Prijedlog

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

I. U Odluci o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (Narodne novine, broj 60/2013), u točki V. iza podstavka 12. dodaju se novi podstavci 13., 14. i 15. koji glase: "predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, predstavnik Ministarstva gospodarstva, predstavnik Ministarstva kulture,". Dosadašnji podstavci 13. do 27. postaju podstavci 16. do 30. Iza dosadašnjeg podstavka 28. koji postaje podstavak 31. dodaju se podstavci 32., 33. i 34. koji glase: "predstavnik Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba "Dodir", predstavnik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, predstavnik Saveza društava multiple skleroze Hrvatske.". II. U točki VI. druga rečenica mijenja se i glasi: "Tajništvo čine tajnik i pomoćnik tajnika, a poslove tajništva obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.". III. Čelnici tijela državne uprave i organizacija iz točke I. ove Odluke predložit će, u roku od četrnaest dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, svoje predstavnike koji će sudjelovati u radu Povjerenstva.

2

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

3

OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 150/2011) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. svibnja 2013. godine donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, broj 60/13). Na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Rješenje (Klasa: 080-02/13-01/237, Urbroj: 5030115/1-13-2) o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova, te tajnice i pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Za članove Povjerenstva imenovani su predstavnici 11 ministarstava, 13 udruga, 2 visokoškolske ustanove te predstavnik Vladinog ureda za ljudska prava. Sukladno zaključku sa 1. sjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, koja je održana 23. rujna 2013. godine, u rad Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom potrebno je uključiti i predstavnike slijedećih triju ministarstava: Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva kulture. Prema mišljenju članova Povjerenstva u djelokrugu rada ovih ministarstava nalaze se i pitanja od izuzetnog značaja za osobe s invaliditetom. Također, sukladno zaključku sa 2. sjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, koja je održana 12. prosinca 2013. godine, u rad Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom potrebno je uključiti i predstavnike slijedeće tri nevladine udruge: Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara (HUPT) i Saveza društava multiple skleroze Hrvatske. Prema preporuci i mišljenju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, te mišljenju članova Povjerenstva, navedene udruge osoba s invaliditetom dugi niz godina uključene su u sve važne procese koji se tiču unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom i aktivno sudjeluju u procesu donošenja zakona i politika za osobe s invaliditetom. Proširenje Povjerenstva za 6 navedenih predstavnika jednoglasno je usvojeno od strane svih članova Povjerenstva. Slijedom navedenog, predloženo je zatražiti izmjenu i dopunu Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful