PRIJEDLOG

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine", 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2014. godine donijela

ODLUKU
o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povje re nstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. godini

I. Ovom O dlukom utvrđuje se visina naknad e za rad pre d sje d nicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih od bora za proved bu prijevremenih izbora u jed inicama lokalne i pod ručne (regionalne) samouprave u 2014. godini. II. Predsjedniku, potpred sjed niku i članovima stalnog sastava županijskih izbornih povjerenstava i izbornih povjerenstava gradova sa 101 i više biračkih mjesta za provedbu izbora iz točke I. ove Odluke određuje se naknada u iznosu od 3.600,00 kuna neto po osobi. III. Predsjedniku, potpre d sje d niku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava grad ova sa 51 do 100 biračkih mjesta za provedbu izbora iz točke I. ove Odluke određuje se naknada u iznosu od 2.400,00 kuna neto po osobi. IV. Predsjedniku, potpre d sje d niku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava grad ova i općina sa 26 do 50 biračkih mjesta za provedbu izbora iz točke I. ove Odluke određuje se naknada u iznosu od 1.800,00 kuna neto po osobi. V. Predsjedniku, potpre d sje d niku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava grad ova i općina sa 1 do 25 biračkih mjesta za provedbu izbora iz točke I. ove Odluke određuje se naknada u iznosu od 1.200,00 kuna neto po osobi.

2 VI. Članovima proširenog sastava izbornih povjerenstava od ređuje se naknad a u visini od 65% iznosa naknade iz točaka II., III. IV. i V. ove Odluke. VII. Za održavanje drugog, odnosno trećeg kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog i proširenog sastava izbornih povjerenstava od ređuje se naknada u visini od 20% iznosa naknade utvrđene točkama II., III., IV., V. i VI. ove Odluke. VIII. Predsjedniku, potpred sjed niku i članovima biračkih odbora za provedbu izbora iz točke I. ove Od luke, od ređuje se naknada u iznosu od 300,00 kuna neto po osobi, koja će biti isplaćena za svaki krug glasovanja. IX. Sredstva za pokriće troškova izbora pojedine jedinice, a time i troškova naknade za rad izbornih tijela osiguravaju se u proračunu te jedinice. Sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, koje je odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima. X. Izborna povjerenstva jedinica objavit će cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora. XI. Ova O dluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama".

KLASA: URBROJ: ZAGREB, PREDSJEDNIK Zoran Milanović

3

Obrazloženje Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu i Glini te za općinsko vijeće i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u općinama Čavle, Tuhelj i Zad varje. Za d an provedbe izbora određena je nedjelja, 23. ožujka 2014. godine. Pored navedenih prijevremenih izbora, bit će potrebno raspisati i prijevremene izbore u O pćini Sunja gdje je Vlada Republike Hrvatske također, kao i u gore spomenutim jedinicama lokalne samouprave istovremeno raspustila pred stavničko i razriješila općinskog načelnika te njegovog zamjenika. Prijevremeni izbori u Općini Sunja nisu do sada raspisani s obzirom daje podnesena tužba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske protiv Odluke o istovremenom raspuštanju i razrješenju. Sukladno članku 85.c stavku 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za predstavničko tijelo i općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama" ako tužba bude odbačena ili odbijena. Nadalje, bit će potrebno raspisati i prijevremene izbore za zamjenika općinskog načelnika iz redova pripadnika nacionalnih manjina u Općini Lovinac budući daje zamjeniku iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine prestao mandat temeljem odredbe članka 93. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnim izborima tj. smrću, a o čemu su sukladno članku 40.d stavku 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi stručne službe O pćine obavijestile središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Temeljem članka 40.d stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u svezi s člankom 7. stavkom 5. Zakona o lokalnim izborima ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina te se isti imaju održati u roku od 90 dana od dana prestanka mandata zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda nacionalnih manjina. Budući dakle da, predstoji održavanje navedenih prijevremenih izbora, potrebno je odrediti visinu naknade za županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva te biračke odbore kako za ove izbore, tako i za sve prijevremene izbore u 2014. godini koji mogu uslijediti, a održavanje kojih se ne može ranije predvidjeti. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dostavilo je Vladi Republike Hrvatske dopisom KLASA: 013-06/14-20/01, URBRO J: 507/11-14-1 od 17. ožujka 2014. godine mišljenje da budući da Odlukama Vlade Republike Hrvatske od 24. i 29. svibnja 2013. godine - O dluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu redovnih lokalnih izbora („Narodne novine", broj 66/13) i Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine", broj 65/13), nije navedeno da li se predložena naknada za rad spomenutih osoba odnosi i na provedbu prijevremenih izbora, da bi sukladno članku 46. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima trebalo odrediti visinu naknade

4 za županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva te biračke odbore za provedbu prijevremenih izbora. Odredbom članka 39. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima propisano je da su uz Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, tijela za provedbu izbora: Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori. Odredbama članka 41. navedenog Zakona propisano je da Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva imaju stalni i prošireni sastav. Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana, a prošireni sastav izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka. Nadalje, temeljem članka 46. Zakona o lokalnim izborima članovi izbornih povjerenstava i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Mjerila za od ređivanje naknade ovisno o vrsti i složenosti izbornog postupka utvrđuje Državno izborno povjerenstvo, na način da su vidljivi kriteriji vrednovanja rada te vrsta i složenost pojedinih izbornih postupaka, a Vlada Republike Hrvatske od ređuje visinu naknad e za pred sjed nike, potpredsjednike i članove izbornih povjerenstava i biračkih odbora. U prethod no spomenutom d opisu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Povjerenstvo je navelo da se određujući kriterije za od ređivanje visine naknade za rad članovima izbornih povjerenstava za red ovne lokalne izbore rukovod ilo sljed ećim mjerilima: broj izbora koji se provode u jedinici i broj biračkih mjesta u pojedinim općinama i gradovima, dok se od ređujuću kriterije za od ređivanje visine naknad e za rad članovima biračkih od bora rukovodilo sljed ećim mjerilima: naknada u visini dvije dnevnice. Povjerenstvo je nastavno istaknulo d a je pred sjed niku, potpred sjed niku i članovima biračkih od bora za provedbu lokalnih izbora bila određena naknada u iznosu od 300,00 kuna neto po osobi (posebno za I, a posebno za II. krug glasovanja) te je Povjerenstvo mišljenja da bi isti iznos trebalo odrediti i za provođenje prijevremenih izbora. Sto se tiče od ređivanja naknad e članovima izbornih povjerenstava, Državno izborno povjerenstvo ukazalo da je u odnosu na provedbu prijevremenih izbora koji se imaju održati 23. ožujka 2014. godine potrebno voditi računa o broju biračkih mjesta na području uvodno spomenutih lokalnih jedinica. Slijedom navedenog te rukovodeći se gore navedenim mjerilima, ovom O dlukom utvrđene su naknad e za županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva u iznosu koji predstavlja umanjenje iznosa pred viđenog za redovne lokalne izbore i to za 40%, dok iznos naknade za biračke odbore iznosi 300,00 kuna neto po osobi. Na kraju se ističe d a se slijed om od red aba članka 126. Zakona o lokalnim izborima, sredstva za pokriće troškova izbora pojedine jedinice osiguravaju u proračunu te jedinice. Sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice. Izborno povjerenstvo jedinice odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava

5 izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova. Izborna povjerenstva jedinica objavit će cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora, na internetskim stranicama jedinica. Na temelju svega navedenog, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kao u izreci.