Soalan Tugasan MSL 3113

Untuk menjawab tugasan dalam kursus MSL3113, 3 soalan telah disediakan. Soalan 1 adalah wajib dan pilih satu soalan lagi sebagai pilihan untuk jawapan kedua. Tugasan ini perlu dihantar pada atau sebelum 3 Mei 2014 kepada pensyarah yang mengajar anda dalam kursus tersebut. Jika terdapat pelajar yang menghantar selepas tarikh tersebut, markah akan dipotong 50% daripada yang sebenar pelajar tersebut perolehi. Bermaksud jika markah setelah disemak pelajar tersebut perolehi 0%, markah yang diterima oleh pelajar tersebut adalah !0%. "ekiranya terdapat pelajar tidak menghantar tugasan ini atau Missing in action, pelajar tersebut tidak akan perolehi apa#apa markah dan dianggap gagal.

Soalan 1 $nda dikehendaki menghasilkan 4 karya berdasarkan kriteria berikut%

a& 'arya realistik (atan bertemakan alatan)perkakas tradisional *elayu. Bahan % (at air, $lat % berus lukisan dan alatan lain yang rele+an.

Teknik % basah atas kering atau basah atas basah atau (ampuran. "ai, karya % kertas lukisan biasa, berat kertas sekurang# kurangnya 0gram dan ke atas.

b& 'arya realistik (atan bertemakan alam semulajadi. Bahan % (at minyak, minyak pen(air linseed di atas kain kan+as atau kain bela(u yang telah diprimakan. $lat % berus atau pisau pelet dan alatan lain yang rele+an.

Teknik % sapuan legap atau impasto. "ai, karya % -0 in(i . 30 in(i

(& 'arya realistik batik bertemakan bunga dan burung. Bahan % warna rema,ol, lilin, kain sutera atau /uji.

Bahan % gambar surat khabar atau majalah. 'emahiran dalam membuat kritikan seni bertujuan untuk mengembangkan lagi persepsi dan apresiasi seseorang serta membuat pertimbangan dan penilaian sesuatu karya seni +isual. . 30 in(i 0 'arya anda hendaklah asli. 'reati+iti yang terpampang dikarya anda adalah diutamakan. karya % -0 in(i . 30 in(i d& 'arya montaj bertemakan perpaduan. tidak ditiru dari mana#mana karya yang telah dihasilkan oleh pelukis tempatan atau luar negara. 0 Soalan 2. karya % -0 in(i . 'enyataan % 'ritikan seni terhadap karya seni +isual dapat membantu dan menyumbang kepada pembentukan persepsi dan apresiasi seni +isual. Teknik % potong dan tampal "ai.$lat % berus. Tekapan imej adalah dibenarkan samada menggunakan 345 atau 167. gam $lat % gunting. pisau. Teknik % batik lukis. $nda hendaklah merujuk kepada objek sebenar atau gambar yang diambil sendiri menggunakan kamera "12 atau digital atau handphone. (hanting dan lain#lain yang rele+an. "ai.

6at *inyak $nda dikehendaki membuat kritikan seni berdasarkan aspek berikut %# >a& *enggambarkan>deskripsi& *engenal pasti pelbagai hal benda yang digunakan dalam karya. abstrak dan non# objekti/ dalam karya. *enjelaskan penampilan imej dalam karya seni +isual dalam konteks aliran. >(& *enta/sir >interpretasi& *engungkap sesuatu tema. prinsip rekaan dan struktur serta organisasi rekaan.akan imej realistik. jalinan dan elemen#elemen gubahan yang melibatkan unsur seni dan prinsip rekaan serta olahan komposisi karya. seperti warna. *enganalisa kualiti ekspresi/ seperti mood dan suasana. 5ersoalan proses dan teknik serta men(ari pertaliannya dengan persoalan idea dan perasaan adalah perlu diambil kira.'arya di atas telah dihasilkan oleh *ohd. garisan. medium dan tarikh. *emahami dan membe..4oessein 8nas 9*engutip 7aun Tembakau:. >b& *enganalisa >analisis& *enganalisa perhubungan si/at#si/at tampak seperti unsur#unsur seni. rupa. *engamati hasil seni dan menggambarkan si/at# si/at tampak yang terdapat pada imej#imej yang dipaparkan. bentuk. tajuk. ?a juga dilihat melalui /alsa/ah umum dan manusia sejagat dan norma#norma masyarakat setempat. *en(ari meta/ora# meta/ora >ibarat)kiasan& . . 5erlu mengumpul data#data asas atau data#data +isual karya dan /akta#/akta pengkarya seperti biodata. makna dan /ungsi .<=-. perlambangan dan analogi#analogi >persamaan& untuk menjelaskan makna dan mesej tersebut.

5ertimbangan dari sudut /ormalistik adalah pertimbangan berdasarkan aspek#aspek keindahan dan harmoni . Jawapan boleh berpandukan mana#mana sumber tetapi harus dimaklumkan sumber tersebut. 5erbin(angan perlu men(akupi % i. ii. psikologi. /alsa/ah serta tamaddun manusia. psikologi. 7engan memilih satu karya seni dihasilkan oleh pengkarya di *alaysia. ekspresi dan emosi. makna dan /alsa/ah sejagat yang terpapar dalam karya. sama ada dalam konteks seni barat atau seni timur.idea dan perasaan. * Tugasan perlu dihantar secara terus kepada pensyarah dalam bentuk hardcopies. "emuanya mengandungi nilai#nilai tertentu yang dapat memberikan kita pengajaran.>d& *embuat 5enilaian >e+aluasi& 5enilaian boleh dibuat dalam bentuk /ormalistik. 5endidikan "eni banyak membantu kita dalam mengenali budaya. nilai estetik. iii. atau instrumentalis. hal benda atau imej yang dipaparkan. sosiologi dan /alsa/ah sejagat. *embuat penilaian berdasarkan kepada kriteria yang bersesuaian seperti keaslian. . teknik dan /ungsi dan merujuk kepada /ormalistik. ekspresi/. pengetahuan serta ilmu bagi menyedarkan manusia dalam pelbagai aspek seperti emosi. ketokohan pengkarya. 8kspresi/ ialah pertimbangan berdasarkan keupayaan menyampaikan mesej. gubahan. "oalan 3. bin(angkan kehebatan seni tersebut daripada pelbagai sudut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful