You are on page 1of 8

.

()

.,)
()
(AEON MALL Tan Phu
Celadon)


()


2


Celadon City
15

Celadon Cityha

,,


[Khu vc area fashion apparel (clothing)] b tr hang hiu quc t

[Khu vc area hang sale] y cc dung hang ngy nh tr em, hang tp ha, hang theo
s thch

[Khu vc n ung] nh nh hang, fastfood, t ho vi din tch rng nht HCM, food coat

[Khu vc amusement] nh bowling, movie, khu vui chi thiu nhi

B tr cc tim theo nhu cu ca a dng cc khch hang, theo [service area] vn ha, sc khe lm p.

,
Trin khai qui m ln nht VN trn 1000m2 gm Delica World v aeon Bakery chun b dng eat-in
service m ngay c nhu cau n lin cng c, b tr nh thc phm ti sng cn thit sinh hot hang ngy,
thc phm ch bin, hang tiu dung hang ngy.

2nd


AEON MALL Tan Phu Celadon (
30,Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky ward, Tan Phu district,
Ho Chi Minh city
4 1 (

08-826-887733
2014 1 11 ()
10002200

35,120
78,780
49,900
4,000 500 ()


1,500
140 3 5,000 15 7Km


AEON Tan Phu Celadon (
AEON Tan Phu Celadon
08-826-887711
8:00-22:00 10:00-22:00

16,000

7,000

23,000
Nguyen Van Lap
500,,

AEON VIETNAM Co.,LTD


30,Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky ward, Tan Phu district,
Ho Chi Minh city
2011 10 7
134,839,000USD133.5 USD99