliment de les normes establertes de les biblioteques. X Acceptació de les normes referides a la pròpia higiene, salud i protecció i de les que impliquin d’altres persones.

Participació

X

Respectar les normes establertes per la vida social, esports.

X Respecte vers les formes i maneres convencionalment correctes, a la taula, anant pel carrer, els transports públics, en dirigir-se a les persones grans…

X Respecte i defensa de les normes de convivència: a casa, al barri, a l’escola,al carrer etc...

X Col·laboració en les activitats motrius col·lectives. X Valoració del compliment de les normes d’organització. X Producció de textos de tipologia diversa a partir d’orientacions i models. X Participació i col·laboració en la vida col·lectiva, comportant-se d’acord amb les normes que regulen la vida quotidiana X Participació en les responsabilitats escolars. X Valoració crítica de les pròpies interpretacions. X Obertura crítica a tot fet o esdeveniment.

X

Mostrar-se participatiu en les accions de la vida quotidiana.

X Col·laboració en jocs, activitats i relacions de grup.

X Interès per participar en les responsabilitats escolars. X Acceptar la crítica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

18

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

ÀMBIT SOCIAL

P

C

A

Cicle Superior Contingut

X

Comportament i costums de la vida quotidiana, tradicions populars, trets geogràfics i històrics.

X X Conèixer els moments clau de la història del propi país.

Signes distintius del nostre passat X a l’ entorn de: restes històriques, ruïnes, monuments…

Trets bàsics de la història, de la localitat i de la coomarca.

X X

Els simbols d’identitat de Catalunya i de la seva història. Fets i persones en la història de Catalunya.

X Curiositat i interès pel coneixement d’obres, compositors/es de diferents èpoques. X Interès per els esdeveniments de la història i present d’un país. X Memorització i reproducció de textos de tipologia diversa i recitació de poemes. X Comportament i costums de la vida quotidiana, tradicions populars, trets geogràfics i històrics.

X Història i territori X Conèixer els trets característics de la pròpia identitat com a poble.

Costums, festes, danses, cançons, X refranys… relacionats amb les tradicions locals, comarcals i nacionals.

Llegendes, poemes i cançons sobre diferents fets de la història de Catalunya.

X X

La llengua catalana com a factor d’identitat nacional Organització política de Catalunya: La Generalitat, l’Estatut d’Autonomia
Danses: la sardana X Curiositat i interès pel coneixement d’obres, compositors/es de diferents èpoques. X Interès per les normes i costums d’algunes festivitats religioses arrelades a la nostra cultura.

X

X X X X

Conèixer fets rellevants de la història mundial. Comprendre processos conflictius de caràcter social i polític. Identificar trets bàsics de cada societat. Conèixer algunes manifestacions d'art propi i d'altres cultures.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

19

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

ÀMBIT SOCIAL

P

C

A

Cicle Superior Contingut

X X X

Identificar els estils artístics principals: romànic, gòtic, renaixentista, etc. Conèixer els organismes bàsics de la Unió Europea. Interpretar fets històrics i relacionar-los.
X Compliment de les normes establertes en les biblioteques.

Història i territori

Respectar institucions X diverses: museus, parcs, teatres,...

X Respecte vers les formes i maneres convencionalment correctes a la taula, anant pel carrer, els transports públics, en dirigir-se a les persones grans…

X Respecte i defensa de les normes de convivència: a casa, al barri, a l’escola, al carrer etc...

X Participació i col·laboració en la vida col·lectiva, comportant-se d’acord a les normes que regulen la vida quotidiana
X Constància en l’audició atenta i conscient. X Valoració de l’art i cultura religiosa. X Consciència i respecte a les variants dialectals utilitzades pels parlants.

X Respecte pels llocs sagrats.

Respectar i defensar el patrimoni cultural propi, X històrico-artístic i mediambiental, com també de les cultures més properes.

X Valoració del patrimoni històricartístic.

X Valoració dels béns del patrimoni cultural en totes les seves formes: preservació i protecció. X Respecte cap a les diferents posicions individuals religioses o agnòstiques de les persones.
X Valoració de l’art i cultura religiosa.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

20

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A

Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

Cicle Superior P C A Contingut X Sensibilització i interès pel coneixement de la llengua, literatura i cultura castellana.

X Història i territori

Valorar característiques de la convivència actual.

X Valorar el papers de la ciència en la vida diaria. X Valoració de la democràcia com a esperit de convivència de relació i d’organització entre les persones. X Valoració dels drets humans i els drets dels pobles com a drets propis i inalterables.
X Valoració de la veu com a mitjà de comunicació. X Valoració i respecte al treball dels sons. X Constància en l’audició atenta. X Valoració positiva dels comportaments i conductes ètiques resultat d’una opció religiosa.

X Interès per la dignitat de la persona i la convivència.

Apreciar els valors estètics de X les obres d'art, de disseny i de comunicació visual.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

21

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

ÀMBIT SOCIAL

X

Contrastar informacions, opinions, etc.

Pensament crític

X X

Conèixer el dret fonamental del territori on es viu.

Cicle Superior P C A Contingut X Tipus de missatges orals formats i informats : conversa, exposició, debat, col·loqui, taula rodona, dramatització. Sentit crític davant les produccions X orals i escrites. X Descripció oral, escrita i gràfica de fenòmens i canvis observats amb un model de referència X Reproducció verbal d’idees, observacions, experiències i informacions rebudes fent ús del vocabulari científic treballat. X Identificació dels principals tipus de fonts d’informació directes i indirectes. X Ús de tècniques de registre senzilles per a l’obtenció d’informació. Cant individual i col·lectiu. X Cànons a tres i quatre veus. X X Valoració crítica de les pròpies interpretacions. Els trets fonamentals de l’organització Els símbols d’identitat de Catalunya i X política de Catalunya i de l’Estat de la seva història. Espanyol. X La llengua catalana com a factor d’identitat nacional. X Organització política de Catalunya: la Generalitat, l’Estatut d’Autonomia, el Parlament.

X X X

Conèixer les diverses opcions polítiques. Identificar la relació causa-efecte en un fet històric o pressent. Entendre els conceptes de canvi/evolució dels fets socials. X Valoració de la lectura com a font de plaer i coneixement. X Interès per ampliar el vocabulari i conèixer el significat de les paraules com a font d’enriquiment. Ús de la lectura per a la recerca d’informació.

X

Assolir l'hàbit d'autoinformarse. X

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

22

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

ÀMBIT SOCIAL

X

Assolir l'hàbit d'autoinformarse.

X

Utilització de fons de informació directa i indirecta: observació, consulta de documents, testimoni de persones, observació i consulta de fotografies, visualització de reportatges, consulta de plànols i mapes. X Interès per obtenir informacions precises.

Cicle Superior P C A Contingut X Esforç per comprendre i fer-se entendre. X Interès a escollir els mitjans adequats per expressar els resultats del treball experimental. X Esforç per mantenir un clima de diàleg en la comunicació dels experiments realitzats. X Ús de tècniques de registre senzilles per a l’obtenció d’informació.

X Pensament crític

X

Utilitzar conscientment els mitjans de comunicació. X Els mitjans de comunicació. Sistemes i serveis de comunicació interpersonals. Els mitjans de comunicació de masses. X Interpretar els drets i els deures de caràcter politico-social (p.ex. votar). Copsar diferents punts de vista d'un mateix fet. Saber comentar un text històric senzill.

Combinació de diferents recursos comunicatius en els mitjans de comunicació de masses. X Valoració de la importància del coneixement del castellà com a vehicle de comunicació i fonts d’informació. X Funcions comunicatives essencials: informacions sobre fets, opinions.

X X X

Observació i estudi dels elements religiosos en les notícies. X Valoració de la democràcia com a esperit de convivència, de relació i d’organització entre les persones.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

23

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

ÀMBIT SOCIAL

X Tenir actitud dialogant.

X Esforç per mantenir un clima de diàleg en la comunicació d’observacions.

Cicle Superior P C A Contingut X Constància en l’audició atenta i crítica. X Interès per participar i fer-se entendre en diferents situacions comunicatives. X Esforç per comprendre i fer-se entendre. X Esforç per mantenir un clima de diàleg en la comunicació dels experiments realitzats. X Valoració del diàleg com a manera de resoldre conflictes. X Participació activa i actitud de diàleg. X Valoració positiva de la pròpia persona. X Confiança en el futur de la humanitat. X Valoració positiva de tota actitud compromesa. X Preocupació per la seguretat pròpia i la dels altres. X Responsabilitat en l’ús i conservació de materials i substàncies de laboratori. X Respecte vers l’entorn en la recollida de mostres per a l’observació i l’experimentació. X Responsabilitat en el compliment de pautes que afavoreixen una correcta higiene i salut. X Participació i col·laboració en la vida col·lectiva comportant-se d’acord a les normes que regulen la vida quotidiana. X Valoració de la democràcia com a esperit de convivència, de relació i d’organització entre les persones. X Tolerància i intransigència religiosa a les societats actuals.

X

Tenir una actitud positiva enfront de la vida.

Pensament crític

X

Tenir un codi ètic i moral per destriar i prendre opcions.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

24

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Dimensió C H A Competència Utilitzar la crítica com a eina positiva. P C A Cicle Inicial Contingut P C A

Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

X Pensament crític

Tenir criteri enfront del X dirigisme dels mitjans de comunicació (art, esports,...).

Cicle Superior P C A Contingut X Sentit crític davant les produccions orals i escrites. X Obertura crítica a tot fet o esdeveniment. X Desenvolupament de la crítica. X Sentit crític davant les produccions orals i escrites. X Crítica davant l’entorn i de la seva participació i col·laboració a les activitats.

Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A

Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

X

Diferenciar entre actituds conscients i raonades i actituds inconscients.

Habilitats socials Tenir sentit de la realitat, saber comportar-se segons llocs i moments.

X

X Respecte vers les formes i maneres convencionalment correctes, a la taula, anant pel carrer, els transports públics, en dirigir-se a les persones grans…

Cicle Superior P C A Contingut X Consciència dels lligams amb la comunitat i els grups als quals pertany. X Influencia de les creences religioses en diferents actituds individuals o col·lectives en la vida quotidiana. X Reflexió personal. X Compliment de les normes establertes de les biblioteques. X Estima per actuacions personals autònomes X Valoració de les respostes personals actives, originals i creatives davant la realitat. X Constància en l’audició atenta i conscient.

X Cura en l’ús dels materials, espais naturals i instal·lacions.

X Responsabilitat en l’ús d’instal·lacions i materials. X Respecte pels llocs sagrats.

X Valoració del compliment de les normes d’organització.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

25

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

ÀMBIT SOCIAL

X

Saber escoltar.

X Desig de saber i satisfer la curiositat.

X Interès per fer-se entendre. Habilitats socials

X Constància en l’audició atenta com a mitjà per a la comunicació.

Cicle Superior P C A Contingut X Constància en la audició atenta i crítica. X Comprensió d’ordres, relats, explicacions i argumentacions de models i estructures diverses. X Esforç per comprendre i fer-se entendre. X Sensibilitat pels drets i deures que tenim les persones les unes envers les altres. X Valoració del diàleg com a manera de resoldre conflictes. X Constància en l’audició atenta i conscient X Hàbit d’escoltar, compartir i dialogar en un grup. X Interès per participar i fer-se entendre en diferents situacions comunicatives. X Combinació de diferents recursos comunicatius en els mitjans de comunicació de masses. X Producció de missatges orals emprant la dicció i entonació d’acord amb el significat i la intenció. X Participació en converses amb ús de recursos verbals i no verbals.

X

Tenir capacitat de comunicació amb els altres i per diferents mitjans.

X X X

X

Identificació de fonts d’ informació bàsiques.

X

Descripció oral, escrita i gràfica d’éssers, fets i fenòmens observats. Descripció oral, escrita i gràfica en un model de referència. Reproducció verbal d’ idees, observacions i experiències realitzades fent ús del vocabulari científic i universal. Expressió de conclusions mitjançant: text escrit, dibuix, murals, simulacions. X Hàbit d’escoltar, compartir i dialogar en un grup.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

26

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

ÀMBIT SOCIAL

X

Saber relacionar-se en una societat plural i canviant.

X

Identificació de situacions de canvi i de successió a partir de la pròpia persona.

Habilitats socials

X

Saber emplenar i interpretar formularis bàsics de la vida quotidiana: nòmines, instàncies, matrícules.

Cicle Superior P C A Contingut X Consciència i respecte a les variants dialectals utilitzades pels parlants. X Valoració i respecte per les manifestacions socio-culturals pròpies dels països que parlen la llengua objecte d’aprenentatge. X Valoració de la democràcia com a esperit de convivència, de relació i d’organització entre les persones. X Participació i col·laboració en la vida col·lectiva, comportant-se d’acord amb les normes que regulen la vida quotidiana X Valoració de la veu com a mitjà de comunicació. X Comprensió de seqüències d’ordres, relats, explicacions i argumentacions. Producció de textos de tipologia X diversa, atenent la relació amb el registre d’ús i funcionalitat. X Valoració del propi progrés en l’aprenentatge del castellà com a estímul per arribar al seu domini en l’expressió i comprensió oral i escrita.

X X X X

Saber consultar documents oficials (DOGC, BOE, cens). Tenir habilitat de recerca, anàlisi i processament d'informació. Tenir habilitat de negociació (per gestionar conflictes, fer d'intermediari). Manifestar habilitats en la conversa telefònica o equivalent. X Respecte del propi cos i del cos de les altres persones. X Conèixer-se un mateix. X Manifestació de la pròpia personalitat. X Valoració positiva de la pròpia persona. X Esforç en moviment corporal harmònic. X Valoració crítica de les pròpies interpretacions.

X

El propi cos i la seva estructura.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

27

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
Competències bàsiques Dimensió C H A Competència P C A Cicle Inicial Contingut P C A Currículum de Primària Cicle Mitjà Contingut

ÀMBIT SOCIAL

Cicle Superior P C A Contingut X Consciència i respecte a les varietats dialectals utilitzades pels parlants.

X Respecte pel companys i companyes i les persones en general.

X Valoració de l’amistat, Consciència de les diferències personals. X Tolerància i intransigència religiosa a les societats actuals. X Tolerància i intransigència religiosa a les societats actuals. X Cant individual i col·lectiu. X Cànon a tres i quatre veus. X Organització del moviment en la dansa. X Valoració de la dignitat de la persona. X Actitud de la solidaritat envers els més necessitats X Valoració del diàleg com a manera de resoldre conflictes.

Habilitats socials

X

Tenir actituds solidàries, ésser comprensiu, tolerant.

X Iniciació a l’actitud de solidaritat.

X

Ésser prudent davant situacions de conflicte.

X Comportament prudent davant el perills potencials o immediats.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

28

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT SOCIAL

Àmbit tecnocientífic

Joana Batallé i Segura CEIP Joan Maragall Jordi Sarlé i Marfull ZER El ventall Honorio Prieto Negro CEIP Gabriel Castellà Isabel Oliver Canadell ZER De bat a bat Àngels Farré Cortadellas CEIP García Fossas

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

ÀREA curricular: Llengua Catalana; Matemàtiques; Coneixement Medi Natural; Coneixement Medi Social; Visual i Plàstica; Educació Física

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A X Competència

Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior
P C A Contingut X Textos literaris i científics.

Conèixer les normes de protecció i risc dels aparells domèstics.

P C A Contingut P C A Contingut X La llengua escrita com a vehicle de comunicació i font d'informació. X Interès per l’intercanvi d’informacions i experiències. X Responsabilitat en l’ús de X Constància en el compliment de materials i instruments. Normes e pautes de seguretat en l’ús d’eines, instruments, etc. seguretat.

X Preocupació per la seguretat pròpia i la dels altres. X Acceptació de les normes referides a la pròpia higiene, salut i protecció i de les que impliquin d'altres persones. Obtenció i classificació de dades. Ordenació i classificació de dades i resultats. Anàlisi de característiques de resultats i correcció d’errors.

X
Coneixements d'objectes quotidians

X X Observar, analitzar i classificar objectes, fenòmens i processos relacionats amb l'entorn físic. X

X

X

X X

Recollida de dades de la realitat i X la seva anotació qualitativa i quantitativa. Relació d’elements segons X semblances i diferències. Agrupació d’elements segons uns X criteris. Ordenació per matisos (Quantitats creixents i decreixents). Comparació directa de magnituds per equivalència i ordre. Quantificació i ordenació de dades. Realització de gràfics. Apreciació, en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser X definits i expressats a través de la matemàtica.

Recollida de dades quantitatives a X partir de normes prèviament establertes. X Quantificació, classificació i ordenació de dades i resultats. X Comparació , estimació i comprovació de resultats.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

31

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A P C A Contingut X Observació directa a ull un d’éssers vius, fets i fenòmens senzills. X Observació indirecta de les característiques externes dels objectes o éssers vius a través de fotografies, dibuixos, recursos tecnològics. Classificació de dades obtingudes X aplicant algun criteri arbitrari senzill. X Característiques dels objectes per mitjà de la percepció sensorial. Observar, analitzar i X Interès per l’observació de fets i classificar objectes, fenòmens fenòmens senzills. i processos relacionats amb l'entorn físic. Competència

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Observació directa dels éssers vius o parts d’éssers vius, de fets i fenòmens amb l’ajut d’instruments i a ull un seguint processos apresos d’observació sistemàtica. X Observació indirecta de les propietats dels objectes, éssers o fenòmens mitjançant fotografies, dibuixos, recursos tecnològics, etc. Descripció oral, escrita i gràfica X d’éssers, fets i fenòmens observats. Recollida, ordenació i X classificació de dades significatives obtingudes a partir de l’observació i experimentació per mitjà de les tècniques i instruments més idonis X Utilització de fonts senzilles d'informació directa i indirecta: observació, consulta de documents, testimonis de persones, observació i consulta de fotografies, visualització de reportatges, consulta de plànols i mapes.

Cicle Superior
P C A Contingut X Observació directa d’éssers vius, fenòmens, materials i mecanismes amb instruments o sense, aplicant habilitats i tècniques apreses de forma sistemàtica i creativa. X Observació indirecta de fenòmens i canvis mitjançant fotografies, dibuixos, recursos tecnològics, etc. X Recollida i ordenació de dades i aplicació de diferents criteris per a la classificació, utilitzant les eines i els instruments apropiats. X Classificació dels materials, prèvia identificació de les propietats per mesura i comparació.

X
Coneixements d'objectes quotidians

X

Utilització d'instruments de mesura del temps: rellotge i calendari.

X

Plantejament de preguntes, problemes i suposicions sobre fenòmens geogràfics i històrics.

X Manifestació de curiositat per observar.

X

Tenir nocions bàsiques de bricolatge, de mecànica.

X

Eines , mecanismes o dispositius que permeten realitzar treballs quotidians.

X

Avenços tècnics per a millora de la salut i la qualitat de vida.

X Manifestació d’actituds reflexives, analítiques i receptives. X Utilització d’instruments de mesura: balança, regla, transportador, escaire, termòmetre. X Mecanismes que permeten la transmissió de moviments de rotació.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

32

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior
P C A Contingut X Identificació, expressió i aplicació de conceptes i relacions matemàtiques.

X

Interpretar la relació qualitat/preu.

Coneixements d'objectes quotidians

P C A Contingut P C A Contingut X Interpretació de l’enunciat d’un problema o situació, fent servir diversos recursos (dibuixos, diàlegs, escenificacions,...). Interès per l’intercanvi X d’informacions i experiències. X El comerç. Les botigues. X Interpretació de l’enunciat d’un X Us d’instruments per mesurar: problema o situació, fent servir calendari, rellotges, balances, diversos recursos (dibuixos, regles, transportadors, diàlegs, escenificacions,...). termòmetre. Consideració de l’error com a X Aplicació d’un procés sistemàtic X estímul i element informatiu per a per a la resolució de problemes aritmètics, geomètrics i de noves iniciatives. mesura. X Apreciació en la vida quotidiana dels aspectes que poden ser definits i expressats mitjançant la matemàtica.

X X

X

Tenir habilitat per fer raonaments científics senzills.

X

X Acceptació de la necessitat de X seguir un ordre a l’hora de fer una experiència. Seguiment d‘experiments senzills. X

Identificació i control d’algunes X variables que intervenen en els canvis d’objectes, éssers o X fenòmens. Predicció d’uns resultats a partir de l’observació i experimentació. X

Representació i interpretació gràfica de dades. Resolució de problemes aritmètics, geomètrics i de mesura: • Interpretació. • Organització de la informació • Identificació del procés a seguir. • Predicció del resultat. • Resolució de les operacions per obtenir la solució. • Comprovació dels resultats. X Apreciació en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. Identificació i control d’algunes variables que intervenen en un procés o en un fenomen. Formulació d’hipòtesis senzilles i disseny d’experiències per provarles. Plantejament de preguntes, problemes i suposicions sobre fenòmens geogràfics i històrics.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

33

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A X Competència Saber utilitzar les pàgines grogues. P C A Contingut

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior

Valorar el manteniment i el bon ús de les màquines i X eines específiques de cada treball.

X Responsabilitat en l’ús de materials i instruments. Normes de seguretat.

X

Utilització d'instruments de mesura del temps: rellotge i calendari. X Apreciació, en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica.

P C A Contingut P C A Contingut X Memorització de l'ordre alfabètic. X Exposició ordenada de temes. X Responsabilitat en l’ús i X Responsabilitats en l’ús i conservació dels materials. conservació de materials i substàncies de laboratori. X Valoració del paper de la ciència a la vida diària. X Esforç en el bon ús dels materials propis, comunitaris i els d'altri. X Apreciació en la vida quotidiana X dels aspectes que poden ser definits i expressats mitjançant la matemàtica. X Adquisició d’una progressiva autonomia en la recerca d’ajuts i d’eines, com també en la valoració del propi treball. X Interès pels esdeveniments de X caire científic que tenen lloc en el nostre mon. X Eines, mecanismes o dispositius que permeten traslladar-se i X comunicar-se en la vida quotidiana. X Avenços tècnics per a millora de la salut i la qualitat de vida. X X Ús de mitjans tecnològics. X Apreciació en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats. Observació indirecta de fenòmens i canvis mitjançant fotografies, dibuixos, recursos tecnològics, etc. Ús d’unitats i instruments (termòmetre clínic, balances,...) de mesura de longitud (mil·límetre), capacitat ( mil·lilitre), massa (gram), temperatura (grau). Avenços tècnics que permeten evitar malalties. El progrés de la tècnica per a la millora de la qualitat de vida.

Coneixements d'objectes quotidians

X Interès per conèixer la realitat que ens envolta. X Tenir predisposició positiva davant dels canvis tecnològics.

X Desig de saber i satisfer la curiositat.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

34

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Adquisició d’una progressiva autonomia en la recerca d’ajuts i d’eines, com també en la valoració del propi treball.

Cicle Superior
P C A Contingut X Apreciació en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats.

Coneixements d'objectes quotidians

X

Valorar la senzillesa i la utilitat dels objectes.

X

Eines , mecanismes o dispositius que permeten realitzar treballs quotidians.

X

X

Eines, mecanismes o dispositius que permeten traslladar-se i comunicar-se en la vida quotidiana. Avenços tècnics per a millora de la salut i la qualitat de vida.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

35

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència

Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior
P C A Contingut X Preocupació per la seguretat pròpia i la dels altres. X Responsabilitats en l’ús i conservació de materials i substàncies de laboratori. X Utilització d’instruments de mesura: balança, regla, transportador, escaire, termòmetre. X Identificació, expressió i aplicació de conceptes i relacions matemàtiques. X Apreciació en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica.

X

Conèixer la perillositat de productes químics habituals a la llar.

P C A Contingut P C A Contingut X Responsabilitat en l’ús de X Constància en el compliment de materials i instruments. Normes e pautes de seguretat en l’ús seguretat d’eines, instruments, etc.

X
Processos tecnocientífics

X

Reconèixer canvis a la natura comprovats de manera científica (erosió, fusió).

Realització de gràfics. X Apreciació, en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

36

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut Canvis de característiques X d’objectes sòlids per l’acció de forces. X Canvis de característiques per l’escalfor, per la dissolució, etc.

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X El paper dels agents geològics externs (vent i aigua) en els canvis observables en al superfície de la Terra. X Observació indirecta de les propietats dels objectes, éssers o fenòmens mitjançant fotografies, dibuixos, recursos tecnològics, etc. Descripció oral escrita i gràfica X d’éssers, fets i fenòmens observats. X Diversitat d’entorns físics: les formacions geològiques del nostre paisatge. X Canvis de característiques dels objectes i dels materials. Efectes de la intervenció dels X éssers vius en el medi. Conservació de la natura. L’espècie humana com a agent X transformador del paisatge: la gestió de l’aigua, els residus de l’activitat humana. X Respecte vers l’entorn en la recollida de mostres per a l’observació i experimentació. X Autoreflexió sobre la influència de l’activitat humana en el medi. X Transferències d’energia productores de canvis.

Cicle Superior
P C A Contingut X Observació indirecta de fenòmens i canvis mitjançant fotografies, dibuixos, recursos tecnològics, etc. X Descripció oral, escrita i gràfica de fenòmens i canvis observats en un model de referència. X Identificació i control d’algunes variables que intervenen en un procés o en un fenomen. X Reproducció verbal d’idees, observacions, experiències i informacions rebudes fent ús del vocabulari científic treballat. X El pas del temps coma factor de canvis a la Terra. Els agents geològics interns i X externs. Contribució dels éssers vius a X l’acció geològica. L’activitat humana en la X transformació del paisatge. X Respecte vers l’entorn en la recollida de mostres per a l’observació i experimentació.

X
Processos tecnocientífics

Reconèixer canvis a la natura comprovats de manera científica (erosió, fusió).

X X

X

Conèixer els conceptes bàsics de transmissió, connexió, força.

Transferència d’energia: font i receptor d’energia. Canvis. Mecanismes que permeten la transmissió de moviments de rotació.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

37

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A P C A Contingut X Comparació directa de magnituds per equivalència i ordre. Quantificació i ordenació de X dades. Anticipació de resultats de mesures. X Adopció del model convencional de mesura i de resultat. X Apreciació, en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser Saber com estalviar energia. X definits i expressats a través de la matemàtica. Interès per l’intercanvi d’informacions i experiències. X X Responsabilitat en l’ús de materials i instruments. Normes e seguretat Competència

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Realització d’experiències relacionades amb magnituds de capacitat, massa, amplitud d’angles, superfície. X Predicció aproximada del resultat d’operacions.

Cicle Superior
P C A Contingut X Obtenció i classificació de dades. Ordenació i classificació de dades X i resultats. Anàlisi de característiques de X resultats i correcció d’errors. Estimacions de mesures. X

X

Processos tecnocientífics

X

Aplicació de conceptes apresos en situacions quotidianes. X Responsabilitat en l’ús i conservació dels materials. Autoreflexió sobre la influència de l’activitat humana en el medi.

X Sensibilització sobre la influència de l’activitat humana en el medi.

X

Dissenyar un projecte planificant les tasques, seguint criteris d'economia i eficàcia.

X Acceptació de la necessitat de seguir un ordre a l’hora de fer una experiència.

X Consciència que hi ha diverses formes de comprovar les idees i de realitzar observacions.

X

Avaluar el resultat d'un projecte tècnic senzill.

X

X Apreciació en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. X Consciència dels resultats positius que comporta la utilització d’un mètode de recerca. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats. Formulació d’hipòtesis senzilles i disseny d’experiències per provarles.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

38

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior

X

Conèixer la importància de la recollida selectiva de brossa i el seu reciclatge.

Medi ambient

P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut X Apreciació en la vida quotidiana X Apreciació en la vida quotidiana, X Recollida de dades de la realitat i la seva anotació qualitativa i dels aspectes que poden ser dels aspectes que poden ser quantitativa. definits i expressats mitjançant la definits i expressats a través de la X Relació d’elements segons matemàtica. matemàtica. semblances i diferències. X Interès per l’intercanvi X Ús selectiu dels mitjans tècnics i Agrupació d’elements segons uns d’informacions, argumentacions, valoració dels seus resultats. X criteris. experiències. X X X Col·laboració en la conservació de Efectes de la intervenció dels L’activitat humana en la l’escola i del nostre entorn. éssers vius en el medi. Conservatransformació del paisatge. ció de la natura. X Sensibilització sobre la influència X Autoreflexió sobre la influència de l’activitat humana en el medi. de l’activitat humana en el medi. X Manifestació d'actituds de X Paisatges naturals a Catalunya. respecte i no agressió vers el medi Protecció i destrucció del paisatge ambient. natural i del medi ambient. Responsabilitat vers la defensa i X protecció del medi natural. X Recollida de dades de la realitat i X Apreciació en la vida quotidiana X Apreciació en la vida quotidiana, la seva anotació qualitativa i dels aspectes que poden ser dels aspectes que poden ser quantitativa. definits i expressats mitjançant la definits i expressats a través de la X Interès per l’intercanvi matemàtica. matemàtica. d’informacions i experiències. X Interès per l’intercanvi X Ús selectiu dels mitjans tècnics i d’informacions, argumentacions, valoració dels seus resultats. experiències. X Avenços tècnics per a millora de la salut i la qualitat de vida. Recursos energètics per a la indústria. X El progrés de la tècnica per a la millora de la qualitat de vida. X Paisatges naturals a Catalunya. Protecció i destrucció del paisatge natural i del medi ambient. Responsabilitat vers la defensa i X protecció del medi natural. X

X

Conèixer la importància de trobar energies alternatives.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

39

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Recollida de dades de la realitat i la seva anotació qualitativa i quantitativa. X Interès per l’intercanvi d’informacions i experiències.

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Interès per l’intercanvi d’informacions, argumentacions, experiències.

Cicle Superior
P C A Contingut X Apreciació en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats. Adaptacions de plantes i animals a diferents factors ambientals: temperatura, llum i humitat. X La població a Catalunya i la seva distribució territorial. X Paisatges humans característics de Catalunya. X Paisatges naturals i humanitzats a la Mediterrània i Europa. X Apreciació en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats. X

X

Conèixer les zones adients per viure. X L'organització de la vida familiar i social i els espais on es desenvolupa. X Els paisatges humanitzats: rurals, industrials, urbans.

Medi ambient

X Entendre i conèixer la gran diversitat d'organismes vius i X les estretes interdependències entre ells i el medi físic. X

X

Recollida de dades de la realitat i X la seva anotació qualitativa i quantitativa. X Relació d’elements segons semblances i diferències. Quantificació i ordenació de dades.

Quantificació , classificació i ordenació de dades i resultats. Comparació, estimació i comprovació de resultats.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

40

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Observació directa a ull un d’éssers vius, fets i fenòmens senzills. X Observació indirecta de les característiques externes dels objectes o éssers vius a través de fotografies, dibuixos, recursos tecnològics. X Parts externes dels animals i les plantes amb flor de l’entorn. Característiques bàsiques dels X mamífers, aus i peixos. Interrelacions ecològiques: X cadenes alimentàries.

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior

X
Medi ambient

Entendre i conèixer la gran diversitat d'organismes vius i les estretes interdependències entre ells i el medi físic.

X

X X Conèixer les propietats bàsiques característiques dels materials.

P C A Contingut P C A Contingut X X Observació directa dels éssers Adaptacions de plantes i animals a vius o parts d’éssers vius, de fets i diferents factors ambientals: temperatura, llum i humitat. fenòmens amb l’ajut X Organismes d’una determinada d’instruments i a ull un seguint xarxa alimentària. processos apresos d’observació Elements que configuren un sistemàtica. X X ecosistema. Observació indirecta de les Contribució dels éssers vius a propietats dels objectes, éssers o X l’acció geològica. fenòmens mitjançant fotografies, Conservació de la natura: espècies dibuixos, recursos tecnològics, X etc. protegides, parcs naturals i X Característiques dels éssers vius reserves. que els permeten d’adaptar-se al X L’activitat humana en la medi. transformació del paisatge. X Respecte vers l’entorn a la Les relacions que s’estableixen X entre diversos éssers vius i el recollida de mostres per a medi. l’observació i experimentació. Efectes de la intervenció dels X X Sensibilització sobre la influència éssers vius en el medi. de l’activitat humana en el medi. Conservació de la natura. L’espècie humana com a agent X transformador del paisatge: la gestió de l’aigua, els residus de l’activitat humana. X Autoreflexió sobre la influència de l’activitat humana en el medi. Elements més rellevants del medi Identificació d'alguns elements X Elements d'un sistema natural i la X que componen un sistema natural: seva interrelació. físic: muntanyes, rius, vegetació, clima, relleu, hidrografia, planes... vegetació. Quantificació i ordenació de X Apreciació en la vida quotidiana, dades. dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

41

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior
P C A Contingut X Diversitat de materials: homogenis i heterogenis. X Classificació dels materials, prèvia identificació de les propietats per mesura i comparació. X Apreciació en la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats. X Identificació dels principals tipus de fonts d'informació directes i indirectes. X Respecte vers l’entorn a la recollida de mostres per a l’observació i experimentació. X Sensibilització sobre la influència de l’activitat humana en el medi. X Paisatges naturals a Catalunya. Protecció i destrucció del paisatge natural i del medi ambient. X Respecte vers l’entorn a la recollida de mostres per a l’observació i experimentació. X Sensibilització sobre la influència de l’activitat humana en el medi. X Paisatges naturals a Catalunya. Protecció i destrucció del paisatge natural i del medi ambient. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats.

X

P C A Contingut P C A Contingut X Diversitat de materials i objectes: X Concepte d’objecte, de material sòlids i líquids. (sòlids, líquids i gasos) i de X Característiques dels objectes per propietat. Conèixer les propietats mitjà de la percepció sensorial. X Característiques d’objectes i bàsiques característiques dels X Interès per conèixer la realitat que materials amb l’aplicació materials. d’habilitats tècniques i ens envolta. instruments adients i coneguts.

X

Saber interpretar un mapa del temps. X Utilització de símbols senzills per identificar fenòmens o llocs. (pluja, sol, menjador, armari,...). X Respecte per l’entorn en la recollida de mostres per a l’elaboració. X Col·laboració en la conservació de l’escola i del nostre entorn. X Manifestació d'actituds de respecte i no agressió vers el medi ambient. X Respecte per l’entorn en la recollida de mostres per a l’elaboració. X Col·laboració en la conservació de l’escola i del nostre entorn. X Manifestació d'actituds de respecte i no agressió vers el medi ambient.

Medi ambient

X Respecte vers l’entorn en la recollida de mostres per a l’observació i experimentació.

X

Saber conviure amb el medi.

X Interès per conèixer i solucionar els problemes del medi ambient.

X Respecte vers l’entorn en la recollida de mostres per a l’observació i experimentació.

X Respectar i protegir el medi.

X

Principals serveis públics del propi municipi. X Interès per conèixer i solucionar els problemes del medi ambient.

X

Evitar riscos en situacions contaminants.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

42

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Responsabilitat en l’ús de materials i instruments . Normes de seguretat.

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Constància en el compliment de pautes de seguretat, en l’ús d’eines, instruments, etc.

Cicle Superior
P C A Contingut X Preocupació per la seguretat pròpia i la dels altres. X Responsabilitats en l’ús i conservació de materials i substàncies de laboratori.

X

Evitar riscos en situacions contaminants. X Comportament prudent davant els perills potencial o immediats de l'entorn. X Respecte per l’entorn en la recollida de mostres per a l’elaboració. X Col·laboració en la conservació de l’escola i del nostre entorn. X L'organització de la vida familiar i social i els espais on es desenvolupa.

Medi ambient

X Respecte vers l’entorn en la recollida de mostres per a l’observació i experimentació.

X Valorar l'ordre d'un entorn.

X Respecte vers l’entorn a la recollida de mostres per a l’observació i experimentació. X Sensibilització sobre la influència de l’activitat humana en el medi.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

43

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Recollida de dades de la realitat i la seva anotació qualitativa i quantitativa. X Relació d’elements segons semblances i diferències. Agrupació d’elements segons uns X criteris. X Ordenació per matisos (quantitats creixents o decreixents). Quantificació i ordenació de X dades.

Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Recollida de dades quantitatives a partir de normes prèviament establertes. X Quantificació , classificació i ordenació de dades i resultats. Comparació, estimació i X comprovació de resultats.

Cicle Superior
P C A Contingut X Ordenació i classificació de dades i resultats. X Anàlisi de característiques de resultats i correcció d’errors. Estimació de la probabilitat d’un X resultat

X

Saber valorar la qualitat/preu.

Consum

X Esforç en l’observació objecti X El comerç. Les botigues. X El comerç i el consum. X X X Saber comprar el que és necessari. X Ordenació i classificació de dades i resultats. Anàlisi de característiques de resultats i correcció d’errors. Estimació de la probabilitat d’un resultat X Esforç en l’observació objectiva. X Esperit crític vers la influència dels costums en la salut.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

44

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut

Cicle Superior

X

Conèixer els mètodes de prevenció de malalties com el càncer, la sida...

X

Tenir coneixements bàsics d'educació sexual.

Salut

X

Conèixer aspectes bàsics de nutrició (portar una alimentació sana).

X

Conèixer els efectes nocius de productes com estimulants, excitants...

P C A Contingut X Ús de mitjans tecnològics. X L’aportació de la tècnica a la X Avenços tècnics per a la millora X Avenços tècnics que permeten higiene personal i ambiental. de la salut i la qualitat de vida. evitar malalties. X Acceptació de les normes X Acceptació de les normes X Cura de la higiene personal i de referides a la pròpia higiene, l'ordre en tots els àmbits de la vida referides a la pròpia higiene, salut prevenció de malalties i accidents social i privada. i protecció i de les que impliquin i a la responsabilitat i voluntat en d'altres persones. el treball. X X X Segments corporals del propi cos i Processos en els éssers vius: els Processos en els éssers vius: els les parts que el formen. cicles vitals, la nutrició. cicles vitals, la locomoció, la nutrició, la reproducció. X Trets fonamentals del cicle vital humà ( creixement i desenvolupament). X Acceptació de les normes referides a la pròpia higiene, salut i protecció i de les que impliquin d'altres persones. X Recollida de dades de la realitat i X Quantificació , classificació i X Anàlisi de característiques de la seva anotació qualitativa i ordenació de dades i resultats. resultats i correcció d’errors. quantitativa. Comparació, estimació i Estimació de la probabilitat d’un X X comprovació de resultats resultat. X Processos en els éssers vius: els X Processos en els éssers vius: els cicles vitals, la nutrició. cicles vitals, la locomoció, la nutrició, la reproducció. X Trets fonamentals del cicle vital humà ( creixement i desenvolupament X Acceptació de les normes referides a la pròpia higiene, salut i protecció i de les que impliquin d'altres persones. X Recollida de dades de la realitat i X Quantificació , classificació i X Anàlisi de característiques de la seva anotació qualitativa i ordenació de dades i resultats. resultats i correcció d’errors. quantitativa. X Comparació, estimació i X Estimació de la probabilitat d’un comprovació de resultats resultat.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

45

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Processos en els éssers vius: els cicles vitals, la nutrició. X Consciència en la influència dels costums en la salut.

Cicle Superior
P C A Contingut X Trets fonamentals del cicle vital humà ( creixement i desenvolupament. X Esperit crític vers la influència dels costums en la salut. X Acceptació de les normes referides a la pròpia higiene, salut i protecció i de les que impliquin d'altres persones.

X

Conèixer els efectes nocius de productes com estimulants, excitants...

X Comportament prudent davant els perills potencials o immediats de l'entorn. X Recollida de dades de la realitat i la seva anotació qualitativa i quantitativa. Segments corporals del propi cos i les parts que el formen.

X

X

X
Salut

Conèixer els processos interns i externs del propi cos.

X X Processos de canvi i transformació del propi cos.

L’ésser humà com a vertebrat (els ossos), com a mamífer ( característiques), com a omnívor (alimentació). Orientació i posició: els punts cardinals.

X

X

Processos en els éssers vius: els cicles vitals, la locomoció, la nutrició, la reproducció. Trets fonamentals del cicle vital humà ( creixement i desenvolupament

X

Tenir coneixements de primers auxilis.

X

X

Recollida de dades de la realitat i la seva anotació qualitativa i quantitativa. Contingut semàntic de les X paraules conegudes. X

Funcionament corporal i postural en la realització d’activitats físiques. X Repercussions de l’activitat física en el propi cos i la salut. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats. Lectura mental i expressiva de textos de tipologia diversa. Diferents tipologies de textos. X Acceptació de les normes referides a la pròpia higiene, prevenció de malalties i accidents i a la responsabilitat i voluntat en el treball. X X Textos literaris i científics. Producció de textos de tipologia diversa atenent a la relació amb el registre d'ús i funcionalitat.

X

X

Conèixer el llenguatge específic bàsic per comunicarse amb els serveis sanitaris.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

46

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut

Cicle Superior

X

Reconeixement d’un concepte a partir del treball amb exemples concrets. X Valoració positiva de la higiene i l’ordre personal. X

X

Formar-se hàbits higiènics positius per a la millora de la salut i de la qualitat de vida. X Contrast de postures corporals. X X

Salut

X Identificar els símptomes de les malalties més freqüents: tenir febre, mal de cap... Saber manipular aliments: congelar, descongelar, cuinar ... Saber preveure l'estrès i saber alguna tècnica de relaxació. X

X

X

X

P C A Contingut X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats X Acceptació i respecte vers les Expressió de les relacions que X pautes que afavoreixen una s’estableixen entre conceptes. correcte higiene i salut. X Responsabilitat en el compliment de pautes que afavoreixen una X Consciència en la influència dels costums en la salut. correcta higiene i salut. Aplicació de conceptes apresos en X Esperit crític vers la influència dels costums en la salut. situacions quotidianes. X Acceptació de les normes referides a la pròpia higiene, salut i protecció i de les que impliquin d'altres persones. X Aplicació de postures corporals Adopció de la postura correcta i correctes. equilibrada tant en repòs com en Execució de moviments controlats moviment. que activin les funcions X Cura del propi cos i de la seva orgàniques. higiene. Realització de moviments que afavoreixin la flexibilitat. Us d’instruments per mesurar : X Us d’instruments per mesurar : calendari, rellotges, balances, calendari, rellotges, balances, regles, transportador, termòmetre. regles, transportador, termòmetre. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i valoració dels seus resultats. X Participació i col·laboració en la vida col·lectiva, comportant-se d'acord amb les normes que regulen la vida quotidiana. X Ús del control tensió-relaxació voluntàriament.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

47

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior

X

Valorar el propi cos i respectar-lo.

Salut

X Evitar situacions de risc.

X

Manifestar respecte a les malalties dels altres.

P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut X Valoració positiva del propi esforç X Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació per arribar a resoldre una situació matemàtica. matemàtica. X Adquisició d’una progressiva autonomia en la recerca d’ajuts i d’eines, com també en la valoració del propi treball. X Acceptació i respecte vers les X Avenços tècnics que permeten X Valoració positiva de la higiene i l’ordre personal pautes que afavoreixen una evitar malalties. correcte higiene i salut X Responsabilitat en el compliment de pautes que afavoreixen una correcta higiene i salut. X Similitud i diferències de la pròpia X Valoració positiva de la pròpia persona respecte a les altres. persona. X Adopció d’hàbits posturals X Valoració dels hàbits posturals adients. adients. X X Cura del propi cos i de la seva X Cura i respecte del propi cos i el Nocions d’organització espacial: de les altres persones. entre el propi cos, els objectes i higiene. l’espai exterior. X Preocupació per al compliment d’hàbits d’higiene. X Responsabilitat en l’ús de X Consciència en la influència dels X Esperit crític vers la influència materials i instruments. Normes costums en la salut. dels costums en la salut. de seguretat. X Comportament prudent davant els X Acceptació de les normes perills potencials o immediats de referides a la pròpia higiene, l'entorn. prevenció de malalties i accidents i a la responsabilitat i voluntat en el treball. X Esforç en l’adopció de postures adients en les activitats plàstiques. X Esforç en l’activitat motriu. X Respecte pels companys i companyes i les persones en general. X Observació directa de conjunts d’elements.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

48

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Col·laboració en jocs, activitats i relacions de grup.

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut P C A

Cicle Superior
Contingut

Valorar les diferents activitats físiques i esportives X com a recursos adequats per a l'ocupació del temps lliure i la salut.
Salut

X X Gust en la realització d’activitats físiques. X Participació en la pràctica d’activitats motrius.

Manipulació d’eines i instruments propis de cada tècnica. X Col·laboració en les activitats motrius col·lectives. X Responsabilitat en l’ús d’instal·lacions i materials. X Esforç en la superació de dificultats.

X No automedicar-se.

X Comportament prudent davant els perills potencials o immediats de l'entorn. X Cura i respecte del propi cos i el de les altres persones. X Interès per complir les normes d’higiene.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

49

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Àmbit lingüístic

Jordi González Ramírez Glòria Menéndez Pardillos Glòria Sabater Illa Montserrat Casòliva i Vilaró Mercè Esteve Blanco

CEIP Pompeu Fabra ZER Tres-branques CEIP Marquès de la Pobla CEIP Maria Borés CEIP Castell d'Òdena

Competències bàsiques i currículum ÀREA curricular: Llengua; Llengua estrangera; Coneixement medi natural; Coneixement medi social; Visual i Plàstica.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut X Explicació de fets i vivències. X Participació en converses i X dramatitzacions a partir de pautes. Interès per una bona pronuncia. X Interès per fer-se entendre. Ampliació de lèxic i frases fetes. X Els registres d’ús adequats a situacions comunicatives diverses. X Reproducció de textos orals i recitació de poemes.

Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Exposició ordenada de temes. X Ampliació de lèxic i entonació de frases segons la intencionalitat. X Els registres d’ús adequats a situacions comunicatives diverses. X Interès per participar i fer-se entendre en missatges orals amb argumentacions i explicacions senzilles. X Narració de contes i històries inventades o conegudes. Reproducció de textos de X tipologia diversa i recitació de poemes.

Cicle Superior

X

Expressar ordenadament i amb fluï desa les pròpies idees i les dels altres.

Expressió oral

X

Comprendre el vocabulari bàsic dels discursos orals simples. Reconèixer les frases fetes i els refranys d'ús freqüent. Respectar les formes d'expressió d'altres persones X i valorar la pluralitat lingüística.

X

Ampliació del lèxic: mots compostos, sinònims i antònims, locucions i frases fetes.

X

P C A Contingut X Reproducció de textos de tipologia diversa. X Entonació de frases segons la intencionalitat. X Tipus de missatges: Conversa, Exposició,... X Cura en l’exp. Oral atenent la dicció i la pronúncia. X Sentit crític davant les produccions orals. Narració de contes i històries X inventades o conegudes. Reproducció de textos de X tipologia diversa i recitació de poemes. X Ampliació de lèxic i frases fetes: X Ampliació de lèxic i frases fetes: Comparacions, i nexes, sinònims i Comparacions, i nexes, sinònims i antònims, locucions, etc. antònims, locucions, etc. X Contingut semàntic de les X Les relacions dels mots per la seva paraules d’ús més freqüent. forma, significat, la formació de noves paraules i les classes de diccionaris. X Respecte a les variants dialectals X Consciència i respecte a les de la llengua utilitzada pels variants dialectals utilitzades pels parlants. parlants.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

53

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A P C A Contingut Producció de textos de tipologia X diversa amb pautes. X Ús de les normes ortogràfiques bàsiques: majúscules inici de frase i noms de persones, plurals amb finals vocàlics, terminacions verbals amb –ava, dígrafs: rr, qu, Tenir coneixements de les gu, ny, ll. tècniques bàsiques de X Ús dels verb: present, passat i redacció (conèixer les futur. normes ortogràfiques, narratives, de discurs, etc.). Competència

Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior
P C A Contingut X Producció de textos de tipologia diversa atenent la relació amb el registre d’ús i funcionalitat. Reconeixement de la síl·laba X tònica, els diftongs, accent diacrític, dièresi, accentuació. Aplicació de la normativa X ortogràfica: plurals, ensordiments i dígrafs. Aplicació de la forma verbal X adient dins la frase. X Ús de diferents tipus de frases i la seva puntuació. X Les categories gramaticals. Categories variables i invariables. X Tipus de frases: enunciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa. X Apreciació de correcció ortogràfica en l’escriptura.

X

Expressió escrita

X Expressar-se per escrit amb X correcció i coherència. X X Saber extreure conclusions. Tenir habilitat per descriure X situacions. Valorar la presentació i X l'ordre en la comunicació escrita.

X

P C A Contingut X Producció de textos de tipologia diversa a partir d’orientacions i de models. X Ús de la frase i la seva puntuació. X Ús de normes ortogràfiques bàsiques: majúscules, plurals (finals consonàntics), apostrofació, contracció, dígrafs (ig, ix,ss). Ús del verb: formes no personals: X mode indicatiu. Establiment de la concordança: X determinant-nom-adjectiu, nomverb, pronom-verb. Reconeixement de la síl·laba X tònica, l’accent diacrític i l’accentuació de les paraules esdrúixoles. Domini del codi escrit: X Ús de connectors per precisar una idea. aprenentatge de la lectura i l’escriptura. X Gust d’escriure amb correcció Ús de tècniques de reescriptura de recorrent a diverses fonts per paraules i frases. resoldre els dubtes ortogràfics. Ús de les frases: enunciativa, interrogativa i admirativa.

X X Gust per l’escriptura correcta.

Textos literaris i científics.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

54

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A P C A Contingut X Reproducció de textos orals i recitació de poemes. X Participació en converses i dramatitzacions a partir de pautes. X Els registres d’ús adequats a Conèixer la construcció i la situacions quotidianes. sintaxi de les frases orals. X Comprensió d’ordres, relats i explicacions senzilles. Competència

ÀMBIT LINGÜÍSTIC Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut X Comprensió d’ordres, relats i explicacions senzilles. X Narració de contes i històries inventades o conegudes. Reproducció de textos de X tipologia diversa i recitació de X poemes. X Els registres d’ús. Interès per l’observació i experimentació en el funcionament del llenguatge. X Audició per comprendre, per informar-se i poder participar posteriorment en la conversa.

Cicle Superior
P C A Contingut X Exposició ordenada de temes. X Narració de contes i històries inventades o conegudes. Reproducció de textos de X tipologia diversa i recitació de poemes. X Els registres d’ús. X Interès per l’observació i experimentació en el funcionament del llenguatge. X Comprensió de seqüències d’ordres, relats, explicacions i argumentacions. X Constància en la audició atenta i crítica. X Sentit crític davant les produccions orals.

X

Comprensió oral

X

Tenir capacitat per atendre, escoltar.

X

X Esforç per una audició atenta. X Gust per la declamació Comprensió d’ordres, relats i explicacions senzilles.

X

Tenir capacitat de concentració.

X Explicació de fets i vivències X Execució de dramatitzacions a partir de pautes X

X

Tenir capacitat de síntesi.

X Esforç per comprendre l’ordre, la claredat i la coherència d’una producció. Resum oral d’informacions X bàsiques de relats, explicacions i argumentacions senzilles.

X

Saber objectivar un missatge.

X

Comprensió de seqüències d’ordre, relats i explicacions i argumentacions. X Interès per participar i fer-se entendre en diverses situacions comunicatives. Precisió i ampliació d’una idea amb l'ús de connectors i altres recursos lingüístics.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

55

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència
Conèixer la utilitat de la lectura pel que fa a la recerca d'informació.

Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A
X X X X X

Cicle Superior
P C A
X

P C A
X X X X

Contingut
La llengua escrita com a vehicle de comunicació i font d'informació Domini del codi escrit: aprenentatge de la lectura i l'escriptura Lectura mental i expressiva de textos breus

Contingut
Reconeixement de la idea fonamental d'un text Valoració de la lectura com a font de coneixement Interès pel text escrit com a instrument de comunicació i font d'informació Interès pel text escrit com a instrument de comunicació i font d'informació Habituació a l'ús del diccionari: general de la llengua, sinònims i antònims, i ideològics Ús d'estratègies i habilitats per a la comprensió i rapidesa lectora Reconeixement de la idea fonamental d'un text Valoració del text escrit com a instrument de comunicació i font d'informació Valoració de la lectura com a font de plaer i coneixement

Contingut

X

Textos literaris i científics X Valoració del text escrit com a font d'informació

X

Utilitzar eines del llenguatge (ex.: diccionari, enciclopèdies).

La llengua escrita com a vehicle de comunicació i font d'informació X Respecte pels llibres com a patrimoni col·lectiu X X

X Constància en l'ús del diccionari X Ús de recursos per a la comprensió i expressió: els diccionaris

X

Comprensió escrita

X

Comprendre discursos escrits.

X X

Ús d'estratègies i habilitats per a la comprensió i rapidesa lectora X Interès per ampliar el vocabulari i conèixer el significat de les paraules com a font d'enriquiment X Valoració de la lectura com a font de plaer i coneixement

X X X X

Tenir habilitat de relectura. Comentar textos atenent aspectes formals i de contingut. Identificar les parts d'un text. Valorar la importància de l'ús de les biblioteques. X Respecte pels llibres com a patrimoni col·lectiu X Gust per la lectura com a font de plaer X Valoració de la lectura com a font de plaer i coneixement X Comportament adequat en una biblioteca X Lectura mental i expressiva de textos de tipologia diversa X Valoració de la lectura com a font de plaer X Predisposició activa davant les produccions escrites X Interès per les manifestacions literàries X Compliment de les normes establertes en biblioteques X Sentit crític davant les produccions escrites

X

Gaudir de la lectura d'un text.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

56

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A P C A Contingut X Participació i interès pel joc Descobrir la necessitat de lingüístic. trobar tècniques diferents per millorar la capacitat de comunicació. Competència

Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior

X

Llenguatge plàstic i iconogràfic

Valorar la importància del llenguatge visual i plàstic en l'expressió de vivències, X sentiments i idees, i com a potenciador de qualitats positives de la pròpia personalitat.

X X

Captació intuïtiva del missatge que ens donen les imatges. El llenguatge plàstic com a vehicle de comunicació.

P C A Contingut P C A Contingut X Relació text-imatge: combinació X Combinació de diferents recursos de diferents recursos comunicatius en els mitjans de comunicatius. comunicació de masses. X Predisposició activa davant les X Interès per participar i fer-se produccions orals i escrites i entendre en diverses situacions d’altres mitjans de comunicació. comunicatives. X Relació text-imatge: combinació de diferents recursos comunicatius X El llenguatge plàstic com a mitjà X Ús de les noves tecnologies com a de coneixement i expressió. mitjà de comunicació i expressió. X El missatge i el seu significat: els signes, els símbols i els codis visuals. X La cultura de la imatge. Sectors comunicatius.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

57

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A X
Valoració socioX cultural del llenguatge

Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut P C A

Cicle Superior
Contingut

Competència P C A Conèixer que les llengües no són immutables, evolucionen, etc. Conèixer la situació sociolingüística i legal de les llengües de l'Estat espanyol i la Unió Europea. Valorar l'aprenentatge i l'ús de les llengües estrangeres X com a mitjà de desenvolupament personal.

Contingut

X Valoració i respecte per les manifestacions sòcio-culturals pròpies dels països que parlen la llengua objecte d’aprenentatge.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

58

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A Competència P C A Contingut

Currículum de Primària Cicle Mitjà
P C A Contingut

Cicle Superior
P C A Contingut X Combinació de diferents recursos comunicatius en els mitjans de comunicació de masses. X Ús de tècniques, instruments, aparells i documents per obtenir informació, i utilització, si escau, dels instruments i recursos de la tecnologia de la informació per processar-la i representar-la. X Producció de narracions, descripcions, exposicions de temes i dramatitzacions. X Interès per participar i fer-se entendre en diverses situacions comunicatives.

X

Conèixer el disseny de les pàgines "webs" per a la consulta.

Valor estètic del llenguatge

X

Explicació de fets i vivències. X Gust per la declamació

X

Tenir habilitat en la utilització el llenguatge per transmetre sentiments.

X

Fer ús del llenguatge no verbal com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament.

X

Elements no lingüístics: gest, mirada, entonació, velocitat ...

Narració de contes i històries inventats o coneguts. Entonació de les frases segons la X intencionalitat X Gust i esforç per fer una bona declamació X Interès per participar i fer-se entendre en missatges orals amb argumentacions i explicacions. X La funció dels elements no lingüístics: gest, mirada, entonació, velocitat...

X

X

Elements no lingüístics: missatges sonors, gestuals i visuals.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

59

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Cicle Inicial
Dimensió C H A X P C A Contingut Elements no lingüístics: gest, X Interpretar la relació gestual i mirada, entonació, velocitat ... verbal. X Saber transformar els tipus X d'informació: recuperar dades, emmagatzemar dades o imatges compactes, comprendre les dades. Observació sistemàtica de la realitat mitjançant els sentits. Identificació de fonts d’informació bàsiques Competència

Currículum de Primària Cicle Mitjà

Cicle Superior

Ús mediàtic del llenguatge

X

Respectar els sentiments de les persones respecte del seu X territori i la seva pròpia llengua.

P C A Contingut P C A Contingut X X La funció dels elements no Elements no lingüístics: missatges lingüístics: gest, mirada, sonors, gestuals i visuals. entonació, velocitat … X X Utilització de fonts senzilles Identificació dels principals tipus d’informació directa i indirecta: de fonts d’informació directes i observació, consulta de indirectes. documents …. X Ús de tècniques de registre X Utilització de tècniques senzilles senzilles per a l’obtenció per a la presentació gràfica de la d’informació informació: diagrames de barres, fitxes. X Consciència i respecte a les X Respecte a les variants dialectals de la llengua utilitzada pels variants dialectals utilitzades pels parlants parlants. X Valoració i respecte per les manifestacions sòcio-culturals pròpies dels països que parlen la llengua objecte d’aprenentatge.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

60

Curs 2000/01

PROPOSTES D'AVALUACIÓ

61

Competències bàsiques i currículum
ACTIVITAT ÀMBIT MATEMÀTIC

ÀMBIT MATEMÀTIC

COMPETÈNCIA MESURA: Conèixer les unitats de mesura més freqüents: temps BÀSICA CURRÍCULUM - Noció d’unitat de mesura i magnitud. - Aproximació d’una mesura. - Errors. - Noció de la relació d’unitats d’una mateixa magnitud.

NIVELL MOTIVACIÓ

Cicle superior Colònies

PROGRAMACIÓ 1r. DIA COLÒNIES 9 h. - Sortida de l’escola. ¾ de 10 - Esmorzar ¼ d’11 - Continuació del viatge 11 h. - Arribada a la casa de colònies Benvinguda i descoberta de l’entorn. 12 h. - Instal.lació a les habitacions. 1 h. - Dinar (15 minuts abans el 1r. grup pararà les taules). ¾ de 2 - Recollir menjador. 2 h. - Temps lliure ¼ de 4 - Tallers (1a. part) ¼ de 6 - Berenar ¾ de 6 - Tallers (2a. part) ¼ de 8 - Temps lliure 9 h. - Sopar (15 minuts abans el 1r. grup pararà les taules). ¾ de 10 - Activitats de nit ¼ de 12 - Dormir Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 63 Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT MATEMÀTIC

ACTIVITATS ACTIVITAT 1- ¿Quant de temps has estat a dins de l’autocar? 2- Quantes hores hem parat per esmorzar? 3- ¿A quina hora s’han de preparar els nens que han de parar taula per dinar? I els que han de parar taula per sopar? 4- ¿Al llarg del dia, quanta estona d’esbarjo tens? 5- Quina és la durada total dels tallers? 6- Fes un càlcul aproximat (sense fer cap operació escrita) del temps que ha passat des de que has sortit de l’escola fins que has anat a dormir. 7- Ho has encertat?. En cas negatiu calcula la diferència. 8- ¿Quants minuts has estat per parar les taules durant el dia? I quants segons? MINUTS SEGONS
NOMENCLATURA NOMENCLATURA DIGITAL (0 – 24 h.) ANALÒGICA

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

64

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
ACTIVITAT D’AVALUACIÓ SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ÀMBIT SOCIAL

GRUP: ÀMBIT SOCIAL
Competència: “Tenir habilitats per donar orientacions espacials, per preveure rutes,...” Cicle d’aplicació de l’activitat: CM (4t curs) Desenvolupament de l’activitat:

Cal dir que es tracta d’una activitat de l’àmbit social però fem la proposta per ser avaluada des de diferents àrees.
En una sessió de l’àrea de llenguatge plàstic, es demanarà que per parelles facin un plànol molt general del pati de l’escola. Prèviament el mestre proposarà una possible simbologia (un símbol concret pels arbres, un altre pels jocs,...) Cal doncs, anar al pati per poder dibuixar el plànol directament del natural. Les pautes d’avaluació que pot seguir el mestre de plàstica són les següents: - Fa servir la simbologia proposada. - Ha inventat una simbologia pròpia. - No fa servir cap simbologia, dibuixa copiant del natural. - Plànol entenedor (situa els elements correctament al full) - Plànol poc clar (no situa els elements correctament al full) Des de l’àrea d’educació física cada parella de treball tindrà el seu plànol i el mestre hi dibuixarà dues rutes, amb dos colors diferents a cada plànol. Mentre, els altres alumnes poden està fent jocs o partits organitzats prèviament, el mestre anirà cridant a cada parella. Un dels dos ha de guiar a l’altre tan clarament com pugui perquè vagi passant per una de les rutes marcades, i després a la inversa. Quan un acaba l’altre li diu si ho ha fet bé o no ha passat per allà on se li indicava. (Aquesta sessió pot ser que s’allargui força, i potser seria millor dedicar-hi dues sessions) El mestre pot avaluar l’activitat seguint una graella molt clara i ràpida d’omplir com ara: Avaluació de qui rep les ordres:

Alumne/a:

Entén dta/eqrra

Capta els mts.de forma Entén davant/darrera aproximada

Avaluació de qui dóna ordres:

Alumne/a:

És clar en explicacions

les Interpreta correctament ruta

Té clares la dta/eqrra

la

El codi per avaluar podria ser: A molt bé, B bé i C malament. És clar que aquestes pautes són orientatives i se’n poden afegir o eliminar de manera que sigui una eina del tot pràctica pel mestre. Finalment proposem que des de l’àrea de llengua (tan catalana com castellana o estrangera), cada parella pot fer un exercici de redacció de l’experiència realitzada. El mestre pot proposar, abans, una possible estructura del text per garantir que hi constin totes les parts del procés.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

65

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT SOCIAL

La forma d’avaluar l’activitat des d’aquesta àrea, serà bàsicament seguint pautes d’avaluació lingüístiques i se’n poden afegir de caire més social com: - Hi ha hagut bona entesa entre la parella. - No s’han posat d’acord en gairebé res. - Sembla que en general han disfrutat. ...etc. Finalment cada mestre entregarà la seva part de l’activitat i l’avaluació corresponent al mestre de l’àrea de coneixement del medi social. Es pot fer una posada en comú de tots ells per veure si l’activitat ha estat profitosa i en definitiva si la competència escollida ha estat assolida en part. ___________________________________________________________________________

GRUP DE TREBALL: Caps d’estudis de les següents escoles: CEIP Vinyes Verdes, CEIP El Turó, CEIP Herois del Bruc, CEIP Flandes i CEIP Pare Ramon Castelltort i Miralda. ____________________________________________________________________________

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

66

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

AVALUACIÓ D’UNA COMPETÈNCIA – ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC Competència bàsica: “ Valorar el propi cos i respectar-lo” Dimensió d’Actituds,... Àrees Medi natural C.Inicial Valoració positiva de la higiene i l’ordre personal. C. Mitjà Acceptació i respecte vers les pautes que afavoreixen una correcta higiene i salut. C. Superior Responsabilitat en el compliment de pautes que afavoreixen una correcta higiene i salut. Conèixer els avenços tècnics que permeten evitar malalties. Valoració positiva de la pròpia persona.

-

Medi social

-

Similitud i diferències de la pròpia persona respecte a les altre. Cura i respecte del propi cos i el de les altres persones. -

-

Educació Física

-

Preocupació per al compliment d’hàbits d’higiene. Adopció d’hàbits posturals adients. Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica. Adquisició d’una progressiva autonomia en la recerca d’ajuts i d’eines, com també en la valoració del propi treball.

Cura dels propi cos i de la seva higiene.

Ed. Visual i Plàstica -

Valoració dels hàbits posturals adients.

Matemàtiques

-

Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica. -

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

67

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

VALORACIONS: El grup de treball ha pensat que, en ser aquesta una competència de la dimensió d’actituds , valors i normes, la millor manera d’avaluar-la és mitjançant l’observació.

-

Caldrà definir QUÈ volem avaluar en aquesta observació: Desprès de la lectura de la graella anterior es desprèn que els ítems a observar i valorar són :
Tenir cura del propi cos en quan a una correcta higiene, en quan a l’ordre personal i en quan als hàbits posturals. Reconèixer i acceptar la diversitat física i de capacitats entre un mateix i els altres. Autoestima (valoració positiva de la pròpia persona i del propi esforç ) El nivell d’autonomia en la recerca d’ajuts i eines , com també en al valoració del propi treball. Conèixer els avenços tècnics que permeten evitar malalties.

-

Si pensem COM fer-ho: Creiem que la millor manera de recollir aquesta informació és elaborar una o més pautes o graelles d’observació, adequades a l’exigència de cada cicle i que recullin els ítems anteriors. Aquesta graella hauria d’admetre més d’una valoració, que fos vàlida per una seqüència temporal més o menys llarga . L’element bàsic per complimentar graelles o pautes d’observació és l’observació activa del tutor i altres mestres implicats. També es pot fer ús d’altres instruments com la filmació d’una determinada activitat, complimentar un qüestionari senzill sobre els valors del que parlem i també complimentar un qüestionari KPSI que permet conèixer la seva pròpia avaluació, ja que per essència és autoreflexiu. Aquests permetran complimentar també les graelles. D’aquests instruments alguns es poden utilitzar per igual en tots els cicles, altres , la majoria, els caldrà una adaptació (pels més petits més gràfica, més senzilla, etc.).

-

Posats a decidir QUAN s’ha de complimentar la pauta o graella d’observació, pensem que com a mínim a principi i final de curs i un cop per trimestre. Evidentment es pot fer en altres ocasions i ajudant-nos d’altres instruments a més de l’observació activa com els que hem anomenat , a tall d’exemple.

La finalitat seria identificar problemes i preveure accions de millora per resoldre’ls. A final de la temporalització màxima prevista es pot fer un judici i proposar mecanismes de millora.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

68

Curs 2000/01

Competències bàsiques i currículum
ACTIVITAT D’AVALUACIÓ SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Competència: “Tenir capacitat de síntesi"

Cicle Inicial: El mestre explica un conte o llegenda referida a l’educació vial o un altre eix transversal. El nen haurà d’escollir a través de diverses opcions aquelles que siguin més adequades per sintetitzar la idea del text a través d’opcions A, B, C, o D.

Cicle Mitjà: El mestre explica un conte o llegenda referida a una àrea del currículum (CMS o CMN). El nen haurà d’escollir a través de diverses opcions aquelles que siguin més adequades per sintetitzar la idea del text a través d’opcions A, B, C, o D.

Cicle Superior: El mestre explica una notícia, reportatge de televisió o ràdio. El nen haurà d’escollir a través de diverses opcions aquelles que siguin més adequades per sintetitzar la idea del text a través d’opcions A, B, C, o D.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia

69

Curs 2000/01

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful