CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168,
Bucureşti
Tel: +40 (0)21 314 44 11
Fax: +40 (0)21 310 32 07
www.edu.ro/ www.rocnee.eu

A P R O B,
SECRETAR DE STAT,
Gigel PARASCHIV


A P E L
PETRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE
în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru învățământul primar
pentru anul școlar 2014-2015


În conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi în baza Calendarului privind asigurarea cu manuale şcolare
pentru clasele I şi a II-a pentru anul şcolar 2014-2015, aprobat de MEN cu nr. 293/2014, în anul
2014 va avea loc o sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învățământul primar.
Evaluarea proiectelor de manuale şcolare se va face în baza prevederilor Ordinului
ministrului educaţiei naţionale nr. 5559/2013 privind regimul manualelor școlare şi a Specificaţiilor
tehnice aprobate prin MEN cu nr. 294/2014.

Procesul de manifestare a interesului în vederea includerii în grupurile de lucru pentru
evaluarea manualelor şcolare destinate învăţământului primar, precum şi selecţia şi comunicarea
rezultatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma dedicată, aflată pe website-ul
www.rocnee.eu, subsecțiunea Apeluri.

A. Obiectivele selecţiei

Pentru organizarea sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, Centrul Naţional de
Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează grupuri de lucru pe discipline, formate din cadre didactice
din sistemul de învăţământ preuniversitar, care activează efectiv în procesul de predare-învăţare-
evaluare. În vederea constituirii acestor grupuri de lucru, CNEE lansează acest apel de manifestare a
interesului cadrelor didactice pentru a fi incluse în grupurile de lucru ale evaluatorilor de manuale
şcolare pentru învăţământul primar, având următoarele obiective:
• analiza şi evaluarea calităţii proiectelor de manuale școlare pentru învățământul primar care vor
concura în vederea aprobării lor pentru utilizarea în învățământul preuniversitar începând cu
anul școlar 2014-2015;
2

• completarea fișei-tip de evaluare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare a
calității proiectelor de manuale școlare pentru învăţământul preuniversitar - Anexa nr. 3 la
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5559/22.XI.2013.

B. Criterii de selecţie

Selecţia cadrelor didactice pentru învăţământul primar se face pe baza criteriilor de selecție,
precum şi a disponibilităţii manifestate pentru participarea la activităţile de evaluare a proiectelor de
manuale școlare.
Pentru a fi selectaţi, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să desfășoare activităţi de predare-învăţare-evaluare în cadrul învăţământului primar,
corespunzătoare disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare;
• să aibă abilităţi practice de operare pe calculator;
• să dea dovadă de disponibilitate pentru lucrul în echipă;
• să respecte hotărârile luate de grup şi termenele stabilite;
• să nu se afle în situaţii de incompatibilitate, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (3) din
Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învăţământul
preuniversitar - Anexa nr. 3 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5559/22.XI.2013.

În procesul de selecţie a evaluatorilor de proiecte de manuale școlare au prioritate, în ordinea
următoare, cadrele didactice care:
a) au gradul didactic I sau II;
b) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a
proiectelor de manuale școlare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces;
c) au titlul știinţific de doctor în domeniul disciplinei/modulului de pregătire sau în domenii
conexe celui pentru care aplică;
d) au titlul știinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar, în domeniul
știinţelor educaţiei.

C. Disciplinele pentru care se organizează selecţia

Tabelul următor cuprinde lista disciplinelor pentru care se organizează sesiunea de evaluare a
proiectelor de manuale şcolare pentru învățământul primar. Lista disciplinelor a fost elaborată în
conformitate cu Specificaţiile tehnice pentru editarea manualelor şcolare destinate claselor I și a II-a,
aprobate prin nr. 294/07.III.2014.
Fiecare candidat, în cursul procesului de depunere a candidaturii, trebuie să menţioneze
disciplina pentru care optează.
Un cadru didactic îşi poate depune candidatura doar pentru o singură
disciplină dintre cele menţionate în tabelul următor.

Clasa Disciplina
OME de aprobare
a programei şcolare
Clasa I
Comunicare în limba română OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă bulgară OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă cehă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă croată OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă germană OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă italiană OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă maghiară OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă neogreacă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă rromani OMEN nr. 3418/19.03.2013
3

Comunicare în limba maternă rusă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă sârbă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă slovacă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă turcă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă ucraineană OMEN nr. 3418/19.03.2013
Matematică şi explorarea mediului OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba modernă 1 OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul adventist OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul baptist OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul evanghelic OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul greco-catolic OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul ortodox OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul ortodox ucrainean OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul penticostal OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul romano-catolic de limbă română OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul romano-catolic de limbă maghiară OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul reformat OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul unitarian OMEN nr. 3418/19.03.2013
Clasa a II-a
Comunicare în limba română OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă bulgară OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă cehă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă croată OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă germană OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă italiană OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă maghiară OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă neogreacă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă rromani OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă rusă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă sârbă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă slovacă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă turcă OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba maternă ucraineană OMEN nr. 3418/19.03.2013
Matematică şi explorarea mediului OMEN nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba modernă 1 OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul adventist OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul baptist OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul evanghelic OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul greco-catolic OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul ortodox OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul ortodox ucrainean OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul penticostal OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul romano-catolic de limbă română OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul romano-catolic de limbă maghiară OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul reformat OMEN nr. 3418/19.03.2013
Religie – Cultul unitarian OMEN nr. 3418/19.03.2013


4

D. Procedura şi calendarul de selecţie

Înscrierea candidaţilor se face pe website-ul www.rocnee.eu, subsecțiunea Apeluri, având în vedere
respectarea următoarelor instrucţiuni:
• se utilizează numai browser-ul Internet Explorer;
• este necesară, mai întâi, înregistrarea candidaturii, prin completarea chestionarului on-
line; completarea tuturor câmpurilor este obligatorie;
• se continuă cu Acces aplicație;
• la rubrica Parolă, se completează cu parola aleasă de candidat pentru înregistrare; această
parolă va fi utilizată pentru fiecare accesare;
• la rubrica Cheie, se introduce „cheia de acces” transmisă pe e-mail-ul candidatului în
urma înregistrării;
• la rubrica Încărcare documente, se vor încărca numai documentele de tip *pdf sau *doc.

Procesul de selecţie a candidaților se desfăşoară după cum urmează:

Etapa I: perioada 28 martie – 28 aprilie
Înscrierea candidaţilor.
Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente, în format electronic:
• chestionarul de înscriere online;
• CV în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte
documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie) semnate, scanate şi incluse într-
un singur document, în format *pdf;
• o fișă-tip de evaluare a unei unități de învățare dintr-un manual școlar în uz, completată în
conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale
școlare pentru învăţământul preuniversitar - Anexa nr. 3 la ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5559/22.XI.2013; fișa-tip de evaluare este prevăzută în Anexa la metodologia
menționată mai sus. Se vor menționa titlul manualului școlar, editura, autorul/autorii, ordinul
MEN de aprobare a manualului școlar, precum și unitatea de învățare evaluată.

Etapa a II-a: perioada 29 – 30 aprilie
Selecţia candidaţilor.

Etapa a III-a: perioada 30 aprilie – 6 mai
- anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi;
- primirea, din partea candidaţilor selectaţi, a declaraţiilor pe propria răspundere prin care se atestă
faptul că nu se află în situaţii de incompatibilitate cu activităţile de evaluare a proiectelor de manuale
școlare pentru învățământul primar.

E. Alte precizări

Activitatea evaluatorilor proiectelor de manuale școlare este supusă monitorizării, pe baza
respectării atribuțiilor prevăzute la art. 6, literele a), b) și c) din Metodologia de evaluare a calității
proiectelor de manuale școlare pentru învăţământul preuniversitar - Anexa nr. 3 la ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5559/22.XI.2013.
Candidaţii selectaţi care nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată
sunt înlocuiţi cu cadre didactice desemnate rezerve în urma procedurii de selecţie.
La încheierea sesiunii de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru fiecare
disciplină/modul de pregătire se întocmesc rapoarte interne privind activitatea evaluatorilor de
proiecte de manuale școlare.
Rapoartele privind activitatea evaluatorilor de proiecte de manuale școlare constituie
documente de referinţă ale CNEE, pentru actualizarea bazei de date cu evaluatorii de proiecte de
5

manuale școlare, precum și pentru trecerea în corpul evaluatorilor de proiecte de manuale școlare a
cadrelor didactice care au demonstrat competenţă si eficienţă/performanţă în activitatea de evaluare a
proiectelor de manuale școlare.
Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale școlare reprezintă, în baza prevederilor
Metodologiei de constituire şi funcţionare a Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare
în învăţământul preuniversitar - Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
5559/22.XI.2013. principala bază de selecţie pentru cadrele didactice incluse în comisii la sesiunile
următoare de evaluare a proiectelor de manuale școlare.


DIRECTOR,

Silviu Cristian MIRESCU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful