PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 191. stavak 2. Zakona vodama (Narodne novine, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011,56/2013 i 14/2014) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2014. godine donijela

ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Hrvatskih voda kojom se odobrava sufinanciranje provedbe projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku"

I. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Hrvatskih voda kojom se odobrava sufinanciranje provedbe projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku", KLASA: 003-06/14-01/1, URBROJ: 374-1-01-14-4 od 12. veljače 2014. godine.

II. Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku" iznosi do 540.913.858,00 kuna bez PDV-a, od čega EU dio iznosi 395.362.052,00 kuna (73% od prihvatljivih troškova projekta) a nacionalni dio do 145.551.806,00 kuna (27% od prihvatljivih troškova projekta). Nacionalna komponenta sufinanciranja projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku" osigurat će se iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 36,70%) do maksimalnog iznosa od 53.417.512,80 kuna u proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva poljoprivrede; 36,70% do maksimalnog iznosa od 53.417.512,80 kuna u proračunu Hrvatskih voda; 22,82% do maksimalnog iznosa od 33.214.922,13 kuna u proračunu grada Osijeka; 3.78% do maksimalnog iznosa od 5.501.858,27 kuna u proračunu općine Čepin. Međusobna prava i obveze u svezi sufinanciranja nacionalne komponente projekta detaljnije će se regulirati Ugovorom o sufinanciranju projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku".

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK KLASA: URBROJ: Zagreb, Zoran Milanovic

Obrazloženje Europska komisija je dana 26. lipnja 2013. godine donijela Odluku br. C (2013) 4058 kojom se odobrava sufinanciranje projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku" (u daljnjem tekstu: Projekt) od strane Zajednice u najvećem iznosu od 52.997.594,13 EUR. Vlada Republike Hrvatske i Europska komisija su dana 23. rujna 2013. godine sklopile Dvostrani sporazum vezan uz sufinanciranje projekta CCI br.: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći; Uredba Vlade Republike Hrvatske o objavi Dvostranog sporazuma o projektu objavljena je 31. prosinca 2013. godine - Narodne novine, Međunarodni ugovori 13/2013. Donošenjem i potpisivanjem gore navedenih Odluka, odnosno Sporazuma osigurana su europska sredstva za sufinanciranje projekta. Kako se Projekt financira sredstvima Europske unije, proračuna grada Osijeka, proračuna općine Čepin, državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima Hrvatskih voda, a prethodno navedenim Odlukama i Sporazumima osigurano je samo sufinanciranje projekta europskim sredstvima, potrebno je ugovorima urediti odnose i osigurati nacionalno sufinanciranje projekta. Vodovod Osijek d.o.o. kao korisnik i grad Osijek i općina Čepin kao partneri na projektu moraju prije potpisa Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava, sklopiti Ugovor o partnerstvu, kojim su uređuju međusobna prava i obveze. Ugovor o sufinanciranju kojim se ugovaraju međusobna prava i obveze u vezi sufinanciranja nacionalne komponente Projekta, sklopit će se između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Korisnika projekta - isporučitelja vodne uslug e i jedinica lokalne samouprave imatelja udjela u Korisniku projekta. S obzirom da Projektfinancijskiobvezuje Hrvatske vode u iznosu većem od 2.000.000,00 kuna na višegodišnje razdoblje, odluku o zaduživanju može donijeti isključivo Upravno vijeće Hrvatskih voda temeljem članka 191. stavka 1. točke 10. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) i članka 14. Statuta Hrvatskih voda od 20. svibnja 2011. godine, izmijenjenog i dopunjenog 29. rujna 2012. godine. S obzirom na navedeno, potrebna je i suglasnost Vlade Republike Hrvatske temeljem članka 191. stavka 2. Zakona o vodama. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 540.913.857,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost), a konačan iznos će se utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta. Ukupan iznos Sredstava za sufinanciranje Projekta procijenjen je u iznosu do 145.551.805,39 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, a konačan iznos će se utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta. Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u sljedećim ukupnim iznosima bez poreza na dodanu vrijednost do najviše:

RB

Sufinancijeri

Udjel sufinanciranja 36,70 %

Iznosi sufinanciranja

1. 2. 3. 4.

Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske vode Grad Osijek Općina Cepin Ukupno

53.417.512,80 kn

36,70 % 22,82 % 3,78 % 100%

53.417.512,80 kn 33.214.922,13 kn 5.501.858,27 k n 145.551.805,39 k n

Obveza je Komunalnog društva, Grada i Općine iz Ugovora o sufinanciranju usklađenje s odredbom članka 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 56/2013). Provedba ove zakonske obveze u sudskom registru nadležnog suda je uvjet za početak sufinanciranja Projekta od strane Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda. Korištenje sredstava po Ugovoru o sufinanciranju obavljati će se po istoj proceduri i na isti način kako se to uređeno Ug ovorom o dodijeli bespovratnih sredstava, kojim je uređeno korištenje europskih sredstava. U slučaju korištenja kreditnih sredstava u svrhu osiguravanja sredstava za sufinanciranje Projekta, Ugovor o sufinanciranju također predviđa da ugovorne strane sufinanciraju iznos koji je potrebno vratiti po kreditnim ugovorima (glavnica, kamate, drugi troškovi financiranja) u omjerima navedenim u Ugovoru o sufinanciranju. U slučaju da izdaci Projekta koji obuhvaćaju vrijednost radova, roba i usluga budu veći od ukupne procijenjene vrijednosti Projekta ili se radovi, robe i usluge na Projektu iz bilo kojih razloga moraju dovršiti nakon završetka razdoblja prihvatljivosti izdataka projekta, financirat će se sredstvima Grada i/ili Općine i/ili Komunalnog društva, koji se Ugovorom o sufinanciranju obvezuju osigurati potrebna sredstva za pokrivanje ovih izdataka. Komunalno društvo će zajedno s Partnerima osigurati raspoloživost sredstava ukupne projektne vrijednosti za plaćanje neprihvatljivih izdataka.

OBRAZLOŽENJE TOČAKA ODLUKE:

Točka I. ovom točkom određuje se svrha Odluke a to je davanje sug lasnosti na Odluku Upravnog vijeća Hrvatskih voda kojom se odobrava sufinanciranje provedbe projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku".

Točka II. ovom točkom se određuje ukupna procijenjena vrijednost projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku", kao i nacionalna komponenta sufinanciranja projekta, sa navođenjem izvora i iznosa sufinanciranja. Navodi se daljnja obveza reg uliranja međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja nacionalne komponente projekta.

Točka III. ovom točkom propisuje se datum stupanja na snagu ove Odluke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful