fl/Op

50 — VLADA REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POUOPRIVREDE 10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034 Telefon: 61 06111, Telefax: 61 09 201
Primljeno:
? Q

_„;,_

m

\ Org. jed.

Klasifikacijska oznaka:

/

Urudžbeni br6j:

M-mu-ofim yw\_
Pril. —

Vrij.

KLASA: 053-01/14-01/148 URBROJ: 525-10/0428-14-3 Zagreb, 17. ožujka 2014. godine

Jir-fo-Ub

^

p
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE GLAVNO TAJNIŠTO

PREDMET: Zastupničko pitanje Mirele Holy, u vezi zbrinjavanja napuštenih životinja u Slavonskom Brodu -prijedlog odgovora, daje se Poštovani, slijedom Vašeg dopisa Klasa: 021-12/14-01/114, Urbroj: 50301-01/10-14-2, od 3. ožujka 2014. godine kojim nam upućujete zastupničko pitanje Mirele Holy, zastupnice Hrvatskog sabora, u svezi zbrinjavanja napuštenih životinja u Slavonskom Brodu, dostavljamo Vam sljedeći prijedlog odgovora: Veterinarski ured Slavonski Brod aktivno sudjeluje u provođenju Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006 i 37/2013), Zakona o provedbi Uredbi Europske unije o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 125/2013 i 14/2014) i ostalih pozitivnih propisa u svezi s dobrobiti životinja. Postupajući po navedenoj problematici djelatnici veterinarske inspekcije su rješenjem naredili Gradu Slavonski Brod, osnivanje ili financiranje skloništa za napuštene i nezbrinute životinje. Svjesni smo teške ekonomske situacije i problema jedinica lokalne samouprave, te sa svojim stručnim savjetima i pojašnjenjima važećeg zakonodavstva pomažemo rješavanju i zbrinjavanju napuštenih životinja. U slučaju skupljališta napuštenih životinja organiziranog od strane Grada Slavonskog Broda državni veterinarski inspektor je višestruko obavljao nadzore te je utvrdio da dobrobit životinja nije ugrožena, što više Udruga Victus, koja se obratila saborskoj zastupnici je aktivno sudjelovala u radu skupljališta, te zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja koje su se tamo nalazile. Ulaskom u Europsku uniju, posljedično i preuzimanjem njezine zakonske regulative, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane je podigla razinu zaštite životinja. Svakodnevno se provode edukacije i senzibilizacija djelatnika kako bi osigurali empatiju i provođenje propisa na područ ju Republike Hrvatske. Kao tijelo državne uprave podložni smo čestim auditima Europske komisije i do sada nismo imali prigovore na zaštitu životinja.

Zajednički cilj nam je daljnje jačanje svijesti o zaštiti životinja te donošenje i provođenje propisa koji će to omogućiti. Smatramo daje potrebno izvršiti daljnji utjecaj na jedinice lokalne samouprave koje su osnovni element provedbe Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006 i 37/2013) u smislu da se osiguraju sredstva za osnivanje ili financiranje skloništa za životinje. Na žalost sve navedeno nije rješenje problema napuštenih životinja. Za rješavanje zaštite izgubljenih i napuštenih životinja potrebno je osigurati podizanje svijesti građana o napuštenim životinjama i prevenciji kroz sterilizacije/kastracije, provođenje naređenih mjera za suzbijanje zaraznih bolesti i označ avanja životinja. Za navode iz upita koji se odnose na projekte i raspodjelu financijskih sredstava Grada Slavonski Brod, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, Ministarstvo poljoprivrede ne može dati odgovor. Veterinarski inspektori reagiraju na sve prijave o zlostavljanju životinja, utvrđuju njihovu osnovanost i ne štite zlostavljače.

S poštovanjem,

a

/F

JK^%i' ^ Ž - & ,

*

gX ^

Tihoj

V'^™A3&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful