50 — VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Primljeno: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO TURIZMA KLASA: 013-01/14-01/4 URBROJ: 529-04-14-9 Zagreb, 10.

ožujka 2014.
1

g .M.

?M

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
GLAVNO TAJNIŠTVO

{Q

Predmet:

Veza:

Zastupničko pitanje dr.sc. Mirele Holy, u vezi s Hrvatskim olimpijskim centrom Bjelolasica - prijedlog odgovora, dostavlja se Vaš akt klasa: 021-12/14-01/66, Urbroj: 50301-01/10-14-2 od 12. veljače 2014. g.

Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 12. veljače 2014. g. dostavila je M inistarstvu turizma, M inistarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, M inistarstvu gospodarstva i Ministarstvu poduzetništva i obrta predmetno zastupničko pitanje dr.sc. M irele Holy radi pripreme prijedloga odgovora. Budući da je Ministarstvo turizma odre đe no nosite lje m pripre me cje lovitog prije dloga odgovora na temelju prije dloga koje će mu dostaviti gore nave de na Ministarstva, to je ovo Ministarstvo svojim dopisom (KLASA: 013-01/14-01/4, URBROJ: 529-04-14-2) od 19. veljače 2014.g. zatražilo od spomenutih M inistarstava žurnu dostavu prijedloga odgovora. U pripremi prijedloga odgovora M inistarstvo gospodarstva zatražilo je očitovanje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, o čemu je izvijestilo ovo M inistarstvo svojim dopisom (KLASA: 023-01/14-01/86, URBROJ: 526-02-02-01/2-14-5) od 25. veljače 2014., kojem je ujedno priložilo pribavljeno očitovanje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (KLASA: 943-01/14-01/102, URBROJ: 536-01/06-2014-2 od 21. veljače 2014.). Isto očitovanje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom ovom M inistarstvu proslijedilo je i Ministarstvo poduzetništva i obrta svojim dopisom (KLASA: 311-01/14-01/58, URBROJ: 516-03-02/1-14-5) od 26. veljače 2014. S obzirom da u ostavljenom roku M inistarstvo turizma nije zaprimilo prijedlog odgovora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, to je istom dana 3. ožujka 2014.g. upućena požurnica. Očitovanje navedenog M inistarstva (KLASA: 021-01/14-01/00005, URBROJ: 53328-14-0002 od 26. veljače 2014.) zaprimljeno je 5. ožujka 2014.g. Slijedom navedenog, na temelju zaprimljenih prijedloga odgovora, M inistarstvo turizma u nastavku daje cjeloviti prijedlog odgovora na zastupničko pitanje zastupnice dr.sc. M irele Holy u vezi s Hrvatskim olimpijskim centrom Bjelolasica koje glasi:

„Kakvi su planovi Vlade Republike Hrvatske vezani uz sudbinu ovog Centra? Zbog čega resorna ministarstva (t urizam, sport , gospodarst vo i poduzet ništ vo) ignoriraju razvojni potencijal Bjelolasice već gotovo tri godine?". Prijedlog odgovora: Trgovačko društvo Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica d.o.o., Jasenak (dalje u tekstu: Društvo) osnovano je Društvenim ugovorom od 26. svibnja 1997.g. i u većinskom je vlasništvu Republike Hrvatske. U proteklom razdoblju Društvo je obavljalo dijelom komercijalne, a dijelom nekomercijalne djelatnosti. Naime, najveći dio poslovanja Društva odnosio se na komercijalne djelatnosti kao što su ugostiteljska i turistička djelatnost, djelatnost maloprodaje i prijevoz putnika za vlastite potrebe. Ugostiteljska djelatnost obavljala se u Turističkom naselju Bjelolasica, Hotelu Jastreb u Begovu Razdolju i restoranu Sabljaci na jezeru Sabljaci u blizini Ogulina. Međutim, Društvo je u svojem poslovanju obavljalo i druge djelatnosti koje nisu vezane uz spomenutu komercijalnu djelatnost, već su se odnosile na obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa vezanih za sportske djelatnosti na skijalištu Bjelolasica s pripadajućim objektima, skijalištu Begovo Razdolje i drugim sportskim objektima Društva, te obavljanje usluga vezanih za komunalne djelatnosti (grijanje, održavanje vodoopskrbnog sustava, isporuku i distribuciju vode te pročišćavanje otpadnih voda na području naselja Vrelo, Jasenak). Obavljanje navedenih djelatnosti Društvu je povjereno Odlukom o obavljanju športsko-komunalnih usluga kojom su bile pre dviđe ne i državne potpore u obliku subvencije za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa (a koja Odluka je odobrena rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 17. prosinca 2008.) Zbog izostanka kapitalnih ulaganja u infrastrukturu (zasnježenje skijaških staza, prikladna dvorana i bazen) Društvo nije moglo ispunjavati javne funkcije Hrvatskog olimpijskog centra, niti je bilo moguće profitabilno poslovanje. U trenutku obustave spomenutih potpora iz državnog proračuna (2010.g.) sve je više kumuliran postojeći gubitak koji je i doveo Društvo u vrlo loše financijsko stanje. Pokazalo se da je cijeli koncept centra za sportske pripreme upitne iskoristivosti, pogotovo u smislu nacionalnog centra u kojem će se pripremati veliki broj nacionalnih selekcija, a osobito je upitan skijaški kapacitet centra koji se nalazi na relativno maloj nadmorskoj visini, a za njegovo stavljanje u adekvatan pogon trebalo bi uložiti znatna sredstva. Stoga su razmišljanja išla u pravcu promjene koncepta na način da se rješenje traži kroz optimalnu ponudu turističko-sportskih sadržaja održivog komercijalnog tipa, uz istovremeno razmatranje mogućnosti financiranja obnove infrastrukture putem sredstava iz fondova Europske unije. U 2010.g. M inistarstvo turizma je Društvu, kao i Javnoj ustanovi HOC Bjelolasica odobrilo bespovratna sredstva (svakom po 150.000 kuna) temeljem programa M inistarstva namijenjenog za poticanje razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu, i to za sufinanciranje projekta izrade M aster plana-razvojnog plana športskog plana turističkog područja Gorskog kotara s posebnim osvrtom na HOC Bjelolasicu. Međutim, taj proje kt nije realiziran zbog događaja koji su uslije dili, stoga je Javna ustanova izvršila povrat svog dijela potpore, dok je potraživanje prema Društvu prijavljeno u kasnijem postupku predstečajne nagodbe.

Naime, zbog požara koji je izbio 25. siječnja 2011.g. u Turističkom naselju Bjelolasica, kada je u potpunosti izgorio centralni objekt sa svim sadržajima, Društvo je zapalo u dodatne poteškoće. Temeljem odluke skupštine Društva, dana 8. studenoga 2011.g. sklopljen je poduzetnički ugovor - ugovor o vođe nju poslova i prije nosu dobiti izme đu društva Club Adriatic d.o.o., Zagreb (kao vladajućeg društva) i Društva (kao ovisnog društva). U narednom periodu, vladajuće društvo Club Adriatic d.o.o. poduzelo je niz neophodnih radnji da se pokrene obnova požarom stradalih objekata i sadržaja, a sve u cilju aktiviranja poslovanja i nastavka djelatnosti u turističkom naselju Bjelolasica i zaustavljanja daljnjeg propadanja objekata. Uz navedeno, poduzeto je i niz radnji na pripremi i provedbi Plana financijskog i operativnog restrukturiranja Društva (uključujući i pozajmicu Društvu odobrenu temeljem odluke Upravnog vijeća tadašnje Agencije za upravljanje državnom imovinom), a u koje aktivnosti su, pored Društva, bili i uključeni predstavnici mjerodavnih tijela državne uprave i drugih institucija - M inistarstva turizma, M inistarstva znanosti, obrazovanja i sporta, M inistarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Državnog ureda za upravljanje državnim imovinom te Agencije za upravljanje državnom imovinom. Društvo je temeljem obveza koje proizlaze iz Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi bilo u obvezi podnijeti prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, stoje i učinjeno 31. prosinca 2012.g. No, događaji koji su uslije dili sve li su na minimum šanse za uspješno okončanje postupka predstečajne nagodbe. Naime, nakon što se ugostiteljski šator, koji je postavljen umjesto požarom uništenog objekta, početkom siječnja 2013. urušio od snijega, radi nemogućnosti daljnjeg pružanja ugostiteljskih usluga naselje je zatvoreno i od tada ne radi. Pored navedenoga, zbog požara koji je izbio 6. prosinca 2013.g. i u kojem je do temelja izgorio i restoran Sabljaci, a hotel Jastreb, zbog nedostatka financijskih sredstava, svoja vrata nije niti otvorio, Društvo je početkom 2014.g. u potpunosti obustavilo sve poslovne aktivnosti. Postupak predstečajne nagodbe nad Društvom otvoren je 26. srpnja 2013.g. Rješenjem Nagodbenog vijeća Financijske agencije Klasa: UP - 1/110/07/13-01/2479, Ur.br: 04-06-132479-21. Dana 6. rujna 2013.g. održano je ročište na kojem su utvrđene tražbine vjerovnika u visini od 10,4 mil.kn, dok su tražbine razlučnih vjerovnika (osigurane založnim pravima na nekretninama Društva) iznosile 29,4 mil.kn. Zaključkom Upravnog vijeća Agencije za upravljanje državnom imovinom od 17. svibnja 2013.g. o postupanju pri odabiru strateškog partnera u postupku predstečajne nagodbe, predloženo je svim ministarstvima u čijoj nadležnosti su trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (iznad 50%), a koja društva su pokrenula postupak predstečajne nagodbe, da na web stranicama ministarstva objave odgovarajuću informaciju u svezi otvorenih postupaka predstečajnih nagodbi. Slijedom navedenog Zaključka i odredbi članka 44. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kojim je pre dviđe na mogućnost aktivnog uključivanja pote ncijalnih investitora kao strateških partnera u provedbi mjera financijskog i operativnog restrukturiranja društava, M inistarstvo turizma je na svojim web stranicama objavilo spomenutu informaciju, te pozvalo sve potencijalne strateške investitore da se izravno obrate upravama trgovačkih društava kako bi se zajednički izvidjele mogućnosti uključivanja istih u postupak predstečajne nagodbe kao strateških partnera.

Istu informaciju s pozivom potencijalnim strateškim partnerima objavilo je i samo Društvo. Uz samo Društvo i M inistarstvo turizma, u pronalazak strateškog partnera uključili su se i Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Centar za restrukturiranje i prodaju, te Ministarstvo financija kroz aktivno sudjelovanje u radu Radne skupine za ocjenu mjera restrukturiranja u postupku predstečajnih nagodbi za društva u većinskom državnom vlasništvu Republike Hrvatske iz sektora turizma (dalje u tekstu: Radina skupina), ustrojene pri Ministarstvu turizma. Nastavno na navedeno, dva potencijalna strateška investitora u postupku predstečajne nagodbe Društva dostavili su svoje ponude Društvu. Radina skupina analizirala je zaprimljene ponude te je procijenila da niti jednu ponudu nije moguće prihvatiti iz razloga jer je jedna ponuda bila uvjetovana, dok je u drugoj ponudi iskazan interes samo za nekretnine Društva. U cilju pronalaska strateškog partnera za Društvo, M inistarstvo turizma pozvalo je oba potencijalna strateška partnera na dostavu izmijenjenih ponuda s rokom dostave zaključno do 14. studenog 2013. godine. U navedenome periodu oba strateška investitora dostavila su svoje izmijenjene ponude plana restrukturiranja Društva koje su otvorene dana 15. studenog 2013. godine u M inistarstvu turizma. Radna skupina analizirala je zaprimljene izmijenjene ponude te je procijenila da izmijenjene ponude nije moguće prihvatiti iz razloga što iste nisu dostavljene u skladu s propisanim propozicijama. Na istoj sjednici predloženo je da M inistarstvo turizma kao i ostale institucije koje predstavljaju članovi Radne skupine pokušaju kontaktirati neke od poznatijih turističkih društava da razmotre mogućnost ulaganja u Društvo, no krajnji rezultat nije polučio uspjeha. Društvo je Savjetodavnom vijeću M inistarstva financija podnijelo zahtjev za produljenje roka za provođenje postupka pre dste čajne nagodbe dana 19. studenoga 2013. godine. Dana 27. studenoga 2013. godine Savje todavno vije će je odobrilo produlje nje roka za provođe nje postupka pre dste čajne nagodbe Društva za dodatnih 90 dana koji počinje teći od dana isteka roka od 120 dana od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe. S obzirom na situaciju u Društvu i zakonom propisane rokove za dovršetak postupka predstečajne nagodbe, u konačnici unatoč svemu poduzetom nije bilo moguće pronaći rješenje kojim bi se osigurala dugoročna održivost poslovanja Društva, stoga je nadležno Nagodbeno vijeće Financijske agencije dana 20. veljače 2014.g. donijelo Rješenje o obustavi postupka i podnošenju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka. J^T J| i / 1 T ^ f i J I STAR

r W W ^ p a j ^ j L o ren ci n

1. Prijedlog odgovora M inistarstva poduzetništva i 0 ^ ^ ^ ^ | ^ r 3 1 1 - 0 1 / 1 4 - 0 1 / 5 8 , URBROJ: 516-03-02/1-14-5 od 26. veljače 2014. s priloženim očitovanjem Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom KLASA: 943-01/14-01/102, URBROJ: 53601/06-2014-2 od 21. veljače 2014. 2. Odgovor M inistarstva gospodarstva KLASA: 023-01/14-01/86, URBROJ: 526-02-0201/2-14-5) od 25. veljače 2014. s priloženim očitovanjem Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom KLASA: 943-01/14-01/102, URBROJ: 536-01/062014-2 od 21. veljače 2014. 3. Očitovanje M inistarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: 021-01/14-01/00005, URBROJ: 533-28-14-0002 od 26. veljače 2014.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful