Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011) i članka 44. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela

ODLUKU o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015. i 2016. godini, za kapitalni projekt dogradnje sportske dvorane uz Osnovnu školu Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi I. Daje se suglasnost Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015. i 2016. godini, u ukupnom iznosu od 15.359.558,23 kuna, i to: u 2015. godini s iznosom od 9.500.000,00 kuna i u 2016. godini s iznosom od 5.859.558,23 kuna, za kapitalni projekt dogradnje sportske dvorane uz Osnovnu školu Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi. II. Sukladno članku 44. stavku 5. Zakona o proračunu, plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom, proračunski korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obvezuje se sredstva potrebna za dogradnju sportske dvorane uz Osnovnu školu Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi osigurati na svojim proračunskim pozicijama u okviru svojih limita ukupnih rashoda, koje će Vlada Republike Hrvatske utvrditi smjernicama ekonomske i fiskalne politika za naredno trogodišnje razdoblje. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK Zoran Milanović

2 Obrazloženje Ministarstvo financija zaprimilo je zahtjev za davanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske za donošenje odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015. i 2016. godini za dogradnju građevine sportske dvorane uz Osnovnu školu Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi, sukladno članku 44. stavku 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12). Za radove na dogradnji građevine sportske dvorane uz Osnovnu školu Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi proveden je postupak javnog nadmetanja te je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka GRAĐEVINARSTVO vl. Mijo Stipić iz Svetog Ivana Zeline čija ukupna vrijednost ponude iznosi 20.309.558,23 kn (s PDV-om). Predviđeno trajanje radova je 24 mjeseca. Sredstva potrebna za dogradnju sportske dvorane uz OŠ Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi u 2014. godini u iznosu od 4.950.000,00 kn planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu (Narodne novine, br. 152/13) na poziciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kapitalnom projektu K767031 OŠ Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta traži suglasnost Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2015. i 2016. godini za dogradnju sportske dvorane uz OŠ Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi u ukupnom iznosu od 15.359.558,23 kn i to u 2015. godini s iznosom od 9.500.000,00 kn te u 2016. godini s iznosom od 5.859.558,23 kn. Na prethodno navedenom kapitalnom projektu u projekcijama proračuna za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 kn, a u projekcijama za 2016. godinu u iznosu od 6.000.000,00 kn. Iz navedenog je razvidno da u 2015. godini za dogradnju sportske dvorane nedostaje 2.359.558,00 kn. Sukladno članku 44. stavku 5. Zakona o proračunu plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici državnog proračuna moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva. Slijedom navedenog Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta se obvezuje sredstva potrebna za dogradnju sportske dvorane uz OŠ Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi osigurati na svojim proračunskim pozicijama u okviru svojih limita ukupnih rashoda koje će Vlada Republike Hrvatske utvrditi smjernicama ekonomske i fiskalne politika za naredno trogodišnje razdoblje. Člankom 44. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da proračunski korisnik može preuzeti obveze po ugovoru koji zahtjeva plaćanje u sljedećim godinama uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra. Sukladno odredbi članka 44. stavka 2. Zakona o proračunu, ministar financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dade suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015. i 2016. godini u ukupnom iznosu od 15.359.558,23 kn i to u 2015. godini s iznosom od 9.500.000,00 kn te u 2016. godini s iznosom od 5.859.558,23 kn za dogradnju građevine sportske dvorane uz Osnovnu školu Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful