‫בס"ד‬

‫זבחים סב‬

‫מזבח הנחושת‬
‫רבי יהודה‬

‫רבי יוסי‬
‫איזהו כרכוב‬
‫בין קרן לקרן‬
‫ומקום הלוך רגלי הכהנים‬
‫לכהנים דלא נשתרקו‬

‫‪0‬‬

‫מקום המערכה‬
‫‪1x1‬‬

‫‪ 1‬אמות‬

‫גובה הסובב‬
‫‪ 6‬אמות‬
‫‪ 3‬אמות‬
‫משפת הסובב‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫‪5x5‬‬
‫‪4‬‬

‫מכבר מעשה רשת‬
‫תחת כרכובו מלמטה‬
‫עד חציו לנוי‬
‫מתחת לסובב – ‪ 6‬אמות‬
‫נתנו מכבר‬
‫עד חצי המזבח‬

‫גובה המזבח‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫אמ‬
‫ות‬

‫מקום המערכה‬
‫‪6x6‬‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫אמצע המזבח‬
‫‪ 5‬אמות‬

‫חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב – דברים ככתבן‬
‫ושלש אמות קומתו – נאמר כאן רבוע ונאמר להלן רבוע‬
‫מה להלן גובהו פי שנים כארכו‪ ,‬אף כאן פי שנים כארכו‬

‫‪1‬‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫גובה המזבח‬
‫‪ 3‬אמות‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫ושלש אמות קומתו – דברים ככתבן‬
‫חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב – נאמר כאן רבוע ונאמר להלן רבוע‬
‫מה להלן מאמצעיתו היה מודד‪ ,‬אף כאן מאמצעיתו היה מודד‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫כשאתה מגיע לחשבון עולות ולמנין אמות‬
‫זה גדול מזה‬
‫מזבח הנחושת‬
‫של משה‬

‫מזבח שלמה‬
‫ע"פ ר' יוסי‬

‫מזבח בני הגולה‬
‫ע"פ ר' יוסי‬

‫‪ 9‬אמות‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫אמה‬
‫היסוד*‬
‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬
‫אמה‬
‫הסובב**‬

‫)מדות ג‪,‬א(‬

‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 9‬אמות‬
‫כבש‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫‪5x5‬‬

‫)מדות ג‪,‬א(‬

‫מקום המערכה‬
‫‪1x1‬‬

‫מקום המערכה‬
‫‪20 x 20‬‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪ 14‬אמות‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד*‬

‫‪11.1x‬‬
‫אמה‬
‫היסוד*‬
‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬
‫אמה‬
‫הסובב** אמה‬
‫קרנות‬
‫‪10 x 10‬‬

‫מקום המערכה‬
‫‪24 x 24‬‬

‫‪400x‬‬

‫ר' יהודה לטעמיה‬
‫מזבח שעשה משה‬
‫גדול היה‬
‫‪ 14‬אמות‬

‫כבש‬

‫ויזבח שלמה את זבח‬
‫השלמים אשר זבח לה' בקר‬
‫עשרים ושנים אלף‬

‫מקום המערכה‬
‫‪6x6‬‬

‫אלף עולות יעלה שלמה‬
‫שלמה על המזבח ההוא‬
‫‪22x‬‬
‫‪2‬‬

‫זבחים סב‬

‫*עיין תוד"ה ארבע זבחים סא‪:‬‬
‫**עיין רש"י ד"ה אלף זבחים נט‪ :‬ורש"י שמות כז‪,‬ה וצ"ע‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫זבחים סב‬

‫בס"ד‬

‫המזבח והכבש‬
‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫סובב‬
‫קרן‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪3‬‬

‫רום‬
‫ד‬

‫‪1‬‬
‫‪3‬א‬

‫‪1‬‬

‫מות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫יסוד‬
‫‪1‬‬

‫יסוד‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬

‫‪ 1‬אמה ‪ 9 = 9 X‬אמות‬
‫‪ 31.5‬אמה‬
‫‪ 3.5‬אמה‬
‫½ אמה = ‪ 3‬טפחים = ‪ 12‬אצבעות = ‪X 9‬‬
‫⅓‪ 1‬אצבעות‬

‫‪ 32‬אמה‬

‫אמות‬
‫‪3‬‬

‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬

‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬

‫כבש המזבח‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫הכבש והמזבח‬
‫ששים ושתים!‬

‫‪ 32‬אמות‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪ 9‬אמות‬

‫‪3+‬‬

‫‪9‬‬

‫זבחים סב‬

‫בס"ד‬

‫נמצא פורח אמה על יסוד ואמה על סובב‬

‫סובב‬

‫‪ 1‬אמה על הסובב‬
‫קרן‬

‫‪3‬‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫כבש המזבח‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫יסוד‬

‫רום‬
‫ד‬

‫‪ 1‬אמה על‬
‫)מקום( היסוד*‬

‫הכבש והמזבח‬
‫ששים ושתים!‬

‫*עיין זבחים נד‪ .‬ותוד"ה שיתין שם סב‪ :‬וצ"ע‬
‫‪4‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬

‫יסוד‬

‫בס"ד‬

‫אויר בין כבש למזבח‬

‫שיטת ר' יוסי ברש"י‬
‫רש"י זבחים סב‪:‬‬

‫שיטת תוספות והרמב"ם‬
‫תוד"ה אויר זבחים סב‪:‬‬
‫אויר קרקע מפסיקו ‪ -‬קרקע לאו‬
‫דוקא שהיה פורח אמה על יסוד ואמה‬
‫על סובב ובלאו קרא היה צריך אויר‬
‫משום שנאמר סביב כדבסמוך אלא‬
‫דסגי במשהו אבל הכא בעינן אויר‬
‫גדול וניכר שהוא לצורך אויר‪.‬‬

‫אויר יש בין כבש למזבח ‪ -‬שלא‬
‫היה ראש הכבש נוגע במזבח אלא‬
‫אויר מעט מפסיק בינתיים‪.‬‬
‫רש"י שמות כז‪,‬ה‬
‫‪ ...‬והכבש היה בדרום המזבח מובדל‬
‫מן המזבח מלא חוט השערה‪...‬‬
‫סובב‬

‫‪ 1‬אמה על הסובב‬
‫קרן‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬
‫כבש המזבח‬

‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫יסוד‬

‫רום‬
‫ד‬

‫אויר כל שהו‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬

‫יסוד‬

‫רמב"ם בית הבחירה פ"ב‬
‫הלכה יג‪...‬ואויר מעט היה מפסיק בין‬
‫הכבש למזבח כדי ליתן האיברים‬
‫למזבח בזריקה‪...‬‬
‫הלכה יד‪...‬ושני כבשים קטנים יוצאים‬
‫ממנו שבהם פונים ליסוד ולסובב‬
‫ומובדלין מן המזבח כמלא נימא‪...‬‬
‫סובב‬

‫‪ 1‬אמה על הסובב‬
‫קרן‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬
‫כבש המזבח‬

‫סובב‬

‫‪ 1‬אמה על הסובב‬
‫קרן‬

‫רום‬
‫ד‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫‪ 30‬אמות‬
‫יסוד‬

‫רום‬
‫ד‬

‫יסוד‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬

‫תוד"ה אויר זבחים פז‪:‬‬
‫‪...‬מיהו אין נראה לרבינו חיים שהרי‬
‫יש אויר מפסיק יותר מכדי אמה‬
‫סובב כדי שיהא אויר קרקע מפסיקו‬
‫כדאמרינן לעיל מה דם אויר קרקע‬
‫מפסיקו אף בשר אויר קרקע מפסיקו‬
‫וא"כ אכתי מכי מטי כנגד אויר קרקע‬
‫ה"ל ירוד‪.‬‬

‫כבש המזבח‬

‫יסוד‬

‫אויר דניכר‬

‫שיטת ר' פפא ברש"י והרבינו חיים‬
‫רש"י זבחים סב‪:‬‬
‫רב פפא אמר ‪ -‬לא מצית אמרת‬
‫דהיקש לאשמועינן אתא דעומד בצד‬
‫המערכה וזורק דהפסקה אויר רצפה‬
‫בעינן כי דם‪.‬‬

‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪5‬‬

‫זבחים סב‬

‫אויר מפסיק יותר מכדי‬
‫אמה סובב כדי שיהא אויר‬
‫קרקע מפסיקו‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬

‫יסוד‬

‫בס"ד‬

‫זבחים סב‬

‫כבשים קטנים‬
‫שיטת רש"י‬
‫מקום הילוךוהרמב"ם‬

‫שיטת התוס'‬
‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫רגלי הכוהנים‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫אמה‬
‫הסובב‬
‫אמה‬
‫קרנות‬

‫רגלי הכוהנים‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫רש"י ד"ה שני זבחים דף סב‪:‬‬

‫תוד"ה יותר זבחים סד‪.‬‬

‫אותו שפונין בו לסובב יצא במזרחו של כבש לימין ויוצא ומתחיל‬
‫בשפולו של כבש ונמשך ועולה באלכסון עד שמגיע לסובב והפונה ליסוד‬
‫יוצא למערבו להוליך בו שירים של חטאת שיורד מן המזבח פונה‬
‫לשמאלו ליסוד דרומי ומתחיל לצאת בשיפולו של כבש רחוק מן המזבח‬
‫כדי שיהא נוח לשפע ולירד ליסוד‪.‬‬

‫פי' בקונטרס כשהיתה במזרח היה עומד בסובב לפי שבמזרח היה כבש‬
‫קטן שפנה על סובב אבל במערב לא היה לו כבש לשמאל לפנות בו‬
‫לסובב וצריך לעלות לראש המזבח ולעמוד בדרומית של קרן והכי תנן‬
‫במסכת סוכה )דף מח‪ (.‬גבי נסכים עלה בכבש ופנה לשמאלו ולא תנן בהו‬
‫ופנה לסובב ונראה דאין משם ראי' שלא היה כבש לסובב במערב אם‬
‫כן כשהיה נותן ארבע מתנות שבחטאת ותנן פרק איזהו מקומן )לעיל דף‬
‫נג‪ (.‬פנה לסובב גבי חטאת וכשהיה מגיע לקרן מערבית דרומית היה‬
‫צריך לחזור על עקיבו ולכך נראה דהיה שם כבש אבל קשה דלא חשיב‬
‫ליה לעיל )סב‪ (:‬גבי שני כבשים קטנים יוצאים מן הכבש‪.‬‬

‫רש"י ד"ה צבר שם סד‪.‬‬
‫‪...‬לפי שיש לו כבש קטן במזרח לפנות הימנו לסובב אבל לצד המערב אין לו‬
‫]כבש[ לפנות לסובב‪...‬‬

‫רמב"ם בית הבחירה ב‪,‬יד‬
‫ושני כבשים קטנים יוצאים ממנו שבהם פונים ליסוד ולסובב ומובדלין מן‬
‫המזבח כמלא נימא‪...‬‬

‫‪6‬‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫כבש‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫שיטת התוס'‬
‫מקום הילוךע"פ התו"י‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫צורת הבית לתו"י והחנוכת הבית‬
‫כדי ליישב את קושיית התוספות על עצמם מהמימרא דרב‬
‫יהודה שרק היו שני כבשים קטנים‪ ,‬הסבירו שבאמת היו‬
‫שלשה כבשים אבל רק שנים מהם התחברו לכבש הגדול‪.‬‬

‫בס"ד‬

‫זבחים סב‬

‫מערכה של בני הגולה‬
‫‪24 x 24‬‬

‫מזרח‬

‫מערב‬
‫דרום‬

‫‪ 2‬מה‬
‫‪ 0 X‬של‬
‫‪ 2‬של‬
‫‪0‬‬
‫כה‬
‫ער‬
‫מ‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪ 2‬מה‬
‫‪ 0 X‬של‬
‫‪ 2‬של‬
‫‪0‬‬
‫כה‬
‫ער‬
‫מ‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪32 xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫צפון‬

‫ירך המזבח צפונה‬

‫ואחד שהעיד להם‬
‫שמקריבין אף על פי‬
‫שאין בית‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫קרן‬
‫צפונית מערבית‬
‫מקום פגישת‬
‫ארבע רוחות העולם‬

‫לפני פתח אוהל מועד‬

‫הצעת רב יואל בן‪-‬נון‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫תנן התם‪ :‬וכשעלו‬
‫בני הגולה‪ ,‬הוסיפו‬
‫עליו ד' אמות מן‬
‫הדרום וד' אמות מן‬
‫המערב כמין גמא‬

‫מקום פגישת‬
‫ארבע רוחות העולם‬
‫מז‬
‫בח‬
‫פ‬
‫תח‬

‫ש‬
‫לא‬

‫הל‬
‫או‬

‫פני‬
‫ל‬

‫מו‬
‫עד‬

‫‪7‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬