P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 27, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס

www.swdaf.com 1

זי קרפ םירבד
(די) ֶ ל ֶ מ י ַ לָ ע ה ָ מי ִ שׂאָ ָ תּ ְ ר ַ מאְָ ו הָּ בּ ה ָ תּ ְ ב ַ שָׁ י ְ ו הּ ָ תּ ְ שׁ ִ רי ִ ו ְ ךָ ל ן ֵ תֹנ ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ר ֶ שֲׁ א ץֶ ראָ ָ ה ל ֶ א אֹב ָ ת י ִ כּ :י ָ תֹבי ִ ב ְ ס ר ֶ שֲׁ א םִ יוֹגּ ַ ה ל ָ כ ְ כּ ְ ך
(וט) ת ֵ תָ ל לַ כוּת אֹל ְ ךֶ ל ֶ מ ָ ךי ֶ לָ ע םי ִ שׂ ָ תּ ָ ךי ֶ חאַ בֶ ר ֶ קּ ִ מ וֹבּ ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ר ַ ח ְ בִ י ר ֶ שֲׁ א ְ ךֶ ל ֶ מ ָ ךי ֶ לָ ע םי ִ שׂ ָ תּ םוֹשׂ :אוּה ָ ךי ִ חאָ אֹל ר ֶ שֲׁ א י ִ ר ְ כָ נ שׁי ִ א ָ ךי ֶ לָ ע
(זט) ן ַ ע ַ מ ְ ל ה ָ מְ י ַ ר ְ צ ִ מ םָ ע ָ ה תֶ א בי ִ שָׁ י אֹלְ ו םי ִ סוּס וֹלּ הֶ בּ ְ רַ י אֹל קַ ר דוֹע הֶ זּ ַ ה ְ ךֶ רֶ דַּ בּ בוּשָׁ ל ןוּפ ִ סֹת אֹל םֶ כָ ל ר ַ מאָ קָ וֹקיַ ו סוּס תוֹבּ ְ ר ַ ה :
(זי) :דֹא ְ מ וֹלּ הֶ בּ ְ רַ י אֹל ב ָ הָ ז ְ ו ף ֶ סֶ כְ ו וֹבָ ב ְ ל רוּסָ י אֹלְ ו םי ִ שָׁ נ וֹלּ הֶ בּ ְ רַ י אֹלְ ו
(חי) תּ ַ ה הֵ נ ְ שׁ ִ מ ת ֶ א וֹל ב ַ תָ כְ ו וֹתּ ְ כַ ל ְ מ ַ מ א ֵ סּ ִ כּ לַ ע וֹתּ ְ ב ִ שְׁ כ הָ י ָ הְ ו :םִ יּ ִ ו ְ ל ַ ה םי ִ נ ֲ הֹכּ ַ ה יֵ נ ְ פ ִ לּ ִ מ רֶ פ ֵ ס לַ ע תאֹזּ ַ ה הָ רוֹ
(טי) תַּ ה י ֵ ר ְ ב ִ דּ לָ כּ ת ֶ א רֹמ ְ שִׁ ל וי ָ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ת ֶ א האָ ְ רִ י ְ ל ד ַ מ ְ לִ י ן ַ ע ַ מ ְ ל ויָ יּ ַ ח י ֵ מְ י לָ כּ וֹב אָ ר ָ קְ ו וֹמּ ִ ע ה ָ תְ י ָ הְ ו הֶ לּ ֵ א ָ ה םי ִ קֻּ ח ַ ה ת ֶ אְ ו תאֹזּ ַ ה הָ רוֹ
:ם ָ תֹשֲׂ עַ ל (כ) י ִ תּ ְ ל ִ ב ְ ל ָ נ ָ בוּ אוּה וֹתּ ְ כַ ל ְ מ ַ מ לַ ע םי ִ מָ י ְ ךי ִ רֲ אַ י ן ַ ע ַ מ ְ ל לואֹמ ְ שׂוּ ןי ִ מָ י הָ ו ְ צ ִ מַּ ה ן ִ מ רוּס י ִ תּ ְ ל ִ ב ְ לוּ וי ָ ח ֶ א ֵ מ וֹבָ ב ְ ל םוּר :ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י בֶ ר ֶ ק ְ בּ וי ס

די קרפ תומש
(א) :רֹמאֵ לּ ה ֶ שֹׁמ ל ֶ א קָ וֹקְ י רֵ בַּ דְ יַ ו
(ב) ִ נ ןֹפ ְ צ לַ עַ בּ יֵ נ ְ פ ִ ל םָ יּ ַ ה ןי ֵ בוּ לֹדְּ ג ִ מ ןי ֵ בּ תֹרי ִ ח ַ ה י ִ פּ יֵ נ ְ פ ִ ל וּנ ֲ חַ י ְ ו וּבֻ שָׁ י ְ ו ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ ל ֶ א רֵ בַּ דּ :םָ יּ ַ ה לַ ע וּנ ֲ ח ַ ת וֹח ְ כ
(ג) :רָ בּ ְ ד ִ מּ ַ ה םֶ הי ֵ לֲ ע רַ ג ָ ס ץֶ ראָָ בּ םֵ ה םי ִ כֻ בְ נ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ ב ִ ל הֹע ְ רַ פּ ר ַ מאְָ ו
(ד) ִ תּ ְ קַ זּ ִ חְ ו שֲׂ עַ יַּ ו קָ וֹקְ י י ִ נ ֲ א י ִ כּ םִ י ַ ר ְ צ ִ מ וּע ְ דָ י ְ ו וֹלי ֵ ח לָ כ ְ בוּ הֹע ְ רַ פ ְ בּ הָ ד ְ בָ כּ ִ אְ ו םֶ הי ֵ רֲ חאַ ףַ דָ רְ ו הֹע ְ רַ פּ בֵ ל ת ֶ א י :ן ֵ כ וּ
(ה) ָ ע תאֹזּ ה ַ מ וּר ְ מאֹיַּ ו םָ ע ָ ה ל ֶ א וי ָ דָ בֲ עַ ו הֹע ְ רַ פּ בַ ב ְ ל ְ ךֵ פ ָ הֵ יַּ ו םָ ע ָ ה חַ רָ ב י ִ כּ םִ י ַ ר ְ צ ִ מ ְ ךֶ ל ֶ מ ְ ל דַ גֻּיַּ ו :וּנ ֵ ד ְ בָ ע ֵ מ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ת ֶ א וּנ ְ חַ לּ ִ שׁ י ִ כּ וּני ִ שׂ
(ו) :וֹמּ ִ ע ח ַ קָ ל וֹמַּ ע ת ֶ אְ ו וֹבּ ְ כ ִ ר ת ֶ א רֹס ְ אֶ יַּ ו
(ז) :וֹלֻּ כּ לַ ע ם ִ שִׁ ל ָ שְׁ ו םִ י ָ ר ְ צ ִ מ בֶ כֶ ר לֹכְ ו רוּחָ בּ בֶ כֶ ר תוֹא ֵ מ שׁ ֵ שׁ ח ַ קִּ יַּ ו
(ח) ַ ו םִ י ַ ר ְ צ ִ מ ְ ךֶ ל ֶ מ הֹע ְ רַ פּ בֵ ל ת ֶ א קָ וֹקְ י קֵ זּ ַ חְ יַ ו :ה ָ מָ ר דָ י ְ בּ םי ִ א ְ צֹי ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בוּ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ י ֵ רֲ חאַ ףֹדּ ְ רִ יּ
(ט) ִ פּ לַ ע וֹלי ֵ חְ ו וי ָ שָׁ רָ פוּ הֹע ְ רַ פּ בֶ כֶ ר סוּס לָ כּ םָ יּ ַ ה לַ ע םי ִ נֹח ם ָ תוֹא וּגי ִ שַּׂ יַּ ו םֶ הי ֵ רֲ חאַ םִ י ַ ר ְ צ ִ מ וּפ ְ דּ ְ רִ יַּ ו :ןֹפ ְ צ לַ עַ בּ יֵ נ ְ פ ִ ל תֹרי ִ ח ַ ה י
(י) הֹע ְ רַ פוּ יֵ נ ְ ב וּקֲ ע ְ צִ יַּ ו דֹא ְ מ וּא ְ רי ִ יַּ ו םֶ הי ֵ רֲ חאַ ַ ע ֵ סֹנ םִ י ַ ר ְ צ ִ מ הֵ נּ ִ הְ ו םֶ היֵ ני ֵ ע ת ֶ א ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ ב וּא ְ שִׂ יַּ ו בי ִ ר ְ ק ִ ה :קָ וֹקְ י ל ֶ א ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י
(אי) ֹזּ ה ַ מ רָ בּ ְ ד ִ מַּ בּ תוּמָ ל וּנ ָ תּ ְ ח ַ ק ְ ל םִ י ַ ר ְ צ ִ מ ְ בּ םי ִ רָ ב ְ ק ןי ֵ א י ִ ל ְ בּ ִ מ ַ ה ה ֶ שֹׁמ ל ֶ א וּר ְ מאֹיַּ ו :םִ י ָ ר ְ צ ִ מּ ִ מ וּנאָי ִ צוֹה ְ ל וּנ ָ לּ ָ תי ִ שָׂ ע תא
(בי) ֲ ע וּנ ָ ל בוֹט י ִ כּ םִ י ָ ר ְ צ ִ מ ת ֶ א הָ ד ְ בַ עַ נ ְ ו וּנּ ֶ מּ ִ מ לַ דֲ ח רֹמאֵ ל םִ י ַ ר ְ צ ִ מ ְ ב ָ ךי ֶ ל ֵ א וּנ ְ רַ בּ ִ דּ ר ֶ שֲׁ א רָ בָ דּ ַ ה הֶ ז אֹלֲ ה :רָ בּ ְ ד ִ מַּ בּ וּנ ֵ תֻ מּ ִ מ םִ י ַ ר ְ צ ִ מ ת ֶ א דֹב
(גי) לאַ םָ ע ָ ה ל ֶ א ה ֶ שֹׁמ ר ֶ מאֹיַּ ו ַ ר ְ צ ִ מ ת ֶ א ם ֶ תי ִ א ְ ר ר ֶ שֲׁ א י ִ כּ םוֹיּ ַ ה םֶ כָ ל ה ֶ שֲׂ עַ י ר ֶ שֲׁ א קָ וֹקְ י תַ עוּשְׁ י ת ֶ א וּא ְ רוּ וּב ְ צַּ י ְ ת ִ ה וּאָ רי ִ תּ אֹל םוֹיּ ַ ה םִ י
םָ לוֹע דַ ע דוֹע םָ תֹא ְ ר ִ ל וּפי ִ סֹת :
(די) :ןוּשׁי ִ רֲ ח ַ תּ ם ֶ תּאְַ ו םֶ כָ ל םֵ חָ לִּ י קָ וֹקְ י פ

חכ קרפ םירבד
(חנ) ָ בּ ְ כִ נּ ַ ה ם ֵ שַּׁ ה ת ֶ א האָ ְ רִ י ְ ל הֶ זּ ַ ה רֶ פ ֵ סַּ בּ םי ִ בוּת ְ כּ ַ ה תאֹזּ ַ ה הָ רוֹתּ ַ ה י ֵ ר ְ ב ִ דּ לָ כּ ת ֶ א תוֹשֲׂ עַ ל רֹמ ְ שׁ ִ ת אֹל ם ִ א : ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ת ֵ א הֶ זּ ַ ה אָ רוֹנּ ַ הְ ו ד
(טנ) ָ מֱ אֶ נ ְ ו תוֹלֹדְ גּ תוֹכּ ַ מ ָ ךֶ ע ְ רַ ז תוֹכּ ַ מ ת ֵ אְ ו ָ ך ְ תֹכּ ַ מ ת ֶ א קָ וֹקְ י אָ ל ְ פ ִ הְ ו :םי ִ נ ָ מֱ אֶ נ ְ ו םי ִ עָ ר םִ י ָ לֳ חָ ו תוֹנ
(ס) : ְ ךָ בּ וּק ְ בָ דְ ו םֶ היֵ נ ְ פּ ִ מ ָ תּ ְ רֹגָ י ר ֶ שֲׁ א םִ י ַ ר ְ צ ִ מ הֵ ו ְ ד ַ מ לָ כּ ת ֵ א ָ ך ְ בּ בי ִ שֵׁ הְ ו
(אס) : ְ ךָ ד ְ מ ָ שּׁ ִ ה דַ ע ָ ךי ֶ לָ ע קָ וֹקְ י םֵ ל ְ עַ י תאֹזּ ַ ה הָ רוֹתּ ַ ה רֶ פ ֵ ס ְ בּ בוּתָ כ אֹל ר ֶ שֲׁ א הָ כּ ַ מ לָ כְ ו י ִ לֳ ח לָ כּ םַ גּ
(בס) ְ ו י ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י לוֹק ְ בּ ָ תּ ְ ע ַ מ ָ שׁ אֹל י ִ כּ בֹרָ ל םִ י ַ מ ָ שַּׁ ה י ֵ ב ְ כוֹכ ְ כּ ם ֶ תי ִ י ֱ ה ר ֶ שֲׁ א ת ַ ח ַ תּ טָ ע ְ מ י ֵ ת ְ מ ִ בּ ם ֶ תּ ְ ראַ ְ שִׁ נ : ָ ך
(גס) י ִ בֲ א ַ ה ְ ל םֶ כי ֵ לֲ ע קָ וֹקְ י שׂי ִ שָׂ י ן ֵ כּ םֶ כ ְ ת ֶ א תוֹבּ ְ ר ַ ה ְ לוּ םֶ כ ְ ת ֶ א בי ִ טי ֵ ה ְ ל םֶ כי ֵ לֲ ע קָ וֹקְ י שׂ ָ שׂ ר ֶ שֲׁ אַ כּ הָ י ָ הְ ו ם ֶ תּ ְ ח ַ סִּ נ ְ ו םֶ כ ְ ת ֶ א די ִ מ ְ שַׁ ה ְ לוּ םֶ כ ְ ת ֶ א ד
:הּ ָ תּ ְ שׁ ִ ר ְ ל ה ָ מּ ָ שׁ אָ ב ה ָ תּאַ ר ֶ שֲׁ א ה ָ מָ דֲ א ָ ה לַ ע ֵ מ
(דס) ְ עַ דָ י אֹל ר ֶ שֲׁ א םי ִ ר ֵ חֲ א םי ִ הֹלֱ א ם ָ שּׁ ָ תּ ְ דַ בָ עְ ו ץ ֶ ראָָ ה הֵ צ ְ ק דַ עְ ו ץֶ ראָ ָ ה הֵ צ ְ ק ִ מ םי ִ מַּ ע ָ ה לָ כ ְ בּ קָ וֹקְ י ָ ך ְ צי ִ פֱ הֶ ו ָ ךי ֶ תֹבֲ אַ ו ה ָ תּאַ ָ תּ :ן ֶ באָָ ו ץֵ ע
(הס) ִ יַ ני ֵ ע ןוֹי ְ ל ִ כְ ו זָ גּ ַ ר בֵ ל ם ָ שׁ ָ ך ְ ל קָ וֹקְ י ן ַ תָ נ ְ ו ָ ךֶ לְ ג ַ ר ףַ כ ְ ל ַ חוֹנ ָ מ הֶ י ְ הִ י אֹלְ ו ַ עי ִ גּ ְ ר ַ ת אֹל םֵ ה ָ ה םִ יוֹגּ ַ בוּ :שֶׁ פָ נ ןוֹבֲ אַ דְ ו ם
(וס) ְ בּ ןי ִ מֲ א ַ ת אֹלְ ו ם ָ מוֹי ְ ו הָ לְ י ַ ל ָ תּ ְ ד ַ חָ פוּ דֶ גֶ נּ ִ מ ָ ך ְ ל םי ִ אֻ ל ְ תּ ָ ךיֶ יּ ַ ח וּי ָ הְ ו : ָ ךיֶ יּ ַ ח
(זס) ָ ךיֶ ני ֵ ע ה ֵ א ְ ר ַ מּ ִ מוּ ד ָ ח ְ פ ִ תּ ר ֶ שֲׁ א ָ ך ְ בָ ב ְ ל ד ַ חַ פּ ִ מ ר ֶ קֹבּ ן ֵ תִּ י י ִ מ ר ַ מאֹתּ בֶ רֶ ע ָ בוּ בֶ רֶ ע ן ֵ תִּ י י ִ מ ר ַ מאֹתּ ר ֶ קֹבַּ בּ :ה ֶ א ְ ר ִ תּ ר ֶ שֲׁ א
(חס) וֹע ףי ִ סֹת אֹל ָ ך ְ ל י ִ תּ ְ ר ַ מאָ ר ֶ שֲׁ א ְ ךֶ רֶ דַּ בּ תוֹיּ ִ נ ֳ אָ בּ םִ י ַ ר ְ צ ִ מ קָ וֹקְ י ָ ך ְ בי ִ שֱׁ הֶ ו תוֹחָ פ ְ שִׁ לְ ו םי ִ דָ בֲ עַ ל ָ ךי ֶ בְ יֹא ְ ל ם ָ שׁ ם ֶ תּ ְ רַ כּ ַ מ ְ ת ִ הְ ו הּ ָ תֹא ְ ר ִ ל ד ןי ֵ אְ ו
הֶ נֹק : ס (טס) ֲ א תי ִ ר ְ בּ ַ ה דַ ב ְ לּ ִ מ באָוֹמ ץֶ ר ֶ א ְ בּ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ ת ֶ א תֹר ְ כ ִ ל ה ֶ שֹׁמ ת ֶ א קָ וֹקְ י הָ וּ ִ צ ר ֶ שֲׁ א תי ִ ר ְ בּ ַ ה י ֵ ר ְ ב ִ ד הֶ לּ ֵ א :בֵ רֹח ְ בּ ם ָ תּ ִ א תַ רָ כּ ר ֶ שׁ פ

גי קוספ די קרפ תומש י"שר
(גי) 'וגו םירצמ תא םתיאר רשא יכ - ,םויה אלא וניא םתוא םתיארש המ דוע ופיסות אלו םתוא םתיארש אוה םויה :

ז הרעה די קרפ תומש תורעה המימת הרות
(ז ל"צ ,החטבה קר הרהזא הז ןושל ןיא ןושלה תוטשפ יפלד יפ לע ףאו אליממו החטבהה םויקב לדתשהל םדצמ לארשי םיבייח אוה ךורב שודקה ןכ חיטבהדמ
בושל אלש םירהזומ קוספה הזב תלוז תרחא הרימא וניצמ אלו דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל םכל רמא 'הו ךלמה תשרפב םיטפוש 'פד קוספהמ עמשמ ןכו ,
הרהזא םג הז קוספ ןושל ללכב שיד ראובמ ןכ םאו ,ונינפלש .

זט קוספ זי קרפ םירבד ןתנוי םוגרת
(זט) ןוּאָ ג ְ תִיְו ןוֹהיֵ לֲ ע יוֹנָ בְ רְ בַ ר ןוּבְ כְּ רִי אָ מְ לִ דּ ןוָו ְ סוּס ןי ֵ ר ְ תּ לַ ע הּיֵ ל ןוּג ְ סִי אָ ל דוֹחְ ל ןוּבוֹחיִו אָ תיְי ַ רוֹא י ֵ מָ ג ְ תִ פִּ מ ןוּלְ טַ בּ ְ תִיְו תַ בוֹח
אָ ל ןוֹכְ ל רַ מאָ ָייַו םִי ַ רְ צִ מְ ל אָ תוּלָ גּ בוּתּ ןי ֵ דָ ה אָ חְ ראְָ בּ בוּתֵ מְ ל ןוּפְ סוֹת :

אל קרפ והיעשי
(א) ְ מ וּמ ְ צָ ע י ִ כּ םי ִ שָׁ ר ָ פּ לַ עְ ו בָ ר י ִ כּ בֶ כֶ ר לַ ע וּח ְ ט ְ בִ יַּ ו וּנ ֵ ע ָ שִּׁ י םי ִ סוּס ל ַ ע הָ רְ ז ֶ ע ְ ל םִ י ַ ר ְ צ ִ מ םי ִ ד ְ רֹיּ ַ ה יוֹה ת ֶ אְ ו ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י שׁוֹד ְ ק לַ ע וּע ָ שׁ אֹלְ ו דֹא
:וּשָׁ רָ ד אֹל קָ וֹקְ י (ב) :ןֶ ואָ י ֵ לֲ עֹפּ תַ רְ ז ֶ ע לַ עְ ו םי ִ עֵ ר ְ מ תי ֵ בּ לַ ע םָ קְ ו רי ִ ס ֵ ה אֹל וי ָ רָ ב ְ דּ ת ֶ אְ ו עָ ר אֵ בָ יַּ ו םָ כ ָ ח אוּה םַ ג ְ ו
(ג) ֻ כּ ו ָ דּ ְ חַ יְ ו רֻ ז ָ ע ל ַ פָ נְ ו רֵ זוֹע ל ַ שָׁ כְ ו וֹדָ י ה ֶ טַּ י קָ וֹקיַ ו ַ חוּר אֹלְ ו ר ָ שָׂ בּ ם ֶ הי ֵ סוּסְ ו ל ֵ א אֹלְ ו םָ דאָ םִ י ַ ר ְ צ ִ מוּ ְ כִ י םָ לּ ןוּי ָ ל : ס
ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 2
זי קרפ ב םיכלמ
(א) :םי ִ נ ָ שׁ ע ַ שׁ ֵ תּ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י לַ ע ןוֹר ְ מֹשׁ ְ ב הָ ל ֵ א ן ֶ בּ ַ ע ֵ שׁוֹה ְ ךַ ל ָ מ הָ דוּהְ י ְ ךֶ ל ֶ מ ז ָ חאָ ְ ל הֵ ר ְ שֶׂ ע םי ֵ תּ ְ שׁ תַ נ ְ שׁ ִ בּ
(ב) :ויָ נ ָ פ ְ ל וּי ָ ה ר ֶ שֲׁ א ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י י ֵ כ ְ ל ַ מ ְ כּ אֹל קַ ר קָ וֹקְ י יֵ ני ֵ ע ְ בּ עַ ר ָ ה שַׂ עַ יַּ ו (ג) וי ָ לָ ע ֶ שָׁ יַּ ו דֶ בֶ ע ַ ע ֵ שׁוֹה וֹל י ִ הְ יַ ו רוּשּׁאַ ְ ךֶ ל ֶ מ ר ֶ ס ֶ אְ נ ַ מ ְ ל ַ שׁ הָ לָ ע :ה ָ חְ נ ִ מ וֹל ב
(ד) ֶ ל ֶ מ ְ ל ה ָ חְ נ ִ מ הָ לֱ ע ֶ ה אֹלְ ו םִ י ַ ר ְ צ ִ מ ְ ךֶ ל ֶ מ אוֹס ל ֶ א םי ִ כאָ ְ ל ַ מ חַ ל ָ שׁ ר ֶ שֲׁ א ר ֶ שֶׁ ק ַ ע ֵ שׁוֹה ְ בּ רוּשּׁאַ ְ ךֶ ל ֶ מ אָ צ ְ מִ יַּ ו ְ צַ עַ יַּ ו הָ נ ָ שׁ ְ ב הָ נ ָ שׁ ְ כּ רוּשּׁאַ ְ ך ְ ךֶ ל ֶ מ וּהֵ ר
אֶ לֶ כּ תי ֵ בּ וּהֵ ר ְ סאַַ יַּ ו רוּשּׁאַ : (ה) :םי ִ נ ָ שׁ שֹׁל ָ שׁ ָ הי ֶ לָ ע ר ַ צָ יַּ ו ןוֹר ְ מֹשׁ לַ עַ יַּ ו ץֶ ראָ ָ ה לָ כ ְ בּ רוּשּׁאַ ְ ךֶ ל ֶ מ לַ עַ יַּ ו
(ו) ַ בּ ם ָ תֹא ב ֶ שַׁ יַּ ו הָ רוּשּׁאַ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ת ֶ א לֶ גֶ יַּ ו ןוֹר ְ מֹשׁ ת ֶ א רוּשּׁאַ ְ ךֶ ל ֶ מ דַ כָ ל ַ ע ֵ שׁוֹה ְ ל תי ִ עי ִ שׁ ְ תּ ַ ה תַ נ ְ שׁ ִ בּ :י ָ ד ָ מ י ֵ רָ עְ ו ןָ זוֹגּ ר ַ הְ נ רוֹב ָ ח ְ בוּ חַ ל ְ ח פ

במ קרפ והימרי
(ח) :לוֹדָ גּ דַ עְ ו ןֹט ָ קּ ִ מ ְ ל םָ ע ָ ה לָ כ ְ לוּ וֹתּ ִ א ר ֶ שֲׁ א םי ִ לָ י ֲ ח ַ ה י ֵ ר ָ שׂ לָ כּ ל ֶ אְ ו ַ חֵ ר ָ ק ן ֶ בּ ןָ נ ָ חוֹי ל ֶ א אָ ר ְ קִ יַּ ו
(ט) :ויָ נ ָ פ ְ ל םֶ כ ְ תַ נּ ִ ח ְ תּ לי ִ פּ ַ ה ְ ל וי ָ ל ֵ א י ִ תֹא ם ֶ תּ ְ חַ ל ְ שׁ ר ֶ שֲׁ א ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י י ֵ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ר ַ מאָ הֹכּ םֶ הי ֵ לֲ א ר ֶ מאֹיַּ ו
(י) שׁ ם ִ א ָ ע ָ ר ָ ה ל ֶ א י ִ תּ ְ מ ַ חִ נ י ִ כּ שׁוֹתּ ֶ א אֹלְ ו םֶ כ ְ ת ֶ א י ִ תּ ְ ע ַ טָ נ ְ ו סֹרֱ ה ֶ א אֹלְ ו םֶ כ ְ ת ֶ א י ִ תי ִ נ ָ בוּ תאֹזּ ַ ה ץֶ ראָָ בּ וּב ְ שֵׁ תּ בוֹ :םֶ כָ ל י ִ תי ִ שָׂ ע ר ֶ שֲׁ א ה
(אי) ֻ אְ נ וּנּ ֶ מּ ִ מ וּא ְ רי ִ תּ לאַ ויָ נ ָ פּ ִ מ םי ִ אֵ רְ י ם ֶ תּאַ ר ֶ שֲׁ א לֶ בָ בּ ְ ךֶ ל ֶ מ יֵ נ ְ פּ ִ מ וּא ְ רי ִ תּ לאַ ִ מ םֶ כ ְ ת ֶ א לי ִ צּ ַ ה ְ לוּ םֶ כ ְ ת ֶ א ַ עי ִ שׁוֹה ְ ל י ִ נאָ םֶ כ ְ תּ ִ א י ִ כּ קָ וֹקְ י ם :וֹדָ יּ
(בי) :םֶ כ ְ ת ַ מ ְ דאַ ל ֶ א םֶ כ ְ ת ֶ א בי ִ שֵׁ הְ ו םֶ כ ְ ת ֶ א םַ ח ִ רְ ו םי ִ מֲ חַ ר םֶ כָ ל ן ֵ תּ ֶ אְ ו (גי) ק ְ בּ ַ עֹמ ְ שׁ י ִ תּ ְ ל ִ ב ְ ל תאֹזּ ַ ה ץֶ ראָָ בּ ב ֵ שֵׁ נ אֹל ם ֶ תּאַ םי ִ ר ְ מֹא ם ִ אְ ו לוֹ
ֵ הֹלֱ א קָ וֹקְ י םֶ כי : (די) ָ שְׁ ו בָ ע ְ רִ נ אֹל םֶ חֶ לַּ לְ ו ע ָ מ ְ שִׁ נ אֹל ר ָ פוֹשׁ לוֹקְ ו ה ָ מ ָ ח ְ ל ִ מ ה ֶ א ְ רִ נ אֹל ר ֶ שֲׁ א אוֹבָ נ םִ י ַ ר ְ צ ִ מ ץֶ ר ֶ א י ִ כּ אֹל רֹמאֵ ל ב ֵ שֵׁ נ ם :
(וט) ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י י ֵ הֹלֱ א תוֹאָ ב ְ צ קָ וֹקְ י ר ַ מאָ הֹכּ הָ דוּהְ י תי ִ ר ֵ א ְ שׁ קָ וֹקְ י רַ ב ְ ד וּע ְ מ ִ שׁ ן ֵ כָ ל ה ָ תַּ עְ ו אָ בוּ םִ י ַ ר ְ צ ִ מ אֹבָ ל םֶ כיֵ נ ְ פּ ןוּמ ִ שׂ ְ תּ םוֹשׂ םֶ תּאַ ם ִ א ם ֶ ת
ם ָ שׁ רוּג ָ ל : (זט) י ִ ג ֲ אֹדּ ם ֶ תּאַ ר ֶ שֲׁ א בָ עָ ר ָ הְ ו םִ י ָ ר ְ צ ִ מ ץֶ ר ֶ א ְ בּ םֶ כ ְ תֶ א גי ִ שּׂ ַ תּ ם ָ שׁ הָ נּ ֶ מּ ִ מ םי ִ אֵ רְ י ם ֶ תּאַ ר ֶ שֲׁ א בֶ ר ֶ ח ַ ה ה ָ תְ י ָ הְ ו קַ בּ ְ דִ י ם ָ שׁ וּנּ ֶ מּ ִ מ ם
ָ שְׁ ו םִ י ַ ר ְ צ ִ מ םֶ כי ֵ רֲ חאַ וּתֻ מ ָ תּ ם : (זי) בָ עָ רָ בּ בֶ ר ֶ חַ בּ וּתוּמָ י ם ָ שׁ רוּג ָ ל םִ י ַ ר ְ צ ִ מ אוֹבָ ל ם ֶ היֵ נ ְ פּ ת ֶ א וּמ ָ שׂ ר ֶ שֲׁ א םי ִ שָׁ נ ֲ א ָ ה ל ָ כ וּי ְ הִ יְ ו הֶ י ְ הִ י אֹלְ ו רֶ בָ דַּ בוּ
ם ֶ הי ֵ לֲ ע אי ִ ב ֵ מ י ִ נ ֲ א ר ֶ שֲׁ א הָ עָ ר ָ ה יֵ נ ְ פּ ִ מ טי ִ ל ָ פוּ די ִ ר ָ שׂ ם ֶ הָ ל : ס (חי) ְ צ קָ וֹקְ י ר ַ מאָ הֹכ י ִ כּ י ִ ת ָ מֲ חַ ו י ִ פּאַ ְ ך ַ תִּ נ ר ֶ שֲׁ אַ כּ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י י ֵ הֹלֱ א תוֹאָ ב לַ ע
ְ ר ֶ ח ְ לוּ הָ לָ ל ְ ק ִ לְ ו ה ָ מּ ַ שְׁ לוּ הָ לאָ ְ ל ם ֶ תי ִ י ְ הִ ו םִ י ָ ר ְ צ ִ מ םֶ כֲ אֹב ְ בּ םֶ כי ֵ לֲ ע י ִ ת ָ מֲ ח ְ ך ַ תּ ִ תּ ן ֵ כּ םִ ַ ל ָ שׁוּרְ י י ֵ ב ְ שֹׁי הֶ זּ ַ ה םוֹק ָ מּ ַ ה תֶ א דוֹע וּא ְ ר ִ ת אֹלְ ו הָ פּ :
(טי) קָ וֹקְ י רֶ בּ ִ דּ :םוֹיּ ַ ה םֶ כָ ב י ִ תֹדי ִ ע ַ ה י ִ כּ וּע ְ ד ֵ תּ ַ עֹדָ י םִ י ָ ר ְ צ ִ מ וּאֹב ָ תּ לאַ הָ דוּהְ י תי ִ ר ֵ א ְ שׁ םֶ כי ֵ לֲ ע
(כ) וּנ ֵ דֲ עַ בּ לֵ לַּ פּ ְ ת ִ ה רֹמאֵ ל םֶ כי ֵ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ל ֶ א י ִ תֹא ם ֶ תּ ְ חַ ל ְ שׁ ם ֶ תּאַ י ִ כּ םֶ כי ֵ תוֹשְׁ פַ נ ְ בּ ם ֶ תי ֵ ע ְ ת ִ ה <םיתעתה> י ִ כּ ְ כוּ וּני ֵ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ל ֶ א ר ֶ שֲׁ א לֹכ
:וּני ִ שָׂ עְ ו וּנ ָ ל דֶ גּ ַ ה ן ֵ כּ וּני ֵ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ר ַ מאֹי (אכ) םֶ כי ֵ לֲ א י ִ נ ַ חָ ל ְ שׁ ר ֶ שֲׁ א לֹכ ְ לוּ םֶ כי ֵ הֹלֱ א קָ וֹקְ י לוֹק ְ בּ ם ֶ תּ ְ ע ַ מ ְ שׁ אֹלְ ו םוֹיּ ַ ה םֶ כָ ל דִ גּאַָ ו :
(בכ) ָ מַּ בּ וּתוּמ ָ תּ רֶ בֶ דַּ בוּ בָ עָ רָ בּ בֶ ר ֶ חַ בּ י ִ כּ וּע ְ ד ֵ תּ ַ עֹדָ י ה ָ תַּ עְ ו :ם ָ שׁ רוּג ָ ל אוֹבָ ל ם ֶ תּ ְ צַ פֲ ח ר ֶ שֲׁ א םוֹק ס

ז קרפ עשוה
(י) :תאֹז לָ כ ְ בּ וּהֻ שׁ ְ ק ִ ב אֹלְ ו םֶ הי ֵ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ל ֶ א וּב ָ שׁ אֹלְ ו ויָ נ ָ פ ְ בּ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ןוֹאְ ג הָ נ ָ עְ ו (אי) וּאָ ר ָ ק םִ י ַ ר ְ צ ִ מ בֵ ל ןי ֵ א ה ָ תוֹפ הָ נוֹי ְ כּ םִ י ַ ר ְ פ ֶ א י ִ הְ יַ ו
וכָ ל ָ ה רוּשּׁאַ :ּ (בי) :ם ָ תָ דֲ עַ ל ע ַ מ ֵ שׁ ְ כּ םֵ ר ִ סְ יאַ םֵ די ִ רוֹא םִ י ַ מ ָ שַּׁ ה ףוֹע ְ כּ י ִ תּ ְ שׁ ִ ר םֶ הי ֵ לֲ ע שׂוֹר ְ פ ֶ א וּכֵ לֵ י ר ֶ שֲׁ אַ כּ ס

אי קוספ ז קרפ עשוה י"שר
(אי) בל ןיא - :םהל ער המו םהל בוט המ ןיחבהל
וארק םירצמ - הרזעל םיארוק םה םלועמ םהל וערהש םתואל :
וכלה רושא - :םהל רוזעיש וכלה רושא ךלמ לא

חלשב לאעמשי יברד אתליכמ - ב השרפ יהיוד אתכסמ
תא םתיאר רשא יכ 'אנש םירצמל רוזחל אלש לארשיל םוקמה ריהזה תומוקמ השלשב ,םירצמ תא םתיאר רשא יכ
,(זט זי /םירבד/ םש) דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל םכל רמא 'הו רמואו ,םלוע דע םתוארל ופיסות אל םויה םירצמ
ה ךבישהו רמואו התוארל דוע ףיסות אל ךל יתרמא רשא ךרדב תוינאב םירצמ ' .(חס חכ /םירבד/ םש) ורזח םתשלשב
ולפנ םתשלשבו םש 'נש חרק ןב ןנחוי ימיב תינשה ,(א אל היעשי) הרזעל םירצמ םידרויה יוה 'נש בירחנס ימיב הנושארה ,
רשא ברחהו םירצמ ץראב םכתא גישת םש הנממ םיארי םתא רשא ברחה התיהו םכירחא קבדי םש ונממ םיגאוד םתא
בל ןיא התופ הנוי םירפא ד"הה ולפנ ןתשלשבו ורזח ןתשלשב .סונינרוט ימיב תישילשהו ,(זט במ הימרי) ותומת םשו םירצמ
.(אי ז עשוה) 'וגו םיה לע לארשי ושענ תותכ עברא תרמוא תחאו םירצמל בושל תרמוא תחאו םיה לא לופיל תרמוא תחא ,
כ המחלמ תושעל ,'ה תעושי תא וארו ובציתה םהל רמאנ םיה לא לופיל הרמאש תאז .ןדגנכ חווצנ תרמוא תחאו ןדגנ וז
םירצמ תא םתיאר רשא יכ םהל רמאנ םירצמל בושנ הרמאש וז ,םכל םחלי 'ה םהל רמאנ ןדגנכ המחלמ השענ הרמאש וז ,
.ןושירחת םתאו םהל רמאנ ןדגנכ חווצנ הרמאש

לה י קרפ ןירדהנס תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת ח הכ
רמוא אוה ןכו ץראה תא שובכלו איטמקרפל הרוחסל תא רזוח רזוח תא ןיא הבישיל דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל :

ב דומע אנ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
לארשי לש ןדובכב האר אל םירצמ לש אירדנסכלא לש ןוטסולפויד האר אלש ימ :רמוא הדוהי יבר ,אינת ןימכ :ורמא .
:ס"שה תרוסמ+ םירצמ יאצויכ םילפכ (אובר םישש לע אובר םישש) הב ויהש םימעפ ,ויטסמ םינפל ויטס ,התיה הלודג יקליסב
ויהש םימעפ] דגנכ בהז לש תוארדתק תחאו םיעבש הב ויהו ,+[םירצמ יאצויכ םילפכ הל ירמאו םירצמ יאצויכ אובר םישש םש
ןזחו ,התיעצמאב ץע לש המיבו .בהז ירככ אובר דחאו םירשעמ התוחפ הניא תחאו תחא לכ ,הלודג ירדהנס לש דחאו םיעבש
ןמא תונעל עיגהש ןויכו .ודיב ןירדוסהו הילע דמוע תסנכה - ,ןיברועמ ןיבשוי ויה אלו .ןמא ןינוע םעה לכו ,רדוסב ףינמ הלה
היה םש סנכנ ינעשכו .ןמצע ינפב םיידרגו ,ןמצע ינפב םייסרטו ,ןמצע ינפב ןיחפנו ,ןמצע ינפב ןיפסכו ,ןמצע ינפב ןיבהז אלא
.ותיב ישנא תסנרפו ותסנרפ םשמו ,םשל הנפנו ותנמוא ילעב ריכמ והנילטק והלוכו :ייבא רמא יאמ .ןדקומ סורדנסכלא
?ושנעיא אמעט - ותא רודה והניאו ,דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל +זי םירבד+ ארק יאהא ירבעד םושמ ,אתא יכ .
,ימוי הרשעב אתניפס יתימל יעב ארבג אוהה ,ידכמ :רמא .קוחרמ יוג ךילע 'ה אשי +חכ םירבד+ ארפיסב ורק ווהד והניחכשא
מחב אתניפס יתאו אקיז הילד .והנילטקו והיילע לפנ ,ימוי אש
ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 3

ומ השעת אל תוצמ ם"במרל תווצמה רפס
לצא םינוגמה םהיכרדב ךלנ אלשו םתריפכ דמלנ אלש ידכ םלועל םירצמ ץראב ןוכשמ ונריהזהש איה ו"מה הוצמהו
הרותה .דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל (זי 'יטפוש) הלעתי ורמא אוהו . פ שלש הזב הרהזאה הלפכנ רבכו םימע ורמא .
ורזח השלשבו םירצמל בושל אלש לארשי תא אוה ךורב שודקה ריהזה תומוקמ השלשב (ד"פר הכוס 'שורי חלשב אתליכמ)
אל ךל יתרמא רשא ךרדב (אובת פ"ס) הלעתי ורמא ינשהו .והונרכז רשא םהמ דחא תומוקמ השלשה םנמא .ושנענ השלשבו
א (די חלשב) ורמא ישילשהו .התוארל דוע ףיסות יפ לע ףאו .םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רש
.הרהזא אוהש הלבקה האב רופס אוהש םירבדה ןמ הארנהש
דדמי הירדנסכלא םימו .םהב ןוכשל תורוסאה תורייעה ללכמ ןכ םג איה הירדנסכלא יכ (ב אנ) הכוס רמגב ראבתה רבכו
תואמ עברא בחורו הסרפ תואמ עברא ךרוא הכתח .הב תבשל הרוסאה םירצמ ץרא ללכ איהו הסרפ הב תכלל רתומ לבא
רזוח התא לבא רזוח התא יא הבישיל (קלח פ"ס) ימלשוריב ורמא רואיבבו .תרחא ץראל רובעל וא הרוחסה דצ לע
ץראה שובכלו איטמקרפלו הרוחסל :

ה קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
ז הכלה
םירצמ ץראמ ץוח םלועה לכב ןוכשל רתומו ב דגנכ הסרפ תואמ עברא לע הסרפ תואמ עברא ברעמה דעו לודגה םיה ןמ ,
,הב בשיתהל רוסא לכה ,רבדמה דגנכו שוכ ץרא ןופיסות אל רמאנש ,םירצמל בושל אלש הרות הריהזה תומוקמ השלשב
רוסיאה ללכב האירדנסכלאו ,םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אל ,התוארל דוע ףיסות אל ,דוע הזה ךרדב בושל .
ח הכלה
םירצמ ץראל רוזחל רתומ ג םש עקתשהל אלא רוסא ןיאו ,תורחא תוצרא שובכלו ,איטמקרפלו הרוחסל ואל לע ןיקול ןיאו ,
,השעמ וב ןיא םש עקתשהלו בשיל בשחי םאו ,אוה רתומ הסינכה תעבש ,הז לארשי ךלמ םירצמ ץרא שבכ םאש יל האריו
הריהזה אלו ,תרתומ איהש ,ןיד תיב יפ לע ןילקלוקמ הישעמש ינפמ ם"וכע דיב איהו הב ןוכשל וא ,םידיחי הל בושל אלא
םירצמ ץרא השעמכ רמאנש ,תוצראה לכמ רתוי .

גי קוספ די קרפ תומש ן"במר
(גי) דוע םתוארל ופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רשא יכ - תורודל השעת אל תוצמ איה וניתובר תעד לע אתליכמ)
רמאי ןכ םאו .(ןאכ יכ ,םתדובעל ובושת לאו םדימ םויה םכתא עישויש 'ה תעושי תא וארו םכמוקמב ובציתה ,וארית לא בותכה
.םלוע דעו התעמ םתוארל םכנוצרב ופיסות אלש דוע םכתא הוצמ אוה ךורב שודקה םויה םתוא םתיאר רשא םירצמ היהתו
הלעמל הרכזוה אלו ,לארשיל השמ יפמ הוצמ . צמ םעה תא בישי אלו ןכו אל םכל רמא 'הו סוס תוברה ןעמל המיר
החטבה אל ,תמאב הוצמ איהש ,(זט זי םירבד) דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות :

ןשי סופד] טש ןמיס םיארי רפס - [גש
.ךרדב בושל ופיסות אל םירצמב לארשי ובושי אלש ארובה הוצ ךרדב בושל ןופיסות אל םכל רמא 'הו םיטפוש 'פב ביתכד
בירחנס אבש םעטמ להקב אובל ינומעה רג הדוהי וריתהש ['א ח"כ] רחשה תלפת קרפ תוכרבב ןנירמאד בג לע ףא דוע הזה
תיעט ירצמה רג ןימינמל [ע"ר] ול רמא ןישודקד אתפסותב אינתדכ ולבלבתנ םיירצמ םגו ולוכ םלועה תא לבליבו רבכ אב
אלו רסאנ םירצמ ךרד ירהש בושל הז םעטמ ריתהל ןיא םיבשוי םה םמוקמב םיירצמ אלו םלועה לכ תא לבלבו בירחנס
יולת רבדה םירצמב םתה אינתד םידי תכסמב הלע [וקלחנד] עשוהי 'רו ג"רכ אלא לבלבתנ םירצמ רמאד ע"רכ ל"ייק אל דועו
והי 'ר ל"א רתומ אהי ירצמ רג ףא לאילמג ןבר ל"א תא ץבקא הנש םיעברא ץקמ ביתכד הבצק בותכה םהל ןתנ םיירצמל עש
[ושנעיא] ט"מ אירדנסכלא ישנא לע ['ב א"נ] לילחה 'פ הכוסב ןנירמאו םתמדא לע ובושיו םש וצופנ רשא םימעה ןמ םירצמ
הוה בירחנס לש ולובלב רחאל אוההו דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל ביתכד ארק יאהא ורבעד םושמ ארו המכ יתעמשו יתי
ץראמ בושל אלא בותכה רסא אלש הזה ךרדב ביתכדמ רמול שיו וכמס המ לע יתאלפנו םירצמל וכלהש םיבוט םדא ינב
םירצמ לש אירדנסכלאל לבבמ לאינד ךלהש רבדל ךמסו רתומ תוצרא ראשב לבא םירצמל לארשי ג"צ] קלחב ןנירמאדכ
איבהל ךלהש ןנחוי 'ר רמא לזא ןכיהל לאינדו ['א הרפ ןיא רמוא אפורה סודות אינת אהו םירצמ לש אירדנסכלאמ םיריזח
.והייתעד אלב יתייא ירטוז דלת אלש ליבשב הלש םאה ןיכתוח כ"אא םירצמ לש אירדנסכלאמ האצוי הריזחו

זכר ןמיס ןיואל לודג תווצמ רפס
םירצמל לארשי ובושי אלש אוה ךורב שודקה הוצ ת אל (זט ,זי םירבד) רמאנש ,דוע הזה ךרדב בושל [ן]ופיסו ןניסרגו
ימלשוריב (י"פ ףוס ןירדהנס) ץראה שוב[י]כלו איטמגרפלו הרוחסל רזוח התא לבא רזוח התא יא הבישיל . לע המית שיו
לכ לבליבו בירחנס הלעש םושמ ומעט אמשו ,רוגל םשל ךלה ןומיימ 'רב השמ וניבר םגו םש םינכושה תוליהק המכ
רצמ םגו ולוכ םלועה ולבלבתנ םי רבכ תיעט ירצמה רג ןימיינמל אביקע יבר ול רמא (ו"ה ה"פ) ןישודיקד אתפסותב אינתדכ
בותכה םהל ןתנ םירצמל םש רמואו (ח"ה ב"פ) אתפסותב םידי תכסמב וילע קלחנש עשוהי יבר וניצמ םנמא ,'וכו בירחנס הלע
מעה ןמ םירצמ ץבקא הנש םיעברא ץקמ (גי ,טכ לאקזחי) רמאנש הבצק ,םתמדא לע ובושיו םש וצופנ רשא םי הכוסב םגו
(ב ,אנ) לילחה קרפ השעמ ותואו 'וגו בושל [ן]ופיסות אלד ארק יאהא ורבעד םושמ שוניאד אמעט יאמ אירדנסכלאו רמוא
בירחנס לש לובלב רחא היה ,(ש"ע טש 'יס םיארי פ"ע) ץיממ רזעילא יבר ברה שוריפכ שרפנ אל םא ריתהל םעט ונל ןיאו
םש) םירצמל לארשי ץראמ רמולכ הזה ךרדב אלא הרות הרסא אל רמוגו [ן]ופיסות אל ( :רתומ תוצרא ראשמ לבאד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 4
ה קרפ חרפו רותפכ רפס
בל לע םימש םעה בור ןיאו ןימסרופמ ןירוסיא המכ אצמנ וניתונועב םויהש ינא רמואו רתה לש םעט ןבור לע רמול ןיאו ,
ןנירמאד אה ןוגכ .ןל םיק םושמ אלא אמש הנאריש םדוק השאה שדקיש םדאל רוסא ,(א ,אמ ןישודיק) שדקמ שיאה קרפ
רבכו .'וכו םינש רשע המע ההשו השא אשנ ,(א ,דס תומבי) ותמבי לע אבה קרפ ןכו .וילע הנגתתו הנוגמ רבד הב הארי
.ירישע קרפ והונרכז ןכו .'וכו םיוג לש ןהידיא ינפל ,(א ,ב) ז"ע תכסמ .ירישע קרפ והונרכז ,כ ז"ע) םנח תנתמ םהל ןתת אל ןכו
.םהב אצויכו (א
ץראב רדה ןכו םירצמ ,ל"זמב ם"רה לש וינב ינבמ דחא ל"ז לאומש ר"ה יפמ םירצמב יתעמשו .ןיואל השלש רבועש
ךרד ול יתרמא .ינולפ םיואל השלש םוי לכב רבועה בתוכה ,םייסמ היה החולש תרגאב ומש םתוח היה ל"ז ם"רהשכש
ש ,המחנ יצח םירצמ ךלמל אפור היה ירהש םש דומעל חרכומ היה ל"ז ברה אמ ,גפ ק"ב) הבורמ קרפ ףוס ונינשש ןינעכו ,
.תוכלמל בורק היהש ינפמ ימוק רפסל ול וריתהש ןבואר ר"ב סלוטבאב (א ךרדב בושל הרות הרסאש המש םישרפמ שיו
ףוס םי רבדמה ךרד לע אלא וניא ,דוע הזה ארקיו) אמטה םכל הזו ומכ , ,בי תומש) הזה שדחה ןכו ,םירוהט םתלוזו ,(טכ ,אי
אקודו ,תבשל םדוק םימי השלשמ תוחפ הניפסב ןיגילפמ ןיא (א ,טי) ק"פ תבש תכסמ .ול ודוה אלו ןסינב ןסינ רבע הזלו ,(ב
.םהב רהזנ וניא ףלאמ דחא םדא .תושרה רבדל

ז הכלה ה קרפ םיכלמ תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ב] לע המית שיו בירחנס אבש ינפמ ומעטש רמימל אכילו םש רוגל ךלה ומצע רבחמה וניבר םגו םש םינכושה תוליהק
םלועה תא לבלבו ןנירמא (א"נ ףד) לילחה קרפב ירהש ירצמה רג ןמינמל אביקע 'ר ול רמאש ןישודיקד אתפסותב אינתדכ
פסותב םגו בושל ופיסות אל ארק יאהא ירבעד םושמ שונעיא ט"מ האירדנסכלאו בותכה ןתנ םירצמל ןנירמא םידי 'סמד את
םתרוכמ ץרא לע 'וגו המש וצופנ רשא םימעה ןמ םירצמ תא ץבקא הנש םיעברא ץקמ רמאנש הבצק םא ריתהל םעט ונל ןיאו
תוצרא ראשמ לבא םירצמל י"אמ רמולכ הזה ךרדב אלא הרות הרסא אל ופיסות אל שריפש ם"אר שוריפכ שרפנ אל
רתומ :ה"סמ כ"ע

א דומע חל ףד אמוי תכסמ א"בטירה ישודיח
לבא רזוח התא יא םש רוגל ירפיסב ושריפ רבכ דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל ביתכד ג"עאד 'יפ .םירצמ לש אירדנסכלא
,ץראה תא שובכלו הרוחסל רזוח התא הזה ןמזב רוגל םלועה וכמס המ לע אתלימ אהימת והימו ם"במרה ןוגכ םירצמב
דג המכו ל"ז ,ןכ ירחא ובשייתנש ןה תורחא תורייע ולאו וברחנו ולבלבתנ רבכ תורייע ןתואש םירמוא שיו ,םירחא םילו
םירצמל רבדמהו לארשי ץראמש אוהה ךרדב ךלוהל אלא בותכה רסא אלש ץרית ץיממ רזעילא ר"הו אל ארק ביתכ יכהד
,דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות מזב אלא אוהה רוסיאה ןיאש רתוי ןוכנהו הזה ןמזב לבא םתמדא לע ןייורש לארשיש ן
הצוחל ץראה ןמ תעדמ תאצל אלש אלא רוסיא ןיאו אוה דחא ץראל הצוח לכ ץראה יוצק לכב םיחדנ תויהל ונילע רזגנש
ץראל .

זט קוספ זי קרפ םירבד י"שר
(זט) ל םיסוס ול הברי א - ,ותבכרמ ידכ אלא םשמ םיאב םיסוסהש ,המירצמ םעה תא בישי אלש ,המלשב רמאנש המכ .
:(טכ י 'א םיכלמ) האמו םישמחב סוסו ףסכ תואמ ששב םירצממ הבכרמ אצתו הלעתו

זט קוספ זי קרפ םירבד ן"במר
(זט) םיסוס ול הברי אל - דכ אלא (טכ י א"מ) רמאנש ,םשמ םיאב םיסוסהש ,המירצמ םעה תא בישי אלש ידכ ותבכרמ י
.י"שר ןושל ,ףסכ תואמ ששב םירצממ הבכרמ אצתו הלעתו (י"פ ףוס) ןירדהנס ףוסב ימלשוריב ורמא יכ ,הזב יל השקוהו
הנקיו ךלמה חלשי םאו ,ץראה שובכלו איטמקרפל הרוחסל רזוח התא לבא רזוח התא יא הבישיל בכרהו םיסוסה םשמ
הרוחס ךרדב וא רענש ץראמו וצראמ וליפא םיסוס ול הברי אל ריהזה יכ ,בותכה ךרדש ןכתיו .רתומו וז איה הרוחס
ךלמה לע ריהזה ךכ רחאו ,ויהלא םשב וחטבמ היהי לבא ,דואמ ומצע יכ וישרפ לעו בר יכ ובכר לע חטבי אלש ,תרתומה
םש ול ויהיש המירצמ םעה תא בישי אלש סוס תוברה ןעמל בכרה ירעב םיבשוי הנקמ ירש ומעמו וידבעמ רמאנש ןינעכ ,
(חכ י םש) רמאש ומכ םירצמב ול ויה ןכו ,'וגו בכרה ירע תאו המלשל ויה רשא תונכסמה ירע לכ תאו (טי ט א"מ) המלשב
םירצממ איצוהל יאשר םדא היה אלש .'וגו ךלמה ירחס הוקמו םירצממ המלשל רשא םיסוסה אצומו ךלמ תושרב אלש םיסוס
הצרי רשאל תושרה ןתיש אוהו ונוצרכ אוה איצויש רמול םיסוסה אצומ המלשל הערפ ןתנו ,םהמ סכמ ול םינתונ ויהו ,םירצמ
םירחאה םירכומו ונוצרכ םהינודא לא םיחלושו םלוכ םיסוסה םינוק םירצמב םידמוע םירחוסה םש ול ויהו ,ולש סכמה אהיו
אוהו ,ץראה יכלמ ראשל המלש ירחוס ידי לע רמולכ ,ואיצוי םדיב םרא יכלמ לכלו םיתחה יכלמ לכל ןכו (טכ קוספ םש) רמאש
:סכמה ונתי ולו םתוא ואיצוי
קר םעטו - רשאכ םיסוס הברי אלש ,םהיכלמכ היהי אל קר ,ךיתוביבס רשא םיוגה לככ ךלמ ךילע םישתש יפ לע ףא רמול
ל תוברה ןעמל םיכלמב םצפח לכש ,םה ושעי :םישרפו םיסוס םה
םכל רמא 'הו םעטו - אוהש ,(זט ה ליעל) ךיהלא 'ה ךוצ רשאכ ןכו ,םירצמ ךרדב בושל ןופיסות אלש םכל רמוא םשה יכ
ןכ ךתוא הוצמ .(ד אי תומש) 'וגו הלילה תוצחכ 'ה רמא הכ השמ רמאיו ךרדכ ,םכתא תווצל ןכ יל רמאש ,"םכל רמא" וא . לעו
הכוס ימלשורי) וניתובר ךרד םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רשאכ יכ (א"ה ה"פ ,(גי די תומש)
:(םש) ויתשריפ רבכו ,דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אלש םכל רמא 'הו ריכזה השמו ,הוצמ
מ ץרא השעמכ (ג חי ארקיו) רמאש ומכ דאמ 'הל םיאטחו םיער םינענכהו םירצמה ויהש ינפמ ,תאזה הוצמה םעטו םירצ
לכ םינענכב תירכהו ,םהישעממ לארשי ודמלי אלש 'ה הצר הנהו ,'וגו ןענכ ץרא השעמכו ושעת אל הב םתבשי רשא
:םצראב ונחנא בשנ אלש םירצמב ריהזהו ,ךצראב ובשי אל (גל גכ תומש) רמאו (זט כ ןלהל) המשנ

ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 5
זט קוספ זי קרפ םירבד ייחב וניבר
ה ךרדב בושל ןופיסות אל םכל רמא 'הו דוע הז . ויהש יפלו ,םהישעמ לארשי ודמלי אלש ידכ העשל הוצמ וז
הבעות לכב םימסרופמו םיעדונ םיירצמה ,ןכ םהל הוצ ךכל ,'וגו "םירצמ ץרא השעמכ" (ג ,חי ארקיו) :בותכש ןינעכ , הניאו
יה דעו זאמ םש תורד תולהק המכ ןיאור ונא ירהו ,םלועל םירצמב הרידה בותכה רוסאיש תורודל הוצמ התיה וליאו ,םו
שיו .םדיב םיחומ רודו רוד לכבש םימכחה ויה ןכ ושע וליאו ,םש רודל הזב ןיליקמ םישודק לארשי ויה אל תורודל הוצמ
י"אמ םשל םיאבש ןתואל אלא םירצמב הרידה בותכה רסא אל לבא ,היה תורוד תוצמש ןירבוסש ךרדב" ןושל הרוי ןכו ,
ץראל םכינפ תמגמש םיכלוה םתאש "הזה .םירצמל ונממ ןובושת אל

רפס קת הוצמ ךוניחה
םלועל םירצמ ץראב ןוכשל אלש
,םלועל םירצמ ךרדב בושל ףיסונ אלש (א) םירצמב ונתריד עובקל ךלנ אלש רמולכ רמא 'הו ,[ז"ט ,ז"י םירבד] רמאנ הז לעו ,
.דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל םכל םימעפ השלש הזב העינמה הלפכנו י ד"י חלשב אתליכמ] הכרבל םנורכז ורמא , [ג"
אוה םהמ דחא ולא תומוקמ השלשו .ושנענ ןתשלשבו ורזח ןתשלשב םירצמ ץראב בושל אלש הרות הריהזה תומוקמ השלשב
םתיאר רשא יכ [ג"י ,ד"י תומש] ישילשהו ,'וגו דוע ףיסות אל ךל יתרמא רשא ךרדב [ח"ס ,ח"כ םירבד] אוה ינשהו ,ונרכזש הז
,'וגו ופיסות אל םויה םירצמ תא יפ לע ףאו העינמ אוהש וילע הלבקה האב ,רופס היהיש הארנ ובש הלגנה ןמש .

תכלל ונתוכזל םדימ וידסחב ונלאגו םשמ ונאיצוה אוה ךורב לאהו םיאטחו םיער םירצמ ישנאש יפל הוצמה ישרשמ
רדב ךלנ אלו םהיתוריפכ דומלנ אלש ידכ םכותב אמטהל דוע בושנ יתלבל ונילע לודגה ובוטב הצרו ,תמאה יכרדב םהיכ
המלשה ונתרות לצא םינוגמה .
א"נ הכוס] הכרבל םנורכז ורמאש המ הוצמה ינידמ : [ אירדנכסא לכב ףא אלא רוסיאה ללכב איה הדבל םירצמ ריעה אלש
ןוכשל רוסא .םיראובמ היטרפ רתיו .הז רוסיאב הסרפ תואמ עברא בחורבו הסרפ תואמ עברא ךרואב אירדנכסא םימו ,
ב הז רוסיא גהונו תובקנו םירכזב ןמז לכ .
הז ואל לע רבע םש ותריד עבקו הז לע רבועו ןיא םש ועקתשהבו ,אוה רתומ הסינכה תעשבש יפל הז ואל לע ןיקול ןיא לבא ,
מרה בתכו .השעמ וב ם"ב ירבדו .הב ןוכשל ונל היהי רתומש םירצמ ץרא ןיד תיב יפ לע לארשי ךלמ שבכ םאש ול האריש ל"ז
.ןח םכח יפ

ז הכלה ה קרפ םיכלמ תוכלה ז"בדר
[ז] 'וכו םלועה לכב ןוכשל רתומו . םירצמב ןוכשל וכמס המ לע ת"או . אלש בתכש ימ שיו הזה ךרדב אלא הרות הרסא
קיפסמ םעט הז ןיאו .כ"ע רתומ תוצרא ראשמ לבא םירצמל י"אמ רמולכ אחינ דוע הזה ךרדב בושת אלד ארק אהד לבא
םש רוגל דריל אלא הרות הרסא אלש םעט ןתיל שיו .רמימל אכיא יאמ דוע םתוארל ופיסות אל ביתכד יארק ךנה
ימלשוריב אתיאדכ עקתשהלו תא יא הבישיל הלחת םידרויה לכו ץראה שוביכלו איטמקרפלו הרוחסל רזוח התא לבא רזוח ה
הרוחסל אלא עקתשהל ודרי אל טועימו לוטלטה חרוט ינפמו אמלעב ארוסיא אלא ואל ןאכ ןיא ועקתשנ כ"חאד בג לע ףאו
וניבר ןושל תלחתמ עמשמ ןכו הז רוסיאל וששח אל תומוקמה ראשב תונוזמה חויר בשיתהל רוסא בתכש ףוסמש אלא הב
רשאכ םישרפמ ויה םינושארהש רשפאו השעמ וב ןיאש םושמ 'וכו הז ואל לע ןיקול ןיאו בתכש ואל רוסיא אכיאד עמשמ ןושלה
.יתבתכ ינא םגו ,םירשלו ךלמל אפור היהש תוכלמה יפ לע היה סונאד ל"יו .םירצמב עקתשנ ירהש וניברל ישקית ת"או
הרות דומלל הבורמ ןמז םש יתבשיתנ םילשוריל יתאב בושו רתומ אנווג יאה יכו הבישי םש יתעבקו הדמללו :

גע ןמיס ד קלח ז"בדר ת"וש
… ותעד ארקנ םשמ םתריד ורקע אלש י"פעא הרות דומלל וא ותכאלמ תושעל וא חיורהלו ןתילו אשיל םיאבה לבא
ייתהל רוזחל ותעדש י"פע ףא וינבו ותשאו םשמ ותריד רקע םאו ןמז רחאל רוזחל ןויכ רוזחל ותעד ארקנ אל י"אב בש
ןיכמוס ונא םעטה הז לעד י"אב רודלו רוזחל ונתעד ונלוכ ה"תלאד םירצמב בשייתנש הרותהש י"פעא םירצמב רודל
ונא ןיא י"אל ךלנ ונידי אצמת רשאכו רוגל אלא עקתשהל םידרוי ונא ןיאש ןויכד דוע הזה ךרדב בושת אל הרמא
ןירבוע …

ע ךור דע ןמיס םיכלמ 'לה דיתעה ןחלשה
) אי ( ם"במרה בתכ דעו לודגה םיה ןמ םירצמ ץראמ ץוח םלועה לכב ןוכשל רתומ 'ז ןיד םש לע הסרפ תואמ עברא ברעמה
גב הב בשייתהל רוסא לכה רבדמה דגנכו שוכ ץרא דגנכ הסרפ תואמ עברא ' םירצמל בושל אלש הרות הריהזה תומוקמ
רוסיאה ללכב הירדנסכלאו םלוע דע דוע םתוארל ןופיסות אל התוארל דוע ףיסות אל דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל רמאנש
סל םירצמ ץראל רוזחל רתומו הז ואל לע ןיקול ןיאו םש עקתשהל אלא רוסא ןיאו תורחא תוצרא שובכלו איטמקרפלו הרוח
ד"ב פ"ע לארשי ךלמ םירצמ ץרא שבכ םאש יל האריו השעמ וב ןיא םש עקתשהלו בשיל בשח םאו אוה רתומ הסינכה תעבש
מ ם"וכע דיב איהשכ הב ןוכשל וא םידיחי הל בושל אלא הרות הריהזה אלו תרתומ איהש לכמ רתוי ןילקלוקמ הישעמש ינפ
ל"כע 'וגו םירצמ ץרא השעמכ רמאנש תוצראה

) בי ( רוסיאה ןיאד רמואש ימ שיו םירצמב רד ומצע ם"במרהו םירצמ ךותב םירד לארשימ םיפלא אה תמסרופמ אישוקהו
תוצרא יראשמ אלו םירצמל י"אמ קר ם"אר םשב י"מהגה ינפמ רמול ןיאו ןכ ראובמ וניא ם"במרה ירבדמו ברחנס אבש
רמול רשפא היה םגו םש הז ןוע ינפמ וברה אירדנסכלא ישנאד הכוס יהלש ןנירמא המל כ"אד תומואה לכ תא לבלבו
הב ובשי םירחא םישנאש האיב ירוסיאמ ב"יפסב ם"במרה בתכ רבכו ןילקלוקמ היבשוי השעמש אוה םעטהד ןויכד
רוסיאהמ םעטה לטב כ"א ן"ע םימדוקה םירצמה אלו םירצמב ושנענ המל הכוסמ אישוקה ראשת ךא .
ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 6

) גי ( לאקזחיב ביתכד אהב רמול ו"נעל הארנ היה םגו ) כ ט ( דוע היהי אלו 'וגו דוע אשנתת אלו הלפש היהת תוכלממה ןמ
ןוע ריכזמ היהי אל התעמד ושוריפ ארואכלו םש יאק םירצמ לעו 'וגו םהירחא םתונפב ןוע ריכזמ חטבמל לארשי תיבל
צמל בושל םהירחא םתונפב אל לבא היתובעותו הילוליג ירחא םיררגנ ואד התולדגב איהשכ אלא וניא רוסיאהד םיר
ש"מכו ושנענ המל השק יתכאד רוסיא ןיא התע ןכלו תולפשב איהשכ

) די ( לו כ ןיינעה בשוימ ומצע ם"במרה ירבדבד הארנ ן הרוחסלד רמאש הז הנהד איטמקרפלו והואיבה ימלשורימ והז רתומ
כה " יתעדי אל ומוקמו ינומיימ תוהגהו מ . בהל שיו ןי כה הרוחסלד יל האריו איטמקרפלו הרוחס והמ ו ו הנ נש סו לע םשל ע
הרוחס רוכמל וא הרוחס תונקל תורופס םימי סמ םוקמ םש עבוקש ארקנ איטמקרפו ח ד םינש המכל רו ןושלב רחוס והז
ךורעה ש"מכ ינווי םא אלא עקתשהל ותעד אהת אלו תובר םינש וליפא ותסנרפו ויקסע ינפמ םירצמב רדש ימש אצמנו
וי וליפא םשמ אצוי תרחא הנידמב הסנרפ 'ד ול ןימזי רבוע וניא וימי לכ בש .

) ט ו ( אתליכמבד הזל היארו ולפנו ורזח םתשלשב 'וכו םירצמל בושל אלש םוקמה ריהזה תומוקמ 'גב אינת חלשב השרפ
ש"ע ולפנ ןתשלשבו סוניגרט ימיב תישילשהו חרק ןב ןנחוי ימיב היינשהו הרזעל םירצמ םידרויה יוה ברחנס ימיב הנושארה
תועיבקל התוא ושע ולא לכבו יב ראובמכ וחיגשה אלו קעצ איבנה הימריו םירצמ י"ע רזעהל חרק ןב ןנחויו ברחנס ימ
לבא ושנענ ןכלו םישרדמבו הכוס יהלשב ראובמכ ןיראופמ ןירטלפו ןירדהנס ושעו בר םע םש ויה סוניגרט ימיבו הימריב
ללכ רוסיא ןיא הסנרפ ליבשב םירצמב םירדה לכ ישלמ ינפמ םירצמל חרב ל"ז ם"במרה ןכו ותסנרפל םש בשיו םינ
תורגאב ש"מכ םירצמ ץרא לכב וטשפתהש םיקודצה תא ףדרש ונישדק תד המש קזיחו הרות םש ץיברהש רקיעהו
לארשי לכו םילודגה לכ ןכו ל"ז ן"במרה סב רורב והזו " .ד

זפ ןמיס די קלח רזעילא ץיצ ת"וש
.הזה ןמזבו םירצמ ץראב הבישיה לע סרטנוק

הזה ןמזב דחוימבו ,ומוחיתו ,רוסיאה תולח ןפואב ,םירצמ ץראב הבישיה רוסיא תודוא בותכלו ריהבהל שרדנכ יננה ,
.ןמקלדכ הזב ירוריב

(א) הרותב םישרופמ םיבותכב הבותכ םירצמ ץראב הבישיהו הרזחה רוסיא , לכמ תרחבומה איה לארשי ץראש םשכו
הרותהו תוצראה לכמ העורגה איה םירצמ ץרא ךכ ,הב הבישיה תווצמ לע ונתוא ריהזהל תרזחמ הרותהו תוצראה
הב הבישיה רוסיא לע ונריהזהל תרזחמ קרפ) חרפו רותפכה ןושל אוה הזכו , רתויה ץראה איה ןענכ ץראש עדו :הזב ('י
לע שיש דע םלועה יקלח לכמ הרוסא רתויה איה םירצמ ץרא ,םלועה יקלח לכמ תרחבנ רתויהו תכרובמ רתויהו תחבושמ
.ל"כע ןיואל השלש הינכוש

נענש םישנועה םג תורהזאל תוכימסבו ,א"ה הכוסד ה"פ 'שוריו חלשב 'פ אתליכמב םישרופמ ןיואל השלשה ורבעשכ וש
םהילע ופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רשא יכ 'אנש םירצמל רוזחל אלש לארשיל םוקמה ריהזה תומוקמ השלשב :ל"זו ,
םתשלשבו םש ורזח םתשלשב ,ךל יתרמא רשא ךרדב רמואו ,דוע הזה ךרדב בושל ופיסות אל רמואו ,םלוע דע דוע םתוארל
ל 'יעשי) 'אנש בירחנס ימיב הנושארה ,ולפנ (ב"מ הימרי) 'אנש חרק ןב ןנחוי ימיב תינשה ,הרזעל םירצמל םידרויה יוה (א"
םכירחא קבדי םש ונממ םיגאוד םתא רשא בערהו םירצמ ץראב םכתא גישת םש הנממ םיארי םתא רשא ברחה התיהו
,ותומת םשו םירצמ ולפנ ןתשלשבו ורזח ןתשלשב ,סוניגרוט ימיב 'גהו ירפא ('ז עשוה) ביתכד אוה אדה בל ןיא התופ הנוי ם
םוקמב ל"צו ורזח םתשלשב לש ןושלה תצק השקש אלא] םש ןייע ב"ע א"נ ףד הכוסב ילבב 'מגב םג ןיועיו ,ש"ועי 'וגו
.[ו"מ ת"ל מ"הסב ם"במרב םג הז ןושלב בותככ השלשב םתשלשב

תוריהבב ןכ קסופ ל"ז ם"במרהו ץוח םלועה לכב ןוכשל רתומו :ל"זו ז"ה םיכלמ 'המ ה"פב דעו לודגה םיה ןמ ,םירצמ ץראמ
תומוקמ השלשב ,הב בשיתהל רוסא לכה רבדמה דגנכו שוכ ץרא דגנכ הסרפ תואמ עברא לע הסרפ תואמ עברא ברעמה
'אנש םירצמל בושל אלש הרות הריהזה אל ןופיסות דע דוע םתוארל ופיסות אל התוארל דוע ףיסות אל ,דוע הזה ךרדב בושל
ללכב האירדנסכלאו ,םלוע .ל"כע .רוסיאה

איטמקרפלו הרוחסל םירצמ ץראל רוזחל רתומ :ל"זו ,הב הבישיה תרתומ ןכש ךרדו ,רוסיאה ןפוא טרפל ףיסומ 'ח הכלהבו
איהש ןיד תיב יפ לע לארשי ךלמ םירצמ ץרא שבכ םאש יל האריו 'וכו םש עקתשהל אלא רוסא ןיאו תורחא תוצרא שובכלו
י הל בושל אלא הריהזה אלו תרתומ 'אנש תוצראה לכמ רתוי םילקלוקמ הישעמש ינפמ ם"וכע דיב איהו הב ןוכשל וא םידיח
.ל"כע םירצמ ץרא השעמכ

ו"מ ת"ל תוצמה רפסב םג ם"במרה בתוכ הלאה םירבדכו הרותבש ל"נה םיקוספהש בושחל ועטי אלש ריבסהל ףיסומו ,
המ הארנהש יפ לע ףא יכ שממ ןיואל אלו םירבד ירופיס םרקיעב המה כ"מכו ,הרהזא אוהש הלבקה האב רופיס אוהש םירבד
.םש ןייע ץראה שובכו איטמקרפל רוזחל רתומש קסופש הז ימלשוריהמ רוקמ םש איבמ

הסרפ תואמ 'ד ברעמה דעו לודגה םיה ןמ ה"סב אוה רוסאה חטשה לכד בתוכ ד"יה רפסבד ,ם"במרה ירבדב ןייעל קר שיו]
נכו שוכ ץרא דגנכ הסרפ תואמ 'ד לע םוחתש בתוכ םש תוצמה רפסב וליאו ,רוסיאה ללכב איה האירדנסכלאשו ,רבדמה דג
א"טילש חפאק י"רה לש ומוגרתב יתנייעו ,ש"ועי הסרפ תואמ עברא לע הסרפ תואמ עברא ךרוא התדמ דבלב האירדנסכלא
ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 7
ברא בחרו הסרפ תואמ 'ד ךרוא ץרא לבח םידדומ הירדנסכלא םי ןמו :הז ןושלב םגרותמש יתיארו ץרא לכ איהו תומא ע
.[רוסאה חטש לכ לע ןווכמהש ד"יה רפסב וירבד םע ריפש םאות אוה הז יפלו .הב ןוכשל רוסאש םירצמ

םילודג םישנוע לע תודבוע ירופיס םגו ,םירצמ ץראב הבישיה לע םישרופמ ןיואלו רורב רוסיא רומאה לכמ ונדמל
המש רוגל המירצמ ודריו הז לע ורבעש הלא ושנענש .

םגו םיואלהל ועש אלו ,לארשימ תובבר יברו םיפלא םירצמ ץראב ורג תורודה תולשלתשה ךשמבש וניאר ונאצמש הזו
ירידא םינואג הברה דוע ןכו ,םירצמב בשיש ומצעב ל"ז ם"במרה ונבר םג םכותבו ,ושנענו ורזחש םירקמה תשלשל אל
?לארשי ירואמו לבת ארתב דע יאמקד יאמק הב ושד רבכ הז רבדב ,יארתבד י ,ל"ז ם"במרה לע אוה רתויב השק ראשנהו
קר אלא הזב רוסיאה ןיאש איה הזב םינושארה יראש תטיש יכ ,הכלהה תאזב ותעדו ומצע תטיש יפל ובשייל רשפא יאש
אל וא ,תורודל רמאנ אל רוסיאהש םג םירבוסש םהמו ,תוצרא ראש ךרדמ אלו ,םירצמל לארשי ץראמ הזה ךרדב
םידיחיל ש"ועי) ,םלועל אוה רוסיאהש שרופמ קסופ אה ל"ז ם"במרה לבא ,(הזמ ןמקל דוע רכזנש המו ,דועו 'ומיימ תוהגהב
,לארשי ץראמ קר אלו איהש ךרד לכמו םוקמ לכמ אוה רוסיאהש ל"סד עמשמו הב ןוכשל רוסאש אמתסב תאז הכלה קסופ ןכו
ראמ האיצי רוסיאמ רבדל ם"במרה ליחתמ וירבדמ 'ט הכלהב ןלהל קרו הכ דע אהש עמשמו ,םלועל ץראל הצוחל לארשי ץ
םידיחיל םג שרופמ ם"במרה רסוא כ"ומכו ,םירצמ ץראל תכלל אוהש םוקמ לכמ תאצל רוסאש ,םלועב םוקמ לכמ לע רבודמה
םיברה תא םג קרו ,םידיחי הל בושל אלא הריהזה אלו :ןושלב בתוכו םידיחי לע שגדה תא םש הברדאו ,המש רוגל תדרל
ב בישחמ .ןיד תיב יפ לע לארשי ךלמ התוא שבכ אלש דוע לכ םידיחיכ הז

יכ ,אנירחא אמעט ינפמ םא יכ עקתשהל תנמ לע ואב אל םירצמ ץראל ואבש הלא לכש ינפמ אוה רתיההש רמול ךירצו
םימש דובכ תוברהלו הרות ץיברהל ידכ טרפבו ,םירחא םיקומינ םושמ רתומ ךכ איטמקרפלו הרוחסל רתומש םשכ
בלבו םש רוגלו ךישמהל םילוכי תאזכ הרוצבו ,עקתשהל לש הבשחמ אהת אלש ד (תובשותל אלו דבלב תוריג לש הניחבב)
ל"ז ז"בדרה אידהב ראבמ תאזכש האור ינאו ,ןמז לש הבצק ילב אפור היהש תוכלמה יפ לע היה סונא ם"במרהש בתוכו ,
רצמב בשי כ"גש הידיד הילע ריבסמו בתוכו ךישממו ,םירשלו ךלמל הרות דומלל הבורמ ןמז םש יתבשיתנ ינא םגו :ל"הזבו םי
ת"ושב אבוה ויתובושתב ז"בדרה בתוכ ןכ לע רתיו ,ל"כע םילשוריל יתאב בושו רתומ אנווג יאה יכו הבישי םש יתעבקו יתדמלו
,א"י 'יס ע"האח ג"ח ץראה הדש ל םתעד ןיאד ןויכ םירצמ יבשויל דוע םתוארל ופיסות אלד ואל רוסיא ןיאד םש עקתשה
םש ןייע םיעבר םגו םישלש םינב לע תובא םיבשוי יכ ףאו .

ירה ,תוכלמה יפ לע סונא ןכימ רחאל היהש המ ץוחו ,עודיכ דמשה ברחמ וטלמה ללג אב ירה םשל ם"במרה לש ותדיריו
יתאצמו ,עודיכ הלת לע תדה דימעהלו רפע דע םתוא אכדלו םירצמב םיארקה תא תוכהל וינפל בחרנ רכ אצמ ראבמש
דיתעה ןחלשה ךורעה םג ןכ ןכו ,ללכ רוסיא ןיא הסנרפ ליבשב םירצמב םירדה לכ לבא :ל"זו ו"ט ףיעס ד"ע 'יס םיכלמ 'הב
תא ףדרש ונשדק תד המש קזיחו הרות םש ץיברהש רקיעהו ,ותסנרפל םש בשיו םינישלמ ינפמ םירצמל חרב ל"ז ם"במרה
ורגאב ש"מכ םירצמ ץרא לכב וטשפתהש םיקודצה .ל"כע לארשי לכו םילודגה לכ ןכו ,ל"ז ן"במרה ת

(ב) י"פ ימלשורימ אוה ,שובכלו איטמקרפלו הרוחסל םירצמ ץראל רוזחל רתומד קסופש ם"במרה לש וניד רוקמ הנהו
ח"ה ןירדהנסד בשייל התא רתומ תינבנ איהש רחאמ ,ונב תרחא ריע אלא ונב התוא אלו רמוא רזעלא ןב ש"ר ינת :אתיאד
ל ,דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל רמוא אוה ןכו 'וכו הב ,ץראה תא שובכלו איטמקרפל הרוחסל תא רזוח רזוח תא ןיא הבישי
ארקד בושל ןנישרד ימנ ןכ ,הב בשיל רתומ תינבנשמ לבא אקוד הנבו (וחירי יבגל) ןניקיידד ומכד ,ל"רד השמ ינפה שרפמו
ה תא שובכלו םשמ איטמקרפ איבהלו םשל הרוחס ךלהל התא רזוח לבא םירצמל רזוח התא ןיא עבקל הבישיל תחת ץרא
.םש ןייע ךידי

ומכ הב בשיל רבכ רתומ תינבנש ןויכמ םשבש םשכד רמולו ,וחיריל שממ המודב ראבל תכל קיחרה אל השמ ינפה הנהו
עקתשהל םג ןכימ רחאל רבכ רתומ בוש שובכ וא איטמקרפ םשל םשל רזח רבכ םא םירצמ יבגל םג ןכ קסופ שובכ לעו ,
שבכש רחאמד תאזכב םש ם"במרה תמאב רבדה קמנמו יל האריו ןושלב תאז בתוכ ךא ,םש תבשל רבכ ןכימ רחאל רתומ
.ם"וכע דיב איהו הב ןוכשל וא םידיחי הל בושל אלא הרות הריהזה אלש ינפמ אמעטב אתלימב

תרדא ןפג 'וקב ג"כק 'יס 'ט 'וק ד"מרת הרות לידגי ןוחריב יתאצמו ל"ז ת"רדאה ןואגהמ "ע תאזכב תמאב ריעמש ג"י ק"סב ד
,רזוח התא יא הבישיל םירצמבד ,רתוי שרפל ל"וה וירבדלד ,בתוכו ,מ"פה תא שובכלו איטמקרפל ותאיב תליחת םא לבא
םש ןייע רתיהב היה ותסינכד הבישיל ףא כ"חא רתומ זא ץראה .'זנכ ירה ,

ןכ אלד אידהב טעמכ עמשמ םש םיכלמ 'הב ם"במרה ירבדמש אלא רתומ הסינכה תעבש הז ואל לע ןיקול ןיאד קסופש ,
ם"במרה ירבדמ ונל אצוי ירה ,ש"ע השעמ וב ןיא םש עקתשהלו בשיל בשחי םאו אוה ,עקתשהל בשוח ןכימ רחאל םאש
איטמקרפלו הרוחסל ונייהד רתיהב היה הסינכה תעבש םגה , וניא קר רוסיא לבא ,השעמ וב ןיאש ינפמ ךכ לע הקול
ג"הכב ונשי יאדוב השעמ וב ןיאש ואל לע רבועכ הרות .

אמלעב ארוסיא אלא ןאכ ןיא עקתשנ כ"חא םא וליפא ות הרוחסל דריש רחאמד שרפל הצור םש ם"במרב ז"בדרה קרו
ואל רוסיא אכיאד עמשמ ם"במרהמד תאז החודדכו ,אכיל ואל וליפאד ל"וצרו] ימלשוריה תא שרפל ןכתי הידיד אבילאו ,[ש"ועי
.אכיל ןופיסות אלד ואל ג"הכב והימד 'זנכ

ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 8
] ונחישמ תאיבל םוי לכב תוכחל ונילע הבוחש ןויכד טושפ רבדהד ,בתוכו ,ןברק ירישב םש ע"הקה שרפמש המ ןיינעמו
האלפנ הראה תמאב וזו ,םש ןייע םשל עקתשהל דרוי לארשימ םדא ןיא כ"א המ ךא , שי ,טושפ רבדהו ןושלב תאז בתוכש
הז הנוב הזש המו ,הכב הזו הכב הזב הלע םיאבו םינורחאבו םינושארב הזב ונשיש תוניידתההו חרוטה לכ והמ כ"אד ןייעל
.[?םשפנל עוגרמ םיאצומ אלו רתוס

(ג) ל םגו ם"במרה לע םג םירבדה ובשייתיש ידכ ,הזב ןוכנהד הארנ ,ךלנ םינושארה תליסמב םאו המ אוה ,ותטיש יפ
ןמזב לבא ,םתמדא לע ןייורש לארשיש ןמזב אלא אוהה רוסיאה ןיאש אוהו ,ח"ל 'ד אמויל וישודיחב א"בטירה בתוכש
ץראה ןמ תעדמ תאצל אלש אלא רוסיא ןיאו אוה דחא ץראל הצוח לכ ץראה יוצק לכב םיחדנ תויהל ונילע רזגנש הזה
ץראל הצוחל .םש ןייע

ה לש הז וצוריתלו ,ופוסב ח"ואל ג"הנכב ספדנה םיכלמ 'ה ם"במרה לע ויתוהגהב /ג"הנכה/ ג"הנה ותעדמ ןווכ א"בטיר
הזה /לחה/ ליחה תולגב ושכע לבא םתמדא לע םייורש לארשיש ןמזב אלא םירצמב רודל הרות הרסא אלש רמול ובתכב
רבדב רוסיא ןיא הד ,ז"כר ת"ל ג"מסה לע ל"שרהמה םג ותעדמ הלעה תאזכבו ,ש"ע לש םינב לארשי ויהש תעב ריהזה ארק
םתוא ץבקיש דע ארק דיפק אל תולגב ונא יכה ואלב אנדיאה לבא ,םירצמל םידבע אלו םידבע ול ויהיש הצר ה"בקהו םוקמ
.ש"יע ץראה תופנכ 'דמ

ונוצר ,םירצמ /ץראב/ ץראמ םיחדנהו רושא /ץראב/ ץראמ םידבואה ואבו :איבנה רמואש והזש ז"יפל שרפל שיו ואבש ,רמול
םינב תויהל ורזחיו רושא /ץראב/ ץראמ םידבואה ואוביש אוהה םויב ורזחיו ,ץרא יוצק לכב םיחדנ ויהש ינפמ רתיהב םש
.םוקמל

ירה ,עודיכ ףדרנו חדנ תניחבב היה ומצעב אוהש דבלמד ,םירצמב ובשומ תא ם"במרה עבקש קומינה אופיא והז כ"או
םיחדנ תניחבב תולגה ןמזב םלוכ םירצמב הבישיה רוסיא הזה ןמזב םהילע לח אלו הכלהה תא ם"במרה עבקש הזו ,
אלש דבלבו אחישמל אתכלה םהו ז"הזב םיגהונ אלש םתוא וליפא תוכלהה לכ עבק ורפסבש ינפמ אוה ,ורפסב הזב רוסיאל
,תורודל םא יכ העשל קר הרמאנ 'הב ומצעב ם"במרה ירבדמ חכומ םג הזה רבדהש רמולו ףיסוהל שיו םש םיכלמ
םהלשמ לשממ חכ /םע/ םא םתמדא לע לארשיש ןמזב רבודמהש םאש יל האריו :ןושלב וירבד ךשמהב ח"הב םש בתוכד ,
ם"וכע דיב איהו הב ןוכשל וא םידיחי הל בושל אלא הריהזה אלו תרתומ איהש ןיד תיב יפ לע לארשי ךלמ םירצמ ץרא שבכ
ע לארשי ךלמ התוא שובכיש הז רבדו ,ל"כע 'וכו לשממ חכ /םע/ םא וצראב ןכוש לארשיש ןמזב אלא ןכתי אל אה ןיד תיב יפ ל
,ולשמ םתמדא לע םיורש לארשיש ןמזב קר תרבודמו הלח הזב הכלהה לכש הז לע דמילו הז אב כ"או בתוכש הזו]
ל בושל אלש הנווכה הארנ ,ם"וכע דיב איהו הב ןוכשל וא םידיחי הל בושל אלא הריהזה אלו ןושלב ם"במרה י"ע אלש םידיחי ה
.[םשמ תאצל םירהזומ תאז לכב םש ודלונ רבכש ינפמ וליפא וא ,םש םינכוש רבכש הלא 'יפאו ,ד"יב י"פע יללכ שוביכ

םש רוגל ךישמהל רוסיא לכ וילע ןיא םש דלונש ימ ל"וח ראשבד ,םירצמ ןיבל ל"וח ראש ןיב לדבהה הזו בתוכש ומכו ,
לכב ןוכשל רתומד 'ז הכלהב ם"במרה 'הב ש"מכו רוסאד אוה ץראל הצוחל לארשי ץראמ תאצל קרו ,םירצמ ץראמ ץוח םלועה
יכ ,י"אמ אציש רחאל תועיבקב הב ןוכשל הזב ותנווכ רוסא ל"וחב ןוכשל לבא :ןושלב בתוכו םש 'ט הכלהב ךישממש הז ןכו ,'ט
דד אפיסב םג וירבד ךשמה המה ךכו ,י"אמ תאצלב רבודמהש וירבדד אשירל ךשמנ הז רבודמ לכהש ןכימ רחאל בתוכש וירב
,י"אמ אצויש הזמ עקתשהל מ"ע םש רוגל ךישמהל ול רוסא םש דלונש הז וליפא םירצמב לבא .ל"נכו

ה"פ 'יס ןולהצ ט"ירהמ ת"ושב יתיאר ךכו ל"וחל אצויה לכש ןושלב בותכל קדקדש ב"י 'הב םש ם"במרה תנווכ ראבל בתוכש
גה ןושלמ הנישו ,ז"ע דבוע וליאכ ,ל"וחב םירדה תוכזב ךפהל הזב ל"ז ם"במרה תנווכש ,ל"וחב רדה לכש ןושלב בותכש 'מ
םלועמ רד םא רמימל יעב אלד 'מגה תנווכש בתכ ךכל ,הולא ול ןיאש ומכ ל"וחב םירדה לכש אמינד והירמל היל אחינ אלד
ה תריזגב ל"וחל םושריגו שדקה תמדא לכמ ושרגתנ םתויה םוימ ויתובא תובאו ויתובא ,ל"וחב רודי לא רמאנ ז"ע םגש םוקמ
רמא ךכל ,ל"וחב רודל אצי אלש ל"ר רודי לא רמאקד יאמ יאדו אלא ,ל"חב םירדה ישידק ןנבר לעו לארשי לע אהת המ כ"אש
'וכו ז"עע וליאכ ל"וחל אצויה לכש רוסא ל"וחל תאצל אקוד אלא ל"וחב רודל רסואש קסופ םוש וניצמ אלש אחינ אתשהו ,
לועמ םא לבא םש ןייע רוסא וניא ל"וחב ויתובא םירד ויה ם ריכזה אלש ל"ז ןולהצ ט"ירמה /ט"ירהמה/ לע אלפל קרו ,
אלש ןמז לכ ונייהו ,'וכו םלועה לכב ןוכשל רתומש שרופמ בתוכש םש 'ז הכלהבש ומצעב ם"במרה ירבדמ םג וירבדב עייתסהל
.ל"נכו םשל י"אמ אצי

ס ת"ודהמ הדוהיב עדונ ת"ושב ןיועיו] .[ל"מכאו םש ןייע ו"ר ה"ר םינמי

(ד) ע"ושב םג םירצמב הבישי רוסיא לש וז הכלה האבוה אלש לע תוטישפב רומאה י"פע בשייתיו י"בהש רמול השקו) ,
תורודל אלו דבלב העשל הוצמ וזד ל"סד םיטפוש תשרפ ת"הע ייחב וניברה תטישכ הזב עירכה ל"ז ם"במרהכ אלדו ,
פמ ונייהו ,(הימיעד םיברו 'יס ח"ואח ת"ודהמ הדוהיב עדונ ת"ושב הזל המודב בישהש המ ןיועיו ,הזה ןמזב תגהונ הניאש ינ
.םש ןייע הכלהל וקספ ןכ ם"במרהש תורמל לגרב ובר ינפ ליבקהל םדא בייח לש ןידה רבחמהו רוטה וטימשהד אהב ד"צ

(ה) 'ה קרפ חרפו רותפכ רפסב הזב אבומה םג שרפל יל הארנ רומאה י"פעו ש לאומש ר"ה יפמ םירצמב יתעמשו בתוכ
ןיואל השלש םוי לכב רבועה בתוכה םייסמ היה החולש תרגאב ומש םתוח היה מ"רהשכ ל"ז ם"במרה לש וינב ינבמ דחא ל"ז
,ינולפ ש"ועיו ל"כע 'וכו םירצמ ךלמל אפור היה ירהש םש דומעל חרכומ היה ל"ז ב"רה אמש המחנ יצח ךרד ול יתרמא
כש ץ"בעי תוהגהב ויתוחרואב םירחא עירכהל םא יכ ליעוי אלו ואטח שרפיש םכחה דיסחה ברה לע הז ןימאא אלד ,בת
ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 9
הלילח וב יולת םיברה אטח ו"ח אצמנו ,םש ןייע םירבדה בשייל םיחרוטש המ ש"ועיו , ,רמולו הז בשייל שי רומאה יפל לבא
יא רוסיאהש רשאב ,םירצמב ותבישיב ללכ אטח אל ל"ז ם"במרה ו"ח םנמאש ,ל"נה א"בטירה ירבדכו ז"הזב גהונ ונ
םיגהונ םניא תולגה תביסמ קרו ,דע ימלועל םימייק םצעבש הזב הרותה ירוסיא םצעל רכזו ןברוחל רכז תושעל ידכ קרו
בשויהל ןיואל השלש םנשי םצעב ירה רמואו ןנואתמכ ןיואל השלש םוי לכב רבועה לש הזכ ןושלב םתח ןכ לע ,ז"הזב
תביס קרו םירצמב ןיואל 'גה ורזחי יזאש תולגהמ ונדפנ אל דועו ,הזה בצמל ונעגהש ןכ לע יואו ,רתיהל םרג תולגה
םש רוגל ופיסוי אל אליממו ןפקותל .

(ו) םשמ עמשש בתוכו ףיסומ א"בטירה ירבד איבמש ירחאש ח"ל אמוי םיניע חתפ ורפסב ל"ז א"דיחה ןואגהל יתאצמו
רד לע הזב ןוכנ םעט ל"ז י"ראה וניבר איהה ץראב רשא השודקה יצוצינ ררבל אוה לארשי תוילגד עדונ הנה יכ ,תמאה ך ,
שודק= ה"ק לע ונשפנ ונרסמ רשאו והמיעדו ןהכה ןרהאו וניבר השמ תוכזו דובעשה ישוק חכב םירצמ תולגב ונבשי רשאכו
ז"יע פ"קה תטיחשו הלימהו =חספ ןברקה= פ"קה תחיקלב ='ה ב רשא השודקה יצוצנ לכ וררבתנ תא ולצניו והזו םירצמ
לוטמאו השודק יצוצינ וראשנ אלש רמולכ םיגד הב ןיאש הלוצמכ וא ןגד הב ןיאש הדוצמכ והואשע ל"זר ורמאו םירצמ
ררבל המ ראשנ אל יכ םירצמל ךליל אנמחר רסא יכה רבדב ועמש אל םקיחא ןב הילדג גרהנש רחא רשאכ ןועב ןה םנמא ,
םגו םילשורי יבש םירצמל ורזחו 'ה תוצוצינ ולפנו ורזח הז ידי לע ושנענו אתליכמבו 'שוריב ש"מכ וכלהש םימעפ 'ב דוע
איה םירצמ ץרא ירהו השודקה יצוצינ םילדו םיכלוה םיאיבנ ינב לארשי התשעו ,ךרבתי ורבד תא ורמ רשא םנועב השודקה
"מ ןיועיו ,םש ןייע תמאה ינדא לע דסוימ א"בטירה םעטכ אוהש םייסמו ,תוצרא ראשכ ןינעה תוימינפב הזל המוד ךרדב ש
,םש ןייע 'י שורד םימ ילחנ רפסב ןכו ,ב"ע 'ט 'ד תוכרב ח"לצב ע"דמ הכלה םע הלבק ירבד ברעלו םאתל ןיא לבא ןיועי ,
,םש ןייע א"נ ס"וס ח"ואח רפוס םתח ת"וש הרוחסל וליפא אנידד ארקיעמ רוזחל רוסא תויהל ךירצ היה ןכ םא םגו
א"דיחהו ,איטמקרפלו ףסוי יכרב ורפסב הזב הכלהה תניחבמ ורבדב ומצעב 'יס א"ח לאש םייח ת"ושב ןכו 'ד 'יס ע"הא
.ךיראהל ןיאו ש"ועי תמאה ךרד י"פעש ל"נה םעטמ זמרב 'יפא ריכזהלמ וירבדב בריע אלו ריכזה אל א"צ

(ז) י יחדנ לכו םירז לוע ילב ונידי תחת ה"ב לארשי ץראש הזה םויהכ הנה ,רומאה יפלו אובל םיארקנ ויתוצופתל לארש
רתוי שוחל ןכ לע שי ןכ םא ,דאמ טעמ הב =לארשי ינבמ= י"נבמ םישנא םירצמ ץראב ךדיאמו ,הב בשייתהלו הילא
םש דוע ראשנש המ םשמ איצוהל םיצמאמה לכ תושעל שי אברדאו םירצמב בשייתהל תכללמ עיגה אל םא עדוי ימו)
לגב םש ידוהיה בושיה לש לודגה ןברוחה ,(ל"דו ב"ע א"נ 'ד הכוסב אבומה ןיעכו ,םש עקתשהל רבכ ובשחש הז ל שוחל שיד
םידבואה ואוביו לודג רפושב עקתיש אוהה םויה דע אוה רתיההש רמאנ ןכ םא אלא ,ומוקמל רוסיאה רבכ רזח ילואד
ךיראהל שיו םילשוריב שדוקה רהב ווחתשיו םירצמ /ץראב/ ץראמ םיחדנהו רושא /ץראב/ ץראמ .

(ח) המירצמ דרויה דיב םאד הארנ פ"כע (איהש הביס הזיאמ) רוגל ףידעיש ןידה ןמ ,ריהקב רוגל רוחבל ,הב ןכושה וא
םירעה רתי לע ריהקב , הנניא אריהקלא ריעש תוטישפב ל"סד ח"כק 'יס ע"האב ל"ז ש"קירהמל םחל ךרע רפסב ןיועיד
ו דיעמו ,איקטופק ומכ תרחא תוכלמ איה יכו ,רוסיאה חטשב ארהק לא ריעב ונכשו ורדש םלוע ילודג וניאר םגו יכ ,אב
ןוכשל םלועה ילודג ורחב ןכ לעש רמול תאז ותודעב ונוצרו ,ש"ע םירצמל הרזחה רוסיאב םירומאה ןיואל 'גל וששח אלו
"ח ז"בדר ת"ושב םג כ"כו ,רוסיאה רבכ לח אל ריהק חטש לעש ינפמ ןיואל 'גה לע ורבעי אלש ידכ ארהאק לש ריעב א
ןירוק וזלו הנממ לארשי ואציש םירצמ וז ןיאש איה השדח ריעד ,הליגמה תאירק ןמז ןינעל םש ותבושתב ב"נר 'יס
ותריד רקע הירדנסכלאב רפסמ םינש ובשי ירחא ל"ז ם"במרהש הביסה יהוזש ןכתיו ,םש ןייע הרהקלא םילאעמשיה
ריהקב רוגל רבעו םשמ של התביס ועדי אלש םיבתוכ םירקוחה רשא) ,(הז םוקמ יוני לכויש תונמדזהה תאזל הכיחש ונייהו
לעופל רבדה תא איצוה ךכל רשוכה תעשה אצמש עגרבו ,רוסיאה ללכב לח אל םש לעש הז ללגב ריהקל רובעל .

גהונ וניאד ל"יד םושמ יאו ,עקתשהל מ"ע אלש ותנווכש םושמ יא רתומ הכלהה תדממ םא םג הזל ששח ם"במרהו
םושמ ששח יכ ,ז"הזב תודיסח תדמ םושמ וליפא הזב שושחל שי תאזכ תיללכ הוצמ ןוגכבש היה רובסד ,תודיסח תדמ ,
'וכו בערה םש קזחש יכיהב ,ל"וחל י"אמ האיצי יבגל הזל המודב קסופש ט"הב םש םיכלמ 'הב ל"ז ם"במרהל וניצמש יפכו
דממ הניא תאצל רתומש י"פעאש ,חויר וב אצמיש םוקמ לכל י"אמ אציל זא רתומד ילודג ינש ןוילכו ןולחמ ירהש תודיסח ת
,םוקמל היילכ ובייחתנו ואצי הלודג הרצ ינפמו ויה רודה ףא םוקמל היילכ ובייחתנש ל"רש םירומ ם"במרה ירבד תוטשפו
תודיסח תדמ דצמ ה"פא תאצל אלש םמצע לע ורימחה אלש ינפמ ,תאצל אנידמ םהל רתומ היהש יפ לע מ"חלב ש"ועי)
,(ל"מכאו ג כ"או תרוש דצמ אל םא ומצע לע ם"במרה כ"ג קדקד איה תיללכו הרומחד םירצמב הבישיה רוסיא ןוגכב ם
'זנכו ןידה תרושמ םינפל דצמ פ"כע ןידה .

םינוניבהו םעה יטושפ לצאמ רתוי דוע הזב םיקדקדמ םילודגה לצאש ןכתיו ריכזהל קייד ם"במרהש םיאור ונאש יפכו ,
ינש ןוילכו ןולחמש וירבד ךותב ,רתויב םהילע וקדקד ךכלש ל"רד ונייהו ,ויה רודה ילודג אחתירד אנדיעב טרפבו .

ב"ע א"נ 'ד הכוסב אתיאדכ אירדנסכלא ישנא לע לודגה שנועה אבש אוה הז ללגבד שרפל םוקמ שי ז"יפעו םישקמש ,
,דועו םש םיכלמ 'ה ם"במרה לע ח"רפב ןיועי ,הזב םיצרתמש םיצוריתהמ המכ לע םשמ ד ונייהו תליחתש ינאש םשד דבל
םירש םהב ויהש ינפמד ל"י הזל ףסונ ,י"שרב ש"ועי ותרהזאו הימרי איבנה ירבד לע ורבעש הזב הריבעב םתדירי
לארשי ץראמ וחכשו הכלממ ךות הכלממכ אילפהל דע םש יללכה םנוגרא ףקותל םגו םילודגו פ"ר המכח ךשמ ןייע)
ויב םהילע וקדקד ןכל ,(בטיה םש ןייע יתוקחב וקדקדש יפכו ,דבלב תודיסח דצמ םשמ תאצל םהילע לטומ היהש המב 'יפא רת
.ךיראהל שיו ,ןוילכו ןולחמ לע םג אד ןוגכב

ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 10
בתוכדכו רוסאה חטשמ אוהש חוטב אוה םשש הירדנסכלאמ ותריד תא ם"במרה רקע הנושארה תונמדזהב ןכ לעו
ריהקב רוגל רבעו ז"ה םיכלמ 'הב םש ם"במרה .ל"נכו

(א) הו וסנכנו םינומדקה םירצמה ירמגל ולטבתנש ז"הזבד ,רמולו שדחל בתוכש ו"ט 'יס בשה יד ת"וש רפסב יתיאר םול
וכמס ה"ושמו ,הב ןוכשל רתומ םדק ימימ םירצמב םישוע ויה רשא תובעותה לכ ובזעו לאעמשי תנומא תחת םלוכ
םש רודל ז"הזב תולהקה כ אה ם"במרהו םש ותריד עבק ומצעב ם"במרה ןכו לכמ רתוי םילקלוקמ הישעמש ינפמ םעטה בתו
.םש ןייע הב ןוכשל רתומ םילקלוקמה םישעמה וראשנ אלש אהימ אתשהד עמשמ ןכ םא ,תוצראה ראש

הוצמה הנדע תלטבתמ אל הל םינתונש הוצמ םעט דרויש הז םושמד אוה ללכה עודיכד ,ןכ רמול דאמ השק יתעדלו
ךכ רובע לאלצב השעמ 'יפב םג ןיועיו) ,(ש"ע ג"עקת 'יס יטנאקירה לע ץראה םושמ תוטשפב אוה ןאכב רוסיאה ןכ ומכו
,הב םיבשויה ם"וכעל םישעמה לוקלקל תמרוגה איה המצעלשכ ץראהו ,הילע םירדה םושמ אלו ,איה האמטד המצע
התוא םישבוכ אלש דוע לכ םלצב תוסחל םיאבהל ששחה אכיא אליממו ,ח"הב םש ם"במרה ירבדכו אידהב כ"כו א"דיחה
ינפמ הזב רוסיאה ןיאש ,ל"ז אייפעלובא ח"רהומה םשב א"צ 'יס א"ח לאש םייח ת"ושבו 'ד ןמיס ע"הא י"כרבב ל"ז
ץראה ינפמ קר םא יכ םירצמה הרידה ךא םירגל קר ינהא בירחנס לובלבד רבס ה"ושמשו ,ל"ז ם"במרה ירבדמ םג ןכ חיכוהו ,
,םש ןייע ץראה דצמ הרסאנ םג םצעב שרופמ ךכו ש"מ םג ןיועיו ,ש"ע יולת רבדה םירצמב אלד ג"ש ןמיס םיארי רפסב
םגו ,םש ןייע ז"כר ת"ל ג"מסה לע השמ תירב 'יפב ןכו ,ה"לר ת"ל ל"ז ג"סרל תוצמה רפסב ל"ז אלרעפ י"רגה הזב
התע וראשנ אלשו םילקלוקמה םישעמה ויה המ ונעידוה ימד ,ו"מ תוא 'ו תכרעמ םיללכב ח"דשה ז"ע ריעמ הפי
ה ץראל םירצמ ץרא המדמש ונירבד שארב ונאבהש חרפו רותפכה ירבדמ םג אצויה אוה הזכו ,םש ןייע םהה םישעמ
איה םירצמ ץרא ,וליאו ,ץראה לכמ תרחבנ רתויהו תחבושמ רתויה ץראה איה ןענכ ץראש בתוכו ,וכופיהו רבדכ ,ןענכ
שודק תוימצע ןענכ ץראש םשכ הנימו ,םלועה יקלח לכמ הרוסא רתויה ץרא ךכ ,תרחבנ רתויה תויהל הל המרגש איה הת
םלועה יקלח לכמ הרוסא רתויה תויהל הל המרגש איה התאמוט תוימצע םירצמ .

לע בישהל שי הברהו ,ןיד רוקח רמאמב א"ח ריפס ןבאו ימחל ינברק םירפסב הזב םיבתוכש םיכורא םירקחמ יתיאר ףוסבל
הזב ש"מ יתיאר ןכו ,ל"מכאו ש"ועידכ םהירבד רעשה םלוא 'וקב םג הזב םירבד תפסוהו ,ה"לקת 'יס רצחה רעש רפסב םג
.ת"יהזעב הזב יתבתכ ד"עפלנהו ,ש"ועי

אפ ןמיס ג קלח תעד הוחי ת"וש
םולשל ןתמו אשמה לע חוודלו בורקמ דומעל ידכ םירצמל עוסנל לארשימ םיאנותעל רתומ םאה ,םייתד םיאנותע תלאשל
ריהק תדיעו ינוידב ?

הבושת : ם"במרה םיה ןמ ,םירצמ ץראמ ץוח םלועה לכב ןוכשל רתומ :ונושל וזו ,בתכ ('ז הכלה םיכלמ תוכלהמ 'ה קרפב)
,םירצמל בושל אלש הרותה הריהזה תומוקמ השלשבו ,םש בשייתהל רוסא לכה ,רבדמהו שוכ ץרא דגנכ ברעמה דע לודגה
ל רמא 'הו ,סוס תוברה ןעמל ,המירצמ םעה תא בישי אלו רמאנש 'ה ךבישהו רמאנו .דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל םכ
דוע םתוארל ןופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רשא יכ רמאנו .התוארל דוע ףיסות אל ךל יתרמא רשא ךרדב תוינאב םירצמ
ןועמש יבר ,ינת :('ג השרפ חלשב תשרפ) אתליכמבו (הכוסד 'ה קרפ שיר) ימלשוריב ם"במרה ירבד רוקמו .םלוע דע יאחוי רב
ךרדב בושל ןופיסות אל ,םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אל רמאנש ,םירצמל בושל אלש לארשי ורהזוה תומוקמ השלשב ,רמוא
םירצמ םידרויה יוה רמאנש ,בירחנס ימיב תחאה ,ולפנ םתשלשבו ורזח םימעפ שלש .התוארל דוע ףיסות אל ,דוע הזה
תישילשהו ,חרק ןב ןנחוי ימיב הינשה ,הרזעל ידוהיש (ב"ע א"נ הכוס) ילבב ארמגב אבומ סוניכרט לש השעמהו .סוניכרט ימיב
והנילטק והלוכו :אסריגה ארמגב ונינפל+ עשרה סוניכרט ידי לע םלוכ וגרהנ הלודגו רשועב םש ויהש םירצמ לש אירדנסכלא
ר) ימלשוריב םינפה הארמבו .סוניכרט רמול ךירצש היגה א"רגה לבא .ןודקומ סורדנסכלא ןכש ,בתכ (הכוסד 'ה קרפ שי
אחסונהש ןומדק רפסב האר ןכשו .ךכ לכ עישרה אל ןודקומ סורדנסכלאש עדוי םהלש םימיה ירבדב יקבה יכ ,הנוכנה אסריגה
דוע הארו .(ב"ע א"נ הכוס) רנל ךורע רפסב רגנילטא בקעי יבר ןואגה רושימב חיכוה ןכו .רפוס תועט איה ילבבב ונינפלש
המ ג"הרה תוהגהב בושל ןופיסות אל רמאש קוספה לע ורבעש םושמ ?ושנענ המ ינפמ ,ארמגה הריבסהו +.גרובשנר ב"ר
.דוע הזה ךרדב ובשייתהש תורוד ירודמ תושודק תולהקו ם"במרהו לארשי ילודגמ המכ לע אופיא אלפי הרואכלו
חרפו רותפכב םנמאו ,םירצמב ינבמ לאומש יבר ברה יפמ םירצמב יתעמש :בתכ ('ה קרפ) דיעהש ם"במרה לש וינב
םירצמב רודל רוסיא לש ןיואל השלש םוי לכב רבועה בתוכה ,תוצוח תירקל וחלשנש ויתורגאב ומש םתוח היה ם"במרהש
.כ"ע רמאנ םא ףאו ,הרות ירוסיא לע רובעי ם"במרה וניברש הלילח יכ ,רפוסי יכ ןמואי אל ,דאמ םיהומת םירבדהו
ב םירצמב ראשהל סונא היה ם"במרהש רבוע אוהש וידי ומב בותכיש ןכתי אל םינפ לכ לע ,םירשהו ךלמה אפור ותויה
ם"במרה לע הז רופיס ןימאהל ובריס םינורחא המכש תמאבו] ,הרות ירוסיא לע . 'ב קלח תעד יליבש רפסב הארו ףד)
,(ל"נה) חרפו רותפכה בתכש וז תודע לע וניבבל ץמחתי המכו ,בתכש ,(א"ע ט"פ גא המכ ונידיב ןעי ,ם"במרה וניברמ תור
ריפס ןבא רפסב האבוהש הבושתב ,םירצמ ד"בא לארשי והילא יבר ןואגה םג .ש"ע רקיעו ללכ תאזכ המיתח ונאצמ אלו
,(א"ע ז"ל ףד ,ב"י ןמיס ןיד רוקיח רמאמ) םסרופמה ם"במרה וניברכ שודק שיא יכ ןימאי ימו ,חרפו רותפכה ירבד לע בתכ
,וירוביחב בתכש המ לכבש עודיו אה ,םוי לכב ןיואל השלש לע רבועה בותכיש ןכתי ךיאו ,םייקמ האנו קסופ האנ אוה
בל ירשי רפסב ןזח דוד יבר ןויצל ןושארה ןואגה םג .'וכו אלקל הוקפאד אוה םיביוא יאדו תבישי תכרעמ העד הרוי קלח)
(א"ע ז"י ףד ,םירצמ ץרא ה ויתורגאב םתוח היהש םירמואה ירבדל ןימאהל ןיאו ,בתכ יאדו אהד ,ןיואל השלשב רבוע
איה אתודב .[ש"ע

ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 11
אמויל וישודיחב א"בטירהו ,םירצמ ץראב בשייתהל הזה ןמזב םלועה וכמס המ לע הומתל שי הרואכל ,בתכ (ב"ע ח"ל ףד)
רחאל ובשייתנש תורחא תורייע ולאו ,וברחנו ולבלבתנ רבכ תורייע םתואש םירמוא שיו ,םירחא םילודג המכו ם"במרה ןוגכ
ונילע רזגנש הזה ןמזב לבא ,םתמדא לע םייורש לארשיש ןמזב אלא וניא םירצמ ץראב בשייתהל רוסיאהש רתוי ןוכנהו .ןכמ
.כ"ע ץראל ץוחל ץראה ןמ תעדמ אצוישכ אלא רוסיא ןיאו ,הוש ץראל ץוח לכ ,לבת יוצק לכב םיחדנ תויהל אל הז ץורית לבא
קוספ הכלהל בתכש ,ם"במרה תעדל ורמואל ןכתי ותעדלש ראובמו ,םירצמ ץראמ ץוח םלועה לכב ןוכשל רתומש ה
םג ורמואל ןכתי ,הרותב הבותכה םירצמ וז ןיאש ,א"בטירה איבהש ןושארה ץוריתה םלוא .הזה ןמזב םג תגהונ וז הכלה
רזעה ןבאל ויתוהגהב ,ש"קירהמה ,ורטשק בקעי יבר ןואגה בתכ ןכו .ם"במרה תעדל ,(ח"כק ןמיס) ,הרהאקלא ריעש איה
איה תרחא תוכלמ אלא ,ארקמבש םירצמ ץרא הניאו ,האנבש ךלמה םש לע תארקנ ,ריהק , ונכש םלוע ילודג המכ ןכלו
םירצמל בושל רוסיאב הרותב םירומאה ןיואל השלשל וששח אלו ,הרהאקלא ריעב , הכומסה הרהאקלא ןיבתוכ טגב ןכלו
ואג הידעס בר םגרת ןכש ,םירצמ ןעוצ איהו ,םירצמ טאטספל םירצמ טאטספ לבק ,םירצמ ןעוצ ינפל ,ן , איהש םירמואו
הנשיה םירצמ תארקנש הברחה ריעה 'ט הטוס) בקעי ןיעה לע ושוריפב וטניפ הישאי יבר ןואגה בתכ הזב אצויכו .ד"תכע
וסיאה ללכב איה םירצמ לש אירדנסכלא םוקמ לכמו .(ג"מ תוא 'מ תכרעמ) הרהט ירוישב םימה תרהט רפסב אבוהו .(א"ע ,ר
.(םיכלמ תוכלהמ 'ה קרפ) ם"במרה ירבדב שוריפב ראובמכ ךוניחה רפסב בתכ ןכו ש"קירהמה ירבדב דוע הארו .(ק"ת הוצמ)
בשייתהל רוסיאה לע ורבעש ינפמ ושנענ ןכלו ,םירצמ לש אירדנסכלא ידוהי לע היה (ב"ע אנ הכוס) ארמגה לש השעמהו .םש
.םירצמב גמ המכ לע אלפי ןיידע הז יפלש אלא ןורחאה רודה דע םירצמ לש אירדנסכלאב ובשייתהש םלוע ילוד .

ייחב וניברו ,דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל ,בתכ (ז"ט ,ז"י םיטפוש תשרפ) םיירצמה ויהש יפל ,העשל הוצמ איה וז
הבעות השעמ לכב םתעשרב םימסרופמו םיעדונ אל הב םתבשי רשא םירצמ ץרא השעמכ (ח"י ארקיו) רמאנש ומכ , ,ושעת
בשייתהל בותכה רוסאיש ,תורודל הוצמ וז ןיאו .םהיתובעותמ ודמלי אלש ידכ םירצמב בשייתהל אלש םהל הוצ ךכיפל
לארשי ויה אל תורודל הוצמ התיה וליאו ,םויה דעו זאמ םש תורד תושודק תולהק המכ םיאור ונא ירהש ,םלועל םירצמב
ש בשייתהל הזב םיליקמ ,םלוע ילודג םהבו ,םישודק .ד"תכע ם יכדרמה בתכש הממ הארנ וירבדכו לרעה קרפ ףוס ,תומבי)
:(ב"ע ןמיס םירצמב רוגל התע רתומ ךיא ןכ םא ,הומתל שי ,םירצמ אלו ןומע לבלב בירחנסש םת וניבר ירבד יפלו , ץריתו
הזה ךרדב בושל אלא הרות הרסא אלש ץיממ רזעילא וניבר תוצרא ראשמ לבא ,םירצמל לארשי ץראמ ונייה , .כ"ע רתומ
תמדא םושמ רוסיאה ןיאש ,םירצמ ץראב רוגל היה רתומ ,וברעתנו םירצמ ישנא ולבלבתנ וליאש וירבדמ ראבתמו
םהישעמב םיבעותמו םיתחשומ ויהש םמצע םיירצמה ללגב אלא ,םירצמ ירוסיא תוכלהב) ם"במרה בתכש המ יפל התעמו .
לבו רושא ךלמ בירחנס הלעשכ :(ה"כ הכלה ב"י קרפ האיב ולאו ,םמוקממ םתוא הלגהו ,הזב הז םתוא בריעו תומואה לכ לב
לכש ,'ה להקב אובל םלוכ ורתוה ,באומו ןומע ןכו ,םודא ירעב םימודאה ןכו ,םה םירחא םישנא התע םירצמ ץראבש םירצמה
"נה ייחב וניבר ירבדכו ,םירצמ ץראב רוגל רתומ הז יפל .ש"ע בורה ןמ שריפש ותקזח רייגתהל םהמ שרופה .ל וניבר בתכ ןכו
לודג תוצמ רפסב יצוקמ השמ םגו ,םירצמב םינכושה תושודק תולהק המכ לע הומתל שיו :ונושל וזו (ז"כר ןיואלב) ,ג"מסה ,
אינתדכ ,ולבלבתנ םירצמ ישנא םגו ,םלועה לכ לבלבו בירחנס הלע רבכש ינפמ ומעט אמשו .םש רוגל ךלה ם"במרה
('ו הכלה 'ה קרפ ןישודיק) אתפסותב .םלועה לכ לבלבו בירחנס הלע רבכ ,תיעט ,(ירצמ רג היהש) ןימינמל אביקע יבר ול רמא
ץקמ רמאנש ,הבצק בותכה םהל ןתנ םירצמש רמואו ,הז לע קלוח עשוהי יברש ('ב קרפ םידי) אתפסותב וניצמש אלא
"נ) הכוסב ורמא דועו .םתמדא לע ובשיו םש וצופנ רשא םימעה ןמ םירצמ ץבקא הנש םיעברא לש אירדנסכלא ישנאש (ב"ע א
ןיאו .בירחנס לש לובלבה רחא היה השעמ ותואו ,דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל קוספה לע ורבעש םושמ ושנענ םירצמ
לארשי ץראמ ,רמולכ ,הזה ךרדב בושל אלא הרות הרסא אלש ,ץיממ רזעילא יבר ברה ירבדכ רמאנש אל םא ריתהל םעט
תומ תוצרא ראשמ לבא ,םירצמל כ"ע ר . תוינומיימ תוהגהב רוציקב בתכ ןכו בתכ ןכו .ש"ע ('ז הכלה םיכלמ תוכלהמ 'ה קרפ)
קרפ ףוס) יכדרמב אבוהש ץיממ א"רה ירבדמ חכומש ,(םיכלמ תוכלהמ 'ה קרפ) ם"במרה לע םייח םימב שדח ירפ לעב ןואגה
ל הרותה הרסא אלש ,בירחנס לובלב רחאל םירצמב רודל ללכ רוסיא ןיאש ,(לרעה םהה םיירצמה ויהשכ אלא םירצמב רוד
םיכמוס הז לעו .בירחנס ידי לע הלבלבתנ םירצמ םגש ,(האיב ירוסיא תוכלהמ ב"י קרפ ףוסב) ם"במרה וניבר בתכו ,םש
לש אירדנסכלא ישנאש (ב"ע א"נ) הכוסב ורמאש המ בשייל ןויע ךירצש אלא .רורבו ןוכנ םעט הזו .םירצמב התע םירדה
ינפמ ושנענ םירצמ ] .כ"ע ע"צו םלועה לכ לבלבו בירחנס הלע רבכ ירהו .הז רוסיא לע ורבעש ומצע ם"במרהש תמאבו קרפב)
(םיכלמ תוכלהמ 'ה .אירדנסכלאבו םירצמ ץראב בשייתהל רוסאל אפירח אניכסב קספ ירהש ,הזב קלחל רבוס וניא
הזה ןמזב םג תגהונ וז הכלהש חכומו .[ שוקב םינורחאה ילודגמ המכ ודמע ןכו הכוסב ארמגהמ ,וז אי :םהמו ,(ב"ע א"נ)
אמוי) ירא תורובג רפסב הירא תגאש לעב ןואגהו .(ז"י ,ז"ט םיטפוש תשרפ) ךרדל הדצ רפסב גרובנלייא רב רכששי יבר ןואגה
(א"ער א"לק ףד) בקעי שרשי ורפסב דוע בתכ ןכו .(ב"ע ז"לק ףד) שדוק יארקמ רפסב אייפעלובא םייח יבר ןואגהו .(א"ע ח"ל ,
,םירצמב רודל הזה ןמזב םג רוסאל (םיכלמ תוכלהמ 'ה קרפב) הכלהל קספ ירהש ,ם"במרה תעדל ןוכנ ג"מסה ץורית ןיאש
ללגב ושנענ םירצמ לש אירדנסכלא ישנאש (ב"ע א"נ) הכוסב ורמאש הממ הז ול אציו ,רוסיאה ללכב איה אירדנסכלאשו
הדוהי יבר ןואגה השקה ןכו .ש"ע הז רוסיא לע ורבעש ךיראה ןכו .(ב"ע ג"מק ףד) אתליכמה לע הדוהי תובש רפסב רא'גנ
.ש"ע (א"צ ןמיס) לאש םייח ת"ושבו .(א"קס 'ד ןמיס) רזעה ןבא ףסוי יכרבב א"דיחה ןרמ הזב בשה יד ת"ושבו ד"וי קלח)
,(ו"ט ןמיס י"שר שריפש המ יפ לע ,ץרתל בתכ (ב"ע א"נ הכוסב) ןנחויש ,אירדנסכלא ישנא לש השעמה לע ירשו חרק ןב
,םירצמ תא בירחהו ראצנדכובנ הלע ךכ רחאש יפ לע ףאו ,םש ובשייתנו ןושאר תיב ןברח רחאל םירצמל וכלה םילייחה
ןוע םושמ ושנענש ,אחינ הז יפלו .סוניכרט םבירחהש דע רשועו הלודגל םהינב םש ולע ,הימרי םהילע אבנתנש ומכ
תנו ,םירצמ הלבלבתנש םדוק םש וכלהש םהיתובא םושמ זא ושנענ אירדנסכלא ישנאש ,ייחב וניבר ירבד םג הזב ובשיי
.כ"ע םש רודל רתומ תומואה לכ ולבלבתנש רחאל הזה ןמזב לבא ,רצנדכובנ ידי לע הלבלבתנש םדוק םשל וכלהש
,רתיהב ובשייתה םה ירהש ,םהידיב םהיתובא השעמ םיזחוא ןיאשכ ,םהיתובא השעמ ליבשב םהינב ושנענ ךיאש ,השקו
ע"צו תומת איה תאטוחה שפנו ] . רוסיאה םעטש ,ןכ םג בתכ ,'ח הכלה םיכלמ תוכלהמ 'ה קרפב ם"במרהש יפ לע ףאו
ןכו .ושעת אל הב םתבשי רשא םירצמ ץרא השעמכ רמאנש ,תוצראה לכמ רתוי םילקלוקמ ויה םהישעמש ינפמ הזב
ושוריפב ן"במרה בתכ ןכו ,(ו"מ ןמיס השעת אל תוצמ) תוצמה רפסב בתכ אל םוקמ לכמ .(םיטפוש תשרפ) הרותה לע
ד"סב םירצמב רוגל רוסיאה אנ הכוס
www.swdaf.com 12
לקהל ארקד אמעט ןנישרד יטנאקירה יקספ לע לאלצב השעמב בתכ ןכש ר"ושו .(ו"ט ןמיס ד"וי קלח בשה יד ת"ושב הארו) .
.[ק"ודו (ג"עקת ןמיס)

ז"בדרה ת"ושב םלוא ותעדש יפ לע ףא ,וינבו ותשא םע דחי ץראל ץוחל לארשי ץראמ ותריד רקועה ,בתכ (ג"ע ןמיס) 'ד קלח
ץראל רוזחל וניתעד ונלוכ ירה ,ןכ אל םאש ,רוזחל ותעד ןיאכ בשחנש ,תוילג לש ינש בוט םוי תושעל בייח ןמז רחאל רוזחל
מוס ונא םעטה הז לע ירהש ,םש רודל לארשי הרמא הרותהש יפ לע ףא ,םירצמב םירד ונאש המב םיכ ןופיסות אל בושל
,םש רוגל אלא תותימצל ןאכ עקתשהל וניתעדב ןיאש ןויכמש םושמ אלא ,םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אלו ,דוע הזה ךרדב
ממ ראבתמ ןכש תמאבו .כ"ע הז רוסיא לע םירבוע ונא ןיא ןכל ,לארשי ץראל ךלנ ונידי אצמת רשאכו קרפב) ם"במרה בתכש ה
לע םיקול ןיאו .םש עקתשהל אלא רוסיא ןיאו .איטמקרפל ןכו הרוחסל םירצמ ץראל רוזחל רתומ :('ח הכלה םיכלמ תוכלהמ 'ה
ןיא השעמ וב ןיאש ואלו ,השעמ וב ןיא םש עקתשהלו בשיל בושחי םאו ,אוה רתומ ןיידע הסינכה תעבש םושמ ,הזה ואלה
.כ"ע וילע םיקול ד רוקמו ימלשוריב וירב הרוחסל רזוח התא לבא רזוח התא יא הבישיל ,('ח הכלה 'י קרפ ןירדהנס)
ןייעו) .םש םינשי תופסותהו ,(א"ע ח"ל אמוי) א"בטירהו ,(ק"ת ןמיס) ךוניחהו ,(ז"כר ןיואל) ג"מסה ובתכ ןכו .איטמקרפלו
.(ז"ט קוספ ז"ט קרפ םיטפוש תשרפ הרותה לע ן"במרה שוריפב ש הזמ ראובמו םש בשייתמש ימב אלא וניא הזה רוסיאה
עקתשהל תנמ לע השקת רמאת םאו :(/'ח הכלה םיכלמ תוכלהמ 'ה קרפ/ םש) ם"במרל ושוריפב ז"בדרה דוע בתכ ןכו .
ינאו ,םייסו .םירשלו םירצמ ךלמל אפור היה יכ ,תוכלמה יפ לע היה סונאש רמול שיו ,םירצמב עקתשנ ירהש ם"במרה וניברל
תבשייתנ ןכ םג םילשוריל יתאבו יתיכז בושו ,רתומ הזכ ןפואבו ,הבישי םש יתעבקו ,הדמללו הרות דומלל הבורמ ןמז םש י
ןיאש ינפמ ,הזה ןמזבש םירצמ יבשותב גהונ וניא הז רוסיאש ,(א"י ןמיס ע"הא קלח) 'ג קלח ץראה הדש ת"ושב בתכ ןכו .כ"ע
.ל"נה ז"בדרה ירבד לע ךמתסהו ,תותימצל םש עקתשהל םתעד ןואגה הלעה ןכו .('י קרפ ףוס) ןירדהנס ןברק ירוישב בתכ ןכו
בל ירשי רפסבו .('א ןמיס ע"הא קלח) הגספה תודשא ת"ושב דוע ןייעו .(ג"ל ןמיס) םהרבא עמש ת"ושב י'גאלפ םהרבא יבר
.ש"ע (א"עס ז"י ףד) ל רוזחל תנמ לע ,םייוסמ ןמזל םירצמל םיאצויה לארשי יאנותעש רורב רבדה ןכ םאו ןיא ,לארשי
ללכ רוסיא ששח םוש םירצמל םתעיסנב ,(ג"י ןמיס) 'א קלח רשבמ לוק ת"ושב הארו , ינפל םינבר הזיא תעצה לע לאשנש
אינמרג תמדא לע ךורדל ידוהי לכ לע רסאי ויפלש ,לארשי ינבר םעטמ םרחו רוסיא זירכהל ןוכנ םאה ,הנש םישלשכ
ארונה תוירזכאהו העווזה ישעמ רחאל ,/הינמרג/ לע תאזכ הרזג רוזגל ןוכנ ןיאש ,בישהו ,האושה ימיב ונמעל וללועש ה
וניתובר וחרכוה ,הרותה ןמ אוהש םירצמ ץרא תבישיב רוסיאה וליפא ירהו .הב דומעל לוכי רובצ בור ןיאש ינפמ ,רובצה
םורגל השדח הרזג ףיסוהל אובנ ךיאו ,וב דומעל לוכי היה אל רובצה בורש רחאמ ,רבדל רתיה אוצמל הלקתו לושכמ
וז העומשו ,רפס םושב הז רבד ונאצמ אל ,דרפסל בושל אלש םרח ורזג דרפס ישרוגמ םגש םינעוט שיש המו .תורודל
ט"יבמה ת"ושב ךפיהל חכומ הברדאו ,דוסי הל ןיא ןמיס) 'ב קלח רשבמ לוק ת"ושב דוע הארו .ד"תכע (ז"ש ןמיס) 'א קלח
ומל דוע) רוא ירואמ רפסבו .('ו תוא ב"כ .םינורחא דועו .(ב"י ןמיס ןיד רוקח רמאמ) ריפס ןבא רפסבו ,(ב"ע ג"ס ףד ,דע

רשבתנו עמשנש ןוצר יהיו .ונינכש םע םולשל ןתמו אשמה לע חוודל ,םירצמל עוסנל לארשימ םיאנותעל רתומ :םוכיסב
ולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זוע 'ה .ץראה תופנכ עבראמ תומחנו תועושי תובוט תורושב .ם

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->