Platon

PHILEBOS
sau Despre plăcere; dialog etic

SOCRATE PROTARCHOS PHILEBOS [11a SOCRATE! Cercetea"ă# a$adar# dragă Protarc%os# ce te"ă ur&ea"ă să preiei acu& de la P%ile'os $i căreia di(tre te"ele &ele ur&ea"ă să i te )&potri*e$ti# [11' dacă ea (u ar +i rostită după g,(dul tău- .oie$ti să recapitulă& )&preu(ă pe +iecare di(tre cele două/ PROTARCHOS! Bi(e)(0elesSO- P%ile'os# de partea sa# sus0i(e că pe(tru toate *ie0uitoarele# des+ătarea# plăcerea# +ericita &ul0u&ire $i toate c,te se asocia"ă acestui ge( repre"i(tă u( 'i(e- 1oi )(să (e )&potri*i& opi(iei sale# a+ir&,(d că (u acestea su(t 'i(ele# ci sus0i(e& că a c%i'"ui# a g,(di# a 0i(e &i(te# c,t $i ceea ce se )(rude$te cu acestea 2 dreapta opi(ie# ra0io(a&e(tele ade*ărate314 2 su(t &ai [11c 'u(e $i &ai de pre0 dec,t plăcerea# pe(tru toate *ie0uitoarele care su(t )( stare să se )&părtă$ească di( ele- Iar pe(tru toate aceste *ie0uitoare care trăiesc $i *or trăi# )( stare să se )&părtă$ească de aici# ele )(sea&(ă# di(tre toate# lucrul cel &ai de +olos- Oare# dragă P%ile'os# (u ca& a$a (e e5pri&ă&# eu de partea &ea $i tu de partea ta/ PHILEBOS! 6(tru totul# SocrateSO- Preiei# deci# te"a aceasta )(credi(0ată 0ie# Protarc%os/ PRO- E (eapărat să o preiau# căci +ru&osul (ostru P%ile'os374 s8a lăsat păgu'a$SO- Tre'uie# (u8i a$a# ca )( legătură cu aceste te"e să stră'ate& p,(ă la capăt dru&ul ade*ărului# )( orice +el cu puti(0ă/ [11d PRO- Tre'uieSO- Bi(e# atu(ci# )( plus# să căde& la )(*oială $i asupra pu(ctului ur&ător! PRO- Care a(u&e/ SO- Că +iecare di(tre (oi se *a strădui să )(+ă0i$e"e acea co(di0ie $i dispo"i0ie a su+letului ce poate dărui tuturor oa&e(ilor *ia0a +ericită- 1u8i a$a/ PRO- A$a esteSO- A$adar# *oi a*e0i )( *edere co(di0ia care dăruie des+ătare; eu 2 pe cea de a cugetaPRO- DaSO- Dar ce8ar +i dacă *reo altă co(di0ie a su+letului s8ar *ădi &ai presus de acestea două/ Oare dacă ea [11e ar apărea &ai &ult )(rudită cu plăcerea# (8a& +i )(*i($i a&,(doi de către *ia0a care se 0i(e cu tărie de această co(di0ie# iar *ia0a plăcerii (u c,$tigă asupra [17a *ie0ii 'i"uite pe cugetare/ PRO- DaSO- Dar dacă ea s8ar arăta &ai )(rudită cu cugetarea# (u cu&*a aceasta 'iruie plăcerea# iar plăcerea iese )(+r,(tă/ .ă socoti0i de acord cu aceste preci"ări# sau cu& alt+el g,(di0i/

PRO- Eu a$a credSO- Dar P%ile'os/ Tu ce spui/ PHIL- Eu u(ul cred $i *oi crede că plăcerea iese pe depli( 'iruitoare- Tu )(su0i# Protarc%os# o *ei recu(oa$te9 PRO- 1u&ai că# după ce &i8ai cedat &ie# P%ile'os# dreptul de a argu&e(ta# tu (u &ai po0i +i stăp,( pe acordul sau de"acordul +a0ă de opi(iile lui Socrate[17' PHIL- Ade*ărat- :ă spăl totu$i pe &,i(i de p,(gărire3;4 $i iau drept &artor "ei0a )(să$i9 PRO- 1oi )($i(e# )( aceste pro'le&e# a& dori să80i +i& &artori# atest,(d că ai spus aceasta- Acu& totu$i# Socrate# să )(cercă& să stră'ate& p,(ă la capăt tot ce ur&ea"ă# laolaltă cu P%ile'os# dacă el )(cu*ii(0ea"ă sau orice ar *rea să +acă9 SO- Tre'uie să )(cercă&# por(i(d c%iar de la "ei0a )(să$i# despre care P%ile'os spu(e că e (u&ită A+rodita# dar al cărei (u&e cel &ai ade*ărat este PlăcereaPRO- Per+ect[17c SO- A&# dragă Protarc%os# &ereu o tea&ă ce (u este la &ăsura o&e(ească +a0ă de (u&ele "eilor# tea&ă ce )(trece c%iar cea &ai &are spai&ă3<4- Acu& o *oi (u&i pe A+rodita )( +elul )( care )i este ei pe plac- 6( pri*i(0a plăcerii )(să# $tiu că ea e ce*a *ariat3=4 $i# cu& spu(ea&# tre'uie ca# por(i(d de la ea# să re+lectă& $i să cercetă& ce +el de (atură are- Căci# la au"ul (u&elui ei si&plu# ea pare a +i ce*a u(ic; $i [17d totu$i ea posedă +or&e di*erse $i cu&*a lipsite de ase&ă(are )(tre ele- Pri*e$te! spu(e& că $i o&ul (esă'uit are parte de plăcere# dar $i cel cu&pătat se 'ucură de cu&pătarea sa# la +el ca $i cel lipsit de &i(te# pli( de opi(ii $i de spera(0e (eroade#dar $i că cel care cugetă are parte de plăcerea cugetării- Iar dacă ci(e*a ar declara că a&'ele tipuri de plăceri su(t ase&ă(ătoare# cu& de (u s8ar )(+ă0i$a el# pe drept# ca u( (erod/ PRO- Aceste plăceri# Socrate# decurg di( o'iecte co(trare# dar ele )(sele# )( si(e# (u su(t co(trare- >ii(dcă )( ce +el (u ar +i plăcerea lucrul cel &ai [17e ase&ă(ător di(tre toate cu plăcerea# adică cu si(e )(să$i/ SO- Desigur# $i culoarea este lucrul cel &ai ase&ă(ător culorii# o& ad&ira'il9 Căci lu,(d8 o ca atare# (u *ei a*ea (ici o di+ere(0ă )( culoarea *ă"ută ca u( )(treg- ?i totu$i# recu(oa$te& cu to0ii că (egrul se a$ea"ă +a0ă de al' ca +a0ă# de ce*a di+erit $i că el )i este c,t se poate &ai potri*(ic- La +el $i +or&a +a0ă de +or&ă! Pri( ge( ea este u( )(treg u(ic# dar# di(tre [1;a păr0ile ei# u(ele su(t c,t se poate &ai potri*(ice altora# iar altele se )(t,&plă să ai'ă (e(u&ărate di+ere(0e?i *o& a+la )(că &ulte# ase&e(ea lucruri- 6(c,t să (u dai cre"are acestui ra0io(a&e(t care +ace ca realită0ile cele &ai potri*(ice să a@u(gă u(a- :ă te&# deci# ca (u cu&*a să găsi& u(ele plăceri opuse altor plăceriPRO- Poate că da- Dar )( ce +el *a că$u(a aceasta te"ei &ele/ SO- >ii(dcă 2 *o& spu(e 2 de$i ele su(t (ease&e(ea# tu le de(u&e$ti cu (u&ele celălalt 2 cel de 'i(e# a+ir&,(d că toate plăcerile su(t 'u(e- Acu&# desigur că (ici u( ra0io(a&e(t (u tăgăduie$te că lucrurile plăcute ar +i plăcute; dar &a@oritatea lor +ii(d rele# e5ist,(d )(să pri(tre ele $i u(ele 'u(e# cu& sus0i( [1;' eu# tu le declari totu$i pe toate 'u(e# +ii(d# pe de8altă parte# de acord că ele su(t (ease&e(ea# dacă ci(e*a te8ar sili pri(tr8u( ra0io(a&e(t să ca"i la )(*oialăAtu(ci# ce (atură ide(tică cu si(e# e5ist,(d deopotri*ă )( plăcerile rele $i )( cele 'u(e# te +ace să declari toate plăcerile ca +ii(d u( 'i(e/ PRO- Ce spui# Socrate/ Soco0i că ci(e*a# după ce a sta'ilit că plăcerea este 'i(ele# *a )(cu*ii(0a $i *a )(dura a+ir&a0ia ta că u(ele plăceri su(t 'u(e# iar [1;c altele# di+erite 2 rele/ SO- ?i totu$i (u *ei spu(e că ele su(t (ease&ă(ătoare )(tre ele# iar u(ele de8a dreptul potri*(ice/ PRO- 1u# cel pu0i( )( &ăsura )( care ele toate su(t plăceri-

SO- Iară$i su(te& purta0i de acela$i ra0io(a&e(t# dragă Protarc%os! plăcerea (u di+eră de plăcere# ci pe toate le *o& declara ase&ă(ătoare; e5e&plele e5puse adi(eaori (u (e *or ră(i c,tu$i de pu0i(; )( sc%i&' *o& )(cerca să spu(e& $i *o& spu(e ceea ce a+ir&ă cei &ai (eg%io'i di(tre to0i $i cei &ai (e)(*ă0a0i cu [1;d ra0io(a&e(telePRO- La ce te re+eri/ SO- La aceea că eu# i&it,(du8te $i apăr,(du8&ă# dacă )&i *oi lua cura@ul să spu( că cel &ai (ease&ă(ător este +a0ă de cel &ai (ease&ă(ător lucrul cel &ai ase&ă(ător# *oi putea e5pri&a aceea$i te"ă ca $i ti(e- Atu(ci )(să (e *o& )(+ă0i$a &ai (e)(*ă0a0i dec,t s8ar cu*e(i# iar discu0ia (oastră# (ărui(du8se# se *a duce pe pustii- 6( acest ca"# să *,sli& )(apoi $i# a$e",(du8(e )( )(cle$tarea de la )(ceput3A4# poate *o& $ti să căde& la )(0elegere )(tre (oi[1;e PRO- Spu(e )( ce +el9 SO- Presupu(e8&ă )(tre'at de către ti(e# Protarc%osPRO- 6(tre'at ce a(u&e/ SO- >ii(d date cugetarea# $tii(0a# i(telectul $i toate c,te eu le8a& sta'ilit de la )(ceput ca +ii(d 'u(e# dacă a$ +i )(tre'at ce oare este 'i(ele# (u *or pă0i ele acela$i lucru ca $i ra0io(a&e(tul tău/ PRO- Cu& a$a/ SO- Toate $tii(0ele *or apărea &ultiple $i u(ele di(tre ele (ease&e(ea )(tre ele- Iar )( )&pre@urarea că [1<a u(ele se arată c%iar potri*(ice# oare a$ +i *red(ic să &ai stau acu& de *or'ă# dacă te&,(du8&ă de )(t,&plarea aceasta# a$ preti(de că (ici o $tii(0ă (u este (ease&e(ea cu *reo altă $tii(0ă/ Iar apoi# toată puterea (oastră de a ra0io(a s8ar risipi# pieri(d precu& o po*este3B4 $i (oi (e8a& socoti sal*a0i de$i (e8a& agă0at de o a'surditatePRO- 1u tre'uie deloc să se )(t,&ple u(a ca asta# )( a+ară de +aptul sal*ării- :ie )(să )&i su(t pe plac deopotri*ă te"a &ea $i a ta! +ie plăcerile &ultiple $i (ease&ă(ătoare# +ie $i $tii(0ele &ultiple $i di+erite9 [1<' SO- Să (u ascu(de&# Protarc%os# totu$i di+ere(0a di(tre te"a &ea $i a ta# ci# +ăc,(d8o e*ide(tă# să )(dră"(i&! poate că# +ii(d c,(tărite opi(iile (oastre# ele *or arăta dacă plăcerea tre'uie co(siderată a +i 'i(ele# ori cugetarea# ori *reu( al treilea- Deoca&dată )(să să (u (e pu(e& a&'i0ia ca să c,$tige ceea ce eu propu( sau ceea ce tu propui# ci tre'uie ca# alii(du8(e cu ceea ce8i &ai ade*ărat# să dă& ast+el )&preu(ă lupta3C4PRO- Tre'uie desigur[1<c SO- Pu(,(du8(e atu(ci de acord# să )(tări& )(că &ai &ult ur&ătoarea idee! PRO- Care a(u&e/ SO- Cea care dă de lucru tuturor oa&e(ilor# de *oie $i de (e*oie u(eori# cu& este )( ca"ul u(ora di(tre eiPRO- E5pri&ă8te &ai li&pede9 SO- .or'esc despre pro'le&a sosită c%iar acu&# uluitoare cu&*a pri( +irea ei! căci e uluitor de spus că &ultiplul este u(u $i u(ul &ultiplu $i este u$or de co&'ătut cel care ar sus0i(e oricare di(tre aceste a+ir&a0iiPRO- Te re+eri la aceea că ci(e*a poate a+ir&a că eu# Protarc%os# de$i su(t u(ul pri( +ire# su(t )( +apt [1<d &ai &ul0i care se opu( )(tre ei/ S8ar sus0i(e ast+el că eu# u(ul $i acela$i# su(t deopotri*ă &are $i &ic# greu $i u$or $i (e(u&ărate altele de acela$i tipSO- Te8ai re+erit# Protarc%os dragă# la acele &i(u(ă0ii de*e(ite de@a u( 'u( co&u( )( legătură cu u(ul $i &ultiplul# despre care toată lu&ea# ca să spu(e& a$a# s8a )(*oit că tre'uie lăsate )( pace $i că ele su(t copilăre$ti# +acile $i pu(,(d piedici )( +a0a ra0io(a&e(telor- De ase&e(ea# (ici ur&ătoarele situa0ii (u tre'uie luate )( discu0ie! a(u&e# c,(d ci(e*a# disti(g,(d [1<e cu &i(tea &e&'rele $i păr0ile u(ui lucru $i accept,(d că toate acestea +or&ea"ă o u(itate# ar

putea apoi să o'iecte"e# 'ăt,(du8$i c%iar @oc# cu& că a +ost silit să a+ir&e prăpăstii# a(u&e că u(ul este &ultiplu $i (eli&itat# iar &ultiplul este doar u(u3D4PRO- Dar tu ce alt+el de &i(u(ă0ii re+eritoare la acela$i su'iect $i (ede*e(ite de@a u( 'u( co&u( ai )( *edere/ [1=a SO- Atu(ci c,(d ci(e*a# copile# ar postula e5iste(0a u(ului# (u )( ta'ăra celor ce se (asc $i pier# a$a cu& a& +ăcut (oi adi(eaori- 6( acest ca" s8a acceptat# cu& spu(ea&# că u( atare Eu(uF (u tre'uie pus la )(doială- Dar c,(d ci(e*a ar căuta să postule"e e5iste(0a EO&ului u(uF# a EBoului u(uF# a E>ru&osului u(uF# a EBi(elui u(uF# )( legătură cu aceste u(ită0i $i cu ase&e(ea realită0i# &ultă trudă )(so0ită# de e+ortul de di*i"iu(e co(duce la co(tro*ersă31G4PRO- Cu& a(u&e/ [1=' SO- Pro'le&a este# &ai )(t,i# dacă tre'uie co(cepută ca reală cu ade*ărat e5iste(0a u(or ast+el de u(ită0i- Apoi )( ce +el tre'uie presupus! +iecare u(itate# +ii(d ea &ereu u(a $i aceea$i# +ără să accepte (a$tere sau pieire# +ii(d )( totalitate $i )( c%ipul cel &ai sta'il u(a# c,(d ea a@u(ge apoi )( lucrurile &ultiple $i )( cele (eli&itate# tre'uie oare socotit că ea se )&pră$tie $i de*i(e o &ultiplicitate/ Sau ea a@u(ge acolo )( )(tregul ei# despăr0ită de ea )(să$i# ceea ce ar părea# di(tre toate# situa0ia cea &ai i&posi'ilă# a(u&e ca u(a $i aceea$i e(titate să a@u(gă co(co&ite(t )( u(u $i )( &ultiplu- Acestea su(t pro'le&ele legate de u(u $i &ultiplu $i (u acelea la care te re+ereai# dragă [1=c Protarc%os 2 pro'le&e producătoare de gro"a*e )(curcături# dacă (u au +ost 'i(e re"ol*ate; dar dacă# di&potri*ă# ele su(t 'i(e re"ol*ate# se desc%ide )(ai(te o cale li'eră3114PRO- Tre'uie# pri( ur&are# să (e strădui& &ai )(t,i cu această c%estiu(e acu&/ SO- A$a a$ "icePRO- Socote$te8(e atu(ci pe to0i cei de +a0ă de acord cu această cercetare- Poate )(să că cel &ai 'i(e# )( &o&e(tul de +a0ă# este să (u8l st,r(i& cu )(tre'ări pe P%ile'os# care e te&ei(ic a$e"at pe po"i0ia lui3174[1=d SO- >ie- De u(de )(să s8ar putea por(i lupta aceasta &are $i pli(ă de *arietate pri*i(d c%estiu(ile co(tro*ersate/ Oare (u di( pu(ctul ur&ător/ PRO- De u(de/ SO- Spu( că +elul (ostru de a *or'i $i de a g,(di# care ide(ti+ică u(ul $i &ultiplul se regăse$te pretuti(de(i# )( tot ceea ce se spu(e $i s8a spus di(totdeau(a# acu& $i de de&ult- ?i (u se poate crede că acest +el )$i *a co(te(i c,(d*a pre"e(0a# (ici că el ar +i apărut acu&# ci el este a$a cu& este# pe c,t )&i pare# o a+ec0iu(e +ără &oarte $i +ără 'ătr,(e0e- Iar de +iecare [1=e dată c,(d *reu( t,(ăr# gust,(d pe(tru )(t,ia oară di( +elul acesta# 'ucur,(du8se de parcă ar +i găsit o co&oară de )(0elepciu(e# i(tră )( delir de plăcere $i# 'ucuros# scoate di( &atcă orice argu&e(t# 'a )(+ă$ur,(d $i co(+u(d,(d totul )( u(u# 'a iară$i des+ăc,(d $i )&'ucă0i(d totul- El cel di(t,i# &ai &ult dec,t pe orici(e altul se pu(e )( )(curcătură# apoi )l pu(e )( [1Aa )(curcătură &ereu pe cel di( prea@&ă# +ie el &ai t,(ăr# &ai )( *,rstă sau de aceea$i *,rstă# (ecru0,(du8$i (ici tatăl# (ici &a&a $i (ici *reu( alt ascultător# pu0i( lipsi(d să (u +acă acela$i lucru $i cu restul *ie0uitoarelor# (u (u&ai cu oa&e(ii# de *re&e ce (ici pe *reu( (e$tiutor de greacă (u l8ar cru0a# (u&ai de $i8ar a+la *reu( tăl&aci931;4 PRO- Socrate# oare (u *e"i tu &ul0i&ea (oastră# ti(ere0ea (oastră $i (u te te&i că *o& sări asupră80i# cu P%ile'os cu tot dacă (e aru(ci ocări/ Totu$i 2 căci pricepe& ce spui 2 dacă e5istă *reu( c%ip $i *reu( &i@loc ca această tul'urare să părăsească )( li(i$te ra0io(a&e(tele $i pe(tru ca să +ie găsită o cale &ai [1A' +ru&oasă dec,t cea de p,(ă acu& pe(tru re"ol*area pro'le&ei (oastre# tu dă80i sili(0a# iar (oi te *o& ur&a după puti(0ă- Căci (u8i (e)(se&(ată pro'le&a de +a0ă# o Socrate9

SO- Deloc (u8i ast+el# copii31<4# cu& *ă (u&e$te P%ile'os- ?i totu$i (u e5istă $i (8ar putea e5ista o cale &ai +ru&oasă dec,t cea pe care eu di(totdeau(a o )(drăgesc# dar care# de &ulte ori +ugi(d de &i(e# &8a lăsat si(gur $i la a(a(g%ie31=4PRO- Care este această cale/ Spu(e8(e8o (u&ai9 [1Ac SO- A o spu(e (u este prea greu# dar a te slu@i de ea e greu de (espus- Tot ceea ce *reodată a +ost +ăurit ca 0i(,(d de *reo artă# pe această cale a ie$it la lu&i(ă- Pri*e$te# dar# la ce &ă re+er! PRO- Spu(e9 SO- Este *or'a# precu& &ie cel pu0i( &i se )(+ă0i$ea"ă# de u( dar "eiesc pe(tru oa&e(iEl a +ost "*,rlit di( săla$ul "eilor pri( &i@locirea *reu(ui Pro&eteu laolaltă cu u( +oc de o &ărea0ă strălucire- Iar cei *ec%i# +ii(d &ai *red(ici $i locui(d &ai aproape de "ei dec,t (oi# au tra(s&is această re*ela0ie# a(u&e că cele co(siderate a e5ista de8a pururea co(stau di( u(u $i di( &ultiplicitate $i că ele posedă li&ita $i [1Ad (eli&itatul crescute pri( +ire laolaltă )( ele- Ast+el +ii(d rostuite aceste e(tită0i# tre'uie deci ca (oi să sta'ili& $i să căută& de +iecare dată o si(gură Idee )( legătură cu orice 2 căci o *o& a+la acolo $e",(d; iar dacă o )(0elege& să căută& dacă )( ur&a acestei u(ice idei (u &ai su(t cu&*a două# sau# dacă este ca"ul 2 trei# ori alt (u&ăr $i la +el să procedă& cu +iecare u(u di(tre acestea# p,(ă ce u(ul de la )(ceput ar +i *ă"ut (u doar ca u(u# ca &ultiplicitate $i ca (eli&itat# ci $i ca o &ul0i&e deter&i(ată (u&eric31A4- Iar Ideea (eli&itatului (u tre'uie raportată la &ultitudi(e# p,(ă ce (u s8ar *edea )(treg (u&ărul acestei &ultitudi(i [1Ae situat )(tre (eli&itat $i u(u- De a'ia atu(ci# după ce +iecare u(u a +ost a$e"at ast+el )( raport cu (eli&itatul# pute& să8i dă& pace- Iar "eii# cu& spu(ea&# (e8au lăsat )( acest +el# pri( tradi0ie# să cercetă&# să )(*ă0ă& (oi )($i(e $i să8i )(*ă0ă& $i pe al0ii )( acest [1Ba +el- Dar E)(0elep0iiF de a"i )l o'0i( pe u(u oric,(d s8ar 'rodi# 'a &ai pripit# 'a &ai ale(e31B4 dec,t se cade- Iar după u(u# o'0i( de )(dată (eli&itatul# pe c,tă *re&e i(ter&ediarele le scapă; ci# pri( aceasta c%iar# se +ace deose'irea di(tre +elul dialectic $i s+ada curată# )( c%ipul )( care cu*,(tă& u(ii cu al0iiPRO- C,te ce*a di( ceea ce spui# Socrate# cred că )(0eleg# dar &ai su(t aspecte asupra cărora a& (e*oie de o lă&urire &ai 'u(ăSO- Ceea ce spu(# dragă Protarc%os# se regăse$te cu claritate )( ca"ul literelor $i po0i )(0elege [1B' c%estiu(ea pe e5e&ple cu(oscute di( )(*ă0ătura ce ai pri&itPRO- 6( ce +el/ SO- E&isia (oastră *ocală este at,t u(a# c,t $i (eli&itată31C4 )( di&e(siu(ea ei la to0i oa&e(ii $i la +iecare )( partePRO- Ei 'i(e/ SO- Or# pri( (iciu(ul di(tre ur&ătoarele două aspecte ale ei (u o pricepe& )(că! (ici atu(ci c,(d )i cu(oa$te& (eli&itatul# (ici atu(ci c,(d )i cu(oa$te& u(ul- Ci aceasta se )(t,&plă doar atu(ci c,(d )i cu(oa$te& ca(titatea $i calitatea; acestea (e +ac pe +iecare di(tre (oi u( o& priceput )( ale gra&aticiiPRO- >oarte ade*ăratSO- La +el $i cu ceea ce (e poate +ace pricepu0i la &u"icăPRO- Adică cu&/ [1Bc SO- E&isia *ocală proprie acestei arte este# )( si(e# u(aPRO- Cu& de (u/ SO- :ai )(t,i )(să să sta'ili& e5iste(0a a două calită0i! gra*ul $i acutul $i# de ase&e(ea# ca o a treia# to(ul ide(tic- Sau alt+el/ PRO- Ba a$a-

6( ce +el/ SO.Dar ce legătură are această cu*.(d totul să +ie u(u# a declarat ast+el e5iste(0a u(ei arte u(ice# răspu("ătoare cu aceste tre'uri pe care a (u&it8o gra&aticăPHIL.(d (u&ărul lor# dădu (u&ele de Eele&e(teF +iecăruia )( parte $i tuturor )( a(sa&'lu.:i se pare# P%ile'os# că Socrate a grăit &i(u(at9 [1Ca PHIL.(d ai pricepe la +el# )( ur&a cercetării# orice u(u# oricare ar +i el# iată8te de*e(it priceput )( acel do&e(iu.De ase&e(ea# atu(ci c.Da# este *or'a despre ceea ce# )(că de de&ult căută& eu $i cu Protarc%osSO.Or# (oi a+ir&ă& că +iecare di(tre ele este u( u(u- .(ă ce# cu(osc.(tare cu pro'le&a (oastră $i ce ur&ăre$te ea/ SO.Dar lipsa de li&ită a lucrurilor# ori cea a+lată )( lucrurile studiate# te +ace )(totdeau(a să +ii tare li&itat )( a cugeta31D4# te +ace să te pier"i )( &arele (u&ăr al (epricepu0ilor37G4# ca u(ul ce (u s8a uitat (iciodată cu ate(0ie la *reu( (u&ăr i&a(e(t lucrurilorPRO.(du8le# cei *ec%i (e8au lăsat (ouă pri( tradi0ie să le (u&i& Ear&o(iiF 2 după ce ai *edea $i )( &i$cările trupului alte ase&e(ea reac0ii# care# &ăsurate pri( (u&ere# tre'uie (u&ite# se spu(e# E&etriF $i Erit&uriF $i g.De (i&ic# +ire$te[1Bd SO.(d $i ele u( (u&ăr.6(tre'area lui P%ile'os este# Protarc%os# )(dreptă0ităPRO.Cu& de (u/ SO.6( +apt# *oi căuta0i# cu& spui# )(că de de&ult# [1Ce ceea ce a*e0i de@a la )(de&.Desigur )(să că (8ai putea să te pricepi la &u"ică# dispu(.(d u( "go&ot $i a*.(d doar de aceste cu(o$ti(0e# dar dacă (u le8ai a*ea# ca să spu(e& a$a# c%iar că (8ai +i 'u( de (i&icPRO.O'ser*.?i &ie.Cu& a$a/ SO.Răspu(de8i deci9 SO.(d această legătură di(tre [1Cd ele&e(te ca +ii(d u(a $i +ăc.(d apoi că (i&e(i di(tre (oi (u ar putea )(0elege u( si(gur ele&e(t# )( si(e# )( a'se(0a tuturor# co(cep.După ce# +ie *reu( "eu# +ie *reu( o& di*i( 2 )( Egipt se spu(e că u( a(u&e T%eut%3714 a +ost acela 2 a re+lectat cel di(t.C%iar a$a.Dar să reluă& e5e&plul cu literelePRO.Dar ese(0a pro'le&ei acu&# la +el ca $i pu0i( &ai )(ai(te# a ră&as (eati(săSO.După cu&# dacă s8ar lua *reu( u(u# oricare ar +i el# spu(ea& că (u tre'uie sărit de )(dată cu pri*irea la (atura (eli&itatului# ci tre'uie a*ut )( *edere u( a(u&it (u&ăr# tot la +el# i(*ers# c..(di(du8te [1Be că ast+el tre'uie procedat cu orice u(u $i &ultiplu 2 deci c.t $i la +elul acestora# ca $i la (otele pe care ele le li&itea"ă 2 lucruri pe care# )(0eleg.SO.oi +ace aceasta după ce *oi &ai "ă'o*i pu0i( la a(ali"a acestor c%estiu(i.i asupra e&isiei *ocale ca (eli&itată# el a cugetat# pe(tru )(ceput# asupra *ocalelor a+late )( acest (eli&itat# ca (e+ii(d ele u(u# ci &ai [1Cc &ulte.(ăPHIL.6( s+.t pe celelalte# )( raporturile lor reciproce.r$it să a@u(gă la u(u# o'0i(ut pe sea&a tuturor ele&e(telor.(ă la capăt# la +el proced. apoi a deose'it alte e&isii *ocale# lipsite de su(et dar produc.Adică# P%ile'os# )(tre'i care este legătura di(tre aceste spuse $i pro'le&a (oastră/ PHIL.(d ci(e*a ar +i (e*oit să co(ceapă &ai )(t.(d le8ai luat pe toate )( acest +el atu(ci ai de*e(it $tiutor.Oare pro'le&a de la )(ceput (u era care di( două tre'uie aleasă! cugetarea sau plăcerea/ PHIL.i [1C' (eli&itatul# el (u tre'uie să8$i )(drepte de )(dată pri*irea către u(u# ci doar spre u( a(u&it (u&ăr# ce posedă o &ări&e a(u&ită# $i doar la s+.te u(a p.Dar# priete(e# după ce ai lua sea&a la di&e(siu(ea (u&era'ilă a i(ter*alelor di(tre acut $i gra*# c.(d $i cu *ocalele $i cu cele i(ter&ediare# p.Pe acestea# Protarc%os# le8a& )(0eles )(că $i &ai li&pede dec.r$it# a sta'ilit e5iste(0a $i celui de8al treilea tip de litere# (u&ite a"i E&uteF3774După aceea# el le8a di*i"at pe cele E&uteF $i lipsite de "go&ot# u(a c.

Pe deasupra# &i se pare că *reu( "eu37=4 (e8a dat o a(u&ită a&i(tire aJ PRO.s ca (iciu(ul di(tre (oi să (u +ie capa'il.(d că (u acestea su(t 'i(ele# ci acelea pe care de &ulte ori (i le rea&i(ti& [1Dd de 'u(ă*oie $i )(dreptă0it# pe(tru ca# +ii(d a$e"ate alături )( &e&orie# să poată +i puse la pro'ă.r$itul acestor discu0ii de acu& este )(curcătura )( care (e găsi& (oi to0i# ci# dacă (oi (u pute& să ie$i& di( ea# 0ie )0i ră&.C%iar a$aSO.Ia *e"i ce să +ace&9 Eu cred că Socrate (e )(trea'ă acu& dacă e5istă sau (u tipuri ale plăcerii37.(de$te u( a(u&it (u&ăr )(ai(te de a de*e(i (eli&itată/ PRO.t plăcerea este i(telectul# $tii(0a# )(0elegerea# arta $i toate c.De ce spu( asta/ Iată# )0i *oi lă&uri! tu# Socrate# (e8ai dăruit (ouă tuturor co&pa(ia ta# c.6(să ra0io(a&e(tul de di(ai(te cere de la (oi să $ti& ur&ătoarele! )( ce +el +iecare di(tre cele două este# deopotri*ă# $i H(u $i :ultiplicitate $i )( ce +el [1Da ea de*i(e (eli&itată# dar (u de)(dată# ci +iecare di( cele două do'.PHIL.t a&'ele37A4.6(cetea"ă deci cu +elul acesta de a te )&potri*i &ersului discu0ieiSO.Pro'a'il că ar +i ca& de r.E clar că eu u(ul (u tre'uie să &ă &ai a$tept la ce*a )(gro"itor# de *re&e ce tu *or'e$ti ast+el.C%iar a$aSO. tu ai replicat sus0i(.?i *e"i ci(e di(tre (oi *a răspu(de )(tre'ării puse acu&.(e aceasta de +ăcut# de *re&e ce ai +ăgăduit.A& au"it c.r$it cu*e(it al ra0io(a&e(telor a(ali"ate.La ce te re+eri/ [7Ga PRO.Căci să (u socoti& că s+.(du8se )( *is sau aie*ea $i &ă g.Pri( ur&are# c%i'"uie$te tu si(gur dacă speciile plăcerii $i ale $tii(0ei tre'uie di*i"ate# sau dacă di*i"iu(ea tre'uie lăsată deoparte# dacă e$ti cu&*a )( stare să procede"i )( alt +el $i 'i(e*oie$ti să lă&ure$ti pro'le&ele care (e +ră&.te su(t $i )( ce +el su(t.6(tr8ade*ăr# Socrate# a$a s8ar părea că stau lucrurile.Iar dacă acest ce*a &i s8ar putea )(+ă0i$a acu& li&pede# s8a dus [7Gc 'irui(0a plăcerii.A&'ele te"e +ii(d )(să su'iect de co(tro*ersă# (oi te8a& a&e(i(0at )( @oacă că (u )0i *o& da dru&ul acasă# )(ai(te de se *a i*i u( [1De s+.(d*a spu(.Spui ce*a c.Sau cu& alt+el/ PRO.Căci 'i(ele (u ar &ai putea +i ide(tic cu ea.Dar aceasta se *a *edea &ai clar )( co(ti(uare- .(desc acu&# )( pri*i(0a plăcerii $i a cugetării# că (iciu(a di(tre ele (u repre"i(tă 'i(ele# ci u( al treilea# di+erit $i &ai 'u( dec.(tă[7G' SO.s ca eu# după ce a& )&pli(it rolul de &o$te(itor al dreptului la replică# să80i )(credi(0e" iară$i 0ie acest rol# deoarece su(t i(capa'il să răspu(d la ce s8a )(tre'at [1D' acu&Dar cred că este cu &ult &ai de r.Tu a+ir&i că 'i(ele care ur&ea"ă să +ie declarat &ai 'u( dec.te su(t )(rudite cu ele $i că acestea tre'uie do'.Tu ai pri&it $i (i te8ai dăruit (ouă# iar (oi sus0i(e&# cu& spu( copiii# că Edarul +ăcut e 'u( +ăcutF.4# c.te su(t ase&ă(ătoare acestora.Acela$i lucru iară$i $i )( pri*i(0a cugetăriiSO.(dite $i (u celelalte.t despre speciile plăcerii# după părerea &ea# (u *o& &ai a*ea (e*oie să le di*i"ă&37B4.P%ile'os# (u este de dispre0uit )(tre'area pe care (e8a aru(cat8o Socrate după ce# (u $tiu )( ce +el# (e8a dus roată.(d37<4# (ici cel ce $tie ce se petrece cu el )(su$i.C.6(să# desigur# e 'i(e pe(tru o&ul cu &i(te a a*ea cu(oa$terea tuturor lucrurilor# dar se pare că (u stă rău# )( al doilea r.:ă re+er la aceea că (e )(curci $i (e pui )(tre'ări pe(tru care# )( &o&e(tul de +a0ă# (u a& $ti să găsi& u( răspu(s.Căci dacă (u *o& putea +ace această opera0ie pe(tru orice u(u# ase&ă(ător sau ide(tic# dar $i co(trar# a$a cu& (e8a i(dicat ra0io(a&e(tul de +a0ă# (i&e(i di(tre (oi (8ar putea să se arate *red(ic de ce*a 'u( *reodată[1Dc PRO.t $i pe ti(e )(su0i# spre a a(ali"a care este lucrul cel &ai de pre0 di(tre cele o&e(e$ti.Căci spusa ta Edacă 'i(e*oie$tiF des+ace orice tea&ă )( legătură cu orice pro'le&ă.A ce $i )( ce +el/ SO.P%ile'os a sus0i(ut că acesta stă )( plăcere# )( +ericita &ul0u&ire# )( 'ucurie $i )( toate c.t se poate de ade*ărat# +ecior al lui Iallias.

(dire# de socoti(0ă $i de toate cele )(+ră0ite cu acestea/ PRO.(d (ici o a&i(tire a plăcerii care se scurge )( +iecare &o&e(t.6( cea &ai &are desă*.Dar ce spui/ Bi(ele )$i este sie$i su+icie(t/ PRO.De ce/ A$ a*ea totul# a*.Trăie$ti a$adar# (u o *ia0ă de o&# ci de 'urete de &are sau de *reu( alt soi de *ie0uitoare di( cele care [71d trăiesc )( coc%ilii.Oare )(să# trăi(d &ereu ast+el# te8ai putea 'ucura de8a lu(gul )(tregii *ie0i de cele &ai &ari plăceri/ PRO.1u se poate (i&ic o'iecta acestor spuse[7Ge SO.Care a(u&e/ [7Gd SO.(d (e*oie de ce*a# ea (u &ai [71a poate +i pe(tru (oi 'i(elePRO.Să (u e5iste )( *ia0a de plăcere c%i'"ui(0ă# (ici plăcere )( *ia0a 'i"uită pe c%i'"ui(0ăCăci este (ecesar ca# dacă u(a di(tre ele este 'i(ele# ea să (u &ai ai'ă (e*oie de (i&ic.PRO.Răspu(de# deci9 PRO.r$ire sau )( (edesă*.Cu& a$a/ SO.:i(u(ată spusă# dar $i )&pli(e$te8o )(toc&ai9 SO.Să cercetă& $i să @udecă& at.>ii(dcă dacă *reu(a di(tre ele ar apărea ca a*.(ea"ă $i (ă"uie$te la el# *oi(d să8l pri(dă $i să8l do'.Dar (eposed.Dar să (u (e lăsă& păgu'a$i# ci să pri*i& $i *ia0a i(telectului- .t*a $i de cugetare# de g.t *ia0a plăcerii c.or'e$te9 SO.t $i cea a cugetării# pri*i(du8le i"olatPRO.i este (ecesar să ig(ori dacă te 'ucuri sau (u# +ii(d tu gol de orice cugetarePRO.Atu(ci e de ales de către (oi o atare *ia0ă/ PRO.Cu& alt+el/ SO.Iar (ea*.(d i(telect# &e&orie# $tii(0ă $i dreaptă opi(ie# &ai )(t.(d*a# (eră&.BucurosSO.r$ire/ PRO..De (i&icSO.Dacă este (ecesar ca partea 'i(elui să stea )( desă*.r$ite laolaltă cu ceea ce este 'i(e37C4PRO.Dar oare ai socoti că &ai ai (e*oie de ce*a# dacă ai poseda plăcerea pe de8a )(tregul/ PRO.(d (ici opi(ie ade*ărată# tu# cel care te 'ucuri# (u po0i crede că te 'ucuri# $i +ii(d lipsit de @udecată# (u po0i g.Ai pri&i oare# Protarc%os# să trăie$ti toată *ia0a a*.Cu& de (u/ Doar pri( aceasta el se deose'e$te de toate cele9 SO.La +el# (eposed.(.Cu& să (u9 [71' SO.(d &e&orie# e (ecesar să (u 0ii &i(te (ici că te8ai 'ucurat c.:ai )(t.r$ire cu puti(0ă# SocrateSO.i )(să# să &ai căde& de acord asupra u(or +leacuriPRO.(d plăcereaSO.(di& di+erit/ PRO.(d parte de cele &ai &ari plăceri/ PRO.Să +ace& )(cercarea c%iar asupră80i/ PRO.A$a stau lucrurile# sau pute& cu&*a să le g.6( legătură cu 'i(ele tre'uie a+ir&at! orice +ii(0ă care )l cu(oa$te# )l *.Cu& ar &ai putea +i/ SO.Discursul acesta# Socrate# &8a +ăcut să a&e0esc de8a 'i(elea9 SO.E (ecesar[71c SO.(dească# +ără să se si(c%isească de celelalte lucruri )( a+ara celor să*.Dar ia *e"i! (u cu&*a ar +i (e*oie )(truc.De ce (u/ SO.(di că )( *iitor *ei a*ea 'ucurii.

desigur că# ast+el# (iciu(a di(tre cele două )(su$iri (8ar +i 'i(ele# dar s8ar putea u$or co(cepe că u(a di(tre ele ar putea +i cau"a 'i(elui.Cu această perspecti*ă# a$ lupta cu o +or0ă )(că $i &ai &are )&potri*a lui P%ile'os# a+ir&.6(tru totul! au +ost sta'ilite trei *ie0i# di(tre care (iciu(a di( pri&ele două (u este su+icie(tă# (ici [77' pre+era'ilă pe(tru *reu( o& sau *reo *ie0uitoareSO.Bu( $i/ 1u8i &ai 'i(e atu(ci să8i dă& pace# +ără ca# supu(.t cu plăcerea $i# potri*it acestui ra0io(a&e(t# (u s8ar putea da plăcerii (ici pre&iul )(t.Căci (ici pe(tru ace$tia ea (u s8ar &ai )(+ă0i$a +ru&oasă ca )(ai(teSO.(d8o celui &ai precis e5a&e( $i respi(g.Adică a& rostit ce*a cu (eputi(0ă# a+ir&.Orici(e# +ire$te# o *a pre+era pe cea co&pusă oricăreia di(tre cele două# orici(e# deci# (u u(ul da $i altul 'a9 SO..(d că# )( această *ia0ă &i5tă# oricare ar +i lucrul pe care# dacă )l posedă# o atare *ia0ă de*i(e deopotri*ă pre+era'ilă $i 'u(ă# acel lucru e &ai [77e )(rudit $i &ai ase&ă(ător cu i(telectul dec.1u pu( )(să la )(doială că i(telectului (u8i re*i(e pre&iul c.1u este atu(ci li&pede că (iciu(a di(tre aceste *ie0i (u co(0i(e 'i(ele/ Căci ea ar +i tre'uit să +ie atu(ci su+icie(tă $i *red(ică de ales pe(tru toate pla(tele $i a(i&alele cărora le este cu puti(0ă să8$i trăiască *ia0a lor.PRO.$tigătorului )( ca"ul *ie0ii celei de o'$te.t cred[77a SO.(d +ără *oie# di( (e$tii(0ă# ori silit de *reo altă circu&sta(0ă (e+ericităPRO.Este *or'a despre *ia0a u(uia di(tre (oi care [71e ar pri&i să trăiască posed.Lipsită )(să $i de pre&iul al doilea# plăcerea ar cădea )(tr8o totală di"gra0ie )( oc%ii iu'itorilor săi.Dar (ici i(telectul tău# Socrate# (u este 'i(ele# căci $i )&potri*a lui su(t *ala'ile acelea$i o'iec0iiSO.6(0elege& acu& ce se )(t.i# (ici cel de8al doilea# dacă e să *or'i& pe drept.6&potri*a i(telectului &eu37D4# cel pu0i(# cu sigura(0ă că su(t9 Dar cred că (u $i )&potri*a i(telectului ade*ărat $i di*i(# ci# )( ce8l pri*e$te# lucrurile stau di+erit.Dar ce spui# Protarc%os# despre *ia0a ce le reu(e$te pe cele două# co&pusă +ii(d di( a&'ele/ PRO.Căci a& putea les(e 0i(e drept cau"ă pe(tru această *ia0ă de o'$te# eu# de partea &ea i(telectul# iar P%ile'os# de partea lui 2 plăcerea.Ba c%iar# ea (u a@u(ge (ici la cel de8al treilea# dacă e ca"ul ca *oi să *ă )(crede0i )( i(telectul &euPRO.6( pri*i(0a i(telectului# tre'uie spus că el (u ar putea# cu c%i'"ui(0ă# să re*e(dice pre&iul )(t.a ea lupta să do'.Dar# )( atri'uirea pre&iului al doilea ar [77d tre'ui *ă"ut ce *o& +ace.(d8o# să o &.Iar dacă *reu(ul di(tre *oi ar alege alt+el# el ar alege )&potri*a +irii lucrului cu ade*ărat *red(ic de a +i ales# proced.(d cugetare# i(telect# $tii(0ă $i &e&orie desă*.i# căci ar pă0i acela$i lucru.(dească pre&iul *ictoriei.1iciu(a di(tre *ie0i# o Socrate# (u &i se pare *red(ică de a +i aleasă (ici de către &i(e# (ici de către altci(e*a# pe c.or'e$ti despre cea co&pusă di( plăcere# dar $i di( cugetare/ SO.&plă )( ur&a acestor ra0io(a&e(te/ PRO.Căci [7.6( ce +el o *e"i/ SO.%(i&/ PRO.r$ită pe(tru toate cele# (epărta$ +ii(d )(să la plăcere# (ici &are# (ici &ică# (epărta$ +ii(d $i la su+eri(0ă# ci ar +i )(tru totul (eati(s de ase&e(ea a+ectePRO.6&i pare# Socrate# că plăcerea a că"ut acu& de8a 'i(elea# i"'ită parcă de cu*i(tele acestea.(d că [7.Că pe "ei0a lui P%ile'os (u tre'uie să (e8o repre"e(tă& ca +ii(d tot u(a cu 'i(ele# &i se pare a se +i arătat )(destulătorPHIL.Prostii# Socrate9 SO.' Eplăcerea s8ar putea &.Da# despre u(a ca aceasta *or'escPRO.%(iF/ .Se pare că )(tr8ade*ăr a$a stau lucrurile[77c SO.

e )(să *a +i (e*oie# &ă *ei ierta că &ă pu( să caut $i u( al ci(cilea ge(3.Ar tre'ui să lă&ure$ti potri*it cu ce criteriuSO.t ar locui acolo# să apară *reu( capătCăci odată sosi(d s+.?i a(u&e/ SO.PRO.?i *oi )(cerca să arăt că# )(tr8u( +el# (eli&itatul este &ultiplu.(ă acu&PRO.C.1u cred totu$i# deoca&dată.(t at.:ai )(t.S8ar putea.Bu(# $i acu&/ SO.i aru(că80i pri*irea asupra E&ai calduluiF $i E&ai receluiF $i *e"i dacă ai putea co(cepe aici o li&ită# sau dacă (u cu&*a# de *re&e ce plusul $i &i(usul locuiesc )( ge(urile respecti*e# ele (u ar )(gădui# at.(ă acu&9 :i se pare )(să că# spre a a@u(ge să atri'ui& pre&iul doi i(telectului# este (e*oie de o altă &etodă3.t despre ge(ul posed.Cred că a& (e*oie $i de al patrulea ge(PRO.Să căută&# a$adar# a 'ăga de sea&ă atu(ci c.A& a+ir&at că "eul a arătat pe(tru cele8ce8s.Dacă [7.d 6(să )&i pare că su(t destul de ridicol atu(ci c.1u (u&ai di( această prici(ă# ci $i +ii(dcă ig(ori că (i&e(i di(tre (oi (u te *a lăsa să pleci )(ai(te de a stră'ate p.Cu& de (u/ [7.t ra0io(a&e(tele di(ai(te.(di cu&*a pe +iecare ca +ii(d $i u(u $i &ultipluPRO.Desigur- .Oare (u ai a*ea (e*oie $i de u( al ci(cilea care să poată să le disti(gă/ SO.14PRO.(d di*id $i e(u&ăr lucrurile după speciiPRO.Acela +ii(d care/ Spu(e9 SO.Poate )(să că u(ele su(t ide(tice.G4 $i tre'uie să ai alt+el de săge0i dec.ta [7<' *re&e c.Deci# alături de cele trei ge(uri# ia8l pe acesta ca pe al patruleaPRO..c SO.Ce spui# prea8'u(ule/ SO.r$itulPRO.(du8le la u(u# să )(cercă& a g.A& (e*oie de cau"a co&'i(a0iei pri&elor două )(tre ele.Care ar +i acest pri(cipiu/ SO.t $i cea a li&itei/ PRO.C%iar a$aSO.(d li&ită# să (e &ai a$tepte9 PRO.(ă la capăt aceste pro'le&eSO.r$itul# ele )(sele $i8ar găsi s+.A+ir&ă& a$adar că plusul $i &i(usul e5istă *e$(ic )( E&ai caldF $i )( E&ai receFPRO.A+ir&# a$adar# că cele două e(tită0i pe care le sta'ilesc# su(t acestea! cea care posedă (eli&itatul $i cea care posedă li&ita.>oarte ade*ărat ce spuiSO.Cercetea"ă# deci! Ceea ce )0i cer să e5a&i(e"i este di+icil $i co(tro*ersa'il $i totu$i e5a&i(ea"ă.Să co(sideră&# deci# aceste două specii $i apoi pe cea de8a treia# alcătuită di( a&estecul a&'elorJ [7.Dacă &i8ai *or'i )(că &ai clar despre +iecare ge( )( parte# te8a$ ur&a cu plăcere[7<a SO.Tot ceea ce este )( +apt )( lu&e ar tre'ui di*i"at )( două categorii# sau &ai 'i(e# dacă *oie$ti# )( treiPRO.1u a$a tre'uie să +ace&/ PRO.t e5iste(0a (eli&itatului# c.Să luă& sea&a la a(u&ită aspecte ale discu0iei de p.(d două di( ele )&'ucătă0ite $i des+ăcute +iecare )(tr8o &ultiplicitate# apoi iară$i adu(.ai de &i(e# Protarc%os# ce &ult a ră&as de *or'it# c%iar dacă (8a +ost prea si&plu (ici ce s8a *or'it p.:ai )(t.(d a$e"ă& pri(cipiul (oului ra0io(a&e(tPRO.Să a$tepteSO.i# despăr0i(du8le pe pri&ele trei di( cele patru $i *ă".

A$a se pare# Socrate.Krăie$ti 'i(e $i tre'uie )(cercat să +ace& ast+el. (u este totu$i les(e de ur&ărit ceea ce ai spus.Deoarece# a$a cu& s8a spus adi(eaori# dacă ele (u ar +ace să dispară ca(titatea deter&i(ată# ci i8ar )(gădui acesteia# ca $i &ăsurii să e5iste )( lăca$ul plusului# al &i(usului# al puter(icului $i al 'l.?i cred că *reu(ul di( "ei (e8a +ost acu& priete([7=c PRO.SO.(duit )(tr8o u(itate# (atura lor accept.Cercete".6&i a&i(tescSO.(d ge(ului (eli&itatului# *ă"ut ca o u(itate..Sus0i( aceasta cu toată puterea# SocrateSO.(dul $i [7=a prea&ultul 2 deci c.Da.Adaugă la ele cu*i(tele E&ai uscatF# E&ai u&edF# E&ai &ultF# E&ai pu0i(F# E&ai repedeF# E&ai )(cetF# E&ai &areF# E&ai &icF $i c.Tu )(să ur&ăre$te ra0io(a&e(tul &euPRO.(dului# acestea s8ar duce di( [7<d locul )( care stăteau.A& pro(u(0at acu& cu*.oi lă&uri de ce.Potri*it cu acest ra0io(a&e(t# E&ai caldulF# ca $i co(trariul său s8ar arăta deci (eli&itate3.Ba u( "eu s8o +acă# dacă *reu( "eu ar da ascultare rugilor &ele9 PRO.t credSO.(tul#&ai caldF $i E&ai receF# (u8i a$a/ PRO..Acele e(tită0i# care de*i( E&ai &ultF $i E&ai pu0i(F# care pot pri&i puter(icul $i 'l.(d plusul $i &i(usul[7=d PRO.(d# ele su(t cu totul (eli&itatePRO.Deci ra0io(a&e(tul (e arată că acestea două (u au (iciodată capăt.DaSO.Or# capăt (ea*.?i cu& spu(ea&# potri*it cu ra0io(a&e(tul a(terior# cele ce au +ost di*i"ate $i )&păr0ite tre'uie# +ii(d aduse laolaltă după puti(0ă# să +ie dese&(ate pri(tr8o u(ică (atură 2 dacă )0i a&i(te$tiPRO.or'e$te9 SO.te altele le8a& r.Per+ect.Care a(u&e/ .Dar ce idee să (e +ace& despre al treilea ge(# cel co&pus di( acestea două/ PRO.te su(t ast+el# tre'uie )(0elese ca apar0i(.Căci (u ar &ai putea e5ista E&ai caldF $i E&ai receF# dacă ele ar accepta ca(titatea deter&i(ată.6(tr8 ade*ăr# E&ai caldulF $i E&ai receleF sporesc &ereu# )( ti&p ce ca(titatea e sta0io(ară $i# dacă ar spori# )(sea&(ă că *a +i )(cetat să &ai e5iste.Sau cu& *e"i tu lucrurile/ PRO.Bi(e grăit# dragă Protarc%os# căci &i8ai [7<c a&i(tit că $i Eputer(iculF pe care l8ai sugerat acu&# ca $i E'l.Acu& )(să# pri*e$te dacă *o& accepta acest i(diciu al (aturii (eli&itatului# pe(tru ca să (u tre'uiască să (e lu(gi&# sta'ili(d toate aspectele! PRO.i egalul $i egalitatea# apoi# după egal# du'lul $i orice ar +i (u&ăr )( raport cu (u&ăr sau &ăsură )( raport cu &ăsură Ldacă pe toate acestea le8a& asocia [7=' li&itei# ar apărea că procedă& 'i(e.(d (a$tere plusului $i &i(usului# +ac să dispară ca(titatea deter&i(ată.74PRO.(dulF au aceea$i capacitate ca $i plusul $i &i(usul.Dar după ce aceste spuse *or +i de &ai &ulte ori repetate# poate că cel ce )(trea'ă $i cel )(tre'at se *or putea pu(e de acord )( [7<e c%ip )(destulătorSO.De ce spui a$a ce*a $i pe ce te 'i"ui/ SO..Roagă8te $i cercetea"ă9 SO.E ca"ul ca tu să e5plici# pe c.E &i(u(at# SocrateSO.Ce +el de i(diciu/ SO.>ii(dcă oriu(de s8ar i*i# ele (u )(găduie să e5iste o ca(titate deter&i(ată# ci# )( orice ac0iu(e# produc &ereu u( E&ai puter(icF +a0ă de u( E&ai li(i$titF $i i(*ers $i# d.Iar cele ce (u ar accepta aceasta# ci co(trariul 2 &ai )(t.H(e$te apoi cu aceasta (ea&ul li&iteiPRO.or'e$ti despre (atura (eli&itatului/ SO.

Tu preti("i [7Ac că# pri( aceasta# ea le (i&ice$te# eu di&potri*ă# că le sal*ea"ă.Dar (u prea )(0eleg ce *rei să spui cu al treilea pri(cipiuSO.(d că tre'uie să8l cercetă&.( de a&i(tit )(că (e(u&ărate altele# precu& +ru&use0ea $i puterea ce se )(so0e$te cu să(ătatea# c.e"i# deci# dacă (u 0i se pare (ecesar ca tot ce se (a$te# să se (ască datorită u(ei cau"ePRO.Dar tu cu& cre"i# Protarc%os/ PRO.(atura să(ătă0ii/ [7Aa PRO.t $i )( satis+ac0ii# a a$e"at o lege $i o r.(d )( ca"ul acutului $i al gra*ului# al repedelui $i al le(tului 2 ce su(t toate (eli&itate 2 (u produc ele o li&ită $i alcătuiesc# )( c%ipul cel &ai desă*.C.<4# o +ru&osule P%ile'os# *ă".Bu( $i/ [7A' SO.Căci )( ce +el s8ar putea (a$te )( a'se(0a ei/ .Hotăr.(dul că ea (u ar +i# pri( (atură# u(aPRO.Cu& ar putea +i alt+el/ SO.Este *or'a despre (ea&ul cu aspect de li&ită pe care acu& (u l8a& redus la u(a# de$i tre'uie să o +ace&# după cu& a& procedat cu cel al (eli&itatului.Se pare că pri&ul pri(cipiu despre care *or'e$ti este (eli&itatul# al doilea este li&ita pre"e(tă )( lucruri.Cred că )(0eleg.La ce te re+eri $i )( ce +el stau lucrurile/ SO.6(să tu să presupui că eu *or'esc despre u( al treilea pri(cipiu $i că )l socotesc )( )(tregul său ca u( u(u# odraslă +ii(d al celorlalte două# iar (a$terea sa )( +ii(0ă e produsă de &ăsură asociată cu li&itaPRO.Di&e(siu(ea &a(i+estărilor celui de8al treilea [7Ad pri(cipiu te8a (ăucit# &i(u(at o&Or# de$i (eli&itatul o+eră &ulte ge(uri# totu$i +ii(d ele &arcate de ge(ul plusului $i al &i(usului# toate acelea au apărut ca u(ulPRO.Iar )( ca"ul gerului $i al ar$i0ei# c.:ă re+er la (atura egalului $i a du'lului $i# )( [7=e ge(eral# la aceea care +ace să )(cete"e *ra@'a e(tită0ilor discorda(te $i care i&pu(.SO.t despre li&ită# aceasta (ici (u are &ultiplicitate# (ici (8a& putea a*ea (eca"uri la g.6( (ici u( c%ip.Cercetarea )(să să +ie co&u(ă9 .Căci "ei0a3.6(toc&aiSO.Tu )&i pari a a+ir&a că celor care le co&'i(ă pe acestea li se )(t.Cu& de (u/ SO.?i acelea$i ele&e(te apăr.Dar pro'a'il că# +ăc.E corect ceea ce )0i pare a a+ir&aPRO.Oare (u toc&ai de aici se (asc a(oti&purile $i toate c.t că daSO.t )( plăceri c.(duială posesoare de li&ită.A& adăugat acestor trei pri(cipii $i u( al patrulea# declar.Ba da.Oare )( ca" de 'oală (u (a$te dreapta co&u(iu(e a egalului# du'lului etc.(d ea e5cesul di( su+lete $i )(treaga ticălo$ie a tuturor# lipsa de li&ită at.(du8le &ăsură $i acord# produce u( (u&ărPRO.Atu(ci *or'e$te9 SO.A& priceput[7Ae SO.4 PRO.Pri( ur&are# a& e5plicat aceste trei pri(cipii# dacă )(0elegiPRO.t# Socrate# opi(ia &ea este aceasta di( ur&ăSO.6&i ră&.Ade*ăratSO.te su(t 'u(e pe(tru (oi# +ii(d )( ele a&estecate cele (eli&itate $i cele posesoare de li&ită/3.&plă )( +iecare di( ca"uri producerea u(or e+ecteSO.t $i &ulte alte prea+ru&oase )(su$iri ale su+letului..r$it# )(tregul &u"icii/ PRO.6(0eleg.(d sosesc# ele alu(gă e5cesul $i (eli&itatul# alcătui(d deopotri*ă &ăsura'ilul $i co&e(sura'ilulPRO.Hotăr.(d acu& aceasta $i a&'ele (aturi +ii(d reduse la u(itate# $i (atura li&itei *a apărea cu li&pe"i&ePRO.

.SO.A$adar# cele ce se (asc $i cele di( care acestea se (asc# toate acestea (e dau trei ge(uri/ PRO.A$a8iSO.(d# pe(tru a le )(tipări )( &i(tePRO.(d# li&ita# apoi sose$te e(titatea a treia a&estecată $i (ăscută di( pri&ele două.E altce*aSO.Despre ce *o& *or'i &ai departe $i ce oare a& *oit să o'0i(e&# a@u(g.(direa/ 1u8i a$a/ PRO.i ca $i a celui de8al doilea# c%estiu(e care# la )(ceput# (e8a dat 'ătaie de cap/ PRO.Dar cu& stau lucrurile# dragă P%ile'os# cu *ia0a pre0uită de ti(e# cea plăcută $i (ea&estecată/ 6( care di(tre ge(urile a&i(tite ar putea +i ea a$e"ată cu )(dreptă0ire/ Dar răspu(de8&i la ur&ătoarea )(tre'are )(ai(te de a te pro(u(0a! PHIL.or'e$te- ..Atu(ci (atura +ăcătorului (u se deose'e$te pri( (i&ic de cau"ă# )( a+ară de (u&e# iar E+ăcătorF $i Ecau"atorF ar de(u&i# cu )(dreptă0ire# acela$i lucru/ PRO.Deci/ SO.t pe drept cu*.ede&# a$adar# cu& este această *ia0ă $i cărui ge( )i apar0i(e/ PRO.Altce*a deci $i (u acela$i lucru este cau"a )( raport cu ceea ce este )(ro'it acesteia )( *ederea ge(erăriiPRO.i a& )( *edere (eli&itatul# )( al doilea r.Este )(să 'i(e ca# după ce le8a& disti(s pe toate patru# să le e(u&eră& pe r.Iar E+ăcutulF $i E(ăscutulF de ase&e(ea (u *or +i găsite deose'i(du8se pri( (i&ic# )( a+ara (u&elui.:ai )(t.Cu& s8ar putea )(t.Ba daSO.Deci pro'a'il că acu&# după ce a& a(ali"at# acele pu(cte# a& putea &ai 'i(e pro(u(0a @udecata asupra locului )(t.Pro'a'il[7Bd SO.(t această *ia0ă 'iruitoare ar +i o parte a acelui ge(PRO.Căci acesta (u este co&pus di( două ele&e(te oarecare# ci di( toate cele (eli&itate# legate )(să de li&ită# )(c.Haide# deci.Cu& să (u9 SO.Sau cu& alt+el/ PRO.A& a$e"at )(*i(gătoare *ia0a co&pusă di( plăcere $i di( cugetareA$a era/ PRO.Bu( $i/ SO.t celelalte treiPRO..DesigurSO.Bi(e.&pla u(a ca asta/ SO.(di plăcerea sau g.o& a+ir&a# cred# că ea este o parte a celui de8al treilea ge(.DaSO.Dar oare# pri( +ire# (u *i(e )(totdeau(a )(ai(te +ăcătorul# iar +ăcutul (u8l ur&ea"ă# (ăscut +ii(d de pri&ul/ PRO.?i *or'i& despre ceea ce le &e$tere$te pe toate ca despre u( al patrulea ge( 2 a(u&e# cau"a# *ădit +ii(d că ea este altce*a dec.Pe drept[7Ba SO.E5act a$a[7Be SO.C%iar a$aSO.Iar *or'i(d despre cau"a a&estecului $i a (a$terii ca despre o a patra e(titate# [7Bc a& *or'i oare do*edi(d lipsă de ate(0ie/ PRO.(d )( acest pu(ct/ Oare (u era )( discu0ie lucrul ur&ător! a& căutat să $ti& dacă pre&iul doi l8ar do'.

PRO.Tre'uie să8l ascultă&PHIL.B4SO.rei# de ase&e(ea# (u doar să (e luă& riscul de a pro(u(0a opi(iile altora# ci $i să (e socoti& părta$i la risc $i la opro'riu# atu(ci c.Dar oare (u ai pre+erat tu# Protarc%os# să *or'e$ti )( (u&ele &eu/ PRO.Ba da# dar acu& su(t ca& )(curcat# $i )0i cer# Socrate# să +ii pro+etul (ostru# pe(tru ca (oi să (u glăsui& ce*a (ecu*e(it )( pri*i(0a co(cure(tului[7Cc SO.Căci plăcerea (u ar putea +i )(tregul 'i(e# dacă ea (8ar +i# pri( (atură# (eli&itată# at.rei deci să a+ir&ă&# )( acord cu ceea ce au [7Da sta'ilit )(ai(ta$ii# că acestea su(t )( +elul )( care le8a& arătat/ .t (atura (eli&itatului# )( stare să o+ere plăcerilor o parte oarecare de 'i(e..Dar e u$or9 Căci to0i )(0elep0ii su(t de acord3.or'e$te! SO.=4 Căci (u &i se pare &ic riscul luat c.?i tu# a&ice# "ei0a9 Totu$i tre'uie să dă& răspu(s )(tre'ăriiPRO.?i pese&(e că au dreptate.(du8&i pe to( glu&e0 "eul# cu& spu(e P%ile'os# te8a& pus )( )(curcătură cu )(tre'area! cărui ge( apar0i( i(telectul $i $tii(0a/ PRO.(d *reu( 'ăr'at preaiscusit ar a+ir&a că lu&ea (u este )( acest +el# ci că este lipsită de *reo r.Căci $i (oi su(te& cu ade*ărat 'ătu0i de +urtu(ile de )(curcături ale ra0io(a&e(telor de acu&- .A$adar eu# lăud.Socrate are dreptate# P%ile'os.(tului.1oi *ede& că )( (atura tuturor *ie0uitoarelor e5istă reu(ite +oc# apă# aer# dar *ede& $i pă&.t că i(telectul le or.1u8i (i&ic co&u( )(tre aceste alter(ati*e# [7Ce ui&itor o& ce e$ti# Socrate9 Căci pri&a &i se pare de8a dreptul lipsită de cucer(icie.)( ceea ce pri*e$te )(să cugetarea# $tii(0a $i i(telectul# )( care ge( di( cele e(u(0ate &ai )(ai(te să le a$e"ă&# o Protarc%os $i P%ile'os# ast+el )(c.(duială/ PRO.6(tru totul# SocrateSO..Dar# +ie plăcerea (ăscută di( cele (eli&itate.t $i )( capacitatea de a spori (eco(te(it[7Ca SO.r&uiesc/ PRO.or'e$te )( +elul )( care *rei $i (u socoti că *ei +i supărător di( prici(a lu(gi&iiSO.Pri*e$te atu(ci argu&e(tul care (e sose$te )( legătură cu această pro'le&ă.Au li&ită plăcerea $i durerea# sau ele apar0i( e(tită0ilor care pri&esc plusul $i &i(usul/ PHIL.Da# ele apar0i( e(tită0ilor care pri&esc plusul# Socrate.C4# [7D' precu& spu( &ari(arii 'ătu0i de +urtu(iPRO.o& )&pli(i )(să cercetarea acestui ge( pe o cale &ai lu(gă# dacă *oie$ti[7Cd PRO.60i lau"i prea &ult "eul# Socrate9 SO.Eu (u a$ putea alt+el crede $i spu(e dec.(d e *or'a de a lă&uri 'i(e sau rău )(tre'area de acu&[7C' PHIL.r$i& *reo i&pietate/3.Per+ect.(t3.&plării )( +elul )( care se (i&ere$te# sau di&potri*ă# după cu& au a+ir&at cei di(ai(tea (oastră# că u( i(telect $i o cugetare &i(u(ate or.t )( di&e(siu(ea ei# c..t să (u să*.SO.(dui(du8le# le c.Tre'uie să80i dau ascultare# Protarc%os.6( ce +el/ SO.1oi doi tre'uie să căută& altce*a dec.A4 2 gro"ă*i(du8se )( +apt ei )($i$i 2 că i(telectul este regele cerului $i al pă&.(duie$te pe toate $i că e *red(ic de aspectul H(i*ersului# de cel al soarelui# al lu(ii# al astrelor $i al )(tregului +ir&a&e(t rotitor3.C%iar a$a.Oare să a+ir&ă&# Protarc%os# că toate cele $i a$a8(u&itul Tot su(t (ăscute de puterea ira0io(alului $i a )(t.?i (ici durerea (u ar putea +i răul )(treg# P%ile'os.Bi(e..Cu& să (u *reau/ SO.Dealt+el# (u ceri (i&ic di+icil.Atu(ci să )(cepe& pri( a )(tre'a )( +elul ur&ător! PRO.

r&uit de către +ocul (ostru# sau di&potri*ă# +ocul &eu $i al tău# c.6( lu&ea (oastră +iecare di(tre ele&e(te este &ic# (e*red(ic# )( (ici u( c%ip pur# lipsit de puterea corespu("ătoare (aturii sale.SO.Per+ect grăitSO.or'e$teSO.Lu.Dar de u(de l8ar lua el# dacă (u s8ar )(t.G' li&ita# (eli&itatul# ge(ul co&u( $i ge(ul cau"ei care e5istă pretuti(de(i ca al patrulea la (u&ăr# $i 0i(.(d (u&ele de desă*.(d toate aceste ele&e(te reu(ite )(tr8o u(itate# (u a& (u&it8o EcorpF/ [7De PRO.6(tre'i ce*a care (u &ai are (e*oie de răspu(s9 [7Dd SO.(d el acelea$i calită0i precu& trupul (ostru# 'a )(că# su' toate aspectele# &ai +ru&oase/3<G4 PRO.Bu(# $i/ [7Dc SO.E *ădit că *o& a+ir&a a$a ce*aSO.(d trupului o 'u(ă co(di0ie# iar dacă acesta ar a*ea (eca"uri# el (a$te arta &edicală pu(.(d# căpăt.D4! el ar +i# potri*it cu acela$i pri(cipiu# u( corp# +ii(d co&pus di( acelea$i ele&e(tePRO.Ga răspu(s9 SO.A$a *ei răspu(de/ PRO.>ii(d date# Protarc%os# aceste patru e(tită0i# [.Care o& să(ătos la &i(te ar putea *reodată răspu(de alt+el9 SO.Dar )(tre'area ur&ătoare &erită/ Sau cu& alt+el/ PRO.6( regulă.1iciu(ul# de +apt.Dar cercetea"ă ce *i(e )( co(ti(uare! Oare *ă".Gc PRO.Ei 'i(e/ SO.Dar cred că *ei a+ir&a acela$i lucru despre pă&.(de$te la +el despre toate! ast+el# e5istă +oc $i )( lu&ea (oastră# dar $i )( )(tregul H(i*ersPRO.Oare (u *o& a+ir&a că trupul di( lu&ea (oastră posedă su+let/ PRO.Oare (u este cel de la (oi &ic# sla' $i (e*red(ic# )( ti&p ce +ocul u(i*ersal este &i(u(at pri( di&e(siu(e# +ru&use0e $i pri( )(treaga putere caracteristică +ocului/ PRO.(d sea&a că acesta di( ur&ă produce su+letul )( corpurile (oastre# d.(d u( e5e&plu# g.Dar oare corpul di( lu&ea (oastră este %ră(it# a căpătat $i posedă calită0ile pe care le a&i(tea& di( corpul u(i*ersal sau acesta di( cel de la (oi/ PRO.Ar +i# )(tr8ade*ăr# lipsit de se(s9 SO.r$ită $i totală )(0elepciu(e# )( situa0ia c.(d ur&are acestui ra0io(a&e(t 2 ceea ce de &ulte ori a& spus 2 că )( H(i*ers e5istă &ult (eli&itat# destulă li&ită $i că (u este (egli@a'ilă cau"a ce se e5ercită asupră8le# care or..Atu(ci g.&pla ca trupul u(i*ersal să +ie )(su+le0it# a*.(d acelea$i e(tită0i e5istă )( tot cerul u(de dispu( de păr0i &ari# )( plus +ru&oase $i pure# ei 'i(e# (u pute& să crede& că )( acele locuri ge(ul cau"ei (u ar +i alcătuit (atura lucrurilor celor &ai +ru&oase $i celor &ai de pre09 [.Bu(# oare )(să +ocul u(i*ersal este %ră(it# este (ăscut $i este c.Da# e +oarte ade*ărat ce spuiSO.t $i despre restul ele&e(telor# despre care a& pus )(tre'ări pu0i( &ai )(ai(te.Or# dacă a$a ce*a este cu (eputi(0ă# a& putea a+ir&a# d.t $i al celorlalte *ie0uitoare are %ra(ă $i *ia0ă de la celălalt/ PRO.(duie$te $i a$ea"ă laolaltă a(ii# a(oti&purile $i lu(ile $i că ea ar putea +i (u&ită )( c%ipul cel &ai )(dreptă0it )(0elepciu(e $i i(telect- .6( ce +el/ SO.(de$te la +el $i )( pri*i(0a lucrului aceluia pe care )l (u&i& H(i*ers3.(tul a+lat )( *ie0uitoare# co&parat cu cel u(i*ersal# c.Or# )( pri*i(0a +iecăruia di(tre aceste ele&e(te ale (oastre# ra0io(ea"ă )( +elul ur&ătorPRO.Iară$i# Socrate# ce*a ce (u &erită u( [.(d pretuti(de(i )( rostul lor ele&e(tele $i *i(dec.E clar că de (icăieri altu(de*a (u l8ar putea lua# SocrateSO.

Să 0i(e& &i(te# deci# acestea )( legătură cu cele două ge(uri! i(telectul este )(rudit cu cau"a $i# cu&*a# cu acest ge(.C%iar a$aSO.6( c%ipul cel &ai )(dreptă0it# desigur[.t pot# o *oi +ace# &i(u(at o&9 PRO.(d# tot )( acela$i +el *o& proceda $i cu ceea ce ur&ea"ă.t se poate de scurt $i )( pu0i(e cu*i(te despre lucrurile cele &ai )(se&(ate- .PRO.Per+ect9 6(să +ii acu& ate(t! [.?i asta# de$i &i8ai răspu(s +ără să 'ag de sea&ăSO.1a SO.Cel pe care l8ai e(u(0at după (eli&itat $i li&ită# )( care ai a$e"at să(ătatea# cred că $i ar&o(ia/ SO.Atu(ci *ei declara că )( (atura lui Meus# su+letul este regal# că i(telectul este regal $i el pri( *irtutea cau"ei# iar )( al0i "ei e5istă alte *irtu0i +ru&oase# potri*it cu ceea ce se spu(e că este +iecăruia pe placPRO.1u&ai că +ără a lua )( sea&ă durerea# (u *o& putea supu(e plăcerea la o pro'ă &ul0u&itoare3<14PRO.:ai )(t.Gd SO.Ai ast+el acu& răspu(sul (ostruPRO.A+ir& că dacă )( (oi# *ie0uitoarele# ar&o(ia se destra&ă# se i*esc )( acela$i ti&p o destră&are a (aturii *ie0uitoarelor $i ge(e"a durerilorPRO.Ge a(u&e că i(telectul apar0i(e ge(ului socotit a +i cau"a tuturor.Iară$i# dacă ar&o(ia se re+ace $i rea@u(ge la propria ei (atură# tre'uie spus că apare plăcerea# dacă o să *or'i& c.Tre'uie să *ede& $i ce ur&ea"ă acestui pu(ct! u(de se a+lă +iecare di( cele două $i di( ce a+ect iau (a$tere.De +apt# Protarc%os# u( &ic @oc dăruie$te odi%(ă )(tr8o acti*itate serioasăPRO.Pe depli(SO.r$it[.Acesta este# deci# u(ul di(tre cele patru ge(uri..A& adus atu(ci u( răspu(s cercetării &ele# [.1' PRO.Să )(0elege& pri( ge(ul co&u( cel de8al treilea (u&it di(tre cele patruPRO.Dragă Socrate# rea&i(te$te8(e care di(tre ge(urile (u&ite &ai )(ai(te *rei să8l (u&e$ti Eco&u(F/ SO.Pe c.Dacă ast+el tre'uie procedat# a$a să procedă&9 SO.o& 0i(e &i(te# cu& de (u/ SO.DaSO.1c PRO. plăcerea este (eli&itată ea )(să$i $i apar0i(e ge(ului oare (u are $i (ici (u *a a*ea *reodată# )( si(e# $i por(i(d de la propriile te&eiuri# (ici )(ceput# (ici &i@loc# (ici s+.t despre ge(ul plăcerii# acesta s8a )(+ă0i$at la +el# )(că de&ultPRO.A(u&e/ SO.>ru&os "is9 [.:ie &i se pare că durerea $i plăcerea su(t ge(erate# )( c%ip (atural# )( ge(ul co&u(PRO.(i# cu& că i(telectul do&(e$te *e$(ic peste H(i*ersPRO.or'e$te9 SO.1d PRO.A$a esteSO.i plăcerea! După cu& $i ge(ul ei a +ost supus la pro'ă )( pri&ul r.Spui ce*a cu totul *erosi&ilSO.S8a *ădit# a$adar# priete(e# )( &od cu*e(it acu& cărui ge( )i apar0i(e i(telectul $i ce putere are elPRO.Bu(9 SO.C..6l a& $i )(că )(tr8u( c%ip +oarte )(destulător.Să (u 0i se pară# Protarc%os# că a& grăit de po&a(ă# ci *or'a (oastră este aliata spuselor di( 'ătr.Dar oare tu ai aceea$i opi(ie ca &i(e )( legătură cu ge(e"a/ [.

Setea# de ase&e(ea# este o distrugere# o su+eri(0ă $i o de"agregare# )( ti&p ce puterea u&e"elii care [.Ai depli(ă dreptate că pe acest dru& tre'uie cercetată pro'le&a (oastrăSO.Bu(# $i/ SO.>ii +oarte ate(t $i spu(e! oare (u este a'solut (ecesar ca# )( acel &o&e(t# o *ie0uitoare (ici să (u su+ere# (ici să se 'ucure# &ult sau pu0i(/ PRO.E (ecesarSO.7d acesteia )( )(tregul său este de dorit# sau dacă doritul tre'uie atri'uit u(uia sau altuia di(tre ge(urile &e(0io(ate )(ai(te# iar plăcerii $i durerii# la +el ca $i +rigului# caldului $i tuturor celor ase&e(ea tre'uie acordat că u(eori su(t plăcute# alteori 2 (u# ca u(ele ce (u su(t# )( si(e# 'u(e# dar care# u(eori# pot pri&i )( parte (atura celor 'u(ePRO.Bu(.Care a(u&e/ SO.1u8i a$a# pri( ur&are# că e5istă această [.E5istă# pri( ur&are# )(că o specie a plăcerii $i a durerii care apare )( i"olare de trup $i care apar0i(e# pri( i(ter&ediul a$teptării# su+letului )(su$iSO.Deci să sta'ili& o specie a durerii $i a plăceri e5iste(te )( +iecare di(tre acele a+ec0iu(i/ PRO.(t# cercetea"ă dacă 0i se pare potri*it argu&e(tul care ar a+ir&a că atu(ci c.Iar )(g%e0ul produs de +rig# ce e opus (aturii u&ede a *ie0uitoarei# este o durere.>oa&ea este )(tr8u( +el o de"agregare $i o durere/ PRO.Dar dacă el dispare $i se des+ace# dru&ul )( co(+or&itate cu (atura este o plăcere.(ă sta'ilitSO.7a u&ple iară$i +ii(0a ce se usca# este o plăcere.Dar să )(cercă& să e5pri&ă& aceasta )(că &ai li&pedeSO.Să ră&.C%iar a$aSO.De"agregarea $i disolu0ia opuse (aturii# c%i(urile u(ei ar$i0e su+oca(te su(t durere.4# *a apărea clar pro'le&a plăcerii! a(u&e dacă ge(ul [. dar c.:ai )(t.Hai deci# (otea"ă această co(di0ie9 Căci pe(tru a @udeca plăcerea (u este pu0i( lucru a 0i(e8o# sau (u# &i(te.6(tr8u( cu*.DaSO.(d ea este restaurată# atu(ci să re+lectă& la (atura ce (u este (ici (i&icită# (ici restaurată# adică# ce co(di0ie au toate *ie0uitoarele# c.6( e5a&i(area acestor două tipuri ale plăcerii $i ale durerii# ce su(t# +iecare )( parte# după părerea &ea# pure $i (ea&estecate3<.(d (atura proprie este (i&icită# iar plăcerea c.7e dacă este *ala'il cu ade*ărat ce s8a spus# a(u&e# că durerea apare c.7' specia )(su+le0ită co&pusă )( co(+or&itate cu (atura di( (eli&itat $i di( li&ită ar +i# precu& spu(ea&# (i&icită# (i&icirea ar +i durere.i# a$adar# să e5a&i(ă& lucrul ur&ător! [.6&i pare că e5pri&i ideea de a(sa&'lu a c%estiu(iiSO.Să (e ocupă& pu0i( de ea# a$adar- .Ai )(0eles 'i(e.Să ai )(să )( *edere $i +aptul că su+letul [.Oare (u se pricep cel &ai 'i(e lucrurile cu&*a 'a(ali"ate $i e*ide(te/ PRO.(d [. di&potri*ă# restaurarea potri*ită cu (atura $i răcoarea su(t o plăcerePRO..7c a$teaptă aceste a+ec0iu(i! ceea ce speră )(ai(te de a resi&0i plăcerea este plăcut $i )(cura@ator# ceea ce a$teaptă )(ai(tea su+eri(0elor este de spai&ă $i durerosPRO.1e PRO.(d o apucă pe dru&ul către (atura proprie# această re*e(ire $i resta'ilire ge(erală se c%ea&ă plăcere3<74PRO.(d lucrurile s8ar petrece ast+el.DaSO.6( ti&p ce %ra(a 2 o reu&plere# este plăcere/ PRO.Cred că ai dreptate# Socrate.a co(di0ie# ca o a treia situa0ie# alături de ce a apar0i(ut celui care se 'ucură $i de ce a apar0i(ut celui care su+eră/ PRO.[.

1u8i a$a/ PRO.Tre'uie să cercetă&# pare8se# &ai )(t.(e ascu(s su+letuluiF# atu(ci c.Căci oricare di(tre aceste două a+ecte este (epotri*it pe(tru "ei.?tii că (i&ic (u8l )&piedică pe cel ce a ales *ia0a cugetării să trăiască )( acest +el[.(d el ră&.d PRO.A$a s8ar )(t.6(tr8ade*ăr# este (e*erosi&il ca "eii să se 'ucure sau să su+ere3<<4SO.' PRO.Pese&(e că da- .6(0elege& acu& ce *re& să (u&i& Ese("a0ieF/ PRO.i ce este &e&oria $i &i8e tea&ă iară$i că# )(ai(tea &e&oriei# tre'uie cercetată se("a0ia# dacă este ca aceste pro'le&e să (e apară a$a cu& se cade# )( c%ip li&pede[.Dar (u a+ir&ă& că rea&i(tirea este di+erită de &e&orie/ PRO.6( loc să *or'e$ti despre Ea ră&.t despre cealaltă specie de plăceri# specie ce apar0i(e 2 spu(ea& 2 su+letului )(su$i# ea se i*e$te )( )(tregi&e pri( i(ter&ediul &e&orieiPRO.(d# )( co&u(# su+letul $i trupul# pri(tr8u( si(gur a+ect# su(t puse )( &i$care tot )( co&u(# ai *or'i +ără te&ei de(u&i(d Ese("a0ieF această &i$care/ PRO.(d a& co&parat *ie0ile# că cel ce a ales *ia0a g..t u(uia# c.A$a esteSO.Ce spui/ SO.<' PRO.>oarte ade*ărat ce spuiSO.t $i celuilalt# dar $i co&u(ăPRO.Drept spuiSO.Bu(# $i/ SO.De 'u(ă sea&ă că s8a spusSO.c &ai i*i prile@ul $i *o& acorda i(telectului pre&iul al doilea# dacă (u i8l *o& putea da pe cel di(t...(e (eati(s de [.Oare (e *o& pro(u(0a cu )(dreptă0ire# dacă *o& spu(e că a+ectele care (u le stră'at pe a&'ele# ră&.Cu& a$a/ SO.&pla cu u( ast+el de o&.Cu& de (u/ SO.6( ce +el/ SO.A& )(0elesSO..( ascu(se/ [.Socoti(d &e&oria o Epăstrare a se("a0ieiF# s8ar *or'i cu& tre'uie# după părerea &ea[.e PRO.Bu(# $i/ SO.Să (u )(0elegi că# pri( acest Eră&.Să se ad&ită9 SO.or'e$te9 SO.(du8l (eati(s# altele le stră'at pe a&'ele 2 su+let $i corp 2 $i i(troduc ce*a ca o cutre&urare proprie at.Ad&ite că di(tre a+ectele la care este supus corpul (ostru# u(ele# situate )(lău(trul corpului# se sti(g )(ai(te de a a@u(ge la su+let# lăs.6(să *o& &ai cerceta această pro'le&ă di( (ou# dacă se *a [.Căci uitarea este o +ugă a &e&oriei# ceea ce )( situa0ia (oastră )(că (u s8a petrecut6( ade*ăr# este a'surd a *or'i despre dispari0ia a ceea ce (ici (u e5istă# (ici (u a e5istat )(că.Cu ade*ărat este (e*erosi&il.PRO.(dirii $i a cugetării (u tre'uie să se 'ucure (ici &ult# (ici pu0i(PRO..<a cutre&urările trupe$ti 2 ceea ce acu& (u&e$ti EuitareF# (u&e$te Elipsă de se("a0ieF3<A4PRO.?i pro'a'il că (u este deloc a'surd ca această *ia0ă să +ie di(tre toate# cea &ai di*i(ăPRO.iPRO..Da# căci s8a spus atu(ci c.C.or'e$ti despre *ia0a celui ce (ici (u se 'ucură# (ici (u su+eră/ SO.( ascu(seF &ă re+er la (a$terea uitării )( ca"ul cu prici(a3<=4.Sc%i&'ă doar (u&ele9 PRO.Iar atu(ci c.( ascu(se su+letului# )( *re&e ce a+ectele care le stră'at pe a&'ele (u ră&.

=a SO.Atu(ci c.De u(de/ SO.SO.6(sete"i 2 aceasta este o golire.Care/ SO.Cu& de (u/ SO.<c apoi si(gur# pri( si(e )(su$i# (u&i& a$a ce*a Erea&i(tireF $i (u E&e&orieFPRO.A$adar# a& spus adi(eaori că +oa&ea# setea $i [.i )&i pare )(să că tre'uie priceput ce este dori(0a $i de u(de apare eaPRO.Cu& ar putea/ [.Bu( $i/ SO.Dar (u e rea&i(tirea lucrul ur&ător/ PRO.(d a& de(u&it pri(tr8u( si(gur (u&e a+ecte at.$tiga [.t de deose'ite/ PRO.Iar c.t &ai clar plăcerea su+letului produsă )( despăr0ire de trup $i# )( acela$i ti&p# $i dori(0a.Cel pe(tru )(t.Cred că de u&plereSO.(d su+letul si&te ce*a )( asociere cu trupul $i c.De 'ăutură# sau de u&plerea cu 'ăutură/ PRO. a+ir&ă& că el )$i rea&i(te$te3<B4.ia oară golit# are de u(de să a@u(gă la u&plere +ie pri( se("a0ie# +ie pri( &e&orie 2 u&plere cu ce*a# pe care (ici )( pre"e(t (u8l resi&te# (ici (u l8a resi&0it *reodată/ 3<C4 PRO.Drept *or'e$tiSO.Pe Meus# Socrate# pro'a'il că (u e u$or de răspu(s $i totu$i e (ecesar9 SO.DesigurSO.1u dore$ti deci lucrul pe care )l resi&0i.E6(setea"ăF are totdeau(a pe(tru (oi u( se(s/ PRO.E (ecesară o cercetare )(delu(gată a (a$terii [.=' SO.t &ai 'i(e $i c.>oarte li&pedeSO.Cel di(tre (oi care este golit dore$te co(trariul a ceea ce resi&te.A$a esteSO. dore$ti deci u&plerea- .1u8i a$a/ PRO.<e &ulte altele ase&ă(ătoare su(t dori(0e/ PRO.Bu(ă replică9 Dar să )(cercă& a lă&uri ceea ce ur&ea"ăSO.Să cercetă&# dar# Socrate9 SO.Ba da# Protarc%os# *o& pierde# căci după ce *o& a+la ce căută&# *o& pierde starea de co(+u"ie )( care (e a+lă& )( pri*i(0a acestor pro'le&ePRO.Acest se(s )(sea&(ă Ee golitF/ PRO.6(să despre cel care are o dori(0ă spu(e& că are o dori(0ă de ce*aPRO.(d su+letul# după ce ar pierde &e&oria +ie a u(ei se("a0ii# +ie a u(ei cu(o$ti(0e# le8ar c.Da# de 'ăutură[.Cu& de (u9 SO.Ca să pute& )(0elege c.Să cercetă&# căci (u *o& pierde (i&icSO.Căci se pare că pri( i(ter&ediul u(or ast+el de situa0ii# se *ădesc cu li&pe"i&e a&'elePRO.Care este/ SO.Iată acu& &oti*ul pe(tru care a& spus totul! PRO.Să reluă& pro'le&a di( acela$i pu(ct ca adi(eaoriPRO.Oare setea este o dori(0ă/ PRO.(d ar regăsi acelea$i a+ecte si(gur )( cea &ai &are &ăsură $i pri( si(e )(su$i.Dar spre ce lucru ide(tic cu si(e a& pri*it atu(ci c.<d plăcerii $i a )(tregii ei )(+ă0i$ări:ai )(t.>ii(d deci golit# el dore$te să se u&plePRO.

Să +ie aceasta trupul e cu (eputi(0ă.(e deci că su+letul are co(tact cu [.A$adar# u(a di(tre păr0ile o&ului )(setat ar a*ea co(tact cu u&plereaPRO.=d SO.Ca& pri( (i&ic altce*aSO.t despre i&pulsul ce duce către acest co(trariu +a0ă de a+ec0iu(ile pre"e(te# el arată cu&*a e5iste(0a )( &e&orie a u(or a+ec0iu(i co(trare a+ec0iu(ilor pre"e(tePRO.A$a esteSO.("ească# ori să resi&tă orice a+ect ase&ă(ătorPRO.PRO.>oarte ade*ăratSO.Di( prici(a a+ec0iu(ii pre"e(te su+eră# dar )$i a&i(te$te de plăceri care# dacă s8ar i*i# l8ar putea scăpa de su+eri(0ă# )(să el (u se u&ple.Ce a(u&e/ SO.La care ca" te re+eri $i despre ce *ia0ă *or'e$ti/ SO.Ce *rei să spui cu această du'lă durere# Protarc%os/ Oare (u se )(t.Desigur[.C%iar a$aSO.=c u&plerea $i e *ădit că pri( &e&orieCăci pri( ce altce*a ar putea a*ea co(tact/ PRO.(di& $i la lucrul ur&ător! ra0io(a&e(tul )&i pare că *rea să )(+ă0i$e"e pri( aceasta u( aspect al *ie0ii[.DaSO.6( pri*i(0a acelora$i pro'le&e# să (e &ai g.=e PRO.&plă c.A' spera(0ă/ PRO.1ecesarSO.Cu& a$a/ SO.Oare su+eri(d pe de8a )(tregul sau 'ucur.:ă re+er la +aptul u&plerii $i al golirii $i la tot ce 0i(e de co(ser*area $i (i&icirea *ie0uitoarelor# )( ca"ul c.A$adar ra0io(a&e(tul (u ad&ite deloc ca trupul (ostru să )(sete"e# să +lă&.Căci el este golitPRO.Per+ectSO.(d acest ra0io(a&e(t că &e&oria este cea care )&'olde$te către ceea ce este dorit# el a arătat că )(treaga por(ire $i dori(0ă# c.Aa a+ir&ă& sau (u că el se a+lă la &i@loc# )(tre a+ecte/ PRO.Arăt.(d *reu(ul di(tre *oi# a+l.Ba daSO.C.Dar oare (u toc&ai +ii(dcă speră )( u&plere# 0i se pare că el totu$i su+eră# golit +ii(d )( acela$i &o&e(t/ .Cu& adică la &i@loc/ SO.(du8se pe de8a )(tregul/ PRO.Ei 'i(e# să [.Dar ce se )(t.>ii(dcă el i(dică pe(tru orice +ii(0ă o por(ire co(trară a+ec0iu(ilor pe care ea le )(durăPRO.Ră&.(d i(sul se a+lă la &i@loc# )(tre aceste stări/ PRO.&plă ca ci(e*a di(tre (oi# +ii(d golit# să capete o strălucitoare spera(0ă de u&plere# )( ti&p ce altădată# di&potri*ă# să se arate +ără [.Pe Meus# el su+eră cu o du'lă durere! cea legată de trup $i sosită di( a+ec0iu(ea acestuia $i cea legată de su+let# datorată dorului $i a$teptăriiSO.Să a+ir&ă&SO.t $i pri(cipiul acti* al oricărei *ie0uitoare apar0i( su+letuluiPRO.DaSO.6(0elege& deci ce decurge di( aceste ra0io(a&e(te/ PRO.(du8se# )(tr8u(a di(tre aceste două co(di0ii# su+eră# sau se 'ucură dacă i(ter*i( sc%i&'ăriPRO.Acest ra0io(a&e(t (eagă apari0ia u(ei dori(0e a corpuluiPRO.

Cu& oare# Socrate# ar putea +i +alse plăcerile sau su+eri(0ele/3<D4 SO.PRO.Spu(e8&i u( lucru.Dar dacă ea este potri*ită cu ce s8a discutat p.Pese&(e că daSO.>oarte ade*ărat# SocrateSO.6( pri*i(0a opi(iilor a$ putea accepta [.r(i& o discu0ie (u c%iar a$a de &ică9 PRO.Ba PRO.1e *o& +olosi de cercetarea aceasta a a+ectelor po&e(ite )( &odul ur&ător! PRO.A$a e[.Ad a$a ce*a# dar (u $i )( pri*i(0a celorlalteSO.Ce spui/ Riscă& să st.Ade*ărat grăie$tiSO.Deci (ici )( *is# (ici )( stare de *eg%e# cu& spui# (ici )( (e'u(ie# (ici )( de&e(0ă# (u e5istă (i&e(i căruia să i se pară# la u( &o&e(t dat# că se 'ucură# +ără să se 'ucure# sau că su+eră# +ără să su+erePRO.Cu& l8ar putea pierde/ SO.1u *o& spu(e oare că aceste su+eri(0e $i plăceri su(t aute(tice sau +alse/ Ori că u(ele su(t aute(tice# iar altele 2 (u/ PRO.E (ecesarSO.E5istă pe(tru (oi +aptul de Ea opi(aF/ PRO.Cu& de (u/ SO.Se prea poateSO.(ă acu&# o +ecior al acelui 'ăr'at3=G4# tre'uie atu(ci cercetat9 PRO.Dar ce +ace atu(ci c.DaSO.Pri( ur&are# o&ul ca $i celelalte *ie0uitoare su+eră# dar co(co&ite(t se $i 'ucură/ PRO.Bi(e)(0elesSO.Cu& ar putea +i/ SO.Ae SO.Dar oare )( c%ip )(dreptă0it/ Sau tre'uie cercetat dacă a$a ce*a se declară )( c%ip )(dreptă0it sau (u/ [.Or# cel ce opi(ea"ă# +ie corect# +ie i(corect# (u pierde (iciodată +aptul )( si(e de Ea opi(aF/ [.Să deose'i& )(că &ai li&pede ceea ce spu(e& despre plăcere $i opi(ie.Ac socotit8o c%iar acu& a +i la &odul ge(eral du'lă/ PRO.Dar e5istă $i u( o'iect al plăcerii/ PRO.l(i u&plerea/ Oare (u s8ar du'la su+eri(0a sa# su+eri(0ă pe care tu ai [. căci su(t co(ti(uu cupri(s de ui&ire )( pri*i(0a di+icultă0ilor pe care le8a& pus )(ai(te.Dar $i cel de Ea a*ea plăceriF/ PRO.Eu u(ul a$ spu(e că tre'uie cercetatSO.&plă a$a ce*aSO.6(să $i lucrul opi(at este o realitate/ PRO.Cu& ar putea +i# Protarc%os# spai&ele ade*ărate sau +alse# ori a$teptările ade*ărate sau (u# ori opi(iile ade*ărate sau +alse/ PRO.Care a(u&e/ SO.Tre'uie atu(ci să a'a(do(ă& alte digresiu(i sau orice (u e potri*it cu discu0iaPRO.Cu& adică/ Plăcerile (u su(t u(ele +alse# altele ade*ărate/ PRO.B' PRO.DaSO.Dar $i cel ce are o plăcere# +ie că )(dreptă0it# +ie că (u# e *ădit că (u *a pierde (iciodată +aptul )(su$i de a a*ea o plăcerePRO.Toată lu&ea# Socrate# $tie că se )(t.Da# $i aceasta e ade*ărat- .(d# golit +ii(d# se si&te +ără spera(0ă de a putea )(t.

ClarSO.Ei 'i(e# dacă rectitudi(ea sau co(trariul rectitudi(ii se adaugă opi(iei sau plăcerii# oare (u *o& spu(e# pe de8o parte# că a*e& de8a +ace cu o opi(ie dreaptă# dacă ea posedă rectitudi(e# $i acela$i lucru cu plăcerea/ PRO.Tre'uie cercetatSO.6( plus# &ai tre'uie să căde& la )(*oială asupra ur&ătorului pu(ct! de$i u(ele e(tită0i su(t )(tr8u( a(u&it +el cali+icate# plăcerea $i durerea su(t doar ceea ce su(t# +ără să de*i(ă cali+icatePRO.t opi(ie +alsă# c. (i&e(i )(să (8ar putea (u&i +alsă plăcerea )( si(eSO.Care8i/ SO.E5istăSO.t că da# SocrateSO.Iar dacă a& *edea durerea sau plăcerea gre$i(d )( pri*i(0a o'iectului durerii sau al co(trariului acesteia# )i *o& da ei (u&ele de dreaptă# 'u(ă ori altul di(tre (u&ele +ru&oase/ PRO.&plă ea opi(ia.C' PRO.Dar dacă răul s8ar adăuga *reu(eia di(tre ele# *o& a+ir&a că apare ast+el o opi(ie rea# dar $i o plăcere rea/3=14 PRO.1u este cu puti(0ă# de *re&e ce plăcerea gre$e$te3=74SO.Cu& ar putea +i alt+el/ SO.t u(ele# c.Co(seci(0a acestora# adică a opi(iei ade*ărate sau +alse# este 2 lucru a+ir&at de@a de &ulte ori 2 plăcerea $i durereaPRO.Be SO.1ecesar[.Dar dacă lucrul opi(at ar +i gre$it (u tre'uie ad&is că opi(ia care a gre$it (u e dreaptă $i că ea (u a opi(at drept/ PRO.Să +ie at.De 'u(ă sea&ă- .Oare# priete(e# pri( (i&ic (u di+eră plăcerea )(so0ită de opi(ie dreaptă $i $tii(0ă de cea )(so0ită de +als $i ig(ora(0ă# plăcere ce se a$ea"ă de at.Bdcă at.SO.t +alsă# c.Hotăr.DaSO.(d [.Cu& de (u9 1u&ai că# o Socrate# a& (u&it [.Bu(# $i ce8i cu asta# Socrate/ SO.Kro"a* &ai aperi acu&# Protarc%os# cau"a plăcerii9 PRO.Iat8o! PRO.?i totu$i (u este greu de *ă"ut# Protarc%os# că ele su(t e(tită0i cali+icate.(du8seSO.t $i opi(ie ade*ărată/ PRO.Să cercetă& di+ere(0a di(tre cele douăPRO.Bc +alsul $i ade*ărul se adaugă opi(iei# ea de*i(e (u doar si&plă opi(ie# ci $i opi(ie deter&i(ată )(tr8u( +el sau )(tr8altulPRO.E *erosi&il că di+ere(0a (u e &ică9 SO.A+ir&ă& că# pe(tru (oi# e5istă at.Căci de de&ult a& a+ir&at [ .A+ir&i deci că tre'uie cercetat! c.Deloc# (u +ac dec.Tre'uie cercetat )( ce +el se )(t.tea ori )( +iecare di(tre (oi/ [.Dealt+el# se pare că plăcerea (e sose$te adesea )(so0ită (u de o opi(ie dreaptă# ci de u(a +alsăPRO.t $i celelalte 2 durerile $i plăcerile 2 su(t $i &ari $i &ici $i puter(icePRO.t $i ade*ărată# )( ti&p ce plăcerea este doar ade*ărată# iar +aptul de a opi(a $i cel de a a*ea plăcere )( si(e au parte de o soartă co&u(ăPRO.Por(e$te pe calea ce o cre"i cu*e(ită9 SO.t să repet ceea ce aud spu(.Ca $i &ai de &ult +alsă opi(ia a+lată )(tr8o atare situa0ie.

(d a+ectul ar co(se&(a lucruri ade*ărate# re"ultă )( (oi o opi(ie ade*ărată $i cu*i(te ade*ărate.Iar după ce ar a@u(ge )( altă parte# ar spu(e degra'ă că lucrul *ă"ut este o statuie lucrată de (iscai*a păstoriPRO.Ce &e$ter/ SO.DesigurSO.H( pictor# care# sosi(d )( ur&ă scri'ului# pictea"ă i&agi(i ale acestor spuse di( su+letPRO.l(e$te cu se("a0iile $i a+ectele ce decurg di( ele )&i par a scrie cu&*a cu*i(te )( su+letele (oastre.:e&oria care se )(t.(duriPRO.Cu& adică/ [.(du8$i sie$i ar "ice că este *or'a despre u( o&# *or'i(d +ără să gre$ească/ PRO.Dacă a& grăit cu& se cu*i(e# să &ai cercetă& după aceasta $i pu(ctul ur&ătorPRO.Care/ .(di(du8se la +el )(tr8u( dialog i(terior# u(eori lu.Dar (u8i a$a că# &ai apoi# acest i(s# răspu(".Ba c%iar &ult de tot9 SO.(d se )(t.6(să opi(ia $i capacitatea de a opi(a se [.(d ci(e*a# separ.Or# c.Atu(ci acceptă $i pre"e(0a a )(că u(ui &e$ter )( su+letele (oastre )( acel &o&e(tPRO.Cu& a$a $i c.(că# [.ECe oare se )(+ă0i$ea"ă st.(d u( atare scri' di(lău(tru ar (ota lucruri +alse# re"ultă spuse $i opi(ii co(trare celor ade*ărate[.&plă )( (oi a$a [.Da SO.SO.(d*a opi(iePRO.Care a(u&e/ SO.DaSO.Ei 'i(e# oare (u *e"i acestea )( +elul )( care le *ăd $i eu/ PRO.(esc asupră8(e de +iecare dată por(i(d de la &e&orie $i se("a0ie/3=.Cd su' u( copac/F 1u a$a ar putea grăi ci(e*a către si(e pri*i(d cu& se )(+ă0i$ea"ă ase&e(ea lucruri/ PRO.Cu& a(u&e/ SO.(d alături de st.Bu(SO.Cu& a(u&e/ SO.A$ putea spu(eSO.(d de *edere sau de altă se("a0ie cele opi(ate $i spuse )( &o&e(tul respecti*# *ede cu&*a )( si(e )(su$i i&agi(ile lucrurilor opi(ate $i rostite.Iar dacă ar &ai +i alături ci(e*a# cele "ise sie$i [.D' PRO.&plă să *rea să @udece ceea ce *ede/ PRO.Dc ce*a/3=<4 PRO.(cit )( g.Atu(ci i&agi(ile opi(iilor $i spuselor ade*ărate su(t ade*ărate# cele ale spuselor +alse su(t +alse/ PRO.&plă aceasta/ SO.6(tru totulSO.Atu(ci c.:ie )&i pare că )( acel &o&e(t su+letul (ostru sea&ă(ă cu o cartePRO.Bu(# $i/ SO.Ai putea spu(e că u(ui i(s care# de la depărtare# (u *ede prea 'i(e cele de *ă"ut# i se )(t.Iar dacă ar +i si(gur# g.4 PRO.Sau (u se )(t.Ce le8ar +or&ula cu *oce tare $i le8ar rosti către acela# iar discursul apărut ast+el l8a& (u&it c.Bu(# $i/ SO.Cc )(stăp.Dar c.DesigurSO.Da# a$a cred $i eu $i accept cele ce spuiSO.(du8$i $i &ai &ult ti&p# el ar putea &erge ad.Or# )( legătură cu aceste pro'le&e# (u tre'uie să socoti& că lucrurile stau ast+el! PRO.Dar oare# apoi# el (u $i8ar pu(e sie$i ur&ătoarea )(tre'are/ PRO.

Dar u(ul (edrept $i cu totul rău# oare (u este ur.Dar oare cele scrise $i pictate# pe care cu [.Or# )( (oi sălă$luiesc cu*i(te pe care le8a& (u&it spera(0e/ PRO.Care/ SO.Cu& de (u/ SO.La +el se petrec lucrurile cu toate &o&e(tele[.DesigurSO.Dd SO.Bu(# $i/ [<Gc SO.Co(+or& cu ra0io(a&e(tele de +a0ă# e5istă )( su+letele o&e(e$ti plăceri +alse# ce i&ită )( c%ip ridicol pe cele ade*ărate# iar cu durerile# lucrurile se petrec aido&a3==4PRO.DesigurSO.H( o& drept# cu*ios $i 'u( oare (u este el# pe depli(# iu'it de "ei/ PRO.(du8(e la ceea ce ur&ea"ă să +ie )( *iitor/ PRO.t $i starea de a opi(a +als.Da- .Ba c%iar &ult de tot $i la *iitor9 SO.El se *ede pe si(e )( propria sa pictură 'ucur.Iar )(truc%ipările su(t pictate.Cu& să (u/ SO.Spre pildă# ci(e*a *ede )( si(e de &ulte ori sosi(du8i 'el$ug de aur $i# ca ur&are# are &ulte plăceri.Dar +aptul de a opi(a era &ereu real pe(tru cel care opi(ea"ă# de$i el opi(ea"ă u(eori asupra u(or lucruri ce (u su(t# (8au +ost $i (u *or +iPRO.6(să (u s8a spus că plăcerile $i durerile 0i(.SO.DaSO.Dar oare (u este orice o& pli( de &ulte spera(0e# a$a cu& spu(ea& adi(eaori/ PRO.De pu0i( ti&p &ai )(ai(te le8a& a$e"at )( (oi )($i(e# se re+eră doar la ti&pul trecut $i la cel pre"e(t# dar (u $i la cel *iitor/ PRO.Bi(e)(0eles să spu(e&SO.Bu(# $i/ [<Ga SO.Oare spui E&ult de totF# +ii(dcă toate cu*.(d de su+letul )(su$i ar apărea )(ai(tea plăcerilor $i a su+eri(0elor depe(de(te de trup# )(c.(tările $i i&agi(ile (u su(t dec.t de ei/ PRO.Re"ultă că# de o'icei# răii se 'ucură de plăceri +alse# )( ti&p ce oa&e(ii 'u(i 2 de plăceri ade*ăratePRO.&plă să a*e& 'ucurii sau su+eri(0e cu a(ticipa0ie# raport.Dar să (u spu(e& că pe(tru cei 'u(i cele scrise au de o'icei o dreaptă a$e"are# deoarece ei su(t iu'i0i de "ei# )( *re&e ce pe(tru cei răi# lucrurile stau di&potri*ă# sau să (u spu(e& a$a/ PRO.>oarte ade*ăratSO.Hai# după aceasta &ai răspu(de $i la ur&ătoarea )(tre'are! PRO.E (ecesarSO.1u8i a$a/ PRO.(du8 se de si(e )(su$i[<G' PRO.A$a eSO.t (ouă (i se )(t.Cei răi au deci $i ei parte# cu (i&ic &ai pu0i(# de plăceri pictate# doar că acestea su(t +alsePRO.Or# +aptul acesta producea# cred# opi(ia +alsă# c.t spera(0e desc%ise către *iitor# iar (oi# de8a lu(gul )(tregii *ie0i# su(te& pli(i de spera(0e/ PRO.>ire$te[<Gd SO.Să resi&0i& atari a+ecte +a0ă de situa0iile pre"e(te $i cele trecute este (ecesar# dar (u este (ecesar să le resi&0i& $i +a0ă de cele *iitoare/ PRO.

(d +alse/ PRO.Dacă i(te(0ia de a @udeca plăcerea $i durerea dore$te să disti(gă# )( ca"ul de +a0ă# care di(tre ele este &ai &are sau &ai &ică# care este &ai puter(ică dec.6( a$a +el )(c.Dar (u s8a spus $i lucrul ur&ător cu care (e8a& declarat de acord/ PRO.Bu(# dar oare (u tre'uie totu$i acordat at.t ti&p această credi(0ă *a locui )( &i(e# este cu (eputi(0ă să (u +ie supusă discu0ieiPRO.t su+eri(0elor# c.Dar (u era su+letul +actorul ce dorea co(di0ia co(trară stării corpului# )( ti&p ce corpul o+erea o durere sau o plăcere datorate *reu(ui a+ect/ PRO.Ba daSO.(d de cau"e co(trare# ceea ce s8a *ă"utPRO.E5istă# Protarc%os# cel pu0i( după părerea &ea.r"iu despre plăcerile rele $i despre cele ce su(t ast+el datorită u(ui rău# dacă *o& crede de cu*ii(0ă.6(să# pu0i( &ai )(ai(te a& spus# dacă (e &ai [<1c a&i(ti&# că# atu(ci c.Atu(ci cred că (ici plăcerile (u le socoti& ca [<1a +ii(d )(tr8alt c%ip rele# dec.Pe ce cale $i )( ce +el/ SO.Ba este e5act i(*ers dec.&plă aiciPRO.Haide9 SO.6&i a&i(tesc că s8au spus acesteaSO.Per+ectSO.t $i plăcerilor situa0ia pe care o au plăcerile +ată de o'iectul lor/ PRO.S8a spus.&plare# ca el să se 'ucure )( si(e cu ade*ărat $i totu$i# u(eori# pe(tru lucruri care (u su(t (ici pre"e(te# (ici trecute# iar adesea# 'a c%iar +oarte adesea# să se 'ucure de ceea ce (ici &ăcar )( *iitor (u *a +i[<Ge PRO.o& *or'i pu0i( &ai t.6( ce +el/ SO.&plă )( acel &o&e(t să se a+le laolaltă dureri $i plăceri# dar apar alături $i se("a0iile acestora# tot laolaltă $i 0i(.t spui# Socrate! căci (u datorită +alsită0ii ar +i de socotit su+eri(0ele $i plăcerile rele# ci +ii(dcă ele se adu(ă )(tr8u( alt $i &are rău9 SO.&plă toate acestea să +ie $i +alse/ PRO.E (ecesar# Socrate# ca lucrurile să se petreacă )( acest +elSO.t cealaltă# ea co&pară durerea cu plăcerea# durerea cu durerea $i plăcerea cu plăcereaPRO.1u le pute& (u&i alt+elSO.Cu& de (u/ Dacă e ade*ărat că ase&e(ea plăceri e5istăSO.Bu(# dar pute& (u&i opi(iile rele $i (e+olositoare alt+el dec.SO.Iar c.Pro'a'il că această discu0ie (e *a +olosi )( [<1' cercetarea (oastrăPRO.Dar tre'uie să *or'i& despre plăcerile +alse care apar )( (oi )( (u&ăr &are $i adesea.Se )(t.t pe(tru că su(t +alse3=A4PRO.Ce &i@loc e5istă spre a le @udeca cu*e(it/ [<1e PRO.Să stă&# +ăc.(d s8ar a+la )( (oi "isele dori(0i# trupul este cupri(s de a+ecte separat# )( i"olare de su+letPRO.Dar oare (u ar tre'ui *or'it la +el despre spai&e# despre por(iri $i toate ase&e(ea# )( se(sul că u(eori se )(t..Cercetea"ă )(să ce se )(t..Că acestea două 2 durerea $i plăcerea 2 pri&i(d pe E&ai &ultF $i pe E&ai pu0i(F# apar0i( celor (eli&itate/ PRO.t să +ie posi'il pe(tru cel care se 'ucura oricu& $i la )(t.(d u( cerc# precu& atle0ii# )( @urul acestei pro'le&e9 PRO.t a@u(g.Bu(# $i/ SO.Da# asta este $i asta *re& să @udecă&- .A$a eraSO.or'e$te9 [<1d SO.A$a se pare! SO.Care a(u&e/ SO.

SO.o& pri*i aceste aspecte )( co(ti(uare! oare *o& )(t.Bu(# dar atu(ci c.&plă să apară dureri# su+eri(0e# c%i(uri $i toate c.reau să spu( că dacă (u s8ar petrece a$a ce*a# ce oare ar +ii (ecesar să se )(t.t acestea# apare(te ori reale# pre"e(te la *ie0uitoare/ PRO.&ple &ereu ce*a de acest +el# după cu& spu( )(0elep0ii# căci toate &erg *e$(ic c.:ai )(ai(te# opi(iile# +alse ori ade*ărate cu& erau# u&pleau durerile $i plăcerile cu ceea ce le era propriu $i speci+ic[<7' PRO.Cu& alt+el# de *re&e ce ei )($i$i (u su(t (ec%i'"ui0i9 6(să eu *reau să re"ist acestui argu&e(t ce *i(e asupră8&i! )( +elul ur&ător g..Ce spui/ SO.Ba cu at.t# dacă [<7c le răpe$ti a&'elor această circu&sta(0ă Ncare le +ace să +ie ast+elO# *ei a+ir&a că apare(0a lor (u are te&ei $i (ici (u *ei )(dră"(i să a+ir&i că partea corespu("ătoare plăcerii $i durerii are )(dreptă0ire $i ade*ărPRO.Iar c.>ii(dcă ea (u &ă opre$te să8&i repet )(tre'areaPRO.l(i )( +elul acesta plăceri $i dureri +alse )( &ăsură )(că $i &ai &are dec.&ple cu (oi/ PRO.PustSO.(d )( sus# c.(du8 se &ereu $i# )( acela$i ti&p# +ii(d ele a$e"ate alături u(ele de celelalte# plăcerile apar &ai &ari $i &ai puter(ice )( raport cu durerosul# iar durerile# )( raport cu plăcutul se deplasea"ă )( se(s opus celorlalte3=B4PRO.(d este (i&icită (atura +iecărei +ăpturi# atu(ci# datorită )&'i(ării $i de"'i(ării# u&plerii $i golirii# ori cre$terii [<7d $i pieirii# se )(t.t $i u(ele $i celelalte se )(+ă0i$ea"ă &ai &ari ori &ai &ici dec.6(să cred că tu sus0ii că este (ecesar să (i se )(t.a SO.Este li&pede# Socrate# că )( acel ca" (u ar apărea (ici plăcerea# (ici su+eri(0a[<.or'e$te9 .>oarte ade*ăratSO.6(tre'area ta# Protarc%os# e )( a+ara pro'le&ei de"'ătutePRO.S8a a+ir&at de &ulte ori că# atu(ci c.Adică# "ici# dacă trupul (u ar +i purtat (ici spre plăcere# (ici spre durere/ SO.t &ai &ult# Socrate9 SO.(d# )( ca"ul *ederii# +aptul [<7a de a *edea de aproape sau de departe &ări&ile alu(gă ade*ărul $i te deter&i(ă să +aci presupu(eri +alse# să (u se petreacă acela$i +e(o&e( $i )( ca"ul durerilor $i al plăcerilor/ PRO.(desc să scap# iar tu *i(o cu &i(ePRO.(d (i&ic di( acestea (u *i(e asupra corpului (ostru/ PRO.6(să cu c.Da# s8a spus aceasta de &ulte oriSO..E5actPRO.&plă a$a ce*a# Socrate/ [<7e SO.Dar ce se petrece atu(ci c.1u# delocSO.te au ast+el de (u&ePRO.Care )(tre'are/ SO.Per+ect.Spu( desigur $i (u (ec%i'"uit9 SO.t realitatea# cu at.E (ecesar să se )(t..(d s8ar putea )(t.(d (atura lor ar +i repusă )( ordi(e# a& acceptat că repu(erea )( ordi(e este plăcereaPRO.Ce +el de plăceri $i dureri $i la ce te re+eri/ SO.C.Adică/ SO.1u&ai că ceea ce se spu(e acu& e co(trariul a ceea ce s8a a+ir&at pu0i( &ai )(ai(tePRO.Acu& )(să plăcerile $i durerile# +ii(d pri*ite de departe sau de aproape# sc%i&'.(d )( @os3=C4PRO.&ple a$a ce*a di( prici(ile pe care le ară0iSO.

Cu& să poată9 SO.Cu& ar putea +i/ SO.' cu *ie0uitoarele este $i si&0it de către acestea/ 1u ig(oră& (oi +aptul cre$terii $i alte ase&e(ea e*e(i&e(te cu care a& a*ea de8a +ace/ Sau di&potri*ă/ PRO.Dar oare să alege& că e5istă la (oi trei stări# cu& spu(ea& adi(eaori# sau că su(t (u&ai două# [<<' su+eri(0a ce +ace rău oa&e(ilor $i )(depărtarea de su+eri(0ă# care +ii(d ea )(să$i u( 'i(e# e (u&ită Eplăcere/F PRO.te ori ei (u su+eră/ PRO.1u s8a spus atu(ci )(dreptă0it că sc%i&'ările )( sus $i )( @os produc dureri $i plăceri9 PRO.Socote$te că a& a*ea trei o'iecte# oricare *rei# u(ul 2 ca să (e +olosi& de (u&e &ai (o'ile 2 de aur# al doilea# de argi(t# iar al treilea# (ici )(tr8u( +el# (ici )(tr8altulPRO.Atu(ci (ici *ia0a i(ter&ediară (u ar putea +i pe drept socotită plăcută sau pli(ă de dureri# dacă ci(e*a ar socoti ast+el# (ici (8ar putea +i (u&ită )(tr8u(ul di( acele +eluri# cel pu0i( dacă ar +i (u&ită a*.t cealaltă# SocrateSO.Se a+ir&ă# cred# că a (u su+eri este plăcut3=D4[<.Por(i(d de aici# să luă& )( co(sidera0ie trei +eluri de *ie0i! u(ul plăcut# altui pli( de durere $i al treilea (eutru.&plă să au"i spu(.6( ce +el să (e )(tre'ă& (oi )($i(e# Socrate# aceasta )( &o&e(tul de +a0ă/ 1u )(0eleg- .t a$a! a(u&e că tipurile de *ie0i su(t treiSO.Căci alt&i(teri (u ar spu(e8oPRO.6( ce +el/ SO.Oare acei oa&e(i )$i )(c%ipuie că se 'ucură# ori de c.Cel care (u este (ici de aur# (ici de argi(t ar putea de*e(i +ie de aur# +ie de argi(t/ PRO.O%o9 SO.Per+ect ade*ărat ce spuiSO.( aproape co&plet ascu(seSO.(du8se că cel &ai plăcut# di(tre toate este să trăie$ti *ia0a )(treagă +ără durere# ce *ei )(0elege că se spu(e/ PRO.A$a st.Atu(ci# dacă a$a stau lucrurile# iară$i (e sose$te acel +el de *ia0ă despre care a& *or'itPRO.Preti(d# cel pu0i(SO.C%iar a$a $i su(tSO.d ele/ PRO.e SO.(du8se )( *edere o dreaptă @udecatăPRO.Adică/ [<.Sau cu& alt+el ai putea tu grăi despre [<.(d deci se )(t.Atu(ci )$i )(c%ipuie că# )( acel &o&e(t# se 'ucură.Ba da.Toate aceste e*e(i&e(te (e ră&.(d lucrurile 2 *o& *or'i către )(0elep0i# dar răspu(de tu 2 oare tot ceea ce se )(t.Ei au deci o opi(ie +alsă )( pri*i(0a 'ucuriei# dacă este ade*ărat că (aturile 'ucuriei $i ale lipsei de su+eri(0ă su(t deose'itePRO.Atu(ci (u ar putea +i o ide(titate )(tre a (u su+eri $i a +i +ericitPRO.Care a(u&e/ SO.c SO.1u alt+el dec.De acordSO.>or&ularea aceasta e &ai 'u(ă dec.Spusa (oastră *a +i &ai 'u(ă $i &ai +erită de critică )( +elul ur&ător! PRO.&plă [<.C.Acela despre care a+ir&a& că este +ără durere $i +ără 'ucuriePRO.?i totu$i# dragul &eu# au"i& că ea este $i (u&ită $i socotită )( acest +elPRO.Pese&(eSO.Ast+el sc%i&'ările &ari produc )( (oi dureri $i plăceri# )( ti&p ce sc%i&'ările &oderate $i &ici (u au (iciu(ul di(tre aceste a+ectePRO.SO.Cu& să poată +i (u&ită9 [<<a SO.

(d cu prea &ultă gra'ă# să căde& )( gre$eală.Dar oare (u toc&ai cei cu +e'ră sau alte ase&e(ea 'oli# care )(setea"ă &ai &ult sau tre&ură de +rig $i su+eră &ai &ult ceea ce se poate su+eri pri( i(ter&ediul trupului# care su(t )(tr8 o &ai &are lipsă# au $i plăceri &ai &ari odată ce su(t u&plu0i/ Sau *o& (ega că acesta este ade*ărul/ [<=c PRO.Ei a+ir&ă că ceea ce părta$ii opi(iei lui P%ile'os (u&esc plăceri# (u repre"i(tă dec.60i ur&e" 'i(i$or ra0io(a&e(tul- .erosi&ilSO.Bu(# dar (u acele plăceri su(t &ai presus# care su(t $i precedate de dori(0ele cele &ai &ari/ PRO.Să (e luă& după ace$tia# ca după (i$te alia0i# &erg.(d8o de u(de*a de sus! dacă a& *oi să cercetă& (atura u(ei Idei# oricare ar [<<e +i ea# spre pildă# cea a durului# oare a& )(0elege8o &ai 'i(e pri*i(d lucrurile cele &ai dure# sau pe cele )( &ult &ai &ică &ăsură dure/ Tre'uie# Protarc%os# să răspu("i acestor oa&e(i )(cru(ta0i precu& ai +ace8o cu &i(ePRO.Eu cred că ei sus0i( ca& a$a ce*a# lu.(d $i celelalte aspri&i ale caracterului lor.ei a+la apoi ceea ce cred eu a +i plăceri ade*ărate# pe(tru ca# după ce *o& +i cercetat a&'ele opi(ii# să supu(e& @udecă0ii puterea plăceriiPRO.[<=' Pro'a'il că a& răspu(de că ele su(t &ai &ari )( ca"ul celor să(ăto$iPRO.Cu& a$a/ [<<c SO.Dar plăcerile a+late la )(de&.SO.6( &od e*ide(t# le *oi spu(e lor să le pri*ească pe cele &ai dureSO.Atu(ci a& apărea *or'i(d cu )(dreptă0ire a+ir&.Oare ele su(t $i de*i( &ai &ari )( ca"ul su+eri("ilor# )( &o&e(tul 'olii# sau )( ca"ul oa&e(ilor să(ăto$i/ Să 'ăgă& )(să de sea&ă ca (u cu&*a# răspu(".Atu(ci# dacă a& *oi să cercetă& )( ce +el este (atura ge(ului plăcerii# (u ar tre'ui pri*it către plăcerile &i(ore# ci către cele socotite a +i &ai presus [<=a $i cele &ai puter(icePRO.A+ir&ă& că tre'uie să8i g..1u )(0elegi care su(t cu ade*ărat du$&a(ii priete(ului (ostru P%ile'os# o Protarc%os9 PRO.Te8ai putea +olosi de atari oa&e(i cercet.Ade*ăratSO. căci ei urăsc gro"a* puterea plăcerii $i (u *ăd )( ea (i&ic să(ătos# )(c.t cei să(ăto$i# ci socote$te că eu cercete" di&e(siu(ea plăcerii $i locul u(de +or0a acesteia apare )( orice )&pre@urare.Despre ci(e *or'e$ti/ SO.t ea le apare a +i o [<<d *ră@itorie seducătoare $i (u o plăcere.Orici(e ar +i de acord cu cele ce spui acu&SO.(di& (atura $i să )(0elege& ce (atură )i atri'uie cei care [<=d )i (eagă pur $i si&plu e5iste(0aPRO.1u# ci propu( să (e +olosi& de ei# cu& a& +ace8o cu (i$te pro+e0i# care pro+e0esc +ără să se 'i"uie pe artă# ci )( te&eiul +irii lor# )(cru(tate# dar alt+el (o'ile.r$ire e5iste(ta plăcerilorPRO..A$a arată )(tr8ade*ăr lucrurile3A14SO.(d că dacă ci(e*a ar *oi să *adă cele &ai &ari plăceri# ar tre'ui să pri*ească (u către cei să(ăto$i# ci către cei 'ol(a*i/ Să (u cre"i )(să că eu te )(tre' dacă oa&e(ii +oarte 'ol(a*i au parte de 'ucurii &ai &ari dec.Cu& să (u/ SO.Oare tu propui să dă& ascultare acestor oa&e(i# sau cu& alt+el# Socrate/ SO.t )(depărtarea de su+eri(0ePRO.Drept spuiSO.(d pe ur&a argu&e(tării lor )(cru(tate.(ă# care su(t $i cele &ai puter(ice# su(t 2 cu& spu(e& adesea 2 toc&ai cele legate de trupPRO.Este *or'a despre u(ii# socoti0i pricepu0i )( pro'le&ele (aturii3AG4# care (eagă cu desă*.

Bi(e.Te re+eri la cele care se )(rudesc datorită a&estecului/ PRO.Ia (a$tere )( acel &o&e(t# cu& se spu(e# Eo dulcea0ă a&estecată cu a&ărăciu(eF# de care e greu să te despar0i# ce produce iritare &ultă $i apoi o [<Ad aprigă )(cordarePRO.Dar plăcerea puter(ică pu(.t $i pe cele care su(t co(seci(0a lor# &ai că (u a& putea *reodată @udeca ceea ce căută& )( &o&e(tul de +a0ăPRO.4 6(să +ără a lua )( co(sidera0ie aceste plăceri# c.(ă la +oc ori la co(trariul acestuia# sc%i&'.ie sau de g.Cu& de (u/ SO.18a& *e(it cu acest e5e&plu de dragul lui P%ile'os93A.(d laolaltă +ie (u&ele de plăceri# +ie pe cel de su+eri(0ePRO.Cei cu&păta0i su(t [<=e gu*er(a0i cu&*a de acea *or'ă pro*er'ială E(i&ic prea &ultF# căreia ei )i dau ascultare.(d ci(e*a# a+lat +ie )( re+acere# +ie )(tr8u( proces de (i&icire# resi&te si&ulta( a+ecte potri*(ice# 'a cupri(s +ii(d de +riguri# el are +ier'i(0eală# 'a )(ci(s +ii(d de căldură# tre&ură de +rig# atu(ci el caută# cred# să posede doar u(ul di(tre a+ecte# )(depărt.ie# +ără să &ai +ie (e*oie de alt leac. altele cupri(d u( e5ces di( pri&ele sau di( celelalte/ PRO.Atu(ci duci aceste se("a0ii p.(tări &ai &ult 2 +aci să se .t ale su+letului# c.E5act9 SO.>oarte ade*ărat ce spui acu&SO.A+ir&ă# )( ca"ul c.dilat despre care a& *or'it adi(eaori.6(0eleg ce ai )( *edere $i *ăd o &are deose'ire )(tre aceste două ca"uri.El pare a +i &ăcar u( rău a&estecatSO.(du8se de celălalt.C.Precu& u$urarea adusă de scărpi(at la r.(d u(eori plăceri i(i&agi(a'ile cu dureri.(d stăp.(d su+eri(0ele )(trec plăcerile# că este *or'a despre cele date de r.Cur.Cercetea"ă# dar# plăcerile proprii 'olilor ur&ătoare# )( ce +el su(t elePRO.Cu& a$a/ SO.te ori +ier'erea $i arderea su(t i(terioare# (u i"'ute$ti pri( +recare $i scărpi(are să le alu(gi# ci doar )&pră$tii [<Ae super+icial e+ectul.SO.1ecesarSO.Per+ectSO Atu(ci# după ce a& dat pre+eri(0ă u(ora di(tre aceste plăceri# tre'uie cercetat )( ce +el ele &erită a +i socotite cele &ai &ari[<Aa PRO.Alteori# adăugi(d di&potri*ă (eplăceri e5terioare plăcerilor i(terioare# su+eri(0ele +ii(d a&estecate cu plăcerile 2 i(di+ere(t care ar [<Ba c.t $i ale trupului# a&estecate cu plăceri $i purt.(d *ei +i tu )(su0i călău"ă# Protarc%os.(ire pe su+letul celor (ecugeta0i $i (ecu&păta0i )i +ace de po&i(ă cu strigătele lor (e'u(e$ti3A74SO.Care a(u&e/ SO.Atu(ci să (e )(dreptă& spre cele )(rudite cu acesteaSO.E5istă# pe de8o parte# a&estecuri legate de [<Ac trup )( trupurile )(sele.Dar (u8i a$a că di(tre aceste a&estecuri# u(ele# su(t alcătuite )( &od egal di( dureri $i di( plăceri. e5istă# pe de altă parte# a&estecuri proprii su+letului )( su+let.Este *or'a despre plăcerile de"gustătoare# pe care oa&e(ii aceia aspri# despre care a& *or'it# le urăsc pe de8a )(tregulPRO.Iar dacă a$a stau lucrurile# e li&pede că cele &ai &ari plăceri# dar $i cele &ai &ari dureri se (asc )( stricăciu(ea su+letului $i a trupului $i (u )( 'u(a lor co(di0iePRO.Ale căror 'oli/ SO.Ori de c.Răspu(de# a$adar! tu *e"i plăceri &ai &ari 2 (u spu( &ai &ulte# dar &ă re+er la cele care ocupă u( loc +ru(ta$ pri( tărie $i &ări&e 2 )( (ecu&pătare sau )( *ia0a cu&pătată/ Răspu(de cu ate(0ie9 PRO.Iar (oi *o& descoperi su+eri(0e at.Mei &ari# ce să spu(e& că este acest a+ect# o plăcere sau o su+eri(0ă/ [<A' PRO.

ielile cu puti(0ă# co(duce la o depli(ă scoatere di( &i(0i $i la strigăte de&e(te[<B' PRO.Să luă& atu(ci )( co(sidera0ie această situa0ie cu at.Le socote$te pe aceste plăceri a +i cele &ai &ari# iar pe cel care are parte de ele )l *ede trăi(d &ereu )( c%ipul cel &ai +ericit[<Bc PRO.1u# deloc pe c.r$ite plăceri/ Sau tre'uie să (e rea&i(ti& *or'a poetului care a+ir&ă despre pasiu(e Ece8l +ace $i pe cel +oarte cu&pătat să se &.+.18a& a+ir&at [<Bd atu(ci# dar spu(e& acu& că# +ii(d su+letul )( dispută cu trupul )( toate aceste (es+.t &ai &ult cu c.t despre dispo"i0ia su+letului (ostru )( ca"ul spectacolului co&ic# $tii că $i aici e5istă u( a&estec de su+eri(0ă $i plăcerePRO.t credSO.6(să a& a(ali"at )(ai(te $i plăcerile la care su+letul co(tri'uie )( c%ip co(trar trupului# su+eri(0a opu(.6( pri(cipiu# Protarc%os# (u e les(e de )(0eles )(totdeau(a o ast+el de reac0ie )( atari ca"uriPRO.?i8l +ace să spu(ă# priete(e# pe respecti*ul i(s sau pe u( altul despre si(e că se 'ucură de ase&e(ea plăceri )(tr8at.Ai putea# de ase&e(ea# pri*i $i plăcerile date de tragedie# c.1u &ai este (e*oie de rea&i(tit# căci lucrurile a$a stau $i (ici că s8ar putea petrece alt&i(terea9 SO.(d )( a&estec ar precu&pă(i plăcerea# durerea a&estecată $i )( de+icit produce +ur(icături $i o u$oară iritare# )( ti&p ce partea de plăcere a&estecată )( propor0ie &ult &ai &are creea"ă o te(siu(e# u(eori dusă p.(e )(că u(ul di(tre a&estecurile de su+eri(0ă $i de plăcerePRO.des+acă cu +or0a cele adu(ate sau să se adu(e cele des+ăcute $i a$e"i )( acela$i ti&p durerile alături de plăceri3A<4PRO.r$ite situa0ii# se produce u( si(gur a&estec de su+eri(0ă $i plăcerePRO.Iar c..or'e$te# te rog9 .(ă la crispări spas&odice $i produc.Oare (u socote$ti &.(d o trecere a trupului pri( toate culorile# toate aspectele# toate g.(ia# +rica# dorul# @alea# iu'irea# gelo"ia# i(*idia $i toate c.1u prea )(0eleg[<C' SO.t ea este &ai o'scură# spre a putea )(0elege &ai u$or a&estecul de su+eri(0ă $i de plăcerePRO.(g $i se 'ucură 2 )0i a&i(te$ti/3AA4 PRO.6( ce +el dă& se(s acestei a+ir&a0ii/ [<Be SO.El le caută atu(ci cu at.&plă cu &a@oritatea oa&e(ilorSO.Ai scos la i*eală# Socrate# tot ceea ce se )(t.(ie# pasiu(e ce8i &ult &ai dulce ca &ierea ce picurăF3A=4.Dar să (e a&i(ti& $i de [<Ca plăcerile pe care le a+lă& )( 'ocete $i @ela(ii# care su(t a&estecate cu su+eri(0aPRO.t &ai &ult# cu c.A$a esteSO.Su(t 'u(i sor0i să ai dreptateSO.A& sta'ilit că atu(ci c.Cel pu0i( )( ceea ce pri*e$te plăcerile proprii a+ectelor corpului )(su$i# plăceri a&estecate la supra+a0ă $i )( i(terior.C.t a&'ele a@u(g# pri( a&estec# să +ie u(a.(du8se plăcerii $i plăcerea 2 su+eri(0ei# ast+el )(c.Care a(u&e/ SO.(d se produce o golire# su+letul dore$te u&plerea $i# sper.Dar oare (u le *o& a+la pe ele pli(e $i de (es+.t ar +i &ai (esă'uit $i &ai lipsit de &i(te.Ba daSO.?i totu$i (e ră&.Cu& (u/ SO.(d8o# Nsu+letulO se 'ucură# de$i o&ul golit +ii(d# su+eră.t# )(c.(d oa&e(ii deopotri*ă pl.Pe depli( ade*ăratSO.Cel despre care a& a+ir&at că su+letul )l )(cearcă +a0ă de si(e )(su$iPRO.te su(t ase&e(ea ca +ii(d a(u&ite su+eri(0e ale su+letului )(su$i/ PRO.t &oare.

(tul# Ei(*idieF# o socote$ti pe ea a +i o su+eri(0ă a su+letului# sau )( ce +el o *e"i/ PRO.Da# a$a o *ădSO.or'e$te9 SO.6(tru totulSO.t )i su(t &i@loacelePRO.t e ca"ul pri( *reo *irtute a acestuiaPRO.6(să (e$tii(0a $i ceea ce (u&i& E o dispo"i0ie prosteascăF3AB4 su(t u( răuPRO.Dar (u este (ecesar ca to0i cei ce (u se cu(osc pe si(e să +ie )( această (e$tii(0ă )( raport cu trei aspecte/ PRO.rei să spui că eu tre'uie să +ac di*i"iu(ea/ PRO.Bu(# $i/ SO.:ai )(t.Te re+eri# Socrate# la Ecu(oa$te8te pe ti(e )(su0iF/ [<Cd SO.(d a de0i(e# di(tre *irtu0i# )(0elepciu(ea# a@u(g.Iar de+ectului# )( )(tregul său# )i este proprie o atitudi(e co(trarie preceptului del+icPRO..Dar cu &ult &ai &ul0i# cred# su(t cei di( a treia categorie# care se )($eală )( legătură cu su+letul# de *re&e ce ei se )(c%ipuie a +i &ai presus dec.Cu& să +ace& di*i"iu(ea/ [<D' SO.Deci ci(e ar cali+ica o ast+el de atitudi(e ca +ii(d pe de8a )(tregul ce*a rău# ar a*ea dreptate/ PRO.De 'u(ă sea&ă[<Cc SO.A'solutSO.6(cearcă# Protarc%os# să di*i"e"i pro'le&a )( treiPRO.6( ce +el/ SO.:ai )(t.0i )( c%ip prostesc )$i +ac o idee gre$ită despre ei )($i$i# precu& $i despre to0i ceilal0i# su(t# )( &od (ecesar# )("estra0i# u(ii cu putere $i +or0ă# al0ii cu co(trariul acestoraPRO.Dar )(că $i &ai &ul0i su(t cei care se )(c%ipuie pe si(e &ai puter(ici $i &ai +ru&o$i $i care# )( tot ceea ce pri*e$te corpul# se *ăd &ai gro"a*i dec..(d copilăreasca i(*idie# să *ede& $i a&estecul stra(iu de plăcere $i su+eri(0ăPRO.t# a (u te cu(oa$te )( (ici u( c%ip pe ti(e )(su0iPRO.i o&ul poate su+eri această (ecu(oa$tere de si(e )( raport cu trei aspecte/ PRO.(d cu*.Dar oare (u toc&ai &ul0i&ea are prete(0ii &ari# cre".?i di( pli( +ac aceasta[<Da SO.Spu( $i te rog# (u (u&ai că o spu(9 SO.Iată# de aici# care este (atura ridicoluluiPRO.6( ce +el/ 1u8i *reo $a(să să +iu )( stare9 SO.To0i c.6( pri(cipal# este u( de+ect ce8$i ia (u&ele de la o dispo"i0ie a(u&e.Pro'le&a &ai tre'uie di*i"ată )( două# Protarc%os# dacă ur&ea"ă ca# *ă".Da.Oare pro(u(0.(d să +ie pli(ă de *ra@'ă $i de o +alsă $i părel(ică )(0elepciu(e/ PRO.t su(t )( realitatePRO.Su(t &ul0i# )(tr8ade*ăr# cei care pă0esc aceastaSO.1u&ai că o&ul i(*idios se *a 'ucura de (eca"urile celor di( @urPRO.SO.Bu(# $i/ SO.i o&ul poate su+eri această (ecu(oa$tere de si(e )( raport cu 'a(ii# )(c%ipui(du8se a +i &ai 'ogat dec. or# co(trariul acestuia este# )( c%ip %otăr.1ecesar- .6( ce +el/ [<Ce SO.Cu& de (u/ SO.

tă# +ii(d păgu'itoare pe(tru aproapele at.E5istă durere $i plăcere (edrepte/ PRO.te &ai su(t ase&e(ea# arăt..Ra0io(a&e(tul cere deci ca (oi# c.(ia# toate su(t a$a cu& le8a& arătat acu&/ PRO.Cu& să (u/ SO.t despre ig(ora(0a8slă'iciu(e# ea )$i are locul $i +irea pri(tre cele ridicolePRO Pe depli( ade*ărat.Bu(# $i/ SO.t te8ai )(*er$u(a să )&'ră0i$e"i opi(ia co(trarăSO.t $i )( (e(u&ărate alte oca"iiPRO.(d r.Dar (u a+ir&ă& că această co(di0ie a lor# +ii(d ig(ora(0ă este u( rău/ PRO.1eapăratSO.Ade*ărat[=G' SO.E li&pede că (e 'ucură&SO.s# )i *ei declara ridicoli# *or'i(d tu cu )(dreptă0ire.A$a le declară&SO.Or# se *ede că a&'ele e5istă si&ulta( )( ase&e(ea situa0iiPRO.te altele &ai a&i(tea&# spu(.[=Gc A$a8i/ PRO.Dar a& declarat că ig(ora(0a este# pe(tru toată lu&ea# u( răuPRO.Cu& de (u9 SO.de& de priete(ii ridicoli# să a&estecă& plăcerea cu su+eri(0a# pri( aceea că a&estecă& plăcerea cu i(*idia.A& *or'it# dar# despre &.t ea c.Dar (u a& declarat că i(*idia este cea care te +ace să te 'ucuri de răul priete(ilor/ PRO.Ba daSO.1e 'ucură&# ori su+eri&# c.Căci s8a ad&is de de&ult că i(*idia este o su+eri(0ă a su+letului $i că r.Căci ig(ora(0a oa&e(ilor puter(ici este de spai&ă $i ur.te su(t asociate cu slă'iciu(ea $i *red(ice de ură c.(d su(t (e*ătă&ătoare celorlal0i/ PRO.DaSO.(d su(t lua0i )( r.(d că &ereu su+eri(0a $i plăcerea se *or găsi acolo )( a&estec.(d că se di*id )( trei categorii# u(de su(t ridicole c.i# de puterea i(*idieiPRO.or'e$te9 [<Dd SO.SO.Ra0io(a&e(tul (e i(dică pri( ur&are că (oi a&estecă& su+eri(0ele cu plăcerile )( 'ocete# )( tragedii $i co&edii $i (u doar )( cele de pe sce(ă# dar $i )( )(treaga tragedie $l co&edie a *ie0ii# c.ei proceda# de ase&e(ea# cu cea &ai &are socoti(0ă# dacă pe cei )( stare să se ră"'u(e $i puter(ici# i8ai [<Dc (u&i#de te&utF $i Ede spai&ăF.Dar a$a8i că &ai e )(că &ult de a(ali"at/ .Dar (u este desigur ce*a (edrept sau pli(! de i(*idie să te 'ucuri de (eca"urile du$&a(ilor/ PRO.0i di(tre ei su(t sla'i $i i(capa'ili de ră"'u(are c.Di*ide8i a$adar )( +elul ur&ător! pe c.6( sc%i&'# (u este (edrept ca# *ă".1ecesarSO.(d r..E cu (eputi(0ă# Socrate# să (u ca"i de acord cu aceste spuse# oric.Qi(e sea&a# &ai )(t.?i pe dreptSO.6(0elege&# deci# că# )( legătură cu @alea# i(*idia $i &.(ie# 'ocet# +rică# iu'ire# gelo"ie $i c.(d (eca"urile priete(ilor# să te 'ucuri )( loc să te )(triste"i/ PRO.(d au putere 2 oare (u le declară& ridicole la priete(i Ncu& spu(ea& $i )(ai(teO# c.sul este o plăcere.t $i ceea ce )i sea&ă(ă.de& de ea/ [=Ga PRO.Or# priceperea $i +ru&use0ea părel(ice ale [<De priete(ilor $i c.6(să )(că (u &i8e clar de aici a&estecul de plăceri $i su+eri(0eSO.C.

6(0eleg[=7a SO.6(cerc# Socrate# să )(0eleg.Eu (u prea dau cre"are celor care a+ir&ă că toate plăcerile repre"i(tă o )(cetare a su+eri(0elor# ci# cu& spu(ea&# &ă ser*esc de &ărturia acestor oa&e(i spre a arăta că u(ele plăceri su(t părel(ice# )( +apt ele (ee5ist.(du8 le si(gur# pe acestea# lasă8&ă să plec# accept.Dar +aptul de a (u pri&i )( a&estec# cu (ecesitate# su+eri(0e# )l socotesc 2 )( ce +el ar +i $i oric.6(cearcă# totu$i# să e5plici )(că $i &ai clar9 SO. tre'uie deci e5plicat.(ă la &ie"ul (op0ii/ :ai adaug doar ce*a $i cred că a& (orocul să8&i dai dru&ul.(d# spre cele (ea&estecate[=1a PRO..A+ir& că re"o(a(0ele su(etelor &u"icale# acelea 'l.PRO.C.i(e *oi +i de acord [=Ge să discut despre toate aceste pro'le&e.Per+ectSO.(d (e8ar apărea 2 drept te&ei al co(stituirii u(ui tip de plăceri opus celor a*ute )( *edere &ai )(ai(te.Deci# dacă )(0elegi# acestea două su(t categoriile de plăceri despre care *or'i&3AD4PRO.(d direc0ia cercetării# să le )(+ă0i$e".6( &od +iresc# după plăcerile a&estecate# su(t co(str.6(cerc să e5plic +ru&use0ea [=1c +or&elor# (u a$a cu& o *ăd cei &ul0i# re+eri(du8se la (iscai*a *ietă0i sau picturi# ci a& )( *edere li(ia dreaptă 2 ra0iu(ea o a+ir&ă 2 cercul $i# por(i(d de aici# supra+e0ele $i corpurile care apar )( ur&a ac0iu(ii stru(gului# c.(de dar $i strălucitoare# ce co&pu( o si(gură $i pură &elodie# (u su(t +ru&oase )( raport cu altce*a# ci că ele )(sele# pri( si(e# su(t +ru&oase $i su(t ur&ate de plăceri )(rudite cu elePRO.Iar &.Cu& să )(0elege&# Socrate# a$a ce*a/ SO.Să &ai adăugă& la cele di( ur&ă plăcerile )(*ă0ăturii# dacă ele (e par a (u cu(oa$te +oa&ea de )(*ă0ătură $i că# di( prici(a +oa&ei de cu(o$ti(0e# s8ar (a$te# ca pri(cipiu# dureriPRO.DesigurSO.Su(t cele legate de culorile socotite +ru&oase# de +or&e# de &a@oritatea &irosurilor# de su(ete.(d are de8a +ace cu &irosurile# (ea&ul acestui +el de plăceri este &ai pu0i( di*i(.(d# că altele se )(+ă0i$ea"ă &ari $i &ulte# dar su(t )&pletite cu su+eri(0e $i cu )(cetarea u(or +oarte &ari c%i(uri trupe$ti $i su+lete$ti[=1' PRO.oi )(cerca# sc%i&'.(d se utili"ea"ă li(ia $i ec%erul# dacă )(0elegi3AC4.Di( ce prici(ă cre"i că eu 0i8a& arătat a&estecul e5iste(t )( co&edie/ Oare (u ca să te co(*i(g că este u$or de arătat $i a&estecul pre"e(t )( spai&e# iu'ire $i celelalte/ Or# cercet.Acu& )(să# *reau să a@u(g la ce a &ai ră&as# spre a decide ceea ce a cerut P%ile'osPRO.Dar care su(t plăcerile ade*ărate# Socrate# dacă ci(e*a ar cugeta pro'le&a cu& tre'uie/ SO.(d că (u este ca"ul să &ai [=Gd lu(gesc *or'a cu a(ali"a restului# ci re0i(e8le pur $i si&plu pe acestea! su+letul )( a'se(0a trupului# trupul )( a'se(0a su+letului $i a&'ele laolaltă su(t )( &i@locul pasiu(ilor# pli(e de o plăcere a&estecată cu durereA$adar# spu(e! )&i dai dru&ul sau &ă 0ii p.6( acela$i +el su(t +ru&oase $i culorile $i aduc plăceriE pe )(0eles/ PRO.Bi(e grăit# Socrate9 Parcurge# deci# $i ce a &ai ră&as )( +elul )( care )0i este pe placSO.(s să &ă )(drept# la r.t $i atu(ci c. lipsa acestora (u e resi&0ită# (ici (u8i dureroasă# iar pre"e(0a lor (e u&ple de se("a0ii plăcute $i pure de a&estecul dureriiPRO.A$a este[=1e SO.Eu a+ir& că toate acestea su(t +ru&oase# (u )( raport cu altce*a# precu& e ca"ul altora# ci su(t &ereu +ru&oase pri( ele )(sele $i aduc [=1d a(u&ite plăceri proprii# +ără ase&ă(are cu cele re"ultate di( scărpi(at.A$a deodată# (u e c%iar li&pede ce spu(.A$a se pare- .

(d# [=7' după ce te8ai *ă"ut lipsit de )(*ă0ătură# te8ai (ecă@i# $tii(du80i (e*oiaSO.1ici u( +el de &od de testare a plăcerii $i $tii(0ei# Protarc%os# (u tre'uie lăsat (eiscodit spre a se *edea dacă e5istă la ele a&.Atu(ci# după ce a& separat )( &od cu*e(it plăcerile pure de cele ce ar putea +i pe drept (u&ite i&pure# să adăugă& cu &i(tea la plăcerile *iole(te lipsa de &ăsură# iar la cele ce (u su(t a$a# di&potri*ă# 'u(a &ăsură.Cel pu0i( (u )( c%ip (atural# ci (u&ai )( +aptul de a c%i'"ui asupra a ceea ce s8a )(t.Atu(ci grăie$ti ade*ărat# spu(.E li&pede că puritatea e dată de cel &ai curatSO.:ai )(t.(du8se a&'ele )( stare pură# să +ie )(les(ită o @udecată )( &i(e# )( ti(e $i )( to0i cei de +a0ăPRO.6(tru totulSO.Pe care să8l alege&/ SO.(a &a@orită0ii oa&e(ilor# ci doar a u(ei &ici &i(orită0iPRO.De acordSO.a PRO.A$a e.Per+ectSOJ Haide deci să cugetă& ast+el despre toate c.Iar cele [=7d care (u pri&esc aceste atri'ute apar0i( lucrurilor cu 'u(ă &ăsură3BG4PRO.Dar oare *o& a*ea (e*oie de &ulte ase&e(ea e5e&ple pe(tru pro'le&a plăcerii# sau e )(dea@u(s să (e g.Ce a(u&e tre'uie a+ir&at că se a+lă )( *eci(ătatea ade*ărului/ Oare purul# curatul $i adec*atul sau e5cesi*ul# &ultul $i &arele/ PRO.c $i pu0i(ă# dar pură de .SO.Dacă *o& spu(e a$adar că o ca(titate &ică de al' pur este &ai al'ă $i# deopotri*ă# &ai +ru&oasă $i &ai ade*ărată dec.i pe u(ul di(tre ele[=.Per+ectSO.(d că# )( cu(o$ti(0e# uitarea apare la (oi )(totdeau(a +ără *reo su+eri(0ăSO.6( co(ti(uare )(să &ai tre'uie pri*it $i lucrul ur&ător! PRO.Tre'uie atu(ci a+ir&at că aceste plăceri proprii cu(o$ti(0elor su(t (ea&estecate cu su+eri(0ele $i că )( (ici u( ca" ele (u su(t la )(de&.' Protarc%os# cel &ai ade*ărat $i# deopotri*ă# cel &ai +ru&os di(tre toate al'urile# dar (u8l *o& socoti ast+el pe cel care e5celea"ă )( &ări&e sau ca(titate/3B14 PRO.(două ce*a pur# dar $i ce*a [=7e i&pur# pe(tru ca# a&estec.Ce i(te(0ie ai cu această )(tre'are# Socrate/ SO.t &ult al' a&estecat# *o& *or'i pe depli( )(dreptă0itPRO.i dacă *oie$ti să pri*i& ge(ul al'uluiPRO.(di& por(i(d de la acesta că orice plăcere &ică [=.Cu& să (u a+ir&ă&/ [=7c SO. iar +ăc.Drept ce spui# SocrateSO.&plat# c.Atu(ci (u8l socoti& pe acesta toc&ai# [=.te le (u&i& ge(uri pure.?i să &ai adăugă& că cele care pri&esc la si(e &arele $i *iole(tul# care se pot )(&ul0i sau )&păr0i apar0i( acelui ge( al (eli&itatului care circulă &ai pu0i( sau &ai &ult pri( trup $i su+let.Care a(u&e/ SO.Bu(# dar dacă la cei u&plu0i de cu(o$ti(0e ar i(ter*e(i &ai apoi o pierdere prici(uită de uitare# găse$ti acu& dureri )( această pierdere/ PRO.(d o alegere# să pri*i& &ai )(t.Cu& ar putea e5ista o puritate a al'ului $i ce ar +i ea/ Oare ea ar +i dată de &ări&ea $i de ca(titatea al'ului sau de lipsa de a&estec# dacă (ici u( alt +rag&e(t de culoare (u s8ar a+la )( el/ PRO.Dar# +ericit o&# (oi luă& acu& )( co(siderare (u&ai a+ectele (aturale# ce (u apar )( ur&a *reu(ei re+le5iiPRO.

De ce (u/ SO.Să luă& două (oi e(tită0iPRO.Qi le pri&esc pe acestea două! +ii(0a $i de*e(ireaSO.A$a este $i e5e&plul este )(destulătorSO.A$a ce*a spu(# Protarc%osPRO.Cu greu a& priceput di( prici(a repeti0iilor[=<a SO.Pro'a'il# copile# că *o& )(0elege &ai les(e# dacă *o& da curs pe &ai departe discu0ieiPRO.Bi(e# dar ce spui de asta/ 1u a& au"it spu(.1ici o piedică# tu )(să ia parte la discu0iePRO.Atu(ci# dacă plăcerea este o de*e(ire# ea ar apărea cu (ecesitate )( *ederea *reu(ei +ii(0ePRO.orice i(tru"iu(e a su+eri(0ei# ar +i &ai plăcută# &ai ade*ărată $i &ai +ru&oasă dec.A$a s8ar "ice[=<' PRO. că +iecare de*e(ire )( parte e5istă )( *ederea u(ei +ii(0e particulare $i că de*e(irea )( a(sa&'lul ei# e5istă )( *ederea +ii(0ei )( a(sa&'lul eiPRO.(d &ereu către altce*aPRO.De ce (u 0i8ai răspu(s atu(ci si(gur# Socrate/ SO..t u(a &are $i e5ti(să/ PRO.Bu(# $i/ .>ire$teSO.Cercete"i acu& dacă e(titatea (u&ită E+ii(0ăF este ceea ce este )( *ederea de*e(irii/ SO.or'e$te &ai li&pedeSO.Adică/ [=.Doar a& *ă"ut $i adolesce(0i +ru&o$i $i (o'ili# dar $i 'ăr'a0i )(drăgosti0i de eiPRO.Caută )( tot e5iste(tul două e(tită0i [=.Care a(u&e/ SO.Ce su(t acestea $i la care te re+eri/ SO.d SO.E5istă# dar# două e(tită0i# u(a )( si(e $i pri( si(e# cealaltă ti(".H(a este &ereu cea &ai (o'ilă pri( +ire# a doua# duce lipsa pri&eiPRO..Per+ect.(du8se despre plăcere că ea este )(totdeau(a de*e(ire# dar că +ii(0area (u apar0i(e deloc plăcerii/ Oa&e(i di'aci se apucă să (e e5pu(ă această c%estiu(e $i tre'uie să le &ul0u&i&3B74PRO.(d )( *ederea (a*iga0iei $i a$a &ai departe/F SO.De acord[=<c SO.A+ir& că )( *ederea u(ei de*e(iri e5istă toate leacurile# sculele $i orice &aterial.Pe "ei# oare &ă )(tre'i ca& a$a ce*a! Espu(e# Protarc%os# oare preti("i că (a*iga0ia e5istă )( *ederea (a*elor sau că (a*ele &ai cur.1i&ic prea sa*a(t# Protarc%os9 Doar că pro'le&a aceasta (e (ecă@e$te pu0i( pe (oi doi.Care di(tre ele e5istă )( *ederea celeilalte# de*e(irea )( *ederea +ii(0ei# sau +ii(0a )( *ederea de*e(irii/ PRO.or'e$te# odată $i )(trea'ă9 SO.e ase&ă(ătoare cu aceste două +eluri de oa&e(iPRO.>oarte li&pedeSO.A+ir&ă& că se pot disti(ge două +eluri de e(tită0i! u(ele su(t (e)(cetat )( *ederea a ce*a# altele# cele care de*i( )( *ederea a ce*a# de*i( &ereu )( *ederea a ce*aPRO.60i *oi lă&uri c%estiu(ea pri( )(tre'ări# dragă Protarc%osPRO.H(a este de*e(irea tuturor# cealaltă este +ii(0aPRO.Să &ai *or'esc $i a treia oară/ Spu(e &ai clar# Socrate# ce ai )( &i(te9 SO.

&părate de o de*e(ire# se 'ucură de de*e(ire# lu.A$adar# cu& a& spus )(cep.(di&SO.:ă re+er la cei care# odată ce $i8au ast.t e cu puti(0ă de purăPRO.erosi&ilSO.4PRO.E clar că o&ul acela )$i r.Acel lucru )(să# )( *ederea căruia ar apărea &ereu ceea ce apare &ereu )( *ederea a ce*a 2 acela se a+lă )( partea 'i(elui..Ci lu.t e [==c &ai 'ogat )( *irtu0i/ PRO.S8ar alege deci (i&icirea $i de*e(irea atu(ci c.("ească $i să )(dure tot ceea ce s8 ar "ice că ur&ea"ă acestor păti&iri3B<4[==a PRO.Pe depli( )(dreptă0itSO.(d artele &a(uale# să (e g.1u8i a$a/ PRO.(di& &ai )(t.Toate acestea# Socrate# ar +i c.(d su+eră# c%iar dacă ar +i cel &ai 'u( di(tre to0i oa&e(ii# iar atu(ci c.Dar să (u (e apucă& a cerceta doar plăcerea# apăr.1eapărat[=<d SO.6(să o parte a $tii(0ei produce cu(o$ti(0ele# cealaltă educa0ia $i cre$terea.de de cei ce sus0i( că plăcerea este u( 'i(ePRO.(d (i s8ar propu(e plăcerea drept u( 'i(eSO.Cu to0ii a& a+ir&a că (i&icirea este co(trariul (a$terii $i al de*e(iriiPRO.(d plăcerea este de*e(ire# o *o& a$e"a )(dreptă0it )( altă parte dec.De acord[==d SO.(d s8ar alege ase&e(ea lucruri $i (u cea de8a treia *ia0ă# cea lipsită de 'ucurie# dar $i de su+eri(0ă# )( care e5istă cugetare c.SO.(d8o drept plăcere $i a+ir&ă că (8ar co(si&0i să trăiască +ără să )(sete"e sau să +lă&.&părat +oa&ea ori setea# +ie o alta di(tre acestea c.$i gro"a* )(că )$i r.t se poate de a'surdeSO.i că pri&a parte a $tii(0ei are &ai &ult de8a +ace cu ele# )( ti&p ce a doua &ai pu0i(# tre'ui(d să o g.Pare8se# Socrate# că apare o &are a'surditate atu(ci c.t )( cea a 'i(elui3B.A$a tre'uie să g.1ecesarSO.Dar ceea ce apare )( *ederea a ce*a# dragul &eu# tre'uie a$e"at altu(de*aPRO.tu$i de pu0i( de +ii(0ă.(d se 'ucură# pe ce se 'ucură &ai &ult pe at.6( ce +el $i despre ce +el de oa&e(i *or'e$ti/ SO.(d că (e8a& +eri de cercetarea i(telectului $i a $tii(0ei.(di& pe pri&a ca +ii(d +oarte pură# iar pe a doua ca &ai pu0i( purăPRO.te su(t ast.Or# co(sider.A$a8iSO.tu$i de pu0i(/ ?i cu& să (u +ie de ase&e(ea a'surd ca cel ce (u are 'ucurie# ci su+eră# să +ie silit să declare că este u( o& rău atu(ci c.Tre'uie atu(ci 'i(e separate $tii(0ele pri(cipale- .t ale acestora# c.Or# acela$i o& )$i *a r.r$esc )( de*e(iriPRO.Cu& să (u +ie a'surd ca (i&ic să (u +ie 'u( $i +ru&os (ici )( corpuri# (ici (icăieri altu(de*a# )( a+ară de su+let# iar acolo doar plăcerea să +ie u( 'i(e# )( ti&p ce *ite@ia# cu&pătarea $i alte *irtu0i ale su+letului 2 c.Care/ [==' SO.de $i de cei care se desă*.de9 [=<e SO.Atu(ci# )( ca"ul c.t $i ale plăceriiPRO.:are# &ai cu sea&ă că a& putea cerceta $i )( +elul ur&ător! PRO.(du8(e cura@# dacă e5istă aici ce*a putred# să8l (i&ici& cu totul pe(tru ca# pri*i(d partea lor pri( (atură cea &ai pură# să (e +olosi& )( *ederea @udecă0ii3B=4 glo'ale de păr0ile cele &ai ade*ărate at.(d această a(ali"ă# i se cu*i( &ul0u&iri celui ce a arătat că plăcerea 0i(e de de*e(ire# dar c.

6( ce +el disti(g.(tăririi di( toate artele# ar ră&.C.Să di*i"ă&# a$adar# (u&itele arte )( două categorii! cele care# asocii(du8se &u"icii# au parte de &ai pu0i(ă preci"ie )( lucrările lor $i cele care# asocii(du8se artei co(struc0iei# au parte de &ai &ultă preci"iePRO. dealt+el# )(treaga artă a &u"icii# o'0i(.Care su(t acestea $i )( ce +el să o +ace&/ [==e SO.(d8o pe u(a# ai putea a+la o )(te&eiere a celeilalte arit&etici/ SO.Căci ea se ser*e$te 2 socot 2 [=Ac de riglă# de stru(g# de s+oară $i de i(ge(iosul ec%erPRO.(du8le cu& apar )( ca"ul co(struc0iei $i al (ego0ului# dar $i )( cel al geo&etriei $i al calculului sa*a(t 2 oare să le socoti& a +i +iecare )( parte# [=Ba u(ică# ori dedu'lată/ PRO.De ase&e(ea# *o& a+la ca +ii(d )( aceea$i [=A' co(di0ie &edici(a# agricultura# $tii(0a (a*iga0iei $i cea a co(ducerii o$tilorPRO.E )(toc&ai cu& spui# SocrateSO.Bi(e.(d ca *reo u(itate să +ie di+erită de *reo alta# di(tre (e(u&ăratele u(ită0iPRO.>oarte ade*ărat9 SO.A& i&presia că te re+eri la arit&etică $i la celelalte pe care le8ai &e(0io(at laolaltă cu aceasta[=Ad SO.Ca să ră&.Cu (ecesitate se )(t.Dar oare (u tre'uie di*i"ate )( două $i acestea di( ur&ă/ Spu(e9 PRO.Ar &ai ră&.(dPRO.Di(tre ulti&ele# cele &ai precise arte su(t cele pe care acu& le8a& a&i(tit )( pri&ul r.Ai dreptate! (u este &ică deose'irea )(tre ace$tia care )$i 'at capul cu (u&ărul# )(c.(e# după această e5tragere# puterea de a i&agi(a# e5ercitarea si&0urilor pri( e5perie(0ă $i ruti(ă# utili".(d pri( co(@ectură &ăsura +iecărei cor"i# apare a a*ea )( a&estec &ult di( ceea ce este i&precis $i pu0i( di( ceea ce este sigurPRO.Biată# )(tr8ade*ăr9 SO.Dar )0i dai sea&a ce a& ur&ărit aduc.A$a e.Spre pildă# dacă ci(e*a ar e5trage $tii(0a (u&ărului# a &ăsurătorii $i a c.6( ce situa0ie/ SO.(d )( ar&o(ie potri*irea su(etelor (u pri( &ăsurătoare# ci pri( e5erci0iul co(@ecturii.t e (or&al să e5iste două arit&eticiSO.Arta +lautului este# pe(tru )(ceput# pli(ă de această putere# pu(.Di*i"iu(ea e +ăcutăSO.C%iar a$aSO.(du8se puterile co(@ecturii# puteri pe care &ul0i le (u&esc arte $i care produc pri( [=Aa s.Căci [=Ae u(ii iau )( socoteala lor u(ită0i i(egale# ca două ar&ate# doi 'oi sau două o'iecte# cele &ai &ari sau cele &ai &ici di(tre toateCeilal0i (u *or +i (iciodată de acord cu a$a ce*a# (eaccept.PRO.1u8i o disti(c0ie (e)(se&(ată# Protarc%os.(e 2 ca să spu(e& a$a 2 o 'iată ră&ă$i0ă di( +iecarePRO.&plă ceea ce spui9 SO.(d pro'le&a aceasta )( ce(trul discu0iei/ .La co(struc0ia (a*ală# la cea a caselor $i la &ulte alte lucrări )( le&(.La care arte te re+eri/ SO.t despre arta co(struc0iei# ce se +olose$te# cred# de &ai &ulte &ăsuri $i u(elte# pe ea pro'le&ele ce atrag după si(e preci"ia# o +ac să presupu(ă &ai &ulta artă dec.rgui(0ă $i trudă putereaPRO.Oare (u tre'uie a*ut )( *edere că u(a este arit&etica *ulgară $i alta este cea a +iloso+ilor/3BA4 PRO.( )( acord cu cele de &ai )(ai(te# a$ spu(e că +iecare di(tre aceste arte este du'lăSO.t celelalte $tii(0ePRO.Bu(# dar arta calculului $i a &ăsurătorii 2 co&par.

Per+ect# să dă& acest răspu(s celor despre [=Be care a+ir&ă că su(t di'aciSO.(d cura@# *o& răspu(de celor di'aci să tragă )( toate se(surile cu*i(telePRO.>ie $i a$a# dacă a$a "iciSO.(d că arta persuasiu(ii )(trece cu &ult celelalte [=C' arte3BD4.Ba da# &i se pare că aceasta cercetea"ă discu0iaSO.(ă că $tii(0ele Ee5acteF su(t &ult superioare celorlalte arte# iar di(tre acestea# c.6&i pare că discu0ia aceasta# acu& (u &ai pu0i( dec.te au de8a +ace cu i(i0iati*a +iloso+ilor ade*ăra0i su(t &ult &ai presus# ocup..Bu(# dar (u a descoperit discu0ia (oastră &ai )(ai(te# cu alte e5e&ple# că o artă3BB4 este &ai sigură ori &ai (esigură dec.(du8te să te pro(u(0iPRO.Căci eu cred despre cu(oa$terea preocupată de ceea8ce8este# de ceea8ce8+ii(0ea"ă $i este &ereu la +el că to0i cei care au +ie $i pu0i( du% )(tr8)($ii o socotesc ca +ii(d cu &ult cea &ai ade*ărată cu(oa$tere.t atu(ci c.(du8se de &ăsuri $i de (u&ere# pri( [=Bd preci"ie $i ade*ăr3BC4SO.Ră&.Ce a(u&e/ SO.Căci ea )$i supu(e totul ele 'u(ă *oie $i (u pri( *iole(0ă $i că ar +i cu &ult cea &ai 'u(ă di(tre arte.Totu$i a$ dori ca tu să lă&ure$ti această )(tre'areSO.:i se pare că părăse$ti cu *oie ar&ele# ru$i(.Cred că da.18a& cercetat )(că# dragă Protarc%os# care artă [=Cc sau $tii(0ă le )(trece pe toate pri( +aptul că este cea &ai &are# cea &ai 'u(ă $i aducătoare (ouă de cele &ai &ari +oloase# ci a& *oit să *ede& care a(u&e cercetea"ă clarul# precisul $i ade*ărul cel &ai ade*ărat# +ie ea $i &ică $i aducătoare de pu0i( +olos 2 iată ce căută& (oi acu&.Ba daSO.E +oarte li&pede că )( *ederea acestui scop a& por(it discu0iaSO.Oare )(să eu su(t de *i(ă dacă (u &8ai )(0eles corect/ PRO.Atu(ci# ce răspu(s *o& da# Protarc%os/ PRO.Dar tu/ Cu& *e"i# Protarc%os# aceasta/ PRO.Ce +el de putere tre'uie a*ută )( *edere/ [=Ca SO.Bi(e.Iar după ce ea a pro(u(0at u( (u&e co&u( pe(tru o a(u&e artă# după ce a arătat că opi(ia o [=Bc arată pe aceasta ca u(ică# (u cercetea"ă ea di( (ou certitudi(ea $i puritatea a două arte# a(u&e dacă preci"ia &ai &are o are cea a +iloso+ilor# sau cea a (e+iloso+ilor/ PRO.PRO.t o alta/ PRO.A+ir&ă& deci că acestea su(t $tii(0ele cele &ai e5acte/ PRO.A$adar# *a +i &ai u$or de răspu(s/ PRO.Eu l8a& au"it# Socrate# &ereu pe Korgias spu(.Iar discipli(ei la care eu &ă re+er 2 după cu& a& spus despre al'ul a+lat )( ca(tită0i &ici# dar care# +ii(d pur# )l )(trece pe .(d a& por(it8o# a +ost propusă# pe(tru ca ea să caute u( corespo(de(t pe(tru plăceri! a(u&e să *adă dacă e5istă *reo $tii(0ă &.i pură dec.E *ădit că orici(e ar putea cu(oa$te pe cea (u&ită acu&.Acu& )(să (u a$ *rea să &ă opu( (ici 0ie# dar (ici lui KorgiasSO.ai# Socrate# a& a+lat că e5istă )( do&e(iul $tii(0elor o ui&itor de &are deose'ire )( pri*i(0a certitudi(ii9 SO.Că e5istă două arit&etici $i două $tii(0e ale &ăsurătorii $i &ulte altele )( c%ip ase&ă(ător acestora# $tii(0e ce su(t )(ge&ă(ate# a*.(d )(să parte de o de(u&ire u(icăPRO.t o altă $tii(0ă# după cu& e5istă o plăcere &ai pură dec.Pri*e$te# dar! Korgias (u te *a ur)# dacă *ei )(gădui discipli(ei lui să do&(ească peste ceea ce oa&e(ilor le este util.DesigurSO.>ie aceasta cu& spui $i# d.(du80i cre"are $i pri(".Cu& a$a/ SO.t o [=B' altaPRO.1e8ar de"a*ua )(să# Protarc%os# puterea dialecticii# dacă a& @udeca *reo alta &ai presus de eaPRO.

i se +olosesc de [=Da opi(ii $i caută cu )(cordare ceea ce apar0i(e opi(iei.(t8*e$(ic# ci pe cele ce de*i(# *or de*e(i $i au de*e(it/ PRO.Dar )( ce +el a& putea (oi a*ea *reo sigura(0ă ocup.erosi&il[=Dd SO.A& putea atu(ci spu(e că di( aceste discipli(e re*i(e ce*a clar ade*ărului celui &ai pur 2 [=D' discipli(e pe(tru care (ici (u a e5istat *reodată o e5iste(0ă co(sta(tă# (ici (u *a e5ista# (ici (u e5istă )( pre"e(t/ PRO.rg a& cugetat $i a& cercetat )(destulător# +ără să pri*i& către +oloasele $tii(0elor# (ici către o(orurile lor# ci e5a&i(.Care a(u&e/ SO.?i (u tre'uie pre0uite cel &ai &ult (u&e ca cel de Ei(telectF $i cel de EcugetareF/ PRO.Iar cele pe care eu &ai )(ai(te le8a& supus @udecă0ii (u su(t altele dec.&plă cu ea.(d totul de dragul lui# despre ea să *or'i&! oare a& putea spu(e că ea posedă# )( c%ip *erosi&il# cel &ai &ult puritatea i(telectului $i a @udecă0ii# sau că tre'uie căutată o alta# [=Ce superioară acesteia/3CG4 PRO.A$a să spu(e&SO.(durile re+eritoare la ceea8 ce8este8cuade*ărat3C74PRO.Bu(# $i/ ..A$a eSO.t acesteaPRO.Ade*ărat ce spuiSO.Opi(iile tale# ale &ele# ale lui Korgias $i P%ile'os tre'uie lăsate )( pace# dar lucrul ur&ător e [=Dc (eapărat să +ie )(tărit pri( ra0io(a&e(tPRO.1ici a$adar &i(tea# (ici $tii(0a care se ocupă cu a$a ce*a (u su(t de0i(ătoare ale ade*ărului celui &ai ade*ăratPRO.(di(du8te la lucrul ur&ător# ai a+ir&at ceea ce spui acu&/ :a@oritatea artelor# c.Ba daSO.Cercete" $i cred că este greu de acceptat că *reo altă artă sau $tii(0ă poate adera &ai &ult ca aceasta la ade*ărSO.1u# pe c.(du8(e de discipli(e care (u posedă deloc sigura(0a/ PRO.Ade*ăratSO.?i acu&# după ce cu s.(d 'i(e ce +or0ă a su+letului (ostru a& a+lat iu'i(d ade*ărul $i +ăc.Aceste (u&e su(t precis $i corect i(stituite spre a (u&i g.Dar oare# g.(d (u pe cele8ce8s.Iar restul tre'uie declarat ca sosi(d pe al doilea $i c%iar pe ulti&ul locPRO.Iar dacă ci(e*a cercetea"ă )( legătură cu (atura# $tii 'i(e că el cercetea"ă toată *ia0a )( ce +el a apărut această lu&e $i ce se )(t.Dar oare (u&ele cele &ai +ru&oase (u tre'uie# pe drept# distri'uite lucrurilor celor &ai +ru&oase# asociate u(or ase&e(ea realită0i/ PRO.t e de cre"utSO.Pare că )( (ici u( c%ipSO.Cu& a& putea spu(e a$a ce*a/ SO.cel &ult $i (ease&e(ea cu el 2 acordă8i acestei discipli(e că [=Cd ea este acel lucru cel &ai ade*ărat.t $i cei ce se străduiesc cu ele &ai )(t.Că sigura(0a# puritatea# ade*ărul $i ceea ce (u&i& EaparteleF3C14# de *re&e ce au de8a +ace cu ceea ce este &ereu la +el )( c%ip (ea&estecat# se raportea"ă la alte realită0i# ori la u(ele ce su(t )(deaproape )(rudite cu acelea.Să spu(e& alt+el sau a$a/ PRO.Atu(ci o&ul acesta )$i dă oste(eală căut.

)( plus# el sus0i(e că g.Dar după aceasta# oare (u tre'uie să (e apucă& a să*.Acelea$i lucruri să le spu(ă $i )( legătură cu cugetarea# a(u&e dacă *reu( o& lipsit total de +ie $i cea &ai &ică plăcere# ar accepta să ai'ă cugetarea &ai degra'ă dec.(d dacă *reu( o& ar pri&i să posede i(di+ere(t ce 2 (u &ă re+er acu& doar la plăcerea cea &ai &are sau cea &ai puter(ică 2 )( ca"ul c.1u8i a$a/ PRO.(d (aturi di+erite.t )(so0ite de pu0i(ă cugetarePRO.Care/ SO.(du8(e de u(de a(u&e $i )( ce +el ar tre'ui să o co(+ec0io(ă& pe aceasta di( ur&ă# s8ar +olosi de o co&para0ie (i&erităPRO.A(u&e/ SO.(d &e&oria# cugetarea# $tii(0a $i opi(ia ade*ărată ca apar0i(.Orice +ii(0ă care l8ar poseda pe de8a )(tregul# cu desă*.A$a a +ostSO.t despre cugetare# plăcere $i u(irea di(tre ele# dacă ci(e*a (e8ar *or'i ca u(or arti"a(i# arăt.>ii ate(t# pe Meus9 Cred că )( +elul ur&ător au +ost spuse cele arătate &ai )(ai(te! PRO.Dar oare (i s8a părut atu(ci că *reu(a [AGd di(tre aceste două *ie0i ar putea +i cu&*a )(destulătoare/ PRO.(d ea o desă*.Că (atura 'i(elui se deose'e$te de celelalte pri( ur&ătorul aspect! [AGc PRO.Dar (8a& )(cercat cu ra0iu(ea să disti(ge& cele două +eluri de e(tită0i )( raport cu *ia0a +ăgăduită de ele# &ai )(t.[=De SO.6( ce +el/ SO.(d (ici (8ar opi(a că se [AGe 'ucură cu ade*ărat# (ici (8ar $ti ce +el de a+ect ar )(cerca# (ici (8ar re0i(e deloc a&i(tirea a+ectului.(d aceleia$i categorii $i cercet.(d că ar +i două [AG' e(tită0i# a$a cu& su(t $i două de(u&iri 2 'i(ele $i plăcutul a*.Iar dacă &ai )(ai(te a& +ăcut *reo o&isiu(e# acu&# orici(e# relu.(d# să *or'ească cu &ai &ult te&ei# co(sider.Dar oare (u s8ar cu*e(i &ai degra'ă să (e spu(e& $i să (e rea&i(ti& (ouă )($i(e ur&ătoarele/ PRO.Adică/ SO.P%ile'os a+ir&ă că plăcerea este a$e"ată drept )(dreptă0ită +i(alitate pe(tru toate +ii(0ele $i că toate tre'uie să se co(ducă după această +i(alitate# ea +ii(d 'i(ele pe(tru toateAst+el# două de(u&iri E'i(eF $i EplăcutF su(t a$e"ate )( &od )(dreptă0it pe(tru o si(gură e(titate $i o si(gură (atură.Ce a(u&e/ SO.r$ită su+icie(tă.Ceea ce a& a&i(tit $i &ai )(ai(te! 'i(e "ice# [AGa cred# pro*er'ul că u( lucru 'u( tre'uie repetat de două $i c%iar de trei oriPRO.(direa participă &ai &ult la (atura 'i(elui dec.i plăcerea (ea&estecată cu cugetare# apoi# la +el# cugetarea ce (u posedă (ici cea &ai &ăru(tă plăcere/ PRO.Dar oare (8ar tre'ui să căde& de acord $i acu&# ca $i &ai )(ai(te# asupra ur&ătorului pu(ct/ PRO.DesigurSO.Care a(u&e/ SO.>ie.Socrate (eagă că ar e5ista o u(ică e(titate# a+ir&.t s8o posede )&preu(ă cu u(ele plăceri# ori să ai'ă toate plăcerile lipsite de cugetare &ai degra'ă dec.Ba daSO.1u acestea su(t $i au +ost spusele# Protarc%os/ PRO.r$ire# (8ar &ai a*ea (e*oie de altce*a# a*.t plăcerea.C.1u8i (e*oie# Socrate# (ici &ăcar de pus de &ulte ori această )(tre'are- .r$i a&estecul/ PRO.6(toc&aiSO.Cu& s8ar putea/ SO.

i el# cu )(dreptă0ire# s8ar i(teresa de locui(0a u(de $ade acela# +aptul ar +i# +ără )(doială# de &are a@utor )( *ederea a+lării celui căutatPRO.DaSO.Cu& de (u9 SO.A$a $i )( ca"ul (ostru! u( a(u&it ra0io(a&e(t (e8a i(dicat să (u căută& 'i(ele )( *ia0a (ea&estecată# ci )( cea a&estecatăPRO.(t[A7a PRO.C%iar a$a9 SO.Poate că daSO.Cu& să (u9 [A1e SO.Cu& de (u9 [A1d SO.r$it $i pre+era'il pe(tru to0i 2 'i(ele aute(tic 2 (u poate +i (iciu(a# (ici cealaltă di(tre *ie0iPRO.Dar (u8i sigur.Care/ SO.După cu&# dacă ci(e*a caută *reu( o&# &ai [A1' )(t.A$a esteSO.(d orice plăcere cu orice cugetare# a& a@u(ge cel &ai repede la 'i(e/ PRO.(de$te $i care cugetă ase&ă(ător despre toate cele8ce8s.>ie atu(ci u( o& care cugetă că dreptatea )(să$i e5istă# o&ul +ii(d )( stare să dea socoteală de ceea ce g.(du8(e "eilor# Protarc%os# să +ace& a$adar [A1c a&estecuri# +ie că Dio(Rsos# +ie că He+aistos3C.Raport.>ie că tre'uie luat )( co(sidera0ie cu claritate 'i(ele )(su$i# +ie *reu( &odel al său# pe(tru a a*ea# cu& spu(ea&# cui da pre&iul al doileaPRO.Atu(ci# ce8ar +i dacă# a&estec.t )( cea care (u este ast+el/ PRO.Rug.Cu& ar putea +i9 SO.Atu(ci ceea ce este desă*.(d# a& pri*i &ai )(t.Plăcerile (i s8au )(+ă0i$at u(ele &ai ade*ărate dec.4# +ie că oricare alt "eu are parte de ci(stea de a să*.Cred că a$ putea arăta )( ce +el a& putea a&esteca )(tr8u( +el &ai lipsit de pri&e@diiPRO.(d la ade*ăr o ase&e(ea $tii(0ă a& socotit8o &ai aproape de el dec.i! oare a&estec.?i $tii(0ele se deose'esc )(tre ele# u(ele pri*i(d către (a$tere $i pieire# altele către cel ce (ici (u se (a$te# (ici (u piere# ci este la +el $i acela$i &ereu.t e cealaltăPRO.6(tru totulSO.Iar dacă (ouă# pa%ar(icilor# (e stau )(ai(te i"*oare# s8ar putea ase&ui cu u( i"*or de &iere cel al plăcerii# iar cel al cugetării# ce (u )&'ată $i (u co(0i(e *i(# cu o apă aspră $i să(ătoasă.[A1a SO.t altelePRO.Pe aceste i"*oare să (e strădui& să le a&estecă& c..Dar (8a& luat8o pe u( dru& către 'i(e/ PRO.Eu cred că a$a tre'uie procedatSO.t se poate de 'i(ePRO.t altele $i la +el $i artele 2 u(ele &ai e5acte dec.Per+ectSO.r$i a&estecuri9 PRO.or'e$te9 SO.i di*i"iu(ile cele &ai ade*ărate ale +iecărui i(gredie(t/ Oare# odată ele a&estecate# ar +i )(destulătoare spre a (e o+eri *ia0a cea &ai de dorit# ori &ai a*e& (e*oie de )(că ce*a de alt tip/ PRO.Dar &ai )(t.E5istă &ai &ultă spera(0ă că cel căutat *a +i a+lat# cu &ai &ultă claritate# )( *ia0a 'i(e a&estecată dec.>ie- .

Iar după ce s8a socotit (e*ătă&ător $i de +olos a cu(oa$te de8a lu(gul *ie0ii toate artele# tot a$a# dacă este ade*ărat că a a*ea& *ia0ă toate plăcerile este de +olos $i (e*ătă&ător pe(tru to0i# să le a&estecă& atu(ci pe toatePRO.t +ără el/F Cred că la aceasta# e (ecesar ca ele să răspu(dă )( +elul ur&ător! PRO.i# doar c.Acu& )(să e ca"ul ca (oi doi să deli'eră& $i )( legătură cu plăcerile# dacă $i acestea tre'uie acceptate )( &asă# sau dacă# di(tre ele# tre'uie tri&ise cele di(t.(d totul# socoti& că di(tre toate ge(urile cel &ai 'u( pe(tru co(*ie0uirea cu (oi este cel care# cu(osc.E ridicol# Socrate# să (e situă& (u&ai pri(tre $tii(0ele di*i(eSO.i păr0ile celor ade*ărate 2 (u s8a )&pli(it# ci# di( prici(a iu'irii ce o purtă& [A7e tuturor $tii(0elor# le8a& dat dru&ul )&preu(ă# )(ai(tea plăcerilorPRO.SO.1u $tiu deloc# Socrate# )( ce +el ar +i *ătă&at ci(e*a# dacă ar accepta toate celelalte $tii(0e# di( &o&e(t ce le8ar a*ea pe cele &ai presusSO.(d plăcerile )(sele $i cugetările# )(trea'ă8 le pe u(ele )( legătură cu celelalte ur&ătorul lucru! [A.După cu& s8a a+ir&at &ai )(ai(te! EKe(ul (easociat $i pur (u prea este (ici posi'il# (ici de +olos.(d toate $tii(0ele să i(tre $i să se a&estece laolaltă 2 cea &ai de+ectuoasă cu cea &ai pură/ [A7d PRO.(d s+era aceasta o&e(ească $i cercurile de la (oi# +olosi(du8se la co(struc0ia u(ei case de cercurile $i riglele acelea di*i(e/ PRO.[A.c >ii(dcă# e5a&i(.1u e ca"ul să &ă )(tre'i pe &i(e# ci# cercet.o& spu(e! EA0i *or'it +ru&os de astă8dată-F .(d dec.6(să tre'uie a&estecată laolaltă $i &u"ica# despre care pu0i( &ai )(ai(te a& spus că# +ii(d pli(ă de co(@ecturi $i de i&ita0ie# duce la lipsă ele puritate/ PRO.E (ecesar# dacă ur&ea"ă să pute&# a+la de +iecare dată $i dru&ul )(tr8acasă[A7c SO.Oare o&ul acesta *a a*ea destulă $tii(0ă# atu(ci c.(t# să desc%id por0ile# lăs.Căci +elul )( care (e8a& g.Care a(u&e/ SO.>oarte ade*ărat ce spuiSO.Bi(e)(0elesSO.(dit să le a&estecă& 2 &ai )(t.A(u&e/ SO.Să +ie tri&ise9 Ce &ai ur&ea"ă/ Oare dacă e5istă $i plăceri (ecesare# precu& )( ca"ul $tii(0elor# (u tre'uie tri&ise )( a&estec $i acestea/3C=4 PRO.Să le tri&it pe toate să curgă# )( Eco(+lue(tul co&u( al apelorF# cu& spu(e# poetic# Ho&er/3C<4 PRO.EDragele &ele# +ie că tre'uie să +i0i (u&ite plăceri# +ie că &erita0i orice alt (u&e# oare (u a0i accepta să locui0i laolaltă cu )(tregul cugetării &ai cur.S8au dus9 Iară$i )(să tre'uie &ers către i"*orul plăcerilor.te su(t ade*ăratePRO..' PRO.(d pe cele ade*ărateSO.Ce spui/ Tre'uie pusă )( a&estec arta (esigură $i i&pură a u(ei rigle $i a u(ui cerc &i(ci(oase/ PRO.(d poate da sea&ă de s+era di*i(ă $i de cercul [A7' di*i( $i )( si(e# ig(or.Cu& de (u/ Desigur că $i cele (ecesare9 [A.6( ce +el sa *or'i& despre ele $i cu& să procedă&/ SO.E u( &are c.(d tot restul# cu(oa$te desă*..r$it# după puti(0ă# +iecare )(su$ire a (oastrăFPRO.:ie u(uia &i se pare (ecesar# dacă e ca"ul ca *ia0a (oastră să &erite +ie $i pu0i( a +i *ia0ăSO.a SO.rei deci ca# precu& u( portar )&pi(s $i +or0at de către &ul0i&e# +ii(d $i eu )(+r.$tig pe(tru sigura(0a (oastră# să tri&ite& )( pri&ul r.

i.Este cel &ai +olositor lucru pe(tru (oi a8l e5a&i(aSO..Iată ce *o& spu(e )( co(ti(uare! EAlături de acele plăceri ade*ărate# *e0i accepta ca $i cele &ai &ari $i &ai puter(ice plăceri să co(*ie0uiască cu *oi/F ECu& a$a# Socrate/ 2 ar răspu(de pro'a'il cugetarea $i i(telectul.erosi&ilă )(tre'are[A.6( (ici u( c%ip.ECe +el de plăceri/F 2 ar )(tre'a cele douăPRO.(d8o )(tru toate# ei 'i(e# pe acestea pu(e8le )( a&estec.A(u&e/ SO.Care a(u&e/ SO.Căci &ăsura $i propor0ia par pretuti(de(i să de*i(ă +ru&use0e $i *irtutePRO.(du8se către (atura +ru&osului.După aceasta tre'uie )(tre'ate cugetarea $i i(telectul! Oare pri&i0i )( a&estec (iscai*a plăceri/ 2 a& *or'i )(tre'.Căci a$a (u &ai este *or'a despre u( [A<e a&estec# ci +ii(d o pu(ere co(+u"ă laolaltă# el a@u(ge &ereu o (e(orocire pe(tru i(gredie(tele a&estecatePRO.Dar dacă &ai e (e*oie de )(că ce*a pe(tru acest a&estec# *or'i0i tu $i cu P%ile'os.Dealt&i(teri# (u este greu de *ă"ut cau"a oricărui a&estec# cau"ă datorită căreia u( a&estec de*i(e ori e5cele(t# ori di&potri*ă# 'u( de (i&icPRO.e (oi să do&(i&# iar pe &a@oritatea odraslelor (oastre le (i&icesc pri( uitarea ce o producDar plăcerile despre care ai a+ir&at că su(t ade*ărate $i pure# pe acelea socote$te8le cu&*a priete(e (ouă# $i# &ai cu sea&ă# pri*e$te8le ast+el pe cele legate de să(ătate $i de cu&pătare.ă".>oarte ade*ăratSO.t se poate de +ru&oase $i de [A<a (e)(*ră@'ite# să a&estece cu i(telectul plăcerile )(so0ite de (ec%i'"ui(0ă $i de orice alt *iciu.Dar este o &are (ero"ie ca cel ce dore$te să *adă o u(ire $i u( a&estec c.(d su+letele )( care locui& di( prici(a u(or su+eri(0e (e'u(e$ti.Dar $i ur&ătorul i(gredie(t este (ecesar $i (i&ic (8ar putea ie$i )( a'se(0a lui! [A<' PRO.Ele (u )(găduie ca [A.(d acest ele&e(t# *o& cerceta apoi dacă el este &ai apropiat $i &ai )(rudit de i(telect# ori de plăcere# )( orice situa0ie[A<d PRO.Bi(e.Per+ect.?i spu(.Acestea doar (e aduc (ouă (e(u&ărate piedici# tul'ur.Socote$te# Socrate# că $i eu *ăd lucrurile ast+el[A<c SO.SO.A(u&e că u( a&estec# oricare $i oricu& ar +i el# dacă (u are parte de &ăsură# $i propor0ie# e (ecesar să (i&icească ele&e(tele a&estecate $i pe si(e cel di(t.Acu& )(să puterea 'i(elui a alergat )(drept.Cu& ar putea +i/ SO.E(titatea cu care (u *o& a&esteca ade*ărul# (ici (u ar putea a*ea o de*e(ire ade*ărată# (ici# odată (ăscută# (u ar putea +i cu ade*ăratPRO.Pe depli(SO.Atu(ci care este# )(tr8u( a&estec# ele&e(tul cel &ai de pre0# care (e8ar apărea răspu("ător de o stare a a&estecului pe placul tuturora/ .A$a credSO.d SO.(du8le.(d acu& că stă& la por0ile 'i(elui $i a locui(0ei acestuia# pro'a'il că (e8 a& e5pri&a corect/ PRO.:ie u(uia &i se pare că discursul $i8a găsit )&pli(irea precu& o ordi(e i(corporată ce ur&ea"ă să gu*er(e"e 'i(e u( corp )(su+le0it3CA4PRO.6( +i(e# plăcerile ce *i( )(so0i(d ca pe o di*i(itate depli(ătatea *irtu0ii $i ur&.Iar )( ca"ul a&estecului tre'uie )(cercat a se a+la care este 'i(ele (atural di( o& $i di( Tot $i care )i este Ideea-F Oare (u *o& spu(e că i(telectul a răspu(s ast+el cu )(0elepciu(e# +ii(d )( depli(ătatea posesiu(ii de si(e# *or'i(d despre si(e# despre &e&orie $i despre dreapta opi(ie/ PRO.1egre$it- .Ce spui/ SO.1ici u( o& (u o ig(orăPRO.

(dit că )( i(telect $i cugetare ar apărea )( *reu( +el# ar +i sau ar ur&a să +ie ce*a ur.(d dacă se )(rude$te &ai &ult plăcerea sau i(telectul cu ade*ărulPRO.r$it# de adec*at $i toate c.Pro'a'il- .t i(telectul $i $tii(0a3CD4[A=e SO..(du8le (op0ii# de parcă (u s8ar cădea ca lu&i(a să le *adăSO.A& a+ir&at )(să că )( a&estec a +ost i(trodus $i ade*ărulPRO.(du8le la plăcere $i la i(telect.Dar# o Socrate# (i&e(i (iciodată# (ici trea"# (ici )( *is (u a *ă"ut# (ici (8a g.DreptPRO.(tul +als pri&e$te iertare de la "ei# de *re&e ce plăcerile# precu& copiii# (u posedă (ici u( pic de &i(te.Per+ectSO.K.Ai *or'it 'i(e.Da.t pute& de 'i(e# )(credi(0.(d ar +i *or'a despre u(a si(gură# le8a& putea *edea respo(sa'ile de calitatea ele&e(telor a&estecului# care# datorită acestora trei# a de*e(it 'u(PRO.(dit# (ici ca al doilea# ci că tre'uie pre+erat )( pri&ul r.Să @udecă&# pri( ur&are# pe +iecare di(tre cele trei 2 +ru&osul# propor0ia3CB4 $i ade*ărul 2 raport.(d &ăsura# &ăsura'ilul# oportu(ul $i toate c.Pri( ur&are# Protarc%os# orici(e ar putea +i u( @udecător su+icie(t de 'u(# pe(tru a decide care di(tre cele două 2 plăcerea $i cugetarea 2 este &ai )(rudită cu 'i(ele superior $i care este &ai de pre0 [A=' la oa&e(i $i la "eiPRO.t despre i(telect# acesta +ie că este ide(tic cu [A=d ade*ărul# +ie că# di(tre toate cele# el este cel &ai apropiat de ade*ăr $i este lucrul cel &ai ade*ărat3CC4SO.Totu$i re+eră8te $i la al treilea ele&e(t.t plăcerea sau i(*ers/ PRO.Atu(ci# dacă (u pute& *.Di&potri*ă# c.tSO.Căci tre'uie să sta'ili& cu care di(tre acestea două ar +i &ai )(rudită +iecare di(tre acelea treiPRO.(d ci(e*a cu(oa$te plăceri $i &ai cu sea&ă pe cele &ai &ari# +ie *ede& la ele ce*a [AAa de r.SO.Cred# )(tr8ade*ăr# că (i&e(i (8ar putea a+la ce*a# pri( +irea sa# &ai lipsit de &ăsură dec.or'e$ti despre +ru&use0e# ade*ăr $i &ăsură/ SO.t plăcerea $i &area 'ucurie $i (ici ce*a &ai cu &ăsură dec.De ce ar +i (e*oie de ti&p/ Căci ele două se deose'esc &ult.(d ceea ce se leagă de propor0ie# de +ru&os# de desă*.t cugetarea# ori cugetarea &ai &ult dec.i lucru de do'.tă# iar (oi )($i(e (e ru$i(ă& $i (e ascu(de& c.E li&pede# totu$i ar +i pre+era'il a discuta c%estiu(eaSO.Desigur[A=a SO.te apar0i( acestui ge(PRO.te su(t ase&ă(ătoarePRO..i ade*ărul# Protarc%os# $i# odată ce l8ai luat# e5a&i(ea"ă cei trei ter&e(i! i(telectul# [A=c ade*ărul $i plăcerea.Iar dacă# precu& augure"# ai a$e"a pe locul al treilea i(telectul $i cugetarea# (u te8ai )(depărta prea &ult de la ade*ărPRO.A$a pare să re"ulte di(# cele spuse acu&[AA' SO.6( al doilea r.Atu(ci cercetea"ă după aceasta# )( acela$i +el# &ăsura# dacă plăcerea posedă di( ea &ai &ult dec.Plăcerea este# di(tre toate# cea &ai pli(ă de +a(+aro(adă# cu& se spu(e# iar )( plăcerile dragostei care par a +i cele &ai &ari# c%iar $i @ură&.(di(du8te destul de &ult ti&p# răspu(de0i si(gur# i(dic.C.La +ru&use0e participă &ai &ult i(telectul sau ge(ul plăcerii/ Adică este i(telectul &ai +ru&os dec.s# +ie *reo ur&are cu totul ur.Ai pus iară$i )(ai(te o cercetare les(icioasă.Ia &ai )(t.A$a se pareSO.ei procla&a atu(ci pretuti(de(i# o Protarc%os# pri( crai(ici $i lă&uri(d celor de +a0ă# că plăcerea (u *i(e (ici ca cel di(t.t plăcereaPRO.(a 'i(ele cu a@utorul u(ei si(gure specii# să luă&# di&potri*ă# trei laolaltă 2 +ru&osul# propor0ia $i ade*ărul $i să spu(e& că pe ele# ca $i c.

>oarte ade*ăratSO.(d eu 'ă(uiala că ar &ai +i $i &ulte alte lucruri 'u(e# a& "is că dacă s8ar găsi ce*a &ai 'u( dec.Dar (u *i( pe locul patru cele ce au +ost atri'uite su+letului )(su$i# $tii(0ele# artele $i opi(iile socotite drepte/ Ele se a$ea"ă )( raport cu cele trei de [AAc di(ai(te ca *e(i(d pe locul al patrulea# dacă su(t cu ade*ărat &ai )(rudite cu 'i(ele dec.(tuitorulF93D14 PRO.(e dec.t a&'ele# a$ lupta să8i atri'ui i(telectului locul doi# iar plăcerea ar +i lipsită $i de acesta[ABa PRO.A*.Apăr.Eu )0i *oi rea&i(ti ce a &ai ră&as- ..Dar oare (u s8a *ădit pe depli( că $i i(telectul $i plăcerea su(t departe de a +i 'i(ele )( si(e# că (iciu(ul di(tre ele (u este 'i(ele# (ea*.iul loc# (ici dacă to0i 'oii# caii $i toate celelalte @i*i(e ar a+ir&a8o pri( aceea că ur&ăresc plăcerea.t# ca să spu(e& a$a# să pu(e& u( capăt spuselor (oastrePRO.Iar apoi# )( c%ipul cel &ai satis+ăcător# a apărut că (iciu(ul di(tre cele două (u dă satis+ac0iePRO.(e )(că pu0i( de discutat# Socrate# $i# de alt+el tu (u *ei re(u(0a )(ai(tea (oastră.rei să spui# Socrate# că Epe(tru a treia oarăF tre'uie să reluă& +irul discu0iei/ [AAe SO.(d u( al treilea ele&e(t &ai 'u( dec.Care dru&/ SO.După aceasta# (u (e &ai ră&.Pasă8&i8te[AB' SO.t este plăcereaPRO.t a&'ele# i(telectul s8a arătat totu$i &ult &ai )(rudit cu acesta $i &ai ase&ă(ător cu c%ipul u(ui )(*i(gătorPRO.ELa al $aselea (ea& cu& grăie$te Or+eu 2 co(te(i0i podoa'a c.Da# tre'uieSO.Pro'a'ilSO.t iu'irile de cu*.(d eu despre ce este *or'a $i +ii(d supărat pe ceea ce spu(ea (u (u&ai P%ile'os# ci $i (e(u&ăra0i al0ii# a& a+ir&at că i(telectul este cu &ult &ai *red(ic $i &ai 'u( dec.To0i declară& acu& că ai *or'it )( c%ipul cel &ai ade*ăratSO.P%ile'os a sus0i(ut că 'i(ele pe(tru (oi este plăcerea )(treagă $i desă*.:ai ră&.(d ele autosu+icie(0ă# puterea adec*ării $i a desă*.r$ităPRO.6&i da0i atu(ci dru&ul să plec/ PRO.Dar &ul0i&ea le dă cre"are# precu& +ac $i cei ce iau păsările drept oracole# $i decide că plăcerile# )( *ia0a (oastră# au puterea cea &ai &are $i că iu'irile a(i&alice su(t &artori &ai 'u(i dec.>ire$teSO.Cu& de (u9 SO.(tăriiF3DG4.(dul al ci(cilea sosesc plăcerile de+i(ite ca (eproducătoare de dureri# (u&ite pure $i 0i(.r$irii/ PRO.Per+ectSO.SO.?i (u pe )(t.Căci $i discursul (ostru riscă să se oprească la cea de8a $asea deci"ie de [AAd @udecată.(d doar de su+letul )(su$i# di(tre care u(ele se asocia"ă cu $tii(0ele# altele cu se("a0iilePRO.Haide# să parcurge& acela$i dru&# Epe(tru a treia oară )( ci(stea lui Meus :.A$adar# potri*it cu @udecata (oastră i(dicată de argu&e(ta0ie# puterea plăcerii ar sosi pe locul al ci(cileaPRO.6( r.(tări ra0io(ale 2 oracolele &u"ei +iloso+icePRO.Da# )(să să ascultă& ce ur&ea"ă! *ă".Ai spus# )(tr8ade*ăr# a$a ce*aSO.t plăcerea pe(tru *ia0a oa&e(ilorPRO.A$a a +ostSO.

P%ile'os are o *aloare religioasă! de aceea# el este Wp gWXfWVUb# E'i(e a$e"atF $i (u e 'i(e#a8l &i$caF# gdVWqV31.Plăcerea e ce*a *ariat# pestri0 N'u(i 2 spu( ger&a(iiO or di*i(ul# 'i(ele $i ade*ărul su(t# pe(tru Plato(# si&ple3A4 Wdb Thb ]fUd_b [`hm_b # c+.E5presie te%(ică di( do&e(iul luptelor atletice.G a8'3174 Cu& o'ser*ă $i Leo( Ro'i(# po"i0ia lui.>aptul că plăcerile su(t di+erite )(tre ele poate )(se&(a doar că ele su(t di+erite#nua speciesF $i (u#nua ge(eraF.P%ile'os e $i el t.A '.S>SR?IT 314 Este caracteristic pe(tru acest dialog +elul oarecu& (egli@e(t )( care Plato( )(c%eie seria! alături de#actul g.)( spirit pitagoreic# doctri(a asupra (u&ărului este pre"e(tată drept u( Edar al "eilorF# ZWrV \]edb31B4 6( loc de E&ai ale(eF# mY_\sTWYUV# o altă lec0iu(e propu(e E&ai pe scurtF# mY_tsTWYUV31C4 hlWdYUV )(sea&(ă E(eli&itatF# +ie )( se(sul de Ei(+i(itF# +ie )( se(sul de Ei(de+i(itFPlato( utili"ea"ă cu*.4 hiUedUjf_d# ter&e( speci+ic de cult# al cărui se(s propriu este ate(uat de A.>ii(d dat u( ge( oarecare# de e5e&plu# EplăcereaF# e de presupus că acesta *a posed#a &ai &ulte specii# )(tre care e5istă di+ere(0e speci+ice.(d luptătorii depă$eau ri(gul# lupta era )(treruptă# spre a +i reluată )( i(terior# luptătorii a$e".Ca $i Ideea# (u&ărul are per&a(e(0ă $i eter(itate.(du8l c%ipurile pri(tre E'ătr.D '31<4 l_X\Wb.NPe (ke( *eu5 etre aucu(e&e(t respo(sa'leO3<4 Socrate are $i el scrupulele sale religioase# dar pe(tru el plăcerea $i di*i(ul (u pot +i asociate3=4 lUdgd`]V.t E+ru&osF# g_`]b3.(ii )(0elep0iF31=4 Este *or'a despre dialectică31A4 C+. $i hlWdYUb de la h u lWXY_# E(epriceputF# Ei(e5peri&e(tatF- .C.Par&e(ide# 17D '8e81.G a.4 C+.Deci ele ar putea +i toate 'u(e# dacă 'i(ele se poate predica despre )(treg ge(ul plăcerii3D4 C+.Politicul# 7CB c.Se procedea"ă )( *irtutea pri(cipiului a(alogiei# cu &are +or0ă la Plato(374 P%ile'os# )(c%i(ătorul A+roditei# (u poate +i dec.(diriiF# TU VUWXV# el a$ea"ă $i re"ultatul său# Edreapta opi(ieF $i Era0io(a&e(tele ade*ărateF UYZ[ \]^_# _`aZWXb `UcdefUX.Pe(tru Plato(# (u&ărul este u( i(ter&ediar )(tre Idee $i lu&ea se(si'ilă.Repu'lica# =.Ca $i se(si'ilul# (u&ărul are &ultiplicitate.(du8se )( aceea$i po"i0ie pe care o a*useseră )(ai(tea )(treruperii3B4 Adică `]cUb8ul# li&'a@ul discursi* $i a(alitic s8ar co&porta precu& u( fjZUb# u( &it3C4 Pro'le&a discutată se re+eră# de 'u(ă sea&ă# la cea a ge(urilor $i a speciilor.Pe(tru Plato(# lu&ea *i"i'ilă este# pri( (atura ei# co(tradictorie# )( ti&p ce lu&ea i(teligi'ilă (u poate +i co(tradictorie31G4 Este *or'a despre lu&ea i(teligi'ilă# a Ideilor# (u&ite aici Eu(ită0iF Nsau poate# &ai e5act#si(gularită0iFO 2 fUVh\Wb3114#o( (uceF apare acu& +ai&oasa pro'le&ă a EH(i*ersaliilorF# care *a preocupa i(te(s +iloso+ia &edie*ală C+.(ota 1CO.(tul )( a&'ele se(suri# i(disti(ct31D4 A& )(cercat să redau u( @oc de cu*i(te grecesc# 'a"at pe o&o(i&ele hlWdYUb de la h u lvY_b# E(eli&itatF NV.$i Par&e(ide# 1.P%aidros# 7.(ăr# după cu& re"ultă di( 1A a.Dies# )( traducerea sa di( EBelles LettresF.Certitudi(ea pe care el o )(+ă0i$ea"ă# )l deter&i(ă pro'a'il pe Socrate să i se adrese"e ast+el# cu iro(ie desigur# i(clu".

P%aidros# 7B< c3774 Th iwV[WVT_# *ocalele.yX\a (u )(sea&(ă aici Idei# ci EtipuriF sau EspeciiF.r"iu +elurite tipuri de plăceri37C4 O idee caracteristică pe(tru Socrate# Plato(# Aristotel $i# )( ge(eral# pe(tru +iloso+ia greacă! toate *ie0uitoarele# i(clusi* o&ul# ac0io(ea"ă )( *irtutea 'i(elui.<4 Această "ei0ă# [ ZW]b# (u e# desigur# A+rodita lui P%ile'os.Plato( le (u&e$te $i Eele&e(teF# eTUdtWX_37. c# )( lu&eO re+eri(du8se# apare(t cel pu0i(# la lu&ea se(si'ilă.14 Despre Ege(urile a ceea8ce8esteF Nale >ii(0eiO s8a discutat &ult $i )( co(tradictoriuS8a căutat# &ai ales# să se sta'ilească di(tre aceste ge(uri care a(u&e corespu(de Ideilor.T%eaitetos# 7G.$i Leo Spit"er# Classical a(d C%ristia( Ideas o+ zorld Har&o(R# 1DA.Repu'lica# =G= ' $i (ota 7<1.# Bucure$ti# 1DCAO.6( ceea ce &ă pri*e$te# o'ser* că lista pre"e(tată de Socrate (u e )(c%isă# suger. răul se (a$te di( ig(ora(0ă.NRepu'lica# Plato(# *oi. o (ua(0ă de iro(ie +a0ă de cest argu&e(t ră&..Co(ceptul despre di*i( al lui Socrate presupu(e &ăsura# sta'ilitatea# per&a(e(0a3.e"i Kut%rie# Plato p. Th hiwV_ g_d _iZ]cc_# co(soa(ele.71.74 6( ese(0ă# Plato( *rea să spu(ă că de*e(irea se asocia"ă (eli&itatului3.. vTWY_ iwV[b fWV Up# iZ]ccUx \v fWTvtUVT_ TXVUb# se&i*ocalele.Oricu&# (eclarită0ile testului plato(icia( su(t a'solut e*ide(te aici3.Socrate *rea să de&o(stre"e# o'ser*ă Protarc%os# că plăcerea (u este o u(itate i(di*i"i'ilă $i i(de+i(ită37<4 E5presia greacă# caracteristică u(ui popor de &ari(ari# spu(e literal#o a doua (a*iga0ieF# \WsTWYUb l`Uxb37=4 Socrate (u opu(e religiei lui P%ile'os pur $i si&plu ra0iu(ea# ci o religie a ra0iu(ii..(d cu cel ada&icO# (u di( ig(ora(0ă# ci di( tru+ie $i (eascultare37D4 Poc de cu*i(te! P%ile'os se re+eră la i(telectul di*i( pe care Socrate )l *e(erea"ă. '# CratRlos# <G< c.6(*ă0ătura despre Bi(e a*ea# )( cadrul Acade&iei# u( caracter esoteric $i +ăcea parte di( a$a8(u&ita Edoctri(ă (escrisăF# hcY_i_ \]cf_T_37B4 6( realitate# Socrate *a descrie &ai t...Ter&e(ul este pus )( legătură cu e5presia Usg Wdb hYdZfUV.4 ETipuri ale plăceriiF# WX\a Tab [\UVab.4 Su(t asociate# co(+or& doctri(ei pitagoreice# trei ordi(e de realită0i! corpul o&e(esc# &u"ica $i H(i*ersul..Pe de altă parte# Ideile (u apar0i(# )( se(s propriu lu&ii# e5presia Th VjV UVT_ vV T i l_VTX# Ntot ceea ce este )( +apt# 7. Socrate# &ai &odest# doar la cel propriu3.(du8se e5iste(0a $i u(ui al ci(cilea ele&e(t# TU lvflTUV...A4 Apel la#co(se(sus p%ilosop%oru&F. de aici rolul paideutic al +iloso+ului! cu(oa$terea ade*ărului co(duce la *ia0a 'u(ăCre$ti(is&ul *a opu(e acestei co(cep0ii ideea că răul se (a$te di( păcat# iar păcatul N)(cep.G4 E:etodăF# fathVa.6( toate ca"urile se regăse$te o ar&o(ie# o te&pera(0ă N#Sti&&u(gF )( ger&a(ă.$i Tăcerea lui P%ile'os37A4 Bi(ele plato(icia( Thc_Z]V este# )(tr8ade*ăr# superior oricărei alte e(tită0i# c%iar $i >ii(0ei.O3.E*ide(t# este *or'a# )( +apt# despre disti(gerea +o(e&elor $i (u a EliterelorF# cYhff_T_.(e# căci +iloso+ii se laudă pe si(e# eWfVsVUVTWb W_xTUsb .37G4 Literal Ujt WVhYdZfUV# Ecare (u co(tea"ăF.=4 A *or'i (ecu*e(it despre u( "eu era# la a(tici# o cri&ă ce putea +i se*er pedepsită>iloso+i# ca A(a5agoras sau Socrate au +ost adesea acu"a0i de Ei&pietateF# _evmWd_3.hld\]VT_# E(epri*i(d către *reu( (u&ărF3714 C+.Literal )(sea&(ă E&a$i(ăF# de o'icei E&a$i(ă de ră"'oiF:eta+ora &ilitară este prelu(gită pri( i(*ocarea Esăge0ilorF# mv`a 3.C+..

cea de8a doua# cea a supre&a0iei#(ousF8ului# apar0i(ea lui A(a5agoras3.Pri&ei )i corespu(de Ete5tulF căr0ii di( su+let# celeilalte 2 i&agi(ile lucrate de EpictorF- .Pro'le&a )(să este că# spre deose'ire de opi(ie care are *aloare (u&ai )( *irtutea rela0iei cu o'iectul ei# plăcerea are *aloare )( si(e.6( +elul acesta se poate scăpa de i(*ocarea re&i(isce(0ei tra(sce(de(te# dar traducerea &i se pare i&proprie3<D4 Plăcerea 2 ra0io(ea"ă Protarc%os 2 +ii(d pri( (atura ei su'iecti*ă# (u poate +i +alsăOpi(ia# di&potri*ă# deoarece preti(de o a(u&ită adec*are la o'iect# poate +i $i +alsă dacă (u posedă această adec*are3=G4 Socrate se re+eră pro'a'il la P%ile'os.e"i cartea &ea Scriere $i oralitate )( cultura a(tică# 1DCC# pp.e"i $i P%aido(# AG c3<74 Toată această +i"iologie a plăcerii $i a durerii apar0i(e# pare8se# *ec%ii &edici(e grece$ti# preluată $i de $coala %ipocratică3<.( ascu(seF se spu(e `_VZhVWd# `W`aZvV_d# iar EuitareF se spu(e `[Za# +ii(d +or&at di( aceea$i rădăci(ă `aZ# `_Z# cu se(sul de Ea +i ascu(sF3<B4 Ter&e(ii grece$ti su(t hVhfVaedb# hV_fdfVaegWeZgd.Se dese&(ea"ă ast+el capacitatea su+letului de a8$i aduce a&i(te si(gur de ce*a..)( realitate# pri&a te"a +usese de"*oltată de +iloso+ia ato&istă# &ai cu sea&ă de către De&ocrit Npe care )(să Plato(# )( toată opera sa (u8l a&i(te$te (iciodatăO.C4 Doctri(a lui E&pedocle# a lui Hipocrate $i de*e(ită u( 'u( co&u( al +i"icii a(tice $i &edie*ale.1u este *or'a aici despre plăcerile pure# )( se(sul de (ea&estecate cu durerea3<<4 Ideea i&pasi'ilită0ii "eilor este total di+erită de repre"e(tarea populară# %o&erică# u(de "eii su(t (u&i0i E+erici0iF# fhg_YWb $i u(de se *or'e$te despre Er.r"iu de Epicur E(etul'urareF# hT_Y_^X_.< '8c3<14 Plăcerea $i durerea su(t# la Plato(# de (edespăr0it.Or# cu& )(0eleptul tre'uie să se apropie c.(e de"ira'ilă# )( ti&p ce o opi(ie +alsă (u este.Tre'uie re&arcată te(di(0a lui Plato( de a i&pu(e realită0ii o sc%e&ă cog(iti*ă! plăcerea# pe(tru el# e o +or&ă de cu(oa$tere# i(+erioară desigur celorlalte# dar (u &ai pu0i( reală3=.t posi'il# tot ceea ce se a'ate de la Estarea i(ter&ediarăF# (u&ită &ai t.D4 H(i*ersul este (u&it aici g]efUb# adică Epodoa'ăF# Eordi(eF El &ai este (u&it $i T] l_V sau TU U`UV# adică ETotulF# E)(tregulF3<G4 Ideea# Ecos&osul )(su+le0itF# 2 *e"i $i Ti&aios# .Leo( Ro'i( traduce ] T] lYrTUV gWVUsfWVUb# Ecelui nui est pour co&&e(cer e( etat de *acuiteF.4 :e&oria# fV[fa# $i se("a0ia# _{eZaedb# ge(erea"ă opi(ia \]^_# care# pri( ur&are# e u( re"ultat al u(ei ela'orări co&ple5e3=<4 Plato( o'ser*ă aici# &ult )(ai(tea psi%ologiei &oder(e# cele două co&po(e(te ale &e&oriei! partea Ediscursi*ăF $i partea a+ecti*ă.)( P%ile'os# purita(is&ul plato(ic +ace u(ele co(cesii (or&alului $i de aceea ad&ite# )( &ăsură re"o(a'ilă# plăcerea# )( cadrul E*ie0ii &i5teF3<=4 6( greacă# Eră&.sul lor de (esti(sF# hemWeTUV cv`_b.4 EPure $i (ea&estecateF )( raport cu trupul $i a+ectele sale..De aici deri*ă $i pri(cipiul &eta+i"ic lhVT_ W* l_eX# Etoate su(t )( toateF# ce +u(da&e(tea"ă corespo(de(0a di(tre &icrocos& No&O $i &acrocos& Nlu&eO3.3. deci că ar putea +i $i +alsă sau ade*ărată3=74 Plăcerea poate +i co(siderată +alsă# dacă ea se re+eră la u( o'iect ilu"oriu.1B8713<C4 Cu& re&arcă Kut%rie# Plato( are aici pro'a'il )( *edere Ere&i(isce(0aF cu se(sul di( :e(o( $i P%aido(# adică rea&i(tirea u(ei e5perie(0e pre(atale.Protarc%os este +iul spiritual al acestuia# deoarece )i )&'ră0i$ea"ă ideile3=14 Di( +aptul că o plăcere poate +i &are sau &ică# Socrate deduce# (eper&is# că ea poate +i cali+icată )( orice +el NlUdhO.t &ai &ult de co(di0ia di*i(ă# el ar tre'ui să eli&i(e# pe c.Deci o plăcere +alsă poate ră&.B4 Protarc%os se predă (ea$teptat de repede.

e"i a(ali"a tragediei $i aspra @udecată asupră8i )( Repu'lica# AG= a8AGA d3AC4 Caracterul ra0io(al# i(telectual al acestor plăceri pure e e*ide(t.Calea E)( susF# hVw este cea a crea0iei# a structurării.(tul TvtVa# EartăF $i cu*.Kra&atical *or'i(d# \WdVUsb pare &ai degra'ă legat de priceperea oa&e(ilor la E(aturăF# dec. d8=C< e3AG4 .3==4 Meii su(t gara(0ii ade*ărului 2 crede Plato(. calea E)( @osF# ghTw este cea a (i&icirii $i desco&pu(erii3=D4 Ar +i *or'a despre doctri(a lui A(tist%e(es# discipolul lui Socrate $i +o(datorul $colii ci(ice.Să +ie *or'a despre $coala lui De&ocrit/ 3A14 Asocierea propusă de Socrate )(tre &arile plăceri +i"ice $i 'oală tre'uie să sugere"e desco(siderarea plăcerilor# caracterul lor (oci* 3A74 C+.Repu'lica# =C< '3BG4 Pri( ur&are# plăcerile#*iole(teF# eiU\Y_X# apar0i( ge(ului (eli&itatului N*.O ast+el de *alori"are ge(eroasă a tuturor plăcerilor $i durerilor *ie0ii este caracteristică la Ho&er3B=4 E6( *ederea @udecă0iiF# Wdb T[V gYXedV.t de "ei# deci toată *ia0a sa se plasea"ă su' se&(ul +alsului# i(clusi* plăcerile sale3=A4 Pu(ctul de *edere al lui Socrate ră&. e 3A.(tul WldeT[fa# E$tii(0ăF3BC4 EPri( preci"ie $i ade*ărF# _gYdmWXb g_{ h`aZWX_.Repu'lica# =B.Repu'lica# =7A a8'.4 Plăcerea este de*e(ire.Ce e drept# preocupările lui A(tist%e(es erau precu&pă(itor etice $i epitetul utili"at de Socrate (u prea i s8ar potri*i.III# 1GB8111.t $ocat la po&e(irea u(or ase&e(ea plăceri de"gustătoare.Răul este ig(ora(0a# +alsul.Acolo Socrate disti(ge $i )( pri*i(0a geo&etriei# a &u"icii $i a astro(o&iei# c.Kut%rie sus0i(e că +or&ula ascu(de )( realitate opi(iile proprii ale lui Plato(3B.Lui Plato( i8ar +i plăcut# pro'a'il# pictura lui :o(dria( $i sculptura lui Br.E5act acest relati*is&# i&posi'ilitatea de a le asocia la _gYXmWd_# Epreci"ieF $i la fvTYUV# E&ăsurăF le +ace# pe(tru Plato(# deprecia'ile3=C4 Ace$ti )(0elep0i UX eUiUX ar putea +i discipolii lui Heraclit.Repu'lica# =C.te o artă (o'ilă $i c.O&ul rău este ur. 2 <D<.te o artă pro+a(ă3BB4 Plato( +olose$te +ără discri&i(are $i ca& )( acela$i se(s cu*.Korgias# <D. acel ce*a este >ii(0aBi(ele este de partea >ii(0ei $i (u de cea a De*e(irii3B<4 C+. de*e(irea e de*e(ire )( *edere a ce*a.t de (atura lor proprie.(e cel Eilu&i(istF.e"i (ota precede(tă..C+.(cu$i3AD4 C+.E5presia fh`_ \WdVUsb `WcUfvVUxb T_ lWYX isedV este tradusă de Leo( Ro'i( Edes %o&&es nui# de par leur (aturel# passe(t &e&e pour etre tout a +ait terri'lesF.I&puritatea plăcerii# )( ese(0ă# este ceea ce )i a(ulea"ă *aloarea8crede Plato(3A<4 Te5t destul de corupt# ale cărui detalii ră&.Sc%leier&ac%er# ur&at de u(ii traducători# citea Wdb T[V gY_edV# E)( *ederea a&esteculuiF3BA4 C+.( i(su+icie(t de clare3A=4 Ho&er# Iliada# |.(ota 7C3=B4 A$adar plăcerile $i durerile pri&esc o calitate (u (u&ai di( partea opi(iilor corespu("ătoare# ci $i )( 'a"a rela0iilor di(tre ele.$i 7< c# u(de Plato( utili"ea"ă ter&e(ul ei]\Y_ spre a caracteri"a 1eli&itatulO.A%ile *or'e$te cu &a&a sa# T%etis# după &oartea priete(ului lui# Patrocle3AA4 .Plăcerile EpureF# g_Z_Y_X apar0i( Li&itei3B14 Pe(tru Plato(# puritatea e u( i(dice al ade*ărului# 'i(elui# +ru&osului# di*i(ului3B74 Ar +i *or'a 2 crede Leo( Ro'i( 2 despre u(ii cire(aici.Asocierea celor două (o0iu(i este sugerată $i de aso(a(ta *oca'ulelor grece$ti- .4 P%ile'os# apărătorul plăcerii pe care o ide(ti+ică cu Bi(ele (u ar putea +i dec.

4 Dio(Rsos# "eul *i(ului pre"ida a&estecurile opti&e de apă $i *i( la 'a(c%eteHe+aistos pre"ida# desigur# alia@ele opti&e reali"ate de +aur3C<4 Iliada# I.t )( Repu'lica sau So+istul3C74 ECeea8ce8este8cu8ade*ăratF# T] o* ]VTwb3C.P%aidros. c+.(tuitorul# ~wT[Y- .e"i $i +ai&oasa Laudă a Ele(ei a lui Korgias8Diels8 Ira("# C81G3CG4 Plato( se arată acu& &ai tolera(t +a0ă de retorică dec.(tăriiF# g]efUb hUX\ab )(cetea"ă 2 adică plăcerile lipsite de &ăsură ies di( s+era 'i(elui $i a di*i(ului3D14 Este o re+eri(0ă la o'iceiurile de la 'a(c%ete.Iar acesta se asocia"ă ade*ărului._erf_TUb g]efUbO&ologia Elogos8}os&osF *a +ace carieră lu(gă la (eoplato(ici $i &ai t.# <=73C=4 ..e"i Repu'lica# ==C d.3BD4 Korgias# <=7 d8e.(direa greacă# doar Ploti( o *a respi(ge3CC4 Pe(tru rela0iile di(tre i(telect $i ade*ăr# *e"i Repu'lica# =GD a'3CD4 Plăcerea apar0i(e# după cu& se arătase# ge(ului 1eli&itatului3DG4 Locul $ase ar +i ocupat de plăcerile (ecesare.După acesta# Epodoa'a c.E o idee pe care# )( toată g.r"iu# )( (eo8plato(is&ul re(asce(tist3CB4 Propor0ia# exffWTYX_# produce# pri( pre"e(0a ei# +ru&osul.Plăcerile E(ecesareF# _V_cg_q_q corespu(d $tii(0elor practice# pu0i( precise# dar (ecesare $i ele3CA4 Discursul `]cUb este asi&ilat u(ei Eordi(i i(corporaleF.Se u&pleau acolo trei cratere.Li'a0ia di( cel de8al treilea se +ăcea )( o(oarea lui Meus :.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful