You are on page 1of 34

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja ___________________________________________________________________ NACRT

PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAENIM ZGRADAMA

__________________________________________________________________ Zagreb, svibanj 2012. 1

I.

USTAVNA OSNOVA DONOENJA ZAKONA

Ustavna osnova donoenja ovoga Zakona sadrana je u lanku 2. stavku 4. Ustava Republike Hrvatske. II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE E DONOENJEM ZAKONA PROISTEI Ocjena stanja Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) stupio je na snagu 10. kolovoza 2011. Tim Zakonom se ureuju uvjeti, postupak i pravne posljedice ukljuivanja u pravni sustav nezakonito izgraenih zgrada uvaavanjem prostornih, socijalnih, gospodarskih i tehnikih zahtjeva. Osnovno instituti za provoenje tog Zakona su digitalna ortofoto karta (DOF5) u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave izraena na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011., rjeenje o izvedenom stanju kojim se ozakonjuju nezakonito izgraene zgrade i rjeenje o naknadi za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru. Osnovni razlog donoenja tog Zakona, prema obrazloenju njegova predlagatelja Vlade Republike Hrvatske, bio je taj to rjeenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja, instituti tzv. legalizacije zgrada izgraenih bez, odnosno protivno aktu nadlenog tijela na temelju kojega se moe pristupiti graenju iz Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09 i 55/11), nisu u praksi u dovoljnoj mjeri uspijevali rjeavati probleme zbog kojih su ustanovljeni, tj. njihovom primjenom nije bilo mogue legalizirati znaajan broj zgrada. Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama u odnosu na Zakon o prostornom ureenju i gradnji poveao je broj zgrada koje se mogu ozakoniti (legalizirati) te je pojednostavio i olakao postupak njihova ozakonjenja. Meutim, praenjem primjene tog zakona uoeno je da osnovni, ali i drugi instituti za provoenje tog Zakona imaju nedostatke koji znaajno oteavaju njegovu provedbu. U tom smislu, prije svega je uoeno da digitalna ortofoto karta (DOF5) u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave izraena na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. nije dostupna ili nije u dostatnoj mjeri dostupna upravnim tijelima nadlenim za donoenje rjeenja o izvedenom stanju, a to ima za posljedicu nemogunost donoenja tih rjeenja, odnosno znatno smanjenje brzine donoenja tih rjeenja. Mogunost donoenje tih rjeenja dodatno je smanjena i oteana propisanim postupkom koji u odreenim sluajevima zahtjeva utvrivanje posebnih uvjeta i davanje suglasnosti odreenih stranaka, a koje uvjete, odnosno suglasnosti u znaajnom broju sluajeva nije mogue utvrditi, odnosno dobiti. Posebni problem predstavlja i velika razlika u optereenosti zahtjevima za donoenje rjeenja o izvedenom stanju nadlenih ureda u upanijama i velikim gradovima pa je za oekivati da pojedini uredi u znaajnom broju sluajeva nee biti u mogunosti osigurati donoenje tih rjeenja u propisanim, a niti u prihvatljivim rokovima. Nadalje, uoeno je da upravna tijela nadlena za donoenje rjeenja o izvedenom stanju nisu u potpunosti osposobljena za donoenje rjeenja o naknadi za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru i za praenje njihova izvrenja u sluaju obrone otplate naknade, te da su kriteriji i pravila za izraun te naknade nepotrebno presloena, a njezini iznos u znatnom broju sluajeva neopravdano velik. Cijeni se da su preveliki iznos naknade, injenica da se istovremeno s tom naknadom, prije donoenja rjeenja o izvedenom stanju, moraju platiti komunalni i vodni doprinos te trokovi

dokumentacije glavni razlog relativno malog broja podnesenih zahtjeva za donoenje tog rjeenja. Takoer, uoeno je da u praksi postoji potreba za poveanjem broja zgrada koje se mogu ozakoniti kao i potreba omoguavanja ozakonjenja drugih graevina koje neposredno slue za uporabu nezakonito izgraene zgrade, odnosno postojee zgrade ili odvijanje tehnolokog procesa u zgradi, kao i potreba za otklanjanje uoenih pravnih praznina i nedoumica. Slijedom izloenog, a u svrhu otklanjanja uoenih problema i njihovih posljedica predlae se donoenje predmetnog Zakona. Osnovna pitanja koja se ureuju ovim Zakonom Predloenim Zakonom ureuju se sljedea osnovna pitanja: osnovni uvjeti za ozakonjenje zgrada, postupak ozakonjenja zgrada (rjeenje o izvedenom stanju, zahtjev za donoenje rjeenja, postupak i uvjeti donoenja rjeenja, komunalni i vodni doprinos, sadraj rjeenja o izvedenom stanju), naknada za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru, pravne posljedice ozakonjenja i proputanja ozakonjenja zgrade, nadzor nad provoenjem Zakona, prijelazna i zavrna pitanja (prekid postupka izvrenja rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade, propisi i mjera za provedbu zakona, priznavanje pravnih poslova, prestanak vaenja i stupanje na snagu zakona). Razlika u ureenju navedenih i drugih pitanja izmeu vaeeg Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama i predloenog novog Zakona u bitnome se sastoji u slijedeem: primjena Zakona se proiruje na sve zgrade na kojima su izvedeni najmanje grubi konstruktivni graevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etae, a koje su evidentirane do 21. lipnja 2011., ureuje se pitanje dovrenja zgrada koje su ozakonjene kao nedovrene, primjena Zakona se proiruje na druge graevine koje neposredno slue za uporabu nezakonito izgraene zgrade, odnosno postojee zgrade ili odvijanje tehnolokog procesa u zgradi, omoguava se ministru nadlenom za graditeljstvo i prostorno ureenje donoenje naputka kojim se ureuje nain rada u tijelima dravne uprave, tijelima jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s provedbom Zakona, primjena Zakona se proiruje na zgrade izgraene na svim povrinama izvan graevinskog podruja u zatienom obalnom podruju mora, na svim kategorijama poljoprivrednog zemljita u gospodarskim i zatitnim umama te umama s posebnom namjenom, te pod odreenim uvjetima na zgrade izgraene unutar arheolokog nalazita ili zone, kulturno-povijesne cjeline upisane u Listu svjetske batine i na zgrade koje su registrirane kao pojedinano kulturno dobro te na zgrade na vodnom dobru, omoguava se upravnim tijelima nadlenim za donoenje rjeenja o izvedenom stanju pristup ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave izraenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011., pojednostavljuje, skrauje i podrobnije se ureuje postupak donoenja rjeenja o izvedenom stanju,

produuje se rok za podnoenje zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju do 30. lipnja 2013., smanjuju se trokovi ozakonjenja zgrade za investitora te se njihovo plaanje ureuje na nain da svi trokovi ne moraju biti podmireni prije donoenja rjeenja o izvedenom stanju, omoguava se prijenos nadlenosti za donoenje rjeenja o izvedenom stanju s jednog upravnog tijela na drugo u sluajevima u kojima nadleno upravno tijelo nije u mogunosti rjeiti zahtjev u razumnom roku, prenosi se nadlenost za donoenje rjeenja o naknadi za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru i za praenje njihova izvrenja sa upravnog tijela upanije, odnosno velikog grada nadlenog za poslove prostornog ureenja na upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadleno za poslove komunalnog gospodarstva, smanjuje se broj kriterija za obrauna iznosa naknade, smanjuje se iznos naknade te se pojednostavljuje postupak izrauna naknade, brie se zbrana otuenja nezakonito izgraene zgrade i zemljita na kojemu je izgraena takva zgrada te se ureuje konvalidacija ugovora i akata donijetih protivno toj zabrani. Posljedice koje e donoenjem Zakona proistei S obzirom na navedena i druga pitanja koja se ureuju predloenim Zakonom oekuju se da e se donoenjem predloenog Zakona otkloniti naprijed navedeni nedostaci koji znaajno oteavaju provedbu vaeeg Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama, a da pri tome nee biti dovedena u pitanje zatita i vrijednost prostora te gospodarenje njime. U tom smislu donoenje predloenog Zakona proistei e slijedee najznaajnije izravne posljedice: poveanje broja nezakonito izgraenih zgrada koje se mogu ozakoniti, poveanje broja zahtjeva za donoenje rjeenja o izvedenom stanju tj. za ozakonjenje zgrada, omoguavanje ozakonjenja drugih graevine koje slue za uporabu nezakonito izgraene zgrade, odnosno postojee zgrade, olakavanje i ubrzanje provoenja postupka donoenja rjeenja o izvedenom stanju, smanjenje i olakanje plaanja trokova ozakonjenja zgrade za podnositelja zahtjeva, olakavanje i ubrzanje provoenja postupka donoenja rjeenja o naknadi za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru i praenja njihova izvrenja. III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOENJE ZAKONA

Za provoenje ovoga Zakona u Dravnom proraunu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

IV.

PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAENIM ZGRADAMA I. OPE ODREDBE lanak 1.

Ovim se Zakonom ureuju uvjeti, postupak i pravne posljedice ukljuivanja u pravni sustav nezakonito izgraenih zgrada (u daljnjem tekstu: ozakonjenje zgrada). lanak 2. (1) Nezakonito izgraenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojee zgrade izgraene bez akta kojim se odobrava graenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave izraenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske zapoetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni graevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etae. (2) Nezakonito izgraenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojee zgrade izgraen bez akta kojim se odobrava graenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni graevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etae, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Dravne geodetske uprave izraenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj slubenoj kartografskoj podlozi, a o emu tijelo nadleno za dravnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. (3) Uvjerenje iz stavka 2. ovoga lanka obvezno sadri broj katastarske estice i ime katastarske opine na kojoj je zgrada izgraena te ime naselja i ulice/trga u kojemu se zgrada nalazi i kuni broj ako je odreen. (4) DOF5/2011 mora biti dostupna na uvid graanima u sjeditu sredinjeg tijela nadlenog za dravnu izmjeru i katastar nekretnina, podrunim uredima za katastar i Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi). lanak 3. (1) Pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju znaenje odreeno posebnim zakonom kojim se ureuje podruje prostornog ureenja i gradnje te drugim posebnim zakonom, ako ovim Zakonom nije propisano drukije. (2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju slijedee znaenje: zgrada za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti podrazumijeva sve proizvodne graevine na gospodarstvu, graevine za preradu, skladitenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve pratee graevine koje slue odvijanju tehnolokog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu,

zavrena zgrada, odnosno zavreni dio zgrade je zgrada, odnosno njezin dio na kojoj su izvedeni svi graevinski i drugi radovi (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, zavrni, te ugradnja graevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) sa ili bez izvedene fasade, zgrada javne namjene je zgrada namijenjena: obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u podruju drutvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvijete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu dravnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i podrune (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, tedionica i drugih financijskih organizacija, meunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i graanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, te zgrada namijenjena putnicima u javnom prometu te strankama u poti i telekomunikacijama. (3) Silos, vodosprema, septika jama, bazen i druga graevina koja neposredno slui za uporabu nezakonito izgraene zgrade, odnosno postojee zgrade ili odvijanje tehnolokog procesa u zgradi smatra se njezinim sastavnim dijelom i ozakonjuje se zajedno sa zgradom, odnosno sukladno ovom Zakonu. lanak 4. Nain rada u tijelima dravne uprave, tijelima jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s provedbom ovoga Zakona, po potrebi, propisuje ministar graditeljstva i prostornog ureenja naputkom. II. OSNOVNI UVJETI ZA OZAKONJENJE ZGRADA lanak 5. (1) Pod uvjetima i u postupku propisanom ovim Zakonom ozakonjuje se nezakonito izgraena zgrada koja je izgraena u skladu s prostornim planom koji vai na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno na dan podnoenja zahtjeva za donoenje rjeenja o izvedenom stanju ili na dan donoenja rjeenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva te nezakonito izgraena zgrada koja je izgraena protivno tom planu, ako njezino ozakonjenje nije iskljueno lankom 6. ovoga Zakona. (2) Na nezakonito izgraenoj zgradi izgraenoj protivno prostornom planu moe se, protivno prostornom planu, ozakoniti najvie dvije etae od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavnikog tijela jedinice lokalne samouprave nije odreen vei broj etaa. (3) Odlukom iz stavka 2. ovoga lanka koja se primjenjuje samo u postupku ozakonjenja zgrada, odreuje se vei broj etaa za nezakonito izgraene zgrade unutar i/ili izvan graevinskog podruja. (4) Ako prostornim planom ili odlukom iz stavka 2. ovoga lanka za odreeno podruje nije propisana mogunost graenja zgrada, odnosno nije propisan broj etaa zgrade koji se moe izgraditi ozakoniti se moe najvie ukupno etiri etae. lanak 6. (1) Nezakonito izgraena zgrada se ne moe ozakoniti ako se nalazi na podruju koje je prostornim planom ureenja opine, grada i velikog grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanistikim planom, koji vai na dan stupanja na snagu ovoga

Zakona, odnosno na dan podnoenja zahtjeva za donoenje rjeenja o izvedenom stanju ili na dan donoenja rjeenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva, odreeno kao: povrine izvan graevinskog podruja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku i park umi, osim za nezakonito izgraene zgrade unutar tradicijske naseobine, planirani ili istraeni koridori i povrine prometnih, energetskih i vodnih graevina od vanosti za Republiku Hrvatsku te jedinice podrune (regionalne) i lokalne samouprave, planirani ili istraeni koridori i povrine komunikacijskih graevina od vanosti za Republiku Hrvatsku te jedinice podrune (regionalne) i lokalne samouprave, osim za elektroniku komunikacijsku infrastrukturu, povrine javne i drutvene namjene unutar graevinskih podruja naselja za sadraje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predkolskih, obrazovnih (osnovno, srednjokolsko, visoko obrazovanje), sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija, osim za nezakonito izgraene zgrade na tim povrinama i u skladu s tom namjenom, izdvojeno graevinsko podruje izvan naselja koje je prostornim planom predvieno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgraene zgrade unutar tog podruja u skladu s tom namjenom, podruje posebne zatite voda - zona sanitarne zatite vode za pie u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno graenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju, eksploatacijsko polje mineralne sirovine. (2) Nezakonito izgraena zgrada se ne moe ozakoniti ako se nalazi unutar prostornih mea nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinanog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadleno za poslove zatite kulturne batine izda potvrdu da je izgraena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvruje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rjeenja o uvjetima graenja. (3) Nezakonito izgraena zgrada se ne moe ozakoniti ako se nalazi unutar podruja zatienih u kategorijama strogi rezervat, posebni rezervat, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture. (4) Nezakonito izgraena zgrada se ne moe ozakoniti, ako se nalazi na postojeoj povrini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgraene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda- pravne osobe za upravljanje vodama (u daljnjem tekstu: Hrvatske vode). (5) Nezakonito izgraena zgrada izgraena na mei sa drugom graevnom esticom planiranom za graenje zgrade ne moe se ozakoniti ako na proelju koje se nalazi na mei ima otvor. (6) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na sklop trajno povezan s tlom (kamp-kuica, kontejner i sl.), odnosno izgraen na nain i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost koritenja (baraka i sl.). lanak 7.

(1) Nadleno javnopravno tijelo, odnosno Hrvatske vode, potvrdu, odnosno suglasnost iz lanka 6. stavka 2., odnosno 4. ovoga Zakona izdaju po zahtjevu stranke. (2) Suglasnost iz lanka 6. stavka 4. ovoga Zakona moe se dati ako nezakonito izgraena zgrada nije izgraena protivno uvjetima koritenja vodnoga dobra prema posebnim propisima o vodama. III. POSTUPAK OZAKONJENJA ZGRADA Rjeenje o izvedenom stanju lanak 8. (1) Nezakonito izgraena zgrada ozakonjuje se rjeenjem o izvedenom stanju. (2) Rjeenje o izvedenom stanju donosi upravno tijelo jedinice podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje prema posebnom zakonu obavlja poslove izdavanja akata za provoenje dokumenata prostornog ureenja i graenje (u daljnjem tekstu: nadleno upravno tijelo) na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada. Ako se nezakonito izgraena zgrada nalazi na podruju dvije ili vie jedinica podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave rjeenje o izvedenom stanju donosi upravno tijelo jedinice podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave kojemu je prvo podnesen zahtjev za donoenje tog rjeenja. (3) Rjeenje o izvedenom stanju dostavlja se stranci koja nije podnositelj zahtjeva za njegovo donoenje bez priloga koji su sastavni dio tog rjeenja. (4) Izvrno rjeenje o izvedenom stanju te rjeenje o odbijanju, odnosno odbacivanju zahtjeva za donoenje tog rjeenja dostavlja se radi znanja graevinskoj inspekciji bez priloga koji su sastavni dijelovi tog rjeenja. lanak 9. (1) O albi izjavljenoj protiv rjeenja o izvedenom stanju, odnosno o rjeenju kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za donoenje tog rjeenja odluuje sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja. (2) Ako nadleno upravno tijelo ne odlui o zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju u propisanom roku, sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja moe povodom albe podnositelja zahtjeva rjeenjem odrediti da postupak provede i o zahtjevu odlui drugo stvarno nadleno upravno tijelo o troku jedinice podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada. (3) Rjeenje iz stavka 2. ovoga lanka obvezno sadri i iznos naknade koju je jedinica podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada duna platiti jedinici podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave ije upravno tijelo odluuje o zahtjevu, te rok za plaanje iste.

(4) U sluaju iz stavka 2. ovoga lanka strankama i njihovim punomonicima pripada pravo na naknadu trokova javnog prijevoza. Odvjetnicima pripada naknada trokova za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja i naknada trokova prijevoza odreena Tarifom o nagradama i naknadi trokova za rad odvjetnika. Ovi trokovi se isplauju na teret prorauna jedinice podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada, ako su ti trokovi vei od onih koje bi stranke imale da se postupak vodi pred mjesno nadlenim upravnim tijelom. (5) Visinu naknade iz stavka 3. ovoga lanka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. Zahtjev za donoenje rjeenja lanak 10. (1) Postupak za donoenje rjeenja o izvedenom stanju pokree se na zahtjev stranke koji se predaje nadlenom upravnom tijelu. (2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga lanka podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. i po proteku toga roka ne moe se vie podnijeti. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgraene zgrade za koju je graevinski inspektor donio rjeenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakon podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i po proteku toga roka ne moe se vie podnijeti. (4) Zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2013., odnosno 31. prosinca 2012. odbacuje se rjeenjem. lanak 11. (1) Zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju za nezakonito izgraenu zgradu ija je graevinska (bruto) povrina vea od 400 m, zgradu za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija je graevinska (bruto) povrina vea od 1000 m i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu povrinu (u daljnjem tekstu: zahtjevna zgrada) podnositelj zahtjeva prilae: tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgraene zgrade kojeg je izradio i ovjerio ovlateni inenjeru geodezije (u daljnjem tekstu: geodetska snimka), odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgraena zgrada evidentirana na katastarskom planu, tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgraene zgrade koju je izradio ovlateni arhitekt (u daljnjem tekstu: arhitektonska snimka), izjavu ovlatenog inenjera graevinarstva da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehanike otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su vaili u vrijeme kada je zgrada graena ili prema vaeim propisima, ako se radi o zavrenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu i izjavu ovlatenog arhitekta te ovlatenih inenjera graevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koritenju i bitni zahtjev zatite od poara prema propisima koji su vaili u vrijeme kada je zgrada

graena ili prema vaeim propisima, ako se radi o zavrenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu. (2) Arhitektonska snimka sadri: 1. Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlatenom arhitektu: ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedite podnositelja zahtjeva, tvrtka/ured, ime i prezime ovlatenog arhitekta te njegov peat, 2. Ope podatke o lokaciji zgrade: ulica i kuni broj (ako je odreen), broj katastarske estice i ime katastarske opine, 3. Arhitektonski opis zgrade (arhitektonska struktura i opis dijelova zgrade), 4. Opis instalacija (opskrba vodom, odvodnja, elektrotehnike i strojarske instalacije razliitih funkcija koje ostvaruju osnovnu namjenu zgrade s nainom prikljuenja na odgovarajuu mreu te nain rjeavanje otpada), 5. Iskaz povrina i obraunske veliine zgrade: graevinska (bruto) povrina, broj etaa i visina zgrade (u metrima), obraunske veliine zgrade prema posebnim propisima kojima se ureuje obraun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa, 6. Nacrte (tlocrti, presjeci i proelja) u primjerenom mjerilu, 7. Foto dokumentaciju (najmanje etiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva proelja zgrade), 8. Opis stupnja zavrenosti zgrade, 9. Podatke za obraun naknade za zadravanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz lanka 27. ovoga Zakona. lanak 12. (1) Zahtjevu za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju za nezakonito izgraenu zgradu ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 400 m i zgradu za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 1000 m (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukije, podnositelj zahtjeva prilae: tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgraena zgrada evidentirana na katastarskom planu i tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgraene zgrade koju je izradio ovlateni arhitekt ili ovlateni inenjer graevinarstva (u daljnjem tekstu: snimka izvedenog stanja), (2) Snimka izvedenog stanja sadri: 1. Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlatenom arhitektu, odnosno inenjeru graevinarstva: ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedite podnositelja zahtjeva, tvrtka/ured, ime i prezime ovlatenog arhitekta, odnosno ovlatenog inenjera graevinarstva te njegov peat, 2. Ope podatke o lokaciji zgrade: ulica i kuni broj (ako je odreen), broj katastarske estice i ime katastarske opine, 3. Iskaz povrina i obraunske veliine zgrade: graevinska (bruto) povrina,

10

broj etaa i visina zgrade (u metrima), obraunske veliine zgrade prema posebnim propisima kojima se ureuje obraun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa, 4. Nacrte (tlocrti, presjeci i proelja) u primjerenom mjerilu, 5. Foto dokumentaciju (najmanje etiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva proelja zgrade), 6. Opis stupnja zavrenosti zgrade, 7. Podatke za obraun naknade za zadravanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz lanka 27. ovoga Zakona. lanak 13 Zahtjevu za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju za nezakonito izgraenu zgradu ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 100 m i zgradu za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 400 m (u daljnjem tekstu: jednostavna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukije, podnositelj zahtjeva prilae: tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgraena zgrada evidentirana na katastarskom planu, iskaz povrina i obraunske veliine zgrade (graevinska (bruto) povrina, broj etaa i visina zgrade (u metrima), te obraunske veliine zgrade prema posebnim propisima kojima se ureuje obraun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa), foto dokumentaciju (najmanje etiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva proelja zgrade) i podatke za obraun naknade za zadravanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz lanka 27ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj slubenoj kartografskoj podlozi. ovoga Zakona. lanak 14 Zahtjevu za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju za nezakonito izgraenu pomonu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etau i ija tlocrtna povrina nije vea od 50 m (u daljnjem tekstu: pomona zgrada) podnositelj zahtjeva prilae: tri primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgraena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgraena. lanak 15 Zahtjevu za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva, osim dokumenata iz lanka 11. stavka 1., lanka 12. stavka 1., lanka 13. stavka 1., odnosno lanka 14. ovoga Zakona prilae: potvrdu nadlenog javnopravnog tijela iz lanka 6. stavka 2. ovoga Zakona ako je zgrada izgraena unutar prostornih mea nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinanog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, suglasnost Hrvatskih voda iz lanka 6. stavka 4. ovoga Zakona ako je zgrada izgraena na vodnom dobru,

11

uvjerenje da je zgrada vidljiva na digitalnoj ortofoto karti iz lanka 2. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno da je evidentirana na katastarskom planu ili drugoj slubenoj kartografskoj podlozi do 21. lipnja 2011., ako ista nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011. Postupak i uvjeti donoenja rjeenja lanak 16. (1) U svrhu utvrivanja injenica bitnih za donoenje rjeenja o izvedenom stanju, nadleno upravno tijelo je duno izvriti uvid u DOF5/2011 i napraviti njegov ispis koji se sa slubenom biljekom prilae u spis predmeta, odnosno u uvjerenje iz lanka 15. podstavka 3. ovoga Zakona, te provesti oevid na licu mjesta (2) Veliina i stupanj zavrenosti zgrade za koju se donosi rjeenje o izvedenom stanju utvruju se prema stanju prikazanom u arhitektonskoj snimci, odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvrenom na oevidu. lanak 17. (1) Prije donoenja rjeenja o izvedenom stanju nadleno upravno tijelo duno je stranki pruiti mogunost uvida u spis predmeta radi izjanjenja. (2) Nadleno upravno tijelo na uvid u spis predmeta radi izjanjenja stranke poziva izlaganjem poziva na nezakonito izgraenoj zgradi, odnosno estici na kojoj je zgrada izgraena i na svojoj oglasnoj ploi najmanje petnaest dana od dana koji je u pozivu odreen za izvrenje uvida spis predmeta radi izjanjenja i na tim mjestima mora biti izloen najmanje osam dana. (3) Poziv iz stavka 2.ovoga lanka obavezno sadri: naziv nadlenog upravnog tijela, ime i adresu, odnosno tvrtku podnositelja zahtjeva, naznaku da se radi o predmetu donoenja rjeenja o izvedenom stanju, lokaciju nezakonito izgraene zgrade (mjesto, ulica i kuni broj te broj katastarske i estice i ime katastarske opine), mjesto i vrijeme na kojemu zainteresirana stranka moe izvriti uvid u spis predmeta radi izjanjenja, obavijest da se zainteresirana stranka pozivu ne mora odazvati osobno ve da moe uputiti svojeg opunomoenika i upozorenje da se rjeenje o izvedenom stanju moe donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu. (4) Poziv iz stavka 2.ovoga lanka na nezakonito izgraenu zgradu, odnosno esticu i oglasnu plou stavlja i skida slubenik nadlenog upravnog tijela te o tome u spisu predmeta sastavlja slubenu zabiljeku. Poziv se na nezakonito izgraenoj zgradi, odnosno estici izlae na vidljivom i dostupnom mjestu te mora biti zatien od vremenskih prilika. (5) Dostava poziva iz stavka 2. ovoga lanka smatra se izvrenom prvim danom izlaganja poziva na nezakonito izgraenoj zgradi, odnosno estici pod uvjetom da je u spisu predmeta sastavljena slubena zabiljeka o stavljanju i skidanju poziva.

12

lanak 18. Rjeenje o izvedenom stanju donosi se za nezakonito izgraenu zgradu koja se prema ovome Zakonu moe ozakoniti, ako: su zahtjevu za donoenje rjeenja priloeni dokumenti propisani ovim Zakonom, je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade, ako se ista podnosi uz zahtjev, je plaena naknada za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u sluaju obrone otplate iste. lanak 19. (1) Rjeenje o izvedenom stanju ne moe se donijeti za nezakonito izgraenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnoenja zahtjeva za donoenje tog rjeenja povodom tube stranke za zatitu njenog vlasnitva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljitem na kojemu je izgraena, ako to stranka istakne i dokae prije donoenja rjeenja. (2) Postupak donoenja rjeenja o izvedenom stanju za zgradu iz stavka 1. ovoga lanka prekida se do okonanja sudskog spora. (3) Stavak 1. i 2. ovoga lanka ne odnosi se na sluaj u kojemu stranka koja je tuitelj dade pisanu izjavu da se ne protivi donoenju rjeenja o izvedenom stanju. lanak 20. (1) Rjeenje o izvedenom stanju donosi se, ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva, za jednu ili vie nezakonito izgraenih zgrada na jednoj i/ili vie katastarskih estica. (2) Graevna estica zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju utvruje se sukladno posebnom zakonu kojim se ureuje prostorno ureenje i gradnja po pravomonosti rjeenja o izvedenom stanju. (3) Nezakonito izgraena zgrada, odnosno njezin dio ija se namjena zbog stupnja nezavrenosti ne moe utvrditi smatra se zgradom, odnosno dijelom zgrade stambene namjene, odnosno poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjene za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti ako to podnositelj zahtjeva zatrai. (4) Rjeenje o izvedenom stanju nezakonito izgraene zgrade moe se donijeti ako podnositelj zahtjeva otkloni nedostatak zbog kojeg se ne moe ozakoniti zgrada (ukloni etau ili drugi dio graevine, zatvori otvor na mei i sl.). lanak 21. (1) Pod graevinskom (bruto) povrinom nezakonito izgraene zgrade u smislu ovoga Zakona u svrhu razvrstavanja zgrade kao zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zgrade, odnosno pomone zgrade podrazumijeva se graevinska (bruto) povrina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgraenih ili drugih zgrada izgraenih na istoj katastarskoj estici i bez obzira na broj nezakonito izgraenih zgrada za koje se donosi rjeenje o izvedenom stanju.

13

(2) U graevinsku (bruto) povrina nezakonito izgraene zgrade u smislu stavka 1.ovoga Zakona uraunava se i graevinska (bruto) povrina zakonito izgraenog dijela zgrade ako takav postoji. (3) Arhitektonska snimka i snimka izvedenog stanja izrauju se za jednu ili vie zgrada izgraenih na jednoj i/ili vie katastarskih estica. (4) Umjesto snimka izvedenog stanja za manje zahtjevnu zgradu, odnosno jednostavnu zgradu moe se izraditi i priloiti uz zahtjev arhitektonska snimka. (5) Arhitektonska snimka moe uz zahtjevnu zgradu obuhvaati i manje zahtjevnu zgradu, jednostavnu zgradu i/ili pomonu zgradu. Komunalni i vodni doprinos lanak 22. (1) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju, osim za pomonu zgradu, duni su po izvrnosti tog rjeenja platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima, ako ovim Zakonom nije propisano drukije. (2) Vlasnik posebnog dijela zgrade koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja ne plaa komunalni doprinos i vodni doprinos. (3) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade komunalni doprinos i vodni doprinos plaaju razmjerno suvlasnikom dijelu zgrade, odnosno veliini njihova posebnog dijela zgrade ili veliini funkcionalne jedinice koju koriste. (4) Nadleno upravno tijelo duno je tijelima nadlenim za utvrivanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa dostaviti podatke potrebne za obraun iznosa tog doprinosa u roku od petnaest dana od dana izvrnosti rjeenja o izvedenom stanju. (5) Rjeenjem o utvrivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava se odgoda plaanja doprinosa, odnosno odgoda poetka njegova plaanja u sluaju obrone otplate, za godinu dana od dana izvrnosti rjeenja, ako to zatrai podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade. Sadraj rjeenja o izvedenom stanju lanak 23. (1) Izreka rjeenja o izvedenom stanju obvezno sadri: utvrenje da se zgrada ozakonjuje, odnosno da se ozakonjuju izvedeni radovi na promjeni namjene, promjeni broja funkcionalnih jedinica ili sl., popis i opis graevina koje nisu zgrade, a ozakonjuju se zajedno sa zgradom, ako takvih ima, ime katastarske opine i broj jedne ili vie katastarskih estica na kojima je zgrada izgraena,

14

podatak o stupnju dovrenosti zgrade, odnosno radova (zavrena zgrada ili nezavrena zgrada), podatke o zgradi, odnosno radovima s obzirom na nain smjetaja na katastarskoj estici odnosno esticama (slobodnostojea, poluugraena ili ugraena) i njezinoj zahtjevnosti (zahtjevna zgrada, manje zahtjevna zgrada, jednostavna zgrada ili pomona zgrada), namjenu za koju se zgrada koristi, vanjsku veliinu zgrade (visinu, duinu i irinu), broj i vrstu etaa, broj i vrstu funkcionalnih jedinica i oblik krova. (2) Izreka rjeenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu, osim utvrenja i podataka iz stavka 1. ovoga lanka, obvezno sadri i oznaku geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana, oznaku arhitektonske snimke i oznake izjava ovlatenog arhitekta te ovlatenih inenjera graevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koritenju i bitni zahtjev zatite od poara u sluajevima u kojima je to propisano ovim Zakonom, ako se radi o dovrenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu, napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu, osim bitnih zahtjeva mehanike otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u koritenju i zatite od poara, te drugih uvjeta i zahtjeva, nije prethodilo donoenju rjeenja. (3) Izreka rjeenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu, osim utvrenja i podataka iz stavka 1. ovoga lanka, obvezno sadri i oznaku geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana, snimke izvedenog stanja i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donoenju rjeenja. (4) Izreka rjeenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu, osim utvrenja i podataka iz stavka 1. ovoga lanka, obvezno sadri i oznaku geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donoenju rjeenja. (5) Izreka rjeenja o izvedenom stanju za pomonu zgradu, osim utvrenja i podataka iz stavka 1. ovoga lanka, obvezno sadri i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donoenju rjeenja. (6) Oznaka geodetskog snimka, arhitektonskog snimka, snimka izvedenog stanja i izjave ovlatenog arhitekta i/ili ovlatenih inenjera i iz stavka 2., 3. i 4. ovoga lanka sadri ime i prezime ovlatenog arhitekta, odnosno ovlatenog inenjera, broj, odnosno drugu evidencijsku oznaku i datum izrade, odnosno davanja. lanak 24. (1) Sastavni dio rjeenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu je geodetski snimak, odnosno kopija katastarskog plana i arhitektonska snimka zgrade, a to na njima i rjeenju mora biti navedeno i ovjereno potpisom slubenika i peatom nadlenog upravnog tijela.

15

(2) Sastavni dio rjeenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu je geodetski snimak, odnosno kopija katastarskog plana i snimka izvedenog stanja, a to na njima i rjeenju mora biti navedeno i ovjereno potpisom slubenika i peatom nadlenog upravnog tijela. (3) Sastavni dio rjeenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu je geodetski snimak, odnosno kopija katastarskog plana, a to na njima i rjeenju mora biti navedeno i ovjereno potpisom slubenika i peatom nadlenog upravnog tijela. IV. NAKNADA ZA ZADRAVANJE NEZAKONITO IZGRAENE ZGRADE U PROSTORU lanak 25. (1) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade duni su prije donoenja rjeenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: naknada), odnosno prvi obrok naknade u sluaju obrone otplate iste. (2) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade naknadu plaaju razmjerno veliini njihova posebnog dijela zgrade, odnosno funkcionalne jedinice koju koriste, osim vlasnika posebnog dijela zgrade koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja. (3) Naknada se utvruje rjeenjem o naknadi koje po slubenoj dunosti donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadleno za poslove komunalnog gospodarstva na ijem se podruju nalazi zgrada za koju se donosi rjeenje o izvedenom stanju (u daljnjem tekstu: upravno tijelo jedinice lokalne samouprave). (4) Nadleno upravno tijelo duno je upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave dostaviti podatke potrebne za obraun iznosa naknade nakon to utvrdi da su ispunjeni svi drugi uvjeti propisani za donoenje rjeenja o izvedenom stanju. lanak 26. O albi izjavljenoj protiv rjeenja o naknadi odluuje upravno tijelo jedinice podrune (regionalne) samouprave, odnosno sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornog ureenja ako je alba izjavljena protiv rjeenja Grada Zagreba. lanak 27. (1) Visinu i nain obrauna iznosa naknade te detaljnije uvjete plaanja naknade propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. (2) Visina naknade propisuje se ovisno o veliini, lokaciji (poloaju u prostoru) i namjeni zgrade te nainu plaanja naknade i drugim kriterijima. lanak 28. (1) Naknadu podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade plaaju jednokratno u roku od 30 dana od dana izvrnosti rjeenja o obraunu naknade ili obrono.

16

(2) Obrona otplata odobrava se rjeenjem o obraunu naknade na zahtjev podnositelja zahtjeva, odnosno vlasnika zgrade ako je njezin iznos vei od 1.500, 00 kuna. lanak 29. (1) Ako podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade ne plati obrok naknade odreen rjeenjem o obraunu naknade kojim je doputena obrona otplata, naplata se izvrava prisilnim putem. (2) Rjeenje o obraunu naknade u sluaju iz stavka 1. ovoga lanka izvrava nadleno upravno tijelo upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na nain i u postupku ureenom propisima o prisilnoj naplati poreznog duga. (3) O albi izjavljenoj protiv rjeenja o ovrsi u sluaju iz stavka 2. ovoga lanka odluuje upravno tijelo jedinice podrune (regionalne) samouprave, odnosno sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornog ureenja ako je alba izjavljena protiv rjeenja Grada Zagreba. lanak 30. (1) Upravno tijelo jedinice lokalne samouprave po slubenoj dunosti oglaiva nitavim rjeenje o obraunu naknade ako je rjeenje o izvedenom stanju poniteno. (2) Na temelju rjeenja o oglaivanju nitavim rjeenja o obraunu naknade Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave dune su podnositelju zahtjeva, odnosno vlasniku zgrade isplatiti plaeni iznos naknade. lanak 31. (1) Dvadeset posto sredstva naknade prihod su prorauna jedinice lokalne, odnosno podrune (regionalne) samouprave ije upravno tijelo donosi rjeenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela. (2) Trideset posto sredstva naknade prihod su prorauna jedinice lokalne samouprave na ijem se podruju nezakonito izgraena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju podruja zahvaenih nezakonitom gradnjom, te za poboljanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavniko tijelo jedinice lokalne samouprave. (3) Pedeset posto sredstva naknade prihod su Dravnog prorauna Republike Hrvatske , a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgraenih bez akta za graenje, za uspostavu i odravanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog ureenja, graenje i uporabu graevina te za uspostavu i odravanje katastra nekretnina. V. PRAVNE POSLJEDICE OZAKONJENJA I PROPUTANJA OZAKONJENJA ZGRADE lanak 32.

17

Rjeenje o izvedenom stanju nema pravnih uinaka na vlasnitvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljite na kojemu je ta zgrada izgraena. lanak 33. (1) Zavrena zgrada, odnosno zavreni dio zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju smatra se u smislu posebnog zakona postojeom graevinom. (2) Zgrada, odnosno dio zgrade iz stavka 1. ovoga lanka moe se sukladno posebnim propisima rabiti, rekonstruirati, prikljuiti na komunalne vodne graevine, elektroenergetsku mreu i drugu infrastrukturu, za obavljanje djelatnosti u istoj moe se izdati rjeenje prema posebnom zakonu, te se prema posebnom zakonu moe izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu. lanak 34. (1) Nezavrena zgrada, odnosno nezavreni dio zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju moe se bez lokacijske dozvole, odnosno rjeenja o uvjetima graenja zavriti u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj moe izvesti fasada te ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida. Za zavretak zgrade, odnosno dijela zgrade druge namjene potrebno je u skladu s posebnim zakonom ishoditi rjeenje o uvjetima graenja, odnosno lokacijsku dozvolu. (2) Izvoenju radova na zavravanju zgrade iz stavka 1. ovoga lanka moe se pristupiti nakon to se u skladu s posebnim zakonom izradi glavni projekt, odnosno ishodi potvrda glavnog projekta. (3) Zgrada, odnosno dio zgrade iz stavka 1. ovoga lanka moe se prikljuiti na komunalne vodne graevine, na elektroenergetsku mreu i drugu infrastrukturu sukladno posebnim zakonima. (4) Zgrada, odnosno dio zgrade iz stavka 1. ovoga lanka smatra se zgradom, odnosno dijelom zgrade za koju je izdan akt za graenje. lanak 35. (1) Katastarski ured evidentira zavrenu zgradu, odnosno njezin zavreni dio u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se ureuje katastar ako je za tu zgradu, odnosno dio doneseno rjeenje o izvedenom stanju. (2) Zgrada iz stavka 1. ovoga lanka moe se evidentirati po dijelovima na vie katastarskih estica. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis zgrade u zemljinu knjigu, po slubenoj dunosti dostavlja nadlenom sudu rjeenje o izvedenom stanju.

18

(4) Nezavrena zgrada, odnosno njezin nezavreni dio evidentira se u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se ureuje katastar i posebnom propisu kojim se ureuje graenje, nakon to se zavri. lanak 36. Nadleni sud prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljinu knjigu po slubenoj dunosti u posjedovnici zemljine knjige stavlja zabiljebu da je priloeno rjeenje o izvedenom stanju uz navoenje naziva i oznake tog akta. lanak 37. (1) Upravno tijelo jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju o donesenim rjeenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima te o naplati naknade. (2) Evidencija iz stavka 1. ovoga lanka obvezno sadri podatke o podnositelju zahtjeva, odnosno investitoru zgrade (ime, prezime, uvjerenje o prebivalitu, osobni identifikacijski broj, matini broj, rjeenje o upisu u sudski registar), klasi, urudbenom broju i datumu izdavanja rjeenja, zgradi (k..br. k.o., graevinska (bruto) povrina, etanost, iznos i nain plaanja naknade) te naplati naknade. VI. NADZOR lanak 38. Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove prostornog ureenja i graditeljstva. VII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE Zapoeti postupci i promjena nadlenosti lanak 39. (1) Postupci zapoeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se po odredbama tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka postupci zapoeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se po odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ako je to povoljnije za stranku po ijem je zahtjevu postupak zapoet ili ako to ona zatrai. (3) Stavak 1. ovoga lanka ne odnosi se na promjenu nadlenosti za donoenje rjeenja o naknadi ureenu lankom 25. stavkom 3. ovoga Zakona i na nadlenost za odluivanje o albama protiv tih rjeenja. lanak 40.

19

(1) Nadlena upravna tijela duna su upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predati spise predmeta za donoenje rjeenja o naknadi i evidencije o donesenim rjeenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima te o naplati naknade. (2) Sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja duno je upravnim tijelima jedinica podrune (regionalne) samouprave nadlenim za poslove komunalnog gospodarstva u drugom stupnju u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predati spise predmeta u kojima se odluuje o albama protiv rjeenja o naknadi. (3) Do isteka roka iz stavka 1. i 2. ovoga lanka poslove donoenja rjeenja o naknadi nastavljaju obavljati nadlena upravna tijela, odnosno sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja. lanak 41. (1) Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, odnosno posebna geodetska podloga izraen po ovlatenoj osobi za potrebe donoenja rjeenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) smatraju se u smislu i za potrebe ovoga Zakona geodetskim snimkom. (2) Arhitektonska snimka izraena na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) smatra se arhitektonskom snimkom izraenom na temelju ovoga Zakona. (3) Dokazi o ispunjenom bitnom zahtjevu mehanike otpornosti i stabilnosti izvedeni po ovlatenom inenjeru graevinarstva za potrebe ozakonjenja zgrade na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) smatraju se u smislu i za potrebe ovoga Zakona izjavom ovlatenog inenjera graevinarstva da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehanike otpornosti i stabilnosti. Prekid postupka izvrenja rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade lanak 42. (1) Graevinski inspektor prekinut e rjeenjem postupak izvrenja rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade donesenog na temelju propisa kojim se ureuje gradnja do pravomonog zavretka postupka za donoenje rjeenja o izvedenom stanju. (2) Postupak iz stavka 1. ovoga lanka prekida se na zahtjev stranke uz koji je podnesen dokaz da je podnijela zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju. (3) U sluaju da postupak iz stavka 1. ovoga lanka zavri donoenjem rjeenja o izvedenom stanju graevinski inspektor e po pravomonosti tog rjeenja obustaviti postupak izvrenja rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade.

20

(4) U sluaju da postupak iz stavka 1. ovoga lanka pravomono zavri odbijanjem ili odbacivanjem zahtjeva za donoenje rjeenja o izvedenom stanju graevinski inspektor e nastaviti izvrenje rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade. (5) U rok zastare izvrenja rjeenja o uklanjanju ne uraunava se vrijeme trajanja prekida postupka. Propisi i mjera za provedbu Zakona lanak 43. (1) Vlada Republike Hrvatske donijet e uredbu iz lanka 9. stavka 6. i lanka 27. stavka 1. ovoga Zakona u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Predstavnika tijela jedinica lokalne samouprave mogu donijeti odluku iz lanka 5. stavka 2. ovoga Zakona u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a po proteku toga roka odluka se vie ne moe donijeti. (3) Odluke predstavnikih tijela jedinica lokalne samouprave donijete na temelju lanka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) primjenjuju se do stupanja na snagu odluke donesene na temelju lanka 5. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno do stupanja na snagu odluke o prestanku njena vaenja. lanak 44. Jedinice lokalne samouprave e objaviti javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgraenih zgrada s odgovarajuim informacijama radi podnoenja zahtjeva za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, te e isti objavljivati jednom mjeseno na lokalno uobiajeni nain sve do 30. lipnja 2013. Priznavanje pravnih poslova lanak 45. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona priznaju se pravni poslovi i akti sklopljeni, odnosno doneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona protivno odredbama lanka 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11), ako nisu pobojni ili nitavi iz drugog razloga, te proizvode pravne uinke od dana njihova sklapanja. Prestanak vaenja i stupanje na snagu Zakona lanak 46. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vaiti Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11). lanak 47. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

21

O b r a z l o e nj e Uz lanak 1. Odredbom ovoga lanka propisuje se osnovni sadraj Zakona. To su (uvjeti, postupak i pravne posljedice ukljuivanja u pravni sustav nezakonito izgraenih zgrada. Uz lanak 2. Odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka definira se pojam nezakonito izgraene zgrade u smislu predloenog Zakona za koju se prema istom moe pokrenuti postupak ozakonjenja. Za razliku od vaeeg Zakona primjena predloenog Zakona se proiruje na sve zgrade na kojima su izvedeni najmanje grubi konstruktivni graevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etae, bez obzira jesu li u pogledu namjene, veliine i smjetaja na estici izgraene u skladu s prostornim planom ili protivno prostornom planu. Naime, primjena vaeeg Zakona ograniena je samo na zgrade koje su izgraene u cijelosti te na nezavrene zgrade na kojima su izvedeni svi grubi konstruktivni graevinski radovi ako su u pogledu namjene, veliine i smjetaja na estici izgraene u skladu s prostornim planom. Kao i prema vaeem Zakonu, nezakonito izgraenom zgradom u smislu Zakona smatra se samo navedena zgrada koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave izraenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske zapoetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011). Meutim, novost je da se nezakonito izgraenom zgrade u smislu predloenog Zakona smatra i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojee zgrade izgraen bez akta kojim se odobrava graenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni graevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etae, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011, ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Dravne geodetske uprave izraenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj slubenoj kartografskoj podlozi, a o emu tijelo nadleno za dravnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Ovo uvjerenje obvezno sadri broj katastarske estice i ime katastarske opine na kojoj je zgrada izgraena te ime naselja i ulice/trga u kojemu se zgrada nalazi i kuni broj ako je odreen. Odredbama stavka 4. ovoga lanka ureuje se pitanje dostupnosti graanima i mjesta uvida u digitalnu ortofoto kartu (DOF5/11) u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave radi informacije na nain da ista mora biti dostupna u sjeditu sredinjeg tijela nadlenog za dravnu izmjeru i katastar nekretnina, podrunim uredima za katastar i Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi), umjesto samo u sjeditu spomenutog sredinjeg tijela, kako je to propisano vaeim Zakonom. Uz lanak 3. Odredbom stavka 1. ovoga lanka, kao i vaeim Zakonom, upuuje se na Zakon o prostornom ureenju i gradnji u pogledu znaenja pojmova koji se rabe u predloenom Zakonu ako isti Zakonom nisu definirani drukije. Odredbom stavka 2. za potrebe provedbe predmetnog Zakona definira se pojam zgrade za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti, zavrene zgrade, odnosno zavrenog dijela zgrade i zgrade javne namjene. Odredbom stavka 3. ovoga lanka se primjena Zakon u odnosu na vaei Zakon proiruje na druge graevine koje neposredno slue za uporabu nezakonito izgraene zgrade,

22

odnosno postojee zgrade ili odvijanje tehnolokog procesa u zgradi (nije vie ograniena samo na zgrade). Uz lanak 4. Odredbom ovoga lanka omoguava se ministru nadlenom za graditeljstvo i prostorno ureenje donoenje naputka kojim se ureuje nain rada u tijelima dravne uprave, tijelima jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s provedbom Zakona, ako se to u provedbi Zakona ocjeni potrebnim. Uz lanak 5. Odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka propisuju se osnovni uvjeti za ozakonjenje nezakonito izgraena zgrada. U tom smislu ozakoniti se moe nezakonita zgrada izgraena u skladu s prostornim planom i izgraena protivno prostornom planu, ako njezino ozakonjenje nije iskljueno lankom 6. Zakona s time to se na zgradi izgraenoj protivno prostornom planu moe, kao i prema vaeem Zakonu, ozakoniti najvie dvije etae od kojih je druga potkrovlje, osim ako odlukom predstavnikog tijela jedinice lokalne samouprave nije odreen vei broj etaa. Pri tome se prema predloenom Zakonu protivnost prostornom planu vie ne bi morala ocjenjivati u odnosu na prostorni plan koji vai na dan stupanja na snagu Zakona ve bi se mogla, ako je to povoljnije stranku, ocjenjivati u odnosu na dan podnoenja zahtjeva za donoenje rjeenja o izvedenom stanju ili na dan donoenja tog rjeenja. Spomenuta odluka se primjenjuje samo u postupku ozakonjenja zgrada, a njome predstavniko tijelo jedinice lokalne samouprave moe, ako eli, unutar i/ili izvan graevinskog podruja, odrediti vei broj etaa od propisanog koji se moe ozakoniti Odredbom stavka 4. ovoga lanka se popunjava pravna praznina tj. ureuje se sluaj u kojemu prostornim planom ili spomenutom odlukom nije propisana mogunost graenja zgrada, odnosno nije propisan broj etaa zgrade koji se moe izgraditi na nain da se u takvom sluaju propisuje mogunost ozakonjenja najvie ukupno etiri etae. Uz lanak 6. Odredbama stavka 1. ovoga lanka propisuju se podruja odreena prostornim planom ureenja opine, grada i velikog grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanistikim planom, koji vai na dan stupanja na snagu Zakona, odnosno na dan podnoenja zahtjeva za donoenje rjeenja o izvedenom stanju ili na dan donoenja rjeenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva, na kojima se ne moe ozakoniti nezakonito izgraena zgrada, odnosno na kojima se takva zgrada moe ozakoniti, ali samo ako zadovoljava posebne uvjete. Broj takvih podruja se u odnosu na broj isti propisan vaeim Zakonom smanjuje. Tako e se nakon donoenja predloenog Zakona moi ozakoniti i nezakonito izgraene zgrade koje se prema nekom od navedenih prostornih planova nalaze na odreenim podrujima na kojima se prema vaeem Zakonu ne mogu ozakoniti. Ova podruja su: povrine izvan graevinskog podruja u zatienom obalnom podruju mora u pojasu do 70 m u kojemu se prema vaeem Zakonu mogu ozakoniti samo nezakonito izgraene zgrade iskljuivo stambene namjene i zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, za koje su podnositelji zahtjeva mogu dokazati da su ih stalno koristili za tu svrhu prije 21. lipnja 2011., poljoprivredno zemljite kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljite na kojem se prema vaeem Zakonu mogu ozakonjivati samo

23

nezakonito izgraene zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, za koje su podnositelji zahtjeva mogli dokazati da su ih stalno koristili za tu svrhu prije 21. lipnja 2011., gospodarska i zatitna uma te uma s posebnom namjenom, podruje posebne zatite voda, unutar zone sanitarne zatite vode za pie, u kojoj se nee moi ozakonjivati samo zgrade ije je graenje zabranjeno prema posebnom propisu. Odredbom stavka 2. ovoga lanka onemoguava se ozakonjenje zgrade koja se nalazi unutar prostornih mea nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te rekonstruiranog dijela pojedinanog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, ime je u odnosu na vaei Zakon proireno podruje zatienih kulturnih vrijednosti na kojemu se ne moe ozakoniti nezakonito izgraena zgrada. Meutim, u tim je podrujima mogue ozakonjenje zgrada koje su u skladu s posebnim uvjetima propisani propisima koji ureuju zatitu i unapreenje kulturni dobara tj. za koje javnopravno tijelo nadleno za poslove zatite kulturne batine izda potvrde da su izgraene u skladu s posebnim uvjetima. Odredbom stavka 3. ovoga lanka, jednako kao i prema vaeem zakonu, onemoguava se ozakonjenje nezakonito izgraenih zgrada koje se nalaze unutar podruja zatienih u kategorijama strogi rezervat, posebni rezervat, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture. Odredbom stavka 4. ovoga lanka, jednako kao i prema vaeem zakonu, onemoguava se ozakonjenje nezakonito izgraenih zgrada koje su izgraene na povrini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru. Meutim, razlika je u tome to se predloenim Zakonom omoguava ozakonjenje zgrada izgraenih na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda. Odredbom stavka 5. ovoga lanka onemoguava se ozakonjenje nezakonito izgraene zgrade izgraene na mei sa drugom graevnom esticom planiranom za graenje zgrade ako na proelju koje se nalazi na mei ima otvor. Meutim, ozakonjenje je ipak mogue, kako je to propisano odredbom lanka 20. stavka 4. ovoga Prijedloga, ako se otvor zatvori. Na taj se nain titi pravo na graenje zgrade pod istim uvjetima na susjednoj graevnoj estici. Prema odredbi stavka 6. ovoga lanka, predloeni se Zakon, kao niti vaei Zakon, ne odnosi na sklop trajno povezan s tlom (kamp-kuica, kontejner i sl.), odnosno izgraen na nain i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost koritenja (baraka i sl.). Uz lanak 7. Odredbama ovoga lanka ureuje se izdavanje potvrde javnopravnog tijela nadlenog za poslove zatite kulturne batine i suglasnosti Hrvatskih voda koja je uvjet za ozakonjenje zgrade koja se nalazi unutar prostornih mea nepokretnog kulturnog dobra ili kulturnopovijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili rekonstruiranog dijela pojedinanog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, odnosno koja se nalazi vodnom dobru. Uz lanak 8. Odredbama ovoga lanka propisuje se, kao i prema vaeem Zakonu, da se ozakonjenje nezakonito izgraene zgrade provodi rjeenjem o izvedenom stanju, te se propisuje nadlenost za donoenje tog rjeenja. Novost je propisivanje nadlenosti za donoenje tog rjeenja u sluaju u kojem se nezakonito izgraena zgrada nalazi na podruju dvije ili vie jedinica podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave u kojem sluaju rjeenje o izvedenom stanju donosi upravno tijelo jedinice podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave kojemu je prvo podnesen zahtjev za donoenje tog rjeenja.Takoer,

24

novost je i kodifikacija upravno-pravne prakse prema kojoj se rjeenje o izvedenom stanju uzgrednim strankama i graevinskoj inspekciji dostavlja bez priloga koji su sastavni dio tog rjeenja. Uz lanak 9. Odredbom stavka 1. ovoga lanka propisuje se nadlenost za rjeavanje o albi izjavljenoj protiv rjeenja o izvedenom stanju, odnosno o rjeenju kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za donoenje tog rjeenja, a o kojima prema toj odredbi odluuje sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja. Odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga lanka ureuje se mogunost promjene nadlenosti za odluivanje o zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju u odreenim sluajevima te pitanje naknada i trokova u sluaju promjene nadlenosti. Takva mogunost postoji u sluaju albe zbog ne donoenja odluke u propisanom roku u kojem sluaju sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornoga ureenja moe povodom albe podnositelja zahtjeva rjeenjem odrediti da postupak provede i o zahtjevu odlui drugo stvarno nadleno upravno tijelo o troku jedinice podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada. Tim rjeenjem ujedno se odluuje i o iznosu naknade koju je jedinica podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada duna platiti jedinici podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave ije upravno tijelo odluuje o zahtjevu, te rok za plaanje iste, a pri emu visinu iznosa naknade propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. Takoer, tim se odredbama ureuje i pitanje naknade trokova strankama i njihovim punomonicima koje imaju uslijed promjene nadlenosti. Uz lanak 10. Odredbama ovoga lanka propisuje se nain pokretanja postupka za donoenje rjeenja o izvedenom stanju po zahtjevu stranke, te se propisuje rok za podnoenje tog zahtjeva koji je prekluzivan. U odnosu na vaei Zakon ovim se odredbama produuje rok za podnoenje zahtjeva sa 31. prosinca 2012. na 30. lipnja 2013. Meutim, iznimno od toga, zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgraene zgrade za koju je graevinski inspektor donio rjeenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu predloenog Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i po proteku toga roka se ne moe vie podnijeti. Uz lanak 11., 12., 13., 14. i 15. Odredbama ovih lanaka se u odnosu na vaei Zakon uvodi razlikovanje postupaka izdavanja rjeenja o izvedenom stanju obzirom na veliinu i namjenu zgrade za koju se donosi rjeenje. U tom smislu razlikuj se 4 kategorije zgrada za koje se prema odredbama predmetnih lanaka uz zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju prilae razliita dokumentacija koja je svojim sadrajem i cijenom prilagoena veliini i namjeni zgrade koja se ozakonjuje, a ime se doprinosi razmjernosti vrijednosti zgrade koja se ozakonjuje i trokova ozakonjenja. Ove kategorije su: 1. zahtjevna zgrada (zgrada ija je graevinska (bruto) povrina vea od 400 m, zgrada za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija je graevinska (bruto) povrina vea od 1000 m i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu povrinu),

25

2. manje zahtjevna zgrada (zgradu ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 400 m i zgrada za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 1000 m), 3. jednostavna zgrada (zgrada ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 100 m i zgrada za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija graevinska (bruto) povrina nije vea od 400 m), 4. pomona zgrada (pomona zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etau i ija tlocrtna povrina nije vea od 50 m). Uz zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju vie se ne prilae geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadlenog katastarskog ureda, ve se za prve tri kategorije zgrada prilae geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgraene zgrade kojeg je izradio i ovjerio ovlateni inenjeru geodezije (koji ne podlijee potvrivanju i ija je cijena nia), odnosno kopija katastarskog plana ako je nezakonito izgraena zgrada evidentirana u katastru, dok se za etvrtu kategoriju prilae samo kopija katastarskog plana. Takoer, arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgraene zgrade prilae se samo uz zahtjev za prvu kategoriju zgrada, dok se za 2. i 3 kategoriju prilae snimka izvedenog stanja nezakonito izgraene zgrade koju je izradio ovlateni arhitekt ili ovlateni inenjer graevinarstva (koja je jednostavnija od arhitektonske snimke i ija je cijena nia). Uz zahtjev za 4. kategoriju ne prilae se samo kopija katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgraena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgraena. Nadalje, uz zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju vie se ne prilau dokazi o ispunjenom bitnom zahtjevu mehanike otpornosti i stabilnosti izraenima po ovlatenom inenjeru graevinarstva niti izjava ovlatenog inenjera strojarstva za zgradu javne i drutvene namjene da ispunjava bitne zahtjeve u smislu sigurnosti u koritenju ve se samo za 1. kategoriju zgrada koja je zavrena prilae izjava ovlatenog inenjera graevinarstva da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjevi mehanike otpornosti i stabilnosti te izjava ovlatenog arhitekta i ovlatenih inenjera odgovarajue struke da nezakonito izgraena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koritenju i zatite od poara. Ove se izjave daju prema propisima koji su vaili u vrijeme kada je zgrada graena ili prema vaeim propisima, a ime je popunjena dosadanja pravna praznina. Nadalje, uz zahtjev se vie ne prilae uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivalita do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgraene zgrade iz lanka 5. stavka 1. podstavka 1. i lanka 17. stavka 4. ovoga Zakona jer su odredbe tih lanaka brisane niti se prilau dokazi u svrhu obrauna naknade za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru (izvod iz zemljine knjige ili drugi odgovarajui dokaz da ima pravo graditi sudsko rjeenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu graenja) jer je nain izrauna naknade pojednostavljen i ne ovisi o injenicama koje bi trebalo dokazivati posebnim dokazima. Uz zahtjev se vie ne prilae niti posebna geodetska podloga jer je u postupku donoenja rjeenja o izvedenom stanju brisana obveza utvrivanja oblika i veliina graevne estice spajanjem cijelih katastarskih estica na kojima se nalazi nezakonito izgraena zgrada ako su te estice u vlasnitvu iste osobe, te se oblik i veliina graevne estice kao i u ostalim sluajevima utvruje u posebnom postupku koji se provodi na temelju Zakona o prostornom ureenju i gradnji. Meutim, uz zahtjev se za sve etiri skupine zgrada u odreenim (rijetkim) sluajevima prilae potvrda nadlenog javnopravnog tijela da je zgrada izgraena u skladu s posebnim uvjetima i to ako je zgrada izgraena unutar nalazita, zone ili cjeline iz lanka 6. stavka 2. predloenog Zakona ili ako je registrirana kao pojedinano kulturno dobro i suglasnost Hrvatskih voda ako je zgrada izgraena na vodnom dobru, a bez koje potvrde, odnosno suglasnosti ozakonjenje zgrade nije mogue.

26

Uz lanak 16., 17., 18., 19.,20.,21. i 22. Odredbama ovih lanaka ureuje se postupak donoenja rjeenja o izvedenom stanju te se isti u odnosu na postupak prema vaeem Zakonu ureuje detaljnije. Prije svega u odnosu na vaei Zakon naputa se razlikovanje postupka i uvjeta za ozakonjenje nezakonito izgraenih zgrada koje su u pogledu namjene, veliine i smjetaja na katastarskoj estici u skladu s planom od nezakonito izgraenih zgrada koje su u tom pogledu protivne planu. U tom smislu u postupku donoenja rjeenja o izvedenom stanju ne utvruje se vie njezina usklaenost s posebnim propisima pa potvrde javnopravnih tijela da zgrada nije protivna posebnim propisima vie nisu uvjet za donoenje rjeenja kao to je to bio sluaj prije izmjena Zakona za zgrade koje su u navedenom pogledu bile protivne prostornom planu. Takoer, u tom je postupku smanjen utjecaj uzgredne stranke koja je prije izmjena Zakona za zgradu koja je u navedenom pogledu protivna prostornom planu mogla ne davanjem svoje suglasnost onemoguiti donoenje rjeenja ako je u vezi s nezakonito izgraenom zgradom podnijela prijavu graevinskoj inspekciji ili je sudu podnijela tubu u svrhu zatite svojega vlasnitva ili drugih stvarnih prava do 21. lipnja 2011., a koje se rjeenje cijeni ne primjerenim jer prema njemu donoenje upravnog akta, koji sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o opem upravnom postupku mora biti na zakonu utemeljen, ovisi o volji uzgredne stranke koja to u praksi nerijetko zloupotrebljava. Ovo se pitanje predloenim Zakonom ureuje na nain da se rjeenje o izvedenom stanju ne moe donijeti za zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnoenja zahtjeva za donoenje tog rjeenja povodom tube stranke za zatitu njenog vlasnitva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljitem na kojemu je izgraena, ako to stranka istakne i dokae prije donoenja rjeenja. U tom se sluaju zahtjev za donoenje rjeenja ne odbija nego se postupak njegova donoenja prekida do okonanja sudskog spora, s time to se u takvom sluaju rjeenje, unato sporu, moe donijeti ako tuitelj dade pisanu izjavu da se ne protivi njegovu donoenju. Nadalje, popunjava se znaajna pravna praznina na nain da se ureuje nain utvrivanja injenice bitnih za donoenje rjeenja o izvedenom stanju. U tom smislu u svrhu utvrivanja injenica bitnih za donoenje rjeenja o izvedenom stanju, nadleno upravno tijelo je duno provesti oevid na licu mjesta te izvriti uvid u DOF5/2011) napraviti njezin ispis koji se sa slubenom biljekom prilae u spis predmeta, odnosno u uvjerenje da je zgrada vidljiva na digitalnoj ortofoto karti iz lanka 2. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno da je evidentirana na katastarskom planu ili drugoj slubenoj kartografskoj podlozi do 21. lipnja 2011., ako ista nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011. Veliina i stupanj zavrenosti zgrade za koju se donosi rjeenje o izvedenom stanju utvruju se prema stanju prikazanom u arhitektonskoj snimci, odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvrenom na oevidu. Predloeni Zakon, za razliku od vaeeg, vie ne propisuje tko je stranka u postupku donoenja rjeenja o izvedenom stanju ve se u pogledu toga oslanja na definiciju stranke iz Zakona o opem upravnom postupku. Svim strankama se, kao i prema vaeem Zakonu, prije donoenja rjeenja mora pruiti mogunost uvida u spis predmeta radi izjanjenja. Meutim, novost je da se stranke na uvid u spis predmeta radi izjanjenja pozivaju javnim pozivom. Takoer, popunjava se i niz drugih manjih pravnih praznina koje su, meutim u praksi izazvale dosta dvojbi. Tako se propisuje da se: rjeenje o izvedenom stanju donosi, ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva, za jednu ili vie nezakonito izgraenih zgrada na jednoj i/ili vie katastarskih estica, nezakonito izgraena zgrada, odnosno njezin dio ija se namjena zbog stupnja ne dovrenosti ne moe utvrditi smatra se zgradom, odnosno dijelom zgrade stambene namjene, odnosno poslovne namjene koja nije proizvodna ako to podnositelj zahtjeva zatrai,

27

rjeenje o izvedenom stanju nezakonito izgraene zgrade moe se donijeti ako podnositelj zahtjeva otkloni nedostatak zbog kojeg se ne moe ozakoniti zgrada (ukloni etau ili drugi dio graevine, zatvori otvor na mei i sl.), pod graevinskom (bruto) povrinom nezakonito izgraene zgrade u smislu Zakona u svrhu razvrstavanja zgrade kao zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zgrade, odnosno pomone zgrade, podrazumijeva se graevinska (bruto) povrina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgraenih ili drugih zgrada izgraenih na istoj katastarskoj estici i bez obzira na broj nezakonito izgraenih zgrada za koje se donosi rjeenje o izvedenom stanju, u graevinsku (bruto) povrina nezakonito izgraene zgrade u smislu Zakona uraunava se i graevinska (bruto) povrina zakonito izgraenog dijela zgrade ako takav postoji, arhitektonska snimka i snimka izvedenog stanja izrauju se za jednu ili vie zgrada izgraenih na jednoj i/ili vie katastarskih estica, umjesto snimka izvedenog stanja za manje zahtjevnu zgradu, odnosno jednostavnu zgradu moe se izraditi i priloiti uz zahtjev arhitektonska snimka, arhitektonska snimka moe uz zahtjevnu zgradu obuhvaati i manje zahtjevnu zgradu, jednostavnu zgradu i/ili pomonu zgradu. Prema predloenom Zakonu rjeenje o izvedenom stanju donosi se kada: su zahtjevu za donoenje rjeenja priloeni dokumenti propisani Zakonom, je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade i je plaena naknada za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u sluaju obrone otplate iste. Utvrivanje postojanja pristup s prometne povrine do zgrade i plaanje komunalnog i vodnog doprinosa vie nisu predmet postupka donoenje rjeenja o izvedenom stanju niti uvjet za njegovo donoenje. Naime, plaanje komunalnog i vodnog doprinosa obveza je koju su podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju, duni podmiriti po izvrnosti tog rjeenja u skladu s posebnim propisima s time to se ovi doprinosi ne plaaju za pomone zgrade. Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade ove doprinose plaaju razmjerno veliini njihova posebnog dijela zgrade, odnosno funkcionalne jedinice koju koriste. Vlasnik posebnog dijela zgrade koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja ne plaa komunalni doprinos i vodni doprinos. Nadleno upravno tijelo duno je tijelima nadlenim za utvrivanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa dostaviti podatke potrebne za obraun iznosa tog doprinosa u roku od petnaest dana od dana izvrnosti rjeenja o izvedenom stanju. Znaajnu novost predstavlja odredba prema kojoj se rjeenjem o utvrivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava odgoda plaanja doprinosa, odnosno odgoda poetka njegova plaanja u sluaju obrone otplate, za godinu dana od dana izvrnosti rjeenja, ako to zatrai podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade. Uz lanak 23. i 24. Odredbama ovih lanaka ureuje se obvezni sadraj izreke rjeenja o izvedenom stanju i njegov i obvezni prilozi, ovisno o tome za kakvu se zgradu s rjeenje donosi (zahtjevna zgrada, manje zahtjevna zgrada, jednostavna zgrada, odnosno pomona zgrada). Izreka rjeenja o izvedenom stanju za svaku zgradu obvezno sadri: utvrenje da se zgrada ozakonjuje, odnosno da se ozakonjuju izvedeni radovi na promjeni namjene, promjeni broja funkcionalnih jedinica ili sl., popis i opis graevina koje nisu zgrade, a ozakonjuju se zajedno sa zgradom, ako takvih ima,

28

ime katastarske opine i broj jedne ili vie katastarskih estica na kojima je zgrada izgraena, podatak o stupnju dovrenosti zgrade, odnosno radova (zavrena zgrada ili nezavrena zgrada), podatke o zgradi, odnosno radovima s obzirom na nain smjetaja na katastarskoj estici odnosno esticama (slobodnostojea, poluugraena ili ugraena) i njezinoj zahtjevnosti (zahtjevna zgrada, manje zahtjevna zgrada, jednostavna zgrada ili pomona zgrada), namjenu za koju se zgrada koristi, vanjsku veliinu zgrade (visinu, duinu i irinu), broj i vrstu etaa, broj i vrstu funkcionalnih jedinica i oblik krova. Izreka rjeenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu, osim navedenoga, obvezno sadri i oznaku geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana, oznaku arhitektonske snimke te oznake izjava ovlatenog arhitekta i ovlatenih inenjera odgovarajue struke da zgrada ispunjava bitne zahtjeve za graevinu u sluajevima u kojima je to propisano ovim Zakonom, ako se radi o dovrenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu. Takoer, izreka mora sadravati i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu, osim bitnih zahtjeva mehanike otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u koritenju i zatite od poara, te drugih uvjeta i zahtjeva, nije prethodilo donoenju rjeenja. Izreka rjeenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu, osim navedenoga, obvezno sadri i oznaku geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana, oznaku snimke izvedenog stanja i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donoenju rjeenja. Izreka rjeenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu, osim navedenoga, obvezno sadri i oznaku geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donoenju rjeenja. Izreka rjeenja o izvedenom stanju za pomonu zgradu, osim navedenoga, obvezno sadri i napomenu da ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za graevinu te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donoenju rjeenja. Oznaka, pak, arhitektonske snimke zgrade, snimke izvedenog stanja, izjave ovlatenog arhitekta i/ili ovlatenih inenjera i geodetskog snimka sadri ime i prezime ovlatenog arhitekta, odnosno ovlatenog inenjera, broj, odnosno drugu evidencijsku oznaku i datum izrade, odnosno davanja. Sastavni dio rjeenja o izvedenom stanju za: zahtjevnu zgradu je geodetski snimak, odnosno kopija katastarskog plana i arhitektonska snimka zgrade, manje zahtjevnu zgradu je geodetski snimak, odnosno kopija katastarskog plana i snimka izvedenog stanja, jednostavnu zgradu je geodetski snimak, odnosno kopija katastarskog plana. Na svakom sastavnom dijelu rjeenja mora biti navedeno da je sastavni dio odreenog rjeenja i to mora biti ovjereno potpisom slubenika i peatom nadlenog upravnog tijela. Uz lanak 25. Odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka propisuje se obveza i obveznik plaanja naknade za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru. Kao i prema vaeem Zakonu naknada se plaa prije donoenja rjeenja o izvedenom stanju, ali je vie nije duan platiti u cijelosti samo podnositelj zahtjeva ve su je duni platiti svi vlasnici zgrade razmjerno veliini njihova posebnog dijela zgrade, odnosno funkcionalne jedinice koju koriste ako se oni ozakonjuju. Prema odredbi stavka 3. ovoga lanka naknada se , kao i prema vaeem Zakonu, utvruje rjeenjem koje se donosi po slubenoj dunosti s time da ovo rjeenje vie ne donosi upravno tijelo koje donosi rjeenje o izvedenom stanju nego upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadleno za poslove komunalnog gospodarstva na ijem se podruju nalazi zgrada za koju se donosi rjeenje o izvedenom stanju (u daljnjem tekstu: upravno tijelo

29

jedinice lokalne samouprave). Prema odredbi stavka 4. ovoga lanka u svrhu donoenja rjeenja o naknadi upravno tijelo duno je upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave dostaviti podatke potrebne za obraun iznosa naknade nakon to utvrdi da su ispunjeni svi drugi uvjeti propisani za donoenje rjeenja o izvedenom stanju. Uz lanak 26. Odredbom ovoga lanka propisuje se nadlenost za odluivanje o albama u vezi s rjeenjem o naknadi. O albi izjavljenoj protiv rjeenja o naknadi odluuje upravno tijelo jedinice podrune (regionalne) samouprave, odnosno sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva i prostornog ureenja ako je alba izjavljena protiv rjeenja Grada Zagreba. Uz lanak 27. Odredbama ovoga lanka uvodi se novi jednostavan nain obrauna iznosa naknade za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru. U tom smislu visinu i nain obrauna iznosa naknade te detaljnije uvjete plaanja naknade propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom, ovisno o veliini, lokaciji (poloaju u prostoru) i namjeni zgrade te nainu plaanja naknade i drugim kriterijima. Dakle, spomenuta naknada se vie ne bi utvrivala prema ocjeni utjecaja nezakonito izgraene zgrade na prostor uz primjenu opih korektivnih koeficijenata kojima se uzima u obzir odnos prema aktu kojim se odobrava graenje, usklaenosti s prostornim planom i svrsi graenja te zgrade i uz primjenu jedininog iznosa za pripadajuu poloajnu zonu u kojoj se nezakonito izgraena zgrada nalazi pri emu se je utjecaj nezakonito izgraene zgrade na prostor ocjenjivao prema kriteriju: smjetaja nezakonito izgraene zgrade u odnosu na graevinsko podruje, odnosu iskoritenosti graevne estice prema maksimalno doputenoj prostornim planom, obiljejima zatite i vrijednosti prostora, nainu graenja, namjeni nezakonito izgraene zgrade, dovrenosti nezakonito izgraene zgrade, odnosu graevinske (bruto) povrine nezakonito izgraene zgrade prema maksimalno doputenoj prostornim planom i usklaenosti namjene nezakonito izgraene zgrade prema prostornom planu koji se primjenjuje, kako je to propisano vaeim Zakonom. Pri tom je, valja podsjetiti, nain obrauna naknade te pokazatelje s vrijednostima bodova i koeficijenata na temelju kriterija za ocjenjivanje utjecaja nezakonito izgraene zgrade na prostor, vrijednosti opih korektivnih koeficijenata i dopunskih korektivnih koeficijenata za umanjenje iznosa naknade te najmanju i najveu vrijednost u kunama jedininih iznosa za poloajne zone prema vaeem Zakonu propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. Uz lanak 28. Prema odredbama ovoga lanka naknadu za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade i nadalje plaaju jednokratno u roku od 30 dana od dana izvrnosti rjeenja o obraunu naknade ili obrono s time to se prema predloenom Zakonu naknada moe plaati obrono samo ako je njezin iznos vei od 1.500, 00 kuna. Obrona otplata odobrava se rjeenjem o obraunu naknade ako to zatrai podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade. Uz lanak 29. i 30.

30

Odredbama ovih lanaka propisuje se nain postupanja i nadlenost u sluaju ne plaanja obroka naknade odreenog rjeenjem o obraunu naknade, pitanje njegova oglaivanja nitavim u sluaju ponitenja rjeenja o izvedenom stanju i pitanje povrata uplaene naknade za zadravanje u tom sluaju. Uz lanak 31. Odredbama ovoga lanka propisuje se iji su prihod sredstva prikupljena od naknade za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru te je u odnosu na namjenu propisanu vaeim Zakonom djelomino redefinirana namjena tih sredstava. Dvadeset posto sredstva naknade prihod su prorauna jedinice lokalne, odnosno podrune (regionalne) samouprave ije upravno tijelo donosi rjeenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela. Trideset posto sredstva naknade prihod su prorauna jedinice lokalne samouprave na ijem se podruju nezakonito izgraena zgrada nalazi, a pedeset posto dravnog prorauna Republike Hrvatske. Sredstva koja su prihod prorauna jedinice lokalne samouprave koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju podruja zahvaenih nezakonitom gradnjom, te za poboljanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavniko tijelo jedinice lokalne samouprave. Sredstava koja su prihod dravnog prorauna koriste se za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgraenih bez akta za graenje, za uspostavu i odravanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog ureenja, graenje i uporabu graevina te za uspostavu i odravanje katastra nekretnina. Uz lanak 32. Odredbom ovoga lanka se, kao i vaeim Zakonom, propisuje da rjeenje o izvedenom stanju nema pravnih uinaka na vlasnitvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljite na kojemu je ta zgrada izgraena. Uz lanak 33. i 34. Odredbama ovih lanka propisuju se razliite pravne posljedice za zavrenu zgradu, odnosno zavreni dio zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju i za nezavrenu zgradu, odnosno nezavreni dio zgrade za koju je doneseno to rjeenje. Tako se zavrena zgrada, odnosno zavreni dio zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju smatra se u smislu posebnog zakona postojeom graevinom i moe se, sukladno posebnim propisima rabiti, rekonstruirati, prikljuiti na komunalne vodne graevine, elektroenergetsku mreu i drugu infrastrukturu, za obavljanje djelatnosti u istoj moe se izdati rjeenje prema posebnom zakonu, te se prema posebnom zakonu moe izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu. Nezavrena zgrada, odnosno nezavreni dio zgrade moe se prikljuiti na komunalne vodne graevine, na elektroenergetsku mreu i drugu infrastrukturu sukladno posebnim zakonima. Takoer, Nezavrena zgrada, odnosno nezavreni dio zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju moe se bez lokacijske dozvole, odnosno rjeenja o uvjetima graenja zavriti u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj moe izvesti fasada te ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida. Za zavretak zgrade, odnosno dijela zgrade druge namjene potrebno je u skladu s posebnim zakonom ishoditi rjeenje o uvjetima graenja, odnosno lokacijsku dozvolu. Izvoenju takvih

31

radova na zavravanju zgrade moe se pristupiti nakon to se u skladu s posebnim zakonom izradi glavni projekt, odnosno ishodi potvrda glavnog projekta. Uz lanak 35. Odredbama ovoga lanka propisuje se mogunost evidentira zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u katastarskom operatu za zavrenu zgradu, odnosno zavreni dio zgrade za koju je doneseno rjeenje o izvedenom stanju, umjesto za svaku zgradu, dakle i za nezavrenu, za koju je doneseno to rjeenje kako je to propisano vaeim Zakonom, te da se nezavrena zgrada, odnosno njezin nezavreni dio evidentira se u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se ureuje katastar i posebnom propisu kojim se ureuje graenje, nakon to se zavri. Takoer se propisuje da se ozakonjena zgrada moe se evidentirati po dijelovima na vie katastarskih estica, a to je nuno jer se graevna estica ozakonjenje zgrade utvruje sukladno posebnom Zakonu tek po pravomonosti rjeenja o izvedenom stanju. Osim toga, propisuje se obveza katastarskog ureda da, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis zgrade u zemljinu knjigu, po slubenoj dunosti dostavlja nadlenom sudu rjeenje o izvedenom stanju. Uz lanak 36. U svrhu osiguranja istinitosti podataka u zemljinoj knjizi odredbom ovoga lanka propisuje se obveza nadlenog suda da prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljinu knjigu po slubenoj dunosti u posjedovnici zemljine knjige stavlja zabiljebu da je priloeno rjeenje o izvedenom stanju uz navoenje naziva i oznake tog akta. Uz lanak 37. Odredbama ovoga lanka propisuje se obveza upravnog tijela jedinice lokalne samouprave da vodi evidenciju o donesenim rjeenjima o izvedenom stanju, odbijenim zahtjevima i o naplati naknade te sadraj evidencije. Ova evidencija obvezno sadri podatke o podnositelju zahtjeva, odnosno investitoru zgrade (ime, prezime, uvjerenje o prebivalitu, osobni identifikacijski broj, matini broj, rjeenje o upisu u sudski registar), klasi, urudbenom broju i datumu izdavanja rjeenja, zgradi (k..br. k.o., graevinska (bruto) povrina, etanost, iznos i nain plaanja naknade) te naplati naknade. Uz lanak 38. Odredbom ovoga lanka propisuju se da nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove prostornog ureenja i graditeljstva. Uz lanak 39. Odredbama ovoga lanka ureuje se dovrenje postupaka zapoetih po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) do stupanja na snagu ovoga Zakona na nain da se isti, ovisno o volji, odnosno interesu podnositelja zahtjeva mogu dovriti po odredbama tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona ili po odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

32

Meutim takva se mogunost ne odnosi se na promjenu nadlenosti za donoenje rjeenja o naknadi ureenu lankom 25. stavkom 3. predloenog Zakona i na nadlenost za odluivanje o albama protiv tih rjeenja. Uz lanak 40. Odredbama ovoga lanka propisuje se obveza Nadlenih upravna tijela da upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona predaju spise predmeta za donoenje rjeenja o naknadi i evidencije o donesenim rjeenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima te o naplati naknade, a to je nuno potrebno obzirom na promjenu nadlenosti za donoenje tih rjeenja. Do isteka tog roka poslove donoenja rjeenja o naknadi nastavljaju obavljati nadlena upravna tijela. Uz lanak 41. Odredbama ovoga lanka propisuje se izjednaavanje (priznavanje) dokumentacije izraene po ovlatenoj osobi za potrebe donoenja rjeenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) s dokumentacijom potrebnom za donoenje tog rjeenja na temelju predloenog Zakona kako se podnositelji zahtjeva koji su pripremili (platili) dokumentaciju prema prvo navedenom Zakonu, a nisu podnijeli zahtjev u vrijeme vaenja tog Zakona ili su se odluili za dovrenje postupka po predloenom Zakonu, ne bi nepotrebno izlagali novom troku. Uz lanak 42. Odredbama ovoga lanka propisuje se obveza graevinskog inspektora da na zahtjev stranke uz koji je podnesen dokaz da je podnijela zahtjev za donoenje rjeenja o izvedenom stanju rjeenjem prekine postupak izvrenja rjeenja o uklanjanju nezakonito izgraene zgrade doneseno na temelju propisa o graenju, dok se pravomono ne rijei o zahtjevu za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju, nain postupanja u sluaju da spomenuto rjeenje bude doneseno i u sluaju da zahtjev bude odbijen ili odbaen, te da se u rok zastare izvrenja rjeenja ne uraunava vrijeme trajanja prekida postupka. Uz lanak 43. Odredbom stavka 1. ovoga lanka propisuje se obveza i rok od trideset dana od dana stupanja na snagu predloenog Zakona Vladi Republike Hrvatske za donoenje uredbe kojom se propisuje visina naknade koju je jedinica podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave na ijem se podruju nalazi nezakonito izgraena zgrada duna platiti jedinici podrune (regionalne), odnosno lokalne samouprave ije upravno tijelo odluuje o zahtjevu za donoenje rjeenja o izvedenom stanju u sluaju promjene mjesne nadlenosti, te uredbe kojom se propisuje visina i nain obrauna iznosa naknade za ozakonjenje zgrade i detaljniji uvjeti plaanja te naknade. Odredbama stavka 2. i 3. ovoga lanka propisuje se ovlatenje i rok od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona u kojemu predstavnika tijela jedinica lokalne samouprave mogu donijeti odluku kojom se odreuje vei broj etaa za nezakonito izgraene zgrade unutar i/ili izvan graevinskog podruja koje se mogu ozakoniti, kao i da se po proteku toga roka odluka vie ne moe donijeti. Pri tome se odluke predstavnikih tijela jedinica lokalne samouprave o veem broju etaa donijete na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) primjenjuju do stupanja na

33

snagu nove odluke donesene na temelju ovoga Zakona, odnosno do stupanja na snagu odluke o prestanku njena vaenja. Uz lanak 44. Odredbom ovoga lanka propisuje se obveza Jedinice lokalne samouprave da objavi javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgraenih zgrada s odgovarajuim informacijama radi podnoenja zahtjeva za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, te da isti objavljuje jednom mjeseno na lokalno uobiajeni nain sve do 30. lipnja 2013. Uz lanak 45. Odredbom ovoga lanka propisuje se da se danom stupanja na snagu predloenog Zakona priznaju pravni poslovi i akti sklopljeni, odnosno doneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona protivno odredbama lanka 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11), ako nisu pobojni ili nitavi iz drugog razloga, te da proizvode pravne uinke od dana njihova sklapanja. Uz lanak 46. Odredbom ovoga lanka propisuje se prestanak vaenja Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) na dan stupanja na snagu predloenog Zakona. Uz lanak 47. Ovom se odredbom, sukladno odredbi lanka 90. Ustava Republike Hrvatske, odreuje objava i dan stupanja na snagu Zakona.

34