You are on page 1of 68

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CURRÍCULUM

Caps d'Estudis dels centres públics


d’Educació Infantil i Primària
de l’Anoia.

Inspecció d’Ensenyament
Curs 2000/01
Competències bàsiques i currículum Introducció

Índex

Presentació iii
Competències bàsiques i currículum
Àmbit matemàtic 1
Àmbit social 11
Àmbit tecnocientífic 29
Àmbit lingüístic 51
Propostes d'avaluació
Àmbit matemàtic 63
Àmbit social 65
Àmbit tecnocientífic 67
Àmbit lingüístic 69

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia i Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum Introducció

Competències bàsiques i currículum: presentació

Els darrers vint-i-cinc anys l'escola ha sofert una sèrie de canvis i transformacions importants,
entre elles un canvi general del Sistema Educatiu i de la seva estructura. Un dels aspectes que
s'han vist profundament afectats és el currículum. Dels programes tancats del sistema anterior
hem passat a un currículum més obert i flexible, que el centre ha d'adaptar i concretar en el
seu Projecte Curricular de Centre, d'acord amb les característiques de l'escola i del seu entorn.

De tota manera, aquesta autonomia de l'equip docent de cada centre per concretar el
currículum final, s'ha vist interferida per diverses circumstàncies. En destacaré dues:
- Per una banda, mentre els equips docents dels centres han invertit quantitats enormes de
temps i esforços per elaborar els seus Projectes Curriculars, s'ha mantingut un procés
paral·lel d'elaboració i concreció de propostes curriculars per part de les Editorials de
llibres de text. Així els centres s'han trobat que, al capdavall del procés, tenien un
document elaborat amb més o menys encert i sempre amb molt d'esforç i dificultats, el seu
PCC, i una oferta de propostes curriculars perfectament impreses, amb presentacions
magnífiques, amb materials a punt per fer-los servir ... , però que ni partien del seu
Projecte Educatiu, ni de la seva realitat. Què havien de fer? Invertir més i més hores per
tal d'elaborar les unitats didàctiques, els materials, preparar activitats, etc., per aplicar el
seu PCC? O buscar alguna editorial que més o menys s'adeqüés al que ells pretenien? O
potser ...?
- Per altra banda, el currículum ha mantingut una estructura clàssica compartimentada en
àrees de coneixements. Però la societat ha canviat, i continua canviant a un ritme de
vertigen i el currículum plantejat inicialment es va quedant obsolet. Per tant a calgut
apedaçar-lo. Els ideadors del currículum van trobar una solució màgica: els eixos
transversals. Ha estat una porta d'entrada prou ampla per encabir al currículum l'educació
vial, l'educació per la salut, l'educació per la pau ..., no cal que esgoti la llista. Així, poc a
poc, el currículum s'ha convertit en una mena de marasme, compartimentat en àrees però
alhora creuat per propostes que les superen, cada vegada més i més inflat. Però, al
capdavall, el curs continua tenint si fa no fa els mateixos dies de classe i la jornada escolar
continua essent la mateixa. A més, sembla que a la nostra societat li ha agafat una mena
de fal·lera col·lectiva per convertir les nenes i nens en pous de ciència precoços: quan
surten de l'escola han de continuar amb una pseudojornada escolar: classes d'anglès,
classes de música, gimnàs, mecanografia, informàtica ... i un llarg etcètera.

I al final què? Resulta que un percentatge escandalós, sinó immoral, dels alumnes se'ns perden
pels viaranys del sistema i arriben als 16 anys sense cap acreditació. I no només això, els que
superen l'escolaritat obligatòria són objecte de mil i una crítiques per part de les institucions
educatives per on transiten després, especialment les universitàries: Quin nivell!

Algú deu haver pensat que hem perdut el nord, i potser té raó. Cal reformar la reforma
reformada? Cal començar de nou? ... Alguna cosa cal fer.

La última solució: establim quines són les competències bàsiques que els alumnes han de tenir
en acabar la seva escolaritat obligatòria. Però deixem el currículum tranquil. Es posa en marxa
tot un procés per definir aquestes competències bàsiques, sobre el qual no entrarem en
valoracions, ni respecte del mateix procés ni sobre el resultat.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia iii Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum Introducció

Tenim doncs definides les competències bàsiques que els alumnes han d'assolir al final de les
etapes obligatòries, classificades per àmbits i per tipologia del contingut. I ara què?

Les competències bàsiques no són ni una nova àrea ni un nou eix transversal. Més aviat
pretenen ser fites en l'embarrancat entramat del currículum que ens ajudin a seguir un camí i a
arribar a port, és a dir, a que tots els i les nostres alumnes surtin del sistema amb el bagatge
mínim necessari per enfrontar-se al seu futur.

Primera qüestió: no confonguem les competències bàsiques amb els objectiu finals del
sistema i la "marca" que cal superar. Seria una perversitat limitar les capacitats dels alumnes
al que marquen les competències bàsiques. Són només, el que la societat considera el mínim
indispensable que han d'assolir tots els alumnes, però la majoria d'ells poden, i han de sortir
del sistema amb un bagatge molt més gran.

Segona qüestió: caldrà desbrossar el currículum d'alguna manera per tal d'integrar l'objectiu
de què els nostres alumnes assoleixin aquestes competències bàsiques.

És aquesta última qüestió la que ha orientat el treball dels Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia
que queda recollit en aquest document, realitzat al llarg del curs 2000-01.

El treball ha consistit en relacionar les diferents competències bàsiques amb els continguts
fonamentals de les àrees que s'estableixen al currículum de l'Educació Primària, amb
l'objectiu de tenir criteri, compartit, per tal de poder identificar i prioritzar els continguts del
currículum que estan més directament relacionats amb l'assoliment d'aquestes competències
bàsiques. No és tracta d'una reducció del currículum, sinó de marcar les fites importants que
ens permetin de fer camí sense perdre'ns, i no vol dir que no puguem sortir del camí principal,
és mes, cal sortir-ne, però sense perdre'ns, hem de saber retornar a aquest camí principal que
ens menarà a la meta final.

La segona part del treball està només esbossada, ja que el temps no ha donat per més. Es
tractava d'abordar les qüestions metodològiques i d'avaluació. És un tema que queda obert i
sobre el que caldria continuar treballant.

Una idea important és que cal treballar les competències bàsiques de manera integrada des de
les diferents àrees. En aquesta línia, l'estructura del document, ens permet de veure per a cada
competència els continguts de les diferents àrees que s'hi relacionen. El següent pas, com
apuntava, seria fer un plantejament metodològic adient per tal d'abordar-ne l'aprenentatge
conjuntament, de manera no compartimentada i fragmentada. Cada una de les competències
bàsiques no implica una única àrea, sinó que n'implica vàries i, sovint, totes. Evidentment,
aquest plantejament només és possible amb un treball en equip dels mestres, amb reflexions i
debats conjunts i amb plantejaments compartits i actuacions coherents i coordinades.

Estructura del document

La primera part del document està estructurada d'acord amb els àmbits i dimensions del
document de competències bàsiques. Per a cada àmbit i dimensió, s'indiquen les diferents
competències (especificant si són coneixements, habilitats o actituds) i els continguts
fonamentals de les diferents àrees que si relacionen, per cicles i indicant si es tracta de
procediments, conceptes o actituds. Els continguts de cada àrea estan impresos en colors

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia iv Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum Introducció

diferents, ja que per cada competència s'indiquen els continguts de totes les àrees (d'aquelles a
les quals se n'han trobat, evidentment). Per tant, cal imprimir el document en color per poder
distingir a quina àrea del currículum corresponen els diferents continguts.

A la segona part es presenten les propostes d'activitats d'avaluació que han elaborat els
diferents grups. Com ja advertíem abans, aquesta part del treball és només un esbós i caldria
continuar treballant-la conjuntament amb els aspectes metodològics.

Consideracions finals

El que us presentem és el fruit del treball dels Caps d'Estudis, organitzats en quatre equips, un
per cada àmbit de les competències bàsiques, d'acord amb el document fet públic pel
Departament. Evidentment que no és un document ni dogmàtic ni definitiu, és tan sols una
proposta, elaborada amb més o menys encert (creiem que amb més que no amb menys), però
cal ressaltar que és el fruit d'una reflexió seriosa i compartida, i del debat conjunt, per tant
fruit de la diversitat de visions i de criteris que sempre és enriquidora, de persones que estan
immerses en la realitat diària de l'escola, que ha conduït a construir criteris comuns, sempre
més rics i potents que els criteris individuals i personals.

La funcionalitat del document depèn ja no tan sols dels Caps d'Estudis, sinó dels Equips
docents de cada escola que són els qui han d'assumir col·legiadament la responsabilitat de què
els seus alumnes assoleixin les competències bàsiques. Aquest documents vol ser una guia i
un ajut, però les actuacions concretes amb els alumnes, corresponen a tots i cadascun dels
mestres. Ara bé, l'èxit de l'actuació docent passa necessàriament per la reflexió conjunta, per
l'elaboració de criteris i línies d'actuació compartides, en definitiva, per un treball en equip
real, i l'assumpció compartida de la responsabilitat educadora.

Un apunt final. El document no inclou la competència bàsica en tecnologies de la informació i


la comunicació, ja que el treball s'ha plantejat a partir del document sobre competències
bàsiques publicat inicialment pel Departament, que no incloïa aquest àmbit, si bé ha estat
elaborat amb posterioritat. De tota manera, considerem que és un àmbit fonamental i que cal
integrar-lo urgentment en els plantejaments de l'escola i que va bastant més enllà dels
continguts que estan establerts a les diferents àrees del currículum.

Agrair finalment l'esforç i la col·laboració dels Caps d'Estudis ja que són ells qui han fet el
treball i sense la seva il·lusió i empenta aquest treball no hagués estat possible.

Igualada, juny de 2001.

Els Inspector d’Educació de l'Anoia.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia v Curs 2000/01


COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CURRÍCULUM
Àmbit matemàtic

Anna Maria Felip Masdeu ZER Serra d'Ancosa


Concepció Muns Patró ZER Vent d'avall
Roser Torroella Vilalta CEIP Alta Segarra
M Carme Bernardó Subirà CEIP Emili Vallès
Amèlia Raposo Pérez CEIP García Lorca
Montserrat Recio López CEIP Antoni Gaudí
Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

ÀREA curricular: Llengua; Matemàtiques; Coneixement Medi Natural; Coneixement Medi Social; Visual i Plàstica; Música; Educació Física

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
Conèixer les quatre regles de X Noció d’addició i substracció. X Noció de multiplicació i divisió. X Fracció i decimals.
X X Establir relacions entre dades X Establir relacions entre dades
càlcul (-, +, x, :).
recollides. recollides.
X Algorismes de les operacions X Algorismes de les operacions X Algorismes de les operacions
Identificar els símbols
X addició i subtracció. addició, subtracció, multiplicació i Addició, subtracció, multiplicació
matemàtics més habituals.
divisió. i divisió.
Conèixer el concepte i el X Ordenació per matisos (quantitats X Ordenació de nombres naturals. X Ordenació de nombres naturals,
significat específic de les creixents o decreixents). X Relacions entre elements de la de decimals i de fraccions
X
operacions i els operadors subtracció i l'addició. senzilles.
matemàtics.
Interpretar el concepte de X Fraccions senzilles. X Noció de fracció.
X
proporció.
X Ús de tècniques de càlcul mental. X Ús de tècniques de càlcul mental. X Ús de tècniques de càlcul mental.
Calcular mentalment X Lectura i escriptura (solfeig) X Lectura i escriptura d’elements de X Lectura i escriptura d’elements de
X
operacions senzilles. - Ritmes i silencis. llenguatge musical apresos. llenguatge musical apresos.
X Solfeig. X Solfeig.
Càlcul Utilitzar amb facilitat la X Ús de mitjans tecnològics.
X calculadora per calcular i
comprovar.
Calcular percentatges i X Realització de gràfics. X Representació gràfica: diagrames i X Representació i interpretació
X
proporcions. taules. gràfica de dades.
X Relacionar costos i despeses.
Presentar ordenadament i amb X Elaboració acurada i presentació
X claredat les operacions de correcta de tota mena de treballs.
càlcul.
Utilitzar amb facilitat X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
X l'ordinador per calcular i valoració dels seus resultats.
comprovar
X Consideració de l’error com X Consideració de l’error com X Consideració de l’error com
estímul i element informatiu per estímul i element informatiu per estímul i element informatiu per
Tenir predisposició per
noves iniciatives. noves iniciatives. noves iniciatives.
X analitzar i corregir les
X Valoració positiva del propi esforç X Valoració positiva del propi esforç X Valoració del llenguatge
errades.
per resoldre una situació per resoldre una situació matemàtic i interès per la precisió
matemàtica. matemàtica. en la seva utilització.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 3 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Recollida de dades de la realitat i X Dades estadístiques i resultats
la seva anotació qualitativa i estadístics.
quantitativa.
X Quantificació i ordenació de
dades.
X Realització de gràfics.
X Apreciació a la vida quotidiana X Apreciació a la vida quotidiana X Apreciació a la vida quotidiana
dels aspectes que poden ser dels aspectes que poden ser dels aspectes que poden ser
expressats a través de la expressats a través de la expressats a través de la
matemàtica. matemàtica. matemàtica.
X Interès per l’intercanvi X Interès per l’intercanvi X Interès per l’intercanvi
d’informació i experiències. d’informació i experiències. d’informació i experiències
X Recollida de dades quantitatives a X Obtenció i classificació de dades.
Tractament Interpretar les estadístiques partir de normes prèviament X Ordenació i classificació de dades
de la X
informació referides a la vida quotidiana establertes. i resultats.
X Recollida i comparació de dades a X Recollida, ordenació i X Recollida i ordenació de dades i
partir de l’observació utilitzant classificació de dades aplicació de diferents criteris per a
instruments i tècniques significatives obtingudes a partir la classificació, utiulitzant les
apropiades. de l’observació i experimentació eines i instruments apropiats.
per mitjà de les tècniques i X Representació gràfica
instruments més idonis. d’observacions i experiments
X Representació gràfica realitzats fent ús de tècniques
d’observacions i experiments adients (gràfiques de barres,
realitzats fent ús de tècniques qüestionaris...)
adients (apunts, taules, esquemes).
X Interpretació d’informació i X Processament de les informacions X Ús de tècniques de registre
problemes plantejats. i comparació d’aquestes en la senzilles per l’obtenció
pròpia experiència. d’informació.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 4 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Comprensió d’ordres, relats i X Comprensió d’ordres, relats , X Comprensió de seqüències
explicacions senzilles. explicacions i argumentacions d’ordres, relats , explicacions i
senzilles. argumentacions .
X Ús d’estratègies i habilitats per a X Ús d’estratègies i habilitats per a
Comprendre l'enunciat de
X la comprensió lectora. la comprensió lectora.
problemes matemàtics.
X Interpretació de l’enunciat d’un X Aplicació d’un procés sistemàtic X Identificació, expressió i aplicació
problema o situació fent servir per a la resolució de problemes de conceptes i relacions
diversos recursos (dibuixos, aritmètics, geomètrics i de matemàtiques.
diàlegs…) mesura.
Conèixer conceptes bàsics de
X
l'economia
X Combinació de conceptes X Aplicació d’un procés sistemàtic X Resolució de problemes
matemàtics per tal de resoldre per a la resolució de problemes aritmètics, geomètrics i de
problemes. aritmètics, geomètrics i de mesura:
mesura. . interpretació
Resoldre problemes
Resolució . organització de la informació
X mitjançant operacions
de . identificació del procés a seguir
problemes senzilles.
. predicció dels resultats
. resolució de les operacions per
obtenir la solució
. comprovació dels resultats
X Apreciació en la vida quotidiana X Apreciació en la vida quotidiana X Apreciació en la vida quotidiana
dels aspectes que poden ser dels aspectes que poden ser dels aspectes que poden ser
Resoldre situacions que es
definits i expressats a través de la definits i expressats a través de la definits i expressats a través de la
presenten a la vida diària
X matemàtica. matemàtica. matemàtica.
aplicant les habilitats
X Preocupació per conèixer les X Aplicació de conceptes apresos en X Valoració del paper de la ciència
matemàtiques.
aplicacions pràctiques de les coses situacions quotidianes. en la vida diària.
que s’han après.
Administrar rendes pròpies,
X
d'economia domèstica.
Plantejar problemes prèvia
X
identificació d'incògnites.
X Calcular el tipus d'interès.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 5 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
Diferenciar entre probabilitat,
X
intuïció, atzar i predicció.
Atzar Diferenciar entre: probable, X Fenòmens d’atzar
X possible, impossible. X Esdeveniments aleatoris, segurs i
impossibles.

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Magnituds: longitud, massa i X Nocions de longitud, massa, X Noció d’unitat de mesura i
temps. temps i capacitat. magnitud.
X Unitats estàndars de longitud, X Unitats fonamentals de longitud, X Sistema mètric decimals:
massa i temps. massa, temps , capacitat, moneda i equivalències.
grau de circumferència. X Aproximació d’una mesura.
X Errors.
X Noció de la relació d’unitats d’una
mateixa magnitud.
Conèixer les unitats de X Ús d’unitats i instruments de X Ús d’unitats i instruments de X Ús d’unitats i instruments
mesura més freqüents mesura de longitud (metre) i de mesura (termòmetre, balança de (termòmetre clínic, balances...) de
(massa, pes, volum, espai, temps (quat d’hora). dos braços), de longitud mesura de longitud (mil.límetre),
Mesura X
temps, capacitat, velocitat, (centímetre), capacitat (litre), capacitat (mil.lilitre), massa
longitud, superfície, massa (gram), temps (segon) , (gram), temparatura (grau).
densitat...). temperatura (grau).
X Utilització d’instruments de X Articulació i combinació de X Ús del segle com a unitat de
mesura del temps: rellotge i diferents unitats temporals mesura històrica.
calendari. viscudes o percebudes. Ús
d’instruments per a la mesura del
temps.
X Nocions temporals. El ritme. X Ús de les nocions d’organització X Aplicació del ritme.
temporal. X L’espai recorregut i la seva
representació gràfica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 6 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Interès per fer-se entendre. X Interès per participar i fer-se X Tècniques de l’expressió escrita.
Relacionar els conceptes entendre en missatges orals amb X Interès per participar i fer-se
X matemàtics amb els d'altres argumentacions i explicacions entendre en diverses situacions
matèries. senzilles. comunicatives.
X La forma: percepció i mesura.
Relacionar magnituds de
X
temps/espai.
Conèixer el concepte de
X
magnitud.
Saber convertir les unitats
X
d'una mateixa magnitud.
Mesura Representar gràficament
X
algunes mesures.
X Experimentació de mesures amb X Relació d’experiències X Mesura directa de longituds,
unitats arbitràries. relacionades amb magnituds de amplituds, masses i capacitats.
capacitat, massa, amplitud X Mesura indirecta d’àrees i volums.
d’angles i superfície. X Üs d’instruments de mesura:
X Mesura directa amb unitats calendari, rellotge, balances,
Aplicar les unitats de mesura
X convencionals. regle, transportador, escaire i
a la vida quotidiana.
X Üs d’instruments per mesurar: termòmetre.
calendari, rellotge, balances,
regle…
X Selecció de l’aparell i la unitat per
mesurar.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 7 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Nocions bàsiques sobre figures i X Formes geomètriques: elements. X Figures geomètriques al pla i a
relacions geomètriques: X Nocions de distància. l’espai.
X Línia, superfície, intersecció de X Cossos geomètrics.
línies, poligons, cercles…
X Direccions respecte al propi cos:
orientació i posició.
X Nocions espacials topològiques. X Nocions espacials projectives. X Espai perspectiu i els punts de
Conèixer els conceptes bàsics - Línia i traç. X Experimentació amb la llum com vista.
de geometria: longitud, a element definidor del volum X Establiment de relacions entre la
X
superfície, volum, perímetre, dels cossos. forma real i les seves imatges o
àrea... formes representades.
X Configuració geomètrica com a
forma genèrica dels objectes.
X Nocions relacionades amb la X Ús de les nocions d’organització X Aplicació de nocions d’orientació
pròpia orientació espacial. espacial. lateral en un espai concret.
X Cotrol de l’orientació lateral
referida a les altres persones i
Geometria objectes.
X Aplicació d’un procés sistemàtic X Resolució de problemes
per a la resolució de problemes geomètrics.
geomètrics.
Interpretar les dades de X Observació i confecció de plànols X Realització i interpretació de X Realització i interpretació de
X molt senzills. plànols i mapes senzills. plànols i mapes senzills.
plànols i gràfics senzills.
X L’aproximació a l’escala. X L’aproximació a l’escala.
X Utilització de tècniques senzilles X Utilització de tècniques per a la
per a la representació gràfica de la representació gràfica de la
informació: diagrames de barres. informació: diagrames de barres.
X Utilització de les nocions X Identificació d’objectes i espais
espacials per localitzar objectes i segons diferents punts de vista.
Aplicar la geometria a la vida
persones i indicar direccions.
X quotidiana mesurant espais i
X Representació de formes X Representaió de formes X Representació de formes
volums.
bidimensionals: forma i textura. bidimensionals: forma, textura i bidimensionals i tridimensionals.
color.
Calcular àrees i volums dels
X
cossos geomètrics regulars.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 8 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
Valorar la utilitat de la X Apreciació en la vida quotidiana X Valoració de llenguatge
geometria a la vida dels aspectes que poden ser matemàtic i interès per la precisió
Geometria X
quotidiana. definits i expressats a través de la en la seva utilització.
matemàtica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 9 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

Àmbit social

Angelines Corcoba Corcoba CEIP Les Flandes


Carme Alvarez Garceso CEIP Herois del Bruc
Mercedes García Salazar ZER Vinyes verdes
Eva Tusal Nieto-Sandoval CEIP Ramon Castelltort
Eugènia Udivert Vivé CEIP El Turó
Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

ÀREA curricular: Llengua (catalana, castellana, estrangera); Matemàtiques; Coneixement medi natural; Coneixement medi social;
Alternativa a Religió; Visual i Plàstica, Música; Educació Física; Religió.

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Us del verb present, passat i futur. X Producció de textos de tipologia X Comprensió de seqüències d’ordres,
diversa a partir d’orientacions i relats, explicacions i argumentacions.
models. X Aplicació de la forma adient dins la
frase.
X Us d’instruments per mesurar:
Calendari, rellotges, balança...
X Ús de nocions relacionades amb les X Reconstrucció de la història de la X Identificació de nocions temporals,
categories de passat, present i futur. pròpia persona , família, barri, a partir simultaneitat, succeció, durada,
de documents i evidències continuitat i canvi referents a
X Articulació i combinació de diferents fenòmens tempòrals i històrics.
unitats temporals viscudes o X Ordenació de les diferents etapes
percebudes. Ús d’instruments per a la convencionals de la història de la
mesura del temps. humanitat.
X La transformació dels paisatges a XLa vida i el treball en altres temps.
través del temps i la història XEtapes convencionals de la història de
Tenir el concepte de temps
Interpre- X X Trets bàsics de la història de la la humanitat.
històric (passat, present i futur).
tació localitat i la comarca. XRitmes històrics en diferents parts del
espacial món.
X Fets i persones en la història de
Catalunya. Iniciació en la història
nacional.
X Ordenació d’imatges en el temps.
X Adquisició de nocions sobre autors o
autores i èpoques.
X Curiositat i interès pel coneixement
d’obres, compositors/es de diferents
èpoques.
X Us de les nocions d’organització
espacial i temporal.
X Reconstrucció del marc dels fets
bíblics.
Tenir coneixements elementals de
X
geografia econòmica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 13 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Orientació i posició: els punts
cardinals.
Saber orientar-se respecte als X Utilització de les nocions espacials X Realització i interpretació de plànols i X Üs dels punts cardinals i la brúixola
X per localitzar objectes i persones i mapes senzills. L’aproximació a per situar direccions o posicions
punts cardinals.
indicar direccions. l’escala.
X Nocions relacionades amb la pròpia
orientació espacial.
X Elements no lingüístics: missatges
sonors, visuals i gestuals.
X Observació i confecció de plànols X Reconeixement de símbols-grafismes- X Identificació i representació dels
Interpre-
Tenir habilitats per donar molt senzills. logotips que representin llocs o signes convencionals de mapes i
tació
orientacions espacials, per serveis. Invenció de símbols que planols.
espacial
X preveure rutes, per circular, per representin objectes o llocs X Realització i interpretació de planols i
situar-se dins d'un espai, a X Identificació d’objectes i espais mapes.
partir de mapes. segons diferents punts de vista.
X Nocions espacials projectives.
X Interpretació de nocions d’orientació
espacial.
Elaborar mapes i esquemes
X
propis.
Llegir correctament els
X
documents cartogràfics a escala.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 14 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Combinació de diferents recursos
comunicatius en els mitjans de
comunicació de masses.
X Elements no lingüístics: missatges
sonors, gestuals i visuals.
X Apreciació en la vida quotidiana dels
aspectes que poden ser definits i
expressats a traves de les
matemàtiques. .
Conèixer el significat de símbols X Utilització de símbols senzills per X Reconeixement de símbols-grafismes- X Educació cívica: participació i
X
bàsics de la vida quotidiana. identificar fenòmens o lloc (pluja, sol, logotips que representin llocs o col·laboració en la vida col·lectiva,
menjador, armari). serveis. Invenció de símbols que comprotant-se d’acord amb les
representin objectes o llocs normes que regulen la vida
quotidiana.
X Valoració de la democràcia com a
esperit de convivencia de relació i
Simbologia d’organització entre les persones.
X El missatge i el seu significat: els
signes, els símbols, els codis visuals.
X Valoració dels símbols
X Producció de textos de tipologia X Producció de textos de tipologia X Comprensió de seqüències d’ordres,
diversa amb pautes. diversa a partir d’orientacions i relats, explicacions i argumentacions.
models. X Producció de textos de tipologia
diversa, atenent la relació amb el
registre d’ús i funcionalitat.
X Valoració de text escrit com a
Interpretar instruccions
X instrument de comunicació i font
d'electrodomèstics.
d’informació.
X Lectura mental i expressiva de textos
conversacionals, narratius,
descriptius, institucionals i expositius
X Ús de la lectura per a la recerca
d’informació.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 15 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
Conèixer el concepte de
X
"diversitat cultural".
X Interès per l’observació i
experimentació del funcionament del
llenguatge.
X Observació directa dels éssers vius o X Observació directa d’éssers vius,
parts d’éssers vius de fets i fenòmens fenòmens, materials, mecanismes amb
amb l’ajut d’instruments, i a ull, instruments o sense, aplicant habilitats
seguint processos apresos i tècniques apreses de forma
d’observacions sistemàtica. sistemàtica i creativa.
X Observació indirecta de la propietat X Observació indirecta de fenòmens i
dels objectes, éssers o fenòmens canvis mitjançant fotogràfies,
mitjançant fotografies, dibuixos, dibuixos, recursos tecnològics, etc.
X Tenir habilitat per observar. recursos tecnològics, etc. X Representació plàstica, gràfica i
verbal d’observació i experiments
realitzats, fent ús de tècniques adients
(apunts, taules, esquemes ).
X Observació sistemàtica de la realitat X Us de tècniques d’observació,
mitjançant els sentits. descripció i anàlisi per expressar fets,
Diversitat situacions i informacions.
cultural X Observació directa de conjunts X Observació directa i indirecta de
d’elements. conjunts d’elements d’especial
interès.
X Observació i anàlisi de les accions
religioses amb elements de la natura.
X Consciència i respecte a les variants
dialectals utilitzades pels parlants.
X Interès per participar i fer-se entendre
en diverses situacions comunicatives.
X Valoració i respecte per les
manifestacions socio-culturals pròpies
del països que parlen la llengua
Acceptar les diferències físiques,
X objecte d’aprenentatge.
culturals, socials...
X Respecte pels companys i companyes X Sensibilitat pels drets i deures que
i les persones en general. tenim les persones les unes envers les
altres.
X Tolerància i intransigència religiosa a
Catalunya al llarg de la història.
X Veus humanes: soprano, contralt,
tenor, baríton i baix.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 16 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Cura i respecte pel propi cos i el de
les altres persones.
Acceptar les diferències físiques, X Acceptació de les diferències de tipus X Actitud respectuosa ver la
X
culturals, socials... regional, lingüístic, ètnic, sexual i / o diferenciació de sexe.
religiós. X Respecte, acceptació i estimació dels
altres amb llurs diferenciacions.
X Consciència i respecte a les variants
dialectals utilitzades pels parlants.
X Interès per les manifestacions
literàries.
X Valoració i respecte per les
manifestacions socio-culturals pròpies
del paï sos que parlen la llengua
objecte d’aprenentatge.
X Relació entre diferents tipus X Us de tècniques d’observació,
Diversitat d’informacions bàsiques sobre descripció i anàlisi per expressar fets,
cultural tradicions, cultes i costums religiosos. situacions i informacions
X Tolerància i intransigència religiosa a
Manifestar respecte per les les societats actuals.
X
altres cultures. X Respecte cap a les diferents posicions
individuals religioses o agnòstiques
de les persones.
X Curiositat i interès pel coneixement
d’obres, compositors/es de diferents
èpoques.
X Danses: la sardana i la polca.
X Acceptació de les diferències de tipus X Respecte i valoració pel fet religiós
regional, lingüístic, ètnic, sexual i / o cristià, d’altres religions i opcions
religiós. agnòstiques o atees.
X Valors positius de diferents religions.
Les religions com a herència de
civilització.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 17 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X L’Ajuntament. El govern del X Organització política de Catalunya;
municipi.. La Generalitat, l’Estatut
d’Autonomia, el Parlament.
Conèixer el concepte de Organització política de l’Estat
X democràcia i el seu X Espanyol: la Constitució, la
funcionament. Monarquia, el congrés dels Diputats.
X Valoració de la democràcia com a
esperit de convivència, de relació i
d’organització entre les persones.
Conèixer els principals òrgans de
X participació social (ONG,
voluntariat).
X Compliment de les normes establertes
de les biblioteques.
X Respecte vers les formes i maneres X Respecte i defensa de les normes de X Acceptació de les normes referides a
convencionalment correctes, a la convivència: a casa, al barri, a la pròpia higiene, salud i protecció i
taula, anant pel carrer, els transports l’escola,al carrer etc... de les que impliquin d’altres persones.
Respectar les normes establertes
X públics, en dirigir-se a les persones
Participació per la vida social, esports.
grans…
X Col·laboració en les activitats motrius
col·lectives.
X Valoració del compliment de les
normes d’organització.
X Producció de textos de tipologia
diversa a partir d’orientacions i
models.
X Col·laboració en jocs, activitats i X Participació i col·laboració en la vida
Mostrar-se participatiu en les
X relacions de grup. col·lectiva, comportant-se d’acord
accions de la vida quotidiana.
amb les normes que regulen la vida
quotidiana
X Interès per participar en les X Participació en les responsabilitats
responsabilitats escolars. escolars.
X Valoració crítica de les pròpies
interpretacions.
X Acceptar la crítica.
X Obertura crítica a tot fet o
esdeveniment.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 18 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Comportament i costums de la vida
quotidiana, tradicions populars, trets
geogràfics i històrics.
X Signes distintius del nostre passat X Trets bàsics de la història, de la X Els simbols d’identitat de
a l’ entorn de: restes històriques, localitat i de la coomarca. Catalunya i de la seva història.
Conèixer els moments clau ruïnes, monuments… X Fets i persones en la història de
X
de la història del propi país. Catalunya.
X Curiositat i interès pel coneixement
d’obres, compositors/es de diferents
èpoques.
X Interès per els esdeveniments de la
història i present d’un país.
X Memorització i reproducció de textos
de tipologia diversa i recitació de
poemes.
X Comportament i costums de la vida
quotidiana, tradicions populars, trets
geogràfics i històrics.
X Costums, festes, danses, cançons, X Llegendes, poemes i cançons X La llengua catalana com a factor
Història i refranys… relacionats amb les sobre diferents fets de la història d’identitat nacional
Conèixer els trets
territori X tradicions locals, comarcals i de Catalunya. X Organització política de
característics de la pròpia
nacionals. Catalunya: La Generalitat,
identitat com a poble.
l’Estatut d’Autonomia
X Danses: la sardana
X Curiositat i interès pel coneixement
d’obres, compositors/es de diferents
èpoques.
X Interès per les normes i costums
d’algunes festivitats religioses
arrelades a la nostra cultura.
Conèixer fets rellevants de la
X
història mundial.
Comprendre processos
X conflictius de caràcter social i
polític.
Identificar trets bàsics de cada
X
societat.
Conèixer algunes
X manifestacions d'art propi i
d'altres cultures.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 19 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
Identificar els estils artístics
X principals: romànic, gòtic,
renaixentista, etc.
Conèixer els organismes
X
bàsics de la Unió Europea.
Interpretar fets històrics i
X
relacionar-los.
X Compliment de les normes establertes
en les biblioteques.
X Respecte vers les formes i X Respecte i defensa de les normes X Participació i col·laboració en la
maneres convencionalment de convivència: a casa, al barri, a vida col·lectiva, comportant-se
Respectar institucions
correctes a la taula, anant pel l’escola, al carrer etc... d’acord a les normes que regulen
Història i X diverses: museus, parcs,
carrer, els transports públics, en la vida quotidiana
territori teatres,...
dirigir-se a les persones grans…
X Constància en l’audició atenta i
conscient.
X Respecte pels llocs sagrats. X Valoració de l’art i cultura religiosa.
X Consciència i respecte a les variants
dialectals utilitzades pels parlants.
Respectar i defensar el X Valoració del patrimoni històric- X Valoració dels béns del patrimoni
patrimoni cultural propi, artístic. cultural en totes les seves formes:
X històrico-artístic i preservació i protecció.
mediambiental, com també X Respecte cap a les diferents
de les cultures més properes. posicions individuals religioses o
agnòstiques de les persones.
X Valoració de l’art i cultura religiosa.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 20 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Sensibilització i interès pel
coneixement de la llengua, literatura i
cultura castellana.
X Valorar el papers de la ciència en
la vida diaria.
X Valoració de la democràcia com a
esperit de convivència de relació i
d’organització entre les persones.
Valorar característiques de X Valoració dels drets humans i els
X drets dels pobles com a drets
la convivència actual.
Història i propis i inalterables.
territori X Valoració de la veu com a mitjà de
comunicació.
X Valoració i respecte al treball dels
sons.
X Constància en l’audició atenta.
X Interès per la dignitat de la persona i X Valoració positiva dels
la convivència. comportaments i conductes ètiques
resultat d’una opció religiosa.
Apreciar els valors estètics de
X les obres d'art, de disseny i de
comunicació visual.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 21 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Tipus de missatges orals formats i
informats : conversa, exposició, debat,
col·loqui, taula rodona, dramatització.
Sentit crític davant les produccions
X orals i escrites.
X Descripció oral, escrita i gràfica de
fenòmens i canvis observats amb un
model de referència
X Reproducció verbal d’idees,
Contrastar informacions, observacions, experiències i
X informacions rebudes fent ús del
opinions, etc.
vocabulari científic treballat.
X Identificació dels principals tipus de
fonts d’informació directes i
indirectes.
X Ús de tècniques de registre senzilles
per a l’obtenció d’informació.
X Cant individual i col·lectiu.
X Cànons a tres i quatre veus.
X Valoració crítica de les pròpies
Pensament
interpretacions.
crític
X Els trets fonamentals de l’organització X Els símbols d’identitat de Catalunya i
política de Catalunya i de l’Estat de la seva història.
Espanyol. X La llengua catalana com a factor
Conèixer el dret fonamental
X d’identitat nacional.
del territori on es viu. X Organització política de Catalunya: la
Generalitat, l’Estatut d’Autonomia, el
Parlament.
Conèixer les diverses opcions
X
polítiques.
Identificar la relació causa-efecte
X
en un fet històric o pressent.
Entendre els conceptes de
X
canvi/evolució dels fets socials.
X Valoració de la lectura com a font de
plaer i coneixement.
X Interès per ampliar el vocabulari i
Assolir l'hàbit d'autoinformar-
X conèixer el significat de les paraules
se.
com a font d’enriquiment.
X Ús de la lectura per a la recerca
d’informació.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 22 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Esforç per comprendre i fer-se
entendre.
X Interès a escollir els mitjans adequats
per expressar els resultats del treball
experimental.
X Esforç per mantenir un clima de
diàleg en la comunicació dels
Assolir l'hàbit d'autoinformar- experiments realitzats.
X X Utilització de fons de informació X Ús de tècniques de registre senzilles
se.
directa i indirecta: observació, per a l’obtenció d’informació.
consulta de documents, testimoni de
persones, observació i consulta de
fotografies, visualització de
reportatges, consulta de plànols i
mapes.
X Interès per obtenir informacions
precises.
X Combinació de diferents recursos
comunicatius en els mitjans de
Pensament
comunicació de masses.
crític
X Valoració de la importància del
coneixement del castellà com a
vehicle de comunicació i fonts
d’informació.
Utilitzar conscientment els
X X Funcions comunicatives essencials:
mitjans de comunicació.
informacions sobre fets, opinions.
X Els mitjans de comunicació. Sistemes
i serveis de comunicació
interpersonals. Els mitjans de
comunicació de masses.
X Observació i estudi dels elements
religiosos en les notícies.
Interpretar els drets i els deures X Valoració de la democràcia com a
X de caràcter politico-social (p.ex. esperit de convivència, de relació i
votar). d’organització entre les persones.
Copsar diferents punts de vista
X
d'un mateix fet.
Saber comentar un text històric
X
senzill.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 23 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Constància en l’audició atenta i
crítica.
X Interès per participar i fer-se entendre
en diferents situacions comunicatives.
X Esforç per comprendre i fer-se
entendre.
X Tenir actitud dialogant.
X Esforç per mantenir un clima de X Esforç per mantenir un clima de
diàleg en la comunicació diàleg en la comunicació dels
d’observacions. experiments realitzats.
X Valoració del diàleg com a manera de
resoldre conflictes.
X Participació activa i actitud de diàleg.
X Valoració positiva de la pròpia
persona.
Tenir una actitud positiva
X X Confiança en el futur de la humanitat.
enfront de la vida.
X Valoració positiva de tota actitud
compromesa.
Pensament X Preocupació per la seguretat pròpia i
crític la dels altres.
X Responsabilitat en l’ús i conservació
de materials i substàncies de
laboratori.
X Respecte vers l’entorn en la recollida
de mostres per a l’observació i
l’experimentació.
X Responsabilitat en el compliment de
Tenir un codi ètic i moral per pautes que afavoreixen una correcta
X
destriar i prendre opcions. higiene i salut.
X Participació i col·laboració en la vida
col·lectiva comportant-se d’acord a
les normes que regulen la vida
quotidiana.
X Valoració de la democràcia com a
esperit de convivència, de relació i
d’organització entre les persones.
X Tolerància i intransigència religiosa a
les societats actuals.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 24 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Sentit crític davant les produccions
Utilitzar la crítica com a eina orals i escrites.
X X Obertura crítica a tot fet o
positiva.
esdeveniment.
Pensament X Desenvolupament de la crítica.
crític X Sentit crític davant les produccions
Tenir criteri enfront del orals i escrites.
X dirigisme dels mitjans de X Crítica davant l’entorn i de la seva
comunicació (art, esports,...). participació i col·laboració a les
activitats.

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Consciència dels lligams amb la
comunitat i els grups als quals
Diferenciar entre actituds pertany.
X conscients i raonades i actituds X Influencia de les creences religioses
inconscients. en diferents actituds individuals o
col·lectives en la vida quotidiana.
X Reflexió personal.
X Compliment de les normes establertes
de les biblioteques.
Habilitats X Respecte vers les formes i maneres X Estima per actuacions personals
socials convencionalment correctes, a la autònomes
taula, anant pel carrer, els transports X Valoració de les respostes personals
Tenir sentit de la realitat, saber públics, en dirigir-se a les persones actives, originals i creatives davant la
X comportar-se segons llocs i grans… realitat.
moments. X Constància en l’audició atenta i
conscient.
X Cura en l’ús dels materials, espais X Responsabilitat en l’ús
naturals i instal·lacions. d’instal·lacions i materials.
X Respecte pels llocs sagrats. X Valoració del compliment de les
normes d’organització.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 25 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Constància en la audició atenta i
crítica.
X Comprensió d’ordres, relats,
explicacions i argumentacions de
models i estructures diverses.
X Esforç per comprendre i fer-se
entendre.
X Saber escoltar. X Desig de saber i satisfer la curiositat. X Sensibilitat pels drets i deures que
tenim les persones les unes envers les
altres.
X Valoració del diàleg com a manera de
resoldre conflictes.
X Constància en l’audició atenta i
conscient
X Hàbit d’escoltar, compartir i dialogar
en un grup.
X Interès per fer-se entendre. X Constància en l’audició atenta com a X Interès per participar i fer-se entendre
mitjà per a la comunicació. en diferents situacions comunicatives.
Habilitats X Combinació de diferents recursos
socials comunicatius en els mitjans de
comunicació de masses.
X Producció de missatges orals emprant
la dicció i entonació d’acord amb el
significat i la intenció.
X Participació en converses amb ús de
recursos verbals i no verbals.
Tenir capacitat de comunicació X Descripció oral, escrita i gràfica
X amb els altres i per diferents d’éssers, fets i fenòmens observats.
mitjans. X Descripció oral, escrita i gràfica en un
model de referència.
X Reproducció verbal d’ idees,
observacions i experiències
realitzades fent ús del vocabulari
científic i universal.
X Identificació de fonts d’ informació X Expressió de conclusions mitjançant:
bàsiques. text escrit, dibuix, murals,
simulacions.
X Hàbit d’escoltar, compartir i dialogar
en un grup.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 26 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Consciència i respecte a les variants
dialectals utilitzades pels parlants.
X Valoració i respecte per les
manifestacions socio-culturals pròpies
dels països que parlen la llengua
objecte d’aprenentatge.
Saber relacionar-se en una X Identificació de situacions de canvi i X Valoració de la democràcia com a
X de successió a partir de la pròpia esperit de convivència, de relació i
societat plural i canviant.
persona. d’organització entre les persones.
X Participació i col·laboració en la vida
col·lectiva, comportant-se d’acord
amb les normes que regulen la vida
quotidiana
X Valoració de la veu com a mitjà de
comunicació.
X Comprensió de seqüències d’ordres,
relats, explicacions i argumentacions.
X Producció de textos de tipologia
Saber emplenar i interpretar diversa, atenent la relació amb el
formularis bàsics de la vida registre d’ús i funcionalitat.
Habilitats X
quotidiana: nòmines, instàncies,
socials X Valoració del propi progrés en
matrícules.
l’aprenentatge del castellà com a
estímul per arribar al seu domini en
l’expressió i comprensió oral i escrita.
Saber consultar documents
X
oficials (DOGC, BOE, cens).
Tenir habilitat de recerca, anàlisi
X
i processament d'informació.
Tenir habilitat de negociació (per
X gestionar conflictes, fer
d'intermediari).
Manifestar habilitats en la
X
conversa telefònica o equivalent.
X Respecte del propi cos i del cos de les X Manifestació de la pròpia personalitat. X Valoració positiva de la pròpia
altres persones. persona.
X Esforç en moviment corporal
X Conèixer-se un mateix. harmònic.
X Valoració crítica de les pròpies
interpretacions.
X El propi cos i la seva estructura.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 27 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Consciència i respecte a les varietats
dialectals utilitzades pels parlants.
X Respecte pel companys i companyes i X Valoració de l’amistat, Consciència
les persones en general. de les diferències personals.
X Tolerància i intransigència religiosa a
les societats actuals.
Tenir actituds solidàries, ésser X Tolerància i intransigència religiosa a
X les societats actuals.
Habilitats comprensiu, tolerant.
socials X Cant individual i col·lectiu.
X Cànon a tres i quatre veus.
X Organització del moviment en la
dansa.
X Iniciació a l’actitud de solidaritat. X Valoració de la dignitat de la persona.
X Actitud de la solidaritat envers els
més necessitats
Ésser prudent davant situacions X Comportament prudent davant el X Valoració del diàleg com a manera de
X
de conflicte. perills potencials o immediats. resoldre conflictes.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 28 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

Àmbit tecnocientífic

Joana Batallé i Segura CEIP Joan Maragall


Jordi Sarlé i Marfull ZER El ventall
Honorio Prieto Negro CEIP Gabriel Castellà
Isabel Oliver Canadell ZER De bat a bat
Àngels Farré Cortadellas CEIP García Fossas
Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

ÀREA curricular: Llengua Catalana; Matemàtiques; Coneixement Medi Natural; Coneixement Medi Social; Visual i Plàstica; Educació Física

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X X La llengua escrita com a vehicle X Textos literaris i científics.
de comunicació i font
d'informació.
X Interès per l’intercanvi
Conèixer les normes de d’informacions i experiències.
protecció i risc dels aparells X Responsabilitat en l’ús de X Constància en el compliment de X Preocupació per la seguretat
domèstics. materials i instruments. Normes e pautes de seguretat en l’ús pròpia i la dels altres.
seguretat. d’eines, instruments, etc.
X Acceptació de les normes
referides a la pròpia higiene, salut
i protecció i de les que impliquin
d'altres persones.
X Recollida de dades de la realitat i X Recollida de dades quantitatives a X Obtenció i classificació de dades.
Coneixe- la seva anotació qualitativa i partir de normes prèviament Ordenació i classificació de dades
ments quantitativa. establertes. X i resultats.
d'objectes X Relació d’elements segons X Quantificació, classificació i Anàlisi de característiques de
quotidians semblances i diferències. ordenació de dades i resultats. X resultats i correcció d’errors.
X Agrupació d’elements segons uns X Comparació , estimació i
criteris. comprovació de resultats.
Observar, analitzar i X Ordenació per matisos (Quantitats
classificar objectes, fenòmens creixents i decreixents).
X
i processos relacionats amb Comparació directa de magnituds
l'entorn físic. X per equivalència i ordre.
Quantificació i ordenació de
dades.
X Realització de gràfics.
Apreciació, en la vida quotidiana,
X dels aspectes que poden ser
X definits i expressats a través de la
matemàtica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 31 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Observació directa a ull un X Observació directa dels éssers X Observació directa d’éssers vius,
d’éssers vius, fets i fenòmens vius o parts d’éssers vius, de fets i fenòmens, materials i mecanismes
senzills. fenòmens amb l’ajut amb instruments o sense, aplicant
X Observació indirecta de les d’instruments i a ull un seguint habilitats i tècniques apreses de
característiques externes dels processos apresos d’observació forma sistemàtica i creativa.
objectes o éssers vius a través de sistemàtica. X Observació indirecta de fenòmens
fotografies, dibuixos, recursos X Observació indirecta de les i canvis mitjançant fotografies,
tecnològics. propietats dels objectes, éssers o dibuixos, recursos tecnològics,
X Classificació de dades obtingudes fenòmens mitjançant fotografies, etc.
aplicant algun criteri arbitrari dibuixos, recursos tecnològics, X Recollida i ordenació de dades i
senzill. etc. aplicació de diferents criteris per a
X Característiques dels objectes per X Descripció oral, escrita i gràfica la classificació, utilitzant les eines
mitjà de la percepció sensorial. d’éssers, fets i fenòmens i els instruments apropiats.
Observar, analitzar i X Interès per l’observació de fets i observats. X Classificació dels materials,
classificar objectes, fenòmens fenòmens senzills. X Recollida, ordenació i prèvia identificació de les
X
i processos relacionats amb classificació de dades propietats per mesura i
l'entorn físic. significatives obtingudes a partir comparació.
Coneixe- de l’observació i experimentació
ments
per mitjà de les tècniques i
d'objectes
quotidians instruments més idonis
X Utilització d'instruments de X Utilització de fonts senzilles X Plantejament de preguntes,
mesura del temps: rellotge i d'informació directa i indirecta: problemes i suposicions sobre
calendari. observació, consulta de fenòmens geogràfics i històrics.
documents, testimonis de
persones, observació i consulta de
fotografies, visualització de
reportatges, consulta de plànols i
mapes.
X Manifestació de curiositat per X Manifestació d’actituds reflexives,
observar. analítiques i receptives.
X Utilització d’instruments de
mesura: balança, regla,
transportador, escaire,
Tenir nocions bàsiques de
X termòmetre.
bricolatge, de mecànica.
X Eines , mecanismes o dispositius X Avenços tècnics per a millora de X Mecanismes que permeten la
que permeten realitzar treballs la salut i la qualitat de vida. transmissió de moviments de
quotidians. rotació.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 32 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Interpretació de l’enunciat d’un X Identificació, expressió i aplicació
problema o situació, fent servir de conceptes i relacions
Interpretar la relació diversos recursos (dibuixos, matemàtiques.
X diàlegs, escenificacions,...).
qualitat/preu.
Interès per l’intercanvi
X d’informacions i experiències.
X El comerç. Les botigues.
X Interpretació de l’enunciat d’un X Us d’instruments per mesurar: X Representació i interpretació
problema o situació, fent servir calendari, rellotges, balances, gràfica de dades.
diversos recursos (dibuixos, regles, transportadors, X Resolució de problemes
diàlegs, escenificacions,...). termòmetre. aritmètics, geomètrics i de
Consideració de l’error com a X Aplicació d’un procés sistemàtic mesura:
X estímul i element informatiu per a per a la resolució de problemes • Interpretació.
noves iniciatives. aritmètics, geomètrics i de • Organització de la
mesura. informació
X Apreciació en la vida quotidiana • Identificació del procés a
Coneixe- dels aspectes que poden ser seguir.
ments definits i expressats mitjançant la • Predicció del resultat.
d'objectes matemàtica. • Resolució de les
quotidians
operacions per obtenir la
Tenir habilitat per fer solució.
X
raonaments científics senzills. • Comprovació dels
resultats.
X Apreciació en la vida quotidiana,
dels aspectes que poden ser
definits i expressats a través de la
matemàtica.
X Acceptació de la necessitat de X Identificació i control d’algunes X Identificació i control d’algunes
seguir un ordre a l’hora de fer una variables que intervenen en els variables que intervenen en un
experiència. canvis d’objectes, éssers o procés o en un fenomen.
X Seguiment d‘experiments senzills. fenòmens. X Formulació d’hipòtesis senzilles i
X Predicció d’uns resultats a partir disseny d’experiències per provar-
de l’observació i experimentació. les.
X Plantejament de preguntes,
problemes i suposicions sobre
fenòmens geogràfics i històrics.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 33 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
Saber utilitzar les pàgines X Memorització de l'ordre alfabètic.
X
grogues. X Exposició ordenada de temes.
X Responsabilitat en l’ús de X Responsabilitat en l’ús i X Responsabilitats en l’ús i
materials i instruments. Normes conservació dels materials. conservació de materials i
Valorar el manteniment i el de seguretat. substàncies de laboratori.
bon ús de les màquines i X Valoració del paper de la ciència a
X
eines específiques de cada la vida diària.
treball. X Utilització d'instruments de X Esforç en el bon ús dels materials
mesura del temps: rellotge i propis, comunitaris i els d'altri.
calendari.
X Apreciació, en la vida quotidiana, X Apreciació en la vida quotidiana X Ús de mitjans tecnològics.
dels aspectes que poden ser dels aspectes que poden ser X Apreciació en la vida quotidiana,
definits i expressats a través de la definits i expressats mitjançant la dels aspectes que poden ser
matemàtica. matemàtica. definits i expressats a través de la
X Adquisició d’una progressiva matemàtica.
Coneixe-
ments
autonomia en la recerca d’ajuts i X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
d'objectes d’eines, com també en la valoració dels seus resultats.
quotidians valoració del propi treball.
X Interès per conèixer la realitat que X Interès pels esdeveniments de X Observació indirecta de fenòmens
ens envolta. caire científic que tenen lloc en el i canvis mitjançant fotografies,
nostre mon. dibuixos, recursos tecnològics,
Tenir predisposició positiva
X X Eines, mecanismes o dispositius etc.
davant dels canvis tecnològics.
que permeten traslladar-se i X Ús d’unitats i instruments
comunicar-se en la vida (termòmetre clínic, balances,...) de
quotidiana. mesura de longitud (mil·límetre),
X Avenços tècnics per a millora de capacitat ( mil·lilitre), massa
la salut i la qualitat de vida. (gram), temperatura (grau).
X Avenços tècnics que permeten
evitar malalties.
X El progrés de la tècnica per a la
millora de la qualitat de vida.
X Desig de saber i satisfer la
curiositat.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 34 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Adquisició d’una progressiva X Apreciació en la vida quotidiana,
autonomia en la recerca d’ajuts i dels aspectes que poden ser
d’eines, com també en la definits i expressats a través de la
valoració del propi treball. matemàtica.
Coneixe- X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
ments Valorar la senzillesa i la valoració dels seus resultats.
X
d'objectes utilitat dels objectes. X Eines , mecanismes o dispositius X Eines, mecanismes o dispositius
quotidians que permeten realitzar treballs que permeten traslladar-se i
quotidians. comunicar-se en la vida
quotidiana.
X Avenços tècnics per a millora de
la salut i la qualitat de vida.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 35 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Responsabilitat en l’ús de X Constància en el compliment de X Preocupació per la seguretat
Conèixer la perillositat de materials i instruments. Normes e pautes de seguretat en l’ús pròpia i la dels altres.
X productes químics seguretat d’eines, instruments, etc. X Responsabilitats en l’ús i
habituals a la llar. conservació de materials i
substàncies de laboratori.
X Realització de gràfics. X Utilització d’instruments de
X Apreciació, en la vida quotidiana, mesura: balança, regla,
Processos
tecno- dels aspectes que poden ser transportador, escaire,
científics Reconèixer canvis a la definits i expressats a través de la termòmetre.
matemàtica. X Identificació, expressió i aplicació
natura comprovats de
X de conceptes i relacions
manera científica (erosió, matemàtiques.
fusió). X Apreciació en la vida quotidiana,
dels aspectes que poden ser
definits i expressats a través de la
matemàtica.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 36 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Canvis de característiques X El paper dels agents geològics X Observació indirecta de fenòmens
d’objectes sòlids per l’acció de externs (vent i aigua) en els canvis i canvis mitjançant fotografies,
forces. observables en al superfície de la dibuixos, recursos tecnològics,
X Canvis de característiques per Terra. etc.
l’escalfor, per la dissolució, etc. X Observació indirecta de les X Descripció oral, escrita i gràfica
propietats dels objectes, éssers o de fenòmens i canvis observats en
fenòmens mitjançant fotografies, un model de referència.
dibuixos, recursos tecnològics, X Identificació i control d’algunes
etc. variables que intervenen en un
X Descripció oral escrita i gràfica procés o en un fenomen.
d’éssers, fets i fenòmens X Reproducció verbal d’idees,
observats. observacions, experiències i
Reconèixer canvis a la X Diversitat d’entorns físics: les informacions rebudes fent ús del
formacions geològiques del nostre vocabulari científic treballat.
natura comprovats de
X paisatge. X El pas del temps coma factor de
manera científica (erosió, X Canvis de característiques dels canvis a la Terra.
Processos fusió).
tecno-
objectes i dels materials. X Els agents geològics interns i
científics X Efectes de la intervenció dels externs.
éssers vius en el medi. Conserva- X Contribució dels éssers vius a
ció de la natura. l’acció geològica.
X L’espècie humana com a agent X L’activitat humana en la
transformador del paisatge: la transformació del paisatge.
gestió de l’aigua, els residus de X Respecte vers l’entorn en la
l’activitat humana. recollida de mostres per a
X Respecte vers l’entorn en la l’observació i experimentació.
recollida de mostres per a
l’observació i experimentació.
X Autoreflexió sobre la influència
de l’activitat humana en el medi.
X Transferències d’energia X Transferència d’energia: font i
Conèixer els conceptes productores de canvis. receptor d’energia. Canvis.
X bàsics de transmissió, X Mecanismes que permeten la
connexió, força. transmissió de moviments de
rotació.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 37 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Comparació directa de magnituds X Realització d’experiències X Obtenció i classificació de dades.
per equivalència i ordre. relacionades amb magnituds de Ordenació i classificació de dades
Quantificació i ordenació de capacitat, massa, amplitud X i resultats.
X dades. d’angles, superfície. Anàlisi de característiques de
Anticipació de resultats de X Predicció aproximada del resultat X resultats i correcció d’errors.
X mesures. d’operacions. Estimacions de mesures.
Adopció del model convencional X
X de mesura i de resultat.
Apreciació, en la vida quotidiana,
dels aspectes que poden ser
X Saber com estalviar energia. X definits i expressats a través de la
matemàtica.
Interès per l’intercanvi
d’informacions i experiències.
X
Processos X Responsabilitat en l’ús de X Aplicació de conceptes apresos en X Sensibilització sobre la influència
tecno- materials i instruments. Normes e situacions quotidianes. de l’activitat humana en el medi.
científics seguretat X Responsabilitat en l’ús i
conservació dels materials.
Autoreflexió sobre la influència
de l’activitat humana en el medi.
X Apreciació en la vida quotidiana,
dels aspectes que poden ser
Dissenyar un projecte definits i expressats a través de la
X planificant les tasques, seguint matemàtica.
criteris d'economia i eficàcia. X Acceptació de la necessitat de X Consciència que hi ha diverses X Consciència dels resultats positius
seguir un ordre a l’hora de fer una formes de comprovar les idees i que comporta la utilització d’un
experiència. de realitzar observacions. mètode de recerca.
X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
valoració dels seus resultats.
Avaluar el resultat d'un
X X Formulació d’hipòtesis senzilles i
projecte tècnic senzill.
disseny d’experiències per provar-
les.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 38 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Recollida de dades de la realitat i X Apreciació en la vida quotidiana X Apreciació en la vida quotidiana,
la seva anotació qualitativa i dels aspectes que poden ser dels aspectes que poden ser
quantitativa. definits i expressats mitjançant la definits i expressats a través de la
X Relació d’elements segons matemàtica. matemàtica.
semblances i diferències. X Interès per l’intercanvi X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
X Agrupació d’elements segons uns d’informacions, argumentacions, valoració dels seus resultats.
criteris. experiències.
Conèixer la importància de X Col·laboració en la conservació de X Efectes de la intervenció dels X L’activitat humana en la
X la recollida selectiva de l’escola i del nostre entorn. éssers vius en el medi. Conserva- transformació del paisatge.
brossa i el seu reciclatge. ció de la natura. X Sensibilització sobre la influència
X Autoreflexió sobre la influència de l’activitat humana en el medi.
de l’activitat humana en el medi.
X Manifestació d'actituds de X Paisatges naturals a Catalunya.
respecte i no agressió vers el medi Protecció i destrucció del paisatge
ambient. natural i del medi ambient.
Responsabilitat vers la defensa i
Medi X protecció del medi natural.
ambient X Recollida de dades de la realitat i X Apreciació en la vida quotidiana X Apreciació en la vida quotidiana,
la seva anotació qualitativa i dels aspectes que poden ser dels aspectes que poden ser
quantitativa. definits i expressats mitjançant la definits i expressats a través de la
X Interès per l’intercanvi matemàtica. matemàtica.
d’informacions i experiències. X Interès per l’intercanvi X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
d’informacions, argumentacions, valoració dels seus resultats.
experiències.
Conèixer la importància de
X X Avenços tècnics per a millora de X Recursos energètics per a la
trobar energies alternatives.
la salut i la qualitat de vida. indústria.
X El progrés de la tècnica per a la
millora de la qualitat de vida.
X Paisatges naturals a Catalunya.
Protecció i destrucció del paisatge
natural i del medi ambient.
Responsabilitat vers la defensa i
X protecció del medi natural.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 39 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Recollida de dades de la realitat i X Interès per l’intercanvi X Apreciació en la vida quotidiana,
la seva anotació qualitativa i d’informacions, argumentacions, dels aspectes que poden ser
quantitativa. experiències. definits i expressats a través de la
X Interès per l’intercanvi matemàtica.
d’informacions i experiències. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
valoració dels seus resultats.

Conèixer les zones adients per X Adaptacions de plantes i animals a


X
viure. diferents factors ambientals:
temperatura, llum i humitat.
Medi X L'organització de la vida familiar i X Els paisatges humanitzats: rurals, X La població a Catalunya i la seva
ambient social i els espais on es industrials, urbans. distribució territorial.
desenvolupa. X Paisatges humans característics de
Catalunya.
X Paisatges naturals i humanitzats a
la Mediterrània i Europa.
X Recollida de dades de la realitat i X Quantificació , classificació i X Apreciació en la vida quotidiana,
la seva anotació qualitativa i ordenació de dades i resultats. dels aspectes que poden ser
Entendre i conèixer la gran
quantitativa. X Comparació, estimació i definits i expressats a través de la
diversitat d'organismes vius i
X X Relació d’elements segons comprovació de resultats. matemàtica.
les estretes interdependències
semblances i diferències. X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
entre ells i el medi físic.
X Quantificació i ordenació de valoració dels seus resultats.
dades.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 40 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Observació directa a ull un X Observació directa dels éssers X Adaptacions de plantes i animals a
d’éssers vius, fets i fenòmens vius o parts d’éssers vius, de fets i diferents factors ambientals:
senzills. fenòmens amb l’ajut temperatura, llum i humitat.
X Observació indirecta de les d’instruments i a ull un seguint X Organismes d’una determinada
característiques externes dels processos apresos d’observació xarxa alimentària.
objectes o éssers vius a través de sistemàtica. X Elements que configuren un
fotografies, dibuixos, recursos X Observació indirecta de les ecosistema.
tecnològics. propietats dels objectes, éssers o X Contribució dels éssers vius a
X Parts externes dels animals i les fenòmens mitjançant fotografies, l’acció geològica.
plantes amb flor de l’entorn. dibuixos, recursos tecnològics, X Conservació de la natura: espècies
X Característiques bàsiques dels etc. protegides, parcs naturals i
mamífers, aus i peixos. X Característiques dels éssers vius reserves.
X Interrelacions ecològiques: que els permeten d’adaptar-se al X L’activitat humana en la
Entendre i conèixer la gran cadenes alimentàries. medi. transformació del paisatge.
diversitat d'organismes vius i X Les relacions que s’estableixen X Respecte vers l’entorn a la
X
les estretes interdependències entre diversos éssers vius i el recollida de mostres per a
entre ells i el medi físic. medi. l’observació i experimentació.
Medi X Efectes de la intervenció dels X Sensibilització sobre la influència
ambient éssers vius en el medi. de l’activitat humana en el medi.
Conservació de la natura.
X L’espècie humana com a agent
transformador del paisatge: la
gestió de l’aigua, els residus de
l’activitat humana.
X Autoreflexió sobre la influència
de l’activitat humana en el medi.
X Elements més rellevants del medi X Identificació d'alguns elements X Elements d'un sistema natural i la
físic: muntanyes, rius, vegetació, que componen un sistema natural: seva interrelació.
planes... clima, relleu, hidrografia,
vegetació.
X Quantificació i ordenació de X Apreciació en la vida quotidiana,
dades. dels aspectes que poden ser
Conèixer les propietats
definits i expressats a través de la
X bàsiques característiques dels
matemàtica.
materials.
X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
valoració dels seus resultats.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 41 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Diversitat de materials i objectes: X Concepte d’objecte, de material X Diversitat de materials:
sòlids i líquids. (sòlids, líquids i gasos) i de homogenis i heterogenis.
Conèixer les propietats X Característiques dels objectes per propietat. X Classificació dels materials,
X bàsiques característiques dels mitjà de la percepció sensorial. X Característiques d’objectes i prèvia identificació de les
materials. X Interès per conèixer la realitat que materials amb l’aplicació propietats per mesura i
ens envolta. d’habilitats tècniques i comparació.
instruments adients i coneguts.
X Apreciació en la vida quotidiana,
dels aspectes que poden ser
definits i expressats a través de la
matemàtica.
Saber interpretar un mapa del
X X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
temps.
valoració dels seus resultats.
X Utilització de símbols senzills per X Identificació dels principals tipus
identificar fenòmens o llocs. de fonts d'informació directes i
(pluja, sol, menjador, armari,...). indirectes.
X Respecte per l’entorn en la X Respecte vers l’entorn en la X Respecte vers l’entorn a la
Medi recollida de mostres per a recollida de mostres per a recollida de mostres per a
ambient l’elaboració. l’observació i experimentació. l’observació i experimentació.
X Col·laboració en la conservació de X Sensibilització sobre la influència
X Saber conviure amb el medi. l’escola i del nostre entorn. de l’activitat humana en el medi.
X Manifestació d'actituds de X Interès per conèixer i solucionar X Paisatges naturals a Catalunya.
respecte i no agressió vers el medi els problemes del medi ambient. Protecció i destrucció del
ambient. paisatge natural i del medi
ambient.
X Respecte per l’entorn en la X Respecte vers l’entorn en la X Respecte vers l’entorn a la
recollida de mostres per a recollida de mostres per a recollida de mostres per a
l’elaboració. l’observació i experimentació. l’observació i experimentació.
X Col·laboració en la conservació de X Sensibilització sobre la influència
X Respectar i protegir el medi. l’escola i del nostre entorn. de l’activitat humana en el medi.
X Manifestació d'actituds de X Principals serveis públics del X Paisatges naturals a Catalunya.
respecte i no agressió vers el medi propi municipi. Protecció i destrucció del
ambient. X Interès per conèixer i solucionar paisatge natural i del medi
els problemes del medi ambient. ambient.
Evitar riscos en situacions X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
X
contaminants. valoració dels seus resultats.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 42 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Responsabilitat en l’ús de X Constància en el compliment de X Preocupació per la seguretat
materials i instruments . Normes pautes de seguretat, en l’ús pròpia i la dels altres.
de seguretat. d’eines, instruments, etc. X Responsabilitats en l’ús i
Evitar riscos en situacions conservació de materials i
X
contaminants. substàncies de laboratori.
X Comportament prudent davant els
perills potencial o immediats de
Medi l'entorn.
ambient X Respecte per l’entorn en la X Respecte vers l’entorn en la X Respecte vers l’entorn a la
recollida de mostres per a recollida de mostres per a recollida de mostres per a
l’elaboració. l’observació i experimentació. l’observació i experimentació.
X Col·laboració en la conservació de X Sensibilització sobre la influència
X Valorar l'ordre d'un entorn.
l’escola i del nostre entorn. de l’activitat humana en el medi.
X L'organització de la vida familiar i
social i els espais on es
desenvolupa.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 43 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Recollida de dades de la realitat i X Recollida de dades quantitatives a X Ordenació i classificació de dades
la seva anotació qualitativa i partir de normes prèviament i resultats.
quantitativa. establertes. X Anàlisi de característiques de
X Relació d’elements segons X Quantificació , classificació i resultats i correcció d’errors.
semblances i diferències. ordenació de dades i resultats. X Estimació de la probabilitat d’un
X Agrupació d’elements segons uns X Comparació, estimació i resultat
Saber valorar la criteris. comprovació de resultats.
X
qualitat/preu. X Ordenació per matisos (quantitats
creixents o decreixents).
Quantificació i ordenació de
X dades.
Consum X Esforç en l’observació objecti

X El comerç. Les botigues. X El comerç i el consum.


X Ordenació i classificació de dades
i resultats.
X Anàlisi de característiques de
resultats i correcció d’errors.
Saber comprar el que és
X X Estimació de la probabilitat d’un
necessari.
resultat
X Esforç en l’observació objectiva.
X Esperit crític vers la influència
dels costums en la salut.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 44 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Ús de mitjans tecnològics.
X L’aportació de la tècnica a la X Avenços tècnics per a la millora X Avenços tècnics que permeten
Conèixer els mètodes de higiene personal i ambiental. de la salut i la qualitat de vida. evitar malalties.
X prevenció de malalties com X Cura de la higiene personal i de X Acceptació de les normes X Acceptació de les normes
el càncer, la sida... l'ordre en tots els àmbits de la vida referides a la pròpia higiene, referides a la pròpia higiene, salut
social i privada. prevenció de malalties i accidents i protecció i de les que impliquin
i a la responsabilitat i voluntat en d'altres persones.
el treball.
X Segments corporals del propi cos i X Processos en els éssers vius: els X Processos en els éssers vius: els
les parts que el formen. cicles vitals, la nutrició. cicles vitals, la locomoció, la
nutrició, la reproducció.
X Trets fonamentals del cicle vital
Tenir coneixements bàsics humà ( creixement i
X
d'educació sexual. desenvolupament).
X Acceptació de les normes
referides a la pròpia higiene, salut
i protecció i de les que impliquin
Salut
d'altres persones.
X Recollida de dades de la realitat i X Quantificació , classificació i X Anàlisi de característiques de
la seva anotació qualitativa i ordenació de dades i resultats. resultats i correcció d’errors.
quantitativa. X Comparació, estimació i X Estimació de la probabilitat d’un
comprovació de resultats resultat.
X Processos en els éssers vius: els X Processos en els éssers vius: els
cicles vitals, la nutrició. cicles vitals, la locomoció, la
Conèixer aspectes bàsics de
nutrició, la reproducció.
X nutrició (portar una
X Trets fonamentals del cicle vital
alimentació sana).
humà ( creixement i
desenvolupament
X Acceptació de les normes
referides a la pròpia higiene, salut
i protecció i de les que impliquin
d'altres persones.
Conèixer els efectes nocius X Recollida de dades de la realitat i X Quantificació , classificació i X Anàlisi de característiques de
de productes com la seva anotació qualitativa i ordenació de dades i resultats. resultats i correcció d’errors.
X
estimulants, excitants... quantitativa. X Comparació, estimació i X Estimació de la probabilitat d’un
comprovació de resultats resultat.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 45 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Processos en els éssers vius: els X Trets fonamentals del cicle vital
cicles vitals, la nutrició. humà ( creixement i
X Consciència en la influència dels desenvolupament.
Conèixer els efectes nocius costums en la salut. X Esperit crític vers la influència
X de productes com dels costums en la salut.
estimulants, excitants... X Comportament prudent davant els X Acceptació de les normes
perills potencials o immediats de referides a la pròpia higiene, salut
l'entorn. i protecció i de les que impliquin
d'altres persones.
X Recollida de dades de la realitat i
la seva anotació qualitativa i
quantitativa.
X Segments corporals del propi cos i X L’ésser humà com a vertebrat (els X Processos en els éssers vius: els
les parts que el formen. ossos), com a mamífer ( cicles vitals, la locomoció, la
característiques), com a omnívor nutrició, la reproducció.
(alimentació). X Trets fonamentals del cicle vital
Conèixer els processos
X Orientació i posició: els punts humà ( creixement i
X interns i externs del propi
cardinals. desenvolupament
Salut
cos.
X Processos de canvi i transformació
del propi cos.
X Funcionament corporal i postural
en la realització d’activitats
físiques.
X Repercussions de l’activitat física
en el propi cos i la salut.
Tenir coneixements de X Recollida de dades de la realitat i X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
X primers auxilis. la seva anotació qualitativa i valoració dels seus resultats.
quantitativa.
X Contingut semàntic de les X Lectura mental i expressiva de X Textos literaris i científics.
paraules conegudes. textos de tipologia diversa. X Producció de textos de tipologia
X Diferents tipologies de textos. diversa atenent a la relació amb el
Conèixer el llenguatge registre d'ús i funcionalitat.
X específic bàsic per comunicar- X Acceptació de les normes
se amb els serveis sanitaris. referides a la pròpia higiene,
prevenció de malalties i accidents
i a la responsabilitat i voluntat en
el treball.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 46 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
valoració dels seus resultats
X Reconeixement d’un concepte a X Acceptació i respecte vers les X Expressió de les relacions que
partir del treball amb exemples pautes que afavoreixen una s’estableixen entre conceptes.
concrets. correcte higiene i salut. X Responsabilitat en el compliment
X Valoració positiva de la higiene i X Consciència en la influència dels de pautes que afavoreixen una
l’ordre personal. costums en la salut. correcta higiene i salut.
X Aplicació de conceptes apresos en X Esperit crític vers la influència
situacions quotidianes. dels costums en la salut.
Formar-se hàbits higiènics
X positius per a la millora de la X Acceptació de les normes
salut i de la qualitat de vida. referides a la pròpia higiene, salut
i protecció i de les que impliquin
d'altres persones.
X Contrast de postures corporals. X Aplicació de postures corporals X Adopció de la postura correcta i
correctes. equilibrada tant en repòs com en
Salut X Execució de moviments controlats moviment.
que activin les funcions X Cura del propi cos i de la seva
orgàniques. higiene.
X Realització de moviments que
afavoreixin la flexibilitat.
Identificar els símptomes de X Us d’instruments per mesurar : X Us d’instruments per mesurar :
X les malalties més freqüents: calendari, rellotges, balances, calendari, rellotges, balances,
tenir febre, mal de cap... regles, transportador, termòmetre. regles, transportador, termòmetre.
X Ús selectiu dels mitjans tècnics i
valoració dels seus resultats.
Saber manipular aliments:
X Participació i col·laboració en la
X congelar, descongelar, cuinar
vida col·lectiva, comportant-se
...
d'acord amb les normes que
regulen la vida quotidiana.
Saber preveure l'estrès i saber X Ús del control tensió-relaxació
X
alguna tècnica de relaxació. voluntàriament.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 47 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Valoració positiva del propi esforç X Valoració positiva del propi esforç
per arribar a resoldre una situació per arribar a resoldre una situació
matemàtica. matemàtica.
X Adquisició d’una progressiva
autonomia en la recerca d’ajuts i
d’eines, com també en la
valoració del propi treball.
X Valoració positiva de la higiene i X Acceptació i respecte vers les X Avenços tècnics que permeten
l’ordre personal pautes que afavoreixen una evitar malalties.
correcte higiene i salut X Responsabilitat en el compliment
Valorar el propi cos i
X de pautes que afavoreixen una
respectar-lo.
correcta higiene i salut.
X Similitud i diferències de la pròpia X Valoració positiva de la pròpia
persona respecte a les altres. persona.
X Adopció d’hàbits posturals X Valoració dels hàbits posturals
adients. adients.
X Cura i respecte del propi cos i el X Nocions d’organització espacial: X Cura del propi cos i de la seva
de les altres persones. entre el propi cos, els objectes i higiene.
Salut l’espai exterior.
X Preocupació per al compliment
d’hàbits d’higiene.
X Responsabilitat en l’ús de X Consciència en la influència dels X Esperit crític vers la influència
materials i instruments. Normes costums en la salut. dels costums en la salut.
de seguretat.
X Comportament prudent davant els X Acceptació de les normes
perills potencials o immediats de referides a la pròpia higiene,
X Evitar situacions de risc. l'entorn. prevenció de malalties i accidents
i a la responsabilitat i voluntat en
el treball.
X Esforç en l’adopció de postures
adients en les activitats plàstiques.
X Esforç en l’activitat motriu.
X Respecte pels companys i
companyes i les persones en
Manifestar respecte a les
X general.
malalties dels altres.
X Observació directa de conjunts
d’elements.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 48 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Col·laboració en jocs, activitats i
relacions de grup.
Valorar les diferents X Manipulació d’eines i instruments
activitats físiques i esportives propis de cada tècnica.
X com a recursos adequats per X Gust en la realització d’activitats X Col·laboració en les activitats
a l'ocupació del temps lliure i físiques. motrius col·lectives.
la salut. X Participació en la pràctica X Responsabilitat en l’ús
d’activitats motrius. d’instal·lacions i materials.
Salut X Esforç en la superació de
dificultats.
X Comportament prudent davant els
perills potencials o immediats de
l'entorn.
X No automedicar-se. X Cura i respecte del propi cos i el
de les altres persones.
X Interès per complir les normes
d’higiene.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 49 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Àmbit lingüístic

Jordi González Ramírez CEIP Pompeu Fabra


Glòria Menéndez Pardillos ZER Tres-branques
Glòria Sabater Illa CEIP Marquès de la Pobla
Montserrat Casòliva i Vilaró CEIP Maria Borés
Mercè Esteve Blanco CEIP Castell d'Òdena
Competències bàsiques i currículum ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ÀREA curricular: Llengua; Llengua estrangera; Coneixement medi natural; Coneixement medi social; Visual i Plàstica.

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Explicació de fets i vivències. X Exposició ordenada de temes. X Reproducció de textos de
X Participació en converses i X Ampliació de lèxic i entonació de tipologia diversa.
X dramatitzacions a partir de pautes. frases segons la intencionalitat. X Entonació de frases segons la
Interès per una bona pronuncia. X Els registres d’ús adequats a intencionalitat.
X Interès per fer-se entendre. situacions comunicatives diverses. X Tipus de missatges: Conversa,
Ampliació de lèxic i frases fetes. X Interès per participar i fer-se Exposició,...
Expressar ordenadament i X Els registres d’ús adequats a entendre en missatges orals amb X Cura en l’exp. Oral atenent la
X amb fluï desa les pròpies situacions comunicatives diverses. argumentacions i explicacions dicció i la pronúncia.
idees i les dels altres. X Reproducció de textos orals i senzilles. X Sentit crític davant les
recitació de poemes. X Narració de contes i històries produccions orals.
inventades o conegudes. X Narració de contes i històries
X Reproducció de textos de inventades o conegudes.
Expressió
oral
tipologia diversa i recitació de X Reproducció de textos de
poemes. tipologia diversa i recitació de
poemes.
Comprendre el vocabulari X Ampliació del lèxic: mots X Ampliació de lèxic i frases fetes: X Ampliació de lèxic i frases fetes:
X bàsic dels discursos orals compostos, sinònims i antònims, Comparacions, i nexes, sinònims i Comparacions, i nexes, sinònims i
simples. locucions i frases fetes. antònims, locucions, etc. antònims, locucions, etc.
X Contingut semàntic de les X Les relacions dels mots per la seva
Reconèixer les frases fetes i paraules d’ús més freqüent. forma, significat, la formació de
X
els refranys d'ús freqüent. noves paraules i les classes de
diccionaris.
Respectar les formes X Respecte a les variants dialectals X Consciència i respecte a les
d'expressió d'altres persones de la llengua utilitzada pels variants dialectals utilitzades pels
X
i valorar la pluralitat parlants. parlants.
lingüística.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 53 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Producció de textos de tipologia X Producció de textos de tipologia X Producció de textos de tipologia
diversa amb pautes. diversa a partir d’orientacions i de diversa atenent la relació amb el
X Ús de les normes ortogràfiques models. registre d’ús i funcionalitat.
bàsiques: majúscules inici de frase X Ús de la frase i la seva puntuació. X Reconeixement de la síl·laba
i noms de persones, plurals amb X Ús de normes ortogràfiques tònica, els diftongs, accent
finals vocàlics, terminacions bàsiques: majúscules, plurals diacrític, dièresi, accentuació.
verbals amb –ava, dígrafs: rr, qu, (finals consonàntics), X Aplicació de la normativa
Tenir coneixements de les
gu, ny, ll. apostrofació, contracció, dígrafs ortogràfica: plurals, ensordiments
tècniques bàsiques de
X Ús dels verb: present, passat i (ig, ix,ss). i dígrafs.
X redacció (conèixer les
futur. X Ús del verb: formes no personals: X Aplicació de la forma verbal
normes ortogràfiques,
mode indicatiu. adient dins la frase.
narratives, de discurs, etc.).
X Establiment de la concordança: X Ús de diferents tipus de frases i la
determinant-nom-adjectiu, nom- seva puntuació.
verb, pronom-verb. X Les categories gramaticals.
X Reconeixement de la síl·laba Categories variables i invariables.
Expressió
tònica, l’accent diacrític i X Tipus de frases: enunciativa,
escrita
l’accentuació de les paraules interrogativa, exclamativa,
esdrúixoles. imperativa.
X Domini del codi escrit: X Ús de connectors per precisar una X Apreciació de correcció
aprenentatge de la lectura i idea. ortogràfica en l’escriptura.
l’escriptura. X Gust d’escriure amb correcció
Expressar-se per escrit amb
X X Ús de tècniques de reescriptura de recorrent a diverses fonts per
correcció i coherència.
paraules i frases. resoldre els dubtes ortogràfics.
X Ús de les frases: enunciativa,
interrogativa i admirativa.
X Saber extreure conclusions.
Tenir habilitat per descriure X Textos literaris i científics.
X
situacions.
Valorar la presentació i X Gust per l’escriptura correcta.
X l'ordre en la comunicació
escrita.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 54 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Reproducció de textos orals i X Comprensió d’ordres, relats i X Exposició ordenada de temes.
recitació de poemes. explicacions senzilles. X Narració de contes i històries
X Participació en converses i X Narració de contes i històries inventades o conegudes.
dramatitzacions a partir de pautes. inventades o conegudes. X Reproducció de textos de
X Els registres d’ús adequats a X Reproducció de textos de tipologia diversa i recitació de
Conèixer la construcció i la
X situacions quotidianes. tipologia diversa i recitació de poemes.
sintaxi de les frases orals.
X Comprensió d’ordres, relats i X poemes. X Els registres d’ús.
explicacions senzilles. X Els registres d’ús. X Interès per l’observació i
Interès per l’observació i experimentació en el
experimentació en el funcionament del llenguatge.
funcionament del llenguatge.
X Esforç per una audició atenta. X Comprensió de seqüències
X Gust per la declamació X Audició per comprendre, per d’ordres, relats, explicacions i
X Comprensió d’ordres, relats i informar-se i poder participar argumentacions.
Tenir capacitat per atendre,
Comprensió X explicacions senzilles. posteriorment en la conversa. X Constància en la audició atenta i
oral escoltar.
crítica.
X Sentit crític davant les
produccions orals.
X Explicació de fets i vivències X Esforç per comprendre l’ordre, la
Tenir capacitat de
X X Execució de dramatitzacions a claredat i la coherència d’una
concentració.
partir de pautes producció.
X Resum oral d’informacions X Comprensió de seqüències
bàsiques de relats, explicacions i d’ordre, relats i explicacions i
argumentacions senzilles. argumentacions.
X Tenir capacitat de síntesi.
X Interès per participar i fer-se
entendre en diverses situacions
comunicatives.
X Precisió i ampliació d’una idea
Saber objectivar un
X amb l'ús de connectors i altres
missatge.
recursos lingüístics.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 55 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X La llengua escrita com a vehicle de X Reconeixement de la idea fonamental d'un X Textos literaris i científics
comunicació i font d'informació text X Valoració del text escrit com a font
Conèixer la utilitat de la lectura pel X Domini del codi escrit: aprenentatge de la X Valoració de la lectura com a font de d'informació
X que fa a la recerca d'informació. lectura i l'escriptura coneixement
X Lectura mental i expressiva de textos breus X Interès pel text escrit com a instrument de
comunicació i font d'informació
X La llengua escrita com a vehicle de X Interès pel text escrit com a instrument de X Constància en l'ús del diccionari
comunicació i font d'informació comunicació i font d'informació X Ús de recursos per a la comprensió i
Utilitzar eines del llenguatge (ex.:
X diccionari, enciclopèdies).
X Respecte pels llibres com a patrimoni X Habituació a l'ús del diccionari: general de expressió: els diccionaris
col·lectiu la llengua, sinònims i antònims, i
ideològics
X Ús d'estratègies i habilitats per a la X Ús d'estratègies i habilitats per a la
comprensió i rapidesa lectora comprensió i rapidesa lectora
X Reconeixement de la idea fonamental d'un X Interès per ampliar el vocabulari i conèixer
text el significat de les paraules com a font
Comprensió X Comprendre discursos escrits.
X Valoració del text escrit com a instrument d'enriquiment
escrita de comunicació i font d'informació X Valoració de la lectura com a font de plaer
X Valoració de la lectura com a font de plaer i coneixement
i coneixement
X Tenir habilitat de relectura.
Comentar textos atenent aspectes
X formals i de contingut.
X Identificar les parts d'un text.
X Respecte pels llibres com a patrimoni X Valoració de la lectura com a font de plaer X Interès per les manifestacions literàries
Valorar la importància de l'ús de les
X biblioteques.
col·lectiu i coneixement X Compliment de les normes establertes en
X Comportament adequat en una biblioteca biblioteques
X Gust per la lectura com a font de plaer X Lectura mental i expressiva de textos de X Sentit crític davant les produccions escrites
tipologia diversa
X Gaudir de la lectura d'un text. X Valoració de la lectura com a font de plaer
X Predisposició activa davant les
produccions escrites

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 56 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Participació i interès pel joc X Relació text-imatge: combinació X Combinació de diferents recursos
Descobrir la necessitat de lingüístic. de diferents recursos comunicatius en els mitjans de
trobar tècniques diferents per comunicatius. comunicació de masses.
X
millorar la capacitat de X Predisposició activa davant les X Interès per participar i fer-se
comunicació. produccions orals i escrites i entendre en diverses situacions
d’altres mitjans de comunicació. comunicatives.
Llenguatge X Relació text-imatge: combinació
plàstic i Valorar la importància del de diferents recursos comunicatius
iconogràfic llenguatge visual i plàstic en X Captació intuïtiva del missatge X El llenguatge plàstic com a mitjà X Ús de les noves tecnologies com a
l'expressió de vivències, que ens donen les imatges. de coneixement i expressió. mitjà de comunicació i expressió.
X sentiments i idees, i com a X El llenguatge plàstic com a X El missatge i el seu significat: els
potenciador de qualitats vehicle de comunicació. signes, els símbols i els codis
positives de la pròpia visuals.
personalitat. X La cultura de la imatge. Sectors
comunicatius.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 57 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
Conèixer que les llengües no
X són immutables, evolucionen,
etc.
Valoració Conèixer la situació
socio- sociolingüística i legal de les
cultural X
llengües de l'Estat espanyol i
del la Unió Europea.
llenguatge Valorar l'aprenentatge i l'ús X Valoració i respecte per les
de les llengües estrangeres manifestacions sòcio-culturals
X
com a mitjà de pròpies dels països que parlen la
desenvolupament personal. llengua objecte d’aprenentatge.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 58 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Combinació de diferents recursos
comunicatius en els mitjans de
comunicació de masses.
Conèixer el disseny de les X Ús de tècniques, instruments,
X pàgines "webs" per a la aparells i documents per obtenir
consulta. informació, i utilització, si escau,
dels instruments i recursos de la
tecnologia de la informació per
processar-la i representar-la.
X Explicació de fets i vivències. X Narració de contes i històries X Producció de narracions,
Valor
estètic del X Gust per la declamació inventats o coneguts. descripcions, exposicions de
llenguatge X Entonació de les frases segons la temes i dramatitzacions.
Tenir habilitat en la intencionalitat X Interès per participar i fer-se
X utilització el llenguatge per X Gust i esforç per fer una bona entendre en diverses situacions
transmetre sentiments. declamació comunicatives.
X Interès per participar i fer-se
entendre en missatges orals amb
argumentacions i explicacions.
Fer ús del llenguatge no X Elements no lingüístics: gest, X La funció dels elements no X Elements no lingüístics: missatges
verbal com a mitjà per fixar i mirada, entonació, velocitat ... lingüístics: gest, mirada, sonors, gestuals i visuals.
X
desenvolupar el propi entonació, velocitat...
pensament.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 59 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Competències bàsiques Currículum de Primària


Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Dimensió C H A Competència P C A Contingut P C A Contingut P C A Contingut
X Elements no lingüístics: gest, X La funció dels elements no X Elements no lingüístics: missatges
Interpretar la relació gestual i
X mirada, entonació, velocitat ... lingüístics: gest, mirada, sonors, gestuals i visuals.
verbal.
entonació, velocitat …
X Observació sistemàtica de la X Utilització de fonts senzilles X Identificació dels principals tipus
realitat mitjançant els sentits. d’informació directa i indirecta: de fonts d’informació directes i
Saber transformar els tipus
X Identificació de fonts observació, consulta de indirectes.
d'informació: recuperar
d’informació bàsiques documents …. X Ús de tècniques de registre
X dades, emmagatzemar dades o
Ús X Utilització de tècniques senzilles senzilles per a l’obtenció
imatges compactes,
mediàtic per a la presentació gràfica de la d’informació
del comprendre les dades.
informació: diagrames de barres,
llenguatge fitxes.
X Respecte a les variants dialectals X Consciència i respecte a les
de la llengua utilitzada pels variants dialectals utilitzades pels
Respectar els sentiments de
parlants parlants.
les persones respecte del seu
X X Valoració i respecte per les
territori i la seva pròpia
manifestacions sòcio-culturals
llengua.
pròpies dels països que parlen la
llengua objecte d’aprenentatge.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 60 Curs 2000/01


PROPOSTES D'AVALUACIÓ

61
Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

ACTIVITAT ÀMBIT MATEMÀTIC

COMPETÈNCIA MESURA: Conèixer les unitats de mesura més freqüents: temps


BÀSICA

CURRÍCULUM - Noció d’unitat de mesura i magnitud.


- Aproximació d’una mesura.
- Errors.
- Noció de la relació d’unitats d’una mateixa magnitud.

NIVELL Cicle superior

MOTIVACIÓ Colònies

PROGRAMACIÓ 1r. DIA COLÒNIES

9 h. - Sortida de l’escola.

¾ de 10 - Esmorzar

¼ d’11 - Continuació del viatge

11 h. - Arribada a la casa de colònies


Benvinguda i descoberta de l’entorn.

12 h. - Instal.lació a les habitacions.

1 h. - Dinar (15 minuts abans el 1r. grup pararà les


taules).

¾ de 2 - Recollir menjador.

2 h. - Temps lliure

¼ de 4 - Tallers (1a. part)

¼ de 6 - Berenar

¾ de 6 - Tallers (2a. part)

¼ de 8 - Temps lliure

9 h. - Sopar (15 minuts abans el 1r. grup pararà


les taules).

¾ de 10 - Activitats de nit

¼ de 12 - Dormir

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 63 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT MATEMÀTIC

ACTIVITATS

ACTIVITAT NOMENCLATURA NOMENCLATURA


DIGITAL (0 – 24 h.) ANALÒGICA
1- ¿Quant de temps has estat a dins de
l’autocar?

2- Quantes hores hem parat per esmorzar?

3- ¿A quina hora s’han de preparar els nens


que han de parar taula per dinar?

I els que han de parar taula per sopar?

4- ¿Al llarg del dia, quanta estona d’esbarjo


tens?

5- Quina és la durada total dels tallers?

6- Fes un càlcul aproximat (sense fer cap


operació escrita) del temps que ha passat des
de que has sortit de l’escola fins que has
anat a dormir.

7- Ho has encertat?. En cas negatiu calcula


la diferència.

8- ¿Quants minuts has estat per parar les MINUTS SEGONS


taules durant el dia?
I quants segons?

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 64 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

GRUP: ÀMBIT SOCIAL


Competència: “Tenir habilitats per donar orientacions espacials, per preveure rutes,...”

Cicle d’aplicació de l’activitat: CM (4t curs)

Desenvolupament de l’activitat:
Cal dir que es tracta d’una activitat de l’àmbit social però fem la proposta per ser
avaluada des de diferents àrees.
En una sessió de l’àrea de llenguatge plàstic, es demanarà que per parelles facin un plànol molt general
del pati de l’escola.
Prèviament el mestre proposarà una possible simbologia (un símbol concret pels arbres, un altre pels
jocs,...)
Cal doncs, anar al pati per poder dibuixar el plànol directament del natural.
Les pautes d’avaluació que pot seguir el mestre de plàstica són les següents:
- Fa servir la simbologia proposada.
- Ha inventat una simbologia pròpia.
- No fa servir cap simbologia, dibuixa copiant del natural.
- Plànol entenedor (situa els elements correctament al full)
- Plànol poc clar (no situa els elements correctament al full)

Des de l’àrea d’educació física cada parella de treball tindrà el seu plànol i el mestre hi dibuixarà dues
rutes, amb dos colors diferents a cada plànol.
Mentre, els altres alumnes poden està fent jocs o partits organitzats prèviament, el mestre anirà cridant a
cada parella.
Un dels dos ha de guiar a l’altre tan clarament com pugui perquè vagi passant per una de les rutes
marcades, i després a la inversa.
Quan un acaba l’altre li diu si ho ha fet bé o no ha passat per allà on se li indicava.
(Aquesta sessió pot ser que s’allargui força, i potser seria millor dedicar-hi dues sessions)
El mestre pot avaluar l’activitat seguint una graella molt clara i ràpida d’omplir com ara:

Avaluació de qui rep les ordres:

Alumne/a: Entén dta/eqrra Capta els mts.de forma Entén davant/darrera


aproximada

Avaluació de qui dóna ordres:

Alumne/a: És clar en les Interpreta Té clares la


explicacions correctament la dta/eqrra
ruta

El codi per avaluar podria ser: A molt bé, B bé i C malament.


És clar que aquestes pautes són orientatives i se’n poden afegir o eliminar de manera que sigui una eina
del tot pràctica pel mestre.
Finalment proposem que des de l’àrea de llengua (tan catalana com castellana o estrangera), cada parella
pot fer un exercici de redacció de l’experiència realitzada. El mestre pot proposar, abans, una possible
estructura del text per garantir que hi constin totes les parts del procés.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 65 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT SOCIAL

La forma d’avaluar l’activitat des d’aquesta àrea, serà bàsicament seguint pautes d’avaluació lingüístiques
i se’n poden afegir de caire més social com:
- Hi ha hagut bona entesa entre la parella.
- No s’han posat d’acord en gairebé res.
- Sembla que en general han disfrutat.
...etc.

Finalment cada mestre entregarà la seva part de l’activitat i l’avaluació corresponent al mestre de l’àrea
de coneixement del medi social.
Es pot fer una posada en comú de tots ells per veure si l’activitat ha estat profitosa i en definitiva si la
competència escollida ha estat assolida en part.

___________________________________________________________________________

GRUP DE TREBALL: Caps d’estudis de les següents escoles: CEIP Vinyes Verdes, CEIP El Turó, CEIP
Herois del Bruc, CEIP Flandes i CEIP Pare Ramon Castelltort i Miralda.

____________________________________________________________________________

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 66 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

AVALUACIÓ D’UNA COMPETÈNCIA – ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

Competència bàsica: “ Valorar el propi cos i respectar-lo” Dimensió d’Actituds,...

Àrees C.Inicial C. Mitjà C. Superior


Medi natural - Valoració - Acceptació i - Responsabilitat
positiva de la respecte vers les en el
higiene i l’ordre pautes que compliment de
personal. afavoreixen una pautes que
correcta higiene afavoreixen una
i salut. correcta higiene
i salut.
- Conèixer els
avenços tècnics
que permeten
evitar malalties.
Medi social - Similitud i - Valoració
diferències de la positiva de la
pròpia persona pròpia persona.
respecte a les
altre.

Educació Física - Cura i respecte - Preocupació per - Cura dels propi


del propi cos i el al compliment cos i de la seva
de les altres d’hàbits higiene.
persones. d’higiene.

Ed. Visual i Plàstica - - Adopció d’hàbits - Valoració dels


posturals hàbits posturals
adients. adients.

Matemàtiques - Valoració - Valoració


positiva del positiva del
propi esforç per propi esforç per
arribar a resoldre arribar a resoldre
una situació una situació
matemàtica. matemàtica.
- Adquisició d’una
progressiva
autonomia en la
recerca d’ajuts i
d’eines, com
també en la
valoració del
propi treball.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 67 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT TECNOCIENTÍFIC

VALORACIONS:
El grup de treball ha pensat que, en ser aquesta una competència de la dimensió
d’actituds , valors i normes, la millor manera d’avaluar-la és mitjançant l’observació.

- Caldrà definir QUÈ volem avaluar en aquesta observació:


Desprès de la lectura de la graella anterior es desprèn que els ítems a observar i
valorar són :

- Tenir cura del propi cos en quan a una correcta higiene, en quan a l’ordre personal i
en quan als hàbits posturals.
- Reconèixer i acceptar la diversitat física i de capacitats entre un mateix i els altres.
- Autoestima (valoració positiva de la pròpia persona i del propi esforç )
- El nivell d’autonomia en la recerca d’ajuts i eines , com també en al valoració del
propi treball.
- Conèixer els avenços tècnics que permeten evitar malalties.

- Si pensem COM fer-ho:


Creiem que la millor manera de recollir aquesta informació és elaborar una o més pautes o graelles
d’observació, adequades a l’exigència de cada cicle i que recullin els ítems anteriors.
Aquesta graella hauria d’admetre més d’una valoració, que fos vàlida per una seqüència temporal
més o menys llarga .
L’element bàsic per complimentar graelles o pautes d’observació és l’observació activa del tutor i
altres mestres implicats.
També es pot fer ús d’altres instruments com la filmació d’una determinada activitat,
complimentar un qüestionari senzill sobre els valors del que parlem i també complimentar un
qüestionari KPSI que permet conèixer la seva pròpia avaluació, ja que per essència és autoreflexiu.
Aquests permetran complimentar també les graelles.
D’aquests instruments alguns es poden utilitzar per igual en tots els cicles, altres , la majoria, els
caldrà una adaptació (pels més petits més gràfica, més senzilla, etc.).

- Posats a decidir QUAN s’ha de complimentar la pauta o graella d’observació, pensem que com a
mínim a principi i final de curs i un cop per trimestre. Evidentment es pot fer en altres ocasions i
ajudant-nos d’altres instruments a més de l’observació activa com els que hem anomenat , a tall
d’exemple.

La finalitat seria identificar problemes i preveure accions de millora per resoldre’ls. A final de la
temporalització màxima prevista es pot fer un judici i proposar mecanismes de millora.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 68 Curs 2000/01


Competències bàsiques i currículum ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Competència: “Tenir capacitat de síntesi"

Cicle Inicial:

El mestre explica un conte o llegenda referida a l’educació vial o un altre eix


transversal. El nen haurà d’escollir a través de diverses opcions aquelles que siguin més
adequades per sintetitzar la idea del text a través d’opcions A, B, C, o D.

Cicle Mitjà:

El mestre explica un conte o llegenda referida a una àrea del currículum (CMS o CMN).
El nen haurà d’escollir a través de diverses opcions aquelles que siguin més adequades
per sintetitzar la idea del text a través d’opcions A, B, C, o D.

Cicle Superior:

El mestre explica una notícia, reportatge de televisió o ràdio.


El nen haurà d’escollir a través de diverses opcions aquelles que siguin més adequades
per sintetitzar la idea del text a través d’opcions A, B, C, o D.

Caps d'Estudis dels CEIP de l'Anoia 69 Curs 2000/01